Page 1

1 ● 2011 Parma Oy:n asiakaslehti

SAUMATTOMAN TYYLIKKÄÄT

BETEMI-pilarit

ELEMENTIT JA LAATASTOT omana suunnitteluna

4 ∣ Hyvä organisaatiouudistus – parempi asiakaspalvelu 6 ∣ Parman uusi ecopaalu 18 ∣ Betonirakentaminen tuottaa ympäristötekoja 20 ∣ Länsimetro on pitkä projekti


3

Pääkirjoitus

4

Parma muutoksessa – asiakas fokuksessa

6

Jännitetty paalu teki näyttävän paluun

8

Betemi-pilari rakentuu käsityönä

8 Virolaisen EBEn laadun varmistus täyttää Suomen vaatimukset

22

10 Valmistajan oma suunnittelu auttaa asiakasta 12 Kohti rakennusalan yhteistä tuotetiedon hallintaa

Tässä numerossa

14 Työturvallisuus ei ole kulu, vaan sijoitus 16 PARMArappaus-elementit ohenivat eristystehosta tinkimättä

4

17 Kaapelikanavalle INNOSUOMI 2010 -kunniamaininta 18 Rakennusten ympäristövaatimukset kiristyvät 20 Länsimetro: Suomen suurin infrahanke

– Parma siirtyi tulosyksikköorganisaatiosta matriisimalliin. Prosessit työstettiin sujuvimmiksi ja asiakkaasta huolehtiminen nostettiin painopisteeksi, kertoo markkinointijohtaja Petri Kähkönen.

18

21 Uutisia 22 Viron suurin elementtivalmistaja EBE mukana Parman projekteissa

Parma Oy:n asiakaslehti | Julkaisija Parma Oy, PL 76, 03101 Nummela, puh. 020 577 5500, faksi 020 577 5575, info@parma.fi, www.parma.fi | Päätoimittaja Petri Kähkönen | Toimituskunta Katja Eriksson, Pentti Kujala, Katriina Lehtonen, Aki Loikkanen, Heikki Sarin. Viestintätoimisto Sanakunnasta Anneli Frantti ja Anne Kiiski | Toimitus ja ulkoasu Otavamedia Oy / Viestintätoimisto Sanakunta | Kirjapaino Newprint Oy | Paperi G-Print 150 g | Kannen kuva Betemi-pilari, kuva Arto Wiikari.

2


Pääkirjoitus

P

arma lisää omaa suunnitteluaan, uutisoidaan tässä lehdessä. Ennen kaikkea kyse on vastuun kantamisesta, kun teollisuus ottaa nyt suunnittelussa isomman roolin. Kasvavan rakennusbuumin myötä elementtisuunnittelijoista on syntynyt pulaa ja suunnittelun taso on samalla selvästi heikentynyt. Työssä on kokemattomuuden leima, kun tuotannon ja tuotteiden tuntemus ilmiselvästi puuttuu. Osaamista kannattaisikin nyt jämäkästi kasvattaa koulunpenkiltä lähtien. Modernit työkalut ja avautuvat työpaikat ovat hyviä houkuttimia lisäämään opiskelijoiden kiinnostusta suuntautua alalle.

Hyvin suunniteltu -puoliksi tehty

Oma suunnittelumme korjaa nykyistä tilannetta. Parman Kotkan tehtaalla oma suunnittelu on jo näkynyt parantuneena tuotannon tehokkuutena ja aikataulujen hyvänä hallintana. Parma haluaa myös pitää kiinni vakituisista suunnittelualihankkijoistaan ja olla entistä enemmän mukana kehittämässä kumppaneidensa toimintaa. Yhtenäiset työkalut ja tiedonsiirtoratkaisut lisäävät sitoutumista puolin ja toisin ja parantavat suunnittelun tarkoituksenmukaisuutta. Asiakas puolestaan saa hyvästä ja toimivasta suunnittelusta hyödyn muun muassa parantuneena toimitusvarmuutena ja jopa edullisempina hintoina. Nyt noustaan taantumasta – siitä viestivät suunnittelijapula ja kiire lisätä kapasiteettia. Matkaa huippuvuosiin on vielä, sillä nyt rakennetaan kutakuinkin 2000-luvun keskimäärän verran. Hinnat ovat toki nousseet, mutta hintatasossa on edelleen korotuspaineita johtuen muun muassa teräksen ja energian hinnannoususta sekä palkkojen korotuksista. Tuloksen tekeminen parantuneessakin markkinatilanteessa edellyttää Parmalta tehokkuuden lisäämistä koko toiminnassa. Asiakkaan suuntaan haluamme tämän näkyvän nopeampana kyselyihin ja tarjouksiin reagoimisena, aktiivisempa-

na yhteydenpitona sekä täsmällisempinä ja laadukkaampina toimituksina Työturvallisuus nousee esiin myös rakentamisen volyymin kasvaessa. Parmalla työturvallisuuden eteen on tehty viimeisen neljän vuoden ajan tehostettua työtä, ja tapaturmien määrä on saatu alenemaan reilusti yli sadan tapaturman vuosittaisesta mää- Tapaturmien rästä viime vuo- vähentäminen johtaa den 45:een. Tänä myös parempaan vuonna tavoitteetehokkuuteen koko namme on alle 30 tapaturmaa, mi- toiminnassa. kä vaatii kaiken tehdyn työn jälkeenkin edelleen tarkkuutta. Tapaturmien vähentäminen on olennaista jo sinänsä, mutta lisäksi se johtaa myös parempaan suoritukseen ja tehokkuuteen koko toiminnassa. Vastikään tekemälläni tehdaskierroksella oli hyvä huomata, että esimerkiksi kypärän käyttö on nyt saatu läpi varsin pienillä nurinoilla. Betonin ekologisuus on ollut tänä keväänä ydinviestimme, kun olemme olleet mukana Betoniteollisuus ry:n tilaisuuksissa tapaamassa mm. yhteiskunnallisia vaikuttajia. Betonin massiivisuuden merkitystä ympäristötalkoissa ei vielä tarpeeksi tunneta ja betonin hiilidioksidirasituksesta liikkuu väärää tietoa. Betonirakenne tasaa lämpötilaeroja: se varastoi lämpöä ja säästää lämmitysenergiaa sekä pitää asunnon viileänä kesällä vähentäen näin jäähdytyksen tarvetta. Massiivisuuden on arvioitu säästävän energiaa noin 3 – 7 % kevyeen rakenteeseen verrattuna. Tämä jo yksin ”neutraloi” betonin hiilidioksidirasituksen. Lisää betonin hyvistä ominaisuuksista kerrotaan sivun 18 artikkelissa. Betonissa on paljon positiivista! Jarmo Murtonen Toimitusjohtaja

3


Parma uudisti organisaationsa vuoden alussa ja haluaa näin varmistaa edellytyksensä pysyä alan parhaana toimijana myös tulevaisuudessa. Samalla uusi toimintamalli ohjaa tekemistä sujuvampaan prosessin hallintaan ja yhä parempaan asiakaspalveluun.

Parma muutoksessa

Teksti Anneli Frantti Kuvat Arto Wiikari

- asiakas fokuksessa

P

arman organisaatiouudistus lähti alkuun hyvin perusteltuna: Jo aikaisemmin toteutettu tuotannon johdon keskittäminen oli tuonut kannustavia tuloksia. Lisäksi myynnin henkilöstölle toteutettu kysely tuki ajatusta keskittää resursseja Parma-tasoisesti. Syksyn 2010 asiakaskyselyn palaute antoi vielä lisävahvistusta muutokselle, jonka työstäminen oli aloitettu jo keväällä. – Asiakkaasta huolehtiminen on nyt nostettu painopisteeksi ja kehitystä tapahtuu koko ajan, kertoo markkinointijohtaja Petri Kähkönen. Toimintojen keskittämisellä on haettu resurssien käytön optimointia ja osaamisen parantamista avainprosessien sisällä. Myös joustavuus ja tiedonkulku paranevat toimintojen sisällä ja niiden välillä. Yhtenäistäminen tuo nyt parhaat käytännöt kaikkien käyttöön. – Siirtyminen tulosyksikköorganisaatiosta matriisimalliin tehostaa toimintaamme ja 4

yhdistää samat toiminnot saman katon alle. Markkinointi, myynti, tarjouslaskenta, suunnittelu ja kehitys, tuotanto, projektipalvelut, taloushallinto sekä henkilöstö ovat nyt omia keskitetysti johdettuja alueitaan, tarkentaa Kähkönen.

Myyntityö painopisteenä Muutos tuo painopisteen asiakkuuksien hoitamiseen ja myyntiin. Alueellinen myynti kattaa asiakkuuksien hoitamisen eri puolilla Suomea. Myynti jakautuu alueellisesti ja toiminnallisesti neljään myyntiyksikköön: Asuinrakentaminen Etelä-Suomi, Toimitilarakentaminen Etelä-Suomi, Sisä-Suomi ja Infrarakentaminen. Myynnin johdossa uuteen haastavaan rooliin astuu 23.5. Parmalla aloittava myynnin ja markkinoinnin varatoimitusjohtaja Hannu Tuukkala.

