Page 1

#SQVinfo

Butlletí municipal de Sant Quirze del Vallès Número 204 / VIII Època Març 2018

Consulta les propostes de la programació cultural estable. Dansa i òpera a l’agenda. Pàgina 13.

Nova edició de l’Aplec del Mussol. Tot està preparat per celebrar aquesta festivitat tradicional. Pàgina 22.

le Dia s Do In ne ter Pà s na gi Tr ci na eb o 9 al na la l do re

s

Sant Quirze es tenyeix de blanc

de

La importància de gestionar bé la fracció resta. Reciclar bé és cosa de tots. Pàgina 4.

INFORMEM


SQVsumari

SQVserveis Telèfons d’interès Ajuntament (centraleta) 937216800 Biblioteca Municipal 937219547

Servei d’assessorament en les reclamacions per les clàusules abusives dels bancs

Serveis d’aigües Les Fonts 937312281

El Servei de Consum de l’Ajuntament dóna continuïtat a l’assessorament personalitzat i gratuït en matèria de clàusules abusives dels bancs. El col· legi professional d’advocats de Saba· dell desplaça un advocat a les depen· dències municipals de la OMIC a Sant Quirze, gràcies a la renovació del con· veni entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell. L’objectiu és donar resposta a les consultes dels consumidors en re· lació a les clàusules abusives en prés· tecs i crèdits hipotecaris. Les visites es podran concertar, de les 10h a les 14h, els dies: • 16 d’abril • 21 de maig • 18 de juny • 16 de juliol • 17 de setembre • 15 d’octubre • 19 de novembre • 17 de desembre

Enllumenat Via Pública (avaries) 900131326

Podeu demanar cita prèvia a:

Poliesportiu Sant Quirze 937213975 Poliesportiu Les Fonts 937841277 Piscina Municipal 937213975

Telèfons d’urgència Policia Local

937216868 Emergències 112 Agents rurals 935617000 Serveis sanitaris Sant Quirze 937214180 Consorci Hospitalari Parc Taulí 937231010 Hospital de Terrassa 937310007

Altres serveis CASSA 900878583

FECSA (avaries) 800760706 Gas Natural (urgències) 900750750 Jutjat de Pau 937211851

Servei Municipal de ConsumOMIC de Sant Quirze del Vallès Passatge Dalí, 8 Planta Baixa (Edifici Can Tuset). Tel. 937216800 ext.4100 consum@santquirzevalles.cat

L’hora del planeta Un any més la WWF, el Fons Mundi· al per a la Natura, convoca “L’hora del planeta”, una iniciativa a nivell mundi· al per reduir la contaminació lumínica i el consum elèctric. Enguany, l’acció tindrà lloc el dissabte 24 de març a les 20:30h. L’objectiu és que tota la ciuta· dania apagui els llums durant una ho· ra en aquell moment. L’Ajuntament se sumarà a la iniciativa i, a més, tancarà el Parc de les Morisques abans de l’ho· rari habitual, deixant sense il·lumina· ció tant aquest espai com la Masia de Can Barra, fins les 21.30 hores. Trobareu més informació sobre la ini· ciativa en aquest enllaç.

Recordeu: Nou servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge L’Ajuntament posa en marxa aquest mes de gener el Servei d’Intermedia· ció en Deutes de l’Habitatge (SIDH).

#04 Actualitat

#17 Entrevista

Dades de contacte del Servei Telèfon: 93 721 68 00 - Ext.2100 Adreça:  Av. Pau Casals 72-78.  08192 – Sant Quirze del Vallès. Horari d’atenció telefònica, informació i cita prèvia amb l’advocat: Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14hores

Motxilla ecològica: Aquest butlletí està imprès amb paper de tipus ecològic fet que garanteix que s’ha produït sota els estàndards mediambientals més exigents amb el fi de limitar l’impacte mediambiental. Aquest paper s’ha elaborat sense utilitzar clor elemental en el procés de decoloració de la pasta i complint amb la normativa ISO 14001 i EMAS (Projecte de Gestió i Auditoria Ecològica). Per altra banda, la tinta utilitzada no porta olis minerals i està com posada per materials reciclables i no contaminants complint amb les normatives ISO 9001 i ISO 14001.

Si esteu interessats en inserir publicitat al butlletí podeu contactar vía mail a comunicacio@santquirzevalles.cat o bé al telèfon 93.721.68.00 i demanar pel servei de Comunicació.

#21 Ciutadania Actualitat Reciclem millor la fracció resta Alcaldes i alcaldesses contra els augments dels subministraments Nova edició dels Pressupostos Participatius Dia Internacional de les Dones Entrevista Laia Poch, coach en LGTBI Ciutadania Nova edició de l’Aplec del Mussol L’actualitat, a les xarxes socials Agenda mensual

Funerària Truyols SA 935809710

Crèdits: Disseny i maquetació: cel·lula.com Edició de continguts i redacció: Gabinet de Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Impressió: Grinver, SA Dipòsit legal: B-26026-2009

#14 Tema central

04 05 07 09

17 22 24 27

#24 Xarxes socials 3


SQVactualitat SQVactualitat

SQVactualitat

Via pública

Comencen les obres a la canonada de Les Fonts

Medi Ambient

Millorem el reciclatge de la fracció resta A Sant Quirze cada habitant genera 0,75 kg al dia de fracció resta. Es tracta d’aquella fracció que ja no s’aprofitarà per res. Però d’aquí, el Centre de Tractament de Residus del Vallès encara en recupera un 40% de matèria orgànica i un 30% de paper, entre altres aprofitables. Reciclar correctament redueix els cos· tos del tractament de residus. Durant 2017 es van recollir 5.406 tones de res· ta al municipi, al voltant del 60% dels residus. Aquesta fracció hauria de ser la darrera opció de la ciutadania, i el percentatge hauria de situar-se en el 17%. Es tracta de residus tèxtils, mate· rial sanitari, residus de neteja, burilles i cendres de cigarreta, etiquetes i ex· crements d’animals domèstics, entre altres.

4

Malgrat les indicacions, però, el Centre de Tractament de Residus del Vallès hi troba un 40% de matèria orgànica; un 30% de paper, un 18% de plàstics i metall i un 4% de vidre. Aquests que es podrien reciclar que si recicléssim correctament. La despesa Cada habitant genera una despesa de recollida i tractament d’aquesta fracció de 40 €. Si es calcula una fa· mília de 4 membres, es genera una despesa de 120€ només per la reco· llida i tractament de la fracció resta. D’aquesta fracció, l’Ajuntament no té cap retorn econòmic. De fet, per a les arques municipals, cada tona re· collida i tractada suposa una despesa de 143,81€. El cost anual és doncs, de 778.000€. Un preu que s’incrementa cada any i que aprova la Generalitat, amb l’objectiu de penalitzar la reco· llida i el tractament d’aquest tipus de residus i promoure la correcta reco· llida selectiva.

Ja han començat les actuacions per reparar la canonada d’alta pressió d’Aigües Ter Llobregat que creua el veïnat de tot el barri. Les obres han començat al carrer de Baix Riera, però es concentraran en tot el tram situat entre els carrers Josep Ribas i Josep Mitats. Els tècnics d’ATLL van informar la ciutadania en una passada reunió, que els treballs es faran mitjançant un sistema molt precís, que garanteix un baix im· pacte en l’entorn. Es preveu que la durada de les obres sigui de 4 mesos i, donat que afectaran al tram del carrer Santa Anna, aquest romandrà tallat al trànsit, per la qual cosa, es propo· sarà un recorregut alternatiu. L’Ajuntament ha demanat a l’empresa que realitza les obres que mantingui informat el veïnat afec· tat que, en la darrera trobada amb els tècnics de l’empresa, va mostrar el seu desacord amb aquesta obra que, lluny de promoure el trasllat de la canonada, tal i com volien els veïns, allarga la seva vida útil.

