__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo taryba The Board of the Ex Libris Fund of Gerardas Bagdonavičius


Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo taryba

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

The Board of the Ex Libris Fund of Gerardas Bagdonavičius Šiauliai County Povilas Višinskis Public Library


PRATARMĖ Lietuvą galima vadinti knygų ir jos nuosavybės ženklų šalimi. Seniausi knygos nuosavybės ženklai – superekslibrisai ir ekslibrisai Lietuvoje pasirodė anksčiau nei pirmoji spausdinta lietuviška knyga. Pirmasis Lietuvoje knygos nuosavybės ženklas yra Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Senojo superekslibrisas su Vyčio piešiniu ir plokštelėje įrėžtais 1518 metais. Viename didžiausių Lietuvos miestų Šiauliuose knygos ženklai propaguojami jau daugiau nei 115 metų. Pirmasis knygos ženklas, sukurtas 1902 m. nežinomo autoriaus, buvo skirtas Šiaulių visuomeninei bibliotekai. Siekiant išsaugoti kultūrinį palikimą, meninę vertę turinčius knygos ženklus, susijusius su Šiaulių miestu ir kraštu, 2001 m. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje (toliau – ŠAVB) buvo įkurtas Ekslibriso muziejus. Nuo 2014 m. Ekslibrisų muziejus reorganizuotas į Ekslibrisų fondą (toliau – GBEF). Ekslibrisų fondui suteiktas 1910–1986 m. Šiauliuose gyvenusio lietuvių dailininko ir pedagogo, ekslibrisų mokyklos tradicijų Lietuvoje pradininko Gerardo Bagdonavičiaus vardas. GBEF tikslai – propaguoti ir populiarinti dailininko G. Bagdonavičiaus kūrybą, saugoti jo kūrybinį palikimą, kaupti Lietuvos ir užsienio dailininkų ekslibrisus, knygos nuosavybės ženklus, supažindinti visuomenę su knygos nuosavybės ženklais ir jų kūrėjais. Ypatingas dėmesys skiriamas Šiaulių miesto ir krašto tyrinėjimams. GBEF siekia megzti, palaikyti, stiprinti bendradarbiavimo ryšius su įvairiomis knygos ženklų asociacijomis, sąjungomis, draugijomis, klubais Lietuvoje ir užsienyje. Rengia ir įgyvendina Lietuvos ekslibrisų populiarinimui skirtus projektus, kurie apima leidybą, kūrybinių dirbtuvių, konferencijų, forumų, seminarų, konkursų, parodų, susitikimų su ekslibrisų kūrėjais ir kolekcininkais organizavimą. Užsibrėžtus tikslus padeda įgyvendinti 2014 m. įkurta GBEF taryba, kurią sudaro 14 žinomų menotyrininkų, dailininkų, bibliotekininkų, kolekcininkų: prof. habil. dr. Vytenis Rimkus, prof. Vaidotas Janulis, Vaiva Kovieraitė-Trumpė, Rasa Prišmontienė, Lolita Putramentienė-Braza, Asta Kaktytė, prof. dr. Bronius Maskuliūnas, Laima Naujokienė, Jonas Nekrašius, Vygintas Ališauskas, Stanislovas Gasiūnas, Petras Kaminskas, Arvydas Skerys, dr. Vitolis Enrikas Vengris. GBEF taryba turi patariamąjį balsą ŠAVB direktoriui. Tarybai atstovauja tarybos pirmininkas, organizuoja jos veiklą. Personalinę tarybos sudėtį dvejų metų laikotarpiui tvirtina ŠAVB direktorius. Ekslibriso raidai ir sklaidai nušviesti yra įkurtas tinklalapis ekslibrisai.blogspot. com, kuriame nuolat skelbiami straipsniai ir informaciniai pranešimai apie GBEF veiklą ir ekslibriso populiarinimą. Sudarytojai


PREFACE Lithuania can be called the country of books and its marks of ownership. The oldest bookplates, supralibros and ex libris, in Lithuania appeared earlier than the first printed Lithuanian book. The first bookplate in the history of Lithuania is the supralibros of the Grand Duke of Lithuania and King of Poland Sigismund I the Old with the engraved coat of arms of Lithuania (Vytis) and the year of 1518. Bookplates have been promoted for more than 115 years in Šiauliai, one of the largest cities in Lithuania. The first bookplate, created in 1902 by an unknown author, was dedicated to Šiauliai Public Library. In 2001, the Ex libris Museum was founded in Šiauliai County Povilas Višinskis Public Library (hereafter referred as ŠCPL) in order to preserve the cultural heritage and bookplates of the artistic value related to Šiauliai city. In 2014, it was reorganized into the Ex Libris Fund of Gerardas Bagdonavičius (hereinafter referred as GBEF). The Fund was given the name of Šiauliai city artist and pedagogue Gerardas Bagdonavičius (1910–1986), the initiator of the ex libris school traditions in Lithuania. The aims of GBEF are to promote and popularize the works of G. Bagdonavičius, to preserve his creative legacy, to accumulate ex libris of Lithuanian and foreign artists, to introduce the public and young people to bookplates and their creators. Particular attention is paid to the research of Šiauliai city and the region. GBEF aims to start, maintain and strengthen collaboration relations with various associations, unions and clubs related to bookplates in Lithuania and abroad. It also prepares and implements projects for the promotion of Lithuanian ex libris, which include publishing, organization of creative workshops, conferences, forums, seminars, competitions, exhibitions, meetings with ex libris creators and collectors. In 2014, the board of GBEF has been established. It consists of 14 famous art historians, artists, librarians and collectors who help to achieve the goals: prof. Habil. dr. Vytenis Rimkus, prof. Vaidotas Janulis, Vaiva Kovieraitė-Trumpė, Rasa Prišmontienė, Lolita Putramentienė-Braza, prof. dr. Bronius Maskuliūnas, Asta Kaktytė, Laima Naujokienė, Jonas Nekrašius, dr. Vitolis Enrikas Vengris, Stanislovas Gasiūnas, Arvydas Skerys, Petras Kaminskas, Vygintas Ališauskas. The GBEF Board issues proposals to the Director of Povilas Višinskis Public Library regarding the activities of the Fund. The Board is represented by a chairman who organizes the activities. The composition of the Board for a two-year period is approved by the Director of Povilas Višinskis Public Library. All the information related to the development and dissemination of the ex libris in Šiauliai County is constantly updated and posted on the website ekslibrisai.blogspot.com. Compilers


I. Slonksnytės nuotr.

Vytenis RIMKUS

Dailėtyrininkas, dailininkas, profesorius Art historian, artist, professor vyt.rimkus@gmail.com

Vytenis Rimkus gimė 1930 m. sausio 17 d. Zatišų (Kanapinės) vienkiemyje, Padubysio vlsč. Mokėsi Šiaulių Juliaus Janonio vidurinėje mokykloje. Dailės mokėsi pas G. Bagdonavičių. 1949 m. su šeima buvo ištremtas į Sibirą. 1951 m. už rankraštinio laikraštuko „Taiga“ leidimą buvo nuteistas mirties bausme, kuri vėliau pakeista 25 metus kalėti lageriuose. 1958 m. grįžo į Lietuvą. 1966 m. neakivaizdžiai baigė Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) I. Repino dailės institutą. Neakivaizdžiai baigė aspirantūrą tame pačiame Leningrado institute, ten apgynė mokslų kandidato disertaciją apie lietuvių akvarelę. 1994 m. Maskvoje apgynė mokslų daktaro (habilituoto daktaro) disertaciją apie lietuvių liaudies skulptūrą. Nuo 1966 m. dėstė Šiaulių pedagoginiame institute (dabar – Šiaulių universitetas), nuo 1999 m. profesorius. Vilniaus pedagoginio universiteto ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto kviestinis profesorius. Šiuo metu profesorius emeritas. V. Rimkaus tyrinėjimų sritis – lietuvių tautodailė (daugiausia liaudies skulptūra), mėgėjų dailė, šiuolaikinės tautodailės problemos, profesionalioji Lietuvos dailė, tremtinių ir politinių kalinių menas bei kita kultūrinė veikla. Parengė daugiau kaip 40 knygų: „Antanas Visockis“ (2006), „Lietuvos bažnyčios Antano Krištopaičio akvarelėse“ (2008 m.), „Arvydas Každailis“ (2009), „Aldona Visockienė. Nuo liaudies meno iki profesionaliosios keramikos“ (2010 m.) ir kt. Išspausdino apie 3  000 straipsnių rinkiniuose, žurnaluose, laikraščiuose Lietuvoje ir užsienyje, per 200 straipsnių enciklopedijose. Nuo 1960 m. dalyvauja parodose, pleneruose. Yra surengęs 10 personalinių dailės parodų, dalyvavęs daugiau kaip 100 bendrų dailės, kraštotyros, leidinių, kolekcijų parodose. Domisi ekslibriso raida ir funkcijomis. Turi sukaupęs ekslibrisų kolekciją. Šiaulių miesto garbės pilietis (2000), Šiaulių rajono garbės pilietis (2017), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 5 laipsnio ordinas (1999), Jono Basanavičiaus premija (2003), Stasio Šalkauskio premija (1995).


Lietuvos dailininkų sąjungos, Lietuvos tautodailininkų sąjungos, Lietuvos kraštotyros draugijos, Lietuvos meno istorikų draugijos, Lietuvos mokslininkų sąjungos, Pasaulinės lituanistų asociacijos, LIONS klubo, LCS, Tremtinių ir politinių kalinių bendrijos, ŠU emeritų klubo, neoficialios masonų ložės „Mėlynoji rožė“, Šv. Kazimiero ordino Šiaulių komtūrijos, Lietuvos kultūros fondo narys.

Vytenis Rimkus was born on January 17, 1930 in the grange of Zatišai (Kanapinės), Padubysis county. He studied at Šiauliai Julius Janonis high school and G. Bagdonavičius was his art teacher. In 1949, together with his family, V. Rimkus was exiled to Siberia. In 1951, because of the release of a newspaper “Taiga”, he was sentenced to death, which was subsequently replaced by 25 years in prison camps. V. Rimkus returned to Lithuania in 1958 and in 1966 graduated from a distant studies at I. Repin Leningrad (now Saint Petersburg) Institute for Painting. Moreover, he graduated from a postgraduate studies at the same institute of Leningrad, where he defended a dissertation on Lithuanian watercolor. In 1994, Moscow, V. Rimkus earned a Doctoral degree (Habil. dr.) with a dissertation on Lithuanian folk sculpture. In 1966, started lecturing at Šiauliai Pedagogical Institute (now Šiauliai University), and in 1999 became a professor. He is also a visiting professor at Vilnius Pedagogical University and Vytautas Magnus University in Kaunas. Currently V. Rimkus is an Emeritus professor. V. Rimkus’s research area is Lithuanian folk art (mostly folk sculpture), amateur art, issues of the contemporary folk art, professional Lithuanian art, art of exiles and political prisoners and other cultural activities. He has written more than 40 books: “Antanas Visockis” (2006), “Lithuanian Churches. The Watercolours of Antanas Krištopaitis” (2008), “Arvydas Každailis” (2009), “Aldona Visockienė. From Folk Art to Professional Ceramics” (2010), etc. He has also published about 3000 articles in collections, journals, newspapers in Lithuania and abroad; over 200 articles in encyclopedias. Since 1960, he has been participating in exhibitions, plein-airs. V. Rimkus has organized 10 personal art exhibitions, participated in more than 100 group exhibitions of art, regional studies, publications, collections. V. Rimkus is interested in the development and functions of ex libris, has the ex libris collection. Awards: honorary citizen of Šiauliai city (2000), honorary citizen of Šiauliai district (2017), 5th Class Order of the Lithuanian Grand Duke Gediminas (1999), Jonas Basanavičius Prize (2003), Stasys Šalkauskis Prize (1995). V. Rimkus is a member of many associations and clubs such as Lithuanian Artists’ Association, Lithuanian Folk Artists’ Association, Lithuanian Regional Studies Association, Lithuanian Art Historians Association, Lithuanian Scientific Society, LIONS Club, etc.


R. Savicko nuotr.

Vaidotas JANULIS

Dailininkas, grafikas, profesorius Artist, printmaker, professor armaisara@gmail.com

Vaidotas Janulis gimė 1957 m. gegužės 31 d. Šiauliuose. 1975 m. baigė Šiaulių 6-ąją vidurinę mokyklą (dabar Vinco Kudirkos progimnazija). 1982 m. – Šiaulių pedagoginio instituto (dabar Šiaulių universitetas) Dailės fakultetą. Nuo 1982 m. dirba Šiaulių universitete, nuo 2006 m. profesorius. Dėsto akvarelę, grafiką, kaligrafiją, piešimą. Nuo 2018 m. ŠAVB parodų kuratorius. Kūrybos sritys: lakštinė grafika, ekslibrisai, knygų iliustracijos, kaligrafija, akvarelė, objektai ir instaliacijos. Nuo 1982 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Surengė per 40 personalinių parodų. Tarptautinėse trienalėse ir bienalėse yra pelnęs pirmąsias, antrąsias, trečiąsias vietas. Apdovanotas diplomais ir prizais. Nuo 1986 m. dalyvauja ekslibrisų konkursuose, yra pelnęs apdovanojimų šiuose tarptautiniuose ekslibrisų konkursuose: „S. Daukantui – 200“ I premija (1992), „Kryžių kalnas“ paskatinamoji premija (1999), „P. Višinskio bibliotekai – 50“ III premija (2000), „Mykolui Kleopui Oginskiui – 250“ paskatinamoji premija (2015), „Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetis“ II premija (2009). Šiaulių miesto kultūros ir meno premija (2010). Kas trejus metus vykstančių tarptautinių grafikos plenerų „Šiauliai. Saulės miestas – visada geras oras“ kuratorius (2008, 2011, 2014, 2017). Nuo 1992 m. Lietuvos dailininkų sąjungos, nuo 2010 m. Lietuvos mokslininkų sąjungos Šiaulių skyriaus „Salduvė“ narys.

Vaidotas Janulis was born on May 31, 1957 in Šiauliai. In 1975, finished Šiauliai 6th high school (now Vincas Kudirka progymnasium) and in 1982 graduated from the Faculty of Arts, Šiauliai Pedagogical Institute (now Šiauliai University).


Since 1982, he has been working at Šiauliai University and in 2006 became a professor. V. Janulis teaches watercolor, graphics, calligraphy, drawing. From 2018, is responsible for exhibitions at ŠCPL. Fields of work: sheet printing, ex libris, book illustrations, calligraphy, watercolor, objects and installations. Since 1982, V. Janulis has been participating in exhibitions in Lithuania and abroad and has made over 40 personal exhibitions. He is a winner of many international triennials and biennials, awarded with diplomas and prizes. In addition, V. Janulis takes part in ex libris contests, won awards in the following ones: 1st prize in “200 Years for S. Daukantas” (1992), consolation prize in “Hill of Crosses” (1999), 3rd prize in “P. Višinskis Library – 50” (2000), consolation prize in “Mykolas Kleopas Oginskis – 250” (2015), 2nd prize in “Millennium of the Mention of the  Name of Lithuania” (2009). Šiauliai City Culture and Art Prize (2010). V. Janulis is a curator of the international graphics plein-air “Šiauliai. Sun City - Always Fine Weather” which is held every three years (2008, 2011, 2014, 2017) and is also a member of the Lithuanian Artists’ Association, Lithuanian Scientific Society and Šiauliai branch “Salduvė”.


D. Balčiūno nuotr.

Vaiva KOVIERAITĖ-TRUMPĖ Dailininkė, grafikė, dizainerė Artist, printmaker, graphic designer vaiva.kovieraite@gmail.com http://vaivakovieraite.weebly.com

Vaiva Kovieraitė-Trumpė gimė 1985 m. rugsėjo 26 d. Kuršėnuose. 2013 m. Šiaulių universitete baigė Dailės (grafika) magistro studijas. 2007 m. pagal Erasmus / Socrates programą studijavo Humanitarinių ir ekonomikos mokslų universitete (Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna) Lodzėje (Lenkija). Pagrindinė kūrybos raiškos forma yra lakštinė grafika. Taip pat kuria grafinį dizainą, iliustruoja ir maketuoja knygas. Surengė 12 personalinių parodų Lietuvoje, Švedijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, dalyvavo daugiau nei 50 grupinių parodų. Dalyvavo tarptautiniuose projektuose, žymesni iš jų: Baltijos šalių simpoziumas „Assamblage“ (Parnu, Estija, 2016), VII litografijos simpoziumas (Tidaholmas, Švedija, 2015), III Latgalės grafikos simpoziumas (Marko Rothko centras, Daugpilis, Latvija, 2014), Olde Vechte fondo meno projektas „Wonderous Stories: From Xenopbobia to Amazement“ (Omenas, Nyderlandai, 2013), XIII meno projektas „ZooArt. Itinerari artistici“ (Cuneo, Italija, 2014), XVIII LindArt jaunųjų menininkų rezidencija (Lendava, Slovėnija, 2013), „Jaunųjų menininkų garsinimas“ (“Promotion des jeunes artistes locaux”, Biarritz, Prancūzija, 2009). Pelnė įvairių apdovanojimų: 2-oji premija tarptautinėje ekslibrisų parodoje „Ex libris. 100 mūsų laisvės vizijų“ (Alytus, 2018), Šiaulių universiteto metų menininkas (2015), 3-oji premija tarptautiniame ekslibrisų konkurse „Kuršių marių vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“ (Šilutė, 2014), 3-ioji vieta kasmetinėje estampo parodoje „Grafika nuo piešinio iki šešėlio“ (Vilnius, 2013) ir kt. Valstybinės edukacinės stipendijos (2013, 2014, 2018). Lietuvos dailininkų sąjungos, Geteborgo (Švedija) grafikos menininkų asociacijos ,,Graphic i Vast“, Kvala Lumpūro (Malaizija) menininkų asociacijos „Mail Artist Group (I-MAG)“ narė.


Vaiva Kovieraitė-Trumpė was born on September 26, 1985 in Kuršėnai. In 2013 she earned a Master’s degree in Art (Graphics) at Šiauliai University. In 2007, under the Erasmus/Socrates program, she studied at University of Humanities and Economics in Lodz (Poland). The main form of V. Kovieraitė-Trumpė’s creative expression is sheet printing. She also creates graphic design, illustrates and designs books. So far she has organized 12 personal exhibitions in Lithuania, Sweden, Poland, France, participated in more than 50 group exhibitions. Participation in the international projects: Baltic States Art Symposium “Assamblage” (Parnu, Estonia, 2016), 7th International Lithographic Symposium (Tidaholm, Sweden, 2015), III Latgale Graphic Symposium (Marko Rothko Center, Daugavpils, Latvia, 2014), International Art Project of Olde Vechte Foundation “Wonderous Stories: From Xenophobia to Amazement” (Ommen, The Netherlands, 2013), XIII Art Project “ZooArt. Itinerari artistici” (Cuneo, Italy, 2014), 18th LindArt International Young Artists’ Fine Arts Colony (Lendava, Slovenia, 2013), European voluntary service “Promotion of Young Local Artists” (“Promotion des jeunes artistes locaux”, Biarritz, France, 2009). V. Kovieraitė-Trumpė is the winner of various awards: 2nd prize in the international ex libris competition “Ex Libris. 100 Visions of Freedom” (Alytus, 2018), Šiauliai University Artist of the Year (2015), 3rd prize in the international ex libris competition “Weathervane of the Curonian Lagoon - Past Ages “Facebook””(Šilutė, 2014), 3rd place in the annual exhibition “Graphics from Drawing to Shadow” (Vilnius, 2013); Educational State Grants (2013, 2014, 2018). V. Kovieraitė-Trumpė is a member of the Lithuanian Artists’ Association, Printmaking Artist Association “Graphic i Vast” Gothenburg (Sweden), artists’ association “Mail Artist Group (I-MAG)” in Kuala Lumpur (Malaysia).


G. Sorokinos nuotr.

Rasa PRIŠMONTIENĖ

Dailininkė, grafikė, pedagogė Artist, printmaker, pedagogue rasasauletekis@gmail.com

Rasa Prišmontienė gimė 1963 m. birželio 4 d. Šiauliuose. 1981–1986 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute (dabar Šiaulių universitetas). Įgijo piešimo, braižybos ir darbų mokytojos kvalifikaciją. 2001 m. baigė magistro studijas Šiaulių universiteto Dailės fakultete. Suteikta gimnazijos dailės mokytojos kvalifikacija. Šiuo metu dirba Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje. Dailės mokytoja metodininkė. Kuria mažosios grafikos darbus ir ekslibrisus oforto ir akvatintos technika, linoleumo raižinius. Sukūrė arti 100 ekslibrisų, skirtų Lietuvos ir užsienio meno bei kultūros žmonėms, įvairioms institucijoms ir apytikriai tiek pat mažosios grafikos kūrinių. Kuria scenografijas ir kostiumus mokinių spektakliams; vadovauja mokinių kūrybinei veiklai, kurią gimnazistai prisistato mieste, respublikoje ir užsienyje, kur dažnai pelno apdovanojimų; organizuoja mokinių kūrybos parodas. Sukūrė „Saulėtekio“ gimnazijos herbą ir logotipą. Organizuoja kūrybines dirbtuves gimnazijos ir miesto bendruomenei. Nuo 1994 m. dalyvauja parodose, surengė 4 personalines parodas Lietuvoje ir JAV. Dalyvavo tarptautinėse ekslibriso ir mažosios grafikos parodose bei konkursuose Australijoje, Belgijoje, Čekijoje, Liuksemburge, Meksikoje, Olandijoje, Rumunijoje ir kt. Pelnė daugiau kaip 10 tarptautinių apdovanojimų, tarp jų: Tarptautinės mažosios grafikos ir ekslibriso bienalės Ostrów Wielkopolski nominacijos (2007, 2009, 2014), Tarptautinio Pawelo Stellerio linoleumo ir medžio raižinio technika sukurtų ekslibrisų konkursas Katovicuose (Lenkija) nominacijos (2010, 2013), tarptautinio konkurso Šiauliuose „Ex libris. Gubernija. Saulės žiedu nuo 1665“ II premija (2003), tarptautinio ekslibriso konkurso „G. Bagdonavičius 1901– 1986. Šiauliai“ I premija (1998) ir kt. Nuo 1999 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.


Rasa Prišmontienė was born on June 4, 1963 in Šiauliai. In the period of 1981-1986, studied drawing and technical drawing at Šiauliai Pedagogical Institute (now Šiauliai University). In 2001, earned a Master’s degree at Šiauliai University, Faculty of Arts. She currently works at Šiauliai “Saulėtekis” gymnasium as an art teacher. R. Prišmontienė makes small graphics works, linocut carvings and ex libris in etching and aquatint techniques. She has created about 100 ex libris and approximately the same number of small graphics works for Lithuanian and foreign artists, various institutions. In addition, she also creates scenography and costumes for students’ performances; supervises their creative activities which are presented in the city, Republic and abroad; organizes exhibitions of pupils’ works. R. Prišmontienė has created “Saulėtekis” gymnasium’s coat of arms and logo. Organizes creative workshops for the gymnasium and the community of the city. R. Prišmontienė actively participates in exhibitions, has prepared 4 personal exhibitions in Lithuania and the USA. She took part in many international ex libris and small graphics exhibitions and contests in Australia, Belgium, Czech Republic, Luxembourg, Mexico, Netherlands, Romania, etc. She earned more than 10 international awards, including: the international small graphics and ex libris biennale Ostrów Wielkopolski (2007, 2009, 2014), Paweł Steller international contest of linocut and woodcut ex libris in Katowice (Poland) (2010, 2013), 2nd prize in the international contest in Šiauliai “Ex Libris. Gubernija. On the ring of the Sun since 1665” (2003), 1st prize in the international ex libris contest “G. Bagdonavičius 1901-1986. Šiauliai” (1998) and others. Member of the Lithuanian Artists’ Association since 1999.


I. Slonksnytės nuotr.

Lolita PUTRAMENTIENĖ-BRAZA Dailininkė, grafikė Artist, printmaker

kgc.lolita@savb.lt

Lolita Putramentienė-Braza gimė 1964 m. birželio 2  d.  Bauskės mieste, Latvijoje. Save laiko žiemgale, kilusia iš Pasvalio krašto. Ekslibrisais susidomėjo besimokydama Šiaulių vaikų dailės mokykloje. Pirmąjį ekslibrisą išraižė 1978 metais. 1987 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto (dabar Šiaulių universitetas) Dailės fakultetą. Paskatinta vadovo, grafiko doc. R. Buivydo baigiamajam darbui pasirinko ekslibrisą. Linoraižinio technika sukūrė dešimt didelio formato ekslibrisų Šiaulių pedagoginio instituto darbuotojams ir šios mokymo įstaigos bibliotekai. L.  Putramentienė-Braza yra sukūrusi per 450 knygos ženklų. Daugiausia ekslibrisų išraižė lino raižinio technika, kelis sukūrė monotipijos technika, sausa adata ir medžio raižinio technika. Yra sukūrusi keletą PF, miniatiūrų, atvirukų, iliustracijų, taip pat kuria frotažus, vokus ir skirtukus knygoms. Nuo 1986 m. dalyvauja ekslibrisų parodose. Pirmąją personalinę parodą surengė 1988 m. Jos sukurti knygos ženklai ir mažosios grafikos darbai buvo eksponuoti personalinėse ir bendrose parodose Lietuvoje ir užsienyje. Dalyvavo respublikiniuose ir tarptautiniuose ekslibrisų konkursuose. Pelnė apdovanojimų. Šiuo metu dirba ŠAVB Knygos grafikos centre. Atsakinga už knygos meno, ekslibriso populiarinimą, kūrybinių dirbtuvių ir edukacinių užsiėmimų organizavimą įvairioms tikslinėms grupėms.

Lolita Putramentienė-Braza was born on June 2, 1964 in Bauska, Latvia. She considers herself to be žiemgala from Pasvalys region. She got interested in ex libris while studying at Šiauliai Children’s Art school, created her first ex libris in 1978.


In 1987, she graduated from the Faculty of Arts, Šiauliai Pedagogical Institute (now Šiauliai University). Encouraged by a supervisor, printmaker assoc. prof. R. Buivydas, she chose the ex libris for her final work. Using linocut technique, Braza created ten large-scale ex libris for employees of Šiauliai Pedagogical Institute and its library. Lolita Putramentienė-Braza has created over 450 bookplates. Most of the ex libris have been carved by the linocut technique, several have been created using monotyping, drypoint and woodcut techniques. She has created several miniatures, postcards, illustrations; also creates frottages, envelopes and markers for books. Since 1986, L. Putramentienė-Braza has been participating in the ex libris exhibitions. The first personal exhibition was held in 1988. Her bookplates and small graphics works have been exhibited in personal and group exhibitions in Lithuania and abroad. Lolita participated in local and international ex libris contests, was awarded with prizes. Now L. Putramentienė-Braza works at the Book Graphics Center of ŠCPL. She is responsible for promoting book art, ex libris, organizing creative workshops and educational activities for various target groups.


I. Slonksnytės nuotr.

Asta KAKTYTĖ Bibliotekininkė Librarian

knygosgrafika@savb.lt

Asta Kaktytė gimė 1977 m. gruodžio 7 d. Mažeikiuose. Baigė Mažeikių Merkelio Račkausko gimnaziją ir Dailės mokyklą. Nuo 1996 m. gyvena Šiauliuose. 1996–2000 m. studijavo Šiaulių universitete. Įgijo papildomo meninio ugdymo pedagogo kvalifikaciją. 2001 m. baigė magistro studijas Šiaulių universitete Edukologijos fakultete. Suteikta švietimo vadybos kvalifikacija. 2010 m. Šiaulių valstybinėje kolegijoje baigė komunikacijos ir informacijos profesinio bakalauro studijas. Nuo 2002 m. dirba Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, šiuo metu yra Knygos grafikos centro kuratorė. Nuo 2014 metų atsakinga už ŠAVB Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo komplektavimą, saugojimą, tvarkymą. Rengia ir įgyvendina Lietuvos ekslibrisų populiarinimui skirtus projektus, kurie apima leidybą, konferencijų, forumų, konkursų, susitikimų su ekslibrisų kūrėjais ir kolekcininkais organizavimą. Parengė ir įgyvendino tarptautinius projektus „Ex libris. Atkurtai Lietuvai – 100“ (https://savblt. wixsite.com/exlibris), „Lietuvos ekslibrisui – 500“ ir kt. Kartu su kitais autoriais sudarė G. Bagdonavičiaus, A. Čepausko, V. O. Virkau, V. Janulio, L. Brazos ir kt. ekslibrisų kūrėjų darbų leidinius. Yra Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo tinklaraščio ekslibrisai.blogspot.lt įkūrėja ir administratorė.

Asta Kaktytė was born on December 7, 1977 in Mažeikiai. Graduated from Mažeikiai Merkelis Račkauskas gymnasium and Art school. She has been living in Šiauliai since 1996; from 1996 until 2000 studied at Šiauliai University and gained an additional qualification of Art education pedagogue. In 2001, A. Kaktytė earned a Master’s degree in Education Management at Šiauliai University, the Faculty of Education. In 2010, graduated from Šiauliai State


College with a degree in Communication and Information. Since 2002, A. Kaktytė has been working at Šiauliai county Povilas Višinskis public library, now she is the curator of the Book Graphics Center. Since 2014, she has been responsible for the collection, storage and management of the Ex Libris Fund of Gerardas Bagdonavičiaus. A. Kaktytė prepares and implements projects regarding the promotion of Lithuanian ex libris, including publishing, organization of conferences, forums, competitions, meetings with ex libris creators and collectors. So far, these are the prepared and implemented international projects “Ex Libris. Restored Lithuania 100” (https://savblt. wixsite.com/exlibris), “500 Years for Lithuanian Ex Libris”, etc. Together with other authors, has compiled publications about ex libris creators such as G. Bagdonavičius, A. Čepauskas, V. O. Virkau, V. Janulis, L. Braza and others. Asta Kaktytė is also a founder and administrator of the Gerardas Bagdonavičius Ex Libris Fund’s blog ekslibrisai.blogspot.lt.


Asmeninio archyvo nuotr.

Bronius MASKULIŪNAS Kalbininkas, profesorius Linguist, professor

bronius.maskuliunas@savb.lt

Bronius Maskuliūnas gimė 1964 m. kovo 13 d. Pasvalio rajone. 1982 m. aukso medaliu baigė Pasvalio rajono Vaškų vidurinę mokyklą. Nuo 1985 metų gyvena Šiauliuose. 1985–1990  m. Šiaulių pedagoginiame institute studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1995–2000 m. mokėsi Vilniaus universiteto doktorantūroje ir apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. 2007 m. Vilniaus universitete atliko filologijos krypties habilitacijos procedūrą tema „Aktualūs lietuvių senųjų raštų kalbos aspektai“. Nuo 1990 m. dirba Šiaulių universitete, šiuo metu – Humanitarinių mokslų katedros profesorius. Paskelbė per 60 publikacijų Lietuvos ir užsienio mokslo, kultūros, profesiniuose leidiniuose. 2006 m., būdamas Humanitarinio fakulteto dekanu, organizavo tarptautinį ekslibrisų konkursą „Ex libris. Šiaulių universiteto Humanitariniam fakultetui – 50“. Darbų konkursui atsiuntė 150 autorių iš 39 pasaulio šalių. Konkursui pasibaigus išleido konkurso darbų katalogą. Visą konkurso darbų originalų kolekciją padovanojo ŠAVB Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui. 2016 m. gegužės mėn. laimėjo konkursą Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms eiti, nuo 2016  m. birželio 20  d. vadovauja bibliotekai. Tais pačiais metais inicijavo bibliotekos žurnalo „Aušros alėja“, kuriame nemažai dėmesio skiriama ir ekslibrisams, įsteigimą. 2018  m. bibliotekoje įsteigė Knygos grafikos centrą. Yra leidinio „Gerardas Bagdonavičius ir Šiaulių krašto knygos ženklai“ (2017) redakcinės kolegijos pirmininkas. 2017–2018 m. aktyviai prisidėjo prie tarptautinio ekslibrisų konkurso „Ex libris. Atkurtai Lietuvai – 100“ organizavimo.


Bronius Maskuliūnas was born on March 13, 1964 in Pasvalys district. In 1982, he graduated from Vaškiai high school with a gold medal. Since 1985 he has been living in Šiauliai. In the period of 1985-1990, studied Lithuanian Language and Literature at Šiauliai Pedagogical Institute. Later on, in 19952000, defended his doctoral dissertation in Humanities at Vilnius University. In 2007, completed the habilitation process on the topic “Relevant Aspects of the Ancient Writings of Lithuanian Language” at Vilnius University. Since 1990, B. Maskuliūnas has been working at Šiauliai University, and currently is a professor at the Department of Humanities. He has announced over 60 articles in Lithuanian and foreign scientific, cultural, professional publications. In 2006, as a dean of the Faculty of Humanities, he organized an international ex libris contest “Ex Libris. 50 Years of Šiauliai University Faculty of Humanities”. In total, 150 artists from 39 countries sent their works to the contest. At the end of the contest, a catalogue featuring all works was published. The entire collection of the original works was donated to the ŠCPL Ex Libris Fund of Gerardas Bagdonavičius. In May, 2016, B. Maskuliūnas won a competition for the director position of Šiauliai county Povilas Višinskis public library. In the same year, he initiated a publication “Aušra Alley”, the library’s magazine which pays a lot of attention to ex libris. In 2018, he founded the Book Graphics Center. B. Maskuliūnas is a chairman of the editorial board of the publication “Gerardas Bagdonavičius and Šiauliai Region Bookplates” (2017). He also actively contributed to the organization of the international ex libris contest “Ex libris. Restored Lithuania 100”.


Asmeninio archyvo nuotr.

Laima NAUJOKIENĖ Bibliotekininkė Librarian

l.naujokiene@savb.lt

Laima Naujokienė gimė 1964 m. lapkričio 17 d. Vilniuje. Baigė Naujininkų vidurinę mokyklą. Nuo 1988 metų gyvena Šiauliuose. Baigė Vilniaus universitetą, įgijo  bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę. 2010 metais įgijo edukologijos magistro laipsnį Šiaulių universitete. Nuo 1988 metų dirba Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. 2001–2014 m. ŠAVB įsteigto Ekslibriso muziejaus kuratorė. Buvo atsakinga už ekslibrisų rinkinio tvarkymą ir populiarinimą. 2000 m. organizavo tarptautinį ekslibrisų konkursą „P. Višinskio bibliotekai – 50“. 2002 m. parengė projektą ir organizavo bibliotekoje pirmąją tarptautinę praktinę konferenciją „Baltijos šalių ekslibrisas. Šiaulių krašto knygos ženklai“, sudarė ir išleido šios konferencijos medžiagą. 2016–2017 metais inicijavo projektus tarptautiniam ekslibrisų konkursui „Ex libris. Atkurtai Lietuvai – 100“.

Laima Naujokienė was born on November 17, 1964 in Vilnius and has been living in Šiauliai since 1988. Graduated from Naujininkai high school and Vilnius University, with a degree in Librarianship and Bibliography. In 2010, she obtained a Master’s degree in Education at Šiauliai University. Since 1988, L. Naujokienė has been working at Šiauliai county Povilas Višinskis public library; from 2001 to 2014 was the curator of the Museum of Ex Libris at ŠCPL, responsible for handling and distribution of the ex libris collection. In 2000, organized the international ex libris contest “P. Višinskis Library – 50”. In 2002, prepared the project and organized the first international practical conference in the library “Baltic Ex Libris. Bookplates of Šiauliai Region”; compiled and published the material of this conference. In 2016-2017, L. Naujokienė initiated projects for the international ex libris competition “Ex Libris. Restored Lithuania 100”.


V. Dambrausko nuotr.

Jonas NEKRAŠIUS

Advokatas, kolekcininkas, bibliofilas, kultūros istorikas Lawyer, collector, bibliophile, cultural historian jonas.nekrasius@kava.lt Jonas Nekrašius gimė 1949 m. rugpjūčio 18  d. Šiauliuose. 1973 m. baigė Charkovo teisės institutą. 2003-2013 m. Šiaulių universitete dėstė teisės ir kultūrinės antropologijos disciplinas. 1988  m. Pakruojyje įkūrė visuomeninį Ekslibriso muziejų. 2001  m. J.  Nekrašiaus iniciatyva prie ŠAVB įsteigtas Ekslibriso muziejus, 2001-2014 m. buvo šio muziejaus kuratorius, nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. prie ŠAVB įkurto Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo tarybos pirmininkas. 1992 m. atstovavo Lietuvos ekslibrisininkų klubui XXIV tarptautiniame Ekslibriso dailininkų ir kūrėjų asociacijos (FISAE) kongrese Sapore (Japonija), kur Lietuva buvo priimta į FISAE narius. Nuo 1985 m. Pakruojyje, Kėdainiuose, Šiauliuose kartu su visuomeninėmis organizacijomis ir valstybinėmis institucijomis surengė 5 respublikinius ir 11 tarptautinių ekslibrisų konkursų, buvo šių konkursų kuratorius ir vertinimo komisijos narys. Sukūrė koliažo, fotografijos ir mišria technika pašto meno (mail art) kūrinių, atvirukų, apie 20 ekslibrisų P1, X3 ir mišriomis technikomis. Nuo 1985 m. dalyvauja pašto meno ir Fluxus akcijose ir parodose, fotografijų ir ekslibrisų konkursuose ir parodose, kraštotyros ir mokslinėse ekspedicijose ir konferencijose, rengia projektus kultūros paveldo išsaugojimo ir Lietuvos ekslibriso populiarinimo klausimais. Sukūrė 40 vaizdo filmų, televizijos laidų kelionių antropologijos, fotografijos, Šiaulių krašto istorijos ir kultūros temomis. Domisi ir tyrinėja Šiaulių krašto istoriją, Šiaulių bibliotekas, knygynus ir knygininkus, knygrišius ir knygrišyklas, spaustuves ir spaustuvininkus, leidėjus ir leidyklas, bibliofilus ir kolekcininkus, Lietuvos ir Šiaulių krašto knygos ženklus, senąją Lietuvos fotografiją. Paskelbė per 200 straipsnių apie knygos ženklus ir ekslibriso meną, parengė leidinius: „Lietuvos kariuomenės bibliotekos ir ekslibrisai 1918-1940“ (1991), „Ex libris Simonui Daukantui – 200“ (1993), „Dailininkas Gerardas Bagdonavičius ir ekslibrisai“ (1998),


„Lietuva knygos ženkluose XVI a.-XXI a. pr.“ (2009), „V. D. Brennerio plakečių, medalių ir monetų parodos katalogas“ (2017) ir kt. Iš viso sudarė per 60 parodų katalogų, įvairių leidinių apie ekslibrisus ir jų autorius. Kolekcionuoja Lietuvos fotografiją, atvirukus, Lietuvos ir užsienio dailininkų sukurtus knygos ženklus, miniatiūrines knygas ir ekslibrisus. Sukaupė per 5 000 Lietuvos ir užsienio autorių ekslibrisų. Iš asmeninės kolekcijos surengė per 50 knygos ženklo parodų Lietuvoje ir užsienyje. Lietuvos žurnalistų sąjungos, Tarptautinės žurnalistų sąjungos, Lietuvos ekslibrisininkų klubo (nuo 1982 m.) narys. Žiemgalos draugijos viceprezidentas. Šiaulių LIONS klubo prezidentas (2017). Šiaulių miesto savivaldybės kultūros ir meno premija (2016).

Jonas Nekrašius was born on August 18, 1949 in Šiauliai. In 1973, graduated from Kharkiv Law Institute. In the period of 2003-2013, was a lecturer of Law and Cultural Anthropology at Šiauliai University. In Pakruojis, 1988, J. Nekrašius founded the public museum of Ex libris. In 2001, on his initiative, the Museum of Ex Libris was established at ŠCPL, and in 2001-2014 J. Nekrašius was its curator. Since August, 2014, J. Nekrašius has been the chairman of the Board of the Ex Libris Fund of Gerardas Bagdonavičius. In 1992, he represented the Lithuanian Ex Libris Club at the XXIV International Congress of Ex Libris Artists and Creators (FISAE) in Sapporo (Japan), where Lithuania was accepted to the FISAE members. Since 1985, J. Nekrašius, together with public organizations and state institutions, organized 5 republican and 11 international ex libris contests in Pakruojis, Kėdainiai, Šiauliai; he also was a curator and member of the Jury of these contests. J. Nekrašius has created postcards, mail art using collage, photography and mixed techniques; about 20 ex libris with P1, X3 and mixed techniques. Since 1985, he has been participating in mail art and Fluxus campaigns and exhibitions, photography and ex libris contests and exhibitions, regional and scientific expeditions and conferences. He also writes projects on the issues of cultural heritage preservation and promotion of Lithuanian ex libris. He has created 40 videos, TV shows on travel anthropology, photography, history and culture of Šiauliai region. J. Nekrašius explores and is interested in the history of Šiauliai region, Šiauliai libraries, bookshops and booksellers, printers and printing houses, publishers and publishing houses, bibliophiles and collectors, bookplates of Lithuania and Šiauliai region, the old Lithuanian photography. He has announced over 200 articles on bookplates and ex libris art, published works: “Lithuanian Army Libraries and Ex Libris 1918-1940” (1991), “Ex Libris for Simonas Daukantas – 200” (1993), “Artist Gerardas Bagdonavičius and Ex Libris” (1998),


“Lithuania in Bookplates of the 16th-21st Centuries” (2009), “The Exhibition Catalogue of V. D. Brenner’s Plaques, Medals and Coins” (2017), etc. In total, over 60 catalogues of exhibitions, various publications about ex libris and their authors have been released. J. Nekrašius collects Lithuanian photography, postcards, bookplates by Lithuanian and foreign artists, miniature books and ex libris. Over 5000 Lithuanian and foreign author’s ex libris have been accumulated. He has organized over 50 exhibitions in Lithuania and abroad featuring bookplates from the personal collection. Member of the Lithuanian Journalists’ Union, International Journalists’ Union, Lithuanian Ex Libris Club (since 1982). Vice-President of Žiemgala Association. President of Šiauliai LIONS Club (2017). Šiauliai City Municipality Culture and Art Prize (2016).


G. Baranausko nuotr.

Vygintas ALIŠAUSKAS Kolekcininkas Collector

vygis@alisauskas.eu

Vygintas Ališauskas gimė 1960 m. Šiauliuose. Baigė Šiaulių 7-ąją vidurinę mokyklą (dabar Stasio Šalkauskio gimnazija). 1978–1983 metais studijavo LTSR Valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Nuo 1983 metų gyvena Šiauliuose. 1992–2001 m. Šiaulių dailės galerijos „Laiptai“ parodų ir koncertų organizatorius. Nuo 2003 m. Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos direktorius. Domisi grafikos, tapybos, fotografijos parodomis, kelionėmis. Kolekcionuoja senuosius Šiaulių atvirukus. Turi sukaupęs gausią krepšinio atributikos, ženklelių ir krepšininkų autografų kolekciją. 1997 m. vienas iš ekslibrisų konkurso, skirto Šiaulių dailės galerijos „Laiptai“ 5-erių metų sukakčiai, organizatorių. Konkurso parodos katalogo sudarytojas. Nuo 1993 m. renka ekslibrisus. Šiuo metu kolekciją sudaro per 3 000 lietuvių ir užsienio autorių ekslibrisų. Turi vieną didžiausių Lietuvoje Žibunto Mikšio, Paryžiuje gyvenusio ir kūrusio dailininko, ekslibrisų ir grafikos darbų rinkinį. Turi gausią ekslibriso parodų katalogų biblioteką.

Vygintas Ališauskas was born in 1960, in Šiauliai. Graduated from Šiauliai 7th high school (now Stasys Šalkauskis gymnasium). From 1978 to 1983, he studied at the LSSR State Conservatoire (now Lithuanian Academy of Music and Theatre). Since 1983, he has been living in Šiauliai. In the period of 19922001, he was the organizer of exhibitions and concerts in Šiauliai Art Gallery “Laiptai”. Since 2003, the director of Šiauliai 1st Music school. He is interested in graphics, painting, photography exhibitions, travelling. V. Ališauskas collects postcards of old Šiauliai and has accumulated a large collection of basketball attributes, badges and autographs. He is one of the


organizers of the ex libris contest for the 5th anniversary of Šiauliai Art Gallery “Laiptai” in 1997, and a complier of the exhibition’s catalogue. V. Ališauskas has started collecting ex libris in 1993 and today he owns a collection which consists of over 3000 ex libris by Lithuanian and foreign authors. He has one of the largest collections of ex libris and graphics works by Žibuntas Mikšys, a painter who lived and created in Paris as well as a large library of catalogues of ex libris exhibitions.


Asmeninio archyvo nuotr.

Stanislovas GASIŪNAS Bibliofilas, kolekcininkas Bibliophile, collector

stas.1205@yandex.ru

Stanislovas Gasiūnas gimė 1943 m. gruodžio 5  d. Panevėžio rajone. Po karo tėvui žuvus, o motiną ištrėmus į Magadano kraštą Rusijos tolimuosiuose Rytuose, S.  Gasiūnas liko gyventi pas giminaičius Lietuvoje, lankė mokyklą Pušalote ir Panevėžyje. 1956 m. išvyko gyventi pas motiną į Magadano miestą. Ten baigė kalnakasybos technikumą. Po tarnybos armijoje baigė neakivaizdines geofizikos studijas Visasąjunginiame politechnikos institute Maskvoje. Dirbo Šiaurės Vakarų geologijos valdyboje. Centrinėje laboratorijoje remdamasis branduolinės geofizikos metodais ieškojo naudingųjų iškasenų. Darbo tikslais apkeliavo Kolymos ir Čiukčių pusiasalio teritorijas. Surinko didelę mineralų kolekciją ir literatūrą apie juos. Turi daugiau nei 700 knygų apie brangakmenius ir dekoratyvinius akmenis. Didelę asmeninės bibliotekos dalį užima knygos apie bibliofiliją, apie Šiaurės Rytų Rusiją ir knygos, išleistos Magadano leidykloje. Taip pat renka pašto ženklus geologijos, geofizikos, mineralogijos tema. Šiuo metu gyvena Sankt Peterburge. 1990 metais susipažinęs su žinomu Lietuvos kolekcininku Josifu Šapiro, pradėjo rinkti ekslibrisus ir su ekslibrisais susijusią literatūrą. Ekslibrisų kolekcionavimas tapo ypatinga aistra. S. Gasiūno kolekcijoje sukaupta per 20 tūkst. įvairių šalių dailininkų ekslibrisų. Jo asmeninėje bibliotekoje yra daugiau nei 1 200 leidinių apie ekslibrisus. Sankt Peterburgo bibliofilų klubo, Lietuvos XXVII knygų bičiulių draugijos narys.

Stanislovas Gasiūnas was born on December 5, 1943 in Panevėžys district. After the war, when his father died and mother was exiled to the Magadan Oblast in the Russian Far East, S. Gasiūnas stayed with his relatives in Lithuania


and attended schools in Pušalotas and Panevėžys. In 1956, he went to live with his mother in the city of Magadan. There he graduated from the Mining Technikum. After the army, S. Gasiūnas completed geophysics studies at AllUnion Correspondence Polytechnic Institute in Moscow. S. Gasiūnas worked in the Northwest Geological Board and using the methods of nuclear geophysics, searched for minerals in the central laboratory. For work purposes, travelled around the areas of Kolyma and Chukchi Peninsula. He gathered a large collection of minerals and literature on them, has more than 700 books about precious and ornamental stones. A large part of the personal library is occupied by books about bibliophilia, Northeast Russia and books published in the Magadan Publishing House. He also collects post stamps on the topic of geology, geophysics, mineralogy. S. Gasiūnas currently lives in Saint Petersburg. In 1990, after acquainting with the famous Lithuanian collector Josifas Šapiro, he began to collect ex libris and literature related to it. Soon it turned into a passion. The collection contains over 20 thousand ex libris by artists from various countries. His personal library has more than 1200 publications about ex libris. S. Gasiūnas is a member of the Saint Petersburg Society of Bibliophiles and the Association of XXVII Book Lovers.


G. Kaminsko nuotr.

Petras KAMINSKAS

Kolekcininkas, filokartininkas Collector, postcards collector petraskami@gmail.com

Petras Kaminskas gimė 1943 m. spalio 12 d. Šiauliuose. Novosibirske (Rusija) baigė vidurinę mokyklą. Knygomis ir spaudos leidiniais domisi nuo 1964 m. Tarpukario periodinius leidinius (laikraščius, žurnalus) pradėjo rinkti 1977 m. Tuo pačiu laikotarpiu pradėjo kaupti senąją lietuvių grožinę literatūrą, istorines ir kitokios tematikos knygas, išleistas iki 1941 m. Kolekcijoje turi Mažojoje Lietuvoje ir Lietuvoje leistų almanachų, kalendorių, metraščių, įvairių istorinių ir religinių brošiūrėlių, maldaknygių. Asmeninę biblioteką sudaro per 1  000 knygų, įvairių spaudos leidinių ir dokumentų. Asmeninėje bibliotekoje yra senų leidinių, pažymėtų ekslibrisais, iš tokių minėtina H. Kurszewskio „Biskupstwo Wilenski“ (lenkų kalba, Vilnius, 1912) knyga, pažymėta šiauliečio kolekcininko A.  Kelečiaus ekslibrisu ir asmeniniu antspaudu. Kolekcijoje yra kunigo K. Ambrazaičio eilėraščių rinkinys (1927) su autoriaus autografu. Savo turimomis fotografijomis ir atvirukais yra prisidėjęs prie beveik 60 įvairių Lietuvoje išleistų knygų. Taip pat renka senąsias fotografijas ir atvirukus, knygas Lietuvių etnografijos, karybos, paminklų tema, iki 1940 m. darytus fotoportretus. Rinkinyje turi senų ir retų nuo XIX a. pradžios iki 1945 m. parengtų įvairių Šiaulių miesto įstaigų ir pareigūnų retų raštų bei originalių dokumentų. Parengė knygų: „Senieji Šiauliai atvirukuose 1902-1944“ (2006, kartu su bendraautoriais), už ją skirta Šiaulių miesto savivaldybės kultūros ir meno premija, „Senieji Šiauliai atvirukuose 1902-1944: katalogo papildymas“ (2013), „Originalūs atvirukai 2000–2014“ (1–2 dalys, 2014), „Šiauliai faleristikoje 1879– 2016“ (2016), „Originalūs atvirukai 2014–2017“ (3 dalis, 2018) ir kt. Iš savo kolekcijos surengė spaudos leidinių parodų Šiaulių miesto įstaigose.


Petras Kaminskas was born on October 12, 1943 in Šiauliai; graduated from a high school in Novosibirsk (Russia). He became interested in books and press releases in 1964, and began to collect interwar periodicals (newspapers, magazines) in 1977. At the same time, P. Kaminskas started to accumulate old Lithuanian literature, historical and other books, published until 1941. The collection contains almanacs, calendars, chronicles, various historical and religious brochures and prayer books released in Minor Lithuania and Lithuania. His personal library consists of over 1000 books, various press releases and documents. P. Kaminskas also owns old publications with ex libris. For instance, “Biskupstwo Wilenski” by H. Kurczewski (in Polish, Vilnius, 1912) marked with the ex libris and personal stamp of Šiauliai collector A. Kelečius. The library also contains a collection of poems by the priest K. Ambrazaitis (1927) with the author’s autograph. He has contributed to nearly 60 different books published in Lithuania with his photographs and postcards. P. Kaminskas also collects old photographs and postcards, books on Lithuanian ethnography, military, and monuments, made until 1940. The collection includes old and rare letters and original documents from various institutions and officers of Šiauliai city from the beginning of 19th century until 1945. His books: “Old Šiauliai in Postcards 1902-1944” (2006, together with coauthors) which was awarded with the Šiauliai City Municipality Culture and Art Prize; “Old Šiauliai in Postcards 1902-1944: Catalogue Addition” (2013), “Original Postcards 2000-2014” (1-2 parts; 2014), “Šiauliai in Phaleristics 18792016” (2016), “Original Postcards 2014-2017” (3rd part, 2018), etc. P. Kaminskas has organized various exhibitions in Šiauliai city institutions using publications from his collection.


Asmeninio archyvo nuotr.

Arvydas SKERYS

Kolekcininkas, bibliofilas Collector, bibliophile

Arvydas Skerys gimė 1944 m. gruodžio 4 d. Kėdainiuose. Nuo 1956 m. gyvena Šiauliuose. Baigė Šiaulių Juliaus Janonio vidurinę mokyklą. 1968 m. Kauno politechnikos institute (dabar Kauno technologijos universitetas) įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę. Nuo 1963 m. kaupia iki 1941 m. išleistas knygas, domisi senais įrašais knygose, jų buvusiais savininkais, autografais. Asmeninę biblioteką sudaro per 2 000 knygų, albumų, įvairių spaudos leidinių ir dokumentų, tarp jų per 60 knygų lietuvių kalba, išleistų iki spaudos draudimo ir jo metu. Pati seniausia bibliotekos knyga yra 1708 m. išleista lenkų kalba „Teologia pastoralna“ (t. 1). Seniausia Lietuvoje išleista knyga – 1825 m. Vilniuje, J. Zavadzkio spaustuvėje, išspausdintas prof. S.  B.  Jundzilo zoologijos vadovėlis, parašytas lenkų kalba. Seniausia lietuviška knyga – 1840 m. Vilniuje išleista V. Valmiko „Kantyčkos žemaytyškos...“ Asmeninėje bibliotekoje yra nemažai vertingų, bibliografine retenybe tapusių knygų ir spaudos leidinių. Minėtinos vyskupo M. Valančiaus, K. Aleknavičiaus, V. Juzumo žemaitiškai parašytos religinio auklėjamojo pobūdžio knygelės, kurių iki šiol išlikę tik keliolika ar keletas egzempliorių. Kolekcijoje yra leidinių su Vasario 16-osios akto signatarų, taip pat arkivyskupų ir vyskupų autografais. Išskirtinis yra vyskupo A. Baranausko antspaudu ir parašu patvirtintas 1896 m. birželio 10 d. Micaičių bažnyčios inventoriaus patikrinimo dokumentas. A. Skerys kolekcionuoja ekslibrisus, jo rinkinį sudaro apie 200 ekslibrisų, iš jų maždaug 45 sukurti Gerardo Bagdonavičiaus, per 100 – Vytauto Jakšto, 15 – Vytauto Kazimiero Jonyno ir kt. Tarpukario ir ankstesnes knygas A. Skerys yra suregistravęs, pažymėjęs juose rastus ekslibrisus, knygos antspaudus, įrašus, spaudus ir kitas marginalijas. Asmeninės bibliotekos knygas žymi trijų eilučių neapibrėžtu knygos antspaudu „Ex libris / Arvydo Skerio / Šiauliai“.


Arvydas Skerys was born on December 4, 1944 in Kėdainiai. Since 1956, he has been living in Šiauliai where he graduated from Šiauliai Julius Janonis high school. In 1968, A. Skerys graduated from Kaunas Polytechnic Institute (now Kaunas University of Technology) with a degree in Mechanical Engineering. Since 1963, A. Skerys has been collecting books published until 1941, he is also interested in old notes found in books, their former owners, autographs. His personal library consists of over 2000 books, albums, various press publications and documents, including 60 books in Lithuanian language published before and during the Lithuanian press ban. The oldest book in the library is “Teologia pastoralna” (t. 1) published in 1708, in Polish language. The oldest book published in Lithuania, Vilnius, 1825, in J. Zavadzkis printing house is a zoology textbook by a prof. S. B. Jundziłł written in Polish. The oldest Lithuanian book – V. Valmikas “Kantyčkos žemaytyškos...” was published in Vilnius, 1840. There are a number of valuable books and press releases in the personal library that have become a bibliographic rarity. The library also stores religious educational books written in Samogitian dialect by a bishop M. Valančius, K. Aleknavičius, V. Juzumas. Right now only some copies of these books are extant. The collection contains publications with the autographs of signatories of the Act of Independence of February 16th, archbishops and bishops. The exceptional document found in the library is the Inventory Verification Document of Micaičiai church, approved with a stamp and signature by a bishop A. Baranauskas on June 10, 1896. A. Skerys collects ex libris. His collection consists of about 200 ex libris, of which approximately 45 are made by Gerardas Bagdonavičius, over 100 are created by Vytautas Jakštas, 15 – by Vytautas Kazimieras Jonynas and others. A. Skerys has registered interwar books and previously released publications, and has listed ex libris, stamps, notes, other marginalia found in these books. The books from the personal library are marked with a three-line indefinite book stamp “Ex libris / Arvydas Skerys / Šiauliai”. He also holds exhibitions featuring old photographs and documents from his personal collection.


A. Baltėno nuotr.

Vitolis Enrikas VENGRIS

Mikrobiologas virusologas, bibliofilas, kolekcininkas Microbiologist virologist, bibliophile, collector vitolis.vengris@fda.hhs.gov Vitolis Enrikas Vengris gimė 1943 m. sausio 19 d.  Dotnuvoje. Nuo 1968 metų gyvena JAV, ten atvyko pas savo tėvą Antaną Vengrį. Vitolis yra mokslų daktaras. Jo darbai virusologijos, mikrobiologijos, imunologijos ir kitais klausimais spausdinti JAV ir Kanados  mokslo žurnaluose. Skaitė pranešimus konferencijose JAV, Kanadoje ir Europoje. Šiuo metu gyvena Vašingtone ir dirba Maisto ir vaistų agentūroje (Food and Drug Administration) skyriaus vedėju. Susidomėjęs miniatiūrine grafika, ypač ekslibrisais, pradėjo rinkti šiuos kūrinius. Jo rinkinys turtingas ir eklektiškas. Jame yra retų istorinių bei daug šiuolaikinių knygos ženklų. Kolekcininko pagrindinis kriterijus yra subjektyvus – „man patinkantys“ darbai,  be to, atsižvelgiama į istorinę ir meninę vertę.  V. E. Vengris ne tik kantriai kaupė savo rinkinį, bet ir aktyviai populiarino šią meno sritį – bendravo su dailininkais, skaitė pranešimus įvairiuose forumuose, taip pat ir akademinei visuomenei Dickinsono koledže Karlaile (Carlisle, Pensilvanija), Tylerio meno mokykloje Temple’o universitete Filadelfijoje ir kt., organizavo ekslibrisų parodas, rašė spaudoje. Dalyvavo įvairiuose išeivijos lietuvių renginiuose. Iš jo rinkinio JAV parengta daugiau kaip 10 šiuolaikinio ekslibriso parodų bibliotekose ir įvairiose galerijose, tokiose kaip Penrose galerijoje Filadelfijoje, 2nd Street galerijoje Šarlotsvilyje (Charlotsville, Virginia), The Octagon Art Center Ames (Ajova) ir kitur. Paskelbė straipsnių apie ekslibrisus amerikiečių ir Amerikos lietuvių spaudoje bei specialiuose ekslibrisui skirtuose leidiniuose JAV, Anglijoje ir Portugalijoje. Parengė knygą apie lietuvių ekslibrisą „Lithuanian Bookplates – Lietuvių Ekslibris“ (Čikaga, 1980) ir monografiją apie dailininką Vytautą O. Virkau (Frederikshavne, Danija, 1975). Nemažai lietuvių ir užsienio dailininkų jam yra sukūrę ekslibrisų. Didelę savo ekslibrisų rinkinio dalį padovanojo Dickinsono koledžo bibliotekai. 


Vitolis E. Vengris was born on January 19, 1943 and raised in Dotnuva, Lithuania. In 1968 he joined his father in the United States and has been living there ever since. Vitolis earned a Doctor pf Philosophy (PhD) degree in science and has published articles in the areas of virology, microbiology and immunology in American and Canadian journals, and presented papers in conferences held in the United States, Canada and Europe.  He currently resides in Washington, DC and employed as a supervising scientist in the Food and Drug Administration.    In 1970, Vitolis became interested in miniature graphics including bookplates and began collecting these works of art. Today he owns a vast and eclectic collection of prints, both historic and contemporary regardless of its origin or author.  Art, however, shall meet his subjective standard to be “interesting”.  In addition to collecting, Vitolis has enthusiastically promoted this form of art by interacting with artists and lecturing in various forums such as the Dickinson College in Carlisle, PA and Tyler School of Art, Temple University in Philadelphia and elsewhere. Prints from his collection have been displayed in more than ten exhibitions in libraries and art galleries in the United States, including Penrose gallery in Philadelphia, 2nd Street Gallery in Charlottesville, VA, and The Octagon Art Center in Ames, IA to name a few.  He has written articles on miniature art for American, British, Portuguese bookplate periodicals and for the Lithuanian-American press.  Vengris is the author of the first book on Lithuanian ex libris “Lithuanian Bookplates – Lietuvių  Ekslibris” (Loyola University Press, Chicago) as well as a monograph on the bookplate art of Vytautas O. Virkau (Frederikshavn, Denmark).  Vitolis has collaborated with many artists over the last few decades and many have designed ex libris for him. Vitolis donated a significant part of his bookplate collection to the Dickinson College Library.


Ekslibrisai GBEF nariams Ex Libris dedicated to the GBEF members


Exlibris Rimkus Vytenis, ~1980 Dailininkas / Artist Gerardas BagdonaviÄ?ius


Exlibris Vaidoto Janulio, 2018 Dailininkas / Artist Vaidotas Janulis


Exlibris Vaiva Kovieraitė-Trumpė, 2018 Dailininkė / Artist Vaiva Kovieraitė-Trumpė


Exlibris Rasos, 1996 Dailininkė / Artist Rasa Prišmontienė


Exlibris Lolita, 2016 DailininkÄ— / Artist Lolita Braza


Exlibris Asta KaktytÄ—, 2017 DailininkÄ— / Artist Lolita Braza


Exlibris Bronius Maskuliūnas, 2018 Dailininkė / Artist Rasa Prišmontienė


Exlibris Laimos NaujokienÄ—s, 2015 DailininkÄ— / Artist Lolita Braza


Exlibris Jono NekraĹĄiaus, 2000 Dailininkas / Artist Eduardas JuchneviÄ?ius


Exlibris Vygintas Ališauskas, 1997 Dailininkas / Artist Žibuntas Mikšys


Exlibris S. GasiĹŤnas, 2017 Dailininkas / Artist Vladimir Lupandin


Exlibris Petras Kaminskas, 2007 Dailininkas / Artist Vaidotas Janulis


Exlibris Arvydas, 1968 Dailininkas / Artist Vytautas JakĹĄtas


Exlibris Vitolis Vengris, 1972 Dailininkas / Artist Vincas Kisarauskas


Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo taryba. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio Viešoji biblioteka: informacinis leidinys / The Board of the Ex Libris Fund of Gerardas Bagdonavičius. Šiauliai County Povilas Višinskis Public Library: informational publication. Sudarė Asta Kaktytė, Jonas Nekrašius. – Šiauliai, 2018. – 52 p.

Sudarytojai / Compiled by Asta Kaktytė, Jonas Nekrašius Kalbos redaktorius / Edited by Robertas Gedrimas Maketavo / Designed by Vaiva Kovieraitė-Trumpė Vertė į anglų kalbą / Translated by Gabrielė Tarutytė

Kontaktai / Contact us: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas Aušros al. 62, 76235 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 41) 42 05 10, knygosgrafika@savb.lt www.savb.lt www.ekslibrisai.blogspot.lt

Tiražas / Edition 60

ISBN 978-609-95981-8-5 © Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2018


Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo taryba  

The Board of the Ex Libris Fund of Gerardas Bagdonavičius. Šiauliai County Povilas Višinskis Public Library: informational publication. – Ši...

Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo taryba  

The Board of the Ex Libris Fund of Gerardas Bagdonavičius. Šiauliai County Povilas Višinskis Public Library: informational publication. – Ši...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded