Page 1


KATALOG / CATALOGUE

GLAVNI SPONZORI

EKSKLUZIVNI SPONZORI

POKROVITELJI FESTIVALA

REALIZOVAN UZ PODRÅ KU

FESTIVALSKI PARTNERI


K A TA LO G / C A TA LO GU E U r e d n i k / Ed i t o r a a rsti Iz v o r i / So u r c e s a ir ili a a rsti ltija a ari sja rsma ovi oja a i osavljevi

or evi

Prevod Translation Sa i a i i Le k t u r a / P r o o f r e a d i n g J as n a K o v o ( b o s an s k i j e z i k / B o s n i an ) N i c o l as D av i e s ( e n g l e s k i j e z i k / E n g l i s h ) Gra ko o likovanje i DTP Graphic design and DTP ro ija tampa Print .o.o. Sarajevo Tira Print run 1000

4

SA R A J EV O FILM FESTIV A L elenih eretki Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel Fax programmes sff a www sff a 25. Sarajevo Film Festival l IMP R ESSU M


Sadržaj / Contents

7

Festival Introduction 8

Žiri

2 1

ury

agrade Awards

2 5

Takmi arski program – igrani lm Competition Programme – Feature Film

3 9

Takmi arski program – kratki lm Competition Programme – Short Film

51

Takmi arski program – studentski lm Competition Programme – Student Film

6 7

Takmi arski program – dokumentarni lm Competition Programme – Documentary Film

8 7

U f o k u s u / In Fo c u s

9 9

Open Air

109

Kinoscope

12 9

Shorts ro ea S or s S or a ers omi ees 2 i o atio a es: W i n n e rs 2 019 o se o S or s S e ial S ree i a re Film Festival aj olje o o i a isa es Film Festival rese s Sa a i Film la orm rese s orl iti e S or Film om etitio

es

e ers

16 1 Su m m e r Sc r e e n 16 9

Posve eno Tri ute to a e a li o s i

18 5 Dje iji program Children s Programme 2 03

Te e n A r e n a

2 13

Dan ljudskih prava Human Rights Day

2 19

Suo avanje s pro lo u Dealing with the Past

2 2 7

Sarajevo Film Festival Partner Presents o a Film sti e S or s o a ar

2 3 7

Pretpremijere Gala Avant Premiere Gala

2 4 5 Specijalne projekcije Special Screenings 2 51 BH Film Programme 2 6 5 Spon ori Sponsors 2 9 5 Hvala Thank ou 2 9 6

Index – Films

2 9 8

Index – Directors

2 9 9

Festival Team

C O NTENTS l 25. Sarajevo Film Festival


GLAVNI SPONZORI

EKSKLUZIVNI SPONZORI

REALIZOVAN UZ PODRŠKU

POKROVITELJI FESTIVALA

FESTIVALSKI PARTNERI

ZLATNI SPONZORI

ZVANIČNA ZAŠTITARSKA AGENCIJA

ZVANIČNO VINO

SREBRENI SPONZORI

ZVANIČNI PREVOZNIK FILMOVA

PARTNERI

INTERNACIONALNI PARTNERI

TEHNIČKA PODRŠKA

This project is funded by the European Union

6

TEHNIČKA PODRŠKA

ZVANIČNI IT DOBAVLJAČ

PODRŠKA

25. Sarajevo Film Festival l SP O NZ O R I

SREBRENI SPONZORI


ra i osti

ra i rija elji i o ovao i lms e mje osti.

ve o i e Festival slavi va ese e o o i ji os oja ja. a valj jem svima o ima oji s as o r avali oji s svojim i eresom a a ro ram i svojim e em jem ali i smisao a em ra i jelova j . ime SFF tima i svoje ime elim vam ear

es s rie

s a

ello

i e

o a i s je a 25. Sarajevo Film Festival

iles.

is ear o r estival ele ra es i s 25 a iversar . e are ra e l o all ose o ave s or e s over e las ar er e r ose i eres a arti i atio i o r ro ramme ave ive s mea i o all o r or a e or s. erso all a o e al o 2 5 Sarajevo Film Festival

e Festival eam

is

o all a leasa

a

s

ess l

M i rs ad P u ri vat ra, D i rek t or / D i rec t or

FESTIV A L INTR O D U C TIO N l 25. Sarajevo Film Festival

7


8

Žiri Takmičarskog programa – igrani film / Competition Programme Jury – Feature Film

25. Sarajevo Film Festival l ŽIRI


RU B E N Ă– ST L U N D e i elj i s e aris ve s a ire or a ri er S e e

S e sl ro e je . ao o i S rs a a a ve s e. je ov rvi i ra i lm S osvojio je a ra F S a Films om estival os vi 2 5. o i e. Film je o om ri a a i ima vi e o 2 emalja svije a i a roj im lms im estivalima e je i io s l a me aro o o atim. vije o i e as ije sa ra im i ra im lmom osvaja la o me vje a a Films om estival er li . je ov re i i ra i lm remijer o je ri a a ro ram i ai e es alisa e rs Films o estivala a es je je osvojio a ra o e r. a o remijere a es lm ri a a je a roj im r im svje s im estivalima lj j i estivale e e iji i oro je je osvojio i resti i a ra a. je ov e vrti i ra i lm S 2 . o i e remijer o je ri a a ro ram er ai e ar Films o estivala a es je je osvojio a ra irija. ri a a je a roj im me aro im estivalima osvojiv i o a ra a a aj olji s ra i lm. omi ova je a a ra la i lo s i ao je i i or a s ara a is ri ira je re o emalja svije a. e ov eti i ra i lm osvojio je la alm a lms om estival a es 2 . o i e e io omi ova je a s ara a aj olji lm a s ra om je i .

S e sl as or i o S rs a small isla o e es oas o S e e . is ea re e o eF S ar a e os o er atio al Film Festival i 2 5. e lm as e is ri e i more a 2 o ries a s o a mero s estivals ri i sl i er atio al re o itio . o ears la er e o e ol e ear a e erli er atio al Film Festival or . e remiere o is ir ea re lm as el a e Festival e a es i e ire ors For i se tio ere e as a ar e e o e r ri e. er a es as s o a e e i ea oro o er atio al Film Festivals as ell as a mero s o er estivals ere i o r er ri es a isti tio s. s l s o r ea re lm F a i s remiere i e er ai e ar ro ramme a a es i 2 e i as a ar e e r ri e. e lm as sele e or mero s estivals o es Forei Film a ar s as omi a e or a ol e lo e a as s or lis e or a a em ar . as ee is ri e i more a o ries. 2 sl s ea re lm S o e alme r a a es. as also omi a e or e a em ar or es Forei a a e Film. E

J U R Y l 25. Sarajevo Film Festival

9


B E RO B E Y E R ire or e aro o lms o estivala o er am i o ems a Festival ire or er atio al Film Festival o er am e e erla s

F

ire ori a a ra voj ori i al i lms i sa r aja i a vi i ije e li i erija ire or o er atio al ri i al Films isitio s e li i eria

1 0

25. Sarajevo Film Festival l ŽIRI

ero e er o a s a 2 5. o a a ij e eral o i mje i o ire ora e aro o lms o estivala o er am . e er je re o o ra io ao e avis i lms i ro e i o ems oj. s lo svoje om a ije s s Film os ova e 2 . ro irao je i vi es r o a ra e i lmova lj j i lm oji je remijer o ri a a ro ram Semai e e la riti e Films o estivala a es i rvi alesti s i lm omi ova a s ara . o i e2 o ro irao je lm re i elji e emarie a ir S oji je ri a a er ai e ar ro ram Films o estivala a es i a i ova a s ara a a me aro om r i a je is ri irala om a ija rami e. ja ara 2 . o ja ara 2 5. io je o s l a i o ems o lms o o a s e ijali ira a mje i i lm i me aro e o ro ije. a om olo aj je sara ivao s e a lira im lms im re i eljima a ra voj lms i s e arija i roje a a rijavlje i a a sijs o r o vir S ree s eme i ro rama a ma ji s e o ro ije i o ems o lms o o a.

ero e er as a oi e e eral a rtisti ire or o e er atio al Film Festival o er am i 2 5. revio sl e er or e as a i e e e ro er ase i e e erla s. ro is om a s s Film rea e i 2 e as ro e a m er o a ar i i lms amo em S i a i s remiere i 2 2 i e Semai e e la riti e a e Festival e a es a S e rs alesti ia ea re le lm omi a e or a a em ar . 2 e er o ro e emarie a ir s S F SS i as sele e or e er ai e ar se tio a e Festival e a es as e alesti ia s missio o e s ars a as sol i er atio all rami e. From a ar 2 ro l 2 5 e er serve a ree ear erm as Film o s le or e Film F i a riori o s o ar o se lms a i er atio al o ro tio s. is a a i e a vise o e s ri s roje evelo me a ro tio o ea re lms es a lis e ire ors a l i or sele tive i rom e e erla s Film F s S ree s eme a rom mi ori o ro tio ro rammes.

F a a a ire ori a je jela a ra voj ori i al i lms i sa r aja i a vi i ije me ijs oj om a iji e li je s lo svoji re ov i o ave a sara je s ve e a lira im lms im s varao ima i lms im s varao ima s o i svi rajeva svije a. olas a a ov o i ij re vo i lo al e s a ij om a ije i oor i ira s os avom a alo a i vor i lms i sa r aja roi ve e i a e li vi e o e malja svije a. Filmovi oje je osi rala a e li om a iji s o ijeli rve omi a ije a a ra e la i lo s i s ar. re o o je je oj o vo e i me ijs i om a ija arti i a e ia ra ila a ra voj i vo e j am a ja a lms e i elevi ijs e roje e. o om arijere ra ila je i a r ovo e im o i ijama lo al oj o s l a s oj rmi i se om a i Fo a iji ra i re je je etiri o i e ila a o i iji e e s e s e sl e ri a emiji a jevoj e ra i re e a am a j iv e ameri o re sje i a ara a ame lo al oj i i ijativi li o . i lomirala je is orij a iver i e or ell a va je ma is ri e a oslov a mi is ra ij s e la je a oslov oj oli arvar a je je ila i re sje i a rav o o ora i re sje i a vije a s e a a. a ra iva a je lms a ra i a e re i elji a i ro e ti a rvo i erijs o lma oji je svje s remijer imao a Films om estival S a e. tiv o se ala e a ravo e a a o ra ova je i es v je i i ijativama a osi rava je rava ris a i vorima vo e.

E F

E

a a a is ire or o er atio al ri i al Films isitio s a e li ere s e or s i e orl s o lo al a emer i lmma ers. ro o er e re s e as remai e a e ro li e o e om a s lo al e a sio ma a i e la o e lm a alo e a ross more a o ries. er lm a isitio s ro e li i s rs lm omi atio s a o e ol e lo es a e a em ar s. revio sl a a or e a arti i a e ia evelo i a ma a i am ai s or lm a elevisio roje s. S e as el lea ers i a s ra e i ositio s a i se om a e ra i re Fo atio ere s e serve o r ears as e i a ral ea o S e s a e ra i re ea er s i a em ama or meri a e li o lo al itiative. S e ol s a i is or rom or ell iversi a a as er s e ree i si ess mi is ratio rom e arvar si ess S ool ere s e serve o e oar o r s ees a as resi e o e S e o res e tivel . S e is a a ar i i lmma er i re i s i l i ro i a ire ti e rs i eria lm o ave i s orl remiere a e S a e Film Festival. a a remai s a tive i e atio a vo a or irls a i a er a ess i itiatives.


S l mi a Sr ija

ress Ser ia

S S e i elji a Sjever a a e o ija ire or or a e o ia

ova a S ojilj ovi ro e a je eo ra je je a ravila rve l ma e ora e oli e a a e a ovi a a i ve a re oj o i i sre je ole o ila rv lo lm aje ilo . i lomirala je l m a Fa l e rams i me osti lasi ro esora ra a a e rovi a. o s ija i ra lav lo lm re iji avla ovi a a oj o ija m o o roj e a ra e a estivalima Sr iji. o sa a je i rala lmovima le a ov ovi a S S Sr a a oljevi a S va a S e a ovi a seriji S ra a a jelo rli a. 2 . o i i veli i s je osti e serija S ao i lm je ova a i ra je o lav i lo a.

E ova a S ojilj ovi

as or i el ra e ere s e ro e i o a ti a e i e a e a ovi s a ti s ool. ile i e ir ear o er se o ar a ti e atio S ojilj ovi la e er rs lm role i aja ilo s . S e ra a e i a ti rom e Fa l o rama r s i el ra e i e lass o ro essor ra a e rovi . ri er iversi s ies s e as as i e lea role i avlo ovi s i ar ere er mer o s a ar s a lm estivals i Ser ia a a roa . S e also a eare i le ov ovi s F Sr a oljevi s F S va S e a ovi s S S a i ra a jelo rli s elevisio se ries S . 2 S ojilj ovi o major s ess i er a eara e i e elevisio series S a e ea re le lm S i i s e la e o e o e mai roles.

eo a S r ar i evs a ije e mje i a ro e a je . o i e S o lj a e o ija. jeti js v se avila l mom s irala je sli ars vo i ra i i aj a o om je avr ila ma is ars i s ij lma oli a mje os is iver i e a e or . ao re i elji a e itirala je 2 . ra im lmom a o om je re irala lmove S S S S S S S i S S oji je s imila 2 a remijer o je ri a a a mi ars om ro ram Films o estivala erli . svo os iva ja ro ijs a a Ses re i ra i evs i o ro irala je lmove re i elja rija il ea e la a re i elja amja a o ole i S re iji ristija i ja. Fra s o mi is ars vo l re 2 . o i eo li ovalo j je r e om vi e a ji ev osti.

E eo a S r ar i evs a as or i o a artisti amil i S o je i . S e s ar e as a il a or rai e as a ai er a a ra i esi er a la er s ie i e F lm ro ramme a e e or iversi is S ool o e r s. S e ma e er e as a s or lm ire or i 2 i a as si e ma e S F S S FF S S a . S S S as s o i a ar 2 a a i s remiere i e ial om etitio o e erli er atio al Film Festival i 2 . Si e i s o i Sis ers a ro er i evs i as o ro e ri il e e la s amja o ole s F a risti i s S . 2 e Fre i is r o l re ma e i evs a a evalier e l r re es r s e es e res.

J U R Y l 25. Sarajevo Film Festival 1 1


Žiri Takmičarskog programa – dokumentarni film / Competition Programme Jury – Documentary Film

1 2

25. Sarajevo Film Festival l ŽIRI


S mje i a ire ori a e aro o lms o estivala isio s el o vi ars a rtisti ire or isio s el er atio al Film Festival o S i erla

mje i i ire or e aro o estivala o me ar o lma ms er am Sirija rtisti ire or er atio al o me ar Film Festival ms er am S ria

S ire or Fa ma i a re o a rva s a ire or o Fa m a a re o roatia

milie j s o 2 .o a a ij mje i e ire ori e e aro o estivala o me ar o lma isio s el o . a ova a je ao ro rams a savje i a ro rama i ai e es alisa e rs Films o estivala a es e ao e s erti a vi ars o lms o o a visio s s es . re o o je ra ila ao amje i a mje i o ire ora e aro o lms o estivala a o e s r o 2 2 i la i a omisije ma e mo veme Fra s o r av o e ra a vi el mje os . a ila je i ao ra ori a e r a savreme mje os e evi 2 2 i sara i a a la ira j ro rama ra li iti lms i estivala i mje i i i sti ija o ro rama For m a e e aro o lms o estivala erli e ra a savreme mje os il i s Festivala al er ativ o lma i m i e a sa i estivala ra sme iale erli e mje i e alerije For e e evi.

milie j s as ee rtisti ire or o e isio s el er atio al o me ar Film Festival o si e 2 . S e is a ro ramme a visor or e ire ors For i a e Festi val e a es a a e er or e S iss visio s s es . revio sl s e as e e artisti ire or o e o e s r o er a tio al Film Festival 2 2 a a mem er o e ma e mo veme ommissio o e Fre atio al e re or is al r s . rior o a s e as a ra or a e e eva o em orar r e re 2 2 a o ri e o e ro rammes o lm estivals a ar i sti tio s i l i e For m a e se tio o e erli er atio al Film Festival e o em orar r e re il i s e a sa e er ro Film a si Festival e ra sme iale erli a e artis ra or r ar s a e For e e eva .

r a ra ia mje i i je ire or e aro o estivala o me ar o lma ms er am F . o e je Siriji je je ra io ao l ma i ovi ar rije e o o je 2 2 s ar eri om ia om el eiro i os ovao rv e avis om a ij a ro ij o me ar o lma oj emlji. o i e 2 . ra ia i l eiro i aje o o re Festival o me ar o lma oji je r o os ao vo e a smo ra o me ar o lma ara s om svije . io je me or m o im ale ova im ea rmisa im lms im a orima i svi rajeva svije a e la irija e i o aj resti iji lms i o a ija i estivala. la je meri e a a emije lms i mje osti i a osti S e aro o r e ja o me aris a i vro s e o me aristi e mre e . Filmovi a ojima je ra io osvojili s i resti i a ra a lj j i eli a ra irija Films o estivala S a e i a ra rierso a osvojio je i i ri a ja a svoj ra o a ra a eor e ol es or lme ors i a ri ar li e.

r a ra ia is rtisti ire or o e er atio al o me ar Film Festival ms er am F . e as or i S ria ere e or e as a a or a jo r alis e ore s arti e rs i e e e o me ar s e ial ro tio om a i e o r i 2 2 o e er i ia a el eiro i. 2 ra ia a l eiro i o o e e i e e e o me ar lm estival i i l e ame e ra re io s lea i o me ar estival ra ia as ore ma a omi lmma ers rom aro e orl a as sa o e j ries o some o e orl s mos i e tial lm s a estivals. e is a mem er o S a . is lms ave o mero s a ar s i l i aS a e ra r ar a a rierso ar a is or as ear e im a ola es s as e eor e ol ar e es or lme ros ar a e a ri ar li e ar .

e a ovs i ro e je a re je je avr io os ov i sre j ol Filo o s i a l e e a emij rams e mje osti. a io je ao s al i rama r ea ra a o . ao re ava a sje lms e i re ije a a as ao re ov i ro esor o me ar e re ije. s iva je elevi ijs e a e re i s ija o me ar o lma. o i e . os iva i vo i Fa m aj a aj ij rva s e avis o me ar ro ij . ao ro e o isao je re o o me ar i lmova oji s ri a a i a vi e o estivala. o i e 2 5. os iva i ao ire or vo i a re o ajve i me aro i estival o me ar o lma re iji. a svoj ra a olj o me aristi e ose o a o re a je i vo e je a re o a o i e 2 . o ija a ra vro s e mre e o me ar o lma i e alj ra a a re a.

e a ovs i as or i a re ere e om le e is rimar a se o ar e a tio a e Fa l o iloso a e a em o ramati r s . e as or e as a rama r is or ea re a si e e as a i e Film a ire ti e ar me o e . rre l e or s ere as ro essor o o me ar ire ti . e is e o er o e ro ramme e ar me a e ra a e ro ramme i o me ar lm s ies. e o e Fa m e mos im or a roatia i e e e o me ar ro tio om a i e as ma a e ever si e. e as ro e more a o me ar lms i ave ee sele e or more a estivals. 2 5 ovs i o e a re o e i es i er atio al o me ar lm estival i e re io a as ee i s ire or ever si e. For is or i o me ar i ema a i arti lar or la i a ma a i a re o e re eive e ro ea o me ar e or ar a e al o e i o a re i 2 .

E

E

E

J U R Y l 25. Sarajevo Film Festival 1 3


Žiri Takmičarskog programa – kratki film / Competition Programme Jury – Short Film

1 4

25. Sarajevo Film Festival l ŽIRI


je lavo i lms i je a or i a eva Sr ija. je ovi lmovi ri a a i s a roj im lms im estivalima lj j i estivale a es erli oro i o er am e s osvojili m o e a ra e. je ova a ors a jela ri a a a s i ej mo er e mje osti ej o re i sli a i i ol e r e or e r om i o ari i sti a mo er mje os o o . ire or je i s os iva a evo Film Festivala.

E je lavo i is a lmma er rom a evo Ser ia. is lms ave ee s ree e a estivals i a es erli oro o o er am a mero s o ers a ave o several a ar s. is or as also ee s o a i sti tio s i l i e se m o o er r e se m o e ovi ma e a e Film So ie o i ol e er i e or i e e re om i o i aris a e sti e o o em orar r i o o . lavo i is also e ire or a o o er o e a evo Film Festival.

va se ije je a je ve s a l mi a. osa je as ila re o e ese ome ra i lmova i elevi ijs i ro ija ao i vi e o va ese o ori i re s ava raljevs om rams om o ori i ra s om o ori S o olm . a ra vije a s o oj o jelj je r e je vro s a lms a romo ija osvojila je 2 . lasom o i e a e s ra ivi a tivi am o vir e oo o re a i or i a olj os e s i lms i ra i a s e i o re i elji a i l mi a ro la e a je 2 . o i e.

E va se is a riti all a laime S e is a or. S e as a eare i more a ea re lm a eleviso ro tio s a as a e i more a e s a e ro tio s a e o al ramati ea re i S o olm a e S o olm i ea re. 2 se as sele e as a S ooti S ar e ro ea Film romotio . se as ame oi e o e ear i 2 or er s ro a earless a tivism i e e oo moveme a i s or o e re o emale lmma ers a a ors.

omi i e eli s i os ovala je ro ijs om a ij 2 2. o i e. a a ra i ao sele ori a i ro e ti a o e a Fa or ro rama i ai e es alisa e rs Films o estivala a es . a o ai eia S a i avije ilea e ri e i a a i isa Fa or se o i e 2 . iri i a ois o vro . ro irala je ili o ro irala i me os ali lm Sa jee a s a mara S e lmove S lire e a amija i ija ja o a e rovea S F F S S e Siva mara i o e o e iera. re o ra vija lms e roje e Sri a i a la e rael oj ri i e iji i a .

omi i e eli s i o e e ro tio om a i 2 2. Si e e s e as ra e a ro e e Fa or or e ire or s For i a e Festival e a es. er avi visi e ai a e or i o ries ile So ri a e a o a isia i 2 e Fa or is i So eas ro e. mo o ers eli s i as ro e or o ro e Sa jee a s a mara s S lire a a ami s S S i i s o e rove s S a Siva mara s S F F S a o a o e ier s . is rre l evelo i lms i Sri a a a la es srael So ri a e a a a .

e i elj i s e aris a Sr ija ire or a s ree ri er Ser ia

S l mi a ve s a

or S e e

S s iva i a ro ijs e om a ije Fra s a Fo er o e ro tio om a Fra e

E

J U R Y l 25. Sarajevo Film Festival 1 5


Žiri Takmičarskog programa – studentski film / Competition Programme Jury – Student Film

1 6

25. Sarajevo Film Festival l ŽIRI


S e i elj i s e aris a orve a ire or a s ree ri er or a

s iva om a ije o ro tio ro e i o e i Fra s a Fo er o ro tio e ro er a e re re e r Fra e

e i elj

rael

ire or srael

e

rli rese arijer je a o eo s imaj i ra e lmove i re lame. je ov e i a s i i ra i lm osvojio je ris al o me vje a i S e ijal a ra a Films om estival erli 2 ao i i r i a ra a irom svije a. S are im lmom S ers e osvaja a ra maj a aj olji or ijs i lm a Films om estival o e r ao i e oli o orve i lms i a ra a ma a. je ov re i i ra i lm S osvojio je lav a ra Films o estivala S i i o ij ao i a ra ma a a aj olje l m a e je is ri ira irom svije a. rese je io vo e i re i elj ove i serije oja je remijer o re s avlje a ro ram erli ale serije e osvojila i a ra a a r av oj smo ri orve i ro ija la i e ra lj j i a ra a aj olji elevi ijs i rams i ro ram. Serija je ro la e a i aj oljom s a i avs om serijom a a ima or ijs e rams e ro ije i omi ova a je a a ra a aj olj evro s rams serij a me aro om sami roi vo a a rams o ro rama 2 o o . Serija re s avlje a je a ro lo o i jem Sarajevo Film Festival .

E ril rese s ar e is areer ma i s or lms a ommer ials. is e ea re o o e r s al ear a a S e ial e tio a e 2 erli er atio al Film Festival i a itio o mero s o er a ar s orl i e. is e ea re o e ra o ar or es or i Film a e o e r Film Festival as ell as several or e ia ma a ar s. is ir ea re le lm o e mai a ar a e S i i Film Festival i o o a a ma a ar or es ale or. rese as e lea ire or o e i series i a i s remiere i e erli ale Series a o a lar e m er o ri es a e or e ia ol e S ree ar s i l i es rama. also i e e a ar or es S a i avia Series a or i rama a s a as omi a e or e es ro ea rama ar a 2 i o o . as ea re a las ear s Sarajevo Film Festival.

ili e o er ro irao je ri ese i ri lma e sara ivao s vi e ava ar i re i elja o sami o e a a ji ove arijere. e i a lmova oje je ro irao vr e a je lav e a mi ars e ro rame lms i estivala a es e e iji i erli je s osvojili re o a ra a lj j i a ra la i lav Films o estivala e e iji 2 . o i e a lm o a ersso a S S i la alm a lm e a sl a a Films om estival a es 2 . ro irao je lmove arsa vo riera o a ersso a lri a Sei la essi e a s er o a ea or la r a ristija i ja i ela ela Frammarti a arlosa e a asa e a sl a im o i r i .

ili e o er as ro e ir o lms o a e or i i ro rea i ire ors rom earl i eir areers. e majori o ese lms ere sele e or e mai om etitio s a e Festival e a es a e e i ea erli er atio al Film Festivals ere e ave re eive more a ir ri es i l i e i e s ol e io i 2 or o ersso s S F S a e alme r a a es i 2 or S e sl . o er as ro e lms o ersso i ela elo Frammarti o essi a a s er o e or l r e sl risti i arlos e a as lri Sei l a ars vo rier amo o er ire ors.

a av a i ro e je 5. el viv . je ov rvi i ra i lm osvojio je a ra e a roj im estivalima lj j i a ra irija a Films om estival o ar 2 e a ra e a aj olji lm a e aro om estival e avis o lma e os ires i e aro om lms om estival Sa Fra is . a i ov r i i ra i lm S ra e i raels o ra s oj ro iji io je o ri e ro rama Semai e e la riti e Films o estivala a es 2 . Film je osvojio re o 2 me aro i a ra a i s je o je is ri ira m o im emljama lj j i Fra s i Sje i je e meri e r ave. S lmom S a i je osvojio F S a ra i a ra la i me vje a e aro om lms om estival erli 2 .

a av a i as or i 5 i el viv. is rs ea re lm o mero s a ar s i estivals i l i e r ri e a e o ar o Festival i 2 a e es Film ar a F a e Sa Fra is o er atio al Film Festival. is se o ea re le lm a sraeli Fre o ro tio as e revelatio o e 2 Semai e e la riti e a e Festival e a es. e lm o more a 2 i er atio al a ar s a as s ess ll release i vario s o ries amo em Fra e a e i e S a es. a i s lm S S o eF S ar a e ol e ear a e erli er atio al Film Festival i 2 .

E

E

J U R Y l 25. Sarajevo Film Festival 1 7


Žiri za evropski kratki film / European Short Film Jury

1 8

25. Sarajevo Film Festival l ŽIRI


e i elj

F

F a s a

ire or

e mar

mje i a ire ori a Festivala ra o lma am r jema a rtisti ire or S or Film Festival am r erma

S

e i elj i s e aris a os a i er e ovi a ire or a s ree ri er os ia a er e ovi a

a i Flei el i lomirao je re ij i ra o lma lasi S e e a Frearsa i a ela a li o s o . je ov e i a s i i ra i lm S remijer o je ri a a a e aro om lms om estival oro a osvojio je re o a ra a lj j i a ra a mir lms i estivala erli i i r e eli a ra irija estivala ama ati i estivala . o i e2 . osvojio je Sre re o me vje a a lm a je ov are i lm vr e je a mi ars sele ij Films o estivala a es e je omi ova a a ra F . Flei elov oslje ji lm S S ro la e je aj oljim ra im o me ar em a e aro om estival o me ar o lma ms er am i omi ova je a vro s lms a ra 2 .

E a i Flei el s ie tio ire ti er S e e Frears a a e a li o s i. is riti all a laime e ea re S a i s remiere a e oro o er atio al Film Festival a re eive more a a ar s i l i e erli ale ea e Film ri e a e i r ama a a a ra r ri es. 2 Flei el o a Silver ear or . is ollo as sele e or e ial om etitio a e Festival e a es a as omi a e or a F . is mos re e lm S as ame es o me ar S or a e er atio al o me ar Film Festival ms er am a as omi a e or e 2 ro ea Film ar s.

ai e ia e s irala je vi el e om i a ije a iver i e a lije e mje osti am r oli a lije e mje osti ava i i e aro oj oli a lm i elevi ij Sa o io e los a os a i. ao sele ori a i la i a irija ra i a vi e me aro i lms i i sti ija i estivala e a re io al om i r av om ivo es v je ras o jeli a sijs i sre s ava a lm. 2 . o 2 . ila je ire ori a ro rama ra o lma e aro o lms o estivala erli . re aje lm a iver i e a rimije je e a e vro e am r a o mar a 2 . o aa ij mje i e ire ori e Festivala ra o lma am r .

E ai e ia e s ie vis al omm i a tio a e iversi o Fi e r s am r a e s ela e ellas r es i ava a as ell as a e s ela er a io al e i e elevisi i Sa o io e los a os a. S e or s as a ra or a j ror or several i sti tio s a estivals orl i e a is i volve i lm i o e re io al a atio al level. From 2 o2 s e as ea o erli ale S or s a e erli er atio al Film Festival. e is a ro essor o lm a e iversi o lie S ie es ro e i am r . S e also ea es lm eor a lmma i a e iversi o Fi e r s i am r . Si e ar 2 s e as ee e artisti ire or o e am r S or Film Festival.

Sr a leti je o vlastitim s e arijima re irao lmove remijer o ri a a om a Films om estival oro e o i i a ra e la i ti ar Films o estivala o er am F oji je o io a ra a Sarajevo Film Festival a aj olje l m a i a ra a s e arij o la a Films om estival am r e S oji m je osi rao a ra a aj olji ra i lm ro ram a orama e aro o lms o estivala erli . leti je a isao i s e arij a lm a oji je o io ri a je vro s e lms e a a emije a aj olji ra i lm iji je i sam la .

E Sr a leti as ire e a s ri e a ar i i s or a ea re le lms i l i S i a i s orl remiere a e oro o er atio al Film Festival a o e i er ar rom e er atio al Film Festival o er am S i oo e es or ar a e Sarajevo Film Festival a e o la S ri riti ri e a e am r Film Festival S i o e a orama ar a e erli er atio al Film Festival. e also ro e e s ree la or S i as ame es S or Film e ro ea Film a em o i e is a mem er.

J U R Y l 25. Sarajevo Film Festival 1 9


Cicae žiri / Cicae Jury

ee s ee s

S S ea re eli a ri a ija ea re

i ema i ema

il il

je i je i ra s i mirati i e ra mirra es

F

Cineuropa žiri / Cineuropa Jury

S ire or i e ro a.or ire or i e ro a.or

2 0

el ija el i m

25. Sarajevo Film Festival l ŽIRI

o i elj lms o vala olera ije i lms i riti ara Festival o olera Film riti s So ie

ro rama a re a o Festi re sje i rva s o r va rva s a Film ro rammer e a re a resi e o roatia

la a r la a r

i ema i ema

el ija el i m


Nagrade / Awards

NA GR A D E SA R A J EV O FILM FESTIV A LA

SA R A J EV O FILM FESTIV A L A W A R D S

PO AS O SRC SARA VA

HO NO R A R Y HEA R T O F SA R A J EV O A W A R D

a ra a se o jelj je

a

ri a ja a i

ea

o ri os lms oj mje osti

Takmičarski program – igrani film SR C E SA R A J EV A Z A NA J B O LJ I IGR A NI FILM ov a a a ra a i os o a o a Sarajevo

.

s

a sira

risti a aje

ar is ive i re o itio

or

e e e tio al o ri

i a

ar i e amo a o Sarajevo

o

o s o sore

SR C E SA R A J EV A Z A NA J B O LJ U GLU MIC U

HEA R T O F SA R A J EV O FO R THE B EST A C TR ESS

ov a

a ra

i os o

.

i os o 2.5

o e je

o e je

SR C E SA R A J EV A Z A NA J B O LJ EG GLU MC A ov a

a ra

i os o 2.5

o e je

je

je o je o

e ar o

es .

ar i

a

ar i

e amo e amo

o

o 25

s o sore

es .

s o sore

o

a

HEA R T O F SA R A J EV O FO R THE B EST A C TO R

a

ar i

e amo

o 25

s o sore

o

a

Takmičarski program – dokumentarni film SR C E SA R A J EV A Z A NA J B O LJ I D O K U MENTA R NI FILM

Competition Programme – Documentary Film HEA R T O F SA R A J EV O FO R THE B EST D O C U MENTA R Y FILM

NA GR A D A Z A LJ U D SK A P R A V A

HU MA N R IGHTS A W A R D

ov a

a ra

i os o

.

o e je

je la a vi ars e

a ra a a lj s a rava o jelj je se a aj olji lm i a mi ars o o me ar i lm oji o ra je emati lj s i rava a ra i os o . o e je je raljevi a i o ems e

ar i

ro rama

e amo

o

s o sore

over me

SP EC IA L J U R Y A W A R D

Takmičarski program – kratki film SR C E SA R A J EV A Z A NA J B O LJ I K R A TK I FILM

Competition Programme – Short Film HEA R T O F SA R A J EV O FO R THE B EST SHO R T FILM

ov a a a ra a i os o 2.5

ar i

Takmičarski program – studentski film SR C E SA R A J EV A Z A NA J B O LJ I STU D ENTSK I FILM ov a a a ra a i os o

.

o e je

je ije e a re io al

e amo

o 25

Academy Award quali ying ar i e amo o 25

je o rav a

sara

j

s o sore

o rav a

Competition Programme – Student Film HEA R T O F SA R A J EV O FO R THE B EST STU D ENT FILM ar i

e amo

o

s o sore

e io al oo eratio

NA GR A D A P U B LIK E B H TELEC O M

A U D IENC E A W A R D B H TELEC O M

P A R TNER SK E NA GR A D E

P A R TNER S A W A R D S

NO MINA C IJ A SA R A J EV SK O G K A ND ID A TA Z A NO MINA C IJ U Z A EV R O P SK U FILMSK U NA GR A D U 2 0 1 9 .

SA R A J EV O SHO R T FILM NO MINEE FO R C A ND ID A C Y FO R THE EU R O P EA N FILM A W A R D S 2 0 1 9

ED N TA LENT GR A NT

ED N TA LENT GR A NT

o je i la i o re ij F a aj olji ra i lm.

a omi a ij

a a ra

vro s e lms e a a emije

ale ra je s a ovlje ro sara j Sarajevo Film Festivala i vro s e o me aristi e mre e svr o r e ale ova im a orima o me ar o lma i re ije.

e i er re eives a omi atio es Film ar .

ale Festival a romisi

ra e

e

C IC A E A W A R D

C INEU R O P A NA GR A D A

C INEU R O P A P R IZ E

a ra o jelj je i e ro a or al osve e evro s oj i ema o ra ji i je im s varao ima i o lm oji osim o es or o osje je mje i e vali e e a o er romovira i eje evro s o ijalo a i i e ra ije. rije os a ra e i osi 5. .

a

i a

or

e

ro ea Film

o

il

a em

F

as ee rea e as o o eratio e ee e Sarajevo Film ro ea o me ar e or i e r ose o s orti o me ar lmma ers rom e re io .

C IC A E NA GR A D A

e aro a o e era ija mje i i i a a ra je lm sele iji a mi ars o ro rama i ra i lm. a ra e i lm e o iti ose o r a a je i a j omo o is ri ije ri a iva ja lma i o ira ja o li e em mre e o . i a.

o S i erla

es lm o e om etitio ro ramme o me ar Film eali i e s je o ma ri s. ar i e amo o s o sore i om o e e erla s

SP CI AL A AGRADA ŽIRI A

kvali kacioni lm a prijavu a nagradu Oscar ov a a a ra a i os o 2.5 o e je

lm

e o rism sso iatio o

HEA R T O F SA R A J EV O FO R THE B EST D IR EC TO R

a ra

o

Competition Programme – Feature Film HEA R T O F SA R A J EV O FO R THE B EST FEA TU R E FILM

SR C E SA R A J EV A Z A NA J B O LJ EG R ED ITELJ A / R ED ITELJ IC U ov a

tio

e er atio al o e eratio o r i emas a ar s a lm rom e om etitio ro ramme Fea res. e a ar e lm ill re eive s or i erms o is ri tio e i itio a a ie e o rea ro a e or o i emas.

e ri e is a ar e e i e ro a or al e si e e i a e o e ro ea i ema a lm ro essio als a is ive o a lm a esi es avi i is a le artisti alities also romo es e i ea o ro ea ialo e a i e ratio . e val e o is a ar is 5 . A W A R D S l 25. Sarajevo Film Festival 2 1


Počasno Srce Sarajeva

Alejandro González Iñárritu

2 2

25. Sarajevo Film Festival l PO AS O SRC SARA VA


Honorary Heart of Sarajevo

Paweł Pawlikowski

HO NO R A R Y HEA R T O F SA R A J EV O

l 25. Sarajevo Film Festival 2 3


Takmičarski program – igrani film / Competition Programme – Feature Film

2 8

A n d Th e n W e D a n c e d / A o n d a s m o p l e s a l i , L e v an A k i n

2 9

Cat in the Wall Ma ka u idu, M i n a M i l e v a, V e s e l a K az ak o v a

3 0

Der e hapur Otvorena vrata Open Door, F l o re n c P ap as

3 1

He i d i

3 2

K Karde ler Pri a o tri sestre A Tale o Three Sisters, E mi n A l p e r

3 3

Mo

3 4

Sin The Son

3 5

Take Me Somewhere ice

3 6

V krag

3 7

Dilsi

li a

i les

ra omir es a ovi

krug Rounds S e Mutavac The Mute

a Se a

ijarevi oma

ra

a

arev


Puno bogatstvo različitih tačaka gledišta / The Full Richness of Different Points of View

lma a ara i

2 6

isija Sarajevo Film Festivala o le a se o sve e osti lav o ro rama i ema o ra jama re ije. va osve os vreme om je os ala lav o o ilje je ali i e a vali e a a sve lmove ri a a e a im a mi ars im ro ramima. va 2 . o i a je o i a ojoj as avljamo a ras emo i a ravimo o itiv e romje e ar re io al e i ema o ra je ali i ar o o a o estival ra im sele ijama i. Sele ija 2 . o a je sve o a s vo re io al i i ema o ra ja reli lms i a ora ali i o i oji s sa svojim rve ima. ro ram r a iro s e ar mo osti savreme o lms o i ra a o e samo a je misija a mi ars o ro rama ve i Sarajevo Film Festivala a ro ram o osi etiri svje s e remijere je me aro i etiri re io al e remijere. rvi lm al a s o re i elja Flore a a asa ri a je o vije ses re oja se o vija ra om vreme s om erio o 2 sa a a ojem e se lav e j a i je s jeti i oriti a va e romje e svojim ivotima. e romje e s si e ali a ji vije re s av ljaj veli e is ora e rema eve al o oljoj osti o se ore s re ras ama oje s lav om oslje i a ra i io al e o i ije e e al a s om r v . S je r i i ra i lm re i elji e es a ovi i i oja se o e ao i svom rve S avi oro i om ao os ov om elijom r va. vaj oro i a je roma ra a o ima je e. lav i li je ti ej er oji se s o ava j sa svojim orije lom svoje o je e a ori a vlastiti i e ti e e oj or i ola o ar ava armo ij oro i i o osa. r va os aje je ov mla i ra ojem je or. je e vrti i ra i lm roslavlje o re i elja li a i les a i m ije a o osi ri o ve os arjelom oli ijs om i s e or iji ivo la i mla a i lije a ei i o o a oremetiv i. Film emati ira s ras lj av ali i lj s sla os o e i o ro ri o ovje oji iva is re itira re sam e ij . je rvi i ra i lm re i elja a a ra omira ija se ra ja o vija o om je o a a a lav a j a i ja je o s e ti a oja sa svojom rija elji om sasvim sl aj o sre e ro esora o o a re a a i a e a is i . ro esor i o iva o se e a ve er a ji ovo ris aja je o re e slo e mre o os ra e ma i la ije. S osa s o er e ova o ola s e re i elji e e Se ijarevi svje s remijer je imao a lms om estival

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – IGRA I FILM

o er am ra ije ove o i e je je osvojio lav a ra . Film ovori o mla oj jevoj i oja ola i i a ova je oje e romije iti e samo j ve i o e o o je. Se ijarevi i je a ovi o le a savreme os i er e ovi sa svje im i ra rim lms im ra om rili o se oi ravaj i s emo ijama li e. S S rs o re i elja mi a l era remijer o je ri a a lav om ro ram lms o estivala erli . a ja lma smje e a je alje om rs om sel je je a o a ivi sa svoje ri eri al o i se o avaj i rije iti. Film emati ira m o e s e o ose ali i olo aj e e o e i o e o ose i me ri ses re oji ji ovim i ivi al im i ama erije o os aj o r i i r al i. S S r ijs i je lm re i elja eva a i a je a je o lmova o ojem se os a ri alo a o svje s e remijere ro ram i ai e es alisa e rs a Films om estival a es . vo je lm o lj avi m i i i les a o osi ri o mla om lesa oji se s o ava sa svojom omose s al o i rvom ravom lj avi a je a s tila i i a a i . ars i je lm oji o is j esela a a ova i i a ileva ija je ra ja smje e a lo o s om re ra . lav a j a i ja o ava a se a a tira relativ o ovoj sre i i je ivi s ra om i si om o o riva a i o ije osve a a tira i a osje aj r o i r a ije imaj svi. Film Sarajevo ola i s Films o estivala o ar je je o a ra lav i ro ram a as ao je o o riljem o ro ijs o mar e a i e i . e i elj S e a oma arev vra a se sele ij samo a o vije o i e i o s r im ijelom la ira e rilo ije o a ivom as alim ars o sr ija s oj o ro iji. a ja lma smje e a je lis os o je e o i a . o i ji a a erli s o i a oli ijs a a rola rola i ro ro leme svojs ve e savreme om ars om r v . a mi ars om ro ram ovaj eti lm oma areva ima e svoj svje s remijer . sim lmova o re iji a a ra e Sr e Sarajeva i va o re ije emo re s aviti lm rs o re i elja ra a a a oji e o vir ala roje ije imati svoj svje s remijer . Svi ovi lmovi ovore o ovje a as o je ovoj slo o i ali i o je ovim ri ama. Sam ro ram a i vjes a a i o a je oli o je lm va a . Film ao mje os as avlja as oslo a ati o oje os avlje o


is rsa sam rotiv svi ili mi rotiv ji i omo ava am a ri vatimo i s vatimo ra li i e a e le i a o je ese ijal o a slo o i os . vo o i ja sele ija romovira vrije osti oje se es o e a oj sva o ev oj e is e iji s o avaj le a elje s eo e iva im ali is re im or ama i es o se ose s r ve im ormama i o e iva jima. mje os o e i o re a a o re e je veoma va lj s oso i a o je a iv a s oso os a se i e ti iramo s r im a ra vijemo em atij rema li a la oli o a sami ao le a elji os ajemo a tiv i es i i mje i o jela o je os ov i ilj sva o a lma sele iji. ravo a o lm as avlja osje ovati mo a romovira os ov e lj s e vrije osti. a as a a ivimo i i al om svije i a a am je ris i orma ijama ai le je os ava mje os os aje ao rije a ros or a riti misao i riti o roma ra je om le s osti r va ojem ivimo. va sele ija je s a a o ri os ravo ome s ra ovrs im lasovima ra li itim a ama le i a e s o ra i or im mi lje jima i ilemama. E e Sarajevo Film Festival s missio o ro mo e re io al i ema is re e e i e om o sitio o i s mai om etitio ro ramme. ver e ears e Festival s e i atio o re io al lm as ma e i l sio i i s mai om etitio li e some i o a mar o a roval or arti i ati lmma ers. 2 e o ti e o ro a ma e ositive s i s i e re io al lmma i omm ities a i e o er o o r vario s om etitio s ra s. is ear s sele tio re e s e ll ri ess o e atio al i emas o o r re io a e s res e al re rese atio o o ell es a lis e a i lmma ers. re e s e roa s e r m o o em orar a roa es o e ar o i ema i is o o l e missio o o r om etitio ro ramme also a o e Sarajevo Film Festival a lar e. is ear e om etitio i l es o r orl o e i er a tio al a o r re io al remieres. e e ea re rom l a ia ire or Flore a as is e s or o o sis ers a la s o over 2 o rs ri i e ill ma e im or a a es i eir lives. e a es are small e r ial or a ri er re or e o r e e e ra itio al orms a re la e e ositio o ome i l a ia so ie . i e i s re e essor F

os ia ire or es a ovi s se o ea re S e res o e amil as so ie s ame al il i lo . is time a ovi o serves e amil ro e e es o il re . e mai ro a o is o e lm is a ee a e o o s r les i ei a a o ee a s rives o asser is o i e ti . e ro ess e isr s e armo o is amil a r s is a miri o er ro er i o a vi tim o is o re i atio . is e o r ea re lm rom el e ra e oma ia ire or li i les . revolves aro a el erl oli ema ose li e is isr e e ea ti l o ei i. ro is s or o a ma o is is re i e o e s o retireme e lm e lores e s je s o ma assio love a o er ea esses. e e ea re rom a ra omir is e s or o o o emale s e s a eir a e e o er i a ro essor ose e am e m s soo a e. e ro essor i vi es e s e s or a i er a is ome a eir a e a e o e i vi atio la es a om le e o m al ma i latio . S os ia ire or a Se ijarevi a i s orl remiere is ear a e er atio al Film Festival o er am ere i o e S e ial r ri e. ells e s or o a o os ia irl o re r s o er omela o a ri a ill ave a si i a im a o o l ersel also o ever o e aro er. o ers a res loo o o em orar os ia a er e ovi a em lo i ovel rave lm la a e a la s o e emotio s o e vie ers. F SS S r is ire or mi l er a i s remiere i e mai om e titio o is ear s erli er atio al Film Fes tival. e lm is se i a remo e r is villa e ere a a er lives i is ree a ers om e re ea e l ries a ails o e ri o . o ses o male emale i era tio o e ositio o ome i so ie i e eral a o sororal relatio s i s a o e e ome r el or r al as ea sis er eals i er o erso al s r les. ire or eva i rea e a e i as i s remiere is ear i e ire ors For i a e Festival e a es. is a lm a o m si a a e also e s le s or o a o a er o s r les i is omose ali a is rs r e love. l aris a esela a a ova a i a ileva is se i a o o s r . e

lm s mai ro a o is is s r li oa a o er relativel e so ial s rro i s ere s e lives i er ro er a so s e is overs a o o e is ever ll a j s e a a ever o e a times eels a se se o o er ess. e lm as evelo e ro e i e i o ro tio mar e a arrives i Sarajevo ire l rom e o ar o Festival. S e a oma arev re r s o Sarajevo a er j s o ears i S a l aria Ser ia o ro tio a is e se o lm i a i e e rilo . Se i e ear re e lm la s o over o e i i So a o e a iversar o e all o e erli all ri i a rolli oli e o ers eal i e i al alle es ose o em orar l aria so ie . oma arev s ea re ill ave i s orl remiere ere i Sarajevo. lo si e e i e lms i om etitio or e ear o Sarajevo ar e also rese e orl remiere o e r is lm ra a as a o o om etitio ala s ree i . ll ese lms a ress iss es o ree om a e o er s o o em orar so ie . s s is ear s om etitio ro ramme is a es ame o e im or a e o i ema. s a ar orm i o ti es o li era e s rom e omi io o e otio s o o e a ai s all a s vs. em i e li is o rse a i e a les s o see a a e i ere oi s o vie i is esse tial or e ree om a e re o ma i . er ai o e lms romo e val es a are o e e le e i ever a li e o ro ti vie ers i e e e messa es a are e i ea o e i o i i so ial orms a e e atio s. r i e eral i s ires s o i e ti i e er o evelo em a or ara ers ose s ories are la i o o e s ree a s o e o ra e a tive arti i a tio i e ar or i is e mai oal o ever lm i o r li e . is a lm re ai s i s o er o romo e asi ma val es. o a e e live i a i i al orl a a a ess i ormatio i a are ease ar remai s a rare s a e o riti al o si eratio o e ma om le ities o e so ie i i e live. is om etitio sele tio see s o o ri e o is realm rese ti i ere voi es i ere oi s o vie a var i sometimes o i ti o i io s a ilemmas. Elma Tataragi Sel ek t ori c a / P rog ram m er

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – FEA TU R E FILM l 25. Sarajevo Film Festival 2 7


And Then We Danced / A onda smo plesali era sa svojom les om ar eri om ar o ra o jeti js va re ira les r ijs om r av om les om a sam l . je ov svije se o re e a lava e s olas om ari mati o i e ri o ra lija oji os aje je ov ajve i o re ali i je ova ajve a e ja. o erva tiv om o r e j era se mora oslo o iti o ova i sve s aviti a o . Levan Akin ve s i je re i elj oji se svome ra es o avi i a jem las i i ro i o jela. ajs orije vrijeme re irao je lm as ova a is oime oj ji i a mla e. e irao je i i ra i lm oji je remijer o ri a a a ri e a Film Festival 2 2. o i e o rav i o vale riti e. e irao je i e oli o serija a rams i ro ram ve s e r av e elevi ije S me o jima se isti e serija S. i a rams i ro ram S re o i e i re ira ov serij o aslovom oja i se re ala o eti emi ovati rolje e 2 2 . era as ee rai i si e e as ver o a e atio al eor ia e sem le i is a e ar er ar . is orl is s e l r e si e o e e arismati a are ree ra li arrives a e omes o is s ro es rival a rea es esire. a o servative se era s imsel avi o rea ree a ris ever i .

E

Levan Akin is a S e is or lmma er a is or o e la s o lass a e er. os re e l e ire e ase o e es selli o l oo . e also ire e e ea re le lm i a i s i er atio al remiere a e 2 2 ri e a Film Festival o rave revie s. e as also ire e several elevisio series or S rama mos o a l S. rre l i is riti a ire ti a e series or S ti le i is sla e o remiere i e s ri o 2 2 .

R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R eor ia S e e eor ia

Fra e 2

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – IGRA I FILM

5 mi

Re ija Director L e v an A k i n Scenarij Screenplay L e v an A k i n Direktor otogra je Director o Photography isa i Fri ell Monta a ditor eva i Simo arl re Mu ika Music e eeler via e r vuk Sound eso a arava Kostimogra ja Costume Design i i i ara e Scenogra ja Production Design T e o B arami d z e Producent Producer a il e e e etie a elia Produkcija Production Fre ar er Film T ak e s F i l m loge Cast eva el a ia i a i alis vili a ava is vili a a o i e ior i sere eli a o a ara e i sa a iso ia amar i as vili ari a o i ais vili Kontakt Contact o em lms la re o em lms. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 2 5 2 S S 2 SS S

2 8

olo r

S

S


Cat in the Wall / MaÄ?ka u zidu ivo lo o s oj s am e oj e vrti a so ijal o ro e e la ove r va vrijeme re i a la ovi a mo er i a ij a re j a om al i ra i osti as ro oms e i ose i a ivaj i lj j s a ara. sr ol je ri a samo ra a maj a i ars e o ava se ro iti ao ar i e ti a i o ija a o ve i e svoji s sje a ivi o so ijal e omo i. a mo ili ira vlas i e s a ova a se o lo al i vlasti ale a visi ra a ali le i je je j a je sva i o aj or e rotiv sis ema os e a ro as . la ovi ri i e oro i e s o ljavaj se o o vlas i va a je om ma om sa s sje ima oji ive o so ijal e omo i. ri a o riva r o li e ri a s o r va i s va a a je aro lje a me i ovima svo a s a a ali i me a ori i vlasti om m . ri a o osi rasti o l a romije i svoj ivo . Mina Mileva i lomirala je re ij a imira o lma a r av oj oli a vi el e mje osti risel i r av oj a a emiji a o ori i lms mje os So ji. a o o je re irala e oli o me aro o s je i ra i a imira i lmova osvetila se omer ijal om ra ri a s oj i s riji a imira o lma ra e i a lmovima ao o s i e i ro iji is e a. ileva je 2 . s eselom a a ovom os ovala ro ijs om a ij tivis . Vesela Ka akova i lomirala je a s ij l me i ro ije ars oj. aslov e lms e lo e ris r ile s joj resti e a ra e a aj olj l mi emlji i i os ra s v lj j i Sre re a ra eor e a Films om estival os vi 2 5. i a ra vije e s o e aro o lms o estivala erli 2 . a a ova je s os iva i a ro ijs e om a ije tivis . E ieo a o

il es a e i re i o o e ri atio la s a va e a om a ie a as ro omi ill or omeo ers a ravati e omm i . e e e o e s orm ri a a l aria si le mo er ries o rea ro as a ar i e a re ses o live o e e s li e mos o er ei o rs. S e alva ises e omeo ers o a eal a ai s e ill o e o il e lis ass re er a a a em o e s s em is oome . ri a s amil a er ei o rs las over e o ers i o a a . i ere si e o ritis so ie is reveale o er a s e omes o realise s e is ra e i si e e alls o er ro er a me a ori all i si e er o mi . S e a es a rasti e isio o a e er li e. Mina Mileva ra a e i a ima e lm ire ti rom e atio al S ool o is al r s i r s sels a rom e atio al a em or ea re a Film r s i So a. er ire ti several i er atio all re o ise a ima e s or s s e se le or ommer ial or i e ritis a imatio i s r o ti les s as S S a is e s a . 2 s e o o e e ro tio om a tivis i esela a a ova. Vesela Ka akova ra a e i o a ti a ro i i l aria. er mai roles i e i ema ro er resti io s ri es or es emale a or i l aria a a roa amo em e Silver eor e ar a e os o er atio al Film Festival i 2 5 a a erli ale S ooti S ars ar i 2 . S e is a o o er o ro tio om a tivis .

R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R l aria 2 mi

ie lis

i

om Fra e 2 l aria

olo r

Re ija Director M i n a M i l e v a, V e s e l a K az ak o v a Scenarij Screenplay M i n a M i l e v a, V e s e l a K az ak o v a Direktor otogra je Director o Photography imi ar os ov Monta a ditor o a va ova Mu ika Music o o vuk Sound eor i ari ov S a e e o i Kostimogra ja Costume Design lia ova Scenogra ja Production Design lia ova Producent Producer i a ileva ris o e r er esela a a ova am ros es lis Produkcija Production tivis lass ea imi e ie ro tio s Casting Director err o rivle s a loge Cast ri a a asova el e ov rli se ov il a a i e o olo a is a ee amara o o e o ar Kontakt Contact o i elle Film la eme re ia o i elle lm. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH Mina Mileva 2 2 S SS o me ar i lm o 2 F S o me ar i 2 S F o me ar i lm o Vesela Ka akova 2 2 S SS o me ar i lm o 2 F S o me ar i 2 S F o me ar i lm o

me ar S S lm o me ar me ar

me ar S S lm o me ar me ar

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – FEA TU R E FILM l 25. Sarajevo Film Festival 2 9


DerĂŤ e hapur / Otvorena vrata / Open Door i a i je a e a a r a ses ra lma re a o ova je ro o selo l a iji os je svom s ro om i o ervativ om o . o se a om ro ijaj la i s im evima lma smi lja la a o a iv e ols o r a a ovori a se re vara a joj je s r . Florenc Papas ro e je . l a iji. a vi eos o ovima elevi ijs im serijama i o Sarajevo 2 5 erli ale ale s 2 e s jelovao je i ro ramima So ja eeti sele or e aro o lms o estivala

io je a roj im ra im lmovima romotiv im me ar ima. es vovao je ro ramima ale s ro ram Firs Films Firs . Sa svojim lms im roje tima s i oi ori oFilm a i ri or m. re o ra i ao ira i.

E i a se s o o a lo jo r e i er marrie re a sis er lma o mee eir s ri a ra itio al a er i e l a ia villa e ere e ere or . s i a s ar ma es i s a over e mo ai s lma omes i a la o e lis a ormer lassma e o la e ar o er s a .

Florenc Papas as or i i l a ia. e as or e o mero s s vi eos elevisio series a roa as o me aries. a as is a al m 2 5 erli ale ale s 2 a Firs Films Firs . e as also arti i a e So a eeti s i oi e ori oFilm a a ri or m. e or s or Film Festival as a estival ro rammer.

or lms romotio al s o ale s Sarajevo i is roje s a e e ira a er atio al

SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R l a ia osovo mi l a ia

a e o ia

al 2

Re ija Director F l o re n c P ap as Scenarij Screenplay jola aja Flore a as Direktor otogra je Director o Photography Sev ije as rati Monta a ditor S e a S a e o Mu ika Music le a er ejovs i vuk Sound or o ovs i Kostimogra ja Costume Design ora a j eli Scenogra ja Production Design rio a a a Producent Producer E n o M i l k an i , V i n c e n z o F i l i p p o Produkcija Production er Film ir le ro tio i Film ar Film i eo loge Cast li i ri o i a o s i a ell ja Sotira ra o ljelm a oja li o li o isar is a or a s e i e olli Kontakt Contact a ra S a o Film ar eti o s lti lm a ras a o . i FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 2 F ra i lm s or lm

3 0

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – IGRA I FILM

olo r


Heidi oli aja isoi oji e s oro a iti e ese o i a o ija a a a a re ra ima oja o aje o a o a a se e ro a e vije rosti e oje i ile volj e svje o iti me rotiv or a i ova o rimi ala.

re

re a

C t lin Mitulescu ro e je 2. re . je ovi ra i s e s i lmovi S 5i S ri a a i s i o atio sele iji Films o estivala a es 2 .i 2 2. o i e. S lmom osvojio je la alm a ra i lm 2 . o i e. vije o i e as ije je ov rvi ome ra i i ra i lm S S vr e je er ai e ar sele ij i osvojio je a ra a aj olj l mi . je ov r i ome ra i i ra i lm remijer o je ri a a er ai e ar sele iji 2 . o i e i a ra e je a lms im estivalima Sarajev i il i s . je ov re i ome ra i lm S remijer o je ri a a a e aro om lms om estival arlov ar 2 je je osvojio S e ijal a ra . e o s ir s o ares i a area e as o all is li e oli e o er isoi o is earl ears ol is ive e missio o o rosti es illi o esti i a or a ise rime ase.

E

C t lin Mitulescu as or i 2i ares . is s ool s or lms S 5a S ere sele e or e a es i o atio i 2 a 2 2. e o e alme r or es s or lm or FF i 2 . 2 is rs ea re le lm S F as sele e or e er ai e ar se tio a a es a o e es ress ar . is se o lm a i s remiere i er ai e ar i 2 a o ri es a estivals i Sarajevo a il i s. S is ir ea re a i s i er atio al remiere a e arlov ar er atio al Film Festival i 2 ere i as a ar e a S e ial e tio .

SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R oma ia 2

olo r

mi

oma ia

Re ija Director li i les Scenarij Screenplay li i les a l les Direktor otogra je Director o Photography ari s a r Monta a ditor o oa im S roe vuk Sound le a r ra omir Kostimogra ja Costume Design iresi a i Scenogra ja Production Design i aela oe ar Producent Producer li i les Produkcija Production S ra a Film Casting Director a ali or ea loge Cast eor e is a ali a i ai av osti a riel a aria o a mi ra e ristia o a i ria e la Flori am res Kontakt Contact a ra Slo ea r a ra s ra a lm.ro FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 2 S 2 2 S F 2 FF ra i lm s or lm 2 2 S ra i lm s or lm 2 S 5 ra i lm s or

lm

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – FEA TU R E FILM l 25. Sarajevo Film Festival 3 1


Kız Kardeşler / Priča o tri sestre / A Tale of Three Sisters Ses re e a r a i avv alj ra ao esleme omi eljs je i sl av e. a o o i i i ra lo a ra o araj svoje omi eljs e oro i e rimora e s vratiti se siroma o selo svome o . i e e s ova o oljem ivo ses re se as oje r ati aje o. Em i n A l p e r ro e je . rme e rs a. S irao je e o omij i is orij a iver i e o ai i sa l i s e ao va je o ora o er e rs e is orije. je ov rvi i ra i lm osvojio je roj e a ra e lj j i lms a ra or ma ali ari e aro o lms o es ivala erli i a ra a aj olji lm a ijs o a i e re ije. je ov r i i ra i lm S remijer o je ri a a a mi ars om ro ram Films o estivala e e iji 2 5 je je osvojio S e ijal a ra irija. E Sis ers e

a r a a avva ere se o o as esleme os er il re a mai s . s e ail eir os er are s or i ere reaso s e are se a o eir a er s o se i eir oor villa e. e rive o eir reams o a e er li e e r o ol o o ea o er.

Em i n A l p e r as or i i rme e r e . rai e i e o omi s a is or a o a i i iversi s a l l er ol s a i mo er r is is or . is rs ea re le lm o mero s a ar s i l i e ali ari Film ri e i e For m se tio o e erli er atio al Film Festival a es Film a e sia a i S ree ar s. F is se o ea re a i s remiere i e ial Sele tio o e 2 e i e Film Festival a re eive a S e ial r ri e.

R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R r e erma mi r is

e erla

s

ree e 2

Re ija Director E mi n A l p e r Scenarij Screenplay E mi n A l p e r Direktor otogra je Director o Photography E mre E rk me n Monta a ditor i e a rama Mu ika Music i os a aioa o vuk Sound os a ale Kostimogra ja Costume Design l es e os a e er Producent Producer a ir erli a er il irim Produkcija Production ima Film oo Casting Director i al a loge Cast emre i a e sel eli a emir a a a a a ila er Kontakt Contact e a Fa or i o ma a or . e FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F 2 5 F 2 2

3 2

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – IGRA I FILM

olo r

SS

S


Mo S

e ti e o i era rija elji e s o jeti js va. o je ao ti ej er a i ila o a i jo vije ije re oljela je ov smr . rs je a o ajs ro i ro esora va a o re isiva j o om ola a ja is i a. a o o m se o s ro s avi rs joj o ima mo il i ele o i i a je j i er s is i a. a o ve ere o iva i svoj s a re varaj i se i im o lj a oso ra mijeva ja e omo o re m i e i lmova i svi ijelova svije a osvaja oi a lo os . vije s e ti e moraj olo iti eo e iva is i . Sve je a ava i i ra o o ei i o rol . Radu Dragomir ro e je . re je je s irao lms re ij a r av om iver i e a lm i elevi ij . e irao je e oli o elevi ijs i i ra i lmova lj j i lmove i e je ra io ao asis e re ije a lmovima ia a i tilie i os a avrasa. S ra im lmom S osvojio je a ra irija Films o estivala e si . o i e. E Frie s si e il oo oa era are o olle e s e s. o s a er ie e s e as a ee a er s e is still a e e e loss. ri a e am o is a eati rs o e o er o es ro essors. o e es im a rs sei es er mo ile o e a ro s e irls o . a er a a e irls re eive a o e all rom rs o i vi es em o a res a ra i or er o re r e mo ile o e. er i er e are i vi e i is a ar me ere e r s i o a e remel i a ers a i erso i i o s ear i some oo m si a all e movies i e orl . e s e s ill ave o ass a e e e e ami atio . s all a ames til o loses o rol.

Radu Dragomir as or i i ares . e s ie a e atio al iversi o i ema a ea re ares i a major i lm ire ti . ra omir as ire e several movies a s or lms s as a a as or e as a assis a ire or o lms ia i tilie a os a avras. is s or lm S o e r ar a e e i o er atio al Film Festival i .

M Ä? AROD A PR MI RA I T R ATIO AL PR MI R oma ia 2

olo r

mi

oma ia

Re ija Director a ra omir Scenarij Screenplay a ra omir Direktor otogra je Director o Photography ivi ar i a Monta a ditor Silvi a ar or . o es Mu ika Music a iel o es a riel rs a vuk Sound i ai o os Kostimogra ja Costume Design i a r Scenogra ja Production Design a riel r Producent Producer ivi ar i a a ra Flo a Produkcija Production S ar Film ro tio S Casting Director i ai ior loge Cast a va asiles a a o o a ali a rai Kontakt Contact S ar Film ro tio S a ra Flo a r a ra s ar lm. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 2 ra i lm s or lm ra i lm s or lm S S S ra i lm s or lm 5 S ra i lm s or lm

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – FEA TU R E FILM l 25. Sarajevo Film Festival 3 3


Sin / The Son rma e s oro a iti o i a. a a je io e a svojili s a as a i Se a oji is mo li imati vlasti je . e tim etiri o i e as ije as a ra a a . rma se i av ivo e o osi s i je i om a je svoje . e s lo iv e e er ije sa svojim ols im r ovima e res a o a a evolje. a o i im o i eli e a o a e je ao ro lemati o ije e . Si r o i volje o se osje a je i o o as i i ro i elja. s ovreme o rma ra i sve o je je ovoj mo i a o i s re o a s a samo i e ja. r os svem o i i je ovi ro i elji e ativ o ma e je ov lj e os i rive a a sve ro leme oje imaj s a om. Ines Tanovi ro e a je 5. Sarajev . a isala je i re irala es ra i i ra i lmova ao i roj e serijale je ije emisije o me ar e s o ove i re lam e am a je. es vovala je erli ale ale am s 2 . o i e a s roje om la je i or a a ra erli o a 2 . a ovi je re irala . se me ome ra o i ra o om i sa oji je ri a a a re o svje s i lms i estivala i osvojio je es me aro i ri a ja. je rvi ome ra i i ra i lm S ri a a je a re o me aro i lms i estivala i osvojio je 5 a ra a e io . a i a a s ara 2 5. rma is a o o r . e as a o e as a a as a a Se a o ere a le o ave il re o eir o . o ever o r ears a er e a o tio as a ives ir o a o. ro o is li e rma as a a ar time o i i ei a a o e il . F ll o e losive e er e o s a l e s i ro le o e er i is s oolma es. es i e ei ver i elli e e is la elle as a ro lem il . e o l la e e eels sa e a love is i as a s are s. e same time rma oes all e a o save a o rom sel es r ti . o ever es i e ever i e oes o s or is ro er is are s i er re rma s i volveme i orre l a lame im or ever ro le i a o. E

Ines Tanovi as or i 5 i Sarajevo. S e is e ri er a ire or o si s or lms as ell as mero s elevisio s o s il re s ro rammes o me aries s o s a vertisi am ai s e . S e is a al m a o e 2 erli ale ale am s a er roje S as sele e or e erli o a ar i 2 . a ovi ire e e os ia ortio o e om i s ea re S S S e lm as ee i vi e o more a estivals orl i e a o si i er atio al ri es. F er rs ea re le lm as i vi e o more a i er atio al lm estivals a o 5 a ar s a as a os ia a i a e or e a em ar s i 2 5.

3 4

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – IGRA I FILM

SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R os ia a er e ovi a roatia oma ia Slove ia o e e ro 2 olo r mi os ia Re ija Director es a ovi Scenarij Screenplay es a ovi Direktor otogra je Director o Photography i ja i e Monta a ditor e i al ime Mu ika Music as es ia ar Kostimogra ja Costume Design Sa ja e a Scenogra ja Production Design ario ve i Producent Producer lem a i e a ol ri a al ea o Se e So ja rose eli a o ovi Produkcija Production Sarajevo S S S a re F res F j lja a o ori a Casting Director im a ri loge Cast i o ajrovi S e a a o a ovi li s Fe mi mir a i a e ovi as a r ela er i ija or i am a j i ovi a ar ra ojevi emal i va ovi es o li i rmi ravo aja e e ovi er ej o ov e i ajrovi mir lamo a ilivoj ea er aria ore i Fla avor ol ovi i a ioli jla av i mi a i aja Sal i rma a ovi ra ovi lma me ovi lma ovi ir a a ovi or S vari a Kontakt Contact Sarajevo o me 2 i . e . a FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S 2 5 S F 2 S om i s 2 5 ra i o me 2 2 ra i o me ar i lm 2 ra i o me ar i lm 2 ra i o me ar i lm

S ar i lm s or s or

o .

s or

o .

s or

o .

S o .


Take Me Somewhere Nice a ra relosti lma a a om svoje maj e i o ems oj i je ro os a o i o sjetila o a oje i a a ije o ala. S vari o o e a e i o la . je ro a mir rire je joj la a o e i ismijava je la o a ivo a a a . s ovreme o e ore iva se s al a rivla os ra lm s ras ve ve s mirovim aj oljim rija eljem ro lemati im e isom. a o se re re e a oje aila i omilaj lma se e s ra ivo r i svo a la a a ro a e o a. o e i e ri om mla ala om e er ijom i ale om rele s o aje ov i roja se a ava r re v i a ova je ro ljiv ra jos os e oje i re a re a os aje sve vi e e re vi ljivo. o om ova ja lma e a iti a ri vati i s vati se e e ri rli i a ove a oje aila i. na Sendijarevi ro e a je . os i i er e ovi i. Films a a ori a sa a resom s a ova ja ms er am Se ijarevi je s irala lm a iver i e ms er am i Slo o om iver i e erli a o om je 2 . i lomirala s e arij i re ij a ola s oj lms oj a a emiji. je i lmovi s ri a a i i a ra e i a roj im me aro im lms im estivalima lj j i estivale oro o er am alm S ri s ao i estival essa e o a i ro ram i ai e es alisa e rs Films o estivala a es . je oslje ji ra i lm io je va i i i o ems i a i a a s ara 2 . o i e. S je ome ra i i ra i rve a remijer o je ri a a a mi ars om ro ram i ar ovo o i je e aro o lms o estivala o er am . e ver e o a l oo lma leaves er mo er s ome i e e erla s a ravels o er ative os ia o visi e a er s e as ever me . rom e ver s ar o i oes as la e . er o si mir ives er a ros re e tio a mo s er eas li e i e es . e same time e ia le se al emis r lea s lma i o a assio a e relatio s i i mir s es rie e ro lema er e is. s e o s a les mo lma remai s earlessl e ermi e o ollo er la a er a er. i o e re less e er o o a e r s o a l is over e re ellio s rio em ar o a a ve re a i a i reasi l re i a le roa ri ro e s or i os ia ear la . ver e o rse o e jo r e lma ill lear o a e a er sa ersel a em ra e all alle es a ome er a . E

R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R os ia a er e ovi a mi os ia

e erla

s 2

olo r

Re ija Director a Se ijarevi Scenarij Screenplay a Se ijarevi Direktor otogra je Director o Photography mo eem o Monta a ditor o ossmar Mu ika Music lla va er o e vuk Sound i e Si ere Kostimogra ja Costume Design e a a el Scenogra ja Production Design r e el ma Producent Producer ris i Sa er va e rs ie er ij ers mra a i amo Produkcija Production i ro. a loge Cast Sara a ori a ar ra ojevi r a r javora Sa ja ri as a ri i ario e ovi mir a i a e ovi Kontakt Contact ereti rea risti a ereti . r FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S 2 5 ra i lm s or lm 2 F ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or lm

na Sendijarevi as or i i os ia. ms er am ase lmma er s e s ie lm a e iversi o ms er am a e Free iversi o erli e ore ra ati rom e e er la s Film a em as a ri er ire or i 2 . er or as ee s ree e a i er atio al lm estivals i l i e ire or s For i a e Festival e a es e oro o er atio al Film Festival e er atio al Film Festival o er am e alm S ri s er atio al Film Festival a essa e o a a i ome mero s a ar s. er la es s or lm as e o ial s or lm e r or e 2 a em ar s. S er e ea re le lm a i s remiere i e i er om etitio a e 2 er atio al Film Festival o er am.

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – FEA TU R E FILM l 25. Sarajevo Film Festival 3 5


V krag / Ukrug / Rounds e a ai le o i a o . va oli aj a li i i elje i i ra i a So ji ro ala e tijelo o a o ar oma a a ara. a o o i je o . ovem ra 2 . ri ese o i a a o a a er li s o i a i svr ava ja vla aj e re ima ars oj. ri oli ijs a tima a roliraj li ama So je i ra e svoj osao a a i oji sma raj is rav im is ovreme o se s o avaj i s i a ovima oje re ji os avlja savreme o ars o r vo. Stephan Komandarev ro e je . So ji. i lomirao je lms i re ij a ovom ars om iver i e . or je i a o me ara a i a ra iva i i ra i lmova. Film S S S ro la e je aj oljim ars im lmom 2 . i rvi je lm oji je ao i i or a s ara a aj olji lm a s ra om je i . Film i alje r i ti l aj le a ije ars o lma svi vreme a a a lms im estivalima irom svije a osvojio je 5 a ra a. je ov lm S a o er je io ars i a i a a s ara 2 . Film remijer o je ri a a ro ram er ai e ar Films o estivala a es 2 . o i e. e i seemi l j s li e a o er. o oli e o ers e o o e ell o a i a ar ear e railroa ra s i So a. is is o e i o ovem er 2 e i s ears a er e all o e erli all a e re ime a e i l aria. ree eams o oli e o ers are a rolli e s ree s o So a oi eir jo as e elieve is ri ile a i e alle es ose o em orar l aria reali . E

r

Stephan Komandarev as or i i l aria iversi . is revio s or s i s as S S aria lm s or lis e or e a em release l aria lm o a e a o as e o ial l aria s missio or miere a er ai e ar ro rame o

3 6

So a. e ra a e i Film ire ti rom e e l e a ar i i o me aries a arrative lms S i as e rs l ar or es Forei a a e Film as e mos i el 5 a ar s a i er atio al lm estivals. e2 a em ar s. is lm S as re a es Film Festival i 2 .

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – IGRA I FILM

SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R l aria Ser ia Fra e 2 l aria

olo r

mi

Re ija Director S e a oma arev Scenarij Screenplay Simeo e sislavov S e a K o man d are v Direktor otogra je Director o Photography esseli ris ov Monta a ditor i a l a arma ova vuk Sound ve eli a ve ova Kostimogra ja Costume Design ari a o eva Scenogra ja Production Design ari a o eva Producent Producer a a ri ova S e a K o man d are v Produkcija Production r o Film Casting Director A l e k s an d e r K o s s e v loge Cast va ar ev sse la e i S o a o ev assil assilev o e ri i am o as S e a e ol ov Kontakt Contact e a Films osima.Fi ei er e a i ema. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S 2 S S 2 S S 2 F o me ar i lm o me ar 2 S S S S S S S 2 F o me ar i lm o me ar 2 2 F o me ar i lm o me ar S S


Dilsiz / Mutavac / The Mute Sami svom s rom om om ivi sam a a ivo ara je sli aj i je os av e m rale. e o a a sa aje a je je ova volje a a a remi la i os avila m ri j ali ra s i ra ova. Samija a o e e a ima sa r aj ri je a a ra mi lja i a a se rije i. li o a i lio e i oja a je a a ovala a a je om o je i i ova asli a m ral o aje Selm . o o a s vo i e re re i a je ovom ivo . Selma rivla a i os oja s ve a e a savr e i ma ira ara eristi i a la ove s ari is a ls i oro i a svojevreme o je s irala ali ra j . je o r i vo s vo Sami o i je iti ali ra j . ome m oma e re e i a are ali s aromo a ali ra oji o re ira rema mo er oj ali ra ji e o vrijeme ije rimao e i e. aes ro r o osvaja Samijev lj av. a Samija oji se osje a ras r a o i me Selme i re a a li ra ja os aje i a ov o ova je o om oje e iti risilje a se s o i sa svojim s ome ama ali i a o ovori a lj o i a je a li se ali ra jom mo e aviti e lj avi Murat Pay i lomirao je 2 . a a e ri a ra io elevi ij i lm iver i e a armara. o i e 2 2. o ra io je ma is ars e o aslovom ara o o ori e sje i i lm a a e ri a islams is orij i mje os eolo o a l e a iver i e a armara. ors e e s ove o javljivao je lms im aso isima a al er esi i la a i i me 2 2. i 2 as avio lms arijer ra e i om a iji a la Film re i elja Semi a a la o l a. 2 . ra i om a iji asa a e Film. E ivi o is o i a mo es ome Sami ma es a livi as a m ral ai er. e a e lear s a is oti ra mo er as asse a a a as e ea e im a small es ll o alli ra ma erials. rs Sami ismisses e o e s o e es so m so a e eve o si ers e ri o em. e e mee s Selma a e li rar ere e as ee ommissio e o o a m ral a is i ro tio mar s a r i oi or im. Selma a a ra tive a i i e oma i e im e a le ma ers o a ol s a l amil o e oo alli ra ersel . i er i a e a e o ra eme Sami em ar s o lear i e ra ti e. e is el e i is e eavo rs re e i a i e ema i ol e eratio alli ra er ose is as e or e rese s a e o alli ra as e erre im rom a i o s e s or some time. e mas er is i o s eer Sami o ar s love. For Sami o s imsel a e ee Selma a re e alli ra e omes a alle i jo r e i i e is or e o o ro is memor also o a ress a ame al estio s ra ti e im ossi le i o love

I VA

KO K R

CI

O T OF COMP TITIO

GALA PRO KCI A GALA SCR r e 2

olo r

mi

I G

r is

Re ija Director ra a Scenarij Screenplay ra a Selma l asla Direktor otogra je Director o Photography A n d re as Si n an o s Monta a ditor a er Sar Mu ika Music li Sara Sali emir a vuk Sound r a Kostimogra ja Costume Design amla im e Scenogra ja Production Design sma a r l sma a r l Producent Producer smail ra r a i Produkcija Production asa a e Film Casting Director re l r loge Cast im emal e il a asever mi rso a eli Kontakt Contact asa a e Film i o rasa a e lm. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S o me ar i lm o me ar 2 F S F o me ar i lm o me ar

Murat Pay ra a e rom e a io elevisio i ema e ar me o armara iversi i 2 . 2 2 e ear e a os ra a e e ree rom e slami is or r s e ar me o e Fa l o eolo a armara iversi riti is esis o ara S a o la s a i ema . e as ri e o lm or e ma a i es a al er esi a la . From 2 2 ro 2 e o ti e is lm areer a Semi a la o l s a la Film. Si e 2 e as ee or i a asa a e Film.

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – FEA TU R E FILM l 25. Sarajevo Film Festival 3 7


Takmičarski program – kratki film / Competition Programme – Short Film

4 2

Du istiot vq g r Posoliti po i eriti po ukusu Salt Pepper to Taste, T e y mu r H aj i y e v

4 2

dna

edna od mnogih One o Many, V u k M i t e v s k i

4 3

ama The Pit, A l b an U k aj

4 3

Lid rc r Gospodin Ko mar Mr Mare, L u c a T ó t h

4 4

Marxis Kucha

4 4

Poslednja slika o ocu The Last Image o Father S e a

4 5

Postcards rom the nd o the World Ra glednice s kraja svijeta, o s a ti os o o o los

4 5

Prirodni oda ir

4 6

Siyah G ne

4 6

Sym iosis Sim io a, N ad j a A n d ras e v

4 7

The Distance Between s and the Sky V as i l i s K e k at o s

4 7

The Van Kom i, E re n i k B e q i ri

4 8

Tina

4 8

ltimul Drum Spre Mare Posljednje putovanje na more The Last Trip to the Seaside, A d i V o i c u

4 9

S Factory Sarajevo mon amour a a arovi S aro eo ora a i ai a asali a r a j i a riel aroli a ar o i leo ora e i ova o a o e ier

lica Karla Marxa

atural Selection

K Marx Street, I ri n e J o rd an i a

le a aji

Crno sunce Black Sun

rav a

or evi

r a il e e daljenost i me u nas i ne a,

ri

el ar a a eve Samar i


Kratka filmska putovanja / Short Cinematic Journeys o ri e i e i i eja e s erime a a a ors e slo o e ao i ros or a i ra ava je aj eo i iji i o rover i s avova ala i se ravo ra ome ra om lm oji o lja ajvi e mla i mje i a. o i o ji imaj a re i a lm je mo a ajja e sre s vo a o savreme om i i al om svije je se ra i r a i orma ija ili ri a. ra i lm r a a av ros or jer mije a o re sli v m i i e osre o lj s o is s vo vrlo ra om vreme s om erio . a a ovo o i joj sele iji je tim Sarajevo Film Festivala io e samo i a ov ve i rava oslasti a jer je vali e i lmova i re ije sve vi e a lmovi s sve ra ovrs iji i slo o iji rije sve a lms om ris . ravo o o a ove o i e re s avljamo a aslova i o 5 lmova oji e imati svje s i re io al remijer . o a s se sele iji a la etiri a imira a i ese i ra i ra i lmova. Sele iji e ma s i i e o ra ovrs oj o re e oj a ors om ra mi lja j oja is ovreme o i svojevrs o ova je eo rive e svje ove. a irem o e s mo emo ovoriti o etiri ema s e jeli e oje ovim lmovima aj je o aje i o o ilje je. r lmova oji se ave i timom i li im ro lemima li ova s a a e lmova i o a imira i lmovi S ma ars e re i elji e e iS a je raseve a o er i a ars e e i ra i lmovi S S S e a a or evi a i Sr ije lm rav e ri i rva s e i lm S S re i elja asilisa e a osa i r e o i i a la e alme a aj olji ra i lm ovo o i je lms o estivala a es . ovim lmovima eme se ro e o se s al osti lj avi relj e a sve o smrti ili s o ava ja s i om. r i r re s avljaj lmovi oji se o vore o ave r vom ili r ev o a a ira im emama a s a a ma e o s a a ima ija

4 0

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – KRATKI FILM

l a a aja i os e i er eija oi a i m ije e re i a e irija i l a ije. vi lmovi o vore o ovore o ra im lo i ima i je li v mi ra iji e e eral o o i a j a e o osa rema r om i r a ijem. ovi e

S

a

i evs o

lm

os oje i o i lmovi oji a s ra ije os avljaj ov em e je ra ro mije aj s i timom j a a o r ijs o lma S 2 ri e or a ije osa s o er e ova e a ima ori e le e aji ili a er ej a s i lm S S re d i t e l j a T e y mu ra H aj i y e v a. arav o s i o i lmovi oji se e osla jaj revi e a sam ara ij i a lasi o os avlja je eme i i eje ve se vi e ave sli om i je im a e jem a aj a i os avljaj i j a e ar i e i lms i sli a i si a ija o rs o lma S r a il e ea ili mo a vi e arativ o ali i alje ema s i i i ej o e s erime al ije ris a lm S S r o re i elja o s a ti osa o o o losa. sim ovi lmova o re iji a a ra Sr e Sarajeva oja ove o i e osi i a i a r e samo a omi a ij a aj olji ra i lm vro s e lms e a a emije ve i a i a r a a ra s ar re s avljamo i va o re ije om i s S F S oji je remijer o ri a a a ovo o i jem Films om estival a es o vir ro rama i ai e es alisa e rs. vaj lm o osi 5 i e i ra i lmova ese ers e tiv i mla i a ora re ije i svije a s imlje i Sarajev ra ije ove o i e.


E e s or lm orma is a realm o e e tio al i eas e erime atio a reative ree om ere e mos s al a o roversial vie s a e o ve e i is mos o lmma ers are ra o i . a o em ave some i o sa a lm is e es ool or sel e ressio i o r mo er i i al orl i i eo le see i s a e s or s ories. S or lms e a le imme ia as e a movi ima es so m si a ire ma e erie e i o a rie amo o time. is ear alisi o r li e as ee o o l a alle e also a real jo e a se e m er o ali lms ro e i o r re io is ro i e over a varie o o i s a e are i reasi l res rai e i erms o e i emati la a e e em lo .

ere ore is ear e rese ti les amo remieres a i e a are re io al remieres i i l es o r a ima e a e arrative s or s. o a or rive s ories ea o e a i so a til o i e orl . verall e a sa a ro e a or i o o r isti emes.

em ve a are orl Sarajevo. e sele tio rese s a i e varie e loratio o a e sele e lms a e

e eme ri s o e er ve lms a o s o e i tima e erso al ro lems o eir ro a o is s amel e a ima e s or s . a S S S res e tivel aria ire ors e a a ja rasev a e s or arratives S FF S e a or evi rom Ser ia roatia s rav a ri a S S S e i er o e alme r a is ear s Festival e a es ree ire or asilis e a os. ese lms over a ra e o iss es rom se ali love a a l er o ea a o i i loss. a

se o emati om rises lms a o e l e ami e ma so ie so iall e a e iss es. i l es e a e o ia a ima e s or

F er e ovi a

l a aj rom S oma ia s l a ia ire or re i e iri. ese lms o e ar rimes e e erie e o re ees mi ratio a e s o se o ose o are i ere o s o e er i e o rse a s ra a i tima e e eor ia le a aji ev s S

S

i evs i

S

is ear s sele tio also i l es lms roa o e same iss e a are ravel erie e o eir ara ers s as 2. ire or ri e or a ia S rom os ia a er e ovi a a eri S .

lso i l e are lms a are evoi or a learl e e o i a i ea mea i o la e eir ara ers i as r is ire or r a il e e s ti os o o o los s S SF some a more arrative lm a is o is o i a i emati s le.

os ia a i oi a l is ss ma reeral.

a rel o a more mi i i i e . S a imatio artis ire or e m r aji-

o ra itio al arrative s r re ra er rel o e ima e a i s i a e isi e vis al iverse s S or ree ire or o s a F a ever eless e erime al i erms

lo si e ese lms a ill om e e or e ear o Sarajevo ar i e ails a a i a or omi atio o o l or e ro ea Film ar s also is ear or e a em ar s e ro ramme ea res o o om etitio s ree i s o e S Fa or om i s lm a a i s remiere i e ire ors For i a is ear s Festival e a es. e or om rises ve e e tio al s or lms a omi o lmma ers rom o r re io a e orl i w e re s h o t i n Saraj e v o e arl i e r t h i s y e ar. Elma Tataragi Sel ek t ori c a / P rog ram m er

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – SHO R T FILM l 25. Sarajevo Film Festival


Duz, istiot zövqə görə / Posoliti, pobiberiti po ukusu / Salt, Pepper to Taste 2

olo r 22 mi

er aija i

Re ija Director T e y mu r H aj i y e v Scenarij Screenplay T e y mu r H aj i y e v Direktor otogra je Director o Photography v e o i Monta a ditor T e y mu r H aj i y e v Mu ika Music T o n y A n d e rs o n vuk Sound T e y mu r K e ri mo v Kostimogra ja Costume Design Rah i ma H aj i y e v a Scenogra ja Production Design A l i s a T are l i c h e v a Producent Producer e m r aji ev ala is i asimov Produkcija Production Fil ro tio Casting Director N at av an V ah ab o v a loge Cast e la a a a ova ra asov l e a ar amma ova Kontakt Contact elle al ro er Sales e ra ia orsales.e FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S 2 S ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm

S

R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R a e o ia

R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R er aija

Edna / Jedna od mnogih / One of Many

ra i lm s or

lm

samlje a e a ivi s voje je e er om i si om. ive o istim rovom ali s im e ra r a e. a o moraj o ijeti o l a sre e svoje ivo e i o o ji e eli o ijeliti svoj ol. Teymur Hajiyev je re i elj ro e i s e aris a ro e 2. er ej a . o i e 2 re irao je svoj e i a s i ra i lm remijer o ri a a a Films om estival alm S ri s . je ov r i ra i lm S ri a a je a va ese i je om me aro om lms om estival i osvojio je ri a ra e. E lo el oma lives i er a er a so . e live er o e roo eir so ls are s a ere . e isio as o e ma e o eir lives i or er o e o em is illi o s are eir ai . Teymur Hajiyev as or i 2i er aija . 2 aji ev ire e is s or lm e i a i s remiere a e alm S ri s er atio al Film Festival. is se o s or S s ree e a 2 i er atio al lm estivals a o ree ri es.

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – KRATKI FILM

el i m 2

olo r

mi

lis

Re ija Director V u k M i t e v s k i Scenarij Screenplay eo a S r ar i evs a Direktor otogra je Director o Photography V u k M i t e v s k i Monta a ditor V u k M i t e v s k i Mu ika Music livier Samo illa vuk Sound mil lo s Producent Producer a i a i evs a eo a S r ar i evs a Se astie ello e Produkcija Production Sis ers a ro er i evs i re ie e o loge Cast eo a S r ar i evs a Kontakt Contact Sis ers a ro er i evs i i o sis ersa ro ermi evs i. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F ra i lm s or 2 ra i lm s or lm

lm

s ri a a a i ra i o a s ra a i oeti a a i ova lj av a ri a smje e a i im o eo i e o ol osti i s irisa a je i je li om ri om ojoj je a e o ija o i rala alos lo ra i e emlje. Vuk Mitevski je mje i s e ijali ira a vajars vo sli ars vo i s e o ra ij . a o o je i lomirao Sje i je im meri im r avama i evs i se vratio a e o ij a o i ao s e o ra ra io a lmovima svoje ses re re i elji e eo e S. i evs e. je ov a ra iva i a imira i lm ri a a je a re o ri ese lms i estivala irom svije a. E ol i a ver a s ra

a oeti a is love s or se i ver s al ir ms a es is i s ire e re ee risis i i a e oia la e e or a e role o a ra si o r . Vuk Mitevski is a artis o s e ialises i s l re ai ti a se esi . er ra ati i e i e S a es e re r e o a e o ia o or as a se esi er o all e lms is sis er eo a S. i evs a. is a ar i i a ima e lm as rese e a more a estivals aro e orl .


