Page 1


RESUME ประวัติ ชื่อ นางสาวศศิธร คล้ายสุวรรณ์ (นัท) โทรศัพท์ 09 4607 8296 E-mail sasithorn150193@gmail.com วัน/เดือน/ปีเกิด 15 มกราคม 2536 อายุ 23 ปี เพศ หญิง

การศึกษา การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต พ.ศ.2558 สาขากราฟิกดี ไซน์ คณะวิชาสำ�นักวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ความสามารถ Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe Indesign

ประสบการณ์ ฝึกงานตำ�แหน่ง ฝ่าย Graphic Design นิตยสารรักลูก บริษัท RLG Group (4เดือน)


CONTENT


ILLUSTRATION BRANDING POSTER PHOTOGRAPHY


ILLUSTRATION

ภาพประกอบนิตยสาร รักลูก ฉบับที่ 398 มีนาคม 2559 คอลลัมน์ NEED&HELP : Todder&kids


ILLUSTRATION

นิตยสาร รักลูก ฉบับที่ 398 มีนาคม 2559 คอลลัมน์ LIVING&TASTE : Money Matter


ILLUSTRATION

นิตยสาร รักลูก ฉบับที่ 399 เมษายน 2559 คอลลัมน์ LIVING&TASTE : Money Matter


ILLUSTRATION

PATTERN DESIGN

ออกแบบลายแพทเทิร์นเคสโทรศัพท์มือถือ ออกแบบลายแพทเทิรน์ สมุด และออกแบบลายกระเบือ้ ง ประเภทตกแต่ง


BRANDING

THAI LANNA ZODIAC NOTEBOOK การนำ�ประติมากรรมและจิตรกรรมศิลปะภายในวัดของ จังหวัดเชียงราย เพือ่ ถอดแบบและออกแบบลวดลายเพือ่ สะท้อนเอกลักษณ์ของ12นักษัตรล้านนา และการต่อยอด ออกแบบเป็นของทีร่ ะลึกในภาคเหนือ


BRANDING

ชมรมโฮงเฮียน คนเฒ่าสร้างสุข งานออกแบบโลโก้และสินค้าผลิตภัณฑ์ของชมรม โฮงเฮียนคนเฒ่าสร้างสุข เป็นกิจกรรมแลกเปลีย่ นความ รู้ระหว่างชมรมและนักศึกษาสาขาวิชากราฟิกดี ไซน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย


POSTER

POSTER DESIGN


PHOTOGRAPHY

ALL DAY BREAKFAST สไตส์ลสิ ถ่ายภาพ


All Day

Breakfast


Portfolio  

Sasithorn 2016

Portfolio  

Sasithorn 2016

Advertisement