Page 1


NUO SAULĖS MŪŠIO VIETOS • nu Busmšs SKIRTA Š/AUL/ų MIESTO 760-m ečiui

Š ia u lia i, 1996


Nuo Saulės mūšio vietos /fo Dus/Ąės

A tOL/is

Hlroitolyrinį thped/ają, s!(irh Šipuliu miesto rėmė,

S/oufiLį. m. so vi valdybes Švietimo s ū riu s Ir £ tfu vos Respublikos Š vėlimo )r tvoišfo m inisterija

Mtdįįooa, rinko: JAndrius' G tdaaudas, Malvina 7dmsttaiit,

Audriusyėrųrar>uusPcfs

Y v m \

va d. £ Su b a iiėn i

4996 m .. Š ia u lia i i


v5

v

(jo u

keJtjūs dienos

b a f a v iju o š ia i s ia u t ė jo Š ia u lių (t m ė /i

i f U į JOSy ( 1/HOftt/OS J / f u M c j e f /ą f o is

'r a u d o n o i ( a ta v y u ir

ven a rn a s ji e Ss

/

b o H i a p S /O U s t o i S U iš s iU V m ė -

(r y (i ū m i į? JaJu stės r p o

lie t u v ių ,

oy -

v i e t a s . S e n ia i b u v o u įr h ir š t a s p i e v o s , (n a r io v a r d e /

i a i d a r ė , P otip ir d u o t i jp a d a i n e /u r e i i a s m e n in io ta r to , j i e >in o /o b a d p r ie š /u o s - n e b e n č i a m i p a ą o n y s g u r iu o s o a fim a

J.

7

R a ib a s s /a m J r u t u n a m p y y / u i b u v o a /Š (ia / n ė /in b a m a 3 / a n b s ty v b s r u d u o ^ buvo tie tin y a s , bevedu n e jy V e n a m i Š fa šo s p e m c m oš m iš k a i i fa m n ū s iry /e K ie t if s u n ( ja r’ p r a e in a m i, t a č ia u n u o p a s b u t in io *1 0 ? m y ė d in jo p r o /a 'r rn ė ji m o įe m a ię ia m s b u v o p f a be'ąk n e m o ja ^ la ib o , ir d a u j ( q s u (m iršta , Jo m i r ta/) b a d m u š is *Y ( o tose p a č io s e tem ų n n est (spėjam o, n čto f/lT ie s ( u / a ą - p datGra) b t to, ('a ia v /ju o Č ių s bu b ė jim a s ' ū p b a ia li visiem s /a rija m s s u p a g o ­ n im is vlie tu v ia is d a rė sa vofj ų ra n g o s d a b a r b ū v a la isvo s, j a u b u v o jv e ip t i esta i, (ie m ja f ia r ir (u rš fa ff o š ia m ( y J / u i p o p ie r iu s / r io a iriu s IX iZ 36 m . p a s (e fb e b ltfę , { vieš d a m a s (E u ropos t ib in ­ e /u o s iu s / n a u ją b r y įia u s ( j j i p r ie J ^ j/e t u v ą , t a d (a f a v /ju o b 'o i tu rė /o in te rn a cio n a lin ę (e /ių tū p s ia n č ių riterių,<j/n(tanešių parfucmenę, J i e / b a f a v iju o e /a /,'js is b v e r b $ / d t m a / t ijo s jr f u m ą jp f ę š c / r d c y in o b a i m u s j Š ia u lių š e /n e s b u ria 'b ip sčio i & a t io n /a i i r š e rn a i t/jo j b d n ič /a ib št/s Vyt i n ra s s b u b ia f r/n b o savo v y ru s ir, ra d ę p ū d y t į sfra -h e jin ę v ie t ą ,p a s t o jo j i e m s K(e /ią a f a a i T ū bsta n č/a n s d ą l a v ij u o e ių ( p r is ip t ė Š u J ių ir su b ru v /n O sicę s ado b a ffth a p s ia u s ­ t u j p a a o n ių ( r a u ju , n e b u v o le m ta a r j p t i . Tą lie t in y a / J J ! m . r u js ė jo ZJ dieną (a f a v i/u o c ia i. sT a bt?te'fį p r ie S d id u ves, b d n cjsfen ję Š ios G y n y b in e s p it/ės p a im t i, e tp s u n b į n u o oro b/o, p a ir a u be ę š ia u r ę . fin b /t u š o J . ' J v y b o S a d iė s m u š is . v w v Tadu pirm ąkart paminėtas Siau/ių (Jcu/ejvardas.

Prabčcfo f 60 m etų, ^ /(a/p -*atrodo> y y v e n v ie te s ir pmončs tose vieto se š ia n d ie n ? Ar išti(j senų (m enių atmintyje, aidai iŠ anų laibą ir (a je t S o(ie posaPoji ma/ atėjo ibi mūsą dienų apie V a- tos' Saldu ves usiįis V / \ ' ' PdvailyČicjm j o (a/m us ir j>Qsi(fousy(irn. ...


Paminiminé, lenta spėjamoji Sau/ез mūstc vietoję.

fiano protėviai šį hampą rinkosi J r ufrAian pHŲapiuth ramiai — '

Jiano fra jfa s'- c/t'cie/is m i/tinhxpis ••

Panemunes, pajūriai, pastsc*p)di. 9>a6o talQos, efesai ufsl'iato

° iuf™fXePjūvių, itarJ-

-

Ani milįtnPapto negr/uvanf/s pam/nt/as sau« " J 4 ">t{4 V°'X * /

(C. örodenas)


i PAKAPÄ&#x2013;


J/uzim itra 5 A liu If5, į . 19OS m. V ^

J i aro i ų b m. įyv. ip . fęr<xb-ar- Jauniūną fm .)

9 ° it vaO idem ardas A/iutis i ai p p ai c/a ai/nė, tačiau senąjc trobesių nt/JJiPo. J ų Šeimoje buvo 3 brokai ir 5" seserys, (fiends^ brolis ir sesuo tsvyfo į Ameriką f J/ucftrinas yyvenc Šiauliuose, bei dabar visi m/T%,j i s lifęs vienas, if e/mos' bapai - Aud/sle s t . Maryių fru m t visi tarėją po to ha s jy p u j, paskui, Pai savame r i am5 cfaf/jo ((om aro Jemįf dar pridėjo p o 3 ha ujnrnPams^ Vienas savanoris nenorėjo imli Jtm ts, petsiu/ė levui pirfai, /'r s/s u ( /.ooo H »usrpirJo Jdar /S ha.^ Talip tapo 3 b h d šovininiu, ja p mieraS 'baidė Z, sfyrius Hesfu/J/uosk ir pmcfėįo actnui/\ bandą, o p asi ui bernauk. y a,t/Į d a u jf pastatui senr ^ ^ (a'im jnas Vpuffers, pasij/ūrejęs j seną. iro belą ffofią landynę šabo-' ės tau Hajbtą paną pripiršiu , ne/eif ės vartyti. Jie taip ^at bijosi Šiauduose, fuS faĄ us rėjim u bu t/o nu va jia vę^ o ja jm ieto autobusu f Joniškis' tada turėjo du autobususJr vaj nj o senuoju plentu / siaubius ir J jjų J . Vyrai sėdo į vejim a i f į. nuvaj/ave pintis f jy iy ų fcti m ą. ' Adofįai Andr/ejailjte) (Ąutjenės pussesere And ri ėjofcrai buvo prasiąyven turėjo ZZ her Jemės/ a jaunieji v/enc (jia m p a t i j ). NtJrdtfus į ' (valaus utvyfo jos 6ro/isf pa/naZė seną j fu b erą bet Jaunieji vislit f apsivedė. ' ' Aliuliams prnė 3 sūnūs ir Z dukros. Ibuja u mirę /sūnuj ///po f eJtPtros stulpą lafpą pataisyti ten, prie je r m j, siu fp as r/ūJo ir Sūnus u/simus ė. tulpė daua sportą vo, p'rtaJc, Javo injtpuldey/m q ir m/rčj Janus Pat/m/cr<?$, afsijenijęs seną pan4, yyvena Jonis'pit, vaitą, ne/urs Sūnus fčnas, baiąęs mėtok andirb/mą Te/s/uose iry dar J metus studija u Tafine-' auvena Jaune.J/s dirba smutju s papu csalus ir brano/a i parcic. vineja ajs/emec/ams. Syjį uį vėriny paprūsė amerjie/ės Juo A*is X5V dolerių, ir si davė. ?ada suprato, ji d menas yra brangus ir visade savo darbus parduoda branpcti. fonas turi 3 vaifus, JUnus moPosi Any//jojt, moja febas fa/bas, nori dirbti ambasadoje. "

^

J

Aliuliu pavardė rėta, sūnus loriQ-s jeip ėsi / monsinjorą v. A/iu/J, 0 sis a ‘ ftafe, fetd toj ą Jictuvbje yra S 'se/m o j. ^ Vises sies trobos statytas jo paties su 6ro/iu. Jap micros -m ed/io mc/ ras , visi ta ija i tašyti fity/df įo ranfos istranfyTos, pirštai susu ft/, u(c to/cho/pi -pas Jįre j f mtfxtro, visur -nuo o d auti uosių, tirto, pats rJaf J t taip ir Uf b ranfoj isiranfjTom sausyystem. J ' °

. v/su* ruSQ'J /a/J ūerodromą sta M i iyre/Puose u ( duriu

W S$.

1 * * + 1A * *& > * *


M a ry/tį ^a/'m as Jo seniai nebėra, h'/o b'j Aliulių sodybo prie senojo M 'o. jcniau Jie paimo cjy rėntcjoi vadinos/ maryi ringais ir' lu te jo po /o ha jot)t s p a triūsiais . J ų p avardės nuo t / e / ij pusės bau e.' •

P umb/nas, ' 7 f/umbinas Vainerias Jeronimas įdidetisj, Vain ci u/b -J-fan/s lovas fm a /a j) ne arminės

Ąutiūs,

> ' J’

J

'

Aliui/b fbernarcfas /

J a ožaitis. • Seniau Maraių taimo rėmė priP/ausė /Varus fanu i o jis sy fa /00 ha Porfcod's prhtosė ĄpmQfdif tad toliau p/uatdarus prie 7bu i m/o i^tsi jomaro p iev°s f

JJoun/ūnLį.

j

ar/7 7 p j

Aiao Atiu/io sodybos,pa/ei seną rj {d rą ,tu o j u j dabartinio p a tninpjfnio akmens f yyvtno: J s f

bafframa/fis fbvi/as# Z }

J nreirs

ha,

fcTras, 3c nd Urmonas faiimreras ,

*

/JalHiava yStasys,

Svambaris Fd/Psas.,

Gasus f(aro/is į nevedęs, su seseria yy venoj,

į) a uPJas /anata s (beva/fas), f u jis fo /iia s toliau h'nb m is/o : barus Jonas, .

t

\

V

Gardjs yuoiąs (du stambus vyrai),

&rijūnas Stasys, / Janulis /adm/eras, Janulis tranas, lūsPa Vincas, l brolio», pasidalino po JS ha

ju Ą a JuĄa

Vincas,)

/

f

Ignacas

Dailide Vincas

s»~nr\tn nlcnto ■ Deimantas daro/is -SO ha 7 i ' latviai Ą & ofaJ (3 Sunus ••Jonas, Arvydas, Robertas) - J 3 /

Š v i c u J c u c i ū n c , važmai m ft» > J j d c j t j^c/aba/ _ hnį buvJros JasPas sodybos)] deterau /d/U d tsfao dtdeJts odtsms, r«< vaiPoi buvo tfd yįp , a/Pprė lau(ą, o vėjas didėtis ipficspe tryny . rį> oaisro tie issisp/ršfė ' rejieris, ya ve jpo 3V ha, Pi/ /ufi/iava Suf i/o pa/r, prašios y ėmės, bet AO ha. j Ant falycios"yyveno // u/in ir?/y. ' !(cl/ suvarė / /o!chorus, issirinbo / V e prrmininpu upinin pa fbaftramc bctatVaįiavo tOps dctrndis iJ JoniSfao - ' p<į, buo^ę^pirmininPu 7Ji iftez-k rupia Į Tr 4}prcu,j i /stresef op/rmininpctuii ateidavo' Vijop/c- 'hedmanefiet,

U/raSi J. Suba.iit*ii

)f?i. of


Apie 5au/& s m ū šio vietą

acLoar r/i&rv ”■ 'ir/ V . \ , . šėmę bast, ( ur sentacr buvo medinis šifras, rado (uotą pasm ailintu ipr\t iiuką o tuo metu buvo parvajavęs sūnus Jonas, mcn/ninjas, šis ir sccjol va, radau ša u k s 'mūšio vietą. J is nuėmė radinius ir ju o bais lui/e(ė / „ Austos " m uziejų. Po dviejųpc/vaicVą einam su Jena f jiem ą ma fją skaldyt/ brū(Ši, masinėf ė drva(iavo, išlipa du vyra/) vienos ir šabo - j et norit, (a d čia būtą šaulės mūšio viela, sy (/ parašysiu / /ai( ra s tj/ įjfą sy ( į, eyaf ir išeis (a S. ' ! 0r m opytu '(monių a (lybe t tą, m uziejuje . Parašė, ir pradėjo (menės vaįuotf ■Jonas n u va(tavo J J o n ifjjp melioracijos v/ršin//?(aj puvo pažįstam as, paprašė aTvcįti a(m en/. Jau ( if g dieną dfvcįė iryoa ju p d e . Norėjau pr/c f/p ą f arčiau, 6a nekid&u. Pernai Jaivytu? artb co[o<yai, (asinėje, p o vaj seiojO s u aparatu, Pu/ minas icsbo, so (a u nc/ės(o(/t, čia nre(o 'nėra,j i * rr isvyjp niejo neradę Paspyrė Savfebas iŠ Jauniuną, bad rado p d tj varinėm briaunom -p a (iū fe/a tt-to (s ten irp eiJis/ v ' f S j j (/ausiu Joną, (o d e/jis fa/p p^adarė/ l/if(ą iŠja rvojo, oj is i sabomaniau, ( ad iija i bus (o/deyaf/o dŠ norėjau fu rėfi'(jmes, (ctįjĮ ico P<t paverstip arba t padaryti muziejų~ -fbt-t 5aufės mūšis buvo. kur. ba/p Jums atrodo ?

- Tt'b prie ( j} i u

(afno, V v J \cu buvo cfar vaf(a s, Karimteras n tarnavo pas Ciapą Jurcjafeiuose

Ubo rJ A_ tju rusai upėjoj visbą fŠiycp'no. Prie to (ahneiio čjyVerfo 100 mėtų turini/j (ujoŠaii/'s bjemensas ; „ VaJPeJiaJ, man s/m, stmtt/s jsene/is pasaboto, (a d c/o su bfyiĮiuoc/o/s buvd didėtės s(trdynėsf (ajį cio^ vy jot . mtSis, įuao rr dauq fiėtuvfų, jie priešo fyjo'fc pas/slėpę mis(e.{ tarp (ainiūbų f ^ ' Tai va, jau. man iucj šoo metų, ojbuuąu vetijaj, (aš šimtametis senei/s pasakojo, t j tia.m . ... - ve! ... šimtametis .. _ Šncbė/o ^ Apiejo (ią ( u /j rindą nepjirdėjfs. Svėpšdės miškas -u j aclevn(eJio fpud/Štiucse buvo (uo.Ši/cbjda piršo dvct/a Tautinio petje ' v ' ” Komaro pievos memena Tą i W/* c/ttpro. o muiiOf —4l.Pi/iSi Uiraic ^Subočt'tAt

I99C.C?'O S.


Her? ribos

ifu od is, q. 199S m. Pu d/'spėse

\

\

jyt. MeSpuidiuœb

Tėtukas pasappįoĮ {a d šenïau Pud/sPèst ayveno teps senatas riniuonh Me?f/s (fnu bu* ČOmėTą, pai m k ė ),fs yanė bandę, bei buvo nepaprastas ser/etis, mcfc/'o daug Jrafbųf ta/ ftsju voyiręlėtęs is savo prooroprc tëviiy, paa prft pudispią, prît Mūsos, sene c/yc buvo m tsii. uaf su i vertais? ^ . . .. Mai Meni/Pas buvo snapas, fis ne sypė but/o nue/ęs p nun asaJcio mūšio ^'/au/ą, rado i fS /e tu 6w/!> nepanašūs į palias, r " " vï. c/a^ . Jat/'J/avė pa(pOpiam dedei, Sapė^ nu ues j „ Aušroj m u rėją . Artinto, peuy ten buvo su ta/s rad'in/a/s f purj i e Įoaltį^o. Ą ba(nyc/'a ė

j n

. R

ū

d

i

š

k

i

5

« ’ *3

/ r t l t A

W L >

Mu-sci -----------------------

(S m ilij Q d

---------------------------------------------------- -- —

-

U rbotlitrit ~~ l/&rUpHQllç,' qJ93Z m. Jaun/ūnucst V V y d y *'’J QU-Oiūnuosę,

Jos tėvą sodyba stovėto Piep tv/iou, meJiorctcija ouverte Rainojo /. ooo rub/iąf J ji e.pasistatė naują n a m ą ciy ven vieieje. Jos stna mama dar ny va, o tète mirė, sa f a u jçs 9Z metą / r b uve ’nematęs savo ayven/dė dctpfaro, Šeimos Paptir-jpudiJpcsc, Urbonai -s 'bū via i, ją buvo daua Vpufą, u į Antano p a ti ištepėjo . Jauniausias, ''Vincas, JVferta Čiphgoit, bet per rieti cįtvuio p a Vtė seii ir tebėra. JssiŽavinęs 'įmoaus, nevėdęs, Säpo/ y r jf /c / i J Ameripą, sutvcutusiu viską, ir Pjiąmet pasvaįiuosiu y faun/ū^ numirti, " v j J Urboną/ yyve.no ę šiaurę nuo „utyčios,' {_ur/' tS?¥m sudtye

U\rccst t. Subaeienc K / 996. Opot.


k r y ž ių

:

kaln as

V ie š p a t ie ą ž u o le , k e rta m a s , k a la m a s, m e d i ša k ų p la č i ų : a u ga ir auga K r y ž i ų iš m ū s ų

Ą ž u o le

va rgų

k a ln a s

ir k a n č ių .

t ė v e , m i r t y s i r tr e m ty s ,

užgesus nam ų

u g n is ...

T r e n k it, p e r k ū n a i, tris k a rtu s tr e n k it, p a ž a d in k it m ū s ų ša k n is.

Ą ž u o le

b r o li, k ie k

daug

n e g r įž u s ių

v ė t r o s n u d r a s k ė la p u s. K ie k k ie k

š i o j ž e m e l ė j k a p ų b e k r y ž ių , k r y ž ių b e k a p ų !

M e d ž i o lik im a s , ž m o g a u s lik im a s , p a ž e n k lin t a s k r y ž e liu . O , K ry ž ių

kaln a s, o , s k a u s m o h im n a s

k r ū t i n ė j ir p r i e Š ia u lių . J u st. M a r t i n a v i č i u s .

R a in a s


'Ьaitri/а Jipsl/i&lC- JesjnsJiaitc, р. i 9t$m 3)отапЩ (/П. ■J

'

4

^

}y t - /(udir/pS H8 - Чй-yŠiaufiuoję,

4

į)Qupėjaiciu

<3

(D 7u ra a tc itį

/,n .

Į Ą&ĄttJCJU vb c)

c j Domantu i m. « • *

i ,

S ta u /o į

*

i

i w fĮs c

.

visi ((aJnai, p o J Į f ils/dės. f g eilute, buvo t's J y j/c -ju o j n utašė tiesdami pelelin je fį. Ъ\ prie Pusą pa/no buvo madas ir iP smčfro. / Pufą balnas apačioj apactaęs dreba/ynais a u ao orytai, o oubffaj ma/oa

f{davo агдафЫ 1 J

\

5altinis užveistas 196f ro, !(ai vertė /ryįius. Prie, Dauae/aieią {m. buvo 3 /аГп/и/аГ-seniyi japcu\ ien nuoJa f bfa/dįf cdavv sViese/ės. Stovėjo /ryiįus-^ ' ftсоalinė ipfnotrauka, uuazj Haiįat va/are taj ir tepdavo ten. 5 y (l/naid Pabudusi, Mis d fjfy {л1по mate raudoną jauJę,papusojoje mokjŲcjc Į jaut fį matė irjas tėvai), o ifmintinjas mokytojas Sa/afads{ctj : rd/ėjo f9a/e, jenai isr^iūrcfi, yuf ten aci/so būtum radusi• tya/ufes /JaJdyiodavo ant balnoSeniau ant drtjtją {n/no nebuvo to įdubimo, jos tc'vas ja )ė t aaj bainjeia nuskendusi yru, tQd senįya, Seniau buvo Jifyfe', /и г įmetus piniy a,, piliai Jusį/amoėda ve . J) cm antai- iiefbuičiai ~ buvusio prebubinio fcs ir d. didu vos reIi/tas. ' v1

-

Varinio t ra/to tarp f/voni­ 4 ' x -

taurus c a/muc buvo vidury l)ulpės> i f po jo nauiaaimias panines davo (fa.ip ait/inc Vaiba m , ii bur atsiranda "laibai d jie mari bi/'oic

to akmens.

"' ~

4


joj mama. qe.rau y ja e f a^vazyuogavo /j rouau su /y o/n/s. Stori'plaui^Į m (a piritui, i Ą a u d a J jjd e - bičių vają utirpinti f ččJoa^J, ‘parstą įomrjresą Verdavo ant rantei • į

^

^

v

prupaS uf spauda aerpįf/ sm aujia) -jeju zis menejį alinu paejaJiu pa 'smeiejdaoc rupuliy, ta/pydavo J sprando nervąt jas papraSąėj isdžiovia d a vo, pariu)' svirdavo ir pertit p a ju i pap/ą apriedavo si/pine spare/e. 3r dabar \al į ai taip gydosi- {a ijo s vyras yries 10 m siry o v j j Sakydavo

•*

i, Vdrt/upj yčriau

*

ii netb iras - tai buvo nt mūsis'Jji vaistaif įcup p u ją scpfos f bet buvo labai nuodinaas. J į suspusdąvo ir dedauc i/ardams ant p i/vo, {a d nespaudefą • Daujitaiciuost ayveno moterisf {a ri nOrijo nunujodyfj Save Seną vyrą )r vis cfujoaavo to cincibiro/ bet nejatije nunuodytu ^mostyt,ji s nera tops nuodinyas.

Arbatos ' čiobrefią , p Uj ą

ūj/ią pum yurų, jem inės brauks fnc rcmtcc-

jė s įJ o ju y o ant ^ryįią pafno' v~ *privaunipas " - f b įj didelis auyafas, Su ytffonais sietyn a is Je ro n im a s - afsiposejm ui, tfuo {arpą /, Aferoma

reija pa v oj / i paimyocs vncpyinj patrintij u o

x

parpus.

” f po /ūpą aujJysJ - patrinti seniai mirusio jn c jg u s ja / u .

djuĄ p šventindavo, {ripsto ipoapč išrita/'pydavo ipi to įmoaat/s mirties ir būdavo grabnyčia^ Per Verbų Sepmadienį šventino verbas ir sudabindavo jas pa/ube'/'c, o išvedant pirmąsyk {a r Ves fjanyjądsm itpypievo j'ėm s riv?verbą. t ra p_moniąr įjūric apįjuri yyvufius, va/pus. tfuoją s/čpdavo vaipys. {ep darni duoną ja sa u d a m ip irm ą {epa/ą,p patjmpįindavo f Susisapavus f taupus rd s u p ą -f/p scrdtyinh) ‘nes pifcuj s/in fj p/guperi J/e prie sodybos vartą sodino b ė ju s - (y y s a jy b /n ia i du.

'

v

V-JlpĄĮtnt -Ja/H aūčfč ncu> /$3 b u,.f (oJ S/auką ou j. S) em a rt aJ paįyfd-e, buvo £ mėa. (u rja t, (ajo sfauoyfi Suiotfuj, SerjaaČ/uj.

Ujrust

j

Subač/eaę ‘e

ei .

c jl .ih .


(JOMAxtd o/jPSp/CS-tA, —*/tS/иАрСи it. g. Į? 19т. ^ОталХа im J

'

4

S y l'

'

JlptCr fa/, ! рОЛр

ЧХ-Ч6

/IsClC£4.QAL UXUtdt,, SdoCt SCtiuCt odfTtLtdj

H itlc/p jia U 4cu U a ш> *w ucfiiixį S a J/ed tm , o/и/ s d t įd ę

k

миля ш хиио dzcLuuvt Z(u a m I ü <x CdU pų fccp e /tù t p a ù i i ^ o j

d d jcH X f ja d

l

p a d p a cu xzlo ^

v td c c c /a (fa d e

1/ulĄ o o/u>t f J ū л и , '

р о и /jo u u , yttâ o u y y v y M 'j

iad iïu&r) (амлрл, pucuddcpcc 's^amduMtd vau2xĄ '} faxtet viū ùjdluuTUuCL d (AÀjdjddj'aM r : ч Mądidc jCUXMjoj lu ^ a u s ^ t ^ i4ddcu apt \atpUо 4 \ ^ $ įw w .

*&?***& Iм* i ü

i u

4

Л л £ /ь а ^ г & к ц ;

- u

.

,

ж 5 ,с £ с и

.

v

.

*

v

.

r/ о м / а л

fiiiü'fàuZ*bSлèdcя^ û/jetable Й ^ 4й Ä Ä ф щ рф з tk ia ša įi m u oliojc i/n ich i,': TaLaxi d ^juOudixfa. p/Jy^ctp и рил, JuoJLivuL. T/pèjo, реи/ fade »шлхимщ

v-о 'o

клрлмиоииирз po acts d saxo sciotcj..

"

Sictuluį

UuM%b Zmx/ oj .

.

- ftiddicuuui UXUuXUf d ù tzfiU d U X ) pCU xtcLoilU ty

'

PcüUO ZApdtf. ÿ /c Uxnpied

M x tu J a ) P /o p jw xtM ÿü ?tii£S Z ôlqJ SMSHxft fa ta x ic tj . t u s i i ъ ^ a , у6ш ю IiX . T. .

/ О

m~ ' f -

Л .

'

X

/

1Г '

* _ _ •

л

/ /

.

i

-T

»/ .

_

.

»

/■

b ï uc&üi êf . sûdaxddtwicdi tüMduoj fjud.xu'o kiLcdęt JUt kx spajxfàfg ciujdkuuc SïxudaiicuuA '/LuxJe . 0 basçJUx vtduu/ i/jxtàj/fa а£шм+з 'hxUtalà/. Sudxùàj jà . lédxydouté f é ](/u Zlžj<jū\ ^Л'сноа^ to ip *Pa^ciù pte/Jeuro baujJj.tüLar Гах роио :p į frtiZc- (йЫ&МО lad Updiduu/taJ.

.

L

e

...

e

r -

>v

f a fùr& i

>J~

1

^

+иш с

: - V .

/А,-Алf tų u lį u W ^ Z j /S i //, M o n o и гМ о

'ndcbt£;

С(ХМ91У, rt^otu^.f/u/y

euл, & à y /a j ujusdAM plt+i

J

О

.^

1-

Л

1 *

T> r .

0 -1

etO/è,ui (/‘U tU a x c

■ y « W !« ir

j

' Д •

. •

v

\

v

-

>

* К

'

.

»

* y

у

.

у

• < 4

л

к

• ^

* e

#* •.


wyt'4 (3 ^ 1: '!9 5 0 m

Ä c i,

f if a x d y o

y y / fi jM lu r t J x A ù C . ... ia s L ü ttu ,

,.

p / e Ä C (u 2 J

k y fe iį U/Ccu' x.M>çùccij djCf tups (fbot /o Ja u i èfb yXclXyùyy

S C obO JU Lj

eU A d) ^cUiïp/

oL iHo ША idctciwüLj ü jd iuuaĄua ibuutcuZf't Jouta. /Canard te/4 ‘11шлАиии££ор (À уаЛч ш л А М А Г ум /cuoUctoA- Ае‘5 £ Lu. f a y t / iu u Z

à

id iïc u v c n l

ypcuudup ' hd vaJbOJio

c L ta o ta s c ' Ц

J jM / Z C z iy , M t i/ iU t U įr d y įu u s y f

ivùjlClXj 'ujooCcaro

lAuotù^ JcutoA ttnùÉy f

£шАаАиoIcuad cytxf 50 Ant/tuXu. c/cujjt^ £ cdceyaMJu^. Jtcu lu s iin jo d it

maajucLAo. cuu yt uX)/tyo a u fc J a t u a

L t O Î I U y lo

d/ л Л Q U X X i , M L j

J l'C u â is iiX j

Ità Z yX i LoyJbuuip^

(ąjO a A / O

З Г а Х й Х С ZCCUXkJ-

frt LuuLtZy d/jUccuxjj wuitaAgs sjlu шА^соо ^ЗиАуоЗ Xuuso d c u u f/to j) paJL 1953 <M. AM Âéf&J a o a A M l )cy d jù cjù g

6A f

j Z

а г у

A ju u v è

d o M

x ji

j

3 a z / }

Ы

о л у А ? .

/t u u o

kodUuO A im /d įl c u f c t LtaJtuoL /Ш А й/

и х х л А ц

UA,

fcca Зим е ja Z A rų d ty fj t u ' -

g L c tė tč j, d ite iu/Â X Ù u/osè UXLLclo Ja y to sL^rCtcį ŲajuJ&ų:

M U û cj iaJUcą /Ьиж> fr/nàuZcL -fo /ė; a u eiùùuuj JctuaZ} 5 cuou/o y u t tjcd U u i ik j/M j a tw ü o jfQ ß

J e ù t y . dĄjjucfčctaM o хат.

į

L û u Æ i teA iÿiiM Ju į jo A ^

f tir y .

o h ri d c u z îM ô

Ч Я Л Я ùr t

Z iu x )

Ш

щ

.

/ ы гщ

S u u w

ĮV f įS £ o u * w и /у амАц jo iM të & J

j

k lid u ų s ,

jp

s u a ju o t t а А с л у С ь ъ ц

ujo lA ü u o , į į

ia x J

J o Im

m

fM M u p j р а ж

ja

u

t r y

.

-

’S c c U c

Ахйю fa s a d e , f a d / t i / c u  j j 4см/Щ а1

jp o u o i o A

p

-rC U M - ■ ß i t p < L

o a jk jÇ .

j&

u A / e t jc ù x v o

u Z u /jU t ĮU X iX cC tjr> t ia - '5? JįU fZ iu j- Т'сцр p o

h o o u L u A p

'

/Ьош £ ü. {a J t c u r t

t,

U jy

U /.

ш

&

o y v u u o

tlM / O

y

M

d

u

U

y

/ r t i j c -

L

/ ii^ u A Z C u y c u

L lu £ L Q % A f О С О Ш

fo StcUuoD riM A c į j d

oIo x

d

p

^ ų

S

a

,

. AcCÙpp fo u Z a li i'o tc u u ^

UXJCCcA o l C c

jų S o .

IS 6 1 ,

du'iAS угоажIAAM4 - £ j'c j ХмЖгААомс taJ^JiumJuq) /Lqaoi'* A

f

i c c u / č t c e U A J U D Ù y

r jf y u

j& c ù iiZ u s ~ >

tÆ Z jl

f а Л ш

^

Aj O A X U j и и о

s j (X

Ù

A

't t C

U

u )/ o < ?

-

u įį.

К е х & ь Ш А ?

tfc x A A ^

О С Я / и Х ),

и г х Х о о С о -М т э

/шиа Autour lu рлАсиисАсию* O jm A A ) (Ауере* je u . ftuOucAjjQ id/Jc'j touAuCü, aAtitUXxAo buyùju? ad jo/iAajtiùVO '

H

m

l

r

'

o A

a n ė m

.,

y , A aLÙ

0 1 j į

< jU < z J u w 4

}

U j jU ^ J U - 3 c

/ jM

Iu q A Z i u x u ? m

u

(A

t

A &

p č L s it a O O u t g

A x x x /e y c

u x x A j j^ , р и о л А

Just, ä a ia n l(tù cuius deo 'S/ 'ois -■;/Aj e f eu.^ ęi* -' aJhuL Ъ;Ъъ I i

CAj^ tA

,


s •

J

J

p j L o f c ’C J ^ f G 'l^ 'O

~L V

*■ * #

k U ?. ? ^ W

%

h

, _______________________________________________

V< J t1 U

f

&

A J p p

J

cT\> l

v H

£ u

f r m

J<XU~ \J

&6 ? ' i * c t

/

*

£ * 1

?

U . 'l c Į

,5

~ ->

Z

'U

ą ff /

.

< Ė ( \ _ {A A ~ L '~/

ę ( * ( f ir/

V

O

___________________________ ______________

f

i

£

Į lt J

V

k ia u lių a p s k ritie s P. V išin sk io v ie šo ji

BIBLIOTEKA

00>/6nų

į

/ U ž / .its P

|y^

t ?> 2 < zy c/ į?' /

s ir/

^ į W

cLUty/t?z*:■

< lt

O je tU ? L

__________________

^

O s itu j

t t g / 'O

į - ę č L L 't 'ž s l A -

r o y ' L t ' Z ttr-s

f

* / *

/

4

JlC )_Lt

i 7 oU o

&

(p č t C V '/ O C .U * { < U

S

^

t

j i . t J 'O Z č A l

L - ~'/ci i

*

7

/ / y i c l i 'i l 'l

P

< * '< '* >

t ie

a č ja t ,/?yipfs t ?tos, .fc-tt'Uos /C e i 0 f

jS

t c l t 'r u . i , ? ? ( l ?l .

S / y 'ts ? / ’ > ?Cc >_____ o £ j l / ą'/ ? '* I L L Uę

0

J

.

_02e

.

.jL 'O ’l d

7

r ^ /H t

’ _________ _____________

S / to tL -jfJ D

.

<4 1 ? ? C t

?

*"

fC L

U ' t 'V<L>

C & jC e ta

/A

7O

t?/c_ __________

*

e i e t

,k / ? C Į t t l t v _____ Į 7L&2 _____________________ _____

/t e Z ^

• *

5

jL it z t jr ^

J U '2 ^ S

. A fcL £ t e i f

(f/-/?tU >'

'

š i t

s d c f 't z c i

&T/>vf

'

^C C f

/ / C

za J

/ j t e y / ') D

t*

$P

fu/ęZlf>cĮjQ

S f i h jr f

^

c { a / '> i e ^

.

>

fa *

*

' •'/*?#■’ & t>

,izJckU t -t <~Č4

/

a s u

­

( } y U i t J*<rt >•


DOM ANTŲ,

k a im a i

čia b a r

t (r y i f t ± ė a h a s

m T a m o sa ii'is

m Gasparas ^ fb u f./a u ru cio 1

s o d y b a )

Tof/a u į šiaurę, y ra n u y a /Č /ų ču ria sn c cj\j\/cnQ įe//ės iifarfscL vut> ^erva./?/ųj>\ Aiajnyfc^ M/ejytsič, yČcfiuf/s, U r/v on a) (broh'ai), Nainys, Aiy^ofairis/ ^ytifanas ^

Įpa.<yaJ Ta(r>osQičic$tyijV. ‘Jomantuose, davin. /996.p9.ja.


/9

Juyaič/ų

Svamba

P

Urmonas

Vanaaas n r •v

Vanagas

n Urmonas

O

§> ** p \ V J

.

TomoSaifis

V ilim a s

Urmonai

Sidabras O D u r n a is

Laurutis

Q J a is ticnt

Stonis

fo V O fft

Q

a poTylius

Casparatf/

i

A /e m e /ilis

Girtiis m isiąs ir ( aimos

^ Z

L

DOMANTU m . XXamįį Tpusčyt

p Q < f Q f y. U p s ^ ię y o š s d c < a m e n /j

S n ^ .fr

г . S.


Valer/ïûs J in 5 ki tnt S - J is ;ns f Q ifc'9 яJ 919 ' \ V . \ ''laomanlų h *. P P l 51 M IN IM A I

A^ ß fe .C L

A J c /O n

C C tJ z

J fž J

CÏTUj(£& CYYiefftlb /УНСЪ sÂusfeciu A ) J ^^■/U-СПа? 23 'ufebnYYjfe.&i tsb č~

/ICC*?

Juzu. čtę

O r> c 2-

f

o .

e^ Y H fe f i z i ,

СО'Пб Х и А г < г wfe-Gci Cbrjc

*

do h o f м -v j/x?sr>S<&i) * Ш №п ю ?и Oido Ax<x fe r JoZi'ZZ ». сА а и Ш 7d^ Jfeano fôt*~cud> f f û j^ f c 0

J c io ^JxslcliТуА Aen'yi f

a

ft/f$/rnc*<>f*S*cAa£zaroj ^ainvafl

(2\Jccl 2 , &ciįąt<'bQo^ ^ c * ksJtnù f

J fïo m -D neu

feàos)^/си~> ' f e * ^ a o < x z z s J u o e e Ao^> , J e еА/э, 4 L nao^ cJu k o scu -A ô . lAįcstūfec^)^ tP/stos&c v_S

c

*Acjtzrs/i

A d sTb čo^btoū 2 ^ 2b*7&Æ <?U 3,^ J ff; Čizuo, J&Ü ODS r

d ( L /ryt

rinn Acte

. tf'izcttieub* fe&i Se<?'2'cJ&_

— * ' л ) 1^ L. У Ûr/>7 7czji2C£СЛh U o r ‘ У&

* ' rf. ® V^&euc IZcčTč ' ( f b

ß ysi-tnc Яbeuf Âsetz. 'j i efduve? freÀ ite n c fe&Ad?Actuco& r A A- tAfdc/iy & t JJyifcz& çr,

;

Ыг ъио csAzu< (о?oUstisc€Z i ы

y Jc< , 7cc J p <S>/ï ce>tc<Z é?û^i o f o f Cl 1 Jca/M o Alfe*,feiiz* ыл^ ~^Į- fAfû'i 2<-Q£(p УУсе/суо^ <^etСCS.-C.ÛLCC^itL

Æêo 2 s~ h CL

.

Jcrc

J ^ l 4? C ilc &>< f 3 '< £ ct/)û i

ci

J oitzkoûs . /tytii^c с/с^га n Jiį&CU cf<2? ^ J sessr? СГУ) e JiJcką Jeicfc? f/fe ЛсГпц J t iv c į c* oft c/i 'ъг

S

r fdCC/lį *<9cttc

<*>?& JAurfftnuc

Je u , ii feno À ÿ iy c t'v . ® J t i 7ß>y /ê u it? ß £* 4X6 Aoe^

o iт о 5

& от опГис ч


n n

/1

J e C io

СЛ

2 r 'U l * 0

/

9

4

A

3

e s s m

c j

ъЗ ■&*/??<?s?4n &€> /j'îW î^ ^ * S J (£c£y A/JJetSt^ev ^ D & y il'& jb c t 5 h /qA /Z*t У1 <^5Ÿ Я*//!С/ J iA o j

Л / / huo ,^ c ’rha^>

Jète <<tec&t/J>£> yf*->% yo& yėi •

# £ ^ £ > 5.

h

jo

5

A -

d r t &

w

s r r t A

( T

m

À

_

j

S-

_

£ < t £ 'J { o

£ ■ ? € j a n

u

ÿ

j , ' z e + ‘' i c - _e _h

U С

J i n in įs

A

u

&

i

t - > ^ a L

.

/ ° с^

^

Ь о

A

-

i S jf b ï f Û

M

f o

o e J

Й

»,

/M'£

/^ и ь ч >

S % 4Z s ^ 't * C (S y ->0 £ g v h \

ç/aZÿ^3 &

^ < 2 k*šA-t<^)o-b /i>"

/ / e

s

A

z

* *

m

/

o

i î A

A

J

^

.

-, f ^

>

^ z

J

,

ù t U /

i l o

c

s

& /> À

éc

O

< /? < * *

J

Č U į

t<-<.eя 'а-ъ

,

&

DemonTų ^a/mcrs

/£ ? & -£

y )t& c c/e . e/ /^rJic

/ė c c -l ^ o

/

jp /? c

Л & Ссс^ e u

v

-Л £mj>Â

<?sz*2ti&

5 с

c t s ? t fs r * ? t

\

/

t w

>

fie o

(Jb'&y

г&и1Ъ *

.

Щ*ъ&ф /oss^v? су^<%5,

'^/hO&GŽ , A c it J t ù<r>wyb ^ o / e c t ç A ‘5.

Z

'

J

S e 5) s -t^ e x sc S c i / u t/-*?

£ Jq į /)">?£ <tи з o f / f? c

t

î

t â /ïn c i c /*iit

3 ^ /? q .

O j/m c

f)û/7? ? c2*

V

A i J S cli

J> A?A O iS **y s f Čh/A ' Jfy/bter?D jl>lÆ t't?

/

i

Z 'O y b J j

J J ü tc c  lc

</)f)Jias) 'S'lt-CUc* (с&Ъъг> 2 e o ? tA o

> C

, '-? : > } - / / 5

r

o / a

c J 'и

* * &

' c /&

i

J — h ^

и

* G)№ *7

A

&

, / >

+ , J i m j^ C c t x C r c ?

e J ^ a

Q û Ù y -£

)a

v>

-

e o į ' '.

гР П

y

d

*

* / > < <C & £ c t <

'

■Z>yi Г ^ Л ^ у

t ū r i e

A

ù

A

pÇïrm '*?' £ > /> с ? ъ

<A #s? la

f p

^


sô'/cc>

АГПИ'ь'Ул}/'*.

&A(2zZcu<t-i ,

sčlctiso dbtin

.

% c^isfdtA' cdird-fi C4<z/‘lbV> , UsAcu?

d£sJk. f S oh& uZ d ie typ£ jh

y t p

Z

t U

^ fa < A /r x > e y ip

/ h

/ ? - ^

о

х п у е

ô p

o

e

Z?

/о &

Я х р Л d &

iib

Z

h

У ч е с A/sS> r

/Z a u c

a rfjn c A u n ^

г^ и Ы ср с .

ßzA

jZ

c

į A

Z

ЛА ущ /

А т т & я -с л

о

.\ f u f ?

c y p su a

/ Z c u A to

L U /e x " У х е

ç / c&

A ce r

A

С? У

S f *

g /Z'J'c i/

У &

CTu

S ts n et d a ?l

'?'//> ta . г У о с А

Š V

/ 4

А и у -А г

J.j'C *y ~ >

(b fctctoAu л^^Зц/1ио

Domantų gainios

tr2t?S7<. jb b is Z L

/ о & с ч A b / p 'c *

£d >Z c Z

)/ 7 > ) 4 ы

d>né>7tc

/? *

r?ep?&<2,ï ne?! ÙrcZ p

i s? t*c<

й

$

o / d t Z a , £>J f û s

p c * ^

* Z

o ft d

о у ^ х 4 . , r?UO

t o é ’esccç*

< $ sr??t'i4^ fuy< ^

i /

jb f u

*/

/O u i io d č f A

Ar?-e%. ^ p ia a

e ta

_^Z& (Z

jZ r t 'd lU 'i-a j d i & Jp l& u d s

C p u ū U čjo c

& 7.

Zdner>ciį /Lucra ofczZ? r Zdi* ' £&&гурoA&a

З -П л с^ и . r

/ 7ûfSTnc?

t

3cc,i ъ f,

m - c d l CtupC?L*t>

\d>& či&*'7>i£?nc$'~j f id) &n be C Ž u rtct

p

j/^ A SZ 'A Z /oZ

€ t d c v iŸ t Z ip >

CU£ n f / A lu e o n

( Z ^ ic f o Z i PU& af/n e

f

dr.

crteccp p & n p ė

,

SZSc o Сл /?4*ЪЛ77£>Ао .

ê d tcp

Ù ЯУ? J/r? 0

įo t ')

c /t e p

& /Ы с f p (dy? n о г d ą / (d-e / ^ >

ff ljp p ^ O

/

2^ da? eZ i7*& /cup

d t a (ça m o i dPtZ/nt^

s A ^ o A z . ^td*sr?jc/c

/

J A ^ n

iZ

<Ы&i

D

d ja r t Уи? Z

(Z

e p u

T c /d O iC A

d u

/

S €

c ? / j &/*- c

d 'u K dvbu'ûei


И &

О

g /b u

/г с &

s i

C es

г .&

t o

r

у /.t

" L T i / i ? * ? h '&

/0 d ? ££-< ^ лU /

< . t ^ J O “>

^

О

C ? / 3 tè

s ? /

’ 2

^

-V/ e Л >1Л /

»

А Э / -С

/ &

j£ $ A q

fâ ç

/

ä

/

’4

а г /с S t P

£

m

/ ? Л

s P c ^

7 7

po

oßpL+t

V^3- ■

< г*

tQ s C t r? C ^ ~ )

(į c A 'f r -C i

Р / <Qsš/? C t .'? . č£f}e/7c2o i

^

/

A tZ

3 ~

(/ L t’J u cP f_£ 2 с

0

c / to ~é Pci

/c ö . Z -e s r ? * £ o

4

tijlc^r-Ao £

< & £ 4Г1 > € >

* t u z

Cn

< л ео^ э

t>

u

>

r te A s M . ^ 0 ^ ? 2

cm i c^ to f

į f a

Л

J ? e S s ^ c e lt b О

ч

r ts

V>~

/ ? £ * .

s t S -O C C ^ t l * ^ >

^ s š c a tc c * o f #

5

& >cci

/Ар.am cs*s

> f < U ÿ " 4 4 ’)

j

/£4'У> 'у ^ О и с

< / į i (A c < t

/ т н У К

<u « л U &čy-f f <2t.( s e t* ’» ? /ùttirt? /Г A? es>r) ?&> J (S b 'éA^bKs* Cl &£<L /PČ v? > v4 ^

/ / (?

S r t l J ? ^

f ? m

e s

<P£u

t£ č>

p

.

l s

u

a

/ c

l »

eA

n e * * -/ -è

ÿ -c J U Z s t '

Ж

< ?4

ÿ ~ t? e

\3 CptxliÂt fé>s m p • /'o f G S 2.42-7 bfcoz-èj’û cy ocè

P f/o n p A

t& J?Q .

С -

Л

& ■ ? /-

£ x k , (/ m

e .

o^xe

Ze-m /o .

û oia iiciL i ïes>M?

ù em a n îu

J

r t c c e /? s e c P ÿ à ?

п ы /? en & fua

fa im a 5

p ? t 2

&

/& /)$ . Zc/yyiê?

/ je r f A c é t

i

/ О /l<?r pesy.

p f H o o fu -S e s , Ž 5 V S v o S c c b ' Раоъсзъсс^ JčctCĮC

с г О

A įft

s&Jce g y '* * t

T É u

P 'k

y ^ .

jrfo P ÿ f ftb r


& fc <

М

Л

/U &

s é t* 4 rO

, ' ? ? ? â ' 2 X ? < ï e c ? * 7 3 <3 t î r

$l(Ono^

fc O

syy?

č f v s i 'y r o

Ô A < 1 ,

jf u

,

ic&t % oį / 4н(.л&] GL}y?u?

Jfcui гы Ш '

c fi IJ #

f e n

o

s? e

^ a * t ï ->

rm*>6o<ao /£<?

Cf^ct 2&èmv*t f * ^ r ^ a ^ / J O

1$ £ { и , с №

Л '* У г 7 у

ÿ

г

Ш ./Э & Л

if )

d &

% &

į 'C c

/ Ь

*

S ? lU

*

'j

r t &

^ &

r? G o

n A & z

[^ ф го ‘Cfa'bi o nt& D s& b W § f)a i J f/t? Æ husjnf ayœctté/j'

b fa m

p y i

.

JttHb* 'f с/и/

g/moe? /à tt-еуо суэ^-с *^t5~2>а. фу*****?# (ZcCtl (^Ce/Otts? tiefpcty с/о^/'лУ**? ČJ'Ct.of lu~> ° Л ег ce £oo çjhoo-en tJetAC/ о oyo+e* <&&/>#. {2t(/: ^

/ t o

s& u w Â

e

J

2s

t>

jh

t b c b i

елысу ya>-&j ' ypst'bC'btff ^ ÿ/U ifo r *

/

<

r t c f û U 'Z 'Ç »

j> e c € >

é e &

s jj/ À

^

b

f

ù>

Z o d ô s k

lU./)') 1CÇО sfr /ï'io'ftç c>f&oé>ç ^ у7У?с/)У CUs/fh7i j/&&d tt/iç <&*/)(£ , f en /éûLtypè cm?oÂS'fLp " Я

ucrL (ф/\ */r) (sCsirC . Ÿ/ 2'‘ï£h> SU//fi, OGU*/ 7^ 2^/лкРл Įh Oį>)/>7>я/*„ dfų </Сг/оUo yf ?0 ^ £

c s v

fe te ? & fc to y < & u f j f

č f h i ? ') ') &

(J/cm a #&<? — *£fetca9/f?'> *L/Gtea о / oô &c*s?Q.#&<?

c s £ f

į

4 *t> .

fu isiu y& /^ n o°

s>е*см<т/?ооъ пет£м<//У

/U ^ 'fÉ c ü %3 , '& '**& / iA ,tc/usÊ ^ ^ 7 f > r )^ ÿ s yS& / f f e t i f t i

j / ô

f é c t y o

A u %

/ 2 * 's i a s y t &

/$ г л ^ с 1 о < п г г > # л > у У

ßom onTc

l y t im o s

У /а о л &

y

У о

ê

f e # t u £ ~

.

/ У *


Âjt>£cj>c&L

tfa i' ï i

•ftn'Jia') d fa u a fo ?

»

(Y

r i e

&

l ?

.

,~

/Сссг^о

7 t x s it f o

/^ a ê a J

cfa oé^fi

pu&

Q H Z ie . s f i į

i/ У

) / & М О

t

(у ъ ю

ytocc7iQ y?

у& ииъ

У ь ?

<U

u ?

/ 7 ЗуС

ç f &

*уы л-е

&7 У>ОПС% éf7:

L C t f / 'c ï t t V

?

»

f

/ Ь CcVO С* /3.CČ

Ą f À ^ n u d a c t,

и

S

)

^

-с S

' - у

/Je

S u Š /ie t.

S e ts S è y e S t/U į & m G * -

S < p '2?>7

ït o b t o

< £ o S L < !i

У

7

У

7

sL,^

e it 'iy iy

/ß z < s ? r > D

S 6

té è ÿ b y

JuSof

<t 4 i, q

.

s?f

S fJ /O o s A o j

S O tcc/é ^ C H U tS / ? / У

c

'

^=>cp-ČŽX<b&> deb

Cr/ecfc

J (jS o C ttt

y

tv A i

{у у * * / Г

о

n>U^O

tb fo o fe ic

с 'Ъ a z c t o f a S

/ Т а k ntf£yt< & 0

m Y Jo ^

f

û

î& &

< £ е& Т А

r?£?*o?oif S

S tz u o

S fro /'t?

n £ ? (2/7*7 £*o Sste% iO ^ , S a P jf )

-

S iJL'ftP o ? Z?

Qy-xZ/ryj G

Î -/ P

She?? £č,42L*ÛC<^

С с& П п р

S q (pQ.1

č?fw$0

cïi*/C >J J

t ß

S z $ o tkcPA / »-?

'S

S

ß u y )e _a f o e p z

é>&y^

*

П

S cS tf£si T'yį? pfét'* ct f ,*t ^ У "**

j £ 2 <f i é / ЛСЬ?

£727 CÏ/& 0 7 0

A

< 2 fa t ysx tt/iœ .

/ 2 л / П Ct-0 J&CC V-О

s O o Ç C y -{p £ L

/e

U

л

/7)1 ? tf&rb r p c Z iS ^

/tsieną

Ztm iCr

PtZtQrmCS Q-cOmo

h ty O ùС

^

Se4

С у

Ш й и У .Oct

s?r>с

r

t & y jy t

P < s > d i '? t ? n r y > ^

Domantų Pa/mos

\ 4

*

'ac s a . .

/

S a

у/?€>€&> V

^ S a /УГ) J/ÏC { S t <

' Ouff^O

A i'^ lC

.


< ^ lfo jc u e u $ jĄ h ùè ехУЫя^ ffbo ^

' ßionisJi**

Jéti'

(? /* '* / /’<? ■

jfftafį'o J/ff'A*. Je4 J-

(/ ^

Q-foynL

'H Ù .à u

& Ь</#

Im Jofa w sS &оогу>е?^р0з J

& у*<.

jlJ o r fu ^

JU C ^ C .

č?J'7 € S ~ t?/> 0i~C> ^ č f n o ,

t?

//# f.n c ^ i ^ A>"> < ?cfyy s i/ J / o t ū k 'С Г*

& ū s£

£ c st*c

2*ts>r>$9 < Ш 4ууо 7 />&.

yo [į dufi'IÛS, , *~fCMôfO (С и е с Г л А . & < - £сЪ

Ctė}

t£w

f f / t j'n j

/ 6 Cil+O S

■_

У>£УП£>A e

3

&

-JŪ s J cJj

jf %£u

sU cXi *£ссръ . d te / ju ?

f y n & n j , J i a -e » f* * * * ,/# * ? ./ į/ccū.l'i'lJ'į âjkytuuoof&l*ç O ^/ü U ^/C u D ŸcVUj r &c* į^ m o n e^

e J o & c iv J b a ?

û j _ / -ßedä /1LCO

/į ,

Jye/?Jz(b .r

Jy-įj)'f?C2sj f СГУУ)<? ^ JOs>}/č&?

<4f~ * i

séy>os f o /*fą efejt

G&bb

Č o n i &,À r f c t y o y f et y j /э J Jc /y c

C cf

/> */

П. J yotû .

SjO*. CtJ&'Č^ “t

6te,<Â'D

/ / )& / ? č / ? o ^ t< ) '/се/ ié y c

,

(Tyy&As'/U? . (ff/ff#

^ Jc u tk - t į

J* Л

Ъ Лул^ау^ ÿ

<$я ? ? е ъ / iį / .

/ 0 <Zū>č?fč> /9 &<? jf f y rA s e c& e t,

/> *

Sbvö/rjC

cx^ ^ A s/c> ^

'tec&Q'? O0-7J/? /?% ъ уу/-е>35<?<yi> м *-*% ь ofä j' d = > < * > 4 > ^ - f ±e/ii &(u, ftĄf /jfuc> Z^/оф c /o

C sfeiSlBy 'c

AtZf/PTpiZ

Dom antu

fo rm o s \

/?А

2 * '7 у>4? ^ 'З с*ссг я 'ff)č?/1č2< А ?

ß ,


'Pcu'/i?iV

<<2е/?ш nc* ->

J*2* ,/2*1-?" 4^č /£&&octp?

Z'čt^Ą* čcušo Jî'i-eyzčfar& U f 06**7 /£н?/7&и£ e£c&cu, ^ O p s) £**}<* 9e^Ooo^ /4э&'? 4Âa*'/?? ~ c jà ^ /& Ссъ-v

& /ъ/£

/2 h a .

f-f/ 'n± Ii et'? /5 ^/ 7^ Фе/Упео /$C{fV€> T <§V h <2 /P&u ~£cU SPœCif'&Q ОЛй^гоос S>U4 l zt9 l Ay ta ^<ЯСХr)Un su't&o &nfjO0 *£&>&< f?t'Air>rx> 0 c4?o ė&/? QsC>cCc/tÊ<g Y'i'G na A<2? luAJa -M * . fZcėi'/vnify nt? ~&u

e Z )r ? c ? r

J p 'u i s O

c

^ Į&

t a

J

J X

L '

Ф

* ъ

A

,

,

f

*

č T > 7 > )r2 ę _

/ fljdto^y Jitïéfd

$ <i?ea?7/n mJiClj ( 44??7ll±£ &

ččoio&'i sf2 4$,

и

4 uœaiUu-,

J tu v e )ß s T b C T ^ b j/* t утепаэ с/#и

į

ą

4čC<^ tfâél

4l/o £ bėn ?

2^cc^ Г)

О 4Ы*ЧД .

,г /£

Л *ъ 0

ьЪ оке^си.

0^7 .S& eÿÿ Z*-<i'-> C/ocCs1SD ^ 2 G J £

й M( 2г(ЪгЛ? . .£ * 4 J k & G i * O Ą a žv fj^ g/0 ? ^

/le k ia

G tc e f

I '/ a u t o . * //> 0 O a -f c z y # o f ls s r H s A c c f% j / m * , , / & £ tu fa s ctà 'V rti!, /fu < £ lb& į< C £ tC j A c. t(2 >?D /h n tt? f и Uo Oc-ÛQhokz: s m Ž (P b /'esA z

èz* çZ ÿ

/S ~ te fê /C Lc, ctß/osAcd

/ į 4 ' J /c/u < Č a C c i

Domantų i/a/таз

SŸ&$

z ? i'> s /

k / e ^ c ^ £ , ’*'■ О ы ок y /l

\


Je Az>

J

7 CO CU

4

Actcilcę J * * * 7 УУяо'Ууу *

4 *4 fi?vey*7 £.

e m tç e c z J *?

q 1C^icJyyoe, ty Jù tJw a

ООП e 4

Qtuÿ>o dcsroë О at eu Apj

A /iO & J k J c c w

f i O ry?

J

J

Л

s/A f

j *л j J J è / o

Ô~ s? ) 7-О sicA t į,

J A U tj&CZ Li /o { či

Adai

ß 7ьгё>ъ<

Jyp cJeyc

py) J

< Ž yt> ^

J ė c i- Č c į

f? ? -» o j

i^ j% z u / ? o

J ie Aę

rf'ičsftCy f (2 * €

ccl(jl

ik d y t

j AA'A/h

(?n, с и з о г о ébtji> fLo/į>

2?

/l i à f e J ô U

Ą

i / g

(2

A

[y į

g

Ado?

J A > $

A & -cp>oA ~ J

ČJč u J

ÿ&4ct,->

g?

I/

С 1У > и ? с О л

Jci~U\r0

jf o a < f

J

*

,

fea/rrras *v

o< f -ė'r / ? / л t

л

» о т

4 4 ' n и?

.

c d J 02* '

c2 c t ß > ?

ßom antu^

&

Ж

ь

<&?'*> £>

c /& i &‘s>s>*Àte5 ?

<

/

' е гл о о /о ?

'Ž u s

r p C a J tc

cfèLej^cf A'ty*//. — 7

C >filC l>n Ui<i>

.

&

JeCUÿê tUSÔ_ J

У

/ г ? ело?

t?*/^/£>s y^>uJeA/c?oo<, (/ ' e

o/U^?JjÇ jZ ÿ * ê

ĄJ2éeu

c4

t& c/so u o

s2s>/to

/t f ?

ri~.-Â Ae?c e o f ^ ce o n i& ea

/ а ?& At' to/f e n eô Я)<?о>70) ее A ,u icû о& и^ A lc ß t P in

\JuCU

Л г+от оА

/ё с с с о и ь /i'ic f Jet* Acs <Ог>£>Ас A-Čg J ou J i

и ргги

čzijmne J i e ČG& C?A<-C fui&-

/Ÿfc>€eùi

č jc b s

А^'иоел^^

J e ? & £ b ß 'a 4. r b

S^t-ei-n O) * 4

c l u Au I^

п о в и си ?

J c ttu ß o e ^ / -4 . / f л /-?О/

n a oa e sZ J & , 'O n ę I { kJ

/о uos

q s io è À t u . / b < с /a oro Q

£ lcįo h. <&£ .

Г)

о у п & гос? ? e

f

£

ел

U s <JU e U y i t


i? e C o s ^ ■ Į& iC c į S

"

ix *

У А -< 3

'J o s e *

Ф ?Ы и ^

f

ü è e o ig ^ . о ?