Jama / The Pit

Lidérc úr / Gospodin Košmar / Mr. Mare

SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R os ia a

er e ovi a 2

olo r

mi

os ia

Re ija Director A l b an U k aj Scenarij Screenplay D ari o B e v an d a Direktor otogra je Director o Photography lmir i oli Monta a ditor o io li Mu ika Music e a ova evi vuk Sound e a ova evi Kostimogra ja Costume Design ejla o i Scenogra ja Production Design e ra r s a ovi Producent Producer Fe a a Produkcija Production elative i res loge Cast i a a ovi or S vari a la a olji Kontakt Contact mra e i amra.me i mail. om

R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R ar Fra e 2

i

ajrovi

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or lm

o om ro lemati o s ima ja ra o lma o ra om lo i a mjes a ojem se o o io roje mla i e avis i lms i mje i a o rivaj a i osma ra je a e a a . Al an kaj ro e je . ri ti i. i lomirao je 2 . a a emiji s e s i mje osti Sarajev . o i i je vi e a ra a a aj olje l m a emlji i i os ra s v . l mio je a ra iva im i ra im lmovima osa s o er e ova i i evro s i a ora. je ov rvi ra i i ra i lm oji je s imio o vlasti om s e arij osvojio je vi e a ra a a e oli o me aro i lms i estivala vro i i meri i. ri a ro lesome s ooti o a s or ar lm a o a ar rime a e lo atio ere i oo la e ree o i e e e lmma ers is over e are ei a e a s ra er. Al an kaj as or i i risti a. e ra a e rom e a em o er ormi r s i Sarajevo i 2 . e o several es a or a ar s a ea re estivals i os ia a er e ovi a a e re io . aj as also arti i a e i ea re lms os ia a o er ro ea a ors. S is e s or lm or i e also ro e e s ree la as o major a ar s a several i er atio al estivals i ro e a e U n i t e d St at e s . E

olo r

mi

o ialo e

Re ija Director L u c a T ó t h Scenarij Screenplay L u c a T ó t h Mu ika Music C s ab a K al o t as vuk Sound er e j mi s am s e e Producent Producer or sv er e j mi Produkcija Production B o d d ah , Sac re b l e u Kontakt Contact s er e so aa o. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 . ra i lm s or 2 S ra i lm s or lm 2 SS F

s o

e s

lm S ra i lm s or

lm

a svom re e s om s im o i mla i m ara s asom o riva a je a moroli a i rasli a a ravo o r la lava si o m ar a. ije e mla i evom tijel si i m ara e a a e ro e . Luca T th ro e a je . im e ti. a o o je i lomirala a iver i e a mje os i i aj o ol a i is je ma is ars i s ij a raljevs om ole a mje os . je rvi e avis i ra i lm S remijer o je ri a a ro ram riti s ee Films o estivala a es 2 a o om i a vi e o me aro i estivala. je oslje ji lm S remijer je imao a e aro om lms om estival erli 2 . E oo i

a a ra ima e a a some o ma is orri e o lear a e eir mo r li e l m o is es is e o o a ti l m ma s ea . es e i e o ma s o e ti ma is aiti o b e b o rn . Luca T th as or i i a es . er re eivi er i loma rom e o ol a iversi o r a esi s e e o o s or er as er s e ree a e o al olle e o r . S er rs i e e e s or lm a i s remiere a e riti s ee a e Festival e a es i 2 a as sele e or more a estivals aro e orl . . er la es lm e e a e erli er atio al Film Festival i 2 .

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – SHO R T FILM l 25. Sarajevo Film Festival 4 3


Marxis Kucha 12 / Ulica Karla Marxa 12 / 12 K Marx Street SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R eor ia 2

olo r 5 mi

eor ia

R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R

ssia

Ser ia

Re ija Director I ri n e J o rd an i a Scenarij Screenplay I ri n e J o rd an i a Direktor otogra je Director o Photography i i Samso a e a o o etis vili Monta a ditor eva i vuk Sound aa a o ias vili Kostimogra ja Costume Design i ati vi i a e Scenogra ja Production Design i o ori e ea elia Producent Producer avi jmaj ri e S li o s l i e amar vara e I ri n e J o rd an i a Produkcija Production M i l l i me t e r F i l m Casting Director I ri n e J o rd an i a loge Cast i a a i e avi jmaj ri e Kontakt Contact illime er Film i o millime er lm. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S 2 2

S

ra i lm s or

lm

Sva o a a a is om mjes is o vrijeme je a e a se i si a olji a e i ira isti roj. e o a a e o o ovara a je o iv. s os avlja se a e a a oji joj se javio a ele o ivi i ojoj je o a rovela jeti js vo. i oj je je a oro i a morala a stiti a o i o je li o ra a. ji voje se o i j li avati. Irine ordania ro e a je ilisij . a re i s ij lms e re ije avr ila je ri r av om iver i e a o ori e i elevi ij s aveli lisij lasi e oa sa ea a o om je ila ri rav i a a r av om iver i e a i ema o ra j os vi lasi arle a sieva. ver a e oma o rs ersel a o o ee a si s i e same la e a e same time alli e same m er o er o e. e a er all is e e e l a s ere . is reveale a e s ra er o a s ers e o e lives i e oma s il oo ome e ome e oma s amil ere or e o leave o es a e ar. e o s ar o orm ab o n d . Irine ordania as or i ilisi. S e om le e e i o rses or F i l m D i re c t o rs at t h e Ru s t av e l i T h e at re an d F i l m St at e U n i v e rs i t y o f T b i l i s i e o sa e s or s o a as ee a i er a e ssia S a e iversi o i ema o ra i os o arle siev s or s o . E

4 4

Poslednja slika o ocu / The Last Image of Father

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – KRATKI FILM

roatia

ree e 2

olo r 2 mi

Ser ia

Re ija Director S e a or evi Scenarij Screenplay S e a or evi Direktor otogra je Director o Photography amja a ova ovi Monta a ditor ra a e rovi vuk Sound a e laisavljevi Kostimogra ja Costume Design ilja a r r Scenogra ja Production Design ra a a a ovi Producent Producer rija a S oj ovi arija ero Produkcija Production A l l I n c l u s i v e F i l ms , E mo t e F i l ms Casting Director I s i d o ra V e s e l i n o v i c loge Cast or e i a ar o ati ari a e e ovi Silvija S oja ovs a Kontakt Contact rija a S oj ovi a rija a alli l sive lms.rs FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S S FF ra i lm s or lm 2 ra i o me ar i lm s or o . 2 S S S ra i lm s or lm

a i aa j re o s o e Sr ije a eo ra . ermi al o oles a a mora a ro a e ovi om a svo si a a ome je a sve š t o i ma. Ste an Đor evi ro e je . or Sr ija. i lomirao je a Fa l e rams i me osti eo ra ra im i ra im lmom re iji S e a a va i a oji je remijer o ri a a ro ram Films o estivala a es e a m o im r im me aro im estivalima. je ov ama ers i lm io je i s ira ija a i ra i lm i ole e ai a ojem S e a i ra je o vije lav e lo e. or evi je es i ale s Sarajevo 2 . a a a a ravel ro eas er Ser ia o eir a o el ra e. ermi all ill a m s a e ome or is so a a o as o o n e i n t h e w o rl d b u t h i s f at h e r. Ste an Đor evi as or i i or Ser ia. e ra a e rom e Fa l o ramati r s i el ra e i e s or lm F F S S ire e S e a va i . e lm a i s remiere i e ro ramme a e Festival e a es a as s ree e a mero s o er estivals aro e orl . is ama e r lm i s ire e ea re le lm S i ola e ai i i or evi la e a mai role. e is a al m s o ale s Sarajevo 2 . E


Postcards from the End of the World / Razglednice s kraja svijeta olo r 2 mi

ree

lis

Fre

Re ija Director o s a ti os o o o los Scenarij Screenplay o s a ti os o o o los Direktor otogra je Director o Photography o oris i o o los Monta a ditor ivia ero so o lo Mu ika Music arr s vuk Sound ia is ia a o o los Kostimogra ja Costume Design Sa ra Sotirio Scenogra ja Production Design C h ry s a K o u rt o u mi Producent Producer F an i Sk art o u l i Produkcija Production i er r ro tio s Casting Director le eia a aria o Sotiria ari i S avros a tis loge Cast ior os allos eli i imi ra o o lo savella a os o o lo a a ar a imi ris i os asso i er o a o sa i os as a a o s a ti o atia a i a ior os i os ior os asile as ior os i ala is le a ir o sa Kontakt Contact Fa i S ar o li a i ei eror ro tio s. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S SF F ra i lm s or 2 ra i lm s or lm 2 2 S ra i lm s or lm 2 SS S ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm

lm

aro lje i a ai le osa om oro i om o mor imi ra imi ris i ji ove vije eri moraj ro a i a i a o je s i olova o o o a e i era a o o eo e iva o as i raj svije a. Konstantinos Antonopoulos re irao je e oli o ra i lmova a isao s e arij a i ra i lm S re i elja elosa Fra isa e mo tirao lm i ija am ija F S SS . Sa svojim s e arijima es vovao je a roj im me aro im lms im ra io iama o ori oFilm a a i i e i ro rama Sarajevo Film Festivala. E ra

SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R os ia a

SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R ree e 2

Prirodni odabir / Natural Selection

e o a seemi l ll amil va atio imi ra imi ris a eir o a ers ill ave o a a o a se l e isla i e e i erra ea e e are o ro e i e e e e e o e orl . Konstantinos Antonopoulos as ire e several s or lms ro e e ea re le lm S ire e elos Fra is a e i e e ea re F S SS ire e i i am i. is s ri s ave arti i a e i i er atio al or s o s s as e ori oFilm a a e Sarajevo Film Festival s i e i .

er e ovi a

roatia 2

olo r

mi

o ialo e

Re ija Director le a aji Scenarij Screenplay le a aji Direktor otogra je Director o Photography le a aji Monta a ditor Sa ja aji a ja Mu ika Music raj Sreme a ale a ele a alamo jera alamo vuk Sound V j e ran Ĺ al amo n Scenogra ja Production Design le a aji Producent Producer Sa ja aji a ja Produkcija Production St u d i o N e u m Kontakt Contact Sa ja aji a ja sa ja.raji a ja el. e . a FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S 2 ra i lm s or lm

ra i lm s or

lm

e a sr a iv a je s l ra aro lje a r a im ros orima osa e i mela olije i o ijs im m ejima ojima ra i i a avlja se re varaj i se a je lj s o i e ali samo o ama isti is ija a i s ava . s var osti o a je samlje a e ivo a ivoti ja. ro lemi as aj a a se a je oj lavi ormi va ro a ojave o a a elji ivoti js o ijesa. Aleta Raji ro e a je . a lji i i . a a imira im lmovima o ela je ra iti S ij e m jo o je o a ala os ov ol . ao s e ora i ja i a ima ori a ra ila je a e oli o lmova S ija e m. oslje ji eve o i a la i a je or a i a io o tima Festivala a imira o lma FF e m . je je r i a ors i lm. E oma oe is a livi s l re ra e i r a s a es o ore om a mela olia a i e o ia m se ms ere s e or s. S e e er ai s ersel a ti as a ma o l i oses lea i ri i o ee smo i slee i ereas i reali s e is a lo el li eless a imal. er iss es e i e si s o a ra i a imal e i o a ear o h e r h e ad i n t h e f o rm o f t w o h o rn s . Aleta Raji as or i i a lji a os ia a er e ovi a. S e s ar e or i o a imatio a S io e m ile i rimar s ool. er or i s e o ra a a imatio i l es several lm roje s ro e ro S io e m. S e as ee a tivel i volve i e or a isatio o e e m ima e Film Festival FF or e as i e ears. S is er se o a ima e lm.

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – SHO R T FILM l 25. Sarajevo Film Festival 4 5


Siyah Güneş / Crno sunce / Black Sun

Symbiosis / Simbioza SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R ar Fra e 2

R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R r e

erma

2

olo r 2 mi

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S 2 ra i lm s or

ra i lm s or lm

r S rer

lm

a o a le i lje i vr i a o om i e a o ova ja a sa ra a je om alje om o o as a ol ja. r va je sa ra je a r i ao ila a ro io rs e raj o ala ejs o mora s o more sa ra s om o el rijeme amam osje a ra i elj mr va i sa a. o ovra i o je e os a e ra e a erio alova ja se ri li ava. Sa ra asje j je oslje ja elja. Arda iltepe s irao je e o omij a iver i e o a i i. a i ao re i elj i ro e e avr ava ma is ars i s ij lma a iver i e a e mje osti am r lasi ele S a ele . S je je ov r i ra i lm. er e o a s a omi s orm a roa es ri a s e roa ri o a is a isla or a eral. ile e e ease is rie i as e a e o r ro e ea r e a i i e sea a ream a a o oel a li slee a a ammam a visi o e o ma er. er arrival a ome le overs are ea e ile mo r i looms. e eral is e li se a al is . Arda iltepe s ie e o omi s a o a i i iversi . e or s as a ire or a ro er. e is s i or a as er s e ree i lm a am r Fi e r s iversi i e lass o ela S a ele . S is is se o s or lm. E

4 6

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – KRATKI FILM

mi

o ialo e

Re ija Director N ad j a A n d ras e v Scenarij Screenplay N ad j a A n d ras e v , Ri t a D o mo n y i Monta a ditor i a o Mu ika Music M ad s V ad s h o l t vuk Sound er e j mi s Producent Producer se F l rsol a Si os mma P i e rre B au s s aro n Produkcija Production i ro tio s S Films Kontakt Contact e rosjea estival mi . r

r is

Re ija Director r a il e e Scenarij Screenplay r a il e e lia iel e Direktor otogra je Director o Photography J u l i a T i e l k e Monta a ditor r a il e e vuk Sound al e il Kostimogra ja Costume Design ris aa a Scenogra ja Production Design ris aa a Producent Producer lara amam io l a l Produkcija Production i o Film m r a a m loge Cast es r a r a esal Sere iri e Se ar Sa Kontakt Contact r a il e e ar a il e e mail. om

olo r

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S S ra i lm s or lm 2 S S S F

el lai

a al

ra i lm s or

lm

revare a s r a o i je is ra ivati ivo lj av i e svo a m a. je a omora os e e o reras a ra o alos . adja Andrasev ma ars a je a ori a a imira i lmova. je i loms i lm S F remijer o je ri a a i o atio sele iji Films o estivala a es je je osvojio osvojio re a ra oj aje i i ijele va lma o i or irija.

lj

E e ra e i e e i s o i vesti a e er s a s mis resses. er jealo s is ra all re la e riosi . adja Andrasev is a aria ire or o a ima e lms. S F er ra atio lm a i s remiere a e i o atio Sele tio a e Festival e a es ere i oo e joi ir ri e.


The Distance Between Us and the Sky / Udaljenost između nas i neba R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R ree e Fra e 2

olo r

mi

ree

Re ija Director V as i l i s K e k at o s Scenarij Screenplay V as i l i s K e k at o s Direktor otogra je Director o Photography ior os alsamis Monta a ditor S amos imi ro o los Mu ika Music T h e B o y vuk Sound P e rs e f o n i M i l i o u Producent Producer le i oss o illa me re s el i e S mi Produkcija Production la ir ro tio ri o e ro tio s loge Cast i ola is e i o lo o o oa is oti is Kontakt Contact S or s i i ol j i s or s. ro FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S S ra i lm s or 2 S F FS ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or lm 2 5 ra i lm s or lm

lm

o je a r av oj esti. va s ra a se s sre a s aroj e i s oj m i. e a je s ao a as e orivo mo or r i je a lavio a om mjes . i a m ma j a 22 5 e ra a o i se vratio i r i e rvom o ati a ro a alje os oja i ra vaja o e a. Vasilis Kekatos ro e je . e alo iji r a. je ov rvi ra i lm vr e je ro ram remiere i s e aro o lms o estivala ti i. je ov r i ra i lm S a ao se me o je i im roje tima a je slje e e i a ova s lo ro rama S a e i e. S lmom S S osvojio je la alm a Films om estival a es 2 . i me o a atio al roa . o s ra ers mee a a ol as s atio . e as s o e o as is i e ile e o er is merel s ra e . a i e 22.5 e ee s o e ome e se o ma ill r o sell e rs e is a e a se ara es em rom e s . Vasilis Kekatos as or i i e alo ia ree e. is rs s or lm as sele e or e s remiere i s. is se o s or S o eS a e ie a s e ri e. i e s or lm S S e a os o e alme r a e 2 Festival e a es. E

The Van / Kombi R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R l a ia Fra e 2

olo r 5 mi

l a ia

Re ija Director E re n i k B e q i ri Scenarij Screenplay E re n i k B e q i ri Direktor otogra je Director o Photography Monta a ditor P au l i n e P al l i e r vuk Sound E n d ri P i n e Kostimogra ja Costume Design T e u t a Re s u l i Producent Producer livier erlemo milie Produkcija Production ri i e Films ima i loge Cast i rossar r e ajra araj alla lvi i aj smail e a Kontakt Contact milie ois emilie ori i e

illa me e ro e

ois rmir e a ma tia e a res rim aj lim e ja omir lms. r

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm

om i se o a o a s avlja vra a se o varaj i Si i la i a olje iv. o samo e oli o or i i mo i e latiti svoj o la a i l a ije a i a e sa so om ovesti i svo a a. renik Beqiri s irao je a mje i oj a a emiji ira i je je s e ao va je ma is ra lms e re ije. ao s e aris a es vovao je ale s Sarajevo je je ra vio s e arij a ra i lm oji je o i a a as ije i s imlje o vir i i ijative Sarajevo ra lma. je ro la e aj oljim lmom a e aro om estival ra o lma SFF i osvojio je a ra a a aj o lms o osti e a e aro om estival ra o lma Sol . e va all s o s e oors o e a e So omes o alive. e more sa e ill e a le o a is a o o l a ia a o e ll a e is Fa er i im. renik Beqiri s ie a e a em o r s ira a ere e ra a e i a as er s e ree i lm ire ti . e as arti i a e i ale s Sarajevo as a s ree ri er ere e evelo e e s or s ri S i as ro e a ear la er as ar o e Sarajevo i o Film ro ramme. S as ame es lm a e er atio al S or Film Festival a oo a i emati a ieveme a ar a e essalo i i er atio al S or Film Festival. E

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – SHO R T FILM l 25. Sarajevo Film Festival 4 7


Tina R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R roatia 2

olo r

mi

o ialo e

Re ija Director rav a ri Scenarij Screenplay rav a ri Direktor otogra je Director o Photography ir o iv evi Monta a ditor rav a ri vuk Sound D u b rav k a P re mar Kostimogra ja Costume Design ora a S ar evi Scenogra ja Production Design T an j a L ac k o Producent Producer V i n k o B re ĹĄ an Produkcija Production a re Film loge Cast a a ari Kontakt Contact ri o a i i o vari olo re .e FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or 2 5 ra i lm s or lm

lm

a re oslje ji a i o i i. s arom s a je sva i re me ri aa ro losti i a o ava o oviti oro i e ri ale. ova o i a sve je li e ra i o veselje i va rome emilosr o ro ir je i i tim . Du ravka Turi re i elji a je s e aristi a i mo a er a. Sa svojim rvim ra im i ra im lmom osvojila je a ra a aj olji ra i lm a 2. i a j Films o estivala e e iji. je r i ra i i ra i lm remijer o je ri a a ro ram i ai e es alisa e rs Films o estivala a es 2 5 a a o o a i a m o im r im estivalima irom svije a osvojiv i roj e a ra e. E a re i e al a s o e ear. a ol a ar me i i ever o je elo s o e as i a is r i o revive e oli a ri als o er o o e amil . Festivities a re or s ee i r i i o er riva e s a e i e si i e eeli s o em ti ess a loss. er mo er s eral is o e ear s ve. Du ravka Turi is a ire or s ree ri er a e i or. er rs s or tio lm as ame es S or Film a e 2 e i e Film Festival. er se o tio al s or S a i s remiere i e i ai e es alisa e rs a e Festival e a es i 2 5 as olle e mero s a ar s a is still s ree e a estivals all over e orl .

4 8

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – KRATKI FILM

Ultimul Drum Spre Mare / Posljednje putovanje na more / The Last Trip to the Seaside R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R oma ia 2

olo r 2 mi

oma ia

r is

Re ija Director A d i V o i c u Scenarij Screenplay A d i V o i c u Direktor otogra je Director o Photography B arb u B al as i o u Monta a ditor i ria im oi Mu ika Music i eor es vuk Sound la oi es Fili resa Kostimogra ja Costume Design risti a ar al a a ea Scenogra ja Production Design risti a ar Producent Producer ar ia a ar Produkcija Production S F el Film i ame e loge Cast ela ar ovi i a io ea risti a Silvi il irim li a ior Kontakt Contact ar ia a ar o a i mail. om

e

Sali

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S S S ra i lm s or lm 2 F ra i lm s or lm 2 o me ar i lm o me ar 2 o me ar i lm o me ar 2 F S o me ar i lm o me ar

e vo a es i a je a more. a o e o vreme ji o s m je oj osje aj e ri ra os a os a a o ija o o o re a smjer. Adi Voicu i lomirao je vi el e mje osti i lm a Films om . . .. . re . a svoj re isers i e i ra i lm eli a ra irija a estival remiers la s er 2 .i e a r a aj olje e i a s o os vare je a estival essa e Sa e er r 2 . E Si

a e io ova ja iver i e osvojio je a ra o a

asse ers are ravelli o e seasi e i a rai om ar me . er a ile s s i io ma es some o em lose eir om os re a e remai er o e ri oes erri l ro . Adi Voicu ra a e rom e Film iversi . . .. . ares i a i loma i vis al ar s a lm. is tio e as a ire or e s or lm F o e ra r ri e a remiers la s ers 2 a e e a r or e es e a S . e ers r essa e o a 2 .


Teodora Ana Mihai Film

SEE Factory Sarajevo mon amour I VA

KO K R

CI

O T OF COMP TITIO

R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R os ia a olo r a

er e ovi a mi

o e e ro Ser ia Slove ia os ia

a e o ia Fra e 2

Re ija Director a a arovi S aro el ar eo ora a i ai a asali a r a j i a riel a a eve Samar i aroli a ar o i leo ora e i ova o a o e ier Scenarij Screenplay a a arovi S aro el ar a asali a eo ora i ai r a j i avriil a a eve Samar i aroli a ar o i leo ora e i ova o a o e ier Direktor otogra je Director o Photography ar o ilova ovi a r i av re a o ars i mel i oli a m o sevs i Monta a ditor a ja Sa a e evs i vuk Sound a ara evi or amo Producent Producer omi i e eli s i mra a i amo rmi a i Produkcija Production Sarajevo Film Festival Sarajevo i o Film loge Cast e i a sliovi i ija or i a i a j i oris er arija i i irja a ara ovi ame a ovi oro eja a ra ele a or i ela e rovi ero e a ovi Sa ela rsma ovi is rivo a ejla aji elisave a Se a Sa li rea ovi or S vari a Kontakt Contact rmi a i armi . a i s . a FILMOGRAFI A FILMOGRAPH Ma a arovi 2 S 2 S S S 2 Sharon ngelhart 2 S Teodora Ana Mihai 2 2 2 F S 2 SS Du an Kasalica 2 2 S 2 5 S F r ka Djuki 2 2 Ga riel T a a 2 2 2 5 2 S S SS 2 S 2 S S S S 2 2 F even Samard i 2 S 2 S 2 S S 2 S 2 S 2 Carolina Marcowic 2 S 2 F 2 S S 2 S 2 F 2 S leonora Veninova 2 S 2 F F 2 S S 2 2 S 2 2 S S 2 2 2 5 F F ona Ro enkier 2 S 2 F S 2 2 2 2 S S

E

r ava re i elja 5 ra i lmova i ra i lm. o ries ire ors 5 s or lms ea re. C O MP ETITIO N P R O GR A MME – SHO R T FILM l 25. Sarajevo Film Festival 4 9


Takmičarski program – studentski film / Competition Programme – Student Film

54

A h o g y e d d i g / K a o i d o s a d a / A s u p t o n o w , K at al i n M o l d o v ai

54

B r o k e n Th i n g s / P o l o m l j e n e s t v a r i , P an n i G y u l ai

55

Cum nal i un meu L o rán d G bá o r

55

Dumne eu mama Bo ica majka God the Mother, M i h ai G h i t a

56

d nya tutuluyor Svijet na ekanju

56

Favoriten Miljenici Favourites

arti

o

57

Freigang Dopust Day Release

arti

i er

57

Gamis Seansi

58

Gro lje slonova

58

OF

59

Sad Girl Weekend Tu ni enski vikend i a ar ioti

Kako upravljati majem

o na sesija

How to Fly a Kite ,

arth on Hold, Ö me r D e n i z

ight Session, P e t re T o mad z e

lephant s Graveyard, F i l i p M o j z e š

dah Sigh, V l ad B o l g ari n

59

er et Sher et

i ola S oja ovi

6 0

ihta The Shi

amir

imi ris sa aleas

ar ovi a

6 0

u all otwendigkeit Slu ajnost i nu nost Li e Between the xit Signs, N i c o l as P i n d e u s

6 1

Leve L ten

6 1

Saras intime etroelser Sarine intimne ispovijesti

Živio L ten

Viva L ten , T e re s i a F an t

Sara s Intimate Con essions, E mi l i e B l i c h f e l d t 6 2

She-pack Ženski opor, F an n y O v e s e n

6 2

Ammunition Hill, N ad av L ap i d

6 3

Ha chavera Shel mil N ad av L ap i d

6 3

Kvish Cesta Road, N ad av L ap i d

6 4

Lama

a to

milova djevojka

Why , N ad av L ap i d

mile s Girl riend,


Pogled u budućnost / A Look Into The Future

sja rsma ovi

5 2

a iti sele ij s e s i lmova a i o rivati ove ale ova e mla e re i elji e i re i elje svje o iti o e ima ji ovo reativ o ra voja ormira j i ivi al i re i eljs i stilova i mje i om o li ova j iver al i i eja ro ri m e era ijs i s e i ma. ve o i e a mi ars om ro ram s e s i lm li i emo re s aviti e r aes lmova as ali ao io as av o ro esa a e oj o re io al i lms i ola o o a ri a imira a je a o me ar i i ese i ra i ra ome ra i lmova. e lmova o ivje e svje s va me aro i se am re io al p re mi j e ru . ao o i mi a e i a i o avamo ovom sele ijom a ti i irati os re io al e i ema o ra je a o je i veli i roj i re i elji a i re i elja ije lmove ri a jemo a ao svoja ema s a o re jelje ja o ajima a ti i ira ja vlasti e osti oja osi o ras a je sa rijeva je i emi ov o smr . ilo a je rije o i tim im ramama o o ras a j ili lmovima oji s e s li i ije so ijal o a a ira i e r se i a ala i oro i a i amr e i oro i i o osi s ojima ji ovi j a i o avaj a se i ore. aje s li i ije je so ijal i as e i ra e i ra om lm or a ora sa r m s o . . . . . . . ara iale oji o s s avlja o os o a i si a o is ovreme o ovori o oli ijs oj r alosti i is rimi a iji. e im slovima ala i se i j a i ja lma S a s rijs o re i elja arti a i era sa Films o ole a i e a oja o ava o raviti svoje o re e i ore i o e ije iti e is e ij maj i i ro o i jem si o om je o a a o s a i a vora. e veromi a r ijs a a ima ija S S e rea oma ea sa S o a s aveli iver i e a i r ije re i o i je os av o ri a je asilje r v i oro i i ra e i o a aj siroma om ar jem vori je e oro le ra e a mol avs i a imira i lm la a ol ari a sa a emije a m i e s e s e i li ov e mje osti isi a o osi o timisti ri o or i ovje a a sre m r oj i o imaj oj ra s oj svao ev i i. o me ar i lm amira ar ovi e sa a emije rams i mje osti a re mi imalisti i je or re l mi e oj ratimo o je o je o ra o a a re r a o o ave ama e a o si emo vi o ma je rivla s ra je e ro esije r ve o er i ira e ao la e i rije sve a z ab av n e . ose ema s jeli ovo o i je sele ije

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – ST D

TSKI FILM

i i i s ra o o ras a ja i emo re i aovima oje o o osi. S i ra i lm rs o re i elja mera e i a sa iver i e a s a l il i a ovi a i am o osi a ivo mla o ovje a a ra o ras a ja oji je i svije ima i ar e roma ti e ve e emo a a s e i z b o ri s a n e rv o z n o m p o ro d i c o m, b l e s av i m p ri j at e l j i ma i n e u s p j e l i m i n t e rv j u o m z a p o s ao . is io al e oro i e o mra iji ar ji svije ra ja i jevoj i a i a imira o lma S a i lai sa iver i e a im e ti. a ra li o ovi j a a j a i ja lma arti a o a s e a Films e a a emije e ais a o l je a je i. om ije o maj e i o ra i a iolo im o em oma e joj sl aj i s sre s je im sre ovje im m ar em. vaj lm remijer o je ri a a ro ram i o atio Films o estivala a es . ras a jem se avi i lm S imi risa sa elasa i i e ar ioti sa iver i e a ris o eles i r e. a o s ove ri e ije oro i a ve mla ala o e s o rija eljs vo i e iv o i o o a is ovreme o r o i e a ti e o re osti oja osi o ras a je i i o o vaja je. o e a mla ala o roma ti o o osa oji e je ove ro a o is e arem a as s asiti i e o o ra ja ojem e istiraj ri a ao je i ola S oja ovi svom lm as alom as av om ro es a emije rams i me osti eo ra . Filmovi ojima se emati ira s ra o s are ja olesti ili i a maj e vore ajve i io ovo o i je sele ije. Sa Films e a emije i e a ola i am jo je a i ra i lm S S S i olasa i e sa iji j a o ava a se s o i sa i je i om a ima me al o o oljel maj lm S Fili a oj e a sa a emije rams i mje osti a re lav i j a o ava ri ti s ar i oles maj s ara i om i is ovreme o se i oriti sa om le s o ji ovo o osa o se lm S a ali ol ovai sa iver i e a e ro oli a im e ti j a i ja e mo e s o iti sa ei lje ivom ole svoje maj e e joj or a i je la e emo era ije a o ova e i sa ala a mire. vaj lm remijer o je ri a a ro ram i o atio Films o estivala a es . a imljiv o ra ovoj jeli i je lm i aela i e as ao ro iji r m s o . . . . . . . ara iale i remijer o ri a a a ra silva ija Film Festival iji se lav i j a s o ava s r o om svoje maj e


e e o im o i ama ro s sre s a ijs im misio arima oji ro a iraj eo i a l. a o ara jaj ajmra ije re jele lj s i s ra ova s oro sva i o ovi lmova i a i e is r o timi ma a o a se o sva o o ji ala i s e i im e aljima. i e alji lo s re i eljs e ma e i vje ti e a se o a i ra i a o a alo i je svi e aes i re i elji a i re i elja ovo o i je sele ije. ao o a a ro ram sva e o i e re e tiramo i je lms ol va re ije. ve o i e osti emo orve lms ol i ri a ati ri aj s je ija lma i ra i lm S Fa vese i ra o a imira i lm S S S milie li el i o me ar i lm eresije Fa . e o ira a ra li i ormal i rissvi ovi lmovi a o er se ave o ras a jem i sa rijeva jem is ra iva jem li i i e ti e a i o ajima a se sa le a vlasti a o i ija o os a r vo i r ve e o e e e je s o a om ati il a o a os oje oj sele iji. Sele ti s e lms e ails is overi n e w , t al e n t e d , y o u n g d i re c t o rs , an d w i t n e s s i n g e s ar o eir reative ro a e a s i n w h i c h t h e y d e v e l o p t h e i r o w n s t y l e an d s t art ad d re s s i n g u n i v e rs al t h e me s f ro m t h e u n i q u e sa oi o eir e eratio . is ear e om etitio ro ram S e Film rese s o r ee ti les ro e s e s rom re io al lm s ools as ar o eir lear i ro ess. e sele tio i l es ree a ima e or s o e o me ar a e tio lms. Five o ese are orl remieres o are i er atio al remieres a e remai i seve are re io al remieres i Sarajevo. s as e are a em ti ro is sele tio o a ti i a e e re o i ema i e re io a si i a m er o re ire ors ose lms are s ree i eal i o i s a re e eir a e rs esire o a ti i a e eir o w n f u t u re , an d t h e c h an g e s b ro u g h t ab o u t b y g ro w i n g u p , mat u ri n g , an d , i n e v i t ab l y , d y i . e ar less o e er e are i tima e c o mi n g - o f - ag e d ramas o r e x p l i c i t l y s o c i al l y e n a e e eavo rs all e sele tio s e re o amilies a e a le o amil relatio s eir ro a o is s are s r li o ma e se se o . e so ial as e is mos a are i F or or a s e a e oma ia . . . . . . ara iale iversi i o ses o e relatio s i e ee a a er a is so ile a e same time ad d re s s i n g i s s u e s o f p o l i c e b ru t al i t y an d d i s rimi atio . e ro a o is o S

s ria ire or arti i er a s e a e Film olle e ie a is also i ire s rai s as s e s r les o orre er as mis a es an d i mp ro v e t h e l i v e s o f h e r mo t h e r an d h e r t h re e - y e ar- o l d s o n b e f o re t h e e n d o f t h e d ay o n i s e as ee le o o riso . S SS e o r mi e a ima e lm e re T o mad z e , a re c e n t g rad u at e o f t h e G e o rg i an S o a s aveli ea re a Film iversi o f e rs a s i mp l e an d p re c i s e p o rt ray al o f s o c i al an d f ami l i al v i o l e n c e t h ro u g h a s t o ry ab o u t e v e n t s i n a s h are d i n t e ri o r c o u rt y ard i n an i mp o v e ri s h e d resi e tial ei o r oo ile e a ima e lm S la ol ari rom e a em o si ea re a Fi e r s i ii olova is e o timisti s or o a ma s rs i o f h ap p i n e s s i n a g ri m an d al l - c o n s u mi n g c i t y . S F amir ar ovi a a os ra a e s e a e a em o ramati r s i a re is a mi imalis or rai o a or i a i e li e o a a or. ar ovi a ollo s e lm s ro a o is as s e r s er ail erra s re v e al i n g t h e u n g l amo ro u s s i d e o f a p ro f e s s i o n t h at i s c o mmo n l y p e rc e i v e d as e as y an d f u n . T h e f e ar o f g ro w i n g u p an d t h e s e n s e o f h e l p l e s s n e s s w h e n f ac e d w i t h t h e c h al l e n g e s o f a l li e are e ore o i o a m er o lms i o r sele tio is ear. r is ire or mer e i rom e s a l il i iversi is a h u mo ro u s s t o ry ab o u t a d ay i n t h e l i f e o f a o ma o e s o ma ri o ees e alle es o a l li e i l i is t e n s e f ami l y , s i l l y f ri e n d s , an d a j o b i n t e rv i e w o e a i o a ima i ar orl i a ima i ar irl rie . li le irl i e a ima e lm S a i lai a ra a e o e o ol a iversi o r s a esi i ar also see s s el er rom er s tio al amil i a ima i ar i is ase m ar er orl . o ras e ro a o is o F S arti o a ire ti s e a e Film a em ie a reall oes ee rom er mo er. a e e n c o u n t e r w i t h a mi d d l e - ag e d man h e l p s h e r i n er sear or er iolo i al a er. o s lm a i s remiere i e i o atio sele tio a e Festival e a es. S imi ris sa elas a i a ar i rom ris o le iversi i ree e i s al s o a c o mi n g - o f - ag e s t o ry , b u t rat h e r t h an f o c u s i n g o n a f ami l y i t f o c u s e s o n f e mal e f ri e n d s i i e se a ee a e same time f rag i l e an d u n p ro t e c t e d f ro m t h e f u t u re t h at ri s i i si al se aratio a ma ri . s ar o a o l roma e a i o l or a mo me n t , p ro t e c t s t h e l o v e rs f ro m t h e i r g ri m

li e is e o s o S as e lm ilola S oja ovi rom e Fa l o ramati r s i el ra e. os lm i is ear s li e o ever eal w i t h t h e f e ar o f ag i n g , i l l n e s s , an d l o s s o f t h e mo er. omi rom e Film a em i ie a i oalas i e s s S F ollo s i s ro a o is s s r le o ome o t e rms w i t h t h e f ac t t h at h i s mo t h e r i s me n t al l y ill ile S Fili oj e a s e a e a em o ramati r i a re is e s or o a ma ose a em s o la e is aili el erl mo er i a n u rs i n g h o me are ac c o mp an i e d b y h i s t ry i n g t o eal i e om le i o eir relatio s i . Similarl e ro a o is o S a o a e er mo er s ermi al ill ess so s e or a ises a e emo era rea me s i n o rd e r t o h i d e f ro m h e r mo t h e r t h e f ac t t h at s e is e o re over . e lm ire e K at al i n M o l d o v ai , a s t u d e n t at t h e M e t ro p o l i t an a em i a es as omi a e or a i o atio a ar a a es. ro e e oma ia s . . . . . . . ara iale i ael ia i a i s remiere a e ra s lva ia er atio al Film Festival rovi es a i eresti o er oi o e a ove ti les. meeti i sia missio aries i volve i a s al l el s e lm s ro a o is a e is a i mo er s re a . l o e elve i o e ar es ma ears ea o ese lms o ai s a s ar o o timism i e i e e ails. ese e ails are e ro o e ima i atio a s ill o ese ee e li ire ors. a itio o ese om etitio e ries ea ear e os i o r ro ram a lm s ool rom o u t s i d e o u r re g i o n . T h i s y e ar, w e w e l c o me t h e or e ia Film S ool a rese ree o e mos s ess l lms i s s e s Fa vese s tio al S e a ima e S S F S S milie li el a eresia Fa s o me ar es i e eir i ere orma s ese lms also eal i ro i a ma ri e e lore e iss es o erso al i e ti a a em s i ivi als o orm la e eir o ositio s o so ie a omi a so ial o e s. s s e are a e elle om leme o o r o ial om etitio li e . Asja Krsmanovi Sel ek t ori c a / P rog ram m er

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – STU D ENT FILM l 25. Sarajevo Film Festival 5 3


Ahogy eddig / Kao i do sada / As up to now

Broken Things / Polomljene stvari

R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R

R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R

ar 2

olo r 2 mi

aria

ar 2

Re ija Director K at al i n M o l d o v ai Scenarij Screenplay a ali ol ovai i a al Direktor otogra je Director o Photography r s orosi Monta a ditor Sol s rsol a vuk Sound Fa a as so or Kostimogra ja Costume Design B o b o r Ă g n e s Scenogra ja Production Design olje si avi a Producent Producer a a ar o s a a os Produkcija Production a es e ro oli a iversi loge Cast era e el l i o i ovas rea S ei Kontakt Contact a ali ol ovai mol a a a oo. om

er Fe

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S ra i lm s or lm 2 5 SS F ra i lm s or 2 S ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or lm 2 S F S S ra i lm s or lm 2 2 S S S FF S ra i lm s or lm

v ri

lm

Svi li ovi ovom lm lj j i lav ro a o isti ar i i je er i es v j la i iji je ilj a ro i a . ar i ol je o o as o ra a o e a er a joj or a i je o la a a era ije. ar i a me i i s e re ma e o la i sama i je ivo os aje a tiv iji a o os s er om se ai le o ravlja. Katalin Moldovai ro e a je 2. ra silva iji. va je ma is ri e elevi ijs e i lms e re ije s e la je 2 . o i e. ro e lom erio re irala je es ra i lmova lav om i ra i . je oslje ji ra i lm S omi ova je a i o atio a ra a 2. i a j Films o estivala a es . ll e ara ers i is lm e mai ara er ar i a er a er i e ome e a le i a o e ivi lie. ar i s ers rom a serio s s i a er i arra es rea me or er. ar i oes o er rea me s alo e er li e e ome more a tive a er relatio s i o er a er seems o im rove. Katalin Moldovai as or i 2 i ra s lva ia. S e ear e a i elevisio a lm ire ti i 2 . ri is erio s e ire e si s or lms mos o em tio . er la es s or S as omi a e or a i o atio a ar a e 2 Festival e a es. 5 4

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – ST D

olo r

mi

Re ija Director P an n i G y u l ai Monta a ditor i a o vuk Sound sa a alo as Producent Producer se F l Produkcija Production o ol Kontakt Contact o ol a laser mome.

TSKI FILM

o ialo e

a iversi o r s a iversi o r s a esi

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S ra i lm s or lm 2 ra i lm s or

esi

lm

samlje a jevoj i a o ras a oro i i i olova oj o sve a ra e i s as svije ma e. rasli o o je e o imaj i a a o olj aj svoj e o o ljivo e a ivo . aj a se s riva o la ima i are a a a je o sje a vije em i ilj ama a jevoj i a ma ti ro ala i ije o o e resiv o o r e ja. e tim o lje o ire se e sve vi e s va a a je o o o je o r je io je o ivo a o oje e mo e o je i iti se sa riti. Panni Gyulai a ima ori a je i s r ja i ja a lije e mje os . ivi i ra i im e ti. i lomirala je a iver i e a mje os i i aj o ol a 2 a o a a ra i ao slo o a mje i a. ilj joj je a svojim ra ovima is ri a li e ri e ri em se a o a samos al im a o i a aje i im roje tima sl i ra li itim mje i im vje ti ama. lo el o il ro s i a isola e amil elvi i o er i n n e r f an t as y w o rl d . T h e ad u l t s aro u n d h e r d o n o t h i n g t o re s o l v e t h e eara le li e e are livi ever o is resi e o eir a e. e mo er i es e i er i are e smo e e ra mo er is overe i er la s a e li le irl ries o allevia e er e ressi ir ms a es i er ima i atio . as s e ives ee er a ee er i o h e rs e l f , s h e re al i s e s t h at e v e ry t h i n g t h at s u rro u n d s h e r i s p art o f h e r l i f e , an d t h at s h e c an n o t e s c ap e o r h i d e . Panni Gyulai is a a imatio a e ar s ro essio al or i i e a es area. S e ra a e rom e o ol a iversi o r s a esi o ar i 2 si e e s e as or e as a reela e ar is . S e e eavo rs o ell a erso al arrative ro er or ro ra slati a varie o artisti s ills i o er solo a olla orative p ro j e c t s .


Cum înalţi un zmeu? / Kako upravljati zmajem? / How to Fly a Kite?

Dumnezeu mama / Božica majka / God the Mother M Đ

AROD A PR MI RA I T R ATIO AL PR MI R

oma ia 2

R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R

olo r a

mi

oma ia

Re ija Director L o rán d G áb o r Scenarij Screenplay L o rán d G áb o r Direktor otogra je Director o Photography le a oli tir Monta a ditor ristia eor es vuk Sound M at e i V as i l ac h e Kostimogra ja Costume Design e a s ra e Scenogra ja Production Design e a s ra e Producent Producer a oi le a ar ar a . armeli Produkcija Production atio al iversi o ea re a Film . . ara iale loge Cast o i ai le a r rjoa ir il ioa ei ori a elar lia r i le a ra oia or oia Kontakt Contact atio al iversi o ea re a Film . . ara iale lm. estivals a .ro

Re ija Director M i h ai G h i t a Scenarij Screenplay M i h ai G h i t a Direktor otogra je Director o Photography E d u ard P arv u Monta a ditor oa a io a Mu ika Music i ai io a vuk Sound i ai io a Kostimogra ja Costume Design L e a P at ri c h e Scenogra ja Production Design L e a P at ri c h e Producent Producer osmi a Sa or i ai i a Produkcija Production atio al iversi o ea re a Film . . ara iale Casting Director M i h ai G h i t a loge Cast i ai i a a a as imo o i oria o ia iori a la reea ova i S e a oa Kontakt Contact atio al iversi o ea re a Film . . ara iale lm. estivals a .ro

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 2

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 2 S S S

oma ia 2

olo r 2 mi

oma ia

F

ra i lm s or lm ra i lm s or lm

mi e ale o o ti e r m s oj rovi iji si a ija se e o rolisa o om li je a o o rel i i or e is o j s ro a ravila sara je o ira m a a. rije e o ora sva e rel e os ati m ara . Lor nd G or je isa i re i elj ro e l a o i m ija. S ij je a o eo ro om ra a sje a re ij iver i e a Sa ie tia a i o om as avio s irati a r av om iver i e a o ori e i lms e mje osti ara iale je re o avr ava ma is erijs i ro ram i lms e re ije. a ores ear ti a i e oma ia o r si e i s e o o a as rel a i or ail o om l i o er Ser i m a s s a ar s o o o eratio . e ore e rea o a rel ill e ome a man . Lor nd G or is a ri er a ire or or i l j a o a oma ia. e e a is s ies i lm i is ome o i Sa ie tia iversi s lm ire ti lass. a er e o ti e is s ies a e ara iale atio al iversi o ea ri al r s a i ema o ra ere e is rre l is i is i lm ire ti .

ra i lm s or lm ra i lm s or lm

a o s sre a s misio arom i ije oji ro ovije a o o i i maj i i ai o i je reis itivati riro oo ma le r o e svoje maj e. Mihai Ghita lms i je a or i re a. va je ma is ra re ije s e ao je 2 . a a emiji a o ori e i lm ara iale. a io je ao l ma omo i re ije asti ire or mo a er i re i s e arija. re o ri rema om i s lm S o a ro om ivo i a arav im silama a al a . er a e o er i a sia missio ar o rea es a o o e o er i ai re o si ers e a re o is mo er s la e re a . Mihai Ghita is a lmma er rom ares . e o ai e a i lm ire ti rom . . ara iale i 2 . e as or e as a a or assis a ire or asti ire or e i or a s ri s ervisor. e is rre l evelo i S S a a olo ea re lm o e a erli e a e s er a ral i e al a s.

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – STU D ENT FILM l 25. Sarajevo Film Festival 5 5


dünya tutuluyor / Svijet, na čekanju / Earth, on Hold

Favoriten / Miljenici / Favourites

SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R

R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R

r e 2

olo r 2 mi

r is

s ria

Re ija Director Ö me r D e n i z Scenarij Screenplay Ö me r D e n i z Direktor otogra je Director o Photography Monta a ditor Ö me r D e n i z Mu ika Music a a ola e me er vuk Sound me ra r Kostimogra ja Costume Design elis a Scenogra ja Production Design elis a Producent Producer e o l e e Ö me r D e n i z Produkcija Production s a l il i iversi Casting Director Ö me r D e n i z loge Cast i me re a eil se l Kontakt Contact mer e i omer e i FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 2 ra i lm s or

ar

e

li

isa l r m rma a Sa a 5

em lma

a

roje s

emir a e e mail. om

ra

ra i lm s or

elis la

lm

2

olo r

mi

erma

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F F S ra i lm s or 2 ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or lm

er ai er .a .a

lm

lm

a je ra im va esetim o i ama ivo a i relos m ai le e i e o r e. e o se osi sa sva o ev om om i r om. je ova oro i a je ra voje a ra ovor a osao e i e o la a rija elj m ma aro e a je ro . lje samlje i je a o ava os variti o a s ima i ar om jevoj om. mer Deni i lomirao je 2 . a sje a lm i elevi ij iver i e a il i s a l . i e mo tira i lav om re ira vlasti e lms e roje e. re o ri rema s e arije a ome ra i a o a asti i lm i i era tiv e serij o ivo mla i rs oj. a is i is earl e ties a a l oo oes seem o a ree i im. e is avi a ar time ee i i all e r m li a m mli . is amil is is o e e a jo i ervie oes a l a a rie serves im r e ma aro i. os lo el a o se e see s o a f ro m an i mag i n ary g i rl f ri e n d . mer Deni ra a e rom e s a l il i iversi Film a elevisio e ar me i 2 . e ri es e i s a ire s is o roje s. e is rre l or i o a ea re le s i s ri a a i era tive e series a o r is o .

5 6

erma

Re ija Director arti o Scenarij Screenplay arti o Direktor otogra je Director o Photography o a es Monta a ditor F e l i x K al ai v an an vuk Sound lia illi er ar ais Kostimogra ja Costume Design sa a el Scenogra ja Production Design sa a el Producent Producer M i c h ae l a F i n i s Produkcija Production Filma a emie ie Casting Director ris a m ller loge Cast ia il ristia ole al e a e aier Kontakt Contact Filma a emie ie i ers ei er m

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – ST D

TSKI FILM

a o sva e s maj om jo as a So a o l je a os o irati o alije o ra i a svojim iolo im o em. a o o o a sre ovje o i aela oji evolj o ris aje a je ove e i me ji voje o om aje i o ova ja j om s rije ra vija se eo e iva o rija eljs vo. i i se a i i ael je i o e e a ali emo e je re i o e a. So a o osje a o vo ji rovo e a . ra i s sre amr vreme . li a je ji ova raj ja esti a ija Martin Monk ro e je 5. erli . a o s ija is orije i lo o je osvetio se i ra om lm i samos al o ro irao i re irao e oli o ra i lmova rije e o o a je i ael a e e i a rao a ma is ars i s ij re ije a Films oj a a emiji e . er alli o i er mo er re ellio s So a a s o i i e o al i sear o er iolo i al a er. e s e mee s mi le a e i ael o rel a l a rees o ive er a li e s ra ers evelo a li el rie s i o eir s are jo r e ro e so o s ria. i ael oo seems o e o er rom some i i a i le. So a se ses is a o e er e ri ro a a o rivi . rie e o er s s e e i time. a is eir esti atio Martin Monk as or i 5 i erli . er s i is or a iloso e r e o tio al lmma i ire ti several sel ro e s or lms e ore ei sele e i ael a e e as a . . ire ti s e a e Film a em ie a.


Freigang / Dopust / Day Release

Gamis Seansi / Noćna sesija / Night Session

R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R

R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R

s ria 2

olo r 5 mi

erma

Re ija Director arti i er Scenarij Screenplay Se astia S mi l Direktor otogra je Director o Photography ram aroia Monta a ditor arti i er Se astia S mi l Mu ika Music ale ti arti s vuk Sound ale ti i s o er Kostimogra ja Costume Design M arl e n e P l e y l Scenogra ja Production Design Sa ja al So ia ss Producent Producer i oria er i Se astia S mi l Produkcija Production Film olle e ie loge Cast aS ir i i a er a ri S mi l a iela a erl ris o er e e a Kontakt Contact arti i er marti . i er mail. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F S 2 S o me ar i lm o me ar 2 ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm

a ro e a svo a si a va ese e o o i ja samo ra a maj a a i o ija je o ev i o s i a vora. ro o i ja a oji ivi s je om es a il om maj om ati e lo em s a j . a i je risilje a ro a i a i a si osi ra olj os o se is ovreme o s o ava s vlasti om ro lo . vrijeme ije a je oj s ra i a vor se mora vratiti o es sati oslije o e. Martin Winter ro e je . ei i jema oj. o 2 . s irao je lms re ij a Films om ole e . o om s ija s imio je roj e ra e i o me ar e lmove. Film S je je ov i loms i ra .

eor ia 2

olo r

mi

o ialo e

Re ija Director P e t re T o mad z e Scenarij Screenplay P e t re T o mad z e Direktor otogra je Director o Photography P e t re T o mad z e Monta a ditor P e t re T o mad z e Mu ika Music O t ar Rami s h v i l i vuk Sound P e t re T o mad z e Scenogra ja Production Design P e t re T o mad z e Producent Producer ra iasami e Produkcija Production S o a s aveli ea re a Film eor ia Kontakt Contact e re oma e e re oma e mail. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 SS S S SS ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 F ra i lm s or 2 ra i lm s or lm

Film is ra je a oje sve a i e oro i os avlja rav o im om ije oji ijele Petre Tomad e i lomirao je 2 . a S o a s aveli a re o ra i a ima u T b ilis iju .

iversi

lm

o asilje is ovreme o o li je i aje i o vori e. iver i e a o ori e i lm ijs om s ij i asi imatio

is lm e lores o ei o rs s ari a o r ar are o s a e a i i ere o omesti viole e. Petre Tomad e ra a e i 2 rom e S o a s aveli ea re a Film iversi . rre l e or s or e a imatio s io i asi imatio i ilisi.

er so s ir a 25 ear ol si le mo er a i re eives a release rom riso a s er ree ear ol o is livi i a is s a le mo er i erri le ir ms a es. a i is or e o a a o e a le a e er re or er o ler ile s e is o ro e i er as a time is a ai s er as s e as o e a i riso m. Martin Winter as or i i ei i . til 2 e s ie ire i a e Film olle e ie a. ere e ire e mero s s or lms a o me aries. S is is ra atio lm.

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – STU D ENT FILM l 25. Sarajevo Film Festival 5 7


Groblje slonova / Elephant’s Graveyard

OF / Uzdah / Sigh R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R ol ova 2

SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R roatia 2

olo r

mi

roatia

Re ija Director F i l i p M o j z e š Scenarij Screenplay F i l i p M o j z e š Direktor otogra je Director o Photography omislav S lar Monta a ditor rija vo i i l vuk Sound T i h o mi r V rb an e c Kostimogra ja Costume Design O z an a G ab ri e l Scenogra ja Production Design e ra osle Producent Producer Sa ri a era Smo ovi Produkcija Production a em o ramati r a re loge Cast re imir i i Slavi a i eve lji ovi o Kontakt Contact Fili oj e li .moj es a oo. om

ija er e ija

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S ra i lm s or 2 S S ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 2 S ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm

lm

vo imir se ri ali ra i se e ri. a i ra ije os ala o e. o vo imir je ora ia o se a mome e i i a o i jem ije sveje o. er o oje aj a je om a re ovra a vi e ema. Filip Moj e ro e je . a re . avr io je o i loms e s ije lms e i elevi ijs e re ije a a emiji rams e mje osti a re e i loms i s ij a Films oj a a emiji Sarajev . or je e oli o ra ome ra i lmova a je ov ro la e je aj oljim ra ome ra im lmom a eo ra s om estival o me ar o i ra ome ra o lma. vo imir is i a rr ra a o ever is o s e o l re er o s a ome. vo imir is ersis e al o a times i seems a e oo is s re o a o o. e o o a e ill ave o a o re t u rn o n c e t h e y d e p art . Filip Moj e as or i i a re . e om le e er ra a e s ies i lm a ire ti a e a em o ramati r i a re a ra a e s ies a e Film a em i Sarajevo. e as ma e several s or lms i l i i o e es S or Film a ar a e el ra e o me ar a S or Film Festival.

5 8

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – ST D

TSKI FILM

olo r a

5 mi

o ialo e

Re ija Director V l ad B o l g ari n Scenarij Screenplay L u c i a L u p u , V l ad B o l g ari n Direktor otogra je Director o Photography D o i n a T i t an u Monta a ditor V l ad B o l g ari n Mu ika Music a ari i S a ames Se mo r e a oa vuk Sound a ari i Kostimogra ja Costume Design D o i n a T i t an u Scenogra ja Production Design D o i n a T i t an u Producent Producer V l ad B o l g ari n Produkcija Production a em o si ea re a Fi e r s isi a i ema o ra Kontakt Contact la ol ari vla . alv a oo. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F S ra i lm s or lm 2 F ra i lm s or lm 2 S 2 ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 S F S ra i lm s or

lm

ri a o sje o osom m ar oji i e. o ivi ra re rive om smo om o as avlja isati sve o se e is i i e os a e sama os i o a. li a i ajmra ijim s rovi tima e rij se svje los i oja. Vlad Bolgarin ro e je i o ras ao ol aviji. S irao je a a emiji a m i o ori e i lije e mje osti i i je je i lomirao lms re ij i mo a e ma is rirao re ij a imira o lma. ol ari je 2 5. os ovao ro ijs om a ij i ema o ra . s or o a re ma re i e ee s o si i s i a o es. eve i an d c o l o u r. Vlad Bolgarin as or a a e rom e a em o a a elor s e ree i lm i a imatio ire ti . ol i ema o ra i 2 5.

o is al a s si i . ivi i a smo overe til e ries o a e omes o i e ar es or ers o e so l ere is li raise i e e li o ol ova. e ra si ea re a Fi e r s i ii i ire ti a e iti a a as er s e ree ari o e e ro tio om a


Sad Girl Weekend / Tužni ženski vikend

Šerbet / Sherbet

SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R

Ser ia 2

ree e 2

olo r 5 mi

ree

Re ija Director imi ris sa aleas i a ar ioti Scenarij Screenplay imi ris sa aleas i a ar ioti Direktor otogra je Director o Photography simi a ia io so o lo Monta a ditor P av l o s L y g o u ri s Mu ika Music ele ti i vuk Sound V al i a T s e ro u Kostimogra ja Costume Design V ag g e l i s K amp e ri s Scenogra ja Production Design V ag g e l i s K amp e ri s Producent Producer ro i o i imi ris sa aleas aria asili i as ari o Sotiris e ri is Produkcija Production ris o eles iversi loge Cast lsa e a o eor i a iossi a asa i avelo i Kontakt Contact imi ris sa aleas a ree 2 o mail. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH Lida Vart ioti 2 S ra i 2 ra i lm s or 2 ra Dimitris Tsakaleas 2 S ra i

lm s or lm lm i lm s or lm lm s or

lm

lli a as a i oe aj olje r ari e s a l e a oslje ji aje i i vi e rovo e lli oj i a mor . a as a i o e as aviti olova je i os ra s v o lli i i emotiv om i o e a se osje a o a e o. Lida Vart ioti s ira re ij i s e arij a sje a lm iver i e a ris o el. D i m i t r i s Ts a k a l e a s s irao je a sje a lm iver i e a ris o el a avr io je i erti ira i lms i ro ram a Films oj a a emiji o o . es rie s rom olle e lli a as a a oe are s e i eir las ee e o e er o a e a a a lli s s mmer o se. a as a a o are leavi os a roa some i a ma es lli emotio al si e s e eels a s e is ei le e i . Lida Vart ioti a e s e Film S ies e ar me o ris o le iversi s e ialisi i ire ti a s ree riti . D i m i t r i s Ts a k a l e a s a e e e Film S ies e ar me o e ris o le iversi a ol s a lmma i erti a e rom e o o Film a em .

SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R olo r

mi

Ser ia

Re ija Director i ola S oja ovi Scenarij Screenplay a a e rovi Direktor otogra je Director o Photography la e eo lovi Monta a ditor i ola S oja ovi Kostimogra ja Costume Design a e rovi Scenogra ja Production Design i ola S oja ovi a a e rovi Producent Producer ija a Savi S e a omi i ola S oja ovi la e eo lovi ova Si i ovi Produkcija Production Fa l o ramati r s i el ra e Casting Director a a e rovi loge Cast ele a ja i ra o eri i S ela e ovi ra islav lati a Kontakt Contact i ola S oja ovi s oja ovi i olars mail. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S ra i lm s or lm 2 S S FS 2 S ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm

ra i lm s or

lm

es r tiv i i la i a ivo om a i Sale se s sre . o o avaj a o rij a osje aj ro a jaj i s ra ovi i ere ro losti. ro a resij a eri eriji rljavo ra a estiraj ra i e svoje lj avi. ikola Stojanovi re o s ira lms i elevi ijs re ij a Fa l e rams i me osti eo ra . je ov ra i lm S ri a a je a estivalima irom svije a i o ije io je a ar ovs om estival eo ra s om estival o me ar o i ra ome ra o lma 2 a e oriji oma e ra o i ra o lma e o io S e ijal o ri a je a eviji s e s o lma a re . S oja ovi se a o er avi o o ra jom e re ira m i e s o ove. a a Sale o o em es r tive a r or li e mee . s t h e y are t ry i n g t o i n t e rp re t t h e i r f e e l i n g s , t h e t w o are p re s s u re d b y t h e b u rd e n s o f t h e i r p as t an d h au n t e d b y t h e i r f e ars . T h ro u g h ac t s o f ag g re s sio o e o s ir s o a ir i e es e limi s o eir love. ikola Stojanovi s ies lm a elevisio ire ti a e Fa l o ramati r s i el ra e. is s or lm S FS s ree e a mero s lm estivals aro e orl a o e ra ri or atio al S or Fi tio Film a e 2 el ra e S or a o me ar Film Festival ar ovs i a a S e ial e o itio ri e rom e S e Film Festival i a re . e is also a o o ra er a a ire or o f mu s i c v i d e o s .

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – STU D ENT FILM l 25. Sarajevo Film Festival 5 9


Šihta / The Shift

Zufall & Notwendigkeit / Slučajnost i nužnost / Life Between the Exit Signs

SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R roatia 2

olo r

mi

roatia

Re ija Director amir ar ovi a Scenarij Screenplay amir ar ovi a Direktor otogra je Director o Photography re imir li a Monta a ditor le a a o evi vuk Sound M aj a P re d ri j e v ac Producent Producer amir ar ovi a Produkcija Production a em o ramati r a re Kontakt Contact amir ar ovi a amir.mar ovi a . e. r FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S F ra i o me ar i lm s or

o .

ra i o me ar i lm o je om ra om a l mi e e e i a iri re o i om ra a re . Film rati ro je e ra li i e ev e o ave e lo e i as e ilje e i iro s e ar je i i era ija i ri ala omo j i eome a o le s var i sa r aj ivo a je e l mi e li e ra i ijs e ele ri l re. Damir Markovina ro e je . eo ra . i lomirao je l m a a emiji rams e mje osti a re 2 . o i e. S e aris je i rams i isa a ra i i ra i lm s imlje o je ovom s e arij sele tira je ro ram Fo s o e orl e aro o lms o estivala o real 2 2. ri r e i je ro e lma S rvo re io al o roje a is ri ira o em e li a. re o o a a ma is ars e s ije lms e i elevi ijs e re ije a aemiji rams e mje osti a re . s or o me ar lm a o o e or i a i e li e o a ress a e i s o i a re s or l e ore ris mas. e lm ollo s a as s e o s er ail a tivities re ares or er roles a s a e erorma es a e erie es mero s i era tio s a ri als. rovi es an u n o b s t ru c t e d v i e w i n t o t h e re al l i f e o f an ac t re s s re mo v e d f ro m t h e s e a le o a ra sitio al ele ri l re. Damir Markovina as or i i el ra e. e ra a e i a e ree i a ti rom e a em o ramati r s i a re i 2 a or s as a s ri ri er or ea re a lm. e s or lm ase o is s ri as sele e or e Fo s o e orl ro ramme o e o real orl Film Festival i 2 2. e as a asso ia e ro er o e rs re io al roje is ri e o e li . e is rre l om leti a as er s e ree i lm a elevisio ire ti a e a em o ramati r s i a re .

6 0

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – ST D

TSKI FILM

M Đ

AROD A PR MI RA I T R ATIO AL PR MI R

s ria 2

olo r

mi

erma

Re ija Director N i c o l as P i n d e u s Scenarij Screenplay N i c o l as P i n d e u s Direktor otogra je Director o Photography as llmaier Monta a ditor P h i l i p p M ay e r vuk Sound P h i l i p p M ay e r Kostimogra ja Costume Design a Fas a Scenogra ja Production Design mel a F s Producent Producer lara i Produkcija Production Filma a emie ie loge Cast a ri Saie a a er arisa ro al sa el Silva i aela S a s er er Kontakt Contact Filma a emie ie i ers ei er m .a .a FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F F ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or lm 2 5 ra i lm s or lm

S

S

la i s oji ol i oj so i ojoj le i je ova me al o o oljela maj a. aj a s ava a o mjes o a je ro i i la i i so e. o ra i a e im o e m s re ti misli rovo i a i o l aj i o olo. a a i si a ija oje rasvje ljavaj je ove s ra ove i e ti e s e ri e i elj a osje ajem ri a a ja svije ojem ivi. icolas Pindeus s irao je lo o j e i a ri . 2 5. s ira a Films oj a a emiji e lasi i aela a e ea. o ma is s a i i a os i al room i a i e is me all ill mo er. S e is aslee i s ea o a i er e leaves e room. sear o is ra tio e ri s ro a a i . e em ar s o a series o eve s a ri li i o is ears is i e ti o i s a is esire f o r a s e n s e o f b e l o n g i n g i n t h i s w o rl d . icolas Pindeus s ie iloso i ie a a a ri . Si e 2 5 e as s ies a e Filma a emie ie a er e i s r tio o i ael a e e.


Saras intime betroelser / Sarine intimne ispovijesti / Sara´s Intimate Confessions

Leve Løten! / Živio Løten! / Viva Løten! I VA

G

KO K R

ST SCHOOL

or a 2

CI

O T OF COMP TITIO

ORW GIA FILM SCHOOL

olo r 2 mi

I VA

or e ia

G

Re ija Director T e re s i a F an t Scenarij Screenplay T e re s i a F an t Direktor otogra je Director o Photography o a a jers e Monta a ditor G e i r F . Ro l an d s e n vuk Sound am ersso Produkcija Production e or e ia Film S ool loge Cast a iel. . r els a o . arti se e arse om r e . o a se Kontakt Contact e or e ia Film S ool or. a e. oal se

i

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2

o .

ra i o me ar i lm s or

KO K R

ST SCHOOL

or a 2

. o

or re aroli o iver ma is je o mo orima al o olom las om m i om i i om. vaj lm ro sva o ev i ivo va mla i a ra o riva r o li e orve e rovi ije. ri a o i lj ji vjeri i je i. Teresia Fant ro ila se i o rasla ra asa Fi s a. i lomirala je re ij o me ar o lma a orve oj oli lma 2 . o i e. je je i loms i lm. or rai o a olo r l iverse o e i es al o ol lo m si i a. veils a i ere as e o e or e ia o ro e ever a lives o o o me . s or o sorro a f ai t h , an d c o mf o rt . Teresia Fant as or a raise i asa Fi la . S e ra a e a a elor s e ree i o me ar ire ti rom e or e ia S ool i 2 . is er ra atio lm.

a r si e er i Film

CI

O T OF COMP TITIO

ORW GIA FILM SCHOOL

olo r 22 mi

or e ia

S e is

a is

Re ija Director E mi l i e B l i c h f e l d t Scenarij Screenplay M ari an n e R. K i e l l an d Direktor otogra je Director o Photography e ar a sver Monta a ditor G ø t h e E l l e v s ø y vuk Sound am ersso Scenogra ja Production Design a ri e ormse Producent Producer O l e E l v e rh ø i Produkcija Production e or e ia Film S ool loge Cast e So e a s r a a er o se a s . orm r mer is e rma Kontakt Contact e or e ia Film S ool or. a e. oal se FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S S S S ra i lm s or lm 2 ra i lm s or 2 S ra i lm s or lm

F SS

is i

. o

S

lm

a o o se s o i s li im s ra om a je re r a Sara viso a . e time ar i rili o or le a o i je ro itivati vlasti o s va a je lj avi se sa i e s ve osti sa svojom ri aj om va i om. milie Blich eldt ro e a je . lselv orve a. avr ila je ol a lm i mje os or la je je 2 . i lomirala ra im lmom . Film je ri a a a vi e o va ese estivala i osvojio je a ra lms i riti ara a Festival orve o ra o lma ao i e oli o r i ri a ja i os ra s v . er ei o ro e i er ear o ei oo i Sara o is m all a eavil il e i s o e lore er er e tio o love se a emi i i i er al i v lva. milie Blich eldt as or i i lselv or a . S e ra a e rom e or la Film a r olle e i 2 i e s or lm e lm as sele e or more a 2 estivals a o e Film riti s ar a e or e ia S or Film Festival as w e l l as s e v e ral o t h e r p ri z e s ab ro ad .

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – STU D ENT FILM l 25. Sarajevo Film Festival 6 1


She-pack / Ženski čopor

Ammunition Hill

I VA

I VA

G

KO K R

CI

ST SCHOOL

or a 2

olo r

O T OF COMP TITIO

ORW GIA FILM SCHOOL mi

srael 2

Re ija Director F an n y O v e s e n Scenarij Screenplay are S olem Direktor otogra je Director o Photography M ag g a V al a Monta a ditor i ia e Mu ika Music o e se vuk Sound a ilsso Scenogra ja Production Design e a vamme e le Producent Producer o e Sa Produkcija Production e or e ia Film S ool loge Cast le i ers Fro er arti e ors r m ammers a i oria li ia r e or ari a o ram orve iola r i o mo a ea a alie o olm a els ole aroli e esse em la Kontakt Contact e or e ia Film S ool or. a e. oal se i . o

lm

a ro e a s oj a avi a jav om a e s is o l om e le a o ja i a iva al a e a vo oj a revlas . a e os r o es alira a a o e a mo ras e o ja i os ale jevoj e e o rol a si a ijom. Fanny Ovesen ro e a je . e or ve s a. vese 2 . ois je lm S oji je ri a a a e oli o lms i estivala vro i ao os e aristi a i ore i elj a. orve ol lma avr ila je lmom S . s a ir a ar a a li ool is o a er o o alle es e irls al a emale o a a le or omi a e. es ala es i l a as e irs or o er ro s o ja a g i rl s l o s e c o n t ro l . Fanny Ovesen as or i i o e r S e e . 2 o ro e a o ire e e s or lm S i s ree e ro ea estivals. S e ra a e rom e or e ia Film S e lm S .

6 2

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – ST D

CI

O T OF COMP TITIO

ADAV LAPID SP CIAL SCR

or e ia

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S ra i lm s or lm 2 S S ra i lm s or lm 2 F ra i lm s or

KO K R

ja e ame e o er s e a several ool i

TSKI FILM

olo r

mi

I G

ARS OF SFS

e re

Re ija Director N ad av L ap i d Scenarij Screenplay N ad av L ap i d Direktor otogra je Director o Photography Y an i v L i n t o n Monta a ditor N e t a B rau n Mu ika Music Y ai r Ro s e n b l u m, Y o ram T e h arl e v vuk Sound S aro o Produkcija Production e Sam S ie el Film S ool Kontakt Contact e Sam S ie el Film S ool ara j s. o.il FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S S S 2 S 2 2 2 2 2

F ra i lm s or ra i lm s or lm

5

F lm

S S 5

S

ra i lm s or

S lm

F

a i ov se me om i s S rati r va aes o o i ji e i a o om emir j e osje e a io al om memorijal om m ej je o ijaj i orme i a oma s e e a o i ri orili rvav i i me i raels i i jor a s i voj i a vo e o om es o ev o ra a. adav Lapid ro e je 5. el viv . je ov rvi i ra i lm osvojio je a ra e a roj im estivalima lj j i a ra irija a Films om estival o ar 2 e a ra e a aj olji lm a e aro om estival e avis o lma e os ires i e aro om lms om estival Sa Fra is . S lmom S a i je osvojio F S a ra i a ra la i me vje a e aro om lms om estival erli 2 . a i s o ri tio o F S S S ollo s a ro o 2 ear ol s e s o a is o erti el ri o a atio al memori al s i t e , w h e re t h e y are g i v e n u n i f o rms an d mac h i n e g u n s t o re - e n ac t a loo a le e ee sraelis a or a ia s ri e Si a ar. adav Lapid as or i 5 i el viv. is rs ea re lm o mero s a ar s i estivals s as e r ri e a e o ar o Festival i 2 a e es Film a ar a F a e Sa Fra is o er atio al Film Festival. a i s lm S S o e F S ar a e ol e ear a ar a e erli er atio al Film Festival i 2 .


Ha’chavera Shel Emil / Emilova Kvish / Cesta / Road djevojka / Emile’s Girlfriend I VA KO K R CI O T OF COMP TITIO I VA

KO K R

CI

ADAV LAPID SP CIAL SCR srael 2

olo r

ADAV LAPID SP CIAL SCR

O T OF COMP TITIO mi

e re

I G

ARS OF SFS

Fre

Re ija Director N ad av L ap i d Scenarij Screenplay N ad av L ap i d Direktor otogra je Director o Photography Se astia a o Monta a ditor N ad av L ap i d vuk Sound Y aara O z e ri Scenogra ja Production Design armi S ai Produkcija Production e Sam S ie el Film S ool loge Cast a lei aroli e Fra Kontakt Contact e Sam S ie el Film S ool ara j s. o.il FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S S S 2 S 2 2 2 2 2

F ra i lm s or ra i lm s or lm

5

F lm

S S 5

S

ra i lm s or

S lm

F

oav je o aja jer je ovo rija eljs vo s milom r om i Fra s e lije i. a a milova jevoj a el i e osjeti rael o i e vi a resiv os mo er o i raels o r va. adav Lapid ro e je 5. el viv . je ov rvi i ra i lm osvojio je a ra e a roj im estivalima lj j i a ra irija a Films om estival o ar 2 e a ra e a aj olji lm a e aro om estival e avis o lma e os ires i e aro om lms om estival Sa Fra is . S lmom S a i je osvojio F S a ra i a ra la i me vje a e aro om lms om estival erli 2 . oav is esi e imsel over e ea e i o is relatio s i i mile is rie rom Fra e. e el i e mile s irl rie omes o srael or a visi s e ill e a lim se o e elli ere e o o em orar sraeli so ie . adav Lapid as or i 5 i el viv. is rs ea re lm o mero s a ar s i estivals s as e r ri e a e o ar o Festival i 2 a e es Film a ar a F a e Sa Fra is o er atio al Film Festival. a i s lm S S o eF S ar a e ol e ear a ar a e erli er atio al Film Festival i 2 .

srael 2

olo r

mi

I G

ARS OF SFS

e re

Re ija Director N ad av L ap i d Scenarij Screenplay N ad av L ap i d Direktor otogra je Director o Photography Se astia a o Monta a ditor i ere ai a av a i Produkcija Production e Sam S ie el Film S ool loge Cast ssa al a a a a a so er o ri o se S ei a eer ia ar ev l a rivas Kontakt Contact e Sam S ie el Film S ool ara j s. o.il FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S S S 2 S 2 2 2 2 2

F ra i lm s or ra i lm s or lm

5

F lm

S S 5

S

ra i lm s or

S lm

F

ejs oj sti ji a s oj riv avoj esti mla i ar vo i lj av o raj memorijal o s a. Samo o i a a ra ije a is oj oj esti etiri alesti s a ra i a aro ili s svo i raels o oslo av a i s ila m o o i a lo jela io i ma i lo i o a ije. adav Lapid ro e je 5. el viv . je ov rvi i ra i lm osvojio je a ra e a roj im estivalima lj j i a ra irija a Films om estival o ar 2 e a ra e a aj olji lm a e aro om estival e avis o lma e os ires i e aro om lms om estival Sa Fra is . S lmom S a i je osvojio F S a ra i a ra la i me vje a e aro om lms om estival erli 2 . e ea eser o a arro i i roa a o o le ma ie l o v e b e s i d e a me mo ri al p i l l ar. O n l y a y e ar b e f o re , o n t h at v e ry s ame ro ad , o r alesti ia or ers i a e eir sraeli em lo er a im o rial ar i im i e i j sti es o io ism a e rimes o o atio . adav Lapid as or i 5 i el viv. is rs ea re lm o mero s a ar s i estivals s as e r ri e a e o ar o Festival i 2 a e es Film a ar a F a e Sa Fra is o er atio al Film Festival. a i s lm S S o e F S ar a e ol e ear a ar a e erli er atio al Film Festival i 2 . C O MP ETITIO N P R O GR A MME – STU D ENT FILM l 25. Sarajevo Film Festival 6 3


Lama? / Zašto? / Why? I VA

KO K R

CI

O T OF COMP TITIO

ADAV LAPID SP CIAL SCR srael 2

olo r 5 mi

I G

ARS OF SFS

Fre

Re ija Director N ad av L ap i d Scenarij Screenplay N ad av L ap i d Direktor otogra je Director o Photography S ai ol ma Monta a ditor E ra L ap i d vuk Sound N i mro d E l d ar Producent Producer lo a e a S av ero Produkcija Production e Sam S ie el Film S ool Kontakt Contact e Sam S ie el Film S ool ara j s. o.il FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S S S 2 S 2 2 2 2 2

F ra i lm s or ra i lm s or lm

5

F lm

S S 5

S

ra i lm s or

S lm

F

e r ese o o i ji re i elj oav a mol re i a lms o ma a i a a iers i ma i e o mo i o re e i lms i s e a. oav se risje a svo rvo s sre a s asoli ijevim lmom vrijeme o je jo io voj i i raels oj vojs i. adav Lapid ro e je 5. el viv . je ov rvi i ra i lm osvojio je a ra e a roj im estivalima lj j i a ra irija a Films om estival o ar 2 e a ra e a aj olji lm a e aro om estival e avis o lma e os ires i e aro om lms om estival Sa Fra is . S lmom S a i je osvojio F S a ra i a ra la i me vje a e aro om lms om estival erli 2 . For ear ol ire or oav as as e e e i or o a iers i ma o ri e a o e oe o as e i i ema o ra i ima e. oav re alls is rs e o er i asoli i s a e e as still a sol ier i e sraeli arm . adav Lapid as or i 5 i el viv. is rs ea re lm o mero s a ar s i estivals s as e r ri e a e o ar o Festival i 2 a e es Film a ar a F a e Sa Fra is o er atio al Film Festival. a i s lm S S o e F S ar a e ol e ear a ar a e erli er atio al Film Festival i 2 . 6 4

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – ST D

TSKI FILM


Takmičarski program – dokumentarni film / Competition Programme – Documentary Film

7 0

A l é t e z é s e u f ó r i á j a / Eu f o r i j a p o s t o j a n j a / Th e Eu p h o r i a o f B e i n g , Ré k a Sz ab ó

7 1

A sad se spu ta ve e Then Comes the vening

7 2

Csillag ny T vols g Koliko daleko su vije de How ar the Stars, K at al i n B ars o n y

7 3

Da je meni ono to mi nije I Only Dreams Came True, V i š n j a Sk o ri n

7 4

Dvorcite na aroda Pala a a narod Palace or the People, B o ri s M i s s i rk o v , G e o rg i B o g d an o v

7 5

Fata de Aur A d ri an Ro b e

7 6

Figlia di Camorra K i Camorre Daughter o Camorra Si i a a i

7 7

Gomila materijala Stack o material Sajra S

7 8

Gr dina Sovietic

7 9

aja ova ovi

latna djevojka The Golden Girl, D e n i s a M o rari u - T amas ,

o jedan odla ak

ai

Sovjetski vrt The Soviet Garden

ra o

rea

et Another Departure, Re n at a P o l j ak

8 0

Krali e Lear Kraljica Lear

8 1

Mali dokumentarni lm o pisma A Small Documentary Film a out Le ers ora re ovi

8 2

Medena emlja Honeyland, L j u b o mi r St e f an o v , T amara K o t e v s k a

8 3

Mes

ueen Lear, P e l i n E s me r

egdje i me u In Between, Sami r K arah o d a

8 4

When Tomatoes Met Wagner Paradaj upo naje Wagnera, M ari an n a E c o n o mo u

8 5

urmalar eti n Vaxt Kad su rasle japanske ja uke When the Persimmons Grew, H i l al B ay d aro v


Žene su zvijezde regionalne dokumentarističke filmske scene / Women Shine in the Documentary Scene in our Region

a a ei

6 8

ese o es aes lmova vr e i ovo o i ji ro ram re irale s e e o vo e i lms i estivali vro i o re am a je a rav o rav os e a lms oj ro esiji mi s o osom mo emo is a i a a a sele ija o vr je a s re i elji e i a e re ij e o v e g o d i n e b i l e u s p j e š n i j e o d s v o j i h mu š k i h ole a. aime ese o es aes lmova oje smo vrstili ro ram re irale s ili o re irale e e. aj re ije o ra i e samo a ro e l se o . e e ve e vrijeme omi iraj re io al om o me aristi om s e om aro i o se or ro ije. o a la iramo lms im a ori ama oje s u u t ak o v e l i k o m b ro j u z as t u p l j e n e u n aš e m ovo o i jem ro ram elimo is a i a svi es i i ro rama e o ira a ol asl j veli o val jer s r os roj im re re ama s ojima se s o avaj rili om osi rava ja a sijs e o r e a svoje roje e s jeli os variti ais a im resiv e lmove. ve i i emalja re ije r av i lms i o ovi lav om se o siraj a i ra e lmove e e i o e emaj ose o i voje e a omo o me ar im roje tima. S o a e a je a ova e ra a o me ar om lm o e a raje o i ama a a s r si a ij jo a s r ijom i i i je i a a a e s ojim se a raj os vare e i o me ar i es o e rela i . e ra. O s o b i t o j e al arman t an p o d at ak d a s u s t v arat e l j i o me ar i lmova es o sram o malo la e i. r os svem oje i i a ori ro me aro e o ro ije s ij osi rati sre s va a svoje roje e i ra e i s ras ve o g o d i n ama n a n j i h o v o m z av rš e t k u , n a k raj u as i e i im o o os im. a ome emo s amo n e k o l i k o re c e n t n i h , i z u z e t n o u s p j e š n i h o me ar i lmova i a e re ije sr ija s i lm S S o je i je e aro o estivala o me ar o lma ms er am F rva s i lm S o ije io je a estival isio s el e o s v o j i o Src e Saraj e v a, a s j e v e rn o mak e d o n s k i lm oji ove o i e o vara a ro ram osvojio je ri lav e a ra e a resti om Films om estival S a e. Svi ovi lmovi ali i roj i r i o ji o i le a s o a a i re s av i i lo al i lms i o a ija re ali imati vi e vjere o me aris e i a o i jem ivo osi rati o ti ira omo i o s vi e ov a a lo al e o me t arn e p ro j e k t e .

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – DOK M

TAR I FILM

s os ava raj e reativ e sara je s jav im t e l e v i z i j ama j o š j e j e d an i z az o v s k o j i m s e s o avaj a ori i im o vali e i o me ara a. av i emi eri veoma s a aj i jer ovi lmovi es o as aj revol io ar e a e le i a mjere ls r va i s j se aviti a ljivim emama a aj im a lo al e aje i e. e oli o jav i a a oj re iji ima a lis i ra i o s je i o me ara a oji s r ljivo e aj a o lje i i emitira i. o a a oj listi mo e se a i ravo a em a mi ars om ro ram jer svi i a ra i lmova s a i s a i ati a a ajmo se s k o ro p ri k az i v an j e u k i n i ma i n a t e l e v i z i j i . re s avljamo vam reativ i o me ar i lmova os vare i s o lj avi i s rasti oji a si emati i i ri a a a i i ro irljive ri e oje i a rje i o ro ovaraj o i im lo al im emama. or o va a lmove ra ovrs e a o o emi a o i o lms oj ormi o im resiv o s imlje o i ma v ri lma o e im slovima o s a a ivlji ela i ala s ovje a i riro e re o is ra iva e i ramati e ri e o or iji i im o om etitiv om svije e s e olim ijs e im asti e o i tim e rame o e i oja je svojevreme o ao la e i i a ra ila a si ilija s ma j e lma o aj om sovje s om e k s p e ri me n t u z a p ri mj e n u at o ms k e e n e rg i j e u oj vo a i ovr a. Sma ram a je a je a o me ar i lm o i im e va osti a e iver al o ra mljiv i a a le ao i ra li i o orije la i ra li iti a a a le i a s va e. e e o ema ojim se i a ra i lmovi ave a rvi o le i ra i o s lo al o ara era ali a valj j i vi iji svoji re d i t e l j a i l i re d i t e l j i c a o s t av l j aj u u n i v e rz al an ojam. i i mi se a a a je om o e e le ati ove lmove r o osti e e a a o oje i mora e o le ati o raja. ri a i s b u d e rad o z n al o s t , n ad ah n j u j u n as i i n s p i ri raj u . ri lma ar sele ije ro ila s ljiv s v i j e t mu z i k e i p rat e k ak o v rh u n s k e t ak o i e rivile ova e m i e ale e oji se e om mu k o m b o re z a u s p j e h . P o n o s n i s mo š t o s e me jima ala i i re i eljs i rve a ora a re ovi a roslavlje o . om o i ora m i ara i jeva a oji svom oso o s r riran o m d o k u me n t arc u o t k ri v a p ro c e s s t v aran j a mu z i k e i z a p o z o rn i c e . o svje lo re e ora s avljamo i ra e o me ar e oji ia o ve i om ever al i o ro


i es o a o i javaj i a i o em liraj o s var osti. ra im o me ar im lmovima a ori es o osje aj ve slo o es o a imaj s lo os a e s erime tisa j o e a jima ala imo lms i je i oji reva ila i ra i e o a o i o i aje o . vo o i ja sele ija oma je ale s rasti i vjeri a releva e ri e re a re o iti vjerljive o me ar e oje re a ri a ivati o jima ras ravljati i a amo se o ivljavati i ao a o itiv i romje a. ori svoje lmove Sarajev re s avljaj li o a a o roje ija es v j i ami im i ra i io al o vrlo o vore im i i s irativ im is sijama a em o or er aje i oj la ormi i ijative ml ad i h z a l j u d s k a p rav a u B i H i n aš e g p ro g rama. O k o o s amd e s e t d ru š t v e n o o s v i j e š t e n i h ml ad i h a tivis a i i ave re ije ima e rili ras ravljati o sva om lm oje i a o i o a rati aslove oji e iti ri a a i sr ari a o vir Sarajevo s r Sei e Film Festivala. a aja roj o a ra i lmova re i eljs i s rve i e ji ovim a orima ose o elimo o ro o li i s je os a svje s oj o me aristi oj s e i. rom a am je as a veli i roj a ora eli a a a Sarajevo Film Festival ima svoj svje s ili me aro remijer ove o i e i je a eve o es aes Svim a orima o a ra i lmova elimo i vrs a rijem o li e e a orav o e e a estival e a ji ovi lmovi a o Saraj e v a n as t av e s v o j e u s p j e š n o p u t o v an j e . o ro am o li si ee lms e are emale ire ors ile e lar es lm estivals i ro e are c amp ai g n i n g t o b ri n g e q u al i t y t o f e mal e s w i t h i n e lm ro essio e are ro o oe a o r sele tio s o s a emale ire ors are s ori e er is ear a eir male ollea es. si ee lms e are ire e or c o - d i re c t e d b y w o me n . A n d l e t u s n o t e as w e l l a is si i a i volveme o ome i s n o t s o me t h i n g t h at h as o n l y b e e n s e e n i n re e times ome ave alrea revaile o e re io al o me ar s e e or a lo time es e iall i e realm o ro tio . ile e eer or e ome lmma ers o ea re i o r om etitio i s lar e m er all e arti i a s i o r ro ramme eserve ma im m raise or reati or s t h at are s o i mp re s s i v e , c o n s i d e ri n g t h e man y E

i lties e a e i o ai i a i . s atio al lm s are rimaril o sse o tio lms a eri mo e or o me aries a a e ears all e more a s r o si eri a i e lo r some lms are is e i as li le as a lm re s are n o t o ri o u s l y u n d e rp ai d . N e v e rt h e l e s s , s o me lm roje s lose eir e s ro i eratio al o ro tio s i assio a e or o ti i or ma ears o om le e em an d i n t h e e n d mak e u s al l v e ry p ro u d . T o n ame several re e s esses Ser ia s S F as ame es ea re le o me ar a e er atio al o me ar Film Festival ms er am las ear e roatia lm S o e e s a oll ar a e isio s el er atio al Film Festival o a e ear o Sarajevo a is ear e or a e o ia lm L A N D , w h i c h o p e n s o u r p ro g ramme t h i s y e ar, oo ree major ri es a e resti io s S a e Film Festival. ese lms a i ea e o ers li e em are lear roo or lo al lm c o mmi s s i o n e rs t h at t h e y s h o u l d t o h av e mo re ai i o me ar lmma i a allo a e mo re an n u al f u n d i n g t o l o c al l y mad e d o c s . A n o t h e r c h al l e n g e f o r h i g h - q u al i t y d o c u me n aries is i a a o es a lis erma e reative olla oratio i li elevisio . atio al roa asti is e remel im or a e a se ese lms e ress ro rea i p o i n t s o f v i e w , me as u re t h e t e mp e rat u re o f c o n t e mp o rary s o c i e t y , an d d are t o t ac k l e s e n s i tive o i s e ma er ro o l o lo al omm ities. Several roa as ers i e re io h av e h u g e l i n e - u p s o f h i g h l y s u c c e s s f u l an d releva o me aries aiti o e s ree e . e li e o o er l lms a s o l ap p e ar o n T V an d i n c i n e mas i s p re s e n t e d i n o r sele tio o sisti o si ee es l lms t h at d e al w i t h g l o b al t o p i c s , al l e l o q u e n t l y t o l d t h ro u g h c o mp e l l i n g p e rs o n al s t o ri e s , f ro m a s i l s o i ma v ri s le lm a o e ire si atio o il ee o latio s o a a tivati rama a o orr tio a e i l om etitive ome s l m i m asti s rom e i tima e rama o a emale e a a as s as s i n t o a s e c re t So v i e t e x p e ri me n t i n v o l v i n g e se o a omi e er i orti l re. Some i elieve ver im or a or a o me ar lm is a a o e s o l e a le o u n d e rs t an d i t , an d i t s h o u l d b e w at c h ab l e f o r a ie es rom i ere a ro sa i

v ary i n g p o i n t s o f v i e w . T h e re l e v an c e o f s o me o i s mi seem ra er lo al a rs la e b u t re ac h a u n i v e rs al l e v e l t h ro u g h t h e v i s i o n o f t h e d i re c t o r. T h e re i s a p o i n t o f d e p art u re , o n c e o s ar a i ese lms a la es a jo r e a as o s o til e lm s al mo me n t s . W e are i n t ri g u e d , c u ri o u s , e l e v at e d , an d i n s p i re d . ree lms i e ro ramme e er e e ilarati orl o m si a ollo o o artis s as ell as s r li er rivile e t al e n t s . W e are al s o p ro u d t o p re s e n t t h e d i re c orial e o ora re ovi e re o e B o s n i an c o mp o s e r, mu s i c i an , an d s i n g e r, w h o , i is sel re e tive o me ar reveals e a s a e ro ess o reati m si . W e al s o p l ac e i n t h e l i me l i g h t s o me re mark ab l e s h o rt d o c u me n t ari e s , mo s t l y w o rd l e s s , y e t e x ressi s ar o e mesmerisi o em latio s o reali . i i e s or orm ire ors o e are o e erime more so ere e lms a e a e or ers o e o a c o mmo n l an g u ag e o f c i n e ma. is ear s sele tio is a es ame o ale p as s i o n , an d t h e i d e al t h at re l e v an t s t o ri e s s h o u l d b e t ran s f o rme d i n t o c o mp e l l i n g o me ar lms i are e s ree e d i s c u s s e d , an d h o p e f u l l y t ak e n as a s i g n al f o r ositive a e. ll o r ire ors are rese a e s ree i s o eir lms a arti i a e i i e e a es a o r ra itio al a o rovo i o or er a joi la orm o e itiative or ma i s o os ia a H e rz e g o v i n a an d o u r d o c u me n t ary p ro g ramme . Some ei o so iall a are a tivis s rom e re io lea e a es o ever lm i e ro ramme a ill sele lms a ill e s c re e n e d i n t h e h e art o f P ari s at t h e Saraj e v o s u r Se i n e p ro g ramme i n t h e s p ri n g . i e a e lms i e sele tio are e s a e o er em es e iall arm reeti s an d w i s h t h e m a h ap p y f u t u re i n t h e w o rl d o f o me aries. is a eri o re o ise a so ma lmma ers aim o remiere eir or h e re i n Saraj e v o , s o t h i s y e ar w e p re s e n t n i n e lms a are orl or i er atio al remieres. W e w i s h y o u al l g re at au d i e n c e s i n Saraj e v o , a a ver s ess l jo r e or o r lms i t h e f u t u re . el ome Rada e i Sel ek t ori c a / P rog ram m er

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – D O C U MENTA R Y FILM l 25. Sarajevo Film Festival 6 9


A létezés eufóriája / Euforija postojanja / The Euphoria of Being va Fa i i imala je 2 o i a a a se i lo ora s i ir e a vratila a ars . s ala je sama jer je la ova je e oro i e lj j i je maj o a i mla ses r ije o. Se am ese o i a as ije eve ese o o i ja va o ija o iv a es v je les oj ea ars oj re s avi o svom ivo .

R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R

R ka S a ro e a je . im e ti. S a je mje i a ire ori a e S m omsa je e o aj a aj iji o ori i les i r a a ars oj. e irala je va e s erime al a ra a lma a F S je je rvi ome ra i o me ara .

Re ija Director Ré k a Sz ab ó Scenarij Screenplay Ré k a Sz ab ó Direktor otogra je Director o Photography C l au d i a K o v ác s Monta a ditor P é t e r Sas s , Sy l v i e G ad me r Mu ika Music B al áz s B arn a vuk Sound Ru d o l f V ár h e g y i Producent Producer S ra s l ar ell er Ré k a Sz ab ó Produkcija Production e S m oms am lm Kontakt Contact o o Films er atio al risti e. la . e e ro o lms. om

E va Fa i i

as 2 ears ol e s e re r e o ar rom e s i ir e a o e ratio am . S e as all alo e mem ers o er amil ere m r ere i l i er mo er er a er a er li le sis er. Seve ears la er a e va is as e o arti i a e i a a e t h e at re p e rf o rman c e ab o u t h e r l i f e . R ka S a as or i i a es . S e is e artisti ire or o e S m oms o e o e mos si i a o em orar a e ea re om a ies i ar . S e ma e o e erime al s or lms e ore ire ti F er rs ea re le o me ar .

7 0

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – DOK M

TAR I FILM

H u n g ary , 2 019 , C o l o u r, 8 3 mi n , H u n g ari an

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S F F o me ar i lm o me ar 2 ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or lm


A sad se spušta veče / Then Comes the Evening vaj o me ar i lm ri a je or o oeti i ivo vije s ari e i olova im r ima s o e os e. Film a la ava a aj l r o aslje a a o o re s avlja ajali e i ri ale rotiv vreme s i e o o a ra a i ol je. riro a je e ti e oji ove vije e e sl aj o j i s ojom ra ovaraj . sva o ev im oslovima oje ove vije s ari e o avljaj ra o rivaj se i o ivljavaj vi e os i e o a ji ovo ra a. a ja lma vrti se o o sva o ev o ivo a a sel ojem se o rivaj ri os i lis os e a a o ji ovim me so im o osima a o i ji ovom o os s p ri ro d o m. Maja ovakovi ro e a je . Sre re i i os a i er e ovi a. a o a e ri a is orij mje osti Filo o s o a l e a eo ra o a ala je a a ems om lms om e r ri S e s om om l re eo ra ri rema o ora a em oeti a aslje a jelima Ser eja araja ova mje osti Filo o s o a l e a iver i e a eo ra . s ovreme o ra i eri olo ij is o iver i e a e ao is ra iva a sara i a eo ra s om is o me ar e i s e i er oe r o li e o as er os ia. e lm em asises e i a i ili o o a s a ri als or ami a verse ea er ail a s ea lis e o a res e . e ail a tivities e ese is la s is reveale a revive . e a tio o e o r si e i s o s e ari a i tima o e i eir relatio s i o a re. E

Maja ovakovi as or i i Sre re i a as er s e ree rom e e ar me o r is a e e a lm ire ti or s o a e S e el ra e. rre l ova ovi is o ti eri a e i e or s o Ser ei araja ov i e p h y , U n i v e rs i t y o f B e l g rad e . Sh e al s o w o rk s at t h e iversi a as a resear assis a a e a

o je ma is rirala a asove lms e re ije . ova ovi re o a a e ri a is orij e r a m eolo ij i a emati om i sti .

o ra ies livi isola e lives i e ills o l ral eri a e ro e rese atio s orms. a re is e e ti ese ome er orm e e elle e a is ress o lm is ma e o ever a li e i e ome o i eir m al relatio s a

os ia a er e ovi a. er re ievi er or a e Fa l o iloso i el ra e s i l ral e re a emi Film e s ies i e re is ere esis e oeti e ar me o r is or a e Fa l o C e n t re f o r M u s e o l o g y an d H e ri t o l o g y at t h e emati al sti e i el ra e.

R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R Se rb i a, B o s n i a an d H e rz e g o v i n a, 2 019 , C o l o u r, 2 8 mi n , Se rb i an Re ija Director aja ova ovi Scenarij Screenplay aja ova ovi Direktor otogra je Director o Photography as a roli Monta a ditor arija ova i a vuk Sound a arajevi Producent Producer ila ilosavljevi aja ova ovi Produkcija Production S e s i l ral e er a emi Film e er FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S S S ra i o me ar i lm s or

o .

s e re i so ilosos ame

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – D O C U MENTA R Y FILM l 25. Sarajevo Film Festival 7 1


Csillagfény Távolság / Koliko daleko su zvijezde / How far the Stars S rom i i ov ja s ra i io ima iesa e i os vari s je emo ima i s

e i ma ars i ija is a se ima je i s ve ale a a s je o om i je mo er i al om roms om m i om. aj ovi v rivla i a j roslavlje o sa so o is e ji voji a o i j as ati aje o. se sa ja a a sti svoj mo o o i ivo omovi i ja a meri i. a o os vare ja o ilja s o ava se s vlastitim va a a or i a slav ilj ije s je ve ojim se o je a sti e.

Katalin B rsony a ori a je o me ar i mova lav a i vr a ire ori a Filma i i vr a ire ori a ome ia Fo a ije sa sje i em im e ti oja se avi ro ijom lmova am a ja a r ve im mre ama i r i sa r aja iji je ilj romo ija rava oma. rso je osmislila i re irala a ra iva ol sa emisij S oja se erio o 2 . o2 . je om mjese o emi ovala ro ram elevi ije a. e r ese i vije e i o e ove emisije s ima e s 2 emalja a le ao ima s re s avile roms e aje i e irom svije a o isa e rije ima ji ovi la ova. F S F je a o e i o a ove emisije omi ova a je a a ra a estival o e arl 2 .i a e aro om estival a iovi el i ro rama F 2 . rso je re irala i o me ar i lm omi ova a a ra a e aro om estival o me ar o lma mre e l a eera 2 2. Sa svojim o me ar im lmom osvojila je ria a ra a aj olj roje i ej a estival a re o 2 . aria ia is se as a i e ale or si o em orar ja i ra iE Sel e a i tio al oma m si . is e so a es e a e tio o e a laime sa o o is im ies a e o e i er ormi o e er. se reams o es a i is m r m li e a ma i i i i e ome o ja meri a. lo e a e o ers is emo s a lear s a e s ooti or e s ars s ess is o e esti atio e jo r e . Katalin B rsony is a o me ar lmma er e o Films a e tive ire or o e a es ase ome ia Fo atio i rea es lms so ial me ia am ai s a o er ools o romo e oma sel re rese atio . rso rea e a ire e S a a ar i i al o r e s ma a i e a as roa as mo l o a rom 2 o2 . s 2 e iso es o ere s o i 2 o ries a ell e s ories o oma omm ities aro e orl ro eir o voi es. F S F o e e iso e o e series as omi a e or a a ar a e o e arlo Festival i 2 a a F i 2 . rso ire e i as omi a e or a a ar a e lja eera er atio al o me ar Film Festival i 2 2. S e o e ria ar or es i a a re o i 2 or er o me ar S.

7 2

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – DOK M

TAR I FILM

SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R H u n g ary , U n i t e d St at e s , 2 019 , C o l o u r, 6 8 mi n , H u n g ari an , E n g l i s h , Ro man y Re ija Director K at al i n B ars o n y Scenarij Screenplay K at al i n B ars o n y Direktor otogra je Director o Photography vi S e esi ol ovasi Monta a ditor T h o mas E rn s t Mu ika Music se al s as s a vuk Sound am s i Producent Producer a avors e e a D á v i d Sz e p e s i , E l e mé r Sán t a, H an k a K as t e l i c o v á Produkcija Production Films ro e Kontakt Contact a ali arso a ali a es arso mail. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S F S F S S o me ar i lm o me ar 2 S o me ar i lm o me ar 2 S S S S F S o me ar i lm o me ar 2 S o me ar i lm o me ar 2 S F F S F o me ar i lm o me ar 2 S F o me ar i lm o me ar


Da je meni ono što mi nije / If Only Dreams Came True Sa ra ra je ra ila s or s oj re a iji i ila li a asis e ti a o a oj oso i s es ra e. S le om o ol osti os aje e o a osla i mora se vratiti i mami mali s a var i oje je oti la rije ri ese o i a. a i se moraj la ati a a o Sa ri i je a osao ije s ra isti s a ove ri e o ra i je je s ari a a ir . a Sa ri a ajve a elja je ara ivati m i om. Svoje p o z n an s t v o s l j u d i ma s e s t rad e i b o rav ak p o t o n s k i m s t u d i j i ma n i k ad a n i j e k ap i t al i z i ral a. V ri j e me j e role jelo e ese oj o i i i s va ese ila vi a slava i le a emo a misija ali Sa ra se a a a o i a a ije as o. rijavlj je se a elevi ijs i s o a aj i se s je . Vi nja Skorin i lomirala je mo a a a emiji rams e mje osti a re . a o i lomira ja mo tirala je lmove a re Sarajev i j lja i a o om i o i a ra ila ao s e aristi a i re i elji a a . S os iva i a je s ija 2 ima ori ro ijs e e s e ijali ira e a a imira e lmove i vi el e e e e ali je o olje i eresova ja s o me ar i lmovi i ro ram a je . 2 . re aje os ove elevi ije i elevi ijs o ovi ars vo a Fa l e oliti i a osti e mo a i mo a e os e a iver i e er . E Sa

ra ra or e or a s or s e s es a as a erso al assis a o a s o i ele ri . a e s e loses o jo s a m s re r ome o er mo er s small a i e ei o roo s e le ears a o. ver o e as o a e ills so Sa ra a e s all i s o or s e lea s o er eo les a s a es are o e il i a ares or a el erl oma . o ever Sa ra s rea es ream is o ear mo e as a m si ia . S e as ever ma e se o er ele ri o e tio s or o all e time s e as s e i re or i s ios. ime as o Sa ra is o 5 ears ol a 2 ilos over ei so e omi amo s a ears o e missio im ossi le Sa ra o es i is ever oo la e. S e a lies o arti i a e i a elevisio s o i e o e a i w i l l b e h e r l u c k y b re ak .

SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R roatia 2

olo r 55 mi

roatia

Re ija Director V i š n j a Sk o ri n Scenarij Screenplay V i š n j a Sk o ri n Direktor otogra je Director o Photography Sr a ova evi Monta a ditor V i š n j a Sk o ri n Mu ika Music Sa ra ra vuk Sound rvoje e oti Producent Producer L ad o Sk o ri n Produkcija Production 3 D 2 D A n i mat o ri Kontakt Contact i ja S ori vis ja.s ori mail. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F S o me ar i lm o me ar 2 S o me ar i lm o me ar

Vi nja Skorin ra a e i e iti rom e a em o ramati r i a re . er ra atio s e or e as a e i or i a re Sarajevo a j lja a e ore s e i a m er o ears or i as a s ri ri er a ire or a e roatia atio al roa as er .S e o o e e 2 ima ori s io i s e ialises i a ima e lm a s e ial e e s er arti lar el s o i eres i l e o me ar lms a lms or il re . Si e 2 s e as ee ea i o rses o elevisio a jo r alism a e Fa l o oliti al S ie e as ell as o rses o e iti a e iti ro e res a e iversi o er .

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – D O C U MENTA R Y FILM l 25. Sarajevo Film Festival


Dvorcite na Naroda / PalaÄ?a za narod / / Palace for the People ri a je o e aj o atiji so ijalisti i ra evi a oje s ajre re e ativ ija aos av ti a je e e o e i svje o i is orijs i revra a s o oj vro i r oj olovi i va ese o s olje a. a io al a ala a l re So ji r av i iver i e os vi ala a arlame a re ala a Sr ije eo ra i ala a re li e erli je i s ve a s ar i e o s a jela ija je i ra ja a tijevala o ra rosti i malo l ila a a a a im je io a o sje aj aro a vr ov mo i svije l os . e ra evi e s ile aj ra io iji o vati vrijeme a a je or a a o e o ro ila e ral a r av a oliti a. Sa a a a je so ijali am ro ao o re o se o ovo osvr ti a ji i o riti ji ove aj e. Film ilje i ji ovo a a je s a je ro svje o a s va lj i oji s s jima ove a i ji ovi ar i e a a iv i i sa a ji ire ora o i i lj i oji s ra ili. Boris Missirkov i Georgi Bogdanov s re i elji lms i s ima elji vi el i mje i i i o s ome ra i o me ar i lmova savreme i vi eo jela i ra i lmova e r av e a ra e ollo o o oros i a ra e ra a So je. ej i s vor i i os iva i ro a ije i s os iva i r e ja ars i o o ra a ire ori o o ra je a aj lmovima ro iji ao i rvi ars i lmova s imlje i a o S F i S e a ori rvo ars o ro rama s imlje o eo ra i o me ar e ava risti e serije 5 se o a ao i o me ar a lma F i .

o ra . ori o i i i ijs e oms je ijim me ara a a atio al va ra a

F ells e s ories o e mos em lemati ve il i s o so ialis times are i l re rese ative o e erio a i i esse e is ori al r le e o as er ro e i e se o al o e 2 e r . e atio al ala e o l re i So a os o S a e iversi e ala e o arliame i ares e ala e o Ser ia i el ra e a e P al ac e o f t h e Re p u b l i c i n B e rl i n are u n i q u e arc h i t e c t u ral c re at u re s , c o n c e i v e d o f w i h t a l o t o f c o u rag e a a li le i o l a o remi e eo le o o a ltima e o er a a ri er re. e ere e mos ra iose e er rises i a time e olle tive oo as e rimar s a e oli . o a so ialism is over i is time o o a a reveal e i e se re s o ese e i es. e lm a es a s a s o o e ala es o a as see ro e e es o eo le rela e o em t h e i r arc h i t e c t s , t h e i r f o rme r an d c u rre n t d i re c t o rs , an d t h e o rd i n ary p e o p l e w h o w o rk e d i n t h e m. E

i

Boris Missirkov an d Georgi Bogdanov are ire ors i ema o ra ers vis al artis s a oo rap h e rs . T h e y are t h e au t h o rs o f f e at u re - l e n g t h d o c u me n t ari e s , c o n t e mp o rary v i d e o s an d s h o rt lms a i ers o e ollo o o oros atio al ri e a e ri e o So a. e o e e ro tio om a a o o e e l aria o o ra i sso iatio . e ave a e as e i ema o ra ers o e mos s ess l o s lms as ell as o e rs ori i al l aria ro tio s or e o me aries Sa S e are e a ors o e ve seaso s o e rs ori i al l aria o e or atio al eo ra i e o me ar a ve re reali series. e ro e e s or s F a .

7 4

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – DOK M

TAR I FILM

R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R B u l g ari a, Ro man i a, G e rman y , 2 018 , C o l o u r, 7 6 mi n , G e rman , Ru s s i an , B u l g ari an , Ro man i an , Se rb i an Re ija Director B o ri s M i s s i rk o v , G e o rg i B o g d an o v Scenarij Screenplay B o ri s M i s s i rk o v , G e o rg i B o g d an o v Direktor otogra je Director o Photography B o ri s M i s s i rk o v , G e o rg i B o g d an o v Monta a ditor B o ri s M i s s i rk o v , G e o rg i B o g d an o v , ma o s a ti ova Producent Producer arti a o ilova Produkcija Production A g i t p ro p Kontakt Contact arti a o ilova ro er a i ro . FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F o me ar i lm o me ar 2 5 S ra i o me ar i lm s or o . 2 ra i o me ar i lm s or o . 2 F ra i lm s or lm


Fata de Aur / Zlatna djevojka / The Golden Girl reea a s je a je ri ese vo o i ja i ja i je a o aj olji r m s i im asti ar i. re la se jeti js va a o i os ala olim ijs a am io a a a a je 2 . o a o osvojila la me alj vi e oj a lim ija i S e is a joj je o e a ri a a as ije a o o je vr e o a je o itiv a a o i o s s a e oja se ala i lije ovima a ri oje je o ila e osre o rije as a. e aes o i a as ije reea vo i aj e i ivo rotiv lj i oji s je revarili a i joj me alja a j i i i e ili vra e i. Denisa Morariu-Tamas ovi ar a je i a ori a o me ar i lmova a ovo je je rvi ome ra i lm. ese o i a je ra ila ao ovi ar a i a ori a elevi ijs i o me ara a. N o mi n o v an a j e z a n ag rad u E mmy , a s a s v o j i m t e l e v i z i j s k i m d o k u me n t arc i ma, e mi t o v an i m u Ru mu n i ji osvojila je roj e a ra e lj j i es la i me alja a me aro im lms im estivalima. A d r i a n R o b e je vi eomo a er i ro e s vi e o 2 o i a ra o is s va m iji. o om arijere ro irao je a av e s or s e m i e r ve e i reali ro rame a je o je i a or rvi r m s i sa r aja oji s o lje i i os ra s v . rvi je o me ar i lm a ojem je e is orari amas ra io ao re i elj. E reea a a s ess l 2 ear ol oma a o e o oma ia s rea es m as ri e er il oo o e ome a l m i am io . S e all o e all ro l m i me al i S e i 2 as s ri e o i ree a s la er a er esti ositive or a o s s a e o ai e i a a le er o or a a mi is ere o er mi es e ore s e e e om etitio . Fi ee ears la er reea is ti e o es a ai s e eo le d e c e i v e d h e r, as s h e t ri e s t o re c o v e r h e r me d al an d , al o n g w i t h i t , h e r d i g n i t y .

s sa ol i ere o

SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R Ro man i a, 2 019 , C o l o u r, 9 5 mi n , Re ija Director D e n i s a M o rari u - T amas , A d ri an Ro b e Scenarij Screenplay D e n i s a M o rari u - T amas , A d ri an Ro b e Direktor otogra je Director o Photography ristia amas Monta a ditor A d ri an Ro b e Mu ika Music A l e x an d ru M at e i Producent Producer A d ri an Ro b e , D e n i s a M o rari u T amas , B i an c a O an a Produkcija Production E d mo n t M e d i a Kontakt Contact o o ram Film mo o ram lm. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH Denisa Morariu-Tamas 2 F o me ar i lm o me ar Adrian Ro e 2 F o me ar i lm o me ar

Denisa Morariu-Tamas is a jo r alis a o me ar lmma er. is er rs ea re le lm as a o ire or. S e as ears e erie e i re orti a elevisio o me ar ma i a as re eive a mm omi atio vario s a ar s a si ol me als a i er atio al estivals or er elevisio o me aries i ere roa as o oma ia t e le v is io n . A d r i a n R o b e is a vi eo e i or a elevisio ro er i over 2 ears e erie e i e oman i an t e l e v i s i o n mark e t . O v e r t h e y e ars , h e h as p ro d u c e d e n t e rt ai n me n t , s p o rt s , mu s i c al , s o c i al , an d reali s o s a as e rs rea or o ori i al oma ia elevisio orma s sol a roa . is e rs o me ar lm e as o ire e alo i e isa orari amas.

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – D O C U MENTA R Y FILM l 25. Sarajevo Film Festival 7 5


Figlia di Camorra / Kći Camorre / Daughter of Camorra risti a i o i a i lo las e ma ja e or a i a ije amorra s o ava se s i a ovima svao ev o ivo a a o o sl e ja a vors e a e. e o a o i las a je om va ese o i a s arijem ar er a ael ija osti ira je ra l a. i o je ra i r e j s va ese osmo o i jom er om lle om o avaj i remostiti va ese i etiri o i e re i e ve e. e r ese i es oj o i i ivo a o ava se os variti ao lj av i a maj a i a a. o e li i a se e os aviti asil ro los i vo iti ivo is je lj avlj s aj li im oso ama a li je s a j voljeti Sini a Ga i ro e je . j lja i je je i i lomirao a Films oj a a emiji. a i re i elj sara je sa Slove a om r av om elevi ijom.

ao ovi ar i

E Former amorra iller risti a i o is a i

e alle es o ever a li e a er er is ar e rom riso . Soo a er er release er ar er a aele 2 ears ol er a s e is ia ose i l u n g c an c e r. P i n t o s e e k s re f u g e w i t h h e r 2 8 - y e ar- o l d d au g h t e r E l l e n a, an d t ri e s t o b ri d g e a 2 4 - y e arol voi i eir relatio s i . ea eo i o ries o re es a lis ersel as a lover mo er a ra mo er. s s e a le o over ome er viole is or a live i a lovi relatio s i i er loses o es s s e a le o love Sini a Ga i as or i i j lja a. e ra a e rom e a em or Film i a i olla ora es i Slove ia atio al elevisio as a jo r alis a ire or.

7 6

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – DOK M

TAR I FILM

j

lja a.

SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R Slove ia

al 2

olo r

mi

alia

Re ija Director Si i a a i Scenarij Screenplay A n k a P i rš Direktor otogra je Director o Photography Si i a a i Monta a ditor A n d re j N ag o d e Mu ika Music amir v i vuk Sound A l b e rt o B e rn ard i Producent Producer D u n j a K l e me n c Produkcija Production S S Kontakt Contact ja leme ja. leme siol. e FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F F o me ar i lm o me ar 2 o me ar i lm o me ar 2 F F o me ar i lm o me ar


Gomila materijala / Stack of material U p o k u š aj u d a o d g o v o ri n a p i t an j e d a l i j e d o m j e d n o la i o ra a a rom e svoji ro i elja ijel omil a rova i reira s ome a ra je im ro i eljima i ilja ama r i lj i a oji s je i a as o a emare osti i lo e e o omije i Sajra Su a mje osti lmova e i a roj estivalima

o mj e s t o i l i o n o š t o n o s i mo s a s o b o m, au t o ri c a e ojoj o a i a ije ivjela. ri om sa lja ojem se a a ala i ra oji je io om morali a stiti o ra a eve esetim e oji alje mjes o emi ra ije.

i ro e a je . eil ro jema a. S e ti a je mo a e a a emiji s e s i Sarajev . osa je ra ila ao mo a er a a e oli o ra i o me ar i i i ra i a e oli o vi eos o ova i je oj seriji. e irala je i e oli o ra i lmova ri a aim estivalima e es vovala a roj im lms im ra io i ama i re i ro ramima a irom vro e.

E a a em o a s er e estio o e i si e o rselves e lmma er oes o a sear ever live . e ro ess s e olle s a eal t h at h o u s e i s l o c at e d , t h e c i t y t h at w as h o me t o ere or e o ee e o ar i e s a n e g l e c t an d a b ro k e n e c o n o my .

er ome is a s e i la e or ever i e arr or a si le s o o er are s ome i i s e o s o sa rea es a memor o e i ere h e r p are n t s an d t h o u s an d s o f o t h e r p e o p l e w h o rom ere eo le o ti e o ee o a e o

Sajra Su a i as or i i eil ro erma . S e s ies lm e iti a e a em o er ormi r s i Sarajevo. S e as e i e several s or o me ar a tio lms as ell as several romotio al vi eos a o e elevisio series. S e as ire e several s or lms a ave ee s ree e i mero s lm estivals a as a e ar i a m er o lm or s o s a rai i ro rammes a lm estivals aro e orl .

SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R B o s n i a an d H e rz e g o v i n a, 2 018 , C o l o u r, 7 mi n , B o s n i an Re ija Director Sajra S a i Scenarij Screenplay Sajra S a i Direktor otogra je Director o Photography a o rese Monta a ditor Sajra S a i vuk Sound ame ajramovi Producent Producer Sajra S a i Produkcija Production A c ad e my o f P e rf o rmi n g A rt s i n Saraj e v o Kontakt Contact Sajra S a i sajras asi a oo. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S F ra i o me ar i lm s or o . 2 ra i lm s or lm 2 ra i o me ar i lm s or o .

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – D O C U MENTA R Y FILM l 25. Sarajevo Film Festival 7 7


Grădina Sovietică / Sovjetski vrt / The Soviet Garden o is ra je mis erio smr svoje a e ra os lms i a or i ol avije oja je ro losti ila ijelom Sovje s o Save a aila i a i orma ije o aj om a om e s erime . ra os o riva aj i la i i e r ova a rimje om a oms e e er ije oljo rivre i ol avij re vori So v j e t s k i v rt .

SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R

D r a g o s Tu r e a ro e je . isi a i e a a emiji a m i o ori e i o je om o rvi mol avs i veli a a a ra a aj olje e i a s o os vare i e as ije rea os iva je o rvi armis s e ijali ira a ro ij o h i s t o ri j o m i d ru g i m d ru š t v e n i m t e mama.

Re ija Director ra o rea Scenarij Screenplay ra o rea aria risa Direktor otogra je Director o Photography o or Monta a ditor V ad i m Se v e ri n Mu ika Music ristia olea vuk Sound le a r mi r ra o r Producent Producer ra o rea aria risa Produkcija Production armis Film S io Kontakt Contact ova Film o e rova lm.ro

ol avija. va je ma is ra lms e re ije s e ao je 2 . omje os isi a . je ov rvi lm S oji je os vario ti aj a me aro oj s e i osvojio je je ol avs o r e ja s ima elja 2 . o i e. vije oe avis i lms i om a ija ol aviji Films i s io me ar i lmova oji se ave lj s im ri ama l rom

ile i vesti ati is ra mo er s m s erio s ea ra os a lmma er rom e small ormer Sovie o r o ol ova is overs a se re s ie ti e erime . ra os veils e se re la o i i a r s ev o ra s orm ol ova i o e Sovie ar e ro e a li atio o at o mi c e n e rg y i n l o c al ag ri c u l t u re . E

D r a g o s Tu r e a w as b o rn i n 19 8 0 i n C h i s i n au , M o l d o v a. H e g rad u si ea re a r s i a as er s e ree i lm ire ti e lm a evo atio o o e o ol ova s rs e isio ma ol ova i ema o ra er s io e ri e i 2 . 2 o e o e rs i e e e lm om a ies i ol ova i t ac k l e h u man s t o ri e s , c u l t u re , h i s t o ry , an d o t h e r s o c i al i s s u e s .

7 8

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – DOK M

at e d f ro m t h e C h i s i n au A c ad e my o f i 2 . S is ers o e orl s a e re eive e e es a lis e armis Film S io s e ialises i o me aries a

TAR I FILM

M o l d o v a, Ro man i a, 2 019 , C o l o u r an d B & W , 7 6 mi n , M o l d av i an , Ru s s i an

FILMOGRAFI A 2 o me 2 S o me

FILMOGRAPH S S ar i lm o me ar ar i lm

o me ar


Još jedan odlazak / Yet Another Departure o i e2 . a mirals i ro is oslave s e mor ari e o o lje je a o i os ao risti a at rak c i j a z a ro n i o c e . D an as s e b ro d n al az i u p o d mo rj u b l i z u B ri j u n a, g d j e s u 19 56 . g o d i n e N as s e r, e r i i o a o eli ra ovore o o re esvrs a i . Renata Poljak ro e a je . S li . i el a je mje i a i re i elji a. la ala je ra ove a m o o roj im samos al im oma im i me aro im i lo ama lms im estivalima i ije alima. o i i a je roj i sti e ija i a ra a lj j i a ra ej s vreme e mje osti a re 2 2. o i e. je i e re i e ije lj j orava a mje i om i sti Sa Fra is se m artier e r e eral e or i er atio ale es r s i e olle s ari i . or je i i lmova i vi eora ova samos al o je ri a a e r eor es om i o ari 2 . o i e i alais e o o a o er ari 2 2. o i e. 2 ee oslav av a s i is as eli era el s i or er o r i i o a s a ivi a ra tio i roatia. e s i lies o e sea oor lose o e rij i sla s ere i 5 asser e r a i o me o is ss eir o ositio o e ol ar a e ormatio o e N o n - A l i g n e d M o v e me n t . E

Renata Poljak as or i i S li . S e is a vis al artis a lmma er ose or s ave ee s o i mero s atio al a i er atio al solo a ro e i itio s ie ials a lm estivals. S e as re eive mero s ra s a a ar s i l i e ar o e o e mos im or a o em orar ar s a ar s i roatia i 2 2. S e as arti i a e i resi e ies a e Sa Fra is o r sti e e se m artier ie a r i e eral e or a e i er atio ale es r s a e olle s i aris amo ma o ers. er lms ave ee s ree e a e ros e tive i ema a e e re eor es om i o aris i 2 a a e alais e o o P ari s , i n 2 012 .

M Đ AROD A PR MI RA I T R ATIO AL PR MI R roatia 2

olo r

mi

lis

roatia

Re ija Director Re n at a P o l j ak Scenarij Screenplay Re n at a P o l j ak Direktor otogra je Director o Photography B o ri s P o l j ak Monta a ditor amir i Mu ika Music A l e n Si n k au z , N e n ad Si n k au z , Silvio el i vuk Sound va va Kostimogra ja Costume Design So ja ra ovi Producent Producer Re n at a P o l j ak Produkcija Production asso iatio loge Cast aja a lja Kontakt Contact o o os io va ja o o os io. r FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or lm 2 5 S S F S ra i lm s or lm 2 S ra i o me ar i lm s or o . 2 5 S ra i lm s or lm

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – D O C U MENTA R Y FILM l 25. Sarajevo Film Festival 7 9


Kraliçe Lear / Kraljica Lear / Queen Lear rije es aes o i a r a selja i s la i e j oj rs je as ije s imlje i o me ar i lm S . e es a sel i o is s vo im je romije ilo ivo . Sa a re a “ K ral j a L e ara“ i p u t u j u p raš n j av i m i n e s i g u rn i m c e s t ama d o n sela rs oj je se a i vo a a i e o e a sma ra l s a s e l a d e l i k at n o t ran s f o rmi ra u “ K ral j i c u L e ar“ .

oj os ovala je o ori r o ojoj a s e i i vo ile ri ore i svo ivo a r ej s a a a ijom S a es earovo aj u d al j e n i j i h , z ab o rav l j e n i h p l an i n s k i h s om a re s ava se r ama l mi a

Pelin smer ro e a je 2. s a l . je e i a s i lm S remijer o je ri a a a Films om estival Sa Se astia a o om i a 5 r i estivala osvojiv i m o vo a ra a lj j i a ra a aj olje mla o o me aris a ri e a Film Festival . oji je vr e i o atio sele ij Films o estivala a es remijer o je ri a a Sa Se astia e is ri ira i ima rs oj Fra s oj i jema oj. remijer o je ri a a oro i o er am a is ri ira je roj im emljama lj j i oje i e ameri e r ave. Film S o io je a ra a aj olji s e arij alli ao i a ra F S e a ra e a aj olj re ij aj olji s e arij i aj olj l mi rs oj. E Si x t e e n y e ars ag o , a h an d f u l o f p e as an t w o me n f ro m t h e mo u n t ai n s o f s o u t h e rn T u rk e y f o rme d a

ea re ro t h e iro w n life a a a atio t e n v i l l ag e s i n b e c o me s Q u e

i la er e ame s t o ri e s i n t h e v i l l ag e , an o S a es eare s i t h e mo u n t ai n s o f T u rk e e n L e ar i n t h e h an d s o f

e s je o e o me ar . d t h e p l ay c h an g e d t h e i r l i v e s . N o w , t h e y ear ravelli o e s a ris roa y t h at are h ard l y re ac h e d b y d ri n k i n g w at t h e g ro u p .

e ome a e o t ak e t o t h e ro ad w i t h s o remo e or o e r. T h e p l ay d e l i c at e l y

Pelin smer as or i 2i s a l. er e lm a i s remiere a e Sa Se asti er atio al Film Festival as s ree e a more a 5 estivals a o mero s a ar s i l i e es e o me ar Filmma er a ar a e ri e a Film Festival. i as sele e or e a es i o atio remiere i Sa Se asti a as release i Fra e erma a r e. as sele e or e oro o er atio al Film Festival a e er atio al Film Festival o er am a as s ree e orl i e. S S F o e es S ree la a ar i alli as ell as F S es ire or es S ree la an d B e s t A c t re s s aw ard s i n T u rk e y .

8 0

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – DOK M

TAR I FILM

SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R T u rk e y , 2 019 , C o l o u r, 8 4 mi n , T u rk i s h Re ija Director P e l i n E s me r Scenarij Screenplay P e l i n E s me r Direktor otogra je Director o Photography P e l i n E s me r, M o rt e z a A t ab ak i Monta a ditor P e l i n E s me r, E re n A k s u Mu ika Music ar iri vuk Sound K u b i l ay T o k Producent Producer P e l i n E s me r, D i l d e M ah al l i Produkcija Production Si e lm Kontakt Contact il e a alli ma alli mail. om FILMOGRAFI A 2 o me 2 2 2 2 2 5 o me 2 S ra i o

FILMOGRAPH ar i lm

o me ar S

S F

S

ar i lm

o me ar

me ar i lm s or

o .


Mali dokumentarni film o 3 pisma / A Small Documentary Film about 3 Letters Sarajevo je lav a lo a ovom o me ar . Sarajevo e ao ime ra a e o ao me a ora a ovo vrijeme ojem imo a o a ivimo je i ore r i sa svim a im ra li i ostima. F S rati i vi re om o i ora as a a i rva i vo e ja o er a a ri violi e i sim o ijs i or es ar. mje i i oji se ojavlj j lm s s ra i s ra a svije a i ola e i ri ra i ije r a s e jevrejs e i m slima s e. ri ra i ije oje i e o a s vo Sarajeva i je ov ra i s i . Goran Bregovi ro e je 5 . Sarajev . i ar je i e s o isa e e iv i ro me o lar e ro r e ijelo me. om o aj o atiji al a s i om o i ora. je ov ra i s irisa je ra om i je osa s i ars i rva s i r i r m s i sr s i al e mai role i or o r times e S e ir a a e i is s a eari i e ristia i aism ra i esti . E

vo a r es ra a sva e i sa ra je i lms m i e je je a o i io al om m i om al a a a a s i i rs i melos.

is o me ar lm elo s o Sarajevo o j s as a i as a me a or e are lear i o live o e er si e si e res e l o all o r i ere es. F S rese s rom e oi o vie o e om oser itial er orma es o a o er or ree violi s a a s m o or es ra. r lm ome rom all ar s o e orl a rom e ree ra ami reli io s a slam. e ree reli io s a are e eal o Sarajevo a ar o i s

Goran Bregovic w as b o rn i n 19 50 i n ra or e i s a F erals a ri es s ores or lm a is o e o i s ire ra itio al al a m si oma ia Ser l a ia a r

Saraj e v o . H e i s a mu s i c i an an d s o n g w ri t e r, l e ad e r o f t h e O ormer ro ma o e o lar ro a ijelo me. e es o om osers rom e al a re io . is m a om i es eleme s o os ia l aria roatia is m si ra itio s.

SV TSKA PR MI RA WORLD PR MI R os ia a er e ovi a Ser ia Fra e 2 3 0 mi n , E n g l i s h

olo r

Re ija Director ora re ovi Scenarij Screenplay ora re ovi Direktor otogra je Director o Photography Re mi C re p e au Monta a ditor emi re ea ora re ovi Mu ika Music ora re ovi vuk Sound K amarad St u d i o Producent Producer ora re ovi Produkcija Production T e t ak Saraj e v o Kontakt Contact is oja oja a is a oo. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F S S F S ra i o me ar i lm s or

o .

rc h e s e si is ree

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – D O C U MENTA R Y FILM l 25. Sarajevo Film Festival 8 1


Medena zemlja / Honeyland a e om ma e o s om sel ati a oja ima o o e ese o i a e je se r o a o i o i la svoje olo ije ela ije e e stije ama. mir je ele aj im a jevom rije e o o e r avi a i a ti o e ira je o omjeri ji ova me e a sa a. o ovra a svoje ima je ati a se ri e o o i ama oje je sama a ravila i o svojoj e o re oj maj i a ovreme o o la i ra a o i ro ala svoje roi vo e. e o a a a je a oma s a oro i a aseli se ati i om a a mo ora ji ovi vo ila re a ji ovo se mero je e i 5 ove a remeti s ooj ati i o raljevs va. e tim ati a i rija eljs i o e je i e a r e s jima ijeli svoje elars e savje e a lo os i svoj s e ijal ra ij . ssei lava oma s e oro i e i a o osi i o l a oje i a vije mo le i titi ati i a i ivo a. Lju omir Ste anov ro e je 5. S o lj . i e o va ese o i a ra vija i reali ira om s e s ra e ije i o me ar e lmove oji se ave a ti om o oli a i ra vojem lj s o o e Tamara Kotevska ro e a je . rile a e o ija. i lomirala je lms re ij a Fa rams i mje osti S o lj . e e o i a se avi samos al im ra om ao re i elji a o ar i i i ra i lmova.

i a ij ijala. le me -

a eser e a e o ia villa e 5 some i ati e r es a illsi e o e er ee c o l o n i e s n e s t l e d i n t h e ro c k s . Se re n ad i n g t h e m w i t h a s e c re t c h an t , s h e g e n t l y man Ĺ“ u v re s t h e h o n e om i o e or loves. a a er omes ea ati e e s o er a ma e ives a er e ri e mo er o asio all ea i o e a i al o sell er ares. e a a iti era amil i s alls i sel e oor a ati e s ea e l i om ives a o roari e i es seve s rie i il re a 5 ea o a le. e ati e el omes e amara erie a ol s o i a o er rie a r e ee ee i a vi e o er a e tio o er s e ial ra . soo ssei e iti era amil s a riar ma es a series o e isio s a o l es ro ati e s a o f l i f e f o re v e r. E

Lju omir Ste anov w as b o rn i n 19 7 5 i n Sk o p j e . H e h as mo re t h an 2 evelo me a ro tio o omm i atio o e s a o me n t al i s s u e s an d h u man d e v e l o p me n t . Tamara Kotevska as or i i rile a e o ia. S e ra Fa l o ramati r s S o je. S e as ve ears e erie e i i as a reela e lm ire or.

8 2

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – DOK M

0 y e ars o f e x p e ri e n c e i n t h e me aries rela e o e viro a e i lm ire ti rom e o me ar a tio lm ma -

TAR I FILM

BiH PR MI RA B H PR MI R N o rt h M ac e d o n i a, 2 019 , C o l o u r, 8 5 mi n , T u rk i s h Re ija Director L j u b o mi r St e f an o v , T amara K o t e v s k a Scenarij Screenplay L j u b o mi r St e f an o v , T amara K o t e v s k a Direktor otogra je Director o Photography Fejmi a Samir j ma Monta a ditor A t an as G e o rg i e v vuk Sound Ran a E i d Producent Producer A t an as G e o rg i e v Produkcija Production ri e Films Kontakt Contact e er is ri tio i o e er is ri tio . om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH Lju omir Ste anov 2 o me ar i lm o 2 F S ra i o me ar i lm 2 5 S S ra i o me ar i lm Tamara Kotevska 2 o me ar i lm o 2 F S ra i o me ar i lm

me ar s or

o .

s or

o .

me ar s or

o .


Në Mes / Negdje između / In Between ra a i si ovi oji ive i os ra s v ra e i e ti e e ao i ra oro i o je i s va i je aosti. m ati a or re oro i a oje o e o oms i ra lo a ve i io ivo a rovo e ra voje i i u k u l t u rama k o j e s e raz l i k u j u o d n j i h o v e .

BiH PR MI RA B H PR MI R

Samir Karahoda arijer je a o eo ao o o ra s i e r 2 a as ije je i lomirao a Fa l e lije i mje osti smjer o o ra ja iver i e a imar Si a sa l je re o o a a os i loms i s ij. S imio je vi e a ra iva i ra i i i ra i lmova a osov . Sele or je i o Fes a vo e e lms o estivala a osov i je o o aj a aj iji estivala a al a . je je ov re i eljs i rve a .

Re ija Director Sami r K arah o d a Scenarij Screenplay Sami r K arah o d a Direktor otogra je Director o Photography Sami r K arah o d a Monta a ditor E n i s Saraç i Mu ika Music Sh aq i r N i n aj vuk Sound M e ml i K e l me n d i , G ë z i m Rama Producent Producer E ro l l B i l i b an i Produkcija Production SK P i c t u re s Kontakt Contact a ia or Sales e ra ia orsales.e

ro ers a so s o live a roa il i e ti al o ses o e ress e e ali a i o amil . em a eti or rai o e amilies o e o omi e essi ee o live m o l i v e s s e p arat e d , an d i n c u l t u re s n o t t h e i r o w n . E

Samir Karahoda s ar e as a o o ra a re ti e i 2 a la o Fi e r s e ar me o o o ra a imar Si a iversi re n t l y a p o s t g rad u at e c an d i d at e . H e w as b e h i n d t h e l e n s o f s e v e ral aw osovar lms. ara o a is also a s or lm ro rammer a o Fes a o e o e mos im or a lm estivals i e al a re io . d e b u t.

eir

er ra a e rom e Fa l i sa l ere e is rard - w i n n i n g s h o rt an d f e at u re osovo s major lm estival mar s is ire orial

K o s o v o , 2 019 , C o l o u r, 13 mi n , A l b an i an

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S ra i o me ar i lm s or

o .

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – D O C U MENTA R Y FILM l 25. Sarajevo Film Festival


When Tomatoes Met Wagner / Paradajz upoznaje Wagnera lias malo s o ars o selo e ral oj r oj o mire. e tim va ro a a je i j j s a e sa seos im s ari ama a o i o eli ajati ara aj . mal omo a erove m i e selja i o i j i vo iti e li e roi vo a o or a s o ara aj a irom svije a. Film rati ro a o is e ove eo i e ri e o om ji ove or e a os vare svoje s ove. ovi a i or o sla a ova a real a ri a ovori o a aj li e ra s orma ije ri im vreme ima i mo i me lj s i o osa. Marianna conomou s irala je a ro olo 2 . re irala je i ro irala vi e o me ro iji s evro s im ama ao o s S S F F i je a vro s lms a ra a osvojio je L e ip z ig u .

ij o o ovi ars vo i lms ro ij o o . ar i serija i e avis i lmova r oj ro iji i oi . svojila je roj e a ra e s aslovima S S S S S S . Film S omi ova a ra . a Festival o me ar o lma

E E l i as , a s mal l f armi n g v i l l ag e i n c e n t ral G re e c e , la e ra ies o ltiva e oma oes. i a li le li le jars i or a i oma o re i es a ross e p ro t ag o n i s t s o f t h i s u n l i k e l y s t o ry as t h e y s t ru g g l e i ers ee is s rreal s or s ea s o s a o risis a o e o er o ma relatio s i s.

i s d y i n g o u t . B u t t w o c o u s i n s t e am u p w i t h t h e v i l el rom a er s m si e villa ers e or eir orl . S ollo s e t o mak e t h e i r d re am c o me t ru e . H u mo ro u s an d e im or a e o rei ve ti o esel i times o

Marianna conomou s ie a ro olo o ojo r alism a lm ro tio i o o . Si e 2 s e as ire e a ro e o me ar series a i e e e lms o ree ro tio a o ro tio s i ro ea roa as ers s as e a .S e as re eive a ar s or S S S S S S S F F a S i as omi a e or a ro ea Film ar i 2 . S also o e . a ar a D o k L e ip z ig .

8 4

25. Sarajevo Film Festival l TAKMI ARSKI PROGRAM – DOK M

TAR I FILM

R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R ree e 2

olo r 2 mi

ree

lis

Fre

Re ija Director M ari an n a E c o n o mo u Scenarij Screenplay M ari n n a E c o n o mo u Direktor otogra je Director o Photography r ris se eli as imi ris assimatis imi ris o rd e l l as , M ari n n a E c o n o mo u Monta a ditor E v g e n i a P ap ag e o rg i o u vuk Sound P av l o s C h ri s t o f o rak o s Producent Producer Sp i ro s M av ro g e n n i s , Re a os oli es ri vero Produkcija Production S F emo Kontakt Contact ise S i e a ja. iers risea s i e erli . e FILMOGRAFI A 2 o me 2 5 o me 2 F F o me 2 o me 2 S o me 2 S o me 2 o me 2 S o me

FILMOGRAPH S ar i lm o me ar S ar i lm o me ar ar i lm

o me ar S

ar i lm S ar i lm

o me ar S o me ar

ar i lm

o me ar

ar i lm

o me ar

ar i lm

o me ar

S


Xurmalar Yetişən Vaxt / Kad su rasle japanske jabuke / When the Persimmons Grew e o re a i ojoj vrijeme roti e ri m e a svo a si a. a a o e ra ovaraj o e is e vijestima i ale a. a js im svije om iri se emir. rije i a me jima i e ivo . Si o la i a a vje o o o je rivreme o am je a ro los i sa a

v ova seos o ivo a er ej a maj a ijal im i a jima i a ri javaj im j j im lis os maj e i si a ras e ti i a se re a a o as arjel s a se ima o om oje se jos ra e o aje is o sa a.

Hilal Baydarov ro e je . a . o i e2 . i 2 5. jo ao sre jo ola es vovao je r av om a mi e j i ma emati e. a arov je 2 . re vo io a er ej a s i tim a ormati oj olim ija i a ajla . a o o je ma is rirao i ormati e a e seli se Sarajevo a o i s irao lms re ij o ele arra. je ov e i a s i ome ra i lm S S remijer o je ri a a a e aro om lms om estival o real 2 a is e o i e lmom osvaja o ale a ra Sarajevo Film Festivala. S S S je ov re i ome ra i lm remijer o je ri a a a mi ars oj o re iji ovo o i je Films o estivala isio s el o . E mmo ile i a ome i mo er ai s or er so . a e s rom a ar ro li c l o s e r, s i l e n c e me l t s i n t o w o se les o e orever o t h e rh y t h m o f t h e s ame c l o c

i

e sa s o e e arrives a r ti . rd s , an d l i f e s p ri n a e o se i k .

time all o e r m o r ral er aija i so s a eir o versatio s ir le aro e is e tial estio s res loa s e orl o si e. o er a so ro g s u p b e t w e e n t h e m. T h e s o n l e av e s , an d w i n t e r i em oralities l r a as a rese ea o

Hilal Baydarov as or i i a . ri is i s ool ears e o e atio al amio s i o ma emati s i e i 2 a 2 5. 2 e le e eri eam a e ormati s l m i si aila . er om leti a as er s e ree i om er s ie e e le or Sarajevo os lm ire ti i ela arr. S S is e ea re le lm a i s remiere a e o real orl Film Festival i 2 e same ear e o e o ale ar a e Sarajevo Film Festival or is lm . S S a arov s ir ea re le lm a i s remiere i e om etitio a e 2 isio s el Film Festival i N y o n .

R GIO AL A PR MI RA R GIO AL PR MI R A z e rb ai j an , A u s t ri a, 2 019 , C o l o u r an d B & W , 118 mi n , A z e rb ai j an i Re ija Director H i l al B ay d aro v Scenarij Screenplay H i l al B ay d aro v Direktor otogra je Director o Photography H i l al B ay d aro v Monta a ditor H i l al B ay d aro v vuk Sound r F vre Producent Producer G e o rg T i l l e r, H i l al B ay d aro v , Ran aï v o j ao n a M aé v a Produkcija Production ar Film S o s ra Films Kontakt Contact S o s ra Films i o s o s ra lms. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S o me ar i lm o me ar 2 S S 2 o me ar i lm o me ar 2 S S o me ar i lm o me ar

C O MP ETITIO N P R O GR A MME – D O C U MENTA R Y FILM l 25. Sarajevo Film Festival 8 5


U fokusu / In Focus

9 0

A i d i y e t / P r i p a d a n j e / B e l o n g i n g , B u rak Ç e v i k

9 1

Go s p o d p o s t o i , i m e t o i ’ e P e t r u n i j a / B o g p o s t o j i i z o v e s e P e t r u n i j a / Go d Ex i s t s a n d He r Na m e i s P e t r u n y a , T e o n a St ru g ar M i t e v s k a

9 2

Ivana cea Groa nic va a la e ovi

9 3

La Gomera

9 4

Li le oe Mali oe, J e s s i c a H au s n e r

9 5

P o l s e s t r a / P o l u s e s t r a / Ha l f - Si s t e r , D amj an K o z o l e

9 6

Ti ima no

Ivana Gro na Ivana the Terri le,

vi da i The Whistlers, C o rn e l i u P o ru mb o i u

ou Have the ight va Salati


Uvod / Introduction io je ravi i a ov a voriti i ali irati ovo o i j sele ij a ro ram U f o k u s u . P ri j e s v e g a, o v o j e b i l a u z b u d l j i v a i i z u z e t n o b o g at a g o d i n a z a sve re io al e i ema o ra je. a o s a resti im lms im estivalima erli i a es samo va lma i re ije ila va i oj sele iji ro rami os ali veli i estivala ili s o ati re io al im lmovima. ravo o o a ovo o i ji ro ram o s o ila je i ra ovrs a e s se sele iji a li lmovi e i a a a e lmovi ve era a re io al e i ema o ra je. e a o ti ve era a ve je o a li i Sarajevo Film Festivala a rije je o slove a om re i elj amja o ole . je ov aj oviji i ra i lm S S remijer o je ri a a va i om ro ram Films o estivala arlov m ar ma a o osi i tim ri i si irisa re i eljevim vlastitim is s vom o li ava j vije ol ses re o o ara jaj i i se iraj i savreme o slove a o r vo. s rijs a re i elji a essi a a s er re s avi e ovi lm svoj rvi lm s imlje a e les om je i oji je remijer imao va i oj sele iji Films o estivala a es i je je lav a l mi a osvojila Z l at n u p al mu z a n aj b o l j u g l u mi c u . U p o mal o d i s t o p i j s k o j p o s t av c i , M A L I je ri a o rilja oj i aj eri i ilja a oja o i je a vjer je a je a oslje ja rea ija ilj a oj je a vala o svom si oe iri miris oji lj e i i sre ima ali i is ovreme o i mije ja. Film ovori o lj s oj o ra i a sre om ovim o ol ostima je ovje o o vjer je a se sva a sre a mo e a ri ovati a raviti i o e ije iti. o ati r m s i re i elj or eli or m oi re s avi e lm svoj is ora a r oir rilera ija se ra ja ovaj o vija i va m ije. or m ira i oli aja risti a a ars im o o ima iva le e sl aj oji sam is ra je. Film je remijer o ri a a va i oj sele iji Films o estivala a es ove o i e s i e o o rim o je ama riti e e je osa ro a a vi e o eri orija irom svije a. I z Sj e v e rn e M ak e d o n i j e Fra s om i el ijom i evs e S a mi ars i ro ram i oslavije a mi ars

8 8

( u k o p ro d u k c i j i s a Sl o v e n i j o m, H rv at s k o m, ola i ovo os vare je re i elji e eo e S r ar S ojim je rvi la oji je je o io je i i lm s ros ora iv e om ro ram Films o estivala erli 2 .

25. Sarajevo Film Festival l U FO K U SU

Film o osi ri o mla oj e i e r iji oja osvaja Sveti rs ra i ioal oj ravoslav oj r i a o ojavlje je. e tim o a je e a i e e e i re ale es vovati a avr ava oli ijs oj s a i i je se a j o ava i vr iti ritisa a vrati rs . vo je rve s ve o ri a o o i iji e e savreme om r v ali i o o os vlasti i reli ije ro i elja i je e p o j e d i n c a i z aj e d n i c e . rs i re i elj ra evi re s avi e svoj r oji je remijer o ri a a ro ram For m erli . s irisa li om a orovom ri om o svojim vjere i om ila svoj maj a orov svje lms i a i se ira ovaj o a aj o ose ri o a olo iji lo i a.

i i ra i lm a Films om estival e i oja je aje o sa a ovaj lm a i e o i a imljiv i ljiv

ro le o i e a lms om estival e e iji va Salati i r e ore re s avio je lm . a ja lma o vija se a ro o ra ili ijela oje se ras a a o se aje o s jim ras a a i ijela aje i a iji s la ovi rimora i a ra e osao e je r o. vaj lm e s r ira arativ ve ari e ra ros ora ojem se li ovi re os al i o ra e i sre i ri a os a o osi am ri o ra i iji smrti eos vare im o e a jima o vro i a as. aj a ire o s Films o estivala o ar ola i am ovi lm re i elji e va e la e ovi i m ije i Sr ije ri a a sele iji i eas e rese . ol a o io ra s om lm va a la e ovi se oi rava i ra om i o me ar om ormom rave i je ljiv or re a o se e a o i svoje o oli e is ovreme o i raj i lav u l o g u z aj e d n o s a s v o j o m p o ro d i c o m i p ri j at e l j i ma. Filmovi S S ro i e i o ro ijs i or i ro ress la ormi i ove o i e o riva ijel ale o ilje ili re io al i svje s d o au g u s t a 2 019 . g o d i n e .

i ra vija i s ar e a lm je es vovao a e i s r a s. ro ram o s i ars o i o ose i es aslova oji s i ema o ra j o se em ra 2 . a sve


E a i e oi e a losi e sele tio or e 2 Fo s p ro g ramme w as a re al c h al l e n g e , p ri mari l y b e c au s e t h e p as t 12 mo n t h s ave ee a e iti a i l ro tive erio or lmma ers i o re io . l o o l o re io al lms e ere e om etitio s a resti io s estivals i erli a a es ma ti les ere i l e i li e s o o er major lm estivals. For a reaso is ear s Fo ro ram is a ri a iverse s o ase o e ti les o ve era a u p - an d - c o mi n g n ame s i n re g i o n al c i n e ma.

r e s

e

e es a lis e lmma ers ose mos re e lms ill s ree i e ro ramme i l e a lo time a ai a e o Sarajevo a ie es Slove ia ire or amja o ole. is las lm FSS i a i s remiere i e om etitio o e arlov ar Film Festival is e i tima e s or o e o i o o al sis ers i s ire is erso al e erie es. o ole s e es lm is a i e e loratio a isse tio o o em orar Slove ia so ie . A u s t ri an d i re c t o r J e s s i c a H au s n e r p re s e n t s h e r E n g l i s h - l an g u ag e d e b u t , i a i s remiere i e ial om etitio o e Festival e a es ere i i e e a ar or es ress. e somew h at d y s t o p i an p s y c h o d rama t e l l s t h e s t o ry o f a b ri l l i an t p l an t b re e d e r o is o vi e a er la es reatio a o er s e ames a er er so oe emi s a s e a ma es eo le a also al ers eir ara er. is a lm a o e es or a i ess i a orl ro e i t h e b e l i e f t h at h ap p i n e s s c an b e man u f ac t u re d o r b o u g h t . C e l e b rat e d Ro man i an d i re c t o r C o rn e l i u P o ru mb o i u p re s e n t s T H E W H I SS is oir is rime riller a ol s i e a ar sla s. e lm ollo s risti a roo e oli e o er rom ares o e s i volve i e rime a e is as e i i vesti ati . S S a is remiere i e ial om etitio a a es ere i ai e riti al a c l ai m, an d h as b e e n s o l d t o mo re t h an 3 0 t e rri t o ri e s w o rl d w i d e t o d at e . From or a e o ia e el la es ea re er rs a eara rom e ormer oslavia sele S a o ro Slove ia roatia a Fra e.

ome eo a S r ar i evs a i er e i om etitio a eo l 2 lm e or e erli ale S S tio rom or a e o ia el i m e lm ells e s or o a o oma

o o a im a es ar i a ra itio al r o o om etitio el o e a o i a a i si e omi e rs o rea a oo e r i rle i o a i river a r o o ries . ome are o s ose o arti i a e i is ra itio a so s e e s i so i a oli e s atio . S S is rimaril a s or a o e ositio o ome i e mo er so ie i also a resses e relatio s i o g o v e rn me n t t o re l i g i o n , p are n t s t o c h i l d re n , an d t h e i n d i v i d u al t o s o c i e t y . r is ire or ra evi rese s is se o ea re i a i s remiere i e For m se tio o e erli ale. s ire e r e s or o evi s a o o e er i er a ille er mo er also e ire or s ra mo er o ers a ver e iti re res i a i emati e o s r tio o a rime. o e e ro is re rese e i e ro ramme va Salati s i e e a e e i e Film Festival i 2 . e lm ol s i e aili ijela S i ar ose o all is evas ati e lo al omm i leavi mos o i s iti e s em lo e . e lm is n o t s t ru c t u re d aro u n d a p l o t , b u t rat h e r p ai n t s a p i c t u re o f a p l ac e w h e re n o s t al g i c p e o p l e ro am i n s e arc h o f h ap p i n e s s an d a s e n s e o f b e l o n g i n g . I t is a s or a o ra sitio ea l lle romises a e ro e o t o d ay . e li e is ro e o va a la e ovi a Ser ia or ire or o lives i oma ia. e lm arrives i Sarajevo ire l rom e o ar o Film Festival ere i ill e s ree e i i as e rese sele tio . is semi a o io ra i al o me ar tio ri o ers a o vi i or ra al o la e ovi o la s o e o f t h e mai n ro l e s al o n g s i d e h e r f ri e n d s an d me mb e rs o f h e r f ami l y . S S S evelo e ro e i e i t o o k p art as a w o rk - i n - p ro g re s s at Fo s sele tio i l es ti les s 2 a ave le a mar p as t y e ar.

a o ro C in e L in k ro e i re io

ere tio ar e ile I n d u s t ry D ay s . O n c e ag ai n , t h e e ee Se em er 2 a al a orl i ema over e Elma Tataragi Sel ek t ori c a / P rog ram m er

IN FO C U S l 25. Sarajevo Film Festival 8 9


Aidiyet / Pripadanje / Belonging i

ara re o s r ira is vo e i e. a a jev svoje lj a ije je maj jer se rotivi ji ovoj ve i.

Burak evik ro e je . sa il i. je je ov r i e aro o lms o estivala E

a

i

ajmio je la e o

l je je 2 . i lomirao lm i elevi ij a iver i e ome ra i lm remijer o ri a a ro ram For m erli .

ma re o s r s e ea o is er is lover e ire a o ra

Burak evik as or i il i iversi i 2 . For m ro ram.

av i e

re mo er i la . ti o e is es o e oma s iller o m r er er e a se s e o ose eir relatio s i .

sa l. e om le e s is is se o ea re le

ies i lm

lm a elevisio a s a l i remiere i erli ale

r e Fra e

a a a 2

25. Sarajevo Film Festival l U FO K U SU

r is

Re ija Director B u rak Ç e v i k Scenarij Screenplay B u rak Ç e v i k Direktor otogra je Director o Photography ar e Monta a ditor A l i A g a, B u rak Ç e v i k Mu ika Music M i n e P ak e l vuk Sound a la e i al e il Kostimogra ja Costume Design il a la a Scenogra ja Production Design il a la a Producent Producer Selma a ar ra evi K e re m A y an , M u s t af a U z u n e r Produkcija Production Fol Film Film ale erem a loge Cast a lar al a a l l S Sa a Kontakt Contact c e v i k b u rak @ g mai l . c o m FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 2

9 0

olo r 2 mi

FS


Gospod postoi, imeto i’ e Petrunija / Bog postoji i zove se Petrunija / God Exists and Her Name is Petrunya Sva o ja ara malom ra ti a e o iji sve e i ra i io al o a a rve i rs rije a s oti e mla i a aj se o jer a jim. jer je se a e oso oja rva o e o rs a i ave o i e ratiti o ro ravlje i sre a. ve o i e e r ija a ras o o l je s o iti rije i rva ola i o rs a. o i a iva ijes je i s ar i a oji se i aj a o je mo e a se je a e a s je es vovati ra i io al om ri al . as aje o ti aos ali e r ija se e re aje. rva je o la o rs a i e eli a se o re i. Teona Strugar Mitevska ro e a je . S o lj a e o ija. o i e 2 . s e la je va je ma is ri e lms e mje osti a resti oj is oli a mje os iver i e a e or . je e i a s i ra i lm osvojio je S e ijal a ra irija e aro o lms o estivala erli a je rvi ome ra i i ra i lm S S ri a a je a vi e o 5 lms i estivala i osvojio je i a ra a irom svije a. je r i i ra i lm S S ri a a je a vi e o lms i estivala irom svije a i osvojio je re o 2 a ra a lj j i S e ijal a ra irija Sarajevo Film Festivala. Film je 2 .i2 . o i e vr e i o re eroar 5 emalja. remijer o je ri a a 2 . a orama S e ial roram e aro o lms o estivala erli . Film S S remijer je imao a Films om estival erli 2 . E ver a river a re t ri e v e s i t . e o ers. lo o s e , b u t P

ar i Sti a small o i re s o me ive i a er i T h i s y e ar, P e t ru n y a d i v e s i n t o er om eti ors are rio s e t ru n y a h o l d s h e r g ro u n d . Sh e

a e o ia . oo or t h e w at e r o n o are a h as w o n h e

e lo al ries ro s a oo e ross i o e ea ros eri are ara ee o e o a w h i m an d man ag e s t o g rab t h e c ro s s b e f o re oma a e ar i eir ri al ll ell rea s r c ro s s , an d s h e w i l l n o t g i v e i t u p .

Teona Strugar Mitevska as or i i S o je a e o ia. 2 s e is e e as er o Film r s ro ramme a e or iversi s resti io s is S ool o e r s. S e ma e er ire orial e i 2 i e s or lm i re eive e S e ial r a ar a e erli er atio al Film Festival. er rs ea re le lm S ravelle o more a 5 lm estivals a o mero s ri es aro e orl . er se o lm F S as ea ri all release i 5 o ries i 2 2 a as s ree e i e o ial om etitio o e Sarajevo Film Festival ere i o a S e ial r ar . e lm as i vi e o more a estivals aro e orl a o more a 2 i er atio al a ar s. Film as remiere a 2 erli Film Festival i a orama S e ial ro ram. er la es ea re lm S S S remiere i e om etitio o e 2 erli er atio al Film Festival.

a e o ia el i m Slove ia Fra e C o l o u r, 100 mi n , M ac e d o n i an

roatia 2

Re ija Director T e o n a St ru g ar M i t e v s k a Scenarij Screenplay lma a ara i eo a S r ar M it e v s k a Direktor otogra je Director o Photography ir i ie Sai arti Monta a ditor arie l e o o Mu ika Music O l i v i e r Samo u i l l an vuk Sound I n g ri d Si mo n Kostimogra ja Costume Design M o n i k a L o rb e r Scenogra ja Production Design V u k M i t e v s k i Producent Producer L ab i n a M i t e v s k a Produkcija Production Si s t e rs an d B ro t h e r M i t e v s k i Casting Director irija a . i olos a loge Cast ori a s eva a i a i evs a Simeo amevs i S a e ovs i S e a jisi iole a S a ovs a ev e as ar Kontakt Contact rami e lms ilaria rami e lms. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S S S 2 2 2 2 2

2

S S S

SS F S

S

FF

S

S s or

lm

IN FO C U S l 25. Sarajevo Film Festival 9 1


Ivana cea Groaznică / Ivana Grozna / Ivana the Terrible va a ra i ao l mi a m iji ali o o re e i ravs ve i ro lema o l i rovesti lje o svome malom ro om ra Sr iji a o ali ava o r e a oro i om. ra o a el i joj re la e a e a ti o li e lo al o m i o estivala i o a evolj o ris aje. a a ra o j i je i e s e ri i rija elji m i ari i re a a je a lj av a ve a sa a o mla im lo al im mom om os a e re me ra s i ra eva va a je a r erv o sloma. vor i ro a o isti va i i rija elji i ro i a o va i s a o i raj sami se e i re es svoje emo ije i ra om lm o e i oja e mo e a i svoje mjes o i a je oj i a r oj o ali ava. Ivana Mladenovi ro e a je . Sr iji. a o s ija rava eo ra seli se m ij je je i lomirala i ma is rirala lm a r av oj oli a lm i o ori e re . je i ra i s e s i lmovi ri a a i s a lms im estivalima irom svije a i osvojili s i a ra a. je rvi ome ra i o me ar i lm S S remijer o je ri a a a Films om estival ri e a 2 2. i osvojio je a ra Sr e Sarajeva a aj olji o me ar i lm i a ra o o a aj olji r m s i o me ara . Film remijer o je ri a a i eas e rese ro ram Films o estivala o ar . E va a or s as a a or i oma ia a er s e is o ro e i some eal iss es s e d e c i d e s t o s p e n d t h e s u mme r i n h e r s mal l Se rb i an h o me t o w n b y t h e D an u b e , s u rro u n d e d b y f ami l y . S e is as e e ma or o e e a e o e lo al m si estival a s e rel a l a e s. a er er e e ri m si ia rie s arrive rom ares a er love li e i volvi a m y o u n g e r l o c al b o y b e c o me s t o w n g o s s i p , I v an a i s o n t h e v e rg e o f a n e rv o u s b re ak d o w n . O ri g i n al ro a o is s rie s a amil ere i vi e o re live e emotio s a la emselves as tio al ara ers i a s or a o a oma o a o er la e o ei er si e o e a e.

Ivana Mladenovi as or i i Ser ia. S e s ie a i el ra e a e move o oma ia ere s e s ie lm ire ti a e atio al S ool o Film a ea re i ares re eivi o a a a . er s or s e lms ere s o a o a ar s a vario s lm estivals aro e orl . 2 2 la e ovi s rs ea re le o me ar FF S a i s remiere a e ri e a Film Festival a o e ear o Sarajevo ar or es o me ar a e o o ar or es oma ia o me ar . as remiere i i eas e o rese ro rame o o ar o Film Festival.

9 2

25. Sarajevo Film Festival l U FO K U SU

oma ia Ser ia 2 Se rb i an

olo r

mi

oma ia

Re ija Director va a la e ovi Scenarij Screenplay va a la e ovi ria Sc h i o p Direktor otogra je Director o Photography C arme n T o f e n i Monta a ditor a ri ia elar li ris ti vuk Sound A l e x an d ru D u mi t ru Scenogra ja Production Design a mila Simi a a ro ja or a a la e ovi Producent Producer A d a So l o mo n , I v an a la e ovi Produkcija Production mi roFilm av loge Cast va a la e ovi a rami or a a la e ovi io ra la e ovi os a la e ovi iv a Sorejevi rei i es a o Kontakt Contact iFilm o e i lm.ro FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 2 S . S F S S. S F F 2 F S ra i o me ar i lm s or o . 2 2 FF o me ar i lm o me ar 2 S ra i lm s or lm 2 F ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 ra i o me ar i lm s or o .

S


La Gomera / Zviždači / The Whistlers ivo re a s o oli ijs o i s e ora ristija oji o eri e i ar i i va ra i o a ije sve o a vo a vim se i i a rvi o le . aje o s lije om il om oja a viso ori i lja risti e morati o riti a o a se osi s revratima oji s re l a i aje. aj i je i vi a oji oris e s a ov i i a s o o o a a omera mo a je o risti i il a re aj a o i s asili si a ij .

a ali e revare i ravo o o

Corneliu Porum oiu ro e je 5. o i e asl i m ija. Films re ij i lomirao je a r av om iver i e a o ori e i lm re . je ovi lmovi ri a a i s a aj a aj ijim smo rama lma vro i i meri i. S lmom osvojio je r a ra i o atio ro rama Films o estivala a es i a ra a aj olji ra i lm a Festival me i era s o lma o ellier o je s ome ra im i ra im lmom 2 S osvojio la amer Films o estivala a es . a es je osvojio i a ra er ai ale a lm oji je 2 5. ri a a estivals oj sele iji er ai e ar . Film remijer o je ri a a va i oj sele iji Films o estivala a es . E o ever i is as i seems or risti a oli e i s e or i ares o la s o si es o e la . lo i e ea ti l il a o as is a e im o a i s a es eis risti ill ave o avi a e e is s a r s o rea er a e e tio . se re is li la a es o e o e S a is isla o a omera mi j s e a e air ee o ll e a er o .

Corneliu Porum oiu as or i 5 i asl i oma ia. e ra a e rom e lm ire ti e ar me o e atio al iversi o ea re a Film i ares . is earl lms ere see i im or a i ema o ra i eve s i ro e a e i e S a es o e Se o ri e a e i o atio o e Festival e a es a e es S or Film ri e a e i ma e i era e Film Festival o ellier. or m oi s ea re 2 S F S o e am ra r a a es a S as s ree e i e er ai e ar se tio a a es i 2 5 ere i oo e er ai ale ri e. Film S S as remiere i ial om etitio o a es Film Festival.

oma ia Fra e erma 2 Ro man i an , E n g l i s h , Sp an i s h

olo r

mi

Re ija Director C o rn e l i u P o ru mb o i u Scenarij Screenplay C o rn e l i u P o ru mb o i u Direktor otogra je Director o Photography T u d o r M i rc e a Monta a ditor Ro x an a Sz e l Kostimogra ja Costume Design D an a P ap aru z Scenogra ja Production Design Si mo n a P ad u re t u Producent Producer M arc e l a U rs u , P at ri c i a P o i e n aru , Sy l v i e P i al at , B e n o î t Q u ai n o n , J an i n e J ac k o w s k i , J o n as D o rn b ac h , M are n A d e Produkcija Production 2 m Film es ms orso om li e Film loge Cast V l ad I v an o v , C at ri n e l M arl o n , Ro d i c a a ar o io il s illaro a Sa i am rea Kontakt Contact i sales m 2 lms. om FILMOGRAFI A 2 2 F o me 2 5 2 o me 2 S

2 2

FILMOGRAPH S S F F F ar i lm o me ar S S ar i lm o me ar S S S S F B U C H A RE ST O R M E T A B O L I SM S F S S F S 2 S F S

S S

IN FO C U S l 25. Sarajevo Film Festival 9 3


Little Joe / Mali Joe Samo ra a maj a li e re a a je s arija i i jer a a ro omije or ora iji oja se avi ojem n o v i h b i l j n i h v rs t a. A l i c e j e u z g o j i l a p o s e b an g ri mi z n i c v i j e t k o j i s e n e o d l i k u j e s amo s v o j o m l j e p o t o m ve i era e s im ejs vom. aime a o se r i a i eal oj em era ri a e va o re ra j je i a o se s jim re ov o ra ovara vije oso oja a osje je i i sre om. rotiv o ravilima or ora ije li e o osi je a vije i i o la ja a svome si ti ej er oe e m aje o aj ime ali oe. li a o vije ras e a o ras e i li i a s m ja a o i ije a o e o asa ao o o je ov a ima s eri e. essica Hausner ro e a je 2. e je je a Films oj a a emiji s irala re ij . o om s ija s imila je a ra iva e ra e lmove F i . je e i a s i ome ra i i ra i lm remijer o je ri a a ro ram er ai e ar Films o estivala a es 2 . ri o i e as ije is om ro ram ri a a je i je r i ome ra i i ra i lm . je re i lm S vr e je a mi ars i ro ram Films o estivala e e iji 2 je je osvojio F S a ra . a es se vra a lmom F re im lmom vr e im er ai e ar ro ram. je je eti ome ra i i ra i lm i rvi oji je s imila a e les om je i . Film remijer o je ri a a va i oj sele iji lms o estivala C an n e s u . E li e a si le mo er is a e i a e se ior la ree er a a or oratio e a e i e evelo me o e s e ies. S e as e i eere a ver s e ial rimso o er o e a is remar a le o o l or i s ea also or i s era e ti val e e a e i eal em era re e ro erl an d s p o k e n t o re g u l arl y , t h i s p l an t mak e s i t s o w n e r h ap p y . A g ai n s t c o mp an y p o l i c y , A l i c e t ak e s o n e ome as a i or er ee a e so oe. e ris e i i le oe as i ro s so oo oes li e s s s i io a er e reatio ma o e as armless as i s i ame s es s.

essica Hausner as or i 2 i ie a. S e s ie ire ti a e Film a em o ie a ere s e ma e e a ar i i s or lms F a . 2 er e ea re lm remiere a e Festival e a es i e er ai e ar se tio . S e re t u rn e d t o U n C e rt ai n Re g ard w i t h h e r s e c o n d f e at u re , H O T E L , i n 2 004 . I n 2 009 , L O U RD E S w as sele e or e om etitio a e e i e Film Festival ere i as a ar e eF S ri e. F as a s er s ir lm rese e i er ai e ar . is er ea re lm a er lis la a e e . Film as remiere i ial om etitio o a es Film Festival.

9 4

25. Sarajevo Film Festival l U FO K U SU

A u s t ri a, U n i t e d K i n g d o m, G e rman y , 2 019 , C o l o u r, 105 mi n , E n g l i s h Re ija Director J e s s i c a H au s n e r Scenarij Screenplay essi a a s er ral i e B aj ard Direktor otogra je Director o Photography arti s la Monta a ditor K ari n a Re s s l e r vuk Sound ri is ijev a ller Kostimogra ja Costume Design T an j a H au s n e r Scenogra ja Production Design K at h ari n a W รถ p p e rman n Producent Producer r o a er er ra Faivre ili e o er arti s la essi a a s er erar i e Fl Produkcija Production C o o p 9 9 , T h e B u re au , sse tial Films Casting Director i a a essie Fros loge Cast mil ee am e is a err Fo i o or avi ilmo i rossar Se astia l i sa a Kontakt Contact estivals o ro tio o e.e FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 2 F 2 S 2 S 2 2


Polsestra / Polusestra / Half-Sister a o o s se i i o i a samo ovreme o vi ale vije me rimors o ra a ole risilje e s ivjeti aje o malom s a Damjan Ko ole ro e je . re i ama Slove ija. e irao je S is ri ira irom svije a e e aro o lms o estivala arlov m ar ma osvojio a omi ova je a la o me vje a a e li 2 a lms i ma a i Si So vrstio a je i or vro e . o ole je a o er a or i i a s je i o me ar i

so o o j lja i.

e e ol ses re i

s je e i ra e lmove a oji je a 5 . i a j ra a aj olje re i elja. Film aro om lms om estival erese aj a aj iji lmova ove lmova.

er ma ears o rarel e o eri o e a o er o es ra e al sis ers rom E t o w n o f I z o l a are f o rc e d b y c i rc u ms t an c e s t o s h are a s mal l ap art me n t i n L j u b l j an a. Damjan Ko ole as or i i re a laime S S S o e es ire or ar a e 5 s omi a e or e ol e ear a e 5 So ra e i amo e e os res e e a or o mero s o me

e oas al

i e Slove ia. is ire ti re i s i l e e riti all i as release orl i e a F i arlov ar er atio al Film Festival. S S as erli er atio al Film Festival i 2 i 2 Si m or a Films o e e ro e . o ole is also e ar lms.

Slove ia or a e o ia Ser ia 2 105 mi n , Sl o v e n i an

olo r

Re ija Director D amj an K o z o l e Scenarij Screenplay amja o ole r a e ar je Svili i Direktor otogra je Director o Photography ila i ola ovi Monta a ditor rij o o a as eor iev vuk Sound J u l i j Z o rn i k , I g o r P o p o v s k i Kostimogra ja Costume Design K at j a H ro b at Scenogra ja Production Design e a i aji Producent Producer a ijel o evar a i a i evs a ele a i rovi Produkcija Production erti o Sis ers a ro er i evs i Film o se a eli Slove ia loge Cast r a e ar i a ariji a rij reve e e er sevs i ja ova amja a er e a i a i evs a r a le e Kontakt Contact mai l @ mari j an ah ard e r. c o m FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S FSS 2 F 2 S ra i o me ar i lm s or o . 2 o me ar i lm o me ar 2 S S 2 S S

IN FO C U S l 25. Sarajevo Film Festival 9 5


Ti imať noć / You Have the Night a o is r ava ja s ro a a ojem ra i Sa ja ema i ora e o a o e i. o al o ro o ra ili e ro lasilo je a ro i m o i ra i i os ali s e osla. ro ovi re rive i era om le e o olo e aj i olje a e. ola i ol ja. lje je je a ivo . a mi e a a a e o . o ojoj se sve mo e romije iti. Ivan Salati ro e je 2. rov i . je ovi ra i lmovi o me ar o i i ra o a ra es vovali s a roj im me lj j i estival e e iji je je je ov ra i lm je ov je rvi ome ra i lm. er leavi e s i ar as li s are s a ere is aiti or i E

e s i s e or s o Sa ja s ersel s ra e i o ere o o ome. le or a r leavi ma or ers o o or . oa s overe i ar a aro e la s a e se asi e or e er a s. s orm omes. li e is los . a i e oo s. i e ever i mi a e.

Ivan Salati as or i 2i me ar a tio ave ee Film Festival ere is s or ea re le lm.

9 6

ojima om i je eleme e aro im lms im estivalima remijer o ri a a 2 5.

25. Sarajevo Film Festival l U FO K U SU

rov i . is s or lms i i e om i es eleme s o o rese e a mero s i er atio al estivals i l i e e i e S a i s remiere i 2 5. is is rs

o e e ro Ser ia a ar 2 2 mi Ser ia roatia alia

olo r a lis

Re ija Director va Salati Scenarij Screenplay va Salati Monta a ditor ele a a simovi vuk Sound a ov ia a Kostimogra ja Costume Design i ija ri Scenogra ja Production Design ra a a a ovi Producent Producer ele a elovs i a asali a S e a va i Produkcija Production ea er Film Films loge Cast va a ovi om ilo i ri a e ro e i ola S oja ovi i ola a ojlovi as a ri i oris sa ovi ar o ti o ar Kontakt Contact p as c al e @ p as c al e ramo n d a. c o m FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 2 S S S S S F o me ar i lm o 2 5 S 2 5 S ra 2 S S ra 2 ra i lm s or

S me ar ra i lm s or lm i lm s or lm i lm s or lm lm


Open Air

100 D o l o r y g l o r i a / Tu g a i s l a v a / P a i n a n d Gl o r y , P e d ro A l mo d Ăł v ar 101 Gi s a e n g c h u n g / P a r a z i t / P a r a s i t e , J o o n H o B o n g 102

It Must e Heaven To mora iti raj, E l i a Su l e i man

103

La Belle poque Lijepo do a, N i c o l as B e d o s

104

Le s Mi s ĂŠ r a b l e s / J a d n i c i , L ad j L y

105 Once pon a Time e ti ara ti o 106

avovi Stitches

in Hollywood Bilo jednom iroslav er i

u Hollywoodu,


Dolor y gloria / Tuga i slava / Pain and Glory S o osi ri o o ov im s sretima Salva ora alla lms o re i elja oji i i sve vi e sla i. e i o ji s li e li e o se r i o vijaj je ovom sje a j jeti js vo e esetim o i ama ro lo s olje a a a je s ro i eljima emi rirao je o selo ale iji o ra i a oljim ivo om rvi a je osjetio s ras rva o ilj a lj av a ve a a ri osam eseti o i a ol oji m je re i e ve e ro ovao as iv i vrijeme o je o i alje io o o alj lje isa je ao era ija a a oravi e a orav o o riva je lms e mje osti i ra i a es raj a ra i a oj osje a jer vi e e mo e s imati lmove. S ovori o reativ om ra o emo osti a a se osma ra o voje o o vlasti o ivo a i o s rastima oje e a i ivo i e smisle im. risje aj i se vlasti e ro losti Salva or osje a i o re a o is ri a i a oj o re i ro a e s ase je. P e d r o A l m o d 贸 v a r ro e je . ra al a a e ala rava a ija. e aro slav osti e lmom S omamlj j om arsom omi ova om a s ara a aj olji lm a s ra om je i . le m o a o ras e a o lma S s ojim osvaja s ara a aj olji lm a s ra om je i i a ra a aj olj re ij Films o estivala a es . o je a o s je a io je i je ov emotiv i lm S s ojim a o er osvaja s ara a aj olji ori i al i s e arij ao i omi a ij a s ara a aj olj re ij . ells o a series o re e o ers e erie e Salva or allo a lm ire or si al e li e. Some o ese are i e es o ers remem ere is il oo i e s e e emi ra e i is are s o a villa e i ale ia i sear o ros eri e rs esire is rs a l love i e a ri o e s e ai o e rea o a love ile i as still alive a i e se riti as e o l era o or e e or e a le e earl is over o i ema a e voi ei i e voi a rea es e i a a i o o ti e ma i lms. al s a o reatio a o e i l o se arati i rom o e s o li e a a o e assio s a ive i mea i a o e. re overi is as Salva or s e r e ee o re o i a i a ee e also s is salvatio .

i

P e d r o A lm o d 贸 v a F omi atio or i o o re i e emotio all i a itio o a

r

as or i i al a a e ala rava S ai . is i i ar e S o i er atio al a laim i l i a a em ar es Forei a a e Film. lmo var s re atio soare i o e a em ar or es Forei a a e Film a lmo var as e a ar or es ire or a e Festival e a es. e re eive similar raise or ar e or i e ar ere a s ar or es ri i al S ree la omi atio or es ire or.

Sp ai n , 2 019 , C o l o u r, 113 mi n , Sp an i s h Re ija Director P e d ro A l mo d 贸 v ar Scenarij Screenplay P e d ro A l mo d 贸 v ar Direktor otogra je Director o Photography J o s e L u i s A l c ai n e Monta a ditor eresa Fo Mu ika Music l er o lesias vuk Sound Ser io rma ar r s Kostimogra ja Costume Design aola orres Scenogra ja Production Design o me Producent Producer s lmo var Produkcija Production l rimer eseo . . . l D e s e o D . A . S. L . U . Casting Director E v a L e i ra, Y o l an d a Se rran o loge Cast o io a eras sier ea ia eo ar o S ara lia ora avas lie a Serra o sar i e e sier Flores e lo e r e ilia o S si S e a l r valo e ro asa la li e Kontakt Contact Film atio er ai me o e lm atio . om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH i or selection 2 2 2 S S S S S 2 S 2 S S S S 2 2 2 2 S 5

F

S F

F S

S S

S

S S S

F

2 F

S SS

S S

S S

1 0 0

25. Sarajevo Film Festival l O P EN A IR


Gisaengchung / Parazit / Parasite etiri la a oro i e i ae i ra i o s lis i ali je re jima mra a os i as svi re om e a osle i. a o o a a o ro la e osao ora re or i rija elj s e a resti om iver i e i ooa si a o ima a a a e o eti os varivati re ov e ri o e. Svje s a o e iva ja vlasti e oro i e i oo o la i a i ervj oro i i om ar ovi . o olas os o i a ar a vlas i a me aro e om a ije i oo o aje je ov lije i mla s r eo o. li a o rvo s sre a ove vije oro i e slije i e e a s avljivi i esre a. B o n g J o o n - h o s irao je so iolo ij i lm a orejs oj a a emiji a lms e mje osti. svojio je a lo os lms i riti ara svojim rvim ome ra im lmom S s ojim je 2 . osvojio a ra F S a Films om estival o o . je ov are i lm S S os vario je i e a s je oreji i o io m a ra a aj olje re i elja a Films om estival Sa Se astia . ri a a ro ram i ai e es alisa e rs Films o estivala a es 2 o a o je a e atio je ov re a ij re i elja a rovs i lmova o i ti a ivo mje osti. o i e 2 . re s avio je lm ro ram er ai e ar Films o estivala a es s ojim je osvojio i a ra a a lms im estivalima irom svije a. je ov oslje ji lm osvojio je la alm ris r iv i m ti l rvo orejs o re i elja ojem je o ijelje ja ova resti a a ra a. i ae s amil o o r is lose ll em lo e i a lea re a ea o em. e so i oo is re omme e is rie a s e a a resti io s iversi or a ell ai ori jo s a i o es o a re lar i ome. S o l eri e e e atio s o is e tire amil i oo ea s o e ar amil ome or a i ervie . rrivi a e o se o r. ar e o er o a lo al rm i oo mee s eo o e ea ti l o oma o e o se. ollo i is rs meeti e ee e o amilies a s o a le s ri o mis a s lies i ai . B o n g J o o n - h o s ie so iolo a lm a e orea a em o Film r e ore e omi a ire or. e a ieve riti al a laim or is rs ea re lm S i re eive eF S ri e a e o o Film Festival i 2 . is e lm S F a ieve e li s ess i So orea a ear e o e es ire or ar a e Sa Se asti er atio al Film Festival. S i s ree e i e ire ors For i a e Festival e a es i 2 seale is re atio as a ire or o e re lms raise o e level o ar . 2 e rese e i e er ai e ar se tio a a es e lm e o o i a ar s a mero s i er atio al lm estivals. is mos re e lm S o e alme r a a es i 2 e o e ame e rs So orea ire or o i e a ar .

So

orea 2

olo r

mi

orea

Re ija Director J o o n H o B o n g Scenarij Screenplay oo o o i o a Direktor otogra je Director o Photography o o Monta a ditor J i n mo Y an g Mu ika Music ae l Kostimogra ja Costume Design Se Y e o n C h o i Scenogra ja Production Design H a J u n L e e Producent Producer Si e a a o oo Y o u n g H w an J an g Produkcija Production ar so ro tio loge Cast a o So S ee eo eo o oo S i oi So am ar ee ae J i n C h an g Kontakt Contact er ai me a e. im j. e FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S 2 2 S 2 2 S 2 S 2 F S

O P EN A IR

S F S

l 25. Sarajevo Film Festival 1 0 1


It Must be Heaven / To mora biti raj lia S leima o je ao je i alesti e a o i ro a ao ovi om ali o rio je a a alesti a rati je o a re e. e a je ovo ivo a re vorilo se omi i i re a a oli o o ale o a o je o ari a o e or a e o a vije o sje a a omovi . lia Suleiman ro e je

.

a are . Svoja rva va vi es r o a ra iva a ra a lma F i SS SS s imio je o je ivio e or erio o . o . o i e. er salem se seli . a o o a je vro s a omisija a a ovala a os je sje a lm i me ije a iver i e ir ei . je ov e i a s i ome ra i lm S osvojio je a ra a aj olji lm a Films om estival e e iji . S m 2 2. o osi a ra irija Films o estivala a es i vro s lms a ra a aj olji s ra i lm im . Film es vovao je va i om a mi ars om ro ram Films o estivala a es 2 . lia S leima es a es rom alesti e see i a al er ative omela o l o a alesti e is raili e i im. e romise o a e li e r s i o a ome o errors o ever ar e rav els rom aris o e or i some i al a s remi s im o ome. lia Suleiman as or i a are i is erio e ire e is o rs s SS SS i ere e ro ea ommissio ar e ir ei iversi . is ea re le e Film ar a e e i e er atio r ri e a e Festival e a es a S as sele e or e i a

. e live i e or i e ee a . r or lms F o mero s ri es. e move o er salem im i es a lis i a i ema a me ia e ar me a F S o e es Firs al Film Festival. 2 2 o e e es Forei Film ri e a e ro ea ar s i ome. ial om etitio o e Festival e a es i 2 .

Fra e a ar 2 olo r

erma mi

a a a r e alesti e lis Fre ra i

Re ija Director E l i a Su l e i man Scenarij Screenplay E l i a Su l e i man Direktor otogra je Director o Photography So a l Fa i Monta a ditor ro i e a e vuk Sound e ol e or e livier o e L au re A n n e D arras Kostimogra ja Costume Design C aro l i n e A d l e r Scenogra ja Production Design le ia ris o es É ri c P o i ri e r Producent Producer o ar eil a ri e elass lia S leima a assis ara a os arti am el Ser e o l e e a r a a eor es S o air Produkcija Production e a le ro tio s a ira Films allas Film ossi les e ia e o Film F r is a io elevisio or oratio ro tio s loge Cast lia S leima ari o ti areem eim eor e lei li S lima Fares a aa asmi e aj ael a j smaa ai r oire oli i e araval laire mas oi e ole ri or e mi ari a e o Sai o S e e a tie a a a ar Fa i Sa r asi So i S r a ra lai a a ael ar a er al Kontakt Contact il e evos il .e FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S 2 S 2 2 2 S ra i lm s or lm ra i lm s or lm F S 2 SS SS ra i lm s or lm F o me ar i lm o me ar

1 0 2

25. Sarajevo Film Festival l O P EN A IR


La Belle Époque / Lijepo doba i or m ar e esetim o i ama svije se o re e ao a e a a m oi e o e i s o o i a is ro a je i s ve i ovi vi a ave. oris e i mje avi o ori i ri ova i ri ore ja ro li o a aja oi eova om a ija omo ava lije tima ovra a o a o so s ve om i or . i or se o l je vratiti e r ese o i a a a i o ovo ro ivjeti ajlje se mi svo os oja ja. Se mi a a je o ao lj av svo ivo a. Ni c o l a s B e d o s ro e je s e aris a i re i elj o a

. e ill s r Sei e a s e Sei e Fra o lmovima S i

s a. e os je l ma .

Si some i i or as is li e r e si e o e a a oi e a o ris i e re re e r o ers im a i e e ra o e er ai me . si a om i atio o ea ri al arti e a is ori al re e a me oi e s om a rovi es i s lie s i e o or i o elve a i o e erio o eir oi e. i or e i es o relive e mos memora le ee o is e is e e or ears earlier e e me e love o is li e. Ni c o l a s B e d o s o or

as or i S

i e ill s r Sei e Fra e. a .

a or

ri er a

ire or e is

Fra e 2

olo r

5 mi

Fre

Re ija Director N i c o l as B e d o s Scenarij Screenplay N i c o l as B e d o s Direktor otogra je Director o Photography N i c o l as B o l d u c Monta a ditor a Flore assa l Mu ika Music i olas e os e So ie V e rs n ae y e n vuk Sound mi ar S veri Favria ea a l rier Kostimogra ja Costume Design E mman u e l l e o ovs i Scenogra ja Production Design S a e oe a m Producent Producer Fra ois ra s e is i ea ale ie e Produkcija Production es Films ios e ra e S io a Films Fra e 2 i ma Casting Director mma elle r vos loge Cast a iel e il illa me a e oria illier Fa r a ierre r iti e is o al s ea e r es er ra o e i a l o e Kontakt Contact a is ri tio a e a e. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 019 – L A B E L L E É P O Q U E 2 S

O P EN A IR

l 25. Sarajevo Film Festival 1 0 3


Les MisĂŠrables / Jadnici S

a e se e av o ri r io oli ijs oj je i i i a or rotiv rimi ala aris om re ra o ermeil oje je i or o smjestio ra j svo slav o roma a a i i . aje o s ovim ole ama i is s im la ovima je i i e risom i a om S a e r o o riva a me lo al im a ama vla a veli a a e os . a a ji roji a ivaj revla a a o om o aja a e ja os m ji e i a i av si a ij s ima amera ro a rije e i a jav o ra o rije real sli sva o ev o ivo a. Ladj Ly ro e je o ermeil a aj o atiji je o svojim ljivim e o me ar ima oji ri a j s var os r ve o i oliti o ivo a. arijer je a o eo ao l ma i la mje i o ole tiva o r rajm oji s emeljili je ovi rija elji i jeti js va re i elji im a iro i omai avras. a o emira ari 2 5 o a smr va mla i a e a e e i o a raor oji s se s rivali o oli ije je oj ra os a i i o l io je o i a a s imati svoj om il a o re e o me ar a o a ivom 5 S F . Svoj rvi ra i lm s imio je 2 . Film je 2 . omi ova a a ra sar i a ra e je a Festival ra o lma lermo Ferra . s e o i e aje o sa s e aris om i re i eljem S a om e Frei a som re irao je o me ar i lm oji je a o er io omi ova a a ra sar. as ova a je ovom is oime om ra om lm osvojio je a ra irija a Films om estival a es 2 . S

a e as re i or o se is o e erie e lo al a s. e a res e e o

e l joi e e ti rime S a i o ermeil i es ame ovel es is ra les . lo si e is e ollea es mem ers o e eam e i l is overs e sio s are r e rio emselves overr ri e o rse o a arres er rea e i o e ose e reali o ever a li e.

r s o aris ere ris a a a i i amo a ro e amera

Ladj Ly is a ative o o ermeil es o or is a e tio ra i e o me aries a e i e realities o so ial a oliti al li e. e e a is areer as a a or a mem er o o r rajm a olle tive rea e i 5 is il oo rie s ire ors im a iro a omai avras. er e 2 5 aris rio s a j as ri ere e ea o o o s e e aa o a raor o ere i i i a ele ri i s s atio i li so s ois a e e i e o lm is ei o r oo or a ear o ma e e o me ar e ti le 5 S F . 2 e ire e is rs s or lm S S S i as omi a e or a sar ar i 2 a a o a a ar a e lermo Ferra er atio al S or Film Festival. a same ear e a ri er ire or S a e e Frei as o ire e e o me ar i as also omi a e or a sar. S S S i s ire e ire or s s or lm o e same ame o e r ri e a e Festival e a es i 2 .

1 0 4

25. Sarajevo Film Festival l O P EN A IR

Fra e 2

olo r

2 mi

Fre

Re ija Director L ad j L y Scenarij Screenplay a j ior a o e erli i le is a e ti Direktor otogra je Director o Photography J u l i e n P o u p ard Monta a ditor Flora ol eli re Mu ika Music i oise Producent Producer o a i ris o e arral Produkcija Production S Films loge Cast amie o ar le is a e ti ji ril o a ssa eri a l assa S eve ie e lmam a o e i ar e Fa ma a mo o e ia o o e ai so o e ea e ali ar mar So u mare , San a J o ac h ai m, L u c as O mi ri Kontakt Contact va ie eri e ie eri il .e FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S S 2 S S S ra i 2 o me ar i lm o 2 5 S o me ar i lm o 2 5 S o me ar i lm o 2 2 S o me ar i lm o F S S ra i lm s or lm

lm s or me ar me ar F me ar F me ar S

lm


Once Upon a Time ... in Hollywood / Bilo jednom... u Hollywoodu elevi ijs i l ma a alas arijere i je ov as a er as oje ro a i svoje mjes o o s em os eles . oslje je s o i e oliv s o la o o a i i o re je a vr a i al o e a a ja vije a elevi ijs i ves er serija i je ov o o i ji voj i li oo se ore a s je rijes ol i i lms e i s rije romije je oj o e re o a ljivosti. e tim i ijeva rva om i i a ije i o r i o slav a S aro a e. uentin Tarantino ro e je . e esseej ali o e vr e o i e ivo a ivi ali or iji. o lj avi rema lm a o ljava se vi eo e i i o vrijeme i e s e arije a lmove S i . ao re i elj e itira 2. o i e lmom S S ali o vale riti e i omer ijal i s je e m o ijeti ao i s ara a aj olji s e arij. Slije e lmovi i2 e S . je ovi are i lmovi S i omi ova i s a roj e a ra e ri em m je o o ji o io r o s ara a aj olji s e arij. oslje je vrijeme a isao je i re irao lmove S S i . a e elevisio a or a is s o le s rive o a ieve ame a s ess i e lm i s ri e al ears o oll oo s ol e ei os eles a e ei o i ol l oo . e lea ara ers are i al o ormer s ar o a es er series a is lo time s o le li oo . o are s r li o ma e i i a oll oo e o lo er re o ise. i as a ver amo s e oor ei o r... S aro a e. r

uentin Tarantino as or or i i e essee a move o ali or ia a e a e o o r. is love o movies le o a jo i a vi eo s ore ri i time e ro e e s ri s or a S. ara ti o s ire orial e ame i 2s S S a e e o o re eive i es rea riti al a ommer ial a laim i F or i e o e a em ar or es S ree la . is s se e ea res i l e . a .2 a S . ara ti o ear e several a ar omi a tio s or S S Sa e la er o i ar ere im a se o s ar i or es S ree la . e e o o ri e a ire F a .

i e S a es 5 mi

ie i lis

om 2

olo r a

Re ija Director e ti ara ti o Scenarij Screenplay e ti ara ti o Direktor otogra je Director o Photography o er i ar so Monta a ditor Fre as i Mu ika Music ar amos ar a mo im S l vuk Sound lie S a ema Kostimogra ja Costume Design A ri an n e P h i l l i p s Scenogra ja Production Design B arb ara L i n g Producent Producer D av i d H e y man , Sh an n o n os e ti ara ti o Produkcija Production o a Film ro e a Films So i res er ai me S isio a oma ti a Casting Director i oria omas loge Cast ra i eo ar o i a rio ar o o ie l a i o r ssell e err a o a Fa i Kontakt Contact So i res eleasi er atio al .so i res. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 2 5 F 2 2 2 S S S 2 F 2 .2 2 . F 2

S

S

O P EN A IR

l 25. Sarajevo Film Festival 1 0 5


Ĺ avovi / Stitches a a roja i a a a i js i s o s sti or je a er a a oles e ti a va a samo o ma e lavom i o re e joj le a. i m ova a o er ra i o je a res a e s tim. aime a ravlje jem or e o ilje ava ro e a svo a si a oji je rema vr jama ol i o oso lja mro o ma o ro e j . a je iv a io i va ese o i a. i a s i a sli a je s i im o i e a Sr iji oje vjer j a s im ovoro e a ra e a a o i ila ro a a elj im svoji eljima a ile al om r i je e. a aila i a ovi ra oji joj i a . Miroslav Ter i ro e je . eo ra . S irao je me aro o ravo a iver i e eo ra a o om je isao os i loms i s ij a Fa l e rams i me osti. je ov e i a s i lm S remijer o je ri a a a Sarajevo Film Festival a a o o a i a e aro om lms om estival S o a l . er i ra i ao re i elj a e oli o vo e i mar eti i a e ija. e seams ress a la s a es er ea a r sa es re a ele ra es e a er e as or . e o l ome o elieve e a ille al a o tio or mo e .

es a a e o e i e a le er a oles e a er va a merel a . er s a ova also a s er o ro e s je . i is ir a o er so o a or i o e os i al ie imme ia el e e ears ol o . a s ares e a e o ma o er Ser ia eir e or s s ole rom em so e i a s o l e ive or e l e ives a reaso o o e a ai .

Miroslav Ter i as or i i el ra e. e s ie i er atio al la a e i s iversi e ore a i a os ra a e e ree i i s Fa l o ramati r s. is e ea re lm S remiere a e Sarajevo Film Festival a e o o s ree a e S o a lo er atio al Film Festival. er i also or s as a ire or or major mar eti a e ies.

1 0 6

25. Sarajevo Film Festival l O P EN A IR

Ser ia Slove ia roatia os ia a 2 019 , C o l o u r, 9 7 mi n , Se rb i an

er e ovi a

Re ija Director iroslav er i Scenarij Screenplay lma a ara i Direktor otogra je Director o Photography amja a ova ovi Monta a ditor ile a e rovi Mu ika Music le sa ra ova vuk Sound lij or i Kostimogra ja Costume Design ora ojsilovi Scenogra ja Production Design A n a B u l j an Producent Producer li s Fe mi ile a ro o i ar el Produkcija Production es ro tio s loge Cast S e a a o a ovi ar o a ovi ova a S ojilj ovi es a rivali ra a a ara i avle emeri i Kontakt Contact er amo oria er amo . i FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S 5 S

S


Kinoscope

112

1 2 Mi l l e / D v a n a e s t h i l j a d a / Tw e l v e Th o u s a n d , N ad è g e T ré b al

113

Adoration O o avanje, F ab ri c e D u W e l z

114

B a c u r a u , K l e b e r M e n d o n ç a F i l h o , J u l i an o D o rn e l l e s

115 B e r g m á l / Eh o / Ec h o , Rú n ar Rú n ars s o n 116

D y l d a / P r i t k a / B e a n p o l e , K an t e mi r B al ag o v

117

Give me Li erty Dajte mi slo odu, K i ri l l M i k h an o v s k y

118

Gr e e n e r Gr a s s / Z e l e n i j a t r a v a , J o c e l y n D e B o e r, D aw n L u e b b e

119

Im m o r t a l / B e s m r t n o s t , K s e n i a O k h ap k i n a

12 0 In Fa ric

tkanini, P e t e r St ri c k l an d

12 1 K o k o - d i K o k o - d a , J o h an n e s N y h o l m 12 2

No r m a l / No r m a l n o , A d e l e T u l l i

12 3

Parwareshgah Siroti te The Orphanage, Sh ah rb an o o Sad at

12 4

Searching va

potra i a vom, P i a H e l l e n t h al

12 5 Sy n o n y m s / Si n o n i m i , N ad av L ap i d 12 6

Tr a n s n i s t r a , A n n a E b o rn

12 7

Viendra Le Feu Do i e vatra Fire Will Come, O l i v e r L ax e


Uvod / Introduction Filmovi vr e i ovaj ro ram a ra li i e a i e ro i j real os . ve o i e smo i p rv i p u t raz v rs t al i u t ri z as e b n e p ro g rams k e c je lin e :

M at h i l d e H e n ro t

A l e s s an d ro Raj a

1 1 0

25. Sarajevo Film Festival l K INO SC O P E

i os o e eal a ali ira a oje sve a i e sva o ev i ivo o li je i e ti e oje i a. a je o o o re je e ij li os ra e o i ro je lj i io i e ti e a e e oso e a je ro itiva je ame i ro i a e orija e s m je vije a imljivo. Film re i elji e ele lli i i o a i im o s tila i osma ra i a i . ro ri m sva o ev o ivo a aliji re i elji a o a je a o se o e iva o o a a je ame o m ar ima ili e ama mo e er e irati ao ormal o ili ao mo s r o o. Filmom re d i t e l j i c a P i a H e l l e n t h al i g l av n a p ro t ag o n i s ti a va oll la jaj a lo i tim osti i aram ar a ra ose ri i i o e ro a. o i aje o s va a je ojma ra i a ro i j lmovi S S e or i S N O ST K s e n i j e O k h ap k i n e , s mj e ĹĄ t e n i u ru b n i m o r jima e a a je Sovje s o Save a ojima vrijeme ao a je s alo. sim o a ova va lma o a j a oji a i ma e je ro losti i o o o smo aslije ili o re o i e era ija ti a o a o ivimo sa a josti. Film re i elja livera a ea o a je a o ro los is rivlj je a o ivljaj o re e i lj i ili si a ija. S r e s ra e irill i a ovs li ove svo lma S smje a vr o lavi mo er i ivo

r s e i a roameri e aje i e il a eej S o aj i im a is se ra s e era ijs em atij i ajam omo . ro ram i os o e osve e je lmovima oji a avljaj o ra avaj o iraj i a a j li . j av i lmovi o i aje o o ose ri e o p aro v i ma i l j u b av n i m t ro u g l i ma, p o p u t i z n i mn o ivo is o lma S a e re al i la im me vje om a ra e o lma S a ava a i a. e i e i evi os ti ej era lm re i elja F ab ri c e a D u W e l z a u k l ap a s e u o v o g o d i ĹĄ n j u em i i ijative ale s Sarajevo e a ti e a evi os . je a i ti ej eri lm S re d i t e l j i c e Sh ah rb an o o Sad at g l e d ao c a v o d e a re ras o i o ova je a is a om erio o o o a j sovje s e o a ije e om rije s os ave m a e i s o re ima. Film as ova a ivo l m a ara as imija is ri a je i ers e tive je a a sa jara ojem lj av rema oliv s im lmovima oma e a se osi sa ivo im i a ovima. lm smje e om e oli o e e ija ran i j e u So v j e t s k o m Sav e z u , re d i t e l j K an t e mi r ala ov is ra je asil riro i time. ar arsso lm ro smje ra li iti s e a i ivo a ra o riva a la e i i ivi ali am sla a a i sv e o aje i o ivo a mo er om isla s om r v . K i n o s c o p e Su rre al f o k u s i ra s e n a l j u d s k e a a ije. a o lm re i elja


J o h an n e s a N y h o l ma p o k az u j e d a s u raz l o z i z a s ra e a a samo lo lj s e ma e. Film e o e Fil a i lia a or ellesa oliti a je ri a smje e a je om i olovan o m b raz i l s k o m s e l u , u k o j e m p o j e d i n c i n e maj u d ru g o g i z b o ra o s i m d a p ri h v at e i z n i mn u n as i l os . e i elj e er S ri la lm rati amr e o ova je je e ro le e alji e oja rivla i je ive ove. lm re i eljs o voj a o el e oer i a e e alji e se mo ra mje jivati a ao o se mo ra mje jivati i omovi ar eri i je a. e i elji e ov remis ovo e o e s rema ro i i e iv i oviti si a ija. a a se a sveti i e ti e ra ori a je o o os aje o as

ire or ia elle al a ro a o is va oll rea o e arrier o i tima a s a er a ri i o e tio s o e er. or ers are also estio e i S S a or a i se ia a i a a air o lms i i i seems time as s t o p p e d o n t h e o u t s k i rt s o f t h e f o rme r So v i e t io . F r ermore a e ma e o e as a e le a o revio s e eratio s re e s o o e live i e rese . liver a e s F ei s i o o e as isr s er e tio s. ea ile irill i a ovs s se s i s ara ers i e w h i rl w i n d o f t h e Ru s s i an an d B l ac k c o mmu n i ties o o em orar il a ee is o si an d e n ab l e s i t s p ro t ag o n i s t t o f e e l t h e b e au t y o f o m lti e eratio em a a m al ai .

e lms i is e itio o i os o e estio reali i i ere a s. For e rs time e ave slo e em i o ree isti p ro g ramme s :

i os o e i vi es s ories a e er ai re e s o a e a e a ie es. ove s ories c o me i n d u o s an d t ri o s , w i t h N ad è g e T re b al ’ s i e sel vivi S re rese i e ormer a a av a i s ol e ear i i S S e la er. e i e si a i n n o c e n c e o f t h e t e e n ag e rs i n F ab ri c e D u W e l z ’ s e o e eme o is ear s ale s Sarajevo o e e ro e e . e c h i l d re n an d t e e n ag e rs i n Sh ah rb an o o Sad at ’ s lea s o a jo l a sa j o u rn e y i n A f g h an i s t an , at t h e c ro s s h ai rs o f t h e So v i e t w i t h d raw al an d t h e M u j ah i d e e n re g i me a e. ase o e erso al s or o a or ar as imi e lm s arrative is ol rom

E

i os o e eal estio s ever a reali as i s a es i e ti . a e es e Sel rom a ver earl a e o e s e er is o e a mai eleme o o e s i e ti i is o a le a i s ri i ara erisatio is estio e . is is o e i a ver s le a o servatio al a i ele lli. ro rames o ever a li e i al e ire or s o s o im ose male o r f e mal e b e h av i o u rs c an b e p e rc e i v e d al t e ra el as ormal or mo s ro s. S

e ers e tive o a ream o ose love or oll oo i ema el s im o e i li e. Se o n t h e o t h e r s i d e o f t h e b o rd e r, a f e w d e c ad e s earlier i e SS a emir ala ov e lores e viole e o i tima . ire or ar arsso e oses w ay o f t ab l e au x v i v an t s , e x ac e rb at e d i n d i v i d u alism a e i l o livi o e er i o em orar ela . i os o e S rreal a resses o r a asies. Fears sometimes e is more i e sel i o r reveries as emo s ra e i o a es olm. e o a Fil o a lia o or elles is a oliti al ale se i n a re mo t e B raz i l i an v i l l ag e , w h i c h ac c e p t s n o o tio l ra viole e. i F e er St ri c k l an d s h o w s t h e l ab y ri n t h - l i k e d e t o u rs o f a rse ress a i vi es a ti os s. resse s , l i k e h o me s , p art n e rs an d c h i l d re n , are al l i er a ea le i SS. ire ors J o c e l y n D e B o e r an d D aw n L u e b b e t ak e t h i n g s o e e reme i i e se moristi si atio s. e ese sa re i e tities are issolve a is le o s M at h i l d e H en rot & A l es s an d ro R aja Sel ek t ori / P rog ram m ers

K INO SC O P E l 25. Sarajevo Film Festival 1 1 1


12 Mille / Dvanaest hiljada / Twelve Thousand a ai i svoj aj i osao i a o o vjer je a a aro ssia vi e e e mo i voljeti Fra o la i a a o i ara io va aes ilja a a o o oli o ov a oli o im je o re o a are o i . i ma je i vi e. o om svoje role ers e o iseje Fra os aje eroj a av je o vije elio iti. li sve ima svoj ije . adège Tre al s irala je ji isa je s e arija Films e ole sara j i s laire Simo . aje je re irala i va ome ra a

ev os a Sor o i. 2 2. o 2 . es vovala je ro ram a a F mis. a o o a o ela je ra iti ao os e aristi a lav om i i s ra ile a lmovima i S . re al o me ar a lma iS .

E e e loses is la esti e or a e a se e elieves aro ssia ill o lo er e a le o love im Fra e ar s o i 2 j s e o or e ear e ore em. o more o less. ver e o rse o is role aria o sse Fra e omes e ero e as reame o ei . ere is a ri e o a .

adège Tre al s ie li era re a e Sor o e. From 2 2 o 2 rri l m o la F mis. er a s e ommi e ersel o o riti Simo i a S . S e as ire e ries a S .

s e arti i a e i e s ri i arti lar alo si e laire o ea re le o me a-

KI OSCOP Fra e 2

olo r

mi

Fre

Fili i o

Re ija Director N ad è g e T ré b al Scenarij Screenplay N ad è g e T ré b al Direktor otogra je Director o Photography ea ris o e ea valle Monta a ditor ri e Flo Mu ika Music Ro d o l p h e B u rg e r vuk Sound osalie evo re o a elv Scenogra ja Production Design illa me a ro erv o ere i olas Fli o Producent Producer M at h i e u B o mp o i n t , illes Sa o Produkcija Production M e z z an i n e F i l ms , M aï a ro tio s loge Cast A ri e h W o rt h al t e r, N ad è g e T ré b al , iv e e ier Flore e omassi lie e ier res i Fra oise e r o ol i osia e ermare Kontakt Contact S ella sales s ella al er .or FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S 2 SS S o me ar i lm o me ar 2 2 o me ar i lm o me ar

1 1 2

25. Sarajevo Film Festival l K INO SC O P E


Adoration / OboĹžavanje a o o a je rije e oli o o i a a stio o a samlje i va aes o o i ja a l i je ova maj a ive om a me al o o oljele oso e ojem o a je o i ra i. a a om sti e ro lemati a ali as i a a ti ej er a loria a l se is o re a alj lj je j . oli o je alj lje a r os ome o je loria o as a o l je o je i s jom a o i joj omo ao o ra i a mjes om oje o a a iva mir im rajem . Fa rice Du Wel ma is rirao je a Films oj oli S S risel . e itirao je . lmom F osvojiv i eli a ra Films o estivala erar mer. e o i a as ije re ira lm ri a a ro ram riti s ee Films o estivala a es oji m je o io re a ij je o o aj ers e tiv iji re s av i a el ijs e i ema o ra je. ese o i e as ije re ira lm r i io rilo ije oj je a o eo lmom . Film je ri a a a es ro ram i ai e es alisa e rs. je ov rvi me aro i ome ra i lm SS F oji je o io e li remijer o je ri a a a e aro om lms om estival oro 2 . E a l a lo el elve ear ol o lives i is mo er a e me al i sti tio ere s e or s si e is a er a a o e em ears a o. e loria a ro le a as i ati ee a e irl arrives a e i sti tio a l imme ia el alls i love i er. So ma l i love a es i e er a ero s ess e ill r a a i er o el er rea a la e s e alls e ave o ea e .

Fa rice Du Wel ra a e i a as er s e ree rom S S is ire orial e i i e si lar s or lm e ra ri a e erar mer Film Festival. 2 el sele e or e riti s ee a e Festival e a es a es a romisi res o el ia i ema. e ears la er e ire e rilo s ar e i . e lm s ree e i e ire ors F is rs i er atio al ea re remiere a e i 2 e i as i e e li .

e r ssels lm s ool. e ma e F i as a ar e ire e i as lis e im as o e o e mos e se o ar o e For i a a es. SS oro o er atio al Film Festival

KI OSCOP Fra e

el i m 2

olo r

mi

Fre

Re ija Director F ab ri c e D u W e l z Scenarij Screenplay F ab ri c e D u W e l z , Ro mai n P ro t at , i e avier Direktor otogra je Director o Photography M an u D ac o s s e Monta a ditor e a re e a Mu ika Music i e a a vuk Sound F re d M e e rt Kostimogra ja Costume Design F l o re n c e Sc h o l t e s , ris o e i re Scenogra ja Production Design M an u D e me u l e me e s t e r Producent Producer i e avier a el i e iolai e ar aro Produkcija Production P an i q u e ! , T h e J o k e rs F i l ms loge Cast omas iora Fa ti e ar i e o P o e l v o o rd e , L au re n t L u c as Kontakt Contact aelle all el aelle meme o lms. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 2 SS F 2 5 2 2 2 S

S F

ra i lm s or

lm

K INO SC O P E l 25. Sarajevo Film Festival 1 1 3


Bacurau lis oj je o ivjela ve i e ma a.

osti malom sel a ra lj i o la j smr svoje re vo i e armeli e oja o i e. e oli o a a as ije selja i rimje j a je ji ova aje i a i risa a s

Kle er Mendon a Filho ro e je . ra e i e ra il. eve eseti o i a ro lo s olje a s imio je e oli o o me ar i i e s erime al i ra i lmova ro iji vlasti e om a ije i emaS io. rvi ome ra i lm S S s imio je 2 2. je ov are i ome ra i lm S vr e je va i a mi ars sele ij Films o estivala a es 2 . Fra s o r e je lms i riti ara ro lasilo a je aj oljim s ra im lmom a io je i omi ova a a ra sar a aj olji s ra i lm. je ov oslje ji lm osvojio je a ra irija a Films om estival a es 2 . uliano Dornelles ro e je . ra e i e ra il. e a je o os iva a reativ o tima S mio Filmes. i e o o i a ra io je ao i aj er ro ije a s le erom e o om Fil om o eo je sara ivati a se ra o lma S . a io je ao i aj er ro ije a Fil ovim lmovima S Si S. ao re i elj i s e aris a o is je vi e ra i lmova i vi eos o ova. S lmom osvojio je a ra irija a Films om estival a es 2 . E e ear re i e small villa e o a ra e eo le are mo r i e loss o e ma riar armeli a o live o e . a s la er e villa ers oti e a eir omm i as va is e rom mos ma s.

Kle er Mendon a Filho as or i i e i e ra il. e s e ma e several o me aries a e erime al s or s ro e ro is o om a i emaS io. 2 2 le er ma e is e ea re S S. 2 S is se o ea re lm as sele e or e ial om etitio a e Festival e a es. as ame es Forei Film e Fre S i a e o i ema riti s a as omi a e i e es Forei Film a e or a e sar ar s. is mos re e lm o e r ri e a e Festival e a es i 2 . uliano Dornelles as or i i e i e ra il. e is a o i mem er o e reatio ro S mio Filmes. e as or e as a ro tio esi er or over ears a is ar ers i i le er e o a Fil o e a o e se o e s or lm S . e as also e ro tio esi er o Fil o s S Sa S. s a ire or a ri er e as ma e s or lms a vi eo li s. is lm o e r ri e a e Festival e a es i 2 .

1 1 4

25. Sarajevo Film Festival l K INO SC O P E

KI OSCOP S RR AL ra il Fra e 2 E n g lis h

olo r

mi

or

ese

Re ija Director K l e b e r M e n d o n ç a F i l h o , J u l i an o D o rn e l l e s Scenarij Screenplay K l e b e r M e n d o n ç a F i l h o , J u l i an o D o rn e l l e s Direktor otogra je Director o Photography P e d ro So t e ro Monta a ditor E d u ard o Se rran o vuk Sound i ar o ril ol Kostimogra ja Costume Design Ri t a A z e v e d o Scenogra ja Production Design T h al e s J u n q u e i ra Producent Producer E mi l i e L e s c l au x , Saï d B e n Saï d , M i c h e l M e rk t Produkcija Production i emas io ro es S S ro tio s Casting Director ar elo ae a o loge Cast So ia ra a o ier r ara ole T h o mas A q u i n o , Si l v e ro P e re i ra, T h ard e l l y L i ma, e s Sa os ilso a elo arlos Fra is o L u c i an a So u z a, K ari n e T e l e s , A n t o n i o Sab o i a Kontakt Contact S S er atio al o a s s is ri tio . om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH Kle er Mendon a Filho 2 2 5 SS 2 2 S S S 2 o me ar i lm o me ar uliano Dornelles 2 2 SS S ra i lm s or lm 2 5 S ra i lm s or lm


Bergmál / Eho / Echo o se sla ri rema a roslav je lame je iji or jeva o i ov o rem a vir el s var os o or e i je a or re mo er o

o i a a emlj se s a a a mos era. a e a arma e jesme mla a jevoj a a ovara svoj maj a ro a je ... ro e ese i es is re i s e a sli a is ovreme o r va.

R ú n a r R ú n a r s s o n ro e je e jav a i lomirao je a a s oj r av oj oli lma 2 . o i e. je ov ra i lm S F omi ova je a s ara meri e a a emije lms i mje osti i a osti o s je ovi s e s i lmovi Si osvojili roj e a ra e e ili vr e i ro ram Films o estivala a es . je ov rvi ome ra i lm ri a a je ro ram i ai e es alisa e rs Films o estivala a es ao i a roj im r im estivalima irom svije a osvojiv i o a ra a. s ela e s rea or ris mas a e o e arm is r i a il re s oir si a s l au g h t e rh o u s e , a mu s e u m e mp l o y e e arg u er e vir al reali ea se si e er o mo er so ie . E

liar a mos ere se les over e o r . a a s ris mas arols i e ar asses ara e ro e s o n t h e p h o n e , a y o u n g g i rl mak e s h e r mo t h e r t ry o n is re e s e es ra s a or rai o i er a

R ú n a r R ú n a r s s o n as or i e jav a ra a e rom e atio al Film S ool o e mar i 2 . arsso s s or lm S F re eive a a em ar omi atio a is os e lms Sa ave re eive mero s a ar s a ere sele e or e Festival e a es. arsso ma e is ea re ire orial e i i as sele e or e ire ors For i a a es. e ame a estival arli a as olle e seve ee i er atio al a ar s.

KI OSCOP ela ela

i

Fra e S i erla lis

2

olo r

mi

Re ija Director Rú n ar Rú n ars s o n Scenarij Screenplay Rú n ar Rú n ars s o n Direktor otogra je Director o Photography So p h i a O l s s o n Monta a ditor J ac o b Se c h e r Sc h u l s i n g e r Mu ika Music K j art an Sv e i n s s o n Kostimogra ja Costume Design l a a ra S ei r ms r Scenogra ja Production Design s la sso Producent Producer L i v e H i d e , Rú n ar Rú n ars s o n , ilja s S orra r Produkcija Production im s ela e as s i res o r2 e or a re loge Cast a a Si al elma l a es r a ri vi rsso s r . i m era a a sel a le amimi a ar sso e s ris ja a e lai Kontakt Contact o r2 e sales jo r2 e e. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 2 5 S S S 2 F 2 ra i lm s or lm 2 S F S ra i lm s or lm 2 S S S F ra i lm s or lm

K INO SC O P E l 25. Sarajevo Film Festival 1 1 5


Dylda / Pritka / Beanpole e ji ra o i e 5. r i svje s i ra os avio je ra r evi ama i i i me al o ra araj i je ove ra a e i ra evi e. a o je o sa a ra a je a o aj ori lj s oj is oriji o a o o o a a ivo i smr i alje vo e i ra r e om ra . vije mla e e e a i as a o avaj ro a i a i smisao o se ore a o ovo i ra e svoje ivo e me r evi ama. K a n t e m i r B a l a g o v ro e je . alj i sija. i lomirao je 2 5. a s ijs om ro ram re ije le sa ra So rova ri r av om iver i e a ar s o al ars e re li e. o om s ija s imio je vi e i ra i i o me ar i lmova ri a a i a roj im oma im i me aro im lms im smo rama. je ov re i eljs i rve a S S remijer o je ri a a ro ram er ai e ar Films o estivala a es je je osvojio F S a ra . je ov r i ome ra i lm a o er je ri a a is oime om ro ram a es . E e i

ra 5. orl ar as evas a e e i emolis i i s il i s a leavi i s iti e s i a ers o si all a me all . l o e sie e o e o e ors i is or is all over li e a ea o ti e eir a le i e re a e a remai s. o o ome aa as a sear or mea i a o ei e s r le o re il eir lives amo e r i s.

K a n t e m i r B a l a g o v as or i or s o a a ar i o o tio a o me ar ma e is ire orial e e Festival e a es a llm as also sele e or

1 1 6

i al i ssia. e ra a e rom le a er So rov s ire al aria S a e iversi i 2 5. ri is s ies e ma e a m er lms i oo ar i vario s omesti a i er atio al eve s. e i S SS i remiere i e er ai e ar se tio o as a ar e eF S ri e. is se o ea re le er ai e ar .

25. Sarajevo Film Festival l K INO SC O P E

KI OSCOP ssia 2

olo r

mi

ssia

Re ija Director K an t e mi r B al ag o v Scenarij Screenplay K an t e mi r B al ag o v , A l e x an d e r T e re k h o v Direktor otogra je Director o Photography K s e n i a Se re d a Mu ika Music v e i al eri e vuk Sound ostislav limov Kostimogra ja Costume Design O l g a Smi rn o v a Scenogra ja Production Design Ser e va ov Producent Producer A l e x an d e r Ro d n y an s k y , Se rg e y M e l k u mo v Produkcija Production o S o ro tio o e loge Cast i oria iros i e o asilisa erel i a re ov or S iro ov o s a ti B al ak i re v , K s e n i a K u t e p o v a, O l g a D rag u n o v a, T i mo f e y la ov Kontakt Contact il estival il .e FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 2 S S SS


Give me Liberty / Dajte mi slobodu i esre i mla i meri a a r s o orije la revo i oso e s i vali i e om il a eej je ijeli mali s a sa svojim je om. a a a a se ra o r avaj li i ro esti i as i a osao i era o ris aje a o ve e je a i jo ese a s ariji sa a je sa ra . je ovi i i se emire a a i a ra o as aje aselj ojem re e o ive roameri a i a o i o io ra mla r i j oja ol je o amio ro e la eral e s lero e. Si a ija a i a ojem sva a o rijeti o a i lo e reras a jo or . K i r i l l Mi k h a n o v s k y ro e je os vi a s oro i om je emi rirao Sje i je e meri e r ave a a je io ti ej er. o om s ija a iver i e is o si il a eej o eo je l miti ra im lmovima svoji ole a sa s ija. e o atim s imio je svoj rvi ra i lm oji je ri a a a vi e lms i estivala. ra i o me ar i lm oji je re irao 2 2. o i e osvojio je a ra li e a Smo ri lmova iver i e a e or oj or a i je meri o r e je re i elja. je ov rvi ome ra i lm F S S remijer o je ri a a a Films om estival a es 2 je je osvojio a ra e ar e e. i a a ere e s rea o b u t t h e y are ra a E

less o ssia meri a rives a ra s or or e a i a ares a a ar me i is ra a er. i la e o a a i rel a l a rees o err is ra a er a a o e el erl d i s t re s s e d w h e n h e s t o p s i n a p re d o mi n an t l y A f ri c an - A me ri c an n la oma i S. e ver e o ei re i s a oes

K i r i l l Mi k h a n o e as a ee ello s lm estivals. ar rom S a

e i il a ee e s ree ro es s ssia s o a eral e i g h b o u rh o o d t o p i c k rom a o orse.

v s k y as or i os o . e emi ra e i is amil o e i e S a es e a er. e iversi o is o si il a ee e e a a ti i s or lms ma e e s. Soo e ma e is rs s or lm i as i vi e o several a s or o me ar e ire e i 2 2 re eive e ie e e S o ase a e ire ors il o meri a. is rs ea re le lm F S i s remiere a e Festival e a es i 2 a re eive e ri e ar e e.

KI OSCOP R AL i e S a es 2

olo r

mi

lis

ssia

Re ija Director K i ri l l M i k h an o v s k y Scenarij Screenplay K i ri l l M i k h an o v s k y , A l i c e A u s t e n Direktor otogra je Director o Photography a ar el Monta a ditor K i ri l l M i k h an o v s k y vuk Sound i e a ar Kostimogra ja Costume Design a e r e Scenogra ja Production Design B art M an g ru m Producent Producer eor e s all all i ael a asseri al el Ser e S er M i k h an o v s k y Produkcija Production ive e i er ro tio s Casting Director e i er e i aria oro ova loge Cast ris al s a re olo S e er a sim S o a ov S eve ols i i elle as ar B e n D e rf e l Kontakt Contact E v a D i e d e ri x ; e ie eri il .e FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 2 S S FS S 2 ra i lm s or

lm

K INO SC O P E l 25. Sarajevo Film Festival 1 1 7


Greener Grass / Zelenija trava ill i isa sa svojim sre im oro i ama ive svojim savr e im ama svom i ili om re ra . a e rovo e is oj r ti i lo al oj ro av i i ra mje j j i mo e savje e a a ro e a s im a avama om lime tiraj i jela svoji om ija. e e i om il a o aj i i ele os aviti o ar tisa . ore se a os a lj a e i re varaj se a je sve savr e om re a i a o o se o e avati e s vari. e s vari se ais a e avaj . a o o i raj je al r i ma isi o lo i svoje ovoro e o ije e ill o ima ara oja a je i s ra ovi i ervo e os aj sve o ilj iji. ocelyn DeBoer a ra iva a l mi a s e aristi a i re i elji a arijer je a o ela ao im rovi a ori a o ori ri iti e s ri a e ojem je o ovo i av e e ij as ala sva e se mi e. Film a isala je i re irala aje o s a e e a os ov ji ovo is oime o ra o lma s ojim s 2 . a ra e e a Films om estival S S . Dawn Lue e je s isa elji a re i elji a i l mi a oja ivi i ra i os eles . e e je a isala ji moristi i eseja i re ti ej ers i ev i i a isa oj ev i i 2 i a j i ava e e rams oo s. E J i l l an d L i s a l i v e w i t h t h e i r h ap p y f ami l i e s i n t h e i r p e rf e c t h o me s i n t h e i r i d y l l i c s u b u rb an c o mm i . eir a s are s e i e ro er s ore e a i as io ti s a a ir a arties om lime ti eir ei o rs o l i s. s e ome es era el vie or vali atio e s r le o mai ai leasa r a ormal eve e i s e eir . e o e eir . e ill i s isa er e or a i a al r isti es re ara oia over elms ill ile er ears a a ieties i l ravel.

ocelyn DeBoer is a a ar i i a or ri er a ire or o o er s ar i im rovisatio a e ri iti e s ri a e ea re ere s e as er orme ee l or earl a e a e. i a e e s e o ro e a o ire e SS ase o eir 2 S S Film Festival a ar i i s or o e same ame. Dawn Lue e is a os eles ase ri er ire or a a or. e e lis e a oo o ome i essa s a re ee iar e ries ti le 2 iar i rams oo s.

1 1 8

25. Sarajevo Film Festival l K INO SC O P E

KI OSCOP S RR AL i e S a es 2

olo r 5 mi

lis

Re ija Director J o c e l y n D e B o e r, D aw n L u e b b e Scenarij Screenplay J o c e l y n D e B o e r, D aw n L u e b b e Direktor otogra je Director o Photography o ell . e er Monta a ditor a lor ia o as Mu ika Music Samu e l N o b l e s Scenogra ja Production Design L e i g h P o i n d e x t e r Producent Producer N at al i e M e t z g e r Produkcija Production a is i le Casting Director A me y Re n e loge Cast J o c e l y n D e B o e r, D aw n L u e b b e , B e c k e e eil ase ar olla r ar e Kontakt Contact i olo estivals i olo .e FILMOGRAFI A FILMOGRAPH ocelyn DeBoer 2 SS 2 ra i lm s or Dawn Lue e 2 SS 2 ra i lm s or

lm

lm


Immortal / Besmrtnost Film ija se ra ja o vija je om i s rijs om ra a sjevero a a sije ra o riva mea i am oji avo i lj s a i a a o rovolj o os a r av i res rs. o e li oso a iti ais a slo o a im erijalisti om r v ojem om le s e i s rive e s r re o ajra iji o i a ivo a o li j je o mi lje je S S i svje e la ra o riva ro es o li ova ja r s i r avlja a i r avlja i. e i elji i s til i ali ro i ljivi o le ra o riva ra sis ema ai le aj e a le ijim si a ijama i svim as e tima ivo a. a se e ava s lj s om slo o om voljom i samoo re e jem a vim ivo im slovima Film je a ravo i ea s a rije ja jer os avlja lj o e is e ijal o i a je a li se ije o lj s o i e ra a ais a slo o o Ksenia Okhapkina i lomirala je 2 2. a r av om iver i e a lm i elevi ij Sa e er r . 2 . sara je s es o s im ro e om i om s ri om i je ovim lms im s ijem esili . S S je rvi o me ar i lm ro iji esili a osvojio je S e ijal a ra irija a sre jeme ra i lm e aro o estivala o me ar o lma ms er am 2 . Film S S remijer o ri a a 2 osvojio je a ra a aj olji o me ara a Films om estival arlov m ar ma. E Se i a or

es er i s rial o i ssia reveals e me a ism a e ti es ma ei s o vol eer o e ome reso r es or e s a e. a a erso ever e ree i a imp e ri al i s t s o c i e t y , w h e re i n t ri c at e an d o b s c u re s t ru c t u re s t ak e c o n t ro l o f t h e i r mi n d s e t f ro m an e arl y a e is lm loo s a e ma i o a ssia iti e rom a res a le. e ire or s s le ema i loo reveals e s s em a or i e mos e i loo i si atio s i all as e s o e ever a . a a e s o eo le s ree ill a sel e ermi atio i s o itio s e lm is a ie s ea rea as i a ore e is e tial estio s a ma ei ever or ree Ksenia Okhapkina 2 s e as olla rs o me ar or i e o ri e a e arlov

ra a e rom e S . e ers r S a e iversi o Film a ora e i e s o ia ro er i o s ri a is lm s ro e ro esili F o e F S e me ar i 2 . release i 2 o e es ar er atio al Film Festival.

KI OSCOP R AL s o ia a via 2

olo r

mi

ssia

Re ija Director K s e n i a O k h ap k i n a Scenarij Screenplay K s e n i a O k h ap k i n a Direktor otogra je Director o Photography le sa r em a e o r em a ov Monta a ditor Stij e o i se ia a i a Mu ika Music Ro b e rt J u rj e n d al , A ri an L e v i n vuk Sound A l e x an d e r D u d are v Producent Producer i o s ri Produkcija Production esili FS Films Kontakt Contact esili ri o.vas ri vesili .ee FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 o me ar i lm o me ar 2 F o me ar i lm o me ar

i 2 2. Si e io esili . er ial r ar o me ar

K INO SC O P E l 25. Sarajevo Film Festival 1 1 9


In Fabric / U tkanini o om ja ars e ras ro aje omalo je ivoj ro oj i aj les e e av o ra ve e a S eila o ra i je a o je om a roma ti i sas a a . a o o joj a a a alji a oje rvi. alji a ije veli i i oj o i o osi a i a joj savr e o o ovara. e a a joj se o e avati lo e s vari i S eila e e iti je i a r va rve e alji e. P e t e r St r i c k l a n d si je r i je i ri a a ro e eli oj ri a iji ali ivi i ra i s o oj vro i. Svoj rvi i ra i lm a sirao je i oro i o aslje a. Film je osvojio Sre re o me vje a a e aro om lms om estival erli i a ra ri e o i e vro s e lms e a a emije. je ov are i lm S S S osvojio je a ra a lj j i ria s e avis lms a ra a aj olj re ij . s orije vrijeme s imio je o me ar i lm o isla s oj jeva i i i mje i i j r e oli o ra io rama e je ov rvi ome ra i i ra i lm a o lma S . E D u ri n g a J an u ary s al e i n a s p o o k y d e p art me n t s t o re i n s o u t h e rn E n g l an d , re c e n t l y d i v o rc e d Sh e i l a is s o i i re aratio or a a e a is a ra e o a loo re ress. s o er si e e i s er er e l . S e l a i s s ar a e i o er a S eila ill o e e ress s o l vi tim.

P e t e r St r i c k l a n d or i ea i o a ree mo er a a ritis a er lives a or s i as er ro e. e a e is rs ea re lm a s o a amil le a . e lm o e Silver ear a e erli er atio al Film Festival a e ro ea Film a em s is over o e ear ar . is e lm S S o i er atio al a ar s i l i e ritis e e e Film ar or es ire ti . mo is la er or s are a o me ar o j r several ra io la s a F is rs ea re le lm si e F .

1 2 0

25. Sarajevo Film Festival l K INO SC O P E

KI OSCOP S RR AL ie

i

om 2

olo r

mi

lis

Re ija Director P e t e r St ri c k l an d Scenarij Screenplay P e t e r St ri c k l an d Monta a ditor M at y as F e k e t e vuk Sound arti ave Kostimogra ja Costume Design J o T h o mp s o n Producent Producer Films ea ear Films M e t ro l T e c h n o l o g y , T w i c k e n h am St u d i o s , Ro o k F i l ms , re S ar e F Casting Director Sh ah e e n B ai g loge Cast aria e ea a tis e a le S ires eo ill S eve ram e oli e ristie lia arra FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F 2 F 2 o me ar i lm o me ar 2 2 S S 2


Koko-di Koko-da ar re e a a o i o ra e im re s avama i je lje i lje e a si sa slam atim e irom i ras

ravili svoj o os. e re jera o s je a ovi s m jivi ratio i is a i me i o olo e or re i o i avaj i ala. r re oj e ijoj oro i i.

mje i oji as a i erori irati vla e i i sve a aj a o am oj mi s ar

ohannes yholm je mje i i lms i re i elj oji ivi o e r ve s a. a o e arijere re irao je m i e s o ove a i o om o eo re irati ra e lmove. je je ov r i ome ra i lm. E o le a e a t o u rag e e me rg e f ro maels rom o s ma i a s ra a

ri o eir a a o ea o er. si es o artis a is s a e m t h e w o o d s , t e rro ri s i n g t h e p ai r an d l u ri n g t h e m d e e p e r an d d e e p e r i n t o a olo i al error a miliati sla sti . vi io s all ale o ar oo s a ol a a amil s a ere o ie es.

ohannes yholm is a artis a ire ti m si vi eos a o ti

lm ire or ase i e i s or lms.

o e

r S e e . e e a is areer is is se o ea re.

KI OSCOP S RR AL S e e

2

olo r 5 mi

S e is

lis

Re ija Director J o h an n e s N y h o l m Scenarij Screenplay J o h an n e s N y h o l m Direktor otogra je Director o Photography o a or o ias iem Fl Monta a ditor J o h an n e s N y h o l m Mu ika Music Simo lsso lo or er Producent Producer J o h an n e s N y h o l m Produkcija Production J o h an n e s N y h o l m ro tio loge Cast ei l lva allo e er elli Kontakt Contact S ra o s sales s ra o s. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 2 S S S ra i lm s or lm 2 2 S S ra i lm s or 2 S F ra i lm s or lm

lm

K INO SC O P E l 25. Sarajevo Film Festival 1 2 1


Normal / Normalno ere a ama i a la ama is ili r vi a va arima jav im ar ovima salo ima lje o e is ra je ole tiv e oreo ra je ro o slovlje o o a a ja o i aje im i o atim si a ijama s varaj i ale o re i sli a oje ri a j ra li i e o a aje i is ovreme o me itiraj o ji ovom a aj . a li ivimo svije oji je e re i a re s ava Sa svojom slo o om ormom i o em lativ im ri mom re s avlja eo oljivo is s vo s e a la ro e slovlje osti sva o ev om ivo oje o iva le ao e a reis i aj i ras le sam i ej ormal osti. A d e l e Tu l l i o orirala je a iver i e oe am o o o je je ro avala es eti s ver iv o lma ar emi isti o i eer o e s a. ai eresova a je a e s erime al o me aristi ra s ro e s ije i vi el a ro olo ij . je i lmovi 5 o ro lemima la ova aje i e iji i S o emi isti oj a tivisti i r si ler ri a a i s a roj im estivalima i osvojili s i a ra a. E A t t h e g y m o r at t h e b e ac h ; i n a d i s c o o r i n a c h u rc h ; at f u n f ai rs , p u b l i c p ark s an d b e au t y c e n t re s :

e lores e olle tive oreo ra ies o e er i or i ar a amiliar si atio s res lti i a alle o movi ima es a e i eve s ile sim l a eo sl me i ati o eir si i a e. o e live i a orl o o s a er orma e i i s o e orm a o em lative a e o ers a riveti e erie e o e s e a le o e er i ever a li e i viti e a ie e o estio a ravel e ver i ea o ormali . A d e l e Tu l l i om le e er a e iversi o oe am o i o o s versive lm aes eti s i i eer a emi is o e s. S e is i eres e o me ar ra ti e as ell as e er s ies a vis al a ro olo . er a o e s r les o e omm i i ia a is a tivis r se ler ave s ree e a mero s estivals a ave o

1 2 2

25. Sarajevo Film Festival l K INO SC O P E

ere s e e lore i e erime al lms 5 S a o e emia m er o a ar s.

KI OSCOP R AL al S e e

2

olo r

mi

alia

Re ija Director A d e l e T u l l i Direktor otogra je Director o Photography larissa a ella i Fra es a o ars Monta a ditor laria Fraioli lisa a elli A d e le T u lli Mu ika Music A n d re a K o c h vuk Sound Ri c c ard o Sp ag n o l Producent Producer aleria ilar i a i iar i a ra oma o a ro i e ti i Produkcija Production Film air Kontakt Contact Sl i n g s h o t F i l ms ; i o sli s o ilms.i FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 o me ar i lm o me ar 2 5 o me ar i lm o me ar 2 S ra i o me ar i lm s or o .


Parwareshgah / Sirotište / The Orphanage rajem osam eseti o i a ro lo s olje a e aes o o i ji o ra ivi a li ama a la i ro aje i o la i e a r om r i . eli i je lj i elj oliv s i lmova i re ov o sa jari a o es v je e oj o jem omilje i lms i s e a. e o a a oli aj i a o vo e sovje s o siroti e. e tim oliti a si a ija a l se mije ja a o ra i os ala je a ele ra iti svoj om.

KI OSCOP

Shahr anoo Sadat a a is a s a je ji ev i a i re i elji a s re ivali em a l je je i s irala elje ara . a a je imala samo va ese o i a ao o a a ajmla a es i a re i e ijal o ro rama i o atio Films o estivala a es 2 ra vila je svoj rvi i ra i lm F S . Film je osvojio lav a ra ro rama i ai e es alisa e rs Films o estivala a es 2 .S je r i io la ira o serijala o e lmova oji je a o ela lmom F S . Svi e lmova as ova i s a eo javlje oj a o io ra ji.

Re ija Director Sh ah rb an o o Sad at Scenarij Screenplay Sh ah rb an o o Sad at Direktor otogra je Director o Photography ir i ie S r ej Monta a ditor A l e x an d ra St rau s s vuk Sound Si ri e se e r Friis K ri s t e n s e n Producent Producer K at j a A d o me i t Produkcija Production A d o me i t F i l m A p S loge Cast Q o d rat o l l ah Q ad i ri , Se d i q a Ras u l i , M as i h u l l ah F e raj i , H as i b u l l ah Ras o o l i , A h mad F ay az O s man i , A n w ar H as h i mi Kontakt Contact i ar i e i l o lms. om

e la e s ee ear ol o ra lives i e s ree s o a l a sells i ema ti e s o e la mar e . e is a i oll oo a a i is a reams e i ser s imsel i o some o is avo ri e movie s e es. e a e oli e a e im o a Sovie or a a e i a l e olitial si atio is a i . o ra a all e il re a o e e eir ome.

E

Shahr anoo Sadat is a a ri er a ire or ase i a a l. er rs ea re lm F S as evelo e esi e e i 2 e ears ol a e time Sa a as e e lm o e mai a ar a e ire ors For i se tio er se o ea re le lm is e se o o a lis e a o io ra i e a i F

l. S e s ie a e elier ara ro e a es i o atio o es arti i a ever sele e . o e Festival e a es i 2 . ar o a la e e alo ase S .

e mar a ar 2

erma Fra e olo r mi

em o r ari ssia

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S 2 016 – W O L F A N D SH E E P 2 S F ra i lm s or lm 2 013 – N O T A T H O M E 2 S ra i lm s or lm 2 S F F ra i o me ar i lm s or

i

a is a i r

o me ar

K INO SC O P E l 25. Sarajevo Film Festival 1 2 3


Searching Eva / U potrazi za Evom a a je imala o i a va je a lj ila a je a ti a vlasti e riva osti s aromo a o e . S evjerova om o is e o i av svoj ivo i la e o le jav osti a r ve im mre ama o s a e ome are svoji o o ava elja. Sa se am aes o i a va je a stila om malom i alija s om ra i ro leme svoji o ervativ i ro i elja e re la o ra a slo o om. ao i m o i r i rije je avr ila je erli je sa a ivi ao vje i a o s a ar a i osje je samo o o o s a e va veli a o era. ratio i vi o m lr i s a ram ro la o ivljavaj is re e o ora je i or e oje o a o javlj je o svom e o ve io al om ivo ao i s irativa lm oji ima vi e a le a i vr a a e o ilo oja sa i a. va i a a ije ao r e a oso a je om ivo se vije e ava e o ovo jer se e re i o o ovo o riva lo i o omo ela emi isti e eer s isa elji e ili samo e larisa e se s al e ra i e. a v i e ti e je o mo e i sma ra a a mo e romije iti a o o eli. o le a ivo ojem se sve a i se s o vija re o om amere. Pia Hellenthal ro e a je 5. o m jema a. i lomirala je a a emiji a me ijs e mje osti l 2 . je i lmovi ri a a i s a me aro im lms im estivalima o estivala arlov m ar ma Solo r i er a se a osvojila je i vi e a ra a lj j i resti a ra . . i er ar isse a aj olji ra i lm. S ole ama i ra e je l 2 . o i e emeljila lms i ro ram o ti ajem. E Si e s e as va as o o riva as ol as io e . i i re i le o sis e s e lives er e tire li e i li a o li e i o s a omme ar rom er a s. s e le e i er are s ro lems a o servative ome i a small alia o a se o i sear o ree om. i e so ma sear ers e ore er s e o i erli ere s e is o livi o o o lar e s i ases as a e er al s le er. o er m lr a s a ram ollo ers er o ve tio al li e a e ra i res a e s s e os s a o i are li e a i s iri lm o e a as more lo s ra s a lima es a a ail soa o era. va is ever e is e arti le a er li e ever s a s still e a se s e is al a s rei ve ti ersel as a mo el a emi is a eer ri er or a sel e ermi e se or er. For va i e ti is li e as io s e a a e i as s e leases. loo a a orl ere a amera ever oses a ro lem eve ri se .

Pia Hellenthal as or i 5 i o m erma . S e ra a e rom e a em o e ia r s olo e i 2 . er or as s ree e a i er atio al estivals s as arlov ar Solo r a er a se a as o ri es i l i e . . i er ar isse ar or es S or Film. 2 s e a o er lmma ers o e e er e e e lm ro ramme i olo e.

1 2 4

25. Sarajevo Film Festival l K INO SC O P E

KI OSCOP R AL erma alia

2

olo r

mi

erma

lis

Re ija Director P i a H e l l e n t h al Scenarij Screenplay ia elle al ior ia ala rasi Direktor otogra je Director o Photography J an i s M az u c h Monta a ditor a a er a vuk Sound ar s il Producent Producer ri i er arti oell Produkcija Production orso Film Fer se ro tio Kontakt Contact Sy n d i c ad o ; ale sa ar s i a o. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S o me ar i lm o me ar 2 5 S ra i lm s or lm 2 S S ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 2 ra i lm s or lm


Synonyms / Sinonimi oavov ivo ari e o i je a aj olje. a o o o a a vra a s a a o riva a jem ema i o a a a o o se o l i o ati e o m ra e s vari. a mla i raela ima veli a o e iva ja. l a je a se o je rije mo e rije i svo r avlja s va. raels o r avlja s vo a je a je o mora oji se mora ir r i o s ra iti. e tim a a i os ao Fra a je a i o io s as. a o i i risao svoje orije lo oav rvo o ava ri rliti ovi je i . l a je a vi e i a a e i ovori i je je i rije a e rejs om. je i s ra i rije i os aje je ov s al i ratila . eo o e osje e i raels oj am asa i a erviraj a svoje s aro i e o ivljava ao veli i ere . li i es a rijem r avlja s vo ima os a e os a a a. i mla i ra s i ar s ojima se s rija eljio ima e i eje o ome a o a m omo e. Na d a v La p i d ro e je 5. el viv . je ov rvi i ra i lm osvojio je a ra e a roj im estivalima lj j i a ra irija a Films om estival o ar 2 e a ra e a aj olji lm a e aro om estival e avis o lma e os ires i e aro om lms om estival Sa Fra is . a i ov r i i ra i lm S ra e i raels o ra s oj ro iji io je o ri e ro rama Semai e e la riti e Films o estivala a es 2 . Film je osvojio re o 2 me aro i a ra a i s je o je is ri ira m o im emljama lj j i Fra s i Sje i je e meri e r ave. S lmom S a i je osvojio F S a ra i a ra la i me vje a e aro om lms om estival erli 2 . aris i s o o e a l e o o a oo s ar or oav. e o s o e oor o o is over e la e is em a ile e is a i a a ere is i s are s ole . o sraeli a arrive i s rea e e atio s. e is e ermi e o ri imsel o ali as i l as ossi le. For im ei sraeli is li e a mo r a as o e s r i all e omi Fre o e o er a o l mea is salvatio . or er o erase is ori rs ries o re la e is la a e. From o o e ill o er a si le or o e re ar e omes is o s a om a io . e essar visi s o e sraeli em ass a o im is om a rio s o e a rea r e . e a ralisatio es also as i s i alls. Fre o le e e rie s ave some ra er s ra e i eas a o o o el im. E

a a o l e is is atio remove . i s oav . i tio e s e o

Na d a v La p i d as or i 5 i el viv. is rs ea re lm o mero s a ar s i estivals s as e r ri e a e o ar o Festival i 2 a e es Film a ar a F a e Sa Fra is o er atio al Film Festival. is se o ea re lm a sraeli Fre o ro tio as e revelatio o e 2 Semai e e la riti e a e Festival e a es. e lm o more a 2 i er atio al a ar s a as s ess ll release i vario s o ries amo em Fra e a e i e S a es. a i s lm S S o eF S ar a e ol e ear a ar a e erli er atio al Film Festival i 2 .

KI OSCOP Fra e srael erma 2 F re n c h , H e b re w , E n g l i s h

olo r 2 mi

Re ija Director N ad av L ap i d Scenarij Screenplay N ad av L ap i d , H aï m L ap i d Direktor otogra je Director o Photography S a ol ma Monta a ditor ra a i Fra ois i ier N e t a B rau n vuk Sound Sa o aria i ris o e i ri ier Kostimogra ja Costume Design a ija e a Scenogra ja Production Design as ale o si Producent Producer Saï d B e n Saï d , M i c h e l M e rk t Produkcija Production SB S F i l ms Casting Director S a e a ri la loge Cast om er ier e ti olmaire o ise evillo e Kontakt Contact S S er atio al o a s s is ri tio . om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S S S 2 S F F ra i lm s or lm 2 5 ra i lm s or lm 2 2 S 2 S S F 2 5 S ra i lm s or lm

K INO SC O P E l 25. Sarajevo Film Festival 1 2 5


Transnistra Film S S s imlje je samo ro la e oj r avi ra s jes riji ri jes rovlje s om ojas ra i s raji om je r a es aes o o i ja a e omirljivom o r e j o ava ro a i si r os slo o i smisao. olo i osvije e a i ma a S S o osi ri o o a ajima erio o vrelo i e ri o lje a o o re ime o ra oli i es i i lma e a o a re o aj i va e a e i o re e r i la ova svoje r e. Anna orn ro e a je . ve s oj. je rvi ome ra i o me ar i lm a ojem je ra ila i mo a vr e je va i i a mi ars i ro ram e aro o lms o estivala e e iji 2 . i osvojio je a ra a aj olji or ijs i lm a e aro om lms om estival e or 2 . o i e. a o o a s ima o me ar o i ra i lm F remijer o ri a a a e aro om lms om estival sa 2 i ome ra i o me ar i lm remijer o ri a a a mi ars om ro ram e aro o estivala o me ar o lma o e a e 2 . o o ji lm vr e je i va i a mi ars sele ij e aro o lms o estivala isio s el 2 . S S is se i e sel ro laime atio o ra s is ria rie es rovia a arro s ri o la a ja e o rai e ere a ai s a or ivi la s a e o Sovie eri a e a ro o si ee ear ol s sear or sa e ree om a mea i . a ralisti a ma e S S ar s a arrative rom a s el eri are ree s mmer ro a or ivi i er as ea o e o me ar s is ara e s je s lear o ers a ea o er s o es a ee s. E

Anna orn as or i i S s e also e i e as sele e or 2 a o e es or i o 2 . F r er lms i l e F sa er atio al Film Festival i remiere i om etitio a tio a isio s el i 2 .

1 2 6

25. Sarajevo Film Festival l K INO SC O P E

e e . er e ea re le e ial Sele tio a e e me ar ar a e o a o me ar tio 2 a e ea re le i 2 a as also sele

o me ar i i e er atio al Film Festival i e r er atio al Film Festival i ri i a i s remiere a e o me ar i a is e or e i er atio al om eti-

KI OSCOP R AL S e e ssia

e mar oma ia

el i m 2 rai ia

olo r 5 mi

Re ija Director A n n a E b o rn Direktor otogra je Director o Photography ir i ie S r ej Monta a ditor A n n a E b o rn Mu ika Music W al t e r H u s Producent Producer D av i d H e rd i e s , M i c h ae l K ro t k i e w s k i Produkcija Production M o me n t o F i l m Kontakt Contact o s a a o s. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S o me ar i lm o 2 o me ar i lm 2 F 2 ra i o me 2 o me ar 2 ra i o me ar

me ar o me ar ar i lm s or o . i lm o me ar i lm s or o .


Viendra Le Feu / Doći će vatra / Fire Will Come ma or oro os e je a o me a je o ara. o o sl e j a e i o a e o e je re a vorom. oro se vra a ro o selo la i s im re jelima ali ije a ivi s maj om i je e ri rave. ivo sel e e s oro ri m riro e sve o o i a a i ija veli i o ar i o e ati sve re so om. Oliver Laxe ro e je 2. ari a i lomirao je a iovi el e om i a ije a iver i e om e Fa ra arselo i. o i e 2 . seli se a ier je o re e lms ra io i a je ao e . a io i a iji s es i i o ava i a ra a lms oj ra i o mm e ral a je ema je ovo rvo ome ra o lma S S oji je ri a a ro ram i ai e es alisa e rs Films o estivala a es 2 i osvojio a ra F S . a e se vra a a es 2 . sa svojim r im ome ra im lmom oji je ri a a ro ram Semai e e la riti e i osvojio eli es resso a ra . je ov oslje ji lm ri a a je ro ram er ai e ar Films o estivala a es 2 . osvojiv i a ra irija. E ma or oro as ee o em e or avi s ar e a re. e e e s o o riso o o is aiti or im. e re r s o is ome o a small villa e i e i e mo ai s o r ral aliia o live i is mo er a eir ree o s. i e oes slo l ollo i er m o a re til o e i e a re s ar s o evas a e e re io .

Oliver Laxe as or i 2 i aris a ear e a e ree i a iovis ar elo a s om e Fa ra iversi . 2 e move o a ier a mm lm or s o or il re . is a tivi is a e e re o is S i er o e F S a ar a e ire ors For i 2 . 2 e re r e o a es i is se o ea re S ra ri e i e Semai e e la riti e. is la es lm F er ai e ar se tio a a es i 2 ere i o e r ri e.

al omm i atio s rom ere e rea e ao e rs ea re lm a e Festival e a es i S i o e es resso as s ree e i e

KI OSCOP R AL S ai Fra e Sp an i s h

em o r 2

olo r 5 mi

Re ija Director O l i v e r L ax e Scenarij Screenplay liver a e Sa tia o Fillol Direktor otogra je Director o Photography M au ro H e rc e Monta a ditor ris al Fer a e vuk Sound D av i d M ac h ad o Producent Producer rea e avi Fo A n d re a Q u e ral t , M an i M o rt az av i Produkcija Production M i rame mi ra, 4 A 4 ro tio s o als i Films ara la loge Cast ma or rias e e i a Sa e a io A b rao , E l e n a F e rn an d e z , D av i d d e P o s o , A l v aro d e B az al Kontakt Contact A g at h e M au ru c ; ama r rami e ms. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F F 2 S S 2 S SS S S

S

K INO SC O P E l 25. Sarajevo Film Festival 1 2 7


Shorts

EUROPEAN SHORTS

CINEFONDATION CANNES: WINNERS 2019

13 2

A c i d R a i n / K i s e l a k i š a , T o me k P o p ak u l

14 7

A m b i e n c e / A m b i j e n t , W i s am A l J af ari

13 2

È v e / Ev e , A g at h e Ri e d i n g e r

14 7

Dus yc ka Mala du a The Li le Soul, B arb ara Ru p i k

14 8

Hi u Hieu, Ri c h ard V an

14 8

Ma n o a Ma n o

13 3

xcess Will Save s Pretjerivanje e nas spasiti, or a e i rla eti

o ise o rvoisier

13 3

Fr e i Z e i t / Sl o b o d n o v r i j e m e / Fr e e Ti m e , U l u B rau n

13 4

J e Te Ti e n s , Se rg i o C ab al l e ro

HOUSE OF SHORTS SPECIAL SCREENING

13 4

K o le k t y v in ia i s o d a i / D r u š t v e n i v r t o v i / C o m m u n i t y Ga r d e n s , V y t au t as K at k u s

14 9

13 5 Mi t s u , M ark T h e r 13 5 P l a y h o u s e / Ig r a o n i c a , A d d a E l l i n g

Happiness Ma c h i n e a e elj ovi rea S ei er E l i z ab e t h H o b b s , E n i B ran d n e r, J o an n a K o z u c h , M i c h e l l e K ran o t , Re b e c c a B l ö c h e r, Saman t h a M o o re , Su s an n e ir essel a D an t c h e v a

13 6

P r o t o c o r b a , K i ri l l K h ac h at u ro v

13 6

R tine Rutina Routine, B e k i m G u ri

13 7

Shtangist Di a tegova Weightli er, D my t ro Su k h o l y t k y y - So b c h u k

13 7

To d a y Is 1 1 t h J u n e 1 9 9 3 / D a n a s j e 1 1 . j u n i 1 9 9 3 . , C l ari s s a T h i e me

150 Malo se sje am tog dana I Can Barely Remem er t h e D a y eo ev

13 8

To u r n e u r , Y al d a A f s ah

151 Sovjetski psi Soviet Space Dogs

ZAGREB FILM FESTIVAL – NAJBOLJE OD KOCKICA / BEST OF CHECKERS 150 B i l a s o b a / W h i t e R o o m

la e S a i

151 Stepska lisica Steppe Fox

EFA SHORT MATTERS! Nominees 2018 13 9

Aquaparque Vodeni park, A n a M o re i ra

13 9

Burkina Branden urg Komplex Kompleks Burkina B r a n d e n b u r g , U l u B rau n

152

App

14 0 Gl i A n n i / Go d i n e / Th e Y e a r s , Sara F g ai e r

Otis Tarda, E mre Ö k s ü z

14 0 I Signed The Petition Potpisao sam peticiju, M ah d i F l e i f e l

154 154

14 1 Kapitalistis Kapitalisti, P ab l o M u n o z G o me z L chapp e Bijeg The scape a titia

14 2

Los ue Desean Oni koji e nu Those who Desire, le a o e iera

arti o i

14 3

L che les chiens Pusti pse Release the Dogs, M an u e F l e y t o u x

14 3

Me r y e m , Re b e r D o s k y

14 4

Sociumis Patimari aro ljenica dru tva Prisoner o So c i e t y ati si ela e

14 4

Sr a m

14 6

ati e s i

iya et Go a The Banquet F ra nceki Gece Prethodna no D e me t D e re l i o g l u A ran

eler

The ight Be ore,

a

14 2

/ Sh a m e , P e t ar K ru mo v

14 5 What s the Damage

ar e i

KISAKES SHORT FILM FESTIVAL PRESENTS 153

14 5 Vypusk Generacija P av l o O s t ri k o v

rija

i

Ti n a & Se n d y , H an i D o maz e t

153

14 1 K o n t e n e r / K o n t e j n e r Se astia

i i a

Graduation ,

emu je teta, H e at h e r P h i l l i p s o n

W i l d e b e e s t / D i v l j a z v i j e r , N i c o l as K e p p e n s , a ias li s

SABANCI FILM PLATFORM PRESENTS 155 A a 155 Biila 156 156

Be grijeha Sinless, E rc an A k an ei lje ivo Incura le, F u rk an H an M e rt

entik Recka Gü l i z a r

a a

otch a

al

me

l

a

TRT WORLD CITIZEN SHORT FILM COMPETITION 157

Mare ostrum, M ary am Rah i mi

157

Roo Knocking Kucanje po krovu, Si n a Sal i mi

158

Ta n g l e / Z a m r š e n o , M al i h e G h l o amz ad e h

158

The Flight o the Swallow Lastavicin let, Y an n i c k N o l i n

159

The Pains o the Sea Boli mora, M o h amme d Re z a M as o u d i


Uvod / Introduction sti a re ivljava jem is oljava se a s til e a i e. ajs ra ijem o li ma i es je s e k ao s p re mn o s t n a e k s t re mn o n as i l j e , i z a k o je se aj e e rije oso a ali ra jivom je eoje i a o valom. svom aj asiv ijem o li i sti ima orm slije e vjer osti p l e me n u k o j e s e ru k o v o d i s t ro g i m p rav i l i ma p o n aš an j a – “ d e f ac t o ” n i j e n i š t a man j e o p as an . ore o s jim e istira ros or s var osti ojem se o vija om li ova a o ra a a istiom i a e jem oje a ila i vje a e orme p o j e d i n c u n ame t n u t e o d d ru š t v a. ia a

i i se a om ros or e istiraj lmovi i ovo o i je ro rama vro s i ra i lm Sarajevo Film Festivala.

as

ri aes ra i lmova i ese emalja vro e t e mat s k i j e g ru p i s an o u t ri c j e l i n e o d k o j i h e sva a iti ri a a a ase om ermi . e tim sve lmove ro ram o li je i ve tiva ai ra lms i je i i ra ros a is ra j e o e isti e o io isa j s v i j e t a – k ak o u n u t raš n j e g s v i j e t a p o j e d i n ac a, a o i aje i o svije a ojem o i avamo ao ri a i i r va sva o ev o se ore i a re ivljava je. vro s i ra i S lj je lmove iji ro a o isti j ro ivo e jas o o re e o ilja. Film a asa a sa o osi ri ojoj relativ o asiva ovra a i si a avr ava o a ajem oji osli ava sv e a e os li i a me a ja i a e osti oje vla aj u p ro v i n c i j al n i m d ru š t v e n i m z aj e d n i c ama. ro ija lma re i elja m ra S ol So a rije se es oso osti lav o ro a o is e a se r os o i le oj i oj s a i osi s e i om vlasti e otis e a e osti. S jo je je a lm o os je e oj o ra i a ola a jem o vije e oje ose a sve e s rem ijim mjerama a o i osti le elirij a raj oje i i a e a ol o e je. Film re i elja e ima rija s ima ese o i a rati ivo i je a a oji re e sam se i ivi a li ama j e d n o g k o s o v s k o g g rad a. F i l m n u d i d rag o c j e n vi me a i am a re ivljava je oso e oj o ajra ije i ajra jivije ivo e o i osi sti m r va.

1 3 0

25. Sarajevo Film Festival l

ROP A SHORTS

vro s i ra i 2 avi se ro e om er ormativ o reis i j i areti e e i sli e e e ao je ova elji e . Filmo v i u o v o m p ro g rams k o m b l o k u , n a p s i h o l o š k i m ar a i ro i j a o os rema o i aje oj sli i i eal e e e a a ri om e o lije a o a se e e re s avi ao r ve. lav a j a i ja lma S re i elja ar a era o oljeva o ivo a e il a o o e je a omovi om a o i o o e ja o o r e ja ojem ivi o j a i je lma a e ie i er samo ele mrijeti volje e . lm e lli vije e e se i raj oro i e . o e s e ae o ro im s ereoti ima lm re aj se vlastitim s ra ovima i s o avaj se s jima. T E T I E N S p o s t av l j a p i t an j e : k o k o g a p o d u p i re ? O v a g o t o v o t e at ars k a p o s t av k a Se rg i j a C ab al l e ra ro i je a imo i e i me maj e i er e o a e ojoj o e a aj rije vor e lo e k o j e s u p re d u g o i g ral e . vro s i ra i

S avi se i a jem a ave oja es o sl i ao o ij m a mase e e vrs e sve o lar ije reli ije iji je a a a a lj ima ola a ri va a je es omo osti o os a iljeve oliti i i e o oms i eli a. a alos o e a i samo asilje os aje vi a ave. Film l a ra a S V RI J E M E raz o t k ri v a s v u ap s u rd n o s t o rg an i z ac i j e l j u d s k o g s l o b o d n o g v re me n a i n j e n u as ra j sli os s r im or a i ova im a tiv ostima . lm S . . larisse ieme o aj a o re a mla i d a z ami s l e b i j e g i z o p k o l j e n o g Saraj e v a g u b i smisao a a se o a re s aviti os a svije a. Film je a ravo o re j j i o aj o ira ja a i a a oje me aro i me iji b an al i z i raj u l j u d s k o i s k u s t v o . T O U RN E U R Y al d e sa a o me ar a je ri a o r ve om asilj ao vi a ave o je ra ja lma P RO T O C O RB A s mj e š t e n a u an i mi ran i s v i j e t iji s a ov i i rovo e svoje mo o o e ivo e r e i se samo a ij vrijeme. SS S or a e i rla e ao r je ro ram moristi im ri a om o as e i o a i i i im o a ri javaj e osa e ivo a ra s om ra i . o mo a aj olje o is je oslje ji e oli o re e i a lma illarea ema elje i sa i .


N e ma n i t rg o v i n s k i c e n t ar. N j av n i b az e n . N e ma ap o t e k u . s al o n . A l i u V i l l e rau , mo j a p o om ije vjer j a i mo li eroristi o a a a.

e ma k i n o . N e ma N e ma f ri z e rs k i ro d i c a i mo j e os ati me a

ve o i e avr ava se es o i a o o e a s je e sara je Sarajevo Festivala i ro rama i o atio Films o estivala a es o vir oje emo ri a ati a ra e e lmove ro rama i o atio a 2 . a i se o lmovima ar are i isama l a arija i ar a a a i o ise o rvoisier. N a k raj u , n as t av l j amo i t rad i c i j u p ro g rama E F A SH O RT M A T T E RS! , k o j i s araj e v s k o j p u b l i c i omo ava a o le a sve ro lo o i je ra e lmove omi ova e a a ra e vro s e lms e a a emije. ao i osa as am je o imamo mo os d a l o j al n o j i s v e b ro j n i j o j p u b l i c i p re d s t av i mo ove ra li i e lms e vi ije. a amo se a e o a ra i lmovi iti o ri e is s vo i ratio i oje e ra o ale e amtiti o i ama oje s u p re d n ama. E e s rvival i sti reveals i sel i s le w ay s . I n i t s mo s t f ri g h t e n i n g f o rm, i t i s c l o ak e d i n e x t re me v i o l e n c e t h at , w h e n s t ri p p e d aw ay , more o e a o veils a v l era le il re sear i or a roval. i s mos assive i ar atio s rvival o e a es e orm o b l i n d ad h e re n c e t o a t ri b e w i t h s t ri c t c o d e s o f c o n d u c t – d e f ac t o , n o l e s s o f a d an g e r. So me w h e re o n a p aral l e l p l an e i s a p e rp l e x e d s e arc h or r a mea i e o e s er ial e i es im ose ma so ieties.

is la er seems o e e s a e i y e ar’ s E u ro p e an Sh o rt s d w e l l .

i

is

e ir ee s or lms aili rom e c o u n t ri e s ac ro s s E u ro p e – are d i v i d e d i n t o t h re e emati all ro e s ree i s. a e h av e i n c o mmo n i s t h at t h e y s t an d o u t t h ro u g h eir i ve tive la l i emati la a e a eir o ra e i e lori i l r sa o e a s e tio i e orl ... e er

i i o rselves or as a time a ors i so ie t y ’ s t h e at re o f s u rv i v al . ro ea S or s sees ro a o is s o jo r e s ose esti atio s are n o t n e c e s s ari l y k n o w n . I n C O M M U N I T Y G A RD E N S b y V y t au t as K at k u s , t h e rat h e r p as s i v e h o me c o mi n g o f a s o n c u l mi n at e s i n an e v e n t t h at c ap t u re s t h e d e c ad e n c e o f p ro v i n c i al om etitive ess a omm al e sio s. T h e i ro n y o f D my t ro Su k h o l y t k y y - So b c h u k ’ s F is e i evi a l e male p ro t ag o n i s t ’ s f ai l u re t o s h o u l d e r t h e w e i g h t o f is o le e sio s es i e is s i ee s re . omas o a s o ti es w i t h t h i s f o rl o rn y e arn i n g f o r re l i e f – g o i n g f ro m o n e e x t re me t o t h e n e x t , t w o l o s t s o u l s s p i ral d o w n a d e l i ri o u s w o rmh o l e s t rai g h t i n t o a ru d e a a e i . e im ri a lm e ears i e ma i ra es e evol tio o a o le o is o evi es o e s ree s o a K o s o v an t o w n , i n a rare an d p re c i o u s g l i mp s e i o e s rvival me a isms o someo e sti matise so ie rom is mos e er ears. ro ea S or s 2 S S a resses e i ere er ormativi i o ro ti are al emale res a re rese atio s o e r ri oma . e lms i is lo estio e relatio s i o ese i o s i a p s y c h o l o g i c al l y i n t e l l i g e n t w ay , w h i l e av o i d i n g e i alls o vi tim oliti s. ar er s lm S alls ill rom e ile o i erms o h o me s i c k n e s s as w e l l as h e r e s t ran g e me n t f ro m h e r i mme d i at e s u rro u n d i n g s . A g at h e Ri e d i n g er s emale reatio s i j s a e o ie elove . S a lli o w o me n … “ p l ay h o u s e ” . A g ai n s t t h e b ac k d ro p o f a d e b at e o v e r g e n d e r p o rt ray al an d c i n e ma, t h e y p e rf o rm an d c o n f ro n t t h e i r o w n i n s e c u ri ties. S o is ol i om e an i mo s i t y b e t w e e n mo t h e r an d d au g h t e r i s e x p l o re d i n Se rg i o C ab al l e ro ’ s t h e at ri c al p i e c e , s t ag i n g t h e u n rav e l l i n g o f ap p e aran c e s a p are n t an d h e r c h i l d h av e k e p t u p f o r t o o l o n g . E u ro p e an Sh o rt s 3 : F RE E T I M E I N T I M E S O F e er ai me o e serves as e o p i at e o f t h e mas s e s ” : an i n c re as i n g re l i g i o n o f s o rt s , d e s i g n e d t o e as e t h e p o w e rl e s s n e s s o f e eo le i e a e o oliti al a e o omi

a e as. or a el sometimes viole e e omes a leis rel o atio i a o i sel . U l u B rau n ’ s F RE E T I M E e x p o s e s t h e ab s u ri i ma i s ra ti e o leis re a e ri e i or a ise o eratio i resem les. I n C l ari s s a T h i e me ’ s T O D A Y I S 11T H J U N E , 19 9 3 , t h e d e s p ai r w i t h w h i c h a g ro u p o f y o u t h s t ry t o i mag i n e t h e i r w ay o u t t h e Si e g e o f Saraj e v o g e t s los i ra slatio as i is omm i a e o e re s t o f t h e w o rl d . A s o b e ri n g e x e rc i s e i n e mu l at i e a s e i er atio al me ia a alise t h e h u man e x p e ri e n c e . T O U RN E U R, b y Y al d a A f s ah , i s a d o c u me n t ary f ab l e o n c o mmu n al v i o l e n c e - as - e n t e rt ai n me n t ; w h i l e P RO T O C O RB A t ak e s p l ac e i n an an i mat e d f an t as y w o rl d i n i e ara ers sim l r o ill time as eir eve l ro ti es ol . SS S S or a e i rla eti ra s t h e p ro g ramme w i t h a c o me d i c g az e at t h e a ero s a ltima el ver o er i b o re d o m o f a s mal l F re n c h t o w n . I t i s p e rh ap s b e s t s u mme d u p b y i t s l as t f e w l i n e s : ‘ I n V i l lerea ere is o rai s atio . ere is o s h o p p i n g mal l . T h e re ’ s n o c i n e ma. T h e re ’ s n o s w i mmi n g p o o l . T h e re ’ s n o p h armac y . T h e re ’ s n o h ai rd re s s e r. B u t , i n V i l l e re au , my f ami l y an d m ei o rs i a erroris a a s ma h ap p e n . ’ is ear also mar s e si e itio o SFF s s u c c e s s f u l p art n e rs h i p w i t h t h e C an n e s C i n é f o n atio i i es o eo i e ill s ree e o r a ar i i lms o e i o atio 2 S ar ara i isam l a ari i ar a a o ise o rvoisier. Fi all E F A SH or a n o mi n

as er O RT M A ie es e e s fo rt

ra itio e o ti e i e T T E RS! P ro g ramme , a c h an c e o see all o las ear s s or lm h e E u ro p e an F i l m A w ard s .

A s al w ay s , i t i s an h o n o u r t o b e ab l e t o p re s e n t t h e s e man y v i s i o n s t o l o y al an d e v e r- e x p an d i n g au d i e n c e s . M ay t h e y b e c o me d i s c o v e ri e s , e x p e ri e n c e s , an d c o mp an i o n s t o b e s t o re d aw ay i ma a i isitive so l s memor or ears t o c o me . B i an c a L u c as Sel ek t ori c a / P rog ram m er

EU R O P EA N SHO R TS l 25. Sarajevo Film Festival 1 3 1


Acid Rain / Kisela kiša

Ève / Eve

P o l an d , 2 019 , C o l o u r, 2 6 mi n , P o l i s h

F ran c e , 2 018 , C o l o u r, 7 mi n , F re n c h

Re ija Director T o me k P o p ak u l Scenarij Screenplay T o me k P o p ak u l Monta a ditor T o me k P o p ak u l vuk Sound i a Foj i Producent Producer G rz e g o rz W ac l aw e k Produkcija Production imoo atio al Film r ive loge Cast aria a io r a a iej is a Kontakt Contact FF Sales romotio a ar a. il

Re ija Director A g at h e Ri e d i n g e r Scenarij Screenplay A g at h e Ri e d i n g e r Direktor otogra je Director o Photography J Monta a ditor a a lle arti l er vuk Sound a a lle arti l er Kostimogra ja Costume Design A g at h e Ri e d i n Scenogra ja Production Design A g at h e Ri e d i n Producent Producer A g at h e Ri e d i n g e r Produkcija Production a e ie i er loge Cast M ari e l l e F l o ri d u z , J o e l l e H é l ary Kontakt Contact A g at h e Ri e d i n g e r; ag at h e . ri e d

iovis al

sti

e

. om. l

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm

e je is o oj vro i ti ej er a oja je o je la o e o aje S i ija es a il o a a oji ivi ri oli i i o avlja e a re jera o le al e oslove. ji ovo aje i o ova je os e e o i vo i o sve je ivije o r e ja. Tomek Popakul i lomirao je a ima ij a Films oj oli o . S imio je e oli o ra i lmova me ojima i vi es r o a ra iva i i loms i lm ri a a a roj im estivalima irom svije a. E So me w h e re i n E as t e rn E u ro p e , a ru n – a k i n d o f u n s t ab l e w e i rd o w h o l i v e s i n e rran d s . T h e i r j o u rn e y g rad u al l y l e ad s t se s. Tomek Popakul ra a e i a imatio as ma e several s or lms amo a ar i i i as aro u n d t h e w o rl d .

1 3 2

25. Sarajevo Film Festival l

aw ay t e e n ag e g i rl me e t s Sk i n n y a c amp e r an d ru n s n o t - s o - l e g al h e m t o w ard s i n c re as i n g l y e e ri e rom e Film S ool. e em is ra atio lm e m lti ee s ree e a o e s o estivals

ROP A SHORTS

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or 2 ra i lm s or lm 2 S F

u l i e n V é ro n

g e r g e r es ra

i

a s

i n g e r@ g mai l . c o m

lm ra i lm s or

lm

ve i ili vije e e aro lje e vlasti om rajs om vr e aj lj av i p ri z n an j e . A g a t h e R i e d i n g e r i lomirala je r av oj oli a mje os i i aj ari . o i e 2 . s imila je ra i lm F oji je a ra e a vi e lms i estivala irom svije a i omi ova a a ra C e s ar 2 019 . E ve a ili re o itio . A g a t h e R ie d in g e r ar s orati s i i w as n o mi n at e d f o

o ome lo e a a i

eir

e

a ai love a

ra a e rom e ole atio ale s rie re es aris. 2 s e ire e er s or lm F o a ar s rom several i er atio als lms estivals a r t h e C é s ar A w ard s i n 2 019 .


Excess Will Save Us / Pretjerivanje će nas spasiti

Frei Zeit / Slobodno vrijeme / Free Time

Sw e d e n , 2 018 , C o l o u r, 14 mi n , Sw e d i s h

G e rman y , 2 019 , C o l o u r an d B & W , 16 mi n , E n g l i s h , G e rman

Re ija Director or a e i rla eti Scenarij Screenplay or a e i rla eti Direktor otogra je Director o Photography Fili ma Monta a ditor P at ri k F o rs e l l vuk Sound ers ar mar or a e i rla eti Producent Producer Fre ri a e Produkcija Production V i l d a B o mb e n F i l m A B Kontakt Contact Fre ri a e re ri vil a om e . om

Re ija Director U l u B rau n Scenarij Screenplay U l u B rau n Direktor otogra je Director o Photography U l u B rau n Monta a ditor U l u B rau n Mu ika Music M ark u s H e i n o vuk Sound M ark u s H e i n o Producent Producer U l u B rau n Kontakt Contact l ra lm l ra . om

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 SS S S ra i o me ar i lm s or 2 ra i lm s or lm

o .

U V i l l e re au , s e l u k o j e z au z i ma p e t k v ad rat n i h k i l o me t ara p ro s t o ra n a sjever Fra s e o si o e selja a ro la e o je s a je o as osti o eroristi o a a a. a o is ra e oli ija i vojs a o rivaj a je i i e oji je ro la e eroristi im a a om a ravo io om i a ija va o a aja o e a se o e lova i sva e ija i oljs i ra i a. Morgane D iurla-Petit s irala je lm a iver i e a Sor o e o velle ari a atim i lms ro ij a es . je rvi ra i lm ri a a je a . i a j e aro o lms o estivala u G Ăś t e b o rg u . E illerea a villa e o ve s are ilome res o e or o Fra e a error a a aler as se o e o e olle tive s osis o e i n h ab i t an t s . U p o n re s e arc h i n g t h e i n c i d e n t , t h e p o l i c e an d t h e army is over a a e o as a a a as i reali e om i atio o o eve s e e i i o e ti seaso a a ar me b e t w e e n d ru n k e n P o l i s h w o rk e rs Morgane D iurla-Petit s ie i ema a a Sor o e o velle i aris e lm ro tio i a es. er rs s or lm as sele e or e s o e r er atio al Film Festival.

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F F ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 5 ra i lm s or lm 2 S ra i o me ar i lm s or o . 2 F S ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or lm

a je a je i o a je ava risti e esti a o r vo ima veli a o e iva ja o slo o vrijeme je o e a o s ase je oje avisi o i U l u B r a u n s irao je sli ars vo i lm a iver i o s am . o i i je vi e a ra a lj j i lm a ra a mje os ra a erli a a ra Films o estivala er a se a ra re a vro s lms a ra .

a ije i o marali a. ao vreme a. Slo o o a a ra . etima e elsi ij i jema a ra a ra i a aj olji jema i lm ra i lm i omi a ij a

E ell ess oases a ve re orl s a resti la es. es er so ie rea e e atio s are a a e o e e e s o ree time. is a romise o salvatio a ee s o e or er orma e. U l u B r a u n s ie ai ti a lm a iversities i ie a elsi i a P o t s d am. H e h as w o n s e v e ral aw ard s , amo n g t h e m a G e rman Sh o rt F i l m ar e erli r ri e e a ar or es erma Film a r lm a e er a se a a S or Film ar a e re eive a omi atio f o r a E u ro p e an F i l m A w ard .

EU R O P EA N SHO R TS l 25. Sarajevo Film Festival 1 3 3


Kolektyviniai sodai / Društveni vrtovi / Community Gardens

Je Te Tiens Sp ai n , 2 019 , C o l o u r, 2 1 mi n , Sp an i s h Re ija Director Se rg i o C ab al l e ro Scenarij Screenplay Se rg i o C ab al l e ro Direktor otogra je Director o Photography C l au d i a M al l art Monta a ditor B e rn at V i l ap l an a Mu ika Music Se rg i o C ab al l e ro , P e d ro A l c al d e vuk Sound P e d ro A l c al d e Scenogra ja Production Design Ser io a allero olo Sosa Produkcija Production va e si S. loge Cast Á n g e l a M o l i n a, V i rg i n i a Ro u s s e , So s ak u M i y az ak i Kontakt Contact Films am lms so ar.es FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S ra i lm s or 2 S 2 S S 2 010 – F I N I ST E RRA E

i

lm

ova je maj e i eri ro e svje ove. er a se eli iti a maj a je o ava o ovoriti o o a. Se r g i o C a b a l l e r o je o ire or i mje i i ire or estivala m i e reativ osti i e olo ije S ar. je ova reativ os i mje i a rao alos ma i es j se a roj im reativ im oljima o om o ova ja ele ro s e m i e ao i vi el e i o e al e mje osti. E A mo t h e r an d h e r d au g h t e r t ak e a ro ad t ri p t h ro u g h s t ran g e w o rl d s . T h e d au g h t e r w an t s t o k i l l h e rs e l f an d h e r mo t h e r t ri e s t o t al k h e r o u t o f i t . Se r g i o C a b a l l e r o is e o ire or a ar ire or o S ar a estival o m si reativi a e olo . is reativi a artisti res less ess as ma i es e i sel a ross ma reative el s s as e om ositio o f e l e c t ro n i c mu s i c , v i s u al art s , an d c o n c e p t u al art .

1 3 4

25. Sarajevo Film Festival l

ROP A SHORTS

olo r 5 mi

i

a ia

Re ija Director V y t au t as K at k u s Scenarij Screenplay V y t au t as K at k u s Direktor otogra je Director o Photography V y t au t as K at k u s Monta a ditor V y t au t as K at k u s vuk Sound J u l i u s G ri g e l i o n i s Scenogra ja Production Design J u s t e V az g y t e Producent Producer V i k t o ri j a Se n i u t Produkcija Production V i k t o ri a F i l ms loge Cast V y g an t as B ac h mac k i j , A rv y d as D ap s y s , A i s t e Z ab o t k ai t e , J e l e n a J u s c e n k o Kontakt Contact i s li so li so lm.or

lm ra i lm s or

a ia 2

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S

S ra i lm s or

lm

a rijar al a m os ai le ivi svoje oslje je re e o s em. ri a o la om o os o a i si a. Vytautas Katkus ro e je . il i s . i va s o r e je lms i s n i mat e l j a p ro g l as i l o g a j e n aj b o l j i m s n i mat e l j e m 2 014 . i 2 015. g o d i n e . E P at ri arc h al mas c u l i n i t y s e e ms t o c at c h i t s l as t a o a ol relatio s i e ee a a er a Vytautas Katkus w as b o rn i n 19 9 1 i n V i l n i u s . H e o i ema o ra er e i a ia sso p h e rs i n 2 014 an d 2 015.

b re at h is so w o n w iatio

i n t h e s u n . A s t o ry . as n ame d B e s t o i ema o ra-


Mitsu

Playhouse / Igraonica

C z e c h Re p u b l i c , 2 018 , C o l o u r, 15 mi n , J ap an e s e , G e rman

U n i t e d K i n g d o m, 2 019 , C o l o u r, 2 6 mi n , E n g l i s h

Re ija Director M ark T h e r Scenarij Screenplay M ark T h e r Direktor otogra je Director o Photography ilo a Monta a ditor Z u z an a W al t e r vuk Sound Sa ra lo ov Kostimogra ja Costume Design a a Form ov mie ol Scenogra ja Production Design a j S ora Producent Producer i l ovo Produkcija Production B ac k g ro u n d F i l ms loge Cast ao o sa e r ol os imi o o ama Kontakt Contact a ro Films eti ova a ro lms.

Re ija Director A d d a E l l i n g Direktor otogra je Director o Photography A l an a M e j i a G o n z al e z Monta a ditor St e l l a H e at h K e i r vuk Sound I n e s A d ri an a A l v e s Producent Producer T e o d o ra Sh al e v a Kontakt Contact Festivals e ar me estivals2 s. o.

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S ra i lm s or 2 S S

lm ra i lm s or

lm

ro a i s o aria e la o e ove aler i rva je a a a oja je o la ivjeti vro o raj eve aes o s olje a. oravila je lav om o r j avars ra i je je ravljala vor em o ovi e n a i man j u k o j e j e n as l i j e d i l a o d s v o g p o k o j n o g s u p ru g a g ro f a H e i n ri c h a o e ove aler ija. i s o je ila s a a o ra ova a e a oj i a a ije a stila os al ija a omovi om. Ma r k Th e r vo e i je e i vi el i mje i i re i elj ra i lmova. S ra im lmom S S osvojio je a ra J i n d ri c h C h al u p e c k y 2 011. g o d i n e . N j e g o v a d j e l a n e ri j e t k o s e p ri k az u j u n a i lo ama i lms im estivalima irom svije a o estivala erli e or i o er am .

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S ra i o me ar i lm s or o . 2 F ra i o me ar i lm s or o .

ri a o a s r om svije vije lj av i e oje e s erime ti s o e tima mo i i ti aja a o o se smje j j a olo aj o e oja je lav a reiraj i vlastiti lm ar lma. A d d a El l i n g je a s a lms a a ori a oja ivi o e a e i ma isra ti a re ije o me ar o lma r av oj oli a lm i elevi ij . E A d i v e i n t o t h e ab s u rd w o rl d o f t w o f e mal e l o v e rs , as t h e y e x p e ri me n t

i

otio s o o er a re rese atio la ll al er ati e ee o is i ar e a reati eir o lm i i a lm. A d d a El l i n g is a a is lmma er ase i o e a e a a ra a e o e atio al Film elevisio S ool ere s e re eive a i ire i o me ar lm.

E o ess i s o aria e la o e ove aler i as e rs a an e s e f e mal e t o c o me t o E u ro p e at t h e t u rn o f t h e 19 t h c e n t u ry . Sh e l i v e d rimaril ear e avaria or er a a mi is ere o ovi e as le an e s t at e o f h e r d e c e as e d h u s b an d , C o u n t H e i n ri c h C o u d e n h o v e - K al e rg i . Sh e w as a s t ro n g , w e l l - e d u c at e d w o man , w h o n e v e r l o s t h e r n o s t al g i a f o r h e r h o me . Ma r k Th e r is a lea i e vis al artis a ire or o s or orm or s. 2 e o e i ri al e ar or e s or lm S S . is or as o e ee rese e a e i itio s i ities s as erli a e or i a as a eare a estivals i l i e er atio al Film Festival o er am.

