Page 1


10

27

23

33


“√

‘° ∏ “ ≥ √ √ ∫∑∫

π‚¬∫“¬§à“·√ߢ—ÈπµË” 300 ∫“∑ ¢≥–π’È°”≈—ß ‡ªìπ∑’Ë«‘æ“°…å«‘®“√≥å°—πÕ¬à“ß¡“°„πÀ¡ŸàºŸâª√–°Õ∫°“√ ´÷Ë ß ®“°∑’Ë ¥— ∫ √— ∫ øí ß ¡“æÕ∑ÿ ∫ ‚µä – ‰¥â «à “ ‰¡à ¡’ 𠓬®â “ ß §π„¥ “¡“√∂ πÕßµÕ∫µàÕπ‚¬∫“¬¢Õßæ√√§‡æ◊ËÕ‰∑¬ ‰¥â —°√“¬ ≈”æ—ß∑ÿ°«—ππ’È°”‰√°Á¡’‰¡à¡“° ·∂¡°“√·¢àߢ—π °Á√ÿπ·√߇ ’¬‡À≈◊Õ‡°‘π ·µàÀ“°√—∞∫“≈¬—ß®–∫’∫§Õ„Àâ®à“¬ §à“·√߇æ‘Ë¡ ‡ÀÁπ∑’¡’À«—ßµâÕߪ√ßß“πÀ𒵓¬°àÕπ®– ‡ªìπÀπ’ÈÀ—«‚µ ¡“∂÷ߢ—Èππ’È·≈â«®–∑”°—πÕ¬à“߉√ √—∞∫“≈®–‡¥‘π Àπâ“°Á ‰¡à ‰¥â ®–∂Õ¬À≈—ßÀ√◊Õ°Á ‚¥π∑«ß∂“¡ —≠≠“‡ªìπ ·πà · ∑â ‡ÀÁ π ∑’ ß “ππ’È § ßµâ Õ ß‡µ√’ ¬ ¡πÈ ” ≈â “ ßÀŸ § Õ¬øí ß §”·°â (µ—«) ¢Õß√—∞∫“≈«à“®–°≈âÕ¡·°≈⡉ª‰¥â·§à ‰Àπ ´÷Ë ß ‰¡à ‡ ©æ“–§à “ ·√ߢ—È π µË ” 300 ∫“∑‡∑à “ π—È π ¬— ß ¡’ π‚¬∫“¬‡ß‘π‡¥◊Õπ¢—ÈπµË”¢Õߪ√‘≠≠“µ√’ 15,000 ∫“∑ À√◊Õ°“√√—∫®”π”¢â“«‡ª≈◊Õ°‡®â“≈– 1.5 À¡◊Ëπ∫“∑µàÕµ—π ¢â“«ÀÕ¡¡–≈‘ 2 À¡◊Ëπ∫“∑µàÕµ—π ≈â«π·≈â«·µàµâÕß„™â‡ß‘π ®”π«π¡“°°«à“∑’Ë¡’Õ¬Ÿà „π°√–‡ªÜ“‡ ’¬Õ’° ª√–‡∑»‰∑¬¢Õ߇√“«—ππ’È °”≈—ßÕ¬Ÿà „πÕ“°“√ ‡¢â“¢—Èπ‚§¡à“ °“√®–‡¬’¬«¬“√—°…“„Àâ∫√√‡∑“Õ“°“√‰ª ‰¥â §ß‰¡à “¡“√∂æ÷Ë߬“À√◊Õ·æ∑¬å‡æ’¬ßÕ¬à“߇¥’¬«·µà Õ¬Ÿà∑’Ë°“√ √â“ߧ«“¡‡¢â¡·¢Áß„Àâµ—«‡Õ߇æ◊ËÕ Ÿâ°—∫‚√§∑’Ë¡—π √ÿ¡‡√â“„Àâ ‰¥â

∫√√≥“∏‘°“√∫√‘À“√: ¥“À«—π «à“ßÕ“√¡¬å ∫√√≥“∏‘°“√∫∑§«“¡: ∫—ßÕ√ ‰∑√‡°µÿ °Õß∫√√≥“∏‘°“√: »‘√‘æ√ · ß·°â«, °—πµ‘π—π∑å ‡æ’¬ ÿæ√√≥ ∫√√≥“∏‘°“√»‘≈ª°√√¡:  ‘√—≠≠“ «‘»“≈»—°¥‘Ï »‘≈ª°√√¡:  ¡≈—°…≥å √“¡‚§°°√«¥, ¥≈ƒ¥’ Õ‘π∑¡“µ¬å ∑’˪√÷°…“Õ“«ÿ‚ : §ÿ≥¡“π– ‡Õ◊ÈÕ∏“√æ‘ ‘∞ ∑’¡∑’˪√÷°…“: «‘√—µπå µ—π‡¥™“πÿ√—µπå, ¥√.‰æ®‘µ√ «‘∫Ÿ≈¬å∏π “√, ¥√.®µÿæ√  —ߢ«√√≥, ¥√. “∏‘µ æÿ∑∏™—¬¬ß§å, ¥√.æß…å»—°¥‘Ï  «— ¥‘‡°’¬√µ‘,  ”‡√‘ß ®ß¥’‰æ»“≈ ¥√.√ÿ∏‘√å æπ¡¬ß§å, ¥√.®‘µµ‘«—≤πå ∫ÿ≠√ÿàß, Õ. ÿ√æ≈ µ√ßµàÕ»—°¥‘Ï, ‡®π π”™—¬»‘√‘,  ¡»—°¥‘Ï »√’ ÿ¿√«“≥‘™¬å, ∂“«√ µ—𵑻‘√‘«‘∑¬å, ‡¥™ æ—≤π‡»√…∞æß…å, ‡»√…∞ «“π‘™«ß»å, πæ¥≈ ‡ªïò¬¡°ÿ≈«“π‘™, ®‘µµ‘§ÿ≥ ‡®’¬¡æ‘∑¬“πÿ«—≤πå, «‘°√ æ√À¡™π–, §¡ √√§å «‘®‘µ√«‘°√¡, ∑√߬» πæª√“™≠å, πæ¥ÿ≈ ‡°…®√—≈, ∂«—≈¬å Õ“√’√—µπ¡“», ∏’√¿“æ ‡Õ’È¬«æ‘∑¬“°ÿ≈, Õ.™—™«“≈¬å ß“¡»√’, «‘™“≠ Õ√à“¡«“√’°ÿ≈, ¿§‘π π‘∏‘∏π¿—∑√, 摇™…∞å ‡°’¬√µ‘‡¥™ªí≠≠“, ‡ √‘¡»—°¥‘Ï «ß…å™—¬, ‡°’¬√µ‘™—¬ ‚≈À™‘µ√“ππ∑å,  «— ¥‘Ï ªí≠≠“»√, «—π‡æÁ≠ ®—π∑√å·°â«, æ‘™‘µ ®ß§”π÷ß ÿ¢, «√»—°¥‘Ï ¥’√ߧåª√–∑’ª Published by D day Creative Co., Ltd. 105/116 Moo 8, Talingchan-Suphanburi Rd., Bangbuathong Nonthaburi 11110 Tel. 0 2597 5893, 0 2597 5894 Fax. 0 2597 5821 µ‘¥µàÕ‚¶…≥“ ‚∑√. 08 6024 3913 ÕÕ°·∫∫ ∫√‘…—∑  √â“ß ◊ËÕ ®”°—¥ 17/118 ´Õ¬ª√–¥‘æ—∑∏å 1 ∂ππª√–¥‘æ—∑∏å ·¢«ß “¡‡ π„π ‡¢µæ≠“‰∑ °√ÿ߇∑æœ 10400 ‚∑√. 0 2279 9636, 0 2271 4339 ‚∑√ “√ 0 2618 7838 æ‘¡æå∑’Ë ∫√‘…—∑ æ‘¡æ奒 ®”°—¥

4

Thai

Textile & Apparel


ACTIVITY biz 50 ปี สมาคมพ่อค้าผ้าไทย ในวาระครบ 50 รอบของสมาคมพ่ อ ค้ า ผ้ า ไทย ได้ จั ด งาน Dinner Talk ณ โรงแรมดุ สิ ต ธานี เมื่ อ วั น ที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “ฝ่าวิกฤต SME...อยู่อย่างไรให้รอดในยุคทุนนิยมข้ามชาติ กับวิกฤต CHINA CITY COMPLEX” โดยกูรูด้านเศรษฐศาสตร์ รศ.ดร.สมชาย

ภคภาสน์วิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค ที่ปรึกษา ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ดร.สถิ ต ย์ ลิ่ ม พงศ์ พั น ธ์ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อดีตปลัด กระทรวงการคลัง ดำเนินรายการโดย คุณเนาวรัตน์ เจริญประพิณ พิธีกรจาก Money Channel

 Thai Textile & Apparel


Shanghaitex 2011 คุณศราวุธ โตสวัสดิ์ และคณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชมงานแสดงเครื่องจักรสิ่งทอ เซียงไฮ้เทค ครั้งที่ 15 (the 15th International Exhibition on Textile Industry) ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2011

Fabric Clinic นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้จัดการศูนย์สร้างสรรค์องค์ความ รู้แฟชั่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวต้อนรับวิทยากรและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabric Clinic การเลือกใช้ผ้า ในงานออกแบบตกแต่งภายในและแฟชั่น โดยมี นายอดิศักดิ์ โรจน์ศิริพันธ์ ดีไซเนอร์ และเจ้าของแบรนด์ Zenithorial และนางสาว อรดา สิงหเดชาชัย ดีไซเนอร์ และเจ้าของแบรนด์ Thisstudio ให้ เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมจัดกิจกรรม workshop วิเคราะห์

Thai Textile & Apparel 

ชนิดผ้าสำหรับการใช้งานตกแต่งภายในและงานแฟชั่น นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้จัดกิจกรรม Road Show ศูนย์ สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น เพื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดสิ่งทอและ แฟชั่น และห้องรวบรวมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ ห้ อ งออดิ ท อเรี ย มศู น ย์ ส ร้ า งสรรค์ ง านออกแบบ ชั้ น 6 ดิเอ็มโพเรี่ยม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ โดยโครงการดังกล่าวได้รับการ สนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


วันไหว้ครู คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่ อ งในวั น ครู 16 มิ ถุ น ายน 2554 คณะ อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล กรุงเทพ ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ ศ.(พิเศษ)อัจฉราพร ไศลสูตร ครูผู้บุกเบิกและก่อตั้งคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยงานนี้มีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานอย่าง คับคั่ง นอกจากนี้ยังได้มีการแจกทุนการศึกษาสำหรับนิสิต ที่เรียนดีและมีความประพฤติดี โดยมีผู้ประกอบการสิ่งทอ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้

 Thai Textile & Apparel


SPECIAL scoop

“เป้าหมายของการผลิตบัณฑิต คิดเป็น รู้จริง มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี”

อาจารย์สาธิต ธีรประเสริฐ คณบดีคนใหม่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Thai Textile & Apparel 

ท่ า ม ก ล า ง วิ ก ฤ ต ข า ด แ ค ล น แรงงานที่มีทักษะรุนแรงมากขึ้น ในฐานะ หน่วยงานที่ทำหน้าที่บัณฑิตทางด้านสิ่งทอ โดยตรงอย่ า งคณะอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ ต ระหนั ก ในสถานการณ์ ดั ง กล่ า วเป็ น อย่ า งดี จึ ง พยายามผลิ ต บุ ค ลากรด้ า น สิ่ ง ทอให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ การสรรหา คณบดี ค นใหม่ ที่ เ ข้ า มาทำหน้ า ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ต รงตามความต้ อ งการของ อุ ต สาหกรรมฯ จึ ง พิ จ ารณาคั ด สรร บุคลากรที่มีความเข้าใจในสถานะทั้งของ อุ ต สาหกรรมและสถาบั น การศึ ก ษา ใน ที่สุดคณบดีคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง จึงมาลงตัวที่ อาจารย์สาธิต ธีรประเสริฐ อดีตผู้บริหารจากบริษัทผู้ผลิตสิ่งทอชั้นนำ ของไทย “เป้ า หมายของการผลิ ต บั ณ ฑิ ต คือ คิดเป็น รู้จริง มีความสามารถในการ ใช้ เ ทคโนโลยี ” คณบดี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าว คิดเป็นและแตกต่าง คณบดีได้อธิบายต่อไปอีกว่า คำ ว่ า คิ ด เป็ น หมายถึ ง ต้ อ งสามารถพั ฒ นา สินค้าและสร้างความแตกต่างได้ กล่าวคือ ขณะนี้ อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอไทยได้ เ ปลี่ ย น ถ่าย จากการผลิตสินค้าราคาถูกจำนวน


มาก มาสู่ ก ารผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและมี ความแตกต่าง จึงสามารถแข่งขันได้ ดังนั้นบุคลากรที่จะเข้าสู่ภาคการผลิต จะต้ อ งมี ทั ก ษะที่ ส ามารถตอบสนอง ความต้องการของอุตสาหกรรมได้ สำหรั บ วิ ธี ก ารที่ น ำไปสู่ ก าร คิดเป็นก็คือ จะไม่สอนเพื่อให้นักศึกษา จำแล้วไปสอบ แต่เน้นที่ฝึกการทำงาน เชิ ง ปฏิ บั ติ พร้ อ มกั บ เชิ ญ บุ ค ลากร ที่ ท ำงานในภาคอุ ต สาหกรรม มา ถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้นักศึกษา ได้ เ รี ย นรู้ สิ่ ง เหล่ า นี้ และเริ่ ม ปลู ก ฝั ง โดยการดูงานในสถานประกอบการตั้ง แต่เข้าเรียนปีแรกเป็นต้นไป นอกจาก นี้การเรียนการสอนจะเพิ่มทักษะภาษา อังกฤษให้มากขึ้น เพื่อรองรับการเข้า สู่ เ วที ก ารค้ า ประชาคมอาเซี ย นในปี พ.ศ. 2558 ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้ เทคโนโลยี เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโดยนำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้มากขึ้น ดังนั้นแรงงาน ที่มีทักษะจึงจะต้องมีความคุ้นเคยกับ เทคโนโลยี ใ ห้ ม าก ดั ง นั้ น อุ ป กรณ์

เครื่ อ งไม้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป ระกอบใน การเรี ย นการสอนที่ ทั น สมั ย เช่ น เดียวกันกับโรงงานอุตสาหกรรมใช้ ใน การผลิ ต จริ ง และด้ ว ยศั ก ยภาพของ อาจารย์ที่เรามีอยู่ ผมเชื่อมั่นว่า “หาก เราสามารถผลิตนักศึกษาที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาสินค้าและทักษะในการ ใช้เทคโนโลยี เขาก็สามารถทำงานได้ ทันที” ประสบการณ์ของผมเคยผ่าน งานในโรงงานอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ มากว่า 25 ปี เข้าใจดีว่า อุตสาหกรรม สิ่ ง ทอนั้ น มี ค วามต้ อ งการบุ ค ลากร อย่ า งไร เมื่ อ เข้ า มาทำงานในหน้ า ที่ สร้ า งบุ ค ลากรให้ กั บ ประเทศ จึ ง มี ความตั้ ง ใจที่ จ ะตอบสนองและเพิ่ ม โอกาสในการแข่งขันของอุตสาหกรรม สิ่งทอไทยให้มากยิ่งขึ้น เชิญชวนมอบทุนการศึกษา ปั จ จุ บั น บั ณ ฑิ ต ที่ ส ำเร็ จ การ ศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอใน แต่ ล ะปี ป ระมาณ 60 คน ยั ง นั บ ว่ า น้ อ ย ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ ของภาคอุ ต สาหกรรม ดั ง นั้ น คณะ อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ จั ด ให้ มี ก ารเชิ ญ ชวน โดยการ Road Show ไปยั ง

โรงเรียนต่างๆ เพื่อแนะนำการเรียน การสอนและโอกาสของความสำเร็จ ในการประกอบอาชี พ แก่ นั ก เรี ย น ระดับมัธยมปลายได้รู้จักให้มากขึ้น ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 4 ข อ ขอบคุ ณ บริ ษั ท ธนู ลั ก ษณ์ จำกั ด (มหาชน), บริ ษั ท ไทยวาโก้ จำกั ด (มหาชน), บริษัท เท็กซ์อินโปร จำกัด, บริ ษั ท ไร้ ท์ โซลู ชั่ น จำกั ด เป็ น ต้ น ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ศ าสตราจารย์ พิ เ ศษ อัจฉราพร ไศละสูต สมาคมศิษย์เก่า สิ่ ง ทอเทคนิ ค กรุ ง เทพฯ มอบทุ น การ ศึกษาให้กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรม สิ่งทอตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษา ที่ เ ข้ า เรี ย นในปี นี้ จำนวน 18 ทุ น ใน วั น ไหว้ ค รู เมื่ อ วั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2554 โดยมีท่านศาสตราจารย์พิเศษ อั จ ฉราพร ไศละสู ต เป็ น ประธาน ซึ่ ง ในปี ห น้ า ก็ ข อเชิ ญ ชวนผู้ ที่ อ ยู่ ใน แวดวงสิ่งทอเข้ามามีส่วนร่วมในการ ให้ ทุ น ในลั ก ษณะนี้ อี ก เพื่ อ เป็ น ทาง เลือกหนึ่งที่ ให้นักเรียนเข้ามาเรียนใน ด้านสิ่งทอนี้มากขึ้น ในขณะที่นักเรียน สนใจเรี ย นด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ยลง และมี ม หาวิ ท ยาลั ย ให้ นั ก เรี ย นเลื อ ก จำนวนมาก T& T

 Thai Textile & Apparel


COVER story

2 วาระ 8 ปี ในตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ของ วิรัตน์ ตันเดชานุรัตน์์ กำลังหมดวาระลงในกันยายนนี้ ตลอดระยะ 8 ปี ของการทำงานให้กับวงการอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยของเขา อาจกล่าวได้ว่าเป็น ห้วงเวลาที่อยู่ ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในอุตสาหกรรมสาขาที่ สำคัญนี้ของไทย ก่อนอำลาตำแหน่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Thai Textile & Apparel ได้มี โอกาสสัมภาษณ์พิเศษเขาเป็นครั้งสุดท้ายในตำแหน่งผู้อำนวย การสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในวั น ที่ ม ารั บ ตำแหน่ ง ครั้ ง แรกเมื่ อ 8 ปี ที่ แ ล้ ว วั น นั้ น มี ค วามรู้ สึ ก อย่างไรบ้าง

ก่ อ นจะมารั บ ตำแหน่ ง ในวั น นั้ น ผมดำรงตำแหน่ ง รองอธิ บ ดี ก รม ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม แต่ ก็ ค ลุ ก คลี อ ยู่ กั บ อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอนั บ ตั้ ง แต่ ก าร ตั้งกองอุตสาหกรรมสิ่งทอ สังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2515 และเป็ น หนึ่ ง ในคณะที่ จั ด ทำคำขอจั ด ตั้ ง สถาบั น พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กองอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขณะนั้น

