Page 1

Value Stream Mapping

L

E

A

ENTERPRISE

N


Value Stream Mapping

แผนภาพกระแสคุณค่า(Value Stream Mapping: VSM)

คือผังแสดงกิจกรรมทัง้ หมดทีธ่ ุรกิจต้องดำเนินกำร ตัง้ แต่ เริม่ ต้นกระบวนกำร จนกระทังส่ ่ งมอบสินค้ำ / บริกำร ให้แก่ ลูกค้ำ เพือ่ พิจำรณำโอกำสในกำรกำจัดควำมสูญเปล่ำ และ ปรับปรุงให้ดขี น้ึ กล่ำวคือ > ทำให้มองเห็นคุณค่ำ และกระแสคุณค่ำในกำรดำเนินกิจกรรมได้งำ่ ยขึน้ > ทำให้มองเห็นควำมสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ตำแหน่งทีเ่ กิดควำมสูญเสีย > เพือ่ กำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงและเป้ำหมำย > เพือ่ เลือกเครือ่ งมือในกำรปรับปรุงทีเ่ หมำะสม > เพือ่ ใช้สอ่ื สำรภำยในทีมปรับปรุงงำน


7 ขั้นตอน สู่ “VSM” วาด สถานะ อนาคต

หาตัวชี้วัด

เรียนรู้ เรื่อง ”ลีน”

เลือกสาร ธารคุณค่ า

ระดมพล

วาด สถานะ ปัจจุบัน

นาไปใช้ และใช้ Kaizen


Value Stream Mapping VSM Steps Product Family

Current State

• กาหนดขอบเขตหรือกิจกรรม เช่น กาหนด ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเขียน VSM • เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบนั ว่าดาเนินการอย่างไร

Drawing

Future State

• ออกแบบการดาเนินงานใหม่

Drawing

3 Implementation

• เป้ าหมายของการวิเคราะห์สารธารคุณค่า

Plan & KAIZEN

After completion….look for other opportunities to improve Advanced Lean


ขัน้ ตอนการเขียน Value Stream Mapping 1.1 การแบ่ งกลุ่มตามปริมาณการผลิตสิ นค้ า - ใช้ การจัดกลุ่มสิ นค้ า ด้ วย PQ Analysis


ขัน้ ตอนการเขียน Value Stream Mapping ตัวอย่ าง การจัดกลุ่มสิ นค้ า ด้ วย PQ Analysis

มาก

น้อย


ขัน้ ตอนการเขียน Value Stream Mapping จากนั้นนาข้ อมูลในตารางมาจัดทาแผนภาพพาเรโต

การผลิตแบบปริมาณการผลิตสู ง แต่ ความหลากหลายต่า : 20% ของผลิตภัณฑ์ ประเภทต่ างๆส่ งผลต่ อการผลิต สั ดส่ วน 80% ของการผลิตรวม


ขัน้ ตอนการเขียน Value Stream Mapping 1.2 การวิเคราะห์ เส้ นทางผลิตภัณฑ์ - การจัดกลุ่ม VSM โดยพิจารณาเส้ นทางการเคลือ่ นที่กระบวนการ สาหรับสิ นค้ าต่ างๆ ที่มลี กั ษณะเหมือนกัน


ขัน้ ตอนการเขียน Value Stream Mapping ตัวอย่ าง การแบ่ งกลุ่มตามกระบวนการ


ขัน้ ตอนการเขียน Value Stream Mapping จากข้ อมูลในตารางจะเห็นได้ ว่าสิ นค้ าบางรายการมีเส้ นทางการเคลือ่ นที่ เหมือนกัน

1 2 3


ขัน้ ตอนการเขียน Value Stream Mapping หลังจากจัดกลุ่มสิ นค้ าตามเส้ นทางการเคลือ่ นที่ในกระบวนการผลิตที่ เหมือนกันแล้ ว พบว่ าสามารถแบ่ งสิ นค้ าออกเป็ น 5 กลุ่ม