EU R O P EA N SHO R TS l 25. Sarajevo Film Festival 1 3 5


Protocorba

RĂźtine / Rutina / Routine

Ru s s i a, 2 019 , C o l o u r, 7 mi n , N o D i al o g u e

K o s o v o , 2 018 , C o l o u r, 14 mi n , A l b an i an

Re ija Director K i ri l l K h ac h at u ro v Scenarij Screenplay K i ri l l K h ac h at u ro v Direktor otogra je Director o Photography Monta a ditor K i ri l l K h ac h at u ro v Mu ika Music D e n i s K h o ro v vuk Sound K i ri l l K h ac h at u ro v Kostimogra ja Costume Design K i ri l l K h ac h at Scenogra ja Production Design K i ri l l K h ac h at Producent Producer A ri n a K h ac h at u ro v a Kontakt Contact K i ri l l K h ac h at u ro v ; k i r_ k h ac h

Re ija Director B e k i m G u ri Scenarij Screenplay B e k i m G u ri Direktor otogra je Director o Photography B e k i m G u ri Monta a ditor B e k i m G u ri Mu ika Music M e ml i K e l me n d i vuk Sound B e k i m G u ri Producent Producer B e k i m G u ri Produkcija Production St o n e P i c t u re s Kontakt Contact Rad i at o r I P Sal e s ; b e n @ rad i at o rs al e s . e u

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or

K i ri l l K h ac h at u ro v

u ro v u ro v at u ro v @ y ah o o . c o m

lm

ro o or a je i mi lje i svije ojem ive o i i e a ljivi li ovi. om svije e e ava se i a eo i o. je ovi i elji e aj sje e s oje i osa j se. K i r i l l K h a c h a t u r o v s e je os ovs e ole mo er o lma smjer re ija. sim o s ira avi se a ima ijom i mo er om mje o . E P ro t o c o rb a i s a f an t as y w o l i v e . N o t h i n g u n u s u al h ap p e n an d g e t b o re d . K i r i l l K h a c h a t u r o v s t u d i e s at isi i ire ti . arallel c o n t e mp o rary art .

1 3 6

25. Sarajevo Film Festival l

rl d i n w h i c h o rd i n ary , u n i mp o s i n g c h arac t e rs s t o t h e m i n t h i s w o rl d . T h e y w al k , s i t , s t an d , t h e M o s c o w Sc h o o l o f N e w C i n e ma, s p e c i al i is s ies e e a es i a imatio a

ROP A SHORTS

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i o me ar i lm s or 2 5 F ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or lm

o .

a o smrti l a ovo ra a o ar oji im je i tio i ava l a ova oro i a je o i a e o me al i oreme aja i e s remo siroma va. svi la ova oro i e l a je aj lje o o e t rag e d i j o m. B e k i m Gu r i ro e je . ra i aj osovs oj o raji i a a i . S irao je a mje i oj a a emiji ira i. er e ea o l ome e e tire amil e reme over . all mo s t b y t h i s t rag e d y . B e k i m Gu r i as or i A c ad e my o f A rt s i n T i ran E

a s ro ers i e re a r e o eir s ers rom a s o me al isor ers a e amil mem ers l a as ee a e e e a.

i

i aj a a i

osovo. e s

ie a

e


Shtangist / Dizač tegova / Weightlifter

Today Is 11th June 1993 / Danas je 11. juni 1993.

U k rai n e , P o l an d , 2 018 , C o l o u r, 3 0 mi n , U k rai n i an

G e rman y , B o s n i a an d H e rz e g o v i n a, 2 018 , C o l o u r, 13 mi n , E n g l i s h , B o s n i an

Re ija Director D my t ro Su k h o l y t k y y - So b c h u k Scenarij Screenplay D my t ro Su k h o l y t k y y - So b c h u k Direktor otogra je Director o Photography i a el r e omie Monta a ditor D my t ro Su k h o l y t k y y - So b c h u k vuk Sound Se rg i y St e p an s k y Kostimogra ja Costume Design Y an a Su s k a Scenogra ja Production Design I v an M i k h ay l o v , O l g a I u ras o v a Producent Producer a as r s a ale as a ov o ra S e a ia J ac e k B ro ms k i , J e rz y K ap u s c i n s k i Produkcija Production St u d i o M u n k a, St u d i o G armat a F i l m, P o l i s h F i l m Se rv i c e Casting Director l a i arova loge Cast le sa r o a im ere ri S er a aleria il o Kontakt Contact m ro S ol So il lm eam mail. om

Re ija Director C l ari s s a T h i e me Scenarij Screenplay C l ari s s a T h i e me Direktor otogra je Director o Photography T i l l B e c k man n Monta a ditor C l ari s s a T h i e me vuk Sound ristia ermaier o e e sse Producent Producer C l ari s s a T h i e me Produkcija Production s t u d i o c l ari s s a t h i e me Kontakt Contact s t u d i o c l ari s s a t h i e me ; s t u d i o @ c l ari s s at h i e me . c o m

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 018 – SH T A N G I ST F ra i lm 2 5 S ra i o me ar i lm 2 S sre jeme ra i o 2 2 ra i lm s or 2 S S ra i

s or lm s or o . me ar i lm mi le lm lm s or lm

o .

a rvi o le ovo je ri a o isti s oj o je i. D m y t r o Su k h o l y t k y y - So b c h u k i lomirao je a r av om iver i e a o ori e lm i elevi ij ar e o ar ijev . o om s ija s imio je e oli o ra i lmova oji s ri a a i a mi ars om ro ram roj i me aro i lms i estivala i osvojili s i a ra a. je ov rvi s e s i lm S osvojio je a ra rse i i e aro a ra re ar ovs . E rs si is is a s or o a r e ie e o vi or . D m y t r o Su k h o l y t k y y - So b c h u k ra a e rom e iv atio al ar e o ar iversi o ea re i ema a elevisio . ile i lm s ool e ma e several s or lms a ere sele e or a re eive a ar s rom mero s i er atio al lm estivals. is rs s e lm S oo e rse i a re ar ovs er atio al ri e.

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S . 2 S ra i 2 S ra i lm s or lm 2 2 F o me ar 2 S S ra

ra i o me ar i lm s or lm s or lm i lm o me ar i o me ar i lm s or

o .

o .

a as je . j i . a ve ja o o raje. ra io sam sve o sam mo ao a i a em o av e a se s asim ali i a ije alilo. e i o o mi reos aje jes e a s imim ov vi eo or oj ati svome si o e je ati svome si i a o emo as aviti a je re osimo ro e era ije sve o e e i mi lje vreme lov a e o o je a a vi i o e i i avi me o d av d e . ” C l a r i s s a Th i e m e mje i a je i lms a a ori a. avi se lmom o o ra jom s e s om mje o mje i im i s ala ijama i isa jem. ieme om i je o me aristi i i i ra i ris a o ra je eme sje a ja i e ti e s i oliti a i s ra e ija revo e ja. je a jela s as ova a a e alj im is ra iva jima i es o s re l a sara je s r im mje i ima. E “ T o d ay i s t h e 11t h o f J u n e , 19 9 3 . T h e w ar h as b e e n g o i n g o n f o r a v e ry lo time. ve rie ever i o e o o save m sel o i as or e . e o l i le is o ma e is vi eo a e i ill ive o m so e o is a so o til a time ma i e is i ve e a someo n e w at c h i n g t h i s w i l l c o me an d g e t me o u t o f t h i s ” . C l a r i s s a Th i e m e is a artis a lmma er. or i i lm o o ra er orma e i s allatio a e s e om i es o me ar a tio al orms o ssi o ro esses o memor e oliti s o i e ti a s ra e ies o ra slatio . ieme s ra ti e is resear ase a o e a es a olla orative a roa .

EU R O P EA N SHO R TS l 25. Sarajevo Film Festival


Tourneur G e rman y , 2 018 , C o l o u r, 14 mi n , N o D i al o g u e Re ija Director Y al d a A f s ah Direktor otogra je Director o Photography Y al d a A f s ah Monta a ditor Y al d a A f s ah vuk Sound S e e arti Producent Producer Y al d a A f s ah Kontakt Contact Y al d a A f s ah ; y al d aaf s ah @ al u m. c al art s . e d u FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i o me ar i lm s or

o .

je o me ar i lm o or ama i ova a j Fra s e i s tila ome ar eje a osti i me mla i es i a i a re ali a i i i s erior ije i a oje s ijevaj sa jerati o a . alda A sah s t u d i ral a j e n a U n i v e rz i t e t u z a u mj e t n o s t u B e rl i n u , mje i om ole r ie i e s ei alle i a sti a mje os ali or iji. a svoj mje i i ra o ila je vi e a ra a i sti e ija. E o me s a ll i e so o Fra e a c o mme n t s i n a s u b t l e man n e r o n t h e d i s p ari t y b e t w e e n t h e y o u n g , a re ali e m e arti i a s a e si all s erior ll i is or ere e arti i a s. alda A sah s t u d i e d at t h e U n i v e rs i t y o f A rt s B e rl i n , t h e B u rg G i e b i c h e n s ei olle e o r i alle a e ali or ia sti e o e r s. S e as re eive several a ar s a s olars i s or er artisti or .

1 3 8

25. Sarajevo Film Festival l

ROP A SHORTS


Aquaparque / Vodeni park or

al 2

olo r

mi

or

ese

Re ija Director A n a M o re i ra Scenarij Screenplay A n a M o re i ra Direktor otogra je Director o Photography o o i eiro Monta a ditor om s al a ar vuk Sound i ar o eal Kostimogra ja Costume Design Y ara J e rรณ n i mo Scenogra ja Production Design B ru n o D u art e Producent Producer oa a Ferreira sa el a a o Produkcija Production . . . . ro es loge Cast ar ari a es o ol o ar es Kontakt Contact . . . . ro es rim. lmes mail. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or

lm

je a i jevoj i a rij se o os a a svije a a e om vo e om ar . me r ev i ra tima re rive i s ari a e a i la i o o a a ro a li s s lo i e ojem mo o la ivati svoje i lje e a e i s ove. Ana Moreira l mi a je mje i a i lms a re i elji a. a lo e lm ovima S Si S re i elji e erese illaver e e lm ar ari e il a ra e a je ili omi ova a a aj olj l mi a roj im me aro im lms im estivalima lj j i estivale aormi i astiji i Sa a aria a Feira. ila je la i a irija a estivalima irom svije a. je rvi ra i lm oji o is je ao s e aris ti a i re i elji a. a a a o e a er ar a irl a a o are i e rom e o si e orl . mi e ra tie r i s o e ol s immi ools a eir smoo sli es e a s el er ere e rieve e loss o eir o es a reams. Ana Moreira is a a ress artis a lm ire or. mo several omi a tio s s e as isti is e as es a ress i e lms S Sa S eresa illaver e i ar ari a il i atio al a a i er atio al lm estivals i l i ose i aormi a astia or Sa a aria a Feira. S e as ee a j r mem er a mero s lm estivals aro e orl . is er rs s or lm as a ire or a ri er.

Burkina Brandenburg Komplex / Kompleks Burkina Brandenburg G e rman y , 2 018 , C o l o u r, 19 mi n , G e rman Re ija Director U l u B rau n Scenarij Screenplay U l u B rau n Direktor otogra je Director o Photography U l u B rau n Monta a ditor U l u B rau n Mu ika Music M ax K n o t h vuk Sound ale ti ore Kostimogra ja Costume Design ii a e o e ra Scenogra ja Production Design l ra a ere es Producent Producer U l u B rau n Produkcija Production St u d i o U l u B rau n loge Cast J o ac h i m St arg ard , E v y o n e M u h u ri Kontakt Contact S io l ra lm l ra . om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F F ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 5 ra i lm s or lm 2 S ra i o me ar i lm s or o . 2 F S ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or lm

o svoj rili i a ri o selo aselje o ijem ima. S o is je eo ra s o s r ij oja se sl i i om e a osti a o i a me ijs i r ve sli ri e s avila a j . lu Braun s irao je sli ars vo i lm a iver i etima e elsi ij i o s am . o i i je vi e a ra a lj j i jema a ra a ra i lm a ra a mje os ra a erli a a ra a aj olji jema i lm Films o estivala er a se a ra r e a ra i lm i omi a ij a vro s lms a ra . res ma l

ri a villa e i a i e erma s. es ri es a eo ra i al o s r tio a ma es se o o r me ial a olle tive ima e o ri a a s i o e es ro i a ra ies. lu Braun s ie ai ti a lm a iversities i ie a elsi i a o s am. e as o several a ar s amo em a erma S or Film ar e erli r ri e e a ar or es erma Film a r lm a e er a se a a S or Film ar a e re eive a omi atio or a ro ea Film ar .

EFA SHO R T MA TTER S! No m i n e e s 2 0 1 8 l 25. Sarajevo Film Festival 1 3 9


Gli Anni / Godine / The Years I t al y , F ran c e , 2 018 , C o l o u r, 2 0 mi n , I t al i an Re ija Director Sara F g ai e r Scenarij Screenplay Sara F g ai e r Direktor otogra je Director o Photography Sara F g ai e r Monta a ditor avi e i o Sara F aier vuk Sound i ar o S a ol Kostimogra ja Costume Design Sara F g ai e r Scenogra ja Production Design Sara F g ai e r Producent Producer io el assol Produkcija Production D u g o n g F i l ms Kontakt Contact o Films i o o .i FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S ra i o me ar i lm s or 2 ra i o me ar i lm s or o .

I Signed The Petition / Potpisao sam peticiju ie

i

om

erma

S i erla

2

olo r

mi

lis

Re ija Director a i Flei el Scenarij Screenplay a i Flei el Direktor otogra je Director o Photography a i Flei el Monta a ditor M i c h ae l A ag l u n d vuk Sound ario S a e Producent Producer a i Flei el a ri am ell Produkcija Production a a Film or s Kontakt Contact a ri am ell a ri a a lm or s. om o .

e a os je las e s o i e ie r a e oli i i ra me a a ri lje i a o alama e vreme e Sar i ije. Sara Fgaier rva je oso a i alije oja je osvojila ole r s a ra a lm a 2 2 2 a e or je ra ila o me ors vom al era r a. e irala je e oli o ra i lmova a s ie rom ar ellom s ojim e o e e ije sara je ao mo a er a is ra iva i a i ro e ti a os ovala je e avis lms ro ijs vve rosa. oma ives voi e o ie r a s e ears e a e ra me s olle e o e s ores o a timeless Sar i ia. Sara Fgaier as e rs alia o re eive e ole r s ri e or Film a s e or e er e me ors i o al er r i e or i . S e as ire e several s or lms a o e vve rosa a i e e e lm ro tio om a i ie ro ar ello i om s e as or e or more a ears as a lm e i or resear er a ro er.

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S ra i o me ar i lm s or o . 2 ra i lm s or lm 2 ra i lm s or o . 2 S ra i lm s or lm 2 2 S S o me ar i lm 2 F S ra i lm s or lm 2 F ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 S F ra i lm s or lm

o me ar

ma a o o je o isao o li e eti ij oja o iva a l r i oj o raela je a alesti a ras i osje aj a i e o i je a reis i je vlasti o l . ra ovor s rija eljem oji o a je ra mijeva je a je ov ro lem alesti a a ali ira e o s r ira i i er retira a e je svoje o l e. Mahdi Flei el ro e je . o i e aij a o ras ao je i je li om am e a o . i lomirao je 2 . a r av oj oli a lm i elevi ij eli e ri a ije. S ra ome ra im rve em S F i svojim aj s je ijim lmom ome ijom F osvojio je vi e a aj i a ra a. o i e 2 . a e aro om lms om estiva l erli osvojio je Sre re o me vje a a ra i lm . mme ia el a er a alesti ia ma si s a o li e etitio e is ro i oa a i i i s iral o sel o . ver e o rse o a o versatio i a ers a i rie e a al ses e o s r s a i er re s e mea i o is oi e o li l s or e l ral o o o srael. Mahdi Flei el as or i ai i raise i a re ee am i e a o a ra a e rom e atio al Film S ool i 2 . e o mero s a ar s or is rs s or lm S F a is ome a e mos s esse l ea re o a e F . Flei el s s or lm o e Silver ear a e 2 erli er atio al Film Festival.

1 4 0

25. Sarajevo Film Festival l FA SHORT MATT RS

ominees


Kapitalistis / Kapitalisti B e l g i u m, F ran c e , 2 017 , C o l o u r, 15 mi n , F re n c h , G re e k

Kontener / Kontejner erma

2

olo r

mi

olis

erma

Re ija Director a lo o ome Scenarij Screenplay a lo o ome Sara S e el avier Sero Direktor otogra je Director o Photography K i n an M as s aran i Monta a ditor N i c o l as B i e r Mu ika Music a ael o ome vuk Sound ar l erisio Kostimogra ja Costume Design arlo e e o al Scenogra ja Production Design isa tie e Producent Producer E ri k a M e d a, O l i v i e r B e rl e mo n t Produkcija Production o e i re ro tio loge Cast eor es Siati is Kontakt Contact ri i e Films estivals ori i e lms. r

Re ija Director Se astia a Scenarij Screenplay Se astia a a a o e arti erol Direktor otogra je Director o Photography as ar ees Monta a ditor arti erol Mu ika Music I v an A n d ri an o v vuk Sound J u l i u s RĂź l k e Kostimogra ja Costume Design H an n a Ro d e Scenogra ja Production Design M e l i n a Sc h u l e r Producent Producer o a es S er Produkcija Production Film iversi a els er loge Cast oa a ro a a ra Kontakt Contact o a es S er jo a es.e.s er lm

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S ra i lm s or lm 2 o me ar i lm 2 ra i lm s or lm 2 2 ra i lm s or lm

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 o me ar

e o o i ji i os misli a je je ra a i alis a. o a oj je i o osi i ra e a siroma oj maji e. Pa lo Mu o G me i lomirao je 2 . a sti a me ijs mje os el ijs om ra o vai a e ve. S mijem llierom 2 2. sara je a re iiji svo rvo ra o lma . je ov r i i ra i lm osvojio je a ra e a roj im lms im estivalima lj j i i a ra a ri e a aj olji ra i lm 2 . Five ear ol i os i s Sa a is a a i alis . e ri s o s o ri i s a s ea s ir s o oor o es. Pa lo Mu o G me ra a e rom e sti es ar s e i sio i o vai la e ve el i m i 2 . 2 2 e o ire e is rs s or lm i mi llier. is se o lm o mero s a ar s a estivals i l i e a ri e or es S or Film i 2 .

ra i lm s or

iversi ae . e

lm

ar a i ava ra e smje ama a armi a roi vo j mlije a is o oj jema oj. sel i aj ao vije olja i je ali ji vije se me so o i ori . a a rav i arme o e a sl e o ova je ava se e ojavlj je a osl i i i se ao a je es ala. are e o i e ava se je a emir j i s sre . Se astian Lang s irao je o ori re ij a a emiji a rams e m je osti a e er em er lasi a er evala. 2 . s ira lms re ij a Films om iver i e o ra ol e els er . ar a a ava o s i or o a mil arm i eas er erma . e villa e e are o as e o oles . e emselves i ore ea o er s e is e e. e e arm ma a er oes o a si ess ri ava oes o s o a or a seems o ave isa eare . e e i a is r i e o er a es la e. Se astian Lang s ie ea re ire ti a e a em o er orm i rs a e er em er er er eval. e le res a e a em o er ormi rs a e er em er i i s r a a e ri iversi o e r s. Si e 2 a as ee s i lm ire ti a e Film iversi a els er o ra ol .

EFA SHO R T MA TTER S! No m i n e e s 2 0 1 8 l 25. Sarajevo Film Festival 1 4 1


L’Échappée / Bijeg / The Escape

Los Que Desean / Oni koji čeznu / Those who Desire

F ran c e , 2 018 , C o l o u r, 10 mi n , F re n c h

S i erla

Re ija Director a titia arti o i Scenarij Screenplay a titia arti o i Direktor otogra je Director o Photography Fa ri io Fo ema i Monta a ditor ea a tis e e es re Mu ika Music C l are M an c h o n , O l i v i e r M an c h o n vuk Sound e jami a ssa Kostimogra ja Costume Design Fra ois Scenogra ja Production Design A n t o i n e M aro n Producent Producer M ari an n e Ro u d i e r Produkcija Production ris ve ro tio s loge Cast a essa e j le is i ali a ia o r o Salomo e Kontakt Contact ris ve ro tio s irisreve ro tio s mail. om

Re ija Director le a o e iera Scenarij Screenplay le a o e iera Direktor otogra je Director o Photography le a o e iera i se e r i ili e o r Monta a ditor a a l e vre Producent Producer le a o e iera e ia me aler avi Produkcija Production A l i n a F i l m Kontakt Contact li a Film e e ia ali a lm. om

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S

ra i lm s or

li e je sre a ia o je e o erisa a o o ilj e olesti. alj lje a je svo ir r a i o joj oma e a a oravi e o o ljiv si a ij ojoj se ala i. Sva a o je ovi osje a omo ava joj a o je e svoj i ma a i svije . La titia Martinoni o ela je ra iti a lmovima ao asis e ti a re ije o ma o avr e s ija lma i elevi ije. je je e i a s i lm.

25. Sarajevo Film Festival l FA SHORT MATT RS

ominees

2

olo r 2 mi

S a is

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S S S ra i o me ar i lm s or o . 2 S S S S ra i o me ar i lm s or 2 5 ra i lm s or lm

lm

li e is a . e s e as j s ome o o s r er e o a serio ill ess. S e is i love i er s r eo i el s er or e e a le si atio . a o is visi s a es er o er o ima i ar orl La titia Martinoni s ar e or i o se s as a ire or s assis a a is i er i lms a roa asti . S e ma es er ire orial i S .

S ai

s ear . er e

i e

o .

r i ol ova ivo is i oja a j a ije a ra e osvaja samo o aj ol oji aj r e leti ve i o aj oji a a o avesti e i aj e le jeti j . lena L pe Riera je a je o os iva i a mje i o ole tiva a asi e ra. e irala je e oli o ra i lmova lj j i i lm ri a a ro ram i ai e es alisa e rs Films o estivala a es 2 5 e lm S oji je vr e ro ram Films o estivala o ar . e so o S ai a ra e o olo r ll ai e i eo s ill re ar o e o e o ies e as es e o e o o s o o se e a emale i eo a o e lo es time a er si e. lena L pe Riera o o e e olle tive a asi e ra a as ire e several s or lms i l i i s ree e a e ire ors For i a e Festival e a es i 2 5 a S i as sele e or e o ar o Festival.


Lâchez les chiens / Pusti pse / Meryem Release the Dogs N e t h e rl an d s , 2 017 , C o l o u r, 16 F ran c e , B e l g i u m, 2 017 , C o l o u r, 2 1 mi n , F re n c h , E n g l i s h Re ija Director M an u e F l e y t o u x Scenarij Screenplay M an u e F l e y t o u x Direktor otogra je Director o Photography Floria err ti Monta a ditor rie a o o Mu ika Music les i is avier a ar vuk Sound T h o mas H at c h e r Kostimogra ja Costume Design K i m N g u y e n Scenogra ja Production Design mma el or e o Producent Producer J e re my F o rn i Produkcija Production S loge Cast li e e e esai oa immer Simo o le Kontakt Contact e e el e o r m ra e a e ra oise a e e o r . e FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S

S

S ra i lm s or

mi n , K u rd i s h

Re ija Director e er os Direktor otogra je Director o Photography e er os Monta a ditor mi va er ei e vuk Sound a o rij o i er oo Producent Producer os e er Produkcija Production ie es er e Kontakt Contact o r e ma i res i o jo r e ma . v FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 SF S o me ar i lm o me ar 2 ra i o me ar i lm s or o . 2 o me ar i lm o me ar 2 5 S F ra i o me ar i lm s or o . 2 ra i o me ar i lm s or o . 2 2 S F S ra i o me ar i lm s or o . lm

o je re i ira a jevoj a ras r a a i me vije lj avi va asil i a svo m ar a o o sa vara i ra a l o mla o si a. a mla i ev osam aesti ro e a ovaj r i ro ao e s lo ira a o i revol je a omol Manue Fleytoux o a ala je ol err ari a o om o ra ov i i sti S olo se . S S je je rvi ro esio al i re i eljs i roje a . o is a resi e irl or e ee o loves o viole es ma a a ra tive a o a er li le ro er a o ma i o e o s ir a is ra ile ria le e lo es o revol is o i s a Manue Fleytoux a e e e err s ool i aris e S i lo se. S S is er rs ro essio al ire ti roje .

er . e s o

S ima o om i e a o a i lm o osi ri o e ama oje s ile a el or e rotiv slams e r ave. s oi o r a je i omo ameri i ra i ara ove e e s vo ile i a slo o . Re er Dosky r s o ola s i lms i a or s irao je lms re ij a ola s oj lms oj a a emiji je je i lomirao s vi es r o a ra iva im lmom . a me aro s e ro io se ra im o me ar im lmom S S osvojiv i m o e a ra e a roj im lms im estivalima. je ov i ra i rve a remijer o je ri a a a e aro om estival o me ar o lma ms er am osvojiv i rv a ra o re iji oma i lmova. Film je ri a a a m o im estivalima i osvojio je a ra a. Filme ri e a le o o a i reveals e ome a e ear o e a ai s aes . i s oi ersevera e a e ai o S airs ri es ese ome are lea i e or ree om. Re er Dosky a r is lmma er s ie lm ire tio a e e erla s Film a em . e om le e is s ies i i o several a ar s a i er atio al lm estivals. e s or o me ar S F ro im is i er atio al rea ro a o a ar s a several estivals. is ea re e remiere a e er atio al o me ar Film Festival ms er am ere i o e atio al om etitio . e lm la e a mero s estivals a o a ar s.

EFA SHO R T MA TTER S! No m i n e e s 2 0 1 8 l 25. Sarajevo Film Festival 1 4 3


Sram / Shame

Sociumis Patimari / Zarobljenica druĹĄtva / Prisoner of Society eor ia a via 2

olo r 5 mi

B u l g ari a, 2 017 , C o l o u r, 2 4 mi n , B u l g ari an Re ija Director e ar r mov Scenarij Screenplay e ar r mov Direktor otogra je Director o Photography G e o rg i G e o rg i e v Monta a ditor E l e n a Se i me n o v a vuk Sound aleria o ova Kostimogra ja Costume Design Sv e t l a D i o n i s i e v a Scenogra ja Production Design Sa i a ris ova Producent Producer ossi sa e rova al a ova Produkcija Production S Film loge Cast rav o os ov o i a s ar ova milia a ova Kontakt Contact S Film las lm s e . e

eor ia

Re ija Director ati si ela e Direktor otogra je Director o Photography ati si ela e Monta a ditor ati si ela e vuk Sound ati si ela e Producent Producer ati si ela e i o arsimas vili Produkcija Production r a Film Kontakt Contact r a Film rati ar a lm. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S S FS 2 ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or lm

ra i lm s or

lm

tim o ova je svije i misli mla e ra sro e e e ras r a e i me vlasti e elje a slo o om i o e iva ja je i ra i io al i ro i elja oja rije e a ar e ji ov slo . Rati Tsitelad e je va ese i rvoj o i i ivo a osvojio ti l svje s o am io a orila im vje ti ama ali 2 . a a s or s arijer i os iva ro ijs r a Film. ati je re irao i ro irao e oli o ra i lmova oji s osvojili vi e a ra a a ri a a i s a o o lms i estivala. io je je a o ese ro e a a o a ra i a e e erli ale ale s roje om mar e ao i je a o es re i elja oji s o a ra i a e e i o atio re i e ijal om ro ram a es e o i i rve a ra e re i e ijal o ro rama r e ja s ra i i vjesti elja i oll oo a oje o jelj je a ra e la i lo s. i tima e jo r e i o e orl a mi o a o ra s e er oma ra e e ee er erso al esire or ree om a e ra i tio al e e atio s o er are s a rea e eir i . Rati Tsitelad e o e ti le o orl am io i martial ar s a e a e o 2 i 2 e le is ti areer a o e r a Film ro tio . si ela e ire e a ro e several s or lms a ere o a ar s i er atio all a ave ee s ree e a aro lm estivals. e as o e o ro ers sele e or e ale roje ar e a e erli ale o e o si ire ors a e a es i o atio esi e e a e o e rs esi e ar o e F ol e lo es.

1 4 4

25. Sarajevo Film Festival l FA SHORT MATT RS

ominees

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S ra i lm s or

lm

a o je siroma a moma oji je i i ole a o i ra io a ra ili tima. je ova jevoj a o a je je i i ra a svje losti je ovom ivo . e tim o a se sti i je ove maj e oja ra i ao omar a ji ovoj oli. a o je risilje a ira i me svoje maj e i e e oj voli e ro ala i vlastiti a i a se osi s emo ijama. Petar Krumov ra io je ao asis e re ije a roj im oma im i me aro im lms im roje tima i re lamama ars oj. s orije vrijeme ra li itim aso isima i ovi ama a l r o javlj je e s ove o lmovima ea a o ar a r e mo a . So rova i ea ei a i leja ra . rri a. a o is a oor o o s i s s ool o or o a e o l ra o li or im is is irl rie o a is mo er o or s as a ja i or i eir s ool. a e ee is mo er a is love a e s is o is emotio s. Petar Krumov as or e as a assis a ire or o a orei lm ro tio s a ommer ial vi eos. arti les o lms r o mo ea o ar rri i e ei a le sa r So rov ave ee ral e s a ers a ma a i es.

o s r tio si e. o is as ame o o as o oose a o eal i mero s l aria re e ears is leja ro o le lis e i l


Vypusk ‘97 / Generacija ‘97 / Graduation ‘97

What’s the Damage / U čemu je šteta

U k rai n e , 2 017 , C o l o u r, 19 mi n , U k rai n i an

U n i t e d K i n g d o m, 2 017 , C o l o u r, 7 mi n , E n g l i s h

Re ija Director avlo s ri ov Scenarij Screenplay avlo s ri ov Direktor otogra je Director o Photography K y ry l Sh l y ami n Monta a ditor Y e v g e n G o l o v an c h u k Mu ika Music ra e o evs rio are vuk Sound Ser v eev Kostimogra ja Costume Design N at al i a M arc i l e n k o Scenogra ja Production Design ia a o oratieva Producent Producer rii i ia ov Produkcija Production risti Films loge Cast le sa r o ars es a s rovs a Kontakt Contact risti Films m risti lms. om

Re ija Director ea er illi so Scenarij Screenplay ea er illi so Direktor otogra je Director o Photography ea er illi so Monta a ditor ea er illi so Mu ika Music ea er illi so vuk Sound ea er illi so Scenogra ja Production Design ea er illi so Producent Producer ea er illi so loge Cast ea er illi so Kontakt Contact ea er illi so ea er illi so s io mail. om

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S ra i lm s or 2 ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm

lm

oma vo i samlje i i ivo i ra i ao e i ar je om r ral om ra i . rvi a o o s i lomirali je ova ols a r ari a i a vra a se ra i . i o ije io o a s jom i va ese o i a ali oma je vrs o o l io a je e e o ovo i iti. Pavlo Ostrikov i lomirao je a r av om iver i e a avija ij i jev rije e o o je o eo o a ati asove isa ja s e arija a Films oj a a emiji e or . la je jav e or a i a ije Savreme a raji s a i ema o ra ja a a o er je i s a omi ar. oma lives a lo el li e i a rovi ial i a or s as a e i ia . For e rs time si e e ra a e i a is e lassma e omes a o o . o o as ear a i rom er or 2 ears o ma is se o o losi er a ai . Pavlo Ostrikov ra a e rom e atio al viatio iversi i iv e ore a i s ree riti lasses a e e or Film a em . e is a mem er o e li or a isatio o em orar rai ia i ema a is also a s a ome ia .

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S ra i lm s or

lm

rovo a ija smjere a rotiv omi a i s r ra mo i oja oja ava osje aje ro i e ela o e o e i esla a ja re li a jem ivo ovo ra re jera o li a i ea a ir i s ermjese a i a i ro ova. Heather Phillipson avi se vi eo mje o vajars vom m i om r a jem i oe ijom. a e r ese i se mom e aro om lms om estival o er am la je i or a vro s i lms i estival 2 a o i i a je i o o s e lms e a ra e arma a 2 . o i . rovo atio a ai s omi a o er s r o ro i ease ro es a isse i er roome o ees a a va i s er moo s Heather Phillipson or s i vi eo s l re m S e as a ar e a er atio al Film Festival e ro ea Film Festival i 2 a re eive ar i 2 .

res a me ti eeli s i i s o e or over i as a ro es. si ra i a oe r . o er am sele tio or e Film o o arma

EFA SHO R T MA TTER S! No m i n e e s 2 0 1 8 l 25. Sarajevo Film Festival 1 4 5


Wildebeest / Divlja zvijer B e l g i u m, 2 017 , C o l o u r, 7 mi n , D u t c h Re ija Director i olas e e s a ias li s Scenarij Screenplay a ias li s i olas e e s Monta a ditor i olas e e s vuk Sound G re g Sc h e i rl i n c k x Producent Producer re a lsla e er esa er Produkcija Production A n i mal T an k loge Cast ris o i Sam o Kontakt Contact imal a re a imal a . e FILMOGRAFI A FILMOGRAPH icolas Keppens 2 S ra i lm s or Ma hias Phlips 2 S ra i lm s or

lm lm

o i sa jaj o o las a sa ari. a sre ovje i ar i i ro era aj sa se re vara asavaj e real ava r a o o sl aj o os avlje i ivlji i. icolas Keppens i lomirao a raljevs oj a a emiji a e mje osti S e ra im a imira im lmom S S S. a o s ija a ima ije a a a emiji S s irao je a Films oj a a emiji oli a mje os a risel . sim a vlastitim roje tima e e s ra i i ao me a er a ove me ije a S io a s e ee . Ma hias Phlips s irao je ra i i aj oli a mje os a e . a o o je i lomirao o eo je ra iti ao ra i i aj er e a is ovreme o ra i arijer ao il s ra or i s ri r a . oi o a sa ari is a ream or ma . For mi le a e o le i a ro er i r s i o a orri l real a ve re e e are le e i i e il er ess. icolas Keppens ra a e rom e S S ool o r s e i e s or a imatio lm S S S. er is a imatio s ies a S e s ie a e Film a em o e a S ool o r s i r ssels. lo i reati is o roje s e e s also or s as e me ia ma a er or S io a s e ee . Ma hias Phlips s ie ra i esi a e a S ool o r s e . er ra ati e e a or i as a ra i esi er i e ile evelo i is areer as a ill s ra or a ar oo is . a

1 4 6

25. Sarajevo Film Festival l FA SHORT MATT RS

ominees


Duszyczka / Mala duĹĄa / The Little Soul

Ambience / Ambijent alesti e 2

la

a

i e 5 mi

ra i

Re ija Director isam l a ari Scenarij Screenplay isam l a ari Direktor otogra je Director o Photography ra Monta a ditor B e l al A b u A l i a Mu ika Music Sae asa a vuk Sound Sali a es ma i Sami l r ai Produkcija Production D ar A l k al i ma loge Cast Sala ima o amma l mo ill Salma a S ao Kontakt Contact isam l a ari isam.ja ari FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or

P o l an d , 2 019 , C o l o u r, 9 mi n , N o D i al o g u e im a

l

al

a

r ameel ilmi mail. om

lm

r os i i aos oji vla aj i je li om am ojem ive va mla a alesti a ro ala e reativa a i a s ime m i o ro a oji moraj is o ovati a o i es vovali je om a mi e j . Wisam Al a ari ro e je i je li om am eis e e ale o o e le ema. avr io je s ij lma a iver i e s om ole a mje os i l r ar l alima. a io je a roj im lmovima ao asis e re i elja lo a ijs i me a er omo i amere i i i jer v a. S lmom osvojio je re a ra va ese i r e o re i o atio sele ije. es i e e oise a aos i eir re ee am o o alesti ia s is over a reative a o re or m si i or er o mee a om etitio ea li e. Wisam Al a ari as or i e eis e re ee am ear e leem. e o ai e a F i lmma i rom e ar l alima iversi olle e o r s a l re a as or e o mero s lms as a assis a ire or lo atio ma a er amera assis a a so e i eer. is lm o ir ri e a e 22 i o atio Sele tio .

Re ija Director B arb ara Ru p i k Scenarij Screenplay B arb ara Ru p i k Direktor otogra je Director o Photography B arb ara Ru p i k Monta a ditor B arb ara Ru p i k Mu ika Music a r a s i vuk Sound B arb ara Ru p i k Producent Producer a a ola s a Produkcija Production olis atio al Film S ool i Kontakt Contact FF Sales romotio a ar a. il . om. l FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S 2

ra i lm s or lm ra i lm s or lm

ije a a o al i a je lj s o tijelo. je ovoj ras a aj oj ra josti jo vije o i ava lj s a a mi ija r a ver ija remile oso e. ra ji or a i oji s o eli r ti se ra mi a ro s e si o s vore je. S oje i a o ali rije e o o o ravlja e ivo o tijelo i re e a ova je a ro im svije om. Bar ara Rupik s ira a imira i lm i s e ijal e e e e r av oj lms oj oli o oljs oj. je lm osvojio je re a ra 22. i a ja i o atio sele ije. ea o as e ome lo e a ai s a river a . s e a i i still i e a ma so l a mi ia re versio o e e ease . o or a s ar a a ti rea re emer es. S a i e river i i s ell o e or se a se s o o a jo r e ro os mor em la Bar ara Rupik s ies a ima e lm a s e ial e e s a e olis atio al Film S ool i . er lm S o ir ri e 22 i o atio Sele tio .

si es are. ea

C INEFO ND A TIO N C A NNES: W i n n e r s 2 0 1 9 l 25. Sarajevo Film Festival 1 4 7


Mano a Mano

Hi u / Hieu i e S a es 2

olo r 2 mi

ie amese

Re ija Director i ar a Scenarij Screenplay i ar a Direktor otogra je Director o Photography Sir Monta a ditor i ar a vuk Sound a ae i a e ol s Kostimogra ja Costume Design i o S Scenogra ja Production Design i S ie e Producent Producer e i loge Cast o ra aimie ra r am Kontakt Contact i ar a o a ri ar va

lis

e

ie oa lms. om

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm

1 4 8

25. Sarajevo Film Festival l CI

se ol re eives a s r rise visi rom a ase lmma er o ie amese ee ali or ia sti e or e r s a i s e a es i e i o atio Sele tio

FO DATIO CA

olo r 22 mi

alia

Fre

S Winners

erma

Re ija Director o ise o rvoisier Scenarij Screenplay o ise o rvoisier Direktor otogra je Director o Photography sti o Monta a ditor Sara rosse vuk Sound ia alleri Kostimogra ja Costume Design eri e i er Scenogra ja Production Design lla o rvoisier Producent Producer B ru n o M o rat Produkcija Production i Fa ri e loge Cast e er er a er i i Kontakt Contact r o ora mora . r o o mail. r FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or

ije ams o ameri oro i i e a a osje je je a o oro i i s arje i a oje je a stila sre a. Richard Van re i elj je vije ams o orije la as a je Sa Fra is . je ov i loms i lm s ali or ijs o i sti a a mje os remijer o je ri a a a Films om estival a es 2 je je ro ram i o atio osvojio r a ra . ie amese meri a o o o is l a riar . Richard Van is a Sa Fra is o s e . is esis lm a remiere a e 2 Festival ere i o se o ri e.

Fra e 2

e

lm

ro a e i a j s as a a as a ji ov me so i o os o s a o se o or ava. a a am erom re a risilje i s s o iti se sa svojim ro lemima i o ati o oviti me so o ovjere je. Louise Courvoisier avr ila je r av lms ol a i Fa ri e io . i lomirala je s ra im lmom osvojiv i rv a ra a 22. i a j ro rama i o atio . ro ati artis s a a ravel rom s a e o s a e o er orm. eir relatio s i is orse i . e e a e a ri i a am er va e m s a e eir ro lems a r o re ai o e e i o e a o er. Louise Courvoisier ra a e rom e atio al i ema S ool a i Fa ri e i o i e s or lm i oo e rs ri e a e 22 i o atio Sele tio .


Happiness Machine Ser ia l aria Slova ia e mar 2 019 , C o l o u r, 7 4 mi n , E n g l i s h

s ria

erma

S i erla

ie

i

om

Re ija Director a e elj ovi rea S ei er li a e o s i ra er oa a o i elle ra o e e a l er Sama a oore S sa e ir essela a eva Mu ika Music arola a ol le ri i o va ei er a a ar ma ris er S i ors oa a ailie ali aria i a ale a ri le a ri isa o o i i i a vuk Sound va ei er ris er S i ors ali isa o o i i arola a ol aria i a ale a ri le a ri i a oa a ailie le ri i o a a ar ma Producent Producer Fa ia rie ors i ail isso a a is r ov a o er er le a er mrei er iva ea risti e Fis er a i essela a eva Produkcija Production mo r Fo ima e roje s as eli om o e olle tive Fa ia Fre la or m ie i r m es Kontakt Contact Fa ie rie ors a ia a ia re . om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH Re ecca Bl cher 2

2

ni Brandner 2 S 2 2 Vessela Dantcheva 2 2 2 5 li a eth Ho s 2 F 2 2 S F 2 Susi irkuff 2 SS S 2 2 5 S 2 S oanna Ko uch 2 S 2 Michelle Kranot 2 S S F S 2 5 S S Samantha Moore 2 S 2 2 F FS 2 Ana edeljkovi 2 SS 2 Andrea Schneider 2 2

2 2

S

2

2

2

S

S S 2 5 2 S S 2 5 S SS 2

S S

S 2 2 5

F

S

S

S

S

S 2 2

D v ad e s e t e v ro p s k i h u mj e t n i k a p re i s p i t u j e t re n u t n i e k o n o ms k i s i s t e m. E 2 ro ea artis s estio e rre e o omi s s em.

HO U SE O F SHO R TS SP EC IA L SC R EENING l 25. Sarajevo Film Festival 1 4 9


Malo se sjećam tog dana / I Can Barely Remember the Day

Bila soba / White Room roatia 2

olo r 2 mi

roatia

Re ija Director la e S a i Scenarij Screenplay la e S a i Direktor otogra je Director o Photography Sara er ar a ori Monta a ditor le S ori vuk Sound a am li Scenogra ja Production Design ra a elo o Producent Producer a ijel o ovi Produkcija Production a em o ramati r i a re loge Cast a o asovi ari li ma i Kontakt Contact a ijel o ovi a ijel. o ovi . mail. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S 2 S S 2 2 S S S

ra i lm s or ra i lm s or S ra i S ra i o me

lm lm lm s or lm ar i lm s or

roatia 2

o .

va ra a re oviraj aje i i s a S li oji la iraj i ajmljivati a vrijeme lje e risti e se o e. a rvom aje i om r e j a o smrti maj e ra a e iti risilje a s o iti se s ra mama i oro i e ro losti i reis i ati emelje vlasti o o osa. Mladen Stani avr ava i loms i s ij re ije i ra o lma a a emiji a re . je ov lm S osvojio je a ra ele a aj ovi a aj olje mla o re i elja a a ima rva s o lma. E o ro ers are re ovati e a ar me e i eri e rom eir re e l e ease mo er. e la o re i ri e omi o ris seaso . or i o e er e ill all a e e ra mati as a as ee ro li eir relatio s i ro o e ears. Mladen Stani is is i is os ra a e s ies i ire ti a e a em o ramati r i a re . e re eive e ele a aj ovi ar or es o ire or a e roatia Film a s or is s or lm S .

1 5 0

25. Sarajevo Film Festival l Z A GR EB FILM FESTIV A L – NA J B O LJ E O D K O C K IC A

olo r 2 mi

roatia

Re ija Director eo ev Scenarij Screenplay eo ev Direktor otogra je Director o Photography a islav ova ov Monta a ditor va a F mi Mu ika Music ja e er vuk Sound rvoje e e Kostimogra ja Costume Design ora a ei Scenogra ja Production Design va a elavi Producent Producer va a vi i Produkcija Production ever i or s loge Cast ora o a i a ioli aria ore i Fla Sa ro So ja er ov Kontakt Contact ever i or s ii ever i or s. r

ilj

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S ra i lm s or lm

o i ese o ro e a a je ove eri ora ova ses ra javlja m e e vijesti. sti e o ati sa riti o svi aj i a i o varila la ira roslav . mjes o o a a rove e ri remaj i se a slavlje. ora ovo ve ro ras olo e je revari e sve osim je e oso e oja osje a e r emo ija oje lj aj is o ovr i e. Leon Lu ev je l ma re i elj i ro e . as io je vi e o e ese lmova lj j i lav e lo e asmile a i Sr a a ol ovi a le a rljevi a i je a lavo i a. a i a ome ra om rve . e eve o is a er s e ir a ora s sis er alls im i el ome e s. e i es e r rom ever o e o i a i o l r i e la e ele ratio . s ea e s e s e a re ari or e ar . ora s eer e erior ools almos ever o e o e erso se ses e o er l emotio s a are o e ver e o eari im a ar . Leon Lu ev is a a or ire or a ro er. e as over s ree re i s i l i lea i roles i asmila a i S Sr a ol ovi le rljevi a je lavo i . e is rre l evelo i is e ea re. E


Sovjetski psi / Soviet Space Dogs roatia 2

olo r

mi

roatia

Re ija Director i i a i Scenarij Screenplay i i a i Direktor otogra je Director o Photography ario a i ario i Monta a ditor e is ole ja Mu ika Music iro a ojlovi vuk Sound i a ri ovi Kostimogra ja Costume Design a a re e ar va aria ri Scenogra ja Production Design a a re e ar va aria ri Producent Producer aja a a o a Produkcija Production a em o lie r s i ije a Casting Director i i a i loge Cast vr o ri o er a ilevoj ra o ela a ra a o i Kontakt Contact aja a a o a aja a. a o a a oo. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S S S S 2 2 2 ra i lm s or lm 2 S

S ra i lm s or lm ra i lm s or lm ra i lm s or lm

e o se o o i vrijeme se s ori. voje lj i os aje aro lje o rosor ra e ije je im lasovi e o ir je o o r o a. o i a se sve s ali o emelja a a os aje. ikica duni i lomirala je ravo a re . avr ava i loms i s ij re ije i ra o lma. je lm remijer o je ri a a a Sa Se asti a osvojio je ose o ri a je o i ama a FF . E Some i a e s. ime slo s o . o eo le are ra e i a s a e o ra e ere eir voi es o o rea o e a o er. eve e ever i is r o e ro o e remai s. ikica duni ra a e i la i a re a is rre l i er al ear o ire ti s ies a e a em o ramati r s. er lm remiere i Sa Se asti a o s e ial me tio i e e ers ro ram a a re Film Festival.

Stepska lisica / Steppe Fox roatia 2

olo r 2 mi

roatia

Re ija Director rija ar e i Scenarij Screenplay ia e o Direktor otogra je Director o Photography va a ro Monta a ditor omislav S oja ovi vuk Sound Fra o ome Kostimogra ja Costume Design irela i a Scenogra ja Production Design e ra osle Producent Producer Sa ri a era Smo ovi Produkcija Production a em o ramati r i a re loge Cast aja i ma ovi as a il i re ra ari Kontakt Contact Sa ri a era Smo ovi sa ri a era mail. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S S S F 2 5 S 2 2 S ra i lm s or lm

ra i lm s or lm ra i lm s or lm

e a i i orija o ali s se a s ee a e . i orija je ti ej eri a s ara a jevoj a eo i o sa a vije e i ole io ar a va a. e a je as im ri esetima o o ava s o i i a ije imao jevoj . e a o iva svoj i orij a s oj. ao oja a je risti e i ri a e a ova maj a. o e li isi a s jeti res o iti ije o sa Andrija Marde i i lomirao je re ij a a emiji a re . isao je s e arije i re irao serije . or je e oli o ra ome ra i lmova ao o s Si S oji je osvojio ose o ri a je o i ama 2 5. o i e. E e a a i orija me o a s ee a e. Still i er ee s i orija is a ol so l. S e is a irl i a s al as e or o ers a a olle or o vases. e a is i is la e irties loves S o a as ever a a irl rie . e as s er o o a a e a is o se a is ari mo er arrives o s or im. ill e Fo s ee i j m i over e a o Andrija Marde i ra a e i lm a ire ti rom e a em o ramati r s i a re . e as or e as a ire or or s ri ri er o mero s series S . e is e a or o several s or lms i l i Sa i o S e ial e tio i e e ers ro ram a FF 2 5.

Z A GR EB FILM FESTIV A L – B EST O F C HEC K ER S l 25. Sarajevo Film Festival 1 5 1


Tina & Sendy roatia 2

olo r

mi

roatia

Re ija Director a i oma e Scenarij Screenplay a i oma e Direktor otogra je Director o Photography i a a o i Monta a ditor e is ole ja Mu ika Music ar o ajse vuk Sound a l o la s Kostimogra ja Costume Design a rijela re i Scenogra ja Production Design a a re e ar va aria ri Producent Producer ir a lovs i Produkcija Production Slavi a lm e ar loge Cast Sa ja ilar ovi i a a a ovi er o ar i Kontakt Contact Slavi a lm slavi a. lm mail. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S ra i lm s or lm 2 2 ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm

e a a . e a o . i ija. vije jevoj e i veli a sila oja e estirati ji ov ove a os . Hani Doma et ra i ao re i elji a i asis e ti a re ije a lmovima re la mama i m i im s o ovima. re a o ri rema svoj rvi ome ra i lm S i ovi ra ome ra i lm. Film S osvojio je 2 . o i e a ra ro ea S or i . e a. e i . a itio . o irls a a rea or e a ill es eir o e tio . Hani Doma et or s as a ire or a assis a ire or o lms ommer ials a m si vi eos. S e is rre l i evelo me o er rs ea re lm S as ell as or i o a e s or lm. S o e ro ea S or i a ar i 2 . E

1 5 2

25. Sarajevo Film Festival l Z A GR EB FILM FESTIV A L – NA J B O LJ E O D K O C K IC A


App

Otis Tarda

T u rk e y , 2 019 , C o l o u r, 15 mi n , T u rk i s h

T u rk e y , 2 019 , C o l o u r, 15 mi n , T u rk i s h

Re ija Director ati e s i Scenarij Screenplay ati e s i Mu ika Music N as s o s So p i l i s vuk Sound N as s o s So p i l i s Kostimogra ja Costume Design ati e s i Producent Producer E mre O s k ay Casting Director ati e s i loge Cast a se a al il e Sara i o Kontakt Contact ati e s i ati eas i i o

Re ija Director E mre Ö k s ü z Scenarij Screenplay mre s ra aa Direktor otogra je Director o Photography a a a i Monta a ditor ra aa vuk Sound E n i s Ç ak Kostimogra ja Costume Design l l a o a Scenogra ja Production Design ils al a Producent Producer ra a a mre s loge Cast i i e a ar e i a a a elisa er ero l r a F a e a ar Kontakt Contact ra aa ra asa mail. om

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or lm 2 S 2 S

S S

ra l mail. om

ra i lm s or lm ra i lm s or lm

So vers a om a ija ra vija a li a ij a e e oje ive same a o i im omo la a se osje aj si r ije. roji ira a sje a m ar a a i ovima i ro orima a s vara osje aj ris osti s var o m ar a o rvi i mesa. Hatice A k n isala je s ij a Fa l e lije i mje osti iver i e a o l l smjer a lms i i aj i a ors mje os 2 5. o i e. je lms i roje a re itira je a e e a Sarajevo Film Festival o om o r ava ja Films o estivala isa es 2 . ro ij lma o r alo je i is ars vo l re e li e rs e.

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S ra i lm s or

lm

o om se o e lova je a ro ala i ra je veli ro lj . s oro s va a a ima s ar i a. mre ks s irao je lm a iver i e imar Si a . avljao je ra li i e oslove a ra im ra im lmovima a sam je re irao je a . o o sa o e s ar ri a ti sessio . omes o realise e as a rival. mre ks s ie lm a imar Si a iversi . e as or e o several s or lms i vario s roles a as ire e o e imsel .

e

so are om a evelo s a se ri a or ome o live alo e o ma e em eel more se re. s a o ma o is re e e o e alls a i o s o a ome ma es i seem as o ere is a real ma a eri aro e o se al i a r i erra s. Hatice A k n e a er se o er ra a e s i e el o lm esi i a major i a ors i ar a e Fi e r s Fa l o o l l iversi i 2 5. 2 o a re i atio or e Sarajevo Film Festival a e sa es Film Festival. also o a ro tio s or a ar rom e r is i is r o l re.

K ISA K ES SHO R T FILM FESTIV A L P R ESENTS l 25. Sarajevo Film Festival 1 5 3


Önceki Gece / Prethodna noć / The Night Before

Ziyafet / Gozba / The Banquet T u rk e y , 2 019 , C o l o u r, 2 0 mi n , T u rk i s h

r e

Re ija Director F ra eler Scenarij Screenplay F ra eler Direktor otogra je Director o Photography me Sa Monta a ditor M e l i h K ay maz vuk Sound r r l Kostimogra ja Costume Design a al e i e Scenogra ja Production Design a al e i e Producent Producer F ra eler me amme l loge Cast i sla Savari mir a ele i S me Kontakt Contact F ra eler o eler ra mail. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F

ra i lm s or

lm

me ra im va esetim o i ama ivo a rili o je ov e i i je ava e o re e ra ovore s lj ima. e e o i ri i s a a re o a je ovo ojem ivi ravi elj ra e ra im oremeti e me ov mir i ivo a ovo os avlje e si r os e amere les e a mre o osa ojima e eli iti. F rat eler s e s i ivo a o eo je a e i i s om a l e sa l ali a je a stio a re oj o i i s ija i isao s ij lma a iver i e a ir as oji i alje o a a. je je ov rvi lm. e e i i o is e ties me is ra er timi a ries o avoi omm i ati i eo le e essaril . e i all me s ormali ill e es ro e e a s ream omes rom e il i ma a er s o se i is o e e o me s a ar me . e l i s alle se ri ameras la e me i o a relatio s i e or i i e as o esire o e i volve . F rat eler s ar e is iversi li e a e s a l Fa l o e i i e. is ir ear e le me i al s ool a is rre l s i lm a a ir as iversi . is is rs lm.

1 5 4

25. Sarajevo Film Festival l KISAK S SHORT FILM F STIVAL PR S

TS

e

e

li Fra e 2

olo r

mi

r is

Re ija Director eme erelio l ra Scenarij Screenplay eme erelio l ra Direktor otogra je Director o Photography e ri arvoire Monta a ditor eme erelio l ra Mu ika Music illa me o ar emoi e vuk Sound M u ro C h al o u p k a Kostimogra ja Costume Design Z e y n e p Ö z b ay rak Scenogra ja Production Design Z e y n e p Ö z b ay rak Producent Producer eme erelio l ra ra l a lio l Produkcija Production eve e e e s l e a e ia ro tio s Slee al er Casting Director a a rom ja s loge Cast i i Ser emir l a a im e r em i Sa i omi e l a lio l se a Kontakt Contact e a e ia ro tio s eve ela s ios. e FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F ra i lm s or 2 ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm

lm

Sre ovje i l er ra i ao ore i i a olo mr vo or i oj sl i. Sva o a a a o osla o la i isti ar i o i jevoj oja amo ra i ao a eri a o je je o i aj ljiviji io je ovo mo o o o ivo a. aj i i se alj lj je a eri ali ema ra rosti a a o e ra ovor sa jom o a o e as i ravi re a . Demet Derelioglu Aran avr ila je Fa l e a oslov a mi is ra ij i ver i e a l l a ma is rirala a iver i e e i e e. l je se a romje arijere 2 . a a is je s ij lma a Films oj oli ra . l er is mi le a e ma o or s as a ore si a olo is or a a o s servi e. e mos e iti i i is se e ar li e is oi o e same ar ever a a er or a s al i a o oma o or s ere as a armai . e es era el alls i love i er oes o ave e o ra e o al o er til o e arti lar a arrives. Demet Derelioglu Aran s ie a e si ess mi is ratio Fa l o l l iversi a om le e a a e i e e iversi . 2 s e a e er areer ro s i lmma i a e ra e Film S ool.


Afaf / Bez grijeha / Sinless

Biilaรง / Neizljeฤivo / Incurable

T u rk e y , 2 018 , C o l o u r, 5 mi n , T u rk i s h

T u rk e y , 2 018 , C o l o u r an d B & W , 3 mi n , N o D i al o g u e

Re ija Director E rc an A k an Direktor otogra je Director o Photography ra a ma Monta a ditor E rc an A k an vuk Sound Y u s u f A k b al Producent Producer E rc an A k an , T u ran K u b u l ay Kontakt Contact E rc an A k an ; e rc an ak an 07 @ g mai l . c o m FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F F S SS ra i o me ar i lm s or 2 S S ra i o me ar i lm s or o .

e a

al

o .

Svi se r imo a oraviti a smr . li oso a oja a mr ve sa smr se s o ava sva o a a. rcan Akan ro e je . emer rs a. S ira a a e ri a ra io elevi ij i lm Fa l e a a om i a ije iver i e a e i. W e al l t ry t o f o rg e t ab o u t d e at h . B u t s o me o n e w h o b at h e s d e ad b o d i e s f ac e s d e at h e v e ry d ay . rcan Akan as or i i emer r e . e is a s e i e Fa l o omm i atio s i e e ar me o a io elevisio a C i n e ma at A k d e n i z U n i v e rs i t y .

Re ija Director F u rk an H an M e rt Scenarij Screenplay F u rk an H an M e rt Direktor otogra je Director o Photography F u rk an H an M e rt Monta a ditor F u rk an H an M e rt Mu ika Music F u rk an H an M e rt vuk Sound F u rk an H an M e rt Producent Producer F u rk an H an M e rt Kontakt Contact F u rk an H an M e rt ; f u rk an h an me rt @ h o t mai l . c o m FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or lm 2 5 S F ra i lm s or

is rimi a ija je oles oj svije is o i evi o. Furkan Han Mert ro e je i a io je rs i alis a a

ro j lj

lm

i ali ovoro e e ola i a ovaj

. am r rs a. Sa se am aes oe e a Festival ra o lma .

is rimi atio is a isease ro e ma s. a e or omes i o e orl re a i o e . Furkan Han Mert as or i i am r r e . e e ame r is alis or e S or Film Festival a e a e o .

a e

SA B A NC I FILM P LA TFO R M P R ESENTS l 25. Sarajevo Film Festival 1 5 5


Çentik / Recka / Notch

GĂźlizar

T u rk e y , 2 018 , C o l o u r, 5 mi n , T u rk i s h

T u rk e y , 2 018 , C o l o u r an d B & W , 5 mi n , T u rk i s h

Re ija Director me l Scenarij Screenplay A z i z E r Direktor otogra je Director o Monta a ditor M e l i h K ay maz Mu ika Music le o vuk Sound l er ra irli Producent Producer me loge Cast e a am o Kontakt Contact me l

Re ija Director a a a al a Direktor otogra je Director o Photography Se a Monta a ditor T u ran K u b u l ay vuk Sound T u ran K u b u l ay Producent Producer T u ran K u b u l ay Kontakt Contact ra la ra la

Photography

ar

emir ele

l o as o r i o i am o i ila m mail. om

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i o me ar i lm s or

lm

is irmi a ija mo e iti ra li i e s ove a i a als oj a mi i. Ahmet K l ro e je . rsi rs a. re o avr ava ma is ars i s ij lma i elevi ije a iver i e a ir as. is rimi atio a ill reams o all i s eve a a oo all ame. Ahmet K l as or i i rsa r e . e is rre l a ra a e s e i e a ir as iversi s as er s ro ramme i i ema a T e le v is io n .

1 5 6

25. Sarajevo Film Festival l SABA CI FILM PLATFORM PR S

TS

eli

mail. om

o .

o e a a ljas o ras a li ar se s o ava s rea ijama svoje oro i e i r va. ahya O an al skan ro e je . a r rs a. re o s ira a sje a ra io elevi ij i lm om i olo o a l e a iver i e a A k d e n iz . or s o c ie t y . ahya O s i o f Rad i o ,

i

ar sm

li ar a es

an al skan as or i a e e i iversi T e l e v i s i o n an d F i l m.

e rea tio s o

i Fa l

er amil a

a r r e . e is rre l o omm i atio e ar me


Mare Nostrum al 2

olo r

mi

alia

Re ija Director ar am a imi Scenarij Screenplay avi o ol Producent Producer F re d ri c o L ami Produkcija Production i is ro loge Cast o ma ia i e FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S ra i lm s or lm 2 5 S S ra i lm s or lm

a a ri ovije a ramati ri o e i oja je o je la o vlasti e s i e. a o se i ilo a s joj ivo re o re e e samo esre a i a ro a la je mir i s o ojs vo emlji oja joj je o ila os o rims vo. Ma r y a m R a h i m i je a ori a s e aristi a i re i elji a ira s o orije la. o i i a je m o i r av i i me aro i a ra a. a ere i as Ma r y a m as o

a ells e ramati s or o a oma o es a e rom a a e seeme a o l rama a a i ess ere reserve or er all o ea e a sere i i er os o r . R a h i m i is a ra ia or ri er s ree ri er a ire or. S e ma atio al a i er atio al a ar s or er or .

Roof Knocking / Kucanje po krovu e i o alesti e 2

olo r 2 mi

ra i

Re ija Director Si a Salimi Scenarij Screenplay as ra o Direktor otogra je Director o Photography Fra es o rivaro Monta a ditor me elra e vuk Sound re Soe Scenogra ja Production Design ris ja S i s Producent Producer Ser io Sala ar Produkcija Production i o es e ro ea ovie as er loge Cast Sameera lasir me elra e laa a i eila i a Kontakt Contact Ser io Sala ar roo o i s or ilm mail. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F ra i lm s or lm 2 5 ra i lm s or lm 2 5 S ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 2 S S ra i lm s or lm

a a sre rama a a. a o ele o s o o iva ojim je o ore a a ima ese mi a a a sti jer e iti om ar ova a je a maj a ori se s o l om a a sti svoj om. Sina Slimani je ro e i o ras ao ra . S irao je a ima ij i lije e mje osti e re irao e oli o ra i lmova i re lama rije e o je reselio vro je je as avio s ije lms e re ije. a a mi ama a . mo er s r les s e re eives a o e all i ormi er a e ore a om s ri e. Sina Salimi is or a raise i ra . S arti r s e or e o several s or arrative e ore movi o ro e o o ti e is s

o a a o er ome e s e as e mi es o es a e o i imatio a Fi e tio a ommer ial roje s ies i lm ire ti .

TR T W O R LD C ITIZ EN SHO R T FILM C O MP ETITIO N l 25. Sarajevo Film Festival 1 5 7


The Flight of the Swallow / Lastavicin let

Tangle / ZamrĹĄeno ra

2

la

a

ie

mi

o ialo e

Re ija Director ali e loam a e Scenarij Screenplay ali e loam a e Monta a ditor aser Fa o r Mu ika Music ooma aa Producent Producer S. ava ossei i eja Kontakt Contact Far oos e i ar oos .a e i FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or

e i o 2

lm

lim se i o e li e o a irl ri artime. Malihe Ghloam adeh is a ra ia s ree ri er a er rs s or lm.

ire or.

S a is

Re ija Director a i oli Scenarij Screenplay a i oli Mu ika Music a es o rea vuk Sound lvaro ei Producent Producer a i oli i s o arro loge Cast Sa ra amare a Sal e o elia ar a era

a oo. om

ra a o le a ivo je e jevoj e ra . Malihe Ghloam adeh ira s a je s e aristi a i re i elji a. je rvi ra i lm.

5 mi

je

is

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F F S ra i lm s or lm 2 ra i o me ar i lm s or o .

o esi r e si a ije omovi i je a e a o l je a o ra i a oljim ivo om je e re e ra i . o ova je e imati ra araj e oslje i e oje e a vije romije iti je ivo . annick olin lms i je s varala i o o ra as a je e e i j . S irao je lm Sai a i e i o real a os a a ja je s e ao ao la i o o re a. a i re o ra i ao oor i a or lms o r e ja i oma a ire or o o ra je i a or ra i lmova. e o e e reme si atio i er o r a oma e i es o ross e or er o oo i sear o a e er li e. e jo r e lea s o evas a i o se e es a ill a e er li e orever. annick olin is a lmma er a o o ra er ase i e e i . e a e e lm s ool i Sai a i ea o real a lear e a lo i e i o moveme . a i o evo es is time o e overall oor i atio o i oma a or s as a ire or o o o ra a ma es s or lms.

1 5 8

25. Sarajevo Film Festival l TRT WORLD CITI

SHORT FILM COMP TITIO


The Pains of the Sea / Boli mora ra

2

olo r

mi

lis

Re ija Director o amme e a aso i Scenarij Screenplay o amme e a aso i Direktor otogra je Director o Photography mir o o vuk Sound asser Saje i ossai Producent Producer o amme e a aso i Produkcija Production Films loge Cast Se i ar arl Kontakt Contact Films maaa ea er mail. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S F S ra i lm s or

a e

lm

mi ra ti i Sirije i ra a o avaj sti i o rs e. e a maj a je mor risilje a a ira i me vlasti o ivo a i ivo a svo a je e a. Mohammed Re a Masoudi re o ra i ao omo i re i elja svojoj omovi i ra . je je ov rvi ra i lm. S ria a ra i mi ra s a em o ross e sea o rea r e. e a ers a mo er m s oose e ee er o li e a a o er il . Mohammed Re a Masoudi rre l or s as a assis a ire or i is ome o r o ra . S F S is is rs s or lm.

TR T W O R LD C ITIZ EN SHO R T FILM C O MP ETITIO N l 25. Sarajevo Film Festival 1 5 9


Summer Screen

16 2

A D o g C a l l e d Mo n e y , Se amu s M u rp h y

16 3

A m a z i n g Gr a c e

16 4

B e a t s / O t k u c a j i , B ri an W e l s h

eali e

la

llio

16 5 D i e g o Ma r a d o n a , A s i f K ap ad i a 16 6

Mysti y Michael Hutchence, Ri c h ard L o w e n s t e i n

16 7

e eska tema – Pri a o Vladi Divljanu Celestial Theme The story o Vlada Divljan la e ati evi


A Dog Called Money ori a i m i ar a arve i a ra iva i o o ra Seam s r o l ili s se a sara j . a o i i rve r e o ala emlje o ojima je eljela isati arve je ratila r e a a ova jima emlje i oji je i vje avao ri r iv i m se a osov a is a i as i o . arve je s ljala rije i r e sli e. a o o s se vratili i rije i je re o ila jesme oje je s imila o om je i s ve o mje i o e s erime a Somerse o se o o . ose o i aj ira oj ros oriji i a je osmjer o o le ala e ris s va amera li a je o va a a osma ra e o e jelj i ro es o li ova ja m i e. r e je io je i i ojem je ilo o volje o a s ima aj e s erime o je i io s is om ore i om re i o i je a o ravo ris a oje je imao i o om svoji ova ja s arve . Seamus Murphy ro e je 5 . eli oj ri a iji. a ra iva i je o o ra lms i s varala i a or. S imao je lmove a ri a s a el i a ameri i ma a i e e e or er. F S lm oji je s imio o svom o o ra s om ra a is a omi ova je a a ra mm . S imao je m i e lmove a arve a je e al me e la S a e i e o e Si emolitio roje . as av mje i e sara je r i arve aje o s a isali ji e ollo o e a . o me ar i je lm o reativ om ro es o om je ove sara je s arve ji ovom aje i om ra a osov a is a i as i o e ro i a s ima ja al ma i s irisa o ji ovim ova jima. ri er a m si ia arve a a ar i i o o ra er Seam s r a e a olla oratio . See i rs a e erie e o e o ries s e a e o ri e a o arve a om a ie r o some o is orl i e re orti ri s joi i im i a is a osovo a as i o . arve olle e or s r olle e ima es. a ome e or s e ome oems so s a e a al m i is re or e i a re e e e ar e erime a Somerse o se i o o . a s e iall o s r e room e i o e a lass e li o ameras allo e are i vi e o a e ve ee ro ess as a live so s l re. r e l sivel o me s e e erime i e same ore si visio a riva e a ess as is ravels i arve . Seamus Murphy as or i 5 i e ie i om. e is a a ar i i o o ra er lmma er a a or. r as ma e lms or a el elevisio i e a or e e or er i e i e S a es. SS S F S a lm e ma e a o is o ora i or i a is a as omi a e or a mm ar . e as ma e m si lms or m siia arve or er al ms e la S a e a e o e Si emolitio roje . s a o ti atio o eir artisti olla oratio r a arve olla ora e o e oo e ollo o e a . is a o me ar a o e reative ro ess e i is roje i arve eir or o e er i osovo a is a a as i o a a ro i le o e re or i o e al m i s ire eir ravels.

1 6 2

25. Sarajevo Film Festival l SU MMER SC R EEN

I re l an d , U n i t e d K i n g d o m, 2 019 , C o l o u r, 9 0 mi n , E n g l i s h Re ija Director Se amu s M u rp h y Scenarij Screenplay Se amu s M u rp h y Direktor otogra je Director o Photography Se amu s M u rp h y Monta a ditor Se astia olle vuk Sound B re n d an Re h i l l Producent Producer sa el avis atie oll J ame s W i l s o n , Se amu s M u rp h y Produkcija Production P u l s e F i l ms , B l i n d e r F i l ms , J W F i l ms Kontakt Contact loo Films el ome a loo lms. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 o me ar i lm o me ar 2 SS S F S ra i o me ar i lm s or o .


Amazing Grace e e ar a jeva i a i er a a tisti o as ora i e roi a o rasla je os el m i . a o o je s imila i i ova va ese i eve oj o i i ivo a vra a se vlastitim orije ima. o om va a a isio ars oj a tisti oj r vi e em le os eles ra ji r ve o ora e ali or ije re a je jevala i sr a o je S e olla s imao je as . e ltiraj a lo a ma i ra e os ala je je aj ro ava iji al m ali lms i a is o as a i m o va ra lo a i a a ije o javlje ... Sve o sa a. li i je o o a tis aj se le e ar i os el jeva i i a er e s ima elji sli e i v a. li svi le aj i sl aj samo ralji so la aro ij e oi a . Alan llio m i ar oji se o ro asti m i e i s rije re smjerio a re aje s la a je m i e a ali or ijs om iver i e os eles vo io ro ali o aj s os ave si i a a om o i ora oll oo .

esam . o re

s er o je i re -

e le e ar si er a a er o a e roi rea er as raise o os el m si . er a s ri o i s a a e 2 s e re r e rie o er roo s. ver o a s a s e em le issio ar a tis r a om a ie e So er ali or ia omm i oir re a Fra li sa rom e ear a er as o i er orma e as a re lmma er S e olla . e res lti re or i ma i ra e e ame er mos s ess l al m e lm o er er orma e or a varie o reaso s as ever release ... til o . e a ie e er a er le e ar os el si ers a i a er are s is e i alo si e amera re a so e i ia s. all e es a ears are o e ee o So l ersel a s e s ever ee more mesmerisi .

U n i t e d St at e s , 2 018 , C o l o u r, 8 7 mi n , E n g l i s h Re ija Director eali e la llio Monta a ditor e a a Producent Producer la llio oe o o o so iemi arasa a S i e ee Sa ri a . e s err e ler irrell . i le ose ool Produkcija Production 4 0 A c re s & A M u l e Film or s l s e or s a es am a Kontakt Contact risti a isa risti a eo ra e . om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 o me ar i lm o me ar

Alan llio is a m si ia o e o e a o al se o e m si si ess as a j s e is se siilities o esam s er . llio ea es so riti a e iversi o ali or ia os eles s ar e a le e aile io isatio o om osers i oll oo .

SU MMER SC R EEN l 25. Sarajevo Film Festival 1 6 3


Beats / Otkucaji je om ra i e ral oj o s oj aj olji rija elji o o i S a er osje aj o me so ove a os . e tim a ra relosti svjes i s a e i ivo o vesti a ra li i e s ra e. o ova oro i a s rema se a seli ovi ra i olji ivo a S a er os aje o e i o e je a esi r a os . li oslje je aje i o lje o romije i e e samo voji mla i a ve i i av emlj . le ro s a m i a e o rolisa e m i e a ave i o ra l r i omla i s i o re ire se eli om ri a ijom. o ra i a ava rom i ije om o s var osti va r a svoj oslje ji aje i i i la a o l j rovesti a ile al om rave ar j . ra ova o S a erovo s arije ra a e ra e i ejas e e a je o ira s o ra ija a a ra jaj aj i svije slo o e i a ar ije i es v j o vore om s o sa s a ama re a i a o a. Brian Welsh ro e je . Fal ir o s a. a o o je o s ao o olova ja ra io je ao o o ar arme i a e i s oj m i is ovreme o ra vijaj i i eje a lmove. eres a ivo e ri e s var i lj i oveo a je o osla re i a o me ar i lmova o r ve im ro lemima las o . a o o a is je r av ol a lm i elevi ij je je a isao i re irao svoj rv mi ro e lms ram . a o o je ri a a a o jeli F a ra a lm rivla i a j vlas i a ri a s e om a ije a is ri ij lma i la a ar o se i a r o rti al e . o vir ro ijs e sara je s F om om a ija je o o rila reali a ij lma ra e o o els ovom s e arij . i a small o i e ral S o la es ma es o o a S a er s are a ee o . o a e are o e s o a l oo li e is esti e o a e em i i ere ire tio s o o s amil are movi o a e o a a e er li e leavi S a er e i o a ea re ario s re. is s mmer is oi o e i ere or em a or e o r . e ree ar s e e a e lar es o er l ral o moveme i re e is or is e lo i a ross e . rs i o a ve re a es a e e o s ea o o o e las i o e er o a ille al rave. er s eali as rom S a er s el er ro er er e a s e ar s i o ira e ra io a e o s jo r e i o a er orl o a ar ree om a a ll o ollisio i e or es o la a or er. Brian Welsh as or i i Fal ir S o la . avi le s ool els or e vario sl as a ai er ar e er a as ma ile evelo i i eas or lms. is i eres i elli r e s ories a o real eo le le im o or as a e i or o o me aries eali i so ial iss es i las o . From ere e e rolle a e atio al Film a elevisio S ool ere e ma e is riti a ire ti e i e mi ro e omesti rama . s ree i o a lm a F im resse e e tives rom e lm is ri or a ar o se i ema ai o er r o rti ial e a as ar o e ro tio s eme e om a r s i o j tio i e F e ree li els s s ri .

1 6 4

25. Sarajevo Film Festival l SU MMER SC R EEN

U n i t e d K i n g d o m, 2 019 , C o l o u r an d B & W , 101 mi n , E n g lis h Re ija Director B ri an W e l s h Scenarij Screenplay iera rle ria els Direktor otogra je Director o Photography B e n K rac u n Monta a ditor o i ill Mu ika Music i timo vuk Sound S e e i ma e elo e ra es Kostimogra ja Costume Design C aro l e K F ras e r Scenogra ja Production Design i or olero Producent Producer C ami l l a B ray Produkcija Production Si ee Films ose a ro tio s Casting Director C aro l i n e St e w art loge Cast ristia r e a or a o al L au ra F ras e r Kontakt Contact il estival il .e FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S 2 2 2


Diego Maradona ie o ara o a sti ao je a lj 5. j la . a o i a a a re or a o orar ai rao a als i l a oli. o a svje s o ala i ajs ras ve iji ali i ajo as iji evro s i ra ili s savr e a om i a ija. a ere ie o ara o a io je e ijala a va je a retirali s a ao o a s vo. ari mati i r e ti a volio je i a ove i re vo io je a oli o rve am io s e ti le is oriji l a. ila je o ri a i s ova. li a j je valjalo latiti ije ... ara o a je mo ao ra iti o je tio o o je a ere i vo io a ali a o je vrijeme rola ilo a jim s se o eli a vijati am i o la i. Asi Kapadia s re o je a j a se e jo o je io s e a raljevs om ole a mje os ra im lmom a ra e im a Films om estival a es . Film a ojem je ra io ao os e aris a i re i elj osvojio je a ra F a ri a s i lm o i e i a i e o re i eljs o s e aristi o ili ro ijs o e i a s o os vare je. je ov rvi ome ra i o me ar i lm S os vario je i e a s je irom svije a i osvojio roj e a ra e lj j i a ra li e ro ram Svje s i lm Films o estivala S a e i a ra F a aj olji o me ar i lm i a aj olj mo a . Film je omi ova i a a ra e o ri a s o lms o os vare je . je ov are i lm remijer o je ri a a va i oj sele iji Films o estivala a es 2 5 e je osvojio s ara a ra F vro s lms a ra i ramm ja a aj olji o me ar i lm. 5 l ie o ara o a arrive i a les or a orl re or ee. For seve ears all ell ro e loose. e orl s mos ele ra e oo all i o a e mos assio a e a ero s i i ro e ere a er e ma . e i ie o ara o a as a e i s. e i e as rea e li e a o . e arismati r e ti e love a a ai s e o s a le a oli o eir rs ever ti le. as e s o reams. ere as a ri e ie o o l o as e lease ile er ormi mira les o e i as time asse ar er a s lose i .

U n i t e d K i n g d o m, 2 019 , C o l o u r, 13 0 mi n , E n g l i s h , Sp an i s h Re ija Director A s i f K ap ad i a Scenarij Screenplay A s i f K ap ad i a Monta a ditor C h ri s K i n g Mu ika Music A n t o n i o P i n t o Producent Producer ames a ees a l Produkcija Production S e o i res C o rn e r F i l ms Kontakt Contact ari a e ma ari a e ma alti e lmsales. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 o me ar i lm o me 2 F S ra i lm s or lm 2 5 o me ar i lm o 2 S o me ar i lm 2 S F ra i lm

arti e

ar

me ar o me ar s or

lm

Asi Kapadia rs ai e re o itio ile a s e a e o al olle e o r i is s or lm S F i o a a ar a e Festival e a es. e ma e is e o riti a ire ti i o F s or sa i ritis Film o e ear a S e ial ieveme a ire or ri er or ro er i eir e Fea re. a a ia s rs ea re le o me ar S as a laime orl i e a o mero s a ar s amo em e orl i ema ie e ri e a e S a e Film Festival a F s or es o me ar a es iti . e lm as also omi a e or e sa i ritis Film a ar . is e lm a i s orl remiere i e ial Sele tio o e 2 5 Festival e a es a o a a em ar a F a ro ea Film ar a a ramm or es o me ar .

SU MMER SC R EEN l 25. Sarajevo Film Festival 1 6 5


Mystify: Michael Hutchence o om osam eseti i eve eseti o i a ro lo s olje a i ael e e io je svje s i o a m i ar i i vo a avo ljivo ma eti ma i ari me. je ov e S io je me rije im a srals im r ama oje s osti le me aro slav . li e e se a vr s je a o ao aoti om ivo o je re ltiralo je ovom rera om smr ri ese i se moj o i i ivo a. Richard Lowenstein ro e je 5 . el o r e je je i i lomirao a oli a lm i elevi ij S i r e. a isao je i re irao e oli o ome ra i lmova elevi ijs i lm S S ao i i a ra iva i m i i s o ova o er i lmova i re lama lj j i i vi eore lam a am a j Sa i isti e ro e a i ore i ara vi . o i e. i ael e e as a orl amo s er ormer a si er i e sa s o a a ma etism a arisma a o e ile a a le . S e a e ro e as o e o ver e s ralia s a i m a s a ave e jo e i er atio al s ar om. a e ei o is o ers e e s li e al ere a e ie rema rel a e a e o . Richard Lowenstein as or i 5 i el o r e. e is a ra a e o el o r e s S i r e Film a elevisio S ool. e as ri e a ire e several ea re lms e elemovie S S a mero s a ar i i m si vi eos o er lms a ommer ials i l i o e or e ele tio am ai o e Sa i is a over me o i ara a.

1 6 6

25. Sarajevo Film Festival l SU MMER SC R EEN

U n i t e d K i n g d o m, A u s t ral i a, 2 019 , C o l o u r, 102 mi n , E n g lis h Re ija Director Ri c h ard L o w e n s t e i n Scenarij Screenplay Ri c h ard L o w e n s t e i n Monta a ditor Ri c h ard L o w e n s t e i n , L y n n - M are e il r a ler arti Mu ika Music W arre n E l l i s vuk Sound o er a e ie i oraso Producent Producer a a o a se S e rra ar Fe ess i ar o e s ei aree il r re e roo Produkcija Production os i res assio P i c t u re s Kontakt Contact a o oo . om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S F o me ar i lm o me ar 2 F F S S S S S


Nebeska tema – PriÄ?a o Vladi Divljanu / Celestial Theme - The story of Vlada Divljan S s e aris e i re i elja la e a ati evi a ome ra i je o me ara s eleme tima i ra o lma o veli a a e m i e la i ivlja . jem es v j aj a aj iji a ori s ros ora iv e oslavije oji s s e ijal o a ov rili s imili i lm i vo e ove ver ije ivlja ovi jesama. Mladen Mati evi ro e je re ij Fa l e a rams i me moristi ti ej ers serij lmovi ri a a i s a roj im ri a ja re os vi

5. eo ra . i lomirao je a sje a lms i elevi ijs osti eo ra . e irao je vi e o va ese o me ar i lmova serij S e va i ra a lma. ati evi evi lms im estivalima a a svoj ra o io je e oli o a ra a i eo ra i a re .

S ri e a ire e la e ati evi is a ea re le o me ar i eleme s o tio a o e le e ar Ser ia m si ia la a ivlja . ea res some o e mos amo s m si ia s rom e ormer oslavia o re or e a er orme eir versio s o ivlja s so s s e iall or is lm. Mladen Mati evi as or i 5 i el ra e a ra a e i a e ree i lm a sio ire ti rom e Fa l o ramati r s i el ra e. e as ire e more a o me ar lms e ee elevisio series S S e elevisio series S ea re le lms. is lms ave ee s ree e a mero s lm estivals a ave re several a ar s.

elevie a o eive

Ser ia roatia 2 roatia

olo r

mi

Ser ia

Re ija Director la e ati evi Scenarij Screenplay la e ati evi Direktor otogra je Director o Photography oris olja Monta a ditor eja ro evi Mu ika Music oris ja vuk Sound le sa ar roti Kostimogra ja Costume Design va a vi Scenogra ja Production Design ele a So i ova a ve ovi Producent Producer la e ati evi le sa S oti mil e es i re ra a o ovi Produkcija Production St arh i l l , U n i t e d M e d i a Kontakt Contact le sa ar avli ale sa ar. avli mail. om

ra

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S S F o me ar i lm o me ar 2 F o me ar i lm o me ar 2 2 S o me ar i lm o me ar 2 2 o me ar i lm

o me ar

SU MMER SC R EEN l 25. Sarajevo Film Festival 1 6 7


Posvećeno / Tribute To

17 4

D o s t o e v s k y ’ s Tr a v e l s / D o s t o j e v s k i n a p u t u

a e a li o s ii

17 5 Fr o m Mo s c o w t o P i e t u s h k i : A J o u r n e y w i t h B e n e d i c t Y e r o f e y e v / O d Mo s k v e d o P e t u š k i j a : P u t o v a n j e s a V e n e d i k t o m J e r o f e j e v i m , a e a li o s i 17 6

Id a

17 7

La emme du Vème Žena i susjedstva The Woman in the Fi h, a e a li o s i

17 8

Last Resort Posljednje uto i te a e a li o s i

17 9

My Su m m e r o f Lo v e / Mo j e l j e t o l j u b a v i

a e a li o s i

18 0 Se r b i a n Ep i c s / Sr p s k a e p i k a 18 1 Tripping with hirinovski a e a li o s i 18 2 18 3

Tw o c k e r s / K r a d l j i v c i a u t a

a e a li o s i

a e a li o s i a odmoru sa Žirinovskim, a e a li o s i a

a

imna Wojna Hladni rat Cold War a e a li o s i


Posvećeno: Paweł Pawlikowski / Tribute To Paweł Pawlikowski se ija lma rema a el a li o s om i i se rili o la om s mirati s imlje a s varos oja a ila i sam se e. a i a re rose tiva je ovi lmova o vir ovo o i je SFF a i am m o vo o a a a je a je ova ele a a orm la sve samo e o i le a. a je e rivi e je os av osti rije se vjerova o e ral i ara o s a orovo lms o o sa a i se s var os vatila i ri a ala a lm o a sama o se i ije ovolj a. o ra i or os a orovo ravila i e r o r s je ovom s ras ve om s lo o o ra i or im li ovima i e ti etima ri ama i is orijama. a e a li o s i

e s je ovi ra i ra ovi o me ar i oje je s imao a 5 jas o o rili je ov s ras . i je i a a s a ri o me ar a i s irisa a sijom a je a je ov as i ira os r ve im a a o i mima oji s o li ovali o a is orij i ra i ij e emlje. je avi ro es osti roma ti ma is orije i ra i ije oj ala i e siji e mo e e a i i je r je. Svi se ti lmovi o siraj a je o ovje a oji jelovlj je e a a o i me mo er oj siji i ravil a ra e o l a emljom ili o a a . o se lmovi S S F i S S o siraj a ivo i avi e o re i jav i li osti S S o oslje jem iv em ro a Fjo ora os ojevs o mo a a aj ivo is iji a i o va a ivlj mje avi svi r s i oso e osti. smije om o ra s i e r e je lj i elja os ojevs o sa sje i em jema oj o iva imi rija ra a ti a a svje s e ji ev osti oji ra i ao vo a ramvaja i sa ja a i olov i er e es a o r i vo i ovor a ji ovom o lja j re os avljaj i a je i o ovje o era. Sa svojom amr e om s r rom i mje avi om stilova ovaj la i o me ara a o a je sam a li o s i a vao s io je osli ati es la i me sije i a a a ro e re i or a revlas i me imi rija i je ovi a a oevro s i oma i a. e tim svoj aj o rover iji o me ara s ima je oj r oj re iji a oj a o er sma ra a je re asi e a is orijs im o ra i ijama. Film S S ova je je sr e ame vro i i ro itiva je me a i ama a s vara je a io alisti i mi ova oji s vrijeme sloma so ijalisti o sis ema osl ili ao o i a a ra ove iv oj oslaviji. a li o s i se o sira a oliti e i voj e vo e osa s i Sr a i a i e a oje o i lo o re ljavaj svoje

1 7 0

25. Sarajevo Film Festival l POSV Ć

O PAW

PAWLIKOWSKI

is orijs o i l r o aslije e a o i o rav ali e o i o i je o om ra a i i . ose a o s je a a ova ara i e je a i je a isje a i lma ori e os oji je rotiv je a vo e a ao o a a je o masov i lo i a . S o e s riti ama a lm ara i a ire o e o je a ra e lo i e a li o s i vr i a i o ilo es oriso a sam a i ao o ome o i ve imao s rema o ovor o ovor oji je re o o o a a oristio ve 5 a. osti ao i is o o osti ovi ari svojim i rama ver al o i o a. o e e o riti o vi e a o a i e a le a e i sl a e i a o s vori e o vir ojem se o riva a e je. o ome se lm ra li je o olira ja a elevi iji. S vativ i a je elevi ija me ij oji lj i a ravo e le aj ve a vi e sl aj i oji svoje le ao e e re i o omalo mora ra iti i a ti im is ra iva im ri ama oje a emar j sve r e a io vi el e as e e a li o s i s vara vlasti orm lmove oji se osla jaj a eli ti i o ri e oji o le ala a a tijeva a sami o e ra i e. is o ra lo a ra vio je s a a o or rema lj im oslo ima lms e i s rije s e arij e eral o s as i i o ra je o avam e iti v e me a i am a i ra j o a ri e . se o so iolo i ris lm aj olje il s rira o sje o ri a s e i ema o ra je las im o jelama jo je je a e oir a li o s o . svojim rvim i ra im lmovima ire o se s o ava s tim i a ovom. i o sira i a s mor sva o ev i mar i al i i o es ravlje i je ovi i ra i rve i i S ai le se savr e o la aj se o so iolo orm l ve i e ri a s i lmova. o om o ras s i riti ari ma ili i valili. a o ara a li o s i je isti ao a s om lime ti riti ara o re o smjere i o s lmove valili o ji ovo o me aristi o stila a li o s i je o oravao a m i i li a ije ila amjera a osti e es eti real osti svije lm o ao sam stili ovati o e mjere a osti em a o e e e s var i svije . io je jo je a i a ov so iolo i a lo je im riti arima ia o s las a ri a os i se s al o is s vo ro a o is a ovo lma ili jas o a a e i a li o s i je i sistirao a je o i i i se i a ji ovi oso e osti i o sirati se a svevreme i iver al vrije os ri e.


lm S S S o a je jo je o o ve io al o ravilo ravilo ravlje ja a rovs i lmova. Film je o e le as ova a is oime om roma o lasa e e ja ali je ov s r r s a ar o rilera a li o s i mije ja sa a o ma lovitijom s r rom oja se e la a a rovs a ravila. a o s lmovi i e s m je ajavili ov a je ovom ra s ti i s as ava je ove or e rotiv o ve ija i o e iva ja a o o is orijs i lmova a o i o lms i ri a a is o e vro e i je i a ioal i i li i is orija o li ova i ra mati im is s vom r o svje s o ra a olo a s a i la o ra a. a rimjer riti ari oji s lm ro ma ili ao ome ar ili o je jo ore ao ale orij o olja ima i evrejima o rve a is vi jeli m . a sli a a i o isati ao is orijs i lm ilo i o je a o o re o ao o isati je ove ra e i ra e lmove ao so iolo e. S var os osli a a ovim lmovima ije s var os i is orijs i e i a e o je i e li a i rajoli i m i a i sli e oje je a li o s i a ljivo irao svojoj e re i oj o ra i a o ra i ijama i e ore e ostima ojima s var i svije o il je.

