__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


KAZIMIERO ŠVAINAUSKO EKSLIBRISAI

Paroda skiriama dailininko ir jo žmonos Valerijos Aldonos Lengvenytės-Szwainowskos atminimui 2018 m. birželio 28 d. – liepos 15 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos galerijoje

EX LIBRIS OF KAZIMIERAS ŠVAINAUSKAS

Exhibition in Memory of the Artist and His Wife Valerija Aldona Lengvenytė-Szwainowska June 28 - July 15, 2018, in the gallery of Šiauliai County Povilas Višinskis Public Library


Kazimiero Švainausko ekslibrisai Jonas Nekrašius Kazimieras Švainauskas (lenk. Kazimierz Szwainowski) gimė 1917 m. birželio 20 d. Vilniuje, mirė 2002 m. sausio 25 d. Sedlcėse (Lenkija). Baigęs Kaune gimnaziją, 19371940 m. mokėsi ir baigė Kauno meno mokyklą. 1940 m. įstojo į Vilniaus dailės institutą. 1944 m. dirbo Vilniaus baltarusių muziejuje, 1944 m. birželio mėnesį dalyvavo Šiaulių kraštotyros draugijos ir „Aušros“ muziejaus organizuojamose ekspedicijose. 1944 m. Vilniuje sovietų NKVD suimtas ir 1945 m. išvežtas į Stalinogorsko šachtas (Tulos sr.). Po karo grįžęs į Vilnių, tęsė studijas Vilniaus dailės institute. 1946 m. išvyko į Lenkiją ir tų pačių metų rugsėjį buvo priimtas į Krokuvos dailės akademiją. 1950 m. ją baigė ir įgijo meninės grafikos ir molbertinės tapybos diplomus. 1951 m. persikėlė į Piasečną, dėstė dailę mokykloje, 1971 m. apsigyveno Čepeline (Mazovijos vaivadija). K. Švainauskas buvo lietuvių kultūros propaguotojas Lenkijoje, žurnalo „Aušra“ meninis redaktorius, vienas iš M. K. Čiurlionio veiklos Lenkijoje įamžinimo iniciatorių. Lenkijos dailininkų sąjungos, Mozūrijos kultūros draugijos narys, Lenkijos Atgimimo kryžiaus kavalierius (1986) ir kt. Rašė apie dailę, rinko, piešė lietuvių ir lenkų liaudies meno pavyzdžius, kūrė iliustracijas periodikai. Tapė peizažus, raižė linoleumo ir medžio graviūras, sukūrė iliustracijų H.  Sienkiewicziaus apysakoms, W. Reymonto romanui „Kaimiečiai“ ir kt. Grupinėse parodose dalyvavo nuo 1951 m. Surengė per 60 asmeninių parodų Lenkijos miestuose (pirmoji jų įvyko 1953 m.), taip pat dalyvavo parodose Kinijoje (1964), Vokietijoje (1965, 1978), JAV (1966), Švedijoje (1966, 1971), TSRS (1967, 1989), Austrijoje (1968), Vengrijoje (1970), Čekoslovakijoje (1977), Kanadoje (1982), Ukrainoje (1999), Lietuvoje (1966, 1971, 1987, 1990) ir kt. 2000  m. K.  Švainausko grafika buvo eksponuota Šiaulių „Aušros“ muziejaus Chaimo Frenkelio vilos galerijoje. K. Švainausko kūrinių yra Druskininkų miesto, Šiaulių „Aušros“ muziejuose, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje (ekslibrisų), Lenkijos, Bulgarijos, Italijos, Čekijos, Švedijos, Vengrijos, Vokietijos muziejuose ir galerijose, privačiuose rinkiniuose. 2011 m. K. Švainausko žmona Valerija Aldona Lengvenytė-Szwainowska dovanojo savo vyro darbų rinkinių Lietuvos nacionaliniam muziejui, 2012 m. – Kuršėnų etninės kultūros ir tradicinių amatų centrui. 2017 m. gruodžio 22 d. V. A. LengvenytėSzwainowska Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai dovanojo 186 K. Švainausko sukurtus ekslibrisus.


Grafikas K. Švainauskas nuo 1964 m. iki pat mirties aktyviai kūrė ekslibrisus linoleumo ir medžio raižinio technikomis, nuo 1967 m. dalyvavo ekslibrisų parodose, ekslibrisų konkursuose Lenkijoje (1967), Rumunijoje (1998), Belgijoje (1999), Ispanijoje (2000) ir kt. Kūryboje išbandė įvairias grafikos technikas – litografiją, ofortą, mecotintą, bet pirmenybę teikė linoleumo ir medžio raižiniams. Tarp K. Švainausko grafikos darbų daugiausia peizažų, portretų, nemažai teminių kompozicijų, knygų iliustracijų ir ekslibrisų. Dauguma yra nedidelio formato, smulkios raižysenos, dekoratyvaus meninio vaizdo mažosios grafikos kūriniai. K. Švainauskas sukūrė ekslibrisų V. Mačiuikai (1965), S. Valaitienei (1975), V. Miliui (1977), A. Glušauskui (1977, 1979), E. Ramelienei (1977), E. Šmigelskaitei (1977) ir kt. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje eksponuojami K. Švainausko ekslibrisai, sukurti linoleumo ir medžio raižinių technikomis.

Ex Libris of Kazimieras Švainauskas Jonas Nekrašius Kazimieras Švainauskas (pol. Kazimierz Szwainowski) was born on June 20, 1917 in Vilnius, died on January 25, 2002 in Siedlce (Poland). After graduating from Kaunas gymnasium, in the period of 1937-1940 was studying and graduated from Kaunas Art School. In 1940 he enrolled in Vilnius Art Institute. In 1944, worked at Vilnius Belarussian Museum and in June the same year, he participated in expeditions organized by Šiauliai Regional Studies Association and Aušra Museum. In 1944, K. Švainauskas was arrested by the Soviet NKVD in Vilnius and in 1945 was departed to Stalinogorsk Mines (Tula Oblast). After the war he returned to Vilnius and continued his studies at Vilnius Art Institute. In 1946, he went to Poland and in September the same year he enrolled in Krakow Academy of Fine Arts. He graduated in 1950 with diplomas of art graphics and easel painting. K. Švainauskas moved to Piaseczna in 1951 where he taught art at school. In 1971 he settled in Czepielin (Mazovian Voivodeship). K. Švainauskas was the advocate of Lithuanian culture in Poland, art editor of the magazine Aušra, one of the initiators of the commemoration of M. K. Čiurlionis activities in Poland. In addition, he also was a member of the Polish Union of Artists, member of the Association of the Masurian Cultural Society, was awarded with the Cross of the Order of Polonia Restituta (1986), etc. K. Švainauskas wrote about art, drew and collected examples of Lithuanian and Polish folk art, did illustrations for periodicals. He painted landscapes, carved linoleum and wood, created illustrations for H. Sienkiewicz’s stories, W. Reymont’s novel “The Peasants”, etc. K. Švainauskas participated in group exhibitions since 1951 and organized over 60 personal exhibitions in Polish cities (the first one took


place in 1953) and also participated in exhibitions in China (1964), Germany (1965, 1978), USA (1966), Sweden (1966, 1971), USSR (1967, 1989), Austria (1968), Hungary (1970), Czechoslovakia (1977), Canada (1982), Ukraine (1999), Lithuania (1966, 1971, 1987, 1990), etc. The graphics of K. Švainauskas were exhibited at Chaimas Frenkelis Villa’s gallery of Šiauliai Aušra museum in 2000. His works can be found in private collections in Druskininkai, Šiauliai Aušra museums, Šiauliai county Povilas Višinskis public library (ex libris), museums and galleries of Poland, Bulgaria, Italy, Czech, Sweden, Hungary, Germany. In 2011, Valerija Aldona Lengvenytė-Szwainowska, the wife of K. Švainauskas, donated her husband’s works to the National Museum of Lithuania, and in 2012 – to Kuršėnai Museum of Ethnic Culture and Traditional Crafts. On December 22, 2017, V. A. Lengvenytė-Szwainowska donated 186 ex libris of K. Švainauskas to Šiauliai County Povilas Višinskis public library. Since 1964 until the end of his life, graphics artist K. Švainauskas was actively creating ex libris by techniques of linoleum and wood carving. And since 1967, he participated in ex libris exhibitions and competitions in Poland (1967), Romania (1998), Belgium (1999), Spain (2000), and others. K. Švainauskas tried various graphics techniques such as lithography, etching, mezzotint, but he preferred linoleum and wood carving. Among the works of K. Švainauskas, there are mostly landscapes, portraits, a number of thematic compositions, book illustrations and ex libris. Most of them are small-scale graphics and carving works, decorative artistic images. K. Švainauskas created ex libris for V. Mačiuika (1965), S. Valaitienė (1975), V. Milius (1977), A. Glušauskas (1977, 1979), E. Ramelienė (1977), E. Šmigelskaitė (1977), and others. Šiauliai County Povilas Višinskis Public Library is exhibiting K. Švainauskas’s ex libris, created by techniques of linoleum and wood carving.


Ex libris KS, 1975 m., X1, 72 x 51


Ex libris Valė Švainauskienė, 1989 m., X3, 85 x 82


Ex libris A. UbeikaitÄ—s, 1977 m., X1, 78 x 58


Ex libris E. Šmigėlskaitės, 1977 m., X1, 72 x 98


Ex libris E. RamelienÄ—s, 1977 m., X3, 72 x 56


Ex libris V. Miliaus, 1977 m., X3, 80 x 67


Ex libris A. GluĹĄausko, 1977 m., X1, 78 x 57


Ex libris S. ValaitienÄ—s, 1975 m., X1, 69 x 48


Ex libris P. Svičiulienės, 1977 m., X1, 62 x 54


Ex libris M. SinkeviÄ?iaus, 1982 m., X3, 69 x 71


Ex libris M. Kmita, 1967 m., X1, 55 x 59


Ex libris, 1964 m., X1, 62 x 61


Ex libris, 1964 m., X1, 55 x 58


Knygos grafikos centras (KGC) – nuo 2018 m. sausio 2 d. veikiantis Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos padalinys, kurio tikslas – populiarinti knygos meną, plėtoti parodų, edukacinę ir leidybinę veiklas. KGC renka ir saugo informaciją apie ekslibrisų istoriją ir raidą, organizuoja įvairius renginius, supažindinančius visuomenę su knygos nuosavybės ženklais, jų kūrėjais ir kolekcininkais, užsiima Šiaulių miesto ir krašto tyrinėjimu, saugo bibliotekai dovanotus meninę vertę turinčius knygos ženklus. Knygos ženklų kolekcija kaupiama nuo 2014 m. ir saugoma Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde. Book Graphics Center (BGC) is a department at Šiauliai county Povilas Višinskis public library active since January 2, 2018. Its aim is to promote the art of book, develop exhibition, educational and publishing activities. BGC collects and stores information about the history and development of ex libris, organizes various events to introduce the public with bookplates, their creators and collectors. The center is also engaged in the study of Šiauliai city and its region, collects bookplates of various artistic value donated to the library. The collection of bookplates is being formed and kept at the Ex libris fund of Gerardas Bagdonavičius since 2014.

Knygos grafikos centras Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Aušros al. 62, 76235 Šiauliai Tel. (8 41) 42 05 10, knygosgrafika@savb.lt www.savb.lt


Išleisti leidiniai: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Latvių dailininko Pėterio Upyčio ekslibrisai. Alfonso Čepausko mažoji grafika. Vaidoto Janulio grafika. Lolitos Brazos knygos ženklai. Michalinos Adomavičienės kūryba. Varpai ir knygos ženklai. Vytauto Osvaldo Virkau ekslibrisai. Ekslibrisai Vitoliui Enrikui Vengriui.


Tiražas 40 egz., nr. 9 Pirmame viršelyje Kazimiero Švainausko ekslibrisas Ekslibrisai iš Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos kolekcijos

Sudarytojai: Asta Kaktytė, Jonas Nekrašius Kalbos redaktorius Robertas Gedrimas Maketavo Vaiva Kovieraitė-Trumpė Vertė į anglų kalbą Gabrielė Tarutytė

Parodos organizatorius

ISBN 978-609-95981-6-1 © Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018


Kazimiero Švainausko Exlibris  

© Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018

Kazimiero Švainausko Exlibris  

© Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded