Työnhakijan Opas, selkoesite

Page 1

Tietoa tyรถn hakemisesta

Tyรถnhakijan opas SELKOESITE


TE-toimiston palvelut uudistuivat 1.1.2013. Satakunnan TE-toimistosta saat kaikkia työ- ja elinkeinopalveluja Satakunnassa. Toimipaikat ovat Harjavallassa, Kankaanpäässä, Porissa ja Raumalla. Internetistä saat tietoja muun muassa seuraavilta sivuilta: www.mol.fi/pori www.mol.fi/rauma www.mol.fi/kaakkois-satakunta www.mol.fi/pohjois-satakunta Julkaisija: Satakunnan Lukikeskus -hanke (ESR) SATAEDU Satakunnan ammattiopisto Myllykatu 10, 29200 Harjavalta www.sataedu.fi Graafinen suunnittelu ja toteutus: Johanna Virtanen, Sataedu viestintä 2012 Paino: Satakunnan Painotuote Oy Painos 500 kpl, 1. painos


Tyรถnhakijan opas


Sisällys Johdanto

5

Työnhakijan oikeudet

16

Jos joudut työttömäksi

6

Matkatuki ...........................................

16

Työnhakijan velvollisuuksia

7

Starttiraha ...........................................

16

Palkkatuki ........................................... 17 Työttömyysturva

8

Ansiopäiväraha ....................................

8

Peruspäiväraha .....................................

9

Työpaikan hakeminen

19

Työhakemus ja CV .............................

19

10

Työhaastattelu ....................................

20

Muutosturvalisä .................................... 10

Nettisivut ja CV-netti .........................

21

Työmarkkinatuki .................................. 11

TE-toimisto palvelee

22

Puolison tulot ja muut tulot ................. 12

Asiakastiedot .....................................

22

Karenssi ............................................... 12

Sähköpostin käyttö ............................

22

Maahanmuuttajan kotoutumistuki ...... 12

Työnhakuhaastattelu ..........................

22

Palveluja, jotka edistävät työllistymistäsi ................................... 13

Kela ...................................................

23

Työlinja ..............................................

23

Ammattitaitosuoja ............................... 14

Lähteet ................................................

23

Peruspäivärahaan korotusosa .........................................

Muutosturva ........................................ 14 Mitä muuta on hyvä tietää? ................. 15

4

Työharjoittelu ja työelämävalmennus ........................ 17


Johdanto Tässä oppaassa on tietoa työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista. Mukana on tietoa työnhausta ja työ- ja elinkeinotoimistosta eli TE-toimistosta. Jos joudut työttömäksi, tästä oppaasta on hyötyä sinulle. Tarkoituksena on helpottaa työnhakuun ja työttömyyteen liittyvien asioiden ymmärtämistä. Jos tarvitset lisätietoja, kysy niitä TE-toimistosta.

Voit ilmoittautua TE-toimiston asiakkaaksi jo ennen työttömyyden alkua. Voit ilmoittautua TE-toimiston asiakkaaksi myös silloin, jos joudut lomautetuksi. Jos haet työttömyysturvaa, käy itse henkilökohtaisesti TE-toimistossa ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi tai jo aiemmin.

5


Jos joudut työttömäksi Ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi heti, kun tiedät, että olet jäämässä työttömäksi. Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Työnhaku tulee voimaan ilmoittautumispäivästä lähtien. Siksi on tärkeää ilmoittautua mahdollisimman pian. Voit ilmoittautua työnhakijaksi myös käyttämällä sähköistä työnhakijalomaketta nettisivuilla www.mol.fi >> Työnhakijan palvelut >> Työnhaku Suomessa >> Työnhakijaksi ilmoittautuminen ja työnhaun muutokset

6


Työnhakijan velvollisuuksia Jos saat työttömyysturvaa, sinulla on tiettyjä velvollisuuksia. Mikäli et noudata näitä velvollisuuksia, työttömyysturvan saaminen voi loppua määräaikaisesti tai toistaiseksi. Työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet on kirjattu lakiin. Kun olet työttömänä työnhakijana, sinun pitää hakea koko ajan aktiivisesti työtä. Jotta voit saada työttömyysturvaa, sinun täytyy hakea kokoaikatyötä. Sinun täytyy olla valmis vastaanottamaan työtä tai koulutusta.