F a S a le e lives a a i s o o lar li res e il mi o all i s ssia is er a s mos vivi l a re i S S S S a lm a o e las livi es e a o F o or osoevs . e li e o imi ri os oevs is s a e e is or e ee is amilial ame ei e rea ra so o a ti a o li era re a a airl a al ever a li e e rive o a s lime a ra. e lm also e lores e e sio eee as a es i a is a erma os oevs re iatio So ie i vi es im as a e o e s ea er res mi im o e a ma o le ers imsel . i i s o o sr re a mi o s les is o s o me ar as a li o s i alls i a l re e s e misma o ssia a e es .

e esse e o i ema a or i o a e a li o s i is airl easil s mme oo ra i reali a ma i i more. e is re ros e tive a e Sarajevo Film Festival i e om asses o r o is o me aries a si major ea re le lms o ers am le evi e e a is ele a orm la is a i o vio s. s e e tive sim li i ar a l i es e e ral ara o o a li o s i s vre i or er o s o reali reali i sel is o e o . is o ra i tio oes a i a i e ire or s assio or o rai tio s i ara ers i e tities s ories a is ories.

a li o s i s mos o roversial o me ar o ever is se i a o er re io a e ire or sees as sa ra e i is ori al o ra i tio s. S S is a jo r e o e ear o ar ess i earl s ro e a e loratio o e atio alis m ma i a ri ere e oslav ars as e e eratio s so ialis s s em r m le . a li o s i o sses o e oliti al a mili ar lea ers o e os ia Ser s a e a s e mis se e is ori al a l ral le a o Ser ia i or er o j sti e o i e ri e os ia ar. arti lar e lm eroes i o a ova ara i i ee a li rom e lm as se a e a e as evi e e a e is a mass m r erer . o ro e i riti ism a e i o e li i l a se ara i o ar rimes e ire or ar e a o l e seless as e a estio e s o e a s er rea . e s se i ee times e ore a ver a . o a reveal so m more lear i o o o serve a lis e a rea e e rame or or i s o s ar o mea some i . a s lmma i as o ose o s o i o o elevisio .

a li o s i s earl ro e o me aries oi a l ill s ra e is assio . a ree o em are i s ire ssia e ra s is as iatio i e a a o isms a ave s a e a o r s ri is or o o l a i o mi re o ro es e ess roma e i ealism a a s r i a o e i a re orm a ere i ssia. a lm o sses o a ma o em o ies some o ese o em orar ssia a a o isms e er ollo i im ro is ome o r or is ravels o e es . ere F S S

e o isi a i elevisio eo le o reall a i s lis e o em a ee o e s oo e i a ti e osi or s or elli a s s mes o er a io vis al om o e s a li o s i evise is o versio o i ema lms a rel o elli ti al s or elli a re ires a e s e aor ll i e la s. For e same reaso e evelo e a ve eme isre ar or s ree la e erall erri le a lo r o o e s e i lo me a i s eleme s o lmma i a are e erall rioritise e

E

lm i s r . o er o is es oir is e se o so iolo i al a roa o i ema i s e em lar ase ei ritis i ema s o sessio i ma ers o lass. is rs arrative ea res a li o s i a e ese alle es ea o . e re o e rim ever a lives o e mar i al a ise ra ise o Sa S S o l seem o er e l i i e se o so iolo i al oor i a es o m ritis i ema. ee riti s i er re e em as s a la e em or i . isa oi e a li o s i s resse a s om lime s are mis la e ereas riti s raise e lm or i s o me ar s le verisimili e e ar e a e as ar rom rs i realis aes e i s rie o s lise i o e oi ere i as e real orl a all . S F as a o er alle e o so iolo i all i li e riti ism al o e lm s ro a ois s a s e i lass a ro s a se al e erie es a li o s i ar e a em s o e o ese arti larities i sear o a iversal a timeless ime sio . i FF e ire or s ver e a o er se o o ve tio s ose o e re lmma i . oosel a a e rom o las e e s ovel e s ri re la es a airl s a ar riller s r re i a more ami o s ar i e re a oes o i i lear e re r les. l o a mar a e s a e a li o s i s or e are ever eless a o ti atio o is s r le a ai s o ve tio s a e e atio s is time asso ia e i is ori al lms i e eral a more s e i all i i emati re rese atio s o as er ro e ri le i erso al a atio al is ories s a e e ra mas o e Se o orl ar e olo a s a e ol ar. ose riti s o i er re e or e am le as a omme ar or eve orse as a ara le o e oles a e e s o l o see e rover ial ores or e rees. lo e same li es e is ori al a roa o o l e mis a e or a so iolo i al o e as as e ase i a li o s i s earl ea res. eali i ese lms is o e o e o i is or e oo s a o a es a la s a es m si a o o ra arell sele e a li o s i i a ever e i sear or e o ra i tio s a am i ities a s se em. Ne oj a Jovanovi i

TR IB U TE TO PAW

PAWLIKOWSKI l 25. Sarajevo Film Festival 1 7 1


Biografija i filmografija / Biography and filmography Pawe Pawlikowski ro e je 5 . o i e ar avi. oljs a a ao e r aes o o i ja i o la i rvo a eli ri a ij o om jema i alij a i se . o a o s rasio je i j e om raljevs v . S irao je ji ev os i lo o j o o i or a rajem osam eseti o i a ro lo s olje a o i je s imati o me ar e lmove a . je ovi o me ar i me ojima s S S F S S S S i S S osvojili s roj a me aro a ri a ja lj j i a ra e mm i ri alia. is o e i lm i . o a ava je ov rela a a i ra i lm. a o je a i e i re ira va ome ra a i ra a lma S i . a lma osvojila s a ra ri a s e a a emije lms e i elevi ijs e mje osti F ao i m o a r a ri a ja a estivalima irom svije a. a li o s i 2 . s ima lm S S S a o om i i e o s je a lm osvojiv i 2 5. s ara a aj olji lm a s ra om je i e vro s i lms i a ra a o je F i o a a ra ao i roj a r a ri a ja. oljs se vratio 2 o je avr avao lm . Sa svojim oslje jim lmom e vreme om is orijs om roma som i s risa om ivo om je ovi ro i elja osvaja a ra a aj olj re ij a Films om estival a es 2 ao i etiri vro s e lms e a ra e a aj olji evro s i lm aj olje re i elja aj olje s e aris i a ra a aj olj l mi a oa li . je e av o omi ova a s ara ri a e orije i o a aj olji lm a s ra om je i a aj olje re i elja i a aj olje s ima elja as al . a li ovs i re o ivi ar avi i re aje lms re ij i s e arij Films oj oli aj a.

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 2 2 F FF 2 S F 2 S S S sre jeme ra i lm mi le o me ar S S o me ar i lm o me 2 S S o me ar i lm o me S S S S o me ar i lm o me F S S F o me ar i lm o me

o me ar i

ar ar ar

ar

Pawe Pawlikowski as or i arsa i 5 a le ola a e a e o o r ee rs or e ie i om erma a al e ore all se li i e i . e s ie li era re a iloso i o o a or a e a ma i o me ar lms or e i e la e s. is o me aries i i l eF S S F S S S S S Sa S o mero s i er atio al ri es i l i a mm ar a e ri alia. a li o s i move i o tio i e lo e elevisio lm S i as ollo e o ll le ea res S S a S F o o i e ro e a ire e . o lms o F s as ell as ma o er a ar s a estivals aro e orl . er e 2 lm FF a li o s i ma e i l a laime i o e 2 5 a em ar or es Forei a a e Film ve ro ea Film a em ar s a F a a o a ar amo ma o er ri es. a li o s i re r e o ola i 2 ile om leti . is la es lm is a timeless is ori roma e i s ire e s or o is o are s. o e es ire or a ar a e 2 Festival e a es a as e i i er a e 2 ro ea Film ar s ere i i e e ri es or es ro ea Film es ire or es S ree ri er a es ress or oa a li . as re e l o o re i ree a em ar omi atio s or es Forei a a e Film es ire or a es i ema o ra or as al. a li o s i rre l lives i arsa ere e ea es lm ire tio a riti a e aj a S ool.

TR IB U TE TO PAW

PAWLIKOWSKI l 25. Sarajevo Film Festival 1 7 3


Dostoevsky’s Travels / Dostojevski na putu Fjo or os ojevs i 2. o i e a a sij a o i ovao a a om vro om. S oti va ese eve o i a as ije je ov ra imi rij o l je re o s r isati ova je svo slav o re a i je o Sa e er r a o erli a i o o a je r i re ava ja o slav om je . a a je a e a li ovs i sa ao a imi rijeve la ove o l io je ri r iti m se i amerom a ilje iti ova je oslje je reos alo o om a slav o ji ev i a. oljs i re i elj lm om i je o me ar e i i ra e s e e a re o li a ra a oji rili o i i o i a sijs i o a is ori ava oro i i e i re ro i je ra i ijs i iv e sovje s o re ima a i ali am. 2 F o or os oevs le ssia o ravel ro es er ro e. e re e i e ears la er is rea ra so a ram river ame imi ri e i es o re o s r e jo r e a ravels rom S . e ers r o erli a o o ere e le res o is rea ra a er. e a e a li o s i e ame a are o imi ri s la s e e i e o a om a e emi e a or s las es e a i is amera. e olis ire or le s real eve s i tio al eleme s a ro e re o e rea ra so o ie i all e loi s is amilial e i ree or a ial r oses r mi a es o e Sovie io s ra sitio o ar a i alism. E

1 7 4

25. Sarajevo Film Festival l POSV Ć

O PAW

PAWLIKOWSKI

ie i om ssia erma

olo r 52 mi

lis

Re ija Director a e a li o s i Direktor otogra je Director o Photography i a al Monta a ditor S e a o o i i el illiams Z v u k / So u n d : a e s i or r e alla a P r o d u c e n t / P r o d u c e r : a e a li o s i Produkcija Production Films


From Moscow to Pietushki: A Journey with Benedict Yerofeyev / Od Moskve do PetuĹĄkija: Putovanje sa Venediktom Jerofejevim Film je as ao ao io re irao a e a ero ejeva mis erio am a je i i ava je o je o raj ivo a os va e i.

o me ar o serijala o is a tim is o oevro s im is ima oji je a li o s i. a li o s i se lm o sira a roslavlje o is a e e i a i e ral li os sami a s o o re a aj o sovje s o o re a a isi e s e li era re a ra je je o re ima. a li o s i je s imao ero ejeva mir i o ra a rla ovao re jelima o isa im svom aj o atijem jel

is lm is ar o a o me ar e li erar res i as er ro ero e ev o e o e m s erio s e i a is ri tio me o or ro e e o is li e as e is i o amo s or os o ie s i . E

series ire e a e a li o s i or e a o romie. a li o s i ooses o o s o es eeme ri er e e i res i e Sami a moveme a la esti e Sovie ri i i e issi e li era re . a li o s i lms eo e ev o ar s roa a er a revisi s e re io s es ri e i is mos

ie i ssia

om

olo r a

2 mi

Re ija Director a e a li o s i Sc e n a r i j / Sc r e e n p l a y : a e a li o s i i ael ar o la imir rile s Direktor otogra je Director o Photography i a al o a i ors i Monta a ditor S e a o o i i el illiams Z v u k / So u n d : la imir rile s P r o d u c e n t / P r o d u c e r : o er om so Produkcija Production elevisio

TR IB U TE TO PAW

PAWLIKOWSKI l 25. Sarajevo Film Festival 1 7 5


Ida oljs oj 2 mla a is e i a a oja je o rasla samos a s om siroti i e ovolj o o aje va js i svije o lav e re ov i e sa aje a ima e maj i ses r i a i je re ala osjetiti rije e o o se are i. e a a a o avje ava a je a ravo evrej a i i e a e a je o joj re ov i e i a is re le a je o orije lo. e a i e a a aje o re a ova je a o i o rile a se a ravo esilo i im ro i eljima o om ra a i je i mo li iti o o a i. ova je oje e imati o roma ti aj a o je e e. E 2 i ola li le o e o si e orl om s e s o l visi e is a is s r rise lear a a e e o as a ro o e e o

1 7 6

a is a o os la e o re i a o ve or a a e a o s . o er S erior i orms er a s e as a a er mo er s sis er e ore a i er al vo s. er a a a i orms a a s e is e s ever ol er o er ori i s. o e er a a ie e se o o a s are s ri e ar a ere e mi e rie a ri a o o em.

25. Sarajevo Film Festival l POSV Ć

O PAW

PAWLIKOWSKI

ola olis

e mar 2 ati Fre

la

a

i e 2 mi

Re ija Director a e a li o s i Sc e n a r i j / Sc r e e n p l a y : a e a li o s i e e a e ie i Direktor otogra je Director o Photography as al s ar e e s i Monta a ditor are ami s i Mu ika Music ristia Seli i es erse Z v u k / So u n d : la s e Kostimogra ja Costume Design le sa ra S as o Scenogra ja Production Design a ar a So a s a ar el S a i s i P r o d u c e n t / P r o d u c e r : ri ra am io r ie iol a s s a Produkcija Production s Film oe i Film loge Cast a a les a aa re o s a a i ro i oa a li Kontakt Contact or o ello Film Sales sales or o ello lmsales. om


La femme du Vème / Žena iz susjedstva / The Woman in the Fifth meri i isa om i s ola i o aja o e e s r e i er e. a o s vari re ra ra e i ao o i var. a je ova si a ija o ravlja. ji ova i ao a e a mra a sila re ima o

ari a o i sre io svoj ivo i o ei a o la o avr ava s a lije a i mis erio a ar i e a e iv a s ras ve a ve a o re e i rol a je ovim ivo om.

ovo osvojio lj av m jivom o el je ov ivo i i se a se eo ja jivi o a aja...

meri a ri er om i s omes o aris es era e o is li e o e er a ai a i a e love o is es ra e i e a a er. e i s o o a or i o la e i s i as a o el i es r s avi o or as a i ar o ma e e s mee . e ar i a ea ti l m s erio s s ra er al s i o is li e a i s s ar loo i . eir assio a e a i e se relatio s i ri ers a s ri o i e li a le eve s... as i a o s re o er ere a i o rol o is li e. E

Fra e ola lis Fre

ie olis

i

om 2

olo r 5 mi

Re ija Director a e a li o s i Sc e n a r i j / Sc r e e n p l a y : o las e e ase o oo o ji i a e a li o s i Direktor otogra je Director o Photography s ar e e s i Monta a ditor lsa Fer e Mu ika Music a e ar e er Z v u k / So u n d : i olas a ti Kostimogra ja Costume Design lia a Scenogra ja Production Design e o aro P r o d u c e n t / P r o d u c e r : aroli e e jo arole S o a Produkcija Production Film ro tio s Film o il S er atio al ols a S . o.o. i Casting Director S a e a le a re a aria loge Cast a a e risti S o omas oa a li Kontakt Contact a e o r i o a e o r . om

TR IB U TE TO PAW

PAWLIKOWSKI l 25. Sarajevo Film Festival 1 7 7


Last Resort / Posljednje utočište a a s ese o o i jim si om a a os v i je o svo ar i a ri a ij ali i o e o e je a aero rom . e aso a ov a i e i a vi rava a ja i je si s risilje i ivjeti rimors om e r a a ila e o a orom ri a s i vlasti. o aj i oj elji a o je e i o e more oj se je ivo re vorio a a o aje l ja vlas i a lo al e vi eoi rao i e. rija eljs vo s l jem je ivo i i lje im ali a li m ais a mo e vjerovati ili je i o samo je a o m ara a oji e je a raj ra o arati E a

a leaves os o i er ear ol so o e re i e i er ritis a e ails os o a e air or . a a a er so o live a a seasi e resor or immi ra s see i as l m a are el ritis immi ratio a orities. S e as ei er ass or mo e or ri s. es era e o es a e e i mare s e mee s l e o er o a seasi e ar a e. eir rie s i ma es er li e more leasa is i real or is e j s a o er ma o ill isa oi er

1 7 8

25. Sarajevo Film Festival l POSV Ć

O PAW

PAWLIKOWSKI

ie

i

om 2

olo r 5 mi

lis

ssia

Re ija Director a e a li o s i Sc e n a r i j / Sc r e e n p l a y : a e a li o s i o a o e Direktor otogra je Director o Photography s ar e e s i Monta a ditor avi ara Mu ika Music a e ar e er Kostimogra ja Costume Design lia a Scenogra ja Production Design o earso om o er P ro d u c e n t / P ro d u c e r: ale Produkcija Production Films loge Cast a o si i e r om S rel i ov i a or i se o e


My Summer of Love / Moje ljeto ljubavi vaj ivo is i lm rati emotiv i i i i ti aj s rasti oja se o om je o lje a ra a i me vije mla e e e. o a i a svoje r e s olja josti rije eis ori e i i ele al i o e ijal i j a e im ve im o svo is ra o sva o ev o ivo a. amsi je i im o o ra ova a ra ma e a i i i a. i a s s a s ro os je a r oj a a se e o aj me jima vla a o re ali o e a re ervisa os r o reras a o os ra as i a ij rivla os i ra o alos . Si a ij o a o om li je o i s ariji ra il oji je o a io vlasti rimi al ro los i o re o se vjers om a os oji o ava ame ti i svojoj ses ri. li o a ro ivljava vlasti o o rove je. i a a se e smijemo ras ati ovori amsi o i... li mo e li joj o a o osti vjerovati E S F vi ra l ar s e emotio al a si al o o se e e s a loom o e s mmer or o o ome . e i a s i e erior o a i es a a e i elli e e a a ear i or some i e o e em ti ess o er ail li e. amsi is ell e a e s oile a i al. s ese o are om le e o osi es ea is ar o e o er e e rs mee is ool ess soo mel s i o m al as i atio am seme a a ra tio . i r er volatili is o a s ol er ro er il o as re o e is rimi al as or a reli io s ervo r a e ries o im ose o is sis er. o a o ever is e erie i er o ra re. e m s ever e ar e amsi i o es o o a a o a r s er om le el

ie

i

om 2

olo r

mi

lis

Re ija Director a e a li o s i Sc e n a r i j / Sc r e e n p l a y : a e a li o s i i ael e Direktor otogra je Director o Photography s ar e e s i Monta a ditor avi ara Mu ika Music liso ol ra ill re or Z v u k / So u n d : o earso Kostimogra ja Costume Design lia a Scenogra ja Production Design o S eve so P r o d u c e n t / P r o d u c e r : a a Se a ia ris o er olli s Produkcija Production o al so i res Films e Film o sorti m a e ar ers i s a er S ree e ia Fi a e Film o il Casting Director all loge Cast a alie ress mil l a o si i e ea re s i elle r e Kontakt Contact ria S i les ria .s i les lm o sorti m. om

TR IB U TE TO PAW

PAWLIKOWSKI l 25. Sarajevo Film Festival 1 7 9


Serbian Epics / Srpska epika e e e o re ra ove i javlj je maj a a ova a ara i a a a joj si o e osje i ri a joj o voj oj si a iji os i. alo as ije lm S S le amo sas a a ra o re sje i va osa s i Sr a ojem ris s v j sa a o lo la e i a o la i i ilja a lav i . s rva ovaj lms i ro l a ova a ara i a si ija ra jes i a oslov o ovje a i vo e osa s i Sr a ra i ra je i a ava ali o a os e e o ra o riva s rive i svije mo i i a l a. ome o a e ars sa s a ova ara i s mo er sa s e er so omes o visi er ells er a o e mili ar si atio i os ia. li le la er S S s o s a meeti o e os ia Ser ia ar a i e i i e o o orio s a o la i a ilja a lav i are sea e . itiall e o e o is or rai o ara i s ia ris oe si essma a lea er o e os ia Ser s is li ear e ra all a s a orl o o er a el sio emer es. E

a

1 8 0

25. Sarajevo Film Festival l POSV Ć

O PAW

PAWLIKOWSKI

ie i roatia

om 2 olo r a lis Ser ia

2 mi

Re ija Director a e a li o s i Direktor otogra je Director o Photography o a i ors i a e e r i Monta a ditor S e a o o i i el illiams Z v u k / So u n d : a e a li o s i P r o d u c e n t / P r o d u c e r : a e a li o s i Produkcija Production elevisio


Tripping with Zhirinovski / Na odmoru sa Žirinovskim vije o i e a o o je or retirao a ova a ara i a lm S S a e a li o s i ro lirao je jo je o i im o o rover o oliti ara r s o l ra a io alis la imira iri ovs o . ratio a je a rs are j ol om r v vije s oti e ris ali a ao i o om osje e e or je je o rover i oliti ar riv ao a aj me ijs a j . rema ameri im s a ar ima ja sam s je a ovje i javlj je iri ovs i. a samo e o i a i i ao sam se i omile i o eo se a vr . mjes o a ao e a a ara jem 2 r lji mjese o sa a imam 2 milio a. rili om mo a e lma a li o s i je irao s e e oje e asmijati le ao e. a li je iri ovs i ais a o asa i io ili rosje i o lis a rema mi lje j re i elja iri ovs i je li e ij os mo er isti e oliti e je o a a ala e se a vo e je slo o e r ovi e a ve s ra a se o a a ao o a a i ovi is a.

ie

i

om

5

olo r

mi

lis

ssia

Re ija Director a e a li o s i Direktor otogra je Director o Photography o a i ors i S eve s er Monta a ditor ies a oja o s a Z v u k / So u n d : i e Sava e Fra is oa le P r o d u c e n t / P r o d u c e r : a e a li o s i Produkcija Production elevisio

E o ears a er is or rai o a ova ara i i S S a e a li o s i or ra s a o er i l o roversial oliti ia e ssia l ra atio alis la imir iri ovs . e is ollo e ri a oa ri o e ol a i o re a ere s a ri a visi o e or i ere e a ra s a rea eal o me ia a e tio . o meri a s a ar s am a s ess iri ovs sa s. ve ears time ave rise rom e masses o e o rom a i ome o 2 ro les a mo o 2 millio . e e iti ro ess a li o s i ooses s e es a ma e eo le la . Still e s e a or are le i a a i eeli . s iri ovs reall a a ero s i io or j s a or a a o lis or i o e ire or e s o l e see as a evil e i s o os mo er oliti s o e a a vo ati e i ro tio o ree ra e e e a o rme a vi is .

TR IB U TE TO PAW

PAWLIKOWSKI l 25. Sarajevo Film Festival 1 8 1


Twockers / Kradljivci auta Film s mor a i liri a o rama s imlje a a ri a s s ers e tiv i ivo a i a a j j i lj avi malolje i ra ljiva a a omo re ras i s ati i a rova s imlje i s mor om jor irs om rajoli ama era oji a ravo l me sami se e em ati a je i saj re ivljava j a so ijal oj omo i.

elevi ij vrti se o o eila. s ri a a omo i er re a iji l ma a ers a ri a o e om

E ri a l ri al o rama ma e or ritis elevisio S revolves aro e ea e lives a o e i s iri loves o ee a e ar ieves. ol i ea ti ll om ose s ati s o s a ai s e a ro o lea or s ire la s a es i e o ro essio al as esse tiall la i versio s o emselves S o ers a em a eti i si er s vie o ro a rea li e o e ole.

1 8 2

25. Sarajevo Film Festival l POSV Ć

O PAW

PAWLIKOWSKI

ie

i

om

olo r

mi

lis

Re ija Director a e a li o s i a a Sc e n a r i j / Sc r e e n p l a y : a e a li o s i a a Direktor otogra je Director o Photography o a i ors i s ar e e s i Monta a ditor a l S e ar Mu ika Music a o es Z v u k / So u n d : o earso P r o d u c e n t / P r o d u c e r : a e a li o s i a a Produkcija Production i all Films Films loge Cast revor a ema mie ie rai a ema S e e aso e er ra o im r


Zimna Wojna / Hladni rat / Cold War Film ovori o s ras ve oj lj av oj ri i i me voje lj i oji se o ra li i o orije la i em erame a a rvi o le i e es ojivim ali i a s i s i re o re e i je o a r o. Smje e vrijeme la o ra a e eseti o i a ro lo s olje a oljs oj erli oslaviji i ari lm o is je emo lj av emo a vreme a. is a assio a e love s or e ee o eo le o i ere me s o are a all misma e a e a e ll o em e o ea ro o e ol ar i e 5 s i ola erma oslavia a im ossi le love s or i im ossi le times. E

a ro sa em erao er. Se a ai s e a Fra e e lm e i s a

ola Fra e ie i ie mi olis Fre alia

om 2 erma

la a roatia

Re ija Director a e a li o s i Sc e n a r i j / Sc r e e n p l a y : a e a li o s i a s lo a i io r or o s i Direktor otogra je Director o Photography as al Monta a ditor aros a ami s i Z v u k / So u n d : a iej a o s i Kostimogra ja Costume Design le sa ra S as o Scenogra ja Production Design a ar a So a s a P r o d u c e n t / P r o d u c e r : a a Se a ia a s s a Produkcija Production s Film olis Film sti e o al so i res 2 ro tio s F Film F Film 2 Films ro a o is i res loge Cast oa a li omas o or s S Kontakt Contact m 2 Films i lsales m 2. om

TR IB U TE TO PAW

PAWLIKOWSKI l 25. Sarajevo Film Festival 1 8 3


Dječiji program / Children’s Programme

18 6

D a n i e l f a i t f a c e / D a n i e l , M ari n e A t l an

18 7

D i y i c i d e l i b i e / P r v i r a s t a n a k / A Fi r s t Fa r e w e l l , L i n a W an g

18 8

In v i s i b l e Su e / Ne v i d l j i v a Su e , M ark u s D i e t ri c h

18 9

ka s Mimmi un run jo ie su i aco Mimmi i psi koji govore aco Mimmi and the Talking Dogs, E d mu n d s J an s o n s

19 0 Kutoppen Gove e rdo Ca le Hill, L i s e I . O s v o l l 19 1 Los ut ol simos Fud aleri The Foot allest, M i g u e l Á n g e l L amat a 19 2

Lo e ja kadunud lohed Lo e i i gu ljeni majevi Lo e and the Lost Dragons, J an n o P õ l d ma, H e i k i E rn i t s

19 3

Mijn ij onder rare week met Tess Moje nevjerovatno ljeto sa Tess My xtraordinary Summer With Tess, St e v e n W o u t e rl o o d

19 4

Pat a Mat imn radov nky Pat i Mat imska radost Pat and Mat – Winter Fun, M are k B e n e š

19 5 Solan og Ludvig – M nelyst i Fl klypa Solan i Ludvig Misija na Mjesec Louis Luca - Mission to the Moon, Ras mu s A . Si v e rt s e n 19 6 19 7

Sune Vs Sune Sune protiv Sunea, J o n H o l mb e rg le ant Slon, J u l i a O c k e r

19 7

Fliege Muha Fly, J u l i a O c k e r

19 8

Le Dernier our D Automne Posljednji dan jeseni The Last Day o Autumn, M arj o l ai n e P e rre t e n

19 8

est Gnije do, So n j a Ro h l e d e r

19 9

P au Paun Peacock, J u l i a O c k e r

19 9

Pou t t draka

2 00 Scha 2 00

maj The Kite

Ovca Sheep, J u l i a O c k e r

i illa, I s ab e l l e F av e z

arti Sma a a


Daniel fait face / Daniel ola Fra s oj. e i i o r avaj ro a o ori re s av a a li s is isa e rije i i a r a e eome rijs e re ar e re i je jesm os ala je a ra mje j j or e a a iel o i je e i rv i osa. Sva o ev i o a aji i le aj o ri ora i s ova ejas i i ereal i. N e v i d l j i v e s i l e k o n t ro l i ĹĄ u s i t u ac i j u . D e s e t o g o d i ĹĄ n j i D an i e l i z n e n ad a o s t aj e s am s M art h e k o j a n a s e b i ima samo o je r lje i rvi ma a e rimje je. ji ov s sre je je a ali j j i. ao a se e ava va m . me vreme i va a im se ri li ava e o lo o o e a eime ova a ojava a oj i o rasli vije o oravaj . a eli ro i ro ro ore i vra a o je e. Marine Atlan ire ori a je o o ra je i re i elji a oja je s irala oli a lm i elevi ij a F mis ari a ao ire ori a o o ra je ra ila je a lmovima o ise mo e o a o orsa aroli e o i i o a a a i ela. je re i eljs i rve a S S S osvojio je eli a ra e aro o estivala ra o lma lermo Ferra . s ool i Fra s a es o e la o lee . ver a e a . a iel ear a oes i o va m. ame a i t o t h e c h i l d re n .

e. e lass is re earsi a ea re er orma e ere are or s a eome ri oar ar e re i es a oem o es are asse aro a a iel s ose s ar s eve s a a ear as o i a ream va e a real. visi le li es i a e o is e s e l s imsel alo e i ar e o is s a i i er eroti e im a rs . e e o er is e er isorie ti a a es la e i a ea ile some i si is er is a roa i rom o si e some i i o a e a l s al a s ar em a o . a s o e ro e i o sa oors

Marine Atlan is a i ema o ra er a ire or. S e s ie a a F mis i aris a as a i ema o ra er o lms o ise mo e o o ors aroli e o i a i el. er ire orial e S S S o e ra ri a e lermo er atio al S or Film Festival.

1 8 6

25. Sarajevo Film Festival l D

I I PROGRAM

as or e o a a Ferra

Fra e 2

olo r

mi

Fre

Re ija Director M ari n e A t l an Scenarij Screenplay i olla oratio i s ra n j i s a) A n n e B ro u i l l e t , M ari n e A t l an Direktor otogra je Director o Photography B e n o i t B o u t h o rs , M ari n e A t l an Monta a ditor illa me illo Mu ika Music J o n as A t l an Kostimogra ja Costume Design Fra is o erra Scenogra ja Production Design L o u i s e L e B o u c B e rg e r, E l s a N o y o n s Producent Producer i olas om Produkcija Production a s ere Casting Director J e n n i f e r L u mb ro s o loge Cast o ol r a elei e Folla i ris a er ar r lie a rielli mma elle a Kontakt Contact a s ere i sio a s ere. r FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F F 2 5 S S S ra i lm s or lm


Di yi ci de li bie / Prvi rastanak / A First Farewell o o a sjevero a a i e o r e o oljima am a i sti jom smjestilo se j rs o selo oje sa a iva omom. a a e i e ol i e ra i a armi svoji ro i elja sa se e ri o i ra s rija eljima sve o je a o je a e o o la iti i sela. oles si e maj e sve je ve i ere a oro i i je ov o a ra mi lja a je smjesti om a emo e ale o o ji ovo sela. si aj olji rija elj al i r oli o ija sve lo ije o je e i ro i elji a s oro amjeravaj oslati je alje ol i i. o a male o ja je o ojem se voje je e s aralo o a o je ro e o i e a a es aje. si om sli ovi om sel ri li ava se ima. Lina Wang ro e a je . a o om oj j rs oj re iji i jia . a is rirala je a i es om iver i e a om i a ije e i . S je je e i a s i ome ra i lm i osvojio je a ra a aj olji a ijs i lm a e aro om lms om estival o ij . ee i or es er i a s rro e o o el s a eser lies e r villa e a sa alls ome. e e is o a s ool or or i o is are s arm e s e s are ree a s i is rie s til e o si e orl s ar s or i im o sa o e oo e a er a o er. i sa s mo er s ill ess la i a i reasi r e o e amil is a er o si ers er i a are ome ar a a rom e villa e. sa s es rie al i r is e a ra es a is a o o e se o a ara a i ese s ool. e e li le lam i e o il re a ee loo i a er i evotio ever si e i as or isa ears. a re i a ralisti ima er i er loses i o sa s orl . Lina Wang as or i i e i jia i r o omo s e io . S e ra a e er s e ree rom e omm i atio iversi o i a i eiji . F S F lm o e es sia F re Film ar a e o o er atio al Film Festival.

i a 2

olo r

mi

a

ari

i ese

Re ija Director L i n a W an g Scenarij Screenplay L i n a W an g Producent Producer iao i i e ai Produkcija Production Sh an g h ai E t e rn i t y M e d i a & l re loge Cast sa asa al i r a mati li a a mati sa asa asa amis lem S r aji l eilmeier a mati ram ram asim FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F S F

i a aser e

C HILD R EN’ S P R O GR A MME l 25. Sarajevo Film Festival 1 8 7


Invisible Sue / Nevidljiva Sue e a ljiva va aes o o i ja S e ola i o a s aj im ser mom oji je je a maj a ra vila a o ro i ovje a s va i e a a o iv i s oso os a os a e evi ljiva. sla jaj i se a svoje ovos e e e vje ti e S e se aje o sa svojim me so o ra li itim rija eljima i o ijem ao i i va re im l re om oji je a ravo vje a a i eli e ija a i o as i ava ra a o i oslo o ila svoj maj i a i mra i sila i o a ala vlasti e s er erojs e s oso osti. Markus Dietrich ro e je . S ra s er jema a. je ov e i a s i ome ra i lm SS S ao je o re ij a a ra a aj olji je iji lm a o jeli jema i lms i a ra a 2 osvojiv i a ra jema i lms i riti ara. Film je ri a a a roj im lms im estivalima irom svije a i osvojio je i ri a ja. je ov oslje ji i ra i lm S remijer o je ri a a 2 . ro ram vo e e svje s o Festivala je ije lma A ms t e rd amu . ass mi 2 ear ol S e omes i o o a i a se re ser m er mo er as evelo e or e oo o ma i a s e l s e is a le o ma e ersel i visi le. eami i er o issimilar si e i s a o i as ell as e re o io s . . arti ial i elli e e l re S e as o er o a series o a ero s a ve res i er e s er ero o ers i or er o ree er mo er rom e l es o ar or es a ltima el rove ersel o er o a ilities as a s er ero. Markus Dietrich as or i i S ra s er erma . SS S is e ea re lm as omi a e as e es il re s Film a e 2 erma Film ar s a e o o i e 2 erma riti s ar . e lm as s ree e i estivals aro e orl a o mero s ri es. S S is la es ea re lm a i s orl remiere i 2 i ms er am i e om etitio se tio o e lar es il re s lm a me ia estival i e orl .

1 8 8

25. Sarajevo Film Festival l D

I I PROGRAM

erma

em o r 2

olo r

mi

erma

Re ija Director M ark u s D i e t ri c h Scenarij Screenplay M ark u s D i e t ri c h Direktor otogra je Director o Photography Ral f N o ac k Monta a ditor Se astia mler Mu ika Music r ie vuk Sound Se astia S mi Kostimogra ja Costume Design U l i Si mo n Scenogra ja Production Design S e a vo res o Producent Producer ar el e i oS a Produkcija Production os li lm ro tio A mo u r F o u loge Cast Ru b y M . L i c h t e n b e rg , L u i E c k ard t , A n n a Sh i ri n H ab e d an k , V i c t o ri a M ay e r, L u c Sc h i l t z , J e an n e er er a ri as er a ja Sei Kontakt Contact ra tio is ri tio i o a ra tio is ri tio . a FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S 2 SS S


Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi / Jacob, Mimmi i psi koji govore / Jacob, Mimmi and the Talking Dogs a o ivi ra i sa ja a os a e ar i e o svo re a osle o o a. o e a o a a se vrati s osla vrijeme rovo i r aj i ra e i ma aj i. e o a a o a m sao ava a mora oti i a je a i sl e i a a o mora rovesti i av se mi sa svojom a ovje i i as roje om ro i om immi i je im o em iv im sarom a lom is orijs om re ra i e va om as a a. o olas re ra e a o sa aje a e a mjes amo je lo al o ar a je a o le i i isme s oro sa ra iti e o er. a o i immi o l e a s aviti ra j . s os avlja se a e o mo i i iti samo omo o ora lo al i asa oji... aj a ovore dmunds ansons re i elj je a imira i lmova ra i i aj er i il s ra or ji a a je . je o os iva a a ima ijs o s ija om r emelje o 2 . o i e. e ij a imira o i lomirao je 2 2. a a emiji a mje os s o ije je je s irao lasi rii ar . a ra iva i a imira i lmova lj j i F S i SE A L S.

e a lma or je S F

a o lives i e i a reams o e omi a ar i e li e is s a . e s e s a lo o time ra i il i s a a reami ile is a er is a or . e a a ee s o o a a o si ess or lo er a s al a a o as o s e e a ole ee i is oss o si immi a er e ira e a er a le i i a s is ori al s r alle as a a. s soo as a o arrives i r s o a e lo al ar is a o o e ra s orme i o e s s ra ers a ree si essma . a o a immi e i e o s o e evelo me . r so a e a o l oi i e el o a a o lo al o s a ... a al dmunds ansons is a a ima e lm ire or ra i esi er a il re s oo ill s ra or. 2 e o o e e a imatio s io om r . 2 2 a so s ra a e i a imatio ire ti rom e s o ia a em o r er e ela e o rii ar . e is e a or o a ar i i a ima e s or lms i l i F S a I SL E O F SE A L S.

a via ola

2

olo r

mi

a via

Re ija Director E d mu n d s J an s o n s Scenarij Screenplay i a aisa m s a so s Monta a ditor E d mu n d s J an s o n s , M i c h al P o d d e b n i ak Mu ika Music r s o . a a vuk Sound ir s i s Scenogra ja Production Design E l i n a B ras l i n a Producent Producer Sab i n e A n d e rs o n e , J ak u b ar o s i io r S e a o i Produkcija Production A t o m A rt , L e t k o loge Cast ar s le s ora m ris ei s as ars oti atis a ra i i a ar s il er s Kontakt Contact a as e s i ja e e ro e ilmsales. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S

S S S

2 2 2 2

2 2

.S SS SS ra i lm s or lm S F S S ra i lm s or lm ra i lm s or lm F S ra i lm s or lm

C HILD R EN’ S P R O GR A MME l 25. Sarajevo Film Festival 1 8 9


Kutoppen / Goveđe brdo / Cattle Hill ravi a lara ivi ra sa svojom mamom i sa ja a os a e m i a vije a. e o a a rima ismo o svo a o a oje o i ama ije vi jela i je a selo a o i se s srela sa jim. amo oma e s asiti arm o o le o i isme a sti e svo rvo rija elja i o riva a os oji o a i a a oje e o mo e os ati vije a. Lise I Osvoll s irala je mje os i aj i re ij . o avr e s ija 2 o i je ra iti lms oj i s riji a oslovima ra e i aj eri e i i aj eri e a ima ije m o i o lar i arativ i lmova. o om s ija sara ji sa s e aristi om e lve al s imila je va ra a a imira a lma. svoll je ore irala lm S ao i vije se o e serije Si ome ra i lm S S F S a oji je a isala s e arij aje o s e E l v e d al . a e rs i mag

lara is a li le o o lives i e s e re eives a le er rom er a o r si e o mee im. ere s rie a omes o ers a in e d .

i i er m m a reams o e omi a m si s ar. e er om s e as o see or ma ears a s e ravels o e el s save is arm rom a ree si essma ma es er a o e a e a s ar i ma more a s a s e a ever

Lise I Osvoll rai e i ar esi a ar ire tio . S e e ere e lm i ra ati a as or e as a ra i esi er a motio ra i s esi lar tio lms. ri er s ies s e ma e o a ima e s or lms o e e lve al. svoll o ire e S ollo e e elevisio series Sa e lm S S F S o ro e e s ri i lve al.

1 9 0

25. Sarajevo Film Festival l D

I I PROGRAM

sr i 2 a er er or mero s o er i s ri ri er e se o seaso o or i s e also

or a 2

olo r 5 mi

or e ia

Re ija Director L i s e I . O s v o l l Scenarij Screenplay A n n e E l v e d al Mu ika Music a e S oraas vuk Sound B aard H . I n g e b re t s e n Scenogra ja Production Design A Producent Producer lisa e Produkcija Production vis e loge Cast e rie e Fa e S ll a arti o se Kontakt Contact a as e s i ja e e ro e lmsales. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 2 S S S 2 S S S

re A u s t n e s al imatio Fri jo S eim

S F

S


Los futbolísimos / Fudbaleri / The Footballest a e e ele a i ji ovi ols i r ari a s ala ljivos i rija eljs vo sve a o i rije als o tima i je i s va r i e. a li s vrijeme a s lo e aj i save i reiraj r mis erij i sa vati r i ao .

aj ra e ava re oje s avljaj a j ji ov ili mis erij oja mo e ovesti o ro asti ji ovo o i r ve avjere ili sl aj o s le a o ol osti o lo je e je F aleri os avljaj i va jas a ilja rije iti

Ro erto Santiago ro e je . a ri . Films i je re i elj s e aris a rama r i isa . aisao je i re irao e oli o lmova lj j i lm S omi ova a a ra o a a aj olje a a tira i s e arij 2 5. o i e. Sa tia o ra i i a elevi iji i o ori e je a isao je e oli o ji a a je i mla e. a e e ele a a eir s oolma es e i o all i s o a ve res i i eir i e i a eir rie s i are o e es all o over e m s er a o l a e o eir oo all eam a e i o eir a . re e vi tims o a o s ira or is i all e res l o a e e time as ome o ma e a se re a a o rea e e Foo alles i o lear o je tives o solve e e i ma a o s a o e er. Ro erto Santiago as or i i a ri . e is a lm ire or s ri ri er ramatis a ri er. e as ri e a ire e several lms amo em S i as omi a e or a o a ar or es a e S ree la i 2 5. Sa tia o also or s f o r t e l e v i s i o n an d t h e at re , an d i s t h e au t h o r o f s e v e ral b o o k s f o r y o u n g ad u l t s an d c h i l d re n .

S ai

2

olo r

mi

S a is

Re ija Director M i g u e l Á n g e l L amat a Scenarij Screenplay o er o Sa tia o a lo Fer e i el el ama a Direktor otogra je Director o Photography eo el a o Monta a ditor N ac h o B l as c o Mu ika Music Fer a o el e vuk Sound a Ferro l er o ar a i ol s e o l i e Kostimogra ja Costume Design oelia ar a Scenogra ja Production Design sar a arr Producent Producer os l er o S e Fer a o e i el i el ejar a er e es amero Produkcija Production os F ol simos res e ia i e a ermoo es er e ia P ro d u c c i o n e s loge Cast J u l i o B o h i g as , M i l e n e M ay e r, ar os ilara er asti eira or e s Kontakt Contact i e e a ales v. a ales lm a or .es FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 SF S S F 2 S 2 S S 2 S S 2 S S 2 F 2 SS S 2 5 S

S

S

C HILD R EN’ S P R O GR A MME l 25. Sarajevo Film Festival 1 9 1


Lotte ja kadunud lohed / Lotte i izgubljeni zmajevi / Lotte and the Lost Dragons er i i si o e o ija mla ses r o ime oosi. a arl i ri a i or s a i i oji ola e osje a e ville a o i es vovali a veli om a mi e j ri lja j aro i jesama. o je i a mi e ja i osvaja lav e a ra e i e o aj oji s ije s imiti aro jesm ajs arije ivoti js e vrs e a svije mi s i majeva oji ri aj va r . o e i oosi o l j omo i a i ima o e a im re s oji ljiva i eo e iva a ava ra. anno P ldma ro e 5 . alli es o s i je re i elj s isa elj ramati ar i s ima elj oji a o o je s imio re o 2 a imira i lmova e itira ao re i elj l ars om a ima ijom S S S S. S ei ijem r i som o is je i os ale lmove i serijala o o e. Heiki rnits ro e 5 . alli o ati je ari a ris o o ra i re i elj. aje o s a om l maom o is i je a imira i lmova o si o e. e s iri e o o e e s a li le sis er ame oosi. arl e ra oo a i s ie tis s o ome o a e ville ere e are a i ar i a i ol so tio . oever s ee s i re or i e ol so o e orl s ol es a imal s re rea i ra o ill i e om etitio s ra ri e. o e a oosi e s ie tis s. iti a e e e a ve res a ai e sis ers.

or e s are olle ti om etie ies e m i al i e o el e

anno P ldma as or i 5 i alli . e is a ire or ri er rama r e a i ema o ra er. er s ooti over 2 a ima e lms e ma e is ire orial e i e e a imatio lm S S S S. o e er i ei o r i s e as o a ore o er ti les i e series o a ima e lms a o e li le o o e. Heiki rnits as or i 5 i alli . e is a res e e ar oo is o o ra er a ire or. r i sa a o l ma are e o a ors o a ima e lms a o e li le o o e.

s o ia a via 2

olo r

mi

Re ija Director J an n o P õ l d ma, H e i k i E rn i t s Scenarij Screenplay J an n o P õ l d ma, H e i k i E rn i t s , r s ivir Monta a ditor J an n o P õ l d ma Mu ika Music Sve r er e rs a ers vuk Sound orre s Scenogra ja Production Design H e i k i E rn i t s Producent Producer alev amm il is al aellis Produkcija Production esti oo is lm ija Films loge Cast veli i emas elmi lev ai alms e li a ei ol Se o Seema am Kontakt Contact ija Films i o rija lms.lv FILMOGRAFI A FILMOGRAPH anno P ldma Heiki rnits 2 S 2 S S S 2 S S ra i lm s or lm 2 F 2 2 S 2 2

S S

S S

1 9 2

25. Sarajevo Film Festival l D

I I PROGRAM

s o ia

S

S S


Mijn bijzonder rare week met Tess / Moje nevjerovatno ljeto sa Tess / My Extraordinary Summer With Tess i a je ajmla i Sam se la i a e a os ali la ovi oro i e a stiti e a vrijeme o mora a ola s om o o ers elli osmi ljava vlastiti re i a samo . a o o o a ess svoje lav jevoj i oja rije veli aj iva v e ava r i oje e a iti a vlasti oro i re a ije iti a e je ati o je. Sam o osi rasti o l ojom s avlja a j rija eljs vo s ess i o oje e se je ivo romije iti a vije . Steven Wouterlood ro e je . re . ra i lm a je S s imlje 2 . o i e e or je osvojio mm ja a e oriji je ije lma a ra e aro o lms o estivala oro a aj olji je iji lm i roj e r e a ra e irom svije a. a ra Festivala oro a aj olji je iji lm 2 . osvaja i je ov ra i lm S . s oime i lm je osvojio i i r i ri a ja lj j i i a ra irija a e aro om estival je ije lma i a . S SS je ov je rvi ome ra i i ra i lm. rai o ei le alo e as e o es o e amil Sam e i s is o ma e alo e ess rai i ri is oli a o e isla o ers elli . e e mee s e el sive ess o ar o rs a i se re e is ra i o a a ve re a ma es im realise a o s o l eris o r amil i s ea o r i a a . Sam ma es a rasti e isio a s is s e ial rie s i i ess a ris a a ill a e ess s li e orever. Steven Wouterlood as or i or il re s elevisio i o i s ar i oro o amo ma as also a ar e o is s or lm i l i e r ar o e i S SS is is rs ea

i re . 2 e ire e S as a er atio al mm i s ar i e or i a o er a ar s a omi atio s orl i e. e FF i S i 2 a as ollo e several o er a a o er atio al il re s Film Festival. re le lm.

or a s ar

lm FF ar s

e erla

s

erma

2

olo r 2 mi

Re ija Director St e v e n W o u t e rl o o d Scenarij Screenplay ase o e oo o k n j i z i ) A n n a W o l t z , L au ra v an D i j k Direktor otogra je Director o Photography Sal roo e er Monta a ditor risti e o iers Mu ika Music F ran z i s k a H e n k e Scenogra ja Production Design F l o ri an L e g t e rs Producent Producer J o ram W i l l i n k , P i e t - H arm St e rk Produkcija Production B I N D Casting Director M art h a M o j e t , M ari n a W i j n loge Cast So va ere ose i e re se lia as je o erri sma S a oo aer o a es ie as ere e S re rs e i er o ma i va le e a s a ele i o ollema s Kontakt Contact i re ree er atio al m ti i re ree i er atio al. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S 2 5 S S ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or lm 2 SS S ra i lm s or lm

SS SS

S

C HILD R EN’ S P R O GR A MME l 25. Sarajevo Film Festival 1 9 3


Pat a Mat: Zimní radovánky / Pat i Mat: Zimska radost / Pat and Mat – Winter Fun S olas om ime a i a s o avaj se s roj im ovim i a ovima i ava rama. voji a om ija o a a o es re osti moraj i a i a raj s e o i aje o veli om oli i om svje e s ije a oji je a r ao ji ove vr ove. ola e a i ej a i ra e sa atim o avaj rasiti svoje e a o i i arav o smi ljaj ori i al e o i e o lo e. ao i o i o a i a i je a ro lem e re s avlja re re a i je a i a ov e sma raj e remostivim. Marek Bene ro e je . ra je je i i lomirao 5. a le ro e i om a l e e o e i o iver i e a. o avr e s ija re irao je e ativ e lmove a sre je ole. o i e . o i je ra iti ra om lms om s ij r ao a ima or r a i lmova oje je re irao je ov o a om r e e . aje o s o em os ovao je om a ij i . a o o eve smrti e e o i je ra iti a a lovs elevi ij ao ro e i ormativ o ro rama. re o je vlas i vije om a ije a ma i a ma Film ijem o rilj i e i re ira ove e i o e r a o lma osa je s imio vi e o s oti e i o a. e omi i er ri s ma e alle es a a ve res or a a a. e o amo s l ms ei o rs ave o eal i e s r risi l lar e amo o e s o i eir ar e s e also ome i e i ea o il i a sa a r o e ora e eir o ses or ris mas a o o rse rea e ori i al ris mas rese s. s al a s or a a a o ro lem is a o b s t ac l e , an d n o c h al l e n g e i s b i g e n o u g h . Marek Bene as or i i ra e. 5 e ra a e rom e le ro e i al Fa l o e e e i al iversi o ra e. er is i is s ies e ire e e atio rorammes or i s ools. Si e e as ee a imati lms a e r Film S io ra a er e ire tio o is a er om r e e . o e er i is a er e o e e om a i . er is a er s ea e e e a or i or a le elevisio ere e as i ar e o e ro tio o a i ormatio a el. o a a s e e o s o om a ies a ma a a ma Film ro i e ri es a ire s e e iso es o e series S o i e as ma e more a .

1 9 4

25. Sarajevo Film Festival l D

I I PROGRAM

e

e

li 2

olo r

mi

o ialo e

Re ija Director M are k B e n e š Scenarij Screenplay aj o s or o ri i a voj a a a ov aj o Direktor otogra je Director o Photography a voj a Monta a ditor M are k B e n e š Mu ika Music e e vuk Sound arel lo Producent Producer om isel Produkcija Production a ma Film es elevi e Kontakt Contact ra tio is ri tio i o a ra tio is ri tio . a FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F 2 2

F


Solan og Ludvig – Månelyst i Flåklypa / Solan i Ludvig: Misija na Mjesec / Louis & Luca - Mission to the Moon orve misij oja es v je me aro oj svemirs oj r i o las a a jese re vo i rilja i i mi elj eo or i sela Fla l a. ra ro as ro a a vra vi a ar e o mo e o i o l a a ravo i mo e a os a o a. e s ra ivoj misiji a ro se ro ala e s rive i i i ra o rivaj se aj i la ovi i i a e i e o la . vi a i je ovo rija elja je a Sola a o e j roj a i e a e ja o om ji ovo ova ja a jese . Rasmus A Sivertsen ro e je ol a orve oj 5. re lma orve oj.

. o i e. i lomirao je a Fa l e a a ima ij iver i e a o je je a o aj o atiji i aj ro tiv iji a ora a imira o

e i er atio al ra e o e oo e or e ia missio is le rom e villa e o Fla l a. i o is e a ie as e rave as ro ro i e a i a all o e ari missio s o a a asse a e as are reveale a o i seems o or o e a i as a e e e o are i or some s r rises o eir ri o e oo Rasmus A Sivertsen as or i . e ra a e i iversi olle e i or a . e is o e o e es o or a .

a

5 rom ro

rillia i ve or eo or a a o l ossi l o ers are is overe i e la e . o is a is rie .

e a imatio a l a ol a tive a imatio lmma ers i

or a 2

olo r

mi

lis

or e ia

Re ija Director Ras mu s A . Si v e rt s e n Scenarij Screenplay ars e F ll Direktor otogra je Director o Photography or e S aller a e . a se Mu ika Music ve s ro a e vuk Sound ristia S aa i e er Fa el Scenogra ja Production Design A re A u s t n e s Producent Producer or elia o se Produkcija Production ai o Film loge Cast ari r s ro vi er S j lsvi re o ra i ar el e imle e eS e Kontakt Contact Sola e ia os sola me ia. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S F S SS 2 5 S F S 2 5 S S S S S 2 S F S S 2 S

F S F S

S 2 S 2

S

S S

S

C HILD R EN’ S P R O GR A MME l 25. Sarajevo Film Festival 1 9 5


Sune Vs. Sune / Sune protiv Sunea rvo a a ole e vr om ra re S ea o e je e o o i e a e je. ovo ri o li je a sje i a je ovom mjes i ravo je o a av a av i S e volio a e. ao a o ije ovolj o ovi e i se ove is o ao i o . a S ea je o aj ori mo i o e a ove ols e o i e. ora iti ja o omi lja a o i s rije io So ie a re i e s jim i o l i se a r o S ea. me vreme a rimje je a je je ov s ariji ra a ora o las a osa i svije o rasli a m o a ro ivljava sre ovje ri i a eli a stiti osao a o i i ra io m i k ari j e ru , d o k n j e g o v a maj k a l j u b o mo rn o z u ri u s av rš e n u maj k u n o v o g Su n e a i n j e n j o š s av rš e n i j i au t o . on Holm erg ro e je . ve s oj. a o o je avr io ol l me S o olm o osti se osvetio o ori . ro irao je vlasti e o ori e re s ave i is ovreme o ra io a i ro ijs i a e isao i re irao a elevi ij . eli i roj je ovi elevi ijs i serija i emisija emiova je ve s oj i r im emljama. Film S S je ov je ome ra i re i eljs i rve a . is rs a as a o r ra er S e is el ome a a e s r rise. e o is i is sea a e s ever i S e a s o e. o o l a is ame is also S e i s e ors ossi le s ar o a e ear. S e m s se all is i o s o So ie rom rea i i im a oosi e o er S e. ea ile a oti es a is i ro er is a o o e er e ori a l orl is a is avi a mi li e risis a a s o i is jo o rs e a areer i m si a is m m lares jealo sl a e e S e s er e mo er a er eve more er e ar. on Holm erg as or i i S e e . er e is e a ti s ool i S o olm i as all a o ea re. ile ro i is o la s e or e or a varie o ro tio om a ies ri i a ire ti or elevisio . Si e e a lar e m er o o s series a s o s ave aire i S e e a o er o ries. S S. S is is e as a ea re le lm ire or.

1 9 6

25. Sarajevo Film Festival l D

I I PROGRAM

S e e

2

olo r

mi

S e is

Re ija Director J o n H o l mb e rg Scenarij Screenplay J o n H o l mb e rg , D an i e l l a M e n d e l E n k Direktor otogra je Director o Photography E ri k P e rs s o n Monta a ditor F re d ri k A l n e n g Mu ika Music oel a ell reas e la vuk Sound ri l a er Kostimogra ja Costume Design Sara P e rt man n Scenogra ja Production Design eresa eale Producent Producer i s S r orell ali Sö d e rl u n d Produkcija Production U n l i mi t e d St o ri e s Casting Director a ie is ra a ri i er loge Cast lis er a er e ma ea S j r e Si s s e l a B e n n , F re d ri k H al l g re n , L i l y W ah l s t e e n , J o h n Ö s t e rl u n d Kontakt Contact lo al S ree i o lo als ree . e FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S. S


Elefant / Slon

Fliege / Muha / Fly

G e rman y , 2 018 , C o l o u r, 4 mi n , N o D i al o g u e

G e rman y , 2 018 , C o l o u r, 4 mi n , N o D i al o g u e

Re ija Director J u l i a O c k e r Scenarij Screenplay J u l i a O c k e r Monta a ditor B e n j ami n M an n s Mu ika Music ristia e vuk Sound ristia e Producent Producer omas e er erma Produkcija Production St u d i o F I L M B I L D E R Kontakt Contact S io F s io

Re ija Director J u l i a O c k e r Scenarij Screenplay ve e er Monta a ditor B e n j ami n M an n s Mu ika Music ristia e S mo o i vuk Sound ristia e S mo o i Producent Producer omas e er erma Produkcija Production St u d i o F I L M B I L D E R Kontakt Contact S io F s io

lm il er. e

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or lm 2 2 ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 F ra i lm s or

lm

Slo je a a je ova a s rla as oji oras olo iti. e tim o je rili o e a a a a . ulia Ocker ro e a je 2. o i e or eim jema a. i el e om i a ije s irala je oli F or eim a a ima ij a Films oj a a emiji a e r em er . e ele a is sa a is r ries o eer im . a s a re o as . ulia Ocker as or i 2i or eim erma . S e s ie vis al omm i atio a e F i or eim a a imatio a e Filma a emie i a e r em er .

lm il er. e

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or lm 2 2 ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 F ra i lm s or

lm

ri a e se sva aj o o s e m e ali m a i e em mo e a iti. ulia Ocker ro e a je 2. o i e or eim jema a. i el e om i a ije s irala je oli F or eim a a ima ij a Films oj a a emiji a e r em er . ree ro s are ti over a as . a ea em. ulia Ocker as or i 2i or eim omm i atio a e F i or eim a emie i a e r em er .

ere is some i

e

erma . S e s ie vis al a imatio a e Filma a -

C HILD R EN’ S P R O GR A MME l 25. Sarajevo Film Festival 1 9 7


Le Dernier Jour D’Automne / Posljednji dan jeseni / The Last Day of Autumn S i erla

Fra e 2

olo r

mi

o ialo e

Re ija Director M arj o l ai n e P e rre t e n Scenarij Screenplay M arj o l ai n e P e rre t e n Monta a ditor M arj o l ai n e P e rre t e n Mu ika Music a ols vuk Sound o a a a es e Producent Producer N i c o l as B u rl e t Produkcija Production N ad as d y F i l m Kontakt Contact a as Film is ri tio FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or lm

a as S

lm. F

e e ms e ivoti je aj osti ri ljaj o a e e ijelove i i ala s amjerom a a rave vo ila o vlasti oj mjeri. a oslje ji a jese i ri rema se veli a a o r a. Marjolaine Perreten ro e a je . a sa i. S irala je m ltime ijs i i aj oli a mje os i om i a ije a sa i a a ima ij je savla ala o om s a ira ja. a i ao re i elji a a imira i lmova ro ijs oj i a as Film a 2 . je o re la Festival a imira o lma Savi . Some ores a imals olle a a o e i e ar s i se re i e i e tio o il i ve i les a s i eir si e. rea om etitio is ei re are m s as a s a e. Marjolaine Perreten as or i i a sa e. S e s ie m ltime ia esi a i a sa e a lear e a imatio ro i er s i s. S e or s a a as Film as a a ima e lm ire or a i 2 s e o e e imatio Film Festival o Savi .

1 9 8

25. Sarajevo Film Festival l D

I I PROGRAM

Nest / Gnijezdo erma

2

olo r

mi

o ialo e

Re ija Director So n j a Ro h l e d e r Scenarij Screenplay So n j a Ro h l e d e r Direktor otogra je Director o Photography So n j a Ro h l e d e r Monta a ditor So n j a Ro h l e d e r Mu ika Music e s e ler vuk Sound i a raj o Producent Producer So n j a Ro h l e d e r Kontakt Contact So n j a Ro h l e d e r; lm so jaro le er. e FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 5 S ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 2 S ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm

omalo aiv a rajs a ti a o ima sve o mo e e i li riv ao r i . Sonja Rohleder ro e a je 2. i a jema oj. S irala je a ima ij a iver i e a lm i elevi ij o s am a els er . S e oli o ole a sa s ija erli os iva a ima ijs i s io al i imals. o le er i e re ira i ro ira vlasti e ra e lmove. sli l aive ara ise ir oes o o is a o a ra a ma e. Sonja Rohleder as or i 2i i a erma . S e s ie a imatio a e iversi o Film a elevisio o s am a els er . o e er i some o er ello s e s s e o e e al i imals a imatio olle tive i erli . o le er ri es ire s a ro es er o s or lms.


Pfau / Paun / Peacock

Pouštět draka / Zmaj / The Kite

G e rman y , 2 018 , C o l o u r, 4 mi n , N o D i al o g u e Re ija Director J u l i a O c k e r Scenarij Screenplay J u l i a O c k e r Monta a ditor B e n j ami n M an n s Mu ika Music ristia e vuk Sound ristia e Producent Producer omas e er erma Produkcija Production St u d i o F I L M B I L D E R Kontakt Contact S io F s io

e

lm

a je veli a s e s a vije a ali je ovo erje eli io je ove slave. ulia Ocker ro e a je 2. o i e or eim jema a. i el e om i a ije s irala je oli F or eim a a ima ij a Films oj a a emiji a e r em er . e ea o is a s are o e ame. ulia Ocker as or omm i atio a emie i a e r

i s ar o s a e. is ea ers o ever a i 2i or eim eF i or eim a em er .

li Slova ia ola

2

olo r

mi

o ialo e

Re ija Director arti Sma a a Scenarij Screenplay arti Sma a a Direktor otogra je Director o Photography ej e v Monta a ditor ie avr tilov Mu ika Music A l i ak s an d e r Y as i n s k i vuk Sound iera ari ov Scenogra ja Production Design a le Producent Producer e er a a le a ra ro ov aS a o s a Produkcija Production F . F F e Kontakt Contact eor r er eor . r er ma e ilm. e

lm il er. e

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or lm 2 2 ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 F ra i lm s or

e

a air

erma . S e s ie vis al a imatio a e Filma a -

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or 2 ra i lm s or lm 2 5 SS ra i lm s or lm

lm

li i se raj lje a i vo e a ra ama ri. je svome o la ja i ra maja. a a maj je a a ov e vis je a va a. o a sti e jese li e o a a a je os aje sve sla iji. S a i jese ji vje ar o osi je a o la o e o. ola i ima a o om i rolje e. o li ovje ara o ovo s aja je a i a. Martin Smatana ro e je . Slova oj. o om s ija s a irao je s ij lm alli . e o i a je r ao a ima ijs e ra io i e a je . je ov e i a s i lm SS remijer o je ri a a 2 5. ro ram e eratio s e aro o lms o estivala erli i osvojio je me aro i lms i a ra a. je ov i loms i lm osvojio je rv a ra a a mi e j imar S o otio For ma o 2 . S mmer is omi oa e e r i is ro i ri e o e rees. ra a ives is ra so a i e. s e o is osse aro i e air ra a a es im. e e leaves all a ra a as ro ea . s ro a m i arries im o i o e lo s . i er omes e s ri time. arm ree e ri s em o e er a ai . Martin Smatana as or i i Slova ia. ile s i or is a elor s e ree e om le e a i er s i a e lm S io i alli . For ve ears e le a imatio or s o s or il re . is e lm SS remiere i e e eratio s se tio o e erli er atio al Film Festival i 2 5 a e o o i ir ee i er atio al a ar s. is ra atio lm o e rs ri e i e2 i i om etitio a e imar S o otio For m i . C HILD R EN’ S P R O GR A MME l 25. Sarajevo Film Festival 1 9 9


Schaf / Ovca / Sheep

Zibilla

G e rman y , 2 018 , C o l o u r, 4 mi n , N o D i al o g u e

S i erla

Re ija Director J u l i a O c k e r Scenarij Screenplay J u l i a O c k e r Monta a ditor B e n j ami n M an n s Mu ika Music ristia e vuk Sound ristia e Producent Producer omas e er erma Produkcija Production St u d i o F I L M B I L D E R Kontakt Contact S io F s io

Re ija Director sa elle Fave Scenarij Screenplay P i e rre - L u c G ran d j o n , D av i d B re d e l Monta a ditor Fee ie ti Mu ika Music iels er ees vuk Sound o a a a es e Producent Producer N i c o l as B u rl e t Produkcija Production N ad as d y F i l m Casting Director A rn au d D e mu y n c k loge Cast il em e ier r r o so ristia i am er Kontakt Contact a as Film is ri tio a as lm.

lm il er. e

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or lm 2 2 ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 F ra i lm s or

lm

a je a a i je e o as e ava re r . S a o i a a e i re elo a av ri i ulia Ocker ro e a je 2. o i e or eim jema a. i el e om i a ije s irala je oli F or eim a a ima ij a Films oj a a emiji a e r em er . e lam o s rom o e ris a ve re i o e e . e o o l ever a e a ris ulia Ocker as or i 2i or eim erma . S e s ie vis al omm i atio a e F i or eim a a imatio a e Filma a emie i a e r em er .

el i m 2

olo r 2 mi

Fre

o ar

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or lm 2 5 SS S S ra i lm s or lm 2 2 F ra i lm s or 2 S ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm

ala ira a i illa ra li je se o mla i o ja s ojima i e ol i oji je o a j o je i r i r a. a i aj olje elje je i omi elja joj e oma . a o o se le e ljiv ava r i o a ivlje lava i illa sti e samo o a je oje joj je o re o a las o ari e. s sti e i va rija elja a ji ovo aje i vo i i i ja im. Isa elle Fave ro e a je . er . a i ao e avis a a ori a a imira o lma. i illa e li le e ra is i ere a e o orses a a e er e a se o er la s ri es. ve er a o tive is es o el . e s e m les i o a e iti a ve mee s a il lio s e evelo s e sel o e e o roar S e also s o r e rie s a o e er e are s ro Isa elle Fave as or i i er . S e or s as a i a imatio lmma er.

2 0 0

25. Sarajevo Film Festival l D

I I PROGRAM

lm

s ool o are s oo re a a lo l . . e e e


TeenArena

2 04

1 0 0 k i l o s d ’ é t o i l e s / Z v i j e z d a o d 1 0 0 k i l a / St a r s b y t h e P o u n d , M ari e - So p h i e C h amb o n

2 05 Hö l m ö n u o r i s y d ä n / Lu d o m l a d o s r c e / St u p i d Y o u n g He a r t , Se l ma V i l h u n e n 2 06

Iyi Oyun Do ra igra Po etak Good Game The Beginning, U mu t A ral

2 07

W i l k o l a k / V u k o d l a k / W e r e w o l f , A d ri an P an e k

2 08

Armed Lulla y

2 08

Batkivskiy Den Porodi ni sat Family Hour, M ari i a P o n o maro v a

aoru na uspavanka, Y an a U g re k h e l i d z e

2 09

C o c o d r i l o / K r o k o d i l / C r o c o d i l e , J o rg e Y ú d i c e

2 09

Gosal Linija preloma Fault Line So eil mirs ari

2 10 Los Ausentes Odsutni The A sents, J o s é L o mas H e rv e rt 2 10 Rio ntre As Montanhas Planinska rijeka A River Through t h e Mo u n t a i n s , J o s é M ag ro 2 11 Scu a-ma Oprosti Sorry, Si n i š a D rag i n


100 kilos d’étoiles / Zvijezda od 100 kila / Stars by the Pound es aes o o i ja ois ima samo je a sa a os a e as ro a ti a. e i ois ima je a veli i ro lem e i re o ilo rama o je oro i mo e o je i. re a a misli a je sve i lje o ois o aje m ri ti ej er e s o e e s ro lemom o je o ali s rem e i iti sve aje o o ovale svemir. Ma r i e - So p h i e C h a m b o n s irala je ome ra i i ra i lm e le o i os e aristi a osvojio je ri ese a estivale e e iji oro am r rvi ome ra i i ra i lm a mla e a Films om estival a E Si ee ear ol ois as o l o e h o w e v e r, s h e h as a maj o r p ro b l e m: s h s i . e j s e ever i ee a ers s a ere li e er li e s h e r f o r o u t e r s p ac e …

a

tim ia o je a a oso i a o lie S a a i o je o re o

are a a oje e sti e a o i

sje

a s e arij Films e ole a F mis. rvi a ojem je 2 5. ra ila ao ra a a me aro im lms im estivalima lj j i i Sai ea e . a o o a re ira ri ra a lma i svoj . Film je maj 2 . re s avlje ro ram es . ream o e ome a as ro a . ile s e is i e i si s e w e i g h s o v e r 2 00 p o u n d s – a f ami l y t rai t s h e i s i n e s c ap ab l y seems los ois mee s m lie S a a a sti e ree o rea s e rea o a ea i i or er o leave i

Ma r i e - So p h i e C h a m b o n s ie i e s ri e ar me o a F mis. S e rs ollo e is assio as o s ree ri er o e e la o i s e ea re le lm S S i 2 5. e lm o ir a ar s a estivals i e i e oro o am r S ea e a o ers. S e e o o ire er o or s arti i ree s or s lms. er rs ea re le lm S S as rese e a a es S ree ior.

2 0 4

25. Sarajevo Film Festival l TEENA R ENA

F ran c e , 2 018 , C o l o u r, 8 8 mi n , F re n c h Re ija Director M ari e - So p h i e C h amb o n Sc e n a r i j / Sc r e e n p l a y : M ari e - So p h i e C h amb o n , A n aï s C arp i t a Direktor otogra je Director o Photography Y an n M ari t au d Monta a ditor J u l i e D u p ré Mu z i k a / Mu s i c : A l e x an d re d e l a B au me P r o d u c e n t / P r o d u c e r : C é l i n e C h ap d an i e l , D i an e J as s e m Produkcija Production oro lms U l o g e / C a s t : L au re D u c h e n e , A n g e l e M e t z g e r, P au l i n e Se ri e y s , Z o e D e T arl e , P h i l i p p e Re b b o t , I s ab e l l e D e H e rt o g h K o n t a k t / C o n t a c t : e or Films i o e or lms. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 018 – 100 K I L O S D ’ E T O I L E S / ST A 2 017 – D E S C O N F E T T I S SU R L E B E ra i lm s or lm 2 017 – L ’ O B SO L E SC E N C E P RO G RA S ra i lm s 2 SS ra i lm s

RS B Y T H E P O U N D T O N M M E E D E S or lm or lm


Hölmö nuori sydän / Ludo mlado srce / Stupid Young Heart S ri a je o rvoj lj avi i me oljavo e ri o e ija i relije e o lar e iire. a o jo vije o a aj sre j ol i is va i o ve i ji voje o rivaj a o e j ije e. e i ima eve mjese i a os a e m ara . i a je o ras ao e o i s e re e i ro ala i or i o r o eo e iva o rija elja a ea la a es i ars e s i e oji se e av o oselio e ijev vjers i i e i i i mije a om il . a o o es v je e s jelom a a a lo al amij re a a iir o vo e ol i a se oro i e i s va a a ro li i rimjer mora a iti a o iti ravi m ara ia o i a a ije o io rili a ais a e ije e. Se l m a V i l h u n e n re i elji a je i s e aristi a i ra i i o me ar i lmova. s orije vrijeme re irala je o me ar i lm S oji je remijer o ri a a a Films om estival am ere osvojiv i lav a ra oma e a mi ars o ro rama e lav a ra is o arva. Film je Sjever oj meri i remijer o ri a a a e aro om estival o me ar o lma o o s 2 a o om i a m o im r im estivalima. svojio je a ra li e a estival i e i ms er am 2 a o i oslije osvojio je i a ra a aj olji o me ar i lm a o jeli s i lms i a ra a ssi e je omi ova i a a ra mla e li e vro s e lms e a a emije. Svoj rvi i ra i ome ra i lm s imila je o vlasti om s e arij ro iji om a ije a i ovies. Film je remijer o ri a a a e aro om lms om estival oro 2 a is e o i e je osvojio a ra la a amera ao e a aj olji rvi ili r i i ra i lm a Films om estival im . E S

is a o e rs love e ee s i are ree e i a or eo s a o lar iira. o e i a relatio s i a still i i s ool e is over e are e e ti a a . e i as i e mo s o e ome a ma . avi ro i o a a er re e i s lo e or a l a e tio a i a ei a li el rie a e a mem er o a ri i ro a as re e l move i o e i s iverse ei o r oo . er a i ar i a s ram le a a o n a l o c al mo s q u e w h i l e K i i ra i s ru s h e d t o t h e h o s p i t al t o g i v e b i rt h , L e n n i re al i s e s t h at h e mu s t l e arn o e a ma i is o a es i e ever avi a e a e o e a il imsel . Se l m a V i l h u n e n is a ire or a s ree ri er o o tio a o me ar lms. er la es w o rk s as a d i re c t o r i n c l u d e t h e d o c u me n t ary H O B B Y H O RSE RE V O L U T I O N , w h i c h p re mi e re d at t h e am ere Film Festival a o e mai ri e i omesti om etitio as ell as e is o arva mai ri e. e o me ar a i s or meri a remiere a e o o s Festival i 2 a as si e ravelle o vario s o er estivals. o e ie e ar a i e i ms er am i 2 . 2 e lm o e es o me ar Film ri e a e Fi is atio al Film ar s ssi ar s a as omi a e or e ro ea Film a em s o ie e ar . er tio al ea re e as ri e ersel a ro e a i ovies. a i s remiers a e oro o er atio al Film Festival i 2 a o e ol e amera ao e ar or es rs or se o ea re a e ome Film Festival i 2 .

F i n l an d , N e t h e rl an d s , Sw e d e n , 2 018 , C o l o u r, 102 mi n , F i n n i s h , So mal i Re ija Director Se l ma V i l h u n e n Sc e n a r i j / Sc r e e n p l a y : K i rs i k k a Saari Direktor otogra je Director o Photography L i s ab i F ri d e l l Monta a ditor M i c h al L e s z c z y l o w s k i , Y v a F ab ri c i u s Mu z i k a / Mu s i c : T i mo D i rk s e n Z v u k / So u n d : J an Sc h e rme r Kostimogra ja Costume Design arolii a oiso a la Scenogra ja Production Design E v a T o rs v al l P r o d u c e n t / P r o d u c e r : E l l i T o i v o n i e mi , V e n l a H e l l s t e d t Produkcija Production Films U l o g e / C a s t : J e re Ri s t s e p p ä, Ro s a H o n k o n e n , A b s h i r Sh e i k h N u r, V i l l e H aap as al o , P i h l a V i i t al a K o n ta k t / C o n ta c t: e ello air o a ello a air. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 018 – H Ö L M Ö N U O RI SY D Ä N / ST U P I D Y O U N G H E A RT 2 017 – H O B B Y H O RSE RE V O L U T I O N o me ar i lm o me ar 2 2 014 – L A U L U / SO N G o me ar i lm o me ar 2 014 – T H E G I RL A N D T H E D O G S ra i lm s or lm 2 S ra i o me ar i lm s or o . 2 012 – P I T Ä Ä K Ö M U N K A I K K I H O I T A A ? / D O I H A V E T O T A K E C A RE O F E V E RY T H I N G ? ra i lm s or lm 2 008 – P O N I T Y T Ö T / P O N Y G I RL S o me ar i lm o me ar

TEENA R ENA

l 25. Sarajevo Film Festival 2 0 5


Iyi Oyun / Dobra igra: Početak / Good Game: The Beginning e je e av o avr io sre j ol i i e o je vje vi eo ejmer. a osle je a ola ra o vreme a je oj vi eoi rao i i a o la e i r ava svoj maj i ses r . sim o a a a o i os vario o a ara a r e i ra e i ra o lar vi eoi ri ea e o e e s. e o a a o riva a a me a er e os ova o ro esio al o tima vi eo ejmera a e or a i i m a se ri r i tim oji re vo i iv i ro esio al i vi eo ejmer ar. e ri va a o iv i a o la i svije ro esio al i vi eo ejmera. a o i s la ovima svo tima a om a om om i sla om i ji ovim mis erio im re erom erom ai rao al o i je a mi e ja vi eo ejmera e e morati savla ati roj e i a ove i ava re. U m u t A r a l ro e je . sa l . e a me je s irao a os ors om iver i e a lm i elevi ij a iver i e armara. Svoj rvi ra i lm F re irao je . Film je osvojio e oli o a ra a a estivalima rs oj a ri a a je i a estivalima i os ra s v omo iv i ral i la a a me aro s e . Svoj r i ra i lm S a isao je ro irao i re irao 2 5. Film je osvojio ri aes resti i r av i i me aro i a ra a a ri a a je a vo e im svje s im estivalima lj j i e aro i lms i estival o ar Films i estival ai a e Festival ra o lma sia a i e aro i estival ra o i ra o lma r oj. s orije vrijeme ral je re irao ori i al e li ov serij ije je lo al o emi ova je o elo rajem 2 . E e is a re e i s ool ra a e a a i l s ille vi eo amer. e or s ar time a a ami o se o s or is si le mo er a is sis er. e also la s e amo s vi eo ame ea e o e e s as a oos er la i or o er eo le o ma e some e ra mo e . e a a t h e man ag e r o f t h e n e w l y f o rme d p ro e - s p o rt t e am T h e O d d F i v e , d i s c o v e rs h i m an d p ro p o s e s h i m a la e o e eam. e e i es o joi e eam o e a ormer ro amer ar a emar s o a jo r e i e ro essio al ami orl . e ill a e o alle es a a ve res e e la s i e seaso o r ame als i is eamma es a a sla a eir m s erio s oa er.

U m u t A r a l as or i sa l. e s ie a e os or s iversi i e Fa l o a a eme a om le e s ies i i ema a elevisio a armara iversi . ral ire e is rs s or lm F . e lm o a ar s a r is lm estivals a s ree e i mero s i er atio al lm estivals ri i e ire or is rs lo al re o itio . 2 5 ral ire e ro e a ro e is se o s or lm S i o ir ee resti io s a ar s a as sele e or es eeme lm estivals i l i e o ar o Festival e ai a e Film Festival e sia a S or Film Festival a e er atio al S or Film Festival i rama. os re e l ral ire e e e li ri i al series i as release lo all i 2 .

2 0 6

25. Sarajevo Film Festival l TEENA R ENA

T u rk e y , 2 018 , C o l o u r, 114 mi n , T u rk i s h Re ija Director U mu t A ral Sc e n a r i j / Sc r e e n p l a y : E mre Si re l Direktor otogra je Director o Photography Se astia e er Monta a ditor Ö z c an V ard ar Mu z i k a / Mu s i c : T o l g a B ö y ü k , E mi n Y as i n V u ral Z v u k / So u n d : F r a l Kostimogra ja Costume Design E rh an B al ab an Scenogra ja Production Design B u rak Y e rl i k ay a P r o d u c e n t / P r o d u c e r : or ar a a a l er a lar l er emir Produkcija Production E l u d i s Casting Director M i n e G ü l e r U l o g e / C a s t : er a o l ra Sara o l erem rsi i i ira r ma a ar a i o a l a a r a ol a a e li a ao e i K o n t a k t / C o n t a c t : B e g ü m Ö rn e k ; e m.or e i si ia a im. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 018 – I Y I O Y U N / G O O D G A M E : T H E B E G I N N I N G 2 5 S S ra i lm s or lm 2 000 – O T U Z D O RT / T H I RT Y F O U R ra i lm s or lm


Wilkolak / Vukodlak / Werewolf je o 5. smero je e i o e ra io o lo ora ross ose ro ala e rivreme o s rovi e o li jem siroti o r e om mom. jel je ao a se a o o s is sili ase ra a je a mo vratiti ormal om ivo . li e o i e a a ar ava ji ov mir i ti i . o e more se vra aj . li jom mom r e v ja i. rije oslo a a ja lo ora a isti i o iri s oslo o ili se. ja i o e i a ijaj a vore i e o r j male eroje siroti . Svi o aji ije a s al i. e ra e i vo e je a o ovo e ra m i o ivljaj . li rava o as os vre a ar i ova. A d r i a n P a n e k ro e je 5. ro la oljs a. i lomirao je a Fa l e a ra io i elevi ij r s o ie lo s i iver i e a Silesiji i oli aj a. e irao je roj e ra e lmove lj j i lmove SS F i ao i e oli o m i i s o ova i re lama. je ov e ia s i ome ra i lm S ro la e je aj oljim oljs im lmom s imlje im 2 . o i e. E S mmer

5. i il re rom e ross ose o e ratio am a rovisio al i i la e i a a a o e or a a e ear los ami e ores . seems a a er e orrors o e ar eral il re ma ome re r o ormal li e. ll o a s e e i lli a mos ere o ea e a ie is i err e . e i mare re r s. e s rro i ores s ol o s are ir li . e o s ere release SS o ers e ore e li eratio o e am . ol o s rai e o ill riso ers s rro e o eroes i e or a a e. ll a em s o es a e are tile. il re i o oo or a er r o ar ma ess a e il er ess o e a ai . e real a er l r s i si e e ala e. A d r i a n P a n e k as or i 5i ro la ola . e ra a e rom e r s o ie lo s i Fa l o a io a elevisio a e iversi o Silesia a aj a S ool. e as ire e mero s s or lms amo em SS F a a several m si vi eos a ommer ials. 2 e ma e is ea re e i S i as ame e es olis rs ea re o 2 .

P o l an d , N e t h e rl an d s , G e rman y , 2 018 , C o l o u r, 8 8 mi n , P o l i s h , G e rman , Ru s s i an Re ija Director A d ri an P an e k Sc e n a r i j / Sc r e e n p l a y : A d ri an P an e k Direktor otogra je Director o Photography D o mi n i k D an i l c z y k Monta a ditor aros a ami s i Mu z i k a / Mu s i c : o i omasa a ar ie i Z v u k / So u n d : ar ams e er e er Flamma Kostimogra ja Costume Design a or a a ar i Scenogra ja Production Design a or a a ala P r o d u c e n t / P r o d u c e r : a ale a ami s a aa S ma s a Produkcija Production B al ap o l i s U l o g e / C a s t : N i c o l as P rz y g o d a, K ami l P o l n i s i ak , So n i a ietieli a a S s a ele a a r r s o rs i a s milia al ero s i lia l sar M at y l d a I g n as i ak , D an u t a St e n k a, O l e h Sh c h e rb y n a, e i s ali o s i er er ae a os a r e ia s i oj ie amio o K o n t a k t / C o n t a c t : l a om a a ol a. om ala i lo . om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F 2 011 – D A A S 2 ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or

TEENA R ENA

SS

F

lm

l 25. Sarajevo Film Festival 2 0 7


Armed Lullaby / NaoruĹžna uspavanka erma

2

olo r

mi

Batkivskiy Den / PorodiÄ?ni sat / Family Hour

o ialo e

Re ija Director a a re eli e Scenarij Screenplay a a re eli e Direktor otogra je Director o Photography a a re eli e Monta a ditor a a re eli e Mu ika Music ilisi S a e era Solis s sem le S li o vuk Sound eral S a er Scenogra ja Production Design J u l i a D u d e n k o Producent Producer a a re eli e Produkcija Production a em o e ia r s olo e Kontakt Contact s o s le r e ie l il er

U k rai n e , N e t h e rl an d s , 2 018 , C o l o u r, 12 mi n , Ru s s i an , U k rai n i an

m. e

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or lm 2 S S ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm

a o i i je li e i i masa r e voro je e je e i svo ro o ra a sva o a r a iji a i . e o je i oslje jim vo om r o oslje jim ro om re e oslje jim avio om a e vr o je e rela i re o s ije om re rive i la i a. Film je i s irisa s var im o a ajima i a a se o o ilo e i o i e je r ijs i ivila ra S mij . ana grekhelid e ro e a je . ilisij . a o o je r iji i lomirala revo ila vo s e la je i i lom i om i a ijs o i aj a mje i oj oli e er e re s ssel or i i lma i a ima ije a aemiji a me ijs e mje osti l . je rvi a imira i lm S S remijer o je ri a a 2 . a e aro om estival ra o lma er a se i ao je i i or a s ara a e oriji aj olje s e s o lma. or er o es a e e e i massa re o r il re are ea leavi eir ome o s i i ere a s o e las rai e las s i e las la e a o oo over e s o overe mo ai s. e lm is ase o a real s or a e e i ri e e i lea si o e S mi a eor ia ivilia s e erie e . ana grekhelid e as or i i ilisi. er ra ati i a eree i ra slatio i eor ia s e s ie or a a elor s e ree i omm i atio esi a e e er e re s S ool o r s i ssel or a a i loma i lm a a imatio a e a em o e ia r s olo e. er rs a ima e lm S S remiere a e er atio al S or Film Festival er a se i 2 a as a semi alis i eS e A c ad e my A w ard s . E

2 0 8

25. Sarajevo Film Festival l TEENA R ENA

Re ija Director M ari i a P o n o maro v a Scenarij Screenplay M ari i a P o n o maro v a Direktor otogra je Director o Photography M y k y t a K u z me n k o Monta a ditor Sab i n e M aas Mu ika Music N o V al u e s vuk Sound a o a ovi ari a e evs a Kostimogra ja Costume Design K s e n i a Ro man o v a, M as h a K h o mu t o v a Scenogra ja Production Design M ari i a K h o mi ak o v a, M as h a K h o mu t o v a Producent Producer K i rs i Sai v o s al mi , Sas h k o C h u b k o , P o l i n a B u s h i n s k a Produkcija Production U p U a St u d i o , Re v o l v e r A ms t e rd am, L i me l i t e loge Cast D an i i l Z u b k o v , O l e k s i i Sk l i are n k o Kontakt Contact Re v o l v e r A ms t e rd am; w e l c o me @ re v o l v e r. ams t e rd am FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S F ra i lm s or 2 ra i lm s or lm 2 5 ra i o me ar i lm s or o . 2 ra i lm s or lm 2 2 ra i lm s or lm

lm

S a a s ovs i a . o ovo je as ilo vrijeme a ro i eljs e osje e lje om am li i i ijeva. Se am aes o o i ja a a o e je ola a o a oji ve o i ama ije io je e oro i e. a a o e je a e s sre s o em iti s e ijala o a aj. a sti e ra ije e o o a je o e ivala. o s oji raj a ije am a i r i e ovi e ale svo a o a a a mora vr iti a rije oro i a a i a j ali i a je a. Mariia Ponomarova ro e a je . ijev je je i s irala lms re ij i s e arij a r av om iver i e a o ori e lm i elevi ij ar e o ar i. a is rirala je lm a i o ems oj lms oj a a emiji. s s a . s almos e time o amil visi s a a s mmer am ear iv. Seve ee ear ol a a is a aiti is a er o as o ee ar o is amil or ears. a a re ares some i s e ial. is a er arrives earlier a e e e . S a i e o e am s e ra e a s eri ro a s o a more jo es a a as o ras a amil mea s or o o em. Mariia Ponomarova as or i i iv. S e s ie lm ire ti a s ree riti a ar e o ar i iv atio al iversi o ea re i ema elevisio . S e ra a e rom e as er o Film artisti resear ro ramme o e e erla s Film a em . E


Cocodrilo / Krokodil / Crocodile

Gosal / Linija preloma / Fault Line

Sp ai n , 2 019 , C o l o u r, 5 mi n , Sp an i s h

I ran , 2 018 , C o l o u r, 15 mi n , F ars i

Re ija Director or e i e Scenarij Screenplay or e i e Direktor otogra je Director o Photography lie a Monta a ditor illermo . aia vuk Sound M arc So l Ă Scenogra ja Production Design N i l B o ad a Producent Producer or e i e Produkcija Production e o se o Films loge Cast M art a B ay arri , A l e j an d ro B o rd an o v e , J av i e r C as amay o r Kontakt Contact e o se o Films or aleo e o seo lms. om

Re ija Director So eil mirs ari Scenarij Screenplay So eil mirs ari Direktor otogra je Director o Photography M o h ammad H ad ad i Monta a ditor P o o y an Sh o l e h v ar Mu ika Music B aran E h s ae i vuk Sound ossei o r ia Kostimogra ja Costume Design e ar emati Scenogra ja Production Design e ar emati Producent Producer So eil mirs ari a e S a miri Produkcija Production I ran i an Y o u t h C i n e ma So c i e t y loge Cast ara saei ors i era i o r a oor ir a e a Si amak E h s ae i , A z ad e Sh ah mi ri , P an i z B arz al i Kontakt Contact So eil mirs ari amirs ari so eil mail. om

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i lm s or 2 ra i lm s or lm 2 SS ra i lm s or lm 2 2 S ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or lm

lm

li ia se lo ira a svoj omilje i vi eo a al. je m e mora ati a o. a o rati a re a j j era ora ji ovo si a. vo a a ratio i m os avljaj i a ja oja os e e o os aj sve li ija. a a se ove e ri a o je ovim me so o o e im ro i eljima ras olo e je s e mi j e n j a. orge dice ro e je . ale siji. S irao je a i oj a alo s oj oli a lm i a iovi el e me ije arselo i. sim o ra i ao re i re lama re irao je e oli o ra i lmova i me os ali i lm S S oji je ri a a a vi e o s oti estivala i osvojio je se am ara a. re o ri rema svoj e i a s i ome ra i lm. li ia lo s i o er avo ri e vi eo a el. er s a oes ee o o . S e avi l ollo s e ami ro ress o o er or eir so . is time vie ers are as i im estio s a e ome i reasi l erso al. e e s je r s o is es ra e are s e moo a es. orge dice w as b o rn i n 19 8 3 i n V al e n c i a, Sp ai n , an d s t u d i e d at t h e E s c o l a S erior e i ema i iovis als e a al a S i ar elo a. lo si e is or as a a vertisi e i or e as ire e s or lms i l i SS i as s ree e a more a estivals a o several a ar s. e is rre l re ari is ea re le lm e . E

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S F ra i lm s or 2 S ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm

lm

a al ols oj i lomi r . as ije m ara oji se re s avlja ao ire or ole vr i a je a al vo ila mo or ojim je arila je a a i o je la s mjes a esre e. a o je a slomlje a r a mo e osl iti ao o a a je es vovala sao ra aj oj esre i o a o e ira i vr i a s ima ols i a or i amera o a je a je ovrije e a o om e oli. Soheil Amirshari ro e je . e era . i lomirao je lm i ma isrirao ji ev os a iver i e a mje os Soore . je ov rvi ra i lm vr e je a mi ars i ro ram e aro o estivala ra o lma e era . S je ov r i ra i lm ri a a je a mi ars oj o re iji i a lms i estivala i osvojio je a ra Simor a aj olji ra i lm a e aro om lms om estival Fajr. E a al rea s er arm i a a s ool. a er a ma i sis s o e s ool ri i al a a al i someo e ile ri i a mo or le a e e s e e. ile er i j re arm a ears o e evi e e o er i volveme i e a i e s e e ies i asserti a oo a e roves s h e h u rt h e r arm at s c h o o l . Soheil Amirshari w as b o rn i n 19 8 1 i n T e h ran . H e re c e i v e d b ac h e l o r o i ema a as er o ramati li era re e rees rom Soore r iversi . is rs s or lm as sele e or e e ra er atio al S or Film Festival. S is se o s or as sele e or mero s lm estivals a o e Simor ar or es S or Film a e Fajr er atio al Film Festival.

TEENA R ENA

l 25. Sarajevo Film Festival 2 0 9


Los Ausentes / Odsutni / The Absents e i o 2

la

a

ie

mi

Rio Entre As Montanhas / Planinska rijeka / A River Through the Mountains

S a is

Re ija Director J o s ĂŠ L o mas H e rv e rt Scenarij Screenplay J o s ĂŠ L o mas H e rv e rt Direktor otogra je Director o Photography ia a ara i as Monta a ditor es s ar a Mu ika Music lo Fer a o i a i ea vuk Sound C arl o s C e rv an t e s Kostimogra ja Costume Design a iela r o r e Scenogra ja Production Design a iela r o r e Producent Producer o s i osa Produkcija Production sti o e i a o e i ema o ra a loge Cast is ario Sala ar avala aime l o so er S e or arro o er e a ael r el l o er s e i Kontakt Contact la ia e olle o la ia.re olle o im i e. o .m FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S S S S ra i lm s or 2 5 o me ar i lm o me ar

or

o

lm

S i arama a le ima i re er oarom o o ri jesme a aeli o i je ova va rija elja j s arosje ila aje i me si oj re iji as e a a o i as ili a je oj sa ra i. ela oli e jesme r aj je a ras a a o o oj i a i e la im. o a ovi a a ra i o m i ara a o sviraj i e vr jesm . os Lomas Hervert ro e je ra Sa is o os e si o a o ras ao je ri o i i e sas je ivi o eve e o i e. Film S oji je a isao i ro irao 2 2. o i e osvojio je a ra a aj olji me si i e i a s i lm a e aro om lms om estival a aj a o i omi ova je a me si lms a ra riel ri a e orije. je ov lm S ro la e je aj oljim me si im ra im lmom a e aro om lms om estival o erre 2 . E

i a i ar o is a a a re er oire o e a l ree es a aeli o a is o rie s ma e eir a o a i i e o s omm i i e i o s as e a re io ere e are s ose o er orm a a eral. e so l l so s o er sola e a ma e i easier o sa oo e. e e i o re es s a o r so . os Lomas Hervert as or i Sa is o os e i o a raise i ri o a a e as rom e a e o i e. 2 2 e ro e a ro e S i o e es Firs e i a Fea re ar a e a aj a o er atio al Film Festival a as omi a e or ree a e ories i e riel ar s i e i o. S S as ame es e i a S or a e o erre er atio al Film Festival i 2 .