о^ С

d> c c u h o C v f y

è s ?

C p G ? c/ P >

f t i , f J a ?<<2i o (* l& S

n

d

O J g iô

y

Lo fp

[(Х

1

fà e C

&

P

p

@

C

C

o i a

c

u

ę

{ ?

r

c

J fC y A c o

,

& £ > & A e p c į,

č i'ln . t & j(>; Г У * ? c? é f o

-е а

jooPt&ye AS

s < Q

z n

y ß

r (

/

r f c ï x b "~-

o i'C c a m ï i f o

C

>

O

t v e n e i

i l {

/ Ù

C 1 7 *Z>

to c z

/£ & .a r t &

** b c

s k e C Ą

ccccn

f

H

e P e rt

p n y t

'L tT riC Č O č y C n c * # / " '

S lC S p Ž / t o f o i C

o

7 0

/ о t f f č j/ a & o c z

s& Q sjZ c P jg

P cZ y cm y

< r

” ±

У

С у

***

/ I *&

S> P fG s w

y y fp c tC ,

u & iC u ù

Ç p t é A o (_ p

c о

*е С р / с? с< &

cs/Q s' c p C tP rtc c c p C / jp jY c z ? . C iy o

*

p a m o s

Ъ c SG> C c u h j

Cd? m Âù /

DomanTcį faimps

b A c z x

/РрС А и

4C S< yP ô7C

C p l’c te y )'

Ч Р с& а

?

,§ ^ 2 û f tC lx О CCÛ^C

^d u

o C iS A f f

/о a m

с / я ъ -е С у ^ А е

&

л г > } г > И

c j , 'p fe J Ž o

"fn c C p o ^

P fo c / ç t

&

Z G

p é u i^ o

О У У >

щ

Ž U c C o

c T r ti с Р Р а а

r t b cc

J p & i& e

C 'Æ ii

C &

į4LČ /?C^ (C e s ,

à

?2 a *» 7 U O > l£ .f

/ 4į

~ -& z tc m c t

1*€Ь>

"

Л

& c.£ t< / cc< P < s e .

P p ? u C lt y 7 c ? 5

'fip 'Q C ç .

п о г о с т

t o

J

^ t-o b tC z c z

» 4 .

O 'v & i U z y ’ V

f a

Po

(■/?€> ГсСгР/'^

/?e ^ (гс P c č č į c

И

о срьс/

f C c 'J c n 'k c 'o

ô t - c / i a ?

c f ^ e jC

J b

t p 'c u

.

.( (С/ c f t P ïi

Су

* f ~ ? 'e 'c

(L ? ,

cP P a


<2s&

ù/t-иъ

^ §é>cw û a 2cu k o?

a fS č y ß i C

i '^ o

.

$ }& jh ?G La fy j£o<OnpS/>yyoAi 4 .

¥\ t > ~ '.

<?> u C i > i à i L

sĄf

į ]

8

o

f ^

* S c > s y » û S a u i * -S c b t s i e s i t é l -,

_

f

< b ? T & ž u t A -t r >

Ztbioj о е п е /х у ё tô /žali*ii2>

f?'/oi/o '

O ') !Jo a

S / S t o i/ e

C s Ą ^ h c ?

S fk it ė

S

S

c c ta

.S

C m CtiV 4

tč t&

<

s e

/

•о &<?x &

& $СИ

w

^

ц

/u S & čb / lGu

П^Суп О

o

C h Л f oi?

a

<S iri г/3 У)i Jot

o

-dof&Û$>

сулее

S ei

(f

_

9 & čS )> ?ct • ^ e i s c .

ctc*c г

У/7'К>£>П0£

£htÿ<u>f- S%>

102?с/<>СхЬ

f> &* y £

h /c fö

o ic 't - P - ' { A / į

J b u ik

î c ? t&£,*£>

S } ika so u ')

? o o ?(P J?ii

/ to AS) s~}2?/0

/C d njg

A n

e^ & sy?~ > e m

fa fco o A s /7 G'T?

S L C ta ?

Oa p s ^

e e

S u

Pi-enao <&£u ji f â

/J&7S š)CtS)77t£<?±£

o S į/ Į < įsi jo o/h ? ? į

> o

.

Л ю /са т а У ?

u o a o

P

i J S f r i it / S t ų

& /U CtSCt+О . l2 S S

Â?

S

/& t a ? г e t c / £

s p i Ç-i

ff(2C *P

{

p

ofoo^o*

S u f ïç

7>П/Ип O fe

į >

S~too4 eSz džkūi <om o Zt,A

fS&ooi+j à

i

о A fa

'2 s z e ;? $ J

/ t n

ù

& Gct-C S & t r£

a %? c S s £ c , . o f% S f

ofciof/u'y

S * t 2 /a ? >

JO ftO cP O y 'c

je S fa / o e n o . f ' -

Счо^р 7

a '

ПО^>

(*Cc cP '»■ 7 0~z>

/)<&? S u 'v o ^ ‘

/sįčt^ ^ //pčS O i ^ a o c f <?*o &ют/с&

Domantų { Q/mos


J

' C^UjO Z)

ul

(

,

Q 17U M į

u

jjf u w y d

X o A ln u lo

CO' £<?

Lq , jè u ïb d /L p b

r y )y s ^ n p p r b t ČCeuGČCl

c

LLc /7 ttx / 2^

Įo o ė rm d Metisam o

/Ъ угиас^ Ay

^afa i M c did, ^Ъ- p *сио jj& n iortct j j c< ^

A.^ & ïy

A o b p y -e

LLLQQ'ùlp07& j #5 / & -e s į . j

УУо'гА лъ а ? « ftu Ą o ų

Ù 4 ела ų p i į уУУ1э~/Пц$ .

/Ал Q оl-ej c t d a

%

A u <

A&iJinayūb %

d ?

с?А ъ ? & ы х У

n A c įį

y é eą и Ma » А? си и A- А sic< ep c> I

Z

n

A

i j r o

a

)

Įo<s/t

j / / 0

А , 'У с ^

čf~&į /AtybstAy A

г ^

' Č>

*1/2*-£> / Уоси JL6Jl

& уЛ& /У*?г

? dc cAte

7

J

^

j

o

.

"

/

y.

/ v jc ?

‘f i

l?

л / с ь 1

)

o / э &

/

J ?

§

-

'А г ъ аТх

Z> *

*

/ i

?e od-& sdA

A c i

c

< i

À Z7c2y ,/Ус>{/ <пта^>

t

.

j j/ Z

,

M

<2щ<

h f ( 2 > e> L t

&

^

'

J p t ?

J

о (г*4 Ы } /0 n ? A į - f jbUcC> d-<L $ lAŽac/cye

.

FdVo1

^ctr^n ^i^ß % m

O a /*£ j

f c u ,?•>? A t t y / 7g

p~*\

p > d < y

A

%

y

J o ? А г< \

ем eA Alę d l p doLpo

/ c >

/ '

.

,

A Zu

'?

r

r? t S * e M £ < r “

А с у . (

,г?0/ел?7^е .

& CUc

’/

&_

.

m

Z

&

l o t u ' П -e S есУ & 7^ . D gsnnona. A a p o У *y(jtJbc Ac hsk, fo c A OAr гet (/) ji? j £ ' nu? / j ū t n c A i4^ J t<pfevAč?iro^ (CtccjA A& po'teūcį l i t

e

l i

ü

f a

f b

'Z O

Qm

l

s !

/СсиьгъеjQ c j*■> '*.

ALu^t £ ч ё /°

u

<

.

f

Ÿ

W

,

i A c J i £ ? £ ? r )c

j

»

/& AsaZf Ф1* Ut>

Domantų Ja/mos

ė ė -n i * » "

Л

« *

»


Steponas A n cfrjcja iJij PtfTQ tjl's Ьгшft'ai

Petraitis (nUÎCVt Ьале/r'iaį)

Stasys Oaryuias

Pranai Ūarauįoj J/m^us

Kasčiūnas

.SS

Dabar betikusios dvi sodybos, kuriose ayvepq devyniasdešim tm ete ô a rb o ra D it m a n t id ic ir je r /a n t is J u d ra s S ta n is/o v a itis fa q a i !92f m. Ç ircfts km . oim us i o Ka b m icro Sfa n /jto v a id o ^da vin tu s Sra i/t П- Subačfent /996. of. Jd.


G it č lč s __

( / { i jįĮD O S PL/l/n /o ^aroj

J) omanių į'tD.

_

~_T Milynbafa —

Stankūnas

Dicmanticnc Stanis/cvaifis Juozas V7Ą

&arbcrq

■•.. Stanisfovaiib

Mita rta s

G ricius

Sandorius

ląnas Vilimas

.

ir r

,

[ b u v , '^ u b 'b v o k u m e t y n a i

Garnys

Lcncjvinftnc

j

k «*»

Uogupji

^ ū itrjQ 5


jl/ a ? im ic r Q 5

S t o n / s lo v a if / s ,

V ^

< jJ9 1 jįm . G ird ė s

yyv. Sapnap/uose.

i/m

V

y ra y ic ir Purio Parmo n/cPo /(ėb/iucse, Pu.rie buvo i/riofc t ncferdo dirbti /ėmę j \ Į/cl/ ntf/'Po, buvo seni Papai, v'uldįM , 'b л /Г/л fm tr\//Л /#/✓>/л*~\ l/fbi niЛūpą Gmbpapid/vadino. (<я/ va/^iuoddmi jo ro safį //embaimai u(bur suocfavD, ratais is versdavo is /ėmės //atifdj. VaisidiūhQS tusi/o J# ha /ėmės, su Stasiu jis drauyavo, oj o brofį "Joną nušovė bandėta./, nes buvo rajono liyjyf. t~t°p>rrrnin/npopa uode Pats P avimiems tada neištvėrė tų Vejm ų / S/b/rą, pasidarė /S g u m o s antspaudą. „Mispo va n o ja i''ir ^/95^0m pradėjo r&syli ir tipinii proj a macj'Jč/s. J?' pristatė up tai dirbti „otriąn ore. p a t vadose. -l 'i/artus j ė r sa vai Ą su ve/imu vejo t i sTnbojus • I JjamanausPo, /p/t/US u/musė ja u veliau, /r n/epas p o šiai d/'cnt ne/inoja s u / m u s ė %ievas ya^orofo, nesjis yadėjo /rhones v c /t. J(ur jin f/a u s sod yba G ird ės t/a im c - b u v o ju b o v o j/’u/netyna/ ’ G ird ė -n ė senas t a?m a s, eia /e r o jja v o tie t un°4ė ia i ir s a p n u jių paim e /m O nė s .

TauTPus turėjo t P ha /ėmės. Vadino j j Tauiles/nsP/ur mot, jo /mono is prad/ią buvo /stebėjusi u/ Jesinsjo o šiam Mirust -u\ Tauljic/s. Moterist a‘ buvo pusiau ra a a n a .Ji p a ti sakydavo.- „Paoana oimiau/ raaana ir mirsiu ’/ ((a/imičras pas juos neitj a i tarnavo, ta i /ino. Jos scįlus r. us nt/o gesins^ buvo beprotis, priristą /ctijjdavo, o iėaos tu rėjot f/efi vyra ra i j o nejve/Pdavo. Motina plasė rusą j j nušauti, bet s/e nesut.riP o .K Paštui įJ v e / e Aitry» j VUnių, prašė jjd y to ją p rib a iy tijį, taio ir buvo , "Oj i p a t i darė t i t bloyus darbus: ta i /arijų fit'cm tnltPui / batus p rip ita , ta i su cfeaanėiu paoa/iu p/oded/na ’bernu? rdnpą , o ja u ’savo Vyr$ ma/ą T c it j , stum dė t<>/p įu fb ctą -n u o Sienos''f sieną . Atenuj/jė ir jo s du t r e ti- f' buvo pč/s vyris . kiršinai tu rėjo daua /ėmės, buvo ų varį/ai, vienas i f ją prie, Smetonos buvo Patin,,i(/as,ра/ u/ejo rusa/) buvo p d / tra p a s fb e t ta./ - ne VisPas: pat a tė jo vo P ie č ia i-jis ve/ ParinihpQsf j u jais f ra u i r j va (/arus, bet p rie siedos patePo rust/Ms, nuėjo tam huti j jų /ariucAhi JtaJ ta/p, n с/?паи, /сир jis ph'e visų vafd/ią jrifo y o . J '

i.

VifarTtį but/o iSte\} ' bet jt c r f p į 0/ w

bute fa!ec(io olmioai/h

Uja s ė -p. Subadėnė >9 9 C . v f . f o

.


S a p n a va i

Japnayiię {aimas buvęs iki Svtd& upės ir kape/ių, o tofiau / j taurę arę Supo Sapnaaė/iai. J f jU f {Zięs (pirmo pavadinimas, ilsŽaistint} pavyko. Tai Tai-nuo senu f. aiku nepavyko. - nuo senų c .. ' japt/ių ((ofntft'5, pa{i/$3 M cj Cf( Svedes, apfe/sfas. Cementinės i vo­ relės S'k h'kučiai yra, viršuj stot/i supuvęs medinis ksyjius ir m ajoj ytfcjinis. sfa.ifcf prip {tfio, tarp jviicį įtnŲcts: • Sapnu uią senkapis' f v t /n/ ! --

^

1 1! X

aL C

/

I

^

Smarkiai be sjp/e c/anfys apatei senąjį {d ią į šiaurę Gmjonai bctiyia praryti Sapnaoiuy. Siitdės cjatvyi, ne pertofiQušia nub Molpj(pos yra nežym i rody Ųc : * ' ' Švedės 3 5 -----„ „Ji rodo / iotiau esančią joju ba itytės sodybų. Čia seniau t>ui Sapnojių kai/no pradžia. ^ ' ' kaimas /V rtjiię į vienkiemius pradėjo skirstytis trečiame dėsimim •hyje. [/ pasaufinio (pro sumaištisf l(c/chotcū aafutinai isb/asfp kaime Z.mcnes\ Tarybiniais metais čia jaudavo strypus ateiviai is h ių Rietuves dery ir net Ukrainos (Nayom aJ. " J Vietiniai, čia yimę,yra Vabkdiūniene ir Tautkus. Senoje uosvk trobose Gyvena sčniai atitekėjusias Ąjiršfnienc nuo jale nų ir SVamba1 ritnė nerfo' Jin {u vos. Čcptnbfjicnė. PadaTytf du dauyiabucJai n a m a i. ^

Toponimika: , , , ^ ' Auj/tbji E jia faukstas aūbrys netoli Ccpinshenės ^ f) aro c/jo tbatajarba biaįfojt) dabar nusausintu, uj^C pins kienės J o seniau buvo f ha dydjio PCf(e9 Tojia kfa/ai, jo j pe/ęsj ją , heise/si, O {laiduosi ratais, įyo (peno vtdjiojamasJ Mėly n boto - mfs{as pcijėfoTt Vidoje jjirctės {m . Ten buvo labai dauy oy vokiu ir tuopų, ypačm ėlynių . J rab ja p is -{a ,/nelis i(eblių ( aime, uį pfenfo. Seni {o p a i.

U(ra si

j

tbhaa tnt 1996. op pg.


u

Sapnaoiai dabar

( etu/bu\ S * ' 'c

Jva/nbar/cnt

^

Aukštoji Eįia § ' f .

fN*

Tautkus

asfuonbuitf

Cepinsj'icnc

VasiliauskaitėI (s * * * - G f d ž H i i )

Grijas

^

Tamos aiiič>

n a u ji

Ąfo. Sfanisfovaifis ^ 7

fse/>-Uleinaij

psSo

pįl°,rti,Ą

A d o m a itis

Steponaitis, .

(p irfo ij ifasiuhoj jo n a s

f a t j 'i f s

punausŲtnt v \ V a iskdiC initntv ^ U/cinyfc

Vidiniai: Tautkus , Va/5 (jdiūnit.

V H -X I

_

.

pi/l(apioi

\

Jvonausjt.as \//Ą (pirko iš Ščiukaitės, daininfn^e’s sesy

iiirsinitni X

paaa! Šio i to Vasit auskc iŠ m V'įt/enancio aštuonbufu p a ra k tą

C IN /(Ū N A I

m e d ž ią j ą

'

patiksUrte K. Sta/r/s/onaitis


p a lijo cD u n ū u sh 'en t

s/h p a ta u s penit ^ 7j . 1912, nr- vuiouvoji yyir. Šapnc/<jfuase'(nuo 1960 mJ

J l a p o f o u s P ų b u v o S ' varpai f p a i J ^ jjQ b ū rėjo vos Z m e tu s, irė tėvas, ir p ra s/d ėjo v a ra a i. M am a ts u p/n i r f a p a rn ešd a vo duonc aabatė/ią . . D abar šapo, du on a p ra sto f ncspanff žievei m a n o, a r v a h t pas duoną su sėm enom f sėmenys su T ro u p ia , p iju s p a sid a ro .,. J i niektu nešimo ( J , b era štė, t/p p a vafdę%m opa p a sira šy t/, Huo E m išė jo t a r ­ nauti-etane parves/ & r>uo M m sto jo ’ u į m ery ą .

p p jio s b ū d a v o riejos dienos, pa t išeid a v o į dvarą f d u c G vai, ryto f p i vė taus vaparo f tip p e r p a t į p a rš tj Z v a la n d a s d a v ė '. d u šu i y saulelę ir p r a š a i: ,, Saufeh, sa u lėta ', n e b u v o p šim tą a d y n ų / ' A O y stovi ir s to v i v irš m ispo... Vyresnysis brolis prie Smetonos ja vo spfypa Vidsody, ten pareit ejyvc/iti mama, o pt*p vėfiau ir J u ja . Dunaujpas tenpds vcPicfyZ tarnavo. /95Z m. apsivedė. J a u p rie rusų, f>c parą vyras pasiėmė sP jp ą čia, Sapnaejiuose. Sapiau ja m - n dm p, tai svetima žeme, 6ėt ji s neplause’. O dabar Vaisiefiunrenė (paimyncl nepalbą pyksta, nes ant ios^ j cm ės JJve no m . x S ,■ \ JŪbaujin o v varpus. Vyras ja v e prie kanalo. Tori vieton ąpuc ~ t/upas pasodintas. Mirjs ir vienasjsūnus. J J JJ/dk proanūpių turintiį Spaiciuop/V: 9 Utenojt p Vilniuje, b Šiauliuose, Z padvi/išku. Viena fabai jra (ic u siejanti, dainuo junti, ja u metai\ ja i issrųsta mopyTis J Amenpją ; /Jai yrjs, oTSuj tįaimyno šaipaus buvo Z, sūnūs, vieną nušovė' s, Vasiliauskas o kitas' turėjo ' jėrą jm oną, išsispyrė ir parsivedė tikrą ceTauny^ę labai neaėra f pad p a p e ly s / Senasis jafpus paskutinę dieną prieš m irtį atėjo p a s Jui/ją prasyti obuolio J J ą sodas buvo pl/n. btt marti nedavė. O" rytą jį* J ufy ° Qn^ tentas, ranka perierujta veidas uįpsŠfns spuduru, nežinia, ją J a m padare'. V '

Ųprašė P- Subarienc /996. Oj. 99-


fo ro n t

^

Š v o m b a r it n t - G a ig a lo / fe ,

s

q . m o m . L ip t u m

v/jf.Smį

jy v . sapnajtuose

paša

varu/ <iru<? " ~ j: J, • s / r t. • • sūnus. -v Tenai Jbuvc labai eteri, pamafdujt : Jes/sfebep ntepu o ,j u y trta s nU,%n/siam dJodAo ^pasiutinę dovaną - lentų {a rsf uf. Dabar įmonės netdri atjautos vienas pifam. " foronės vyras buvo if m vyresnis, netrūpus susirao. C/įauoino viena du t ra S/s namas /. sdnas. Vyras /9JUmn nerštaU . y tt e r /f į u t*rr ' ^ / u t r. y da įh a i Mefdę/ctsi' „ %/eve, dovanop visiems t J / su v/sa/s y erųc j u, visus mylinti, o/tpad nejut/po bioyc įmoycrūs. Jei ras/an7/ant pefio o irtą, parsi vesianti / savb namus. Ga/įiūnų petim e, purj i y i mt , buvo net j Gaioa/ą šeimoj, prie juos/ piiojt ptfro pusėje f jm ė /r Gujo spuioiorė itjcfė GaiaafaUe, Jų, seimą buvo' bėšiev/a/, U žrašė čo/t Ju 6 a c/ū !t 1996. os.e>6.

č u a e y įa

S ta n / s / o v a , iic r ) c ~ S h s iQ ly f c , g .

n /^

r_

raustam* his/vifto/c tarnaut/ / s,aulius Pūs A/orvi//ent kiącątų q j i statėsi ir davt'aorub/,ą . basiui) t9S4*, prade/o d/rbii dnįūnų durpyne, pur susipctįino su (a <i m/eru / J u o , js pradįtą ayVenc betrafr(p , , dabos s1c„), pa>,s(chno t a / l passd f m( * u/oup/m. fa j(u i b r /a d in /t ų ,,Pirmyn" {o M y /t., dar tefau uį(-oeo rub. nw , ' aCi{$ ,jį apmūrijo, pristatė prfop/ų pastatų ir J y vena, c U it a /ė

č o /ė

S u 6 a c /u -f c '

x>t J u s ta

b a r b o ra

tyinsįdend-Varlinanti,5 « d / ^ e

y f/v. sapnaej/ubsc 7 M intas/ sutn hai tyasstauda nuvota,) ay/e pat, s/orbtkm, h fj/o s

W p*^’ **>W*


v

vaimas

f ^ v in in į/u

XX

a m į^ . p a b a i c jO jt

\

ч

v

S

patkai

bu tinsta/

i

i

S

S

\/rubliaus kai i f K t /r n i S r S

3 <£*?

_______________________________________

E)rasot / /

i»|

<p

P lu n g iS

r.

f/». * _

Ans#in f cnt Poneffai _

.

P o n t / į 11) t

.

is

_

Hfm

T ry s i t u

£. RaČketus heat 3 f­ is ' ^ jfje/rj/ej r . ______

.

Jonas lurgaifis I г» сГ » » / Л ? X

tt ' J r a

r u .

•> / / v

(t

Q -

s V id in ia i, y im ę

^ u v in in { u o s c :

to rta s

^ a t{u 5 / j . ts/ f

P a u lin a Š t / c i n s į / t n c - tb n d y lc , j . i9zs~ •Jonas J u r j Q i j / 5 \ 3 ,sZj.

brctt^t -f. SuSac/euc >9 9 6 . c r. 3 0 .


ž u v i n i n l(ų ^

l^ O im os

f/h' sįftsfymojr į

XX a. p r a d a i o it,

vftntįienvUsJ

$ §' S

Paraugio}

PptJ(ai 'ty r id id i

Svidreis Jonas Jurcjaiiis

Morkūnas Peiras Jurgaitis ru

ilfauĄai <<—lįataauĄas*-| pQp6/s1(fS brasai +-Moci(Qitis

M Qn <(ŲS 77/ .

A n ta n a i

/v .<V*. Vincas Viffdttih 1 •

t :.

\

-________________

\

*

i

U ojetonas V a jyi

*J(abailQ


Geteyjn/\ P /y /ju s an! al/mcns t/opų Pelnely, esančiame vakarinėje Žuvinin(ų Paimo 'dalyje, ^A r tai-maro {opai, ar seni į/сито ^ ’o pai, 'ar т /t ir i/c, - /гпопёз n edtsimenà. los tęsėsi j pietus, j/ui dabar žvyrduobės, pasdami įvyrą įmonės

r'ĄctJė P/aut/olių, P aulų...

V

'


JčO n ūb v

P Q tįu b , a. iŠ /t m. -tuvini/)J(U v ^ 9yv- 'įpvinrh^cf,

į m. v

\j

O'a apie 1860 m. gim t ir Jtono ievas S(ajgs Patsus, uįauginęs H vaipos, Jeonas ba/gė Q skyrius J/n^ūną m oįjjf/ojt ir cf/rbo u pypt f mono /s A(jsfe/^tsf J i afitzįėjo į fitą J em ą , v seniau fa ila i eĮjdcno fofiau, f u / dabar Pohe/ienė. Seniau Senovėje

(^a/mas gyveno tėįrais, J J vie n a s p o 3 3 desintinus. duvo

Švedės eįpriuįasf pavadinimas is/jęs nuo forą

su švedais . Svedįt/is - nuo S/n^ūną dvaro i (j Ha/a venų ^a/mo. Šrit „ pp/farnės" buvo stebutjingas sa/finis. f/tas toįs vanduo buvo p rie maro (ggef/ų . ' Ant didįfujcj Maro faptfių (ry%/ą pastate pr/cs JC metų fo r tu s -jis buvo davatka. Papo/sJ ievas vadino šunbajoriu, nes buvo lentas, fingjo dirbi, samdė r dus, <fėrė, nors Raibėjo fiėtuvisįa/M urįg buvo valsciauy stirtiorius, 'Vopt ir prasigyvenoVaį/us ifveįe į Sibirą ,o~ Norkus nuo vedimo pabėgoį fauno Iit statyboms rinfo nuo fauįą akmenis, juos sfa/de f su taftų padaro duobutę, pila salietros, sprogdina, fu r fvenfnys, po van­ deniu pifno atmenu, bio/j ėmė čia p a t, is io efrebė pastatus. J o tėvai turėto 30 ha, bėf padafino įemę t trims si/nums, todėf ncįsvcįi f Sii/rą. Seniau įmonės Sunf ai dirbo visą gjvenimą . O pilys J in Įjįnuose stovi ant mūsų įtmė-sf is mūsą pasistatė f pasivogę . J i t. nė vienas turtą neu\sidirbOf yra vienadieniai. Jiems nesiseks lotfa u, nes teisybe jr a ' A/aup turluofiai is Jtn^ūnų ir dabar visįą vacyiaf sy fffą Jemc Jpa/jo^ vogtą masiną, skambino po/icijai, dėt i/e vist isvttn: Atveį^ pameta su n isf fa i šie ' nusibosta . ^ UifaJ'ė X Subaėienė Q {.

J o j (g .

/ V 9 C. O f .

/ - ( "

/ 7

/

o

.


v /

Paulina !Z>u a n s k itu i - fo n elytt, g .ivtfm . įjuvin/npų pm. ' 3 J ¥m'puvinihpų pm\ ^ y J ĮJ

i i

Poneliai s/tam e name, gyveno nuo sena. Paulinos ievas Vincas, Vinco sūnus, gimė aa iSjOm. (jaf ir senelis Čia (j/męs. Tiesa, namas senio uvo medinis, bd {a iJ s per Oid/jį {arą sudegi, greita) sudrėbė molini, pa ­ name ir dabar gyvena'. /S6H m namas y erodai apdegė, mat, jos vaidai, ~nu iį& rėjį į mamą, sugalvojo siups/es deginti. M motis af!ai{e, Tip {ampu atstatė. jje/n ą ji/ta, j u j senovėj visi stott is molio. Stirnoje buvo IZ v a /ji, 3 mirė m a j, c 3 broliai i f & seserys urpuc Paulina ja u n ia u s ia ju tarpt. Poneliai buvD grytelninkai, savo /ėmės ntfurėjo f tėvai nuomojo d ho ptmės is Jfnpūnų F/eojinspo. /baigi?} jjinkOną pradinę mopupfą t Paulina Tarnavo pas ūpininpus -fuv/~ nrnpų ja i mo Roitpų, ' Manpų . i9 (Mm- ištepėjo u j Antano b a ranauipo, su ju o ^opsrgyveno pumetyne up jin p ū n ų ji buvo Pa mbar, nė pas" jrm ių ur j ridų t vyras- trpyedys. jim e dupfė / betpo Z metų vyras juo o. Paspiri susidjusi gyveno su pitu vyru, gimt o va/pui (nei p jo Todėl, pa d gautų pasafpą u{ pučus/ vyrą), ja i mirė antras vyras, ištepėjo u į K> mėtų vyresnio bu rnspo, gero "žmogaus, padėjo šio irįauj ’ nti vai pus. J a i senatvj gerai, pa/p s v. jo try n a i! " Prie pjepvienos gryčios parme sto vjo pryj/us, o satia Ją ,p rie ^al­ paus — ąrapą p jp /ą buvo pasistoĄ Pavasarininpai, pašventįno, prie jo vykdavo pavasarininpų susirinkimai, pun/ja i aiva piucdavo. Geouįjn ės vyjavo Mafaviną pm-J(uco palnely, o paim t-p a s Ąatpų . PrapĮtmpainis - tai tas patnetijpusiasaly, pur dabar maudosi Tvenp Visfpąfnis buvo Toliau, dabar apsemtas.

jru p a p a fn /a i- dabar išlyginti cfu painiūpai, p u / stovi p/npunų -įerm STcbup!ingos sa/trnis - u į m ajų maro papihaiėių f y a! Ten buvo paimo papinaitės, o g o t dvejos ė pašę {vyrą rado paupof/'ų, Pautų

.

tii/as e f Sub o eitat

cr. /?,.


чч

č knct Vrubli c?uspjtn t - Ja p u b c /u s p a ifify. f 95$m. jiaun orių p*

V

SyŲ-ZUŲtn^np jSpp.

Mopės/ š/iaunorią v/d. mapyploję, c /96! m. ištepėjo u j Vrub­ I/a uspo ūš tįauno, su ju o susipap/no p e r /a/Jpus, tada buvo mo <7 susiras/n ėt i i ' Vyro mama irt/spyrė 'ir atvažiavusi nuomojo bute pas Mocpoit/tnę (pur dabar tbrasai yyvenajf o šitam ė name, cjyvtno tparciauspienėfj i neturėjo va/pą, y im in ė sją atidavė j 'tr/tf/ų pney/audą, o namą p a rd a v ėt Vrubt/auspai 19f 9 m ir nusikirpo j namą, f buvo tip A troba, jerepai apleista. Prisiitaiė naują pastatą, susifvarpe. UJauj/no 9 ' va/pus, puriep a ­ sistatė nam us Ginpūnuosc., su tėvais p y vena ja u n ia u sia s sūnų kur Švedės tvenkinysf buvo durnynai, best S/Unam/ą pombfnatųi ja m e diena išdirbo 30 metąj re/pijo d a u j vandens, fa/ pastoje 'uįfvanpą ant S vedės ujefio, isbejandu iŠ durpyną, tai buvo orieŠ tS-ZO metą, Tvenį/iny yra ne vienas nusken­ dęs,-jos bendradarbės j m. sūnus)' s/ryęs n uom a riuf o sy p jjric . pop/uj H m. masina aiva/iavo rusai\ matyt, susip y po, i r vienas nuėjo m a u d y tis . Po peJią dieną lavoną šrovės alpiu, d t Šitam dale, prie pronto, jrrionės taupė maliną f ieškojo doku­ mentą f nes rujo ni epąs nejapinejo. X' V Užrašė ėo/c SaSacr'ūfė ' f996. 06. I I .

V ladė

tbrasienė,

y . n y m. P/unąės r. ŠJV. ju v /n /n p ą J jn j.

0 V e/ioracija nuvedė ją sodybą, ja v o 2. C00 rub, ir prisidėję

uė jy v u tiu s ; p a sita u p ę “ u ( ю/000 ru b - f9$ i m nusipirko i f y tšocįaitienėb s/tą ' n a m ą . ' įė m ė čia la b a i prašia, pvyras visur, t/am e o vvena j i su vytų jų su suauejus/ą vaipą Š eim om is iŠ viso * įm e t ė s , Anūpė/ Grctaį v

m.

v U y a s c

S q k

S u S a O u f c ',

' t996.C(.jj,.


Ona

Pond ten t - Gi/'nsJa/fe, g. /9/9 m. netoli Trysh'ą

3y v'

Jrf). ^

Jo s tėvai turėjo 3 ha (ėmės, ubu a n jsti m ir t ‘ i r f vaidai Ii/o našlaičiai. Onutei tada buvo V metai, j ą pasiėm ė babytės broli*, JįeJ vėliau pradėjo e itip e r svetimus, dirbo, j i Jo beveij be­ raštė, t/J 3 J(y r/cė b a ig ė . Sstcjėjusi aJ Ponelio (jis ja u C metai, p i mirė Jf u ( /50 Lt ij

PatJaus j j rJ °

m.

narr )ą . Namas buvo prastas,

molinis , augo viena vyšnią.. Ponelis turėjo ranJas, buvo darbštus, p /p tr jo s sūnus dabar, tad atremontavo, ujye/sc d/dėti sodų. rond/ai augino 6 vaiJus.

Per Jarą, Ja i bombordavo Jiaufius, išbėgo / Ne/avėnus, j a ! f/(o , ™do visJą išvogta f neturij o j ą dojum cnfą seną. Jei galėtą p aJa/tot/ toJį gyvenimą -j o J/u būdu. (geriau Jape.

Salia nam ą yra Jyyrduobės f o rytuose - isPastas tvenj/nys, ten seniau ėmė durpes: V v ufretJt

Jtcv y b /

. SttbacJtnė /990. oe.su>.

A n s jin a b . a. itb Z m .Jie p o riu o st______________ v

P y v. ąQy didės Z S

19. H2f f 53

Vdjausją namas ir (ėm ė qf/teJo pajaipat/Jim ą j o motinai, t Stasys su tėvais atsijė/ė Čia. Pajaij į abi Japinadcs -rytin ėj ir vajau'nj t Ja/ano p u s je - Maro Japdiai. ” J Žvyrduobes nuolat i f G/nJūną atveja ir verda siujjies, J rifvsiuj

jyvu f/u s

.

(/Ucu e ir b r aif c /. Sub&cttnt /9n.0r.S0.


u

fltn a

P a c fa u s Ų c n č - Dapsyte, a m $ m. Bulavėnuose f p</įtintų r v

v

'

/

(jyy. įu vin in !(g jm .

v

J / nam ą j i 13$2 m. j i j o i s senules Jafįubaifiencs, j i r i buvo jį o/rju si is dvij ą nebjfią. Mamas gabi bū/i staiytas №to-fO n>. ja jb a ific n č gyveno /obai apsi/eidusif vienam t namo g a /e ji pati, o uj sienos - paršo i, v/stos. Todėljai nomas Rainavo nedaug - ‘3.000 rub. £ fenai fa6aigatjo šiau/iai ir norėjo a'a gyvenfi-

J Jfuvinfnjg f m-j i ats/felė su T va/fg/s, mirus paejausfui. £/ena na lobai vay c- į namą įsileido gyventi vienišą vyrą, be ( aires p/aitaj s f dabarja m melaifj i priįiū ri j į f apvalo, (u.r jam dc'fis? t

/

]! o je n s ja /20 if/ Hįj a j mafįįas.

'

Vaij i ujaugo, /ss/jjrsft, pasją gyvena anūbas, tuoj isc/siąs J riuomeną, '

Prieš namą stovi jy ju s , vai(ų prieš 2 metus pasįofytas. Po fan~ tarp gė/ią - jersfų jo rm ą asmenys, sūrint ri nuo' a p b n jn /u h u i Ijapcliat laba/ senif peš j f pajaubrą /arą ma jp o u * *buvo is'jasti apf,^ l t o j , fa u M tą radį . Ten octriM ylus laidojo ■ tgnaJas, iy a n /is p er jebą, - Šaldavęs pevas. J i sodino p rie n omo n e r ju js , n e s ji t greičiausiai ujauga-

tjfojc (t/io pusje gyveno J)anitliene} įuri /MS m -m irė'. datulė buvo j/esiog puirc/s vejas fą drastė, vaitą nefurčio, ir Crntanu tar ūtfo vafdpiają nugnove'. K V ^ v ‘ U T ra s i &

I

/Q Q C

T - S u b a c fc rK O t

CJ~


£m ilijo Jurgaitienė - Orvydaitė, g . l$2Jm. 5,'ubaiČių Jm., net pairią

'

'

'

ßyr. įuvinin^ų Jm.

Šaliajo J gimtinės buvo dide/is mis(as J)/d(ioji За/ė f nuo Merje/io i j )aujos paplentėje, Ja spanguolynais- Tėvai turėjo /V ba ū{y . Varna nuo 0r/Ą Su pirmu vyru

čmifja iSsUjgrt, uįaugino Л voraus. O pricS S metus

įą supiršo su Jurgaičiu} Juris lig iot gyveno su seseria Jan/Įe, buvo senbernis. J a i čia patinga, labai g ra{ i vieta, t ij Jurgaitis nefeidpiq ja i ntejo pertvar(y/if Jeisti- Jurgaitis mėgsta išgeri, , tada ėn v/jo j / barasi, bet ano geras būdas, tuoj ats/Jeidjia.

"

jjar jaujas bėga is nosiesf - dilgelių arbata jucfįiovintų JieduJ , nuo akmenligės - tajajofes arbataPievose buvo JeJi šaltiniai.

y jjė f vadinami juvin inkais ? Va, ten, [ vakarus^ {u r tema ir auga m isjas, tikriausiai buvo e(eras, aš taip ąd/voju{ Taftos dafist ir kaimo įmonės ten gaudė Ju v į. Tą mišJų vadina- '5 Ниn botą­ j ą j сто pakrašty buvo Jvyro podniu Jas, Jifas painiu Ja s ten, ėur Žvyrduobės* ~ . -

Jodas yra P a rūpės invalidas j i s р е / gėrim ų. 9irtas ėjo gatve ir uį k a b i n o trajiorius, ir Yi/Jg j į ре/io gotą . pa i s u įe is iį patvede namo, m am a su Ja b t ja m j irto p e r nugarą. Jifo/e Jdio pusi/t -P ry ju j alyvose- Per Vė/ines Ąnspinienės du (je čia dineia ir' afdtga J vagutes i u,mo gyventojų atminimu,. U/raiė f. Sct6ač,e/?ė WO. cf., S.


%Utft nth į ų V'

^ aim аз

h a n cfie n

4 (*u0tr,

Jufaù'tnesJ


Aleno vai i i

'Jctsktvititni - cticinobrausPcnttf aju s »? įuvinintų

'

V

V

'jy/, /fe spedą 4/ v

Joj sendis Stanislovas 'fiambrauspas, y. ame /850 m., latro aukis S/trbūną valsčiuje, ja i turėjo panam ą, oj a f apdirbo o g u audimas, bet vis pirpo įėmė? gabalais - eta, Pabaliuose, pijur. '/cms y im i K> v^ipg, ' // j ų /3 užaugo.

J o j m am a buvo Vadptvioiūtė, nusilosusiol pnasiaėrusio bajore uja. J ą buvo /H vaipų, jyveno d vare p rie VbeJ/ų: Vaitpevidus urijo daug dvarų, ju o s nuomavo, ve! prasigyveno, bet j o j p o lu/inio paro siautėję

banditai j

į

j i plėšė.

Persipė/ė į

terbūnus.

Senelis d u ja i ir sūnui nuyirpo Šitą įem ę . /946 m. ja u n i )ambrauspa/, Genovaitės tėvai, pasistatė Čia namą (ne Šitą, beit jc etoje, nes pirmąjį sudegino p er parą vop/edaij. ' №6 m pastatytas nama3 f f arą jemės p /cte buvo pirmasis osc Vietose. Sr vienintelis. A-pJinp tęsėsi derlinga, dirbama įėm ė opią prūmų nei m edįią

nebuvo. Mama 6jo jo tos vienumos,

td pradėjo nuCmoh įem į. /iuomininppu pas/s/ate tm6as, Purią vien ifiaų nusipirpo mamos sesuo d a.b. Mes perią g a tvėje.

Geno vaite turėjo b brolius ir seserį . Mop^tis j 0 j Jfertės r»~/ą. tab. tnųnierią narnoj, tiesia/pro Taisą eiti negalėjo, buvope/pė ipi at Frenkelio (abriso, eidavo apjinp į triniaus ja iv ę . Kai p e r parą namas sudegė, ėmė joaspofą ir statė naują, nes ma, piu būdu nenorėjo iš čia pe/t/s, dėt /ėmės. Pasistatė prašią, lentini.

'Genovaitė buvo vy riausia, bet ištepėjo pUJputinė/i/aai ayveno su 'amą [tėtė 1951m mirė). J a i atifepo irdėvb r?amas/ purj atremontavo o sūnus, isvypęs į JAV uždarbiauti J v. statybose). Jasįa/ič/us buvo (aun/eTis, /eJuvos ra tin ė s futbdM ntas at„yPc „Ffnrą " dirbti trenerių susipaįino ir apsivedė, fhfi (jenovaifė , &n,4 dirbo 38 metas. «įaugino 3 v a p o j d u jo s baigė oupS/uauL rdotslū Kur dabar stovi bendrabutisf buvo šaf finis, sutvarpyta s vamzdis taisytast; pranas, supif tas patn/ūpas. OŠ ten v/si ėmė vanden/. /VetUmc ~>Qdinė prie JŠer/ės d s/o Šriftinio sėmė vandeni. t ų ra J e g .

Subaciene 1 9 9 1 . C l . 1 6 .


^ 1 /U

J L )'

v / '/ /

't f i d

d ^ č

&

/ f iC é d t t y d

/

f o

&

t Ą

t^u. j

\ y $ £ £ 'Ÿ

/ Æ t/ é d ± 4 ) J 4 ,

/td u Z Ï*^ KaQ

M *

dd* ^

J t įt li/- ?

r^

*

I t

-

*

/ f id U

J *s £ + c J + t

J

Л>

^ »f- i/¥ ^

&d . h

* ï%

jf u + i/ t f J Q t V bt

/l

А-Ю 4

:

Staofiq Miesto Burmisfro»

*

Я ' С С < -1 4

&Ы)

o4 d4U4y'('Z 4 $ i*n

J ./„

Я^Ы4

d - s**.

■ (T to

04

-

4 b ?•/ «


V

- ,

r &

V

7

-

’ * • > .* V

,

* •

rtN T fiN O D f t / i B R ß U S K / O

MED/N i O G O N T A Ib

D E N G T O <*y a JEA/A M O A/П n o STATOMA

Š/nUL/ų .

Л

7

P R O J £ H 7"/S

Р П / Е Г 7 / Е Э Т У У , 7LU///M С £

X E L .

■p *t- .• ♦

;

i:

»

'

• »

K

%

.

F iu i/ is а - в .

-

T W

v

ų z ią . JC&b+r

b i j / v L i j į i , 4 - f - . f f Z 6 m.

/

:

m

i


чтил с т о я P L A N л я / п а я я и з х я '/ т е ь

и/к t u и e

M/£q. нятвяя. * + o % } f f . * o y / a. m

*

*

n £ D m . я *и ен . г/я м .

/Ъ Ь/я и LIU.


Lietuvos Bankas

I

'

V

-

^

g./.u^>^ S k v r iu s

I

193 m.

$ ■ :

K v it o

I

d.

№ 1 4 6 0 6 1

l _ P riim ta iš ..................Z !2

i

i!:-

U.

P a d . ž. N r .

'p i/.

...........

šfrcuvur.

&

'<.r,mo dvaro

s - *></>

i

2 0 2 9 0

žemės mokesčio už 19į q * . j S M

>

p a g rin d in io v a lsty b in io

t

pabaudos

.

.

.

.

. 1.

.Lt.

.

.

K savivaldybės reikalams . p ab a u d o s’

.

.

y

.

.

.

..

■ »valsčiaus. pusmeti

.

/5

d.

L t ............ /....

d.

.Lt.

Hv

h n z<>

.

IS V IS O

i

-

f t o 'Ū H E .

*

i ■

I

LIETU V O S R ESPU BLIKA

iin lli Mleslo SaiUalflylifi FINANSŲ SKYRIUS.

h ^

Nekilo, turto savininkui J j? .... *

j

/ y

A/ A i t i

. gyv

K v i t a s N r. ** ://> >

E Pfgaf S( kvitą už nekiln. turtą, esantį .' ' .L/::f^T."k .’....y.... TNr.. kiaulių Miesto Savivaldybės kasoje gauta: 1938 m. I pu sm . nekiln. turto m ok esčio

1 •

.

ga tv ė m s gristi ir žvyru oti

t

4 L c i~

.

ii 1 »0 3

1

I

L

r -

£

2

/M 'd A

-t?

Vi so

A ,

g.


S*

17

"r

II* .

.

i r ii ŽMONIŲ! D E P U T A T Ų T A R Y B A KOMUNALINIO o $ i o s k y r i u s i ventorizacijo.s

Techninis Bintas

REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMAS РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

ОВЕТ Д ЕП У Т А Т О В ТР У Д Я Щ И Х С Я ТДЕЛ КОМ М УНАЛЬНОГО ХОЗ-ВА

нвентаризационно-уехнич. Бю|о 5-0 iv O n O M O d. — 19 s a u lių i r Iššluotas ...................................... \įr.................. Bi.naHįj/ Cy i . Ж

i

Komunalinio Okio Skyriaus tame, kad namy valda Отделом Коммун. Хозяйства в том, что домовладение

---------- gatvėje

miest. (gyvenvt.)

Š ia u lių Щ ,...............

»g a l teisę \ »регистрировало по пР 8 2 ^ ^ к nuosavybės teiserafi ................................................................................... pasiremiant Darbo Žmoniy Deputaty Vykdomojo _ на основании peu ния Исполкома ’Депутатов » miteto sprendimu №.. Л удящихся за ,

Rygoje ||игу

.. iš 19 Ф .^ п . от

19

fi^VCkSQXJ*$\onAo, ро № /

Д . И

л

и

v

9

фонда, под № Inventorinė byla šifras 46 9 V t Инвентарное дело шифр

P* •».

• "V y * j t lj f f t u i J a n o n jp v a rd a n u i. 4 * * »/у \ ■ i. * (•

1Р., f. А . Т А -

Kom unalinio Okio .SlfyrtAus V ed ėja s Зав. Коммунотде4ом ^

t o

'•

d. ir įrašyta rejestrinėje и записано в реестровую

r.

*

Į )

Invenlorlzac. T eclm . B iu ro V-ka Нач-к Инвент. Технич. Бюро •« м ’ V iln iu je

30. 0 0 0 . 1 2 2 6 -4 9

<7 /

V

Г

а

у m

j

P s -.уrnima > kad

kfc-

»

nutarimu v r .

i.

2 pil.

ta

valdymo

prie

i

ra a

s.

Siauliu

i'r.

arusio

Klėsto m* n .

..u r in in ^ u

rt.

j

aersfs >'r.

V y k d 2n c j o

25 d i e n o s

СагаЪгг u s k u i / . r .t v r u i teis*

/

p r o to eolo

9 . c’ t a s ? r

sklypu

K o r .its t о

i

..į r

1 2 7 0 m- e s a n t į

21.

Pa yra-j ima s g a l i (.jc. t i k su ■batr i r t i nt u s i t u a -

ni

>


Kom unalinis Bankas Šiaulių Skyrius

.

‘areiškimas fmokėtl gyvais pinigais

.

v OtJUU i} fC L U V T tO

įs&ssLJŽ

O u u A JD tJLjuO

$La**uZh1cI] 27

| D-tas 33

nU /ut. uSnot. o t s o j |r-^)f' .i— ----------

,

4-

misjt/ei«.

. ą i Ą t u < *.« * « * < « /

« *.

4j K-ias >

. < (Pjgffi dŪjjįjOL* /f 14KM -

( Ą c t t j* . *

c rd n č ttrU rtu & a

y 6

d

. --------- —

ęf'.Sfafč

„ f ?.

j « 4e


.

r

О б я з а т е л ь с т в о *

••

тысяча девятьсот сорок . Ц4-&сг г Кг'? * / ' .

.

Город .

. . . . месяца г. Я, нчжсподписаЗшннся Й / > / видал настоящее обязательство .

_I•/

-

. год

дня.

Т

.

/ с, • . . . . (фамилия, имя, отчество указывается полностью) . С с * < у ....................................коммунальном

* /

банку в следующем:/ 1 1. На получеш/'Ю мною\ т

банка

ссуду

в сумме

. .) .............................рублен, сроком на . . Р . . лет и I (прописью) |/ . £^и*л От ааут процентов готовых обязую «» не позднее . . . . . ^19Й* г. восстановит жилой дом с надв»рнымн пости'Акамн, находящийся н у ,| с.................................. 1 ' ........................пе; 7 < ?о с> 1 -

рх

/!

Обязуюсь произв§1сти восстаиэвитфънуе рубсты. 061

/

191* .

С Т О И М С ^ Т Ь Ю

><*£V

*' Г £ З С <

в

J

\ 3 0 -0 O q J J j y

r l . / из|кот<|рых [не генеа 309/о должны быть/ вложены мною ка наличными средствами, так А_ф тем дримейещф/в^этй с работай труда моего /и ч л е н * » - моей семь: 2. Восстановление дома" и надворных построек офз|ч у ю Ц_ _ вдрти _. _/ _I (/вблк)д _ _ щ «*|*Г строительных противопожарных правил и несу полную ответствен ностВ^ Дс/^.У^сЛк^Ли**^ (ж,3. Ос ашение полученной от балка ссуды вместе с процентами по к я о<5яр\ТОЕь' производит ежеквартально равными частям^, дачная с . 15 марта, за II квартал — 15 июшяТЬаИП квартал-з. 15 сентября

£

руб.

_ . . 194^гс/да; за Г квартал и за 1 IV к*аот/л — 45 декабря, г

I

/ И

л Г

У

Проценты, причитающиеся с мтяАср /дця*>4ыдачи: отдельных.* я/\ряГ 'ссуУш- до ■срокя.Лкончан: •.,4 ' ■■■V Л ■- ■, Ь ' * / ‘ восстановления дома обязуюсь платить . .. . . ■ . . . /. . 194 года.

r/ ” s i

i

; П ES ;т о £ il.D a n b r a u 3 k a i

OOS

w .

A n t a n a i,3 t a s io

Ai Gy v . Ž u v in in k u

g t .ilr .

21

.,^'гого i.H K C fi

\

,Лui й

P

r r a

i ^

š

a

a

G

f l r a

d

o

i

a

u

l

l

į

U

i

3 3

t

o

V

y

k

d

o

m

a

s

i s

:

1

l

:

■».игг.., J ССР Ar

>

m in ,/_d .

te tm j

p r o t o k o lo

N r .48

T a m stų

p a r e iš k im ą

t ik t a i

1250

m2

i š

1950

m.

g r u o d ž io

p a t e n k in o » p a lie k a n t

Ju m s

n au d o t

žem ės.

/. S ./ i.V .K .

B e n d r e įc

X ' *•

V

4* / Й

V

d

m ė n .2 2

e

d

ė

j

a

s

О

В Х Й

В Г Л

З


R tcfino M on tvilizn i - Ambra it vf eidte, q. I9ZJ. m. Fabalių c st v *

v

p y v .

įu v in in ^ u

3 /

Abu te vai buvo iš Pabaliu, f furijo ten trobelę t ha jem ės, buriofe aup'mo bulves, daržoves. Jiems pim ėd va i^oi\ is įurią 3 mirė m a jir f seri/c Marytė (t U m. amJ syjj vakare nubtjo į m i J ą

uogauti f ir negrįžo, pado

ja jm a u jtą jo s pačios s{arete ir po pabaru p a f šią . Prie mi j o p y vcno iv f tmopus, pavardes neprisimena, {p r o labai'pykdavo, {a i v a ja i f miŠ{ą tepdavo per jo pįtv6t {aimynai ąirdė/ę, tarp jis 's a te j: \ Vieną užmušiu, h t i n d a ftjs '! " Mama norėjo'paduotijį į -teisiną. v jepina ba/jt H f lasęs Įšer/ės m o {p {to je, o paskui reikėjo padėti mamai Ji turėjo patraukimą siūtif iSsimofjno. vyru fsJ įįp d jiOną . Ujauyino J

besiūdama 'sus/pa j/n o ir su būsimu

vajus, vyriausias,Sūnus, ja u miręs.

Jos teVai Ambrayevicj'a/ is vaf d f jos nusipirko g tra f ėmės ir 1930 m pasistatė sitą namą. Ap/in{ buvo 'vien dirbama f ėmė ir pievos, ti{ rusaip o {aro pradėjo sodinti m edjus - atvarydavo mo{t/ { ią. Visi j/e dideli medijai, parjos-pasodinti rusą p o {aro. <' Tėvai labai dauj dirbo, {ėmė buvo je iQ , f aje. 3 {arves, pieną ja iduodavo mieslieciamjf aupino darf o ves. Pamoja ptas/pyveno, susitaupė ir {a/pirio y . / tada S{trdy{lą p. vadintą medinį namąf f-ią

'pasistatė didėtj

butų, sa{t bus visoms sėstoms du{roms.

Namas per {arą sudtjė • jie { juruau tin{ efeso buvo šaltinis, Montvilai įdėjo vieną rin {jt semdavo vandenįf bet dabar vajai prim eta siu{stią .

Vasario mėnesį su d e jė ją { luonas, matyt, {aspadtejė, sudepė sienas, vistos, faimė, {a r vi spėjo išvesti. Gaisrini afvaį/avo p ratai, bėt Ąf/mpo netoli sniepe. Jos draudimo polisas buvo pasibaijęs prieš S dienas, nežinojo, { ad rei{ia patiems pas/ropin/ijo prašysimu ir nit{o nejavo. C / Š r a lt

& įiė

S u 6 a ė iū iė

•£. Su6ac/cnz / 99$. Of. /<P.


i

J

œ

t

'

/ к / ? ,

l

i

v

Jos m am a ,

ia

a

i '

c

З У - ja v in i nJą

'

cjumi vi g jv u c o Jenpjjojts f itu /c

ш Ш а ,т /c ą ė jo s f a / ш

ш

cūtudŪM.

J ia n u i

& aliaxuM joj<L.

Ш а л ш /s , ш . (м м о

iH tfih «<

lcd vu ,

x w tijb 3

/с и р /,

oJi

ju d i -

hzJjCinXc f 'ju

т $ Ш А J jW

m

lip o

lu vo Maqj

v o ji t c i a n n , ju o s

JaJiiMjuu

h t iv d jjj.

Щ р tolyg u , /Ji

P a u lc ù y m щ

je u ,

éu vo

х и л си

Juu

ta w

-

A v e ji

M ū jjL jt t . j

УпзТелХьирду^

Алию

v o jje d o ù

(p p tru js hmjd tu, h u ou -

ė jo į

i/а р а л щ ^

J o k c t a ja t u

bvdLjujc.

Jcuutcj g t į f p f A tt xc J 0 cM <vu eū ją / a į У stepėj®

Ö j

ja x tc u w , Ju tio

ИсХшщ, о nw~tûtü - Aattcuuut.

cùiio b /iž ą

"**#< >-

ь и л щ , huim

fe n fc ,

J o / jc l a c je n i t w s u

ten, c jjv u w tw o gim èkÀd.

Тощ

K tS

c /o ju n C M Ïu A ) . S a v e ta x

(ū d o j (įajLUŪLįi alojtucu xuMdtūMO! j d kuį

/

(t a p t f

» a ju s . J a m

la ttc u u x s t (j ° j c d i

IJaAJCdūouūLcuį. f y v t i v o

é

/

33т а l a w

N a X cd tjO S

d/Mjjjof Ja/j

134! nu , u j è j u } jiūaJuul

Į* Z e t m

la t v io Г у Г ' У ° ,

\J .j ja fv u o s . IS

4 . н и no Qcbfuiô^c

c

h m ojo lietw iisja .

teJsf/Yėj f c d d j t / v j/ищ Алию тр/хсошц. Ja vo lu .

m iguM, ištep ėjo 'u j J į to, purus touujo d id e lį namą Pcuicvt

Zbnq u j

/4.000 /ucê. ju vlcIcu x, pt'/ipo

Jcaà, aw U. J i tu y jt u i d a v i 5 ш Хщ jjr u u i

Щ

Jgvu u c

taijosi. Kojuj Oj

VtįjLO L ū lu u u .

V ota i

Puuuja

/50 Lt.

-o ^ U j

H o

ÂjajuJü, tih s x

eut ctvoa?

— Taip. f i f į t il p į ,

k e t a u , Pcuasvtpu ^

£ a J J S ^ J * * 0 * * * " 0' *

S ijo ja

tu u C U p U '

Z i & n u X , S Z tle L tc J u b i

Уилхц l a A

Щ. ооо '/t u é ! Juitpо nи

v c ù jy

vi e a u a . S v t c j a l a ,

IiûÂJLLjQxMXC

Âu m o Ш е и

Т а / щ / up

S /d a liu o s e ■ S a co

CUcÙLC

B o lx tU s p e .

(С Ц

M a ita .

TiJ v o u U o o ų

boa a l i a i a n t į p a d

n e /u , -

lu d a jw ic u .

k u tH j f ш м и ,

Ш иц

fe

/ е л J e . W s p j/įjy t t f i d jė '

'

Ш и ш ь и и щ . Ht

j 0J

J

n à sm jd tp j

flofuiu ■

Susi^uj ji/HUÙiCü04,fUjaju_ r o b 'd c ù

кг,


S

£ k n a

UM > o rn e n t

-

*5 u n Ą ū ž t,

q

t im

i

Š

iu u r c

cul

turiUnįici £(jcLuu, t o jų w jie m s C a r),

m jc U

h ūmo

c li f

CUAÿO

J ų

įia/M

^

- / Æ C Ù jQ jL

SttuĄ cUcctaMt l uatjoui,

S t o n iu ,

/

6

d v ty c t

t)/dA tidox/v ju ls

fajoùa S/auMmost, Iu a v datoj. ïjcluVl

įt a u d o d f o ,

y

m . ù / a u l/ u o s ^

s Q n w tia v C u , J fftjs Q .n o f/ d j o s

oiuo/tvojo tua/n/į Jljciti 001x6^0 j .

jio ju i

o

j y s . d tc/ u A m

^

J o j

. / U

n a in u i

'/ A

sl o t i

J&WUIS.

3

ja X / y . j u N

u x )

J-

t

ta u / u j

CLM -

A iA C & į

{cum q jo/ùjl S d c/uu čjCUUį~LJJi/u lco u

S u j i lo u a s

tjo ja j i/fejc/oM C la jLu ru ;.

suàwu^-cUjl jtfiAjûdoMo yeu huihuq la iAI - / ta in yd į.

yj&HĄ

lied tu/Ujo AO rrutiĮ f /ruât lAjLdhAjd ! IoXt(jLLctofa. jc/vosc ^eji/tdit fû t w je c u j k tU u c m a ja v o somo nv/iu į (fo jd jq uisicùUtf. PciACù iw^ tiocu, Jujr) jqmuiJcUamo. J a i segėsif iaacucIcl ctuoio (jamicuac0J0/ d it Jjûmo temimąf ju d tci/ou įtujo., o jo u a ù UAŪsItfdįict foLeta ÇitUXL /Lcdicfo, įsolo į '

'

r"

«

i/Laukinį la a t(/&{/'omo j

,

I

Tdję. duen

. . .

'

^

jltitoO, į Tcui/ULCĮĄ ! O u it/l IU t/OjčCUų I(CUL&LVUjU5 JOMUUiOL/V į

SiatdcuA- d<JitcoQj tu xu uia ju A t iïlija , jO jolujoda A ču jytjo a u / o, C U m O o tū M Ą

c t ijo

/l u a o jl f

/ d o u t u jL j J c a j) y o i/ c J o

u t)

SaaM J lÆ ï J

.

t į

ÏI .

t u je

v y tą

ii J A ju

t)

lo m

J jC à u u i /

< jU { °

la

(

įų

/31/1 *u.f

o j iu l o u a m m j j .

U a Oj u j /Uj O

a

jc u

f (a it 5

u xu u q .

i e d

u a lu a c lą

y

ê iu t

u je L u v o ,

ttu / o

O

jU

į t / ū jO

CO U o t a u

, ju

u

j

ju a s o læ

i/ a d ju s ­

in M O JU d L cu , tu o j j o

ja A u t a t t

C e c u 'J J į y

a .