El Parc de les Morisques, cobert de blanc

Actualitat

Sant Quirze es tenyeix de blanc en una jornada sense incidències Tots els avisos per al passat 28 de fe· brer apuntaven l’arribada d’una ne· vada important a qualsevol indret de Catalunya i a qualsevol cota. A Sant Quirze, es va procedir a activar l’alerta del PAM Neucat al migdia del dimarts 27, mobilitzant tots els efec· tius i recursos necessaris per fer les accions de prevenció que calguessin per evitar al màxim les incidències. La neu va arribar unes hores més tard de l’esperat, concretament a dos quarts de cinc de la matinada del dia 28. Des de Protecció Civil de la Gene· ralitat s’havia recomanat a la pobla· ció que evités agafar el cotxe privat per fer desplaçaments. És per això que les escoles havien avisat a les fa· mílies que obririen les portes però sense garantir una activitat norma·

litzada. De la mateixa manera, els equipaments municipals, excepte l’edifici central de l’Ajuntament, van restar tancats fins a les 12 del migdia, moment en què es va decidir obrir amb normalitat. La banda més amable del dia són les boniques imatges i moments que va regalar la nevada. Moltes famílies, joves, grans i petits van gaudir de la neu amb jocs, ninots de neu i gaudint d’un Sant Quirze de postal. A les xar· xes socials, la crida #SQVdeNeu va tornar a tenir una gran resposta. Podeu veure algunes imatges de les nevades en aquest enllaç.

Un gran dispositiu va treballar intensament Al llarg de tota la nit els professio· nals de la brigada d’obres van tre· ballar de valent per garantir una bona mobilitat i evitar gelades. En total, es van escampar prop de 30 tones de sal i es van tancar els carrers amb més baixada. La Poli· cia local seguia pendent de l’estat de les carreteres i dels carrers. Les concessionàries també van donar suport a les tasques de prevenció, així com propietaris forestals que van oferir els seus tractors per aju· dar a la retirada de neu. Les poques incidències i la tornada a la norma· litat van fer que l’alerta es desacti· vés el mateix dia 28 a la tarda.

5


SQVactualitat

Actualitat

Alcaldes i alcaldesses de la comarca denuncien els augments dels subministraments Les problemàtiques d’emergència social i els increments de l’aigua i l’energia centren el debat del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses

La revisió i congelació dels preus que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va aprovar a finals de l’any passat, per imposició del govern de l’Estat, un increment de l’11,8% en la tari· fa de l’aigua per a l’any vinent, van centrar el debat del barrer Consell d’Alcaldes i Alcaldesses, celebrat al febrer. El món local denuncia aquest augment, tant a la comarca com els municipis de l’Àrea Metropolitana

SQVactualitat

10 milions d’euros sumarà la pujada de l’aigua en el rebut de 4,5 milions de persones

de Barcelona que, juntament amb la Federació de Municipis i el Con· sorci Besòs-Tordera, han presentat un contenciós administratiu contra aquesta aprovació. Els alcaldes i alcaldesses també han decidit fer un front comú i de· fensar la llei 24/2015 com una eina que ha aconseguit aturar més de 30 mil talls de subministrament a Cata· lunya, i una norma que és totalment vigent en pobresa energètica i que protegeix les famílies vulnerables, evitant els talls de subministrament a les seves llars. Així mateix, també demanen que es regulin els preus de l’energia, con· siderant que les companyies elèctri· ques tenen l’obligació de ser un ser· vei públic.

Actualitat

Més habitatge públic per emergències Una altra de les reivindicacions comarcals és la manca d’habitat· ge públic per fer front a emergèn· cies socials, ja que només el 25% dels habitatges cedits per entitats financeres són lliurats a les famí· lies en situació de vulnerabilitat. L’Agència de l’Habitatge de Ca· talunya, mitjançant convenis de col·laboració amb diverses entitats financeres, ha aconseguit que es cedeixin temporalment uns 4.600 habitatges buits per finalitats so· cials. Al Vallès s’han lliurat actu· alment 260, poc més de la meitat del total comptabilitzat (496). I d’aquests, només 130 han acabat sent lliurats efectivament a noves famílies amb necessitats socials. Molts dels habitatges que es lliu· ren es troben ocupats o no estan en condicions per ser utilitzats efecti· vament. En la sessió del Consell, es va aprovar el requeriment a les enti· tats financeres amb gran nombre d’habitatges buits, també la neces· sitat de subscriure nous acords i la posada en marxa d’aquests habi· tatges d’acord amb les demandes socials existents.

Participació Ciutadana

Joves i pressupostos

L’Ajuntament prepara una nova edició dels Pressupostos Partici· patius. La novetat d’aquest any és que podran fer propostes i votar les persones de 14 anys. Fins ara, només podien participar-hi els majors de 16 anys. Ara, es redueix a dos anys l’edat. Recordem que els Pressupostos participatius són uns mecanis· mes de participació mitjançant els quals la ciutadania de Sant Quir· ze pot decidir sobre el Pressupost Municipal. Mitjançant aquest procés, la ciu· tadania decidirà la destinació de 200.000€ del pressupost d’inver· sions per a l’any 2019. La partida d’inversions permet desenvolupar actuacions de ciutat que poden in· cidir sobre l’espai públic, l’ urba· nisme, els equipaments, la sosteni· bilitat o la mobilitat. El projecte s’organitza en 4 eta· pes: la fase de recollida de pro· postes, la fase d’anàlisi de les pro· postes, la fase de votació de les propostes i l’execució final de les propostes.   Podeu consultar tota la informació sobre el procés en aquest enllaç, www.santquirzevalles.cat.

Participació Ciutadana

Més de 400 propostes per triar el nom d’espais públics La Comissió de Nomenclàtor va escollir el passat 7 de març les tres propostes que passaran a la fase de votació per triar el nom de tres espais del poble: el carrer Alfons XIII i les dues sales de la Patronal El canvi de nom del carrer Alfons XIII ha comptat amb un total de 159 proposicions. L’altre espai el nom del qual s’ha posat a debat és el de les sa· les de la Patronal, la coneguda com a Sala Històrica, que ha rebut 125 pos· sibles noms, i la Sala Nova, que n’ha comptat amb 130. La comissió de Nomenclàtor, òrgan responsable d’assessorar i redactar els informes i estudis rela· cionats amb les nomenclatures d’es· pais i carrers, va decidir prioritzar els noms més proposats. El resultat de les propostes ha estat el següent: Sala històrica de la Patronal: Lluis

Maria Xirinacs; Carles Capdevila; o Josep Brossa. Sala nova de la Patronal: Muriel Casals; Salut Pastor; Pepe Rubianes Carrer Alfons XIII: U d’octubre; carrer de la República Catalana; Lli· bertat. Del 22 de març al 10 d’abril es podrà votar. Abans de l’inici del període de votacions es farà pú· blic l’enllaç on poder votar. També es podrà fer de forma presencial a les Oficines d’Atenció Ciutadanes de l’Ajuntament i altres equipaments municipals. L’escrutini es realitzarà a partir de les 00.01 h del dia 11 d’abril i es comunicarà a través dels diferents mitjans de comunicació municipal. Finalment, el ple de l’Ajuntament vo· tarà l’aprovació dels noms escollits. Podran participar a la fase de vota· ció tota la ciutadania empadronada al municipi de Sant Quirze del Vallès major de 16 anys.

Consell d’alcaldes i alcaldesses

6

7


SQVactualitat

Medi Ambient

El matí va començar amb una inici· ativa pionera: una cinquantena de persones van caminar amb els seus gossos des de la riera de Can Ponsic, fins a Can Feliu. La passejada, orga· nitzada per l’Icanwalk i l’Associació de Propietaris/es de Gossos de Saba· dell. Les entitats i associacions par· ticipants van ser les protagonistes d’una programació molt diversa. Des de sessions de jocs cognitius i tallers a càrrec de Galguedonia & Friends, exhibicions d’obediència avançada i màsterclass dies posteriors, orga·

Participants a la passejada

8

nitzades pel Centre Caní Can Palau o demostracions d’habilitats canines en projectes d’inclusió social, per part d’Al Perro Verde. La Lliga Protectora de Sabadell va organitzar una desfilada de gossos en adopció. Els centres veterinaris locals van xipar els gossos als seus establiments a un preu especial de 40 euros fins a mitjans de març. No van faltar les activitats infantils, com pintacares i tallers, a càrrec d’ARCA Barberà o Copy’s-agroconsum. Els participants també van poder conèixer la Cívika, un personatge d’aquest butlletí, fet realitat gràcies a Més o menys Teatre. Consulteu les imatges i vídeos en aquests codis QR:

Passejada

Stands i exhibicions

Medi Ambient

Actualitat

Desenes de persones van parti· cipar el passat 3 de març a la jor· nada sobre gestió forestal per a la prevenció d’incendis forestals a la Serra de Galliners. La Regidoria de Territori i Medi Ambient, amb la col·laboració de la Fundació Pau Costa, ha estat l’encarregada d’or· ganitzar la iniciativa, en què hi han participat bombers, professionals del sector forestal i serveis tècnics municipals. En primer lloc, diver· ses ponències al centre cívic Can Feliu, van abordar la necessitat de preservar aquest espai i, a continu· ació, es va poder visitar la serra, fo· mentant així la conscienciació del respecte a l’entorn, sempre amb el trist record del gran incendi fores· tal de l’any 1994. Els participants van veure les no· ves franges de protecció que s’han realitzat i van constatar la necessi· tat de mantenir el bosc net.