2 1 0

25. Sarajevo Film Festival l TEENA R ENA

al 2

olo r

mi

a

ari

i ese

Re ija Director os a ro Scenarij Screenplay os a ro i el a Sa a ia o arval o Direktor otogra je Director o Photography ia o arval o i el a Sa a Monta a ditor os a ro i el a Sa a ia o arval o vuk Sound i is e ri es ia o ar oso Producent Producer o amos Produkcija Production r as e ra e s . . . loge Cast o ei Si i Fa i i Kontakt Contact ia or ese S or Film e a e ia r as. FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S ra i lm s or lm 2 SF 2 2 S S S

S

S

ra i lm s or lm ra i lm s or lm S ra i lm s or lm

ao i mla ovje oji i a voli a o i rije a mora ro a i svoj ro p l an i n e . os Magro re i elj je oji je sa svojim rvim ra im lmovima S S S Si osvojio a ra e a aj olji lm. Filmovi s ri a a i a estivalima or al rs oj Fra s oj vi ars oj Fi s oj i i i. je ov lm SF remijer o je ri a a 2 . a e aro om lms om estival am ere. E s li e a o ma s arti o love a river as o is a ro t h e mo u n t ai n s . os Magro or s as a ire or a as o o es i re a ar s or S S S Sa is rs s or tio lms. is lms ave s ree e i lm estivals i i a Fi la Fra e rela or al a S i erla . SF a is orl remiere a e am ere er atio al Film Festival i 2 .


Scuza-ma / Oprosti / Sorry Ro man i a, 2 016 , C o l o u r, 12 mi n , Ro man i an Re ija Director Si i a ra i Scenarij Screenplay Si i a ra i Direktor otogra je Director o Photography e Monta a ditor Si i a ra i Mu ika Music i ael oo ma vuk Sound orea r Producent Producer Si i a ra i Produkcija Production M rak o n i a F i l m loge Cast i ar la i oa a ari Kontakt Contact Si i a ra i s ra i mail. om

ri a

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S ra i lm s or lm 2 F S o me ar i o me ar 2 F S S 2 F S SS S S

re . j av a ri a s im rajem i me vije ramvajs e s a i e. Sini a Dragin ro e je . li Sr ija. i lomirao je a a emiji a lm i o ori e re e je ra io ao s ima elj a me aro ovi s a e ij e ers. je ov rvi ome ra i lm osvojio je eli a ra a elevi ijs i s e arij vro s e ije raio elevi ija . o i e e evi. S r im ome ra im lmom S S S osvaja a ra i ar a e aro om lms om estival o er am 2 2. re o ra i a ome ra om lm F S oji i re ao iti avr e rajem 2 . E ares . love s or i a sa e i e ee o ram s o s. Sini a Dragin as or i i la Ser ia. e ra a e rom e a em o Film a ea re i ares a or e as a amerama or e ers er atio al e s e . ra i s rs ea re le lm re eive e ro ea roa as io ra ri e or S ree la a e eva i . is se o ea re le lm SS S S re eive e i er ar a e er atio al Film Festival o er am i 2 2. rre l e is or i o is e ea re lm FS i is sla e o e is e a ee o 2 .

TEENA R ENA

l 25. Sarajevo Film Festival 2 1 1


Dan ljudskih prava / Human Rights Day

2 16

verything Must Fall Sve mora pasti, Re h ad D e s ai


11. Dan ljudskih prava / 11th Human Rights Day o o rovi eljs vom raljevi e i o ems e ove o i e e se o r ati . i a je a a lj s i rava s lo 25. Sarajevo Film Festivala. o vir ro rama o e jelja .a s a2 i ema i j e se ri a ati roje ija lma S S re iji e a a esaija oja e osl iti ao os ova a a el is sij . Fo s e iti a emi a mla ima svije os aje i oji o e eli iti . o era or a ela je o er er ovi ar i re i elj. a mladima svijet ostaje Mit koji to ne eli iti a o r j al a a re ije iv e oslavije je a o aje slovi a oja se ala sve a ije i i i se e era ije jes o a svije os aje re e i a oja se ola o e era ijama i ovara ri o im rili ama o ovo ao e a o a ali a. S r e a mla e o i o rasli oji o l j o ji ovom ivo vrlo rije mi lje je.

i i oa mla ima e im s ra e o i aj a

ao o ra i elji a ivo a ovijes a e a ve i r ve i romje a o re ravo mla i. e rav a a oj ole tivi eti erije o ris aj e mla e e era ije mo r jeti e o vrijeme. o o o re e o limi a. ilo a se ra i o ols im s e s im ili r ve im ravima. lm oji re s avljamo ro ram a lj s i rava ovo je olari a. rva s oj je o io ri l m o ra ov o s s ava Sr iji elja a emo ra s im romje ama i rava a oja se jo vije valja oriti. a o omislimo a je e mla e a ovoljilo e oli o os la ili arola a amere i e a e as. o sje e a i eali am oji smo i sami imali. ao o je a rimjer o i ja ve s a a tivisti a re a er oja je o re la tis e mla i iljem svije a a rosvje rotiv lima s i romje a. a le a mla ima ois a svije os aje ije o mi ve mo a je i i riro i evol ijs i ro es. s aje i a je o emo li o ri vatiti i ri rliti e er ij oja je vije mije jala svije a olje.

E er e a s i es o e i om o e e erla s e 2 Sarajevo Film Festival rese s i s eleve o se tive ma i s a ro ramme i l i a s ree i o s o e a esai s S F . e s ree i a es la e a lti le i ema i i Sarajevo a ill e ollo e a a el is ssio aro e o i e o s all i eri e orl a i ea a oes o a o ej s am . e a el ill e mo era e jo r alis a ire or o er er.

The young shall inherit the world – an idea that does not want to e just a m y th e o s all i eri e orl is a rover e all s are a se as a a rase e eo le a ross e e eratio s i e al a s a is i e erri or o ormer oslavia. o ever e ol o e i ea o e lives o e o sel om as e o or eir o i io o a i . o ras li e s e rivi or e olera e i j sti e o e er is

rea ea er is or s o e i mos so ial a e. or o l a ver s or time a air ess ma i es s i sel i s

s s a o eo le are e o er e eratio s a o l o a limi re ar less ool r les or so ial orms.

e lm s ree i i e ma i s a ro ramme or ra s e o ro es s ar e itio i roatia i as rovo e rri lar re orm i Ser ia i as a e ressio o esire or a emo rati a e i os ia a er e ovi a e er or ri s e o e o . ver time e i e o eo le ere la a e a e lati es or em o amera s a eme s e s r rise s. i e e si ee ear ol S e is lima e a tivis re a er e remi so o ro as i ealism. is o a m . e o s all i eri e orl a is is li el e o l ossi le o ome o evol tio . e estio remai s s eo le o s are a so ie i o r o are e oi os or a em ra e e e er o o a as is ori all ma e e orl a e er la e R ob ert Z u b er

HU MA N R IGHTS D A Y l 25. Sarajevo Film Festival 2 1 5


Everything Must Fall / Sve mora pasti e omirljiv osvr a s e s i o re Fees s Fall oji se ojavio a oliti oj s e i e ri e 2 5. ao i ra ro es a rotiv viso i ro ova o ra ova ja. o re ri aj etiri s e s a li era i vi e a elar ji ovo iver i e a am a i ljevi ar i e a a ji a tivis a s e s o o re a rotiv a ar ej a. a o o s je ovi o aji a smiri ro es e ro ali a i je o stio a . oli aja a iver i e s i am s. om i j i ramati e a ijs e s e e sa svje o a s vima vi e ro a o is a lms a ra ja se o sira a a ra j or a tivis a o e o reme a vo s va. ro ijeli lm rovejava a mos era i e iva ja oj o je a o osje aj ri a i i ra i e era ija ra je a je e jem a s mla i lj i ose li ra i s r lje ja i a e e o s ati sve o e os vare r ve e romje e oji s se re o e e era ije o av o o re le. Rehad Desai je ro e i re i elj oji ravlja vlasti om om a ijom r ro tio s. o ovra i oliti o e ila eli oj ri a iji ra io je ao vo a si i a a o ir a si r os i o ose s jav o si i a a ra i a emijs oj i s riji e ao ire or evla i e or a i a ije a reve ij a. elevi ijs oj i lms oj i s riji o eo je ra iti ao ovi ar a e o o om se o sirao a is orijs e i r ve o oliti e o me ar e lmove. ro irao je re o 2 o me ara a o oji je m o e i re irao a oji s emi ova i ro ramima elevi ijs i a i os ra s v i ria a i a roj im estivalima osvojiv i o li e riti e. je ov oslje ji lm SS ai ao je a o li a me aro i rijem i o vale riti e e je osvojio roj e a ra e lj j i a ra a o ei er a is ra iva o ovi ars vo i mm ja a aj olji s ra i o me ara . esai je re o a ljiv i ao r ve i a tivis a i re sje i e ijs e a la e a lj s a rava i elevi ijs e e era ije e ri e. i i loo a e Fees s Fall s e moveme a rs o o e So ri a oliti al la s a e i 2 5 o ro es e i os o e atio . e s or is ol o rs e lea ers a i s iversi a eir vi e a ellor am a i a le i ormer a ti a ar ei s e a tivis . e a i s e or s o o ai e ro es ail e ri s oli e o ers o o e iversi am s. le i ramati ol i a tio i a m lti ro a o is arrative m o e lm s rama lies i e i er al s r les e a tivis s e erie e aro e ei o lea ers i . rea e ro e lm is a lse o a ti i atio s are a ross e e eratio al ivi e a some o ese o eo le ave rea e a rea i oi a ill o a o til e a ieve e i o so ial ra s ormatio revio s e eratio s a lo a o ive o . E

Rehad Desai is a ro er a ire or o r s is o om a r ro tio s. Follo i is re r rom oliti al e ile i e esai or e as a ra e io or a iser a eal a sa e me ia o er or a emi al or ers io a e ire or o a reve tio . e e ere e elevisio a lm i s r as a rre a airs jo r alis a soo a er move o o o s is e er o is ori al a so io oliti al o me ar lmma i . e as ro e more a 2 o me aries ma ire e imsel a ave ee roa as i er atio all sele e or mero s estivals a re eive i riti al a laim. is las lm SS o lo al a i er atio al riti al a laim a as ar ere more a 25 ri es i l i e a o ei er ar or vesti ative o r alism a a er atio al mm or es o me ar . e is also a ell o so ial j sti e a tivis a airs e ma i s e ia r s a e So ri a S ree Fe eratio .

2 1 6

25. Sarajevo Film Festival l D A N LJ U D SK IH P R A V A

So 5 mi

ri a e erla lis

s

el i m 2

olo r

Re ija Director Re h ad D e s ai Scenarij Screenplay Re h ad D e s ai Direktor otogra je Director o Photography i o me r Monta a ditor e a ill r a alloo eer e s e s Mu ika Music a o s ema vuk Sound Si siso l resi e a a Producent Producer i a a a e a esai ivia esai ei er Produkcija Production r ro tio s Kontakt Contact e er is ri tio i o e er is ri tio . om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S F o me ar i lm o 2 SF o me ar i lm o 2 SS o me ar i lm o 2 F S o me ar i lm o 2 F S o me ar i lm o 2 S SS o me ar i lm o 2 S o me ar i lm o

me ar me ar me ar me ar me ar me ar me ar


Suočavanje s prošlošću / Dealing with the Past

2 2 2

Born in vin Ro ena u vinu, M ary am Z are e

2 2 3

e Vois Rouge Vidim crvene ljude I See Red People, B o j i n a P an ay o t o v a

2 2 4

Meeting Gor achev Susret s Gor a ovom, W e rn e r H e rz o g , A n d ré Si n g e r

2 2 5 Privacy o Wounds Li ne rane, D al i a K u ry


Uvod / Introduction svo rvo i a ja ro ram S o ava je s ro lo ima jas o e isa misij a omo i o vore ra ovor o a oj ol oj s orijoj ro losti o je re slov a rje ava je ro lema roi a li i oslje ji ra ova oji as avljaj a o ere j a a r va. o om ro e le vije e e ije a oj re iji o re e s roj e i i ijative iji je e larativ i ilj ila i ra ja mira . e tim slo a i e mo alije iti o ilj e ra a a ama ov a ji lj i oji s os avlje i a se sami ose sa svojom om ili ijesom.

e i s i e tio e eali i e as ro ramme as a a lear missio o o e o es is ssio a o o r ai l re e as as a rere isi e o resolvi e rre ro lems a s em rom e ars a o ti e o r e o r so ieties. ver e as o e a es mero s i itiatives ave ee la e i e ormer oslav s a es i e s a e oal o ea e il i . o ever slo a s a o eal e s ars o ar a ave ee le o e so ls o e eo le ere o are le alo e i eir rie or a er.

ilj ovo o i je i a ja ro rama S o ava je s ro lo jes e a i a e i o vira om le s e real osti a e re ije i e o ra iver al e lj s e o re e a vr iva jem isti e i mire ja sa li om i oliti om ro lo . maj i a m je i is ve e i om le s e o ol osti sva o oje i a o o i ai o raj os i a jev os ro esa s vara ja ove si a ije re s avljamo lmove i svi ijelova svije a oji os avljaj i a je o ima ravo a se ro lasi vlas i om is orije. a li s vlas i i is orije ri a i i s ariji e era ija oji s ro ivjeli o re e e o a aje ili s o mla e e era ije ije ivo e s ti o a aji o li ovali e ji ovo a ja ili ris a a la i moraj ositi i reis itivati ere re o i e era ija a o i o li ovali vlasti e oliti e i li e arative. a ra i lmovi rasvje ljavaj ova i a ja i ers e tive oje i a i oro i a oso a oje s re ivjele li e ra me iv i a o e i a i sa s a ovi a va i i i er re a ija is orije. sim o a e o ira ojom emljom se ave lmovi a j a e ativ e oslje i e ro s a a se i sti io al o reis i aj a io al e ra me.

is ear s eali i e as ro ramme aims o loo e o e arti lar om le ities o realm o o r re io a o eleva e e iversal ma ee s o see o e r a o re o ile i e as o e erso al a e oliti al. e o e o e i ea om le ir ms a es o ea o i a e le a i l ra sitio o e s a es o a airs e rese lms rom aro e orl a estio e ri o o i is or . re ol er e eratio s o live ro ive eve s e o ers o is or or oes is or elo o e o er e eratio s ose lives ave ee s a e eve s a o rre i o eir o se or o le e r e o e e eratio s a ame e ore a ese e o o ers m s arr a estio i or er o s a e eir o oliti al a erso al arratives is ear s ro ramme ese iss es are a resse rom e amil ers e tive via erso al ra ma ro o ial is ori al arratives a rom e la e o e le a o riso ers. F r ermore e lms i e ro ramme rese e ail re a res l s rom a la o i sti tio al rea raisal o olle tive ra ma o ma er i atio is o er e .

ra r jemo oli o ij lasova a ora oji se ave ra li itim emama i imaj ra li i e es eti e. s ra iva i o me ar i lms e re o s r ije ro li o a aja i i ra i lmovi as ova i a s var im o a ajima le ao e s o avaj sa erije e im li im i a io al im ra mama i roj im ra ama oje e re a a a ijele. ro ram s vr e i ra i o me ar i lmovi a ela a li o s o oslje ji o rover i lm er era H e rz o g a i A n d re a Si n g e ra S S S ao i lmovi oji ara jaj oro i e is orije a o i ra jas ili o e s om isti e ars e ili slams e revol ije ra . svr a re e ro los o osi lm ojem s re o s r isa a a vors a is s va sirijs i oliti i a vore i a. lms i ro ram Sarajevo Film Festival e re i are om or a i ovati Sajam isti iti ri a je i s ve i o a aj oji s aja lms e a ore sa or a i a ijama oje o me j i is ra j o a aje i e av i ra ova iv oj oslaviji. o om i e i a ai s rije i e re s avlje o es ri a i o erio a a o i se omo lo ji ovo re o e je a lms o la o a a o Festivala emo o javiti o vore i o iv a lms e a ore ai eresova e a a os ov je e o ji s ime lm. S o ava je s ro lo je ro ram Sarajevo Film Festivala oji se reali je o r o a ije o er os Sti .

E Si

e e o ra e a ol o o a orial voi es e s je s e e lore are i ere as are eir aes eti a roa es. vesti ative o me ar re e a me a reali ase tio are se o o ro vie ers i solve erso al a atio al ra mas a i ma o s a ave e o eal. e ro ramme ea res a e a li o s i s earl o me ar or s e la es o roversial lm er er er o a re Si er a elves i o amil is or o ers a e o e a s rro s l aria omm ism a e ra ia evol tio . e e is or is a resse i e re reatio o e riso e erie es o olitial e ai ees i S ria. lo si e is lm ro ramme or e o r time e Sarajevo Film Festival rese s e r e S ories ar e a i e eve a o e s lmma ers i or a isatio s a are resear i a o me ti e oslav ars. Si s ories rom e erio ill e rese e ri i ei s r a s a er i i or er o a ili a e eir ra sitio rom mar e o s ree a o e all ill i vi e lmma ers o a l o e e e a roje i s ire o e o e sele e s ories. eali

i e as is a roje o e o er os Fo atio .

e Sarajevo Film Festival s

or e

Ma a Markovi D i rek t ori c a p rog ram a / P rog ram m e M an ag er

D EA LING W ITH THE P A ST l 25. Sarajevo Film Festival 2 2 1


Born in Evin / Rođena u Evinu Film rati lms a ori i l mi ar am aree o aj a o rije isti o vlasti om ro e j je om o ajo lo la e iji svje s i a vora a oliti e a vore i e. ro lo je a o e r ese o i a o svr ava ja oslje je ira s o a a i ro la e ja slams e e li e ra . sam eseti o i a ro lo s olje a samo va i vjers i vo a aja ola omei i are io je a e je m e je i is vo eseti a ilja a oliti i rotiv i a. e jima s ili i a ori i i ro i elji oji s a o o o i je a o e i va omovi i o ili a il jema oj. oroi i se i a a ije ra ovaralo o ro o i a o e i v . ar am aree s o ava se s e e ijama om jom i ra i o ovore a i a ja o o ol ostima i mjes vlasti o ro e ja. S sre e se s re ivjelima ra ovara sa s r ja ima i ra a a r om je om ro e om is om a vor a i a e ro a i o ovore a li a i oliti a i a ja. a o i je i a a s ji ovi ro o i elji i alje a vlasti ti e a r ve m e ja i ro o a oji se s vlastitim ra mama ose ti i i a o ja oroi e o ro ivlje oj ra mi ti e a oliti e s avove oje i a oliti o je li o a li o je oliti o. om vjere j ar am aree ra r e om le s e slojeve ra me i je o e ira ja. Maryam aree ro e a je . e era . jema je je je a maj a ro a la o i e o oliti o ro o a oselila se ao vo o i ja i ja. rasla je Fra r a aj i a l m je s irala ve oj lms oj oli o ra ol o s ams om is ri a els er . i rala je lav e lo e vi e eseti a i ra i lmova e ra ila o ori i a elevi iji osvojiv i roj a ri a ja a svoj ra . o i e 2 . osvojila je rimme reis a lo elevi ijs oj emisiji S. je a rva o ori a re s ava F osvojila je ors a ra a o ori om estival ei el er S emar i os avlje a je m o im ea rima. je je e i a s i lm. ollo s lmma er a a or ar am aree o er es o over e viole ir ms a es s rro i er ir i si e o e o e mos o orio s oliti al riso s i e orl . a l or ears ave asse si e e mo ar o e S a o ra as o le a e slami e li o ra e lare . e s a olla omei i e so alle reli io s lea er a e s o o sa s o oliti al o o e s arres e erse e a m r ere . mo em ere e lmma er s are s o a er ears i riso ma a e o see as l m i erma . e amil ever al e a o eir erse tio a im riso me . aree a es is e a es lo sile e a e lores er o estio s a o e la e a e ir ms a es o er ir . S e mee s o er s rvivors s ea s o e er s a see s o o er il re or i e same riso . S e ries o a s ers o er erso al a oliti al estio s. a are e erso al o se e es o erse tio a viole e e e er e ra ors remai i o er ile e vi tims i er alise eir s ories a oes i mea oliti all o a e e sile e a e is s i i e amil e oliti al is riva e a e riva e oliti al. i is o vi tio aree or s ro e om le ities o ra ma a e ial. E

Maryam aree as or i i e ra . Fleei oliti al erse tio er mo er oo ar am i er o erma a e a e o o. S e re i Fra r am ai a s ie a ti a e re o e Film iversi a els er o ra ol . S e as la e e lea roles i a o e ea re le lms or e i ea re a elevisio a as re eive a ar s or er er orma es. 2 s e re eive a rimme reis or er er orma e i e elevisio s o S. er rs ea re la l e e le re eive e or s ri e o e ei el er S emar a as ee er orme i m lti le ea res. is er e ea re le lm as a ire or. 2 2 2

25. Sarajevo Film Festival l S O AVA

S PRO LO Ć

erma s ria 2 lis Fre ersia

olo r

mi

erma

Re ija Director M ary am Z are e Direktor otogra je Director o Photography Si ri K l u g Monta a ditor ie er i ler vuk Sound ol o s er er Producent Producer ra o o s i le o o s i ras . ia i Produkcija Production o o s i Films ol e irls Films Kontakt Contact S i a o a mi s i a o. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 o me ar i lm o me ar


Je Vois Rouge / Vidim crvene ljude / I See Red People a o 25 o i a rove s m j a a o je moja ili io rve o sme a s al o s rem a a sve. oro i o lma.

e i Fra s oj vra am se ars s amerom r i vr o lav oro i a sara ivala s aj om oli ijom om isti o re ima aa os iji es a a ra e emo s ra ti a li ama l jem o is ra iti i s imati oja ava ra reras a ra i omi o isej mje avi ij s o i

Bojina Panayotova ro e a je 2 ars oj. oslije a a erli s o i i a s oro i om je emi rirala Fra s . a o s ija lo o je a S rie re i s ija lma Films oj oli a F mis vratila se ars i lmove. ore o a ao s e aristi a i savje i a a s e arij sara je s re oj i eom. je rvi ome ra i o me ara a orama e aro o lms o estivala erli . E er e ve ears s e i Fra e re r s s i io a i m amil a olla ora e i a i e ere ar o e re ras a ear e i e o i vesti a e a o lm o s a l i sel i o a ra i omi o sse a mi o es io a

a a a je imala osam oiver i e ole ormale o ela s imati o a e e i eljem orisom ri a a je ro ram

o l aria amera i a i a verti i o s e oliti al oli e o e omm is re ime e emo s ra ors o e s ree a o see isa rea or a i . a ve re ra s orms ea amil lm.

Bojina Panayotova as or i 2i l aria. er e all o e erli all s e emi ra e i er amil o Fra e a e a e o ei . er s i iloso a e ole ormale S rie re a i ema a a F mis s e re r e o l aria a e a o ma e il lms. S e also or s i ire or oris oj i e as a s ree ri er a s ri o s l a . er rs ea re le o me ar S s ree e i e a orama se tio o e erli er atio al Film Festival.

Fra e 2

olo r

mi

l aria

Fre

Re ija Director B o j i n a P an ay o t o v a Direktor otogra je Director o Photography B o j i n a P an ay o t o v a, X av i e r Si rv e n Monta a ditor a a a re lsa o e B o j i n a P an ay o t o v a Mu ika Music milia a sov vuk Sound X av i e r Si rv e n Producent Producer o ri a r a ommer Produkcija Production S a ol Kontakt Contact asmi a i jevi a mi s i a o. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S o me ar i lm o me ar 2 S S ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 S F F ra i lm s or

lm

D EA LING W ITH THE P A ST l 25. Sarajevo Film Festival 2 2 3


Meeting Gorbachev / Susret s Gorbačovom ljivi o me ara er era er o a i r a Si era lj je o ilje e a orav i ar ivs i s ima a a as ova je a ri a i i im o o vore a i ervj a s aj a aj ijim iv im svje s im oliti arem. osam ese se moj o i i ivo a i ail or a ov oliti i vi io ar i oslje ji re sje i Sovje s o Save a ol je o ra a oji a je osla io i s orio. je im ris om ali i a o l o i alje se ala e a svoje iljeve. er o oji a i ervj i e re amerom e ri riva a lo os rema or a ov i o vore o vali je ova ri ajve a osti a o ovor sa S om o sma je j lear o arse ala res a a sovje s e o role a s o om vro om i je i je je jema e ao i ras ormira je Sovje s o Save a i ras a s o o lo a. sve o samo es o i a Andr Singer io je lav i re i le e ar e serije S S elevi ijs o a ala ra a a a a je a o om osam eseti o i a ro lo s olje a. eve eseti je o re o a ra iva i o me ar i serijal ja F sa a o a ao S . re sje i je raljevs o i sti a a a ro olo ij va re i ro esor a ro olo ije a iver i e oj alior iji i os j i ro esor lma a iver i e es mi s er . e irao je mm jem a ra e i lm S i ra io ao ro e ili i vr i ro e a e aes lmova er era er o a. Werner Her og ro e je 2. e . is orij i jema ji ev os s irao je e i i s r . rvi lm s imio je a a je imao eve aes o i a. a a je ro irao a isao i re irao vi e o e ese i ra i i o me ar i lmova lj j i SF F S S S iS S . javio je re o va ese ro i ji a i re irao o je a roj o era. E er er er o a r Si er s riveti o me ar lle i or e a le ar ival ma erials a ase o ree lo i ervie s rovi es i re i le a ess o ar a l e orl s rea es livi oliti ia . o a a li ill ess e visio ar i ail or a ev e ormer e eral Se re ar o e SS as mello e a slo e o . Still e l resol el e is s i o ar s is oals. er o as o s ree i ervie er oes o is ise is a e tio ele rati ora ev s ree remar a le a om lis me s e otiatio s i e i e S a es o re e lear ea o s e essatio o Sovie o rol o as er ro e a e re i atio o erma a e issol tio o e Sovie io a as er lo . ll o is i si ears

Andr Singer as ie i or o ra a a elevisio s o i o i S series ri e s. e s e o e e a ar i i o me ar s ra F o S . e is resi e o e o al ro olo i al sti e j ro essor o ro olo a e iversi o So er ali or ia a isiti ro essor o Film a e iversi o es mi s er. e ire e e mm i i F a as ee ro er or e e tive ro er o ee lms i er er er o . Werner Her og as or i 2i i . e s ie is or a erma li era re i i a i s r . er o ma e is rs lm i a ea eo . Si e e e as ro e ri e a ire e more a si ea re a o me ar lms s as F SF F SS S F SS S F S F S F a FF S. er o as lis e more a a o e oo s o rose a ire e as ma o eras. 2 2 4

25. Sarajevo Film Festival l S O AVA

S PRO LO Ć

ie

i

om mi

a

i e S a es erma 2 lis ssia erma

olo r olis

Re ija Director W e rn e r H e rz o g , A n d ré Si n g e r Scenarij Screenplay W e rn e r H e rz o g Direktor otogra je Director o Photography ri ra i ar la s ar Monta a ditor i ael llis Mu ika Music i olas Si er vuk Sound la imir i asili mo i Simo is o le a er Producent Producer i Sti eti Sve la a almer Produkcija Production S ri Films er er er o Kontakt Contact er er er o Film ro tio o e er er er o . om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH Andr Singer 2 o me ar i lm o me 2 o me ar i lm o me 2 F o me ar i lm o me Werner Her og selekcija selection 2 o me ar i lm o me 2 S F o me ar i lm FF o me ar i lm S o me ar i lm

2 2 2

ar ar ar

ar

o me ar S o me ar F o me ar

5 o me ar i lm S F o me ar i lm

2

o me ar S F o me ar S F o me ar i lm o me ar F S S SS S F SS o me ar i lm o me ar

2 F SF SF S

S

F

SS


Privacy of Wounds / LiÄ?ne rane asa a e i al oo iv i oliti a vorima a vore i s sim lira e vr a ro a o isti a lma i s sje o om a o e i va ra ovara sa a

i a vore i i oji s re ivjeli m e ja lo las im sirijs im elij a ri a a. elija je i ra e a sre sla a r lj a e ros orije osma ra a o se roji a m ara a o a aj vore i ima em i er o a i o osi im ra .

Dalia Kury a ori a je o me ar i lmova i ro e ti a l r i roje a a. je i a ra iva i lmovi ave se i a jem ara s o i e ti e a i re e im l r im re a jima ara s om svije . je oslje ji ome ra i lm SS SS o io je jema i a al F r e. Film je osvojio rv a ra Fo a ije o er os i vije a sijs e a ra e a e e ija s om ije al 2 . o i e. r je a ori a o me ar i lmova oje s o ile mre e l a eera l ra i a i ili r e. a are o e slo a r vatio room E

asa

e a al oo oliti al riso ers o ere or re i S ria s i amo s er i a sim la e ell or ree a s. e ell as ee o s r e i e mi a i s r me al o r ara er i e lm a es a a e s rom a omm i ati i e me over a s s em a ri i e riso ers

Dalia Kury is a o me ar lmma er a l ral ra i e ti a emer i l ral e ome a i lm SS SS as ommissio e os Sti i 2 alo i o sa e eleve o me aries a ere ommissio e

riso s le o o sereir oo .

or a Fra e 2

olo r

mi

ra i

Re ija Director D al i a K u ry Monta a ditor a amam Mu ika Music are ra vuk Sound lor me Producent Producer o a a or e ie i or e Produkcija Production or Film i e a e ro tio s Kontakt Contact o a a or e ie jo a a or lm. o FILMOGRAFI A 2 o me 2 5 SS SS o me

FILMOGRAPH F S ar i lm o me ar ar i lm

o me ar

ro er. er a ar i i lms eal i e ra orl . er mos re e ea re le F re a o e rs ri e rom e o er e i e ie ale i 2 . r is e a or o lja eera l ra i a a or r e.

D EA LING W ITH THE P A ST l 25. Sarajevo Film Festival 2 2 5


Sarajevo Film Festival Partner Presents Doha Film Institute

2 3 0 A b o u Le i l a , A mi n Si d i - B o u mÊ d i è n e 2 3 1 Th e U n k n o w n Sa i n t / Ne z n a n i s v e t a c , A l aa E d d i n e A l j e m

SHORTCUTS TO QATAR 2 3 2

IA m

2 3 2

Musiqa min Al Dakhal Akustika privatnog prostora Domestic Acoustics, M aj i d A l - Re mai h i

2 3 3

No t My Fa t h e r / J a n i s a m

asser Goes to Space

k a o m o j o t a c , N ai f A l - M al k i

asser ide u svemir, M o h ame d A l M ah me e d

2 3 3

The Bleaching Syndrome Sindrom i jeljivanja, E i man M i rg h an i

2 3 4

Voyager, K h al i f a A l M arri

2 3 4

Where Are ou Right Meow

Gdje si sada mjau , M ay s am A l - A n i


2 2 8

25. Sarajevo Film Festival l D O HA FILM INSTITU TE


Doha Film Institute o a i sti a lm je e avis a e ro a l r a i sti ija os ova a 2 . sti oma e ra voj lo al e lms e aje i e ro a re e je sr o a ja je ova je lj avi rema lm i o ri os ra voj samoo r ive reativ e lms e i s rije a ar . tiv osti i sti a lj j a sira je i ro ij lo al i re io al i i me aro i lmova o ra ov i ro rama i lms i roje ija ao i or a i ova je Films o estivala mla i j al i mra Film Festivala. sti se svome ra o sira a l r ra voj lo al i aje i a i o ra ova je a raj o je osve e os vare j vi ije a ara a se o 2 . o i e ame e ao e o omija emelje a a a j .

E o a Film sti e is a i e e e o or ro l ral or a isatio es a lis e i 2 . s or s e ro o e lo al lm omm i ro ltivati lm a re iatio e a i i sr o le e a o ri ti o e evelo me o s s ai a le reative i s ries i a ar. e sti e s la orms i l e i a ro tio o lo al re io al a i er atio al lms s ills s ari a me ors i rorammes lm s ree i s e j al o Film Festival a mra. i l re omm i lear i a e er ai me a i s o atio e sti e is ommi e o s orti a ar s 2 visio or e evelo me o a o le e ase e o om .

D O HA FILM INSTITU TE l 25. Sarajevo Film Festival 2 2 9


Abou Leila l ir . rija elji o jeti js va S. i o i j Sa arom o ra i a o as im eroris om o eilom. ros ra s v sti je ji ova misija i i se esmisle om ali S. ije me al o ravlje os ilira vrs o vjer je a e s jeti ro a i o eil . o i a m ima samo je o a o ve e S. i ra a. e a o o o sti j s je e se s o iti s vlasti om asil o . Amin Sidi-Boum diène i lomirao je re ij a Films om o erva orij F ari Fra s a. o avr e s ija 2 vra a se l ir je ra i ao omo i re ije a i o raja 2 . o i e s imio svoj rvi ra i lm S oji je ri a a a e aro om estival ra o lma lermo Ferra e a e oli o estivala irom svije a. je ov are i ra i lm S osvojio je a ra a aj olji lm a e aro om lms om estival a ij 2 2. vije o i e as ije re irao je svoj re i ra i lm S . ri a a a estival a i lma B é j ai ai . l eria . il oo rie s S. a o i ross e Sa ara i sear o o eila a a ero s erroris . e es seems a s r i e imme si o e eser . S. ose me al eal is va illati is o vi e e ill o eila ere. o i as o l o e i ea i mi o move S. a a rom e a i al. is si i i o e eser a e ill o ro eir o viole e. E

Amin Sidi-Boum diène ra a e i ire ti rom e o serva oire li re i ma ra ais i aris. e re r e o l eria i 2 or e as a assis a ire or a a ee o 2 ire e is rs s or lm S i as sele e or e lermo Ferra er atio al S or Film Festival a or several o er estivals aro e orl . is se o s or lm S o e es Film ar a e a i er atio al Film Festival i 2 2. 2 e ire e is ir s or lm S . i as s o ri e jaia i ema o ra i a s.

2 3 0

25. Sarajevo Film Festival l D O HA FILM INSTITU TE

l eria Fra e amas e

a ar 2

olo r

mi

ra i

Re ija Director A mi n Si d i - B o u mé d i è n e Scenarij Screenplay A mi n Si d i - B o u mé d i è n e Direktor otogra je Director o Photography a am o ama Monta a ditor A mi n Si d i - B o u mé d i è n e vuk Sound o ame mi e e ar assim l o a i e jami e er Scenogra ja Production Design ami o ara a re e orre Producent Producer Fa al ammo m a i e o a i o ise elli a laire arles ervais Produkcija Production ivo Films ala Films loge Cast Slima e e o ari es Salem o el a er Fo a e ira a er em e j a e o i e o ar Samir l a im Kontakt Contact Films o ti e o a lms o ti e. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 2 S . ra i lm s or lm 2 2 S ra i lm s or lm 2 S ra i lm s or

lm


The Unknown Saint / Neznani svetac mi e ra e veli vre ova a i je i r a s oli ijom a e ama. rije e o o a a se o ar emlji oj rije ova a mas ira je s roma ro . o i ama as ije mi e je e i a vora i re e o ra a svojim la om. me vreme a o a mjes je je ao ao ova i ra e je ma olej as e a o lo al o sve a iji je ro e e av o o rive . o o j vje i o o marali a e a o sve a ovo as alo selo ivi o o o as i a oji ola e i ijelo a svije a a osje e ma olej. mi e se s ra ava sel i o i je ovati la . li i a je lije sa s rive a sve om mjes mi e e iti sve e e a a se o e a. Alaa ddine Aljem s irao je a i oj oli a vi el e mje osti ara e i sti a mje os S S risel . e irao je vi e ra i lmova lj j i i lm S F S oji je os vario i e a s je a m o im lms im estivalima i osvojio a ra riti ara a ra a s e arij i lav a ra r av o lms o estivala aro . S je ov je rvi ome ra i lm. ljem je s roje om a aj lm es vovao a lms oj ra io i i e oors Films o estivala o ar osvojiv i a ra . es vovao je i ro ram a Fa ri e es i mas mo e Films o estivala a es 2 e S e aristi oj la ora oriji Films o estivala S a e. mi e s eals a i a o mo e a es a es i o e ills i e oli e o o is rail. e ore e is arres e e i s a rave o r e as a is ises i as a mo es om . ears la er mi e is release rom riso a se s o o is mo e . e mea time a reli io s s ri e as ee il ire l over e la e e rie is as . e ma sole m o ors a o sai rom e re io ose om as re e l is overe . o e ill rom e resti la e o e e o Sai a e villa e s sis s o e il rims o ravel rom ar a i e o visi e ma sole m. mi e se les i o e villa e a e i s lo a a i . i e loo o i e i a ol la e re rievi i s e l e omes m more om li a e . E

oro o Fra e

a ar 2

olo r

mi

ra i

Re ija Director A l aa E d d i n e A l j e m Scenarij Screenplay A l aa E d d i n e A l j e m Direktor otogra je Director o Photography A mi n e B e rrad a Monta a ditor ilia or eille Mu ika Music A mi n e B o u h af a vuk Sound assi e ello i a l o sseli a ie e ia Scenogra ja Production Design ao ar a io i Producent Producer Fra es a a le a ivero Produkcija Production e oi re es e ro tio s l amar Films loge Cast o es o a Sala e sala o ai ssama o ame aima e as l a assa e i a el a i i a me ar i Kontakt Contact e a Fa or m i o ma a or . e FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S 2 5 S FS ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 ra i lm s or 2 ra i lm s or lm

lm

Alaa ddine Aljem rai e a S arra e a S S i r ssels. e as ire e several s or lms amo em S FS i ai e rea a laim o e estival ir i a oo e riti s S ree riti a ra ri es a e oro a atio al Film Festival. S is is ea re le e . i i ljem arti i a e i e e oors a a e o ar o Festival ere e roje o e ar . e also oo ar i a Fa ri e es i mas mo e i a es i 2 a i eS a e S ree ri ers a .

D O HA FILM INSTITU TE l 25. Sarajevo Film Festival 2 3 1


I Am Not My Father / Ja nisam kao moj otac Q at ar, 2 018 , C o l o u r, 13 mi n , A rab i c Re ija Director N ai f A l - M al k i Direktor otogra je Director o Photography Y as s e r M u Producent Producer B as e l O w i e s loge Cast F ai s al E f ai f a, A b d u l rah man A l A h w al , Re e m A A l Y af e i , M o h amme d A l H amad i , H amad Rad i , T h ab i t Saad Kontakt Contact asel ies o ies o a lmi sti FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 F ra i lm s or

s t af a l Sh ars h an i , B an d ar o n , Raf e e q I b rah i m e. om

lm

M an s o o r j e o d ras t ao u z s t ro g o g o c a k o j i j e g u š i o n j e g o v e amb i c i j e , vjer j i a se s ovi i a a e os var j . o s ro o o oja e a a o om i irati s vlastitim si om assimom oji sa ja a os a e s var i s er eroj. a soor o ava avesti si a a se o sira a vlasti o o ra ova je a o i os vario s je ij arijer o je a. li assim se e a omesti i os aje vjera svome ilj a os a e eroj e svome o o a je a i a ije emo e. ai Al-Malki e avis i je s e aris a i a or me ijs i sa r aja rve s ve o vi ea i ro rama a o i a je r ve e svijesti. o re o je rvi Y o u T u b e š o u O ml ad i n s k e f o n d ac i j e u K at aru 2 010. g o d i n e . A l - M al k i j e a or vi e jav i vi eosa r aja lj j i re lam , te i ormativ o vi ea o lima s im romje ama S S k o ji je re irao o vlasti om s e arij . E a soor re elievi a reams a ever ome r e is as iratio s es ro e a overl s ri a er. e o is s er ri i e o la s e s ills o omm i a e i is o so assim o reams o ei a real li e s er ero. a soor ries o i e e is so o o s o is s ies so a e mi ave a e er re a areer a is o . e erre assim rs es is eroi ream a s o s is a er a a i is ossi le. ai Al-Malki is a i e e e lm ri er a o e rea or o f o c u s e s o n s o c i al v i d e o s an d aw are n e s s w o rk . H e s t art e d t h e Y o u t h F o u n atio s rs o e s o i a ar i 2 . l al i as rea e several s o c i al v i d e o s , o n e o f w h i c h i s a c o mme rc i al c al l e d F , an d h e w ro t e an d d i re c t e d W E A RE T H E W O RL D a li servi e a o eme n t ab o u t c l i mat e c h an g e .

2 3 2

25. Sarajevo Film Festival l SHO R TC U TS TO Q A TA R

Musiqa min Al Dakhal / Akustika privatnog prostora / Domestic Acoustics Q at ar, 2 017 , C o l o u r, 13 mi n , A rab i c , M al ay al am Re ija Director M aj i d A l - Re Scenarij Screenplay M aj i d Producent Producer M aj i d Kontakt Contact aji l

mai h i A l - Re mai h i A l - Re mai h i emai i malremai i

o a lmi sti

e. om

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 017 – M U SI Q A M I N A L D A K H A / D O M E ST I C A C O U ST I C S ra i lm s or lm

s erime al i ra oji ro i je a e re la a ja i me riva o i reativ o ros ora i ji ov o os s mje i ama. or reti a ars e sli ari e Fa me l emai i va e se i s la i a ra s or j i i la mje i a se i ire o omi je ra ovorima s la ovima je o oma i s va ti i e s o e o slojevi om o os i me mje i e ra se i oro i o ivo a. Majid Al Remaihi lms i je a or i mje i i a ara. Svoj rvi ra i lm S S s imio je omo o me aristi e la ora orije o a Film sti a o me ors om ali om a ra iva o lms o s varao a a la ra ra. l emai i re o ri rema svoj r i ra i o me ara o sla lje j mje i i ra si i s jima ove a i k o l e k c i j a u K at aru . e erime al e eavo r a e lores e overla o omesti a reative s a es a eir relatio s i o e emale artis . or rai s a ari artis Fa ma l emai i are remove rom s ora e eir moveme a is la a o li e re ere es o e artis ro o versatio s i mem ers o e o se ol ie l e ose e la ere relatio s i e ee artisti ra ti e a li e i e ome. Majid Al Remaihi is a a ari lmma er a artis . e om le e is rs s or lm S S S ro e o a Film sti e s o me ar a i as me ore a ar i i lmma er a lo I rab u ru . C u rre n t l y , A l Re mai h i i s w o rk i n g o n an o t h e r s h o rt d o c u me n t ary a o e ravelli o ar ra ti es a eir res e tive olle tio s i Q at ar. E


Nasser Goes to Space / Nasser ide u svemir

The Bleaching Syndrome / Sindrom izbjeljivanja

Q at ar, 2 018 , C o l o u r, 10 mi n , A rab i c

Q at ar, 2 018 , C o l o u r, 2 0 mi n , A rab i c , E n g l i s h

Re ija Director M o h ame d A l M ah me e d Scenarij Screenplay M o h ame d A l M ah me e d Direktor otogra je Director o Photography D o mi n i c a E ri k s e n Monta a ditor Y o u s e f A l M o ad h ad i Producent Producer B as e l O w i e s loge Cast N as s e r A l E mad i , F ad h e l Ras h i d , H amad A l Sal ama, A l i A b d u l k are e m, E man I s mai l Kontakt Contact asel ies o ies o a lmi sti e. om

Re ija Director E i man M i rg h an i Direktor otogra je Director o Photography H ad e e r O mar Producent Producer E i man M i rg h an i , A t h e e l E l M al i k Kontakt Contact E i man M i rg h an i ; e m. mi rg h an i @ g mai l . c o m

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 SS S S ra i lm s or 2 F ra i lm s or lm

ima ir a i a ro ara s a lms a a ori a oja ivi a ar o l i s imati o me ar i lm o s a s oj o meti ar i oja o m o i s a s i e a a a ji e re ov o i jelj je svoj o . a o o o om s ima ja lma aila i a re re e jer se roj e e e oje o ava i ervj isati s r avaj a o vore o ra ovaraj o oj emi ir a i o i je a ali irati vlasti e s avove o om ras em re . ir a i o ava ro a i o ovor a i a je a o se i av ivo osje a ma je vrije om i ea e va o re s avlje om svije oji je ri rive o ali d u b o k o n e t o l e ran t an . iman Mirghani e avis a je lms a a ori a i S a a. a o o je avr ila me ijs e i lms e s ije a iver i e o am o ela je ra iti ao omo i a re ije a o a Film sti . je re i eljs i rve a ra i lm S S i 2 . o i e ri a a je a roj im lms im estivalima irom svije a. je r i ra i lm S roi ve e je o vir o i je o me aristi e la oraorije o a Film sti a.

lm

asser i im o reativa je a svije ma e ro ala i o i e o s v e i z v j e s n i j e g raz v o d a s v o j i h ro d i t e l j a. U u t j e ĹĄ n o m s v i j e t u , i z maĹĄ t an o m u je ovoj lavi je a o aje vlastiti al er e o a e a a assera. a a sl aj o je ra ovor ro i elja o ome a o s i ili lj av je o a r o asser aiv o re e o ra ai lje im. a o o ro a je ar vi o i a e a asser re r s vreme om a o i s asili svoje svje ove. Mohamed Al Mahmeed lms i je a or i a ara. o i e 2 o r o a Film sti a a isao je i re irao svoj rvi ra i lm F . Film je ri a a a Films om estival o a ri e a. etiri o i e as ije l a mee je o a ra a e e lje om ro ram a emlje ol s o aliva lms e ole a F mis ari . re o ri rema svoj rvi ome ra i i ra i lm S . asser is a i l reative o o o ses a ima i ar orl as a o i me a ism o eal i is are s im e i ivor e. s a i o is om orti orl e as rea e i is mi e mee s a ai asser is al er e o. er over eari is are s al i a o losi t h e i r l o v e f o r o n e an o t h e r, N as s e r n ai v e l y s e t s o u t t o re c o v e r w h at t h e y ave los . Fi i a ra ele e a a ai asser ra e a ai s time o s av e t h e i r w o rl d s . Mohamed Al Mahmeed is a a ari lmma er. 2 assis e e o a Film sti e e ro e a ire e is rs s or lm F i s ree e a e o a ri e a Film Festival. 2 5 l a mee as sele e or a F mis S mmer l ro ramme i aris. e is rre l or i o is rs ea re lm S . E

FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S ra i lm s or 2 S S ra i lm s or lm

lm

E ima ir a i a ro ra lmma er livi i a ar se s o o ma e a o me ar a o a S a ese ea ti ia o li e ma o er S a ese ome o a lea es er s i as ar o er ea ro ti e. er omi a ross alle es i ma i e lm arti larl e a se er ome s je s e ome esi a o s ea i o e l a o es j e c t , M i rg h an i b e g i n s t o l o o k i n w ard s re g ard i n g t h i s i n c re as i n g t re n d . Sh e loo s o a s ers o er li elo eeli s o or i ess a er re rese atio i a orl a is is ree l ee l i olera . iman Mirghani is a i e e e S a ese lmma er. er ra ati i me ia a lm s ies rom e iversi o o am s e e a er areer as a assis a ire or i e o a Film sti e. er ire orial e i 2 as e s or lm S S i as s ree e a vario s estivals orl i e. ir a i s se o s or lm S as ro e as ar o e o a Film sti e s an n u al D o c u me n t ary L ab .

SHO R TC U TS TO Q A TA R

l 25. Sarajevo Film Festival 2 3 3


Voyager Q at ar, 2 018 , C o l o u r, 19 mi n , A rab i c Re ija Director K h al i f a A l M arri Scenarij Screenplay K h al i f a A l M arri Direktor otogra je Director o Photography ar S re ll ali a l arri Monta a ditor l a ar a i ali a l arri Producent Producer K h al i f a A l M arri Kontakt Contact K h al i f a A l M arri ; K h al i f a- al marri @ o u t l o o k . c o m FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 ra i o me ar i lm s or o . 2 ra i lm s or lm 2 F ra i lm s or lm 2 5 F S ra i lm s or lm

eo oljiva lj s a ri a o emo ijama i si olo iji i is re ri a a i a a oji se oje i i ose s i a ovima. Film rati svje s o i a ali a l a era oji mo orom re e a o vro i. tima ri a ivo a samlje o ava ris e oji o ra i a samim so om o aje ove l re. Khali a Al Marri s t u d i rao j e mas o v n e k o mu n i k ac i j e n a U n i v e rz i t e t u u a ar a i lomirao je re ij i lm a Films oj a a emiji e or . e irao je lm F S s ojim je osvojio a ra a ravlje o a ar a Festival omla i s o lma j al 2 5. l arrijev e s erime al i lm re o je svije om i ri a je se a vi e lms i estivala i s lo vi e mje i i i lo i. E a tivati ma s or a o emotio s a s olo a a ra loo a o a erso eals i alle es. e o me ar ollo s ali l a er a orl raveller o em ar s o a mo or le jo r e a ross ro e. i tima e e loratio i o e li e o a solo a ve rer as e e erie es e l res i a sear o imsel . Khali a Al Marri s ie mass omm i atio s a a ar iversi a ol s a i loma i ire ti a lmma i rom e e or Film A c ad e my . H e d i re c t e d M A N O F T H E H O U SE , w h i c h w o n a M ad e i n Q at ar ar a e j al o Film Festival i 2 5. l arri s e erime al lm E M B O D I M E N T i s n o w t rav e l l i n g t h e w o rl d , w h e re i t i s s c re e n i n g i n s e v e ral estivals a e i itio s.

2 3 4

25. Sarajevo Film Festival l SHO R TC U TS TO Q A TA R

Where Are You Right Meow? / Gdje si sada mjau? Q at ar, 2 018 , C o l o u r, 6 mi n , N o D i al o g u e Re ija Director M ay s am A l - A n i Scenarij Screenplay M ay s am A l - A n i Direktor otogra je Director o Photography E rz u m N aq v i Monta a ditor San a H u s s e i n vuk Sound am o a Producent Producer Sai l Solaiti Produkcija Production St u d i o 2 0Q loge Cast N o e ru Sae k i Kontakt Contact St u d i o 2 0Q ; w w w . s t u d i o 2 0q . c o m/ c o n t ac t FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2

ra i lm s or

lm

la a mje i a a o ati o reativ e lo a e. e a a je volje i ma a er es aje i o a re e o ra a jim o om il . e tim o om o ra e is os avi e se a er ije je i i oji je i lje . a li e a o s jeti a i er a i o svo a oma arma a ri a o ra li i ime e i oma i o ome a o se a e s va a je oma o avlja i mi j e n j a d o k o d ras t amo . Maysam Al-Ani lms a je a ori a oja je ra ila ao re i elji a omo i a re ije i mje i a ire ori a a e oli o e avis i arativ i lmova. ra a a ro e a Sje i je im meri im r avama a as a je a a ar es o a a o i svom a imira om lm S S reis i je o e oma . E o artis a o s r les i reative lo . S e l er b e l o v e d c at B e ru g o e s mi s s i n g , an d s h e g o e s t o l o o k f o r h i m aro u n d h e r n e i g h b o rh o o d . D u ri n g h e r s e arc h , h o w e v e r, B e ru i s n o t t h e o n l y o n e t o g e t los . ill a o e a le o er a er a ome armi ale a o e i ere e e ee a o se a a ome a o e la er a e re e e a re e e as e ro . Maysam Al-Ani is a lmma er o as or e i e roles o ire or assis a ire or a ar ire or o several i e e e arrative or s. ra i or i e i e S a es a livi i a ar e o e o ome is some i s e o e loo s i o a i s e oes i er a ima e lm


Pretpremijere Gala / Avant Premiere Gala

2 3 8

B e sa

2 3 9

Fa m i l i j a t a Ma r k o v s k i / Fa m i l i j a Ma r k o v s k i / Th e Fa m i l y Ma r k o v s k i , D ari j an P e j o v s k i

a

a arevi

2 4 0 Gr u p a / Th e Gr o u p ro omi ele a avrilovi va S e a ovi ema ja era i Slo o a a a ilo a ovi vo e 2 4 1 J e z e r o / Th e La k e 2 4 2

Se n k e n a d B a l k a n o m

leme

vor i

2 / B l a c k Su n 2

a ev ra a

ar jelo rli

ri


Besa o a om sl e o je r or ro eri i a iva sao ra aj esre ojoj ra i o i e mla a jevoj a o ime esia a. a o o ol i i ovrati svijes ro sa aje a je esia a ila er a lav o al a s o ar o ilera ar a a eris e. a o i i je ao ar a ov osve ro je risilje a a je a o e ra iti ao i a. ar a aje es sve a i sve a le v a e ro vratiti slo o a o o ovaj a je a i vr i e is ava o je je o roj la ova ro eve oro i e lj j i i samo ro a . Du an La arevi ro e je lmom olje s e s o lma.

eo ra a ivi o o . i lomirao je a o o s oj oli lma s . Film je io a i a eli e ri a ije a s ara a e oriji aj

ile ro eri is rivi o a si ess ri o o e e ro e is a i a ra a i e res l s i e ra i ea o esia a a o irl. e ro a es i e os i al e so a esia a as e a er o e al a re io s i es ar o os ar a eris a. or er o es a e e ve e a a ai s is amil ro is or e o e ome a iller or ar a . ar a s ears a esa a solem a sa re oa a a er ro as ommi e ve m r ers e m er o mem ers o ro s amil imsel i l e e ill e ree a ai . E

i

Du an La arevi as or i S F e lives i o o .

el ra e. e ra a e rom e o o Film S ool i e lm i as e i e i om s e r o e S e a em ar s.

TV S RI A TV S RI S Ser ia Ser ia

ie i l a ia

om 2 roatia

olo r lis

Re ija Director a a arevi Kreator Creator o or a Scenarij Screenplay or S oime ov la e ati evi Direktor otogra je Director o Photography or er Monta a ditor ili a ela a or e S a ovi a i aj o is a ovi Mu ika Music ema ja os rovi vuk Sound le sa ar roti Kostimogra ja Costume Design va a asi Scenogra ja Production Design iril S ases i Producent Producer or S oime ov ea orolija Produkcija Production re ali Casting Director ea orolija loge Cast a ivoje vi r e ajra araj ilo imotijevi a a ari resa allas a a a Selimovi a oslav ile ovi e s r Sa i ila ari Kontakt Contact ea orolija ea a re al i . o.rs FILMOGRAFI A FILMOGRAPH S

2 3 8

25. Sarajevo Film Festival l P R ETP R EMIJ ER E GA LA

mi

F


Familijata Markovski / Familija Markovski / The Family Markovski F S emotiv a je ri a o or i je e oro i e a os a e a o r os roj im i a ovima ivo a is io al om i or m ira om r v oje e o je a o e. Darijan Pejovski isa je i re i elj i S o lja. o avr e o ori e i elevi ijs e re ije s i mio je se am ra i lmova je a ome ra i elevi ijs i lm i roj e re lame a e e o aj a aj iji lije a a a e o iji. je ov rvi ome ra i i ra i lm S remijer o je ri a a a Films om estival o real 2 5 a o om i a m o im r im estivalima lj j i estivale i a i o s . ejovs i je re irao i ri elevi ijs e serije me ojima je ajis a tija serija F S i 2 . E F S is e emotio al s or o e s r le o ee a amil o e er ami ma alle es o ever a li e i a s tio al so ie la e orr tio a e la o r le o la .

Darijan Pejovski is a ri er a ire or ase i S o je. Si e ra elevisio ire ti e as ma e seve s or lms a elevisio ea or some o e mos romi e lie s i e o r . is rs ea S a i s remiere a e o real orl Film Festival i a e i a o er atio al Film Festival a e Film estival o also ire e ree elevisio series mos o a l F

e e

ati i a e ree i lm a re a mero s ommer ials re lm S 2 5. e lm as also s o s amo o ers. ejovs i as S i 2 .

TV S RI A TV S RI S or

a e o ia 2

olo r

mi

a e o ia

Re ija Director D ari j an P e j o v s k i Kreator Creator milija o ova Scenarij Screenplay e eor ievs i oja ri ovs i leo ora e i ova Sa o o ala ov Direktor otogra je Director o Photography ristija oj a ovs i Monta a ditor la imir avlovs i Mu ika Music le sa ar ejovs i vuk Sound ar o S asovs i ora er e Kostimogra ja Costume Design a e asilev Scenogra ja Production Design Sr ja i rovi Producent Producer milija o ova Produkcija Production r roe a S o je Casting Director So ja S am ol ios a loge Cast le sa ar i i Silvija S oja ovs a amara is os a la imir e rovi e ar e ovs i Kontakt Contact milija o ova ar roje s o je mail. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 FS ra i o me ar i lm s or o . 2 5 S S 2 ra i lm s or lm 2 SS ra i lm s or lm 2 5S S ra i lm s or lm 2 SS ra i o me ar i lm s or o .

A V A NT P R EMIER E GA LA

l 25. Sarajevo Film Festival 2 3 9


Grupa / The Group a o je r a ti ej era s or ola ove a a s is vom o a o eo ra s o rimi al o sesija i s e ora re e o jelje ja oli ije ra a a a e ileti a. ro je ov o rasvije li ovaj lo i osli ava se ivo je ovi ole a s a i i i isme a os m ji e i oslove ali i malolje i a oje s si i ilers i oslovi v li m o o o as ij i r . ai e ove a e r e lj i sla ljiv sli savreme o r va.

a os aje aj a a ile al e le

ro Tomi avr io je lms i elevi ijs re ij a Fa l e rams i me osti eo ra . ro e je i ra o lma je o o estivals i aj s je iji sr s i lmova oslje joj e e iji o i i a a ra e Sr e Sarajeva ao i jo 2 ri a ja a svje s im estivalima. rea or je i s o r er i ra e serije oja e remijer o iti emi ova a o o r 2 . a S . elena Gavrilovi os ov e i mas er s ije lms e i elevi ijs e re ije avr ila je a Fa l e rams i me osti eo ra . a o e a a Sarajevo ale am s 2 o a ra a je ao je a o ri es i a ro rama Sarajevo ra lma o vir oje je s imila lm S . Film je 2 2. ri a a a Sarajevo Film Festival . o i e 2 . re ira rv e serij a al a S s ojom osvaja resti a ra Sa eli oj je om o i je o jelj je e aro a ovi ars a a a emija . E el ra e oli e i s e or ra a a a ileti e omes o sesse i overi a li e ee a ro o ee a ers rom e ei o r oo o or ol a e m r er o a ell o lo al rimi al. s e ollo is a em s o s i e some li o e m r er e lear a o e li e o ra a s ello oli e o ers si essme s s e e o s a eals a era e small time r ealers o ave ee ra i o a m more a ero s ame. are l rela e ro s o eo le are ra me s o a e iti or rai o e mo er so ie .

ro Tomi ra a e i lm a elevisio ire ti rom e Fa l o ramati r s i el ra e. e ro e o e o e mos s ess l Ser ia ea re lms o e as e a e i re eive e ear o Sarajevo ar as ell as e o er i er atio al lm ri es. omi is e rea or a s o r er o elevisio series i is sla e o remiere i e ro ramme o Ser ia s li roa as er S i o er 2 . elena Gavrilovi s ie lm a elevisio ire ti a e Fa l o ramati r s i el ra e ere s e o ai e o a a a . er arti i ati i e Sarajevo ale am s o ale s Sarajevo i 2 s e as sele e as o e o ree arti i a s i e Sarajevo i o Film roje ro i s e om le e er s or lm S S i as s ree e a e Sarajevo Film Festival i 2 2. 2 s e ire e e rs al a e series S S i re eive e er atio al ress a em s resti io s a al Sa elli e ar .

2 4 0

25. Sarajevo Film Festival l P R ETP R EMIJ ER E GA LA

TV S RI A TV S RI S Ser ia 2

olo r

mi

Ser ia

Re ija Director ro omi ele a avrilovi va S e a ovi ema ja era i Slo o a a a ilo a ovi vo e ri Kreatori Creators ra a r ovi i ro omi Scenarij Screenplay a ari a i rovi S a a aja vo e ri irja a ova ovi S ra i ja a arevi ja ati la a r evi ro omi or e ilosavljevi Direktor otogra je Director o Photography ar o ile la e ovi Monta a ditor re aa i Mu ika Music la imir ej ovi vuk Sound le sa ar roti Kostimogra ja Costume Design ra i a a evi Scenogra ja Production Design eve a ij ovi Producent Producer ra a r ovi Produkcija Production isio eam Casting Director ele a avrilovi ova a ijovi a ari a oljevi loge Cast or e i a Fili ri e is ri va a e evi ar o ilivojev ili ili a ri ovi ija a ar ovi avle e s r as a ri i ela i ajlovi oji e ovi ra a ati Kontakt Contact ra a r ovi j r ovi visio eam.rs FILMOGRAFI A FILMOGRAPH ro Tomi 2 FS elena Gavrilovi 2 S S S ra i lm s or lm 2 ra i lm s or lm 2 S sre jeme ra i o . lm mi le o . 2 5 S S S ra i lm s or lm 2 S F ra i lm s or lm 2 S S S ra i lm s or lm 2 2 S S ra i lm s or lm


Jezero / The Lake a ovra i s roslave ove o i e lav i oli ijs i i s e or aras irsa sl aj o se li e is ra is va. a o o a alo a re e i svoj sas av rime ovo ole aras i je ov tim is s i is ra i elja o i j is ra veoma om li ova o lo i a i im o r al o is va je e mla e e e. sim o se ala i o ritis om jav osti aras se s o ava i s li im ro lemima. a o o je ova er a o e a s ij i os ra s vo a ovr i o i j i la iti je ovi ra i ro lemi. a li e ovi sl aj o voriti i ovo o lavlje arasovom riva om ivo Klemen Dvornik i lomirao je lms i re ij a a emiji a o ori e ra io lm i elevi ij j lja i. a i ao re i elj m i i s o ova re lama m i i o era a a av i ro rama i o me ara a. e irao je e ra i i ra i lmova etiri serije i va ome ra a i ra a lma. a svoj ra osvojio je roj e a ra e lj j i slove a me ijs a ra i or a ra o s varjal osti a aj olji ro ram i s e s a ra re er . Matev Lu ar slove a i je s e aris a i re i elj. i lomirao je lms re ij a a emiji a o ori e ra io lm i elevi ij j lja i s s je im ra im lmom omi ira im a 5. o i j a ra Slove a e lms e a a emije a aj olji s e s i lm. ar je 2 . s imio svoj rvi ome ra i i ra i lm S a o a a je s e ao jav o ri a je ao s e aris a i re i elj i a lmova i serija. E rivi ome rom a e ear s ve ar ie s e or aras irsa i a ver e l e s i volve i a m r er i vesti atio . r ere eir s eriors o a e o a e o or er aras a is sea so e eam s ar i vesti ati a i l ase a e raor i aril r al m r er o a o oma . esi es e li ress re aras also as erso al ro lems o eal i a er is a er leaves os a roa e res lti voi i is amil li e reveals ra s i is marria e. ill e e ase also o e a e a er i aras s erso al li e

Klemen Dvornik as a e ree i lm a ire ti rom e a em o ea re a io Film a elevisio i j lja a. e as or e as a ire or o m si vi eos ommer ials live m si o er s e er ai me s o s a o me aries. e as ire e ve s or ea re lms o r elevisio series a o ea re le lms. e as o mero s a ar s or is reative or s as e i or Slove ia e ia ar e o s varjal osti es S o ar a e re ere S e ar . Matev Lu ar is a s ree ri er a ire or rom Slove ia. e ra a e i lm ire ti rom e a em o ea re a io Film a elevisio i j lja a i e a laime s or lm F i as omi a e or e 5 al S e a em ar s. 2 e om le e is rs ea re le lm si e e e as e ome o or riti a ire ti lms a elevisio series.

TV S RI A TV S RI S Slove ia 2

olo r

mi

Slove ia

Re ija Director leme vor i a ev ar Scenarij Screenplay Sr a oljevi a ev ar i a o evar a ej olo Direktor otogra je Director o Photography ilo Sr i Monta a ditor va a F mi Mu ika Music avor er e vuk Sound o er Sr e Kostimogra ja Costume Design a ja e ja i Scenogra ja Production Design i a i Producent Producer a i ir Produkcija Production Slove ija loge Cast Se astia ava a i a o ma re or i a ej la o ova a a a i a a a ar ara ra er Kontakt Contact ar ara aljave ar ara. aljave r vslo.si FILMOGRAFI A FILMOGRAPH Klemen Dvornik 2 2 S S Matev Lu ar 2 2 S 2 F ra i lm s or lm

A V A NT P R EMIER E GA LA

l 25. Sarajevo Film Festival 2 4 1


Senke nad Balkanom 2 / Black Sun 2 eo ra . e em ar . o i e. e ivo is vo o re e i ljivi i mis erio i o a aja ojima e se s o iti lo al i mo i i r av a eli a aj a r e ja i s ra e o avje aj e sl e. la a a a a male a o sjaja elo vora a li e se avjera oja e ovesti i a je os i ave emlje i je o vla ara. rijeme je a is ra a o e. Dragan Bjelogrli me osti eo i rao s oro 5 lav i a ra

ro e je . ra . rvi lm lmova va ese a a lmove a

o i e ov Sr ija. i lomirao je . ojem je l mio io je . a serija i rama e o ori i re s oma im estivalima i re o 2 me aro

a Fa l e rams i o i e. a a je ava. o i i je re o i ri a ja.

el ra e e em er . r al m r er ri ers a series o rilli a m s erio s eve s a ill rovo e a o ro atio e ee lo al s ro me mem ers o i so ie se re asso ia tio s a orei i elli e e a e s. From e m s ree s o e a a a ei o r oo o e l rio s i e ala e a o s ira is ei a e a ill all i o estio e re o e e tire o r a i s r ler. e time as ome o la a i vesti atio . E

Dragan Bjelogrli as or i r s o el ra e iversi i as a eare i more a e as o more a 5 o

i ovo Ser ia a ra a e rom e Fa l o ramati . is rs lm a eara e as i s . jelo rli lms some 2 elevisio series a ramas a la s or ea re. atio al lm ri es as ell as more a 2 i er atio al a ola es.

TV S RI A TV S RI S Ser ia 2 erma Fre

olo r a l aria

25. Sarajevo Film Festival l P R ETP R EMIJ ER E GA LA

Ser ia

Re ija Director ra a jelo rli Scenarij Screenplay ra a jelo rli o a evti la imir e ma ovi eja S ojilj ovi Direktor otogra je Director o Photography va osti Monta a ditor a ar re ojev Mu ika Music a i o vuk Sound le sa ar roti Kostimogra ja Costume Design oris a ira Scenogra ja Production Design ora o simovi Produkcija Production o ra Film ie e ia Casting Director e a avlovi loge Cast ra a jelo rli rija ma ovi arija er am e a e i ora o a ova a S ojilj ovi ilo Samolov Sr a i a o orovi or a i i i ola ri o e oj a ali ra imir rsti a ar o ivi o i i ajlovs i e ar rsovs i eo a arami s a a a a i ovi o a i li es a rivali ar o ra e or or evi Kontakt Contact es a Se ere ovi se ere ovi a oo. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 S S 2 S F

2 4 2

mi


Specijalne projekcije / Special Screenings

2 4 6

B i r d m a n ( Th e U n e x p e c t e d V i r t u e o f Ig n o r a n c e ) / Birdman ili eo ekivana vrlina ne nanja, A l e j an d ro G o n z ál e z I n ár ri t u

2 4 7

C h i c u a r o t e s , G ae l G arc í a B e rn al

2 4 8

Sá t á n t a n g ó , B é l a T arr


Birdman (The Unexpected Virtue of Ignorance) / Birdman ili Neočekivana vrlina neznanja iv i lms i s er eroj i a omso ri rema am i io re s av a roa a a oj se a a a e o ivjeti je ov s a iraj arijer . a i se o ri i om o va ali o vjer je a e a valj j i jem o a ati a je ravi mje i a e samo o ro e a lms a vije a. re sam remijer la l ma e os ave iva ovrije e e je i a risilje a a ovati l m a oji e asi r o ro resti si a ij . me vreme mora se ositi i sa svojom jevoj om er om i b i v š o m s u p ru g o m. Alejandro G I rritu re i elj s e aris a i ro e vi es r i je os arova i rvi lati oameri i lms i a or is oriji oji je re sje avao irijem Films o estivala a es . e a je o aj je je iji lms i s varala a a a ji e. je ov e i a s i ome ra i i ra i lm S remijer o je ri a a ro ram Semai e e la riti e Films o estivala a es 2 .i omi ova je a s ara a e oriji aj olje lma a s ra om je i . a o o a rri s ima 2 e lm oji je omi ova a s ara a se am a e orija i osvojio je a ra a aj olj re ij a es 2 . Slije i lm F oji je ri a a a mi ars oj o re iji Films o estivala a es 2 . S lmom osvaja ara e a aj olje re i elja aj olji lm i aj olji ori i al i s e arij a . o jeli s ara meri e lms e a a emije 2 5. are e o i e s lmom rri osvaja r o as o o s ara a aj olje re i elja. rri je rvi me si i lms i a or is oriji oji je omi ova a n ag rad u O s c ar z a n aj b o l j e g re d i t e l j a i n aj b o l j e g p ro d u c e n t a i p rv i k o j i j e o s v o j i o n ag rad u z a n aj b o l j i lm a Films om estival a es . Former i ema s er ero i a omso is mo ti a am itio s roa a ro tio a e o es ill rea e e li e i o is s a a areer. s ris e o es is reative am le ill rove e s a real artis o j s a as e movie s ar. s o e i i a roa es a as ma e is i j re or i i a o ire a a or o is ara ee o s a e i s . ea ile i a m s eal i is irl rie is a er a is e i e. Alejandro G I rritu is a a em ar i i ire or ri er a ro er e rs ati meri a lmma er o ea e j r o e Festival e a es a o e o e mos a laime lmma ers or i o a . e ma e is ea re ire orial e a e Semai e e la riti e a a es i 2 a as omi a e or e a em ar or es Forei a a e Film i S S. is s se e re i s i l e 2 S i ar ere seve s ar omi atio s a o e es ire or ar a e 2 Festival e a es a F rese e i e ial om etitio a a es i 2 . rri oo ome e ri es or es ire or es i re a es ri i al S ree la rom e a em ar s or . e ollo i ear e o is se o o se tive a em ar or es ire or or . e is e rs e i a lmma er o e omi a e or as es ire or or ro er i e is or o e a em ar s a e rs e i a lmma er o re eive a es i re a ar a a es.

2 4 6

25. Sarajevo Film Festival l SP EC IJ A LNE P R O J EK C IJ E

U n i t e d St at e s , 2 014 , C o l o u r, 119 mi n , E n g l i s h Re ija Director A l e j an d ro G o n z ál e z I n ár ri t u Scenarij Screenplay A l e j an d ro G o n z ál e z I n ár ri t u , N i c o l ás G i ac o b o n e , A l e x an d e r D i n e l ari s , A rman d o B o Direktor otogra je Director o Photography E mman u e l L u b e z k i Monta a ditor D o u g l as C ri s e , St e p h e n M i rri o n e Mu ika Music A n t o n i o San c h e z Kostimogra ja Costume Design A l b e rt W o l s k y Scenogra ja Production Design K e v i n T h o mp s o n Producent Producer A l e j an d ro G o n z ál e z I n ár ri t u , J o h n L e s h e r, A rn o n M i l c h an , J ame s W . Sk o t c h d o p o l e Produkcija Production N e w Re g e n c y , M P ro d u c tio s e ris i ro tio s Casting Director F ran c i s e M ai s l e r loge Cast M i c h ae l K e at o n , E d w ard N o rt o n , E mma So e a ali a a is FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 015 – T H E RE V E N A N T 2 014 – B I RD M A N O R ( T H E U N E X P E C T E D V I RT U E O F I G N O RA N C E ) 2 010 – B I U T I F U L 2 006 – B A B E L 2 003 – 2 1 G RA M S 2 000 – A M O RE S P E RRO S


Chicuarotes a alera i olo e o voji a ti ej era i Sa re orio ojoj s o rasli i a re ovati ivo . a a im se a e o i a aj o mo lo romije iti ji ov ivo ro ojim vla aj o rasli e i li ara ili ovolj o ov a a

la l a o aj i i ele o je i o ije e rili a a e mjes o si i a ele ri ara ra jaj me si o rimi al o o emlje la e ije vlasti e slo o e.

Ga e l Ga r c í a B e r n a l ro e je . a alajari. ao re i elj e itirao je lmom F . e irao je ra i lm a i ra i om i s ra i lm a me si i om i s S s imlje a ra ome ra i i a ov sti a S a e e F F oji je io io om i sa ro iji ameri o m i o a ala . a m es er atio al aje o s ar om Silverom re irao je serijal ra i lmova o aje i im a ivom S S. e irao je a o er i e oli o e i o a serije ojima se ojavlj je i ao l ma ro iji lati oameri e is os ave mre e F ao i e oli o e i o a ma o ove serije . S je je ov r i ome ra i i ra i lm. a alera a olo e o o ee a ers rom Sa re orio la l o are es era e o e o a move a a a rom eir o ressive ir ms a es. e e ear o a o or i o a s o i e ele ri ia s io a move a o l ra s orm eir lives e i l evolve i o e rimi al a l er orl o e i o i i a i o eir ree om. Ga e l Ga r c í a B e r n a l w as b o rn i n 19 7 8 i n G u ad al aj ara. H e mad e h i s d i re c t o ri al d e b u t w i t h D É F I C I T . ar a ire e e s or lms or e om i s ea re le lm or e olle tive e i a lm S or e S a e sti e S or Film alle e a F F or e olle tive ea re i as ro e . e as also ire e alo i ar Silver e o r s or lms S S or m es er atio al. e a eare i a also ire e some e iso es o e F a am series as ell as e ma o series . S is is se o ea re le lm.

M e x i c o , 2 019 , C o l o u r, 9 5 mi n , Sp an i s h Re ija Director G ae l G arc í a B e rn al Scenarij Screenplay A u g u s t o M e n d o z a Direktor otogra je Director o Photography J u an P ab l o Ramí re z Monta a ditor Se asti Se lve a Mu ika Music J ac o b o L i e b e rman , L e o n ard o H e i b l u m vuk Sound leja ro e a a ri e Fer e T an c o Kostimogra ja Costume Design A man d a C ár c amo Scenogra ja Production Design L u i s a G u al a Producent Producer ar a e er o ael G arc í a B e rn al , T h o mas B e n s k i Produkcija Production a orrie e el ol o i ema o r a mara o Casting Director L u i s Ro s al e s loge Cast B e n n y E mman u e l , G ab ri e l C arb aj al , L e i d i ti rre a iel im e a o olores ere ia o ea o i ar o ar a e ro oa smeral a rti is ri e as r o Kontakt Contact i ema o r a mara o mn u n e z p u @ g mai l . c o m FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 019 – C H I C U A RO T E S 2 007 – D É F I C I T

SP EC IA L SC R EENINGS l 25. Sarajevo Film Festival 2 4 7


Sátántangó as ova a ji i s la ras rivre e a r e. i a a stiti svoje selo a o o s e b e u z mu s av n o v ac i p o b j e g n vra a se selo i a vije mije B é l a Ta r r ro e je

a or aija lm S rati la ove male a e e oljoive os a o ali ti om svije a o a a om i ma o l j o ij a aj iji i os ov a. e oli i a selja a j aj i la a a u , al i mi s t e ri o z n i mu š k arac z a k o j e g s e v j e ro v al o d a j e d av n o u mro , ja o ji ovi ivo a.

55.

e a ars a. a o o je s imio svoj rvi ome ra i lm isao je s ij a a emiji a lm i elevi ij im e ti. e a je o os iva a lms o s ija rs l s a o je ovo a vara ja 5. ra i ao samos al i lms i mje i . arr je 2 . os ovao lms ol Film. a or Sarajev je je o 2 . ra io ao ire or ro rama i ro esor. os j i je ro esor a vi e lms i a a emija re sje i a ars o r e ja lms i ra i a i la a emije isa e rije i i mje osti S e i ao i la rea aj resti ije ma ars e a ra e a mje os oss i ma ars e lms e a ra e al s la. o i i je r e a vi e a mje osti i ji ev osti Fra s e ao i m o i aj a aj iji r av i i me aro i a ra a o as i o ora a i a ra a a ivo o jelo. ase o e oo s l ras a or ai S ollo s mem ers o a small e a ri l ral olle tive. ivi i a os a o al ti la s a e a er e all o omm ism o e eels o a lar e a ial i all e se o o leave eir villa e. e o e villa ers se re l o s ire o a e o i all o e ear i s or emselves a m s erio s ara er lo o ea re r s o e villa e al eri e o rse o ever o e s lives orever. B é l a Ta r r w as b o rn i n 19 55 i n P é c s , H u n g ary . H e s t art e d s t u d y i n g at t h e F i l m an d T e l e v i s i o n A c ad e my i a es a er avi om le e is rs ea re le lm F S. e as o e o e o ers o rs l s Films i . Si e i s los re i 5 e as or e as a i e e e lmma er. 2 e o e e lm s ool Film. a or i Sarajevo ere e as ea o roramme a ro essor til 2 . e is a visiti ro essor a several lm a a emies e resi e o e aria Filmma ers sso iatio a mem er o e S e i a em o e ers a rs a as re eive e mos resti io s aria ri e or artis s e oss ri e a e aria ri e or lmma ers e al s la ri e. arr as ame a evalier e l r re es r s e es e res a as ee o o re i several remar a le atio al a i er atio al a ar s o orar o ora es a li e a ieveme a ar s.

H u n g ary , G e rman y , Sw i t z e rl an d , 19 9 4 , B l ac k an d w h i t e , 4 3 8 mi n , H u n g ari an Re ija Director B é l a T arr Scenarij Screenplay L ás z l ó K ras z n ah o rk ai , B é l a T arr Direktor otogra je Director o Photography G ab o r M e d v i g y Monta a ditor A g n e s H ran i t z k y Mu ika Music M i h ál y V i g Scenogra ja Production Design Sán d o r K at o n a, B é laZ s o lt T ó t h Produkcija Production M o z g ó k é p I n n o v ác i ó s T ár s u l ás M ag y ar M o z g ó k é p A l ap í t v án y , T é l é v i s i o n S isse oma e S e a Films o ieti o Film ro tio F loge Cast M i h ál y V i g , P u t y i H o rv á t h , J án o s D e rz s i Kontakt Contact Fiorella ore orella l o lms. om FILMOGRAFI A FILMOGRAPH 2 019 – M I SSI N G P E O P L E o me ar i lm o me ar 2 017 – M U H A M E D ra i o me ar i lm s or o . 2 S 2 F F F 2 S W E RC K M E I ST E R H A RM O N I E S 5 ra i lm s or lm S S S ra i lm s or lm 5 2

S

FF S

F

S S

2 4 8

25. Sarajevo Film Festival l SP EC IJ A LNE P R O J EK C IJ E

F S

S ra i lm s or F S

lm


BH Film Programme

2 54

Igrani lmovi Feature Films

2 56

Dokumentarni lmovi Documentary Films

2 59

Kratki i animirani lmovi Short and Animated Films

2 6 1 Studentski lmovi Student Films

* Podaci preuzeti iz kataloga / Information taken from the catalogue BH FILM 2019


2 5 2

25. Sarajevo Film Festival l B H FILM P R O GR A MME


69 filmova, 41 svjetska i 3 međunarodne premijere / 69 films, 41 World and 3 International Premieres vo o i ji ro ram Film iji je osila r e je lms i ra i a i svom . i a j s lo 25. Sarajevo Film Festivala o osi a aslova i o ome ra i i ra i i ome ra i o me ar i lmova sre jeme ra a i ra a sre jeme ra i i ra ome ra i o me ar i ra ome ra i i a imira i i s e s i lmova. ro ram Film o vara lm sje a je a e av o remi lo re i elja la a Fili ovi a. os i ro rama ve osm o i are om i i s e s i a mi ars i ro ram oji o lja lmove s e a a osa s o er e ova i lms i a a emija i a l e a. ve o i e a ri va i e a ra e aj olji s e s i lm S e ijal o ri a je irija i S e ijal a ome e a ra i i la orme isa es lms o estivala i s a la a mi i se lmova s e a a a emije mje osti i a ja e a emije s e s i mje osti Sarajevo Sarajevo Film a em i Film Fa or e Fa l e a rams i i lms i mje osti ijelji i. vo o i ji ro ram re s avi e lmove o oji e imati svje s i me aro remijer . Film je ro ram oji a ilj ima romo ij osa s o er e ova o lma a sva e o i e se o a je ao va a i ei os av a la orma a . a ore e o ira je ive i ra e. o om Festivala r e je lms i ra i a i o ijeli e i o i je a ra e vi a ati a 2 . o i .

E r a ise e sso iatio o Filmma ers o os ia a er e ovi a as ar o e 25 Sarajevo Film Festival e e itio o e F ro ramme rese s si i e lms i e ea re le arrative lms si ea re le o me aries ree me i m le tio lms i eee me i m le a s or o me aries seve ee s or tio a a ima e lms a o r ee s e lms. e ro ramme o e s i a s ree i o s i memor o e la e os ia a er e ovi ia ire or la o Fili ovi o asse a a is ear. e i li o e ro ramme is e S e om etitio i rese s lms ma e s e s rom lm a a emies a a lties i os ia a er e ovi a i . is ear o r ee lms rom o r i lm i sti tio s om e e or ree a ar s es S e Film a S e ial r ri e a a S e ial e tio a e sa l ase isa es Film Festival i i la orm ar . is ear s Film ro ram rese s or o e orl a ree i er atio al remieres. e Film ro ramme aims o romo e i i ema orl i e a roves o e a im or a la orm or i lmma ers rom all over e orl ever ear. ri e estival e sso iatio o Filmma ers o i rese s i s a al vi a ati a ar s or 2 .

Elma Tataragi U red n i c a p rog ram a / P rog ram m er, B H F i l m

B H FILM P R O GR A MME l 25. Sarajevo Film Festival 2 5 3


IGRA I FILMOVI F AT R FILMS

DURAN Bosnia and Her egovina, , DCP, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Faruk Sokolovi Direktor fotografije / Director of Photography: Ajnur I ri i Montaža / Editor: Eldin Turkovi Kostimografija / Costume Designer: Marija Lu uri Scenografija / Production Designer: Faruk Sokolovi Mu ika / Music: Danijal Bajraktarevi Di ajn vuka / Sound Designer: Adnan Mu anovi Uloge / Cast: Duran Masle a, Zineta Masle a, Boris Jugo, Faruk Sokolovi , Adnan engi , Amra I ri i , Ahmet Masle a-Maljutka, Alen Masle a, emsudin Masle a, Dževad Masle a, Ve ir Masle a, Zahid Masle a, Faris Masle a, Mejra Masle a, Muhamed omor, Ismet omor, Halil omor-Halje, Jusuf ehi , Dino ehi , Ne ir ehi Producenti / Producers: Hana Sokolovi , Ada Sokolovi , uhreta Sokolovi Producentska ku a / Production Company: Me ius Film Kontakt / Contact: me ius ih net a

ra e ese vo o i ja iv i ora o iva o a a osl . e a or e a e is e ij o eli a se vrati svoje ro o selo omir a la i jela i a a emeljima sr e e ale ra i . l i s voriti ovi om ali o ol osti a s oravaj . o ava a as aviti lo al i mo i e eral i ro lo ra a. ra ovo ime osi svom os ov rije rati o a i s r ljivo i r ati o ilja. er e lai o emo ili e ar time sol ier ra 52 e i es o re r o is ome villa e o omir a jelas i a mo ai a il a o se or imsel o e o atio s o a es ro e ar . e s rives o il a e ome or imsel a lo al s ro ma a ar time e eral is r i o s o im. ra s ame is erive rom e os ia or or atie e ra e rati .

IGRAM, SEM / GLUMIM, JESAM / I ACT, I AM Slovenia / Bosnia and Her egovina, , DCP, &w, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Miroslav Mandi Direktori fotografije / Directors of Photography: Erol Zu evi , Mitja Li en Montaža / Editor: Andrej Nagode Scenografija / Production Designers: Emina Kujundži , Bar ara Kapelj, Ivana kra alo Kostimografija / Costume Designer: Ivana Zo oli, Emina Kujundži , Emil Cerar Uloge / Cast: Luna Zimi Mijovi , Gregor Zorc, Goran Bogdan, Lana Bari , Mojca Funkl, Amar ustovi , Sa rina Noack, Dario Varga, Primož Be jak, Olga Pakalovi Producenti / Producers: Amra Bak i amo, Miroslav Mandi , Nina Ro nik Producentske ku e / Production Companies: Filmostovje, SCCA/pro a Kontakt / Contact: office pro a, info filmostovje com

ri remaj i se a lo lo ova mla a l mi a o i je rasti s var om ivo . a o o je reva i la li oji i ra r s rira a je a se i a a s ima je. o ori i l ma o ija lo s i i e a lm . o om ra a a lo i o i je se r iti s es i ima. Slo o a ivo a e o ave a m os aje rivla a. l ma i l mi a i raj lo e s ras ve o ara sa i i. a o avr e a ro ije o je slije i vr e i a je alj lje j . l mi a a vjerava a o o o s ra ili is re amere ema ve e s ji ovim riva im ivotima ali l ma o sesiv o s rajava. ile re ari or e role o a ie a o a ress s ar s s eali i real li e. avi e ee e er ara er s rai s s e is r s ra e o e se a al s a a rom e s oo a er a ar me i e ire or. ea re a or is o ere o la a m i a movie. s ar o is resear or e role e a ers aro omeless s el ers r i o ma e rie s i e omeless. e is i reasi l a ra e o e seemi l res o siili ree li es le. a or a a a ress la a assio a e o le i a soa o era. er e ro tio is over e rs es er laimi a e loves er. e a ress i sis s a eir o amera assio as o i o o i real li e e a or o sessivel ersis s.

LES HÉROS NE MEURENT JAMAIS / HEROJI NE UMIRU / HEROES DON’T DIE France / Belgium / Bosnia and Her egovina, , DCP, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Aude L a Rapin Direktor fotografije / Director of Photography: Paul Guilhaume Montaža / Editor: Julie e Alexandre Scenografija / Set Designer: Henrie e Desjonqu res Di ajn vuka / Sound Designers: Olivier D -H u, Fanny Martin, Fanny Wein aepfien Uloge / Cast: Ad le Haenel, Jonathan Cou ini , Antonia Buresi, Hasija Bori , Vesna Stilinovi Producenti / Producers: Adis apo, Amra Bak i amo, Cl ment Misere , Sylvie Pialat, Beno t Quainon Producentske ku e / Production Companies: Les Films du Worso, Radar Films, Scope Pictures, SCCA / pro a Kontakt / Contact: office pro a

a li i ari rola i misli a je oa im re o ao voj i a oji je mro os i 2 . a sa . o i e. rom sl aja oa im je ro e 2 5 4

25. Sarajevo Film Festival l B H FILM P R O GR A MME

ravo 2 . a s a is e o i e. ov e i ejom a i mo ao iti rei ara ija ovo ovje a o o l i a o e Sarajevo sa svojim rija eljima li e i ir i ie. ovoj emlji ro o je oj sje ama ra a o i os avljaj svoja sr a i e o rivaj i oa imov ro li ivo . re o s ra ei e i o i o

e s ree s o aris a s ra er rea es o o oa im elievi e a i e i im a sol ier o ie i os ia o s 2 . e e i is a oa im as or o s 2 ra ea a e mi e e rei ar atio o e la e sol ier oa im es o visi Sarajevo i is rie s li e a ir i ie. e al a r still reeli rom a re e ar e rio o r eir ear s a so ls eir resear o oa im s as li e.

LOREM IPSUM Bosnia and Her egovina / Croatia, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Filip Lon ari Producent / Producer: Filip Lon ari Direktor fotografije / Director of Photography: Zoran Pilipovi Montaža / Editor: Aleksandar Juri Di ajn vuka / Sound Designer: Predrag Blagojevi Animator: Milan Banjac Scenografija / Production Designer: Filip Lon ari Kostimografija / Costume Designer: Filip Lon ari Uloge / Cast: Lea Sekuli , Nikola Jano evi Producentska ku a / Production Company: Akademija Umjetnosti Banja Luka Kontakt / Contact: info au l org

la i ra i ar ola i iv i a o ali mora a aj i se savr e om aje i om lje om vi e . o s vari is a o a ve a vima se i e. o marrie o le visi a ea ti l o se e s mmer ee e o e er. i s are

e sea o i or a eral a s a e seem.

MOJ DIDA JE PAO S MARSA / MY GRANDPA IS AN ALIEN Croatia / Luxem ourg / Norway / C ech Repu lic / Slovenia / Slovakia / Bosnia and Her egovina / / DCP / color / min Režija / Directors: Marina Andree kop, Dražen arkovi Scenarij / Screenwriters: Pavlica Bajsi Bra oduro, Branko Ruži Direktor fotografije / Director of Photography: Sven Pepeonik Montaža / Editor: Marina Andree kop Kostimografija / Costume Designer: Zorana Mei Scenografija / Production Designer: Petra Krileti Di ajn vuka / Sound Designer: Daniel Angyal Mu ika / Music: Stein Berge Svendsen Animatori / Animators: Michal Struss, Krsto Jaram, Antonio Ili , Salem Kapi Kantardži Uloge / Cast: Lana Hranjec, O ren Gra ari , Nils Ole O e ro, Petra Polni ova, Frano Ma kovi , Alex Rako , Sven Barac, Tonka Kova i , Lucija ango Producenti / Producers: Darija Kulenovi Gudan, Marina Andree kop Producentske ku e / Production Companies: Studio dim, Wady Films, Film in, MasterFilm, MagicLa , Artilerija, Senca Studio, Art Re el , Fa rika, Hrvatska radiotelevi ija Kontakt / Contact: perla fa rika com

eo i a ava ra jevoj i e i ro o a va emalj a oji imaj s asiti je jelimi o va emaljs o i elj. e e raor i ar a ve re o a irl a save er artiall alie amil .

a ro o alie

a aa

o ave a as

o

OMNIBUS: SEE FACTORY SARAJEVO MON AMOUR Bosnia and Her egovina / Montenegro / Ser ia / Slovenia / North Macedonia / France, , DCP, color, min Producentska ku a / Production Company: Sarajevo Film Festival Kontakt / Contact: tel , , , fax , www sff a, info sff a

IN YOUR HANDS Režija i scenarij / Director and Screenplay: Ma a arovi , Sharon Engelhart Direktor fotografije / Director of Photography: Marko Milovanovi Montaža / Editor: Una Gunjak Di ajn vuka / Sound Designer: Luka Barajevi Uloge / Cast: Mediha Musliovi , Lidija Kordi , Vahida Lju un i

a o o je s jela a je ije i a se vrati ori a o e o svoj er a aero rom. a joj a e i e a j e vijesti i vo i je a e o a o mjes o je e maj a i er a reis i ati svoje lo e. er im lori er a er aja o re r ome ori a i s er a e air or . s e ri e i e ar ori a s ares i aja a s r risi e sa a es er o a amiliar la e ere e o ill revisi eir roles.