Kun TE-toimisto kutsuu sinut työnhakuhaastatteluun tai info- ja rekrytointitilaisuuksiin, sinun pitää mennä. Sinulla on velvollisuus laatia yhdessä TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelma ja toimia sen mukaisesti. Työllistymissuunnitelman tarkoituksena on tukea työnhakua. Sinun pitää ilmoittaa kaikista muutoksista TE-toimistoon. Oma velvollisuutesi on pitää työnhakutietosi ajan tasalla ja työnhakusi voimassa TE-toimiston määräämällä tavalla.

7


Työttömyysturva Työttömyysturvaan tulee muutoksia vuonna 2013. Tarkista tiedot www.mol.fi. Työnhakijana sinulla on oikeus saada työttömyysturvaa eli rahallista korvausta työttömyyden aikana tietyin ehdoin. On tärkeää, että ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon heti, kun jäät työttömäksi. Saat työttömyysturvaa vain siltä ajalta, jonka olet kirjoilla TE-toimistossa työttömänä työnhakijana. Työttömyysturva eli työttömyysetuus voi olla ansiopäiväraha, peruspäiväraha tai työmarkkinatuki. Työttömyyskassat ja Kela huolehtivat työttömyysturvan maksamisesta. Työttömyyskassat maksavat ansiopäivärahaa.

8

Kela maksaa peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Työttömyyskassat ja Kela myöntävät työttömyysturvan vain hakemusten perusteella. Hae työttömyysturvaa viimeistään kolmen kuukauden päästä siitä, kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi. Hakulomakkeita saat TE-toimistosta, Kelasta tai työttömyyskassalta tai nettisivuilta www.tyj.fi ja www.kela.fi.

Ansiopäiväraha Ansiopäivärahaa maksaa työttömyyskassa, jonka jäsenenä olet. Työttömyyskassoja on useita. Esimerkiksi monilla ammattiliitoilla on omat työttömyyskassansa. Voit saada ansiopäivärahaa,


jos olet ollut työttömyyskassan jäsenenä tarpeeksi kauan ja jos olet ollut ennen työttömyyttä työssä tarpeeksi kauan. Ansiopäivärahan suuruus riippuu siitä, kuinka suuri palkka sinulla on ollut. Voit saada ansiopäivärahaa enintään 500 päivän ajan. Joissain tapauksissa voit saada lisäpäiviä vielä 500 ansiosidonnaisen työttömyyspäivän jälkeen. Ansiopäivärahasta maksat veroja. Työttömyyskassoista löydät tietoa Työttömyyskassojen yhteisjärjestöstä, www.tyj.fi.

Peruspäiväraha Jos et ole minkään työttömyyskassan jäsen, saat Kelasta peruspäivärahaa. Palkka ei vaikuta peruspäivärahaan. Vuonna 2012 peruspäiväraha on noin 31euroa päivässä,

ja sitä saa viideltä päivältä viikossa. Jos sinulla on lapsia, peruspäiväraha on suurempi. Peruspäivärahasta maksat veroja. Jotta voit saada peruspäivärahaa, sinun pitää täyttää työssäoloehto. Työssäoloehto täyttyy, jos • olet ollut työssä vähintään 34 viikkoa edeltäneiden 28 kuukauden aikana • työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia viikossa • palkkasi on ollut alan työehtosopimuksen mukainen tai vähintään tietyn summan suuruinen. Summasta saat tiedon Kelalta. Yrittäjillä on oma työssäoloehto. Jos olet yrittäjä, kysy Kelasta, voitko saada peruspäivärahaa. Katso www.kela.fi. >> Peruspäiväraha >> Työssäoloehto

9


Peruspäivärahaan korotusosa Voit saada peruspäivärahaan korotusosaa kolmessa eri tilanteessa: • enintään 20 päivältä työttömyyden alussa, jos olet ollut työssä vähintään 3 vuotta • enintään 100 päivältä, jos olet ollut työssä vähintään 20 vuotta ja sinut on irtisanottu tuotannollisista ja taloudellisista syistä • enintään 200 päivältä, jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun toimintaan. Katso www.kela.fi >> Peruspäiväraha >> Määrä

