Page 1

Pinpasfraude treft Hiltegommers HrLLcoM - Inwoners van Hillegomzijn de dupe geworden van pinpasfraude. Afgelopen week-

eild werd vanuit

Spanje illegaal

geld van hun rekening opgenomen. Tot nu toe deden veertien inwoners aangifte. Volgens de politie variëren Je opgenomel bedragen van een paar

honderd euro tot enkele duizenden. Vermoedelijk zijn de pasgegevens al in mei bij een pinautornaat aan het Henri Dun"lantplein gekopieerd. ABN Amro bèvestigt dat de fraude zich hier heefr voorgedaan.

Metkleine camera's op geldautomaten en speciale leesapparatuur kunnen fraudeurs de codes

van de magneetstrip van de pinkopiëren. Of deze manier van pinpasfraude - o ok w el sk i m mi ng pas

genoemd

- bij de pinautomaat in

Hillegom is gebruikt, is niet bekend. Interpay, dat het elektronische betalingsverkeer in Nederland regelt en momenteel onderzoek doet naar de pinpasfraude, doet geen mededelingen.

Eerder dit jaar werd Noordwijk ook al opgeschrikt door een

aantal gevallen van pinpasfrau-

de. Omdat de data waarop de pasjes in Hillegom zijn gekopieerd aanslu.iten op die vàn Noordwij\ gaat het vermoede-

lijk om dezelfde daders. Her opsporen van de daders blijft volgens de politie een lastige zaak

omdat het veelal gaat om internationaal opererende organisa-

De gedupeerde rekeninghouders hoeven zich volgens de -ties.

Nederlandse Vereniging,,van

Banken geen zorgen te maken. Zij krijgen hun geld terug. Al lange tijd werken de banken aan een oplossing om het frauderen met pinpassen tegen t e gaan. Zo kregen veel geldautomaten dit jaar al een beschermkapje op de pasgleuf en het gedeelte voor het intoetsen van de code om het skimmen tegen te gaan. Binnenkort komt een pinpas op de markt waarbij de gegevens niet rneer via de magneetstrip maar via de chip worden ingelezen.

Tienduizend mensen geven samen GB euro DOOR SANDRA ZUIDERDUIN

HTLLEGoM - Zo onvoorstelbaar

veel-publiek als het Smartlappenfestival zaterdag 8 juli trok,

zo bedroevend leeg waren de collectebussen na afloop. De bij-

na denduizend bezoekèrs do-

neerden samen slechts 6g euro en dat is samen met de tegenvallende drankomzet veefte weinig om de kosten van het 'evenement te dekken. Toch is dit voor hiriatiefrijk Hillegom (IRH) geen reden om met de organisatie van het muziekevenement te stoppen.

Hoewel het bezoekersaantal met het jaar verdubbelt en het evenement steeds bekender in de regio wordt, lopen de donaties van het publiek alsmaar verder terug. Terwijl deze opDrengst eÍ mede voor moet zor_ gen dat het muziekgebeuren _vo,or iedereen gratis toeganke: lijk blijft. Maar waaromls er zo

weinig opgehaaldl Willen de

mensen niet doneren? Eén.van de organisatoren, Klaas Slootweg, steekt de hand liever in eigen boezem. Hij geeft toe dat de organisatie niet berekend

was op'deze enorme mensenmassa'. Waardoor de zes

grote

stembussen waarin gedoneerd kon worden, gewoonweg niet opvielen russen al dat publiek. Maar ook de drankomzet viel tegen. ,,Omdat veel mensen hun eigen drank hadden mee. genomen", legt de organisator uit. Daarnaast was ook de hore. ca niet op zoveel mensen berekend. Lange rijen voor een drankje waren het gevolg. Een volgende keer moet de oiganisatie dus beÍetZo moeten de tenten volgens Slootweg uit de

Hoftuin verdwijnen

en de koren

van de avond naar de middag verhuizen. Of dan weer zo,n populaire aandachtstrekker als jan _smit op het podium staat, lijkt bijna niet haelbaar. -Al willèn we het niveau in elk geval proberen te evenaren." Concrete afspraken met artiesten zijn nog niet gemaakt, maar wel hoopt= de IRH een aanral toppers obk volgend jaar weer terug te zien. \ryant de bedroevende opbrengst uit donaties en de niet opti,ryale drankvoorziening zijn in elk geval geen aanleidinÉ oin

te stoppen mer het jaarlijks terugkerende evenement.,,We g-aan er nog een jaar mee door, alleen'moeten we ons nog beraden hoe", aldus Slootweg. Het park afzetten en alsnog entree gaan heffen lijkr voor de hand

liggend. . MaaI toch wil de organisatie oaar nrer aan. ,,Dat zou toch zondezijn. Waar in Nederland kun je nu grads Jan Smit zien optredenl Dat is toch uniekl,i aldus Slootweg. Dan maar liever zoeken naar meer en grotere sponsors.

Nieuwsbericht pinpasfraude  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you