Page 1

çöûîøêïøôòîïô÷÷ûêîç÷ñô÷ççĒĘČĕĈčĕđďČčāù”ĄČċĒĂĚďĊ“đĔĂĚďûğĒĚďĔĈçĔĕČčĝčĄČúĖĔČčĝøđ”Ăđ

ˆ™ŸšŒš˜—˜ƒ ƒŸŒ{ˆƒ‘˜ƒ ‡w’Š‹“ÍŒ‡•~“†Š“Íz“x™•‡š’‡Š“ “·µ¦¬ͺÁ͹»²º¯³º·¶²³§ͺÁs´¹ͻͻ¬ͺ Á |»¯͵²¬ͻµ·«Á³¬²Á…¸²³·²¶ͽ¶¨¬ͺÁ“ͭ Á“·µ¦¬ͺÁx·´¯·͵·µ¨¬ͺÁ³¬²Á˜ͽ͹·º¬͸¨¬ͺÁ“ͬ v·²‘Á¹½ÇÁ¯ “Ͷ Á‰·ͻµ³± ‡¾·¹½ÇÀ·¹¬Í©Àµ½ x Á‰¬͹¬µ¬¶¦¬ Áx Á|¬µ¬͹¨¶±ͺ ~¾½Ç²¯Á·¹ªÍ“»‘²¯  Á‰¬͹¬¿ͻ³·¼8 … Á|¬͹ºͻ±ͺ8  Á“Ͷ¹͹ºͶ±ͺ8


çöûîøêïøôòîïô÷÷ûêîç÷ñô÷ççĒĘČĕĈčĕđďČčāù”ĄČċĒĂĚďĊ“đĔĂĚďûğĒĚďĔĈçĔĕČčĝčĄČúĖĔČčĝøđ”Ăđ

ćđ“āĈĒĆĄĔĂĄē

Ĉćđ“ĀďĊē ĕĊē ”đĎĖ”ĎđčĝĕĊĕĄē ĕĊē ”ĄĒĀ“ąĄĔĊē Ą”đėĄĔĂĔĄ“Ĉ ďĄ ĘĚĒĂĔđĖ“Ĉ ĕĊď ”ĈĒČđĘā ĔĈ ĕĀĔĔĈĒČē ċĞĎĄčĈē čĄċĀďĄē “Ĉ ćČĄėđĒĈĕČčā ĎĈČĕđĖĒĆĂĄčĄČ”ĈĒČĈĘĝ“ĈďđôčĄċđĒČĔ“ĝēĕĚďđĒĂĚďĕĚďċĖĎÿčĚďĀĆČďĈ čĄĕÿ ĕĊď Ĉ”ĂĔčĈęā “Ąē ĔĕĊď ”ĈĒČđĘā đ”ĝĕĈ čĄČ Ĉďĕđ”ĂĔĄ“Ĉ ĔĖĆčĎĂĔĈČē

čĄČ Ą”đčĎĂĔĈČē “ĈĕĄĐĞ ĘĚĒČčğď ”đČđĕāĕĚď ôČ ĕĀĔĔĈĒČē ĄĖĕđĂ ċĞĎĄčĈē ĔĖĎĎĈČĕđĖĒĆđĞďĔĕĄ”ĎĄĂĔČĄĕđĖ0DVWHU3ODQĕđđ”đĂđĀĘĈČĔĕđď”ĖĒāďĄ ĕđĖ“ČĄČĔĘĖĒā”ĒĝċĈĔĊĆČĄĕĊ©ĎĈČĕđĖĒĆĂĄªĕĊē”ĈĒČđĘāēĔĕĄĈĖĒĞĕĈĒĄ ĝĒČĄĕĊē”ĝĎĊē

ì “ĈċđćđĎđĆĂĄ ”đĖ ĄčđĎđĖċāĔĄ“Ĉ ĔĕĊď ”ĒđĔĀĆĆČĔĊ ĕĊē ”ĄĒĀ“ąĄĔĊē ”ĈĒČĎĄ“ąÿďĈČ”đĎĎĄ”ĎÿĈ”Ă”Ĉ楓ĈĎĀĕĊē

.04

øđ ĕĈĎĈĖĕĄĂđ Ĉ”Ă”Ĉćđ ĕĊē ćČĈĒĈĞďĊĔāē “Ąē ĀĘĈČ ďĄ čÿďĈČ “Ĉ ĎĈ”ĕĀē ĄĒĘČĕĈčĕđďČčĀē Ĉ”ĈĐĈĒĆĄĔĂĈē ñĈĎĈĕāċĊčĈ Ċ “đĒėā čĄČ đČ ĎĈ”ĕđ“ĀĒĈČĈē đĒČĔ“ĀďĚď ďĀĚď čĈĎĖėğď ÷Ċ“ĈĂĄ ĕĄ đ”đĂĄ ċĈĚĒāĔĄ“Ĉ ĈďćČĄėĀĒđďĕĄ Ą”đćĝċĊčĄď ĔĈ “ĈĆĄĎĞĕĈĒĊ čĎÓĄčĄ “ĈćČÿėđĒĄĈčėĒĄĔĕČčÿ“ĀĔĄ

õĒĝčĈČĕĄČĆČĄ“ČĄ©ĄďđČĘĕāªćČĈĒĈĞďĊĔĊĈď ĀĘđĖ“ĈĕĊď”ĒĝċĈĔĊ凜ĒđĕĈĂďđĖ“Ĉ©ĎĞĔĈČēª“Ĉ čĄċđĎČčĝĕĊĕĄôČ”ĒđċĀĔĈČē“ĄēĔčČĄĆĒĄėđĞďĕĄČ ĔĈĔĘĀćČĄčĄČĔčĂĕĔĄĘğĒĚď“ĈĎĈ”ĕđ“ĀĒĈČĄ÷Ĉ čÿċĈ”ĈĒÔĕĚĔĊ”ĈĒĄČĕĀĒĚĈ“ąÿċĖďĔĊĔĈĈ”ĝ“ĈďĊ ėÿĔĊċĄ©ėĚĕĂĔĈČªĄčĝ“Ċ”ĈĒČĔĔĝĕĈĒđĕĊćĀĔ“Ċ ĕĚďčĄĕĈĖċĞďĔĈĚď”đĖ”ĒđĕĈĂďđĖ“Ĉ

ΖΑΠΠΕΙΟ ΛΟΦΟΣ ΑΡ∆ΗΤΤΟΥ

õĒđĘĚĒğďĕĄē ĔĈ “ĈĆĄĎĞĕĈĒĊ čĎÓĄčĄ Ĉ”ĈĐĈĒĆĄĔĂĄē ĄĐČđĎđĆāĔĄ“Ĉ ĕĊď ĄĒĕČĝĕĊĕĄ ĕđĖ Ė”ÿĒĘđďĕđē čĕĊĒČĄčđĞ ĈĐđ ”ĎČĔ“đĞ čĄČ Ą”đėĄĔĂĔĄ“Ĉ ”đČĄ čĈĎĞėĊ ĈĆčĄĕĄĔĕÿĔĈČē ċĄ ćČĄĕĊĒĊċđĞďčĄČ”đČĄċĄĄ”đ“ĄčĒĖďċđĞďïĄĕĄĒĆāĔĄ“ĈĈ”ĂĔĊē ”ĈĒČėĒÿĐĈČē čĄČ ĕĈĘďĊĕÿ ĝĒČĄ “Ĉ Ĕčđ”ĝ ďĄ čĄĕĄ”đĎĈ“āĔđĖ“Ĉ ĕđď čĄĕĄčĈĒ“ĄĕČĔ“ĝ ĕĊē ”ĈĒČđĘāē ñĈĕÿ ĕĊď Ą”ĈĎĈĖċĀĒĚĔĊ ĘğĒđĖ ”ĒđĘĚĒāĔĄ“Ĉ ĔĈ ĔĖďđĎČčā ĕđ”ČĄčā Ĉ”ĈĐĈĒĆĄĔĂĄ “Ĉ ąÿĔĊ ĔĖĆčĈčĒȓĀďĈē ĔĘĈćČĄĔĕČčĀē ĄĒĘĀē ïĞĒČĄ Ĉ”ČćĂĚĐā “Ąē āĕĄď Ċ ĈďĔ̓ÿĕĚĔĊ ĕĚď ĎĈČĕđĖĒĆČğď ĔĈ ėĖĕĈ“ĀďĈē ”ĕĖĘğĔĈČē ĈćÿėđĖē đČ đ”đĂĈē ċĄ ĈďĂĔĘĖĄď ĕĊď ĄĂĔċĊĔĊ ĕđĖ ©ėĖĔČčđĞ ĕđ”ĂđĖªõĄĒÿĎĎĊĎĄĔĖďĕÿĐĄ“Ĉ“ČĄ©ĈĒĆĄĎĈČđċāčĊªĄ”ĝĖėĀēčĄČ ĖĎČčĝĕĊĕĈēĆȥ便”đćğĔđĖ“ĈĔĕČēĔĘĈćČĄĉĝ“ĈďĈēĈ”ČėÿďĈČĈē

ΘΥΛΑΚΑΣ 2

.03

ΘΥΛΑΚΑΣ 1

÷ĕĊ ĔĖďĀĘĈČĄ ćČĈĒĈĖďāĔĄ“Ĉ ĕĊ ċĀĔĊ ĕĊē ©ďĊĔĂćĄēª “Ąē Ĕĕđď ČĔĕĝ ĕĊē ”ĝĎĊē ïĄĕĄĔčĈĖÿĔĄ“Ĉ ĘÿĒĕĈē ćČčĕĞĚď čĖčĎđėđĒĂĄē čĄČ ĎĈČĕđĖĒĆČğď ĕđĖ ĈĖĒĞĕĈĒđĖ ĘğĒđĖ ÷ĘĈćČÿĔĄ“Ĉ ĕČē ”ĒđĔąÿĔĈČē ĔĕĊď ”ĈĒČđĘā ćČĄčĒĂĈ ”đČĝĕĊĕĈē ĔĕđĖē ”ĈĒČ “ĈĕĒČčđĞē ćĒĝ“đĖē čĄČ ĄďĄĔĘĈćČÿĔĄ“Ĉ ĕĊď ”đĒĈĂĄ ĕĚď “ĀĔĚď “ĄĉČčāē “ĈĕĄėđĒÿē õĄĒÿĎĎĊĎĄ Ą”đėĄĔĂĔĄ“Ĉ ĕČē ĎĈČĕđĖĒĆĂĈē ”Ēđē ĘĚĒđċĀĕĊĔĊ õĒđĔ”ĄċāĔĄ“Ĉ ďĄ ©ćđĞ“Ĉª ĕĊď ”ĄĒĀ“ąĄĔā “ĄēĈďĕĄĆ“ĀďĊĔĈĀďĄĔĞďċĈĕđĄĔĕČčĝ”ĎĀƓĄĎĈČĕđĖĒĆČğď÷ĕĄ ”ĎĄĂĔČĄ ĕĊē ”ĒđĔ”ÿċĈČĄē ĄĖĕāē ĄďĄĕĒĀĐĄ“Ĉ Ĕĕđ ”ĒĝĆĒĄ““Ą Ĉďđ”đĂĊĔĊēĄĒĘĄČđĎđĆČčğďĘğĒĚďčĄČĕđ©ĒĝĎđª”đĖĄďĄĎÿ“ąĄďĈ Ċ”ĈĒČđĘāĕđĖôĎĖ“”ĈĂđĖ“ĈąÿĔĊĕČē”ĒđċĀĔĈČēĕĚďĔĖďĕĄčĕğď ĕđĖ

ΘΥΛΑΚΑΣ 3

.02

ΕΘΝΙΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

çĒĘČčÿ”ĒđĔĈĆĆĂĔĄ“ĈĕĊď”ĈĒČđĘā”ĄĒĀ“ąĄĔĊēčĄČ©čĄĕĄĔčĈĖÿ ĔĄ“ĈªĀďĄĘÿĒĕĊ©ĘĚĒČčğď”đČđĕāĕĚďªąĄĔČĔ“ĀďđČĔĕđ©ąĎĀ““Ą ĕđĖ”ĈĉđЪğĔĄ“ĈĀĕĔČĀ“ėĄĔĊĔĕđ”ğēđ”Ĉĉĝē©ėĕÿďĈČªĔĕđ ĘğĒđčĄČ“Ĉ”đČĝďĕĒĝ”đĕđď©ĄďĕČĎĄ“ąÿďĈĕĄČªìąČďĕĈđĔčĝ”ĊĔĊ ĕđĖ ”ĈĒȔÿĕđĖ ”ĒĄĆ“Ąĕđ”đČāċĊčĈ ”ÿďĚ ĔĈ ”đćāĎĄĕđ ĈĂĘĄ“Ĉ ĕĊćĖďĄĕĝĕĊĕĄďĄĄďĕČĎĊėċđĞ“ĈĄ”ĝ©”ĒğĕđĘĀĒČªĕĊćĖĔčđĎĂĄ ”ĒđĔ”ĀĎĄĔĊēĕđĖĘğĒđĖ“Ĉĕđ“ĀĔđĄĖĕĝ

