Page 1

Publikacija 2013/2014

Srednja šola Crnomelj v


Draga dijakinja, dragi dijak!

Naj ti ne bo odveč, če:

• • • • • • • •

si nasmejan in dobre volje; si vljuden; se zavedaš, da je znanje vrednota; v vsakem človeku iščeš dobro; hitro priskočiš na pomoč, ko jo drugi potrebujejo; obljubo, ki jo podaš, tudi držiš; zavračaš vsako agresivnost; skrbiš za svoj ugled in ugled šole.

Vsi delavci šole ti želimo, da bi bilo šolsko leto zate uspešno.

Oblikovanje: Sandi Svetič

2


KAZALO 1 ORGANI ŠOLE 6 2 DELAVCI ŠOLE 7 3 GOVORILNE URE 10 4 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

12

5 KNJIŽNICA

13

6 ŠOLSKI SKLAD 14 7 ŠOLSKI ZVONEC IN RAZREDNIŠTVO

15

8 ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2013/14

16

9 GIMNAZIJA 19 9.1 PREDMETNIK 19

9.2 OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (OIV)

20

9.3 PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK 25 9.3.1 PREDMETNIK 26

9.3.2 INTERESNE DEJAVNOSTI EKN. IN STR.

29

9.4 PROGRAM STROJNI TEHNIK 34 9.4.1 PREDMETNIK 34

9.5 OBLIKOVALEC KOVIN ORODJAR

36

9.5.1 PREDMETNIK 37 9.5.2 INTERESNE DEJAVNOSTI 48 NAČRTOVANE DEJAVNOSTI 2013/14 41

3


SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ Skrajšano ime: SŠ ČRNOMELJ Ustanovitelj: REPUBLIKA SLOVENIJA Sedež šole: Kidričeva ulica 18 a, 8340 Črnomelj Ravnateljica Srednje šole je Elizabeta Prus, prof. Vodja šolskih delavnic: Stanko KOSTELAC, univ. dipl. inž. str.

4


TELEFONSKE ŠTEVILKE IN ELEKTRONSKI NASLOVI zbornica:

07 / 30 56 120

faks:

07 / 30 51 092

poslovna sekretarka:

Tatjana Weiss 07 / 30 51 667 ss.crnomelj@guest.arnes.si

ravnateljica:

Elizabeta Prus 07 / 30 51 093 elizabeta.prus@ss-crnomelj.si

svetovalna delavka:

Brigita Grahek Šolar 07 / 30 61 507 brigita.solar@gmail.com

tajnica mature:

Anica Želježnjak 07 / 30 61 505 anica.zeljeznjak@guest.arnes.si

šolske delavnice:

07 / 35 69 610

vodja šolskih delavnic:

07 / 35 69 611 stanko.kostelac@guest.arnes.si

DOMAČA STRAN: http://www.ss-crnomelj.si URADNE URE: Blagajna je na voljo dijakom vsak delavnik od 7:00 do 11:00.

5


v

1 ORGANI ŠOLE Predstavnika ustanovitelja - Vlade RS

Še nista imenovana

Predstavnik ustanovitelja - Občine Črnomelj

Dušan Mlakar

Predstavniki zaposlenih

Marta Strmec, predsednica, Janez Butala, Zdenka Kavčič, Alexandra Kočevar, Bernard Rožman

Predstavniki staršev

Mojca Stopar Zevnik, Erika Vrščaj Spudič, Jure Brozovič

Predstavniki dijakov

Nina Miketič, Matej Zajc

• • • • • • • •

RAVNATELJ VODJA ŠOLSKIH DELAVNIC UČITELJSKI ZBOR ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI RAZREDNIKI STROKOVNI AKTIVI SVET STARŠEV SKUPNOST DIJAKOV

6


v

2 DELAVCI ŠOLE Učitelj

Predmet

Razre- Pogovorna ura/govorildnik na ura

Branislav ADLEŠIČ

ŠVZ

1. BG

Ponedeljek, 10:25-11:10

Gregor CINDRIČ

Strokovni moduli v strojništvu

1. ST

Petek, 9:10-9:55

Andrej ČUFER

BIO

Ponedeljek, 12:05-12:50

Marjeta DOLINŠEK

ANG

Sreda, 10:00-11:00

Nevenka DRAGOVAN MAKOVEC Vesna FABJAN

strokovni modul iz ekonomije

Četrtek, 9:10-9:55

GEO, ZGO

3. AG

Torek, 9:10-9:55

Karmen GOLOBIČ

INF, strokovni moduli

3. E

Petek, 11:15-12:00

Brigita GRAHEK ŠOLAR Leopold GRAHEK

PSI Strokovni moduli v strojništvu

3. ST

Sreda, 11:15-12:00

Nejc GORŠE

Strokovni moduli v strojništvu

1. OK

Četrtek, 10:25-11:10

Ljiljanka ILIČ

ANG

Četrtek, 8:20-9:05

Janja JANKOVIČ

FIL, SOC

Ponedeljke, 9:10-9:55

Mateja JURAN KORDIŠ

SLO

4. ST

Torek, 11:15-12:00

Anton KAMBIČ

EKN, strokovni moduli iz ekonomije

4. E

Sreda, 9:15-10:15

Desanka KAMBIČ

MAT, strokovni moduli iz ekonomije

2. AG

Ponedeljek, 7:30-8:15

Zdenka KAVČIČ

ŠVZ

1. AG

Sreda, 10:25-11:10

Jasmina KOBE Alexandra KOČEVAR

LUM NEM

4. AG

Sreda, 9:10-9:55

Silva LOZAR

MAT, strokovni moduli iz ekonomije

3. OK

Ponedeljek, 10:25-11:10

Robertina LADIKA Mija PENCA VEHOVEC

GLA 4. BG

Petek, 8:20-9:05

v času uradnih ur

NEM

7


Maja PERINOVIČ

ŠPA, SLO

Danica PETRIC

MAT

Sreda, 10:50-11:40

Vlasta PEZDIRC

ŠVZ

Sreda, 12:05-12:50

Miroslav PLUT

NEM, ANG

Sreda, 9:10-19:15

Gordana POPOVIČ LOZAR

ZGO, LUM

Torek, 11:15-12:00

Elizabeta PRUS Marko ROŽIČ

SLO FIZ, MAT

Torek, 8:20-9:05

Anita STARAŠINIČ

SLO

Sreda, 12:05-12:50

Marta STRMEC

ANG

3. BG

Četrtek, 10:25-11:10

Margaretka ŠAVLI

KEM

2. BG

Petek, 9:10-9:55

Tilen ŠETINA

MAT

Boris ŠIKONJA

ŠVZ

Vinko ŽALEC

Strokovni moduli v strojništvu

Anica ŽELJEŽNJAK

Strokovni moduli iz ekonomije

1. E

Četrtek, 11:15-12:00

Petek, 11:15-12:00 2. ST

KNJIŽNIČARKA Mira Trifkovič SVETOVALNA DELAVKA Brigita Grahek Šolar LABORANTA Nevenka Dragovan Makovec – biologija, kemija Marko Špringer – fizika

