Page 1

‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ :‬ﺣﺼﺮﯾﺎ ل‪ -ADSLGATE‬ﻓﻚ ﺗﺸﻔﯿﺮ راوﺗﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ ‪WLTFQQ-124GN‬‬

‫ﻋ ﺮ ض ﻣ ﺸﺎ ر ﻛ ﺔ و ا ﺣ ﺪة‬ ‫‪PM 12:29 ,01-10-2015‬‬

‫‪sherifsurf‬‬

‫‪#1‬‬ ‫ﺣﺼﺮﯾﺎ ل‪ -ADSLGATE‬ﻓﻚ ﺗﺸﻔﯿﺮ راوﺗﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪ ‪WLTFQQ-124GN‬‬

‫ﻋ ﻀ ﻮ ﺟ ﺪﯾ ﺪ‬

‫اﻟ ﺴ ﻼ م ﻋﻠ ﯿ ﻜ ﻢ‬ ‫ﺑ ﻌ ﺪ ﺗ ﺠﺎ ر ب ﻋ ﺪ ﯾ ﺪ ة ‪ ،‬ﺗ ﻢ إ ﺧ ﺘ ﺮ ا ق ﺗ ﺸ ﻔ ﯿ ﺮ ر ا و ﺗ ﺮ ﺟ ﻤ ﺘ ﻚ اﻟ ﻌ ﻨ ﯿ ﺪ‬ ‫* ﻫﺎم ﺟﺪاً ‪ :‬ﺗﻢ ﻓﻚ ﺗﺸﻔﯿﺮ ﺟﻬﺎز ‪ 124GN‬ﻓﻘﻂ !!!‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ‪Jul 2008 :‬‬ ‫ﻣ ﻜﺎ ن ا ﻹ ﻗﺎ ﻣ ﺔ ‪ :‬ا ﻟ ﺴ ﻌ ﻮ دﯾ ﺔ ‪ -‬ا ﻟ ﺮﯾﺎ ض‬ ‫ا ﻟ ﻤ ﺸﺎ ر ﻛﺎ ت ‪3 :‬‬ ‫ﻧﻮع اﻹﺗﺼﺎل ‪3G :‬‬ ‫ﺳﺮﻋﺔ اﻹﺗﺼﺎل ‪Mbps 20 :‬‬ ‫ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ ‪MobilyConnect :‬‬ ‫ﻋ ﺪ د ﻣ ﺮا ت اﻟ ﺸ ﻜ ﺮ ‪8 :‬‬


‫ﺗ ﺤ ﻤ ﯿ ﻞ اﻟ ﺒ ﺮ ا ﻣ ﺞ ﻣ ﻦ ﻫ ﻨﺎ‬ ‫‪http://www.up-00.com/?3YQj‬‬ ‫‪http://www.up-00.com/?5YQj‬‬

‫اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﺗﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ‪ sherifsurf ; 06-10-2015‬اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪.AM 10:53‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ 8‬ﻋﻀﻮاً ﯾﺸﻜﺮون ‪sherifsurf‬‬ ‫ﻟﻠ ﻔﺎ ﺋ ﺪ ة اﻟ ﺘ ﻲ و ﺟ ﺪ و ﻫﺎ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬ ا‬ ‫اﻟ ﻤ ﻮ ﺿ ﻮ ع‬

‫أﻟﺮاﺷﺪ‪ ,‬اﻟﺴﺎﻣﻲ‪ ,2004‬اﻟﻄﻮﻫﺮي‪ ,‬ﺣﺘﺮﺷﻮﻧﺎ‪ ,kobe1 ,‬راﻣﻲ‪ ,33‬ﻓﻮ‪fawaz‬اااز‪ ,‬ﻛﺮﯾﻢ ﻃﺎﻫﺮ‬

فك تشفير راوتر موبايلى الجديد wltfqq 124gn  
فك تشفير راوتر موبايلى الجديد wltfqq 124gn  
Advertisement