Page 1

12

MARKKINAT> VAURASTUVA VIETNAM

17

ELÄMÄNTYYLI> NTYYLI> KANSAINVÄLINEN NVÄLINEN BUSINESS SS LOOK

4#2010 2010

KOLUMNI>MIKKO PUUSTINEN MESTARILUOKKA>MYYNNIN JOHTAMINEN CASEx2> KOJAIR TECH & FIRA FORESIGHT>JÄRJEN TUOLLA PUOLEN finPRO>ANTTO MELASNIEMI MAAILMALLA>IBERIA KAMERA KIERTÄÄ>WIEN & BRATISLAVA

FINPRO

un Au r in g o n la s k : do ala s ta E ld o ra

Energiamurroksen mahdollisuudet


Fokus Joulupukki vetää Suomen Lap-

Porot eivät selviäisi

piin kymmeniätuhansia turis-

pohjoisnavan kylmyy-

teja vuosittain. Rovaniemen

dessä. Lisäksi, toisin

SantaParkissa heitä käy noin

kuin millään muulla kielellä, suo-

55 000. Toimintaa pyörittä-

meksi vuoden viimeinen kuukau-

vän ProSanta Oy:n toimitus-

sikin on nimetty joulun mukaan.”

vastaus valmiina siihen, mik-

Lue lisää Prosanta Oy:n joulu-

si aito pukki tulee Suomesta:

bisneksestä sivulta 33.

Kuva: ProSanta Oy. ProSanta Oy:stä ei suostuttu vahvistamaan, onko parran takana kenties haastateltu Ilkka Länkinen, vai joulupukki itse (toim. huom.).

johtajalla Ilkka Länkisellä on


Finpro inFront on Finpro ry:n asiakas- ja sidosryhmälehti. Palaute, juttuvinkit, tilaukset ja osoitteenmuutokset: info@finpro.fi. Päätoimittaja Outi Torniainen ja toimituspäällikkö Eila Saunamäki, Finpro. Toimitus: Otavamedia Oy, Viestintätoimisto Sanakunta, Kristiinankatu 3 B, 20100 Turku. Tuottaja Maarit Niemi (maarit.niemi@sanakunta.com), graafinen suunnittelu Vesa Koskelainen. Osoitelähde: Finpron yhteysrekisteri. Paino: ForssaPrint Oy (Finpron jäsen), paperi: NovaPress Silk 100 g. Kannen kuvitus: Jussi Jääskeläinen. Ilmoitusmyynti: Media Duo Oy, www.mediaduo.fi. ISSN 1798-2790.

Tässä numerossa [FORESIGHT] Järjen tuolla puolen | 4 [TEEMA] Energia-alan murros | 6 [TEEMA] Case BaseN Oy | 10 [TEEMA] Case Enersize Oy | 11 [MARKKINAT] Vietnam | 12 [ELÄMÄNTYYLI] OMG, What to wear?! | 17 [KOLUMNI] Mikko Puustinen | 20 [KV-TARINAT] Kojair Tech Oy | 21 [FORESIGHT] Case Fira Oy | 24 [finPRO] Antto Melasniemi | 27 Mestariluokka| 28 Maailmalla | 31 [KAMERA KIERTÄÄ] Wien & Bratislava | 34

Finpro inFront 1#2011 ilmestyy helmikuussa.

Pääkirjoitus Santtu Hulkkonen Ohjelmajohtaja, Cleantech Finland, Finpro

Cleantech Finland on

siä kehittämään ratkaisuja, joissa

pitää hyödyntää myös muilla markkinoil-

Finpro on maailman-

suomalaisen energia- ja

huomioidaan tekniikan lisäksi se, mikä

la, ja näin kasvattaa Suomen mainetta

laajuisesti toimiva,

motivoi yksilöä päätöksen teossa.

johtavana cleantech-maana.

suomalaisten yritysten

ympäristöalan yhteenliittymä, joka profiloi Suomea johtavaksi cleantech-

Menestystuotteen tai -palvelun

maaksi – uusiutuvat energiat ja

on oltava hyödyllinen, sitä pitää olla

älykkäiden sähköverkkojen osaaminen

helppo käyttää ja siinä on oltava se

eturivissä.

cool factor. Aikajänne uusille mullista-

6

ville palveluille, jotka liittyvät energian

17

kansainvälistä menes-

Se, miten

tystä edistävä asian-

liikematkalla

tuntijaorganisaatio,

pukeudumme,

jonka yli 350 asiantun-

on oleellinen osa

tijaa työskentelee 62

visuaalista viestintää ja vaikuttaa

toimipisteessä yli 40

Juuri energiamurrok-

tuotantoon, kulutukseen, ostamiseen

sen bisnesmahdolli-

tai myymiseen, ei välttämättä ole ko-

uskottavuuteemme. Tätä ei tulisi

maassa. Finpro palvelee

suuksia käsitellään

vinkaan pitkä. Tuskin maltan odottaa,

unohtaa, vaikka meidän suomalaisten

yrityksiä auttamalla

Teema-artikkelissa.

mitä tuleman pitää.

kanssa onkin mutkatonta ja tehokasta

heitä olemaan oikeilla

tehdä bisnestä, ja käytöstapamme ovat

markkinoilla oikeaan

Vietnamissa on

hyvät. Elämäntyyli-artikkeli antaa vink-

aikaan kilpailukykyisillä

tarvetta vesi- ja

kejä kulttuurista ja ilmastosta toiseen

tuotteilla ja palveluilla.

jätehuollon

toimivan matkagarderobin valintaan.

Finpron toimiala- ja koh-

Monisuuntainen energiaekosysteemi huomioi yhteisöjen ja yksilön tarpeet uudella tavalla. Kohta kuluttajat voivat tuottaa omaa vihreää sähköä, ladata sähköautojaan ja vielä myydä sähkönsä verkkoon.

12

osaamiselle

demarkkinaosaaminen,

sekä energiatehokkaille ratkai-

ennakointitoiminta ja

Gaian Juha Vanhanen toteaa, että

suille. Maa on hyvä esimerkki siitä

kansainvälistymisproses-

suomalaisella uusiutuvan energian ja

kysynnästä, jota Kaakkois-Aasiassa

sin asiantuntemus anta-

sähköverkkojen asiantuntemuksella

löytyy cleantechin saralla. Suomi on

vat suomalaisyrityksille

on valtava potentiaali, ja meidän pitäisi

vuosikausia tukenut vesihuollon kehit-

erinomaiset lähtökohdat

aggressiivisesti haastaa markkinoita

tämistä Vietnamissa, joten vesiosaa-

kansainvälisen liiketoi-

uusien palveluiden kautta. Tutkija

misemme on maassa jo käsite. Tätä

minnan ja kilpailukyvyn

Aleksi Neuvonen kehottaa yrityk-

vahvaa mainetta ja hyviä referenssejä

kehittämiseen. www.finpro.fi

441 612 Painotuote

Finpro inFront 3


olin aapr obFin baali gln a glo staa talo osja ä ja ä ja räjal iä. n i keiräke myö imiim ititit sit inä intin yyky intal kok ko ko na An na na . en en ta en n on al n pr de ro ilm Fin luoaa Finp altjaa m aailm into mva t .ilmiöistä. ojaha va int tu on itä va st iö os ha ko ko n ilm er ka to n -v , jot rkos ro etaa siast ve Finp isu uoukdo koanam koist naäaleja – sigtä iniano rä yn vaur ääöd hasu a at mät enov atmhy kyks Nä t voativon tulo y luk seem tyyk löy rit as sy ta ai al lta . ta om uu us taa su iöide tiento Ilm ilmalla tapaht Tätä siitä n., mitä maa ssaa naoja inint mim niäoipo pie liiket

FOREsight Ilmiö koostuu näistä ja sadoista muista havainnoista:

ILMIÖ:

Koonnut: Maarit Niemi ja Minna Vänskä. Virpin kuva: Tommi Tuomi. Kiitos Aerolle Pastillin lainasta! www.aerodesignfurniture.fi

Järjen tuolla puolen.

Ennakointiasiantuntija Virpi Vaittinen Finprosta esittelee ilmiön, joka jokaisen yritysjohtajan tulisi noteerata.

”T

iukat standardit ja

ty pois: ajateltaisiin, että mikään

ympärillä istui eritaustaisia ihmi-

toimintatavat ovat

ei ole mahdotonta?

siä. Olin mukana ennakointiasian-

maa-

Mutta ei tässä suinkaan pyy-

tuntijana parkkitaloja rakentavan

perä uuden oivaltamiselle. Jon-

hedelmätön

detä unohtamaan järkeä ja toimi-

Fira Oy:n projektissa. Fira osa-

kinlainen rakentava kaaos onkin

vuutta. Ideana on ennemminkin

si perusbisneksensä hyvin, mut-

tarpeellinen stimuloimaan uusia

haastaa omaa ajattelua ja toimin-

ta jotain uutta etsittiin. Taustani

ideoita: Luovuus, monitieteelli-

tatapoja, ja ottaa myös intuitio-

on vaatetusalalla, jolloin todella

syys ja holistinen lähestymistapa

ta käyttöön. Aika ajoin tuulettelu

katsoin parkkibisnestä ulkopuo-

ovat oleellisia uusien innovaatioi-

voi tehdä hyvää, sillä katse usein

lelta ja se osoittautui rikkaudeksi.

den saavuttamiseksi.

kapeutuu, kun työstää intensiivi-

Yhteistyössä Firan kanssa

Menestys vaatii unelmoin-

sesti jotakin. Se on tietenkin hel-

käänsimme koko ajattelun pää-

tia, mielikuvitusta ja kykyä pääs-

pommin sanottu kuin tehty. Tässä

laelleen. Paitsi että aikaan saatiin

tää irti. Mysteerit ja fantasiat ovat

kuvioon tulevat mukaan poikki-

heti toteuttamiskelpoisia käytän-

heränneet henkiin taiteilijoiden,

tieteellisyys ja erilaisten ihmisten

nön tason ideoita, myös Firan lii-

tiedemiesten, insinöörien, muo-

välinen yhteistyö - he melkeinpä

ketoiminnan perusajatus muut-

toilijoiden ja bisnesmiesten yh-

automaattisesti haastavat toisten-

tui. Nyt yritys kokeekin olevansa

teisvoimin.

sa lähestymistapoja. Näin voi toki

rakennusbisneksen sijaan palve-

syntyä väärinymmärryksiä, mutta

lubisneksessä."

Usein organisaatioissa pitää oppia pois totutusta, jotta opittai-

myös helmiä.

siin uutta. Miltä näyttäisi suunnit-

Mieleeni tulee loistava käy-

teluprosessi sinun yrityksessäsi,

tännön esimerkki perinteisen

jos ajattelun raamit olisi räjäytet-

ajattelun ravistelusta, kun pöydän

Finpro inFront 4

Lue Fira Oy:n tarina sivulta 24.

Virtuaalimaailman liittäminen todellisuuteen luo uusia ulottuvuuksia:

V

TT hyödyntää uutta, lisätyn todellisuuden teknologiaa, jonka avulla Dibitassut-kirja ei ole pelkkä kirja tai animaatio, vaan kirjamaatio (bookamation). TV:stä tutut Dibitassut-koirahahmot seikkailevat kirjan sivuilla ja heräävät henkiin vuorovaikutteisen 3D-animaation avulla. Osoittamalla web-kameralla kirjan sivuilta löytyviä kuvakkeita niiden päälle ilmestyy kolmiulotteisia Dibitassut-hahmoja. Näin esimerkiksi tupsutukkaisen Viki-hauvan saa kierimään, murisemaan tai vaikka omalle kämmenelle seisomaan. Ainutlaatuista koko Dibitassutmaailmassa on teknologian vuorovaikutteisuus ja fotorealistisuus.


Unelmiin keskittyminen ja monitieteellinen lähestymistapa on oleellista uusien innovaatioiden kehittämiseksi:

M

onitieteellinen suunnittelu on poikinut huikean prototyypin aluksesta, joka mullistaa merentutkimuksen. 51 metriä korkea The SeaOrbiter sisältää vedenalaisen elämän tutkimiseen tarkoitettuja laboratorioita. Se on myös maailman ensimmäinen pystysuuntaiseksi suunniteltu alus. Futuristisesta aluksesta 2/3 on pinnan alla, mikä lisää kelluvuutta. Yläosan tiedeasema valjastetaan ilmaston, veden ja ilmakehän tutkimukseen. Valmiina on vasta pienoismalli, mutta todellinen alus on suunnitteilla. Aluksen on suunnitellut ranskalainen arkkitehti Jacques Rougerie.

P

© Fabien Thouvenin

© Jacques Rougerie Architecte

ariisissa Louvren nurkilta löytyy kokeellinen luova tila Le Laboratoire: paikka, jossa taiteilijat ja tiedemiehet pallottelevat keskenään ideoita. Kun näkökulmat ovat toisista ääripäistä, voidaan löytää uraauurtavia konsepteja, joita ei olisi keksitty ilman ”pushing the limits of understanding”, kuten paikan missiossa sanotaan. Le Laboratoiren perustaja, Harwardin yliopiston professori David Edwards on tunnettu tiedettä ja taidetta yhdistävistä keksinnöistään. Lisää niistä voit lukea https://davidideas.com.

Yllätyselementit muuntavat logiikkaamme ja odotuksiamme:

O

nko mahdollista nauttia suklaata ilman ainuttakaan kaloria? Kyllä. David Edwardsin* ArtScience Labs -verkosto on kehittänyt hengitettävän suklaan, Le Whifin. Suklaata voi maistella hengittämällä sitä inhalaattorin tapaisesta putkesta. ”Le Whifissä hyödynnetään partikkelitekniikkaa, jolloin suklaasta muodostetaan hiukkasia, jotka ovat riittävän pieniä pysyäkseen ilmassa mutta liian suuria päätyäkseen keuhkoihin”, sanoo lääketieteellisen tekniikan professori Edwards Harvardin

yliopistosta. Kun keksintö julkistettiin huhtikuussa 2009, se keräsi maailmanlaajuista huomiota. Le Whif on ensimmäinen kaupallinen askel kohti hengitettäviä elintarvikkeita. Suklaan lisäksi tarjolla on hengitettävä Le Whif -kahvijauhe, jossa on sama määrä kofeiinia kuin kupillisessa espressoa. ”Ensin Le Whif tarjosi suklaata ilman kaloreita ja nyt myös kahvin ’potkua’ ilman kahvikupillistakaan”, sanoo Edwards. *kyllä, sama mies perusti yllä mainitun Le Laboratoiren

Finpro inFront 5


inFront teema

Teksti Maarit Niemi Kuvitus Jussi Jääskeläinen Kuvat Pasi Leino, Matti Snellman

Auringonlaskun alasta Eldorado

"PIRSTALOITUVA ENERGIA-ALA TARJOAA NYT LUKUISIA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA", SANOO FINPRON TOIMIALAJOHTAJA JANNE HIETANIEMI. > ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT TEKEVÄT NÄKYVÄKSI KÄYTETYN ENERGIAN JA MOTIVOIVAT NIIN TEOLLISUUTTA KUIN KULUTTAJAA VÄHENTÄMÄÄN KULUTUSTAAN. LISÄKSI HAJAUTETUN ENERGIANTUOTANNON YLEISTYESSÄ SÄHKÖNTUOTTAJIEN MÄÄRÄ KASVAA PIAN SUOMESSAKIN SADOISTA KYMMENIIN TUHANSIIN.

Finpro inFront 6


"E

nsimmäisenä älykäs säh-

juuri smart grid -yritysryhmän kanssa, johon

köverkko tuo kaikkien

kuuluu kymmenen firmaa. Mahdollisuudet,

koteihin älykkäät sähkö-

joita näissä yrityksissä tällä hetkellä nähdään,

mittarit, jolloin otetaan

liittyvät älykkäisiin sähkömittareihin. Silti

askel lähemmäs sitä, että

kaikki tietävät, että se varsinainen lisäarvo ja

me edes ymmärrämme

hyöty tulee vasta siellä myöhemmin. Mutta

paljonko

mitä se on, se on vielä sumeaa, Hietaniemi

käytämme

energiaa, Finpron Energia ja ympäristö -toimi-

alan johtaja Janne Hietaniemi toteaa.

sanoo. Tilannetta voisi hänen mukaansa verrata aikaan, jolloin kännykät keksittiin. Kukaan ei

Hän arvelee, että jo vuonna 2015 maail-

osannut arvata, miten iso asia tekstiviesteistä

masta löytyy satoja miljoonia älykkäitä mitta-

tulee, saati, että kännykällä ryhdytään surffa-

reita.

amaan verkossa.

Mitä enemmän älyä verkkoon saadaan, sitä läpinäkyvämpää sähkönkulutus on niin

PYYDETTÄESSÄ VISIOIMAAN tulevaisuuden tuot-

teollisuudelle kuin kuluttajille. Kun tiede-

teita ja palveluita, Hietaniemi miettii hetken.

tään, mihin, minä aikoina ja kuinka paljon ihmiset

Kun tiedetään, mihin, minä aikoina ja kuinka paljon ihmiset käyttävät energiaa, tiedon ympärille pystytään rakentamaan fiksuja ratkaisuja.

– Älykkäiden mittarien kautta kuluttajalla

käyttä-

olisi näkymä kaikkiin kodin laitteisiin, ja tähän

vät energiaa, tie-

rajapintaan yritykset pääsevät luomaan inno-

don

vatiivisia palveluita.

ympärille

pystytään raken-

Yksinkertaisimmillaan puhutaan Hieta-

tamaan Hietanie-

niemen mukaan ratkaisuista, jotka säätele-

men sanoin ”fik-

vät kodinkoneita sen hetkisen sähkön hin-

suja ratkaisuja”.

nan mukaan. Esimerkiksi Kalifornian helteillä

Mutta

millaisia

sähkö on huippukallista, jolloin esimerkiksi

nuo ratkaisut sit-

älykäs termostaatti katkaisee jäähdytyksen

ten voisivat olla?

vähäksi aikaa. Kulutuksen ohjaus sähkön hin-

– Tapasimme

nan mukaan on jo mahdollista muun muassa >

Finpro inFront 7


inFront teema

"IT-alalla muutokset tapahtuvat viikoissa tai kuukausissa, kun taas energia-alalla puhutaan vuosista tai vuosikymmenistä."

tää, mihin energiaa tehtaalla käytetään ja miten

– Mutta ei siihen suoraan hypätä. Välivai-

paljon. Tällä hetkellä teollisuudesta ei kuiten-

heessa sähköä voidaan tuottaa omassa kylässä

kaan vielä löydy kovin hyviä energiatehokkuu-

tai kaupunginosassa. Saksassa ja Tanskassa

den mittareita.

ekokorttelit ja kotitalouksien omatuotanto

– Ja sitä mitä ei voi mitata, sitä ei voi johtaa.

ovat jo arkea. Suomessakin rakennetaan ener-

Ja energiatehokkuutta ei ole tarvinnut johtaa

giaomavaraisuuteen pyrkiviä ekokortteleita esi-

niin kauan, kun energian hinta on ollut edul-

merkiksi Kempeleessä ja Helsingin Jätkäsaa-

lista. Kun niukkuus lisääntyy, myös teollisuu-

ressa.

den energiankäyttö on tehtävä läpinäkyväksi. Teollisuuden mittaus- ja seurantajärjestelmiin liittyykin Hietaniemen mukaan iso Teksasissa ja Koreassa.

Hietaniemi arvelee, että vasta parinkymmenen vuoden kuluttua Suomessa rakennettavat uudet talot tuottavat oman energiansa.

mahdollisuus suomalaisyrityksille. Maamme

– Tässä pitää huomioida se hillitön hitaus-

energiaintensiivinen teollisuus on joutunut

momentti, joka liittyy rakennuskannan uusiutumiseen. Siihen menee loppu vuosisata.

Hietaniemi näkee, että suomalaisyrityk-

kehittämään energiatehokkaita prosesseja

sissä on paljon hyvää sähköverkko-, softa- ja

koska öljyä ei ole voitu pumpata takapihalta.

ICT-osaamista, joille älyverkkojen kehitys avaa

Tämä niukkuusosaamisemme voidaan rahas-

potenssiin, syntyy tarve sähkön tuotantoon,

uusia ovia. Tällä hetkellä kehitteillä on muun

taa yhä uudelleen.

jakeluun ja mittaamiseen liittyville tuotteille

Kun

sähköntuottajien

määrä

nousee

muassa energiatehokkuuden mittaamiseen ja

– Oma visioni on, että kehitettäisiin esi-

mittaustiedon dataan kytkeytyviä palveluja

merkiksi älypuhelimeen sovellus, jolla yrityk-

sekä erilaisia tiedonhallinta- ja tietoliikenne-

sen energia-asioita johtava näkisi koko ajan,

Hän kertoo esimerkin hajautettuun ener-

ratkaisuja.

mitä tehtailla tapahtuu ja käytetäänkö sähköä

giantuotantoon perustuvasta bisnesmallista

tehokkaasti. Mutta tämäkin voi olla jo vanhan-

jenkkimarkkinoilta: Aurinkopaneeliyritys tuo

aikainen toteutustapa nykypäivänä, Hietaniemi

kuluttajan katolle aurinkopaneelit leasing-sopi-

naurahtaa.

muksella ja kuluttaja saa kustannussäästöä säh-

Kun järjestelmät vaativat älyä, tarvitsee energia-ala IT-alan osaamista. Staattisena pidetyn energia-alan muutossyke tuleekin jatkossa kasvamaan, kun peliin

ÄLYKKÄISIIN VERKKOIHIN

siä.

kustelu uusiutuvasta, hajautetusta energi-

liittyy kiinteästi kes-

– Tästä tulee mielenkiintoinen kulttuutapahtuvat viikoissa tai kuukausissa, kun taas energia-alalla puhutaan vuosista tai vuosikymmenistä, Hietaniemi miettii. LÄPINÄKYVYYS ENERGIANKÄYTÖSTÄ

ei rajoitu

kuluttajan kotiin. Jo nyt Laitilan Kukko-olutta hörpätessään kuluttaja näkee, että se on tuotettu tuulivoimalla. Aamupuuron taas voi keittää Raision hiutaleista, joista löytyy hiilijalan-

yrityksille on varsin relevantti.

kölaskustaan. Energia käytetään kodin kulu-

liittyy sähäkämpään vauhtiin tottuneita ihmi-

reiden yhteentörmäys. IT-alalla muutokset

ja palveluille. Hietaniemen mielestä potentiaali

"Kuluttaja ei vielä tiedä valinnoissaan, mikä tuotteen ympäristövaikutus todellisuudessa on."

jäljestä kertova Co2e-merkintä.

tukseen, mutta ylijäämä syötetään verkkoon.

antuotannosta.

HIETANIEMEN MUKAAN

Paitsi että yksit-

tutkailee seuraavia kymmentä vuotta ja pyr-

yritykselle riittää, että

täisten talouksien

kii ennakoimaan energiakentässä syntyviä tar-

käyttämä energia

peita.

länsimaissa tule-

– Lähivuosina kysyntää on alueellisille

vaisuudessa pie-

energiaratkaisuille, kuten Renewan bio-CHP-

nenee, se tuote-

laitoksille, sekä kuluttajankokoisille energian-

taan lähempänä.

tuotantoratkaisuille, jollaisia ovat esimerkiksi

Tulevaisuuden

Eaglepowerin pientuulivoimalat tai Oilonin

sähköverkko

hybridilämmitysratkaisut.

mahdollistaakin sähkön

Myös palvelujen rooli kasvaa jatkuvasti.

virtaa-

Enää ei myydä pelkkää teknistä laitetta. Jotta

– Mutta kuluttaja ei vielä tiedä valinnois-

misen kahteen suuntaan, tuotantolaitoksesta

todella päästään asiakkaan iholle, on tarjottava

saan, mikä tuotteen ympäristövaikutus todel-

kuluttajalle sekä kuluttajan omasta tuotanto-

lisäksi palvelua.

lisuudessa on. Moni mieltää, että lähiruoka on

laitteesta sähköverkkoon.

hyvä ympäristöteko, mutta kysymysmerkki on, miten hyvä ympäristöteko se on, Hieta-

Maailman energiajärjestelmä on nykyisellään hierarkkinen ja keskitetty.

Hietaniemi korostaa, ettei minkään toimialan yrityksen tulisi kokonaan ummistaa silmiään energia-alan tulevaisuuden mah-

– Suomessakin tulevaisuudessa nykyisen

dollisuuksilta. Päin vastoin. Hän kannus-

Ja jotta tuotteen valmistaja pystyisi välit-

noin sadan toimijan tilalla saattaa olla miljoona

taa jokaista yritystä miettimään, onko niillä

tämään tietoa tuotteen ympäristövaikutuk-

energian tuottajaa. Arvioisin että ennen vuotta

annettavaa voimakkaasti investoivalle energia-

sista kuluttajalle, tulisi sen varsin tarkasti tie-

2020 meiltä löytyy 10 000 sähköntuottajaa.

alalle.

niemi toteaa.

Finpro inFront 8


KOMMENTTI

Aleksi Neuvonen, tutkija, Demos Helsinki >Ei ole ihan sama, miten ja missä tilanteessa tieto energiankulutuksesta kuluttajalle välitetään. Tulevaisuudessa menestyvät sellaiset ratkaisut, joissa tekniikan lisäksi ymmärretään, mikä ihmisiä motivoi. "JOTTA IHMISELLE on iloa energiankulutukseensa

liittyvästä tiedosta, sen pitää tulla oikeaan aikaan,

psykologiseen puoleen. – Energiatehokkuudesta puhuttaessa on tähän

päätöshetkellä. Siten, ettei asiaa tarvitse paljoa-

asti eletty kilowattituntien ja teknisten standardien

kaan miettiä, Neuvonen sanoo.

maailmassa. Kuluttajat on nähty ehkä hieman ylira-

Ihmiset muuttavat hänen mukaansa kaikkein

tionaalisina, Neuvonen miettii.

tehokkaimmin omaa toimintaansa, jos he näkevät

Neuvosen mukaan metsään mennään monesti

tuhlaavansa enemmän energiaa kuin muut. Ei siis

siinä, että teknistä puolta on kehitetty laput silmillä,

välttämättä riitä, että tuulikaapissa raksuttaa mit-

kokonaisuutta huomioimatta. Hän korostaa käyt-

tari, joka kertoo käytettyjen kilowattien määrän.

täjän ymmärtämisen ja palveluluonteisuuden mer-

– Tieto pitäisikin tehdä vertailukelpoiseksi, jolloin

kitystä. Näin vaikkapa sähkönkulutuksesta rapor-

omaa suoritusta voi verrata muiden kulutukseen.

toivaa palvelua kehitettäessä olisi hyvä ymmärtää

Kuluttaja voisi nähdä esimerkiksi lämmitykseen

ihmisen kokonaistarpeet tietyssä tilanteessa.

käytetyn energiamäärän vertailukelpoisena naapureihin tai yleisiin keskiarvoihin. Tulevaisuudessa kilpailuetua voi Neuvosen mu-

– Mitään tuotetta ei pystytä myymään pelkästään sillä, että se on energiatehokas. Ettei ole yksi pala, joka tekee siitä energiatehokkaan, toinen pala

kaan löytää yritys, joka näkee teknistä ratkaisua

joka tekee siitä kauniin ja kolmas pala, joka tekee

laajemmalle. Tekniset, verkkoihin ja mittarointiin

siitä helpon käyttää.

liittyvät asiat tulisi liittää psykologiseen ja sosiaali-

Juha Vanhanen, toimitusjohtaja, Gaia Group >Suomalaisyritysten tulisi nyt laittaa panokset hajautetun energiantuotannon mahdollistaviin teknologioihin ja palveluihin. SIINÄ MISSÄ SUOMI jäi Vanhasen mukaan rannalle

tulee nyt vetoa kestävään rakentamiseen.

kun hajautetun energian tuotantoteknologioita ke-

Energia-, ympäristö- ja ilmastokonsultointiin

hitettiin, hän kehottaa ottamaan hukatun ajan ta-

erikoistuneessa Gaiassa on toteutettu hajautetun

kaisin älykkäitä sähköverkkoja ja niihin liittyviä rat-

energiantuotannon asiakasprojekteja myös Afrikan

kaisuja kehitettäessä.

kehittyville markkinoille. Esimerkiksi Nordic Climate

– Suomalaisyrityksillä on erinomaiset mahdol-

Facilityn rahoittama hanke pyrkii edistämään ener-

lisuudet tuottaa tuotteita ja palveluita sitä mukaa

giatehokasta ruuanvalmistusta Etiopian kouluissa.

kun sähköverkot tulevat älykkäämmäksi. Kasvupo-

Kun ruokaa tehdään avotulella, suuri osa energias-

tentiaali on iso, sillä kehitys on sama koko maail-

ta menee hukkaan – tehokkailla uuneilla energian-

massa. Suomalainen sähköverkko-osaaminen on

kulutus voidaan helposti jopa puolittaa.

maailman kärkeä, joten siihen on nyt panostettava kunnolla.

– Siellä teknologian pitää olla yksinkertaista ja helppokäyttöistä. Muutenkin raudan osuus on hy-

Vanhanen kehottaa yrityksiä suuntaamaan

vin pieni ja suurin osa projektin arvosta muodostuu

katseensa uusiin asuinalueisiin, joissa hyödynne-

osaamisesta ja palvelusta. Hajautettuun tuotan-

tään paitsi älykkäitä sähköverkkoja, myös paikal-

toon liittyvien palveluiden merkitys kasvaa tule-

lista energiantuotantoa eri muodoissaan. Alueil-

vaisuudessa.

la tarvitaan niin pientuulivoimaa, aurinkosähköä, maalämpöä kuin pieniä biokaasulaitoksiakin. – Mahdollisuudet ovat siellä, missä rakennetaan uutta infrastruktuuria. Rakennuttajapuolelta

KOMMENTTI

Vanhanen korostaa, että palveluita voi synnyttää myös ulkomaalaisen raudan ympärille. Tällöin suomalaisyritysten arvonlisä muodostuu palvelun kautta.

Finpro inFront 9


inFront teema

>Älykäs sähkö säästää energiaa CASE#1.

BaseN Oy haluaisi tuoda reaaliaikaisen tiedon energiankulutuksesta joka kotiin. Yrityksen mittausteknologiaa sovelletaan entistä enemmän reaaliaikaisen energiankulutuksen seurantaan sekä älykkään sähköverkon infrastruktuurin kehittämiseen. Teksti Juha Europaeus

HELSINKILÄINEN BASEN tuottaa yri-

sessa on ylivoimaisesti suurimmat

viidenneksen - ilman että sitä var-

akkaille vain vähintään 24 tuntia

tyksille ja yhteisöille tiedonhallin-

liiketoimintamahdollisuutemme.

ten tarvitsi tehdä uusia investoin-

vanhaa tietoa näkyviin. Tuntimit-

ta- ja valvontapalveluja. Yrityksen

Voimme tarjota asiakkaille energian

teja. Kun ihmiset tiedostavat, mihin

tauksella ei saada näkyviin ajoittai-

ohjelmistoratkaisut mittaavat, ana-

kulutustietoa reaaliaikaisesti esi-

energiaa kuluu ja miten paljon, he

sia kulutuspiikkejä, joita suuri osa

lysoivat ja ennustavat suuria tie-

merkiksi kännykkään, web-portaa-

muuttuvat luonnostaan säästäväi-

ylimääräisistä kuormista aiheuttaa.

toliikennevirtoja muun muassa te-

liin tai seinätauluun, sanoo toimi-

semmiksi.

leoperaattoreille. Palvelu tuotetaan

tusjohtaja Pasi Hurri.

– Nyt moni ei osaa säästää ener-

Hurri ei usko, että älykäs sähköverkko veisi sähköyhtiöiltä tuloja,

Tulevaisuuden sähköverkkoon

giaa, koska ei tiedä kuinka paljon si-

jos ihmiset innostuisivat säästä-

liittyy yhä enemmän tietotekniikkaa

tä kuluttaa. Tietoa omasta sähkön-

mään ja saisivat energialaskunsa

kuten mittaus-, raportointi- ja oh-

kulutuksesta on mahdollisuus saada

pienemmiksi.

pioneereja ja tietoverkkoasiantun-

jausmahdollisuuksia. Nykyiset etä-

vain sähköyhtiön laskusta, joka ker-

tijoita, joilla on pitkä kokemus ope-

luettavat sähkömittarit ovat ensim-

too kokonaiskulutuksen pidemmäl-

älykäs verkko antaa mahdollisuuden

raattori- ja teollisuusmaailmasta.

mäinen askel kohti älykkäitä sähkö-

tä aikajaksolta.

tuotannon optimointiin, mikä toi-

Konsernilla on tytäryhtiöt Alanko-

verkkoja, mutta nekin alkavat olla

maissa ja Yhdysvalloissa sekä maail-

teknisesti hieman vanhentuneita.

tuotantoalustalla, joka rakentuu yrityksen kehittämään tekniikkaan. Yhtiön perustajat ovat Internetin

manlaajuinen myyntiverkosto. BaseN:n mittausteknologiaa so-

– Energiayhtiöiden kannattaisi tarjota asiakkailleen reaaliaikaista

velletaan entistä enemmän reaali-

ja tarkkaa energiankulutuksen seu-

aikaisen energiankulutuksen seu-

rantaa, Hurri sanoo.

rantaan sekä älykkään sähköver-

– Kotitaloudet voisivat saada tie-

kon infrastruktuurin kehittämiseen.

toa energiankulutuksestaan jopa

Yhtiön järjestelmiä hyödynnetään

minuutin tarkkuudella.

muun muassa useissa kansallisissa

Reaaliaikaisuuteen perustuva

ja kansainvälisissä energiankulutus-

älykäs sähköverkko kertoisi kulutta-

ta ja energiatehokkuutta tutkivissa

jalle, miten esimerkiksi kodinkone,

projekteissa.

sähkösauna tai ulkovalaistus vaikuttaa energiankulutukseen. Näin jo-

YHTIÖ HALUAA LAAJENTAA liiketoi-

kaisen olisi helppo etsiä säästökoh-

mintaansa loppuasiakkaille tarjot-

teita.

taviin energianmittauspalveluihin.

BaseN on ollut mukana toteut-

Ihmiset ovat kiinnostuneita omasta

tamassa kokeilua, jossa seurattiin

energiankulutuksestaan sekä ta-

kulutustiedon vaikutusta omako-

loudellisista syistä että ympäris-

titalossa asuvan perheen energi-

tön takia.

ankäyttöön. Hurrin mukaan tieto

– Energiankulutuksen mittaami-

Finpro inFront 10

kulutuksesta laski sähkölaskua jopa

– Kokonaisvaltaisesti rakennettu

si säästöjä myös sähkön tuottajilENERGIAYHTIÖT OVAT siirtymässä

le. Varavoimaa ja varmuuden vuoksi

ennen vuotta 2014 tuntimittauk-

tehtäviä investointeja tarvittaisiin

seen, mutta lupaavat silti loppuasi-

vähemmän, Hurri toteaa.


>Energiatehokkuutta teollisuuteen CASE#2.

Noin neljä prosenttia koko maailman sähköstä kuluu teollisuuden paineilmajärjestelmiin. Ulvilalainen start up -yritys Enersize juonii energiasyöppöjen päänmenoksi ja tähtää kansainvälisille markkinoille. Teksti Juha Europaeus

ENERSIZE RÄÄTÄLÖI

palvelukonsep-

tia prosessiteollisuuden yrityksil-

seen asiakasyrityksessä. – Toimitamme asiakkaillemme

nen energiatehokkuusjärjestelmä

Yritys on suunnannut katseen-

on merkittävässä roolissa palvelulu-

sa nyt Kiinaan, missä Rouhikko kävi

pauksessamme.

juuri parin viikon kiertueella. Enersize

le. Palvelukonsepti on saanut nimen

satojen tuhansien eurojen säästöt

CashAIR, ja se perustuu perinteiseen

alle 12 kuukauden takaisinmaksuajal-

CashAIR palvelukonsepti on ollut

on tehnyt Finpron kanssa taustatyö-

energia-analyysiin ja pyrkimykseen

la, toimitusjohtaja Tuomas Rouhik-

kotimaan markkinoilla yli vuoden, ja

tä Kiinan markkinoista useiden kuu-

hallita energiaa säästäviä investoin-

ko lupaa.

onnistuneet projektit ovat antaneet

kausien ajan, ja yritys esitteli liiketoi-

Enersize keskittyy teollisuuden

uskoa liikeidean toimivuuteen. Nyt

mintaansa muun muassa Shanghain

Palvelukonseptissa Enersizen

paineilmajärjestelmien energiate-

yritys on voimakkaasti kansainvälis-

maailmannäyttelyssä.

energia-asiantuntija toteuttaa asi-

hokkuuden parantamiseen – niihin

tämässä palvelutarjontaansa.

akasyrityksessä investointeja ja toi-

kuluu noin neljä prosenttia koko maa-

menpiteitä energian säästämiseksi,

ilman sähköstä.

teja ja toimenpiteitä.

– Matkan tavoitteena oli var-

Enersize kuuluu kansalliseen

mistua Kiinan valtavasta potentiaa-

Cleantech VIGO –yrityskiihdyttä-

lista. Tutustuimme Shanghain lisäk-

ja Enersize sitoutuu energiankäytön

– Vahvan insinööriosaamisem-

möön. Sitä pyörittävä Cleantech In-

si Changzhoun, Suzhoun ja Yixingin

tehostamistavoitteiden saavuttami-

me lisäksi kehittämämme kotimai-

vest Oy tuo yritykselle merkittävää

kasvukeskuksiin sekä Pekingiin, Rou-

liiketoiminnallista osaamista, kontak-

hikko kertoo.

teja ja rahoitusta.

– Kiinan markkinoiden potenti-

– Tavoitteenamme on saavuttaa

aali on valtava. Meille avautui hyviä

noin 17 miljoonan euron liikevaihto

asiakaskontakteja, joista osan us-

vuonna 2014 noin 100 henkilön or-

komme johtavan sopimuksiin vie-

ganisaatiolla. Liikevaihdosta noin 85

lä tämän vuoden aikana. Kaiken

prosenttia odotetaan tulevan kan-

kruunasi tietenkin saunailta Kirnun

sainvälisiltä markkinoilta, Rouhikko

upeissa tiloissa saman päivänä, jol-

sanoo.

loin maailmannäyttelyn päiväkohtainen kävijäennätys meni yli miljoonan

GLOBAALI TAANTUMA

sai teollisuu-

kävijän.

den kiinnittämään toden teolla huomiota energiakustannuksiinsa. Myös tiukentuneet energiansäästö- ja päästövaatimukset lisäävät tarvetta energiatehokkuuden mittaamiseen ja energiankäytön tehostamiseen. Enersize myy palvelukonsepti-

Enersizen taustalla on 10

aan ajatuksella, että jos asiakas ei

vuoden kokemus teollisuuden

saavuta säästöä, hänen ei tarvitse

paineilmaenergia-analyyseistä.

palvelusta maksaakaan.

Yritys syntyi niin sanotulla MBO-

– Asiakkaalle riskitön palvelumal-

liiketoimintakaupalla helmikuussa

li, jossa hyöty jaetaan win-win-peri-

2010, jolloin Rocca Group luopui

aatteella, on herättänyt teollisuus-

energia-yksiköstään. Nykyistä

johtajien kiinnostuksen, Rouhikko

liiketoimintaa on ehditty kehittää

sanoo.

Rocca Groupissa jo vuodesta 2007.

Finpro inFront 11


inFront markkinat Teksti Juha Europaeus Kuvat Shutterstock

Vietnam vaurastuu vauhdilla > KAKSI VUOSIKYMMENTÄ ON MUUTTANUT SOTAISASTA HISTORIASTAAN TUNNETTUA MAATA RADIKAALISTI. NYT VIETNAM ON YKSI MAAILMAN NOPEIMMIN KEHITTYVISTÄ TALOUKSISTA, JONKA VAHVUUKSIA OVAT RIKKAAT LUONNONVARAT JA KASVAVAT KOTIMARKKINAT.

V

ietnamin elintaso

puun mennessä tieteen ja

nousee

teknologian suurvallaksi.

nopeasti.

Bruttokansantuote

Elintason nousu on seu-

kasvaa lähes kahdeksan pro-

rausta 1980-luvun lopus-

sentin vuosivauhtia, ja maa

sa alkaneesta talouden va-

pyrkii vuosikymmenen lop-

pauttamisesta. Vietnamissa

Finpro inFront 12

>


Finpro inFront 13


”Eniten Vietnamissa on liiketoimintamahdollisuuksia palvelusektorilla.”

Hanoi

toimialan varassa elävällä kehitysmaalla. Vietnamin väestörakenne on täysin päinvastainen kuin länsimaissa tai esimerkiksi Japanissa. Väestöstä 60 prosenttia on alle 30-vuotiaita, ja korkean syntyvyyden takia vietnamilaisten keski-ikä alenee tulevina vuo-

uudistuspolitiikka tunnetaan nimellä doi moi,

Maan vaurastumisesta kertoo se, että ny-

perestroikaan. Toinen vertailukohde on Kiina,

kyään lähes kaikki vietnamilaislapset käyvät

joka aloitti talousuudistukset noin vuosikym-

peruskoulun ja oppivat lukemaan. Sähköistet-

men aiemmin.

tyjen kotitalouksien määrä on kaksinkertaistu-

Vietnamia voi Kiinan tapaan kutsua sosia-

Vietnam lukuina • BKT henkeä kohti vuonna 2009: käyvin hinnoin 1060 USD, ostovoimapariteetilla 3150 USD • Inflaatio: 7,0 % (2009) • Tärkeimmät teollisuustuotteet: elintarvikkeet, vaatteet, jalkineet, koneet, kaivosteollisuus, sementti, kemikaalit ja lannoitteet, lasi, renkaat, öljy, hiili, teräs ja paperi • Päävientituotteet: raakaöljy, kala ja äyriäiset, riisi, kahvi, kumi, tee, kankaat, kengät • Merkittävimmät tuontituotteet: koneet ja laitteet, öljytuotteet, lannoitteet, teräs, raakapuuvilla, vilja, sementti. • Tärkeimmät kauppakumppanit: Yhdysvallat, Etelä-Korea, Japani, Kiina, Australia • Verotus: yritysvero on 25 % sekä ulkomaisille että kotimaisille yrityksille,verohelpotuksia on mahdollista saada, ALV 0-10 %

sina entisestään.

ja sitä verrataan usein entisen Neuvostoliiton

nut kymmenessä vuodessa.

listiseksi markkinataloudeksi. Maata hallitsee

Vietnam on ollut tähän asti merkittävä

kommunistinen puolue, ja oppositiopuolueet

kehitysavun vastaanottaja, ja yksi Suomen-

ovat laissa kiellettyjä. Käytännön talouspoli-

kin pääkumppanimaista. Suomalaisyrityksiä

tiikka perustuu kuitenkin yksityisomaisuuden

Vietnamissa toimii noin 70, mutta monella on

suojaan ja vapaaseen tavaroiden ja palveluiden

maassa vain myyntitoimisto. Suoria investoin-

vaihdantaan.

teja suomalaiset ovat tehneet selvästi vähem-

Sekä Kiinassa että Vietnamissa uudistuk-

män kuin esimerkiksi muut pohjoismaat.

set lähtivät liikkeelle maataloudesta. Kollek-

– Suomen rooli on painottunut kehitys-

tiivisesta tuotannosta siirryttiin yksityiseen

apuun. Muun muassa Hanoin vesijärjestelmä

omistusoikeuteen ja vapaaseen hinnoitteluun.

on rakennettu suomalaisvoimin, Karjalainen

Uuden maatalouspolitiikan ansiosta entinen rii-

kertoo.

sin ostajamaa – joka hädin tuskin pystyi ruok-

Pitkäaikaisen kehitysavun ansiosta Suomi

kimaan itsensä – on lyhyessä ajassa noussut

lasketaan Vietnamissa niin sanottujen vanho-

maailman toiseksi suurimmaksi riisinviejäksi.

jen ystävien joukkoon. Suomella on ollut maas-

Vietnam on soveltanut vapaan kaupan peri-

sa edustusto jo vuodesta 1974 lähtien, ja Fin-

aatetta myös muilla toimialoilla. Maa on muun

prolla on toimistot sekä

muassa merkittävä vaatteiden ja huonekalu-

Chi Minh Cityssä. Suomen hyvä maine Vietna-

Hanoissa että

Ho

jen viejä. Tavaroiden vienti ja tuonti ovat kiih-

missa auttaa yrityksiä myös liikesuhteiden sol-

tyneet etenkin sen jälkeen, kun Vietnam liittyi

mimisessa.

maailman kauppajärjestö WTO:n vuonna 2007. Vietnam on nykyään yksi Aasian avoimim-

Ho Chi Minh City y

MAAN YKSITYISSEKTORI

on nuori ja kehittynyt

mista talouksista. Viime vuonna vienti ja tuon-

vasta tällä vuosikymmenellä. Vuonna 2000 voi-

ti muodostivat yhteensä 133 prosenttia kansan-

maan tullut yrityslaki helpotti huomattavasti

tuotteesta, mikä on kolme kertaa enemmän

yksityisen yrityksen perustamista. Niitä onkin

kuin Kiinan, ja neljä kertaa enemmän kuin In-

perustettu kymmeniä tuhansia ja suurin osa

tian vastaava osuus.

toimii valmistusteollisuudessa.

– Talouskasvun taus-

Käsityövaltainen teollisuus on keskittynyt

talla on hallituksen määrä-

maan eteläosiin Ho Chi Minh Cityn ympäris-

tietoinen tavoite houkutel-

töön. Toinen merkittävä keskittymä on Hanois-

la ulkomaisia sijoituksia,

sa ja sen lähiympäristössä.

sanoo Finpron Vietnaminvientikeskuksen päällikkö Pietro Karjalainen. – Kotimainen kysyntä on täällä korkealla ja keskiluokka vaurastuu. VIETNAMIN VAHVUUKSIA

ovat rikkaat luonnon-

varat, suotuisa väestörakenne ja kasvavat kotimarkkinat. Maan ulkomaankauppa on monipuolista toisin kuin monella muulla, yhden

Finpro inFront 14

Suomalaisyrityksiä Vietnamissa toimii noin 70, mutta monella on maassa vain myyntitoimisto.


Nopeimmin kasvavia toimialoja ovat tietokoneiden ja toi-

ei kunnioiteta ja tuotteiden kopiointi on yleistä.

mistolaitteiden valmistus, sekä

Valmistusteollisuuden yri-

lääketieteellisten laitteiden, elekt-

tyksistä vain murto-osalla on yli

roniikan, metallituotteiden, kemi-

sata työntekijää. Vietnamissa on

kaalien ja telekommunikaatiolait-

suuria valtionyhtiöitä ja lukuisa

teiden valmistus. Erityisen nopeaa

joukko pienyrityksiä, mutta kes-

kasvu on niillä aloilla, joihin suun-

kisuuria yhtiöitä niukasti.

tautuu ulkomaisia suoria investointeja.

Kesytä maailman tullivirkailijat

– Täällä on huutava pula koulutetuista keskijohdon työn-

Maatalouden osuus taloudes-

tekijöistä, Karjalainen sanoo. Kil-

ta on jo laskussa, ja teollisuudessa

pailu osaavista työntekijöistä on

painopiste on työvoimavaltaisilla

ankaraa, ja yritykset joutuvat pa-

aloilla. Matkailusta on tullut viime

nostamaan osaavan väen kiinni-

vuosina merkittävä tulonlähde.

pitämiseen.

– Eniten Vietnamissa on liike-

Vaikka väestön lukutaito on

toimintamahdollisuuksia palvelu-

kiitettävä,

sektorilla. Palveluja on täällä vä-

sessa ja yliopistotasoisessa kou-

ammattikoulutuk-

hän ja niille on paljon kysyntää,

lutuksessa on paljon puutteita.

Karjalainen kertoo.

Monet ulkomaiset yritykset pää-

Vietnam vetää puoleensa ul-

tyvät kouluttamaan omaa työ-

komaisia investoijia lähinnä hal-

voimaansa, vaikka he olisivatkin

van työvoimansa ansiosta. Maas-

jo valmiita maistereita. Myös kie-

sa on lukuisia teollisuuspuistoja,

litaitoisten työntekijöiden löytä-

jotka tarjoavat tuotantoyrityksil-

minen on vaikeaa.

le kannustimia ja verohelpotuksia.

Historiasta johtuen vietna-

Teollisuuspuistot sijaitsevat sata-

milainen liiketoimintakulttuuri

mien ja maan vauraimpien kau-

on kehittymätöntä. Esimerkiksi

punkien läheisyydessä. Palkkata-

mainonta ja markkinointi ovat lä-

so on alhaisempi kuin esimerkiksi

hes tuntemattomia käsitteitä, ja

Etelä-Kiinassa.

tuotteiden yleinen laatutaso on

– Tuloerot ovat valtavia. Teks-

heikko.

tiilityöläinen voi ansaita runsaat

Vietnamissa on käynnis-

60 dollaria kuukaudessa, sihteeri

sä laaja julkisen hallinnon uu-

800 dollaria ja länsimaisessa yri-

distus- ja tehostamisohjelma,

tyksessä työskentelevä keskitason

vaikkakin moniin muihin kehi-

johtaja yli 2000 dollaria kuukau-

tysmaihin verrattuna Vietnamin

dessa, Karjalainen sanoo.

julkishallinto toimii hyvin. Yleinen kritiikki Vietnamin lainsää-

on vakaa

däntöä kohtaan on, että lakien

valtio, mutta ulkomaiset yrityk-

soveltamiselle jää liikaa tulkin-

set kohtaavat silti monia haastei-

nan varaa.

POLIITTISESTI VIETNAM

ta. Maan heikkouksia ovat laajalle

Vietnamin tuomioistuinlai-

levinnyt korruptio, kehittymätön

tosta ei voi pitää riippumatto-

lainsäädäntö ja puutteellinen inf-

mana sanan varsinaisessa mer-

rastruktuuri.

kityksessä. Maassa on käynnissä

Inflaatio nousi toissa vuonna

lainsäädännön laadun paranta-

lähelle 30 prosenttia, mutta tänä

miseen pyrkiviä uudistushank-

vuonna se on pysynyt yksinume-

keita sekä tuomioistuinlaitoksen

roisena. Yksityisen sektorin on-

toiminnan tehostaminen. Ulko-

gelmia ovat yritysten pieni koko

maisen yrityksen on edelleen tär-

ja toimivien pääomamarkkinoi-

keää luoda hyvät suhteet valtion

den puute. Immateriaalioikeuksia

organisaatioihin.

LUE VIETNAMISSA TOIMIVIEN YRITYSTEN KOKEMUKSISTA SEURAAVALTA SIVULTA! >

Laivauskäsikirja on yritysten vientipäälliköiden ja vientisihteerien päivittäinen työkalu. Varmista, että yrityksesi on ajan tasalla eri kohdemaiden muuttuvista tuontimääräyksistä. Samalla varmistat tyytyväiset asiakkaat ja hiukan hyväntuulisemmat tullimiehetkin.

Tilaa joko reaaliaikaisesti päivittyvänä nettiversiona tai kirjana! www.finpro.fi


”Vietnamilaisiin yhteistyökumppaneihin syntyy nopeasti luonteva kontakti”

Abloy Oy Vietnam

CASE#1. Lukitusjärjestelmiä toimittava

Abloy Oy on toiminut Aasiassa yli neljänkymmenen vuoden ajan. Vietnamin markkinoille suuntautuvat vientiponnistelut aloitettiin noin vuosi sitten.

Teksti Leila Uotila

Abloy Oy on osa maailmanlaajuista

Ensimmäinen askel uusilla mark-

ehto. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi

Vietnamilaiset standardit ja sään-

hallituksen kohteet, yliopistot ja sai-

nökset ovat kehittymättömät, joten

raalat, Leskinen kertoo.

asiakkaatkaan eivät osaa vaatia hy-

Tilauksien työstäminen suurille

vien standardien mukaisia tuotteita.

asiakkaille on yleensä pitkä prosessi.

Inflaation ja oman valuutan epäva-

Asiakas ei aina itsekään tiedä, kuin-

kaisuuden vuoksi paikalliset tekevät

ka paljon lukituskohteita on. Projekti

kaikki suuret tarjoukset USA:n dolla-

saattaa toteutua vuodessa, mutta

reissa.

ASSA ABLOY lukituskonsernia. Vienti

kinoilla on tunnettuuden parantami-

sen valmistumiseen voi mennä viisi-

kanavoidaan joko omien myyntiyhti-

nen. Suomessa Abloy on luotettava

toistakin vuotta. Paikallisesta ilmapii-

kalliset ymmärtämään turvallisuuden

öiden tai ulkomaisten yksityisten yrit-

lukkojen valmistaja, jota käytetään

ristä Leskinen on yllättynyt positiivi-

merkitys ja panostamaan siihen ra-

täjien kautta.

lähes kaikkialla. Vientikohteissa toimii

sesti.

hallisesti enemmän, Leskinen toteaa.

– Saimme Finpron tekemästä sel-

– Vietnamilaisiin yhteistyökump-

kuitenkin paljon eritasoisia lukkojen

– Abloyn tavoitteena on saada pai-

Meidän täytyy olla kärsivällisiä, sillä

vityksestä tietoa Vietnamin markki-

valmistajia, ja käytössä on paljon hal-

paneihin syntyy nopeasti luonteva

mitään ei tapahdu nopeasti. Abloylla

noista ja potentiaalisista yhteistyö-

poja, heikkolaatuisia lukkoja. Hintakil-

kontakti. Ihmiset ovat lämminhenkisiä

on Vietnamin kehittyvillä markkinoilla

kumppaneista. Haastattelimme pai-

pailu on kovaa.

ja yritteliäitä. Myös yhteistyökump-

hyvät mahdollisuudet, sillä korkealaa-

paneidemme sujuva englannin kielen

tuisia lukitustuotteita on siellä toistaiseksi hyvin vähän.

kallisia yrityksiä ja nyt meillä on kaksi

– Panostamme Vietnamissa ennen

maahantuojaa koeajalla, kertoo Ab-

kaikkea ammattimaisiin loppukäyt-

taito on helpottanut työtä, Leskinen

loyn vientipäällikkö Auni Leskinen.

täjiin, joille korkea turvataso on elin-

kertoo.

”Rahoituskokonaisuuden ymmärtäminen molempien osapuolien näkökulmasta on olennaisen tärkeää.”

E co n e t O y Vietnam

toa jo 25-30 vuotta. Vietnam on laaja maa, joka tarjoaa mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia. – Vietnamiin oli helppo lähteä, sillä suomalaiset ovat saavuttaneet siellä hyvän ja arvostetun maineen. Valtionhallinto on ottanut Vietnamin vesihuollon erityisavustuskohteekseen, Leppäniemi kertoo. Hankkeet ovat kuitenkin isoja pa-

CASE#2. Vesi- ja ympäristöalan

monipalveluyritys Econet Oy aloitti viisi vuotta sitten laitossuunnitteluhankkeet Vietnamissa. Nyt käynnissä on vesihuollon nykyaikaistamiseen tähtäävä, Suomen ulkoministeriön luotolla rahoitettava hanke Vinh:in kaupungissa Pohjois-Vietnamissa.

Teksti Leila Uotila

– Olemme jättäneet Vietnamiin nel-

Hankkeiden käynnistyminen tar-

nostuksia firmoille, ja pelkkä tarjoustyöskentely sitoo paljon rahaa. Myös teriö. Vietnamilainen kulttuuri vaikut-

hintatason jatkuva nousu aiheuttaa

taa neuvotteluprosessiin, ja proses-

haasteita. – Olemme tehneet Vietnamin

sin kestoa on vaikea arvioida. – Ongelmallisinta on asioiden hi-

hankkeiden parissa töitä nyt noin

das eteneminen. Tilaajatahon koke-

neljän vuoden ajan. Tähän mennessä

mattomuus hidastaa luonnollisesti

tehtyjen investointien jälkeen onkin

prosessia. Myös rahoituskokonaisuu-

toivottavaa, että tehty työ tuottaisi

den ymmärtäminen molempien osa-

vähitellen positiivista tulovirtaa, Leppäniemi toteaa.

jä urakkatarjousta vesi-, jätevesi- ja

koittaisi Econetille paikallisen toimis-

puolien näkökulmasta on olennaisen

kompostointilaitoksista. Tähän men-

ton perustamista Vietnamiin, ja pai-

tärkeää, Leppäniemi toteaa. Tilaajalla

nessä olemme tehneet sopimuksen

kallisten työntekijöiden palkkaamista.

on kuitenkin vankka usko omaan asi-

taa asemansa maassa ja jatkaa toi-

Meneillään olevia neuvotteluja

aansa, mikä helpottaa kanssakäymis-

mintaa esimerkiksi tytäryhtiön kaut-

tä.

ta.

vesilaitosurakasta, ja toisesta vesi- ja jätevesiurakasta jätimme halvimman

käydään loppukäyttäjän eli paikallisen

tarjouksen, kertoo Econet Oy:n toimi-

vesilaitoksen kanssa. Lisäksi neuvot-

tusjohtaja Matti Leppäniemi.

teluissa on mukana paikallinen minis-

Pohjoismaalaiset ovat rakentaneet ja kehittäneet Vietnamin vesihuol-

Econetin tavoitteena on vakiinnut-

– Markkinaa ja työnsarkaa maassa kyllä riittää, Leppäniemi päättää.


inFront elä elämäntyyli Koonnut Maarit Niemi, Päivi Brink Koonn Asiantuntijat Sari Aho/Andiata, Lotta Varesvuo/Solo Freda Kuvat Tommi Tuomi

Ei ole aivan sama, sama mitä työmatkalle mukaasi pakkaat. Kuvittele Kuvit tilanne, jossa ensin lennät kylmä kylmän koleaan Italiaan asiakastapaamiseen ja ja jatkat siitä matkaasi helteiseen Thaimaahan Thaimaahan, jossa vastassa on tiukat neuvottelut partnerin kanssa.

Finp inFront Finpro asia kysyi asiantuntijoilta, milla millainen asu käy bisneskulttuur bisneskulttuurista toiseen len ja kestää lentokoneessa istutut tunnit. Entä mitä kulttuurisia komm kommervenkkeja bisnespuk bisnespukeutumiseen liittyy?

Oh my god, what to wear!? Espanja Muotitietoinen maa, jossa ollaan yleensä tarkkoja pukeutumisen suhteen Korostaa miehekkyyttä ja naisellisuutta Liikemiehillä konservatiivisen tyylikäs puku, valkoinen paita ja hillitty solmio

Italia Naiset käyttävät tyylikkäitä, laadukkaita jakkupukuja, eivät housuja töissä Iltatilaisuuksissa miehillä yleensä valkoinen paita ja tumma puku, naisilla juhlava ilta-asu

Vaatteiden laatu, istuvuus ja taitava värien käyttö tärkeää Italialaiset ovat tarkkoja ulkoasustaan ja arvostavat liikekumppanien hyvää makua Liikeneuvotteluissa miehillä tumma puku, jossa on myös liivit, kesällä vaaleakin käy

Hyvin hoidetut, kiillotetut kengät ja laadukkaat asusteet Illalla tumma puku, naiset pukeutuvat hyvinkin näyttävästi iltajuhliin Naiset pukeutuvat elegantisti, eivätkä liike-elämässä yleensä käy-

tä housuja Naiset eivät sievistele vaan käyttävät esim. koruja harkiten Naisten kannattaa kiinnittää huomiota myös hiuksiin ja ehostukseen


inFront elämäntyyli

Ar ab im

yv ä

ka nt aa

hu m ia iv

a an uk .

Paljon matkustavan on hyvä suosia jakkupuvun materiaalina 100 % elastista villaa. Ohut villa on hyvä niin viileässä kuin kuumassa ilmastossa. Se ei mene ryppyyn helposti ja laskokset suoristuvat, kun vaatteen ripustaa suihkun ajaksi kylpyhuoneeseen.

aisen jakkupukuun valitsin tumman sinisen värin. Kylmät sävyt viestivät voimaa ja antavat dynaamisen vaikutelman, toimien siksi hyvin neuvottelutilanteissa. Tumma on monikäyttöinen ja sopeutuu miesten viralliseen pukeutumiseen sekä juhlavampaan iltatilaisuuteen. Silkkipusero on viileä tropii-

Yhdysvallat Liike-elämässä pukeudutaan konservatiivisesti tummaan pukuun ja valkoiseen paitaan Mustat kiiltävät kengät Itärannikko on konservatiivisempi ja tyylikkäämpi kuin vapaamielisempi länsirannikko

st

Sari Aho / Andiata

"N Naisella housut eivät kaikissa kulttuureissa kuulu bisnespukeutumiseen.

atk u

nh

Jakkupuku muuntuu iltakäyttöön, kun paidan vaihtaa juhlavampaan toppiin.

in m

o an av

Suomalaiset usein arastelevat korujen käyttöä, mutta monessa kulttuurissa näyttävät korut kuuluvat myös bisnespukeutumiseen. Jos näyttävä koru tuntuu vieraalta päiväkäytössä, sen voi lisätä illalliselle.

"Kylmät sävyt toimivat neuvotteluissa."

aih

kissa ja lämmin kylmässä. Lisäksi mukaan kannattaa pakata pukeutumispaitoja. Ne ovat vilpoisia, menevät pieneen tilaan eivätkä vaadi silitystä. Pukeutumispaidan voi pestä illalla hotellilla ja se on aamulla käyttövalmis. Laadukkaat vaatteet viestivät kantajastaan ja antavat pätevän vaikutelman. "

N: Andiatan mallistosta jakku 349 € / housut 169 € / hame 149 € / valkoinen silkkipaita 188 € / juhlatoppi silkkiä 143 € / helmet 48 € / silkkipashmina 59 €. M: Puku Z Zegna 798 € / solmiot Armani 94 €, Canali á 89 €, Ermenegildo Zegna 119 € / pikkutakki Z Zegna 598 € / farkut Z Zegna 219 € / v-siniset kauluspaidat Canali 145 € ja 155 €, t-sininen kauluspaita Trussini 128 € / valkoinen paita Trussini 118 €, mansetit 49 €, taskuliina Bolgheri 49 € / kengät Canali 359 € / vyö Canali 138 €.

Kiina Designtuotteita arvostetaan Naisilla jakkupuku tai mekko, hameen pituus yli polven, housuja käytetään harvoin Naisten työpukeutuminen on paikoin jopa juhlavaa ja koristeellista

Miehillä puku tai tumma yhdistelmäasu ja hillitty paita Solmiota käytetään harvoin, paitsi juhlissa Kesällä voidaan käyttää myös suoria housuja, lyhythihaista paitaa ja solmiota

Naiset voivat käyttää myös housupukua Maltillinen, vaatimaton ja yksinkertainen asu Naisten tulee varoa paljastavia asuja Valkoinen on hautajaisten väri

Kenkien ja laukun merkitystä ei sovi aliarvioida. Yli 10 cm korot tai yltiökoristeelliset kengät ja laukut eivät kuulu uskottavaan bisnespukeutumiseen. Juhlavampiin iltatilaisuuksiin sen sijaan hyvinkin.


sil kk i. Bisnekseen.

Kokonahkaiset kengät ja laadukas vyö tuovat raamit miehen pukeutumiseen. Hienokin puku voi mennä metsään, jos ne eivät ole kunnossa. Kannattaa satsata ruskeaan ja mustaan kenkävyö-pariin.

Juhlavaan tilaisuuteen valkoinen paita, tumma solmio, kalvosinnapit ja taskuliina.

Rennompaa.

"Avainsana on yhdisteltävyys." Fark Far Fa F ark ark kutt ja ja pi p kk kku kkut k kuttakk ak akki kk kki kii kä k käy k äyvät äyvät ätt Farkut pikkutakki käyvät ma matk m atkus ust usta ustamise st mi sta mise iise sseen en jja a rennom rre nnom nom no om o mmatkustamiseen rennompaan p aan a aa an iltatilaisuuteen. ilt ilttati il atii a at atil ais ai aisu isuutee teen. n. n.

Lotta Varesvuo / Solo Freda

P Puvussa tummahko, mikrokuvioinen k kuosi sopii päivä ja iltakäyttöön, ja o on mielenkiintoisempi valinta kuin y yksivärinen. Puvun 100 % ohut villa ei ju juuri rypisty ja oikenee helposti.

Valitsisitko mieluummin nämä?

Thaimaa Miehillä tumma puku, valkoinen paita ja solmio Bangkokin ulkopuolella pidetään kevyttä pukua, jonka takin voi helteellä riisua, mutta solmio pidetään kaulassa Naiset pukeutuvat konserva-

Japani tiiviseen jakkupukuun, housupukuun tai mekkoon Naisten vaatteiden tulee peittää olkapäät ja polvet ja hameen kanssa käytetään aina sukkia Musta on hautajaisväri ja

erityisesti naiset suosivat värejä, miehet voivat pitää mustaa pukua muodollisissa tapaamisissa, mikäli sen seurana on muu tehosteväri Voimakasta hikoilua paheksutaan, joten varapaita on hyvä

olla mukana ja suihkussa voi käydä monta kertaa päivässä Puhtautta ja siisteyttä arvostetaan Illalla tumma puku Thaimaalaiseen kotiin mentäessä riisutaan kengät

Länsimaisen naisen ei kannata pukeutua kimonoon Musta liitetään hautajaisiin, samoin valkoinen Naisilla sukkahousut kesälläkin Yksityiskodeissa ja tatamille astuttaessa riisutaan kengät

LÄHTEET: HILKKA SÄRKIKOSKI-PURSIAINEN: BISNESPUKEUTUMINEN, EDITA 2001. MICHAEL POWELL: MAAN TAVOILLE, KARISTO 2006. UNNA LEHTIPUU: KULTTUURIÄLYKÄS BISNESVIESTIJÄ AASIASSA JA AMERIKASSA, WSOYPRO 2010.

kullanarvoinen apu. Hän osaa a katsoa, että puku istuu niskasta a ja että hiha ja lahje ovat sopivan n mittaisia. Pukupaitojen on hyvä olla a 100 % puuvillaa. Se ei hiosta, ku-ten sekoitekankaat. Puvun alla a tulisi aina olla pitkähihainen kau-luspaita. Vaikka matkustaisi tro-piikkiin, lyhythihainen paita on n usein etikettivirhe.”

So lm ion ma te ri a ali on 10 0%

"M

iehen matkapuvustoon valitsemani tuotteet sopivat kaikki ristiin, jolloin niistä saa kerättyä kokonaisuudet joka tilanteeseen. Pikkutakilla ja farkuilla voi matkustaa ja ne käyvät rennompaan iltatilaisuuteen. Pukua saa varioitua yhteensopivilla kauluspaidoilla ja kravateilla. Ammattitaitoinen myyjä on


inFront kolumni kohtaamisista Shanghaissa noin 3 miljardia dollaria ja

on ohi. 73 miljoonaa vierasta,

kaupungin infrastruktuu-

Erään suomalaisyrityksen edustaja totesi,

190 maata ja 56 kansainvälistä

riin yli 30 miljardia. Suomi

että vihdoin heille avautui mahdollisuus esi-

järjestöä – kaikki Expon histo-

pisti paviljonkiinsa noin 8

tellä Suomea kiinalaiselle henkilöstölleen kus-

rian suurimpia lukuja.

miljoonaa euroa. Tämä nä-

tannustehokkaalla tavalla. Kiinassa kilpailu lah-

Moni on kuitenkin kysy-

kyi lopputuloksessa. Kirnu

jakkaista henkilöistä on kovaa ja jos Suomen

nyt: mikä on Expojen merki-

veti puoleensa 5,7 miljoonaa

paviljonki – mukaan lukien sen saunaosasto –

tys nykyään? Tätä kysyin itsekin hankkeeseen

vierasta ja sai palkinnon par-

on auttanut heistä kiinni pitämisessä, emme

lähtiessäni. Matkan varrella valkeni, että jos en-

haasta paviljonkimuotoilus-

voi olla kuin iloisia.

nen vanhaan Expoissa pällisteltiin koneita, ny-

ta.

kyään kyse on ennen kaikkea ihmisten kohtaa-

vuosia ja suunnattomasti enemmän rahaa.

Expo-prosessi vahvisti jälleen kerran, että Viime kädessä Expo-

yhteistyö Kiinan kilpailluilla markkinoilla on

alue ja paviljongitkin ovat

äärimmäisen tärkeää. Hankkeemme onnistu-

Kyllä, fyysisetkin puitteet ovat tieten-

vain alusta. Tärkeintä Ex-

minen ei olisi ollut mahdollista ilman Suomen

kin tärkeät. Shanghai panosti Expo-alueeseen

poissa on, paitsi ympäri

edustustojen, yritysten ja lukuisten muiden

maailmaa, myös eri aloilta

suomalaisorganisaatioiden yhteen hiileen pu-

tulevien ihmisten kohtaa-

haltamista.

misesta.

minen. Se käy yhä harvinai-

Esimerkkinä hyvästä yhteistyöstä on suo-

semmaksi entistä sirpalei-

malaisen ruokaturvallisuusosaamisen esiin-

semmassa maailmassa.

nousu Expon yhteydessä. Ruoan turvallisuus

Ketkä sitten Suomen pa-

on Kiinassa iso kysymys. Suomalaiset alan toi-

viljongissa kohtasivat? Ketä

mijat ovat kuitenkin pieniä ja ilman klusteri-

muita kuin potentiaalisten

maista toimintatapaa näkymät ovat vaikeat. Yh-

matkailijoiden ja suoma-

dessä toimimalla jalkaa saatiin kuitenkin oven

laisten kulutushyödykkei-

väliin.

den ostajia Kirnussa kävi? Tässä Kirjoittaja on Mikko Puustinen, Suomen Expo 2010 -organisaation apulaiskomissaari ja viestintäjohtaja. Shanghain maailmannäyttely päättyi 30.10.

Tärkein kysymys tällä hetkellä onkin: Entäs Expon jälkeen?

vaiheessa

Shanghaihin ensimmäistä kertaa. Hyvä, että

dämme, että Kirnussa koh-

tuli. Kiina ei ole mikään ilmiö – nopeasti tule-

tasi parisenkymmentätuhat-

va ja pois menevä tekijä – vaan mitä todennä-

ta suomalaista, kiinalaista

köisimmin tämän vuosisadan suurin tarina. Oli

ja muuta päätöksentekijää.

hyvä, että Shanghain Expo antoi syyn tutustua

Hankkeen yli 80 kumppa-

tuohon tarinaan tarkemmin.

nia käytti innokkaasti pavil-

Valtaosa tuloksista nähdään tietenkin vasta

jongin VIP-tiloja, tuloksena

hankkeen päätyttyä. Tärkein kysymys tällä het-

lähes 300 erityyppistä tilai-

kellä onkin: Entäs Expon jälkeen? Nyt kaikilla

suutta: seminaareja, tiedo-

hankkeessa mukana olleilla ja siitä kiinnostu-

tustilaisuuksia, muotinäy-

neilla on aika tutkia tarkkaan tulokset ja miet-

töksiä, saunailtoja.

tiä, miten hyödyntää lukuisat uudet ja vahvis-

Noin kymmenen vuoden

tuneet kontaktit.

Kiinan-kokemukse-

ni pohjalta voin sanoa, että

Finpro inFront 20

Moni suomalainen tuli Kiinaan tai ainakin

tie-

esimerkiksi Expo-hankkeen

PS. Suomen Expo-hankkeen jälkihoitoa teh-

myötä saatujen mediakon-

dään marras-joulukuussa 2010. Finpron Expo-

taktien saaminen normaa-

tiimi palaa joulukuun alussa Suomeen ja aut-

lioloissa olisi vienyt useita

taa mielellään Expoon liittyvissä kysymyksissä.

Kuvat Eila Saunamäki

S

hanghain maailmannäyttely


inFront kansainvälistymistarinat Teksti Matti Remes Kuvat Harri Hinkka, Shutterstock

Insinööristä ihmistuntijaksi > PARASKAAN TUOTE EI MENE KAUPAKSI ILMAN SYVÄLLISTÄ TUNTEMUSTA LOPPUASIAKKAAN TARPEISTA. INSINÖÖRIVETOISELLE YRITYKSELLE KYSE ON SUURESTA AJATTELUTAVAN MUUTOKSESTA, KOJAIR TECHIN TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KOSKINEN SANOO.

Finpro inFront 21


inFront foresight

K

ojair Tech Oy on val-

Suunnanmuutosta helpottaa se, että laittei-

– Loppuun suoritetun projektin jälkeen ei

laboratori-

den huollon, käyttökoulutuksen ja käyttöönot-

tule täydellistä hiljaisuutta, vaan he seuraavat

oiden, sairaaloiden ja

totestausten kaltaiset palvelut ovat kuuluneet

markkinoiden kehittymistä ja tekevät uusia eh-

teollisuuden

jo pitkään yrityksen tarjontaan.

dotuksia. Ulkopuolinen näkee asiat eri tavalla.

mistanut

käyttä-

miä suojakaappeja yli

– Painopiste siirtyy kuitenkin entistä enem-

Saamme Finpron asiantuntijoilta ideoita, jot-

40 vuoden ajan. Vien-

män esimerkiksi huolto- ja mittauspalveluihin.

ka eivät tulisi välttämättä itselle ensimmäise-

nin osuus yrityksen lii-

Tarjoamme asiakkaille pitkäaikaista yhteistyö-

nä mieleen.

kevaihdosta on jo pit-

tä, jossa sitoudumme vastaamaan suojakaappi-

kään ollut runsaat 90 prosenttia. Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Venä-

jällä hankituista hyvistä markkina-asemista

en moitteettomasta toiminnasta. Tarvittaessa

Suuri muutos vasta tulossa

hoidamme myös kaappien sisällä tapahtuvien

Koskisen mielestä Kojairin toimintamallin

prosessien mittaamisen.

muutos on edennyt viimeksi kuluneen kahden

huolimatta Kojairissa pantiin pari vuotta sitten

Huolto- ja testilaitteet ovat asiakkaalle suu-

merkille, että vanhoilla opeilla ei kovenevassa

ri kustannuserä, joten ostopalvelut ovat usein

kilpailussa enää menestytä.

edullisin ratkaisu. Ulkoistamisen etuihin Kos-

– Ajattelutapojen muuttaminen on kuiten-

– Meneillään on suuri muutos, jossa pai-

kinen laskee myös sen, että laboratorion henki-

kin vienyt odotettua pidempään – niin meiltä

nopiste siirtyy tuotteiden valmistuksesta ko-

lökunta voi keskittyä omaan työhönsä ja jättää

kuin asiakkailtakin. Se on ymmärrettävää, kun

konaispalveluun. Ennen tunnuslauseemme

suojakaappien vaativan tekniikan asiantuntijoi-

kyse on ihmisistä.

Leading Expertise tarkoitti kilpailijoita parem-

den hoidettavaksi. Oleellista on suojakaappien

Monet Kojairin asiakkaista suunnittelevat

pia tuotteita. Jatkossa sen on tarkoitettava kul-

moitteeton toiminta ja sopivuus käyttötarkoi-

lisäävänsä ostopalvelujen hankintaa, kun esi-

lekin markkinalle ja asiakkaalle sovitettua liike-

tukseensa. Tarkasti säännellyn ilmanvaihdon

merkiksi huoltotehtäviä hoitava oma henkilös-

toimintamallia, Kojairin toimitusjohtaja Seppo

ohella laitteiston tulee minimoida haitallisten

tö siirtyy eläkkeelle. Lähivuosina onkin edessä

Koskinen toteaa.

hiukkasten määrä ja suojata työntekijöitä hai-

suuri murros markkinoilla.

tallisilta aineilta. Huipputuotteilla ei yksin menesty

– Myös oikea ergonomia, erinomainen va-

Ajattelutavan muutos on radikaali insinöörien

laistus ja mahdollisimman hiljainen käyntiääni

hallitsemassa yrityksessä.

ovat käyttäjälle tärkeitä asioita.

– Suomalaiset ovat valtavan hyviä tekno-

vuoden aikana lähes odotetusti. Suuria pettymyksiä ei ole tullut toistaiseksi eteen.

– Viimeistään silloin meillä pitää olla täysi valmius tarjota uudenlaista palvelumallia. Koskinen uskoo, että yhteistyö asiakkaiden kanssa syvenee entisestään tulevina vuosina. Kojairissa on jo hahmotettu seuraavaa vaihet-

logiaosaajia. Nyt meidän on kehitettävä ihmis-

Tarkka analyysi asiakkaista

tuntemusta, jotta tiedämme asiakkaidemme

Liiketoimintamallin muutosta ei ole tehty mu-

– Laitteiden omistamisen sijaan asiakas voi

tarpeet mahdollisimman tarkasti. Huipputuot-

tu-tuntumalla. Se perustuu huolelliseen ana-

tulevaisuudessa hankkia laitteet leasing-sopi-

teiden valmistaminen ei enää riitä, sanoo Kos-

lyysiin asiakkaiden tarpeista. Kehitystyötä on

muksella. Asiakkaan huippututkijat voivat la-

kinen, insinööri itsekin.

tehty yhdessä Finpron kanssa.

boratoriossa keskittyä omaan ydinosaamiseen-

– Olemme jakaneet asiakkaat segmenttei-

Reilu vuosi sitten yhtiö teki Kazakstaniin suurehkon kaupan, mikä on sittemmin poikinut jatkokauppoja.

Finpro inFront 22

ta, johon liiketoimintaa lähdetään kehittämään.

sa. Me takaamme työhön toimivat puitteet.

hin ja etsineet niiden sisältä yhteisiä tarpeita, joihin meidän on vastattava.

Painopiste pysyy lähimarkkinoissa

Asiakkaat on jaettu kolmeen ryhmään: yk-

– Lähimarkkinat ja erityisesti palvelujen kehit-

sityisiin ja julkisiin laboratorioihin sekä tervey-

täminen ovat tulevina vuosina painopisteem-

denhoitoalan asiakkaisiin. Kolmas segmentti

me, Seppo Koskinen linjaa.

ovat teolliset asiakkaat, joihin kuuluvat ennen muuta elektroniikka- ja elintarviketeollisuus.

Erityisen tärkeään rooliin on noussut Saksa, josta Kojair osti kaksi vuotta sitten sikäläi-

Uuden palveluliiketoimintamallin sparra-

sen puhdasilmatekniikan huoltoalan yrityksen

uksen ohella Finpro on auttanut kartoittamaan

W.H.Mahlin. Strateginen hankinta täydentää

paikallisia markkinoita ja potentiaalisia jälleen-

Koskisen mielestä erinomaisesti palvelukon-

myyjiä muun muassa Unkarissa ja Romanias-

septia. Tämän ovat myös asiakkaat huoman-

sa. Saksassa Finpro on avustanut myös yrityk-

neet.

sen avainrekrytoinneissa. Asiantuntemuksen

–Toimitimme jokin aika sitten suojakaap-

ohella Koskinen arvostaa Finpron Life Sciences

peja uuteen laboratorioon Kölnissä. Emme ol-

-tiimin asiantuntijoiden pitkäjänteistä otetta ja

leet halvin tarjoaja, mutta yhteistyömme jatkuu

oma-aloitteisuutta.

pitkäaikaisen huoltosopimuksen vaikutukses-


Kojair Tech Oy • Kojair valmistaa laboratorioissa, sairaaloissa ja teollisuuslaitoksissa käytettäviä suojakaappeja. Runsaan 40 vuoden aikana se on toimittanut runsaat 15 000 kaappia. • Yritys on erikoistunut puhdasilmalaitteiden valmistukseen. Tärkeimpänä tuoteryhmänä ovat mikrobiologiset suojakaapit. Muita tuoteryhmiä ovat teollisuuden puhdasilmaratkaisut ja leikkaussalien virtausyksiköt. • Liikevaihto vuonna 2009 oli yhdeksän miljoonaa euroa. • Kojairin tuotantolaitos sijaitsee Vilppulassa Pirkanmaalla. Myyntitoimistot sijaitsevat Tampereella sekä Saksassa, Ruotsissa ja Unkarissa. Näissä maissa on myös alueellisia jälleenmyyjiä. Muilla markkinoilla tuotteiden myynti on jälleenmyyjien vastuulla. • Yrityksessä on noin 60 työntekijää.

ta vielä pitkään. Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden ohella myös itäinen Eurooppa kiinnostaa. Venäjäl-

2000-luku Pää Hollannin markkinoille saadaan auki. 2006 Kojair tekee historiansa suurimmat kaupat Venäjälle Maailmanpankin rahoittamassa aids- ja tuberkuloosihankkeessa. 2008 Kojair ostaa Saksasta huoltoyritys W.H. Mahlin ja alkaa viedä liiketoimintaansa entistä enemmän palvelujen suuntaan.

1990-luku Neuvostokauppa romahtaa, mutta muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen vienti alkaa jälleen vetää itään. Saksan markkinoille lähdetään avaamaan vientikauppaa. Myös Sveitsiin ja Itävaltaan tehdään kauppoja.

1980-luku Terveysalan laboratorioista ja sairaaloista laitetoimitukset laajenevat myös teollisuuteen. Uusia vientimarkkinoita ovat Norja ja Tanska, mutta kotimaan ulkopuolelta suurin kasvu tulee Neuvostoliitosta.

1976 Vilppulaan valmistuu Kojairin suojakaappeja valmistava tehdas. Kotimarkkinoiden ohella alkaa vienti Ruotsiin. Wieniin perustetaan myyntitoimisto vauhdittamaan Unkarissa liikkeelle lähteneitä laitekauppoja.

lä Kojair on tehnyt kauppaa jo pitkään. Reilu

2000-luku

vuosi sitten yhtiö teki Kazakstaniin suurehkon kaupan, mikä on sittemmin poikinut jatkokauppoja. Aasiassa Kojairin tuotteita edustaa jälleenmyyjä, joka toimii seitsemässä maassa, ennen muuta Singaporessa ja Malesiassa. – Tuotteita myydään myös Kiinassa, mutta mihinkään suuriin ponnistuksiin emme aio maassa tulevina vuosina ryhtyä. Tämä johtuu

1969 Ensimmäinen Koja Oy:n valmistama suojakaappi otetaan käyttöön Helsingin yliopiston kemian laitoksella. Mallia tekniikan kehittämiseen haettiin Yhdysvalloista.

1990-luku 1980-luku

lukuisista paikallisista valmistajista. Kansainvälistymisestä huolimatta kotimaan markkinat ovat edelleen tärkeät. Hyvä yhteistyö suomalaisten asiakkaiden kanssa on

1976

auttanut uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. – Kotimainen asiakaskunta on ollut aina vaativaa. Meillä otetaan käyttöön uusimmat

1969

ratkaisut. Jos menestyt täällä kilpailussa, olet todennäköisesti vahvoilla myös ulkomailla.

Finpro inFront 23


teh ty

?

inFront foresight

Mis t채 o

np are m

pi p a

rkk i

tal o

Teksti Maarit Kauniskangas Kuvat Shutterstock

Finpro inFront 24


> FIRASSA TODETTIIN, ETTEI PARKKIHALLIN TARVITSE OLLA HARMAA BETONILAATIKKO JA PELKKÄ KULUERÄ RAKENNUTTAJALLE. YHDESSÄ FINPRON ENNAKOINTITIIMIN KANSSA AJATTELU KÄÄNNETTIIN TOISINPÄIN: ENTÄ JOS KUSTANNUKSISTA TEHTÄISIIN TUOTTOJA? MITÄ KIVAA JA TUOTTAVAA PARKKIHALLI VOISI TARJOTA?

"S

aimme finanssikriisistä vauhtia

tonilaatikko, jossa säilytetään autoja. Yleensä

Fira Oy

liiketoimintamme kehittämiseen,

pysäköinnin järjestäminen mielletään pakol-

• Perustettu 2002.

kertoo Fira Oy:n toimitusjohtaja

liseksi kustannukseksi. Mutta me käänsimme

• Yksityishenkilöi-

Jussi Aho.

ajattelun toisinpäin: entä jos tekisimme kustan-

den omistama suo-

nuksista tuottoja? Mitä kivaa ja tuottavaa park-

malainen rakennus-

kihalli voisi tarjota, Aho kuvailee.

alan kasvuyritys.

Seurasi, että perinteinen rakennusliike luiskahti palvelubisnekseen. Mutta mistä kaikki alkoi? – Halusimme vuonna 2002 perustaa ”pa-

• uudisrakentaa ja sa-

Näe laajemmin

neeraa pysäköintilai-

remman tekemisen” rakennusyhtiön. Meitä oli

Päästäkseen pois omasta viitekehyksestään fira-

tosten lisäksi hoiva-,

kaikkiaan kahdeksan henkilöä, kullakin raken-

laiset tarvitsivat uusia näkökulmia. Tässä astui

liike- ja toimisto-, teol-

nusalan tausta. Itse toimin aluksi yhtiön halli-

kuvaan Finpron tarjoama Foresight-ennakoin-

lisuus- ja logistiikka-

tuksessa, ja toimitusjohtajana aloitin vuoden

tipalvelu. Palvelu tuottaa ennakointinäkymiä,

kiinteistöjä sekä siltoja.

2009 keväällä, Aho kertoo.

jotka auttavat yrityksiä löytämään uusia liike-

• Ennuste avain-

toimintamahdollisuuksia ja toimimaan jousta-

luvuista 2010:

vasti alati muuttuvassa maailmassa.

Liikevaihto noin

Samoihin aikoihin, finanssikriisin vauhdittamana, yritys alkoi kehittää liiketoimintaansa systemaattisesti. Finpron kanssa aloitettiin py-

Finpron maailmanlaajuinen verkosto koko-

säköintitaloihin liittyvä Test Drive -hanke, jossa

aa näkymien taustalla olevat signaalit, joita ana-

• Työntekijöi-

testattiin Firan pysäköintitalokonseptia Ruot-

lysoivat ennakointiasiantuntijat ja eri toimialo-

tä 40 henkilöä.

sissa.

jen asiantuntijat yhdessä. Ennakointiin liittyy

• Motto: ”Rakennam-

siis tulevien ilmiöiden ja muutosten haistelua.

me kuin itsellemme”.

– Rakentaminenhan on vanhastaan ollut hyvä bisnes, mutta asiakaslähtöisyys vähäistä.

Parkkihallin uuden olemuksen etsinnässä fi-

Toimialalla ei vielä ole globaalia kilpailua eikä

ralaiset ryhtyivät tarkastelemaan koko pysäköin-

uusia liiketoimintamalleja. Valtaosin alan toi-

titalojen rakentamista niin teknisten asioiden,

mijat toimivat yhä vanhojen liiketoimintamal-

liiketoiminnan ja maksujärjestelmien, ympäris-

lien mukaan eli hyvin tuotantolähtöisesti, Aho

tövaikutusten ja elämysten tuottamisen näkö-

huomauttaa.

kulmista. Lisäksi parkkihallin koko elinkaari piti

Pysäköintirakentamisen hankkeen lähtökohtana oli, että perustuote oli kunnossa: py-

ottaa huomioon. Autothan eivät suinkaan ole häviämässä kaupungeista.

säköintitalon runkojärjestelmä oli hyvä, ja py-

– Kukapa olisi tullut ajatelleeksi, että pysä-

säköintitasot vesitiiviit ja kestävät. Mutta mitä

köinti voisi olla elämys. Minkälainen voisi olla

muuta pysäköintirakennus voisi olla?

huvipuiston parkkihalli? Sehän voisi olla ”port-

– Parkkihallin ei tarvitse olla harmaa be-

ti” huvipuistoon ja vaikkapa ensimmäinen huvi- >

28 milj. €


laite. Eivätkä nuo kivat asiat edes tulisi kalliiksi

käärmeen voi pitää kurissa eikä se pääse pistä-

rastointitilaa vaan täyden palvelun telakointi-

– esimerkiksi väri ja valo eivät ole ratkaisevan

mään, Aho huomauttaa.

halli, jonne sijoittuvat myös verhoomo, puu-

Tämän jälkeen työ jatkuu yhdessä, kun ra-

sepänverstas, koneistamo ja muita veneiden

firalaiset

kennuksen luonnossuunnitelmia kehitetään.

huolto- ja kunnostustöissä tarvittavia yksik-

pääsivät jyvälle myös parkkihallimaailman

Verstas-prosessin läpikäytyään kaikki siihen

köjä.

uutuuksista. Esimerkiksi New Yorkin SoHon

osallistuneet ymmärtävät, miten ja miksi valit-

luksusasuntokortteliin on rakennettu täysin

tuun vaihtoehtoon on päädytty.

kalliita, Aho luettelee. Ennakointipalvelun

ansiosta

Verstas-työskentelyssä pohdittiin myös venehallin tuottavuuslaskelmia. Ilmeni, että vain

automatisoitu pysäköintitalo asukkaiden luk-

– Ennen kuin alamme rakentaa, asiakas voi

talvikuukausina käytettävä halli olisi todella

susautoja varten. Vastaavasti Moskovaan on ra-

aina sanoa ei ja hanke loppuu. Mutta kun ra-

suuri investointi. Niinpä ratkaisuksi päädyttiin

kenteilla joen alle sijoittuva parkkihalli. Asiakas

kennustyöt on aloitettu, silloin ei hanketta enää

tarjoamaan hallia kesäisin messujen tai tapah-

ajaa auton siirtotasolle ja auto siirretään auto-

voi perua, Aho kertoo.

tumien järjestämiseen. Hallin sijainti on opti-

maattisen järjestelmän avulla sopivaan kohtaan hallissa.

maalinen keskellä kaupunkia, sataman vieresVeneet parkkiin

sä. Kesäkäyttö otettiin huomioon rakennuksen

Parkkitalo-ajattelua on laajennettu Firassa

ulkoasussa ja sisätilojen akustiikassa. Mahdol-

Hanke haltuun Verstaassa

myös veneille. Hyviä kokemuksia Verstas-mal-

lista kesäajan ravintolatoimintaa varten raken-

Kokemusten vauhdittamana Fira siirtyy ene-

lista saatiin muun muassa Kotkaan rakennetta-

nukseen tehdään valmiiksi vesi- ja sähkövedot.

nevästi palvelubisnekseen. Palvelurakentami-

van veneiden telakointi- ja huoltohallin suun-

– Finpron ennakointipalvelu on ollut meil-

sessa asiakas on hankkeen keskellä – ei vain

nittelussa. Kotka Yacht Store aikoo rakennuttaa

le varsinainen aarrearkku. Ja juuri ennakointi

hankkeen alun tilaajana ja lopun maksajana.

isoille moottoriveneille ja huvialuksille hallin.

auttoi meitä kiteyttämään palvelurakentami-

Aho huomauttaa, että esimerkiksi pysäköin-

vaTarkoituksena ei ole tarjota vain lämmintä va

sen ideaa, idea Aho kiteyttää.

titalon kustannukset ovat aina miljoonia euroja. Kyseessä on asiakkaan kannalta suuri investointi. – Olemme kehittäneet palvelurakentamista varten Verstas-työskentelymallin. Siinä asiakas ja eri alojen osaajat, kuten arkkitehdit, insinöörit, viranomaiset, sijoittajat ja rakennuksen käyttäjät kehittävät hanketta yhdessä joko fyysisesti pöydän ääressä tai virtuaalisesti. Ja työskentely on sataprosenttisesti läpinäkyvää.

"Kukapa olisi tullut ajatelleeksi, että pysäköinti voisi olla elämys."

Verstas-työskentelyssä aivan ensimmäiseksi eri osapuolet dokumentoivat hankkeen yhteisen tietopohjan. Sitten he laativat hankkeen vaatimuskartan sekä kartoittavat ratkaisuvaihtoehtoja. – Hankkeen vaatimuskartta on erittäin tärkeä. Rakennushanke onkin kuin käärme, joka pyrkii karkaamaan. Vaatimuskartan avulla

Fira Oy:n toimitusjohtaja Jussi Aho

Finpro inFront 26


Juttusarjassa

inFront finpro

esitellään suomalainen

Teksti Kaisa Alapartanen Kuva Aleksi Niemelä

ammattilainen, joka vaikuttaa osaamisellaan kansainvälisesti.

finpro anttomelasniemi Primitiivistä, kotoisaa, luonnollista, eettistä ja kiehtovaa. Näillä sanoilla ravintola Kuurnan ja Ateljé Finnen ravintoloitsija kuvailee suomalaista ruokaa. Melasniemi tarjosi syys-lokakuussa Hel Yes! -pop-up-ravintolassa karjalanpaistia ja vispipuuroa lontoolaisille. Ei siis ihan perinteinen vientihanke.

profile » Syntynyt Kustavissa 1975 » Missä nyt: Ylt’ympäriinsä » Sisältö vai esillepano/ design? Sisältö on tärkein. Hyvässä suunnittelussa sisältö on aina mukana. Esillepano yksinään on koristelua, eikä mielestäni täytä designin piirteitä. » Missä näet itsesi viiden vuoden päästä? Onneksi en osaa vastata tähän kysymykseen, avoin tulevaisuus on lahja.

Mitkä olivat kolmeviikkoisen Hel Yes! -tapahtuman tavoitteet? Hel Yes! oli kulttuurivientihanke, joka esitteli suomalaista designia ja ruokakulttuuria. Tarkoituksena oli herättää kiinnostusta suomalaista tekemistä ja suomalaisuutta kohtaan. Mediahuomio oli positiivista ja sitä oli riittävästi. Ravintola oli täyteen buukattu jo ennen avautumistaan. Millaista palautetta saitte ruokailijoilta? Palaute oli innostunutta. Briteille oudommat ruuat, kuten vispipuuro, herättivät varautuneisuutta, mutta syötyään ihmiset olivat vaikuttuneita. Millaista osaamista tämän projektin onnistuminen edellytti? Koko työryhmän laaja-alaista osaamista konseptisuunnittelusta perunoiden kuorintaan. Mitä iloa projektista on suomalaisille kansainvälistyville yrityksille? Hel Yes! ja muut kulttuurivientihankkeet luo-

vat onnistuessaan uskottavuutta suomalaiselle tekemiselle ja lisäävät kiinnostusta Suomesta tulevia yrityksiä kohtaan. Mitä kansainvälistyvät yrityksemme voivat oppia ”Heljeessistä”? Se oli rohkeasti itsensä näköinen tapahtuma ja tehtiin hyvällä itsetunnolla. Suomalaisten tulisi tehdä rohkeasti omanlaistaan laadukasta jälkeä itsevarmasti, dynaamisesti ja anteeksi pyytelemättä. Missä kaikessa kansainvälisessä oletkaan jo mukana? Työskentelen parhaillaan katalonialaisen Marti Quixen kanssa uuden ravintolakonseptin parissa. Rakennan myös ulkomaille suuntautuvia kulttuurivientihankkeita sekä konsepteja yrityksille.

Mitä tarjoaisit suomalaista ruokaa kritisoineelle Silvio Berlusconille? Kylmää Myrkkyä. Hel Yes! -projektin teemoja olivat metsästys, keräily, kierrätys ja harventaminen. Miten harventaisit suomalaista (ruoka) kulttuuria? Poistaisin suuret kasvottomat ruokamarketit, huonon kouluruuan, lyhyet lounastunnit, yliprosessoidut synteettiset elintarvikkeet sekä nautintojen aliarvostuksen.

Olet ollut kosketinsoittajana HIM-yhtyeessä. Mitä yhteistä on ruoanlaitolla ja koskettimien soitolla? Tapani ajatella makuja ja ääntä ovat lähellä tosiaan. Kirpeät maut ovat korkeita nuotteja, matalat bassosoundit mehevyyttä.

Adam La

ycock Hel Yes! Helsinki a v a a ovensa puoliväli tammiku ssä. Lisä tietoja: w un Finpro Fin F npro r inF inFront nF nF rron on ont nt 27 27 ww.hely es.fi


inFront mestariluokka Teksti Anneli Frantti

Asiantu Asiantuntija Matikainen, KTT, Esa Matikain Boardman 2020 -ryhmän hallituksen jäsen

B

oardman 2020 ja Finpro ovat tänä vuonna tutkineet myynnin ja asiakkuuksien johtamisen haasteita kansainvälisessä toimintaympä-

ristössä. 166 vastaajayrityksen mukaan keskeisiä kehittämiskohteita ovat mm. hallitusten agendat ja toimintatavat, ennusteiden hyödyntäminen päätöksenteossa, digitaalisten jakelukanavien ymmärrys sekä se, miten kansainvälistymistä toteutetaan asiakkaan kanssa rinnakkain. Hallituksen syvä keskustelu Aidosti strategisia myyntiin ja asiakkuuksiin liittyviä kysymyksiä nostetaan hallitusten käsittelyyn liian harvoin, arvioivat tutkimukseen vastanneet yritykset. Useimmiten puuttumaan jää riittävän syvä keskustelu esimerkiksi markkinatilanteen muutoksista tai asiakastyytyväisyydestä. Hallituksilta vaaditaankin nyt otetta, jolla ”liikevaihdon yläpuoliset rivit” saadaan niiden ansaitsemaan arvoon hallituksen agendalla. Kokoustehokkuus ei saisi ajaa asian edelle, vaan keskustelulle olisi hyvä varata aikaa. Keskiöön nousee hallituksen agendan laatiminen, mikä edellyttää sekä lyhyen että pitkän aikavälin suunnittelua. Myyntiennusteet, tarjous- ja tilauskannan kehitys ja asiakaspoistuma ovat esimerkiksi niitä lyhyen aikavälin asioita, joita hallituksessa on hyvä tarkastella joka kerralla. B-to-B -liiketoiminnassa seurataan tiiviisti myös mm. tärkeimpiä asiakkaita ja voitet-

NÄÄN:

uksien u k k a i s n ja a Myynni n haasteet se johtami A AIHEEN

sä s e s i l ä nv i a s n a k ä s s ö t s i ympär

kyvät udet nä u k k ia s on i ja a a myynt usten ja johd ll a v a t at Millä tavia ov n hallit t e e t t s o y lu it r inka kasvuy teon Entä ku ? a l l ätöksen ykset a ä d p n t e e g e a st ym in ennu assa nämä kys si myynn u nm kohteik i u s u ik M iv t . i? istä vaa pohjaks uksessa m im ä t k t it u h t on t ke nousiva 2020:n ja Finpr n a Boardm

tuja kauppoja. Osa myyntiin ja asiakkuuksiin liittyvistä muutoksista on hitaampia, ja niihin voidaan paneutua harvemmin. Markkinatilanteen muutos, mukaan lukien loppuasiakkaiden tarpeiden muutokset, voisi olla agendalla kvartaaleittain. Asiakaskannan rakenteen, asiakaskannattavuuden sekä yrityskuvan ja brändin kehittymisen tarkastelussa sykli voi olla vuoden mittainen. Pitkällä aikavälillä asiakaskannan rakenne on merkittävä kannattavuuteen vaikuttava tekijä. Hallituksen työssä asiakaskannan seuraaminen tuo tietoa liiketoimintastrategian kehittämistyötä varten ja näkyy konkreettisesti vaikkapa uusasiakashankinnan ohjauksessa. Realismia Exceleihin Tutkimuksen mukaan myynnin ennusteita ei koeta luotettavana pohjana päätöksenteolle. Myöskään myyntiaktiviteettien seurantaa ja mittareita ei aina osata rakentaa riittävään kuntoon. Kansainvälisesti toimivissa yrityksissä tietoa kaivataan usealta eri markkinalta, jolloin tiedonkeruun haasteet vielä kertaantuvat.

Finpro inFront 28


Usein voi käydä niin, että heikoilla perusteluil-

asiakkuuksien ovia ja hankkia yritykselle mer-

la tehtävät operatiiviset ja strategian muutok-

kittäviä referenssejä.

set jäävät puutteellisiksi.

Kansainvälistymisen nopeuteen puolestaan vaikuttaa merkitsevästi se, että maailmalle päästään lähtemään yhdessä asiakkaan kans-

Nopeat vastaan hitaat

sa. Kun asiakkuus on olemassa, yhteistyötä on

tietoa saataisiin riittävästi ja täsmällisesti. Kas-

Tutkimuksessa kartoitettiin myös yritysten kas-

helpompi jatkaa myös uusilla markkinoilla. Toi-

vuyrityksillä asiakkuuksia voi olla vähän, jol-

vuvauhtia tarkastelemalla mitä nopeasti kasva-

saalta, jos tässä ei onnistuta, vaakalaudalla voi

loin kertyvää tietoa ei voi yleistää. Myyntiak-

vat tekevät toisin kuin hitaat. Hallituksen kyky

olla koko asiakkuus.

tiviteettiä on oltava riittävästi, jotta päästään

käsitellä aidosti myynnin ja asiakkuuksien stra-

Aiemmissa Boardmanin tutkimuksissa on

kiinni toistuviin ilmiöihin ja esimerkiksi kau-

tegisia kysymyksiä tuli esiin myös tässä koh-

käynyt ilmi, että kasvuyrityksillä kansainvälis-

pankäynnin todellisiin pullonkauloihin. Asiak-

dassa. Hallituksen ammattitaito ja keskustelun

ten referenssiasiakkaiden saaminen kestää jopa

kuuksien iso määrä antaa käyttöön tilastoja ja

syvällisyys siis erottavat nopeasti kasvavat yri-

3–5 vuotta yrityksen perustamisesta. Kansain-

keskiarvolukuja. Tällöin voidaan seurata mm.

tykset hitaammista.

välistyminen yhdessä asiakkaan kanssa vähen-

Tarvittaisiin siis työkaluja, joiden myötä

tavoitteiden poikkeamia, joiden kautta löy-

Muitakin tekijöitä toki on – niistä monet

tyy strateginen tarkastelupiste. Samalla halli-

liittyvät nopeaan reagointiin. Esimerkiksi yri-

tää vuosia merkittävästi.

tuksen ja johdon olisi päästävä pureutumaan myös poikkeamien syihin. Mitä vähemmän asiakkuuksia on, sitä asiakaskohtaisemmalla tasolla liikutaan. Ennakoiminen tuo Excelien täyttämiseen vaikeusastetta. Tarjouskannan tai myynnin ennakoiminen kytkeytyy mm. muuttuvaan markkinatilanteeseen, ja markkinoiden välillä on usein isoja eroja. Jos kansainvälisillä markkinoilla toimitaan kumppanin avulla, olisi mietittävä, millä tavoin saadaan tietoa loppuasiakkaan tarpeista niin, että ei olla pelkästään kumppanin armoilla. Usein tarvitaan myös konkreettista tuote- tai asiakaskohtaista myyntitietoa. CRM-järjestelmästä voi olla lisähyötyä ennakoinnissa, kun sinne kirjataan halutulla

! "Jo s mark kansainv k ä kump inoilla to lisillä im p mietit anin avu itaan tä ll tietoa vä, millä ta a, olisi l v niin, e oppuasiakk oin saadaa t a n kump tä ei olla pe an tarpeist panin l a armoi kästään lla."

tarkkuudella tietoa asiakkuuksista. Markkinan mahdollinen muutos on helpompi oivaltaa useamman signaalin perusteella. tyksen kyky nopeasti muokata liiketoimintaTietoa yhden yli ja suoraan asiakkailta

malleja ja jakeluteitä edistää nopeaa kasvua.

Onko syytä kerätä tietoa hallitusta varten erik-

Samoin kyky hyödyntää toimialojen ja rakentei-

seen? Eipä juuri, jos toimitusjohtaja toimii tii-

den muutosten tuomia kasvun mahdollisuuk-

viisti linkkinä hallituksen ja operatiivisen joh-

sia on erottava tekijä. Myös digitaalisten mark-

don välillä. Häntä varten koottu raportointi

kinointikanavien osaaminen ja käyttäminen

riittää myös hallituksen tarpeisiin. Tietoa ra-

erotti tässä tutkimuksessa nopeat hitaammista.

kennetaan aina yhteiseen käyttöön. Toimitusjohtaja ei kuitenkaan voi olla hallituksen ainoa tietolähde. On hyvä, että hallitus saa signaaleja eri puolilta ja erityisesti tietoa loppuasiakkaan tarpeista, toki toimintamalleja noudattaen eikä ketään ohittaen. Esimerkiksi myyntijohtajat voivat esitellä hallitukselle omaa markkina-aluettaan. Kyseessä on samalla toimitusjohtajan henkivakuutus, kun hän delegoi presentointia myös alaisilleen. Yksi yli -tapaamiset ovat tärkeitä myös kriisien enna-

AS SISÄ IAK LT AS ÄÄ TIE TO A

koinnissa. Hallitus voi myös käydä keskustelua suoraan asiakkaiden kanssa. Esimerkiksi Venäjällä arvostetaan hallituksen jäsenten läsnäoloa neuvotteluissa. Hallitus voi myös suhteillaan avata

Lue seuraavalta sivulta Finprofessional Clubin jäsenten kommentteja >>>

Finpro inFront 29


MESTARILUOKKA

Tutkimus (*

osoittaa, että...

• Yritykset uskovat löytäneensä

tävät sekä operatiiviset että strate-

• Hallituksissa ei käsitellä aidosti

uuden kasvun lähteitä, tulevaisuus

gian muutokset jäävät puutteellisiksi.

myynnin ja asiakkuuksien strategisia

näyttää hyvältä!

Mikäli poikkeamia havaitaan, hallituk-

kysymyksiä. Vuosikello käyttöön, ja

sen ja johdon pitäisi päästä pureutu-

sinne tarkastelukohteeksi esimer-

maan niiden syihin.

kiksi kuukausittain asiakastyytyväi-

• Myynnin ja asiakkuuksien johta-

syys sekä myynnin ennuste, kvartaa-

misessa on puutteita, esimerkiksi

*) Myynnin ja asiakkuuksien johtamisen haasteet kansainvälisessä ympäristössä. Boardman 2020 ja Finpro

myynnin ennusteet eivät toimi luo-

• Myynnissä ei aina ole selvää, vas-

leittain markkinatilanteen muutos

tettavana pohjana päätöksenteolle

taako uusasiakashankinta yrityksen

ja kerran vuodessa asiakaskannan

strategisia (määrät, asiakkuuksien

rakenne ja asiakaskannattavuus,

• Myynnin seuranta ei aina toimi, jol-

luonne) tavoitteita. Kaupat otetaan

sekä niiden kehitys.

loin seurantatiedon perusteella teh-

sieltä, mistä milloinkin saadaan.

Finprofessionals clubin

Pyysimme jäseniä kommentoimaan myynnin ja asiakkuuksien johtamisen haasteisiin liittyvää tutkimusta julkistustilaisuudessa Finprolla lokakuussa. Kommenteissa näkyy käytännön asiakkuus.

Jouko Huju toimitusjohtaja Finnboat ry

”Hyvien myyjien sitoutumisesta tulee huolehtia – välillä vähän hirvittää, kun he joka päivä päivän päätteeksi kävelevät ovesta ulos. Kun myyjällä on hyvä tunneherkkyys, hän myy samoilla työkaluilla kolme kertaa enemmän kuin vieruskaveri. Ja tunnetasosta nimenomaan on kysymys: Asiakas tekee päätöksensä tunteella ja selittää sen rationaalisella syyllä.”

Reijo Havonen toimitusjohtaja Vertex Systems Oy ”Strategisessa suunnittelussa on oltava jatkuva muutosvalmius. Nopean kasvun vuosina myynnin ja asiakkuuden mittarit ovat erilaisia kuin tasaantuneessa tai supistuvassa markkinatilanteessa. On tärkeää, että hallitus tietää, missä vaiheessa kussakin markkinassa ollaan, jotta se pystyy heti reagoimaan muuttuneeseen tilanteeseen. Finanssikriisin aiheuttamista myynnin ja asiakkuuksien nopeista globaaleista muutoksistakin toiset yritykset selvisivät nopealla reagoinnilla helpommalla.”

Finpro inFront 30

Eira Kärjä Business Manager Premix Oy ”Premixin myynnistä valtaosa tapahtuu jälleenmyyjien ja agenttien kautta. Menestyminen siis edellyttää oikeiden partnereiden löytämistä ja heidän motivointiaan tulokselliseen myyntiin ja uusien asiakkaiden hankintaan. Kun jälleenmyyjien huomiosta ja ajasta taistelee liuta muitakin päämiehiä, on pakko tosissaan miettiä, millä pidämme itsemme 'listan

kärjessä' ja tiedämme, että meille tehdään töitä. Millä saamme markkinasta ja loppuasiakkaista kaiken tarvittavan strategisen tiedon ja varmistamme bisneksen jatkuvuuden? Osa tuloksista kun saattaa näkyä vasta pitkän ajan kuluttua, jos kyseessä on uusi projekti. Meille on ollut apua myyntisuppiloajattelusta: keskitymme tekemiseen 'peräpeililukujen' sijaan. Säännöllisin väliajoin meillä on myös jälleenmyyjätapaamisia, joissa hallitus on edustettuna.”

Mari Oksala Sales Globe Hope ”B-to-B -myynti koetaan monesti kiinnostavammaksi kuin B-to-C, erityisesti hallitukselle kuluttajakohderyhmä voi olla etäinen. Loppupeleissä kuitenkin kaikki ovat kuluttajia, meistä jokainen on ostaja ja kuluttaja, loppuasiakas on ihminen!”

Kuva Seppo Saarentola

Hannu Salo toimitusjohtaja Isku Interior Oy

”Suomen veneteollisuudelle Ruotsi ja Norja ovat ylivoimaisesti tärkeimpiä markkina-alueita. Näistä markkinoista yleinen käsitys on, että ne kyllä tunnetaan! Kun myynti näihin maihin taantuman myötä romahti 40 %, oltiin ihmeissään. Nyt täytyisikin tajuta, että luotettavan tiedon merkitys on ylivoimaisen tärkeä kaikessa tekemisessä. Markkinoiden perusluonne, jakeluverkko sekä kuluttajakäyttäytyminen muuttuvat, ja niiden järjestelmällinen seuranta on avainasemassa myös lähimarkkinoilla."


inFront maailmalla Tekstit Anneli Frantti, Leila Uotila, Minna Valtari Kuvat Shutterstock, ProSanta Oy

[VIENNINEDISTÄMISMATKAT] 14.-20.1.2011 • Persianlahti (Saudi-Arabia, Kuwait ja UAE). Osallistuminen World Future Energy Summit 2011 Abu Dhabissa. 7.-9.2.2011 • Egypti Helmikuu 2011 • Angola ja Ghana Maaliskuu 2011 • Uruguay ja Argentiina (Peru) Lisätietoja vierailuista: Kirsti Tarvainen, puh. 040 3433 434, kirsti.tarvainen@finpro.fi

4. 2.

3.

Finpro avasi toimistot Poriin ja Rovaniemelle. Jatkossa Finpron verkosto kattaa kaikki maakunnat. Jukka Lohivuo nimitettiin syyskuussa Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan aluepäälliköksi Finpron Porin-toimistoon.

1. >Espanja ja Portugali tarjoavat mahdollisuuksia bioenergiassa

Jarno Valkeapää aloittaa Lapin aluepäällikkönä Rovaniementoimistossa vuoden alusta.

EU:n vuonna 2007 tekemä päätös ns. 20-20-20 -tavoitteista näkyy konkreettisina toimina Iberian niemimaalla. Yksi EU:n tärkeistä tavoitteista on

nut näin poistamaan alan epävar-

logian toimittajina. Näin ollen yri-

Espanjassa ja Portugalissa aio-

kasvattaa uusiutuvien energialäh-

muustekijöitä. Samalla on luotu

tyksillä on loistava tilaisuus ryhtyä

taan siis rakentaa biomassaa huo-

teiden osuus 20 prosenttiin EU:n

uskoa tulevaisuuteen ja jatkokehi-

viemään suomalaista laatutyötä.

mattavan paljon, koska subventio-

energian loppukulutuksesta vuo-

tykseen, Tero Nummila Finpron

Laitteistotarpeita löytyy koko ar-

raamit mahdollistavat tähän as-

teen 2020 mennessä.

Espanjan-vientikeskuksesta ker-

voketjun varrelta: metsästä katti-

ti suunnitteilla olleiden projektien

too.

laan, hakkureista ja paalaimista ai-

toteuttamisen ilman muokkauksia,

na kattilayksiköihin ja kuljetusjär-

ja ne voivat lähteä käyntiin hyvin-

jestelmiin saakka, sanoo Nummila.

kin nopeasti.

Tähän asti Espanjassa ja Portugalissa on tuotettu uusiutuvista

Perinteisesti Espanja on ollut

energioista eniten tuulivoimaa ja

uusiutuvissa energiamuodoissa

aurinkovoimaa, mutta nyt niiden

huippuluokkaa, mutta bioenergian

– Asiakkaita löytyy energiayhti-

– Suomessa koko arvoketju uu-

kehitystä on päätetty hieman rau-

hyödyntäminen on jäänyt lapsen-

öistä ja voimaloiden lähistöltä, esi-

siutuvien energioitten tuotannos-

hoitella ja kasvua haetaan myös

kenkiin. Biomassan käyttäminen

merkiksi sopimustoimittajista sekä

sa on hyvin kehittynyt, joten mallia

muiden uusiutuvien energiamuo-

energiantuotannossa vaatiikin si-

metsänomistajista. Lisäksi uusia

ja ideoita otetaan maailmalla var-

tojen kautta.

joittamista infrastruktuuriin ja lait-

spin-offeja syntyy uusien liiketoi-

masti mielellään vastaan, Nummila

teiston kehittämistä.

mintamahdollisuuksien ympärille,

kannustaa.

– Valtio on korottanut hieman biopohjaisen energiatuotan-

– Suomessa tätä osaamista on

non subventiomääriä ja onnistu-

ja meidät tunnetaan huipputekno-

Nummila kertoo Iberian niemimaalla havaitusta tilanteesta.

Finpro inFront 31


inFront maailmalla 2. Lontoon Olympialaiset 2012

>Turvallisuushankinnat tehdään nyt Lontoon Olympialaisiin on matkaa vajaat kaksi

mään heille omia tarjouksiaan.

Turvallisuuspalvelujen tai urheiluvälineiden

vuotta. Olympiapuiston rakentaminen on eden-

– Suomalaisilla turvallisuusalan toimijoilla on

toimittamisesta kiinnostuneiden suomalais-

nyt hyvin aikataulussa, ja vesiurheilukeskus,

hyvät mahdollisuudet olla kilpailussa mukana,

yritysten pitää ilmoittaa profiilinsa Compete-

baseball-areena sekä itse stadion ovat enää vii-

sillä haettavana on erilaisia töitä konsultoin-

For -portaaliin. Sitä kautta tiedotetaan tulevis-

meistelyä vailla. Seuraavaksi alueelle ryhdytään

nista laitevalmistukseen, sanoo Pirjo Kontio-

ta hankinnoista ja tarjouskilpailuista. Portaaliin

asentamaan turvallisuusjärjestelmiä.

Blunt Finprolta.

pääsee mm. Finpron www-sivuilta.

Turvallisuustoimintojen pääurakoitsijat on

Parhaillaan käynnissä on myös urheiluväli-

vastikään valittu. Vartiointipalveluista vastaa

neiden ja -palvelujen toimittajien valinta, joka

Lisätietoja:

G4S Security Services ja kulunvalvonta kuuluu

tehdään kuluvan syksyn ja kevään 2011 aikana.

www.london2012.com

Reliance High-Tech Ltd:lle. Turvatarkastuksista

Hankintalistalla ovat esimerkiksi soutu- ja pur-

pirjo.kontio-blunt@finpro.fi

ja turvakontrollista huolehtii Rapiscan Systems

jehduskisojen veneet, eri lajien pallot ja maalit,

security supply chain: jari.makkonen@finpro.fi

ja turvajärjestelmistä Honeywell Control Sys-

uima-altaisiin tarvittava varustus sekä monet

tems. Aliurakoitsijat pääsevät pikapuoliin teke-

muut välineet.

3. >Saudiarabialaiset koulutusoppia hakemassa HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ja EduCluster Finland Oy ovat aloittaneet yhteistyön saudiarabialaisen koulutusorganisaation TVTC(*:n kanssa. Kyseessä on yksi Suomen

*) Technical and Vocational Training Corporation

koulutusvientihistorian suurimmista kaupoista. Loka-marraskuun aikana Suomessa vieraili 73 saudiarabialaista huippuosaajaa, jotka osallistuivat ”The secrets of the Finnish success – Leadership Excellence in Education” -koulutukseen. He paneutuivat Suomen ammattikorkeakoulujärjestelmään, innovaatiotoimintaan ja opettajankoulutukseen. – Ammattikorkeakoulutuksen markkinat kasvavat maailmalla kovaa vauhtia. Suomalaiselle koulutusosaamisen vientinäkymät ovat hyvät, toteaa HAAGA-HELIAn rehtori Ritva Laakso-Manninen. Saudi-Arabiassa panostetaan merkittävästi ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Maassa on nyt runsaat 50 ammatillista korkeakoulua, mutta seuraavien kymmenen vuoden aikana tavoitteena on rakentaa sata uutta korkeakoulua. Saudiarabialaisten koulutusohjelma on räätälöity heidän tarpeidensa mukaan. Yhteistyö alkoi, kun Finpro tunnisti ammatillisen koulutuksen kehittämistarpeen Saudi-Arabiassa. Finpro järjesti valmistelumatkan, jolle myös HAAGA-HELIA ja EduCluster Finland osallistuvat. – Tämä koulutusvientikauppa on hyvä esimerkki siitä, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia koulutusviennin saralla maailmalta löytyy, kertoo Finpron Future Learning Finland -hankkeen projektipäällikkö Tarja Ihalainen.


4.

ProSanta Oy:n yrittäjäpariskunta Ilkka Länkinen ja Katja Ikäheimo-Länkinen.

>Suomalaisen joulubisneksen valttina aitous Rovaniemen SantaPark vetää noin 55 000 turistia Suomen Lappiin joka vuosi. ProSanta Oy näkee suomalaisessa joulussa rajattomat mahdollisuudet. SantaPark on maanalaiseen luolastoon rakennettu jouluinen satumaailma. Toimintaa pyörittää yrittäjäpariskunta Ilkka Länkisen ja Katja Ikäheimo-Länkisen omistama ProSanta Oy, joka tarjoaa lisäksi ammattimaista joulupukkipalvelua sekä kotimaassa että ulkomailla. SantaPark siirtyi yrittäjäpariskunnan pääomistukseen vuonna 2008. – Ounasvaaran takana sijaitsee toinen tärkeä kohteemme, exclusive-asiakkaille tarkoitettu metsäinen satumaa Joulukka. Sitä rakennettaessa mielessämme oli kuva siitä, mitä joulu Suomen luonnossa on aidoimmillaan, kertoo ProSanta Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Länkinen. Joulua myydään mielikuvilla ja elämyksillä. Keskeisiä markkinointikanavia ovat maamessut, sosiaalinen media ja erityisesti Visit Finland -sivusto. Suorien kontaktien syntyminen on tärkeää. – Tämä on hauska, mutta samalla äärimmäisen vakava bisnes. Asiakkaita ei saa koskaan pettää. Kun odotukset ovat suuret, on myös elämysten oltava taivaallisia. Toisinaan asiakkaamme lähtevät Joulukasta onnesta itkien, Länkinen kuvailee. Kun asiakkaille on myyty satumaailma, sellainen tulee myös olla tarjolla. – Itse elämyksen kokeminen on tietysti henkilökohtaista, mutta elämyksen syntymisen elementit voidaan aina varmistaa. Ne koostu-

– Joulupukin kesämökki on meille parasta

vat laadusta ja pienistä yksityiskohdista, kuten

mahdollista markkinointia. Hyvän kokemuksen

siitä, että henkilökunnan autot eivät ole näky-

myötä asiakkaat tulevat myöhemmin vieraik-

vissä yleisölle, Länkinen painottaa.

semme Lappiin, Länkinen toteaa.

Suomalaiselle joulubisnekselle ei ole ilmaantunut vakavasti otettavia kilpailijoita. – Valttinamme on sijainti Suomessa joulupukin oikeassa kotiympäristössä. Vaikka asiakas

Suurin osa asiakkaista tulee Englannista ja

Seitsemänkymmentä prosenttia asiakkaista

tietää kokonaisuuden olevan satua, hän miel-

Venäjältä. Pietarin ja Moskovan alueilta tulee

käy SantaParkissa joulun aikaan. Kesällä puolet

tää sen aidoksi, kun se on rakennettu tarpeeksi

hyvätuloisia vieraita, jotka tuovat mukanaan

asiakkaista on suomalaisia.

hyvin, Länkinen toteaa.

koko perheensä. Länkisen mukaan he haluavat

– Joulusesongin ulkopuolella otamme vas-

Joulumatkailu työllistää pitkän ketjun lappi-

privaattikokemuksen ja ovat valmiita siitä mak-

taan yritysasiakkaita ja teemme tuotelansee-

laisia ja on elintärkeä lappilaisen matkailun osa.

samaan.

rauksia. Meillä tehdään paljon myös elokuva- ja

– Joulupukissa ja joulussa on uskomattomat

Espoossa sijaitseva joulupukin kesämökki

televisiotuotantoa, kuten lastenohjelmia, doku-

mahdollisuudet, mutta ei mitään pikavoittoja.

vastaanottaa risteilymatkustajia joulupukkisa-

mentteja ja joulupukin haastatteluja, Länkinen

Koemme olevamme joulunelämysten kanssa

farille myös kesällä.

kertoo.

vielä ihan alussa.


Wienin

modern

ia kesku

staa

va Bratisla

Kaksi pääkaupunkia Tonavan rannalla Wienissä on 1,6 miljoonaa asukasta ja Bratislavassa 426 000. Kaupungit ovat alkaneet kasvaa yhteen itäblokin murennuttua ja rajojen avauduttua 1989 alkaen. Koko alue on Euroopan suu-

vakia liittyi Euroopan unio-

hinnä turistit. Radoslav

rimpia kasvukeskuksia. Slova-

niin ja matkustus Itävaltaan

ja muut Wienissä työs-

kia oli osa Itävaltaa 1800-lu-

helpottui entisestään.

kentelevät käyttävät

vulla ja osa Tšekkoslovakiaa

Tonava on nopein reit-

pääasiassa junaa. Hi-

vuoteen 1993 asti, jolloin se it-

ti Wienistä Bratislavaan, mut-

taan junan rinnalle kaa-

senäistyi. Vuonna 2004 Slo-

ta katamaraanilla kulkevat lä-

vaillaan luotijunaa.

Tuomiokirkot ovat maamerkkejä kummankin pääkaupungin ydinkeskustassa.

Kamera kiertää Juttusarjassa finprolainen maailmalta kuvaa elämäänsä viikon ajan.

> Wien, Itävalta &

Teksti Päivi Brink

Bratislava, Slovakia Markkina-analyytikko Radoslav "Rado"" Mizera työskentelee Finpron Wienin vientikeskuksessa, mutta asuu kotikaupungissaan Bratislavassa. Kaupunkien välillä on vain 55 kilometriä, mutta yhteen n suuntaan matkustaa pari tuntia. Rado kuvasi meille kummankin kaupungin maamerkkejä ja arkipäivänsä iloja.

Finpro inFront 34

D-raitiovaunulla Rado pääsee asemalta Finpron toimistolle ja näkee samalla Wienin keskustan maisemat.


Työ, Wien – Kiinnostuin Suomesta jo koulussa ja pääsin Finnpron harjoittelijaksi kuusi vuotta sitten. Nykyään n käyn Suomessa noin neljä kertaa vuodessa. Tunnnen, että minulla on sinne jo vahvat siteet. Erityissalojani Finprossa ovat cleantech ja ekologisuus, s, Rado kertoo. Finpron Wienin-vientikeskus vastaa laajassta alueesta: Keski- ja Kaakkois-Euroopasta, Lähiiidästä ja osin myös Pohjois-Afrikasta. Toimistossa a on seitsemän työntekijää ja harjoittelija. Rado vakuuttaa, että Wien on muutakin kuin Sacher-kakkua ja Mozartia, vaikka historia onkin vahvasti läsnä kaupungissa. – Itselleni Wien koostuu muistoista ja kokemuksista opiskeluajoilta lähtien. Kliseisyydestään huolimatta wieniläiset kahvilat ovat tärkeä

– Kuvassa nauravat työkaverini Lili Lehtovuori ja Inka Jylhä-Ollila. Kuva on otettu virkistyspäivänä museossa ja heillä on audiolaite korvalla, ei kännykkä! Meillä on todella mukava työyhteisö.

osa kaupungin kulttuuria edelleen.

Koti, Bratislava

1700-luvulla rakennetussa Belvederen palatsissa Wienissä on nykyisin taidemuseo, jolla on muun muassa maailman suurin Gustav Klimtin taiteen kokoelma.

Slovakialla on historiansa ja sijaintinsa vuoksi monipuoliset suhteet niin itään kuin länteenkin. Monikulttuurisessa Bratislavassa puhuttiin jo sata vuotta sitten montaa kieltä, ainakin slovakkia, saksaa ja unkaria. Sen kautta on kulkenut monen matkalaisen reitti itään tai länteen. – Slovakia itsenäistyi 17 vuotta sitten ja etsimme edelleen identiteettiämme. Arvostamme juuriamme, mutta haluamme myös uudistua. Kaupunki onkin hyvin elävä ja kaduilla tapahtuu paljon, erityisesti kesällä. Slovakian ooppera ja baletti ovat myös erittäin korkeatasoisia. Sisareni, veljeni ja minä matkustamme kaikki Wienin ja Bratislavan väliä ja puhumme myös saksaa.

1950-luvun Škoda Felicia. Autoteollisuus on tärkeä elinkeino Slovakiassa.

– Kokoonnumme iltaisin Bratislavassa teehuoneisiin juomaan vahvaa, makeaa teetä, jonka kanssa syömme vaikkapa halvaa. Vaikutteet tulevat Turkista, Nepalista ja Tiibetistä ja teehuoneissa käyviä kiinnostaa myös itämainen filosofia. Tunnelma on rento ja keskustelut kiinnostavia, Rado kertoo.

Radon vanhempien vapaa-ajan asunto on ollut hänelle tärkeä paikka lapsuudesta alkaen.

Rado siskonsa ja veljensä kanssa.

Finpro inFront 35


Finpro inFront 4/2010  
Finpro inFront 4/2010  

Finpron lehti kansainvälistyvälle

Advertisement