Page 1

DERDE GRAAD ASO

MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN WETENSCHAPPEN-WISKUNDE (6 OF 8 UUR WISKUNDE)

MODERNE TALEN-WISKUNDE

BERKENBOOM HUMANIORA KWALITEITSONDERWIJS IN EEN WARME, OPEN SFEER!


VRIJE RUIMTE IN HET 5DE JAAR In een aantal studierichtingen in het 5de jaar biedt onze school 1 uur per week het modulaire uur 'PZW' aan. PZW staat voor Project Zelfstandig Werk. De leerlingen werken aan een project waarin deelaspecten van verschillende vakken aan bod komen. De werkvorm is niet docerend en de nadruk ligt minder op het kennen en meer op het kunnen, waarbij de leerkracht de rol van coach opneemt. Competenties als creativiteit, zelfwerkzaamheid, samenwerking, verslaggeving, bijhouden van een logboek zijn heel belangrijk. Zowel het proces als het product worden permanent geëvalueerd. Project Zelfstandig Werk wordt vak- en klasoverstijgend aangeboden en wordt geleid door een team van leerkrachten. Dit schooljaar lopen er 3 projecten die zoveel mogelijk inspelen op de talenten en de voorkeuren van de betrokken leerlingen. ƒƒ een mini-onderneming waarin de leerlingen zelf een product maken en dit verkopen. Dit is een economisch project waarbij een van de doelstellingen is om zoveel mogelijk winst te maken. ƒƒ

een uitwisselingsproject met een school in Hongarije. Deze groep leerlingen bereidt de uitwisseling grondig voor via opzoekwerk en mailcontacten met de Hongaarse leerlingen. Dit is een cultureel project dat erg (taal)verrijkend is.

ƒƒ een sociaal project dat leerlingen wil stimuleren tot een langdurig engagement in een organisatie. Het is de bedoeling dat er een (h)echte betrokkenheid groeit tussen hen en de doelgroep. Voor volgend schooljaar plannen we opnieuw 3 of 4 projecten. De concrete invulling wordt elk jaar opnieuw bepaald in samenspraak met de leerlingen, onder begeleiding van hun coaches. 2


WAT MAG JE VERWACHTEN? In deze studierichting krijgen de leerlingen een sterke wetenschappelijke vorming, zonder dat de moderne talen en de andere algemene vakken verwaarloosd worden. In de lessen wetenschappen bestudeert men de levende en de niet-levende materie in al haar aspecten. Hierbij gebruikt men de wetenschappelijke methode. Eerst wordt door experimenten het nodige feitenmateriaal verzameld. Dit feitenmateriaal wordt kritisch onderzocht. Zo komt men tot vaststellingen en besluiten. Door de wetenschappen ervaren de leerlingen de ingewikkeldheid van de natuur, maar ook haar wonderbare samenhang. In de studierichting Moderne talen-wetenschappen worden de wetenschappen gecombineerd met een doorgedreven studie van de moderne talen. Zo kunnen de leerlingen hun communicatieve vaardigheden oefenen in de ruimste zin van het woord. Deze vaardigheden zullen het contact met anderstaligen vergemakkelijken en de toekomstmogelijkheden tot wetenschappelijke en culturele bronnen verruimen. In een richting met moderne talen is er veel aandacht voor taalbeschouwing. Deze taalbeschouwing is echter geen doel op zich, maar moet worden opgevat als een hulp bij de ontwikkeling van de taalvaardigheid. Ten slotte zal in deze richting ook de literatuur een belangrijke rol spelen. Genieten van lezen in de eigen taal, autonoom leren lezen van boeken in een vreemde taal, maar ook aankweken van waardegevoel en gevoel voor schoonheid zijn hierbij belangrijke doelstellingen. Het leerplan wiskunde is voor deze studierichting beperkt tot 4 uur. Dit is dus heel wat lichter dan dat van Wetenschappen-wiskunde, maar wel zwaarder dan dat van Economiemoderne talen. In de studierichting Moderne talen-wiskunde wordt wiskunde gecombineerd met een doorgedreven studie van de moderne talen. Zo kunnen de leerlingen hun communicatieve vaardigheden oefenen in de ruimste zin van het woord. Deze vaardigheden zullen het contact met anderstaligen vergemakkelijken en de toekomstmogelijkheden tot wetenschappelijke en culturele bronnen verruimen. In een richting met moderne talen zal men ook plaats inruimen voor taalbeschouwing. Deze taalbeschouwing is echter geen doel op zich, maar moet worden opgevat als een hulp bij de ontwikkeling van de taalvaardigheid. Ten slotte zal in deze richting ook de literatuur een belangrijke rol spelen. Genieten van lezen in de eigen taal, autonoom leren lezen van boeken in een vreemde taal, maar ook aankweken van waardegevoel en gevoel voor schoonheid zijn hierbij belangrijke doelstellingen. 3


