Page 1

Skólaskýrsla 2013

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA


SKÓLASKÝRSLA 2013

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA Hag- og upplýsingasvið 2013


Skólaskýrsla 2013 © Samband íslenskra sveitarfélaga Borgartúni 30 Pósthólf 8100 128 Reykjavík 2013/23 Umsjón með útgáfu: Valgerður F. Ágústsdóttir og Ingibjörg Hinriksdóttir


EFNISYFIRLIT INNGANGUR ................................................................................................................................ 5 LEIKSKÓLI....................................................................................................................................... 7 1. Leikskólabörn ....................................................................................................................... 8 2 Leikskólar ........................................................................................................................... 19 3. Starfsfólk ............................................................................................................................ 23 4. Kostnaður vegna leikskóla .................................................................................................. 38 GRUNNSKÓLI .............................................................................................................................. 54 5. Nemendur ......................................................................................................................... 55 6. Grunnskólar ....................................................................................................................... 64 7. Starfsfólk í grunnskóla ........................................................................................................ 67 8. Kostnaður vegna grunnskóla .............................................................................................. 97 HELSTU ÞÆTTIR Í SKÓLAMÁLASTARFI SAMBANDSINS 2013 ................................................. 112 FYLGISKJÖL ................................................................................................................................ 121


INNGANGUR Markmiðið með útgáfu þessarar skýrslu er að birta tölulegar upplýsingar um skólamál og gera þær aðgengilegar fyrir sveitarstjórnarmenn, stjórnendur grunnskólans og aðra þá sem fylgjast vilja með þróun í skólamálum. Í skýrslunni er bæði fjallað um leikskóla og grunnskóla. Tölulegar upplýsingar ná til málaflokkanna á landsvísu en einnig er þeim skipt niður eftir landshlutum. Að auki eru upplýsingarnar að nokkru leyti flokkaðar eftir íbúafjölda sveitarfélaga. Upplýsingar í skýrslunni eru fengnar frá Hagstofu Íslands og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Í höfuðdráttum er gerð grein fyrir starfsemi hvors skólastigs um sig árið 2012 og að auki eru birtar sambærilegar upplýsingar aftur í tímann eins og kostur er. Skýrslan gefur möguleika á árlegum samanburði á ýmsum lykiltölum í skólahaldi. Birtar eru ýmsar magntölur yfir nemendur, skóla, kennara og annað starfsfólk og kostnað vegna málaflokkana. Í fyrsta sinn eru upplýsingar um innri leigu í rekstri leik- og grunnskóla birtar í skýrslunni. Til viðbótar þessu eru birtar töflur í viðaukum aftast í skýrslunni þar sem valdar lykiltölur eru birtar á hvert sveitarfélag. Að auki er að finna fróðleik frá öðrum sviðum sambandsins. Fjallað er um helstu þætti í skólamálastarfi sambandsins frá árinu 2013. Fjallað er um skólamálanefnd, Skólaþing sambandsins, símenntun kennara, samstarf sambandsins við Skólapúlsinn ehf. vegna Skólavogar sem og þróunarverkefni sambandsins og mennta- og menningarmálaráðuneytis um ytra mat á grunnskólum. Skýrslan er tekin saman af Valgerði Ágústsdóttur, sérfræðingi á hag- og upplýsingasviði Sambands íslenskra sveitarfélaga.


LEIKSKÓLI Leikskóli er fyrsta skólastigið í skólakerfinu samkvæmt lögum nr.90/2008 um leikskóla og er ætlaður börnum undir skólaskyldualdri. Sveitarfélög bera ábyrgð á starfsemi leikskóla. Lögin kveða á um að sveitarfélög hafi forustu um að tryggja börnum leikskóladvöl og beri ábyrgð á heildarskipan skólahalds í leikskólum sveitarfélags. Sveitarfélög skulu setja sér almenna stefnu um leikskólahald í sveitarfélagi og kynna hana fyrir íbúum þess. Á vegum 63 sveitarfélaga landsins er starfræktur leikskóli eða í 82% þeirra. Í þessum kafla verður fjallað um ýmsar lykiltölur um leikskólabörn, leikskóla, starfsfólk á leikskóla og rekstrarkostnað. Hér má sjá yfirlit lykiltalna vegna leikskóla á tímabilinu 2006–2012. Fjöldi starfsfólks vísar til fjölda stöðugilda. Rekstrarkostnaður er staðvirtur á verðlagi ársins 2012. Tafla 1.

Helstu lykiltölur vegna leikskóla 2006 –2012 2006

2008

2010

2012

Breyting 06 - 12

% breyting 06 - 12

A

Fjöldi leikskólabarna alls

17.216

18.278

18.961

19.617

2.401

14%

B

Fjöldi leikskólabarna í leikskólum sveitarfélaga

15.385

15.912

16.122

16.491

1.106

7%

C

Heilsdagsígildi barna alls

16.856

18.353

18.818

19.618

2.762

16%

D

Heilsdagsígildi barna í leikskólum sveitarfélaga

15.517

16.471

15.986

16.749

1.232

8%

E F

Leikskólar alls

267

275

277

263

-4

-1%

Leikskólar sveitarfélaga

236

238

238

222

-14

-6%

G

Stöðugildi alls starfsfólk við uppeldisog menntunarstörf ¹

3.807

4.350

4.377

4.566

759

20%

H

Stöðugildi deildarstjóra, leikskólakennara og annarra við uppeldis- og menntunarstörf ²

3.114

3.629

3.615

3.848

734

24%

I

Starfsfólk við önnur og ótilgreind störf

394

411

399

380

-14

-4%

J

Allt starfsfólk

4.201

4.761

4.776

4.946

745

18%

K

Beinn rekstrarkostnaður á leikskóla sveitarfélaga (brúttó)

22.915.217

25.157.011

25.054.686

26.000.400

3.085.184

13%

L

Rekstrarútgjöld í hlutfalli af skatttekjum *

13%

15%

16%

14%

M

Beinn rekstrarkostnaður á hvert heilsdagsígildi leikskóla sveitarfélaga (nettó)

1.155

1.270

1.312

1.292

N

% tekna af rekstrarkostnaði leikskóla sveitarfélaga

21%

16%

17%

18%

1 prósentustig

137

12%

3 prósentustig%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: G= Öll stöðugildi starfsfólks er sinna uppeldis- og menntunarstörfum, ásamt þeim er sinna stuðningsstörfum og öllum stjórnendum. Allir leikskólar. H= Stöðugildi starfsfólks er sinna uppeldis- og menntunarstörfum ásamt stöðugildi deildarstjóra. Stjórnendur og starfsmenn er sinna stuðningi eru ekki taldir með. Allir leikskólar. K= Beinn rekstrarkostnaður á leikskóla sveitarfélaga. Tölur í þús.kr. og staðvirt á verðlagi ársins 2012. L= Heildarútgjöld nettó (sameiginlegir liðir, leikskólar sveitarfélaga og framlög til sjálfstætt starfandi leikskóla). Á verðlagi hvers árs. M=Beinn rekstrarkostnaður leikskóla er allur brúttó rekstrarkostnaður færður á leikskóla sveitarfélaga án sameiginlegs kostnaðar. Tölur í þús.kr. og staðvirt á verðlagi ársins 2012.


1.

Leikskólabörn

Í markmiðsgrein laga um leikskóla nr. 90/2008 er kveðið á um að í leikskólum skuli velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Þannig skuli veita börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði. Hér á eftir verður fjallað um leikskólabörn, fjölda þeirra og heilsdagsígildi, aldursskiptingu og lengd dvalartíma á leikskóla. Fjöldi leikskólaba rna og heil sdagsígilda 1998 –2012

1998

15.105

1999

14.761

-2%

12.047

2000

14.574

-1%

2001

15.578

7%

2002

16.282

2003 2004

11.905

14.174

11.094

795

Breyting frá fyrra ári

13.934

-2%

11.328

12.325

2%

13.703

-2%

11.569

2%

841

5%

756

5%

13.738

11%

14.405

5%

12.686

10%

1.142

36%

1.053

39%

5%

14.736

7%

14.987

4%

13.559

7%

1.267

11%

1.177

12%

16.685

2%

15.473

5%

15.146

1%

14.039

4%

1.510

19%

1.434

22%

16.755

0%

15.902

3%

15.263

1%

14.575

4%

1.492

-1%

1.328

-7%

2005

16.864

1%

16.208

2%

15.322

0%

14.810

2%

1.542

3%

1.398

5%

2006

17.216

2%

16.856

4%

15.385

0%

15.517

5%

1.831

19%

1.339

-4%

2007

17.561

2%

17.443

3%

15.386

0%

15.805

2%

2.175

19%

1.638

22%

2008

18.278

4%

18.353

5%

15.912

3%

16.471

4%

2.366

9%

1.882

15%

2009

18.716

2%

18.701

2%

16.123

1%

16.106

-2%

2.593

10%

2.566

36%

2010

18.961

1%

18.818

1%

16.122

0%

15.986

-1%

2.839

9%

2.832

10%

2011

19.159

1%

19.122

2%

16.334

1%

16.297

2%

2.825

0%

2.825

0%

2012

19.617

2%

19.618

3%

16.491

2%

16.478

2%

3.126

11%

3.140

11%

%breyting 98-12

799

811

1%

Breyting 98-12

2%

Fjöldi heilsdagsígilda

Breyting frá fyrra ári

Fjöldi leikskólabarna

Leikskólabörn í sjálfstætt starfandi leikskólum

Breyting frá fyrra ári

Fjöldi heilsdagsígilda

Breyting frá fyrra ári

Leikskólabörn í leikskólum reknum af sveitarfélögum

Breyting frá fyrra ári

Fjöldi heilsdagsígilda

Breyting frá fyrra ári

Fjöldi leikskólabarna

Öll leikskólabörn

Fjöldi leikskólabarna

Tafla 2.

1%

719

4.512

7.713

2.317

5.384

2.331

2.329

30%

65%

16%

49%

293%

287%

-11%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Börn í opinberum leikskólum og sjálfstætt starfandi leikskólum. Heilsdagsígildi eru reiknuð þannig að dvalartími í 4 klst. jafngildir hálfu heilsdagsígildi, dvalartími í 5 klst. = 0,625 og 6 klst. = 0,75, 7 klst. = 0,875, 8 klst. viðvera reiknast sem 1 heilsdagsígildi, 9 klst. viðvera reiknast sem 1,125 heilsdagsígildi og 10 klst. viðvera sem 1,250.

Í töflu 2 er að finna yfirlit yfir fjölda leikskólabarna frá árinu 1998 til ársins 2012. Á tímabilinu hefur leikskólabörnum fjölgað um rúmlega 4.500 börn eða um 30%. Aukning í þjónustu leikskóla sést þó ekki síður í þróun heilsdagsígilda. Börn dvelja mislangan tíma á leikskóla á dag en lengd dvalartíma barna er umreiknuð yfir í heilsdagsígildi. Heilsdagsígildum alls hefur fjölgað um 65% á árunum 1998–2012 eða um 7.700 heilsdagsígildi. Þetta segir okkur að viðvera barna á leikskóla hefur lengst. Taflan sýnir einnig að tala leikskólabarna fjórfaldast í sjálfstætt starfandi leikskólum á tímabilinu 1998–2012.

Í fylgiskjali 1 er yfirlit yfir fjölda heilsdagsígilda og fjölda leikskólabarna í hverju sveitarfélagi fyrir sig árið 2011.


Mynd 1. Uppsöfnuð hlutfallsleg þróun fjölda heilsdagsígilda eftir rekstrarformi 1998 –2012 Öll leikskólabörn

Leikskólabörn í leikskólum svf

300 250 200 150

100 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Mynd 1 sýnir uppsafnaða hlutfallsega þróun í fjölda heilsdagsígilda á tímabilinu 1998–2012 eftir rekstrarformi. Þróunin í fjölda heilsdagsígilda í leikskólum reknum af sveitarfélögum er hliðstæð heildarþróuninni, enda eru um 84% allra heilsdagsígilda þar. Þróunin í sjálfstætt starfandi leikskólum er nokkuð frábrugðin. Hlutfallslega fjölgar þeim verulega á tímabilinu og árin 2001 og 2009 fjölgar þeim um tæplega 40% frá fyrra ári. Mynd 2.

Fjöldi barna og heilsdagsígi lda í öllum leikskólum 1998 –2012 Fjöldi leikskólabarna

Fjöldi heilsdagsígilda

25.000

19.617 19.618

19.159 19.122

18.961 18.818

18.716 18.701

18.278 18.353

17.561 17.443

17.216 16.856

16.864 16.208

16.755 15.902

16.685 15.473

16.282 14.736

14.574 12.325

14.761 12.047

10.000

15.105 11.905

15.000

15.578 13.738

20.000

5.000

0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Börn í opinberum leikskólum og sjálfstætt starfandi leikskólum. Heilsdagsígildi eru reiknuð þannig að dvalartími í 4 klst. jafngildir hálfu heilsdagsígildi, dvalartími í 5 klst. = 0,625 og 6 klst. = 0,75, 7 klst. = 0,875, 8 klst. viðvera reiknast sem 1 heilsdagsígildi og 9 klst. viðvera reiknast sem 1,125 heilsdagsígildi og 10 klst. viðvera sem 1,250.

Á mynd 2 sjáum við gögnin úr töflu 2 sett fram á myndrænan hátt. Árið 2012 er 19.617 börn í öllum leikskólum landsins eða samtals 19.618 heilsdagsígildi og er það í fyrsta skipti sem reiknuð heilsdagsígildi leikskólabarna eru fleiri en fjöldi leikskólabarna. Frá árinu 1998 hefur leikskólabörnum alls fjölgað um ríflega 4.500 eða 30%. Á sama tíma eykst fjöldi heilsdagsígilda mun meir eða um 65% sem jafngildir 7.713 heilsdagsígildum.


Mynd 3. Fjöldi barna og heilsdagsígilda í leikskólum sveitarfé laga 1998–2012 Fjöldi leikskólabarna

Fjöldi heilsdagsígilda

8.000

16.491 16.479

16.334 16.297

16.122 15.986

16.123 16.106

15.386 15.805

15.385 15.517

15.322 14.810

15.263 14.575

15.146 14.039

14.987 13.559

14.405 12.686

13.934

13.703 11.569

10.000

11.328

12.000

11.094

14.000

14.174

16.000

15.912 16.471

18.000

6.000

4.000 2.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Börn í opinberum leikskólum. Heilsdagsígildi eru reiknuð þannig að dvalartími í 4 klst. jafngildir hálfu heilsdagsígildi, dvalartími í 5 klst. = 0,625 og 6 klst. = 0,75, 7 klst. = 0,875, 8 klst. viðvera reiknast sem 1 heilsdagsígildi, 9 klst. viðvera reiknast sem 1,125 heilsdagsígildi og 10 klst. viðvera sem 1,250.

Á mynd 3 er að finna yfirlit um þróun barnafjölda á leikskólum reknum af sveitarfélögum. Þar kemur einnig fram fjöldi heilsdagsígilda barna á leikskólum. Hér kemur fram áþekk þróun og á mynd 2. Leikskólabörnum hefur fjölgað um 2.317 í leikskólum sveitarfélaga eða um 16% á tímabilinu 1998–2012. Á sama tíma hefur fjöldi heilsdagsígilda barna á leikskólum vaxið um 49% eða um 5.384 heilsdagsígildi. Það að heilsdagsígildum barna á leikskóla fjölgi meira en heildarfjölda þeirra er skýr vísbending um að viðvera barna sé að lengjast. Mynd 4.

Fjöldi barna og heilsdagsígilda sjálfstætt starfandi leikskólum 1998 –2012

Fjöldi leikskólabarna

Fjöldi heilsdagsígilda

2.366

2.825 2.825

2.839 2.832

1.882

1.638

1.831 1.339

1.492 1.328

1.510 1.434

1.267 1.177

841 756

799 719

500

795 811

1000

1.142 1.053

1500

1.542 1.398

2000

2.175

2500

2.593 2.566

3000

3.126 3.140

3500

0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Börn í sjálfstætt starfandi leikskólum. Heilsdagsígildi eru reiknuð þannig að dvalartími í 4 klst. jafngildir hálfu heilsdagsígildi, dvalartími í 5 klst. = 0,625 og 6 klst. = 0,75, 7 klst. = 0,875, 8 klst. viðvera reiknast sem 1 heilsdagsígildi og 9 klst. viðvera reiknast sem 1,125 heilsdagsígildi og 10 klst. viðvera sem 1,250.

Á myndinni hér fyrir ofan má sjá fjölda barna í sjálfstætt starfandi leikskólum á árunum 1998–2012. Fjöldaaukning er veruleg. Þannig eru 795 börn í sjálfstætt starfandi leikskólum árið 1998, en árið 2012 hefur tala þeirra u.þ.b. fjórfaldast. Hlutfallslega fjölgar leikskólabörnum í sjálfstætt starfandi leikskólum mun meira en börnum í leikskólum reknum af sveitarfélögum.


Tafla 3. Fjöldi heilsdagsígilda í leikskólum eftir rekstrarformi og landshlutum 2008 –2012

Leikskólar sveitarfélaga

Sjálfstætt starfandi leikskólar

Leikskólar sveitarfélaga

Sjálfstætt starfandi leikskólar

Leikskólar sveitarfélaga

Sjálfstætt starfandi leikskólar

% breyting 08-12

Sjálfstætt starfandi leikskólar

Breyting 08-12

Leikskólar sveitarfélaga

2012

Sjálfstætt starfandi leikskólar

2010

Leikskólar sveitarfélaga

2008

Reykjavíkurborg

6.007

929

5.932

1.074

6.040

1.231

33

302

1%

32%

Höfuðborgarsvæðið án Rvk.

4.386

762

4.480

1.026

4.798

967

411

205

9%

27%

Suðurnes

785

526

774

505

787

600

2

74

0%

14%

Vesturland

802

56

782

41

839

49

37

-7

5%

-13%

Vestfirðir

347

363

371

23

0

7%

Norðurland vestra

339

369

353

14

0

4%

Norðurland eystra

1.300

115

-19

9%

Austurland Suðurland Landið allt

216

1.367

185

1.415

198

595

542

563

-32

0

-5%

1.312

1.378

1.314

96

3

96

0%

15.986

2.831 16.619

3.140

607

651

4%

15.872 2.489

-9%

26%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Í töflunni hér fyrir ofan er yfirlit yfir fjölda heilsdagsígilda í leikskólum sveitarfélaga og þá í sjálfstætt starfandi leikskólum eftir landshlutum á árunum 2008, 2010 og 2012. Í Reykjavíkurborg fjölgar heilsdagsígildum lítillega í leikskólum reknum af sveitarfélögum, en umtalsvert í sjálfstætt starfandi leikskólum. Á landsvísu fjölgar heilsdagsígildum á leikskólum sveitarfélaga um 4% á tímabilinu en þeim fjölgar um 60% í sjálfstætt starfandir leikskólum á sama tíma.

Höfuðbsv. án Rvk.

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland vestra

Norðurland eystra

Austurland

Suðurland

Landið allt

Fjöldi barna í leikskólum á Íslandi 1998 –2012 eftir landshlutum Reykjavíkur borg

Tafla 4.

1998

5.959

3.327

837

744

518

455

1.421

539

1.305

15.105

1999

5.696

3.232

851

733

502

438

1.446

552

1.314

14.764

2000

5.455

3.289

850

725

510

442

1.477

545

1.281

14.574

2001

5.844

3.689

1.038

820

460

446

1.539

504

1.238

15.578

2002

6.182

4.001

1.061

839

449

449

1.534

491

1.276

16.282

2003

6.433

4.108

1.038

825

430

467

1.570

525

1.289

16.685

2004

6.523

4.153

1.047

859

383

454

1.544

529

1.263

16.755

2005

6.495

4.269

1.079

852

376

445

1.514

587

1.247

16.864

2006

6.458

4.538

1.093

892

380

392

1.625

586

1.252

17.216

2007

6.394

4.640

1.251

886

397

385

1.624

602

1.382

17.561

2008

6.501

5.110

1.346

890

375

382

1.619

647

1.408

18.278

2009

6.652

5.385

1.351

860

388

416

1.629

642

1.393

18.716

2010

6.719

5.483

1.340

885

403

411

1.632

608

1.480

18.961

2011

6.803

5.476

1.385

939

402

388

1.669

638

1.459

19.159

2012

7.110

5.658

1.429

916

392

383

1.652

622

1.453

19.617

Breyting 98-12

1.151

2.333

592

172

-126

-72

231

83

148

4.512

19%

70%

71%

23%

-24%

-16%

16%

15%

11%

30%

% breyting 98-12

Heimild: Hagstofa Íslands. Skýring: Átt er við öll leikskólabörn, bæði í opinberum leikskólum sem og sjálfstætt starfandi leikskólum.


Tafla 4 sýnir fjölda leikskólabarna í leikskólum eftir landshlutum tímabilið 1998–2012. Þeim fjölgar hlutfallslega mest á höfuðborgasvæði utan Reykjavíkurborgar og á Suðurnesjum eða um 70% Á Vestfjörðum fækkar leikskólabörnum á tímabilinu um 24% og á Norðurlandi vestra fækkar þeim um 16% á tímabilinu. Mynd 5.

Fjöldi leikskólabarna 1998 –2012 eftir aldri 0-2 ára

3-5 ára

16.000

13.541

13.102

12.728

12.328

12.099

11.794

11.798

11.881

11.963

11.773

11.912

11.795

10.000

11.716

11.769

12.000

12.586

14.000

6.074

6.057

6.233

5.950

5.462

5.422

5.066

4.874

4.509

3.666

2.779

2.000

3.045

3.336

4.000

4.722

6.000

6.130

8.000

0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Heimild: Hagstofa Íslands. Skýring: Átt er við öll leikskólabörn, bæði í opinberum leikskólum sem og sjálfstætt starfandi leikskólum.

Á mynd 5 sést hver þróun hefur verið í aldurssamsetningu leikskólabarna. Árið 1998 eru 3.336 börn tveggja ára eða yngri á leikskóla en árið 2012 hefur sú tala hækkað um 82% og yfir sex þúsund börn í þessum aldurshópi eru á leikskóla. Það er því um þriðjungur barna á leikskóla sem er tveggja ára eða yngri árið 2012, en var um 22% í upphafi tímabilsins. Mynd 6.

Hlutfall leikskólabarna af árgöngum 1–5 ára barna 1998 –2012

90 77

80 70

69

79

80

80

81

81

82

83

82

82

83

72 68

68

60 50 40 30 20

10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Heimild: Hagstofa Íslands. Skýring: Hlutfall leikskólabarna af árgöngum 1–5 ára barna.

Ásókn í þá þjónustu sem leikskólinn veitir hefur aukist nokkuð á undanförnum árum. Árið 1998 sækja 69% barna á aldrinum 1–5 ára leikskóla en árið 2012 er það hlutfall komið upp í 83%.


Mynd 7.

Hlutfall leikskólabarna af árgangi eftir aldri 2010 –2012 2010

2011

2012

120 100

93 94 95

95 96 96

97 96 97

94 95 95

2 ára

3 ára

4 ára

5 ára

80 60 35

40

29

32

20 1

1

1

0 Á fyrsta ári

1 árs

Heimild: Hagstofa Íslands.

Á mynd 7 sést hlutfall leikskólabarna af árgangi greint eftir aldri barnanna. Árið 2012 eru 32% eins árs barna í leikskóla og hefur hækkað um þrjú prósentustig frá fyrra ári. Athygli vekur að 95% 5 ára barna eru á leikskóla. Líkleg skýring á því að hlutfall fimm ára barna er ekki hærra er skólaganga 5 ára barna. Tafla 5.

Hlutfall leikskólabarna af árgangi eftir aldri 1998 –2012 Alls

Á fyrsta ári

1 árs

2 ára

3 ára

4 ára

5 ára

1998

69

0

12

65

87

91

88

1999

68

0

11

61

87

91

90

2000

68

0

10

54

89

92

91

2001

72

0

14

73

92

93

91

2002

77

1

19

84

93

94

93

2003

79

1

24

89

93

95

93

2004

80

1

27

90

94

95

93

2005

80

1

30

89

94

95

93

2006

81

1

33

91

96

96

92

2007

81

1

31

92

96

96

94

2008

82

1

36

92

95

95

91

2009

83

1

37

93

95

96

93

2010

82

1

35

93

95

97

94

2011

82

1

29

94

96

96

95

2012

83

1

32

95

96

97

95

Breyting

14

1

20

30

9

6

7

167%

46%

10%

7%

8%

% breyting

20%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitafélaga.

Í töflu 5 er að finna yfirlit yfir hlutfall leikskólabarna af árgangi eftir aldri. Árið 2012 eru 95% fimm ára barna á leikskóla og hefur fjölgað um sjö prósentustig miðað við árið 1998. Mjög mikil fjölgun hefur orðið meðal yngri barnanna. Þannig voru 12% eins árs gamalla barna á leikskóla árið 1998 en eru 32% af árgangi árið 2012 og varð hæst 37% árið 2009. Þá hefur tveggja ára gömlum börnum líka fjölgað mikið eða um 30 prósentustig á tímabilinu. Því má segja að ásókn í þá þjónustu sem leikskólinn veitir hefur aukist umtalsvert á tímabilinu, ekki síst meðal foreldra yngri barna.


Mynd 8.

Hlutfallsleg skipting dvalartíma leikskólabarna í leikskólum sveitarfélaga 2002 –2012 4 klst

5-6 klst

7-8 klst

9 klst og yfir

70

50 42

40

37

40

34

32

30

39

38

36

34

51

49

48

47

45

61

59

58

60

38 31

31

30

30 20

19 14

17

16

11

14

8

10

12

6

11

5

10

3

10

2

9

2

8

2

7

1

1

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Í mynd 8 er að finna eina meginskýringu á því hve heilsdagsígildum hefur fjölgað. Viðvera barna á leikskólum hefur aukist gífurlega á tímabilinu. Hlutdeild þeirra barna sem dvelja hálfan daginn eða minna á leikskóla hefur minnkað verulega en hlutdeild þeirra barna sem dvelja 7–8 klst. eða lengur stóraukist, eða úr tæpum 37% árið 2002 í 61% árið 2012. Þá fjölgaði þeim börnum mikið sem dvelja 9 klst. eða lengur á tímabilinu en fækkaði aftur frá árinu 2010. Vert er að hafa í huga að hér er um keypta vistunartíma að ræða en ekki raundvalartíma. Árið 2012 var vegið meðaltal dvalartíma leikskólabarna í leikskólum sveitarfélaga 7,99 stundir á dag.

Í fylgiskjali 2 er yfirlit yfir hlutfallslega skiptingu leikskólabarna eftir dvalartíma í hverju sveitarfélagi fyrir sig árið 2012.