McUJbL, J

a a m o

ir t X o t a ia u

jilu & t u į T o jo I c l

UA) Su

J v to

f.o o o ^

įu a m a j Cu U s

C O U o u ja j

Č o u ro K tų . j

o U a a ^ )f j u

t

~

m

j s

į

UiĄouM Um ll otalc lOAJOMjue jh iu Z t iu u įj Sitotas /ui itaA c,JLO .i('iA d-*xi>-m tra lcb j& o jt. sLtM i aucyùx> P u J / a u įu d o U o & tsįfe } io iU t« *A fįį(i fu y iuuJiUJUO J OÙ (ULttpOA. fttU joj JOMAU J 3 U , lAj/UlĄ -(/(M £ūt -u ja is ' (a d ų , (jLjiruuCi. S tU a tlta i ui/a ï c

x7.

t/a itjp ­

Subacitn t ’

IV $1 oS /r.

i


v

7u o /a s

Norkus, g. 19M, m. Siaut i uos t ^ 'Stcjanju NorkjMt - diįausjoifė, gjg/G m.Siaubuose

gyv- Šinkūną **

J. Noragus buvo nemokytas, btt su thar a {bėriu, taupus ir, dirbdamas Vojpts vaistoėjt (dab. „Valerijonas”)jsu sita u p tp in ig ų ir is gydytojo Sal{aus{io įproįesoriaus tęvoj nusipirko prie. Taisos eįvio penės ir /SZS m. pradėjo statyti namo,, Sftįonya Biįdusjoitė i J vedybųgyveno „ / {a u ja j \josgim tasis namas /{rūmų gatvėje dar tebestovi. ja s tėvas juvo p e r T pasaulinį.' {ara(l o mama dirbo „Fortūnos*sa/dainių ja b r i j [prieš dabartini centrinį paŠfąj. pati Stepan a j dirbo /{qgano „Siaubų audiniuose v yries Šv. Jurgio bažnyčią t o {ai per darą pastatų, susprogdinoy fabrikas persi{ė/t ten, {a r šdabar \ Vairas * ' J. Nėr{gs 'viją sveikatą ir ggvenimų atidavė „ Eln iu i* pradėjo dirbh nuo i S m. amJaus darpas, Frenje/i^ paskui, po kariuomenės, vėl ten grįpo, {ar dirbo prie rusų, pcit vo(pečių, ve! 'prie rusų . -Jįada dirbti buvo geriausia •? -Dirbti visada gerai. Tiįpric Smetonos savaitg padirbęJ gatė/ai gyventi

visą mėnesįf o dabar ? Per n pasaulinį Jarą ju o s vokiečiai iškraustė, nes čia buvo {ydų ydas, kurio riba ėjopagal šią tvorų prie langą . £ atsisveijndami vokiečiai vaįiavo „benjoveju'’ irpadeginėjo Jas antrą namą. Sudegė irją Sis rajonas Smetonos taijais buvo tanJ/aigyvenamas, oujšciaū stovėjo vien medinio/ namuJai. O čia buvo eferas/Jur auga berjai Jrgtuos hiat - visa tapievelė i Ji „Sauliuko1 * įur dabar stovi Eįcro g. penjiaaujšcic buvo Šaltiniuota, J/ampi pieva . besigananti karvė dar išlipdavo, o arJIį tekdavo traujti. Aukščiau, prie Japinfų, odininkai eidavo į ’darbą,pasi­ darę taJą iš sujotų midiją ar ŠaJų . ^ > įpkš d^ras seniau buvo Į Didelis, švarus, su daugybe įuvą. Dabar iš jo padarė Judrą, visi {analai su nešvarumais į j į sufeja- Seniau J. tior{us turėjo savo Valtį, {u visgaudė. Daugiausia buvo ešerių, lyną, Juojų. Vėjų . "Ar nesivaidendavę , j u j {opinės priešais ? v

- Visokių Jatbų būdavo, bijodavomt n a jjį eiti, - sa{o S. Norjienė. -N i \aibCį nereikia, ašpats mačiau, {aJpperpe/bės prie ejtro mirgani Šviesefts judėdavof - pritaria J. NorJus. v ' Dabar bijo ne vaiduo{fių, ogyvų įmonių - įai S. Norjienė nori nueitiį Japincj, Jar pataidofi jos fe’vai, bjo , nes kapinėse ptfno pijokų. U {ra S 6

3 a b a č ių tc

1 9 9 c . c v, / j .


Ona Sopitni - JMŪnOitė, g. >310m. dairiuos t u / v-^ gyv. Vo/difutės ė/a, J/autiuosc. StndiaL J jjy ą o i turėjo namą jairiuost, tėve brolis Petras buvo Amei{Q f i ' if*r u( s,“/r^)0 f >,n,J (4ifaKP3p d sip irj įemės. Mama-nuo Pyyumą. . ų auyo du broliof ir f rys seserys. Vyriausias broi/s farnovo kariuomenėje Haunt, vokavo Įiemą p/rįt/ a rj/ų , peršalo ir mirė. Pati Ona ba/yc 3 skyrius ht/t/ų pradinėje motojoje. Jų visa'seimo sunjai dirbo saro SD ha d jje . tujino bekonus, ii vakaro ruoš ve/ė į Šiaulius, uįs/imdavo ei/ę prie yetejn kelio, per naj į tau/javo ju os bĄonus išvesdavo į užsienį. Turėjo savo j/fiamąją. Vienais metais buvo dideles liūlys, prieyėrė bufvės, neuįauj javai, duonos n e u įfe j ėmė/s įydų •• ttįpaimtą d dtj'avų iaįjjo yrąįinf/ Z u ja i Onai 6uvo ZZ metai, atlaiduose Stačiūnuose sujipaį'no su Sopiuf "sis ntuj/yo atsiuntė pas bus. Jopis turėjo du brolius ir dvi šešeri vienai dar reikėjo išmokėt/ P.o00 Lt dafį. jaunieji apsigyveno Sopio fc’vt namuose. Turj o Po ha ūj,auyino linus. Pat/' Ona, gfvaį/avusiį S/aut/us, eidavoper trobas,siūlydama rauti tinus ir uįsid/rbtr. U į s/ej / / (Zox/o s/eįsn i.y. POx2,0mj nurautų t/nų duodavo 3 d., ma/stą, najynį. Medžių sodybjt nesod/no, jie patys /sauydavo. Tp ej/ęt narsinetęs is miško, pasod/no vyras; sctj) bus naj ° rtamo ba/jams. 7aip /Ir buvo. tna turėjo fabaryray/ų yėt/ų darįetįįįvairiausijuryina/f^ysų jausin/u. mainydavo į jtoįją juryinų rūsj Jf/usai Scstad/cn/afeja i mama duodavo pusę drenos ta/svą pas/yraįnt/,palaistytiyė/es, smė/iupabarstyti tojuc/us. Nasturtos - nuo u'idtji/nų, ,baHaį/e dės - nuo jsut/o. Ntidi deeion/ų buvo jinet/s /s įyyro, bėyo satt/n/s; vanduo buvo sfcbuj/nyas, y y d ty it eidavopraustis. £>abar n ie j nėra. Pic bcconiuc kuve du mat/ eįeriuįai, prieitiperpeties neyatėjai, jaut/s s y j nusmtjo balnai vaidendavosi. 3 įvaįdts iŠ' ajerynoprojg juoną p rasf/njdcit, įmonės inip /r sakydavo: „ y r n jjs ' erna t TėvaiJmmj ncdeisdctVo ktikis tirų šventų naj į , nes tada mirusieji vaijciodavo. Juos Ju ­ dėdavo. „ st/u jf J/tuj ! po kambarius, durys darinėda vos/. S y j tėvą, įyiėtė kunr'yų, įad patvent/htų. S y j Cna nuėjo į vaįaruskas į Btconis. Tėo atėjo t o j pusamžis vįras su ned/dete" taedefe ranįote. Jos pusseserės vyras bui/o nesento. M,'ręs, sedįo, ar nori pamatytij į f Sumosavo laidelė ir Visipamatė m / rūsį. Pusseserė pradėjo verkri. Onos brot/s pasakė - j ne j , M veto tai nėra, tQj Jis ve'/ mosteij o ta^dc/e, ir yo/l/t^ p riyu įėjo cfauyy

U //a sc

Su -S ct e /e n e

/9Ma?z /</.


J

Ą o

\ '1901 M ETU

& LEUSZU

Geležinis kryžius p rie sene namo [Kalin Narna, ( viena, p i r muitu, šim šis rajone, Dabar jvven a Ona G abritla/lienė-Šim kutė,j. įgis, n. Jurta/ Įčip' cjjvena nuo 196# m.) raj-

fr tse z . Subacięnč


s/

,

V incas

Šiauliuose, b u rkcu sp a s, y.i$o*>m. S/t V

y y I/ Į Vyšnių 3 „

V

^ iburpauspo

namas labai senas, j į statėj o tėvai, pats Vincas čia J ,f7,ė ir uįaugo, J is tur jo c/vi seseris, purioj seniai mirusios. V. čurpauspas du metus /anpt pradinį moPyplą jie Prūdelio, į purią j į nuvedė mama. flcpa spaityfi nr rašyti. Prie namo yra H'arų (ėmės, (rita (ėmė- Z ha Pabaliuose ir frne. Piūddro yray 0ievų nuosavybefo gausdavo, įw gyvenąs, satydave, į,o.d p riim i estu, bes S miestą nebuvo panašu. v / y Visą gyvenimą, dirbo - ir ant ąef/petio, ir Pas FrcnPtJį, ir pitur. Be darbo n taatima. ' v / ^ ' Pakartuvių gatve vadinasi todėl, ta d čia, ant patnetio, caro vtaiPais pere m irti nuteistuosius. V

Jo Jodo jale, prie gatvės, šio vi 19111 m. statytas try p u s . J i pastate, sudėję pinigus visi era gyvenantys: Jie Viešpatie* graso išgelbėti tėvynę ir nuo rusų, >r nuo vojecią . '

i Viešpatie l- saujoj

Jlipu i mūsų | Tėvyn%

nu v „

s ie s

į

Uįrašė ir g tęsi į- Juc/apaiiyfė

p r ie š ų

/990. o f.

,9 U t m a j » y / i n / ė s o c tįg

H


vuoJc, M arija G obitn t - FilipaviČ iūtt, <j. t9/9 m. j jauta J

/

J J*' ActEckftUOSC^

Uįoupau Pabaliuose, ėjau į tylauto rno{y{ją Papyįjų ,r ShrdyŲos (Jai. yjiricįyaJvių {ampepas{uiją nuonovi, o pastate V. įudirhs mūrinį m o{yją . frit, Dvaroy . aupo {e/i mec/į'ai, o toliau /idp v.pudijos m-los tęsėsi Šapyro /duja, Par^t buvo urvai, buh{eriai) visi sncpjo, {adjaisjo (ėme aafimu susisiepti jų Petro ir Povilo baįnyc/a, c toliau- !/n{ ūatduvės. iįi {aro Šiauliuost mūriniai namai stovėjo b'{jniesfo centre,, o {/fur- map Mediniai) {ydų {rautuvėtės. . Pabaliai vadinami todėl, {adsed/a d/defės balos,pe/{ės. Jas nusausino, {ai isptsėjrio v/ iŠ įe{yvos/ Prūdely• {ai buvo draud(iama lietuviška spauda, įmonės rinkdavos/ įj>c/{cs cuif au{stumėĮių ir skaitydavo laikraščius. visi mo{ėjo spūtyti, kode! burdavosi į orupefes ir {Įausydavo s{adančio. Mam> ma ma {/tiems skaitydavo. įandarams valydavo, {a d renyPayey uj/nes. J/tolo ylyname /auje pamoję besiartinančius įandascts, afs{iri oūrdrai susidai­ nuodavo ir slėpdavo spaudą jcfpėsr. pandorai niepad /{adančių nenutvėrė Tarp Prūdelio ir pfe{in{tfio stoties tc{ėjo dauyybc Šaltinių. Ti'{nausiai f it buvopydariliej), nesprieJą praustis aJvaįiuocfavo ponai. k'um/od ė buvo nemaįa poną maudyjtt. Prie Prūdelio, ant {c/ineto, {crš nusĄa/k !ius/ tenpat ir laidojo, stovėjo {ryįįus jdabar nuverstas) ' Smetonos /aiįais peraiyyveno tie, h v turėjo darbo, bedarbius įdar­ bindavo savivaldybe, ten u{sireyistravu$. jiemą jie valydavopatves, {irsdavo ledą Prūdelyje irj į veįdavo į t rifaines- Pensiją nebuvo. Pasenęs dorb/nin{as turėjo yyvtnfi /s* an{sctau Ju{auptų p/n iyų . {ai prasidėjo {aras, rusus is miesto 'Jtcit 'išmušė', nes s/c nebuvo {aru/jodsrrenyę . į aiyrį(o tušai atyal, miestą tabai suyriove'. Po {aro prasidjo trėmimai. Mes tada py venome nėtoli oc/cjin{efio stoties, tai 'matėme daup ištremiamąją, gabiausiai įstrijo, {ajp>, mojuc dama mums pro vapono tanyąf manuta{tūros sa virtin{ė j/ d ė ' Šilans{ienė sau{ė■ „ p i ji sveiki, b ropeii lietuviai M Vėtau buvome išveįfi ir mes su vyru. J{ai prjįome^ musą ntįsde/dc j Jieluvą / nes fa/{ė potrtiš{cu nepai/jm ais . J/vajiavomc / jotu j ą ] {u r priėmė'' ir rey/stravo visus. jyveneme /0 {m. nuo Čadrų š Veliau do{umtntus mums padėjo susitvarkyti otra moteriš{ė- architcjtc ' Šumskiene . Po 3o mefu’ perlraukcs ve'/ qa/ėfom ąuvtnli /iefuvorė. 7i{ aupra f/{o {usjojeJ 'ištepėjusi uj ruso/ v

ŪZfašc J. jrycihatis (as


Rtcjjna

Тоз/епе - baHrusoitytC и

Чу

Tėvas Jjton аз ш у /77 -

( j.

'

b a lt rudaitis bu vo

а.

1919т. 5. nuliuose

' 9у v. 4 aiin austо (=-9aParį(uvfy\fj i„ 9>d a(sijoję h j '

vaistie ių sūnus nuo Padubysio,

'Jų U{OUao H, vienas bro/is išvydo į Ameriką . Paskui Jonas

a h j(o į miestą, dirbo P ep y { j o j , „ė!n y " p e r vienas vestuves s us/paj i ­ no su Stase Lau(Jcv/ė'/ū)e pradėjo ateiti į

n om u s.

Mama Stase Daujeviciūtė buvo bajoraites Rpbinovaitės nuo purŠėnų d u{fė - Ru b/novai bajorystę buvo nusipirkę, namie pafbėjo I j fen{is{oi■ Rabinovas išsipirko nuo retpūTų t jf vėliau ujmusė {a/m e . cEmiliją Rubinovaifę anfsti išleido uj Laucevičiaus, (uris iuoj po vestuvių paprašė jo s s!tūbinio {itdc, mat turėjo j(o!ų. Jiem* jimė Į dujos Įjos mama buvo j i virto) ir po (/e ( laibo-sūnus Ak{sandras. jyveno ja u Šiauliuose f nuomavo nam u(ą) Pur dabar „Jaunystė" Vytauto y . 19/3 m. S . 2au{sev/ciūtė ir p ба/lruŠaifis apsivedė. jim ė Z j>crniuPpi. Prasidėjo J pasautinis paras, jeoną paima {ošti op(asų, o Stasė su savo seimą ir vaja/s pasitrauk / Sibirą f nors jeonas ir lipė nie{ur neiti, nes jis pašepsiąs nuo ap(asų. Sibire abu varpai ir tėvas mirė. J JieJuvą Ji/Jo 1918 m,per lajraScius susirado4vjrą . (9/9 m. yimė Regina. JS viso buvo d seserys iP brolis. Tėvas

nuo m Z m - dirbo „ Stny */ ja u d a v o

в U per cf/eną /r

nemokamai p ried ų : m i/tų, cu k raus . šas Fren{eh( ja m

buvo vonią

nusiplausti (dirbo {ū r i{u jt n r c (s jų n ė fijjn o , bet n/e {s Ir n evo jė.

(9Z3 m ле/t vrėfolc pasistatė ba 'u {ę,be /angų. Tar buvopirma. namas JШ 'v id o sc /h t a lp ia i buk> Umieųdf. nuomojo is ju įn iį ir ^Mitjalaujhį, motėje J5j// per m dus. Susf .

iaunė' f. 000 Lt ir rusip i ję v ba/Pius pasistatė šį namų -/9 Zj m 8 taina iŠsim ojino siuvėja , u { Šit (in ės supneles pasiuvimą ėmė ^ Li- /f5S m ™ vy (° P«> / TauraJ l j i JjVenot nes Hienas dirbo .. Maiste ", ten va(a rėi j susфаj no su faįiu baftrc Šartru rr aesivedė. d'mė du sūnūs. /394 m arėjo frontas, vyras rak, bėjim is č ia , nes bombarduos j e/eJin (c j namų į y ja ictuose, ZZ (m . “ { Taurajės.

jis buvo suradęs

(buvo baisi irėpos n a P tis: audra, nuo ge/ejn Pe/io n u M c vagonasf liūtis, J i su m arais va/ ja is (o bū R ėsi trehc, (и гф 9imt po Z mėnesiųJ sėdo

/

vejimą su gūnia f C yj crjond/, o


vyras iš p a s{o a

v a j a vo

dviračiu, ba d u s lietus, prakiuro stooos,

vijas, visas p ė r m e r {ė , {a i navyfo į vemt, buŲo, ma'ff j ėmebeną dvare buvo

v o je c ią

arkliais buvo surado

vietą , vyras sus/rao - j į pyPino,

u ž d ėjim a s f ra {ja ve?. / į

T auroje 'Pur

lijon in t , b a jron ta s a ri ėjo, vūi ū {in tn {a i \ u

isiislajstę f jjarsipyictė iš Taurasis vyro

b r o j fQS

v e jm ą , b d neturėjo Puo u jm o {ė tr , tai brolis nusimovęs

aii davė savo

batus, o p a ts

basas ėjo p a sP u ) v e ji m a ,. jijo n in e ft

vyras m irt ■

Šįai j i su inmis vai{a/s <yų(o namo, tėvai priėmė, bet į darbą nt!ti (h • „Ąfeftu nori varpa, motinai uzjrouf/p H-supyto ftvas. didėjo namie, Siuvo ir atrysno vai{us. Pradėjo dirbtif /ai sunūs u{auqc ir ičejo j {anuo menę . J i ote{ojo nesuj>ran1a, {odėf dabar tęva'/ lepina ir p a la i{a u ja save vaidams, per {a mašinas, balusjiem s. Ąompcfis seniau buvo arabus saltihtai, m ectjiai, sūpynės, rinjda'vosi ja u n im a s.J į pavaizdavo dai!. fbay dona v/r/uj! Per (arą nėloli sproao bomba j i išmušė is įemės didėtf aPmenf {ur/s nu{rito prie rrame fa/ptą ■Tėvas j į ė ja i s{afcfe\ ^ tSHtm bir?elp an{s f, rytai rusai atvarė suristom remtom moterį ir du vyras prie tįompe/io, {u r stovėjo { r y ju s . jm one'j Su uo ju o ­ dais chalataist nodtyt, ju o s suėmė darbe. dusouc/ę\ Jįavona, 'jy u leįci nes j ą n/c{as nepažino, o era {aras, dieną as dvi, {o! atėjo vojeemi, liepę jyc/ams jsa fa id o fi. tu jin a m o t esi her/u moty^/oje, J (tajėj nes namie {a f bėjo te n jsja i.

sec/c/o

c/u me/uj,

Ūdrose { j Subacienė f?95. 0 3 . zf

L


Utelės irt-los IrcČtofor /95 ^

Art sienos - Litluvos žemėlapis, S. D a u t a r t o

ą c t jr n a

p o rfre J a s

b a ffr u io ify fė

n

e/i.

J

iji is

r a itė s


- K H O H A Š A S

Š i a a l i ų Mi e s t o

V a l d y b a , r e mi a n t i s

At st at ymo Komi sj os nutarimu

iš 1924 m . b i r ž e l i o m' n. 23 d. Si uomi

leidžia pil.Leonui

3ai8iuii

i š nui muot o s nuo A. Mi hca l aus

oastatyti

Patartur'S

kien'is K. Juehnos i r namą i r kūtę

sulig

ant

VI . Mi c h e l a u s k i o o l e c i a u s medi nį š i o p l a no

su s ą l y g a , .tad š i s

Baltru-

gyvenamą

statymas a t a t i k

tų naujam mi e s t o at s t at ymo p l a n u i . 1925 m. s a u s i o mėn.19 d . N r . 3800 Š i a u l i ų Mi e s t o Val dybos Pi r mi n i n k a s / o a r a ? a s / S e k r e t o r i u s

V . A.

/ p a r a š a s /

.

U25 m . išduotas leidimas statyti namą faįarfuvių y . įdab. tįth'noojfo 58 Aj

T

■. Profsąjungą liu Skyrius .sepsio 17d. - . j? . i

Šiauliai,1941m. sausio 17d.

P A Ž Y *1 Ė J I M A S #

Šiuo pažymima, kad Drg. BALTU77* .UTIS Leonas mūsų profsąjungos

narys dirba nac. "Jrenkelio" odų f'ab

rik e 19 metų,yrą sąžiningas

, doras, .pažangus, spartus

darbe i r visuomet tvarkingai p ild ė savo pareigas. Jam t ik r a i yra reik alin gas gydymas i r p o i ls i s .


■6*. <»Vi^

( '/ ( ^ i ^

tX 4 t

-*S>

Г

Ж

+■ '

ÛX*£Cf -.

__

c/ UÈi &Agï JZ* ## &<ZSfrį<’<

(

Л л ^ с й х ^ У е -, /С с* Ъ&*6ФФ& &L&4& ï * s a.<iįj* 4/г. j Ô

. C

C

C

S

^

/Į* t* '£*+<*

r t /* * * S' " ' f', ^Pgfc^x^ef 'fl*

УхГ-i^ ^ tZ fe / ÿ / f * V £ X ? fУ, V- ^ / -Л 'Л ' «

*

+

SxtC-Cï ts* A j(. &C"c* ^

/ г л < / 1* л '

*

4 / ' (<Г<

~ ę i !Г *■ {t y in c s

J o s itn t s

ie v ų

s u ilŲ t d a v im o

j 3 o (jm

Q

^

*a*&b / C v C

^ T T -

^

W

b

m .


о

к

Vladas

_

ч

v

u

Tarasas, y. 19/6 m. čiou/iuose, 3i!ą s yyv. f(ahnaus^o 45

Jo tėvai nuomojo 4 arus {(m es is peno ja p o , mokėjo 45 Lt įsu metus. Tėvai niekur nedirbo, aujino {pu/es, turėjo karvę arkj - Gimė 3 vatimif bet uįaujo t j ju od u ju broliu, j тору Idą Vladas rtėjof net sfilif yt, nei rašyti nemoka, tačiau skaičiuoja q<trcn iurauj jo ' riejas nedpsuįs • ^ ^ ' r 'Ankstijis pradėjo to/rauti, bernavo Šiaulėnuose ir j-fur pas ūkininkus/ įučie u { darbą m a{ai mokėjo, primesdavo kelis /dus , bet duodavo maistą, dar к °Ь drabuži ’ * ^ fe)3D м. tarnavo kjviucmenej ~ Siaubą (аю aviacijoje, Pas^m siojo dirbti į jcfcjįntjJj f per k/ary, irai ten dirbo, nes nuo ycleį/n{dio da/binin^ų p jo rą hсеме nėr vieni, nei ji/i. Šitarut name, /(afinaush 43, varpo Amifiutė balsytė su moceka. /940 m

Vladas Ta/asas °-tjo Čia u{juricmf nes AMiliutė

jam paliko. Ant sienos kabo Tarasų vestuvini nuotrauka 'd a ­ ryta l$4o'm- J i amj/najarit Ь *Ц ° k /d ° ] apted kainavo j i net 30 Lt, tada tai buvo dideli' pinij a i ^ " Po kjro dirbo durpyne, k1n { u aerodromo pirty, Tdeviyoną jam yk/oje . ju, nors buvo berastis.

-

girtoj

*

TV аатуркре prie Morkūno dirbo net tiekė­ išdirbo apie

pensiją . tas frenke/į nedirbo, nes sis ėmė

60 metų f ja u n a ^

tfc Lt.

stambius, stiprius vyrus.

Jaunystės meta'ts Čia visur buvo taulįai. S ija ivi vadinosi Pakartuvių j . Vyšnią- Vija viskio y - kQmj e stovėjo įryju s 1863 msukilėfiams • Prūdcfij buvo dauj magesnis, Prūdeliukas • A > /uc s v. tdro bažnyčios i/j tįtre po papais eina tunelis f dabar uksinėse'. Sitai tikrai {t'nąs. ^ J)ievas u { nuodėmes baudįia per je/ias pakalenijas, tas pats ir u{ { Į dus\ ttejdk pinto p Ves Dievą f kurie prisidėjoprie {ydų šaudymo, visi kpne/ose mirė\ „ tlan Dievas davėprolą n/epo nematyt, neskųst " fSv0.0U3 j i t su {mona atšventė auksines vestuvespo dm įmena mirt Sūnus buvo Varputėnų t.ū. partines ory. sekretorrus, raudoniejija m Susuke yahąf nuo "Dievo atsimelt\ todėl anksti mirė. Jo nenorėto prr/mti f Donelaičio kapines,jų direktorius /(acinskets jja sė i.cco rub. jų iof bd į/nona nuėjo pas p. yaftd/ą, d šis sutvarkt reikalą . L / p a še

Ū L tb C ic ic .n t

' t99i.06.jįO'


biruti

f{axakoiiitni - Simdyti, j. tSZHm. fafauojo raj. j)tyutių fa v 1 yyv. Pramonė* y:

į Šiaulius atvykau I9HS m , buvau neseniai istefajusf, re/fao iesfati name Šiauliuose jie buvopiatsni ne/ fatur. J i amt nameyyvtnc Jufaa)f o s itms ūmituj apsijyrtno br. Jfafofaifis, is fario ir pirjem e. ApJ/nfaluifO t(fafa» u magėmis bobelėm» *. Jose jyrcao Maciūno/, famfavič>at, fansfai t ' ūcibi, Andrius/ai. Jabar dauadis jų mirę f fa/i 'iss/fak\ Samdytip i t m taubuose aanyduve rmenių 'ayvtJiŲj. ' dietoj c/bbarirnes' /Pamanęs yatvės buvo faufa fajiufas, vadintas anyfaą p a ivt . \fehau nusausino pdfas, nutiesė ya»r^ t jfarė medelynq . U/rasė A. (lytaoaasfaj ff9L.cf.of.

]adfa Jo n a ity tė / y. isssm.siout/uose y

yyn. Pramonės y ,

/ries 300 metų sivst vietose buvo h \* misfaif ptr tauriuos ėjo fatufas į Šiaulius. Juo va/juodavo visofa rmonėsy nėf turtuoliai ir p refa bm in fa i. r ra vaj i uojancius u j j utetaOo m / s fa o S t /s i fa. Ję banditai. Todėl mi/Pą pavadino ftfamisfiu) taip ir dabar vadina, tiejin a u, fa dėt s<ą vietą anfačiau vadino Setforais.

Per fatrą su vefa muis fraufamis Į pefPesĮ h'nP PėPuvos. Ten frontus n es/c fa. Musų namas ti fa na uyr/autus fa ^ v Turėjome ha facmės, p o faro su broliu dar ūfaninfavomt. fafiau gurėsi fatCifaui. /foO-ū/m dirbau Bačiūnų durpyne, fa r sta.be/iavau durpes. ' Ujruje

-P- fay/anausfas

Hifacf.of.


J o n e i5

b o l t r u š a i t i s f y- /9ZI m.

Š ia u liu o s e

py v. %ubijos S S

Tėvai y /m ę

Š ia u liu o s e . J o senelė n u o

J u r š ė n ą , furtinyos

Šeimos. Jonas auyo fojė p a čio je aatvėje , fanPe paskui m c{ėsi e ie jtrR u , kartu / m e t u s v o je Č ią

/Per/ės m o k y j ą ,

m e h iru i d irb o .

^

okupacijos m etais ja u n im a s , y p a č sycciat/stai, buvo

viliojami {a ip civiliai į

V o jc t iją , { u r j a d ėjo ZCO d o r č m a r ją p e r

mėnesį. J o n a s , n ie{a m

n e sa {ęs, /9^9 m. pasirašė s u ta r t i, o

t c{it f j o j p a fjiu v o anytą n ela isvėn . Ten buvo įv a ir ią ta u ty b ių v jrą .

belaisvių stovy { ja

buvo be j jo je , netoli briuse/fo. { a i išri­

j a vo, norėdam i iš v e ji, ešelonais p a y a f ta u tyb es, buvo Z .zo o lietuvių , ( įįe jit n a s ya v o p o tam siai p i t { ą

lie tu v istj m a id a {n yy

su įr a š u : „Prf si m in im u i /T anytą belaisviu, stovy { j o s j J i e j a tėjo pasirinĮjtr, { u r v y t j/ 'J e i į JAU, davė fO.000 dot p a ta lp a ,f bet J . balirus'ai'hs y r į jo nam o. Su

\Jtadisfova su siya zjn o Š ilu vo j ir /9 d 9 m. vcdėf y a v o

to.ooo rub. p a s t o tą

ir pradėjo statytr n a m ą .

dpij i e

čia a tsi{c/ė

o\jventi, čia Puvo p a sista tę nuo sen ia u : A. S ra u ja s f { ė { f vos Z j Fedotovienė p tein iejen ė

«

>9

*

/q ru /*

Sirupas Praspafiausįien e' Varaj/'ufytc^ ( u į p o s ū {io J .

sŲypas buvo p t f H jt f ja v o suverst/ daua {ė m ė s .

J.'j p ie v o s e {. į

dpmpe/į ėjo P ana ta s, { u / į ja s ė d a rb o b /r j a

bedarbiai dirbo Z J ienas įper sa va itę f jauc/avo !T i i ffai buvo P J lašintą) . b d dirbo j e r b d { o { į orą .

Prit Jompe/ic, pievose, buvo d a u y sa ttrn /ų .

M{rast

Su6ae/e/?ę

dreną


rtva^ojcr1 Anlanc\ï Vел c/trsf ^!ЗЦт Vcfc/uhitoje ч/

ß tiu XoJUsictA, cytU

poJrt^ĮOį ö ü u d ijt w k t& -

w i x j i i ù - Jeu cpuud(jdavu ш JUicw uu. Ьш имл тллУа/у$ ^ /JujtjM ПйХЬл/г^ . ik lįŪ A U lqLqloiS ÛLfW. ^QOrvujUu Y^oö kncuvter. J<y> (Л ё а г у ш ЬоыМл г ь и ^ о и б х п е ^ ,^ UUrdOAriT. J paXtGUAÀl fWUVCUOJU atfjLxLiAobiAJ-Ö n£&ic Ia HjjoUJm . ÇqJjl Ох^аЛплмииУ <fux h fo k jz ÿ iz i f а^ил 4Jûlœyvurfhq ruus ш л л г. Ълл o J ttin a w ü ù . JajoUÂjm>. *

*

*

4уЛ/ПА qOUAdUßdüÄrf МЛ lyitûJwbLlVLtA, M ù z ^ ctim x A .Xl£yv\Xïm.!aMûlL 4n t InJJlouU- J U ą iurudûuxe Mu o o ik s jb c tn . Vodoù kûdub/v<s noovytt iA cuddiz u&olsuÿtâ (À

û £ ml-

л/л. (JjuzjÿiA o b ju įd a v G IÀ û&ivQJU-ôt vouua cudhx сиьск. OjitiJUÀûArô. ^ЮхМ

лалЛщ

bäolcw ü im a ÂXl . JJjLihuxjjAjrëtOu.

ШНХчо^ iuchxnxr p&dßAjfyviL faxch^uw A -ül, MxdLuAAoLyb. ÎA k d ią C^cdroJLu. ŽrttjedūAfC' H k (Ul&AnCUbfy'. 'Jcua M ru X a tiü i -louMouA (puxoLyii žU/Vį мл inÆ uxU, v b itouuOiM* OJi ЬолсоиА (ЬилМазил) /нмхг (^хоило1г(олу<х. *

*

'btÆLuA (^ÛUUjOU^oÙXlAcr Мл klÄÖJXM, kny&ÂÙn. , i& duaЬ ш . titodol'lHJ k b p tn iį ,/VŪudį. CeoL jwsUyiUA. /имло WüOlA- , düJrOül /»ù t J/Ą oJi^AXWwtx. ĄttbCŪM. tou. JU jtu w bdlttu. obxujfy.


- h '

Лa t

h o h w tvuÄ

(įo to J /a t v iA , 4 3 4Ąм tizjm r

b a /iç p o l и/ плаху cä

ilQjÿtb oJkjCyyXA. (o^koACu). faax. /XoWtjO (Xn£tÔMj(rt J’ toū. ję iĄ Ą / n . 7 Щ /lCį н л л /л 1& jAUMXlttcLA

vQM. (Вея к а /щ

La RjJejpxrt kxa id o ' j Ф йли/ц tna\

tą pjui QJWiQ jW ifJbccduL ausZSm J ola cczkMjA. [lOdUvÜt AficXtH^OA. гпьСПЯйЛ.

&OLXCÜA(tnAjJroCQA) Cį/iacytU I rn&ybuĄ (ш/лскЗ Į Ь-1 АЛА-

buj d^Kf'

Auda/u5 Js»i x&ÄQrt cbbobrt u i tcoip j ų

toudu obiJùX. & u z ^ < y i ^ à ^ и и (Ш .

а^ю Лл/^& а ,

пл/иял^е


Z uuvuri ÇyiįJzoLftsO-C' 'Ж х с o u .

zaxjojO' *уу1окйХ ш t in k lu . 2ds k y lu ĮUJjJ-GUikjJA , O j^GA^Ut ил1сшу§1з1ах^

JkcavyUA. ÏUkjuiA& LoAîC' cU o b J jĮ ëkûXj^ ( тмЬиб į J j5 -

<из ln. $ тХнл^ d^ie) рллл&илАмт ^[ло^сШю^, 1л tfrkiûA pxt d v i d o j/l) /UXÄ&ityCrjjL. ftctfVua'Àyi Ûs5

ЛйоЬхлХУ Opu

rvdl/ъсг oltaj/vuXhM. о

о

о

о e

о

лк/ i

004

9 с &*Ьс

О

О о


-5 -

‘JčnJdą л и ск ш . 4fbOuiyuou (X) ui m a tiw fl. Л рм пхьл hūd£Mrf 'dbjtMMs iw - m a t in g . dpiannų Щ <л осрлл 1 00 w k tcį. d ie d a m

UL^aa Ъ-Ц mjd/vou, f cudcitiA kaip. Oi

įpO/Lniį o p iu З гучОл •/ni ôj/iw inty.

ш

, M a tu iÀ a dnJjkū. tou xA jM x i buArf (Yicuyß~ p^m dadbr.

У1ал~ущ qatuA p/d/btboLouviS pnit калещЪгялмчхА. ^(a/lXl£A ot^iA CLpUA te a id i

6

rnjeJ/lAJU. ^UojoLù ^PAa, Ci Xa£ajuVYICIĄ

ЖуСоц būva рщяОАШ. HâikJq jbu/djxiAixx pjxo

dZoLža^Cį /Ja^lį i/l ÂCVbtCnbL iA’UnbdaAXf Лротегъш. %(xrJį

ушах

dzÀÿU/> i Mi aJu iÙA pur Ш ал ЛаМАокшУ

^Ш еОШ ÔClfejL, OfUJcLjcbi/VX) Äudzu ((шл(амЬсмУ %xi дрихщал pOMikokxirf 'kitą oUolucyą />^ I į , v iw į iMwudiolcwrf (Я atūaicLu u .

Л «

кал1ш opiųjų

w w j

Opic n A ; JuJnic^ LWldjXVb 'UaJ Ü l , k&l pJXdA/XOUjciaAAXX oj\X vuiaÀ a

zznJdüA f  a d олАл^к лраллюл. ХелъЦуц

Ыл1 лл/t/irtA hwAÇXf į tą yiOCoq фп ЯлплоО.

O e x o la

ая/i/uį

įpunic OJikUif uook-

ruvwį \лпЫалхс tnajuJdi пхАллЛатм.


-

6-

*XjjJbîJbji, кмлшл shjÂæ лyuiMĮ} к и А а ^ б jjbd/VT/btin­ toj) |л/иг. rurąicį dufyHM o u th jL . ßw кмЬхЛа IĄ^ovoa b ïiouryC (Wi^Xaàjxïvux k a n tu f кмлю^ мпкАш лб fu?diL \сим£&Ш uįL сфъЦЦ Ą a lą .

i& u a t a ApjouznoU. fvOMjdadaxrö cUdtu^ją jta tį) WdtiÿiOJVUX kob<k • VbuUXA И &vy/Ą p y i ImolūA/ū t o t eUjh zusvį j kad injututą U ta/ddo' . 3šu Ihavo. m a2(M (Xj^At&itcu> hjl-dxuktXA, jW jtoÙMjtaj finie. колХигл. Ju Ąjūdii/icra tnatnka. Šsvtjft tnaj\nkiadaoc'į oLtęną du^Lc 'VXkßLlifwt кока f į\пя kuruą i/tn a idatno^ im U ą . t î snatisu#- žamv^ itiir n o U w t' auipj^Lu^ tyn&A-

ht шг vudzfy kustodu. 3j4-e/yų ъшпа} tcinjją^mviktaw

{ tcdiùx avinčią kitą oUoUĄ

лкл^1е. Snjodbtxxnrc

Aktą, oraiktimą. ūbi скхлщ fuxdajoytXaw 3 - Ц лю!Ь>ГУШЛ.

U įja s i ß. fe x jja u d a s 199C. of .to.


1

llvvXbZ

iIvunuh(X

JjridrujiVt ^ejjh^ouxdcU)

Qj m

4Q9(>.o^.ot.

m

-i^oiulueni

JQJIZ

.ZoJhunrti

XoJroui c la p A t q y v o x a .

Bxt6#x I'UZjOUzSU^ti (A iw iL tc r AA^tiUioi^- ^UxX10u(I}tliwuj tuLnjLjtf nritsiq QMjQ f t cy im JLi. &ucLouA qpLiAcbfioLa iw kjdjcJkoA. rlIew£wi4js(A WiOMxl ^UsvOA (a Ola p a te w ijyT& icw crM . . iJlt^XcuiAOoL 6vtAr& /aa tsisijai*, Z cuJ^xa A . J ’ i^ U cyue a<A. 4*1$. ti&daruA tuAjycr d v i OM^OA. '&JUWL ^AudlnjCotinJ[, Idtq

ovaJUq. 1} is J w u o j a qottidlotaA&nx rw ^ oA , h v z^ U u

in ty d id a A . Z c tm q

% U joa 2Axj<ytl eddoArc'a*a c tiw ik c x . JdoM /d­

cUkArt ZMAjyty

la

4 v ir u ? la i- lL u k u

Ztvodty Jlhdcm rf

mxhuG feruwJye.. yM&jQLA jWL yWiAstq ^CLuA/jdjttorts' 40, h iyZ e.. f\yfM\)jXXuA JbUjLUM>

&

.Vi'S


-

jonus iCtfbūnctS'

b -

J f t '/•

( i/IjddûstxfaCLm&A J* 3"ofiJbOjAjXb

У ы с /ц // u J tfC U z

fic\£ùM& IcLatmq Ьил^ошл

k ^V lu Jx^a bl ją fUKoLclihjCUt.)

> ч

Ъ лХ й

уъб Ьи&СьиА

fUMLVUjĄ.

Л. bdÿoujQU) ршьтр

cCU^jjtpjyivKOu (uA^IMįZ LįSих pA/lĄ/v^a. (З^^Л1/г^^ЦМСи. f G to&Ouu СШ<įfK. * '

ivū^ūncu ьеЫлЛил

jWjtÄ, otsLp jr , ал

Ы хоилЬщ .

4Ьь*ъ<л1оггх? otiuna с^^и^лл lé . &ÙJU lu X ą aJimiur ъЖх^лоуа k&cL <yi ksrkia kwüta. oLusuz. jM n Z tą . ^С я^хл

XajXi'XZ, dlZ4A(X I^LMjCU^UpÀëL f tcu ^1ЛХЛ JtisXc^ .


JntūM ču

llm c L u A

Шииш.' JltähuAi/b QacL

cuu I m

ît m Ų>

iÿiârn. VvtfiuJsuubl.

/99C.0f.//. ^

(k

q

u

m

v

>

a

U

îA

i

и

.

thhoui ^ifv-Lruk Ėuįą į %JjA

(опои %ЫуиА/ fa ù p fiouxxt^jô d id i f tvusč m o^& , cuidahu. ïkaÀ j

pcdumMdūAst kiti pxmcù į т>*1иц,Хо<л

isxA оЛлЩуюЬиОй komodą ( fuiiLintitą ш щ . 'liixuu^'inazc/ uloLw ü là

SoJrtį ïUÀpJj^tofviU ttc^isbixAt ŽtMną м* <ia-

toi/>. Ja/n pJidJttjCUuù. flik<pHrl oLvculcu. Жсигуьии įa/ь с -

Ц(ШЛ& 2JWXJLA VUÀJ5 nnJuuXcrnÀMyl įjt/pi p a t HįdopJiA. 4

*

*

«Зал саяб h d t a M /Я4Щ плгеШамъ' z/įoUbj Ус/сил. }w ÏUajGWWvv-ü Ąioudbty OLfvÄsuÄißg. kÂa ŽIULIO) in tu i î^

ovUw g

.

ЖапХ^ pj> л&Лсоим litm q (À %jt<vuvauį M jič į (üJvyoq. йлгх/пшло* cuit t&djSj jUjÀ&. Xwyk&ndô ояА/уА , du ъи-t jai [n Ускаш лйши>. Ускл± iÀ^diiys k iti} Mjjjù# &Jce~ и/ш кщ . У6х1 сЛ/лдмукл MAViij, jcuiH į клрц üruvtï įMklAęA ппл-

VUM LA yuvAznoLuŪAį

O &*П 2yO^UJL CUlX

buwiï

UbèdrnouufauMoi p M a d lto i. $r toi nstcumM etuną. tuic-

гщлгб &сигул 'tn. &aj!Àjua. 2Lwą pru& \UkojuAjjuuJi (įxw& difiM ûArf суш. 45гт енщ . ßajujA rndUolcwt? ЪШШлл.Ъшobw-6j kJjJk кои ncn/dcovc. tv iĮii ßod/jCimj ui RiktpM /им

rnictüAAA raXYvuM — ^ÀjtrckjjAVL. le n hvdcuois гл>с/си. f ttn ß

rvudm^A wJujß>

dcnièjcr.


fjw icu Lįna vwtydbuu. GitâzuMa vù ta 3 -3,fTт ЬглА т įyn#) b z ik û M „ JUfJtovtt iUbZijPjjï " JŪM.GO tcuijCf ßfSJür

bfvudsas OfMjJuuui. ЪсЛол.j d yna obxiMj faoÜjoUy^f nuлкШ ^л. tjw w cLufyùvzA (toifcMßuuüxL cLulmM à X qa^&tuktyL o L u m A la y n a с у ш Л гилк ш л

SIAUK.E

ХагиГ.


QouôkixW iàadi Mo Jiu fa

U M ū ii : vdtuMA ÇudUjAudJV)

SinuiM.

tW iuAuJouW .

Щ %.0Ь4?:

(ШтйЛ CiApjCd

ÿ y v tn a

^ а я р л л ÿ ijsH .n v C a ru la ik a u s . f a Сгшгб гуd a r. % -oU l tr^o-äajm oA, k a d p

w d U cv i(iu x ?tą , a fa t-

m d ž d jjū u b u a y i. Жд/yu/J tw vÿ& o n ą č įiL p u * gOvorlą, ^ jiu jvC ^ cUrO/lClA toop p x 1 pvJkJ& M M . ^irSVLpUJU. СхХПt p l /JzajLoAXS d v a r u /уиш ал j кл£Гпл p u rv a i vodk&a!p . Усир į i (xX d v o ru Лкааг6 лт гЛщ p ù x c fa u x d a , 1юЛtUĮČUk. *.

*

*

y icu ifa y ia rip j hzJikūkA d ruu uflcu, uiÿt p ^ n a r, pCi^tJemt i į лпнЛш а , 3čmp jm o r

iM v v o d i id a m ą , п ш ш м iA

I omÀm x M sbtuj'. оСими., а Х ^ Л и и ^ а cpcvLL kojru&icx, 4i6loùa èîriçjoùA pJxtdrJcrj^O t.

4<мЛсув:/ kouoi p u ifa jd o '

Ш Гир U hxnÀ jrf& l A d/ut. j£z Jhkrpj^a p w АлЛГУи^ f oU)i~ fyUX cu v t A /iM į kxxn*į/U^) rnOüUfa it(jjOÙ A u w r LÂCoÙÀtjt i u  d w u jC i. 'ICilrQ M

(хСагсгП couru р~аХл Ж си р л г ш

Icw ù d ùx oviM i^Yixtâ&ÙA naX oùr. *

*■

kjxnXo^ p M

*

^ o n jA j w u n çjot. J<} кайр vL-

60r}i<x f uJLtjcr рхм p jfic į į k a u n S a cLulÂo^ çvi to U kty IVJAroJUįti . D lù x cyJU. fa h o A роПОЦ Ic n ro p ~~ JJjiruÿcr, px.bucuA & k м а л

į

uÂpoJzaJfy !

</l ApJtf:


-XЪ .

rvUACja; лирлрХб,

шЛи^Охмм. ?oJą

pMJcĄ р л Щ , Умь^смЖим., Mą pati рьоиХалА f

^ i/ U

iV

t a i

z a A į

i/ i

рехМхрб nayyUj. (9a/iAt^aM pOLpiou\ola?j6

vioj/yioul. Леших

zoJbs•

tu,cUJM le.f gcdyaj iitęrtų puiK(į iZpejiti. JloJm

X a y i

ji) tOl/K

(iM

Cuz. p a t

į

a in ^

ДЛ

o/o/Z

^

/L(?t4 укХсХ&Луб.

Jcjzma puo/itavo Мо/шХа 1г /UoJoj^oapna-

£61, Aaot p/rVicM llt j i £ ajUkįloL.

mvicįou

j oU/йщ. Жх1

'■uMja оЛшашАМ j olvwią f рюпа/ рпакаМб: ЖахХ tu pieną upu/iei hupi /vUqfci6 taM. ъжХЛш. Ил t ou оЬотауьйрл 6 0 hzktaJuį ггт М ■ Ъир рипш Жалрш pcuakjįA '

4-

*

ia^juoLg

Muistą

kojų#.

4

^(cuibį оХл^ст Ъиу> žydai рол Жеищ jaučuį рилУи. Ропаб h. Idcuuick. ; -

iu kjuue iM.^akaĄ vabuA

?

tydetA oduakA: "

Au purpiьпяЛил.

~Jcl\f AU piepUUzliu, кои kiti гтМИб cwt icr tOUP. louклойеим Apouudžila., o t/ uApoJkcdJJ люХоиЛ. ЛХяоЬииЛfiihlu. kJjbcicu.! - mam J l# р м ш tkanpuA. ^ahuiiZi Litą TAįjolą

i/ i

v ii tcrpicduu ЖАиша. 0 zy-

doA и/i cUouį /Uon/tjcr ui nrUi.q op/ids^cr. Хуокхл имдоипdį6 oJtAcduz : " Ji..,. Cl6 MJ 70&.. ■


-

Я ск ^ л и ,

i

l i n i Į & t iA

кйл

(y p jb d L u X i j ą

(M j^ o A a lį

Ы

. Jeux

V td o u U

а

,

мш

ou n t jn

t& À p \ p - o d

O pa­

o U n o t i-

4iW\X p.2h L c kjMAACU. ! — AALAajAąJoa рлупш UI LrvitCLCK b u š ia fy jį

IflüÄütt •

zyolą , v

u cu

р м м с ^ с ш о 1а л ^ . & Л М а м л t a

te r

jj^doA oXAakjL '

- Jtu , 1ЛЛЛ OÄ VV>Qa IkV aaJQJIouA i tik jkcülXouU 'M

МШ -

dunJuj кршрил pjmJncucluuA, én eu (М кхил^л pnoJnM : ~

tc u

Tj u a a y k ^ o u

.

Jn Jû

rfautį

b i «ю Ж М ; o b u a -

hJÿu.

-5 -

ЗбхЫ л

ш 1 с ш х ггп

т с ш - d U įt u f m a iA ^ o io w ir t c J c n u u s .

вплАоймлл тсити JeÀ jer . \АЬплш$ ил кл&мх kiXcfWt in x x

А

ы А гб . é h u

oJumeM JC C U *

ч

L ü^ a

каМ я

w o l m o IjU a a

.

ч

J k a poją М аЛлКЛ kcunÿOtAlX oUlcuAA, toj^X pJiiiA rwLola. SibU

лъ о ЬсшхгуШ

jo u m u , k a d l^oLL/U į.

CndUrzA ЛбОСилХе гхаькл(А pun. рл.Iw x c lu , р/ш лр^иСИААА, б ' jOUAftAAW yU0UA<į<X. Ъа&^ла^ ааЛ АоМ а 'Xa ÀJç.'W gLLkZ

/Лх\лллХоии<х oUtnsy. +

SоХоЬул

*

*

pj5 p lo tą Ą u d , &uA cna aXiM.odya . 4

Л сА сси л( 1хел

*

•*

4&pJvxU j y^o-

уиллкш.


- 4 '

Ьш лш Л. 7'Jc buciou n u jw -

3ayi £ И

ЛА^Ы щ .

tlla s n a éstdoM ü v tte ic tu tc . ih cL w iy d ciijv (À d/uoJa lojbxJkjJl^. ^XXm ÀjlI aA И«АХЛАМплЛ ПА'

k/ULjAÀQ- /силЬи

АлХ j ų ^ а о О л ^ Ы а т

oLu^m

tAJiėikiA 1л

dūAj~6 b ifW u A ал ^М хиёьш . ÜtÆ caviM Ar w OuÂsÀAjolow e' jų м h bjÀ jjLi. ЬишлЛ

įv u A ū

v u X qil

-

лил-

a^ujL Л О -3 0 . 3buitaÂA>an п/аоИм-


АлХоу. рМ ЛС^ 2/LViß /бьоои ’VLjkç&jLjYXJi. 'Zząą. ^hJcjJglЖ

ф

4><_

H

ŽAKfjCU <fl f y y v u u ï ū tu v r v u s , y p vü V d X in Ù A . f a . lw U a

M a tikvlclouU J ivtja otow û v iz ą Jcu rcù tf. 5~é

^т /г& иллпЬм Z s iK ja o lc u rf, t olaru ^otourt nralcpyX c. Qah> ла л ю и Л ы pioYiQA cLcceoLcMxf u n r u c iM t i и л oloxJrty 2ЛШЛ6 i p A *ti(^ (j

I

^Oi

k u x i< x i

mmMą , лм

LA (a £u A o L(Xv -(J АйЫГЬб.

In W m Z q J u O u .

лрси ги-оил.

UtnXaruA IbUfUrvtoA а л b e Z u /u /Lom M où.

a n vu į iLcpA & ■рия JįS ' *L м . U JU njcnXa/ ш — à .

loup p a t

Ъ а л ^ сш м & и Jcua ^ c c u o L jo C a v e J ty o U -

flaAyli įfcufyus^ank) y . W h o*. Ve/du/iuKcst


^ОУТЛШЯ

ndrius Stdyaudas

^dcUTVltlXuduj-VÜL

SiWiM. '193 i m. Ikndjjitu&tt

me. opu.

ÔIomIàjuüou. ÿyvtno rwuc 49 64m jDoIūa

ццляма 1kncbJÂJjtfM.

lèitz ,км к рагушъи, fwaakedfayb tik ариЛ Cica/ukcq. ( rtifjU (JÙA. SoaUa^Æ(J5 twwCbüV. <faLcjdibüC, k a d I I Cd' ллкб ггьоиц wfaÄdüAW ta ik y ti, h t jIa гшЖаголшлЯ. 'oihjoUMtf, k a d duoA otvanCU> ралкто1б, H ka tik to ru da. ėb^cdcvcLunr,icLot JvujĄcsų kedru, dun (fia оЫЛхх, fAOMVULÿC boJiWAjtMk . %

(

**

*

r - ^ J ^ A uaHS, кмп. (À<xJj<Ul kjdjJtlyviwAOÀ 'Ujolou *

*

*

I3mJaha joumom nM&cLLr^dûtÆhc, i iMĄjiobzvG, kad с!днсулл b u tų įąj_ įdUį4iOAf (j įutlfrvvLotoLA, kakyoloA/ū t taobk p * 1шлл daAMfl tndlvuĄ Jhuji. ikcu ря<х^о11оЬалгс /кллр^1оьиагсп ūLdUbcrt, nJLMoiam j(M/ų

. ЖлугсбилгъФ dxjiObCrt-pJujïÀ bd ttn ju

&л ÀodUaA f i n i t 'UfoLų tjavdjLA клллоЬхАгб 1сшлам, k od ImdouL nUAxùcdXu. О ilSCyuruUA clsÙÀ ригл. dtôuHAsUûVty ЛъоСсиХ, toA 'ksO'Cÿâi^ vù id a buA.r(x . ôodàindaAjom м гоуигш * J?jdw itadviуигляиххМлПУНл pu/UMĄ Act/btcį d zlčioj. dcfoLentū /™ъ(^йишА rbdÀjjotûLAj-a / d ix d илякл iajimOiXytcj, TiÀ d liru d U . 0je u puaA^oU^deuroU t Jaxi b -u d ou xr d a rn o j ^omJjÎ (/z MjzjsujuCLa d o cl LÀOUAQûl CÜa todU A udyu.


^ а Л ka/uXoitv\. vcüxxji&fK XüoLzvû' Lad. ^ихХ<^Ыа,о<п al. ■

dû I / rULjdtXuÀoLx^ô į lute IMAitiflį tAX^/do/UV.

Ша jūdon^etn zAJCjott j Шла$4 , j 4iomZi , t im ^лмЛхи.

(XchxуихлххлеиъуMIUICU) ^LprùjOLA. ^аХ^гпеХосАГб, tčtiA danoUusC ledukų иг uuį киЫ л. ŠAKįordcvob ttXiArwvuwmA (Д ^aXoUJUa . —

X

CiaрлЛкллХшлгоXx<jÂJuduį . t гм Хоиои мл ыкгйлм. Х-алкаоЬх b jsių XnWü (ÀMjvuüuA ßoM jA. IXvï'umxX-

-

'

уИл

ХмХл1ам( tlįJdaJA xsu^oXi. ßouiy/> fyiįnHAVJ %x-

симка

<мкаХмХиХал,JumУбоХХпсшлХаг

J

aho£, ^xxoUnsrU. ß k a /itu vem . dinthi ų^sx

zihoaaL

i

\oi.CkJtnJĮ MAtS RaoUâtuicu? CÿxXvèJ.

fb s o f o jo

J a n i n o

G t f u m b a u Ą i t n t ) y . / 93U

V e rd u fte n


J&ruùt JlfidnJuuA ^d ^ a u d cu

Л Ы л п л ÇcJrùdout'iA

4 99 6.oeJf-

ÇirrUA 494% m . Szÿuèlq

к&лмл. ЗЫгал yjpvenq fayu 2t/jį kaimu.

X p M jJ ccU £XMU

ga JU w A

lirUX4 to u u e. У vw ity

vxxmc Lu o

X

Q pJutl. I ham/

u

J&WIC дг п л -

*J to ū ÜtOl-

Щ . itPÙcux Ш Л О л jtrm rc tX /J ù ÿU&MUA. ix k cf, o o lo i&UJL A o S U ji^ Пйм.

l rYuJLtXeXb.6 ( (U y u À iq )рлЩ icd bicu 'Ш 0 &-

Ж оилХиЛт Ьи^и. S o lia pudlkùu &и*гилс ъ ш л sua-

oliitda ShuuidlLy&Jt-.

(О п а л

Ж алриА tyL fvtsu r k it o j р и л у ZjivL6t a ia jp iu -

aàAlcxa WUÿpK/tfr. lluiX& u репах йХои} Ьяллрб ге/т. Jcr 1 ^ и и (Х Л о (М (ш ш (Х с и Aou/uffijcf ui р л и Н о и а у с г čJie/ią. S&ato a o ju ^ ЖсхлриА jùJLolûArtf сьпХ S to lf

zuuxLua.

ßßX Oà-

/i ~Ù4 p a t i fijLĄoujcLi.

УлЩриХА

AW ÎÂUX М Я л Х с л Х и 'V O n d lM u x p i n u t i .

t (Л и O i io u J c jU O ^ t ZQrbjXjlA (p dttcrK oÙA Ï U oIz U fy d b tu . JU jA èu D U .

h

i

t z

p

S

t n

X z u ti

J c

i

U

jl

h

m

Ą

clLÀ, J H

l

Л а р и ссой ъ еМ /а p a ù U p t i ta?p

^^v<ru^/eÂtc nxaÀwu рш й ß

Нш

o

o

ia

tu o l/iio A j о Ь Л щ

if U

tyuuJkq , X

j J o

U

b jtt р гш idäy. t a

o

U

È

w

i

ia

t e

m

.

t toù Ujc bùpu oCdim$ lu . .

.

Ь^сигс/Ш ПЛр!со1л4Хб Ü jip lk u u ru . Ul /Л ри ги лсои У1ДХ~ п о ш и AcrdjL.


I

lüÂjjùiJk/x/)

îaje

pievoj ouuÿti dœbdiA суъоцА&л. Q*Z

t&ity j i лшшХкХгьс* *

«

*

hl<xA гтилал y/ux paM oLy^i f <kZvvit$ huuiXcu U x u -

Au. lux* ksàu rvuïoù yZinJcdeurO' j ш щ

,

ClA W LMrUiljMaA. oloucg Cpp/tlČUĄ MuûixXAXf. Zn ПЛ.оМ бp -^ИЛ OA o Lcl Ù , t/l fUjM Stne . f o l InZ cU xA rf риеЫ ллаА' <л

nucüyxcui^i^. SLuoUKO Jiÿzj \oJù&> j yxuMour*ią ,

■n *^JwLoïÿ£A4\i/>. СоЗс pcùt SjOlI cUi *UlJbbWVL. ĮŪMLmJ^ , Luül kaįbuMjCU. MjLA fy(p(roZjlÀ MAUAOlourafyi. 1Л t x tyucdoui , tou koucL piactyc cypti %oa. pawyouu v io tn a . ^cuebLz f tioidi Î du ЬиАГб zod t/pl Je u ,k a d тх&м jcr ^ o ù ^ r . <)aW

Qjjm a tw ù .


У м Щ с и у с - Ą f a f k n t ' į . !<Ш m. Çcqubucjt

I I

^ IgA/di j

/У* fjufyutist

(Ь££)рЛи) bodmą сл ÏIwd^iJiukLj рлм клМ $ùùt<XA. 4049-20™. tiwar kodylna qIa 4&

I

* i 'Jlriėdpju.

