Page 1


www.facebook.com/eatingout

Main Course

Contents

Monthly Picks By American Express Selects

7

Great Place for Hanging Out กิน ดื่ม กันที่ VINO di Zanotti

18

Appetizer

Candlelight Dinner

กาแฟริมเขา... Coffee Mania

12

อุด้งเส้นสด อร่อยบิ๊ก ๆ สไตล์ต้นตำรับ

22

มากี่ครั้งก็ไม่เบื่อ... ข้าวสามสี

14

มาเขาใหญ่ต้องแวะร้านนี้...

24 25 26

Coffee Break

Healthy Eating Star Focus

ตัวตนและความลุ่มหลงของ นิกกี้-วิสุตา โลหิตนาวี

Where to find us

แปลงกายเป็นเจ้าหญิงในเทพนิยายที่ The Smoke House 20

16

Out of Street

Roadside Food

Michelin Star Chef

เสกสรรเมนูอิตาเลียนสไตล์ เชฟมิชลิน สตาร์

New Restaurant

Why… Wine I Love You!

ร้านกาแแฟ - Cafe Amazon, Au Bon Pain, Auntie Anne’s, Coffee world, Cafe D-oro, A&W, Mister Donut, บ้านกาแฟ, Starbucks, True Coffee ร้านอาหาร - Cafe De Tu, Bekku, Basilico Pizzeria, Noodern, Pizzeria Bella Napoli, Bankara Ramen, Spring Summer, Big Knit, Extra Virgin, To Die For, Cheesecake House, Pandanus, Grand Pearl, Scoozi, ฮองมิน, Kanom, Yamagoya, MaMa Do, Coffee Bean, Crystal Jade, ยูเรกวน, Viet Cuisine, Miss Saigon ห้างสรรพสินค้า - พารากอน : Manna, Kabuki, Le Norte, 9th cafe, Tony’s Roma, Savoury Gastrocafe, The Oriental, Orangery, ซาลอง เดอ ลอริยองตัล, The Grill Tokyo, Kitchen Paradise, True Shop, Amici, Crystal Jade, Crystal My Bread : เอ็มโพเรียม : The Oriental, ภรณี, Cafe De Tu, Mandarin Oriental Shop, Nippon Kai, Whittard Tea, Deli Daily : เกษรพลาซ่า : ซิน เทียน ตี้, B Butler’s, Senses, Provence, Bar ltalia by Gie Gie, Thann Native : เพนนินซูล่า : Provence, Home Cooking : เอราวัณ : นารา, Erawan Tea Room, ผัดไทย อารีย์, Lee Cafe, Amaltery, Crystal Jade : อัมรินทร์พลาซ่า : Auntie Anne’s, Camelot, Bangkok Cafe, Absolute Yoga, Snax : สยามเซ็นเตอร์ : Mr.Shake, Body Shape : เอสพลานาด : Miss Saigon, Paula Pop, O Red Mango, Gelatoni, Secret Recipe, Tohkal, Lee Cafe, The Mad About Juice : เซ็นทรัล (Premier lounge) : สีลมคอมเพล็กซ์, บางนา, พระราม 3, พระราม 2, รังสิต, ลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า, ชิดลม, รามอินทรา, K-village, Shabu-Sen, เล่นเส้น, Tesso, Cha-O ร้าน หนังสือ - ดอกหญ้า สถาบันสอนภาษา - AUA, British Council Spa - Health Land องค์กรการท่องเทีย่ ว - การท่องเทีย่ ว แห่งประเทศไทย, เรือซีทราน ดิสคอฟเวอร์ร,ี่ เรือเร็วลมพระยา, สนามบินบางกอกแอร์เวย์ส, ห้องรับรองการบินไทย, ห้องรับรอง China Airline, Airport Link Show Room - DTAC, AIS, KTC, Benz, BMW, Honda, Toyota, Isuzu, ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ อาคารสำนักงาน - ออลซีซั่น เพลส, มณียา, เวฟเพลส, กรีน ทาวเวอร์, ลุมพินี ทาวเวอร์, มโนรมย์ ทาวเวอร์, Q House ลุมพินี, เอ็มโพเรียม, รัจนาการ, เลค รัชดา, IBM และโรงแรมชั้นนำทั่วประเทศSurrounding

Eating Out Issue 25 / July 2011

Team

Traveling Gourmet

เวลาเวียน...อีกครั้งที่วังน้ำเขียว

28

เก๋า เก่า ตลาดนัดรถไฟ ตลาดสไตล์เรโทร

30 32 33 34 36 37 38

Chic Society

Entertainment Review Entertainment Sneak Peek Film Guide & SongBook Cafe What Where When? News & Promotion Catch Up

Eating Out บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา พงศ์สริ ิ เหตระกูล / ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ ต้องตา คงคา เขตร, สุดารัตน์ วิชญวิศษิ ฏ์ชล / กองบรรณาธิการ ชลธิชา พรหมศิร,ิ พุฒพิ งษ์ กุลสัมพันธ์ทพิ ย์ / อาร์ตไดเร็กเตอร์ นิรนั ดร์ พืชนะ / ฝ่ายภาพ สุบรรณ ชัยสวัสดิ,์ เสกสรร หวังใจสุข, วราพล เอมระดี / สไตลิสต์ วราลี วังทอง, สุธาสิณี นามบุตร / เลขานุการ วิณชิ ยา ภูฆงั / พิสจู น์อกั ษร ธันยธร เนียมแสง, ดารกา สุดหล้า, เพ็ญศิริ ชุม่ บุญ / แปล ดนัย ฮันตระกูล, รักดี โชติจนิ ดา / ผู้จัดการฝ่ายการผลิต ศุภฤกษ์ กาญจนพันธ์ / แผนกโฆษณา ธัญรัศม์ ธนะเดช, สุดธิดา มหิโคต, วัชราภรณ์ ส่งศิริ, จันทิรา สิงห์ยอง, สุพรรณี ดีสวัสดิ์, ยุพิน จารุกานต์ประเสริฐ โทรศัพท์ 0-2530-7345-9 เจ้าของ บริษัท แม่บ้าน จำกัด / ประธานกรรมการ ปรีดา เหตระกูล / กรรมการผู้จัดการ/ รองประธานกรรมการสายการเงิน เหมือนจันทร์ เหตระกูล / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ดุจเดือน เหตระกูล / ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พงศ์สิริ เหตระกูล สำนักงาน 1605 หมูบ่ า้ นทาวน์อนิ ทาวน์ ซอย 5 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2530-7345-9 โทรสาร 0-2559-3283 E-mail : webmaster@ weekend-magazine.com Website : www.facebook.com/eatingout พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ บริษทั แม่บา้ น จำกัด / จัดจำหน่ายโดย แผนกจัดจำหน่าย บริษทั แม่บา้ น จำกัด


เรื่อง : ตวงพร ตุลาพิทักษ์

แฟรนไชส์ซี่เซเว่นอีเลฟเว่น บทพิสูจน์ความสำเร็จแห่งอนาคตที่มั่นคง

เซเว่นอีเลฟเว่น ร้านที่มีเสียงต้อนรับที่คุ้นหูเมื่อลูกค้าทุกคนเดินเข้าร้าน ในวันนี้กลายเป็นร้านสะดวกซื้อที่เน้นการมอบบริการ อิ่มสะดวกให้กับคนในทุกชุมชน จากความชัดเจนในด้านการทำงานและจำนวนสาขาที่เติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้ในวันนี้หลาย คนสนใจกับการร่วมลงทุนเพื่อบริหารงานเซเว่นฯ ในฐานะแฟรนไชส์ซี่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของระบบบริหารจัดการที่ดี รวมไปถึงมีทีม งานที่ปรึกษาสนับสนุนอย่างมืออาชีพ ทั้งด้านการฝึกอบรม การเลือกทำเล การให้คำปรึกษาแนะนำก่อนและหลังเปิดร้าน นั่นอาจจะ เป็นหนึ่งเหตุผลที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่รักธุรกิจด้านการบริการ ตัดสินใจเลือกเซเว่นอีเลฟเว่น คุณวชิรวุธและคุณฝนแก้ว ชุมแวงวาปี คู่สามีภรรยาที่พลิกผันชีวิตจากการเป็นพนักงานบริษัท ตัดสินใจมาเลือกลงทุนธุรกิจร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นโดยให้เหตุผลว่า “ตั้งแต่ที่เรียนจบมาเราสองคนก็ ทำงานบริษทั มากว่า 10 ปี ด้วยเหตุผลในเรือ่ งของการสรรหาตำแหน่งทีส่ งู ขึน้ ทำให้รสู้ กึ อิม่ ตัวกับงานบริษทั ที่ ทำในขณะนั้นด้วย และส่วนตัวไม่เคยคิดเลยว่าจะทำงานบริษัทจนกว่าจะเกษียณอายุ จังหวะที่กำลังมองหา ธุรกิจเพือ่ ทีจ่ ะลงทุน ก็ได้มาเจอะเจอกับรายละเอียดของเซเว่นฯ ก็สนใจและเริม่ ศึกษาข้อมูลมากขึน้ ทำให้รวู้ ่า เซเว่นอีเลฟเว่นเป็นธุรกิจที่น่าสนใจกว่าธุรกิจประเภทอื่น ๆ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ศึกษาธุรกิจตัวอื่น ๆ มาบ้าง แต่ยังไม่ใช่ตัวตนของเรา ช่วงที่เปิดร้านใหม่ ๆ มีความรู้สึกว่าอะไรมันจะวุ่นวายขนาดนี้ ไม่มีแม้แต่เวลาให้ ครอบครัว เวลาทั้งหมดในช่วงแรกเริ่มทุ่มเทให้ร้านหมดเลย อนึ่งอาจเป็นเพราะไม่เคยทำธุรกิจประเภทนี้มา ก่อน เคยทำแต่งานบริษัทรับคำสั่งเจ้านายทำเสร็จก็จบ แต่เซเว่นอีเลฟเว่นไม่ใช่เพราะว่ามีรายละเอียดการ ทำงานค่อนข้างเยอะ ดีที่ได้ทีมงานซัพพอร์ตของเซเว่นอีเลฟเว่นคอยช่วยเหลือจึงผ่านวิกฤติช่วงนั้นมาได้” คุณฝนแก้วกล่าวเสริมว่า “เมื่อตัดสินใจว่าจะเลือกลงทุนกับเซเว่นอีเลฟเว่น จึงได้โทรเข้าไปติดต่อ เพื่อขอคำแนะนำ และเข้าสู่กระบวนการและขั้นตอนของการลงทุน จนได้บริหารร้านสาขาแรกในที่สุด และ เมื่อบริหารร้านมาแล้วก็สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวมากยิ่งขึ้นด้วยการขยายสาขา โดยทั้งสองสาขาที่เลือก เปิดเซเว่นอีเลฟเว่นจะให้เลือกทำเลที่ใกล้บ้านรัศมีไม่เกิน 4 กิโลเมตร เพราะจะได้เข้ามาบริหารจัดการร้าน ได้ง่ายค่ะ”

สำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2711-7800 www.facebook.com/eatingout
te N or’s ito dE - -

A Big (mountain)

Anniversary

ก็คิดกันอยู่นานนะครับ ว่าจะทำอย่างไรให้เล่มครบรอบปีที่สองนี้ออกมาดูยิ่ง ใหญ่กว่าเล่มก่อน ๆ ด้วยเหตุนกี้ อง บ.ก. ของเราก็ขอลงมือครัง้ ยิง่ ใหญ่กนั สักที ไปตะลุยเขาใหญ่วังน้ำเขียว ตระเวนชิมและพักตามเส้นทาง เก็บเนื้อหามาให้ผู้อ่านกันสักครั้งจะเป็นไร และเมื่อพูดถึงเขาใหญ่ทีไร ผมว่าเราคงอดพูดถึงเนื้อวัวและสเต๊กไม่ได้ วันนี้ ขอชมเชยฝีมือคนไทยสักเล็กน้อย โดยปกติแล้วไขมันทีแ่ ทรกอยูใ่ นเนือ้ เป็นปัจจัยหลักของการวัดเกรดเนือ้ วัวครับ เรียกได้วา่ ไขมันยิง่ แทรกมาก เนือ้ ยิง่ นุม่ ยิง่ เป็นสายพันธุท์ มี่ ไี ขมันแทรกมากเสียจนเนือ้ วัวสีแดงดูออกมาเหมือนลายหินอ่อนอย่างเนื้อวากิวหรือเนื้อมัตซึซากะ ก็ยิ่งราคาสูง เนื้อมัตซึซากะบางครั้งราคาลอยละลิ่วไปถึงกิโลกรัมละ 20,000 บาท แต่กไ็ ม่แปลกใจครับ เนือ้ เกรดดีเหล่านีจ้ ะเลีย้ งให้ได้ไขมันตามทีต่ อ้ งการ ก็ยงิ่ ต้องการความพิถีพิถันในการเลี้ยง เคยเห็นวิดโี อคนญีป่ นุ่ เลีย้ งวัววากิวแล้วต้องยืนนวดเฟ้นเนือ้ วัวกันตัวละ 2-3 คน โดยการนวดนีเ้ ป็นการนวดทีม่ แี บบแผนตามแบบฉบับตำราวัว เพือ่ ให้กล้ามเนือ้ วัวมีไขมัน เข้าแทรกมากทีส่ ดุ อีกทัง้ วัวเหล่านีก้ นิ อยูก่ นั อย่างกับราชา เห็นแล้วก็อดเห็นด้วยไม่ได้ ว่าความรู้เรื่องการเลี้ยงวัวของคนไทยยังตามเมืองนอกเขาอยู่ระยะหนึ่ง (ข่าวลือบาง กระแสอ้างว่าวัวเหล่านี้กินเบียร์เป็นอาหารด้วย แต่ผมยังไม่เคยเห็นกับตานะครับ ไม่ กล้ายืนยัน) แต่ระยะหลังนีด้ ใี จครับทีไ่ ด้ยนิ ข่าวแว่วมาว่าบริเวณเขาใหญ่กำลังมีการพัฒนา วัวสายพันธุใ์ หม่ของไทยชือ่ “โคโคราช” เป็นวัวพันธุผ์ สมระหว่างวากิว-บราห์มนั -พันธุ์ พื้นเมือง ให้มีไขมันประมาณ 6-8% ซึ่งใกล้เคียงกับเนื้อเกรดดีของสายพันธุ์เมืองนอก อย่างเนื้อวากิวหรือเนื้อออสเตรเลีย มีแหล่งข่าวบางสายอ้างว่าถ้าใน 2 ปีนี้ วัวพันธุ์นี้เลี้ยงสำเร็จแล้วออกวางขาย คุณภาพและไขมันแทรกในเนือ้ จะสูงกว่าเนือ้ Premium ของไทยบางสายพันธุอ์ ย่างเนือ้ กำแพงแสน หรือโคขุนโพนยางคำเสียอีก และแน่นอนถ้าเป็นเนือ้ ทีผ่ ลิตในไทย ราคาย่อม ถูกกว่าการนำเข้าเนือ้ จากเมืองนอก ถ้าเรือ่ งนีเ้ ป็นจริงคนไทยน่าจะได้กนิ เนือ้ วัวคุณภาพ ดีในราคาที่หาซื้อได้ง่ายกันมากขึ้นนะครับ ถ้า Eating Out ได้ยนิ ข่าวคราวของเนือ้ พันธุน์ อี้ กี เมือ่ ไร จะแวะเวียนตามข่าว มาให้ทราบกันนะครับ โอกาสนีก้ ข็ ออวยพรวันเกิดให้ตวั เองกันอีกสักครัง้ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รจู้ กั กับ ท่านผูอ้ า่ นทุกท่านมาจนครบ 2 ปีแล้ว และเพือ่ ตอบแทนและขอบคุณท่านผูอ้ า่ นทุกท่าน ทีต่ ดิ ตาม Eating Out กันมาอย่างไม่ลดละ ทีมงานเราก็จะพัฒนาเนือ้ หาให้มปี ระโยชน์ กับผู้อ่านอย่างไม่หยุดนิ่งเช่นกันครับ Happy 2nd Anniversary and Enjoy Eating (Out) ครับ!! พงศ์สิริ เหตระกูล บรรณาธิการEating Out Issue 25 / July 2011

ระดับไขมันแทรก (มกอช.6001-2547)

ระดับไขมันแทรกที่ 5-มาก

ระดับไขมันแทรกที่ 4-ปานกลาง

ระดับไขมันแทรกที่ 3-น้อย ระดับไขมันแทรกที่ 2-น้อยมาก ระดับไขมันแทรกที่ 1-ไม่มี

We have given a long thought, on how to make this 2nd anniversary issue truly special. Finally we ended up taking the entire editor staff to Khao Yai National Park and Wang Nam Kheo; meandering, tasting, and revitalizing along the way. Yes, it was an editor staff on the move. Khao Yai always reminds me of beef, a big chunk of steak, and I could not help but admire our people, for their cow industry, or should I say industrious effort. You see, fat in beef is the main grading factor: the more fat content, the tender it becomes. And the breed with fat pervaded throughout, marbling the red meat such as Wagyu or Matsuzaka beef can cost as high as Baht 20,000! But that’s not so surprising when you realize how meticulous they feed their cow to get to such ideal fat content. We used to see in video at least a few farmers standing next to a cow, giving it a thorough massage; call it b-bovine course if you like. The massage is meant to help spread those fat tissues evenly. And boy, do these cows live in regal comfort. It is even rumored that some cows get their own beer ration. So I admire our Thai farmers that at least we are striving after what they do abroad. Until recently was I genuinely pleased, to hear that in the ranches around Khao Yai they are trying on a Thai breed, called “Ko Korat”, or Korat cow; from a combination of Wagyu-Brahman-and local, giving a fat content of 6-8%; which is very close to those premium imported Wagyu or Australian breed. Some authorized sources confirmed to me that, within the next 2 years, when beef of this successful breed are out in the market, they will be of higher fat-content than some already available Thai premium such as Kampangsaen or even Pon Yang Kham. And certainly, being locally produce it will be cheaper than the import. If and when that comes true we Thais could then enjoy quality beef at affordable price more frequently. Please rest assured that, certainly, we’ll keep you posted on this. Meanwhile, do allow us to celebrate our 2nd anniversary. It has been a pleasure to be with you for the past two full years. And in return for your charisma we shall consistently improve our fat content, to better satisfy your Eating Out. Happy 2nd Anniversary and Enjoy Eating (Out)! Pongsiri Hetrakul Editor


The world offers. We select. You enjoy.