Mynd 9. Hlutfallsleg skipting dvalartíma leikskólabarna í sjálfstætt starfandi leikskólum 2002 –2012 4 klst

5-6 klst

7-8 klst

9 klst og yfir

80 67

70 60

53

59

57

53

55

47

50

37

40 30 26

30 19 21

20 10

68

67

62

61

8

17 6

16 5

15

3

12 2

30

28

27

25

10 1

26

25

8 1

8 1

7 1

26

6 1

1

5

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

2011

2012


Mynd 9 gefur yfirlit yfir viðveru barna í sjálfstætt starfandi leikskólum á tímabilinu 2002–2012. Svipuð þróun hefur orðið meðal barna er dvelja 6 klukkutíma á dag eða færri í sjálfstætt starfandi skólum og meðal leikskóla sveitarfélaga. Þrátt fyrir að svipað hátt hlutfall barna nýti sér 7 tíma vistun eða meira í sjálfstætt starfandi leikskólum og í leikskólum sveitarfélaga, þá er skiptingin milli barna er dvelja 7–8 tíma og svo 9 tíma eða meira frábrugðin. Það eru hlutfallslega færri börn sem dvelja í 9 tíma eða lengur á sjálfstætt starfandi leikskólum en í leikskólum sveitarfélaga. Þessu er öfugt farið þegar litið er til barna er dvelja í 7–8 tíma á leikskóla. Árið 2012 var vegið meðaltal dvalartíma leikskólabarna í sjálfstætt starfandi leikskólum 8,03 stundir á dag. Mynd 10. Daglegur dvalartími leikskólabarna 1998 –2012 4 klst

5-6 klst

7-8 klst

9 klst og yfir

14.000

12.000 10.000

8.000 6.000

4.000 2.000

0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Heimild: Hagstofa Íslands. Skýring: Leikskólar sveitarfélaga og sjálfstætt starfandi leikskólar.

Viðvera barna í leikskóla hefur lengst umtalsvert hin síðari ár. Börnum sem dvelja á leikskóla í 4 klukkustundir dag hvern hefur fækkað um 95% árið 2012 miðað við árið 1998. Hlutfallsleg fækkun nemur 67% meðal barna er dvelja í leikskólanum í 5–6 tíma dag hvern. Fjöldi barna er dvelja á leikskóla 7–8 tíma á dag hefur þrefaldast á tímabilinu og fjöldi barna er dvelja níu stundir eða lengur á dag hefur tvöfaldast. Alls hefur leikskólabörnum fjölgað um 30% á tímabilinu. Mynd 11. Hlutfallsleg skipting leikskólabarna eftir dva lartíma og landshlutum árið 2012 4 klst 80

68

70

5-6 klst

60

9-10 klst

68

64

60

7-8 klst

60

63

62

61

56

53

50 35

40

30

29

30

15

20 10

30 22

02

0

4

2

2

15

14

12 4

7

13

10 2

13 4

0

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Leikskólar sveitarfélaga og sjálfstætt starfandi leikskólar.

29

24

23

22

12 2

7 1


Myndin hér að ofan sýnir hlutfallslega skiptingu leikskólabarna eftir lengd dvalartíma og einnig eftir landshlutum árið 2012. Börn í Reykjavík sem dveljast á leikskóla í 4 tíma á dag eru svo fá að þau ná ekki 1%. Þessi hópur er alls staðar fámennastur. Hlutfallslega er hann stærstur á Norðurlandi vestra en þar dvöldu 7% leikskólabarna í 4 stundir á dag í leikskóla árið 2012. Barnahópurinn sem dvelur í 7–8 tíma á dag er alls staðar hlutfallslega stærsti hópurinn, og stærstur á Norðurlandi vestra og í Reykjavíkurborg. Barnahópurinn sem dvelur lengst á leikskóla, 9 klst. eða meira, er hlutfallslega stærstur á höfuðborgarsvæðinu öllu. Tafla 6. Hlutfallsleg skipting leikskólabarna eftir dvalartíma og rekstrarformi í 10 stærstu sveitarfélögum 2011 Leikskólar sveitarfélaga

Sjálfstætt starfandi

4 klst

5-6 klst

7-8 klst

9-10 klst

4 klst

5-6 klst

7-8 klst

9-10 klst

Reykjavíkurborg

0%

2%

66%

31%

1%

2%

78%

20%

Kópavogsbær

0%

5%

72%

23%

1%

1%

63%

35%

Garðabær

1%

4%

49%

45%

1%

4%

69%

26%

Hafnarfjarðarkaupstaður

1%

4%

51%

44%

0%

6%

60%

34%

Mosfellsbær

0%

6%

49%

45%

Reykjanesbær

3%

13%

46%

39%

1%

9%

61%

30%

Akraneskaupstaður

1%

12%

51%

36%

Akureyrarkaupstaður

1%

8%

56%

35%

1%

6%

66%

28%

Fjarðabyggð

7%

15%

63%

15%

Sveitarfélagið Árborg

2%

13%

67%

19%

10 stærstu samtals

1%

5%

62%

33%

1%

4%

69%

26%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Tafla sex veitir yfirsýn yfir hlutfallslega skiptingu leikskólabarna byggða á lengd dvalar þeirra sem og rekstrarformi leikskóla í tíu stærstu sveitarfélögunum árið 2012. Á mynd 8 má sjá að hlutfall barna sem dvelja í 9–10 stundir á dag á leikskóla er 30% í leikskólum sveitarfélaga. Taflan hér að ofan sýnir að meðal tíu stærstu sveitarfélaga er hlutfall þeirra 33% eða þremur prósentustigum hærra. Mynd 12. Dvalartími barna á leikskóla árið 2012 eftir stærð sveitarfélaga 4 klst.

5-6 klst.

7-8 klst.

9-10 klst.

80 68

70

63

61

60

56

60

60

50 40

33

30

23

21

20 10

10

4

16

14 4

29

25

24 13

7

4

2

1001-2000

2001-5000

0 2

1

0 < 500 íbúar

501-1000

> 5001

Reykjavíkurborg

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga og Hagstofa Íslands. Skýring: Bæði einkareknir leikskólar og leikskólar reknir af opinberum aðilum.

Mynd 12 sýnir hlutfallslega skiptingu leikskólabarna eftir lengd dvalar á leikskóla út frá stærð sveitarfélaga. Hér sést að um tengsl er að ræða milli stærðar sveitarfélaga og dvalartíma barna á leikskóla.


Í minnstu sveitarfélögunum er hlutfall barna er dvelja 4 klukkustundir á leikskóla um 4%, en það hlutfall fer lækkandi eftir því sem sveitarfélögin eru stærri. Í sveitarfélögum með íbúa yfir 5.000 dvelur einungis 1% barna í 4 klukkustundir á dag í leikskóla og í Reykjavíkurborg eru það fá börn sem hafa svo stuttan dvalartíma að það mælist vart. Á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkurborgar er hlutfall barna er dvelja í leikskóla í 9–10 klukkustundir hæst eða 33%. Í minnstu sveitarfélögunum er það hlutfall um 10%. Mynd 13. Hlutfall barna í leikskólum sem n utu sérstaks stuðnings 1998 –2012 eftir kyni Alls

Drengir

Stúlkur

10

9,4

9

8,3

8

7,1

Hlutfall

7 6 5 4 3

8,8

5,5 4,9

5,2

6,8

7,2

7,1

7,4

6,5

5,9

5,5

5,2

2,9

3

3,4

3,8

5,4 4

6,9

8,5

8,5 7,6

7,3 6,6

6,5

6,4

5,7

5,7 5 5,1

4,6

4,2

3,7

7,7

3,6

3,9

5

4,3 3,5

4,2

3,7

2,3

2 1

0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Heimild: Hagstofa Íslands. Skýring: Með sérstökum stuðningi er átt við börn sem vegna fötlunar, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika fá sérstaka aðstoð eða þjálfun undir handleiðslu sérfræðinga.

Mynd 13 sýnir það hlutfall barna í leikskólum sem nutu sérstaks stuðnings á tímabilinu 1998–2012 eftir kyni. Með sérstökum stuðningi er átt við börn sem vegna fötlunar, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika fá sérstaka aðstoð eða þjálfun undir handleiðslu sérfræðinga. Árið 1998 njóta 3,7% leikskólabarna sérstaks stuðnings en eftir því sem líður á tímabilið hækkar það hlutfall og er komið upp í 5,7% árið 2012. Hæst verður það árið 2009 eða 7,3%. Þegar litið er til kyngreindra upplýsinga sést að hlutfall drengja er nálægt því að vera tvöfalt hærra en stúlkna og helst það út tímabilið 1998–2012. Árið 1998 njóta 4,9% drengja á leikskóla sérstaks stuðning og hefur hækkað um 2,7 prósentustig við lok tímabilsins eða um 55%. Sé horft til stúlkna þá nutu 2,3% þeirra sérstaks stuðnings árið 1998 og hefur hækkað um 1,4 prósentustig árið 2012 eða um 60%.


Mynd 14. Fjöldi leikskólabarna eftir stærð leikskóla 2006–2012

2006

2008

2010

2012

5.716 3.037

2.285

4.579

5.128

1.516

3.362

612

722

874

1000

899

2000

2.813

3.318

3000

3.110

4000

4.935

4.638

5000

5.897

6000

7.082

6.845

7000

6.712

8000

0 30 og færri

31-60

61-90

91-120

121 og fleiri

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga og Hagstofa Íslands.

Í mynd 14 er fjöldi leikskólabarna flokkaður eftir stærð leikskóla árin 2006, 2008, 2010 og 2012. Langflest leikskólabörn eru í leikskóla með 61–90 leikskólabörnum árið 2012, eða tæplega þriðjungur þeirra. Þó hefur leikskólabörnum í 61–90 barna leikskólum fækkað nokkuð miðað við fyrri ár. Langfæst eru í leikskóla með 30 börnum eða færri og hefur fækkað verulega miðað við fyrri ár. Mest afgerandi er þó breytingin í fjölda leikskólabarna í leikskólum með 121 barn eða fleiri. Árið 2009 eru ríflega 2.000 leikskólabörn í leikskóla af þeirri stærð eða um 11%. Árið 2012 er ríflega fjórðungur allra leikskólabarna á leikskóla með yfir 121 leikskólabörnum.

Samantekt Árið 2012 eru 19.617 leikskólabörn í leikskólum landsins eða 19.618 heilsdagsígildi og er það í fyrsta sinn sem þau eru fleiri en leikskólabörn. Frá árinu 1998 hefur leikskólabörnum alls fjölgað um rúmlega 4.500 eða um 30%. Leikskólabörn í leikskólum reknum af opinberum aðilum eru 16.491 árið 2012 eða 16.479 heilsdagsígildi. Í leikskólum reknum af sveitarfélögum hefur börnum fjölgað um 2.317 á tímabilinu eða um 16%. Hlutfallslega verður mest fjölgun í sjálfstætt starfandi leikskólum en þar nánast fjórfaldast fjöldi leikskólabarna á tímabilinu 1998-2012. Heilsdagsígildum fjölgar mun meira en börnum frá árinu 1998, meðal allra leikskóla fjölgar heilsdagsígildum um rúmlega 7.700 eða 65%, og meðal leikskóla reknum af sveitarfélögum fjölgaði heilsdagsígildum um 5.384 eða 49%. Það að heilsdagsígildum barna fjölgi meira heldur en fjölda barna gefur skýra vísbendingu um að viðvera barna á leikskólum hefur verið að lengjast. Á tímabilinu 1998–2012 jókst mjög viðvera barna í leikskóla. Börnum sem dvelja á leikskóla í 4 klukkustundir dag hvern hefur fækkað um 95 % árið 2012 miðað við árið 1998. Hlutfallsleg fækkun nemur 67% meðal barna er dvelja í leikskólanum í 5–6 tíma dag hvern. Fjöldi barna er dvelja á leikskóla 7–8 tíma á dag hefur þrefaldast á tímabilinu og fjöldi barna er dvelja níu stundir eða lengur á dag hefur tvöfaldast. Sé þróunin skoðuð eftir stærð sveitarfélaga koma tengsl stærðar þeirra og dvalartíma barna á leikskóla í ljós. Í minni sveitarfélögum dvelja börn á leikskóla í styttri tíma en í stærri sveitarfélögum. . Þá vekur það athygli að ásókn í þá þjónustu sem leikskólinn veitir hefur aukist mjög vegna yngri barna frá árinu 1998. Árið 1998 dvöldu 12% eins árs barna í leikskóla, en árið 2012 er það hlutfall 32%. Börnum sem njóta sérstaks stuðnings í leikskóla fjölgar líka á tímabilinu en tala þeirra ríflega tvöfaldast. Hlutfall drengja er fá sérstakan stuðning er tvöfalt hærra en hlutfall stúlkna.


2

Leikskólar

Samkvæmt lögum um leikskóla skulu sveitarfélög hafa forystu um að tryggja börnum leikskóladvöl. Leikskóli er starfræktur í flestum sveitarfélögum landsins eða í 87% þeirra. Árið 2012 voru starfræktir 263 leikskólar í 65 sveitarfélögum, þar af 222 reknir af sveitarfélögum. Að auki eru nokkur smærri sveitarfélög sem kaupa þessa þjónustu af stærra nágrannasveitarfélagi. Mynd 15. Fjöldi leikskóla 1998 –2012 290 281

280

277

275 270

270

267

261

267

262

262

265

262

263

260 252

250

253

249

240

230 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Heimild: Hagstofa Íslands. Skýring: Leikskólar reknir af sveitarfélögum og sjálfstætt starfandi leikskólar.

Mynd 15 gefur yfirlit yfir fjölda allra leikskóla landsins óháð rekstrarformi á tímabilinu 1998–2012. Leikskólum fjölgar nokkuð fram til ársins 2009, en fækkar ár frá ári eftir það. Mest er breytingin árið 2011 miðað við fyrra ár en þá fækkaði leikskólum um 12.

2002

2004

2006

2008

2010

2012

% breyting 98 - 12

2000

Breyting 98 - 12

Fjöldi leikskóla eftir landshlutum 1998 –2012

1998

Tafla 7.

Reykjavíkurborg

84

84

88

94

93

94

95

82

-2

-2%

Höfuðbsv. án Rvk.