ΘΥΛΑΚΑΣ 4

.01

íùðçïç÷ õĈĒČđĘāôĎĖ“”ĈĂđĖ ÷ĞďćĈĔĊ“ĈČđďçĒĈđ”ĄĆĂĕđĖ íùðçïç÷ çċĎĊĕČčĀēêĆčĄĕĄĔĕÿĔĈČē õĄĎĄČđĘĒČĔĕČĄďČčāèĄĔČĎČčā íùðçïç÷ õĈĒČđĘāïđĂĕĊēîĎČĔđĞ õĒđĀčĕĄĔĊ”ĒđēèĄĔãĎĆĄē õðçòççõôøìòõö—øìèîòøêô÷ïôõì÷ì çĖĕāĊćČĄČĔċĊĕČčāĄĒĘČčā”ĒđĔĀĆĆČĔĊđĎđčĎĊĒğċĊčĈ “ĈĕĊĔĞďĕĄĐĊĈďĝēĘÿĒĕĊ©ĘĚĒČčğď”đČđĕāĕĚďªç”ĝĕĊď ”ĒğĕĊĔĕČƓāĈĔĕČÿĔĄ“ĈĔĕđď”ĈĉĝčĄČĕđď”đćĊĎÿĕĊđ đ”đĂđēćČčĄČđĞĕĄČĕđĘğĒđĕđĖĔĈ“ČĄĄėČĎĝĐĈďĊ”ĝĎĊôČ ”ĄĒĄĕĊĒāĔĈČē“Ąē“ĈĕđĖĔČğċĊčĄďĔĈĔĘĈćČĄĔ“ĀďđĘğĒđ “ĈĒČčÿĈ”Ă”Ĉ楓ĈĎĀĕĊē“Ĉĕÿ

íùðçïç÷ õĈĒČđĘāõĄĒČĎĂĔČĚďçĒĘĄČđĕāĕĚď


çöûîøêïøôòîïô÷÷ûêîç÷ñô÷ççĒĘČĕĈčĕđďČčāù”ĄČċĒĂĚďĊ“đĔĂĚďûğĒĚďĔĈçĔĕČčĝčĄČúĖĔČčĝøđ”Ăđ

ûçöøì÷õôîôøìø—ò õĒĝčĈČĕĄČĆČĄĕđĘÿĒĕĊ ”đĖ”ĒđĀčĖęĈ“Ĉĕÿ ĕĊď”ĒğĕĊĈ”ĂĔčĈęĊ ąČďĕĈđĔčĝ”ĊĔĊĕĊē ”ĈĒČđĘāē”ĄĒĀ“ąĄĔĊē ČĄėĄĂďđďĕĄČĐĈčÿċĄĒĄ đČ”ĒđċĀĔĈČē“ĄēčĄČ ĕĄĔĊ“ĈĂĄĔĕĄđ”đĂĄ Ĉ”ČĎĀĐĄ“ĈďĄĈĔĕČÿĔđĖ“Ĉ ĕđĈďćČĄėĀĒđď“Ąē


รงรถรปรฎรธรชรฏรธรดรฒรฎรฏรดรทรทรปรชยรฎรงรทรฑรดรทรงรงฤ’ฤ˜ฤŒฤ•ฤˆฤฤ•ฤ‘ฤฤŒฤฤรนย”ฤ„ฤŒฤ‹ฤ’ฤ‚ฤšฤยฤŠย“ฤ‘ฤ”ฤ‚ฤšฤรปฤŸฤ’ฤšฤฤ”ฤˆรงฤ”ฤ•ฤŒฤฤฤฤ„ฤŒรบฤ–ฤ”ฤŒฤฤรธฤ‘ย”ฤ‚ฤ‘

22, 60, 200, 550 2, 4, 10, 11

25, 26, 27

100, 200

200, 203, 204, 221 408, 419, 732, 815 601, 603, 608, 622 3, 7, 8, 13

103, 106, 108, 111 126, 135, 136, 155 206, 208, 237, 856 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12

550, 209, 90 2, 4, 10 , 11

2, 4, 11

230

103, 106, 108, 111 126, 135, 136, 155 206, 208, 237, 856

1, 2, 90, 550 2, 4, 10, 11

209 2, 4, 11

รทรนรฉรฏรดรฎรฒย—รฒรฎรงรฏรชรทรทรนรฒยรชรทรชรฎรท รฐรชย—รบรดรถรชรฎรง รธรถรดรฐรฐรชรฎ รชรญรชรฐ รฌรฐรตรงรต)

รตรฌรฉรฌรนย”ฤ‘ฤ–ฤ’ฤ†ฤˆฤ‚ฤ‘รนย”ฤ‘ฤ‡ฤ‘ย“ฤŸฤ รฑฤˆฤ•ฤ„ฤ—ฤ‘ฤ’ฤŸฤฤฤ„ฤŒยฤŒฤฤ•ฤžฤšฤ >รนรนรฑย@ รชรฒรฌรฑรชรถย—รทรฌ

รธรถรงรฑรฉรถรงรฑรฑรชรท รธรถรงรฑรงรช

รฑรชรธรถรดรฉรถรงรฑรฑรฌ รงรธรธรฎรฏรดรฑรชรธรถรดรงรช

รฑรชรธรถรดรฉรถรงรฑรฑรฌ รงรธรธรฎรฏรดรฑรชรธรถรดรงรช

รฌรฐรทรฎยรฌรถรดยรถรดรฑรดรท รงรธรธรฎรฏรดรฑรชรธรถรดรงรช

106, 126, 135, 136

103, 108, 111, 155 206, 208, 237, 856

รตรดยรฌรฐรงรธรดยรถรดรฑรดรท

[m]

50

0

100


çöûîøêïøôòîïô÷÷ûêîç÷ñô÷ççĒĘČĕĈčĕđďČčāù”ĄČċĒĂĚďĊ“đĔĂĚďûğĒĚďĔĈçĔĕČčĝčĄČúĖĔČčĝøđ”Ăđ

”ĒđĔąÿĔĈČē çĔ”Ąĉĝ“ĈďđČ ĕđ ĔĘĀćČđ ĕĊē Ĉďđ”đĂĊĔĊē čĄĕĄĔĕāĔĄ“Ĉ ĕĊ ĎĈĚėĝĒđèĄĔČĎĂĔĔĊēãĎĆĄēĀďĄďĈĖĒĞ”ĈĉĝćĒđ“đĈďćČÿ“ĈĔđ ĘğĒđ ĔĖďćĀĈČ ĕđď ĄĒĘĄČđĎđĆČčĝ ĘğĒđĖ ĕđĖ ôĎĖ“”ČĈĂđĖ “Ĉ ĕđ ëÿ””ĈČđĕđõĄďĄċĊďĄěčĝ÷ĕÿćČđčĄČĕĊČđďĖĔĂđĖçĒĈđ”ĄĆĂĕđĖ ÷ĈĈ”ĝ“ĈďĊėÿĔĊċĄ“”đĒđĞĔĈ凜ĒĄĆ“Ąĕđ”đČĊċĈĂčĄČĔĞďćĈĔā ĕĊē“ĈĕđĎĝėđĕđĖçĒćĊĕĕđĞ“ĀĔĚ”ĈĉđĆĀėĖĒĄē

.06

.03

.04

.05

Ýåçèçáßêß ÚéîÚáçãçÜáâ•åî•é•å

.02

.01

.03

.02

.04

.01 .02 .03 .04 .05 .06

çĒćĊĕĕĝē÷ĕÿćČđñĈĕēôĎĖ“”ČĈĂđ ñĄčĒĖĆČÿďďĊçčĒĝ”đĎĊúČĎđ”ÿ””đĖ çĒĘĄĂĄçĆđĒÿö̓ĄěčāçĆđĒÿ íĊĔĈĂđïĈĒĄ“ĈČčĝéčÿĉČ ñĈĕĄĐđĖĒĆĈĂđçčĄćĊ“ĂĄõĎÿĕĚďđē ꓔđĒČčĝøĒĂĆĚďđñđďĄĔĕĊĒÿčČ

.01

øĄĕđĖĒČĔĕČčÿ”đĞϓĄďĄ”đ“ĄčĒĞďđďĕĄČčĄČĈ”ČĎĀĆĈĕĄČďĄĔĕĄċ“ĈĞđĖďĔĕđđĒĆĄď̓Āďđ Ė”ĝĆĈČđ”ÿĒčČďĆčĕĊēđćđĞöČĉÿĒĊñĈĕđďĕĒĝ”đĄĖĕĝđČĈ”ČĔčĀ”ĕĈē”ĈĒďđĞ凜ĝĕđ ĆĈČĕđďČčĝĔĞ“”ĎĈƓĄ“đĖĔĈĂĚď èĖĉĄďĕČďĝõđĎĈ“Ččĝ÷ĞĆĘĒđďĊēøĀĘďĊē ĕđõĒđĈćĒČčĝ ñĀĆĄĒđčĄČĕđďêċďČčĝïā”đğĔ”đĖďĄėĕÿĔđĖďĔĕĊćČĈĖĒĖ“ĀďĊ©”ĎĄĕĈĂĄª”ĎĊĒđėĝĒĊĔĊē Ĉ”ĂĕĊēèĄĔãĎĆĄē øđ ĕĒĄ“ čĄČ ĕđ ĕĒĝĎĎĈě ”ĄĒĄ“ĀďđĖď ĔĕĊď ”ĈĉđćĒđ“Ċ“ĀďĊ đćĝ “Ĉ “ČĄ ćČĄėđĒđ”đĂĊĔĊ øđ ĕĒĄ“ ĊĎĈčĕĒđćđĕĈĂĕĄČ Ą”ĝ ĕČē ĒÿĆĈē ĕđĖ čĄČ ĕđ ĕĒĝĎĎĈě Ą”ĝ ĕĄ Ė”ÿĒĘđďĕĄ čĄĎğćČĄ ûĒĊĔȓđ”đČđĞďĕČēĂćČĈēćĞđĎĚĒĂćĈēćČĀĎĈĖĔĊē “ĂĄĄďÿčĄĕĈĞċĖďĔĊ ğĔĕĈďĄćČĈĖčđĎĞďĈĕĄČ ĊĔĖ“”ĝĒĈĖĔāĕđĖē“ĈĕĊďĈĎÿĘČĔĕĊĔ”ĄĕÿĎĊĘğĒđĖìčđČďāĕđĖēĔĕÿĔĊ>ĕĒĄ“ĕĒĝĎĎĈě @ ĀĘĈČ ĘĚĒđċĈĕĊċĈĂ ĔĈ Ĉ”Ąėā “Ĉ ĕĊď ©”ĎĄĕĈĂĄª ”ĎĊĒđėĝĒĊĔĊē Ċ đ”đĂĄ ĈĂďĄČ Ċ ąĝĒĈČĄĈĂĔđćđēĕĊē”ĈĒČđĘāē”ĄĒĀ“ąĄĔĊē

÷ĕĄ”ĎĄĂĔČĄĕđĖĀĒĆđĖĕĊēêďđ”đĂĊĔĊēĕĚďçĒĘĄČđĎđĆČčğďûğĒĚď ĕĊēçċāďĄē”ĒđąĎĀ”ĈĕĄČĊćČĄĔĞďćĈĔĊĕĚďĘğĒĚďĄĖĕğď“Ĉ ”ĈĉđćĒĝ“đĖē”đĖĄĒĘĂĉđďĕĄēĄ”ĝĕđõĄďĄċĊďĄěčĝ÷ĕÿćČđėċÿďđĖď “ĀĘĒČĕđéčÿĉČčĄČ”ĒđĘĚĒđĞďĔĕđ”Ēğĕđĕ“ā“ĄĕĊēîĈĒÿēôćđĞ Ĉďđ”đČğďĕĄēĔĈĀďĄĈďČĄĂđ”ĎĀƓĄ“ĈĀĐČĈďĝĕĊĕĈēĄĒĘĄČđĎđĆČčğď ĘğĒĚď ìćĊ“ČđĖĒĆĂĄĕđĖĈďČĄĂđĖçĒĘĄČđĎđĆČčđĞõÿĒčđĖĖ”āĒĐĈĕđĄďĕČčĈÓĈďđ ”ĒđĕÿĔĈĚďāćĊ”ĒČ凜ĝĕđď”ĝĎĈ“đ“Ĉĕÿĝ“ĚēĕđĈďĕÿĘċĊčĈĔĕđ ”ĎĄĂĔČđĕđĖöĖċ“ČĔĕČčđĞ÷ĘĈćĂđĖĕĊēçċāďĄē

ì ćČĄćĒđ“ā ĕĚď ”đćĊĎÿĕĚď ĐĈčČďÿ Ą”ĝ ĕĊď ĄėĈĕĊĒĂĄ ĔĕĊď ćČĈĖĒĖ“ĀďĊ ©”ĎĄĕĈĂĄª øđ ”đćāĎĄĕđ ©“”ĄĂďĈČª ĔĕĊ ČđďĖĔĂđĖ çĒĈđ”ĄĆĂĕđĖ čĄČ ėĕÿďĈČ Ěē ĕđ éčÿĉČ ćĂĘĚē ďĄ ćČĄĔĕĄĖĒĚċĈĂ “Ĉ ĄĖĕđčĂďĊĕđ ì ”ĈĒČđĘā ”ĄĒĀ“ąĄĔĊē “ĈĕĄĕĒĀ”ĈĕĄČ ĔĈ ©”ĞĎĊ ĈČĔĝćđĖªĕđĖđČčđĎđĆČčđĞĄĖĕđĞ“ĀĔđĖĔĕđďčĈďĕĒČčĝĄĔĕČčĝČĔĕĝĄ”đĕĈĎĈĂ”ĎĀđď ČĔĝĕȓđ“ĀĔđ“ĈĕĄėđĒÿēĝĘČćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄĈĎĈĞċĈĒđĖĘĒĝďđĖ éČĄ ďĄ ĈĐĖ”ĊĒĈĕĊċĈĂ Ċ ÿ“ĈĔĊ ”ĒĝĔąĄĔĊ ĕĚď čĄĕđĂčĚď ĕđĖ õĄĆčĒĄĕĂđĖ ĔĕĊď ”ĈĒČđĘā ”ĄĒĀ“ąĄĔĊē đĒĆĄďğĔĄ“Ĉ ĕđď ”ĄĒĄ“ĈĎĊ“Āďđ ĄĒĘĄČđĎđĆČčĝ ĘğĒđ ĕĊēçĆĒđĕĀĒĄēçĒĕĀ“ČćđēčĄČ”ĒđĔċĀĔĄ“ĈĖ”ĝĆĈČĄćČÿąĄĔĊìćČÿąĄĔĊĄĖĕā ĔĖďćĀĈČĕđďĄĒĘĄČđĎđĆČčĝĘğĒđ“ĈĕĊďĄďĄĕđĎČčāĈĂĔđćđøĄ”ĈĉđćĒĝ“ČĄĈ”Ă ĕĊē èĄĔ ïĚďĔĕĄďĕĂďđĖ ćČĈĖĒĞďđďĕĄČ čĄČ ėČĎđĐĈďđĞď ÿĎĎĊ “ČĄ čđČďā ĔĕÿĔĊ >ĕĒĄ“ ĕĒĝĎĎĈě ĄĔĕČčĝ ĎĈĚėđĒĈĂđ @ Ĉďğ đćĊĆđĞď čĄČ ĄĖĕÿĔĕĊďĄďĄĕđĎČčāĈĂĔđćđ