10

Muutosturvalisä Voit saada muutosturvalisää, jos • kuulut muutosturvan piiriin ja • sinulla on voimassa oleva työllistymissuunnitelma • sinulla on oikeus työttömyyspäivärahaan. Muutosturvalisää voit saada, jos olet sopinut asiasta TE-toimiston kanssa. Voit saada sitä enintään 200 päivältä. Katso www.kela.fi >> Peruspäiväraha >> Määrä


Työmarkkinatuki Jos et täytä työssäoloehtoa eli et ole ollut työssä tarvittavaa aikaa, voit saada työmarkkinatukea Kelasta. Työmarkkinatukea saat myös siinä tapauksessa, että olet saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa 500 päivää. Työmarkkinatuen kestoa ei ole rajoitettu. Voit saada työmarkkinatukea, jos asut Suomessa vakinaisesti ja olet 17– 64-vuotias työtön työnhakija. Työmarkkinatukea ei makseta ulkomaille.

Tuen suuruuteen vaikuttavat kuitenkin puolison tulot sekä joskus vanhempien tulot. Työmarkkinatukea saat 5 päivältä viikossa. Tuki on isompi, jos sinulla on huollettavana lapsia. Työmarkkinatukeen voit saada myös korotusosaa. Korotusosasta sinun täytyy sopia TE-toimiston kanssa. Työmarkkinatuesta maksat veroja.

Työmarkkinatuki on siis tarkoitettu työttömälle, joka ei voi saada ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa.

Katso www.kela.fi >> Työmarkkinatuki >> Määrä

Jos olet alle 25-vuotias, tuen saamiselle on rajoituksia. Tarkista Kelasta, voitko saada työmarkkinatukea. Työmarkkinatuki on yhtä suuri kuin peruspäiväraha.

11


Puolison tulot ja muut tulot Lähes kaikki omat ja puolison tulot pienentävät työmarkkinatuen määrää. Myös vanhempien tulot pienentävät tukea, jos asut heidän kanssaan. Saat Kelalta tiedot, minkä suuruiset puolison tai vanhempien tulot vaikuttavat päivärahaasi. Jos sinulla on työttömyysaikana satunnaisia työtuloja, muista ilmoittaa niistä Kelaan. Työtulosi vaikuttavat työmarkkinatuen määrään. Katso www.kela.fi >> Työmarkkinatuki >> Määrä >> Omat tulot vaikuttavat >> Puolison tulot vaikuttavat >> Vanhempien tulot vaikuttavat

12

Karenssi Karenssi on ajanjakso, jonka ajalta et saa työttömyysturvaa. Jos esimerkiksi kieltäydyt työstä ilman perustelua, voit saada karenssin määräajaksi tai toistaiseksi.

Maahanmuuttajan kotoutumistuki Jos olet maahanmuuttaja ja työtön, voit saada kotoutumistukea. Jotta voit saada kotoutumistukea, sinulla pitää olla kotoutumissuunnitelma. Teet sen yhdessä kotipaikkakuntasi TE-toimiston kanssa. Kela maksaa kotoutumistukea maahanmuuttajille, jotka asuvat Suomessa vakituisesti. Puolison ja vanhempien tulot vaikuttavat kotoutumistukeen samalla tavalla kuin työmarkkinatukeen.


Palveluja, jotka edistävät työllistymistäsi Jos olet työtön, voit osallistua työttömille tarkoitettuun koulutukseen. Voit myös hakeutua itse muuhun koulutukseen. Voit osallistua työharjoitteluun, työkokeiluun, työelämävalmennukseen, työ- ja koulutuskokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan. Kysy lisää TE-toimistosta palveluista, jotka edistävät työllistymistäsi. Palveluiden ajalta maksetaan työttömyysturvaa. Voit lisäksi saada työttömyysturvan korotusosaa tai joissain tapauksissa korvausta matkakustannuksiin.

Jos olet menettänyt oikeutesi työttömyysturvaan toistaiseksi, saat kuitenkin työttömyysetuutta siltä ajalta, kun olet työllistämistä edistävissä palveluissa. Kuntouttavan työtoiminnan ajalta sosiaalitoimi maksaa sinulle toimeentulotukea, jos sinulla on siihen oikeus. Työttömyysturvaan tulee muutoksia vuonna 2013. Tarkista tiedot www.mol.fi.