La santquirzenca Anna Alsina és la guardonada d’enguany amb el Premi Dona de Sant Quirze, un reconeixement a la seva actitud positiva davant la vida, la supera· ció personal, la valentia, dignitat, fortalesa i l’alegria que desprèn i comparteix amb les persones que l’envolten. La guardonada va rebre el premi de mans de l’alcaldessa Elisabeth Oliveras, en el decurs d’un acte ce· lebrat el 8 de març, a la Patronal. L’Anna, en la seva intervenció, va tenir paraules d’agraïment per a la seva família, amigues, companys i companyes de la Bella Quirze Band i, sobretot, per a la seva filla, Anna Rovira, a qui va dedicar el premi.

Prevenció d’incendis a la Serra de Galliners

La Festa dels Animals possibilita d’adopció d’una desena de gossos Centenars de persones van gaudir el passat 18 de febrer de la tercera edició de la Festa dels Animals als exteriors de Can Feliu. Una desena de gossos es troben en els tràmits inicials d’adopció.

SQVactualitat

Només el 14% dels alts càrrecs europeus són ocupats per dones

Anna Alsina, Premi Dona 2018

Podeu veure el vídeo de l’acte en aquest codi QR.

Vídeo

Actualitat

Sant Quirze viu amb intensitat el Dia Internacional de les Dones

La plaça de la Vila es va omplir el passat 8 de març, al migdia, per es· coltar el manifest reivindicatiu del Dia internacional de les Dones. Un centenar de persones van aplaudir la defensa de drets essencials basats en la igualtat salarial, la llibertat se· xual o la tolerància zero a la violència de gènere. A continuació, les assis· tents es van desplaçar fins a l’Espai Maria-Mercè Marçal on alumnat de l’Escola d’Adults L’Olivera i de l’Au· la d’Extensió Universitària van llegir poemes de l’autora que dóna nom a l’espai. El matí va culminar amb la representació del símbol de les do· nes, a l’exterior de l’equipament, i una lectura col·lectiva de missatges reivindicatius. Les activitats van continuar amb la III Jornada Emprendre en Fe· mení, al celler de Can Barra. Unes vuitanta dones van participar al di· nar-networking on es va presentar l’experiència cooperativista de L’Es· traperlo i de la Banca Ètica FETS, Fi· nançament Ètic i Solidari. Com ja és tradició, la tarda va ser protagonitzada per un emotiu lliura· ment del Premi Dona de Sant Quirze 2018 a la santquirzenca Anna Alsina, i de les distincions al diari La Direc·

ta i a l’entitat Mujeres Rumbo a Ga· za. Tot seguit, va tenir lloc un sopar on van participar més d’un centenar de dones d’entitats locals. Una expe· riència que va resultar molt positiva on les assistents van compartir una vetllada de lleure i reflexió a través dels ulls de dones feministes de la història.

Manifestació de les treballadores d’Ermenegildo Zegna En el marc del 8 de març, treballado· res de l’empresa Ermenegildo Zeg· na es van manifestar per protestar contra les diferències de gènere en la promoció i càrrecs de responsabilitat a l’empresa. L’Alcaldessa, Elisabeth Oliveras, va rebre el col·lectiu de do· nes a l’Ajuntament, i va recollir les protestes laborals, així com la pos· sibilitat de millora dels accessos al polígon. Les imatges de la jornada:

Anna Alsina, en un moment de l’acte

9


Telefonia i subministraments generen gran part de les consultes a l’Oficina d’Informació al Consumidor

SQVactualitat

Empresa

Sant Quirze participa en el projecte Open Industry 4.0 Una seixantena d’empreses d’arreu del món han participat en la fira virtual Open Industry 4.0, celebrada els dies 7, 8 i 9 de març. L’Ajuntament de Sant Quirze, jun· tament amb els ajuntaments de Barberà de Vallés, Montcada i Rei· xac, Rubí, Sabadell i Terrassa han fet possible aquesta trobada digital d’empreses i professionals de la in· dústria. Una comunitat oberta on s’han trobat les 9 tecnologies 4.0: robò· tica, simulació 3D, integració de sistemes, internet de les coses, ci·

berseguretat, tecnologies en núvol, manufactura additiva, realitat aug· mentada i big data. De fet, és l’evolu· ció de la Fira d’Innovació Industrial de 2016 impulsada pels Ajuntaments de Sant Quirze del Vallès i Barberà del Vallès, que ja va ser un èxit amb 1000 visites provinents de 19 països, més de 150 compradors i 27 estands. Un total de sis empreses santquir· zenques han participat en aquesta nova edició. Per a més informació podeu visitar  www.openindustry40.com

Salut

Formació en higiene alimentària per al sector detallista Una dotzena de professionals del sector detallista van assistir el 6 de març al curs de formació en higiene alimentària, celebrat al celler de Can Barra. Es tracta d’una sessió orien· tada al comerç detallista d’alimenta· ció: peixateries, carnisseries, pastis· series o xarcuteries. El servei de Salut de l’Ajuntament ha organitzat ja diversos cursos en higiene alimentària orientats a di· ferents col·lectius. El passat 17 de febrer va tenir lloc una sessió per al personal de les entitats municipals

10

que desenvolupen tasques on la ma· nipulació dels productes alimentaris és present. Properament tindrà lloc una for· mació per a restauradors els dies 19 de març i 9 d’abril.

SQVactualitat

Consum

Educació

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor ha atès aquest 2017 un total de 286 persones. Aquest servei respon a atencions, forma· ció, tallers, reclamacions i denún· cies. D’aquesta xifra es desprèn que s’ha aconseguit recuperar un import total de 7.019,04€. Pel que fa a la tipologia d’expe· dients gestionats, 68 responen a consultes, 41 a reclamacions i 3 a denúncies. Els sectors bàsics que han gene· rat més consultes i reclamacions han estat, en primer lloc, el de te· lefonia (23%); seguit per submi· nistraments bàsics (21%) i serveis bancaris (17%). A més, el servei també ha gestio· nat sessions formatives orientades a les persones més vulnerables en el consum: jovent i gent gran. Recordem que l’OMIC assessora la ciutadania en matèria de defen· sa de les persones consumidores i usuàries. És un servei d’atenció directa totalment gratuït i forma part de la Xarxa Local de Consum impulsada per la Diputació de Bar· celona.

El Pla Educatiu Local avança a bon ritme. L’Ajuntament ja ha presentat el projecte als sectors implicats en aquest: representants de la comu· nitat educativa i entitats que, con· juntament, han fet possible la de· finició de les polítiques educatives del poble, a partir d’una realitat del municipi i de les seves necessitats. Partint de la premissa que tot el nostre voltant i tot el que fem edu· ca, aquests agents treballen per aconseguir una primera diagno· si sòcioeducativa del municipi. A partir d’aquesta informació es detallaran una sèrie d’accions per continuar garantint una educació de qualitat al poble. De fet, durant el mes d’abril s’organitzarà una sessió de treball al Consell Escolar Municipal i una nova reunió del grup motor, per validar els treballs fets i concretar més propostes.

