We love Phuket by Sansiri

Page 1W E L OV E PH U K ET

ข้อมูลทั่วไป W h y?

เพราะวันวานและกาลปัจจุบันผสานมือกัน อย่างเปี่ ยมเสน่ห์ ภูเก็ต เกาะที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทย จึงยังคงเป็นจุดหมายปลายทาง ของนักเดินทางทั่วโลก ในความเก่าแก่ของ ภู เ ก็ ต ไม่ ว่ า จะเป็ น สถาปั ต ยกรรมอั น มี เอกลั ก ษณ์ การแต่ ง กายที่ ย้ อ นประวั ติ ไ ด้ เป็นร้อยปี วัฒนธรรมของหลากหลายเชือ้ ชาติ ที่คนรุ่นหลังยังคงสานต่อ หรือธรรมชาติของ ท้องทะเลที่ถูกยกให้เป็นไข่มุกแห่งอันดามัน ล้ ว นเป็ น ความเก่ า ที่ ยั ง ทรงเสน่ ห์ รวมถึ ง

ชี วิ ต ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ร่ ว ม ส มั ย ข อ ง ผู้ ค น ยุคปัจจุบัน ก็ทำให้ภูเก็ตมีชีวิตชีวามากขึ้น ทั้งร้านกาแฟน่ารักในตึกทรงชิโน-โปรตุกีส แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่น่าดึงดูดใจ โรงแรม รี ส อร์ ต และที่ พั ก ทั น สมั ย ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและท้ อ งถิ่ น เป็ น ความงามที่ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งกลมกลืน และกลมเกลี ย วกั น ทั้งสิ้น ไม่น่าแปลกใจเลยว่า ทำไมภูเก็ตยัง ได้รับการเป็นที่รักจนถึงทุกวันนี้ 1


THE GU IDEBOOK TO PH U K ET

H ow?

มีสายการบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ทุกวัน ตรวจสอบตารางการบินและสอบถามข้อมูล ได้ที่ การบินไทย โทร. 02 356 1111 หรือเว็บไซต์ www.thaiairways.com Bangkok Airways โทร.1711, 02 270 6699 หรือเว็บไซต์ www.bangkokair.com Air Asia โทร. 02 515 9999 หรือเว็บไซต์ www.airasia.com นกแอร์ โทร.1318 หรือเว็บไซต์ www.nokair.co.th

การเดินทางโดยรถยนต์ ใช้เส้นทางสายธนบุร-ี ปากท่อ หรือทางหลวงหมายเลข 35 ต่อด้วย ทางหลวงหมายเลข 4 เมื่อเข้าชุมพร ต่อด้วย ทางหลวงหมายเลข 401, 415 และ 4144 ตามลำดับ การเดินทางภายในภูเก็ต สะดวกและรวดเร็ว เพราะมีรถเช่ารถอยู่หลายเจ้าและสามารถ รับรถได้ที่สนามบิน หากขับรถมาเอง เพียงมี GPS หรื อ แผนที่ ก็ ง่ า ยต่ อ การขั บ รถเที่ ย ว รวมถึ ง มี แ ท็ ก ซี่ รั บ -ส่ ง จากสนามบิ น ไปยั ง จุดต่างๆ ภายในเกาะและในตัวเมืองภูเก็ต ผู้คนนิยมใช้บริการรถสองแถวหลากสี สัน หรือที่เรียกว่า โพถ้อง ถ้าต้องการสัมผัสวิถี ชีวิตท้องถิ่น การนั่งสองแถวสัญจรรอบเมือง ก็เป็นเรื่องสนุกไม่น้อย

When

ไม่ ว่ า จะเป็ น คนไทยหรื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว ต่างชาติต่างก็ชอบอากาศสบายๆ ของช่วง เดื อ นพฤศจิ ก ายน-กุ ม ภาพั น ธ์ กั น ทั้ ง นั้ น เพราะนอกจะไม่รอ้ นจนเกินไปแล้ว ยังมีโอกาส ได้เห็นสีฟา้ ของท้องฟ้าได้มากกว่าเดือนอืน่ ๆ แต่ถ้าไม่กลัวร้อน อาจมาช่วงเดือนมีนาคมพฤษภาคมที่ถึงจะอากาศร้อนแต่ก็แจ่มใส และยังมีข้อดีตรงที่โรงแรมหลายแห่งจะมี ช่วงโปรโมชัน่ ลดราคาพิเศษเนือ่ งจากเริม่ เข้า สู่ช่วงโลว์ซีซั่นแล้ว 2


W E L OV E PH U K ET

D O YO U K NOW?

จังหวัดภูเก็ตสมัยเก่าก่อน เรียกเป็น มณฑลภูเก็จ แปลว่า เมืองแก้ว เสีย่ วโบ๋ย เป็นอาหารเช้าของชาวภูเก็ต ประเภทติม่ ซำ ขนมปัง สังขยา ไข่มุก เป็นสินค้าเลื่องชื่อ สมกับตำแหน่ง ไข่มุกอันดามัน ภูเก็ตมีฟาร์มเลี้ยงหอยไข่มุกอยู่หลายเจ้า ส่วนใหญ่นำมาทำ เป็นเครือ่ งประดับหลากชนิด ทัง้ จำหน่ายในประเทศ และเป็น สินค้าส่งออก สถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส รูปแบบของสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะยุโรปและจีน ในยุคอาณานิคม ส่วนใหญ่เป็นเรือนปูน 2 ชั้น มีหน้าแคบ ยาวลึกเข้าไป มักมี บ่อน้ำในบ้านไว้ใช้ เหนือบ่อเว้นช่องว่างเพื่อให้แสงสว่างส่อง และรอรับน้ำฝน ด้านหน้าอาคารของทุกบ้านมีช่องโค้งบน หัวเสา ตามสไตล์ศิลปะโรมัน เพื่อเป็นช่องทางเดินเชื่อมต่อ แต่ละบ้าน วัฒนธรรมการแต่งกาย บาบ๋า ยาหยา วัฒนธรรมการ แต่งกายไทย-จีนสมัยร้อยปีที่แล้ว ชาวภูเก็ตในปัจจุบันมัก ใส่ ไ ปงานมงคลหรื อ ประเพณี ส ำคั ญ ชุ ด แต่ ล ะแบบมี รายละเอี ย ดแตกต่ า งกั น ตามการใช้ ง าน ชุ ด ลำลองชาย เป็นเสื้อคอตั้ง แขนจีบ กางเกงขายาว ชุดผู้หญิงเป็นเสื้อ แขนยาวเข้ารูป ยาวระดับสะโพก ปักลายฉลุทคี่ อและขอบเสือ้ ผ้านุ่งเป็นผ้าปาเต๊ะ ชุดเจ้าสาวมีลักษณะคล้ายคลึง ต่างที่มี เสือ้ ครุยยาวซึง่ เป็นผ้าลูกไม้โปร่ง หรือผ้าป่านแก้ว นุง่ ผ้าปาเต๊ะ สีสด สวมมงกุฎรอบมวยผม แต่งกายด้วยเครื่องประดับทอง 3


THE GU IDEBOOK TO PH U K ET

Tr aditions & Fe s t i va l s

เทศกาลตรุษจีน วันขึ้นปีใหม่ของลูกหลาน มั ง กรบนเกาะภู เ ก็ ต โดยมี กิ จ กรรมมงคล มากมาย เช่น ไหว้เทพเจ้า และแห่มังกร วั น ตรุ ษ จี น ในแต่ ล ะปี จั ด ขึ้ น ตามปฏิ ทิ น จันทรคติจีน งานท้ า วเทพกระษั ต รี - ท้ า วศรี สุ น ทร ตรงกับวันที่ 13 มีนาคม เป็นงานเฉลิมฉลอง ทีจ่ ดั ขึน้ อย่างยิง่ ใหญ่ เพือ่ รำลึกถึงสองวีรสตรี ที่ปกป้องเมืองถลางให้พ้นจากข้าศึก ประเพณีปล่อยเต่า เพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่า ทะเล จึงมีการจัดงานในหลายหาดของเกาะ ปล่อยลูกเต่าลงทะเลในวันที่ 13 เมษายน เทศกาลอาหารทะเล มี ขึ้ น ในเดื อ น พฤษภาคม โดยมีขบวนพาเหรดอย่างคึกคัก และการออกร้านอาหารทะเลจากร้านที่มี ชื่อเสียง

เทศกาลไหว้พระจันทร์ พิธไี หว้เทพเจ้าด้วย ขนมไหว้พระจันทร์และขนมโก๋ ตรงกับวันขึน้ 15 ค่ำ เดือน 8 ตามปฏิทินจีน เทศกาลกินเจ จัดขึ้นช่วงเดือนกันยายนตุลาคมของทุกปี ชาวภูเก็ตจะถือศีลกินเจ และมี ป ระเพณี แ ห่ เ จ้ า ตามหลั ก ความเชื่ อ ไปตามถนนหลายสายบนเกาะ ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีแสดง ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ โดยมี ขนมประจำประเพณี คือ ขนมลา ขนมเทียน ขนมพอง และขนมท่อนใต้ งานแข่งขันชิงเรือใบถ้วยพระราชทาน จัดขึ้นตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม บริเวณหาด ในหาน โดยมีเรือใบจากนานาประเทศทัว่ โลก เข้าร่วมแข่งขัน 4


W E L OV E PH U K ET

B e ac h S e a Sa n d & I s l a n d

หาดทรายแก้ ว -หาดไม้ ข าว สองชาย หาดเชื่ อ มต่ อ กั น ยาวที่ สุ ด ของเกาะภู เ ก็ ต ทุกเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์จะเป็นฤดู ที่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บนหาดนี้ หาดในยาง หาดทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมตัง้ แคมป์ และปิกนิกอยู่ในส่วนของอุทยานแห่งชาติ หาดในทอน ชายหาดเงียบสงบ จึงถูกยกให้ เป็นหาดที่เหมาะสำหรับการนอนอาบแดด หาดบางเทา หาดที่คลื่นลมดีเหมาะกับการ โต้คลื่นและชักเรือใบ เป็นสถานที่จัดงาน ภูเก็ต ลากูน่า ไตรกีฬา ในเดือนธันวาคม หาดกมลา เหมาะกับการดำน้ำตืน้ และน้ำลึก และสัมผัสวิถีชีวิตหมู่บ้านชาวประมงมุสลิม หาดป่ า ตอง ชายหาดที่ ไ ม่ เ คยหลั บ ใหล กลางวันมีกิจกรรมทางน้ำให้เล่น กลางคืน ตื่นตากับแสงไฟไปตลอดแนวชายหาด

หาดกะตะ-หาดกะรน สองหาดพี่ น้ อ งที่ เหมาะแก่การเล่นน้ำด้วยหาดทรายละเอียด ที่ทอดตัวสม่ำเสมอ หาดราไวย์ ร้านอาหารน่านั่งเรียงรายไป ตลอดหาด อร่อยกับมื้ออาหารและอิ่มตากับ ทิวทัศน์ของท้องทะเล อ่าวฉลอง จุดชมวิวและท่าจอดเรือประมง เรือยอร์ช และเรือใบ เป็นจุดที่สะดวกในการ เดินทางไปยังเกาะต่างๆ เกาะพีพี จุดดำน้ำอันโด่งดังที่สวยงามที่สุด ในน่านน้ำอันดามัน ด้วยแหล่งปะการังที่ยัง อุดมสมบูรณ์ เกาะสิเหร่ สัมผัสวิถชี วี ติ หมูบ่ า้ นชาวประมง ที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ต แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวพระอาทิตย์ลับ ขอบฟ้าที่สวยที่สุดของเกาะ 5


THE GU IDEBOOK TO PH U K ET

หาดไม้ขาว ความสุขส่วนตัวยามอาทิตย์อัสดง พ้นจากความคึกคักบริเวณสนามบินภูเก็ต ออกไปทางทิศเหนือของเกาะ หาดไม้ขาวซึ่ง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถทอดตัว ยาวจรดหาดทรายแก้ว จนได้ชอ่ื ว่าเป็นชายหาด ที่ยาวที่สุดของจังหวัดภูเก็ต ถึงแม้จังหวัดที่ เป็นเกาะงามแห่งท้องทะเลอันดามันอย่าง ภูเก็ต จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลก หาดไม้ขาวยังคงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ เอาไว้ได้อย่างงดงาม

ความลึกชันของหาดไม้ขาว ทำให้หาดแห่งนี้ ไม่เอือ้ ต่อการลงเล่นน้ำทะเลนัก แต่การได้ชม ภาพอาทิ ต ย์ อั ส ดงในตอนเย็ น ถือ เป็ น สิ่ ง ที่ พลาดไม่ได้ หาดนี้กินพื้นที่ทางฝั่งตะวันตก ของเกาะภูเก็ต นักท่องเทีย่ วจึงสามารถรืน่ รมย์ ชมแสงตะวันเย็นย่ำปาดป้ายสีส้มอมชมพู ไปทั่ ว ฟ้ า ก่ อ นตะวั น จะลั บ หายไปในทะเล ด้วยความงามของแสงสุดท้ายนี้ หาดไม้ขาว จึ ง ถู ก ยกให้ เ ป็ น ชายหาดที่ มี บ รรยากาศที่ 6


W E L OV E PH U K ET

สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งของเกาะภูเก็ต ขณะที่หาดไม้ขาวรักษาความเป็นธรรมชาติ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ที่พักบนชายหาดแห่งนี้ ต่างก็ถูกออกแบบให้เป็นมิตรกับธรรมชาติ กลมกลืนเข้ากับความงามของชายหาด ผู้ มาเยือนจึงได้รับความสะดวกสบายในการ พักผ่อนท่ามกลางท้องน้ำสีครามท้องฟ้าใสและ ต้นไม้สีเขียวที่มิได้ถูกลิดรอนไปแม้แต่น้อย

วัดที่ใหญ่โต แต่ความเรียบง่าย สงบเงียบ กลับกลายเป็นสิง่ ดึงดูดเหล่าพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวที่ต้องการทำจิตใจให้สงบ ในพื้นที่ร่มรื่น เพื่อที่จะทำจิตใจให้อยู่กับสติ ณ ปัจจุบันขณะได้อย่างแท้จริง • ฝังทรายรักษาโรค เชื่อกันว่า หาดทราย ของหาดไม้ขาวสามารถบำบัดรักษาโรคได้ คุณทอง ศุทธสุทรากุล เป็นผู้เชี่ยวชาญใน การบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีนี้ มีผู้คนเดินทาง มาจากทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย เพือ่ มารับ การรักษาด้วยวิธฝี งั ทรายของคุณทอง ผูส้ นใจ สามารถติดต่อได้ที่โทร. 076 240 665 • ชวนชิมเมนูจักจั่นทะเล จักจั่นทะเลอยู่คู่ กับหาดไม้ขาวมาแสนนาน ชาวประมงจะ จับจักจั่นทะเลเพื่อไปแปลงเป็นเมนูต่างๆ นักท่องเที่ยวจึงจะได้ชมวิธีการจับและได้ชิม เมนูอาหารอันหลากหลายที่มีวัตถุดิบหลัก เป็นจักจั่นทะเล

................................................................ กิจกรรมน่าสนใจ • ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ เ ต่ า ทะเล ด้ ว ยจุ ด มุ่งหมายที่จะอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงมีการ จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลขึ้นในเดือน พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นฤดูกาลที่ เต่าทะเลขึน้ มาวางไข่ทชี่ ายหาด นักท่องเทีย่ ว สามารถชมและบันทึกภาพได้ แต่หา้ มรบกวน หรือจับต้องเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ ที่ตั้ง บ้านไม้ขาว อำเภอถลาง โทร. 076 314 825 อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

................................................................

• อุทยานแห่งชาติสิรินาถ กินพื้นที่ตั้งแต่ หาดในยางถึงหาดไม้ขาว ตลอดหาดร่มรื่น ด้ ว ยทิ ว สนและพรรณไม้ ต ามธรรมชาติ บริเวณชายฝั่งมีปะการังน้ำตื้น อันเป็นบ้าน ของปลานานาชนิด นักท่องเทีย่ วนิยมเดินทาง มาตั้งแคมป์พักแรมกันในอุทยานแห่งนี้ใน ฤดูท่องเที่ยว • วัดไม้ขาว (ตั้งอยู่ในตำบลไม้ขาว) ไม่ใช่

การเดิ น ทาง หาดไม้ ข าวถื อ เป็ น หาดที่ เดินทางไปถึงได้อย่างสะดวกสบาย ห่างจาก ท่าอากาศยานนานาชาติภเู ก็ตไปทางทิศเหนือ ใช้เวลาในการขับรถประมาณ 20 นาที โดยวิง่ ไปบนถนนเทพกระษัตรี มุง่ หน้าไปทางสะพาน สารสิน บริเวณระหว่างบ้านไม้ขาวและท่า ฉัตรไชย มีปา้ ยชีบ้ อกจุดเลีย้ วเข้าสูห่ าดไม้ขาว อยู่หลายเส้นทาง 7


Classes page 10

Arts page 14

Dining page 18


CafĂŠ Culture page 26

Eco-Life page 30

Activities page 34


THE GU IDEBOOK TO PH U K ET

Classes เพราะประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 3,000 ปี จึงมีเรื่องราวมากมายให้เรียนรู้

10


W E L OV E PH U K ET

‹‹

บ้านชินประชา

บ้านหลังเก่าแก่ที่สร้างขึ้นปลายสมัยรัชกาล ที่ 5 เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโน-โปรตุกีส หลังแรกของจังหวัดภูเก็ต ผู้เป็นเจ้าของคือ พระพิทกั ษ์ชนิ ประชา และตกทอดสูล่ กู หลาน เรื่อ ยมา กระทั่ง ถึ ง คุ ณ ประชา ตั ณ ฑวณิ ช ผู้ล่ว งลั บ ปั จ จุ บัน อยู่ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของ ป้าแดง จรูญรัตน์ ตัณฑวณิช ผู้เป็นภรรยา โดยเปิ ด ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า ชมเพื่ อ สั ม ผั ส ร่องรอยความเป็นอยู่ในอดีต วัสดุของบ้าน นำเข้าจากต่างประเทศในสมัยที่การค้าขาย ผ่านเกาะปีนังเฟื่องฟู อาทิ กระเบื้องปูจาก อิตาลี รั้วบ้านจากฮอลแลนด์ เฟอร์นิเจอร์ ส่วนใหญ่เป็นมรดกจากต้นตระกูล นับเป็น บ้านหลังสุดท้ายที่ยังคงรักษาสภาพภายใน บ้ า นของตระกู ล เก่ า แก่ แ ห่ ง เกาะภู เ ก็ ต ได้ อย่างสมบูรณ์ ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต ถนนกระบี่ เปิดทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. โทร. 076 211 281

11


CLASSES

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ชาวจีนกลุ่มแรกที่เข้ามาในภูเก็ตได้ร่วมกัน สร้างอาคารแห่งนีข้ นึ้ มาในปี พ.ศ. 2477 เพือ่ เปิดเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกใน จังหวัด สัญลักษณ์ของภูเก็ตไทยหัว คือรูปปัน้ ค้ า งคาวแดง อั น หมายถึ ง โชคที่ ยิ่ ง ใหญ่ ของการมีความรู้ จึงมีการสานต่อเจตนารมณ์ แรกเริ่ม โดยจัดแสดงนิทรรศการความเป็น ตัวตนของคนภูเก็ต ตัง้ แต่ในยุคตัง้ ถิน่ ฐานให้ คนท้องถิ่นรุ่นหลังและนักท่องเที่ยวได้รู้ถึง ประวัติบรรพบุรุษของชาวภูเก็ตที่มีมา ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต ถนนกระบี่ เปิดทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น. โทร. 076 211 224

พิพิธภัณฑ์ภาพ โรงแรมถาวร

จัดแสดงภาพประวัตศิ าสตร์ของผูค้ น วิถชี วี ติ ตึกรามบ้านช่อง ถนนหนทาง และความรุง่ เรือง ของการทำเหมืองแร่บนเกาะภูเก็ต ราวสมัย สงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเรือ่ ยมา ผ่านภาพถ่าย สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวนกว่า 500 ชิ้น ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต ถนนรัษฎา เปิดทุกวัน โทร. 076 211 333, 076 211 539 และ 076 215 559 ค่าเข้าชม 30 บาท

12


W E I LNOTVEER VP IHEUWK E T – 01 –

John Underwood ชีวิตในภูเก็ต นักออกแบบชาวออสเตรเลีย อยู่ภูเก็ตมา 12 ปี เจ้าของร้าน Underwood ร้านเฟอร์นิเจอร์ งานประติมากรรม และของ ตกแต่ ง ภายใน บนถนนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ในตัวอำเภอเมือง สิ่ ง แรกที่ นึ ก ถึ ง เมื่ อ เอ่ ย คำว่ า ภู เ ก็ ต สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์บนเกาะ เพราะงาน ออกแบบทีท่ ำ เกีย่ วข้องกับการนำวัสดุเหลือใช้ มารี ไ ซเคิ ล ให้ เ กิ ด ประโยชน์ เป็ น โปรดั ก ท์ ชิ้นใหม่ที่สวยงามและใช้งานได้อีกครั้ง เสน่หข์ องคนภูเก็ต คนภูเก็ตดูจริงจังหน่อยๆ แต่พวกเขาก็เป็นมิตร เพือ่ นคนไทยของผมใน

ภูเก็ตทำให้ผมรู้ว่า ตัวเองตัดสินใจไม่ผิดที่ มาอยู่ที่นี่ ชอบที่ไหนในภูเก็ต ผมชอบที่จะมาที่ร้าน เพราะผมชอบทำงาน ที่ นี่ เ รามี โ รงงาน Underwood ด้วย แล้วก็มักจะออกไปทาน อาหารนอกบ้านทุกคืน ล่าสุดไปร้านเสวย ที่หาดป่าตอง อาหารอร่อยมาก เหตุผลที่ผมรักภูเก็ต เพราะภูเก็ตเป็นบ้าน ผมเกิดและโตที่ออสเตรเลียก็จริงแต่ภูเก็ต เป็นที่ที่ผมจะอยู่ ครอบครัวผมอยู่ที่นี่ ลูกๆ โตที่นี่ ที่นี่จึงเป็นบ้านของผม 13


THE GU IDEBOOK TO PH U K ET

Arts เมืองที่เปี่ยมรสนิยม ทั้งศิลปะดั้งเดิมที่แสดงผ่านสถาปัตยกรรม และศิลปะจากศิลปินสมัยปัจจุบัน

14


W E L OV E PH U K ET

ซอยรมณีย์

เป็นซอยที่รื่นรมย์สมชื่อ เพราะอวลไปด้วย กลิ่ น อายอดี ต แห่ ง ยุ ค สมั ย เหมื อ งแร่ ตั ว สถาปัตยกรรมยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะ แบบชิ โ น-โปรตุ กี ส เอาไว้ ไ ด้ อ ย่ า งเกื อ บ สมบู ร ณ์ แม้ จ ะมี ก ารบู ร ณะ แต่ ก็ เ พี ย ง แต่งแต้มสีสันมิให้ซีดจางไปตามกาลเวลา ตัวอาคารเป็นบ้านและร้านที่ยังมีผู้ใช้งาน จริง และแม้จะเป็นซอยสั้นๆ แต่ก็เรียกว่า จิ๋วแต่แจ๋ว ถือเป็นจุดหมายปลายทางของ ช่างภาพทัง้ มืออาชีพและมือสมัครเล่น รวมทัง้ ผู้ที่พิสมัยในศิลปะของสถาปัตยกรรมภูเก็ต ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต เชื่อมต่อระหว่างถนนถลาง และถนนดีบุก

15


ARTS

วัว สตูดิโอ

ร้านหนัง (สือ) 2521

ร้านหนึ่งคูหาแต่รวบรวมความน่าสนใจไว้ เพียบ ทั้งหนังสือและหนังนอกกระแส วันดี คืนดีมีการจัดงานเสวนาของเหล่านักเขียน ไม่กฉ็ ายทีห่ นังหาดูได้ยาก แล้วยังเป็นแกลเลอรี แสดงงานศิลปะที่หมุนเวียนอยู่เสมอ

สตูดิโอภาพวาดศิลปะร่วมสมัยบนผืนผ้าใบ เปิดต้อนรับให้ผู้รักงานศิลปะเข้าชม ถูกใจก็ แจ้งความประสงค์ซื้อกลับบ้านได้ โดยแยก เป็น 2 ร้าน บนถนนเส้นเดียวกัน แต่ผลงาน น่าเสพ น่าสน ทั้งคู่ ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต ถนนพังงา เปิดทุกวัน เวลา 08.30-22.30 น. โทร. 076 258 208 หรือเว็บไซต์ www.wua-artgallery.com

ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต ถนนถลาง เปิดทุกวัน เวลา 09.00-22.00 น. โทร. 076 258 254 หรือเว็บไซต์ www.room2521.com

16


W E I LNOTVEER VP IHEUWK E T – 02 –

จักรพันธ์ จิตต์สมบูรณ์ ชีวิตในภูเก็ต เป็นคนภูเก็ตโดยกำเนิด ได้ เชือ้ สายจีนมาจากอากง ปัจจุบนั เป็นเจ้าของ ร้านโกปี๊ เดอ ภูเก็ต ทั้งสาขาแรกใต้โรงแรม ออน ออน และสาขาสอง ถนนภูเก็ต สิง่ แรกทีน่ กึ ถึง เมือ่ เอ่ยคำว่าภูเก็ต แร่ดบี กุ เพราะเกาะภู เ ก็ ต ในอดี ต มี ช่ื อ เสี ย งเรื่ อ ง เหมืองแร่และการขุดแร่ชนิดนี้ ซึ่งมีเรื่องราว บันทึกในประวัติศาสตร์ ภูเก็ตในอดีต สมัยก่อน ครอบครัวคนภูเก็ต มักพาลูกๆ ไปทะเลในวันหยุด ทำอาหารจาก ที่บ้า นไปนั่ง กิ น ริ ม หาด ตอนเด็ ก ๆ ผมไป หาดราไวย์และหาดป่าตองกับครอบครัวบ่อยๆ

เสน่ห์ของคนภูเก็ต คนภูเก็ตเป็นกันเอง ที่ ร้านมีลูกค้าที่เป็นคนภูเก็ตอยู่มาก อาโกว อาแปะหลายท่านเป็นลูกค้าประจำจนเหมือน ญาติ งานบวช งานมงคล เขาก็ชวนเราไป เที่ยวที่ไหนในภูเก็ต หาดกะตะ ช่วงเดือน พฤศจิกาและเมษา น้ำใส คลื่นไม่แรงและ หาดแหลมสิงห์ หาดส่วนตัวที่ต้องเดินจาก หน้าผาลงไป สุดท้ายคือพิพิธภัณฑ์ไทยหัว บอกประวัติความเป็นมาของคนภูเก็ต เหตุผลทีผ่ มรักภูเก็ต ภูเก็ตมีทกุ อย่างพร้อม ธรรมชาติสวย มีความเจริญ ผู้คนอัธยาศัยดี รวมกลุ่มกันเพื่อรักษาวัฒนธรรมของเรา 17


THE GU IDEBOOK TO PH U K ET

Dining แม้เป็นเมืองเก่า แต่ไม่เก่าเรื่องอาหารการกิน หันไปทางไหนมีร้านอาหารมากมายรอต้อนรับ

18


W E L OV E PH U K ET

แก้วใจ

แก้วใจ ร้านอาหารขวัญใจชาวเมืองภูเก็ต มีครบทั้งอาหารคาว-หวาน อยู่คู่กับผู้คนมา นานนม ถ้าเปรียบเป็นบุคคลก็เสมือนเพื่อน ทีโ่ ตมาด้วยกันนอกจากอาหารเช้าและอาหาร ตามสัง่ ยังมีเบเกอรีท่ ที่ ำสดใหม่ทกุ วัน และที่ ทำเอาทั้ ง คนรุ่ น ก่ อ นและรุ่ น หลั ง หลายคน หลงรัก ก็ขนมสดนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น วุ้น ตะโก้ ขนมถั่วแปบ และขอกระซิบถึงทีเด็ด นั่นคือ ข้าวเหนียวดำหน้าต่างๆ เช่น สังขยา ขนุน และปลาแห้ง จากสูตรต้นตำรับของร้าน ที่ทำได้อร่อย หวาน หอมกำลังดี

ระย้า

ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต ถนนพังงา ต้นซอย 4 เปิดทุกวัน เวลา 07.00-16.00 น. โทร. 076 211 439

ระย้าขึ้นชื่อเรื่องอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ทั้ง หมูฮอ้ ง ผัดผักเหลียง แกงปูใบชะพลู น้ำพริก กุ้ ง เสี ย บ ล้ ว นเป็ น เมนู ย อดนิ ย มที่ ค งสู ต ร ดัง้ เดิมไว้ไม่ผดิ เพีย้ น แม้แต่อาหารภาคกลาง เช่น แกงเผ็ดเป็ดย่าง ก็ยงั ปรุงได้ถกู ปากทัง้ คน ต่างชาติและคนไทย รสชาติลอื ชาจนมีโอกาส ต้ อ นรั บ แขกบ้ า นแขกเมื อ งมานั ก ต่ อ นั ก ภายในตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ และสีสัน สไตล์ชิโน-โปรตุกีส สวยงามไม่ด้อยน้อยไป กว่าตัวสถาปัตยกรรมอันเป็นบ้านหลังเก่า ที่ยังคงความคลาสสิกเสมอ ทีต่ ง้ั ตัวเมืองภูเก็ต ถนนดีบกุ ตัดใหม่ เปิดทุกวัน เวลา 10.00-23.00 น. โทร. 076 218 155

19


DIN ING

โกปี๊ เดอ ภูเก็ต

จากสาขาแรกใต้โรงแรมออน ออน โรงแรม แห่งแรกบนเกาะภูเก็ต ขยับขยายเป็นสาขา 2 ในบรรยากาศไชนีส โมเดิร์น ที่นี่เสิร์ฟอาหาร ท้องถิ่นภูเก็ตและเมนูสไตล์ไทยจีนร่วมสมัย ขอแนะนำบ๊ะจ่างภูเก็ตและบ๊ะจ่างสามเซียน เนื้อข้าวปรุงเคล้าให้มีรสชาติในตัว พร้อม ไส้เกาลัด หมูฮอ่ ง และไข่เค็มลูกโต ทานคูก่ บั น้ำจิม้ ออกเปรีย้ วหวานตามฉบับท้องถิน่ แล้ว อย่าลืมสั่งโกปี๊ช้าม หรือกาแฟผสมชาสูตร คนใต้ มาดื่มคู่กันเพื่อเพิ่มรสชาติ ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต ถนนภูเก็ต เปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.30 น. โทร. 076 212 225 หรือเว็บไซต์ www.kopidephuket.com

20


W E L OV E PH U K ET

กันเอง แอท เพียร์

(K an E ang @ Pier)

อีกหนึง่ ร้านคูบ่ า้ นคูเ่ มืองบนเกาะภูเก็ต เปิดให้ บริการมาถึง 39 ปี เมื่อพูดถึงอาหารปักษ์ใต้ และซีฟ้ดู ร้านนี้ย่อมติดโผ สูตรอาหารของ คุณย่าส่งต่อสู่รุ่นคุณพ่อ กระทั่งรุ่นคุณลูก ก็ยงั คงรสมือคุณย่าไว้ครบถ้วน และด้วยความ ทีร่ ้านตั้งติดท่าเรือ นอกจากจะได้ชมทิวทัศน์ ของท้ อ งทะเลแล้ ว อี ก หนึ่ ง ข้ อ ดี คื อ ซี ฟู้ ด นานาประเภทจากเรือประมงถูกส่งตรงเข้าครัว เรื่องความสดจึงหายห่วง ในหมวดอาหาร ภาคใต้ เบือทอด หรือหญ้าช้องนาง นำมาชุป แป้งทอด ทานพร้อมซอสมะขาม เป็นหนึง่ จาน ที่ห้ามพลาด ที่ตั้ง ติดท่าเรืออ่าวฉลอง เปิดทุกวัน เวลา 07.00-23.00 น. โทร. 076 381 212 หรือเว็บไซต์ www.kaneang-pier.com

21


DIN ING

ทุ่งคา-กาแฟ 39 ปี บนยอดเขารัง จากร้านกาแฟขยายสู่ ร้านอาหารเต็มตัว แต่ยังคงความหอมหวาน ของกาแฟสไตล์ภูเก็ตเอาไว้ นักท่องเที่ยว และขาประจำของร้านต่างยกนิ้วให้แกงปู ใบชะพลูที่ใช้เนื้อปูสด ทานคู่กับหมี่หุ้นลวก เคี ย งด้ ว ยไก่ ห่ อ ใบเตย น้ ำ จิ้ ม บ๊ ว ยงาขาว งาดำ ซึ่งเป็นเมนูที่อยู่คู่ร้านมากว่า 30 ปี แกล้ ม มื้ อ อาหารด้ ว ยทั ศ นี ย ภาพมุ ม สู ง มองไกลถึงอ่าวฉลอง และแสงไฟประดับ เมืองยามค่ำ เป็นร้านที่อาหารอร่อยและวิว สวยที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ที่ ไ ม่ ไ กลจากตั ว เมื อ ง ภูเก็ตมากนัก

หมี่ต้นโพธิ์

ที่ตั้ง บริเวณยอดเขารัง ถนนคอซิมบี้ เปิดทุกวัน เวลา 11.00-23.00 น. โทร. 076 211 500

“มาภูเก็ตทั้งที ไม่กินหมี่ต้นโพธิ์ได้ไง” ใครๆ ก็วา่ อย่างนี้ เปิดกิจการมากว่า 60 ปี ต้นตำรับ ผัดหมี่ฮกเกี้ยน ซึ่งเป็นเส้นหมี่สีเหลืองกลม ผัดแบบมีนำ้ ขลุกขลิก จะใส่หมู ซีฟดู้ หรือเลือก ผสมตามชอบ โปะไข่แบบไม่สกุ มากไว้ขา้ งบน นิยมทานคู่กับหอมแดง ร้านยังมีดีที่ห่อหมก ปลา กินแบบคนท้องถิ่นต้องสั่งห่อหมกมา เรี ย กน้ ำ ย่ อ ยก่ อ น ระหว่ า งรอหมี่ ฮ กเกี้ ย น จานหลักจัดมาเสิร์ฟ ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต แยกวงเวียนสุรินทร์ ฝัง่ ถนนภูเก็ต ข้างศาลเจ้าฮกหงวนกัง เปิดทุกวัน เวลา 09.30-18.00 น. โทร. 076 216 293

22


W E L OV E PH U K ET

บุญรัตน์ ติ่มซำ คนภูเก็ตนิยมกินติ่มซำเป็นอาหารเช้า และ ร้านนี้ถือเป็นเจ้าดังที่คนท้องถิ่นต่างร้องอ๋อ เมื่ อ ถามถึ ง ติ่ ม ซำสู ต รต้ น ตำรั บ จากจี น แผ่นดินใหญ่ ส่งมอบตำรากันมาถึง 4 รุ่น แล้วอย่าตกใจที่ไปถึงร้าน ยังไม่ทันจะสั่ง บรรดาขนมจีบหมู ปู กุง้ ฮะเก๋า ซาลาเปา และ อีกมากมายหลายอย่าง ถูกนำมาวางเต็ม โต๊ะเสียแล้ว นี่เป็นสไตล์การกินติ่มซำของ ชาวภู เ ก็ ต ชอบอย่ า งไหน เลื อ กอย่ า งนั้ น คิดเงินตามจำนวนกิน คนที่นี่มักไปฝากท้อง ที่ร้านนี้กันแต่เช้า หลายเมนูหมดไวทำให้ คนตื่นสายจึงอดไปตามระเบียบ ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต สาขา 1 ถนนบางกอก โทร. 076 212 034, สาขา 2 ถนนดิลกอุทิศ 2 โทร. 076 210 897, สาขา 3 ถนนเจ้าฟ้า โทร. 089 727 3434, 089 730 4111 ทุกสาขาเปิดทุกวัน เวลา 06.00-10.00 น.

23


DIN ING

โรตีแถวน้ำ

โรตีเป็นอีกหนึ่งอาหารเช้ายอดนิยมของคน ภูเก็ต และโรตีแถวน้ำก็เป็นเจ้าดังกลางเมือง ทีล่ กู ค้าแน่นตัง้ แต่เช้า คนท้องถิน่ เรียกเจ้านีว้ า่ โรตีบังหมีด 50 ปีแล้วที่ที่นี่เป็นสภากาแฟที่ มีโรตีขาย ส่วนใหญ่จะสัง่ โรตีกรอบทานคูก่ บั แกง เช่น แกงเนือ้ แกงไก่ มัสมัน่ เนือ้ มัส่ มัน่ ไก่ ตามสูตรคนมุสลิม คนทีน่ กี่ นิ โรตีพร้อมไข่ดาว ถ้าได้ยนิ เสียงสัง่ 2-1 หรือ 2-2 ไม่ตอ้ งแปลกใจ หมายถึงจำนวนโรตีและไข่ดาวที่ต้องการ สัง่ โรตีราดนมโรยน้ำตาลแบบทีค่ นกรุงคุน้ เคย ก็มี แต่เอาแค่แป้งโรตีก็กินขาด เพราะใช้ เตาถ่านทอดจนกรอบหอม บิ แ ป้ ง โรตี กิ น เปล่าๆ ยังอร่อย

โอ๊ะเอ๋วแป๊ะหลี

ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต หัวมุมสี่แยกแถวน้ำ ถนนเทพกษัตรี ตัดกับถนนถลาง เปิดทุกวัน เวลา 06.00-12.00 น.

หรือจะเรียกว่า โอ้เอ๋ว หรือ โอ๋เอ๋ว ก็แล้วแต่ ถนัด เป็นของหวานของชาวภูเก็ต โอ๊ะเอ๋วมี ลักษณะเป็นวุน้ ทำมาจากกล้วยน้ำว้าผสมกับ เมล็ดโอ๊ะเอ๋ว ผ่านกระบวนการทำจนออก มาหน้าตาเหมือนวุ้น มีสรรพคุณแก้ร้อนใน กินแบบใส่ในน้ำแข็งไสราดน้ำหวาน ขอแนะนำ ร้านแป๊ะหลี่ เจ้าเก่าแก่ที่ผ่านการส่งต่อสูตร มา 3 ชั่วอายุคน เลือกใส่เครื่องได้ระหว่าง เฉาก๊วยและถั่วแดง ทีต่ ง้ั ตัวเมืองภูเก็ต ต้นซอยสุน่ อุทศิ ถนนเยาวราช เปิดทุกวัน เวลา 12.00-17.00 น.

24


W E I LNOTVEER VP IHEUWK E T – 03 –

ธนวัต อ่องเจริญ ชี วิ ต ในภู เ ก็ ต ทายาทรุ่ น ที่ 3 ผู้ สื บ ทอด ตำนานร้านหนังสือ เส้งโห ร้านหนังสือแห่งแรก ในภูเก็ต และประเทศไทย ดำเนินกิจการมาถึง 86 ปี ‘เส้งโห’ หมายถึง ชัยชนะแห่งสามัคคี สิ่งแรกที่นึกถึง เมื่อเอ่ยคำว่าภูเก็ต นึกถึง ร้ า นเส้ ง โห คนที่ ม าจากกรุ ง เทพฯหรื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมั ก แปลกใจที่ ร้ า นนี้ มี ห นั ง สื อ ให้ เลือกหลากหลาย ในจังหวัดทีเ่ ป็นจังหวัดเล็ก (ถ้าไม่นับเรื่องท่องเที่ยว) ภู เ ก็ ต ในอดี ต ความสุ ข สมั ย ผมเป็ น เด็ ก ร้านเส้งโห อยูท่ ถ่ี นนถลาง บ้านเรือนละแวกนัน้ เป็นแบบชิโน-โปรตุกีส หลังบ้านลึกไปชน

กับบ้านอีกหลัง ทุกบ้านผมวิง่ เข้าออกได้หมด อาหารอร่ อ ยประจำถิ่ น แกงปูใบชะพลู หมู ฮ้ อ ง น้ ำ พริ ก กุ้ ง เสี ย บ ห่ อ หมกภู เ ก็ ต หมี่ฮกเกี้ยน โอ๊ะเอ๋ว มาภูเก็ตต้องเตรียมท้อง ไว้หลายมื้อหน่อย เสน่ห์ของคนภูเก็ต คนภูเก็ตพูดน้อย แต่ จริงใจ ตรงไปตรงมา และแทบทุกบ้านรูจ้ กั กัน เพือ่ นเล่นสมัยเด็กก็ยงั เป็นกลุม่ เพือ่ นทีค่ บหา ถึงทุกวันนี้ เหตุผลที่ผมรักภูเก็ต ภูเก็ตคือบ้าน ทั้งทาง กายและทางใจ ต้องลองมาอยู่ แล้วจะรู้ว่า ภูเก็ตน่ารักแค่ไหน 25


THE GU IDEBOOK TO PH U K ET

Café Culture ใช้เวลาพักผ่อนไปกับอารมณ์สบาย ปล่อยให้เวลาเดินไป พร้อมกับกลิ่นหอมของกาแฟในร้านเก๋

26


W E L OV E PH U K ET

N R i c h Ca fé

คาเฟ่น้องใหม่ที่ไม่ได้มีดีแค่ของหวานและ ของว่าง เพราะนอกจากจะมีนิวยอร์กชีสเค้ก เนื้อเข้มข้น รองพื้นด้วยคุ้กกี้โฮมเมด และ อาหารว่างประเภทสลัด แซนวิชทำเอง โต๊ะ เก้าอี้ ที่นั่งยังมีสไตล์หลากหลาย ลูกค้าชอบ เฟอร์นิเจอร์ตัวไหน แปะจองสั่งทำได้ ในร้าน ยั ง มี ส่ ว นของช่ อ งเพดานที่ ป ล่ อ ยให้ แ สง ธรรมชาติส่องเข้ามาข้างใน ตามสไตล์บ้าน คนจีนสมัยก่อน P i r r e r a Ca fe Ba r

คาเฟ่สไตล์ยโุ รปหวานปนเท่ห์ ร้านหอมกาแฟ และชา แกล้มกับเบเกอรี่โฮมเมดที่เจ้าของ ร้านลงมือทำเองตั้งแต่หาวัตถุดิบคุณภาพ กระทั่งออกมาเป็นเค้กและเบเกอรี่น่าทาน ซิ ก เนเจอร์ ข องร้ า นคื อ บราวนี่ ที่ ท ำอย่ า ง พิ ถีิ พิ ถั น ใส่ ค วามอร่ อ ยไม่ ยั้ ง แบบไม่ ห วง เครื่อง และเปิดสอนทำขนมแบบไม่หวงวิชา อีกด้วย ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต หัวมุมถนนดีบุก ในตึกเก่า สไตล์ชิโน-โปรตุกีส เปิด อังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 085 782 4406

27

ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต ถนนเยาวราช เปิดทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. โทร. 086 665 4702


CAFÉ CULTURE

Ca fé Y T é

ร้ า นสี ฟ้ า นั่ ง สบายสไตล์ เ มดิ เ ตอร์ เ รเนี ย น เจือกลิน่ อิงลิช คันทรีนดิ ๆ กับเค้กและเบเกอรี่ โฮมเมด ช็อกโกบานาน่า คือเค้กที่ร้านภูมิใจ นำเสนอ บานาน่าคัสตาร์ดขนาบด้วยเค้ก ช็อกโกแลตนุ่มลิ้น เสิร์ฟชิ้นโต นอกจากนั้น ร้านนีย้ งั มีพนื้ ทีช่ อ้ ปปิง้ เล็กๆ ทัง้ เครือ่ งประดับ และแอคเซสเซอรีแฮนด์เมดให้สาวๆ ได้ตาวาว ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต ถนนพังงา เปิด จันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. โทร. 076 213 588

K a ffé

คาเฟ่โมเดิร์นเรียบง่าย มีดีไซน์ที่เฟอร์นิเจอร์ และหลอดไฟเสมือนเครือ่ งแต่งร้าน มีคนหนุม่ ทีท่ ำขนมและชงเครือ่ งดืม่ ได้อร่อย ขอเชียร์ให้ ลองบานอฟฟี่พาย สไตล์เค้กเนื้อกล้วยหอม แบบไม่ยั้ง และคุ้กกี้ที่บดเองกับมือ อีกเมนู คือทาร์ตไข่ แน่นอนว่ารสมือคนหนุ่มจะทำ แบบไม่หวานเกินไป รวมถึง Kaffé Kaffé กาแฟทีเ่ จ้าของลองผสมสูตรเอง ผลคือ อร่อย จึงขอชวนลูกค้ามาชิมด้วย ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต สี่แยกสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ถนนภูเก็ต เปิด อังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น. โทร. 076 220 937

28


W E I LNOTVEER VP IHEUWK E T – 04 –

ปภาวินท์ ปจันทบุตร ชีวิตในภูเก็ต เกิดในภูเก็ต โตมาพร้อมร้าน กันเอง แอท เพียร์ ร้านอาหารชื่อดังริมอ่าว ฉลอง ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัว สิ่งแรกที่นึกถึง เมื่อเอ่ยคำว่าภูเก็ต นึกถึง ทะเล ครอบครั ว มั ก จะพากั น ไปปิ ก นิ ก ที่ เกาะเฮ มีหาดทรายขาว ปลาสวย มีนกเงือก ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของเกาะ ภูเก็ตในอดีต ภูเก็ตเป็นเกาะทีเ่ งียบสงบ โล่ง พื้นที่สีเขียวเยอะมาก ประเพณีและวัฒนธรรม ชอบวัฒนธรรม การแต่งกาย ลายผ้าถุงปาเต๊ะสวย พวกเรามัก ใส่ไปงานสำคัญหรืองานประเพณีท้องถิ่น

รวมไปถึงชุดบาบ๋า ยาหยา ทีใ่ ส่ในวันแต่งงาน ของตัวเองด้วย เสน่ ห์ ข องคนภู เ ก็ ต คนภู เ ก็ ต สนิ ท สนม กันง่าย คนดั้งเดิมรู้จักกันหมดและยังคงใช้ ศัพท์ทอ้ งถิน่ ในการพูดคุยกัน เช่น อย่าเสวนะ แปลว่า อย่าช้านะ เหตุ ผ ลที่ ฉั น รั ก ภู เ ก็ ต ภู เ ก็ ต เป็ น จั ง หวั ด ไม่ใหญ่มาก ผูค้ นรูจ้ กั กัน อาหารเป็นเอกลักษณ์ และมี ป ระเพณี ที่ เ ราผู ก พั น อย่ า งเทศกาล กินเจ ต่อให้คนภูเก็ตไปอยู่ที่อื่น พวกเขาก็จะ กลับมาบ้านและร่วมงานเทศกาลด้วยกัน 29


THE GU IDEBOOK TO PH U K ET

Eco-Life หลายวิธีง่ายๆ ที่จะสัมผัสธรรมชาติและความงาม ของภูเก็ตได้อย่างใกล้ชิด

30


W E L OV E PH U K ET

ของหลวงอนุภาษภูเก็ตการ และคฤหาสน์ พระพิทักษ์ชินประชา อังมอเหลาที่สมบูรณ์ ที่สุดในภูเก็ต ปัจจุบันเป็นร้านอาหารและ โรงเรียนสอนทำอาหาร Blue Elephant ถนนถลาง ตึกแถวเก่าเรียงตัวตลอดสายถนน ซึง่ ยังคงสไตล์ชโิ น-โปรตุกสี และตกแต่งตาม ศิลปะนีโอคลาสสิก ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า แห่งแรก ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรก และร้านขาย ยาสมุนไพรของจังหวัด ตั้งอยู่บนถนนสายนี้

O l d Tow n T r a i l s

อีกไม่นาน นักท่องเทีย่ วจะได้ชน่ื ชมความงาม ของตึกชิโน-โปรตุกีสในตัวเมืองของภูเก็ต อย่างเต็มตา เนือ่ งจากทางเทศบาลภูเก็ตได้มี นโยบายมุ่งหมายพัฒนาตัวเมืองเก่าของ เกาะภู เ ก็ ต ให้ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง วั ฒ นธรรม ความงดงามของทั ศ นี ย ภาพ ถือเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นๆ ที่จะดึงดูด นักท่องเทีย่ วได้ จึงเกิดโครงการนำสายไฟฟ้า จากถนนลงดิ น เพื่อ มิ ใ ห้ มีเ สาไฟฟ้ า และ สายไฟบดบังความงามและเสน่หข์ องตึกราม บ้านช่อง ซึ่งทางเทศบาลภูเก็ตได้ลงมือทำ อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2554 โดยเริ่มต้น ที่ถนนถลาง ถนนที่มีตัวอาคารศิลปะชิโนโปรตุกีสสมบูรณ์ที่ สุ ด สายหนึ่ ง ของภู เ ก็ ต ถนนถลางจึงเป็นถนนสายแรกที่ปราศจาก เสาและสายไฟฟ้า และได้ขยายโครงการไปใน ถนนอีกหลายเส้นในเวลาต่อมา ซึ่งคาดว่า จะแล้วเสร็จในทุกเส้นถนนภายในปีนี้

การเดินเท้าชมเมืองเก่าในตัวเมืองเป็นวิธีที่ สามารถสัมผัสความคลาสสิกของภูเก็ตได้ อย่างใกล้ชิด สถาปัตยกรรมในศิลปะชิโนโปรตุกีสปรากฏให้เห็นในทุกสายถนน ถนนระนอง บ้านพระอร่ามสาครเขตตึกฝรัง่ ทีช่ าวภูเก็ตเรียกว่าอังมอเหลาซึง่ เป็นคฤหาสน์ ของนายเหมื อ งผู้ มี บ ทบาทการค้ า ในอดีต ปัจจุบนั เป็นทีท่ ำการบริษทั การบินไทย ถนนพังงา โรงแรมออน ออน โรงแรมแห่งแรก ในภูเก็ต อาคารธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ธนาคารท้องถิ่นแห่งแรกในประเทศ และ หอนาฬิกาศูนย์ขา่ วพรหมเทพ สัญลักษณ์อยู่ ที่หลังคาคล้ายหมวกตำรวจสมัยก่อน ถนนดีบกุ บ้านนายเหมืองหลายตระกูล และ บ้านหลวงอำนาจนรารักษ์ บ้านเก่าที่สร้าง อย่างวิจิตรบรรจง ถนนกระบี่ เรือนหอและสถานทีป่ ระกอบธุรกิจ 31


E C O -L I F E

Chino

คาเฟ่ แ ละแกลเลอรี ภ าพถ่ า ยที่ ใ กล้ ชิ ด ธรรมชาติ ด้วยผนังปูนเปลือย ใช้เฟอร์นิเจอร์ ไม้ กลมกลืนกับต้นไม้สเี ขียวหน้าร้าน วัตถุดบิ ในการทำเครือ่ งดืม่ เช่น มะนาว มะพร้าว เป็น ผลผลิตจากสวนของเจ้าของ และยังมีขนม ภาคใต้ให้ทาน เช่น เต้าซ้อไส้ต่างๆ อีกทั้ง จำหน่ า ยข้ า วของเครื่ อ งใช้ อาทิ กระเป๋ า ผ้าและเครื่องจักรสานทำมือโดยคนท้องถิ่น ในภูเก็ตและจังหวัดเพื่อนบ้าน ที่ตั้ง ตัวเมืองภูเก็ต ถนนถลาง เปิดทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. โทร. 081 979 6190

FLy i n g H a n u m a n

แปลงร่างเป็นทาร์ซานและเจน สัมผัสกับ Eco-adventure กลางป่าภูเก็ต สนุกสุดเหวีย่ ง กับการห้อยโหนไม้ใหญ่จากต้นสู่ต้น ไปตาม ฐานต่างๆ ทีน่ า่ ผจญภัย และปลอดภัยเต็มอิม่ กับผืนป่าสีเขียวขณะทีอ่ ะดรีนาลีนกำลังหลัง่ ที่ตั้ง อำเภอกะทู้ บริเวณน้ำตกกะทู้ ถนนวิชิต สงคราม เปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. โทร. 081 979 2332 หรือเว็บไซต์ www.flyinghanuman.com

32


W E I LNOTVEER VP IHEUWK E T – 05 –

กุหลาบ เจษฎาวัลย์ ชีวิตในภูเก็ต ชาวภูเก็ตโดยกำเนิด ผู้ริเริ่ม ก่อตั้งร้านระย้า สืบทอดสูตรอาหารพื้นบ้าน จากรุน่ คุณแม่ สูร่ า้ นอาหารทีต่ อ้ นรับแขกบ้าน แขกเมืองและบุคคลสำคัญระดับประเทศ สิ่งแรกที่นึกถึง เมื่อเอ่ยคำว่าภูเก็ต คน ค้าขายก็ต้องนึกถึงนักท่องเที่ยว และเราต้อง ให้การต้อนรับอย่างดี ภูเก็ตในอดีต สมัยเป็นสาวชอบไปสะพานหิน แหล่งรวมตัววัยรุ่น พอ 4 โมงเย็น ต้องปั่น จักรยาน หรือขับมอเตอร์ไซค์ไปนั่งที่ร้านน้ำ ชา ตอนสาวๆ ทำงานธนาคาร เงินเดือนน้อย แต่มีความสุขมาก

