Page 1


พ ระยุ ค ลบาทยาตรา

ปวงประชาเป็ น สุ ข


CONTENTS

ACTIVITY biz EXCUSIVE interview เขียวภาคบังคับ หรือเขียวสมัครใจ SPECIAL scoop อย่าตกรถไฟขบวน green process PRODUCT hilight Elmatear2 855 เครื่องทดสอบความคงทนต่อการฉีกขาด ระบบดิจิตอล

Cover : เขียวภาคบังคับ หรือเขียวสมัครใจ

SPECIAL interview 23 จินตนา ตั้งเป้าแบรนด์ ไทยโกอินเตอร์ TEXTILE innovation 28 Starch based acryilc : นวัตกรรมใหม่ของ acrylic ที่ ใช้ ในกระบวนการลงแป้ง SPECIAL focus 33 Novatex Innovation มั่นใจเดินหน้าด้วย green Technology 9 MARKETING idea 38 ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา MANAGEMENT share 40 ฝึกฝนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ผลลัพธ์ ตอนที่ 2 OPINION by พุธทายาท 43 Be Prepare Horoscope 46 LIFE style 49

23

5 9

15

18

33


ิการ ธ า ณ ร ร บทบ

เดือนธันวาคม นับเป็นเดือนมหามงคลสำหรับ ประชาชนชาวไทย เพราะเป็นเดือนพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทราบว่าปีนี้รัฐบาลจะจัด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวา อย่างยิ่งใหญ่ เป็ น เวลานานกว่ า ปี แ ล้ ว ที่ พ ระองค์ ท รงเข้ า รับการถวายการรักษา ณ โรงพยาบาลศิริราช ดังนั้น การได้เห็นพระองค์ทรงพระราชดำเนินลงจากที่ประทับ ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เพื่ อ ทรงลอยพระประที ป เนื่ อ งในวั น ลอยกระทงตาม ราชประเพณี ณ ท่าน้ำศิริราช และการได้เห็นพระองค์ เสด็ จ พระราชดำเนิ น ทางชลมารคจากโรงพยาบาล ศิ ริ ร าช เพื่ อ เปิ ด ประตู ร ะบายน้ ำ คลองลั ด โพธิ์ จ.สมุทรปราการ เมื่อ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จึง เป็ น การยั ง มาซึ่ ง ความสุ ข สู่ หั ว ใจของคนไทยทั้ ง ชาติ ที่เห็นพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง คนไทยโชคดี ที่ ได้ เ กิ ด มาภายใต้ ร่ ม พระ โพธิสมภาร เพราะนับแต่ที่ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เมื่ อ วั น ที่ 5 พฤษภาคม 2493 ทรงมี พ ระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์ สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” จากวั น นั้ น จวบจนวั น นี้ พ ระองค์ ท รงปฏิ บั ติ พระราชกรณี ย กิ จ ต่ า งๆ เพื่ อ คนไทยมาโดยตลอด สายพระเนตรของพระองค์มิเคยละสายตาไปจากพสก นิกรชาวไทย เช่นนี้แล้วจะไม่เรียกว่าเป็นความโชคดี หรือที่ ได้เกิดเป็นข้าแผ่นดินของกษัตริย์ผู้ทรงธรรมThai

บรรณาธิการบริหาร: ดาหวัน สว่างอารมย์ บรรณาธิการบทความ: บังอร ไทรเกตุ กองบรรณาธิการ: ศิริพร แสงแก้ว, กันตินันท์ เพียสุพรรณ บรรณาธิการศิลปกรรม: สิรัญญา วิศาลศักดิ์ ศิลปกรรม: สมลักษณ์ รามโคกกรวด, ดลฤดี อินทมาตย์ ที่ปรึกษาอาวุโส: คุณมานะ เอื้อธารพิสิฐ ทีมที่ปรึกษา: วิรัตน์ ตันเดชานุรัตน์, ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร, ดร.จตุพร สังขวรรณ, ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์, ดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ, สำเริง จงดีไพศาล ดร.รุธิร์ พนมยงค์, ดร.จิตติวัฒน์ บุญรุ่ง, อ.สุรพล ตรงต่อศักดิ์, เจน นำชัยศิริ, สมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์, ถาวร ตันติศิริวิทย์, เดช พัฒนเศรษฐพงษ์, เศรษฐ วานิชวงศ์, นพดล เปี่ยมกุลวานิช, จิตติคุณ เจียมพิทยานุวัฒน์, วิกร พรหมชนะ, คมสรรค์ วิจิตรวิกรม, ทรงยศ นพปราชญ์, นพดุล เกษจรัล, ถวัลย์ อารีรัตนมาศ, ธีรภาพ เอี้ยวพิทยากุล, อ.ชัชวาลย์ งามศรี, วิชาญ อร่ามวารีกุล, ภคิน นิธิธนภัทร, พิเชษฐ์ เกียรติเดชปัญญา, เสริมศักดิ์ วงษ์ชัย, เกียรติชัย โลหชิตรานนท์, สวัสดิ์ ปัญญาศร, วันเพ็ญ จันทร์แก้ว, พิชิต จงคำนึงสุข Published by D day Creative Co., Ltd. 105/116 Moo 8, Talingchan-Suphanburi Rd., Bangbuathong Nonthaburi 11110 Tel. 0 2597 5893, 0 2597 5894 Fax. 0 2597 5821 ติดต่อโฆษณา โทร. 08 6024 3913 ออกแบบ บริษัท สร้างสื่อ จำกัด 17/118 ซอยประดิพัทธ์ 1 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2279 9636, 0 2271 4339 โทรสาร 0 2618 7838 พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จำกัด

Textile & Apparel


ACTIVITY b i z KPT ร่วมใจลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช คุ ณ พิ เ ชษฐ์ เกี ย รเดชปั ญ ญา CEO ของบริษัท เคพีที คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ร่ ว มลงนามถวายพระพร และแสดงความจงรั ก ภั ก ดี พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ณ ศาลา ศิริราช 100 ปี

พนักงาน KPT เดินทางดูงานที่ ไต้หวัน

บริษัท เคพีที คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดอบรมโดยการ ส่ ง พนั ก งานของบริ ษั ท ฯ เดินทางไปศึกษางานที่ประเทศไต้ ห วั น เพื่ อ สะสม ประสบการณ์และนำมาใช้ ในการพัฒนาการบริการ

EXIM BANK ร่วมให้ความรู้ SMEs พลิกวิกฤตเป็นโอกาสทางธุรกิจ นายสมพร จิ ต เป็ น ธม (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร เพื่ อ การส่ ง ออกและนำเข้ า แห่ ง ประเทศ ไทย (EXIM BANK) ร่วมให้ความรู้เรื่อง การปรั บ ตั ว ของธุ ร กิ จ SMEs ในงาน สั ม มนา “พลิ ก วิ ก ฤตเป็ น โอกาสในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ใ หม่ ” จั ด โดยธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) โดยมี ดร.ประสาร ไตรรั ต น์ ว รกุ ล (กลาง) ผู้ ว่ า การ ธปท. เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยาย เรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ณ โรงแรม โซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ

 Thai Textile & Apparel


สำเพ็งจัด โบว์ลิ่ง

สมาคมพ่อค้าผ้าไทย จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศลครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2553 ที่ Blu-O สยามพารากอน

ดูงานนันยาง สมาคมพ่ อ ค้ า ผ้ า ไทย พร้ อ มด้ ว ยสมาชิ ก สมาคมฯ เดินทางไปดูงานที่บริษัท นันยาง เท็กซ์ ไทล์ กรุ๊ป จ.เพชรบุรี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

Thai Textile & Apparel 


The Carbon Footprint and Green Network of Textiles: Methodology and Case Studies

Carbon Footprint and Green Network of Textiles: Methodology and Case Studies โดยมี Mr. Nortbert Jungmichel ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ ซึ่งมีประสบการณ์ ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในสิ่งทอให้กับกระทรวง นางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวย สิ่งแวดล้อมของเยอรมนี (German Federal Ministry for environment) และบริษัท การศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนา เสื้อผ้า otto เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องบุษราคัม อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ กล่ า วเปิ ด งานอบรม The ชั้น 32 โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท

ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ พ นั ก ง า น ส ถ า บั น พั ฒ น า อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ ร่ ว มลงนามถวาย พระพร ดร.นราพร รังสิมันตกุล ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนา อุตสาหกรรมสิ่งทอ และนางสาววันเพ็ญ เนาสราญ ผูอ้ ำนวยการ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยพนักงาน ทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้สด และ ร่วมลงนามถวายพระพร ด้วยความจงรักภักดี ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา

เปิดตัว 13 โครงการปี 54 ชูนโยบายสร้างความยั่งยืนสู่สิ่งทอไทย นายวิ ฑู ร ย์ สิ ม ะโชคดี ปลั ด กระทรวง อุตสาหกรรม เปิดตัว 13 โครงการ ในปี 54 ของ สถาบันฯ โดยทั้ง 13 โครงการจะมุ่งเน้นการสร้าง มูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และ เศรษฐกิ จ ให้ ส ามารถอยู่ ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งสมดุ ล ที่ ผ่ า นมากระทรวงอุ ต สาหกรรมได้ ส นั บ สนุ น ให้ อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเกิดความยั่งยืน ด้วยการ ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มตั้งแต่ ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยมีสถาบันฯ เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่ ง โครงการเหล่ า นี้ ได้ เ พิ่ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจใน เรื่องเทคโนโลยีสิ่งทอ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบ การในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอได้ เ ป็ น อย่ า งดี ถื อ เครื่องนุ่งห่มไทยก้าวหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งเป็น เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและ นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและนโยบายระดับประเทศ 

Thai Textile & Apparel


“ส่งออก” เตือนผู้ส่งออกเสื้อผ้าไทยห้ามซ้ำแบบกับอเมริกา ประเทศสหรัฐฯ จะออก พ.ร.บ.Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act 2010 เพื่ อ คุ้ ม ครองผลงานของ นักออกแบบภายในระยะเวลา 3 ปีหลังการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้ร้านค้า ปลีกหันมาสร้างเสื้อผ้าดีไซน์ของตนเองแทนการผลิตชุดเลียนแบบ และหันมาจ้างนักออกแบบประจำห้างร้านและขายเสื้อผ้าที่เป็นดีไซน์ ของตนเองกันมากขึ้น นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เผย ว่ า ทางสำนั ก งานส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ ณ นครชิ ค าโก แจ้งว่า ทางประเทศสหรัฐฯ เตรียมที่จะออก พ.ร.บ.คุ้มครองผลงานนัก ออกแบบโดยวุฒิสมาชิก Charles Schumer (Democrat-New York) ได้ เ สนอ พ.ร.บ.Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act 2010 S.3728 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ก าร คุ้มครองและป้องกันด้านการออกแบบและดีไซน์เครื่องแต่งกาย ซึ่ง เป็นต้นแบบหรือแบบใหม่ และเนื่องจากในปัจจุบันกลุ่มประเทศสมาชิก ประชาคมยุโรปมีการคุ้มครองในด้าน Design & Fashion มานาน แล้ว ในขณะที่ทางสหรัฐฯ เองยังล้าหลังกลุ่มประเทศในแถบยุโรปใน การคุ้มครองและป้องกันสิทธิประโยชน์ ของนักออกแบบเสื้อผ้าจาก การลอกเลียน และนักออกแบบเองยังไม่ ได้รับการคุ้มครองเพียงพอ จากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐฯ ทำให้มีสินค้าเสื้อผ้าถูก ลอกเลียนแบบเป็นจำนวนมาก

Thai Textile & Apparel 

“ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ให้การคุ้มครองผลงานของ นั ก ออกแบบเป็ น เวลา 3 ปี ห ลั ง จากที่ มี ก ารลงมื อ ทำ การผลิ ต โดยผู้ ผ ลิ ต ผู้ น ำเข้ า ผู้ จั ด จำหน่ า ย เสื้ อ ผ้ า กระเป๋า และรองเท้า ลอกเลียนแบบจะเป็นผู้ที่มีความ ผิดและได้รับการลงโทษตามกฎหมาย โดยเสียค่าปรับ ไม่ต่ำกว่า 5,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือไม่เกิน 10,000 เหรียญสหรัฐฯ และยึดสินค้าแต่จะไม่ถูกจำคุก แต่ร้าน ค้าที่จำหน่ายและผู้บริโ ภคที่ซื้อสินค้าจะไม่มี ค วามผิ ด โดยกฎหมายอนุญาตให้ลอกเลียนแบบได้เฉพาะดีไซน์ที่ นำมาตัดเพื่อสวมใส่เอง” นางนันทวัลย์ กล่าวเพิ่มเติม กฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออก เสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น ดี ไ ซน์ ข องผู้ ผ ลิ ต /ส่ ง ออกเสื้ อ ผ้ า ในต่ า ง ประเทศรวมทั้ ง ประเทศไทยซึ่ ง ส่ ง สิ น ค้ า เสื้ อ ผ้ า ไป จำหน่ายยังสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 1 โดยในปี 2552 ที่ ผ่ า นมามี มู ล ค่ า รวมตลอดทั้ ง ปี ก ว่ า 1,017.34 ล้ า น เหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าอาจจะลดลงเนื่องจากผู้นำ เข้ า จะเลี่ ย งการซื้ อ ผ้ า ดี ไ ซน์ ที่ ได้ รั บ การออกแบบที่ เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเสื้อผ้าของนักออกแบบสหรัฐฯ ซึ่งผู้ผลิต/ส่งออกไทยต้องปรับกลยุทธ์การส่งออกไปยัง สหรัฐฯ อยู่ตลอดเวลา

ที่มา: http://www.depthai.go.th/tabid/131/Default.aspx?qContentID=53004705 ผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าของกฎหมายได้จาก Website: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d111:s.03728: สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก http://www.depthai.go.th


EXCUSIVE interv i e w

เขียวภาคบังคับ หรือเขียวสมัครใจ เป็ น แนวคิ ด ที่ ก ล่ า วถึ ง โลกใบใหม่ โดย ดร.สุ วิ ท ย์ เมษิ น ทรี ย์ ผู้ อ ำนวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน งานสั ม มนาทุ น นิ ย มสร้ า งสรรค์ (Creative Capitalism) “Thailand Tomorrow ประเทศไทย 2553” ที่ผ่านมาไว้อย่างน่าสนใจว่า จากนี้ ไปโลก กำลังเปลี่ยนโครงสร้างไปจากที่เคยเป็นมาก่อน จากโครงสร้างของโมเลกุลตายตัว Solid Modernity (เรียกตามชื่อของ Zygmunt Bauman ว่า “Solid Modernity” หรื อ “โลกสมั ย ใหม่ แ บบคงรู ป ”) ซึ่ ง มี โครงสร้างที่ชัดเจนแบบพีระมิดจากบนลงล่าง มีแนวการ บั ง คั บ บั ญ ชาของตั ว เองเปรี ย บเหมื อ นของแข็ ง แต่ โครงสร้างดังกล่าวกำลังหลอมละลายลงไป และกำลังก่อ ตัวเป็นโครงสร้างใหม่ที่ ไ ม่ตายตัว ไม่เสถียร ไม่ชัดเจน และปรั บ เปลี่ ย นได้ ต ลอดเวลา หรื อ เรี ย กว่ า “Liquid Modernity” “โลกที่เลื่อนไหล” “โลกเลื่อนไหล” ได้สั่นคลอนโลกใบเก่าไม่ว่าจะเป็น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในการทำ ธุ ร กิ จ แนวคิ ด ทางเศรษฐกิ จ และการเมื อ ง วิ ถี ชี วิ ต วัฒนธรรม หรือแม้กระทั่ง “วิทยาศาสตร์” ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนอย่างช้าๆ จากความรุ่งเรือง ของตะวั น ตก ข้ า มสู่ ต ะวั น ออกโดยมี เ ศรษฐกิ จ โลก อยู่ที่ จีน อินเดีย และอาเซียนเป็นผู้ขับเคลื่อน การที่ โลกเปลี่ยนเชิงโครงสร้างนี้ส่งผลให้รูปแบบ เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่มือใครยาวสาวได้สาวเอาจะไม่ สามารถสาวเอาเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้อีกต่อ ไปเพราะทรัพยากรมีขีดจำกัดและกำลังร่อยหรอหมดไป ดังนั้นรูปแบบธุรกิจแบบใหม่จะต้องปรับเพื่อสร้างความ สมดุล ใน “3 R” ซึ่งคือ return หรือ ผลกำไร risk หรือ

ความเสี่ยง และ responsibility หรือ ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม จะเกิดแรงกดดันกระตุ้นให้ธุรกิจต้องปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการผลิ ต ที่ ล ดการปลดปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกให้มากที่สุดหรือแทบไม่มีเลย โดยใช้ Green Technology ซึ่ ง แรงบี บ คั้ น นี้ ม าจาก ผู้บริโ ภคที่มีความตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และความตระหนักต่อภาวะโลกร้อนมากขึ้นจึงแสดงออก มาในรูปแบบการเลือกใช้สินค้ากรีนโปรดักส์ หรือ Eco Buying นอกจากการเลือกใช้สินค้าสีเขียวแล้ว ยังเลือก สินค้าที่ผลิตจากผู้ประกอบการที่นำ CSR หรือ Coporate Social Resposibility มาใช้ ใ นธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ แรงงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ใน ทศวรรษหน้าหรือ 10 ปี จากนี้ ไปกฎเกณฑ์ต่างๆ จะมีมาก ขึ้น การทำธุรกิจที่มองแต่ความมั่งคั่งอย่างเดียวจะไม่มีอีก ต่อไป เพราะต้องคำนึงถึงความมั่นคงต่อโลกด้วย เมื่ อ แนวโน้ ม กระแสสี เ ขี ย วมี ค วามชั ด เจนมาก เช่นนี้ คำถามจึงมีอยู่ว่าธุรกิจไทยจะอยู่อย่างไรกับกระแส โลกได้อย่างยั่งยืน และสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอมีท่าที ต่อกระแสสีเขียวนี้อย่างไร?

 Thai Textile & Apparel


one world one regulation ผู้ประกอบการการ์เม้นท์อย่าง คุณสุกิจ คงปิยาจารย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เห็นว่า ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) เป็นสิ่งที่เพิ่งเริ่มต้น และเห็ น แนวโน้ ม ที่ จ ะเกิ ด ในอนาคตอั น ใกล้ ในอดี ต ที่ ผ่านมาการคำนึงต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงสิ่งที่ควร จะมี แต่ อ นาคตจากนี้ ไปจะเป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งมี ตั้ ง แต่ กระบวนการผลิตที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปล่อย ก๊าซคาร์บอน ออกมามากน้อยเพียงไร มีการลดการใช้ พลัั ง งานหรื อ ไม่ สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะเป็ น one world one regulation ทุ ก ประเทศบนโลกจะใช้ ก ฎกติ ก าภายใต้ เงื่อนไขเดียวกัน ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีก็คือ กฎกติกานี้จะทำให้เห็นศักยภาพระหว่าง ผู้ ป ระกอบการที่ มี ค วามสามารถได้ อ ย่ า งชั ด เจน โดย ผู้ประกอบการที่มีความสามารถจะมุ่งไปพัฒนาให้ธุรกิจ ของตนไปเป็น Green Technology ส่วนรายที่ ไม่สามารถ ปรับตัวก็ ไม่สามารถแข่งขันได้ แต่ข้อเสียคือ มีต้นทุนค่าใช้ จ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ไทยได้ ผ่ า นการ แข่งขันในเชิงความสามารถด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้ว และกำลังมุ่งไปสู่การพัฒนาไปเป็นโรงงานที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม “ทุกคนเห็นว่าสิ่งนี้คือทิศทางที่จะต้องเดิน ไม่ว่าทำช้าหรือทำเร็วก็ต้องทำ ฉะนั้นทำเร็วย่อมได้เปรียบ กว่า ขณะเดียวกัน จะทำเองหรือถูกลูกค้าบังคับ ทำเองดี กว่าไม่ต้องรอให้ลูกค้าบังคับใช่หรือไม่” Green Supply Chain หัวใจสำคัญ ขณะนี้แบรนด์ ใหญ่ๆ ในโลกได้ ให้ความสำคัญไม่ เฉพาะที่ตัวสินค้า แต่ ไล่มาตั้งแต่วัตถุดิบที่ ใช้ถึงกับต้อง ระบุ ว่ า มี ก ารใช้ พ ลั ง งานเท่ า ไรในการผลิ ต มี ค าร์ บ อน ปล่ อ ยออกมามากน้ อ ยเพี ย งไร โรงงานที่ ผ ลิ ต มี ค วาม สามารถในการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า โรงงานอื่นหรือไม่ รวมไปถึงความสามารถในการนำกลับ มาใช้ ใหม่ ได้มากน้อยเพียงไร จะเห็นว่าในสินค้าชิ้นหนึ่งจะ มีการมองทั้งวงจรการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต การ รี ไ ซเคิ ล หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น (Carbon

Thai Textile & Apparel 10

คุณสุกิจ คงปิยาจารย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

Footprint) ซึ่งสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเครื่อง นุ่งห่ม ผู้ประกอบการทุกคนต่างตระหนักดีและเริ่มเตรียม ความพร้อมในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม นั่นหมายความว่าทุกส่วนของการ ผลิตหรือ supply chain จะต้องเป็นสีเขียวด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเส้นใย ผ้าผืน ฟอกย้อม พิมพ์ ตกแต่งสำเร็จ มาถึงการ์เม้นท์ หากห่วงโซ่สายใดสายหนึ่งไม่เป็นกรีนก็จะ ไม่สามารถขายได้ ฉะนั้นการเตรียมพร้อมนอกจากในส่วน ของผู้ประกอบการเอง ยังต้องมีการเตรียมความพร้อมใน ส่วนของ supply chain ของตนเองด้วย “ผมมองว่าผู้บริโ ภคในประเทศที่เจริญแล้วมีความ ตื่นตัว และยินดีที่จะจ่ายเงินให้กับสินค้าที่เป็นกรีนโปรดักส์ มากขึ้น อาจเพราะทุกคนเห็นผลกระทบของภัยพิบัติจาก


ธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง น้ ำ ท่ ว ม แผ่ น ดิ น ไหว ฤดู ก าล เปลี่ยนแปลง ดังนั้นเขายินดีจะจ่ายมากขึ้นหากเสื้อผ้าจาก แบรนด์นี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ ในอุตสาหกรรมไหนคุณจะต้องมีความสามารถต้องพัฒนา ต้องเก่งขึ้น อันนี้คือความต้องการในโลกของความเป็น จริง” อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยจะมี ความได้เปรียบที่มีครบทุกส่วนตั้งแต่ ปั่น ทอ ฟอก ย้อม เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่ สามารถสร้ า ง supply chain ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ได้ เนื่ อ งจากผู้ ป ระกอบการนิ ย มที่ จ ะส่ ง ออกมากกว่ า ที่ จ ะ จำหน่ายในประเทศ แต่การจะอยู่รอดในอนาคต สิ่งทอ และการ์เ ม้นท์จะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกัน เพื่อให้ สามารถตอบสนองกับสิ่งที่จะเป็นเทรนด์ของโลก ซึ่งหาก ประสบความสำเร็จจะส่งผลให้สิ่งทอและการ์เม้นท์มีความ แข็งแกร่ง สามารถยกระดับเป็นศูนย์กลางของอาเซียนได้ นอกจากเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพให้ กั บ สิ่ ง ทอไทย แล้ ว ยั ง สามารถใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ าก Free Trade Agreement (FTA) ในด้านแหล่งกำเนิดสินค้า (rules of origin) ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการไทยยังได้ ใช้สิทธิทาง ภาษีจาก FTA ได้ ไม่เต็มที่ ทั้งนี้อาจจะไม่ทราบกฎเกณฑ์ หรือไม่ ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สามารถใช้ ได้ เพราะไม่มี supply chain ในประเทศ จากรายงาน การใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้า เสรีและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ ของไทย โดย ดร.เชษฐา อินทรวิทักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อ ตารางที่ 1

ตารางที่ 2

การพัฒนาประเทศไทย พบว่า ปัจุบัน FTA ทำให้ภาคส่ง ออกไทยประหยัดภาษีศุลกากรได้ 7.2 หมื่นล้านบาท แต่ หากมี ก ารเก็ บ เกี่ ย วประโยชน์ อ ย่ า งเต็ ม ที่ จะสามารถ ประหยัดเพิ่มได้อีก 5.9 หมื่นล้านบาท หรือรวมแล้ว 1.3 แสนล้านบาท (ดูตารางประกอบที่ 1) FTA ทำให้ภาคนำเข้าไทยประหยัดภาษีศุลกากรได้ 3.3 หมื่นล้านบาท และหากมีการเก็บเกี่ยวประโยชน์อย่าง เต็มที่ จะประหยัดเพิ่มได้อีก 2 หมื่นล้านบาท (ดูตาราง ประกอบที่ 2) ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการ ไทยยังใช้ประโยชน์จาก FTA ไม่เต็มที่ ดังนั้นจึงอาจเป็น ไปได้ว่าการใช้ประโยชน์ ไม่เต็มที่นั้น อาจมาจากสาเหตุที่ ผู้ ป ระกอบการไม่ ท ราบหรื อ การไม่ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ จ าก แหล่งกำเนิดสินค้าได้ ตามที่นายกสมาคมอุตสาหกรรม เครื่องนุ่งห่มไทยได้ตั้งข้อสังเกตไว้ ไว้ก็เป็นได้

ส่งออกถูกกีดกัน แต่นำเข้าไม่กีดกัน เป็นที่น่าเป็นห่วง ขณะที่ประเทศนำเข้าสินค้าจาก ไทยเพิ่มแรงกดดันต่อคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม แต่สินค้าที่นำเข้ามายัง ประเทศไทยกลับไม่มีการตรวจสอบมาตรฐานแต่อย่างใด ส่งผลให้อุตสาหกรรมการ์เม้นท์ ไทยได้รับผลกระทบอย่าง หนักจากเสื้อผ้าจีนที่มีราคาถูกกว่ามาก

11 Thai Textile & Apparel


ครั้งก็เสีย ซึ่งหากถามว่าผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ หรือไม่ ก็คงไม่ แต่หากสามารถเลือกได้ก็คงซื้อสินค้าที่มี คุณภาพมากกว่า แต่ด้วยขีดความสามารถที่จำกัด ดังนั้นในระดับความสามารถของการประเมินความ เหมาะสม จึงยังไม่สามารถประเมินภาพรวมทั้งหมดว่าการ เลือกสินค้าราคาถูกนั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่ หากเสียเงิน ซื้ อ แต่ ใช้ ได้ ไม่ น าน จึ ง ควรจะเลื อ กที่ จ ะไม่ ซื้ อ ดี ก ว่ า หรือไม่? ซึ่งผู้บริโ ภคยังไม่สามารถประเมินภาพรวมได้ ฉะนั้นภาครัฐจะต้องลงมาดู เพราะเมื่อผู้บริโภคไม่สามารถ ตัดสินใจได้ รัฐจะต้องมีมาตรการที่ออกมาคุ้มครอง “เราเป็ น ประเทศกำลั ง พั ฒ นา ซึ่ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ฐานะความเป็ น อยู่ โอกาสทางการศึ ก ษา ไม่ เ หมื อ น ประเทศพัฒนาแล้ว ดังนั้นรัฐต้องคุ้มครองผู้บริโ ภคไทย ส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมยังเป็นเรื่องไกลตัวของคนในประเทศ เรา” ดร.นุจรินทร์ กล่าว

Green Products แพงจริงหรือ? ดร.นุจรินทร์ รามัญกุล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายหน่วยห้องปฏิบัติ การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยี โลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

“เราไม่เคยใช้มาตรฐานสินค้านำเข้ามา ปล่อยให้ เสื้อผ้าจีนราคาถูกๆ เข้ามาวางขายตามตลาดนัด ตัวอย่าง ชุ ด ชั้ น ในจากจี น ขายในราคา 5 บาท แต่ ใ ส่ แ ล้ ว ยางมี ปัญหา มีสารเคมีตกค้าง มาแข่งกับของไทยที่มีคุณภาพดี กว่าแต่ขายราคาตัวละ 30 บาท ของราคา 30 บาทจะไป แข่งได้อย่างไร ดังนั้นรัฐจะต้องคุ้มครองสินค้าในประเทศ ถ้าจะแข่งกันก็ต้องให้แข่งในคุณภาพเดียวกัน ไม่ ใช่ปล่อย ให้ของไม่มีคุณภาพราคาต่ำเข้ามา” ต่ อ กรณี นี้ ดร.นุ จ ริ น ทร์ รามั ญ กุ ล รั ก ษาการ ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยหน่ ว ยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยี โลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ซึ่ ง ได้ ท ำวิ จั ย และให้ ค ำปรึ ก ษาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มแก่ ผู้ประกอบการไทย ได้มีความคิดเห็นเดียวกันว่า สินค้าที่ วางขายตามตลาดนัดในทุกมุมเมืองของประเทศรวมถึงใน กรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นของเล่น เครื่องใช้ ไฟฟ้า เสื้อผ้า แม้จะมีราคาถูก แต่เป็นสินค้าไม่มีคุณภาพ ใช้งานได้ ไม่กี่

Thai Textile & Apparel 12

เมื่ อ พู ด ถึ ง เทคโนโลยี สี เ ขี ย วแล้ ว ผู้ ป ระกอบการ ส่วนมากร้อยละ 100 มักจะรู้สึกว่ามีราคาแพงและส่งผล กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันได้ จึงมักไม่ลงทุน ในเรื่องนี้มาก อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกเช่นนี้มีความจริง เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ขณะที่ความจริงอีกด้านหนึ่ง ยังไม่ ได้ถูกคลี่ออกมาว่าต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่ออกมาเป็นตัวเลข เท่าไหร่ ตัวอย่าง โรงงานแห่งหนึ่งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันชุด หนึ่ง ต้นทุนการซื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้จะปรากฏตัวเลขอยู่ ใน


บัญชี แต่ของเสียจากการผลิตที่ปล่อยออกมาซึ่งต้องมี การจัดการที่ ไหนที่หนึ่ง แต่ค่าจัดการนั้นไม่ ได้ปรากฏอยู่ ในบัญชีของผู้ประกอบการ เช่น คนงานเจ็บป่วย หรือภาพ ลักษณ์ของตัวบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งกรณีความเจ็บป่วยเห็น ได้ชัดที่ญี่ปุ่น เหตุการณ์การอุบัติของโรคมินามาตะ ที่เกิด จากสารปรอท โดยทารกที่เกิดมาพิการด้วยโรคนี้ พบว่ามี การส่ ง ผ่ า นสารปรอทที่ ส ะสมอยู่ ใ นสายรกจากแม่ สู่ ลู ก ทำให้สมองส่วนกลางของเด็กอ่อนในครรภ์ถูกทำลายอย่าง รุนแรงของญี่ปุ่น ขณะนี้ยังมีการฟ้องร้องอยู่แ ม้เวลาจะ ผ่านมา 50-60 ปี แล้วก็ตาม ต้นทุนเหล่านี้คือ social cost ซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคมนั่นเอง “กรณีมินามาตะ ไม่ควรจะมีการถ่ายทอดผ่านทาง ยีนสู่คนรุ่นที่ 2 และ 3 แต่เพราะการปนเปื้อนยังไม่หมด มีการตกค้างอยู่ตามสายโซ่อาหาร”

จะเป็นเบี้ยหรือเป็นขุน การแข่ ง ขั น บนเวที โ ลกอาจไม่ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามคำ นิยามที่ว่า Free Trade เพราะมีกฎเกณฑ์ต่างๆ มากขึ้น และบั งคั บใช้เร็ วขึ้ น โดยผู้ ออกกฎคื อประเทศตะวัน ตก บ้างจึงมีความเห็นว่าระเบียบต่างๆ ที่ออกมานี้เพื่อกีดกัน สินค้า แต่ ดร.นุจรินทร์กลับเห็นว่า จุดประสงค์หลักของ ระเบียบที่เข้มงวดนี้ คงไม่ ใช่เพื่อกีดกันอย่างเดียวเพราะ ยุโรปก็คงไม่ต้องการแข่งขันเพื่อที่จะขายสินค้าพื้นๆ อย่าง เสื้อผ้าหรือเครื่องใช้ ไฟฟ้า “เขาคงไม่มานั่งเย็บผ้าหรือประกอบพัดลมแข่งกับ เรา เพราะเขาไม่คิดจะขายสินค้าเหล่านี้ แต่เขาต้องการ ขายเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ มมากกว่ า ซึ่ ง ยุ โ รปมี ค วาม ก้าวหน้าในด้านนี้ เช่น เทคโนโลยีการบำบัด การที่จีนมี เศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีการขยายอุตสาหกรรมมากๆ ท้ายที่สุด ผลดี ต กอยู่ ที่ เ ยอรมั น ที่ ส ามารถขายเครื่ อ งจั ก รให้ กั บ จีนมากเช่นกัน ฉะนั้นจะเห็นว่าการที่เศรษฐกิจจีนดีขึ้น เยอรมันก็จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีขึ้นเช่นกัน เขาต้องการเป็น core technology มากกว่าเป็น play maker” แต่กฎระเบียบที่ออกมานี้เนื่องจากประเทศในยุโรป ส่วนมากจะเป็นระบบรัฐสวัสดิการ หากประชาชนเจ็บป่วย รัฐจะเป็นผู้รับภาระ ซึ่งในช่วง 30 ปีหลังสถิติการตายส่วน

มากท่ี่ ไม่ ได้เกิดจากโรคธรรมชาติ เช่น อหิวาห์ ไทฟรอยด์ แต่มาจากการบริโ ภคสารเคมีที่ปะปนมากับอาหารสินค้า ซึ่งโรคเหล่านี้มักเป็นโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น มะเร็ง หัวใจ ความดัน เมื่อรัฐเป็นผู้รับภาระรัฐจึงออกมาตรการ ควบคุมเพื่อป้องกัน อีกทั้งคนยุโรปมีความตระหนักในเรื่อง สิทธิการรับรู้ข้อมูล ซึ่งผู้ผลิตจะต้องเปิดเผยให้ทราบ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงผลักดัน REACH แม้จะเป็น กฎระเบียบที่เข้มงวด แต่กลับไม่มีคนคัดค้านเหตุเพราะทุก คนตระหนักในเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพของตนและ สิ่งแวดล้อมนั่นเอง ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา ยังไม่ ได้ตระหนักในเรื่องนี้ ตัวอย่างกลุ่มคนชั้นกลางชาวจีนซึ่ง มักใช้เวลาไปกับการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับฐานะให้ สูงขึ้น โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิต ซึ่งส่งผลทำให้สุขภาพ ร่างกายทรุดโทรม ปัจจุบันพบว่า อายุเฉลี่ยของคนจีน ลดลง เพราะทำงานหนักและรับสารเคมีมาก ฉะนั้นแม้จะ มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่เงินที่หามาได้ก็ถูกนำไปใช้ ในการรักษา พยาบาลให้กับแพทย์ ท้ายที่สุดก็ตกอยู่ที่บริษัทขายยาซึ่ง เป็นบริษัทข้ามชาติเพียงไม่กี่รายในโลก

เขียวด้วยตัวสินค้าหรือเขียวด้วยเอกสาร ความสามารถหนึ่งของผู้ประกอบการไทยคือ ไม่ว่า ผู้บริโภคต้องการอะไรก็สามารถตอบสนองได้ รวมถึงการ ให้ ได้เอกสารใบรับรองความปลอดภัยจากการผลิต ก็เป็น

13 Thai Textile & Apparel


อีกหนึ่งความสามารถที่ทำได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เพื่อ ให้ ได้หลักฐานแสดงในการส่งออกเท่านั้น “ถ้าหาก REACH มีระเบียบให้แสดง 10 หรือ 20 รายการ จำเป็ น หรื อ ไม่ ที่ ผู้ ป ระกอบการก็ จ ะต้ อ งวิ่ ง ไป ทดสอบเพื่อให้ ได้ ใบรับรองทุกรายการ ทั้งที่บางรายการ ไม่มีการใช้ ในการผลิตก็ตาม” ดร.นุจรินทร์ กล่าว การวิ่งทดสอบเพื่อแสดงว่าสินค้าของตัวเองสีเขียว จากเอกสาร อาจเป็นการจัดการที่ปลายเหตุ อีกทั้งสังคม ไทยไม่ ได้ รั บ ประโยชน์ แ ต่ อ ย่ า งใด ในเมื่ อ ตั ว สิ น ค้ า ไม่ เ ปลี่ ย น สารเคมี ต กค้ า งในประเทศมากขึ้ น แต่ ถ้ า ผู้ ป ระกอบการปรั บ ที่ ตั ว สิ น ค้ า รู้ จั ก การเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ม า ของสารเคมีที่ ใช้ รู้ว่าใส่สารเคมีชนิดใดลงไป ดังนั้นหากมี ข้อมูลในมือก็สามารถตอบได้ทันทีไม่จำเป็นต้องไปทดสอบ ให้สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย “เคยทำวิ จั ย และสอบถามไปยั ง แล็ ป ทุ ก แห่ ง ได้ คำตอบว่าสินค้าตัวอย่างที่ส่งไปส่วนมากจะผ่าน ไม่พบ สารเคมีที่ตรวจ แสดงว่าเราแค่ต้องการเอกสารไปยืนยัน ว่าเราเขียว เป็นเขียวด้วยเอกสารไม่ ใช่เขียวที่ตัวสินค้า” การเป็นเขียวด้วยตัวเอกสารในระยะยาวไม่ ได้ส่ง ผลดีต่อตัวผู้ประกอบการ โดยตัวสินค้าไม่มีการพัฒนา หรื อ จุ ด แข็ ง ในการนำเสนอ ที่ ส ำคั ญ ขณะนี้ ก ลไกการ ตลาดเริ่ ม เปลี่ ย นทั้ ง อเมริ ก าหรื อ แม้ แ ต่ อ าเซี ย นบวก 3 จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ก็จะนำระเบียบ REACH มาใช้ ใน อนาคต เป็ น ที่ แ น่ ชั ด ว่ า ทิ ศ ทางการค้ า ของโลกจะเดิ น ไป อย่ า งไร สำหรั บ ผู้ ป ระกอบการที่ ต้ อ งการแข่ ง ขั น ด้ ว ย สิ น ค้ า สี เ ขี ย ว อาจต้ อ งเริ่ ม พิ จ ารณาว่ า สิ น ค้ า ของตน มี จุ ด เด่ น ในเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มใดบ้ า ง นั บ ตั้ ง แต่ วั ต ถุ ดิ บ สารเคมี การจัดการของเสีย ขณะเดียวกันต้องสร้างความ เข้มแข็งในเรื่อง Green Supply Chain โดยด่วนเพราะ ขณะนี้ ไทยยั ง มี ค วามได้ เ ปรี ย บในเรื่ อ งภาพลั ก ษณ์ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า และความพร้ อ มในอุ ต สาหกรรมตั้ ง แต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ขณะเดียวกันภาครัฐต้อง

ให้ ทิ ศ ทางว่ า จะเป็ น กรี น แบบไหน เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ค รั ส เตอร์ แตกแถว ส่วนผู้ประกอบการไทยที่อาศัยความได้เปรียบใน เรื่องแรงงานในการแข่งขัน ก็คงต้องย้ายฐานการผลิตไป ที่ประเทศมีค่าแรงต่ำ เพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีที่ยืนในตลาด ได้ แต่ ท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว ก็ จ ะไม่ มี ที่ ยื น อี ก ต่ อ ไปเพราะ โครงสร้างของโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว T& T

ผู้ประกอบการรายใดสนใจข้อมูลหรือสอบถามเกี่ยวกับ green technology สามารถติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยี โลหะและวัสดุแห่งชาติ 0 2564 6500 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 2713 5492-9

Thai Textile & Apparel 14


SPECIAL sc o o p

อย่ า ตกรถไฟขบวน

green process

คงไม่ ส ามารถปฏิ เ สธได้ ว่ า หาก ผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ ต้ อ งการจะมี ที่ ยื น ในธุ ร กิ จ ก็ จ ำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งฉี ก รู ป แบบการผลิ ต และการตลาด เก่าๆ สู่รูปแบบใหม่ที่สามารถสอดรับกับ “การแข่งขัน เชิงคุณภาพ” เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน การแข่งขันเชิงคุณภาพนี้ ไม่ ได้ มี นั ย เพี ย งแค่ สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ เท่านั้น แต่ยังตีความรวมถึงผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต วัตถุดิบที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมหรือ green industries ที่จะมีความเข้มข้นมากขึ้นในอีกไม่กี่ปี ข้างหน้า ซึ่งนั่นก็หมายความว่าสินค้าที่ อยู่ ใ น green process จะมี โ อกาส ทางการตลาดมากกว่ า สิ น ค้ า ทั่ ว ไป หรือแม้แต่สินค้าคุณภาพกระทั่งสินค้า สีเขียวที่ทำจากธรรมชาติก็ตาม เพราะ หากมีกระบวนการผลิตที่กระทบต่อสิ่ง แวดล้อมก็อาจจะขายไม่ ได้ อย่ า งไรก็ ต ามหากพิ จ ารณา เพียงตัวสินค้า วันนี้เป็นที่รับรู้ตรงกัน ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยได้ ให้ความ สำคัญต่อการผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์ สร้ า งนวั ต กรรมกั น มากขึ้ น แต่ ก าร สร้ า งนวั ต กรรมใหม่ นี้ ยั ง เป็ น สิ่ ง ใหม่ ที่ ผู้ ป ระกอบการไทยไม่ คุ้ น เคย อี ก ทั้ ง ต้ อ งอาศั ย เครื่ อ งไม้ เ ครื่ อ งมื อ โดยเฉพาะงบประมาณด้ า นการวิ จั ย

เป็ น จำนวนมาก ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งจำกั ด ค่อนข้างมาก ด้วยเหตุนี้ทางสถาบันพัฒนา อุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงให้การสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาโดยร่วมกับนักวิชา การและผู้ประกอบการในการพัฒนา วัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งเป็นของเหลือ ใช้ และการใช้วัตถุดิบทางชีวภาพ หรือ Bio material ซึ่งสามารถย่อยสลาย ได้เองตามธรรมชาติไปสู่อุตสาหกรรม เส้นใยให้แก่ผู้ประกอบการสิ่งทอนำไป ปรับใช้กับสินค้าของตน “Eco Textile จะเป็นแนวโน้ม ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง หากผู้ ป ระกอบการ สิ่ ง ทอเห็ น โอกาสนี้ แ ละพั ฒ นาเป็ น รูปธรรมให้ ได้สินค้าตามแนวคิดสีเขียว โอกาสการตลาดจะมีมาก โดยเฉพาะ ตลาดยุ โ รปผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามตระหนั ก ต่ อ ปั ญ ห า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ นิ ย ม ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ หรือแม้กระทั่งใน ญี่ปุ่นก็สนใจสินค้าที่มีความแปลกใหม่ เช่ น กั น ซึ่ ง ทั้ ง สองตลาดนี้ เ ป็ น ตลาด

