Page 1

ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ з правових питань

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ВИДАНО ГРОМАДСЬКИМ ОБ’ЄДНАННЯ “САМОПОМІЧ”


Під дисциплінарною відповідальністю згідно з чинним законодавством України слід розуміти винне порушення трудової дисципліни і службових обов’язків. Такі порушення можуть бути виражені як у діях, так і у бездіяльності, допускатися як свідомо, так і з необережності. Підставою дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний проступок, сутність якого полягає у невиконанні або в неналежному виконанні працівником покладених на нього трудових чи службових обов’язків (ст. 24 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій). Зверніть увагу! Укладаючи трудовий договір перш за все слід зазначити, що укладаючи трудовий договір, працівник бере на себе головний обов’язок виконувати роботу певної спеціальності, кваліфікації, посади та при цьому підкорятися правилам внутрішнього трудового розпорядку, встановленим на підприємстві, в установі чи організації (статті 21 КЗпП). Відповідно до статті 142 КЗпП трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (проф-


спілковим представником) на основі типових правил. І тут хотілося б підкреслити, що Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України затверджені наказом Міністерства освіти України № 455 від 20.12.1993 р. Відповідно до цих Типових правил в навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу. Зверніть увагу! За загальним правилом порушення трудової дисципліни вважається таким за умови, що воно відбулося у робочий час. Тому, є протизаконним вимагати від педагогічних працівників здійснення виховної функції у період власної відпустки або під час канікул чи карантину, оскільки діти під час канікул не перебувають у фактичних стосунках у школі і не підпадають під навчально-виховний процес. У період канікул (чи карантину), як і в позанавчальний процес, у вечірній, нічний час відповідальність за дітей несуть їх батьки. Особливо слід підкреслити, що статтею 147 Кодексу законів про працю передбачено вичерпний перелік видів дисциплінарних стягнень. За порушення


трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: 1) догана; 2) звільнення. Увага! Хочемо наголосити на тому, що позбавлення премії – не є дисциплінарним стягненням. Порядок преміювання працівників визначається відповідним Положенням, що затверджується на підприємстві, в установі чи організації адміністрацією спільно з профспілковим органом. Відповідно до статті 147-1 КЗпП дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника. Порядок застосування дисциплінарних стягнень: - стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення; - стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку; - перед застосуванням стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від по-


рушника трудової дисципліни письмові пояснення; - за кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення; - стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку; - якщо протягом року з дня накладення стягнення працівника не буде піддано новому стягненню, то він вважається таким, що не мав стягнення; - факт застосування до працівника стягнення (або факт притягнення до дисциплінарної відповідальності) до трудової книжки не заноситься. Варто знати! Трудовим законодавством не встановлено конкретний строк, після спливу якого можна достроково знімати дисциплінарне стягнення (наприклад, місяць з дня накладення дисциплінарного стягнення, або півроку тощо). До речі, керівники навчальних закладів досить часто користуються цією нормою права, коли контролюючі органи за наслідками перевірки вимагають притягнення до дисциплінарної відповідальності окремих працівників – оголошують працівнику догану, а через місяць – два її знімають своїм же наказом.


Зверніть увагу! Частіше за все педагогічні працівники притягуються до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків. Дуже часто, мова йде про випадки, коли учні вчиняють правопорушення (наприклад, крадіжку, грабіж, викрадення авто-мототранспорту, розміщення своїх фото на порно-сайтах тощо), а вчителям ставлять в провину ведення правовиховної, правоосвітньої та профілактичної роботи не в повному обсязі, неналежне виконання своїх обов’язків по вихованню учнів тощо. У зв‘язку з цим логічно звернутися до посадових інструкцій або функціональних обов’язків, які повинні чітко регламентувати права, обов’язки та відповідальність працівника, тим паче, що у вищезазначених Типових правилах внутрішнього розпорядку для працівників державних навчальновиховних закладів України закріплено, що „коло обов‘язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку відповідного закладу освіти та умовами контракту, де ці обов‘язки конкретизуються”. Таким чином, притягнення до дисциплінарної відповідальності педагогічних працівників можливе


лише за умови їх винної протиправної поведінки, яка може виражатися як в діях так і в бездіяльності. Законодавча база: 1. Кодекс Законів про працю України від 10.12.1971 - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 2. Наказ Міносвіти “Про Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів” від 20.12.1993, № 455 - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0121-94 3. Наказ Міносвіти “Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України” від 28.12.2006, № 864 - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.1385.0 4. Наказ Міносвіти “Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти” від 06.09.2000, № 434 - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0659-00 5. Наказ Мінпраці України “Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників” від 29.07.1993, № 58 - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z0110-93


ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ з правових питань

БРОШУРИ СЕРІЇ «ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ» СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ ПРАВ ОСВІТЯН, ПІДВИЩЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ І НАДАННЯ ЇМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРАВОВОЇ ПІДТРИМКИ. ЦІ БРОШУРИ ДОПОМОЖУТЬ ПЕДАГОГАМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, БІЛЬШЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО СВОЇ ПРАВА Й МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАХИСТУ. Цей буклет видано в рамках ініціативи «Поради освітянам з правових питань», яку реалізовує Громадське об’єднання “САМОПОМІЧ” за сприяння Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках Освітньої програми. Звертаємо увагу, що цей буклет має рекомендаційний характер, тож розбір конкретної ситуації потребує консультації з фахівцем. Законодавство час від часу змінюється, тому подана інформація не є офіційним тлумаченням чинного законодавства. Всі авторські та суміжні права щодо цього буклету належать авторському колективу об’єднання “САМОПОМІЧ”. Відповідальність за зміст публікації несуть її автори, позиція Міжнародного Фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів публікації. Додаткова інформація на цю тему, а також електронний варіант буклета та он-лайн консультації з різних правових питань – на сайті об’єднання «САМОПОМІЧ» - www.samopomich.org.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Громадське об’єднання “САМОПОПМІЧ” тел. +38(032) 297 10 00 www.samopomich.org; email: 2971000@gmail.com Тираж 330 прим. № замовлення 605 Друк : ФОП “Великий О.В.” Відповідальний за випуск: Стельмащук Д.М.

Дисципл_нарна в_дпов_дальн_сть педагог_чних прац_вник_в  
Дисципл_нарна в_дпов_дальн_сть педагог_чних прац_вник_в  
Advertisement