42

44

49

49

54

60

61

62

20

48%

Suðurnes

10

10

12

12

12

15

15

15

5

50%

Vesturland

15

14

15

14

15

16

15

16

1

7%

Vestfirðir

13

14

13

12

13

13

13

12

0

-8%

Norðurland vestra

10

10

10

8

7

7

7

7

-3

-30%

Norðurland eystra

30

32

31

32

33

31

32

30

1

0%

Austurland

17

17

17

17

17

17

17

14

-3

-18%

Suðurland

28

28

27

24

23

22

22

25

-3

-11%

Landið allt

249

253

262

262

267

275

277

263

14

6%

Heimild: Hagstofa Íslands.

Frá árinu 1998 hefur leikskólum fjölgað um 14 og er fjöldi þeirra 263 árið 2012 og hefur fækkað um 14 frá 2010. Þróun í einstökum landshlutum er sú að þeim fjölgar verulega á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkurborgar og nokkuð á Suðurnesjum, en fækkar á Suðurlandi, Austurlandi og Norðurlandi vestra.


Tafla 8.

Fjöldi leikskóla eftir rekstrarformi og la ndshlutum 2008–2012

Leikskólar sveitarfélaga

sjálfstætt st. leikskólar

Leikskólar sveitarfélaga

Reykjavíkurborg

78

16

76

19

63

19

-15

3

Höfuðbsv. án Rvk.

47

13

48

13

50

12

3

-1

Suðurnes

10

5

10

5

9

6

-1

1

Vesturland

16

0

15

0

15

1

-1

1

Vestfirðir

13

0

13

0

12

-1

0

Norðurland vestra

7

0

7

0

7

Norðurland eystra

28

3

30

2

28

Austurland

17

0

17

0

14

-3

0

Suðurland

22

0

22

0

24

1

2

10

Landið allt

238

37

238

39

222

41

-16

4

2

sjálfstætt st. leikskólar

sjálfstætt st. leikskólar

Breyting 08 - 12

Leikskólar sveitarfélaga

2012

sjálfstætt st. leikskólar

2010

Leikskólar sveitarfélaga

2008

0

0

0

-1

Heimild: Hagstofa Íslands.

Sveitarstjórn getur leyft öðrum aðilum að byggja og reka leikskóla í formi sjálfseignarstofnunar, hlutafélags eða samkvæmt öðru viðurkenndu rekstrarformi. Slíkir leikskólar eru nefndir sjálfstætt starfandi leikskólar og fá rekstrarstuðning frá viðkomandi sveitarfélagi. Sé litið til rekstraraðila þá má sjá að leikskólum reknum af sveitarfélögum hefur fækkað um 16 frá árinu 2008 á landsvísu. Í Reykjavíkurborg fækkar þeim um 15, en á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkurborgar fjölgar þeim um þrjá. Sjálfstætt starfandi leikskólum fjölgar um fjóra á tímabilinu á landsvísu. Tafla 9.

Fjöldi leikskóla og leikskólabarna e ftir rekstrarformi 1998 –2012 Allir leikskólar

Leikskólar reknir af opinb aðilum

Sjálfstætt starfandi leikskólar

Fj skóla

Fj barna

Fj skóla

%

Fj barna

%

Fj skóla

%

Fj barna

%

1998

249

15.105

223

90%

14.174

94%

26

10%

795

5%

1999

252

14.761

230

91%

13.934

94%

22

9%

827

6%

2000

253

14.574

231

91%

13.703

94%

22

9%

871

6%

2001

261

15.578

237

91%

14.405

92%

24

9%

1.173

8%

2002

262

16.283

237

90%

14.987

92%

25

10%

1.296

8%

2003

267

16.685

237

89%

15.146

91%

30

11%

1.539

9%

2004

262

16.755

234

89%

15.263

91%

28

11%

1.492

9%

2005

262

16.864

234

89%

15.322

91%

28

11%

1.542

9%

2006

267

17.216

236

88%

15.385

89%

31

12%

1.831

11%

2007

270

17.446

234

87%

15.271

88%

36

13%

2.175

12%

2008

275

18.286

238

87%

16.124

88%

37

13%

2.162

12%

2009

281

18.716

244

87%

16.123

86%

37

13%

2.593

14%

2010

277

18.961

238

86%

16.263

86%

39

14%

2.698

14%

2011

265

19.159

228

86%

16.570

86%

37

14%

2.589

14%

2012

263

19.617

222

84%

16.491

84%

41

15%

3.126

16%

Breyting 98-12

14

4.512

-1

2.317

15

2.331

% breyting 98-12

6%

30%

0%

16%

58%

293%

Heimild: Hagstofa Íslands.

Í töflu 9 má sjá fjölda skóla eftir rekstrarformi á tímabilinu 1998–2012. Einkareknum eða sjálfstætt starfandi leikskólum fjölgaði um 15 á tímabilinu og eru 41 talsins árið 2012. Athygli vekur að þeim


fjölgar um fimm milli áranna 2006 og 2007. Árið 2012 eru 222 leikskólar á Íslandi reknir af opinberum aðilum eða 84% allra leikskóla á landinu. Stór meirihluti allra leikskólabarna eru í skólum sem reknir eru af sveitarfélögum eða 84%. Fjöldi barna í sjálfstætt starfandi einkaskólum hefur þó u.þ.b. fjóraldast á tímabilinu. Mynd 16. Fjöldi leikskóla eftir barnafjölda 2004 –2012 30 eða færri 100

61-90

91-120

121 og fleiri

95

91

90

90

82

80

75

70

70 60

31-60

74

68

64

64

57 50

50

49

48

47

45

50

44

42

41

40 30

22

17

20

11

9

10

39

0 2004

2006

2008

2010

2012

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga og Hagstofa Íslands.

Á mynd 16 hér að ofan er gerð grein fyrir dreifingu leikskóla á Íslandi eftir stærð þeirra. Stórum leikskólum með 121 leikskólabarn eða fleiri fjölgar á tímabilinu og árið 2012 hefur skólum af þeirri stærð fjölgað um 30 frá 2004. Leikskólum með 30 börnum eða færri hefur fækkað um átta frá 2004. Árið 2012 eru 53% leikskóla með 31–90 leikskólabörn eða 138 leikskólar. Mynd 17. Starfstími leikskóla 2002 –2012 30-45 vikur

46-47 vikur

48-49 vikur

50-51 vikur

Allt árið

180

162

159

160 140

120

110

94

92

100

87 89

81

80

63

57

60

73

71

40

20

18

13

25

20 10

5

63

60

57

52

28

25

18

11

3

7

10

19

0 2002

2004

2006

2008

2010

2012

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Mynd 17 sýnir þróun á starfstíma leikskóla á tímabilinu 2002–2012. Hér kemur fram að starfstími leikskóla lengdist fram til ársins 2008. Árið 2009 verður nokkur breyting. Þannig fækkar leikskólum opnum í 50–51 viku á ári úr 110 í 50 milli áranna 2008 og 2009 og eru 10 talsins árið 2012. Að sama skapi ríflega tvöfaldast fjöldi leikskóla sem hafa opið í 48–49 vikur á ári á tímabilinu 2008–2012. Leikskólum með stuttan starfstíma eða 30–45 vikur á ári fækkar um rúm 60% árið 2012 miðað við árið 2002. Þeim fjölgaði hins vegar nokkuð árið 2009 frá fyrra ári og eru sjö árið 2012. Fjöldi leikskóla sem


starfa í 50-52 vikur þrefaldaðist á tímabilinu 2003–2008, en árið 2009 fækkar þeim verulega frá fyrra ári eða um 65 leikskóla og 48%. Þeim fækkar svo enn árið 2012 eða um 20 miðað við árið 2010.

Samantekt Árið 2012 eru starfandi 263 leikskólar á Íslandi og hefur þeim fækkað um tvo frá fyrra ári. Árið 2012 er hlutfall leikskóla sem reknir eru af sveitarfélögum 84% og hefur lækkað um sex prósentustig miðað við árið 1998. Um 53% leikskóla á landinu eru með 31–90 leikskólabörn árið 2012. Í 39 skólum eða 15% leikskóla eru 121 leikskólabarn eða fleiri. Á tímabilinu 1998–2008 lengdist starfstími leikskóla en styttist aftur 2009–2012 meðal þeirra leikskóla sem lengstan höfðu opnunartímann.


3.

Starfsfólk

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir að leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og leikskólakennari skuli hafa menntun leikskólakennara. Heimilt er að ráða starfsfólk án leikskólamenntunar enda fáist ekki leikskólakennarar til starfsins. Hér verður að mestu fjallað um þann hóp sem sinnir uppeldis- og menntunarstörfum, þ.e. allir starfsmenn leikskóla ásamt öllum stjórnendum en ekki starfsfólk við ræstingar eða matreiðslu. Skipta má starfsfólki er sinna uppeldis- og menntunarstörfum í þrennt; stjórnendur, starfsmenn er sinna uppeldis- og menntunarstörfum og starfsmenn er sinna stuðningi. Í þessum kafla verður alla jafna talað um þennan hóp sem eina heild.

768

110

1.239

% breyting frá fyrra ári

Önnur og ótilgreind störf

% breyting frá fyrra ári

Ófaglærðir við uppeldi og menntun

% breyting frá fyrra ári

Aðrir með uppeldismenntun

% breyting frá fyrra ári

Leikskólakennarar

% breyting frá fyrra ári

Starfsfólk alls

Tafla 10. Fjöldaþróun stöðugilda starfsfólks í l eikskóla eftir menntun 1994 –2012

1994

2.373

1995

2.403

1%

803

5%

64

-42%

1.335

8%

256 201

-21%

1996

2.458

2%

755

-6%

134

109%

1.278

-4%

291

45%

1997

2.580

5%

769

2%

115

-14%

1.429

12%

268

-8%

1998

2.780

8%

788

2%

129

12%

1.588

11%

275

3%

1999

2.871

3%

870

10%

102

-21%

1.607

1%

292

6%

2000

2.985

4%

803

-8%

122

20%

1.710

6%

350

20%

2001

3.279

10%

934

16%

130

7%

1.856

9%

359

3%

2002

3.578

9%

987

6%

171

32%

2.025

9%

395

10%

2003

3.811

7%

1.075

9%

178

4%

2.144

6%

414

5%

2004

3.872

2%

1.170

9%

193

8%

2.096

-2%

413

0%

2005

3.935

2%

1.227

5%

225

17%

2.083

-1%

400

-3%

2006

4.201

7%

1.340

9%

253

12%

2.214

6%

394

-2%

2007

4.367

4%

1.347

1%

269

6%

2.333

5%

418

6%

2008

4.761

9%

1.498

11%

453

68%

2.399

3%

411

-2%

2009

4.847

2%

1.596

7%

537

19%

2.299

-4%

415

1%

2010

4.770

-2%

1.548

-3%

560

4%

2.269

-1%

394

-5%

2011

4.798

1%

1.658

7%

764

36%

1.982

-13%

393

0%

2012

4.946

3%

1.694

2%

801

5%

2.071

4%

380

-3%

Breyting 94 - 12

2.573

926

691

832

124

%breyting 94 - 12

108%

121%

628%

67%

49%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga Skýring: Átt er við fjölda stöðugilda starfsfólks. Starfsmenn leikskóla að Kárahnjúkum ekki taldir með árin 2004–2006. Önnur og ótilgreind störf vísa til ræstinga, eldhússtarfa og svo framvegis. Bæði sjálfstætt starfandi leikskólar og leikskólar reknir af opinberum aðilum. Í þessum tölum eru einnig allir stjórnendur leikskóla, svo sem leikskólastjórar, aðstoðarleikskólastjórar og deildarstjórar. Hér eru einnig starfsmenn er sinna stuðningi innan leikskólans. Frá árinu 2011 eru stöðugildi leikskólaliða talin með stöðugildum starfsfólks með aðra uppeldismenntun.

Í töflu 10 hér að ofan er birt yfirlit um fjölda starfsfólks og skiptingu þess með hliðsjón af menntun þess. Fram kemur að stöðugildum starfsfólks alls í leikskóla hefur fjölgað um 2.573 og hafa liðlega tvöfaldast á árunum 1994–2012, og fjölgun frá fyrra ári er hlutfallslega mest árið 2001. Gott er að hafa í huga að leikskólum hefur fjölgað um 14 frá árinu 1998, og leikskólabörnum og þá sér í lagi heilsdagsígildum hefur fjölgað verulega á tímabilinu. Stöðugildum leikskólakennara hefur fjölgað um 926 eða rúmlega tvöfaldast á tímabilinu. Mest er fjölgunin milli áranna 2000 og 2001, og svo aftur árið 2008. Stöðugildum þeirra er sinna uppeldi og menntun leikskólabarna en hafa aðra uppeldismenntun en leikskólakennaranám hefur fjölgað um 691 eða sjöfaldast á tímabilinu. Þar munar mestu um stórlega aukningu árið 2008 miðað við fyrra ár og aftur árið 2011 en þá fjölgar þeim um heil 110 stöðugildi frá fyrra ári.


Ófaglærðum er starfa við uppeldis- og menntunarstörf í leikskólum hefur fjölgað um 832 stöðugildi eða 67%. Stöðugildum þessara starfsmanna fækkar um 4% árið 2009 miðað við fyrra ár og um heil 13% árið 2011. Skýring á fækkun árið 2011 er sú að frá og með því ári eru stöðugildi leikskólaliða talin með stöðugildum starfsfólks sem hafa aðra uppeldismenntun en leikskólakennarafræði. Þá hefur stöðugildum þeirra er sinna öðrum og ótilgreindum störfum fjölgað um 49% eða 124 stöðugildi árið 2012 miðað við árið 1994.

Í fylgiskjali 3 er yfirlit yfir fjölda stöðugilda starfsfólks við menntunar- og uppeldisstörf í leikskólum sveitarfélaga árið 2011 og hlutfallslega skiptingu þeirra. Mynd 18. Uppsöfnuð hlutfallsleg þróun fjölda stöðugilda starfsfólks í leikskóla eftir menntun 1994 –2012

Starfsfólk alls

Leikskólakennarar

Aðrir með uppeldismenntun

Ófaglærðir við uppeldi og menntun

Önnur og ótilgreind störf

450 400 350 300 250 200 150

100 50 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sv eitarfélaga. Skýring:Leikskólastjórar og aðri r stjórnendur taldir með leikskólakennurum .