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม เทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ระดับสูง ดังนั้นสถาบันฯ ซึ่ง มี ห น้ า ที่ ช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ประกอบการ สิ่งทอไทย จึงให้การสนับสนุนในด้าน งานวิจัยและพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อม กั บ แนวโน้ ม ดั ง กล่ า ว” ดร.ชาญชั ย สิ ริ เ กษมเลิ ศ ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ย ส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี สถาบั น พั ฒ นา อุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าว

15 Thai Textile & Apparel


จ า ก ข อ ง เ ห ลื อ ใ ช้ ใ น ท้ อ ง ถิ่ น สู่เส้นใยธรรมชาติ จากแนวคิ ด Eco Textile ผสานกั บ การนำของเหลื อ ใช้ จ าก ธรรมชาติ ม าเพิ่ ม มู ล ค่ า จึ ง เกิ ด เป็ น งานวิ จั ย ด้ า นนวั ต กรรมเส้ น ใย 5 โครงการ คือ 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เส้ น ใยตาลในเชิ ง อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ เป็นโครงการความร่วมมือ 3 ฝ่ายคือ สถาบั น ฯ คณะวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา สุโขทัย โดยอาจารย์พิทักษ์ อุปัญญ์ และบริ ษั ท ก้ อ งเกี ย รติ เท็ ก ซ์ ไทล์ จำกัด การนำเส้นใยตาลจากลูกตาล โตนดมาทำเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอนั บ เป็ น นวั ต กรรมใหม่ ด้ ว ยเส้ น ใยตาล มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หนี ย วกว่ า ใยฝ้ า ย 2-3 เท่า ทนแสงและความร้อนได้ดีเหมือน ใยฝ้าย มีความมันเหมือนใยไหม ดูดซึม น้ ำ ได้ ดี มี ค วามคงทนต่ อ การขั ด ถู เส้นใยยาว เหนียว ระบายความร้อน ได้ ดี โดยได้ น ำร่ อ งผลิ ต เป็ น ชุ ด สู ท ชุ ด ยู นิ ฟ อร์ ม และ Home Textile ประเภท ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน 2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เส้ น ใยข่ า ในเชิ ง อุ ต สาหกรรมและ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก เส้นใยตาล

Thai Textile & Apparel 16

คุณบัณฑิต พงศาโรจนวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ ไทล์ จำกัด

การพัฒนาเส้นด้ายต้นแบบจากใยข่า เป็ น งานวิ จั ย ร่ ว มระหว่ า งสถาบั น ฯ และ บริ ษั ท ไทยนำโชคเท็ ก ซ์ ไทล์ จำกัด ภายหลังจากความสำเร็จในการ พัฒนาเส้นใยกล้วยไปแล้ว ไทยนำโชค เท็กซ์ ไทล์ ได้เดินหน้าพัฒนาเส้นใยข่า ต่ อ ไป ด้ ว ยเล็ ง เห็ น ว่ า การไล่ ต าม เทคโนโลยีของชาติตะวันตกหรือแม้แต่ ญี่ปุ่น เกาหลี ก็ดี คงไม่สามารถตาม ทันหรือนำหน้าได้ ดังนั้นโอกาสจะแข่ง ขันในตลาดโลกได้ดีกว่าก็คือ การสร้าง นวัตกรรมจากวัตถุดิบที่มีอยู่ ในประเทศ และเน้ น ตลาดเฉพาะกลุ่ ม หรื อ nich market คือแนวทางที่จะสร้างความ ยั่งยืนได้มากกว่า “ผมเห็ น ว่ า เราไม่ ส ามารถไล่ ตามเทคโนโลยีได้ ประกอบกับเห็นแนว โน้มของ Eco Textile จึงนำแนวคิดนี้ มาสร้างเป็นโอกาสด้วยการพัฒนาและ วิจัยของที่มีอยู่ ในประเทศคือ วัตถุดิบ

ทางการเกษตรซึ่งประเทศอื่นไม่มีมาทำ เป็นเส้นใย และผลจากที่พัฒนาเส้นใย กล้วยมาได้ 2 ปี ก็ ได้รับการตอบรับ จากต่างประเทศพอสมควร จึงคิดว่า สิ่ ง ที่ ท ำไปนี้ จ ะไม่ สู ญ เปล่ า ตรงข้ า ม กลับเป็นทางรอดด้วยซ้ำ” คุณบัณฑิต พงศาโรจนวิ ท ย์ กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท ไทยนำโชคเท็ ก ซ์ ไทล์ จำกั ด กล่าว ปกติ เ หง้ า ของข่ า จะนำไปใช้ ประโยชน์ ส่วนลำต้นจะถูกตัดทิ้ง ทำ ให้้เกิดการเน่าเหม็นมีกลิ่น บ้างก็ขจัด ด้วยการเผาซึ่งเป็นการก่อให้เกิดมลพิษ ทางอากาศ ดังนั้นการนำลำต้นที่เหลือ ใช้ ไปทำเส้ น ใยจึ ง เป็ น การลดปั ญ หา สิ่ ง แวดล้ อ มอี ก ทางหนึ่ ง ขณะนี้ ได้ นำร่ อ งผลิ ต ชุ ด สู ท ผ้ า คลุ ม อาบน้ ำ (เหมาะสำหรับธุรกิจสปา) และผ้าม่าน 3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่ ง ทอที่ มี ส มบั ติ พิ เ ศษจากเส้ น ใย ฝ้ า ยสี พั น ธ์ุ ไ ทย เป็ น ความร่ ว มมื อ ของสถาบันฯ และ ภาควิชาวิศวกรรม- สิ่ ง ท อ ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ธั ญ บุ รี โดยผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ปิ ย นุ ช จริงจิตร และศูนย์วิจัยพืชไร่ นครสวรรค์ กรมวิ ช าการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.ปริญญา สีบุญเรือง

ถ้ า พู ด ถึ ง เ รื่ อ ง องค์ความรู้แล้วนักวิจัย ไทยไม่ ด้ อ ยไปกว่ า นั ก วิ จั ย ชาติ อื่ น เพี ย งแต่ เรายั ง ขาดแคลนความ ร่ ว มมื อ จากผู้ ป ระกอบ การในการนำไปประยุกต์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนุช จริงจิตร

งานวิ จั ย ดั ง กล่ า วเป็ น การ พั ฒ นาสายพั น ธุ์ เ พื่ อ ให้ ได้ เ ส้ น ใยฝ้ า ย ที่มีสี ในตัวเองคือสีเขียวและสีน้ำตาล ซึ่ ง จะช่ ว ยลดกระบวนการย้ อ มสี ท ำ ให้ลดน้ำเสียลงไปได้ ขณะนี้มีการผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้วคือ ผ้าปิดปาก อนามัย ผ้าพันคอ เสื้อผ้าเด็ก ชุดชั้นใน ชายและเสื้อสตรี “ในด้านเทคนิคนั้นไม่มีปัญหา แต่อุปสรรคคือการสร้างความเชื่อมั่น แก่ เ กษตรกรในการให้ ห ลั ก ประกั น ราคาของฝ้าย ซึ่งจะช่วยให้มีวัตถุดิบ ที่ พ อ เ พี ย ง ส ำ ห รั บ ก า ร ผ ลิ ต เ ชิ ง อุตสาหกรรมได้” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนุช จริงจิตร กล่าว 4. โครงการพัฒนากระบวนการผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอจาก เส้ น ใยชี ว ภาพ Polylactic Acid (PLA) เป็นการวิจัยภายใต้การคาดการณ์ว่า ทรัพยากรธรรมชาติจำพวก น้ำมันจะหมดไปจากโลกในอนาคตอัน ใกล้ ดั ง นั้ น เพื่ อ หาวั ต ถุ ดิ บ ทดแทน

วัตถุดิบต้นทางจากกระบวนการปิโตรเคมีด้วยวัตถุดิบทางการเกษตร (Bio Base) คือการนำแป้งจากข้าวโพดและ มันสำปะหลังไปผ่านกระบวนการทาง เคมีเพื่อให้ ได้ โครงสร้างพอลิเมอร์ของ แลคติก (lactide) ที่เป็นสายยาวขึ้น เรียกว่า Polylactic Acid หรือ PLA ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ส ามารถย่ อ ยสลายได้ เองตามธรรมชาติ และได้นำร่องการ ผลิตเป็นผ้าห่ม เสื้อและผ้าปิดจมูก 5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่ ง ท อ ที่ ใ ช้ ภ า ย น อ ก อ า ค า ร ด้ ว ย เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ภายในประเทศ เป็ น การนำโมโนฟิ ล าเมนต์ ภ ายใน ประเทศมาใช้ นอกจากนี้ ยั ง ใช้ ส าร Photochromic dye โดยได้ รั บ การ สนับสนุนจาก บริษัท รัชดาเคมีคอลส์ จ ำ กั ด P h o t o c h r o m i c d y e มี คุณสมบัติทำให้เส้นใยเปลี่ยนสีได้เ มื่อ ถู ก ก ร ะ ตุ้ น ด้ ว ย แ ส ง U V ดั ง นั้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ ส ามารถนำไปปรั บ ใช้ ใน งานโฆษณากลางแจ้งได้ ซึ่งได้นำร่อง ผลิตโครงสร้างหลังคาสนามฟุตบอล ขาด agent ผลิตเส้นใย ใ น ก า ร พั ฒ น า วิ จั ย เ ส้ น ใ ย ธรรมชาติ นั้ น ปั ญ หาในเชิ ง เทคนิ ค ไม่ ใช่ปัญหาใหญ่แต่ปัญหาใหญ่คือ การ หาคนกลางหรือคนอุตสาหกรรมต้นน้ำ ในการนำวัตถุดิบทางเกษตรกรมาผ่าน กระบวนการทำเป็นเส้นใย เพื่อส่งต่อ ไปยังอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลาย น้ำ ซึ่งยังมีข้อจำกัดอยู่ นอกจากนี้ แ นวคิ ด ในการให้ ความสำคั ญ ต่ อ การวิ จั ย ยั ง อยู่ ใ นวง

จำกัดเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ เท่านั้น โดยผู้ประกอบการขนาดกลาง และเล็กยังอาจเข้าใจว่างานวิจัยและ พัฒนาต้องใช้งบประมาณมาก ซึ่งอาจ เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องในอดีต แต่ ใน ยุคที่การเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสารที่ ง่ายเพียงปลายนิ้ว การค้นหาแนวร่วม หรือพันธมิตรเพื่อสร้างเครือข่าย หรือ green supply chain น่าจะเป็นวิธี การที่สะดวกและใช้งบประมาณไม่มาก ดังแต่ก่อน “ถ้ า พู ด ถึ ง เรื่ อ งองค์ ค วามรู้ แล้วนักวิจัยไทยไม่ด้อยไปกว่านักวิจัย ชาติ อื่ น เพี ย งแต่ เ รายั ง ขาดแคลน ความร่ ว มมื อ จากผู้ ป ระกอบการใน การนำไปประยุกต์ กระนั้นก็ดีผมคิดว่า จากนี้ ไปผู้ ป ระกอบการจะเห็ น ความ สำคัญของงานวิจัยและพัฒนาเพิ่มมาก ขึ้ น ซึ่ ง อาจจะช่ ว ยให้ เ ราได้ รั บ ความ ร่ ว มมื อ ที่ ม ากขึ้ น ก็ ได้ ในอนาคต” ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ กล่าว T& T

สนใจข้อมูลเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492

17 Thai Textile & Apparel


PR O D U C T h i l i g h t

เครื่องทดสอบความคงทนต่อการฉีกขาดระบบดิจิตอล เครื่องทดสอบการฉีกขาดนี้ ทดสอบรอยฉีกขาดได้ อย่ า งแม่ น ยำในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและวั ส ดุ อื่ น เช่ น กระดาษ แผ่นบอร์ด และพลาสติก การออกแบบมี ลั ก ษณะโดดเด่ น ที่ ทั น สมั ย มี ร ะบบ ควบคุ ม ใหม่ ใช้ ง านได้ ง่ า ยขึ้ น มี ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารณ์ ที่ ควบคุ ม การทำงานได้ อ ย่ า งครบครั น และระยะเวลาที่ กำหนด เพื่อความสะดวกของผู้ ใช้งาน ผู้ ใช้งานสามารถเลือกหน่วยการวัดและความหนา ของชิ้นงานได้จากจอแสดงผล ผลการทดสอบจะแสดงบน หน้าจอ ไม่ยุ่งยากในการคำนวณค่าต่างๆ ผลลัพธ์ที่แม่นยำ เครื่องทดสอบจะค้นหาน้ำหนักลูกตุ้มอย่างอัตโนมัติและมี เสี ย งข้ อ ความเตื อ นในความผิ ด พลาดของผู้ ใช้ ง านอี ก ประการหนึ่งที่สำคัญของเครื่องทดสอบนี้คือ ที่หนีบชิ้น การทดสอบได้รวดเร็วมีขากรรไกรที่เปลี่ยนจากการหมุน เป็นแบบหนีบสปริง การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ สามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ คอมพิวเตอร์ ผู้ออกแบบจะมีซอฟต์แวร์มาให้ ในการบันทึก ข้อมูล พิมพ์ผลลัพธ์ออกมาก็ ได้ การใช้เครื่องทดสอบนี้มีระบบป้องกัน เมื่อทำการ ฉีกเสร็จ เครื่องทดสอบจะหยุดตุ้มเหวี่ยงโดยอัตโนมัติ

คุ ณ ลั ก ษณะ

>หน้าจอแบบสัมผัส >ปรับเป็นศูนย์ โดยอัตโนมัตพิ ร้อมทดสอบครัง้ ต่อไป >ลูกตุม้ จะปล่อยเป็นอิสระทัง้ สองข้าง >ปากจับชิน้ ตัวอย่างเป็นรอยบากเพิม่ แรงยึดเหนีย่ ว >หน้าสัมผัสขากรรไกรสามารถเปลีย่ นได้ >มี USB ในการเชือ่ มต่อกับ PC >มีซอฟต์แวร์ เพือ่ บันทึกข้อมูล

Thai Textile & Apparel 18

น้ ำ หนั ก ลู ก ตุ้ ม น้ำหนัก N A 8 B 16 C 32 D 64 E 128

cN 80 160 320 640 1280

mN 8000 16000 32000 64000 128000


มาตรฐาน สิ่งทอ พลาสติก Non Woven

ASTM D 1424 DIN 53862 EN ISO 13937-1 ISO 4674-2 ISO 9290 M&S P29 NEXT 17 NF G07-149 ASTM D 5734 GB/T 11999 ISO 6383-2 JIS K 7128-2 NF T54 141 ASTM D 5734 WSP 100.1

กระดาษ

APPITA P 400 ASTM D 689 BS 4468 CSA D9 DIN 53128 EN 21974 GB/T 455 ISO 1974 JIS P 8116 PAPTAC D9 SCAN P11 SNV 198482 TAPPIT414 UNI 6444

ข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค มาตรฐานน้ำหนักลูกตุ้ม (A-D) น้ำหนักลูกตุ้ม (E) ขนาดพิเศษ (Option) หน่วยในการวัด รายละเอียดของการเหวี่ยง จำนวนตัวอย่างในการทดสอบ (ความหนามากกว่า 1 ชั้น) ความหนาของชั้นวัตถุตัวอย่างสูงสุด ความยาวในการตัดชิ้นงานในการทดสอบ ความยาวของรอยฉีก ใบมีด น้ำหนักลูกตุ้มที่ ใช้ ในการตรวจสอบ น้ำหนักของตัวเครื่อง ขนาดตัวเครื่อง ใช้กำลังไฟฟ้า การรับประกัน

8N,16N,32N,64N 128N N,cN,mN,kgf,gf,lbf,ozf 0.09 ํC 1 ถึง 16

5 mm 15 mm หรือ 20 mm 43 mm ไทเทเนียม ให้ตรวจสอบที่ละลูกตุ้ม 57 kg 400 X 500 X 550 mm 220 VAC 50Hz 60W 18 เดือน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หจก. สุเมธ แล็บเทสต์

178/13 หมู่ 4 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 0-2871-9997 (Auto 5 Line) แฟกซ์ 0-2871-9115 E-mail : labtest@labtest.co.th www.labtest.co.th

19 Thai Textile & Apparel


Thai Textile

& Apparel


SPECIAL interv i e w

ตั้งเป้าแบรนด์ ไทยโกอินเตอร์ หลังสร้างไลน์สินค้าใหม่ๆ ในเซกเม้นท์แนวแฟชั่นหรูหราอย่างแบรนด์ “ราฟาเอลา” หรือแบรนด์ “เมธินี บาย จินตนา” มาแล้วเมื่อหลายปีก่อน ล่าสุดหัวเรือใหญ่ของ บริษัท จินตนา แอพพาเรล จำกัด และ บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกั ด และทายาทรุ่ น ที่ 3 ของตระกู ล ธนาลงกรณ์ คุ ณ สาวิ ต รี ธนาลงกรณ์ ในตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ตั้งเป้า สร้างแบรนด์ ไทยไปตลาดโลกภายในปีหน้า “ขณะนี้ โอกาสทางการค้ามีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ฟรีเทรดหรือเอฟทีเอ สิ่งเหล่านี้ช่วยผลักดันให้แบรนด์ ไทยสามารถก้าวไปสู่ตลาดโลกได้ซึ่งไม่ ใช่เฉพาะแบรนด์ จินตนาเท่านั้น แต่รวมถึงแบรนด์อื่นๆ ก็สามารถทำได้ เช่นเดียวกัน” คุณสาวิตรี กล่าว ในฐานะรั บ จ้ า งผลิ ต ชุ ด ชั้ น ในให้ กั บ แบรนด์ ดั ง จากต่างประเทศ อาทิ วิคตอเรีย’ส ซีเคร็ต (Victoria’s Secret), มาร์เทอร์แคร์ (Mothercare) ฯลฯ เป็นระยะ เวลานานจนสามารถบ่มเพาะความรู้ความชำนาญใน ทักษะการผลิตสินค้าชุดชั้นในได้ตรงตามความต้องการ ของตลาดโลกได้ ไม่ยากนัก จึงมี โอกาสเป็นไปได้มาก ขึ้นที่แบรนด์ ไทยจะสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ ยากนัก ที่ ผ่ า นมาแม้ ว่ า ผู้ ผ ลิ ต ไทยจะเชื่ อ มั่ น ในความ สามารถ แต่ด้วยตลาดยังไม่เปิดกว้างมากนัก ประกอบ กับแรงผลักดันจากภาคส่วนต่างๆ ยังไม่มากพอ จึง ทำให้ผู้ผลิตไทยเป็นได้แค่คนรับจ้างผลิต

23 Thai Textile & Apparel


“เมื่อก่อนเรารับจ้างผลิตให้เขา ซึ่งเขาก็เอาไปขายในราคาสูง แต่ตอนนี้สถานการณ์ ได้เปลี่ยนไปแล้ว ในเมื่อเราผลิตให้เขาเอาไปขาย ในราคาสูงได้ แล้วทำไมเราจะเป็นผู้เอาออกไปขายเองไม่ ได้ เราจะต้อง เปลี่ยนจากที่เล่นบทรับมาเป็นบทรุกบ้างแล้ว” สำหรับการรุกออกไปยังตลาดต่างประเทศนั้น จินตนาได้วาง ประเทศกลุ่มอาเซียนก่อนในเบื้องต้น จากนั้นจึงขยับไปภูมิภาคอื่นๆ อย่างไรก็ตามสินค้าที่จะเข้าไปในแต่ละประเทศ จะมีความแตกต่างกัน ตามรสนิยมของประชาชนในประเทศนั้นๆ ซึ่งจากข้อมูลของบริษัทฯ พบว่า กลุ่มตลาดในจีน ไต้หวัน นิยมสีแฟชั่น ลายดอก ลูกไม้มาก ส่วน อินเดียนิยมผ้าคอตตอน ขณะที่ ไทยไม่นิยมผ้าคอตตอนแต่ชอบสี โทน อ่อน อาทิ ขาว เทา น้ำตาล และดำ สำหรับตลาดยุโรปและอเมริกา ขณะนี้มีแนวโน้มนิยมใกล้เคียงกันคือเต้าโม (เต้าที่ปั๊มขึ้นรูปฟองน้ำทั้ง ทรง) โดยสัดส่วนตลาดเต้าโมในอเมริกาประมาณร้อยละ 85 ส่วนยุโรป ร้อยละ 80 ขณะเมื่อช่วง 4 ปีก่อนหน้านั้น เต้าโมนิยมเฉพาะในตลาด อเมริกาเท่านั้น และตลาดยุโรปนิยมผ้าลูกไม้ แต่ ในช่วง 4 ปีหลังมานี้ เต้าโมได้รับความนิยมทั้งในยุโรปและอเมริกา “เท่าที่วิเคราะห์คิดว่าเป็นเพราะทรงโมสามารถนำมาสวมใส่ ได้ ทุกโอกาสไม่ว่าจะใส่ทำงานหรือออกงานกลางคืน อย่างไรก็ตามถึงแม้ จะเป็ น ทรงที่ เ รี ย บแต่ ก็ ต้ อ งมี คุ ณ ภาพ และสวยงามในการตั ด เย็ บ ” คุณสาวิตรี ตั้งข้อสังเกต แม้ความมั่นใจในศักยภาพของบริษัทฯ เต็มร้อย แต่ปัจจุบันทั้ง อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม รวมถึ ง ชุ ด ชั้ น ในกำลั ง เผชิ ญ กั บ วิ ก ฤติ ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่างแพทเทิร์น ชุดชั้นในที่มีจำนวนน้อยอีกทั้งยังไม่มีการผลิตเพิ่มแม้ ในสถาบันการ ศึกษา ซึ่งปัญหานี้ควรให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการหาแนวทางแก้ ไข อย่างเป็นรูปธรรม

เน้นฟังก์ชั่นเพื่อผู้หญิงไทย

ปัจจุบันตลาดของชุดชั้นในส่วนมากมักนิยมแบ่งตลาดด้วยใช้ช่วง อายุ เ ป็ น ฐานการตลาด เช่ น รุ่ น First Bras ช่ ว งอายุ 13-15 ปี รุ่น Teen Bras ช่วงอายุ 16-18 ปี เป็นต้น แต่สำหรับจินตนาแล้วเห็น ว่ า การแยกสิ น ค้ า เป็ น ช่ ว งอายุ อ าจไ่ ม่ ค รอบคลุ ม ความต้ อ งการของ ผู้บริโ ภค แต่ควรจะแบ่งตลาดตามฟังก์ชั่นการใช้งานน่าจะเหมาะสม กว่า โดยมุ่งเน้นไปที่ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต เช่น บราสำหรับใส่ทำงาน ในออฟฟิศ ซึ่งต้องมีรูปทรงที่สวมใส่สบาย บราที่เหมาะกับการออก กำลังกายเน้นที่ความกระชับมากขึ้น หรือบราสำหรับใส่ ในงานกลางคืน ต้องมีความหรูหราเป็นพิเศษ หรือบราสำหรับสตรีตั้งครรภ์ เป็นต้น การออกแบบบราให้ ส อดคล้ อ งกั บ ฟั ง ก์ ชั่ น การใช้ ง านน่ า จะ เป็นการตอบโจทย์ของผู้บริโ ภคได้มากกว่าการแบ่งตามอายุ ดังนั้น

Thai Textile & Apparel 24

เป้าหมายของจินตนาคือการพยายามตอบโจทย์ ให้ ได้ตามกลุ่มความต้องการ ที่หลากหลายเหล่านี้ “เราต้องการจะดูแลลูกค้าให้ ได้ครอบคลุม มากที่สุดซึ่งตลาดส่วนนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจ และ มีความเป็นไปได้ทางการตลาด การพยายามบอก ว่าเราคือชุดชั้นในของคนไทย เราก็ต้องพยายาม ที่จะทำสินค้าที่ผู้หญิงไทยสามารถหยิบไปใช้ ได้ทุก โอกาส โดยไม่ลืมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง”

ผลกระทบจากชุดชั้นในจีนคลายลง

ผลพวงจากการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีน ที่ผ่านมา ส่งผลให้สินค้าจีนราคาถูกทะลักเข้ามา ในไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งรวมถึงตลาดชุดชั้นใน เช่นกัน สถานการณ์ดังกล่าวกระทบต่อจินตนา โดยตรง เพราะเป็ น ตลาดที่ อ ยู่ ในราคาใกล้


เคียงกัน อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้เหตุการณ์ ได้คลี่คลายลงไป บ้างแล้วเนื่องจากผู้บริโภคมีความเข้าใจแล้วว่า ชุดชั้นในจีน แม้จะราคาถูก แต่เป็นสินค้าที่ ไม่ ได้คุณภาพ สวมใส่เพียงไม่ กี่ครั้งคุณภาพในการสวมใส่ก็ลดลง ทั้งไม่เหมาะสมกับสรีระ ซึ่งส่วนนี้มีความสำคัญเพราะชุดชั้นในที่ ไม่มีคุณภาพจะส่งผล ต่อรูปร่างของผู้สวมใส่ ได้ นอกจากนี้สถานการณ์ ในจีนเองก็ มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ อัตราค่าแรงมีการปรับตัวสูง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในบางพื้ น ที่ อ าจสู ง กว่ า ค่ า แรงในไทย อีกทั้งแรงงานจำนวนมากได้รวมตัวกัน เรียกร้องให้มีการ หยุดงานในวันเสาร์และอาทิตย์ สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลดีต่อผู้ผลิตในไทยเพราะ มีออร์เดอร์เข้ามาในไทยมากขึ้น นอกจากนี้ นักลงทุนญี่ปุ่นที่ ได้เข้าไปตั้งโรงงานผลิตในจีน ได้กลับมาร่วมมือกับผู้ผลิต ชุดชั้นในไทยมากขึ้น

ชุดชั้นในเพื่อคนไทย

จินตนา ได้วางตำแหน่งตัวเองอย่างชัดเจนตลอดระยะ เวลา 53 ปี นั บ ตั้ ง แต่ ก่ อ ตั้ ง คื อ แบรนด์ ข องคนไทย เพื่ อ ผู้หญิงไทย ดังนั้นสินค้าแต่ละชิ้นจะต้องมีรูปทรงที่กระชับ เหมาะกับรูปร่างของสตรีไทย จนกล่าวได้ว่าจินตนาคือชุด ชั้นในที่เข้าใจในสรีระของผู้หญิงไทยได้ดีที่สุด แต่ด้วยภาพลักษณ์ที่ติดตาผู้บริโ ภคว่าเป็นชุดชั้นใน สำหรับวัย 50 ขึ้นไป และมีกลุ่มเป้าหมายระดับ C (ราคาไม่ เกิ น 300 บาท) แม้ ต่ อ มาจะมี ก ารขยายไลน์ ไ ปในสิ น ค้ า ระดั บ B เพื่ อ สร้ า งความหลากหลายและขยายกลุ่ ม เป้ า หมายออกไป อาทิ แบรนด์จินนี่ (สำหรับวัยแรกรุุ่น) หรือ การออกคอลเล็กชั่นที่เป็นสินค้าแฟชั่นออกมาก็ตาม

“คนรู้จักจินตนาว่าเป็นสินค้าสำหรับคนสูงวัยแม้เราจะ มีการออกคอลเล็กชั่นใหม่ๆ ที่มีความเป็นแฟชั่นมากขึ้น แต่ ไม่ ไ ด้ ใ ส่ ป้ า ยแบรนด์ ล งไป คนจึ ง รู้ สึ ก ว่ า จิ น ตนาคื อ สิ น ค้ า สำหรับคุณแม่ซึ่งเราก็พยายามปรับอยู่ อย่างไรก็ตามแม้ว่า เราจะทำสินค้าเพื่อกลุ่มอื่นแต่จะไม่ทิ้งกลุ่มลูกค้าหลักของ เราไปเด็ดขาด เพราะจะส่งผลให้แบรนด์จินตนาหายไปจาก ตลาดได้” ความพยายามที่ จ ะปรั บ ภาพลั ก ษณ์ ว่ า เป็ น แบรนด์ สำหรับผู้หญิง 25 ปีขึ้นไปโดยปรับสินค้าให้ทันสมัยมากขึ้น แต่ก็ยังยึดตลาดกลุ่ม C ขณะเดียวกันจะไม่เน้นการแบ่ง สิ น ค้ า ตามเกณฑ์ อ ายุ แต่ จ ะแบ่ ง ตามฟั ง ก์ ชั่ น การใช้ ง าน นอกจากนี้จินตนาจะไม่ลงไปแข่งในตลาด B ขึ้นไป รวมถึง กลุ่มสินค้าวัยรุ่น “พวกนี้ ไม่ ใ ช่ ต ลาดของเราและจะไม่ แ ข่ ง ในตลาด กลุ่ ม นี้ จิ น ตนาพยายามที่ จ ะสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ว่ า เราคื อ สินค้าที่สวยอย่างคงทนสวยนานโดยเกาะความเป็นแบรนด์ เพื่อผู้หญิงไทยที่มีความสวยอย่างมั่นคงมากกว่าจะเน้นอายุ ดังนั้นภารกิจของจินตนาก็คือ การพยายามตอบโจทย์ของ ผู้บริโภคให้มากที่สุด ในราคาที่เราพอใจระดับหนึ่ง ผู้บริโภค พอใจระดับหนึ่ง”

25 Thai Textile & Apparel


ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุพรรณบุรี

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ปทุมธานี

การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมพนั ก งาน คู่ค้า

ที่ ผ่ า นมาจิ น ตนามี โ ครงการช่ ว ยเหลื อ สั ง คมอย่ า ง ต่อเนื่องมากมาย อาทิ โครงการให้ทุนการศึกษา โครงการ ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และล่าสุดโครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม แม้จะมีกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ มายาวนาน แต่ ไ ม่ ไ ด้ ท ำการประชาสั ม พั น ธ์ แ ต่ อ ย่ า งใด เพราะคิดว่าการช่วยเหลือสังคมหรือทำความดีไม่จำเป็นต้อง เป็นข่าวแต่อย่างใด นอกจากความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว บริษัทฯ ยัง แสดงความรับผิดชอบต่อพนักงาน ซึ่งส่วนมากเป็นพนักงาน รุ่นบุกเบิกแม้ธุรกิจจะเติบโตและมีพนักงานมากขึ้นก็ตาม แต่ ยังคงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนมาโดยตลอดไม่ว่าจะ เป็นด้านสวัสดิการหรือการให้ความรู้แก่พนักงานที่ต้องการ เรี ย นรู้ ง านใหม่ ๆ ดั ง นั้ น จึ ง กล่ า วได้ ว่ า ความโดดเด่ น ของ บริ ษั ท ฯ นั้ น นอกจากการผลิ ต สิ น ค้ า มี คุ ณ ภาพเหมาะกั บ ผู้ ห ญิ ง ไทยแล้ ว คนในองค์ ก รยั ง มี ค วามรั ก ในตั ว องค์ ก ร ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการพัฒนา มาอย่างต่อเนื่อง “ถ้าถามว่าจินตนามีสินค้าที่มีฟังก์ชั่นที่แข็งแรงที่สุด หรือไม่นั้นอาจจะไม่ แต่จินตนามีความตั้งใจในการพัฒนา และมีความร่วมมือร่วมใจของพนักงานอย่างเต็มที่ จินตนา เติ บ โตจากธุ ร กิ จ ครอบครั ว แม้ ว่ า วั น นี้ เ ราจะมี ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ อีกมาก แต่เราจะไม่ทิ้งบรรยากาศของความเป็นครอบครัว ของเราไป” ด้านความรับผิดชอบต่อคู่ค้าก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่ ให้ ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน กระทั่งการดำเนินธุรกิจ ร่ ว มกั น ไม่ ไ ด้ ตี ก รอบอยู่แค่ความเป็นคู่ค้าแต่จะมีการช่วย เหลือส่งผ่านข้อมูลเทรนด์ซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้าง นวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน

Thai Textile & Apparel 26

จินตนาได้ตอกย้ำตลอดเวลาทั้งผู้บริโ ภคและพนักงาน ของบริษัทฯ ว่าจินตนาไม่ ใช่สินค้าแฟชั่น เพราะสินค้าแฟชั่น ผู้บริโภคจะต้องซื้อใหม่บ่อยๆ ตามกระแส แต่สำหรับจินตนา เราเป็นสินค้าที่ทันสมัย แต่ ไม่นำสมัย เรียกว่าเป็นความสวย ที่ ค งทน นี่ คื อ จิ น ตนา แบรนด์ ข องคนไทย เพื่ อ นรู้ ใ จของ ผู้หญิงไทยทุกยุคทุกสมัยและจะอยู่คู่ผู้หญิงไทยตลอดไป ด้วย การบริหารงานของคนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความ สามารถ และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ที่จะยังคงพัฒนาสินค้า อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ผู้หญิงไทยและผู้หญิงทั่วโลก จินตนาแบรนด์ของคนไทย เพื่อผู้หญิงไทย สวมใส่ สบาย สวยยาวนาน สวยตลอดไป ภายใต้การบริหารของ คุณสาวิตรี ธนาลงกรณ์ T& T


Profile:

ชื่อ : สาวิตรี ธนาลงกรณ์ บิดา : วิชัย ธนาลงกรณ์ มารดา : ศิรวดี ธนาลงกรณ์

การศึกษา : - ปริญญาโท Sasin Business Adminstration of Chulalongkorn University

(MBA) - ปริญญาตรีมหาวิทยาลัย King s Collage, London England (Business

Management) - Bosworth Collage, Northampton England (Grade 12-13) - มัธยม West Buckland School, Devon England (Grade 7-13) - ประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์ โยเซฟ คอนแวนต์ - อนุบาล โรงเรียนธรรมภิรักษ์

บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด

Industry group : Textile and Clothing Business type : Manufacturer Wholeseller Retailer Address : 666 ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ถ.บรมราชชนนี

แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ Phone : +66-2446-8000 Fax : +66-2446-8034-35

Company Profile : พ.ศ. 2502 เป็นปีก่อตั้งเครือธนาลงกรณ์ โดยคุณอดุลย์ และคุ ณ จิ น ตนา ธนาลงกรณ์ ในฐานะผู้ ผ ลิ ต ชุ ด ชั้ น ในสตรี ซึ่ ง เป็ น ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ตั้ ง อยู่ ที่ ต ลาดพลู เขตธนบุ รี ในช่ ว ง ก่อตั้งนั้น คุณจินตนาจะทำหน้าที่ตัดเย็บ ส่วนคุณอดุลย์ทำหน้าที่ จัดส่งชุดชั้นในแบรนด์จินตนา เพื่อจำหน่ายตามแผงลอย พ.ศ. 2519 เปิ ด โรงงานแห่ ง ใหม่ ใ นซอยเพชรเกษม 7 มีจำนวนพนักงานกว่า 600 คน พร้อมทั้งเปิดตัวแบรนด์ ใหม่ “ซาบีน่า” เป็น แบรนด์สินค้าคุณภาพระดับบน พ.ศ. 2526 เปิดอาคารธนาลงกรณ์ สำนักงานใหญ่บน ถนนอรุ ณ อั ม ริ น ทร์ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ศู น ย์ ร วมสำหรั บ กลุ่ ม บริ ษั ท ในเครือ พ.ศ. 2532 ก่อตั้งบริษัท จินตนาแอพพาเรล จำกัด พร้อม โรงงานตั ด เย็ บ บนถนนพุ ท ธมณฑลสาย 5 จั ง หวั ด นครปฐม มี เ นื้ อ ที่ ก ว่ า 25 ไร่ ประกอบไปด้ ว ยโรงงานตั ด เย็ บ อาคาร

สำหรับเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อการจัดส่ง ต่อไปยังตลาดในประเทศและตลาดส่งออก พ.ศ. 2537 ก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท จิ น ตนาแอพพาเรล (โคราช) จำกัด ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยให้เป็นฐาน ผลิ ต สิ น ค้ า เพื่ อ จำหน่ า ยในประเทศ และต่่ า งประเทศ นอกจากนี้ยังให้เป็นศูนย์จำหน่ายสำหรับภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2542 เปิดอาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ เป็น อาคารสำนักงานแห่งใหม่ สูง 26 ชั้น บนถนนบรมราชชนนี นอกจากใช้ เ พื่ อ ดำเนิ น งานของบริ ษั ท ในเครื อ ฯ แล้วยังเปิดเป็นสำนักงานให้เช่า พ.ศ. 2546 บริษัท จินตนาการ์เ ม้นท์ จำกัด ได้ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท จินตนาอินเตอร์เทรด จำกัด ปั จ จุ บั น มี บ ริ ษั ท ในเครื อ 8 แห่ ง ได้ แ ก่ บริ ษั ท จิ น ตนา ฟู จิ โ บ คอร์ ป อเรชั่ น จำกั ด บริ ษั ท จิ น ตนา อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท จินตนาแอพพาเรล จำกัด บริ ษั ท เจ.ที . เอ็ น .ดิ เ วลลอปเม้ น ท์ จำกั ด บริ ษั ท ธนาลงกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท คัลเลอร์ เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ราฟาเอลา เมจิกา (ประเทศ ไทย) จำกัด และ บริษัท อินเตอร์ทาวเวอร์ ดิเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

27 Thai Textile & Apparel


Value Creation is Our Mission

T E X T I L E i n n o v a t i o n

Starch based acrylic:

นวัตกรรมใหม่ของ acrylic ที่ ใช้ ในกระบวนการลงแป้ง เพื่อประสิทธิภาพการทอที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อพูดถึงสารเคมีที่ ใช้ ในกระบวนการลงแป้ง (sizing) เพื่อเตรียมความพร้อมของเส้นด้ายก่อนการ ทอนั้น นอกจาก PVA (Polyvinyl alcohol) และ แป้ง (Modified starch) แล้ว ยังมีองค์ประกอบอีก ตั ว หนึ่ ง ซึ่ ง แม้ ว่ า จะมี ป ริ ม าณการใช้ ที่ น้ อ ย แต่ ก็ มี ความสำคัญไม่แพ้กัน และไม่สามารถจะละเลยได้ คือ Acrylic หรือ กาวนั่นเอง โดยทั่วไปแล้ว Acrylic ที่ ใช้ ในการเคลือบเส้นด้ายนั้นเราสามารถพบได้ทั้งใน รูปแบบผง (100% active) และแบบน้ำ (25% หรือ 40%) แต่เชื่อว่าทุกวันนี้คงยังมีหลายท่านที่สงสัยว่า ทำไมเราจึงจำเป็นต้องใส่ Acrylic ลงในสูตรลงแป้ง

และเจ้าตัว Acrylic นี้แล้ว แท้จริงมันมี โครงสร้าง ทางเคมี และความสำคัญต่อการทออย่างไร โดย วันนี้เราจึงอยากจะขอแนะนำให้รู้จักกับตัว Acrylic ที่ว่านี้ ในแง่มุมต่างๆ เพื่อความเข้าใจมากขึ้น Acrylic คืออะไร Acrylic ที่ ใช้ ในกระบวนการเคลือบเส้นด้าย นั้น มีอยู่ 3 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน คือ polyacrylamide และ polyacrylic acid ซึ่ ง มี ลั ก ษณะ ตามรูปที่ 1

รูปที่ 1 ลักษณะ chemical structure ของ Acrylic ประเภทต่างๆ ที่ ใช้ ในการเคลือบเส้นด้าย

Thai Textile & Apparel 28


คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งถูกปลดปล่อยขึ้นไป ในชั้นบรรยากาศ และห่อหุ้มโลกของเราเอาไว้ ทำให้ มีความร้อนสะสมอยู่ ในโลกมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกล่าวได้ ว่ า เป็ น อี ก สาเหตุ ห นึ่ ง ของภาวะโลกร้ อ น (global warming) ที่เริ่มรุนแรงขึ้นในระยะหลังนี้ ในระยะหลังนี้ ได้มีกลุ่มนักวิจัย จากบริษัท สยามมอดิฟายด์สตาร์ช จำกัด ซึ่งเล็งเห็นถึงปัญหา ในระยะยาวของสิ่งแวดล้อมและโลกของเรา และได้ คิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อผลิต Acrylic ซึ่งทำมาจาก แป้ง (starch-based acrylic) ซึ่งเริ่มจะเป็นที่แพร่ หลายในระยะหลั ง โดยจะเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภท starch copolymer ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อ ช่ ว ยลดปั ญ หาโลกร้ อ น และยั ง ให้ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ เช่นเดียวกับ Acrylic ที่ ใช้ทั่วไปในท้องตลาด เพื่อคง ประสิ ท ธิ ภ าพการทอที่ ดี เ ช่ น เดิ ม ไว้ อี ก ด้ ว ย ทั้ ง นี้ สามารถยื น ยั น ได้ จ ากผลประสิ ท ธิ ภ าพการทอใน โรงทอผ้ า ชั้ น นำทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เช่ น จี น ไต้หวัน ปากีสถาน โดยสามารถใช้ทดแทน Acrylic ตัวเก่าที่เคยใช้ ในสูตรได้ โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เราจึงควรทำความรู้จักกับสาร Acrylic แบบใหม่นี้ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ ในอนาคตกัน Acrylic starch-based นี้คืออะไร ผลิตภัณฑ์ starch-based acrylic นี้ผลิตมา จากแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งปลูกในประเทศไทย ซึ่งขึ้น ชื่ อ ว่ า เป็ น แหล่ ง เพาะปลู ก มั น สำปะหลั ง รายใหญ่ อันดับสามของโลก โดยแป้งมันสำปะหลังนี้จะถูกนำ มาผ่านการดัดแปรโดยเทคนิค copolymerization เพื่อให้ ได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเรียกว่า starch copolymer (รูปที่ 3) โดยกระบวนการ copolymerization นั้น คือคัดเลือกเอา monomer ซึ่งทำให้ ได้คุณภาพและ ประโยชน์ เ หมื อ นกั บ Acrylic ที่ ใ ช้ ทั่ ว ไปในการ sizing จากนั้น ทำการนำเอา monomer เหล่านั้น มาเชื่ อ มต่ อ เข้ า กั บ โมเลกุ ล ของแป้ ง เพื่ อ ให้ ได้ คุณภาพตามที่ต้องการ

29 Thai Textile & Apparel

Value Creation is Our Mission

ประโยชน์ของ Acrylic ในการ sizing สาร Acrylic ได้ ถู ก นำไปใช้ ในกระบวนการ ลงแป้ ง กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย เนื่ อ งจาก Acrylic มี คุณสมบัติเฉพาะตัวซึ่งให้ประโยชน์ ในการปกป้องเส้น ด้ายระหว่างการทอได้ดีดังนี้ 1. Acrylic สามารถดูดความชื้นในห้องทอ เข้า มาไว้ ในฟิล์มของ sizing ที่เคลือบอยู่บนเส้นด้าย ทำให้ ฟิ ล์ ม มี ค วามยื ด หยุ่ น มากขึ้ น ลดความเปราะของฟิ ล์ ม sizing ลงได้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทอได้อีก 2. เป็นตัวช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะ (adhesion) ของ ตัว sizing กับเส้นด้าย ทำให้ตัว sizing เกาะติดกับเส้น ด้ายได้ดี โดย Acrylic ที่ดีนั้นควรจะให้แรงยึดเกาะสูง 3. เป็ น ตั ว ประสาน PVA กั บ แป้ ง เข้ า ด้ ว ยกั น เพราะเนื่องจาก โดยธรรมชาติแล้ว แป้งกับ PVA มี ขนาดของโมเลกุลแตกต่างกัน ซึ่งจะเห็นได้ชัด หากมี การต้มแป้งรวมกับ PVA และตั้งทิ้งไว้ ในสภาพนิ่งซึ่งไม่มี แรงกวนให้ เ ข้ า กั น จะเกิ ด การแยกชั้ น ของสององค์ ประกอบนี้ ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีตัวประสาน เพื่อให้ เกิดความเข้ากันให้ดีของ sizing 4. เป็นสารเคมีที่ทำหน้าที่แทรกซึมเข้าไปในเส้น ด้าย เพื่อให้ความแข็งแรงกับเส้นด้ายจากภายใน ใน ขณะที่ PVA จะมีลักษณะเป็นฟิล์มที่เคลือบอยู่และให้ ความแข็งแรงจากภายนอก โดยจะมีประโยชน์มากกับ เส้นด้ายที่มีขนาดเล็ก ตั้งแต่ 60’s ขึ้นไป และมีลายผ้า แน่น ข้อเสียของ Acrylic ทั่วไปในท้องตลาด จะเห็ น ได้ ว่ า Acrylic ให้ ป ระโยชน์ ม ากมาย โดยช่วยส่งเสริมให้ประสิทธิภาพของการทอสูงขึ้น แต่ อย่างไรก็ตาม Acrylic ที่ ใช้กันอยู่ ในปัจจุบันนี้ ผลิตมา จากสารเคมี ในกลุ่ม petroleum based ซึ่งเป็นการนำ เอาแหล่ ง คาร์ บ อนจากใต้ พื้ น โลกขึ้ น มาใช้ เพื่ อ ผ่ า น กระบวนการทางเคมี โดยเปลี่ยนคาร์บอนเหล่านั้นให้อยู่ ในรู ป ของ Acrylic จากนั้ น เมื่ อ ผ่ า นการใช้ ง านแล้ ว Acrylic เหล่ า นั้ น จะถู ก ย่ อ ยสลายกลายเป็ น ก๊ า ซ


Value Creation is Our Mission

รูปที่ 3 โครงสร้างของ starch copolymer โดยมีการจับเอาตัว monomer (R) มาเรียงต่อกันเป็น สายยาวและแทรกเข้ากับโมเลกุลของแป้ง ซึ่งมีกลูโคส (Glucose) เป็นแกนหลัก ประโยชน์ ข องสาร Acrylic starch based ตัวใหม่ นอกจากจะให้ประโยชน์เช่นเดียวกับ Acrylic ที่ ใช้ ใน sizing ทั่วๆ ไปแล้ว starch based acrylic นี้ยังให้ ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากนั้นไปอีก ดังนี้ 1. Starch based acrylic ทำให้เกิดการย่อยสลาย ตามธรรมชาติได้ง่ายกว่า Acrylic ทั่วไป เนื่องจากผลิตมา จากแป้งมันสำปะหลัง โดยช่วยทำให้ลดการตกค้างของ สารเคมี ในแหล่งน้ำทั่วไป ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติอันควร รักษาไว้ ให้ลูกหลานได้ ใช้กันอย่างปลอดภัยสืบเนื่องต่อไป ในระยะยาว โดยทั้งนี้ Acrylic ตัวใหม่นี้ จะให้ค่าการย่อย สลายตามธรรมชาติสูงถึง 39.65% ในขณะที่ Acrylic ทั่วๆ ไปสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ต่ำกว่า 1% เท่านั้น 2. การใช้ starch based acrylic จะช่ ว ยลด ปัญหาโลกร้อนได้ คือการที่เราใช้วัตถุดิบเป็นแป้งซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์จากพืชนั้น ทำให้ลดการรบกวนแหล่งคาร์บอน จากใต้พื้นโลก ดังนั้น เมื่อเกิดการย่อยสลายของ starch based acrylic ออกมาเป็ น ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์

Siam Modified Starch Co., Ltd.

(CO 2) จะทำให้ เ กิ ด การสะสมของก๊ า ซดั ง กล่ า วในชั้ น บรรยากาศน้ อ ยกว่ า เนื่ อ งจากพื ช จะดู ด ซั บ ก๊ า ซ คาร์บอนไดออกไซด์นั้นมาใช้ ในการผลิตแป้งขึ้นมาใหม่ เป็นการหมุนเวียนวัฏจักรของคาร์บอนที่ ใช้เวลาสั้นกว่า Acrylic ที่มาจาก petroleum based substance บริ ษั ท สยามมอดิ ฟ ายด์ ส ตาร์ ช จำกั ด ได้ คิดค้นผลิตภัณฑ์ starch based acrylic ออกมาแล้วใน ชื่อ Sizetex KLIC540D แบบผงแห้ง (100% active) และ Sizetex KLIC25 (25% solution) ซึ่งปัจจุบัน บริ ษั ท สิ่ ง ทอชั้ น นำในประเทศไทยนั้ น ได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นมาใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ตั ว นี้ กั น มาสั ก พั ก หนึ่ ง แล้ ว เนื่องจากได้รับประโยชน์จากทั้งประสิทธิภาพการทอ ที่ดี รวมถึงต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง อันเนื่องมาจากเป็น สินค้าที่ผลิตในประเทศ ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมเกษตรกรในประเทศ ทั้งนี้น่าจะเป็น นิมิตรหมายอันดีของการที่ โรงงานสิ่งทอหันมาตระหนัก ถึงสภาวะแวดล้อมของโลก ซึ่งจะทำให้ภาพพจน์ของ วงการสิ่งทอบ้านเราได้รับการยอมรับนับถือจากต่าง ประเทศมากขึ้น T& T

ที่อยู่: 38/6 หมู่ 11 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 โทรศัพท์: 0 2598 1123-9 โทรสาร: 0 2598 1130 www.siammodifiedstarch.com E-mail: smsmkmia@siammodifiedstarch.com

Thai Textile & Apparel 30


54

Thai Textile

& Apparel


SPECIAL f o c u s

Novatex Innovation มั่นใจเดินหน้าด้วย

Green Technology

เดินหน้าปี 54 เตรียมสินค้า 2 กลุ่มสู่ตลาด กลุ่มแรก สินค้าเดิมแต่ ได้ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ และกลุ่ม high value effect products ด้วย การเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับ BEYOND ผู้ผลิตสารเคมี ในตลาด high value effects โดยอยู่บนพื้นฐาน sustainable technologies หลังจากสินค้า Moisture management ที่ชื่อว่า Novaphil DMP ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยให้ผ้าพอลิเอสเตอร์ ซึมน้ำได้ดีขึ้นและระเหยแห้งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนอง กลุ่ ม ลู ก ค้ า สปอร์ ต แวร์ ไฮเอนด์ และกลุ่ ม เคมี ช่ ว ยย้ อ ม Alkali buffer สำหรับย้อมสี Reactive ใช้ชื่อทางการค้าว่า Novasin RS มีคุณสมบัติช่วยควบคุมค่า pH ให้คงที่ ในขั้น ตอน fix สี Reactive โดยสามารถใช้แทนโซดาแอสได้เลย ใช้งานง่ายเนื่องจากปริมาณการใช้ที่น้อยกว่ามาก และไม่ฟุ้ง กระจายเพราะเคมีอยู่ ในรูปของเหลวพร้อมใช้งาน จึงช่วย ลดปัญหาสุขภาพพนักงานอันเกิดจากการสูดดมฝุ่นผงโซดา แอสเข้าสู่ร่างกาย อีกทั้งเบสิกเคมีโดยทั่วไปอาจจะมีสารเคมี อื่นๆ ปนเปื้อนอยู่ อาทิ โลหะหนัก, CaCO3 ซึ่งจะรบกวน ขบวนการย้ อ ม ทำให้ ผ้ า ที่ ย้ อ มมี สี ไ ม่ ส ม่ ำ เสมอและทำให้

batch to batch re-producibility ไม่ดี แต่ Novasin RS เป็ น สารเคมี ผ สมสำเร็ จ จึ ง ใช้ ง านง่ า ยและช่ ว ยลดปั ญ หา ดังกล่าวให้น้อยลง รวมทั้งสินค้ากลุ่ม Antricrease เคมีช่วย ป้ อ งกั น ไม่ ให้ ผ้ า ยั บ ในขบวนการฟอกย้ อ ม ภายใต้ ชื่ อ Novalube ในกรณีผ้าทั่วๆ ไปจะแนะนำ Novalube AC ในการป้องกันรอยยับก็เพียงพอแล้ว แต่สำหรับในกรณีผ้า โครงสร้างที่ยับง่าย จะใช้ Novalube SP ในการแก้ปัญหา โดยเคมี Novalube นี้ นอกจากจะช่วยลดแรงเสียดทาน ระหว่างพื้นผิวผ้าด้วยกันเองขณะย้อมแล้ว ยังช่วยลดแรง เสี ย ดทานระหว่ า งผื น ผ้ า กั บ ผิ ว สั ม ผั ส ของเครื่ อ งจั ก รด้ ว ย ทำให้ขบวนการย้อมดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง สิ น ค้ า ดั ง กล่าวทั้งสี่นี้จึงได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ส่งผล ให้ผลประกอบการในปี 2553 เติบโตขึ้นกว่า 50%

33 Thai Textile & Apparel


“การที่เราเติบโตมาได้ขนาดนี้ ก็เนื่องมาจากการได้รับความไว้ วางใจจากลู ก ค้ า และจากนโยบายที่ ว างเป็ น แนวทางการทำงานที่ ชัดเจนคือ เราจะผลิตสินค้าที่ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า และสามารถแก้ ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ การที่ โนวาเทกซ์เป็นบริษัท เล็กๆ จึงยังไม่สามารถเข้าไปบริการลูกค้าได้ทั้งหมด แต่เราจะโฟกัสที่ ว่าลูกค้ามีปัญหาตรงจุดไหน เราจะไปแก้ ไขตรงจุดนั้นก่อน และพัฒนา สินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้า” คุณวรวิทย์ ประชาศรี ผู้ช่วยกรรมการ กล่าว เปิดตัวสินค้าใหม่ 2 กลุ่ม สำหรับในปี 2554 โนวาเทกซ์ อินโนเวชั่น วางกลยุทธ์ด้วย สินค้า 2 กลุ่มคือ กลุ่มสินค้าเดิมแต่พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้น และการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับ BEYOND ผู้ผลิตสารเคมีที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ 1. กลุ่ ม สิ น ค้ า เดิ ม ที่ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ใหม่ ได้ แ ก่ Antiyellowing มีชื่อการค้าว่า Novasol APY-LF เป็นสารที่ช่วยป้องกัน ผ้าใยสังเคราะห์สีขาวและผ้าสีอ่อนไม่ ให้เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ในขณะจัด เก็บสินค้าและระหว่างการขนส่งสินค้าไปสู่ลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งการใช้ สารเคมี Anti-yellowing โดยทั่วๆ ไปในตลาด มีผลข้างเคียงคือเกิด ฟองจำนวนมากในกระบวนการผลิต ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมี Anti-Foam เพื่อลด การเกิดฟอง แต่ Anti-Foam โดยทั่วไปมักจะมีซิลิโคนผสม เพราะ เป็นสารเคมีที่ช่วยให้ฟองแตกตัวและลดฟองได้ดีที่สุด แต่ตัวมันเอง ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาเร่ือง silicone spot บนผ้าได้ ซึ่งแก้ ไขได้ ยากมาก ส่วนกลุ่ม Anti-foam ที่ ไม่มีซิลิโคนผสมนั้น ก็จะเป็นกลุ่ม oil

Thai Textile & Apparel 34

รูปประกอบ 1

คุณวรวิทย์ ประชาศรี ผู้ช่วยกรรมการ

base ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงและต้องใช้ ในปริ ม าณ มาก ทำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น (ดูรูป 1 ประกอบ) Novasol APY-LF จึงเกิดจาก แนวคิดในการพัฒนาสารเคมีที่มีคุณสมบัติไ ม่มีฟอง หรือมีฟองน้อยมาก ทำให้ลดการใช้เคมี Anti-Foam หรือไม่จำเป็นต้องใช้เลย โดยสินค้ากลุ่มนี้กำลังอยู่ ใน ระหว่างทดสอบกับโรงงานลูกค้าของบริษัทฯ “ข้อดีของเคมี Anti-yellowing low foam คื อ ควบคุ ม ไม่ ใ ห้ มี ฟ องหรื อ เกิ ด ฟองน้ อ ยที่ สุ ด ก็ จ ะ ช่วยลดต้นทุนเนื่องจากไม่ต้องใช้เคมี Anti-Foam และไม่ต้องกลัวปัญหา silicone spot นับว่าเป็นการ แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยที่ราคาสินค้าก็ ไ ม่ ได้สูงกว่า สินค้าที่มีขายในตลาด” คุณวรวิทย์ กล่าว นอกจากนี้ ได้พัฒนาเคมีช่วยย้อม Novagen ROP เป็นเคมีสำหรับใช้ ในขั้นตอน washing off


สำหรับทำรีดัคชั่นเคลียร์สีดิสเพอร์สบนเส้นใยพอลิเอสเตอร์ ด้วย คุณสมบัติพิเศษในการอิมัลซิไฟร์สีดิสเพอร์สให้กระจายตัวอยู่ ใน น้ำล้างได้ดี และยังช่วยป้องกันไม่ ให้สีดิสเพร์สที่อยู่ ในน้ำติดกลับ เข้าไปบนเส้นใย ทำให้สามารถเคลียร์สีส่วนเกินได้มากยิ่งขึ้น ส่ง ผลให้ wet and wash fastness ดีขึ้น 2. กลุ่ม high value effects โดยการเป็นตัวแทน จำหน่ายสินค้า BEYOND ซึ่งจะเริ่มทำการตลาดสินค้า MiDori เป็นตัวแรก สินค้านี้ ใช้วัตถุดิบในการผลิตมาจากธรรมชาติ (Bio polymers) 100% นั้นคือ น้ำมันจากเมล็ดพืช (oilseeds) มาใช้ (ดูรูปประกอบ 2) ซึ่งในขบวนการผลิตน้ำมันเมล็ดพืชจะมีการ ปลดปล่ อ ยคาร์ บ อนไดออกไซด์ สู่ ชั้ น บรรยากาศ (Carbon footprint) ที่ต่ำกว่าขบวนการผลิตน้ำมันปิโตเลียมมาก จึงนับได้ ว่า นำเอา Green Technology เข้ามาใช้ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับที่มาของการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ BEYOND เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการหาสินค้าที่มาช่วยลดปัญหาผ้าถูกเกี่ยว หรื อ ขั ด สี แล้ ว ทำให้ เ กิ ด รอยหรื อ ปม (snagging) บนผ้ า โดย เฉพาะผ้าใยสังเคราะห์ ซึ่งแก้ ไขด้วยการใช้สาร anti-snagging แม้ว่าการใช้ anti-snagging จะสามารถแก้ ไขปัญหาการเกิดปม ได้แต่ขณะเดียวกันกลับทำให้ผ้าไม่ผ่านคุณสมบัติด้านการซึมน้ำ (Hydrophility) ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ลูกค้าของทางโนวาเทกซ์ คุณธีระศักดิ์ ลออศิริงาม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด อินโนเวชั่น พยายามหาสารเคมีที่มีคุณสมบัติทั้งลดการเกิดปม และทำให้ผ้าสามารถซึมน้ำได้ดีมานานกว่า 2 ปี ดังนั้นเพื่อช่วย แก้ ไขปัญหาดังกล่าวให้กับลูกค้า จึงพยายามคิดค้นหาสารเคมีที่ เป็ น ทางเลื อ กใหม่ จนกระทั่ ง ได้ รั บ การแนะนำให้ รู้ จั ก กั บ “หลังจากนั้นก็มีการประชุมร่วมมือกันพัฒนา BEYOND ให้ ได้สารเคมีที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของเราใน เรื่องปัญหาปม รอยตะกุยและการซึมน้ำ เสมือนเคมี two in one การพัฒนานี้ ได้นำเอาเคมีไบโอพอลิเมอร์เข้ามาช่วย เพราะนอกจากจะสามารถช่วยแก้ ปั ญ หาลู ก ค้ า แล้ ว ยั ง ส่ ง ผลดี ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มอี ก ด้ ว ย ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการทดสอบในโรงงานของ ลูกค้า และผลการทดสอบเบื้องต้นได้ผลอยู่ ในระดับ ที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก” คุณธีระศักดิ์ ลออศิริงาม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กล่าว

รูปประกอบ 2

35 Thai Textile & Apparel


แผนการดำเนินงานร่วมกับ BEYOND จะมีการ แนะนำสินค้า 7 กลุ่ม คือ MiDori, Barrirer, biogard, matrix OSD, Oliguard, Pure and touch MiDori กลุ่มสารเคมี BioPolymers ช่วยปรับปรุง คุณสมบัติผ้า ทางด้านการซึมน้ำและให้ความนุ่ม Barrier กลุ่ ม สารเคมี ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ด่ น ในการ ป้ อ งกั น น้ ำ และน้ ำ มั น เหมาะสำหรั บ สิ น ค้ า ประเภท technical textiles, medical textiles, workwear, awnings, outdoor fabrics เป็นต้น biogard กลุ่มสารเคมีที่ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อรา บนผ้ า เหมาะสำหรั บ สิ่ ง ทอประเภท เต็ น ท์ ผ้ า ใบ ร่ ม ผ้าม่านอาบน้ำ ผ้าหุ้มเบาะที่นอน พรมเป็นต้น Matrix OSD คือ Multi-component Binder สำหรับขบวนการย้อมและพิมพ์ solvent free pigment มี คุณสมบัติช่วยให้สีพิกเม้นท์ซึมเข้าผ้าได้ดี ทำให้ผ้านุ่ม และ ช่วย Dry & Wet rubbing fastness ให้ดีขึ้น Oilguard กลุ่มสารที่ช่วยให้ผ้ามีคุณสมบัติซึมซับ น้ำมันได้ดีแต่ ไม่ซึมซับน้ำ โดยจะนำผ้าที่ ใส่เคมีนี้ ไปใช้งาน ตามท่าเรือหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในทะเล ซึ่ง ทำให้ ส ามารถซึ ม ซับน้ำมันออกจากน้ำทะเลมาได้ ง่ายขึ้น ช่วยแก้ปัญหามลพิษจากน้ำมันรั่วไหลในทะเล Pure กลุ่ม Silver-composite มีคุณสมบัติช่วย ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย อันเป็นสาเหตุของ กลิ่นอับชื้น เหมาะสำหรับสิ่งทอประเภท ชุดชั้นใน ชุดกีฬา Nonwoven, Medical textiles, ผ้าขนหนู, ถุงเท้า เป็นต้น

การที่โนวาเทกซ์เป็นบริษัทเล็กๆ จึง ยังไม่สามารถเข้าไปบริการลูกค้าได้ ทั้งหมด แต่เราจะโฟกัสดูว่าลูกค้ามี ปั ญ หาตรงจุ ด ไหน เราจะไปแก้ ไข ตรงจุดนั้นก่อน และพัฒนาสินค้าให้ เหมาะสมกับลูกค้า

Thai Thai Textile & Apparel Textile & Apparel 36 36

Touch กลุ่ ม Silicone softner ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ ค วามนุ่ ม ให้ กั บ ผ้ า พร้ อ มทั้ ง คุ ณ สมบั ติ ก ารซึ ม น้ ำ ตามที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ เหมาะสำหรั บ สิ น ค้ า ประเภท ผ้ า ขนหนู ชุ ด กี ฬ า เสื้ อ ผ้ า ผ้ า ปู ที่ น อน Hometextiles เป็นต้น “เราได้เริ่มแนะนำสินค้าในกลุ่ม MiDori ในตลาด ไปบ้างแล้วซึ่งปรากฏว่าได้รับผลตอบรับอย่างดีเกินคาด” คุณธีระศักดิ์ กล่าว มั่นใจบนเส้นทาง Green Technology และ Creative Products แม้กระแสสิ่งทอสีเขียว หรือ Green textile กำลัง เพิ่ ง เกิ ด ขึ้ น แต่ ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง สองท่ า น ทั้ ง คุ ณ วรวิ ท ย์ แ ละ คุณธีระศักดิ์มีความมั่นใจว่าสิ่งทอสีเขียวจะเป็นทางเลือก หนึ่งที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยอยู่รอดและแข่งขัน ได้ ในตลาดโลก แม้ว่าการทำตลาดสินค้ากรีนเทคโนโลยี ขณะนี้จะไม่ง่ายนักก็ตาม แต่ โนวาเทกซ์ อินโนเวชั่นมั่นใจ กับการวางตำแหน่งของบริษัทฯ ในฐานะผู้จำหน่ายสารเคมี สิ่งทอ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ต้นนับจากที่เปิด บริษัทเมื่อปี 2550 ด้วยเหตุนี้สินค้าของบริษัทฯ จะเน้นที่ตลาดระดับ สู ง โดยร้ อ ยละ 50 ซึ่ ง มั ก เป็ น ผู้ ป ระกอบการส่ ง ออก อี ก ร้อยละ 30 เป็นสินค้าระดับกลางและสุดท้ายร้อยละ 20 เป็นสินค้าพื้นฐานทั่วไป ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้ากว่า 60 รายการให้ลูกค้าเลือกใช้ ให้เหมาะแก่การใช้งานมากที่สุด “เราจะทำธุรกิจในแนวทาง Green Technology ที่จะช่วยทั้งภาพลักษณ์และลดต้นทุนในการผลิตทั้งระบบ ให้กับลูกค้า เพราะหากว่าโนวาเทกซ์ ยังคงทำสินค้าเดิมๆ ที่ซ้ำกับที่มี ในตลาดก็เสมือนกับการไม่ ได้ช่วยพัฒนาวงการ สิ่ ง ทอ และพั ฒ นาตั ว เราเองด้ ว ย ฉะนั้ น อาจกล่ า วได้ ว่ า โนวาเทกซ์ เ ป็ น บริ ษั ท กลุ่ ม แรกๆ ที่ มี สิ น ค้ า กลุ่ ม Green ในตลาด ซึ่ ง ขณะนี้ แ บรนด์ เ สื้ อ ผ้ า กี ฬ าต่ า งชาติ ชั้ น นำ ต่างก็พยายามลงออร์เดอร์ ในโรงงานที่เป็น Green factory ที่มีขบวนการผลิตทุกขั้นตอนไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลคุณภาพชีวิตและสวัสดิการพนักงาน มีนโยบายด้าน CSR ซึ่งแบรนด์ชั้นนำเหล่านี้ก็ถูกบีบคั้นมาจากผู้บริโ ภค อีกต่อหนึ่ง”


นอกจากสินค้าสีเขียวแล้วโนวาเทกซ์อินโนเวชั่น ยังมุ่งเน้นสินค้าสร้างสรรค์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้รับ จากลูกค้าโดยตรง จากนั้นก็จะนำมาพัฒนาปรับปรุงสินค้า ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และเมื่ อ ได้ สิ น ค้ า ใหม่ แ ล้ ว ก็ จ ะนำไปให้ ลู ก ค้ า ทดสอบใช้จนกว่าจะได้ผลที่น่าพอใจ และนี้ก็คือแนวทาง ของการพัฒนาของ โนวาเทกซ์ อินโนเวชั่น “เราไม่ต้องการลงไปแข่งขันในสนามสงครามราคา เนื่ อ งจากไม่ คุ้ ม กั บ การทำ ดั ง นั้ น สิ น ค้ า ที่ น ำเสนอจะเป็ น

สินค้าที่ ได้คิดค้นและคัดสรรเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ ลู ก ค้ า ได้ ใช้ สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ ราคาสมเหตุ ส มผล ซึ่ ง win-win ด้ ว ยกั น ทุ ก ฝ่ า ย นั้ น คื อ ลู ก ค้ า ผลิ ต สิ น ค้ า ได้ คุ ณ ภาพมาตรฐานการส่ ง ออก เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ผู้บริโ ภคได้ ใช้สินค้าที่ปลอดภัยเพราะไม่มีสารเคมีต้องห้าม ตกค้าง ซึ่งนี่คือ เส้นทางที่ชัดเจนของโนวาเทกซ์ อินโนเวชั่ น ที่ จ ะใช้ เ ดิ น บนถนนของอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอไทย” คุณวรวิทย์และคุณธีระศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย T& T

NOVATEX INNOVATION CO., LTD. บริษัท โนวาเทกซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

1 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2279 4780-1 โทรสาร 0 2279 4779 e-mail: voravit@novatex.co.th e-mail: teerasak@novatex.co.th

ความเป็นมา ที่ บ ริ ษั ท โนวาแทกซ์ อิ น โนเวชั่ น มี ค วาม

เจริญก้าวหน้า มั่นคง มีความพร้อมเต็มที่ ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการพั ฒ นาสิ น ค้ า ใหม่ ๆ ร่ ว มกั บ ลู ก ค้ า เพื่ อ รักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น สืบเนื่องมาจาก คุณวิวัฒน์ บุญญานุรักษ์ ท่านเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และวางรากฐาน ที่ดี นโยบายที่ชัดเจนมาตั้งแต่แรก ทำให้ผู้บริหารรุ่น ต่อมาสามารถดำเนินงานสานต่อนโยบายที่ท่านวางไว้ อย่างสมบูรณ์ โดยไม่เกิดผลกระทบอะไรกับธุรกิจ และ ลูกค้าเลย ผลสำเร็จทั้งหมดที่เกิดจากการบริหารงาน ของที ม ผู้ บ ริ ห ารชุ ด ใหม่ ทั้ ง หมดถื อ เป็ น ผลงาน และ คุ ณ งามความดี และขอเชิ ด ชู เ กี ย รติ ใ ห้ กั บ คุ ณ วิ วั ฒ น์ บุญญานุรักษ์ ผู้บริหารที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ความ สามารถ และคุณธรรมในการบริหารงาน การวางแผน งานที่ดี และนโยบายที่ชัดเจน สามารถนำมาปฏิบัติให้ เกิดผลสำเร็จได้จริง จากผลงานในปัจจุบัน และอนาคต ของ Novatex Innovation Co., Ltd.

37 Thai 37 Thai Textile & Apparel Textile & Apparel


MARKETING idea

ดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ / อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาเอกการจัดการกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการพิสิษฐ์กรุ๊ป

“ปรั บ ปรุ ง อยู่ ต ลอดเวลา” ฟอร์ เ วิ ด เมลที่ ส่ ง กั น ต่ อ ๆ มานั้ น บางครั้ ง ก็ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเหมือนกัน เพราะว่าในสังคม ข่าวสารรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่จะล้นไปด้วยข้อมูลข่าวสาร การค้นหาข้อมูลต่างๆ เป็นไปเพียงแค่นิ้วจิ้มไปยังเสิร์ชเอ็นจินต่างๆ เช่น กูเกิ้ล เป็นต้น แต่ ในสังคมแบบนี้ก็ ต้องระมัดระวังและเสพข่าวสารอย่างมีสติ ไม่ ใช่ ใครส่ง อะไรมาก็เชื่อกันไปหมด ดูอย่างช่วงหนึ่งมีฟอร์เวิดเมล ว่าในจีนมีการทำไข่ปลอมออกมาขายกัน แต่ถ้าวิเคราะห์ อย่างมีสติเราก็จะรู้ว่า คงไม่มี ใครโง่ทำไข่ ไก่ปลอมหรอก ครับเพราะว่ามันไม่คุ้มกัน ถ้ามีสติเราก็จะคิดได้ว่าคนที่ จะปลอมอะไรมาขายสักอย่างหนึ่งย่อมต้องหวังว่าจะได้ กำไร แล้วไข่ปลอมมันจะกำไรได้อย่างไรเพราะมูลค่า ของไข่แค่นิดเดียวเอง แถมฟังกระบวนการทำไข่ปลอมก็ เดาได้แน่นอนว่าต้นทุนต้องแพงกว่าไข่จริงๆ แน่ (แล้ว จะปลอมมันไปทำไม ??) แต่พอเห็นฟอร์เวิดเมลที่เป็น โรงแรมเปิดใหม่ ในสิงคโปร์ที่มีสระน้ำเป็นรูปเรืออยู่บน

Thai Textile & Apparel 38

ดาดฟ้า ชื่อมารีนาเบย์แซนด์ซึ่งเป็นการลงทุนของกลุ่ม SANDS คาสิโนยักษ์ ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ขอ บอกว่ามันน่าจะไปเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่ง ผมเลยถือโอกาส เร็ ว ๆ นี้ เ ดิ น ทางพาครอบครั ว ไปพั ก ผ่ อ นและเที่ ย ว ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พร้อมทั้งนอนที่ โรงแรมนี้สองคืน ค่าห้องถ้าราคาเต็มก็ประมาณหนึ่งหมื่น แต่พอดีมีเพื่อน ของเพื่อนทำงานเป็น ผ.อ.ฝ่ายการขายอยู่เลยเสียแค่ 5 พันบาทเศษ นึกเสียว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็แล้วกัน แต่ ข อบอกว่ า การไปสิ ง คโปร์ เ ที่ ย วนี้ ท ำให้ เห็นอะไรหลายๆ อย่างๆ เพราะว่าใครๆ ก็มักคิดว่าไป สิ ง คโปร์ แ ค่ ค รั้ ง เดี ย วไปเที่ ย วก็ พ อแล้ ว (ยกเว้ น ไป ช็อปปิ้ง) เพราะที่เที่ยวมีจำกัดแต่เที่ยวนี้ต้องขอบอกว่า คิดผิดคิดใหม่ ได้นะครับเพราะที่เที่ยวในสิงคโปร์แยกออก เป็นสองส่วนคือ ที่เที่ยวใหม่ๆ เช่น โรงแรมแซนด์กลาย เป็นที่ท่องเที่ยว คนที่ ไม่ ใช่แขกก็ขึ้นไปเยี่ยมชมดาดฟ้า (แต่ ไม่สามารถเข้าไปยังส่วนสระว่ายน้ำได้ ชิงช้าสวรรค์


แบบว่ารอบละครึ่งชั่วโมงชมวิว แถมมีบริการพิเศษทานอาหารแบบสุดหรูสองรอบบนกระเช้าขายพร้อมอาหาร เย็ น สองคนคิ ด ประมาณ 6,300 บาท มี ก ารแข่ ง ขั น ฟอร์มูล่าวันที่เป็นการแข่งขันบนถนนเรียกว่าปิดถนนแข่ง แถมแข่งตอนกลางคืนนับว่ามีที่เดียวในโลก ค่าบัตรเข้าชม คนละนั บ หมื่ น บาทเลยแค่ เ ข้ า ไปนั่ ง ดู ร ถวิ่ ง ผ่ า นแค่ เ สี้ ย ว วินาทีแถมยังเสียงดังซะไม่มี ผมอยู่บนชั้น 57 สระน้ำของ รร.แซนด์ ยั ง ได้ ยิ น เสี ย งดั ง มากๆ มี ยู นิ เ วอร์ แ ซลสตู ดิ โ อ พวกนี้นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ส่วนแหล่งท่องเที่ยว เก่าๆ อย่างไนท์ซาฟารีก็มีการปรับปรุง มีบริการและการ แสดงใหม่ๆ เสริมเข้ามา แน่นอนว่าต้องมีการเรียกดูดเงิน ในกระเป๋าเราอีกแน่นอน เกาะเซนโตซ่าที่ผมเคยไปครั้ง แรกเมื่อเกือบสามสิบปีก่อนก็มีการปรับปรุงและบริการ ใหม่ อี ก เช่ น กั น เช่ น มี ก ารจั ด ชก MARTIAL ART COMBAT ประมาณว่าเป็นการต่อสู้บนสังเวียน ค่าบัตร เข้ า ชมตั้ ง แต่ 1,250-7,500 บาท ทั้ ง ที่ บ้ า นเราเป็ น ต้ น กำเนิดศิลปะการต่อสู้มวยไทย สวนนกจูรงก็เช่นเดียวกัน เรียกได้ว่าแต่ละสินค้าหรือแหล่งท่องเที่ยวของสิงคโปร์ มีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าประเทศ นี้ ไม่มีอะไรเป็นจุดขาย ไม่ว่าวัฒนธรรมหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติ จึงต้องพึ่งพาสมองส่วนที่สร้างสรรค์กิจกรรม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้คนที่มาสิงคโปร์มาแล้ว

มาได้อีกเรียกว่าเป็นลูกค้าประจำ มีร้านขายสินค้าแฟชั่น อยู่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ ทั่วโลกก็ว่าได้ ใน ขณะนี้ CHARLES & KEITH ตอนแรกนึกว่าเป็นแบรนด์ ของฝรั่งมังค่าเขา ที่ ไหนได้เป็นแบรนด์ของคนสิงคโปร์ ชื่อนายชาลร์ หว่อง กับ นายคีธ หว่อง เพิ่งก่อตั้งร้าน ขายสินค้าแฟชั่นเมื่อปี 1996 แค่สิบสี่ปีเอง แต่ว่าความ ชื่ น ชอบของสาวๆ ทั่ ว โลกกลั บ คลั่ ง ไคล้ สิ น ค้ า ยี่ ห้ อ นี้ กั น อย่างล้นหลามมีร้านอยู่ทั่วโลกทั้งเอเชีย ญี่ปุ่น ยุโรป และ อเมริกา แน่นอนรวมทั้งกรุงเทพด้วย ที่มองๆ ดูก็จะพบ ว่าการออกแบบสินค้าน่าจะโดนใจสาวกและที่สำคัญราคา ไม่แพงมากจนไม่มีปัญญาซื้อนะครับ แน่นอนท่านคงเชื่อได้ ว่ า ทั้ ง สองคนคงไม่ มี โ รงงานในสิ ง คโปร์ เ ป็ น ของตนเอง เป็ น แน่ น่ า จะผลิ ต สิ น ค้ า จาก จี น ไทย เวี ย ดนาม และ อินโดนีเซีย อย่างแน่นอน นี่แสดงให้เห็นถึงสมองของคน สิ ง คโปร์ รู้ จั ก ทำมาหากิ น และพยายามพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง สินค้าและบริการอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าไม่ยอมหยุดนิ่งว่า งั้นเถอะ ขอย้อนกลับมาที่ รร.มารีนาเบย์แซนด์อีกนิดนึง ก่อนจบว่าถ้ายังไม่เคยไปก็ ไปซะ แต่ขอบอกว่านอกจาก สระว่ายน้ำสุดเริ่ดและงดงามเร้าใจแล้วไม่มีอะไรประทับใจ เลย โรงแรมใหญ่ๆ ขนาด 1,500 ห้องที่คอยบริการคน มากมายขนาดนั้นบริการย่อมต้องไม่เป็นไปตามความคาด หวังของท่านอยู่แล้ว ถึงแม้จะมีบริการที่ครบครัน หรูหรา แต่ถ้าคนขาดเสียซึ่งจิตบริการแล้วล่ะก็ เป็นเรื่องลองดูสัก เรื่ อ งสองเรื่ อ งก็ แ ล้ ว กั น ครั บ ผมมี ปั ญ หาเรื่ อ งการจอง คอมพิวเตอร์แสดงไว้ว่าจองห้องเดียวกัน ผมก็ถามเจ้าหน้าที่ต้อนรับชื่อโจนาธานว่าห้องเต็มหรือเปล่าคำตอบคือ ไม่ แต่ ไม่สามารถให้ห้องผมเพิ่มได้เพราะจองมาแค่ 1 ห้อง (ตามข้อมูลในคอมฯ) ดูมันคิดไม่เป็น วันรุ่งขึ้นปรากฏว่า ห้องมันล็อกเข้าห้องไม่ ได้มันบอกว่าเราจองแค่คืนเดียว ต้ อ งล้ ง เล้ ง กั น พั ก หนึ่ ง มั น ถึ ง ยอมให้ พั ก ต่ อ อี ก หนึ่ ง คื น ที่สำคัญมันมีห้องว่างแต่มันต้องให้เราเม๊งแตกก่อนถึงจะให้ ห้องเราดูมันคิดซิครับ เพราะงั้นผมถึงบอกว่า “ถ้ายังไม่ เคยไปก็น่าไปสักครั้ง แต่อย่าไปซ้ำเลยขอบอก 555+” T& T

39 Thai Textile & Apparel


M A N A G E M E N T s h a r e ดร.จตุพร สังขวรรณ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Managing Director, International Advisory Associates Co.,Ltd. Change Management and Corporate Alignment Consultant dr_jatuporn@yahoo.com, dr_jatuporn@iaa.co.th

Leading Value

ตอน ฝึกฝนเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงสู่ผลลัพธ์ ตอนที่ 2 ฉบับที่แล้ว เราได้ทราบถึงปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ ความสำเร็จทั้งกระบวนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ทั้ง 2 มิติ ซึ่งประกอบไปด้วย ระยะของการฝึกอบรม และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การฝึ ก อบรมไปแล้ ว ซึ่ ง หลายๆ ท่านอาจจะกำลังพิจารณาอยู่ว่า ตกลงแล้ว ผู้เกี่ยวข้องท่านใดและระยะของการฝึกอบรมในช่วง ไหนมีความสำคัญต่อการฝึกอบรมเป็นลำดับที่ 1 และเพื่อช่วยเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้มาก ยิ่งขึ้น เรามาทำความเข้าใจกันต่อถึงบทบาทหน้าที่ของ แต่ละคนในระยะที่ 2 ระยะระหว่างการฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรม บทบาทของผู้บริหาร 1. หาผู้ รับผิดชอบงานทดแทนผู้ที่เข้ารับการ ฝึกอบรม 2. ไม่ขัดจังหวะการฝึกอบรม จากประสบการณ์ ของผู้เขียนแล้วน่าแปลกที่เจ้านายที่ส่งลูกน้องเข้ารับ การฝึกอบรม มักจะโทรหาลูกน้องเสมอๆ ในระหว่าง การฝึ ก อบรม ทำให้ ห ลายคนพลาดประเด็ น สำคั ญ ๆ จากการฝึกอบรมไป

Thai Textile & Apparel 40

3. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของแผนการนำความรู้ ไปใช้ ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ บทบาทของวิทยากร 1. จัดให้มีการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับงานจริงๆ 2. ให้คำติชมที่ตรงกับความเป็นจริงของผู้เข้า อบรมแต่ละคน 3. ฝึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคิดแก้ปัญหาได้ ด้วยตัวเอง และสามารถนำไปใช้ ได้ ในการปฏิบัติงาน เนื่ อ งจากการบอกถึ ง วิ ธี แ ก้ ไขปั ญ หาทั้ ง หมดจะทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมขาดการฝึกคิด 4. ผลักดันให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดทำแผน พัฒนาส่วนบุคคลก่อนจบการฝึกอบรมและสร้างแรง จูงใจให้ปฏิบัติตามแผนนั้น บทบาทของผู้เข้าอบรม 1. ร่วมเรียนรู้กับเพื่อนๆ และสร้างสัมพันธภาพ ร่วมกัน 2. บันทึกการเรียนรู้ ข้อคิด และแผนการนำไป ใช้อย่างสม่ำเสมอ 3. ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ อย่ า งสมจริ ง เพราะมี หลายครั้ ง ที่ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมมั ก คิ ด ว่ า สิ่ ง ที่ ก ำลั ง


ปฏิบัติในการฝึกอบรมเป็นสถานการณ์จำลอง ไม่จำเป็น ต้องคิดให้มาก จนทำให้ ไม่มีโอกาสฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ หลังการฝึกอบรม บทบาทของผู้บริหาร 1. ทบทวนแผนปฏิบัติการส่วนบุคคลของผู้ ใต้ บังคับบัญชาแต่ละคน 2. ทำตั ว เป็ น โค้ ช อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ า ง ประสบการณ์ ใ ห้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเกิ ด พฤติ ก รรม ใหม่ๆ 3. ลดภาวะความเครียดจากงานให้กับผู้เข้ารับ การฝึกอบรม เนื่องจากเพิ่งกลับมาทำงาน 4. ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผล งานที่เกิดจากการฝึกอบรมเป็นระยะๆ บทบาทของวิทยากร 1. ประสานงานผลักดันให้มีการนำแผนพัฒนา ส่วนบุคคลไปใช้ 2. ให้การสนับสนุนในการติดตามผล พร้อมทั้ง ปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการที่เหมาะสมต่อไป บทบาทของผู้เข้าอบรม 1. ปฏิบัติตามแผนพัฒนาส่วนบุคคลอย่างมีวินัย 2. ทบทวนบทเรี ย น และทั ก ษะต่ า งๆ ที่ ได้ เรียนรู้ ไป 3. รั ก ษาสั ม พั น ธภาพ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ เพื่อนร่วมการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ 4. ขยายการเรียนรู้สู่ผู้อื่นเพื่อเพิ่มมิติของการ เรียนรู้ 5. จัดทำองค์ความรู้ที่ ได้จากการประยุกต์ ใช้ จากบทบาทของแต่ ล ะฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ ฝึกอบรมจะเห็นได้ว่า บทบาทของผู้บริหารนั้นมีอิทธิพล ต่อการฝึกอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่หลายๆ คนคิด ทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับ การวิจัยฉบับหนึ่งเกี่ยวกับผู้ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา บุคลากรด้วยการฝึกอบรม ซึ่งได้จัดอันดับให้ผู้บริหาร ก่ อ นและหลั ง การฝึ ก อบรมมี ค วามสำคั ญ อยู่ ใ นอั น ดั บ 1 และ 3 ส่วนอันดับ 2 และอันดับ 4 คือวิทยากรก่อน และระหว่างการฝึกอบรม นอกจากนี้อันดับรองๆ ลงมา คื อ อั น ดั บ 5 ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม–ระหว่ า งการฝึ ก

อบรม อันดับ 6 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม–หลังการฝึกอบรม อั น ดั บ 7 ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม–ก่ อ นการฝึ ก อบรม อั น ดั บ 8 ผู้ บ ริ ห าร–ระหว่ า งการฝึ ก อบรม และอั น ดั บ สุดท้าย วิทยากร–หลังการฝึกอบรม การฝึกอบรมแต่อย่างเดียวโดยไม่มีการติดตามผล เป็ น เสมื อ นการพ่ น สเปรย์ เมื่ อ เวลาผ่ า นไปก็ จ างหาย และที่สำคัญพฤติกรรมมนุษย์นั้นไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง จนกว่าความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลงนั้นจะน้อยกว่า ความเจ็บปวดจากการคงพฤติกรรมเดิมอยู่ ทั้งนี้เพราะ ผู้คนจะพอใจที่จะอยู่ ใน Comfort Zone ที่รู้สึกคุ้นเคย อีกทั้งมีอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ มากมาย เช่น สภาพแวดล้อม คือเมื่อเรียนรู้ ไปแล้วกลับไปสู่สภาพแวด ล้อมเดิมๆ ก็ ไ ม่อยากเป็นคนเดียวที่แปลก แตกต่างจึง ประพฤติปฏิบัติเหมือนเดิม นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่อง ของงานต่างๆ ที่เข้ามา ที่ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ และ มีมากจนทำให้ดึงพลังงานของเราเกือบทั้งหมดไป ทำให้ ขาดการฝึกปฏิบัติสิ่งที่ ได้เรียนรู้มาอย่างจริงจังและต่อ เนื่อง ดังนั้นการฝึกอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง จึงต้องมองเป็นกระบวนการที่ ไม่ ใช่จบเมื่อสิ้นสุดการฝึก อบรม เพราะสิ่งที่บอกได้ว่าการฝึกอบรมนั้นประสบความ สำเร็จหรือไม่ ก็คือ ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ซึ่ง แตกต่างไปจากเดิมนั่นเอง อาจจะมีคำถามว่า “แล้วอะไร ล่ะที่จะสร้างความเจ็บปวดจนรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนแปลง” ผู้เขียนขอใช้คำย่อง่าย ๆ คือ SPIN ซึ่งย่อมาจาก S : Situation คือ สถานการณ์หรือสิ่งที่เป็นต้น

ตอของปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น P : Problems คื อ เหตุ ที่ แ ท้ จ ริ ง ที่ ท ำให้ เ กิ ด ปัญหาขึ้นเมื่อมีสถานการณ์นั้น I : Implication คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากปัญหา หากไม่ ได้รับการแก้ ไข N : Need Satisfaction คือ หากปัญหาได้ถูก แก้ ไขแล้ ว ความพอใจที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น มู ล ค่ า เท่าใด จากประเด็นทั้ง 4 จะทำให้ ได้ความรู้สึกว่าปัญหา นั้นมีขนาดพอที่จะต้องทำอะไรบางอย่างในการพัฒนาคน เพื่อการเปลี่ยนแปลง และที่สำคัญผู้บริหารแต่ละท่าน ต้องมีความเชื่อในคนของตนเอง ว่าสามารถพัฒนาได้ และมีความเต็มใจในการติดตามอย่างต่อเนื่อง จนกว่า ผลลัพธ์ ใหม่จะเกิดขึ้น T& T

41 Thai Textile & Apparel


ผู้นำเข้าและจำหน่าย สีย้อมไหม สีย้อมฝ้าย สีย้อมกก สีย้อมกะจูด สีย้อมเตยปาหนัน สีย้อมกระดาษสา สีย้อมไนล่อน ด่างฟอกไหม ด่างล้างสี ผงมัน ผงกันสีตก น้ำยากันสีตก น้ำยาปรับสภาพไหม เคมีหวีหูก น้ำยาซึมเข้าข้อมัดหมี่ สบู่เทียม น้ำยาซักผ้า น้ำยากัน สีด่าง น้ำยารีดผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม ดิ้นกลม ดิ้นแบน เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจาก ต่างประเทศ คิดค้นและผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีสิ่งทอโดยตรง

บริษัท พัวเคียมสิ่น จำกัด

PHUA KIAM SEEN CO.,LTD

530/35 ซ.สุขสวัสดิ์ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ จอมทอง กรุงเทพฯ 10150 *520/35 Soi Suksawad 14, Rd., Jomthong, Bangkok 10150 Office Tel : 0 2476 9038, 0 2476 9066, 0 2877 0888-92 Fax : 0 2877 0893 Factory Tel : 0 2477 1043-4, 0 2477 1055 Fax : 0 2477 1056 E-mail : phuakiamseen@yahoo.com www.phuakiamseen.com


OPINION by พุ ท ธท า ย า ท

จงเตรียมพร้อม Be Prepare หัวข้อบทความออกมา ท่านผู้อ่านอย่าคิดว่าผู้เขียน กำลังกล่าวดังคติพจน์ของลูกเสือสามัญ แต่นอกจากคติพจน์ ของลูกเสือสามัญแล้ว พระพุทธองค์ทรงให้มนุษย์ทุกคนมีสติ เตรียมพร้อมอยู่เสมอ ดังปัจฉิมโอวาท “มนุษย์ทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกท่านให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดมาในโลกมีเสื่อม สลายเป็นธรรมดา ท่านทั้งหมดจงทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์ แก่ตนและคนอื่นให้สำเร็จบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด” หลายๆ ครั้งผู้เขียนได้พิสูจน์มาแล้วว่า จงเตรียมพร้อมกับสิ่ง ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเป็นการช่วยให้รอดพ้นอุบัติเหตุ อุปสรรค หรือแม้แต่ความตาย ล่ า สุ ด ผู้ เ ขี ย นได้ รั บ เชิ ญ จาก คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปแนะแนวการเข้าฝึกงานภาค ฤดูร้อนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยออกเดินทางด้วยสายการ บินนกแอร์เที่ยวบิน DD 7106 ออกจากกรุงเทพ 11.05 น. อากาศที่กรุงเทพฯ ท้องฟ้าโปร่ง ตลอดทางก็เห็นทะเล จนถึง 12.00 น. เริ่มมีเมฆฝนและเครื่องบินสั่น นักบินประกาศให้ผู้ โดยสารกลับที่นั่งและรัดเข็มขัด ในช่วงนั้นน่าจะอยู่แถวๆ สุราษฎ์ธานี และเวลา 12.30 น. บริกรบนเครื่องประกาศว่า เครื่ อ งบิ น กำลั ง ร่ อ นลงท่ า อากาศยานนานาชาติ ห าดใหญ่ ผู้เขียนนั่งอยู่ริมหน้าต่างทางด้านขวาของเครื่อง เห็นถนนที่ เข้าสนามบินชัดเจน แต่บัดดลเครื่องบินเซออกขวานิดหนึ่ง แล้วเสียงเครื่องยนต์ก็ดังกระหึ่มอีกครั้งเหมือนเวลาบินขึ้น ตัวเครื่องเหินขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้ง แสดงว่าไม่สามารถร่อนลง สนามบินได้ ทุกอย่างในเครื่องบินเงียบหมดมีแต่เสียงเครื่อง บินที่ดังกระหึ่ม อีกประมาณ 10 นาทีนักบินถึงประกาศว่าที่ สนามบินหาดใหญ่มีพายุ เครื่องต้องกลับขึ้นท้องฟ้าใหม่ 10– 20 นาที เพื่อรอโอกาสตัดสินใจจะลงอีกครั้ง ผู้เขียนมองไปที่ ผู้ โดยสารข้างๆ หน้าซีดๆ มองออกไปนอกเครื่องบินมีแต่

ความขาวของเมฆฝนเครื่องบินสั่นเป็นจังหวะ และอีก 20 นาที นักบินประกาศว่าเครื่องสามารถร่อนลงได้แล้ว ขณะ รอกระเป๋าผู้ โดยสารที่อยู่ข้างๆ ถามว่าเมื่อสักครู่ที่เครื่องบิน บินขึ้นไปใหม่พี่ ไม่กลัวหรือ ผู้เขียนได้ตอบไปว่า “ผมเตรียม พร้อมแล้ว” เขาทำหน้างงๆ ผู้เขียนเลยอธิบายแก่เขาว่า ผมทำตั ว เหมื อ นตายก่ อ นตาย เพราะเคยเกื อ บตายที่ โรงพยาบาลแล้วจึงมีสติรับกับสถานการณ์ ได้ ถามต่อว่าได้ ฝึ ก อย่ า งไร การปล่ อ ยว่ า งและนั่ ง สมาธิ ผู้ โดยสารผู้ นั้ น ผงกหัว แล้วต่างคนต่างจากไป นี่คือการเตรียมพร้อมถ้าหาก ต้องตาย วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม เข้าประชุมที่มหาวิทยาลัยเพื่อ แถลงข่าวเกี่ยวกับละครเวที ช่วงบ่ายสามโมงครึ่ง คณะวิศวะ โทรมาถามว่าจะกลับโรงแรมหรือไม่เพราะคนขับรถต้องรีบ กลับไปขนของหนีน้ำท่วมที่บ้าน เนื่องจากไม่ ได้เตรียมเสื้อผ้า

43 Thai Textile & Apparel


สี ห น้ า กั ง วลจึ ง ต้ อ งช่ ว ยอธิ บ ายเป็ น ภาษาจี น กลาง ในฐานะที่ เ ป็ น เจ้ า ของประเทศและเป็ น รุ่ น น้ อ งของ เจ้ า ของโรงแรม แขกสอบถามถึ ง เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ น้ำท่วมที่กำลังประสบ ผู้เขียนจึงตอบว่าเป็นครั้งแรก เช่นกัน แล้วไม่มีความกลัวเลยหรือ บอกเตรียมพร้อมกับ อุปสรรคทุกกรณี ในชีวิต แขกนับถือศาสนาพุทธเช่นกัน จึงสนทนาธรรมขณะทานอาหาร กลับขึ้นไปชั้น 11 เพื่อ พักผ่อนซึ่งออกแรงมากกว่าเดินลง

พายุฝนตกหนักคืนวันที่ 1 พฤศจิกายน

มาเปลี่ ย น จึ ง ตั ด สิ น ใจออกจากห้ อ งประชุ ม เพื่ อ ขึ้ น รถ กลับโรงแรม ออกจากมหาวิทยาลัยตลอดทางน้ำเริ่มท่วม ถนนถึงล้อ เวลารถวิ่งสวนกับน้ำจะตีเข้าตัวรถต้องหลบไปมา เพื่อหลีกเลี่ยงรถติด ซึ่งปกติใช้เวลาครึ่งชั่วโมงถึงโรงแรม เที่ยวนี้ต้องใช้เวลาชั่วโมงครึ่ง ถึงโรงแรมห้าโมงเย็นขึ้นอาบน้ำเสร็จลงมาจะไปทาน มื้อเย็นปรากฏว่าฝนตกหนัก จึงตัดสินใจทานในโรงแรม ขึ้น ไปที่ห้องชั้น 11 ดูอีเมลจนสี่ทุ่มลงมาดูถนนนอกโรงแรมน้ำ เริ่ ม ไหลมาจากทางใต้ รุ่ น พี่ ที่ เ ป็ น เจ้ า ของโรงแรมมา สังเกตการณ์บอกว่าไม่ต้องตกใจมีอาหารให้ทานประมาณ หนึ่งอาทิตย์ ให้ขึ้นไปนอน พอกลับขึ้นห้องตอบอีเมล และ แจ้งในหน้าหนังสือ (Facebook) ให้สมาชิกทราบข่าว ลม พายุพัดกระทบกระจกหน้าต่างเสียงดังเหมือนผีร้อง พร้อม กลับสาดเข้ามาจนพื้นเปียกปอน จึงให้แม่บ้านเอาผ้ามาซับ น้ำ แต่ช่วยอะไรไม่ ได้เพราะลมพายุแรงมาก เลยขอเปลี่ยน ห้องอยู่ด้านตรงข้าม และนั่งสมาธิถึงตีหนึ่งล้มตัว นอนหลับ อีกชั่วโมงค่อยรู้สึกหายใจอึดอัด ลืมตาตื่นปรากฏว่ารอบตัว มืดสนิท รู้ว่าไฟถูกตัดเพราะน้ำท่วมแน่นอน แต่ ไม่รู้ท่วมมาก เท่าไร เอาไฟฉายเลเซอร์พอยน์เดอร์ส่องลงไปบนถนนเป็น แสงกระจายรู้ว่าน้ำท่วมถนนแน่ๆ ฟ้าเริ่มสลัว เห็นระดับน้ำท่วมถึงชั้นหนึ่งของตึกแถว แม่บ้านมาเคาะประตูให้ ไปทานข้าวที่ชั้น 4 ออกจากห้องมืด เหมือนกลางคืน ลิฟต์ ไ ม่ทำงาน ดีที่เตรียมพร้อมมีไฟฉาย และเช้าวันจันทร์ ใช้บันไดเป็นที่ออกกำลังกายโดยเดินลงไป ทานข้าวเช้า จึงไม่เป็นอุปสรรคในการเดินลงไปชั้น 4 เพื่อไป ทานอาหาร มีแขกของโรงแรมประมาณ 45 คน ทุกคนมี

Thai Textile & Apparel 44

หาดใหญ่ตอนฟ้าใส

ตื่นตอนตีห้า เข้าห้องน้ำ ปรากฏว่าน้ำไม่ ไหล ไม่ สามารถอาบน้ ำ แปรงฟั น ได้ จึ ง ต้ อ งขึ้ น ไปชั้ น สู ง สุ ด สังเกตการณ์ปรากฏว่า โรงแรมออกแบบมีบ่อน้ำขนาด ใหญ่ อยู่บนพื้นแล้วสู บน้ำขึ้น ไปบ่อน้ำ เล็กเพื่ อต้มน้ ำ ให้ ร้อนแจกจ่ายไปตามห้อง เมื่อไม่มีไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำจึงไม่ ทำงาน จึงไม่มีน้ำใช้ จึงตัดสินใจเตรียมอพยพออกจาก โรงแรมสั ง เกตน้ ำ เริ่ ม ลดลงมาจนเห็ น หลั ง คารถยนต์ หลังอาหารเช้าเดินลงห้องโถงของโรงแรมปรากฏว่ามี โคลนเต็มไปหมด น้ำลดลงแล้ว ขึ้นไปเก็บเสื้อผ้าเตรียม

หาดใหญ่ตอนน้ำท่วม


ชาว มอ. ช่วยน้ำท่วม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมด่วนช่วย น้ำท่วม

พร้อมออกจากโรงแรม ก่อนอาหารเที่ยง พยายามใช้มือถือ ติดต่อกับเพื่อนในมหาวิทยาลัยปรากฏว่า เอไอเอสและดีแทค สัญญาณล่มหมด มีรถทหารผ่านมาสอบถามได้ความว่าต้อง เข้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นศูนย์กลางช่วยน้ำท่วมสงขลา จึงขอ เวลา 10 นาที นำกระเป๋าจากชั้น 11 ลงมาเพื่ออาศัยรถเข้า มหาวิทยาลัย นึกขึ้นมาได้ตอนอยู่สนามบินหาดใหญ่ ทรูมีแจก ซิมทำเลขสวยต้องจ่าย 100 บาทจึงเปลี่ยนมาใช้ ปรากฏว่ามี ฐานสัญญาณในมหาวิทยาลัยเพราะนักศึกษาชอบใช้ จึงติดต่อ เพื่อนมารับไปหอพักได้ วั น พฤหั ส ที่ 7 ประชุ ม ช่ ว ยเหลื อ น้ ำ ท่ ว มที่ ค ณะ วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรอพรุ่งนี้เป็นวิทยากรแนะแนวฝึกงาน ช่วงบ่ายไปบริจาคเงินที่กองกิจการนักศึกษาและออกช่วย เหลื อ แจกอาหารและน้ ำ ในหาดใหญ่ แต่ ค รึ่ ง วั น ต้ อ งกลั บ หอพักเพราะเหนื่อยเกินไป จึงรู้ว่าสังขารไม่ ให้แล้วจึงโทรกลับ กรุงเทพฯ ให้เลื่อนวันกลับจากวันเสาร์มาเป็นวันศุกร์ จึงเดิน ทางกลับเมื่อเวลา 10.30 น. โดยนกแอร์ DD7111 ระหว่าง ทางเห็นรถติดเพราะคนออกมาซื้ออาหารมากมาย เหมือน โลกาวินาศ

สรุปของเหตุการณ์ครั้งนี้ ในการเตรียมพร้อมคือ 1. เตรียมตัว ให้เหมือนตายก่อนตาย เมื่อเราเตรียม พร้ อ มที่ จ ะตายไม่ ว่ า เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะเลวร้ า ยอย่ า งไร เราจะไม่มีความกลัวตายเลย 2. การเตรียมเครื่องมือให้พร้อมขณะเดินทางเป็นหนทาง สู่ทางรอด เช่น ไฟฉาย เสื้อ กางเกง และรองเท้ากีฬา ตามรถ ออกกำลังกาย หนีน้ำและส่องสว่างกรณีไฟดับได้ สภาวะนี้ยัง ทนอยู่ อีกอย่างหนึ่งคือ เครื่องชาร์ทแบตของมือถือแบบใช้ พลังแสงอาทิตย์เ มื่อยามไม่มีไฟฟ้า แต่ ได้เตรียมแกะเครื่อง คิดเลขชนิดใช้พลังแสงอาทิตย์มาทดแทน โชคดีที่สัญญาณ มือถือล่ม จึงปิดมือถือเพื่อสงวนพลังงานไว้ จะใช้ต่อเมื่อจำเป็น เท่านั้น จึงไม่ต้องเสียเครื่องคิดเลขไปหนึ่งเครื่อง 3. เตรียมบุญ จะเห็นได้ว่า เครื่องบินเจอพายุแต่ผ่าน พ้นได้ น้ำท่วมแต่วันครึ่งก็ลดลง อยู่ โรงแรมของรุ่นพี่ที่มีอาหาร เตรียมไว้เป็นอาทิตย์ มีซิมทรูสามารถติดต่อเพื่อนได้สามารถ เลื่อนวันเดินทางได้ทันทีที่ต้องการ หรือระหว่างทางไปสนาม บินผู้ ไปส่งสามารถหาทางที่รถไม่ติด ไปถึงสนามบินทันเวลา เครื่องบินออก นี้ล้วนแต่บุญพาวาสนาส่งทั้งสิน ไม่มีคำอธิบาย อย่างอื่น ความจริ ง บทความครั้ ง นี้ ไม่ ใช่ ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ งนี้ แ ต่ เนื่ อ งจากเตรี ย มตั ว เขี ย นให้ บ รรณาธิ ก ารตอนอยู่ ห าดใหญ่ ปรากฏว่ า มี เ หตุ ก ารณ์ น้ ำ ท่ ว มมาแทรก และหน้ า กระดาษมี จำกัดเรื่องในครั้งนี้จึงต้องขอพลัดไปโอกาสหน้านะครับ T& T

45 Thai Textile & Apparel


H O R O s c o p e

สุรพล ตรงต่อศักดิ์

พยากรณ์ราศีเกิด ปี 2554

ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2554 นี้ เพื่อเป็นการอัพเดทดวงของท่านจะเป็น อย่างไรบ้างในปีหน้า จึงขออนุญาตพยากรณ์เป็นแนวทางครับ

ราศีธนู

มกราคม กุมภาพันธ์

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ราศีมังกร

เกิดระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม ถึง 14 มกราคม

มี โครงการที่จะเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ๆ กับคน ที่รู้ ใจ ไม่รู้ว่าใครกันแน่นะ ระวังปัญหาเกี่ยวกับบริวารและผู้ร่วมหุ้นส่วนจะ หักหลังได้ จะมีผู้ ใส่ร้ายป้ายสี ให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ขอให้ ใจเย็นเข้าไว้ น้ำดื่มเย็นๆ เตรียมพร้อมรบไว้ดีกว่า เรื่องการงานจะมีอุปสรรค มีเหตุให้เกิดความผิด พลาดขึ้นได้ มีลางส่อเค้าไปในทางเสียหายสุขภาพทรุดโทรมลง จากการมุ้ ง อุ้ ย ! การงาน จึ ง ไม่ ค วรประมาทนะ ดาร์ลิ้ง ระวังจะถูกใส่ร้าย นินทา จึงควรอดทน อดกลั้น เสียสละให้อภัยไว้ก่อนเป็นดีที่สุดแม่หนู ระวังบุคคลผู้มีอำนาจทางการเงินที่เหนือกว่าจะตั้ง ตนเป็นปฏิปักษ์ ผูกมิตรเข้าไว้นะลูก คุณจ่ายเงินซื้ออะไร ชักจะเกินงบมากแล้วนา เห็น จ่ายได้จ่ายดี อย่านึกว่าเป็นสามล้อถูกหวยน่ะสิ มีเพศตรงข้ามมะรุมมะตุ้ม จะรู้สึกอิ่มเอมเปรมปรีดิ์ ในแบบเอาสเต็กมาแลกก็ ไม่ยอม จะถู ก จำกั ด ในการแสดงออก จะถู ก สบประมาท นินทาว่ากล่าวได้ ให้หายใจเข้าออกแล้วนึกถึงยุบ หนอพองหนอเข้าไว้ มีเกณฑ์ ได้เดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจบ่อยครั้งขึ้น กับคู่กิ๊ก เอ่ย! ครอบครัวต่างหาก คุณไม่ต้องแอบไปมีนัดกับคู่กิ๊ก 2, 3, 4 อีกหรอก เดี๋ยวบ้านจะแตก

Thai Textile & Apparel 46

เกิดระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์

มกราคม การงานแม้จะล่าช้าอืดอาดยืดยาด แต่ตอนนี้คง กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

จะกระเตื้องขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เพราะเงินโบนัส ระยะนี้ชวนให้อึดอัดกลัดกลุ้มใจ เพราะมีเกณฑ์ต้อง จับจ่ายใช้เงินก้อนใหญ่อยู่ กำลังหวานชื่นอยู่กับคนรัก กินข้าวเคล้าแสงเทียน แต่ อ ย่ า สวี ท อิ น เลิ ฟ มากไป ดู เ งิ น ในกระเป๋ า ก่ อ น เหลือเท่าไร ผู้ ห ลั ก ผู้ ใหญ่ จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ น คุ ณ แต่ ศั ต รู ฝ่ า ย ตรงกันข้ามจะคอยจับผิดเอาเรื่องเอาราวคุณได้ ควรระวังอุบัติเหตุปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ หรือคนในครอบครัว มีเกณฑ์เดินทางไปพักผ่อนกับแฟนหรือเพื่อนสนิท มิตรสหาย การเงินคล่องตัว จะมีจังหวะดีเรื่องการ งานใหม่ๆ ยั ง ต้ อ งทำมาหากิ น ด้ ว ยน้ ำ พั ก น้ ำ แรงของตนเอง สู้ โว้ย! แบบนักยกน้ำหนักหญิงโอลิมปิก อาจมี เ หตุ ขั ด ใจระหว่ า งญาติ พี่ น้ อ ง จะมี อ ารมณ์ ฟุ้ ง ซ่ า น โปรดระวั ง อย่ า ให้ มี เ รื่ อ งอั บ อายแบบ.. เลยดีกว่า หากมีบุตรดูเหมือนจะมีเหตุชวนให้กระวนกระวายใจ แล้วค่อยเป็นสุขสบายใจในปลายเดือน มีเกณฑ์ ได้รับเงิน แต่จะจ่ายเงินอย่างคล่องมือนะจ๊ะ สุดท้ายก็หมดนั่นสิถามได้ มีเกณฑ์ ได้ลาภผลทั้งที่เป็นความสุขทางอารมณ์และ เป็นทรัพย์สินสิ่งของที่ต้องใจ ความรักดูชื่นมื่นดี แต่ต่อไปอาจจะมีอุปสรรคหรือ การพลัดพราก เพราะขาดปัจจัยทางการเงิน


ราศีกุมภ์

เกิดระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 14 มีนาคม

มกราคม ญาติพี่น้องอาจทำทีท่าชวนให้น่าหนักใจ เพราะคุณ

คือเจ้ามือน่ะสิถึงตาของคุณแล้ว กุมภาพันธ์ การเงิ น จะส่ ง ผลดี เ ป็ น พิ เ ศษอาจมี ร างวั ล รายได้ ฟลุคๆ ไม่ ใช่ฟลุคคาสโนว่านะจ๊ะ มีนาคม มีท่าว่าจะได้ลาภจากทรัพย์สินที่ดิน และจะได้พบปะ มิตรสหายที่ถูกใจ เมษายน เรื่องความรักดูร้อนรุ่มอีรุงตุงนัง แต่ก็สนุกสนานดี โอ้พระเจ้าจ๊อด! มันยอดมาก พฤษภาคม ธุรกิจ การค้า จะถูกแย่งชิงตัดหน้าในการแข่งขัน ขึ้นได้ ถ้าไม่เทียวไล้เทียวขื่อไปๆ มาๆ นะจ๊ะ มิถุนายน การงานของท่านยังร้อนรุ่มและวุ่นวาย ทำจิตใจให้ สงบ ทุกอย่างแก้ ไขได้ กรกฎาคม เกณฑ์ดีเกี่ยวกับลาภผลทางการเงิน อย่าเพลินกับ การจับจ่ายใช้สอยอย่างสะพัดเชียวนะ สิงหาคม บางรายซึ่งผ่านชีวิตการครองเรือนมาแล้ว อาจจะ โลดแล่นเข้าไปบนสายทางแห่งกามารมณ์ก็เป็นได้ กันยายน หากได้ โยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงาน ควรเชื่อได้ ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเก่า ตุลาคม มีเกณฑ์ ได้พบมิตรสหายที่ถูกใจ หรือได้รับข่าวและ ของขวัญจากแดนไกล (อีสานไม่ ใช่เอลเอ) พฤศจิกายน ควรระวังสุขภาพของบุตรหลาน หรือบริวารอาจทำ อะไรผิดพลาดขึ้นได้ ธันวาคม ความรักดูก็ชื่นมื่นดี ถ้ายังมีเงินเต็มกระเป๋า

ราศีมีน

เกิดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 14 เมษายน

มกราคม การงานก็ดูยุ่งอีรุงตุงนังมากกว่าเก่า แต่ปลาย

เดือนเริ่มดีขึ้นแล้ว กุมภาพันธ์ มีเกณฑ์วุ่นวายกับเรื่องการเงินขาดสภาพคล่องได้ มัวแต่เล่นแมนยู, ลิเวอร์พูล อยู่น่ะสิท่า มีนาคม การเงินหมุนเวียนอยู่ ในเกณฑ์ดีหรือมีรายรับจาก งานเก่าๆ ก็อาจเป็นได้ เมษายน มีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน อาจมีภาระต้องแจกจ่าย ใช้เงินอย่างสิ้นเปลือง พฤษภาคม การงานอาจมีเหตุต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลง มิถุนายน มี เ กณฑ์ ไ ด้ รั บ ข่ า วดี เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งการงาน การ ศึกษา การสอบแข่งขันชิงทุน กรกฎาคม ระวังการเป็นปากเสียงกับเพื่อนบ้านและกับพี่น้อง สาวโสดความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม สิงหาคม อยู่ ในบรรยากาศอันรื่นเริงสนุกสนาน อย่าสนุก เพลินจนลืมใครบางคนที่บ้านพ่อตานะ กันยายน พี่น้องอาจเจ็บป่วย คุณความดีจะช่วยขจัดปัดเป่า ความขัดข้องวุ่นวายให้เบาบางลงได้ ตุลาคม ได้พบมิตรสหายหรือได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือ อาจมีโชคติดปลายนวมบ้างก็พอได้ พฤศจิกายน มีผลงานใหม่ๆ ออกมา เพื่อเรียกร้องความสนใจ และทำได้ดีด้วยน่ะสิ แม่นาง! ธันวาคม ความรู้สึกนึกคิดของคุณชอบฝักใฝ่คิดถึงแต่ตัณหา ระยะนี้คุณจะชอบอาหารรสหวานจัด

47 Thai Textile & Apparel


ราศีเมษ

เกิดระหว่างวันที่ 15 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม

มกราคม การงานดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะ มีงานมีเงิน กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

เป็นใช้ ได้แล้วในยุคเศรษฐกิจขณะนี้ การงานอาจมีผลเสียอันเกิดจากบริวารเป็นเหตุ ควรตรวจสอบให้ดีนะ มีการหมุนเวียนการเงินดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเงินกู้ ยืมยังพอแก้ขัดได้ หนุ่มโสด สาวโสด จะพบรักแบบบังเอิญที่พิศวาส ร้อนแรงนะจะบอกให้ โอ้เยส! มีเกณฑ์ ได้เดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจกับคนในที่ ทำงาน สนุกมากนะ อิจฉาจัง ระวั ง จะเกิ ด ปั ญ หาร้ า ยแรงขึ้ น กั บ ธุ ร กิ จ การงาน การศึกษา อย่ามัวเที่ยวเพลินนะ คุณแม่ขอร้อง อาจมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจด้วยเรื่องคดีความ มีเกณฑ์เดินทาง และจะได้ลาภจากคนต่างเพศโดย เฉพาะที่สูงอายุกว่า เรื่องคู่ครองและความสัมพันธ์กับเพศตรงกันข้าม เผลอไม่ ได้ ระวั ง จะมี เ หตุ ท ะเลาะวิ ว าทอย่ า ง รุนแรงกับคู่ครอง จะมีเหตุชวนให้เป็นกังวลใจด้วยเรื่องญาติพี่น้อง หรืออาจเป็นปากเสียงโต้แย้งขึ้นได้ การงานอาจถู ก ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลสู ง กว่ า มาบั ง คั บ ให้ กระทำตามอำเภอใจทั้งที่คุณไม่อยากทำ ความสั ม พั น ธ์ กั บ เพศตรงกั น ข้ า ม การนั ด หมาย อย่างซ่อนเร้น ระวังบ้านแตกนะ

ราศีพฤษภ

เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 14 มิถุนายน

มกราคม มีเกณฑ์เปลี่ยนงานหรือโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การ

งานในหนทางที่ดีขึ้น กุมภาพันธ์ ไม่ควรเกี่ยวข้องหรือหมกมุ่นกับการเสี่ยงโชคหรือ หาความสุขทางโลกีย์วิสัย มีนาคม มี เ กณฑ์ เ ดิ น ทางอยู่ บ่ อ ยครั้ ง และให้ ร ะมั ด ระวั ง ยวดยานพาหนะไว้บ้าง เมษายน คู่ ค รองอาจจะเจ็ บ ป่ ว ยหรื อ ได้ รั บ อุ บั ติ เ หตุ โ ดย ไม่คาดฝัน พฤษภาคม ท่านจะต้องจากที่อยู่อาศัยหรือโยกย้ายสถานที่หรือ ตำแหน่งหน้าที่การงาน มิถุนายน มีลาภผล แต่ ได้ครึ่งเสียครึ่ง ทางที่ดีควรประหยัด ไว้ก่อน กรกฎาคม หากมีความสัมพันธ์กับใคร เกรงจะมีปากเสียงหรือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจตัดสินใจห่างเหินกันไป สิงหาคม ระวังการเป็นปากเสียงกับเพื่อนต่างเพศโดยเฉพาะ คนที่รู้ ใจ จนอาจมีมือที่สาม กันยายน ระวั ง บริ ว ารและผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะก่ อ เหตุ ใ ห้ ยุ่งยากลำบากใจ ตุลาคม เรื่ อ งการเงิ น จะมี ปั ญ หาชั ก จะวุ่ น เข้ า แล้ ว นะ ประหยัดใจแข็งไว้ก่อนจะสายไปนะโยม พฤศจิกายน คิดตกแต่งต่อเติมบ้านช่องที่ทำงาน เปลี่ยนยวดยาน พาหนะจะได้ดังตั้งใจหวัง ธันวาคม ถ้าคุณมีคู่แล้วอย่าแอบมีพฤติกรรมเร้นลับเข้าเชียว นาเดียวเรื่องจะแตกจนบานปลาย T& T

ท่านที่สนใจอบรม “เสริมโหงวเฮ้งสร้างความมั่งคั่งยุคเงินบาทแข็งกระเป๋าแห้ง” เพื่อเร่งให้เกิดการฉกฉวย โอกาสจังหวะต่อสู้ชีวิตให้เงินในกระเป๋าตุงในยุคเศรษฐกิจสังคมการเมืองปัจจุบัน สอบถามรายละเอียดที่ โทร 08-9175-4510 หรือ 08-9796-3626 (รับจำนวนจำกัด ตลอดจนมีหินหยกแกะสลักสิ่งมงคลเสริมบารมีและฮวงจุ้ย จำหน่ายอีกด้วย)

Thai Textile & Apparel 48

(ติดตามต่อฉบับหน้า)


LIFE styl e สาวซอกแซก

แบรนด์ ดั ง แบรนด์ ห รู เกาะติ ด กระแส

สีเขียว

วันนี้แม้แต่แบรนด์หรูๆ หรือที่เราเรียกกันว่า luxury brand ก็ ก ระโดดเข้ า มาแจมในตลาดสี เขี ย วด้ ว ยเช่ น กั น เช่ น LVMH, Chanel, Versace, Tiffany & Co., แต่ละแบรนด์นำ เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในแผนการ ตลาด ตั้งแต่ตัวสินค้า การไม่นำวัสดุจากธรรมชาติอย่างปะการัง มาทำเป็นเครื่องประดับ หรือการบริจาคช่วยสนับสนุนองค์กรไม่ หวังผลกำไร เป็นต้น การหันมาทำตลาดสีเขียวของแบรนด์หรูจึง เป็นสิ่งที่น่าจับตามอง เพราะเมื่อก่อนเราเชื่อว่าจุดแข็งของสินค้า ราคาแพงคือ คุณภาพ การออกแบบ และการบริการที่เป็นเลิศ แต่ วันนี้ต่อให้หรูมากแค่ ไหนก็มีความเสี่ยงกับการสูญเสียฐานลูกค้า หลักไปได้ง่ายๆ และความสามารถในการสร้างรายได้จากแบรนด์ ได้ ไม่ ม ากเหมื อ นเมื ่ อ ก่ อ น ซึ ่ ง จากผลสำรวจของ Luxury Institute สถาบั น ที ่ ท ำการสำรวจเสี ย งของผู้ บ ริ โ ภคระดั บ ไฮเอนด์ พบว่า บรรดาทายาทเศรษฐีรุ่นหนุ่มสาวและเศรษฐีหน้า ใหม่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการด้านซีเอสอาร์ของ บริษัทจากโลกสังคมออนไลน์ของบริษัทมากกว่าคนรุ่นก่อนๆ ที่ สำคัญคนกลุ่มนี้มั่งคั่งลดลงอีกด้วย มีรายงานจาก Cone สำรวจพบว่า แม้เศรษฐกิจของ อเมริ ก าจะอยู ่ ใ นห้ ว งของความตกต่ ำ แต่ ร้ อ ยละ 50 ของคน อเมริกันในวัย 18-24 ปี มีความคาดหวังอย่างมากกับบริษัทที่จะ ผลิตและขายสินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้พลังของ social network บนโลกสังคมออนไลน์

49 Thai Textile & Apparel


อย่าง ทวิตเตอร์ เฟชบุ๊ค ฯลฯ ก็ได้มีบทบาทในการเรียก ร้องโดยส่งต่อข้อมูลด้านซีเอสอาร์เป็นจำนวนมาก เสียงเรียก ร้องเหล่านี้เป็นแรงบีบให้แบรนด์หรูเข้าร่วมกระโดดขึ้นรถไฟ สายกระแสสีเขียวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ ส่วนแบรนด์สินค้าสีเขียวอย่าง The Body Shop ผู้ผลิตสินค้าประเภท Beauty & Cosmetics ได้วางจุด ขายทางการตลาดว่าจะไม่ ใช่สัตว์ ในการทดลอง ตั้งแต่เริ่มก่อ ตั้งบริษัทเมื่อปี 1976 จึงไม่แปลกที่ The Body Shop ได้ รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ในการเป็น Green Business ระดับโลก การตอกย้ ำ จุ ด ยื น ในคุ ณ ค่ า ของ The Body Shop ไม่ ได้อยู่เพียงแค่ตัวสินค้าเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึง กระบวนการผลิตและความห่วงใยต่อโลกที่กำลังเผชิญกับ สภาพภู มิ อ ากาศที ่ เ ปลี ่ ย นแปลง จนนำไปสู ่ ก ารจั บ มื อ กั บ Greenpeace ด้วยการให้ร้านค้าและออฟฟิศในอังกฤษหัน มาใช้พลังงานที่เรียกว่า Ecotricity เป็นพลังงานทดแทน นอกจากนี้ยังได้หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ด้วยการนำขวด PET มารีไซเคิลใหม่ ซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีการรณรงค์ ใช้ถุงกระดาษ แทนพลาสติก แต่ท้ายที่สุดก็ยังเห็นว่าที่มาของกระดาษคือ ต้นไม้และเป็นการสิ้นเปลืองและยังไม่ ใช่หนทางที่ดีพอ จึง เปลี่ยนทางเลือกใหม่ดว้ ยขวด PET ในที่สุด ล่าสุด The Body Shop ประกาศตนอย่างกล้า หาญว่าจะเป็น “Carbon Neutral Retailer” ในปีนี้คือ 2010 ด้ ว ยการใช้ พ ลั ง งานทดแทนให้ ได้ ม ากที ่ สุ ด ในการ ดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การจัดระบบส่งทางรถยนต์ของธุรกิจใช้

รถยนต์ ไฮบริดเป็นหลักการใช้พลังงานไฟฟ้าในสาขา ร้ า นจำหน่ า ยสิ น ค้ า สำนั ก งาน และโกดั ง จั ด เก็ บ สินค้า ระบบการจัดส่งสินค้า และการเดินทางด้วย เครื่องบิน การแสดงเจตนารมณ์นับตั้งแต่การก่อตั้ง ทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นและเชื่อสนิทใจว่า แบรนด์นี้ ไม่ ได้ทำตลาดสีเขียวตามกระแสแต่ทำด้วยใจ จุดแข็งนี้ ได้ทำให้ The Body Shop เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่า ด้วยตัวของแบรนด์เอง L’OREAL ก็ไม่ตกรถสายสีเขียวเช่นกัน มี โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยสตรีด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงการสนับสนุนแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ เพียงแค่ธุรกิจ Beauty & Cosmetics ในส่วนสิ่ง ทอก็มีหลายแบรนด์ เช่น Nike, Adidas ฯลฯ ต่าง ก็นำกฎระเบียบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิด ชอบต่อสังคมมาเป็นเงื่อนไขในการว่าจ้างผู้ผลิตใน ประเทศต่างๆ ที ่ ก ล่ า วมาทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น เพี ย งตั ว อย่ า ง คร่าวๆ เท่านั้น เพราะวันนี้ตลาดสีเขียวกำลังเป็นที่ เรียกร้องของผู้บริโภคจากทั่วโลก ให้ผู้ประกอบการ แสดงความรั บ ผิ ด ชอบ ซึ ่ ง เราไม่ อ าจปฏิ เ สธได้ ว ่ า ปัจจัยที่เร่งเร้านี้มาจากวิกฤติทางธรรมชาติที่แปร ปรวนที่ก่อให้เกิดความหายนะและคราบน้ำตาของ ผู้ ค นผู้ ได้ร ั บ ผลกระทบจาก น้ ำ ท่ ว ม แผ่ น ดิ น ไหว โคลนถล่ม โลกร้อน และในฐานะผู้ บ ริ โ ภค หากคุ ณ กำลั ง จะ ตัดสินใจซื้อสินค้า คงต้องย้อนกลับไปดูว่าสินค้าที่ คุณเตรียมจะจ่ายเงินนั้น ได้แสดงความรับผิดชอบ ต่อโลกและเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกันหรือไม่… T& T

Thai Thai Textile & Apparel Textile & Apparel 50 50


MKS LEO CO., LTD. บริ ชู ท ŕš€ŕ¸­ŕš‡ ล ŕš€ŕ¸„ŕš€ŕ¸­ŕ¸Şŕ¸Ľŕ¸ľ ŕš‚ อ ŕ¸ˆŕ¸łŕ¸ ŕ¸ą ด

Dyeing & Printing Anti-crease

Finishing Softener Silicone Softener Resin Special Finishing

Carrier Dispersing Agent Levelling Agent OBA Fixing Agent Soaping Agent Sequestering Agent Wetting/Dearating Agent Binder/Printing Paste Natural/Synthetic Thickeners Emulsifier Garment Enzyme Pigment Dyes Special Finishing 1391 ถ.ศร฾วรา ซ.ŕ¸Ľŕ¸˛ŕ¸”ŕ¸žŕ¸Łŕš‰ŕ¸˛ŕ¸§ 94 (ปูŕ¸?ŕ¸ˆŕ¸Ąŕ¸´ŕ¸•ŕ¸Ł) ŕš ŕ¸‚ŕ¸§ŕ¸‡ŕ¸žŕ¸Ľŕ¸ąŕ¸šŕ¸žŕ¸Ľŕ¸˛ ŕš€ŕ¸‚ŕ¸•ŕ¸§ŕ¸ąŕ¸‡ŕ¸—ŕ¸­ŕ¸‡ŕ¸Ťŕ¸Ľŕ¸˛ŕ¸‡ ŕ¸ ŕ¸Łŕ¸¸ŕ¸‡ŕš€ŕ¸—ŕ¸žŕ¸Ż 10310 1391 SRIVARA RD., SOI LADPRAO 94 (PANJAMIT) WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310 TEL. 02-935-6830-1 FAX. 02-935-6832 E-mail: mksleo@csloxinfo.com

7PM+VMZ

7PM.BZ

Sizing Acrylic PVA PVA Replacement Wax Pretreatment Compound Desizing Agent Defoamer Peroxide Killer Stabilizer Scouring Agent Sequestering Agent Wetting Agent

*44/

*44/

$PPM4QPSU

7PM/P0DU

7PM/P%FD

GPS-JGF

*44/

*44/

3&$0//&$5)&*.5&95*-53&/%4 4&$5*0/5)3&&.*9."4)

70

Thai

Textile & Apparel }406/%46*5~#:/*$, $"7& $0635&4:0' /*$,$"7&"/%5)& +"$,4)"*/."/ ("--&3: /&8:03, 1)050(3"1):+".&4 13*/; $)*$"(0 

3&$0//&$5 5SFOET mĂ€ÂŁÂˇĂˆÂ­Â‡Â‚Â­Â‡ÂŞÂľÂŞÂąÂ™Ă Â&#x;ÂŠÂąĂˆÂ™ ¹š„™—³ª¾n 11$PMPVS5FY™³£°šš*5%ZFJOH ¥²Šh§¢¼”›rÂ?²‚²”à £‡‡²™ 4UBSDI$PQPMZNFSª²£—”à —™17" À•£¾¢¥£¹š¥¡­›rÂˆÂˆÂąÂ˘Ă€ÂŞÂľĂˆÂ˘Â‡ÂˆÂ˛Â Â„h²À‡´™š²—

À‚¾¢§ ²„š¹‡„¹š £¡­Ă€Â‚ÂľÂ˘Â§ÂŞÂĄÂąÂ„ÂŁĂƒÂˆ ÂˆÂ´Â™Â•Â™Â˛™³à š£™”l ­´™À•­£l ™§²À— ‹lÀ”´™™i²”i§¢ HSFFOUFDIOPMPHZ


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพบูลย์สินซัพพลายส์ PAIBOONSIN SUPPLIES LTD., PART

36-38 ถนนมหาจักร ต.คลองมหานาค อ.ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 TEL. 0-2223-5109, 0-2225-9136-7, 0-2223-6705 FAX: 0-2225-7059 E-mail : bps_belting@yahoo.com


GAUGE : 7G, 10G, 12G, 14G, 16G KNITTING WIDTH : 60” (152 cm), 80” (203 cm), 100” (254 cm) CAM SYSTEM : Tandem single cam system, twin carriage.

TOP TENSION

Newly electronic top tension easy to thread the yarn through.

Knitting system three-way technique

TANDEM SYSTEM

Double system or tandem two single system with variably programming stroke.

บริษัท ที อินเตอร์เทรด จำกัด

COMPUTERIZED CONTROLLER LCD display easy to read, knit design and programming are directly operated with keyboard.

Thai Textile

ROLLER

Main roller and sub roller take down system.

T. INTERTRADE CO., LTD 42/110 หมู่ 3 ซ.เอกชัย 119 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 42/110 Moo 3 Soi Ekkachai 119, Ekkachai Rd., Bangbon, Bangkok 10150 Tel. (66) 0-2894-8820, 0-2894-7445 Fax. (66) 0-2894-7446 Email. t_intertrade@hotmail.com

& Apparel

ติดต่อฝ่ายขาย คุณพัชนี, คุณศราวุธ

SEGMENT NEEDLE BED Designed for high speed and easy replacement in the event of accidental damage, also equipped shock sensor stop motion device.

โนวาเท็กซ์ เดินหน้าด้วย green technology  

โนวาเท็กซ์ เดินหน้าด้วย green technology

โนวาเท็กซ์ เดินหน้าด้วย green technology  

โนวาเท็กซ์ เดินหน้าด้วย green technology

Advertisement