ขัน้ ตอนการเขียน Value Stream Mapping ข้ อพินิจเพิม่ เติมกรณีเลือกสารธารคุณค่ า >> (วิธีเลือก VSM อย่างง่าย)

“ระบุเกณฑ์การคัดเลือก” เช่น เลือกธารคุณค่าที่ มีการ ผลิตเกือบ 40 % ของปริมาณผลิตรวมทัง้ หมด


ขัน้ ตอนการเขียน Value Stream Mapping หลักการคร่ าวๆที่ใช้ คัดเลือก VSM >> (สาหรับผูเ้ ริ่ มต้น)  เลือกสำรธำรคุณค่ำ “ทีม่ ีการทางานด้วยเครือ่ งจักรไม่เกิน 1 เครือ่ ง”  เลือกสำรธำรคุณค่ำ “ทีม่ ีผจู้ ดั ส่งวัตถุดิบไม่เกิน 3 ราย”  เลือกสำรธำรคุณค่ำ “ทีม่ ีสถานี งานหรือกระบวนการไม่เกิน 12 จุด”


Current State Mapping


ขัน้ ตอนการเขียน Value Stream Mapping ภาพรวม VSM  ส่วนขันตอนการไหลของการท ้ างาน Process Flow  ส่วนขันตอนการไหลของวั ้ ตถุดิบ Material Flow  ส่วนขัน้ ตอนการไหลของข้อมูล Information Flow

Information Flow

Material Flow Timeline


ไอคอนสาหรับเขียนแผนผังสายธารคุณค่า


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั 1. การเตรียมพร้ อม - วาดแผนเก็บข้อมูล วาดขั้นตอนการผลิตไว้คร่ าวๆบนกระดาษ - ลงหน้างาน เริ่ มจากจุดปฏิบตั ิงาน ปลายทาง ไล่มาจนถึงต้นกระบวน การ ใช้ Checklist ในการเก็บข้อมูล


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั ตัวอย่ าง การสร้ างแผนภาพกระแสคุณค่ าแสดงสถานะในปัจจุบันของบริษัท FTPI คณะทางานโครงการ LEAN ของบริ ษทั FTPI ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยานยนต์รายหนึ่ง ได้ พิจารณาสิ นค้าที่มีปริ มาณการผลิตสูงสุ ด 3 อันดับแรกของบริ ษทั (ผ่านการทา P-Q Analysis) เพื่อนามาจัดทา Current VSM คือ สิ นค้า X Y และ Z ซึ่งใช่วตั ถุดิบหลักคือแผ่นสแตนเลส และ มีกระบวนการผลิตเหมือนกัน ดังนี้


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั คณะทางานโครงการ LEAN เริ่ มบันทึกข้อมูลที่รวบรวมได้ลงในแผนภาพ โดยระบุประเภท ของแผนภาพ และชื่อบริ ษทั ในส่วน A พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของแผนภาพ ได้แก่ ชื่ อ โครงการ รายการสิ นค้า วันที่จดั ทา หมายเลขแผนภาพ และรายชื่อสมาชิกที่เกี่ยวข้องในส่วน B

15 ธ.ค 54


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั จากนั้นคณะทางานโครงการ LEAN จึงเริ่ มวาด Current VSM จากข้อมูลที่รวบรวมได้ในส่ วน D ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้

1. รวบรวมข้ อมูลเวลาในการทางาน


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั แผนภาพกระแสคุณค่ า (VSM)


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั 2. รวบรวมข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ า และบันทึกสัญลักษณ์

(ลูกค้า)


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั แผนภาพกระแสคุณค่ า (VSM)


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั 3. จากการรวบรวมข้ อมูลเกีย่ วกับผู้ส่งมอบพบว่ า ผูส้ ่ งมอบจัดส่งวัตถุดิบแผ่นสแตนเลส สาหรับผลิตสิ นค้า X Y และ Z (ใช้ชิ้นส่วนร่ วมกัน) ได้แก่ FTPI สัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 42 แผ่น (แต่ละแผ่นนามาตัดชินงานได้ 50 ชิ้น รวมตัดชิ้นงานได้ 2,100 ชิ้น) จากนั้นบันทึก สัญลักษณ์

(ผูส้ ่งมอบ)


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั แผนภาพกระแสคุณค่ า (VSM)


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั 4. จากการรวบรวมข้ อมูลเกีย่ วกับการวางแผนและควบคุมการผลิตพบว่ า ฝ่ ายควบคุมการ ผลิตทาหน้าที่รับข้อมูลการพยากรณ์ และคาสัง่ จากลูกค้ามาวางแผนการผลิต และแผนการ สัง่ ซื้อวัตถุดิบ เพื่อแจ้งให้หวั หน้างานฝ่ ายผลิต และผูส้ ่ งมอบนาไปดาเนิ นการ จากนั้นบันทึก

สัญลักษณ์ ระหว่างสัญลักษณ์

(ฝ่ ายควบคุมการผลิต) พร้อมรายละเอียดลงในแผนภาพบริ เวณกึ่งกลาง “ลูกค้า” และ “ผูส้ ่งมอบ”


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั แผนภาพกระแสคุณค่ า (VSM)


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั 5. รวบรวมข้ อมูลการปฏิบัติงาน

จากนั้นบันทึกสัญลักษณ์ และข้อมูลลงในแผนภาพดังนี้ (กระบวนการหลัก) เริ่ มตั้งแต่ การตัด, ปั้ มขึ้นรู ป, เจาะรู , ประกอบ, บรรจุ

-

(พนักงานปฏิบตั ิการ) และจานวนพนักงานในแต่ละกระบวนการ


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั แผนภาพกระแสคุณค่ า (VSM)


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั 6. จากการรวบรวมข้ อมูลการส่ งมอบวัตถุดบิ พบว่ า การส่ งมอบวัตถุดิบจากผูส้ ่งมอบจะ ดาเนินไปตามคาสัง่ ซื้ อวัตถุดิบ โดยขนส่ งทางรถบรรทุกมาส่ งที่คลังพัสดุเป็ นประจาทุกสัปดาห์ จากนั้นบันทึกสัญลักษณ์ และข้อมูลลงในแผนภาพดังนี้ -

(คลังพัสดุ) บริ เวณระหว่าง “ผูส้ ่ งมอบ” และ “กระบวนการตัด”

-

(การเคลื่อนที่ของชิ้นงานในระบบพลัก) เชื่อมโยงจาก “ผูส้ ่งมอบ” ถึง “คลังพัสดุ”

การเคลื่อนที่

(การขนส่งทางรถบรรทุก) พร้อมข้อมูลความถี่ในการจัดส่ งชิ้นค้าลงบนเส้นทาง


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั แผนภาพกระแสคุณค่ า (VSM)


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั 7. จากการรวบรวมข้ อมูลการจัดส่ งสินค้าพบว่ า การจัดส่ งสิ นค้าให้แก่ลูกค้าจะดาเนินไป ตามคาสัง่ ซื้ อ โดยขนส่งทางรถบรรทุกจากคลังสิ นค้าไปยังลูกค้าเป็ นประจาทุกวัน จากนั้นบันทึกสัญลักษณ์ และข้อมูลลงในแผนภาพดังนี้ -

(คลังสินค้า) บริ เวณระหว่าง “กระบวนการบรรจุ” และ “ลูกค้า”

-

(การเคลื่อนที่ของชิ้นงานในระบบพลัก) เชื่อมโยงจาก “คลังสิ นค้า” ถึง “ลูกค้า”

การเคลื่อนที่

(การขนส่งทางรถบรรทุก) พร้อมข้อมูลความถี่ในการจัดส่ งชิ้นค้าลงบนเส้นทาง


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั แผนภาพกระแสคุณค่ า (VSM)


