Page 1


Technolo gijo Būrelyje b s us video diza mokomasi įvairaus sudėtingu ino, anim acijos, we Adobe b ir spaud mo vaizdo redagav imo progr os dizaino Photosho amų prad projektam p, Adobe men s . Visam p Illustrator, Corel Dra a saulyje žin ų ,skirtų Adobe Fla w . Naujo omos: sh kai ir maž esančių p esnieji galė , Adobe Pro ir Ado rogramų. be After E s Mokysim Kūryba ffects, Ad ės kartu, n pradėti nuo papras obe InDe te e s snių atvir technolog Kursime a sing, ojo kodo ijos tobulė nimaciniu ir „ ja d . e s b esyse“ ,v plakatus ir kitus spau aidybinius ir kitok ius filmuk dos leidin Generuos us, ius ime idėjas ir technolo , pristatymus, socia užsklandas jiems , kūrybinių „flash“ an g linę reklam ijų pagalb ir technolo imaciją, a jas įgyve ą, įvairius ginių srič Kūrybinė ndinsime ių atstova renginius bendruom . . is B ,eksperim endradarb enė Dirbsime entuosim ia gerbdami u s im e e. su kitų individą , oms jo pasirin k imą ir ma kūrybinėm tymą, Ska s grupėm tinsime b s . Grupėse pasaulyje urtis tvario drauge dir paplitusį ir ms ar mo bs ir mok sparčiai p tinka ir biliysis prade lintantį Lie dantieji ir tuvoje dar plinta tarp pažengę. S bo kartu ( m imu coworkin darbuotojų edia ir naujųjų tech g ) modelį .J liuosime nologijų p „freelance is ,ypač, radedančių rių“. Komunik acija ir be įm o n ių “startupų“ ndr Bendrada ir laisvai s rbiausime adarbiavimas amdomų su kitais k bendruom ū rybiniais enė ir vienetais administr mokykloje acija) ir iš (būreliai, orėje. Daly „startupų mokyklos vausime b “ ir „freela endruose ncerių“ be darbus vis kūrybiniu ndru om ose projek Būrelio-stu is komunikacijos p omenėmis ir organ tuose.. izacijomis riemonėm dijos tiksla . Populiar Bendrausime su is ir kanala s Ugdyti kū insime sav is. rybiškum o idėjas ir ą , gebėjim media tec ą realizuo hnologijų t i sav srit vystymos i tendencij yje įrankius ir tech o idėjas , bendrada rbiauti , p nologijas a s ; išmokti d atsakinga ir jų pana ažinti kūr i. irbti kom u ybos dojimo ga andoje; elg li m tis sociali y b e s ,įvairovę ir ai ,pilietiš kai , globa liai


Kisss  
Kisss  
Advertisement