8

Sreda, 9:10-9:55 Torek, 8:15-9:00


ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM Alojz Štrekelj – za 1., 3.S Mira Trifkovič – za vse ostale oddelke VODJA ŠOLSKIH DELAVNIC Stanko Kostelac TAJNICA ZAKLJUČNIH IZPITOV, POKLICNE MATURE in SPLOŠNE MATURE Anica Želježnjak ORGANIZATORICA OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN oz. INTERESNIH DEJAVNOSTI Mira Trifkovič ORGANIZATORICA ŠOLSKE PREHRANE Mira Trifkovič OSTALI DELAVCI ŠOLE Poslovna sekretarka in računovodkinja: Tatjana Weiss Strokovna delavka (blagajničarka): Jasmina Skoliber Vzdrževalec učne tehnologije: Marko Špringer Hišnik: Branko Badovinac Čistilke: Ana Badovinac, Hermina Cvitkovič, Marjanca Grdešič, Ismeta Mujanovič, Kristina Štefanič, Dragica Vlašič, Nada Žalič

9


3 GOVORILNE URE Govorilne ure so praviloma vsak tretji torek v mesecu od 16.30 do 18.00 oziroma po roditeljskem sestanku. V juniju ni skupnih govorilnih ur, starši lahko se dogovorijo za individualne. V času govorilnih ur smo na šoli prisotni vsi učitelji, svetovalna delavka in ravnateljica.

RODITELJSKI SESTANKI mesec

razred

ura

vsebina

17. september Skupni rodit. - vsi oddelki – ravna- 16. 30 Predstavitev šole in teljica programa, šolski koledar. Oddelčni rodit. sest. - razredniki Seznanitev staršev z značilnostmi izobraževalnega programa, pravicami, dolžnostmi, prepovedmi, šolskimi pravili in organizacijo dela šole. Predstavitev dela in organizacija dela oddelčne skupnosti. 19. november Roditeljski za 3. l. – B. Adlešič in 16. 30 Zimovanje Cerkno, prisotrazredniki ni tudi dijaki. Govorilne ure 17. december Zaključni letniki ravnateljica, tajnica 16. 30 Matura, poklicna matura, ŠM in POM vpis na nadaljnji študij, prisotni tudi dijaki. 21. Tematski roditeljski sestanek – prePredavanje po dogovoru. januar davanje. Govorilne ure 18. marec

Oddelčni roditeljski sestanki

10

16. 30 Uspeh, realizacija OIV oz. ID, predstavitev opravljenih dejavnosti (dijaki), problematika.


Na pogovor s posameznim učiteljem lahko pridete tudi v času dopoldanskih govorilnih ur. Pogovorne ure oz. dopoldanske govorilne ure so razvidne v tabeli pod točko 2. Delo šole starši spremljajo tudi v svetih staršev, ki sta posvetovalna organa ravnatelja in učiteljskih zborov. Sestavljajo ju starši, izvoljeni na oddelčnih roditeljskih sestankih.

11


v

4 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Delo svetovalne službe je namenjeno vsem dijakom in njihovim staršem. Predstavlja jo psihologinja Brigita GRAHEK ŠOLAR. Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 13.00, razen v času pouka glede na urnik. Vsebina dela: • • • • • • • • • •

vodenje vpisnih postopkov, svetovanje pri študijskih in poklicnih usmeritvah, vodenje matične knjige, delo z dijaki s posebnimi potrebami, koordinacija dela z nadarjenimi, pomoč pri preusmeritvah znotraj šole in med šolami, pomoč pri učnih in vedenjskih težavah, pomoč pri reševanju osebnostnih težav, sodelovanje s starši, učitelji in razredniki, sodelovanje s socialno službo in zdravstvenimi ustanovami, sodelovanje pri šolskih projektih.

Dopoldanske pogovorne ure za dijake Tudi v letošnjem šolskem letu bomo razvijali oblike svetovanja in sodelovanja med dijaki in profesorji enkrat tedensko v obliki pogovornih ur za dijake (in starše). Urnik pogovorov je objavljen na oglasni deski v šolski jedilnici in spletni strani šole.

12


v

5 KNJIŽNICA

Knjižnica nudi pester izbor knjižničnega gradiva, saj je pomemben posrednik znanja in informacijsko središče šole. Večina dijakov redno obiskuje knjižnico in dobi želeno gradivo, saj le-to obsega več kot 20.000 enot. Naš cilj je informacijska pismenost dijaka, ki se znajde v poplavi informacij. V ta namen izvajamo knjižnično-informacijska znanja. Ob individualnih obiskih uporabnikom pomagamo pri iskanju literature za referate, seminarske naloge, raziskovalne naloge in razstave, svetujemo tudi pri izbiri leposlovnih del. S knjižničnim redom se dijaki seznanjajo v okviru knjižnično-informacijskih znanj v začetku šolskega leta. Dijakom je v čitalnici na voljo 35 naslovov periodičnih publikacij, računalnik za iskanje po lokalni bazi in spletnih straneh. Knjižnica in čitalnica sta odprti za uporabnike vsak dan od 8.00. do 13.30 ure. Knjižnica je računalniško opremljena. Vse gradivo vnašamo v računalniški katalog. Smo pridruženi člani COBISS - OPAC in povezani z internetno mrežo.

UČBENIŠKI SKLAD Izposojo učbenikov izvajamo za dijake vseh letnikov. Izposojevalnina za komplet učbenikov znaša tretjino nabavne cene učbenikov in je plačljiva v dveh obrokih. Možen je tudi odkup učbenikov.

13


v

6 ŠOLSKI SKLAD V skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja smo ustanovili Šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. To je npr. nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so trije predstavniki šole. Poleg donacij podjetij in občin načrtujemo še zbiranje prispevkov staršev v znesku 25 EUR z možnostjo nakazila v dveh obrokih po 12,50 EUR, in sicer v mesecu novembru in marcu. Iz sklada predlagamo financiranje naslednjih dejavnosti: • • • • • • • • • •

krožki, tekmovanja v znanju, raziskovalno delo dijakov, fotokopiranje, dodatne delitve pouka, dodatni ali dopolnilni pouk, čaj, voda, napitki športna tekmovanja in nagrada za naj športni razred, večdnevne ekskurzije, brezplačna uporaba prostorov in opreme, potrošni material pri učnem podjetju in projektnem delu, merilna orodja, zaščitna oprema v strojništvu.