Á mynd 18 má sjá uppsafnaða hlutfallslega þróun á fjölda stöðugilda starfsfólks í leikskóla eftir menntun. Hér sést að stöðugildum leikskólakennara fjölgar hlutfallslega hægt og bítandi á tímabilinu 1994–2012 en mest hlutfallsleg aukning er meðal þeirra sem hafa aðra uppeldismenntun en leikskólakennarafræði.


Tafla 11. Fjöldi stöðugilda starfsfólks í leikskóla eftir menntun og rekstrarformi 2005–2012

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

2005

1.145 35%

205

6%

1.896

58%

2006

1.248 36%

212

6%

1.994

58%

2007

1.233 35%

225

6%

2.049

2008

1.339 35%

386

10%

2.102

2009

1.443 37%

439

11%

2010

1.385 37%

466

2011

1.469 39%

660

2012

1.486 38%

690

Fjöldi

%

Fjöldi

3.246

86

29%

3.454

97

27%

58%

3.507

114

55%

3.827

159

1.967

51%

3.849

12%

1.941

51%

17%

1.660

44%

18%

1.722

44%

Alls

Ófaglærðir v. uppeldisstörf

Aðrir m. uppeldismenntun

Alls

Leikskólakennarar

Sjálfstætt starfandi leikskólar

Ófaglærðir v. uppeldisstörf

Aðrir m. uppeldismenntun

Leikskólakennarar

Leikskólar sveitarfélaga

%

Fjöldi

%

22

7%

192

64%

300

42

12%

225

62%

364

26%

44

10%

284

64%

442

30%

67

13%

296

57%

522

154

26%

98

17%

332

57%

584

3.792

163

28%

92

16%

328

56%

583

3.789

189

31%

104

17%

322

52%

615

3.898

208

31%

111

17%

349

52%

668

Breyting 05-12

341

485

-174

652

122

89

157

368

%breyting 05-12

30%

237%

-9%

20%

142%

405%

82%

123%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Í töflu 11 má sjá skiptingu stöðugilda starfsfólks í leikskóla út frá grófri menntunarflokkun og rekstrarformi leikskóla á tímabilinu 2005–2012. Á tímabilinu hefur stöðugildum leikskólakennara fjölgað um 30% í leikskólum sveitarfélaga, en meðal sjálfstætt starfandi leikskóla hefur fjöldi þeirra ríflega tvöfaldast. Þrátt fyrir það er hlutfall leikskólakennara í leikskólum sveitarfélaga sjö prósentustigum hærra en meðal sjálfstætt starfandi leikskóla. Stöðugildum ófaglærðra við uppeldis- og menntunarstörf hefur fækkað nokkuð eða um 9% í leikskólum reknum af sveitarfélögum, en í sjálfstætt starfandi leikskólum fjölgaði þeim um 82% á sama tímabili. Mynd 19. Hlutfallsleg skipting stöðugilda starfsfólks við menntunar - og uppeldisstörf í leikskólum eftir menntun 1994–2012 Leikskólakennarar

Aðrir með uppeldismenntun

Ófaglærðir við uppeldisstörf

100%

45%

45%

52%

55%

59%

58%

59%

61%

63%

64%

64%

65%

62%

63%

62%

59%

61%

70%

59%

80%

52%

90%

7%

10%

13%

35%

35%

34%

34%

36%

35%

18%

7%

34%

37%

6%

32%

17%

5%

6%

12%

5%

4% 34%

31%

5% 31%

4%

5% 33%

10%

32%

6% 35%

20%

5%

3% 36%

30%

30%

5%

40%

36%

50%

38%

60%

0% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Reiknað út frá stöðugildum starfsfólks. Stöðugildi vegna annarra og ótilgreindra starfa ekki meðtalin. Í þessum tölum eru einnig allir stjórnendur leikskóla, svo sem leikskólastjórar, aðstoðarleikskólastjórar og deildarstjórar. Hér eru einnig starfsmenn er sinna stuðningi innan leikskólans. Bæði sjálfstætt starfandi leikskólar og leikskólar reknir af opinberum aðilum.

Mynd 19 sýnir yfirlit yfir hlutfallslega skiptingu starfsfólks við menntunar- og uppeldisstörf á tímabilinu 1994–2011. Fram kemur að hlutfall leikskólakennara sveiflast lítillega á þessu 17 ára tímabili en er þó


hæst árið 2011 eða 38%. Hlutfall annarra með uppeldismenntun árið 2012 er 18% og hefur hækkað um 13 prósentustig miðað við árið 1994. Hlutfall þeirra hækkar um fjögur prósentustig árið 2011 frá fyrra ári sem má rekja til þess að frá og með 2011 eru stöðugildi leikskólaliða talin með þeim sem hafa aðra uppeldismenntun en leikskólakennaranám. Hlutfall ófaglærðra hefur lækkað úr 59% árið 1994 og í 45% árið 2012. Mynd 20. Hlutfallsleg skipting stöðugilda starfsfólks við uppeldis - og menntunarstörf í leikskólum eftir rekstrarformi árið 2012 Leikskólar sveitarfélaga

Sjálfstætt starfandi leikskólar

60% 52%

50% 40%

44% 38% 31%

30% 18%

20%

17%

10% 0%

Leikskólakennarar

Aðrir með uppeldismenntun

Ófaglærðir við uppeldi og menntun

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Í mynd 19 hér að framan var gerð grein fyrir hlutfallslegri skiptingu starfsfólks eftir menntun í öllum leikskólum landsins. Í framhaldi af því er fróðlegt að máta þá skiptingu við leikskóla sem annars vegar eru reknir af sveitarfélögum og hins vegar sjálfstætt starfandi leikskólum líkt og gert er í mynd 20. Athygli vekur að hlutfall leikskólakennara er talsvert lægra í sjálfstætt starfandi leikskólum árið 2012 en í leikskólum reknum af sveitarfélögum og munar sjö prósentustigum. Hlutfall ófaglærðra við uppeldis- og menntunarstörf er hins vegar hærra í sjálfstætt starfandi leikskólum.


Tafla 12. Fjöldi stöðugilda starfsfólks við uppeldis - og menntunarstörf í leikskóla eftir menntun og landshlutum 2010 – 2012

Ófaglærðir við uppeldisstörf

Alls

Leikskólakennarar

Aðrir með uppeldismenntun

Ófaglærðir við uppeldisstörf

Alls

Leikskólakennarar

Aðrir með uppeldismenntun

Ófaglærðir við uppeldisstörf

Alls

% breyting 2010 - 2012

Aðrir með uppeldismenntun

2012

Leikskólakennarar

2010

Reykjavíkurborg

459

267

957

1.683

493

381

748

1.621

7%

43%

-22%

-4%

Höfuðbsv. án Rvk.

465

166

774

1.404

527

227

616

1.369

13%

37%

-20%

-3%

Suðurnes

102

24

189

315

122

29

159

311

20%

23%

-16%

-1%

Vesturland

96

12

116

223

90

33

89

212

-6%

171%

-23%

-5%

Vestfirðir

27

7

62

96

33

11

55

98

20%

53%

-12%

2%

Norðurland vestra

37

8

63

107

45

9

42

96

23%

14%

-33%

-10%

Norðurland eystra

185

32

195

413

197

47

118

362

6%

45%

-39%

-12%

Austurland

50

8

97

155

57

18

75

150

15%

115%

-22%

-3%

Suðurland

127

36

210

373

130

47

169

346

2%

32%

-19%

-7%

Landið allt

1.548

560

2.663

4.770

1.694

801

2.071

4.566

9%

43%

-22%

-4%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Í þessum tölum eru einnig allir stjórnendur leikskóla, svo sem leikskólastjórar, aðstoðarleikskólastjórar og deildarstjórar. Hér eru einnig starfsmenn er sinna stuðningi innan leikskólans.

Tafla 12 sýnir þróun fjölda stöðugilda starfsfólks í leikskólum er sinna uppeldis- og menntunarstörfum árin 2010 og 2012 eftir menntun og landshlutum. Árið 2012 sinntu 4.566 stöðugildi starfsmanna þessum störfum í leikskóla og hefur fækkað lítillega eða um 4% miðað við árið 2010. Þróunin eftir landshlutum er sú að stöðugildum starfsmanna fækkar á tímabilinu, mest hlutfallslega á Norðurlandi eystra. Vestfirðir skera sig úr þar sem stöðugildum alls fjölgaði um 2% frá 2010. Leikskólakennurum fjölgaði alls um 9% eða um 146 á tímabilinu. Mynd 21. Hlutfallsleg skipting stöðugilda starfsfólks eftir menntun og landshlutum árið 2012

45%

49%

50%

33%

12%

14%

18%

37%

37%

13%

38%

47%

Ófaglærðir við uppeldisstörf

54%

44% 9%

56% 11% 33%

42% 15% 43%

9% 39%

51%

17%

45%

Aðrir með uppeldismenntun

38%

23% 30%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

46%

Leikskólakennarar

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Starfsfólk í leikskólum við uppeldis- og menntunarstörf reknum af opinberum aðilum sem og sjálfstætt starfandi leikskólum. Átt er við hlutfallslega skiptingu stöðugilda en ekki fjölda starfsmanna.

Hlutfallsleg skipting á fjölda stöðugilda í leikskólum eftir menntun og landssvæðum kemur fram á mynd 21. Þar sést að hlutfall leikskólakennara er langhæst á Norðurlandi eystra og þá á Norðurlandi vestra.


Hlutfall leikskólakennara er lægst í Reykjavíkurborg. Hlutfall starfsfólks með aðra uppeldismenntun en leikskólakennaranám er hæst í Reykjavík og þá á höfuðborgarsvæðinu. Tafla 13. Hlutfallsleg skipting starfsfólks við menntunar - og uppeldisstörf eftir menntun og landshlutum 2010 og 2012

Aðrir með uppeldismenntun

Ófaglærðir við uppeldisstörf

Leikskólakennarar

Aðrir með uppeldismenntun

Ófaglærðir við uppeldisstörf

2012

Leikskólakennarar

2010

Reykjavíkurborg

27%

16%

57%

30%

23%

46%

Höfuðborgarsv. án Rvk.

33%

12%

55%

38%

17%

45%

Suðurnes

32%

8%

60%

39%

9%

51%

Vesturland

43%

5%

52%

43%

15%

42%

Vestfirðir

28%

7%

64%

33%

11%

56%

Norðurland vestra

34%

7%

59%

47%

9%

44%

Norðurland eystra

45%

8%

47%

54%

13%

33%

Austurland

32%

5%

62%

38%

12%

50%

Suðurland

34%

10%

56%

37%

14%

49%

Landið allt

32%

12%

56%

37%

18%

45%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring:Í þessum tölum eru einnig allir stjórnendur leikskóla, svo sem leikskólastjórar, aðstoðarleikskólastjórar og deildarstjórar. Hér eru einnig starfsmenn er sinna stuðningi innan leikskólans.

Tafla 13 sýnir hlutfallslega skiptingu starfsfólks við menntunar- og uppeldisstörf í leikskólum eftir menntun og landshlutum árin 2010 og 2012. Árið 2012 er hlutfall leikskólakennara hæst á Norðurlandi eystra, en lægst í Reykjavík og Vestfjörðum. Tafla 14. Fjöldi stöðugilda og hlutfallsleg skipting þeirra eftir menntun í 10 stærstu sveitarfélögum 2012

Fjöldi Akureyrarkaupstaður

% Fjöldi

% Fjöldi

Fjöldi

Alls

Ófaglærðir v. uppeldisstörf

Aðrir m. uppeldismenntun

Alls %

Leikskólakennarar

Sjálfstætt starfandi leikskólar

Ófaglærðir v. uppeldisstörf

Aðrir m. uppeldismenntun

Leikskólakennarar

Leikskólar sveitarfélaga

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

24 57%

4

9%

14

34%

43

117 66%

17

10%

43

24%

176

Akraneskaupstaður

53 61%

10

12%

23

27%

86

Reykjanesbær

64 53%

12

10%

44

37%

120

25 27%

12 13%

56

61%

92

Garðabær

43 44%

20

20%

35

36%

97

21 33%

12 19%

30

48%

63

171 43%

53

13%

171

43%

395

24 35%

11 17%

33

48%

68

50 41%

15

12%

58

47%

123

Kópavogsbær

159 36%

72

16%

217

48%

447

24 38%

8 12%

32

50%

64

Fjarðabyggð

22 34%

5

8%

38

59%

65

Hafnarfjarðarkaupstaður Sveitarfélagið Árborg

Mosfellsbær Reykjavíkurborg 10 stærstu samtals

47 32%

31

21%

68

46%

145

428 32%

323

24%

599

44%

1.349

65 24%

58 21%

149

55%

272

1.153 38%

557

19% 1.295

43%

3.005

70 35%

28 14%

101

51%

198

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.