13


14

Ammattitaitosuoja

Muutosturva

Ammattitaitosuoja tarkoittaa sitä, että sinulla on työnhakijana oikeus kieltäytyä kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana työstä, joka ei vastaa sinun ammattitaitoasi. Sinulla on ammattitaitosuoja, jos sinulla on ammatillinen koulutus ja siihen liittyvä vähintään vuoden työkokemus. Sen jälkeen kun kolme kuukautta on kulunut, sinä olet velvollinen ottamaan vastaan kaikkea työtä, jota pystyt tekemään, ja jossa on normaalit työehdot.

Jos sinut irtisanotaan taloudellisten tai tuotannollisten syiden perusteella, tarkista onko sinulla oikeus muutosturvaan. Sen avulla voit saada palkallista vapaata, kun etsit uutta työtä. Sinulla on myös oikeus osallistua työllistymissuunnitelman tekemiseen TE-toimistossa. Työllistymissuunnitelma auttaa sinua löytämään uuden työn. Katso www.mol.fi >> Työnhakijan palvelut >> Jos jäät työttömäksi >> Irtisanotun muutosturva


Mitä muuta on hyvä tietää? Työttömänä voit vapaasti työttömyysturvaa menettämättä tehdä palkatonta talkoo- ja vapaaehtoistyötä. Voit myös opiskella tai toimia yrittäjänä sivutoimisesti tai olla osa-aikatyössä. Työstä saatu tulo vaikuttaa kuitenkin työttömyysetuuden määrään. Jos opiskelet tai toimit yrittäjänä sivutoimisesti, tee TE-toimistolle selvitys asiasta. Työnhakijana voit tehdä lyhyen ulkomaanmatkan. Matka voi kestää korkeintaan kuusi työttömyysturvan maksupäivää. Ilmoita matkasta etukäteen TE-toimistoon.

15


Työnhakijan oikeudet Seuraavassa esitettyihin oikeuksiin ja etuihin tulee muutoksia vuonna 2013. Tarkista tiedot www.mol.fi.

Matkatuki Voit saada tukea työnhakumatkoihin. Jos olet työtön tai jäämässä työttömäksi ja aiot hakea työpaikkaa työssäkäyntialueesi ulkopuolelta, voit saada korvausta työnhakumatkoista. Katso www.mol.fi >> Työnhakijan palvelut >> Tuet ja avustukset

16

Starttiraha

Jos aloitat oman yrityksen, voit saada starttirahaa. Starttiraha turvaa toimeentulosi, kun käynnistät ja vakiinnutat yritystoimintaasi. TE-toimisto antaa tietoa yrittäjyydestä, esimerkiksi tietoa starttirahasta ja yrittäjäkoulutuksesta. Katso www.mol.fi >> Yrittämisen tuki >> Starttiraha


Palkkatuki Jos et saa töitä avoimilta työmarkkinoilta, sinulla on mahdollisuus tiedustella TE-toimistosta pääsyä palkkatuettuun työhön. Palkkatuetussa työssä työnantajasi saa tukea palkkaukseesi. Palkkatuen tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja asemaa. TE-toimisto voi antaa sinulle palkkatukisetelin. Seteli on todiste siitä, että kanssasi on sovittu palkkatuen käytöstä. Katso www.mol.fi >> Työnhakijan palvelut >> Tuet ja avustukset >> Palkkatuki

Työharjoittelu ja työelämävalmennus Jos olet työtön työnhakija, voit mennä työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen. Voit parantaa omaa ammattitaitoasi ja saat samalla yhteyden työelämään. Voit myös kokeilla uusia työtehtäviä. Saat selville, sopiiko jokin uusi ammatti sinulle ja kiinnostaako se sinua. Voit osallistua työharjoitteluun jos olet alle 25-vuotias eikä sinulla ole ammatillista koulutusta. Lisäksi sinun tulee kuulua työmarkkinatukijärjestelmän piiriin. Voit osallistua työelämävalmennukseen jos olet yli 25-vuotias tai sinulla on ammatillinen koulutus tai saat työttömyysetuutena perus- tai ansiopäivärahaa.