Odločitev o programu za leto 2013 bo sprejel upravni odbor.

ZDRAVSTVENO VARSTVO Zdravniški pregledi so obvezni za vse 1. in 3. letnike vseh programov. Sistematski pregledi in zdravstvena vzgoja potekajo v skladu s planom, ki ga pripravi Zdravstveni dom Črnomelj.

14


v

7 ŠOLSKI ZVONEC 1. ura: 2. ura: 3. ura: 4. ura: 5. ura. 6. ura: 7. ura: 8. ura:

7.30 – 8.15 8.20 – 9.05 9.10 – 9.55 10.00 – 10.45* 10.25 – 11.10* 11.15 – 12.00 12.05 – 12.50 12.55 – 13.40 13.45 – 14.30

*Dijaki, ki imajo malico ob 9.55, imajo četrto uro od 10.25 do 11.10, dijaki, ki imajo malico ob 10.45, pa imajo četrto uro od 10.00 do 10.45.

RAZREDNIŠTVO Razred 1. A G 1. B G 2. A G 2. B G 3. A G 3. B G 4. A G 4. B G

Razrednik Zdenka Kavčič Branislav Adlešič Desanka Kambič Margareta Šavli Vesna Fabjan Marta Strmec Alexandra Kočevar Mija Penca Vehovec Razred 1. ET 3. ET 4. ET 1. ST 2. ST 3. ST 4. ST 1. OK 3. OK

Matična učilnica ANG 3 ZGO MAT 2 KEM GEO ANG 2 NEM 1 NEM 2 Razrednik Maja Perinovič Karmen Golobič Anton Kambič Gregor Cindrič Boris Šikonja Leopold Grahek Mateja Juran Kordiš Nejc Gorše Silva Lozar

15

Matična učilnica SL 1 RA 2 EKN ANG 1 MAT 1 TEH SL 2 STR RCN


v

8 ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 2013 Ponedeljek Ponedeljek torek sreda četrtek Petek torek sreda četrtek petek ponedeljek torek sreda sreda petek sobota petek sobota ponedeljek torek sreda četrtek petek

2. september 28. oktober 29. oktober 30. oktober 31. oktober 1. november

ZAČETEK POUKA POČITNICE jesenske počitPOČITNICE nice POČITNICE praznik DAN REFORMACIJE praznik DAN SPOMINA NA MRTVE PROSLAVA PRED DNEVOM SA24. december pouk MOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 25. december praznik BOŽIČ 26. december DAN SAMOSTOJNOSTI IN praznik ENOTNOSTI 27. december POČITNICE novoletne po30. december POČITNICE čitnice 31. december POČITNICE 2014 1. januar praznik NOVO LETO 15. januar ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 7. februar PROSLAVA PRED SLOVENSKIM pouk KULTURNIM PRAZNIKOM 8. februar PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI praznik KULTURNI PRAZNIK 14. februar INFORMATIVNI DAN 15. februar INFORMATIVNI DAN 24. februar ZIMSKE POČITNICE ZA DIJAKE IZ ŠOL Z OBMOČJA JUGO25. februar VZHODNE SLOVENIJE (RAZEN 26. februar zimske počitnice OBČINE KOČEVJE), KOROŠKE, 27. februar PODRAVSKE, POMURSKE, SA28. februar VINJSKE IN SPODNJE POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE

16


ponedeljek-petek ponedeljek nedelja

3. februar – 28. februar 21. april 27. april

ponedeljek torek sreda četrtek petek

28. april 29. april 30. april 1. maj 2. maj

petek

23. maj

ponedeljek

26. maj

ponedeljek-petek

ob 26. do 30. maj

sreda

28. maj

ponedeljek

2. junij

ponedeljek

23. junij

torek

24. junij

ZIMSKI IZPITNI ROK praznik praznik prvomajske počitnice POČITNICE POČITNICE praznik PRAZNIK DELA

PRAZNIK DELA ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA IN POUKA ZA ZAKLJUČNE LETNIKE RAZDELITEV SPRIČEVAL ZA ZAKLJUČNE LETNIKE PRIPRAVA NA SM, PM, ZI

pouk sreda 25. junij četrtek-petek 26. junij 29. avgust ponedeljek 30. junij ponedeljek 18. avgust

VELIKONOČNI PONEDELJEK DAN UPORA PROTI OKUPATORJU POČITNICE

praznik poletne počitnice

IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE OCENE (ZAKLJUČNI LETNIK) ZAČETEK IZPITNEGA ROKA ZA OPRAVLJANJE IZPITOV V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU (ZAKLJUČNI LETNIK) ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA OSTALE LETNIKE PROSLAVA PREJ DNEVOOM DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČEK POUKA ZA OSTALE LETNIKE TER RAZDELITEV SPRIČEVAL DAN DRŽAVNOSTI POČITNICE SPOMLADANSKI IZPITNI ROK JESENSKI IZPITNI ROK

17


KOLEDAR ZA SPLOŠNO IN POKLICNO MATURO ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014 2014 DAN ponedeljek sreda torek sobota ponedeljek ponedeljek ponedeljek ponedeljek ponedeljek

DATUM 3. februar 5. marec 6. maj 31. maj 16. junij 7. julij 25. avgust* 8. september 15. september

AKTIVNOSTI ZAČETEK PM v zimskem izpitnem roku SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri PM SM, slovenščina (italijanščina, madžarščina) – esej ZAČETEK SM, PM v spomladanskem izpitnem roku ZAČETEK OBDOBJA USTNIH IZPITOV (rezerva 14. junij) SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri PM ZAČETEK SM, PM v jesenskem izpitnem roku SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri PM SEZNANITEV kandidatov z uspehom pri SM

KOLEDAR ZA ZAKLJUČNI IZPIT ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014 2014 DAN ponedeljek ponedeljek ponedeljek

DATUM 10. februar 9. junij 25. avgust

AKTIVNOST slovenščina (italijanščina oz. madžarščina) slovenščina (italijanščina oz. madžarščina) slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)

18


9 GIMNAZIJA Gimnazijski program traja štiri leta, konča se z maturo. Predmetnik je oblikovan tako, da zagotavlja splošno-izobraževalni značaj programa in ustvarja pogoje za nadaljevanje študija.

9.1 PREDMETNIK PREDMETI/LETNIK Obvezni 4-letni predmeti Slovenščina Matematika Prvi tuji jezik Drugi tuji jezik Zgodovina Športna vzgoja Obvezni predmeti Glasba Likovna umetnost Geografija Biologija Kemija Fizika Psihologija Sociologija Filozofija Informatika Ure za izbirne predmete SKUPAJ Obvezne izbirne vsebine

1.

2.

3.

4.

Skupno

4 4 3 3 2 3

4 4 3 3 2 3

4 4 3 3 2 3

4 4 3 3 2 3

560 560 420 420 280 420

1,5 1,5 2 2 2 2 / / / 2 / 32 90

/ / 2 2 2 2 2 2 / / 3 32 90

/ / 2 2 2 2 2 / 2 / 3 32 90

/ / / / / / / / 2 / 8 – 12 29 – 33 30

52 + 18* 52 + 18* 210 210 210 210 70 70 70 70 490 – 630 3884 300

*Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.

19


Predmetnik obsega:

• obvezne štiriletne predmete: slovenščina, matematika, prvi tuji jezik, drugi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja • obvezne predmete: glasba, likovna umetnost, geografija, biologija, kemija, fizika, psihologija, sociologija, filozofija, informatika • izbirne predmete v 2., 3. in 4. letniku: -V 2. letniku eno uro dodamo drugemu tujemu jeziku, dve uri pa porabimo zaradi izvajanja SOC in PSI v 2. letniku. -V 3. letniku pol ure dodamo matematiki, pol fiziki, namesto preostalih dveh ur pa letos izvajamo filozofijo, -V 4. letniku eno uro dodamo k slovenščini, matematiki in prvemu tujemu jeziku, ostale ure pa so namenjene pripravam na maturo.

9.2 OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (OIV) OIV opredeljuje 33. Člen zakona o gimnazijah. To so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki. Vsak dijak je dolžan vsako leto opraviti izbirne vsebine (obvezni in izbirni del) v predpisanem obsegu, sicer ne more prejeti letnega spričevala. OIV se delijo na: a) vsebine obvezne za vse (obvezni del), b) vsebine, obvezne za gimnazije, c) dijakova prosta izbira (izbirni del).

20


Vsebine obvezne za vse, pripravi šola, programe prste izbire pa dijak izbere glede na svoje interese. a) V okviru obveznega dela naj bi se dijak seznanil z državljansko kulturo, knjižnično informacijskimi znanji, kulturno umetniškimi vsebinami, zdravstveno vzgojo, vzgojo za družino, mir in nenasilje ter športnimi dnevi. b) Za program gimnazija so obvezne kulturno-umetniške vsebine z likovnega in glasbenega področja, ki se izvajajo v 1. letniku. c) Vsebine po dijakovi prosti izbiri dijaki lahko izbirajo iz: Kataloga programov obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti za srednješolce v šolskem letu 2013/14 (http://www.zrss.si/docx/030713094032_katalog_oiv_2013-14_objavljen.docxI). Seznama popolnoma proste izbire OIV, ki je dostopen na spletni strani šole pod DEJAVNOSTI.

Dijaki se morajo do 20. septembra prijaviti na popolnoma prosto izbiro, ki jo ponuja šola. Od števila prijav in pogojev je odvisna izvedba programa. Prijava oziroma obiskovanje dejavnosti je obvezujoče. Vsebine

št. letnik termini ur

Logika

15 vsi

Medpredmetne vsebine z ekskurzijo in taborom Metodologija raziskovalnega dela

15 vsi

Obvladovanje tipkovnice Prostovoljno socialno delo

15 vsi 15 vsi

Prva pomoč Učenje za učenje

15 15 prvi

nov.

Verstva in etika

15 vsi

dec. – jan.

15 vsi

21

način izvedbe

sept.- junij predavanja delo v skupinah okt. ekskurzije maj jan. predavanja feb. vaje nov. tečaj celo šolsko delo na terenu leto predavanja vaje delo v skupinah


Šola po lastni presoji prizna opravljene vsebine iz sklopa dijakove proste izbire za določeno šolsko leto, tudi če jih ni opravil v organizaciji šole. To so: • • • • • • • • • • • • •

glasbena šola, organizirani športni in plesni treningi, aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kult.-umet. društvu, tečaji tujih jezikov in računalništva ter drugih spretnosti in znanj, aktivna udeležba v šolskem krožku, gledališki, filmski in glasbeni abonmaji, raziskovalna naloga, tečaji cestnoprometnih predpisov, pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji, tekmovanje v znanju, organizirano prostovoljno socialno delo, sodelovanje v društvih (gasilsko, ekološko, interesno ...) dijaki morajo biti vključeni v prostovoljno delo na šoli. druge vsebine po presoji šole.

V 1. letniku – 90 ur (Gimnazija) Ur 8 5 5 5 7 5 3 18 18

Program Knjižnično informacijska znanja

načrtovano predstavitev šolske knjižnice, obisk knjižice Črnomelj, Rastem s knjigo, COBISS, navajanje literature Športni dan – pohod Pokljuka - Debela peč Športni dan – plavanje Čatež Zdravstvena vzgoja Ko te strese stres; dentalna preventiva Kulturno umetniške vsebine gledališke in filmska predstava po dogovoru Državljanska kultura predavanje ali seminarska naloga Kulturno umetniške vsebine Filmska vzgoja Kulturno umetniške vsebine - glasba v okviru pouka Kulturno umetniške vsebine - likovnost v okviru pouka OBVEZNE VSEBINE – ponudba šole 74 ur POPOLNOMA PROSTA IZBIRA 16 ur

22


V 2. letniku – 90 ur (Gimnazija) Ur 4 10 3 10 7 5

Program Knjižnično informacijska znanja Športni dan – pohod (dvodnevni) Kulturno umetniške vsebine Državljanska kultura Kulturno umetniške vsebine Zdravstvena vzgoja

načrtovano ogled knjižnice v NM Lepena – Krnsko jezero – Bogatin

Filmska vzgoja predavanje ali seminarska naloga gledališke in filmska predstava po dogovoru predavanji Spolno prenosljive bolezni in Temeljni postopki oživljanja OBVEZNE VSEBINE – ponudba šole 39 ur POPOLNOMA PROSTA IZBIRA 51 ur

V 3. letniku – 90 ur (Gimnazija) Ur 3 15

7 3 15 5

Program Knjižnično informacijska znanja Športni dan smučanje (4 dni) ali pohod, plavanje, aerobika, fitnes, kegljanje, Kulturno umetniške vsebine Kulturno umetniške vsebine Vzgoja za družino mir in nenasilje Zdravstvena vzgoja

načrtovano obisk NUK-a zimovanje Cerkno ostali dijaki

gledališke in filmska predstava po dogovoru Filmska vzgoja v okviru ekskurzije v Bosno, seminarska naloga Zgodnje odkrivanje raka; Zdrava prehrana; zdravniški pregled OBVEZNE VSEBINE – ponudba šole 48 ur POPOLNOMA PROSTA IZBIRA 42 ur

23


V 4. letniku – 30 ur (Gimnazija) Ur 2 12

Program Zdravstvena vzgoja Kulturno umetniške vsebine

načrtovano predavanje po programu gledališke predstave MGL, SNG DRAMA

OBVEZNE VSEBINE – ponudba šole 14 ur POPOLNOMA PROSTA IZBIRA

16 ur

* V zaključnem razredu organiziramo 3-dnevno medpredmetno ekskurzijo »Po poteh zamejskih Slovencev«. Program pripravijo razredniki in učitelji v okviru medpredmetnega povezovanja.

Kulturno-umetniške vsebine morajo biti v 4. letniku opravljene izven pouka. Če dijaki organizirajo maturantski ples na delovni dan, ta dan lahko priznamo OIV po prosti izbiri in je pouka prost (5 ur). Vsak dijak je dolžan vsako leto opraviti predpisano število ur v okviru izbirne vsebine (program obveznega dela in program proste izbire), sicer ne more prejeti letnega spričevala. Prosto izbiro dejavnosti lahko opravijo dijaki izven šole, vendar morajo imeti napotnico, ki jo dobijo pri knjižničarki. Dijaki morajo ob začetku šolskega leta razredniku prijaviti, kje bodo realizirali ure v okviru popolnoma proste izbire. Izbira je za dijaka obvezujoča. Dijak lahko izbere tudi večji obseg dejavnosti.

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

OBVEZNI DEL (UR) 74 39 48 14

IZBIRNI DEL (UR) 16 51 42 16

24

SKUPAJ (UR) 90 90 90 30


SPLOŠNA MATURA Obvezni del: Izbirni del:

• • • • •

pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz matematike pisni in ustni izpit iz tujega jezika prvi izbirni predmet drugi izbirni predmet

Za izbirni predmet izvajamo v tem šolskem letu: drugi tuji jezik (nemščina), fizika, kemija, biologija, geografija, informatika, sociologija, ekonomija.

9.3 PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK Program je zgrajen modularno in poudarja povezavo teorije s prakso, izbirnost ter odprti kurikulum. Program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami. Program omogoča pridobitev več nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). Dijaki si pridobijo znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov ter znanja na področju ekonomije, računovodstva ter prava. Pridobljeno znanje in podjetniška miselnost sta primerna tudi za samostojno organiziranje in vodenje manjšega podjetja. Izobraževanje je možno nadaljevati na višjih in visokih šolah ustrezne smeri, kamor je možen vpis s poklicno maturo, z opravljenim petim izpitom iz maturitetnega predmeta pa je možen tudi vpis na univerzitetni študij.

25


Program ekonomski tehnik omogoča doseganje naslednjih ciljev:

• dijaki si pridobijo znanja, ki jim omogočajo samostojno opravljanje dela v okviru poklicnih kompetenc; • osvojijo znanje za delo v proizvodnih in storitvenih podjetjih, zavodih in javni upravi; • spoznajo metode in tehnike knjigovodstva, informacijski sistem, dokumentacijo podjetja in pravne osnove dela; • razvijajo si sposobnosti za poslovno nastopanje in kontaktiranje z javnostjo; • znajo pripraviti računovodska poročila kot podlago za poslovne odločitve; • spoznajo osnove trženja, zbiranja in uporabe tržnih informacij; • usposabljajo se za administrativne postopke v kadrovski službi; • znajo evidentirati, razvrščati in shranjevati dokumentarno gradivo itd.

Pogoj za vpis:

• uspešno končana osnovna šola ali • program nižjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu enakovreden program po prejšnjih predpisih.

9.3.1 PREDMETNIK V predmetniku niso razvidne ure, ki jih dijaki opravijo v okviru 6 projektnih tednov. Zaradi združevanja oddelkov po vertikali (1. in 2. letniki) ima vsak oddelek drugačen predmetnik. V spodnji tabeli je prikazana vsota ur v celotnem trajanju izobraževanja.

26


PREDMETI A – Splošnoizobraževalni predmeti Slovenščina Matematika Tuji jezik I Tuji jezik II Umetnost Zgodovina Geografija Sociologija Psihologija Kemija Biologija Športna vzgoja Skupaj A B – strokovni moduli M1 - Poslovni projekti M2 - Poslovanje podjetij M3 - Ekonomika poslovanja M4 – Sodobno gospodarstvo M7 – komercialno poslovanje M8 - upravno administrativno poslovanje M12 – finančno knjigovodstvo Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu D – Interesne dejavnosti E – Odprti kurikulum Uporabna informatika Trženje Knjigovodstvo Razvojne poti SLO gospodarstva Strokovna slovenščina Strokovna matematika Strokovna angleščina

27

SKUPAJ UR

KREDITNE TOČKE

487 383 417 204 68 102 68 68 68 105 105 340 2415

24 19 20 10 3 5 3 3 3 5 5 14 114

238 272 238 340 136 136 102 748 152 352 578 68 68 102 102 17 17 17

12 13 12 19 6 6 5 30 6 14 29 3 3 5 5 1 1 1


PREDMETI Vadba za zdravje Tuji jezik II – poslovni jezik Varno delo Poslovno komuniciranje in informatika

SKUPAJ UR 51 68 34 34

KREDITNE TOČKE 3 3 2 2

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM Program Ekonomski tehnik

Letnik 2. 3.

Tednov 2 2

PUD od ponedeljka 17. marca do petka, 28. marca od ponedeljka 14. aprila do petka, 25. aprila

POGOJI ZA DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE Opravljene vse obveznosti iz programa in uspešno opravljena poklicna matura.

POKLICNA MATURA Obvezni del: Izbirni del:

• • • •

pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz gospodarstva pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike izdelek oziroma storitev in zagovor

28


9.3.2 INTERESNE DEJAVNOSTI EKONOMSKI IN STROJNI TEHNIK Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja. Namen interesnih dejavnosti je razvijati interesna področja dijakov in jim hkrati omogočiti razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, povezanega s cilji programov, ki jih izvaja šola, ter spoznanj o socialnem okolju, v katerem šola deluje. Svoje sposobnosti in nagnjenja lahko preizkusijo in preverijo tudi na več področjih izven programa izobraževanja. Tako laže zadovoljujejo lastne potrebe, razvijajo miselne procese, pridobljena znanja usmerjajo v odgovorno ravnanje, se moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo. Prav tako razvijajo spoštovanje do sebe in drugih, razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti in veščine, povezujejo teorijo s prakso, spoznavajo poklicne interese ter možnosti izrabe prostega časa. Delijo se na tri vsebinske sklope: obvezni enotni del, vsebine, povezane s programom, in vsebine, povezane s prosto izbiro dijakov.

29


1. letnik 128 UR Ur

program

načrtovano

OBVEZNI DEL 53 UR 18 Športni dan lokostrelstvo Športni dan – športne igre odbojka, nogomet, … Športni dan – plavanje Čatež 18 Kulturno umetniške vsebine gledališke in filmske predstave, razstave, glasbena prireditev 6 Seznanitev s kulturnimi in zgodo- kulturno zgodovinske znamenitosti v Črvinskimi znamenitostmi v lokalnomlju nem okolju 6 Ogled študij. knjižnice, sejmov: Celje , Ljubljana, Novo mesto zdravja, učil, informatike, izobražev. ustanov … 5 Zdravstvena vzgoja predavanje po programu VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM 24 UR 6 Metode učenja, motivacija, razvoj predavanje delovnih in učnih navad 6 Naravoslovni (ekološki) dan, čistil- ekološki dan – dan zemlje na akcija, ogled čistilnih naprav 6 Spoznavanje poklicnega področja, ogled lokalnih proizvodnih podjetij organizacije panoge, predavanje s strokovnega področja 6 Ogled sejma s strok. področja, Jesenice in Novo mesto proizvodnih obratov, ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga) OBVEZNI DEL IN VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM 77 UR POPOLNOMA PROSTA IZBIRA 51 UR

30


2. letnik 64 UR Ur 18

18 5 6 6

6

program

načrtovano

OBVEZNI DEL 41 UR Športni dan – pohod Debela peč alternativa Lokalni pohod Športni dan – športne igre odbojka, nogomet Športni dan - plavanje Čatež Kulturno umetniške vsebine gledališke in filmske predstave po dogovoru Zdravstvena vzgoja Predavanje po programu VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM 18 UR Naravoslovni (ekološki) dan, čistilna akci- ekološki dan – po občinskem planu ja, ogled čistilnih naprav, predavanje Spoznavanje poklicnega področja, orgaTPV Novo mesto, nizacije panoge, strokovno predavanje Jesenice Ogled študij. knjižnice, sejmov: zdravja, učil, informatike, izobražev. ustanov …

ogled podjetij, zavodov in ustanov v bližnji okolici (obrtna cona Kanižarica, knjižnica, banka, obrtna zadruga OBVEZNI DEL IN VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM 59 ur POPOLNOMA PROSTA IZBIRA 5 ur

3. letnik 64 UR Ur 18

18

program

načrtovano

OBVEZNI DEL 41 UR Trije športni dnevi + 10 ur v okviru proste zimovanje Cerkno izbire oziroma (plavanje, pohod, izbira: aerobi(plavanje, pohod, izbira: aerobika-fitnes, ka-fitnes, keglanje, pohod) keglanje, pohod) Kulturno umetniške vsebine gledališke in filmske predstave po dogovoru, razstave, glasbena prireditev

31


5 6 6 6

Zdravstvena vzgoja Predavanje po programu VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM 18 Naravoslovni (ekološki) dan, čistilna akcija, ekološki dan – po občinskem planu ogled čistilnih naprav, predavanje Spoznavanje poklicnega področja, orgaTPV Novo mesto¸ Jesenice nizacije panoge, predavanje s strokovnega področja Ogled sejma s strok. področja, proizvodnih po dogovoru obratov, ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga) OBVEZNI DEL IN VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM 59 ur POPOLNOMA PROSTA IZBIRA 5 ur

4. letnik 96 UR Ur

program

načrtovano

OBVEZNI DEL 39 UR 18 Športni dan športne igre Športni dan * Pohod (s 3. let) Športni dan * Plavanje (s 3. let) 18 Kulturno umetniške vsebine gledališke in filmske predstave po dogovoru 3 Zdravstvena vzgoja Predavanje po programu VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM 16 UR 4 Naravoslovni dan (ekološki dan), ogled ekološki dan – po občinskem planu čistilnih naprav, čistil. akcija, predavanje 4 Ogled sejma s strok. področja, proizvodRavne, Maribor nih obratov, ekologija in ekološki problemi stroke 4 Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobra- predavanje ževanja 4 Spoznavanje poklicnega področja, preda- po dogovoru vanje strokovnega področja OBVEZNI DEL IN VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM 55 ur POPOLNOMA PROSTA IZBIRA 41 ur *

32


V okviru proste izbire ponujamo dijakom različne dejavnosti. Če so izvajalci zunanji, mora dijak v šoli vzeti napotnico, ki jo izvajalec izpolni, opiše vsebino programa in število ur. Dijaki morajo ob začetku šolskega leta razredniku prijaviti, kje bodo realizirali ure v okviru proste izbire. Izbira je za dijaka obvezujoča. Dijak lahko izbere tudi večji obseg dejavnosti. Obrazec za prijavo proste izbire dobijo dijaki v knjižnici. V zaključnem razredu organiziramo tridnevno medpredmetno ekskurzijo »Po poteh zamejske Slovenije«. Program pripravijo razredniki in učitelji v okviru medpredmetnega povezovanja. Vsebine, povezane s kulturo, morajo realizirati izven pouka. Če dijaki organizirajo maturantski ples na delovni dan, ta dan priznamo za interesne dejavnosti po prosti izbiri in je pouka prost (5 ur*).

1. 2. 3. 4.

letnik ET, ST letnik ET, ST letnik ET, ST letnik ET, ST

OBVEZNI DEL (UR) 77 59 59 55

33

IZBIRNI DEL (UR) 51 5 5 41

SKUPAJ (UR) 128 64 64 96


9.4 PROGRAM STROJNI TEHNIK Program je zgrajen modularno in poudarja povezavo teorije s prakso, izbirnost ter odprti kurikulum. Program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami. Program omogoča pridobitev več nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). Dijaki si bodo na naši šoli lahko pridobili znanja za obe NPK – operater CNC stroja in upravljalec strojev. Dijak si bo ob zaključku izobraževanja pridobil splošna in strokovna znanja s področja strojništva in znal ta znanja in veščine uporabiti pri reševanju praktičnih problemov. Pridobil si bo tudi znanja iz sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, timskega dela, projektnega dela, si razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, za osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje.

9.4.1 PREDMETNIK Zaradi združevanj pri posameznih modulih oziroma predmetih po vertikali, je prikazana le masa ur na posamezni modul in število kreditnih točk. PREDMETI A – Splošnoizobraževalni predmeti Slovenščina Matematika Tuji jezik Umetnost Zgodovina Geografija Sociologija/Psihologija Fizika Kemija Športna vzgoja Skupaj A

SKUPAJ UR 487 383 417 68 102 68 68 140 70 340 2143

34

KREDITNE TOČKE 24 19 20 3 5 3 3 6 3 14 100


PREDMETI B – strokovni moduli M1 – Tehniško komuniciranje M2 – Načrtovanje konstrukcij M3 – Poslovanje in organizac. M4 – Učinkovita raba energije M5 – Lastnosti mater., primar. oblik. in preoblikovanje M6 – Delovanje krmilnih in električnih komponent M7- Obdelava gradiv M8- Spajanje gradiv in toplotna obdelava M9 – prostorsko modeliranje in priprava dokument. M10- Računalniško podprte tehnologije M11- orodja in naprave za množično proizvodnjo M12- načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli Č – Praktično usposabljanje z delom D – Interesne dejavnosti E – Odprti kurikulum Uporabna informatika CAD 1 CAD 2 CAM 1 CAM 2 Varno delo Robotika Izdelava tehnoloških projektov Poslovno komuniciranje in informatika Vadba za zdravje

35

SKUPAJ UR 140 140 70 140 70 140 140 105 158 158 158 158 454 304 352 595 64 64 96 96 64 33 33 64 33 48

KREDITNE TOČKE 7 6 3 6 3 7 6 5 8 8 8 8 19 14 14 33 4 3 5 5 4 2 2 4 2 2


PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM Praktično usposabljanje z delom bo potekalo: Program

Letnik

Tednov

PUD

Strojni tehnik

2.

4

od ponedeljka 3. marca do petka, 28. marca

3.

4

od ponedeljka 31. marca do petka, 25. aprila

Pogoji za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe Opravljene vse obveznosti iz programa in uspešno opravljena poklicna matura. POKLICNA MATURA Obvezni del: Izbirni del:

• • • •

pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz strojništva pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike izdelek oziroma storitev in zagovor

9.5 OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR Program je zgrajen modularno in poudarja povezavo teorije s prakso, izbirnost ter odprti kurikulum. Program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami. Dijak si pridobi splošna znanja in kompetence ter skupna temeljna poklicna znanja in kompetence, s katerimi pokriva široko poklicno izobrazbo. S kombinacijo izbire izbirnih modulov si pridobi znanja in spretnosti za opravljanje konkretnih del in nalog.

36


Program je zasnovan modularno, kar omogoča pridobiti široka znanja in hkrati ozko specializacijo, hitro prekvalifikacijo oziroma pridobivanje dodatnih znanj in spretnosti. Pridobil si bo tudi znanja iz sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, timskega dela, projektnega dela, si razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, za osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje.

Pogoji za vpis

Uspešno končana osnovna šola ali nižja poklicna oziroma njej enakovredna šola po prejšnjih predpisih.

9.5.1 PREDMETNIK Zaradi združevanj pri posameznih modulih oziroma predmetih po vertikali, je prikazana le masa ur na posamezni modul in število kreditnih točk. PREDMETI oz. moduli

SKUPAJ UR Kreditne točke

A – Splošnoizobraževalni predmeti Slovenščina Matematika Tuji jezik Umetnost Naravoslovje Družboslovje Športna vzgoja Skupaj A

37

213 213 164 33 132 132 164 1051

12 12 9 2 6 6 7 54


PREDMETI oz. moduli

SKUPAJ UR Kreditne točke

B – strokovni moduli M1 – Tehniško komuniciranje v poklicu M2 – Materiali in obdelave M3 – Elementi konstrukcij. M4 – Organizacija in poslovanje M5 – Osnove oblikovanja materialov M6 – CNC programiranje M7- Avtomatizacija strojev in naprav M8 - oblikovanje materialov M9 – Posebne obdelave Skupaj B Skupaj A + B Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli Č – Praktično usposabljanje z delom D – Interesne dejavnosti E – Odprti kurikulum Gradiva in primarna tehnologija Tehnološka dokumentacija Prostorsko modeliranje Dimenzioniranje strojnih elementov Tehnologija obdelave Dimenzioniranje strojnih sklopov Tehnologija preoblikovanja

99 66 66 66 99 99 99 235 235 1064 2115 655 912 160 591 96 96 64 96 64 79 96

9.5.2 INTERESNE DEJAVNOSTI

1. letnik 64 UR Ur 18

18

program športni dan - pohod športni dan - športne igre Športni dan - plavanje Kulturno umetniške vsebine

načrtovano Pustolovski park Otočec nogomet, odbojka Čatež ZIK Črnomelj

38

4 3 3 3 5 5 5 12 12 52 106 30 40 6 26 4 4 3 4 3 4 4


4 6 6

Delavnica o metodah učenja, predavanje Naravoslovni dan - ekologija čistilne akcije – dan zemlje Zdravstvena vzgoja Predavanja po programu OBVEZNI DEL IN VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM 52 ur POPOLNOMA PROSTA IZBIRA 12 UR

2. letnik 64 UR Ur 18

18 6 6<

program Športni dan Športni dan – šp. igre

načrtovano plavanje nogomet, odbojka čistilna akcija – dan zemlje

Športni dan - športno ekološki dan Kulturno umetniške vsebine

gledališke in filmske predstave po dogovoru

Zdravstvena vzgoja predavanja po programu Obisk obratovalnice s strokovnega po dogovoru s podjetji področja, strokovna ekskurzija OBVEZNI DEL IN VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM 48 UR POPOLNOMA PROSTA IZBIRA 16 UR

3. letnik 32 UR Ur 12

program Športni dan Športni dan

12

Kulturno umetniške vsebine

8

načrtovano plavanje športne igre, pustolovski park Otočec

gledališke in filmske predstave po dogovoru Obisk obratovalnice s strokovnega pod- strokovna ekskurzija – Svet energije Krročja, strokovna ekskurzija ško, TPV Brežice OBVEZNI DEL IN VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM 32 UR POPOLNOMA PROSTA IZBIRA /

39


OBVEZNI DEL (UR) 52 48 32

1. letnik OK 2. letnik OK 3. letnik OK

IZBIRNI DEL (UR) 12 16 /

SKUPAJ (UR) 64 64 32

Nadaljevanje izobraževanja Dijaki lahko nadaljujejo šolanje v programu Strojni tehnik PTI. Praktično usposabljanje z delom bo potekalo: Program Oblikovalec kovin-orodjar SPI

Letnik 1.

Tednov 3

PUD od ponedeljka, 2. 6. do petka, 22. 6. 2014

3.

18

od ponedeljka, 13. 1. do petka, 23. 5. 2014

Pogoji za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe Opravljene vse obveznosti iz programa in uspešno opravljen zaključni izpit. Zaključni izpit • pisni in ustni izpit iz slovenščine, • izdelek oziroma storitev in zagovor

40


v

NACRTOVANE DEJAVNOSTI 2013/14 1. LETNIK RAZREDI

KAM

1.S (3.S)

Strokovna ekskurzija Medpredmetna ekskurzija

1.G (2. ST)

Debela peč

1. G + 1. EST +1.S

Radenci

1. EST (2., 3. EST)

München, Salzburg Dachau

1. G

Ljutomer

1. S (3. S)

Čateške toplice

1.EST in 1. S

Rudarska pot ali …

1. EST in 1. S (2. ST, 4. EST, 3. S)

SŠ Črnomelj

1. ST (2., 3. ST) 1.E (3. E)

Jesenice Acroni, Elektroda, Elektrarna Žirovnica

Strokovna ekskurzija

12. 11. 2013

1.EST (2., 3. EST)

Novo mesto

TPV Novo mesto

10. 12. 2013

1.G, 1.EST in 1. S

Kulturni teden

1. EST in 1. S (2. ST)

Planica Letališče Brnik, Elan Begunje

DEJAVNOST

Pohod v visokogorje ( Športni dan) Življenje v obkolpski dolini (projektna dneva) Munchen - poslovna in tehnična prestolnica Bavarske (strokovna ekskurzija -tehnični muzej) Narodna izmenjava Plavanje (športni dan) Pohod (športni dan) Športne igre (športni dan)

- radijski prispevek - filmska kultura (OIV, ID) Lapajne - muzejsko - galerijski dan - šolski ples Podjetnost, šport in zdravo življenje v sožitju z naravo Projektni dan ( dop., pop.)

1. G

Nemčija

Po Trubarjevi poti v Nemčijo (medpredmetna ekskurzija)

1. EST in 1. S

Rudarska pot, Kanižarica, Butoraj

Projektni dan, pohod 2 dni

41

KDAJ 18. 9. 2013 20. 9. 2013 27. – 28. 9. 2013 2 dni 18. – 19.10. 2013 2 dni 18. - 19. 10. 2013 oktober oktober november

3. - 8. 2. 2014

Marec 14. ali 21. 3. 2014 11. – 13. 5. 2014 - 3 dni Maj 2014


2. LETNIK RAZREDI

KAM

2. G

Krnska jezera

2. ST (1. G)

Debela peč

2. ST (1., 3. EST)

München, Salzburg Dachau

2. ST (1. EST, 4. EST, 1. S, 3. S)

SŠ Črnomelj

2.ST (1., 3. EST)

Novo mesto TPV

2.G, 2.ST in 2. S

2.ST (1. EST, 1.S)

2. G 2.ST in 2. G 2. ST (1. G in 1. EST)

DEJAVNOST

KDAJ

Pohod v visokogorje (športni dan z medpredmetnimi povezavami) Pohod v visokogorje (športni dan z medpredmetnimi povezavami)

12. – 13. 9. 2013 2 dni 20. 9. 2013

Munchen - poslovna in tehnična prestolnica Bavarske 18. – 19. 10. 2013 (strokovna ekskurzija -tehnični mu- 2 dni zej) Športne igre (športni dan)

november

Strokovna ekskurzija

10. 12. 2013

- radijski prispevek - filmska kultura (OIV, ID)Lapajne Kulturni teden - muzejsko - galerijski dan - šolski ples Podjetnost, šport in zdravo življenje Planica v sožitju z naravo Letališče Brnik, Projektni dan Elan Begunje ( dop., pop.) Praga nekoč in danes Češka (medpredmetna ekskurzija) Ohranimo uskoško kulturno Marindol dediščino Bele krajine (Projektna dneva) Plavanje Čateške toplice (športni dan)

3. - 8. 2. 2014

Marec 14. ali 21. 3. 2014 27. -29. 3. 2014 3 dni 13. – 14. 6. 2014 2 dni junij

3. letnik RAZREDI

KAM

DEJAVNOST

KDAJ

1. S (1. S)

Brežice, Krško, Otoćec

Medpredmetna ekskurzija

18. 9. 2013

42


3. G

Bosna

3. S (1. S)

Čateške toplice

3. ST,(1., 2. ST) 3 E, (1. E)

Jesenice

Munchen - poslovna in tehnična prestolnica Bavarske (strokovna ekskurzija -tehnični muzej) Bosna – korak k strpnosti in miru) (Medpredmetna ekskurzija) Plavanje (športni dan) Strokovna ekskurzija Acroni, Elektroda, Elektrarna Žirovnica

SŠ Črnomelj

Športne igre (športni dan)

november

Strokovna ekskurzija

10. 12. 2013

3. EST (1., 2. EST)

3.S (1. EST, 1. S, 2. ST, 4. EST) 3.EST (1., 2. EST)

3. G in 3. EST

München, Salzburg Dachau

Novo mesto TPV Arsed

Cerkno

Športni dnevi

3. G, 3. EST

Kulturni teden

Zimovanje: obogatitev programa smučarske šole s popoldanskimi delavnicami Športni dnevi: - pohod, - plavanje Čatež, - športne igre - radijski prispevek - filmska kultura (OIV, ID) Lapajne - muzejsko - galerijski dan - šolski ples

3. G

SŠ Črnomelj

Energija v naravi ( projektni dan)

3. E

SŠ Črnomelj

Drugačne oblike pouka z medpredmetnimi povezavami

3. E

Obisk podjetij Podjetništvo in turizem v Pov domačem okolkolpju ju - obkolpski (strokovna ekskurzija) dolini

43

18. – 19.10. 2013 24.- 26. 10. 2013 3 dni oktober

12. 11. 2013

19. – 22. 1. 2014 4 dni

26.- 29. 1. 2014

3. - 8. 2. 2014

21. 3. 2014 in 24. 3. 2014 31. 3.- 4.4.2014

7. 4. – 11. 4. 2014


RAZRED

KAM

4. G in 4. EST

Zamejska Slovenija

4. EST (1. EST, 2. ST, 1. SŠ Črnomelj S, 3. S) 4. EST

Čateške toplice

4.letnik DEJAVNOST

KDAJ

Po poteh zamejskih Slovencev 11. - 13. 9. 2013 (medpredmetna ekskurzija)

3 dni

Športne igre (športni dan)

november

Plavanje (športni dan)

januar

44


Srednja šola Črnomelj

45


Publikacija  
Publikacija  
Advertisement