L’OMIC atén més de 280 persones durant 2017

Avança el Pla Educatiu Local del poble

Educació

Entitats i ciutadania es retrobaran a la Mostra Pedagògica El proper 18 de març Sant Quirze acollirà la tercera edició de la Mostra Pedagògica. La plaça d’Anselm Clavé serà l’esce· nari d’aquesta proposta, impulsada per la Regidoria d’Educació, amb l’objectiu de crear un punt de troba· da entre la ciutadania i les entitats educatives del municipi. Una ocasió per conèixer tota l’oferta educativa del poble. La Mostra comptarà amb més d’una vintena d’estands informatius on les entitats exposaran els seus projectes educatius. Durant la jorna· da, les famílies podran participar en diverses activitats i tallers organit· zats pels propis participants: tallers musicals, activitats d’esplai, entre d’altres. Unes iniciatives que comen· çaran a les 11 del matí i s’allargaran fins les 14 hores. Els participants a la Mostra Pe· dagògica són les escoles i els insti·

tuts de Sant Quirze, les AMPAS, les llars d’infants, l’Escola Municipal de Música Can Barra, el Centre de For· mació d’Adults L’Olivera, les escoles d’idiomes i d’ofimàtica, els diferents centres de suport educatiu, les es· coles bressols, l’Esplai La Flama, el Servei de Joventut Canya Jove i al· tres entitats de suport educatiu. Amb la visió transversal de l’Edu· cació que es vol promoure des de l’Ajuntament, enguany també es comptarà amb la presència de di· versos serveis municipals com Fe· minismes, Cultura, Emprenedoria i Joventut.

Trobareu el servei a l’edifici de Can Tuset. Cal demanar cita prèvia al 937216800, extensió 4100, o bé enviar un correu a: consum@santquirzevalles.cat.

11


SQVactualitat

Cultura

Tarda d’òpera a la Patronal amb “Madama Butterfly”

Cultura

Tot a punt per la 7a Mostra Nacional de Cançó Improvisada La Mostra estarà protagonitzada per dones

Tindrà lloc el diumenge 25 de març L’entitat Amics de la Música or· ganitza el proper diumenge 25 d març la representació de l’òpera Madama Butterfly a la Patronal (19h). Es tracta d’una producció de la Companyia Més Músics i també comptarà amb la col·laboració es· pecial de la Societat Coral Il·lustra· ció Artística. Segons ens ha explicat l’entitat, la seva estrena es va produir el 17 de febrer de 1904, a l’Escala de Mi· là. La primera representació va re· sultar un fracàs. Després d’una re· flexió, Puccini va introduir alguns canvis i es va tornar a presentar el 28 de maig del mateix any al Tea· tre Gran de Brescia aconseguint un gran èxit. En la trama argumental, Cio Cio San és una dona que cedeix en tot el que vol el seu marit, que no Ia cor· respon i l’abandona. Fruit del seu matrimoni té un fill, que per l’amor del qual acaba entregant la vida.

El proper dissabte 24 de març és el dia escollit per celebrar la Mostra Nacional de Cançó Improvisada de Sant Quirze del Vallès, que enguany arriba a la seva setena edició. Aquest any l’acte central tornarà a la Sala Històrica de la Patronal i compta· rà amb les millors glosadores dels Països Catalans. Maribel Servera, Mireia Mena, Berta Llos, Laia Pe· drol, Annabel Villalonga i Fardatxa improvisaran rimes i lletres sobre les temàtiques que proposi la pre· sentadora i el públic a ritme de cor· randes i garrotins que de ben segur ens sorprendran i divertiran. Abans, però, com és habitual tindrà lloc la Mostra Infantil en què les alum· nes de l’Institut Sales i Xandri de· mostraran el seu enginy a l’hora de

construir improvisadament versos i estrofes en ritmes diversos. L’acti· vitat començarà a les 18 hores i està organitzada per les Glosadores de la Serra i l’Ajuntament. Aquest any, les Glosadores han apostat perquè totes les participants siguin noies i dones convertint aquest acte en un dels ac· tes centrals del Mes de les Dones de Sant Quirze del Vallès. A més a més, la jornada també comptarà amb al· tres activitats al migdia al voltant de l’Estraperlo (c. Pintor Vila-Puig, 12) on també s’hi durà a terme el sopar de cloenda de la jornada.

Les entrades es poden adquirir a http://entrades.santquirzevalles.cat. Tenen un preu de 20 € i de 15 € pels socis/es del’entitat. La Patronal acollirà novament la Mostra de Glosa

13


Dones de SQV del segle XXI

alguna vegada? 2 Creus que cal seguir reivindicant els drets de les dones?

Aquest mes de març, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones, posem l’accent en elles i ens apropem a aquest món, el seu, on les desigualtats encara són molt presents però on creix també la fermesa i valentia per denunciar-les. Conceptes com el sostre de vidre, els estereotips, la sexualització, la inseguretat i les diferències salarials segueixen planant sobre aquest gènere al segle XXI. Elles ens ho expliquen de viva veu.

Mònica Grané

Carmen Rivera Torres

Carla Sànchez Mateu

25 anys Treballa en selecció de personal, RRHH Membre de l’Esplai La Flama

Mare del Matteo, de 26 mesos Família monomarental. Treballa en l’àmbit musical. Durant 12 anys ho va fer a l’Escola Municipal de Música Can Barra.

34 anys Mare de dos fills de 4 i 2 anys Advocada. Actualment no treballa.

1 Sí, sobretot a nivell salarial i la

possibilitat d’accedir a llocs de tre· ball d’alta direcció.

2 Evidentment que sí! Queda molt

camí per endavant respecte a l’igual· tat entre homes i dones i hem ser capaç de fer-ho totes juntes!

1 Fa 21 anys vaig arribar de Mèxic,

un país amb grans actituds mas· clistes. Ara, la situació ha millorat però queden restes de problemes greus que afecten la dona. La meva família, de nivell mitjà, no podia pagar-me els estudis superiors de música i no vaig poder accedir a cap beca. Només vaig poder accedir a ofertes que aleshores eren destina· des als estrangers: homes de paletes i dones de servei domèstic.

2 Vaig sentir un dia de boca de

un gerent comentar: ostres, pro· meto no contractar més dones que es puguin quedar embarassades. I dins de l’àmbit musical-espectacle sí que de vegades es mira molt que les noies siguin joves i guapes encara que no cantin bé; jo m’hi he trobat, evidentment m’han deixat fora de les convocatòries.

14

SQV tema central

1 T’has sentit discriminada

1 Sí. Tot i que ara no treballo,

la meva professió discrimina les dones, sobretot si volen ser mares. Llavors et trobes amb un sostre de vidre, amb càrrecs i expectatives sa· larials difícils d’aconseguir, impos· sibles.... hi ha àrees on clàssicament hi predominen els homes. I no veig grans canvis.

2 I tant! Des que vaig acabar la universitat, he vist com moltes com· panyes, dones ambicioses, intel·li· gents, súper vàlides i competents deixaven de banda la seva carrera professional  per la impossibilitat de compaginar-la amb la seva vida per· sonal... i sempre han estat elles...  Cal seguir lluitant per la total conciliació familiar i laboral i per igualar responsabilitats d’ambdós progenitors i educar en igualtat als nostres infants. Són el nostre futur.

Laia Prat García

Anna Adell

Marina Clemente Alfonso

Profesora de secundària de batxillerat Mare, juntament amb l’Anna, d’una nena de 2 anys, la Bruna.

Economista i sòcia fundadora del centre mèdic Galenus Casada i té dos fills de 26 i 20 anys. La seva trajectòria professional ha estat sempre vinculada a l’alta direcció.

74 anys Casada, mare de tres fills i 6 néts

1 Malgrat viure i haver crescut en un entorn privilegiat, les dones no tenim les mateixes oportunitats laborals, socials, culturals o esporti· ves, ni la mateixa representació a la política, als mitjans de comunicació, a la cultura o als llibres de text. Hi ha llocs que com a dona cal entrar-hi amb casc, empènyer, vèncer resis· tències i, quan ets dins, respirar i dir (a sobre!) amb un somriure: Sóc aquí! I mantenir-t’hi, és clar! És molt cansat.

1 Mai m’he sentit discriminada com a dona en el món de l’empresa, fins i tot tenint càrrecs de respon· sabilitat en multinacionals sempre m’he sentit valorada i al mateix nivell que els homes. També cal dir que he tingut un entorn familiar que m’ha facilitat la total dedicació a la feina i que m’ha recolzat sempre en els nous reptes.

1 Discriminada per ser dona no m’he sentit. Sí és cert, que sempre hi ha hagut diferències en el sou del meu home i el meu i que la vida per a una dona com jo, amb tres fills i sense massa recursos, ha estat molt dura. Jo m’encarregava de la casa, dels fills i netejava fora de casa. Ara, actualment, el meu marit m’ajuda més del que ho feia abans. I jo he tingut sort. Abans molt homes mal· tractaven les dones, anaven a bars i es gastaven els diners, era molt habitual.

2 Òbviament cal lluitar per un

món on tots i totes tinguem les mateixes oportunitats i la mateixa seguretat. M’avergonyeix profunda· ment viure en una societat on acabi de sortir un programa pilot per a què els autobusos nocturns puguin deixar les dones i els menors més a prop de casa... Em sembla una bona iniciativa, vist com estem, però em sembla patètic que estiguem en aquest punt.

2 I tant! Les dones hem d’estar convençudes del nostre potenci· al tant personal com professional, habitualment som l’eix de la família i hem de fer un esforç addicional per defensar el nostre paper en el món laboral. La discriminació per gènere segueix existint i penso que la socie· tat ha d’acceptar que cada persona decideixi el seu rol en funció de les seves aptituds i dels seus objectius a la vida, independentment de si és home o dona.

2 La veritat és que jo als homes ara els veig menys masclistes que abans. Fan feines a casa i això està molt bé. Tot i que hi ha aspectes que em costa entendre. Penso que una dona que no treballa no pot esperar que arribi el seu marit per fer-ho tot a casa. Pensa que quan jo feia la feina a casa no hi havia rentavaixelles, ni rentadora ni res, tot era més compli· cat! Ara és molt més fácil, el temps a dedicar-hi és menor.

15


SQV tema central

Servei d’atenció LGTBI Espai Maria Mercè Marçal Passatge Dalí, 8 Podeu reservar cita prèvia enviant un correu a: sumemxlaigualtat@santquirzevalles.cat

alguna vegada? 2 Creus que cal seguir reivindicant els drets de les dones?

Esperança Cartiel

Pilar Torres

Judith Juanhuix Gibert

38 anys. Presidenta de l’AMPA de l’escola Onze de Setembre. Divorciada i actualment amb parella. Té un fill de 7 anys. Funcionària de la Generalitat.

49 anys Arquitecta tècnica Casada. Ha decidit no tenir fills

46 anys Doctora en física. Treballa com a científica al Sincrotró Alba. Mare transgènere de 2 fills de 10 i 12 anys.

1 “Jo no he patit cap situació de

discriminació per raó de gènere però existeix una discriminació més subtil. A la seguretat pública on treballo, el pes específic masculí és molt majoritari Tot i treballar per assolir una igualtat efectiva, a major nivell de càrrecs, menys presència de dones. Això comporta superar barreres comunicatives, comenta· ris sexistes, fins i tot sense ser-ne conscients.

2 Em preocupa molt l’alta pressió sobre les joves i les nenes. M’entris· teix veure la precoç sexualització i el retorn d’actuacions masclistes que crèiem ja superades. Crec que sovint no som conscients dels estereotips de rol que perpetuem. Per tant, cal seguir lluitant per la igualtat de gè· nere, però amb mesures efectives i defugint frivolitats i evitar la discri· minació sense deixar de ser dones i viure la nostra feminitat com ens plagui!”

16

1 T’has sentit discriminada

1 Tinc molta sort de tenir uns pa·

res i una parella que em respecten com a persona, tot i que és cert que sovint m’encarrego de temes de la casa i familiars que “em cauen”, per ser dona, en major proporció que a la meva parella. No obstant això, continuo lluitant per aconseguir un repartiment just de les feines i cada dia ho aconsegueixo una mica més. No és pot parar de lluitar, sobretot a casa. En l’àmbit professional, sí que m’he sentit discriminada pel fet de ser dona, vàries vegades i algunes força recents. Cal continuar lluitant.

2 Ara més que mai. Prop de 50 do·

nes van morir assassinades per les seves parelles o exparelles al 2017 a Espanya, la bretxa salarial ho· me-dona a Catalunya està al voltant del 24%, el càrrecs directius són ma· joritàriament homes i, per exemple, no sabem què és tenir una presiden· ta del govern dona ni a Madrid ni a Barcelona.

1 Sí, desapareixent de les con·

verses o les decisions. Com a dona transgènere, molt sovint, des de comentaris pel carrer fins a fets en l’àmbit administratiu, legislatiu i personal, a dins i fora del poble que no tenen en compte els condicio· nants socials. Cansa molt haver de demostrar una i altra vegada, la dig· nitat i pròpia vàlua que es donen per garantides en d’altres persones. Dit això, la discriminació no m’és motiu de tristesa sinó raó de lluita.

2 Sí, perquè la igualtat legal no és

efectiva. Ho veiem a les diferènci· es salarials, les lletres cançons o les hores dedicades als fills. Però cal no reivindicar els drets de la dona abstracta, sinó els de la dona grassa, la lletja, la negra o gitana, la transgè· nere, la precària, la lesbiana, la vella, o la promíscua. Quan aquestes dones avancem en la igualtat, la dona blanca guapa, jove, prima, cisgènere, acomo· dada i heterosexual descobreix que, també ella, viu en un món més just. I també ho descobreixen els homes seropositius, els migrants, els aturats o els diabètics. La justícia és com una galleda d’aigua: cal tapar-ne tots els forats perquè, al final, no es buidi.

SQVentrevista

“Donem per suposada l’heterosexualitat i això ens condiciona”

Laura Poch, coach especialitzada en temes de diversitat sexual i de gènere

La Regidoria de Feminismes i LGTBI ofereix un servei d’assessorament en diversitat sexual i de gènere. La Laura Poch dirigeix unes sessions properes, confidencials i, sobretot, molt útils per afrontar determinats processos En què se centra el principal assessorament del servei? Per combatre la injustícia que ha cre· at aquesta societat heteronormativa, és a dir, on donem per suposada l’he· terosexualitat. Atenem persones les· bianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals per compartir determi· nats aspectes. És un espai on refle· xionar, fer-se preguntes; no només aquestes persones sinó tota la socie· tat i en especial els seus familiars. Quina inquetud comparteixen? Conviure amb les expectatives que s’han creat sobre sí mateixes. Sortir de l’armari no implica resoldre-ho tot. Més enllà de l’acceptació hi ha un procés d’interiorització. La societat

actual ens presiona i el nostre entorn també. Nosaltres mateixos esperem molt i ens autoexigim. No respondre al que s’esperava o esperem de no· saltres és difícil de gestionar. Estem connectades a uns valors i cal resca· tar-los i aprofundir-hi, analitzar per què i si són els millors i els que més ens ajuden. I com ho gestionen les famílies? Tenim força visites de mares, sobre· tot. Hi ha por a la discriminació, i treballem com gestionar la vergo· nya. Cal donar espai a allò que pas· sa. No tenen perquè portar-ho bé, no és un procés fàcil. A partir d’aquí, en aquest espai ens podem expres· sar, qüestionar, entendre la sensació d’aïllament… A les famílies les ense· nyem a educar amb una visió de vida que apreciï la diversitat. No la tenim, aquesta visió? Mirem pel·lícules on els protagonis· tes tinguin orientacions sexuals que no siguin heteros? Tenim revistes a casa amb temàtica LGTBI? Segura· ment no. Fomentem actituds més obertes i possibilistes. Tenim una visió reduccionista de la vida? Totalment. La societat no és binària,

no es divideix en dos, homes i dones. Moltes altres cultures no occidentals tenen una visió més oberta. Malgrat hem avançat, hi ha molta feina a fer. Desmuntar tot allò que se’ns ha dit des de la infantesa i amb allò que hem anat creixent, no és fàcil. Què puc fer jo per aportar a aquesta situació? Totes podem fer petits canvis. Sóc professora, tracto el tema. Sóc en· trenador d’algun esport, en parlo i intento combatre els comentaris de gènere ofensius. Sóc periodista, uti· litzo el vocabulari adequat… Totes sumem! Més informació i detalls, en aquest vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=l2mu9oJF4BI

L’armari es construeix!