17


TE-toimisto hankkii sinulle työharjoittelu- tai työelämävalmennuspaikan. Voit myös itse etsiä paikan. Silloin sinun täytyy pyytää hyväksyntä TE-toimistolta. Työharjoittelu ja työelämävalmennus kestää 4–8 tuntia päivässä. Viikossa sitä on enintään viisi päivää. Saat työttömyysetuutta siltä ajalta, kun osallistut työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen. Kun alat etsiä uutta työtä, mieti ensin, millaista työtä haluat tehdä. Millaiseen työhön sinulla on koulutusta? Mitä työtä osaat tehdä? Sinun täytyy osata kertoa työnantajalle, missä olet hyvä. Katso työpaikkailmoituksia lehdistä ja netistä. Muista myös, että kaikista työpaikoista ei ilmoiteta julkisesti. Sinun kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä työnantajiin.

18

Voit myös kysellä opettajiltasi, tuttaviltasi ja sukulaisiltasi työpaikoista. Sinun kannattaa ottaa vastaan myös osa-aikaista työtä. Sen avulla saat työkokemusta. Työnantajat arvostavat työkokemusta. Katso www.mol.fi >> Työnhakijan palvelut >> Työnhaku Suomessa >> Työharjoittelu ja työelämävalmennus


Työpaikan hakeminen Työhakemus ja CV

Työnhaun asiakirjat ovat työhakemus ja CV eli ansioluettelo. Työhakemus on paperi, jossa kerrot kuka olet ja mitä paikkaa haet. Kerro hakemuksessasi, miksi haet paikkaa ja miksi työnantajan kannattaisi valita sinut. Älä ole vaatimaton. Hakemus on mainos sinusta työnantajalle. Hakemus ei ole pitkä: yksi sivu riittää. Käytä tarpeeksi aikaa työhakemuksen tekemiseen.

Usein työnantaja haluaa työhakemuksen lisäksi ansioluettelon eli CV:n. CV:ssä on luettelot entisistä työpaikoistasi ja kouluista, joissa olet opiskellut. CV:n hyvä pituus on 1–3 sivua. Jos tarvitset apua työhakemuksen ja CV:n tekemiseen, voit saada sitä TE-toimistosta. Yleensä työhakemus ja CV riittävät. Sinun ei siis tarvitse lähettää kopioita työ- tai opintotodistuksista. Työhakemuksen ja ansioluettelon tarkoitus on saada työnantaja kiinnostumaan sinusta työntekijänä.

Ole huolellinen. Ennen kuin lähetät hakemuksen, voit näyttää sitä jollekin ystävällesi tai perheenjäsenellesi. Hän voi antaa sinulle palautetta siitä, ja voit vielä parantaa hakemustasi.

19


Työhaastattelu Jos työnantaja kiinnostuu sinusta, hän kutsuu sinut työhaastatteluun. Työhaastattelu on tärkeä tapahtuma, sillä sen perusteella työnantaja lopulta valitsee työntekijän. Työhaastattelussa työnantaja arvioi, sovellutko sinä tehtävään. Valmistaudu haastatteluun huolellisesti. Mieti etukäteen, mitä kerrot itsestäsi ja miten vastaat työnantajan kysymyksiin. Mitä esimerkiksi vastaat, jos työnantaja kysyy, miksi juuri sinut kannattaa valita työntekijäksi? Voit myös itse tehdä kysymyksiä työnantajalle. Näin annat itsestäsi kiinnostuneen kuvan. Haastattelussa on tärkeää, että olet oma itsesi ilman roolia. Haastattelutilanteessa sinua voi olla haastattelemassa yksi tai useampia haastattelijoita.

20

Muista pukeutua siististi ja mennä haastatteluun ajoissa. Ole kohtelias ja kättele työnantajaa. Suomessa toimii useilla paikkakunnilla TE-toimisto eli työ- ja elinkeinotoimisto. Katso nettisivuilta www.mol.fi paikkakuntasi TE-toimisto. TE-toimisto tukee työnhaussa. TE-toimiston työntekijät opastavat työnhaussa, tarjoavat työmahdollisuuksia ja auttavat henkilökohtaisten suunnitelmien tekemisessä. TE-toimiston työnhakukeskus on työnhakijan ja työnantajan kohtauspaikka. Työnhakukeskuksessa voit käyttää internetiä työnhakuun ja koulutuksen etsintään ja kirjoittaa työhakemuksia. Henkilökunta opastaa sinua sähköisten palvelujen käytössä ja neuvoo, miten teet hyvän hakemuksen.