Deze studierichting wordt aangeboden met 6 uur wiskunde. In de studierichting Wetenschappen-wiskunde het leerplan wiskunde zwaarder. In dit leerplan worden de abstracte modellen van de werkelijkheid ontwikkeld. In de algebra bestudeer je methodes om vergelijkingen en stelsels op te lossen. De meetkunde ontwikkelt het inzicht in ruimtelijke situaties. In de analyse wordt het gedrag van functies beschreven. Statistiek geeft methodes voor het verzamelen, verwerken en interpreteren van gegevens. Kansrekening ten slotte ontwerpt technieken om te komen tot verantwoorde voorspellingen en beslissingen. In deze studierichting hecht men zowel belang aan een goede omschrijving van de begrippen en een nauwkeurige bewijsvoering als aan de rekenmethodes en aan de toepassingen van de wiskunde. Deze toepassingen zoekt men o.a. in de natuurwetenschappen. In deze studierichting kan je kiezen voor 6 of 8 uur wiskunde. Wie 8 uur wiskunde volgt, krijgt naast de hogervermelde vakken ook een grondige inleiding in de analytische meetkunde. Wie later burgerlijk ingenieur, wiskunde of fysica wil studeren, zal hier zijn voordeel mee doen. In Wetenschappenwiskunde krijgen de leerlingen 1 bijkomend uur wetenschappen (seminarie wetenschappen). In dit uur zit verdieping, uitbreiding van leerstof en extra labo's (ook aan hogescholen en universiteiten). DOORSTROMING NAAR HET HOGER ONDERWIJS De leerlingen van onze school die Wetenschappen-wiskunde volgden, kiezen vooral de opleiding Master aan de hogeschool of universiteit (voornamelijk wetenschappelijke studies en in mindere mate ook talen, economie of menswetenschappen). Een minderheid opteert voor een opleiding als Professionele Bachelor. Leerlingen uit Moderne talen-wiskunde kiezen in het hoger onderwijs vooral voor de opleiding Master aan de hogeschool of universiteit. Ongeveer de helft van de leerlingen uit Moderne talen-wetenschappen kiest voor een Master-opleiding en de andere helft opteert voor de opleiding Professionele Bachelor.

4


wetenschappenwiskunde

6de jaar

5de jaar

6de jaar

5de jaar

6de jaar

Godsdienst Nederlands Frans Engels Duits Wiskunde Geschiedenis Aardrijkskunde Biologie Fysica Chemie Esthetica vrije ruimte * Seminarie wetenschappen Lichamelijke opvoeding TOTAAL

5de jaar

Vak

moderne talenwiskunde

moderne talenwetenschappen

LESTABEL

2 4 4 3 3 4 2 2 1 2 2 1 1

2 4 4 3 3 4 2 1 2 2 2 1

2 4 4 3 3 6 2 1 1 1 1 1 1/-

2 4 4 3 3 6 2 1 1 1 1 1 1

2 4 3 2 1 6/8 2 2 1 2 2 1 -

2 4 3 2 1 6/8 2 1 2 2 2 1/1

-

-

-

-

1

1

2

2

2

2

2

2

32

32

32

32

32/33

32/33

* zie p. 2 en p. 7 5


TOELATINGSVOORWAARDEN EN DIPLOMA Leerlingen die in de tweede graad de richtingen Wetenschappen, Latijn en Economie met 5 uur wiskunde volgden, kunnen met een A-attest zonder problemen instromen in de richtingen Moderne talenwetenschapen, Wetenschappen-wiskunde (met 6 of 8 uur wiskunde) en Moderne talen-wiskunde. Wettelijk gezien kan dit ook voor leerlingen uit de richting Economie met 4 uur wiskunde en Humane wetenschappen. Gezien de beperktheid van het programma wiskunde in deze richtingen is deze overgang eerder uitzonderlijk. Praktisch gezien is dit alleen mogelijk voor die leerlingen met heel goede resultaten voor wiskunde (75% is de norm) en een positief advies van de klassenraad. VRIJE RUIMTE IN HET 6DE JAAR De invulling van de vrije ruimte in het 6de jaar is heel anders dan in het 5de jaar. Een eerste opvallend punt is dat ALLE studierichtingen 1 uur vrije ruimte hebben. Het belangrijkste verschilpunt heeft echter met inhoud te maken. In het 5de jaar lag de focus op het verwerven van vaardigheden zoals creativiteit, dienstbetoon, samenwerking en plannen. In het 6de jaar is de focus gericht op het hoger onderwijs. In de vrije ruimte van het 6de jaar willen de coaches dat de leerlingen expliciet werk maken van verkenning, verdieping en verruiming. Het opzet is om de stap naar het hoger onderwijs met elke leerling grondig voor te bereiden. Verkenning heeft uiteraard alles te maken met enerzijds het studielandschap in het hoger onderwijs (professionele en academische studierichtingen) en anderzijds het in kaart brengen van jouw individuele eigenheid en interesses in functie van een keuze waarvan je later liefst geen spijt hebt. Verdieping kan nodig zijn als blijkt dat je vooropleiding iets tekortschiet om de ambitie in het hoger onderwijs waar te maken.

6


Zo kunnen b.v. leerlingen uit niet-wetenschapsrichtingen de behoefte voelen voor een uitbreiding van het leerstofpakket. Dit kan ook het geval zijn voor wiskunde, ICT ‌ Verruiming dringt zich op als blijkt dat de interesse uitgaat naar studierichtingen die eigenlijk niet logisch aansluiten met je vooropleiding. Zo is het b.v. best mogelijk dat leerlingen kiezen voor een economieopleiding in het hoger onderwijs terwijl zij in het secundair onderwijs het vak economie nooit hebben gehad. Daar kan op ingespeeld worden met een verruimingstraject 'economie voor niet-economisten'. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wendingen die kunnen ontstaan tijdens het traject dat FOCUS: HO (focus op hoger onderwijs) heet. Over de concrete inhoud kan op dit moment niets meer gezegd worden, want die ontwikkeling ligt in de handen van de bekwame coaches. Zij stellen al hun knowhow Ên ervaring ter beschikking van onze zesdejaars in de hoopvolle verwachting dat elke leerling een goed gefundeerde keuze maakt op het einde van de secundaire loopbaan.

7


BERKENBOOM HUMANIORA ... 

staat voor kwaliteitsonderwijs en een optimale voorbereiding op verdere studies.

voorziet leerlingen- en studiebegeleiding op maat.

vindt communicatie tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en directie heel belangrijk.

stimuleert leerlingen tot creativiteit en engagement (o.a. via de leerlingenraad, de cultuurraad en Milieuzorg Op School).

laat leerlingen kiezen uit een brede waaier aan middagactiviteiten (dactylo, dans, muziek, sport).

INSCHRIJVINGEN ƒƒ ƒƒ

Tijdens het schooljaar: vanaf 27 april elke schooldag na afspraak met de directie. Tijdens de zomervakantie: je kan je definitief inschrijven vanaf donderdagnamiddag 27 juni (tussen 14u00 en 17u00). Van vrijdag 28 juni tot en met vrijdag 5 juli kan dit telkens tussen 09u30 en 12u30 en tussen 14u00 en 17u00. Op vrijdag 28 juni zijn we er zelfs tot 20u00. Op zaterdag 29 juni kan je inschrijven tussen 09u30 en 12u30. In augustus kan je inschrijven vanaf maandag 12 tot en met vrijdag 23 augustus, telkens tussen 09u30 en 12u30 en tussen 14u00 en 17u00. Op donderdag 15 augustus en vrijdag 16 augustus is de school gesloten.

ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

website: www.berkenboomhum.be E-mailadres: ibhsn@berkenboomhum.be Telefoonnummer: 03 760 41 20 Adres: Kleine Peperstraat 16, 9100 Sint-Niklaas

INLICHTINGEN

8

vouwblaadje_opendeur_3de_graad__mtwe_wewi_mtwi__me  

vouwblaadje_opendeur_3de_graad__mtwe_wewi_mtwi__me