Page 1


H UA H I N

หัวหิน

HUA HIN

หลังจากเส้นทางรถไฟเสร็จสิ้นในสมัยรัชกาล ที่ 6 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ ได้ ทรงสร้างพระตำ�หนักแสนสำ�ราญสุขเวศน์ ซึ่ง ต่ อ มาคื อ บ้ า นลั ก ษสุ ภ า และประทานชื่ อ ชายหาดแห่งนีว้ า่ ‘หัวหิน’ สถานทีพ่ กั ตากอากาศ ของเจ้าขุนมูลนาย ซึง่ ได้รบั ความนิยมจนมีการ สร้างโรงแรมทีท่ นั สมัยหลายแหล่ง

After the train track had been built during the reign of King Rama 6, Phra Nares Worarit came to build the palace for rest and relaxation nearby the beach called Sansamran Sukkawet, now known as Baan Laksasubha. He also named the beach ‘Hua Hin’. A favoured vacation spot for the Royal Family since olden times, has increased in popularity as a tourist destination since then. 1


H UA H I N

Present

ด้วยระยะทางอันใกล้จากกรุงเทพฯ หัวหินจึงเป็น สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วยอดฮิตทีม่ คี วามหลากหลาย ในด้านการท่องเทีย่ ว ทัง้ ทางธรรมชาติ มีชายหาด ภูเขา นำ�้ ตก และป่า มีรา้ นรวงเก๋ๆ เกิดขึน้ มากมาย รวมถึงยังเป็นเมืองศิลป์ ที่มีตลาดนัดศิลปะที่ ดึงดูดผู้คนมาอย่างไม่ขาดสาย With its location not far from Bangkok and its combination of natural scenes and modern, convenient facilities, Hua Hin has become one of the most popular tourist spots in Thailand. Hua Hin provides a wide selection for travelers from the nature lovers to the modern shoppers. Hua Hin is also famous for its culture and arts, which attract a lot of visitors these days.

Fu t u r e

รถไฟฟ้าความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หัวหิน จะร่น ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ให้เหลือไม่ถงึ ชัว่ โมง รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ชุมชนที่เข้มแข็ง ใกล้ชิดธรรมชาติ มีศักยภาพ ทางด้านการลงทุน ท�ำให้หวั หินจะเป็นเมืองทีม่ ี ความเคลื่อนไหวมากกว่าเมืองท่องเที่ยว ด้วย เหตุนี้เองหัวหินจึงเป็นเมืองน่าอยู่อันดับต้นๆ ของประเทศไทย With its rapidly developing public utilities and investment potential, Hua Hin is predicted to be more than a tourist spot and considered to be the second capital city in the near future. 2


H UA H I N

Did you know?

หัวหินถิ่นถ่ายหนัง โรงแรมรถไฟหัวหินคือ สถานที่ถ่ายท�ำภาพยนตร์ The Killing Fields โดยถูกจ�ำลองให้เป็นโรงแรมในกรุงพนมเปญ ยุคสงคราม เช่นเดียวกับภาพยนตร์เรือ่ ง Devil’s Paradise ที่เลือก ‘เซ็นทรัล หัวหิน วิลเลจ’ เป็น ฉากส�ำคัญ ‘ท่องเทีย่ วหัวหิน แวะถิน่ มนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม’ ค�ำว่า ‘นักมวย ดัง’ ในค�ำขวัญประจ�ำหัวหินมาจาก โผน กิง่ เพชร แชมป์โลกชาวไทยคนแรก ซึ่งเกิดและฝึกมวย ที่นี่ วันที่ 16 เมษายน 2503 โผนขึ้นชกต่อหน้า ที่นั่งและเอาชนะ ปาสคาล เปเรซ นักมวยจาก อาร์เจนตินา ท�ำให้มชี อื่ เสียงโด่งดัง และกลายเป็น วีรบุรุษ มีอนุสรณ์สถานที่สวนสาธารณะ โผน กิ่งเพชร บนถนนด�ำเนินเกษม เพื่อระลึกถึงเขา หลังจากการเสียชีวิตครบ 10 ปี

Hua Hin has been popular in the past for filming locations, including the hotel scenes in Phnom Penh, Cambodia the war scenes in ‘The Killing Fields’. Central Hua Hin Village was also chosen as the set for ‘Devil’s Paradise. ‘Visit Hua Hin, the land of magic. Home of the famous boxer. Drive by the beautiful seas. Visit the magnificent palace.’ The famous boxer refered in the slogan for Hua Hin, was Pone Kingpetch, Thailand’s first world boxing champion who was born and raised here. He became famous from his victory over Pascual Perez of Argentina in 1960. There’s a statue in his honour at Pone Kingpetch Public Park on Damnoen Kasem Road. 3


H UA H I N

natively, use Petchkasem (Route 4) through Nakhon Pathom, Ratchaburi, Petchburi and enter Hua Hin. Distance approx. 230 km.

VISIT

รถยนต์ ใช้เส้นทางสายธนบุร-ี ปากท่อ (ทางหลวง หมายเลข 35) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) เข้าสู่ตัวเมืองหัวหิน รวมระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร หรือใช้ เส้นทางสายเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี เข้าสู่หัวหิน รวม ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร รถไฟ จากสถานีหัวล�ำโพง ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 09.25 น. ถึงหัวหิน 13.45 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีขบวนรถน�ำเทีย่ วไปยัง สวนสนประดิพทั ธ์แบบเช้าไป-เย็นกลับ สอบถาม โทร. 02 233 7010, 02 223 7020 หรือสถานี รถไฟธนบุรี มีขบวนรถไฟธนบุรี-หลังสวน ออก เวลา 07.20 น. ถึงหัวหิน 11.52 น. สอบถาม โทร. 02 411 3104 เครือ่ งบิน Thai Regional Airlines เส้นทางบิน สุวรรณภูมิ-หัวหิน-สุวรรณภูมิ 5 เที่ยวบินต่อ สัปดาห์ ใช้เวลาในการบินเพียง 35 นาที โทร. 02 134 7162 การเดินทางในหัวหิน มีบริการรถสาธารณะ ทั้งรถสองแถว มอเตอร์ไซค์ และสามล้อ ซึ่ง ส่วนใหญ่คิดค่าโดยสารแบบเหมาเที่ยวตาม ระยะทาง ส�ำหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว มี ร ้ า นเช่ า มอเตอร์ไซค์และจักรยานหลายแห่ง

By train Hua Lamphong station. Departs Bangkok 09.25 A.M. and A r r ive at Hua Hin 01.45 pm on weekdays. Additional tourist train on weekends and public holidays. Information centre 02 233 7010 or Thonburi Station. Thonburi-Langsuan. Departure 07.20 A.M. / Arrival 11.52 A.M. Information centre 02 411 3104 By plane Thai Regional Airlines. Suvarna-bhumi-Hua Hin. 5 trips/ week. Only 35 minutes to destination. GETTING ABOUT Public transporation is available for minibuses, motorbike taxis and tricycle taxis. Prices depend on distance/route. Motorbike and bicycle rental is also available.

By car Travel through Thonburi-Pakthor (Route 35), turn left to Petchkasem (Route 4) and enter Hua Hin Province. Distance approx. 180 km. Or alter4


H UA H I N

T r adi t i o n s & Festival s

มกราคม-กุมภาพันธ์ • เทศกาลโคมไฟ ประเพณีตรุษจีน มีนาคม-เมษายน • เทศกาลมะม่วง ของดีสามร้อยยอด • นิทรรศการสีน�้ำไทยที่บ้านศิลปิน • การแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์โลก สวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร • ประเพณีสงกรานต์ ก่อเจดียท์ ราย สรงนำ�้ พระ และเล่นน�้ำสงกรานต์อันรื่นเริง • งานหัวหินร�ำลึก ชายหาด 19 ไร่ พฤษภาคม-มิถุนายน • หัวหิน แจ๊ส เฟสติวัล งานแสดงดนตรีแจ๊ส ริมชายหาดหัวหิน • ประเพณีท�ำบุญส่งเรือ กิจกรรมต่อเรือ และ ประดับตกแต่งให้สวยงาม และร่วมท�ำบุญ ตักบาตรดอกไม้

JANUARY-FEBRUARY • Lantern Festival, Chinese New Year celebration MARCH-APRIL • Sam Roi Yot Mango Season Festival • Thai watercolour painting exhibition at Hua Hin Artists Village. • International Boxing Championship competition at Pone Kingpetch Public Park • Songkran Festival, traditional Thai New Year celebration, sand castle building and monks worship. • Remembering Hua Hin Festival 19-rai Beach. MAY-JUNE • Hua Hin Jazz Festival, music concert on the beach. • Merit ceremony, boat building and decoration activities, and the Flower Offering tradition. 5


H UA H I N

สถานีรถไฟหัวหิน เส้นทางสายเก่า หลายเรื่องราว พลับพลาพระมงกุฎเกล้า เอกลักษณ์ของ สถานีรถไฟแห่งนีค้ อื พลับพลาพระมงกุฎเกล้า เป็นพลับพลาจตุรมุข สร้างขึน้ ในสมัยพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ส�ำหรับประทับ ทอดพระเนตรกองเสือป่าและลูกเสือทัว่ ประเทศ ฝึกซ้อมยุทธวิธีประจ�ำปี

สถานีรถไฟหัวหิน สร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 6 นอกจากเป็นเส้นทางสายส�ำคัญที่น�ำพาผู้คน มายังหัวหินแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ ด้วยได้รับการ ยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟทีส่ วยทีส่ ดุ ของประเทศ ไทย และยังมีคุณค่าในด้านงานศิลปะและ วัฒนธรรม โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียน ที่มีรายละเอียดสวยงามประดับเสาและค�้ำยัน รวมถึงใช้สีขาวและแดงเป็นสัญลักษณ์ และ เป็นต้นแบบของอาคาร แหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ ใน หัวหิน เช่น ตลาดน�้ำ

สถานีรถไฟหัวหิน โทร. 032 511 073

6


H UA H I N

t h e hi s to r i ca l H ua hin r ai lway S tat i o n The Royal Waiting Room Constructed in the Thai architectural style, this is the trademark of Hua Hin Railway Station. It had been used for King Rama 6 to visit and oversee the scout practice and the annual combat practice.

The Hua Hin Railway was built in the reign of King Rama 6 in order to support transportation for business and leisure journeys. Hua Hin is the top rated traveling spot and its railway station has also been considered to be the most beautiful train station in Thailand. With unique Victorian architecture, white & red painted and decorated poles on many buildings including the Floating Market unit, Hua Hin has also become the valued place to learn about art and culture.

Hua Hin Railway Station Tel. 032 511 073

7


TOWN OF MEMORIES page 10

ART ALLEY page 14

THE TASTE page 24


LIFE & ACTIVITIES page 30

CITY OF CYCLING page 36

PRAN BURI page 48


H UA H I N

Tow n of M em or ie s หัวหิน แผ่นดินเจ้า กรุ่นกลิ่นเมืองเก่า สถานที่ตากอากาศอันเต็มไปด้วยเรื่องเล่านับตั้งแต่อดีต Hua Hin, land of the King, historical town and the best relaxation spots with a touch of histories

10


H UA H I N

H ua H in b e ac h

‹‹

In the past, Hua Hin was popular with the Royal Family after the palace was built during the reign of King Rama 5, but these days its popularity is mainly among domestic and foreign tourists, who enjoy the old architecture and horse riding along 5 km of secluded beach.

ชายหาดหัวหิน

ชายหาดหัวหินเป็นสถานทีต่ ากอากาศชายทะเล ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน ชายหาดหัวหินท�ำหน้าทีเ่ หมือนเจ้าบ้านผูต้ อ้ นรับ นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศทีส่ ามารถ คงเสน่หข์ องบรรยากาศเฉพาะตัวไว้ได้เสมอมา ด้วยบ้านพักตากอากาศสมัยเก่า โขดหิน ม้าแกลบ และเป็นชายหาดกว้างที่ไม่มีถนนเลียบหาด ทอดตัวยาวกว่า 5 กิโลเมตร

Riding a horse along the beach In olden times the most popular sport among the Family members was horse riding along the beach. This pastime is still popular to this day. Water sports The wide beaches and strong winds-especially during summer -make kiteboarding and kitesurfing popular beach sports.

ขี่ม้าเลียบชายหาด กิจกรรมยอดนิยมของ เจ้านายสมัยก่อน ทีส่ บื มาจนถึงปัจจุบนั ม้าแกลบ บนชายหาดหัวหินกลายเป็นเอกลักษณ์ทที่ กุ คน จ�ำได้ และกลายเป็นกิจกรรมยอดนิยม

Kiteboarding Asia at Hua Hin Beach L ocat ion 75/1 Hua Hin Prachuab khirikhan Tel. 081 591 4593

กีฬาทางน�้ำ ไคต์บอร์ดดิ้งและไคต์เซิร์ฟเป็น กีฬาทีก่ �ำลังได้รบั ความนิยมบริเวณหาดหัวหิน ชายหาดหัวหินเป็นชายหาดกว้างและมีลมแรง โดยเฉพาะในฤดูร้อน สายลมแรงจะพาผู้เล่น ขึ้นไปมองเห็นหาดหัวหินในมุมสูง ไคต์บอร์ดดิ้งเอเชีย ที่หาดหัวหิน ที่ตั้ง ซอย 75/1 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 081 591 4593 11


H UA H I N

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จากวั ง ไกลกั ง วลในตั ว เมื อ งหั ว หิ น ถึ ง พระ ราชนิ เ วศน์ ม ฤคทายวั น ตั้ ง อยู ่ ริ ม หาดอั น เงียบสงบของชะอ�ำ เรือนไม้สหี วานและทางเดิน ทอดยาวลงสู่ทะเล คือภาพประทับใจที่ท�ำให้ หวนนึกถึงความงามของพระราชนิเวศน์แห่ง ความรั ก และความหวั ง แห่ ง นี้ คุ ณ ค่ า ด้ า น สถาปัตยกรรมที่สะท้อนความนิยมของงาน สถาปัตยกรรมในยุคนั้น ผ่านแบบอาคารไม้ ชั้นเดียว หลังคาทรงปั้นหยา มุงกระเบื้องว่าว ทรงสี่เหลี่ยม ยกใต้ถุนสูง และพระต�ำหนัก ต่างๆ ถูกเชือ่ มต่อด้วยทางเดิน ซึง่ เป็นสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนร่วมกับสถาปัตยกรรม สมัยใหม่ ในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ สถานที่ แ ห่ ง นี้ เ ป็ น พระราชวังซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เพื่อ

เป็นทีป่ ระทับแรม นอกจากตัวอาคารทีส่ วยงาม ยังให้ความรูถ้ งึ ความเป็นอยูใ่ นอดีตผ่านนิทรรศการ และแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ ต่างๆ ของรัชกาลที่ 6 ทั้งในด้านวรรณกรรม และดนตรี รอบๆ อาคาร คือสวนต่างๆ ที่ได้จัดท�ำขึ้นมา ใหม่โดยได้รับแรงบันดาลใจจากบทพระราช นิพนธ์ ทั้งศกุนตลา วิวาห์พระสมุทร สาวิตรี และเวนิสวาณิช นอกจากชมความงามของพระราชนิเวศน์แล้ว ยังสามารถเช่าจักรยานขีภ่ ายในค่ายพระราม 6 ได้อีกด้วย ที่ตั้ง บริเวณค่ายพระราม 6 เปิดวันพฤหัสบดี-อังคาร เวลา 08.30-16.00 น. 12


H UA H I N

M R I G A DAYAVA N pa l ac e (Marukha-Thaiyawan Palace) The palace is loacated in the Rama 6 military camp, which is between Cha-am and Hua Hin. The structure is mainly timber, with a path heading to the beach. The architecture reflects the style and culture of that time. This palace is a good example of the meeting of traditional Thai architectural styles with the Western influence from Victorian England. Built during the reign of King Rama 6, it was originally exclusively for Royalty, but these days it is open to the public and has various displays documenting the King’s work. In addition to the indoor attractions, you can also rent bicycles to explore the surrounding area.

ผ้าโขมพัสตร์

โรงทอผ้าทีด่ �ำริเริม่ โดยพระองค์เจ้าบวรเดช และ หม่อมเจ้าหญิงผจงรจิตร์ กฤดากร ชือ่ โขมพัสตร์ หมายถึงผ้าขาวที่น�ำมาพิมพ์ลาย ใช้เทคนิค การพิมพ์ลายซิลก์สกรีนซึง่ ถือว่าเป็นเรือ่ งใหม่ ในสมัยนั้น กระทั่งประยุกต์เป็นลายผ้าพิมพ์ ใหม่ๆ ทีร่ ว่ มสมัยปัจจุบนั และยังเป็นของฝากที่ คลาสสิกจากเมืองหัวหินเสมอ

Location The Rama VI military camp. Opening hours: T hursday t hrough Tuesday from 08.30 A.M. to 04.00 P.M.

ที่ตั้ง ถนนเพชรเกษม ซอยหัวหิน 84 เปิดวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-19.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.

KOMPAT FABRICS This textile factory was founded by Prince Bavoradej and his wife. This was the factory that produced traditional Thai fabrics; the most popular types being white cotton with embroidered patterns, which are very popular as souvenirs. Location Petchkasem Road, Hua Hin soi 84. Opening hours: Monday through Saturday from 09.00 A.M. to 07.00 P.M. Sunday from 09.00 A.M. to 05.00 P.M. 13


H UA H I N

A rt A l l e y หมู่บ้านศิลปิน ตลาดงานศิลป์ทั้งดั้งเดิมและร่วมสมัย อันมีเสน่ห์ล้นเหลือ The Artist Village, an art market, wich is a combination of traditional and modern arts

14


H UA H I N

‹‹

บ้านวาดเขียน เวิรก์ ช็อปทีไ่ ม่จ�ำกัดอายุ ทีน่ ใี่ น บ่ายวันเสาร์-อาทิตย์ เราอาจจะเห็นอาม่ามานัง่ วาดรูปร่วมกับหลานอายุ 5 ขวบ อาจจะเลือก เพนต์ลายบนเสือ้ ผ้าพันคอ ได้ความผ่อนคลาย จากการละเลงสีและเส้น แล้วยังได้สร้างผลงาน ที่เป็นของตัวเองกลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย ประติ ม ากรรมในบ้ า นดิ น พื้นที่จัดแสดง ประติ มากรรมดินเผาในรูปแบบบ้านดินของ ศิลปินนายดีและแม่องุ่น เฟอร์นเิ จอร์หายาก ของเก่าสะสมโบราณ รวม ถึงงานแฮนด์เมดเก๋ๆ ราคาไม่แพง ลานกิจกรรม กิจกรรมหมุนเวียน ออกร้าน คอนเสิร์ตเล็กๆ ทุกสุดสัปดาห์

บ้านศิลปิน

แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ มีศิลปินกว่า 21 ครอบครัวอยู่ร่วมกันสร้าง ผลงาน มีผลงานศิลปะหลายสาขาที่สามารถ ซือ้ หาเป็นเจ้าของจากผูผ้ ลิตงานโดยตรง ทัง้ ยัง เป็นจุดนัดพบของการท�ำกิจกรรมศิลป์ในวันหยุด สุดสัปดาห์ ต้อนรับนักท่องเทีย่ วจากทัง้ ไทยและ ต่างประเทศ โดยสามารถเข้าชมฟรี

แกลเลอรี่ นิทรรศการจัดแสดงภาพวาดทัง้ สีนำ�้ สีนำ�้ มัน ทีม่ ศี ลิ ปินผลัดเปลีย่ นมาจัดแสดงตลอด ปี และมีชิ้นงานที่จ�ำหน่ายด้วย สตูดิโอผลิตงานของศิลปิน เสน่ห์ของบ้าน ศิลปินก็คือ ความใกล้ชิดกับศิลปิน สตูดิโอที่ เรียงรายอยูร่ อบๆ เป็นทีป่ ฏิบตั งิ านจริงของศิลปิน ที่คุณสามารถเข้าไปนั่งชมการท�ำงาน หรือพูด คุยได้ 15

ทีต่ งั้ ถนนหัวหิน-ป่าละอู จากตัวเมืองหัวหิน 4 กิโลเมตร เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น. โทร. 032 534 830, 087 167 3895


H UA H I N

A r t i s t vi l l ag e More than 21 artisan families live in the art and cultural community of this area, producing many skilled handicrafts that can be bought directly from the artists. These areas also serve as the centre for a variety of art activities on weekend. Visitors to Hua Hin are welcome to enter free of charge. Galleries A variety of art exhibitions and activities are held throughout the year, where items are for sale. Artisan studios Take a close look at how the arts and crafts are produced by watching demonstrations from artisans at work. You can also interact and engage in the production of their 16


H UA H I N

วิกหัวหิน

work and select your favourite pieces. Baan Waad Kian Drawing workshop, where you can use your imagination to create your own art. Afterwards you can take your work back home as a souvenir. Baan Din Sculpture exhibition by Artisans Nai Dee and Mae Angun. Valuable Furniture Handmade and v intage collections at affordable prices. Activities area Circulating activities throughout the year, including a small weekly concert.

สร้างขึ้นโดยครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน นอกจาก จะเป็นโรงละครแล้ว ยังแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็นทัง้ โรงแรม ARTS Camp และโรงเรียนภัทราวดีมธั ยมศึกษา อีกด้วย เราจะเห็นงานประติมากรรมปูนปั้น ซึ่งเป็นการทดลองใช้ White Cement ของ ศิลปินปั้น ดุษฎี รักษ์มณี หรือครูดี ช่างหม้อ ซึ่ ง เปิ ด ให้ เ ป็ น ที่ พั ก จ�ำนวน 8 หลั ง รวมถึ ง โรงละครในร่มขนาดใหญ่ 300 ที่นั่ง มีลาน กิ จ กรรมกลางแจ้ ง และยั ง มี ห้องเรียนศิลปะ ส�ำหรั บ คนทุ ก กลุ ่ ม วั ย ทั้ ง การแสดงดนตรี การเต้นร�ำ การแสดง Acrobatics หรือการ แสดงศิลปะกายกรรมแห่งแรกของประเทศไทย

Location Hua Hin-Pa La-U road 4 km from the town. Opening hours: Tuesday through Sunday from 10.00 A.M. to 05.00 P.M. Tel. 032 534 830, 087 167 3895

ที่ตั้ง หมู่บ้านหัวนา ซอยหัวหิน 114 โทร. 032 827 814-5 A RTS CA M P Vic Hua Hin, a theatre and an arts camp are established by the founder, Kru Lek Patravadi Meechoodhon. The areas are divided to be a hotel, an arts camp and Pattarawadee High School. Vic Hua Hin also offers 300- seat theatre sectioned into 8 areas, for art lovers to experience real time art demonstrations. White Cement demonstration by sculpture artisan Dussadee Rakmanee or Kru Dee, are also available. Location Huana Village, Hua Hin Soi 114 Tel. 032 827 814-5 17


H UA H I N

ตลาดฉัตรศิลา

ตลาดนัดของท�ำมือแห่งล่าสุดของหัวหิน ที่ ดัดแปลงบ้านไม้เก่าให้เป็นที่แสดงนิทรรศการ ชีวิตย้อนยุค ผ่านห้องต่างๆ เช่น ห้องนอน ห้อง นัง่ เล่น และห้องรับประทานอาหาร ไฮไลท์ส�ำคัญ คือ นิทรรศการภาพถ่ายของบุคคลส�ำคัญทีบ่ นั ทึก เหตุการณ์ส�ำคัญของเมืองหัวหินไว้ ทีต่ งั้ ถนนเดชานุชติ บริเวณตลาดโต้รงุ่ เปิดทุกวัน เวลา 18.00-24.00 น.

CHAT SI LA MARKET The newest modern hand-made market, using two-floored houses as an exhibition to display lifesyle in old times throughout each building. The highlight of this area is the gallery of famous people in Hua Hin’s history.

ตลาดจักจั่น

จุดนับพบของงานศิลปะและไอเดียสดใหม่ เป็น สีสันของเมืองหัวหินในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ นับเป็นตลาดงานอาร์ต รวมอาหารอร่อยซึง่ เป็น เมนูจากโรงแรมชัน้ น�ำและร้านดังในหัวหิน รวมทัง้ สินค้าแฮนด์เมดที่ดึงดูดจ�ำนวนนักท่องเที่ยว มากที่สุด

Location Dechanuchit Road Hua Hin Night Market. Opening hours: Daily from 06.00 P.M. to 12.00 A.M.

ที่ตั้ง สวนศรี ทางไปเขาตะเกียบ เปิดวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 16.00-22.00 น.

CICADA MARKET Cicada Market, The most famous community for art activities, open on weekend for art lovers who love collecting hand-made product and other art collectibles. In this area, you can also enjoy a variety of delicious food from famous hotels and popular shops in Hua Hin.

Location Suan Sri, way to Khao Takiab. Opening hours: Friday through Sunday from 04.00 P.M. to 11.00 P.M. 18


H UA H I N

เพลินวาน

แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างวิถีชีวิต ในอดีตของหัวหิน และงานสถาปัตยกรรมสมัย ใหม่เข้าไว้ด้วยกัน เสน่ห์ของเพลินวาน คือการ รวมเรือ่ งราวต่างๆ ในหมูบ่ า้ นย้อนยุคทีจ่ �ำลอง บรรยากาศทัง้ รถไฟ โรงแรม ร้านอาหารโบราณ และโรงหนังกลางแปลงมาอยู่ด้วยกัน

ทีต่ งั้ ถนนเพชรเกษม ระหว่างหัวหินซอย 38 และ 40 เปิดวันจันทร์-พฤหัสบดี 10.00-22.00 น. วันศุกร์ 10.00-24.00 น. เสาร์ 09.00-24.00 น. วันอาทิตย์ 09.00-22.00 น.

PLEARNWAN The trademark Hua Huin tourist spot, offering a glimpse of Hua Hin from the past and taking you back in time with vintage settings including trains, ancient restaurants, an open air cinema and a medium-sized museum.

ตลาดน�้ำหัวหินสามพันนาม

ตลาดน�้ำที่พาย้อนยุคไปในช่วงรัชกาลที่ 6 ใน โทนสีขาว-แดง มีร้านค้าร่วม 200 ร้าน และ เรือขายสินค้าถึง 40 ล�ำ ทีม่ ที งั้ ของแฟชัน่ ของเล่น โบราณ รวมไปถึงสินค้าแฮนด์เมด ของเด็ดของ ตลาดน�้ำสามพันนามคือร้านอาหารอร่อยที่มี อยู่ทั่วพื้นที่ ในบรรยากาศน่านั่ง

Location Petchkasem Road Hua Hin soi 38-40. Opening hours: Monday through T hursday 10.00 A.M.-10.00 P.M. Friday 10.00 A.M.-12.00 A.M. Saturday 09.00 A.M. -12.00 A.M. Sunday 09.00 A.M.-10.00 P.M.

ที่ตั้ง ถนนหนองหอยทับใต้ ซอยหัวหิน 112 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-23.00 น.

HUA HIN SAM PAN NAM FLOATING MARKET The market itself has been decorated in vintage style in white and red colours. More than 200 shops and 40 boats in this floating market, selling a variety of vintage and handmade products, clothes and tasty food as well. Location Nong Hoi Tab Tai Road Hua Hin soi 112. Opening hours: Daily f rom 10.00 A.M. to 11.00 P.M. 19


H UA H I N

The Ta ste ร้านอาหาร บอกเล่าความเป็นอยู่ดั้งเดิมของคนพื้นถิ่น และนักท่องเที่ยว สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของเมืองอย่างชัดเจน Restaurants tell stories of natives and tourists and reflect how the city has transformed.

24


H UA H I N

‹‹ Eigh t e e n b e low I c e c r e am

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการรักษารสชาติของ ไอศกรีมอยูท่ ี่ 18 องศาเซลเซียส จึงเป็นทีม่ าของ ชื่อคาเฟ่น่านั่งบนถนนแนบเคหาสน์ ไอศกรีม โฮมเมดแบบฉบั บ ฝรั่ ง เศส กั บ ขนมอบกลิ่ น หอมหวาน วาดรอยยิ้มที่มุมปากให้ใครหลาย คนที่ได้ชิม กับสโลแกนสุดอ้อน If I call you darling, will you buy me ice cream? ทีต่ งั้ ถนนแนบเคหาสน์ เปิดทุกวัน เว้นวันอังคาร เวลา 11.00-17.00 น. โทร. 032 512 208 The best temperature to preserve ice cream is 18 celcious. This is the why the shop is called ‘Eighteen Below’ French homemade ice cream with bakery is the recommended menu to draw a smile on your face.

25

Location Neabkhehat Road. Opening hours: Daily except Tuesday from 11.00 A.M. to 05.00 P.M. Tel. 032 512 208


H UA H I N

อาร์ตพิซซ่าเรีย สูตรโรมันโบราณ เจ้าของร้าน ศักดิ์สิทธิ์ อุ่นจิตร์ เป็นคนไทยที่ ติดตามท่านทูตไทยไปใช้ชวี ติ อยูท่ ป่ี ระเทศอิตาลี ถึง 6 ปี ทัง้ กิน ทัง้ เรียนรู้ จนได้สตู รพิซซ่าเตาถ่าน ทีเ่ ป็นสูตรโรมันโบราณขนานแท้ ความหอมของ พิซซ่าทำ�สดถาดต่อถาดนี้ สิง่ สำ�คัญคือแป้งพิซซ่า และซอส ซอสทำ�จากซอสมะเขือเทศทีเ่ ชฟเคีย่ ว วันต่อวัน นอกจากนีว้ ตั ถุดบิ ทีน่ �ำ มาทำ�หน้าพิซซ่า เช่น แฮม ซาลามี ยังเป็นของพรีเมียมที่ซื้อมา จากโรงงานผลิตที่หัวหิน จึงมีความสดใหม่ ทีต่ งั้ ด้านใน หมูบ่ า้ นศิลปิน เปิดวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 10.30-17.00 น.

A r t P iz z a r ia , A n c i e n t Ro man r ec ip e s Saksit Oonjit, the owner of the shop, experienced life in Italy for 6 years. At the time he worked as a diplomat serving the Thai Ambassador. During that time he found the authentic recipe of Roman Pizza, which he brought back to Thailand and launched a brand new Roman Pizzaria in Hua Hin.

26

Location inside the Artist Village. Opening hours: Friday through Sunday from 10.30 A.M. to 05.00 P.M.


H UA H I N

H ua- hin Ta s t e

Koti Shop With an established reputation and often on TV, Koti is quickly becoming the restaurant that you can’t afford to miss! Recommended dishes include Hor Mok Talay, Pla Charamed and Plamuek Pad Kem.

ร้านโกทิ ร้านอาหารระดับตำ�นาน มีเมนูอร่อย อย่ า งห่ อ หมกทะเลปลาจาระเม็ ด ทอดและ ปลาหมึกผัดไข่เค็มทีเ่ ด่นจนสัง่ กันเกือบทุกโต๊ะ ที่ตั้ง ซอยหัวหิน 57

Location Hua Hin soi 57

The Baguette If you love bread, this is heaven for you. You will find many rows of bread lying in the baskets such as baguettes and whole wheat bread. In addition, you can also enjoy selecting ingredients from this shop to add to your own baguette sandwich.

ร้านขนมปังฝรั่งเศส เดอะบักเก็ต ขนมปัง รสชาติตน้ ตำ�รับวางเรียงรายให้เลือก ทัง้ ขนมปัง ฝรัง่ เศส อิตาเลียน โฮลวีต เมนูแู นะนำ� พายเนือ้ สับ และบักเก็ตแซนด์วิชที่สามารถเลือกทั้งชนิด ขนมปัง และไส้ทช่ี อบ เช่น ไก่ แฮม ชีส หรือทูนา่ ที่ตั้ง ถนนเพชรเกษม ซอยหัวหิน 39

Location Hua Hin soi 39, Petchkasem Road

ร้าน XXL Kitchen ร้านอาหารที่เป็นสีสันของ เมืองกับเบอร์เกอร์ขนาดยักษ์และเมนูไซส์บิ๊ก

X XL K itchen With a huge burger served with 6 different dipping sauces, I’m sure you won’t say “I’m still hungry” after you have finished the meal.

ที่ตั้ง ถนนเพชรเกษม ซอยหัวหิน 10

Location Hua Hin soi 10, Petchkasem Road

ร้านครัวกรรณิการ์ เมนูร้านนี้มีแต่ไก่ เปิดมา นานกว่า 40 ปี โด่งดังจากเมนูเด่นคือขนมจีน แกงเขียวหวานไก่ รับประทานเคียงกับไก่ทอด เนือ้ นุม่ หมักด้วยสูตรสมุนไพรกรอบนอกน่มุ ใน

Kannika Kitchen This restaurant was launched more than 40 years ago, providing unique menus that offers only chicken dishes.

ที่ตั้ง ห่างจากสถานีรถไฟหัวหิน 100 เมตร

Location 100 metres away from Hua Hin Railway Station

ร้านเจ๊กเปีย๊ ะ กาแฟแก้วแรกของวันทีน่ ไี่ ม่เคย เสื่อมความนิยม มีอาหารเช้าเสิร์ฟ ทั้งโจ๊ก ข้าว หมูแดง เกาเหลาเลือดหมู ยาวไปจนถึงเย็นทีม่ ี เมนูเด็ดคือหมูสะเต๊ะ

Jek Pea Restaurant. This shop offers you Thai breakfast dishes you may never have experienced before such as Jok, Thai-style rice porridge with soup, Kao Moo Dang and Kao Lao.

ที่ตั้ง ถนนเดชานุชิต ซอยหัวหิน 57

Location Dechanuchit Road Hua Hin soi 57 27


H UA H I N

เค้กชุติมา

ร้ า นเบเกอรี่ ป ระจ�ำเมื อ งหั ว หิ น ที่ มี เ บเกอรี่ หลากหลายให้เลือกกว่า 80 ชนิด เช่น ขนมเค้ก เอแคลร์ พัฟ พาย และที่เด็ดสุดจนกลายเป็น ของฝากประจ�ำเมืองหัวหิน คือเค้กมะพร้าว อ่อน เนื้อนุ่ม ร้านนี้ยังสามารถสั่งเดลิเวอรี่ ได้อีกด้วย ที่ตั้ง ถนนแนบเคหาสน์ เปิดทุกวัน เวลา 07.00-21.00 น. โทร. 032 512 154

CHUTIMA CAKE More than 80 types of baked goods available here. You can enjoy a variety of baked goods such as cake, eclair, puff amd pie. The hilight menu is delicious coconut cake that becomes the famous souvenir. Delivery service is also available.

ขนมหวานแม่เก็บ

ร้านนี้มีขนมหวานที่หารับประทานยากหลาย ชนิด ทัง้ ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ตะโก้ และ ยังมีขนมทีค่ นรุน่ ใหม่อาจไม่เคยได้ยนิ ชือ่ อย่าง ขนมซ่อนลูก สูตรจากวังด้วยกรรมวิธแี บบโบราณ ท�ำสดใหม่ทุกวัน

Location Neabkhehat Road. Opening hours: Daily from 07.00 A.M. to 09.00 P.M. Tel. 032 512 154

ที่ตั้ง ถนนเพชรเกษม ปากซอยหัวหิน 94 เปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. โทร. 032 532 740

MAE KEB DESSERTS Mae Keb is the best authentic Thai sweet shop, the freshly made authenticic and rare Thai sweet desserts which the recipes came from the member who has serviced the Royal Family in the old times. The bestselling menus are Tong Yip, Tong Yod, Med Ka Noon and Thai cake. Location Petchkasem Road.Hua Hin soi 94. Opening hours: Daily from 08.00 A.M. to 06.00 P.M. Tel. 032 532 740 28


H UA H I N

ครัว Chef Cha

ร้านอาหารขึ้นชื่อของชะอ�ำ-หัวหิน โดยเชฟชา ผู้สั่งสมประสบการณ์การปรุงเมนูอาหารจาก โรงแรมดัง จากความส�ำเร็จบนเส้นทางเชฟกว่า 20 ปี เชฟชาจึงเปิดร้านของตัวเอง ขายอาหารใน ราคาทีน่ กั ท่องเทีย่ วทุกระดับเอือ้ มถึง มีครบทัง้ รสชาติ คุณภาพ สไตล์เดียวกับโรงแรมหรู

ที่ตั้ง ถนนเพชรเกษม ติดโรงแรมเชอราตัน เปิดทุกวัน เวลา 11.00-23.00 น. โทร. 032 406 246

CHEF CHA Romantic dining with an excellent ambience. The creations from the highly-trained chefs are guaranteed to impress. Make a romantic dinner with your loved one memorable.

บ้านถั่วเย็น

อร่อย สะอาด สร้างสรรค์ และห่วงใย คือนิยาม หลัก เมนูมีส่วนผสมมาจากถั่วหลากไอเดีย ซิกเนเจอร์เด่น คือ ถัว่ ด�ำ ถัว่ แดง ถัว่ เขียว รวมถึง ธัญพืชอืน่ ๆ เพือ่ ให้เกิดผลดีตอ่ สุขภาพ มีอาหาร จานเดียวทีป่ รุงแบบไทยโบราณ เช่น ข้าวขาหมู ปลาทูต้มหวาน

Location Petchkasem Road. Nearby Sheraton Hotel. Opening hours: Daily from 11.00 A.M. to 11.00 P.M. Tel. 032 406 246

ที่ตั้ง ถนนแนบเคหาสน์ ซอยหัวหิน 51 เปิดทุกวัน เวลา 09.00-23.00 น. โทร. 032 512 693

THE ICY BEANS ‘Clean, creative and care for customer’s is the slogan for this restaurant. Its signature dishes are a selection of bean dishes from its a-la-carte menu: Khao Kha Moo, Pla Too Tom wan, and steamed cat fish with sweet soup. Location Neabkhehat Road. Hua Hin soi 51. Opening hours: : Daily from 09.00 A.M. -11.00 P.M. Tel. 032 512 693 29


H UA H I N

Life & Activitie s หัวหินเป็นทั้งเมืองท่องเที่ยวและเป็นบ้าน ที่มีหลายแง่มุมให้ทำ�ความรู้จักผ่านสถานที่ ผู้คน และกิจกรรมอันแสนรื่นรมย์มากมาย Hua Hin is not only a popular tourist spot, but also a home where people can live as they desire and enjoy variety of activities.

30


H UA H I N

‹‹

สะพานปลา หัวหิน

สถานทีท่ บี่ อกถึงวิถชี วี ติ ของคนเมืองหัวหินได้ดี ทีส่ ดุ อีกแห่งหนึง่ ในอดีตหัวหินไม่มสี ะพานปลา เรือประมงจึงต้องจอดห่างจากชายฝัง่ ท�ำให้ไม่ สะดวกในการท�ำกิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงได้มีพระราชด�ำริให้สร้างขึ้นในปี 2508 และ ท�ำให้อาชีพการประมงของคนที่นี่พัฒนาไป มาก ในเวลาเช้าสะพายกล้องออกไปเก็บภาพ วิถีชีวิตของชาวประมงจะออกหาปลาหมึกใน เวลากลางคืนและกลับเข้ามาในช่วงเช้าเพื่อ ขนถ่ายสินค้า และค้าขายกันสดๆ ส่วนในเวลา เย็นก็มผี คู้ นนิยมไปตกปลา รวมถึงหาดบริเวณ สะพานปลาก็เป็นที่ที่มีทั้งนักท่องเที่ยวและ คนท้องถิ่นมาเดินเล่นชมทะเลในยามเย็น

Santorini park

เทีย่ วเล่น ไปในบรรยากาศจ�ำลองของหมูบ่ า้ นบน เกาะซานโตรีนี ที่เป็นทั้งสวนสนุก จุดช้อปปิ้ง ลานการแสดงและกิจกรรมบันเทิง และสถานที่ ถ่ายรูปที่มีมุมถ่ายรูปที่หลากหลาย

ที่ตั้ง สุดถนนซอยหัวหิน 55

ที่ตั้ง ชะอ�ำ ถนนเพชรเกษม เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 10.00-20.00 น. เสาร์ 09.00-21.00 น. วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-20.00 น.

Designed in the theme of a Greek village of the same name, Santorini is an amusement park offering rides, shopping areas, restaurants and openair venues for outdoor performances. Also providing a wealth of opportunities for taking memorable photos.

SMALL TOWN CAPTURE In the past Hua Hin did not have a pier for fishing boats to moor, so King Rama 9 built one to help local fishermen transport their goods. Hua Hin has now become a popular tourist spot for travelers who enjoy walking through the scenery while watching residents of the small village fishing at the pier.

Location Cha-am, Petchkasem Road. Opening hours: Monday through Friday 10.00 A.M.-08.00 P.M. Saturday 09.00 A.M. -09.00 P.M. Sunday and Public holiday 09.00 A.M.-08.00 P.M.

Locataion At the end of Hua Hin soi 55 31


H UA H I N

H ua hin N igh t M a r k e t The real nightlife of Hua Hin. Even t hough t here a re ma ny r apid ly developing new tourist spots, this place is still the most popular market. The market itself provides variety of delicious seafood that attract tourists walking by. Don’t miss the recommended menus we suggest you to try lobsters, Moo Satay, Pad Thai and for dessert Khoa Niao Mamuang, Roti, Homemade ice cream and authentic thai desserts. Location Dechanuchit Road. Hua Hin soi 72

ตลาดโต้รุ่ง

สีสันยามราตรีของเมืองหัวหินที่แท้จริงอยู่ที่ ตลาดโต้รุ่ง แม้ว่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลาย แห่งผุดขึน้ ทีห่ วั หิน แต่ถนนเส้นนีไ้ ม่เคยซาจาก ผู้คน เป็นถนนที่มีร้านอาหารซีฟู้ดมากที่สุด อาหารทะเลสดเรียงรายเต็มสองข้างทาง ปิ้ง ย่าง ส่งกลิ่นหอมเย้ายวน และมีทีเด็ดอยู่ที่ ลอบสเตอร์ตัวโต ยังมีร้านอร่อยประจ�ำถิ่น เช่น หมูสะเต๊ะ ผัดไทย ขนมหวานที่ต้องชิมอย่าง ข้าวเหนียวมะม่วงท่านขุน โรตี ไอศกรีมโฮมเมด และขนมหวานไทย ที่ตั้ง ถนนเดชานุชิต ซอยหัวหิน 72 32


H UA H I N

S w i s s Sh e e p Fa r m

สัมผัสกับความน่ารักของฝูงแกะ ถ่ายรูปใน บรรยากาศฟาร์มแบบคันทรี ทีร่ ายล้อมด้วยภูเขา สลับซับซ้อนและกิจกรรมสนุกสนานมากมาย อาทิ เลีย้ งแกะ ดูมา้ เต้นร�ำ คล้องกุญแจคูร่ กั ดืม่ กาแฟในบรรยากาศโรแมนติก

Wander among flocks of sheep in a country farm surrounded by mountainous scenery. Enjoy popular activities such as feeding the sheep, horse shows and the popular tradition for good luck ritual of hanging keys from a bridge. Coffee can be enjoyed while taking in the charming rural scene.

ที่ตั้ง ชะอ�ำ ถนนเพชรเกษม เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 10.00-19.00 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-19.00 น.

Location Cha-am, Petchkasem Road. Opening hours: Monday through Friday 10.00 A.M.- 07.00 P.M. and Saturday through Sunday 09.00 A.M.-07.00 P.M. 33


H UA H I N

hua hin H i l l s V in ya r d The perfect spots for couples to have a romantic dinner, viewing scenery and sipping wine on the vineyard. Wine tasting Enjoy a selection from the vineyard of the Siam viner y, a leading wine producing enterprise. Prices 150 baht/person

Elephant trekking through the vineyard Gain a view of the spectacular vineyard. Engage with vineyard activities including planting and picking grapes. Fees starts from 20 baht for 15 minutes to 800 baht for an hour. The recommended time for visiting the vineyards is February-March (the harvest Season) T he Sa la 360 panor a ma v iewed restaurant, recommendation menus is cabonara spaghetti.

ไร่องุ่นหัวหินฮิลล์ วินยาร์ด สถานทีโ่ รแมนติก ทีค่ รู่ กั นิยมมาชมวิวของไร่อง่นุ ดืม่ ไวน์ และรับประทานอาหารอร่อย ชิมไวน์ ไวน์รสเลิศของบริษทั สยาม ไวเนอรี่ ที่ คุณสามารถชิมได้ทุกชนิด ค่าบริการ ท่านละ 150 บาท

Location Baan Kork Chang Pattana, Nong Plab, Hua Hin Tel. 084 874 0775

นัง่ ช้างชมไร่ ชมทัศนียภาพไร่องุน่ บนหลังช้าง ร่วมปลูกองุ่นและสามารถตัดกิ่งองุ่น

ค่าบริการ รอบละ 15 นาที ราคา 20 บาท / 1 ชั่วโมง 800 บาท ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชมไร่องุ่น คือ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม (ฤดูเก็บเกี่ยว)

เดอะ ศาลา ร้านอาหารแบบบิสโทรทีม่ ีววิ ของ ไร่องุ่นแบบ 360 องศา เมนูเด็ดขึ้นชื่อได้แก่ สเต็ก และสปาเกตตีคาโบนาร่า ที่ตั้ง บ้านคอกช้างพัฒนา หนองพลับ หัวหิน โทร. 084 874 0775 34


H UA H I N

ห้องสมุดรถไฟ

BOOKWORMS PL ACE

อ่านหนังสือในย่านถนนสายเก่าของตัวเมืองบน โบกีร้ ถไฟ มีงานวรรณกรรมทัง้ ไทยและต่างประเทศ นิยายแปล หนังสือรางวัลซีไรต์ นิทาน และมุม สันทนาการส�ำหรับเด็ก ใช้เวลาเป็นวันๆ ทีน่ ไี่ ด้ โดยไม่ตอ้ งตีตวั๋ หยิบหนังสือทีถ่ กู ใจสักเล่ม นัง่ ลง บนทีน่ ง่ั โดยสารสีครีมแล้วให้หนังสือพาไปเทีย่ ว

Read a good book while enjoying the bustling scene of the Old Street outside. You can browse through the wide selections of books, from international bestsellers to classic Thai literature. A children’s corner is available to keep the little ones enter-tained.

ที่ตั้ง หน้าสถานีรถไฟหัวหิน หัวหิน

Location In front of Hua Hin Train Station

35


H UA H I N

CITY of Cycl ing ให้สองล้อพาลัดเลาะออกจากตัวเมือง ผ่านสถานที่ที่พาเราไปรู้จักกับหัวหิน ในมุมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน Discover the unseen side of Hua Hin by cycling, getting to know the Hua Hin you’ve never experienced before

36


H UA H I N

RO U TE 3

RO U TE 3 เขาหินเหล็กไฟ

RO U TE 1

RO U TE 1 วัดเขาลั่นทม หมู่บ้านชาวประมง เขาตะเกียบ หาดเขาตะเกียบ

RO U TE 2

เขาตะเกียบ

RO U TE 2 หาดสวนสนประดิพัทธ์ หาดเขาเต่า หาดทรายน้อย วนอุทยานปรานบุรี

37


H UA H I N

RO U TE 3

RO U TE 3

Hin Lek Fire 2 Rd.

Chomsin Rd. Hua Hin Petchkasem Rd.

Liab Tang Rot Fai Rd.

Hin Lek Fire Hill

Damnoen Kasem Rd.

Nong KaeKhao Ta Kiab

Nong Kae

RO U TE 1

RO U TE 1 Wat Khao Lan Tom Fisherman’s Village Khao Ta Kiab

Hua Hin 91

Khao Ta Kiab Beach Hua Hin 97

RO U TE 2

Khao Ta Kiab

Suan Son Pradipat Prachuabkhirikhan’s Weaving Training Center

Khao Tao Rd.

Petchkasem Rd.

Khao Tao

Khao Tao Reservoir

RO U TE 2 Suan Son Pradipat Beach Khao Tao Beach

Sai Noi Beach The Pranburi Forest Park

Wang Pong

Pranburi

Somdet Krommaluang Chumphon Shrine 38


H UA H I N

RO U TE 1

Hua Hin 91

Nong Kae-Khao Ta Kiab

Nong Kae

วัดเขาลั่นทม

Wat Khao Lan Tom

หมู่บ้านชาวประมง เขาตะเกียบ

Fisherman’s Village Khao Ta Kiab

หาดเขาตะเกียบ

Khao Ta Kiab Beach

เขาตะเกียบ

Khao Ta Kiab

Hua Hin 97 Suan Son Pradipat

เส้นทางที่ 1

Ro u t e 1

หัวหิน ทิศใต้หวั หิน เส้นทางเขาตะเกียบ เริม่ ต้นจากถนนเพชรเกษมสูท่ างแยกเขาตะเกียบ กิโลเมตรที่ 235 มุ่งหน้าเส้นทางสู่เขาตะเกียบ โดยลัดเลาะเลียบไปทางหมู่บ้านเขาตะเกียบ จากนีจ้ ะมีตรอกซอกซอยทีท่ ะลุถงึ กันได้ สามารถ หลบร้อนจากแสงอาทิตย์ที่มากขึ้นตามชั่วโมง

Suburban Cycling Route Khao Ta Kiab route, south HuaHin Start from Petchkasem Rd., head to Khao Ta Kiab on route 235. Follow the road through the village. Once in the village you will find yourself a shelter from the midday sun. 39


H UA H I N

CYCL I N G A RO U N D

วัดเขาลัน่ ทม วัดโบราณ มีประติมากรรมเก่าแก่ และเป็นพุทธสถานที่ใกล้ชิดกับคนหัวหิน หมูบ่ า้ นชาวประมงเขาตะเกียบ ชุมชนทีม่ วี ถิ ี ชีวติ ของตัวเอง ชาวประมงออกเรือหาปลา มีแพ ปลาทีส่ ามารถซือ้ อาหารทะเลสดๆ จากชาวเรือ ชายหาดเขาตะเกียบ ชายหาดเขาตะเกียบ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มมาลงเล่ น น�้ ำ มากที่ สุ ด แห่งหนึง่ มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซงึ่ สูง 20 เมตร ประดิษฐานอยู่บริเวณเชิงเขา เขาตะเกียบ ทิ้งสองล้อเดินเท้าขึ้นบันไดไป ยืนบนภูเขาที่ยื่นสู่ทะเล ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นจุดที่ สามารถชมวิวของหัวหินทีส่ วยงามทีส่ ดุ แห่งหนึง่ Khao Lan Tom Temple An ancient temple, where traditional sculptures are conserved. This temple has become popular among Thai and foreigners. Fisherman’s Village, Khao Ta Kiab You can see fishermen on their boats making their living. You can also buy the fresh fish right from the boat. Khao Ta Kiab Beach Khao Ta Kiab is a tourist spot for travelers who wish to relax on the beach and also visit the 20 metre high Buddha on the top of the hill. Khao Ta Kiab Leave your bike behind and exercise your legs. Climb up the stairs leading up the hill that offers the most splendid views of Hua Hin. At the foot of the hill, you will find vendors selling fresh seafood. 40


H UA H I N

Hua Hin 97

RO U TE 2

Suan Son Pradipat

Prachuabkhirikhan’s Weaving Training Center

Petchkasem Rd.

Khao Tao Rd.

หาดสวนสนประดิพัทธ์ Suan Son Pradipat Beach

หาดเขาเต่า Khao Tao Reservoir

Khoa Tao Beach

หาดทรายน้อย

Khao Tao

Sai Noi Beach

วนอุทยานปราณบุรี The Pranburi Forest Park

Wang Pong

Pranburi

Somdet Krommaluang Chumphon Shrine

เส้นทางที่ 2

RO U TE 2

สวนสนประดิพัทธ์ - วนอุทยานปราณบุรี

Khao Tao Dam - Pranburi the Forest Park

เริม่ ต้นทีส่ วนสนประดิพทั ธ์ มุง่ หน้าชายหาดเขา เต่า อ่างเก็บนำ�้ เขาเต่า หาดทรายน้อย และปลาย ทางทีเ่ ส้นทางศึกษาธรรมชาติวนอุทยานปราณบุรี

Pass Suan Son Pradipat, or Pine Tree garden, head towards Khao Tao Beach, Khao Tao Reservoir, and Sai Noi Beach. You will eventually reach the Pranburi Forest Park nature trek. 4 41 1


H UA H I N

RO U TE 3

เส้นทางที่ 3

เส้นทางจุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ

Extremely Wonderful View Downhill Hin Lek Fire route

2,500 ไร่ ส�ำหรับผูถ้ นัด Extreme Biking หัวหิน คือพืน้ ทีข่ จี่ กั รยาน Down Hill สุดมันส์ ทีม่ ที วิ ทัศน์ สวยงามของจุดชมวิวสูงของหุบเขาหินเหล็กไฟ

Downhill, this fire route is recommended only for advanced riders. Travel downhill while experiencing the beautiful scenery from the viewing platform at the top of Hin Lek Fire Hill.

RO U TE 3

Chomsin Rd. Hua Hin

Petchkasem Rd.

Liab Tang Rod Fai Rd.

Hin Lek Fire 2 Rd.

Nong Kae-Khao Ta Kiab

Nong Kae

Damnoen Kasem Rd.

เขาหินเหล็กไฟ

Hin Lek Fire Hill

42


43


PR A N BU R I

ปราณบุรี PRAN BURI

ปราณบุรี คืออ�ำเภอเล็กๆ ที่อยู่ถัดจากอ�ำเภอ หัวหินมาทางทิศใต้ และห่างกันเพียงแค่ 20 กิโลเมตร เป็นเมืองทีม่ คี วามเงียบสงบเรียบง่าย ด้วยวิถชี วี ติ ของชาวบ้าน มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วที่ น่ามาเยือนมากมาย ทัง้ ชายหาดขาวทีท่ อดยาว ไปถึงอ�ำเภอสามร้อยยอด (ทีน่ า่ ไปเยือนเช่นกัน) ทั้งภูเขา ถ�้ำ วนอุทยาน และยังเป็นแหล่งร้าน อาหารทะเลสดๆ เจ้าดังอีกหลายร้าน ชวนให้ ต้องแวะเวียนมาถึงอีกนับครัง้ ไม่ถว้ น

Located only 20 km. to the south of Hua Hin, Pranburi is a small seaside township where the traditional way of life can still be experienced alongside interesting, more novel, attractions. Its white sandy beach extends as far as Samroi Yod District (which is also worth a visit). Pranburi offers mountains, caves, forest parks and famous seafood restaurants to be seen and experienced - so many that you will not be able to cover them in one, or even a few, trips! 48


PR A N BU R I

สับปะรดปราณบุรี

VISIT

อ�ำเภอปราณบุรไี ด้วา่ ชือ่ ว่าเป็นแหล่งเพาะปลูก สับปะรดทีส่ �ำคัญและส่งออกเป็นอันดับ 1 ของ ประเทศ และเป็นจุดก�ำเนิดของสับปะรดพันธุ์ ปัตตาเวียทีข่ นึ้ ชือ่ เรือ่ งความหวาน กรอบ อร่อย และมีการน�ำสับปะรดมาแปรรูปเป็นสับปะรด กวน ขนมปังชีสเช็ค ที่นิยมซื้อหาเพื่อเป็นของ ฝากจากอ�ำเภอปราณบุรี

รถยนต์ จากอ�ำเภอหัวหิน มุง่ ลงใต้โดยใช้ถนน เพชรเกษม รวมระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร By car From Hua Hin District, head further south on Petchkasem Road for about 25 km.

Pran buri pineapple Pran Buri is known as one of Thailand’s key pineapple plantation areas and pineapples from here rank first in terms of export quantity. This is where the exceptionally sweet and crunchy species of pineapple called Pattawia originated. Processed pineapple products include Caramel Pineapple Candy and Pineapple Cheese Shake Biscuit. These can be easily bought as gifts from Pranburi for your neighbors and friends.

49


PR A N BU R I

ปากน�้ำปราณ

Pa k nam P r an

ปากน�ำ้ ปราณ เป็นอีกต�ำบลเล็กๆ ทีช่ าวบ้านยึด อาชีพการท�ำประมงเป็นหลัก รวมถึงการแปรรูป อาหารทะเลตากแห้ง โดยเฉพาะหมึกแห้งและ หมึ ก แดดเดี ย ว แพตากปลาหมึ ก ริ ม ทะเล ของทีน่ จี่ งึ เป็นจุดสนใจของนักท่องเทีย่ ว อีกทัง้ ยังสามารถซื้อสินค้าอาหารทะเลสดๆ และที่ แปรรูปแล้วได้ในราคาย่อมเยา นอกจากนี้ยัง มีบริการล่องเรือไปตามแม่น�้ำปราณบุรี เพื่อ ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน และป่าโกงกางร้อยปีที่อยู่ ริมแม่น�้ำอีกด้วย

A small sub-district of Pran Buri called Paknam Pran is where villagers are still mostly engaged in traditional fishery and processing of seafood such as air-dried and sun-dried squid. These simple beachfront operations where the squids are dried have thus become an attraction for tourists as they can also buy fresh or processed seafood at great prices on the spot. A small-boat service is available for anyone wishing to take a cruise along the Pranburi River to see the local way of life and the hundred-year-old mangrove forests on the river banks.

ทีต่ งั้ อ�ำเภอปราณบุรี จากสีแ่ ยกปราณบุรใี ห้เลีย้ ว ซ้ายเข้าไปตามทางหลวงหมายเลข 3168 เมือ่ เจอ วงเวียนให้เลีย้ วซ้ายตรงไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร

Location Pran Buri District, from Pran Buri Intersection, turn left onto Highway No. 3168. Turn left at the round-about and proceed two km. further. 50


PR A N BU R I

ชายหาดนเรศวร-เขากะโหลก ชายหาดนเรศวรเป็นหาดที่ทอดยาวมาจาก หาดปราณบุรี บรรยากาศเงียบสงบ ผู้คนไม่ พลุกพล่าน มีจุดให้แวะนั่งรับลมตลอดแนว ชายหาดทีไ่ ปจนถึงเขากะโหลก หรือ วนอุทยาน ท้าวโกษา ซึ่งเป็นภูเขาลูกเล็กๆ ที่ยื่นออกไป นอกชายฝัง่ สามารถเดินลัดเลาะตามชายทะเล ลงไปที่ปลายเขาได้ อีกทั้งยังเป็นจุดปีนเขา ส�ำหรับผู้ที่ชอบความท้าทาย เพื่อขึ้นไปชมวิว ทิวทัศน์ของชุมชนปากน�้ำปราณ และบริเวณ รอบๆ อ�ำเภอปราณบุรี ทีต่ งั้ อยูห่ า่ งจากชายหาดปราณบุรไี ปทางทิศใต้ ประมาณ 7 กิโลเมตร

N a r e s uan B e ac h Kao K r a lo k e Naresaun Beach is a long stretch of beach extending from Pran Buri Beach. This quiet and not very crowded beach offers many great spots for people to sit down and enjoy the sea breezes. The nearby Kao Kraloke or Thao Kosa Forest Park is where a small mountain projects out into the sea. Visitors can walk down a trail along the coast to the tip of this mountain. More daring visitors can try their skills at mountain climbing to the viewpoint where the entirety of Paknam Pran community and adjacent areas can be appreciated. Location About 7 km. to the south of Pran Buri Beach 51


PR A N BU R I

K ro m Luang Chumph o r n Kh e t U d o m sa k Sh r in e Krom Luang Chumphorn Khet Udomsak

is often referred to as ‘Sadej Tia’. This shrine is among 217 of such shrines dedicated to this late founder of the Royal Thai Navy across the country. People come to this shrine to pay respect and ask for blessings. It is surrounded by a park and its beachfront location makes it an ideal place to unwind in the breeze. Great seafood restaurants are also located nearby. Location Adjacent to Paknam Pran Village

ศาลเสด็จกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือ ที่ รู ้ จั ก กั น ในนามเสด็ จ เตี่ ย เป็ น หนึ่ ง ในศาล เสด็จเตี่ยที่มี 217 แห่งทั่วประเทศ สร้างขึ้น เพื่อให้คนทั่วไปได้มากราบไหว้สักการะขอพร พื้ น ที่ โ ดยรอบเป็ น สวนสาธารณะติ ด ทะเลที่ สามารถพักผ่อนหย่อนใจได้ทา่ มกลางบรรยากาศ เย็นสบาย อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลบริเวณ รอบๆ ไว้คอยให้บริการ ทีต่ งั้ ติดกับหมูบ่ า้ นปากน�ำ้ ปราณ 52


PR A N BU R I

Chao M a e Tu bt im To ng Sh r in e Legend has it that Chao Mae Tubtim Tong (a holy female deity) was adrift in the sea until reaching the shores at a small mountain by the Pran Buri River. Villagers built a shrine at the top of that mountain for fishermen to seek blessings and protection before their departure. This location offers 360-degree views of Paknam Pran, Paknam Pran community, Pran Buri River and the city all around. Location Top of the mountain by Pran Buri River

ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง เล่ากันว่าเจ้าแม่ทับทิมทองลอยตามน�้ำทะเล มายังแม่น�้ำปราณบุรี แล้วขึ้นฝั่งบริเวณภูเขา ลูกเล็กๆ ที่ติดกับแม่น�้ำ ชาวบ้านจึงตั้งศาลเจ้า แม่ทับทิมทองไว้บนยอดเขาลูกนั้น ชาวประมง ทีต่ อ้ งออกเรือมักขอพรเพือ่ ขอให้ปลอดภัยจาก การเดินทาง ด้านบนของภูเขายังเป็นจุดชม วิวที่สามารถเห็นทัศนียภาพได้ถึง 360 องศา ทั้งปากน�้ำปราณ ชุมชนปากน�้ำปราณ แม่น�้ำ ปราณบุรี และตัวเมืองโดยรอบ ทีต่ งั้ ยอดเขาริมแม่นำ�้ ปราณบุรี 53


PR A N BU R I

ถ�้ำพระยานคร ถ�้ำแก้ว ถ�้ำไทร

P r aya N a k h o n Cav e , Ka e w Cav e and Sai Cav e

ถ�้ำพระยานครเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาสาม ร้อยยอด ด้วยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ สร้างพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์โดดเด่นเป็นสง่า อยู ่ ก ลางถ�้ ำ เมื่ อ ถึ ง ฤดู ร ้ อ น เวลาประมาณ 11.00 น. จะมีล�ำแสงจากดวงอาทิตย์สาดส่อง ลงมาที่ พ ลั บ พลา เกิ ด ความสวยงามยิ่ ง นั ก ภายในถ�้ำยังมีน�้ำตกแห้ง หินงอก หินย้อย เป็น ประติมากรรมจากธรรมชาติที่หาชมได้ยาก

Praya Nakhon Cave is an attraction under the supervision of Kao Sam Roi Yod National Park. King Rama V once commissioned the construction of a royal villa inside this cave. In the summer time, the villa is first touched by sunlight at around 11.00 A.M., resulting in an impressive sight to see. Also inside this cave are a dried waterfall and spectacular stalactites and stalagmites.

ทีต่ งั้ ใกล้กบั อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด ห่าง จากหาดสามร้อยยอดไปประมาณ 10 กิโลเมตร การเดินทางไปที่ ‘ถ�้ำพระยานคร’ มีสองเส้นทาง คือ ต้องข้ามเขาสองลูกรวมระยะทางทั้งหมด 1.76 กิโลเมตร หรือนั่งเรืออ้อมภูเขา แล้วปีนเขา ขึ้นไปอีก เป็นระยะทาง 430 เมตร

Location Near Kao Sam Roi Yod National Park about 10 km. from Sam Roi Yod Beach. You can either walk across two mountains for a total distance of 1.76 km. or take a boat ride around the mountain and climb 430 meters up a mountain to reach this cave. 54


PR A N BU R I

ถนนคนเดิ น ตลาดเก่ า 200 ปี ปราณบุรี ตลาดเก่า 200 ปีปราณบุรี ถ่ายทอดวิถชี วี ติ ของ คนปราณบุรีได้เป็นอย่างดี บ้านเรือนของที่นี่ ยังคงเป็นบ้านไม้ประตูบานเฟี้ยมเช่นยุคก่อน การด�ำเนินชีวิตของผู้คนเป็นไปอย่างเชื่องช้า เรียบง่าย โดยถนนคนเดินจะจัดขึ้นในทุกวัน เสาร์ จ�ำหน่ายสินค้ามากมายทั้งของเก่า ของ ใหม่ ปะปนกันไป มีร้านขายของที่ระลึก ร้าน กาแฟ และอาหารพื้นบ้านของคนปราณบุรี ให้ลองชิม ที่ตั้ง ติดกับสถานีรถไฟปราณบุรี เปิดวันเสาร์ เวลา 17.00-21.00 น. Wa l k ing S t r e e t at 20 0 -Y e a r- O l d Pr an buri Market The two-century-old Market of Pran Buri is where the traditional way of life is best preserved. The houses here still have that kind of folding/sliding wooden door of the old days. Life proceeds at a rather slow and simple pace. On Saturdays, the Walking Street offers a vast variety of new and old, yet charming, items for shoppers to choose from. The market is complete with souvenir shops, coffee shops and local food eateries. Location Next to Pran Buri Rail Station. Opening hours : Saturday only from 05.00 P.M. to 09.00 P.M. 55


PR A N BU R I

หาดสามร้อยยอด

Sam roi Yod Be ach

หาดสามร้อยยอดทอดยาวต่อเนือ่ งมาจากหาด ปราณบุรี หาดนเรศวร และเขากะโหลก ชายหาด มีความยาวเกือบ 6 กิโลเมตร น�้ำทะเลตื้น ใส สะอาด สามารถลงเล่นได้อย่างปลอดภัย ทิว สนยืนต้นให้ร่มเงาทั่วทั้งหาด และยังเป็นหาด ทีเ่ หมาะกับกิจกรรมทางน�ำ้ อีกหลายอย่าง เช่น การพายเรือคายัค ล่องเรือใบ หรือจะเช่าเรือ ของชาวบ้านล่องเรือเยี่ยมชมหมู่เกาะต่างๆ ก็ มีให้บริการ รวมทั้งร้านอาหารทะเลเรียงราย อยู่หลายร้าน ที่เสิร์ฟอาหารทะเลสด

Sam Roi Yod Beach lies next to Pran Buri Beach, Naresuan Beach and Kao Kraloke. Sam Roi Yod itself is nearly six-kilometrelong with clear, shallow and safe water for swimming. Pine trees stand along the beach to provide much needed shade. This beach is popular for water activities such as kayak and sailing. Alternatively, you can hire out boats owned by villagers to see the various islands in the vicinity. Seafood restaurants are all around, serving the freshest catch of the day.

ทีต่ งั้ หาดสามร้อยยอด ห่างจากชายหาปราณบุรี มาทางทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร

Location Sam Roi Yod Beach is about 15 km. to the south of Pran Buri Beach. 56


PR A N BU R I

บึงบัวสามร้อยยอด

Sam ro i Yo d Lot u s S wamp

บึงบัวเป็นบึงนำ�้ จืดขนาดใหญ่ พืน้ ทีก่ ว่า 500 ไร่ มีบัวสายพันธุ์ต่างๆ ขึ้นอยู่มากมาย และยัง สามารถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมดูนกทีม่ มี าก ถึง 296 ชนิด ที่อพยพเข้ามาในช่วงฤดูหนาว นักท่องเทีย่ วสามารถเดินชืน่ ชมธรรมชาติบริเวณ รอบๆ บึงได้ โดยใช้สะพานเชื่อมต่อกับศาลา กลางบึ ง หรื อ จะล่ อ งเรื อ ชมความงามของ ดอกบัวที่บานสะพรั่ง ก็สามารถรับบริการได้ จากเรือถ่อของชาวบ้านทีป่ ระจ�ำการอยูบ่ ริเวณ นัน้ ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมในการมาเยีย่ มชม คือ เดือนมกราคม-มีนาคม เพราะบัวจะขึน้ เยอะทีส่ ดุ

This freshwater swamp covers a massive 500 rai of space and is home to several species of lotus. This is where as many as 296 kinds of birds can be spotted as they take over the swamp as their winter habitat. Tourists can walk around the swamp on a bridge that leads to a pavilion in the middle of the swamp or take a punt boat ride, operated by villagers, to appreciate the lotus flowers up close. The best time to visit is from January to March when the lotuses are in full bloom and most abundant in number.

ที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

Location Kao Samroi Yod National Park

57


PR A N BU R I

Prodp r an Coffe e Sh o p Prodpran is a chic establishment inside of the 200-Year-Old Market. They serve a variety of coffee, beverages and snacks including Fried Patongkoe and Toast with Different Toppings. Here, you can relish your favourite coffee while taking time to enjoy the eclectic mix of passers-by. Certainly a great place to unwind on this pulsating Walking Street created by the locals and so appreciated by visitors. Location Walking Street of the 200-YearOld Market. Opening hours: Saturday only from 04.00 P.M. to 09.00 P.M. Tel. 087 908 9080

กาแฟโปรดปราณ ร้านกาแฟสุดชิคในบรรยากาศตลาดเก่า 200 ปี มีกาแฟและเครื่องดื่มสูตรพิเศษให้ดื่มด�่ำ รวม ทั้งของว่างทานเล่น ไม่ว่าจะเป็นปาท่องโก๋ปิ้ง ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆ และด้วยหน้าร้านที่เปิด กว้าง จึงเอือ้ ต่อการได้นงั่ จิบกาแฟรสชาติอร่อย เข้มข้น พลางนั่งมองผู้คนที่ใช้วิถีชีวิตสบายๆ นั่งมองความอบอุ่นของชุมชนและชาวบ้านที่ ร่วมกันจัดถนนคนเดินขึน้ มาเพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ ว ได้เยี่ยมชม ทีต่ งั้ ถนนคนเดิน ตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี เปิดเฉพาะวันเสาร์ เวลา 16.00-21.00 น. โทร. 087 908 9080 58


PR A N BU R I

ข้าวซี่โครงหมูอบซีอิ๊ว

ร้านโปรดของคนปราณบุรี เจ้านี้ใช้ซี่โครงหมู อ่อนหมักกับเครื่องเทศ อบจนเนื้อร่อนไม่ติด กระดูก อีกเมนูคือราดหน้าซี่โครงหมูหมัก กิน แกล้มยอดผักคะน้าลวกสุกก�ำลังเหมาะ ทีต่ งั้ สีแ่ ยกปราณบุรี เปิดทุกวัน เวลา 09.00 น. กระทัง่ ขายหมด หยุดทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน

RICE WITH SOYA-BRAISED PORK RIBS This shop offers marinated tender pork ribs in a secret formula of spices and braises it until the meat peels off from the bone. Another temping dish is Thick Noodles with Marinated Pork Ribs, served with boiled Chinese kale.

ครัวแจ๋ว

ร้านอาหารทะเลมีทเี ด็ดทีเ่ มนูชาวเล หมึกแดด เดียว ใช้หมึกขนาดความยาวที่ไม่ต�่ำกว่า 10 นิ้ว แกงส้มหัวปลาและไข่ปลาริวกิวก็มีรสชาติ จัดจ้าน มีหมึกไข่ต้มหวานที่มีไข่หมึกเต็มๆ ต้ม กับน�ำ้ ตาล ปรุงให้มหี อมด้วยเครือ่ งเทศสูตรพิเศษ

Location Pranburi Intersection Opening hours: Daily from 09.00 A.M. until all sold, except the 1st and the 16th of every month

ทีต่ งั้ ปากน�ำ้ ปราณ เปิดทุกวัน เวลา 08.00-22.00 น. โทร. 032 631 302

KRUA JAEW Krua Jaew is a restaurant offering local delicacies becoming harder to find. Their signature dish, the Sun-dried Squid, which features large squids with a minimum length of 10 inches. Ryu Gyu Fish Head and Roe in Hot & Sour Soup is pleasantly tasty. ‘Squid with Roe in Sweet Soup’ which offers fresh squids, with plenty of roe inside. They are boiled to perfection with a tinge of sugar and spices. Location Paknam Pran. Opening hours: Daily from 08.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 032 631 302 59


PR A N BU R I

ขนมหวานต้นตะขบ

ขนมหวานอายุหลายสิบปี ขึ้นชื่อคือ ลอดช่อง นำ�้ กะทิ เส้นลอดช่องเหนียวนุม่ เคีย้ วหนึบหนับ อีกหนึ่งถ้วยเด็ดคือ ลอดช่องรวมมิตรน�้ำกะทิ ท็ อ ปปิ ้ ง มี ใ ห้ เ ลื อ กหลายอย่ า ง ทั้ ง ถั่ ว แดง แตงไทย ข้าวโพด ฟักทอง ลูกชิด ขนมปังกรอบ ที่ตั้ง ชุมชนต�ำหรุ ทางผ่านจากสี่แยกปราณบุรี ไปยังปากน�้ำปราณ เปิดทุกวัน เวลา 09.0015.00 น. โทร. 086 167 6016

TON TAKOB THAI SWEETS This small shop is best known for Lod Chong in Coconut Milk where the Lod Chong noodle is as chewy as it is tender. You can also try Lod Cong Ruammit in Coconut Milk where topping choices include red bean, Thai melon, corn, pumpkin, caramel banana, palm seed and crunchy bread.

กล้วยทอดกระทะทอง

เมนู ก ล้ ว ยๆ ร้ า นนี้ ไ ม่ ธ รรมดาใส่ ทั้ ง งาขาว มะพร้าวขูด และถั่วลิสงลงไปในแป้ง แล้วน�ำ กล้วยมาชุบ จากนั้นลงทอดกระทะทองเหลือง น�้ำมันร้อนจนกล้วยสุกเหลือง ความพิเศษ คือ ต้องจิ้มกล้วยทอดกับนมข้น อร่อยไม่ซ�้ำใคร

Location Tumroo community on the way from Pran Buri Intersection to Paknam Pran. Opening hours: Daily from 09.00 A.M. to 03.00 P.M. Tel. 086 167 6016

ที่ตั้ง ตั้งติดกับร้านอาหารครัวแจ๋ว เปิดทุกวัน เวลา 10.00-16.00 น. โทร. 083 220 6886

KRATATONG BANANA FRITTERS Kratatong Banana Fritters are made of tasty ingredients. White sesame, scraped coconut and peanut are mixed into the flour with which the banana is coated before being deep fried to golden colour in a brass pan. What makes their banana fritters even more special is that you have to dip each bite into condensed milk. Location Next to Krua Jaew. Opening hours: Daily from 10.00 A.M. to 04.00 P.M. Tel. 083 220 6886 60


PR A N BU R I

ปราณฤทัย

ร้านอาหารที่มีเมนูให้เลือกอย่างจุใจ ไม่ว่าจะ เป็นเมี่ยงปลากะพง ปลาเก๋าสามรส แกงส้ม ชะอมไข่ใส่กุ้งสด เนื้อปูผัดต้นหอม ปูนิ่มทอด กระเทียม ย�ำปลาดุกฟู ย�ำผักบุ้งกรอบ ล้วน แล้วแต่เป็นเมนูที่คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาใช้ ทีต่ งั้ ถนนรัฐบ�ำรุง อ�ำเภอปราณบุรี เปิดทุกวัน เวลา 09.00-22.00 น. โทร. 032 623 879

PRAN RUETHAI Pran Ruethai is graced such creations as Sea Bass Bundles, Grouper Fish in Three-Flavor Sauce, Fresh Prawn and Fried Egg with Acacia in Hot & Sour Soup, Stir-Fried Crab Meat with Chives, and, Garlic Fried SoftShell Crabs’ Hotter dishes include Fluffy Walking Catfish in Spicy Salad, Winged Bean in Spicy Salad and Crispy Morning Glory in Spicy Salad.

เจ๊หงังข้าวหน้าไก่

การันตีความอร่อยด้วยการเปิดมานานถึง 33 ปี ด้วยกรรมวิธีอบไก่ด้วยเตาถ่านแบบโบราณ ท�ำให้ไก่มีกลิ่นหอมเครื่องเทศ และกลิ่นถ่าน อ่อนๆ ราดซอสรสหวานนิดๆ บนข้าวหน้าไก่ ทานคู่กับน�้ำซุปกระดูกหมูรสกลมกล่อม

Location Ratbamroong Road, Pran Buri District. Opening hours: Daily from 09.00 A.M. to 10.00 P.M. Tel. 032 623 879

ทีต่ งั้ สีแ่ ยกปราณบุรี เปิดทุกวัน เวลา 07.00-12.00 น.

JE NGABG CHICKEN RICE Thirty-three years is a long time and a guarantee of how good this secret recipe of chicken rice is. Chicken is roasted in a traditional charcoal oven to let the spice aroma seep in along with a light whiff of charcoal. The sauce is a little tasty-sweet, though, the way Pranburi people like it. This Chicken Rice is served with Pork Bone Soup. Location Pran Buri Intersection. Opening hours: Daily from 07.00 A.M. to 12.00 P.M. 61


PR A N BU R I

Among their Thai, European and Italian delicacies, Homemade Pizza, Australian Beef Steak, Lamb Steak, Pork Rib Steak and Duck Breast in Orange Sauce are reported to be very popular. Excellent wines are served to accompany their dishes. Fine cakes and fresh coffee are also available for those looking for a light break. Ley Café is located next to the beach of Pran Buri. The comfortable, breezy atmosphere makes it a place where you will want to relax and unwind. Location Liab Chaihad Paknam Pran Road. Opening hours: Daily from 08.00 A.M. to 11.00 P.M. Tel. 032 630 564

Ley CafÉ Pr an buri

ร้านอาหารสัญชาติไทย ยุโรป และอิตาเลียน ที่ขึ้นชื่อพิซซ่าโฮมเมด และสเต๊กชั้นเลิศ อาทิ สเต๊กเนื้อออสเตรเลีย สเต็กเนื้อแกะ สเต็ก ซี่ โ ครงหมู อกเป็ ด ราดซอสส้ ม แถมมี ไ วน์ ชั้ น เยี่ ย มไว้ ดื่ ม แกล้ ม สเต็ ก นอกจากนี้ ยั ง มี เค้กรสชาติกลมกล่อมและกาแฟสดไว้ ค อย บริ ก ารส�ำหรั บ เป็ น มื้ อ ว่ า งทานเล่ น อี ก ด้ ว ย ร้านตั้งอยู่ริมหาดปราณบุรี จึงรับลมทะเลได้ ตลอดทั้งวัน เรียกว่านั่งเพลินล่ะร้านนี้ ที่ตั้ง ถนนเลียบชายหาดปากน�้ำปราณ เปิดทุกวัน เวลา 08.00-23.00 น. โทร. 032 630 564 62


Ebook SANSIRI CITY GUIDE 2014 HUA HIN – PRAN BURI  

HUA HIN – PRAN BURI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you