• Trobar un grup d’iguals dissol la percepció de raresa • Sortir de l’armari és un procés, i no tens perquè portar-ho bé • Confia en què trobaràs els recursos per superar situacions molt difícils i conèixer-te a tu mateix

17


SQV política municipal

SQV política municipal

Premi DONA #SQV

“En Cataluña no se estudia en español”

Tots els dies han de ser dia de la dona

Coratge, resiliència, empatia, força, savi· esa, intel·ligència, generositat, solidari· tat, valentia, amistat, positivisme, lluita, coneixement, ball, cant, compartir, abra· çades, somriures, caminar, calidesa, ma· ternitat, criança, estimar… Aquesta llista podria ser infinita i repre· senta el Premi Dona SQV 2018 a la perfec· ció. Fugint del model d’èxit patriarcal que ens ha estat imposat, hem decidit posar en valor totes i cada una de les infinites quali· tats que trobem en una dona. En especial, l’Anna té infinites quali· tats i la capacitat de millorar-les dia a dia. L’èxit el mesurem en les sinèrgies, en les hores compartides; en els aprenentatges fets plegades; en la saviesa de les paraules transmeses; en la xarxa teixida en hores de caminades, de conversa; en l’acompa· nyament en hores bones i no tan bones; en ser-hi de manera activa i assertiva. Moltes gràcies a l’Anna i a totes les DO· NES que ens mostreu el camí i ens feu sentir part d’un TOT.

En els darrers temps, des dels aparells mediàtics de la capital espanyola i partits com PP i C’s, ens hem sentit dir de tot. Res de bo, per descomptat, i ara li ha tocat el torn al català i al sistema d’immersió lin· güística, bé de fet ja és recurrent atacar el català, perquè és l’eix de la nostra cultura i del nostre sistema educatiu. Els atacs constants contra el nostre mo· del d’immersió lingüística resulten del tot intolerables i inacceptables. Dir que a Ca· talunya no s’ensenya el castellà és absolu· tament fals, i el pitjor de tot és que saben que això que afirmen és mentida. Però els hi és absolutament igual, si la mentida els porta a guanyar vots i atiar l’odi cap al nostre país, tenen premi. La història de la nostra escola és un bon reflex de la història del nostre país. I la llengua amb què es construeix i trans· met el coneixement ens permet expressar la nostra particular visió del món. De la llengua pròpia, part essencial de la nostra personalitat i identitat col·lectiva, n’hem fet l’eina de cohesió i de convivència, i la ferma voluntat de preservar-la ha ajudat a superar els enormes canvis sociolingüís· tics i socioculturals. L’escola té, doncs, el deure de conservar-la i de donar-la en herència a les generacions futures com a part del patrimoni comú. I té el deure de consolidar-la i d’enriquir-la, i de fer-ne l’instrument d’aprenentatge de tots els alumnes. Nosaltres ho tenim molt clar, l’escola catalana no es toca, i seguirem tossudament alçats defensant-la on toqui i quan toqui. Musa Anter, escriptor i activista Kurd, ja ho deia: “Si la meva llengua fa trontollar els fonaments del teu estat de dret, signi· fica que has construït el teu estat sobre la meva terra”.

Com cada mes de març, el dia 8 se celebra el Dia Internacional dels Drets de les Dones. La mateixa existència d’aquest dia és la mostra més clara que, en aquest camp, queda molt terreny per recórrer. El masclisme és incompatible amb la de· mocràcia, la llibertat i la igualtat reals, i en els darrers temps veiem com, igual que en al· tres camps, vivim una regressió que amenaça les polítiques feministes arreu, també a casa nostra. A Espanya, el govern del PP aprofita la crisi per justificar les retallades, o bé prefe· reix no posar-se en aquests temes (Rajoy di· xit). La dreta alternativa de C’s és en aquest assumpte (i en tants d’altres) igual o pitjor, les polítiques d’igualtat no estan entre les seves prioritats, i sempre troben alguna excusa per no donar suport. I a Catalunya, les polítiques feministes pateixen la mateixa sort que totes les polítiques que no tenen a veure amb les banderes: retallades. Tant des del govern com des de l’oposició, els socialistes hem incorporat sempre el femi· nisme de forma transversal a les nostres po· lítiques, i els drets de les dones han avançat sempre amb governs liderats pel feminisme socialista. I tenim molts motius per continuar la llui· ta pels drets de les dones: les dones guanyen 6 punts anuals menys que els homes. La ta· xa d’activitat femenina és prop de 10 punts menor i la taxa d’atur és 4 punts superior. La bretxa salarial és del 23%. El 67% de l’ocupa· ció temporal a temps parcial és realitzada per dones. El 81,89% dels contractes indefinits a temps parcial són de dones. Quan hi ha càr· regues familiars disminueix la taxa d’ocupa· ció de les dones enfront de la dels homes, que augmenta. Una de cada tres dones entre 18 i 29 anys han patit assetjament. Les pensions de les dones són menors …

Grup Municipal PDeCAT

Web: www.juntspersantquirze.cat Facebook: www.facebook.com/ juntspersantquirzev Twitter: @JuntsSQV Més articles a:

18

Facebook: Pdecat SANT Quirze Twitter: @PDeCATStQuirze Més articles a:

En els drets de les dones, ni un pas enrere! Com sempre exigim des del feminisme socialista: FETS, no paraules només!

Web: www.santquirzev.socialistes.cat Facebook: www.facebook.com/pscsantquirzev Twitter: @psc_sqv Correu: santquirzedelvalles@socialistes.cat Més articles a:

Respectem els espais comuns Durant el mes de febrer d’enguany, el masteler de la rotonda d’entrada al poble va estar tallat en un acte vandàlic que des de Ciutadans Sant Quirze condemnen. L’Ajuntament l’ha reposat de nou, però torna a onejar una bandera que no ens representa a tots, és una opció partidista, que si bé és tan respectable com qualsevol altre, no entenem perquè no podem veure una senyera que representa a tots els cata· lans i a totes les catalanes a l’entrada del nostre poble. Tanmateix, aquest mes, i més d’un any després, hem de tornar a insistir i a recla· mar que, per fi d’una vegada, l’equip de govern posi en marxa la neteja de façanes i mobiliari urbà malmès al nostre poble. Al ple d’octubre de 2016 es va aprovar una moció, presentada per Ciutadans Sant Quirze, per incloure a la web municipal el document perquè les comunitats de veïns que han vist com la façana de casa seva ha estat embrutada i/o pintada autoritzin l’Ajuntament a iniciar la neteja. Malaura· dament, avui dia, seguim sense saber res del formulari, i veiem dia a dia com apa· reixen noves pintades, nous grafitis, nous elements que embruten i empobreixen la qualitat de vida a Sant Quirze. Bé, no· saltres seguirem reclamant, el temps que sigui necessari, fins que arribi el dia que veiem que ja és una realitat. Tanmateix, seguirem insistint, perquè és de llei i així ens ho demana una bona part dels ciutadans del poble, que tant la bandera Espanyola, com la bandera d’Eu· ropa, onegin al nostre Ajuntament, aquell que pertany a tot el veïnat. També, en aquest cas, seguirem i seguirem reclamant fins que sigui una realitat. Des de Ciutadans, seguim i seguirem reclamant un govern per a tots i totes els que formen part de Sant Quirze.

Web: www.vallesoccidental.ciudadanos-cs.org Facebook: Cs Sant Quirze del Valles Twitter: @Cs_santquirze Correu: sant.quirze@ciudadanos-cs.org Més articles a:

8 de març de 2018 Drap de la pols, escombra, espolsadors, plomall, raspall, fregall d’espart, camussa, sabó de tall, baieta, lleixiu, sorra, i sabó en pols, blauet, netol, galleda. Cossi, cubell, i picamatalassos, esponja, pala de plegar escombraries,

Entrevista

Elena Sabater Inicia la seva activitat política en les llistes d’Esquerra Republicana de Sant Quirze l’any 2007, com a membre in· dependent. El 2015 va ser escollida regidora en la llista de Junts per Sant Quirze-ERC.

gibrell i cendra, salfumant, capçanes, Surt el guerrer vers el camp de batalla.

Maria-Mercè Marçal (Cau de llunes)

8 de març de fa massa anys…

Per què va decidir dedicar temps a la política? Crec que amb una bona gestió política, es pot millorar molt la vida de la gent. Sobretot amb la política social, on les iniciatives més trascendents per la so· cietat haurien de comptar sempre amb el suport de tothom. Com a regidora què creu que aporta a la política local? Sempre he estat una persona vincula· da amb el voluntariat associatiu, crec que la seva existència és necessària perquè la societat pugui avançar i si· gui més justa. Aquesta vinculació em dóna la facili· tat de poder-me posar al lloc de les enti· tats culturals locals, i així poder enten· dre millor les seves necessitats. També, amb l’Equip de Govern, treballem de forma transversal per poder donar su· port a la cultura en tots els nivells. L’àmbit polític és com se l’imaginava abans de ser regidora? Per mi ha estat un repte diari. M’ha aportat noves experiències i l’oportu· nitat de treballar amb un grup de per· sones amb diferents perfils, però amb la mateixa aspiració, que és la de mi· llorar el nostre poble.