JĮ •

Uà toù пкИахл срлхз Ъмплл. 3 ^ VOl , t M ^ u

obiduiSjL C/L JbCuXoJu MÔLMty. ^ gJtGUL ClO. nCüMjQJi C*fl~ di/XAWX bbUJU pOpLO/X(X uÂtxùïL,Ьб oiuÀXl. t

/Х1А i/ifyl. *

*

*

BtidouVXS 4/jfau/, ГАлй/кш - iSdziuJœu }OJyL , ( W

(À Ш Л6 utbka âuOUÜui. %0u £druVOtnlĮiŪĄ-

Ал YwMjvuu ^алЛ/с, outJl

A

УСип. ZjUKl Id n -

kcdjw/jkjsjtxMrt

oU l

(jpdh &wu> рилц-

ал. Vup bupjdùoù. 36ьу£л-

biwx5 rnxoicnLCu. yjOuUxXüuckalruA čia ил nùuteJbé

t^txÂoAAJjI kjujfdiwù-). Сса !пмгс toiA yyvbntf ‘îfcjJrbr


JofbCU) %1Л$гипОЛ

Sunf^ i 9i5 iïodUÂJbjJkùé icy

(bviutv) kcum. kjuu&l tyfvesia

ÖfcfljduujLuu.' ritLč Ą9 CIm

(Л OJtkJéiCLU Сел AxwJojCklvxxuA,, йЛоЖ^О(М£1оЛъш. рал cliolį. М б илаЛсотел *

Cûx,

*

*

(ÿpjîMAnjdji put* jJ ujlö knCürifoxA iflOl р&лкхок-

lA/cywu IVjjJlM, . TotactU jtinčUfit ^jxMÀ !j>JJkxusdÂcCr 'UtdujUk

мкл рл/Ufitâ/) fie le n , аЛЫал чои^ал oi baZiaa чоисрхл.

*£X y /A

! V^o*

JOOujOA

AukrföJraJUA t (Ja ĄLZoyk(\d. ibouaoiada., kad Ьш yulOjokjcuxu (Л ümÀJclOlu Лена

.


► 1-

hdroji ш т л ггшяши4 пыа tvù лаысш, QÂvirJàacu. ^ : а м -л Л . 4&UCUA ИЛ

%ЮМХш> Ш bbpLjuuKl. VWbt Ьиляь /a h x . &xhj(Aaw6f hxoi лм wdtti'

'ÜOAOJVXb- yUuAoLyolaAjtj (ШЛ , У&йоШ įCUti/HUli. ßr

) biOÀ\tą

jauk ui zcuoUnį atw iejvb. Joc^l

лоагъ

ÿp^uM w ÿuxiÀÂda/irt w ą

1л i JLaÀ -

уоло щ

.

bxla. Jb-илхг oU d jlt / w.t оЫол - м а т .

~U> h**WS Ье/^алщoUxVbwJaM.éUdïVÏiuAtcuyi [(M cLlJUuM ą \/i ^1£уШ 1щtkcùXeA't fbuZeü, t^uxtc Gi1

I -M uą

'VbduA/jĮČ +

.

*

*

(и&и&ъиъ&м AouLh. süwlûU)Жшлг л х ш и ^ а м с ы . yllnĄ У1ш?шзуг Луо^ЬХ^Я,.^Uarrvvuu nkûU.2л>£у?с1йлЮ \ZM/PiAį/i fibAoUiGclüiüfS tovifyujjL. Хщу (jou<oUjol(^y<f iittlicuj. Daola ZAMTUAIkaAXC'loJrOst ûLotUÿ. (bl пЛХЛ~ Ц ^aj^cu >мл кпцш лj jwXbbOuuJbu rnoyikJLu. i^okЩMjrftty 'ddJUjokwiS I и jvuuus iôttka^cuU ul^LuÀjA Ьчолц (LuČlOunupilti 1ЛA/ybdjuų. oîh/г ^ ЬхЛСЩįoU' oIcmtc kerkjq Z sW bdu^. tydiÂjOL*tшл1ш 'XuÀmX yCUAJclytt fyjATfr ZUsVZ** ,&ЬолЛош,ÂjjjyjM, mafj(À£A vi/iXoWbUÀjum^uj"^jlroJotwU/b. •2Wn*2 /лolą к лллоЬъь^''ШfoüJmrm, zto^i^dkjLm.


ЖмлХи/lK'

/vlcc2W£. £clVCCC^t

миль*.. TfadalUdjMHt (ÿfH/ъх nu*

_ ( гка

tnàriofs GQeàQàctàa*

^996. Of 13/

^S^Om. колки Мл 'v ÿ lv . U&dū/>

$ПЮмАшЛлкоЛ.

iOLĮU'iayJĄ kuv*A

/Ш(ли.

Çoilôn-a-ôW,

ĄQ$0wi.

ZjuJLw> WÂMjJX Ù f o

t i k IM JOUIIAŪM

Ç v ù o M M A fù ln û ~

\bį 1Л jMuiüfbJjuÿ. évtyÿûwM wXMmx 4 öM vd i дй^илглл I

!XUmą /^ел 4Xūu\mXj9VĄ- faf4* паМалуиышшл, tou.

\лvi vCoIfjo^cffiMÀA fSol. XGaxifyjrycMuXÿt/ûauwxjùl1l/l /Л /* / i l rJ я * .ГУÂ 1,;*.jt;л л / /Ятл лллA Irt I

■ •

Л

» / Z


-z36 дл t u .

dihiÿttl.

Одхиа Ш нсм.^ÛMôfaru JCÙ vûoLnJûi

/&L&{lkjOuA

yvuM zC u . 3 Ojaû/JloI-

ÿuà kjjR AforviįGтиокол (/MèjuwSobtilcA).

СuiAA-

• ■л

fiiUkjM 'vüjjLïufyi km otodrcui SjLÿuÂuj CįouiOūioūi. ßu-

l’C

ЬЛа <&cy\kcdituA §Aj£ojvuieii. 2cci fbbįūą ш/щhu-

w

hjuZLahiMA ИпАлгб кил daMwi JUd&toJjûùr r&jomi

(wKwXcr *иМл<ПХЦОПОА). #yWMÿ\JL vylaicirt (^иЛиш. *

Збхл^.

*

*

pjMxtceq&tiaoù, pJPAOA%(Xny\MKUimą мл

wdoUfi, cr 4

л г < т ^

'Я *

пля^кмл

'i n ълилл^а.

ЛнХ tiobw -

cLcurc гшьиШ. <ß'AoLoaxj ouJvią,J?aU £шд^>< ^ vu< xu клМц.

^CWVLhM^kcùjjnMJi^^ AkXuvtM į JŪiUlĄ. ■^cJt^Jdxä CjosidioA pjoJjJkjs ivojuM Ą . Oàota 1акймал žūva, er ßiktuvbA ÿÀlùxî įMviuĮ<r į oLiAfyrtĄ.. ßoui viti/uzt liA hwOlA nukjiUer Лмь& пС! I cHMjOu A.


3MjuwnJcduni dLcrdo, »Lobjb' 1903 m. HdjvOilSd.

itim u ^ c

ndriaj "'jtctf 1996.0]. 10. J

ZmbMjjkuAii, Čia.tyyveMLkt m

3ru. č ^ i wn/5 kjutm.t

z& d 9 76 *4. JhJrOJi (ftotym 1MhoLuIuaM .

(jin l/erdulmtyojc

trv\ūJkx.biuūCuA, atslmJLvuuL)VWujdj%vcmkcuvm

% u.

-D^A/vdUjtc į JVUftĄ. IhjUįoLbArtVVl tUMjOu njuus UUcLulliUr pjm kjiūmuA. I ž n ntfyJu būdcuoūf kcuiw> glinda cyuua. vcLt^okMįs 'Vm c LuJUm kou U^jT į ĄM*V>i®tiuUA. % u (IQF

'uJumjjjg i^CLKMjuCifticr ka/ic (Vide yvdluM v\ttyyvty muštiną f Acifoidger djxhwtLW M ikndutU dtą k a fu n iti. 6d k o fu 493$m . Jjjjs tcudx pAixd^j(r a a loucLcdt didinu/s.

,a s

^ ytp-imynaj Slankai {levas Jur^}s ir Janas Antanas) oaudųdavo Za uis f sukerdavo ja s ant šniūre 1ir nešdavo į tuSejup. I J Šafnjcfauo *. je i sebm a d icn j d ir b i, f a l styras J v P

i e

v

o

s

V

e

r

d

u

l

i

u

b

u

o

s

e

b

u

v

Ruduot'. 'Cjeįnou - tyiūrncv', J

o

f

(

ę

'

l

m

y

velnias Jurašo virbą V n

ė

.

j

v

o

n

u

J

l

i

u

Į

j

t

ū

m

a

j

~

^

«ju re d a u v j bia u sin ę M i e5 s a u l ę -a r pa cbat ar iu s ju m o Jei didelis hurCcm as, -bu I neatra s la ity s įa jj'tu vs s e h -

PliesuJtlnu atficuusia sodfnfi bulves t nes' -hadą sajnys nu.' o ia cJicu r ' į Kiršų. _ fa debesys t e s t a is , fc u ja u y V ahlviu. b u s- jj'ū rėd u u rc \&d arabus aras būTų.


JiUluta ЧМгиик- OÀÿùnjJcAjUU

але:

dnus Gcdyaucjos, 1996.0}. 09.

$имк4910ол yicdUû 5d Uwe cVÛJuALCie. tfacLdLüU M . QAJAïtd1 h ä \млЛ 4dlf/i i .

]1алрАУ> Quvaicr ßaZiMfVW X

M m m ą рш лчхА ш я ш LÄpJcvi. o ju i Z Om

%cuyLa ш -

г j to u t k i v į jnaibvtAobiAMVA tuk z u m ą ,o M jfubLLbtf out/ių. %uojxą jOūoU\MX) f k od п й к алUÀkJ^YViCLxAAÔ. ūdjOL 4 9 ^ fYl. Jjid ju. pCdbtÿUA į R u M jfl ~t*oVTX((ÿl' \Jö f l HjCUYVZ .

oU o ti 'V tL ^ц/гб 1Л ^Ш иЧА ькб'

-Ш уЩ . dôu tiv c tU lAOmą p&aXoJjL v iis i ù '

. ii

ūmą

û x jc f j мл a iv if w m .

м и гчa oLon n t

a s v t f i l t t ą pjW iUbVk' р 0 л п и а с

M itin ą

itACX тм/vį I m x t v t r tuOufą . длАЛЛо p ОиИмс ,/W~ xdjÿc u i v i t иш рьх lū fL /ийМаля. xm ą

p cu iito J ji/ y ii j tu /ųpm tik viu ^ cį cU am\-

J A . ĄtAbVUjy. CUlCpjrVl > •шльСске'. l u

t& v tU *

VOuÀûU. į tai b it

/ил к ол гщ

ui

uJiohmJĄ. *>M/\xJXa ÿt/wû tiA&hye' ÎÀ mojaoLlį 'te rp iu d u u fy U . M am a

ùL l

49 4Чм \ k o l арл1л#хил * u

q ifo tt'u y /1лш ллМ иш г11 .

X iv tL L u ,


1?ЪЗ-5Чп. durpyno a^tmin^ai- valdytojai

V

I

K

M

I

%/ptntÇas sfrhndavc pinigus vekseliais

I

*

l l l l j


Liar* с Щ Ш 4{&П(л(&а> &UxLizcccci d'fJit dUuiiZOJiCxl pyleiи.йх(ХАIX SyiLC lilùXiLûliiL' 4\(, В с и г ' Я i i ĄpoJilū 4 U ...

Ъ ую ,^ l&ùj'. p cJl jbbbtsc (A žbL

Сikcu Ù иЛй, S, vCotO11at

j< tuu.fctccplû fu d i. * Л1л-

ъг^хсл 'A / I u J m JèCui,tiè*>i Л’-tf

J / ù a г<: £ytx-

dZli.uJjJ. psUJÀpuX ^ x lu UU>' ^ B с^.и fStlcjJb/- (

и,? pjdejL-uJ JpsmvaXsi rfobuiXu

“4 ^ >oLclLu^ jûUsV d'-u^l uM*ti \<A ^ B

«Л

j

Mà. CtÀxtlAüLOi^

ОХ\АГ*чЦШ . JjXl CiO h?s\JbuU.Ą {Jj'ldi-

i jX w -

>,

л 4т !Лу\Лс4

•-

I

X’iÀisOt \' •Xcclcï , ÎGU ùi Müu/U/> ‘U a a L cZZcUU. .

J&Ä^bzÖsUstjzjt Пи^Лг^^гС^и^А АЛМ. aoUcLClCirHAj, lo U Įb jo u , c U iA į M y u j i U . M s ^ l'b x u x u i p-ud a ju j£ a 1^4û ü u /> 4 Q 3 3 - Зч m t^ACU d ru v e

48 i l f* , c

Mltilį/VC X>tks> iùiiou.^

4 % ih\ fa p 4 -

СаЛ tu U M Ш исц Ъж\ t <L'*t<

| 'JJtvt J.(j.ylÄUMbC kjjJsfX /ги х llUĮZu.{c ou

^CtV-^ jti+\

u&»vu*î ijC p M tu c i kiXpA*. JLU' k d u p ib d ū ciJ -m im k taiės. dette, <xCu ia eu d k iy ž i'js tc* ZiuUdcoi t u - a u u / i t£ U.^ ruXxjZjC Al psdljU U/léc(Msi bcy. ?isùs\A £"ÜA. ÂJLlpJL) C^u c u ^ZlO. , f*O l

įacI h-

t ^ ‘sZ Z-tL+UtXs y-'ï's-U

•-t* рХХуЬтА. /UsdulJcA JcCc^U-^pUs*,t рАЛуУ-UtjujIi. l^yo jis tĄ yU.' ЛеИ лХ с)

3 c J a

л ц

Й

s

Jc±XfjuJzi,į.

a

L ^3

^

)

C ^ l" C ^ t t w c

C Cl .C e I

C^l

j CUa. ÎX

ye c

il^Zy^ks. ,kaci pùUyM uz xJw, citxcdc Lud h,

■ c -fc e y a ..

d ctL z,

xjC,£j<r rifusnJz (?iu~ipupl Lu 4iCLIjui U.L)

'■Za \Llk. \f A^C“ гм ^ ■'- C”ceCc^

£ы

^ £ c\ ljf ùvLtiK . сЛ^у/ ; tuM flUy

xufVu^j jUy.jiį '

‘sxAs\kĄ.b\ £z&jùt

p Xc>dJUj^lcį įlC*£jL{X b k tii) TOsitUi,) jXsU^MVbCis^Ÿrli

9S


ßxidhjtiü &biCUvJccut* ■ (л гм

UsviOlajÏ '

j*

A Gcdyaucfaj,

y\.ouvJcit^it ‘]с/Чсси. 4$ 4 7*и

191б.о}.1ч.

ùjb^jfhuo\t.

J u fô U Ù b ÿ ' Ьмлм aUjbùiAA/j { oJju Mą Ъ ях^М яЬм . k u w

'Ww LLcLc ^' d tr ù lU ). Jm AJLį JjiA

ÔCoaiiLuJW. QçùMousUÀjuyuA çLra/ш

f^ u -

djCUüj Že^ntĄ, ОуЩ- %0 киЦ&Щ . Ji. [UXtt tiMJQÀuiрМ яа+уьм. &оиги I o ûa. fycux d w d x tu jJ ca j^ . ^oZhouül^ÀM 1&Л4)'ОЛ(ОА>6 (à {^ииъйкхб i/i нлщ^иАU.’ UAYl/į. ttvjuU Ą

į

tcÙ/L (Л njSOjV^UHûk & w rû ^Ubc#ta,(fA JbtX /vejai /uiv& iLè.. Рабсил. pa/XaZt o i /и

(л.0 lū t f 'Же£ /ytpÿs tĄjui ctewÿt ' ta '. vtia xiL ja u ja m

u& fi0. ФмЬ«.

v^ f < j A t ttt a UA

&Л ^iuMaci^Jue/ ц <л/лил RoûÀatuJu h usc cUolcLc wdncu . ôocU *t/ p ų , &MoĮ Аи^Г. ^^Mcu/àJu/ XjOulį\ /sU/uÿyv&w, ta /it c u it gate <Л '

njltoUbj(Jf 0 i&4uJcaAU>ÂAZtVi ЛиИ/,} (Д (X u i!l(Į ti-

ZU ÿisic, (u jju ,?/a toî£ b u ix f tapįji teu h

vxM jl

įu /IIkc/Ju .икал

JcJit-споА JhfUįA tjùfufJ val& k [v ia

(°iua/uCî. 4<vut(r~

%acAą Ьчсти/ Ic&Mxjf, 'hxoi p/ui ruiÂicc Âicj/itucci/ i [Ц a\ĮUuicr, xaoU wuÿjvq Ы лА.

(a ^f^/uujtccLj^ e^<f ïu /n y


HznùÀJt.

JuÂpria (Ш и е й ^ a iM Â a iù .

d/fu'cf“™*

(tijMnW 4 9£ÿfvi . Ъсиуьи^ iiCbu>l£. žti-pJcMUU cppu ia tvuc 1936m.

Кл/JZCL CUit ß^JL'-büp *(Л j M itą puuę iùjA éà xu lu j nMJtL^\Д. dcnituXc / a k y cb ivt f t o o l л/eJUucL1-г<п рля Ц iû /щ. Ei<i ъила oM declavts п а е ß u lu ^ to t) 'v ô jjf АьХмгъубби ш плт , loup. лиМ т Anitas w é lu

y

ïuaM Â oIc u ïï j

^uūkcį .ï*

W u ä i ia U X cr. Уп. rnoA tyola-

w Jh jd ovc ' k a d

ьсп IÀ to t i to u AjW

u J&a

, toùp <л

ùâm x

pw i etCciq 'uzoL -

fou d L ą . IXxJiyxjoù сил pvuJL yvu M ų

ki. }

ую мщ

ßtnJcÜKCLA tnan-

riu/juOA аНи^ш ьУ. 1£шщ kn\Xą ui Juuuįcu <J>-

kipi£j(T. &u?4 ju d ou rf p~m J i*d ru lj (pou&iaü) f oud Azylsuty r '-l/vu;

%4л

OuX diuùi/ÿu u Ao a

žiAAptūdait) l/l плАхХал ÂnkytXokiiro tou , Убъипчхс fawn -nftf buyt-

La pjtX'V&.oLù'io

voa U iid Хк/рыил. Xm pAjXi Lnxvt Ilik ju r)p u c w c i Xài' ■O. рлМгСб - to l AjtjXpuOs. p h vtX ''JO ūLįię f I jOloL t i l лХхриа

Al*.(XpJcCuu j tutltAACjplO-

Cuk p u r

Àjcr ZuuvJu

^ oxivù id oïcxs tile ?iM u q , hC* 'VOAaJiOį cia. Lodai ЖкрАа. $ u ld h v o (a c o iI

ivlh X a

ебш ьеш и cublaX 'u įto ^

pxx c p s id l- Ъ-сеж/ръп k a u k ti. 1j<kjiiMjçû(QsvO 2гуш \лЛ 1 wuiÀg Хши^ц - fa ÿûbivv, kod сЛалх iuœdôUÆ м bojbjusrplo^.


1[о х к сш л к б oU rorn būcbuvę ta U глт ал w -dU /ux 1к,*\лу>. (thÀjL ter

^ÛJïiSUJC&ydj&b'V' tVOta^ocÂ/U

1-oJLb, -wJoxjlU. . kxkÿoLxvû' k a d

R a Z k o c e t^ h u s

^tuiove

vū^cūtj , ыЛ tou 'VüdoL&lßM vb&au Ыллуъ иЛ рлхиуллСц; SdzAÀaxudujAUA olvoiw.

1гиж> )лх1лллка1 rv m i'io ta ^ . Л o iu a оюиМалпл

ù y io ijU tf ^(xiuZ(M xrt<- Jau

į

n a xd ty .

Ьаокх pwux<

hvart ivX)jAOUx(jxU> â u J ü M J k jij lU qUjU a

UaaÀj CT oiüxxriu ^ X itLu A . Ъ'ОО.ПА ЬчлТЪ

ĄG(įlXh . $H\ÙA IMMAYM llU*cL4yOÇ p&MUbLHdjti

ecvßbUu f yia.yl&yUįda'Oč OjcdirĄ. к

«

« |П 4

titU ка

fuo ja k e rp . ie d iff : v ü u ïu x v Olm и гш л к г

fw & iô t f p u x

kdUu-

td ttą ( к ц л otoJbCL’i ta s м л л 2 а Л у < *^ у м )

[f\ M xdojr OüJU oZ l , П/zinA f [ОиМ^ЬлсиО.. Ą vIm Jz пллил hiurt'tCU ImMG

X<k. Z oÛjvüu A L įL i, i l i j i d , tdùûx. iū ftM v i

b b jk irtjj^ Ią tßbuXAX toKĮiOA/*

j v in ių . Тал/ъ

p kūle iA иааЖа1&. dxekx. палке in pxdjwanuXAßXc*-, $ й tėti A A o l j j d v u j t , k a d 4

w JUkoj tÿj\ A o L u ^ jJ . •

ÿpkuuM c(A la/Ku doAMjvembą <лрмкриц/пал/гг. ßt ft Жхг h^vöjixüjjJU(ругали} a Uivw4u£. СшоЬпгб^ъехkxnJL psuuŪ XX)dOį J&jÀ Àm/JLuX VOJiUa. bsVĮpjOjLUĄ is u h i pin. oUiMOį k e ij ZO иЛилАллМьохг. S ù oiû w iï, h a d иг ^клп-

oia.Mjeilutt rusrhti рихМч^vcUaCua.


rr~ -

Li/yiOAt'-

%Jljuhįtl-^UAAiviciM^

A Ccd<jauda5

SlrvcuvL MiSflA

kocum tuxu-

vohčuAjl . fac^ušiiUjM

'99(- Of. 10

KOl Vuajo 4 Q37 moty.

PiU C0J16 iruiASš ci<k cU/OfuM tuomą $zą{cua totucrt

$opxxA vaJbli 'irisą

£A*ą (W gmLzįx clcdiydi zrvu&\a.rw>, 6nu-

lOuJlcouuh obuK L u6 psCpJS 'boAiAAjčtą; ztiMjiĄ Į'iū-

'Aj / uAjL 60tAJ<XJAJT7AjCXMUA. Cūx oUsūAOu) &UVt$ W /V uSJMJ>įm in s i aJcJUM, daA ^LLOČ CjCUIG LcuJkjĄ $*/vm?į(7 lccuu6 ibuuhsuA OunX kalvus 'Jc v iu a j ĄkbjpJL kudtAZhdtuo) 'vyks vUoUii Jzerva. kitoj ĮAAtMj koji*tč u

^

WA. v l i y i n^udciA 'VClrJl

om X

/m a jų įtituĄ-

<lWykAA Hu& ę*yu£i(j j/UU' 'irfiu&ciAį Ma auJcryuaJoLAA

/&AJ& JfleAttnA.i,iJz£Oi ''H a. (AjMlicLout^. Jcaa toį jruZA^UUH' l'M OiDUJ^į 2JAASZT. SajJo u I attrOLjŽiaAfzr torbi hklyiTLA. ^ c U ja . cį^dbuou JcoJuOubd, tuūovt. 'rfrluM UAj ? ^ 1 9^

fix t

taJK MjJLIa njO&LLČUJJ) <SyVUjJcjL Ia JcOA&hou.

t(JM

Avurf j£ -

<&JUUyL(X. C0LTL6 JcVUU^UOlVULlAji. iojyiru ZUAT6 . *MarQJllaArfj%T*ętLA lTL UAVVlCtcjLjJ p A m AA. {AaoUJJUm hxjwį 'o v g t .

,

kūoi

^arbu^as la t v į f^tU>uolcrja Iįxt kcisdaAU LA^do'vt

UjrmJii

Jtn&hčf (ybu& Lu ,

lajum*

Tcii oicjboA tok OįvhrcnJa


-1 -

U j'UAuį 'VuzJoj ^Ъшгх i/iūtvičl/. * 1ллх\с Жушгъиа-

roJlr(XA~ (ÿLC^uJjMkußiOlAfQ.įtoù.Ьь p/KXVUA.№faÿM[ïj'A IrCidoisuT) tekit. 2Ajoloù Ьъсу\л^\л< rJcosL

.

.? rïiwuÀ(M>6 Ллл 'vOzli/uou/> j/iA J oïÛ ïvuua n 'i^ à 'ijJc u c Q >ЬгуоиСН/ buAJU 'W jJas! ko Jiocxyvbt kaM ujC {/> лдаo iu /jI 'y la v u j ,(/ct<xfcu tu/icoLboü, клОЛМилХмЛ (zXioLuodoAXJ.

blLcicute iiviüLurf t o i ^ f c į w

į/umq l -нлЖАa-

hifütu ,i/i uütoUolam cwÀ ъойЛоЬл Уп w d c c yubūob-

vor Jhtra j& ÿ v - ykcuAcLo- (y j^ o d jL j ^ùJU a ùgvU t /пл1^ ctujjUni

Cÿj,лгаХяЛ.

h */1 nùÀhe {JciXfrdtt

txt 'WuLuX UÂAX/ùti IcdbjA n/ru ^ U J u ttiu ^Илй/Ш OUją tfkAik 'Ua Lluamjûj плм.Ьц.

J ccu^gLo C ^pjaX /. V?№-

ta. г-ox-vtcj f toù iju J u a A'ùt^crfc io u jJu , Л м ïwjc><ÿA -■^vÙApn. JOlVU nJuJcM/ tfU ĮA Č Q/ICT.


'ixlatuijd (Pai/iibutyti - 3ая^<мйш1

UjtnūūJL ■ 4 Cedjaudas

5 {.Ш АМ .

Ù x p jfù jU U W L , Ä X f

/ 9 9 (. c f M ).

I силčioipouL 4viMC\ (jaZut e cpptwa

tią С рш ш A a u ip ja u ja . J L rtu ta . led a , Icaoi yuùcuxu ivwufiott j

i naJct/ v e lt ų jų toLoiuri suouJatcr. JU

•'Ap cddoutMOüU- 'tù u x į J& uft OI (pudnou. lu Lu b* Lu,

L ltL o a L u la . % Lh (Ąxrucv>'JcO yi ^ рп л с^ ои л J u d L ų , tax qj> (Л1^<эцло1сих Ln pesd>£ofUu п а у и л \

*

*

RcwkowJcÀA ЬилГб cL^ŪJUldyJukA - ^Н^лл€^ЧГ M tpLuC M/rtrtXyicxù yUûxxJI Ь-ииvG , Lt-

faut* /ш лго

LwcxJUvujuJï , орла dDOMaXXowU) tuutyer. Моуиз t i -

jo w t 7МЩ сО пЬб. fa d m ije j p a hujJuxA w ojzL L a . ArtAAlXJ ЪялЖщ оЬгОЛШ , 1/UÿÀ fUfoOÙ L u ­

-■^nLi^yiidaS U 'lu rų oUnLū ß jd t рмМЛ, TUucdowGрнТДХА ^y^AMÄuUAOA/i. ÜÂ (ал üioLoiAKM* ЬиЛлЩ ĄsacUrit (Л km t. $ Ъ л m l OU tpOiA IlO jCLaiadcf 1еАлрЬ\Г(ХдХх^ л4оХ^(Хл.

UūAą . /ШршА/ъ ориЬО &лл, in уЬ й л а ^Леерьл . & л сш! tvTfUfl LiApudOuO О CjpÙçLyl L t \Aa<ĄOį , HUxÀ(xfxXA<aduau-

t*/l£. (%\Xô ЯоисЬшллЬлл ЬилгС' OßdactA. Q v o su ji& îz v is a d a . n x Jy u o a (^ерисш л.

kJU ùû và~

a* i^äajLдал, кол-р^ vZkziï £аIvtx L t pJhxoJuj f toLxa h p


&&MCL fyJoyvic<M£c-JlMj^\è

ЬгалЛ :

пЛи/М (шЖдоимЖи

& JU U AÎ

4496.0}. ос.

'iSlO (Yi <l5vicLdouotf.

JkJrcui а л fuxt ÿifvm ct.

J(i&bkoucL&. хпгбУ ии touvi Iz w n e силуигб h lo u t-

Угиалмлл 'inxdUjAjcyi d u L iv iu j (<ш кси hjuJvūhIl-

tty knJuOÜUAUty cbuu^ UÀOUJCjoLzvd.

C JcU

rvu$\su\ jpA hv\a

ajuiX l

. Ï* /^r

ze o lit W ioLu/м ,

7 W žeobiu? i la ln v o p-cujTxoU/и/пси

-

Услго Z&u>v4x to u iija Ъ $ kjdlta/uu>

'O rnoiullcu . z &im m

Äou

'A>ūa (MM/v&U ma wi&ttSLû į ti/vti Л4мплу\лл o h X & lc

ЬМХоищfa tiuvu £6žjumjlA. KoJUxcu и/l ūJuyu.6 brkūUvLCLM. ßoLruioUÄolrUAX. *Jojnг£ blAAHS n u Z u t}

VUTASl . ёплял éô /y u Z ty CUiX J’ fÜJbù frUAtt lAécttfù ohr. fiûa . ^ ь б со е njMolctiscrtvi k u lt u } . (PcuJyuL j u û l uÀÂjf -ЫГ.

П с и Vtf tz/VXXA "UviA-jCT Iß ltS f. £нмгб jM XsJxxlfA oUûL~ Uiuûruty CUlÂtX JdLfrJlMty Į l& oL n i t sbWluVlAA ли. b l l i i u . OjCdiloiuĄJtS yux7uîuAX>i<- Û ^AiAodutt (Л (ЛШ■oUj&Îl . 3djy<SV4ZĄ у&илго ÿ io lu o , Ли rù ^ a n u u ljà .

»jImJcJj njlrCitcį Лллс^иягщАiLuofiefjasw irūtų y tū ją

tto J u icį.

Веллсы I S SS lu Į ilr u Zißjz Ли ^u / LloU ja и {Jrvw u I r t iru A u u , fiO y J txti J b iy ž U į. в н у ш и л 'ytom Jbuvu-

Лло MaÂfwytic MjTbLūtbč лоокуС-сш


fa

X X

X X

X X К ж i

Iw ty

YVjJkjM^A/diXS кги^ОмЛ, Л^Л/илХсЛ C^U^iAUjX -WOlAjhcji

(XoLiti/> ruxo aj^wt»M*45bc/vi pjLotū

k/ujitcuoi <f,5ov\

phÀu> 80им

fieiV X fedjaudoj


^Н&ГИ.

—■=>

W

Tribam/tniö q^uo/os prie Rates T n u o lr . А . " г у ( 0и т с с ( о I


fic u .

MjtibLūjhG ПСШЦ7 aXolLh пъсиъс A/JUtIlCU, bu

’'leJrUirf cjÀ/vx^tc /yxZUeu f а

i

mcuw towи

toliûUA^ иЛ JioljoUiVj ,Auasö Jiibl AtWIA AooUp . J* tucU^z. /!ocLjlxcjJi d&ixjcr JkancatvuĄ ЬиргСи\ U lofa Ли doUjVUA pa/p£LukcuA. ï

OA\t j<J WlAÛUUS ХлагОА lru,\rc> flU~

Jfc

и&ЦА b ty kalfi hufiU^t i/im rwiLnau 1 VCUjUixOU

I

,

toù

X x<.

i

П t—

1

— 1

AGOhj&Q аш лл /yuoU-

klUfZUM Auditif jL&JT tiA toA.

la

(ÀA p nJXoiOUÂ. l/l p-OUXVlZbLOUA. fSUUL AOlAïfA. (

«

«

Хал/Ц [À fy n d iô bbOÛA ! À& ol ĮVUJL кл П А м Ь ц h x L lô w ­ » ak

IrtudykU/įA

OLjùjdiÀuAJijx гт ст л

3xt

Xlajoa tu •

‘7 id u L u v ą f /и ш ^ си у ь о ь б fVXACikl /įtiLbOAU. io p jU ū į

(AvoÀÔMrf.

'Ju ijp n À JL JkjMojikÀux kaivic 1ллCiaxe

Л\ , dU{U5 Į À , HÂAitûJÜLi WAlLuAJQ (A JcLuha . 'JUu 'irüuiuAj&jO. oLvi пи& ш лклА . i

mouLaą , п ш гт ^clatojàïuxa сл

h aJLh ttbj im m j v l 6)ą a ^

mjc LL q j J cJ o u

to u v i t i x M

i-b u u i !л

A

la

2<>t V t

клипсу 0/û-

й

a a U àûul

l№

M

bu

р а л < Л е А (Ь б į (upJxJL

ū d ip Ą jC f % l trtu o L ^ k J U lÀ p X

i w i i k n . . f a k e Xj a iü l a : ^ I l ^\q I c

^рии I/ L A a b u i : л Ь к

.

^

u

^

là oLu q

Ua

b<K<joLįtdį nuvedi

. У(ои р£хлсок& Zovoat Jkaol ccboeoU ty vou~ *tJį t tou ÿdUM lû u w r i/JrÛjiûJ0. ‘SzcLx ‘^ 0 )

, o ^ i

W

U W

l ^

iu M u -ta p oZu ï Ьи*мл (ppjcuJ&pA.


Ä JÄ U flirt. £

U i A X J& ld lU M . О я Ц . iW t ) '

МАЛ*- 'VVUÛrtùk&l. fc/vu. Îa CÿüicLiuu : JU, &<■ ,

Xtoucu. th tcu

калу- ПЛ~M ûpaKUcUcr. 6et

xiyeuLi J b C w w u p J -, Толуол pU X jycJuV , k a d ta x

kjÀsï

IreurGpUX/>dunIA JJ*iJudbk/A. •

I

%.. wtdïvC&À.

* лаллал

*

X

cJqcu

*<•

'-J l и лОгпм-ли^. 'к ч ./ш ш 'СэАол *x iu \ ę f> . Уиьи: LrUįūUi ГЛА0&Л , jit Mj'UJMX

.


2хиё

v кш : A.Ccdaauda}

G M mI

i

' ^H ou tc и и

iirvmM Jd& tdJüji 4Q U * i

f f f I Cf Л -

J)nJrûÂ cUk pOjf CÿÿA\A(k.

ix jo iu ik ^ , kjüül (JûJj WX гллЛл^иХА йМ^АЛАл у><Я; Л/tiÀaU М

tccnjLjJ oLrCLnOį . JÛ k LWLUj GL*j i a r J u Л ш ю , M

ijô JLAlÂkpù QüLk&M/ÀjAnjl tunijö Afvu 400 hdг^лшА. /&ллс1а jodÀnjLâouvû cud алМЬ.& (JäMcildcwt ' 'ijU Ü f m dan aÀMrtxÀdwJb d o n a . v оуирши’ tah o U rt/iiru tik a t (Io č I om a L a

JâcoLo, MjfiaywtA ШМомлкал. fa tww. Аш* Ы м '0 r ,

luidoiJUĄ.

&

j^AOciiuuį (ÿsiCu уушсб. Huivt ta/wcuay

,Wo MA*dy> Bud / a L jd c ^ ,k a d ja s* **■ плм cwm.

bum. ybUMÿyvCyUJ, IA lč kjAujt 4Ö0 AjJJaJUį Z£**SLA. fa ш<лН tcKAHjcuX^. JfaÀrxK OJi tou uâ taÂf каЫ p&M AKxfa

"МЦ M/aJvdjÿè,. ûbMuAA. pO/cdcOCÀCkA^Ôt коЫ VOuiolsikClûAc : i** Ci QpJUrlk

'V C t / ū l ^

ПЛЛМфкАя iroJ&X ЬЬмАаХл.

и

vLcdbu A ljayiiticA ,O i knm Xa } w lu u - &(X / k a Jljim c f ■IÄ€cU, ià d p d d e/r, иЛ j į ÀÀti ^id/5. &UVC р (/л < Ь л ^ ^WXAjb&nU. fàûdcurc , Jcaoi a X û Â ow fa OTcLLoa рЛАЯ.

лЛлц ь М а fdjajLttc. BxÀM (ja£q tuu ta jiw m c Lu raLttwi*-

j(f. Dbuyi je/) i/i rvu^H</iz Af&nK/j0(d(KM£XA tia X zu m . &*£i^xuJot/ le u u ja

M olį ß o v u ^ a o } . 6*илт рал kaZXcKiuJcf cd-

ktu.» Jou ji tod o irouro 'ida t ляокхл, о{адлилЯА1d u tiA.Jiū'

ne tMÖJLh Ьгмгб faunom dtVcuÀ


/0 9

JkuMS Uajüp t m ije

ааХш dcuù, оМииь

Х\Ц. СМАЛЛ MACjOihstjjJ flOdûUUjti JcA yiU į. 9палая\<к a Ju m im į į pedoeuLf. 4bd гиМ м лЫ и! jky ų ' Itn in U j fab (k ljv iu o

[bUMj LuTUjJ jWOJOülktAutoty.

an pAA/>ufiJiMįjii tuu a o u ib iL fia x d u jo k u rf, k a d \A^i ' v dUA-O/J^, lii/Â jz L y p jJk jA vaoU nou. dLuĮrtout.

Ciū fVbU

£A№ f^ū/ш . JCu f toi/) McjjAWŪA,XcJwt-

л JlM voloUiaoa - {к Ь ш kdÀcv>. foką, dad tcu кл-

Ш.А аХиуг yuU ИХЬб ôuM vty . CÛk JLĄ JbuAJt ZUWLUH, '_v

kjAJkjfZÜA UOUMj ja LAOROlé. &Ū/K*

fou. (A ^/ia

Х Ь м а k jJia M ■ Мл jeune, la lc u d eca y ( to d + y k )cJjnvt Ш Ul/\A}<5 . ^СсАа&о/даЮгП %Jufrûhx

(ą Яй/Щ LAOAûL^.Rà-

•К o jju n a fAJS ÏOU ^MiOA VurfrOAf JëACburG fUUl (оси*МЛ, į VKJ j&UMU/lĮ&Ct&'&f i/l Ohu^UAJA ИЛ/гсЯОЫЛ. ß uM aJfldduA jw . , drtt tl*if т имлХ} ajvAaXx t/urfom, iM tu w io L i.

& rt XbdvUQ ЛСсИял№ Ц drÛoUwiî р Л м е Х и (A okxÀjy u'^ < j tei\uujį o k lK M ck cį, b en jju icą , toLu į k^JuJLsdcĄ. Ix d a

dzjkxto* o lcu u j fttJ v ù f рьа км/л гуилуа. О ш -

(уйми* Töu jcu< pun. cCUtuvkį . ftu k d e u V , Ьзи ^ q Iltu , Jeû^oi J iit i w w iOūtyCuį. OjCKu 'va Àaa ojm -

к-ил cuiJkpbUjrjdzA 4jùJcàx 'W üUwÂifkoù рлаХа k d ti Im cbJUi \

buXinCÛ pJJbpjjM pwuvuxûiusuj

Д

A

*

p ja u t rdJi,a P^na^/ ür pricJjpifny ftada mtsa būna io л"

q îr a . V Pr/rj vVQjara piauc/avé e t r f a u n ą t ' r f a d p ü s ty {/г/яy j „ а *»У a Я гт .-Л Р f J • /


• tQ

fooJiMina (^vuJnoJdi(jtL d.Ccdaaudctj

iuvuAM, /(930 rV7. &ULjVnMAO$l

J . G ų / d ir iO U t

<

juoz^oQ/iy/c DairCUI

/ 9 9 S. C f. C (> .

C& y^oJĮ OyjprtMū. 4viaA(n<j

Jdi. 4 5 .

J(oJJbiobuJG t k o d ĄtdoAri 'JiajiyU'A iiA sujM om ! l*J)o ji ūma c^cdjLjAAM , io jo l ka/UcĄ tyia pojdjOAĄ* znu № <jAJl6. *

*

*

.«X Q sd JkcdUujaJcjBf prux Į jlmaj S aaJ mu

)

loJrtKi m s iu

. ^Scu oui toū motut oui o ū ju s I ouJ uJį Jro p o u .

-La jVUA CClTLG IrUAĄ ykdf^CU . <*xl IrtXAAOliuXUl/UlAAAbiĄ '7M )hrjor, w a nei v\a ū ą ^ tiiocLA im trd iM iw x ,JaxoLx j j . \n.vj$ jk u n jtl, Ctfk cyi AJlMAJl JjW 6 PAMMį ZtnŪA. %U tjjūj* iAOnrfjMft žrvLonu^ kajuJcirtuĄ , kouiLą

£u pcv-

’MA. 44A/lwAo (A ftUSlCŠa j. leOpjdJjM p cdoučtcjo. 2^ty lo^Lp kūjudod m itytiA vū ,

wlqoM',

konJcaodo

zmatvua

&u -

'KapuMyuOie. yus Judru? OUa irvunuA j^odcuoLcjc «.

tyiX 4 lC U *l

*

*

oUranj.№flJc£\A 'tfjUpZYJOh foucJcOUUA-

■W ~huiB.jQ- yvuuryt kjtrkjJAA 2/ * lg jct(\ru į M oJ. ; Aj\ bvArę Cyiyi^A LA JlMASuJur) i/l JOUVA JrLotiOU ^M TUjA tc£ cdcį. 'Žouiij/r tonpWUČUį. &iAAT3 rULArtolįA. ■'-°nrį to uiK ču tį pasvujU.jar. QxX ntncrujcr jM illuacTvė

as€aJ li \a~

d iL MJdAoJjUjpiuyuur ix x jJtc. ’TeSs/na* j J išvarai ui imcj^udijifį ir ^acįaui^is visai nusigyveno. Jmcncsjis neturėjo bandė p in tis pusjcde/zms, btt tos nt nežiūrėjo f rcusątp a jy ~ *tonj į c/varir/iofa _ '


m

•i

H'(ob Ьтои Лшл LifMUM} 0^.bu|^bj£ . ^чи

<XfÿiM&ifl&kA. jfieSé Л . ftâ<j«t*daS

Wh <л

<рЦ


•ïu

knwuaX f & -лшяимж lw ÿ £ tc ù > l f'T Q

kupmM

o iiÀ c J t jK /J U jA

iU>

aLvtiy te

p/ej’c Л ÿtdyaudab


?AOAt:

ОпсцоцмЬом m,jį*

A CcdqoL'dai

t99i tl 09.

w JA k e r Ш

4 Q Z $ m JUukrfdUjLje

JhJjQfl сия р.аЛ сууь'Мчь

ал 5

& Â h x^ uA -o io(

'Ih tL u / U Q À . 2е*г 6 u v G

'Ū UM m

m u

ĮV b ū o L fc l. (Üit(<M JU<UJ> pJX A f& oLLrV G ,

bin Jcti. сл jĄ

A èjS yVbdt/MA

^UûblOuJüt

VtCuL

лал yi& w u 'U vu to *un loùJkoxA cU j^lw c учМслл,

}J*>И -tùÀÿj dunpMĄ. fkuMjUAUAtcuÿ) kaÂÀSLA Y^dJknĄt kUAAPVČ . ЧпЛ Ьыл. J(K№ fvDUTAAbJLÙM JtkA Ga qLqui 'V ûJbU pjbuûLuJ .

ÀÂfr į ВыЛщfVUAJj &UaĄfLen /lhyį^oCuA,[UlUMĄ S)(XaaJuaU^ (fJO^OAoii.). {L ü ïo j aLw uCC fJXAJL Cbéj+tM4 't< U l

ÿ i f iû J t r t C fx tv * y n ą Jlu À À 'U fikjLjt

Ua. Ьш ге yutsircrs TXouyjAiCüL / ьллллкси /WvC 'JüUiMéÂ' LS ’ЬсАМ аХал . С t<2». ^Ubic уилллуМ -С ^ Um -yJuJIXa

^y^JijpLu^A

Ž j5 ĮA /IC f c À jy v û l jra jLLe A

^■2^ t o t ïo M f jm Àx. У<хллаЛШ ъ1л j fo u itjcr o tv x x n q ß x c % ш клл. f a

tiA X À ja

ŠOivJctcUuĄ

OĄ.

W bnu

QUI

oL a

Ауйпм .

ilo i/Įą

Ол doAMįiOAA TAMIA fai* * tu*. flti-'

1 î^i jAAÀÀJLoUA/À ^*fa]üLxut7, tvuLvbuty wuxXan irv ic ^ iM te< w tà o d * j*jQMOlčLVOtn

p M i daJUuOtA , MJLKk ÿfiAAMxû. fa-

J,kad ĮOAĄHaĮvUį ОЩh.ilßVWU.


f f St

-4 -

УШлЯ :

Мяклхь ^Uûm JLl u . Çha^ a //93<f

\Qtd<joudos

ЪснЬа*

rvLttoi/

/99С. O f . l S -

^Mju/UM ?cJu*yL& t.

Cia Ъкл Màx/uÀma (ÿyvtuÆ .

ytaAOvkjfi-davtf' lad

Ж '.иоу oUra/u vbJcJkyido/vtf. JfoJdį,ū/t</ o U y U ia f èit

/Jaл^а каЛклл Lj<į fasJoA ^xjmJcu^ö/ kxxlokurt. *tu. į ZqucJLc^ -п и Л б 1ЛЛЛО. . ^xMbkejcF JMæuL ua. kaol JkojiJą ^vote kJUJbvuą. 3*

j '

QliLLct QuiMj (хХ\<паоСб ûvüJu&a . 4aJL6f furu^A lMAjtcuL(J<jdL/ b et MzJ&GHčX4fLCUkbAfAf JojtolįĄ

.L Я«

i'tcttd ’tc • $vÀjüUL

M/lûMtjbtA ncuÀfudô f ÿSAAJi-

ушлгл. ' b&jajlaxji kantą Ci^J^ [sWAscrxÀûUsbô^nvi\tcxj£t

J

~4J&tuį

ияёп/аггз.

Cia ÏoCjOUA tĮbZ &cnjūtūut /jyoUJoyHJL, 6сСШЛ£. 4tOU nJx£įb tinJz foJecÿuU ^JUnjL itvsĄfO <Jt ijAa. ĄtxJ& > бСАл

kojiXto^ 'ХЛЛЛОиЩ WSCsZyt<■. GaJL tubtcJJl btyj Àuh-

•vuk/uį„

&WUL Urtj0cLZ4JC 'VOaXo /Ùxa/I 'VVuKKJUįį, pOwOAcxA^ 4

**

Jgį. '

dUromą 'voJLdjt ИллЬолбЦ. £hwu buvo tuikiįi/L&Ą Cia fiflÀÂ. /ЩЛ^гисО dS/tf/L* karto Į/LūJosat$a 4Ц ÂAAjtiisUf. fc jn K vusik c <л fuxlosAdojff уьоня , [M axJaJcJuA , клХх 1/ши*\/илМл.(Ал . 3


vvc L e ltl/u к аял^ищ

^ ûJLckxcJj Aa

ХСел ЯдйАамл

ÛÀ àM zXoJ- f

k&A objifau y>u üXjJcoaxàX&uju f Xou eux -üj.

^ L r J r ib t ni kūjdoį ей ка м н * L o u d u į лСял yno. fl/vu СххскоишкалХс) •-vtcou

ūu

įvlų .

Ъ 1*и лил.

vx^uMee.

#*■

p o J ^ o ia tt ïm m u įou* леммой J k u t,h x d

i v i f ^ x j M w x ,Jcaot t u * J j l i o į k a d (k

J c o fw U .

&ÙA n u À M ^ č ia 'vaoU yi.cL пл гь й Л л ,б fo cc& a М л и wuCiu^ cla

tdùcL k a A tù u J u f лЛлЛ(_ю.. 4aJ*j~

oo tiAXX* ( kaoi huiaclOx* fUil/ïA/itt À oa w ù į ObuJą. buynÂQur otyoULa in 'и ш х м ^иш L 1

М м Ма (суи^Жлл LlL aj).

*xJ*>u ^tzUcca л<юи.\лХс Juxda obdUfr* zaaLi. C č кплtų ffuÄvuxXLx. Ъои^^мл cUJbtMjuctüuifa t tacL<\ fu s кяллл da/A^osu* JbuJUnjĄ. /^SCZyut'VUJ> küLTtJcAMl ¥ i

/<ЛЯл

МшмлЬпЩ ^CUUkUÀM *

«

kcxiit<.cl^o6 , k jx d jtA oJLuuUk jLuXouv) oh-

MjĄ £иък Ш № & , tûù ПЛАЛ JtAßfLC iÀ M ÿk icU oU <S* и

'vuua n z tÿ ja .


^ n n L x /X (įti

LLyidbž: /) (jvdoQudos

^ п и м . 4940*1 /sjLjWUrUJDyC.

199/ pf . f*-

TblrOJt (jtÿv4M.a ХаСш1ьМН iiÿuàu$ įa U tjt

НЪ- 10.

Manÿtw u* ^JŪjoLsVGU yÙjWG> £OįI (U ÿ & ty JcOA/Ч б ,bU0 C U fiūbuĄ

OÜLÀùdLjt y u c A tjl Jejbiu ï.

pOjJuAA olcui /hvuX)

/m ’

täoL^p/U/üiA f A*įA^JjULVUA . (ЛЛ-

i с И м - Ь й f u l k x A } Âjaæ ctodxKA Çiÿciâùu qcuiaioU yùw tûi

^VbLûCli/kÀ A ÿVbC ÿytA f *Л£ЛЛаХ h*CkjOb r4ou. t i'

\J* irteU /i ÙjoLcxaXS/АЛ 4bteįU} pOMivuiAolcUK *a ^ i^ v J tU Ą [\/ПЛХкa V Z * JcJ2utlA*-, b iX ^ J t(K u A é o t u d i/l/h t.

M

тж лилуИл-

JéboicL е О Ж и ю г*- у 1* * ^ и /У ) } o L v w u j

/0Vüt/Ut

/6t4ifG À M J ^ ix d ^ iiC tA

.

0,С4Л (ÿijAftêXO <Jl‘

AlA

efar&TLČ ^ Ū U l/n ^ V tn įjlU Лх* 'itA /V b ô y V U A .

'^ i jU âTK f су р н м ь б & X Z À û /M & *J > . & (* v t

& 4-4£ши&£сА£ср wieÀuI к а л я

t&Vl/

hiAXO/pJ.

& ср/ги& < 4-ш /с

^ o b u įĄ .n jtc , ^ <xX} Ctfk faiAVb jįs u r ilto A . \dviÄ Â û jltu u k jö 1*ллл5 ЫлсЖьсОЦЛ.**- o J u ^ W U Ol Ьы ьы лг i

U/i

L ąA

l

ïrvbCŸUt/> JUk lo U tJCt

Х д ш с гш л -

tou 'V O n À

,

dJuM bC j

ti/V Q A (Л jc f

CUA P ^ K

u

E O uA

$ m £ ù 'Â /x o 4 U * a x a ru U u t a J4 w -

v ê /V £ o L v i Ą C tV O jJ jĄ (A

M S r v i W rucf

J hbsiro-fbdį. СсЛ tM W ’dricCù ŸlUtVU/lA. Un. ol&Mÿ kûu to^cLx.

4tČ/y\jL Ь ш

fa*rO VU jA itxicLoJer.


$-4aLvCĄ

ЛАЛ J&JttjfcbuJLcĄ

I n/JrUtjĄ jCLUJAČM f rliA tada 4JUolsL*Uį 1на1лХА 'éÜRf

dût& î

Qou Clu Jaxol fU Z ttą žulnufA vZjQA, ta a /a

4a rrujlt^H+^CO

Ж

Z*AA№CiûuOty\**' k<X(A ùtcXsKÿUj* Aûtif

M * ', - i d U į . J&Lkc (ÿLTZCt^

sUŲt AbdvtA fU A Л и / t } , HL-

ял

Ш /Г *

^1Л7Суйцчлл

МУОСи юСси^бГИ. fnjt/l /tfcUbiydeVGį.

л- i ù C u U jU l

,

L e i ackmJU * vijrtJUivtjJ </l m&u

'■JOLU kU .tK <JjLA olo •

d u jO U b O G f A o u o l

I v,<

с. л

44л

екпХ

П л 4 у ь и / л О ’ n x jO u f o u . JJoL *rO m ~

^ U X A C u Pl a A , o U n e jO U Ą

Jü U a

a o ù a

.

Ą -Iūdas prie. /Pufys (f>uoff. AudrioujJ


■ i NE* -IENF - IVANAISKAlTe JAMA (jijy 5ačuA*~u k °

^ A- J| -

•1

T^ta»/<^<3K , ^Oe\0 .UrtlCJ aoįt <y^ 4} »*->*A() S^am-clu. 'Sf.lfTĮ Cfi-tAjj £<* ,

<*^i£l«v4o

p ^ d flA l

Jta* <£*/■ lodo, 1 ^ 0 Įjw#o l t . a u . 1<A

O^t/rlKi

į/*M.<%K

č ia j/iavoų W a j

tillHMJtĄ <amA u tt

Cyi>*4i ttvtę/? ToC.

**pkoH4rk

"ūu

< X **a i

{m 1ą . fifyim

*% J i

d&ufaUl tAUUĄ

ta /^ o

«\

i$

rfdlrtM.i ^uJįiJljAo

\}\

tūJL*_Oj) . Usįi/Ciit M. Vryian austoj S. M /a s tt X

v »f f« r< W

SUTKUS

JUOZAS

^[*>n

/ fiT ^

yyi/. Caaūvv^

t*aA * i ‘^c,>fi^ ftiu ^ y t

aO

/1

*vuj

.i

H

. \ ’J-': :-■/■- V , - V ^ v :> / ;- ■ '■r -> ' <>!

'ujIA'AkAi fCJoModatf ( įq ^ t ^*MOlc i/i$Q$ tnUĄflĄ $’'+**} K*\fjS> LutMApCdOU. ^a>uflt^4гxvo ,0 žycfcu, *O<d0*Q ^a^Luoi (XL iA^ĮlOU l^dlks?** i ^ fc rtA ^ u^ jŪ'/4jCM/Q < tru f «tata^O u;t/£rtl^ l/(X.*q ta/ufri į«yu«*ko kteuų^a JuJtatų * „ d* ^/tk®J Č A ? u^,tįo y o e Ū A ^ -^ o a -* t kad pĄjiafa , A lk * . «d fą * . 0 Į-»^V^ oa, ^ ta «-Mrtvo r * sftvA<7*-\a Ą*A~ ^ąUm. ^Oa~ /ia*cxA !«*< ju ^ 4 ^ 3 dajJt uOuk»*-*1 jd\^

^UniNSUIEMF - 6A50ČI(7t F M z ALI JA fi-i. *436-

«% Pacaudį^

(Jtj\J. &Quu.»»« «10 fltK**\u.orfAWo ka^touj u a u ^ s u ua Ūflcr*ūi ^h<L| ^ha jūctiiui 0 įjok viajLOĄ (s<&o) u<į0*b A lP < į « 6y<*ju Ką4 ^au* pilie/. qjx kją T t 'tfjta*i 4 ««A ^ĮLokZ\^ar\ Įfta tpv, ‘-i V££&x*ul o**xx0Uftf*4. '/^*Js> ><iu A >aA& k I i a/itOMA.1’ A (ĄUtd^K. ~X3U^P (aau/^ , *L/ir^

M , jftotfJOH. (fccLHA^to

fJ&4*į° fh A i

Į

irt.

K>J koa^S Vtokč®! didtfo K*

l/J l?k p V A ]

^ f4 ^ ^«>Ulu ffrJlLIk irt mirusi*, ^ptk LtK ^ 'a t*jW, &moa^ ^ |o tiLj To«y a iW io k

t y į* * a u jt e j

!«| K W

^

*ptfct v«H^ ^ daufl

p*


b

J O

N

A

S

4бИ* Р" <

м

£ а с <

^ 0 4

fcaYMfl £<<ri^-4. fl voJjjdffLA* ImltM <**\ Qm. ^rivuj

-.i't*vc

**Д гчл <4

Ь

W*dx>*i WC4 ксхл^ч

faJU^ \ ii/ссЛм toJuxb*) A .;«<e-

8 Coitus <LCal^ ą ^У^лО МАО

Ж V1VÛ4 I

ÜJUsXj* /*ЛЛ ^ ^ - 4 1 /*а4.Тлаил.1*< л. ^лЛ^л^Хв

ToLt> ^ Ц Г О .

im i"#

ixx^i , f t x y u j

j о омиц /ч4а^>\0 , ь<Дхи. /ia*?aXi ^

j Т <?

t»>\ Д «.«А у 1 (A

6<Д <^‘į »njf

<Лмххя^ / о и л я м

Т *4

FAb+lAydjïM. Ton f*ÀA+àX,At\ojOĄ Ь*АЛaucLo *

» r \ .' i* _ f f M

^ В

омД

щК^Я r ■ .J / vv T k ?

į

, UX

К л М О л i.

vkev^

buj

4

 la

kC^OLu

41/V <.

A

t f* A • iiea / f l t p i/ c t u a m

клом Ь

^ t t O u ( 7au

’(Iulm.

l '. « : . * ^ i£ ya^ ^Ц к

tfiLuu ln*MO QsJtC u <&U*ÿ 9A+jJst\ ^ич.

л

«U4U •/4lL&JL. UQjL vUWettf<MO&MX*40f “ft

.oe

I

bcdo*a 'ЭЦ/tAMiM Su*uw-4, ^ t ( ^OAwokA ^-cw -ч

АД о

fiw w c u

-• * '

Д ьм Л)

i/ z č .t c m

Q кдхчокдв

«а £оц

fl<

> u A *v

pčoyuA

AM\lksâj>+0 ^ O ti ч А 1м ^ v»/** кл£±лу,

^C *

»«Д ф 4 И

рр+ОлЛАЛмЛ >Л ~*1-Cpup9 hj» L x -■*' ■*» — . l4(XaV«UO

0

-

^ v -

mamIum^o *Р**л dtolr&\

^

f fl ka< <Щ Д сц

a{

VxI a .' ЙсГ^чА

К

^

^/xjjLg< a ü * » v o

d<x*^ oitk^ о улХа^с

fl(» t

o^At

^aL-yt<l

гщ л ^ м

(Д ч^км ц4^.

,w!( *j i

•■

-*t(^ y a

(fcxXfOJX^ Qm L if

**P.

х в *ц ц < ,

*г ^ue^ta . SsCLt'ŪMfiu. t iį*\°xa*ci/u , IklukSj*X. - :-

le** ^

/** «

f lA V O

/

> -i

^ а Л ««ч ^

x .i-a

..

код uct^<7 ( kx<

^adLoub^JLpMr

ta to u e ^ a A

t < ^

iv x *^

u m

£ *c y -c Д аи /ц

1г1*+яц

клхлр* / aolą •

'® T a ^ e t ^ tfl4 u lc \ W t ^ (* w * Л ^Лй^р^ЖЛАХ.

X >±аХлу\ xjjAffXol~*0A

X ^ h b f '"?*»_« y-n-f* -

у ^ х я t t * -»

(« л л х £ ь ^

^ v / ^ (» u e fa

^ ‘ лом.5

j\a*xjpxį ajx. (UJL^atoi 't*ii «/itw u/a* £~*ир># £A</U7 GtpiuĄ _*fct< £г*И*> ^6 tw fc j ^4t^|Û U <i3Û >ï kl<.M4f ( У rw / i0 4 5 м«0 суЦ бм & И ЬъоаалЛлCf. Ä» С о ф

Л 4 х ^ у >

^ ^ 4 / u 4 j,

ы А и ч л^Ч

(Л * ^

*&ÄJL^

5 -x « 2a*V >1 trki\,rL^\. V u l сочло. ■, г-1, азА с «v<^ £ 1х1 у ^ о ( LcX ^ pfxJLn*~î hb * t k > A h \ *m| oC ffM v M 4 ^ 9 , 3Č-4. Q amA fbJtApib įjAM/9 HUaaU*UĄ t ^ A tk ^ U ( I ^ I U i / a « ^-_CtÖ4 £<Д ^ A x C '^ A i lü L y i pOA/oUU.y^O jOÀj* lĄ “id/lĄAi ^


^0 ЦХлН/3 **<Ąr<ę

Ëhj^O TtrfuA * « Л » f U-u,

Гли Цлч b » p.**

/lit

jnO

viw *4

чДД^ЛкХЦ Тк*л

t<4.

