__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1


EX LIBRIS. ATKURTAI LIETUVAI - 100 EX LIBRIS. RESTORED LITHUANIA 100

Tarptautinio ekslibrisų konkurso parodos katalogas Exhibition Catalogue of the International Ex Libris Contest

1


Sudarė / Compiled by Prof. Bronius Maskuliūnas, Jonas Nekrašius, Asta Kaktytė

Konkurso organizatorė / Contest Organiser Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka / Šiauliai County Povilas Visinskis Public Library

Konkurso globėja / Patron of the Contest Liana Ruokytė-Jonsson Lietuvos Respublikos kultūros ministrė / Minister of Culture of the Republic of Lithuania Rėmėjai / Sponsors

Partneriai / Partners

ISBN 978-609-95981-7-8 © Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018


TURINYS / CONTENTS

4 6 8 9 10 11 14 206 217 219

Šimtmečio Lietuva – pasaulio kūrėjų knygos ženkluose (Bronius Maskuliūnas) / Centenary Lithuania in Bookplates of World Creators (Bronius Maskuliūnas) Ekslibrisai Atkurtos Lietuvos šimtmečiui (Jonas Nekrašius) / Ex Libris for the Centenary of the Restored Lithuania (Jonas Nekrašius) Konkurso organizatoriai / Contest Organisers

Vertinimo komisija / The Jury

Laureatai / The Winners

Konkurso dalyviai / Contest Participants

Ekslibrisai / Ex Libris Konkurse dalyvavusių ekslibrisų kataloginiai duomenys / Catalogue Data of Ex Libris in Compliance with the Requirements of the Contest Konkurso reikalavimų neatitikusių ekslibrisų kataloginiai duomenys / Catalogue Data of Ex Libris Not in Compliance with the Requirements of the Contest Ekslibrisų atlikimo techniniai žymenys / Printing Techniques and Abbreviations


Šimtmečio Lietuva - pasaulio kūrėjų knygos ženkluose Centenary Lithuania in Bookplates of World Creators Prof. dr. Bronius Maskuliūnas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius Director of Šiauliai County Povilas Višinskis Public Library

2018 m. Lietuva minėjo ypatingą datą – Valstybės atkūrimo šimtmetį. 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje buvo pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad atkuriama Lietuvos valstybė. Nuo tada prasideda moderniosios Lietuvos Respublikos istorija. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, siekdama įprasminti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, organizavo tarptautinį ekslibrisų konkursą „EX LIBRIS. LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMUI – 100“. Tai visuomenę vienijanti šimtmečio minėjimo iniciatyva, į kurią įsitraukti buvo kviečiami Lietuvos ir užsienio menininkai. Mažosios grafikos kūrėjams buvo pasiūlyta sukurti ekslibrisų, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimui, valstybės institucijoms, iškilioms asmenybėms, susijusioms su šia reikšminga data. Konkursu siekta tarptautiniu mastu aktualizuoti neeilinį Lietuvos istorijos įvykį, skleisti mūsų šalies, kaip modernios ir kūrybingos valstybės, įvaizdį, žinią apie Atkurtos Lietuvos šimtmetį pasiųsti į visą platų pasaulį. Kitas svarbus šio renginio tikslas – populiarinti ekslibrisą kaip knygos ženklą ir kaip meno rūšį. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka užsiima aktyvia ekslibriso puoselėjimo ir populiarinimo veikla, čia veikia Knygos grafikos centras, Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas, organizuojami knygos ženklams skirti kultūriniai ir edukaciniai renginiai, kaupiamos ekslibrisų kolekcijos. Šis katalogas – organizuoto konkurso rezultatas. Jis akivaizdžiai parodo, kad konkursas pavyko ir pateisino visus lūkesčius. Į kvietimą teikti darbus atsiliepė 220 autorių iš 35 pasaulio šalių. Jie atsiuntė vertinimui 376 originalius ekslibrisus. Dalyvių geografija labai plati – konkursui skirti knygos ženklai į Šiaulius atkeliavo net iš penkių žemynų. Tai liudija konkurso idėjos tikslingumą ir gyvybingumą. Atsiųstus darbus vertino tarptautinė komisija, vadovaujama Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Petro Repšio. Įvertinus visus darbus, jų atitikimą konkurso reikalavimams, buvo paskelbti

In 2018, Lithuania commemorates the centenary of the Restoration of the State of Lithuania. On February 16, 1918 in Vilnius, the Council of Lithuania signed a document proclaiming the restoration of an independent State of Lithuania.  This date marked a new stage of a modern history of the Republic of Lithuania. Šiauliai county Povilas Višinskis public library announced an international ex libris contest  “EX LIBRIS. RESTORED LITHUANIA 100” on purpose to commemorate the centenary of the restored Lithuania. It is the society consolidation initiative of the centenary commemoration which invited artists from Lithuania and abroad to enter the contest. Painters and small graphic artists from all over the world were invited to create bookplates dedicated to the Republic of Lithuania, its outstanding personalities, state institutions. The aim of the contest was to publicize the extraordinary event of the history of Lithuania, to spread the image of our country as a modern and creative state, and to send a message about the Restored Lithuania to the whole world. Another important aim of this event was to promote the ex libris as a bookplate and as a form of art. Šiauliai county Povilas Višinskis public library is engaged in its active nurturance and promotion. The library runs the Book Graphics Center, the Ex libris Fund of Gerardas Bagdonavičius, organizes cultural and educational events dedicated to bookplates, collects ex libris collections. This catalogue is a result of the organized contest. It clearly shows that the contest was successful and justified all expectations. 220 authors from 35 countries accepted the invitation to participate in the contest. They sent 376 original ex libris. The geography of the participants is very wide as the bookplates to Šiauliai came even from five continents. This proves the expediency and vitality of the idea of the contest. The works were evaluated by the international Jury headed by the winner of the Lithuanian National Prize for

4


nugalėtojai: I premija skirta armėnui Haykui Grigoryanui, II – Lietuvos atstovei Ugnei Žilytei, III - Gervasio Roblesui iš Pietų Afrikos Respublikos. Paskatinamosios premijos skirtos Burakui Erhanui Tarlakazanui iš Turkijos ir rusei Tatjanai Kriukovai. 2018 m. vasario 15 – kovo 12 dienomis Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos galerijoje veikė tarptautinio ekslibrisų konkurso „Ex libris. Atkurtai Lietuvai – 100“ paroda, kurioje buvo eksponuojami konkursui pateikti darbai. Idėjos sumanytojai neapsiribojo vien konkurso organizavimu. Siekiant, kad konkursas turėtų svarbią išliekamąją vertę, išleistas konkurso darbų albumaskatalogas, kuris pasieks kiekvieną knygos ženklų atsiuntusį autorių, – taip dar kartą plačiai bus pranešta apie Atkurtos valstybės šimtmetį šventusią Lietuvą ir jos draugus, menininkus – ekslibrisų kūrėjus visame pasaulyje. Konkurso laureatų apdovanojimas ir katalogo pristatymas – 2018 m. lapkričio 17  d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuojamos Knygų mugės metu. Organizatorių vardu nuoširdžiai dėkoju visiems konkurso ir katalogo rėmėjams, pagalbininkams, Bibliotekos draugams ir partneriams, visiems, padėjusiems įgyvendinti šį sumanymą. Tikimės, kad knygos ženklai – kaip vienijantis bendras vardiklis – mums padovanos dar ne vieną sumanymą ir vėl pakvies susiburti draugėn!

5

Culture and Arts Petras Repšys. After the evaluation of all the works and their compliance with the requirements of the contest, the winners were announced: 1st Prize for the Armenian artist Hayk Grigoryan, 2nd Prize for Ugnė Žilytė from Lithuania, 3rd Prize for Gervasio Robles from the Republic of South Africa. Consolation prizes were given to Burak Erhan Tarlakazan from Turkey and Tatiana Kryukova from Russia. In the period of February 15 – March 12, 2018, the exhibition featuring works of the contest “EX LIBRIS. RESTORED LITHUANIA 100” was held at the gallery of Šiauliai county Povilas Višinskis public library. The initiators of the idea did not limit themselves only to organizing the contest. In order the contest to have a significant enduring value, an album-catalogue of the works has been published, which will reach every author who has sent bookplates. Yet again the widespread announcement of the celebration of the restored Lithuania and its friends, artists and ex libris creators from all over the world will be made. The award ceremony of the winners and the catalogue presentation will take place on November 17, 2018 during the Book Fair organized by Šiauliai county Povilas Višinskis public library. On behalf of the organizers, I sincerely thank all the sponsors, supporters, library friends and partners of the contest and catalogue, and everyone who helped to implement this idea. We hope that bookplates as the unifying common denominator will give us more than one idea and will again invite you to get together!