Text & Photo : แสนแก้ว

Exploring the Culinary Landscape อาหารและการกินเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการเดินทางเสมอ โดยเฉพาะ วัฒนธรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ที่เป็นการเที่ยวถิ่นดื่มกินของพื้นเมือง เพื่อให้เข้าถึงและมาถึงสถานที่นั้น ๆ เป็นการเรียนรู้แบบเข้าถึงวัฒนธรรม ของสถานที่ เพราะการรับประทานอาหารสามารถสะท้อนมุมมองของวิถชี วี ติ ประเพณี ออกมาได้หลากหลายจากวัตถุดิบที่ใช้ ขั้นตอนการปรุง รสชาติ อาหาร หรือแม้แต่การรับประทานอาหาร ยกตัวอย่างหากคุณได้มโี อกาสไปฝรัง่ เศสและรูจ้ กั คนท้องถิน่ มีโอกาส ได้รว่ มมือ้ อาหารเทีย่ งกับพวกเขา ก็จะรูว้ า่ คนฝรัง่ เศสให้ความสำคัญในเรือ่ ง การรับประทานอาหารมาก โดยเฉพาะมื้อกลางวันที่ถือได้ว่าเป็นมื้อที่ใหญ่ ทีส่ ดุ ของวัน เขาจะใช้เวลาในการรับประทานอาหารถึง 3 ชัว่ โมง และจะจิบ ไวน์แทนน้ำเปล่าตลอดมื้ออาหาร และคนฝรั่งเศสจะดื่มไวน์กับอาหารแทบ ทุกมื้อ และไม่ใช่เพียงแค่ในโอกาสพิเศษเท่านั้น สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเดินทาง แต่อยากเข้าถึงหรือศึกษาวัฒนธรรม การกินของชนชาติอื่น ให้ลองมุ่งไปที่ร้านอาหารที่เน้นรสชาติดั้งเดิมสไตล์ ต้นตำรับไม่ผา่ นการดัดแปลง และในกรุงเทพฯ เองก็มรี า้ นอาหารหลากหลาย ชนชาติ ไม่วา่ จะเป็นอาหารฝรัง่ เศส อาหารอินเดีย อาหารจีน อาหารอิตาเลียน อาหารเม็กซิกนั เป็นต้น เป็นทางเลือกให้ผทู้ อี่ ยากลิม้ ลองรสชาติแท้ ๆ แบบ ต้นตำรับ เพื่อตอบสนองทางเลือกที่เปิดกว้าง Eating Out ขอแนะนำร้าน อาหารรสชาติดั้งเดิม ทั้งอาหารจีนและอาหารฝรั่งเศสระดับท็อปเท็นของ กรุงเทพฯ ที่ให้ความสุขในทุกช่วงเวลาทั้งเช้า กลางวัน และเย็น ด้วยสิทธิ พิเศษจาก อเมริกนั เอ็กซ์เพรส ซีเล็กต์ส ทีร่ วบรวมส่วนลดและโปรโมชัน่ พิเศษ จากร้านอาหารชื่อดังทั่วประเทศ

Food and dining is an integral part of every journey. In order to best appreciate a journey or a culture, you must taste some of their food and see how things are cooked or what ingredients are used. Dining etiquette is also an element that tells a lot about a culture. Take France for an example. The French people are very particular about their lunch and may spend as long as three hours with it. Wine is served throughout the meal but they traditionally have wine with most meals anyway and not just on special occasions. Don’t have the time to trot the globe? Not a problem. How about spending a quality time over authentic, unadulterated dishes from around the world right here in Bangkok for now? Our metropolitan has a good collection of French, Indian, Chinese, Italian, Mexican and other dining options you can visit for a taste of something authentic. And to make things more convenient for you, this issue of Eating Out is dedicated to some of the best Chinese and French restaurants in town. Choose to visit one for breakfast, lunch or dinner and reap the benefits offered by American Express SelectsSM.

To see a full list of American Express Selects Dining offers, visits www.thailandselects.com www.facebook.com/eatingout
The world offers. We select. You enjoy.Eating Out Issue 25 / July 2011

If you have plans to discuss business over a nice meal or entertain your clients, Banyan Tree Bangkok should prove a viable choice. After all, they have that luxe image, downtown location and twelve excellent outlets for you to choose from. Perhaps we can suggest Bai Yun for lunch. This Chinese restaurant is excellent for business luncheon with stylish, contemporary yet friendly decor. The name Bai Yun is Chinese for white cloud and that is symbolized by the motif up on the ceiling. Bai Yun serves freshly made dim sum items like fried shrimp in salad cream, red pork or shrimp noodle wrap, dumplings, buns, steamed salmon in fermented black bean, snow fish and tofu and fried taro. Soups and desserts here are just as fantastic as they have won awards from several institutions over time. And at that time of the year, you will get to sample their famed durian moon cake also. But if you are visiting in the afternoon, the Lobby Lounge downstairs has a rotating menu of sweets and desserts you can enjoy with some tea. One perfect choice for your non-Thai clients is the Thai Tiffin Box-a serving of traditional Thai sweets in a woven double-decker with a choice of hot or cold drink. Later in the evening, unwind at Latitude Lounge & Bar on the 52nd Floor. Take in the twilight over the Chao Phraya River with an exquisite cocktail drink in hand. Then hang around until night time comes and the skyscape of Bangkok is lit up by the random glitters. Whichever one of the twelve outlets you choose, you can be sure of the chance to indulge fully in the tastes and the ambiance. ดำริ ถนนพ

ระราม

Banyan Tree Bangkok

21/100 South Sathon Road, Sathon, Bangkok 10120 Reservation : 0-2679-1200 Bai Yun : Open : Monday-Sunday Lunch : 11:30 AM to 02:30 PM Price per Person : 700 Baht++ Dinner : 06:00 PM to 10:30 PM Price per Person : 800 Baht Lobby Lounge Open : Monday-Sunday Time : 06:00 AM to 11:00 PM Price per Person : 400 Baht Latitude Lounge & Bar : Open : Monday-Sunday Time : 05:30 PM to 01:00 AM Map Price per Person : 500 Baht

ถนนวิทยุ

ถ้าให้เลือกโรงแรมทีเ่ หมาะสำหรับมือ้ อาหารเพือ่ ธุรกิจ เลีย้ งรับรองลูกค้า ปัจจัยที่ ต้องคำนึงถึงคือภาพลักษณ์ รสชาติ บรรยากาศ และสถานทีต่ งั้ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ถือว่าครบเครือ่ งในสิง่ ทีต่ อ้ งการ โดยเฉพาะเอาท์เล็ตทางด้านอาหารทัง้ 12 แห่ง ทีเ่ ป็น ที่สุดแห่งการบริการ รสชาติ และบรรยากาศทั้งสิ้น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมื้อ และสร้างความเป็นกันเอง ห้องอาหาร จีนอย่าง Bai Yun นับว่าเป็นทางเลือกทีด่ สี ำหรับมือ้ กลางวันเพือ่ ธุรกิจ ด้วยการตกแต่ง สไตล์ร่วมสมัย เรียบหรู ดูสง่างาม แต่แฝงความเป็นกันเอง และบ่งบอกความเป็นจีน ชัดเจนด้วยเก้าอีพ้ นักสูงสไตล์จกั รพรรดิ เสาสีแดงสูงตระหง่าน พร้อมโคมจีนห้อยระย้า จากเพดานสูง พร้อมลายเมฆสไตล์จนี สีขาว ทีม่ ที มี่ าทีไ่ ปจากชือ่ ไบยุน ทีแ่ ปลว่าก้อน เมฆ ให้บริการติม่ ซำมือ้ เทีย่ งสดใหม่ ทีม่ เี มนูตมิ่ ซำเลิศรสอย่าง กุง้ ทอดครีมสลัด ก๋วยเตีย๋ ว หลอดไส้หมูแดงหรือไส้กงุ้ ขนมจีบจักรพรรดิ ขนมจีบกุง้ ฮะเก๋า ซาลาเปานมสด แซลมอนนึ่งเต้าซี่ ปลาหิมะหน้าเต้าหู้ เผือกทอด ฯลฯ ทั้งซุปและของหวานก็ไม่น้อยหน้า ด้วย รางวัลการันตีจากหลายสถาบัน พร้อมขนมและเมนูพเิ ศษตามเทศกาล โดยเฉพาะขนม ไหว้พระจันทร์ไส้ทเุ รียนทีท่ ำจากทุเรียนบ้านคัดพิเศษให้กลิน่ และรสไม่เหมือนใคร พร้อม แป้งบางนุ่มสไตล์ต้นตำรับ จบมือ้ กลางวันต่อด้วยการคุยงานเบา ๆ พร้อมจิบน้ำชายามบ่าย เพียงแค่ยา้ ย ลงมา Lobby Lounge จะมีเมนูขนมและของว่างหมุนเวียนสลับไปตลอดเวลา แต่ที่เก๋ และมีเสน่หไ์ ว้รบั รองลูกค้าชาวต่างชาติให้ได้ลองสัง่ คือ Thai Tiffin Box ขนมหวานแบบ ไทย ๆ ที่เสิร์ฟมาในปิ่นโต 2 ชั้น ลายจักสาน คู่กับเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นตามชอบ ส่วนถ้าจบการคุยงานแล้วอยากจะผ่อนคลายความเครียดก็ขึ้นไปที่ Latitude Lounge & Bar ชั้น 52 จิบค็อกเทลรสเลิศ พร้อมชมแสงไฟแห่งราตรีของกรุงเทพฯ ยามค่ำคืน หรือจะชมวิวแม่นำ้ เจ้าพระยาพร้อมวิวพระอาทิตย์ตกสีเรือ่ เรืองแบบ Open Air มีสายลมโชยสดชื่น เพียงแค่ 3 เอาท์เล็ตก็ให้คุณเต็มที่กับรสชาติและบรรยากาศ ส่วนเอาท์เล็ตที่ เหลือก็การันตีได้ว่ามีดีไม่แพ้ทั้ง 3 ที่ที่แนะนำ

Bai Yun : ส่วนลด 50% สำหรับเมนูอาหารตามสัง่ และเมนูอาหารชุดมือ้ ค่ำ Latitude Lounge & Bar : ดื่ม 1 แก้ว รับฟรี 1 แก้ว สำหรับเครื่องดื่ม ช่วงเวลา 17.00-01.00 น. Lobby Lounge : อิ่ม 1 ท่าน รับฟรี 1 ท่าน สำหรับ Thai Tiffin Box วันนี้-31 ก.ค. 54

ถนนรา ช

Banyan Tree Bangkok

อเมริ กั น เอ็ ก ซ์ เพรส ซี เ ล็ ก ต์ ส ขอมอบสิ ท ธิ พิ เศษ :

4

รใต้ ถนนสาทBanyan Tree

Bangkok


The world offers. We select. You enjoy.

JW Marriott Hotel Bangkok has managed to strike a balance between the classic family ambiance of older Chinese mansions and the friendliness of something more contemporary and casual at their Chinese restaurant Man Ho. Polished mahogany red wooden furniture and framed Chinese brush paintings aside, Man Ho serves authentic Cantonese cuisine, as well as newer creations during the festive seasons. You can come here for the all-you-can-eat dim sum lunch with such delightful favorites as Shrimp and Scallop Dumpling, Man Ho Dumpling, Pork and Shrimp Shumai, and Wasabi-Fried Taro. On the a-la-carte side of things, we suggest you begin with a pleasurable appetizer of Fried Shrimp in Salad Cream before continuing on to Shark Fin and Crab Meat in Clay Pot which gives you finely threaded shark fin and succulently sweet crab meat. Weight-watching ladies will especially like Steamed Snow Fish in Soya Sauce while those in calorie-happy mode can indulge in crispy, ruby red Peking Duck and the customary Fried Minced Duck that comes with it. Finish the meal nicely with your choice of hot or cold desserts, either one of those traditional ones or something more contemporary like the Mango Pudding. If you have a place in your heart for punchy Chinese dishes, do not miss Man Ho.

Man Ho

ซอยนานาใต้

นนส Man Ho ขุ ุมวิท

สุขุมวิท 5

ซอยนานาเหนือ

ทางด่วน

การนัง่ ล้อมวงกินอาหารของชาวจีน เรียกได้วา่ เป็นวัฒนธรรมทีบ่ ง่ บอกชัดเจน ถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ด้วยความทีค่ นจีนมักจะอยูร่ วมกันเป็นครอบครัว ใหญ่ อาหารทีม่ าเสิรฟ์ แต่ละจานมักจะมีขนาดใหญ่ และทีห่ อ้ งอาหารจีนแมนโฮ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ ก็ยังคงสไตล์ดั้งเดิมนี้ไว้ ที่นี่จับเอาบรรยากาศความคลาสสิคสไตล์บ้านคหบดีชาวจีนผสานกลิ่นอาย ทันสมัย เพื่อไม่ให้ดูขรึมและน่าเกรงขามจนเกินไป เน้นเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อหนาสีแดง มะฮอกกานีขัดมัน แบ่งสัดส่วนออกเป็นห้องส่วนตัวด้วยประตูไม้บานพับ ตกแต่งผนัง ด้วยตัวอักษรพู่กันจีนในกรอบขนาดใหญ่ โดยรวมแล้วบรรยากาศดูอบอุ่นและเชื้อเชิญ เหมือนอยู่ในบ้านส่วนตัว แต่ละที่นั่งก็ทิ้งจังหวะการวางให้ดูโล่งไม่อึดอัด สำหรับอาหารที่นี่เป็นอาหารจีนในแถบกวางตุ้งทั้งเมนูต้นตำรับรสชาติดั้งเดิม ไปจนถึงเมนูสมัยใหม่ทจี่ ะออกมาในช่วงเทศกาล มือ้ กลางวันสำหรับคนรักติม่ ซำ มี All you can eat ติม่ ซำราคาพิเศษ ทีใ่ ครมาแล้วต้องสัง่ ฮะเก๋ากุง้ และหอยเชลล์ ใช้กงุ้ เนือ้ แน่น แป้งบาง ๆ ฮะเก๋าแมนโฮ ทีม่ รี ปู ร่างหน้าตาตกแต่งมาอย่างน่ารัก รสชาติกด็ ี ขนม จีบหมูและกุง้ ติม่ ซำเบสิคทีอ่ ร่อยเด็ดและกินง่าย เผือกทอดวาซาบิ คนทีช่ อบของทอด ต้องสั่งจานนี้ หรือจะสั่งเป็นเมนู a la carte ที่มีทีเด็ดแนะนำเริ่มจากซุป ซุปหูฉลาม เนือ้ ปูหม้อดิน รสชาติกลมกล่อม ใช้หฉู ลามทีม่ เี ส้นใยละเอียด เนือ้ ปูเป็นก้อนหวาน ต่อ ด้วยของกินเล่นอย่าง กุ้งทอดครีมสลัด เหมาะกับคนที่โปรดกุ้งเป็นพิเศษ ส่วนสาว ๆ ทีช่ อบปลาต้อง ปลาหิมะนึง่ ซีอวิ๊ ปลานึง่ ได้ทกี่ บั ซุปรสเข้ม กินเปล่าหรือกินกับข้าวก็ได้ ทั้งนั้น ส่วนคนที่ไม่ต้องห่วงเรื่องแคลอรีก็ต้อง เป็ดปักกิ่ง หนังกรอบ สีทับทิมแดงอวบ กินกับน้ำจิ้มรสออกหวาน เนื้อก็เอาไปทำเมี่ยงทอดกรอบ หากจะจบมื้อให้สวยงามยิ่งขึ้นก็ต้องไม่พลาดของหวานทั้งแบบร้อนและเย็น มีทงั้ สไตล์จนี แท้ หรือสไตล์ทนั สมัยอย่างพุดดิง้ มะม่วง เชือ่ แน่วา่ คนรักอาหารจีนทีช่ อบ ความอิ่มชนิดเต็มคำเต็มรส ต้องไม่พลาด Man Ho

สุขุมวิท 2

Man Ho

อเมริ กั น เอ็ ก ซ์ เพรส ซี เ ล็ ก ต์ ส ขอมอบสิ ท ธิ พิ เศษ : อิ่ ม 1 ท่ า น รั บ ฟรี 1 ท่ า น สำหรั บ เมนู อ าหารชุ ด วันนี-้ 30 ก.ย. 54

สุขุมวิท 6

Map

JW Marriott Hotel Bangkok 4 Sukhumvit Road Soi 2, Bangkok 10110 Reservation : 0-2656-7700 Open : Monday-Sunday Lunch : 11:30 AM to 02:30 PM Price per Person : 450-750 Baht++

Dinner : 06:00 PM to 10:30 PM Price per Person : 800 Baht www.facebook.com/eatingout
The world offers. We select. You enjoy.

10

Eating Out Issue 25 / July 2011

For over 17 years, Lyon French Cuisine is the two-storey white wooden house on Soi Ruamrudee people come to for homemade French fare, the best wines from around the world and some of Bangkok’s most attentive staffs. This restaurant is perfect for either a friendly lunch or a romantic dinner. Their decor is a gradation of brownish hues which gives the impression of a cozy residence, complete with paintings of various styles on the walls. And best of all is that Lyon serves rather wholesome than tiny French dishes like certain classy places. Ingredient quality is key whether we are talking about beef, lamb or escargot here. You can order either a full course or a-la-carte items like Alaskan King Crab Salad or Smoked Duck Breast Salad with Italian Dressing. Their Frog Legs Sauteed with Garlic and Dry Cherry is a must try if you are keen on this kind of delicacy as it comes out just right. Round Beef Steak Marinated in Madeira Sauce with Foie Gras is one of their specialties and by all means it should be with that succulent juiciness. But if you are in for some fish, try the Pan-Fried Black Cod with Red Peppercorns and Almonds for a mellow taste through and through. With their consistent cooking and service, Lyon will most likely continue to be a French restaurant you can expect the best from.

ถนนสุขุมวิท

ซอยนายเล

ิศ

Lyon French Cuisine

ทางด่วน

Lyon

French Cuisine

ซอยร่วมฤดี

บ้านไม้ 2 ชัน้ สีขาวขนาดกะทัดรัดในซอยร่วมฤดี รอต้อนรับคุณด้วยมือ้ กลางวัน และอาหารค่ำสุดโรแมนติกแบบฝรั่งเศสโฮมเมด พร้อมทั้งไวน์เลิศรสจากทุกแคว้นทุก ประเทศของโลก บริกรที่ใส่ใจลูกค้า ทั้งเชื้อเชิญดูแลความสะดวก คอยเทคแคร์ตลอด มื้ออาหาร ที่นี่คือร้าน Lyon French Cuisine ร้าน Lyon เปิดมานานกว่า 17 ปี เป็นร้านทีใ่ ห้ความรูส้ กึ อบอุน่ ในบรรยากาศ ที่ตกแต่งแบบคลาสสิค ตามฝาผนังประดับด้วยภาพเขียนหลากสีหลากสไตล์ ทั้งสีน้ำ และสีนำ้ มัน แบ่งสัดส่วนเป็นโซนรับรองสำหรับให้ลกู ค้านัง่ รอ มีเก้าอีเ้ ท้าแขนนัง่ สบาย ส่วนโซนริมกระจกจะตกแต่งแบบทันสมัยด้วยเก้าอีพ้ มิ พ์ลายเก๋ ตรงกลางจะเป็นโซนกิน อาหารปกติ ถัดไปจะมีโซนทีน่ งั่ ติดผนังด้วยเก้าอีบ้ นุ วมครึง่ วงกลม กัน้ ให้ความเป็นสัดส่วน ด้วยผ้าม่านบาง ๆ การใช้สอี อกไปทางโมโนโทนไล่ระดับสีนำ้ ตาล ดูเหมือนทีอ่ ยูอ่ าศัย มากกว่าร้านอาหาร เมนูอาหารและรสชาติออกไปทางฝรัง่ เศสดัง้ เดิม ขนาดจานพอดีอมิ่ ไม่เล็กกระจุม๋ กระจิม๋ แบบภัตตาคารหรู เน้นคุณภาพของวัตถุดบิ ทัง้ เนือ้ แกะ เนือ้ วัว หอยทาก (Escargot) ฯลฯ เมนูอาหารสั่งได้ทั้งฟูลคอร์สหรือจานเดี่ยวตามแต่สะดวก ถ้ายังไม่มีอาหารในใจ ลองดูเมนูเด็ดของร้านอย่าง Alaskan King Crab Salad สลัดก้ามปูอลาสก้าทีม่ รี สชาติ น้ำสลัดอร่อยโดดเด่น Smoked Duck Breast Salad with Italian Dressing อกเป็ดรม ควันหอม ๆ กินกับน้ำสลัดรสชาติเบา ๆ เหมาะกับคนทีต่ อ้ งการลิม้ รสไวน์เพราะรสชาติ จะไม่ไปกลบรสไวน์ Frog Legs Sauteed with Garlic and Dry Cherry เป็นอีกจานที่ อยากให้คนชอบกินกบต้องลอง เนือ้ กบผัดออกมาได้พอดีนมุ่ อร่อย รสชาติกลาง ๆ ไม่ จัดจ้านมากนัก Round Beef Steak Marinated in Madeira Sauce with Foie Gras อาหารจานเนือ้ เป็นอีกจานทีร่ า้ นนีม้ ชี อื่ เสียง และเมือ่ ได้ลองก็ไม่ผดิ จากทีค่ าดหวัง เนือ้ ทัง้ นุม่ ชุม่ ฉ่ำซอสยิง่ ช่วยส่งรสชาติของเนือ้ ให้หวานมากขึน้ Pan-Fried Black Cod with Red Peppercorns and Almonds อาหารจานปลาที่กลมกล่อมในทุกคำ นับได้ว่าเป็นร้านที่ยังคงรักษามาตรฐานทั้งรสชาติและบริการได้คงเส้นคงวา ตลอด 17 ปีที่เปิดมา ลูกค้าจึงสามารถคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดจากที่นี่ได้

อเมริ กั น เอ็ ก ซ์ เพรส ซี เ ล็ ก ต์ ส ขอมอบสิ ท ธิ พิ เศษ : ส่ ว นลด 10% สำหรั บ ค่ า อาหาร วันนี-้ 31 ธ.ค. 54

ถนนวิทยุ

Lyon French Cuisine

Map

33/2 Soi Ruamrudee, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Reservation : 0-2253-8141 Open : Monday-Sunday Lunch : 11:30 AM to 02:30 PM Price per Person 450 Baht++ Dinner : 06:00 PM to 10:30 PM Price per Person 1,000 Baht


The world offers. We select. You enjoy.

อเมริ กั น เอ็ ก ซ์ เพรส ซี เ ล็ ก ต์ ส ขอมอบสิ ท ธิ พิ เศษ :

Amari Watergate’s Heichinrou Chinese restaurant is strategically located in Pratoonam area where not every day for those wholesale shops. Heichinrou is Chinese for a place for special ones and that is reflected first of all by the massive hallway with stone combat elephants on both sides and porcelains in wall displays. Start the meal lightly with Jellyfish in XO Sauce for that crunchy, slightly oily experience. Follow that with Chinese Melon Seafood Soup that tastes like shrimp congee, perfect for weight-watching ladies. Their signature stir-fried dish is Chicken and Sweet Pea in Chili Sauce that boasts crisp greens and tender, juicy chicken meat. Also the Peking Duck here is second to none with great sauce and flour pancakes to go with it. Cap this pleasant meal with freshly baked Coconut Tart with well-formed crust and smooth filling. If you happen to be there during lunchtime, they have a dim sum buffet at a very reasonable price considering the quality and variety of selections. Make sure Heichinrou is on your list of must-visit Chinese restaurants in Bangkok.

งน้ำ

ถนนศ

รีอยุธย

Amari Heichinrou

ถนนเพ

ชรบุรี

ถนนราชประสง ค์

โยธิน

ซอยรา พหล

ย่านประตูนำ้ เป็นแหล่งรวมสถานทีช่ อ้ ปปิง้ ขายส่งแหล่งใหญ่ในกรุงเทพฯ ผูซ้ อื้ มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีโรงแรมที่พักรองรับนักท่องเที่ยวขาช้อป และโรงแรม Amari Watergate นับได้วา่ อยูใ่ นทำเลทีไ่ ด้เปรียบจริง ๆ แถมยังมีรา้ นอาหารจีนขึน้ ชือ่ อย่าง Heichinrou ไว้คอยดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่ง ด้วยความที่คนจีนชอบความยิ่งใหญ่ อลังการ ข้าวของเครื่องใช้มักจะดูใหญ่ เพือ่ ช่วยเสริมบารมี ดูนา่ เกรงขาม เหมือนกับชือ่ Heichinrou ทีม่ คี วามหมายว่า สถานที่ เพื่อคนพิเศษและแตกต่าง เมื่อเดินเข้ามาในร้าน สิ่งแรกที่จะได้เจอคือรถลากของจีน ผ่านเข้าไปสูด่ า้ นในเสมือนเดินเข้าสูโ่ ถงรับรองขนาดใหญ่ ทางเข้าขนาบด้วยช้างศึกหิน ด้านบน แยกโซนซ้ายขวากั้นด้วยฉากไม้โปร่งสีแดง ผนังด้านหนึ่งเป็นสีแดง เจาะช่อง ไว้โชว์โถเครื่องเคลือบ บนโต๊ะอาหารมีเซ็ตจานขนาดใหญ่มลี ายขอบแบบเครือ่ งเคลือบจีน ส่วนอาหาร ทีเด็ดทีต่ อ้ งสัง่ มาลอง เริม่ จากของกินเล่นเบา ๆ อย่าง ยำแมงกะพรุน X.O. ซอส รสชาติ ออกมัน ๆ หอม ๆ เคีย้ วกรุบ ต่อด้วย ซุปฟักบดซีฟดู้ กินคล้ายโจ๊กกุง้ รสเบากลมกล่อม เหมาะกับสาว ๆ ที่ควบคุมน้ำหนัก อาหารจานผัดที่ขึ้นชื่อของจีนก็มี ไก่ผัดซอสพริก ถัว่ หวาน เหมาะกับคนทีต่ อ้ งการความสดชืน่ ของผักกรอบ ๆ ไก่นมิ่ เนือ้ ฉ่ำไม่แห้ง ปิด ท้ายด้วยอาหารคาวทีพ่ ลาดไม่ได้ของจีน เป็ดปักกิง่ ด้วยความกรอบและรสชาติไม่เป็น รองทีไ่ หน แป้งและซอสของเป็ดปักกิง่ ก็เข้ากันได้ดใี ช้ได้ทเี ดียว ปิดท้ายด้วยขนม ทาร์ท มะพร้าวอบ อบเสร็จใหม่ กรอบนอกนุ่มใน รสหวานอ่อน ๆ มือ้ กลางวันนอกจากอยากกินแบบสัง่ อาหารเป็นอย่าง ๆ เขายังมีบริการบุฟเฟ่ต์ ติม่ ซำ ซึง่ ติม่ ซำทีน่ กี่ ร็ สชาติดสี มราคา คนทีช่ อบกินอาหารจีนให้จดชือ่ Heichinrou ไว้ ในใจเพือ่ เป็นอีก 1 ทางเลือกในการกินอาหารจีนอร่อย ๆ อีก 1 ร้านในกรุงเทพฯ ได้เลย

ถนน

Heichinrou

อภินนั ทนาการเป็ดปักกิง่ เมือ่ รับประทานอาหารมือ้ กลางวัน หรือมื้อค่ำตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป/โต๊ะ 18 ก.ค.-30 ก.ย. 54

Map

Heichinrou

Amari Watergate Bangkok 847 Petchburi Road, Bangkok 10400 Reservation : 0-2653-9000 attn. 365, 366 Open : Monday-Sunday Lunch : 11:30 AM to 02:30 PM Price per Person : 488 Baht++

Dinner : 06:00 PM to 11:00 PM Price per Person : 800 Baht www.facebook.com/eatingout

11


r ei ze tppA -

Coffee Break Text & Photo : Hana

12

Eating Out Issue 25 / July 2011


กาแฟริมเขา... Coffee Mania ร้านกาแฟในบริเวณเขาใหญ่มีให้เลือกนั่งมากค่ะ... แต่ร้านที่โดนใจ ในเรื่องของการบริการ รวมไปถึงสถานที่ฉันขอยกให้ร้านนี้ Coffee Mania เป็นร้านกาแฟเล็ก ๆ ตั้งอยู่บริเวณก่อนขึ้นเขาใหญ่...

ทีฉ่ นั ชอบร้านนีเ้ พราะความไม่พลุกพล่าน... มีจดุ ให้นงั่ สบายหลายแห่ง อีกทัง้ ยังเก็บความเป็นสีเขียวไว้ได้อย่างลงตัว ครัง้ แรกทีม่ าเยือนฉันก็ถกู ใจจนไม่อยากกลับ ถึง แม้กาแฟร้านนีจ้ ะไม่เทพมาก แต่ทกุ สัมผัสให้ความอบอุน่ อย่างบอกไม่ถกู ครัง้ นีก้ เ็ หมือน เดิม น้องขวัญ (เจ้าของร้าน) ออกมาต้อนรับพวกเราจ้าละหวั่น วันนี้เธอสวมชุดน่ารัก เหมือนเคย อีกทั้งยังยิ้มเอียงอายตอนที่โดนเก็บภาพ เธอจัดกาแฟมาให้ลองลิ้มหลาย แก้ว ก่อนจะปิดท้ายด้วยขนมตัวโปรดของฉัน... บลูเบอร์รีชีสพาย... จัดมาในถ้วยฟอยล์พร้อมช้อนคันเล็กไว้ให้ตักชิม รสชาติ ของขนมอมหวานหน่อย ๆ เข้ากันได้ดกี บั แครกเกอร์รสเค็มนิด ๆ ทีถ่ กู บดอยูด่ า้ นล่าง ต่อด้วย เค้กช็อกโกแลตลูกพรุน เนื้อขนมฉ่ำไปด้วยรสหวานบวกกับความเข้มข้นของ ครีม รับประทานแล้วรูส้ กึ อิม่ เอมถึงความสุข ต่อที่ ขนมผิงเคลือบช็อกโกแลต อันนีเ้ ป็น ของรับประทานเล่น ๆ กรุบกริบ น้องขวัญบอกว่ามีคนเขาฝากมาวางขายอีกที ซึง่ ก็กลาย เป็นอีกเมนูหนึ่งที่จะซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน... เครื่องดื่มของร้านนี้มีให้เลือกค่อนข้างมาก ทั้งชาชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงของ โปรดอย่างกาแฟ ฉันเลือกที่จะสั่ง คาปูชิโนร้อน มาดื่มแกล้มกับของหวาน ในขณะที่ น้อง ๆ ทีมงานเลือกเครื่องดื่มเย็นอย่าง โกโก้และมอคค่า มาดื่มเพื่อคลายร้อน หลัง จากทีเ่ ก็บภาพและพูดคุยกับน้องขวัญเรียบร้อย พวกเราก็นงั่ อิม่ เอมกับความสบายทีอ่ ยู่ ตรงหน้า เก้าอีห้ ลายตัวถูกพวกเราจับจอง ฉันเลือกนัง่ บนเก้าอีไ้ ม้ทรงเตีย้ ทีม่ พี นักพิงสูง นับว่าเป็นตัวทีน่ งั่ สบายสุด ๆ ส่วนน้องคนอืน่ ๆ ก็สาละวนอยูก่ บั การเล่นชิงช้า บางคน ก็หมกมุน่ อยูก่ บั การเก็บภาพเจ้าผีเสือ้ ฉันคิดไม่ผดิ จริง ๆ ทีม่ าร้านนี้ ถึงแม้วา่ การตกแต่ง จะสู้ร้านใหญ่ ๆ ไม่ได้ แต่ที่นี่ก็ให้ได้ซึ่งความสุขและความอบอุ่นในแบบที่ควรจะเป็น และฉันก็หวังว่าร้านนี้จะอยู่ในใจของผู้ที่เข้ามาเยือน... Coffee Mania (เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันพุธ) ถ.ผ่านศึกอนุกูล-กุดคล้า ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร. 08-6529-5571, 08-4878-2997 ราคาต่อท่าน 80-200 บาท

Coffee Mania

ร.พ.มวกเหล็ก

กม. 144 (กลับรถ)

ถนนมิตรภาพ ถนนธนะรัชต์

แดรี่โฮม

ไร่องุ่น กรานมอนเต้ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่

Coffee Mania บ้พระนอน านเขา

Coffee Mania is at Moo Si Sub-district of Pak Chong in Korat. It sounds remote, which in fact it is, but where else could you have a private cup of good coffee and paraphernalia like Blueberry Cheese Pie, Prune Chocolate Cake, Chocolate coated Meringue, etc. Other beverages from coffee and assorted tea are also available hot and cold. But best of all is the priceless time you can spend with what is in front of you, and within you at the moment. Coffee Mania opens everyday except Wednesday Tel: 08-6529-5571, 08-4878-2997

Primo Posto เป็นลาว

จุลดิศ เขาใหญ่

ไปเขาใหญ่

www.facebook.com/eatingout

13


r ei ze tppA -

Healthy Eating Text & Photo : น้ำริน

มากี่ครั้งก็ไม่เบื่อ...

ข้าวสามสี

เขาใหญ่-วังน้ำเขียว สถานที่เที่ยวใกล้เมืองที่หลายคนหลงรัก... น้ำรินก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบเขาใหญ่ โดยปกติ พวกเราจะมากันเกือบครบทั้งครอบครัว หาบ้านพักขนาดใหญ่หน่อย แล้วเพลิดเพลินอยู่กับที่นี่นานหลายวัน...

14

Eating Out Issue 25 / July 2011


แต่ครัง้ นีต้ า่ งออกไป... เพราะน้ำรินมากับทีมงาน ซึง่ ดูไปดูมาก็คล้ายกับครอบครัว ใหญ่อยูเ่ หมือนกัน ครัง้ นีพ้ วกเรานอนจ่อมกันอยูท่ วี่ งั น้ำเขียว แล้วเลือกร้านอาหารอร่อย ๆ หลายร้านมาแนะนำให้คณุ ผูอ้ า่ นได้ทราบ สำหรับน้ำรินขอเลือกร้านทีเ่ หมาะกับครอบครัวแล้วกันค่ะ “ข้าวสามสี” ตั้งอยู่บนถนนเส้นหลักทางที่จะไปปากช่อง... ร้านนี้เด่นเรื่องอาหารไทย... รวมถึงอาหารฝรั่งอย่างสเต๊ก แต่น้ำรินขอเลือก อาหารแบบไทย ๆ มานำเสนอดีกว่า เนือ่ งจากจะได้รบั ประทานพร้อมกับ “ข้าวสามสี” เมนูเด็ดประจำร้านที่มีส่วนผสมของข้าวเจ้า ข้าวกล้องหอมมะลิ และข้าวเจ้าหอมนิล สำหรับข้าวทั้ง 3 ชนิดนี้ทางร้านจะหุงแบบแยกกัน และเมื่อลูกค้าสั่งเขาจะตักรวมกัน จนได้ครบทัง้ 3 สี รสชาติอร่อย อมหวานหน่อย ๆ และดีตอ่ สุขภาพมากค่ะ น้ำรินขอ แนะนำเมนู “พะแนงหมู” รสชาติอมหวาน รับประทานพร้อมกับข้าวสามสี อร่อยหอม เกินห้ามใจ ต่อที่ “แกงเผ็ดหน่อไม้ใส่ไก่” เมนูนี้หอมเครื่องแกงมากค่ะ รสชาติอมเผ็ด น้อย ๆ อร่อยและเข้ากันดีกับข้าวเจ้าหอมนิล “น้ำพริกกะปิปลาทูทอด” ขอแนะนำว่า ต้องลอง รสชาตินำ้ พริกของเขาดีจริง ๆ เข้มข้นและเหมาะมากทีจ่ ะรับประทานพร้อม ผักสด... ที่เขาใหญ่เขาขึ้นชื่อเรื่องของเห็ด จะเห็นว่าหลายเมนูของหลายร้านมีเห็ดเข้า มาเป็นส่วนประกอบ ซึง่ ก็เหมือนกับร้านนีท้ มี่ เี มนู “ผัดเห็ดออรินจิ” เป็นตัวชูโรง “เต้าหู้ คินรุ าดซอสมะขาม” ทางร้านนำเต้าหูค้ นิ มุ าคลุกแป้งพร้อมกับงาดำ จากนัน้ นำไปทอด จนกรอบกำลังดี รับประทานพร้อมซอสรสชาติอมเปรีย้ วอมหวาน ทีไ่ ด้จากมะขามเปียก ปิดท้ายด้วยการโรยหอมเจียวทอด รับประทานแบบพร้อมเพรียงจะเข้ากันดีที่สุดค่ะ... และทีข่ าดไม่ได้ถา้ มาร้านนี้ “น้ำทับทิม” คัน้ สด 100% เครือ่ งดืม่ แก้วนีท้ บี่ า้ น ของน้ำรินจะชอบกันมาก รสชาติอมหวานหน่อย ๆ ดื่มเย็น ๆ ช่วยรักษาสุขภาพได้ดี ทางร้านบอกกับน้ำรินว่าเขาทำการปลูกทับทิมเอง โดยเลือกสายพันธุ์เฉพาะจากแคลิฟอร์เนีย เป็นทับทิมสำหรับคัน้ น้ำ ทางร้านจะคัน้ สด ๆ ไม่มกี ารปรุงแต่ง ดังนัน้ รสชาติ ของน้ำทับทิมแต่ละแก้วจึงต่างกันออกไป ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ฤดูกาลของทับทิมด้วย ถ้าอยาก ลองมาชิมน้ำทับทิมรสชาติแจ่ม ๆ ควรจะมาในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. เพราะจะได้รสชาติ อร่อยแบบสุด ๆ ค่ะ... ร้านข้าวสามสี 72 หมู่ 6 กม. 148 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร. 08-1363-1678, 08-1364-7162 ราคาต่อท่าน 200-400 บาท

Khao Sam Si ร้านข้าว สามสี าพ

ถนนมิตรภ

กลางดง กม. 148

าพ

ถนนมิตรภ

Khao Sam Si Restaurant is on highway 2 km 148 in Klang Dong District of Korat. It serves steak as well, though Thai dishes are more outstanding. Khao Sam Si “3 colour rice” served here consists of white rice, unpolished Jasmine rice, and black rice; the healthiest rice combination. On menu are: Panang Moo-pork in thick red curry; Kang Ped No Mai Kai-chicken and bamboo shoot in curry; Nam Prik Kapi Pla Too Tod-chili shrimp paste and fried mackerel; Fried Eringi (stab celery mushroom); and the crispy fried Kinu (silk-filtered) Tofu coated in black sesame seed in tamarind sauce. Recommended beverage is 100% pomegranate juice. Khao Sam Si Tel: 08-1363-1678, 08-1364-7162

www.facebook.com/eatingout

15


r ei ze tppA -

Star Focus Text & Photo : Sudarat

ตัวตนและความลุ่มหลงของ อากาศสดชืน่ ยามเช้าทีอ่ วลไปด้วยความชืน้ จากน้ำค้างบนยอดใบไม้ ในไร่องุน่ ผสมผสานไปกับไอหมอกจาง ๆ มองเห็นผลองุน่ สุกปลัง่ จะเป็น สิ่งที่คุณพบเห็นได้ในฤดูกาลเก็บองุ่นของไร่องุ่นแถบเขาใหญ่ โดยเฉพาะที่ ไร่องุ่นกราน-มอนเต้ (GranMonte) ที่นิกกี้-วิสุตา โลหิตนาวี ลูกไม้ใต้ต้น ของวิสทุ ธิแ์ ละสกุณา โลหิตนาวี อีกทัง้ ยังมีดกี รีเป็นไวน์เมกเกอร์หญิงคนแรก ของไทยดูแลอยู ่ GranMonte เป็นไร่องุน่ และไวเนอรีข่ องครอบครัวคุณวิสทุ ธิ์ โลหิตนาวี ในแถบ หุบเขาอโศกที่แวดล้อมด้วยหุบเขา พร้อมทั้งยังมีแหล่งน้ำ มีสภาพดินที่เหมาะกับการ ทำไร่องุน่ โดยทีต่ งั้ ใจให้เป็นเพียงแค่งานอดิเรกและธุรกิจครอบครัว แรกเริม่ ได้คำแนะนำ พร้อมทั้งได้คำปรึกษาจากคุณปิยะ ภิรมย์ภักดี ผู้บุกเบิกไร่องุ่น PB Valley จากการที่ คุณวิสุทธิ์เป็นคนชอบไวน์และรักที่จะศึกษาหาความรู้เรื่องไวน์ ทำให้คุณนิกกี้มีโอกาส ได้ลองสัมผัสคลุกคลีกับไร่องุ่น จนรับสืบทอดเอาความชอบความหลงใหลในไวน์มา จากคุณพ่อ และตัดสินใจเรียนปริญญาตรีในสาขา Oenology เป็นสาขาวิชาด้านการ ปลูกองุน่ และการทำไวน์ อีกทัง้ ยังได้เกียรตินยิ มในด้านการปลูกองุน่ (Honours Degree in Viticulture) จากมหาวิทยาลัยอะดิเลด รัฐออสเตรเลียใต้

16

Eating Out Issue 25 / July 2011

นิกกี้-วิสุตา โลหิตนาวี สิ่งที่ได้เรียนรู้จากสาขาวิชา “สาขาที่นิกกี้เรียนเป็นสาขาเฉพาะทางด้านการทำไวน์ เขาจะสอนพวกวิชา พืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ แล้วก็พวกวิชาพฤกษศาสตร์ ซึง่ นิกกีเ้ ป็นคนชอบต้นไม้อยูแ่ ล้ว พอปี 3-4 เราก็จะลงลึกเรือ่ งไวน์มากขึน้ อย่างการชิมไวน์ การปลูกองุน่ การเตรียมดิน แต่งกิง่ ให้ปยุ๋ เราต้องศึกษาเรือ่ งดินทีใ่ ช้ปลูกองุน่ ด้วย แล้วก็ขนั้ ตอนการทำไวน์ ตัง้ แต่ การใช้ยสี ต์ไปจนถึงการทำถังไม้โอ๊ค เรียกได้วา่ ทุกขัน้ ตอนเลย รวมทัง้ การขายด้วย พอ ถึงปีที่ 4 เราก็จะได้ไปฝึกงานกับโรงผลิตไวน์ นิกกี้ไปฝึกที่ Wolf Blass 3 เดือน” คุณสมบัติของคนทำไวน์ที่ด ี “ต้องเป็นคนที่กระตือรือร้น หาความรู้อยู่เสมอ แม้จะเรียนจบแล้วก็ต้องหมั่น ไปชิมไวน์ทอี่ นื่ คุยกับคนทำไวน์คนอืน่ หาเวลาฝึกงานทีอ่ นื่ ๆ ด้วย ทีน่ กิ กี้ไปมาก็จะมีที่ ฝรั่งเศส อเมริกาใต้ โปรตุเกส แล้วก็จะไปต่อที่เลบานอนในปีนี้ เพราะเทคโนโลยีที่ใช้ ในการทำไวน์จะมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา แล้วก็ตอ้ งเป็นคนทีช่ อบรับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม มีความสนใจเรื่องรสชาติ ซึ่งใคร ๆ ก็สามารถเป็นคนทำไวน์ได้ แต่ก็ ไม่สามารถเรียกตัวเองว่าเป็น Oenologist ได้ เหมือนที่ใคร ๆ ก็สามารถเป็นคนทำ อาหารได้ แต่ไม่สามารถเรียกตัวเองว่าเชฟได้”


ระบบสมาร์ทไวน์ยาร์ดในกรานมอนเต้ “เราเริม่ ได้ 3 ปีแล้วค่ะ ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เขามีการวิจยั ด้านนาโน เทคโนโลยี และเขาก็มาทำงานกับเราเกี่ยวกับด้านไมโครไคลเมตมอนิเตอร์ริงซิสเต็ม การวัดอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ทุกอย่างที่ประกอบกับการดูแลไร่ องุ่นและทำให้ได้องุ่นที่มีคุณภาพที่ดี ซึ่งเครื่องมือพวกนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราทำงานได้ ง่ายขึ้น สามารถช่วยให้เราตัดสินใจได้ และได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น คุณภาพ สูงขึ้น แล้วหลังจากนั้นก็จะทำให้เราทำไวน์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นได้” ไวน์ชนิดแรกที่ปรุงขึ้นมา “หลังจากทีเ่ รียนจบมา ไวน์ตวั แรกทีน่ กิ กีท้ ำก็คอื Sakuna Rose ทีเ่ พิง่ เปิดตัว เป็นครั้งแรกที่ห้องอาหาร Cafe@2 โรงแรมคอนราด เมื่อเดือนที่ผ่านมา ทำตั้งแต่ต้น จนจบ ตัง้ แต่เก็บองุน่ จนบรรจุลงขวด จะเป็นไวน์ทดี่ มื่ ง่าย หอม แล้วก็มรี สชาติหวาน ทำ จากองุน่ พันธุช์ ริ าซ ซึง่ กลุม่ ลูกค้าหลักของเราจะเป็นโรงแรมและร้านอาหารระดับ 5 ดาว ตลาดส่วนใหญ่จะเป็นตลาดในไทย เพราะเราอยากเห็นคนไทยดื่มไวน์ไทย และคนก็ หันมานิยมดื่มไวน์กันมากขึ้นด้วย” ช่วงเวลาที่ควรแวะมาไร่องุ่นกรานมอนเต้ “จริง ๆ ก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะ ถ้าเป็นคนชอบเที่ยวแบบสนุก ๆ หน่อยก็ควร

จะมาช่วงเก็บเกีย่ วราว ๆ เดือนกุมภาพันธ์ เราจะมีกจิ กรรมให้รว่ มสนุกมากมาย อย่าง กิจกรรมพิเศษ ๆ แบบการดืม่ ไวน์จากโพร์รอน (Porron) เป็นการดืม่ แบบพืน้ เมืองของ ชาวสเปน ส่วนถ้าใครชอบความสงบก็อาจจะมาช่วงก่อนหรือปลายฤดูกาลเก็บเกีย่ ว แต่ ถ้ามาหลังฤดูกาลเก็บเกีย่ วเลยก็จะไม่มอี งุน่ ให้เห็นนะคะ เราจะเห็นทัง้ องุน่ ขาวและองุน่ แดงตั้งแต่ช่วงพฤศจิกายนไปถึงกุมภาพันธ์ มีนาคม” ความรู้สึกต่อกรานมอนเต้ “กรานมอนเต้ไม่ใช่ทที่ ำงานปกติทวั่ ไป เวลานิกกีท้ ำไวน์ทกี่ รานมอนเต้ เหมือน ทำอะไรทีต่ อ้ งการก็ได้ เหมือนไม่มเี จ้านาย ถึงแม้วา่ คุณพ่อคุณแม่เป็นเจ้านายใหญ่ ได้ใช้ ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง ได้ครีเอทไวน์พวกนีข้ นึ้ มา มันไม่ใช่แค่งาน แต่มนั เหมือน เป็น Identity หรือสิ่งที่แสดงตัวตนของนิกกี้ด้วย” อยากให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเขาใหญ่ “นิกกีอ้ ยากเห็นไร่องุน่ มากขึน้ ในพืน้ ทีเ่ ขาใหญ่ ในความคิดของนิกกีค้ ดิ ว่าเป็น พืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมกับการปลูกองุน่ มากทีส่ ดุ ในประเทศ อยากให้มกี ารส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ทางธรรมชาติมากขึน้ ซึง่ อยากได้สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีด่ เู ป็นธรรมชาติทบี่ ง่ บอกความเป็น เขาใหญ่มากกว่านี้ เพราะคนทีน่ กึ ถึงเขาใหญ่เมือ่ ก่อนก็จะนึกถึงป่านึกถึงสีเขียว ก็อยาก ให้เป็นอย่างนั้นไปตลอด”


rse ou CinaM --

Great Pl a ce for Hanging Out Text & Photo : โชคุง

18

Eating Out Issue 25 / July 2011


กิน ดื่ม กันที่

VINO di Zanotti

ถนน

มิตร

อ.ปากช่อง

ภาพ

เขาใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนเคยผ่านมาแล้ว... ผมเป็นอีก คนหนึ่งที่ชอบมาเยือนเขาใหญ่ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นเด็ก ผมว่าที่นี่เหมาะกับ การเทีย่ วหลายรูปแบบ ทัง้ การเทีย่ วแบบสนุกสนาน ซึง่ ก็มกี จิ กรรมต่าง ๆ ให้ ทำเพียบ รวมถึงการเทีย่ วแบบอนุรกั ษ์ ซึง่ ก็เหมาะนักหนากับผูท้ รี่ กั ธรรมชาติ ว่าแต่มใี ครเคยทราบหรือเปล่าครับว่า “เขาใหญ่” มีจดุ กำเนิดตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ มาครับผมจะเล่าให้ฟังคร่าว ๆ ให้ได้ทราบกัน...

ถนนมิตรภาพ

ต.หนองน้ำแดง

VINO di Zanotti

ต.ขนงพระ

ต.หมูสี

VINO di Zanotti เปิดบริการวันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ 264 หมู่ 4 ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร. 08-5363-7303 ราคาต่อท่าน 300-500 บาท

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2502... นับเป็นอุทยาน แห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (นายกรัฐมนตรีในขณะ นัน้ ) ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจราชการในบริเวณดังกล่าว ท่านเห็นถึงความ เปลีย่ นแปลงของเขาใหญ่ และกลัวเหลือเกินว่าป่าไม้จะถูกทำลาย จึงได้มคี ำสัง่ ให้ทาง กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันสำรวจอย่างละเอียด รวมถึงจัดตั้ง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นในที่สุดเมื่อปี พ.ศ. 2505 ครับผม... มาถึงร้านอาหารที่ผมอยากแนะนำในครั้งนี้กันบ้าง... ตั้งอยู่บนถนนธนะรัชต์ บริเวณก่อนขึ้นเขาใหญ่ครับ VINO di Zanotti เป็นร้านอาหารขนาดกำลังเหมาะ มี อาหารให้เลือกรับประทานหลากหลาย อีกทัง้ ยังมีไวน์ดี ๆ ให้ได้ลองรสกัน ขอเริม่ ทีอ่ าหาร เรียกน้ำย่อยรสอร่อยอย่าง Cave Aged Parma Ham รสชาติเค็ม ๆ ของพาร์มาแฮมเข้า กันดีกบั ผลไม้รสอมหวานอย่างแคนตาลูปและฟิก สำหรับเมนูนผี้ มแนะนำให้ดมื่ กับไวน์ แดง เอาแบบทีร่ สไม่ตอ้ งจัดมากนะครับ เพือ่ ป้องกันรสชาติไปตีกนั ในปาก ต่อที่ Italian Burrata Cheese อันนีผ้ มว่าเหมาะกับสาว ๆ เชียวล่ะ เป็นสลัดผักราดด้วยน้ำมันมะกอก ปิดท้ายด้วย Burrata Cheese ชีสนุ่ม ๆ รสอมหวานและฉ่ำไปด้วยครีม เมนูนี้เหมาะ เหม็งครับกับไวน์ขาวรสจัด เพราะจะช่วยชูรสให้อาหารอร่อยขึน้ Spaghetti Vongole สปาเกตตีหอยตลับ รสชาติอมเค็มน้อย ๆ และแอบมีรสเผ็ดจากพริกแห้งที่ผัดมาจน เข้ากัน Strozzapreti จานนี้ผมชอบเลยครับ เป็นเส้นสปาเกตตีสดลักษณะคล้าย ๆ เกีย้ มอีค๋ รับ รสชาติหนึบ ๆ ของเส้นเข้ากันดีกบั ซอสรสเข้มข้นทีเ่ คล้าเครือ่ งปรุงมามาก มาย จานนีผ้ มยกนิว้ ให้เลยล่ะ ปิดท้ายทีอ่ าหารจานหลักอย่าง Lamb Cutlet เนือ้ แกะ กริลล์มากำลังดีเชียวครับ ด้านนอกสุกอร่อย ด้านในฉ่ำไปด้วยรสหวานของเนื้อแกะ รับประทานพร้อมผักเคียงอย่างมันฝรั่ง อร่อยดีเชียวครับ... สำหรับสาว ๆ ที่ชอบขนมหวานผมแนะนำ Tiramisu di Gianmaria ครับ... รสชาติอร่อยล้ำอีกทัง้ ยังฉ่ำไปด้วยรสของบรัน่ ดี แต่อย่าหม่ำเยอะนะครับ เนือ่ งจากผมมี อีกหนึง่ เมนูทอี่ ยากแนะนำ Caramel Custard รสชาติหวานอมขมนิด ๆ จากน้ำตาลที่ ผ่านการทำให้ไหม้ (Caramel) ผมว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สาว ๆ ทั้งหลายต้องกด Like ให้เลยครับ...

VINO di Zanotti

VINO di Zanotti is on highway 2 “Thanarat” leading to the Northeast, just before turning right into Khao Yai National Park. It serves Italian food and wine for those who like to hangout before retiring for the night in any resort there. Your recommended order from the menu would look like this: L'antipasto-Cave Aged Parma Ham with cantaloupe or fig with a red wine; Il Primo-Spaghetti Vongole spiked with local dried chili, and white wine; Il Secondo-Lamb Cutlet; Il Contorno-Italian Burrata Cheese, mixed salad with daub of extra virgin olive oil plus Italian Burrata Cheese, a fresh cheese made from mozzarella into outer solid shell and mozzarella and cream inside; and perhaps another pasta of Strozzapreti; and Il dolce or dessert, which includes such favorite sweets as Tiramisu di Gianmaria and Caramel Custard. VINO di Zanotti opens Thursday-Sunday Tel: 08-5363-7303 www.facebook.com/eatingout

19


rse ou CinaM --

Candlelight Dinner Text : สาวสีส้ม / Photo : เสกสรร

แปลงกายเป็นเจ้าหญิงในเทพนิยาย ที่ The Smoke House

20

Eating Out Issue 25 / July 2011


ภาพปราสาทสีขาวที่ตั้งตระหง่านอยู่ภายใต้ท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้ม ทำให้สาวสีส้มตกตะลึงไปกับความสวยงามตรงหน้า จนแอบฝันไปว่านี่ฉันเป็นเจ้าหญิงที่ได้รับเชิญจากเจ้าชายให้มากินข้าวใช่ไหมเนี่ย... แต่ความฝันก็พังทลายลงเมื่อได้ยินเสียงเจี๊ยวจ๊าวของก๊วนเพื่อนทั้งหลายที่มา ด้วย เลยทำให้สาวสีสม้ ตืน่ จากภวังค์ และรูส้ กึ ตัวได้วา่ ปราสาทตรงหน้านัน้ ไม่ใช่ปราสาท ที่แท้จริงแต่กลับเป็น The House สถานที่ที่รวบรวมร้านอาหารสุดเก๋ไว้ภายใน ใน The House นัน้ แบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ The Smoke House ร้านอาหารสไตล์ ยุโรปและอาหารไทยฟิวชัน The Deli ร้านเบเกอรี่โฮมเมด และที่เห็นเป็นประภาคารสี ขาวตัง้ โดดเด่นนัน่ ก็คอื The Lighthouse ภายในคือบาร์ทพี่ ร้อมเสิรฟ์ ค็อกเทลและดริง้ ค์ ส่วนคอไวน์ที่นี่ยังมี Wine Connection ร้านไวน์ชื่อดังที่เต็มไปด้วยไวน์คุณภาพ แต่ร้านที่สาวสีส้มนำมาวันนี้คือ The Smoke House ร้านอาหารสุดเก๋นั่นเอง หันไปมองเหล่าผองเพื่อนต่างคนก็กำลังเตรียมสั่งอาหารมากินกันใหญ่ ส่วนสาวสีส้ม ไม่รอช้าเริม่ ต้นสัง่ Caesar Salad สลัดผัก กรอบ สด อร่อย บวกกับเบคอนกรอบและ ขนมปังกรอบ เป็นจานที่เรียกน้ำย่อยเราได้ดีจริง ๆ จานต่อมา Mixed Sausage The Smoke House Style แค่ชื่อก็บอกแล้วว่า เป็นสูตรของบ้านรมควันโดยเฉพาะ พอกินเท่านัน้ ก็ได้กลิน่ ควันจากไส้กรอกแล้ว ถูกใจ สุด ๆ ยังไม่หมดเท่านี้ ไม่นานพนักงานก็ยกเมนูตัวต่อไปมาเสิร์ฟ Spaghetti Spicy Bacon สปาเกตตีรสชาติจดั จ้านด้วยพริกแห้งและเบคอนกรอบอร่อย ปิดท้ายด้วย Grilled AUS Sirloin Steak served with Pepper Sauce สเต๊กเนื้อสันนอกออสเตรเลีย เสิร์ฟ พร้อมซอสพริกไทยดำ อร่อยไม่แพ้กันค่ะ เราล่ำลาจาก The Smoke House ไปอย่างมีความสุขแม้วนั นีจ้ ะไม่เจอเจ้าชาย ตัวจริงก็ตาม แต่ได้มาใช้เวลาอยูใ่ นสถานทีส่ วย ๆ อาหารอร่อย เท่านีก้ ม็ คี วามสุขแล้วค่ะ THE HOUSE เดอะเฮ้าส์ 222/3 ถ.ธนะรัชต์ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร. 0-4436-5222 เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-22.30 น. ราคาต่อท่าน 300-500 บาท

The Smoke House ไปลพบุรี สระบุรี

เดอะเฮ้าส์

ถนนมิตรภาพ ถนนธนะรัชต์

อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ กรุงเทพฯ

ไปอรัญประเทศ

At The House in Pak Chong (Korat) just 170 km northeast of Bangkok on Highway 2, there are 4 sections of your choice of the moment: The Smoke House-European restaurant; The Deli-homemade bakery; The Lighthouse-watering hole; and Wine Connection. In The Smoke House, we had Caesar Salad-fresh and crunchy green with the works; Mixed Sausage The Smoke House Style ; Spaghetti Spicy Bacon-with dry chili; and Grilled AUS Sirloin Steak served with Pepper Sauce. They were deliciously recommended. The House opens everyday 10:00 AM to 10:30 PM Tel: 0-4436-5222 ฿300-500 pax

www.facebook.com/eatingout

21


Out of Street

Text & Photo : Gracie

อุด้งเส้นสด

อร่อยบิ๊ก ๆ สไตล์ต้นตำรับ

ที่ใดเป็นสวรรค์ของเหล่านักช้อป ที่นั่นย่อมเป็นสวรรค์ของ เหล่านักกิน เพราะสถานที่ช้อปสุดฮิต อินเทรนด์ ทั้งชิคทั้งฮิป มัก จะแวดล้อมไปด้วยร้านอาหารอร่อย ๆ อย่างสยามดิสคัฟเวอรี่ ก็จดั ได้วา่ มีรา้ นอาหารเก๋ ๆ รสชาติอร่อยมากมาย และที่ Gracie จะพา ไปชิมกันวันนี้เป็นร้านอุด้งเปิดใหม่ ชื่อร้าน คะโซคุเต คะโซคุเต เป็นร้านอาหารสำหรับคนเล่นเส้น เพราะที่นี่เขาการันตีว่าเส้นเขา มีดใี ห้อวด ด้วยเส้นอุดง้ ทำสด สูตรจากร้านคะโซคุเตทีโ่ อซาก้า ประเทศญีป่ นุ่ เป็นร้าน อุดง้ และโซบะทีเ่ ปิดมานานกว่า 60 ปี และด้วยขนาดของจานและปริมาณขนาด 2-3 คน กิน ก็เป็นที่มาของชื่อร้าน คะโซคุ ที่แปลว่าครอบครัว เรียกได้ว่าร้านนี้เขาต้องการ ให้มากินกันเป็นหมู่คณะนั่นเอง

22

Eating Out Issue 25 / July 2011


ส่วนการตกแต่งร้านใช้สไตล์เดียวกับร้านทีญ่ ปี่ นุ่ ให้ความรูส้ กึ ว่าเป็นญีป่ นุ่ มาก ๆ เรียบง่าย แต่ก็น่ารักสมตัว เน้นสีธรรมชาติของไม้ แต่เพิ่มความทันสมัยด้วยกำแพงสี ส้ม อาหารจะเน้นรสชาติเข้มข้นสไตล์โอซาก้า เริ่มด้วยเมนู Signature ของร้านอย่าง คะโซคุเตอุดง้ อุดง้ ชามใหญ่มาก เครือ่ งเพียบทัง้ เต้าหูห้ วาน กุง้ ชุบแป้งทอด ไข่ดาวน้ำ และเนื้อ ซุปจะออกหวานจากปลาแห้ง 5 ชนิด ชามเดียวอิ่มคุ้ม คัทสึคาเรอุด้ง จานนี้ เป็นอุดง้ ราดแกงกะหรี่ ทีเ่ ลือกซอสเป็นซอสเนือ้ และหมูได้ รสไม่จดั มาก ซันไคอุดง้ จาน นี้เป็นอุด้งเย็น คล้ายกับโซบะเย็นแต่จะราดน้ำแล้วคลุกวัตถุดิบในชามแล้วกินทีเดียว คาคิโทจิดง้ ข้าวหน้าหอยนางรมรสนุม่ ๆ ใช้หอยเชลล์ไซส์ใหญ่ 2 ตัวประกบชุบแป้งทอด

หอมอร่อยมาก จิรมิ าโยชิคเก้น จานนีเ้ ป็นของกินเล่นทีต่ อ้ งสัง่ มาลอง เป็นไก่หมักซอส ชุบทอด ราดซอสครีมเผ็ด ซอสไม่มัน ไม่เลี่ยน ไก่นุ่มหอมอร่อยมีกลิ่นพริกนิด ๆ กิน เพลินดี ถ้าพูดถึงราคาและคุณภาพอาหารต่อจานแล้วถือว่าคุม้ ! โดยเฉพาะเส้นทัง้ เหนียว ทัง้ นุม่ เวลากินแทบจะเผลอสูดเข้าไปแรง ๆ แต่ลมื ไปว่าไม่ได้อยูโ่ อซาก้า เดีย๋ วโต๊ะข้าง ๆ เขาจะมองหน้าเอาได้ นับได้ว่าเป็นอีก 1 แบรนด์ของโออิชิ กรุ๊ป ที่ทำออกมาได้จับใจ ลูกค้าดีจริง ๆ การันตีได้จากทั้ง 7 สาขา ที่มีลูกค้ามาอุดหนุนอย่างเนืองแน่น

ร้านคะโซคุเต สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ ชั้น 6 สกายไดน์นิ่ง Call Center 0-2712-3456 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30-22.00 น. ราคาต่อท่าน 170 บาท

www.facebook.com/eatingout

23


rse ou CinaM --

Roadside Food Text & Photo : แตงกวาดอง

มาเขาใหญ่ต้องแวะร้านนี้...

เริงร่าอีกครัง้ เมือ่ แตงกวาดองได้ออกมาสูดอาหารไกลถึงเขาใหญ่... งานนีไ้ ม่ได้ฉายเดีย่ วค่ะ แต่ยกขบวนมากันเป็นกองทัพ เรียกว่า เกือบหมดสำนักพิมพ์กว็ า่ ได้ เพราะเล่มนีเ้ ราเน้นคอนเซ็ปต์เขาใหญ่ พวกเราจึงต้องแห่กนั มาเพียบจนร้านอาหารแทบถล่มทลายกันเลยทีเดียว...

รัชต

ร้านครัว เขาใหญ่ กม. 13.5

Eating Out Issue 25 / July 2011

ม. 2049

โยธาธิการ น

ธนะ

24

รสชาติอมเค็มนิด ๆ กินพร้อมข้าวสวยอร่อยติดใจ ปิดท้ายด้วย “ผัดเผ็ดหมูเด้ง” ขอบอกว่าหมูรา้ นนีเ้ ด้งจริง กินแล้วหนึบหนับมาก รสชาติเครือ่ งแกงก็เข้มข้น กิน เปล่า ๆ อาจปากพองได้นะเออ... ใครที่แวะผ่านมาเขาใหญ่แนะนำว่าไม่ควรพลาดค่ะ แต่ต้องเลือกช่วง เวลาเหมาะ ๆ อย่างที่บอก ถ้าหาเวลาวันธรรมดามาเยือนไม่ได้ ก็ลองเปลี่ยนมา ในช่วงทีร่ า้ นว่างจากผูค้ นหน่อยก็ดคี ะ่ คุณจะได้อมิ่ เอมกับอาหารอย่างเต็มที่ และ ไม่ทำให้เสียอารมณ์ระหว่างกินอาหาร...

ถนน

สำหรับครั้งนี้แตงกวาดองเลือกร้าน “ครัวเขาใหญ่” ที่เปิดให้บริการมา นานโข ร้านนีข้ นึ้ ชือ่ ในเรือ่ งของอาหารมาก โดยเฉพาะเมนูเด็ด ๆ ทีไ่ ม่เหมือนใคร บางคนถามว่าทำไมถึงเลือกร้านนี้ เพราะจากที่อ่านในกระทู้ต่าง ๆ จะเห็นว่า ร้านนี้ได้รับคำชมที่มาพร้อมกับคำติบ่อย ๆ ขอบอกเลยว่าบางอย่างถ้าเราคิดให้ ลึกคิดให้เป็น เราก็จะรูว้ า่ ทำไมถึงเป็นอย่างนัน้ ขอยกตัวอย่างสัน้ ๆ ในเรือ่ งของ การบริการ มีหลายคนบอกว่าร้านนี้บริการไม่ดี อาหารมาช้า และต้องนั่งคอยคิว ยาว แตงกวาดองขอบอกเลยว่าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะคุณมาในเวลาที่ไม่เหมาะ เท่าไหร่ อย่างเช่นมาช่วงเทีย่ งเป๋ง ลองเปลีย่ นมาเป็นเวลาสัก 11 โมง อาหารน่า จะมาเร็วขึ้นหรือเปล่า หรือไม่ก็มาช่วงบ่ายไปเลย น่าจะเหมาะกว่าค่ะ... วันที่แตงกวาดองไปถึงร้านเป็นวันธรรมดา...ที่ร้านร้างราด้วยผู้คน พวก เราจึงสั่งอาหารมากินกันแบบเปรมอุรา แถมยังได้เร็วจี๋ซะด้วย ขอเริ่มที่เมนูเด่น “แฮมซีโ่ ครงอ่อน” รสชาติเค็มนิด ๆ ชุม่ ฉ่ำไปด้วยชัน้ ไขมัน กินเปล่า ๆ อร่อยเลิศ ต่อด้วย “แฮมซีโ่ ครงแก่” ส่วนนีจ้ ะติดมันน้อยหน่อย รสชาติคล้าย ๆ กันแต่จะจืด มากกว่านิส๊ นึง “ยำสามเห็ด” ประกอบด้วยเห็ดโคนญีป่ นุ่ เห็ดหอมสด และเห็ดฟาง ทางร้านทำรสชาติคล้ายกับซุปหน่อไม้ค่ะ แซบ ๆ กินแล้วเพลินมาก “ผัดดอก ชมจันทร์” หรือจะเรียกว่าผัดดอกไม้จีนก็ได้ ขอแนะนำว่าเหมาะกับผู้ที่ท้องผูก

ร้านครัวเขาใหญ่ 27 หมู่ 7 ถ.ธนะรัชต์ กม. 13.5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร. 08-6865-9263, 08-9624-1937, 0-4429-7137-8 ราคาต่อท่าน 180-400 บาท


Michelin Star Chef

Text & Photo : คุณนายอีทติ้ง

เสกสรรเมนูอิตาเลียนสไตล์ เชฟมิชลิน

สตาร์

ฉบับนี้คุณนายอีทติ้งมีเรื่องดี ๆ มานำเหนอค่ะ... เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อาหารรสเลิศ ที่ได้ผู้ปรุงฝีมือดี มีตำแหน่งเป็นถึงมิชลิน สตาร์ เชฟผู้นี้มีชื่อ ว่า อัลเฟรโด้ รุสโซ่ ผู้ที่เสกสรรอาหารอิตาเลียนแนวใหม่ได้แหวกแนวสมใจ นักชิมทั้งหลาย ณ ห้องอาหารรอสซินีส์ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม-7 สิงหาคมนี้...

ขออนุญาตกล่าวถึงประวัตคิ ร่าว ๆ ของเชฟอัลเฟรโด้ รุสโซ่ ให้ฟงั หน่อยแล้ว กันค่ะ... เชฟอัลเฟรโด้เกิดทีต่ รู นิ ประเทศอิตาลี เขาค้นพบพรสวรรค์ในการปรุงอาหาร เมือ่ อายุได้เพียง 13 ปี หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนสอนทำอาหารทีเ่ มืองเพียดมอนด์ เขาได้ทำงานในห้องอาหารระดับมิชลิน สตาร์ ถึง 3 แห่งด้วยกัน โดยในช่วงก่อนปี ค.ศ. 2000 เขาเปิดห้องอาหาร Il Dolce Stil Novo ซึง่ ได้รบั เลือกให้เป็นห้องอาหารระดับมิชลิน สตาร์ และเข้าเป็นสมาชิก the Jeunes Restaurateurs d’Europe Association หลังจาก ที่เปิดร้านได้เพียง 3 ปีเท่านั้น นอกจากนี้เชฟอัลเฟรโด้ยังได้รับรางวัลเชฟรุ่นใหม่ยอด เยีย่ มประจำปี ค.ศ. 2004 และเพราะกิตติศพั ท์การปรุงอาหารอันยอดเยีย่ มของเขา ทำให้ เขาได้รบั เลือกให้เป็นพ่อครัวปรุงอาหารสำหรับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เมือ่ ครัง้ มา ประชุมที่เมืองตูริน รวมทั้งเขายังได้รับเชิญจาก UN Glass Palace เพื่อแนะนำอาหาร ท้องถิน่ ของเพียดมอนด์ให้แก่คณะทูตและผูม้ เี กียรติจาก UN สำหรับห้องอาหาร Il Dolce Stil Novo ของเขานั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในห้องอาหารที่ดีที่สุดในอิตาลี โดยตั้งอยู่ใน พระราชวัง Venaria ที่ซึ่งเชฟอัลเฟรโด้มอบประสบการณ์การลิ้มลองอาหารรสเลิศ ท่ามกลางบรรยากาศหรูหราสวยงามของพระราชวัง เป็นไงคะ แค่ประวัตกิ เ็ ลิศแล้วมัย้ ล่ะ...

สำหรับเมนูอาหารเลิศ ๆ ในครั้งนี้ ได้แก่... lightly marinated and lightly smoked salmon with chive ice cream และ polenta with chanterelles and porcini ragout, cream and Parmesan cheese fondue และ rice, mint and red wine ปิดท้ายค่ำคืนสุดพิเศษด้วยขนมหวานแสนอร่อย ซึ่งเข้ากันได้ เป็นอย่างดีกับไวน์คุณภาพเยี่ยมจาก Montepeloso Winery มาร่วมสัมผัสกับ ประสบการณ์แห่งสุดยอดเมนูอาหารอิตาเลียนแนวใหม่ที่ปรุงโดยสุดยอดเชฟ รางวัลมิชลิน สตาร์ เชฟอัลเฟรโด้ รุสโซ่ ท่ามกลางบรรยากาศการตกแต่งสไตล์ ทัสกันวิลล่า ที่ห้องอาหารรอสซินีส์เท่านั้นค่ะ สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ โทร. 0-2649-8364 E-mail : dining.sgs@ luxurycollection.com หรือเว็บไซต์ www.eatdrinkandmore.com/bangkok www.facebook.com/eatingout 25


rse ou CinaM --

New Restaurant Why… Wine I Love You!

Text & Photo : Atom

หมดยุควัยรุน่ เมาเบียร์นงั่ เชียร์ผลบอล ถ้าอยาก Get a girl พ.ศ. นีต้ อ้ งพาสาว ๆ ไปนัง่ กรีดนิว้ จับแก้ว จิบไวน์ ให้แก้มแดงนัยน์ตาฉ่ำ สาวยุคใหม่ทไี่ ม่ชอบแอ๊บแบ๊วแบบ Atom จะพาคุณผูอ้ า่ นวิง่ เข้าเส้นเลียบทางด่วนรามอินทรา แล้วตบเบรกเปลีย่ นเกียร์จอดแว็บเข้า CDC เพือ่ ไป นั่งเก๋อินเทรนด์อยู่ใน Wine I Love You ร้านแนวบิสโทรบาร์ที่เน้นเครื่องดื่มประเภทไวน์เป็นหลัก

บรรยากาศร้านชิคได้ใจ สไตล์ปารีเซียงบาร์ ที่ตกแต่งแนวผสมผสานทั้งโซน ปาร์ตแี้ บบเก้าอีส้ ตูลสูง สำหรับกลุม่ เพือ่ นทีม่ าแฮงค์เอาท์กนั เพลิน ๆ อยูต่ ดิ กับโซนไอริช ผับ จากโต๊ะเก้าอีไ้ ม้โอ๊คเนือ้ หนากับผนังอิฐเปลือย ส่วนด้านนอกยังมีทนี่ งั่ ในเรือนกระจก ทีม่ องดูเหมือนร้านกาแฟในปารีส สำหรับคนทีช่ อบบรรยากาศแบบเอาท์ดอร์มมุ นีน้ งั่ ชิลล์ ยามเย็นเวิร์คมาก ๆ ทีน่ ไี่ ม่มไี วน์ลสิ ต์ให้เลือก ถ้าใครอยากดืม่ ไวน์กใ็ ห้เดินไปเลือกไวน์จากไวน์เซลล่า ทางเข้าด้านหน้า ทีจ่ ะมีไวน์จากแหล่งผลิตไวน์ให้เลือกตามประเทศ แม้คนทีไ่ ม่ใช่นกั ดืม่ ไวน์กส็ ามารถเลือกหาไวน์รสนุม่ ลืน่ หรือรสจัดจากคำแนะนำของพนักงานได้ ส่วนอาหาร ของที่นี่รับรองว่าเด่นสุด ๆ เพราะคอนเซ็ปต์ของเขาคืออาหารสไตล์ Confusion หรือ อาหารสไตล์มึน ๆ งง ๆ จับมาผสมออกมาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง อย่างของว่าง จานเด็ด Foie Gras with Caramelized Banana Bacon and Caramel Sauce ตับห่าน เขากริลล์มาได้ดีแต่ที่แปลกคือซอส เขาใช้คาราเมลซอสปาดซ้าย ซอสเบอร์รีปาดขวา กินกับกล้วยเชื่อมและเบคอนทอด ถ้ารู้สึกว่ารสชาติจะออกค่อนข้างหวานไปสักนิด ก็ แตะซอสเบอร์รใี ห้มรี สเปรีย้ วติดนิดหน่อย Chicken Quesadillas ของว่างสไตล์เม็กซิกนั ทีไ่ ม่มตี กยุค ส่วนเมนูสลัดก็มหี ลากหลายแต่จานเด่นก็คอื Seared Scallop Salad อาหาร

26

Eating Out Issue 25 / July 2011

เบา ๆ แต่ซอสรสเข้ม เหมาะกับคนทีไ่ ม่เน้นของหนัก Spicy Salmon Slices แซลมอน ราดมาด้วยน้ำยำรสชาติแบบน้ำจิม้ ทะเลรสแซบ กลมกล่อมได้ 3 รส จานนีม้ ากีท่ กี ต็ อ้ ง สัง่ ส่วนจานหลักแบบหนัก ๆ ต้องลอง Giant Spare Ribs เป็นซีโ่ ครงหมูอบซอสบาร์บคี วิ ทีห่ มักเนือ้ ได้นมุ่ และเปือ่ ยกินง่าย รสชาติหวานลิน้ มากันเป็นหมูช่ ว่ ยกันกินจะเพลินมาก นอกจากพวกเมนูฝรัง่ จ๋าแล้ว เขายังมีอาหารไทยสไตล์โมเดิรน์ สำหรับคนทีแ่ อบแซบด้วย พอได้ลองแวะมาทีน่ กี่ ไ็ ม่คอ่ ยจะแปลกใจสักเท่าไหร่วา่ ร้านเขากระแสแรงขึน้ ไว ก็จะหาร้านเท่ ทำเลดี อาหารอร่อย ราคาไม่จัด นับได้ว่าเขาสนองนีดส์ให้กลุ่มลูกค้า คนรุ่นใหม่ที่ตามกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ถึงอกถึงใจจริง ๆ ร้าน Wine I Love You Bar & Bistro 1420/1 ซอยลาดพร้าว 87 อาคาร E คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร. 08-9141-7000 เปิดบริการทุกวัน เวลา 17.00-01.00 น. ราคาต่อท่าน 600 บาท


unding rro uS----

Traveling Gourmet Text & Photo : Tongta

เวลาเวียน...อีกครั้งที่วังน้ำเขียว

28

Eating Out Issue 25 / July 2011


ลองคิดภาพตามนะคะ... ทุง่ หญ้าสีเขียว สายฝนปรอย ๆ กับอากาศเย็นฉ่ำ และหมอกบาง ๆ ทีล่ ะเลียดอยูบ่ นปลายเขา อากาศแบบนีล้ ะ่ ทีช่ าวเมือง อย่างพวกเราใฝ่ฝันถึง ลองหาเวลาเหมาะ ๆ แล้วขับรถออกนอกเมืองเพื่อไปยังจุดที่ฉันกล่าวถึงกันดีกว่า “วังน้ำเขียว” เขาว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี อากาศแบบเนี้ยให้เห็นเกือบทั้งปี... ยิง่ ช่วงกลางปีอย่างนีด้ ว้ ยแล้ว วังน้ำเขียวกลายเป็นช่วงทีเ่ กือบสวยทีส่ ดุ ... ส่วน ช่วงเวลาทีง่ ามสุด ๆ ของวังน้ำเขียวคือช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะ เพราะอากาศเย็นกำลัง เหมาะ และมีความเขียวขจีของท้องทุ่งให้ได้เห็นกัน ครั้งนี้ฉันเลือกพักที่ “เวลาเวียน” สถานทีพ่ กั ตากอากาศสุดฮิปทีห่ ลายคนคุน้ ชือ่ บนยอดเขาขนาดย่อม บรรจุหอ้ งพักสไตล์ กิ๊บเก๋ไม่กี่ห้อง ที่นี่เน้นหนักเรื่องของการใช้พลังงานให้เป็นประโยชน์ จะสังเกตได้จาก กังหันลมทีห่ มุนติว้ อยูเ่ กือบตลอดเวลา รวมถึงการจัดสรรห้องพักในรูปแบบไม่เหมือนใคร เพื่อให้เกิดความเย็นสบายยามที่เดินเข้าไปถึง...

การท่องเทีย่ ววังน้ำเขียวเริม่ ขึน้ เมือ่ ฉันโยนสัมภาระเข้าห้องเรียบร้อย... ต.ไทย สามัคคี คือแหล่งท่องเทีย่ วทีค่ วรไป เพราะเป็นแหล่งรวมของขึน้ ชือ่ อาทิ ดอกเบญจมาศ ผักสด และเห็ดหลากชนิด จุดทีอ่ ยากแนะนำมี 3 แห่งค่ะ เริม่ จาก “สวนเบญจมาศวิภา” ภายในจะมีดอกเบญจมาศหลากสายพันธุใ์ ห้ได้ชม อีกทัง้ ยังมีตน้ กล้าไว้จำหน่ายสำหรับ ลูกค้าที่ชื่นชอบ ต่อด้วย “สวนลุงไกร (เกษตรศิลปิน)” เมื่อเข้าไปในสวนเราจะเห็นลุง ไกรนั่งขับกล่อมกีตาร์ให้บรรดาพืชผักของแกฟังค่ะ นอกจากที่นี่จะมีผักสดขายแล้วยัง มีผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกหลายชนิดไว้จำหน่ายให้นกั ท่องเทีย่ ว ปิดท้ายที่ “วังน้ำเขียวฟาร์ม” อันนี้เหมาะกับผู้ที่ชอบช้อปปิ้งค่ะ เพราะมีของหลายอย่างให้เลือกซื้อ รวมถึงได้เข้าไป ชมการเพาะเห็ดด้วย... เมือ่ เทีย่ วครบทริปแล้วก็ถงึ เวลาอาหารเย็นบ้างล่ะ... ฉันเลือกรับประทานอาหาร ที่ “เวลาเวียน” เนื่องจากไม่อยากขับรถเข้าไปไกลถึงเขาใหญ่ ทางห้องอาหารจัดเมนู มาให้ลองเพียบ ทั้งอาหารไทยและฝรั่ง เริ่มด้วยเมนูเรียกน้ำย่อย “ยำเห็ดโคนญี่ปุ่น” แน่นอนว่าผลผลิตโดยส่วนใหญ่กไ็ ด้มาจาก ต.ไทยสามัคคีนนั่ ล่ะ รสชาติยำกำลังเหมาะ ไม่เผ็ดจัดจนเกินงาม ต่อที่ “เห็ดหอมผัดกุง้ สด” ขอบอกว่าต้องลองค่ะ เห็ดหอมสดของ ทีน่ อี่ ร่อยจริง ๆ เข้ากันดีกบั ซอสทีผ่ ดั มาจนเข้ากัน ทางร้านทำเก๋ดว้ ยการโรยกระเทียม เจียวจนทัว่ เพิม่ ความหอมให้กบั อาหารได้เป็นอย่างดี “สปาเกตตีซอสคาโบนาร่า” อาหาร ฝรัง่ จานเดียว รสชาติไม่ธรรมดา ปิดท้ายทีอ่ าหารหนัก ๆ อย่าง “สเต๊กหมูซอสเห็ดหอม” เนือ้ หมูนมุ่ และหยุน่ ไปด้วยชัน้ ไขมัน ซอสเห็ดหอมทีร่ าดจนชุม่ นัน้ ออกเค็มน้อย ๆ รับประทานเข้ากันดีกับเนื้อหมูและมันฝรั่งทอด... บรรยากาศด้านนอกตอนนีช้ มุ่ ไปด้วยสายฝน... ลมผัดเย็นตลอดช่วงเวลาอาหาร ค่ำ ฉันดึงฮู้ดของเสื้อแจ๊กเก็ตขึ้นมาปิดไว้เพื่อกันลม ไวน์แดงรสชาติละมุนถูกรินลงใน แก้วทีเ่ ปลือยเปล่า ตอนนีร้ า่ งกายฉันเริม่ อุน่ ขึน้ หลังจากทีแ่ อลกอฮอล์ไหลรินลงสูก่ ระเพาะ กลิ่นของฝนยังคงทำให้ฉันรู้สึกสดชื่น และตอนนี้ฉันก็กำลังยิ้มกริ่มกับบรรยากาศ โดยรอบ... เวลาเวียนรีสอร์ท 98 หมู่ 15 หมู่บ้านโพธิ์ทองพัฒนา อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทร. 08-3111-5678, 08-3111-6789 เปิดบริการเวลา 08.00-18.00 น. ราคาต่อท่าน 300-500 บาท

Veravian Resort ทางขึ้น ระยะทางประมาณ 60 กม. อ่างเก็บน้ำ อุทยานแห่งชาติ ลำพระเพลิง เขาใหญ่

Veravian แยกกบินทร์บุรี

แยกพนมสารคาม

เขาแผงม้า

อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

ศาลเจ้าพ่อ หลวงราช

Wang Nam Kheo has become a new haven about 200 km plus in the northeast along highway 304 in Korat Province, with Thai Samakkhi Sub-district as the center of tourist destinations : Wipa Chrysanthemum Garden, Uncle Krai Garden, and Wang Nam Kheo Farm for fresh produces; before settling at Veravian Resort. The resort menu included, among others, Hot & Sour Yanagi Mushroom, Black Mushroom fried with Prawn, Spaghetti Carbonara, Pork Steak and Black Mushroom Sauce. Veravian Resort Diner 08:00 AM to 06:00 PM Tel: 08-3111-5678, 083111-6789 www.facebook.com/eatingout

29


unding rro uS----

Chic Society Text & Photo : พาเพลิน

45490

ถ้าคุณเคยนั่งรถประจำทางเข้าไปยังหมอชิต คงจะคุ้นเคยกับสุสานรถไฟซึ่งเป็น จุดที่รถประจำทางที่จะแล่นเข้าหมอชิตจะต้องเข้าไปกลับรถ ซึ่งมีโบกี้รถไฟเก่า ๆ ร้าง ๆ เรียงราย แต่ในปัจจุบันใครเลยจะคิดว่าสถานที่เก่า ๆ ร้าง ๆ เช่นนี้จะกลายมาเป็นตลาด นัดสุดแนวของคนที่หลงใหลความเก่าแนวเรโทร

เก๋า เก่า

ตลาดนัดรถไฟ ตลาดสไตล์เรโทร

ตลาดนัดรถไฟ

ไปหมอชิตใหม่ ตลาด จ ถนนพ ตุจักร นัด หลโย ธิน

การเดินทาง ง่ายแสนง่าย มีรถประจำทางทีป่ ลายทางตลาด นัดรถไฟ ได้แก่ สาย 188, ปอ.550 ซึง่ จะเข้าไปจอดทีต่ ลาด นัดรถไฟเลย ส่วนสายอืน่ ทีผ่ า่ นแต่จอดทีป่ า้ ยรถเมล์ตรงทาง เข้าตลาดนัดรถไฟก็ได้แก่ สาย 134, 122, 182, 145, 509, 157, 96, 136, 529, 138, 517, 104, 536 หรือจะเลือกนั่งรถไฟฟ้า ใต้ดินลงที่สถานีกำแพงเพชรแล้วออกทางออกที่ 3 เดินข้าม ถนนมาอีกนิดนึงคุณก็จะพบกับตลาดนัดรถไฟ ตลาดนัดรถไฟเปิดวันศุกร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึงเที่ยงคืน JJ MALL

พระราม 6 ทางด่วน

ถนนกำแพงเพชร

30

ตลาด อ.ต.ก.

42494

MRT กำแพงเพชร

Eating Out Issue 25 / July 2011

งานนี้พาเพลินเลยหนีบน้องสาวสุดแนวยัยเพลินพิศไปตะลุยตลาดนัดรถไฟในวันศุกร์สิ้นเดือนตั้งแต่ฟ้า ยังไม่มดื เมือ่ ไปถึงคุณเธอก็ตรงรีไ่ ปทีร่ า้ นเสือ้ ผ้ามือสองแนววินเทจ ซึง่ ราคาไม่แพงเลยค่ะ ตัวละ 100 บาทเท่านัน้ งานนี้ใครตาดีได้ ตาร้ายเสีย เพราะอาจจะต้องดูรายละเอียดให้ดีนิดนึง ลืมอธิบายว่าที่นี่เขาแบ่งเป็นสองโซน โซนด้านหน้านั้นเป็นที่เปิดท้ายขายของเก่าทั้งหลายสมัยคุณแม่ ยังสาว ใครทีช่ อบของแนวนีค้ งจะมีความสุขและใช้เวลาดูพวกแผ่นเสียงเก่า ๆ ของแต่งบ้านสไตล์เรโทร โปสเตอร์ หนังเก่า รวมไปถึงของเล่นสังกะสีสมัยยังเด็ก ใครทีม่ าเดินแล้วรูจ้ กั ทุกอย่างนีค่ งแสดงว่าคุณเป็นบุคคลร่วมสมัย (ก่อน) แล้วล่ะค่ะ ส่วนพาเพลินกับน้องสาวยัยเพลินพิศก็มีความสุขกับโซนด้านหลังซึ่งเป็นที่เปิดท้ายขายเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋ามือสอง ซึ่งมีให้เลือกมากมาย เป็นตลาดที่มีความสุขสุด ๆ บวกกับบรรยากาศโบกี้เก่า ๆ โกดังเก่า ๆ ที่ถูกแปลงสภาพเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์สไตล์เรโทร ก็ทำให้ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่มีเสน่ห์สุด ๆ อ้อลืมบอก ไปค่ะ แม่คา้ พ่อค้าทีน่ กี่ ห็ น้าตาดีอกี ด้วย งานนีพ้ าเพลินกับน้องสาวได้ทงั้ เสือ้ ผ้ากับได้ความสุขทางสายตาอีกด้วย ถ้าหิวก็ไม่ตอ้ งกลัว ทีน่ เี่ ขามีรา้ นอาหารทีใ่ ส่ไอเดียเข้าไป กลายเป็นร้านอาหารสไตล์เรโทร เข้ากับบรรยากาศ ของตลาดนัดรถไฟ ทั้งร้านผัดไทย ร้านน้ำอัดลมโบราณ และยังมีร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากมายให้ได้ นั่งสังสรรค์ เดินกันเพลินจนลืมว่าเวลาผ่านไปจะสี่ทุ่มแล้ว เลยขอลาท่านผู้อ่าน Eating Out ไปเพียงเท่านี้ เล่ม หน้าพาเพลินจะพาไปแหล่งชิคที่ไหนรอติดตามกันนะคะ

42494

45490


Text & Photo : Sudarat Wichayawisischol

Enjoy Life สุดคุ้ม แบบฉบับ

ปริม ปัญญาเสรีพร

การจะใช้ชีวิตให้สนุก Enjoy ในทุกไลฟ์สไตล์ เป็นความฝันที่อาจทำได้ ไม่ยากแต่กไ็ ม่งา่ ย เพราะต้องอาศัยรสนิยมหรือปัจจัยและเครือ่ งมือหลาย ๆ อย่าง เราจึงถือโอกาสพูดคุยกับ 1 ในทีมบริหารของบัตรเครดิต KTC คุณนก-ปริม ปัญญาเสรีพร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Vice President-Hotel Marketing ที่มาบอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตและเครื่องมือในการได้มาซึ่งไลฟ์-สไตล์สดุ คุม้ ตามแบบฉบับคุณนก ทีเ่ ธอชอบทีจ่ ะมองหา ค้นพบ และ Enjoy ในทุกโอกาส

“โดยส่วนตัวแล้วตัวเองเป็นคนชอบเที่ยว ชอบรับประทาน ชอบสังสรรค์ รวม ๆ แล้วก็ ถือว่าเป็นคนที่ Enjoy Life อย่างมาก โดยจะพยายามไปพักผ่อนไปเที่ยวเปิดโลกให้ได้เดือนละ 1 ครั้ง และการไปเที่ยวแต่ละครั้งก็ต้องให้คุ้มค่ากับเวลาที่หมดไป ล่าสุดมีโอกาสได้ไปฮ่องกง ก็ได้ ประสบการณ์มาอย่างมากมาย จากการถือบัตรสมาชิก Accor Advantage Plus ไปด้วย จึงได้ที่ พักแบบฟรี ๆ แล้วยังได้รับส่วนลดทุกครั้งในการรับประทานอาหารในโรงแรมถึง 50% ทริปนั้นก็ ถือว่าประทับใจในความคุ้มมาก ๆ ค่ะ” ต้องย้ำว่า... เป็นทริปที่คุ้มมาก เพราะบัตรสมาชิก Accor Advantage Plus ให้สิทธิ ประโยชน์ดี ๆ มากมาย นอกจากห้องพักฟรี 1 คืนแล้ว ยังมอบส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 50% และ เครือ่ งดืม่ 15% ไม่จำกัดจำนวนครัง้ ตลอดปี ทีโ่ รงแรมเครือ Accor กว่า 420 แห่ง ในเอเชียแปซิฟกิ คุณนกมีข้อมูลสำหรับผู้สนใจมาบอกเล่ากันด้วย

“ในส่วนของ Hotel Marketing ทีน่ กรับผิดชอบอยู่ ที่ KTC เราจัดแคมเปญทำโปรโมชัน่ ร่วม กับกลุม่ โรงแรมเครือใหญ่ทงั้ ในและต่างประเทศ อย่างล่าสุดเครือ Accor ถ้าใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิตเคทีซี จำนวนเงิน 20,000 บาทขึน้ ไป ภายในระยะเวลา 2 เดือน สามารถซือ้ สมาชิกใหม่บตั ร Accor Advantage Plus ได้ในราคาพิเศษเพียง 3,550 บาท จากปกติ 5,450 บาท บัตรนีม้ อี ายุ 1 ปี นับจากวันทีอ่ อกบัตร ถือว่าเป็นคุ้มที่ 1 โดยสมาชิกใหม่จะได้สิทธิ์ในการเลือกห้องพักฟรีได้ 1 คืน แบบที่นกได้ใช้สิทธิ์ที่ ฮ่องกง จากโรงแรม 8 แบรนด์ในเครือ Accor ได้แก่ Sofitel, Pullman, M Gallery, Grand Mercure, Novotel, Mercure, Ibis และ All Seasons เฉพาะประเทศไทยก็มตี งั้ 50 โรงแรม และประเทศอืน่ ๆ ในเอเชียแปซิฟิกอีกกว่า 370 แห่ง เลือกพักที่ไหนก็ได้ที่ร่วมรายการ ส่วนใหญ่จะฟรี มีบางที่เท่านั้น แต่น้อยมากที่จะชาร์จเพิ่ม ซึ่งสามารถเช็คกับ KTC ได้ นี่คือคุ้มที่ 2 และถ้ารับประทานที่ร้านอาหาร ในเครือโรงแรมก็จะได้สิทธิ์รับประทานฟรี 1 คนทุกครั้ง ถ้าไป 2 คนก็เหมือนจ่ายครึ่งเดียว ถ้าไป 3 คนก็เท่ากับได้รับส่วนลด 33% เป็นต้น นี่คือคุ้มแบบ 3 ต่อ ทำให้สมาชิกไม่จำเป็นต้องรอโปรโมชั่น ส่วนลดของโรงแรม วิธใี ช้กง็ า่ ยมากเพียงโชว์บตั รสมาชิก Accor Advantage Plus ก็สามารถรับสิทธิ์ ได้ตลอดปีที่ร้านอาหารในเครือโรงแรมทั้งในและต่างประเทศที่ร่วมรายการ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง นอกจากนีย้ งั ได้รบั ส่วนลดค่าเครือ่ งดืม่ อีก 15% ทีเ่ ครือโรงแรมในเอเชียอีกด้วย อย่างทีบ่ อกว่าเราเป็น คนชอบเทีย่ ว ชอบใช้ชวี ติ ชอบทีจ่ ะมองหาสิง่ ใหม่ ๆ เพราะเราไม่รวู้ า่ ในวันพรุง่ นีห้ รืออนาคตจะเป็น ยังไง ก็เลยต้องขอสนุกกับชีวติ ไว้กอ่ น ถ้าไม่ได้เทีย่ วก็จะชอบไปรับประทานอาหารอร่อย บรรยากาศดี ๆ ริมน้ำ เพราะเป็นคนชอบน้ำ ชอบทะเล ได้อยูใ่ กล้นำ้ แล้วรูส้ กึ ผ่อนคลาย และชอบทีส่ วย ๆ เพราะจะ สร้างเรื่องราวที่น่าประทับใจให้ได้จดจำอยู่ตลอดเวลา” นอกจากไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่คุ้มค่าแล้ว ผู้บริหารสาวสวยรวยความสามารถผู้ Enjoy กับชีวติ และการรับประทาน ยังมีไลฟ์สไตล์ในเมืองทีเ่ ข้ากันได้ดกี บั ชาว Eating Out ในเรือ่ งของการ ชอบรับประทานอาหารอร่อย ๆ และทีส่ ำคัญต้องอร่อยและคุม้ ค่าคือคำขวัญของเธอ คุม้ แบบไหนคงดู ได้จากคำตอบที่เธอให้กับทางทีมงาน “นกเป็นคนทีช่ อบอะไรดี ๆ ทีต่ อ้ งคุม้ เราก็เลยพยายามสรรหาสิง่ ดี ๆ ทีเ่ ราคิดว่าเราชอบ ใช่ และคุม้ ค่า มาทำโปรโมชัน่ ให้กบั สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี อย่างโปรโมชัน่ 100% Pay Back ทีท่ ำ ร่วมกับร้านอาหารในโรงแรม ถ้าใช้จา่ ยในร้านเป็นค่าอาหารเท่าไหร่กจ็ ะได้รบั บัตรกำนัลมูลค่าเท่ากับที ่

จ่ายไป เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดในครั้งต่อไป ยังมีโปรโมชั่นอีกมากที่คุ้ม โดยเฉพาะ เรือ่ งท่องเทีย่ ว เรามี KTC World ศูนย์บริการการเดินทางและท่องเทีย่ วทีล่ กู ค้าสามารถ หาซื้อบัตรห้องพักโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน แพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยว รถเช่า ประกันการ เดินทาง ในราคาพิเศษ โดยไม่ต้องไปรอซื้อตามงานมหกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2631-3444 กด 2 ค่ะ ถ้าเข้ามาที่ Website www.ktcworld.co.th หรือมาเป็นแฟนเพจ KTC World ใน facebook จะเจออะไร ที่คุ้มอีกเยอะ ซึ่งบัตรเครดิตเคทีซี นกสามารถพูดได้ว่าตอบสนองไลฟ์สไตล์ได้ครบ ทุกอย่างในทุกวัน แบบ Everyday Lifestyle ทัง้ ทีพ่ กั อาหาร ท่องเทีย่ ว สุขภาพ และ ความงาม หรือแม้แต่รถยนต์” และนี่คือเคล็ดลับแห่งเครื่องมือสุดคุ้มที่ทำให้การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของ คุณนกกลายเป็นชีวติ ในฝันของใครหลาย ๆ คน โดยเฉพาะคนทีช่ อบใช้ชวี ติ ท่องเทีย่ ว ทั้งในแบบชาร์จแบตฯ หรือการเที่ยวแบบรับประทานอาหารอร่อยก็เป็นวิธีการผ่อน คลายอย่างมีคุณค่าอีกรูปแบบหนึ่ง

www.facebook.com/eatingout

31


unding rro uS----

Entertainment

Review

Text & Photo : sudarat@weekend-magazine.com

y t r a P x i M h t i w

y o Fatb Slim

32

Eating Out Issue 25 / July 2011

คอเพลงมิกซ์ นักเต้นเท้าไฟ คงจะเต็มทีไ่ ปกับปาร์ตคี้ อนเสิรต์ CHANG DRAUGHT PRESENTS FATBOY SLIM เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมากันไม่มากก็ น้อย ทีไ่ ทยเบฟเวอเรจจัดร่วมกับโปรโมเตอร์คอนเสิรต์ หน้าใหม่อย่างร็อคแอนด์ โรลล่า หน้างานเขาก็มซี มุ้ ขายเครือ่ งดืม่ ทัง้ มีและไม่มแี อลกอฮอล์ ช่วงค่ำคนยัง ไม่มากแถวก็เลยไม่ยาว แต่พอเริ่ม 2 ทุ่มเป็นต้นมา ที่มีวงไทเทเนี่ยมขึ้นเปิด เวทีกเ็ ริม่ มีแฟนเพลงชาวไทยและชาวต่างชาติเริม่ ทยอยเข้าไปสนุกกับปาร์ตี้ พร้อม เครื่องดื่มในมือ เพื่อค่อย ๆ บิวท์ความสนุกก่อนที่ป๋านอร์แมน คุก หรือเฮีย แฟตบอย สลิมจะขึ้นเวที ช่วงที่ไทเทฯ ขึ้นถือว่าดึงอารมณ์ร่วมของแฟน ๆ ได้ดีพอสมควรเลย เริ่มมีการออกสเต็ปโยกย้าย แถมเขาก็ขยันส่งภาษาดึงคนดูต่างชาติได้ดีเลยค่ะ แต่พอจบช่วงของไทเทฯ เป็นช่วงดีเจชาวไทย คนดูกลับเงียบไม่มปี ฏิกริ ยิ าเท่าที่ ควร เพราะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนดู ได้แต่เปิดเพลงอย่างเดียว แถมไม่ได้พูด ภาษาอังกฤษทัง้ ทีค่ นดูเกือบครึง่ เป็นชาวต่างชาติ ช่วงนีบ้ รรยากาศเลยไม่คกึ คัก เลยมีส่วนหนึ่งเดินออกไปหาเครื่องดื่มมาบิวท์อารมณ์แต่ปรากฏว่าคนข้างนอก เนืองแน่นต่อแถวซื้อยาวมาก น่าเสียดายที่เครื่องดื่มหมดตั้งแต่ 3 ทุ่มครึ่ง พอใกล้ 4 ทุม่ คนดูดา้ นนอกก็ทะลักเข้าไปด้านในเพือ่ รอการปรากฏตัว ของ Fatboy Slim เขายกโต๊ะอุปกรณ์รีมิกซ์มาไว้ตรงกลาง เฮียแกเล่นเดินมา แอบอยู่ใต้โต๊ะ แล้วค่อย ๆ โผล่ขึ้นมาด้วยเสื้อผ้าสไตล์บีชแวร์ พร้อมเพลงเปิด ตัว ค่อย ๆ กระตุ้นคนดูให้สนุก จุดปฏิกิริยาของคอเพลงให้แดนซ์กันกระจาย โดยเฉพาะพวกทีถ่ อื บัตร 1,500 นีถ่ อื ว่ามันมาก คนเยอะ เต้นตลอดงาน ทัง้ กระโดด หวีดร้อง พาอารมณ์ร่วมกันยิ่งสนุกสุดเหวี่ยงเข้าไปอีก ตลอด 2 ชั่วโมง ทำให้ รู้เลยว่าทำไมถึงมีคนชื่นชอบแนวเพลงนี้ และซูฮกให้ Fatboy Slim เป็นที่สุด ของดีเจเพลงรีมกิ ซ์ ทัง้ การใช้อปุ กรณ์ การเล่นกับอารมณ์คนดู แสงสีเสียงทีช่ ว่ ย บิวท์บรรยากาศ นับได้ว่าการกลับมาครั้งที่ 2 ของเขาก็เป็นประสบการณ์ที่ดี ที่ช่วยให้คอเพลงรีมิกซ์ประทับใจได้อีกครั้ง สำหรับคอนเสิรต์ และปาร์ตมี้ นั ๆ แบบนี้ ทางโปรโมเตอร์เขาแอบบอก มาว่า ปลายปีจะมีปาร์ตี้คอนเสิร์ตที่น่าสนใจจัดที่เชียงใหม่อีกครั้ง แต่จะเป็น คอนเสิร์ตแบบไหน รอติดตามชมได้ใน Eating Out ค่ะ


Sneak Peek Text & Photo : นาระ

What is Design

?

ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้

ทำไมงานดีไซน์ญี่ปุ่นเน้นความเรียบง่าย!!! งานอเมริกันเน้นความฝันบวกธุรกิจการค้า!!! ส่วนงานฝรั่งเศสเน้นความหรูหราอู้ฟู่!!! คือคำถามที่จะชวนเราไปหาคำตอบในนิทรรศการครั้งนี้ นิทรรศการจัดขึ้นที่ TCDC นำเสนอความโดดเด่นทางวัฒนธรรมของ 10 ประเทศผูน้ ำแห่งโลกการออกแบบ อันได้แก่ อังกฤษ เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส อเมริกา สเปน เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น และบราซิล รวมทั้งนำเสนอเรื่องราวงานออกแบบของประเทศไทย ใครทีไ่ ม่มพี นื้ ฐานทางด้านดีไซน์ งานนีไ้ ม่มปี ญั หาเลยค่ะ เพราะเป็นนิทรรศการที่ ดูงา่ ยมาก แถมยังเพลิดเพลินอีกต่างหาก เพราะชิน้ งานทีเ่ ขาเอามาโชว์ลว้ นแล้วแต่เคย ผ่านตาเรามาทั้งนั้น ยกตัวอย่างเช่น กางเกงยีน ตุ๊กตาบาร์บี้ รถฮาร์เลย์เดวิดสันของ สหรัฐเอมริกา ที่ล้วนแล้วเป็นผลผลิตของอเมริกันดรีม ดินแดนแห่งตำนานความหวัง และความเชื่อที่ว่าความมั่งคั่งสร้างความสุขได้ หรือถ้าใครถูกใจมูจิแบรนด์ที่ไร้ซึ่งแบรนด์ ของประเทศญี่ปุ่น งานนี้ก็มีโชว์ เครือ่ งเล่นซีดที มี่ กี ารทำงานสุดง่าย แค่กระตุกสายไฟทีห่ อ้ ยมาจากตัวเครือ่ งก็เล่นได้แล้ว เป็นผลงานที่แสดงความเป็นญี่ปุ่นผสมความเชื่อของเซนได้อย่างดี หรือจะเป็นเพื่อน สัตว์เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ในอดีตของเราเจ้าทามาก็อตจิ สะท้อนความเชื่อเรื่องวิญญาณ ทัง้ ยังตอบสนองสภาพชีวิตของคนญี่ปุ่นในปัจจุบันที่ต้องอยู่ในชุมชนเมืองอันแออัด มี พื้นที่อาศัยเพียงเล็กน้อย

ข้ามมาทีป่ ระเทศฝรัง่ เศสด้วยความโอ่อา่ ฟูฟ่ า่ ของพระราชวังแวร์ซายส์กก็ ลาย มาเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราและรสนิยมเลอเลิศสะท้อนผ่านผลงาน เช่น หีบเดินทาง ของหลุยส์วติ ตอง หีบเดินทางมากจริต ผนวกเอางานฝีมอื ช่างเข้ากับประโยชน์ใช้สอยที่ เกินธรรมดา เพราะมีราวแขวนเสื้อผ้าและลิ้นชักในตัว แถมยังดัดแปลงเป็นเตียงผ้าใบ เคลื่อนที่พับได้อีกด้วย ส่วนงานของไทยก็ไม่ด้อยเหมือนกัน กับผลงานการออกแบบของดีไซเนอร์ ชาวไทยรุน่ ใหม่ ทีส่ ร้างแบรนด์ดงั อย่าง Propaganda ทีน่ ำโคมไฟ Mr.P ONE MAN SHY โคมไฟรูปร่างผู้ชายเปลือยกายมีฝาครอบศีรษะ ดีไซน์เก๋ด้วยปุ่มสวิตช์อยู่ที่อวัยวะเพศ ทีแ่ สดงถึงลักษณะนิสัยที่มีความทะลึ่ง ซุกซนด้วยอารมณ์ขันแบบไทย ๆ ยังไม่หมดเพียงเท่านีย้ งั มีงานดีไซน์ทนี่ า่ สนใจให้คณุ ได้ไปสัมผัสทีศ่ นู ย์สร้างสรรค์ งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าดิเอ็มโพเรียม นิทรรศการถาวรจัดแสดง หมุนเวียนตลอดไปจนถึงปี 2016 ใครสนใจสอบถามได้ที่ โทร. 0-2664-8448

www.facebook.com/eatingout

33


unding rro uS---Text : Tuck

Harry Potter and the Deathly Hallows : Part 2

เดินทางมาถึงภาคสุดท้ายกันแล้วสำหรับหนังพ่อมดแม่มดแฮร์รี่ พอตเตอร์ โดยในภาคนีแ้ ฮร์รไี่ ด้พบฮอร์ครักซ์ อันที่ 5 และเห็นการต่อสูข้ อง 2 พ่อมด ซึง่ หนึง่ ในสองพ่อมดนัน้ ก่อนทีจ่ ะสูก้ นั จนเสียชีวติ ได้มอบความทรงจำ แก่แฮร์รี่ เป็นความทรงจำที่จะคลี่คลายเรื่องทุกอย่างและนำไปสู่การต่อสู้กับโวลเดอมอร์ The Borrower Arrietty

ผลงานเรือ่ งล่าสุดของสตูดโิ อจิบลิ ทีน่ ำวรรณกรรมเยาวชนของอังกฤษ ผลงานของ Mary Norton มาสร้าง เป็นภาพยนตร์อะนิเมะ โดยเรือ่ งราวจะเล่าถึง Arrietty เด็กสาววัย 14 ปี ทีอ่ าศัยอยูห่ อ้ งใต้หลังคาอย่างสงบ สุข แต่ชีวิตของเธอก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อได้รู้จักกับมนุษย์หนุ่มคนหนึ่ง Captain America : The First Avenger

จากชายหนุ่มรูปร่างผอมบาง สุภาพอ่อนโยน แต่เพราะความกล้าหาญในตัวทำให้สตีฟ โรเจอร์ส ได้เข้า ทดลองโปรแกรมสุดยอดทหารของกองทัพสหรัฐฯ ทำให้เขากลายมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ ตัวใหม่ที่มีนามว่ากัปตันอเมริกา เพื่อต่อสู้กับเหล่าวายร้าย ที่ มี แ ผนครองโลก

e f a C k o o B Song

n ollectio imate C lt U g ic Mus ...Sin : Sony Scrubb / Label Scrubb

2 หนุ่ม เมื่อย ง อ ข ง ล เพ ท ก ในบ ใครที่หลงใหล bb กร็ บี ไปหาอลั บมั้ นขี้ องพว ru ก และบอล วง Sc ะรวมผลงานของสครับไว้มา ), า n ร เขามาฟัง เพ กลวั (Acoustic Pop Versio ้ ท ง มาย อยา่ งเพล และอกี มายมาย แฟนพนั ธแุ์ คกู่ นั , ทกุ อยา่ ง าดอัลบั้มน ี้ ล สครับไม่ควรพ

Artist :

34

Eating Out Issue 25 / July 2011

ื่อสุขภาพ 2 เพ ร า ห า อ ิ มังสวิรัต แ์ ม่บ้าน ้อง สำนักพิมพ เล็ก พม์ ติชน ำคัญที่เราจะต ำ ส น ง า ้ ่ ิ ส บ น ็ น ค ์ เป ร ล า ไต ห า ส น คับที่ก็สุขไดล้ ายฟ้า ฮิไร / สำนักพิม ็ก ๆ แม้ ในปัจจุบันนี้อ ประโยชน์ หนังสือเล่มนี้จะ ี เล ป ม ่ ี ง ั ภ ท : ผู้แต่ง กับบ้านหล ที่น่าอยู่ เลือกกินสิ่ง ทิ ที่ ำงา่ ย อรอ่ ย แถมรปู าพ ข ุ ส ม า ว ค ี ม ป ไ ้าน คุณ อง วริ ตั หนังสือที่จะพา ุณก็สามารถเนรมิตให้เป็นบ ต้องอยู่ใน เสนอเมนมู งั ส รอยากหนั มาดแู ลสขุ ภาพกล็ ะ ค ใค ้ว จ จะมีพื้นที่จำกัด วไทยที่ไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น แล นื้ ทไี่ ดท้ กุ กส็ วย นา่ กนิ อื ไปลองทำดนู ะคะ แลว้ คณุ ก พ ส า า ย ั ง โดยผู้แต่งคือส เ่ ธอกส็ ามารถดดั แปลงใชส้ อ นูอาหาร นำเมนใู นหน วิรัตินั้นให้ประโยชน์กับคุณม เม ต ส หอ้ งเลก็ ๆ แ ากนี้หนังสือเล่มนี้ยังแนะนำ งคนบา้ น รู้ว่าอาหารมัง ขอ กจ ตารางนิ้ว นอ รงุ ในบา้ นหลงั เลก็ การออม ามสุขนั้น แค่ไหน ว ป ร ทเี่ หมาะกบั กา ูกผักสวนครัว ที่คุณจะรู้ว่าค ตา่ งหาก ล ณุ หลังเล็ก การป หี่ อ้ งแตอ่ ยใู่ นพนื้ ทหี่ วั ใจของค ท ไมไ่ ดอ้ ยบู่ นพนื้


www.facebook.com/eatingout

35


unding rro uS----

Text : chonthicha@weekend-magazine.com

Concert Music Festival

Whe

at re n

WE ARE THE ONE CONCERT ฉลอง 10 ปี คลืน่ 103.5 FM ONE กับการรวมตัวของร็อคเกอร์ระดับตำนาน อาทิ เสก โลโซ, โป่ง หินเหล็กไฟ, บิลลี,่ แบล็คเฮด, พงษ์พฒั น์,

เสือ ธนพล และศิลปินรับเชิญ อุ๊ หฤทัย เตรียมไประเบิดความมันกันได้ที่ไบเทค บางนา ฮอลล์ 106 วันที่ 23 ก.ค. 54 จำหน่ายบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 0-2262-3456 James Blunt Some Kind of Trouble Live in Bangkok ใครที่ประทับใจกับบทเพลงเพราะ ๆ ซึ้ง ๆ ของ James Blunt เจ้าของเพลงดัง You’re Beautiful ก็เตรียม ซ้อมร้องเอาไว้ให้ดี เพราะเขากำลังจะมาเปิดคอนเสิร์ตในบ้านเรา ในวันที่ 9 ส.ค. 54 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จำหน่ายบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 0-2262-3456 Green Concert # 14 Da & The Idols : unbreak my heart สาวเสียงดี ดา เอ็นโดรฟิน เตรียมควงหนุม่ ๆ เสียงดี อาทิ ป้าง นครินทร์, ปัป๊ โปเตโต้, เป้ วงมายด์, แสตมป์ อภิวชั ร์, ตู่ ภพธร และตูน บอดีส้ แลม ขึน้ คอนเสิรต์ ของคนทีไ่ ม่ทำร้ายหัวใจกัน วันที่ 23-24 ก.ค. 54 ที่ ROYAL PARAGON HALL จำหน่ายบัตรทีไ่ ทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 0-2262-3456

Art & Culture

ภาพถ่ายฝีมอื ชัน้ ครู ‘รงค์ วงษ์สวรรค์ แม้รา่ งกายจะลาโลกนีไ้ ปแล้ว แต่สงิ่ ที่ ยังคงอยู่คือผลงานของรงค์ วงษ์สวรรค์ นักเขียนเจ้าของฉายาพญาอินทรีแห่ง สวนอักษร นิทรรศการครั้งนี้จะนำเสนอความคิด มุมมองของพญาอินทรีผู้นี้ผ่าน ภาพถ่ายของเขา ผูส้ นใจสามารถเข้าชมได้ที่ คัดมันดู โฟโต้ แกลเลอรี 87 ถนนปัน้ (ใกล้วัดแขกสีลม) ตั้งแต่วันนี้-31 ก.ค. 54 สอบถาม โทร. 0-2234-6700

Event

เมดอินไทยแลนด์ ครัง้ ที่ 24 พบกับงานแสดงสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย อาทิ อาหารและ

เครื่องดื่ม สิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องหนัง รองเท้า เครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย และ อีกมากมาย งานนี้เตรียมเงินและเตรียมแรงไปช้อปกันได้ที่อาคาร 5-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 16-17 ก.ค. 54 Chiangmai International Food Festival 2011 พบกับงานอาหารนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ จากประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น จีน อินเดีย เปรู อิตาลี สเปน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต วันที่ 14-18 ก.ค. 54

36

Eating Out Issue 25 / July 2011


News

& Promotion Text : sudarat@weekend-magazine.com

เคเทล วัน จัดปาร์ตี้ Salute to Authenticity เคเทล วัน (Ketel One) วอดก้าระดับพรีเมียม จัดปาร์ตี้ Salute to Authenticity การสรรเสริญประวัตกิ ว่า 300 ปีของเคเทล วัน โดยนายอิศเรศ สุนทราวรกุล ผจก.ฝ่ายการตลาด กลุม่ ผลิตภัณฑ์ Reserve Portfolio บจก. ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) และมร.โจ มิลเนอร์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ ได้นำค็อกเทลจากบาร์เทนเดอร์ระดับโลกซึง่ ชนะการแข่งขัน ดิอาจิโอ เวิลด์คลาส มาให้ได้ทดลองรสชาติ ทีร่ า้ นไฮด์ แอนด์ ซีค แกสโทร บาร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Smirnoff Bangkok Remix สเมอร์นอฟ (SMIRNOFF) เปิดตัว “SMIRNOFF BANGKOK REMIX” โดยมีมณฑล จิรา รับบทบาทคิวเรเตอร์ผดู้ แู ลโปรเจกต์ ร่วมกับทาทา ยัง และสล็อต แมชชีน ชวนคนไทยเลือกเพลง ที่ต้องการและลงมือรีมิกซ์ไนท์ไลฟ์กรุงเทพฯ ด้วยกันผ่าน เฟซบ๊คุ www.facebook.com/SmirnoffThailand พร้อมลุน้ รับโอกาสได้เข้าร่วมปาร์ตี้สุดมัน 22 กรกฎาคมนี้

เดอะ เซนต์ รีจสิ กรุงเทพฯ แนะนำต้นตำหรับอาหารอิตาเลียน โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจสิ กรุงเทพฯ แนะนำความอร่อยตาม ต้นตำรับอาหารอิตาเลียน ให้บรรยากาศทีห่ รูหรา มีบาร์คอย ให้บริการ ณ ร้านอาหารโจโจ ชั้น 1 โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจสิ กรุงเทพฯ เชฟอิตาเลียนประจำห้องอาหารโจโจมีความ มุง่ มัน่ และหลงใหลในการคงรสชาติแบบดัง้ เดิมและเรียบง่าย ในแบบอิตาเลียน ในสภาพแวดล้อมทีย่ งั คงไว้ซงึ่ ความหรูหรา

บลู เอเลเฟ่นท์ จัด “ไทย ทาปาส ไนท์” เอาใจคนวัยทำงาน ภัตตาคารบลู เอเลเฟ่นท์ กรุงเทพฯ จัดโปรโมชัน่ พิเศษ “ไทย ทาปาส ไนท์” (Thai Tapas Night) ทุกวันศุกร์ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ณ บลู บาร์ ชัน้ 2 ภัตตาคาร บลู เอเลเฟ่นท์ ในราคา 600 บาท/ท่าน รวมเครือ่ งดืม่ ค็อกเทล หรือไวน์ 2 แก้ว พร้อมอาหารว่าง 2 เมนู สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2673-9353-8

Dining Paradise กับทรูพริวิเลจ นางนันทิญา อังคณากานต์ (ขวา) รอง ผอ.ฝ่ายบริหารลูกค้า สัมพันธ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับนางสาวสุปราณี คงสมปรี (ซ้าย) ผอ.ส่วนการตลาด บริษทั คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด แนะนำแคมเปญ “Dining Paradise” มอบส่วนลด 10-15% ที่ร้านอาหารในคิง เพาเวอร์ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.trueprivilege.com ตั้งแต่วันนี้-31 กรกฎาคม 2554

เติมอิ่ม ยิ้มอุ่น กับเวิลด์แก๊ส บริษทั เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมตอบแทน สังคม “เติมอิม่ ยิม้ อุน่ กับเวิลด์แก๊ส” โดยมอบแก๊สหุงต้มให้ กับน้อง ๆ รร.ตชด. สังกัด กกต.12 จำนวน 11 โรงเรียน โดยใช้แก๊สหุงต้มฟรีตลอดทัง้ ปี 2554 พร้อมทัง้ กิจกรรมเลีย้ ง อาหารกลางวัน, ร่วมเตะฟุตบอล “เติมยิ้ม”, มอบอุปกรณ์ กีฬา, อุปกรณ์การเรียน และของใช้ที่จำเป็น ณ รร.ตชด. บ้านนายาว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554

Airport Link เพิ่มสถานีบริการรถด่วน สถานีรถไฟฟ้า Airport Link จะเพิม่ จุดบริการ Express Line ที่สถานีพญาไท จากสถานีพญาไท-สุวรรณภูมิ ด้วยราคา พิเศษเพียง 90 บาท จากราคา 150 บาท โดยรถจะออกทุก ครึง่ ชัว่ โมง สำหรับตัว๋ Round Trip สำหรับนัง่ ไปกลับ จะเหลือ ราคา 150 บาท จากราคาปกติ 300 บาท ตั๋วมีอายุการใช้ งาน 2 อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันนี้-สิ้นปี 2554

MK อิ่มคุ้มลุ้นรถกับบัตรเครดิตกรุงศรี บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด ร่วมกับบัตรเครดิตกรุงศรี อยุธยา จัดแคมเปญพิเศษ “MK อิม่ คุม้ ลุน้ รถกับบัตรเครดิต กรุงศรี” แจกรถยนต์โตโยต้าวีออส 1.5 เจ เกียร์ออโต้ จำนวน 2 รางวัล และรางวัลอืน่ ๆ รวม 422 รางวัล มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้-15 สิงหาคม 2554 ที่เอ็มเคทุกสาขา ทั่วประเทศ (ยกเว้นเอ็มเคโกลด์)

Citibank “Dive into Maldives” บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ พร้อมเกรฮาวด์ คาเฟ่ และบางกอก แทรเวล คลับ รังสรรค์เมนูอาหารทะเลสไตล์ลกู ครึง่ เมดิเตอร์เรเนียน-ไทย พร้อมมอบโปรโมชั่นลุ้นแพ็กเกจทัวร์สู่เกาะ มัลดีฟส์ ภายใต้แคมเปญ “Dive into Maldives” โดยมี บรรดาเซเลบริตี้ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ ร้านเกรฮาวด์ คาเฟ่ สาขาสยามเซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

www.facebook.com/eatingout

37


g din nurro uS-

Catch Up

หายไป

จะเกิดอะไรขึ้นหากในอนาคตอีก 20 ปี

Text : มะนาวหวาน

พื้นที่ป่าสีเขียว

อย่างน้อยบ้านผม ต้องมีพื้นที่สีเขียวแน่นอน

โช-โชตินันท์ ธีรธรรมารักษ์ นักร้องนำวง lul aby

ถ้าอีก 20 ปีโลกนี้ไม่มีสีเขียว : โลกเราคงจะกลายเป็นอะไรซักอย่างลอยเคว้งคว้างบนดาว สิ่งที่เหลืออยู่คืออะไร : สิ่งที่เหลือยู่คือบ้านผมครับ เพราะผมมั่นใจว่าอย่างน้อยบ้านผม ต้องมีพื้นที่สีเขียวแน่นอน สิ่งที่จะไม่มีอยู่บนโลกคือ : คนดีครับ เพราะไม่มีพื้นที่สีเขียว แสดงว่าไม่มีคนดีที่จะทำสิ่ง ดี ๆ ต่อโลกครับ

เราก็จะก้าวไปข้างหน้าไม่ได้

ออน-กรกมล ชัยวัฒนเมธิน นักร้องนำวง ละอองฟอง

ถ้าอีก 20 ปีโลกนี้ไม่มีสีเขียว : สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกคงไม่มีอากาศที่บริสุทธิ์จริง ๆ ให้หายใจ สิ่งที่เหลืออยู่คืออะไร : ความเสียดายของมนุษย์ เสียดายที่ไม่ยอมรักษาสิ่งแวดล้อมและ คลอโรฟีลล์เอาไว้ค่ะ สิ่งที่จะไม่มีอยู่บนโลกคือ : จะไม่เหลืออากาศบริสุทธิ์ จนทำให้มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิต ได้ เปรียบเสมือนถ้าเราไม่มีสัญญาณไฟเขียวมีแต่ไฟแดงและไฟเหลือง เราก็จะก้าวไป ข้างหน้าไม่ได้ค่ะ

มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์

ถ้าอีก 20 ปีโลกนี้ไม่มีสีเขียว : น่าจะทำให้เราตระหนักได้ว่าเราปลูกต้นไม้น้อยกว่าทำลาย เป็นร้อยเท่าพันเท่า สิ่งที่เหลืออยู่คืออะไร : ความแห้งแล้งและการบริโภคที่เกินขนาดของมนุษย์ ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม พื้นดิน ภูมิอากาศ สิ่งที่จะไม่มีอยู่บนโลกคือ : สัตว์และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ เพราะปัจจัยหลักอย่างต้นไม้ หายไป มนุษย์เราเองก็มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ได้ เราควรจะตระหนักแล้วว่าเรากำลังก้าว น้ำผึ้ง-ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ เข้าสู่หายนะที่เราเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นเอง นักแสดง

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก นิตยสาร Eating Out

(แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายเอกสารได้ หรือคัดลอกลงกระดาษขนาด A4 แล้วส่งมาตามรายละเอียดด้านล่าง)

สมัครสมาชิก 1 ปี (12 ฉบับ) พิเศษเพียง 150 บาทเท่านั้น (พร้อมจัดส่งถึงบ้าน) เริ่มตั้งแต่เดือน................................. เป็นฉบับแรก สมัครในหน่วยงานชื่อ ................................................................................................ สมัครเอง นาย นาง นางสาว ชื่อ .................................................................................. นามสกุล .................................................................................. อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ร้านอาหาร/โรงแรม/ท่องเที่ยว อื่น ๆ ........................................... สถานที่จัดส่ง เลขที่ ................. หมู่ที่ .......... อาคาร/หมู่บ้าน ............................................... ชั้นที่ ........... ห้อง ........... ซอย .................................. ถนน ................................. แขวง/ตำบล .................................. เขต/อำเภอ .................................. จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ ................................. การชำระเงิน ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ลาดพร้าว มาที่ นายปรีดา เหตระกูล 1605 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซอย 5 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 (กรุณาใส่ใบสมัครลงในซองธนาณัติเพื่อป้องกันการล่าช้าและสูญหาย) โอนเงินผ่านธนาคารบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท แม่บ้าน จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57 เลขที่บัญชี 046-1-04998-2 กรุณาส่งสลิป ใบโอนเงินพร้อมแนบใบสมัคร แฟกซ์มาที่เบอร์ 0-2559-3283 หรือทางอีเมล์ webmaster@maeban.co.th รบกวนแจ้ง คุณน้อย 0-2530-7345-9 38 Eating Out Issue 25 / July 2011


EATING OUT 25 JULY  

A Big (Mountain) Anniversary

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you