Correu: icvsqv@gmail.com Més articles a:

Partit: Junts per Sant Quirze Correu: elena.sabater@santquirzevalles.cat

19


SQVpolítica municipal

Ple municipal

El Ple aprova la concessió del Premi Dona 2018 a Anna Alsina Viver i distingeix dos col·lectius El Ple de la Corporació, reunit el passat dijous 22 de febrer, va aprovar per unanimitat la concessió del Premi Dona de Sant Quirze del 2018 a la santquirzenca Anna Alsina Viver. Tanmateix, va acordar atorgar la distinció honorífica en l’àmbit català al col·lectiu de dones del diari La Directa, i la distinció internacional a l’entitat solidària Mujeres Rumbo a Gaza.

L’alcaldessa Elisabeth Oliveras va ex· posar els motius de l’atorgament dels premis. En el cas de l’Anna Alsina, candidata presentada per les entitats Bella Quirze Band, Ateneu del Món i els grups municipals de Junts per Sant Quirze i ICV, s’ha valorat la seva actitud vital, la superació personal i la fortalesa que mostra i que comparteix amb les persones que l’envolten. Pel que fa al col·lectiu de dones del diari La Directa, es reconeix l’exercici d’un periodisme cooperativista, indepen· dent i compromès amb l’equitat de gènere i la transformació social. Mu· jeres Rumbo a Gaza, per la seva ban· da, es distingeix pels valors solidaris i el compromís envers les dones i el poble palestí. Els reconeixements seran lliurats en un acte institucional el 8 de març, Dia internacional de les Dones.

20

Recuperació de béns immobles públics El Ple d’ahir també va aprovar, amb l’abstenció del PDeCAT, la recupe· ració d’un terreny de domini públic, situat a la zona del Castellet, que es troba ocupat indegudament, així com la finalització de la recuperació d’un terreny públic de 35m2, situat al car· rer Galicia, que passa a ser sòl desti· nat a zona verda. Tanmateix, el Ple va acordar l’inici de la liquidació econòmica del con· tracte, ja resolt, de l’aparcament de la plaça de la Vila, a favor de Construcci· ones Lahoz, amb una indemnització de 662.524,44 €. Aquest import és resul· tat de descomptar al valor de la cons· trucció de l’aparcament, les despeses derivades per la resolució del contrac· te, així com els deutes tributaris que la constructora té amb l’Ajuntament. Aquest acord va ser aprovat amb l’abs· tenció del PDeCAT i de Ciutadans. Un altre punt de l’ordre del dia, acordat per unanimitat, va ser l’apro· vació provisional d’una modificació de l’Ordenança Fiscal 5.3 referent als preus d’entrades a espectacles i al sis· tema de gestió de venda anticipada.

• Moció presentada per Junts-ERCAM i ICV-EUiA-E, consensuada amb el PSC-CP, de suport a la Llei de l’habitatge de la PAH. Vots a favor: Junts per Sant Quirze, ICV, PDeCAT i PSC. Abstenció: Ciutadans. • Moció presentada per Junts-ERCAM i ICV-EUiA-E, consensuada amb PDeCAT i PSC-CP, de suport al manifest de CCOO i UGT de la vaga del proper 8 de març. Vots a favor: Junts per Sant Quirze, ICV, PDeCAT i PSC. Abstenció: Ciutadans. • Moció presentada pel PSC-CP per es· tablir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats. Vots a favor: Junts per Sant Quirze, ICV, PDeCAT i PSC. Abstenció: Ciutadans. Enllaç vídeo:

SQVciutadania Educació

Educació

Educació

Ja podeu visitar l’exposició de l’alumnat de tercer d’ESO de l’Ins· titut Salas i Xandri sobre literatura i dones. Amb el nom “She can write it!”, la mostra, que ha comptat amb el suport del Canya Jove, recull 24 perfils de grans autores de la lite· ratura universal i, concretament, de la catalana, castellana, anglesa i francesa. L’exposició recull les aportacions d’aquestes escriptores a la literatura i als foments del fe· minisme. De fet, la iniciativa s’em· marca en els actes amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Podeu visitar-la al centre cívic de Can Feliu, fins al 16 de març, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i les tardes de dilluns a dijous de 16 a 19 hores.

L’Institut Sant Quirze ha gua· nyat la 5a edició de la Copa Cangur de Catalunya. Es tracta d’una competició centrada en la resolució de problemes mate· màtics en equip, que es va cele· brar el passat 1 de març al Tec· nocampus Mataró-Maresme. L’Institut Sant Quirze es va po· sicionar amb diferència en pri· mera posició entre els 23 equips particpants, i amb una puntua· ció clarament elevada. Aquesta victòria l’ha portat a estar convidat a la final de la VI Copa l’any 2019.

L’alumne de l’Institut Salas i Xandri Jaume Feliu, ha rebut una menció a l’experiència més inclusiva en els premis Mobile Learning Awards (MLA) pel seu projecte Natusfera Biodiversity Congreso. Aquest certamen, emmarcat en el Mobile World Congreso, ha premiat un total de vuit projectes, duts a terme en centres educatius catlans a través de l’ús de la tecnologia mòbil. En la 6ª edició dels MLA, s’han presentat 90 projectes de tot Catalunya.

Alumnat de l’INS Salas i Xandri inaugura l’exposició “She Can Write it!”

L’Institut Sant Quirze, primer classificat a la Copa Cangur de Catalunya

El santquirzenc Jaume Feliu, reconegut als Mobile Learning Awards

Enllaç ple:

Mocions El Ple va finalitzar amb el debat i aprovació de les següents mocions: • Moció presentada per Junts-ERCAM i ICV-EUiA-E, consensuada amb PDeCAT, per la llibertat de les preses i presos polítics de l’Estat es· panyol. Vots a favor: Junts per Sant Quirze, ICV i PDeCAT. Vots en con· tra: Ciutadans. Abstenció: PSC-CP.

L’alumnat instal·lant l’exposició

21


SQVciutadania

Cultura

A l’abril arriba la Festa dels Mussols Tindrà lloc els dies 21 i el 22 d’abril L’Ateneu de Sant Quirze va orga· nitzar durant 25 anys una de les festes més estimades del calenda· ri santquirzenc, l’Aplec del Mussol. El passat 2017 van passar el relleu a l’Ajuntament per tal que continués el llegat d’aquesta activitat dedicada a l’animal més emblemàtic del poble. L’Ajuntament està treballant per tal de convertir-lo en la Festa dels Mussols, la festa major de primave· ra del municipi. El parc de les Mo· risques serà l’escenari de múltiples activitats durant el cap de setmana del 21 i 22 d’abril. Una mostra d’ofi· cis de la pagesia propis del municipi de finals del segle XIX i principis del XX i un mercat tradicional serà l’eix vertebrador del programa. Personat· ges com el sereno, la trementinaire o el venedor de pols de matar rates

SQVciutadania

Enguany la nova edició coincideix amb el desè aniversari de la cursa i el 20è del Club Excursionista de Sant Quirze del Vallès

s’afegiran al ceramista, l’escloper o la filadora, entre molts altres. El mateix parc també acollirà dissab· te activitats a favor de les persones refugiades, diumenge al matí el final del cercavila de la trobada gegantera Albert Beltran i, diumenge tarda, la celebració del Dia Internacional de la Dansa. L’acte de lliuraments dels premis Mussol i Mussolada tindrà lloc el divendres 20 d’abril a la Pa· tronal per inaugurar la Festa. Diumenge també serà el dia que tindran lloc la mostra d’artesans de figures de mussol, el Mercat Vintage i les primeres parades de venda de llibres i roses de Sant Jordi.

Esports

Tot preparat per a la desena edició de la Cursa del Mussol El proper 24 de març se celebrarà una nova edició de la Cursa dels Mussols Recordeu ja us podeu inscriure, mitjançant el web: cursadelsmus· sols.cat, i que el termini finalitza una vegada s’han assolit els 650 participants. El lloc de sortida i arribada de la Cursa és el poliesportiu CEIP Pu· rificació Salas Xandri a l’avinguda Arraona s/n de Sant Quirze del Va· llès. Al voltant de la sortida hi tro· bareu àmplies zones on aparcar els vostres vehicles. L’inici de la cursa serà a les 19:30 hores. Prèviament hi haurà les curses infantils, amb tres recorreguts diferents, adaptats a les edats dels participants. Al cloure la Cursa, al pavelló hi trobareu: el servei de dutxa, mas· satge, repòs i un entrepà de boti· farra preparat pel nostre servei de càtering voluntari.

Educació

Educació

L’alumnat de tercer de primària de les escoles Onze de Setembre, Pilarín Bayés i Purificació Salas han visitat els darrers mesos l’Ajuntament. El pas· sat 1 de març estava previst que ho fes l’escola Lola Anglada, però l’episodi de neu va provocar un canvi de data. L’activitat permet l’alumnat conèi· xer de prop els diferents serveis mu· nicipals i la seva ubicació, així com la sala de plens i el funcionament de les sessions.

Estudiants de Sant Quirze van ser guardonats en el marc de la 15a edició del Concurs de Dibuix que organitza CASSA celebrada el pas· sat 19 de febrer. El certamen va premiar les millors obres sobre l’ai· gua i el medi ambient presentades

Visites escolars als equipaments municipals

Estudiants de Sant Quirze, guardonats en el Concurs de CASSA pels estudiants del municipi. Els guanyadors del concurs a Sant Quirze han estat de les esco· les Onze de Setembre i Purificació Salas: Edurne Correa, Berta Cáce· res, Aina Ros, Noa Maria i Ander Arteaga.

Es tracta de la 15a edició del certamen

Esports

Escac i mat a l’Alzheimer

Escola Onze de Setembre

Més informació a: www.cursadelsmussols.cat.

El Club d’Escacs Sant Quirze ha posat en marxa el programa “Es· cac i mat a l’Alzheimer”. Es tracta d’una iniciativa que ha tingut molt bona acollida entre les persones participants, avis i àvies de la Re· sidència Assís. Tant és així que el club es planteja ara que hi puguin participar amb nens i nenes a la Lliga Catalana, en el grup C de ter· cera catalana amb caràcter prefe·

rent. En aquest sentit, el club faria als avis i àvies sòcis/es d’honor, de manera que tinguin quota federati· va per competir. Recordem que “Escac i mat a l’Al· zheimer” permet a les persones participants entrenar la memòria, el joc estratègic i la psicomotrici· tat fina, de manera que millora la seva autonomia i també relacions socials.

Escola Pilarín

El parc de les Morisques serà l’escenari de la Festa dels Mussols

22

Escola Purificació Salas

23


#SQV

@santquirzevalles @ajsantquirze @ajsantquirze

Sabies que? Ja pots guardar una piulada per llegir-la més tard

Flickr YouTube Pinterest

SQVxarxes socials

II Sorteig #jonoemmerdoSQV Bongo, La Núria @naimer25 i el n de guanyadors del sorteig, rebe € a 100 mans de l’Alcaldessa el val de aris rin bescanviar als centres vete imals ls An col·laboradors de la Festa de

Antonio Rosado Pozas

@gonzacastanera

@ferranoriol

@isra_bcn

#jonoemmerdoSQV a Instagram

Nevada del 28 de febrer a Sant Quirze Gràcies per compartir #SQVdeNeu!

24

@claudioleonardimeneses

Gemma Gelabert

@sofiaroyo

@james_sqv

@mmartaa6

Margarita BC

@litussqv

@vallsuau

@nerea232

@santquirze366

@jeronimo_imagenes

@aidamartinezsolana

Laura Riera

@jaruher

@sandra_reco

@danimartin668

@68_susanna

25


AGENDAmarç

SQVciutadania

Tal dia com avui...

La Passada de Sant Antoni Abat omplia els carrers

S

ant Quirze revivia el seu passat agrícola amb la Passada de Sant Antoni Abat. Una festa dedica· da als animals domèstics, on carros i carruatges recorden l’època dels traginers. Quan les mercaderies s’havien de transportar d’un lloc a l’altre no hi havia cap altre mitjà que els animals de càrrega. Els tra· giners eren els encarregats de dur tot tipus d’estris i productes d’un poble a l’altre. Algunes de les merca· deries tenien un volum important, com és el cas dels troncs, sacs de cereals o les tines d’oli...

Serà notícia...

Let’s Clean up Europe!

E

ls propers dies 11, 12 i 13 de maig s’organitza la campanya Clean Up Europe. Es tracta d’una acció comuna a tota Europa amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre la quantitat de resi· dus que llancem de forma incontrolada a la natura. D’aquesta manera, es promouen accions de sensibi· lització mitjançant la recollida de residus als boscos, platges, marges de rius...Trobareu més informació en aquest enllaç.

Cívika i les Malefikakes, per Aniol Tarín

Dissabte, 17 de març

Dissabte, 17 de març

CINEFÒRUM “Princeses i bruixes: Les heroïnes de Miyazaki” amb la projecció de “El viatge de Chihiro”

HORA DEL CONTE MENUTS “De què fa gust la lluna?” Quan arriba la negra nit, s’encenen les estrelles què són els picarols del cel i apareix la lluna llunera. A càrrec de Sandra Rossi

CINEMA FAMILIAR: Ballerina ÉricWarin, ÉricSummer. FrançaCanadà, 2017. 89 minuts.

El viatge de Chihiro és una de les obres més premiades i reconegudes del director de cinema Hayao Miyazaki.  

Hora: 12 h Lloc: Sala d’actes de la biblioteca Activitat adreçada a: d’1 a 3 anys

Hora: 17 h Lloc: Sala Històrica de la Patronal Activitat adreçada a: tots els públics Preu: 2,5 ¤

Hora: 18 h Lloc: Biblioteca Municipal Més informació a: canyajove@santquirzevalles.cat

Dissabte, 17 de març

19 i 20 de març

Dilluns, 19 de març

CINEMA Una Pastisseria a Tòquio Una Pastisseria a Tòquio (VOSE). Naomi Kawase. Japó, 2015. 113 minuts. Drama. Autoritzada per a tots els públics.

CURS Higiene alimentària i manipulació d’aliments 1a sessió: 19 de març,

PROJECCIÓ “Missa de Rèquiem” de Giuseppe Verdi

adreçada al sector de la restauració col·lectiva i menjars per emportar.

2a sessió: 20 de març,

orientada al sector del comerç detallista.

Hora: 17:30 h Lloc: Casal d’Avis Organitza: Els Amics de la Música porten al municipi aquesta projecció de renom. Col·laboració: Ajuntament de Sant Quirze

Més informació, inscripcions, horaris i espais: serveisalut@santquirzevalles.cat

#jonoemmerdoSQV

Dimarts, 20 de març

Dimecres, 21 de març

Dimecres, 21 de març

CURS FORMACIÓ Recursos de recerca activa

CINE-FÒRUM Doce hombres sin piedad

Hora: de 10 a 13h Lloc: Can Tuset - Desenvolupament Econòmic i Local Activitat adreçada a: Persones residents al municipi de Sant Quirze del Vallès i inscrites al Servei a l’Ocupació

Hora: 17:30 a 20 h Lloc: Casal d’Avis - Sala d’actes Organitza: Associació Aula d’Extensió Universitària de SQV Activitat adreçada a: Socis de l’entitat

Reunió informativa de les colònies del Casal d’Avis Les colònies de primavera seran del 21 al 26 de maig. El destí serà la Cerdanya catalana i francesa, amb l’agència de viatges CEMO. Durant la reunió es donaran els fulls d’inscripció.

Cal inscripció prèvia enviant un correu a ocupacio@santquirzevalles.cat Assistència gratuïta, 10 places limitades (per estricte ordre d’arribada dels correus)

26

www.santquirzevalles.cat

Divendres, 16 de març

Hora: 9 h Lloc: Sala Històrica de la Patronal Preu: 2,5€ Entrades: entrades.santquirzevalles.cat

La Passada els anys cinquanta.

Trobareu les activitats detallades a l’agenda municipal:

Hora: De 16.30 a 17.30 hores Lloc: Sala d’actes del Casal d’Avis

27


Informem SQV 204  
Informem SQV 204  

Butlletí municipal de Sant Quirze del Vallès (març 2018)

Advertisement