ç”ĝĕČēĀĐČ“ĈĎĀĕĈē”đĖĈĂĘĄďĄďĄĕĈċĈĂ”ĒČ凜ĝĕđĆČĄČĔÿĒČċ“Ą ĕ“ā“ĄĕĄĕđĖĔĖďđĎČčđĞçĒĘĄČđĎđĆČčđĞûğĒđĖĀĘĈČ”ĒĄĆ“Ąĕđ”đČĊċĈĂĊ čĄĕĄĔčĈĖā“ĈĆÿĎđĖĕ“ā“ĄĕđēĄĖĕāēĕĊēćČĄćĒđ“āēĝ”ĚēĊČđďĖĔĂđĖ çĒĈđ”ĄĆĂĕđĖĊç”đĔĕĝĎđĖõĄĞĎđĖĊêĒ“đĞĊçćĒČĄďđĞ .05

.06

êĂďĄČ”ĒđėĄďāēĊĔĊ“ĄĔĂĄĄĖĕđĞĕđĖĔĘĈćĂđĖ”đĖĝĕĄďđĎđčĎĊĒĚċĈĂċĄ ĄďĄćĈĂĐĈČ“ĈĆÿĎđ“ĀĒđēĕĊēîĔĕđĒČčāēõĝĎĊēčĄċğēčĄČĕČēĔĘĀĔĈČēĕđĖ ČĔĕđĒČčđĞčĄČĕđĖĔĞĆĘĒđďđĖ”đĎĈđćđ“ČčđĞČĔĕđĞ

÷ĕĄ”ĎĄĂĔČĄĕĊēêďđ”đĂĊĔĊēĕĚďçĒĘĄČđĎđĆČčğďûğĒĚďĕĊē çċāďĄē”ĒđąĎĀ”ĈĕĄČĊ”ĈĉđćĒĝ“ĊĔĊĕĊēĎĈĚėĝĒđĖèĄĔČĎĂĔĔĊē ãĎĆĄēĄ”ĝĕđõĄďĄċĊďĄěčĝ÷ĕÿćČđĀĚēĕĊďĎĈĚėĝĒđ瓡ĎĂĄēčĄČ Ĉ”Ĉ“ąÿĔĈČēĔĕđďĘğĒđĕđĖôĎĖ“”ČĈĂđĖ

ì ďĝĕČĄ ĈĂĔđćđē ĈĐĖ”ĊĒĈĕĈĂ ĝĔđĖē ėĕÿďđĖď ĔĕĊď ”ĈĒČđĘā ”ĄĒĀ“ąĄĔĊē Ą”ĝ ĕČē ĎĈĚėĝĒđĖē ïĄĎČĒĒĝĊē čĄČ èđĖĎȡƓĀďĊē ôČ ćČĄąÿĔĈČē ”Ĉĉğď đĒĆĄďğďđďĕĄČ čĄČ ĔĖďćĖÿĉđďĕĄČ “Ĉ ćČĄąÿĔĈČē ”đćĊĎÿĕĚď ÷Ĉ “ČčĒā Ą”ĝĔĕĄĔĊąĒĂĔčĈĕĄČ“ČĄĄčĝ“ĊĔĕÿĔĊ>ĄĔĕČčĝĎĈĚėđĒĈĂđ @ ôČćČĄćĒđ“ĀēĔĕđĈĔĚĕĈĒČčĝĕĊē”ĈĒČđĘāē”ĄĒĀ“ąĄĔĊēđĒĆĄďğďđďĕĄČ ĔĈ ćĞ𠹥ĔČčđĞē ÿĐđďĈē ąđĒĒÿ ďĝĕđĖ čĄČ ĄďĄĕđĎāē ćĞĔĊē ôČ ÿĐđďĈē ĄĖĕđĂ ĈĂďĄČ ĕĈċĎĄĔ“ĀďđČ čĄČ ĀĘđĖď ćČĄąĄċ“ĂĔĈČē ĖĎČčğď ”đČđĕāĕĚďğĔĕĈ肋ĊćĂďđĖď©ėđĒ“ĄĎČĔĕČčāªĄĂĔċĊĔĊ çĖĕĝďđ“Ĉē”ĒđĔąÿĔĈČēĀĘđĖďĕđčđĎĖ“ąĊĕāĒČđđďĄĝēĕĊēçĆĂĄē úĚĕĈČďāēĊ”ĈĒČđĘāõĄĒČĎĂĔČĚďçĒĘĄČđĕāĕĚďčĄČĊ”ĈĒČđĘāĕđĖ ôĎĖ“”ĈĂđĖ


çöûîøêïøôòîïô÷÷ûêîç÷ñô÷ççĒĘČĕĈčĕđďČčāù”ĄČċĒĂĚďĊ“đĔĂĚďûğĒĚďĔĈçĔĕČčĝčĄČúĖĔČčĝøđ”Ăđ

êĂĔđćđēõĈĒČđĘāē çĖĕĝďđ“ĊõĒĝĔąĄĔĊ èĄĔČčđĂÞĐđďĈē õĎÿĕ̓Ą©õĎĄĕĈĂĄª


รงรถรปรฎรธรชรฏรธรดรฒรฎรฏรดรทรทรปรชยรฎรงรทรฑรดรทรงรงฤ’ฤ˜ฤŒฤ•ฤˆฤฤ•ฤ‘ฤฤŒฤฤรนย”ฤ„ฤŒฤ‹ฤ’ฤ‚ฤšฤยฤŠย“ฤ‘ฤ”ฤ‚ฤšฤรปฤŸฤ’ฤšฤฤ”ฤˆรงฤ”ฤ•ฤŒฤฤฤฤ„ฤŒรบฤ–ฤ”ฤŒฤฤรธฤ‘ย”ฤ‚ฤ‘

รฐรชรฎรธรดรนรถรฉรฎรชรทรชรนรถรนรธรชรถรดรนรปย—รถรดรน รฏรงรธรดรฎรฏรฎรง

รตรฌรฉรฌรทฤžฤฤ‹ฤˆฤ”ฤŠรทฤ•ฤ‘ฤŒฤ˜ฤˆฤ‚ฤšฤ ยฤย“ฤ‘ฤ–รงฤ‹ฤŠฤฤ„ฤ‚ฤšฤ>ยรง@ รชรฒรฌรฑรชรถย—รทรฌ

รธรดรตรฎรฏรดรฏรชรฒรธรถรด รฏรชรฒรธรถรดรตรดรฐรฌรท รฏรดรฎรฒย—รฒรฎรฏรฌรนรตรดยรดรฑรฌ รตรดรฐรฎรธรฎรทรฑรดรท รตรถรงรทรฎรฒรดรชรฐรชรนรญรชรถรดรฎรปย—รถรดรฎ รตรชรถรฎรดรปรฌรตรงรถรชรฑรจรงรทรฌรท

[m]

50

0

100


01

ΖΑΠΠΕΙΟ

ΕΘΝΙΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

çöûîøêïøôòîïô÷÷ûêîç÷ñô÷ççĒĘČĕĈčĕđďČčāù”ĄČċĒĂĚďĊ“đĔĂĚďûğĒĚďĔĈçĔĕČčĝčĄČúĖĔČčĝøđ”Ăđ

02

:¡< :¢<

03

04

05

:¤<

:§<

06

ΛΟΦΟΣ ΑΡ∆ΗΤΤΟΥ

07


ĎĈČĕđĖĒĆĂĄ ì”ĄĒĀ“ąĄĔĊćĈďċĄ”ĒĀ”ĈČĄ”ĎğēďĄćČĄ“đĒėğďĈČĀ凜ĄĒĄ“ĈĎĊ“ĀďđčĄČċĒĄĖĔĄĕČčĝĖ”ĄĂċĒČđĘğĒđíĄ ”ĒĀ”ĈČďĄĕđĖĄ”đćĂćĈČĎĈČĕđĖĒĆČčĝ”ĈĒČĈĘĝ“ĈďđñĈĕđďĕĒĝ”đĄĖĕĝĈĐĄĔėĄĎĂĉĈĕĄČĊĉĚĕČčĝĕĊĕĄĕđĖĘğĒđĖ čĄČđĒĆĄďğďđďĕĄČ“ČčĒĝĕĈĒĈēċĈ“ĄĕČčĀē”ĈĒČđĘĀē“ĈĐĈĘĚĒČĔĕĀē”đČĝĕĊĕĈē çĖĕĝĔĈ術á”ĈĒÔĕĚĔĊćĈďĔĊ“ĄĂďĈČĝĕČĖ”ÿĒĘĈČ“đďđĔā“ĄďĕĊĄďĕČĔĕđČĘĂĄĘğĒđĖčĄČćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄēô ąĄċ“ĝēćČĄ“ĝĒėĚĔĊēĈĂďĄČĕĀĕđČđēğĔĕĈďĄćĂďĈĕĄČĊćĖďĄĕĝĕĊĕĄĄďÿ”ĕĖĐĊē”đĎĎĄ”ĎğďčĄČćČĄėđĒĈĕČčğď ĈčćĊĎğĔĈĚďćĒ̓ĀďĚďĕĖĘĄĂĚďđĒĆĄď̓ĀďĚďĔĖďĄďĕāĔĈĚďčĄČĔĖĎĎđĆČčğďĄĕđ“ČčğďćĒÿĔĈĚď

01

÷ìñêîôõðìöôúôöì÷ì÷ ì ĔĖďĈĘğē “ĈĕĄąĄĎĎĝ“ĈďĊ đċĝďĊ ”ĎĊĒđėĝĒĊĔĊē ©ćĂďĈČª ĕđ ĘĄĒĄčĕāĒĄ ĕđĖ “ĈĕĄąĄĎĎĝ“ĈďđĖ ćĖČčđĞ ĔĕĊď ”ĎĄĕĈĂĄ Ĉ”Ă ĕĊē èĄĔČĎĂĔĔĊē ãĎĆĄē ĈďĊ“ĈĒğďĈČ ĆČĄ ĕđ ©øĂ ÷Ė“ąĄĂďĈČ øğĒĄª čĄČ ”ĒđąÿĎĎĈČĈďĄĎĎĄĔĔĝ“ĈďĈēęĊėČĄčĀēĄ”ĈČčđďĂĔĈČē

02

çúêøìöîçõôìðçø—ò ÷ĕđĔĊ“ĈĂđĄĖĕĝ“”đĒĈĂčĄďĈĂēďĄĈďđČčČÿĔĈČĀ凜đćāĎĄĕđāďĄĔĕĄċ“ĈĞĔĈČĕđČćČĚĕČčāēĘĒāĔĊē ”đćāĎĄĕĝĕđĖ“ĈĄĔėÿĎĈČĄìĄėĈĕĊĒĂĄąĒĂĔčĈĕĄČĔĈ©ĔĕĒĄĕĊĆČčāªĕđ”đċĈĔĂĄĔĈ”Ďÿĕ̓ĄĈ”ĂĕĊē ”ĈĉđćĒđ“Ċ“ĀďĊē đćđĞ èĄĔ ãĎĆĄē ğĔĕĈ ďĄ ĈĂďĄČ ĔĈ ÿ“ĈĔĊ ĔĖĔĘĀĕČĔĊ “Ĉ ĕđ ćĂčĕĖđ Ĉďđ”đĂĊĔĊē ĄĒĘĄČđĎđĆČčğď ĘğĒĚď čĄČ ĕČē ”đćĊĎĄĕđ”đĒĈĂĈē ”đĖ ”ĒđąĎĀ”đďĕĄČ ĔĕĊď ”ĈĒČđĘā ”ĄĒĀ“ąĄĔĊē ì ĔĖĆĆĀďĈČÿ ĕĊē “Ĉ ĕđ ĔĊ“ĈĂđ ”ĎĊĒđėĝĒĊĔĊē Ĉ”ČĕĒĀ”ĈČ ĔĕđĖē ĘĒāĔĕĈē ďĄ ĈďĊ“ĈĒğďđďĕĄČ ”ĒČď ĐĈčČďāĔđĖďĕĊąĝĎĕĄĕđĖēĆČĄĈďćČĄėĀĒđďĕĄćĒğ“ĈďĄĔĕĊď”ĝĎĊ

03

øôîûêîçïçððîøêûòîï—òöç÷ê—ò

04

ïêòøöîïìõðçøêîç

øĄ ĕđČĘĈĂĄ ċĄ “”đĒđĞĔĄď ďĄ Ą”đĕĈĎĀĔđĖď ”ĈćĂđ ĆČĄ ”đČčĂĎĈē čĄĎĎČĕĈĘďČčĀē ©ĈčĕđďğĔĈČēª ”đĖ ċĄĀćČďĄďĕđĔĕĂƓĄĕđĖ©”ĒđĔ̔ČčđЪĔĈ“ČĄčĄĕÿĕĄÿĎĎĄčđČďĝĘĒĊĔĕĊ”ĈĒČđĘāíĄ“”đĒđĞĔĈ 便”đĕĈĎĀĔĈČĆĎĖ”ĕČčāĈ”ČėÿďĈČĄĉĚĆĒĄėČčĝ術ąÿ©JUDIILWLZDOOªāĈĖĒĞ”ĄďĀĎđĆČĄĄďÿĒĕĊĔĊ ĈčċĈ“ÿĕĚďĂďĈĕĄČĀĕĔČĊćĖďĄĕĝĕĊĕĄĔĕđĖēĘĒāĔĕĈē凉ÿĎđĖďĕĊćČčāĕđĖēćĊ“ČđĖĒĆČčā©”ČďĈĎČÿª Ĕĕđ ĘğĒđ ÷Ċ“ĈČğďĈĕĄČ ĝĕČ ĕĄ ĕđČĘĈĂĄ ĈĂďĄČ ĔĘĈćČĄĔ“ĀďĄ ğĔĕĈ ĔĖďćĖĄĉĝ“ĈďĄ “Ĉ ćČĄ“đĒėğĔĈČē ĈćÿėđĖē數ĆĈďďđĞďĄĆčĄĎČĀēĔĕĄĔĊēª

õĒĝčĈČĕĄČĆČĄĔĊ“ĈĂđĔĖďÿďĕĊĔĊē”ĒđĔĄďĄĕđĎČĔ“đĞøĄ”ĒĄďāčĄČđĔĕĄċĈĒĝēĈĐđ”ĎČĔ“ĝēĕĊēĕĊď čĄċČĔĕÿČćĄďČčĝĔĊ“ĈĂđĔĕÿĔĊēøĀ“ďĈĕĄČĄ”ĝĕđďĕĈċĎĄĔ“ĀďđÿĐđďĄĕĚďčĄĎĎČĕĈĘďČčğďĕđČĘĈĂĚď đ”ĝĕĈċĄ“”đĒđĞĔĈ便”đĕĈĎĀĔĈČĀ數ĈĖĘÿĒČĔĕđª”Ďÿĕ̓ĄĝĕĄďĔĕđĘğĒđċĄ”ĒĄĆ“Ąĕđ”đČĈĂĕĄČ “ČĄĀčċĈĔĊ 05

êóêöçùõçîíöî—òö—ñêò—ò ìĐĞĎČďĊĈĐĀćĒĄċĄ“”đĒđĞĔĈďĄėČĎđĐĈďāĔĈČđĒĆĄď̓ĀďĈēāĕĖĘĄĂĈē“đĖĔČčĀēĘđĒđċĈĄĕĒČčĀē ćĒÿĔĈČēãĕĄďćĈ”ĄĒĄ“ĀďĈČćĂĘĚēĎĈČĕđĖĒĆĂĄĄ”đĕĈĎĈĂ“ČĄĈĖĘÿĒČĔĕĊĕđ”ČĄčāćČĄ“ĝĒėĚĔĊćĂĘĚē ”ĒđčĄċđĒČĔ“ĀďĊĘĒāĔĊĕĝ”đēĐĈčđĞĒĄĔĊēĔĕĄ”ĄĒČĎĂĔĔČĄ”ĒĄďā÷Ċ“ĈČğďĈĕĄČĝĕČđîòĕĊēçĆĂĄē úĚĕĈČďāēćČĄĕĊĒĈĂĄĖĕĝďđ“Ċ”ĒĝĔąĄĔĊ

06

çíðìøîïê÷êéïçøç÷øç÷êî÷ ôČ ĄďĄĔĘĈćČĄ“ĀďĈē ĄċĎĊĕČčĀē ĈĆčĄĕĄĔĕÿĔĈČē ćČĄĕĊĒđĞď ĕđ ĎĈČĕđĖĒĆČčĝ ĕđĖē ”ĈĒČĈĘĝ“Ĉďđ ĈďĕĄĆ“ĀďĈē ĔĈ ďĀĄ čĈĎĞėĊ ”đĖ ĈďĔ̓ĄĕğďđďĕĄČ Ĕĕđ ĀćĄėđē øĄ ćĀďćĒĄ ĕĄ đ”đĂĄ ĄėĄČĒĀċĊčĄď čĄĕÿĕĊćČĄ“ĝĒėĚĔĊĕĊēčđĂĕĊēĕđĖîĎČĔđĞ“ĈĕĄėĖĕĈĞđďĕĄČ”ÿďĚĔĕĄčĈĎĞėĊĄĖĕÿĈďČĔĘĞđďĕĄēĕĊď ĄĂĔċĊĔĊĕđĖ©ėĖĔČčđĞĕđ”ĂđĖªčĄČćĊ“ČđĖĒĆğďĕĄēďĀĈē”ĈĒČđĘĀē”ĈĒȔÿĕđĖčĄČĄďÿ”ĄĖĔĊēãĎĈēđČ ĄċĎĊĕČčĀēĈĆčĄĕĄĔĕÿĔĈČē©Ĉ”ČčđČďĚďđĞďª“ĈĖ”ĝĆĈČĈēĔĖďćĀĔĈČē :¡<́­¡£¸«³œ±©® :¢<Ìz©®«¨²¨Ì ́¯®¤¸³œ±©¡ :§<̇¬¥©²³žÌy¸Ý­¡²³œ±©® :¤<́¯®¤¸³œ±©¡Ì‡®¬¸Ý¢¨³¨±®¸

06

çòçüùïøìöîôõçöîðî÷î—òçöûçîôøìø—ò õĒĝčĈČĕĄČĆČĄ“ČĄĊ“ČĖ”ĄĂċĒČĄčĄĕĄĔčĈĖāćĂĘĚē©ąĄĒЪĈĐđ”ĎČĔ“ĝèĒĂĔčĈĕĄČĔĈÿ“ĈĔĊĔĘĀĔĊ“Ĉ ĕČēĄĒĘĄČĝĕĊĕĈēčĄČĄ”đĕĈĎĈĂĀ數ĈĖĘÿĒČĔĕđªĔĊ“ĈĂđĔĕÿĔĈČēĔĈčĄĕÿėĖĕđ”ĈĒČąÿĎĎđď


รงรถรปรฎรธรชรฏรธรดรฒรฎรฏรดรทรทรปรชยรฎรงรทรฑรดรทรงรงฤ’ฤ˜ฤŒฤ•ฤˆฤฤ•ฤ‘ฤฤŒฤฤรนย”ฤ„ฤŒฤ‹ฤ’ฤ‚ฤšฤยฤŠย“ฤ‘ฤ”ฤ‚ฤšฤรปฤŸฤ’ฤšฤฤ”ฤˆรงฤ”ฤ•ฤŒฤฤฤฤ„ฤŒรบฤ–ฤ”ฤŒฤฤรธฤ‘ย”ฤ‚ฤ‘ 84

83

82 81 80 79 78

77 76 75

74

73

72

71

73 74 75

78 79 80 76 77

81 82

70 69 68 67 66 65 64

รปรงรถรธรฌรท รนรผรดรฑรชรธรถรฎรฏย—รฒ รฏรงรฑรตรนรฐย—รฒ

[m]

25

0

50


çöûîøêïøôòîïô÷÷ûêîç÷ñô÷ççĒĘČĕĈčĕđďČčāù”ĄČċĒĂĚďĊ“đĔĂĚďûğĒĚďĔĈçĔĕČčĝčĄČúĖĔČčĝøđ”Ăđ

ċĞĎĄčĄē õêöîôûìôðùñõêîôù÷ùòê÷ìñêîôòù÷îôùçöêôõçéîøôù ì ĈĖĒĞĕĈĒĊ ”ĈĒČđĘā Ą”đĕĈĎĈĂ ĀďĄ ”ĄĎÓęĊĔĕđ ĕĊē îĔĕđĒĂĄē čĒĞąđďĕĄē ĔĕĄČĔĕđĒČčÿĕĊēĔĕĒğ“ĄĕĄćĈĂƓĄĕĄĉĚāēčĄČ”đĎČĕČĔ“đĞćČĄėđĒĈĕČčğď Ĉ”đĘğď Ą”ĝ ĕĊď ĄĒĘĄČĝĕĊĕĄ “ĀĘĒČ Ĕā“ĈĒĄ øđ ”ĎđĞĔČđ Ą”ĝċĈ“Ą ĄĒĘĄČđĎđĆČčğď ĘğĒĚď ”ĄĒĄ“ĀďĈČ Ĕā“ĈĒĄ ĄďđĒĆÿďĚĕđ čĄČ ćĞĔčđĎĄ Ĉ”ČĔčĀęȓđ ô ĄĔĕČčĝē ĈĐđ”ĎČĔ“ĝē ”đĖ ”ĈĒČąÿĎĎĈČ ĕČē ĄĒĘĄČĝĕĊĕĈē ćĈď ĀĘĈČ ĈďČĄĂĄ ĄČĔċĊĕČčāĈďğćĈďĖ”ÿĒĘđĖďćČĄćĒđ“ĀēĆČĄďĄĈďğĔđĖďĕĄċĒĄĞĔ“ĄĕĄ ĕĊē îĔĕđĒĂĄē ĔĈ ĀďĄ “ĈĆÿĎđ ”ĈĒÔĄĕđ ñĈ ĄĖĕĝď ĕđď ĕĒĝ”đ đ ĘğĒđē čĄĕĄčĈĒ“ĄĕĂĉĈĕĄČčĄČĊ”đĒĈĂĄĕđĖ”ĈĉđĞćĖĔĘĈĒĄĂďĈĕĄČ ôČ”ĈĒČėĒÿĐĈČēćĈďĈďČĔĘĞđĖď“ĝďđĕĊ凜đĔ”ĄĔ“ĄĕČčĝĕĊĕĄĕđĖĘğĒđĖ ĄĎĎÿ čĄČ ĕĊď ĄĂĔċĊĔĊ ©“đĖĔĈČđ”đĂĊĔĊēª ĕĚď ĄĒĘĄČđĕāĕĚď ì Ą”đčđ”ā ĕđĖēĄ”ĝĕĊď”ĝĎĊĕČēčĄċČĔĕÿ“đČĒĄĂĄčĈȓāĎČĄ“ČĄēÿĎĎĊēĈ”đĘāēćĈď Ą”đćĂćđďĕĄČĔĕĊĔĞĆĘĒđďĊčđČďĚďČčāĉĚā ì Ĉ”ČĎđĆā ”ĒĀ”ĈČ ďĄ ”ĄĒċĈĂ ÿ“ĈĔĄ íĄ ĄėāĔđĖ“Ĉ ĕĄ ĔĕĒğ“ĄĕĄ ĕĊē îĔĕđĒĂĄēďĄĔčđďĂĉđďĕĄČĄ”đčĎĈČĔ“Ā便”ĝėĄĒćČĀēĎĈĚėĝĒđĖēāċĄĕĄ ©ĄďđĂĐđĖ“ĈªĔĕĊď”ĝĎĊčĄČĕđĖēčĄĕđĂčđĖēĕĊē

øđ đ ĄĒĘĄČđĎđĆČčĝē ĘğĒđē ĕĚď ĔĕĊĎğď ĕđĖ ôĎĖ“”ĂđĖ Čĝē ÿďđČĐĈ ĕČē ”ĞĎĈē ĕđĖ ĆČĄ ďĄ ėČĎđĐĈďāĔĈČ ĀďĄ ćČĄėđĒĈĕČčĝ ćĒğ“Ĉďđ ĕĊ ©ñĖċĚćĈĂĄª ĕđĖ èĄĆĆĀĎĊ õĄ”ĄċĄďĄĔĂđĖ áĕĄď “ČĄ Ė”ĄĂċĒČĄ ĔĖďĄĖĎĂĄ ”đĖ ©ėğĕČĔĈª ĕđ ĘğĒđ ĕĊ ďĞĘĕĄ Ą”đćĂćđďĕÿē ĕđĖ “ČĄ ĄĔĖďāċČĔĕĊ ĆČĄ ĕĄ ĈĎĎĊďČčÿćĈćđ“ĀďĄĎĈČĕđĖĒĆĂĄ ê”ČĎĀĆđĖ“Ĉ凜ĒđĔċĀĔđĖ“Ĉ“ČĄĈėā“ĈĒĊčĄĕĄĔčĈĖā“ĈĕĈďĕ̓Ā凜ĄďČÿ”ĂĔĚĄ”ĝĕđòĄĝĕđĖ ôĎĖ“”ĂđĖČĝēøĊďĞĘĕĄ”ÿďĚĔĕĄ”ĄďČÿċĄ”ĒđąÿĎĎĈĕĄČđ”ĕČčĝĖĎČčĝčĄČđĎĝčĎĊĒđēđòĄĝēċĄ ©ĉĚďĕĄďĈĞĈČªõĒĝċĈĔā“ĄēĈĂďĄČ便ĖĐāĔđĖ“ĈĕĊďĈ”ČĔčĈęȓĝĕĊĕĄĕđĖĘğĒđĖčĄĕÿĕČēąĒĄćĖďĀē ğĒĈē”ĒđĕĈĂďđďĕĄēĀďĄčĄČďđĕđ“ČčĝċĀĄ“Ą 甡ĒĄĂĕĊĕĊ ”ĒđĜ”ĝċĈĔĊ ĈĂďĄČ ąĀąĄČĄ Ċ ĈĞčđĎĊ Ą”đĔĖďĄĒ“đĎĝĆĊĔĊ ĕĊē Ĉėā“ĈĒĊē ĄĖĕāē čĄĕĄĔčĈĖāēğĔĕĈ肋ĊďĄĎĎđČğďĈĕĄČđĞĕĈĔĕđĈĎÿĘČĔĕđđČĔĕđĒČčĝēĘĄĒĄčĕāĒĄēĕđĖòĄđĞì čĄĕĄĔčĈĖāċĄĕđ”đċĈĕĈĂĕĄČĔ”ÿďČĄčĄČċĄ”ĄĒĄ“ĀďĈČĆČĄĎĂĆđĔĕđĘğĒđ êĐđĒċđĎđĆĂĉđĖ“Ĉ Ĉ”ĂĔĊē ĕČē ”ĒđĔąÿĔĈČē Ĕĕđ ĘğĒđ ì ĄďĄĕđĎČčā ”ĒĝĔąĄĔĊ ĔĘĈĕĂĉĈĕĄČ “Ĉ ĕĊď đćĝ ČđďĖĔĂđĖ çĒĈđ”ĄĆĂĕđĖ Ċ đ”đĂĄ ”ĎĀđď ėĕÿďĈČ Ěē ”ĈĉĝćĒđ“đē “ĀĘĒČ ĕđď ĄĒĘĄČđĎđĆČčĝ ĘğĒđ õĒĝčĈČĕĄČ ĆČĄ ĄĖĕĝďđ“Ċ ”ĒĝĔąĄĔĊ Ċ đ”đĂĄ ĎĈČĕđĖĒĆĈĂ ĄďĈĐÿĒĕĊĕĄ Ą”ĝ ĕĊď Ė”ĝĎđȔĊ ”ĄĒĀ“ąĄĔĊ ìćĖĕČčā”ĒĝĔąĄĔĊąĒĂĔčĈĕĄČĔĈĈ”Ąėā“ĈĕĊ穀ϥĕĈĂĄª”ĎĊĒđėĝĒĊĔĊē÷Ĉ”ĈĒȔĕğĔĈČēĝ”đĖ đ ĄĒĘĄČđĎđĆČčĝē ĘğĒđē ĕđĖ ôĎĖ“”ĂđĖ ċĄ “ĈĕĄĕĒĀ”ĈĕĄČ ĔĈ ”ĈćĂđ ćĒ̓ĀďĚď “Ĉ ĕĊď ”ĒđĔċāčĊ ĕĊēĈėā“ĈĒĊēčĄĕĄĔčĈĖāē Ċ”ĒĝĔąĄĔĊĄĖĕāċĄĈĂďĄČĊčĞĒČĄčĄČĕđĔĊ“ĈĂđ”ĎĊĒđėĝĒĊĔĊē LQ IRSRLQW ċĄĎĈČĕđĖĒĆĈĂĚēĈčćđĕāĒČđĈČĔĊĕĊĒĂĚď