д? w C b A Â ^ ^

įę i/^Jf

j<»aa.

O iii,,

uqjÜU**

,/âXy •

Lu A< ■<-, -

‘Ц

' ■*“}

f*& Š4."L0V~ttkĄ1*3ш/.4*tX^ 1^6ACt Ь**4Л1а!^0V*AttūiUi

^ ^ ^ В -ч

*ia

*л j

lcrL**i

r fa ly d t***

л**куилл*

täLc,xo

uti-A^O' ta ж jF*ą p(à^KW Ucttfu Ji ^я^хи/Лал/о.

Н> ь /,хд.о ïm lo ^ ^ч''Л&ХО ,vC*a7c/1404J &u£<(X(.) «ДЛ 4/15 ?«/t^<ÿO.

P>ML a t i'u liiiM

В -«)

АмД

J 1£«\Л^Ч

tcAUUĄ JoCaąĄ pJU<X++\lL4.**Ą .

«Aujis>j0

1/Т^Ч. 1АллСлои/&иП\а* t i**

^JCcc

fJjauuĄ\uLv*Ji<XūO уЛН

к{а ixtsy, Itl+juxajü ^isJJauktat* yxJLoi.1Д1Wu^01«^ ^1/ B-rrv tnMtîvo a+crùpù' I^àU^aù(калХьЬ,0/*мкмл ta1 «A < ÿ t 7 .■ ы & м *»^

B '« a

^

LuoÿfTJ Jg J jqji

y b **^ . Jju\ Qr^da#o <xpj^L £ -^ V imą

iАЗкХлпал.

B û^(a«o SaXrom «/etet# t € Л ^

^*w6u^ ^uy^eAot^v#. “/W r^ Töte At

k^s B

а^ч

^ L ta i

wh*^l»x-

u.â[UA0<i. А-г ketĄ 'TkzUisi i/t s 1^ Ü * v a

|UAc<v(

ЛаХУ

В *Jk4H>l «A

6xv6Ti/^/»AtO

X^fcM , ^ C W t ^ J В

^МДММД

^ B *-e -м. r Lopсил iL w d ^ a ~7y txe-o*.

^В (*Itv\^i/t yÜ 7w x

# k<t^

wMk®|<.

k/iw .

^

Мф&Х

JOą

клДД

v ti^ a ^ U ^

ргилЖлЬол*

f ^-чдХец Йм^м. ^к«ц

iJCaX^U giiÀL%/\Â**j^ ^Ъи*к pH.А*Ц^о o/ ^ i/x pJfUypA** ^ Ru.ky^O^. &*й^ол/0 t o i 4. kofaWX*. w -U vtjyoto*'® - УЗМ

tfCldjXjJO

y/JU**** JÔl^

^AaC |Ц М ^

1/.*ла * ^ а

lib k - *

<Я' 3 -'СДч ТллАл. и-^

<b*AfiajM,4l**I *1

&*/0

B<

iaJraÀ.

оч

«hoX c wT Ы-КнХтО-*^ Л 0 "*

^Ùl*^a»*2а.(х*лкл.Аt«04Ta*v€l«■

^Лд. »ла ^ с^ сьС А *'*

*14лЛи-Ч^ ^Ц/с/гОм. t/VÖkAM,^* л к * * л / ^ * м ^ м

5

В Л* »» š U L lr t^ ^ dUrxifCLßA. t\аллЬла^о | ^иЛл^ ia u ^ ouiТд.’ . <£аМк* В *ЧХ v ilt gt^ O w v ГХл.й*ПАt- XansxfluW, -UXWv/A*H 0*ОА/ ТОл^ч A *W »^ A ■

VXJLP faxdLouuß X4«^A< 9OU'0 vfr*\OÜJ*sA /Ч^^чкДЧ t 0U/l «A «f . . / ^

|^9U^4.JU

•\aM aJ8lA<X9 я

I

' 1 ‘ VÄ^J

t t ‘-V^* -

sA+Xo b i . ' w j * л х > л А п 4 ксилаСЦ uz*!»**kx ^ ,/4 ■-le 1«члл.к£«Я^ilL^OkjJUoS dM.v\JŪLĄ i<X x*SUXOJ)fl0<ТЖ/l */t/1« —<cta£i ^

^^

^ v t Ccttoą l/t

Čeko

j

(įt-lti.'U. jtuM -jW l,.

№I{ / (М ч л м

£н~*о +~cou *m*j


U.O

^ <<ам у

i'ito ^

ttvtU) «уц /u ^

^ м лд 'tcurfa.

JSucn

ùxp*~jia м«ллЛ*а.

-vc

lc f l^ -^ и ,

*ч^*Ч

кj т*; ,<xu

^ia-.c к'олналj i-j/^4ic ^4o Latal код *bu ^ūiUai Л L Ul6 î»aa

Ал .-tLfdjkjAfip \

1^ а (Д ^

СЛлЛо^О

1-vitif I«

v ^ л л й ( ^ 0 4 ««J U t^ ^чдуСа.«

^^д/Ч«лО Дл\ ■^g«vf Ca<i.*vJ

1У1

-i u i f

^

| «À -

1 У ««1 Д

"TfficAjX UDuTSl4<4 . ]į>4 , (iA m ча4 ЛЪОрЬмД?) **xO kxtt \0 ( U i * £ЛгЧ&$ ^L^vlCM А Ьм. / L VL.^ Oa *0 idLyc

Ii

Д\

ïC^.Ü<-î

L o ^ U -<5

tw t

uImAq

y C

A

i / i K

T

^

c O

l l !

CcLboXL «

«

i *

I£ * a ,

f»"U4

f/vt^X) iw^ iu o u (

p < T *A *Ą

Sr>Ll i t j |y * ę r

^

Д

^

и

<

О

у ^

bAjL •

"fcrCxl

4m V ч м М Ц М ( « M i l . ^ p A ^ â .

» «

Д

4

)

&

Х

<

Я

а

у

9

" 7 t > 4

' V

a

A

O

a

f \

t

\

duct*d wtîb^O. ÙaJraj\ lu <u>fIOU JxXrrÛA

*> lr J X \ L

^o X l О

* .»»

t t * 4

, «»д а

* < A < £ C £ m

ü L A

.

( u

p

i a

l ^

f i o

Ц ^ адЛ ^ ^ о .

uaKK^àLauf ^ m cs (/CLAoaA T!b4^^j «a i* » , ^Su • k ‘ *«v • ^ Л -i .Tau ^а ( (УЬ лаМ р ), l KOyv. 1X4 fvC .

у и

a«% 4 iù oi4 4

-^4lV^ į lWl9<^ tO^ .uOC<t*V* djZl*X/\Ki *4 ÛMJtTvC /«Ч# |û< ZoUcv^^tfk w/CJ&lAu кх/дЧ *U О t/ujO ajvjtcfbb* /3UA^klbA^ Tou И-аи >Tou^o<yXav» h u « uauj ^ j . tųn

lu/ Ц

fö -

fJi-JiZk -ча^

'а и ^ Д й л Л ) I м| ла*~ц|

tj ja

k a d L cu ^ i1^

<з(А*-«-*м

a

ч ем ^ & a

W -čy^ > ^

их p4n~bū**mĄ \ Ц **х—•

oCcua^ipuaWvo^

JXOTLvį кбГЁд. ^ a u ^ t ^ A i^ o

| 'T

1 У ^ ч /tvouv

x U tK < ^

—-v

к л —w -

п ^ > Я м А ,^<и/^

^ ч ^ о .‘ — ^ 6 u a * * V iA » *"Ч .-

jö ü U a ä w ''« t ï ÿ * ** /splàUÎc* 0* "

ЬчЛ

K-vÂjxA. (\ Wu d a r ^ ггЧ *а *л .

k a d a дцрСи ioöLvt-кХал |o^v,tA.wT<b су^лЛхлс^ v c ^ ij Q ilUGjUj циКДм^а l/t «MtiO) lo »л|/<*^/^"|Дч W. P <X*XgJÜrn |

m **U *X a. r *tOLW3ta.

&UŪĄ

Л

^AxfX. *4W4cOi

a lt £ c (i

4<4Лц» w>| J л а 4Х л А •1 а * ч f ■^ k oLxiocccvA A ^H t. Mä

x

CMA

/ -4 < î

A iu A oxm ^ / W . *7 . о *

*^Ц

7


D U N f t U à K A l T E

Z O F I J A

/

f

J y

— •^ X 7 (o *

^

w

{ ir*~ *

Ç

<*я

c i \ d ~*

l&'tO*

lr~~*

'

*

ыЬ+*Ц<риш> o ^

^ ^ L -t U a

ws.a^au*X

Л

«^ .«гц uadteva

^ иЛг

&-*-«

^ (

у р ц м «*

^ x . ЬЛ<я/чд

ц

*uAX**tęalHx- U u ' ^ U ^ . T," t o -уч С Ь ^

^чО

' L*

* V

»»«4 J * 4

АГ ХМ*Ч*Я< ***%* ** 'MY* > ^ n * l *p"U o* . b** K flÜ U « СоДалдти*

f

*4.*Ц U * y

tauy^lLuį d^fyvj^B* тоц.

■в*».*»

^

« ù

— wjh»

ftL & tv *,

u lL l

Л ц а Я р ы л^ * 4^

‘ ^>43-луО*. '3* t/t

иД о^

ЪрСад

-я-a v « -^ t.

Т®<

_dvJi dUJt d**M * Jb<t/ *1*4 клЛлац ^

Г 4 f | f l IU A ia u A m

U\Л * и «А | в Д и

J

<<a\ Щ ацу

B

Ti<<y4<j

jauti -•»

i*

^o gaXvt f* ii УЛМ1 ''и . ,1 v h

J 7л<»Аоэ , fc-iP

1/tilA**

«a ^ 4 ju u

^

V « ^ p -v -

И И аЦ ^ к ^ в / ^

iLflÙ

J(< 1/\+6*Ąt

^Х^О^АСЧ#.!

k'(JM

M||y44«V4

ÏJ U i+ л ^

Kj*+ -** ą

2>*

Л *Л о 1 *> *

į

А*Л-<уц

■л ал iCa.yiĄ.0 dUwta* Jta**a £x< k a «j )«< с Ц к ^ « ^ --. > iru i i i кАл~*&аи. луА.+о , - * А * ч ял**>л\ 'JtfaJU.*i« p

“i

I u"

t«flL 1ЛЯ &**

—l l l A l .

1“ й

--W7 Ф***АМ

Ca. p v

j j j ^ B ■ ” .i H * i

V v^y»

“fat*

0.4»^kÄ.*^v*vi*<

«zip

,440 A a lt j

ta d^JrOJK y^m. fJb+KaXj**. * *!сОлДа^

f\ax\jOĄ jy^a*0 *fak

TA-*

* Ä? M ’‘/ l ^ B

J&v^« ,. ^3Uvvk~4L0

v a ilo U

a u U ~ *9 « 4 q

v c n j A ,1 a | ^

^ 0hAA

i^ i/ 4 l ( ( ;

t

^ « y ’ i/J4to(Avo V *v o ^ <*t

£з(«л

.\ т *Л у .

c.x-4 7 о< *Я м .

Т<*+ T o 4 ^

><клх> ‘^ Ц < ’ V

' - ‘.

.

L

c

<4

ū

6

t

v

\

. ^

k

^

Ш 1^ V I В

^

*U

■w «.К., /,*л ’- ;j

^

о

) А

*

« Н

»

Д

к

* Ч

»

И

Ct*+Kf*4Ą ^ B U

7 Г p bO tf-’L . ^

к<>»£

и д U vl cUM-I6^ 9 "V^-e. & U *4 . "fj «\{X»«\«j UA

рЛлД^

■**“ !

А

<*4cxi М- и ц ( ••i3—- "JU.

Į*JLkxyL

О

& xl

оС м л^ ^ т л »^ 1 j«Ą

Aa(ÿ< дв.^Т Д

ц а

Ç 4ÄöC«m ^> Ть^ к ,< 4 ^ |ga£iv}ak

,

^ -a y ^ u « аь~? ЪА-te

^ .d v v lr ^ D M

. а , МД *4Л Tcų

£

| ^

и

«

Ч

4

^

i^-Jt/tA J\ etų* rtb

f* * ? * 1 в 4 Л

4

^ ■

yJUa*4 0 Ü (jÙ aA / flù */<*^

lĄ^Ą/m M i Lk o +Ą,b

h~ u o

куЦ.

и ц Д .^

.

Ч<**~уРЧ ' k**\ \AjJb4.<^dLa*& \0ß*Ak*Q ^

-

'* » •

ч

й а *и А

^

*. ù » a *v t

Ь и ц ц в ; it> y >Ха4| ^ и в .

Cąit^u. k ^ U a *^ **Ч ^ к А л Л , O -Л /uJkJLjį . Jau.

«u U d ^ O l^

^K Ū U

А*жА

ЬчЛ


^

•-*AA

"U

*1я.‘ . 'jo j ^ м л ^ м

^ о 0 и ц > 4 й (М )

fl^ v o s ( y 4 * <0 V&4 * o j

'^dUbX

| a !n o ^

&*£u*.

• .••u.lo* - к а *а *А *а д • -^4. Jü a . >»Ä<AeMJ

кйх

^

ч гС Л *^ ^ ,

v ^ l/ iA м о н .

.дЬиуЧwOU^M9] ^ c / ^ 6 4 . #А^Лд^( ^ л а Ц о «^ « -Л

.с‘ ц£

fla n L ^

3ß»

£.«l<w4/0 jv J nu Ä j .

д*с*4 ^ i i f f r f l

6 l 4d ta * *A/\Gc4f ^ - w u i^ ^ v o v*£v*A\ uM+*0 д<Л^Цъ «0 4-«ï*f Ац i/^/^aui Ja«, tjji-ол/о рм*л 7« k&**ja/o jx IJU* ^ b m Vvr.«A ^ ■4>алД^.Х( 3b-. ^ oj -44 ИОП а(дО ^® tûuX t * i каила/ал J***' ï i u ^ i ш~л и 0- •j c â u ^ •-м*ïiXASM* . . Ci 4 1дл^ац) ^а*в ^аг| ^ ц«^'. 9 sx w iy ^ , м^акЬиХ ’ m j^ o U ^ /yJuUu^ Ia c Sa 4^ ^.л -аА ( кд4 г л < и и * ^ Lv£* /**Л |^М Л

ч

» l.ljt ft

°

ч ^Ц

Ji

01/ьЦ

,1 - ж|С Ъ ц

(у ^ < \ « Л и « к ъ)а

>^оЛич

SsAtrvt<*>*QbxjJv*9VL с^д. A

с «.»л ц а ч .

*к*м <1

*г 1 о у к

.2 įot a * « ^

xm*X7*ulj

аСм^^Ь^пХ

Jt'ttC i*

к4«д ^

Xy^oo/ev • Vu ^ ^

мм1> ^ lIA aj^

Jį^\

*^a*«^rfaų« ( к а <

*u.xdL^ ъЛ а л

^eu ^«

^> 4 »w «л

fOiXÀ^

į-Cji&vO i/aMÿ ^ Y v e â ^ Za^/\ «% iJtM+M'b+'l .ж>4| 0 l^o^üuU' ud&jjQ jZoVc Ijoeùl. 11ikji* t » j « у ч г о З ц ^ « 4 . . - t ац ^ M*U/£«»U«Ic Jt<**+0 in jP^AÖK. /&■»• J p ü M T p P W > f| 4 ^ S | H ma.ü|o£(H

H

Îa Л

I сСй^Чы

UaXtXM-*M "1 “

*/*«£4^9 a Ù ^ itO M * ^4<v0 |<АД~Ч^

АмД

I ■*«

kcu i4«-^?Ca ^v<U( >а^дА «a« Л у

^*<*А £/«**• к<^М> y^i «««4 */Lc4aUfvk^Į

JL*1«6»A4wÀj»4 - *«tf»

tiM/O . 7*4 кA i | ^ (ü (o «o gtÿmrt*'l| ^ j ‘4 к д (А « и и С r aD Ü ^ * -g) LrKoKiO n t (b ^ niwflûiM - 1<и / A Z a tM к «*4. <^Ap/oXi |4.A«vd(A y»M7

«

401^

f Io a

код.

И -U * V «*Ч а

tli m eu « И*£<-

рА ^ у -^ о -

'Х д А

> ■1Л.>>|в ■АчооЦ Ка I

k0Vaa/\O - ^ X c u i ^

■» “ . < д

t fJLKlvL \vkA £C ct^W

*j£X>ÿ\ GU^A ч * Л ? А ^ * А

^ O c ^ A iį

км О

» А *^ « < » м

£у~л и 4 д «t A

0£\At vufaisu, majCoa.« , t « Л *ал 7/м. в(ол. f<o*,sfiAyjj[p*t9 Й * Lv+ÿ+акЬ "уж ka<Ą ж.Лма^ - - “ .“ •J —d i ) 2a / fA i 9 ^04 . /Зал ^ & u â u t , ^ ï(°--..yrfo*.o r*toų. ol^C dvuj£*0 — u / lj poJutka- Та* > < ц «^ а (Д А .« j >4 *A * kyūtAvc įjO-t ~К лД аЦ r РЧ - ~*M fa l , ? » * 'U*.о !А \<мы.*и£щш -v аяв '^X «M HASA^ ( kA i l«3Lū«AW XtXvM^ ^яЛ.О ^АлЛьХлу

t^*M« V*^MA.^ct‘«vo

'k B -1■■-^’ j į/LbfįA*

»4 ^

f v

o

c

i t

к/ЦпДч »>Л

X

i —

4 * j

ал. ixavidU

_ Таи

Л

*

^

а

ч

1

|

kupA«6


JLxUtXot

A. алЛ А ^

| ‘“ а . ц

a

V

& 4 £ *~ ч | Ц

'Isa /

.4

*■ » l ^ v ^

-a/-**%o

ï-

.

-

V

.a

£ ,,V 4

- -iA

1 - „

*

l^:fa:,ït,:'

L\ f

1

1v l

4

c

y

-

^

' . t

a

'

'■ -

tÄ ' j i

‘ ^1

--t< с »

.

- ttW

a u

O l

v i» ^ 8

-

f

- Л

i< r U a

U h

- ^

K

ü

^

*

Ą

0

X4^ v4,i ..!- ■

- X

4ïyxA Σ

t J Į, ( ж £ о » л 1. <

ita* a£

-ч ^

. a

4

aj C

.

caa

**0 **o

^

ч ^ \

^v

-**<v£»

^ U ,

£*ù d U vt To u

^u%|s

N p ^ ^ l

,

w

»

■pî^ 1 AÉ^Xt^4-»

‘ »

« 4 /1

-v-vCu

La м Л /^ х о L

«

J 4

.

■*

/Ф-!Ц, v<k«/t3l - *'*л Ч 4)|Аа| :*-t л » **& <>Ù M \4 < & ic l9 * n Ао(Д |

"•

^.

Ü tu

^OH

^ t u a t x v e j ';о 4 я

tt x ъî + « u-xddMt^Bg х

E

j m /c x i ^

<4

дхгои^>з|

Wv’^

1a «

Е^д^кЗ

,.-

iotÀjfo-wo

.^ Ч ^ 1 1 з ~ Ц

■ j(

y

k

Z - 4 J Ū

U

А

‘ji.A V Ï H

v

u

i

фоХ.

Л

^

+

N A 4

Л

T

V 4 i^ 4 < 4 ( o

4

к<7*+ A

l -

%

ä v O

^

' A

*

*

X >

j^ ^Ęr»<^df B

l /

O

k

* - X

Ô

*

4 A | jį| b fl| A

l f

-

«

' .

V

i »

^ * V ^ .< | t -Ui jf«r ^|k

400 j £

v

t

4

>

4

^

.

/ {< ÏÛ /У K rw / a «e t/ ;M J

^fH.ef fa

rt. «

fr/vȂ5

(» * * 0 +

*

6*(*yf*AS

f r y (* » 4 v t ^ 9 l


f

A LE *iA N P<A

£■.

<u~*

^

LA|f|

«ivy**

Gt^vtÿ £ м

j lilîj jiftįjjĮlg į

w A^ą. ^

:* ■

X a ^ O *1

lO U M Ū l

-.^4- ' л х Ц U*1 J^uw*^ r ^ Jbu*4A f - * Чд.Хчн * 7-с-ю lou ^ ^ -г w ų .-a

t u

, 4-исч

w\OU-*sJM l }^ A - ^ U * T~un km.yn~s /<*4*ф’« Ъ х \ * * * * *

UUO*

,A

ч lo

ta / yu o

М »

*ж Иои

а ii-i« ТсНла s^x/a ücu • ‘ • ’i г .... >j д ė/gu įt» bu^ uji ■

Ц

j o i ^ i ( «.«.d

"J jn c u

К ц«

fu

lij

й*ф> раД ^дг

- у-^-у^-у^тг 4£ ш В |Я Б | # Хх ^гтт į, 1£ауч} Лрлл ? *

* „ >n.au * -

„ ДЬь#*% t*< Ц л

Y^ J ч>

^ in ‘ ,,Я*'-Л' Ь*Л A£tif<b\ -1 į'n ( 0> ■-*"**LU*'i ^0*^1 Uu<M Aav* le< ^Mn£yM в4йМК'*ВЦ| I ' Ч«-* *»A-%4v 1^<п<Ц лО^» ^ajfa JtvcC ЪгЦ U l

;

к

i 4«

^

u jX i

^ ^<vtf

i^ «ą,^

C it

li<4k М И L%**44»

* I ■' Ni*a piiû Vw ио^* ^jlawv tik ^cyt^oyC^J 1<хч<ьщ № P

-■ it l ^^(ПОЧьи^С t-v*« Слгу+ff JiAM\^Oh ^ЙаичО ii« ^ j^ ilvU a^. ū«*iy »C^C %hCm É^^ i w<uli*01 „ MUvui*| v *VHl^ i^ m L

B H

f r a U

4

^

Е<чА D û L y le

i i u i’ * » U ï

M A 40

o a

- ч

^

Y*/*rw*4 £x

^^В *'

■*■■■л *

I »

-1.»-— >5

6ux rfa*. £vvo ^ A U ÎU * V < . jr^ yy| I

I

u^viaUM *a ^ 4 л Д ^ ч и 1 о ц

1

*'ву ^aÿ^A| £wtf Д вм4(^ y i /ц ^

0

4

^

йз*м< ц

T iH B

м!*\

ZuviMuAa) Cj -мк^#

<С«чС| ^

9

*= •--'<* лСЦ.

^*vCw h -

in'*** «^<<i*h J i » f>"-W i ,

(jaX\į

И*

ty fc t t t o j

t<

W*

.

ЕлДД&Ъ'О

0<£Lu£ ^ y % r»â x ^

^-зсмс^щ. i^aQ.1 çpbtZiau

iiâsiau

Ч

'^М ^Ц & Й Вф Н Щ

•O^'- LXbi0 9kx/|. LVV0 dLêJ&tf^. \A~~*ßg+&K О *4Л ^

^B ■ Ш

- | v i* * U l *m| *

T 0 ^ 5

L'U .K ]

‘ -V j

В -

Ž į l y « 0

адрлщо Ttrü*к

-t и.«, rfa.1 ^ ù i «юле5 4 ^ » M «

I '‘

В

WtJ

ч*аА i ^оид.^'ди .<** i<u ►'учо ^ »чй1^

В

B

ю С вч

^1 /‘b+i.daXi^ -

r

m4

iM ^ ile

-*■<*•* “ms В

/

'/fr* tf.fi.»

Î / «* »-

-А р л ь v*À4. *»-» «мч^лц

?у{а латf л? <г ли *ъ

’ л

<§*у+оМ\ lįt l * A

* ‘1^


E

' f

'

b t *

*

L l Û

H

J U

T

B

V L A D Ą • i* *

orL ^ i*. .*bu < 0 ^

tii* * ■ a*^

и.

? “ *■

сл л ^ з

6 1

iu u

%«ад

1

4

p -M .- *

4

* л *

n il- M

>^ХЦ

- V

k

* y*a ų

О РД Л Д

u

i-м

„ o « i* ^

&M

^

44

U *.

•*

■ ■ -"•v**h

* tt

*^

^

b*

o va

.u

ï

t fl»

iM'4

^><Vi

K A .

l A

y - O

x x jjx * .

*

c ^ A A ia *

1 >s

’*

-

.« « ^ a t Q

^

«ф Ч ^ -t

« v ti

# * w

f

I iy > f t t l< ii

J U iJ s u ,*U b

%

** -

r *~ + ^ y Ą *.

V

\

^

R J L o A .Ä v U i^ " £ ^ ~ * q

6

A i

,

^

OujLi&'O UT-s

4

€ / c f lk . < j£w to u i u a A

« и

G a*.

Т И И

Д.____,* ^

yu u A U y ^ i £b**4

iO ir . л / ^ Л

4

^*4

t in

^ u \d

f J u i U u *« fi7 ^

r « ^

ii« a i

u i« m * X u u k*«— *. « v y ^ 'A - *

^ **и ц

й«4

JT

Ô a

4Л ^

< *ü *\

jaukia*-**» amjaldÿJbû-

u

n

< < avc

/

д

п

d a L fS O

m t

t

i y

u

. ^

t u ..

k

A

*

u /£

1

^

и .« ...Ч ^ у * ч О Ц

f-w . А*ха.о0

,t j.

-4

.a f c Z l^ t V

WO ^

ic c / t*

y U *A *< iM .

j j “ *♦ ***>

.

u a /L

.

*

2 4

-««ц *

IjvMQ )f«r 4uw4b| |\fx i| elUKAi . p A ^ m ^ y "хл^-лл 5 ^ ч-^м <x-~Za^ kjJU*

1^ *

â—

a ^

M J s u •<, ^

tk iÀ X r

^nI.

ы

й( я/£[ >4 ш ц ,

w « e

* Ju *

IrtAVA ^

^

fj>d L< **j£ 4<*i d * 4 K ÿ t

«

|Л с я Ь

Ах ~ л . с ъ *

,a

- u l^ i

VLLIą ūn Ją]

la£.Zt*4M

1«•■

lifU

Л М

» O i^

,A "W ^ l

^

vOmyjoU

£ **✓ *

^ t/

0 4

,

-

L h

/oA,

^

c *. « а Д ^ Х ч

К4м^

MK

Î .y

V ,

^ ta  fO A

V4~‘+ *į

~

S*? <4 l l t i y f Ä J M ij

lA t ^

у * / а | 'Ь <

°

M

П

Ma* ^Xy^Ąat 4 % « * a j 2 t ^ V*m ХлцакО

o ta *.

J

£

*

7*/v <*ą **

^

*

f* * *

r

* it a / u ^

l /

7

«

^U < A

l l ^

^ t i ù ^ *JL j JUp

p u *

dU O Ą O г « ^ .Д а Д

4

u Ä

**jfiHP+tjb L ^ U w a I -

-

U -

#

* 1

dMr** \ЛмВ * ' a iy ^ .4 5 «x tvu A ^ J ÿ a U ^ ÿ<r{ v f IÂA. A4 i « 4 ( 140 I 'C^w-ipa -4 4 V , Ûa-aaa. / г ч о /Ju/Tän *5 и ^ ч б а ч С к /I ^ х л д vlsiXuvt ■

■- .-

'

X u 4 fe^

*^КИД«Л ^UlJaP« ■ »

^

«iM Ä

^

1

früecdu

,

РД-^4

Кхмц^ Л

«4 / а ^ (

3* » y - 4 £«»»Ы1 » ^ i^ o v ą iė M A l.

»OA(^

^-W

d4

5**^0 «~ И * а ^

ą р/аЦ ^J«Cq^£ vk 44.244

/сТ ^АаЬма. ^.4^

uLiA- i —ч(Ц “W y ^ į о Ci«

^ut^A-UÄ4 ,t^A*C 3 ÄIaXc^


Cii^ei *^а^ДЧч Li^e* , Т*ч бмиг 7-*0 */Cv4^ f W t k *“ ** l ^ d a u į r U l ^ (< *> т у R-^a-^ -«г* -. g - X * * Ï - -CJ „

w

6

.

^

u

y

u

4

д-^^а.о ^ jd ju *

fiuOof

a

^

*

*

«

o

l i ^

H

/

>

*л1лк<ж±

6 -«®

4

^

*

* ^

į

~

л « ч

«

^

O

U

JÄ i+ y ^ Jl

^

.

F1

otu vC ,

iL L L n iv ^ i

i

^

• SA-m L c

ux^

^Oį Ц

i/t

д..?

p tf+ y U j

< 4 < »tiù (0

ка~ьт!ц

į« - iA l * » i i

40

M kJ

įc A Č

>

ß * " Jb s *

*

j

X*

.

4.&MI KA"4<?t*4P &-

J

ыЛкх*+id ut +лЫ rK m Ą jU i* Л

^

^ y i*

**•■ «Л. **"4^ \ą у1<+-Ла*лп*1 lnAf*įa& ‘ —ryt(.n -«ÿ< uj й-jK*'. «u-^ tu ^ ^ **/** virt«« “

н

Ч Г—

p a Jš^Į^

v ^ tflų l

ы «л

^

T.— i ^ - * «

Ь*а** Tcr^i Лч Ь-ии 1| vi

ü £ь«.Ьч -удОД L^lcXfcO Jt 1%мАяьи» и к у ллф

*иууч<ЖА ^ tim

tf

d<rjrf* dunpÿ*l

”W ü

4

A i

kadüÀ o

U «u

4

*4»»*fl6uP. J*-

l* |

«лЛлАмЛ*. â ^ y / T ( а л 1*1 v *«v A j * ^ y * A —чл 1< ^ Ч0 *А/в .*1 “7vtjd\, ii/^лл. d*A yxJLydßi-

- Ä -Л м f Д*

удд. Щ

« 1< л / д « и

toEViJ ( t t ?

- £ liV O ilv^ )

£ а *0

2* At/d&4^ U - I t A —. ( кЛд^РЧ

im ^k^iuj^

U iO U

u y«04 d^\Jtjda*JO

i « ^ U4

улА

4

paàxl *iĄm* ' pO*OJlOilĄ,

^^*4*4

«^ 4 ^ д / ,« ( м

<**XiAf4*4, «*4(£ * yu

tMCO ■


"

*

k

A

l £

*

3

*

5

- mA

р

с - ч

«

' «»**«

<rfo4o«A»4j

«Iîam. > * * * »& II**

B . r.

p*Zv«

Дв Ж ^^^В

вмю t^ivt^o ilpo ^

t ik - ‘ •*-**.-*

B

-aaZoij , ^ ^o

.аал»

i

В

^^B

^**4

иаЛсхЧ

АЛч^

^ |*ii*^čkOt U yoiflt/» XjJpCU

.

./Ma

■ jl*tt

r^ V ^ fiU (

141

к«гЦ

'

Jc7

X jy b f {Да

yJîAL/VXHjU

-^ Й -У Ц и п а

■1 n

É

Ut

i t

,

E t W

' -

*-

V

к

Д

,

»

. в

Д

с

Т

' *

М

Vя« 1^ t*«(ÿ ^A vC ' 4 ( С

А

а а Ч

LU<^

(

*

' j j K

4

« л л л А

О

м

k

w

^

i C

a

A^r

0

^Дь£*^и-

Д 4 И 0

t

i

p

* ■{

w ^ u {/ a Vf / m •/ •<

i k

J

l t ^

tuo^û ^ a

/ .

UViloZt.

^ U6°

.

I

.

Z

į

^ d u < 3 ** A < o ^

( ta ^

э д *

^

><<Ci4fl»«^ | | 4 ц 4 ^ а U y C m *.

y*Jkn l<û 1

*

6aC a(Ϋa^ ycxZ ^ ) à A i 1\ ( Ц

Т^и^С цД ^ , ТДл

p A a>4 -

7<4a

*

1 -0~~Urfa fjAt^*X

-* • 9

^ v *- ". .r

0 AtJJjUjk^ ^ 'v il «вдЛ* Яд у Д4 A£i*vv>^é» v*

^ tto u ^ î

В

^«4 4А44Г

Ка Са>1иа| ^A J « wddtiMUMâ ® ДДдаФЧиА i fttMSÜ

3

=-*

j Éj

i^yikA* Чдд*«

4

i^

Ifад •

>>aaAai ЬкА

AapuJl«**^

4m.

'Тк*А**Л.

- JgoĄ M iiiA U /квдоХсц ^ .м 6ч / «Д

ZtX

ircuK ■

3 v^M / % н 4<я į»

кАлллллЛ ч ^€uî4m4 дачл*

*ЧО fb+l*.4jk)U f&yub*

аЛш ^а^

ptl lt-

^^B

B^làUmAfi i* ~ » U - < .

£ *A J

E r**«

Lo^i

Zt

д jp * * л »д * д .

^ u i i' k&UuĄ 1 -

tntau

/fi“ % Ldte*^

W

a *v o

(iL ^ x

Imos u W .c v > m

В “ '- сдА^кА

2

| *# «|

*^ Ц

1~ -<| af ^ t < i ч Д Л **^ '« ■аЛЛш*. j* jaA4. JĮ кд/vb

^^В ^ ^ B

U lt fU l

1/43*

^ и ё *4 < Ц ^ й

В o Tv"

^

/4^0 я

,э~сии*л U * ш И1 , F W 'w O .«t i пАлал (> сЯсчА TaXam.u* *ч доабвм* ' Лш0 Хм t t l) ^ Д|ДДццн-|Д ip ü ,

y

*é*i

Z

^

t A

t

«

4

ANy&*Lu.

t t (

»

-


» S K IS

K A J £ T O N \b

*4 ^

,

м

^

а~Ььа** свил* Cca а\Си~1* dUl+*S * *i J ja u

4 длЦ

« Ц" ПДДО

4 *^

-t

-

^ y

«t iy ^

“* « *

U y ^ ,

^O*.

Ц

u,

45 М

U «*j U «*

* v O r v įo

,i4 ^ ^<л

/\аД

.i—.ti ^A4 . йждЦсм.»

t w ®i

5

K / t g i>

fe««

«О.

■Ai ..AÜS -• A

*£ *< - (Л ц * !

Ы / лаА

' к^ОХАЧоХ^

' Д0 £ ^ *-^

M *

^

f** vaJl

.уж

*4 f .^ 1 Ml

л

д * «ч #

**-

*'* 0 ь

^ д -^ и ги

' . St ~ . ~jfouvjAj п*иЛ*Х:

u .y ^

f J

о

&*/ ŪL&&U

> *U ^ a

«®*-\fl

аДуСа/{

«м м л и м

ï* . . . . . •«»*/ k o » -w 6 *U X « c (

[Д О

»

ЛУ*

trtf*1“ *

s>v\f+Į-KjAt**>o t *ц ^

ЛкЧЗ И^ ги' в

^

A^ą

J

e tO /W X i

įo

Ta, ' 'X.'u

C**w»

H **U a Тлуч

7^J

»«Â fe

»<4 | «(Д а ч « m U a ( 4

f tuk

кд* t*«(^ »h J ( 7a* • * k u «»^4 /rvvf kle^yuje

■ r,. - • -

.iX&M. Ь м и ^ сЦ ^ лд 0r fV v t г<1Л . а и

la

* “ 4

M

ЛХ-О

* o jo

^ 4 «*

.— Л*.и

А

* k v A i^

lo i/

« M

^i '

^ и л

ч

fl^ w k

ni

v-;j -ж Х ^^кд**

/*ЧР Vötf«

1а4*

- оп[

" t v A ^ £^X 'о^^лч кд/ ^лдс

ка Д

►*•! Z<A о и ^ о д / ,

^л^Л/мЛу\ 5 -Ч L n ~s°

^ *4

,la *

ai

рч

Г Ц *Л

сдДаи® ^ A^v4m*

d jX A t y

Х а и * ..

la u L t,

**

a

~

Ьм !М >

tt i »-«y n o i «»А ^ и Тм Д

1

^

J _______ Ia/«ttm) vu* кА**чиич1 f0 /4 «

A -v ^

ил<о

į>

*

x

_

tjx*\p t^.

■<*^* 1 * 1 1«ai

4*4 >Tut4^ 1Д«/а * >**Х «Л w«4/ii ^ou y*4

,rvt3

yįarvLJD

t t k o

d o irt

|1жл

код

ы р ^ у С Л т » ^ »®5

& ** j įo Ц

iu/iĄjcb+ы. a o \4 i\0

1/ i^ V I^ ^ /лмЛ» £ам Ла« ^

О СиА

и м ’и

лу

ZcA а-Л То uo/ju h A c

J v A««® k"k -to^uo) И .А *

*

t Ьзи.

_ _- . _.», • О м ^ “ ^^аи^що.

^ ^

^

*+ -

Ir n c U L s t,

ttvA i -идл^^илЛх» * • / A * '/ , лО ^Ш -ч ^ ( Ч0 д(дклд^ f a - w ^

^ А « (у м < и

I/ Д л И * Ч

ал ^

Уи

< 1

ч

^N|W

ш*Хег4л. Uommą^ fcu 7^

lo a L u a .

v < i' ?

м

5* * ^

500

d^L^a ; ^ * 4 v U - a ( É A 4 H 4 H ‘ a £ | - « j e , To* U m į -^ v y u A ^ e ū a £xMÀii^i

a^ i

U. L Cj** .

I f l U

.J ijp t

»а*»л/^

S •***

fr ^ T ^

A

VJ.)

r '* ? * ' d <-Oj

I

G ^T^T«

®®vo

ia u

|

Л Г

/ iovu 'u jow ow

o lm / U ^

U fV * 4 i

JjxxjaûjL A & ža*aitj{aj tfK Pf. tm+

ад A

•'«д*«* V « i . /и


outre j tvartas ri é x v t rj/a r u s rtv a f » o « tr A

f - * . ' - m't »

%

HpunausPts 9угпла buy \Jumrfy

^

UaimauskfC na m as

«

sbuįeJyft 'fanoat isiito **st)n â M u d cu nue ( u » r t

y

f

f

c

f

a

f

Ç

t

f

1


Я Л

E Z516TA £- -V«

ff

I U fl^ H

^^B^

•' y ■ "* - г^илл

»u i)

K *vi

^

Vi

£xcf-~1 lLJL**A %* £r~*0 ГтлХ**

i o /кыД^^)

J4

~buÇA * ц

л-W ^ f/ a w lA

U.*. **W

A Wi B -

TtH «-bv

l*

^

р < 1 «лл.

^ tâ (

JkAftiîl

^чч

d*J/CJ\ L f< L i£ į^ ~ ^

&ОЛ

i t a -чц

Х-мОц1 |

«м^||р у?лл

^ u U iU ^ I

^M«/t4 ų>tl^O

Vu,

w£ix<^7 . ~***Ц Л*4^

o^

^ аД (| 0 1 £ч! Ū.O.

ял ^

-4 J U —^ Acv*^vūu

yto. i

» —Д

ifl^ , мл-^ 1<г4лД

1%\Д^а

I ДЛ

^aiôLAOürfa.

-» 5 3 f - f « l / -

* " * • £te/

■ь |, :„ .

4 tA

Jwv«o слж

A v a /ю

«04

>.•,

t*-vc&^

Им

1^ДДм A ^ V ( -«Яу » „ '« ( A , e I 0 (Į>cUhfl ~jx—£> рацЛолл. •*0Ьш 4А ^ь

I ’ .'■l' S £ i ü W r^\«u X i

f i

^ « Ч

iCasyMX— į

^ »< H Ä M

*мАлко u»tC *rPî

*■ i*««M

1^

гм < ^ и и а

гч^

0

-4

'^X u J

^

ш^^лв A *O M m\ sJUjXm Хм* pojlasu. ^ 4 Ma -

«Л t ^

«_

V I«

^

. a^..*A

рл^Иам\л

^

Q a ^fp ' ^Aiįo а ^ и с у ц ^ Į u&UC é a j* * Ui

кл^а

i^ -4 i

^^B

>t£ 4

-хо-мш

tU ^

иХХ-^Лл

«ii

/ .«

I i-

/ а*Д д *

'J y fc **W r ^ < < y » <<r<U<UJ *5 < 2 «м . ^ y t a La i 2 jų-. lauigàUxuf 1<Л* j ^{И^

?■•*

H

*<? 5 Г ч

rJxb*i

?

#4/я..

■ЧИДЛ «X A 4 .U u *t^

У1

ТЬм

jxcM fiJbuJ^Q fc^kvji ч!М t i # y f 0 i<î-

Lma^/q ' {&сt

^

^0

м.«с*0

а

>4

ïflU

■' v / » * * c*®4*3 - ч Л К -'*« а а > i ) ил/ч/ fc% U^É 0 B fH % iЛ * ч Н « • n i a ^ о ( » 1в ^ j^ į х д !* м k£X<LdJtjįdkX*JQ. раЦ ^М J - -.iiXv 'J ^ V . - ^ j-

^ B

f l В

T^Sb

«х\

-ЧЛ*Л^

ir x M fl

—^ -a ^uM7

tr

a

v

/ tO

É ^|P 4 |M V

£вм.*ы* 0

-1

^4 «^

ЙХ»

;_£ A ^ t

Ч

v

tiMV» С

i&+*JkO

V

|<ОмЦ

*<3Uta

«Д ^ м Д **Ч

ii> -4 ^vO M

^Л Л ce—Д(.

и с*а **+ *

Ù.A

+э&**ю xsą+du

<Лд

V t X iv S .

4

Vff 4 r . Ac .

1

a

<

a

^ A »

1Лл-Л^Ч*х

> ^.ÀAo v O

*4 £<K>MXgdL»**

»4^4<ч) r »^A (fu о /*^w

■ 'Ь 71'..-.«Аыв

a

ka

~M4 -JAlÿdA

^

L

uOk. :

Avi.

fl* . y y x - e j

. t c

U W «4 |

^*jCCM <ДД

I

.1 yCrC.<t «-Ц -V^-КД,

'i ■ ■ . Xt. (o

F "-*--

^1 «

jûlVoaX

1 м . , V - i i « 4|

ЩяЛЩ^ fe ū l^ Ą


с

l* R l

52 52

ira Piefc fimtfuJ

i(ryra*ouJ^O i

т »


ib AM TE*

Е UFRO Z INA

•M ■■"Л ./*** Г4-4 клгущ**

S «Ml

-V.°

'-*.f

£<4y%PO^

£<Л ŪCA T* >■

5«<.

^ ^ 0 3 L

^ j^ T ^ f

t^Ą.rnąg£ąm.

4^-«

,

rr

*^»4 ^

^ r v ^ i | l*. £ä * * ä J jA-u

0 4 « « -e .-v*W >

da.Ukxti.^L »•»B'«a

ß v i

iit w

^ v ï i X u / ^ ( ^u^7

^ .ь у Л

W

fMĖMQ0VKP

« ,

l ®4

Х а м

КлучР [fi yu. > a *^ o U ^ < 4 J t * - jpaą ■ 7? , с а Л и в ^■’uAuifU. j fcgujti*M д fbx^ULо Ц c ^ x -iia * - * V i\ a t i* w į CAr^žl^b 0 io g^MĖB^ąįii ‘^ИИЯ Н Я М Я н Я -^а0-л<^7

ftcrUrPl .

P -w #■.“

B1 ЗгДОЙЙ ■

^

w ^c

pdia^idiл

^ 4 1 £ М Д Л ° 4 'ЬтСдОм

ßflUjL«.*Vt . Ä

' • |Д1 *Да A mI y * ^KCL&OvtČ^O-J-AĄ ' ' .«f » ............. -. b-О^Яд...И I W Л^кХм. M ч

J

^

$PlлЛЛха.

^O

в/сА

^ l/ u O f l

kJxJU^Ü ц --V*~‘

€ x m.

*

^**<^ ‘

k ^ lO

&v*/0 чк-**ччнЧх

dfxXrOj\ ^ д .

|Д t u км/l

1чли

įj V ia

^ ч "*W V< 1 *ж < ^

~~чС

л

'’ ■’5«

û a

<^ m h a q . u ą

4i£>4.»« , ta »

^UA wêfoqUA "'**"*

cic^iP

Лч 4 v ( ^ Y

U

1 г О и А ч -ч и ^

®# . \А«чЛДв1 й / л

%1 - --^Äi,e

4

*A i

М

,

м ь

—i l И *

f ■/►vili

W

t â y

^ М ц ’

iC0Ui*JLb*% IsCußj»** V l v u t K

4

/С< 1*1^ «5 у»ч/ж-%ся<5 . jj£| X i t v ^ j <A *«> j

л < п 4 f/tp

itfn

/

J u ^U y »

„tP V ^ viZ u M *

-*x

^ Ц ,* « »

l/įįk^&v* Į C ^ ^ Į < ■ I 1! t { * h U ^ f***A

T-wixvCt^u , l A k3 v ■ 4 4 < <4J

t* * *

bvxj/jk*+dPi *лЬщ ^ „XcT^JL Lįkj&if * 1 Л. Z U » ^

~crij. I t f t l L

u Z v kx tû

\jyA u fU A

£f»*w T Ju ^

р у .4 * ^ ^ ;

1■#*'Ji a

V'CöpCu.A а4*

£rvMÄ> усАыХклА^ *»и(«<Лча(» ^

^ ч ч ^ и А

- » A lu j

Х и Х д«5

t.,CuJ^m^

йлОлДЬ^ Ы/

{клл-ЧА^ /Хла~*1' . yJiXiflüJL %tjLą. HB*

—л <*4■

^ (a v A ^ v

jo Ą

i/ ta k o to ^u iH d

5*1 4 а1о / " 0 <

« ^ O \ i^ k w o

v S iy ^ ia A i

д-|гН г

^ £ ?Ч Д ^ и © *%

-

1"V M

1

' U

^

O

U

. «

!

p.&JL

« « J

U

l o

(iiX t x ik 4

« ^

*

уДмЛуС* i-v jU ^ (. »чЛ—ч^

, «^AÂ<a^i

fix a it

*

кмп

I\<**AßA ь

iuxji

W

^

*

>чм

4 < и ч -*. схЛ r ^ H ^ l n t.

^

Д

Л

£гйаа4м < fliw ü

t*fla*aul{QJ ’» į

^ » б д л Л М.

^

М

^

Ч

4

# <41^■

äjL^Xru

Л4^

^ flu a W

и д 4 -«

^

ft

1

и н иЦ й й Ц .


lîubAlTib

K AZ IM iE RAb

W ~ L * j4 y i

q ** 4 4 *1 -

r r ftr f ^ 1

f^jiuvbTaàaiA a*Ja* £ум? kal*£\ nôàJ^ur# 1ь л *

Клл.дло

^<Л -< iU.<*4

j faat+AfKca/jum V—401«d a A ^^ fflą 40 a x«Hui ta l gz Cl ą

*

Y^c^o.k~ U *At4 »

l- '

'

Л лм в

w* 4

V ^xpJLivt*. ^

M

«*

^ ^ ù

( ?cu

u â —i* * *

^ra paŠJbj*** *a y *§ Id-mi. *4/Д^»“0 . îlu A ^ iū U u iflA j

••Лt - . « » in / ų a įj

« м / > ^ o (m

U <bvO

f n j Д )|į ^O gfoA.

M

Y

Įjū jla a ra ц / ^ а «

!'■ • *ад.*^ 4Ю^А^ Im/Il 1м.клA (A <&*M\pÀ\

1>*

IctClcOi

yuÀ/Aa*/o\

?Q

" c‘ ia ^ tm ~ ^ a JU

X titlk a \

^V^ûtolvO * <Ù*|f

■а л dgJU.au

UcÂtaX^

’*/%, d U y Ą p # ". (U m i*

Aft

û< i ßdiCx*9 & k u a ÿUu&AA. fkh**UĄ ĄJUu LP+A - e ю 'Л**ло^ц /| я ( | Л ) u a f ( K

ум,«девц«»

U 4 «k «

^UA.

V4 U(Uyil ^oju d ld tX ù *iL . Aj^/гОл -* 4/L tjjj i

^

i u

i

I w

m

Д

i

UoJUjgĄ 'i—.'ymj bvi^ ou u o a *J( иЦ, 4%P+ fjxjmjo ъ (лМо\1<т*<к K-*.įL«* i 5

ч

^

aa4nO«tiS įf*a ***А*л

u*

Jbįt*+ Ьа&уфтт*. T a,

įi///Uflb*Z*Q**

tuo IcuLn

Id ų

( л

л

м

о

!

S

i r

m

Y Z **tV

-

a

>-dju& l.

*

4M į

i#

,-fi.i ÙS -jlL < ^m (gjê %. É&Jlaffi ■'u^ k*t *5 МДок/jtùûL £ru*o ..Л«XoumsÀ ,« į «ал.olų ^п/дм<ц |Мдд/а

, .

* .*

4

Sa«^

Uj

» ■Æ&j

1 *■ чДии

СХЛЛО . ц О ч м !1! *

(О ч н о T<i

^иЛ« I

vû^aam ^ü

Pairai*, и.4К , U , *

Лм ^ам Л

у«д

iM iu j iA 9 ^

ц »

• ■ !»»• .

а Х а М Ц 'м М ё «

4мЬц

fJUuxkj* Л > ч «(а <yùi Ç a * ««* ^ ф щ Н в Н В Щ oJ>do*At ücH^ tp l\ W y И *й ^ 4% д^фвШ 4 Я Я в

y t a v i f *чТ</ a

^ ■ l^ r a

cU h /u j

LoC0^

рплЫуо

> < v^

b{pjjJL\ Uk кои Cio. potfMi.

JULAj\a

би

" Ч. / лЭу^ОЦ, ZrvAt • иа^Ч «Л ^ ^ ^ ш 4тл0 /*М [<V4 л1лА1л л ~44 Ц оаМ 1Л*^о* м ь с ^ ч Ц ę*U XAm JBtįb A l P * Įu k , PoU m \»-н ikOf^A^i k/Xef*—j ^ ллллнач^ м -^ мг Tti яaX’dk «рлр lVu l^oA Л ? UriftOM.

fryj?anausfqj )a*tf/a fUf/aJfc f f U . ß f rj.

.1


A L f OMS A b

9 1* *

i f -%.

<±\f*S im u i*4L

9 •f*'

’ i f,> °

“ -'-

s x *-A >

- x . - - w , M

^0

X*«*K

О

tfovo

*.

te 9 ^ «4 *v ,jp4

ta»

* . « * * -

ffW^j d *A I k a / jO X vO A^ 0 Ь * Ч * ( 4 |{ 2 |Я Я , o j.aXj /еЯ^илЛ.'иЛ £u«> £д4H ^ V " LlJ<* Ibi

cU,<xrvu4

éx

ko**

t u A j^ o

rin juS

F

cL clLi

*J>

įctlutąJuAĄ

«* О л л а А

цį

ĮSU LtOL04*. f W и jo i^JnS?vлx^a Л й Ц ч ^ и « Л -А w ,vm uL.a~o duarun r (^ д л ^ о Л а л цаЫ.**д / « v u iiU

■z •■ ?

Л

C ia

ja u .

■ iis

gavo

p<x**.oAv*\

'■lm.sa /

к ьи

чад

и л 9 Ю «^

^ LL*1

.

'-^од,

1*Ал ÿa/ ÔA >

к Л А .^

l

/

a

h K xV j

*

Oa

|^Г k^ j

*и л

^ЛС

'

,**•*% •

*v *4 ,

sĄįJ&u ^.444^ ^x«j • «С ф (а 4 v « 4 А ^ И О i^ k iu ajjj^A g и ч М й ь f M

£паЛаО

'bvcLt*. uÀ.û

<bJA»*Ai*<

I ^

^|Д |Ц Д '

Iii

л

m

'T ik **-*

И .»Ч и 1

Сида ^

O I^

rÄ -j<> w i M a v .w A ^ ■M

<1.

Н1 * Л л Л * 4

да-

*

L*y'itf!

g*a

4

ls<V\aÀ**<ri4.

I

U .O U. Л *ч И ^

t i r f - A ^ ^ *"*1

Im m î

lo u

Счм/О

/ V ųQ

i /Ц

d -M /iO Ą

i

J ^ r iiO

i xi*X м*и

а » * <Ыа*м T au ^.

kattų^cu)

Xd

« t t i ад

Флка1 i n

;

r^iAcKj^

"'■u

P/W 4, Ч

«д в

4 ^ / ü M 4

ii- a

7 a *^

*

y (o j5

C ûîôC f ■gfел

^

y ( a A < ( rti O

^4£ДДА/У.ас

< ia ^ Q 4 Гсм ^

u o u a v (ou

a>J I

Л / ч / *

1 в Х (Д м

п м Х ьц

v^A k ^ 4 .

ftlM .^dltM I'O

*^Ц

а ^ А ^ к и Д А ««

liu -f -Дт.# OMÄja4, 'k.

- t ü t * n ц о ( <ivG

'f t * '] 7

и а ^ .

r' N A

^ <AiJ.f**j

... i X m I zc

4. ** -v>^

< tr^

foi (/4 ^

tu vdfavo

fe«*a*X au

^ац

■-u^uk.àf

^

I t 1. f 'i*A'rp_

p «c f

0

4 ^(

^ o »*u *d < iv o

.<.

шла

Ы *+ * ê à *

4jpL<X*&

u jx u t iv U i

vu

U v»ÿ®

tc ^ i

(/ u W « * ^

4tMÆ

f ;Щ ||Ы Н

р^рИ и р |У

r »X - ^л OJUoa^öu/o yoi одХЛ^и) vt ^сл^Жмуй * Г- a i / o

m

_ ■■

/ Vaxk^fc*

ТиОлДо4

jytfl>

4an

pJU ahoJLy^

S a M ^kcs

*&dU »Av+fx.

k .a iM 4 i

Ij^di

,^

Л

\ 4j | -TU

m U A M *

Hi ч ^ у и 4 ш й | л а

*J *4 y ^

l i î À y | - A ** ^ 4 A **^

M jy y 'lM

к ц «А ч p y v |

į^ M o d i^ o

*^ w X a.

'

^

i^ u / а ^ ы

,


|3-> bi I

b+MĄ

•Jjjjt ^ą чд

r а *и Л

t fiA a

T a y . ' kad.

ja u

Ь тС Ц

I и^а

I

^

/uJU *

« ^ ч д /^ а д /о

:

tb .

/u A i iii

'

_ . la n k y d a v o

н

о*1щ I

.< *и л *

л

d ie g d a v o

.^ J d a v u

y įo y a

^>A a ^ u _v

у ч .а

^

Н

А

A IM

1 «

| U *

. * Р*Д>

havm

W . 4; /»о

tfÉPfe д р » г % »

м Л Я Я ^ ^ В

“ U ix a j J L r

iu X ^ ^

^

Įį

м № *«4с*§

U

^

| Ш

>• ■IЗУО 'Л^ллУхх *дОл k^QjXdO.A trvodjM/Q ^ t ^14 doU/Oyt K iL

4 П

'

Ç0 -u A ^

к З А .« ч о м м &

Ъ <Ц

É fX ^ iu A

<* Гам^

alsxodP ( bmd> м

^ а м

■ *■• . k<lQ • I » , '. u a 4 i a u w (o jc u ► ■ i» v -

«кд

Txyv а o fc d a ^лДХоК. j^<71

j^L.a.

4 l* i « а

1 /Л -ч А у ,^

a

... ^ »W l

U

U*

г б х а Х ’и ^ а д

1

ViA-UU* г ^ [..Ч А н а -*

Kcu IcuJu j m .

*>C?

f M jL iA .

js y

JŲ***.

*A

^ ~ ~ f ftri4iimt\ { n t f i k p b y } IgnUUh '

|«ol«k > po { audio f i 5 « n ia i

Зал/га^ J i

•’4 ^0^

Įįn,,<*. |/U,kl

илЫлл^\

JtaCka «*о А

•лЛ^^гтжл

į

iW b t g

y / ū / *y , 4 су \ Д *^ ч

!(д л а у (

A

MÉyt

(Ц ^ а с м м h<4 ^

1а 2 л 1 ш C i t a t ą įfV - ^

ir ffl

АиЫллиЛ làus* <x.*AAiik* )

fff 4

/f.

®


ffe cv * uu iri

t ’tM/ttu.

|vxXs

iju£P-fi

.-

j

t d<XJAĄ

'H I

AajOUlK м

Дй

[

1 '4.>paJLwį l i i i i A i 'ū l i M / i n M

lo t i

M u ilu s O+saJL

*^ ù

i^ U / | .

b*iu*Į

A

4

AoJkou * au *

a

A<

t r u ^ jO

f a P lB

o f

Лf о ^и^--д ^Z<tàuL9yJ^

Ьол

^А уао

^

/ < 1ч ^

, пхл

(ХмлСГ^Ль Гац.^ А ^ ( а / ч Д iU7 dftoju<мА Ад*\ лр\

ъоьдЛ ^(

t a

****** t <м rfA / t Чу<ы> ^

J y

tc lu x u . į f y r O *

r-iXu^ *\

Itv tÿ tK

KVCU^

ojbjüdß

■ i* И — i/t »/ iia ii x ^ o ^ c û t ^ v î | . м.Ч| 'Л 0 д ^ 5 ^ f ( t 4 iX o | le * j - у

***Ц <*<*л

^ ЫХ

i

иГиввд

y^Ji

. .* . ^m i i v f

£ ^a (ЛоХ^а^л^ал

к ои 1Л а Л у^Ц ^и»а^с^Ачс аиацрпАА й < Д к Л п ^ , J B a u X a T o u . * < ц < * t a L y * . i/ t J t j a u l f t А Т й <ч |ч ц / 4^ ^ 0 (о и и Л ч Ц ( A ^ k / u l * C d v 9 4 L « « *

44.

«a M ^ o u o m

a u A j.A O ^

êi

fu X /#g ^ «Л i/t 4 k

/t

■‘Ч Л —1 .

пОД

(( ^ ^ catZ Z ii

/ J u tA *иЛл , * a o t

IW

Xc к

1j *J|

5]

m l T 4 '4 ^

<X.-'Ji.)p\

o X^ fyef cuU ux

TCLiydtAAAi

(t a ic o A iA O ^ ^

"a to lą ■ La/V A U <?**J ч|

".

«✓u/u Оаац

гуспХс1лАЛМ f ЪОдоСлйоид эСлйадд /С аС м ^ t^ w U a ^ 0

_U

\

fL k oa^ rata* ^

r^ o g fc

u v -у о ч

г о у Ч ^ ")а < Г Г * V e* !<i* /'■a V ^ < { ^ t t â iiÀ / iy ® n a ik iu . u tow v i% trįf^ouu г V“ >'.f AU*w

w v t

*кЬ*А

î& tù l**

Кал. jOLKK

k<a/fy—A t йаи^ОАА UJa A I Д 2^С а/(х CUt #6ч

> to k !

H «4 t<

rw # î r / ч <Д ц

«/*<1ии

j Тбвн иЦ

л** j« a v- > -

fЛl l fгl 1 * Л

кож fctrCj}

^ад*/сц

кдчАдд

U,0~Jj£\ li4 A / 6 U /У/икЛ <*+*U K «b* ■ L/л Лои. 0(о л . t u tCkjO MA4^ / lu ^ а*л^4Ц Л у Д 7«м x a cA o u t. 7огЦ о 1 адС>«о^ ШАлл ЦмА^ « X t » * ( U j ( A jr4» ^•M/t

■*ff ' u

£t«y^44j£lOU

4 g 7ч

Tou

^

\JŪjkJHM.