บทสรุปก่อนกล่าวคำ วิรัตน์ ตันเดชานุรัตน์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่ ว นความอยู่ ร อด เนื่ อ งจากตามระเบี ย บและกติ ก า ของรั ฐ ในขณะนั้ น จะให้ ก ารสนั บ สนุ น สถาบั น ฯ ด้ า นงบประมาณในการจั ด ตั้ ง เป็ น เวลา 5 ปี หลั ง จากนั้ น สถาบั น ฯ จะต้ อ งหาเลี้ ย งตั ว เอง Thai Textile & Apparel 10


สำหรั บ การตั ด สิ น ใจเข้ า มารั บ ตำแหน่ ง จำได้ ว่ า ขณะนั้ น ระหว่างปี พ.ศ. 2545-46 ตำแหน่ง ผู้ อ ำนวยการว่ า งมานานปี ก ว่ า คณะ กรรมการสรรหายั ง หาผู้ บ ริ ห ารที่ มี ความรู้ ด้ า นสิ่ ง ทอมาทำงานไม่ ได้ ทางภาคเอกชนก็มาชักชวนให้เข้าไป ทำงาน และเมื่ อ ผมได้ พิ จ ารณาใคร่ ครวญแล้ ว ก็ เ ห็ น ว่ า งานนี้ จ ะเป็ น อี ก งานหนึ่ ง ที่ มี ทั้ ง เงื่ อ นไขและความไม่ พร้อมมากมาย แต่มันมีความท้าทาย ในตั ว จึ ง ตกลงรั บ คำเชื้ อ เชิ ญ และ สมัครเข้ามาตามระบบ โดยลาออก จากราชการ ในขณะที่ ยั ง มี อ ายุ ราชการเหลื อ อี ก ตั้ ง 4 ปี ปิ ด ฉาก อาชี พ ข้ า ราชการที่ บ ากบั่ น มา 30 กว่าปี และกำลังจะรุ่งเรืองลงทันที

โจทย์ท้าทายในฐานะผู้อำนวยการ คืออะไร

โจทย์ ที่ จ ะต้ อ งหาคำตอบมี อยู่ 2 ข้อ คือ ข้อ 1 ในส่วนของตัว อุตสาหกรรมเองจะมียุทธศาสตร์ ใน การขับเคลื่อนอย่างไร เพื่อให้เข้มแข็ง อยู่รอด และแข่งขันได้ ในตลาดสากล และ ข้ อ 2 ในส่ ว นของสถาบั น ฯ จะทำอย่างไรให้สถาบันฯ อยู่รอดและ ได้รับความน่าเชื่อถือจากภาคเอกชน แ ล ะ ส า ธ า ร ณ ช น ทั้ ง ใ น แ ล ะ ต่ า ง ประเทศ เริ่ ม ที่ ข้ อ 2 ก่ อ น พบว่ า สาเหตุ ที่ ส ถาบั น ฯ ไม่ ได้ รั บ ความ น่าเชื่อถือจากสังคมและผู้ ใช้บริการ มากพอในขณะนั้นก็เพราะ คนทำงาน

ยั ง ไ ม่ เ ข้ า ใ จ แ ล ะ ข า ด ค ว า ม รู้ ใ น อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ ทั้ ง ๆ ที่ ท ำงาน ด้านสิ่งทอในสถาบันฯ สิ่งทอ ดังนั้น แทนที่ จ ะปลดพนั ก งานออกเมื่ อ เริ่ ม เข้ามาทำงาน ผมเลือกที่จะให้ความรู้ แทน เขาเหล่านี้ต้องได้รับการเรียนรู้ และΩñกΩนในด้านต่างๆ โดยเริ่มจาก การให้พนักงานทำ ISO, 5 ส. ส่งคน ไปอบรม เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย ซึ่งตัวผมก็มาช่วยสอนเจ้าหน้าที่ด้วย และเมื่อเจ้าหน้าที่มีความรู้มากพอก็ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกั บ ผู้ ประกอบการให้มากขึ้น เพื่อให้คนใน อุตสาหกรรมเปลี่ยนทัศนคติที่ว่าทีม งานของสถาบั น ฯ ไม่ มี ค วามรู้ มา เป็นการยอมรับและให้ความเชื่อถือ ขณะเดี ย วกั น ก็ ไ ด้ ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี

อำลาของ ผอ. สถาบันพัฒนา

11 Thai TTextile extile & Apparel


ปั จ จุ บั น สถาบั น ฯ นอกจากการเสนอโครงการเพื่ อ ของบประมาณแล้ ว สถาบั น ฯ ยั ง รั บ จ้ า งหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทำงาน เช่ น รั บ จ้ า งทำงานวิ จั ย เป็ น ที่ ปรึกษา พัฒนาสินค้า ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในและ ต่างประเทศ ระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ ส ถ า บั น ฯ ไ ด้ ใ ก ล้ ชิ ด กั น ม า ก ขึ้ น นอกจากนี้ก็มีการรับผู้เชี่ยวชาญเข้า มาในแต่ ล ะส่ ว นงานเพื่ อ มาเป็ น หัวหน้าทีมและเสริมความแข็งแกร่ง ของทีมต่อไป ส่วนความอยู่รอด เนื่องจาก ตามระเบียบและกติกาของรัฐในขณะ นั้น จะให้การสนับสนุนสถาบันฯ ด้าน งบประมาณในการจัดตัง้ เป็นเวลา 5 ปี หลังจากนั้นสถาบันฯ จะต้องหาเลี้ยง ตัวเอง ฉะนัน้ โดยวิธีการของผมก็คือ 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ ไม่จำเป็นออกไปโดย ขอความร่วมมือจากพนักงาน 2. การ ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ จั ด ทำเป็ น โครงการและนำเสนอของบประมาณ จากรัฐในการทำงาน และ 3. สร้าง รายได้เอง โดยการรับจ้างทำของและ นำเสนองานบริการต่างๆ ที่สถาบันฯ มี ค วามเข้ ม แข็ ง เช่ น งานบริ ก าร ทดสอบ ตรวจสอบ งานพั ฒ นาคน งานวิจัยพัฒนา และงานให้คำปรึกษา ในด้านต่างๆ เป็นต้น วิธีการลดค่าใช้จ่ายมีวิธีการ ไม่ ได้ยุ่งยากมากนัก เพียงบอกความ จริ ง แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ท ราบ ช่ ว ยกั น ประหยั ด และช่ ว ยกั น อุ ด รู รั่ ว ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ จ ำเป็ น ออก ซึ่ ง อาจ จะขลุ ก ขลั ก ในระยะแรก แต่ เ มื่ อ เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจและตระหนักดี ท้ายที่สุดมันก็ ไปได้

Thai Textile & Apparel 12

ส่ ว นวิ ธี ก ารในการทำแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปี (2547-2550) ผมได้ เชิญผู้นำด้านสิ่งทอทั้งจากภาครัฐและ เอกชนทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องมาช่วยกัน ระดมความคิดเห็นว่า อยากให้สิ่งทอ ไทยเดิ น ไป ในทิ ศ ทางไหน ขณะ เดี ย วกั น ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ แผนการ พัฒนาประเทศของสภาพัฒน์ฯ และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุ ต สาหกรรม เมื่ อ ได้ ร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ม าแล้ ว ก็ น ำแผนดั ง กล่าวมาให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันเขียนเป็น โครงการให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ จากนั้ น จึ ง นำเสนอของบประมาณ ในขั้นตอนต่อไป จะเห็นว่าในขั้นตอน ต่างๆ นัน้ ทุกภาคส่วนได้มสี ว่ นร่วมหมด ทั้ ง ด้ า นเอกชน รั ฐ และเจ้ า หน้ า ที่ สถาบันฯ ดังนั้นยุทธศาสตร์ที่ทำมาจึง เป็ น แผนงานที่ ช่ ว ยกั น ทำไม่ ใช่ นั่ ง เขียนเอง ร่างเอง ท้ายที่สุดก็ ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ ใครเลย ส่วนการหารายได้ ปัจจุบัน สถาบันฯ นอกจากการเสนอโครงการ เพื่อของบประมาณแล้ว สถาบันฯ ยัง รับจ้างหน่วยงานต่างๆ ทำงาน เช่น รั บ จ้ า งทำงานวิ จั ย เป็ น ที่ ป รึ ก ษา พั ฒ นาสิ น ค้ า ให้ กั บ องค์ ก รต่ า งๆ ทั้ ง ในและต่างประเทศ อาทิ กระทรวง ต่างประเทศ ยูนิโด้ (องค์การพัฒนา อุ ต สาหกรรมแห่ ง สหประชาชาติ ) , สำนั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาด

กลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นต้น และการให้บริการต่างๆ บริการห้อง ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ สัมมนา อบรม และโรงงานต้ น แบบ (pilot plan) ซึ่ ง ทั้ ง 3 ช่ อ งทางของการ หารายได้ การเสนอของบจั ด ทำ โครงการเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด ทราบว่าขณะนี้สถาบันฯ กำลังอยู่ ระหว่ า งร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ 5 ปี ห น้ า ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ว่ า มี หั ว ใจ สำคัญอยู่ที่อะไร

มาสเตอร์ แ พลน (Master Plan) 5 ปี (2555-2559) มี 2 ทิ ศ ทางใหญ่ ก็ คื อ 1. สิ่ ง ทอไทยจะ พัฒนาไปอย่างไรให้ยั่งยืน เพราะทุก วั น นี้ เ ราตระหนั ก แล้ ว ว่ า สิ่ ง ที่ สิ่ ง ทอ ไทยเคยได้ เ ปรี ย บ เช่ น มี แ รงงาน ราคาถูก มีอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ครบ วงจร วั น นี้ ไม่ มี แ ล้ ว เพราะคนอื่ น ก็ ทำได้ ดังนั้นการที่เราจะอยู่ ได้ก็อยู่ที่ การสร้างผลิตภัณฑ์ประเภทที่คู่แข่ง ทำได้ น้ อ ย ใช้ เ ทคโนโลยี ม ากขึ้ น ประเภท Technical Textile และ Functional Textile ที่มีนวัตกรรม ใหม่สู่ตลาด ขณะเดียวกันต้องพัฒนา เทคโนโลยี แ ละบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ เข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างเพียงพอ ซึ่ง ภายใต้ ม าสเตอร์ แ พลนปั จ จุ บั น (2550-2554) ได้มีการดำเนินการใน


ด้ ว ยระเบี ย บของสถาบั น ฯ ที่ ก ำหนดให้ ส ามารถ เลี้ ย งตั ว เองได้ จึ ง ทำให้ ผ มต้ อ งใช้ เ วลาในการ หารายได้ ป ระมาณร้ อ ยละ 60 จึ ง มี เ วลาเพี ย ง ร้อยละ 40 เท่านั้นที่ทำงานด้านการพัฒนา ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award 2009 จากการประกวดประเภทนวัตกรรมสิ่งทอ

กิ จ กรรมต่ า งๆ เหล่ า นี้ อ ย่ า งเข้ ม ข้ น รวมทั้งการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์และ ห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการเตรียม ความพร้ อ มอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและ เครื่องนุ่งห่มให้สอดรับกับกฎระเบียบ ผู้ ซื้ อ ต่ า งๆ ด้ ว ยเพื่ อ เป็ น ฐานในการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย ส่ ว นที่ 2 ผมพยายามมอง ภาพในอี ก 10 ปี ข้ า งหน้ า ให้ ชั ด เจน โดยเฉพาะการก้ า วสู่ ท ศวรรษแห่ ง เอเชี ย และอาเซี ย น จะเป็ น ตลาด เดียวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ด้วยปัจจัย เหล่านี้ สิ่งทอไทยจะต้องเตรียมวาง ตำแหน่ง (Position) ของตัวเองว่าจะอยู่ อย่างไรในปี 2558 ที่เข้าสู่ประชาคม อาเซียน ซึ่งผมคิดว่าเราไม่ควรจะเอา เป็นเอาตายกับการเป็นผู้ผลิตเหมือน แต่ ก่ อ น แต่ เ ราน่ า จะทำหน้ า ที่ เ ป็ น Trade Center หรือ Sourcing Hub ในอาเซี ย น เพื่ อ ให้ ผู้ ซื้ อ จากสหรั ฐ ฯ ยุโรป วิ่งเข้ามาพร้อมๆ กับการขาย ในเอเชีย ขณะเดียวกันก็สร้างความ ร่ ว มมื อ กั บ กลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นให้ ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น วันนี้เราเหลือเวลาอีกไม่มาก นัก แต่ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนจาก ภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการปกป้อง ช่วย เหลื อ สนั บ สนุ น แก่ อุ ต สาหกรรม โดยเฉพาะ SME ดังนั้นผู้ประกอบ-

การจะต้องเตรียมตัวรับมือกับความ ยุทธศาสตร์และบริหารจัดการอย่าง เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้ ให้ ได้ เป็ น รู ป ธรรม กล่ า วคื อ ให้ ส ถาบั น ฯ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ทำตัว มีอุปสรรคใดที่ทำให้สถาบันทำงาน อย่ า ง พั ฒ นาต้ น แบบสิ น ค้ า วิ จั ย ได้ไม่เต็มที ่ พั ฒ นา และเสนอแนะแนวนโยบาย การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและ ด้วยระเบียบของสถาบันฯ ที่ เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ที่ ส ามารถมอบหมาย กำหนดให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ จึง งานที่แต่ละหน่วยงานมีความชำนาญ ทำให้ผมต้องใช้เวลาในการหารายได้ ไปดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการตลาด ประมาณร้อยละ 60 จึงมีเวลาเพียง การสร้างแบรนด์ ออกแบบ เทคนิคร้อยละ 40 เท่านั้นที่ทำงานด้านการ คอล เท็กซ์ ไทล์ ฟอกย้อม nonwoven พัฒนา ผลิ ต บุ ค ลากร ฯลฯ เป็ น ต้ น ยก ฉะนั้ น หากเราต้ อ งการให้ ตั ว อย่ า ง ในแต่ ล ะมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยพัฒนาอย่าง ความถนัดในแต่ละสาขาควรจะเปิด ยั่ ง ยื น รั ฐ จะต้ อ งทำให้ ส ถาบั น ฯ ทำ สอนเฉพาะสาขาที่ตนเองถนัด ฉะนั้น หน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และ การพัฒนาจะมีความชัดเจนไม่สะเปะพั ฒ นา โดยรั ฐ จะต้ อ งสนั บ สนุ น ให้ สะปะเดินไปกันคนละทิศละทาง สถาบันฯ ทำงานได้อย่างเต็มที่ ไม่ ใช่ ขณะที่เวียดนามมีหน่วยงาน อย่างที่เป็นอยู่ ในปัจจุบัน ไม่มีความ ห น่ ว ย เ ดี ย ว ที่ รั บ น โ ย บ า ย จ า ก เป็ น เอกภาพของหน่ ว ยงานต่ า งๆ กระทรวงอุ ต สาหกรรมและการค้ า ทำงานซ้ ำ ซ้ อ นกั น ต่ า งคนต่ า งทำ มาปฏิ บั ติ เป็ น เจ้ า ภาพที่ ไ ด้ รั บ มอบ ขาดการบูรณาการ และขาดเจ้าภาพ อำนาจ ในการสั่งการให้ทุกหน่วยงาน มื อ อาชี พ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม และนี่ ก็ คื อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ ปัญหาใหญ่ของประเทศนี้ที่ต้องได้รับ ของเวียดนามอย่างเป็นระบบ หรือ การแก้ ไข ไต้หวันก็มี Taiwan Textile Research ถ้าเราไม่อยากให้เวียดนาม Institute-TTRI ที่ทำหน้าที่วิจัยและ วิ่งแซงหน้าไปจะต้องมีการจัดระเบียบ พัฒนาเทคโนโลยีสิ่งทอทุกสาขา โดย ใหม่ โดยรัฐจะต้องให้สถานะ รูปแบบ ได้รับงบประมาณจากรัฐ 600 ล้าน ที่ชัดเจนแก่สถาบันฯ ในการเป็นผู้วาง เหรี ย ญ/ปี มาเป็ น เวลา 50 ปี แ ล้ ว อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

13 Thai Textile & Apparel


การขาดเจ้าภาพคือปัญหาหลักที่ทำให้สิ่งทอไทยไม่เดินหน้าไปเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่มีศักยภาพมาก

ดี ใจที่ ต อบโจทย์ ได้ ทุ ก ข้ อ และมี ค วามสุ ข ครั บ เพราะผมตั้ ง ใจ มาทำงานเต็ ม ที่ แ ละ ผลที่ อ อกมาพอใจ สถาบั น ฯ ขยายงาน ออกไปกว้างขวางมาก

ครับ ไม่เฉพาะแต่ ในแง่ของการวิจัยพัฒนาเท่านั้น ขณะนี้เราพบว่า การเจรจาข้อตกลงทางการค้าไทย-ญี่ปุ่น หรือ JTEPA เรายังไม่ ได้ประโยชน์ เต็มที่จากการเจรจาครั้งนี้ เพราะไม่มีเจ้าภาพหรือหน่วยงานที่จะมารับช่วงต่อ หลังการเจรจาเสร็จสิ้น ที่จะมาบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อตกลงและเป็น ประโยชน์ต่อประเทศชาติ แม้ตัวเลขส่งออกสิ่งทอไปญี่ปุ่นจะเพิ่มจาก 400 ล้าน เหรียญ/ปี เป็น 500 ล้านเหรียญ/ปี หลัง JTEPA เป็นผล แต่เมื่อย้อนไปดูพบ ว่า ตัวเลขเพิ่มจากการส่งออกของบริษัทสิ่งทอของญี่ปุ่นในไทยแทบทั้งสิ้น นั่น แสดงว่าผูป้ ระกอบการไทยยังไม่ได้ประโยชน์จาก JTEPA อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย การไม่มีเจ้าภาพทำให้ ไม่มีหน่วยงานที่จะมาทำหน้าที่ประสานหรือ กระตุ้นให้ทางญี่ปุ่นดำเนินการตามข้อตกลงที่ ได้ลงนามกันไว้ เวลามีการประชุม ร่ ว มระหว่ า งไทยและญี่ ปุ่ น สถาบั น ฯ ในฐานะดู แ ลงานสิ่ ง ทอได้ แ ต่ เ ข้ า ร่ ว ม ประชุมระดับคณะทำงานทุกครั้งด้วยงบของสถาบันเอง ไม่มีการตั้งงบประมาณ เพื่อการนี้อย่างเป็นระบบเช่นนี้คืออุปสรรคใหญ่ที่ทำให้อุตสาหกรรมไทยไม่ ก้าวหน้า และต้องพึ่งพาประเทศพัฒนาแล้วอยู่ร่ำไป 8 ปีที่ทำงานในฐานะผู้อำนวยการสถาบันฯ คิดว่าพอใจหรือไม่ ดี ใจที่ตอบโจทย์ ได้ทุกข้อและมีความสุขครับ เพราะผมตั้งใจมาทำงาน เต็มที่และผลที่ออกมาพอใจ สถาบันฯ ขยายงานออกไปกว้างขวางมาก จาก เดิมมีอาคารเดียว ขณะนี้มี 3 อาคารและใช้งานเต็มพื้นที่หมดแล้ว มีพนักงานที่ มีคุณภาพเพิ่มจาก 35 คน เป็น 105 คน สามารถลดการขาดทุนสะสมจนหมด ขณะนี้เป็นบวกหมด และยังมีเงินเข้ากองทุนกว่าร้อยล้านบาท เป็นทุนแก่ สถาบันฯ งานนี้ผมทุ่มเทและเหนื่อยมากที่สุด แต่ก็มีความสุขมากที่สุดเช่นกัน อาจไม่เป็นการกล่าวเกินจริงไปนัก ทีผ่ ลงานของเขา วิรตั น์ ตันเดชานุรตั น์ จะถูกนับรวมอยู่ ในอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย T& T