ôČćĞđ”ĒđĔąÿĔĈČēĔĖďćĀđďĕĄČĝ”ĚēėĄĂďĈĕĄČĔĕĊďĄĐđďđ“ĈĕĒČčāĕđ“ā “Ĉ“ĊĖĎđ”đČĊ“ĀďđĔĕđĀćĄėđēÿĐđďĄìĈ”ČĎđĆāĄĖĕāĀĘĈČďĄčÿďĈČ“Ĉ ĕĊćČĄėĞĎĄĐĊĕĚďĔĕĒ̓ÿĕĚďĕĊēČĔĕđĒĂĄēćĂĘĚēĄĖĕÿďĄčĄĕĄ”ďĂĆđďĕĄČ čÿĕĚĄ”ĝ“ČĄąĄĒČÿĈ”ČėÿďĈČĄ桔ĀćđĖøđ”ĄĕĊ“ĀďđĘğ“ĄčĖĒČĄĒĘĈĂĔĕđ ĘğĒđčĄČĊčĂďĊĔĊĕĚďĈ”ČĔčĈ”ĕğďćĈď”ĒđčĄċđĒĂĉĈĕĄČĄ”ĝĘĄĒÿĐĈČē


çöûîøêïøôòîïô÷÷ûêîç÷ñô÷ççĒĘČĕĈčĕđďČčāù”ĄČċĒĂĚďĊ“đĔĂĚďûğĒĚďĔĈçĔĕČčĝčĄČúĖĔČčĝøđ”Ăđ

ċĞĎĄčĄē çíðìøîïê÷êéïçøç÷øç÷êî÷õçðçîôûöî÷øîçòîïìèç÷îðîïì ô čĄĕĄčĈĒ“ĄĕČĔ“ĝē ĕđĖ ĘğĒđĖ ĈĂďĄČ Ĉ“ėĄďāē čĄČ ĔĕĊď ”ĈĒÔĕĚĔĊ ĕĚď ĄċĎĊĕČčğď ĈĆčĄĕĄĔĕÿĔĈĚď øĒĈČē ĈčĕĈĕĄ“ĀďđČ ”ĖĒāďĈē đ êċďČčĝē éĖ“ďĄĔĕČčĝē ÷ĞĎĎđĆđē ĕđ ïđĎĖ“ąĊĕāĒČđ čĄČ đ ã“ČĎđē çďĕČĔėĄĂĒČĔĊē ”ĈĒČėĒÿĔĔđďĕĄČ ©ĄďđĂĆđĖďª ĄĖĕĝďđ“Ĉē ĈČĔĝćđĖē čĄČ ©đĒċğďđĖďª ĐĈĘĚĒČĔĕÿčĕāĒČĄćČđĂčĊĔĊē ô ĈĐđ”ĎČĔ“ĝē Ċ ĄČĔċĊĕČčā ĕĚď čĕĊĒĂĚď čĄČ đČ ”ĒđĔąÿĔĈČē ĈĂďĄČ ĄďđĒĆÿďĚĕĈēì”ĄĒÿĎĎĊĎĊ”ĒđğċĊĔĊĕđĖĄĖĕđčČďāĕđĖĚēčĞĒČđĖ“ĀĔđĖ ”ĒĝĔąĄĔĊē ĔĕČē ĈĆčĄĕĄĔĕÿĔĈČē čĄĕĄďĄĎğďĈČ ĚėĀĎȓđ ĘğĒđ ĆČĄ ďĄ ĕđď “ĈĕĄąĄĎĎĈČĔĈ”ĈĒČđĘāĔĕÿċ“ĈĖĔĊē ÷ĕđď ã“ČĎđ çďĕČĔėĄĂĒČĔĊē đ đ”đĂđē čĄĕĄĎĄ“ąÿďĈČ ĕĊď čĒĂĔȓĊ ĆČĄ ĕĊ ĆĈĚĆĒĄėĂĄ ĕĊē ”ĈĒČđĘāē čĈďĕĒČčā ĉğďĊ ”ĄĒĄĕĊĒđĞďĕĄČ ėĄČďĝ“ĈďĄ ©ĈĎČĕČĔ“đЪ ôČ ąĄĒČĀē ”ĝĒĕĈē ĔėĒĄĆĂĉđĖď ĕđ ĘğĒđ ”ĈĒĂđĒĂĉđďĕĄē ĕĊ ĘĒāĔĊĕđĖĔĈĔĖďćĒđ“ĊĕĀēĈ”Ă”ĎĊĒ̓āñĈĕĊďĈĆčĄĕÿĔĕĄĔĊ“ČĄĕĝĔđ ©ČćČĚĕČčāēªĎĈČĕđĖĒĆĂĄēĔĕĊď©čĄĒćČÿªĕĊē”ĈĒČđĘāēĊĔĖďĈčĕČčĝĕĊĕÿĕĊē čĄĕĄĔĕĒĄĕĊĆĈĂĕĄČ ÷ĕČē ĈĆčĄĕĄĔĕÿĔĈČē ĕđĖ êċďČčđĞ éĖ“ďĄĔĕČčđĞ ÷ĖĎĎĝĆđĖ Ċ čĕĊĒČĄčā ćČÿĒċĒĚĔĊ ĈĂďĄČ Ą”đĔ”ĄĔ“ĄĕČčā ôČ čĄĕĄĔčĈĖĀē ĈĂďĄČ Ĉ”Ă ĕđ ”ĎĈĂĔĕđď ”ĒĝĘĈČĒĈē Ĉďğ Ċ ĔĖďĈĘāē ”ĒđĔċāčĊ čĈĎĖėğď ĀĘĈČ ©ĆĈďďāĔĈČª “ČĄ ĘĄğćĊ čĄĕÿĔĕĄĔĊ ì ”ĄĎĄČđĘĒČĔĕČĄďČčā ąĄĔČĎČčā ćÔϡ Ĕĕđ ĔĕĂąđ ćĈď ĄďĄćĈČčďĞĈĕĄČĎĝĆĚĈĆčĄĕÿĎĈČęĊēćĈďĈĂďĄČčĄďĈ”ČĔčĀęȓĊ øđïđĎĖ“ąĊĕāĒČđ©Ą”ĎğďĈČªąĒĄĘĂđďĈē”ĒĝĔąĄĔĊēĔĈèĄĔČĎĂĔĔĊēãĎĆĄē čĄČèĄĔČĎĀĚēïĚďĔĕĄďĕĂďđĖñĈĕđďĕĒĝ”đĄĖĕĝćČĘđĕđ“ĈĂĕđĘğĒđčĄČ ©ĆĈďďÿªďĀĈē”ĈĒČđĘĀēĔĕÿċ“ĈĖĔĊēõĄĒÿĕĊď”ĒĝċĈĔĊďĄĖ”đĆĈČđ”đČĊċĈĂ Ċ “ĂĄ Ą”ĝ ĕČē ćĞđ ”ĒđĔąÿĔĈČē ĕđ ĔĘā“Ą ĕđĖ čĈĎĞėđĖē ĎĈČĕđĖĒĆĈĂ Ą”đĔĘČĔĕČčÿ

ôČĄċĎĊĕČčĀēĈĆčĄĕĄĔĕÿĔĈČē©ĈĐĄėĄďĂĉđďĕĄČªčÿĕĚĄ”ĝĈĖĒĈĂĈēėĖĕĈ“ĀďĈē Ĉ”ČėÿďĈČĈē“Ĉā”ČĄčĎĂĔĊìĈČčĝďĄċĖ“ĂĉĈČėĖĔČčĝĕđ”Ăđ“ĈĕđèĒÿĘđĕĊē çčĒĝ”đĎĊēďĄčĄĕĀĘĈČ”ĈĒĂđ”ĕĊċĀĔĊĔĕđ©čÿćĒđª

ç”ĝĕđďõĄďĈĎĎāďČđé÷ĄėĄČĒđĞďĕĄČĕĄĄ”đćĖĕāĒČĄĕĊē”ČĔĂďĄē ĕđ čĕāĒČđ ćČđĂčĊĔĊē ĕđ čĎĈČĔĕĝ ĆĖ“ďĄĔĕāĒČđ čĄČ ĕđ ĆĈČĕđďČčĝ ĄďĄęĖčĕāĒČđ ç”ĝ ĕđ ÷ĞĎĎđĆđ çďĕČĔėĄĂĒČĔĊē ĄėĄČĒĈĂĕĄČ ĕđ čĕāĒČđ ćČđĂčĊĔĊē Ą”đćĖĕĊĒĂĚďčĄČĀďĄĆā”Ĉćđ ñĈĕĊďĄėĄĂĒĈĔĊĕđĖĈďĝēĆĊ”ĀćđĖĄďĕČĔėĄĂĒČĔĊēĄ”ĈĎĈĖċĈĒğďĈĕĄČ ĀďĄ ©”Ďÿĕ̓Ą ĈČĔĝćđĖª Ĕĕđď ĈďČĄĂđ ”ĎĀđď ċĞĎĄčĄ ĄċĎĊĕČčğď ćĒĄĔĕĊĒČđĕāĕĚď ô ċĞĎĄčĄē ĄĖĕĝē ćĈď đĒČđċĈĕĈĂĕĄČ ĄĖĔĕĊĒÿ “Ĉ čČĆčĎČćğ“ĄĕĄ ā ĄďĕĂĔĕđČĘĈē čĄĕĄĔčĈĖĀē ĈĂďĄČ ”ĎāĒĚē Ĉďđ”đČĊ“Āďđē“ĈĕĊďĖ”ĝĎđȔĊ”ĄĒĀ“ąĄĔĊčĄČđČ”đĒĈĂĈēĔĕđĘğĒđ ĈĂďĄČĔĖďĈĘĈĂē ôČĈ”Č“ĀĒđĖēćČđČčāĔĈČēčĄČĕĄĄ”đćĖĕāĒČĄĔĖĆĘĚďĈĞđďĕĄČĔĈĀďĄ ďĀđ Ċ“ČĖ”ĝĔčĄėđ čĀĎĖėđē ÷Ĉ ĄďĕĂĔĕđČĘđ čĀĎĖėđē ėČĎđĐĈďĈĂĕĄČ čĄČ ĕđ čĎĈČĔĕĝ ĆĖ“ďĄĔĕāĒČđ øđ čđĎĖ“ąĊĕāĒČđ ĈĐĄčđĎđĖċĈĂ ďĄ ćČĄċĀĕĈČ ĄĖĕĝďđ“Ċ ĈĂĔđćđ >ĄďĄĕđĎČčā@ čĄČ čĕāĒČđ ćČđĂčĊĔĊē ĕđ đ”đĂđ ©”ĒđĔčđĎĎÿĕĄČª ”ÿďĚ ĕđĖ Ěē ©”ĄĒÿĔČĕđª ãĎĄ ĕĄ čĈĎĞėĊ ćČĄĔĖďćĀđďĕĄČĖ”ĝĆĈČĄčĄČĕĄćğ“ĄĕÿĕđĖēėĖĕĈĞđďĕĄČ ÷ĕĊď ”ĈĒČđĘā ĕĊē ”ĄĎĄČđĘĒČĔĕČĄďČčāē ąĄĔČĎČčāē ĕđ”đċĈĕĈĂĕĄČ ©”ĄĕĊ“ĀďđĘğ“ĄªčĄČćČĄ“đĒėğďĈĕĄČĀďĄĖ”ĄĂċĒČđ©”Ēđ”đďĊĕāĒČđª ćĂĘĚē ĈĐđ”ĎČĔ“ĝ êčĈĂ đČ ĄċĎĊĕĀē “”đĒđĞď ďĄ čÿďđĖď ĕĊď ”ĒđċĀĒ“ĄďĔā ĕđĖē ċĄĖ“ÿĉđďĕĄē ĕĄ ĈďĕĖ”ĚĔČĄčÿ ĔĕĒğ“ĄĕĄ