Ekslibrisai Atkurtos Lietuvos šimtmečiui Ex Libris for the Centenary of the Restored Lithuania Jonas Nekrašius konkurso kuratorius Curator of the Contest

Tradiciškai ekslibrisas suprantamas kaip leidinio savininką ir biblioteką nurodantis knygos ženklas. Tačiau šiuolaikinis ekslibrisas vis dažniau tapatinamas ne vien su konkrečiu savininku, bet skiriamas ir reikšmingoms datoms, jubiliejams, taip pat juo fiksuojamas istorinis procesas. Ne išimtis ir šis ekslibrisų konkursas, skirtas Atkurtos Lietuvos šimtmečiui. Į rengėjų kvietimą dalyvauti ekslibrisų konkurse, be Lietuvos atstovų, atsiliepė dailininkai iš daugiau nei 30 šalių. Toks gausus dalyvių iš įvairių pasaulio šalių dalyvavimas patvirtina, kad susidomėjimas šiuo grafikos žanru ir Lietuva neslūgsta visame pasaulyje. Pati konkurso tema atvėrė kelią į Lietuvą, leido pažvelgti į jos istoriją ir kultūrą, pagerbti iškilius šalies žmones, istorines asmenybes, prisiminti svarbiausius šalies įvykius. Didžiai margas konkursinių ekslibrisų kolekcijos pasaulis. Daugelyje ekslibrisų pavaizduoti Lietuvos valstybingumo simboliai: Valstybės herbas Vytis, žymūs architektūros paminklai, istoriniai įvykiai ir faktai, kronikos vaizdai. Tai svarbiausi motyvai, kuriuos savo darbuose naudojo dailininkai. Konkursinių darbų kolekcija atspindi paskutinių metų ekslibrisų kūrimo tendencijas pasaulyje. Dažniausiai ekslibrisų autoriai rinkosi klasikinėmis laikomas medžio ir linoraižinio technikas. Joms nenusileido ofortas, akvatinta, šilkografija. Rečiau pasitaikė ekslibrisų, sukurtų minkšto lako, sausos adatos ar autorine technika, užtat vis daugėja skaitmeninėmis technologijomis kuriamų darbų. 2018 m. tarptautinė žiuri įvertino visus konkurso nuostatus atitinkančius ekslibrisus, išrinko nugalėtojus. Komisija vertino darbų meniškumą, originalumą, kompoziciją, konkurso temos atskleidimą. Atsižvelgiant į tai, kad konkursui pateikta meniniu požiūriu daug brandžių, lygiaverčių darbų, nutarta neišskirti kurio nors vieno kūrinio ir autoriaus ir neskirti Didžiojo prizo (Grand Prix). Įtaigiausiu meniniu požiūriu ir originaliu temos atskleidimu vertinimo komisija pripažino armėnų

Traditionally, the ex libris is understood as a book mark indicating the owner of a publication and the library. However, a modern ex libris is being increasingly frequently identified not only with a particular owner, but also with significant dates, anniversaries, and it also records the historical process. This ex libris contest for the centenary of the Restored Lithuania is not an exception. Many artists joined the contest not only from Lithuania but also from more than 30 other countries. Such a large number of participants from different parts of the world confirms that the interest in this graphics genre and Lithuania is prominent all over the world. The competition itself has opened the way to Lithuania, allowed to look at its history and culture and created an opportunity to honor prominent people of the country, historical personalities as well as to remember the most important events of the country. The world of the ex libris collection is immensely colorful. Many ex libris features symbols of Lithuanian statehood: the coat of arms of Lithuania – Vytis, famous architectural monuments, historical events and facts, and images of the chronicle. These are the most important motifs used in the works. The collection reflects the latest trends of the ex libris creation around the world. Most often, the authors chose the classic techniques of woodcut and linocut. They also used other techniques such as etching, aquatint, silkscreen. Less popular ones were soft-ground etching, drypoint, or author’s techniques, however, more and more artists used digital technologies. In 2018, the international Jury evaluated all the ex libris that were in compliance with the rules of the contest and selected the winners. The Jury paid attention to their artistry, originality, composition and theme revelation. According to the fact that many mature, equal works based on the artistic approach were presented, it was decided not to exclude any single work and author and not to give the Grand Prix.

6


dailininko Hayko Grigoryano oforto technika sukurtą ekslibrisą Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei. Šiame ekslibrise autorius originaliai panaudojo senovines lietuviškas monetas, jose išradingai įkomponavo Vyčio ir Gedimino stulpų ženklus, istorinius herbus, monogramas ir įvairius užrašus. Raiškia grafine kompozicinių elementų darna ir netikėta temos interpretacija patraukia lietuvių menininkės Ugnės Žilytės sudėtinga grafikos technika sukurtas originalus knygos ženklas-portretas, dedikuotas Liudui Mažyliui, 2017 m. Vokietijoje suradusiam Vasario 16-osios Nepriklausomybės paskelbimo akto originalą. Pietų Afrikos Respublikos dailininko Gervasio Robleso grafinėje miniatiūroje kone aklinos juodos spalvos fone išraižyta spygliuota viela, simbolizuojanti okupaciją, lankstūs pienių stiebai ir lengvi pūkai simboliškai perteikia laisvės išsiilgusią ir 1918 m. Nepriklausomybę iškovojusią Lietuvą. Šis knygos ženklas dedikuotas „Tautiškos giesmės“ autoriui Vincui Kudirkai. Paminėtieji trys dailininkai tapo pagrindinių konkurso premijų laureatais. Įdomus dokumentalumo atžvilgiu, estetiškas ir modernus savo forma yra turkų dailininko Burako Erhano Tarlakazano kompiuterine grafika sukurtas ekslibrisas, skirtas 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto signatarams. Dailininkė iš Rusijos Tatjana Kriukova oforto, akvatintos ir minkšto lako grafikos technika sukūrė raiškų ekslibrisą, kuriame pavaizduota Šiaulių miesto katedra. Ekslibrisas dedikuotas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai. Abiejų paminėtų dailininkų kūriniai įvertinti konkurso paskatinamosiomis premijomis. Šis tarptautinis konkursas patvirtina, kad ekslibrisas Lietuvoje gyvas ir reikalingas, jis pratęsia penkis šimtus metų skaičiuojančio lietuviško knygos ženklo tradicijas.

7

The ex libris made using an etching technique by the Armenian painter Hayk Grigoryan, according to the international Jury, was considered to have the most influential artistic approach as well as the original theme revelation. The ex libris is designed for the President of the Republic of Lithuania, Dalia Grybauskaitė. The author originally used ancient Lithuanian coins, in which he integrated Vytis and Columns of Gediminas, historical herbs, monograms and various notes. The bookplateportrait by the Lithuanian artist Ugnė Žilytė created using a difficult graphics technique, draws attention by its expressive graphical harmony of composite elements and unexpected interpretation of the topic and is dedicated to Liudas Mažylis, who in Germany, in 2017, found the original piece of the Act of Independence of February 16. The ex libris made using a woodcut technique by the South African artist Gervasio Robles shows the barbed wire cut in the black background symbolizing occupation and flexible dandelion stems and light fluffs which symbolically convey independent Lithuania in 1918. This bookplate is dedicated to Vincas Kudirka, the author of the national anthem “Tautiška giesmė”. These mentioned artists became the winners of the main prizes. Interesting documentary, aesthetic and modern form can be seen in the ex libris created by the Turkish artist Burak Erhan Tarlakazan using a computer graphics. It is dedicated to signatories of the Act of Independence of Lithuania of February 16, 1918. The artist from Russia, Tatiana Kryukova, created an ex libris, decorated with Šiauliai Cathedral using etching, soft-ground etching and aquatint techniques. It is dedicated to Šiauliai county Povilas Višinskis public library. Both artists were awarded with the Consolation prizes. This international contest confirms that the ex libris in Lithuania is alive and necessary, and it continues the traditions of Lithuanian bookplate which are counting five hundred years.


KONKURSO ORGANIZATORIAI / CONTEST ORGANISERS

KONKURSO RENGĖJA / ORGANISER

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka / Šiauliai County Povilas Visinskis Public Library

KONKURSO GLOBĖJA / PATRON

Liana Ruokytė-Jonsson Lietuvos Respublikos kultūros ministrė / Minister of Culture of the Republic of Lithuania

KONKURSO KURATORIAI / CURATORS Prof. dr. Bronius Maskuliūnas

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius / Director of Šiauliai County Povilas Višinskis Public Library Jonas Nekrašius Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo tarybos pirmininkas / Chairman of the Board of the Ex Libris Fund of Gerardas Bagdonavičius

8


VERTINIMO KOMISIJA / THE JURY

Pirmininkas / Chairman Petras Repšys (Lietuva / Lithuania) Grafikas, medalių kūrėjas, monumentalistas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys / Graphic artist, Medal creator, Monumentalist, Member of the Lithuanian Artists’ Association Sekretorė / Secretary Asta Kaktytė (Lietuva / Lithuania) Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Knygos grafikos centro kuratorė / Šiauliai County Povilas Višinskis Public Library, Curator of the Book Graphics Center Nariai / Members Māris Čačka (Latvija / Latvia) Dailininkas, Daugpilio Marko Rothko meno centro direktoriaus pavaduotojas / Artist, Deputy Director of Daugavpils Mark Rothko Art Center Stanislovas Gasiūnas (Rusija / Russia) Kolekcininkas / Collector Prof. dr. Bronius Maskuliūnas (Lietuva / Lithuania) Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius / Director of Šiauliai County Povilas Višinskis Public Library Jonas Nekrašius (Lietuva / Lithuania) Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo tarybos pirmininkas / Chairman of the Board of the Ex Libris Fund of Gerardas Bagdonavičius Rasa Prišmontienė (Lietuva / Lithuania) Grafikė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė / Graphic artist, Member of the Lithuanian Artists’ Association Dr. Vitolis Enrikas Vengris (JAV / USA) Kolekcininkas, bibliofilas, lietuviško ekslibriso tyrinėtojas / Collector, Bibliophile, Researcher of the Lithuanian Ex Libris Habil. dr. Agnieszka Zawadzka (Lenkija / Poland) Dailininkė grafikė, Liublino Marijos Kiuri-Sklodovskos universiteto Menų fakulteto dėstytoja / Graphic artist, Lecturer of Faculty of Fine Arts at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

9


LAUREATAI / THE WINNERS

I PREMIJA / FIRST PRIZE Hayk Grigoryan (Armėnija / Armenia) II PREMIJA / SECOND PRIZE Ugnė Žilytė (Lietuva / Lithuania) III PREMIJA / THIRD PRIZE Gervasio Robles (Pietų Afrikos Respublika / Republic of South Africa) PASKATINAMOSIOS PREMIJOS / CONSOLATION PRIZES Burak Erhan Tarlakazan (Turkija / Turkey) Tatiana Kryukova (Rusija / Russia)

10


KONKURSO DALYVIAI / CONTEST PARTICIPANTS

ARGENTINA / ARGENTINA Laura Chicopar Ana Maria Gelso Néstor Raúl Rossi ARMĖNIJA / ARMENIA Hayk Grigoryan AUSTRIJA / AUSTRIA Bercht Angerhofer BALTARUSIJA / BELARUS Karina Kharaneka Katia Lazar Alena Semchyshyn Svetlana Volosiuk

IZRAELIS / ISRAEL Leonid Kuris

BELGIJA / BELGIUM Martin R. Baeyens

JAPONIJA / JAPAN Sawa Horio Yohei Hosaka Isao Kobayashi Tadataka Kudo Shota Nishio Takao Sano

BRAZILIJA / BRAZIL Celestino Neto Jussara Pires

JAV / USA Serik Kulmeshkenov Katie Tucker

BULGARIJA / BULGARIA Galina Pavlova

KAZACHSTANAS / KAZAKHSTAN Muratbai Kulamanov Daulet Nuftullin Sofiya Shalkarova Denis Stepanov

ČEKIJA / CZECH REPUBLIC Vadim Shramkov Václav Šebesta GRAIKIJA / GREECE Magda Vamvatira INDIJA / INDIA Ryan Francis Abreu Krishna Kumar Yadav Alok Kumar

11

ITALIJA / ITALY Marianna Antonacci Sandro Chinellato Fabio Dotta Marcela Miranda Ivo Mosele Aniello Scotto Michele Stragliati

KINIJA / CHINA Chen Chuan Malou Oi Yee Hung KROATIJA / CROATIA Mia Vučić LATVIJA / LATVIA Andrejs Māris Eizāns Imants Ozoliņš


LENKIJA / POLAND Rajmund Aszkowski Krzysztof Marek Bąk Anna Dybowska Marcin Dybowski Pawel Drozd Hanna Grzonka-Karwacka Jerzy Jakubów Maciej Jaroszczuk Malgorzata Jozefowicz Hanna Józefowska Zbigniew Jóźwik Renata Kupczynska Marta Muszyńska-Jozefowicz Beata Joanna Przedpełska Weronika Przybyło Jan Wiktor Tyra Piotr Tołysz Anna Trojanowska Kseniya Vysotskaya Maria Zwolinska LIETUVA / LITHUANIA Greta Aleknaitė Tadas Aleksandras Beatričė Banel Milda Bandzevičiūtė Lolita Braza Kristina Buividienė Rimantas Tomas Buivydas Brigita Bukialytė Bernardas Burba Alfonsas Čepauskas Aušra Čapskytė Kristina Daniūnaitė Vilmantė Daugėlaitė Marija Daunytė Juozas Gecevičius Julija Gončarenko Laurynas Griežė Rasa Janulevičiūtė Vaidotas Janulis Paulė Januškevičiūtė Algirdas Jasaitis Titas Jasiulionis Gita Jaruševičiūtė Virginija Kalinauskaitė Viktorija Kazik Julija Keppul Ieva Kliorikaitytė Antanas Kmieliauskas Justinas Artūras Komar

Vaiva Kovieraitė-Trumpė Monika Krikščiūnaitė Vladas Kudaba Klemensas Kupriūnas Ieva Kuzmaitė Daiva Leliukienė Violeta Liutikova Tatjana Mackevič Evaldas Marinskas Viktorija Matakaitė Rugilė Matulevičiūtė Henrikas Mazūras Nika Michailova Kristina Moisejenko Grėtė Nogniūtė Justina Pakalnytė Ligita Petrauskaitė Mindaugas Petrulis Karina Piečaitytė Milda Piliukaitytė Zigmantas Plėštys Gabrielė Raudonytė Žirmantas Sauka Jolanta Sereikaitė Paulius Slavinskis Sandra Sukarevičiūtė Jolanta Šalkauskaitė Žydrūnas Šlajus Algimantas Šlapikas Jolita Šlivinskienė Alina Šmatina Guoda Uckutė Arūnas Vaitkus Justina Viliūtė Monika Vinciūnaitė Marius Vinskas Jovita Vyšniauskienė Salvija Zakienė Birutė Zokaitytė Miglė Žebrauskaitė Kristina Žilinskaitė Ugnė Žilytė Rasa Žmuidienė MEKSIKA / MEXICO Emilio Carrasco Gutierrez Adrián Herrera Madariaga Victor Ortega MOLDAVIJA / MOLDOVA Serghei Tiseev

12


NORVEGIJA / NORWAY Torill Elisabeth Larsen PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA / REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Gervasio Robles PRANCŪZIJA / FRANCE Kuhlmann Frédéric RUMUNIJA / ROMANIA Karoly Balajti Ovidiu Petca RUSIJA / RUSSIA Evgeni L. Blumkin Nina Kazinova Tatiana Kryukova Vladimir Lupandin Jaroslav Makarov Pavel Martusuev Pavel Pichugin SERBIJA / SERBIA Snežana Kezele Ivan Randjelovic SLOVAKIJA / SLOVAKIA Chrenko Viťazoslav SLOVĖNIJA / SLOVENIA Alojz Konec ŠVEDIJA / SWEDEN Ingela Svensson TURKIJA / TURKEY Duygu Altuntaşli Ismail Aslan Özgür Bahçeci Selman Basunal Seren Baş Erdem Cambaz Hüsniye Ceylan Hikmet Cömert Gamze Demir Zeynep Demirel Dilara Doğan Muhammet Ali Dogan Zahide Merve Dursun Aijsegul Ege Ufuk Göksu Esin Güler

13

Melih Yalın Ülküm Sultan Yazıcı Gülşah Yıldırım Güler Yildiz Nuray Yildiz Birsen Limon Yorukoglu Muhammet Kahraman Kübra Kaplan Betül KıLıç Mustafa Kinik Ceyda Kulözü Hakan Kurt Erdogan Nurten Büşra Ocakci Osman Ozcan Meral Ozdemir Emine Özdemir Refika Nur Özgen Fulya Öztüzün Neriman Pilavoglu Ali Atıf Polat Harun Hilmi Polat Mustafa Saklan Rıfkı Can Sari Büşra Savaş Erhun Sengul Arife Talaşlı Burak Erhan Tarlakazan Esra Toprakcı Muhammet Burak Tüfekci Yaşam Tüzün Serhat Uyar Sıla Usta UKRAINA / UKRAINE Olena Dvukhglavova Helga Yasenovska Irina Kolyadina Artem Kondratenko Orest Kryvoruchko Petro Malyshko Anastasia Melnikova Маryanа Myroshnychenko Valery Nastenko Olga Pilypei Oleksiy Serdiuk George Sergeev VENGRIJA / HUNGARY Pál Csaba VOKIETIJA / GERMANY Eleonora Gershanovich