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั 8. รวบรวมข้ อมูลเกีย่ วกับเส้ นทางการไหลของสารสนเทศระหว่ างส่ วนต่ างๆ


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั แผนภาพกระแสคุณค่ า (VSM)


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั 9. รวบรวมข้ อมูลปริมาณพัสดุคงคลังในช่ วงต้ นงวด และปลายงวด แล้ วนามาหาค่ าเฉลีย่

จากนั้นบันทึกสัญลักษณ์ และข้อมูลลงในแผนภาพดังนี้ -

(การเคลื่อนที่ของชิ้นงานในระบบผลัก) เชื่ อมโยงจาก พัสดุคงคลังไปยังกระบวนการต่างๆ

-

(พัสดุคงคลัง) พร้อมข้อมูลพัสดุคงคลังเฉลี่ยบนเส้นทางการเคลื่อนที่


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั แผนภาพกระแสคุณค่ า (VSM)


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั 10. จัดทาแผนภาพแสดงเวลา เพื่อจาแนกเวลาในกระบวนการว่าเป็ นการดาเนิ นกิจกรรม ประเภทใด - เวลาที่สูญเสี ยไปกับกิจกรรมที่ไม่ สร้ างคุณค่ าเพิม่ (Non Value Added: NVA) ได้แก่ การ

จัดเก็บวัสดุคงคลัง ประเภทงานระหว่างการผลิต (Work in process: WIP)

- เวลาที่ใช้ ดาเนินกิจกรรมที่สร้ างคุณค่ าเพิม่ หรืองานสุ ทธิ (Value Added: VA) ได้แก่ กระบวนการ ผลิตต่างๆ ซึ่ งพิจารณาจากรอบเวลาในการผลิตของแต่ละกระบวนการ หรื อ C/T


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั แผนภาพกระแสคุณค่ า (VSM)

NVA VA


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั 11. สรุปผลรวมของเวลาที่สูญเสียไปกับกิจกรรมที่สร้ าง / ไม่ สร้ างคุณค่าเพิม่


วิธีการวาดแผนผังสถานะปัจจุบนั แผนภาพกระแสคุณค่ า (VSM)


WORK SHOP

<CURRENT VSM>


การกาหนดตัวชี้วดั แบบลีนใน VSM ตัวชี้วดั แบบลีน : ตัววัดพืน้ ฐาน - จานวนวันที่เก็บสิ นค้ าคงคลัง (Days of Inventory On-hand) - รอบเวลาในการผลิตรวม (Total Cycle Time) - เวลานารวม (Total Lead Time) - ช่ วงเวลาเครื่องจักรใช้ งานได้ (Total Lead Time) - การส่ งมอบสิ นค้ าตรงเวลา (On-time Delivery) - ค่ าประสิ ทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)


แผนผังสถานะอนาคต


แผนผังสถานะอนาคต >> กาหนดตัวชี้วดั


แผนผังสถานะอนาคต >> กาหนดตัวชี้วดั


แผนผังสถานะอนาคต >> กาหนดตัวชี้วดั


แผนผังสถานะอนาคต >> กาหนดตัวชี้วดั


แผนผังสถานะอนาคต >> กาหนดตัวชี้วดั


แผนผังสถานะอนาคต


แผนผังสถานะอนาคต


แผนผังสถานะอนาคต


แผนผังสถานะอนาคต


แผนผังสถานะอนาคต


แผนผังสถานะอนาคต


แผนผังสถานะอนาคต


แผนผังสถานะอนาคต


Value Stream Mapping

Current

Future

25 % Value Added Time â&#x20AC;Ś. 75% Waste

Identify AWO opportunities from the Value Stream map Advanced Lean


The End

แผนผังสถานะปัจจุบัน  

แผนผังสถานะปัจจุบัน