ČĔĕđĒČčđĞ”ĄĒĈĎċĝďĕđēñĈā”ČđĕĒĝ”đĈ”ČĘĈČĒđĞ“ĈďĄčĄĕĄĒĒĂęđĖ“Ĉ ĕĊďĄďĕĂĎĊęĊ”ĈĒČ©“đĖĔĈČđ”đĂĊĔĊēªĕđĖ”ĄĒĈĎċĝďĕđē øđ ĄďĄęĖčĕāĒČđ ĔĈ ĔĘā“Ą ©ĘĚďČđЪ ĈČĔÿĆĈČ ĕđď Ĉ”ČĔčĀ”ĕĊ Ą”ĝ ĄĖĕĝďđ“Ċ ĈĂĔđćđ Ĉ”Ă ĕĊē èĄĔ ãĎĆĄē êčĈĂ “”đĒĈĂ čĄďĈĂē ďĄ Ą”đĎĄĞĔĈČ čĄėĀ ”đĕĝ ĈĎĄėĒĞ ėĄĆĊĕĝ ĈĂĕĈ ĔĘĈĕĂĉĈĕĄČ “Ĉ ĕČē ĄċĎĊĕČčĀēćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĈēĈĂĕĈĝĘČ

ñĈĕĊ凜đ“ÿčĒĖďĔĊĕĚďĘğĒĚďĔĕÿċ“ĈĖĔĊē ĄĖĕđčČďāĕĚďĝĘČ“ĝďđĈĐđČčđďđ“ĈĂĕĄČĘğĒđē ĄĎĎÿ”ĄĒÿĎĎĊĎĄĊĘĒāĔĊĕđĖĔĖĆčĈčĒȓĀďđĖ “ĀĔđĖĄ”đċĄĒĒĞďĈĕĄČ


çöûîøêïøôòîïô÷÷ûêîç÷ñô÷ççĒĘČĕĈčĕđďČčāù”ĄČċĒĂĚďĊ“đĔĂĚďûğĒĚďĔĈçĔĕČčĝčĄČúĖĔČčĝøđ”Ăđ

‘÷ĀóĈ÷B éȥ便ďĕȓĈĕ̔ĂĔđĖ“ĈĕđďčĄĕĄčĈĒ“ĄĕČĔ“ĝ ĕđĖĘğĒđĖĔĕĊď”ĈĒÔĕĚĔĊĕĚď ĄċĎĊĕČčğďĈĆčĄĕĄĔĕÿĔĈĚ凜đėĄĔĂĔĄ“Ĉ 便ėĄČĒĀĔđĖ“ĈĖ”ÿĒĘđďĕĄčĕāĒČĄ ĔĖĆĘĚďĈĞđďĕĄēĎĈČĕđĖĒĆĂĈēĔĈďĀĄčĈĎĞėĊ ĈďČĄĂĄēĄČĔċĊĕČčāē


çöûîøêïøôòîïô÷÷ûêîç÷ñô÷ççĒĘČĕĈčĕđďČčāù”ĄČċĒĂĚďĊ“đĔĂĚďûğĒĚďĔĈçĔĕČčĝčĄČúĖĔČčĝøđ”Ăđ

ċĞĎĄčĄē õêöîôûìïôîøì÷îðî÷ôùõöôêïøç÷ìõöô÷èç÷îðî÷÷ì÷ôðéç÷ ìčđĂĕĊĕđĖîĎČĔđĞĈĂďĄČĀďĄēĄ”ĝĎĖĕĄ”ĄĒĄ“ĈĎĊ“ĀďđēĘğĒđēô”đĕĄ“ĝē ĈĂďĄČ ”ĎāĒĚē ĈĐĄĔċĈďĊ“Āďđē đČ ėĖĕĈĞĔĈČē ćĖĔĘĈĒĄĂďđĖď ĕĊď čĖčĎđėđĒĂĄ ĕđĖ ”ĈĉđĞ čĄČ đČ ”ĒđĔąÿĔĈČē ĔĕĊď ”ĈĒČđĘā ĈĂďĄČ ĄćĞĈē “Ċ ĔĊ“Ą ĕđćđĕĊ“ĀďĈē ì ĈččĎĊĔĂĄ ĕĊē çĆĂĄē úĚĕĈČďāē čĄĕĄĎĄ“ąÿďĈČ “ČĄ ĈčĕĈĕĄ“ĀďĊ ”ĈĒČđĘā Ċ đ”đĂĄ ĈĂďĄČ ”ĈĒȔđČĊ“ĀďĊ čĄČ čĄċĄĒā ĄĎĎÿ Ċ čđĂĕĊ ”ĄĒĄ“ĀďĈČ ĆĈ“ÿĕĊ ĔčđĖ”ĂćČĄøĄĖęĊĎÿĝĒČĄĕĚďĆĊ”ĀćĚďĄďĕČĔėĄĂĒČĔĊēčĄČĕĄčČĆčĎČćğ“ĄĕĄ ĕĚď ”ĄĒČĎĂĔČĚď ĄĒĘĄČđĎđĆČčğď ĘğĒĚď ĈďČĔĘĞđĖď ĕđď čĄĕĄčĈĒ“ĄĕČĔ“ĝ ĕđĖ ĘğĒđĖ ì ĔĞďćĈĔĊ ĕĊē ”ĈĒČđĘāē ĕĊē čđĂĕĊē “Ĉ ĕĊď đćĝ èĄĔČĎĂĔĔĊē ãĎĆĄē ĈĂďĄČ ĄćĞĊ čĄČ Ĉ”ČĕĖĆĘÿďĈĕĄČ “ĝďđ “ĀĔĄ Ą”ĝ ĕđď ĄĒĘĄČđĎđĆČčĝ ĘğĒđ ĕđĖ ôĎĖ“”ĂđĖđđ”đĂđēĔĖĘďÿ”ĄĒĄ“ĀďĈČčĎĈČĔĕĝē õĒĝčĈČĕĄČĆČĄĀďĄĔĘĈćĝďÿĔ”ČĎđėĖĔČčĝĕđ”Ăđ”đĖćĈďĄďĄćĈČčďĞĈĕĄČĄĎĎÿ ĄėāďĈĕĄČ©ĔĕĊďĕĞĘĊĕđĖªìĄ”ĝćđĔāĕđĖĔĕĊďčđČďĚďČčāĉĚāĈ”ČąÿĎĎĈĕĄČ čĄċğēĕĀĕđČĈē©đÿĔĈČēªĔ”ĄďĂĉđĖďĔĕđď”Ėčďđćđ“Ċ“ĀďđĄĔĕČčĝČĔĕĝ

ê”ČĎĀĆđĖ“Ĉ ďĄ ĄďĄĉĚđĆđďāĔđĖ“Ĉ ĕĊď čđĂĕĊ ĕđĖ îĎČĔĔđĞ ”đĕĄ“đĞ ĄďĄĕĒđėđćđĕğďĄē ĕĊ “Ĉ ĆĎĖčĝ ďĈĒĝ éČĄ ĕđ Ĕčđ”ĝ ĄĖĕĝ ”ĀĒĄ Ą”ĝ ĕđď Ą”ĄČĕđĞ“Ĉďđ ĖćĒĄĖĎČčĝ ĈĐđ”ĎČĔ“ĝ ąĈĎĕČğďđĖ“Ĉ ĕĊ ĔĕĈĆÿďĚĔĊ ĕĊē čđĂĕĊē øđ ďĈĒĝ ©”ĀėĕĈČª ĔĕĊď Ĉ”ČėÿďĈČĄ ĕĊē čđĂĕĊē “ĀĔĚ ĖćĒđĒĒĝĚď ”đĖ ĘĚďĈĞđďĕĄČ “ĈĕĄĐĞ Ĉ”ČėĄďĈČğďđĐĈČć̓ĀďđĖĘĄĎčđĞ &RUWHQ øĄ ”ĒĄďā ”đĖ ”ĈĒČąÿĎĎđĖď ĕĊď čđĂĕĊ ĈĂĕĈ Ĉ”ĈďćĞđďĕĄČ “Ĉ ĖĎČčÿ ćČĄėđĒĈĕČčğď Ėėğď ĈĂĕĈ ĄďĄćĖčďĈĂđďĕĄČ ĔĕĊ ėĖĔČčā ĕđĖē “đĒėā ãĎĄ ĄďĄėĀĒđďĕĄČ ĔĈ ĀďĄ ĔĞďđĎđ ”ĎĚĕğď ĐĞĎČďĚďĈĐĈćĒğď”đĖđďđ“ÿĉđďĕĄČ©ĈĐĀćĒĈē Ė”ĄĂċĒČĚď ćĒ̓ĀďĚďª íĄ “”đĒđĞĔĄď ďĄ ėČĎđĐĈďāĔđĖď ĔĖďĄĖĎĂĈē ċĀĄĕĒđ ĘđĒĝ ā ÿĎĎĈē “Ċ ”ĒđčĄċđĒČĔ“ĀďĈē ęĖĘĄĆĚĆČčĀē ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĈē ÷čđ”Ă“Ěē Ĉ”ĈĎĀĆĊ ďĄ “Ċď ĈĐđ”ĎČĔĕđĞď ”ĎāĒĚē ğĔĕĈ ďĄ ĈĂďĄČ ĈĖ“ĈĕÿąĎĊĕĈēčĄČ”đĎĖĎĈČĕđĖĒĆČčĀē øđ ćÔđĎđ ”ĒĄďā čđĂĕĊ ”ĈĒČąÿĎĎĈĕĄČ Ą”ĝ ćČĄćĒđ“ā ĔĕĒ̓ĀďĊ “Ĉ ”ĄĕĊ“Āďđ Ęğ“Ą ì ćČĄćĒđ“āĄĖĕā©ĔĖďĄďĕÿªĐĞĎČďĈēĈ”ČėÿďĈČĈē GHFNV ”đĖ ėČĎđĐĈďđĞď ĘğĒđĖē ĔĕÿĔĈČē õĄĒÿĎĎĊĎĄ ĔĕĊ ćČĄćĒđ“ā ĄďĄ”ĕĞĔĔđďĕĄČ ĔĖĘďÿ “ĄčĒĝĔĕĈďĄ ėĚĕČĔĕČčÿ ĔĕđČĘĈĂĄ ĈďĔ̓Ąĕ̓ĀďĄ ĔĕĊ ĆĊ ñĀĔĚ ĈČćČčđĞ “ĊĘĄďČĔ“đĞĕĄĔĕđČĘĈĂĄĀĘđĖďĕĊćĖďĄĕĝĕĊĕĄ

便ďĄčĎĂďđĖďėĚĕĂĉđďĕĄēĈ”ČėÿďĈČē”ĒĄďğď čĄČ”ĒđĔėĀĒđďĕĄēćČÿĘĖĕđėĚē ôîĈĒĝēòĄĝēĕĊēçĆĂĄēúĚĕĈČďāēĔĘĈĕĂĉĈĕĄČ “Ĉ ĕĊď ”ĈĒȓĈĕĒČčā ćČĄćĒđ“ā ì ”ĎĄĕėĝĒ“Ą ĔĕĊď đ”đĂĄ ĈćĒÿĉĈĕĄČ ”ĈĒČđĒĂĔĕĊčĈ čĄČ āĒċĈ ĔĈĈ”Ąėā“ĈĕđĖćÿĕČďđĔĕđČĘĈĂđČĄĕĊĒĈĂĕĄČ ĊĄĖĕĝďđ“Ċ”ĒĝĔąĄĔĊĕđĖďĄđĞĄ”ĝĕđďĝĕđ čĄČĔĖďđćĈĞĈĕĄČĄ”ĝćČĄ“ĝĒėĚĔĊĔĕđĈ”Ă”Ĉćđ ĕđĖćĒĝ“đĖ øĄ ćĀďćĒĄ ”đĖ ĄėĄČĒĀċĊčĄď ĆČĄ ďĄ Ą”ĈĎĈĖċĈĒğĔđĖď ĕĄ ”ĒĄďā “ĈĕĄėĖĕĈĞđďĕĄČ “ĈćĞđĕĒĝ”đĖēĕđďđĒĆĄď̓Āďđ>ĔĖĔĕđČĘĂĈē ćĀďćĒĚďĕđ”đċĈĕĊ“ĀďĚďĔĈĂĔĈē“ĈĕĄĐĞĕđĖē Ą”đĔĕÿĔĈČē@ čĄČ ĕđď ĄďđĒĆÿďĚĕđ >ĕĖĘĄĂĄ ėĞĕĈĖĔĊ ”đĖ ĈėĄĒ“ĝĉĈĕĄČ ĔĖďāċĚē ĔĈ ĘĄ“ĊĎÿćĀďćĒĄ@ ôċĞĎĄčĄē”ĈĒČĎĄ“ąÿďĈČĕĊďčĈďĕĒČčā”ĎĄĕĈĂĄ ĔĊ“ĈĂđĔĖďÿďĕĊĔĊēç”ĝĈčĈČĐĈčČďÿĊĘÿĒĄĐĊ ĕĚďĕđČĘĈĂĚďčĄĎĎČĕĈĘďČčğďćĒÿĔĈĚď”đĖċĄ čĄĕĄĎāĐĈČĔĕĊ穀ϥĕĈĂĄª”ĎĊĒđėĝĒĊĔĊē ìĄďĄĕđĎČčāĈĂĔđćđēĕĊē”ĈĒČđĘāē”ĄĒĀ“ąĄĔĊē ĔĖďćĖÿĉĈĕĄČ “Ĉ “ČĄ Ąčĝ“Ą ĄĖĕĝďđ“Ċ ĈĂĔđćđ ĕđĖ ċĞĎĄčĄ ì ďĝĕČĄ ĈĂĔđćđē ”ĈĒČąÿĎĎĈĕĄČ Ą”ĝ”ĒĄďāĈĖĘÿĒČĔĕĄĆČĄ”đćāĎĄĕđāVNDWH ERDUG


