__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


5

NEEILINIAI SUSITIKIMAI EKSLIBRISŲ ERDVĖJE REMARKABLE MEETINGS IN THE EX LIBRIS SPACE Parodų katalogas Catalogue of the Exhibitions

Šiauliai, 2019


Katalogo sudarytojai / Compiled by Prof. dr. Bronius Maskuliūnas Asta Kaktytė Parodų kuratorius / Curator of the Exhibitions Prof. Vaidotas Janulis

Katalogo leidimą parėmė / Sponsored by

ISBN 978-609-8237-03-0 © Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019


TURINYS / CONTENTS 4] 6] 14] 22] 30] 40]

PENKI NEEILINIAI SUSITIKIMAI / Bronius Maskuliūnas Five Remarkable Meetings ŽIBUNTO MIKŠIO EKSLIBRISAI / Jonas Nekrašius Ex Libris of Žibuntas Mikšys MIKALOJUS POVILAS VILUTIS: „... AŠ PAIŠAU GRAŽIUS PAVEIKSLĖLIUS“ “… I draw beautiful pictures” VALENTINAS ANTANAVIČIUS: LAISVOS KŪRYBOS GŪSIS BIČIULYSTĖS ŽENKLUOSE / Ieva Pleikienė The Outpouring of Free Creativity in the Bookplates of Friendship UGNĖ ŽILYTĖ: MAŽIEJI ĮKVĖPIMAI Miniature Inspirations STASYS EIDRIGEVIČIUS: STASIO APSILANKYMAI PAS DAINĄ, BIRUTĘ IR ALGIRDĄ Stasys Visits at Daina, Birutė and Algirdas


[4 ] P ENKI N E E I LI N I A I S U S I T I K I M AI Fi v e Re m a r ka b l e M e e t i n g s

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Knygos grafikos centras ir jo kuruojamas Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas, 2018 m. tapęs Tarptautinės ekslibriso mėgėjų asociacijų federacijos (FISAE) nariu, aktyviai vykdo knygos ženklo populiarinimo veiklą. Viena iš svarbių šios veiklos sričių – bibliotekoje nuosekliai organizuojamos ekslibriso parodos ir susitikimai su ekslibrisų kūrėjais. Norėdama, kad atminimas apie šias parodas būtų nevienadienis, biblioteka nutarė tapti jų metraštininke – kiekvieną organizuojamą parodą palydi specialiai jai išleidžiamas katalogas, supažindinantis su parodoje eksponuojamais mažosios grafikos darbais. Šis pristatomas katalogas – kiek kitoks, netradicinis. Kadangi iš esmės visi 2019 m. bibliotekoje surengtų parodų autoriai priskirtini Lietuvos ekslibriso kūrėjų aukso fondui, nuspręsta visas tais metais organizuotas parodas sudėti į vieną leidinį, taip sudarant galimybę greta matyti ryškių, savitų ir skirtingų kūrėjų darbus. Kataloge publikuojami keturių giliai pėdas Lietuvos ekslibriso istorijoje įspaudusių menininkų – Žibunto Mikšio, Valentino Antanavičiaus, Mikalojaus Povilo Vilučio, Stasio Eidrigevičiaus – knygos ženklai. Juos gražiai papildo ekslibrisininkų pasaulyje jau spėjusios užsirekomenduoti vidurinės kartos kūrėjos Ugnės Žilytės darbai. Darbus parodoms atrinko patys autoriai, tik Stasio Eidrigevičiaus kolekcija su autoriaus pritarimu parodai gauta iš dailininkės Birutės Žilytės, o šviesaus atminimo Žibunto Mikšio darbai buvo eksponuojami iš kolekcininkų Jono Nekrašiaus, Janinos ir Vyginto Ališauskų rinkinių. Autoriai ir jų kūriniai kataloge pateikiami vykusių parodų chronologine tvarka. Publikuojamų knygos ženklų sukūrimo laikas gana įvairus, apimantis daugiau nei pusšimtį metų – nuo Žibunto

Šiauliai County Povilas Višinskis Public Library’s Book Graphics Center and its Ex Libris Fund of Gerardas Bagdonavičius, a member of the International Federation of Societies of Ex Libris Collectors (FISAE) since 2018, are most active in promoting bookplate art. Their promotion includes regular ex libris exhibits and meetings with artists working in the field of ex libris. The library chronicles such events: each exhibition is accompanied by a published catalogue introducing an artist and illustrating artist’s works. This catalogue is different and rather unconventional. Because every artist exhibited in the library during 2019 represents Lithuanian ex libris artists’ work of the Golden Fund, library decided to publish a single catalogue covering all 2019 exhibits held in the library, thus introducing the art of five diverse and distinctive artists. The 2019 catalogue features bookplates of four artists who noticeably contributed to the development and advancement of Lithuanian ex libris art. They are Žibuntas Mikšys, Valentinas Antanavičius, Mikalojus Povilas Vilutis and Stasys Eidrigevičius. Their works are nicely complemented by the bookplates of the much younger artist Ugnė Žilytė, who is already recognized in the wide world of ex libris artists, collectors and exhibitors. Bookplates of Antanavičius, Vilutis and Žilytė were selected for the exhibit by the artists themselves, while prints of Stasys Eidrigevičius, are from a personal collection of Birutė Žilytė. Stasys approved the choice of works to be exhibited. Prints of Žibuntas Mikšys who died a few years ago, are from the private collections of Jonas Nekrašius, Janina and Vygintas Ališauskai. The catalogue lists artists by the chronologic sequence of exhibits held in the library. The bookplates on display were created over a span of more than fifty years, starting with Žibuntas Mikšys’ bookplate dated 1964 and ending with recent works produced this year by Ugnė Žilytė.


Mikšio 1964 m. sukurtų ekslibrisų iki 2019  m. sukurtų Ugnės Žilytės darbų. Kiekvieną parodą palydi įžanginis žodis, parašytas paties autoriaus ar su parodos organizavimu susijusio asmens. „Ekslibrisą kuriu kaip sau. O tai reiškia, kad darau tokį gražų, kokį tik sugebu, kokį pats klijuočiau į savo knygą,“ – apie savo knygos ženklus sako Mikalojus Povilas Vilutis. Jau gražia tradicija tapo, kad rengiamų parodų autoriai savo darbų dovanoja Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui, tad fondo knygos ženklų kolekcija nuolat pildosi ir turtėja. Biblioteka džiaugiasi, kad gali supažindinti savo lankytojus su žymiausiais Lietuvos ekslibriso kūrėjais ir jų darbais, nes tokia ir yra fondo paskirtis – kaupti ir dalytis, kurti knygos ženklo metraštį. Taigi kviečiame į penkis neeilinius susitikimus ekslibrisų erdvėje!

Text in the catalogue was written by the artists themselves or by a person associated with the organizers of the exhibits. “I design any ex libris as if it were for me. And that means I make it as beautiful as I can, so I could place it into my book,” claims Vilutis about his bookplates. It has become a beautiful tradition for artists to donate works to the Ex Libris Fund of Gerardas Bagdonavičius, so our collection keeps growing. The library is pleased to introduce all our vast riches to visitors. Such is the goal of the Fund – to collect, share and chronicle bookplate art. Welcome to five remarkable meetings in the ex libris space!

Prof. Dr. Bronius Maskuliūnas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius Director of Šiauliai County Povilas Višinskis Public Library


[6 ] ŽIBU N TO M I KŠI O EK S L I B R I S AI Ex Libris o f Ž i b u n ta s M i kš y s

Žibuntas Mikšys gimė 1923 m. gruodžio 12 d. Kaune, mirė 2013  m. lapkričio 16 d. Paryžiuje. 1946–1949 m. studijavo Niurnbergo ir Štutgarto meno akademijose. Nuo 1962  m. iki mirties gyveno ir kūrė Paryžiuje. Dirbo Gotthard’o Johnny’o Friedlaenderio oforto studijoje, dėstė grafikos meną. Nuo  1965  m. dalyvavo parodose užsienyje, nuo  1974  m. – Lietuvoje.

Žibuntas Mikšys was born on December 12, 1923 in Kaunas, died on November 16, 2013 in Paris. He studied at Nurnberg and Stuttgart Academies of Art in 1946–1949. The artist lived and worked in Paris until his death. Mikšys worked at Gotthard Johnny Friedlaender aqua fortis studio in Paris, lectured graphic art. Since 1965, he participated in exhibitions abroad and since 1974 – in Lithuania.

Gausiame šiuolaikinio lietuviško ekslibriso kūrėjų būryje ryškiai išsiskiria dailininko Žibunto Mikšio (1923–2013) knygos ženklai. Jo ekslibrisai patraukia savo jautrumu ir skaidrumu, minties aiškumu, aukšta plastine kultūra ir savita elegancija. Dailininko kūrybos šaltinis – žmogus, jį supantis pasaulis, gamtos vaizdai, miesto fragmentai, architektūrinės detalės, užrašai. Manoma, kad dailininkas yra sukūręs apie 150 ekslibrisų. Juos darė linoleumo ir oforto technika, yra sukūręs unikalių koliažinių ekslibrisų. Paties Ž.  Mikšio liudijimu, pirmą ekslibrisą „Ex libris Ž. Mikšys“ linoleume išraižė 1940 metais. Dailininkas savo sukurtų ekslibrisų nepasirašydavo, aiškindamas tuo, kad knygos ženklai gaminami ir skirti tiražuoti, vartoti didesniais kiekiais. Jo sukurtiems ekslibrisams būdingas organiškas vaizdinio  – asociatyvinio mąstymo raidinių bei linijų struktūrų susiliejimas. Linija, piešinys ir virtuoziškai įkomponuoti šriftiniai tekstai, suaugdami į vientisą struktūrą mažosios grafikos kūriniuose, ne tik išsaugo meninio vaizdinio vientisumą, dekoratyvumą, bet ir žadina savotišką įtampą, asociacijų grandinę, skatinančią žiūrovus skverbtis į simbolius, ieškoti gelminių kūrinio prasmių. Tokie knygos ženklai sukurti aktoriams S. Pilkai, L. Noreikai, dailininkams V. Antanavičiui, V.  Kisarauskui, A.  Švažui, rašytojams S. Gedai, M. Karčiauskui, J. Keliuočiui, etnografui V. Miliui ir kitiems. Dailininkas kūrė ir koliažinius ekslibrisus. Be to, kartu su

Bookplates by Žibuntas Mikšys (1923–2013) stand out in the universe of bookplates designed by contemporary Lithuanian artists. His ex libris are unique among them in sensitivity, transparency, clarity of message distinctive elegance and plasticity. The inspiration for the artist’s work – the human being, the world around him, images of nature, fragments of the city, architectural motifs, lettering and inscriptions. We believed that the artist has designed over 150 ex libris, including unique collages. Linocut and etching, often enhanced with aquatint are his favorite techniques in making bookplates. Mikšys has mentioned, that his first ex libris “Ex libris Ž. Mikšys” was a linocut made in 1940. The artist rarely signed his ex libris and stated that bookplates are to be printed in multiple copies and shall be placed in books to indicate ownership. His ex libris are characterized by an organic image – a blend of graphical and linear structures of associative thinking. A line, a drawing and virtuosically embedded font texts, growing into a single structure in the works of miniature print, not only preserve the integrity and decorativeness of the artistic image, but also awaken a peculiar tension and a chain of associations that encourage us to penetrate symbols and search for deeper meaning. He created such bookplates for actors S. Pilka, L. Noreika; fellow artists V. Antanavičius, V. Kisarauskas, and A. Švažas; poets S. Geda,


vokiečių dailininku Raineriu Mordmuelleriu sukūrė neįprasto dydžio, „gigantišką“, kaip pats rašė, knygos ženklą „Ex libris Rainer Gottlieb Mordmueller“. Nemažai ekslibrisų Ž. Mikšys sukūrė ir sau pačiam. Vienas iš pirmųjų tokių darbų yra 1955 m. sukurtas ekslibrisas „Ex libris Ž.  M.“ Įdomu, kad dailininkas savo gausiai bibliotekai kurdavo vienkartinius knygos ženklus, kuriuos vadino „unikuminiais (ranka rašytais) ex librisais“. Piešdavo juos plunksnele ir kiekvienoje savo asmeninės bibliotekos knygoje pažymėdavo: „Ex libris Ž.  M.“, „Ex libris Ž.  Mikšys“, „EX COLLECTIONE MIKŠYS“ ir kt. Ž.  Mikšio ekslibrisai buvo eksponuoti daugelio Europos ir Šiaurės Amerikos šalių rengtuose ekslibrisų kongresuose ir parodose. Šiauliuose Ž.  Mikšio ekslibrisų savo fonduose turi Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji ir Šiaulių universiteto bibliotekos, taip pat kolekcininkai. 2019 m. vasario 11–28 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje buvo eksponuoti Ž. Mikšio ekslibrisai iš Jono Nekrašiaus, Janinos ir Vyginto Ališauskų rinkinių.

M. Karčiauskas; publicist J. Keliuotis; ethnographer V. Milius and others. The artist also made a number of collage ex libris, often incorporating post stamps, hand written texts, prints and other materials. Together with German artist Rainer Mordmüller, he designed a “giant” – as he himself called it – a bookplate labeled “Ex libris Rainer Gottlieb Mordmüller” which was not typical of his usual scale for prints. Ž. Mikšys designed many ex libris for himself. One of the first such works was an ex libris “Ex libris Ž. M.” made in 1955. It should be mentioned that for his rich library he often made distinctive handwritten marks of book ownership which he called “uniquems”, that is unique handwritten ex libris. He drew them with a feather pen into each book of his library and wrote: “Ex libris Ž. M.”, “Ex libris Ž. Mikšys”, “EX COLLECTIONE MIKŠYS”, etc. Bookplates of Ž. Mikšys were widely shown in numerous European and North American exhibits, including ex libris Congresses and other international competitions. In Šiauliai, ex libris of Ž. Mikšys can be found in Šiauliai county Povilas Višinskis Public Library and Šiauliai University Library as well as in private collections. On February 11–28, 2019, ex libris of Ž. Mikšys from the collections of Jonas Nekrašius, Janina and Vygintas Ališauskai were exhibited in Šiauliai county Povilas Višinskis public library.