Thai Textile & Apparel 14


SPECIAL feature ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

สรุ ปสถานการณ์ เศรษฐกิจและการค้าระหว่าง ประเทศของจี น ในช่วงครึ่งแรกของปี

2554

1. ภาพรวมเศรษฐกิจและการค้า ระหว่างประเทศของจีน 1.1 ในช่วงครึ่งปีแรก เศรษฐกิจ ของจี น ยั ง มี แ นวโน้ ม ที่ ดี ข้ อ มู ล จาก สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนรายงาน ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) ขยายตัวร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับช่วง เวลาเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมา จำแนก เป็นร้อยละ 9.7 ในไตรมาสแรก และ ร้ อ ยละ 9.5 ในไตรมาสที่ 2 ขณะ เดี ย วกั น จี น ยั ง คงสะสมทุ น สำรอง ระหว่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น กว่ า 3.2 ล้ า น ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

Thai Textile & Apparel 16

เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น และรั ฐ บาลจี น พยายามผลั ก ดั น การเพิ่มอุปสงค์ของเงินหยวนในเวทีการ ค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 1.2 ปัญหาเศรษฐกิจสำคัญที่จีน เผชิญในช่วงครึ่งแรกของปี 2554 ได้แก่ ปั ญ หาเงิ น เฟ้ อ โดยดั ช นี ร าคาสิ น ค้ า ผู้ บ ริ โ ภค (Consumer Price Index: CPI) ทะยานขึ้ น แตะร้ อ ยละ 6.4 ใน เดื อ นมิ ถุ น ายน ซึ่ ง นั บ เป็ น ระดั บ ที่ สู ง ที่ สุ ด ในรอบ 3 ปี ทั้ ง นี้ สาเหตุ ส ำคั ญ เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของราคาสิ น ค้ า อาหารที่คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของ ดัชนีฯ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบ กั บ ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมา

และเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.7 ในเดือน พฤษภาคม 1.3 เศรษฐกิจของจีนในไตรมาส ที่ 2 เริ่มชะลอตัวลง อันเป็นผลมาจาก ความสำเร็จในการควบคุมปริมาณเม็ด เงิ น ในระบบ ซึ่ ง เป็ น ไปตามเป้ า หมาย ของรั ฐ บาลจี น ที่ ต้ อ งการควบคุ ม อั ต รา เงินเฟ้อภายในประเทศ และผ่อนคลาย แรงกดดันต่างชาติมีต่อการเพิ่มค่าของ เงินหยวน โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนได้ ปรั บ นโยบายการเงิ น ให้ เ ข้ ม ขึ้ น จาก “Moderately Loose” ไปสู่ “Prudent” 1.4 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2554 การค้ า ระหว่ า งประเทศจี น โดย รวมมีมูลค่า 1.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ


เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.8 จากช่วงเดียวกันของ ปี ก่ อ น โดยจี น มี มู ล ค่ า การส่ ง ออกรวม 0.87 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อย ละ 24 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมี ส หรั ฐ ฯ ฮ่ อ งกง ญี่ ปุ่ น เกาหลี ใ ต้ เยอรมั น เนเธอร์ แ ลนด์ และอิ น เดี ย เป็ น ตลาดส่ ง ออกหลั ก คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น ร้อยละ 16.6, 14.5, 7.7, 4.7, 4.0, 3.0 และ 2.6 ตามลำดับ ส่วนไทยเป็นตลาด ส่งออกอันดับที่ 19 ของจีน ด้วยสัดส่วน ร้อยละ 1.4 1.5 ขณะเดียวกัน จีนนำเข้ารวม 0.83 ล้ า นล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ เพิ่ ม ขึ้ น ร้อยละ 27.6 จากช่วงเวลาเดียวกัน ของ ปี ก่ อ น โดยนำเข้ า จากญี่ ปุ่ น เกาหลี ใ ต้ ไต้หวัน สหรัฐฯ เยอรมัน และออสเตรเลีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.3, 9.2, 7.4, 7.1, 5.4 และ 4.3 ตามลำดับ ส่วนไทย เป็ น แหล่ ง นำเข้ า อั น ดั บ ที่ 12 ของจี น ด้วยสัดส่วนร้อยละ 2.3

สิ น ค้ า สำคั ญ ที่ จี น นำเข้ า จากไทย ได้ แ ก่ เครื่ อ งจั ก รกล เครื่ อ งจั ก รไฟฟ้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก และเคมีภัณฑ์ ด้วยสัดส่วนร้อยละ 28.5, 20.5, 15.8, 8.2 และ 5.7 ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนถึงการกระจุกตัวอย่างมาก ของสิ น ค้ า ส่ ง ออกของไทยสู่ ต ลาดจี น กล่ า วคื อ สิ น ค้ า ส่งออกเพียง 5 รายการแรกของไทยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 78.7 ของมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังจีน

ตารางสรุปโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศของจีน ช่วง 6 เดือนแรกปี 2553 และ 2554 การค้าระหว่างจีน-ทั่วโลก • จีนส่งออกไปทั่วโลก • จีนนำเข้าจากทั่วโลก การค้าระหว่างจีน-อาเซียน • จีนส่งออกไปอาเซียน • จีนนำเข้าจากอาเซียน การค้าระหว่างจีน-ไทย • จีนส่งออกไปไทย • จีนนำเข้าจากไทย

มูลค่าการค้า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 2553 1,354,881 705,090 649,791 136,367 64,590 71,777 24,654 8,987 15,667

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 2554 1,703,667 25.8 874,298 24.0 829,369 27.6 171,116 25.4 80,085 24.0 91,031 26.6 31,279 26.9 12,173 35.5 19,106 22.0

ที่มา: กรมศุลกากรจีน

17 Thai Textile & Apparel


อย่างไรก็ดี สินค้าผักของไทยมีปริมาณ การส่งออกมาจีนลดลงจากช่วงเดียวกัน ของปีก่อนถึงร้อยละ 17 สาเหตุส่วนหนึ่ง อาจเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น ในหลายจังหวัดของไทยทำให้กระทบต่อ ปริมาณผลผลิตและการส่งออก

2. สถานการณ์การค้าระหว่าง จีนกับอาเซียน 2.1 การค้าระหว่างจีน-อาเซียน มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 171,000 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.4 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของ มู ล ค่ า การค้ า โดยรวมของจี น ซึ่ ง อยู่ ในระดั บ เดี ย วกั น กั บ ของปี ก่ อ น รอง จากสหภาพยุ โ รปและอเมริ ก าเหนื อ ซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าการค้าคิดเป็นร้อยละ 15.6 และร้อยละ 13.4 ตามลำดับ 2.2 คู่ ค้ า สำคั ญ ที่ สุ ด ของจี น ใน อาเซี ย น ได้ แ ก่ มาเลเซี ย ด้ ว ยมู ล ค่ า การค้ากว่า 42,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.8 ของมูลค่า การค้าจีนกับอาเซียน รองลงมาได้แก่ สิ ง คโปร์ ไทย อิ น โดนี เ ซี ย เวี ย ดนาม และฟิลิปปินส์ ด้วยสัดส่วนมูลค่าการค้า กับจีนร้อยละ 18.4, 18.2, 16.1, 10.5 และ 8.5 ตามลำดับ 2.3 จี น ส่ ง ออกไปยั ง อาเซี ย น มู ล ค่ า รวมกว่ า 80,000 ล้ า นเหรี ย ญ สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 23.8 จากช่วง เดี ย วกั น ของปี ก่ อ นโดยตลาดส่ ง ออก ส ำ คั ญ ข อ ง จี น ใ น อ า เ ซี ย น ไ ด้ แ ก่ สิ ง ค โ ป ร์ อิ น โ ด นี เ ซี ย เ วี ย ด น า ม

Thai Textile & Apparel 18

มาเลเซี ย ไทย และฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ด้ ว ย สัดส่วนร้อยละ 2.0, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3 และ 0.7 ตามลำดับทั้งนี้ ไม่มีประเทศ ใดในกลุ่ ม อาเซี ย นที่ ตั ด อั น ดั บ ตลาด สำคั ญ 10 อั น ดั บ แรกของจี น โดยใน ช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ่ า นมา การนำเข้ า ของ สิ ง คโปร์ ล ดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (จาก สัดส่วนร้อยละ 2.4 เหลือร้อยละ 2.0) ขณะที่ อิ น โดนี เ ซี ย และเวี ย ดนามเพิ่ ม ความสำคั ญ ในการเป็ น ตลาดส่ ง ออก สำคั ญ ของจี น โดยเพิ่ ม สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า การนำเข้ า จากจี น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จาก ร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 1.6 และจาก ร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 1.5 ของมูลค่า การส่งออกโดยรวมของจีน 2.4 ในด้านการนำเข้า จีนนำเข้า จากอาเซี ย นมู ล ค่ า กว่ า 91,000 ล้ า น เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 26.6 จากช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมา โดยนำเข้าจากมาเลเซีย ไทย สิงคโปร์ อิ น โดนี เ ซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และเวี ย ดนาม ด้วยสัดส่วนร้อยละ 3.6, 2.3, 1.7, 1.6, 1.0 และ 0.5 ตามลำดับ ประเด็นที่น่าสนใจประการหนึ่งก็ คื อ ในช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ่ า นมา ในบรรดา ประเทศกลุ่มอาเซียน+ ที่จีนนำเข้า 10 อันดับแรกของจีน มี 3 ประเทศเท่านั้น

ที่ ส ามารถเพิ่ ม สั ด ส่ ว นของการส่ ง ออก เข้ า สู่ ต ลาดจี น ได้ แ ก่ ออสเตรเลี ย (เพิ่ ม สั ด ส่ ว นจากร้ อ ยละ 4.0 เป็ น ร้ อ ยละ 4.3) มาเลเซี ย (เพิ่ ม จาก ร้ อ ยละ 3.0 เป็ น ร้ อ ยละ 3.6) และ อิ น โดนี เ ซี ย (จากร้ อ ยละ 1.3 เป็ น ร้ อ ยละ 1.6) ขณะที่ สิ ง คโปร์ ส ามารถ รักษาสัดส่วนได้ที่ร้อยละ 1.7 แต่ ไทย สูญเสียสัดส่วนทางการตลาดดังกล่าวลง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากร้ อ ยละ 2.5 เหลื อ ร้ อ ยละ 2.3 เมื่ อ เที ย บกั บ มู ล ค่ า การ นำเข้าโดยรวมของจีน 3. สถานการณ์ ก ารค้ า ระหว่างไทย-จีน 3.1 การค้ า ระหว่ า งไทย-จี น ใน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2554 มีมูลค่า รวมกว่ า 31,200 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.9 เมื่อเทียบกับช่วง เวลาเดียวกันของปีก่อน โดยจีนส่งออก ไปยั ง ไทยมู ล ค่ า รวมประมาณ 12,200 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ขยายตั ว ร้ อ ยละ 35.5 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และจี น นำเข้ า จากไทยมู ล ค่ า กว่ า 19,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว ร้อยละ 22 โดยจีนขาดดุลการค้าไทย รวมประมาณ 6,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ


3.2 เมื่อพิจารณาในด้านสัดส่วน มู ล ค่ า การนำเข้ า ของจี น จากไทยเมื่ อ เทียบกับการนำเข้าโดยรวม ก็อยู่ที่ร้อย ละ 2.3 ลดลงจากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่อนที่ร้อยละ 2.4 ซึ่งสะท้อนว่าแม้ว่า การส่งออกของไทยไปยังตลาดจีนจะยัง คงขยายตั ว ในอั ต ราที่ สู ง แต่ ก็ ต่ ำ กว่ า อัตราการขยายตัวของการนำเข้าของ จี น ในทางกลั บ กั น สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า การ ส่งออกจากจีนไปไทยอยู่ที่ร้อยละ 1.4 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มี สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับ การส่งออกโดยรวมของจีน 3.3 สินค้าสำคัญที่จีนนำเข้าจาก ไทย ได้แก่ เครื่องจักรกล เครื่องจักร ไ ฟ ฟ้ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ พลาสติ ก และเคมี ภั ณ ฑ์ ด้ ว ยสั ด ส่ ว น ร้อยละ 28.5, 20.5, 15.8, 8.2 และ 5.7 ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนถึงการกระจุก ตัวอย่างมากของสินค้าส่งออกของไทย สู่ตลาดจีน กล่าวคือ สินค้าส่งออกเพียง 5 รายการแรกของไทยมี สั ด ส่ ว นถึ ง ร้อยละ 78.7 ของมูลค่าการส่งออกของ ไทยไปยังจีน 3.4 ในส่ ว นของสิ น ค้ า เกษตร สำคัญที่จีนนำเข้าจากไทยนั้น เป็นที่น่า สั ง เกตว่ า ในช่ ว งครึ่ ง ปี แ รก ผลไม้ ส ด

อย่างไรก็ดี สินค้าผักของไทยมี ปริมาณการส่งออกมาจีนลดลงจากช่วง เดี ย วกั น ของปี ก่ อ นถึ ง ร้ อ ยละ 17 สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากปัญหา อุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในหลายจั ง หวั ด ของ ไทยทำให้ ก ระทบต่ อ ปริ ม าณผลผลิ ต และการส่ ง ออก ขณะที่ จี น นำเข้ า มั น สำปะหลั ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไทยเป็ น อันดับแรก คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ของการนำเข้าโดยรวม แต่มีอัตรา ที่ชะลอตัวลงถึงร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบ กั บ ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ตาม ของไทยส่ ง ออกเข้ า สู่ ต ลาดจี น คิ ด เป็ น ด้วยเวียดนามที่มีอัตราการขยายตัวถึง กว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าผลไม้นำเข้า กว่าร้อยละ 85 สำหรับสินค้าน้ำตาล จีนนำเข้า โ ด ย ร ว ม ข อ ง จี น โ ด ย มี เ วี ย ด น า ม นิวซีแลนด์ ชิลี ไต้หวัน และอิตาลี ตาม จากไทยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1,650 จาก มาห่างๆ ประการสำคัญ ผลไม้ส่งออก ช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากพื้นที่ ของหลายประเทศ ยกเว้ น ไต้ ห วั น มี เพาะปลูกพืชเกษตรที่ ใช้เป็นวัตถุดิบใน อัตราการขยายตัวของราคาต่อปริมาณ การผลิตน้ำตาลประสบปัญหาเรื่องภัย แล้งและน้ำท่วม ทำให้จีนผลิตน้ำตาลได้ เพิ่มขึ้นมาก จีนนำเข้ายางแผ่นธรรมชาติจาก ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ไว้ ทำให้จำเป็นต้อง 3 ประเทศสำคัญ ได้แก่ ไทย (สัดส่วน นำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นและยัง ร้อยละ 47.9) มาเลเซีย (ร้อยละ 23.2) ประกาศจะนำเอาน้ำตาลสำรองปริมาณ และอิ น โดนี เ ซี ย (ร้ อ ยละ 20.5) ทั้ ง นี้ 200,000 ตันปล่อยเข้าสู่ตลาดเพื่อลด แม้ว่าปริมาณการนำเข้าจากไทยลดลง ปัญหาการขาดแคลน โดยกำหนดราคา เล็กน้อย แต่ ในเชิงมูลค่าขยายตัวถึงร้อย ประมูลไว้ที่ 4,000 หยวนต่อตัน ทั้งนี้ ละ 64.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปั จ จุ บั น จี น บริ โ ภคน้ ำ ตาลประมาณ ปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน จีนยังนำเข้า 10.3 กิโลกรัมต่อคนต่อปี และคาดว่า ยางผสมจาก 2 แหล่ ง สำคั ญ ได้ แ ก่ จะเพิ่มขึ้นเป็น 18 กิโลกรัมต่อคนต่อปี มาเลเซีย (สัดส่วนร้อยละ 43.5) และ ในปี 2555 ไทย (ร้อยละ 41.4) ทั้งนี้ มูลค่าการนำ เข้ า ยางผสมจากไทยลดลงถึ ง ร้ อ ยละ รวบรวมและเรียบเรียงโดย 21.2 เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี สพต. ณ กรุงปักกิ่ง ที่ ผ่ า นมา นอกจากนี้ จี น นำเข้ า ไม้ ซุ ง ไม้แผ่น และเศษไม้จากไทยคิดเป็นมูลค่า ประมาณ 260 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยาย ตัวในเชิงปริมาณและมูลค่าร้อยละ 7.8 และร้อยละ 17.6 ตามลำดับ ตามหลัง แคนาดา รัสเซีย และสหรัฐฯ

19 Thai Textile & Apparel


SPECIAL interview ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยอาสาทำการตลาดเครื่อง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดให้ โรงงานที่ ต้ อ งมี ร ะบบ บำบัดน้ำเสีย1 ต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือ หรือ เครื่ อ งอุ ป กรณ์ เ พิ่ ม เติ ม ซึ่ ง จะมี ผ ลใน สิ้นปี 2553 หลังขยายระยะเวลาติดตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2549 ที่ต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากเกิดวิกƒติภาคการเงินโลกและ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาพคล่ อ งกระแส เงินสดและวงเงินสินเชื่อของผู้ประกอบการอย่างรุนแรง ฉะนั้นนับจากปี 2554

เป็ น ต้ น ไป โรงงานที่ มี ร ะบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ซึ่ ง รวมถึ ง โรงงานฟอกย้ อ ม ในอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอด้ ว ย จะต้ อ ง ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ ดั ง กล่ า ว มิ ฉ ะนั้ น จะมี ค วามผิ ด ตามการประกาศของ กระทรวงอุตสาหกรรม น อ ก จ า ก นี้ ยั ง จ ะ ต้ อ ง ติ ด ตั้ ง เครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติมหลักๆ ดังนี้ 1. ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหล ของน้ ำ ทิ้ ง ออกจากโรงงานและติ ด ตั้ ง มาตรวั ด ปริ ม าณการใช้ ไฟฟ้ า สำหรั บ ระบบบำบัดน้ำเสียโดยเครื่องวัดอัตรา ไหลของน้ ำ ทิ้ ง ออกจากโรงงานและ มาตรวั ด ปริ ม าณการใช้ ไฟฟ้ า ดั ง กล่ า ว จะต้องสามารถให้สัญญาณไฟฟ้าอย่าง ต่อเนื่องเพื่อส่งเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ของโรงงานเพื่อบันทึกข้อมูลและแสดง ข้อมูลย้อนหลังได้อย่างต่อเนื่อง 2. ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งตรวจวั ด ค่ า บี โ อ ดี ( B i o c h e m i c a l O x y g e n Demand) และ/หรื อ เครื่ อ งตรวจวั ด ค่าซี โอดี (Chemical Oxyen Demand) ซึ่ ง วิ เ คราะห์ โ ดยสุ่ ม ตั ว อย่ า งน้ ำ ทิ้ ง นำ มาวั ด ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และวิ ธี ก าร วิ เ ค ร า ะ ห์ จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม คู่ มื อ 1

วิ เ คราะห์ น้ ำ และน้ ำ เสี ย ของสมาคม สิ่ ง แวดล้ อ มไทย หรื อ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ของสหรัฐ อเมริการ่วมกำหนดไว้ 3. การติ ด ตั้ ง จะต้ อ งได้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ก ร ม โ ร ง ง า น อุตสาหกรรม 4 . เ ป็ น สั ญ ญ า ณ ที่ ส า ม า ร ถ จั ด ส่ ง ไปได้ ไกลด้ ว ยระบบเครื อ ข่ า ย คมนาคมประเภทต่างๆ เช่น โทรศัพท์ วิ ท ยุ หรื อ สั ญ ญาณดาวเที ย ม เพื่ อ ส่ ง สั ญ ญาณอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง หรื อ เป็ น ครั้งคราวตามที่กรมโรงงานกำหนด 5. สามารถต่อเชื่อมและใช้งาน กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรม โรงงานอุตสาหกรรม โดยสรุปก็คือ โรงงานที่มีระบบ บำบัดน้ำเสียจะต้องติดตั้งเครื่องมือใช้ ตรวจวัดค่าบี โอดีหรือซี โอดีเพื่อตรวจวัด ค่าน้ำทิ้งที่สามารถให้สัญญาณไฟฟ้าได้ อย่างต่อเนื่อง (realtime) และส่งค่าวัด นั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยง กับระบบคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงาน เพื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล และแสดงข้ อ มู ล ย้ อ น

กำหนดโรงงานที่มีปริมาณน้ำทิ้งเกินกว่า 10,000 ลูกบาศก์เ มตรต่อวันขึ้นไป และโรงงานที่มี ปริมาณน้ำทิ้ง ต้ังแต่ 3,000-10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือมีปริมาณความสกปรกอยู่ ในรูป ของปริมาณบี โอดีช่วงไหลเข้า (Infuuent BOD Load) ตั้งแต่ 4,000 กิโลเมตรต่อวันขึ้นไป

คุ≥พิเชษ∞์ เกียรติเดชปí≠≠า

23 Thai Textile & Apparel


หลังได้อย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นผลค่าน้ำทิ้ง จะสามารถแสดงค่าได้ทั้งที่ โรงงานและ ที่ ก รมโรงงานฯ ซึ่ ง จะทำให้ ท างกรม โรงงานฯ ทราบได้ ทั น ที ว่ า โรงงานที่ มี น้ำทิ้งไม่ ได้มาตรฐานและสามารถดำเนิน การกฎหมายได้ทันที ระบบดังกล่าวช่วย ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของรัฐ ขณะเดี ย วกั น ก็ ช่ ว ยลดปั ญ หาด้ า น สิ่งแวดล้อม เครื่องนำเข้าแพง แต่เครื่องไทย ทำถูกกว่าครึ่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเครื่องวัด ค่าบี โอดีและซี โอดี โดยซี โอดีราคาอยู่ ที่ ก ว่ า 1 ล้ า นบาท ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมให้เลื่อน การบังคับใช้ออกไปจากปี พ.ศ. 2549 ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาตั้ ง แต่ ต้ น เพื่ อ ช่ ว ยให้ โรงงานมีเวลาในการเตรียมความพร้อม ขณะเดี ย วกั น ได้ ป ระสานงานไปกั บ หน่ ว ยงานการศึ ก ษาภาครั ฐ เพื่ อ สนับสนุนให้มีการทำวิจัยพัฒนา เครื่อง ซี โอดีเพื่อให้ ได้ราคาที่ถูกลง ด้วยเหตุนี้ทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์

Thai Textile & Apparel 24

โ ด ย ที ม ง า น วิ จั ย ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย รศ.ดร.เกริ ก ชั ย ทองหนู นายสั ต ยา บุญรัตนชู นายชูชัช มโนธรรม นาย พิเชษฐ์ เกียรติเดชปัญญา นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา และรศ.ดร.วันเพ็ญ วิ โ รจนกู ฏ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ ร่ ว มกั น พั ฒ นาต่ อ ยอดเครื่ อ งวั ด ซี โ อดี กระทั่งสามารถพัฒนาจนได้เครื่องวัดที่มี ต้นทุนราคาที่ถูกกว่านำเข้ากว่าครึ่ง คุณสมบัติหลักๆ ของเครื่องวัด ซี โอดีก็คือ เซ็นเซอร์ที่หัวอ่านได้รับการ ออกแบบมาเฉพาะ สามารถอ่ า นค่ า ความเปลี่ ย นแปลงของกระแสที่ ศั ก ดา ไฟฟ้าคงที่ โดยสัมพันธ์กับค่า Electrochemical oxygen demand ซึ่ ง แปรผั น โดยตรงกั บ ความเข้ ม ข้ น ของ สารละลาย และแปลค่าออกมาเป็นค่า ซี โอดี ระบบถู ก ควบคุ ม ด้ ว ยเครื่ อ ง คอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถวิเคราะห์แต่ละ รอบสั้นมาก และสามารถเชื่อมต่อเพื่อ รายงานข้ อ มู ล ผ่ า นระบบ online ได้ ตลอดเวลา เมื่ อ สามารถพั ฒ นาเครื่ อ งวั ด ซี โอดี ในราคาต่ำลงได้แล้ว ถัดจากนั้น บริษัท เคพีที คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์)

จำกั ด โดย คุ ณ พิ เ ชษฐ์ เกี ย รติ เ ดช ปัญญา ในฐานะกรรมการผู้จัดการ และ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เสนอ เ ข้ า ม า ท ำ ก า ร ต ล า ด ใ ห้ ทั้ ง นี้ ด้ ว ย วัตถุประสงค์ ให้เครื่องวัดซี โอดีช่วยปรับ ปรุงสภาพแแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ “โรงงานที่ จ ะผลิ ต เครื่ อ งซี โ อดี ตั้ ง ขึ้ น เป็ น ส่ ว นขยายของสายการผลิ ต สินค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าในการดูแล สิ่ ง แวดล้ อ มอยู่ แ ล้ ว งานในส่ ว นนี้ เ ป็ น เรื่ อ งของการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งและการให้ บริการต่อเนื่องในระยะยาว หากถามว่า โครงการนี้จะทำกำไรเท่าไร ก็ตอบว่าไม่ มากแม้ ต ลาดจะมี ค วามต้ อ งการมาก ก็ตาม เพราะเราไม่ ได้มองกำไรเป็นตัว ตั้ ง แต่ ม องที่ สั ง คมไทยจะได้ แ ม่ น้ ำ ที่ ใ ส สะอาดกลับคืนมา” คุณพิเชษฐ์ กล่าว สำหรับการวางตลาดนั้น คาดว่า หลั ง จากทดสอบอี ก ครั้ ง ซึ่ ง จะใช้ เ วลา ภายใน 1-2 เดือน จะสามารถจำหน่าย อ อ ก สู่ ต ล า ด โ ด ย ก ลุ่ ม ต ล า ด แ ร ก ที่ จ ะมองไว้ คื อ โรงงานฟอกย้ อ มใน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ถัดจากนั้นก็เป็นกลุ่ม โรงงานอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ


ตั้งปณิธานดำเนินธุรกิจควบคู่ความรับ ผิดชอบต่อสังคม ไม่ แ ค่ รั บ อาสาทำการตลาดเครื่ อ งวั ด ซี โ อดี เ ท่ า นั้ น แนวคิ ด ทำงานเพื่ อ สั ง คมมี ม า ตั้งแต่เป็นนักศึกษาโดยตั้งปณิธานไว้ว่า หากมี โอกาสเป็ น เจ้ า ของบริ ษั ท จะให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ฝึกงานกับบริษัทของเขาแล้วความตั้งใจก็เป็นจริง เมื่ อ ปี พ.ศ. 2536 อั น เป็ น ปี ที่ บริ ษั ท เคพี ที คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมา “ ในสมั ย ที่ ผ มเป็ น นั ก ศึ ก ษาวิ ศ วกรรมศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 3 ช่ ว งนั้ น โรงงานอุ ต สาหกรรม ในประเทศมี ไ ม่ ม ากและส่ ว นมากจะไม่ ย อมให้ คนนอกเข้ า ไปในโรงงาน เพราะกลั ว ความลั บ รั่วไหลไปสู่คู่แข่งอันนี้ผมก็เข้าใจ ฉะนั้นการหา ที่ฝึกงานจึงยากมาก ด้วยเหตุนี้จึงตั้งใจไว้ว่าถ้า ได้เป็นเจ้าของบริษัทเมื่อไร จะให้เด็กนักศึกษา เข้าไปฝึกงานและจะถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้เขา มากที่สุด เพราะเวลาที่เด็กไปฝึกงาน ทุกวันนี้ แทนที่ จ ะช่ ว ยสอนทั ก ษะการทำงานแต่ ก ลั บ ให้ เ ด็ ก ทำงานประเภทถ่ า ยเอกสาร ชงกาแฟ ซึ่งมันเสียโอกาส ทั้งตัวเด็กและบริษัทฯ ถ้าหาก บริษัทฯ มองไปไกลอีกนิดเขาอาจจะได้คนทำงาน ที่เก่งซึ่งหายากในสมัยนี้” นักศึกษารุ่นแรกที่ ได้มี โอกาสฝึกงานกับ คุณพิเชษฐ์คือ เทคนิคโพธาราม ซึ่งเป็นสถาบัน แห่งแรกที่ผลิตบุคลากร ทางด้านสิ่งทอของไทย จากนั้นก็ขยายไปสู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิ ท ยาลั ย ากวางสี ข องประเทศจี น และ สุ ด ท้ า ยคื อ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวง ซึ่ ง มี ก าร เซนต์ บั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่ า งบริ ษั ท และ มหาวิ ท ยาลั ย ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ฝึ ก งานประเภท สหกิจศึกษาเป็นประจำทุกปี กระทัง่ ได้รบั การเสนอชือ่ จากมหาวิทยาลัย แม่ ฟ้ า หลวง เข้ า ประกวดสถานประกอบการ ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นและผู้บริหารสหกิจ ศึกษาในสถานประกอบการดีเด่น จากสมาคมสห 2

กิจศึกษา2 ปรากฏว่าสามารถกวาดรางวัลทั้งผู้บริหารสหกิจศึกษาในสถาน ประกอบการดีเด่นและสถานประกอบการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทขนาดกลางและขนาดย่อมของเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคเหนือ ตอนบน นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดำเนินงานสหกิจ ศึกษาดีเด่นประเภทขนาดกลางและขนาดย่อมระดับชาติ โดยนายพิเชษฐ์ เกียรติเดชปัญญาและภรรยานางนันทินี เกียรติเดชปัญญา เข้ารับรางวัล จาก ดร.สุ เ มธ แย้ ม นุ่ น เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษาและ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสหกิจศึกษาไทย เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยสมาคมสหกิจศึกษาเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เป็นบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ โดยจัด ให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนร่วมโครงการสหกิจศึกษากว่า 150 แห่งสถานประกอบการกว่า 10,000 ราย และมีนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 17,000 คน

25 Thai Textile & Apparel


çรางวัลนีÈทางมหาวิทยาลัยแมàøÑาหลวงเสนอช◊Ëอ¢องºมเ¢âา‰ป´÷Ëงก็ ‰มà ‰ดâหวังเร◊Ëองรางวัลอยูàแลâว เพียงแตàตâองการท”ตามทีËตัÈง„จ‰วâตัÈงแตàตอนแรก ºมคิดวàาวันนีÈเราจะมัวแตàนัËงท”ธุรกิจเพียงอยàาง เดียวมัน‰มà ‰ดâ ธุรกิจตâองตอบแทนกลับสูàสังคมดâวย โลกเรามันจะดี¢÷Èน ‰มàมีการแบàงแยก ทุกคนมี ความสุ¢ ครอบครัวก็มีความสุ¢ แตà∂âาสังคมมันแยà แบàงแยก มีแตàความเกลียดชัง ครอบครัวก็อยูà „น สังคม ธุรกิจก็อยูà ‰มà ‰ดâเชàนเดียวกันé T& T

ข้อมูลพื้นฐาน COD Online Water Analyzer 1. ควบคุมการทำงานของเครื่องด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Windows CE หน้าจอ Touch screen 8.0 inches 2. การทÌางานของหัวอ่านแบบ Stoppen-flow thin layer electrochemical cell 3. กÌาหนดช่วงการอ่านและวิเคราะห์หาค่า COD ได้ตั้งแต่ 0-100 mg/L และมีความคลาดเคลื่อน ในการอ่านตÌ่ากว่ากฎหมายกÌาหนด 4. ใช้เวลาในการวิเคราะห์อ่านคÌา COD แต่ละรอบน้อยกว่า 15 นาที/ตัวอย่าง 5. เก็บบันทึกข้อมูลใน SD-Card ขนาด 2 GB โดยไม่ ใช้ Hard Disk 6. มีถงั บรรจุสารเคมี โซเดียมไŒดรอกไซด์ (NaOH) อยู่ภายในเครื่อง เปลี่ยนและเติมได้สะดวก 7. ตัวเครื่องออกแบบให้ทำงานในภาคสนามได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีห้องปรับอากาศทำงานได้ ต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบระบายความร้อนอัตโนมัติ 8. ตู้ เ ครื่ อ งออกแบบตามมาตรฐาน IP65 ป้ อ งกั น น้ ำ และฝุÉ น รวมทั้ ง ใช้ สี ช นิ ด ป้ อ งกั น กรด และด่าง 9. Reset ตัวเองโดยอัตโนมัติหรือเครื่องหยุดทำงานเนื่องจาการผิดปกติของระบบ 10. มีระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงผิดปกติและผลกระทบจากฟ้าผ่า 11. มีช่องต่อระบบสัญญาณเตือน 12. มีช่องต่อระบบสัญญาณสื่อสารทั้ง RS-232, USB 2.0, Ethernet LAN, 13. มีช่องต่อเชื่อมสัญญาณ Analog input และ Anolog output 14. สามารถส่งผลวิเคราะห์ค่า COD ไปยัง Remote Server ผ่านทาง GPRS Modem, Local thernet Network และสายโทรศัพท์ โดยใช้ร่วมกับ ADSL Modem

บริษัท เคพีที คอรปอเรชั่น (ไทยแลนด) จำกัด

ที่อยู่ 128 อาคารเกียรติประดิษฐ์ ถนนเพชรเกษม 102/3 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทร: (662) 421-2867 สายด่วน: (662) 809-2424 โทรสาร: (662) 421-2688 Email: kptthai@kptthai.com URL: www.kptthai.com, www.kptcorpt.com

Thai Textile & Apparel 26


SPECIAL report

ค่าแรง 300 บาท คงปฏิเสธไม่ ได้ว่าชัยชนะอย่าง ถล่ ม ทลายของพรรคเพื่ อ ไทยส่ ว น หนึ่งมาจากนโยบายประชานิยมกว่า 18 ข้อ แต่ ห ลั ง ประกาศผลการเลื อ ก ตั้ ง ยั ง ไม่ ทั น ข้ า มวั น การทวงถาม นโยบายก็ เ กิ ด ขึ้ น ทั น ที โดยเฉพาะ นโยบายค่ า แรงขั้ น ต่ ำ 300 บาท นโยบายการปรับเงินเดือนขั้นต่ำของ ผู้ จ บปริ ญ ญาตรี เ ป็ น 15,000 บาท โดยลดภาษีเงินได้ ให้แก่นิติบุคคลจาก 30 เป็น 23 เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ. 2555 และเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ. 2556 และนโยบายจำนำราคา ขั้ น ต่ ำ ข้ า วเปลื อ กขาว เกวี ย นละ 15,000 บาท ข้าวหอมมะลิ เกวียน ละ 20,000 บาท กำลังเป็นประเด็น ที่ สั ง คมตั้ ง คำถาม ว่ า จะทำได้ จ ริ ง หรือแค่ลมปากของนักการเมือง ส ำ ห รั บ ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ค่ า แ ร ง คื อ ต้ น ทุ น ห ลั ก ดั ง นั้ น นโยบายค่าแรง 300 บาท จึงเสมือน เอาก้อนหินมาทุบหัวผู้ประกอบการ

เป็นได้แค่หาเสียง

อย่ า งแรง ก่ อ ให้ เ กิ ด แรงกระเพื่ อ ม เป็นระลอกอย่างต่อเนื่อง โดยบรรดา ตั ว แทนผู้ ป ระกอบการอย่ า งสภา อุตสาหกรรมและหอการค้าออกมา ค้านและยกผลกระทบที่จะเกิดขึ้น น า ย พ ง ษ์ ศั ก ดิ์ อั ส ส กุ ล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า หอการค้าไทยและสภา ห อ ก า ร ค้ า แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ทั่ ว ประเทศ ได้แสดงความเห็นในเรื่อง การปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท/วัน ต่ า งมี ค วามกั ง วลเพราะจะส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น การผลิ ต สู ง ขึ้ น มาโดยเฉพาะ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร S M E s ห รื อ ผู้ ประกอบการรายย่ อ ยซึ่ ง เป็ น ธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่ ข องประเทศ จะได้ รั บ ผล กระทบและปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก หรื อ แม้ ก ระทั่ ง นายวั ล ลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิด เผยว่า นโยบายการปรับเพิ่มค่าแรง แบบก้ า วกระโดดเป็ น วั น ละ 300

นายพงษ์ ศั ก ดิ์ อั ส สกุ ล รองประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

บาทเท่ากันหมดทุกจังหวัด เป็นการ เพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการ และมี ความเป็นไปได้มากว่าผู้ประกอบการ จะประสบภาวะขาดทุนหนัก น อ ก จ า ก นี้ พ บ ว่ า ข ณ ะ นี้ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มหลายราย ได้ เ ตรี ย มแผนขยายฐานการผลิ ต หรื อ ย้ า ยโรงงานไปประเทศเพื่ อ น

27 Thai Textile & Apparel


บ้านมากขึ้น โดยเฉพาะ เวียดนาม กั ม พู ช า อิ น โดนี เ ซี ย ลาว และ บั ง ก ล า เ ท ศ น อ ก จ า ก นี้ มี ก ลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม 5 ราย ที่ ก ำลั ง อยู่ ร ะหว่ า งการเจรจาการ ลงทุ น ในเวี ย ดนาม มู ล ค่ า 2,000 ล้ า น บ า ท เ นื่ อ ง จ า ก ค่ า แ ร ง ใ น เวียดนามเฉลี่ย วันละ 100 กว่าบาท เท่ า นั้ น ในเบื้ อ งต้ น ประเมิ น ว่ า 5 บริษัทที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามจะมี ก า ร จ้ า ง ค น ง า น เ วี ย ด น า ม ร ว ม 20,000 คน สามารถสร้างรายได้จาก การส่งออกเฉลี่ยปีละ 10,000 ล้าน บาท และจะทำให้ ย อดการส่ ง ออก ภาพรวมของไทยลดลงอย่างมาก สำหรั บ มาตรการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ประกอบการเพื่อช่วยลดต้นทุนด้วย การลดภาษี นิ ติ บุ ค คลจากร้ อ ยละ 30 เป็น ร้อยละ 23 คงไม่ช่วยอะไร แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพราะ เมื่อต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นนั้นจะส่งผลให้ผู้ ประกอบการขาดทุนและมีแนวโน้ม ปิดกิจการ ฉะนั้นย่อมไม่มีรายได้ที่จะ ไปเสียภาษีอยู่แล้ว

Thai Textile & Apparel 28

300 บาท ตกงานระนาว

นอกจากนี้ทาง สอท. ได้ทำการ สำรวจความคิ ด เห็ น ผู้ ป ระกอบการ 513 ราย ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรม 40 กลุ่ม พบว่าสัดส่วนการจ้างงาน ของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประกอบ

น อ ก จ า ก นี้ มี ก ลุ่ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง นุ่ ง ห่ ม 5 ราย ที่ ก ำลั ง อยู่ ร ะหว่ า งการเจรจา การลงทุ น ในเวี ย ดนาม มูลค่า 2,000 ล้านบาท เ นื่ อ ง จ า ก ค่ า แ ร ง ใ น เวี ย ดนามเฉลี่ ย วั น ละ 100 กว่าบาทเท่านั้น

ด้วย ลูกจ้างประจำ ร้อยละ 35.96 รองลงมาลู ก จ้ า งรายวั น ร้ อ ยละ 33.86 ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ร้ อ ยละ 14.09 ลู ก จ้ า งรั บ ช่ ว งงาน ร้ อ ยละ 1 3 . 5 6 แ ล ะ ลู ก จ้ า ง ร า ย ชั่ ว โ ม ง ร้ อ ยละ 1.4 ด้ า นสั ด ส่ ว นต้ น ทุ น แรงงานต่ อ ต้ น ทุ น การผลิ ต พบว่ า ผู้ ป ระกอบการขนาดย่ อ ม ร้ อ ยละ 0-10 ขนาดกลางร้ อ ยละ 11-20 และขนาดใหญ่ร้อยละ 11-20 ฉะนั้ น หากปรั บ ค่ า จ้ า งขั้ น ต่ ำ เป็น 300 บาท จะมีผู้ประกอบการ ขนาดย่ อ มที่ ได้ รั บ ผลกระทบถึ ง ร้อยละ 73.79 ผู้ประกอบการขนาด กลางร้อยละ 67.03 และผู้ประกอบ การขนาดใหญ่ ร้อยละ 67.70 และ หากผู้ประกอบการยอมปรับค่าแรง แล้ ว จะมี แ นวโน้ ม ว่ า ผู้ ป ระกอบการ ขาดย่อมจะลดการจ้างงาน ร้อยละ 19.76 ขนาดกลางมีแนวโน้มลดการ จ้างงาน ร้อยละ 20.57 และขนาด ใหญ่ ที่ มี แ นวโน้ ม ลดการจ้ า งงาน ร้อยละ 27.33 อย่างไรก็ตาม หาก จำเป็นจะต้องปรับค่าแรงจริงอัตรา


ที่ผู้ประกอบการยอมรับได้นั้น พบว่า ผู้ ป ระกอบการขนาดย่ อ ม ยอมรั บ ที่วันละ 200 บาท ขนาดกลางที่ 211 บาท และขนาดใหญ่ ที่ 205 บาท และเมื่อแยกรายอุตสาหกรรมพบว่า อุตสาหกรรมที่ยอมรับค่าจ้างขั้นต่ำ ที่วันระดับสูงสุดอยู่ที่ 246 บาท คือ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ส่วนระดับ ขั้นต่ำสุดคือ อุตสาหกรรมเหล็ก ที่ 157 บาท เมื่อแนวโน้มพบว่า ผู้ประกอบ การไม่เอาด้วยพร้อมกันนี้ ได้มีการยื่น ทางออกรวมแล้วได้ 5 ประเด็นหลัก คือ 1. สอท. ไม่เห็นด้วยกับการปรับ ค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ 300 บาท เพราะจะกระทบกับเศรษฐกิจในภาพ รวม 2. ควรปรั บ ค่ า จ้ า งขั้ น ต่ ำ ให้ เป็นไปตามกลไกตลาด 3. การปรับ ค่ า จ้ า งขั้ น ต่ ำ ควรใช้ ก ลไกของคณะ กรรมการค่ า จ้ า งกลาง (ไตรภาคี ) 4. หากรั ฐ บาลต้ อ งการผลั ก ดั น นโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ควร มีมาตรการจ่ายส่วนต่างให้ผู้ประกอบ

การที่จ่ายค่าจ้างเพิ่ม โดยรัฐบาลเป็น ผู้จ่ายส่วนต่างให้เหมือนกับการจำนำ สิ น ค้ า เกษตร เช่ น ข้ า ว ซึ่ ง วงเงิ น การอุ ด หนุ น ดั ง กล่ า วขึ้ น อยู่ กั บ การ ปรั บ ค่ า จ้ า งในอนาคต 5. สอท. พร้ อ มที่ จ ะหารื อ กั บ ภาครั ฐ เพื่ อ กำหนดแนวทางปรั บ ค่ า จ้ า งขั้ น ต่ ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย โดย สอท. จะเสนอให้มีการประชุมคณะ

กรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายค่า จ้างเสนอให้กับรัฐบาลใหม่พิจารณา มี ก ารเสนอความเห็ น อี ก ว่ า หากจะปรับให้ ได้ 300 บาท ก็ควร ทยอยปรั บ ค่ า จ้ า งขั้ น ต่ ำ ขึ้ น ซึ่ ง อาจ ใช้เวลาในการปรับ 4 ปี โดยควรให้ ไตรภาคีพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร จ่ า ย ข อ ง นายจ้ า งและสภาพเศรษฐกิ จ ของ แต่ละจังหวัด แม้ผลการเลือกตั้ง จะผ่านไป และจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว แต่ดู เหมื อ นว่ า พรรคเพื่ อ ไทยก็ ยั ง ไม่ สามารถอธิ บ ายหรื อ ให้ ค ำตอบใดๆ ในวิธีการดำเนินการตามนโยบายได้ ประกาศไว้ เห็ น ที่ ว่ า สั ญ ญาที่ ใ ห้ ไว้ จะไม่เป็นสัญญาซะแล้ว… T& T

29 Thai Textile & Apparel


SPECIAL focus

ทรงไทยนิตติ้ง เป็นโรงทอผ้านิต (knit) ที่ดำเนินงาน มานานกว่า 30 ป ตั้งแต่ในยุคที่สิ่งทอไทยยังไม่เฟองฟู จนกระทั่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ทรงไทยนิตติ้ง จำกัด คุณปณิธาน แซโล ได้นำเทคโนโลยีและรูปแบบการ ตลาดสมัยใหม่มาใช้ให้ทันสมัยมากขึ้น

ด้วยสามารถทอผ้าได้หลากหลายประเภทตามที่ตลาดต้องการ อาทิ เช่น Single Jersey, Interlock, Rib, French terry, ขนหนู 2 หน้า, Mini Jacquard, Computerized Jacquard ฯลฯ รวมถึงความสามารถในทาง ด้านทอผ้ายึดหลากหลายรูปแบบ Cotton, Polyester, TC, CVC, Spun yarn (TK), Nylon, Rayon, Spandex จึงทำลูกค้าพึงพอใจ ล่าสุดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัว ได้มีการเปิด บริษัท SCR 2010 จำกัด เมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อทำหน้าที่ทางด้านการตลาดทั้งในส่วนผลิต จำหน่าย, รับผลิตเสื้อยืด เสื้อโปโล และขายเครื่องจักรทอผ้า แบรนด์ SANTEC ขณะที่ ทรงไทย นิตติ้ง ดำเนินงานในส่วนรับจ้างผลิตเท่านั้น

33 Thai Textile & Apparel


“เรียกได้ว่าทุกวันนี้ลูกค้าต้องการให้ทำอะไร บริษัทฯ สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นผ้าแฟชั่น ซึ่ ง ตอนนี้ ก ระแสสไตล์ เ กาหลี ยั ง เป็ น ที่ นิ ย ม อยู่ และแฟชั่ น ของสี จ ะเน้ น ที่ สี สั น ฉู ด ฉาด นอกจากนี้ ใ นเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่งแวดล้อมต้องทำเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ลูกค้าส่งออก”

“SCR2010 เปิดเมื่อปี 2553 ที่ ผ่ า นมา ทำหน้ า ที่ ส่ ว นการตลาดรั บ ออร์ เ ดอร์ แ ละขายเครื่ อ งจั ก ร แต่ ทรงไทยซึ่งเป็น OEM ทำเฉพาะการ ผลิตเท่านั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัว และเป็ น สั ด ส่ ว นขึ้ น ” คุ ณ ปณิ ธ าน กล่าว SANTEC ราคาเหมาะกั บ การ ลงทุน ตอบโจทย์การใช้งาน

การแยกการดำเนิ น งานด้ า น ตลาดและการผลิ ต ได้ ช่ ว ยให้ ร ะบบมี ความชัดเจนและทำงานง่ายขึ้น ด้าน การเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องถักผ้า ภายใต้แบรนด์ SANTEC จากไต้หวัน คุ ณ ปณิ ธ าน กล่ า วว่ า จุ ด เริ่ ม ต้ น ของ การเป็นตัวแทนจำหน่ายเนื่องมาจาก เป็นแบรนด์ที่บริษัทฯ ใช้มาตั้งแต่แรก เริ่ม ซึ่งตลอดการใช้งานไม่มีปัญหาทาง ด้านเทคนิค คุณภาพดีเทียบเท่าแบรนด์ จากยุ โ รป แต่ ร าคาถู ก กว่ า ร้ อ ยละ 40-50 และจากประสบการณ์ดังกล่าว นี้ เ องทำให้ ก ลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและ ชำนาญการใช้ ง านเครื่ อ งจั ก รไปโดย ปริ ย าย จั ง หวะเดี ย วกั บ มี ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ต้ อ งการเปิ ด โรงงานผลิ ต ผ้ า นิ ต ด้ ว ย ความพร้อมนี้เองจึงมีแนวคิดที่จะเป็น ตัวแทนจำหน่าย จากนั้นได้ไปปรึกษา

Thai Textile & Apparel 34

กั บ ทางไต้ ห วั น ซึ่ ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น เต็มที่ “แนวคิดการเป็นตัวแทนจำหน่าย สื บ เนื่ อ งจากมี ลู ก ค้ า เข้ า มาปรึ ก ษา เ กี่ ย ว กั บ โ ร ง ง า น ผ ลิ ต คุ ณ พ่ อ จึ ง แนะนำเกี่ ย วกั บ การทำโรงงานรวม ถึ ง เทคโนโลยี เ ครื่ อ งไม้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จะมาช่ ว ยในการผลิ ต แนวคิ ด เป็ น ตั ว แทนจำหน่ า ยจึ ง เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง นี่ คื อ จุ ด เริ่ ม ต้ น ของธุ ร กิ จ เป็ น ตั ว แทน จำหน่ายเครื่องจักร” ความโดดเด่ น นอกจากความ เชี่ยวชาญในเครื่องแล้ว เทคโนโลยีของ SANTEC สามารถตอบโจทย์ ค วาม ต้องการของตลาดได้ โดยเฉพาะการ ล ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ท ำ ง า น คุ ณ ภ า พ ที่ สามารถแข่งขันได้แต่มีต้นทุนต่ำ อย่าง รุ่น SP-48-6C สามารถถักได้ 6 สี ทำ ขนได้ที่ด้านหลังผ้า และสามารถผสม เส้ น ด้ า ยสเป็ น เด็ ก ซ์ เ พื่ อ ถั ก ออกมาได้ นอกจากนี้ ในเรื่องการบริการหลังการ ขายจะมีการจัดส่งช่างผู้เชี่ยวชาญไปให้ บริ ก ารภายใน 24 ชั่ ว โมง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เครื่องจักรของลูกค้าหยุดเดิน อันจะส่ง ผลกระทบต่อรายได้และการมอบงาน ของลูกค้าได้ ส่วนอะไหล่ลูกค้าสามารถ เลือกได้ว่าจะใช้อะไหล่ของแบรนด์ ใด โดยไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งเป็ น อะไหล่ ข อง SANTEC เองก็ ได้

ส่ ว นรุ่ น ที่ ข ายดี ใ นขณะนี้ คื อ รุ่ น SS-20, SS-90, SSF-90F, SST-90F (อ่ า นรายละเอี ย ดในล้ อ มกรอบ) ซึ่ ง สามารถตั ด ผ้ า ได้ อั ต โนมั ติ และรุ่ น SP-60, SP-72, SP-84, SPC-60, SR48 และ SPC-48 (อ่านรายละเอียดใน ล้อมกรอบ) ซึ่งมีระบบล็อก 8 ชั้น อีก ทั้งเป็นรุ่นที่มีการปรับปรุงใหม่ ให้ดียิ่ง ขึ้นกว่าเดิม “ถึงแม้ว่าตลาดจะมีการแข่งขัน สู ง ก็ ต ามแต่ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง มั่ น ใจว่ า ยั ง มี ลูกค้าต้องการเครื่องของเราอยู่ เพราะ 1. มีทีมงานที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่อง 2. ลูกค้าสามารถ make to order ได้ ว่ า ต้ อ งการสเป็ ก แบบใด หรื อ จะ ปรับปรุงในส่วนใดเพื่อให้ตอบสนองกับ โรงงานของลูกค้า 3. มีบริการในระบบ One Stop Service 4. เทคโนโลยีของ SANTEC สามารถผลิตเสื้อผ้าในสไตล์ แฟชั่น และสุดท้าย ราคาสมเหตุสมผล ซึ่งช่วยให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ รับการแข่งขันสูง แต่ยังไปได้

ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดสิ่งทอ แตกต่างไปจากอดีตเมื่อ 20-30 ปี ซึ่ง ในช่วงนั้นการรับจ้างผลิตผ้านิตเรียกได้ ว่าผลิตแทบไม่ทัน ออร์เดอร์มีจองไปถึง ข้ า มปี แต่ ห ลั ง ปี 2540 เป็ น ต้ น ไป


ออร์เดอร์รับล่วงหน้ามีเพียง 1-2 เดือน เท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ เ พราะลู ก ค้ า จะไม่ เ ก็ บ สต๊อกไว้ นอกจากการตลาดที่แข่งขันที่ สูงราคาวัตถุดิบแพงขึ้นโดยเฉพาะฝ้าย ล้วนส่งผลกระทบให้ออร์เดอร์ลดลง ด้วยสถานการณ์ที่กดดันผู้ผลิตใน ขณะนี้ จึ ง จำเป็ น ที่ ผู้ ป ระกอบการจะ ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด สำหรับ ทรงไทยนิตติ้ง ก็เช่นกัน ที่ผ่านมาได้มี การบริหารจัดการเพื่อลดการสูญเสีย รวมถึ ง การจั ด ระบบเอกสารเพื่ อ ลด ขั้ น ตอนและลดทรั พ ยากรที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสิ้ น เปลื อ งลง รวมถึ ง ปรั บ การ ผลิตให้สามารถรองรับสินค้าแฟชั่นที่มี ความหลากหลายมากขึ้น เพื่อเพิ่มสีสัน ให้กับตลาดสิ่งทอส่วนแผนที่จะดำเนิน การต่อไปคือ การทำระบบ ISO 9001 เพื่อรองรับออร์เดอร์ส่งออก “เรี ย กได้ ว่ า ทุ ก วั น นี้ ลู ก ค้ า ต้ อ ง การให้ทำอะไร บริษัทฯ สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นผ้าแฟชั่น ซึ่งตอนนี้กระแส สไตล์ เ กาหลี ยั ง เป็ น ที่ นิ ย มอยู่ และ แฟชั่ น ของสี จ ะเน้ น ที่ สี สั น ฉู ด ฉาด นอกจากนี้ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อ สิ่ ง แวดล้ อ มต้ อ งทำเพื่ อ อำนวยความ สะดวกแก่ลูกค้าส่งออก”

แม้ตลาดจะมีคู่แข่งมากขึ้นก็ตาม แต่สำหรับทรงไทยนิตติ้ง ยังมั่นใจว่า สิ่งทอไทยยังสามารถแข่งขันในตลาด โลกได้ เพราะความได้ เ ปรี ย บทั้ ง ด้ า น คุณภาพ ทักษะแรงงาน และการได้รับ ความไว้ ว างใจจากลู ก ค้ า เหล่ า นี้ คื อ จุดเด่นของสิ่งทอไทย ถึงแม้คู่แข่งอย่าง จีนซึ่งมีค่าแรงที่ต่ำกว่าก็ตาม แต่ยังมี สิ่งที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องให้ความ สำคั ญ คื อ ราคาจะต้ อ งทำให้ ส ามารถ แข่งขันได้ นอกจากนี้อุปสรรคใหญ่ที่สำคัญ อี ก ประการก็ คื อ สิ่ ง ทอไทยยั ง ขาด การบูรณาการให้เป็นระบบ กล่าวคือ ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ยั ง ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ กระจัดกระจายและซ้ำซ้อน อีกทั้งยัง รวมศู น ย์ อ ยู่ เ ฉพาะกรุ ง เทพฯ ทำให้ ผู้ประกอบการในต่างจังหวัดขาดแคลน

ข้ อ มู ล ที่ จ ะช่ ว ยยกระดั บ การผลิ ต นอกจากนี้ ในส่ ว นสถาบั น การศึ ก ษา ล้ ว นมี ก ารสอนด้ า นสิ่ ง ทอเกื อ บทุ ก สถาบัน แต่หาสถาบันที่มีความรู้เชิงลึก เฉพาะด้านน้อยมาก เหล่านี้ล้ ว นเป็ น อุปสรรคต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไทย “ถ้ า เรามี ห น่ ว ยงานที่ ส ามารถ เป็นศูนย์กลางได้ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยไม่ ต้ อ งวิ่ ง หาข้ อ มู ล หลายๆ แห่ ง ให้ เ สี ย เวลา นอกจากนี้ ส ถาบั น ที่ สอนด้านสิ่งทอควรให้เด็กที่จะจบออก มามีความพร้อมและประสบการณ์จริง ที่ ส ามารถเริ่ ม งานได้ เ ลย แต่ ทุ ก วั น นี้ โรงงานจะต้องสอนงานเด็กซึ่งเสียเวลา ไป 2-3 เดือน ไปเปล่าๆ” และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็น ของ OEM นิตติ้งไทย… T& T

บริษัท ทรงไทย นิตติ้ง จำกัด

ที่อยู่ 27 หมู่ 13 ซ.เพชรเกษม 91 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์: 0-2420-1441, 0-2420 1101 โทรสาร: 0-2420-0336 E-mail: songthaiknitting@hotmail.com Website: www.songthai-knit.com

SANTEC SS-20, SS-90, SSF-90F, SST-90F Single Jersey Circular Knitting Machine + Fabric Cutting Rolling Machine

Standard Specification - Diameter : 26”-38” - Gauge : 12G-52G (SS-90) 16G-36G (SS-20, SSF-90FS) 16G-28G (SSF-90FF, SST-45FT)

- Drive : AC inverter drive with 5.5kw (26”x38”) - Yarn creel : Provision for side stending creel. - Positive feeder : SP SANTEC LSF-922T - Cam : 2 : 1 : 1 - Sinker cam : Using dual action, segmented sinker cap. - Lubrication : SSII 30 (Shoeing Song Brand)

35 Thai Textile & Apparel


- Yarn carriers : Mounted on collective yarn - Stich control : individual adjuster - Large Take-up : Fabric open take-up system. (max. fabric rool ida.430mm.)

Optional Extras:

• Overhead bobbin rack or creel tube stands. • Lubricator : Uniwave-419 or Pulsonic 5.2 (with needle head lubrication) (Memminger-Iro). • Memminger-rIo MPF or TPF series positive. • LSF series (Taiwan) or Memminger-rIo MER-3 Lycra feeder. • Central stitch control • Large take-up and high legs (max. Fabric roll ida. 600mm.) SANTEC SP-60, SP-72, SP-84, SPC-60, SR-48, SPC-48 Eight-Lock Technology for Interlock and Rib, Modified Structures Standard Specification

- Dial cams : Double cam races (standard), three position exchange closed cam system. - Lubrication : SSII 30 (Shoeing Song Brand) - Yarn carriers : Mounted on collective yarn - Stich control : individual adjuster - Take-up : Using density adjusting speed gear type take-up system. (max. fabric rool ida.430mm.)

- Diameter : 10”-44” Optional Extras: - Gauge : 12G-42G (SS-60, SPC-60) • Overhead bobbin rack or creel tube stands. 15G-42G (SP-72) • Lubricator : Uniwave-419 or Pulsonic 5.2 20G-28G (SR-48, SPC-48) (with needle head lubrication) (Memminger-Iro). 15G-44G (SP-84) • Memminger-rIo MPF or TPF series positive. - Control Panel : Digital display panel with three • LSF series (Taiwan) or Memminger-Iro MER-3 shifts, speed, setting, stop motion and lubrication Lycra feeder. counter. • Central stitch control - Drive : AC inverter drive • Take-up system : Folding & rolling take-up 10”-19” uses 2.25 KW. system or fabric open take-up system (max. Fabric 20”-25” uses 3.7 KW. roll ida.600mm.) 26”-40” uses 5.5 KW. 42”-44” uses 7.5 KW. - Yarn creel : Provision for side stending creel. - Positive feeder : SP SANTEC LSF-922T - Cylinder cams : Double cam races (standard), three position exchange closed cam system.

Thai Textile & Apparel 36


HOHENSTEIN service

37 Thai Textile & Apparel


Thai Textile & Apparel 38


39 Thai Textile & Apparel


Thai Textile & Apparel 40


MARKETING idea ดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ / อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาเอกการจัดการกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการพิสิษฐ์กรุ๊ป

เด็กรุ่นใหม่ๆ ก็ประมาณว่าซัก ไ ม่ เ กิ น 3 0 ปี อ า จ จ ะ ไ ม่ คุ้ น กั บ สุ ภ าษิ ต ที่ ว่ า “พู ด ดี เ ป็ น ศรี แ ก่ ป าก” ซึ่ ง จิ๊ ก โก๋ รุ่ น ผม (หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า เด็ ก แว้ น ในรุ่ น นี้ ) เค้ า ก็ ป ระดิ ด ประดอย เสียใหม่ ให้ โดนใจวัยรุ่นว่า “พูดดีเป็น ศรีแก่ปาก แต่หากพูดมากปากจะมีสี (แดง)” คือประมาณว่าหากพูดมากไป จะโดนชกแล้ ว ปากแตกประมาณนี้ ครับท่าน เร็วๆ นี้ทุกท่านคงได้เห็นข่าวที่ น้ อ งธั น ย์ ณิ ช ชารี ย์ เป็ น เอกธนศักดิ์ อายุแค่ 14 ปี ที่เกิดอุบัติเหตุตก ไปในรางรถไฟฟ้ า ที่ สิ ง คโปร์ แ ล้ ว ถู ก รถไฟทับขาขาดทั้งสองข้าง เห็นความ เข้มแข็งของน้องธันย์แล้วต้องยอมรับ จริงๆ ว่า “ชีวิตเธอคิดบวก” แรกๆ ที่อยู่ โรงพยาบาลที่ประเทศสิงคโปร์ มี นักข่าวไปสัมภาษณ์น้องไม่มีเศร้าให้ เห็ น แถมยั ง บอกว่ า ไม่ เ ป็ น ไร ชี วิ ต ก็ ต้องเดินหน้าต่อไป แต่คุณพ่อคุณแม่ ที่ ว่ า ก็ เ ข้ ม แข็ ง แล้ ว ยั ง ดู สี ห น้ า เศร้ า ๆ อยู่ เ ลย ในขณะที่ น้ อ งธั น ย์ ทั้ ง คำพู ด แววตา ท่าทาง ฯลฯ ช่างสดใสและ จริงใจสำหรับน้องเค้าน่าจะเป็นตัวอย่าง ให้ กั บ ใครหลายๆ คนที่ จ มปลั ก กั บ ความทุกข์จนไม่ ได้ ให้ โอกาสกับตัวเอง จนมาถึงวันที่กลับมาเมืองไทย คุ ณ สรยุ ท ธเจ้ า พ่ อ เล่ า ข่ า วแห่ ง ช่ อ ง สาม ได้เชิญน้องธันย์และคุณพ่อมา

Thai Textile & Apparel 42

“9 ช็อตเด็ด....เผด็จใจลูกน้อง” ออกรายการอี ก ครั้ ง รายการก็ ออกรสตามสไตล์คุณสรยุทธเค้าแหละ ครับ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ที่ ผ่านมา มีประโยคเด็ดที่อยากนำมา ฝากเพื่อเป็นข้อคิดกับลุงป้าน้าอาทั้ง หลายในตอนท้ายที่คุณสรยุทธให้น้อง ธั น ย์ พู ด ให้ ก ำลั ง ใจคนที่ ท้ อ แท้ คื อ “อยากให้ ก ำลั ง ใจกั บ คนที่ ท้ อ แท้ เพราะว่ า เค้ า จะได้ มี จิ ต ใจสู้ ต่ อ ไป ชีวิตเราไม่ต้องมองส่วนที่ขาดหาย ไป เราควรจะมองสิ่ ง ที่ มี ขึ้ น ใน อนาคตจะดี ก ว่ า เพราะว่ า คนเรา ชีวิตต้องดำเนินไปข้างหน้าไม่ ใช่จะ ดำเนิ น ถอยหลั ง และเราควรจะ ทำให้ ค นอื่ น เอ็ น ดู รั ก และชื่ น ชม ดี กว่าจะให้คนเขามาสงสาร” เรียกว่า โคลสคำพู ด น้ อ งเค้ า มาเลยคำต่ อ คำ ได้ ใจจริงๆ ครับ น้องธันย์เด็กอะไรก็

ไม่รู้แกร่ง สดใส ชีวิตคิดบวก ทายได้ เลยว่ า น้ อ งต้ อ งประสบความสำเร็ จ และมีความสุขที่สุดในโลกเลย ต้อง ขอชมพ่อแม่ครอบครัวครูบาอาจารย์ เพื่อนๆ และคนรอบข้างน้อง ที่ทำให้ เด็ ก อายุ 14 ปี คนหนึ่ ง มี ค วามสุ ข แม้เสียขาทั้งสองข้างไป เอ...แล้วในการทำงานหรือการ บริหารงานล่ะครับมีวลีเด็ดใดบ้างที่ นั ก บริ ห ารควรจะมี ไ ว้ ป ระจำตั ว ประจำปาก เพื่ อ ให้ ได้ ใจลู ก น้ อ ง เพื่อนร่วมงาน เพราะคนที่เก่งอย่าง เดี ย วทางด้ า นการงานคงประสบ ความสำเร็จไปไม่ ได้หากขาดเสียซึ่ง เพื่ อ นร่ ว มงาน และที ม งานที่ มี ส่ ว น ช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ ง านนั้ น ประสบความ สำเร็จไปได้ ลองรวบรวมดูแล้วน่าจะ มี...ดังนี้


1. “ผมขอโทษ” คำนี้คลาสสิค มากๆ เพราะเป็นคำที่คนไทยไม่ค่อย ยอมรับกันเท่าไหร่ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งนักการเมืองและผู้บริหารยิ่งสูงก็ ยิ่งพูดไม่เป็นเพราะคิดว่าพูดไปแล้วจะ ทำให้ ต นเองผิ ด เลยใช้ แ ค่ เ สี ย ใจ (เท่ า นั้ น ไม่ พ อหรอกครั บ ) ผมไม่ ใ ช่ นักภาษาศาสตร์ แต่ทุกท่านคงรู้หรือ สัมผัสได้ถึงความหมายของทั้งสองคำ นี้ว่ามันดูเหมือนกัน แต่มันได้ ใจต่าง กันครับ 2. “ผมวางใจในตัวคุณ” มัน เหมือนเป็นการแสดงถึงความเชื่อ รัก ศรัทธา ในตัวลูกน้องว่าเค้าเป็นคนที่ นาย หั ว หน้ า ไว้ ว างใจ หากคุ ณ ไม่ วางใจในลูกน้องแล้วลูกน้องจะวางใจ ในตัวคุณได้อย่างไร 3. “ผมภูมิใจในตัวคุณ” เวลา ลู ก หรื อ ลู ก น้ อ งทำอะไร แม้ จ ะเป็ น ความสำเร็จเล็กน้อย หากเราเอ่ยว่า นั่ น เป็ น ความภาคภู มิ ใ จของคุ ณ แล้ ว สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า “หัวใจ” เค้าจะ พองโตเป็นแน่แท้ 4. “ผมเชื่ อ ว่ า คุ ณ ทำได้ ” เป็ น การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ลู ก น้อง เพราะหากเรามัวแต่ ไม่มั่นใจใน ตัวเค้าแล้ว มันก็ยิ่งบั่นทอนความเชื่อ ในตัวเค้าว่าคงทำไม่สำเร็จ 5. “ผมขอขอบคุณคุณ” คำ นี้ดูเหมือนง่ายและรู้สึกจะติดปากกับ

ใครหลายๆ คนเป็นส่วนใหญ่ แต่เชื่อ หรื อ ไม่ ว่ า คำนี้ ใ นหั ว หน้ า หลายคนดู เหมื อ นว่ า มั น ดู จ ะลำบากยากเย็ น เสียเหลือเกินที่จะเอ่ยออกมา แม้ ใน เรื่องเล็กน้อยหากเราเอ่ยคำนี้มันจะ ยิ่ ง ใหญ่ ม ากๆๆๆ หากลู ก น้ อ งยิ่ ง เล็ ก ๆๆๆ เท่ า ใดมั น ก็ จ ะยิ่ ง ใหญ่ มากๆๆๆ เท่านั้น เพราะนั่นดูเหมือน ว่ า เขาได้ ท ำสิ่ ง ที่ หั ว หน้ า เห็ น คุ ณ ค่ า แม้คุณค่านั้นจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม เช่น ไปหยิบเอกสารให้ หรือแม่บ้าน นำกาแฟมาเสิร์ฟ 6. “ผมจะไม่ มี วั น นี้ ถ้ า ....” แม้ ว่ า ความสำเร็ จ นั้ น จะเป็ น ความรู้ ความสามารถของเราเป็ น ส่ ว นใหญ่ แต่ก็อย่าลืมกล่าวถึงลูกน้องที่แม้จะมี ส่ ว นในความสำเร็ จ นั้ น ไม่ ม ากก็ ต าม และยิ่งหากเขามีส่วนในความสำเร็จ มากๆ ก็ต้องไม่ลืมเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ คำๆ นี้ งานประกาศตุ๊กตาทองผู้ที่ ได้ รั บ มั ก จะออกมากล่ า วสรรเสริ ญ บุคคลที่ทำให้ตนเองมีวันนี้ ได้เรียกว่า รู้ จั ก บุ ญ คุ ณ คนไงละครั บ อย่ า นำไป เปรี ย บเที ย บกั บ นั ก แสดงนั ก ร้ อ ง ขวัญใจวัยรุ่นที่มีข่าวอยู่เสมอว่ามีคน ทวงบุญคุณเลยครับ ที่เหลือท่านคง คิดเอาเองได้นะครับ 7. “ผมผิดเอง” บางครั้งเรา เองในฐานะหัวหน้าก็ต้องรับผิดแทน ลูกน้องเพราะว่าในบางสถานการณ์

แล้ ว ความผิ ด นั้ น หากลู ก น้ อ งเป็ น คนทำแต่ ว่ า มั น อาจจะรุ น แรงเกิ น กว่ า ที่ เ ขาจะรั บ ผิ ด ชอบได้ นายที่ ดี ลองรับผิดแทนลูกน้องซิครับ แล้วจะ รู้ ว่ า ได้ ใจลู ก น้ อ งจริ ง ๆ ครั บ เช่ น พนั ก งานขั บ รถเอารถไปใช้ ส่ ว นตั ว แล้วเกิดอุบัติเหตุหากเรารับผิดว่าได้ ใช้ ให้ ไปทำงาน เป็นต้น 8. “ผมขาดคุณไม่ ได้” ซึ่งไม่ เหมื อ นกั บ ขาดเธอเหมื อ นขาดใจนะ ครั บ เพราะในกรณี นี้ ห มายถึ ง การ แสดงออกว่ า เราขาดเขาไปไม่ ไ ด้ ก็ เท่ า กั บ ว่ า เขามี ค วามสำคั ญ ต่ อ เรา อย่างมหาศาลทำให้ลูกน้องเห็นคุณค่า ในตนเองมากยิ่ ง ขึ้ น และเชื่ อ หั ว ไอ้เรืองเถอะครับว่าเมื่อใดที่เราเห็น คุ ณ ค่ า เขาแล้ ว เราจะได้ รั บ กลั บ คื น เป็นหลายเท่าอย่างแน่นอน 9. “ผมเคารพในการตัดสินใจ ของคุณ” เป็นการให้ โอกาสลูกน้อง ได้ แ สดงออก ได้ มี โ อกาสคิ ด อย่ า ง สร้างสรรค์ ไม่ ใช่อะไรก็ให้นายจัดการ ให้ ให้นายคิดให้ ไปเสียหมด แล้วเมื่อ ไหร่ลูกน้องจะคิดเป็นละครับ แต่ ใน บางสถานการณ์ น ายก็ ต้ อ งฟั น ธง บ้ า งนะครั บ เลื อ กใช้ ให้ เ หมาะกั บ สถานการณ์ก็แล้วกัน แต่คนส่วนใหญ่ มักจะสลับเหตุการณ์ ในการตัดสินใจ กันไปเสียนี่ เลือกช็อตเด็ดๆ ติดปาก ไว้ ซั ก สองสามช็ อ ตนะครั บ หรื อ หาก อยากเหมาทั้ง 9 ช็อตก็ ไ ม่ผิดกติกา แต่ประการใดทั้งสิ้น และอย่าลืมนะ ครับไม่มี ใครดีพร้อมแต่หากเขาพร้อม จะทำดีก็ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริม ให้ ทุกคนได้ก้าวต่อไป อย่าง “ชีวิตคิด บวกได้ ไม่มีเศร้า” ขอปิดท้ายด้วยวลี จากท่าน ว. ว่า “ยากเพราะไม่ทำ ถ้าทำก็ ไม่ยาก” ครับท่าน T& T

43 Thai Textile & Apparel


MANAGEMENT share ¥√.®µÿæ√ —ߢ«√√≥ ºŸâÕ”π«¬°“√À≈—° Ÿµ√∫√‘À“√∏ÿ√°‘®¡À“∫—≥±‘µ  “¢“°“√®—¥°“√‚≈®‘ µ‘° å «‘∑¬“≈—¬‡´“∏åÕ’ ∑å∫“ß°Õ° Managing Director, International Advisory Associates Co.,Ltd. Change Management and Corporate Alignment Consultant dr_jatuporn@yahoo.com, dr_jatuporn@iaa.co.th

Leading Value

µÍ¹ ÊÓ¹Ö¡...

¢Í§¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº

‡¡◊Ë Õ æŸ ¥ ∂÷ ß ”π÷ ° √— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫ À√◊Õ Accountability À≈“¬Ê ∑à“π §ß§ÿâ π ÀŸ °— ∫ §”π’È ‡æ√“–¡—π°≈“¬‡ªìπ «—≤π∏√√¡Õߧå°√¢ÕßÀ≈“¬Ê ∑’Ë √«¡ ∑—Èß„π¿“§√“™°“√‰ª´–·≈â« ‡ªìπ‡√◊ËÕß ¥’∑’ËÀ≈“¬Ê Õߧå°√„À⧫“¡ ”§—≠°—∫ °“√ π—∫ πÿπ„Àâæπ—°ß“π¡’惵‘°√√¡ ∑’Ë ‡ √’ ¬ °«à “  ”π÷ ° √— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫ ∑ÿà ¡ ‡∑„π °“√∑”ß“π ‚¥¬‡©æ“–¿“§√“™°“√ ∑’ËÀ≈“¬§π¡Õß«à“∑”ß“π·∫∫‡™â“™“¡ ‡¬Áπ™“¡ ´÷Ëßªí®®ÿ∫—π欓¬“¡º≈—°¥—π „Àâ¢â“√“™°“√ ”π÷°√—∫º‘¥™Õ∫¡“°¢÷Èπ

·µà§”«à“ Accountability „π·µà ≈ – Õߧå°√π—Èπ ¡’§«“¡À¡“¬·µ°µà“ß°—𠉪µ“¡·µà®–°”Àπ¥ ‡™àπ Accountability ”À√— ∫  ”π— ° ß“π§≥– °√√¡°“√æ—≤π“√–∫∫√“™°“√ À¡“¬ ∂÷ ß ¡’ § «“¡√— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫µà Õ º≈ ”‡√Á ® ¢Õßß“π·≈–µàÕ “∏“√≥– Accountability „𧫓¡À¡“¬¢Õß∏√√¡“¿‘ ∫ “≈ (Good Governance) §◊ Õ § « “ ¡ √— ∫ º‘ ¥ ™ Õ ∫ „ π º ≈ ¢ Õ ß ° “ √ µ—¥ ‘π„® À√◊Õ Accountability „𠧫“¡À¡“¬¢ÕßÀπ૬ߓπ√—∞«‘ “À°‘®

·ÀàßÀπ÷Ëß À¡“¬∂÷ß ¡’ ”π÷°√—∫º‘¥™Õ∫ µàÕß“π∑’˵π‡Õß√—∫º‘¥™Õ∫Õ¬Ÿà æ√âÕ¡ ∑—ÈߥŸ·≈ —ߧ¡  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–™ÿ¡™π Õ¬à“߇µÁ¡§«“¡ “¡“√∂  ”À√— ∫ µ— « ºŸâ ‡ ¢’ ¬ π‡Õß·≈â « Accountability ‡ªìπ¡“°°«à“§«“¡ √— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫ (Responsibility) µà Õ Àπâ“∑’Ë¢Õßµπ‡Õß ·µà‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë∑”πÕ° ‡Àπ◊ Õ ®“°¿“√–Àπâ “ ∑’Ë À√◊ Õ ∑’Ë ‡ √’ ¬ ° ßà“¬Ê «à“ ç∏ÿ√–‰¡à „™àé ¥—ß«ß°≈¡√Õ∫ §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π¿“æ∑’Ë 1 ´÷Ëß· ¥ß „Àâ‡ÀÁπ«à“ ”π÷°√—∫º‘¥™Õ∫π—Èπ‡ªìπ°“√

¿“æ∑’Ë 1 §«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ߧ«“¡ √—∫º‘¥™Õ∫ (Responsibility) ·≈– ”π÷° √— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫ (Accountability) © International Advisory Associates Co., Ltd.

Thai Textile & Apparel 44


ªØ‘ ∫— µ‘ ∑’Ë π Õ°‡Àπ◊ Õ ®“°§«“¡√— ∫ º‘¥™Õ∫∑’Ë∑”Õ¬Ÿà „πªí®®ÿ∫—π ‰¡àπ‘ËߥŸ¥“¬ µà Õ ªí ≠ À“ À√◊ Õ ∂“π°“√≥å µà “ ßÊ ∑’Ë ‡°‘ ¥ ¢÷È π ‰¡à µâ Õ ß√Õ„Àâ Õ ß§å ° √À“∑“ß ·°â ‰¢ªí ≠ À“ ·µà À “°µâ Õ ß‡√‘Ë ¡ ·°â ‰¢ ªí ≠ À“·≈–®— ¥ °“√ ∂“π°“√≥å µà “ ßÊ ≈à « ßÀπâ “ ¿“¬„µâ ¢ Õ∫‡¢µ∑’Ë µ π‡Õß  “¡“√∂∑”‰¥â Accountability ¥Ÿ®–‡ªìπ‡√◊ËÕß ¬ÿà߬“° ·≈–Õ“®®–‡Àπ◊ËÕ¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ¥—ß π—Èπ®÷ßµâÕß∑”¥â«¬„® ‚¥¬‡√‘Ë¡‡ª≈’Ë¬π §«“¡§‘ ¥ „À¡à «à “ πÕ°®“°µπ‡Õß·≈â « ¬— ß ¡’ ∑’ ¡ ß“π Õß§å ° √  — ß §¡ ·≈–  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ∑’ˇ√“µâÕߥŸ·≈/√—∫º‘¥™Õ∫ ¥â«¬‡™àπ‡¥’¬«°—π ‡æ√“–À“°‡√“≈–∑‘Èß  ‘Ëß„¥ ‘ËßÀπ÷Ëß ¡—π°Á®–¡’º≈°√–∑∫¡“ Ÿà ‡√“¥â«¬‡™àπ‡¥’¬«°—π ¥—ß¿“æ∑’Ë 2 ·≈–„π∑“ß°≈—∫°—π À“°‡√“‰¡à  “¡“√∂‡¢â“„®µπ‡Õß·≈–¥Ÿ·≈µπ‡Õß ‰¥â¥’·≈â«°Á®–‰¡à “¡“√∂∑’Ë®–‡¢â“„®·≈– ¥Ÿ · ≈ºŸâ Õ◊Ë π ‰¥â ¥’ ‡ ™à 𠇥’ ¬ «°— π ‡¡◊Ë Õ ¥Ÿ · ≈ µπ‡Õ߉¥â ‰¡à¥’ »—°¬¿“扡ࡒ ∑’¡°Á®–¡’ ªí≠À“ ·≈–À“°À≈“¬Ê ∑’¡¡’ªí≠À“ „π∑’Ë ÿ¥Õߧå°√°Á®–‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“° ªí≠À“π’ȇ™àπ‡¥’¬«°—π

¿“æ∑’Ë 2 √–¥—∫¢Õß ”π÷°√—∫º‘¥™Õ∫·≈–º≈°√–∑∫ ˚ International Advisory Associates Co., Ltd. °“√®–∑”„Àâ ‡ °‘ ¥ Accountability ‰¥âπ—ÈπÕ“®®–‰¡à „™à‡√◊ËÕßßà“¬Ê ‡æ√“–µâÕßÕ“»—¬°“√µ◊Ëπµ—«¢Õߧπ„π Õß§å ° √ ∑’Ë ® –¡ÕßÀ“√Ÿ √—Ë « ∑’Ë Õ “®∑”„Àâ ‡°‘ ¥ ªí ≠ À“À√◊ Õ  ∂“π°“√≥å µà “ ßÊ ∑’Ë ‡°‘¥À√◊ÕÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ„Àâ‡®Õ À“ “‡Àµÿ ¢Õߪí≠À“ «“ß·π«∑“ß·°â ‰¢ ·≈–∑’Ë  ”§—≠µâÕß≈ß¡◊Õ∑”„π ‘Ëß∑’Ë«“ß·ºπ‰«â ¥â « ¬ µ— « Õ¬à “ ߢÕß°“√«“ß·ºπ‡æ◊Ë Õ µÕ∫ πÕßµà Õ  ”π÷ ° √— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫„π √–¥—∫µà“ßÊ ‡™à𠵓√“ß∑’Ë 1

µ“√“ß∑’Ë 1 © International Advisory Associates Co., Ltd.

ªí ® ®ÿ ∫— π CSR : Corporate Social Responsibility À√◊ Õ §«“¡ √— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫µà Õ — ß §¡‡ªì π Õ’ ° Àπ÷Ë ß ‡§√◊Ë Õ ß¡◊ Õ ∑“ß°“√®— ¥ °“√∑’Ë À ≈“¬Ê Õß§å ° √π”¡“„™â „π°“√ √â “ ß ”π÷ ° √—∫º‘¥™Õ∫„Àⷰࠗߧ¡·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ´÷Ë ß À“°‡√“ “¡“√∂‡™◊Ë Õ ¡‚¬ß°— ∫ Accountability ∑’ˇªìπ«—≤ π∏√√¡ Àπ÷ËߢÕßÕߧå°√‰¥â CSR °Á ‰¡à „™à‡√◊ËÕß ¬“°∑’Ë ® –º≈— ° ¥— π „Àâ ‡ °‘ ¥ ¢÷È π Õ’ ° ∑—È ß ¬— ß ‡ªì π °“√≈¥§«“¡´È ” ´â Õ π„π°“√ ¥”‡π‘ π °“√ ≈¥°“√‡ ’ ¬ ∑√— æ ¬“°√ „π°“√∑’˵à“ߧπµà“ß∑”‰¥âÕ’°¥â«¬ ´÷Ëß À“° “¡“√∂∫Ÿ √ ≥“°“√√«¡°— π ‰¥â ªí ≠ À“∑’Ë Õ ß§å ° √µâ Õ ß‡º™‘ ≠ °— ∫ µâ π ∑ÿ π „π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡‚§√ß°“√µà“ßÊ À√◊Õ§”∫àπ∑’Ë∫Õ°«à“‰¡à§ÿâ¡°—∫°“√≈ß∑ÿπ °Á®–‰¡à‡°‘¥¢÷Èπ ªí≠À“°ÁÕ¬Ÿà∑’Ë∑ÿ°«—ππ’ȇ√“ ‰¡à ‡ ¢â “ „®§«“¡À¡“¬¢Õ߇§√◊Ë Õ ß¡◊ Õ ∑“ß°“√®—¥°“√µà“ßÊ Õ¬à“ß·∑â®√‘ß ‰¡à  “¡“√∂∑’Ë®–∫Ÿ√≥“°“√√à«¡°—π‰¥â À√◊Õ ∫“ßÕß§å ° √°Á ∑ ”‡æ√“–·ø™—Ë π ∑” ‡æ√“–∂Ÿ ° ∫— ß §— ∫ °“√¥”‡π‘ π °“√„π ‡√◊ËÕßµà“ßÊ ®÷߉¡à ”‡√Á®‡ ’¬∑’ T& T

45 Thai Textile & Apparel


HORO scope ÿ√æ≈ µ√ßµàÕ»—°¥‘Ï

“คำอธิษฐานขอพร” ฐานขอพร” การไหว้พระ ไหว้เจ้า ไหว้สิ่ง»ักดิÏสิทธิÏ เพื่อเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของ เรา จะไหว้เพื่อขอพร ขอความคุ้มครอง ขอโชคลาภ ให้มั่งมี»รีสุข ตลอดจนเพื่อ ให้เกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิตในยุคเ»ร…ฐกิจขณะนี้ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าคำ อธิ…ฐานขอพรก็สามารถสะท้อนนิสัยใจคอของคุณได้ ถ้าไม่เชื่อมาลองอ่านใจกันดู

1. ขอให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญ แสดงว่า มีความเป็นมิตร รักครอบครัว ต้องการตั้งหลัก ปักฐานความมั่นคง ความสงบร่มเย็น มีจิตใจดี อาจใจร้อนหรือ เข้มงวดกวดขันต่อลูกหลาน ต้องการความรักความอบอุ่น อาจ มีความทุกข์กายทุกข์ ใจบางอย่างที่ ไม่อาจเปิดเผยได้ ต้องการ ออกจากความยุ่งเหยิงของสังคม เข้าใจ ซาบซึ้ง อดทน จริงใจ ไม่ชอบงานที่มีพิธีการมากมาย มีน้ำใจ ตรงไปตรงมา รู้จักยับยั้ง ชั่งใจ รักเกียรติย»»ักดิÏ»รีชื่อเสียง ยกย่องนับถือ»รัทธา ไม่ชอบ ความอึกทึกวุ่นวาย รักธรรมชาติ รัก»ิลปะความสวยงาม เจริญ รุ่ ง เรื อ งในสิ่ ง ที่ ดี ง าม สุ ขุ ม รอบคอบ เอื้ อ เฟóô อ เผื่ อ แผ่ หวั ง ดี ห่วงใย ไม่ชอบความเจ้าเล่ห์เพทุบาย ไม่ชอบการบังคับทำให้ รำคาญใจ มีไมตรีจิต มักเป็นผู้ตามมากกว่าเป็นผู้นำ มีความฝัน มี โลกส่วนตัว อ่อนไหว อาจไม่มั่นใจ เก็บความรู้สึกความลับเก่ง ไม่ค่อยบอกให้ ใครรู้หรอกว่าตัวเองคิดอะไรอยู่ อาจจะวิตกกังวล ครุ่นคิดมากตลอดเวลา และจะชอบอยู่ ในที่ที่ตัวเองคุ้นเคยมากๆ ไม่ ใช่อยู่กับใครใน… นะคุณพี่

ต้องการเสี่ยงโชคเพื่อให้ ได้เงินทอง ชอบความตื่นเต้นหรือผจญ ภัยบุกเบิกต่อสู้ ลึกซึ้งกระตือรือร้น เด็ดขาด มาดมั่น โดดเด่น แน่วแน่ ต้องการดิ้นรนไขว่คว้าหาสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา สามารถ แก้ปัญหาวิกƒตการณ์ต่างๆ ได้ดี ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้สูงส่ง มี ความเชื่อมั่น จนคนรอบข้างมองดูว่าคุณเย่อหยิ่ง ดื้อรั้นและ ทะนงตน ฮึกเหิมกล้าหาญเพื่อความสะใจในอารมณ์ อาจใจร้อน ใจเร็ว กล้าได้กล้าเสีย เอาจริงเอาจัง กล้าตัดสินใจ ไม่สนใจต่อ สถานการณ์ ใดๆ ทั้งสิ้น มักเปลี่ยนใจง่ายแต่ก็มีการไตร่ตรอง ก่อนด้วยไม่ ใช่คนที่ ไม่รู้จักคิด มีความขัดแย้งในตัวเอง จะสนใน เรื่องสำคัญๆ ตามแต่อารมณ์จะพาไป รักชอบใครจะแสดงออก มาอย่ า งมาก ไม่ ช อบความเป็ น ทางการ ค่ อ นข้ า งจะเป็ น คน อ่อนไหว เชื่อคนง่าย ขี้เหงา ต้องการการพึ่งพาทางจิตใจสูง ต้องการความรักความอบอุ่น ต้องการคนดูแลเอาใจใส่ ชอบมี คนเคียงข้างใกล้ชิด ชอบทำอะไรแปลกๆ แผลงๆ ก็เป็นได้ เสมอ แต่อย่าให้คนรักคิดมากเกินไปก็ ได้ว่าคุณมีกิ๊กหรือเปล่าหนอ !!!

2. ขอให้ร่ำรวยเงินทอง แสดงว่า คิดอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยเชียวนะ ต้องการร่ำรวยเงินทอง ทำมาค้าขายดีเจริญรุ่งเรือง หรือจับทำ อะไรต้ อ งเป็ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ หวั ง ผลกำไรทางเงิ น ทอง หรื อ อาจ

3. ขอให้สุขภาพแข็งแรง (ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน) แสดงว่า รักสุขภาพพลามัยไม่มี โรคภัยเบียดเบียน แต่ ร่างกายอาจไม่แข็งแรงเท่าที่ควร หรืออาจมี โรคประจำตัว ต้อง การให้หายเจ็บปÉวย อาจมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับ

Thai Textile & Apparel 46


ร่างกาย ความจำเสื่อมลงหรือกำลังวังชาลดถอยลงมากผิดปกติ รักธรรมชาติ รักเสียงเพลง ออกเงียบขรึม ระแวงระวัง ออกจะ ไม่เชื่อมั่นในตัวเองสักเท่าไหร่ ชอบเก็บตัว และชอบปิดกั้นตัวเอง จากคนอื่นๆ ไม่ชอบให้ ใครเข้าไปข้องเกี่ยว ลึกๆ แล้วเป็นคน ขี้เหงา ว้าเหว่ แต่ ไม่ชอบแสดงความรู้สึกอ่อนแอของตนออกมา ให้คนอื่นเห็น ไม่อาจเก็บรัก…าความลับอะไรก็ ได้ จิตใจอ่อนไหว สะเทื อ นใจง่ า ย มั ก วิ ต กกั ง วลกั บ เรื่ อ งความเจ็ บ ปÉ ว ย ชอบ แสวงหาความมั่นคงในทุกรูปแบบให้กับชีวิตของตน ไม่มีความ สนใจต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มักเปลี่ยนใจง่ายแต่ก็มีการ ไตร่ตรองก่อนด้วยไม่ ใช่คนที่ ไม่รู้จักคิด แต่สำหรับความรักแล้ว คุณก็มีความสามารถเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครนะจะบอกให้...

แน่นอนมากกว่าทำอะไรแบบเสี่ยงๆ รักความสวยงาม เก็บความ ลับของเพื่อนๆ ในเรื่องที่สำคัญๆ ได้ดี ลึกๆ แล้วเป็นคนขี้เหงา ว้าเหว่ แต่ ไม่ชอบแสดงความรู้สึกอ่อนแอของตนออกมาให้คน อื่นเห็น จริงๆ แล้ว เป็นคนจิตใจอ่อนไหว ขี้ ใจน้อย สะเทือน ใจง่าย แต่จะไม่ ใช่คนที่แสดงออก จึงมักเก็บทุกสิ่งเอาไว้เงียบๆ คนเดียว จริงๆ ลึกๆ แล้วเป็นคนที่ต้องการให้คนอื่นสนใจตนเอง ต้องการให้คนมารักใคร่ห่วงใย ตลอดจนคุณเป็นคนที่มีคมในฝัก ล้วงความลับของเพื่อนก็เก่งด้วย ระวังอย่างล้วงจนเพลิดเพลิน นะ จะติดอะไรต่อมิอะไรมามากนะคุณพี่ (แค่ยาดมอย่าคิดมาก)

6. ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แสดงว่า ต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน 4. ขอให้มีโชคลาภวาสนา เจ้านายรักเมตตาอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือส่งเสริม และเห็นใน แสดงว่า ต้องการโชคลาภ ฟลุคๆ เฮง เฮง มั่งมี»รีสุข ความสามารถเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน มีเป้าหมาย ทำอะไรก็ต้องถือเคล็ด ชอบการเอาชนะในเรื่องเสี่ยงๆ ตื่นเต้น ชีวิต มานะพยายาม ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่อย่างเด็ดขาด มี ท้าทาย โดยเฉพาะการเสี่ยงโชค ออกจะเจ้าชู้กรุ้มกริ่ม ลุ่มหลง จุ ด ยื น พร้ อ มกั บ มี จิ ต วิ ญ ญาณนั ก เดิ น ทางบุ ก เบิ ก ชอบเก็ บ ตั ว มีเสน่ห์ลึกๆ เร้าใจอยู่ ชอบความหรูหราฟุÉมเฟóอย รักความอิสระ คิดค้นคว้า อาจจะทำอะไรแปลกๆ แลดูเป็นคนเก็บกดไปก็ ได้แต่ก็ เสรี อาจมีความคิดแปลกๆ พิสดารพันลึกอยู่ก็ ได้ มีอาการทะลึ่ง ทุ่มเทให้กับการงาน เสียสละ ความกล้าอย่างมีเหตุผล มีความ ทะเล้นดูแผลงๆ ในสายตาคนอื่นๆ รักการเปลี่ยนแปลงและสิ่ง รับผิดชอบในหน้าที่การงาน มองการณ์ ไกล มีไอเดียเกã ไกã ชอบ ท้าทาย ชอบ»ึก…าเรื่องสิ่งเร้นลับสิ่งที่พิสูจน์ ไม่ ได้ มีลางสังหรณ์ การประดิ…ฐ์คิดค้นแต่อาจจะไม่ค่อยจะละเอียดอ่อนรอบคอบ เฉลียวฉลาด มีไหวพริบปØิภาณ ปรับตัวเก่ง ใจกว้าง มองโลกใน มากนัก ค่อนข้างนับถือตัวเองสูง ใจกล้า เชื่อมั่นตัวเอง ออกจะ แง่ดี มีมุมมองกว้างไกล ชอบหาประสบการณ์ ใหม่ๆ ให้กับชีวิต ดื้อรั้นไปบ้างแต่ก็มีความเด็ดเดี่ยวและชอบความโดดเด่น ไม่ค่อย ชอบให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม แคร์กÆระเบียบของสังคมมากนัก ชอบการแสวงหาสิ่งแปลกๆ มีเสน่ห์ต่อคนรอบข้างอย่างน่าพิ»วง ใฝÉหาความรู้สิ่งแปลกใหม่ ใหม่ๆ อยู่เสมอ อาจพูดไม่ค่อยเก่งหรือพูดตรงเกินไปแต่ก็จริงใจ คาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ ได้ดี อาจดื้อเป็นผู้ร้ายปากแข็ง ไม่ ชอบทำงานที่ ใช้ความเชี่ยวชาญชำนาญสูง มีเป้าหมายชีวิตที่เด่น ชอบการเสียเปรียบ โกรธโมโหรุนแรงอาจทำอะไรตามอำเภอใจ ชัด อาจพอใจกับการอยู่เงียบๆ คนเดียว คิดมาก ชอบวิตกกังวล แต่ก็มีความสดใสจริงใจกับเพื่อนสนิทมิตรสหาย ตามประสา อารมณ์อ่อนไหวง่ายแต่อาจจะซ่อนอยู่ภายใน ทำให้สมองเฉื่อย แล้วก็ชอบการแสดงออกเอามากๆ ไปสักนิดในสายตาคนรอบ ชา ความจำเสื่อมลงได้นะ มักจะเชื่อเพื่อนเพราะเกรงใจมากกว่า ข้างก็ ได้ โดยเฉพาะจะชอบสะสมของโน่นนี่ซื้อมาเต็มไปหมด คนทางบ้านเสียอีก ระวังนะจะถูกไล่ ให้ ไปอยู่กับเพื่อนไม่รู้ด้วย... และจะชอบความโลดโผน โดยเฉพาะกิจกรรมที่ท้าทายในแบบมี เท่าไรก็ให้หมดเลยระวังสิ้นเดือนจะเอาอะไรกินว่างั้นเถอะ !!! 7. ขอให้ลูกหลานมีความสำเร็จเจริญก้าวหน้า แสดงว่า รักการมีลูกหลานล้อมหน้าล้อมหลัง ต้องการ 5. ขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา เป็นผู้ ให้กับผู้ที่อ่อนด้อยกว่า มีอารมณ์ละเอียดอ่อน ต้องการ แสดงว่า คุณกำลังเรียน»ึก…า สอบชิงทุน หรือเรียนต่อ ความรักความอบอุ่น รักการ»ึก…า ต้องการให้ผู้อื่นประสบความ ทั้งในและต่างประเท» ช่างคิดช่างฝัน สร้างสรรค์ จินตนาการ สำเร็จ มีเสน่ห์ มีน้ำใจห่วงใยเอื้ออาทร เคารพ รัก»รัทธา มีแรง ชอบค้นคิด»ึก…า ไม่ชอบตกเป็นจุดสนใจของคนอื่น เรียบง่าย บันดาลใจ มี»ิลปะเสียงเพลงอยู่ ในหัวใจ เชื่อในพลังสิ่งเร้นลับ ไม่ ค่ อ ยชอบยุ่ ง วุ่ น วายกั บ ใคร มี เ หตุ ผ ลในด้ า นความคิ ด มอง มีมานะ บากบั่น อดทน มั่นคง จริงใจ ตรงไปตรงมา ตัดสินใจ การณ์ ไกล มีไอเดียและประสาทสัมผัสเป็นเลิ» ชอบครุ่นคิด อย่ า งสร้ า งสรรค์ รั ก ความถู ก ต้ อ ง อาจจุ ก จิ ก จู้ จี้ ขี้ บ่ น ออกจะ ทบทวน ไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง จนอาจคิดมากวิตกกังวลจนเกินไป ซีเรียสเคร่งเครียดกับชีวิตรักในอดีต แต่ก็แฝงด้วยความน่ารัก ก็ ไ ด้ ชอบใช้ ชี วิ ต ในแบบเรี ย บง่ า ย และจะชอบความมั่ น คง อุทิ» เสียสละ มีเมตตา สามารถแก้ ไขปัญหาด้วยความนุ่มนวล

47 Thai Textile & Apparel


อาจชอบทำบางอย่างแปลกแหวกแนวไม่ซ้ำใครและผลที่ ได้ดี มากจนทำให้คนรอบข้างทึ่งไปตามๆ กัน ชักจูง โน้มน้าว จูงใจ ด้วยหลักการเหตุผล อาจมีอารมณ์อ่อนไหว วิตกกังวล คิดมาก อาจไม่มีความมั่นใจในตัวเอง หาจุดยืนที่แน่นอนของตัวเองไม่ ค่อยได้ ใครว่าหรือทำอะไรที่ ไม่ดีมายังไงก็พลอยเป็นไปกับเขา ด้วย ต้องการที่พึ่งพาทางใจสูง หรือเก็บความรู้สึกอยู่คนเดียว จนทำให้คนรอบข้างชักจะเป็นห่วงแล้วนะ มีความโรแมนติกของ คุณ อดทนรอคอยและทำอะไรอย่างเงียบๆ โดยไม่เรียกร้อง ไม่ ชอบแข่งขันกับใคร แต่จงระวังอย่าใจดี ให้ ใครมาตีท้ายครัวหยิบ ชินปลามันไปล่ะ เดียวจะมานั่งช้ำใจ !!! 8. ขอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเงินทอง แสดงว่า ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เงินทอง มีระเบียบเรียบร้อยหรือพิถีพิถันในรายละเอียดบาง เรื่องที่คุณรักชอบ ชอบมีภาพและของสะสมเป็นเครื่องเตือนใจ ชอบเก็บความทรงจำที่ดี ในเรื่องราวต่างๆ เอาไว้ อาจจะดื้อรั้น ไปบ้ า ง ต้ อ งการสื่ อ ความสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ สรรค์ ส ร้ า ง มี ค วาม คล่องแคล่ว ปราดเปรียว ว่องไว แต่ออกจะเผด็จการนิดๆ หรือ ชอบให้คนอื่นทำตามความคิดของตน ไม่ยอมรับความคิดเห็น ของคนอื่น ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิด ชอบออกคำสั่งหรือ บงการและถ้าลงมือรับอาสาทำแล้วงานสำเร็จด้วยดี มีระบบ ระเบี ย บวิ นั ย ในมาตรฐานของตั ว เองบงการ ออกจะซี เ รี ย ส เคร่ ง เครี ย ด ตรงไปตรงมา ชอบพู ด จาที่ ฉ ะฉานไม่ อ้ อ มค้ อ ม

ช่วยดูแลรับผิดชอบในการแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี อาจเจ้า อารมณ์ซักหน่อย ไม่ยอมใคร ชอบเรียกร้องความสนใจบ้ายอ กลั ว การผู ก มั ด หงุ ด หงิ ด ง่ า ย มั ก อยากรู้ อ ยากเห็ น ไม่ ก ล้ า ยอมรั บ ความเปลี่ ยนแปลงในสิ่งที่ตนเองเสียเปรียบ มี ค วาม อดทนจำกัด ไม่ชอบการรอคอยมากนัก ถ้าตัวเองทำผิดอาจ ทำท่าตลกโปกฮา แกล้งเขินแต่อาจไม่ตลกนักในสายตาของแฟน คุณโดยเฉพาะจับได้ว่าคุณมีกิ๊กอยู่ก็ ได้… 9. มีคู่ครองที่ดีและเข้าใจ แสดงว่ า ต้ อ งการปรองดองส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ช่ ว ย

ให้ครอบครัวมีความสุขจนชราแก่เฒ่า มีเสน่ห์ มีอดีตความรัก ความหวังหรือแรงบันดาลใจ ด้วยความคิดฝันสร้างสรรค์ จริงใจ มีความพากเพียรพยายามสูง เพื่อการได้ครอบครองคนที่ตนรัก

อาจจะดื้อรั้นหัวแข็งชนฝา ชอบเอาชนะอยู่บ่อยๆ ร่ำไป โดยเฉพาะ กับแฟนคนรักของคุณก็ ได้ และที่เป็นมากจนเอาแต่ ใจตนก็ ได้ แต่ ส่วนลึกๆ ของจิตใจแล้วจะมีความปรารถนาลับๆ บางอย่างซ่อนอยู่ โดยเฉพาะความปรารถนาดี หวังดี รักห่วงใย ผูกพัน มองการณ์ ไกล ต้องการการยอมรับให้คนรู้จักหรือมีชื่อเสียง มีความรับผิดชอบมุ่ง มั่นในการทำงาน อดทนเพียรพยายามในงานที่คุณรัก แต่อาจจะตาม อารมณ์เอาแต่ ใจไปบ้าง ไม่ยอมใครแต่ก็ ไม่คดโกงใครหลอกนะ ชอบ คิดฝันจินตนาการ ต้องการให้คนเอาอกเอาใจ ให้ความอบอุ่น ชอบดู ของสวยๆ งามๆ จะมีความลับหรือสิ่งที่ปกปิดซ่อนเร้นอยู่ภายในใจ ก็ ได้ โดยพยายามที่จะลืมหรือหนีบางสิ่งบางอย่างก็ ได้ ไม่ชอบให้ ใคร มาก้าวก่ายและไม่ต้องการก้าวก่ายใคร ไม่ชอบยึดถือความวุ่นวาย และรู้จักปรับตัวให้เข้าสังคมได้ดีด้วยพอตัว ซึ่งปกติคุณก็เป็นคนช่าง คิดช่างฝันจินตนาการโครงการอะไรต่อมิอะไรได้ร้อยแปดพันเก้าอยู่ แล้วเพื่อให้คนรักเห็นความสำคัญ แต่อาจทำไม่สำเร็จสักโครงการ เดียวถ้าไม่มีคนรักช่วยเหลือให้กำลังใจ ระวังนะอย่าไปคิดโครงการที่ ทะลึ่งตึงตังกับคนขายล่ะเดี๋ยวจะโดนเขาฟ้องคนข้างๆ ที่คุณชวนมา ด้วยแล้วจะยุ่งกันไปใหญ่ !!! 10. ขอให้มีความสามัคคีในครอบครัว แสดงว่า ต้องการให้ครอบครัวมีแต่ความสงบ เห็นใจ ปรอง ดอง เคารพให้อภัยซึ่งกันและกัน ต้องการความสุขจากพ่อแม่พี่น้อง ญาติสนิทมิตรสหาย มีจิตนาการ รักความสวยความงาม โรแมนติก มีรสนิยม ชอบแสวงหาสิ่งที่สามารถกระตุ้นความสนใจได้ดี มีดนตรี อยู่ ในหัวใจ น่ารัก น่าสนใจต่อผู้คนรอบข้าง มองโลกในแง่ความสุข สดชื่น มุ่งมั่น ตัดสินใจ รับผิดชอบ ทุ่มเททำงานจริงจัง หนักเอาเบา สู้ มักประสบความสำเร็จ อาจเป็นคนขี้ โอ่สักหน่อย จริงใจ ตรงไป ตรงมา มีเหตุผล ทำงานเก่งและทำได้ทีละหลายๆ อย่าง มีความ เฉลียวฉลาด เพื่อให้ตนประสบชัยชนะอย่างสมปรารถนา ต้องการ ความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตบั้นปลาย ทำอะไรก็ต้องการทำให้ดีที่สุด เด่ น งดงามที่ สุ ด และมี ค วามภู มิ ใ จในคุ ณ ค่ า ของตนและจะมี ม าก

ถ้าคนอื่นเชื่อฟังคำแนะนำของคุณ มีคำพูดที่จูงใจคนได้เก่ง แม้ ใน

ช่วงสั้นก็ตามที อาจจู้จี้จุกจิกมากเกินไปก็ ได้ และก็สามารถเอาตัว รอดพ้นจากปัญหาที่วุ่นวายสับสนได้ดี กลัวการโดดเดี่ยวและกลัว การขาดความรั ก และความอบอุ่ น มาก แต่ อ าจอ่ อ นไหวมากและ พร้อมที่จะระเบิดเมื่อเจอคนถูกใจ โดยไม่แคร์ความคิดเห็นหรือการ ยับยั้งของใครเลยก็เป็นได้นะพ่อนักรักยอดยาหยีตะติ้งโหน่ง …

ท่านที่สนใจอบรม “เสริมโหงวเฮ้งสร้างความมั่งคั่งยุคเงินบาทแข็งกระเป๋าแห้ง” เพื่อเร่งให้เกิดการฉกฉวยโอกาสจังหวะ ต่อสู้ชีวิตให้เงินในกระเป๋าตุงในยุคเศรษฐกิจสังคมการเมืองปัจจุบัน สอบถามรายละเอียดที่ โทร 08-9175-4510 หรือ 08-9796-3626 (รับจำนวนจำกัดพร้อมรับมอบพระหยกแท้เพื่อสิริมงคงในการดำเนินชีวิตใหม่อีกด้วย)

Thai Textile & Apparel 48

T& T


LIFE style

“«´Õ°·´°

·ø™—Ëπ Õ—πµ√“¬! กระแสสิ น ค า สี เ ขี ย ว หรื อ green product เปนสินคาที่บรรดา ผูผลิตทั้งหลาย โดยเฉพาะแบรนดดัง นำไปทำการตลาดและสร า งภาพลั ก ษณ ซึ่ ง ก็ ใ ช ไ ด ผ ลมากเลยที เ ดี ย ว เรียกไดวาไดทั้งเงินและกลอง ในแวดวงสิ่ ง ทอก็ ห นี ไ ม พ น เชนเดียวกัน ผูผลิตตางพยายามสราง นวั ต กรรมที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม ทั้งตัวสินคา รวมถึงกระบวนการผลิต เพื่ อ ใช เ ป น แต ม ต อ เหนื อ คู แ ข ง ขั น ขณะเดียวกันตางหลีกเลี่ยงการเผชิญ หน า กั บ ข อ กล า วหาจากสั ง คม ดั ง กรณีตัวอยาง การรณรงคขององคกร Clean Clothes Campaign : CCC (องคกรเอกชนที่เรียกรองใหเกิดความ เปนธรรมแกคนงานในอุตสาหกรรม

เสื้อผาและเสื้อกีฬา ซึ่งมีสำนักงานอยู 15 ประเทศในยุโรป) ไดออกรณรงค ตอตานการใชกระบวนการฟอกดวย sandblasting (พ น ทราย) บนยี น ส เพื่อชวยทำใหยีนสดูเกาเซอรๆ สีซีด ซึ่งเปนแฟชั่นที่ไดรับความนิยม การรณรงค นี้ สื บ เนื่ อ งจาก มี ค น ง า น ใ น ตุ ร กี ที่ ต า ย จ า ก โ ร ค Silicosis (โรคปอดที่เกิดจากการสูด ผงซิ ลิ ก า (silica) มี ส ารประกอบที่ อยูในทราย) จำนวน 46 ราย เมื่อ ปลายปที่ผานมา และมีการประมาณ กั น ว า มี ค น ง า น ที่ ไ ด รั บ ผ ล จ า ก กระบวนการ sandblasting อยู ที่ 8,000-10,000 ราย ในตุ ร กี ก ารฟอกยี น ส ด ว ย กระบวนการ sandblasting เป น กระบวนการงายๆ ดวยการใชมือที่ไม ตองอาศัยเทคโนโลยีใดทั้งสิ้น คนงาน ใชทอที่มีแรงดันพนทรายออกมาตรง จุ ด ที่ ต อ งการฟอกบนยี น ส ส ง ผลให เกิ ด ฝุ น กระจายออกสู สิ่ ง แวดล อ ม ขณะเดี ย วกั น คนงานซึ่ ง ไม ไ ด ส วมใส อุ ป กรณ ป อ งกั น ใดๆ ก็ จ ะสู ด ฝุ น ซึ่ ง มี ซิ ลิ ก าเข า ไป นานวั น เข า ฝุ น เหล า นี้ เขาไปสะสมในปอดจนสงผลกระทบตอ ระบบหายใจในที่สุด ว า กั น ว า บริ ษั ท เสื้ อ ผ า ข า ม ชาติ นิ ย มให ฟ อกยี น ส ด ว ยการพ น

ทรายมากกวาเทคนิคอื่น ทั้งนี้เพราะ มีตนทุนต่ำแตทำใหยีนสที่ไดดูดี และมี ราคาแพงกวาวิธีอื่นถึง 3 เทา ขณะที่ คนงานในประเทศดอยพัฒนาตองเปน ผูแบกรับตนทุนที่ถูกซอนไวดวยโรคภัย และสุขภาพทรุดโทรมโดยไมไดรับคา ชดเชยแตอยางใด ไมเฉพาะแตคนงาน ในตุ ร กี เ ท า นั้ น แต ยั ง มี ที่ บั ง กลาเทศ จีน เม็กซิโก ปากีสถาน และอียิปต ซึ่งกำลังเผชิญกับโรค Silicosis หลั ง การรณรงค เ พี ย ง 2-3 เดือน ในปลายป 2553 ที่ผานมา ทำใหแบรนดดังอยาง Levi-Strauss, Hennes & Mauritz (H&M) และ รี เ ทลอย า ง C&A ประกาศไม มี ก าร จางโรงงานรับจางฟอกยีนสดวยการ พนทรายที่สงผลตอคนงานเพื่อแสดง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม อย า งไร ก็ตามยังมีแบรนดดังอีกหลายแบรนด อาทิ Armani, Dolce & Gabbana, Versace ฯลฯ ยังคงปฏิเสธและดึงดัน ที่จะใชวิธีการผลิตแบบเดิม ดวยเหตุนี้ ทางกลุม CCC จะทำการเคลื่อนไหว ต อ ไป พร อ มๆ กั บ การเผยแพร แ ละ ประกาศผ า นทางสื่ อ เพื่ อ ให ผู บ ริ โ ภค ทราบเพื่อนำไปสูการไมซื้อสินคาที่ไมมี ความรับผิดชอบตอสังคม งานนี้ เ ขาจั ด แรง… เห็ น ที แบรนดดังๆ ไมเอาดวยคงไมไดแลว...

T& T

49 Thai Textile & Apparel


Jeans brands that publicly banned sandblasting Benetton Bestseller (Jack&Jones, Mama-Licious, Name it, Object, Collectors Item, Only, Outfitters Nation, Pieces, Selected, Vero Moda) Burberry, C&A, Carrera Jeans, Charles Vigil, Esprit, Gucci, H&M, Levi-Strauss & Co. (Levi’s, Dockers, Signature, Denizen), Mango, Metro, New Look, Pepe Jeans, Replay

Jeans brands that claim sandblasting doesn’t take place in their supply chains, but haven’t issued a public ban on the practice Adolfo Dominquez IC Companies (Peak Performance, Tiger of Sweden, InWear, Jackpot, Cottonfield, Matinique, Part Two, By Malene Birger, Saint Tropez, Soaked in Luxury, Designers Remix, COMPANYS, Picturebank) VF Corporation (Lee, Wrangler), Prada Holy Fashion Group (Strellson, Joop!, Tommy Hilfiger, Tailored, Windsor)

Jeans brands that claim they will soon stop ordering for sandblasted jeans, but haven’t publicly banned it yet. Diesel Inditex New Yorker Orsay Primark S.Oliver

Jeans brands that refuse to ban sandblasting or failed to provide inormation on their sandblasting policies Armani Dolce & Gabbana Roberto Cavalli Versace สวนหนึ่งของขอมูลที่ CCC นำออกเผยแพร ที่มา: http://www.cleanclothes.org/home

Thai Textile & Apparel 50

Textile&Apparel26  

Textile&Apparel25

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you