Page 1

ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ з правових питань

ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА СУМІСНИЦТВОМ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО ФОНДУ «ВІДРОДЖЕННЯ»


У Кодексі законів про працю йдеться, що кожен працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін. Така робота на кількох підприємствах і є роботою за сумісництвом. Сумісництвом вважається виконання праців-ником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або на іншому підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи за наймом. Статтею 102-1 Кодексу законів про працю України, статтею 19 Закону України «Про оплату праці», пунктом 5 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затверджене наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43 встановлено, що оплата праці сумісників провадиться за фактично виконану роботу. Незалежно від отримуваної працівником заробіт-ної плати за основним місцем роботи, робота за сумісництвом оплачується відповідно до посади, яку він обіймає. Обчислення заробітної плати працівників освіти, зокрема й тих педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом, здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 (зі змінами та доповненнями) та наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових


установ» від 26 вересня 2005 року № 557 (зі змінами та доповненнями, далі — Наказ № 557). Тривалість роботи за сумісництвом Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не має перевищувати половини місячної норми робочого часу. Внутрішнє і зовнішнє сумісництво При роботі за сумісництвом з працівником укладають трудовий договір. На практиці існує таке поняття, як зовнішнє сумісництво та внутрішнє сумісництво. Якщо працівник працює на одному й тому самому підприємстві і як основний працівник, і як сумісник, і роботу за сумісництвом здійснює у вільний від основної роботи час, таку роботу можна назвати внутрішнім сумісництвом. Якщо ж він працює на двох (або кількох) підприємствах, одне з яких є основним місцем роботи, а друге — місцем роботи за сумісництвом, така робота вважається зовнішнім сумісництвом. Трудові договори при внутрішньому сумісництві (за основною посадою і за посадою за сумісництвом) юридично не пов’язані між собою, оскільки за кожною посадою окремо визначається порядок оплати праці, тривалість робочого часу, відпустки тощо. Незалежно від отримуваної працівником заробітної плати за основним місцем роботи, за сумісництвом йому встановлюється оплата відповідно до цієї посади (професії), у т. ч. надбавки, доплати, матеріальна допомога, якщо їх передбачено умовами оплати праці за цією посадою


(професією) в трудовому договорі. Застереження! Внутрішнім сумісникам на-рахування заробітної плати за роботу за основною посадою та за роботу за сумісництвом провадиться окремо. При внутрішньому сумісництві нарахування заробітної плати за час відпустки або компенсації за невикористану відпустку провадиться окремо за основною посадою та окремо за посадою (професією) за сумісництвом. Приклад зовнішнього сумісництва Викладач інформатики працює в коледжі (основне місце роботи) з 9 до 15 год. та інженером з обслуговування технічних засобів навчання ліцею (за сумісництвом — 0,25 штатної одиниці) — з 16 до 17 год.

Приклад внутрішнього сумісництва Викладач інформатики працює в коледжі (основне місце роботи) з 9 до 15 год та в цьому самому коледжі інженером з обслуговування ехнічних засобів навчання (за сумісництвом—0,25 штатної одиниці) з 15 до 17 год.

Розрахунок середньої заробітної плати для педа-гогівсумісників Порядок розрахунку середньої заробітної плати для нарахування заробітної плати за час відпустки, компенсації за невикористану відпустку, допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, провадиться відповідно до вимог Порядку № 100. При цьому порядок розрахунку середньої заробітної плати сумісників загалом аналогічний


порядку розрахунку середньої заробітної плати основних працівників. Так, при нарахуванні заробітної плати за час відпустки, допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за основним місцем роботи згідно з підпунктом «ї» пункту 4 Порядку № 100 до розрахунку середньої заробітної плати не включається заробітна плата на роботі за сумісництвом. Тому нарахування заробітної плати за час відпустки внутрішньому сумісникові здійснюватиметься окремо, виходячи із сумарного заробітку за розрахунковий період та фактично відпрацьованого часу на кожній посаді. Однак згідно з пунктом 10 Положення № 43 вчителям і викладачам, які працюють у кількох середніх загальноосвітніх, професійних та інших навчально-освітніх, а також вищих навчальних закладах, прирівняних до них по оплаті праці працівників, а також педагогічним працівникам дошкільних виховних, позашкільних та інших навчально-виховних закладів (як в одному, так і в кількох) при обчисленні середньої заробітної плати враховується заробітна плата на всіх місцях роботи. Важливо! Сумісництво не слід плутати з суміщенням. Суміщення професій чи посад - це виконання працівником поряд з основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією чи посадою на тому самому підприємстві, в установі, організації протягом установленої законодавством тривалості робочого дня. Перелік робіт, які не є сумісництвом затверджений в додатку до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій від 28.06.93 р. N 43.


Особливості роботи за сумісництвом педагогічних працівників: - трудова книжка працівника зберігається за основним місцем роботи, запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника за місцем основної роботи; - відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи; - сумісник може бути звільнений у разі прийняття основного працівника; - загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Серед робіт, які не вважаються сумісництвом, для працівників освіти найбільш характерними є: - педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік; - виконання учителями та викладачами обов’язків по завідуванню кабінетами, класне керівництво, перевірка зошитів тощо; - педагогічна робота та керівництво гуртками в тому самому навчальному закладі; - керівництво аспірантами в науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах, що здійснюється науковцями та висококваліфікованими спеціалістами, які не перебувають у штаті цих установ та навчальних закладів, з оплатою їхньої праці в розрахунку 50 годин на рік за кожного аспіранта; - завідування кафедрою висококваліфікованими спеціалістами, у тому числі тими, що займають керівні посади в навчальних закладах і науково-дослідних установах


з оплатою в розрахунку 100 годин за навчальний рік; - робота за договорами провідних наукових, науковопедагогічних і практичних працівників з короткострокового навчання кадрів на підприємствах і в організаціях. Виконання цих видів робіт допускається в робочий час з дозволу керівника навчального закладу, установи без утримання заробітної плати. Законодавча база: 1. Кодекс Законів про працю України від 10.12.1971 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/322-08 2. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995, № 108/95-ВР - [Електронний ресурс]–Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 3. Постанова Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 4 грудня 1981 року № 1145 - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/v1145400-81 4. Постанова КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 року № 245 - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/245-93-%D0%BF 5. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 8 лютого 1995 року № 100- [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF 6. Наказ Мінпраці «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 28.06.1993, № 43 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/z0076-93


ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ з правових питань

БРОШУРИ СЕРІЇ «ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ» СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ ПРАВ ОСВІТЯН, ПІДВИЩЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ І НАДАННЯ ЇМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРАВОВОЇ ПІДТРИМКИ. ЦІ БРОШУРИ ДОПОМОЖУТЬ ПЕДАГОГАМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, БІЛЬШЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО СВОЇ ПРАВА Й МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАХИСТУ.

Звертаємо увагу, що цей буклет має рекомендаційний характер, тож розбір конкретної ситуації потребує консультації з фахівцем. Законодавство час від часу змінюється, тому подана інформація не є офіційним тлумаченням чинного законодавства. Відповідальність за зміст публікації несуть її автори, позиція Міжнародного Фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів публікації. Додаткова інформація на цю тему, а також електронний варіант буклета та он-лайн консультації з різних правових питань – на сайті об’єднання «САМОПОМІЧ» - www.samopomich.org.

Цей буклет видано в рамках ініціативи «Поради освітянам з правових питань», яку реалізовує Міжнародний Фонд «Відродження» в рамках Освітньої програми Контакти: Міжнародний Фонд «Відродження», Освітня програма тел. +380 (44) 461 95 00, факс. +380 (44) 486 01 66; www.irf.kiev.ua; e-mail: irf@irf.kiev.ua

Особливості оплати праці педагогічних працівників за  
Особливості оплати праці педагогічних працівників за  
Advertisement