__MAIN_TEXT__

Page 1

VAIDOTO JANULIO grafika


LT

Gerardo Bagdonavičiaus, neeilinio talento lietuvių dailininko ir pedagogo,

ekslibriso mokyklos tradicijų Lietuvoje pradininko, vardu pavadintas Šiaulių apskrities

Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (toliau – ŠAVB) ekslibrisų fondas (toliau – GBEF) veiklą vykdo nuo 2014 metų. Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas buvo įkurtas 2014 m. liepos 21 d., reorganizavus nuo 2001 m. spalio 3 d. bibliotekoje veikusį Ekslibriso muziejų. Muziejuje buvo saugomi bibliotekai dovanoti meninę vertę turintys knygos ženklai, vienaip ar kitaip susiję su Šiaulių miestu ir kraštu, kaupiama informacija apie ekslibrisų istoriją ir raidą, organizuojami įvairūs renginiai, supažindinantys visuomenę su knygos nuosavybės ženklais ir jų kūrėjais. Įkūrus GBEF ir patvirtinus veiklos nuostatus, rūpintis knygos ženklais pavesta Fondo tarybai. Tarybos nariais 2017 m. buvo išrinkti dailininkai V. Janulis, V. Kovieraitė-Trumpė, R. Prišmontienė ir L. Putramentienė-Braza, kolekcininkai P. Kaminskas, V. Ališaukas ir A. Skerys, menotyrininkas prof. V. Rimkus, ŠAVB Meno ir muzikos skyriaus vedėja L. Naujokienė ir bibliotekininkė A. Kaktytė, kultūros istorikas, kolekcininkas J. Nekrašius (GBEF tarybos pirmininkas) ir ŠAVB direktorius B. Maskuliūnas. GBEF tikslas – rūpintis dailininko G. Bagdonavičiaus kūrybos populiarinimu, kaupti jo kūrybinį palikimą, kitų lietuvių ir užsienio dailininkų ekslibrisus, rengti susitikimus su dailininkais, ekslibrisų kūrėjais ir kolekcininkais, organizuoti parodas, konkursus, konferencijas, seminarus, forumus ir kt. ŠAVB GBEF veikla viešinama tinklaraštyje ekslibrisai.blogspot.lt

ENG

In the name of the extraordinarily talented Lithuanian artist, pedagogue and

founder of exlibris school traditions in Lithuania Gerardas Bagdonavičius, the exlibris

fund (abbreviation – GBEF) at Šiauliai County Povilas Višinskis Public Library (further – ŠAVB) is active since 2014.

The exlibris fund of Gerardas Bagdonavičius was founded on the 21st of July, 2014

after the reorganization of the Museum of Exlibris (founded on the 3rd of October, 2001). The museum stored for the library gifted bookplates of artistic value, which in one way or another are related to the city and region of Šiauliai, the information about the history and development of the exlibris, various events were organized in order to familiarize the society with bookplates and their creators. Once the GBEF has been established and the regulations have been approved, the bookplates are assigned to the Fund Council. The artists V. Janulis, V. Kovieraitė-Trumpė, R. Prišmontienė and L. Putramentienė-Braza, collectors P. Kaminskas, V. Ališaukas and A. Skerys, art historian prof. V. Rimkus, the head of the Department of Art and Music of ŠAVB L. Naujokienė and librarian A. Kaktytė, cultural historian, collector J. Nekrašius (the chairman of the council of the GBEF) and the director of the library B. Maskuliūnas. The aim of the GBEF is to popularize the art of G. Bagdonavičius, to collect his creative heritage and bookplates of other Lithuanian and foreign artists, to organize meetings with exlibris artists and collectors, to hold exhibitions, contests, conferences, seminars, forums, etc. ŠAVB GBEF activities are posted on the blog www.exlibrisai.blogspot.lt


VAIDOTO JANULIO ekslibrisų paroda

2017 m. rugsėjo 4 – 30 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos galerija


A. A. ex libris, S6, 115 x 115, 1993 m.


konkurse „Simonui Daukantui – 200“. 1997 m. Šiaulių „Laiptų galerijos“ įkūrimo penkmečio proga organizuotame respublikiniame ekslibrisų konkurse dailininkas buvo apdovanotas antrąja premija. 1998 m. Šiauliuose buvo paskelbtas tarptautinis ekslibriso konkursas „Ex libris. Kryžių kalnas. Šiauliai“. Konkurso žiuri dailininkui skyrė paskatinamąją premiją. 1999 m. gruodį Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka paskelbė tarptautinį ekslibrisų konkursą bibliotekos įkūrimo 50-mečiui paminėti. Žiuri sprendimu V. Januliui paskirta trečioji premija. 2001 m. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija paskelbė tarptautinį ekslibrisų konkursą ir parodą „Ex libris. Šiaulių J. Janonio gimnazijai – 150“. Dailininkas V. Janulis šiame konkurse buvo apdovanotas trečiąja premija. 2009 m. Šiaulių miesto savivaldybės Kultūros skyrius paskelbė tarptautinį ekslibrisų konkursą „Ex libris. Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetis“. V. Janulis buvo apdovanotas šio konkurso antrąja premija. 2015 m. tarptautiniame ekslibrisų konkurse „Mykolui Kleopui Oginskiui – 250“, kurį surengė Vilniuje įsisteigusi Gariūnų verslo parko galerija, V. Janulis pelnė paskatinamąją premiją. Dailininkas V. Janulis yra dalyvavęs tarptautiniuose ekslibrisų konkursuose-parodose Sint Niklase (Belgija, 1995), Meksike (Meksika, 2001 ir 2007), Anglijoje (2001), Ankaroje (Turkija, 2003), Malborke (Lenkija, 2009 ir 2013), Glivicėse (Lenkija, 2010) ir kt. 2009 m. Rumunijoje Prahovos apskrities meno muziejaus surengtoje tarptautinėje parodoje „Ion IonescuQuintus“ V. Janulis buvo apdovanotas Garbės diplomu. V. Janulis apie savo sukurtus ekslibrisus ir jų kūrybą yra pasakojęs: „Ekslibrisas gimsta spontaniškai ir įdomiai, kitą kartą be didelių pastangų. Jeigu jį kuri gerai pažįstamam žmogui ar kokia artima tema. Ir jeigu tai ne užsakymas. Mano ekslibrisuose dažnai dominuoja paukštis. Manau, tai galima rasti dažno dailininko kūriniuose. Yra tekę daryti užsakytus ekslibrisus. Su dažnu darbu tekdavo pavargti, kol rasdavau reikiamą formą ir plastiką. Su ekslibrisais dirbu nuolat. Mažame darbe galima padaryti atradimų, kuriuos vėliau pritaikai lakštinėje grafikoje“. V. Janulio ekslibrisuose pagrindinis dėmesys skiriamas konkrečiai temai, simboliui, meniniam vaizdui bei tokiu pat būdu išreikštai kokiai nors knygos savininko ypatybei. Dailininko sukurtus ekslibrisus pagal temą ir kūrybos raidą galima suskirstyti į tokius etapus: pirma, knygos ženklai,


E. Petrovo ex libris. S5, 70 x 75, 1993 m.


L. AuĹĄros ex libris. S4, 100 x 115, 1993 m.


Vaidotas Janulis gimė 1957 m. gegužės 31 d. Šiauliuose. 1982 m. baigęs Šiaulių pedagoginio instituto (nuo 1997 m. – Šiaulių universitetas) Dailės fakultetą pradėjo dirbti šio fakulteto Tapybos katedroje, o nuo 1984 m. - Piešimo katedroje. Dėstomi dalykai: akvarelė, grafika, kaligrafija, piešimas. Nuo 1992 m. Vaidotas Janulis, 2014 m., J. Nekrašiaus nuotr. Lietuvos dailininkų sąjungos narys, nuo 2010 m. Lietuvos mokslininkų sąjungos narys. Dailininko darbo sritys: lakštinė grafika, ekslibrisas, akvarelė, tapyba ir instaliacijos. V. Janulis grafikoje naudoja šilkografijos ir mišrias technikas. Nuo 1982 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje (Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje Australijoje, Anglijoje, Belgijoje, Danijoje, Japonijoje, JAV, Meksikoje, Nyderlanduose, Rumunijoje, Rusijoje, Švedijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Ukrainoje). Dalyvavo pleneruose Lietuvoje, Latvijoje ir kt. Surengė per 30 personalinių parodų. Yra parengęs ir iliustravęs knygų, katalogų, albumų, įvairių lankstinukų, plakatų. „Mano pagrindinė kūrybos kryptis – grafika, – pasakojo V. Janulis. - Taip pat domiuosi ekslibrisu, kaligrafija, tapyba, meno objektais, fotografija.“ Pirmuosius ekslibrisus V. Janulis sukūrė dar studijuodamas. Minėtini 1984 m. šilkografijos technika sukurti ekslibrisai dailininkams Romanui Vilkauskui, Eduardui Juchnevičiui, klasės draugui Petrui Rimeikai ir kurso draugui Algiui Griniui. Išskirtiniai 1999 metų du miniatiūriniai knygos ženklai „Ex libris. JN“, kurių dydis – 10 mm. Tai mažiausi šilkografijos technika sukurti ekslibrisai Lietuvoje. Šiuo metu dailininkas įvairia grafikos technika yra sukūręs per 130 ekslibrisų. Vaidotas Janulis nuo 1986 m. dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose ekslibrisų konkursuose, trienalėse, bienalėse ir parodose. Jis yra pelnęs prizinių vietų, apdovanotas diplomais ir prizais. Vienas pirmųjų ekslibrisų konkursų, kuriame dalyvavo V. Janulis, vyko 1986 m. Naisiuose (Šiaulių r.) poetui Z. Gaidamavičiui-Gėlei atminti. V. Janulis tapo šio konkurso nugalėtoju. Taip pat dailininkas pirmąją premiją laimėjo 1993 m. Šiauliuose surengtame tarptautiniame ekslibrisų


Paukščių turgus ex libris. S5, 110 x 120, 2001 m.


Petro R. ex libris. S5, 120 x 120, 1993 m.


R. Vilkausko ex libris. S7, 130 x 130, 1984 m.


sukurti menininkams, kultūros ir visuomenės veikėjams, įvairioms kultūros ir švietimo įstaigoms, bibliotekoms, muziejams, mokykloms. Antra, sakralinės temos ekslibrisai: Popiežiui Jonui Pauliui II, kardinolams, vyskupams, kunigams, vienuoliams ir kitiems dvasininkams. Taip pat išskirtini V. Janulio sukurti knygos ženklai, kuriuose naudojamas paukščio simbolis. Su šiais darbais dailininkas dalyvavo ekslibriso bienalėje Meksike (Meksika). Šie jo ekslibrisai daugiausia sukurti kongrevo, šilkografijos ir mišria technikomis. V. Janulio nuomone, šiais laikais keičiasi ekslibriso tiesioginė paskirtis ir taikomoji reikšmė – nuo konkretaus žmogaus ir knygos ryšio įtvirtinimo prie objekto, įvykio, vaizdo simbolio įprasminimo. Ekslibrisas dabar neretai tampa įvairių sukakčių, švenčių atributu, proginiu ženklu. Knygos ženklai kuriami įvairioms progoms: personalijoms, institucijoms, architektūros ir istorijos paminklams, mokslo įstaigoms, kultūros, meno ir literatūros personažams įprasminti. Šiuolaikiniam ekslibrisui labiau priskirtina ne apsauginė, bet reprezentacinė funkcija. Jonas NEKRAŠIUS

Simonui Daukantui - 200, exlibris. S6, 125 x 120, 1993 m.


Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas Aušros al. 62, 76235 Šiauliai Tel. (8 41) 52 37 53, menocentras@savb.lt www.ekslibrisai.blogspot.lt www.savb.lt Tiražas 10 egz. 2017 m. Nr. 3 Pirmame viršelyje Vaidoto Janulio „Arūno ex libris“, 1985 m. Ketvirtame viršelyje GBEF logotipas. Sudarytoja A. Kaktytė, J. Nekrašius Kalbos redaktorius R. Gedrimas Maketavo I. Slonksnytė


Vaidoto Janulio grafika  

© Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Vaidoto Janulio grafika  

© Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Advertisement