Jonas Nekrašius


[8 ]


[ 10 ]


[ 12 ]


ŽIBUNTO MIKŠIO PARODOS (2019 m. vasario 11–28 d.) EKSLIBRISŲ SĄRAŠAS EXLIBRIS LIST OF ŽIBUNTAS MIKŠYS EXHIBITION (February 11–28, 2019) Vyginto ir Janinos Ališauskų kolekcija / Collection of Vygintas and Janina Ališauskai

Jono Nekrašiaus kolekcija / Collection of Jonas Nekrašius

Ex libris MŽ. 1976. C3 17x43 Ex libris ŽS. 1978. C3 23x48 Ex libris Ona Šimaitė. 1970. C3 28x31 Ex libris Marie Jose Igolen. 1985. C3 28x34 Ex libris MŽ. 1984. C3 44x34 Ex libris Jonas Tomkus. 1985. C3 45x38 Ex libris Vaclovas Šiugždinis. 1978. C3 35x35 Ex libris Giuseppe Cauti. 1985. C3 35x45 Ex libris Giuseppe Cauti. 1985. Parengiamieji eskizai (4) Ex libris Jean-Christophe Mončys. 1978. C3 36x49. Ex libris Jean-Christophe Mončys. 1974. Parengiamieji eskizai (3) Ex libris Justinas Marcinkevičius. 1980. C3 39x41 Ex libris Justinas Marcinkevičius. 1980. Parengiamieji eskizai (3) Ex libris Pichette. 1984. C3 40x43 Ex libris Pichette. 1984. Parengiamasis eskizas Ex libris Birutė Vainiūnaitė. 1980. C3 42x44 Ex libris Lieta. 1985. C3 47x37 Ex libris Lieta. 1985. Parengiamieji eskizai (2) Ex libris Claudio Bassetti. 1979. C3 49x30 Ex libris Claudio Bassetti. 1978. Parengiamieji eskizai (2) Ex libris Vygintas Ališauskas. 1997. C3 49x39 Ex libris Vygintas Ališauskas. 1997. Parengiamieji eskizai (5) Ex libris Janina. 1996. C3 54x39 Ex libris Jurgis Gimbutas. 1981. C3 52x48 Ex libris Jurgis Gimbutas. 1981. Parengiamasis eskizas Ex libris Wolfgang Menninger. 1965. C3 53x48 Ex libris Valentinas Antanavičius. 1981. C3 55x37 Ex libris Dalius Sagatys. 1981. C3 32x32 Ex libris Jean Vincent. 1995. C3 55x40 Ex libris Jean Vincent. 1995. Parengiamieji eskizai (6) Ex libris Algis Švažas. 1988. C3 55x48 Ex libris Algis Švažas. 1988. Parengiamieji eskizai (2) Ex libris Martini Heinzelmanni. 1978. C3 55x49 Ex libris Martini Heinzelmanni. 1978. Parengiamieji eskizai (3) Ex libris Liudas Kairys. 1995. C3 59x59 Ex libris Liudas Kairys. 1995. Parengiamieji eskizai (2) Ex libris Vytautas Valius. 1994. C3 60x51 Ex libris Vytautas Valius.1994. C3 60x51. Parengiamasis eskizas Ex libris Niola O. Ward. 1988. C3 69x92 Ex libris Niola O. Ward. 1964. C3 99x68 Ex libris Zuzana Arlauskaitė Mikšienė. 1964. C3 70x50. Ex libris Zuzana Arlauskaitė Mikšienė. 1965. C3 83x60. Ex libris Vladas Jakutis. 1993. C3 74x40 Ex libris Rainer Gottlieb Mordmueller. 1989. C3 220x198 Ex libris Ona Šimaitė. 1989. Tušas 18x25 Ex libris Juozas Lingys. 1973. Tušas 25x25 Ex libris MŽ. 1964. C3 70x49

Ex libris Jonė Deveikytė-Navakienė. C3 24x47 Ex libris Lietuvių foto archyvas. 1969. C3 27x48 Ex libris Jablonskis Linas. 1988. C3 29x49 Ex libris Vainutis K. Vaitkevičius. 1972. C3 30x44 Ex libris Laimonas Noreika. 1977. C3 32x37 Ex libris Germaine Noirel Meyer. 1975. C3 34x34 Ex libris Gražina Didelytė. 1973. C3 34x41 Ex libris Giuseppe Cauti. 1985. C3 35x45 Ex libris Gintautas Vėžys. 1968. C3 35x55 Ex libris Sigita. 1971. C3 36x35 Ex libris Vaclovas Šiugždinis. 1978. C3 36x36 Ex libris Fiorenza Bassetti. 1978. C3 37x37 Ex libris Giedrė Adamkevičiūtė. 1988. C3 37x38 Ex libris Algimantas Kelertas. 1985. C3 37x48 Ex libris Henri Pichette. 1984. C3 40x43 Ex libris Jurgis Gražina. 1981. C3 38x43 Ex libris Pasvalio vidurinė mokykla. 1988. C3 40x38 Ex libris Eleonora Ž. 1984. C3 40x40 Ex libris lietuvių dailės archyvas. 1988. C3 40x43 Ex libris Astrid Reklaitis. 1992. C3 40x50 Ex libris Brigitte Coudrain. 1977. C3 43x33 Ex libris Vacys Milius. 1983. C3 43x39 Ex libris Jacqueline Guillemin. 1976. C3 44x32 Ex libris Vitalis Žukauskas. 1987. C3 44x36 Ex libris Jonas Nekrašius. 1990. C3 45x30 Ex libris Vincas Kisarauskas. 1969. C3 45x35 Ex libris Tamara Buch. 1968. C3 45x36 Ex libris Stasys Pilka. 1965. C3 46x35 Ex libris Lieta. 1985. C3 46x38 Ex libris Rožė D. 1966. C3 47x32 Ex libris Pranas Zundė. 1971. C3 47x35 Ex libris Stasys Pilka. 1965. C3 47x37 Ex libris Regina Samuolienė. 1977. C3 52x39 Ex libris Liūda Rugienienė. 1989. C3 54x40 Ex libris Mykolas Karčiauskas. 1978. C3 55x38 Ex libris Janina. 1996. C3 55x40 Ex libris Valentinas Antanavičius. 1986. C3 56x38 Ex libris Sigita Kondratas. 1972. C3 57x44 Ex libris Petras Klimas. 1975. C3 57x45 Ex libris Algis Švažas. 1988. C3 57x48 Ex libris Vacys Milius. 1981. C3 58x48 Ex libris Ž.S. 1974. C3 60x60 Ex libris MŽ. 1975. C3 60x73 Ex libris Dalius Sagatys. 1971. C3 62x28 Ex libris Niola O. Ward. 1964. C3 69x92 Ex libris Niola O. Ward. 1964. C3 70x54 Ex libris Vladas Jakutis. 1985. C3 73x40


[ 14 ] MIKA LOJUS POV I LAS V I LU T I S : „ ... AŠ PAI Š AU GRA ŽIU S PAVE I KSL Ė L I U S “ “… I dra w b ea u ti f u l p i ct u re s ” Mikalojus Povilas Vilutis gimė 1944 m. gegužės 3 d. Vilniuje. 1963–1970 m. studijavo grafiką Lietuvos dailės institute. Surengė daugiau kaip dešimt personalinių parodų. Dalyvavo daugelyje grupinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. 2004 m. Mikalojui Povilui Vilučiui skirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.

Mikalojus Povilas Vilutis was born on May 3, 1944 in Vilnius. From 1963– 1970 he studied printmaking (graphic arts) at Lithuanian Art Institute. His art has been exhibited in more than ten solo and in numerous group exhibits in Lithuania and abroad. In 2004, Vilutis was awarded the Lithuanian National Culture and Arts Prize.

Aš nepaišau simbolių, nepaišau idėjų ir gilių minčių, aš paišau gražius paveikslėlius. Toks mano kūrybinis kredo.

I do not draw symbols, I do not draw ideas and deep thoughts, I draw beautiful pictures. This is my creative credo.

Sapnuoju sapną ir nežinau, kodėl jis toks. Įvykiai sapne neturi jokio man suprantamo loginio ryšio. Tikiu, kad yra priežastis, kodėl mano sapnai yra tokie, bet aš jos nežinau. Paveikslo vaizdas ateina man į galvą kaip sapnas – nežinia iš kur, nežinia kodėl toks. Ateina jis staiga, o man belieka jį nukopijuoti ir viskas.

I am having a dream and I do not know why I have such a dream. Things happening in a dream have no logical connection to me. I believe there is a reason why my dreams are like this, but I do not know it. The image of a picture comes to my mind as a dream – no idea from where, no idea why it is the way it is. It comes suddenly and I just need to copy it and that is all.

– O kokia tavo paveikslo idėja? – dažnai manęs klausia. – Mano paveikslo idėja yra vaizdas, atėjęs man į galvą nežinia iš kur. O tai, ką tu matai, yra tik varganas idėjos šešėlis, – taip atsakau iš Platono pasimokęs.  Nemanau, kad paveikslo vaizdą į galvą man atsiunčia Dievas. Jeigu taip būtų, mano paveikslai būtų gražesni. Tikriausiai iš mano pasąmonėje esančių visų mano kada nors matytų vaizdų kai kurie priklausomai nuo mano nuotaikos perlipa į mano sąmonę, mano sąmonė juos sudėlioja į paveikslą ir aš jį nupaišau, padarau matomą kitiems.  Kuriu ekslibrisus tiems, kam mano ekslibrisai patinka. 

– What is the idea in your prints? – I am often asked. – The idea in my pictures is the image that came to my head from the unknown. And what you see is just a humble shadow of that idea, – My answer is such as that which I learned from Plato. I do not think God is sending me an image of the print to my mind. If that were so, my art would be more beautiful. Probably from all of images in my subconsciousness that I have ever seen, some, depending on my mood, get into my consciousness, and my consciousness puts them in the art and I just draw them, making them visible to others.


Ekslibrisas turi dvi paskirtis – nurodo knygos savininką ir papuošia knygą. Parašau žodį „ex libris“, savininko vardą ir pavardę, zodiako ženklą, rodantį jo gimimo mėnesį, savininko profesijos simbolį, jeigu toks yra, jo pomėgius, jeigu juos sugebu pavaizduoti. Nupaišau tai, ką žmogus, kuriam darau ekslibrisą, nori jame matyti. Jeigu tai įmanoma. Visa kita – tik dėl gražumo.  – Ką reiškia gėlė tavo ekslibrise? – Gėlė nieko nereiškia. Ji dėl gražumo. Kad žmonės, pamatę mano ekslibrisą, pasakytų: koks jis gražus. Grožis nieko nereiškia – tik save patį.  Ekslibrisą kuriu kaip sau. O tai reiškia, kad darau tokį gražų, kokį tik sugebu, kokį pats klijuočiau į savo knygą. Jeigu daryčiau ekslibrisą gražų žmogui, kuris jo nori, o sau pačiam negražų – meluočiau.

I create ex libris for those who like my ex libris. Ex libris has two purposes – to indicate the ownership of the book and to beautify the book. I write the word “ex libris”, the name of the owner, the zodiac sign showing his month of birth, the symbol of the owner’s profession, if there is any and his hobbies if I can portray them. I draw what the person, for whom I make an ex libris, wants to see in it, if it is possible. Everything else is just for the beauty. – What does a flower mean in your ex libris? – A flower does not mean anything. It is there because of its beauty so that people who see my ex libris would say how beautiful it is. Beauty does not mean anything – it is just beauty itself. I design any ex libris as if it were for me. And that means I make it as beautiful as I can, so I could place it into my book. If I make an ex libris beautiful for a person who wants beauty, but ugly to me – I would be lying to myself.


[ 16 ]


[ 18 ]


[ 20 ]


MIKALOJAUS POVILO VILUČIO PARODOS (2019 m. balandžio 1–28 d.) EKSLIBRISŲ SĄRAŠAS EX LIBRIS LIST OF MIKALOJUS POVILAS VILUTIS EXHIBITION (April 1–28, 2019) Ex libris L. Paškevičiūtės. 1967. C3 70x60 Zenonas. 1969. C3 92x88 Simo knyga. 1970. C3 82x57 Rima. 1971. S1 88x59 J. Vilutis. 1973. S1 50x38 RS. 1971. C3 53x53 Ex libris V. Vilutienė. 1972. C3 55x95 HR. 1973. S1 42x44 Gediminas Karalius. 1973. S1 50x35 PN. 1973. 1973. S1 88x44 Ex libris NV. 1973. S1 60x35 N. 1973. S1 26x24 Bronius Jūratė. 1974. S1 83x48 J. J. 1976. S1 55x45 Ex libris Ignas Jonynas. CGD 75x55 Ex libris Joseph Everatt. CGD 75x37 Ex libris Emilija. 2002. CGD 98x69 Ex libris Albertas Gurskas. 2005. CGD 70x55 Ex libris Valentinas Antanavičius. 2006. CGD 77x50 Ex libris Bronislava Kerbelytė. 2007. CGD 80x52 Ex libris Ieva Breivytė. 2007. CGD 75x65 Ex libris Bronislava Kerbelytė. 2007. CGD 80x52 Ex libris Leonas Narbutis. 2009. CGD 73x46 Ex libris Jonynas. 2009. CGD 74x48 Ex libris Algimantas Stašinskas. 2010. CGD 75x48 Ex libris Viktor Valkiainen. 2010. CGD 70x52 Ex libris Danguolė Butkienė. 2010. CGD 70x44 Ex libris Vitalija Černiauskienė Vitas Černiauskas. 2011. CGD 76x43

Ex libris Bronius Slavinskas. 2011. CGD 77x37 Ex libris Gediminas Vilutis. 2011. CGD 73x50 Ex libris Taminta Jurėnaitė. 2011. CGD 75x53 Ex libris Julius Petronis. 2013. CGD 75x53 Ex libris Rūta Fabijonavičienė. 2013. CGD 30x33 Kolekcija Dainius Raupelis. 2013. CGD 37x37 Ex libris Alfredo Cuthbert Everatt. 2014. CGD 32x50 Ex libris Barauskai. 2015. CGD 36x32 Ex libris Volanda. 2016. CGD 76x46 Ex libris Gintaras Mikolaitis. 2016. CGD 72x65 Ex libris Liliana Andrulienė Linas Andrulis. 2016. CGD 75x58 Ex libris Ovsej Kozliner. 2016. CGD 75x52 Ex libris Vanda. 2017. CGD 48x50 Ex libris Julius Sasnauskas. 2017. CGD 35x30 Ex libris Julius Sasnauskas. 2017. CGD 34x30. 2 variantai Ex libris Julius Sasnauskas. 2017. CGD 30x30. 5 variantai Ex libris Julija Sabasevičiūtė. 2017. CGD 77x44 Ex libris Rytis Zemkauskas. 2017. CGD 79x47 Ex libris Aleksandr Dudin. 2017. CGD 73x56 Ex libris Jurgis Kunčinas. 2017. CGD 75x55 Ex libris Jurgis Kunčinas. 2017. CGD 70x55 Ex libris Jarmalos. 2017. CGD 60x65 Ex libris Rita Sudikienė. 2017. CGD 70x45 Ex libris Tomas Ivanauskas. 2018. CGD 125x95 Ex libris Jonas Garbaravičius. 2018. CGD 75x44 Ex libris Vytautas Landsbergis. 2018. CGD 73x68 Ex libris Žydrūnas Kazakevičius. 2018. CGD 75x50 Ex libris Antanas juozapavičius. 2018. CGD 77x55


[ 22 ] VA L ENTI N A S A N TA N AV I Č I U S : L AI SVO S KŪ R YB OS GŪ SIS B I Č I ULY STĖ S Ž E N K LU O S E The Outpouring of Free Creativity in the Bookplates of Friendship Valentinas Antanavičius gimė 1936 m. gegužės 2 d. Kušlikių kaime, Šakių apskrityje. 1962 m. baigė tapybos studijas Lietuvos dailės institute. Dėstė Vilniaus dailės akademijoje. Surengė daugiau kaip dvidešimt personalinių parodų. 1992 m. įvertintas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, 2006 m.  – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. 

Valentinas Antanavičius was born on May 2, 1936 in Kušlikiai village, Šakiai county. In 1962 he graduated from painting studies at Lithuanian Art Institute. Lectured at Vilnius Academy of Arts. Antanavičius has organized more than twenty solo exhibitions. In 1992 the artist was awarded the Lithuanian National Culture and Arts Prize and in 2006 – Cross of the Knight of the Order for Merits to Lithuania.

Lietuvos dailininkai ekslibrisais intensyviai pradėjo domėtis XX a. šeštojo ir septintojo dešimtmečių sandūroje. Vienas iš didžiausių šio žanro entuziastų buvo Vincas Kisarauskas, nauju pomėgiu „užkrėtęs“ daugelį bičiulių, inspiravęs naują požiūrį į tradicinį, konkrečią taikomąją paskirtį (žymėti knygos nuosavybę) turintį grafikos kūrinį, atradęs jį kaip novatoriškos kūrybos sritį, išsiveržusią už Sovietų Sąjungos ribų ir pelniusią tarptautinį pripažinimą.

After World War II, in the mid–1950s, Lithuanian artists renewed their active interest in bookplates. One of the biggest enthusiasts of this genre was Vincas Kisarauskas who “infected” many of his friends with his new allurement and stimulated a new approach to the traditional genre of printmaking by adding the mark of book ownership. Since the early 1960s many artists have created innovative works that emerged from the Soviet Union and gained international recognition.

Valentinas Antanavičius Vincui Kisarauskui skirtame tekste rašė: „Manau, kad lietuviško ekslibriso tarptautinio pripažinimo banga kilo iš Tavęs, darei Tu jų begales ir siuntinėjai į visas pasaulio šalis. Tavo paskatintas padariau pirmus bandymus, kuriuos Tu nusiuntei parodon į Italiją. Netrukus atėjo puošnus katalogas, kur šalia mūsų pavardžių buvo parašyta LITHUANIA. Tais laikais tai buvo retas atvejis. Tai buvo mūsų šventė. Po to buvo lietuvių pasisekimas Malborko bienalėje. Tai mums tapo mažu ir vieninteliu plyšeliu į pasaulį, kurį Tu suradai.“ (Valentinas Antanavičius. „Laiškas anapilin Vincui Kisarauskui jo šešiasdešimtmečio proga“, iš: Šiaurės Atėnai, 1994 03 04).

In an article dedicated to Vincas Kisarauskas, Valentinas Antanavičius wrote: “I think that the wave of international recognition of the Lithuanian ex libris has come because of You; You have designed many bookplates and mailed them out around the world. You encouraged me to make the first attempts which you sent to Italy. Soon a gorgeous catalogue came to us, where LITHUANIA was written next to our surnames. In those days it was a unique event and a reason for celebration. Then came the success of Lithuanians at the Malbork Biennial. You have given us a small and singular entry to the world you have found.” (Valentinas Antanavičius. “Laiškas anapilin Vincui Kisarauskui jo šešiasdešimtmečio proga” (“A Letter to the other world for Vincas Kisarauskas on his 60th Anniversary”, Šiaurės Atėnai, 04/03/1994).

Minima paroda surengta Komo mieste Italijoje 1968 m. vykusio Tarptautinio ekslibrisų kongreso proga. Po šios parodos užsimezgė


ryšiai su įvairių šalių kolekcininkais. Galimybė pakliūti į tarptautines parodas apeinant sovietinę parodų kontrolės sistemą tapo viena iš svarbiausių paskatų kurti ekslibrisus. Dailininkai siuntė juos paštu ir taip įsitraukė į tarptautinę ekslibrisų kūrybos ir populiarinimo veiklą. Valentinas Antanavičius buvo vienas iš jų. Ekslibrisas – kūrinys, turintis konkretų adresatą. Antanavičius, kaip ir kiti dailininkai, dažniausiai juos kurdavo draugams, kolekcininkams. Bičiulystės ženklai tapo mažaisiais kūrybos eksperimentais. Čia išbandytos įvairiausios, dažnai netipinės technikos, novatoriška plastinė raiška, ekspromtinės idėjos. Pasitelktos siurrealistinės kompozicijos, ekspresyvios formos, popartui būdingi skoliniai – visa tai, ką buvo sudėtinga eksponuoti viešai, bet magėjo dalytis tarpusavyje menininkų ir jiems prijaučiančiųjų grupėse. Ekslibrisas neretai atspindėjo dailininko santykį su adresatu. Tai galėjo būti pagarbos ženklas, švelnaus dėmesio išraiška, o kartais humoristinis „patraukimas per dantį“ ar ironiškas vaizdinis komentaras. Mažytis knygos ženklas nutolo nuo tikrosios savo paskirties ir tapo laisvos kūrybos gūsiu daugeliui jos ištroškusių dailininkų.

The exhibit mentioned above was held in Como, Italy, in 1968, at the International Ex libris Congress. After this successful event, Lithuanian ex libris artists established contacts with collectors and exhibitors from of other countries. The opportunity to bypass the rigid Soviet control system and participate in international exhibits became a strong stimulus to the design of ex libris. Lithuanian artists distributed bookplates by mail to collectors and organizers of exhibits abroad, and thus became important participants in the international activities. Antanavičius was one of the leaders at the time. Ex libris – a miniature work of art with a specific person in mind. Ex libris were creative experiments personalizing friendship. Antanavičius, like other artists, usually designed bookplates for his friends and collectors. Various, often atypical techniques, innovative expressions, and impromptu ideas were tested in these works. Surrealistic compositions, expressive forms, ideas borrowed from pop art – everything that was prohibited from public exhibition at the time was used. Bookplates reflected the artist’s relationship with the recipient: they could be a sign of respect, an expression of gentle attention, or sometimes a humorous or ironic visual commentary. Bookplates of Antanavičius moved away from the purpose of merely indicating ownership and became a gateway to free creative work, such was the thirst of many artists at the time.

Dr. Ieva Pleikienė


[ 24 ]


[ 26 ]


[ 28 ]


VALENTINO ANTANAVIČIAUS PARODOS (2019 m. gegužės 3–31 d.) EKSLIBRISŲ SĄRAŠAS EXLIBRIS LIST OF VALENTINAS ANTANAVIČIUS EXHIBITION (May 3–31, 2019) Ex libris Katino. 1967. Mix 114x93 Ex libris Regina. 1968. Mix 125x105 Ex libris Regina. 1968. Mix 118x93 Ex libris Vincas Kisarauskas. 1968. C3 54x90 Ex libris Irena Kostkevičiūtė. 1968. Mix 78x72 Ex libris Judita. 1968. X3 98x64 Ex libris Algio Kauno. 1969. L1 110x70 Ex libris Valdo Gurskio. 1970. Mix 139x73 Ex libris Juozo Apučio. 1970. L1 110x74 Šios knygos priklauso Juozui Keliuočiui. 1970. C1 140x80

Ex libris S. Kisarauskienės. 1970. C3 54x80 Ex libris Alfonso. 1980. Mix 155x100 Ex libris Mario de Filippis. 1980. Mix 07x85 Ex libris Laimos. 1980. Mix 93x52 Ex libris Ž. Mikšys. 1980. Mix 91x100 Ex libris Mario de Filippis. 1981. Mix 120x75 Ex libris Jonui Mikelinskui. 1982. C3 88x88 Ex libris Viktorui Vizgirdai. 1984. Mix 135x75 Sex libris Vilem Str. 1985. Mix 64x130 Ex libris J. Budraičio. 1995. Mix 100x90


[ 30 ] U G N Ė Ž I LY T Ė : M A Ž I E J I Į KV Ė P I M A I M i n i a t u re I n s p i ra t i o n s

Ugnė Žilytė gimė 1979 m. Vilniuje. Vilniaus dailės akademijoje studijavo grafiką – estampą, 2004 m. įgijo menų magistro laipsnį. Dėsto akademinį piešimą Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje ir Savicko dailės mokykloje, kultūros savaitraščio „Literatūra ir menas“ dailininkė, nuo 2016 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos tarybos narė. Nuo 2001  m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje, grafikos meno bienalių ir kitų konkursų laureatė.

Ugnė Žilytė was born in 1979 in Vilnius. She studied graphic arts (printmaking) at Vilnius Academy of Arts, and has a Master of Arts degree. Currently Žilytė teaches academic drawing at the National M. K. Čiurlionis School of Art and Savickas Art School, and is an artist of the cultural weekly newspaper “Literatūra ir menas” (“Literature and Art”). Since 2016, Žilytė has been a member of the Lithuanian Artists’ Association Council. She has exhibited her art in Lithuania and abroad since 2001, and is a winner of graphic arts biennials and other competitions.

Pirmuosius ekslibrisus sukūriau dar besimokydama Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje. Mažosios grafikos srityje dirbu probėgšmais, tačiau nuolat: kasmet sukuriu po keletą grafikos miniatiūrų, o gimus idėjai ir aplankius įkvėpimui – ir ekslibrisų. Kadangi daugiausia kuriu didesnio formato estampų ciklus, mano ekslibrisai eksponuoti in corpore dar nebuvo. Daugelis darbų – mano bičiulių, kolegų, garsių Lietuvos žmonių ir menininkų ekslibrisai. Kai kurie sukurti įvairiomis progomis ar pagal užsakymą, kiti – iš noro pradžiuginti draugus. Pastaraisiais metais sukurti ekslibrisai sėkmingai dalyvauja parodose – įvairiose mažosios grafikos bienalės, trienalėse Lietuvoje ir užsienyje; ne vienas darbas pelnė apdovanojimų ir prizų, tarp jų ir 2018 m. sukurtas prof. Liudo Mažylio ekslibrisas. Parodoje eksponuoju beveik 40 estampų, sukurtų per pastaruosius dešimt metų. Kolekciją papildau keliais vaikystėje sukurtais ir mamos išsaugotais mano pirmaisiais ekslibrisais.

I designed my first ex libris while still at the National M. K. Čiurlionis School of Art. In the field of small graphics, I work constantly: every year I design a few miniature prints, and when I am inspired – I work on ex libris. Since I mainly make theme cycles of larger format prints, my ex libris have not been displayed in corpore yet. Many of the ex libris are for my friends, colleagues, famous Lithuanian people and artists. Some ex libris are designed for special occasions or commissioned on request, others – just from my desire to make a friend happy. In recent years, my ex libris were exhibited in miniature print biennials, triennials in Lithuania and abroad; I received awards and prizes for several works, including the ex libris I created for Prof. Liudas Mažylis in 2018. This exhibition features almost forty ex libris made during the last ten years. The exhibit also includes a few ex libris made during my childhood and saved by my mother.


[ 32 ]


[ 34 ]


[ 36 ]


[ 38 ]


UGNĖS ŽILYTĖS PARODOS (2019 m. rugsėjo 6 – spalio 14 d.) EKSLIBRISŲ SĄRAŠAS EXLIBRIS LIST OF UGNĖ ŽILYTĖ EXHIBITION (September 6 – October 14, 2019) Ex libris Baikščių. 1994. X3 45x23 Ex libris Hugo Ader. 1994. X3 23x77 Ex libris Eglės. 1994. X3 53x38 Ex libris Ugnės. 1994. X3 55x40 Ex libris Ugnės Žilytės. 1995. C3 125x85 Ex libris Kristinos. 2010. C3C4C5 90x190 Ex libris Brigitos Jadvygos. 2012. C3C4 75x105 Ex libris Arūno Žilio. 2012. C3C4C7X 118x118 Ex libris Hugo Ader. 2012. C3C4 90x140 Ex libris Rūtos Eidukaitytės. 2014. C3C4 125x85 Ex libris Chorui Pro Musica – 10. 2014. C3X 125x75 Ex libris medicinos seserų. 2014. C3 185x60 Ex libris Aistės Gabrielės Černiūtės. 2015. C3C4 115x120 Ex libris Eugenijaus Cukermano. 2015. C3 140x70 Ex libris Igno Garlos. 2015. C3C4 80x140 Ex libris Umberto Eco. 2015. C3C4X 115x140 Ex libris Raimondo Savicko. 2015. C3 75x125 Ex libris Ugnės Žilytės. 2016. C3C4 125x105

Ex libris Petro Auštrevičiaus. 2016. C3X 75x115 Ex libris Pauliaus Juškos. 2017. C3 143x95 Ex libris Giedriaus Gelgoto. 2017. C3X 115x103 Ex libris Eglės Baikštytės. 2017. C3C4 280x190 Ex libris Albino Galinio. 2016. C3 85x70 Ex libris Vido Poškaus. 2016. C3C7 120x65 Ex libris Piligrimų. 2018. C3X 135x95 Ex libris K. D. 2018. C3 105x95 Ex libris Guntos Gelgotės. 2018. C3C4X 140x78 Ex libris Pauliaus Garbačiausko. 2018. C3C4X 95x145 Ex libris Lino Mikutos. 2018. C3C4 anamorfozė 105x115 Ex libris Manto Barak Ausko. 2018. C3C4 112x145 Ex libris Eglės Rakauskaitės. 2018. C3X 140x78 Ex libris Giedrius Jonaitis. 2018. C3C4X 95x140 Ex libris Liudo Mažylio. 2018. C3C4 130x130 Ex libris Agnės Juškaitės. 2018. C3C4 140x90 Ex libris Giriaus Antanaičio. 2019. C3 90x124


[ 40 ] STA SYS E I D RI GE VI ČI U S : STAS I O AP S I L AN KY MAI PA S DA I N Ą , B I RUTĘ I R ALG I R DĄ St asys Vi si ts a t Da i n a , B i r u t ė an d Al g i rd as Stasys Eidrigevičius gimė 1949 m. liepos 24 d. Mediniškiuose, Panevėžio apskrityje. 1973 metais baigė grafikos studijas Lietuvos dailės institute. Nuo 1980 m. gyvena Varšuvoje. Nuo 1969 m. dalyvauja dailės parodose. Surengė daugiau kaip 100 personalinių parodų įvairiose šalyse. 2001 m. apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, daugybe tarptautinių premijų.

Stasys Eidrigevičius was born on July 24, 1949 in Mediniškiai, Panevėžys county. In 1973 he graduated from Lithuanian Art Institute. Since 1980, he has been living in Warsaw and started participating in art exhibitions from 1969. Eidrigevičius has organized more than 100 solo exhibitions in various countries. In 2001, the artist was awarded the Lithuanian National Culture and Arts Prize, has received other numerous international awards.

Ekslibrisus pradėjau kurti dar mokydamasis Kaune 1964–1968 metais. Tai buvo linoraižiniai, labai paprastos kompozicijos, skirtos mokslo draugams ir dėstytojams. Studijuodamas Vilniuje pažinau oforto, akvafortos, mecotintos technikas, kurios padėjo žymiai geriau įgyvendinti sumanymus. Šiai mano kūrybai dėstytojai įtakos neturėjo, kūriau laisvalaikiu. Buvau dažnas svečias grafikos dirbtuvėje, ten kruopščiai ir kantriai apdorodavau metalo plokšteles ir po presu ant sudrėkinto popieriaus spausdinau ekslibrisų atspaudus. Ten ir susipažinau su Daina Steponavičiūte, Birutės ir Algirdo Steponavičių dukra. Daina kartais pasikviesdavo draugus į Jeruzalėje esančius savo tėvų namus. Birutė ir Algirdas pasitikdavo šypsodamiesi. Aš atnešdavau lauktuvių – naujai sukurtų ekslibrisų. Birutė ir Algirdas įdėmiai įsižiūrėdavo į kiekvieną darbelį, kartais keliais žodžiais pakomentuodavo. Algirdas rodė naujas knygas, užsienietiškas muzikos plokšteles ir labai įdomiai kalbėjo apie meną. Tikras išminčius – aš klausydavau lyg užburtas. Tie apsilankymai man buvo tarsi susitikimai meno šventovėje. 2017 m. kurdami LRT filmą „Kelias į namus“ su filmuotojų grupe aplankėme Birutę Žilytę-Steponavičienę. Tada Birutė ištraukė albumą, kuriame buvo mano ekslibrisai. Jų pasirodo visai nemažai, pamaniau – visa paroda. Birutei ir Algirdui esu sukūręs ekslibrisą, kuriame žmogus laiko rankose ąsotį, o iš jo

I began designing ex libris while still in Kaunas Art School, from 1964–1968. They were linoleum cuts of rather simple compositions made for friends and teachers. While studying in Vilnius, I learned etching, aquatint and mezzotint techniques that helped to realize ideas much more effectively. Professors and teaching staff did not influence this creative process as I used my own time outside of classes. I was a frequent visitor to the printmaking studio and worked on metal plates thoroughly and patiently, printing the ex libris on the wet paper. There I met Daina Steponavičiūtė, the daughter of Birutė and Algirdas Steponavičiai. Sometimes Daina invited friends to her parents’ home in Jeruzalė. Birutė and Algirdas would meet us with a smile and as presents I often used to bring newly made ex libris. The hosts closely examined each print, sometimes voicing a few encouraging comments. Algirdas was proud of his library and showed us his new books, and foreign music records. He spoke about art in a most interesting way. To me Algirdas remains a man of wisdom and I was spellbound listening to him. Those visits were like meetings in the temple of art. In 2017, while working on the film “Kelias į namus” (“Road to Home”) for the LRT (Lithuanian National Radio and Television) a few of us visited Birutė Žilytė-Steponavičienė. She pulled out an album containing my ex libris. There were quite a number of prints, and it occurred to me – that there were enough for the entire exhibit. For


Stasys Eidrigevičius su šeima dažnai lankydavosi Steponavičių šeimoje. Iš kairės: Daina Steponavičiūtė, Audra Jamontaitė, Birutė Žilytė-Steponavičienė, Stasio Eidrigevičiaus dukros Ieva Barbora ir Justina, Algirdas Steponavičius. Apie 1986 m. Stasio Eidrigevičiaus nuotr. Stasys Eidrigevičius and his family often visited the family of Steponavičiai. From the left Daina Steponavičiūtė, Audra Jamontaitė, Birutė Žilytė-Steponavičienė, daughters Ieva Barbora and Justina, Algirdas Steponavičius. Around 1986. Photo by Stasys Eidrigevičius

tekantis pienas virsta keliu, kuriuo eina Ji. Dviejų asmenybių ryšio metafora. Tą kūrinį vadiname ekslibrisu, bet iš tiesų tai mažoji grafika, skirta konkrečiam žmogui. Kiekvienam – vis kita metafora. Pabrėžiu – vis kita. Mano septyniasdešimtmečio proga Japonijoje, Tokijo mieste, rengiama didelė paroda. Su mano kūryba atvykusiems susipažinti japonams, žinoma, rodžiau ir ekslibrisus. Nustebau pamatęs, su kokiu susidomėjimu jie įsižiūri į kiekvieną darbą. Ir štai – parodai atrinkta per 200 ekslibrisų – beveik visa to žanro mano kūryba. Kai kurie atspaudai likę vieninteliai, suklijuoti į rankų darbo albumus. Paklausė, ar bus galima išimti iš tų aplankų. Leidau. Pirma, ta paroda bus tikrai lietuviška, antra – kai į kūrinį įdedi tiek emocijų, tiek širdies, laikui bėgant tas nesensta, atvirkščiai – įgauna svarbą. Tą aš sakau ir studentams. 1975 m., kai stojau į Dailininkų sąjungą, Algirdas Steponavičius man parašė rekomendaciją: „<…> Įdomiai reikšdamasis tapyboje dailininkas lygiagrečiai bandė įvairias grafikos technikas, su didele aistra ieškodamas sau naujų meninės išraiškos galimybių. Puikiai jausdamas specifines grafikos medžiagų savybes ir jas išnaudodamas, jis sukūrė daugybę mažų formų grafikos darbų oforto, akvatintos, mecotintos, stikloplasto technikomis pasiekdamas didelio meistriškumo. Čia ryškiai pasireiškė Stasio Eidrigevičiaus sugebėjimas kurti lakoniškas, apvalytas nuo atsitiktinumų, savitas plastines vizijas, kuriose minčių ir emocijų meninė sistema, tarytum kondensuota iki vienalyčio ženklo reikšmės, bendrauja su mumis metaforų ir simbolių kalba.“