Nettisivut ja CV-netti Nettisivuilta www.mol.fi löydät paljon tietoa työpaikoista. Siellä on Avoimet työpaikat -palvelu, joka on Suomen isoin työpaikkailmoitusten rekisteri. Voit selata työpaikkoja eri tavoin. Voit tilata kiinnostavat työpaikkailmoitukset sähköpostiisi Paikkavahti-palvelun avulla. CV-netin kautta voit jättää oman työnhakuilmoituksesi työnantajien ja TE-toimiston virkailijoiden nähtäville. Tarvitset verkkopankkitunnukset, jotta voit käyttää CV-nettiä. www.mol.fi-sivuilla on paljon muutakin hyödyllistä tietoa, esimerkiksi koulutuksista ja urasuunnittelusta. Tutustu ja kysy lisää TE-toimistosta.

21


TE-toimisto palvelee Asiakastiedot

TE-toimiston asiakastiedot ovat luottamuksellisia. TE-toimiston virkailijat eivät saa kertoa asioistasi muille ilman sinun lupaasi. Työnantajille voidaan toimittaa vain ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia työpaikan täyttämisen kannalta. Tällaisia tietoja ovat yhteystiedot ja tiedot osaamisesta ja koulutuksesta. TE-toimisto lähettää työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysturvan maksajalle eli Kelalle tai työttömyyskassalle. Työttömyyspoliittisesta lausunnosta ilmenee, onko sinulla oikeutta työttömyysetuuteen.

22

Sähköpostin käyttö TE-toimisto ei voi sähköpostitse antaa tietoa työnhakijalle asioista, jotka ovat henkilökohtaisia ja luottamuksellisia. Näin menetellään, jotta tiedot eivät joudu vääriin käsiin. Vastauksia annetaan sähköpostitse vain yleistasolla.

Työnhakuhaastattelu Työnhakuhaastattelu on eri asia kuin työpaikkahaastattelu. Työnhakuhaastattelu tapahtuu TE-toimistossa, jonne sinut kutsutaan haastatteluun. Työnhakuhaastattelussa keskustelet työvoimaneuvojan kanssa osaamisestasi, tavoitteistasi ja toiveistasi, avoimista työpaikoista ja työnantajista sekä koulutusasioista. Keskustelun pohjalta työvoimaneuvoja


arvioi yhdessä sinun kanssasi, mitä palveluja tarvitset. Hän opastaa sinua työnhaussa ja laatii kanssasi työllistymissuunnitelman. Siihen kirjoitetaan, mitä sinun tulee tehdä, jotta löydät työtä. Työllistymissuunnitelma allekirjoitetaan ja se on sitova. TE-toimisto seuraa, että suunnitelmasi toteutuu.

Työlinja Työlinja on koko Suomen laajuinen puhelinpalvelu. Kysy työpaikoista, työnhausta ja TE-toimiston palveluista. Puhelin 0295 020 700 www.mol.fi Kysy työttömyysturvasta. Puhelin 0295 020 701 Työlinjalle voit myös ilmoittaa, jos työnhaussasi on tapahtunut muutoksia.

Kela

Lähteet

Kysy Kelan työttömyysturva-asioista.

Opiskelu ja työ. Kela, selkoesite, 2010. Sainio, Ari & Elomäki, Mari 2007: Työelämän pelisäännöt. Kehitysvammaliitto ry, Oppimateriaalikeskus Opike. Tervetuloa työelämään. STTK-Opiskelijat, selkoesite, 2008. www.mol.fi/tyonhakuinfo

Puhelin 020 692 210 www.kela.fi

23


Tämän selkokieliesitteen työnhakijalle on tuottanut Satakunnan Lukikeskus –hanke. Satakunnan Lukikeskus on SATAEDU Satakunnan ammattiopiston hanke. Hanke on käynnissä 1.10.2009 – 31.12.2012.

SELKOESITE

Satakunnan Lukikeskus toteutuu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) rahoittaa hanketta. SATAEDU ei vastaa mahdollisista oppaan virhetulkinnoista aiheutuvista ongelmista eikä tietojen ajantasaisuudesta.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.