Tafla 14 sýnir fjölda stöðugilda starfsfólks í leikskóla er sinna menntunar- og uppeldisstörfum, ásamt hlutfallslegri skiptingu, út frá grófri flokkun á menntun og þá rekstrarformi í tíu fjölmennustu sveitarfélögum landsins. Sveitarfélögunum er raðað eftir hlutfalli leikskólakennara í leikskólum sveitarfélaga. Af þessum tíu sveitarfélögum er hlutfall leikskólakennara hæst á Akureyri eða 66% í leikskólum sveitarfélagsins og 57% í sjálfstætt starfandi leikskólum. Sé litið til þessara tíu stærstu sveitarfélaga sem einnar heildar sést að hlutfall leikskólakennara í leikskólum sveitarfélaga er þremur prósentustigum hærra en meðal sjálfstætt starfandi leikskóla. Tafla 15. Skipting starfsfólks við uppeldis - og menntunarstörf í leikskóla árið 2011 eftir menntun og stærð sveitarfélaga Leikskólakennarar

Önnur uppeldismenntun

Ófaglærðir við uppeldisstörf

Samtals

Fj. svf

fjöldi

%

fjöldi

%

fjöldi

%

< 500 íbúar

14

17

31%

14

25%

24

501 - 1000

17

61

38%

13

8%

87

1001 - 2000

11

68

31%

36

16%

2001 - 5000

13

265

39%

95

14%

5001 >

8

790

43%

262

Reykjavíkurborg

1

493

30%

381

64

1.694

38%

801

Landið allt

fjöldi

%

44%

56

1%

54%

161

4%

117

53%

221

5%

328

48%

688

15%

14%

766

42%

1.818

40%

23%

748

46%

1.621

36%

17%

2.071

45%

4.565

100%

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga og Hagstofa Íslands. Skýring: Fjöldi vísar í fjölda stöðugilda í einkareknum leikskólum og þeim sem reknir eru af sveitarfélögum. Námundað er að einum heilum. Í þessum tölum eru einnig allir stjórnendur leikskóla, svo sem leikskólastjórar, aðstoðarleikskólastjórar og deildarstjórar. Hér eru einnig starfsmenn er sinna stuðningi innan leikskólans.

Í töflu 15 má sjá skiptingu starfsfólks í leikskóla eftir menntun þess og stærð sveitarfélaga árið 2012. Í Reykjavíkurborg er hlutfall leikskólakennara af starfsfólki er sinna uppeldis- og menntunarstörfum á leikskóla um 30% og er lægst samkvæmt þessari flokkun. Hlutfall starfsmanna með aðra uppeldismenntun en leikskólakennaramenntun er hæst meðal fámennustu sveitarfélaganna eða 25%. Þá er hlutfall ófaglærðra lægst að meðaltali hjá sveitarfélögum með yfir 5 þúsund íbúa. Í dálkinum lengst til hægri sést svo hlutfallsleg skipting starfsfólks eftir stærð sveitarfélaga. Þannig er um 1% allra er starfa í leikskóla við störf í sveitarfélögum með 500 eða færri íbúa. Tafla 16. Brottfall starfsfólks við uppeldi og menntun (hlutfall) 1999 –2011 eftir menntun Leikskólakennarar

Aðrir með uppeldismenntun

Ófaglærðir

Allt starfsfólk við uppeldi og menntun

1999

10,9

46,7

35,9

29,2

2000

12,4

31,1

36,0

28,5

2001

10,0

29,6

32,1

25,6

2002

8,7

26,5

27,3

21,7

2003

8,8

20,8

27,2

21,5

2004

6,8

27,7

29,6

22,7

2005

8,2

24,7

33,1

24,6

2006

10,1

24,3

30,2

23,2

2007

10,0

24,8

33,6

25,1

2008

15,4

29,3

35,1

28,3

2009

8,6

19,8

27,9

20,7

2010

14,3

32,5

27,9

24,3

2011

13,3

29,6

32,0

25,3

2012

12,1

28,8

31,1

23,8

1,2

-17,9

-4,8

-5,4

11%

-38%

-13%

-18%

Breyting 99 - 12 % breyting 99 - 12

Heimild: Hagstofa Íslands. Skýring: Hér er fjallað um brottfall starfsfólk við uppeldis- og menntunarstörf. Tölur eru hlutfallstölur. Í þessum tölum eru einnig allir


stjórnendur leikskóla, svo sem leikskólastjórar, aðstoðarleikskólastjórar og deildarstjórar. Hér eru einnig starfsmenn er sinna stuðningi innan leikskólans.

Í töflu 16 er yfirlit um brottfall starfsfólks leikskóla er sinna uppeldis- og menntunarstörfum á tímabilinu 1999–2012. Átt er við hlutfall þeirra sem voru við störf í desember árið á undan en eru ekki við störf í desember viðkomandi ár. Þannig eru tæp 11% leikskólakennara sem voru við störf í desember 1998, ekki lengur við störf í desember árið 1999. Brottfall meðal leikskólakennara er nokkuð sveiflukennt á tímabilinu, er um 11% í upphafi þess, fer niður í tæp 7% árið 2004 en er komið upp í rúm 15% árið 2008. Við lok tímabilsins, eða árið 2012 er brottfall leikskólakennara rúmlega 12%. Á tímabilinu hefur brottfallshlutfall leikskólakennara hækkað um 1,2 prósentustig, sem nemur 11% aukningu. Brottfall annarra starfsmanna með uppeldismenntun hefur lækkað verulega á tímabilinu eða um 17 prósentustig sem nemur 38%.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Breyting 05 -12

% breyting 05 - 12

Fjöldi hdig barna³

Fjöldi hdig á öll stöðugildi starfsfólks

Fjöldi hdig á öll stöðugildi er sinna uppeldis- og menntunarst. ¹

Svf

3.603

3.233

2.619

14.778

4,1

4,4

5,6

Allir

3.935

3.536

2.869

16.162

4,1

4,4

5,6

Svf

3.792

3.439

2.816

15.222

4,0

4,2

5,4

Allir

4.201

3.807

3.114

16.805

4,0

4,3

5,4

Fjöldi hdig á stöðugildi deildarstjóra og leikskólakennara er sinna uppeldis- og menntast. ²

Stöðugildi deildarstjóra, leikskólakennara og annara er sinna uppeldisog menntunarst. ²

2006

Stöðugildi alls starfsfólks er sinna uppeldis- og menntunarst. ¹

2005

Stöðugildi alls starfsfólks

Tafla 17. Fjöldi stöðugilda í leikskóla og heilsdagsígildi barna 2005 –2012

Svf

3.977

3.474

2.870

15.118

3,8

4,2

5,3

Allir

4.367

3.950

3.274

17.385

4,0

4,2

5,3

Svf

4.273

3.827

3.157

15.793

3,7

4,1

5,0

Allir

4.761

4.350

3.629

18.298

3,8

4,0

5,0

Svf

4.217

3.848

3.157

16.328

3,9

4,0

5,2

Allir

4.847

4.432

3.646

18.670

3,9

4,2

5,1

Svf

4.109

3.772

3.107

16.632

4,0

4,4

5,4

Allir

4.770

4.377

3.615

18.818

3,9

4,3

5,2

Svf

4.125

3.789

3.182

16.297

4,0

4,3

5,1

Allir

4.797

4.404

3.660

19.122

4,0

4,3

5,2

Svf

4.219

3.898

3.305

16.478

3,9

4,2

5,0

Allir

4.946

4.566

3.848

19.618

4,0

4,3

5,1

Svf

616

665

686

1.700

-0,2

-0,2

-0,7

Allir

1.011

1.030

979

3.456

-0,1

-0,1

-0,5

Svf

17%

21%

26%

12%

-5%

-4%

-12%

Allir

26%

29%

34%

21%

-3%

-3%

-9%

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga og Hagstofa Íslands. Skýring: ¹= Öll stöðugildi starfsfólks er sinna uppeldis- og menntunarstörfum, ásamt þeim er sinna stuðningsstörfum og öllum stjórnendum. ²= Stöðugildi starfsfólks er sinna uppeldis- og menntunarstörfum ásamt stöðugildi deildarstjóra. Stjórnendur og starfsmenn er sinna stuðningi eru ekki taldir með.³= Hdig vísar til heilsdagsígilda leikskólabarna.

Hér að ofan í töflu 17 er yfirlit yfir fjölda stöðugilda í leikskóla og fjölda heilsdagsígilda leikskólabarna á tímabilinu 2005–2012, bæði í leikskólum sem reknir eru af sveitarfélögum og svo í öllum leikskólum óháð rekstrarformi. Stöðugildum alls starfsfólks fjölgaði um 1.011 eða 26% ef litið er til allra leikskóla og heilsdagsígildum barna fjölgaði um 3.456 eða 21%. Sé eingöngu horft til leikskóla sem reknir eru af sveitarfélögum sést að fjölgun meðal starfsfólks nam 616 stöðugildum eða 17% og heilsdagsígildum barna fjölgaði um 1.700 eða 12%.


Fjöldi heilsdagsígilda barna á hvert stöðugildi allra er sinna uppeldis- og menntunarstörfum í leikskóla hefur fækkað um 4% meðal leikskóla reknum af sveitarfélögum og um 3% sé litið til allra leikskóla á landinu. Árið 2012 eru 4,2 heilsdagsígildi barna á öll stöðugildi þeirra er sinna uppeldis- og menntunarstörfum, stuðnings- og stjórnunarstörfum í leikskólum sveitarfélaga (sjá skýringu fyrir neðan töflu). Einnig er fróðlegt að skoða hvernig landið liggur þegar eingöngu er horft til stöðugilda deildarstjóra ásamt því starfsfólki sem sinnir uppeldis- og menntunarstörfum inn á deildum leikskóla (sjá skýringu fyrir neðan töflu). Árið 2012 eru 5,0 heilsdagsígildi barna á hvert stöðugildi þessa hóps í leikskólum sveitarfélaga og hefur fækkað um 12% frá árinu 2005.

Í fylgiskjali 4 er yfirlit yfir fjölda heilsdagsígilda leikskólabarna á stöðugildi starfsmanna við uppeldis- og menntunarstörf í leikskólum eftir sveitarfélagi árið 2011

Tafla 18. Stöðugildi starfsfólks við uppel dis- og menntunarstörf 1998–2012 eftir starfssviðum

Leikskólastjórar

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Breyting 98 - 12

% br. 98- 12

236

241

251

257

270

249

254

231

-5

-2%

-2%

-2%

-1%

1%

-9%

-7%

-8% 34

24%

396

106%

1.473

92%

170

118%

2.068

83%

breyting milli ára Aðstoðarleikskólastjórar

140

breyting milli ára Deildarstjórar

375

breyting milli ára Leikskólakennarar og aðrir starfsmenn við uppeldi/menntun

1.604

breyting milli ára Leikskólakennarar og aðrir starfsmenn við stuðning

144

breyting milli ára Starfsfólk alls við uppeldisog menntunarstörf breyting milli ára

2.499

153

173

184

185

217

195

174

-6%

-1%

-2%

0%

19%

-10%

-7%

402

540

638

694

767

780

771

-4%

9%

11%

8%

6%

-3%

-2%

1.715

2.071

2.198

2.420

2.862

2.835

3.077

6%

12%

-1%

9%

12%

0%

7%

115

148

181

238

254

307

314

-14%

4%

12%

11%

17%

4%

2%

2.626

3.183

3.458

3.807

4.349

4.371

4.567

2%

9%

2%

8%

10%

-1%

4%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Í töflu 18 sést skipting stöðugilda starfsfólks er sinna uppeldis- og menntunarstörfum 1998 til og með ársins 2012 eftir starfssviðum. Deildarstjórum fjölgaði um tæp 400 stöðugildi á tímabilinu eða sem nemur ríflegri tvöföldun á fjölda stöðugilda. Leikskólakennurum í almennum uppeldis- og menntunarstörfum fjölgaði um 1.473 stöðugildi eða um 92%. Hafa ber í huga að leikskólum fjölgaði um 14 á sama tíma. Alls fjölgaði stöðugildum starfsfólks við uppeldis- og menntunarstörf um 2.068 eða um 83% árið 2012 miðað við árið 1998. Sé eingöngu litið til þróunar frá árinu 2010 má sjá að leikskólastjórum og aðstoðarleikskólastjórum fækkar, en í heildina fjölgar starfsfólki er sinnir uppeldis- og menntunarstörfum á tímabilinu.


Mynd 22. Uppsöfnuð hlutfallsleg þróun fjölda stöðugilda eftir starfssviðum 1998 –2012 Leikskólastjórar Aðstoðarleikskólastjórar Deildarstjórar Leikskólakennarar og aðrir v. uppeldi og menntun Leikskólakennarar og aðrir v. stuðning Starfsfólk alls við uppeldis- og menntunarstörf 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Á mynd 22 sést myndræn birting á niðurstöðum í töflu 18. Hlutfallsleg fjölgun deildarstjóra hefur aukist jafnt og þétt á tímabilinu. Frá og með 2008 hefur fjöldi leikskólakennara og annarra er sinna stuðningi aukist heldur. Leikskólastjórum og aðstoðarleikskólastjórum fækkar frá árinu 2009. Tafla 19. Stöðugildi annars starfsfólks 1998 –2012 eftir starfssviðum

Starfsmenn við matreiðslu

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Breyting 98 - 12

% br. 98- 12

212

231

246

299

305

342

347

330

118

56%

5%

0%

5%

3%

4%

0%

-2%

100

89

99

70

69

52

50

-17

-25%

39%

-13%

1%

-20%

-4%

-24%

-11%

28

32

16

19

0

0

0

-2

-100%

300%

191%

-48%

12%

-100%

359

367

414

394

411

399

380

99

35%

20%

2%

0%

-1%

-2%

-4%

-3%

breyting milli ára Starfsmenn við ræstingar

67

breyting milli ára Annað og óskilgreint

2

breyting milli ára Starfsfólk alls við önnur störf breyting milli ára

281

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Einnig er fróðlegt að skoða skiptingu stöðugilda starfsfólks er sinna öðru en uppeldis- og menntunarstörfum í leikskóla. Talsverð aukning hefur orðið á stöðugildum starfsfólks er sinna matreiðslu og öðrum eldhússtörfum inn á leikskólum á tímabilinu þó þeim hafi fækkað frá 2010. Stöðugildum starfsmanna við ræstingar hefur fækkað nokkuð á tímabilinu eða um 17. Í ljósi þess að leikskólar landsins eru 263 talsins árið 2012 má ljóst vera að margir stjórnendur leikskóla velja að bjóða þessi störf út til verktaka.


Mynd 23. Uppsöfnuð hlutfallsleg þróun fjölda stöðugilda við önnur störf í leikskólum 1998 –2012 Starfsmenn við matreiðslu

Starfsmenn við ræstingar

Starfsfólk alls við önnur störf

160 140 120 100 80

60 40 20 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Hér eru stöðugildi við önnur og óskilgreind störf ekki meðtalin þar sem þau hafa verið fá en tekið sveiflur fram til 2008 þegar þau eru ekki lengur til staðar. Fjöldasveiflur í svo fámennum hópi verða mjög ýktar á hlutfallslegum skala.

Í mynd 23 eru niðurstöður úr töflu 19 settar fram á myndrænan hátt. Tafla 20. Fjöldi heilsdagsígilda leikskólabarna á hvert stöðugildi starfsfólks við uppeldis - og menntunarstörf eftir landshlutum 2012 Stöðugildi starfsfólks við uppeldis- og menntunarstörf

Heilsdagsígildi leikskólabarna

Fj. heilsdagsígilda á hvert stöðugildi starfsfólks við uppeldis- og menntunarstörf

Reykjavíkurborg

1.621

7.271

4,49

Höfuðborgarsv .án Rvk.

1.369

5.765

4,21

Suðurnes

311

1.387

4,46

Vesturland

212

888

4,19

98

371

3,79

Vestfirðir Norðurland vestra

96

353

3,68

Norðurland eystra

362

1.612

4,45

Austurland

150

563

3,75

Suðurland

346

1.410

4,08

Landið allt

4.565

19.619

4,30

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Bæði leikskólar sveitarfélaga og sjálfstætt starfandi leikskólar.

Í töflu 17 var að finna upplýsingar um fjölda heilsdagsígilda á hvert stöðugildi starfsfólks er sinnir uppeldis- og menntunarstörfum greint eftir rekstrarformi. Hér fyrir ofan í töflu 20 er að finna þá kennitölu eftir landshlutum árið 2012 án þess að tillit sé tekið til rekstrarforms. Í Reykjavíkurborg eru flest heilsdagsígildi á hvert stöðugildi eða 4,49 og þá á Suðurnesjum eða 4,46. Fæst eru þau á hvert stöðugildi á Norðurlandi vestra eða 3,68.

Í fylgiskjali 5 er yfirlit yfir fjölda stöðugilda starfsmanna við uppeldis- og menntunarstörf í leikskólum á hverja 1.000 íbúa eftir sveitarfélagi árið 2011


Tafla 21. Fjöldi heilsdagsígilda leikskólabarna á hvert stöðugildi starfsfólks við uppeldis - og menntunarstörf árið 2012 í 10 stærstu sveitarfélögum eftir rekstrarformi

4,85

1.349

6.040

4,48

145

618

4,25

97

412

4,23

Sveitarfélagið Árborg

123

513

4,17

Reykjanesbær

120

498

4,16

Fjarðabyggð

65

268

4,12

Kópavogsbær

447

1.842

Hafnarfjarðarkaupstaður

395

1.571

3.005

13.046

Mosfellsbær Garðabær

10 stærstu samtals

Fj. hdig á hvert stg starfsfólks við uppeldis- og menntunarstörf

417

Reykjavíkurborg

Heilsdagsígildi (hdig) leikskólabarna

868

86

Akraneskaupstaður

Stöðugildi (stg) starfsfólks við uppeldis- og menntunarstörf

176

Akureyrarkaupstaður

Fj. hdig á hvert stg starfsfólks við uppeldis- og menntunarstörf

Heilsdagsígildi (hdig) leikskólabarna

Sjálfstætt starfandi leikskólar

Stöðugildi (stg) starfsfólks við uppeldis- og menntunarstörf

Leikskólar sveitarfélaga

4,92

43

198

4,62

272

1.231

4,52

63

332

5,28

92

422

4,58

4,12

64

300

4,70

3,97

68

335

4,95

4,34

315

1.428

4,53

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Í töflunni hér að ofan má sjá fjölda heilsdagsígilda leikskólabarna á hvert stöðugildi starfsfólks við uppeldis- og menntunarstörf í leikskólum í 10 fjölmennustu sveitarfélögum landsins skipt eftir rekstrarformi leikskóla. Sé litið til heildarinnar sést að fleiri heilsdagsígildi eru bakvið hvert stöðugildi í sjálfstætt starfandi leikskólum en leikskólum sveitarfélaga. Ef litið er til leikskóla sveitarfélaga má sjá að heilsdagsígildin eru flest á hvert stöðugildi í Akureyrarkaupstað eða 4,92 og þá í Akraneskaupstað. Kennitalan mælist lægst hjá Hafnarfjarðarkaupstað eða 3,97. Tafla 22. Fjöldi stöðugilda við uppeldis - og menntunarstörf í leikskólum sveitarfélaga á 1.000 íbúa eftir landshlutum árið 2012 Íbúafjöldi 2012 Reykjavíkurborg

Fjöldi stöðugilda við uppeldis- og Fjöldi stöðugilda á hverja menntunarstörf 1.000 íbúa

118.814

1.349

11,4

Höfuðborgarsv. án Rvk.

82.361

1.174

14,3

Suðurnes

21.242

183

8,6

Vesturland

15.251

201

13,2

Vestfirðir

6.799

98

14,4

Norðurland vestra

6.998

96

13,7

Norðurland eystra

28.861

319

11,1

Austurland

10.135

150,4

14,8

Suðurland

25.682

326

12,7

Landið allt

316.143

3.898

12,3

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Eingöngu leikskólar sveitarfélaga. Stjórnendur leikskóla einnig meðtaldir. Einungis íbúafjöldi í þeim sveitarfélögum sem reka leikskóla.

Að lokum er áhugavert að skoða fjölda stöðugilda allra er sinna uppeldis- og menntunarstörfum á hverja þúsund íbúa eftir landshlutum. Rétt er að árétta að gögnin ná eingöngu til leikskóla reknum af sveitarfélögum. Á Suðurnesjum er kennitalan lægst, þar eru 8,6 stöðugildi í vinnu fyrir hverja 1.000 íbúa.


Hæst er kennitalan á Austurlandi eða 14,8. Rétt er að geta þess að munur innan landshluta er síst minni en milli landshluta. Tafla 23. Fjöldi stöðugilda við uppeldis - og menntunarstörf á 1.000 íbúa í 10 stærstu sveitarfélögum 2012 Leikskólar sveitarfélaga Íbúafjöldi 2011 Reykjanesbær

14.137

Garðabær Akureyrarkaupstaður

Allir leikskólar

Fjöldi stöðugilda Fjöldi stöðugilda Fjöldi stöðugilda við uppeldis- og á hverja 1.000 við uppeldis- og menntunarstörf* íbúa menntunarstörf*

Fjöldi stöðugilda á hverja 1.000 íbúa

120

8,5

212

15,0

11.283

97

8,6

160

14,2

17.875

176

9,9

219

12,3

118.814

1.349

11,4

1621

13,6

Akraneskaupstaður

6.592

86

13,1

86

13,1

Fjarðabyggð

4.600

65

14,1

65

14,1

Kópavogsbær

31.205

447

14,3

511

16,4

Hafnarfjarðarkaupstaður

Reykjavíkurborg

26.486

395

14,9

463

17,5

Sveitarfélagið Árborg

7.783

123

15,8

123

15,8

Mosfellsbær

8.854

145

16,4

145

16,4

247.629

3.005

12,1

3.607

14,6

10 stærstu samtals

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Stjórnendur leikskóla einnig meðtaldir.

Ekki er síður áhugavert að skoða lykiltöluna fjölda stöðugilda á hverja 1.000 íbúa í tíu fjölmennustu sveitarfélögum landsins. Sé eingöngu litið til þeirra leikskóla sem sveitarfélögin sjálf reka er Reykjanesbær með fæst stöðugildi á hverja 1.000 íbúa eða 8,5. Flest eru þau í Mosfellsbæ eða 16,4. Hér skiptir þó líka máli að mjög misjafnt er milli sveitarfélaga hvort og þá hve margir sjálfstætt starfandi leikskólar eru starfræktir. Í Garðabæ eru þeir hlutfallslega margir, enda fjölgar stöðugildum á hverja 1.000 íbúa þar um heil 5,5 stöðugildi ef litið er til allra leikskóla. Sé kennitalan skoðuð óháð rekstrarformi sést að fæst stöðugildi á hverja 1.000 íbúa er í Akureyrarkaupstað eða 12,3. Flest eru þau í Hafnarfjarðarkaupstað eða 17,5. Tafla 24. Stöðugildi starfsfólk við uppeldi og menntun í leikskólum 201 2 eftir starfssviðum og kyni Alls

Karlar

Konur

Fjöldi

Hlutfall

Fjöldi

Hlutfall

4

2%

226

98%

Leikskólastjórar

231

Aðstoðarleikskólastjórar

174

4

2%

170

98%

Deildarstjórar

771

16

2%

755

98%

3.077

244

8%

2.833

92%

314

7

2%

307

98%

4.567

275

5%

4.291

94%

Leikskólakennarar og aðrir starfsmenn við uppeldi/menntun Leikskólakennarar og aðrir starfsmenn við stuðning Starfsfólk alls við uppeldis- og menntunarstörf

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Árið 2012 eru 5% þeirra er starfa við uppeldis- og menntunarstörf karlmenn og stendur sú lykiltala í stað sé miðað við fyrra ár. Yfirgnæfandi meirihluti starfsmanna á leikskóla eru konur. Hlutfall karlmanna er hæst meðal leikskólakennara og annarra starfsmanna er sinna almennum uppeldis- og menntunarstörfum inn á deildum, eða um 8% og hækkaði um eitt prósentustig milli ára.


Tafla 25. Starfsfólk í leikskóla við uppeldis- og menntunarstörf 2005, 2007, 2009 og 2011 eftir aldri 2006

2008

2010

2012

Breyting 2006-2012

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

181

4%

219

4%

100

2%

116

2%

-65

-36%

20-29 ára

1.172

26%

1.376

27%

1.253

25%

1.310

25%

138

12%

30-39 ára

1.207

27%

1.375

27%

1.394

28%

1.372

26%

165

14%

40-49 ára

1.056

24%

1.104

22%

1.132

23%

1.143

22%

87

8%

50-59 ára

622

14%

716

14%

819

16%

892

17%

270

43%

60-66 ára

181

4%

214

4%

256

5%

318

6%

137

76%

Yngri en 20 ára

67 ára og eldri Alls

9

0%

23

0%

25

1%

29

1%

20

222%

4.428

100%

5.027

100%

4.979

100%

5.180

100%

752

17%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Í töflunni eru upplýsingar um fjölda starfsmanna í leikskóla við uppeldis- og menntunarstörf, en ekki fjölda stöðugilda.

Í töflu 25 hér fyrir ofan sést skipting starfsliðs í leikskólum eftir aldri. Þess ber að geta að hér er um fjölda starfsmanna að ræða en ekki fjölda stöðugilda. Árið 2012 er um 51% starfsmanna á aldrinum 20–39 ára. Starfsmönnum yngri en 20 ára fækkar sem hlutfalli af heild á tímabilinu úr tæplega 4% niður í 2%. Hins vegar hefur hlutfallslega fjölgað í aldurshópnum 50–59 ára árið 2012 miðað við árið 2006. Mynd 24. Hlutfallsleg skipting starfsfólks í leikskóla við uppeldis - og menntunarstörf 2006, 2008, 2010 og 2012 eftir aldri 2006 30 26

27

27 27 25 25

2008

2010

2012

28 26 24

25

22

23

22

20 16

17

14 14

15 10

6 5

4 4

7

4 4 2 2

0 Yngri en 20 ára

20-29

30-39 ára

40-49 ára

50-59 ára

60 ára og eldri

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Í myndinni eru upplýsingar um fjölda starfsmanna í leikskóla við uppeldis- og menntunarstörf en ekki fjölda stöðugilda.

Á mynd 24 eru upplýsingar úr töflu 25 settar fram á myndrænan hátt. Hér er átt við allt starfsfólk leikskóla er kemur að uppeldis- og menntunarstörfum. Myndin sýnir að starfsmönnum yngri en 20 ára sem hlutfalli af starfsliði fækkaði á tímabilinu. Starfsmönnum eldri en 50 ára fjölgar .


Tafla 26. Leikskólastar fsmenn í launuðu leyfi 1998 –2012 1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Breyting 98 - 12

% breyting 98 - 12

Karlar

1

0

2

1

6

0

5

1

0

0%

Konur

191

234

234

245

309

230

207

73

-118

-62%

Alls Breyting milli ára

192

234

236

246

315

230

212

74

-118

-61%

22%

1%

4%

28%

-27%

-8%

-186%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga Skýring: Hér er átt við fjölda starfsmanna en ekki stöðugildi.

Að lokum er yfirlit yfir þann fjölda starfsmanna sem hlutu launað leyfi á tímabilinu 1998–2012. Þróunin er nokkuð sveiflukennd, talsverð aukning varð árið 2000 sem nam 45%. Frá árinu 2008 hefur starfsmönnum fækkað mikið milli ára sem fara í launað leyfi. Árið 2012 voru tæplega þrefalt færri leikskólastarfsmenn í launuðu leyfi en árið 2010. Líklegt má telja að fækkun starfsmanna sem fá launað leyfi eftir 2008 sé ein birtingarmynd á áhrifum efnahagskrísunnar.