çöûîøêïøôòîïô÷÷ûêîç÷ñô÷ççĒĘČĕĈčĕđďČčāù”ĄČċĒĂĚďĊ“đĔĂĚďûğĒĚďĔĈçĔĕČčĝčĄČúĖĔČčĝøđ”Ăđ

Ž‘|†‡…̃†z

Ž‘†Ìƒ†z

ìĔĊ“ĄĔĂĄĕđĖċĞĎĄčĄĆČĄĕĊĒĀ“ąĄĔĊĆĂďĈĕĄČĄčĝ“ĊĔĄėĀĔĕĈĒĊĔĕĊď ĄĐđďđ“ĈĕĒČčāĄĖĕāĕđ“āøĄćĞđčĀďĕĒĄĕđĖċĞĎĄčĄ>LQIRSRLQWčđĂĕĊîĎČĔđĞ@ ĈďğďđďĕĄČ“ĈĕČēĘĄĒÿĐĈČēĕĚďĕđČĘĈĂĚďčĄĎĎČĕĈĘďČčğďćĒÿĔĈĚďõÿďĚĔĕĊ ćČĄćĒđ“āĄĖĕāĄĒċĒğďĈĕĄČĕđĔĞďđĎđĕĊē”ĄĒĀ“ąĄĔĊēđČčĞĒČĈēĈĂĔđćđČĆČĄĕĊď ”ĈĒČđĘā”ĄĒĀ“ąĄĔĊēčĄČđČĈ”Č“ĀĒđĖēĈĂĔđćđČĕĚďċĖĎÿčĚďĘĚĒđċĈĕđĞďĕĄČĔĕČē ”ĎĈĖĒĀēĕĊēôċĞĎĄčĄēĈĂďĄČ©čđĒ“ĝēªĕĊē”ĄĒĀ“ąĄĔĊē

ƒ†zÌ{’|‡Ì ƒ†zÌ{’|‡Ì ‚ƒ†Ìƒ†z

ƒ†zÌ{’|‡Ì


çöûîøêïøôòîïô÷÷ûêîç÷ñô÷ççĒĘČĕĈčĕđďČčāù”ĄČċĒĂĚďĊ“đĔĂĚďûğĒĚďĔĈçĔĕČčĝčĄČúĖĔČčĝøđ”Ăđ

‘÷ĀóĈ÷B ìĄėĄČĒĈĕČčāĄĖĕā”ĒđĔ”ÿċĈČĄ”ĒđĔĀĆĆČĔĊēĕđĖĘğĒđĖ “ĄēąđāċĊĔĈ便ďĕČĎĊėċđĞ“ĈĕđďĕĒĝ”đĔĖďĄĒ“đĆāēĕĚď ćČĄėđĒĈĕČčğďĖĎČčđĕāĕĚďìĈ”ĈĐĈĒĆĄĔĂĄĕđĖĄďĄĆĎĞėđĖĄ”ĝ ĕĊďđ”đĂĄ”ĒđĀčĖęĄďđČĕĈĎČčĀēĔĕÿċ“ĈēĀĆČďĈ”ĒğĕĄĔĈĈ”Ă”Ĉćđ “ĄčĀĕĄēìĄďĄ”ĄĒÿĔĕĄĔĊĕĚďĖėğďćĈďĈĂďĄČĄ”ĝĎĖĕĄĄčĒČąāē Ĕčđ”Ă“Ěē


çöûîøêïøôòîïô÷÷ûêîç÷ñô÷ççĒĘČĕĈčĕđďČčāù”ĄČċĒĂĚďĊ“đĔĂĚďûğĒĚďĔĈçĔĕČčĝčĄČúĖĔČčĝøđ”Ăđ

ċĞĎĄčĄē ôċĞĎĄčĄēĀĘĈČāćĊ“ĈĆÿĎđąĄċ“ĝĄĖĕđďđ“ĂĄēĀďĄďĕČĕđĖ ĔĖďĝĎđĖïĄĕĄĎĄ“ąÿďĈĕĄČĔĈ“ĈĆÿĎđ“ĀĒđēĄ”ĝĄĒĘĄČĝĕĊĕĈēčĄČ ĚēĈčĕđĞĕđĖćĈď”ĒđĔėĀĒĈĕĄČĆČĄďĄėČĎđĐĈďāĔĈČčÿ”đČĄĀďĕđďĊ ĎĈČĕđĖĒĆĂĄéȬĄĖĕĝčČĈćğ”ĄĒđĖĔČÿĉĈĕĄČĚēĊ“ČĄĖĕĝďđ“đē”ĖĒāďĄē ”đĖĕĄĖĕĝĘĒđďĄĎĈČĕđĖĒĆĈĂ”ĄĒĄ”ĎĊĒ̓ĄĕČčÿ“ĈĕĊďĖ”ĝĎđȔĊ ”ĄĒĀ“ąĄĔĊ

õêöîôûìõçöîðî÷î—òçöûçîôøìø—ò õĒĝčĈČĕĄČ ĆČĄ ĀďĄ ĔĞďđĎđ ČĔĕđĒČčğď ©ċĒĄĖĔ“ÿĕĚďª ĔčđĒ”ČĔ“ĀďĚď Ĕĕđ ĘğĒđ ÷ā“ĈĒĄ Ċ ”ĈĒČđĘā ĈĂďĄČ ”ĈĒČėĒĄĆ“ĀďĊčĄČĄ”đčĎĈČĔ“ĀďĊĄ”ĝĕđďĄĔĕČčĝČĔĕĝ ì Ą”đ“ĝďĚĔĊ ćĈď ”ĊĆÿĉĈČ “ĝďđ Ą”ĝ ĕČē ”ĒĝĔėĄĕĈē ĄďċĒğ”ČďĈē”ĒĚĕđąđĖĎĂĈēøĄĕđČĘĈĂĄĄďĕČĔĕāĒČĐĊēĕĊē ©”ĎĄĕėĝĒ“ĄēªĈ”ĂĕĊēđ”đĂĄēđĒċğďĈĕĄČĝòĄĝēĕđĖ ôĎĖ“”ĂđĖ Čĝē Ą”đčĎĈĂĈČ ĕĊď ĔĞďćĈĔĊ ĕĊē ”ĈĒČđĘāē “ĈĘğĒđĖēĔĕđèđĒĒÿ ÷ĕĊďĝĕČĄ”ĎĈĖĒÿĕđ”ĈĉđćĒĝ“ČđĈĂďĄČ”đĎĞĔĕĈďĝ“Ĉ Ą”đĕĀĎĈĔ“ĄďĄćĖĔĘĈĒĄĂďĈĕĄČĊćČĀĎĈĖĔĊĕĚď”Ĉĉğď ĈďğĊĔĕÿĔĊĕđĖĎĈĚėđĒĈĂđĖćĈďĔĖďđćĈĞĈĕĄČĄ”ĝĕđ Ą”ĄČĕđĞ“Ĉďđ”Ďÿĕ̓Ą ì čĄĎā čĄĕÿĔĕĄĔĊ ĔĕĊď đ”đĂĄ ąĒĂĔčĈĕĄČ đ ĄĒĘĄČđĎđĆČčĝēĘğĒđēčĄČĊ”ĈĒČđĒČĔ“ĀďĊćĖďĄĕĝĕĊĕĄ ”ĄĒĀ“ąĄĔĊē Ĕĕđ ĈĔĚĕĈĒČčĝ ĕđĖ “Ąē đćāĆĊĔĄď Ĕĕđ ĔĖ“”ĀĒĄĔ“ĄĝĕČđĔĖĆčĈčĒȓĀďđēċĞĎĄčĄēćĈďĘĒāĉĈČ ĈčĕĈĕĄ“ĀďĊē”ĄĒĀ“ąĄĔĊē

ê”ČĎĀĐĄ“Ĉ ďĄ Ĉ”ČĔĕĒğĔđĖ“Ĉ ĕČē ćČĄćĒđ“Āē “ĀĔĄ ĔĕĊď ĄĒĘĄČđĎđĆČčā ”ĈĒČđĘā “Ĉ ”ĄĕĊ“Āďđ Ęğ“Ą øđ ćĂčĕĖđ ćĈď Ĉ”ĈčĕÿċĊčĈ ĄĎĎÿ đ ĈĐđ”ĎČĔ“ĝē ĕđĖ ĄďĄąĄċ“ĂĔĕĊčĈ ”ĒđĔĕĀċĊčĄďĕĄĂćČĄėĚĕČĔĕČčÿĔĕđČĘĈĂĄ”đĖĘĒĊĔȓđ”đČđĞďĕĄČ ĔĕĊďĖ”ĝĎđȔĊ”ĄĒĀ“ąĄĔĊ ôĒĆĄďğċĊčĈĈ”ĂĔĊēĊĈĂĔđćđēĄ”ĝĕđċĞĎĄčĄ>čđĂĕĊîĎČĔđĞ ”ĒđĀčĕĄĔĊ ”Ēđē èĄĔ ãĎĆĄē@ čĄČ ĈĐĄĔėĄĎĂĔĕĊčĈ ĄĖĕĝďđ“Ċ ĈĂĔđćđēĔĕđďĝĕČđĝĒČđĕđĖĘğĒđĖ ÷ĈĈ”ĝ“ĈďĊėÿĔĊ“ĈĎĀĕĊēċĄ“”đĒđĞĔĈ凜ĒđĕĄċĈĂĊ©Ĕ”ÿĔȓđª ĕđĖ ďĝĕČđĖ đĒĂđĖ ğĔĕĈ ĄĒĘĄČđĎđĆČčÿ ĈĖĒā“ĄĕĄ “ČčĒĝĕĈĒĊē ĔĊ“ĄĔĂĄē便”đĕĈĎĀĔđĖď“ĀĒđēĈďĝēćČĈĖĒĖ“ĀďđĖėĖĕĈ“ĀďđĖ ”ĈĉđćĒđ“ĂđĖ ÷ĕđ 0DVWHU 3ODQ ”ĒđąĎĀ”ĈĕĄČ ”ÿďĕĚē ”ĈĒČđĘā ĘĚĒđċĀĕĊĔĊē Ĉďĝē “ČčĒđĞ ĄďĄęĖčĕĊĒĂđĖ ĔĕĊď čđĒĖėā Ĉďĝē “ČčĒđĞ Ėęğ“Ąĕđē ì čĄĕĄĔčĈĖā ĄĖĕā ĈĎĄėĒČÿ čĄČ ĈďćĈĘđ“ĀďĚē Ą”đĔĖďĄĒ“đĎđĆđĞ“ĈďĊċĄ“”đĒđĞĔĈ便”đĕĈĎĀĔĈČĊĄėĈĕĊĒĂĄ ā đ ĕĈĒ“ĄĕČĔ“ĝē Ĉďĝē ĈĖĘÿĒČĔĕđĖ ”ĈĒȔÿĕđĖ Ąďÿ“ĈĔĄ ĔĕĄ ĔĕĒğ“ĄĕĄĕđĖČĔĕđĒČčđĞ”ĄĒĈĎċĝďĕđē


i]

oPoint

รงรถรปรฎรธรชรฏรธรดรฒรฎรฏรดรทรทรปรชยรฎรงรทรฑรดรทรงรงฤ’ฤ˜ฤŒฤ•ฤˆฤฤ•ฤ‘ฤฤŒฤฤรนย”ฤ„ฤŒฤ‹ฤ’ฤ‚ฤšฤยฤŠย“ฤ‘ฤ”ฤ‚ฤšฤรปฤŸฤ’ฤšฤฤ”ฤˆรงฤ”ฤ•ฤŒฤฤฤฤ„ฤŒรบฤ–ฤ”ฤŒฤฤรธฤ‘ย”ฤ‚ฤ‘

infoPoint


i]

oPoint

รงรถรปรฎรธรชรฏรธรดรฒรฎรฏรดรทรทรปรชยรฎรงรทรฑรดรทรงรงฤ’ฤ˜ฤŒฤ•ฤˆฤฤ•ฤ‘ฤฤŒฤฤรนย”ฤ„ฤŒฤ‹ฤ’ฤ‚ฤšฤยฤŠย“ฤ‘ฤ”ฤ‚ฤšฤรปฤŸฤ’ฤšฤฤ”ฤˆรงฤ”ฤ•ฤŒฤฤฤฤ„ฤŒรบฤ–ฤ”ฤŒฤฤรธฤ‘ย”ฤ‚ฤ‘

infoPoint


çöûîøêïøôòîïô÷÷ûêîç÷ñô÷ççĒĘČĕĈčĕđďČčāù”ĄČċĒĂĚďĊ“đĔĂĚďûğĒĚďĔĈçĔĕČčĝčĄČúĖĔČčĝøđ”Ăđ

øôñìç¬çBêéïçö÷îçøôñìôèç÷ôðéç÷

1

2

3

4

5

2

5

3

4

3

ïçøôüìôèç÷ôðéç÷

ùðîïôøìøê÷

1

2

3

4

5

1

èČđ“ĊĘĄďČčĝÿ”Ĉćđ“Ĉê”đĐĈČćČčāê”ĈĐĈĒĆĄĔĂĄ çĒ“đĂĄďÿP

2

õĄĕĊ“Āďđûğ“Ą

3

õĒđčĄĕĄĔčĈĖĄĔ“ĀďĈēõĎÿčĈē÷čĖĒđćĀ“Ąĕđē ČĄĔĕÿĔĈČēñđďÿćĄēP[P

4

êČćČčÿê”ĈĐĈĒĆĄĔ“ĀďĊÞĔėĄĎĕđēõđćĊĎĄĕđćĒĝ“đĖ

5

ïĖąĝĎČċđē ČĄĔĕÿĔĈČēñđďÿćĄēP[P

[m]

