Page 1

Fleirbrukshall i Samnanger Orientering om plangruppas arbeid TilnÌrming, Føringar og Konklusjon

Ivar Erstad

27.01.2010


Plannemndas utfordring ”Mandat- Fleirbrukshall”

-Skule -Stein -Kommunehus -Bibliotek

-Kulturskule -Næring -Bufellesskap -Kulturhus

Sentrumsutvikling

Lokalisering Økonomi

”Samnangerhallen” Ivar Erstad

27.01.2010


Nordbygda

Skulebruksplanen Bjørkheim

Andre alternativ: - Ved ungdomsskulen på Tysse - Bak Gjerde skule

Vedtak i KS i des 09: Samnanger kommune vil satsa på to skular i Nordbygda og på Gjerde slik det kjem fram i skulebruksplanen. Då vert det 1.-7. trinn på Gjerde og 8.-10. trinn med hall i Bjørkheimsområdet. Uteområdet ved Nordbygda skule må takast vare på og vidareutviklast i høve dei lærings- og utviklingsmåla ungdomsskulen har arbeidd fram i sine planar for fysisk aktivitet / nærmiljø.

Ivar Erstad

Kortsiktig løysing: 1.-7. årssteg samlast på Gjerde skule ved hjelp av modulløysing medan ein rehabiliterer Nordbygda skule til ungdomsskule.Arbeidet med å leggja om Nordbygda skule til ungdomsskule skal starta seinast samstundes med utbygging av Gjerde skule.

27.01.2010


Steinnemnda Mandat: Utvalet får i oppdrag å få fram ein oversikt over mogleg bruk av steinmassar. Dette skal rapporterast attende til kommunestyret i junimøtet 2009. Utvalet må arbeida aktivt for å få innspel frå mange instansar. Kommunestyret er og open for å sjå på alternativ som ikkje er i tråd med vedtekne planar. Like fullt må gruppa ha fokus på naturvern. I den grad det er bruk for midlar til å utgreia einskilde alternativ, må spørsmålet takast opp med kommunestyret. Det skal arbeidast tett opp mot Statens vegvesen og BKK.” .

Ivar Erstad

27.01.2010


Offentlege tenester - Kommunehus - Bibliotek - NAV - ….. - ….

Ivar Erstad

27.01.2010


Sentrumsutvikling Mogleg utvikling?

- eller?

Ivar Erstad

27.01.2010


Avklåringar/føringar

Grunneigarar Fylkesmannen Miljøavd. Overordna planmynde

Statens vegvesen

Kommunen Skule Plan

BKK Vassdrag og anlegg

Trafikkavvikling

Fylkeskommunen Kultur og idrett Samferdsel Tilskot Ivar Erstad

27.01.2010


Lokalisering - A1

Ivar Erstad

27.01.2010


Lokalisering – A1 Pro Fleirbrukshallen inngår i ein kommunal heilskapeleg strategi om å utvikle tettstaden Bjørkheim Tomtestorleik til samankopling og integrering av andre offentlege og private bygg og tenester Samlar og konsentrerer trafikken Tomta ligg heilt nede ved fjorden gjer sjøen tilgjengeleg for innbyggarane. Bruk av overskotsmassar for utfylling i sjø Klima og energipotensiale ut over hallens krav Mogleg plass for basseng Mogleg kopling mot ei utvikling av Lauvskar Forskjønning av område samla sett Ivar Erstad

Kontra Innløysing og kjøp av private eigedomar - auka kostnadar Inngår som ein liten del i ein større plan - overordna arealstrategi. Mange grunneigarar (10-12) Utfylling i sjø kan skapa konflikter Trafikkavvikling - kryss og buss

27.01.2010


Lokalisering – A5

Ivar Erstad

27.01.2010


Lokalisering – A5 Pro Sambruk med grendahuset og ny felles P-plass Nærare Nordbygda skule enn Bjørkheim - redusert gangavstand Reistadvika vert rusta opp - estetisk løft Attmed riksvegen - kommersielt potensiale Få grunneigarar (5) Bruk av overskotsmassar

Ivar Erstad

Kontra Omfattande grunnarbeider knytt til omlegging av elv i røyr og evt ny gjennomføring via eksisterande vegfylling. Dimensjonerast etter flaumkapasitetar Flaumutsett - risikovurderingar må gjerast. Utfylling i elv - miljø- og verneinteresser. Krav om konsekvensutgreiing Lita og knapp tomt med avgrensa høve for å etablera naudsynte trafikkløysingar Bidreg i liten grad til utvikling av Bjørkheim og riksvegen vil fungere som ”ei barriere” mellom desse områda. Auka trafikkmengde mellom Bjørkheim og Reistadvika (2 avkjøringspunkt) 27.01.2010


Skule Kroppsøving i Fleirbrukshall- gangavstand Alt. hall innan 200 m frå Nordbygda skule: 9 Ikkje mogleg for utbygging. 9 Fleirbrukshallen kan ikkje erstatte bibliotek/mediatek funksjonar. 9 Hall i gangavstand kan erstatte gymsal i skulen.

To andre hallalternativ i gangavstand vart vurdert: 9 Reistadvika – ca 600 m frå skulen 9 Bjørkheim – ca 1200 m frå skulen til hall

Ivar Erstad

27.01.2010


Skule Kroppsøving Undervise i kroppsøving blokk (samle timar pr. veke/mnd/prosjekt). Ca 5 grupper/klassar skal ha totalt 7,5 timar/v med kroppsøving pr. veke , 1.5 t/v pr. gruppe (tradisjonelt: 45min x 2 dagar.) + 2 x 10 min friminutt = totalt 20 min til forflytting av elevar. Oppstart/avslutting i hallen mhp skuleskyss.

Ivar Erstad

27.01.2010


Skule Eksempel pĂĽ timeplan i hallen Tid/Dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Kl. 8.30

NB Gym

NB Gym

NB Gym

NB Gym

NB Gym

Kl. 10.00

pensjonistar

babygym

pensjonistar

seniordans

babygym

Kl. 11.30

Funksj.h

Psykisk sjuke

Funksj.h

Psykisk sjuke

Funksj.h

Kl. 13.00

friaktivitet

tilsettebøy

friaktivitet

Kl. 14.30

kulturskule

Kl. 16.0022.00

Idrettslag

Idrett Ballett

Ope hus

Ivar Erstad

idrettsskule Idrettslag Kultur Konsertar

Idrettslag Idrettslag/ Kultur

27.01.2010


Områdeplan Mogleg arealbruk

•Avgrensa planområde • Krev KU • Kan innarbeidast i kommuneplanen

Ivar Erstad

27.01.2010


Investeringskostnader OVERSYN – ESTIMERTE KOSTNADAR JMF HOVUDRAPPORT

Kvm

Invest. kostnad Mill NOK

Reistadvika

Bjørkheim BKK bør ta størstedelen av desse kostnadene som alternativt vil koma som planleggingskostnader for deponi av stein.

Planarbeid områdeplan

Utviding avkjørsel og etablering av busslomme

Infrastruktur

Utviding avkjørsel

Tomteforhold

Påreknast noko kostnadar knytt Naust må erstattast og eventuell kjøp til kjøp av grunn av grunn

Grunnarbeid * Fleirbrukshall **

Kommunen må pårekna meirkostnadar knytt til å leggja elva i kulvert, samt Noko opparbeidingskostnader knytt til gjennomføring i vegfylling deponering av stein?

Rådhus ***

600

40.2 18,0

Bibliotek / mediatek

200

6,2

OK

OK OK

Utvida kulturhusfunksjonar

350

10,9

OK

OK

2233

OK Ikkje tilrådeleg

OK

Bufellesskap for funksjonshemma **** Bruttokostnad

76,9

* føreset byggeklar og komprimert tomt. Begge tomtene føreset nytta eksisterande infrastruktur i aktuelle område ** avsett noko kostnader til grunnarbeider - byggeklår tomt vil kan resultere i mindre kvm pris. Merk her at fleirbrukshallen allereie er *** redusert med 200 kvm i høve plannemnda sin hovudrapport **** Omfanget er ikkje areal og kostnadskalkulert

Ivar Erstad

27.01.2010


Drift og Vedlikehaldskostnader OVERSYN – FDVU**-KOSTNADAR JMF HOVUDRAPPORT * Kvm

Årleg FDVU kostnad pr m2

Estimert brutto Estimert brutto Estimert netto FDVU kostnader inntekter driftskostnad 800.000 – 400.000 – 400.000 – 1.300.000 800.000 900.000

Fleirbrukshall

2233

400 – 600

Rådhus

600

600

360.000

0

Bibliotek / mediatek Utvida kulturhusfunksjonar

200

400 – 600

0

350

400 – 600

80.000 – 120.000 140.000 – 210.000

100.000

360.000 80.000 – 120.000 40.000 – 110.000

Bufelleskap * Kapitalkostnad er ikkje inkludert. Plannemnda har estimert at desse vil utgjøre 75 000 pr investert 1. mill NOK pr år (5% - 40 år) **Forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling

Ivar Erstad

27.01.2010


Konklusjon Fleirbrukshall lokalisert til Bjørkheim Bidrar til å få ei sentrums- og tettstadutvikling i Samnanger lokalisert til Bjørkheim Oppfyller skulen sine krav til gymsal for ungdomsskulen i Nordbygda Kan gje eit brett tilbod til idrett og kultur i Samnanger Mogleg å samla offentlege tenester på ein plass Bidra til ei positiv næringsutvikling på Bjørkeheim Utfylling i deler av Vågen kan gje relativt mykje areal til bruk for offentleg formål som badeplass og sjøaktivitetar Kan oppfylla krava i Energi- og klimaplanen ved: å nytta varme frå sjø å samla tenestetilbodet og dermed transportbehovet å bidra til å utvida kollektivtransporttilbodet i Samnanger. Avhenda energikrevjande kommunale bygg til andre formål

Ivar Erstad

27.01.2010


Vidare framdrift? Fleirbrukshall Vedtak om lokalisering 18. Februar? Gjennomføring planprosess ca 18 mnd – sumaren 2011. Forprosjekt ”Samnangerhallen” ca. 12 mnd – våren 2011. Vedtak bygging av fleirbrukshall - høsten 2011. Prosjektering og bygging 24 mnd – kan tas i bruk 2013/14

Skule Flytting av barneskulen i Nordbygda til Gjerde – sumaren 2010 Bygging av ny skule på Gjerde 18-24 mnd – innflytting våren 2012 Ombygging Nordbygda skule 12-18 mnd – innflytting 2012 Midlertidig løysing av gymsal for Nordbygda skule 12-24 mnd – 2013/14

Ivar Erstad

27.01.2010

Fleirbrukshall - presentasjon av plannemnda sitt arbeid  
Fleirbrukshall - presentasjon av plannemnda sitt arbeid  

Presentasjon frå plannemnda for fleirbrukshall i Samnanger - vist på møte i Persona- og økonomiutvalet 28. januar 2010