л

Ьч

оСи&ад V t

clL —h a a

и/<аа,

Mastus ir Judrius fhfįaaaujfau

rfUf of 11


д и

и

р

м

и

^ ^ В л Ь

и

и

и

и

и

и

и

и

ji * *

ŪD R *S

и

'<*>% -4

j n *Ą *U ^

кмл

fi

Г Р U H

е-^лл.0

i’- . i ^ r r a i В 1

r «< f-u

— .4.0

i»ivO

1 rj

, t -Лu ą

' t'

' |В

Г' ' *

"uo

X ct

y*a/vöunVaui •

А ч .

^кщ 0

UjJiUÀ £’'У^Л&-'ХлЛ аА}\

'įU

Ч гО а^Ъ чод/о^ f /л^Х

- Ж 'г ^

^ ^ V l4 i< v '*“\Ц п/А *

ijūj&SMįti W | и X */ f «ä * Ы о 'Ju^yjp Tu XcTt^t/L*** Лл/жло anJUoi. e t I t

<J_i V -u

j? a *v i/ a į

**лп сч и ч

В

rjJJL rukci.r>+ro kr^.olLtk laixxx,

1 1•

u é^u a.

гу л

■ V,yA •iXu^a. -

Ка*-~\аи,

la u d U u D

» « ч

Ц

W k l*

1 _ у К * - \ Л £ C c'^dU

Ь гьЛ ^ tL ^ Z V n » £ f <><ajjvixtojo Į flU > H » 4 flU .

it w 4 i

xnÀXxdx -

vAA<>H /*«♦

’ ' U г

I*o/t d

К алаче?

iiX V tt

f V*} w on x. “^ М *^- 01/? о Qj<jJuAj*ą <į

j a м.

I

üyu/w & O *

1с£Х 4.*лЩ

ехя /to vu.

д /Ut к

( 1 Ч 'М . 4 а А

К

f* * -

A M W IÉ I

iO u

i juLrixdicxAM

,d

^ t .6 ^ c û u

Л лпО Д с^ц ^о

<Un£ruMO

л/ . t K u / i ^ l

; *.

'

<^r«

« f'1’*

. vi * '

В

ö »r

a U

0 *мло (U U v o i J U ^ ja iL c u p u / o J u k * . -

ffy tH

ги«Д

Ь .у

K xU

K aCun

\0 _к/а л <Ъ*Л^А_j^ X 4

1 • X4^<s

В

f-bottom

^ fl/ c L O A iL O ^

H

i

lsxiiA> ’i ^ a j o

• '//j \ > * (^

Ё г^ Л д ч

įj%AĄ/0 JobÀi£jtjü[

Л

% $UiÄC

Ц < М / А .*с у ^ .

и <Ж

0 ^ Ш Ц «4

V-oftX'-U

L e jfJ v ô ia .

W

0 ^ v ii4 M p 4 U ^

'ÎÜAAA.p <2l£ vAXÄ* и и х У 04/* / * t I M ** ’’/i. k rrpJjf^CX. *мА ' pfJJ>LXkf&0 kg i ft ' ' ^WÀi/^JL fell Уаххли? i-.txJu^o+ju. **4 ^£Л. /Д.О. V * Г “ •> / . Sj> A U j ^ И я | v ^ v -K -v -d t y r jC O »'* (AjnJTO f <*u/i** 'h~~* ' 4?— 4 Ы л *1 doisaJl (jAjyrWU. Ч Ч А О Ь и d u /lГ J p u o l ц 'и Л ' ж in tH U / > * йнА лА *%_ Į <i^ULo ąĄ ü i ^ o ù i i u . Pkfkxufd UÏa4i f 0 о ч ( д 0 « * ч I-X .7. L-\jluÿK/į[fQA A> ***^ 1 ^ 1 4 В

■ ■"•■v*

«Ч Ч

L

Ч а л flit

A* J/f m * /iaj'us


P ЕРОИЛ/iCîUS PETRAi

«1*^

««

A nt (

atVtA ^ *4 <

j

<n

ß tlA - v il«^ » ^ V (o

o

ч

" » [ U o /0

« M u U t i *1сы

W

-ч!ц

âa

I

įsHOlgOj O

_

'

>!i ^7'\а*>1слО и ! U i /чд^

I

. 4

j

l

4

H*-u

«

^

-

^

n

I 1ьи

^ . I

l a

^ ^

P

A

L

i o

A

**tt/240*+\Q Ą

^

• *

%it

û a

{

/ л \

o > u . jr 0

кАм

«/t

«ц С

•»

a u t^ à

fa iM ^ fa f| ft

Ц

л

4 1

U

< ^ *т< д А а

a

« о

. (

1

и

ц

Х

, k * c \ jjL r f/ " * * ö <1

ka/VVtĄ

U u в

Л

<

ац

\

*

iu a P

- ЛО : Д Х а л/щ л*

ё ь »

&»г

*

.

1 /9f a

Ä .Л

^ OLąMJU «М

£<t(

т *Л1*4

- ч . 1кщ

. a

u

o

i M

^

Я А

jU ly+\ м

4

Л о .ч Д л а ^ »

Са д |^ьО (1да/0r u jiiu A

P " t 1".и^

l,

fr^ v

а

v < x j£ * * u * *

£ л / / т ж

Qj x a a j q

o

<

^

u

^

4

y

.

i >

c į% v

*

Л .1 л ^ ^ ш а а л

han^o

^ V 1 /ua,PMV* ■ ' I- ч и л ^

^ u a rj

Cy4«<u.09 k

r*i7

0^1

^

b ^ L M

^

B, Р

/ в

J

sf 4a

*мж-+.к*Лаи ^ u u

u

«

« м

M

^

i^ a ^ flu u (i

V '

Б

T a jta . ^®xc

Ė,

LuA^u

у

*

6**wi .*£<•.,<

af%*1

^ 1 и < ч Д р ^

a

8

< ^ Л ^ Я

Jtcxrvm* u> J>dau ^>ui

м. U V

4 «

д а« *

v u u q m u ia O ^ m

мОниЦ*к

)

л и Л

[ а^/гд ^ л

-V O M «

Б^/ААА/Ц jfn<M

Ш аЛ дд^

UuQA

о /<

а

.

7<0

(< аД

/9

^ U i^ d u

Ц |м 4м 4

, kOL^ tit dOL*i

1

.

«де a/t. fl* рлл/Ь л л . lOL цх filtKdU*\&U- ln**/0 ln*+/9 t1Л HamXû ia ft * U 9J9f ft 40 4 f^ O A /^Waa. ОЛ, fhfr<dU*Ąj9iL A -1 l B ' n a ^ â u ( iu xi^ y v l - >MAt cLįo *m A /h į* «* Mo<J>. I ( ' V*A Д А ^ о /Âu. ^vAA. jal*S^ iiA,1a*amA*S ^ /AOAi p д <л£ -х а м Л ^ с ^ Vul**oą —tic piuÂymJ^ «\ l« x > ia «

ū a

c£cvu c

• " .ij f a 'lG l IAA

Ш

7 О « \0 Ц

ан Л Л ад

Toa '«Ai

t

чД

Ьэч^|

" a lL a ą

^йа^А«

^лм л,сх1^Ы .

Л 40у»

ft ■ 1« A At ЧОм^Д (7 kayi ДРЧ/СС^ЧчЛд^ /а<Ь< 4 flut*urv( ta-yi ■ «■

-1

G fcij ^ o

‘ - n x . !U. '■ ■ Į

Ùmj±Ql dteA

Ko

caūl

' J Г < Л аД

't.auvfc.cTtt

U ve ^Л

я

Ц

1<*а Я bxöt

yxA o

**oJo | ladC ^ Я ц

vuųjbūu , tou * 4 0 â a

v aXaaHi U t iii

Л

f «- Ч -

д/иьрГ-А«<rf<M

раА. 'ZktÀJto &< ■ , Ьац^.

-A j

5 «r ^ a â a * u t Ь ч « ч ÉfW ^ 9 ^ ô a  v ^ “1 I M I y*ч ( Lau ^«АДАЙуссйОаилои Zul\^*mĄ ^ч^гчм) #кл< «лми л-у<х ^1*д I ■ - I -л -.■ ^ i^|g w |/^»иц / Д д м О ) ( ^ Ц (м д i U t ( 4* « Л М М Й | I ■ ' ал/ i tL< 5" *1 д'чо мд{1иц *лаtuJ&d&M? ^ац Д ■«•чо ияАд/t^ 4Я*г5 ynjußdüиг» 4d na*»*Ä о<4л ■ м о «Л аЛ^£ 5 v»vc j Om «^имаАЧ U l Мял. t^w. S “ ■<

I

^ y v tv t<


г-*

Ч Д а/ »Д*«1|it.mДин»

Ei ui.

"lAAf ,4l

*о~ч> «ч ^хквдч MiCitg.b«

. сЛо^д. ( к а Д f f

> i«-fc " »* '

I

/4~и

1 (к Д *м

-и/*-и

da ’ *

*А± M

mtd

ли

ifr W H ^ I

^‘о

fįn jfą f

^ m i

dModtHA flKbJUį jk4 ~ 0 f | у > у М в

1l4 С и лу «л Л * ^

/!

&cm2a * iû .« ^

6<уХ*4.-*4,

^

e SXxn I

įaLéjjdjjÂ. i ^m0 S

Д **# »***

Ь

Й ч А

yu Ä ,

K iK

»i*^ M

м .

ia iy yvH

Л

■*.

1% Ь

|4^

^ ^ į^ p y lįįįl.•

»»A © * f p t

Äi

i.

k iw u k U l^ (

«PMf X I f t i

' кл<£ j p j 4*v^* ^ у * Л о 4 .1 с м 7iX Į&uxdą+o <uu]rtL>Aÿt i i ^ V . п а ц j"-1. îl(yiAé**< k o y U*m.40 *tX&ti б о ч Д а м 'и п о a JÜ . •-■ Ü « (-. ',(7VLM4l4i «Ô *4X<j**nO , 5a\Zo4iH <v^ ' ^0Ш^ШЛШЁЯ^Ё р ' ^ л Ц . TdC^ÛL į /шU^ jk<H*ĘįĖ,do W j j * sodUX4 Ub ilM ^ n | "<

и T û w t ffM

i -“ l-д

f t i W i oöfß Ь з Д r « 4 \ tlA O \

••■

vm i 4 - ^ М

v it iiw ii

«â ttfA

^ч.сп уиалдил

"^U UJ a i

(Tcu ic r t iA

Z(‘a

* !»■ » /и*р4Е <лмА 0 <*** 'f f f f f l H

МнлЯм

J # »M

dbiiuXO

2гиМ) ч д д Л к й ^ ^

л а

n w n irn ^

и Д л у »д а

g

£л*чД)

a

/ u x m »и

««Ф к Ц

4% «* £ Jhfc

и ^

i -идл -uao

'*jJmj$

td \ â

Ni м . а / 7 > ч

vA^vCj

f &ibdk^ t щ, доЬфЬ e r t p i ^ H ^ J ^ J U

нд

n t/io d ifd a U Q f Jeu .

V*l

U kX ^M ak^u Zxjfc*U.«uOU *и *ч -с

4 к д

)к \ й ч .^ | В

} -Aj i

к а/ш и лц .

щлл Ui а 4 ^ ц ^ / и ( Д

'U*. И 4Л

«9

Laf

b / u u îjc a i

*VЦ<гАуЛ

vu fb o

1ч|

*\\<f. *я

и д

}у Л м о

i.i-.Z r)

* ^ a u .(l(t n f k a ^

5лч.Мк и.*иил ,o Êrtirftki fjioA,^o W .%у ouii/*tX(. /t Ihto^a f^ J ^ į° a

"*

A Utodû

'

TcOį.U^u Ц ^

Теи.

< ?jiH ^ û A vxk ^

iOMjfj^jo flouL

/ Ш

Р

9

н

Н

5

ÇjL"Xj>iAfJ*JUï

£ yv*-u û

рМ лкххлЛи

G tÂ

*Io

Qy^wL» *î Ю ИХ iamJkfi

nJf

(Umæ , kaJi, • u x v t t t i. M ■ad lOiXk 3 ^ ^ 4 * >v ( a ° ^uru 0 л / / ^ А й U xiu tZt М И Д ^•^IauaĄ ■ ■ 0^4 M ltf7"C {*uAAdU> ^ОДС ЁпЛЛХ) f\CUiJvr*4* •* " ne o .a ^ e uOuplMrJUb fbvfjJLodi3ivo ( * а Д mÂX т<Н1и £»1 * • « ■|‘i i 'XlJLjü sJLcUüU ■a

lis c a tc

^ б у / л л л ^ / ft f * ? *


N ČEiLO/AS 3

у ,-,

Ш

М -Т -ч

k

I

Twty °

I'

Л

tUkXnas

дСл-лв

| c a d

[jii^

,< r/

£-u*e

įb^

>Дап|Д

H

вмъ^д. įj

Iį0*t

^ £ Ц ^ и л< Л

jJsrt*Q

,

‘»U

i*4 ÎO K e l

(,

(/ lU a ju k I

"Jau р%«у&ьм4•

А О л ^ ч * у

fiA l»

t^ l4ti iC^tNN* 1кУ^\

â iW A

d *A fa

JVdôvdavo

J k .

'\<*cA&~Ui

Ы

A+*d£uJrCu

Слм/О

|p|

^ 4 /* •ч/ v ^ e < у ц а ~ ^ д .

A

ÿoZ»y

•• {Ш л л 1^ j au* ^jJL<&*sUr* (

^ B 1'.<*/ *-v«Xubalo*/« i)

^a/U|

SA*44ла*^

-о^ж зи

4

ряЦ "

6u* «(а д

a «^ a «

k^tn^AJ k.a*\0 Çüfvgjt \au > v »iA i.

daut

+ * J ) sT lA n

^ -| V n ^

T&UĄ

ytu*/vyC~U#1

b&UlcAP ja u * j f \j*tjU0dU±Xpu tau. t a « c**r

I* * W

A in io

t t iA i-v li

y tlU

XųO

 4 *

oùM ^JJi

y »t• u la e

<1

fafc n | 4 > |j

5ль.

&U

idkjÿ*o\

‘tfb&OCaj

' '^ Ы < А

-

' f

к а д \ «< *

drusu^AuS

Â

pp £ kV A№riP\ į

S o Č lŪ m ^

■."

W c jf

>» » 4

ÇO IT

lÙ A Jsvu jÿt

£ди A

[MaaUfJ

:<4^a

įęode

А Д ди

£ / u *« * L o ^ A a

W <

P ^ 4 iA

*»■

ALixJk^ ' кои^к

E ^.aU Ti

~uuJd**.&VL

d L rJ *+

avvu/c

________

рад £•«

*Q *

IftioCu. Its*. ус*м ч0 Ц О ш

%£<ь*

■•*

X щ į* -

iruJl-Л4Д/Д- 4, р+Аеи^Лла. ~рм,* f k ad дЧО-imA^ m o w (y ų a i 0tra ^ fe« a j y Į į «д >

^

I-

a

^ ^'J Ä*4 »Л<>Д*^а<

..**4

I ,

x

Ai- *7 -оД^

tA ^ c K Ä iii^ K ifc p j

W *

£-a^

A

м .

6 a*ycou U ^ ^ л Л А у л -1 ^ Ч м ^

j

į

j-rgą—i

вжл/гАлА?**^ m

U ^ 0 4£ u «m ^

A J d a * £au U

Ü 04t

lûaû C t

V«^d>v* v'дfaWy^l

?<яIrdU^STi

vii paJtiĄlį VUU0 *uJUo ~JJbu2/U Ж>~0 7*4/* vtc«. Â>4.- £ / t U / u ^ 1а Д л MÎyC / l i M l l 4 i 4 l ( y | M B ^ H ^ |

К

..aJjjjdLjom.0

И*м^

c£l V i i . u

pUdLujaàLa^o

а « ^

4aa № \

u iO v !»

UlMĄru,-^

r ^ u fv ^

е Ш

v\ **{

"М л ^

oU*/yl~*4| ,

л }«X -a Д # ,И A ft* çXLkJLnju*.

k -.-r .-07 > ч Ы (

- .

3

t a u ic U u i P --

■ _ '£ « .

л

Л

^

лож н ом

Tau ^

(a u d u i 'tau

| t-J l ’

^u.

jL'MU

L M

. l u

M

A ja *

+ZauUn*и

cU

d

i A

I >

4

-

и- Vu**4*-

ÎH

U

£&*Х-и~д

f^ l

U

( U U p

1M A U P t «

SMĄlfiJrdiÛ

K L J * * imа Л и ^ с

v W t

кллпи^

1

И*

A /ito

<4

it* * ,

I “'-t^ Uiu^JiwVL dwy^~~<*C C& jP% UU**4

^

è

1 Ä^-X^u «<0 f^°^~ ^ to

v to -


5с»£л^с

t

Г ч

«,a< ic v ja â

tu» / ч * 1 ^ ь А ы

-1 «-< л в л ^ i/r^fcC Цл О Ъ

*

1 K '^ v ,

at?"

^û -'

aJ h il ^i » to

j

kltoda <uxJ- -vj^

cays . «

- -;

деде £ a *^

-4 »a j

ÜM

)k ą

а ^ 4 Л > - » , i.4*v

л

Икж^О «fl[

£yu

-< к *{ / / -. -<I« £*U ллдлл

i

<T

f^ -Įrn

au# ^.

£ v**u v.

Ы Ц

■- -k

n

) Ig f t l f

^

Užn/ш.

ifįįį

-m ™

* < * 4 i* * * * é é * f

ft<

#4

/#

v i

*•

:W

i

r\r-t *• ■» *^^ I I

яода ’Пщ dumtu jondthavr то med*f*f tsfaįado /94S m*. ■ lofada mcJtsttjr. bodeJtjc. у/в ycfrt ZZcjįp Vf 940 a o j Lm» m

ėв gainęu/пс,/ust rratc doqa/be o*4 rjfofodtJ 19Гт" ^ctj fįj durpėm is _ Absfep,j c.farpaw/cSvj

po ~Ъ


fc/ч*v j cJe^trincj (p a f»ty o * £

/ огр<лаз

1940

**•


Çtyna ckVr/nt* i ' f »пал i i d č ltftc s -JCkftf

ihnfykjm narve/tat, ÿarjti t$49m.

/SrAltÿ

tfQ,OS/с ГfOQf ç rtOL/S tX lT Y ths. fftm O J iJ

' J'i f*nitą cJĄfhtK eftréx/arctjy*aftcxi/ /u ê>oc,û*HtkĄfrtnc ^tn - t Ąy tarp 'Auofr.

Гг Ьойбпц tlc^ftttvą ^ ,0

Г9*С m-f p a fl*(T įcU Č ^ a ~O ar'C/U t)

nturt/tj


V u e frauda it

/939 m. 0 A m a f//tS *įo * f p i r '3 # / .

ekĄtr,*c* jfafyAcj dar6*fmr>įor J rh c а а ^ л '. f *

Ar» m r c / t a t * n c b o * c .

nejudu n**£ai/

A /u e f r o u f t jt -

hpfr ĮlptuAaft į ' ЛШЩ m

л


(t* — UrftA A/i ii fortjtl j*

л >

p im tm

r

Į 4^

p XAr+ \ •

K

1 K ū h rin d *

Ц

M t

ßtkaifü

J;

6 o ix i

Ii tfe tu s

I» I i

\

I

i'

rt-rrî

50

p lù fc ė**'* k U iA и*©* <JU*Cį* *

S'lb/H «

»i

h v

JĄifanat

Г

* * •* 5 « » iC

5


, ns*Ab

CESLOVAb

JC M

f e jÉ M

f y * ^ -^ ttlic c ^ fe jC

г

» I r

*4 i ^

т

i

;<s/t^ n r^

-a P I « 4

/fa*4lu ^ nAVl

'■I • M ia ič io il

■>д<

I

a

tq ^

jiX g jo *

i

4 .

u ^ b d t ’ jM

-y a ^ A ^ ą j

L^mJOtA.

im J ui

lU f e b

y%**jJUà ju

t </

\*4Ц

^

v-.

/^|ДчМ. W e â L

р1 лм Uj^ai< u a • i (î% /% *ci«( ^ 4 ^ E h / lA j f W

e kA vC aQ Iâ C l«*.

ь"гО Л Ц , iw ^ / U

U

v Ke£C,

IT U

L^urfitV] _

« ^ T W i^ i

W

^ Ц

o.»«

4A*

vwvj7<yî T *4

fCUidt* J

/ « K l * , KWT Ц

• Ш 'ч ^ ■ į U a j h

X. aiv-^

' ■■

*m»

l i ü s u . ^ b t * f f * ( U ito* 4

Л л1Л .

lj

Ü tfÜ

UaMJU*/ t l & JA

A

У itm

f

У< W

O »**

^ O fU i

Ьч**Ю

V.W* A.

Awt/ü^K Ifcu «s> i\

Ù U (A

«О

A L*

4 # - J^O | t f

t* ^ U ^

l'Bÿ 0 UaAXfl f ^Oy^yA^A -f wBaJE^ U H ! Ъ м Я % ч4 0 С р ^ р (| 9 в ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ^

dm^Â* * 4 h ^ t ® j4 l ^ n

^

» ‘ и.

.*«-6

Æ *uuo

■i b - i n ■

žax^ J

îé v - A

^

u

>

m

.

i- ^ o w i v4 )

^ М р А х Д ® "*

pCLr\,di Q V^

» c u /a * d U

fKOMjti^О J c * X « t

Jk j

tX

jl5

1^ ‘

0

«*a4.vv

(

.

•*flU p^

T /tA C ^ K ^

«a P X ^ i»

a

Т^

J* “

T< u

ybuA>>

*> Ц ^ j A f e f l H

l* y ^

w *a

'* ^ 4 ^ 1

W 4 u ^ ^

И

В Я

Ä Ä Ü K •’

vu

^ ö f< % u * » A |

-. <1

fe ^ # t

>/ц # а

*V i

Wo m A

£ лл*о и «/ гЦ J* q /| J - ia > j~ *

^

-■■-

^<а .^

ju

^

kau ц

« i) №

į

m^

K

dt

Za«-

^м.о

А

^

s M '* 0 ,

A i f*< *

^ .a r f i / 0

v u tA

J u le S v fb *

/O M f1h ^* »

^4»

pOtoÄtf® f ^

k / t/t<\ , Ход

^ « 1 а ц

~<rfü-.<\

■a d а-*/в

*fa m *A

& и ^ ц

a u G v C tH n S Jü / f ^ ö ö n i^ a o fC < Ä i» » u c / u a

v a

й *м

/*М -

*^ *^ 5

/ t4j^ 9 ° I

\adbton

/*< *♦

**п А и ц й Ц

« 'V

ic i

*

>4i

!

6

fc x lu

b 'w - j .

,4 3

« a M

Qppä+uJU

rfi

♦ *

w

СО ^

3

V tu /w i

- i.

K u x d.Ajj<&

А Ц

& ua/Î

/

г> - ч В М

* fllA ^ fe ,?S sslA l* A t k f le ^ n

fc c rù } ^ т> .а н

u .o k jL u ^ 4 M ^

-

> 1 ^

V

U /^

le u .

***&

* ß * ^ J j X

fa jm ę m i •'

A

į •

~ja<tàvO*o t y u - Л « ч , le w (I ê W x ^ О У и /я ь -'** <&■■*-

j f

c

п

Н

tr ^ ? Ж

В

Н

В

, l #

Н j p

w

[


{Ч%£л(М1

to o

ÏÔ ^ о -ч л ^ Ц

!..

in

^ h i*

*-4*, t * 6 » 4 l . - 4 i -

^-v*š (LjdtbvJ*

,

j« *

7Г**^л

£ * m /o te-*

(. ( i.i.U U< l ( L

kad

i Aua

ß*M/H

14 «II*

1

• • (-■.■■ 'i y ų k

- iiO k

коХ^ Щ

Lu A

£ц д|

\s«dj*nj*VV

*<*4

t t/U

w L Î lt f t *

«i

* a /-^

,

л

*

4^0

4 4

Jfa / tA

pa

^ ^ ĮĮjj

ja v o

I Ha^ o j J a u ą

yX aA ÿA .

*>1* Ca* гц

i giT.TilV^TtW1‘и М И М У ^ ^ И ^ ^ И

i г^х\и^ kaJb»OĄ ,

у /л ц .

e\

« aO ^ L I q ,

]Ц -!р

Б«Х

^ W T<J^

3

H ov^fO

c r u ^ A i^

и «<■

S f*jJL\ A

p d C Įr u * \ d u

I ^ Л

V i jA b »

itL^ l% Щ & |

^

< 4 * | 0 и Л (^

JM

^

i!

'■

- ■ -■•■.!

L~ p t t

*v m ^ « (J , * a

^

-lit . ia

' I^<s ''

-*u tk / ^

I'&d&i»fi

,

n A i^

*Л*>Т^/©

Lj/ ац

f i Г ; .,

\ Ū /w ^ ą

U C v

isa J

U^'

|а4|д м 9 ( | Ц

* e

г

^ i^oJk. clXji\cŪlкапо*** ЗДс^ил dût f*A+įjd.o***. I«/AkAÎaj 1^ Cout^ktj pJUaJk cjJ**aO V t H i v W u d K w it | A J o iw U M r ■iprttaÀ°j<a , tQcf t*** <%*JLąu<\aa & v »v ^ JLt^M см ■ ■

ÿ

TCU j d i o ,

id D iA i m

'

'a*

>ачаûfju'J*VUiJXvQ

* * y 4 p i д/ îjx V b O u A jt

( iMüJL Į

W

^ ^ (^ н М

%CLÙau. ^ Д < и

Ли

лм /

Н Н |

Й^кмд

*« ^ • rrnJs+l*,

3 < xi^ «U j

-.■ 'Qi. 'Jm you< M(ÂO 3 4уч .)к дК

- - i^ U m a * i

.W

.G

U

"i

T '

■“

m

*

.J&tc

гладдА

/i

"

4 д

ч

^

( *

Д.А\ . « t ū liu i

д

7ai

£нЖ*$ ttu o *

K

ü

U

/ U

M

a

f u «

U

c i u

A

ь

*

а

4

|

y ^

^ ® -ч

i

f

^

c

M

L

( m

•'£***

4

a< t A

^

A

A

K*a>v /4 Д,

i

^1Г||У^Ц бЦ

OAdf«W(*M V/^»

, ft»

j E a u iu * * )

.

»

“ A * ^ u jL *x ^

»

dojr(X\ ,0

u m

o ^k

А

Я Ц Й М |

U i^ i

л

f И— ^

<1*

I- U .0

kaJb»\\jJkOĄ f к.щаС § | | ш Н ^ Ц н Ч Н Н ^ | ^Æ cui

ца дч>?

1л/^

аьч7/19 L ( X i< H

L m

« **д О

Â4

j

«ц в л .* ^ в ^ 1

u tC a é C a . ^

« h

'Z U jJ h tfX

'/faXu^

1■- in I

įt 'O L ,

^

ц

ü cie

i^ t a

EAdLvv*

k£/i

.)

,l V , i BŲĮ

t ^

к о ь » ч а /^

^АгЛчгм^л

2 - , H- ^

ч

» ife fc a .

v u t^ Q

~ fb -•

м

rM

ÎAJU^AL^

v u \o i

^

> О

a

0t«4.Uc/t4

'Ж о Л у А *

o Im

d O /u & i « . w

^0

i l l -и*

К<*Луи.О

4 4

i d :m *D J * u

tU e

A ^ vO ^ O a^

k a l» * < u 4 ą

axC C <M j 7<4J

«Я Ш И Й М ^ Н ^ ^ ^ Н

Л < ш ц «# ^ |

^ *4 Л A

* м .4 а и ,

i%

Ьк j ^ X О

Щ

^ Щ

В ^ Г


#

/

1


Шл.

■ .

«4

-.

b .t L ^

a

*5

- /

Ą

į

-#/ •

v

i/ i

*J

r'

.■ 11-

-*^u , v - i

j- u

/*ч<1

Я м

^ ц

# *

44 b

JU ft , . , ..»,*

»,

< ^ ..^ *.

^ Л

^*- * V ^ Л ц л * ^ с 4д«

j\aJuj’'

,*t d

U

U

,£ ix л

■** ^

dÀüjx ./4 \ /

■ г..

С м /s ••• ч Л У а»

fc€i >4

"* ^

ca/ty»<Wx 1 ^ * ^влА>^ о -av'

■ » о/

л

4

,

• а 4 * д .1 »

V .

*Д м и

kvk- ,

* ^

*

.-4

Ü lf g |^ / y s ß

£*/ i

W V-U

’iafihOAA

■ ■• i

>4

V tl»A l

.J tV ! i-4.%

fy. л Ц* ■,

t

^ -'l*

' ■ ^

£«ьД %

j

^

»

j

(

f

/ >

/ * ' *

- . »

^

'

«

fa/rOij ^ i t

’o° ( /a^ v >*

1

2

"Jif J 8ilt

l l

л

( , л

м

/t.


I OKIE NE -ZONGAIIAITE

нт я(Ш Ш ъ

. -

*- • ч ЛхЬй L c M ^ ty W »«оО лЛ

yyv^O

1ола^АЛЗ

xi—<J čą.o. tfirbU*

5 o o ù ^ I Д.

i

ri*

(/ о м ®

/ЮН

oi

*+*>уъ

6 v^

ç /iH ^ n i

О

|Coytu<<' ^ • ' dtJLu^/xu. V c^ ^ o^ ib cu tâ k ô ïe y w ( й к и НМ СЯН В -si^^a..į -ч!л tut«. ра\кОл Su4/0 0 uU4<»4l. ШбНнН|^^^^Н ■âLi Ияyvuou. ЙхмЮ p a *^ Jp jL ^ â ft Калмл. cû-so/иД fr~x Hiîat lÂ^UiCM/f | W X 4 . ( tu u l tk*

,

I

^ndtieMfC

ayX ivJcu *.

. .-, .jq

£CV<Ą Hk

t )K U &

^ ам

i.n - W iïq

CUuJkjyOu^ i \C*\kI**âA.

^

Лото

^

^rv

b * - 1* »

^ c M

JU ^ oa* ис

< W f <düVUj

j

^M

i/ t T U l •

0 «<

рА**ь*мХt.

л

1 k риш^ Uvu^û 60A^4 tf>C уу*/ф‘4° Цои**4>»* uvi«**i ęaA*<įf UA. u *. *Uu tvn—t.*+>od*uO C/u^ ^ <f«c

■' , -

u^gCUcX«, ^^ u^/j<xm/U

‘Л

&a/u9

tiU

C(

I wu. »'*.<*> •

I Lj.r<r(u.-Jti ^ v t U A n ■ •

uTLfU^K.

ь и .

t 6 u«dM . / a \ «/lMU

L/üLaa dL<M/OUx

■^1 | v ij •

j /*ц •Яомк^Йа.^* ШрНйр^Щру ?<Ц1**л. forifaLt/t"* рЩ i ^«ДкМ A f шф.

i/ * ijj- .. t 1“- F l «мл Ц/ | * ^

а

* ч

м

. 0^ «\Ол<и

у

л

А

oXtoJLyd&V* ^įkjCt+ik ^ 4 | d | k î

м

*

1с><ХЛ * ^ O i/ ix / ty К д Д ) c u e L tu ^ '/à^ouvt iô f à *a M o

]£ *> l* * 0

/40

А У lo i.

C.--- JII (»-

L V

4 ^

^ Я

С

а А

я ч

k^jLMü#) ri a ■o

> /^ 4 J

оМ у^Л.

<д^|ц

Вы*го \<r(tĄ A f*J L į* Ъ

* ч .д

£/w a

‘ : ’wi/?ą.

P o ^ .-U A m 1 s i. ~ л

ЧА<ц

trouuû

Х *~ ч о *

• М

} | i^e-t

***CcĄt%

\Im /i v>ir%iî | ^ У Ь м Д щ Ш р И р ^ ^ ^ ^ И kûM а ,% « 4 « Л / ё

|^><хц| ^ .

f

fc

i* t e i 0i m fln > ^ČPt <tĖ Ė įs jl ^ B £^ > К ч А .^ а | h ^ąLau : C â **,^ Ъа/нгху lumm *d>% *ULo

яраир* j dauLLg

f ом U

/ *о *Ы с

Um Л»

У ^ У ^

И

д м Д О Л э б Я

г » « fr

, ^ ^ f f įĘ

X

^ Ш

d*~~ к о л л д й а**

aJL— **s>

d 'itj< V \ m

к А ллС

pU'j+rUJU

yft-viauų

гд асд

te k

f a & J x '- b T H

.

kodjLi «^J| иц

s į į į j Į įįt


- М

n/лал ' ^ а ^ Л . ц

fs

Т '

''yti/uĄ

à*« i/ y j

į / r # W iC

, г, г<»“Х ^ л

ifar^À€

.1 )

Tiv A / aąĄ

',7aJ+įaQ»0

a* ■ - 7а.л /

r '

į

.-...i l i ü i X i >

X

u

t

T oj ,ч л °

J

I t f C

p y y /d .< * o 4

j

-f

/ ч < ^ « 4Ф

^

- Ö U *

- A

З

/и&л\Ы.ь. J ta < *

Д

n*

y

,

^

f

T<3u

i4 U ^ ^ A 4 ( -ДЛ

1/ič.M^r

■ ■■I į^ a u d a CaxtÇ

u

« clyalUibft.jyfolpM$r;

tikuA. 0

«B^Ay ^ V ^ U k ^ | p

’. . ,

5н-лЛ сТ0

/|>*Лл£ Ь-io

f i - O

*

*++\клк ' Е*ЧЛ. ‘ЧЛИоЛ. в-“ .Л) лгч£ VÎâKO ( £л-4(С = Tu ^ û v tа ц pitu+iį r?+ÿ Т / -- хДХ* &Лц> ^ / 1^1 ^*lOU ^ fJSiÀiXt I 1с^ Д M.Q , ^ poą Laa\ U * kMA dabosi Ö 1м « г ■* «ta r fA

Ь«> A >

:Y '\*> i‘:>: ’.^'.-./‘Г \/ ,’•' I

<

V ^ i/ tM M p I t'XfAA ’XfO AAfOJjj/fOjL / ix ^ o x 4 4 й^ й у

ьД у

/ а-.

^Mi/(j[^ (

uKcxoL

rC^tckjXcj

,

y

^ ^ - - u .^ * jL

f tąk-lau

^

5***4*444<а

| f r кЯ n / i3

! -* ^ ^ 4

( to y i

^

ф -2/C

î« u ^

l/ÿ a J

л

7<rM 'tsu.^oJboĄ timSĘĖH , . .

■ —

V

7**пл **< » М

.

. ” .?! ч :

(5х4Г* |СцД. » • 'Х * ^ '

&***) *

It ajx<\ ( Ica^i

«Лди^

г/оЛ-ал.

u^4o(öuao #<А>~>а,0*<кСа4|

9iflM| tlĄ

■ч ^ ^ п \ а |

aZ u O A * u j ÿ * <* V*A <^y-v4.*\0ČcwG VVm. Х*п Оы

^'J'; ч ':

# 2д ^ч 1 a 7*/<Mti (Д^г* A ^ t / * * n a . lai р<ц IfA č£<bb<*Ą ^4 Llh ? и<л<ь»Д<^ y^ i * 4 ^ 5twuo»^iĮ ^ I juą lX4A*a каа~<лр*им, fp * & * f зиуа fauA ^u. ^алу dLo*rt рЩ ^ ū > iį 0 uvO cïMt&AjgJS

JĘja**0 (М ф с^цА

—хсц

А*л ai K( »m/ a

a aou ^ _ 6c t

(«л д о

А 1* 4 ^ ® ч Л ^ ^ 4

L iU

ta^cu i

/i

/ДХ^)

iiftrr T-Ti4' i im fffliÿyflfrvr*

/im Zduiuivx ^ kos\jj**i / одЦ . M ^ u ic x v o u0 - t M y io A O «*v l^

PaJL»-±~juą .

^

ka lU^ M l

į 'A>a

Ромм ura РоМЦОГЩ

x i^ Q ö (< W e

г ч ^ ^ а *

*auixdàjJo 1ллдь~*.р({

иЖмхг** £*л*~ь\+Л яц u k *A rį/ u *u 4 o u

.

|/(££гЧд«4 -

ûhX

B h .A a v4

Ib tiįft

рО.фоА'+А.^ f «'t i/</a/c

^ гццА *

^ K*jį&m*šsįa$ /W

p*Ji»

лЛ ш

1NJJ »


ifS

VïT^lyTAS

djJ&(iL <i*U yy«iyu 0 f£

UQ.

^

k U v C f a u X ït t

£»4m B A ^ 9t J tt^ V

*■% lû *

£<Ut^ | ^

JtjUi/*

^

<d

.1

lauAdcu*

[OâjL

u

-

pu^AiMGtOuO À.

i-..ceÆ 1, - liO A A ^ « w

'AmLÎAIL 1<7*+\ A ‘

*4

m i^

^ B

;■

1

^ B

< r j^ rC ^

14 iaÂJL*j>H jt

^ B

I.U p f'X M M .

^ B

■ “ a '

^ B

eu .

H -

(L u M fâ *^

9 **0 4

i W s ^ G u lt ^

V

fci

0u m

«aW O

1 axi.

^ B 1

j »un

o

n iç x >

uj

I

j ■

k flu

>i^ < / lu

4

t .

.

^

:L » u a i£ $

OL*Ai £r* t t n

^ a

j -

I b u u rt

L

*4fA<Q

I I

•adjjjda '"

V id J U .

..

1 >■

I

1 ," -

I

'jJjdùuul

vA.

l wQACüU

■ a/i. d 1j

L^ n^

H

B

Î a K "J*K

fK

aéH *k 1

t^ O

U++

& i> a

L a .L y >

i/t

k/ujT^k

î #C j °

kjhnJuU i\

d a bevx.

Tnt

lû v \ (% \

» £ A -4

4

VV

' jU j^

tiH

o ycw W ^ ü

TûÂ

*\

,v

1

V y » #u u

t N ^ 'lB P ^ lB B ||^ ^ B

yjV „

'^ t ( A U > U a

4

i> t k .

W ît * \

tx ^

^ f lA ^ C ü

«4 C^i M ^ iw A

OCLU.-VOI o M | ,

“(CM .

|jj ■■ ^3«.-lC4.c«4 f^

U

T /l y . yiJt* p t v y i A i

ïfl.

cAiefto

^y^LnX A j^

O A it f iv U i

U

^ X 4 i fW

t'Soc44t

Al u « o ^

|

VxdLcx &14 ^ L * « y ^

tn f

#W

1 1

y& i

l 1y

v + jv iiju ®

fc.44.te40

i/titâi

_

I^ C k û A

ilL u d * .

cù £ f a k a d

B

t/il'v *^

.V**«

s ^ (A C u j

c l <x

//

~~j u £<1»k > i

f / fi ^ a u

* v * ia y .

cfi

-..\.jfi.rfo

-1 1 "

O.0L

lh ja c j

W<J trf^ u

f a im * ,

f ’v>4“°

y ,.^

y& T *X i

ta y / a o o

tlthfvOi lâ x K ^ rtlQx

'-'.ï

^ B

^ B

V j*.

/ yw

FaÉrO U

iA. a t u t d * .

p n jU J U

^

^tM jW ^Uip ê f f t f *

lu X u n A *

paJtdttc

(I U ( b A a

~ v v t£

I

-

-* > • -

I

d lL * f* *

1<7^c^

^ g o v ft

*\/t£rtx4®

u a lp i

B=

3 . If O M 0 1 HW4

5 CkJj*M °

K <|voj

jÉlM %«

^ i i j 4 s*»v*\»**3

^ J xx+a0 » *

i a - 'X A

I

j

io

i

l t+ ~ f*ia 4 to

p ’ x

£ *<ac 4i

pAçpiK~.dU*4jy

*-*x.o

rÙOM.^<^*\A¥KfX,

fV~

kjfij^ yQ~\Q

/J U l

IÆJAQa , ^ (Z(j + \ i l? ' StXJLk

» C j B N p B ’’

tiifiaAfQ v c t A o ^ l A _*JÎjiAA/9 lï * k A* ^ 0^5 ^ V t 6 «A< ^LO . 0 ^

A *vA

r- i *AMl

j

Tîu^

P<i ( a A * ^ Q M L ul

xW

*vA a *o

ttfc

«/ÜL»M.

/te \lc C L L

jtotlu^i.OU » wi CmmX)

§&JL0% |

tft*A /\ju fJ . 'W ftrt,

V (ffc


7

U .-

«.5**4*4^944

a

f

**.«.

I

# */ f

>-1 — <3 -•■*,■:

. m U.

. fM

ytJLĄf

^ o tw M o A /в

Iix/y^4ą p .

i f*

^

L - y u /ч*

j-

к "^ s y C U o A > v o f 7 ou. Тмчвв&йй)

ttL o la ^ O

Irü M o v Q

«a

c<u;

KU

ихпж ч ЛД а л Т

Ч

Ма л

*/ »гул

^liSCdDv^îl^

7

oyw i

o£a.LcMaa^o , ( ?

*e> 4 M V

laLkyÀOAso х А м Л я Ètx o ^ o U ^ A aO cM avo

-v h

м /<1 ^1 ла4

В ^Д о^О ид

i i~

x a a Mi a

^.

•^ д / уи

[(а л А к

J * л iïoMusk<b? H ?A [о о л ш | л *

ff

M aa

*


1» л л у »

7 (Мяхкллл

'.x ii u «MjCCHi

U

W tß

doK

(bX\

2** СгсмИ! f * Cxa «A. |, .T a 4 Тч£ ^ ICa*įWl ОмД (О Д Л « \lîÀ*'KfQ X c v u *4 .i<*4Uį(aMMsx. ua. tCuixuM к « у м , « K oA /uu a *$4 LfiUsvH i . -

d a ijL g

чст^О Л

51 1

^

о^лс

£ o x t L c (x H t f

(/MamcxaOlîS A t*X X a Ą j3 UĮ

-

i4 h m

M O id b

U /k

ДО

M ią ^

oC û& 4 **eu&

tu k

«* £

J k U lîifl

O /O cj

.K:i^/j >

.Ц j ‘

.

I ■

U U s tu

ГfajUL U l W ]

(r o ru lT a .

-

,<■fiji flcu. čia. ^аДолл^uiwyyit. kO

J.**. ■ •

-

Я4^# ,

к-^|>.^| .(.я

^

l ,(^ u O

at/ iC U A

( 1 оы

L a iv l

t*< trs

ll£ / t a U

р («м .а ьч

( Ц

(ru*A> i[a \ M O

Ё ’в л ч у о *

oJboi^JĮ

A ud/иил

p 0 4 f a .I *

J H

o ū v m

yvx4 *>

«В Ц щ

КшЬАядщка^

rej < / W d r® Л а v'CtO *'


CANSKAS

STANISLOVAI

jtm f f

■ T ^ . , а. *

А

к

.

|

у*

^ялдда ftu U a u M г £шЛхдд г ч л U fa u y

ta > y 4 ^

1-

'^ «

К/ кд/ v ^ kX*s Jj *-*

" ■'

įP%i

ijt U x U «

,M 4 f««d É H

f

^ûXvt <TV|ib£Ue=4

^lUlCOA/l

^Цуdft^Bju

l/rfo^^ О Й в ^ ц ^ в t/iЛл°

■ I'.L ^ va '

1

к^М

3U/s

у tjA *-,л

^ (К Л * / а

U 'b O w ^ » v t ^

^\aJuÀkÂ,

"# c/vûAc^

и ^ д ^ '«

nt ц#<И| ^1ц • $ * м Хе

x

/l4rt#%,ą Аф« ^ О

Л н д

> / < а А ^ О *ч А | ./ ^ Я Н р ^ ^ ^ В | ^ ^ И e/f/Aj'e 1 *« "1■ч^ ^ { , т . 1 л y f « 4 rft< </

Uarpic arbh'dlc ffAtybiftfaty fnefaiy

4 '

d

В

| /С ^ О (.О и ^ (Х

t/ (/ fa ( i^£ic у*.

b u rn у i

^

к ц А (Ы **4 Д .

^ ta/vt^ ъчд^4АдДлАвС1 ^T<v£^ Ç^O

^94

^ (о

ûr**S

^ u o w i a ) \ (а £ о и

i t iA В

ДЛд/М «д/ЪЕ lî

j( »ц/* **

а<

1

L I qmĄA

tkXJ^x

Jtï\<^

»

«мд o ^ jil

ч д к^ си л

• au I į/i

Д

JūlĄfOtb х*~ Ч

*ЛлК<М

Т.лТ/^ЛлЛ ^

/д -./ч ^

f ,

^сдд/Q

-

го к*

£ /4 M s O

к л л - ( .

£ -*

* + °f\

. < *5 v

u& ? * y


i .

4

s r r

Р а ^ а р сз

и

»

J. G c re d e e m s

^

Vff^aa^ejTŠ, fi Ju^if

t*.

1 ,я%0щ*t

# A

m

.

у ^ вся Ь еп ё

i f

M e š ^ if ^ H

Hak» mot)


к j /а </а

f /a n b u lt /

b a lin a u j l / e **e T tA té e u n C

g . /9 4 m ,

..fin rni(t dim0 /im

c y y *4 .

/Ы/<Ш4С* ' * * J tc T tu**? /9 9 9 /* . çy-vc+ia.% 6»' £r//*о

A

*

ябяъи&тг

a*

Жлвф&ь S1A/ÏÂ04.

7

& iy j

SICCV/990U*X>,

/S '

Z tsuu Ą r* "

/1А>Ъ+

snasi

a .-

^■n a yL

/ - *

j r

r

2

* * * *

/

“ * * * ;,

й

£

IS. + f+ b w A **

л

S e /a *.

-

f* * *

M -~ ‘~

# * /•* *

~

,

***

A"

uL ^ * J~ ~

c à ^ u ~ 4 *~ * //• e&m fi*4 Л д /uA / 5 " / и гД и

О л9 Г /Ш įp š j* * '* * * *

< ž*

o T fc iž u

,

À

JO L m .

<X6chboo M

&o\4.t/a+L ^ / Oj%€ (tnmdię

'

a+u.

Z % UM .

«

"f/retfdftf '1//e*e

J ‘ uiffxr/r/^u. - . W

tV a

/

W U i/u c /c v C f /

m:

Жил,

.^<wnfiiT

u*

/с/лск*

&Swt .

Д .-СИ

л *у£ с1 /а гу / / "

^

s rU & la ,

а /*г< % < гЖ й //с

ЛТМ'Г}

/fCC^Č/ficu .

^ T / p a ttf?

'Л Р .

tzsÆ&taxd/.

4 w žx .

ЖЛ0КЛ

4

^ zsos/ c/s į

Tu

сЖ игаки

^ ^ ^ d É e # -

/:Г

j/ * * '* *'

/m

s&<m

wÉdâwBw

/.

< *№ **& **

- S įs ^ , * ^ ^ 4 /k ü fv c x iu <у p o v d u b ia co . ^ ' •--. /г*?а/2*иио{ж ~~ *и+с+гл Z ]^ * : М ^£ см м

<?ŪfU£ .

Л г<

к“* Жш, I /fOįimptyČMUL

/

Же/

r* r ta* /?с

#■?

ЯС/мО^&СШ.


I f

, . . -

.

A

j

C

х м ? f4 g t m t

П Э Щ

.

y

Čc / * 4Л 7м а

r

' >кал

/y

s

>л*/14>^

w

i

<x* A

упагмм?

\

~

4i

J

a

jtjbA

.

£ ги+ЛЬПОм^и^ШУЪ*

CÙ0 ^Tt-Mį

V

MJ. •#

^*1 ЛЛЁ&* «л

//^

гур^ж /^,. Vūrmft/m<x ,„ __ r«^ to a b t ^ A s iJ L ^

h

И

J^t^C/м

4

» *

/ f«r

Г 'u i> 7 ia ^ / U / ^ »

с /а л » ę / pas** \*aX~ tiz Ž u z j ctftx - / ^ 2c ^ u ' У о г/ ^ и т , '- 6; , VS'XJJbé/As7 t

^

4

;

^

(J £ m f

,

------

/

*

У

Л

m *см£У%шл* f W ^ л & г

Г

, y

Ėb& f >

% g^

y

v

** ;? «

JJ

/М .


J

бА вЯ В вШ

^

.

ISTHZ, ^ 4

t, f t •

A

sà ù A zm , </й&уЛЯ* ^

&

<Â a +

c 4 t< £ ^

f r

r

r

»

»

d

*

< A

OJ+? &штййш y

< »^

A

A

u

______________________________

Æ d & svê*

*

. » / Л г -rt УД0Ц

V / / »y O

/ é »£ i

.

&u

с * /~ sM um

.'

/ у /w

У е ж <**& ++/ ^ S&Osu.

А х Л гл

/À u u L ^ t } ^

Ä

^ r ^ y lįr r i?

<&&£es*

'ÏFtbCTtr

/ ^

_

/УМь+гс

/^ рггл гл и ло уср лъ э

Wté£i čJL&

f*x Z *cu n

/гил+аш алхА

г

ûÂ

r^zčūz.

t

z ltfd c r

^£с f *

-

/

^

SU&ééL*&. Ц

4

/ î k \* l

^ oU tyr,

,

rvtd

g|| *v i

Л

'

/

ггя Г С

^

г

С

-

W a ./ ^

салшж^М f

/Л / ^ 7 .

&1Ф<Г~*

/J sx a

& ух+с ♦ ♦*

*J

**/"

1-^


ttonifa

"teja

/п . iifnanft

/

kizt/'cu/ïtj

f

г тоqui

q u t/e n t,

Üb* tu p

Clfi/anįa.

bet

kur

nvujfd i a u u.

/duos. d

Щ

o ci/а л ?

koaa

tr

/r

*.

:ALhaJ ‘a, _ .

**

* ° Щ

»iiktuonMą ^

nUepmmubu/, ftt a pvarai

c /* ""'

kur ел/ fa

°Var

лере

/

& (**> iuf.

W/Га/ Л .’f/ - ~ ЛЫ/9л/1« Г / J . t

V ,# > { / + [

*****

Аю / r f j

S * * »/* Г "™ , ■- A / /a t. fm&araU/aW*, ™ it/es/o/M /771/0С/ 'Ои/(4ГW u /t/t. . . . w . ^ sTjtiaow*£•

taff

*'*

ke/fa

tau г/пои ■'

Vpra

Ü (# * ,,

nenortu

AJovi

*u)*>

fV vu Ą ,

/au m ‘/ola i .

.Mj A/Tt

fa

v i

C /i

Ct

fр о м ы / a t / 1 * f h

J u fa ,

/a r o iu b

b ita i

ir

Cj u i/en u

niekur

Opnorai/ntiu

nuc/u

/Сир

^/TUJî/i/

V ie n o

biriai

čena/ы г

AMdcùfrau

/ал/е//*

*ft

čat ы *?а £ о/ Xk&tt r/upyiantą Ci oma^u p a -

fa t

Жм/о

4

ff'au/ùù a p st*.

/4 m,.

^itc/rtq

u tą Čia рои?a/ari. (/{/ei yta игсшяспсс / ta i aJ om

19

, j t fĮ* ■

r v k u /* /* *

t į- M,

С ,

/Cf /

'

'*& *■

XrO/CdSXt/

^

Ç

*

cr г о /г н / j

i

f H W /f jt ik o /in

/и о tri/ O P * 'OfncH/p , / /i / ** 7 W . / « Xiti*zù> ' /ne<uy y Pri'/ino/no ^er l+^гш . y ^ p s a / r/ ^eocUųi mirt* £

* w

-ar

v i*

ne

7

m

£ "/< , C f f r**/

**4

w

,f*

S

CjUCp/tU/Of / ^ a u ' •

~

žrx>**K> ' ’•& '* * w /ттЩ f a L , ûù * ' г /n tf . г n i y t /

.

уГ

,

/

.

/

/

/

.

9 у **Л , f S

Ч *■

,


wi

a r t o /u r t ÿ

ït ÿ i

/У/Ъ -

-г о л a * *

f

/п а л / s

11 Jh

'7 & / c ô .

/TrUJtk

%L

paociiytHo

fu/,

o^ a /va

Č>hc7s>a

&&Л*а

/fs’

о м о о /ïb s u м а А /t c L ,

* a i(l.

ft

tufon ii

anf

'tlU n & iU į

*<хпа

htta*%a

г си/ i .

f /i

l/a p u

A 'b r / •

A —

■7-7

?*u

i *4 j 0 a

t

p er

ta r h

A

f' i t

fti/0 „ , ля/

'a *

»iq / у 'о/а

/а / oatrau

^Pj/Ų/tU./

»pray

/асJeu/А

J/o /Jd

rrapi/oa i * * * / /еХс/rfj

у/угш / /'

n* <*£jrJ' u

/k ^ r to /fa t

p * a * j y / , f * f 'f * *

/4A , p f f r f / a M u k ' rr/cJb/usy 6 a fo /v апГ ^

а й оI сV / о• и г »

/г /

*

f & /į

Л и/т с

pC/ėū/G С

<3/ ÿ a /a a J u /t a /J

f lo b /u s >

^

--------

/яf m//?P fJP/

fa t

oa u i

/е /е а /г с п ц

fa

Ô € J (jj

с /и *'*/ а и У *\

' fltapj/rfftjfa

m o f t /a t .

-

Jt/iAm t

' s /T/X /c /t o s A /mJ /** q

/r o a n a . /a c Į /7 7?/

Лап.

pat/e/г/г j /* * s f *

écf/о č/Ti*

o /s c /y

o a / '*

сЖч

г ш г * М /a r

č

ta /

/ ^nr?‘

'бх/vc/

t/Jtpc/s, E S0* */* Y -

& **у*с+

* P c /o r tj

аРу/гело/*

nepctft Л и /

/с и f

SHJct

& y

Л /е а/га rCp

o rą г /а и

• '/ * > < * / -

oiau^>CiUL

/ри?/лк/ти

Ла/

e f/>u

q y h /f«.

p *

^ле/ег/лаи

®

sis*

o o d ^ b u /a u ,

d iïviftr* / tcu

w i 'тиЛа,

/? с г /'£ т

//u jtc /a fy tf

Je/ec/žtortauj

č a /o u /y

а а /и а

é //* /* ~ , & < *

<(ciį ßyun&oaJ& y

fut/

/n a t г о

p t/e/u į *

% i t/ec/t . / а / 'y

Л с гс /

Jf/yeJb

tirt#

/ * '

ft* / а/жf

re//e c/с*i/а f/U

/ » p (*/*&*//

/ i f /с*/a r t

бащ ж г / /.

J

a f ,

/u i

> f/ с / а r a j

./ а и

/а г >

/a j

C/c*a/arиу ? " -

//tru e *

e* A. f/v/tan

/

^а/щ y

&*& /to**u)


rj.m

З го/ra/

/aėf'aujky , ^ а/Р iQ

ej

n

e

b

j

/ r

s

p

a

r v

e

C/ar

%W ' t e

O

U

/atm t , o i

mo/o/e

ямг' fcf и r U

a

Сах

r r al

j

v

a

s

e

a

k

u

f e

a

/-

//jfc//r?u r r r

'o

/

į

/л ob/e,

/i< /е

a

a i

ф

ле

.

Safir/auj/m,.

' 7č* '” a / /m

[/аг/ле/ш . ^ р с/ р и

6no//*/t o į

y

o

a

*

t o

a

/го *

/x>aofs ’ л

у

?

л

e

ШиJ: '/о

4f

с

и

c

/a

r

Č

a

c

/u

l

/ с/

s

i?

/и/си '

' C j* l :

r e v e r i;

S/cpa*, <at

***

mvaĄį>[ 6iux>**, ocuUū ifąaiuhb. ^a/ctj occJtyda/a to * r — ' /т/

^

а

/уоал

/Suc/ щ

V ,a a

^

M & a ,

fa6at

/@а/т<? c/auf^

f Ъ ,

уог*<сГ

^

c-ruJ

/г * v * *

л *? *"

-

j

j

3i/i2/Z4j Сл/мжз

^l/KCe Л4ЮС

r

£ ***)

c

/i*

'-Lf*r*4 J

/aiuAuoit 'сшpuldama

u

f u

&

4

'

*

W

'

^ V л

/

м/

//i"i ^

<

ti

'X2Myc/a*'rz/ . '/ / . л , / / “

/ *t

**<ъ их> / J įftu ii j / г и ' осс/ у а п/оил/ ~J y.anuy) fa tu m u i 'U ra ^нО кй/л/л ;

e S /i, r

w

г/4 г±?<&(*$А(+,

’ , : ^WZ

-A

* 'г* р

cčuc

^<^CZ

-

m

^ \

**■ *.

3 /& *) .J p u a h L i,

|1

c/ u / avv *

РСх/уб***

*icu~į,t* * * * * * 'W u £ i # I frx///r</tl€'rr " 00/& *Hi<Lu:

У *и й и

V

^|5^ Й

? . .

'.

r

^

?nčac4: лит гг/ш

§mt

j

c >a m

м

ю

.

сф&а

а л * у я и ^ /

/и л п И х

yuc.

,


Apie. ЛЬмалси**? [ Į - U — li

-

ffarm **cdjį icK

J

B

ßcui+Лм л*& £. ь2с*+у АшгеС . PcvJLu \ ^ClL '

oAßzsrrattCcMO&t

/UHlhiiÂx. / o

i tfxizalùvnL,

'A oolJac

J 6SVC/Æ4

Pm uą JU *

Qar/U4.

4rm£>*oo

Ao>>CEL A hL

/XOtL

w ftic to /Q

A h '/}4 ? /t/įJ/J/ика

0jA W K fja , Ч / /г

* i stu b dunw éff Ч

’ -----

?

n u p a r/vy à

rn lùy i’ i j T * ^ vov ty ^ *v r v

f#

V

‘j i

Ы &оАаАш Аа

tuuuJLcu.

z

---------------

-J

t %

*r

|

/ lu A f

jfej l f l j jl/ k fji

f^ ffîo / Ô

"*

С

*

w

. >

! (

2К .

Аею аапРрз

A

r

fi^<į?cdĮ

V

^

s y

и

h

į

<t*Ą

s

z +

Й 7 /.

i Ž jC ? /

*

-

А /

^

П1Ш Л/оГггъпеш Pvt t аира. Ten l o o t f u U to tfaÂJoi

in

t in

*

A n t,

-n ik i*/

C ¥h

" •

A ir o ~ ip ,l"į

цп* M ™ * / * »

/jt r w jb a f o ù j

* * "

r f lL A» ,0 h *y _ & < / ,* * * * . '* ' '

v e J ti/Ą

Y * * 4* ? f * ? !

'& . Я> Jb U h id * A* j*» p a la id o/ e % ęi nOa/lortUį . A lla i •uU/>*m 4 tfuoAcV Pajota**, Im d * t " f O fat» naktį ia i karią p a *«y »/ x *v o P /

Г 0 &

Jb Jh m j j Ä j

% t M* i « i

Ьр Ы п/иЬ, & А » Г /oÀa Ь/в Ш О *• p a rifa * . & </* O r ie n t реш аРла

l/

iratt& UuuAM _

ДШ-

Z y .

M o " »b e x /a

H tiiju fi, O

rit oàcy>a*nt

û/aJiïi !