THE PACKAGE Režija i scenarij / Director and Screenplay: Du an Kasalica, Teodora Ana Mihai Direktor fotografije / Director of Photography:Du an Gru in Montaža / Editor: Sa a Pa evski Di ajn vuka / Sound Designer: Igor amo Uloge / Cast: Boris Ler, Marija Piki , Alice, Pahuljica

a o e oli o o i a rove e i se Sarajevo a o er . e a o

ari je ovi

amir sa so o is a vra a rija elji a amoli a a


o ese o lo je oj aj oljoj rija elji i lmi oja e a amira s e im i e a e jima.... er several ears i aris amir a ro essio al sa o o is re r s o Sarajevo or a o er . e o is rie s as s im o ri a i or er es rie lma o is aiti or amir i some s r rises o er o .

THE RIGHT ONE Režija i scenarij / Director and Screenplay: Ur ka uki , Ga riel T a a Direktor fotografije / Director of Photography: Lev Predan Kowarski Montaža / Editor: Una Gunjak Di ajn vuka / Sound Designer: Igor amo Uloge / Cast:Mirjana Karanovi , Muhamed Hadžovi , Doroteja Nadrah

osesiv a maj a volje i si etiri i ra a o o i e.

rva osje a ar

ossessive mo er a lovi so ess... Fo r eo le a ere aro

i e

ijemi svje o ...

e a e s rs visi a m e i a ie.

SPIT Režija i scenarij / Director and Screenplay: Neven Samardži , Carolina Markowic Direktor fotografije / Director of Photography: Amel ikoli Montaža / Editor: Sa a Pa evski Di ajn vuka / Sound Designer: Igor amo Uloge / Cast: Jelena Kordi , Mero Beganovi , Slaven Vidak, Sanela Krsmanovi Bistrivoda, Lejla Paji

a 2 i ele a imaj vije a e oje i s ajaj maj ol i i i lo al r ovi amir i a je rovo e svoje a e je a ra a r a is re . e ve er eo e iva a osje a i a va e i i e o oje e o je atiti. a 2 a ele a ave o i s i ommo eir mo i os i al a e s e eir a s a a ei or oo ro er o e o em i si e a e o er o e o si e o i . e eve i e e e visi or a ses a i i e i ill ma e o o

ers are s ore a em s er.

THE SIGN Režija i scenarij / Director and Screenplay:Eleonora Veninova, Yona Ro enkier Direktor fotografije / Director of Photography: Naum Doksevski Montaža / Editor: Una Gunjak Di ajn vuka / Sound Designer:Luka Barajevi Uloge / Cast: Jelisaveta Seka Sa li , Andrea Akovi , Igor Skvarica

Sara se vrs o rotivi la ovima a vje a je svoje ila a se e aje o a vo i re a ro svo s im a a .

e. a i je ijer a i moli je a a

Sara rml isa roves o er ra a er rea s e i o vi e rea o o e marrie Sara a es er o er ra rave ere s e as s er la e s a o ive em a si .

la s. o a er s

TATA / DAD Canada, , DCP, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Vladimir Bilenjki Direktor fotografije / Director of Photography: Stephanie We er Biron Montaža / Editor: Vladimir Bilenjki Kostimografija / Costume Designer: Mary Cuffe Scenografija / Production Designer: Michael Zoffranieri Mu ika / Music: Vladimir Bilenjki Di ajn vuka / Sound Designer: Vladimir Bilenjki Uloge / Cast: Ma a Li dek, Brianna D’Aguanno Producenti / Producers: Vladimir Bilenjki, Braco Kalman Producentska ku a / Production Company: Friction Films Kontakt / Contact: v ilenjki googlemail com

e ora osje je svoj ses r ti ej er ea ji ovoj o i eljs oj vi e i i i e j i ola a ji ovo o a as o o . o a o a j i lje o vrijeme oje is rovele s a e ora i ea a o i j o rivati svoje s rive e ra me. e ora visi s er ee a e sis er ea a a eir amil o a e i a ti i atio o eir a er s arrival la e a i . ile ma i or los time o e er e ora a ea a ra all over eir i e ra mas.

SIN / THE SON Bosnia and Her egovina / Croatia / Romania / Slovenia / Montenegro , , DCP, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Ines Tanovi Direktor fotografije / Director of Photography: Mitja Li en Montaža / Editor: Redžinald imek Scenografija / Set Designer: Mario Ive i Kostimografija / Costume Designer: Sanja Dže a Mu ika / Music: BASHESKIA & EDWARD EQ Di ajn vuka / Sound Designer: Predrag Doder Uloge / Cast: Dino Bajrovi , Snežana Bogdanovi , Uliks Fehmiu, Emir Hadžihafi egovi , Jasna Ornela Bery, Lidija Kordi , Ham a Ajdinovi , La ar Dragojevi , Kemal Ri vanovi , Enes Ko li i , Ermin Bravo, Maja I et egovi , Jernej Kogov ek, I udin Bajrovi , Admir Glamo ak, Milivoj Beader, Davor Golu ovi , Daria Lorenci Flat , Nina Violi , Ejla Bav i , Minka Mu i , Maja Salki , Arma Tanovi Brankovi , Elma Ahmetovi , Elma Jukovi , Almir Kurt Kugla, Adnan Cerovi , Lejla

Paji , Tomislav Cvitanu i , Sara Pa i , Mir a Tanovi , Igor Skvarica, Kerim utuna Producenti / Producers: Alem Ba i , Zdenka Gold, Irina Malcea, Rok Se en, Sonja Prosenc, Veli a Popovi Producentske ku e / Production Companies: DOKUMENT Sarajevo, SPIRITUS MOVENS Zagre , LUNA FILM Bucharest, MOONO FILM Lju ljana, CUT UP Podgorica Kontakt / Contact: dokument ih net a

rma je svoje o je jo io e a. e o atim oro i a je o ila iolo o si a. o se rma ori rotiv emo a svoje ro losti is o vrijeme o ava a titi svo mla e ra a a o svi i a ova a a je Sarajeva ro e or ja o las a a rati e a lis om s o . va rama rati oro i oja je slomlje a ar jom a e o o se ore a re ive os i. rma as a o e as a a a o le o ere a le o ave il re o eir o . o ever soo a er is a o tive mo er ave ir o a so . rma o s a l a les e emo s o is as ile r i o ro e is o er ro er a o rom e alle es o li e i rese a Sarajevo i i l e r s ea o s a e sire all o ars i e i le as . e lm ells e s or o a amil or a ar i er al e sio s ile s r li o s rvive i os ia.

ŠAVOVI / STITCHES Ser ia / Croatia / Slovenia / Bosnia and Her egovina, , DCP, color, min Režija / Director: Miroslav Ter i Scenarij / Screenplay: Elma Tataragi Direktor fotografije / Director of Photography: Damjan Radovanovi Montaža / Editor: Milena Z Petrovi Mu ika / Music: Aleksandra Kova Di ajn vuka / Sound Designer: Julij Zornik Uloge / Cast: Snežana Bogdanovi , Marko Ba ovi , Igor Bencina, Pavle emeriki , Ksenija Marinkovi , Rade Markovi , Radoslav Rale’ Milenkovi , Jovana Stojiljkovi , Jelena Stupljanin, Vesna Trivali , Dragana Varagi , Bojan Zirovi Producenti / Producers: Uliks Fehmiu, Milena Tro oži -Garfield Producentske ku e / Production Companies: West End Productions (SR), Spiritus Movens (HR), Nora Production Group (SI), SCCA/pro a (BiH) Kontakt / Contact: office pro a

Film avi se veoma a el om emom Sr iji ali i ijelom re io a o je ra a ovoro e a i oro ili tima. Film rati ri e e oja je ije e a a je je si a oje s joj o ori re li a je remi o oslije ro e ja rije 2 o i a a ravo iv. S

S om i es eleme s o riller a melo rama a e s or o e or a ies a e rom os i als i o so ial iss e i Ser ia a e re io re e l . e lm ri o a oma o rml elieves a er a so as s ole ears a o ile s e as ol a er a ie . e mai la e Ser ia a ress S e a a o a ovi .

e

eals i as ee a s e s or more a ara er is

TAKE ME SOMEWHERE NICE Netherlands / Bosnia and Her egovina, , DCP, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Ena Sendijarevi Direktor fotografije / Director of Photography: Emo Weemhoff Montaža / Editor: Lot Rossmark Kostimografija / Costume Designer: Nedda Nagel Uloge / Cast: Sara Luna Zori , La ar Dragojevi , Ernad Prnjavorac, Sanja Buri Producenti / Producers: Amra Bak i amo, Iris Otten, Sander van Meurs, Pieter Kuijpers, Joost de Wolf, Marieke Mols Producentska ku a / Production Company: SCCA/pro a, Pupkin Film, VPRO Television Kontakt / Contact: office pro a

lma a a svoj ro i om ola iji i o la i os o ra i a o em oje i a a ije o ala. amo s sre e svo rav o o ro a a a rio mira ao i je ovo arma o aj olje rija elja e isa. o se o ava rivi ti a i e a j s var os oja je o r je lma se otis je a ljivo ova je o Sarajeva o os ara. a vrijeme ovo a samos o aj sr os e i er e ovi e lma e o ati ra mjeti i o riti svoje orije e ao i vlastiti i e ti e . or a raise i e e erla s lma is o e ver e o a l oo e s e leaves er mo er s ome o visi os ia i sear o e a er s e as ever me . ere lma ill eam i er a a eti a arioti o si mir a is armi es rie e is. s lma a em s o a a a r l o a reali s e s o a s ome o s e em ar s o a a ve ro s jo r e rom Sarajevo o os ar. ri is roa ri o sel e loratio i o e os ia ear la s lma ill r o o ers a a ear er roo s a er o i e ti .

B H FILM P R O GR A MME l 25. Sarajevo Film Festival 2 5 5


DOK M

TAR I FILMOVI DOC M

TAR FILMS

BIT ĆETE MI SVJEDOCI / YOU WILL BE MY WITNESSES Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Anela Križanac Direktor fotografije / Director of Photography: Igor Lovrinovi Montaža / Editor: Domagoj imi Scenografija / Set Designer: Anela Križanac Kostimografija / Costume Designer: Anela Križanac Di ajn vuka/ Sound Designer: Igor Lovrinovi Mu ika / Music: Josip Vukoja Producent / Producer: Domagoj imi Kontakt / Contact: aanelaak gmail com

lj a

vo je lm o mla im lj ima... is is a lm a o eo le.

o

ima oje eo le

ivo o are

o re e lj

av rema o

i e i li e

e love o

o

DANS NOTRE PARADIS / IN OUR PARADISE / U NAŠEM RAJU

e rials a ri latio s o ee Fra e a os ia o

KAMENI GOVORNICI / THE STONE SPEAKERS

a a ja os a i er e ovi a je emlja oja se jo vije o oravlja o ra a o e om i . osa s o er e ova a e o omija se i a a ije o oravila a emlja je i alje o ijelje a. a o i se osili s tim m o i s se ra ovi re vorili je i s ve e risti e esti a ije oje s ajaj is orij reli ij oliti i ol lor. romo ija risti i mjes a ije samo o ra o aja lj i a os vare sre s va a ivo ve s i sre s vo a romi a je i s os avlja je o re i arativa o ro losti sa a josti i osti emlje. Film is ra je etiri ra a os i i er e ovi i ro svoj ri am ola o o rivaj i ove o re e ri ovijesti. s e . o eir

KUĆA MALE ZVIJEZDE/ LITTLE STAR RISING Croatia / Bosnia and Her egovina, , DCP, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Sla ana Lu i Direktor fotografije / Director of Photography: Vjeran Hrpka Montaža / Editor: Ana tulina Mu ika / Music: Merima Klju o Di ajn vuka / Sound designer: Ivan Zeli Producent / Producer: Tamara Ba un Producentska ku a / Production Company: Wolfgang & Dolly Kontakt / Contact: tamara wolfgangdolly com

2 5 6

ro ma

je os a j e ova je e e oja osi i a ria lo a i oslo a a j svo ravo i e ti e a.

25. Sarajevo Film Festival l B H FILM P R O GR A MME

oma er r e

MUZEJ ZABORAVLJENIH PODVIGA / THE MUSEUM OF FORGOTTEN TRIUMPHS Bosnia and Her egovina / Canada, , DCP, color, min Režija / Director: Bojan Bodruži Direktor fotografije / Director of Photography: Bojan Bodruži Montaža / Editor: Bojan Bodruži Mu ika / Music: Bojan Bodruži Producent / Producer: Bojan Bodruži , Igor Drlja a Producentska ku a / Production Company: Japanese Polka Dancing Films Kontakt / Contact: ojan odru ic gmail com

e i elj ro ri m ivo a svoji je a i a e osma ra ras a iv e oslavije svoje ro e emlje. S ima erio o e aes o i a lm rati oviti i veseo s ariji ar o erio a oslije ra a os i a sve o ji ovi oslje ji a a.

Bosnia and Her egovina, , DCP, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Emir Kapetanovi Direktor fotografije / Director of Photography: Vanja Ban Montaža / Editor: Dženan Medanovi Mu ika / Music: Dado Džihan Di ajn vuka / Sound designer: Dado Džihan Producent / Producer: Zana Marjanovi Producentska ku a / Production Company: Magacin Ka are Kontakt / Contact: emir magacinka are com

S oro 25 o i a a o ra a i e o i a mo li mla i o a ati ra ore oj os i i er e ovi i a omire j mir i ros eri e lmos 25 ears a er a ar a a e o r s o s o ros eri

Bosnia and Her egovina / Canada, , DCP, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Igor Drlja a Direktor fotografije / Director of Photography: Amel ikoli Montaža / Editor: Igor Drlja a Di ajn vuka / Sound designer: Aaron Mirkin Producent / Producer: Igor Drlja a, Al ert Shin Producentska ku a / Production Company: Timelapse Pictures Kontakt / Contact: igor timelapsepictures ca

rema ilj

S is a em o eri jo r e o a ija eari is li e o ro ma ria lo a e li eratio o

REGENERACIJA / REGENERATION

vo je oro i a sa a oja ovori o is e jima i evoljama vij o l i ses ara oje se ore i me Fra s e i os e sa jaj i svoj ami lje i raj.

rese a os ia er e ovi a is a o r still reeli rom e ar. os ia e o om ever re overe a e o r remai s ivi or er o o e ma o s ave ra s orme i o i e o ris esti atio s a ri o e er is or reli io oliti s a ol lore. romo e o rism si es are o o l a re e tio o eo le s a em s ma e a livi also serve e r ose o romoti a es a lis i om eti arratives a o e o r s as rese a re. S S S e lores o r o s i os ia er e ovi a ro o rism o er slo l ravelli eir om eti arratives.

e

e ire or loo s a e olla se o ormer oslavia e o r o is ir ro e rism o is ra are s lives. Filme s ora i all over a erio o ee ears e lm ollo s a moro s a livel ol o le rom e ime ia e os ar erio i os ia til e las a s o eir lives.

France, , DCP, color, min Režija / Director: Claudia Marschal Scenarij / Screenwriters: Claudia Marschal, Ian Simpson Direktor fotografije / Director of Photography: Claudia Marschal Montaža / Editors: Julie Dupre, Marie da Costa Di ajn vuka / Sound Designers: Gr gory Pernet, Nicolas Rhode, avier Grie e Mu ika / Music: Ma hew Bourne Producent / Producer: Pierre-Olivier Bardet Producentska ku a / Production Company: Ideale Audience Kontakt / Contact: nevena sweetspotdocs com

S is a amil sa a re o ti o e ermi e sis ers as e s r le e rea eir ima i ar ara ise.

S o ar s i e ti .

e o i e s a ere os ia er e ovi a e a o re o iliatio ea e a

23 GRAMA / 23 GRAMS Bosnia and Her egovina / Croatia / Austria, , HD, color, min Režija / Director: Ro ert Bu alo Scenarij / Screenwriter: Maja Domi Direktor fotografije / Director of Photography: Vedran amanovi Montaža / Editor: Mario Vukadin Scenografija / Production Designer: Renato Tonkovi Kostimografija / Costume Designer: Maja Domi Di ajn vuka / Sound Designer: Tomislav Bu alo Mu ika / Music: Borna Bu alo, Dado Topi , Darko Rundek Producenti / Producers: Ro ert Bu alo, Mario Vukadin Producentska ku a / Production Company: Olimp, Mediteran Film Festival Kontakt / Contact: ro ert u alo gmail com

tim a ri a o or i je a oji o rije e olesti o ija ra o ev oj or i je ovi ro i eljima a a ra e svoje ije e.

i sva-

i tima e s or a o or a a o o re ses oo e o a rare ill ess a is are s o ave ee re or i is lm a o eir o sa ears lo s r le o ee eir so .

A SAD SE SPUŠTA VEČE / THEN COMES THE EVENING Ser ia / Bosnia and Her egovina, , DCP, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Maja Novakovi Direktor fotografije / Director of Photography: Jasna Proli Montaža / Editor: Marija Kova ina Di ajn vuka / Sound Designer: Luka Barajevi Kostimografija / Costume Designer: Maja Novakovi Scenografija / Production Designer: Maja Novakovi Uloge / Cast: O renija Radi , Vinka Radi Producenti / Producers: Milan Milosavljevi , Maja Novakovi Producentska ku a / Production Company: Students’ City Cultural Center – Academic Film Center Kontakt / Contact: milemicamalimjau yahoo com

or a oe ija sva o ev o ivo a i olira im r ima is o e os e ri a je ri i ris os a a ji ovom me so om o os i o os s riro om. i er oe r o ever a li e i isola e ills o as er os ia or ra s e are a love ol la ies s o i eir erso al i era tio s a i eir relatio s i i a re.


DJEČIJA SVITA / CHILDREN’S SUITE Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija / Director: Jusuf Jaganjac Scenarij / Screenplay: Jusuf Jaganjac, Admir Mehuri Direktor fotografije / Director of Photography: Admir Mehuri Montaža / Editor: Jusuf Jaganjac Di ajn vuka / Sound Designers: Jusuf Jaganjac, Samir Hidanovi Kostimografija / Costume Designer: Admir Mehuri Scenografija / Production Designer: Admir Mehuri Producenti / Producers: Jusuf Jaganjac, Sanela Jaganjac Producentska ku a / Production Company: JET House Studio Kontakt / Contact: jusuf haf hotmail com

je a oji je svom ra om ivo o osa alje or mla ima a s rave lj s e vrije osti.

i io jela a oja mo e samo iti r vova je oma a je i s osje a je

e o o i is s or li e a e i a s a e a e ro a messa e o o eo le a sel sa ri e el i o ers a are r e ma val es.

o se s em a

GLASOVI FOČE / VOICES OF FOČA Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija / Director: Mir a Ajnadži , Zoran ati Scenarij / Screenwriters: Mir a Ajnadži , Zoran ati Direktor fotografije / Director of Photography: Mir a Ajnadži Montaža / Editor: Mir a Ajnadži Di ajn vuka / Sound Designer: Mir a Ajnadži Producent / Producer: Zoran ati Kontakt / Contact: okacatic gmail com

Fo a ime ra a oji osi reme. reme je e o ositi a Fo a e ame o a i o e r e e is s

i

o

jeli o ili e ali oli o je

r e some as . ar i is o arr i

JA SAM IZ MAOČE – MAOČE / COMING FROM MAOČA Bosnia and Her egovina , , HD, color, min Režija i scenarij / Directors and Screenplay: Mir a Ajnadži , Zoran ati Direktor fotografije / Director of Photography: Mir a Ajnadži Montaža / Editors: Mir a Ajnadži Di ajn vuka / Sound designer: Mir a Ajnadži Producent / Producer: Zoran ati Kontakt / Contact: okacatic gmail com

Sve je o elo rije o i a a a je ao a o a e a ao mjes o ras e erori am. a as je ere o a sve o je os alo. all s ar e roris s. e

ears a o e ao a as e lare a i r e o a la el is all a is le o a .

ojem

a or or er-

JEDNOSTAVNO ČOVJEK / SIMPLY HUMAN Bosnia and Her egovina, , DCP, color / &w, min Režija / Director: Arijana Vereget Scenarij / Screenwriters: Arijana Vereget, Aj a Osmanovi Direktor fotografije / Director of Photography: Amina Huko Montaža / Editor: Amina Huko Scenografija / Set Designer: Aj a Osmanovi Kostimografija / Costume Designer: Ajna apo Di ajn vuka / Sound Design: Amina Huko Producent / Producer: Amina Huko Producentska ku a / Production Company

Film o lj lm a o

s im emo ijama i os ma emotio s a

ima. a tio s.

e er re o i e or

KAD’ NAS JE MANJE / WHEN WE ARE FEWER

GOMILA MATERIJALA / STACK OF MATERIAL Bosnia and Her egovina, , DCP, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Sajra Su a i Direktor fotografije / Director of Photography: Jako Krese Montaža / Editor: Sajra Su a i Di ajn vuka / Sound Designer: Muhamed Bajramovi Producent / Producer: Sajra Su a i Kontakt / Contact: sajrasu asic yahoo com

o ra i a sli om oja e omo i a se o ivi sje a je a ori a sa lja i av omil ma erijala s varaj i s ome a a oravlje o mjes o. ile loo i or a ima e a ill el er revive a memor olle s a s a o ma erial reati a meme o o a or o e

ea la e.

or

IN MANUS TUAS / IN YOUR HANDS / U TVOJIM RUKAMA Bosnia and Her egovina, , DCP, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Milana Majar Direktori fotografije / Directors of Photography: Bassel Zaito, Dejan Ra i Montaža / Editor: Davor Pe evi Scenografija / Production Design: Vlasta Karan Opa i Kostimografija / Costume Designer: Vlasta Karan Opa i Mu ika / Music: Hajrudin Muhi , Srna Majar Di ajn vuka / Sound Designer: Vladimir Vladeti Producent / Producer: Aleksandar evi Producentska ku a / Production Company: RTRS Kontakt / Contact: milana majar rtrs tv

S S je a e ti a ri a o res i s i a sirijs i ija a ja os aje ji ova ev a s a a i o i e vjer .

r a a

S is a a e ti or ra al o ai l esti ies o S ria ristia s o se eir s eri as a so r e o s iri al s re a ro i ai .

NEVIDLJIVO DIJETE / INVISIBLE CHILD Turkey, , HD, color, min Režija i scenarij / Director And Screenplay: Muhammed rahim i man Direktor fotografije / Director of Photography: Sinan Kol Montaža / Editor: G ksel Tu un Scenografija / Production Designer: Zerina Hala Kostimografija / Costume Designer: Zerina Hala Mu ika / Music: Berkan ahin Di ajn vuka / Sound Designer: Berkan ahin Uloge / Cast: Ajna Jusi , Lejla Damon Producent / Producer: Muhammed rahim i man Producentska ku a / Production Companies: FETA Kontakt / Contact: m i rahimsisman gmail com

Film ovori o vije jevoj e je oj i Sarajeva i je oj i o s je a ra a ro e e ao lo ra o silova ja. e os aj is javaj ajve i sa je e o je ro ala a maj e.

Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Neven Samardži Direktor fotografije / Director of Photography: Miljan Kuljanin Montaža / Editor: Almir Me kovi Di ajn vuka / Sound Designers: Predrag Doder, Vanja Kurtovi Producent / Producer: Ademir Kenovi Producentska ku a / Production Company: Council of Europe and European Union Kontakt / Contact: Maja lukic-schade coe int

Film o a io al im ma ji ama lm a o

atio al mi orities i

os i i er e ovi i. os ia a

er e ovi a.

KELI Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Muhamed Biki Direktor fotografije / Director of Photography: Elvir Bu urovi Montaža / Editor: Namik Vatrenjak Scenografija / Production Designer: Mirsad Sinanovi Kostimografija / Costume Designer: Muhamed Biki Mu ika / Music: Adis Vuga Di ajn vuka / Sound designer: Adis Vuga Producentska ku a / Production Company: TV Sarajevo Kontakt / Contact: muhamed ikic gmail com

eli je lm o ivo elija.

i smrti o a o

eli ells e s or o li e a elimir i ovi eli.

ea

osa s o

alera elimira i ovi a

o a amo s os ia

oo all la er

KUDA IDU MRAVI / WHERE DO ANTS GO Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Nisvet Hrusti Direktor fotografije / Director of Photography: Nisvet Hrusti Montaža / Editor: Nisvet Hrusti Mu ika / Music: Amer ehi Producent / Producer: Nisvet Hrusti Producentska ku a / Production Company: K Production Kontakt / Contact: nisvet hrustic gmail com

i s sv a o o as. os oje vi e o e oje se i e a. ive veli im aje emlji. ... ravi.

milio a o i a. ra ri s i i ama. aj s je ija s vrs a a

e are ever ere aro s. e ave ee i e is e e or over millio ears. e are rave a earless. e live i lar e omm es. e are e mos s ess l s e ies o ar . ... s.

o a oje rija elji e i

Film a o o irls o e i Sarajevo a e o er o e i o o o or o ar time ra e o e ome rea rie s a r e ream o e o em as o i er mo er i o reali . B H FILM P R O GR A MME l 25. Sarajevo Film Festival 2 5 7


LJUDI KOJI SU SADILI DRVEĆE / PEOPLE THAT PLANTED TREES Bosnia and Her egovina, , DCP, color, min Režija / Director: Zdenko Jurilj Scenarij / Screenwriter: Josip Mlaki Direktor fotografije / Director of Photography: Antoni ori Montaža / Editor: Tomislav Topi Scenografija / Set Designer: Ivica Peri Kostimografija / Costume Designer: Ivica Peri Mu ika / Music: Ivan Gali Di ajn vuka / Sound Designer: Ivan Gali Producent / Producer: Tomislav Bu alo Producentska ku a / Production Company: Kadar Kontakt / Contact: info kadar a

e a je io ri a i a r i rmije i . ar o je rva a oli ri je o ja m slima . a je o eo ra i or jem a s o lj ra i eve eseti ro lo s olje a ji voji a orili s se je a rotiv r o a. e vrti s olje a a o o je ra avr io ar o i ri se ore rotiv aje i o e rija elja a ima i o ima. ove se os ra ma s i s res i oreme aj S si i a oles oja je re l a asil i s e a i ra o erio a. a e i o r ave i e a e va e me i i s e je e osim S a ar o i ri s se a o er s rija eljili s eo i om era ijom oja im sva o ev i i i ma je vi e la om. i s S S . e as a sol ier i e roatia e e se o il a e o er i e rm o i . ar o is a a oli roa a ri a slim osia . e e ar ro e o i eir ome o o or ji a s o lje i e earl s e o o o osi si es. ar er e r si e e e o e ar ar o a ri s e eir i s a a s ti a ommo e em e os ra mati S ress isor er S a me al ill ess a se ra mati ar time e erie es. a o e es a ea e rive o ro er me i al are esi es e S ar o a ri ere ro o e er a s al era i el s em o e i e alle es o eir ail li e. e are e S.

MAGLAJ – RAT I MIR / MAGLAJ – WAR AND PEACE Bosnia and Her egovina , , HD, color, min Režija / Directors: Alen osi , Will Richard, Asmir Muratovi Scenarij / Screenwriters: Alen osi , Will Richard, Asmir Muratovi Direktor fotografije / Director of Photography: Asmir Muratovi Montaža / Editors: Asmir Muratovi Scenografija / Production Designer: Alen osi Kostimografija / Costume Designer: Alen osi Di ajn vuka / Sound designer: Asmir Muratovi Uloge / Cast: Boro Jevti , Marko Zeli , Ri o Salki Producentska ku a / Production Company: OSCE Mission to Bosnia and Her egovina Kontakt / Contact: alencosic hotmail com

o me ar i lm ovori o ri iv a voj i a rva Sr i i o ja i ra a a laja ri a i ima i i S oji s se orili je a rotiv r o a o om ra a 2 5 i oji lm ovore o iva jima ma lajs om raj rije tije om i oslije ra a a a as o ovo ive a laj i ra e aje o a olj os svoje aje i e. o me ar lm a s rom a laj a os armies ri e 2 e ore ri a a er or o e er o il a

ea res ree ar ve eria a roa a a Ser o o i o osi 5 os ia ar. e ree me al a o a laj e ar. o a a s e a ai live i a laj a e er re or eir omm i .

SARAJEVO: STATE IN TIME Bosnia and Her egovina / France, , HD, color, min Režija i scenarij / Directors And Screenplay: Benjamin Jung, Th o Meurisse Direktor fotografije / Director of Photography: Benjamin Jung, Th o Meurisse Montaža / Editor: Th o Meurisse, Benjamin Jung Kostimografija / Costume Designer: Th o Meurisse, Benjamin Jung Mu ika / Music: Benjamin Jung, Kevin McLeods Di ajn vuka / Sound Designer: Benjamin Jung Producenti / Producers: Th o Meurisse, Benjamin Jung Producentska ku a / Production Company: Ba ushkaprod Kontakt / Contact: enjamin a ushkaprod com

5. o i e Sarajevo o o sa om ra a e i s aj eri ali s a ra ve vi e o ri o i e. a voj a mos eri ma i ar e i mje i e re ije l a m i a r a ai a i mje i i S e e Slo e is e s ova slove s a mje os ovala je re o ra om a va e e a a je oslavije o Sarajeva a o i a ro lasila eri orijom r ave S S a e i ime. 5 Sarajevo as a esie e i el s i er re or more a ree ears. ri emer e mem ers o e l i s rial artis s o S e e Slo e is e s a ross e r i e oslavia o e esie i a erri or o e S S a e i ime. 2 5 8

er o s a artiller a is ma i aria a artisti a ai a a e e Slove ia r ravele e Sarajevo o e lare e

25. Sarajevo Film Festival l B H FILM P R O GR A MME

SRNA Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Goran Dujakovi Direktor fotografije / Director of Photography: Zoran Pilipovi Montaža / Editor: Predrag Solomun Scenografija / Production Designer: Predrag Solomun Mu ika / Music: Hajrudin Muhi Di ajn vuka / Sound Designer: Predrag Solomun Producent / Producer: Goran Dujakovi Producentska ku a / Production Company: Fenix Art Kontakt / Contact: grndujakovic gmail com

ele a Sr a je je i i s a ov i a e e la i s e varo i e relj. o ovra i s ralije ov je je o vorila alerij . ti i i la i e oj ovreme o re i a ov v ova i s ira ij ala i a ori i s oj mje osti... ele a Sr a is e o l i a i a o relj. e s e re r e o relj aller . e sile e o e mo ai olves s e o e i s iratio i a

e a a o e mo ai villa e rom s ralia s e o e e a ar o asio all ro e e o lo ori i al ar ...

TO TELL A GHOST Bosnia and Her egovina / Germany, , DCP, color / &w, min Režija / Directors: Chris Piotrowic , Stefan Ehrhardt Scenarij / Screenwriter: Mir a Rami Direktori fotografije / Directors of Photography: Chris Piotrowic , Stefan Ehrhardt Montaža / Editors: Chris Piotrowic , Stefan Ehrhardt Scenografija / Set Designer: Mir a Rami Kostimografija / Costume Designer: Mir a Rami Mu ika / Music: Mir a Rami Di ajn vuka / Sound Designer: Daniel Herget Uloge / Cast: Mir a Rami Producent / Producer: Mir a Rami Kontakt / Contact: m ramic gmail com

ri a o

i

s or a o

sje a j i o ravlje j . loss remem ra e a

eali .

MALI DOKUMENTARNI FILM O TRI PISMA / A SMALL DOCUMENTARY FILM ABOUT 3 LETTERS Bosnia and Her egovina / Ser ia / France, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Goran Bregovi Direktor fotografije / Director of Photography: Remi Crepeau Montaža / Editor: Remi Crepeau, Goran Bregovi Mu ika / Music: Goran Bregovi Di ajn vuka / Sound Designer: Kamarad Studio Producent / Producer: Goran Bregovi Producentska ku a / Production Company: Tetak Sarajevo Kontakt / Contact: gojak adis yahoo com

o me ar i lm o ome a o je as ao m i i roje a Sarajeva . o me ar Sarajevo .

lm a o

ma i

o a m si

roje

ri isma i

e ers rom

VELIKA BIJELA KUĆA / THE BIG WHITE HOUSE Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija / Director: Zoran ati Direktor fotografije / Director of Photography: Mir a Ajnadži Montaža / Editor: Zoran ati Producent / Producer: Zoran ati Producentska ku a / Production Company: eTV Sarajevo / Srcem a djecu“ Sarajevo Kontakt / Contact: okacatic gmail com

je o me ar i lm o lj ima oji a os ov svo so s ve o ivo o is s va is j o o timi m motiva iji laovima a os i os vare j svoji s ova sa a i rije o as e olesti oj s re ivjeli. S is a o me ar lm ea ri eo le o s ea rom eir erso al e erie e a o o timism motivatio a la s or l lli eir reams e ore a a er s rvivi a rave ill ess.


KRATKI I A IMIRA I FILMOVI SHORT A D A IMAT D FILMS

EN BY NÄR MÖRKRET LAGT SIG / SELO NAKON MRAKA / A VILLAGE AFTER DARK Sweden / Bosnia and Her egovina , , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenwriter: Benjamin Di darevi Direktor fotografije / Director of Photography: Hanna Wallin Montaža / Editor: Benjamin Di darevi Scenografija / Production Designer: Bernt Johanson Kostimografija / Costume Designer: Elin Ma sson Mu ika / Music: Kai Engel Di ajn vuka / Sound designer: Nenad Kova evi Uloge / Cast: Bernt Johanson, Angelica Prodromou, Klas kerskog, Photini Wikstr m, Elin Ma sson, Mikael Pe ersson, Martin Jalakas, Pia Johansson Producenti / Producers: Angelica Prodromou, Benjamin Di darevi Producentska ku a / Production Company: Di darevi Film Kontakt / Contact: enjamin di darevicfilm com

S ara se vra a selo je je e o imao veli i oliti i s sre e samo s o a iva jem o s a ov i a sela. i

ol ma re r s o a villa e e e o l o e reje e

je aj ali se

ere e o e iel e s ro e villa ers.

oliti al

CAN’T YOU SEE THEM? - REPEAT. Germany / Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija i scenarij / Director And Screenplay: Clarissa Thieme Direktori fotografije / Directors of Photography: Till Beckmann, Nedim Alikadi (archive) Montaža / Editors: Clarissa Thieme Di ajn vuka / Sound Designers: Christian O ermaier, Jochen Je ussek Uloge / Cast: Nedim Alikadi Producenti/ Producers: Clarissa Thieme, Nihad Kre evljakovi Producentske ku e / Production Companies: : Video Arhiv, Clarissa Thieme Kontakt / Contact www clarissathieme com

Sarajevo 2 o om o sa e amera s ima i r e ervo o se re e o aj a se ove e sa rije jom oja vre a is re o je tiva. ieme la i ove e o a e e lje sje a ja o ra i a tim o re im o re om. e ltiraj i me a o a i sa a o roli a oma s r i avo e je a smjeri ra svje losti a o o i e ti a a i . a se e re i o vra a a mjes o a ojem s joj a ese i o ilj i. Sarajevo ri e sie e i 2 a el a amera ervo sl moves as i see s o o e o e rea e ore i . ieme e ers ese loo s o ro le remem ra e ra i is arti lar moveme . e res l a me a a a o o rol a a omati arm a ma e i move a ra o li i e a l e same a . e so l re r s o e s e e o i s s arri over a over.

DELTA VAL / DELTA WAVE Bosnia and Her egovina / Germany, , HD, color, min Režija i scenarij / Director And Screenplay: Damir Ba i Direktor fotografije / Director of Photography: Emir Džanan Montaža / Editor: Damir Ba i Di ajn vuka / Sound Designer: Nenad Kova evi Mu ika / Music: Kenan Glavini Kostimografija / Costume Designer: Milan Seni Scenografija / Production Designer: Damir Ba i Animator: Damir Ba i Uloge / Cast: Emir Fej i , Sanela Krsmanovi -Bistrivoda Producenti / Producers: Damir Ba i , Zoran ati Producentska ku a / Production Company: eTV Sarajevo Kontakt / Contact: damirduka hotmail com

je eler. oma i io o re svoje esi r svoj a i a

lm oji je sas avlje o osam m i i s o ova e a rooji je e a ovolja so om eli a se romije i. a i o o je a ro e lja svoj ivo a o i s a ovio a e ro e osti eo l osti i s ra a. i ej lma sva i s o ri a a ore o a sva i s o ima i svoj ose ri .

is a lm o sisti o ro eler a s m si vi eos. ma o is o satis e i imsel a s o a e. o o a e ee s o a al e is li e o e ermi e e e a a ses o is er ai i se ri a ear. ver vi eo rese s is i ea i i s o a a i a itio o a ever vi eo as i s o s or as ell.

FUGA / FUGUE Bosnia and Her egovina , , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Zoran ati Direktori fotografije / Directors of Photography: Almir ikoli, Faris Do ra a Montaža / Editor: Mir a Ajnadži Mu ika / Music: ženski ansam l Corona Di ajn vuka / Sound Designers: Nenad Kova evi , Sla an Vuji Uloge / Cast: Roman Mehi , Alena Dže o, Slaven Vidak, Semir Krivi , Maja Ze o, Ro ert Krajinovi Producent / Producer: Zoran ati Producentska ku a / Production Company: eTV Kontakt / Contact: okacatic gmail com

F je ermi o svoji li i

ovo

ivo a. je e i o s var osti

ij

a or aila i a a s r .

F is a erm a rela es o a is r e s a e a e ee o ee rom o e s erso al ro lems ass me a e i e ti a s ar a e li e. s a i rom reali o tio e a or e o ers a a s r .

IZBOR / CHOICE Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Nemanja Vu enovi Di ajn vuka / Sound Designer: Nemanja Vu enovi Mu ika / Music: Nemanja Vu enovi Animator: Nemanja Vu enovi Producent / Producer: Nemanja Vu enovi

So ijal i re

i eje oje as o roli

So ial or er i eas

a o rol s... a

o e li se oslo o iti o li era e o rsel

JAMA / THE PIT Bosnia and Her egovina, , DCP, color, min Režija / Director: Al an Ukaj Scenarij / Screenplay: Dario Bevanda Direktor fotografije / Director of Photography: Almir ikoli Montaža / Editor: Antonio Ili Mu ika / Music: Nenad Kova evi Di ajn vuka / Sound Designer: Nenad Kova evi Kostimografija / Costume Designer: Lejla Hodži Scenografija / Production Design: Vedran Hrustanovi Uloge / Cast: Dina Mu anovi , Igor Skvarica, Zlatan kolji , I udin Bajrovi Producent / Producer: Fe a tukan Producentska ku a / Production Company: Relative Pictures Kontakt / Contact: fedjas me com

ri mla a e avis a lma a o m ra om lo i a mjes je se lo i s ra a . ri a ro lesome s ooti o a s or atio ere i oo la e ree o i e are ei a e a s ra er.

o s ima ja ra o lma o o o io o ri e a i roma ra lm a o a ar rime a e loe e e lmma ers is over

KONTRAPUNKT / COUNTERPOINT Bosnia and Her egovina, , DCP, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Ivan Koroman Producent / Producer: Ivan Koroman Direktor fotografije / Director of Photography: Lamia a i Montaža / Editor: Ivan Koroman Di ajn vuka / Sound design: Andrei Boanta Scenografija / Production designer: Demian Krili Kostimografija / Costume design: Ivona Toli Uloge / Cast: I udin Bajrovi , Rijad Gvo den, I tvan Ga or, Davor Golu ovi Producentska ku a / Production Company: Respirit Kontakt / Contact: ivan respirit net

malom mati om re i je ovi osle i i se v re i e s a s o.

lo al e rave ema i a ovo. e a er ro r ti . e a a osle i o l je a

a small re is r o e o a lo al over me e ar me ere is o i e er e eo li s. e ma a er o e o e a is em lo ees s e ro e ro ti e. e em lo ee e i es o rea e s a s o.

MOTEL 219 Austria / Bosnia and Her egovina, , DCP, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Ida Ke ki Direktor fotografije / Director of Photography: To ias Jonas Montaža / Editors: Ida Ke ki , Sasa Pe evski Scenografija / Production Design: Julia Wohlgemuth Kostimografija / Costume Designer: Julia Wohlgemuth Mu ika / Music: Dino Aganovi Di ajn vuka / Sound Designer: Dino Aganovi Uloge / Cast: Darja Badnjevi , Marko Brai Producenti / Producers: Ida Ke ki , Carla Nora Finkelstein Kontakt / Contact: ida keskic gmail com

is erio a si olo a rama o e i s r le om i re om ro lo o i sa svojim ro lim i sa a jim ivo om. r a o o i a esi se mo el a a o je s a e a re o i o se vo i rema svom ovom ivo . oj esa oj o i e avaj se e s vari a oje ije si r a a s s var e e o ijeli svoje is s vo sa rija eljem re o ele o a. a o j ro o a o osi o l . m s erio s s olo i al rama a o a oma i a r le si l as i o i i o er ol a er e li e. e lima o er o i o rs i a si e o e i a mo el ere s e s o s or e i ile e ro e o er e li e. ri e slee less i s e e erie es s ra e eve s a o ers i e are real or j s a me o er ima i atio . S e alls a rie o is ss e e erie e i im. arl e mor i s e ma es a e isio .

oji se o osi a oreme e o s a je i o re a ije om ro lema mije ja jem i e ti e a i o o i ja jem sasvim B H FILM P R O GR A MME l 25. Sarajevo Film Festival 2 5 9


NOMOFOBIA / NOMOPHOBIA

STABLA / TREES

Italy / Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija / Director: Ado Hasanovi Scenarij / Screenplay: Elisa Bondavalli Direktor fotografije / Director of Photography: Juri Fantigrossi Montaža / Editor: Giulia Floria Andorka Scenografija / Production Designer: Angelica Morelli Kostimografija / Costume Designer: Serena Manfredini Di ajn vuka / Sound Designer: Livio Paulet Uloge / Cast: Lisa Granu a Di Vita, Ti iana Bagatella Producent / Producer: Ado Hasanovi Producentska ku a / Production Company: Admon Film Kontakt / Contact: nomofo ia film gmail com

Ser ia / Bosnia and Her egovina / Al ania, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Du ko Stanivuk Direktor fotografije / Director of Photography: Predrag Gavrilovi Montaža / Editor: Nevena Baki Scenografija / Set Designers: Mia Medenica, Itana Pejovi , Dragana Manislavi , Sara Simovi Kostimografija / Costume Designer: Petra Fote Di ajn vuka / Sound Designer: Jovan Vu ur Uloge / Cast: Stevan er edžija, Maja Nikoli , Branislav Trifunovi , Vladan Dujovi , Bojan Kolopi , Danilo Milovanovi , Milo Petrovi , Jasmina Ve anski Producenti / Producers: Nemanja Lekovi , Dimitrije Radenovi Producentska ku a / Production Company FDU Beograd Kontakt / Contact: dstanivuk gmail com

o o e ao i m o a r a os a i e ral oj aliji ima eo e iva reo re a a maj a o l i a o me ele o svojoj er i ti ej er i. a er oo li e ma o ers i e rovi es o s a e ral al as a e e e is e a mo er e i es o o s a e er ee a e a er s ele o e.

OMARSKA France, , DCP, color, min Režija i scenarij / Director and screenplay: Varun Sasindran Direktor fotografije / Director of photography: Varun Sasindran Montaža / Editor: Sajra Su a i Di ajn vuka / Sound Designer: Varun Sasindran Producent / Producer: Natalia Tre ik Producentska ku a / Production Company: Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Kontakt / Contact: send varun s gmail com

ovom lm is ri a a je ri a re ivjeli lo ora a i lo ora mars a rije or . Film o i je risje a jem a aj erio ji ovi ivo a a a raj se oti e i sa a je si a ije e a a jem lo or . is lm e lmma er e ers i o a o versatio i s rvivors o e mars a o e ratio am i rije or os ia er e ovi a . e lm o e s i a re olle tio o eir memories a eve all o es o e rese s a e o e ormer am .

PRIRODNI ODABIR / NATURAL SELECTION Bosnia and Her egovina / Croatia / / HD / color / min Režija i scenarij / Director and Screenwriter: Aleta Raji Direktor fotografije / Director of Photography: Aleta Raji Montaža / Editor: Sanja Raji -Banjac Kostimografija / Costume Designer: Aleta Raji Scenografija / Production Designer: Aleta Raji Di ajn vuka / Sound Designer: Vjeran alamon Mu ika / Music: Juraj Sremec, Vjeran alamon, Aleta Raji , Magdalena Helena alamon Animatorica / Animator: Aleta Raji Producenti / Producers: Sanja Raji -Banjac, Vinko Bre an Producentska ku a / Production Company: Studio Neum Kontakt / Contact: sanja rajic- anjac tel net a

e a sr a iv a je s l ra aro lje a r a im ros orima osa e i mela olije i o ijs im m ejima ojima ra i i a avlja se re varaj i se a je lj s o i e ali samo o ama isti is ija a i s ava . s var osti o a je samlje a e ivo a ivoti ja. ro lemi as aj a a se a je oj lavi ormi va ro a ojave o a a elji ivoti js o ijesa. o le joj a a a samlje j e oja le e a i i. a li e is oristiti svoje aras aj e ivoti js e mo i i lj s e o i a ro a e i ori i o le e a svojoj ravoj riro i slo o i oma oe a livi s l re ra e i r a s a es o ore om mela olia a o ia m se ms ere s e or s a e er ai s ersel a ti ma o l i oses lea i ri i o ee smo i slee i ereas i reali s e is a lo el li eless a imal. ro lems e i e si s o a ra i a imal e i o a ear o er ea i orm o o or s. er e es mee i a lo er oma a i i e rai . ill s e se er ro i a imal o ers a ma e es o mee a a e er a o o ar s er real a re ree om

SREĆA / LUCK Bosnia and Her egovina, , DCP, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Nedim Karali Direktor fotografije / Director of Photography: Admir vraki Montaža / Editors: Nedim Karali Scenografija / Production Designer: Tatjana Nikoli Kostimografija / Costume Designers: Tatjana Nikoli , Emina Sarivan Di ajn vuka / Sound Designer: Adnan Mu anovi Uloge / Cast: Mirsad Tuka, Selma Alispahi , Dženana Džani , Nermin Tuli Producent / Producer: Hamdija Karali Producentska ku a / Production Company: City of Art Kontakt / Contact: nedimkaralic gmail com

ma e li ovolj o sre e a romije i e svoj ivo re o l

e o

o

a e o r li e

s i se iti slo o a svije o ave a i i li i o avlja ja svao ev o ivo a ra i o aj olje o mo e i ra i o o e are o e ree i e orl o im ose res o si ilities a tio o ever a li e o i e es o a a o i a ai

NOVI POČECI / THE NEW BEGINNINGS Sweden, , HD, &w, min Režija i scenarij / Director and Screenwriter: Eldin Smajlovi Direktori fotografije / Directors of Photography: Bj rn Per org, Eldin Smajlovi , Mimmi West erg Montaža / Editors: Bj rn Per org, Eldin Smajlovi Scenografija / Production Designer: Eldin Smajlovi Kostimografija / Costume Designer: Mimmi West erg Mu ika / Music: Isak Brun evi Di ajn vuka / Sound Designwe: Isak Brun evi Producent / Producer: Eldin Smajlovi Producentska ku a / Production Company: Greedy Film Production Kontakt / Contact: greedyfilmsproduction gmail com

osa s i sli ar ra i svoje mjes o svije ve s oj. os ia S e e .

25. Sarajevo Film Festival l B H FILM P R O GR A MME

mje osti

ai er sear es or is la e i

e ar

o e

orl o

r

o e

r

THE WASHING Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Aid Be i , Elvir Kopi Direktor fotografije / Director of Photography: Aid Be i Montaža / Editors: Aid Be i , Elvir Kopi Scenografija / Production Designers: Elvir Kopi , Aid Be i Kostimografija / Costume Designer: Elvir Kopi Di ajn vuka / Sound Designers: Aid Be i , Elvir Kopi Uloge / Cast: Ajla a anac, Aid Be i Producent / Producer: Aid Be i Kontakt / Contact: twis er yt gmail com

rom a ra li a. a mla i a i vro e. a i

ivo

e i ere e. e a i e li e o a o ma

mla e mi ra ti e as e li e o a o rom ro e.

ro

mi ra

a a

ivo

oma vs. o e

TICA / BIRDY Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Alen imi Producent / Producer: Kerim Ma ovi Direktor fotografije / Director of Photography: Admir vraki Montaža / Editor: Elvedin Zorlak Di ajn vuka / Sound designer: Mir a Tahirovi Scenografija / Production designer: Vedran Hrustanovi Kostimografija / Costume designer: Lejla Hodži Uloge / Cast: Admir ehovi , Aleksandar Seksan, Admir Glamo ak, Al an Ukaj

i a ra o siro e ola i Sarajevo sa svojom ovoro e om er om o i e o era ije. veli om ra se sti o ojoj a emo i ro losti s r ljivo e aj . i a ir a ar or a arrives o Sarajevo i is e or a r e l ee i s r i al ro e re. Fa i is e a alli reali em ar s i o e i ere emo s o e as are al a s rea .

er i a

ULIKS: PRVA EPIZODA / ULYSSES: EPISODE ONE Croatia / Bosnia and Her egovina, , DCP, color, min Režija / Director: Dino Topolnjak Scenarij / Screenwriters: Dino Topolnjak, James Joyce Direktor fotografije / Director of Photography: Kouros Alagh and Montaža / Editor: Ivan - Stjepan Luci , Florian Klaeger Scenografija / Set Designer: Dino Topolnjak Kostimografija / Costume Designer: Sun ica Bjelki Di ajn vuka / Sound Design: Zoran Medved Producent / Producer: Dino Topolnjak, Mersiha Halilovi Producentska ku a / Production Company

a a ija rvo o lavlja al om o r e j .

li sa amesa o ea

a atio o e rs a er o ra er al e viro me . 2 6 0

li re eti-

l sses

osa s om a rijar-

ames o e i

e os ia


UNDONE Bosnia and Her egovina / Canada / USA, , HD, color, min Režija / Director: Justine Stevens Scenarij / Screenwriter: Elma Begovi Direktor fotografije / Director of Photography: Adam W Cros y Montaža / Editors: Elma Begovi , Justine Stevens Scenografija / Production Designer: Elma Begovi Kostimografija / Costume Designer: Elma Begovi Mu ika / Music: King Luck Di ajn vuka / Sound Designer: Derek Spill Uloge / Cast: Elma Begovi Producentica / Producer: Elma Begovi Kontakt / Contact: elma m egovic gmail com

o le a e o ve io al a is s va je os a e li e os eles .

e osa e oja o

ra loo a e o ve tio al e erie es o a os ia o ma e i as a erso ali i .

ava a oma

r i

VARIJACIJE / VARIABLES Bosnia and Her egovina, , DCP, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Sa ina Vajra a Direktor fotografije / Director of Photography: Eugene Koh Montaža / Editor: Thomas Mendolia Scenografija / Set Designer: Joyanna Hatcher Kostimografija / Costume Designer: Sa ina Vajra a Mu ika / Music: Dika Chartoff Di ajn vuka / Sound Designer: Chris Garcia Uloge / Cast: Mira Furlan, Leona Paraminski, Amila Kapetanovi , Haris Tur inhodži , Goran Ivanovski Producenti / Producers: Miles Alva, A ra Isakovi Producentska ku a / Production Company: University of Southern California Kontakt / Contact: svajraca gmail com

sre ra a os i ti ej er i va re a ma emati i o ija mo os ije a o rvo roli a a a je ov ma emati i l o ije o iv a es v je a e aro oj ma emati oj olim ija i 5. a a i. s irira o s var im o a ajima. e mi le o os ia ar a ee a e ma i is o ere a es a e rom e loo s e e is ma l re eives a i vi atio o om e e i e 5 er atio al a l m i s i a a a. s ire r e eve s.

ST D

TSKI FILMOVI ST D

T FILMS

AKAD MI A SC SKIH M T OSTI SARA VO SARA VO ACAD M OF P RFORMI G ARTS -MAIL AS AS SA BA WWW AS SA BA

AUTOREFLEKSIJA / SELF-REFLECTION Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Amar Komi Direktor fotografije / Director of Photography: Amar Komi Montaža / Editor: Amar Komi Scenografija / Set Designer: Amar Komi Kostimografija / Costume Designer: Amar Komi Producent / Producer: Amar Komi

s erime al i ola sa a o vi eo ma erijala s ima i sva o a a o om va mjese a. Film rati sva o ev i va ese o o i ja a oji ro i je svoj er e ij svije a oji os aje sve vi e i i ala . riro e ojave e s re sim oli a ovi i i orma ije se is re li a aslo i s varaj om li ova i j j sli svije a je je s oro emo e ra li ovati ojav i i i i al i svije . ir el i svije i i i ali a ija mije jaj se a o ovaj va ese o o i ja s o aje vrijeme i mjes o s var os . i i al i e ra os aje svije a se e. ra oji re s avlja i i ali ira s var os i a ivo os aj sva im a om sve li i. aslo os aje ivo i ivo os aje aslo . a e rom vi eo oo a e re or e over a erio o o mo s is e erime al olla e i e orm o a s or lm s o s ever a li e o a e ear ol ma estio i is er e tio a e erie e o e orl i is e omi more a more i i ali e . a ral e ome a a s e es e res s ree s s m ols si s a i ormatio o s a l i er i e o e s ree reati om le a o si ima e o e orl ere i as e ome im ossi le o isti is e ee e ma erial a vir al reali . ir al orl a i i ali atio ra s orm e o ma s er e tio o s a e a time is e erie e o reali . i i al s ree e omes a orl . e s ree a re rese s i i ali e reali a o r li e are e loser a loser ever a . S ree e omes li e a li e e omes s ree .

KOSTI / BONES Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Adi Selimovi Direktor fotografije / Director of Photography: Alen Alilovi Montaža / Editor: Adi Selimovi Di ajn vuka / Sound designer: Muhamed Bajramovi Mu ika / Music: Rijad Fa li Animator / Animation: Kenan Tu i Scenografija / Production designer: Stella Dujmu i Kostimografija / Costume design: Na a Sini Producenti / Producers: Adi Selimovi , Benjamin engi Uloge / Cast: Mirsad Tuka

smail je ije ra os i i je ov o a ra im a je a a sa ra io is o rve a vori ji ove e. a o vi e o 2 o i a ra im o l je or a i ovati rav sa ra . ra im s so smail as ille ri os ia ar a e a se o e ir ms a es e as rie er a ree i e ar e o is a er s o se. ore a 2 ears la er ra im e i es o ive is so a ro er eral.

PASTRMKE / TROUTS Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Augustin Kopri Direktor fotografije / Director of Photography: Lamia a i Montaža / Editors: Mislav Mreti , Augustin Kopri Di ajn vuka / Sound designer: Viktor Gra ar Scenografija / Production designer: Elvira osi Kostimografija / Costume designer: Elvira osi Producent / Producer: Benjamin Poturkovi Uloge / Cast: Enes Salkovi , Alena Dže o, Akin Anur Ze evi , Senad Alihodži , Zijah A Sokolovi , Damir Kustura, Jasna Ornela Bery

o je a lje om ras s s e a ovolj om mamom i a om ija em ario se s sre e s je om i sela oja a o a j . Sam os avlje rimijeti as rm e oje s je ov o a i ja lovili rije i i os avili veli om a is er i a e. va ese o i a oslije ario se vra a selo a a lj i o a aje o a a a a je ao je a s asio ivo e tim as rm ama. a s mmer va atio i is isatis e mo er a r e a er ario m s a e reje tio e villa e o s. e o imsel e s ar s o a e oti e o e ro s a is a er a eir os le are s i i a s ream a s ori i a va e i e o se. e ears la er ario re r s o e villa e o ri o a lose e eve s o a a e e as a li le o save e lives o ose ro s.

ŠMRK / SNORTY Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija / Director: Alen imi Scenarij / Screenplay: Adnan Lugoni Direktor fotografije / Director of Photography: Admir vraki Montaža / Editor: Redžinald imek Di ajn vuka / Sound designer: Sr an Krupjel Kostimografija / Costume designer: Mir ada Ko ili Producentica / Producer: Amra Hadžihafi egovi Uloge / Cast: Igor Skvarica, Dino Bajrovi

mr re a ili ova i a saj er o ava ro a i svoje mjes o ra i ijs om r v . Svi je ovi ro li rije ovi e a ro o iti i o a ati m a i ivi al a ra i ija ije mo a. S or a re a ili a e o si er ries o a la e or imsel i a so ie i ra sitio . ll is as si s ill ome o a im a s o im a erso al ra s ormatio is im ossi le.

U SJEĆANJE NA LJETO ŠTO JE PROŠLO / IN MEMORY OF A SUMMER GONE BY Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Luka Vlaho Direktor fotografije / Director of Photography: Luka Vlaho Montaža / Editor: Luka Vlaho Di ajn vuka / Sound designer: Luka Vlaho Scenografija / Production designer: Luka Vlaho Kostimografija / Costume designer: Luka Vlaho Producent / Producer: Luka Vlaho

la i i e a more mjes a e ojem je roveo jeti js vo. S va a a se mjes o ije o e romije ilo i a vi e e mo e om i irati s lj ima oje o aje. o ma ere e a a e a i o s rom

oes o a s mmer va atio i a small o e sea s e is il oo . e reali es a e la e as a a e a o lo er omm i a e i e eo le e e ore.

B H FILM P R O GR A MME l 25. Sarajevo Film Festival 2 6 1


AKAD MI A M T OSTI BA A L KA ACAD M OF ARTS BA A L KA -MAIL I FO A BL ORG WWW A IBL ORG

KOSTAKURTA (BAJKA O SATANKRAJINI) / COSTACURTA (A TALE OF SATANKRAJINA) Bosnia and Her egovina / Ser ia, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Sa a Karanovi Direktori fotografije / Directors of Photography: Dragan Radeti , Sa a Petkovi Montaža / Editor: Sa a Karaka Di ajn vuka / Sound designer: Igor Su i Mu ika / Music: Petar Bil ija Scenografija / Production designer: Slo odanka Pili Kostimografija / Costume design: Du ka Vujmilovi Kukavica Producent / Producer: or e Vranje Uloge / Cast: Mihajlo Konjevi , Kristina ikani , Slo odan usti , Sla ana Zrni , Miljka Br anin, Radoje upi

la i ovje o la i r av ro e ja svoje maj e. amo a j a o alje a ro a e aj ore ovje a e emlje a a moli a s as ivo a svo je a. o

ma re r s o is mo er s omela ere e is se is a o o o a sear or e ors ma i e o r o e im o save is aili ra a er s li e.

MLADOSTI / YOUTH Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: ana Forca Montaža / Editor: ana Forca Mu ika / Music: Arsen Dedi Scenografija / Production designer: Nemanja Vu enovi Animatorica / Animator: ana Forca

ra a a imira a ri a i s irisa a jesmom rse a e i a a vim sjajem mo e sjati oja s aja sje a je sa sa a jim re om. lav i motiv je les oji re vo i elj a ivo om. s or a ima e lm i s ire rse e i s so a vim sjajem mo e sjati i a li i s i es i o e s e memor o e as i e rese mome . e lea motive is a e as e so r e o esire o live.

NISAM OVDJE / I AM NOT HERE Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Sara Radusinovi Producent / Producer: Sara Radusinovi Direktor fotografije / Director of Photography: Janja Bijeli Montaža / Editor: or e Radi Di ajn vuka / Sound designer: Du an Murga ki Kostimografija / Costume designer: Sara Radusinovi Uloge / Cast: Aleksandar Runji , Kristina ikani , Katarina Sari , Sla ana Zrni

rela i a oles e ije o rasli ivo je a or a mla Sele i o a se o ava i oriti s tim a se i ara eristi a aoti a a i . e ov a e osla ivi s mamom ro om ra o e li se s jeti o je i i e sive o e rossover rom a oles e o a l oo e omes a s r le or o Sele a as s e ries o eal i i i er o aoti a . ro e emlo e a livi i er mo er i er ome o o ill s e es a e rom is re area

SLAP / A FALL Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Aleksandar Juri Direktori fotografije / Directors of Photography: Milan Baji , Ognjen Crno anja Di ajn vuka / Sound designer: Aleksandar Juri Montaža / Editor: Aleksandar Juri Scenografija / Production designer: Aleksandar Juri Uloge / Cast: Aleksandar Stevanovi , Sveto ar Ba i Producent / Producer: P red rag Sol om u n

a o lja e amir i e is la e s o o o o jele ov a. o o a ro a amira e is s vari i ma o roli i re e or a a o s a a . er a ro er s ole mo e . si atio se

amir a e is e i o a a o o o s li e ile e i s a rave or amir e is loses o rol o e e s a e or a or s rvival.

FAK LT T DRAMSKIH I FILMSKIH M T OSTI BI L I A AC LT OF DRAMA A D FILM ARTS BI L I A -MAIL ST D TSKA SI RGI A D BA PROF SORI SI RGI A D BA WWW SI RGI A D BA

NISAN DOMA / I’M NOT HOME Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Vera Kuli Direktor fotografije / Director of Photography: Vera Kuli Montaža / Editor: Vera Kuli

ra i lm o eo i oj jevoj i je om me al om ravlj i svao ev im re re ama ivo a veli om s ra om ra . S or lm a o i a i orei

a e liar irl o .

er me al eal

a

ever a s r

les

SARA VO FILM ACAD M -MAIL ADMISSIO S SFA BA I FO SFA BA WWW SFA BA

DREAM DANCER Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Lukas Grevis Direktor fotografije / Director of Photography: Lukas Grevis Montaža / Editor: Lukas Grevis Di ajn vuka / Sound designer: Rea Memi Mu ika / Music: Felix Keiser Scenografija / Production designer: Lukas Grevis Kostimografija / Costume designer: Lukas Grevis Producentica / Producer: Mersiha Muranovi Uloge / Cast: Lidija Lejla Kordi , Harun ehovi , Dino Sarija

la a osa s a lesa a vije a se vra a a a Sarajevo s m em a o o je o ivjela esre . ori se sa svojom o i o a a o ije ov ers e tiv ro s olov lj av a er . o os ia a i s ar re r s o Sarajevo i er s a a er s rvivi a a i e . S e s r les o a e er re a a em s o a e ers e tive ro a a ve ro s a ream love a air.

NOĆNE ŠETNJE / NIGHT WALKS Bosnia and Her egovina / France, , HD, color, min Režija / Director: Julie Rodrigue Scenarij / Screenplay: Julie Rodrigue, Mersiha Muranovi Direktor fotografije / Director of Photography: Gaetano Li erti Montaža / Editor: Julie Rodrigue Scenografija / Production designer: Chrystyan Romero Producentica / Producer: Emina Gani Uloge / Cast: Selma Hajri

Selma o a Selma ra i Selma e a Selma se ri e a o a Selma o la i. ro ro or le a Sarajevo. Selma al s Selma or s Selma ai s Selma a es are o Selma oes a a . e i o s e is a i Sarajevo.

er a er

NIT’ JE VEDRO NIT’ OBLAČNO / NEITHER SUNNY NOR CLOUDY Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Anvar Nijem evi Producent / Producer: Mersiha Muranovi Direktor fotografije / Director of Photography: Lukas Grevis Montaža / Editor: Anvar Nijem evi Di ajn vuka / Sound designer: Anvar Nijem evi Scenografija / Production designer: Anvar Nijem evi Kostimografija / Costume design: Anvar Nijem evi Uloge / Cast: Džafer Kurti i

ri a o e a a jem es i mirovlje om voj i om a oji se e o orio e r a es i e. e s or o a ormerl omeless e sol ier a o ome a e er or e omeless.

is li e i

svom ovom is e

ar

VEOMA DOBAR DAN / A VERY GOOD DAY Bosnia and Her egovina, , HD, color, min Režija i scenarij / Director and Screenplay: Farah Hasan egovi Direktor fotografije / Director of Photography: Lukas Maier Montaža / Editor: Farah Hasan egovi Di ajn vuka / Sound designer: Farah Hasan egovi Scenografija / Production designer: Radhamohini Prasad Kostimografija / Costume designer: Radhamohini Prasad Producentica / Producer: Mersiha Muranovi Uloge / Cast: Ana-Mia Mili , Umma Avdi , Halima Musi , Rijad Skopljak, Sa a Krmpoti

a s isa elji a o ije i e a i o iv a reselje je va r ave o a i je a er a a je a a o l e a oraviti svoje o i aje e ivo e oslijera om Sarajev . 2 6 2

25. Sarajevo Film Festival l B H FILM P R O GR A MME


e a ri er re eives a e e e i vi atio o move a roa s e a er a er e i e o or e or a a eir re lar li e i os ar Sarajevo. I M MORIAM Vlatko Filipovi

-

HOP JAN Bosnia and Her egovina, , HD, &w, min ReĹžija i scenarij / Director and Screenplay: Vlatko Filipovi Direktor fotografije / Director of Photography: or e Joli MontaĹža / Editor: Zora Brankovi Mu ika / Music: Mario Arkus Produkcija / Production Company: Sutjeska Film Kontakt / Contact: Filmski Centar Sarajevo, office fcsarajevo gmail com

ovje mos i . o ar lo vrs sla ili savr e o os oji svojoj vrsti ao o a i o li ojem se vi e i a e mo e o ati. e tim e a ra ije ilo se je ovo ro e je e je je io je ov o e a . a je i e a o e a sva o ro e ja sva o s vara ja sva o i ras a ja i e e a e o. a ai emo a mo me al i s ome i o i a iva a e ivlje je a a se o ovo i e sjetimo a je o e a a io o i a ame . vim lmom as ajemo re je ovim oli o m im oli o i velele im o e om. ma a roa a ri e a s a e. oo a s ro ea or er e . e is s as e rime e am le o i s i a a ever e s je e o a e. i as some i else i e as e i s reatio a o l j s e . ver ir ever s ar o ra s ormatio o o i i o some i is ar . e e e o er a ra mo me e are im resse i e ar l ever remem er a i se o e j s a or i ar s o e. is lm remi s s o i l im ressive e i i s o reatio .

B H FILM P R O GR A MME l 25. Sarajevo Film Festival 2 6 3


POKROVITELJI FESTIVALA

SP O NSO R S l 25. Sarajevo Film Festival 2 6 5


Celebrating the 7th edition of the Ajyal Film Festival Save-The-Date 18–23 November, 2019 Doha, Qatar Ajyal- the Arabic term for “generations”- builds on the Doha Film Institute’s history of providing training and film literacy to the community The Ajyal competition is at the heart of the Festival, featuring a jury of 500 young people from around the world, who judge the films in competition and participate in film-related workshops and lectures. Ajyal encourages creative thinking, self-expression and cultural exchange, and leads to friendships that will last a lifetime. For more information, please visit www.dohafilminstitute.com/filmfestival

Connect with us: DohaFilmInstitute |

2 6 6

25. Sarajevo Film Festival l SP O NZ O R I

@DohaFilm |

DohaFilm


12 P U N T O TRT

SCRIPT

t r t 12 p u n t o . c o m

TRT_12PUNTO_KatalogKapak_ING_175x267mm.indd 1

DAYS

CO-PRODUCTIONS

23.07.2019 13:51

SP O NSO R S l 25. Sarajevo Film Festival 2 6 7


2 6 8

25. Sarajevo Film Festival l SP O NZ O R I


S P O N S O R S l 25. Sarajevo Film Festival 269


2 7 0

25. Sarajevo Film Festival l SP O NZ O R I


THE NEW FACE OF SECURITY

SP O NSO R S l 25. Sarajevo Film Festival 2 7 1


2 7 2

25. Sarajevo Film Festival l SP O NZ O R I


SP O NSO R S l 25. Sarajevo Film Festival 2 7 3


2 7 4

25. Sarajevo Film Festival l SP O NZ O R I


SP O NSO R S l 25. Sarajevo Film Festival 2 7 5


2 7 6

25. Sarajevo Film Festival l SP O NZ O R I


SP O NSO R S l 25. Sarajevo Film Festival 2 7 7


Broj 7 ∙ 20. veljače 2019. ∙ www.story.hr ∙ Cijena 15 kn ∙ SLO 2,50 € ∙ MK 69 DEN ∙ H R V A T S K O I Z D A N J E BiH 3,5 KM

PAPARAZZO

LANA BIONDIĆ I VANJA SERTIĆ

Svoju ljubav nisu mogli sakriti

EKSKLUZIVNO

STJEPAN BOŽIĆ I PETRA MARIČIĆ

a len Jeozga R

Svi detalji vjenčanja boksačkog asa POSEBAN PRILOG SAJAM VJENČANJA NA 24 STRANICE + KUPONI ZA POPUSTE

Adria Media Zagreb ISSN 1333-5863

POTPUNI ZAOKRET

LIFESTYLE TJEDNIK

Broj 17 ∙ 30. travnja 2019. ∙ www.story.hr ∙ Cijena 15 kn ∙

SLO 2,50 € BiH 3,5 KM

∙ LIFESTYLE TJEDNIK

Broj 20 ∙ 22. svibnja 2019. ∙ www.story.hr ∙ Cijena 15 kn ∙

SLO 2,50 € BiH 3,5 KM

∙ LIFESTYLE TJEDNIK

Adria Media Zagreb ISSN 1333-5863

Broj 24 ∙ 19. lipnja 2019. ∙ www.story.hr ∙ Cijena 15 kn ∙

25. Sarajevo Film Festival l SP O NZ O R I

∙ LIFESTYLE TJEDNIK

EKSKLUZIVNO

SUPERPAR

JANA I MIROSLAV PREMUŽIĆ

an Am

a Alm

MIRKO I IVA ALILOVIĆ

Zbog djece se sve isplatilo Adria Media Zagreb ISSN 1333-5863

ar Am

al Am

ANTONIA BOZZA I DANIJEL SUBAŠIĆ

Spremamo najveću feštu za našeg Antonija

POSEBAN PRILOG NA 26 STRANICA

AUTOMOBILI MODELI, TRENDOVI, TIPS & TRICKS

EMOTIVNI INTERVJU

OBITELJ BUKVIĆ Prvo veliko

Divim se sebi koliko sam

ija SLAVLJE HRABRA Viktor Rađa mezimice Amal

VANJA I LUKA MODRIĆ

Dvostruko slavlje na vjenčanju Sergija Ramosa Adria Media Zagreb ISSN 1333-5863

Prvi sveti sakrament našeg Ante

a Jelen jača l e V

Oduvijek sam glasna, izdržljiva i

AMBICIOZNA

• • • • • • •• • • • •• • • • • • • 2 7 8

SLO 2,50 € BiH 3,5 KM


SP O NSO R S l 25. Sarajevo Film Festival 2 7 9


I n fo r m a c i j e , re zol u c i j e i s ol u c i j e S a fe ta Z a j ke 2 , 710 0 0 S a ra j e vo, B o s n a i He rc e g ov i n a + + 3 87 3 3 716 50 0, w w w.d i s t i . ba

2 8 0

25. Sarajevo Film Festival l SP O NZ O R I


SP O NSO R S l 25. Sarajevo Film Festival 2 8 1


Shaping your dreams Društvo za projektovanje, izvođenje, inžinjering 71210 Ilidža, Bosnia and Herzegovina Telefon: +387 33 77 41 50; Fax: +387 33 77 41 58

www.butmir.ba

BUTMIR d.o.o. today is one of the leading Bosnian-Herzegovinian construction companies that operate in the field of design, execution and engineering.

2 8 2

25. Sarajevo Film Festival l SP O NZ O R I


SP O NSO R S l 25. Sarajevo Film Festival 2 8 3


2 8 4

25. Sarajevo Film Festival l SP O NZ O R I


SP O NSO R S l 25. Sarajevo Film Festival 2 8 5


GENERALNI MEDIJSKI PARTNER

MEDIJSKI PARTNERI

GENERALNI MEDIJSKI INTERNET PARTNER

2 8 6

25. Sarajevo Film Festival l SP O NZ O R I

MEDIJSKI PARTNERI


SP O NSO R S l 25. Sarajevo Film Festival 2 8 7


2 8 8

25. Sarajevo Film Festival l SP O NZ O R I


DEALING WITH THE PAST PARTNERS:

SP O NSO R S l 25. Sarajevo Film Festival 2 8 9


TALENTS SARAJEVO PARTNER:

TALENTS SARAJEVO IS SPONSORED BY:

TALENTS SARAJEVO IS SUPPORTED BY:

2 9 0

25. Sarajevo Film Festival l SP O NZ O R I


SP O NSO R S l 25. Sarajevo Film Festival 2 9 1


2 9 2

25. Sarajevo Film Festival l SP O NZ O R I


SP O NSO R S l 25. Sarajevo Film Festival 2 9 3


2 9 4

25. Sarajevo Film Festival l SP O NZ O R I


Hvala / Thank You

a ej e rovi Sa a o i amara atis vil o s ore ai a i Floria e or risti e r s r m ejla a ovi mi a a jevi smir e i i ola la ojevi s ria Film omissio Films i e ar Sr ije ree Film e er rva s i a iovi el i e ar a ar Film io e e erla s m ass

Prijatelji Sarajevo Film Festivala / Friends of the Sarajevo Film Festival ri i e e el ol aris ilalovi ara Si er erovi lia iller Sa ra iro a e ja i r Simo e i r ari a i Fra es o olli l ar alilovi ilja a o e a oel a les ol ra i e i lve i a ar rie ri s

i

ol e os e S a a o li e a i e ir a o i a i Sa ela i ai la ia i i Selma omilija Sovra re aj e s a arevi ora vija ovi S ar

THA NK Y O U

l 25. Sarajevo Film Festival 2 9 5


FILMS – ORIGINAL TITLE

2

S

2

S

2

F F

2

F

25

A

S S S

S

F

F F

S

5

S

S

55 5

S

B S

S

2 2

S

S

H SS

I

S S

S

C

S

.

F

S

D

F

S

F

S

25 25

S

S

S

S

S

S

2 2 55 5 25

2 S 25 S

S F S

2

S

2

2 2

F

25

S

2

P

25

S

S S

25 25

F

S S

S

S S

25. Sarajevo Film Festival l FILMS – O R IGINA L TITLE

F

S

S S

2

S S

25

S F

S

S

2 25 2 5 25

2

T

S

S

F

S

2 2 2 2 2 22

S

S

2

S

52 25

S

S S

S

2

S S

S

S

V

S

W

25 S2 5

S

S

2 2

2

5

S

S

X

2 2

2 25 2 2 2 2 5

F

5 2 225

5 25

2

S

U

5

5

S

S

5 2 5 2

S

2

5 5

S

5 255 5 2 S

S

S

S SF

5

5

S S. S SS S

25 2 2 2 2

S

S

S S S S S

S

2

R

S

S

255 5

2

F

S

F

2

S

L

2 2

5

S

F

2 2 2

S

255

S

F

5 5

S

2

S

2

...

25 2 2

2

S

Š

25 25 2 2

S

2

2

S

S F

S

25 25

S S

2

5

S

F

S

S S

O

S S S S S S S S S

2

25

F

S

S

S

S

F

5

S

2

SS

S S S S S S S S S

5 2 2

F

S

S

N

2

K

2

22 25

2

F

F F F F F F

S

5

2

S S F

25 25

S

S

SS

S

S S S S

S

S

S

2 25

25

E

F

J

5

S

S

255

2 2

2 25

25 2 5 2 2 2 55

S

S

150

SS

S

25 S S

25

S S

S

2 5 2

S F

25

S

F

S

2 25 222 5

25

22

S

2 55 5

2 2

F

5

2

5

F

S

SS

S

M S

S S S

25 2

S S

5

2

S

LJ

25 2

S

2 5

S S S

25

S S

2

F

5

F

S

S S SF S

25

SS

S

5

S

F

G

25 2 2

S

2 9 6

2

2 2 5

Z

2 F

F

5


S

A

S

25 2 2 2

F F S F S

S

F

S SS

F

S

F

F F

S F

F

B

25

S

25 2 2 2 25 2 2

2

F

S

F

2

S

S

2

S

F

S

.

F

S SS

S S

2 25 25 S F

S

D

S

S

S

F

S

S

E

F F F F F

S

S

SS

S

S

K

2 2

5 25 5 2 2

S

S F

25 2

S S S

S

S

S

S

25 25

S

2

SS

25

5 S F S

2

5

2

M S

2

5 22

S 2 2 5 2

.

5 2 SS

25 S S

25

S S S

5 2

F

S

FF

F

S

S

S F S S S

S 25

25

F

FS

S

S F

S

5

S

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

T

S

S S F F

F SS

S

2

SS S S

S

F F S S. S SS S

25

S

V

S

W

5 5 25 55 2 2 5 25 25 2 5 255 2 5

S

2 2

2 2 2

S FF

2

2 2

S

S

25 2

F F

2 S

5

S

5

S F

25

S

2 25 5

S

Y 25

S S

25 2 52

2

SS S

25 2

FF

S

S

U

2

S

S

25 2 2

S

F

5 2 S

25 2

S

S

S S

S

S

S

S

S S S

S S

25

S

5 2 5 25

S

S

225

R

2

255

S S

5

S

S

5

SF

S

FF

S

S F

S

5

2

F

S

S

S S S S

L

2 2 25 5

S

S S

2 2 25 2

F S

S

25

5

S

F

S

S

5

5

S

2

2

Q

2 25 25 55 25

J

255 S

2 55

2

S

S

F

2 2

S S

S

F S

F

25 2

S

P

S S

2

...

S

F

S

F

C

2

5 22

S S

2 222 5

S

F

F

5 2 2 2 22 5

25 2 2

F

F F

2 2

S

S

S

2 5 2

F

25 2 2 2 2

F

2

S

S

25

S

S S

O

5

S

2 2 2 2

S SS

S

5

F SS SS

I

F

S S

S

S

S

5

SS

H

F

SS

S

55

2 5

S

N

S S

2 2 5 S

5

G

2

S S F

S

FILMS – ENGLISH TITLE

2 2

S

5 255 5 2 5

Z

SS S 25 2 2 2

FILMS – ENGLISH TITLE l 25. Sarajevo Film Festival 2 9 7


DIRECTORS

A

B

. Siver se asm s sa al a j a i ir a a r a i eva l a ari isam l a mee o ame la llio l i a sam l al i ai l arri ali a lmo var e ro l er mi l emai i aji ljem laa i e mirs ari So eil rasev a ja ree o ari a o o o los o s a ti os ral m s i ati e la ari e

C

ala ov a emir arso a ali a i amir a arov ilal e os i olas e e are e iri re i ei i i i ame ile j i la imir jelo rli ra a li el milie l er e e a o r i oja o a ov eor i ol ari la o oo o ra er i ra l re ovi ora alo o er a allero Ser io evi ra am o arie So il e e r a o rvoisier o ise

Ć

ati ora era i ema ja osi le

D

25 55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

or or a i Si i a ar a er al ael avrilovi ele a i a i ai loam a e ali e o le rri leja revis as ri e im lai a i

H

aji ev e m r a er F r a asa e ovi Fara asa ovi o a s er essi a elle al ia er o er er o s li a e olm er o r sti isve

2 25 255 2 2 25

J

5

a a ja s a so s m s ir S sa e or a ia ri e e jami ri le sa ar rilj e o

25 25

K 2

25 25 25 2 25

5 5 2 25 25 52 2 25 25

2

2

25. Sarajevo Film Festival l D IR EC TO R S

25

5 25 2

M

L

a a ia si a e a ovi mir ara o a Samir arali e im ara ovi Sa a asali a a a s a as a a ova esela e a os asilis e e s i olas e i a a a rov irill l me oma arev S e a omi mar o i lvir o ri sti oroma va o evs a amara o ole amja o oa a ra o i elle ri a a ela r mov e ar li era r alia

ama a i el el a Se astia a i a av 2 a e liver a arevi a omas erver os

a ro os ajar ila a a i iroslav iro ar o i aroli a ar e i rija ar ovi a amir ars al la ia arti o i a titia aso i o amme e a ati evi la e e o a Fil o le er e risse o i ai eo ora a i a ovs irill ileva i a ir a i ima issir ov oris i evs i i les li la e ovi va a oj e Fili ol ovai a ali o arti oore Sama a orari amas e isa oreira a o ome a lo ra ovi smir r Seam s

2 2 2 2

G

5

2

a

F

2

ie

o ari Fili o e iera le a o e s ei i ar ev eo i Sla a a e e a ar a ev a j

2

Fa eresia Fave sa elle F aier Sara Fili ovi la o Flei el a i Fle o a e For a a a

25 5 2 5

Đ

2 9 8

or a o omo aria r ar S e a lli a el ar S aro r i s ei i smer eli

25

a eva essela e oer o el e i mer erelio l ra eme esai e a ie ri ar s i arevi e jami j i r a oma e a i or elles lia o os e er ra i Si i a ra omir a rlja a or el Fa ri e ja ovi ora a a vor i leme i rla eti or a e or evi S e a ri vo e

E

5

55 2 2 ro

55 5

2 2 2 5 2 55 2 2 2 2 22 25

o ri e lie o le er So ja o e ier o a arsso ar i ar ara

5 25

e elj ovi a ijem evi var oli a i ova ovi aja olm o a es

25 2 2 25

O

25

5

er lia a i a se ia s mre s ri ov avlo svoll ise . vese Fa a al a a a eler F ra

2 2 2 25 2

P

25 5 2 2 2 25

2 5

25 2 2 225

25 2

R

a a o ova oji a a e ria a as Flore a li o s i a e a ra ejovs i arija erre e arjolai e illi so ea er li s a ias i e s i olas io ro i ris l ma a o olja e a a o omarova ariia o a l ome or m oi or eli

2 25 25 25 5 25

2

5

25 25 2

2

2 2 5 5 5 5

a Slo o a a a ovi ilo a si ovi Sara a imi ar am aji le a a i e a i ar ill ie i er a e o e ria

25 5

Sa a S a r a oo Salati va Salimi Si a Samar i eve 25 Sasi ra ar S ei er rea Selimovi i Se ijarevi a 5 Si i o m i e mi Si er r i ma amme ra im S ori i ja Smajlovi l i Sma a a arti So olovi Far Sa i la e S a iv o S e a ov j omir S e a ovi va S eve s sti e S oja ovi i ola S ri la e er S r ar i evs a eo a S a i Sajra S ol So m ro S leima lia Sa a

Š

arovi aa imi le

25

T

2

a ovi es ara ti o e ti arr la er i iroslav er ar ieme larissa oma e e re omi ro o ol ja i o a r al a e sa aleas imi ris si ela e ati lli ele rea ra o ri rav a a a a riel

2 2 5 25 2 2 5

5 2

5 5

U

22 2

V 2 5 25

2

2

2 2

S

2

N

25

2 2

25 2

2 2 2 2 5 5 2 25 25 2 5

2 255 2 22 25 2 25 5 2 2 2 2 5 2 25 2 25 2 255 5 2 255 5 25 5 2 2 2

5

22 25 2 25

ajra a Sa i a a i ar ar ioti i a e i ova leo ora ere e rija a il e Selma la o a oi i e ovi ema ja

2

a i a els ria i er arti o erloo S eve

Y

i e or e

Z

5 25 2

re eli e a a aj l a

W

2

2

2

aree i

Ž

ar ovi

ar am i i a ra e

5 25 25 2 5 2 25

5 2 222 5 25


Midpoint - TV Launch Workshop a ari a om ova Programme Coordinator lis a ale ova Project Supervisor Dealing with the Past a a ar ovi Programme Manager s a alimam Coordinator Competition Feature and Short Program Office sja rsma ovi Competition Programme Manager Saa i Competition Programme Coordinator eli a la i BH Student Film Competition selector, BH Film Festival Coordinator oja a i osavljevi Jury Coordinator a a a ove ari a In Focus, Short and Student Films Q&A moderator Assistants: ia v i as a lara ala l a va Sara i vor o er ija r a e im i ovi ma a ela Sara a i ajri mi a a m a i ejla ra a i a a ovi mi a merovi Sara isti mir Sola ovi mar Sola ovi mar S a i i vra a a i vi Sponsorship Department ja a ovi Manager j a i o Account Assistants: Sr a a a s i lma a o Operation Kino a a avri Coordinator of Operation Kino Operation Kino Team: i o a erovi e is asa i Selver So i Press Office rija a o Press Office Manager lma a i Press Officer asmi a am a Interview Protocol la a am a Press Protocol Coordinator Graphic Design oom ro ija ejla e i leti ase a e ir e ovi eja ori ja i a SFF Daily ejla alam ji , Editor Journalists: ari ela oma i amir ra imovi Se or a a i mi a ilovi rma Fati ori a a i (DTP) Festival TV rai aso amir o ja im r i ovi asmi ati mir e a ovi Technical Support: li a a ovi lvis li e ovi Photographers lmi r o mer i ja Se a eli i e o mir ervi evi e a rije ora mir rovi asi as P re s s C o n fe re n c e s le sa ar emo SFF W e b s i t e Editors: ejla alam ji ario eva a e a ori Administrator Social Media Fara asa e ovi Editor Festival Shop oom ro ija Sellers: eri mi a ali r a e ji a m a S i esa a irovi e isa av i e jami asovi ari amil vr ovi Accountant Assistant Welcome Desk lme i a iri Welcome Desk Coordinator Welcome Desk Hosts: ili a omovi er a esi ovi m a a a ovi ai a a ri Selma e i amija a erovi Sara Fara a er e ame Sa ovi Hospitality Team aaa era Head of Hospitality ertille irar ea Hospitality Communication Coordinator ar o erovi Travel Reservations and Visas eri a amovi Accommodation Coordinator Guest Relations: rea ovi lva a e evi a o a ia v a i Samra omor Excursions Ev e n t s Ma n a g e m e n t Event Managers: ra im r ovi irva a i o Event Manager Assistants: a ir r ovi emal e i Event Assistants: es le e jami a ovi irel sari e im isi a Protocol Office a i Protocol Office Manager Protocol Office Coordinators: esa r o elma oj i amir lo o Sajra ja a o a Protocol Office Assistants: ara ro a i lma

IT D e p a r t m e n t li la i Head of IT e im jra ovi IT Coordinator IT Technicians: a r a ovi j i ara asa ovi mer li i i ela i ija S o lja Festival Square lma ti Supervisor Location Managers: ari S alo ja a o r Accreditations es i Head of Accreditation mi a Sarajli Assistant Golden Cards a a avri Coordinator jla a a Assistant Box Office Managemant mer eri Box Office Manager Box Office Coordinators: ai a ro li me ov a i ejla merovi VAC Coordinator am a o i Audience Award Coordinator Translators i a a o lma a a i sja a er a iel olima e a a reljevi ora a li arevi as a Sara i ejla a o ejla a ris a i irsa eli ija Sa ja a o li Sa ja r i Selma a i i a Sijer i P ro o fre a d e rs evi a e i e a lav i Titlers ma a l Titles coordinator Titlers: va o ari i a ra ali a mi a a mi ija erim Smaji e a alimi ai a am i al a ra i e a sa Sali a i Production e a a o a Executive Producer i si e jami a mi Head of Production Location Managers Ria asovi va imi National Theatre ersi a ra ovi Raiffeisen Open Air Cinema rej eli Meeting Point Sa e er i Multiplex Cinema City smir Fa li Youth Theatre a ir Fer i Summer Screen a ja a i Art Cinema Kriterion a ja i olj i International Center for Children and Youth, Children’s House Novo Sarajevo a i i i o r e Novi Grad Cinema, Open Air Cinema at “Safet Zajko” Center is rmo MMC – Ilidža Cinema ari a i Army Hall e a ova evi le sa ovi Eating Point ame So i BKC Festival Centre Projectionists a i oli Raiffeisen Open Air Cinema Fejsal orovi Summer Screen S lejma a i National Theatre i a i a ra o e ire Meeting Point i emi Sla a ji Youth Theatre i i er i l ar o ovi ris e ovi rmi ora a i Multiplex Cinema City Selver So i Art Cinema Kriterion i a S a i Novi Grad Cinema, Open Air Cinema at “Safet Zajko” Center i o a erovi MMC – Ilidža Cinema Film Office s a ovi a ir i va la aslo Video Tehnicians aroje Sar eli ristija eser Technical Department i me a i Technical Support lmir i ovi lme i o i rmi a erovi lve i e i o a i a m ovi ija arama eli ama ari me a i a ja i er lme emovi ra i o o Volunteers Coordination mar alilovi Project Coordinator Project Assistants: a a la ar a a asa e e i lma a i D r iv e r s Seja me a i Head of Transport Caffè e a a o a Caffe Manager Svje la a S i ir es alo oja ri o Ma i n t e n a n c e asvija Security Sevice Se ri as .o.o.

FESTIVAL TEAM

D ir e c t o r irsa riva ra A d v is o r y B o a r d e a ra evi ova arja ovi Creative Director e a ra evi He a d o f P r o g r a m m i n g ltija a ari or evi P ro g ra m m e rs lma a ara i Competition Features, Competition Shorts and In Focus and Editor of BH Film Festival a a e i Competition Documentaries lessa ro aja Kinoscope a il e e ro Kinoscope e a ra evi Summer Screen, Children’s Programme, TeenArena, MiniArena sja rsma ovi Competition Student Film ia a as Shorts a a ar ovi Dealing With the Past P r o g r a m m e s C o o r d in a t o r a ir ili Festival Consultant ili e o er Consultant ea olar omm i atio s Consultants for USA CineLink Industry Days ova arja ovi Head of Industry mra a i amo Head of CineLink rmi a i Industry Coordinator a a ar ovi CineLink Coordinator a a e i Head of Docu Rough Cut Boutique (Sarajevo) arti a o ilova Head of Docu Rough Cut Boutique (Sofia) Talents i a eri Project Coordinator e oj a ova ovi Programme Manager mila ir i a i Programme Manager Assistant i olas avies Advisor and Catalogue Editor ejra ra ovi Guest administrator and Tech Coordinator l er amire Video documentation Selection: e a ra evi S e a a o a ovi e i al ime a riele r e me er lma a ara i ova arja ovi e oj a ova ovi la a a Competition Documentary Programme and Rough Cut Boutique a a e i Head of Competition Programme – Documentary Film and head of the Docu Rough Cut Boutique isa Smaji Coordinator of Competition ProgrammeDocumentary Film ari i o Assistant Coordinator of Competition Programme-Documentary Film i Selimovi Jury Coordinator International Relations ejla ari i Head of International Relations Budget Planner – Analyst and Internal Audit Sa i a ra ovi CFO – Chief Financial Officer Administrative Office eva ja Administrative Director ajr i j i Accountant e im ra ovi Accounting Assistant i a eve i Office Manager Office Manager Assistants: smar e a evi mel la Invitaitons: Se i a i i erima i CineLink Industry Days team le raila CineLink Work in Progress Coordinator lim ia o er Work in Progress Consultant i a ajo Avant Premieres Programme Coordinator s a alimam Docu Rough Cut Boutique Coordinator, Dealing with the Past Coordinator i a mal elj Industry Statistics & Analysis a i a aje ovi Meetings Consultant mi a Meetings Assistant a ale a o ovi CineLink Talks Coordinator ija S o lja Industry IT ela la i or evi Avant Premiere Host ai a ajramovi o ovi Survey Consultant a e i ICDN Workshop Assistant CineLink Industry Days Assistants: vo a i vo a oli es a i la o So ovi risti a eli a i a ra r er arla a o i CineLink Industry Days Hospitality Desk: e a a i e a al i amija i mi Matchmakers: li s mma elle or e a e a oor

FESTIV A L TEA M l 25. Sarajevo Film Festival 2 9 9


25


Profile for Sarajevo Film Festival

25thSFF Catalogue  

25thSFF Catalogue