Myyjät pääsevät keskittymään vahvemmin omaan rooliinsa, sillä määrälaskentaan ja projektien hoitoon liittyvää työtä siirretään heiltä pois tähän työhön erikoistuvalle henkilöstölle. Asiakas saa parempaa kustannustietoutta ja myös tarjousten käsittelyaika nopeutuu, kun työtä tehdään keskitetysti.

Uusia tuotteita nopeammin asiakkaille Myös tuotesuunnittelun ja kehitysresurssien johtaminen ja kehittäminen tulevat yhden johdon vastuulle. Organisaatiomuutokseen sisältyy myös halu lisätä oman suunnittelun osuutta jatkossa. – Oman suunnittelun lisääminen syventää osaamistamme. Kehitysprosessit nopeutuvat ja kehityspanokset kohdennetaan harkitummin, jolloin uusia tuotteita ja ratkaisuja saadaan paremmin ja nopeammin asiakkaittemme käyt-


Asiakas saa parempaa kustannustietoutta ja myös tarjousten käsittelyaika nopeutuu, kun työtä tehdään keskitetysti.

töön, sanoo suunnittelu- ja kehitystoimintoja luotsaava Juha Rämö. Tuotannon osalta tuotannon johto keskitettiin jo vuosi sitten. – Tavoitteena on jatkuvasti parantaa kapasiteetin ja aikataulujen hallintaa, eli valmistaa elementit oikea-aikaisesti ja viedä ne täsmällisesti työmaalle. Tuotantotoimisto on linkkinä tuotannon organisaation ja asiakkaan välissä varmistamassa hyvää tiedonkulkua, kertoo tuotantotoimistosta vastaava Aki Loikkanen. Syvällä asiakasrajapinnassa toimii myös uuden organisaation myötä syntynyt Projektipalvelut-toiminnot. Se varmistaa projekti- ja asennustoiminnan sekä jälkitöiden hallinnan asiakkaan kanssa läheisessä yhteistyössä. – Palveluiden lisääntyminen asennustoiminnan ja mm. työmaalla tehtävien PARMArappaus-pinnoitusten osalta tuo haasteita, kun toimituksemme ei rajoitu tehtaan seinien sisään. Projektinhallinnan keskittäminen yhtenäistää parhaita käytäntöjä työmaillamme. Näin pystymme toteuttamaan oman osuutemme laadukkaasti ja asiakkaan toivoman aikataulun mukaisesti, kertoo projektijohtaja Mika Salo. ◽

Asiakas kiittää › Tuotteet, asiakaspalvelu, myyjät ja työmaatoiminnot, näihin asioihin lähes kaikki asiakkaat ovat Parmassa tyytyväisiä. Taloustutkimus mittasi Parman asiakastyytyväisyyttä viime syksynä, jolloin puhelinhaastatteluun vastasi kaikkiaan 133 asiakasta. Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys Parmaa kohtaan on erittäin hyvällä tasolla: täysin ja hyvin tyytyväisten asiakkaiden osuutta kuvaava indeksiluku (CSI-luku) on 80. Luvusta on syytä olla ylpeä, sillä Taloustutkimuksen pitkän ajan keskiarvoluku on 68. Parman parhaat kilpailijat pääsevät nyt tehdyssä tutkimuksessa lukuun 40. Parmalla on siis tutkitusti selkeä kilpailuetu kaikilla toiminnan osa-alueilla.

Myynti toimii palvelualttiisti Asiakaspalvelun osalta Parman asiakastyytyväisyys ylittää tavoitetason. Erityisiä vahvuuksia ovat palvelualttius ja -halukkuus sekä ystävällisyys ja asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen. Kehittämiskohteina asiakkaat toivoivat aktiivisempaa yhteydenpitoa ja helpompaa tavoitettavuutta. Myös ongelmatilanteiden käsittelyssä nähtiin parantamisen varaa.

Tuotteet kunnossa Parman tuotteiden laatua ja teknistä kilpailukykyä pidettiin erinomaisena. Toimitusten osalta pientä parannettavaa on toimitusten oikeellisuudessa. Viisi prosenttia asiakkaista koki toimitusajat liian pitkiksi. Työmaatoimintoihin tyytyväisiä asiakkaita oli peräti 95 %. Kehitettävää löytyi lisä- ja jälkitöiden hoitamisessa sekä työmaaturvallisuudessa, joihin tyytymättömiä oli 2 % vastaajista. Varauksetonta kiitosta sen sijaan sai osaava työnjohto. – On mukava nähdä, että asiakkaamme ovat olleet pääosin tyytyväisiä toimintaamme. Asioita on siis tehty oikein ja oikean suuntaisesti. Hyvä tulos ilahduttaa, mutta samalla haluamme edelleen parantaa toimintaamme. Jatkossa kiinnitämme erityistä huomiota niihin toiminnan osa-alueisiin, joista emme saaneet niin hyvää palautetta, sanoo Sisä-Suomen myyntiyksikön aluejohtaja Jari Markkula. ◽

Pitkän pöydän ritarit, eli Parman myyntikokouksessa vasemmalta: Aluejohtaja Pentti Kujala, projektijohtaja Mika Salo, markkinointijohtaja Petri Kähkönen, suunnittelujohtaja Juha Rämö, aluejohtaja Sami Purtola, johtaja Heikki Aapro ja tuotantotoimiston päällikkö Aki Loikkanen. Kokouskuvasta puuttuvat aluejohtaja Jari Markkula sekä aluejohtaja Markku Rotko (viereisellä sivulla).

5


Teksti Tapani Mylly Kuvat Parma Oy, Joonas Salo ja Mainostoimisto Taskut

Jännitetty paalu teki näyttävän paluun Kevyempi, pidempi, kestävämpi ja helpompi käsitellä - ulkomailla yleisen jännitetyn paalun hyvien ominaisuuksien lista on pitkä. Parmassa uudenlaisen paalun haasteisiin on tartuttu tieteellisellä tarkkuudella.

I

nfra10-päivillä vuosi sitten esitelty Parman ecopaalu on uusi avaus perustusten paalutukseen Suomessa. Esijännitetty paalu tarjoaa monenlaisia etuja, joita on selvitetty yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Aloite jännitetyn paalun lanseeraamiseen lähtikin yliopistolta. – Väitöskirjani jälkeen etsin uutta tutkimuskohdetta. Lähdin hakemaan yhteistyökumppania jännebetonipaaluhankkeen viemiseksi eteenpäin, ja Parmalla oltiin onnekkaasti pohdittu myös asiaa, muistelee Tampereen teknillisen yliopiston tutkijatohtori Olli Kerokoski vuoden 2007 ensimmäisiä yhteydenottoja. Kerokoski kertoo, että alkuun tehty selvitys lupasi heti hyvää jatkoa ecopaalulle. – Heti ensimmäisissä laskennallisissa tarkasteluissa paljastui, että jännitetyn paalun kantavuus on suurempi kuin perinteisen teräsbetonipaalun, sanoo Kerokoski.

Tutkimus paljastaa vahvuudet Jännitetty paalu eroaa perinteisestä siinä, että paalun sisällä olevat jännepunokset jännitetään ennen valua. Valun kovettumisen jälkeen jännitys päästetään. Kerokoski kertoo, että näin paalu on heti valmis ottamaan kuormaa vastaan. – Jännitetty paalu on myös käsiteltäessä jäykempi eli vähemmän herkkä halkeamaan. Se kestää myös tietyissä maakerroksissa syntyvää vetoa aiheuttavaa paalutuslyöntiä paremmin, kertoo Kerokoski. Kestävyydestä on monenlaista etua. Paalut voidaan rakentaa sirommiksi ja niitä myös tarvitaan rakennuksen alle vähemmän. Lisäksi paalujen pituutta voidaan kasvattaa. – Paalut voidaan tosiaan tehdä jopa 20-metrisiksi. Tämä johtuu käsittelyn helppoudesta. Kuitenkin paalutus voidaan tehdä samalla kalustolla kuin tavallisillakin teräsbetonipaaluilla, sanoo Kerokoski.

Uusi tapa valmistaa Parmalla ecopaaluun liittyy myös toinen innovaatio, sillä paalujen valmistustapa ei ole lainkaan perinteinen. – Maailmalla näitä tehdään yleensä muottiin valamalla. Me olemme kuitenkin kehittäneet menetelmän, joka muistuttaa ontelolaatan valua: Kone tekee 150 metriä pitkällä valualustalla liukuvaluna useita paaluja rinnakkain. Tämä on erittäin tehokas tapa valmistaa paalut, kertoo Parman suunnittelujohtaja Juha Rämö. Rämö paljastaa, että menetelmän kehittäminen ei ole ollut yksinkertainen prosessi. – Investointina paalulinjaston valmistaminen oli kuitenkin melko kevyt, sillä tässä 6


Parman ecopaalu ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

vähemmän paaluja vähemmän kustannuksia vähemmän sementtiä säästää aikaa ja luontoa lyöntipaalutusohjeen PO2011 mukainen

voidaan käyttää osaksi samoja laitteita kuin ontelolaatan valussa, kertoo Rämö. Valettaessa jännitetyn paalun keskelle jää ontelo, mikä entisestään keventää sen rakennetta. – Ontelo ei heikennä paalun jäykkyyttä ja korkea betonilujuus kompensoi pinta-alan pienentymistä. Laskelmat ovat siis osoittaneet, ettei ontelo heikennä paalun kantavuutta. Betonia kuluu kuitenkin vähemmän, ja onteloa voidaan käyttää paalun suoruuden tarkastamiseen ja myös maalämmön keräämiseen, väläyttää Rämö.

Ensimmäinen kohde onnistui Ecopaalua on nyt käytetty ensimmäisessä täysmittaisessa kohteessa Mustalammen vedenottamolla Tampereella. Paalutustyön teki Junttapojat Oy. – Kohteessa oli noin 70 paalua, joten meille kyseessä oli varsin tavallinen työ. Ecopaalun käyttö ei myöskään vaikuttanut paalutukseen oikeastaan millään tavalla, vaikka pisimmät paalut olivat jopa 20-metrisiä, kertoo Junttapoikien Joni Heikkinen. Heikkinen kertoo, että mitään ongelmia ei Mustalammen työmaalla paalutuksen osalta ollut. – Oli oikeastaan aika näppärää, että paalut olivat niinkin pitkiä. Nyt emme tarvinneet jatkopaloja lainkaan, muistelee Heikkinen. Ecopaalun kehitys- ja tutkimustyö jatkuvat edelleen. Rämö ja Kerokoski lupaavat tuoteperheeseen täydennystä. – Uusia tuotteita ovat jatketut ja kalliokärjelliset paalut sekä jatkossa myös eri poikkileikkauskoot, lupaa Rämö. ◽

Mustalammen vedenottamo Tampereella paalutettiin jopa 20-metrisillä paaluilla. Jatkopaloja ei näin tarvittu ollenkaan.

7


Arkkitehdin silmin

Betemi-pilari rakentuu käsityönä Teksti Tapani Mylly Kuvat Arto Wiikari

Betemi-pilari ▪ Pituus jatkamattomana korkeintaan neljä metriä, tehtaalla jatkettuna kuusi metriä. ▪ Halkaisija 160–1200 mm. ▪ Pyöreän pilarin muoto voi olla suora tai kartio, värivalikoima on erittäin laaja. ▪ Pinta voi olla esimerkiksi kiiltäväksi hiottu betonipinta, hiekkapuhallettu tai hierretty betonipinta. ▪ Käyttökohteina ovat parvekepilarit, kantavat runkopilarit, koristepilarit ja kukka-altaat.

8


Kolmimetrinen betemi-pilari alkaa saada Raimo Leinosen ja Laura Kauppisen käsittelyssä viimeistä muotoaan. Hiomakone käsittelee mustan pinnan tällä kertaa aivan sileäksi ja marmoria muistuttavaksi, sillä pilari on menossa valmiiksi sisustuselementiksi omakotitaloon.

B

etemi-pilareiden valmistus on ainutlaatuista työtä, sillä samalla tekniikalla ei betonipilareita tee maailmassa kukaan

muu. – Ainutlaatuisen tästä tekee myös betemin monipuolisuus. Pystymme tekemään monen pituisia ja paksuisia pilareita. Värivalikoima on erittäin laaja ja pinnan saa käsiteltyä aivan marmorin kaltaiseksi hiomalla sen kiiltäväksi. Pinnan saa myös maalattuna tai hiekkapuhallettuna, pilari taas voi olla joko pyöreä, suora tai kartion mallinen, luettelee Leinonen, joka on tehnyt betemejä jo vuodesta 1994. Monipuolisuutensa takia betemejä käytetäänkin monenlaisissa kohteissa sekä sisätiloissa että ulkona. – Tavallisiin betonipilareihin verrattuna iso etu on myös se, että betemeihin ei tule valusaumoja. Nämä pilarit ovatkin heti valmistuttuaan valmiita käytettäviksi vaikka sisustukseen. Toisaalta samalla tekniikalla pystyy tekemään vaikkapa kukkatelineitä, joita olemmekin tarjonneet esimerkiksi kaupungeille, kertoo Leinonen.

Piirustuksista pilareiksi Betemi-pilareiden valmistuksen salaisuus on erityisessä valutekniikassa. Pilarit ruiskuvaletaan raudoitetun solun ympärille. Kun valu on kuivunut, pinta leikataan ja hiotaan. – Ja tietysti etukäteen betonimassaan voidaan sekoittaa värit, jolloin hiottaessa saadaan halutun värinen pinta, jatkaa Kauppinen. Kauppinen ja Leinonen kertovat, että koneiden käytöstä huolimatta moni työvaihe vaatii omien taitojen soveltamista ja käsityötä. – Joskus suunnittelijat piirtävät pilarit suoraan meitä varten, mutta usein joudumme kui-

tenkin käyttämään teräsbetonipilareiden piirustuksia. Piirustuksista pitääkin osata nähdä, millainen lopputuloksen halutaan olevan. – Työn monipuolisuudesta kertoo se, miten jokin aika sitten teimme kolme metriä korkeita kartioita. Pisimmät jatkopaloilla yhdistetyt pilarit taas taitavat olla Serenan 18-metriset, kertoo Kauppinen.

Betemit ruiskuvaletaan raudoitetun solun ympärille. Valusaumoja ei siis tule.

Käden jälki motivoi Leinosen ja Kauppisen työjako betemi-hallissa toimii niin, että Kauppinen rakentaa pilareiden kehikot ja tekee pystyvalut, Leinonen hoitaa ruiskutukset, hionnat ja tuotannon suunnittelun. – Tulin tähän työhön suoraan lukion penkiltä. Vaikka tämä onkin minulle vain välivaihe, olen nyt viihtynyt jo neljä vuotta, kertoo Kauppinen. Nuorta naista betonipilareiden tekemisessä kiehtoo ainakin käsityöelementti. – Käsin tekeminen ja soveltaminen ovat mukavaa puuhaa, ja tuleehan työn tuloksena hienoja pilareita. Opin mielelläni erilaisia töitä ja tämä on ollut minulle hyvä vaihtoehto. ◽

Yksilölliset Betemi-pilarit valmistetaan Parman Nummelan tehtaalla. Pilarien matkaa tarkkailee Aki Puisto.

9


Teksti Vesa Tompuri Kuvat Arto Wiikari, Parma Oy

Valmistajan oma suunnittelu auttaa asiakasta

Elementtisuunnittelussa on otettava huomioon sekä asiakkaan että tuotannon näkökulma. Kun suunnittelija tuntee molemmat, projekti etenee kitkattomammin ja kaikki hyötyvät.

Suunnitteluinsinööri Satu Parikka ja tuotantoinsinöörit Petri Huotari (vas.) ja Jarmo Jaakkola suunnittelevat tuotantonäkökohtia yhteistyössä.

A

suin- ja liikerakennusten suunnittelun pääperiaatteet toistuvat hanke hankkeelta jokseenkin muuttumattomina. Tarjousvaiheessa Parman omat suunnittelijat laskevat hinnan joko omalle vaihtoehdolleen suoraan loppukäyttäjälle tai arkkitehdin lukkoonlyömän moduulijaon pohjalta urakoitsijoille. – Tavoitteena on, että yhä useammin myös elementtisuunnittelu sisältyy toimitukseen. Näin toimitaankin jo erityisesti toimitilaraken-

tamisessa, jossa Parman suunnittelijat ohjaavat elementtisuunnittelua, sanoo Parman suunnittelujohtaja Juha Rämö. Aikaisemmin Parma on teettänyt elementtisuunnittelun ulkopuolisilla suunnittelutoimistoilla. Nyt oma suunnittelu on kasvussa etenkin asuinrakentamisessa, koska tästä on saatu hyviä kokemuksia erityisesti yhtiön Kotkan tehtailla ja varsinkin väliseinäelementtien tuotannossa. Omaa suunnittelua ollaan lisäämässä myös Nurmijärven ja Kangasalan tehtailla,


Prosessi tehostuu, kun elementtisuunnittelija tuntee sekä tuotannon että asiakkaan näkökulman.

ja jatkossa hyväksi todettu toimintamalli tulee kattamaan myös muita asuinrakentamisen elementtituotteita. – Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus lisätä oman laatastosuunnittelun osuutta asuinrakennuskohteissa. Laattojen raudoitussuunnitteluhan sisältyy toimituksiin jo kaikissa tapauksissa, Rämö lisää.

Asiakas hyötyy tiedonvaihdosta Väliseinäelementtien suunnittelu on hyvä esimerkki siitä, millaisia etuja koituu siitä, että elementtisuunnittelija tuntee sekä tuotannon että asiakkaan näkökulmat. Tieto esimerkiksi talotekniikkareikien toivotusta sijainnista siirtyy tuotannolle viiveettä, ja toisaalta asiakas saa tietoa siitä, mikä on tuotannollisesti edullinen, viime kädessä asiakasta hyödyttävä ratkaisu. – Myös raudoitusten optimointi onnistuu helpommin, kun suunnittelija on samassa organisaatiossa lähellä tuotantoa. Samalla kun vältetään raudoitusten ylilyönnit, voidaan nopeuttaa myös muun tyyppisiin mahdollisiin suunnitelmamuutoksiin liittyvää hyväksyttämisprosessia, perustelee hankintapäällikkö Markku Toppari NCC Rakennus Oy:stä. Tätä hyötyvaikutusta vahvistamaan Parma on ottanut käyttöön Teklan TS-ohjelmiston, jonka muodostaman 3D-mallin avulla voi tehostaa koko tuotantoketjua. – 3D:n edut eivät välttämättä näy tuotantoketjun yksittäisessä kohdassa. Kokonaisuus kuitenkin tehostuu muun muassa siksi, että saamme materiaalinhallinnan liitetyksi samaan malliin, perustelee Parman suunnittelupäällikkö Antti Paatero. Aluksi TS-ohjelmisto on ollut käytössä Kotkassa, jossa sitä käyttää kolme ohjelmiston yksityiskohtiin koulutettua suunnittelijaa. Jatkossa sama ohjelmisto tulee käyttöön myös muilla Parman tehtailla ja laajemmin muitakin asuinrakennusten elementtejä koskevana.

Toimitilarakentamisessa Teklan ohjelmistoa on käytetty jo aikaisemmin, koska laajoissa kohteissa mallintavan suunnittelun edut ovat kiistattomat.

Liikerakennuksissa suunnittelukumppanuuksia Parman päätös kasvattaa omia suunnitteluresurssejaan on linjassa alalla kansainvälisesti vallitsevan suuntauksen kanssa. Yhtiön emokonserni Consolis toimii yli 25 maassa ja omistaa niissä yli 130 tehdasta. Muissa Consoliksen omistamissa sisaryrityksissä oman suunnittelun osuus on yleensä suurempi kuin Parmassa tähän asti. Kaikkeen omat resurssit eivät kuitenkaan riitä nyt eivätkä jatkossa. – Esimerkiksi liikerakennushankkeissa kohteet ovat usein niin suuria ja aikataulultaan tiukkoja, että yhteistyö hyvien kumppanien kanssa on välttämätöntä, toteaa Parman suunnitteluinsinööri Satu Parikka. Kun Parma on tehnyt elementtitoimituksista kaupat, suunnittelukumppanin kanssa pidetään aloituskokous, jossa käydään läpi keskeiset rakenneratkaisut. Yhteydenpito on tarpeen koko projektin ajan, vaikka keskinäiset toimintatavat ovatkin tutut. – Joskus saatamme ehdottaa pieniä muutoksia arkkitehtonisiin yksityiskohtiin, ja aina riittää sovittavaa taloteknisistä rei’ityksistä. Elementtisuunnittelun ohjaus on tarpeen koko suunnitteluprosessin ajan eli noin 1,5 kuukaudesta enintään puoleen vuoteen, Parikka kertoo. Ramboll Finland Oy:n Tampereen yksikön päällikkö Atte Leppänen pitää tärkeänä, että valmistajan tuotannolliset yksityiskohdat ovat elementtisuunnittelijalla tarkasti tiedossa. – Eri valmistajat suosivat erilaisia liitosratkaisuja, ja tietyt mitat ovat riippuvaisia käytettävästä muottikalustosta. Tämä kaikki on suhteellisen helppoa, kun yhteistyö henkilötasolla toimii. Tästä meillä on hyviä kokemuksia, Leppänen toteaa. ◽

Parma päivittää suunnitteluohjeita • BEC 2012:n mukaista päivitystä jatkuvasti • EC-pohjaiset ontelolaattojen suunnitteluohjeet 11/2010 • EC-pohjaiset kuorilaattojen suunnitteluohjeet tulossa 2011

Lahden Karisman pysäköintitalo on esimerkki tuotemallintamisen soveltamisesta suunnittelussa.

11


Teksti Leila Uotila Kuvat Arto Wiikari

Parma mukana Skanskan mittavassa BIMCON -hankkeessa Tulevaisuudessa yhteistyö rakennusalan toimijoiden välillä tapahtuu tehokkaasti tietotekniikkaa hyödyntäen. Hankinta, logistiikka ja tuotannon seuranta siirtyvät yhteiseen sähköiseen tuotetiedon hallintajärjestelmään.

Kohti rakennusalan yhteistä tuotetiedon hallintaa

S

kanska käynnisti viime vuoden lopulla tehokkaaseen tuotetiedon hallintaan tähtäävän BIMCON (Building information model based product data management in industrialized construction supply chain) -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön tietomallipohjainen järjestelmä tuotetiedon hallintaan. Parma on yksi hankkeeseen osallistuvista yhteistyötahoista. − Valitsimme hankkeeseen nimenomaan edelläkävijäyrityksiä. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on, että kehittämästämme järjestelmästä tulee kansallinen toimintamalli, kertoo Skanskan kehityspäällikkö Ilkka Romo. BIMCON -hankkeen kesto on kolme vuotta. Tuona aikana Skanska saattaa kaikki omat kohteensa kokonaisuudessaan tietomallinnuksen piiriin. Sekä Skanska että Parma ovat työskennelleet tietomallinnuksen parissa jo yli kymmenen vuotta, mutta viimeisen viiden vuoden aikana kehittämiseen on panostettu enemmän. − On merkkejä siitä, että yhä useammat yritykset alkavat hyödyntää mallintamista kiihtyvällä tahdilla. Toivon, että esimerkiksi Parman kanssa pystyisimme mallipohjaiseen toimintaan tämän hankkeen myötä, sanoo Skanskan kehityspäällikkö ja hankkeen vastuullinen johtaja Tiina Koppinen.

Yhteinen ja avoin järjestelmä Tiedot, jotka aiemmin ovat siirtyneet piirustuksia lukemalla ja manuaalisesti järjestelmiin

12

syöttämällä, kulkevat jatkossa nopeasti ja virheettömästi tietomallinnukseen perustuvan järjestelmän kautta. Esimerkiksi Skanska saa toimittajien tarjoukset jatkossa tämän järjestelmän välityksellä. Alan yhteiset tuotekirjastot viedään mallintaviin ohjelmiin suunnittelijoiden käyttöä varten. − Tarkoituksena on tehdä prosessista suoraviivaisempi ja hyödyntää siihen sopivia työkaluja. Haluamme, että tietyt asiat ovat yhteisiä ja avoimia, mutta toisaalta on olemassa myös sellaista intiimiä tietoa, jota emme voi jakaa kaikkien kanssa. Pääasia on, että työkalut ovat kunnossa ja niitä osataan käyttää. Ohjelmiston käyttöönotossa on tärkeää panostaa myös koulutukseen ja oppimiseen, tähdentää Parman kehitysjohtaja Heikki Sarin. BIMCON on osa laajempaa kokonaisuutta, johon kuuluu kuusi työpakettia. Kokonaisuutta koordinoi rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymänä toimiva RYM Oy, joka aktivoi rakennusalaa kehittämään toimintaansa.

Tiedot, jotka aiemmin ovat siirtyneet piirustuksia lukemalla ja manuaalisesti järjestelmiin syöttämällä, kulkevat jatkossa nopeasti ja virheettömästi tietomallinnukseen perustuvan järjestelmän kautta.


Skanskan kehityspäälliköt Ilkka Romo ja Tiina Koppinen suunnittelevat tuoterakenteiden tietosisällön määrittelyä tietomallien avulla.

− Rakennetun ympäristön strateginen osaaminen sinänsä on kokonainen ajattelutavan muutos. Ennen rakennusalalla on odotettu, että tutkijat ehdottavat, mitä pitää kehittää. Nyt tavoitteena on rakentaa tutkimuskokonaisuus, jossa tähdätään samaan tulevaisuudenvisioon yritysvetoisesti, Koppinen kuvaa.

Elementtirakentaja osallistuu myös suunnitteluun Tietomallinnuksen myötä elementtirakentajan rooli kasvaa ja Parma osallistuu jatkossa enenevässä määrin myös tuotesuunnitteluun. Näin se pystyy etsimään edullisimmat ratkaisut, mikä näkyy myös tuotteiden edullisuutena. Rakenteilla on avoimen elementtirakentamisen ketju, jossa tietyt elementtien ulkoiset mitat ovat vakioidut.

− Olemme alkaneet suunnitella Parman kanssa toteutettavia pilottihankkeita. Tarkoitus on, että hankkeiden myötä siirrytään kohti aitoa toimintaa, jota sitten voidaan parantaa. Yritämme päästä eroon yksittäisistä kokeiluista, Koppinen painottaa. Muutamissa Skanskan ja Parman yhteisissä kerrostalokohteissa on jo käytetty tietomallinnusta ontelolaatastojen punossunnittelussa. Päärakennesuunnittelija tekee rakennesuunnitelman, mutta lopullinen suunnittelu tapahtuu tehtaalla käytännön toteutuksen yhteydessä. Parma tekee tämän tarkan suunnitelman ja palauttaa sen alkuperäiseen malliin. − Ontelolaatastojen punossuunnittelu on ensimmäinen käytännön esimerkki, jota aletaan vakioida käytännöksi. Myöhemmin vastaavalla tavalla tehdään myös seiniä, porraskuiluja ja parvekelaattoja, Sarin sanoo.

Tietotekninen toteutus jo aloitettu Tietomallintamisen käytännön toteutuksessa ovat mukana Parman emoyhtiön tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö Consolis Technology Oy Ab sekä tietomallien asiantuntija Tekla Oy, joka toimii työkalujen myyjänä ja ohjelmistokehittäjänä. Hankkeen tukijoita ovat Aalto-yliopisto ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT). Parman lisäksi BIMCON -hankkeessa ovat mukana Rautaruukki ja Weber. − Käytännön työssä on jo päästy monin paikoin hyvin liikkeelle. Mallinnus ja tietojensiirto ovat jo osittain käytössä. Teknisellä puolella on kuitenkin vielä paljon tehtävää erityisesti sisäisiin prosesseihin liittyen. Prosessien muuttaminen ottaa oman aikansa, sanoo Consoliksen projektipäällikkö Pasi Salmela. ◽

13


Pelipaikalla Teksti Leila Uotila Kuva Arto Wiikari

Työturvallisuus ei ole kulu, vaan sijoitus Työmaiden muuttuvien olosuhteiden vuoksi riskien ennakointi on erityisen tärkeää. Parma ja sen yhteistyökumppani NCC Rakennus Oy ovat pitkään tehneet määrätietoista ja tavoitteellista työtä työmaaturvallisuuden parantamiseksi.


T

yöturvallisuus on koko henkilöstön yhteinen asia, ja sen toteuttamisessa ovat mukana niin yritysjohto, työntekijät, toimittajat kuin asiakkaatkin. Työmailla kiinnitetään entistä enemmän huomiota siisteyteen, pölyntorjuntaan ja ergonomiaan. − Tärkein asia työmaaturvallisuuden kannalta on putoamissuojaus, joka tänä päivänä on teknisten suojausten osalta jo saatu melko hyvään kuntoon. Yksilötasolla turvallisuus lähtee suojainten oikeaoppisesta käytöstä ja siitä, että jokainen jättää paikat hyvään kuntoon omilta jäljiltään. Samalla on hyvä katsoa myös työkaverin perään, sanoo NCC:n turvallisuuspäällikkö Juha Suvanto. NCC ja Parma tekevät turvallisuusyhteistyötä, jonka tavoitteena on elementtien asennusturvallisuuden jatkuva kehittäminen. Parma on panostanut turvallisuuteen niin työmailla kuin tehtaissa tehostetusti viimeiset neljä vuotta. Henkilöstö on sitoutunut turvallisuuden kehittämiseen, ja työntekijät ilmoittavat havaituista vaaratilanteista nyt kymmenen kertaa useammin kuin kolme vuotta sitten. Tapaturmataajuusluku 100 on änä aíkana saatu putoamaan alle 40:een, ja tavoite on päästä tänä vuonna 23:een. Tapaturmien määräksi laskettuna pyrkimyksenä on alle 30 tapaturmaa tänä vuonna. Yhtä tehdaspaikkakuntaa kohden tämä tarkoittaa 1 – 3 tapaturmaa, mikä on kova vaatimus. Töitä turvallisuuden eteen on tehty paljon, mutta vielä sitä on edessäkin.

Turvallisuuden tasoa mitataan jatkuvasti Tärkein väline työmaaturvallisuuden tason seuraamisessa on TR-mittari, jolla havainnoidaan esimerkiksi työtapoja, telineitä, koneita, putoamissuojausta ja yleistä siisteyttä. Havainnointilomakkeeseen merkitään sekä kunnossa olevat että korjattavat asiat. TR-mittari on NCC:llä jatkuvassa käytössä. − Työterveyspuoli on yhä enemmän esillä. Omasta kunnosta huolehtiminen, oikeat työtavat ja ergonomia ovat tärkeitä. Yrityksen johdon pitää tietenkin luoda edellytykset resurssien ja ajan sekä oikeiden apuvälineiden myötä. Työturvallisuus ei ole kulu, vaan sijoitus. Se on hyvinkin kannattavaa toimintaa, Suvanto toteaa. ◽  Henkilösuojavarastot tehtailla ovat aina kunnossa, kun niitä seurataan Würthin järjestelmällä. Varastokaappia esittelevät Tommi Suutari ja Matti Ollikainen.

Turvallisuusyhteistyössä Würthin ja Fennian kanssa Työkalu- ja tarvikealaan erikoistunut Würth Oy huolehtii Parman turvallisuusvälinevarastojen ajantasaisuudesta sekä kouluttaa työntekijöitä niiden käytössä. Myös vakuutusyhtiö Fennia on mukana Parman riskinhallintatyössä.

P

armassa on tehty pitkäjänteistä ja tavoitteellista turvallisuustyötä. Tapaturmien määrä on vähentynyt ja muutamassa toimipaikassa on päästy tapaturmien suhteen jopa nollatilanteeseen, kehuu Fennian riskipäällikkö Pekka Koskipää. Fennia huolehtii Parman tapaturmavakuutuksista ja osallistuu vuosittain Parman turvallisuuspäiville. Lisäksi Fennia ja Würth ovat lahjoittaneet palkintoja Parman tehtaiden välisiin turvallisuuskilpailuihin. Vuonna 2009 turvallisuuskassin voitti Uuraisten tehdas, joka työskentelee nyt ilman tapaturmia jo kolmatta vuotta peräkkäin. − Suurena yrityksenä Parmalla on hyvä osaaminen turvallisuusasioissa ja resurssit toteuttaa toimenpiteitä. Suojainten käyttö, turvallisuusviestintä ja siisteys on parantunut, Koskipää sanoo.

Turvallisuusvälinevarastot säännöllisen tarkkailun alla Würth pitää huolta Parman tehtaiden henkilösuojainvarastoista sekä toimittaa tehtaille niiden toivomia muita tuotannon oheistarvikkeita. Turvallisuustuotteet sisältävät kaikkea henkilösuojaimista ensiaputarvikkeisiin. Kahden vuoden ajan käytössä on ollut sähköinen tilausjärjestelmä. − Würthin edustaja syöttää tiedot tarvittavista tuotteista tietokoneelle. Tilaus etenee Würthin pääjärjestelmään ja sieltä automaattisesti Parman järjestelmään, johon se luo ostotilauksen. Parman edustajan tarvitsee vain hyväksyä tilaus, kertoo Würthin avainasiakaspäällikkö Antti Erkinheimo. Würth järjestää parmalaisille myös turvallisuusvartteja, joissa käsitellään turvallisuustarvikkeiden oikeaoppista käyttöä. Laajempia koulutuksia kemikaalien ja turvallisuustuotteiden käytöstä järjestetään erikseen. Lisäksi Würth on antanut Parman työntekijöille käytännön turvallisuuskoulutusta Ruduksen turvapuistossa Espoossa. ◽ 15


Teksti Heidi Santos Kuva Mia Touru, Parma Oy

PARMArappaus -elementit ohenivat eristystehosta tinkimättä Viranomaismääräysten kiristyttyä viime vuonna PARMArappausseinäelementtien eristevahvuutta lisättiin 160 mm:stä 220 mm:iin. Nyt, uuden eristelaadun ansiosta vahvuus on voitu ohentaa 180 mm:iin lämmöneristävyyttä menettämättä.

Ohuemmat elementit helpottavat rakentajan työtä. Säästöjä saadaan ikkuna-, räystäs- ja sokkeliliittymissä.

16

U

usi ISOVER SF5+ -villa täyttää lämpimien tilojen ulkoseinärakenteen U-arvovaatimuksen 0,17 W/m2K. Vaikka muillakin eristevahvuuksilla suunniteltuihin projekteihin tehdään vielä tarvittavia elementtejä, on 180 mm jatkossa ensisijainen vaihtoehto.

Rakennustyö helpottuu Parhaimmillaan ohuemmat elementit mahdollistavat suuremman huonetilan seinärakenteen ohentuessa. Myyntipäällikkö Tommi Suominen Parmasta listaa lisäksi monia rakennusvaiheessa näkyviä hyötyjä, kuten ikkuna-, räystäs- ja sokkeliliittymissä saavutettavat säästöt. – Esimerkiksi ikkunakarmit ovat yleensä 210 mm:n paksuisia. Jos eristepaksuus on 220 mm, ja kittauksen vuoksi karmin ja sisäkuoren betonin on limityttävä vähintään 20 mm, on yhtälön tuloksena usein ongelmia ikkunan asentamisessa. Nyt asennus voidaan taas tehdä lähes samoilla yksityiskohdilla kuin 160 mm:n eristepaksuutta käytettäessä, tarkentaa Suominen. ISOVER SF5+ koostuu kahdesta 90 mm:n paksuisesta kerroksesta. Ne voidaan limittää siten, ettei mahdollisia kylmäsiltoja synny ja saumoista tulee entistä yhtenäisempiä. Asennusvaiheessa nostolenkit voidaan sijoittaa paremmin ohuemman elementin painopisteeseen ja elementti kulkee nostettaessa suorempana. Tehdaspäällikkö Jussi Lehti Parman Forssan tehtaalta kertoo villan kaksinkertaisen ladonnan aiheuttavan hieman lisää työtä tehtaalla. Uusi eriste on paremman lämmöneristyskykynsä vuoksi myös vähän kalliimpi. Toisaalta muotti-, varastointi- ja kuljetuskustannukset pienenevät.


Kaapelikanavalle

Teksti Päivi Brink Kuvat Parma Oy

INNOSUOMI 2010 -kunniamaininta Hartelan rakentamassa As Oy Merenikkunassa käytössä olivat 160 mm:n elementit.

Tiukennuksia jo ensi vuonna Vuonna 2012 energiankulutuksen vaatimustaso kiristyy 20 prosenttia. Suominen näkee eristevahvuuksien juuri muututtua tulevaisuuden suunnan olevan enemmän kokonaisenergiankulutuksen pienentämisessä. – Kun näitä vaatimuksia noudatetaan, pitää rakenteet myös tutkia tarkasti. Esimerkiksi ns. passiivitalojen tai nollaenergiatalojen kosteusteknistä toimintaa on hyvin vaikea arvioida pitkällä tähtäimellä. Kovin suuria muutoksia ei ainakaan vielä 2012 kannata tehdä eristevahvuuksiin, Suominen arvioi.

Aurinkokello-projekti suunnannäyttäjänä Vantaalle Hiekkaharjun vesitornin viereen nouseva Asunto Oy Vantaan Aurinkokello on ensimmäisiä alusta asti 180 mm:n eristevahvuudella suunniteltuja projekteja. Aurinkokellon työpäällikkö Timo Torniainen Hartela Oy:stä pitää hyvänä sitä, että PARMArappaus-elementit toimitetaan valmiiksi eristettynä ja pohjarapattuna työmaalle. – Puntaroimme pitkään eri vaihtoehtoja. PARMArappauksen etu on siinä, että rakennukselle saadaan sääsuoja heti elementtien asennuksen jälkeen, Torniainen toteaa. Hänen mukaansa ohentuneet elementit helpottavat rakentajan työtä. Eristyksen tärkeys korostuu rakennuksen valmistumisen jälkeen, kun etukäteen suunniteltu energialuokka pitää vielä tarkistuttaa energiatodistusta varten. ◽

Uusi jännitetty kaapelikanava on kestävä, kustannustehokas ja helposti asennettavissa. Sen valmistukseen tarvitaan noin 25 % vähemmän terästä ja sementtiä kuin perinteisten kaapelikanavien. Säästöä syntyy sekä taloudellisesti että ympäristöä ajatellen.

P

arman kaapelikanavat saivat vastikään Kanta-Hämeen INNOSUOMI 2010 -kunniamaininnan. Ratapölkyt-yksikön johtaja Eero Kujala on tyytyväinen tunnustuksesta, jossa mainittiin erikseen Parman osaavien ammattilaisten saumaton yhteistyö suunnittelupöydältä tehtaalle ja työmaalle asti. Tiimiin kuuluivat korjaamopäällikkö Jarmo Mäkelä ja asentajat Matti Tukia ja Jukka Vehmas. – Kaapelikanava on liukuvalettu, ja siksi sen valmistamiseen tarvitaan selvästi vähemmän terästä ja sementtiä kuin ennen. Tämä alentaa hiilidioksidipäästöjä. Ympäristöystävällisyys onkin entistä tärkeämpi kilpailuvaltti rakennusalalla, Kujala kertoo. Liikenneviraston hyväksymiä kaapelikanavia voidaan valmistaa Parman tehtailla eri puolilla Suomea. Tämä vähentää tuotteen kuljetuskilometrejä. – Jännitetty kaapelikanava on erittäin kestävä, mikä on tärkeää sekä asennuksen että käytön kannalta. Perinteiset kaapelikouruelementit rikkoutuvat joskus asennusvaiheessa, mutta uusien kaapelikanavien betonilujuus on lähes kaksinkertainen entisiin verrattuna. Ne on helppo suojata yliajoa varten. Uudenlainen rakenne mahdollistaa jopa puolta pidempien kappaleiden valmistuksen kuin ennen, Forssan ratapölkkytehtaan tehdaspäällikkö Markku Järveläinen toteaa.

Keveä, pitkä kansiratkaisu Yhteen kaapelikanavaan mahtuu kymmeniä kaapeleita. – Nopeasti avattava ja suljettava, keveä kansisilta suojaa kaapelia. Asentaminen nopeutuu, koska kansi on kaksi metriä pitkä ja painaa kaksi kiloa, kun perinteiset kannet painoivat noin 25 kg ja olivat vain puoli metriä pitkiä. Kaapelikanava voidaan toimittaa myös lukittavana, Kujala kertoo. Kaapelikanavalla voi suojata esimerkiksi valokuitua, tietokone- ja ohjauskaapeleita tai telekaapeleita. Se voi kulkea radan tai maantien vieressä. Kehitystyö Parman kaapelikanavien osalta jatkuu edelleen mm. kansiratkaisun ja mahdollisten uusien poikkileikkauskokojen osalta. Tuotteen markkinat voivat jatkossa laajentua. Parman omistajalla, Consoliksella on ontelolaattatehtaita ympäri Eurooppaa, joten tuotantomenetelmä on helppo monistaa.◽

Kaapelit kulkevat kanavassa hyvin suojattuna radan vieressä.

Säästöt: ● Vähemmän kappaleita ● Nopeampi ja kevyempi asentaa ● Vähemmän sementtiä ja terästä, silti kestävä ● Säästää aikaa ja luontoa

17


Rakennusten ympäristövaatimukset kiristyvät Betonin valttina pitkäikäisyys ja energiatehokkuus Energiatehokkuusvaatimuksia kiristetään ensi vuonna 20 prosenttia nykyisestä ja lähivuosina lisää. Euroopan komission tavoitteena on, että 2020 Euroopassa kaikki rakentaminen olisi lähes nollaenergiarakentamista. Suomessa aiotaan päästä EU:n tavoitteisiin jo hieman etuajassa. Teksti Päivi Leinonen Kuvitus Shutterstock/Anne Kiiski

A

suntoministeri Jan Vapaavuoren johdolla käynnistetty ERA17-hanke (Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017) pyrkii nostamaan Suomen energiatehokkuuden kärkimaaksi. Suomessa pyritään EU:n vuoden 2020 päästötavoitteisiin jo Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017. Pekka Vuorinen Rakennusteollisuus RT ry:stä toteaa, että tulevien vaatimusten täyttäminen on haasteellista etenkin Suomen olosuhteissa. – Tavoite tuottaa energiapihejä rakennuksia on hyvä ja tärkeä. Liian kova etenemisvauhti ja tiheäsyklisesti uudistuvat energiamääräykset kuitenkin arveluttavat rakentajia. Vielä ei tie-

18


Kestävän rakentamisen on oltava myös sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää. Siksi on huomioitava rakennuksen terveellisyys, viihtyisyys, muunneltavuus, turvallisuus sekä elinkaarikustannukset. ovat viimeistelyvaiheessa. CEN:n työryhmät havaitsivat työn aikana, että kokonaistarkastelussa perinteiset ympäristöindikaattorit ovat vain osa tarvittavista työkaluista. Koska kestävän rakentamisen on oltava myös sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää, standardisointityöhön sisällytetään näkökohtina myös mm. rakennuksen terveellisyys, viihtyisyys, käytettävyys, muunneltavuus ja erilaisia turvallisuustekijöitä sekä elinkaarikustannukset.

Betonin etuna on massiivisuus

detä, kuinka tällaiset rakennukset käyttäytyvät pitkällä aikavälillä. Uudenlaiset rakenteet edellyttävät koko rakentamisketjulta entistä korkeampaa laatua. Rakentamisen ympäristövaikutusten arvioinnissa on huomioitava rakennustuotteiden ympäristökuormitus. Tuotekohtaisessa arvioinnissa on otettava huomioon rakennuksen koko elinkaaren aikaiset vaikutukset. Jotta materiaaleja koskeva tieto olisi luotettavaa ja vertailukelpoista, on tiedon tuottamisen perustuttava yhteneväisiin menetelmiin. Rakennustuotteiden ympäristöselosteita ja rakennusten ympäristövaikutusarviointia käsittelevät eurooppalaiset CEN/TC 350:n standardit

Rakenteen toimivuuden kannalta betoni on turvallinen materiaali, koska materiaalin käyttäytyminen tunnetaan hyvin. Ympäristövaikutuksia arvioitaessa betonin etuna on massiivinen rakenne, joka tasaa lämpötilanvaihteluita tehokkaasti. Rakenne on kestävä ja siten sen huoltotarve on vähäinen. Lisäksi betoni on paloturvallinen, hyvin ääntä eristävä ja kosteudensietokykyinen. Tällöin erilaisia lisäkerroksia ei välttämättä tarvita. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Jouni Punkki Consolis Technology Oy:stä kertoo, että tuotteiden ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti, jotta ne paremmin vastaisivat pitkän elinkaaren vaatimuksiin. – Niin vahvoja kuin heikompiakin puolia tutkitaan ja kehitetään. Massiivisuuden vuoksi raaka-ainetta kuluu paljon. Jossain määrin kulutusta voidaan oikealla suunnittelulla vähentää, mutta silloin myös helposti menetetään paksun rakenteen tuomia etuja. – Sementin valmistusprosessissa vapautuva hiilidioksidi on ympäristönäkökulmasta betonin ongelmakohta. Suomen hiilidioksidipäästöistä kuitenkin vain noin 1,5 prosenttia aiheutuu sementin valmistuksesta. Betonielementtejä valmistava Consolis on mukana kehittämässä sementtiä huomattavasti ekologisempaan suuntaan. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa

olisi mahdollisuus tarjota asiakkaille myös lähes päästöttömiä vaihtoehtoja. Materiaalin kierrätettävyydestä Punkki toteaa, että betoni sinällään sopii hyvin kierrätettäväksi, mutta rakentamisessa kierrätyksen rooli on erilainen kuin lyhytikäisillä materiaaleilla. – Betonielementtejä voidaan periaatteessa uudelleenkäyttää rakennuksen purkamisen jälkeen. Uudelleenkäytöstä syntyy kuitenkin niin paljon kustannuksia ja ympäristökuormituksia, ettei se ole useinkaan järkevää. Useammin vaihdettavien rakennusosien kohdalla kierrätykseen panostaminen on kannattavaa.

Pitkäikäinen betonielementtirakennus on ympäristöteko Sekä Pekka Vuorinen että Jouni Punkki painottavat kokonaistarkastelun tärkeyttä ympäristökeskustelussa. Jos esimerkiksi vertaillaan yksittäisiä rakennustuotteita ja niiden valmistustapoja, nähdään vain osa kokonaisuudesta. Pitäisi huomioida myös tuotteen ja rakennuksen koko elinkaari. Jos rakennusosa joudutaan vaihtamaan tai huoltamaan usein, se kuluttaa käytön aikana paljon, vaikka olisikin valmistustavaltaan ekologinen. – Lopulta rakennusaikainen ympäristökuormitus on vain pieni osa rakennuksen jättämästä hiilijalanjäljestä. Suurempi vaikutus on käytönaikaisella kuormituksella, johon materiaali tietenkin vaikuttaa, huomauttaa Punkki. – Olisi toivottavaa, että rakentaja valitsisi itse rakennusmateriaalit. Kilpailutilanteen kannalta on valitettavaa, että valtiovalta suosii tiettyjä materiaaleja. – Kaikilla materiaaleilla on positiivisia ominaisuuksia. Olisikin tärkeää muistaa vanha totuus ”oikea materiaali oikeaan paikkaan", Pekka Vuorinen kiteyttää. ◽

19


Länsimetro:

Länsimetro kulkee vuodesta 2015 alkaen Helsingin Ruoholahdesta Lauttasaaren kautta Espoon Matinkylään. Parma osallistuu hankkeeseen mittavin elementtitoimituksin.

Teksti Päivi Brink Kuvat Riikka Hurri

Suomen suurin infrahanke

Teksti Päivi Brink Kuvat Riikka Hurri

5 faktaa Länsimetrosta ▪ kulkee Ruoholahdesta Espoon Matinkylään 16 minuutissa ▪ 8 asemaa ▪ valmistuu vuoden 2015 lopussa ▪ kahden rinnakkaisen, 14 km pitkän tunnelin louhinta on käynnissä ▪ tavaratoimitukset alkavat keväällä 2012 www.lansimetro.fi Länsimetron 14 kilometrin mittaisesta tunnelista louhitaan kolme miljoonaa kuutiota kalliolouhetta. Parma ja A-insinöörit tutustumiskäynnillä.

P

ääkaupunkiseudun liikenneruuhkiin on tulossa helpotusta, sillä muutaman vuoden päästä 100 000 matkustajaa päivässä kulkee ekologisesti Länsimetrolla. Se on Suomen suurin käynnissä oleva infrahanke, joka poikinee myös metron asemien ympäristöön uutta rakentamista. Metro kulkee koko 14 kilometrin matkan tunnelissa. Kahden rinnakkaisen tunnelin louhinta on käynnissä ja elementtituotanto käynnistyy Parman osalta syksyllä 2011. Parma toimittaa Länsimetroa varten tukimuurielementtejä ja kaapelikaivoja. – Metrolinjan toisella reunalla kulkee 1,5 metriä korkea tukimuuri, jonka takana on tekniikkaa ja maantäyttöä, ja näiden päällä on kansi. Tukimuurin reunassa kulkee myös hätä20

poistumistie. Tukimuurielementit ovat T:n mallisia ja Parma toimittaa ne suurimmalle osalle reittiä eli Ruoholahdesta Tapiolaan. Tämä on meille erittäin merkittävä toimitus. Kaupan arvo on neljä miljoonaa euroa, Parman infrarakentamisen aluejohtaja Sami Purtola kertoo.

Infrahankkeet tärkeä painopistealue Parman infratuotteita ovat esimerkiksi Parman ratapölkyt, PARMAtornit, Parman kaapelikanavat ja Parman ecopaalut. Tuotekehityksessä tehdään mahdollisuuksien mukaan konserniyh-

teistyötä Consoliksen sisällä ja hyödynnetään kokemuksia eri puolilta maailmaa. – Tavoittelemme merkittäviä infrahankkeita tarjoamalla olemassa olevia ratkaisujamme tai tarvittaessa uusia innovaatioita asiakkaan tarpeiden mukaan muun muassa väylähankkeisiin. Toimitusvarmuutemme on hyvä. Meillä on kokemusta ja asiantuntemusta suurten projektien elementtisuunnittelusta ja -toimituksesta sekä kokonaispalvelusta. Länsimetro on meille pitkä projekti ja se työllistää työntekijöitämme lähes kaksi vuotta Kurikan ja Nummelan tehtailla, Purtola toteaa. Länsimetroprojektin elementtisuunnittelun Parmalle tekee A-insinöörit Suunnittelu Oy.


Uutisia Rakentamiseen uudet energiamääräykset Ympäristöministeriö vahvisti maaliskuussa uudet rakentamisen energiamääräykset, jotka koskevat uudisrakentamista. Merkittävä muutos määräyksissä on siirtyminen kokonaisenergiatarkasteluun. Uudet määräykset tulevat voimaan 1.7.2012.

Valtteri Meriläinen

Sami Purtola

Vaativa ja tarkka suunnittelutyö edellyttää uusimpia teknisiä työkaluja. – Teemme rakennuttajalle eli Länsimetrolle rakennesuunnittelun ja Parmalle elementtisuunnittelun samaan hankkeeseen. Laatu- ja toleranssivaatimukset ovat tässä projektissa normaalia tiukemmat sekä suunnittelun että valmistuksen osalta. Rata kulkee ala- ja ylämäkiä ja tekee mutkia, mikä vaikuttaa elementtien koordinaatioon. Käytämme 3D-suunnitteluohjelmia, joiden avulla hallitsemme kokonaisuutta ja elementtien suhdetta toisiinsa ja rataan, A -insinöörien yksikönjohtaja Valtteri Meriläinen kertoo. ◽

›› Kokonaisenergiatarkastelun myötä rakennuksen energiankulutuksessa otetaan huomioon lämmityksen lisäksi muun muassa ilmanvaihto, valaistus ja lämmin vesi, ja jatkossa energiankulutukselle määrätään rakennustyyppikohtainen yläraja ns E-luvun muodossa. Rakentamisessa siis suunnittelun vastuu korostuu ja rakentamisen laatuvaatimukset nousevat. Parmassa energiamääräysten muutoksia on seurattu jo pitkään ja tuotekehitystä on tehty tätä ennakoiden. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat: ● Myötävaikuttaminen asiakkaiden ja alamme teollisuuden kanssa siihen, että hyvän betonisen perusseinän kokonaispaksuus vakioitiin määräysmuutoksen yhteydessä 2010. Nyt seinäpaksuutta ei tarvitse enää kasvattaa vuoden 2012 määräysten astuessa voimaan.

● Koko alaa koskevat tutkimusprojektit AISE & FRAME, joissa Parma on ollut mukana. Tutkimusyhteistyössä on pyritty varmistamaan rakennusfysikaalisesti toimivat rakenneratkaisut. ● Eristeteollisuuden aktivoiminen ennennäkemättömään tuotekehitysbuumiin omien tuotteidensa ja rakenteiden osalta. ● Ensimmäisten betonisten PARMAtornien valmistaminen tuottamaan uusiutuvaa tuulienergiaa. Rakentamismääräysten uudistus ohjaa sekä energiansäästöön että päästöjen vähentämiseen. Määräysten tiukennus tarkoittaa noin 20 prosentin parannusta nykymääräysten vaatimaan energiatehokkuuteen. ◽

Ohjeet ja esitteet Parma Kansiossa

Kangasalan tehdas täyttää 20 vuotta

›› Joko olet tutustunut Parma Kansioon – eli Parman ohjeiden ja esitteiden sähköiseen jakelukanavaan? Tänä vuonna Parman internet-sivuilla vierailleista joka viides on suunnistanut kansioon tietoa etsimään. Kansioon on koottu kaikki Parman tuotteiden suunnittelua, työmaita ja asennuksia koskeva ohjeistus. Myös tuote-esitteet ja sertifikaatit löytyvät kätevästi kansion sivuilta. Kansio on aina ajan tasalla. Parma Kansio on maksuton ja täysin vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä. Ohjeiden ja esitteiden selailu on yksinkertaista ja tarvittaessa tallentaminen tai tulostaminen onnistuu kätevästi. Hifisti-käyttäjät voivat personoida omia aktiivisesti käyttämiään osia.

›› Parman Kangasalan elementtitehdas täyttää 20 vuotta vapun aikaan. Juhlan kunniaksi tehtaalla vietettiin huhtikuussa avoimien ovien päivää. Vuosittain tehtaalta valmistuu yli 100 000 m2 seinäelementtejä, eli noin 50 keskikokoisen kerrostalon verran. Kangasalla valmistetaan myös Suomen haastavimmat julkisivuelementit, sillä mm. graafisen betonin osaaminen on keskittynyt juuri sinne. Uusin työnäyte on tänä vuonna Helsingin Arabianrantaan valmistuva kerrostalokortteli. ◽

www.parma.fi

Lue lisää betonin energiatehokkuudesta edelliseltä aukeamalta.

Nimitys MMM Hannu Tuukkala on nimitetty Parma Oy:n varatoimitusjohtajaksi vastuualueenaan myynti ja markkinointi 23.5.2011 alkaen. Tätä ennen hän on toiminut Fenestra Oy:n kaupallisena johtajana. ◽ 21


Maailmalta

Viron suurin elementtivalmistaja

EBE mukana Parman projekteissa Betonielementtien kysynnän reipas kasvu ja nopeiden toimitusaikojen tarve vauhdittivat Parman ja virolaisen E-Betoonelementin yhteistyön alkamista vuosi sitten keväällä. Nyt EBE:n tuotteet tasaavat Parman tuotantohuippuja ja tuovat joustavuutta toimintaan.

22

Teksti Ingrid Maasik Kuvat Ingrid Maasik, EBE


Toimitusjohtaja, DI Vaido Leosk on ollut EBE:ssa mukana melkein alusta asti. Leosk tuntee yrityksensä läpikotaisin – hän on työskennellyt sekä laaduntarkastuksessa, myynnin puolella, projektipäällikkönä että talousjohtajana.

E

BE tuo Parmalle vähän lisää kapasiteettia kiireeseen ja tuottaa kilpailukykyisesti muun muassa sokkelielementtejä ja sandwicheja, joita ei välttämättä ole kannattava valmistaa itse. Asiakkaalle tämä näkyy palvelun joustavuutena, sanoo aluejohtaja Pentti Kujala Parmasta. EBE pystyi tarjoamaan Parmalle apua taloustaantuman jälkeiseen nousuun lähdettäessä, vaikka myös se itse kärsi tuntuvasti. – Viron rakennusalaan vuoden 2007 lopulla kohdistunut taantuma oli niin raju, että EBEn historiassa sellaista ei ollut nähty. Betonielementtien tuotanto Virossa putosi 350 000 m3:stä alle 100 000 m3:iin. Selvisimme eteenpäin vain viennin ansiosta, kertoo E-Betoonelementin toimitusjohtaja Vaido Leosk.

EBE valmistaa laajaa valikoimaa Kolmen tehtaan voimalla toimiva EBE on nykyisin Viron suurin betonielementtien valmistaja, ja sen tärkeimpiä vientimarkkinoita ovat Suomi ja Venäjä. Consolis-konserniin kuuluva EBE on perustettu vuonna 1992. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. seinä- ja runkoelementit, ontelolaatat, TT-laatat, portaat, ratapölkyt ja jopa maatalous- ja ympäristöbetonituotteet. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 18,3 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 250 työntekijää. – Yhteistyömme Parman kanssa on tehokasta ja toimivaa. Parmassa tunnetaan hyvin tuotteidemme kilpailuedut Suomen markkinoilla, joten myynti on osaavissa käsissä. EBE voi keskittyä tuotantoon ja kotimarkkinoihin, sanoo Leosk. Osaamista vaihdetaan puolin ja toisin. Yhteisenä kehitysprojektina EBE ja Parma toteuttivat vastikään Viron tehtailla seinäelementtejä

graafisen betonin teknologiaa apuna käyttäen. Projekti palkittiin Vuoden betonirakennus 2010 -kilpailun erityispalkinnolla. EBE:n elementtien sertifioitu laadunvarmistus takaa toiminnan luotettavuuden. – Harkun ja Tamsalun tehtaiden tuotanto kuuluu Inspectan valvontaan ja tuotteillemme on myönnetty FI-merkin käyttöoikeus, toteaa Leosk.

CES suunnittelee Parman kumppanina Virossa Consolis-konserniin kuuluu myös suunnittelutoimisto CES, Consolis Engineering Services AS. Vuonna 2004 perustettu CES tekee elementtisuunnittelua Viron ohella myös pohjoismaisille markkinoille sekä Itä-Eurooppaan. Yritys on kasvanut vähitellen ja työllistää nyt 28 henkilöä. – Viime aikojen haastavimpiin töihin kuuluu ensimmäinen yhteinen projekti Parman kanssa, jossa CES teki elementtisuunnittelun Haminan tuulivoimalaprojektia varten. Elementit toimitettiin Suomesta Parman tehtailta. Toinen juuri valmistunut vaativa työ on liettualaisen Betonikan kanssa toteutettu projekti Valko-Venäjälle, johon suunnittelimme jättiläismäiset Venetsia-tyyliset betoniset valmisosat, kertoo toimitusjohtaja Alar Käes. Suomenkielisten suunnitelmien lukemisesta CES:n suunnittelijoilla on jo pitkäaikaista kokemusta, samoin EBE:n väellä. – EBE ja CES sijaitsevat molemmat Tallinnan ympäristössä, mikä vaikuttaa siihen, että suomen kieli sujuu henkilökunnan joukosta monelta hyvin. Tämä on tärkeä asia, virhemahdollisuudet vähenevät, kun suunnitelmia ja työmääräyksiä osataan lukea oikein, kiittää Pentti Kujala. ◽

 Kolmen Viron-tehtaan – Harkun, Tamsalun ja Rakveren – lisäksi EBE:lla on Pietarissa tytäryhtiö Betonelement SPb. EBE tarjoaa asiakkailleen myös suunnittelu- ja asennuspalveluja.

Elementtien laatu kunnossa

Suomessa ensimmäiset EBE:n elementit menivät viime vuonna NCC:n kolmeen kohteeseen. Ennen toimituksia NCC tutustui tehtaaseen ja sai tuotannosta selkeän kuvan. Tehtaalla toteutettiin myös sertifiointi ja tuotteet tarkistettiin Suomen rakennusmääräyksiä vastaaviksi. – Alkutyön jälkeen laadunvalvonta toimii nyt hyvin. Sokkelielementtien ja sandwichien laadussa ei ole moitteen sijaa, toteaa vastaava mestari Matti Kylliäinen NCC Rakentaminen Oy:stä. Kuljetukset ja rahdit lahden toiselta puolelta Tallinnasta ovat sujuneet hyvin, eikä talven jäätilanne ei ole sanottavasti haitannut toimituksia. – Elementit on saatu työmaille aikataulussa, vahvistaa Kylliäinen.

Parma on opastanut graafisen betonin osaamistaan EBE:lle, ja tuloksena on saatu erilaisia seinäelementtejä.

23


-> Ei käyttäjätunnuksia -> Selaa -> Tallenna -> Tulosta

www.parma.fi

Suurenna detaljit esiin

Käytä sähköisiä hakuja

Tee omia muistiinpanoja

Parma Kansio – ammattilaisen helppo työväline Parman kaikki suunnittelu-, asennus- ja työmaaohjeet sekä tuoteesitteet on nyt kerätty yhteen paikkaan osoitteeseen www.parma.fi –> Parma Kansio ja klikkaa sisään! Nopeuta työtäsi ja hyödynnä sähköisen materiaalin mahdollisuudet. Testaa Parma Kansio heti!

Parma 1/2011  

Betonirakentamisen ammattilaisten lehti