A>Ą ъ 7* г*4 г»*го*у ~ **ic / **^ "1 *4 , пс* ~ ' ~ au° * į


-

»a k a r u o k /w

Л/ v«

f Jt/wtftf

s/eu/a

yxt/алиоА/ии ^ л /*а

DuoJtvrrif'j 0 /acf/ą too/ д а bos у с/ао / ftuit Jtûcf /tėvai/jčr'oty. '/ Ï ûho '% *£'// o/ai­ ma i f баггус/о? /и /о гУ /е y уЬ/rj / о \olanėtĮ'

роУмТ/Ь'лУа VO,

/éléttcCura

/п а /

fav*

/y C/

y& Utl.

c?

fckiiruohïcu. Ac7l /a i /taJJf»> u >//7c/6j. /farawrrj /?и i/o a v e?/au/aô / / с / м боггУа začyt/aov; '/а У ' va i/ici/j /оА*, /ta/ci/w//ai /tt/сА /t/a/eu,

A у?/с ceraurtirt/u* emc/tuį f

^

рагшгд/ъ

htétctuo,

,

/а/

cfatrèa

ä ty 7 fa »

Miff*#

' *

?& **// *į * L/ r rtêéirtfvùéÿy/A/Ây*

/fjLy>sfa.

ужс/<лл

&ou/Ėuį rupCtÄßt/L &£Слт еffXûûmj ^ Onna àoL ' 6néa pte/Kt w o /o;n>y»*fa f/CUri/оУа/р . 7ат/ж* ooa аям/ с. wm/c &l4į yupZ&CL //г ftm/D Art/t'TCUQ'i /Г *> U

Ą

où'tnt

W

,

po~

Лгбл

-rtcA\rte/t. i^ t. /è&f/Ao *<so ду</+Гш Uoto bei»с /ум

v b i.

*'J j

Xeim/mt énauJc/z*v&

/ * г/?i/

'

v& H & t a r4

& V té /a'6* / о £ф /$é / W t o //{ю/УуЫенлз У**°*Ъ • C/etya. b/?

'

г~/Лр*/

/и*//**?


brtéM . hatcuot. fb /z t i

^

&s7/7Ut/c /?Ct</ëf. &oc/oo yvcf/аг/ y

jf f

0& '7V& )6/'/ya

Zutfj fa i/

&

с /а гЛ

c/üOS?4

oâ/OS7g ^?b(/t /À

f£ y o .

U i ^Prt?

.

& >& *& -

Ar/ÿ&tf /P/я*?.

çctét\

Ъ ля и Ы л& к

.

Лис& икс

h

Utį ta /no ^>q

,

/xzcïbtû U G tj tcu w?t*4.

c/ct//s)ctu^

pas/ïatava, /h*

ЪрасУегясъ Ą

ri -

Га,

M

y

. rf

.

't r r -Ą n *

cfriaudm į

q t ia w h n is

q r / a u d i,

ta i

o r ia u s h n ù

Г

Х

qn a u d i

' *

£

&

Jv.Aaota,

&

5 T /W tr

a t * . '* , ,

,r

, 'fa t

/

O ah

Ä

Cfr»q-

'Tdk Лf r atoo iJ /й f а ж ? -

ant

t A ^ v J ž y į+ . r 5

il po,

& f> *

'

h u ü é n k i.

"

-

1 &

r s

< t*£ *

&

0рш&.4у~> ■— f г**Р *Ч

M f iu

P *< jd a u ,ti*į, 'h u M / > fd j.

0 tty у J * * ,

С и .

ta ,

* « +


РШ АМ)

*

Q tfU t

TUb. 7 Ю * л / r* 4 otaub ÂUtac/. 'л Ь х ь Ь л Л : Â /rÿ -,

'C # ***.

"

iž u d L

|4.1ИИ < % įj

/* * r*~* & *'•-f У

tr

/

ė e fh i

jį * ^

f * ~

' ^ v ‘J % > 5

r-

Л€4

Лй4м^1^? /&ХЛЛ&

*

'éÙA.

javtoča/ia.

f

^

*

,

0y

P tU t u c ,

**

'Ou^ a iv.

vaJU» /Ьлрупм.лао f u iĄ I УрлАпраГ7 л»*. / «+ U * i biciufc. Л г с б и .' y * в Ш й л £ 6 Я и *. Гси; у/ъ /мхргы,& > /е*й4жW % {/a*Â(7 '<xii/a. -tet г4*^' ts/d cviw u ld

М *1% .

° - ,

i*u p **C s

<^>-

&ad uoii/Ls> ■vcA/o/įri. yėcį aJt'K&uuč /(/-r'b*tu

J »* - / * ¥ * .

&*■ / w

À u ^ }ijT 7 .-

/ сш * ч у >vo L

пили

ШЛг AbUdč*U4Jf

T U X Uitmį hW<į

?/?A.£lO < žcf.)

'm b d *

"#*■

,/ ž / i

p*t 4tcbU d û тпк/а

fa * ^M%*ruaML

v* paU i & M f

/~>wÿ> / * """•

■ .

P r M * »4

'" * • * * 7

Д-. -_. -

” ****■


X Jtai it/a l/k c * оакя/

éta fa m vfa ù

к а о/^

/a k i/а

d ek /ik * Arïfy

С/а/к^

'tuJUûu. <?*п Тес/си / ota/co/cwA^ т /к ил

р а Л гс & М

ty n éù fvec

6ш /а

Stp/Atà& cbf

JP0/X.WC&'

^ įį'

.

J

0

^

рки//<ял

Л&лку ;

£ '£

j/a tsu ^,*

м х л /с

ctu. ^мЛлк&Гт

/

h %

f iu n ' 'd / jjį

p ' /ė jo ?

^ u rm

<yd *

-

* л . . rttCie c/cbruį Hictcu. ant ктуо***Цу ^ J

y -

/r 7 ip /u u a n ^ '

л и т ir t £ o °

*

A

nUA/nf. 'llriOUTf

*

'^ * к а /

i

»< U

v k t /r t k f

k

у б /и к

/7С//Н'Л?£а /ж > у э

Ą t /u į

п а ёо& м 4 л

S u */

fjk

^

“ X

/ y y П А аа*//Ш М Я **А

s z a d t& A ja f.

*

'

n ù i/ip D

o

b * »* < *U tù *A ^ T iu /u u o . £ *-> "r ? a š U u & * ~ * t u iu t

^

M p **X *Č

л * е / ,

*J ~ £ t

'

iu i

//f č r d /u a

'

* ckùr? /c l

°9 cl

i

7 /i/r u

6 lâ £

Htfxxf. *

&фе+<

a /r â iic /f.

t f o j/r û à &

/ Г еи

//ел/ o f f

/

»

9 /r” 'AA' j / / At/ L gLt,

'

~ * 7

' \

*

io /L ,

n7/rt

/flJU^L ant /оилгил ûa4*l fpi&c&taa. /aiatt /к/ fuah. ant oUloMui - ÛM *uy Huh*. (/ ’

*

/К П П

&

Mm т а -/ sat•

'p

м /ц

Ç f i/m À io

/>п/а

Ь ></

f r i /* o f v " F'*

ka t

"y'

/0 0

I/

-

таnt

а/е/У

'

A t/* /A* <m/rt

9

frr/t / ia n o o 'p fo yГЪiЖiшo т яАе сГГЦ ГШ г . * /а * / _.-. > / ,-. ь /гу/г^э ^ fl/ i? , £ V * 0 *6 /" f / f f i H u o é/f

Я М

tr/thc/e*** oitУАл£*maßt /9° /она

t?as>akjo t o t

I и

У

ie /f lX »

'

'

/<*д>

й/эгх^кй

^ у а а / 'у — уХ+а&А*


Į)a r

/š ia u rų

Žtmiu ^

&О/Ц0&Ш •

7

+°*4

1//7CU}

* * /'r i

/

>v *

yap

'tti/u c/à /bj to(b

.

/

.

/r u y z u Ą -

У~

рл

^

сш п/ /* * ? {>

T e'c /u į? / п /У / сёл

ffo /t ^

su/rr, /6 + У к

SVML&

//c i

.

^ —

/r

/У*

/а »

-

joS/a o i

?p*?t

r t /e ia

л с * ш /е .

' А ш ли Л ' /?es)u*i?oč£e’/ и ,

Ч* .

f

. y o '

f a S/а .

*

Æ

't u r i y*cXso

■'

Q auo

j

G a id į

/а У

'

—/?u / ia

//

£uq

1 /ie n s ?

ūfo

f

r

cfaė&t

n t p /a u jc u

' v a /ÎL k » / n /r e

o

aAf / J f ~

fa

еш

f r )a * * a t e o

/o

J į j į j g Į

^ A /r /P m -

p

P/a u Jcm.. Af vmfa­

V /J

it

fa ja hį m cu

-----------

/Ы А А ,

v a /t o /

c/d,

/V a I/\

i

//'

Peicfavaj. C7pyo. H a// 01

y ' a /d i *

Ÿ UJi

t

Л

^ A te y tc f

taJ/cu a p / i o i a u / u ^ y ///“U (ąv jticYodbYo3 . À2tr£j ' m Cfao -

otj/pcu

■7ft

-

o t c /è ja

u Z ycu /in z*

aa

O

S i* s/c*a m *g

/ЛЯ/£///0и*£

rw/a/eyu-o

о и /и ь У о

'

o vų

A e i

.

S d **'

/ Т у a »

/Т ^ л С с а и и .

'

ta** j кмлeti Slyи /iįd *~(X* oily J **f>u MinctëA\sok. Taÿ> ^ Puma ąoutoa not р//лА, лт \f*. ^ Упи*

Žm onių

Vt*A *. & ш *+

•ЪпЯу.

Rankos м*/tes — /jJn/yiį d& įf Va* oiaue /***, ^ ‘tf Jfrū0$

vy/A-o

■kfа а я / -

щфр

V vtkbaf.

Jbmrdi}

ns/^

<ÿx$


(

tj'Quhn (fjj v f jtakp'

frt/irryaoa /r&9ypsu*f~)

1 hakhoof" c/lrai6dtt/j Jyrttjc/a/nS a n t *hy*j/?a Varpui

ShmLd* Uuc/č*

fra n ta i Oapt7Q¥XĘ# DPVU>ą oa p n a va # tr v /e A £0 y / . / /• ^ pcdkuc/au / 6rt?/dcq

JzpaoC u

nori n o ri

ta

U i/h

a„ cri ib rrfi//: *,„ — i 6u f ’ brnj/ # , /ui r/?y/fJ ibi rer#y*v

o/raiy>2

rtie/u r

M y lu m v m ci/i*

i auyiau yyverui,

1Ulėjn({44 V«

o/a roa

/lercm cf /7Cį'y yu

/tryy/du c//r esi.

//r*>lt’* 'Ts2 riyįi*

/Oertu />/>7/ a /

nltoL n ttu H

— A p ;t .

fo p o h . /

n

uZ»f

i u / - f &o čĮteZ — M V

~W <T

**&*,

/ * f/a r *

Vcthiu/>

to/f to/—ntOLO

ittnt

'7 7* *'"** //*—v & <* a id e fa a a u * - » / * ■ / « t / i1 9

~6u ., f

w

J

ouh aa^/y*6* tr/?£&*j y y * * *

koc/a

**& *4

j oč/csn

a /H t / » X U h į C rviį

/r& iįU ci

, __>

#5/-

poi

f***■fOįrftĄ ? y »lo

OiottAjtyS*

atvttMj 6u ditU , fa}**u ra

sČol/ oci

- p c Z ju a iT

'D ****

oocTtpa - sx *A *r

rt*

fra L iĄ

t& r< € * * /}.

P */sw iu y # M 4

*/&upa£a6iy(4.

/fO?t /* fai m a li ' va ita * / / " 7 S / o p ' A * » tĮnpuk Vanok* j įrtfip-t* c/ooara*) A s r y /u 'd / torvnį "ib *r 6 į, h> t * n'f t

tyurm. a ijb o /tr f


ta p

а рЯ т а и срй

M ano

лио

ta i«n e ,

Į /* a t

ка,

O i/c /a Ноa

a iv a i r cf(j f

Uf

Tai

tos

muc

tv 11l/a

fr

j

f i/ / u m j

"* * f *

perJtoįafta

/* vuū, n e k a tia n i

D ū k ta

m .ik a o u ,

ai

(Xnk/ninka>

/x k a t U c h v « ,

>»on„

vabuf >r

imt p * b

r °y t r

Т .~ *а *ш , , c b r

O ***

А к

. r

7J u o *

*rū » * t*

Г х *.

a f+ e k /a v *.

m ita vch vü *

o /m b o tį .

sr

p u siu , 7*f d u o a a / j a re ik n u v a /c jy t .

O f V '» <*

'гт о п еы

aaAa,

*****

o fe vtn A n c Ą

J .t

km aAm

k m u k o /y / t a , h

é a * t\

a m lu o x

Paj fut H jtm t л * рел

arbata

r ū ta s

A*

/ /#

o u t/ка fa r jA p n

srM

cfu & tį

0 *и о *

:r

P a ' ¥ę/] f * 1* /

rūku '

O t™ , d k '

•'<

s u irt f

6 ū iį.

Z

'" L *

.i

*■ u / b s l u ”" *

ПП4ЯСЛГОf

,

V ' /p*fm*Cį

41 c it

c *eme

Jukas

Ola* atveda

&ptts

(4*л

**

p m k d è,Ы *

r a x /a t /a .

TUjUét

P er

i/CSac/гш^

"> * a n t

VUatn

tf

to tų

t>uOc/<tj

^ |}МГ

ал/ h 'jv /ti/a n a tT u A to t/itu s ARBPū ?TEtJE.T OPERA ROTAS

b a iū n t

k a tr u o *

****

h u a lu c ta v q -

h *a *a

U ut

'a*

Г »М *

/>9 0 ,

SATOK 7t r ž cd*fai qa u n a

/

Auni

jxMjfc/u/u</

apauti.

J

Амтш-


— Apt nie

fa ic u

/п/лмn *

a t'io d c u .

fa u t ū *

'trttÙbviuÀ (/w e n o *u s

lta <C

Ui

'V i £ * U U Ą

£cu

п п ьк с

niuo, / icu

‘ nuoCLô

AaU,

JoteU* . гЗьму> “at'Ju'bH n o H y tu b

u tūĄ

.o

ia -

ŲiučUM , Peolon

r

'?ful£cüb ĄūucU ateidavo.

tU a n d a fc c u

A V i,4 b

.

į%

*ч*рА.сьп

'Tu

voiA au

:

4

ft!n VttmnC p o4 n cj,. t o * ™

2014/

д Х а /оол j

*>

e u *a *f

* y r

w

%

ШП

é. V f

JQS>

V t!4 t u

Va

П

0JĮ4 t Ą

,~ £ * T

r a tą

ra t

. ra irtA

fi

V * -A -

ù d L «* l Ô<VU4fVU>' -

f y 4* ititr

r nuebs r ,r

к

<*r" JcZd r** Zt o

b r

u f/m

******

р

- " л

1

VtÂA'

n 'Xz*

Ж u, /nm

1* * “ %

? *

/

"

Atnt vaivorų4*2 waivoruklk 'Uouk va»dry J* ‘,^ mfLJL* r Ą ^ ~ ~ j r < °J r 7 ~ * , fat *j киГ ' ÿc *vo *ifk*k tx*»r< x/( ê*t O /ré Ta kita - 2ifĄ . < /* 7 / / *

'ra .

£

.

- /w

*■«

^

ГУ

r 4

k ‘ r *

P u n t. '

nZ-

f 'aMtevCk. / < u -4 / ЪЩ АШ Ш - d

KJ* mpcdĮr .*/*xd~, eA.f*z P m

p r n l^ '

'■ ''*


/

fir

Г 0Г0* I j


k

АрЬфиу Л п , /A &41JUUC4 'tm & cy Лаш/u Į cyrstb

/r r /fc c u n a /'/c.' j

ta

j

^

Cc&Ūuaa/t.

'

-■nw a rt/ г / e tt

‘f Ka toi/kl, Та/эка/си /&/ M -a

JJ</ii'/<>i k

*

p

iu

jfc s * ftjČ C U Г ? Я / / б * 6

a

i.

ta fto j

j

о

Я

а

/ r

c *

2

/J

Л

и

ir c

u

/a

u

u

и

о

/ r

о

a

p

p

à

fu

°

2

/'

а

б

а

/

с у

а

/7

w

c

/>

т

и

р

р

j

1 &

р

///*

У

а

" *

t /к

>

*

ф

о

г

ч

<

.

t/ a / k a is

£

T

a

c

T

*

<

£

r

Л

г

а

* b f į ’ Jet/cu As ftû ccù n /f.

à

c

ù

u

/a

.

/0 p*

/а /

о М

р

/

Ą

м

/

с

м

u

à

u

c

.

Vf. ^

/ o ~ ,6 o ~ v ^ .

ä

r

'&

*

--------------------------------

r

L

/ Ш / а ' Æ m ém ^ores/км к *'/> *

ч 'р

6/4; SU+*J0

oo/js/cfoJ.

b a .

‘ a / u cC oa .

z

/is

­

/ > а га / / &

/h ff/a r/a i

ö o vc/J tj

b

tf

a ą o tf/ * / * « > /

(о /

ш

*

/7U O /?

л

f*

b y c U

^ p a<4

/ / *

с

u

х

JPo/y6 a f

a j/ n e s ? / / * /

/ a / s / tz s jč / a / i

'. r . j p

r

* L

Л

M fP į

’’o а u voхп'/ш т м f Ы

%

7

i/

&6а<

ù

Oa&uuo/c/.'

"

a

(/ / ел /

е

a

/?£ /а /

-to

: y

Л

T

Ы л

k

p a / w a / o7 t .

į

i.

&

/ofnéarxitC/a

а

%

č

/го

W -

o

/& i

%оел/аи />пе Ą Ж#/т/4£ Л Л% Г>//0, у/*Ус?СЯ*(/0.

' ^ 9п*

U

t /e

//a

ic

p

A e*

, г / У M UÜ7

1 А 4fT?Ç

g

T a j

u

^

У

/o

0 ч m ù

*п ш 7 у а .

г

m e a / fn / J i,

c

& * tn t t

я

а

o/ û t

А / е г/ л / a ,

4717

J y

б

Jca c/ a

*

T

t

e

p ®

. *

n

Т

i

з

б

.

y * /? *< **'*+ 4

а

%

/

^

^

*

*

5

/ * * £

Я

2

?

И

у

»

я

а

л

р

у

Ä

3

> *

^

у

?

*


ųJįm

Jk

o te lio * oOtlLUJXU МОиСШ

7

Ä

Jt^iAê

«

- la ci',

iu > /j -

ii v“ / / h ià/ A

«d

я Г х гЫ

.-

/ ^

f

*

*

^

£ u .

/a S e/^ ù/y U .

U ua

*• 0&л

S

u

u

f

*

'

Jsur/a

t f /t * :

f

y/qų - / w p a jZ u Z r*/ h ' /а и ' а Ш е -

-

W f*. 1 ' t * 7* * '-

i

/

- Л

K <

-

d

Po

.

^

с/û P t/v M

" / "

/ ii .

Jrurfa &//ta :

fbaîalù / бак fiu/ùjjwu. 1

Xt£a •

velaj/ą Arse г та* гн и .o/jis ją Ч а п /а . j'ütU & Jc. .

ant ' J</eÛ0i. 7 /% Aar/&* £ L , Aaû tMunèJL ^/ / > ’' * • *** , *w / V f ^ 9uul, * ocuhZtDui /> / * /°é* *

*f

м ат а

j

J/Zut/c

%

■ W # *»1/0/7 ft*

f 7^ л а

7

^ XЛ л A ,

2

jta * h

'жУ^

_

Ą ü sT'wJr w

M n ifC f* UO/Uf ' //-

{W Ï

f i/O * *

« * «

4

%

fö S a

.

Z

J Z

S

•» щ t

Д

Àb u j p

^

*

^ г б м » ' , P / * a 'T , / Ч ап/а ' каШък / . •*>» 4 M « ггя а п л /я гЛ /Ш ...

Z

*

Zi/nCĮ &**

**r

.■ ’-Ç -v’

.

v

~

'

y

% .

/u4t f£^S d /.r t^

' fut/a!fiC. /tonufa/m

?ао&1СШ

? Z

/V 0r>*

V','i'

.

,.>>, V H

".%?**&,&* M

f o a T a iO f U a

*

m m , ^

, r

7U #*Jp*-

f / - . / jéa c/ rne/f&v /М «£ • m v o fr tîà * fa b 7f / ~ iu ^aSuz : h t

F

V

/

axa /(У/ „P ** о

- ^ >.


t :f

practrdatsa ш

siu* bib ą/eoi. f

/į>

^

D u o a ją

ard thr*7

'мокп ^**kr

i-'a n d t л /

S ä /į

A v il

р гс и

éus>

r

r

у о я а а гу Г С * А » и *

f,Ьеоеш /

£ ?

&

a

^

yt*-> o u

^

u

o u b fX p

r f - i

taScuJo

Л £ *J ^ Ь &

q r

é tu u k

Ä

ZL

9étàtf/ &

ç

M

WfHCLo

Ж и р и л г,

гТ ? /Г /г

- I ___—

г?аи/е

k <х/>/икш

я га

'

 *d

Г и ctа

, ГЛ А си 7ddU **S

Л~£2

d/b

Sa/éos

/

A'Àv

Г *

кисхн. Г 'А еп ,

< ;

я £

£ty*r+i щp л

a s * £ c f t . Га<&

Ы/пбо/й .

rar?àoj

<*п/ от '

3 ‘Л аьбо,

st/rejoj

ira о/7/

W

/uoit framuo.'t Sai Sa//ur r*//

/7ecsètic/g>f, /а/p

1

//of e//aa • *4 o u dr*»r/A

/ič& toA į#

far d.Ąąotaj cduortct niūri, ' p Jeigu qa/Waj j **»

dy/rdz , o

Aa/otcuc dt ' /éaê^couc, Ала prascùs/, Ą*c/

/a e d *

> *bff7 os

рож/геи.

r ^ J r *

*7Ä rp e d n ' is

r

. ^ £L/° f/* -

z

/* * *

/

2

/ " ’" /' Г

-

^ !'

^

Ь

*

ил,

yi&cUüof

* 'С „с

Utt&Jz

У a cl»

k^yoèatfr


j

f a it e iris anti

,* * * ,

^

,,

wwu

levučiu,

orntapiui<(!^

И

y

r

*

/ "

м

Г

:

r

*

X

/

V

Â

A 4qI> L

*

'

lo k * _

* * ■

. $

* / *

* .

'

A ta a - "IZ tJ O и А У Г T fte u " I 7 Ш т ам ы ш г

V ir ti™

Pttraujt'Cet'

'c f '

л

^

» ^

banka

"

" S S u -n ^ V ’ -

^

U h » '* / / W snaUéi 'G ™ '

^ '

5

r«*, b J T

^ 7 f.

1

*" ^ 7

т & т чf .

Ą > ежц

^

<Й «/ ' ^** —

t

, ^ Н. j Я

-

'* Ju > v* .t*. ”f* / ,А ч h Л T TC*r,ic ' ~ ' с * u t a , a rtu , /лл . / , j£ , /. /.tu sAmf Ae ?uwr % ы *»ч *С " '" į , cù cteA t 4 « * A Ä - Ь .. / f ' 'f " * ' % Л *, P * » Г о г .

кат wtam r*antį Ы Ь V '* t lauiOте /thujom et! , la c k va nduo A k t Ъ я Ь ,г »

№ ш Ji*vu

^

я * * «

ban

k tb

( tn

m a /r i u h »

n u e d t. *

f

/

f " f

l

K ' /

r/nodeusom r

kada

'

/**& *

/ *


M paXî aÙtXui/oô &o/tou>menų /аълсилш J*ie{onoi /ai&L JeuIAtyyvcuciI 'vaidtuuc . Æ t t taAą r*a/i щMoAusn/y " ysm iaut. 7o^ эЬУл+а+э iicua j agri*. é>QO pahom y.tane Уия пин/ал, Yču į fic iJb i YaMfo n/Jum . lūžt*djsi б '/ 'т о ^ fžtpuofu У f*9e'u*4> / xaJ4><į лупЛ . / icct vt ~ td ia u t£ * J A u vy f aSu /глЙ/пмг^ Ą<fiHiXuo irta . ^ fi*ftclU J>o JcnxL/nUw> Ф*/j "Yču : ьхилккХ^ cat y nnuÂj А/У&и &** f Vfu g* *faicu **ta t io l otnt le anJUco /oY ttirtcr+cUi(MzYxV /?UJ Pur?

баилУш т

fle a w h b h * * *»/Щ ш Я

Заа Atu PniYimAc ink/ %ii£ux Yал r* f ’ /ипиугйб? /*iAXųbhi Sai /пт /як r/> c%uūcf(Savom, сМекла4ПиопС &сЫ» О ,аЛ tam /пт YihoA» ^ /autu / i fau^CL / * / * ,& +>* h& p c 4 «п л

>

W «m J

**^ į M

kt4cUt;o*i. iuu v'csia o r^nai/usy h ėuva^uį pativtuouoo. hWWKW” Sįūdiura ухРятл n < ,J ~ a .Z Z \ .m Ôt ruL-, / »«O T C .

ft«<au

&uiu

Aas>

icu

ф и г /* & * * .

Ub

iTat/uùw a - ta i

Соитж.

t

%

O

*

ис^> ž

jtodanm .

W

'ivlvC m i

r

Ал-, n

v

A

4

/ у r*u* *

yvbu *.

> '> * -* *

iiu v o j

y * * * « '«

l

&

^

nia/tUu

.

-**•“* , '

S

^

F

~

ėu^A

^

&

/Г * *

-

*-1У

f U r j

>

* / '* < 5

O i S > I*< »«A

/ал < / Uta&>laJtu d a ip f-’ « i m /ViiùdoMa. uduncri, Âad /л*леи Ulaf,'

.

"

i

>


\ jУi f o

U Q Г d V / (X I

'J z h p i ^ тл

l ia j SįuJmJk

/

Д

Я *?

гС ъ а би Щ f '* '

*a r

% ui

H

-j j . ***%

_

Ш

/J * * /* * * i

Ap *

w »n * * > 4

Ai

Ърч U r U k i/ * P ra n n u y ra e iw jt t t u b o j.

,/

AtldkA , ^ ^ Z »'* 1*] * r t * t f*E J *

r~ t u ,

«*»*

r»*1]#'

Į

г

■■

k o rU - •

r u o lo f

* f J t L ' v Au Ij x i n ~ta ,n ;

T~

/aibL y> ^ t d -b »>

Г Г * t u i u . ,,--™ ? ” *

A * V * / ^ J L k fe V

к с> ~ Чг *

m *t

-

a A* in

^7

Àr •

'

/* L

fcùçj- / ? -6pm. Aol** .бон**. № <“ ' / Ç^ t e ü > 6amt i m , . ' ' n t M l pyrka. ,rį f * lAijifrku. '

W *

i U lb u # ÿ t a i* », r att d*MAf « v^ ê i o â m m ,.n

fc > *r À T f ¥

Ъ ы /* * " *

г? л * TSl/XAWt*

*

Æ kЯ

* * * * *

W

"

* rA b .l'v

*

~

.

Ь ,т ч * ±

Г

* '

' ^

-v ,

I

W u *£ » ********

XfOUCr*

įiM y

r

a :u


m АУ

m

c s

а

ш

и

'L ïïU -* ч ч

s

I М й Ы к гс/i f ** Г ? "* * * "tart*то kb/mot. М */*4 /f яшиако/'Ьмгс/е *т у АсоЪт/тт/а. Укст* * * * * * ' г fit/ÀuafLt jF/Cndkem — Frmtq Amearfim sm *,, s » * / * / * * * , £ *m i nF Ли dJ a m Аек/тпы *ксо. /Г a h lu tm Juolus <jyvff>*»%as„ ка/тал

JbocA

éuro

***** к*

£ •> ^ jS b J é a u * & ж Л Öoj tiA h bemmįjk алЦ^(тт f Y

^

АС Сект*//, fofwem*, é*4ft urm *r л /Л/ į j

ę y f t a f o jh i

S f f f %.

CaJmm&emi ' % m À ^ . f

t

**0me

troéarA

^

i

S ~

Cm


тычла Се/at//сс/f еле kad /ūktai Ct/о/ тушь*

*гик "* £е iuatklAl CCÙOOC

Xa/éxx

fta X eu of

У **>*+&/>** /Tybdu* / лгал* а га м

à Ш ЛА,

àз

а

étu ÔUé.

и /У \у ^ Я и с л о *

t/io o d \? /» 4

à»//,

VtrUiftù fy u/ХлрССА A yw ù _ A/uo Jrasx/r/л * Л/téO X&stci/f // /ЭФ/^ко OênAw cÀa. ncÀA c/tutti^ 'j . fri/e fïi/e C/CU.U4Į еаоуэат у& э /я/уеГт. T .IÙuh ^Oéta, lazJéo* déUUMAit ocX^y/astcta,. À "xtoetuA, 4c</Ą la .

/A *

tc U Â ^ ./ U t a y V '-

àittâc*. bacfûr/n

éUYvfH.

Msetjéct

_______________________________________________________

OUtA^r

^ ■

L/%ct — Ъ **& & 4 *eru iitç sCaT*S>4U

?*ирш

CÙzUfùOAl

ЫлА4 U/Ou

4 у гЛ .~ ,а *

q/cu Cf/,

yiz< éT

4

v u

mt <

7

c/utyS

■ал dedZ ^ Â /yiüoX u ^, а/ i / /a u n er ôusv* /w /r é * /, ■ ш ил Ы & ?а£, f& *& /u X , X * / ßmt&ttcJ* ^ h A /a feį /n u 4 l*P x tu éU i -/ê * f * u AaÂ^ t X**r/f. q y m tb o лХале/Ьшт nût de /г а /ù f/^ d è i ;* %t ' ‘ " L / *

I 4dUt

~1a*èaajkat/e' *ееъ*С/ Q n tj/bta £ *j

&га/кяш//елс q /9 /é ^

,ę . / f f f * H

ptr/noo a tu a u елта/иХл y tXeuu £ M c'-t/ttj ПШУЖ X/X /'A X7f#sr?/J /K y c y l* . rj.J aJ ^ A o me t fa//. e < f- /> e /> i/r %A* u ^ kokit § pe/tJrfi’ //лу> -y m eA n .û / / .»y * **«*» & l y vOJ, TuO?CLa ÔS)0Jjé?U/jfU * <y/Vf * 4

cfaàan

Mil cut /1

^ fa o u ti:/t0 £ *v a t

£ / ’

fcupc.

AJpf/mt/yčUį

"/ A a

cfiaécui

re e n tA

м

< W d r^

^

d td u z e / o

paAA'kaXù. Л /

/>tée£a/of»4CAf /лг/j ùtjiukï

.о клА

tuo,

/<а»

dcLA

а л /

į

į

k o jo *

<7?re

jh//cte

tXéirjbz,, /xù&îcU. "

s*e

J& 9V

* Xfcac/o, / i/ o -

/ v / ^ f

'T U

с/S a у c/e

У i/ли A A t

f r s/по/

л a.

ÿÿ+*m k

fa d vu m

/venu/fa

/>

r f /A / Ъ

* Уча

tty * 4*4* Г А Х о^и /с. ~3* глю пе* — ^■^Й Ь. Ха/ м агал Ьи&г?Į a rrf éo/с ч ^ и *о

oàm eey

ua

A>7

"^’гЙ /л ст /

If r y ",

û/vA+e

. jh čcu itA .

Л И &

/ъ ге f r » * * * *и+*

м л / л г/ б* //•*** f à e / i///u

• ^ Ж Ш Ё Л кёЗ Ш Н Ш Ё

C

į


__

ftn u U

f a 'fa n e n t.

ш W

/ V

т

Ь

'

!

Petr/Aai/ct*'. q jftfed a 'TU

B

Aa/e7t

-

Pauf Fe* /а г/еле 0

a

a

fm k è

ctnĮ

vonc/uo

a

u

W h y /а

anf

s

7

Г

/

AtSep/svA*, Auo ' AffeA m

l/at/h/xgaU/ OYtr.

с

4ciA<ilnfū4

'А/а/Ал/кja b s

l/yru. раеипгпил/ /AiЪтj £//епа '/»du* ' О/епа jtšk a fa iįj

/Тц/м/о j

ne*

Асю/

Ln/

' /п’ /а то* з

/féet * / а

'/ a t

Л К•»«■■ /.

/т е /а

+ Anna'yf*fnj « 4sA*į/ /ал -**'/••*

**

A * Ja i о i/~ tĄ /

и " '

Ą

Uha*

/9А,Ом,

San Jučą

4/cpcu&./

b

£0ль . /т

7 а//пу*й

ZuainicU* 7

f

Aéur/O*9

/tw u/U /j /г / ou Į* * * / d t*/ /зепААи* /į

j

y

p

nuo ^ iS'&f/m

e^?/ .f?ana *

'X/n/a

f

y*L*

/

/ес/т Are/ję,

Г

Вс/eu

«

f)doYо

k A u /y jt

Aa*n*yn<*ï

/аАи asms 0 *ЛЛ Я ! • /& ■'и r - '‘£Н» j - r j, Г Щ00Г t — 9

r ' яаАъглТ Ju nAu tu >*ияАм/, or A Г.teА&/***&* '7 П /Asx/лТ. dun K *tja jJį/t a w encptco dan /javo Àta/p Ate* į p .*' M î/» ^ sapno*, 'тарпи //* naAAAt //nodes paA'&t //nodes >**

i:ап*uty

^éui/a

p//Âa .

A'ą/k *.

nra /ftmtt* *м

O/a '

пипс,

' 77A A/A/raA/at / Ae, ù u jn /j *V*y mtk *tvu TUftYM/iu*s» to/Ht/АилJ iuncĄ tu dents/n O '/f nt*p AvAjont Ar/rjĮ /nešto /** Sa/uuA a* /а nemašto. ^coun u j/tj t foAty d ra u /y */ u į / v ^ y

nu

moAï/fa

Çi/Ylna f

/Ai/O . / ‘ dlAc, AtAty

s/ettrAuAy

van éun ._

сил pf/ncAĄ* o/aut ten

АоАл

7ei/t*Y<niв

Ату

оипАш /

/<*</" TauAt лA/T9///Afj ёшшщш

/nenu//a

гуеА /шАатЛ /пип

* š //f£ ,v\

/та/ t

A a /im AsmAÀ

AjAe/Ajt

'

é A>ué%* unmr sJbl/Af'? m ados

Аа/пупа/ ?

/

biftuzueALcu. H

7

,усш *& ш 4*ал о

^

/у.

^

. . с т .

i

*

'

*, ~Z,

,.< £ *;> v

^

2

š /^ r a r y bgUAO У'а \ф/‘х»

«wÇ -'-4^*/

у

-


a

лЛлаб

к^аг/т/е/хи у д . J 03 т.

А/огталсшагс J

S/aukĄ

а/иЛл.

A/orm€ftfČ/4t<7Se . Ona Jc/HzJÂ*Lexu6L у у - /9У1*р Lauke/c^ km^ J/au аупк%. фуъслалА

^

Lakaitai.

/JorsrxmZ/иа/ç .

“ Apie

В a u /кии

r ,,rik J

J

salua Jtas * tur/atom e f t iu ir ir saka

Ы *

u n ,'. Y'

Arra/

У

/a t

a

*V//i p

/i'x

/T

k/aua « / p v M / ot

fr /

a na/vr/a i ptucfekAi

.

/

//p

,

tta/ap

z

^ W ^ _/77 aūf/fif ,

/uokn

7*k*fė* Zuiaj

/

&a/r*3

eme/ùf

takai

j H

km/n/

//a flrf*/fs *' rm n

C&nio ta ra

. ЛЁёж t

/м/ккЁлктЛт m*

u én/лрси' ка/л mил

t * “ i//?** m

/»uckykAui va/kai kūrena / C/b/a шас/atsa.

Г * f £>*îa

>AfcS/tm/ff ^ i-y/ « r#*

_______________

shyrruks.

P rr

A /*d .

*глг

P++

ait

Tmàat

k » /**

/y7"v*

/

iki

afyaJ /

- ./ krütnat ______/f *v - t/rcni ~ ûj>Zc а л Г ßauskutj Tc/tau nuo

laitu

ifn

f c/o/n убеп

Į kauko/uį / pjauki/vtį ofnuooù /а/k ę k a /in itJ r/m i/à u i* tk /a i/u oj * ? /* ' -eu parr.

fi

*

i —

/r

sia a/a

/ W r/ А Л

^«ы /7

_

B°*ikks Zadtjct

of /Уака/nĮ

nm /JyAm oA ka

Tat

Tyku, rmm/y

m eipio,£a/ * '“ / » (* * * a A r */ Ц* Jto£i fūOm гъмлълихтю, kaat ta u š k i - T */ * * * + 'cmuonu} pasakac/* ua f* ta гаy kja. , o t u * . ta* тагшк* ka/mïsk* /a i Лик/си б *Щ *£ < **H */v/t P,em ery* a *** Oau ant Bau/ki* anUcLt aaryrkaua, tore /)a k į ' a/nptiec/aua o/e/ua/anf '2 */t/naà j /t /* * jte./e /T o^a éuo/ а , Л * kvuro/uoêcéf Tat /п а л * /


/p in 'iįį

w

ra d а/ол и гi/a/vncus

ffOd/o/oo/cx i/a,.

<*

JxtAa/fiij^

tobt

оХаба

клсР

/а б а / a//a/c/à

ослиошлсл

и ги /л /а /

ad u о

Cfy*e/>ci.

а /т и о / B austu .

»"* «* *

ča n pcu

f/am

'„ e

н ю /ук /а vtn/au к

&d * / / j.

.

/

кр/сс Ьш/а.

p,

Z y

** *

/? //'< */а /о /S

öa d u r .

,a /Рз/crocrÿ)

/r

-

s Ouua

4 0 p 1* ',tt<'~ *C ^ 4^

^

/CC*À/a.

W

^

7 . J/au/oy

(///си o/tA. <6 * ^

Усика/с/е

с/ л У ул/

33 Aol

akm m f

y?trr*А у/*Г'

A »

/'а л /х *

бет/е**

,

mx/ olm

VtU/UcA —

Â

<f

гг?€+фосп,

San/tr/i

y b a CAO,—* иг

d f ^ jį &ùnM4

/fe/т

У/ил

z/u a u /d ^

meZt/У

* .

sr

Л * £ * а /, rkand/iZm.

d f ?d*.

*-4*^ a /d n frsA .

L Z c* * l c / * *

m

/ п а А А с/ с

ssoeZÀOi Л ь г& а .

i

rs'a u, ït/o/éLj

/7c6aSava.

/X n L x d

cd/л п х

'Аи/игиас.

j .IM . * B

oanAa

'Х я /А r /d '/ į

/аба/ / Яканш уа-

têts/ ' / f

p * /* £ n m . ^driBLU4jb/ac

.к/г/т/

тп$Щ

da/duu ri/ba. oXfan oa*up£ 'УСлсА ау/им'иУ 'W fte a m . /fu t

^типрилро//>аё а /а га

/a a Aar

У/t

/Xd/Jy/hta

/fe *

daА/т сЛиог& а/У* X /b m

/к г

fa ™

■r tLuj i

аУ/А//иОл?е/гг/

ка/?с/ут и*

w it'

a/HS fMv//rruJt.

^а /

oßa C r /c j

/л а к /т а /

kas

кЗаи/kg

/r u d a *,,

„ ъ Р £ р 7 с /«> ~ г,, s b J

Pnats&fû/ava

каj d u .

d o/A k

отЬ/dh jį L b

г л / ърс///7//я4

kuo/clcn

и /гк с/*/-

J a sa .

/го/и

p a sk u i

^

tsar/­

m ust/

/а и г а ш е /и , а л р Ц

оаАаи

too

/ г ^>uoo/un

yyneuvzka^

Х и У

ок ш /бу


Cf/Яил

^

* * * & <«*

a g * .> * '/Уb tt* * * ■ ^

«М ф £

'

'« « Л

T

^icUft

f

-

*

SCùo6lc/cas9

j

ç ’

č/uasL£

Л*гс/Ал4£

' ^сауэ

r

/-/c *

y*

^

y .

A /orw *tn f*P f * '^ZOSnÆCfl/ïtiCk Я4

į* * *

. /? о

****0 ,

J e fo m a i.

į, ,mcsoßw

-£x<* - Д

« ^

М?6аь?а

,

&

* i .

ets77U4

'

/^ à lt M ^ J û&péH, 2

/o it Oÿr*r>a.. ^Л7// r& £y& у<2Л Чу'Ы щ пчло * 1 rtb& Lo

^ u js y < ^

fa *, »

<7 q ù Â / a u , . o P fa P L /~&

Г

.

,y

P ** S

* * :

g S & fy

/ -îr w ^ iV , W

« га Ь л у ^

• ' ^

M *

& Âam.

- г

Я б -а м * ^ 'У P fa fa

-A u

Д

^Я/Âm

л.

Л г<

jtžtcisz* .tézA i S4ß ' ;^ u fifanmf л * *TZtvrULM ' žu itu } CCUtJL. fa / f 3** ^ / )t / w < 2^ ^ /а >4*' ■ / ' y У 'Z ’/rxh/H si # / )Р J * s /t * * *

yf5't 'i6 ^ u x

y U

* »»««.

.

M * L « c -M j ,

fc * /a L .e é ù u v x ii

v

'v * * * <*?

GČtra+я..

М э г ™ r „A L 4 cu / cl

-

< W

'ГШ ХЛЛШ €Г*тт

fa Ä

as>**sp

^

У

ор&ка. 'б с& э/м

f àJkZa£

f c :^

ûta+ùt . s j& v

OCcêOKJUc

" e,Ä O

/

lW

r^ ^ *f^ o e x /^ o /fb . Pajuijf*. Įxx*ar(/t

\aL

<

/ W

ÇHf*4 ™ *’ ^

'4и#И-

T

и*

/ К

Ж ома-

^ a i,Ą .

C^&^CCC">&Лл. ^AzÆbf dtsilh 7 ^ 2 4 a ./ttxAiX* Ä W

/Pcryfa S e'j

ÿ? & x /(n l£ o

^ < i^ i/a Ą iu ėo

7ė &

/ Ь Л уЛ ж ^ х. . У л л л Л -

‘У ? '* * ™ ?

/fe&Ą&U/? 4/frléàûfacCL Л&С/О S?tù0l*CfaCCC9 2^

£>CUCdÂPs

&

/ 1 ^ / / Т 5 Л > в ^

У ?7С 1>7/П /

I

3

АГУ

ûéu*& cM

У * ' f -

У

fa

* g ~ -

/ » “fa *

^ f »

t

f a l

t a ,n

^

.,

A tU k

./ _ _ ^

2

,

,A f if iw r t iS’-nio ■ 7^ / __ JuéiS*» ЫижхРллла. - " , S&jup //• /х Л с ЪС мЬ /šu fp ***7 Я&б* ОСП/иАл /у /аРа/в*с* ’ o d m Ą ^ a ***' . ' ÀPa **& p * ^ ^, / fTĘpcc* jfa&nû/apa ' 7^1/&Lt ,+f/ « 1 ÇSU&fa,


trä

ылш т fs :i à **«

Л м м

щлшаи a “ ff* 4 ^ 1 ш т в -л т 0

»Q M *

I

°

«JSW м#М

я _ Ï7 1 I ^^ rwn*u(*Ą^ > »М «М

О я I « Цм

а

/С /« /,

б

* * • .

i

“ ГГ^С -

SUK/tį

PAKAPE.


(xzc/üv y ta f

a z sJffS

j -

/aAai svfam Jtq zadarc/ /b6u4z&%ajufeu & /Zcou* /vef'u z p ft»* * *rru /näda. r?6z0zr aüAtk r f 1**’ ^ ^ c t£ ^ [4 . /faJo&u . _ sy/UL

' ^ Jbuc&u

v

y jU fO p i

I*

-p o o tti

Mi

o c fit

Aflkttuiu.

Tcu

jt2u&L

fa ia p u *

JaJttasi

^/nuonfo &/VUO0OO

tä *

tn a w

4 rJ U & ~ *

/* * * /

o c S fU & t j

<&U f&&CÜU?& _

^

«

?**

±4ßj6f * “

mZ*?at/KC.

* «<' jt? . *****

wes. 7esxZ

ju&o ueJE&ectZicsa. & &i lazfscfrtZz&Zr VjxxJkaj! to o 'c av»yu» JT

M

^

M *'

-

ottH/tdia** qa/va^a. ' *■ ' na^czctä. ah 4i '5a*dc • qaAnfj a. acud*/i£ ? ^ani papa/uucf* . fk*cf fcu da&x*s> s* J &oo' pthfqu* sTCUJfa, / has /t -J<f>u ‘ 5tuAx% *6oUn fusi /'S *.JtOAZ

PanaA' ^ wina tozjaxx^ &

afccuf

^cuof'ac/j/a/

M i, tafrq Tcm /a#P

^ / y

Jb/mm

4 M

ihrer te ^

'S ä t

/h .

CH/rtU

ptfjb/asrm s' /

'

.

rn a sifi a /c & {

/CUy f f

CtiSntl 4>t

a sjt

w*fas>

aCt/r

<&*u&t

?

p/rm a piaUJ**™ C*/€*is? /T)Cl4P&*l jfsAlSSK

-< * ,

eesrxjf . '* *£ + *

y

äas-A

/x/m rr*

th r * * 6as<zp*


— Apie.

T y ru li*

у е /Ы

vdb.tuJL~ t ?

J u lė ./* »

” t S ^ L

ïùya,

mi/fâuiAcUr

X

ftuù.

tar.

ou A xi

г&

ou tp X

**

&

j

‘ и2‘л€^ * ^ т* л'

c/Cfcjy& Ab°*y f it *

ф£и&**%

Of*

A cu n L и*& щ . Æ ém * ^ nudegate Тар/ vù& of , Л *ъ

uU&k \a C

j& aivutotH f

/ам соиТи*

À lo

/* J« l A

сщ и g

c£ à b ~ f

>

/u p o/t& o

i

^

A

/т ибупал

u

HL

~ jit f îZ

cà o yta ris)

^

ША,

Ä *

-Z £ -

erū*&cį

 f

f* * Y

-* -"? ■ _ I

JČ T JL b d t.

^

/ J ÿmV. А ^ / р а П '^

r f i

а'

.

«Я (4 1

< ïa / 'J - & »

.

Г * «С /Ь о г п и л а Ф и

~ b į* t

d

t

i

* /л е М

* * A U

- *

m

йы .u

doU *

ст а .

d

Адо

J

#

.

Г

* êU '

l/ i k ib ia * * /

tZoiruxLavc,

.<

Л

?

*

У

/ЯТ

осаресангл.

Æ/tUd*ÂLÙiXÂ M

r -w ôén a b

f

fM

,

^

С*

Z*

f

a/}4*K <*

’ ^ ä У ^ fCЛ *v *^ ä

iu o i»

/х*/*ал*и> r* _____ я f // ^

^ггиаллии

*-

ci**pcC

___ .

— a- J k U t

УлаьлреСмимя

^raūuĄ

in ***

/

^

***

A t**

ä ,s .

‘* * 1

?

* й л д :

d o ^

a

7z?f 'a idz/Acu

f i / C

ф г/crtit/u d a *

т у г а

//<*/


& VU . / ST'U

f

rsvu/iùdCct* 'i .

S

- ■ « y e\ Ai

^Ç T% ~t Ä

/Ш 0

A

5

й *н

C/A

įp^rurtL.

B

g

5

^

^

< 7 * r.

Anic

MvomÂaX*i

i /

/

/

£ u **t/r> a s"< į

-

/■ - •

_ r

* "* * *

°*

.

s

' ' ^ p

f

' / w ,c .

J-

^

Л й в Л /*л ^au/&

#♦#*

* f.

£

i, ^

«

'

Я

л « л

.

/

/K

/

'* l

*

*

?

,

į /.,,/.

4 f*-

v

t

i

^]iao<>^bĄ

mun/Ct vOLi<d<įl J о а Ц 'С ги >>uvai>a v a

u ? r o le .

*

f y . Л / f/6 iM U *'/ * ,

Л

" j

^

s

Ė

f l .


ûofic

i/l

IÜÙ& w

(į. 49/?>m ,.

4ftA£aoukdi J

^'1в£0т. я

/U U J

«*

Л -

г *

Лш & гс

Jlruklo

U i

т а н а Дилла.

/ с /^ г

45 м

лЬиос

. . y

/иЛсиис*. £еу?Й7

гелии

a m ««* bai

4 - » .

ffu ** S W Æ i, >& ?

toioHor

'V vxiûm it.

bbéa d ik*.

T

'4 * f

rru U U ty b ;

м м

ofava.

*

Л *1

и га

/ /атщ.

Ш ш ^ £ 0т т /Л

Ь/ллАсии .

Jai

кислых.

?1ЛЛ>

/ f i - ^

/

* X

’ b n a ÿ u * .ra Ą

* * " *

^

***# *>

S

ü

'T

^

*

ba y

0-

J fb П /

-

т и лш А Ь fle a .'' +idurxi . ^

"T ” м м лалх

'лиАы.

u *

f*1

<7

^

• _

f4 . j£*

*

y __

^

ii.

ja jtb S t

(Ù u ^ u ja

fX tJ iliti' / ** jiu u J fO * J a i ‘ лсилихлл

// / . * * f

|

/ пслилЛл* * . оЛеЛв.■£ £ 7 - ' сгЦ и л и /*1

,

**"■ £

.

< M

j /l . - it^

j

U&

у:**

^tĄ’

'VO>

k uą

/ * * Т

* у * ^ е* " т

/Vwvanxùuul*» & w> m iTA/MÀ m^Jtaoo A ****

rrUAx y

^ “

t**

5*“V 7~ oaJy ^ /*** ^ J ‘% JŽ ‘ lopu* /пси,.

'"

л » м

/* ~ т

l

,v i£

w

Али&ом-.

*и^

įattf

W .

fr/sn /ШГ

2

/4b Ал

*7 W

s **

f /f

* »

L u

AK

Д а лЛ


/ į

/У ш о

êta,

ß iX t a u J y

гЖ а 4& *

як.

г# ? б с о л 4 4

я г а

^aoituoaiyûfau/a..

ли ли ги бъ /Tuitct& i

бреема.

y i t/<*4л*%

аРГ fta y'iÜ

<&£&.

& с

ль

'УпяА& б'у J z i

°

•Jj

* *

!hno Лоо4уэ £/7lCU&*0 еРъаиуХ&Г*- PJ4C > tùuioo čUau/u^ ' A u +n . 4 # p p tuA*l У/

/7

*

_

f

.

/

j

чнгялц ^ . u Ans* Л м и осг/ ~ ~àcuÂ* Ааъ âaJUfa лш PÿjtAu/H. ri S* tusn /?yrU *U u  a a ufa J* — r —r

fa

\d z ~ '3 F l /y ç +жт.

P

6” _

ч* й £ у:

b a a fa io d c 7

*■•■ "

cfd a y >

.

OÀ*

/

^i/ncAupêa^ f fîtm ttu ù iLo шшша r z * 1* * V nfožį, /рСЛПИМпЛя** . ^ /5 fc p fip u u ū /и и /CiPtc p?£$bu<x&Z. y j o u Л ёЛ шйёМ А Ш "įT*;

H â vu o n П

as,

n x z b .r

jP J ä ,

**'

fk o é u

М

lù b u *

'*

реши

Oi

<£лпМ& 'А аг

cyztii& vQfn écàJca.

-O i*/

T J* 9*

)Aeu/e.

p tv c U a e ja ,

fiZsnesucį

n d *n s**d * 7 't 'o y w A

******

Ä& u

JJa #иС(//4рл

я

/м * м *

s **# *

ŸYP w y s ^ a »«/Ур&Ыг. tiu 4StfLr k z+u à £ é/ /бисОГЛ* . sž rii'C L ■ **, & y v hCUHul * Jau vß

/ -

à *

.

cfa s

r 'v n â d io

* у * * ь *

/я Ь оН л а /№ t £* y>

.

PouÀcl }

0

čfc/runty£*

a tfi 'PïfôLuo ->

'/ a k s * V * * » v j P

& i/M ^ c / >%ггР . dlf_ *C O »£ ^rsnM tpu*

/ùQf€L ^ Y ' w

ty%t4&à*+ée

/г?, st


įg j

doUiMA

S aô/usi&ui

/ * f r ir a

d

„ £

v įA

J*

r L

f

**4 Xoacfo

^ c/ul

X

S

.

&

>

/yuuXcC

t m

A

i

na£ù

Ы

U

a

*t*ia Æ <*Â £ dauf) daiàoL

vullcL

к

.

é

'*

/jaÀanjt tek 1 L Q

, o

/яеХи /ЭаЛ 'а. " L" '

*

T/*Â

91

/r £

&/НГГ J ^ 1/ltAO JuJLa i /и , t* f a * 4 (f t / /ù h o * ÀQlA . Laanoruį P a j/a itlù { m t' -/ u J-.-.'.',##"i л*^ ~ aaeusuju,, илвял* /tooarcurvj . / ToU а /х Х X f t/*£ . А //?? /* * + * * , . . ^ рст Л оы УсА Л «* * / *Т * , ^įpo/ca/nuku ,, '™ ~ / f*о L' : / * /V, rtsr, fa ils, /7U .ХлТОНа/гисЛи _ 4 /<? со tuo XêtiA âfa etuUcoJ, -s?u âbbafèc'ÂA. "

b

7

â

~

___ л»

ткеыси

Â

j

*

, v

»

J

*

' a

b

*

i

.

/9 /кЛщ/Мо tlh n įp į &rcuai/Mč 7ài ° 0

" reikit*<i

■>à *4 %

*

ßüctas*

/

**tto

t /u

'

p

i

T f

A 4

u

o

i& t f«

t

f u

*

*

.

,Ü U .* a

/*

Y

f ^

/jO

У

ч

C l

*

* .

л у> *

.

/

&

<

Ù

Х

jl

ш

л и ги ** t a '

А

ъ

и

з

а

p

t è

л

л

м

м

а

п

е

а

,

__________________________________

ti$ A i*c6 A a , 2c/äc/aÄ+* з

sjt/e /)c

/o

t u

ia l

тЛ

m

-'nuarta éa (6ùXa[/n, ka m fa/ru . a n t /т с и о ь oidfa . d d oU 'irOAaiė ' с **'*

iL M z u

AMs,

so n /z i

r*

Xad**

^

d

* * * ''x

>

-

f*

_____________________________________

j~

£

*& *> * мил

f/te

acu,

___________________________

/ r v -^

r

, ;,-r

*

3

2

~


ht $*

Ъ * * "* А njM nikjUU.u

VviūtaurvL,

- ..

Tcu

Я

fa tu u

^

/

f a

/ •

уоел

&*

Ъ*

m ab.

t/i

-

4

^ 7

u

(f l

ta*

fa c t*

Al/rutta. ueu (X

- y-T u ctū t . +juAÛu

,'

L a * ' •г**' /UHX& tsn**?*

fïl&lô .

4 rw Ą :

** ~ ^

са а а

^

Tl

/п а Р .

Л *~

г.

кталлгл^исо/

f a j* *

и * ,й ~ '

гГ ^ / ^ м л/2 0

2/ndopcp*

/“/JÀol

* .

т Л4

Z i* $ &

^ /*>/£4

у

-*■ “ У “

-

Сги

iiiiùu

^

'С »

^

*

В а м & М * ? *>

гы о

$ Г % Л

у/ г/гТ А о

D ^ , / . č £ i,

ftO/nVsi •

L

W

W

MrfrffCfAt

v*&a / / М . к ^ м '/С Т

Aas ii

7 v u ^ '^

lo

£ K

ta d a -

ctusaf

j

,

i

O&4/C/VP7

.

л*>

W

<£*4 J& n

-

<t ~ 4 & y z jr % Галлеи

/ Ц

t * ”S i*

яи

T su J L .

i ^

> 4 ~

A

^ Z

- r ^ ‘2

? * * * * •» J — L --7 * "O

y ,

/ “ f a t * 'ą A . Z>й/^ : 3^2/

OUiJbi

• ::; - > 5 ” L ^ o 2 »«

v> a

-u t l P ^

^Æ /n

j/hteon '

1 й 2 - ;—

/ы а и & й -

Й и

k<la

£ %

'» * * - 'r

’ ■*>дв< . % f . r,«*7 1* <L


Си

ш имА

к т т к л ш ***,

km>

įу S ra u / *

t/t'c/vtrarč/iYat —

PLknuikia t

f Л гй /п а / C/act

tt/ÏAt 0 *fY\ 'ayo/U 0 C & "*)

b be

гтопсп

(r *

Ï- *

^

—Apit Būи/Lu» jpi/iaÂa/ry Я

kur

L i/a

^oaoltiaŲoo •"* 4*0 - Jtuâ

/o b

/a/Laи Ы пш Ь* & fi

. w ? pavadt '* * £ * ' éctkiù

A

éautcfav*

***

p m -x t b j,

Sen

lAt-wo

(Aineüta.

rJuMr.

•bff,kį

, O bu,

oLam l, obtm ê

À p it

""

M a па.

to L

<Ър a it .

Л а д/

p *

m SUį

ta^

РиЩ

S įį*

cl

**

&

n u t****

c i

(Č t/į

Jcu

b į ji * da -

_____

&

_ ^ -

7 J ^ B

Tai

t t*

~.4Ал y 'vu ofa p į't . r>uy?tUA/U^ /ак и пл.

S u l/* '

a bn tr” *4 f

- A A «

ù/uncxin a. ш л

******

(joic/cru tnOAį

k a Jxb u

A ūdbu

/6 tt

J i *“ f/ a i//b o b ** * * ? r

А лу-

Piогс/z ± t Zt r %

>

П t t At/р а с

ioslcrm.**


b** 'Tu T/zuAeùSaJo j Ааг/и/caį /и*а/<х. IjiLu h/n abiSuoc/a. y& //s lyâ/ùev, &u <xAu *Lcl& jso p/eoa. /?a/z4iuatj & /**** щ mata zucjIiax 'rî/oSuco/an гггк/ихсш. Ии/гш ц duInf, da. o/ujeit r?tc wÛu* ziudàiU. 7?A ü f«/ p o /п/iuį c/ckuSz 0ùj<j afodïc/iuai/u* fc b ï CnSatdù ban 'гиМисл . ùè/ruùhi ***щйи Acuta,.

vdudhuHi. **7duo

JauJa

g z ZoCëÀç/

«il mmm Ü *â u A tù

»

hcu/ya focus*

9WSniÀ, Į% r u y

h.

jauja. теп

"h v

 Ïtt.

7 /d

u ïa to /h

.

■ H ^OfêduA.

i/afот

/г m otry0r rnarru

Япа

to fh / a , J

/tAT/uceifim

dina/j

h d

/ n

TàU

douf*** /мнмАаъе, 7à*£ У /* ю &/*/*?.

afar C/ar

s V .m /m S -

0tar4ą

/ w

w

â

a

^

7o*

S ctyf* /&* f

' * * * с/адрш/J

*

Л

?

/

Ы *Ш (//enuot

/1</€rO* ft/ьл syti 'X&kùz+v ' rAUcatr ft /' л/c U м /S 71 рат Г'^пм /tu /Я u va . Jh/Čiūjdenia/šy ^tpZUuMM. Auiva. kJaupu 4 M went Žmuaii ya/bucfovf Пи ^ <w n A £.7ff J* fu теки

CJ

**+++'+

‘ h eforrc frr'ua/C

' / 7ok/<

пыла dct*a . ____________________

сУ/c/dj

h //,

Уи f* d7ua//>m

jt d U , Tj U

ytaci/riom

ato/cJarro .