Birutė and Algirdas I designed an ex libris in which a person holds a jug in his hands pouring milk out to create the path that she walks. It is a metaphor of the close relationship between the two of them. An ex libris is, in fact, a miniature print designed for a specific person and incorporate a different metaphor for each person. I emphasize – a different one. This year for my 70th birthday a big exhibition being organized in Tokyo, Japan. The curators who came to select works for the exhibit, have, of course, looked at my ex libris as well. I was surprised at the intensity with which they examined each print. They selected more than 200 ex libris for the exhibit. Some of them were my only prints and glued into handmade albums. The organizers asked if the ex libris could be removed from those folders to be exhibited, and I agreed. Firstly, the exhibition will be truly Lithuanian, and secondly – once you put both, emotions and heart into a work, it becomes more and more important over time and never grows old. That’s what I say to students. When I applied to the Lithuanian Artists’ Association in 1975 Algirdas Steponavičius wrote a recommendation for me: “<…> Having an interesting way in oil painting, the artist has tried various printmaking techniques in parallel, searching with great passion for new possibilities in artistic expression. Feeling the specific qualities of materials and exploiting them, he has created many works using etching, aquatint, mezzotint and drypoint techniques, achieving a great mastery. Here the ability of Stasys Eidrigevičius to create laconic and cleaned from random distinctive visions, where the artistic system of thoughts and emotions, as though condensed to the meaning of a homogeneous sign, communicates with us in the unique language of metaphors and symbols has become evident.”


[ 42 ]


[ 44 ]


[ 46 ]


[ 48 ]


STASIO EIDRIGEVIČIAUS PARODOS (2019 m. spalio 29 – lapkričio 29 d.) EKSLIBRISŲ SĄRAŠAS EXLIBRIS LIST OF STASYS EIDRIGEVIČIUS EXHIBITION (October 29 – November 29, 2019) Birutės Žilytės kolekcija / Collection of Birutė Žilytė Ex libris S. L. 1971. X 89x82 Ex libris Esmeraldo S. 1971. C3 104x93 Ex libris E. Puzdrowski. 1971. C3 74x70 Ex libris Birutės. 1971. C3 93x78 Cassubiana Edmund Puzdrowski. 1971. C3 80x95 Ex libris Vytauto Narbuto. 1971. C3 67x65 Ex libris Rimo ir Jūratės Bičiūnų. 1971. C3 65x80 Ex libris S. D. 1972. C3 72x58 Ex libris A. B. D. S. 1972. X 85x72 Ex libris Birutės Algirdo Steponavičių. 1972. X 71x112 Ex libris Czajny. 1973. C3C5 115x84 Ex libris Tadeusz T. Gudzowski. 1973. C3C5 135x97 Ex libris W. J. 1973. C7 92x84 Ex libris Henrik Raczyniewski. 1973. C3C5 107x85 Ex libris R. Staliliūnaitės. 1973. C3C5 111x76 Ex libris professor Andrzej Ryszkiewicz. 1973. C3C5 105x75 Ex libris Jan Rhebergen. 1973. C3C4C5 115x80 Ex libris Piotr Andrejew. 1973. C3C5 95x74 Ex libris Jono ir Marijos Švažų. 1973. C3C5 146x98

Ex libris G. Matuszka. 1976. C3 112x88 Ex libris Liucijos. 1976. C3C5 123x104 Ex libris Wojciech Jakubowski. 1976. C3C5 128x85 Ex libris Kęstučio Ramono. 1976. C3C5 93x46 Ex libris Barbary I Grzegorza Matuszakow. 1976. C3 77x78 Ex libris Birutės ir Algio Steponavičių. 1976. C3C5 105x87 Ex libris Zdislaw. 1976. C3C5 86x58 Ex libris Marju. 1976. C3 43x52 Ex libris Jurek Czerniawski. 1976. C3 43x32 Ex libris Mariaus. 1976. C3C5 56x42 Ex libris Malgoška. 1976. C3 48x46 Ex libris Boguslaw Počopko. 1976. C3C5 47x43 Ex libris GET. 1976. C3C5 48x43 Ex libris Janusz Kryszak. 1976. C3 44x36 Ex libris Edmund Puzdrowski. 1976. C3C5 100x70 Ex libris Žiliaus Vyto. 1976. C3 115x84 Ex libris Aloizo Stasiulevičiaus. 1976. C3C5 135x85 Ex libris Jana Sawki. 1976. C3 Ex libris Saulės Š. 1976. C3 85x100


[ 50 ] EKSLIBRISŲ ATLIKIMO TECHNINIAI ŽYMENYS / PRINTING TECHNIQUES AND ABBREVIATIONS

X Reljefinis įspaudimas / Relief printing X3 Linoleumo raižinys / Linocut CGD Kompiuterinė grafika / Computer generated design C1 Plieno raižinys / Steel engraving C3 Ofortas / Etching C4 Sausoji adata / Drypoint C5 Akvatinta / Aquatint C7 Mecotinta / Mezzotint L1 Litografija / Lithography S1 Šilkografija / Original serigraphy (screenprinting) Mix Mišri technika / Mixed technique


ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO BIBLIOTEKOJE EKSPONUOTŲ EKSLIBRISO PARODŲ PUBLIKUOTI KATALOGAI PUBLISHED CATALOGUES OF EX LIBRIS EXHIBITIONS AT ŠIAULIAI COUNTY POVILAS VIŠINSKIS PUBLIC LIBRARY

Nr. 1 (2017) Latvių dailininko Pėterio Upyčio ekslibrisai Nr. 2 (2017) Alfonso Čepausko mažoji grafika Nr. 3 (2017) Vaidoto Janulio grafika Nr. 4 (2017) Lolitos Brazos knygos ženklai Nr. 5 (2018) Michalinos Adomavičienės kūryba Nr. 6 (2018) Varpai ir knygos ženklai Nr. 7 (2018) Ekslibrisai Vitoliui Enrikui Vengriui Nr. 8 (2018) Vytauto Osvaldo Virkau ekslibrisai Nr. 9 (2018) Kazimiero Švainausko ekslibrisai Nr. 10 (2018) Povilo Šiaučiūno ekslibrisų kelias Nr. 11 (2019) Penki neeiliniai susitikimai ekslibrisų erdvėje

[

KONTAKTAI / CONTACT

]

Knygos grafikos centras Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Aušros al. 62, 76235 Šiauliai Tel. (+370 41) 52 37 54, knygosgrafika@savb.lt http://ekslibrisai.blogspot.com/ www.savb.lt


UDK 76(474.5) ISBN 978-609-8237-03-0

Katalogo sudarytojai / Catalogue editors: Prof. dr. Bronius Maskuliūnas Asta Kaktytė Kalbos redaktorius / Edited by Robertas Gedrimas Vertėja į anglų kalbą / English translation by Gabrielė Tarutytė Anglų kalbos redaktorius / English text edited by Vitolis E. Vengris Dizainerė ir maketuotoja / Designed by Vaiva Kovieraitė-Trumpė

Išleido / Published by Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Spausdino / Printed by AB Titnagas Rėmėja / Sponsor UAB Salda Tiražas 50 / Printed 50 copies


Penki neeiliniai susitikimai ekslibrisų erdvėje: parodų katalogas  

Penki neeiliniai susitikimai ekslibrisų erdvėje: parodų katalogas / Sudarytojai prof. Bronius Maskuliūnas, Asta Kaktytė Šiaulių apskrities...

Penki neeiliniai susitikimai ekslibrisų erdvėje: parodų katalogas  

Penki neeiliniai susitikimai ekslibrisų erdvėje: parodų katalogas / Sudarytojai prof. Bronius Maskuliūnas, Asta Kaktytė Šiaulių apskrities...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded