Page 1

INFOBROCHURE

BERKENBOOM HUMANIORA KWALITEITSONDERWIJS IN EEN WARME, OPEN SFEER!


2


Inleiding Een stukje geschiedenis Opvoedingsproject, schoolreglement en engagementsverklaring Berkenboomscholen en scholengemeenschap Wie is wie? Leren op Berkenboom Studieaanbod Lessentabellen Boeken Studiebegeleiding Studiekeuzebegeleiding Examenplanning en resultaatgericht studeren Vrije ruimte Leven op Berkenboom Plattegronden Verloop van een schooldag Schoolagenda Informeren van, overleg met en inspraak van ouders Bibliotheek en Open Leercentrum Buitenschoolse activiteiten Eindreis Fietsen naar Berkenboom Inspraak en engagement Pastoraal team Preventie Zorg Schoolkosten en studietoelage Talenbeleid Veiligheid en welzijn op onze school Veiligheidsvoorschriften laboratoria Verzekering Wet op de privacy

3

p. 4 p. 5 p. 5 p. 19 p. 20 p. 21 p. 21 p. 22 p. 25 p. 25 p. 25 p. 26 p. 26 p. 27 p. 27 p. 31 p. 31 p. 31 p. 33 p. 33 p. 33 p. 34 p. 34 p. 35 p. 35 p. 36 p. 37 p. 37 p. 37 p. 38 p. 38 p. 38


Inleiding Beste leerling Wij heten je van harte welkom in Berkenboom Humaniora! We hopen van harte dat je je bij ons vlug thuis zal voelen of dat je, na een welverdiende vakantie, het schoolritme snel weer gewoon zal raken. Met dit boekje willen wij je informeren over de werking van onze school als 'leer-' en 'leefgemeenschap'. Je vindt hier o.a. het schoolreglement, het opvoedingsproject en de engagementsverklaring terug (die staan ook afgedrukt in je schoolagenda). Verder tref je heel wat praktische informatie aan. Lees deze brochure aandachtig door en leg ze thuis op een plaats waar jij en je ouders ze makkelijk kunnen terugvinden. We wensen je veel succes toe met je (verdere) carrière in het secundair onderwijs en hopen dat je een gelukkige, leerrijke tijd tegemoet gaat! In naam van alle leerkrachten en secretariaatsmedewerkers De directie Hugo Bruggeman en Niki Van de Vyver

4


Een stukje geschiedenis Al in 1648 gaven drie juffrouwen les op de hoek van de Kalkstraat en de Kleine Peperstraat. De naam 'Berkenboom' verscheen echter pas voor het eerst in een document van 1682. Hier ontstond het eerste internaat van het Waasland. Tot in 1798 kende Berkenboom een grote bloei. De Franse overheersing maakte er een einde aan. In 1820 namen de Zusters van de H. Vincentius à Paulo het onderwijs (voor meisjes) terug in handen. Als gevolg van de eerste schoolstrijd moesten de Zusters in 1884 het gebouw op de hoek van de Kalkstraat en de Kleine Peperstraat verlaten en verhuisden zij naar de overzijde van de Kalkstraat. In 1913 werd in Berkenboom een beroepsschool opgericht en sinds 1934 kan men er middelbaar onderwijs volgen. In de vijftiger jaren werd de hogere cyclus van de humaniora opgericht met twee afdelingen: Wetenschappelijke A en Economische. In 1961 keerde de humaniora terug naar de wieg van Berkenboom: de hoek van de Kalkstraat en de Kleine Peperstraat. In 1982 kwam er in de hogere cyclus een derde studierichting bij: Boekhouden-informatica. In 1989 werd in alle scholen de eenheidsstructuur ingevoerd. Sindsdien kan je in onze school kiezen uit een brede waaier van studierichtingen, zowel Latijnse als Moderne. Sinds 1995 zijn ook jongens van harte welkom. In 1999 vierde Berkenboom haar 350ste verjaardag met een grootse toneelvoorstelling: 'De kroon aan de boom'. Ondertussen bestaat onze school dus al 365 jaar!

A. Opvoedingsproject - 'Wat wij bieden' Onze missie … Wij willen jongeren alle kansen bieden om hun persoonlijke talenten tot volle bloei te brengen, zodat ze kunnen opgroeien tot volwaardig functionerende, geëngageerde volwassenen. Dit willen wij doen met respect voor de christelijke waarden en via de combinatie van kwaliteitsonderwijs en doeltreffende leerlingenbegeleiding. … omgezet in 10 mijlpalen In de dagdagelijkse schoolpraktijk hopen wij deze missie via 10 duidelijke mijlpalen te realiseren: 1. Wij willen trouw blijven aan de oorspronkelijke roeping van de Zusters van de H. Vincentius Berkenboom. Dit betekent dat we werken voor jongeren met een verschillende sociale achtergrond, met verschillende culturen en levensopvattingen. Hieruit vloeit voort dat onze school een oefenplaats moet zijn voor culturele en levensbeschouwelijke communicatie. Het betekent ook dat we aandacht hebben voor leerlingen die van thuis uit minder mogelijkheden meekrijgen dan andere leerlingen. 2. Wij willen een christelijke school zijn. Op de eerste plaats willen wij met onze school fundamenteel menselijke waarden nastreven. Hierbij inspireren wij ons op de figuur van Jezus en zijn evangelie. Bovendien willen we als christelijke school onze leerlingen gevoelig maken voor de diepere dimensie van de werkelijkheid. We willen hen zo brengen tot innerlijkheid en openheid voor transcendentie. Dit gebeurt o.a. binnen het vak godsdienst. De jaarlijkse vastenactie en de religieus geïnspireerde vieringen bieden onze leerlingen de kans om zich daadwerkelijk te engageren.

5


3. Wij willen een degelijk studiepeil verzekeren. Dit betekent dat we onze leerlingen voldoende kennis, inzicht en vaardigheden bijbrengen. Als school stellen wij ook eisen om dit studiepeil te verzekeren. Door leerlingen voldoende kansen te geven, hen vakkundig te begeleiden op studiegebied en eerlijk te evalueren, moeten zij met succes en op een zelfstandige wijze kunnen functioneren in het vervolgonderwijs. 4. Wij willen onze leerlingen begeleiden bij hun studies. In de eerste jaren gebeurt dit sterk geleid, aan de hand van studiemethodelessen, studietips per vak en de begeleiding door de titularis. Het organiseren van inhaallessen en de mogelijkheid om studiebegeleiding te krijgen in kleine groepen dragen bij tot het beter 'leren leren'. In de hogere jaren willen wij leerlingen zelfstandig en 'resultaatgericht' leren studeren door hen o.a. nog beter te leren de leerstof te structureren en schematiseren. Leerlingen kunnen ook individueel begeleid worden. Deze begeleiding situeert zich zowel op het vlak van de motivatie als op het vlak van studiemethode. 5. Wij willen beschikbaar zijn voor elke leerling. Dit betekent dat elke leerling met zijn of haar noden, van welke aard ook, terecht moet kunnen in de school. Hierbij hechten wij zeer veel belang aan de rol van de klastitularis als vertrouwenspersoon, maar ook de leden van het zorgteam en de directie staan ter beschikking voor individuele begeleiding en ondersteuning. 6. Wij willen onze leerlingen zoveel mogelijk in contact brengen met cultuur in de ruimste betekenis van het woord. Dit betekent dat binnen de vakken maar ook vakoverstijgend talrijke initiatieven worden genomen om onze leerlingen te confronteren zowel met het verleden als met de wereld van vandaag. Toneel, film- en muziekvoorstellingen, studie-uitstappen voor verschillende vakken, sportactiviteiten, uitwisselingsprojecten en studiereizen dragen hiertoe bij. Ze bieden tevens de mogelijkheid om de leerlingen op een andere manier te leren kennen. Naast dit aanbod voor alle leerlingen bieden wij een hele waaier van activiteiten aan, die op vrijwillige basis kunnen gevolgd worden. 7. Wij willen onze leerlingen leren leven tussen grenzen. Dit betekent dat we duidelijke regels stellen in verband met wat kan en niet kan in onze school. Door regelduidelijkheid kunnen we komen tot een verantwoord sanctiebeleid. Leerlingen mogen ook fouten maken. Na rechtzetting moeten zij opnieuw de kans krijgen om met een schone lei te herbeginnen. 8. Wij willen onze leerlingen stimuleren tot inspraak en engagement. Dit betekent dat, aangepast aan de leeftijd, leerlingen zelf initiatieven kunnen nemen en uitwerken. Zij kunnen hun stem laten horen in de verschillende leerlingenraden. Zij krijgen de kans om zich te engageren in werkgroepen zoals - bijvoorbeeld - de werkgroep 'Groene school'. We verwachten dat onze leerlingen spontaan een handje toesteken bij de organisatie en de uitwerking van bepaalde activiteiten (b.v. opendeur, promotie, solidariteitsactie, oud-leerlingenavond ‌) 9. Wij willen onze leerlingen bewuste keuzes leren maken. Dit betekent dat zij zich een eigen mening moeten kunnen vormen en deze uiten en toetsen aan die van anderen. Zo willen we hen o.a. leren een evenwicht te vinden tussen 'inspanning' en 'ontspanning', tussen studeren en vrijetijdsbesteding. Ook de lessen relationele vorming, de ontmoetings- en vormingsdagen en de preventieprojecten in verband met pesten, roken, alcohol en drugs bieden hiertoe een goede aanzet. Dankzij een goed gestructureerde studiekeuzebegeleiding tracht de school de leerlingen tot meer bewuste studiekeuzes te brengen. 10. Wij willen onze leerlingen respect bijbrengen. Dit betekent op de eerste plaats respect voor zichzelf maar ook voor de medemens en het milieu. Dit houdt in dat we als school kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op het eigen welzijn en dat van anderen. Het betekent ook dat wij blijven werken aan een nette en milieubewuste school. Respectvol omgaan met anderen betekent eveneens dat er op onze school geen plaats is voor racisme, pesten, agressie en vandalisme. In onze algemene infobrochure zetten we nog meer in detail uiteen hoe wij deze 10 mijlpalen in het dagdagelijkse 'leren' en 'leven' op school omzetten. Je vindt er heel wat informatie rond leren leren, inhaallessen, socio-emotionele begeleiding, studie(keuze)begeleiding, buitenschoolse activiteiten, zorgteam enz.

6


B. Schoolreglement - 'Wat wij verwachten' Waar veel mensen samenwerken en -leven, zijn goede afspraken nodig om het geheel vlot, efficiënt en respectvol te laten verlopen. Leerlingen krijgen in onze school alle kansen om hun talenten tot volle bloei te brengen en uit te groeien tot volwaardig functionerende (jong-)volwassenen. Bij het naleven van de afspraken die hierna vermeld staan, verwachten we van hen dan ook het nodige engagement en zin voor verantwoordelijkheid. Deze afspraken gelden altijd, op school, in de omgeving van het schoolgebouw en tijdens studie-uitstappen of andere buitenschoolse activiteiten. We gaan er ook vanuit dat u -ouder(s)- deze afspraken onderschrijft en de school ondersteunt bij de eventuele sancties indien leerlingen zich niet aan de afspraken kunnen houden. 1. Inschrijving Berkenboom Humaniora eerste graad bevindt zich op dezelfde campus als Berkenboom Humaniora bovenbouw. Als je naar de tweede graad overstapt, hoef je je dus niet opnieuw in te schrijven. 2.

Stijlvol gedrag

2.1. Algemeen Je gedraagt je tegenover medeleerlingen, leerkrachten, pedagogisch-ondersteunend personeel en directie altijd beleefd, respectvol, eerlijk en correct. Je gaat bovendien op een constructieve manier om met feedback. Wees ervan overtuigd dat je op school de kans krijgt om uit je fouten te leren. Al te persoonlijke of intieme contacten zijn niet toegelaten. Hiervoor zijn andere plaatsen en tijdstippen meer geschikt. Je zit nergens op de grond en je brengt de pauzes door op de speelplaats. Je mag alleen in het klaslokaal blijven wanneer je hiervoor de schriftelijke toestemming hebt van de directie of wanneer je begeleid wordt door een leerkracht. Na de lesuren of tijdens de pauzes blijf je niet onnodig in of aan de schoolgebouwen rondhangen. Je eet enkel tijdens de pauze van 10u10 op de speelplaats en tijdens de lunchpauze in de refter (waar je een vaste plaats krijgt). Afval deponeer je in de daartoe bestemde vuilnisbakken. Je laat in geen geval papiertjes of ander afval achter op de grond. Kauwgom is verboden op onze school en tijdens schoolgebonden activiteiten. 2.2 Kleding Je draagt verzorgde kleding, aangepast aan de schoolse situatie. Vakantiekleding, hoofddeksels, afgewassen of uitgerafelde jeans, shorts, koersbroeken, korte leggings, te korte rokjes of jurkjes, kledingstukken die de schouders, buik of onderrug onbedekt laten of met diepe halsuitsnijdingen zijn niet toegelaten op school of tijdens activiteiten in schoolverband. Bij vriesweer zijn mutsen wel toegelaten. Om veiligheidsredenen zijn ook slippers of ander loszittend schoeisel niet toegelaten. Excentrieke haardracht en piercings zijn verboden. Binnen aanvaardbare normen zijn oorpiercings echter mogelijk. Een exhaustieve lijst opsommen van wat kan en niet kan, is niet mogelijk. Veel belangrijker is het dat je zelf leert inzien welke kleding past in de schoolse, d.i. in je werksituatie. Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding draag je altijd de verplichte sportkledij (T-shirt en short met schoollogo en sportschoenen met 'non-marking' zool) en gebruik je de verplichte sportzak van de school. Jassen horen thuis aan de kapstok in de gang. 2.3 Taalgebruik We verwachten van ouders en leerlingen een positieve ingesteldheid tegenover de Nederlandse taal. Je spreekt en schrijft algemeen Nederlands in alle schoolse situaties (b.v. omgang met directie, leerkrachten en secretariaatscollega’s, communicatie via mail …). Je past je taalregister aan de situatie aan (b.v. een gesprek met een medeleerling zal anders verlopen dan een gesprek met een leerkracht of iemand van de directie). 3.

Lessen, persoonlijk werk, toetsen, voorbereidingen

3.1. Algemeen Je voert alle opdrachten in verband met het studeren van lessen, voorbereiden of verbeteren van persoonlijk werk en toetsen nauwgezet uit en je respecteert de deadlines. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kunnen afwijkingen worden toegestaan door de leerkracht.

7


3.2. Inhaaltoetsen Indien je afwezig was voor een toets, kan je verplicht worden deze later in te halen. Voor elke afwezigheid bij een toets dien je een schriftelijke verantwoording te geven aan de leerkracht en/of de directie (die in uitzonderlijke gevallen het recht op een inhaaltoets kan weigeren). Leerlingen van de 2de en 3de graad krijgen voor schriftelijke overhoringen de kans om deze op vrijdag tussen 16u00 en 16u50 in te halen. Mondelinge overhoringen worden in samenspraak met de betrokken leerkracht gepland. Leerlingen van de 1ste graad halen een toets altijd in na afspraak met de vakleerkracht. De afspraak voor een inhaaltoets wordt in elk geval door de vakleerkracht in de schoolagenda van de leerling genoteerd. Wie niet komt opdagen voor een inhaaltoets (en hiervoor geen geldige reden kan geven), verliest automatisch zijn kans op scoren. 3.3. Toetsen-actieplan Als je van de klassenraad de kans krijgt om problematische schoolresultaten bij te sturen door deel te nemen aan het toetsen-actieplan en je ouders stemmen hiermee in (zie infobrochure voor meer uitleg), dan word je automatisch op woensdagnamiddag op school verwacht. Je eet op school tussen 12u05 en 12u30. Je volgt daarna het systeem van minstens een halfuur studeren per toets die je opnieuw moet maken. Je laat je schoolagenda handtekenen door de collega met toezicht op het moment dat je naar huis mag vertrekken. Als je deze kans niet grijpt, kan dit een rol spelen bij de bespreking in verband met je eindbeoordeling. 4.

Schoolmateriaal en gebruik van lokalen

Je schoolagenda is een officieel document. Je hebt hem dus altijd bij je en vult hem bij het begin van elk lesuur volledig in. Je laat je schoolagenda bij voorkeur wekelijks door je ouders handtekenen en geeft hem op eenvoudige vraag ter controle af aan een leerkracht of de directie. Je kaft ten laatste tegen het einde van de eerste lesweek alle handboeken die je van de school kan huren. Je draagt zorg voor je werkboeken en ander persoonlijk schoolmateriaal (b.v. rekenmachine, passer …). Je bent zelf verantwoordelijk voor de bewaring ervan. Laat je materiaal dus niet rondslingeren in je klaslokaal, maar berg het netjes op in je boekentas of in de kastruimte die je bij het begin van het schooljaar krijgt. We gaan ervan uit dat elke leerling zich zodanig organiseert, dat hij thuis zijn studiemateriaal ter beschikking heeft. Je houdt de lokalen waar je de lessen volgt netjes en helpt spontaan bij verschillende taken die je opgedragen worden (b.v. bord schoonmaken op het einde van elke lesdag, ramen sluiten, papier wegbrengen, lichten doven …). Je gaat zorgvuldig en respectvol om met het didactisch materiaal van de school. Je kan de liften alleen gebruiken als je daar een schriftelijke toestemming van de directie voor hebt. 5.

Op tijd komen

5.1. Algemeen Je bent 's morgens ten laatste om 08u25 en 's middags ten laatste om 13u15 op school. Als je uitzonderlijk toch te laat komt, wordt dit geregistreerd door een medewerker van het secretariaat. Hij/zij zal je een briefje geven, dat je moet tonen aan de leerkracht als je het lokaal binnengaat. Wie drie keer te laat komt, dient na te blijven in de avondstudie. Wie al drie keer heeft moeten nablijven in de avondstudie (en dus al negen keer te laat kwam), moet zich gedurende een week elke morgen om 08u00 aanmelden bij de directie. De ouders worden hiervan altijd vooraf schriftelijk verwittigd. Wanneer een leerling vanaf dan weer drie keer te laat komt, moet hij zich altijd meteen een week om 08u00 aanmelden bij de directie.We vragen ook om vóór en na schooltijd geen overlast (fietsen niet op het voetpad plaatsen, niet tegen de richting fietsen, niet met groepjes op het voetpad blijven staan …), te veroorzaken in de onmiddellijke omgeving van de school, want dit kan leiden tot onveilige verkeerssituaties. 5.2. Tijdklas Leerlingen met een leer- of ontwikkelingsstoornis kunnen tijdens de examenperiode naar de tijdklas gaan, zodat zij een halfuur meer tijd krijgen om hun examen te maken. Wie voor deze faciliteit inschrijft, dient er wel elke examendag gebruik van te maken. Wie misbruik maakt van deze ondersteuning, wordt er automatisch voor uitgesloten.

8


6.

Persoonlijke eigendommen en verzekering

6.1. Fiets Als je met de fiets naar school komt, plaats je die altijd in de fietsenstalling van de school. Fietsen die op het voetpad aan de schoolgebouwen blijven staan, kunnen door de politie verwijderd worden. Zet je fiets altijd op slot en draag er zorg voor. Eventuele schade aan je fiets valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school en wordt bijgevolg niet vergoed door de schoolverzekering. 6.2. Boekentas Berg je schoolmateriaal dat je mee naar huis wil nemen, altijd op in een stevige, rugvriendelijke boekentas. Neem geen overbodige boeken of mappen mee, zodat je rug niet onnodig belast wordt. Zorg er anderzijds wel voor dat je steeds voldoende materiaal mee naar huis neemt, zodat je je studiewerk voor verschillende dagen kan plannen. Voor veel vakken is het nu eenmaal niet voldoende als je enkel de dag van tevoren voor een toets studeert. 6.3. Kleding en bril Draag zorg voor je kleding, naamteken je jas en turnuniform. Eventuele schade aan of diefstal van je kleding of je bril valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school en wordt bijgevolg niet vergoed door de schoolverzekering. 6.4. Mp3-speler, iPod, gsm Als je deze persoonlijke toestellen meebrengt naar school, doe je dit op eigen risico en verantwoordelijkheid. In geen geval mogen ze gebruikt worden tijdens de schooluren en op het schoolterrein. In uitzonderlijke gevallen kan een leerkracht de toestemming geven om de gsm of mp3-speler te gebruiken. Bij misbruik wordt je toestel automatisch afgenomen en in bewaring gegeven bij de directie. Je neemt zelf het initiatief om je persoonlijke eigendom te recupereren. Als je driemaal betrapt wordt met je toestel, volgt een sanctie. Eventuele schade aan je toestellen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school en wordt bijgevolg niet vergoed door de schoolverzekering. 6.5. Persoonlijk archief Je bewaart na het beëindigen van het schooljaar al je documenten (werkboeken, notities, taken, toetsen …) thuis. Op school kan je daarvoor eventueel een archiefdoos aankopen. Je dient je persoonlijke archief bij te houden tot 31 augustus van het volgende schooljaar. Je schoolagenda geef je op het einde van het lopende schooljaar wel af op school, zodat die in het schoolarchief bewaard kan worden. Je ouders ondertekenen een document, waarbij zij de correcte bewaring van je archief garanderen. 7.

Middagpauze

Je ouders bepalen bij het begin van het schooljaar of je 's middags op school eet of thuis. Ze leggen deze keuze schriftelijk vast en nemen er de volledige verantwoordelijkheid voor. Als je buiten de stad Sint-Niklaas woont, ben je automatisch 'half-intern’ en blijf je op school eten. Dit zal op je leerlingenpasje als 'H.I.' vermeld worden. Als je naar huis gaat, wordt dit als 'E' van 'extern' genoteerd op je leerlingenpasje. Afwijkingen op deze regel worden altijd met de directie besproken. Je brengt je lunchpakket mee in een brooddoos. Wij zijn een milieubewuste school, vandaar dat het gebruik van aluminiumfolie verboden is. Leerlingen van het 6de jaar kunnen, énkel als de ouders vooraf een aanvraag hebben ingediend bij de directeur, op vrijdag buiten de school eten. Je ouders nemen ook in dit geval de volledige verantwoordelijkheid. Als je geen lunchpakket bij je hebt, kan je tot uiterlijk 10u25 een broodje bestellen. In geen enkel geval mag je de school verlaten om zelf een lunchpakket te halen. Leerlingen die dit toch doen, zullen automatisch doorverwezen worden naar de directie, die hen een strafstudie zal geven. Leerlingen dienen steeds in het bezit te zijn van hun leerlingenpasje dat ze op eenvoudige vraag van een personeelslid van de school dienen te tonen. Wie onterecht de school verlaat, zal eveneens doorverwezen worden naar de directie en een strafstudie krijgen.

9


8.

Spijbelen

Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren worden. Blijf echter niet zomaar weg uit de school. Spijbelen kan uiteraard niet! In elk geval krijg je meteen een strafstudie als sanctie. Wij willen je er bij moeilijkheden, samen met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidingsinspanning. Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent. In deze gevallen kan de school je dossier, omdat ze het als zorgwekkend beschouwt, doorspelen aan het departement Onderwijs. Als je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen, melden je ouders dit onmiddellijk aan de directeur of zijn afgevaardigde. 9.

Aan- en afwezigheden

Als je ingeschreven bent in onze school, verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen (ook zwemlessen horen hier uiteraard bij) en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. Bezinningsdagen, studie-uitstappen e.d. worden als normale schoolactiviteiten en -dagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen en een overnachting vereisen. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent ook dat je hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op school. Het kan altijd gebeuren dat je om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat je te laat komt. Hierna en ook in onze infobrochure geven we verdere (wettelijk verplichte) richtlijnen. De algemene regel is dat je ouders steeds zo snel mogelijk de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daar een schriftelijk bewijs van voorleggen (een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders of een medisch attest). Een medisch attest is verplicht na een afwezigheid van 4 opeenvolgende kalenderdagen of wanneer je voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische redenen hebt gewettigd met een verklaring van je ouders of wanneer je wegens ziekte afwezig bent tijdens de examens. Ben jijzelf of is één van je medeleerlingen afwezig, dan is het in onze school de goede gewoonte om de notities bij te houden. Hiervoor worden bij het begin van het jaar afspraken gemaakt met je klastitularis. Het is wel belangrijk dat je ouders bij (langere) afwezigheid je werkmappen op school bezorgen. Ben je langer dan een week afwezig, dan mag je de notities kopiëren op het leerlingensecretariaat. We verwachten dat je ook zelf initiatieven neemt om alles bij te werken. Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan de arts een medisch attest 'voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school' vragen. Je leerkracht LO kan dan uitmaken wat wel en wat niet kan in de lessen. Als je vaak niet deelneemt aan deze lessen, dan zal je een vervangtaak krijgen. Als je afwezig bent op een studie-uitstap, kunnen de kosten voor deze uitstap enkel gerecupereerd worden als je een doktersbriefje indient. Als je toch afwezig blijkt zonder doktersbriefje, worden de kosten voor de uitstap alsnog aangerekend. Als je wegens ziekte, ongeval of handicap geen lichamelijke opvoeding (of een of meerdere andere vakken) kan volgen, dan kan de klassenraad beslissen dat je een aangepast lesprogramma krijgt (zie infobrochure voor het verloop en de evaluatie hiervan). Je ouders kunnen de vraag tot vrijstelling steeds stellen aan de klassenraad, die de vraag zal onderzoeken. De vrijstelling is echter niet afdwingbaar. Ouders hebben meldingsplicht bij elke besmettelijke ziekte waarvoor maatregelen nodig kunnen zijn. Een kind met koorts hoort niet thuis op school. De huisarts die een ziekte vaststelt, zal u zeggen of u de directie moet verwittigen. De directie is dan op haar beurt verplicht om de schoolarts van het CLB te contacteren. De schoolarts neemt maatregelen waar dit nodig is voor de leerling, de klas of de school. In verband met luizen geldt ook een meldingsplicht aan de directie. Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan volgen op school, dan heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis. Dat betekent dat je elke week vier uur les krijgt thuis. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, over welke vakken het zal gaan.

10


10.

Roken, alcohol, drugs, pesten

Op school, in de onmiddellijke schoolomgeving en tijdens studie-uitstappen geldt een algemeen rook, drugsen alcoholverbod. Enkel voor leerlingen van de 3de graad worden bij bepaalde activiteiten speciale afspraken gemaakt in verband met roken en alcohol. Misbruik wordt ook in deze gevallen automatisch gesanctioneerd. Het bezit, gebruik en/of dealen van drugs zijn in onze school verboden voor iedereen. De wet op het bezit van drugs, van kracht sinds 2 juni 2003, stelt dat drugsbezit, en het gebruik van cannabis, strafbaar blijft, zowel voor minder- als meerderjarigen. Elk misbruik zal gesanctioneerd worden. In de algemene infobrochure van de school vind je de afspraken en gedragscode in verband met druggebruik. Pesten kan onder geen enkele vorm in onze school en zal steeds gesanctioneerd worden! Ook cyberpesten valt onder deze regel en zal eveneens leiden tot een gepaste straf. In de algemene infobrochure van de school vind je de afspraken en gedragscode in verband met pesten. 11.

Veiligheid en welzijn

De school doet vele inspanningen om het welzijn en de veiligheid van iedereen die er komt, te garanderen. Uiteraard draagt elk individu zijn deel van de verantwoordelijkheid om dit te realiseren. Als je zelf problemen merkt op het vlak van welzijn (pesten, werkomgeving, hygiëne …) of veiligheid (brandveiligheid, evacuatieveiligheid …), aarzel dan niet om dit te melden op het secretariaat, aan de directie of via preventie@berkenboomhum.be. 11.1. Werkpostreglementen Voor lichamelijke opvoeding, techniek en het gebruik van de labs krijg je in het begin van het schooljaar een werkpostreglement. Je ondertekent dit en leeft de afspraken ook na. 11.2. Evacuatieoefeningen In de loop van het schooljaar worden evacuatieoefeningen georganiseerd. Je leeft strikt de instructies na die in de lokalen ophangen en luistert naar de verantwoordelijke begeleider. Gebruik je de noodknoppen zonder reden, dan hangt daar altijd een sanctie aan vast. 12.

Sancties

We gaan ervan uit dat je als leerling alle kansen grijpt om je op een correcte manier te gedragen, om eerlijk te zijn en de spelregels van de school na te leven. Als je op een waardevolle manier kan omgaan met het vertrouwen dat je krijgt van leerkrachten, pedagogisch-ondersteunend personeel en directie, zal je bij problemen ook op een respectvolle manier behandeld worden en - in de mate van het mogelijke - een nieuwe kans krijgen. Als je om welke reden dan ook de spelregels toch niet respecteert, zal je automatisch gestraft worden. Je straf zal steeds in verhouding staan tot de aard van de overtreding. In het algemeen en in het beste geval zullen de volgende stappen gerespecteerd worden: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

een mondelinge waarschuwing. een opmerking in je schoolagenda. een schrijfopdracht of een extra taak. een strafstudie op woensdag van 12u05 tot 14u00 (korte strafstudie) of van 12u05 tot 15u30 (lange strafstudie): in principe volgt altijd een strafstudie na 3 schriftelijke opmerkingen in de schoolagenda, maar een strafstudie kan uiteraard bij ernstige feiten onmiddellijk gegeven worden. Wie strafstudie heeft, gaat op woensdagmiddag om 12u05 onmiddellijk naar refter Reintje (en mag dus niet eerst de school even verlaten). een preventieve schorsing. een definitieve uitsluiting.

In het geval van preventieve schorsing of definitieve uitsluiting, treedt automatisch het orde- en tuchtreglement in werking. In alle gevallen zullen je ouders mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht worden.

11


13.

Ordereglement en tuchtmaatregelen

Het orde- en tuchtreglement vormen beide een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. We maken een onderscheid in begeleidende maatregelen, ordemaatregelen en tuchtmaatregelen. 13.1. Begeleidende maatregelen Wanneer je gedrag het onderwijs- of vormingsgebeuren op school hindert of in gevaar brengt, kan de school in overleg met jou en je ouders de volgende begeleidende maatregelen voorstellen: 'Time-out', begeleidingscontract. 'Time-out' is een schoolvervangend programma. Dit betekent dat je gedurende een bepaalde periode opgevangen wordt in een project om aan jouw gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord gaan met dit schoolvervangend programma. In een begeleidingscontract kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd. Deze moeten ertoe bijdragen dat je je gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of leerlingen opnieuw mogelijk wordt. 13.2. Ordemaatregelen Als je het onderwijs- of vormingsgebeuren op school hindert, kan er een ordemaatregel worden genomen. Mogelijke ordemaatregelen zijn: ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

een verwittiging. strafwerk. de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk bij de directeur of zijn afgevaardigde. een tijdelijke verwijdering van de speelplaats tijdens de voormiddag- en/of middagpauze. een alternatieve ordemaatregel. …

Deze ordemaatregelen kunnen worden genomen door het bestuurs-, onderwijzend en ondersteunend personeel van het schoolbestuur. Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk. 13.3. Tuchtmaatregelen Als je gedragingen stelt die een gevaar vormen voor het onderwijs- en vormingsgebeuren, kan er een tuchtmaatregel opgelegd worden. Dit zal b.v. het geval zijn: ƒƒ ƒƒ ƒƒ

als ordemaatregelen tot niets hebben geleid. als je ernstige of wettelijk strafbare feiten stelt. als je de realisatie van het pedagogisch project in gevaar brengt.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: ƒƒ ƒƒ ƒƒ

een tijdelijke verwijdering uit de lessen van één of meer vakken. een tijdelijke uitsluiting uit de school voor de maximale duur van 10 schooldagen. een definitieve uitsluiting uit de school.

Tuchtmaatregelen kunnen alleen genomen worden door de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur. Als hij de definitieve uitsluiting overweegt, wint hij eerst het advies van de begeleidende klassenraad in. In afwachting van een eventuele tuchtmaatregel kan je als bewarende maatregel enige tijd de toegang tot de school worden ontzegd. Je wordt preventief geschorst. Uiteraard kan een dergelijke preventieve schorsing enkel genomen worden in uiterst dringende omstandigheden: ƒƒ ƒƒ

voor zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting. wanneer je aanwezigheid op school een gevaar vormt voor jezelf, medeleerlingen of personeelsleden van de school.

12


Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan beslissen tot een dergelijke preventieve schorsing. Deze maatregel wordt schriftelijk en kort gemotiveerd meegedeeld aan je ouders. Hij gaat onmiddellijk in. De maatregel wordt bevestigd en zo nodig nader gemotiveerd in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing duurt dus tot wanneer er een tuchtmaatregel wordt uitgesproken of de tuchtprocedure wordt stopgezet. Als de directeur of de afgevaardigde van het schoolbestuur van mening is dat er reden is om een tuchtmaatregel uit te spreken, dan word je per aangetekende brief opgeroepen voor een onderhoud. Je wordt samen met je ouders en eventueel een raadsman gehoord over de vastgestelde feiten. Deze raadsman is niet noodzakelijk een advocaat. Dit onderhoud vindt ten vroegste plaats op de zesde werkdag na verzending van de brief (poststempel). Je ouders, eventueel je raadsman, en jijzelf krijgen vooraf inzage in je tuchtdossier. De directeur of de afgevaardigde van het schoolbestuur brengt je ouders binnen drie werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van zijn gemotiveerde beslissing. Pas na deze mededeling wordt de tuchtmaatregel van kracht. Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de definitieve uitsluiting. Uiterlijk de zesde werkdag na verzending van de beslissing tot definitieve uitsluiting (poststempel), kunnen je ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie: Berkenboom Humaniora T.a.v. de heer Johan De Ridder Voorzitter van de interne beroepscommissie Gentseweg 351 9120 Haasdonk Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op. Je wordt per brief opgeroepen om samen met je ouders en eventueel een raadsman, voor deze interne beroepscommissie te verschijnen. Uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie dan samen. Je ouders, eventueel je raadsman, en jijzelf krijgen voorafgaandelijk inzage in je tuchtdossier. De interne beroepscommissie kan de straf bevestigen, vernietigen, of vervangen door een lichtere straf. De interne beroepscommissie brengt je ouders binnen een redelijke termijn per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij de toepassing van dit tuchtreglement niet optreden als raadsman van jezelf en/of je ouders. Bij de uiteindelijke beslissing kan geen rekening worden gehouden met gegevens die je niet vooraf zijn bekendgemaakt en/of die geen deel uit maken van je tuchtdossier. Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders er schriftelijk toestemming voor geven. Bij definitieve uitsluiting word je door de directeur of zijn afgevaardigde en door het begeleidend CLB actief bijgestaan bij het zoeken naar een andere school. Je tuchtdossier kan niet worden overgedragen naar een andere school. 13.4. Recht op opvang Als je, na de voorziene procedure, preventief bent geschorst en/of tijdelijk of definitief bent uitgesloten, kunnen je ouders vragen om je op te vangen. Dit gebeurt door een gemotiveerde aanvraag. Als de school op deze vraag niet ingaat, zullen we dit schriftelijk en gemotiveerd meedelen aan je ouders. Als de school op deze vraag wel ingaat, dan worden er afspraken gemaakt met jou en je ouders. 14.

Evaluatie en eindbeoordeling

14.1. Evaluatievormen Leerlingen krijgen in de loop van het schooljaar verschillende kansen om te tonen dat ze de geziene leerstof hebben begrepen en verwerkt. Via persoonlijk werk en verschillende kleine en grote toetsen meten de leerkrachten de kennis, het inzicht en de vaardigheden voor hun vak. De meeste toetsen worden in overleg met de leerlingen gepland, maar leerkrachten kunnen de leerstof ook via mondelinge steekproeven of onverwachte schriftelijke toetsen bevragen. De examens worden in principe schriftelijk afgelegd. Enkel de leerlingen van de derde graad kunnen ook mondelinge examens krijgen. Sommige vakken worden op permanente basis geĂŤvalueerd (m.n. in alle graden: de taalvaardigheden en lichamelijke opvoeding; specifiek: in de eerste graad: techniek, godsdienst, wetenschappelijk werk en plastische opvoeding; in de tweede graad: informatica en plastische opvoeding; in de derde graad: project zelfstandig werk, esthetica en focus hoger onderwijs).

13


14.2. Examens De examenperiodes worden aangekondigd via de activiteitenkalender van de school. We opteren op onze school voor twee volwaardige examenperiodes (Kerstmis en juni). Bij de leerlingen van de eerste en tweede graad wordt dit nog aangevuld met partiële examens vóór de paasvakantie. Een paar weken voor de start van de examenperiode krijg je je examenkalender. Maak aan de hand van die kalender een studieplanning op. Voorzie wat meer tijd voor vakken waarin je niet sterk bent en voor vakken waarvoor je tijdens de examens minder tijd zult hebben (omdat je b.v. 2 examens op 1 dag moet maken). Tijdens de examens moet je vooral herhalen en memoriseren. Begrijpen en structureren moeten op voorhand gebeurd zijn. Hang je examenkalender op een duidelijke plaats. Schrap elke keer het examen dat je afgelegd hebt. Zo vermijd je dat je een verkeerd examen leert. Heb je toch een verkeerd examen gestudeerd, dan meld je dit onmiddellijk aan de leerkracht met toezicht en/of aan de directie. Je moet in élk geval het examen afleggen, maar mag tot 10u00 de leerstof nog instuderen. Tijdens de examens is er in de namiddag geen les. Je ouders bepalen of je thuis of op school studeert. Ze vullen daarvoor bij het begin van het schooljaar een invulstrook in. Zijn er wijzigingen in het 2de of 3de trimester, dan melden je ouders dit persoonlijk aan de directie. Zorg ervoor dat je tijdens de examens geen tijd verliest zodat je niet tot 's avonds laat moet studeren. Voldoende nachtrust is immers noodzakelijk om goede examens te kunnen afleggen. Je wordt op voorhand verwittigd in welk lokaal je examen hebt en je krijgt in dit lokaal een vaste, vooraf bepaalde plaats, die je kan herkennen aan het naamkaartje op de bank. 14.3. Examenverloop Bij het eerste belteken om 08u25 ga je op de aangegeven plaats in de rij staan of je gaat, als je in de 3de graad zit, meteen naar je examenlokaal. Je rangschikt boekentassen en jassen ordelijk op de voorziene plaats. Zodra je binnenkomt in het examenlokaal, moet er volledige stilte zijn. Je gsm mag niet in je broekzak zitten, maar wel in je rugzak of boekentas. In het examenlokaal neem je enkel schrijfgerief mee en een paar boeken om het examen van de volgende dag voor te bereiden of een boek of tijdschrift. Je mag absoluut geen documenten bij je hebben die te maken hebben met het examen dat je moet afleggen. Voor bepaalde vakken mag je ook 'hulpmiddelen' zoals een atlas of rekenmachine gebruiken. Deze hulpmiddelen worden bij aanvang van het examen vooraan in het klaslokaal gelegd en mogen enkel voor het examengedeelte mét hulpmiddelen gebruikt worden. Indien je deze op de dag van het examen vergeten hebt, dan kan je een exemplaar gebruiken van een andere leerling, énkel en alleen wanneer die andere leerling volledig de vragen heeft opgelost waarvoor een hulpmiddel nodig is. Er worden in het examenlokaal geen hulpmiddelen heen en weer gegeven. Het is best alle vragen van het examen bij het begin eens door te nemen. Indien er onduidelijkheden zijn, kun je, als de vakleerkracht langskomt, uitleg vragen. Als je een bijkomend blad (net of kladpapier) nodig hebt, vraag je dit aan de leerkracht die toezicht doet. Als je klaar bent met je examen, lees je alles nog eens grondig na. Kijk vooral na of je alle vragen beantwoord hebt. Leerlingen van de 1ste en 2de graad mogen netbladen, kladbladen, vragen afgeven vanaf 09u30 als ze één examen hebben, vanaf 10u15 als ze twee examens hebben. Na je examen blijf je in elk geval tot 10u30 in het lokaal. Wie wil, kan werken aan het examen tot 12u05. Leerlingen met een leer- of ontwikkelingsstoornis kunnen zich inschrijven voor de tijdklas en krijgen een halfuur extra om het examen af te werken. Alle leerlingen noteren elke dag in hun schoolagenda wanneer ze het examenlokaal verlaten. De leerkracht van toezicht parafeert. Op die manier hebben je ouders de mogelijkheid om dit op te volgen. Leerlingen die hun schoolagenda niet bij zich hebben, mogen het examenlokaal pas verlaten als de laatste leerling in het lokaal afgeeft! Als je het examenlokaal verlaat, ga je onmiddellijk naar de speelplaats of naar huis. Je blijft dus niet in de gangen staan of op de speelplaats rondhangen. Wie 's middags op school blijft, gaat na een kwartier pauze naar een aangeduide studielokaal. Bij het verlaten van het examenlokaal én bij het binnenkomen van het studielokaal, laat je je schoolagenda paraferen door de aanwezige leerkracht. Als je te laat komt in het studielokaal, dan word je automatisch doorverwezen naar de directie. Op de laatste examendag mag je om 10u00 naar huis. Vóór je vertrekt, ruim je je plek netjes op en je geeft je naamkaartje af aan de leerkracht die toezicht doet. Je brengt die dag zeker een boek of tijdschrift mee.

14


14.4. Afwezigheid tijdens de examenperiode Algemeen wordt gesteld dat elke leerling alle examens aflegt van het leerjaar waarvoor hij/zij ingeschreven is, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid. Voor elke afwezigheid, ook voor één dag, tijdens de examenperiode is een officieel medisch attest vereist. In elk geval dienen jij of je ouders de directeur voor 08u25 van je afwezigheid op de hoogte te brengen. Wanneer een leerling één of meerdere examens mist, worden deze in principe allemaal ingehaald voor het einde van de examenperiode. Hiertoe worden steeds de nodige inhaalmomenten voorzien. Zodra je na je afwezigheid weer op school komt, spreek je het inhaalmoment af met de directeur. Uitzonderingen worden autonoom en voor elke leerling afzonderlijk door de voltallige klassenraad beslist. Indien een leerling tijdens de examenperiode in juni zoveel inhaalexamens heeft dat het niet meer mogelijk is om alle examens voor de einddeliberatie af te leggen, dan zal de voltallige delibererende klassenraad beslissen of (en welke) examens de leerling nog moet inhalen. Deze beslissing hangt samen met verschillende elementen in het dossier: andere evaluatiegegevens voor het betrokken vak (los van de examens), vroegere resultaten voor het betrokken vak, resultaten van andere vakken, aantal gemiste examens en/of specifieke medische problematiek op dat ogenblik. 14.5. Onregelmatigheden bij het afleggen van examens Wanneer een personeelslid van de school je betrapt op een onregelmatigheid, verzamelt hij/zij de nodige bewijsstukken en treft hij/zij een ordemaatregel die alleen tot doel heeft een verder normaal verloop van de proefwerken mogelijk te maken. Enkel de klassenraad oordeelt over de gevolgen van de vastgestelde onregelmatigheid. Elk gedrag in het kader van de beoordeling van een vak waardoor je het vormen van een juist oordeel omtrent je kennis, inzicht en/of vaardigheden dan wel de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van andere leerlingen onmogelijk maakt of poogt te maken, wordt beschouwd als een onregelmatigheid. We denken bv. aan: spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen … Zo wordt onder een onregelmatigheid ook verstaan het zonder duidelijke bronvermelding geheel of gedeeltelijk overnemen van gegevens bij schriftelijke opdrachten zoals projecten. Na de vaststellingen van het personeelslid van de school zal jij steeds gehoord worden. Indien jij wenst, kunnen je ouders tijdens dit gesprek aanwezig zijn. De bewijsstukken worden verzameld in een dossier. Het verslag van jouw verhoor en de verklaring van het personeelslid van toezicht worden er in opgenomen. Dit alles wordt aan de klassenraad bezorgd. De klassenraad oordeelt of de vastgestelde onregelmatigheid kan worden beschouwd als fraude en deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders. Het plegen van fraude kan tot gevolg hebben dat het bewuste proefwerk nietig wordt verklaard. Deze nietigverklaring heeft tot gevolg dat je geen cijfer krijgt voor het proefwerk. Wanneer de onregelmatigheid pas aan het licht komt op het moment dat er reeds een getuigschrift of diploma werd uitgereikt, dan kan de school, ongeacht het moment waarop de onregelmatigheid wordt vastgesteld, de afgeleverde getuigschriften en diploma’s terugvorderen. Dit zal gebeuren wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en de genomen beslissing als juridisch onbestaande moet worden beschouwd. Het vaststellen van ernstige vormen van fraude kan bovendien leiden tot het opstarten van een tuchtprocedure. 14.6. Eindbeoordeling Algemeen Behalve op het einde van je secundaire studieloopbaan, spreekt de delibererende klassenraad zich, op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar, op de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar. Afhankelijk hiervan zal je een A-, B- of C-attest krijgen. Een oriënteringsattest is bindend. Attesten Het oriënteringsattest A Je hebt het leerjaar met vrucht beëindigd en wordt zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar. Het oriënteringsattest A kan worden toegekend in alle leerjaren, met uitzondering van: ƒƒ het 3de leerjaar van de tweede graad BSO (vervolmakingsjaar); ƒƒ het 2de leerjaar van de derde graad; ƒƒ het 3de leerjaar van de derde graad; ƒƒ de eindleerjaren van de vierde graad BSO.

15


Het oriënteringsattest B Je bent nog altijd geslaagd en je mag naar het volgende leerjaar overgaan. Bepaalde onderwijsvorm(en) of basisopties/studierichting(en) waarin men je weinig slaagkansen toemeet (b.v. omdat bepaalde resultaten te zwak zijn), worden echter uitgesloten. Het oriënteringsattest B kan worden toegekend in alle leerjaren, met uitzondering van: ƒƒ het 1ste leerjaar B; ƒƒ het 3de leerjaar van de tweede graad BSO (vervolmakingsjaar); ƒƒ het 1ste leerjaar van de derde graad ASO, KSO en BSO; ƒƒ het 2de leerjaar van de derde graad; ƒƒ het 3de leerjaar van de derde graad; ƒƒ de leerjaren van de vierde graad BSO. Het oriënteringsattest C Je bent niet geslaagd (bv. omdat het globale resultaat zo zwak is dat je niet mag overgaan naar een volgend leerjaar). Je dient je jaar over te doen in dezelfde of in een andere richting. Studiebewijzen Eindleerjaren van een graad worden bekrachtigd met een studiebewijs dat waardevol kan zijn voor je later functioneren in de maatschappij: ƒƒ een getuigschrift van de eerste graad; ƒƒ een getuigschrift van de tweede graad; ƒƒ een studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de tweede graad BSO (vervolmakingsjaar); ƒƒ een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad ASO/KSO/TSO of op het einde van het derde leerjaar van de derde graad BSO (specialisatiejaar)); ƒƒ een studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad KSO/TSO (specialisatiejaar). Advies De delibererende klassenraad kan, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies formuleren en dit schriftelijk via je rapport of via een brief aan je ouders meedelen. Dit advies kan o.a. omvatten: ƒƒ raadgevingen m.b.t. je studie- en werkmethode; ƒƒ concrete, individuele suggesties om vastgestelde tekorten of zwakke punten weg te werken; ƒƒ suggesties rond het voortzetten van je studies (bijvoorbeeld het al dan niet overzitten). Bijkomende proef De delibererende klassenraad heeft steeds de plicht alles in het werk te stellen om reeds in juni tot een besluit te komen. Toch kan het zijn dat voor bepaalde leerlingen een definitieve beslissing twijfelachtig en/of onmogelijk is. De gegevens in het leerlingendossier zijn ontoereikend (bv. er werden (te veel) proefwerken gemist wegens ziekte of heirkracht) of niet eenduidig (bv. de resultaten van vakken in een bepaalde vakkencluster zijn tegenstrijdig). De klassenraad vindt het aangewezen dat er extra gegevens worden verworven. De delibererende klassenraad kan dan bijkomende proeven opleggen, het is duidelijk dat dit zeer uitzonderlijk zal gebeuren. Vakantietaak Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je best een onderdeel van de leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantietaak geven. Je wordt hiervan via het eindrapport of per brief verwittigd. De kwaliteit van het afgeleverde werk en de ernst waarmee het werd uitgevoerd, kunnen belangrijk zijn voor het volgende schooljaar. Waarschuwing De klassenraad kan je via het eindrapport of per brief ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, wordt toch een positieve beslissing genomen. Je krijgt één jaar tijd om je bij te werken. De school zal je hierbij helpen. Is er echter geen merkbare positieve evolutie, dan kan men het volgend schooljaar onmogelijk even soepel zijn.

16


Betwisting van een genomen beslissing door je ouders De beslissing die een delibererende klassenraad neemt, is steeds het resultaat van een grondige evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissingen door ouders worden aangevochten. Mocht dit bij jou toch het geval zijn, dan kunnen je ouders de volgende procedure volgen. Uiterlijk op de derde werkdag na de uitdeling van de rapporten, kunnen zij een persoonlijk onderhoud aanvragen met de afgevaardigde van het schoolbestuur of de voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur) of zijn afgevaardigde. Dit gebeurt ofwel telefonisch (03 760 41 20), tussen 9u00 en 17u00, of wel schriftelijk bij de directeur. Tijdens dit overleg maken je ouders hun bezwaren kenbaar. De afgevaardigde van het schoolbestuur of de voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur) of zijn afgevaardigde toont, aan de hand van je dossier, aan dat de genomen beslissing gegrond is. Dit overleg, waarvan het resultaat per aangetekende brief aan je ouders wordt meegedeeld, leidt tot één van de drie volgende conclusies: ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

men heeft je ouders er inderdaad van kunnen overtuigen dat de genomen beslissing gegrond is: er is geen betwisting meer; men oordeelt dat de door je ouders aangebrachte elementen geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen, maar je ouders zijn het daar niet mee eens; de betwisting blijft bestaan; men is van oordeel dat de redenen die je ouders bij hun betwisting aandragen, het overwegen waard zijn. In dit geval roept men zo spoedig mogelijk de delibererende klassenraad opnieuw samen; de betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. Afhankelijk van het resultaat van deze bijeenkomst, dat aan je ouders ook schriftelijk wordt meegedeeld, blijft de betwisting al dan niet bestaan.

Als de betwisting blijft bestaan, dan kunnen je ouders per aangetekende brief beroep instellen bij: Berkenboom Humaniora t.a.v. de heer Johan De Ridder voorzitter van de interne beroepscommissie Gentseweg 351 - 9120 Haasdonk Dit moet gebeuren uiterlijk op de vierde werkdag na verzending (poststempel) van het resultaat van: ƒƒ ƒƒ

hetzij het overleg waarbij de betwiste beslissing bevestigd werd; hetzij de nieuwe klassenraad, bijeengeroepen op basis van elementen van het overleg, waarmee je ouders echter nog niet akkoord kunnen gaan.

De interne beroepscommissie onderzoekt je klacht grondig en deelt het resultaat mee aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur beslist op grond van het door de beroepscommissie uitgevoerde onderzoek of de delibererende klassenraad wel of niet opnieuw moet samenkomen: ƒƒ ƒƒ

indien de delibererende klassenraad niet opnieuw moet samenkomen, deelt het schoolbestuur deze beslissing binnen een redelijke termijn bij aangetekend schrijven aan je ouders mee en motiveert ze; indien de delibererende klassenraad wél opnieuw moet samenkomen, gebeurt dit ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar. Het schoolbestuur deelt de gemotiveerde beslissing van de delibererende klassenraad binnen een redelijke termijn bij aangetekend schrijven aan je ouders mee.

Maar hopelijk komt het allemaal zo ver niet en slaag je erin op 30 juni het schooljaar succesvol af te sluiten zodat jij en je ouders best tevreden zijn met je resultaat. Dat succes wensen wij je ook van ganser harte toe!

17


15.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen: ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

het leren en studeren. de onderwijsloopbaan. de preventieve gezondheidszorg. het psychisch en sociaal functioneren.

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook jij en je ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens over jou uit. Het CLB noteert deze gegevens, conform de vigerende regelgeving, in jouw multidisciplinair CLB-dossier. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als je 12 jaar bent, de leeftijd waarvan de regelgever vermoedt dat jij voldoende competent bent om dit recht zelfstandig uit te oefenen, zet het CLB de begeleiding slechts voort als je hiermee instemt. In het andere geval of als je jonger bent dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van je ouders. Jij en je ouders worden maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding. De regelgever bepaalt daarnaast aan welke regels een begeleidingtraject van het CLB moet voldoen. Onze school wordt begeleid door het CLB Waas en Dender. Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Ze houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de regelgeving bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan je op het begeleidend CLB bekomen. Indien je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het CLB Waas en Dender. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen. Als je dit niet wenst, moeten jij of je ouders binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt. Ken je het adres van dit CLB niet, dan kan dit worden bekomen in de hoofdzetel of in één van de vestigingen van het CLB. De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLBopdrachten (medische onderzoeken - leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk. Jij en je ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: ƒƒ de begeleiding van leerplichtproblemen. ƒƒ collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. Je ouders of jijzelf vanaf 12 jaar kunnen, via een aangetekend schrijven aan de directeur van het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van je ouders.

18


C. Engagementsverklaring Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw zoon/dochter op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn/haar school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw zoon/dochter is echter niet vrijblijvend: wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking. 1. Oudercontacten In de loop van het schooljaar zijn er een aantal individuele oudercontacten: vlak v贸贸r de herfstvakantie (enkel 1ste jaar), na de kerstexamens, begin februari (bij de vakleerkrachten) en op het einde van het schooljaar. Wanneer u als ouder(s) expliciet uitgenodigd wordt, verwachten we dat u op de uitnodiging ingaat en dat u de school verwittigt als dit niet mogelijk is. 2. Tijdige en regelmatige aanwezigheid (zie ook punt 8 en 9 in het schoolreglement) Als leerlingen ingeschreven zijn in onze school, verwachten we dat ze vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelnemen aan alle lessen (ook zwemlessen horen hier uiteraard bij) en activiteiten van het leerjaar dat ze volgen. Bezinningsdagen, studie-uitstappen e.d. worden als normale schoolactiviteiten en -dagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen en een overnachting vereisen. Ze geven leerlingen een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Verder verwachten we dat de leerlingen elke schooldag tijdig aanwezig zijn op school. Het kan altijd gebeuren dat leerlingen om een bepaalde reden niet kunnen deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat ze te laat komen. In het schoolreglement en onze infobrochure geven we verdere (wettelijk verplichte) richtlijnen. Als leerlingen regelmatig afwezig zijn, zal de school de ouders contacteren. De algemene regel is dat we vragen om zo snel mogelijk de school te verwittigen wanneer uw zoon/dochter afwezig is. 3. Wederzijdse afspraken over vormen van individuele begeleiding van leerlingen (zie infobrochure) Sommige leerlingen zullen op bepaalde vlakken misschien extra zorg nodig hebben. De school zal dan in overleg met de ouders en de leerling zoeken naar de meest aangewezen vorm van begeleiding. Daarbij rekenen we op de positieve medewerking van de ouders 茅n de leerling. 4. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal (zie ook punt 2.3. in het schoolreglement) Om kinderen alle kansen te geven op een succesvolle schoolloopbaan, moeten ze het Nederlands voldoende beheersen. Uw keuze om uw zoon/dochter naar een Nederlandstalige school te sturen betekent dat wij ervan uitgaan dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te spreken, ook buiten de school. Wanneer uw kind enkel Nederlands hoort, spreekt of leest tijdens de schooluren, is het voor de school een onmogelijke opgave hem/haar een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen.

Berkenboomscholen en scholengemeenschap Onze school wordt bestuurd door het schoolbestuur, nl. de 'vzw Berkenboomscholen' onder voorzitterschap van de heer Johan De Ridder. Tot deze vzw behoren ook het Technisch Berkenboom Instituut, de drie basisscholen Berkenboom (Ankerstraat - Heistraat - Passtraat en Gasmeterstraat - Puivelde) en Moza茂ek, de school voor het Buitengewoon Lager Onderwijs van Berkenboom. Onze school behoort tot de scholengemeenschap 'Sint-Nicolaas'.

19


Wie is wie? In onze school werken een 65-tal leerkrachten en een 10-tal secretariaatsmedewerkers. Elke dag proberen ze het beste van zichzelf te geven om onze missie waar te maken: jonge mensen alle kansen bieden om hun persoonlijke talenten tot volle bloei te brengen, zodat ze kunnen opgroeien tot volwaardig functionerende, geëngageerde volwassenen. De klastitularissen spelen in heel deze groep van mensen een belangrijke rol. Zij zijn de eerste personen die je kan aanspreken wanneer je met een vraag of probleem zit. Maar ook de andere mensen zullen je graag helpen. Je leerkrachten kan je aanspreken voor of na de les in het klaslokaal. Tijdens de pauze kan je hen terugvinden in het studium.

De mensen van het pedagogisch-ondersteunend personeel vind je in het leerlingensecretariaat of op de administratieve dienst. Op het leerlingensecretariaat werken mensen die instaan voor boeken en drukwerk, maar die je ook helpen als je je verwond hebt of onwel voelt. Je kan er ook terecht om formulieren te laten invullen (studietoelagen, kinderbijslag …), voor studieattesten of om een adreswijziging te melden. Bovendien hebben ze naast deze algemene ook elk een aantal specifieke taken: Mevrouw Roels Mevrouw Roels is o.a. verantwoordelijk voor de verzekering en de avondstudie. Vragen in verband hiermee kan je aan haar stellen. Mevrouw Roels is ook een van de vertrouwensleerkrachten. Mevrouw Van Havermaet en meneer Heirweg Mevrouw Van Havermaet is verantwoordelijk voor het boekenfonds. Voor het bestellen van boeken kan je altijd bij haar terecht. Samen met meneer Heirweg staat mevrouw Van Havermaet ook in voor de materiële uitrusting van de school. Alle beschadigingen en defecten mag je aan hen melden. Verder is meneer Heirweg verantwoordelijk voor de fietsenberging en de aanwezigheden. Medische attesten en andere bewijzen geef je aan hem af wanneer je op school terugkeert. Mevrouw De Cock en Mevrouw Bollaert Mevrouw De Cock en mevrouw Bollaert zijn verantwoordelijk voor de leerlingendossiers. Bij hen kan je o.a. terecht met vragen over attesten. Mevrouw Bollaert is tevens het aanspreekpunt voor de leerlingen van de eerste graad. Zij is ook verantwoordelijk voor de communicatie via e-mail naar de ouders. Meneer De Foer Meneer De Foer is verantwoordelijk voor de boekhouding. Met vragen over schoolrekeningen kan je bij hem terecht. Mevrouw De Grave, mevrouw De Leenheer, meneer Thierens en mevrouw Lambot Deze collega’s zal je soms zien op de speelplaats of tijdens de middagpauze.

20


Leren op Berkenboom Studieaanbod

Wetenschappenwiskunde (6/8)

Wetenschappen

Moderne talenwiskunde

Moderne talenwetenschappen 2de leerjaar Moderne Wetenschappen

1ste leerjaar A Moderne

Economie 5u wiskunde

Economiewiskunde

Economiewetenschappen

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS (ASO)

Economie 4u wiskunde Economiemoderne talen

Latijnwiskunde (6/8) 1ste leerjaar A Latijn

2de leerjaar Latijn

Latijn Latijnmoderne talen

1STE GRAAD 1STE-2DE 12-14J

2DE GRAAD 3DE-4DE 14-16J

3DE GRAAD 5DE-6DE 16-18J

21


Lessentabellen Eerste graad MODERNE WETENSCHAPPEN

LATIJN

1ste

2de

1ste

2de

GODSDIENST

2

2

2

2

NEDERLANDS

6

5

5

5

KLASSIEKE STUDIテ起 / LATIJN

-

-

5

5

FRANS

6

5

4

4

ENGELS

-

2

-

2

WISKUNDE

5

5

4

5

GESCHIEDENIS

1

2

1

2

AARDRIJKSKUNDE

2

1

2

1

NATUURWETENSCHAPPEN

2

1

2

1

SOCIO-ECONOMISCHE INITIATIE

-

2

-

-

WETENSCHAPPELIJK WERK

-

2

-

-

TECHNIEK

2

2

2

2

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

2

2

2

MUZIKALE OPVOEDING

1

1

1

1

PLASTISCHE OPVOEDING

2

-

2

-

TITULARISUUR

1

-

-

-

TOTAAL

32

32

32

32

22


Tweede graad * Waarvan 1 uur praktische toepassingen Economie 4 uur wiskunde

Economie 5 uur wiskunde

Latijn

Wetenschappen

3de

4de

3de

4de

3de

4de

3de

4de

GODSDIENST

2

2

2

2

2

2

2

2

NEDERLANDS

5

5

4

4

4

4

5

5

LATIJN

-

-

5

5

5

5

-

-

FRANS

4

4

3

3

3

3

4

4

ENGELS

3

2

3

3

3

2

3

2

DUITS

-

1

-

-

-

1

-

1

WISKUNDE

4

4

5

5

5

5

5

5

GESCHIEDENIS

2

2

2

2

2

2

2

2

AARDRIJKSKUNDE

1

1

1

1

1

1

1

1

BIOLOGIE

1

1

1

1

1

1

2

2

FYSICA

1

1

1

1

1

1

2

2

CHEMIE

1

1

1

1

1

1

2

2

ECONOMIE

4

4

-

-

-

-

-

-

INFORMATICA

1

1

1

1

1

1

1

1

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

2

2

2

2

2

2

2

MUZIKALE OPVOEDING

-

1

-

-

-

1

-

1

PLASTISCHE OPVOEDING

1

-

1

1

1

-

1

-

TOTAAL

32

32

32

32

32

32

32

32

23


2

4

-

4

3

3

4

2

2

-

1

2

2

-

1

1

-

2

32

godsdienst

nederlands

latijn

frans

engels

duits

wiskunde

geschiedenis

aardrijkskunde

natuurwetenschappen

biologie

fysica

chemie

economie

esthetica

vrije ruimte *

seminarie wetenschappen

Lichamelijke opvoeding

totaal

5de

24

32

2

-

1

-

-

2

2

2

-

1

2

4

3

3

4

-

4

2

6de

moderne talenwetenschappen

32

2

-

1/-

1

-

1

1

1

-

1

2

6

3

3

4

-

4

2

5de

32

2

-

1

1

-

1

1

1

-

1

2

6

3

3

4

-

4

2

6de

32/33

2

1

-

1

-

2

2

1

-

2

2

6/8

1

2

3

-

4

2

5de

32/33

2

1

1

1/-

-

2

2

2

-

1

2

6/8

1

2

3

-

4

2

6de

moderne wetenschappentalen- wiskunde wiskunde

32

2

-

1

1

-

-

-

-

2

1

2

3

3

3

4

4

4

2

5de

32

2

-

1

1

-

-

-

-

2

1

2

3

3

3

4

4

4

2

6de

Latijnmoderne talen

32/33

2

-

1/-

1

-

1

1

1

-

1

2

6/8

1

2

3

4

4

2

5de

32/33

2

-

1

1/-

-

1

1

1

-

1

2

6/8

1

2

3

4

4

2

6de

Latijnwiskunde (6/8)

32

2

-

1

1

4

-

-

-

2

1

2

3

3

3

4

-

4

2

5de

32

2

-

1

1

4

-

-

-

2

1

2

3

3

3

4

-

4

2

6de

Economiemoderne talen

32

2

-

1/-

1

4

2

2

1

-

2

2

4

1

2

3

-

4

2

5de

32

2

-

1

-

4

2

2

2

-

1

2

4

1

2

3

-

4

2

6de

Economie wetenschappen

32

2

-

-

1

4

1

1

1

-

1

2

6

1

2

3

-

4

2

5de

32

2

-

1

1

4

1

1

1

-

1

2

6

1

2

3

-

4

2

6de

Economiewiskunde

Derde graad


Boeken In onze school huur je je handboeken. Je ouders betalen hier huurgeld en een waarborg voor. De werkboeken en boeken die je verschillende jaren gebruikt (b.v. atlas), moet je aankopen bij het begin van het schooljaar. Tijdens de laatste les van het schooljaar worden de handboeken door de vakleerkracht nagezien. Na de examenperiode worden alle handboeken ingezameld. Leerlingen die geen zorg dragen voor hun gehuurde boeken, riskeren de waarborg te verliezen. We vragen om je boeken te kaften tegen het einde van de eerste lesweek. Kleef er vooraan een etiket op met je naam, je klas en het vak. Schrijf bij voorkeur niet in je handboeken (of enkel met potlood)! Sommige boeken (b.v. atlassen) kun je op school bewaren, andere bewaar je best thuis. Kijk elke avond je schoolagenda na voor je je boekentas klaarmaakt. Zo vergeet je niets en zit je boekentas niet vol overtollige dingen. Indien je boekentas op een onbewaakte plaats staat, zorg dan dat er geen waardevolle dingen in zitten. Verzorgde notities zijn een grote hulp bij het studeren van je lessen. Zorg voor een titelblad en een klare indeling. Je persoonlijk werk verbeter je correct en tijdig en je bewaart het in een map per vak. Er wordt een lijst van het persoonlijk werk aan toegevoegd met vermelding van datum, titel en opgave. Overzichtsbladen voor toetsen en persoonlijk werk kun je bekomen in het leerlingensecretariaat. Op het einde van het schooljaar maak je je archiefdoos met daarin al je notities, toetsen en persoonlijk werk. Je bewaart je archiefdoos in goede omstandigheden thuis tot 31 augustus van het volgende schooljaar. Je schoolagenda vul je volledig en correct in en je geeft hem op het einde van het schooljaar af. Die wordt wel bewaard in het schoolarchief. Studiebegeleiding Studeren in de humaniora is een hele onderneming. Planning, organisatie en discipline zijn belangrijke pijlers in het studieproces van elke leerling. Daarom leggen wij vanaf het eerste jaar sterk de nadruk op het 'leren leren'. Dit gebeurt o.a. via de schoolagenda die ook als werkagenda gebruikt kan worden. Op het einde van het eerste trimester worden de schooluitslagen besproken door de leden van de begeleidende klassenraad. Wie minder goede uitslagen behaalde, te wijten aan een gebrekkige werkplanning en/of een verkeerde studiemethode, kan in de loop van het tweede trimester, in kleine groepjes, begeleid worden door de graadcoรถrdinator. Het kan gebeuren dat je moeilijkheden ondervindt voor een bepaald vak. Misschien was je afwezig of had je het echt niet goed begrepen. Durf in de eerste plaats zelf uitleg te vragen aan je leerkrachten. Indien nodig zal de vakleerkracht je zelf bijwerken of je verwijzen naar een inhaalles. Het kan gebeuren dat leerlingen, ondanks al hun talenten, (tijdelijk) de motivatie missen om regelmatig te studeren. In dat geval kan de begeleidende klassenraad, in overleg met je ouders, voorstellen om de leerling in te schrijven in het 'toetsenactieplan' (TAP). Dit plan is beperkt in de tijd en heeft tot doel de leerling te helpen om opnieuw regelmatig en gemotiveerd te werken en daardoor problemen op het einde van het trimester (of schooljaar) te voorkomen. Het komt erop neer dat de betrokken leerling elke toets waarvoor hij of zij een onvoldoende behaalt, op woensdagnamiddag op school opnieuw instudeert en daarna hermaakt. Hoewel de resultaten van deze toets niet meetellen, zorgen de leerkrachten wel voor de nodige feedback. Zodra de leerling zich weer gemotiveerd opstelt, regelmatig werkt en behoorlijke cijfers behaalt, kan de klassenraad beslissen het 'toetsenactieplan' op te heffen. Indien de leerling echter niet ingaat op de aangeboden hulp en/of zich bij deelname eraan niet zichtbaar engageert, dan zal de delibererende klassenraad dit feit opnemen tijdens de bespreking van de eindresultaten. Studiekeuzebegeleiding De juiste studiekeuze maken is een ernstige zaak en dient bijgevolg erg ter harte genomen te worden door de leerlingen en hun ouders, maar ook door de school. Daarom hechten wij zeer veel belang aan het studiekeuzeproces. Via infoavonden, infolessen en oudercontacten voorzien wij ouders en leerlingen van de nodige informatie die het de leerling mogelijk moet maken de juiste studierichting te kiezen en zo alle mogelijke kansen op slagen te hebben. Voor dit studiekeuzeproces werken wij ook nauw samen met de medewerkers van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

25


Examenplanning en resultaatgericht studeren De graadcoördinatoren of de klastitularissen trekken in elk leerjaar de nodige tijd uit met de leerlingen om een goede examenplanning uit te werken. Leerlingen in het 5de jaar krijgen bovendien een cursus 'resultaatgericht studeren', wat hen in staat moet stellen de steeds groter wordende leerstofpakketten efficiënt te verwerken en te verwerven. Vrije ruimte In een aantal studierichtingen in het 5de jaar biedt onze school 1 uur per week het modulaire uur 'PZW' aan. PZW staat voor Project Zelfstandig Werk. De leerlingen werken aan een project waarin deelaspecten van verschillende vakken aan bod komen. De werkvorm is niet docerend en de nadruk ligt minder op het kennen en meer op het kunnen, waarbij de leerkracht de rol van coach opneemt. Competenties als creativiteit, zelfwerkzaamheid, samenwerking, verslaggeving en bijhouden van een logboek zijn heel belangrijk. Zowel het proces als het product worden permanent geëvalueerd. Project Zelfstandig Werk wordt vak- en klasoverstijgend aangeboden en wordt geleid door een team van leerkrachten. Dit schooljaar lopen er 3 projecten die zoveel mogelijk inspelen op de talenten en de voorkeuren van de betrokken leerlingen: ƒƒ

een mini-onderneming waarin de leerlingen zelf een product maken en dit verkopen. Dit is een economisch project waarbij een van de doelstellingen is om zoveel mogelijk winst te maken.

ƒƒ

een uitwisselingsproject. Deze groep leerlingen bereidt de uitwisseling grondig voor via opzoekwerk en mailcontacten met de betrokken leerlingen. Dit is een cultureel project dat erg (taal)verrijkend is.

ƒƒ

een sociaal project dat leerlingen wil stimuleren tot een langdurig engagement in een organisatie. Het is de bedoeling dat er een (h)echte betrokkenheid groeit tussen hen en de doelgroep.

26


Leven op Berkenboom Plattegronden Bij ons op school heb je een eigen lokaal, - je 'thuisklas' - maar bepaalde vakken (biologie, fysica, chemie, informatica, techniek, plastische opvoeding, muzikale opvoeding en lichamelijke opvoeding) vinden plaats in een aangepast lokaal. Op de volgende bladzijden maken we je wegwijs in je nieuwe school. We beginnen met het M-blok, waar de meeste lokalen van de 1ste graad gehuisvest zijn. Elk lokaal wordt met de letter M aangeduid, gevolgd door de verdieping en het nummer van het lokaal. M 0.01 M 0.02 M 0.03 M 0.04 M 0.05

M 0.05 Refter M

Speelplaats

27

Open leercentrum Stille werkruimte Onthaal en leerlingensecretariaat Bureau van de adjunct-directeur, M. Van de Vyver Refter M


Te-lokaal M 1.07

M 1.01

M 1.01 Klaslokaal M 1.02 Klaslokaal M 1.03 Klaslokaal M 1.04 Klaslokaal M 1.05 ICT M M 1.06 Zorg- en coรถrdinatielokaal M 1.07 Technieklokaal

M 1.02 M 1.06

M 1.03

ICT M M 1.05 M 1.04

M 2.05

M 2.02 Archief M 2.03 Preparatielokaal M 2.04 Lab M M 2.05 Klaslokaal M 2.06 Klaslokaal M 2.07 Klaslokaal M 2.08 Klaslokaal M 2.09 MO-lokaal

M 2.06 Lab M M 2.04

M 2.03

M 2.07

MO-lokaal M 2.09 M 2.08

M 2.02

28


Aan de overkant, op de hoek van de Kalkstraat en de Kleine Peperstraat, bevindt zich het hoofdgebouw van Berkenboom Humaniora (ook wel het H-blok genoemd). Hier zijn de klassen van de tweede en de derde graad gehuisvest en zijn er ook heel wat vak- en dienstlokalen. Elk lokaal wordt hier met de letter H aangeduid. Gelijkvloers

Ingang (gele poort) voor de leerlingen H 0.01 Toiletten H 0.02 Stookplaats H 0.04 Studium of leraarslokaal H 0.05 Klaslokaal H 0.07 Drukkerij H 0.09 Leerlingensecretariaat H 0.10 Toiletten personeel H 0.11 Klaslokaal H 0.12 Klaslokaal H 0.13 Turnzaal 1ste graad H 0.14 Kleedzaal meisjes H 0.15 Kleedzaal leerkrachten H 0.16 Toiletten meisjes H 0.17 EHBO-lokaal H 0.18 Berging H 0.19 Wachtlokaal en kleedzaal jongens

29


Eerste verdieping H 1.01 Administratieve dienst H 1.02 Bureau van de directeur, M. Bruggeman H 1.03 ICT 1 H 1.04 Klaslokaal H 1.05 Klaslokaal H 1.06 Vaklokaal geschiedenis H 1.07 ICT 2 H 1.08 Berging H 1.09 Toilet H 1.10 Klaslokaal H 1.11 Klaslokaal H 1.12 Klaslokaal H 1.13 Berging H 1.14 Klaslokaal H 1.15 Klaslokaal H 1.16 Klaslokaal H 1.17 Klaslokaal

Tweede verdieping H 2.01 Klaslokaal H 2.02 Klaslokaal H 2.03 Klaslokaal H 2.04 Klaslokaal H 2.05 Toilet H 2.06 Vaklokaal aardrijkskunde H 2.07 Klaslokaal H 2.08 Klaslokaal H 2.09 Klaslokaal H 2.10 Klaslokaal H 2.11 Klaslokaal H 2.12 CLB en graadcoรถrdinatoren H 2.13 Lab B H 2.14 Preparatielokaal H 2.15 Lab C

30


Naast het gebouw van 'Mozaïek' (Buitengewoon Lager Onderwijs, Kalkstraat 32) bevindt zich 'Reintje'. Onze zesdejaars gebruiken dit lokaal als refter en ontmoetingsruimte.

Verloop van een schooldag 08u25: eerste lesuur 09u20: tweede lesuur 10u10: ontspanningstijd 10u25: derde lesuur 11u15: vierde lesuur 12u05: middagpauze met mogelijkheid tot buitenschoolse activiteiten 13u15: eerste belsignaal 13u20: vijfde lesuur 14u10: zesde lesuur 15u00: zevende lesuur 15u50: einde van de lessen (De leerlingen van de derde graad hebben éénmaal per week les tot 16u50). 16u00 tot 17u15: niet-verplichte avondstudie Het leerlingensecretariaat in het H- en M-blok en de administratieve dienst zijn open tussen 08u00 en 08u25, tussen 10u10 en 10u25 en tussen 15u50 en 16u30. Schoolagenda Je schoolagenda is een officieel document dat je dus altijd bij je moet hebben. Vul elk lesuur het onderwerp en de opdrachten volledig en netjes in. De schoolagenda gebruik je ook als werkagenda. Hierin noteer je elke dag welke lessen je moet leren en welke taken je moet maken. Schrijf in je schoolagenda geen andere zaken dan je lessen en je huiswerk, ook niet op de kaft. Opmerkingen worden vooraan in de agenda ingeschreven. Die moeten uiteraard altijd ondertekend worden door je ouders. Informeren van, overleg met en inspraak van ouders Communicatie en het contact tussen jou, je ouders en de school vinden wij heel belangrijk. De klastitularissen zijn in de eerste plaats de ideale personen aan wie je vragen kan stellen of met wie jij of je ouders over je prestaties, je studiehouding of je ervaringen in (of buiten) de klas kunnen praten. Oudercontacten Je ouders hebben gedurende het schooljaar verschillende keren de gelegenheid om met de school in contact te komen. Ben je nieuw op school, dan word je samen met je ouder(s) uitgenodigd voor de welkomstavond op het einde van de zomervakantie. In de loop van het eerste trimester worden de leerlingen van het eerste jaar en hun ouder(s) nog uitgenodigd voor een infoavond rond het thema 'leren leren'. Na de voordracht kan je met de klastitularis al wat eerste indrukken uitwisselen over de start van het schooljaar. Vlak vóór de herfstvakantie worden alle ouders van de eerstejaars uitgenodigd voor een oudercontact met de titularis. Na de kerstexamens is er dan voor iedereen een oudercontact met de titularissen. Begin februari volgen dan opnieuw oudercontacten, waar je ouders de gelegenheid hebben om met elke vakleerkracht te spreken. Ook op het einde van het schooljaar is er een oudercontact met de titularissen. Zijn er ten slotte ernstige problemen in de loop van het jaar, dan kunnen je ouders altijd de klastitularissen contacteren of de directie om een gesprek vragen.

31


In het kader van de studiekeuze na het 2de en 4de jaar, organiseren we een selectief oudercontact. De klastitularissen lichten dan het advies (als dat verschilt van de keuze van de leerling en/of zijn ouders) van de begeleidende klassenraad toe. Infoavonden In het begin van het schooljaar voorzien we voor het eerste, vijfde en zesde jaar een infoavond voor de leerlingen en hun ouders. Hierin worden de algemene lijnen en de eigenheden van het betrokken leerjaar uiteengezet (b.v. studie-uitstappen, verwachtingen van leerlingen (en hun ouders) t.a.v. studieprestaties en algemeen engagement). Voor de ouders van het tweede, vierde en zesde jaar organiseren we een infoavond in verband met de studiekeuze voor respectievelijk de tweede en derde graad en de overstap naar het hoger onderwijs. Bij elke infoavond hebben jij en je ouders steeds de mogelijkheid om met de klastitularis en de directie te spreken.   Activiteitenkalender Opdat je goed zou kunnen volgen wat er allemaal reilt en zeilt in Berkenboom Humaniora, krijg je elk trimester een activiteitenkalender. Deze kalender kan je ook terugvinden op onze website. Voor infoavonden of oudercontacten krijgen je ouders telkens een aparte uitnodiging (op papier en via mail). Brieven en mails Brieven en documenten worden in principe enkel nog via mail bezorgd, tenzij je expliciet om een papieren versie vraagt. Alle brieven kan je terugvinden op onze website. Digitale nieuwsbrief Om iedereen nog beter en vlugger te kunnen informeren over het Berkenboomse leven, hebben we onlangs een maandelijkse digitale nieuwsbrief gelanceerd, waar je naast een maandkalender een overzicht krijgt van het recentste schoolnieuws. Website Ten slotte is er uiteraard ook nog onze volledig vernieuwde website www.berkenboomhum, bewaar je niet alleen al de informatie uit deze brochure kan vinden, maar waar je ook op de hoogte gehouden wordt van alle schoolactiviteiten en ook foto’s en filmpjes van de school kan bekijken. Berkengeruis 'Berkengeruis' is de naam van ons schooltijdschrift. Hierin vinden jij en je ouders alle aspecten van het schoolleven terug, zowel de ernstige als de meer ludieke. Je kan zelf meewerken aan 'Berkengeruis' door een verslag van een activiteit of een grappige anekdote via je titularis door te spelen aan het redactieteam. Oudercomité Onze school kan rekenen op een goed werkend oudercomité. Dit comité verzekert een nauwe samenwerking tussen de ouders en de school. Jaarlijks organiseert deze groep gedreven ouders een aantal activiteiten. Het hoogtepunt is ongetwijfeld de Brunch@Berkenboom, die elk jaar begin februari georganiseerd wordt en waarop we tijdens de jongste editie bijna 600 gasten mochten verwelkomen! In het begin van het schooljaar krijgen de ouders van de nieuwe leerlingen de kans om lid te worden van het oudercomité. Schoolraad De schoolraad is samengesteld uit afgevaardigden van het schoolbestuur, de ouders, de leerkrachten, de leerlingen en vertegenwoordigers van de plaatselijke gemeenschap. Het is de bedoeling om, dankzij inspraak van alle betrokkenen, tot een degelijk en goed uitgebouwd schoolbeleid te komen. De schoolraad wordt om de vier jaar herkozen. Elke ouder of leerling kan er zich kandidaat voor stellen.

32


Bibliotheek en open leercentrum Wil je echt 'humanior - 'meer mens' - worden, dan kan veel lezen je daar zeker bij helpen. Onze school beschikt over een uitgebreide bibliotheek (met het meest recente aanbod aan jeugdliteratuur), waar je gratis boeken kan ontlenen en waar je tijdens je pauze ook op de computer een en ander kan opzoeken. De bibliotheek bevindt zich in het open leercentrum in het M-blok en is elke voormiddag geopend, telkens van 10u10 tot 10u25. Ga zeker eens een kijkje nemen. Zuster Aleydis en mevrouw Foubert, de bibliotheekverantwoordelijken, zullen je samen met leerlingen die op vrijwillige basis meewerken, hartelijk verwelkomen en verder helpen. Buitenschoolse activiteiten In onze school hechten we veel belang aan het gezonde evenwicht tussen 'inspanning' en 'ontspanning'. Daarom is de middagpauze bewust lang, zodat de leerlingen tijdens verschillende buitenschoolse activiteiten de kans hebben om andere talenten aan bod te laten komen. Hierna vind je een greep uit het gevarieerde aanbod: ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Samenspelgroep 'Saltarello': sfeervol samen musiceren met eigen instrumenten; Media: voor leerlingen die gemotiveerd zijn om mee te werken aan onze schoolwebsite en ons schooltijdschrift; Moderne dans: een zinvolle vrijetijdsbesteding voor al wie houdt van muziek, ritme en dans; Volleybal: beginners leren het toetsen aan, gevorderden worden getraind in techniek en speldoorzicht; Voetbal: recreatief voetballen voor jongens en meisjes, met een eigen toernooi en mogelijke deelname aan interscolaire wedstrijden; Badminton: aanleren van de basisslagen, enkelspel én dubbelspel (voor leerlingen met enige badmintonervaring); Jogging en fitness (voor de leerlingen van het 3de tot en met het 6de jaar): wekelijks joggen in het stadspark of fitness om de conditie aan te scherpen; Basketbal (voor de leerlingen van het 5de en 6de jaar): aanleren van techniek en stijl, het spelelement wordt niet vergeten; Dactylo: vanaf het 1ste jaar kun je een tweejarige cursus dactylo met computer volgen; Theorielessen autorijbewijs (voor de leerlingen van het 6de jaar): basiscursus waarin de grote lijnen van de verkeerswetgeving uiteengezet worden.

In de loop van de maand september krijg je een brochure met alle informatie over deze activiteiten. Leerlingen die deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, nemen steeds hun leerlingenpasje mee en tonen dit op vraag van een personeelslid of iemand van de directie. Op dit pasje staan de volgende gegevens: je persoonlijke gegevens, 'half-intern' of 'extern', vermelding van de buitenschoolse activiteit(en) waarvoor je bent ingeschreven. Uitzonderlijk worden speciale buitenschoolse activiteiten gepland, b.v. een klasuitstap op een vrije dag. Hiervan worden jij en je ouders vooraf schriftelijk verwittigd. Activiteiten waarvoor geen brief is meegegeven, zijn geen schoolactiviteiten en vallen dus niet onder de schoolverzekering. Eindreis In de school bestaat een lange traditie van eindreizen tijdens de paasvakantie voor onze laatstejaarsleerlingen. Het is de bedoeling om een boeiende en cultureel hoogstaande reis aan te bieden tegen een democratische prijs. De leerlingen krijgen een degelijke voorbereiding op de reis en worden zoveel mogelijk bij de uitwerking ervan betrokken. Om de kosten van de eindreis te spreiden, raadt de school de ouders aan om een spaarplan op te starten als je in het 3de jaar zit.

33


Fietsen naar Berkenboom Respecteer op de speelplaats de witte lijn die de fietsers en brommers van de voetgangers scheidt. Plaats je fiets altijd in de fietsenberging en vergeet niet hem op slot te zetten. Is je fiets beschadigd, dan verwittig je de aangewezen medewerker van het leerlingensecretariaat. Beschadigingen vallen niet onder de schoolverzekering. Inspraak en engagement Leerlingenraad In onze school bestaat een leerlingenraad in de eerste, tweede en derde graad. In deze raden 'zetelen' de klassenverantwoordelijken. Tijdens de vergaderingen van de leerlingenraden wordt gepraat over alles wat met de school in het algemeen en de leerlingen in het bijzonder te maken heeft. Dankzij de leerlingenraad van de eerste graad is er b.v. elke vrijdagmiddag muziek op de speelplaats en organiseren we elk jaar een heuse schoolfuif. De leerlingen organiseren alles zelf onder begeleiding van de coaches van de leerlingenraad. Werkgroep MOS Milieubewuste leerlingen zijn zeker welkom in onze werkgroep MOS (Milieuzorg Op School)! Deze werkgroep, die bestaat uit een grote groep enthousiaste leerlingen en leerkrachten,organiseert allerlei acties om ons milieubewustzijn onder de aandacht te brengen en te houden. Hieronder vind je een overzicht van de acties waar de werkgroep MOS zich zoal mee bezighoudt. ƒƒ ƒƒ ƒƒ

Tutti Frutti: elke week krijgen de leerlingen van het 1ste jaar een stukje fruit tijdens het titularisuur. Verkiezing 'groenste klas': leerlingen van de werkgroep gaan op zoek naar de meest milieubewuste klas op school. En een heuse milieuquiz!

Daarnaast heeft MOS ook aandacht voor gezonde voeding, het gebruik van brooddozen, de inzameling van inktpatronen en batterijen. Al deze inspanningen werden enkele jaren geleden beloond met het officiële logo 'Groene School'! Verder doen we ook mee aan acties als de 'dikketruiendag' en blijven we veel aandacht besteden aan papierbesparing, het energieverbruik en de beperking en sortering van het afval op school. Cultuurraad Spreekt men over cultuur en culturele activiteiten, dan denken we spontaan aan stoffige heren met monocles die intens turen naar een schilderwerk van een of ander obscuur grootmeester. Cultuurminnaars noemen alles - enigszins binnensmonds weliswaar - 'interessant'. Cultuur met grote C is niet weggelegd voor ons, gewone stervelingen. Cultuur is moeilijk. Té moeilijk. Hoe prachtig is het dan niet je te realiseren dat het ook anders kan. De cultuurraad van Berkenboom Humaniora is als een feniks uit haar asse herrezen en heeft zich tot nobel doel gesteld kunst en cultuur naar al haar leerlingen te brengen en haar leerlingen naar al de kunst en de cultuur. Een grote K of grote C hoeven deze keer niet. Oprechte interesse voor al hetgeen dat nét iets extra heeft, net dát bijzondere, geestige, verwonderende, verrijkende, verruimende, mooie ... kortom dat culturele in zich draagt, is mooi meegenomen. Je zou ervan versteld staan hoe cultureel (on)verantwoord je kan worden op korte tijd ... De cultuurraad bestaat uit enthousiaste leerlingen van de derde graad. Wij zullen ons dan ook vooral richten op cultuur die de jonge mensen effectief aanspreekt. Er zullen films getoond worden tijdens de middagen (een prettige afwisseling tijdens de wintermaanden). We zullen musea bezoeken in Gent, in Antwerpen en alle andere steden waar er een interessante tentoonstelling is. We zullen voorstellingen bijwonen in elke stadsschouwburg. We zullen wedstrijden in elkaar boksen waarbij onze leerlingen hun creatieve talenten kunnen botvieren, muziekconcours, fotografie, schilderkunst, tekenkunst ... U kan het zo cultureel niet bedenken, of wij zullen het proberen te verwezenlijken. Hou de prikborden in de gangen en op de speelplaats dus goed in de gaten, schrijf je in en hopelijk tot op een van onze activiteiten!

34


Pastoraal team Berkenboom Humaniora is een christelijke school. We streven in ons samen-leven en samen-werken fundamenteel menselijke waarden na zoals eerlijkheid, rechtvaardigheid en wederzijds respect. Hierbij inspireren we ons op de figuur van Jezus, zijn evangelie en hedendaagse, charismatische figuren met openheid naar andere religies. Op geregelde tijdstippen in het jaar krijgen onze leerlingen de kans om deel te nemen aan zinvolle vieringen (b.v. Allerheiligen, Kerstmis, Pasen). We proberen de dag te starten met even stil te staan bij een gedachte of tekst ter overweging. In het voorjaar slaan leerkrachten en leerlingen de handen in elkaar voor een grote solidariteitsactie. Het ene schooljaar informeren we ons over en doen we daadwerkelijk iets voor de derde wereld, het andere schooljaar vestigen we de aandacht op maatschappelijke uitdagingen in eigen land of in onze eigen leefwereld. Preventie In onze school willen we je actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en die van anderen. We willen bewust meehelpen om jongeren te behoeden voor overmatig drinken, roken en voor het misbruik van genees- en genotmiddelen. Drankgebruik en roken Op school, in de onmiddellijke schoolomgeving en tijdens verplichte schooluitstappen, geldt een strikt rooken alcoholverbod. Drugbeleid Onze school staat in voor het welzijn van iedereen die er leeft en werkt. Het gebruik van drugs, kan net zoals roken en/of overmatig alcoholgebruik de gezondheid ondermijnen. Daarnaast kunnen je relaties met vrienden, klasgenoten en ouders lijden onder het gebruik van drugs. Wanneer we verder in de tekst spreken over 'drugs', dan bedoelen we hiermee de illegale drugs. Dit beleid is het resultaat van een samenwerking tussen leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB en directie. In dit drugsplan worden de grenzen van wat onaanvaardbaar gedrag is duidelijk vastgelegd, alsook de regels die gelden bij het overschrijden van deze grenzen. Algemeen principe De wet op de verdovende middelen van 24 februari 1921 werd in 2003 aangepast en is van kracht sinds 2 juni 2003. Drugsbezit, dus ook cannabis, is en blijft strafbaar, zowel voor minder- als voor meerderjarigen. Het bezit, gebruik en/of dealen van drugs zijn op onze school verboden. Dit geldt voor iedereen op onze school, minderjarigen zowel als meerderjarigen. Als je in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met drugs, dan zal onze school op de eerste plaats een hulpverleningsaanbod doen. Dit neemt echter niet weg dat we conform het orde- en tuchtreglement sancties kunnen nemen. Dit zal o.m. het geval zijn wanneer je niet meewerkt met dit hulpverleningsaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen bij drugsgebruik betrekt.   Preventie Het preventiebeleid dat wij in onze school voeren, heeft als doel de jongeren te begeleiden bij het maken van verantwoorde keuzes. Een positief klas- en schoolklimaat voorkomen vaak probleemgedrag. Werken aan dit positieve klimaat is een opdracht voor alle leerlingen, leerkrachten en klastitularissen. In onze school spelen de klastitularissen een centrale rol in het opvolgen van de leerlingen die hun zijn toevertrouwd.

35


Hulpverlening Wanneer leerlingen problemen hebben, moeten ze daarmee op school terechtkunnen, ook voor drugsproblemen. In principe moet elke leerkracht een aanspreekpunt kunnen zijn voor leerlingen met een drugsprobleem. Niet elke leerkracht voelt zich bekwaam om een gesprek hierover te voeren en daarom is het goed dat er kan doorverwezen worden naar: ƒƒ het zorgteam: een team van vertrouwenspersonen bij wie leerlingen met kleine of grotere problemen terecht kunnen. In je klas hangt een affiche met de uren waarop deze leerkrachten beschikbaar zijn. ƒƒ het CLB: het centrum voor leerlingenbegeleiding is met een psycholoog aan onze school verbonden en kan hulp bieden aan leerlingen met drugsproblemen. De CLB-medewerker is voor de leerlingen op donderdag op de school bereikbaar en staat ook ter beschikking buiten de schooluren. ƒƒ de directie: leerlingen mogen ook weten dat zij voor gelijk welk probleem bij de directie terecht kunnen. In principe kunnen de leerlingen van de derde graad terecht bij de directeur en de adjunct directeur staat in voor de leerlingen van de 1ste en 2de graad. Het sanctioneringsbeleid bij druggebruik Bij vaststelling van druggebruik en/of dealen van drugs worden de leerlingen in alle geval gesanctioneerd vermits het reglement van de school hier overtreden werd. Bij een eerste vaststelling van bezit van drugs, druggebruik of de vaststelling van de gevolgen van druggebruik buiten de school volgt er altijd een strafstudie waarbij de leerling een opdracht krijgt in verband met druggebruik. Deze sanctie komt overeen met deze voor andere zware overtredingen. Er wordt ook een dossier van de feiten aangelegd. Bij dealen van drugs of herhaalde vaststelling van bezit van drugs of druggebruik zijn er twee mogelijkheden: ofwel wordt een tuchtprocedure opgestart met een preventieve schorsing tot gevolg die uiteindelijk kan leiden tot de definitieve uitsluiting van de school, ofwel wordt de leerling geschorst met verplichte aanwezigheid op school en uiteindelijk uitgesloten van de school indien er geen beterschap optreedt. Per situatie zal bekeken worden wat de meest aangewezen sanctie is. Leerlingen zullen hier ook verplicht worden een begeleiding te volgen waarbij het regionaal comité voor bijzondere jeugdzorg wordt ingeschakeld. Indien een meerderjarige op herhaald gebruik of op dealen van drugs betrapt wordt, dan wordt ook de politie ingeschakeld zodat de betrokken leerling een politioneel dossier krijgt.   Zorg Hopelijk verloopt je leven bij ons op school zonder al te grote moeilijkheden. Meestal kan je die trouwens zelf snel oplossen. Toch kan het gebeuren dat je, om welke reden dan ook, niet zo goed kan functioneren in het dagelijkse schoolse leven. Je vindt je draai niet om doeltreffend te studeren, je kampt met een medisch of emotioneel probleem; kortom: je voelt je niet goed in je vel. In Berkenboom staan heel wat mensen voor je klaar om je op zo’n moment te helpen. In eerste instantie mag je elke leerkracht om hulp vragen, maar vooral de klastitularissen staan paraat om je op te vangen. Je kan in alle vertrouwen met hen praten. Indien je met iets zit waarover je echt in vertrouwen met iemand wenst te spreken, dan kan je je richten tot ons team van vertrouwensleerkrachten. Zij luisteren naar jou en proberen samen met jou zo snel mogelijk een oplossing voor je zorgen te vinden. In onze school zijn diversiteit en anders zijn geen lege begrippen. Enkele leerkrachten bieden ondersteuning voor holebi-leerlingen en er is gespecialiseerde begeleiding voor leerlingen die een verlies proberen te verwerken. Jij neemt het initiatief om, afhankelijk van je zorg, met één of meer mensen van het zorgteam te gaan praten. Wij zorgen ervoor dat er altijd iemand van het team beschikbaar is. Indien nodig, kunnen de vakleerkrachten, de klastitularissen of de vertrouwensleerkrachten je probleem ook bespreken met anderen (directie, een CLB-medewerker, de schoolarts, je ouders …). Jij bepaalt mee wat de beste oplossing is.

36


Schoolkosten en studietoelage Viermaal per schooljaar krijgen je ouders een schoolrekening toegestuurd. We vragen aan je ouders deze rekeningen stipt te betalen. Mochten er (uitzonderlijk) fouten gemaakt zijn of wens je meer uitleg, dan kan je terecht bij meneer De Foer, de boekhouder van de school. Om je ouders een idee te geven wat een schooljaar in Berkenboom Humaniora kost, hebben zij bij je inschrijving (of heb jij bij het begin van het schooljaar), een overzicht meegekregen van de geraamde kosten per schooljaar. Indien zij over nog meer gedetailleerde informatie wensen te beschikken, dan kunnen zij die bekomen bij de directeur. Ook als er problemen zouden zijn met het betalen van de schoolrekening, kunnen je ouders contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren jou en je ouders een discrete behandeling van jullie vraag. Wie een studietoelage wenst aan te vragen, kan dit doen via de website www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen Talenbeleid Taal is hĂŠt communicatiemiddel bij uitstek in relaties tussen mensen; dat is in onze school niet anders. Leerlingen, leerkrachten, ouders, directie, begeleiders, externe partners: allemaal willen we onze boodschap zo doeltreffend mogelijk overbrengen en daarvoor gebruiken we gesproken ĂŠn geschreven taal. Beide communicatiekanalen willen we bewust en correct gebruiken. Zo kan je in het schoolreglement lezen dat we van jou verwachten dat je in alle omstandigheden correct Algemeen Nederlands spreekt en schrijft en dat je je taalgebruik aan de verschillende situaties dient aan te passen. Een gesprek met je vrienden zal waarschijnlijk anders verlopen dan wanneer je toestemming voor een tandartsbezoek moet vragen aan de directie. In het talenbeleid dat we in Berkenboom Humaniora voeren, willen we de nadruk leggen op drie belangrijke doelstellingen: 1. we hebben aandacht voor een correct gesproken en geschreven taal en voor het gebruik van het juiste taalregister. We willen onze leerlingen hiervan bewustmaken en hen via verschillende kanalen en lessen de kennis en vaardigheden aanbieden die nodig zijn om zich in elke context of situatie correct en vlot te kunnen uitdrukken. Zowel tijdens de taalvakken als de niet-taalvakken vragen we deze inspanningen van de leerlingen en de leerkrachten. 2. we hebben aandacht voor de cultuur van de taal. Dat doen we niet alleen tijdens de lessen, maar ook op verschillende andere manieren: toneelvoorstellingen, gedichtendag, krantenacties, gesprekken met (jeugd) auteurs zijn hier maar enkele voorbeelden van; 3. we willen ten slotte ook aandacht hebben voor leerlingen die het wat 'moeilijk' hebben met taal. Leerlingen met dyslexie en/of dysorthografie kunnen in onze school rekenen op extra ondersteuning. Vraag zo snel mogelijk een gesprek aan met de leerlingenbegeleider en vraag naar de specifieke afspraken en je inschrijving voor de tijdklas tijdens de examenperiodes. Verder bieden we o.a. inhaallessen Frans aan en kunnen leerlingen steeds extra tips en ondersteuning krijgen van vakleerkrachten. Veiligheid en welzijn op school Jouw veiligheid is belangrijk. Hierop wordt dan ook strikt toegezien. Toch kan er wel eens iets fout gaan. Daarbij denken we dan bijvoorbeeld aan brand of ander onheil. Uiteraard is het van belang dat we op zulke situaties zijn voorbereid. In dit kader organiseren we op geregelde tijdstippen al dan niet aangekondigde evacuatieoefeningen. Het is uiterst belangrijk deze oefeningen zeer ernstig te nemen. Volg zeker getrouw alle instructies op die leerkrachten en administratief personeel je geven. Ga er ook niet zomaar vanuit dat het om een oefening gaat! Op de evacuatieplaats blijf je bij jouw klasgroep van dat moment staan, zodat de leerkracht die op dat moment les bij je heeft, een betrouwbare telling kan uitvoeren. Naast het veiligheidsaspect vinden we ook je algemeen dagelijks welzijn op school een belangrijk aspect. Denken we daarbij aan de staat van de speelplaats, gebouwen, klaslokalen, refters, toiletten, fietsenberging e.d.

37


Aan de veiligheid en het welzijn op school kan jij actief meewerken! Wees alert voor zaken die je gevaarlijk lijken (veiligheid) en ga op een respectvolle manier om met het schoolmateriaal, je klaslokaal, de speelplaats, de toiletten ... (welzijn). Is er toch iets wat niet in orde is, meld dat dan aan je titularis of aan een secretariaatsmedewerker. Ook de leerlingenraad is een kanaal dat deze ongemakken kan overmaken aan de verantwoordelijken. Daarnaast kan je steeds terecht bij de preventieadviseur van onze school, mijnheer Onghena. Spreek hem aan of stuur een mail: joost.onghena@berkenboomhum.be. Veiligheidsvoorschriften laboratoria In de verschillende labs wordt een strikt veiligheidsreglement gehanteerd. Dit reglement kan je terugvinden in je schoolagenda. Verzekering Op school ben je op twee manieren verzekerd: ƒƒ ƒƒ

breng je zonder opzet schade toe aan gebouwen of materiaal, dan zal de verzekering de schade vergoeden; heb je een ongeluk op school of op de veiligste weg van huis naar school of omgekeerd, dan worden de medische kosten (dokter, apotheker, ziekenhuis ...) vergoed.

Let op: wie de school zonder toestemming verlaat, b.v. tijdens de middagpauze, is niet verzekerd! Niet verzekerd is schade aan of diefstal van eigen zaken: kleren, fietsen, brillen, gsm’s … In het geval dat je een beroep moet doen op de schoolverzekering, ga je langs in het leerlingensecretariaat waar mevrouw Roels je met raad en daad zal bijstaan. Wanneer je aansprakelijk gesteld wordt bij het veroorzaken van lichamelijke en/of materiële schade (omdat er een persoonlijke fout van de leerling is), is volgens een aantal wettelijke bepalingen de familiale verzekering van je ouders verplicht prioritair tussen te komen. Ook je aansprakelijkheid op de schoolweg dient geregeld te worden via de familiale verzekering van je ouders. Wet op de privacy De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Deze gegevensverwerking is onderworpen aan de privacywet. Hierdoor heb je het recht te weten welke persoonsgegevens de school over jou verwerkt en het recht deze gegevens zo nodig te laten verbeteren. Van sommige leerlingen verwerkt de school bovendien enkele medische gegevens. Dit mag uitsluitend met de schriftelijke toestemming van de betrokken leerlingen of hun ouders en moet de school in staat stellen risicosituaties te voorkomen en gepast op te treden als deze leerlingen gevaar lopen. Mogelijk hebben leerlingen (en/of ouders) er bezwaar tegen dat hun privé-adres of individuele foto’s die van hen op school tijdens schoolactiviteiten gemaakt werden, opgenomen worden in publicaties van de school, zoals b.v. het schooltijdschrift. In dit geval maken zij dit bezwaar schriftelijk kenbaar aan de directie bij het begin van het schooljaar. De verwerking van leerlingengegevens is - overeenkomstig de 'Wet Verwerking Persoonsgegevens' (8 december 1992) - ingeschreven in het openbaar register onder volgend nummer voor de leerlingenadministratie: 001055320. Je kan het register raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Regentiestraat 61, 1000 Brussel).  

38


39


Berkenboom Humaniora Kleine Peperstraat 16 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 760 41 20 Fax 03 760 41 27 www.berkenboomhum.be ibhsn@berkenboomhum.be 40

Algemene brochure 2013 2014 vs2  
Algemene brochure 2013 2014 vs2  
Advertisement