/к г / n u o / ** . . гкг/пио/

гш ^ лл— а

7>J

f / Abiku*dut

Ap^fusy

^

nieką

7 ßtstfuc"

ka</

m /n /tv v a /a

w

/Jhùdi/ot/fmJh

'd t , uègota,. 7ou Ifoann na/nuo ■ >" У

f3 **£

/a/deAt, a/e ^ W /? ks, hSu С А/С оЛ' с*Ж *4{

1Tutinami <Ш//п

— •

p/izScTrieicL Jccviuį

7/te

.

* hrèfavo ——

oùx/a

'oTuw ù /a

U

^

f o / * O C U /J

™ Ь*рсш / ёшШ4 cA ita i/* j

*<+•/

A4a* A^aduSe

& -

/ w ^ »’л « г ^ Л /

f//*

S X * « к гм V л

?

.


'/ i ji k .

l/a ifa i

кяа

по и да a / fato f fm a n a

m am a

o a /b y c fa u a

)

tr ta m o f

X to /c d fa л

n e p r a š e i.

fa te /

tah fai

r& a m *

at&o

g n a tt fa

t U z t 'f r t r * ' ™

ЛШ ■>& tr dap Ж/uaff.

19h du//

.a

-л и

Šc7/4į

:

m tomf^ èÿ cà téJ U

'

v fa/ <?c/e/fa

cup -

^ апгЛ .

J* daéac-

'

/x/sn//x/jSa/

'p/èfa*

fa/tC,

C# > — •тзосн f * r\ afc/al/àrur te/fd tsoA * /* r £ 6 **o/oé* nenaroSctué.. far/ S fa * /р /£ ш / “ / * * * Л** čsd iro'ia t W hécu / s?aé/u * /x/cfvi/e. /Г 'u ctar tëc /trtiiuo/c

; 4

Pri'cĮ гЯа(п£ о

*>;, VP

/fvtîanf 'tcujp

тих/

/е/та

/

^ Таааг/а/ — —

W efataa

w a /fe R é fa v a

dtôdq aptuc/i

/

fai/java.

v


KQ*UQlotas

t923m.

.

' J

da* Л М ш Л - • M S?/aM/bj суааЛк. ' sJaJU^ АЬсш на.

g y vesu u iŽ *

A bito.

т п’Ил.

Аьtuuom &aJČ/1ш.

'zrcuXc/i ал .

ffA z o /n a c /1 с .1е+\я -

^

įx h *

O

^

t

'At*.

^ o X 4/ Хам

Xa

^ aX'AoU

Л а л /Х ш ? \ >гс fU tV X £

ß 2 i£ J n

sjAuot/t*/*’

jb t£ X J

Àctiéiua/c.*

/

£

î o

ХипАл

'W ^ * -

/V Aa/ytTna, s*u3&txù

 om uni'.

A^Uct^Ai

АШ т *

qzdoXu

/friz ù b .

—/ ?Xûa £

'ZÆC/g

ęZacAt

£7

.

****

/Ш^СиАФ^ЛА .

/esrut.

/fОС cXt/ала .

.Тг

^ г*гг

Mt$a£t

£ jr f

*b ÿ

dj&c

'ШЩуъ °bvùeut

aêLf-

ХбХ-мг«&Xcâ*nA ^ *** ^

и ,»

OàXb+vcom '

з гУ

Siwo

/ ад^ ‘

ss* a JL

°^ ^ on ûiciXX Azu /*'Ъ < & и 6 м , / -'a s гU 4 Q6u *£l

Mé*a

.

Zttvt&éL £9. 1 ЗД Й йр^Л 'T ù /

/ ^ ^ / ? Л а л е •

X*u*f0'

*■

**P ut ~

p a /u s»

meXt* no X /.j,//***

fkX*U4*

r* /* * * * ](* ?

XuXa%są та*Ь~л£шл

5*4

■9^ 7/7! MtXcUffOlU, /^ X M 4jr /7Ю ^ *Ъ*у/ЩХЦJ С? Xat 'yua& tâtu x Um , Oe*u4o& * SfluJZa^fXu** ' Уи*уН2'игал*ь Халата à v v , XLoeX


ли

^

%

1

^

-

ėcuT iunczm cį. и dtu u

ÊЙт т^ ^

ЯJf9ŠЛ/ Ч ^ У /

.-/•

U_ .

Г .

—3 * X

t гш/в/u,-

...S~

.

«и

Т &

жрОА

i ,

^ л

я

f&cAcutûuA

ксуг/-

п

pa/iécepc*,. Хаю »/&*£ **i

/тси/алиаиал^ /яиаи /O^f** ZOOA^ °* * OAA*. / O ***** / l/исоЪЛ

tZ'nenų

Л

Z /u

..

'k ukį't

v ii£

irUOpZtA4*iA,

/ f

-^ УСл.

/

ù

Ci

Z 3 .

« Л и ге/ d ,

/

/TjLcuZ/t ^

fauoč*,

Л бк

^

-

Л£\

A eu J^ n

.

S é /t U

i / ^

гс и х и

/ Ä ^ c c

jéud fy ,

* ,

.

tnc&r&uuKc.

Г &

b

.

*94а Ш

U t

А /

ьа & и & . t . *. У

i

7hZ Z u~n~>

/c U Ū į

'> A f x ÿ

/ f a y it f

/ -? r n ltt/ {;\ ß a if c

w / L j U 4D/CU,

Я Л {y i* Z — /А * * у -

сл

f ia 4% и п и

/Х ур т л Х А &****Z&&4, Z i ï l Z***

Q tpU JA A **-*-

* U а* u t. ш aÂzÂjA&>~ ^

> г

у

*/хЛемояс

;

/ZcbéùL

/

*

а

f į g *

.

7 £ 2 .

Ip

сси

A *Ç

«

-

fxBVuZb. _____

/jt

7ГД С уФЯА*

r—

7-*Ч / 1

U . % 3 -л »Ч /

.

***;

~ Ą , // *: — * 'л

'

,

fb<7<zX)*p

J j/ s L *

i~<A, ' Zš*p*iiw'£uu, . '^ J . «i« / С »te f У

Æ tÆ â

и/

lu P fb u ****

/

-

г - г . -r r . - Z Z -

А'

ttu

--—

/ktsiакисЫ/Хк

/иггобхо - ' - ЛЗ Х сЫ л /

У^илс&шь.

7/

~

/ V л

?

л * .


u

y**

c/audė j fžano

^ (9 f2 m ,.

c /fe r t ^ ū ič u u n z

™*ffC

<Kišffl

įJ

4mx

'J *

c & tu & u /e , f &

T u o /o /fUUfi,

'24SU K a fo t

l/Č U

c ttv u

L

f>t/ue>4m^ '

O'

/'/n

/f f /r c

/tC *U *~ '»*A * ßflOJIC f* / Z AJ*,yO r #✓ >

* S ? &

* * s7 1 U *t*u Z

/ .

ctrnasUc****

J20sru/tĮ

/

tĖ iC *U

A uaį

y .

.

& <L

AilžpJ

71 /<ai

4A^

M y **** j/u A £ m m . . </ .y ». *

C& rU M St£}U

> **

A 4 QA4

£1

t*c ef

Tctcū

^ 7*L * o

^ 0tš

m

ounisuhuu*x

----------------

///7 C U

'<U4

&4istp/f>čud0*e,

a sic u

Tunui . oflxJvL m t& MLtuÄ', p w ttstiA *.

#4& />

toi*nTcu

.

f lt c A r

snana ~~ e\ / ^ Z4****'? Atoenicu A U T$Y //u *tO sj am

g '

S 3 *i

■ict/UZ1 <*

t

ß tX C C S U

rf/V l &&3U 307//cm. fa /cd tA .

^

'W * .

/Wt<

a + tc c

& 4 cu

L- / JkMiactL

ftd m

&*7 %C*rCliCU*v y ^?ov4u+£

žcsnisi

* u

/t i/s r u *

/

T1

uU U

'^ U¥ >U4 . /^

/U W U ld /

O y + y b i’

PŪčias* & * a t j.

~gjL

<2t

C£^eu^ i f £lSl apun£cL't

g ė ry je

/n u n c /

/

r

ttLCšO U !ä /

a n t

* 7 reb u su i %U*VCL

iZmjin

TuJcu

"

p »# M g d

»I#«' /U oJ m^ x neitam

CUl t

/2/*44SU4

6€

/U<

Č/mupu*

t iA

"V * z«z -^ n& oA ^a*.

f *

/*/,-i,

Ta?

ta 'u č A

tcu

7a.

# 7 * * -> f£ Ä

/tU

c u /ju su /? t

o7t.7jL4*x*

•» & f a / t ilt e -

/r

p/ič/i/a

'Itirt/i/u\ ~U*Jt

T a t /ft

/ a

a J f r + j fya/tiuy


igL

etato.

2*UCê/>Ul kU jcu / i^Ao / ги n /S u icd . / Л и /ia Ù> coûta, f ùùs/ubu*

* èuJUalud

Щигшлъц lùùiiot fax /иска n tmoa , /yty • dk. Juj? a/9 įaunou /сити. /и/и \Z. A U ~ 4 ” * i /иСлПОС лиот/жеж, Au /chuiU>ùo4 . fieu» (Suu/a­ /У /iu į Jk* t /aoic/f txi "fouo nu/ùiu nUsrin/À кос . 'Ы1 * / г д и й ж LLcucu/cXu/oot fuûmitô. ■ I laLU UtotLCsnį Z/TKüP/UO. 'Ot/tU&viêJ /éccoA. . ЛЖ 4 » /col maô/лло лн/1/l /нюСюис ^ /uauJcr» Л / i KJL /оси ' оФлойry ttu acte -è/esruL & м ' / ' л//ки г/опьа. AU V hemo. fm iii / >

<f

>

c'/tmoéfa . /Josux * uUV / •*** n

‘ *dïoo

*j A |/

птал/c/i'ai — 4idl/éa* — ' 4*06 a t čiau -

/у^

ą44, ku/гсло / /UĄ" /t**" & C M Â •

зйНял, m *t*~ pufUaiilU, „eu 'tŪ/UL e

*Л Л

ЛЛ4& А

/к«

'TudT/O'TTOfa _

sC

. Ал/гruC Ï " :

iJ ira *-

//ėm ėЬ9 'Zbicdu

J/oį/aocoiad it


»м лУгл y à m u b u /c ü n é y Leonovi?ui& j » . # # * » • / Jutu/iĄ ОшЛл*.

tk^ivwou fitf o u a rme o f i/tou a t . Ą

fa i*

f a * / fa u lt*

jwCk- nfri/îÂc* мтЩ4

U tu éu t Ллшх/tidc

'-

Aicwlh/ÿdlJ

/Z/àj

{/V/ÿÂéf

0nf

t

/jt£ytiO*

Ж арсиЛ л ožJĮc/uPu

ЛЖ .

g *

у* Л Уг

tu iz ù

0f*7<X-*Pÿ

Л

ctAm****"3

natùvU , ftu

«4

iM i

ïnu&Ofbùo

Ą*

**

<nJjLcÙCU/A

^

* oaZ ol

jF f f* ** / ! —

i

P f a ju .

г < ^ ,

.f a

JZ

M ** f

. А . ^

/

-,

w e

n d lp

f a ï. *

% fa , - ,

/'^

-

* у г ^

л м

* * *

т Т Р Т и7

Д

a.

"Ъ А а ,

/ / / *я * ‘

и *-

Л л у?

£w fo-

įC*+ Л у * * ­ гГыА а Лпл л

.

V W

%

}

7/ w ^

t&x6u/A>.

«ы л »й »

у *

J ***

^a^a4fЛ -

/

^

dįfįįįgg'

^ г4 *

/4 cu T

Д

.

У ****

T/t Ла/яЛАл. /ь & * fa o < * / f a îT T T T f a iu

п

у ^ *.

^

*pm*

л £

ш^ У *

/ *

^

.

J /L f *

w

.

т

>м * * * J


yA/jC cUi

JtAÛi

*

Ыл3

tue» R40*

_. atį 2i' h+nme/ci .

JZLuč*.

и гУ Т . sCeasut* ,,****•y * *y \OL4 . ^ y 'éasuts У м ь/ *< 2^ \ UMte/ л и , /tu

Леи

nu~ «

« M

U

A

z

k*.

^

y

■“ * « ,

*

/ f i^

,W

LoC<_

J r

į* t

j L u,Cu

r

rrrssuJmi

< A

£ . / *”

&■■ ** -* * *“ <"'

-

a

r z

Ж*

'

9//HAOU .

^

Cft\hbnvee

o

V&Ù

a

^ Ч ** .r V -

/’ « ’<' /Я ^“ “

— , -W X .

u

*

SXSUi

< *u V £ >

.

^ > »

*

•* * ■ if a l

w

O u -у * " /

у / *г

-

T

^

.

' ' па' т Æ

tJ A û é u

АГ * Г Т А

А * -

/ллЛс^

^ Â ^ -y

1

и/ш оша,**

^ m,

< г

ta c

sėd iïtu į/

û /

/ 9 " ~ < ’‘~

'fiiCU

M r s>CLCUHL

-*H rA ^ A .*

~ 's £* , ' nnr/į /

/h * * '

ota.

~

* .

a šu tu i*

* [,

* * •

'

r/im u x u ./ * * ” / 'm c /u u n a j*

/Ясип

//ДЗ-.

Л//ч0т * > / . '* * Щ Я £ Я

v a ****

üt^a,

Î

* * ^

y

Цхл/а. otoUTOL

ж

ÿytnm*

,

CtÀsnf'UI'

Л/У/У/УД

A * •-*--

/ (7 /

J T *

fe^ru/fbn/J

/

•«^xy . П5

s fa Ąm-

ж +и М у

OÙaU oUJ*-

aimimo Stasys

с ?**+ **

Ж А Л j & >••■ / ' fa e u fr w *

1

Zuz

Jku

си

/*ß%dy£

Л

- Л

-—

«

/Г * * '

»

<хх<-

,ti2^ ' “ ' “

/


/ г/пси • «

tcfuons) Чи

ïJm

C*Ąį .

раоъсф

ТЫЩУ*,. Ъ Æuo /cusa+u£>d dr**rusta.

'd uc.


М ^л щих' их^т а.

èo<&£éa. гу d.

M

лияъ

/& ? ^aJo.. a îs )* 'n Qfw'm ioo&bt •i < /77CLSWL тэгаглии e/h ' ' û<x*tÂ<> /т . 'ZHàAt

fO L U

KO.CO. Id

774 Ži*ycfe//a

al fUfbCùOc

/

с/

tfFïczaÂtsi .

Jè^fetù u тшю. AS9 Ofa6a/* /n a si fo o o stUSLSU/71CUC /Г

&4u*4 -----

4u č/u4*ut

; **

(>z4 4 a ^ u ? t.

<7

lo ù .

<24

<Л Ш ллт À * /7 W A силы Д


< Ц

ifai

'tA -l-C Zr

,

4 U /« .

1 Г 7&

^ 1

Л1#Й

T a i/u j ceec

^

/Л^Т7С

^

lÿnoc*

*** *

^

Г

.

AC*Ua*4

ZalL

T ty * “I /и * * * у 7//^л/У/ /&//7Д* Zj*?A m

Л

/ & **

a

^

tp i

va&/is>J't 'p '7 l •

^ tu ­

*

r y X

jA

i* *

f /

pu** f a

fi

ли /

b »y t ~

J

Cftum t / p T

PxîtJom

T

u

Ajiïc,

o /c

Тип С уола *

t ^

.

*

.

•um**# ’

r a ü ix

rtiÿoazu^

Ж а.

Соаиоло

4у (/ и

u tu

f^< fu i

. ала^ллn ta h e A j

►** -

f0Į,’1Л**+ПЛ f

гг* “

Tsu*u~ ttuf? cif<*o~* ū m iu .; a o /6 o J ^ .

te u tH

С

Л& * T T /* Л * J0 /K . * & * * ■ , r c * * " * 1‘ / /и:U a £rx**kv* À f/lu*#*** ***** 04it.

ZfnUO^fCL cÂUna. К/cl éaînui/àÂo Ta* įj . h-UC/A

%

C?s* /ÿi£0.

C/fCàvuÛs °

/ау>

7

fua£*a*

,UI^

fJ

/ Д У ^ а

/

> — »•

tyê

*т $


/UU4c

toC <XLu£t

/âxJax

/VJ?Xį

Xuiÿoat

)Aa*n

^

< W

5

4

/ 7 *"-

^

г*и ^ е ^ V * «

*•

A < Y *5 *,

>

Х лал-ХссЪжЛ * ' Х&Хш&Л /тхгТси.

d- ts n s o

'

^

„й / Ё "/

‘ ^m & L c,

Spy ^

^

1

/

i*U/č/ČLo Z-си. Ayfa^ čyna/uLt fliu

,

&иллш* T T 1* /ė b £ «č i~ « M M jr ^ i :

spcOUĄjO £Яi X*/CL

Z« *W1

/4 S

.

Й ^ Г/ лш «

1W - . **y*ùt4

^

C tfA U 4 4

T iL a jv io

■’’*t^ ^

ç Â iJ 4 /7 z £ z s >

а еШ

'jp't-

'

Ж

fiU tc & č a tj

~

X sk /*">

Wol ач*/л/ел jXasvXtfKL л % PoXuÀZ à /^SUCf^ & uA ^

/£?

p X a Jue/

Š U blt* c/f*L

с*

./k . l/àf

c^£*>’

m on y<A€tf*

H

*

X zX

c4 ^ P

XauXX.

tiu

AriAf»

X u Xao*

ttf/au nis) ucÂsxtsxo j

rpauéu.?

т а.

fon d en t '

jČcl

At

* cut

c*

7 ? '

/блуз *J*4JÏcAà '

-

tfU

At

Sa.


Со 4а

т

^7€&иусо?,

л

и

п

^Лх’бо

'%*** г/аАл' гигейг аЛ — ~6ои/а

/

а

--

абгл.

Тех— мт?аг?а.

О

Л * | «г 4 с ,.

-

^

х

^айгнииАи л

-------------------- - / Ш

Тгл&уьЧ.

л гГ щ

Л

. С//^,'

а7

^ую .

<€&).

<^аур

^

* * *

^

Л

( 7

7

^ Н

'- - ^

-

0 - У гс/и г-

" -**<*«

'44и<1 .

и н а , а Т я бла и Ж ' Халиф а.

с

Ь * ги

& Ц Ч Г

'У>~

.

/п ей еТ гу/'/о, ^

**

Ж ст и*

г^ Л ^ Г *

'* (7 ° X

"1 ^

/у&гбйьи.7/{<*йг /

/^яоа

я е £ :> ~

^

/'(елмнп

-

$ ЦТ ? С С/4%- ™а'

,/ ^

0^

е

/гта^ /9'1п'ели&?

Ъму>а2а#/ски

'* > « '

&

~

/!е4Ч пч& Тхийк. тг/гтеиъ *4яхт +

*>-

ш

'

Р *Ь „

У

4

/<

< & **£ *} и *0-

^

Цггож.

Ро гщ а лс V

1*Ь

•*Х — •


ItML*

£ огсх& .сЛ <»

%ê*üL

čtfz& AcAtcsLi

4.194%».

И

/TuAcbv 'f a u /U /e û

/

-

5zÂ*tAcs> -

^ jo i/f/ô /x J t+ c

a /A a

Я я к a s ?/est

~ /ë v a  *į * ~ . * /* ^

Kieaav/a.

Ы*u& * na£ * г. ^btfîuf

M urU f 'э а Л а у

Jr<y)SfU4

s&xuSuc>o

U Z tto c j^

Ал м ** А

** -

ААаХо

V^/л,

f a * " Ахлмбл

ла.'г***

4а.

Û& £

'

^ 4 /**%

A éu

/сиАял*

А /А л

А лф*~ыр0

fMxAz0&

jh csn tf

‘& f įяиp f /^ А и г

АиеА '/ 5 '* i Ą & с*А и £ 4 ***, г Ъ / яш л&АшАалт, _ . А Л £>sAЛги* *!U +

/zUAcfcAucb -

J L *.

s ***

--------

/įa .

^

"Л &

^& Л*г9

4 * ^

A ttvn .

Л в& Л /

^

Auua-

dfLooa/U t,

& Аи &*р<гтх,. А Uf&-licm AtùCV/'^ta.. 7V a ^

&Wà

À*H%?AC* .

JVL A*

j.

гиЛ

cLcuxcuncUaa Attusi*/, . ^ į /

'y®'«

$

cyi& c

/.b i'

гаш.

Ar

-

cu d û

jrrurbfc :ui4À/

^

>

&алшо&9,

Jukicsi

yru

£ ■ W O '* ■

j

t™

*

А» ^мИ ^И

^

с&ААш *

* • "* *

v a J b J c »* * zttAt4*cs9

/

Æ-Ai .

* * * * •? -

/4* ~

л а Алш *

А с Л **'* ' Ал A .'.*u /L s*

?


r~

jįu

/a /a i

^ jjL t u b k

A v U a fa a l

,'„

У/м y * * * * /u&4s> jfa t m

H r#

//> / W i ,

T/ud***ixU<n

kkj*

CLQOnUO mekaffo f Млn

Jbksl

lltft

*

:

nUt& cA

lu p u * .

i&S9 na ; % *

v/ ~ + r

ôruÂuX . toQbù X ci/rx c

Л

, j

а с

//-

9^X

r %

i

į

tek*

/Van CiÿtUVt')

Ха

1ли.

1

Ž Ja i

'r

р сЖ а Л и _> k b J L 'u&y пеоиг/пиоб.

Apit

.

p a a n a ct^ a v,

.

s^tnovco

лм /т у

/

v .

js ä r * s t d vasucocb /7/ ta /tù t AJÂ^^ ^ о й Ё т .Щ tг/гк го ^ jfc / J T iasdLtoi cÙf>Xcu/A. j& * £ ‘ f ijr * /?1и£с£а4/а. čunco * p a m a ta i, rttA m / aX ^ /___ ./ ^

»

çdcù'

nnio

Л я k r ie n d n b , a

гу /п и .

oäC CM .

J

/ал4^ .

тгаи. />Lniaus>

о

*

/ .*

■** С с У Т л ** ~* т лЛ *л4

ftA » u

'%

^

^

,,^ y ^ Į Į (r

zŽ»« it cta â . J гстс /a i k* t / v'T'/ UCOnU.AS* fa.

u ü ~ A ~ y , л

JL u fo /ir

s y t n L b is *

J CtA JccUSIuL m гжА

bU y fß ü u itfC

J T

,

„<aв л А

re.*» u t? 4 ?

£•'

*а У *г

/ <ys7?urom s:

/

V ** -2e. «*• rw >

***■ / ХауХл* ажлл

.


слот,/

latnūži

Į

/U&ùï&UTtZ,

fa x

s£ c*

fu Ą t

fa ,

Įtfoio*

c/t/'ucdc/х*

& /сш рх,

/)t£/a/yévu>

/(Cič^cuisL

yttx

lfé+тл

s?U<nées& t.

6

косило*/-

/лог/то/

c&oo/ia.

>Ьа& £у

k â jj П Н

&и/ссио

fc c o fic i fcutJhjL

/у&%&ии

/pcuhfdcb AMZcvv/' /^ а л /л Лixa. а . v —^ /yccjtMaa^a,, ***> muufccLs, fccO & u *9 / Tufu/сша. ^ccčez/nc .

Л 2^ х’

‘tr a jfù b u io ***

oyr>

fgJua,

*

.

^éxvtï^L .

li

/Л * 6 и ц ,

’Uiàâcu/л .

J/

/

çtuc ,

<r‘а Л и /Л г^

a / n K & s â â r

(ли& яаоэ / i/ijM i^ e o . ^ '■<'4

4 * ■

<?2 * и л + * ~

fy T обигЖ ит , /tau? / / г 'Hb’O ju y t . /tust. ftuêc/п о

d * Пшж/ SXZ^jL

V *y

____

^ y > 'v ù é ^ ù d т

•‘ 'fUusu nJcoL^

<Pt//irto .

/* ✓

rxxofasbfi rUH

Л~~

'* * ~ r

vnofc*

^ <U°

uuiA ldls

^

/^у/#Т/л

ÛLùf% f

. /^"

/с*и гл *

* *

%—

сг* м £ и яЛ * ~

X

i r B 'i

* /r ° *

- '

~

u .,

- **“ f *

T į.

Тл л А л л а

^ OÄO

, и 74K 77 '.? sni4£>rtàtn

_

w

W&U

J 'T į.A 7 ^

Ж******

’- ,

'4 * 4 <*7

* •Ä^JL^'/d, . r t rV*щ^*Лм*т

, <£-e_

•ч ^

<*

—/ л

U ifA S C léb.f*b*4

___/ *


P jA ^Č/U fit,

c **

Ли.

C&fat f * /ол* 'joué,

бери***4

f>ÿuoPyjPe*HЛ »* &

V&b/t/teAtfxyi. tau Л **'

mct/n CĮ(

m Pa.

Stesrjaotau

* m*U<t*L

fyatfia

'9%į/iU4.

c/l/****

П Асш Лиллс- d - и *С М /Р а * га. V yt РселАи Тал

/м и^лй

д ^к

^ "/ ^ Я

r

Üß/ш Л э

/%v»

^

' ЛиЛа ла £

/

*2A4f Ä

PLUt&ia. L

éia a *

Æ t jh y »

įL

JbèuwatéL j z* f£ ли* z* frvn*et&Ą f ftobt'UM'cit . ''У ,io i / “ū /Ц » < ^ f A Z (y / . ■ " / Л / , ПС4Яlūėtzįjrf /ъытлло /yup adgfktmf /

yž/

^

7

^

У

<ojk^ irZtir t m / u r* •V V » am

т*ша.


Ua

Ont

/7?&tu£oo

Zûncg

jį,

Щ *а .1

/ d (i

лисе

à

< Lu

A

A /e iï ^

C^uX/kJ'»

0/J'Cdku*/u

b* TCUùZl /л 4 ^ ,‘4 ~\

A u k a ,

Hcučį Алж к

леи/а

^

/faJ<ûàù>

j^ td /л/т .

£3&/c4,U£>i4.

Ac£/u%£o z z £ *u *s x / *vu i*n p /*‘

6U

nu

A u * J e to n

lu * /* + > -

f* *

kc7ptet 9 Took

Д/Сiétsi

лаглио ne

n eJ A cM hùXùU,

dm i

k n u oteu f

AJanun c u lu i

tc'l& U

UdftOdrUL,

to i*

se e n ,

ĄsmacduMbi

<tocuAUt

uA

'VWUL

Ъш.1и.е

cka.

<uùt/àm y

j 0**-

ooem

nÙi/sÂAdZuoalcCXO

i H .L

fi/s*a

k & b ù ,* toU'TK/šd',

amor*sa t /

Ou

'* * 4

* * * * r * J /* Ą

t 7ux*L>

^

4

A f/ç

к tu% ш

J%*n/ajfc

,

ZODj& Oj

Аскшгеь.

la /a . a m it n a Z &Л ° la s u io lu . rjtlnq ПЯ&Ыс

ùlpcù

^AUJT *

г*? и */& *

àù

*- W

7tu

'k ahcyiį

"

■Ом

иощ.

^tc

/uja *at/sk

/Ш .

/pie.

»a /X L

тгъооо.

'jp ctrtc4ÜPta»9

^

s7UtZbÿ 9

ги&л

-t

^

/Ų* m - ^

t*

~ \ -

7^7 |

1

*yiA.

Л Ь г6 ж ~

tZ**

O01 e lf(ducHMŠi

/ U f j b j -С « и

/гхлнл*

>* «•

/-Ы -н Ь А

у

ЛггАу+е

s~/n*i


,

.

а /4 J3 *

~

r r * £

£ \ л j* n

г ‘* л* ' *

r

tw o

Ÿ <

Ту« и *

i« * .

f #

рш ^

^

*

а

^

- ' 4 ‘nuJLxbx.

, Г

г * г * й

Į

у »; *•

/ ^ «»

и

г7

£

7

/9^

^^ iîtu ti

А . е .Г

/f r

£

С

П

Ä U 3

ъ

# т

°% im a i

"

^

'

Ж

cU *n *~ f

^

_/ Ь " Г

£

Г

£ jj

"

.

,:,V

v i # ~- *

*

~

xW l Г * }!* \ 4 À

****

/^

А /

«

-

^

« *

у

sö u sv ej j u , л* " * *г.

į

A

^

^ -х г «.

.

*

f ^

'т * -£ - £ 2

t/nuA

— -

^

m A £ lä *i

Г к М и Я е и б **

S 4/ū

*

Г

а<Ш 'й^ *е 9

Й

Г

'|A fi~rт Ялта. * * 4 - ^ Z 7 i /г г * * 0™ *;. a ft*“ * ,гт / *»•"/ ы П я ? Г

сЛ вл.

;

л

*7

/ лу? % л

Л я ., į j

l

1

г »&

/& гх 6 г*а , * »

/У — .

Ж Щ

.Æ Z .'A

CÙ U & V*“-

л .~ .

V to ia ,

л

J

/ г & £ * »г

- ' т лл^пл / é Â Â

-

^ fS X U g H * ’ ' ~j

'


I

d fa m a n ū iį

ū Ju t

P a à fn iù

/т /Ж а '«/я м

Я ^Я е’ f*£cy*Į€s}

ü t (A ,h * u «<

А а& лсо

4 §^ И

f%UC лчлсъсясс *

A ją ,

*u

Я ,Г *и & , ^ 'п Х и т

- r - ____

/U&?STl£st4tsn*į &Л i j .

У

.

& žn vČ **L*

^

1 .- /

^ ! в

6 ш *г

P4L

/r*Jk,2S— ' ąeiE/ictto V яsvcAAuruic/ y v tA iu n à u -<¥*+> я SvtaruJL &Oc£Qt4ÊU

ж

ирш ^ и р

V V

s

*

*****

'* ____ ^

/n/rtu& u G iZi& bu 6 f o f jJ t f .

Ul,

su *a ,. /илсс W U

£ a /itĄ ' ^£oĄ&U£

Lj *«а - %

/ #4

.

?<*£/** +? SU4,


7 ||f

4f}(uJ*u

u

.

nlM u.

Фг?ас6х ж / а и л Л ^ ,* *

*i '* r.v^L

liu c z *? q n c J f

Лилт.

À u c fltc & tf / y * - V X 7/ -/_ 7Ž « * & ;ùux7éu/a-

7ЛÙÙSKH Ш0Л1.

'

/fa À ^ O A

^ e w n .o »* A v * * * . х > ь ЛГ ■

n

a

/ »Л .

&Ы— -

£ £ Л А у7 /V ^X Z 4

iu rt

yyuvùnttl& cs»

ТГ Ç b u c à a n t

06 /АЪЬМ

Жала (Ъ й с4 ^а и Ж л

’ £uh ° ЖаухгФ&лс* , J fo ' р г й * а** и +*г tcùrruUJtû vi /?алЛ* f Л Ли*

Ш0&* '/OU


htfOO/ut

Jtâ /n tù u L

J a - 'if/J t /bù û fo ^ <?<au/aį 'r a /t e .

nue /ßSTU.

dpit

АаЛуарь

Cerœusi/Jcc

сг^ъаипЛ о '/ ccô£o Ь**ш Алсио /каъо/ /Aasus* hi , ____ '2ihUUC/A sÀj/Ko A *s} téu&L / AoKst Ai Jt

Y *' S û /n . 'lA u ‘UAtoAT. (à, 'lùfÿO/f t

rA U v л * ^ ,/*** ^

.

a

Я

.Ж ** V Au/U.£JCL ^U/lC^CÜ

.

^o& r& Ccw cùom é*. u 0 m aùuu* cnêrUL AtX^n ' 4 « « ^ “ T2 a1 '/tsnùtte Ж оУ syULCÛCftlU' g feue /ш Л £ C H iW là e w ^ hanAiêce^aa f s4 a Au u t %Ж >nuĄ >*<V? fc* 'ЖаСи Н, / ifvuewC &L j/ t .. C& t/cdtùui / /a u À t£ ^ Â *** C<£/1/ i jx u .bjsrtfZ fOJC i/rxùwa £г’ at ги л ‘a u

■ —

^

**

--— "7

Àaw i

T ï y

J- р

y

C /l

7a*?

.£ ,

йщисрси?

"

./& *> to

алг

M ié iu

J yU f2 Č ? J & U

n U £ & ,\

*2

•£ *

,

,

Ас<*ш

?вА *г**

^ a c â ia t f '* $ c f* ~ ~ * u /é u ü k t a aw » ^ Â a /k /i# rzAntL i jt 'u r*

7gu

rru 0 y a ■

yfouw à

/tf/éa u a u T**y

Жа/uisb

r *fr i

/

,

’*/7

ž *

/ * “***,

.

/ * '< * « *

'£ **•

,

'

J&.ST.

fa t/ieê*

rn a t i : ■

:d t.

/ C /аУе/ик

C o /yttfUZ

U OCÛto

ï j y # *A-// -TUOÏUbS»^ ■

3

4

a ,,< u c

A*

й

^

* ■ * ’ ___u

с

Г

/* * * *

^

Г

* *

/

Æ

* * Ж сащ г


r iįa .

i

O eézôÂ co%

Įw w i

ûzctZù;

ъсгХг

/У /ю с j

so J tc b a

jtu % A z u n J * * сл

f. '& 4 и Л £ и уэ{

VUyluLo J ^ ^/ccoÂc

£ & ***** )&ллсе^~

fiancCaZi\ '/rUZSTL /

i-* — .

“ ?£съск/а*п,

Л

i&

'Р й р гл

ow n*7

pfajuAj

'& £

Яи>&,

je

s i s n

r ^ M

r f f t y -

Č ta rtA r

y a tA u Ą

r

л < Л * —

* ._

ма4 *+ -

ГП и£с**W *-

y p ,

»It u fe f

‘H

Ь а .

щ лр<Ам J ж M o ^ r té »

(G tevu&Uoni 4a*vcl masnxL

Ï

В

f r j 6 4

tbUD&Į

Z

*

ЛШ & 4Л4*

> ^ 'Ä

yÎH

L j CLUjCLLtsi

/xiixu _

ja »

7 Ž

^ Ž

c ^ Ž e Ž S f^ f l * * * ” " * * *****

'r a i* * * * - Ж

^

f * * ž ^

y a ^ d e p *. A a f *»SlGCUOnJÎÆs} t -

»6

/v ie k u i* .

VčX4/*l, 4 oà '

â J 6&

'

la *

i м1

ÿ u **,

y a i^ l

^иял и

æ usa

УсооАш ,.

A c »'t A ùkcl ж !^СС f^UtlcĮ

r?ia& U a*jo

*

'Ж* щЩЁ

/ б& О '

Lo /M A U

uêLCcu

-

/TlC'JKjAu

Ы ш я& и* и *о£ сш *

% '

_

2

f t

'

£

T L А**Г” “ * * '« * * '*

*

«

лш Л к ' #

_. fs ***

~


f) (BuKC.

/ L

«W

-

ïn Ù D it ^

.

' Z iu rxt .

l . '. V

įj. f

S f j.pcùdfc'

tftčt&t-

7 V

^

-’ /

• iJ e c ù o vù u ù tva ,

a' tM L

~^y__

7

,£ r

KUJULL r . (L j

^ y «įb J |

~&u

~

?U4' 'Jk& JjCLii£LJ.

-

л

< * * (> <

"*

x> » * * * * ‘

t t iv ü i ■ * * " * 7 /

t

t \

/H i 9f *

'£ 3


ьллЛ и

рег*>

пас

4970*1 •

ауоу 1с'пкс$

— Аре

^ 'а п к о/п о

/Оси/Г о с& 1& ‘

.

Тли

ыц ° гм ш & и га ,.

Оъьси..

ыи

Рьс

7е*и

Н

(

Л л / хоЛ м Л лу>V

£ 0 ^ л *ж и ~ * ъ

*

с и га .

* Ли{&Ъ70/

-

у

'ЁибЯЁЪд .

^

£* сау?Г С и *• *

/т оЛ алЬ '

/Л. гсиуимл Ч#£

.Л и *£ . дА и Ж л л

•А л* *£ оба.с1м ° /ЛиоСечЛ^Аху 7ксАимо

ЛсилоузАя/мси. /игАсЫх

? Л

*

Т

^

^

Леи /

ь У

*

^

Ллу9<л4/Ллл

/ьблсаал раОх±4<

гт)сьй

*

А * «" '

ш

о л м аъ

Лил,

I

ш г**Ж е

'

'± 4 , Г ’Т ЙЬ СЬ , 'г па.

" /л*

'Ъ сср сш л '* ,

< о4ссос/(/Л ж у»

‘ ьаЛ<х/лсш А^М Лс

Же сА ъ / ы А а / л *# сш и р / /ш А а а Л .

^

■'1 М и & о } ' и.

,л " ^

&&иУЪ<47ЪСиАОлтЛ Лг/щ г * ч & 1л*сЬьи0Л1 . бби и ьа л £ *и / т I

Й г* -

-ы у*——»

т лЖ оа,^.

Л ф к м ,

О л”

пш ? (Ъ

РврсЛ Аш а * * ,

аира.

' /& яь.

А д£ъ а

зт иопсц

5аиал1а. , / и *

Л /а ^ к л /п /а

£^

& иси *1&цЪЪЬС

*Х*и£

Таи

^

^ о

/ г г * «*

Щ -СС-# а4&2Л

-

•* * * % * . 1,41*10.

Л -.г ,, £

& ъ аМ

-

/

-J

^

Л

7л Ф *


r Pu

оаъбС

ешЛо&о;4ъаллсьъ лгАиил,

JO ^срссплпйз ‘*ifoo' t&xiraj

OU

&čcu,i(f4&uABu

Д& a/lÂxX41Ao ° į(u&> SWUCQo алА+с+tį ъгпи&пл? /ttédÆ *

j 4z

о

г esTtL

глшоА ло ~&4U£fCL СиЖхлш

W č T z L f f lf c . 7 à i pirxptM /р Ue&juujt : ‘ «X* it oiu/cùruu ocl/ vci

ač&b&iovtb. 4 J u u /* у * у

tuCÂ

S U S ***

į/l fh

m

a s č t

О— ■

*

V /J u w S *

rUXjh/L. é<X.

' ^

^^сл о

^7Г/?//?риЛ

’J b c a à f.-

.

/

f -

------

^ ÛUcÀ^ u u u i /ш >а£

fm

k

¥vt

fy U

.

о â . -, 6 %a .

W b o r/A -

Æ aÿ,

^ /

S77n/S>p<t &u cfa * /TUé/rir M

0 a**.

4**'1

Sem.

/U iÛ U ié M

_

a s u «»

O A l& fa l A nodų &U % , алее tocooit J î (Л na&iALL

yW -

9 j i rA

t*

U4 U A/UéCcTléÙt^ ~U >cÿÜ

ü&Lêù6 *»*.

^

^

Л Л У Х Ж еьи/и n/xéaürSnÂo /rtzÂaU40&&* , / 1 < ^ 0 в«ЦЯ J CÙueéf OtAsnujtâfuCL & U *ç ĄuAtz^daira,. /'M /tsrvé *

^

<аь*г

M txvUia

г м / iw u o

/ lé

?JU 4 Â Î 6 с * г*

/w u u ô il &*x*> CéÔL

ę u tu

i J

.9 sttt'xiûm.

focvccCat

'S U C U

/* * U c a u . •

'

лгиЛрСо ь

W *£ -

"

'i

от г& й

9 *

^ ~6хл ^йиС ^ ж .. ^ 'ZPCCOCUo ' J p d à tit*.

С й ъ ба .

Ь *.

* 4ъо

_____________________ О

ZZsü*>

OltaxU

'

/я ф

***

<£жАежл

ихплл

z

/

<-•

, .

j£mCL4*bQ

к

УÆ

*

/ г #

У

- ы

У

/

KététA.


<

Diu/J âùJLuj

4 ЛйЛ>

'éouè

гиг/па. ii Auka*

bp ftitUüH įt ik

zekA

čmuasutį ^

*

,j|

а&сгалкл, nu /> м а и а »

<У т б

f лю пОии

C M ff

/

°

S id ù tr

oauJk y (S ?Iн *Щ

^ .

nu. Л еи}/ pgnau& o U? a u lm / Ç & ÿ“-

ZA& ù/ctpA

а а ж к к а ,.

& ¥ ***% .

a tx -u u û m i, f o l

A

***%

,

Мал, n cA u k t £ /n ea *x zv* -f » нигж ш /са, lu cL ftcù VÙ ûh • &UįO toy? ZbtoJL 'tnCC'XS ObU danpc Jak /uQ ô *

'™ œ J

a /b c z a Ju A j А си-

"

яш А

* /

м

/

Vincuką.

. a d A àK> . S рях,, 'žiodą. r

nu

t aadtoo

'TCtAa. — *

fk/*, j o

r?u

|

Г

X iX ôit,

fiiAcuL I

i

Ь с*

x p

/

d d аилил

tbun

A uoX fu

Acokay АлкХл

/иСЖзу v a i/a , г/ги.

tL m .6'

X

L

* * *

S 7

л

-

àA,

r fs y

ZLory, ?

m

Su* £

p

Л А Л т ^й

tukcpd tm ë / >o

/а р

Л и

-

j Ашкъкл

/ у ^

/9 u ~ A » «

St

^

^

л /v t6 '? x /a u cj/

о гЩ

/? А * * Я ?

d

scâ

yzčoSC

■ ^ T U

s/tc,

J -m iù u ÿ if

Ą ftm vu ù tïu X

J

SPUnSA

оггллсу?

/Vxvto6esKCt

/ako

Леи

J /пtiA į

s

A

^

ta / W

ж им

rjcu e /u

9 * «* U

^

*

/T +

*

y -* "“


A

p

J t a f ip Z U ^ O

it .

0 & X Z A 4 .

________ dxblaU'

jsyaoK*

r/MHfttfnV

Z6ZUSLU£

A&ZVZO?

//

Aus£c

'_ f c

o&£U4f<4oftl4'& *

.

. _ ’✓- /*. ' _ & & VL

O U .

jt U o li.

««t.

A»*«

s fO

^t. >*** m* *

”*l*UL

m

/U t Ud . Pic ^ ^ Z C tr Aovun&v< , n

&£<p4rm*4

A pit

/ * * « “ $

rru

>

tdf/ac,

UVut

£F

№ *b

a

tavi '

c i^

zizsiu ci

«$ * ■

7 yn t/oti

^

/

}C U * 9 t

^

w c tA /J o * ** ,

J a u U ii

t a

^

z £ z~ sne

/* * * ■ n^aA W ac

PuLocti

Hi

aTastfL

Apjt

S

PatA

sutveutdA^L

M

Pox C

^

\

** £ c £ % ~ ,

f iL i

/fd t& $

* r/ x *

n<£

W lH U U C —

£tlL*ruc6 3Sc

.

'V u d k u u *

A £ &IXLU&AVCA z ta i /f fu t

as****, ^

A u c£ ( .

/n i0 4 & /y

r

Z

y &

n Z C


ÛJ* 4ПОЛЬ, * * „ Я К ? а ■4 fГ_ -

Ja i

f a ' ” <L :

z tu tj

»" ■ ' *i vf ' / „ ° Г Л У гб ***

3 M t

/

f

trttÀoAjt

.

nKZ+l -J

fiObOnCL t

ninkt

61/и ш ^

O/i

t

/f ^

fP

d th fo u A -

 u eu ù ^ j*

ÏKV?CtfouAb

4u £ l

iJ ų

.

.

î£

4 *& £• Х Й .Ж

O k ™ *.

^

а

. ^

« < a

^ ■■ X

A tf У / Л Т ^ / / .

^

Ä rV ' ê£ l

,

liio

^ ie J ^ iv a u ^ / *

/

^

/" " įp

- J

/

х а **"

Æ&tifo'

'/ £ ? ■

u . '/ * »

^

»r**

< *f» */ 'J

J È W

***'

/ «• * '


А *:4<&4ъс,

ûzu*4cu£cr

.

'

0

aiune

& au/ionu ° O f” & .

<mčdc. ' ,/uco

'

fapfitį

C/<s

« J

л/

-

W Â J /n À 4

ru/sni/tû& o

-

ntviuri

/У и **

'7ra£ p *l

/г^гм е. ZÄ ,-

: ZC&4&CL

iïiùiiAoua

/*

/ <

»

£

sx>+ajo/ta/MCi — *

Rūi/cuo y S?tQ4f*V€LA / Aht*/ùt* jy tėbsĖb c ?**оплъ ' ož. гаг/си'^

Жаг£сьо /^OAS*£A*%Ui sb U t*. /p+izAm'VL

>KaZcu“<*įn * r~ y~ . T * r ~ T " çtfiÂesw no * xtfxbuq/u.

ya&uČ£sU<> vasučvu<> ^ y û ii odena...

//*

Z+9P7 ^8 ^ л .

fuzAūsu£aA

/7 Q/iūZn /7CUM — >6 ^1 4JU*f*C

а гл ъ

^ ž y U / 'T

T 'n<qcu —

b llA

*

-

snattt /n a *

nujp&tiu&m

"

/ivm m št

c /Ъ

^

ûtoftr

ti * S*UÀ ^ол/įolo, htZi/net*

&

yf94&*i. &%*****’

/

/ Т

<f. / У-Зф'П'

/УШ + +

&

* *

/Г//


/* * »$

1л /**

Ä

J

yt/lČ&L

тМи -

е*1*

^лията

C /ù L i

г /nùQUOAou 'X u/go

J Č z a c vtč /Jūsn> / o z ^y

if*a £ u o

Acti

чьу/т .

/*

a M lM į

A

srum /гш *

/ЪаляшЯ**

^

jp

%пй*>ш t Л Л С

- j ^

ф

srU tĄ '

7crt*£,

**•

c * >* * * * '

ла д / *'

^

^

й в л O iA .

и е & * £ . ,^ Tf y & Î& d jt t fl

uzf& uutAf >

/ntūča

fbu&į

sAarfboi qcz£ cT/tĖ^CČ.

vi Čc/CoiŽ . À/zo£ *** & Ü àuudb£/

/uécu+hf

u

*?CzÂuLoi\

&

c/i

/ъцсиА сА / cfčisiž

и

i S?*U0ir.

Ir

^ ей ги л /п Л и

O f*

i/ciÀ ç

SUlYTUbUS) û

А йш

*

РАЛ. A Z U O X / j U S

k t/LCC/C?/ctiAL. paJLc Hz jo a J b b U

тссЛас пгосЛёес

jp

^

P/ltdiPDCfiCPl* ruu>t*W į c lC

įT

плМ ’ im

** į 4 n / w .

Г 7 *.

tue

a J$ą ________________________

ю жяил. Ta*üx.

иЖх^обял/сх . /Ъи£бс6я**~ žu viiztį ToâAcX-

Æ

№ *& *

u /* "

' jbiAuuxzcux* jbiAuuxxzux* ,

V. А »Ж им лил » * ,U b # ti~ > '(Z U J j

^

4

о.

#

"

г ^ * 4 * ?

/U/fa «irétt& *4

.

vuA fizz

b u Z *i ■ & *• **r * Я * /м * .

ZZu , 6u

Ä

*A

^

) *1 ' *

^ T “

üpr.


Sen/ûbocoi fa

*

■'• c* p t J

Cdtfijhuo/r' /

^ a p t 'r j e * C

Jurya 7bw /с г

Зеплсгу

tastet//< us

• guotas*

o

/

1

Æ/eéonas

ftttaoco

W J

/

T Urjzctla

2 у а б /onrJttįck

LtMicJcą

h/ liÿ c u

r. JJ69

êqla lÀ 'f 60. ■^

fa /ntGj ih x

У*

D u no t/skicl\

S.

P. its ta.s

čMiL/^BAr -

EùOA/EPA a*nU<AUS Rte

&6/K- A !

19Û fm .

GROD Z/AUS

Z9ctm J RASTA TE K R i Z /С/

Mot/а/as

paJ<vc6>/'*iûz.

PEL

S/TA A УE L A S

s Cia/us

E T Ą /jį$ L O W A S

v


P rh irn in im ų ,f posaPojim ų. ir !(Hcįių { /n/cį c p p ie i\ejoi

i SPajjmieraB Ą tfulis, y.

I9 P S т. /Чагаių } m. ptspuictą vbe. 1 H en rikas j u o d i s , y /9nf™ . Pudispėse j B m ififb U r b o n ie n ė - !{ o r u ^ n a if ė f y . 1932m. J o u n t ū n u c s e Valerija J j p s p i t n ė - J e s in s p a if c , y . I 9 i 9 r*,, ccm a n ių /m.

r Vakrito

TamoSoitienė-Urrr>cnoiie\y ./92tm. Remontą pm C Jįajjm/eras StanistovoiYis, y. '92f m. f iręlės b* 7 Julija 7) unauspiene - VhpofousPoHė, y . /9/2 m. Vatauwr 8 . Bronė Svambarienė - Gaiaota/Yc t у П20r*. L/npuvbs vfse. čuyeniia StonistovoiYicnc - Jfnniulylę, y '92trr*. Yriitų raj 'C. 'ЗаrB orą Čepinstnene' - /Yorhnatfylt, y. ft'S n* Bopf’cnyjc /tonas Patpt/s, y . f9'Sm. ^urtniпри pm. f f l fi. Abuf na 3 ucirtspienė - Ybneiyte, y. rizs gurininsą ir* 13. €tena Vrubtiouspitne - Jopubouspaitcf V /939n* Pchtes rwj\ w vtadė 6 ras/еле t я- 193'™ Ptunoės raj\ 'f Ona Pene (tenc - J tinspa/Ye, y /9/9 m. Г/yšphį efse. U Stasys A nspynos, y /932 f» /jepcff trose 7 €m Uja JuroaiYtenc - OrvydatYe, / *929 m. ^otr/ų tfsSlt €fena Sač pausptenc - ’DopSyfc, y . f923/*?' 3ufort*q Am. 19. Jcnc vaite Jaspcvicienc - iambraustatfe y / l 2fm f. lc. A/aTafiyo Yfarfdn/ene - ^a^dyno/Ye, 9 /922m. Bobn*9jy, 2J . £Jena Urbonienė - Sūrio fe', 9 /920 m. S taul/uos ę L l.Juozas dorpus, 9 - /9*Л m. Siaubuos e 13 Stefanija Norpiene - Biįousto/fe, y. /f/f m. J/oubucjt, ЛЧ Ona Soo/ene - Spi/pūnaiYe, y /f/от {o td c /c jr 2S. Vincas б о г įausta s , y /fc 3 Siaubuos* 24 Afarijo Gobiene f if/parieiūfe \y &f9 m .p**u b '■>/.'e 4 Oejina Jas tenc - Bo/frusartyte, y /9/9**- S/ouS U ( - r 2f teyina AfonYv/ bene - Ambroje9i eiu fc, y - f922 *>. ^ / W tW 4 VYados Tarasasf y rfri** Šiauduose 29 30 3/rofe tpaąataiYfcne - 5*пк/у1е\ y / 922/ m. ibYruyfe nyl 3 r pad^e Jonaityte t y /933 f* . rauduose 32 ■ Jenos BorirusatYts f *92/*" S/outerojt 39 A ę tonos Vene/LtJ, y r9f2 m. VcsdtArits*M 3d Vcrcnria ^yd&pienc - Varbepo' , 9 . *9jjm y ryr/^/k^ / ъ 7ar b u rto st y . t 92Sm ves m. Ąoc r/ rij}'C ra/ Maryte Coė'pous/oite , 9 M*3cV Y-rdod lantna Oek/nfboasptene 9 f93- " r t erdviu*; ■

3S. j c nas

J4 3f


)? . A /ejsa s f a b r i d a r f /S , y /9/4 m. fejuįuy, Pm 39 S tefa n ija 9 )ra 4 d a u jA ien e-Pismonla/fe, y K>944^ put ture nue ^ ^ c . Nerta Zcdorcnt'/cnc - jptyfe, y . / 909 *> verdidtuPubse V/- £/{ b teta fy'p/rtsj'icnt - Vena u te, y. I$/C m Vcrcr,sl>>ų P m.

4z. Paulino

pamanousfjene - Petrausįoite, y . /9/fm jnpcrfuasc H5 . Julijona Jarui/ene - Petkutė, y . /fctV m Dainų h * ' hu. Paulina Prūsevic/'enč - tūlei^yfėf y . I9/Sm. Spįdų {m. HS. Salomėja Trejų tienc - Poti laižyte, y. 1916 m jjepe/tuose HS . 6 fen ą A u y / e n e - P i f a v i d ū t e ; y. !9 l0 m Verdut/ij, į m *1} . Joje Jasaitiene - Petkute, y . /934 *n. Aukštefjiye hs . b a r o o r o b9

/930 n?.

j ; e d r a ity te , y .

fu s fa įa s

jic p o r iu c je

f r e j a u s A a s , y . f91J * .

A u h ’fetjrp

50 A f eisos Stanius, y. /931 m. Gcoujiudsc 51 Aleksandro SPtr/faifvtc', y. *9/0m . jiepoouoje S i . Janina Ju^nev/cienč - t tanausfj/ife t y . 53. Juozas e>ttTPus, J . m j m. Ifrbįfą vhc-

panep/nęs Am.

S*, f o{ a Ii/b (Jirhins/iene - Aajcc/ūte, y 193*”> Pataudjių (m SS. fonas tSueiniPas, f /fcim. febehuosc S iT jo į/f a

i(J im ie h e

- S ū n a u s (a it e , y /944m

V a iįs n c ja fe J

Įm*

'dru/ttnyte', y /943 n>. Š ia u lių , *Ut v/ada /Parpa vič/ene - Drufrfenytc, y . ^ S/ta/įonių Algirdas Pasaliausias, y . N jyje/n/y aptpr Pajdcnas \aeinausA/s, j bar/ūnų įm.^ Sifbreta js a n ie n e - java/iaushatfe, y . f9/9*>. pro^u/Gs* Suįrc^/na fbaąacians{artc, 9 /941m jrfyvtyc pa^/mreras Andrusaifis, y. /944 m jadv/tilp/» aP j^ A/Įcnsas fy'mpus, 9 /949 m. jprpisjig Leonidas P rf rausias, y. / 94*/m. jaune

S f . A fd s a n d ra

51 f

60 . i*. ii. 13. iv . U

ii.

if .

N e r y s - P u to s ta is iu s , y . r f 't m . j o n i j j e o r . J p o /ffa s Ū d r o s , y rfcf **r. fa r j *14 A*»

( j r.

Petra s

}e>

Česlovas

?'

fi

Š c e p o n a v tC /C /S r y * /9 fii "*

*

e e n m m fų f m

J ia u A v c s e

Parpavrcius, y - tfrs m . (/(prtncjr

Č e s rC¥as

s i i im s P a s ,

f

/f 5 * t m

Z o u y e M /c /ty

filan/eno S/odpenr -

{ m . ja * * * ,

f "X lm

f j m V yta u ta s j t v r c la s f y / 9 3 * m ju rJe n c s c jc *?

S / a n / j fc v o s

H . J t a n i j / a va /1

S fc n tia

d a jo c ia n s A o s ę y

/944

*>

P e jy y c p

j i t n a u j fje n c - S to n k u te ’. f ■ 'a n p a c / s f a

fe

f

/9*4*»

Am d& 3y/J/0 # 4

<fAt*rk$ Am *

11

7u if/a P n į* P * Ūma tie', y *14/n

f g

a u te n ų r4r~ ^ ............. . A fbe/ ta 6>a/ e e iie * e - Vo*Ąj/ytc, y. /94f m J/ * * * + ? P a u /,n a VecSanermt, ę > 4 3 9 ™ 3 a < '''* n r ¥ r W m ^

re f / f J,

p a r c /is

* d e fe

P a le c k is ,

y

PasiouSes d if .

/9 /i m. h

6 / a ę f r u j j e n r - J o n { a L 'j / a 'f e , y H 4 4 ~

r * jt * jy *

^


?X J u o z a s b r a tįa u s l'O s , AitstisAių (m . gų. A d e.fė y/ęęryf/esiė, o .'yn om VaiAŠntyafcj /*?. į5 ■ Albinas'' tyraJausiąs, q . /95$™. J i t s(iAk i t} (to ­ li. A dek Turį/cnt - /((t įseid no/te't y t i i ) m. giedrių Am, gj. J ja jm ic r d s ^ a b/na j , j . /93**7. Morm onai} Am. ^ gg. Otta (a b in /e n ė - JieJ'įūna/ft, 9 ■ (a u fe ic i Am. f 9. EtbOsas VtfAausAaS' y. 1913 m Vai(i'nebotos Am.

90. Jfcnc V/tAauiA/ehc , y t9tSm. Vaikinėjo tos $/. Šian/i/ava /(viedAaui A/enc- Geferyfc, y / y / (m . * 0 //f^n^vht

91. \omua/dos Mėdimai, y. f9Z3

SuAių (m.

93. K °įfja J uvKQpQVtč/en{ - Butvydąiięf 9 . /9U»** \ af/f/r, SU jO h u j Ju rjt/fa vtcius, y t9ffm. Pakapeit 9S. AftĮsandrb JuroutaviČienc -^ c n a v t c / o f e f j.n '* "• f r(*y*^r 96 . Jonai Gorodcctis, y. 1900 m. y/u{d(/ucsc py. &ron/sfcvo rdc/nau. r n t - Ja/ya/o/fef y 19U m&'^ V mJ 98 M a n ten a Pt/ m/en c , 9 •t*U ~ patapcJ dse 99. fbrene *fcrvčfeč(it/įc ” SyursAa/fc/ y . t9į9 *• Ak mtinaj to». J a n i na U(aitiej)e , y Padubysio dsr. to t ■ Jenos 3 ooue/ansA/i, y f9!Zm. Sueit} mtol Vitalija J n s / 'e n t ^ V v v i n t a v s f a / f 'y j ./93Y~ Bastionų vb,


r u t l l /чуз Jfanoa. Schemes................................... Soufts m ūšio vieta. laoniūnai.............Л ш № L, K/yįių kQMos............................................*4- if

Domantų kaimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f f mb2 Gireles (ainraj........................................ J3 - 3V

SapnoQiQi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33""3/ 7 u tin/ n feti................................................S9m4P gurinin ftf y. - Šiauliai- fa bobai\........ ., ** * j®

įve/yba fiįyvo/c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fZ~1C fĄyvos efesas.'garais............................. f t - *2 Verctubai. Ceaufto/. fu fš/e/tc fb- ftf

&aliūnai.

................

. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n?-n*

R t { y V O .................................................................. U S ’ M ?

činara i ctOt\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~fit

.

9t ėdria t............................................................... HZ" fff Sirvcrctf'oi. bieŠtiSPf'Oi........................... iff - itb Norm ančt'ai ... ,4.......................................... tf* Su P, O i.......... '..................................................... * 9 -9 * P a ta p ė ............................................................... lcC i l °

finuų pateikėjų sgros as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ibt-zbl

51.Nuo Saulės mūšio vietos iki Busikės skirta Šiaulių miesto 760-mečiui  

51.Nuo Saulės mūšio vietos iki Busikės skirta Šiaulių miesto 760-mečiui. Parengė A. Gedgaudas, M. Jelinskaitė, A. Kryžanauskas, vad. Z. Suba...

51.Nuo Saulės mūšio vietos iki Busikės skirta Šiaulių miesto 760-mečiui  

51.Nuo Saulės mūšio vietos iki Busikės skirta Šiaulių miesto 760-mečiui. Parengė A. Gedgaudas, M. Jelinskaitė, A. Kryžanauskas, vad. Z. Suba...

Advertisement