ภูเก็ตในปัจจุบัน ภูเก็ตยังเป็นเมืองน่าอยู่ เพราะอยูจ่ นผูกพันจนไม่รวู้ า่ จะมีอะไรทีท่ ำให้ ไม่น่าอยู่ไปได้ เสน่ห์ของคนภูเก็ต คนภูเก็ตใจดี สมัยก่อน ถ้าคนพลัดถิน่ มาบอกว่าหิวข้าว คนภูเก็ตเขา จะเอาข้าวมาตัง้ ให้กนิ คนแก่ทนี่ มี่ กั จะถามว่า กินข้าวหรือยังลูก เหตุผลที่ฉันรักภูเก็ต เพราะอยู่ที่นี่ โตที่นี่ และอัธยาศัยของคนภูเก็ตดัง้ เดิมมีจติ ใจงาม อัธยาศัยที่ดีเป็นสิ่งที่เราสั่งสอนกันมาทุกรุ่น

33


THE GU IDEBOOK TO PH U K ET

Activities ไม่ต้องเบื่อ ไม่ต้องเหงา บนเกาะแห่งนี้มีกิจกรรมหลากหลาย ที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมกัน

34


W E L OV E PH U K ET

Dive

หมู่เกาะราชา ประกอบด้วยเกาะราชาใหญ่ และราชาน้อยอยูท่ างใต้ของภูเก็ต เป็นบริเวณ ที่น้ำทะเลใสตลอดปี มีปะการังแข็งปกคลุม รวมถึงปลาหายากนานาพันธุ์ เกาะดอกไม้ แยกตัวจากเกาะภูเก็ตไปทาง ตะวันออก เป็นจุดดำน้ำทีเ่ รียกว่า Wall Drive ซึง่ เป็นการดำน้ำชมสิง่ มีชวี ติ ตามแนวผนังเกาะ เรือจมคิงครุยเซอร์ การจมของเรือบริเวณ เกาะภูเก็ตและเกาะพีพี ที่ความลึก 80 ฟุต กลายเป็นบ้านของฝูงปลาน้อยใหญ่ นักดำน้ำ นิยมว่ายลัดเลาะชมสิ่งมีชีวิตใต้น้ำไปตาม ซอกหลืบของเรือลำนี้ 35


ACT I V I T I E S

Fu n

สวนน้ำแห่งใหญ่ในภูเก็ต ในลักษณะธีมปาร์ก สนุกไปกับสไลเดอร์ยกั ษ์ และสระน้ำที่แตกต่างในแต่ละโซน

Splash Jungle

ที่ตั้ง อำเภอถลาง ถนนไม้ขาว ซอย 4 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น. โทร. 076 372 111 หรือเว็บไซต์ www.splashjunglewaterpark.com

S h ow

สยามนิรมิต โชว์อศั จรรย์ระดับโลก ประกาศ ความงามของศิลปะการแสดงไทยในแสงสี ตระการตา

สวนสนุกที่พาย้อน เวลาไปสูอ่ าณาจักรไดโนเสาร์ พร้อมมินกิ อล์ฟ 18 หลุม ในบรรยากาศโลกล้านปี

Dino Park Mini-Golf

ที่ตั้ง อำเภอเมือง ถนนเฉลิมพระเกียรติ (เส้นบายพาส) ตรวจสอบรอบการแสดงและ สำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 076 335 000 หรือเว็บไซต์ www.siamniramit.com

ที่ตั้ง หาดกะรน ติดโรงแรมมารีน่า ภูเก็ต เปิดทุกวัน เวลา 10.00-24.00 น. โทร. 076 330 625 หรือเว็บไซต์ www.dinopark.com

Phuket FantaSea อาณาจักรความบันเทิง

ยามราตรี ด้ ว ยการแสดงวั ฒ นธรรมไทย ผสานการแสดงสไตล์ลาสเวกัส ที่ตั้ง อำเภอกะทู้ ริมหาดกมลา ตรวจสอบรอบ การแสดงและสำรองที่นั่ง โทร. 076 385 000 หรือเว็บไซต์ www.phuket-fantasea.com

Phuket Simon Cabaret อีกหนึง่ ความบันเทิง

โดยสมมตินารีกับโชว์ระดับสากล อลังการ ทั้งฉากและชุด ที่ตั้ง อำเภอป่าตอง ริมหาดป่าตอง ถนนสิริราชย์ ตรวจสอบรอบการแสดงและ สำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 076 342 011 และ 076 342 114-6 หรือเว็บไซต์ www.phuket-simoncabaret.com

36


ดีคอนโด คร�ก ดีเต็ม 100 กับ สระว ายน้ำ 100 เมตร แต งเฟอร ฯครบ เร��ม 1.19 ล าน

ภูเก็ต โครงการ ดี คอนโด คร�ก ตั้งอยู ที่ ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต เจ าของโครงการ บร�ษัท อาณาวรรธน จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105546144865 สำนักงานแห งใหญ ตั้งอยู เลขที่ 475 อาคารสิร�ภิญโญ ชั้น 12 ถนนศร�อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร 10400 ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ทุนชำระแล ว 10,000,000 บาท (ข อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555) กรรมการผู จัดการ นายเศรษฐา ทว�สิน ก อสร างเป นอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร รวม 806 ห อง ประกอบด วยห องชุดเพ�อ่ การพักอาศัยจำนวน 806 ห อง และห องชุดเพ�อ่ การพาณิชย /สำนักงาน จำนวน - ห อง ตัง้ อยูบ นทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 14800 เลขทีด่ นิ 257 หน าสำรวจ 9111 ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต รวม 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 8-3-66.40 ไร ซึ่งถือกรรมสิทธิ์โดยเจ าของโครงการ โดยที่ดินมีภาระผูกพัน กับธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ป จจ�บันอยู ระหว างดำเนินการขออนุญาตก อสร าง ทั้งนี้ คาดว าจะใช ระยะเวลาก อสร างประมาณ 15 เดือนโดยจะเร��มงานก อสร าง ได ประมาณเดือนตุลาคม 2555 และอาจจะแล วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2556 และเมือ่ การก อสร างแล วเสร็จจะดำเนินการจดทะเบียนอาคารชุดต อไป โดยเจ าของ ห องชุดจะต องชำระค าใช จา ยส วนกลาง ภาษีอากร และค าธรรมเนียม ตามที่เจ าของโครงการ หร�อ นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด ภายใต กฎหมายอาคารชุด *เง�่อนไขเป นไป ตามที่บร�ษัทฯกำหนด / ภาพที่ปรากฏในเอกสารนี้ ประกอบด วยภาพที่ถ ายจากสถานที่จร�ง, ภาพจร�งบรรยากาศจำลอง และภาพจำลอง หากมีข อสงสัยเกี่ยวกับภาพใด ๆ สามารถสอบถามจากเจ าหน าที่ หร�อเข าเยี่ยมชมสถานที่จร�ง ณ โครงการ โทร.1685 หร�อ www.sansiri.com

Mag Ad_dcondo Creek W 12.5 cm x 16.5 cm


ดีคอนโด กะทู เปลี่ยนวันเดิมเป นวันดีๆ

กะทู - ภูเก็ต โครงการ ดี คอนโด กะทู เจ าของโครงการและดำเนินการขายโดย บร�ษัท ปภานัน จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105546110791 สำนักงานตั้งอยู เลขที่ 475 อาคารสิร�ภิญโญ ชั้น 12 ถนนศร�อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร 10400 ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท ทุนชำระแล ว 20,000,000 บาท (ข อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2554) กรรมการผู จัดการ นายอภิชาติ จ�ตระกูล โครงการก อสร างเป นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร รวม 556 ยูนิต ตั้งอยู บนที่ดินโฉนด เลขที่ 481 เลขที่ดิน 16 หน าสำรวจ 472 ตำบลกะทู อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่รวมประมาณ 5 ไร 3 งาน 10.14 ตารางวา เป นที่ดินที่เจ าของโครงการได ทำสัญญา จะซื้อจะขายไว กับผู มีชื่อเป นผู ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งขณะนี้อยู ระหว างรอรับโอนกรรมสิทธิ์จากบุคคลดังกล าวมาเป นกรรมสิทธิ์ของเจ าของโครงการ ที่ดินจะมีภาระผูกพัน กับสถาบันการเง�น อยู ระหว างดำเนินการขอ อนุญาตก อสร าง ทั้งนี้ คาดว าจะเร��มงานก อสร างได ประมาณเดือนกุมภาพันธ 2555 และใช ระยะเวลา ก อสร างประมาณ 15 เดือน คาดว าจะแล วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2556และจะดำเนินการจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อการก อสร างแล วเสร็จโดยเจ าของห องชุดจะต องชำระค าใช จ ายทรัพย ส วน กลางตามอัตราที่เจ าของโครงการกำหนด และ/หร�อ ตามข อกำหนดในข อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด *เง�่อนไขเป นไปตามที่บร�ษัทฯกำหนด / ภาพที่ปรากฏในเอกสารนี้ ประกอบด วยภาพที่ถ ายจากสถานที่จร�ง, ภาพจร�งบรรยากาศจำลอง และภาพจำลอง หากมีข อสงสัยเกี่ยวกับภาพใดๆ สามารถสอบถามจากเจ าหน าที่ หร�อเข าเยี่ยมชม สถานที่จร�ง ณ โครงการ โทร.1685 หร�อ www.sansiri.com

Mag Ad_dcondo Kathu W 12.5 cm x 16.5 cm


ดีคอนโด กะทู -ป าตอง ว�ตามิน ดี รวม เสร�มชีว�ต งาน เที่ยว

กะทู - ป าตอง ภูเก็ต โครงการ ดี คอนโด กะทู – ป าตอง เจ าของโครงการและดำเนินการขายโดย บร�ษทั อาณาวรรธน จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105546144865 สำนักงานตัง้ อยูเ ลขที่ 475 ถนนศร�อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร 10400ทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท ทุนชำระแล ว 10,000,000.00 บาท (ข อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2554) กรรมการผูจ ดั การ นายเศรษฐา ทว�สนิ โครงการก อสร างเป นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชัน้ จำนวน 3 อาคาร จำนวน 653 ยูนติ ตัง้ อยูบ นทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 9670 เลขทีด่ นิ 20 หน าสำรวจ 6250 ตำบล กะทู อำเภอ กะทู จังหวัด ภูเก็ต เนือ้ ทีร่ วมประมาณ 5 ไร 2 งาน 50 ตารางวาเป นทีด่ นิ ทีเ่ จ าของโครงการได ทำสัญญาจะซือ้ จะขาย ไว กบั ผูม ชี อ่ื เป นผูถ อื กรรมสิทธิท์ ด่ี นิ ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร ะหว างรอรับโอนกรรมสิทธิจ์ ากบุคคลดังกล าวมาเป นกรรมสิทธิข์ องเจ าของโครงการ ทีด่ นิ จะมีภาระผูกพันกับสถาบันการ เง�น อยูร ะหว างดำเนินการขออนุญาตก อสร าง ทัง้ นี้ คาดว าจะเร�ม� งานก อสร างได ประมาณเดือนมีนาคม 2555 และใช ระยะเวลาก อสร างประมาณ 15 เดือน คาดว าจะแล วเสร็จ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2556 และจะดำเนินการจดทะเบียนอาคารชุดเมือ่ การก อสร างแล วเสร็จ โดยเจ าของห องชุดจะต องชำระค าใช จา ยทรัพย สว นกลางตามอัตราทีเ่ จ า ของโครงการกำหนด และ/หร�อ ตามข อกำหนดในข อบังคับนิตบิ คุ คลอาคารชุด *เง�อ่ นไขเป นไปตามทีบ่ ร�ษทั ฯกำหนด / ภาพทีป่ รากฏในเอกสารนีป้ ระกอบด วยภาพทีถ่ า ยจาก สถานที่จร�ง, ภาพจร�งบรรยากาศจำลอง และภาพจำลอง หากมีข อสงสัยเกี่ยวกับภาพใดๆ สามารถสอบถามจากเจ าหน าที่ หร�อเข าเยี่ยมชมสถานที่จร�ง ณ โครงการ โทร.1685 หร�อ www.sansiri.com

Mag Ad_ Habitial Kohkaew W 12.5 cm x 16.5 cm เ


ฮาบิ เทีย เกาะแก ดีคอนโด กะทู ว เปลี ย ่ นวั น เดิมเป นวันดีๆ ต นแบบของสัดส วนชีว�ตจร�ง รองรับทุกการพักผ อนด วยคลับเฮาส ฟ�ตเนส สระว ายน้ำ และพ�้นที่สวนส วนกลาง เร��ม 3.39 ล าน*

เกาะแก ว-ภูเก็ต โครงการ ฮาบิเทีย ภูเก็ต เจ าของกรรมสิทธิ์ ผู จัดสรรที่ดิน และผู ดำเนินการขาย บร�ษัท แสนสิร� จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107538000665 สำนักงานแห งใหญ ตั้งอยู เลขที่ 475 ถนนศร�อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร 10400 ทุนจดทะเบียน 11,641,589,650.96 บาท ทุนชำระแล ว 7,546,954,443.64 บาท (ข อมูลตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2555) กรรมการผู จัดการ นายเศรษฐา ทว�สิน โครงการจัดสรรตั้งอยู ที่ ถนนเทพกระษัตร� ตำบลเกาะแก ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ก อสร างบนโฉนดที่ดินเลขที่ 100636 (บางส วน) และ 100745 เลขที่ดิน 1370 และ 1375 หน าสำรวจ 5050 และ 5063 ตำบลเกาะแก ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 โฉนด รวมเนื้อที่ที่ยื่นขออนุญาตจัดสรรประมาณ 46 ไร 38.45 ตารางวา พ�้นที่สาธารณูปโภคภายในโครงการร อยละ 5 ของ พ�้นที่จัดจำหน าย ที่ดินมีภาระผูกพันกับธนาคาร ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) โดยอยู ระหว างการยื่นขออนุญาตจัดสรร ทั้งนี้ พร อมโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน นับแต ผู จะซื้อชำระเง�นครบถ วนตามสัญญาจะซื้อจะขายและการก อสร างบ านแล วเสร็จเร�ยบร อยแล ว เร��มดำเนินการก อสร างเดือนตุลาคม 2554และคาดว าสาธารณูปโภคและ บร�การสาธารณะภายในโครงการจะแล วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2556 จัดเก็บค าบร�การสาธารณะในอัตราเหมาจ ายตารางวาละ 30.00 บาท ต อเดือน *เง�่อนไข เป นไปตามที่บร�ษัทฯกำหนด / ภาพที่ปรากฏในเอกสารนี้ ประกอบด วยภาพที่ถ ายจากสถานที่จร�ง, ภาพจร�งบรรยากาศจำลอง และภาพจำลองหากมีข อสงสัยเกี่ยวกับ ภาพใดๆ สามารถสอบถามจากเจ าหน าที่ หร�อเข าเยี่ยมชมสถานที่จร�ง ณ โครงการ โทร.1685 หร�อ www.sansiri.com

Mag Ad_Habitial Kohkaew W 12.5 cm x 16.5 cm


ฮาบิ ทาวน กะทู เกาะแก ดีคอนโด ว เปลี ย ่ นวั น เดิ ม เป นวันดีๆ เติมความสุขเต็มพ�้นที่ พร อมสังคมคุณภาพ ด วยสวนส วนกลาง ขนาดใหญ และ สระว ายน้ำรองรับวันพักผ อน เร��ม 2.29 ล าน*

เกาะเเก ว - ภูเก็ต โครงการ ฮาบิทาวน ภูเก็ต เจ าของกรรมสิทธิ์ ผู จัดสรรที่ดิน และผู ดำเนินการขาย บร�ษัท แสนสิร� จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107538000665 สำนักงานแห งใหญ ตั้งอยู เลขที่ 475 ถนนศร�อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร 10400 ทุนจดทะเบียน 11,641,589,650.96 บาท ทุนชำระแล ว 7,546,954,443.64 บาท (ข อมูลตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2555) กรรมการผู จัดการ นายเศรษฐา ทว�สิน โครงการจัดสรรตั้งอยู ที่ ถนนเทพกระษัตร� ตำบลเกาะแก ว อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ก อสร างบนโฉนดที่ดินเลขที่ 100744 เลขที่ดิน 1374 หน าสำรวจ 5062 ตำบลเกาะแก ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต จำนวน 1 โฉนด รวม เนื้อที่ที่ยื่นขออนุญาตจัดสรรประมาณ 28 ไร 0 งาน 23.20 ตารางวา พ�้นที่สาธารณูปโภคภายในโครงการร อยละ 5 ของพ�้นที่จัดจำหน าย ที่ดินมีภาระผูกพันกับธนาคาร ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) โดยอยู ระหว างการยื่นขออนุญาตจัดสรร ทั้งนี้ พร อมโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วันนับแต ผู จะซื้อชำระเง�นครบถ วนตามสัญญาจะซื้อจะขาย และการก อสร างบ านแล วเสร็จเร�ยบร อยแล ว เร��มดำเนินการก อสร างเดือนพฤศจ�กายน 2554 และคาดว าสาธารณูปโภคและบร�การสาธารณะภายในโครงการจะแล ว เสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2556 จัดเก็บค าบร�การสาธารณะในอัตราเหมาจ ายตารางวาละ 28.00 บาท ต อเดือน *เง�่อนไขเป นไปตามที่บร�ษัทฯกำหนด / ภาพที่ปรากฏ ในเอกสารนี้ ประกอบด วยภาพที่ถ ายจากสถานที่จร�ง, ภาพจร�งบรรยากาศจำลอง และภาพจำลอง หากมีข อสงสัยเกี่ยวกับภาพใดๆ สามารถสอบถามจากเจ าหน าที่ หร�อ เข าเยี่ยมชมสถานที่จร�ง ณ โครงการ โทร.1685 หร�อ www.sansiri.com

Mag Ad_Habitown Kohkaew W 12.5 cm x 16.5 cm


เดอะ เบส ดาวน ทาวน -ภูเก็ต เสน ห ชีว�ตที่ลงตัว คอนโดมิเนียมใหม ใจกลางเมืองจากแสนสิร�

ภูเก็ต โครงการ เดอะ เบส ดาวน ทาวน -ภูเก็ต ตัง้ อยูท ่ี ตำบลว�ชติ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เจ าของโครงการ บร�ษทั แสนสิร� จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107538000665 สำนักงานแห งใหญ ตั้งอยู เลขที่475 ถนนศร�อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียน 11,641,569,085.56 บาท ทุนชำระแล ว 7,764,734,795.37 บาท (ข อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2555) กรรมการผู จัดการ นายเศรษฐา ทว�สิน ก อสร างเป นอาคารชุดพักอาศัย สูง 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร รวม 311 ห อง ประกอบด วยห องชุดเพ�่อการพักอาศัยจำนวน 311 ห อง และห องชุดเพ�่อการพาณิชย / สำนักงาน จำนวน - ห อง ตั้งอยู บนที่ดินโฉนดเลขที่ 3581(บางส วน) เลขทีด่ นิ 169 หน าสำรวจ 324 ตำบลว�ชติ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รวม 1 แปลง เนือ้ ทีป่ ระมาณ 3-3-50.00 ไร ซึง่ ถือกรรมสิทธิโ์ ดยเจ าของโครงการ โดยทีด่ นิ มีภาระผูกพันกับธนาคาร ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ป จจ�บนั อยู ระหว างดำเนินการขออนุญาตก อสร าง ทัง้ นี้ คาดว าจะใช ระยะเวลาก อสร างประมาณ 16 เดือน โดยจะเร�ม� งานก อสร างได ประมาณเดือนกุมภาพันธ 2556 และอาจจะแล วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2557 และเมื่อการก อสร างแล วเสร็จจะดำเนินการจดทะเบียน อาคารชุดต อไป โดยเจ าของห องชุดจะต องชำระค าใช จ ายส วนกลาง ภาษีอากรและค าธรรมเนียม ตามที่เจ าของโครงการ หร�อ นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด ภายใต กฎหมาย อาคารชุด*เง�่อนไขเป นไปตามที่บร�ษัทฯกำหนด / ภาพที่ปรากฏในเอกสารนี้ประกอบด วยภาพที่ถ ายจากสถานที่จร�ง, ภาพจร�งบรรยากาศจำลองและภาพจำลอง หากมีข อสงสัยเกี่ยวกับภาพใดๆสามารถสอบถามจากเจ าหน าที่ หร�อเข าเยี่ยมชมสถานที่จร�ง ณ โครงการ โทร.1685 หร�อ www.sansiri.com

Mag Ad_The Base Downtown W 12.5 cm x 16.5 cm


Dining

สิทธิพิเศษสำหรับลูกบ้านแสนสิริ ทีแ่ สนสิร.ิ ..เราเชือ่ ว่าบ้านไม่ใช่แค่ เพียงทีอ่ ยูอ่ าศัย แต่คอื ทีท่ ท่ี กุ คนในบ้าน ได้มีทุกวันที่แวดล้อมไปด้วยความสุข เราจึงมุ่งมั่นให้บริการและสรรหาสิ่งที่ดี ที่สุด อีกทั้งสร้างสรรค์บริการพิเศษไว้ ตอบสนองทุกความต้องการในทุกรูปแบบ ของชีวติ ให้กบั ครอบครัวแสนสิริ เพือ่ ช่วยเติมเต็มความสุขในการเข้าร่วม เป็นส่วนหนึง่ ของ ‘Sansiri Family’ ขัน้ ตอนการร่วมกิจกรรม 1. ลงทะเบียนแรกเข้าเพือ่ ยืนยัน การรับสิทธิ์ พิมพ์ sansiri แล้วส่งมาที่ 4890011 รอรั บ ข้ อ ความตอบกลั บ จากแสนสิ ริ (ค่าบริการ sms ครัง้ ละ 3 บาท ทุกเครือข่าย ลงทะเบียนแรกเข้า เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ ) 2. การรับส่วนลดจากร้านค้าทีร่ ว่ ม โครงการ พิมพ์ code ร้านค้าทีอ่ ยูใ่ นช่องสีชมพู SR_ _ _ แล้วส่งมาที่ 4890011 หลังจากนัน้ รอรับ code ตอบกลับทาง sms แล้วแสดงสิทธิ์ ณ จุดให้บริการ เงือ่ นไขการใช้สทิ ธิ์ 1.สิทธิพเิ ศษนีเ้ พือ่ ครอบครัวแสนสิริ เท่านัน้ 2.ลูกบ้านแสนสิรแิ สดงรหัสจาก sms กับพนักงานก่อนสัง่ รายการอาหาร และชำระเงิน (1 บัตร / 1 สิทธิ)์ 3. โปรโมชัน่ นีไ้ ม่สามารถใช้รว่ มกับ โปรโมชัน่ อืน่ ๆ ของทางร้านได้และ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามโทร. Sansiri Call Center 02 201 3999

011 new d.m..indd 43

1. ภูเก็จโภชนา SR3138 ถ.วิรัชหงส์หยก อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 522 935 facebook.com/phuketpochana 2. เขารังบรีส SR3039 ถ.คอซิมบี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อสั่ง Painted wings Pinot Noir หรือ Painted wings Sauvignon Blanc ชนิดใดชนิดหนึ่ง 1 ขวด วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 355 775 www.khaorangbreeze.com 3. ดอกบัว อาหารเจ SR3137 ถ.เยาวราช อ.เมือง จ.ภูเก็ต ฟรีกุ้งเทมปุระ 1 จาน เมื่อรับประทานครบ 500 บาท ขึ้นไป วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 211 985 4. หวานใจ SR3140 ถ.รัษฏานุสรณ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% เมื่อรับประทานครบ 500 บาท ขึ้นไป วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 240 480 5. บ้านขนมไทยชาววัง SR3141 ถ.กูกู้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ฟรีข้าวเหนียวมะม่วงจานใหญ่ 1 ที่ มูลค่า 150 บาท เมื่อรับประทานอาหารที่ร้าน วันนี้ - 15 ก.ย. 55 โทร. 076 240 717

6. สามกองน้ำเต้าหู้ SR3142 ถ.เยาวราช อ.เมือง จ.ภูเก็ต รับประทานครบ 100 บาท รับฟรี ‘เต้าฮวยนมสด’ 3 ถ้วย มูลค่า 150 บาท เมื่อรับประทานอาหารที่ร้าน วันนี้ - 15 ก.ย. 55 โทร. 084 062 1405 7. ลมทะเล SR3136 ถ.เจ้าฟ้า อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร ฟรีผลไม้ตามฤดูกาล 1 จาน เมื่อชำระด้วยเงินสด วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 081 478 3571 8. บุญรัตน์โกลด์ (สาขา 3 ถนนเจ้าฟ้า) SR3133 ถ.เจ้าฟ้า อ.เมือง จ.ภูเก็ต ฟรี ‘บะกุ๊ดเต๋ทรงเครื่อง’ 1 ชาม เมื่อรับประทานที่ร้าน มูลค่า 150 บาท เฉพาะสาขาที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า วันนี้ - 15 ก.ย. 55 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดประจำปีของร้าน โทร. 089 727 3434 www.boonratdimsum.com 9. โกปี๊ เดอ ภูเก็ต SR3034 ถ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% เมื่อรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มครบ 500 บาท ขึ้นไป และชำระด้วยเงินสด ใช้ได้ทั้งสาขาถนนภูเก็ตและ สาขาโรงแรมออนออน ถนนพังงา วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 212 225 www.kopidephuket.com

8/1/12 3:32:30 PM


10. ครัวชาละวัน SR3135 หาดราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อรับประทานอาหารครบ 1,000 บาท ขึ้นไปและชำระด้วยเงินสด วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 084 190 1258 11. สิบสองปันนา SR3048 ถ.วิรัชหงส์หยก อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร ฟรีผลไม้ตามฤดูกาล 1 จาน เมื่อชำระด้วยเงินสด วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 522 696 12. พรานทะเลซีฟู้ด SR3139 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อชำระด้วยเงินสด วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 383 243 13. แพครูวิทย์ SR3036 หน้าเกาะมะพร้าว อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อชำระด้วยเงินสด เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 086 687 0892 www.kruvitraft.com 14. เพลินจิต SR3040 ถ.ดีบุก อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 081 536 1377

011 new d.m..indd 44

15. เสน่หา SR3150 ถ.เยาวราช อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 218 515 16. เดอะ บาเล่ SR3030 ถ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 20% สำหรับห้องคาราโอเกะ ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม) เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 250 268 17. ภูเก็ตวิว ภัตตาคาร SR3151 เขารัง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อชำระด้วยเงินสด ส่วนลด 5% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 216 865 18. อินฟินิตี้ ผับ แอนด์ เรสเตอรองต์ SR3152 ถ.เยาวราช จ.ภูเก็ต ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 081 477 7317

19. พีเรร่า คาเฟ่ บาร์ SR3153 ถ.ดีบุก อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนลด 20% สำหรับเค้ก (หลัง 19.00 น.) เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 214 558 20. ละอองฟอง SR3154 ถ.พัฒนา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 355 989 21. ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ SR3033 อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 288 656 22. เคียงเลปลาเผา SR3037 อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 391 103 23. อัพทาวน์ SR3155 ถ.ดิเรกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% เมื่อรับประทานครบ 500 บาท ขึ้นไป เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 215 359, 076 212 770

8/1/12 3:32:30 PM


24. ไฟน์ เดย์ SR3044 ถ.ชุมพร อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% สำหรับวันเกิด (เฉพาะค่าอาหารเมื่อชำระด้วยเงินสด) เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 084 059 6969 www.fineday-phuket.blogspot.com 25. แดรี่ฮัท SR3156 อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 254 622 26. สวย SR3157 อ.เมือง จ.ภูเก็ต ฟรีของหวานรายการใดก็ได้ เมื่อรับประทานครบ 1,000 บาท วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 086 690 2909 27. ทุ่งคา-กาแฟ SR3158 อ.เมือง จ.ภูเก็ต รับฟรีไวน์ 1 แก้ว เมื่อรับประทานอาหาร ครบ 1,000 บาท วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 211 500 28. ชมเล เรสเตอรองต์ แอนด์ บาร์ SR3159 หาดราไวย์ อ. เมือง จ. ภูเก็ต ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อชำระด้วยเงินสด เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 089 733 8807

011 new d.m..indd 45

29. จั๊กจั่นซีฟู้ด SR957 หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% เมื่อรับประทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป เมื่อรับประทานอาหารที่ร้าน วันนี้ – 31 ม.ค. 56 โทร. 081 891 3731 30. ท่านุ่นซีฟู้ด SR958 สะพานสารสิน-หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10 % เฉพาะค่าอาหาร เมื่อรับประทานอาหารที่ร้าน วันนี้ – 31 ม.ค. 56 โทร. 083 388 3700 31. ร้านอาหารศาลา SR959 ศาลา ภูเก็ต รีสอร์ต แอนด์ สปา หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต ส่วนลด10% สำหรับร้านอาหารศาลา โรงแรมศาลาภูเก็ตรีสอร์ท แอนท์ สปา เมื่อรับประทานอาหารที่ร้าน วันนี้ – 31 ม.ค. 56 โทร. 076 338 888 www.salaresorts.com 32. ห้องอาหารตะเกียง SR961 เรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ต แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต ส่วนลด 20% สำหรับอาหารและ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ส่วนลด 10% สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันนี้ – 31 ม.ค. 56 โทร. 076 363 999 www.marriott.com/hotels/ hotel-information

33. ห้องอาหารแซนด์บ็อก แอนด์ บาร์ SR955 เรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ต แอนด์ สปา ส่วนลด 20% สำหรับอาหารและ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ส่วนลด 10% สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันนี้ – 31 ม.ค. 56 โทร. 076 363 999 www.marriott.com/hotels/ hotel-information 34. ห้องอาหารดอพพิโอ SR956 เรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ต แอนด์ สปา ส่วนลด 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นผลิตภัณฑ์ขายปลีกในกิ๊ฟช็อป วันนี้ – 31 ม.ค. 56 โทร. 076 363 999 www.marriott.com/hotels/ hotel-information

8/1/12 3:32:30 PM


Health & Beauty

1. เซนเซส เฮลท์ แอนด์ บิวตี้คลินิก SR472 ถ.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 40% สำหรับเข้ารับบริการ ทรีตเมนต์มาส์กหน้าด้วยทองคำ 24K ส่วนลด 40% สำหรับเข้ารับบริการ สลายไขมันด้วย Ultrasonic Wave & Infrared Ray ส่วนลด 10% สำหรับเข้ารับบริการ สลายเซลลูไลท์และกระชับรูปร่าง ด้วยเครื่อง Endermologie (LPG) ส่วนลด 10% สำหรับเข้ารับบริการ ต่อเล็บด้วย Acrylic หรือ Gel ส่วนลด 10% สำหรับเข้ารับบริการ ทาสีเล็บด้วย Gel วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 271 759 www.senses.co.th 2. โอเอซิส สปา SR444 ถ.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 1,000 บาท สำหรับสปาแพ็คเกจที่มีมูลค่า 2,000 บาท ขึ้นไป สามารถใช้สิทธิ์นี้ที่โอเอซิส สปาทั้ง 3 สาขา ในภูเก็ตเท่านั้น -สิทธิ์พิเศษการใช้ส่วนลด ใช้ได้ 1 ครั้งต่อ 1 แพ็คเกจ - ราคาในรายการยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ - ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอน เป็นเงินสดได้ - ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น อื่นๆ ได้ - โปรดจองล่วงหน้าที่ โทร. 076 337 777 วันนี้ - 30 ธ.ค. 55 www.oasisspa.net

011 new d.m..indd 46

3. สุโขสปา SR471 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 30% เมื่อใช้บริการสปาแพ็คเกจ 180 นาที ไม่รวมบริการรับ-ส่ง โปรดจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ที่โทร. 076 263 222 วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 www.sukkospa.com 4. แฮร์ เบสต์ ภูเก็ต SR474 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10-30% เมื่อทำเคมีทรีตเมนต์ (ยกเว้นสระ-ซอย) ส่วนลด 10% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ภายในร้าน วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 245 554 www.hairbestphuket.com 5. โรงพยาบาลสิริโรจน์ SR476 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพัก ค่ายา และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ค่ายาและค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบางรายการ เท่านั้น) วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 249 400 www.phuketinternationalhospital.com 6. ศาลา สปา SR960 ศาลา ภูเก็ต รีสอร์ต แอนด์ สปา หาดไม้ขาว ส่วนลด10% สำหรับศาลาสปา โรงแรมศาลาภูเก็ตรีสอร์ท แอนท์ สปา 1 ส.ค. 55 - 31 ม.ค. 56 โทร. 076 338 888 www.salaresorts.com

7. คลินิกทันตกรรมภูเก็ตเด็นทัล สตูดิโอ SR477 อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ขูดหินปูน ลด 15% ถอนฟัน ลด 10% ขุดฟันลด 10% เคลือบฟันขาว Natural plus (LED) Whitening 12,000 บาท ต่อ 1 ท่าน (ลด 7,500 บาท) / 22,000 บาท ต่อ 2 ท่าน (ลด 14,000 บาท) / เคลือบฟันขาวนอกสถานที่ในสำนักงาน หรือบ้าน 12,500 บาท ต่อ 1 ท่าน (ลด 11,500 บาท) วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 081 787 8038 www.phuketdentalstudio.com 8. คลินิกทันตกรรมเด็นเต้สไมล์ SR479 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก อ.เมือง จ.ภูเก็ต โปรโมชั่น 1 : ตรวจสุขภาพฟันประจำปี ตรวจสุขภาพฟันด้วยกล้อง คอมพิวเตอร์ ฟรี โปรโมชั่น 2 : ขูดหินปูน ทำความสะอาดช่องปาก ขูดหินปูน + เคลือบฟลูออไรด์ ปกติ 1,200 บาท พิเศษ 800 บาท โปรโมชั่น 3 : จัดฟัน จัดฟันผ่อนสบายๆ 1,000 บาท / เดือน ฟรีค่าพิมพ์ปากทำแบบจำลองฟัน ปกติ ราคา 1,000 บาท ใช้ได้ 1 โปรโมชั่น / 1 ครั้ง / 1 วัน เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้าที่ 076 367 188 วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 367 188 www.dentesmile.com

8/1/12 3:32:30 PM


Recreation

1. ซิเรนิตี้ รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนท์ ภูเก็ต SR741 ถ.วิเศษ อ.เมือง จ.ภูเก็ต จ่ายเพียง 1,700 บาท เพื่อเข้าพักที่ห้อง Serenity Suite 1 คืน จำนวน 2 ท่าน (รวมอาหารเช้าและ นวดไทยหรือนวดอโรมา 1 ชั่วโมง ต่อท่าน) ราคานี้สำหรับพัก 2 ท่าน ที่ห้อง Serenity Suite เตียงเสริม 1,500 บาท ต่อท่าน รวมอาหารเช้า เช็กอิน 14.00 น. เช็กเอาต์ 12.00 น. เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่คิดค่า เตียงเสริมและมีอาหารเช้าบริการ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถเลือก รับบริการเตียงเสริมหรือไม่ก็ได้ แต่ไม่รวมบริการอาหารเช้ากรณี ถ้าไม่รับบริการเตียงเสริม โปรดจองที่พักล่วงหน้า 7 วัน วันนี้ - 31 ก.ค. 55 โทร. 076 371 900 rsvn@serenityphuket.com www.serenityphuket.com 2. เดอะ กี รีสอร์ท แอนด์ สปา SR742 หาดป่าตอง ลดสูงสุด 50% จากราคาปกติ ส่วนลด 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนลดเมื่อพัก 2 คืน ขึ้นไป โปรดจองล่วงหน้า 7 วัน ไม่สามารถใช้ได้เมื่อจองตั้งแต่ 10 ห้องขึ้นไปในครั้งเดียว วันนี้ - 30 พ.ย. 55 โทร. 076 335 888, 076 335 808

011 new d.m..indd 47

Home & Family

1.โรงเรียนสอนภาษาจีน โกปี๊ เดอ ภูเก็ต SR526 ถ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% สำหรับค่าเรียนภาษาจีนกลาง หลักสูตรเบื้องต้นระดับ 1 จากปกติ 5,000 บาท ลดเหลือ 4,500 บาท เมื่อชำระด้วยเงินสดเท่านั้น ระยะเวลาเรียน 3 เดือน คิดเป็น 36 ชั่วโมง สอนโดยอาจารย์ชาวจีน วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 212 225 2. โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ภูเก็ต SR558 Big C ภูเก็ต ชั้น 2 โครงการ Limelight เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ส่วนลดสูงสุด 15% เมื่อซื้อสินค้าเครื่องดนตรี Yamaha (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) สิทธิพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน ในการเรียนดนตรีทั้ง 3 สาขา ใช้ได้ทั้ง 3 สาขาในจังหวัดภูเก็ต วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 249 409 www.yamaha.in.th 3. พีด้า แดนซ์ อะคาเดมี่ SR559 Big C ภูเก็ต ชั้น 2 สิทธิพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียนในการ เรียนเต้นทุกวิชา วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 249 409 www.pidadance.com

4. 77 คาร์ วอช SR560 ถ.เจ้าฟ้าดาวรุ่งตัดใหม่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด โปรแกรม ล้างสี + ดูดฝุ่น + เคลือบสี Wax รถเก๋งเล็ก-กลาง เพียง 390 บาท เก๋งใหญ่และกระบะ 4 ประตู SUV เพียง 490 บาท สิทธิพิเศษ สำหรับลูกบ้านแสนสิริ แถม Wax Spray เพื่อความเงางามแก่สีรถและ Wax ซิลิโคน 100% ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500 บาท และสำหรับรถที่ซักเบาะ-พรม หรือขัดเคลือบสี แถมอบโอโซนมูลค่า 500 บาท เพิ่มให้อีกทันที วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 513 294 5. โรงเรียนสอนภาษาเบรนนี่ เฮ้าส์ SR561 ถ.วิรัชหงส์หยก อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำหรับนักเรียนใหม่ รับส่วนลด 15% ในทุกคอร์สเรียน สำหรับนักเรียนปัจจุบัน รับส่วนลด 5% ในทุกคอร์สเรียน วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 522 822 www.brainy-house.com 6. มาย เอ็กพีเรี่ยนซ์ เอดูเคชั่น SR562 ชั้น 3 อาคาร MMB (เยื้องโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต) อ.เมือง จ.ภูเก็ต ฟรีประกันการเดินทางทุกกรณี ฟรีบัตรโทรศัพท์ทางไกลมูลค่า 1,000 บาท เมื่อสมัครไปศึกษาต่อ ต่างประเทศ กับ My Experience Education วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 233 266 www.myexperience-abroad.com

8/1/12 3:32:30 PM


Shopping

1. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ SR947 ถ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ฟรี Giving Life Box วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 249 541-9 www.indexlivingmall.com 2. เดอะ บอดี้ ช็อป SR948 เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ส่วนลด 10% สำหรับสินค้า Make Up และ Skin Care ซื้อครบ 1,500 บาท หลังหักส่วนลด รับบริการแต่งหน้าฟรี 1 ครั้ง มูลค่า 1,500 บาท เฉพาะสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 3. SB DESIGN SQUARE SR952 ถ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 3% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ เงื่อนไขสอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย โทร. 076 304 155 สิทธิพิเศษเฉพาะ SB DESIGN SQUARE สาขาภูเก็ต เท่านั้น วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 304 155 www.sbdesignsquare.com 4. โฮมเวิร์ค SR953 ถ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ภูเก็ต รับคูปองส่วนลด 300 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท ใช้เป็นส่วนลด 300 บาท เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติ 5,000 บาท ที่ร้านโฮมเวิร์คและไทวัสดุทุกสาขา ใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าราคาปกติ ยกเว้นสินค้าลดล้างสต๊อก Hot Price สินค้าตัวโชว์ สินค้าในกลุ่มวัสดุ

011 new d.m..indd 48

อุปกรณ์ก่อสร้าง เหล็ก ปูน อิฐมวลเบา สายไฟ สินค้าราคาโครงการ สินค้าเพาเวอร์บาย ร้านค้าเช่า และค่าบริการ จำกัดคูปองส่วนลด 1 ใบ / 1 ใบเสร็จ คูปองส่วนลดโฮมเวิร์ค / ไทวัสดุ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็น เงินสดได้ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อน ไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 608 000 www.homeworks.co.th/plaza/ phuket

8/1/12 3:32:30 PM


SANSIRI CREDIT CARD ความสุขเหนือระดับที่ตอบสนอง ทุกความต้องการในทุกด้านของคนมีบ้าน และการใช้ชีวิตอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านบัตร SCB Sansiri Platinum Card และ บัตร SCB Sansiri Platinum dcondo Card เพื่อครอบครัวแสนสิริ สิทธิพิเศษเมื่อชำระเงินด้วย บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แสนสิริ แพลทินัม และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แสนสิริ แพลทินัม ดีคอนโด 1. ลิฟวิ่ง รีวอร์ด เซอร์วิส อ.กระทู้ อ.เมือง อ.ฉลอง อ.ราไวย์ บริการพิเศษจาก SCB Platinum Service โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรงจาก Plus Concierge ใช้คะแนนสะสม 5,000 คะแนน เพื่อแลกรับบัตรกำนัลเงินสดมูลค่า 500 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดบริการ Living Reward ในเขตจังหวัดภูเก็ต ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Plus Concierge ภูเก็ต โทร. 085 660 7547 วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 02 777 7777 www.scbcreditcard.com/ Sansiri_rewards_HuaHin

2. ภาริสา รีสอร์ท ถ.ลายี-นาคา เล จ.ภูเก็ต ส่วนลด 10% จาก Best Available Rate พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน ที่ห้องอาหาร Diavolo ส่วนลด 10% เมือ่ ใช้บริการที่ The Spa (สำหรับ Spa A la Carte Menu) วันนี้ - 20 ธ.ค. 55 โทร. 076 302 000 reservations@paresaresorts.com www.paresaresorts.com 3. เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต ถ.ปฏัก หาดกะรน จ.ภูเก็ต ส่วนลด 15% สำหรับห้องพัก Top Three Room Types จากราคาอินเตอร์เน็ต ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพัก จากราคาอินเตอร์เน็ต วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 02 101 1234 ต่อ 1 reservations@chr.co.th www.centarahotelsresorts.com 4. เซ็นทารา แกรนด์ เวสท์ แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ วิลลา ภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 15% สำหรับห้องพัก Top Three Room Types จากราคาอินเตอร์เน็ต ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพัก จากราคาอินเตอร์เน็ต วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 02 101 1234 ต่อ 1 reservations@chr.co.th www.centarahotelsresorts.com 5. เซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต ถ.ปฏัก อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 15% สำหรับห้องพัก Top Three Room Types จากราคาอินเตอร์เน็ต ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพัก

จากราคาอินเตอร์เน็ต วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 02 101 1234 ต่อ 1 reservations@chr.co.th www.centarahotelsresorts.com 6. เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต ถ.ปฏัก อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 15% สำหรับห้องพัก Top Three Room Types จากราคาอินเตอร์เน็ต ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพัก จากราคาอินเตอร์เน็ต วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 02 101 1234 ต่อ 1 reservations@chr.co.th www.centarahotelsresorts.com 7. เซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต ถ.เกศขวัญ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 15% สำหรับห้องพัก Top Three Room Types จากราคาอินเตอร์เน็ต ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพัก จากราคาอินเตอร์เน็ต วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 02 101 1234 ต่อ 1 reservations@chr.co.th www.centarahotelsresorts.com 8. เซ็นทรา แอชลี ป่าตอง ถ.ราชอุทิศ 200 ปี ป่าตอง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 15% สำหรับห้องพัก Top Three Room Types จากราคาอินเตอร์เน็ต ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพัก จากราคาอินเตอร์เน็ต วันนี้ - 31 ธ.ค.55 โทร. 02 101 1234 ต่อ 1 reservations@chr.co.th www.centarahotelsresorts.com


ขอสงวนการใช้สิทธิ์ตามรายการ ส่ ง เสริ ม การขายในช่ ว งวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ แ ละวั น หยุ ด ต่ อ เนื่ อ ง ตามเทศกาลตามโรงแรมที่กำหนด สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริ ม การขายขึ้ น อยู่ กั บ จำนวนห้ อ งพั ก ที่ว่างและต้องสำรองที่พักล่วงหน้า และไม่รวมการเข้าพักแบบหมู่คณะ และงานประชุมสัมมนา สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริม การขาย ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถ ใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริม การขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

SCB SANSIRI PLATINUM dcondo CARD บัตรเครดิตเพื่อลูกบ้านดีคอนโด เท่านั้น ที่ตอบสนอง ไลฟ์สไตล์ลูกบ้านดีคอนโดโดยเฉพาะ บัตรเดียวครบครัน...ทั้งกิน เที่ยว ช้อปปิ้ง สุขภาพ และความงาม ให้คุณมีช่วงเวลาแห่งความสุขกับ ไลฟ์สไตล์ดีๆ ได้ไม่จำกัด 1. ไวน์ คอนเน็กชั่น ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ส่วนลด 50% เมื่อสั่งเมนู Caesar Salad จากปกติ ราคา 140 บาท วันนี้ - 31 ส.ค. 55 โทร. 076 366 091 2. ไวน์ คอนเน็กชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ส่วนลด 50% เมื่อสั่งเมนู Caesar Salad จากปกติ ราคา 140 บาท วันนี้ - 31 ส.ค. 55 โทร. 076 307 064-5

011 new d.m..indd 50

3. ไวน์ คอนเน็กชั่น ฟิชเชอร์แมนเวย์ บิซิเนส เซ็นเตอร์ อ.ฉลอง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 50% เมื่อสั่งเมนู Caesar Salad จากปกติ ราคา 140 บาท วันนี้ - 31 ส.ค. 55 โทร. 076 282 411-2 4. ไวน์ คอนเน็กชั่น บางเทา เพลส พลาซ่า อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ส่วนลด 50% เมื่อสั่งเมนู Caesar Salad จากปกติ ราคา 140 บาท วันนี้ - 31 ส.ค. 55 โทร. 076 632 613-7 5. ไวน์ คอนเน็กชั่น กะตะ ไนท์ พลาซ่า จ.ภูเก็ต ส่วนลด 50% เมื่อสั่งเมนู Caesar Salad จากปกติ ราคา 140 บาท วันนี้ - 31 ส.ค. 55 โทร. 076 330 209 6.เดอะ เฟซ ช็อป ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ส่วนลด 20% เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท รับฟรี บริการแต่งหน้าฟรี 1 ครั้ง เพียงแสดงบัตรฯเพื่อขอรับบริการ วันนี้ - 30 ก.ย. 55 โทร. 074 600 071 7. เดอะ บอดี้ ช็อป เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้า Make Up และ Skin Care ในราคาปกติ รับฟรี สินค้าทดลอง 1 ชิ้น เมื่อซื้อสินค้า Skin Care 1 ชิ้น พร้อมสมัครสมาชิก The Body Shop ฟรี (ปกติซื้อสินค้า 1,500 บาท) วันนี้ - 31 ธ.ค. 55 โทร. 076 249 595

เงื่อนไข ร้านไวน์คอนเน็กชั่น สิทธิพิเศษตามโปรโมชั่น เป็นไปตามที่ร้านอาหารกำหนด และเฉพาะการรับประทาน อาหารที่ร้านอาหาร (ไม่รวมงาน ประชุม สัมมนา และจัดเลี้ยง) สิทธิพิเศษตามโปรโมชั่น ไม่สามารถแลก เปลี่ยนโอน หรือทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถ ใช้ร่วมกับการส่งเสริมการขายอื่นๆ รับสิทธิ์ 1 บัตร / จาน / โต๊ะ / วัน / บิล เท่านั้น เงื่อนไข ร้านเดอะ เฟช ช็อป และ เดอะ บอดี้ช็อป สิทธิพิเศษตามโปรโมชั่น เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด และไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถ ใช้ร่วมรายการกับโปรโมชั่นอื่นๆ โปรดติดต่อร้านค้าเพื่อสำรองเวลา เข้ารับบริการล่วงหน้า เงื่อนไขรวม รายการส่งเสริมเฉพาะบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ แสนสิริ แพลทินัม ดีคอนโดเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขของโปรโมชั่น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับสมาชิกในครอบครัวแสนสิริ เรามีทีมงานมืออาชีพที่จะช่วย ให้คำแนะนำและปรึกษาในเรื่องของ การซื้อ ขาย ปล่อยเช่า อสังหาริมทรัพย์ อย่างครบวงจรโดย Plus property โทร. 076 384 567 หรือเว็บไซต์ www.plus.co.th

8/1/12 3:32:31 PM


Dining Health & Beauty Recreation Home & Family Shopping

จุดชมวิว 360 องศา สะพานสารสิน วัดทาฉัตรไชย

30

ถ.เทพ

หาดทรายแกว 29 Phuket GateWay หาดไมขาว สุสานไมขาว

Map 1

สิทธิพ�เศษสำหรับลูกบ านแสนสิร�

402

ไปจังหวัด พัง

งา

เกาะตะปู (ที่ใชถายทำเรื่องเจมสบอนด)

Yacht Haven Marina Phuket

ตั กระษ รี

Turtle Village Shop 32 3

33 34

31 6

สิทธิพ�เศษสำหรับลูกค า SANSIRI CREDIT CARD

SCB SANSIRI PLATINUM CARD AND SCB SANSIRI PLATINUM dcondo CARD SCB SANSIRI PLATINUM dcondo CARD

Andaman sea

ไมขาว

4026

หาดในทอน

วัดเมืองใหม

40

27

ด กโตน น-โค นดอ ถ.บา

402

2

ถ.บา นดอน -เชงิ ท ะเล

403 0

ถ.เทพกระ

4031

หาดบางเทา

SANSIRI FAMILY PLUS

4031

ษัตรี

อุทยานแหงชาติสิรินาถ หาดในยาง

ถ.เทพกระษัตรี-ในยาง

ทาอากาศยาน ภูเก็ต

1

เชิงทะเล 402

5

แหลมสน

หาดสุรินทร

ถ.ศรีสนุ ทร

4025 Kohkaew

แหลมสิงห

ภูเก็ต

16 14 7

พก ร

4

ถ.เทพก

011 new d.m..indd 51

402

423 3

กมลา

ถ.เท

รี ะ ษ ัต

หาดกมลา

รั่ง

Kohkaew หา นฝ ถ.

เกาะมะพราวใหญ 13

8/1/12 3:32:32 PM


ถ.

2

หาดบางเทา

1

เชิงทะเล 402

ถ.ศรีสนุ ทร

4025

Map 2

Kohkaew

ภูเก็ต

16

2

หาดปาตอง

ปาตอง 7

4020

3 3

kratu-patong

11

4

4022 2

1

เกาะมัน แหลมพรหมเทพ

011 new d.m..indd 52

ถ.เจา ฟา อก

19 23

ถ.พนู ผล

ถ.กระ

อาวภูเก็ต

เกาะตะเภาใหญ

อาวฉลอง

แหลมพันวา

10

ราไวย

21

หาดในทาน

ถ.รัษฎา

27 28

ถ.วเิ ศษ

เกาะตะเภาใหญ

แหลมพันวา 3 423

6

ถ.พังงา

4 4024

หาดกะตะนอย

12

ถ.บานโคกตะโหนด

4233

หาดกะตะ

4

3

4028

9

402

กะรน

18

18

าย

ตะ

ฏัก ถ.ป

ถ.กะ

เกาะปู

ฉลอง

5

6

22

5

ล าห ถ.ป

4233

4

ถ.เจาฟาตะ วันอ

4028

6

ถ.บางกอก

น

3 8

ถ.ระนอง

ิเดช ถ.ศกั ด

ถ.เจ าฟา ตะว ันตก

22

5 ก

1

ถ.ถลาง 24 17

ถ.กระบี่

ถ.วริ ชั หง ษห ย

4

2

หาดกะรน

1 5 6 1

3 423

แหลมลำเจียก

402

2

ถ.ท ววี งศ 

6

1

19

ถ.ภูเกต็

5

4029

2

15

กะทู

ถ.ปฏิพทั ธิ์

ถ.พระบารม ี

3

14

kratu

คา ถ.ทุง 16 22 ถ.ดีบกุ 14 15

ถ.เยาวราช

423

7 kratu

3

ทร ถ.สรุ ิน

6 วรา3ช า ย เ น . ถ หลว 25 ถ.แม 13 26

8

1

เกาะมะพราวใหญ 13

4

ี ถ.เทพกระษตั ร

402

7

2

พก ร

14

4021

423

3

กมลา

ถ.เท

รี ะ ษ ัต

หาดกมลา

รั่ง

Kohkaew หานฝ ถ.

แหลมสิงห

ถ.มนตรี

5

แหลมสน

หาดสุรินทร

หาดราไวย

เกาะโหลน แหลมกา

dcondo Kathu dcondo Kathu-Patong dcondo Creek Habitia Kohkaew Habitown Kohkaew The BASE Downtown-Phuket

8/1/12 3:32:32 PM
Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.