EKSLIBRISAI / EX LIBRIS

14


ArmÄ—nija / Armenia Hayk Grigoryan

PIRMA PREMIJA / FIRST PRIZE

15


Lietuva / Lithuania Ugnė Žilytė

ANTRA PREMIJA / SECOND PRIZE

16


Pietų Afrikos Respublika / Republic of South Africa Gervasio Robles

TREČIA PREMIJA / THIRD PRIZE

17


Turkija / Turkey Burak Erhan Tarlakazan

PASKATINAMOJI PREMIJA / CONSOLATION PRIZE

18


Rusija /Russia Tatiana Kryukova

PASKATINAMOJI PREMIJA / CONSOLATION PRIZE

19


Argentina /Argentina Laura Chicopar

20


Argentina / Argentina Ana Maria Gelso

21


Austrija /Austria Bercht Angerhofer

22


Baltarusija / Belarus Karina Kharaneka

23


Baltarusija / Belarus Katia Lazar

24


Baltarusija / Belarus Alena Semchyshyn

25


Baltarusija / Belarus Svetlana Volosiuk

26


Belgija / Belgium Martin R. Baeyens

27


Bulgarija / Bulgaria Galina Pavlova

28


ÄŒekija / Czech Republic Vadim Shramkov

29


Čekija / Czech Republic Václav Šebesta

30


Graikija / Greece Magda Vamvatira

31


Indija / India Ryan Francis Abreu

32


Italija / Italy Marianna Antonacci

33


Italija / Italy Sandro Chinellato

34


Italija / Italy Fabio Dotta

35


Italija / Italy Marcela Miranda

36


Italija / Italy Ivo Mosele

37


Italija / Italy Aniello Scotto

38


Italija / Italy Michele Stragliati

39


Izraelis / Israel Leonid Kuris

40


Japonija / Japan Sawa Horio

41


Japonija / Japan Tadataka Kudo

42


Japonija / Japan Shota Nishio

43


Japonija / Japan Takao Sano

44


JAV / USA Serik Kulmeshkenov

45


JAV / USA Katie Tucker

46


Kazachstanas / Kazakhstan Muratbai Kulamanov

47


Kazachstanas / Kazakhstan Daulet Nuftullin

48


Kroatija / Croatia Mia Vučić

49


Latvija / Latvia Andrejs Māris Eizāns

50


Latvija / Latvia Imants Ozoliņš

51


Lenkija / Poland Rajmund Aszkowski

52


Lenkija / Poland Krzysztof Marek BÄ…k

53


Lenkija / Poland Anna Dybowska

54


Lenkija / Poland Marcin Dybowski

55


Lenkija / Poland Pawel Drozd

56


Lenkija / Poland Hanna Grzonka-Karwacka

57


Lenkija / Poland Maciej Jaroszczuk

58


Lenkija / Poland Malgorzata Jozefowicz

59


Lenkija / Poland Hanna Jรณzefowska

60


Lenkija / Poland Zbigniew Jóźwik

61


Lenkija / Poland Renata Kupczynska

62


Lenkija / Poland Marta Muszyńska-Jozefowicz

63


Lenkija / Poland Beata Joanna Przedpełska

64


Lenkija / Poland Weronika Przybyło

65


Lenkija / Poland Jan Wiktor Tyra

66


Lenkija / Poland Piotr Tołysz

67


Lenkija / Poland Anna Trojanowska

68


Lenkija / Poland Kseniya Vysotskaya

69


Lenkija / Poland Maria Zwolinska

70


Lietuva / Lithuania Greta AleknaitÄ—

71


Lietuva / Lithuania Tadas Aleksandras

72


Lietuva / Lithuania Beatričė Banel

73


Lietuva / Lithuania Milda Bandzevičiūtė

74


Lietuva / Lithuania Lolita Braza

75


Lietuva / Lithuania Kristina BuividienÄ—

76


Lietuva / Lithuania Rimantas Tomas Buivydas

77


Lietuva / Lithuania Brigita BukialytÄ—

78


Lietuva / Lithuania Bernardas Burba

79


Lietuva / Lithuania Alfonsas ÄŒepauskas

80


Lietuva / Lithuania Aušra Čapskytė

81


Lietuva / Lithuania Juozas GeceviÄ?ius

82


Lietuva / Lithuania Julija GonÄ?arenko

83


Lietuva / Lithuania Laurynas Griežė

84


Lietuva / Lithuania Kristina DaniĹŤnaitÄ—

85


Lietuva / Lithuania Vilmantė Daugėlaitė

86


Lietuva / Lithuania Marija DaunytÄ—

87


Lietuva / Lithuania Rasa Janulevičiūtė

88


Lietuva / Lithuania Vaidotas Janulis

89


Lietuva / Lithuania Paulė Januškevičiūtė

90


Lietuva / Lithuania Algirdas Jasaitis

91


Lietuva / Lithuania Titas Jasiulionis

92


Lietuva / Lithuania Gita Jaruševičiūtė

93


Lietuva / Lithuania Virginija KalinauskaitÄ—

94


Lietuva / Lithuania Viktorija Kazik

95


Lietuva / Lithuania Julija Keppul

96


Lietuva / Lithuania Ieva KliorikaitytÄ—

97


Lietuva / Lithuania Antanas Kmieliauskas

98


Lietuva / Lithuania Justinas ArtĹŤras Komar

99


Lietuva / Lithuania Vaiva KovieraitÄ—-TrumpÄ—

100


Lietuva / Lithuania Monika Krikščiūnaitė

101


Lietuva / Lithuania Vladas Kudaba

102


Lietuva / Lithuania Klemensas KupriĹŤnas

103


Lietuva / Lithuania Ieva KuzmaitÄ—

104


Lietuva / Lithuania Daiva LeliukienÄ—

105


Lietuva / Lithuania Violeta Liutikova

106


Lietuva / Lithuania Tatjana MackeviÄ?

107


Lietuva / Lithuania Evaldas Marinskas

108


Lietuva / Lithuania Viktorija MatakaitÄ—

109


Lietuva / Lithuania Rugilė Matulevičiūtė

110


Lietuva / Lithuania Henrikas MazĹŤras

111


Lietuva / Lithuania Nika Michailova

112


Lietuva / Lithuania Kristina Moisejenko

113


Lietuva / Lithuania Grėtė Nogniūtė

114


Lietuva / Lithuania Justina PakalnytÄ—

115


Lietuva / Lithuania Ligita PetrauskaitÄ—

116


Lietuva / Lithuania Mindaugas Petrulis

117


Lietuva / Lithuania Karina Piečaitytė

118


Lietuva / Lithuania Milda PiliukaitytÄ—

119


Lietuva / Lithuania Zigmantas Plėštys

120


Lietuva / Lithuania GabrielÄ— RaudonytÄ—

121


Lietuva / Lithuania Žirmantas Sauka

122


Lietuva / Lithuania Jolanta SereikaitÄ—

123


Lietuva / Lithuania Paulius Slavinskis

124


Lietuva / Lithuania Sandra Sukarevičiūtė

125


Lietuva / Lithuania Jolanta Ĺ alkauskaitÄ—

126


Lietuva / Lithuania Žydrūnas Šlajus

127


Lietuva / Lithuania Algimantas Ĺ lapikas

128


Lietuva / Lithuania Jolita Ĺ livinskienÄ—

129


Lietuva / Lithuania Alina Ĺ matina

130


Lietuva / Lithuania Guoda UckutÄ—

131


Lietuva / Lithuania ArĹŤnas Vaitkus

132


Lietuva / Lithuania Justina Viliūtė

133


Lietuva / Lithuania Monika VinciĹŤnaitÄ—

134


Lietuva / Lithuania Marius Vinskas

135


Lietuva / Lithuania Jovita VyĹĄniauskienÄ—

136


Lietuva / Lithuania Salvija ZakienÄ—

137


Lietuva / Lithuania Birutė Zokaitytė

138


Lietuva / Lithuania Miglė Žebrauskaitė

139


Lietuva / Lithuania Kristina Žilinskaitė

140


Lietuva / Lithuania Rasa Žmuidienė

141


Meksika / Mexico Emilio Carrasco Gutierrez

142


Meksika / Mexico Victor Ortega

143


Moldavija / Moldova Serghei Tiseev

144


Norvegija / Norway Torill Elisabeth Larsen

145


Prancūzija / France Kuhlmann Frédéric

146


Rumunija / Romania Karoly Balajti

147


Rumunija / Romania Ovidiu Petca

148


Rusija / Russia Evgeni L. Blumkin

149


Rusija / Russia Nina Kazimova

150


Rusija / Russia Vladimir Lupandin

151


Rusija / Russia Jaroslav Makarov

152


Rusija / Russia Pavel Martusuev

153


Rusija / Russia Pavel Pichugin

154


Serbija / Serbia SneĹžana Kezele

155


Serbija / Serbia Ivan Randjelovic

156


Slovakija / Slovakia Chrenko Vit’azoslav

157


SlovÄ—nija / Slovenia Alojz Konec

158


Ĺ vedija / Sweden Ingela Svensson

159


Turkija / Turkey Duygu AltuntaĹ&#x;li

160


Turkija / Turkey Ismail Aslan

161


Turkija / Turkey Selman Basunal

162


Turkija / Turkey Seren BaĹ&#x;

163


Turkija / Turkey Erdem Cambaz

164


Turkija / Turkey Hüsniye Ceylan

165


Turkija / Turkey Hikmet Cรถmert

166


Turkija / Turkey Gamze Demir

167


Turkija / Turkey Zeynep Demirel

168


Turkija / Turkey Dilara DoÄ&#x;an

169


Turkija / Turkey Muhammet Ali Dogan

170


Turkija / Turkey Ufuk Gรถksu

171


Turkija / Turkey Esin Güler

172


Turkija / Turkey Gülşah Yıldırım

173


Turkija / Turkey Birsen Limon Yorukoglu

174


Turkija / Turkey Muhammet Kahraman

175


Turkija / Turkey Kübra Kaplan

176


Turkija / Turkey Betül KıLıç

177


Turkija / Turkey Mustafa Kinik

178


Turkija / Turkey Ceyda Kulözü

179


Turkija / Turkey Erdogan Nurten

180


Turkija / Turkey Büşra Ocakci

181


Turkija / Turkey Osman Ozcan

182


Turkija / Turkey Emine Ă–zdemir

183


Turkija / Turkey Refika Nur Özgen

184


Turkija / Turkey Fulya Öztüzün

185


Turkija / Turkey Harun Hilmi Polat

186


Turkija / Turkey Rıfkı Can Sari

187


Turkija / Turkey Erhun Sengul

188


Turkija / Turkey Esra ToprakcÄą

189


Turkija / Turkey Muhammet Burak Tüfekci

190


Turkija / Turkey Yaşam Tüzün

191


Turkija / Turkey Sıla Usta

192


Ukraina / Ukraine Helga Yasenovska

193


Ukraina / Ukraine Irina Kolyadina

194


Ukraina / Ukraine Artem Kondratenko

195


Ukraina / Ukraine Orest Kryvoruchko

196


Ukraina / Ukraine Petro Malyshko

197


Ukraina / Ukraine Anastasia Melnikova

198


Ukraina / Ukraine Maryana Myroshnychenko

199


Ukraina / Ukraine Valery Nastenko

200


Ukraina / Ukraine Olga Pylypei

201


Ukraina / Ukraine Oleksiy Serdiuk

202


Ukraina / Ukraine George Sergeev

203


Vengrija / Hungary Pรกl Csaba

204


Vokietija / Germany Eleonora Gershanovich

205


KONKURSE DALYVAVUSIŲ EKSLIBRISŲ KATALOGINIAI DUOMENYS / CATALOGUE DATA OF EX LIBRIS IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE CONTEST ARGENTINA / ARGENTINA Laura Chicopar Ex libris Restored Lithuania 100. V. Kudirka. 2017. C3C5 125x103 Ana Maria Gelso Ex libris Restored Lithuania 100. Petras Klimas. 2017. C3C5 100x110 ARMĖNIJA / ARMENIA Hayk Grigoryan Ex libris Restored Lithuania 100. Dalia Grybauskaitė. 2017. C3 150x150 AUSTRIJA / AUSTRIA Bercht Angerhofer Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. 1918–2018. In mem. Jonas Žemaitis 1909–1954. 2017. C3C4 150x100 BALTARUSIJA / BELARUS Karina Kharaneka Ex libris Restored Lithuania 100. Stanislovas Narutavičius 1862–1932. 2017. CRD 67x52 Katia Lazar Ex libris Restored Lithuania 100. Kazimieras Bizauskas 1893–1941. 2017. CAD 78x60 Ex libris Restored Lithuania 100. Kazimieras Bizauskas 1893–1941. 2017. CAD 78x60 Ex libris Restored Lithuania 100. Vladas Mironas 1880– 1953. 2017. CAD 75x53 Ex libris Restored Lithuania 100. Saliamonas Banaitis 1866–1933. 2017. CAD 88x62 Alena Semchyshyn Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Ryhor Sitnica. 2017. C4 130x138

Svetlana Volosiuk Ex libris Restored Lithuania 100. Vincas Kudirka. 2017. X3 145x110 BELGIJA / BELGIUM Martin R. Baeyens Ex libris Restored Lithuania – 100. Povilas Višinskis Šiauliai County Public Library. 2017. CGD 120x146 BULGARIJA / BULGARIA Galina Pavlova Ex libris Restored Lithuania – 100. Jonas Basanavičius. 2017. CGD 140x130 Ex libris Restored Lithuania – 100. Jonas Basanavičius. 2017. CGD 140x130 Ex libris Restored Lithuania – 100. Jonas Basanavičius. 2017. CGD 140x130 ČEKIJA / CZECH REPUBLIC Vadim Shramkov Ex libris Restored Lithuania 100. 2017. C4/col 133x98 Václav Šebesta Ex libris Restored Lithuania 100. Vladas Mironas. 2017. C3C5 130x79 GRAIKIJA / GREECE Magda Vamvatira Ex libris Restored Lithuania 100. Vincas Kudirka (1858– 1899). 2017. X2 123x80 INDIJA / INDIA Ryan Francis Abreu Ex libris Restored Lithuania 100. Jonas Basanavicius. 2017. C5 145x135 ITALIJA / ITALY Marianna Antonacci Ex libris Restored Lithuania 100. Aurelia Sana Si. 2017. C3C4 123x100

206


Sandro Chinellato Ex libris Restored Lithuania – 100. Vincas Kudirka. 2017. C3 148x115 Fabio Dotta Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. Jonas Basanavičius. 2017. C3 130x99 Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. Jonas Basanavičius. 2017. C3 130x99

Takao Sano Exl. Restored Lithuania 100. Kazys Grinius. 2017. X1 110x70 Exl. Restored Lithuania 100. Petras Klimas. 2017. X1 110x70

Ivo Mosele Ex libris Restored Lithuania – 100. Vincas Kudirka. 2017. C7 130x100

JAV / USA Serik Kulmeshkenov Ex libris Restored Lithuania – 100. Povilas Visinskis Siauliai County Public Library. 2017. X6 120x57 Ex libris Restored Lithuania – 100. Lithuanian Academy of Music & Theatre. 2017. X6 85x110 Ex libris Restored Lithuania – 100. Lithuanian National Orchestra. 2017. X6 78x80

Aniello Scotto Ex libris Restored Lithuania – 100. Povilas Višinskis. 2017. X1 115x180

Katie Tucker Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Antanas Smetona. 2018. Pen and ink 110x149

Michele Stragliati Ex libris Restored Lithuania 100. Presidential Office of the Republic of Lithuania. 2017. C7C3 118x122

KAZACHSTANAS / KAZAKHSTAN Muratbai Kulamanov Ex libris Restored Lithuania – 100. Dalia Grybauskaite. 2017. X3 130x130

Marcela Miranda Ex libris Restored Lithuania – 100. Mykolas Biržiška. 2017. Xilografia, X6 h/c 80x80

IZRAELIS / ISRAEL Leonid Kuris Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. a.kaktyte. 2017. X6 67x48 JAPONIJA / JAPAN Sawa Horio Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. 2017. C3C5 130x120 Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. 2017. C3 130x120 Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. 2017. C3C5 130x120 Tadataka Kudo Ex libris Restored Lithuania – 100. Vincas Kudirka. 2017. Mix 100x100 Ex libris Restored Lithuania – 100. Vincas Kudirka. 2017. Mix 100x100 Ex libris Restored Lithuania – 100. Vincas Kudirka. 2017. Mix 100x100 Shota Nishio Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. 1918–2018. 2017. Polymer Intaglio 125x120 Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. 1918–2018. 2017. Polymer Intaglio 125x120

207

Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. 1918–2018. 2017. Polymer Intaglio 125x120

Daulet Nuftullin Ex libris Restored Lithuania – 100. Dalia Grybauskaite. 2017. X3 130x130 KROATIJA / CROATIA Mia Vučić Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. Vincas Kudirka. 2017. Digigraphie (Digital archive print) 190x150 Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. Vincas Kudirka. 2017. Digigraphie (Digital archive print) 190x150 LATVIJA / LATVIA Andrejs Māris Eizāns Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Dalia Grybauskaitė. 2017. CGD 64x91 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Jonas Nekrašius. 2017. CGD 100x70 Imants Ozoliņš Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Valdas Adamkus. 2017. Mix (autortechnik) 149x99 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Prezidentūra. 2017. Mix (autortechnik) 98x150


Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Vytautas Landsbergis. 2017. Mix (autortechnik) 149x104 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Jonas Basanavičius 1851–1927 In Memoriam. 2017. Mix (autortechnik) 149x109 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Dalia Grybauskaitė. 2017. Mix (autortechnik) 149x114

Maciej Jaroszczuk Ex libris Restored Lithuania 100. Jurgis Šaulys. 2017. L1 150x150 Ex libris Restored Lithuania 100. Jonas Basanavičius. 2017. L1 150x150 Ex libris Restored Lithuania 100. Jokūbas Šernas. 2017. L1 150x150

LENKIJA / POLAND Rajmund Aszkowski Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania (1918–2018). In memoriam Antanas Smetona (1874–1944). 2017. CGD 65x111 Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania (1918–2018). In memoriam Petras Klimas (1891–1969). 2017. CGD 65x111 Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania (1918–2018). In memoriam Justinas Staugaitis (1891–1969). 2017. CGD 65x111 Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania (1918–2018). Raimunda Aszkowskiego. 2017. CGD 65x111

Malgorzata Jozefowicz Ex libris Restored Lithuania 100. Lietuvos Respublikos Seimas. 2017. Mix 80x120 Ex libris Restored Lithuania 100. Aleksandras Stulginskis. 2017. Mix 80x128

Krzysztof Marek Bąk Ex libris Restored Lithuania 100. Presidential Office of the Republic of Lithuania „Kaunas“. 2017. CGD 47x47 Ex libris Restored Lithuania 100. Presidential Office of the Republic of Lithuania „Vilnius“. 2017. CGD 74x41 Ex libris Restored Lithuania 100. Presidential Office of the Republic of Lithuania „Klaipeda“. 2017. CGD 74x47 Anna Dybowska Ex libris Restored Lithuania 100. (Mykolas Biržiška). 2017. X3C4 90x90 Marcin Dybowski Ex libris Restored Lithuania 100. (Cauncil of Lithuania). 2017. C4 76x76 Pawel Drozd Ex libris Restored Lithuania 100. Justinas Staugaitis. 2017. X3 60x60 Ex libris Restored Lithuania 100. Saliamonas Banaitis. 2017. X3 90x45 Hanna Grzonka-Karwacka Ex libris Restored Lithuania 100. Saliamonas Banaitis. 2017. CRD 85x80 Ex libris Restored Lithuania 100. Vladas Mironas. 2017. CRD 73x57

Hanna Józefowska Ex libris Restored Lithuania 100. Klimas. 2017. Mix (intaglio) 150x120 Ex libris Restored Lithuania 100. V. Mironas. 2017. Mix (intaglio) 140x120 Zbigniew Jóźwik Ex libris Restored Lithuania 100. Asta Kaktytė. 2017. X3 90x60 Renata Kupczynska Ex libris Restored Lithuania 100. (Jurgis Šaulys). 2017. L1 AP 110x150 Ex libris Restored Lithuania 100. (Jurgis Šaulys). 2017. L1 AP 110x150 Ex libris Restored Lithuania 100. (Jurgis Šaulys). 2017. L1 AP 951x180 Marta Muszyńska-Jozefowicz Ex libris Restored Lithuania 100. Lietuvos Respublikos Seimas. 2017. L1 100x130 Beata Joanna Przedpełska Ex libris Restored Lithuania 100. Council of Lithuania. 2017. CRD 145x145 Ex libris Restored Lithuania 100. Seimas of the Republic of Lithuania. 2017. CRD 145x145 Weronika Przybyło Ex libris Restored Lithuania 100. Vincas Kudirka. 2017. L1 100x150 Jan Wiktor Tyra Ex libris Restored Lithuania 100. Stanislovas Narutavičius in memoriam 1873–1928. 2017. CGD 104x76 Ex libris Restored Lithuania 100. Stanislovas Narutavičius in memoriam 1873–1928. 2017. CGD 107x75

208


Piotr Tołysz Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Lietuvos Respublikos Prezidentūra. 2017. C2 90x100

Kristina Buividienė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Vytauto Landsbergio. 2017. S1 130x95

Anna Trojanowska Ex libris Restored Lithuania 100. Jonas Basanavičius. 2017. L1 150x150 Ex libris Restored Lithuania 100. Antanas Smetona. 2017. L1 150x150 Ex libris Restored Lithuania 100. Aleksandras Stulginskis. 2017. L1 150x150

Rimantas Tomas Buivydas Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Valdas Adamkus. 2017. CRD 115x75 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Vytautas Landsbergis. 2017. CRD 110x80 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Didysis Lietuvos Seimas 1905 m. 2017. CRD 90x96

Kseniya Vysotskaya Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. J. Šernas. 2017. X3 105x150

Brigita Bukialytė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Marija Teresė Rozanskaitė. 2017. S1 150x85

Maria Zwolinska Ex libris Restored Lithuania 100. (EA for Council of Lithuania.). 2017. L4 150x150 Ex libris Restored Lithuania 100. (EA for Council of Lithuania.). 2017. L4 150x150 Ex libris Restored Lithuania 100. (EA for Council of Lithuania.). 2017. L4 150x150

Bernardas Burba Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Lietuvos Taryba. 2017. S1 100x72 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Vytautas Landsbergis. 2018. X3 69x90

LIETUVA / LITHUANIA Greta Aleknaitė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. G&G Sindikatui. 2017. S1 110x110 Tadas Aleksandras Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Jonas Smilgevičius. 2017. S1 120x110 Beatričė Banel Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Stanislovas Kuzma. 2017. S1 85x115 Milda Bandzevičiūtė Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Jonui Malinauskui. 2017. S1 140x60 Lolita Braza Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Dalios Grybauskaitės. 2018. X3 105x110 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Jonas Žemaitis. 2018. X3 110x101 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Antanas Smetona. 2018. X3 82x120 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Jono Basanavičiaus. 2018. X3 103x142 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Vytauto Landsbergio. 2018. X3 117x147

209

Alfonsas Čepauskas Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas. 2017. CGDCRD 103x54 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Valdo Adamkaus. 2017. CGDCRD 105x70 Aušra Čapskytė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Vytautas Kirkutis. 2018. CAD 123x109 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Dalia Bielskytė. 2018. CAD 134x100 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Zigmo ir Reginos Vaišvilų. 2018. CRD 120x112 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Stasio Lipskio. 2018. CAD 90x98 Juozas Gecevičius Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Vladas Mironas. 2017. MT 110x80 Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Antanas Smetona. 2017. MT 110x80 Julija Gončarenko Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Vincas Kudirka. 2017. S1 113x120 Laurynas Griežė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Lietuvos partizanams. 2017. S1 97x142


Kristina Daniūnaitė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Saliamonui Banaičiui. 2017. C3 130x95 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Lietuvos architektų sąjungai. 2017. C3 109x111 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Lietuvos paveldo departamentui. 2017. C3 87x120 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Lietuvos Sąjūdis. 2017. C3 71x111 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Antanui Smetonai. 2017. C3 95x144 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai. 2017. C3 141x104 Vilmantė Daugėlaitė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Saulius Mykolaitis. 2017. S1 105x140 Marija Daunytė Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Lietuvos partizanams. 2017. S1 101x142 Rasa Janulevičiūtė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Daliai Grybauskaitei. 2017. X3/col 120x120 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Valdo Adamkaus. 2017. X3/col 120x120 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Vytauto Landsbergio. 2017. X3/col 120x120

Virginija Kalinauskaitė Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Visiems kritusiems už jos laisvę. 2017. C4 118x148 Viktorija Kazik Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Antano Smetonos. 2017. S1 141x99 Julija Keppul Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Dalia Grybauskaitė. 2017. S1 150x110 Ieva Kliorikaitytė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Salomėja Nėris. 2017. S1 108x105 Antanas Kmieliauskas Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Exlibris Vytauto Landsbergio. 2017. Autorinė technika 115x101 Justinas Artūras Komar Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Eduardas Vilkas. 2017. S1 115x105 Vaiva Kovieraitė-Trumpė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Antanas Smetona. 2017. S1 120x145 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Jonas Basanavičius. 2017. S1 125x140

Vaidotas Janulis Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Jonas Vailokaitis. 2018. S1 120x90 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Vladas Mironas. 2018. S1 143x103 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Vytautas Landsbergis. 2018. S1 103x143

Monika Krikščiūnaitė Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. M. K. Čiurlionis. 2017. S1 127x91

Paulė Januškevičiūtė Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Vytauto Kernagio. 2017. S1 130x102

Klemensas Kupriūnas Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Prezidentės Dalios Grybauskaitės. 2017. P1/5 135x105 Ex libris Restored Lithuania – 100. Steponas Kairys. 1878–1964. 2017. MT 92x55 Ex libris Restored Lithuania – 100. Kun. Vladas Mironas. 1880–1953. 2017. MT 65x61 Ex libris Atgimusiai Lietuvai – 100. Jokūbo Šerno. 1888–1926. 2017. MT 95x55 Ex libris Restored Lithuania – 100. Prezidento Kazio Griniaus. 1866–1950. 2017. MT 95x67 Ex libris Restored Lithuania – 100. Vincas Kudirka. 1858– 1899. 2017. MT 80x50 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Jonas Vileišis. 1872–

Algirdas Jasaitis Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Remigijui Kančiui. 2017. S1 110x100 Titas Jasiulionis Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Vytautas Kernagis. 2017. S1 99x145 Gita Jaruševičiūtė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. V. Kernagio. 2017. S1 140x80

Vladas Kudaba Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Jonas Žemaitis 1909– 1954. 2017. CRD 100x70

210


1942. 2017. MT 45x80 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Jurgio Šerno. 1879– 1948. 2017. MT 55x85 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Daktaras Jonas Basanavičius. 1851–1927. 2017. MT 85x55 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Jono Vileišio. 1872– 1942. 2017. MT 67x80 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Prezidento Lietuvos Valdo Adamkaus. 2017. MT 55x85 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Prezidento Algirdo Brazausko. 1932–2010. 2017. MT 45x80 Ex libris Restored Lithuania – 100. Prezidento Aleksandro Stulginskio. 1885–1969. 2017. MT 90x56 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Prezidento Antano Smetonos. 1874–1944. 2017. MT 170x111 Ex libris Restored Lithuania – 100. Prof. Vytauto Landsbergio. 2017. P1/5, 105x85 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Petras Klimas. 1891– 1969. 2017. MT 110x140 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Stanislovas Narutavičius. 1862–1932. 2017. MT 105x100 Ex libris Restored Lithuania – 100. Kazimiero Šaulio. 1872–1964. 2017. P1/4 105x92 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Lietuvos Respublikos Seimas. 2017. MT 130x85 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Steponas Kairys. 1878–1964. 2017. MT 130x105 Ieva Kuzmaitė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Lietuvos partizanams. 2017. S1 130x85 Daiva Leliukienė Ex libris Atkurtai Lietuvai – šimtas. (Skiriu tautinio kostiumo raidai). 2017. C4 130x95 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. 2017. C4 110x110 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. 2017. X3 60x150 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. 2018. X3 90x175 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. 2017. C4 90x65 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. CRD 125x135 Violeta Liutikova Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Lauryno Bukelskio. 2017. S1 130x100 Tatjana Mackevič Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Daliai Grybauskaitei. 2017. C3C5 150x100 Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Lietuvos Respublikos Seimui. 2017. CGD 150x100 Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Daliai Grybauskaitei. 2017. C3 150x100

211

Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Mykolui Biržiškai. 2017. C3 130x100 Evaldas Marinskas Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Salomėjai Nėriai. 2017. S1 125x125 Viktorija Matakaitė Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Antanas Škėma. 2017. S1 105x105 Rugilė Matulevičiūtė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Fluxus. 2017. S1 170x110 Henrikas Mazūras Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Lietuvos Respublikos Seimas. 2017. CGD 73x63 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Lietuvos Respublikos Seimas. 2017. CGD 52x65 Nika Michailova Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Vincas Kudirka. 2017. S1 113x103 Kristina Moisejenko Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Kaziui Griniui. 2017. S1 145x100 Grėtė Nogniūtė Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Martyno Mažvydo. 2017. S1 140x110 Justina Pakalnytė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Justinas Staugaitis. 2018. X3 144x143 Ligita Petrauskaitė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Maironiui. 2017. S1 100x100 Mindaugas Petrulis Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Ekslibrisas šokiui. 2017. CAD 120x95 Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Ekslibrisas raštui. 2017. CAD 120x75 Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Ekslibrisas muzikai. 2017. CAD 120x75 Karina Piečaitytė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Martynui Mažvydui. 2017. C3 100x75


Milda Piliukaitytė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Maironio. 2017. S1 100x150 Zigmantas Plėštys Ex libris Lietuvos valstybės atkūrimui 100 metų! In memoriam 1918 m. savanoris nuo 1945 m. Vorkutos lagerio п/я Ж 175/1 kalinys skulpt. Pr. Baleliūnas. 2017. P5 107x84 Ex libris Lietuvos valstybės atkūrimui 100 metų! Panevėžio atskirojo bataliono raitųjų žvalgų kuopos savanoriai 1918 m. Pranas Baleliūnas ir Aleksandras Plėštys. 2017. P5 85x69 Ex libris Lietuvos valstybės atkūrimui 100 metų. In memoriam: 1945.03.08 Eriškiuose žuvę, gyvi sudegę partizanai A. Biliūnas, J. Kadžys, S. Krikščiūnas, E. Plėštys. 2017. P5 98x79

Jolanta Šalkauskaitė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Jonas Basanavičius. 2017. X1 145x135 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Jonas Basanavičius. 2017. X1 145x135 Žydrūnas Šlajus Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. V. Landsbergiui. 2018. S1 72x71 Algimantas Šlapikas Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Vytauto Landsbergio. 2017. Mix 125x140 Jolita Šlivinskienė Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Jonas Basanavičius. 2017. C4 120x95

Gabrielė Raudonytė Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Salomėja Neris. 2017. S1 158x218

Alina Šmatina Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Jonas Radvanas „Radviliada“. 2017. C3 100x100

Žirmantas Sauka Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Vincas Kudirka. 2018. CGD 108x84 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Lietuvos Taryba. 2018. CGD 108x84 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Kazys Grinius. 2018. CGD 108x84 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Vincas Kudirka. 2018. CGD 81x54

Guoda Uckutė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Balys Sruoga. 2017. S1 100x100

Jolanta Sereikaitė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Vytauto Lansbergio. 2017. X3/3 105x97 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Valdo Adamkaus. 2017. X1 115x85 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Dalios Grybauskaitės. 2017. X1/2 100x85

Justina Viliūtė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. M. K. Čiurlionio. 2017. S1 100x100

Paulius Slavinskis Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Jurgio Mačiūno. 2017. S1 130x100

Marius Vinskas Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Arvydas Šliogeris. 2017. S1 66x145

Sandra Sukarevičiūtė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Lietuvos Respublikos prezidentūra. 2017. C4 šabl. spauda 150x130 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. 2017. C4 šabl. spauda, pieštukas 138x120 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Antanas Smetona. 2017. C4 150x127

Jovita Vyšniauskienė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Vytautas Landsbergis. 2017. C3 100x150

Arūnas Vaitkus Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Lietuvos Taryba. 2018. CGD 90x50 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Jonas Žemaitis. 2018. CGD. 110x78

Monika Vinciūnaitė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Vytautui Mačerniui. 2017. S1 100x100

Salvija Zakienė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Antanui Smetonai. 2017. C4 140x130 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Vincui Kudirkai. 2017.

212


C4 140x130 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Daliai Grybauskaitei. 2017. C4 130x130 Birutė Zokaitytė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. V. Kudirka. 2017. C3C5C6 100x105 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Kazimieras Steponas Šaulys. 2017. C3C5C6 100x80 Miglė Žebrauskaitė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Kazys Varnelis. 2017. S1 110x118 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Marija ir Jurgis Šlapeliai. 2017. S1 107x105 Kristina Žilinskaitė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Kazys Grinius. 2017. C4 110x85 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. J. Basanavičiaus. 2017. C4 85x130 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Antanas Smetona. 2017. C4 85x130 Ugnė Žilytė Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Liudo Mažylio. 2018. C3C4 140x140 Rasa Žmuidienė Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Aurelijus Veryga. 2017. C6C3C4 100x150 Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Remigijus Žaliūnas. 2017. C3 90x120 Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Dalia Žaliūnienė. 2017. C3 150x100 MEKSIKA / MEXICO Emilio Carrasco Gutierrez Ex libris Restored Lithuania 100. M. Liu. 2017. X3 150x150 Ex libris Restored Lithuania 100. Dr. Melo. 2017. X3 150x150 Ex libris Restored Lithuania 100. M. Dong. 2017. X3 150x150 Victor Ortega Ex libris Restored Lithuania 100. Dr Jonas Basanavičius. 2017. C3C5 120x90 MOLDAVIJA / MOLDOVA Serghei Tiseev Ex libris Restored Lithuania 100. Antanas Smetona. 2017. C3C5 112x85

213

NORVEGIJA / NORWAY Torill Elisabeth Larsen Ex libris Restored Lithuania – 100. Council of Lithuania. 2017. Mix 85x70 Ex libris Restored Lithuania – 100. Antanas Smetona. 2017. Mix 85x70 Ex libris Restored Lithuania – 100. Seimas of the Republic of Lithuania. 2017. Mix 85x70 Ex libris Restored Lithuania – 100. Dalia Grybauskaitė. 2017. Mix 85x70 PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA / REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Gervasio Robles Ex libris Restored Lithuania 100. Vincas Kudirka. 2017. X2 135x90 PRANCŪZIJA / FRANCE Kuhlmann Frédéric Ex libris Restored Lithuania – 100. Jonas Basanavičius. 2017. C3/col 90x70 Ex libris Restored Lithuania – 100. Jonas Basanavičius. 2017. C3/col 90x70 RUMUNIJA / ROMANIA Karoly Balajti Ex libris Restored Lithuania 100. Povilas Višinskis County Public Library. 2017. CRD 140x120 Ex libris Restored Lithuania 100. Council of Lithuania. 2017. X3CRD 96x140 Ex libris Restored Lithuania 100. Seimas of the Republic of Lithuania. 2017. CGD 120x120 Ovidiu Petca Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. Vytautas Landsbergis. 2017. CGD 70x140 Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. Povilas Višinskis Šiauliai County Public Library. Antanas Smetona 1874–1944. 2017. CGD 95x120 RUSIJA / RUSSIA Evgeni L. Blumkin Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Lietuvos Taryba. 2017. X1/Print artist 80x150 Nina Kazimova Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. S. Gasiūnas. 2017. C3C5/col 107x102 Tatiana Kryukova Ex libris Restored Lithuania 100. Povilas Višinskis Šiauliai County Publik Librari. 2017. C3C5C6 127x97


Ex libris Restored Lithuania 100. Povilas Višinskis Šiauliai County Publik Librari. 2017. C3C5C6 127x97 Vladimir Lupandin Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. S. Gasiūnas. 2017. X6/2/ col 124x44 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka. 2017. X6/2/col 90x80 Jaroslav Makarov Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. Vincas Kudirka. 2017. X3 80x55 Pavel Martusuev Ex libris Restored Lithuania – 100. Presidental Palace of the Republic of Lithuania. 2017. X3 115x80 Pavel Pichugin Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Gasiūnas S. 2018. C3 128x93 SERBIJA / SERBIA Snežana Kezele Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. 1918–2018. Antanas Smetona. 2017. CGD 147x147 Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. 1918–2018. Antanas Smetona. 2017. CGD 150x140 Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. 1918–2018. Antanas Smetona. 2017. CGD 150x150 Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. 1918–2018. Antanas Smetona. 2017. CGD 150x148 Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. 1918–2018. Antanas Smetona. 2017. CGD 148x148 Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. 1918–2018. Antanas Smetona. 2017. CGD 140x140 Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. 1918–2018. Antanas Smetona. 2017. CGD 130x130 Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. 1918–2018. Antanas Smetona. 2017. CGD 150x149 Ivan Randjelovic Ex libris Restored Lithuania – 100. Dalia Grybauskaitė. 2017. X3 150x150

SLOVAKIJA / SLOVAKIA Chrenko Viťazoslav Ex libris restored Lithuania – 100. Vaclovas Biržiška 1884–1956. 2017. X3 113x85 Ex libris restored Lithuania – 100. Antanas Smetona. 2017. X3 110x83 Ex libris restored Lithuania – 100. Jonas Žemaitis 1909–1954. 2017. X3 125x93 SLOVĖNIJA / SLOVENIA Alojz Konec Ex libris restored Lithuania – 100. Dalia Grybauskaite. 2017. CGD 100x100 Ex libris restored Lithuania – 100. Valdas Adamkus. 2017. CGD 100x100 Ex libris restored Lithuania – 100. Council of Lithuania. 2017. CGD 100x100 ŠVEDIJA / SWEDEN Ingela Svensson Ex libris restored Lithuania 100. Act of Independence. 2017. X3 150x150 TURKIJA / TURKEY Duygu Altuntaşli Ex libris Restored Lithuania 100. Mykolas Biržiška. 2017. X3 120x120 Ismail Aslan Ex libris Restored Lithuania – 100. AS, AS, KG. 2017. X3 130x100 Ex libris Restored Lithuania – 100. AB, DG, VA. 2017. X3 130x100 Selman Basunal Ex libris Restored Lithuania 100. K. Griniaus. 2017. X3 120x120 Seren Baş Ex libris Restored Lithuania 100. Vincos Kudirka. 2017. X3 120x120 Erdem Cambaz Ex libris Restored Lithuania 100. Dr. Kazys Grinious. 2017. X3 120x120 Hüsniye Ceylan Ex libris Restorad Litvanya 100. Kazys Grinius. 2017. X3 120x120 Hikmet Cömert Ex libris Restored Lithuania 100. Alfonsas Petrulis. 2017. S1 120x120

214


Gamze Demir Ex libris Restored Lithuania 100. J. Basanavičius. 2017. S1 120x120

Erdogan Nurten Ex libris 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. 2017. C3C4 130x100

Zeynep Demirel Ex libris Restored Lithuania 100. P. Klimas. 2017. S1 120x120

Büşra Ocakci Ex libris Restored Lithuania 100. Alfonsas Petrulis. 2017. X3 120x120

Dilara Doğan Ex libris Restored Lithuania 100. Vincas Kudirka. 2017. X3 120x120

Osman Ozcan Ex libris Restored Lithuania 100. Vincas Kudirka. 2017. X3 120x120

Muhammet Ali Dogan Ex libris Restored Lithuania 100. Saliamonas Banaitis. 2017. X3 120x120

Emine Özdemir Ex libris Restorad Litvanya 100. Vincas Kudirka. 2017. X3 120x110 Ex libris Restorad Litvanya 100. Pranas Dovydaitis. 2017. X3 144x100

Ufuk Göksu Ex libris Restored Lithuania 100. V. Kudirka. 2017. X3 120x120 Esin Güler Ex libris Restored Lithuania 100. Salomeja Neris. 2017. X3 120x120 Gülşah Yıldırım Ex libris Restored Lithuania 100. Jonas Basanavičius. 2017. X3 120x120

Fulya Öztüzün Ex libris Restored Lithuania 100. Jokūbas Sernas. 2017. S1 120x120

Birsen Limon Yorukoglu Ex libris Restored Lithuania 100. Saliamonas Banaitis. 2017. C3 95x95

Harun Hilmi Polat Ex libris Restored Lithuania 100. Petras Klimas. 2017. CGD 120x120 Ex libris Restored Lithuania 100. Petras Klimas. 2017. CGD 120x120

Muhammet Kahraman Ex libris Restored Lithuania 100. Vincas Kudirka. 2017. X3 120x120

Rıfkı Can Sari Ex libris Restored Lithuania 100. Mykolas Biržiska. 2017. S1 120x120

Kübra Kaplan Ex libris Restored Lithuania 100. Jonas Wileisis. 2017. X3 120x120

Erhun Sengul Ex libris Restored Lithuania 100. Jokūbas Šernas. 2017. C3C5 145x100

Betül KıLıç Ex libris Restored Lithuania 100. J. Basanavičius. 2017. X3 120x120

Burak Erhan Tarlakazan Ex libris Restored Lithuania – 100. Council of Lithuania. 2017. CGD 80x110 Ex libris Restored Lithuania – 100. Council of Lithuania 1918–2018. 2017. CGD 105x100

Mustafa Kinik Ex libris restored Lithuania 100. Saliamonas Banaitis. 2017. CGD 95x125 Ceyda Kulözü Ex libris Restorad Litvanya 100. Antanas Smetona. 2017. X3 117x120

215

Refika Nur Özgen Ex libris Restored Lithuania 100. K. Grinius. 2017. X3 120x120

Esra Toprakcı Ex libris Restored Lithuania 100. Alfonsas Petrulis. 2017. S1 120x120 Muhammet Burak Tüfekci Ex libris Restored Lithuania 100. Petras Klimas. 2017. X3 120x120


Yaşam Tüzün Ex libris Restored Lithuania 100. Antanas Smetona. 2017. X3 120x120 Sıla Usta Ex libris Restored Lithuania 100. Jokubas Sernas. 2017. X3 120x120 UKRAINA / UKRAINE Helga Yasenovska Ex libris Restored Lithuania 100. Jonas Basanavičius. 2017. Etching (Dry point) 100x100 Irina Kolyadina Ex libris Restored Lithuania 100. D-ras Vincas Kudirka. 2017. CRD 145x103 Ex libris Restored Lithuania 100. Dalia Grybauskaite. 2017. CRD 147x105 Ex libris Restored Lithuania 100. Antanas Smetona. 2017. CRD 133x97 Artem Kondratenko Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Lietuvos Taryba. 2017. X3 150x110 Orest Kryvoruchko Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. 2017. Inkorel 139x85

Ex libris Vincas Kudirka. 2017. C3C5 138x73 Ex libris Jurgus Saulus. 2017. C3C5 105x74 Oleksiy Serdiuk Ex libris Restored Lithuania 100. V. Adamcus. 2017. X2 100x95 George Sergeev Ex libris Restored Lithuania – 100. M. K. Čiurlionio draugija. 2017. C3X3 102x96 VENGRIJA / HUNGARY Pál Csaba Ex libris Restaured Lithuania 100. 2017. Digital print 150x150 Ex libris Restaured Lithuania 100. 2017. Digital print 150x150 Ex libris Restaured Lithuania 100. 2017. Digital print 150x150 VOKIETIJA / GERMANY Eleonora Gershanovich Ex libris Restored Lithuania 100. Vytautas Landsbergis. 2017. CGD 78x56 Ex libris Restored Lithuania 100. Stanislovas Narutavičius 1862–1932. 2017. CGD 58x75 Ex libris Restored Lithuania 100. Mykolas Biržišk 1882– 1962. 2017. CGD 78x56

Petro Malyshko Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Lietuvos taryba. 2017. X3 156x152 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Dalia Grybauskaitė. 2017. X3 110x146 Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100. Valdas Adamkus. 2017. X3 130x102 Anastasia Melnikova Ex libris Restored Lithuania – 100. Vincas Kudirka. 2017. C3 130x100 Маryanа Myroshnychenko 100 Years of Restoration of the State of Lithuania. Vytis. 2017. C3C5C7 80x175 Valery Nastenko Ex libris Atkurtai Lietuvai 100. Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jansson. 2017. C8 145x120 Olga Pylypei Ex libris Restored Lithuania 100. 2017. C3C5 136x34 Ex libris Jonas Basanavičius. 2017. C3C7 270x193

216


KONKURSO REIKALAVIMŲ NEATITIKUSIŲ EKSLIBRISŲ KATALOGINIAI DUOMENYS / CATALOGUE DATA OF EX LIBRIS NOT IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE CONTEST Özgür Bahçeci Ex libris alfonso‘s patrulis. 2017. S1 120x120 Chen Chuan Ex libris The Return of the Mohkey king. 2016. X1 75x80 Ex libris Chen Chuan. 2015. CRD 70x105 Zahide Merve Dursun Ex libris Jonas Basanavičius. 2017. S1 120x120 Olena Dvukhglavova Ex libris Stelmužės ažuolas. 2017. X3 125x95 Aijsegul Ege Exl Lithuania 100. 2017. C3C4C5 100x100 Yohei Hosaka Ex libris Alfonsas Petrulis. 2017. 130x110 Ex libris Cauncil of Lithuania. 2017. 100x12 Ex libris Jurgis Šaulys 2017. 120x100 Malou Oi Yee Hung Ex libris Karl Kröger. A Chinese Family. 2013. C3C5/col 75x100 Ex libris. Back-shop of silk shop. 2014. C3C5/col 100x100 Krishna Kumar Yadav River flow. 2017. Engraving 100x110 Varanasi Ghat. 2017. C3 90x65

217

Nuray Yildiz Exl Petras Klimas. 2017. X3 130x130 Güler Yildiz Exl Vladas Mironas. 2017. X1 100x90 Exl Alfonsas Petrulis 2017. X1 130x100 Jerzy Jakubów Ex Libris. Kudirka Vincas. 2017. X1/2 117x105 Isao Kobayashi Ex libris Dried MANGO#1705. 2017. Piezo graph 110x90 Ex libris Hazel nut#1705. Piezo graph 110x90 Ex libris Penguin mark#1705. Piezo graph 110x90 Alok Kumar Landscape. 2017 C7 110x100 Cactus. 2017 C7 110x100 Hakan Kurt Ex libris Saliamonas Banaitis. 2017. S1 120x120 Adrián Herrera Madariaga Ex libris Lithuania 100. Kazimieras Bizauskas. 2017. C3 115x85 Celestino Neto Ex libris 100 anos Lithuania. Saliamonas Banaitis. 2017. X1 Paper Japones 150x150 Meral Ozdemir Ex libris Lithuania 100. 2017. C3/col 100x130

Melih Yalın Ex libris Saliamonas Banaitis. 2017. S1 120x120

Neriman Pilavoglu Ex libris Lithuania 100. 2017. C3C4C5 130x100

Ülküm Sultan Yazıcı Ex libris Jokubas Sernas. 2017. S1 120x120

Jussara Pires Exl Gandhi Homage. 2016. X1 100x100


Ali Atıf Polat Ex libris Ali Atif Polat. 2017. CGD 100x100 Néstor Raúl Rossi Ex libris Kazimieras Steponas. 2017. X1X2 150x100 Mustafa Saklan Ex libris Lithuania 16.02.1918. 2017. S1 120x120 Büşra Savaş Ex libris Mykolas Birziska. 2017. S1 120x120 Sofiya Shalkarova Ex libris Lietuvos 100-metis. Sofiya. Eglė karaliaus duktė 2017. X3 100x135 Denis Stepanov Exlibris 100 metu Lituvaje. Valdas Adamkus. 2017. X3 99x110 Arife Talaşlı Ex libris Kazimieras Saulys. 2017. S1 120x120 Serhat Uyar Ex libris Jonas Basanavicius. 2017. S1 120x120

218


EKSLIBRISŲ ATLIKIMO TECHNINIAI ŽYMENYS / PRINTING TECHNIQUES AND ABBREVIATIONS

C2 C5 C4 C5 C6 C7 C8 CGD

Vario graviūra / Burin (graver or gouge) engraving, notably on copper Ofortas / Etching Sausa adata / Drypoint Akvatinta / Aquatint Minkštas lakas / Soft-ground or other ground-based etching Mecotinta / Mezzotint Linoleumo, plastiko ar kt. graviūra / Intaglio engraving on linoleum, plastic & other materials Kompiuterinė grafika / Computer generated design

CRD (CAD) Kompiuterinė reprodukcija / Computer reproduced design Skaitmeninė spauda / Digital print (Digigraphie)

L1 L2 L4 P1 P5 S1 X1 X2 X3 X6

Litografija / Lithography

Mix (MT)

Mišri technika / Mixed technique

Autografija / Autography (transfer lithography) Algrafija / Algraphy Štricho klišė / Line block (cliché) Fototipija / Collotype Šilkografija / Original serigraphy (screenprinting) Medžio raižinys / Woodcut Medžio graviūra / Wood engraving (xylography) Linoleumo raižinys / Linocut Plastiko ir kt. medžiagų raižinys / Relief-printed engraving of other materials

Autorinė technika / Author’s technique /col Spalvinimas ranka / Hand-coloured /3 Spalvų skaičius / Number of colors

219


UDK 76(474.5) ISBN 978-609-95981-7-8

Ex libris. Atkurtai Lietuvai – 100. Tarptautinio ekslibrisų konkurso parodos katalogas / Ex Libris. Restored Lithuania 100. Exhibition Catalogue of the International Ex Libris Contest. Sudarė Bronius Maskuliūnas, Jonas Nekrašius, Asta Kaktytė. – Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018. – 220 p. Leidinyje publikuojami tarptautiniam ekslibrisų konkursui „Ex libris. Atkurtai Lietuvai – 100“ įvairių pasaulio šalių dailininkų sukurti ekslibrisai, pateikiami knygos ženklų kataloginiai duomenys, konkurso dalyvių, laureatų ir prizininkų sąrašai. Trumpai aptariami šio konkurso rezultatai, darbų specifika, stilius ir tematika. The catalogue contains ex libris submitted to the international contest “Ex Libris. Restored Lithuania 100” by artists from all over the world, ex libris catalogue data, lists of the participants and prize winners. It briefly reviews the results of the contest, the specifics of the works, their style and themes.

Sudarytojai / Compiled by: Bronius Maskuliūnas, Jonas Nekrašius, Asta Kaktytė Kalbos redaktorius / Edited by Robertas Gedrimas Vertėja į anglų kalbą / Translated by Gabrielė Tarutytė Apipavidalino ir maketavo / Designed by Vaiva Kovieraitė-Trumpė Kūrinius skaitmenino ir kataloginius duomenis parengė / Catalogue Data and Digitisation by: Jolita Rimeikienė, Asta Kaktytė Viršelyje panaudotas Renatos Kupczynskos ekslibriso fragmentas. On the Cover: Fragment of the Ex Libris by Renata Kupczynska.

Išleido / Published by Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Aušros al. 62, LT-76235 Šiauliai, Lietuva www.savb.lt Spaudino / Printed by UAB Petro ofsetas Naujoji Riovonių 25C, LT-03153 Vilnius www.petroofsetas.lt Tiražas / Edition 700


EX LIBRIS. ATKURTAI LIETUVAI – 100. TARPTAUTINIO EKSLIBRISŲ KONKURSO PARODOS KATALOGAS  

EX LIBRIS. RESTORED LITHUANIA 100. EXHIBITION CATALOGUE OF THE INTERNATIONAL EX LIBRIS CONTEST

EX LIBRIS. ATKURTAI LIETUVAI – 100. TARPTAUTINIO EKSLIBRISŲ KONKURSO PARODOS KATALOGAS  

EX LIBRIS. RESTORED LITHUANIA 100. EXHIBITION CATALOGUE OF THE INTERNATIONAL EX LIBRIS CONTEST

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded