Page 1

CARTIPÀS MUNICIPAL 2011-2015

ALCALDESSA: MONTSERRAT MUNDI I MAS

ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS INTERNS

1r Tinent d'Alcalde Jordi Vidal i Pérez

COMERÇ

Regidora Míriam Casarramona i Massana

ÀREA DE VIA PÚBLICA

2n Tinent d'Alcalde Antoni Rebolleda i Calendario

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA

3r Tinent d'Alcalde Jaume Cols i Petit

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

4t Tinent d'Alcalde Edel Balboa Blanco

BENESTAR, FAMÍLIA I JOVENTUT

Regidora Míriam Casarramona i Massana

CULTURA

SERVEIS INTERNS

Regidora Mercè Vallès i Coromines

Regidora Sílvia Peralta i Valdívia IGUALTAT I COOPERACIÓ

OCUPACIÓ

Regidor David Sánchez i Mancebo

Regidora Sílvia Peralta i Valdívia

ESPORTS

Regidor David Sánchez i Mancebo

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

5è Tinent d'Alcalde Josep Antoni Delgado Rivera


CARTIPÀS MUNICIPAL 2011-2015

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

Montserrat Mundi i Mas Alcaldessa

No es divideix en subàrees ni unitats

COMPETÈNCIES MATERIALS: -Direcció superior de tots els serveis municipals -Definició i planificació de l'acció de govern municipal -Coordinació de tots els serveis -Assistència tècnica i jurídica a òrgans de govern i a grups municipals -Comunicació -Protocol -Relacions Institucionals -Relacions exteriors -Estudis i documentació -Noves tecnologies -Participació ciutadana -Oficina d'Atenció Ciutadana (Padró municipal d'habitants, Cens electoral i altres censos i processos electorals) -Qualsevol matèria no delegada.


CARTIPÀS MUNICIPAL 2011-2015

ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS INTERNS ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS INTERNS

1r Tinent d'Alcalde Jordi Vidal i Pérez

SUBÀREA D'HISENDA

UNITAT DE CONTRACTACIÓ, COMPRES I PATRIMONI

UNITAT DE TRESORERIA

SUBÀREA DE SERVEIS INTERNS Sílvia Peralta Regidora

SUBÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

UNITAT D'INTERVENCIÓ

COMPETÈNCIES MATERIALS: Dins l'àmbit d'Hisenda: -Contractació, compres, patrimoni, tresoreria, intervenció i gestió tributària

UNITAT DE TURISME

UNITAT DE COMERÇ Míriam Casarramona Regidora

COMPETÈNCIES MATERIALS: Dins l'àmbit de Promoció Econòmica -Turisme, comerç, ocupació i empresa.

UNITAT D'INDÚSTRIA

UNITAT D'OCUPACIÓ David Sánchez Regidor

UNITAT DE RECURSOS HUMANS

UNITAT D'ASSESSORIA JURÍDICA

UNITAT D'ASSESSORIA JURÍDICA I ARXIU

COMPETÈNCIES MATERIALS: Dins l'àmbit de Serveis Interns -Personal, organització i processos administratius, registres i arxius municipals no específicament assignats a les àrees, seguiment i assessorament jurídic. També les actuacions dels procediments en matèria de responsabilitat patrimonial, llevat els que finalitzin el procediment.


CARTIPÀS MUNICIPAL 2011-2015

ÀREA DE VIA PÚBLICA, TRANSPORTS I SERVEIS URBANS

2n Tinent d'Alcalde Antoni Rebolleda i Calendario

No es divideix en subàrees ni unitats

COMPETÈNCIES MATERIALS: -Conservació d'edificis i espais públics -Abastament d'aigua potable -Clavegueram -Recollida de residus -Jardineria pública -Neteja viària i d'altres serveis equivalents a la col·lectivitat -Transports i mateniment de la via pública -Oficina integral de manteniment en matèries pròpies de l'Àrea


CARTIPÀS MUNICIPAL 2011-2015

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA

3r Tinent d'Alcalde Jaume Cols i Petit

No es divideix en subàrees ni unitats

COMPETÈNCIES MATERIALS: -Seguretat ciutadana -Protecció civil -Trànsit i mobilitat -Circulació de vehibles a motor -Seguretat vial


CARTIPÀS MUNICIPAL 2011-2015

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

4t Tinent d'Alcalde Edel Balboa i Blanco

UNITAT D'EDUCACIÓ

UNITAT DE SALUT

UNITAT D'ESPORTS

David Sánchex Regidor

UNITAT D'IGUALTAT

Sílvia Peralta Regidora

UNITAT DE COOPERACIÓ

Sílvia Peralta Regidora

COMPETÈNCIES MATERIALS:

-Les que li són pròpies a cada àrea o unitat

UNITAT DE CULTURA

Mercè Vallès Regidora

UNITAT DE BENESTAR I FAMÍLIA

Míriam Casaramona Regidora

UNITAT DE JOVENTUT

Míriam Casaramona Regidora


CARTIPÀS MUNICIPAL 2011-2015

SUBÀREA D'HISENDA

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

5è Tinent d'Alcalde Josep Antoni Delgado Rivera UNITAT DE TRESORERIA

UNITAT D'INTERVENCIÓ

No es divideix en subàrees ni unitats

COMPETÈNCIES MATERIALS: -Urbanisme -Medi Ambient -Obra Pública

Cartipàs municipal Sant Quirze del Vallès 2011-2015  

Descripció del cartipàs municipal mandat 2011-20

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you