1

0

2


รงรถรปรฎรธรชรฏรธรดรฒรฎรฏรดรทรทรปรชยรฎรงรทรฑรดรทรงรงฤ’ฤ˜ฤŒฤ•ฤˆฤฤ•ฤ‘ฤฤŒฤฤรนย”ฤ„ฤŒฤ‹ฤ’ฤ‚ฤšฤยฤŠย“ฤ‘ฤ”ฤ‚ฤšฤรปฤŸฤ’ฤšฤฤ”ฤˆรงฤ”ฤ•ฤŒฤฤฤฤ„ฤŒรบฤ–ฤ”ฤŒฤฤรธฤ‘ย”ฤ‚ฤ‘

รธรดรฑรฌรจยฌรจBรชรฉรฏรงรถรทรฎรงรธรดรฑรฌรญรนรฐรงรฏรง

[m]

7

0

14


รงรถรปรฎรธรชรฏรธรดรฒรฎรฏรดรทรทรปรชยรฎรงรทรฑรดรทรงรงฤ’ฤ˜ฤŒฤ•ฤˆฤฤ•ฤ‘ฤฤŒฤฤรนย”ฤ„ฤŒฤ‹ฤ’ฤ‚ฤšฤยฤŠย“ฤ‘ฤ”ฤ‚ฤšฤรปฤŸฤ’ฤšฤฤ”ฤˆรงฤ”ฤ•ฤŒฤฤฤฤ„ฤŒรบฤ–ฤ”ฤŒฤฤรธฤ‘ย”ฤ‚ฤ‘

02

04 05

07

03 08

06

01

รงรณรดรฒรดรฑรชรธรถรฎรฏรฌรงรตรดรผรฌรญรนรฐรงรฏรง

ฤŽฤˆฤŒฤ•ฤ‘ฤ–ฤ’ฤ†ฤ‚ฤˆฤ“ฤ˜ฤŸฤ’ฤ‘ฤ–

01

รฏรดรฐรนรฑรจรฌรธรฌรถรฎรด

05

รปย—รถรดรทรชรทรธรฎรงรทรฌรท

02

รจรดรถรชรฎรงรฉรฌรตรชยรงรธรชรฒรฒรฎรท

06

รทรธรฎรจรดรท

03

รฒรดรธรฎรงรฉรฌรตรชยรงรธรชรฒรฒรฎรท

07

รฏรชรถรฏรฎยรชรทรทรธรฎรจรดรน

04

รฏรฐรชรฎรทรธรดรฉรนรฑรฒรงรทรธรฌรถรฎรด

08

รนรตรงรฎรญรถรฎรดรตรถรดรตรดรฒรฌรธรฌรถรฎรด


çöûîøêïøôòîïô÷÷ûêîç÷ñô÷ççĒĘČĕĈčĕđďČčāù”ĄČċĒĂĚďĊ“đĔĂĚďûğĒĚďĔĈçĔĕČčĝčĄČúĖĔČčĝøđ”Ăđ

01 |

02 |

âÚëçïßçïÝáê_âãáäÚâÚ

03 |

ëçäÝêâÚëÚêâÝìÚêëáâÝêãÝèëçäÝéÝáÝê

ÚæçåçäÝëéáâÚ

ðçñçõçûôù÷PP 2186.89

ATHENS BENCH MARK

15.04

ATHENS BENCH MARK

.84 50 10

1.2

2039.67

9

3 10

10 1

754.13

60.08

complexity simplified

355.53

331.14

0.0

3.00°

12

.02°

9 10

140

÷ùòíêøìóùðêîç õçûôù÷PP

complexity simplified 700.00

complexity simplified

ATHENS BENCH MARK

ðêõøôñêöêîç

9.6

.49 °

3115.79

9

10

41 7 .6

1

7

1

0.2 40

38

ð

ïð

183.61

.57

÷ùòíêøìóùðêîç õçûôù÷PP êòçððçïøîïç÷ùñõîê÷ñêòô÷ çòçï<ïð—ñêòô÷ûçöøôõôðøô÷

ïð:5 472.22 00 0. 12

3631.64

15

0 0.0

60.08

405.41

904.95

700.00

754.13

753.43

700.00

754.13

753.43

500.00

478.95

693.57

904.95

700.00

6.00

õöôïçøç÷ïêùç÷ñêòì õðçøìôõðî÷ñêòôù ÷ïùöôêñçøô÷

ïð

ðêõøôñêöêîç

ðêõøôñêöêîç

904.95

753.43

754.13

÷ùòíêøìóùðêîç õçûôù÷PP êòçððçïøîïç÷ùñõîê÷ñêòô÷ çòçï<ïð—ñêòô÷ûçöøôõôðøô÷

ðçñçõçûôù÷PP

415.62

415.62

415.62

478.95

700.00

500.00

÷ùòíêøìóùðêîç õçûôù÷PP

÷ĘĈćČĄĔ“ĝē| Design

ôĔĘĈćČĄĔ“ĝēĕđĖ$WKHQV5REXVW%HQFKĐĈčĂďĊĔĈ“Ĉ“ČĄ“đďđčđďĕĖĎČÿĔĕđĀćĄėđē“ČĄĕĈċĎĄĔ“ĀďĊĈĖċĈĂĄĔĕĊďčđĂĎĊ”ĈĒČđĘāĕĊēđ”đĂĄēćĊ“ČđĖĒĆđĞďĕĄČ ”ĒđĜ”đċĀĔĈČē čđČďĚďČčđ”đĂĊĔĊē øĄ ĕĒĂĄ ÿďČĔĄ ĔčĀĎĊ ĕĊē ĈĖċĈĂĄē ĄĖĕāē ”đĖ ĔĖďćĖÿĉđďĕĄČ ćĊ“ČđĖĒĆğďĕĄē Ą“ąĎĈĂĈē ĆĚďĂĈē ©ĖęğċĊčĄďª Ĕĕđ ĘğĒđ Ą”đčĕğďĕĄē”ĒČĔ“ĄĕČčāĖ”ĝĔĕĄĔĊøđĔĕĈĒĈĝ”đĖ”ĒđĀčĖęĈĔĞďċĈĕđĔĕđĆĈ̓ĈĕĒČčĝĕđĖĔĘĈćČĄĔ“ĝĄ”đĕĈĎĈĂ“ČĄĐĈčÿċĄĒĊ©ĘĈČĒđďđ“ĂĄªĈĔĕĂĄĔĊēĔĕđ ĘğĒđ÷ĕĊďčđČĎĝĕĊĕĄ”đĖćĊ“ČđĖĒĆĈĂĕđ”đċĈĕĈĂĕĄČ“ČĄĈ”ČėÿďĈČĄĆČĄčĄċā“ĈďđĖēĘĒāĔĕĈēčĄČ“ČĄ”ĒČĔ“ĄĕČčā”ĈĒČđĘāėĞĕĈĖĔĊē ñõôùðôòîç÷ùòê÷ì÷óùðôù ñêúêöôòøçôöéçòî÷ñô

693.57

478.95

415.62

700.00 415.62

904.95

753.43

êðç÷øîïìñêñèöçòì

øë—öøëì÷çòø—òì÷úôîøìøì÷çöûîøêïøôòîïì÷êñõ

ôõðî÷ñêòô÷ïùöôêñç

ûĒāĔĊ| Usage

7R$WKHQV5REXVW%HQFKćĂďĈČĔĕđĘĒāĔĕĊĕĊćĖďĄĕĝĕĊĕĄďĄĕĊďĄĐČđ”đČāĔĈČ“Ĉ”đĎĎđĞēĕĒĝ”đĖē”ÿďĚĔĕČēĎĈĂĈēĈ”ČėÿďĈČĈēĕĊēčĄĕĄĔčĈĖāēđĘĒāĔĕĊē ĀĘĈČ ĕĊ ćĖďĄĕĝĕĊĕĄ ďĄ čĄċāĔĈČ ďĄ ĐĄ”ĎğĔĈČ ā Ą”Ďÿ ďĄ ĄčđĖ“”āĔĈČ ô ėĄČďđ“ĈďČčÿ ĔĞďċĈĕđē ĔĘĈćČĄĔĕČčĝē čĄďĝďĄē ”đĖ ĀĘĈČ ĄčđĎđĖċĊċĈĂ ”ĄĒÿĆĈČ ”đČčČĎĂĄčĄČĈĒĆđďđ“ĂĄ“ĈÿĐđďĄĕđďÿďċĒ̔đ

ùĎČčĝĕĊĕĄ| Materiality

ð

ð

ïð:5

ïð:5

ì Ĉ”ČĎđĆā ĕĚď ĖĎČčğď ĀĆČďĈ “Ĉ Ćďğ“đďĄ ĕđ ĘĄ“ĊĎĝ čĝĔĕđē čĄĕĄĔčĈĖāē ĕĊ ćĖďĄĕĝĕĊĕĄ “ĄĉČčāē ”ĄĒĄĆĚĆāē ĕĚď “ĈĒğď čĄČ ĕĊď ĈĞčđĎĊ “ĈĕĄėđĒÿ ĔĖďĄĒ“đĎĝĆĊĔāĕđĖē VPDUWGHVLJQ ê”ČĎĀĘĕĊčĄďĔĕČąĄĒÿĖĎČčÿĄďċĈčĕČčÿĔĈčĄčđčĄČĒĂĄčĄČąĄďćĄĎČĔ“ĝ“ĈĈĖĘÿĒČĔĕĊĖėāčĄČ“ČčĒĀēċĈĒ“đčĒĄĔČĄčĀē “ĈĕĄąđĎĀēìĔĕČąĄĒā©”ĎÿĕĊªćđ“ĈĂĕĄČĄ”ĝđ”ĎČĔ“Āďđ”ĒđčĄĕĄĔčĈĖĄĔ“ĀďđĔčĖĒĝćĈ“ĄìĈ”ČėÿďĈČĄĆČĄčĄċā“ĈďđĖēĘĒāĔĕĈēčĄĕĄĔčĈĖÿĉĈĕĄČĈĂĕĈĄ”ĝ ĔĞďċĈĕĊĐĖĎĈĂĄĈĂĕĈĄ”ĝĔĖ“”ČĈĔ“ĀďđĘĄĒĕđ”đĎĕĝìĈ”ČėÿďĈČĄĄĖĕāĄďĄčĖčĎğďĈĕĄČčĄČĄďĕČčĄċĂĔĕĄĕĄČĈĞčđĎĄ JUHHQSURGXFW 

øë—öøëì÷çòø—òì÷úôîøìøì÷çöûîøêïøôòîïì÷êñõ

øë—öøëì÷çòø—òì÷úôîøìøì÷çöûîøêïøôòîïì÷êñõ

÷ùññêøôûì÷øôîçé—òî÷ñô©$7+(16%(1&+0$5.ª ñĈĄėđĒ“āĕđĔĖĆčĈčĒȓĀďđćČĄĆĚďČĔ“ĝĔčĈėĕā術Ĉ”ğēċĄ“”đĒđĞĔĄ“Ĉ ďĄ ĄďĄĔĘĈćČÿĔđĖ“Ĉ ĀďĄ ”ĄĆčĄčČ ğĔĕĈ ďĄ ĎĈČĕđĖĒĆāĔĈČ Ěē ©čđČďĚďČčĝē ”ĖčďĚĕāēªõĈČĒĄ“ĄĕČĔĕā術Ĉ“Ĉ“đĒėĀēčĄČĖĎČčĝĕĊĕĈēğĔ”đĖčĄĕĄĎāĐĄ“Ĉ ĔĈ ĀďĄ Ą”đĕĀĎĈĔ“Ą ”đĖ ċĄ “”đĒđĞĔĈ ďĄ ĀĘĈČ ”đĎĎĄ”ĎĀē ĘĒāĔĈČē čĄČ ďĄ ĄďĄ”ĄĒĄĘċĈĂ “ĄĉČčÿ “Ĉ ĘĄ“ĊĎĝ čĝĔĕđē õĄĒĄċĀĕđĖ“Ĉ ĕĊď ”ĄĒĄćđĕĀĄ ”ĒĝĕĄĔĊ Ěē ćĊĎĚĕČčā ĕĊē ”ĒĝċĈĔāē “Ąē ĆČĄ ĀďĄ čĄČďđĕđ“Ččĝ ĔĕđČĘĈĂđ ĄĔĕČčđĞĈĐđ”ĎČĔ“đĞ÷ĕđĔĘĈćČĄĔ“ĝĕđĖćČĄėĄĂďđďĕĄČđČĄĒĘĀē”đĖćČĀ”đĖď ĕĊď”đĎĈđćđ“Ččā“Ąē”ĄĒĀ“ąĄĔĊĔĈĈ”Ă”Ĉćđĕđ”ČĄčāēĄĒĘČĕĈčĕđďČčāē

(õĊĆāõĒđĔ̔ČčĝçĒĘĈĂđçøĉğĒĕĉĊ


รงรถรปรฎรธรชรฏรธรดรฒรฎรฏรดรทรทรปรชยรฎรงรทรฑรดรทรงรงฤ’ฤ˜ฤŒฤ•ฤˆฤฤ•ฤ‘ฤฤŒฤฤรนย”ฤ„ฤŒฤ‹ฤ’ฤ‚ฤšฤยฤŠย“ฤ‘ฤ”ฤ‚ฤšฤรปฤŸฤ’ฤšฤฤ”ฤˆรงฤ”ฤ•ฤŒฤฤฤฤ„ฤŒรบฤ–ฤ”ฤŒฤฤรธฤ‘ย”ฤ‚ฤ‘

Synth08A | PRES_ Urban Design Proposal / Ολυμπείο  

Zappeio, Olympeio

Advertisement