Samantekt Árið 2012 eru alls 4.946 stöðugildi starfandi í leikskóla og hafa þau tvöfaldast miðað við árið 1994. Stöðugildi leikskólakennara eru 1.694 talsins árið 2012 og fjölgaði um 926 stöðugildi frá árinu 1994 og hafa einnig tvöfaldast á tímabilinu. Athygli vekur að stöðugildum leikskólakennara fjölgar um 110 árið 2011 miðað við fyrra ár. Hlutfall þeirra er sinna uppeldis- og menntunarstörfum og hafa leikskólakennaramenntun var 37% árið 2012. Sé eingöngu litið til leikskóla sveitarfélaga er hlutfall leikskólakennara 38% en 31% í sjálfstætt starfandi leikskólum. Ef horft er til landshluta þá er hlutfall leikskólakennara hæst á Norðurlandi eystra eða 54% árið 2012. Það er hins vegar lægst í Reykjavík eða 30%. Hlutfall starfsfólks með aðra menntun en leikskólakennaramenntun er hins vegar hæst í Reykjavík eða 23%. Lægst er það hlutfall á Suðurnesjum og Norðurlandi vestra eða 9%. Í töflu 14 má sjá yfirlit yfir hlutfallslega skiptingu stöðugilda í leikskóla meðal 10 fjölmennustu sveitarfélaga landsins. Þar er hlutfall leikskólakennara hæst í Akureyrarkaupstað eða 66%. Athygli er vakin á töflu í Fylgiskjali 5 er sýnir hlutfallslega skiptingu stöðugilda starfsfólks er sinna uppeldis- og menntunarstörfum eftir menntun og sveitarfélögum. Árið 2012 eru 4,3 heilsdagsígildi barna á öll stöðugildi þeirra er sinna uppeldis- og menntunarstörfum, stuðnings- og stjórnunarstörfum. Sé litið til landshluta sést að nokkur munur er á því hver mörg heilsdagsígildi eru á hvert stöðugildi en kennitala liggur á milli 3,68 (Norðurland vestra) og 4,49 (Reykjavíkurborg). Sé horft til tíu fjölmennustu sveitarfélaganna sést að flest heilsdagsígildi eru á stöðugildi í Akureyrarkaupstað eða 4,98. Fæst eru þau í Hafnarfjarðarkaupstað eða 3,97. Einnig er fróðlegt að skoða hvernig landið liggur þegar eingöngu er horft til stöðugilda starfsfólks sem sinnir uppeldis- og menntunarstörfum. Hér er átt við deildarstjóra ásamt því starfsfólki sem sinnir uppeldis- og menntunarstörfum inn á deildum leikskóla (sjá skýringu fyrir neðan töflu 17). Árið 2012 eru 5,1 heilsdagsígildi barna á hvert stöðugildi þessa hóps og hefur fækkað um 5% frá árinu 2005. Á landsvísu eru 12,3 stöðugildi við uppeldis- og menntunarstörf í leikskólum sveitarfélaga á hverja þúsund íbúa. Ef sú kennitala er greind eftir landshlutum kemur í ljós að fæst eru stöðugildin á hverja þúsund íbúa á Suðurnesjum eða 8,6. Flest eru þau á Austurlandi eða 14,8. Sé horft til tíu stærstu sveitarfélaga og rekstrarforms kemur í ljós að miklu munar hvort eingöngu sé horft til leikskóla sveitarfélaga eða þegar sjálfstætt starfandi leikskólar eru teknir með.


4.

Kostnaður vegna leikskóla

Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 bera sveitarfélög ábyrgð á heildarskipan skólahalds í leikskólum sem og húsnæði og búnaði, sérúrræðum leikskóla og framkvæmd leikskólastarfs í sveitarfélagi. Sveitarfélögin annast þannig rekstur leikskólans en foreldrar leikskólabarna greiða hluta af kostnaði við reksturinn. Almennt hefur verið stuðst við þá þumalfingursreglu að foreldrarnir greiði um 1/3 af heildarkostnaði leikskólans. Það hlutfall hefur þó breyst umtalsvert hin síðari ár. Árið 2012 er rekinn leikskóli í 63 sveitarfélögum. Í 10 sveitarfélögum að auki er ekki rekinn leikskóli en greidd ákveðin upphæð með börnum búsettum í sveitarfélaginu sem nýta sér þjónustu leikskóla í öðru sveitarfélagi. Í þessum kafla verður farið yfir kostnað sveitarfélaga vegna leikskóla á landsvísu og eftir landshlutum, hlutfall launakostnaðar af rekstrartekjum, hlutfallslega skiptingu rekstrarkostnaðar og tekna og útgjalda vegna leikskóla sem hlutfall af skatttekjum sveitarfélaga. Þá er í fyrsta skipti gerð grein fyrir þeim kostnaði sem bókfærður er á leikskólastofnanir vegna innri leigu eða eignarsjóðs. Hér er gerður greinarmunur á heildarrekstrarkostnaði leikskóla annars vegar og beinum rekstrarkostnaði leikskóla hins vegar. Heildarrekstrarkostnaður felur í sér allan rekstrarkostnað sem færður er á leikskólastofnanir, kostnað sem bókfærður er á sameiginlega liði leikskóla í hverju sveitarfélagi ásamt framlagi til rekstrar sjálfstætt starfandi leikskóla. Sameiginlegir liðir vísa til kostnaðar vegna leikskólafulltrúa og leikskólanefnda. Með beinum rekstrarkostnaði vegna leikskóla er átt við allan þann rekstrarkostnað sem tilfellur á þá sjálfstæðu rekstrareiningu sem hver leikskólastofnun er. Rétt er að benda á að ekki er tekið tillit til kostnaðar er fellur á sameiginlega liði vegna málaflokksins í heild. Hér er ekki tekið tillit til kostnaðar vegna gæsluvalla eða dagvistunar í heimahúsum.

4.1

Kostnaður sveitarfélaga vegna reksturs leikskóla

Árið 2012 nam heildarkostnaður sveitarfélaga vegna reksturs leikskóla rúmlega 29 milljörðum króna eða því sem nemur 1,76% af vergri landsframleiðslu sama ár. Þjónustutekjur námu 4,7 milljörðum króna árið 2012. Allar rekstrartölur eru í þúsundum króna. Í þessum hluta er fjallað um brúttó rekstrarkostnað, þ.e. ekki er búið að draga þjónustutekjur frá. Tafla 27. Rekstrarkostnaður leikskóla sem % af v ergri landsframleiðslu 2007 –2012 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Heildarrekstrarkostnaður leikskóla sem % af VLF (brúttó)

1,64%

1,65%

1,78%

1,75%

1,73%

1,76%

Beinn rekstrarkostnaður leikskóla sem % af VLF (brúttó)

1,56%

1,59%

1,74%

1,73%

1,69%

1,75%

Heildarrekstrarútgjöld leikskóla sem % af VLF (nettó)

1,33%

1,36%

1,50%

1,48%

1,48%

1,45%

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga og Hagstofa Íslands. Skýring: Heildarrekstrarkostnaður= allur rekstrarkostnaður brúttó af öllum leikskólastofnunum með sameiginlegum liðum og framlagi til sjálfstætt starfandi leikskóla. Á sameiginlega liði er kostnaður bókfærður vegna leikskólafulltrúa og leikskólanefnda. Beinn rekstrarkostnaður= Allur brúttó rekstrarkostnaður færður á hverja leikskólastofnun. Heildarrekstrarútgjöld= Nettó, þ.e. búið er að draga þjónustutekjur frá.

Í töflu 27 gefur að líta helstu lykiltölur vegna reksturs leikskóla settar í samhengi við eina helstu lykiltölu þjóðhagsreikninga eða verga landsframleiðslu. Hér sést að hlutfall heildarrekstrarkostnaðar leikskóla af VLF er 1,64% árið 2007 en er komið upp í 1,73% árið 2011.


Tafla 28. Rekstrarreikningur sveitarfélaga árið 2012 vegna leikskóla Sameiginlegir liðir

Leikskólar sveitarfélaga

framlög til sjálfstætt starfandi leikskóla

Leikskólar alls

Þjónustutekjur og aðrar tekjur

0

-4.716.359

-29.459

-4.745.818

Tekjur alls

0

-4.716.359

-29.459

-4.745.818

Laun og launatengd gjöld

117.122

19.875.003

299

19.992.424

Annar rekstrarkostnaður

49.006

6.125.397

3.646.359

9.820.762

Kostnaður alls (brúttó)

166.128

26.000.400

3.646.658

29.813.187

Rekstrarútgjöld (nettó)

166.128

21.284.041

3.617.200

25.067.369

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Tölur eru í þús.kr. Sameiginlegir liðir: Hér er færður kostnaður vegna leikskólanefnda, leikskólafulltrúa og þess háttar.

Árið 2012 nam heildarrekstrarkostnaður sveitarfélaga vegna leikskóla tæpum 30ma.kr. þegar sameiginlegur kostnaður og framlög til sjálfstætt starfandi leikskóla eru tekin með. Sameiginlegur kostnaður vísar til kostnaðar vegna leikskólanefnda og leikskólafulltrúa og meðal stærri sveitarfélaga getur kostnaður vegna dagvistarskrifstofu legið hér. Rétt er að geta þess að mjög fá sveitarfélög bókfæra kostnað vegna sameiginlegra liða leikskóla. Að hluta til vegna þess að sveitarfélög bókfæra meira beint á stofnanir, og eins bókfæra sum kostnað vegna sameiginlegra liða eingöngu á þann lið sem er sameiginlegur öllum málaflokknum og er ekki tekinn með hér. Heildarþjónustutekjur voru rétt um 4,7ma.kr. og nettó heildarrekstrarútgjöld námu því 25ma.kr. árið 2012. Rekstrarkostnaður beint á leikskóla sveitarfélaga nam rétt um 26ma.kr. sama ár, en nettó rekstrarútgjöld vegna þeirra námu liðlega 21ma.kr. Mynd 25. Hlutfallsleg skipting kostnaðar sveitar félaga vegna leikskóla árið 2012 Laun og launatengd gjöld

Annar rekstrarkostnaður

24%

76%

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Beinn rekstrarkostnaður á leikskóla sveitarfélaga.

Mynd 25 sýnir að langstærsti kostnaðarliður vegna leikskóla eru laun og launatengd gjöld, og nema þau rétt rúmum þremur fjórðu af heildarkostnaði. Í töflu 28 kemur fram hver heildarkostnaður við rekstur leikskólans hefur verið á tímabilinu og hverjar hafa verið tekjur leikskólans. Annar rekstrarkostnaður tekur til útgjaldaþátta eins og húsaleigu, vöru- og þjónustukaupa, styrkja og framlaga. Innri leiga vegna húsnæðis leikskóla er misjafnlega há eftir stofnunum og sveitarfélögum. Á landsvísu nemur kostnaður vegna innri leigu um 11% af brúttó kostnaði.


Tafla 29. Kostnaður sveitarfélaga vegna reksturs leiksk óla 2005–2012 Heildarrekstrarkostnaður leikskóla Rekstrarkostnaður

% breyting frá fyrra ári

Þjónustutekjur

2005

22.376.248

2006

25.871.490

16%

-5.069.248

2007

29.604.263

14%

-4.795.068

2008

30.734.476

4%

2009

30.686.755

0%

2010

30.096.970

2011

30.141.894

2012

29.813.187

Breyting 05 - 12 % breyting 05 - 12

Beinn rekstrarkostnaður leikskóla sveitarfélaga

% breyting frá fyrra ári

-5.806.158

Rekstrarkostnaður

% breyting frá fyrra ári

Þjónustutekjur

% breyting frá fyrra ári

20.755.781

-5.730.725

-13%

23.243.526

12% -4.968.595

-13%

-5%

24.016.067

3% -4.532.560

-9%

-4.347.197

-9%

25.157.011

5% -4.243.061

-6%

-4.175.768

-4%

25.034.300

0% -4.075.587

-4%

-2%

-4.172.041

0%

25.054.686

0% -4.085.812

0%

0%

-4.413.629

6%

25.745.265

3% -4.346.162

6%

-1%

-4.745.818

8%

26.000.400

1% -4.716.359

9%

7.436.939

1.060.340

5.244.619

1.014.366

33%

-18%

25%

-18%

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Kostnaður er á verðlagi ársins 2011. Tölur eru í þús.kr. Rekstrarkostnaður vísar í brúttókostnað. Heildarrekstrarkostnaður leikskóla = allur rekstrarkostnaður brúttó af öllum leikskólastofnunum með sameiginlegum liðum ásamt framlagi til sjálfstætt starfandi leikskóla. Á sameiginlega liði er m.a. kostnaður bókfærður vegna leikskólafulltrúa og leikskólanefnda. Beinn rekstrarkostnaður leikskóla sveitarfélaga = Allur brúttó rekstrarkostnaður færður á hverja leikskólastofnun án sameiginlegs kostnaðar.

Á tímabilinu 2005–2012 jókst heildarrekstrarkostnaður vegna leikskóla um 33% eða tæplega 7,5ma.kr. Hlutfallslega er breytingin mest milli áranna 2005 – 2007. Árið 2008 dregur mjög úr útgjaldaaukningu vegna leikskóla en það ár jókst kostnaður vegna hans um 4% samanborið við 15% árið áður. Frá árinu 2010 dregst leikskólakostnaður saman að raunvirði, um 2% árið 2010 og um 1% miðað við fyrra ár. Athyglisvert er að þjónustutekjurnar, þ.e. það sem foreldrar greiða vegna leikskólavistunar, hafa dregist saman um 18% árið 2012 miðað við árið 2005 eða um ríflega milljarð króna. Sé þróunin skoðuð milli ára sést að þjónustutekjurnar dragast talsvert saman á fyrri hluta tímabilsins. Árið 2010 standa tekjurnar í stað á milli ára og árið 2011 verður viðsnúningur á áralangri þróun og aukast tekjur vegna leikskóla um 6% miðað við fyrra ár. Tafla 29 sýnir að auki hliðstæða þróun í beinum rekstrarkostnaði leikskóla þegar kostnaður vegna sameiginlegra liða er ekki tekinn með né framlög til sjálfstætt starfandi leikskóla.


Tafla 30. Beinn rekstrarkostnaður sveitarfélaga vegna reksturs 2010–2012 eftir landshlutum

Rekstrarkostnaður

þjónustutekjur

Rekstrarkostnaður

þjónustutekjur

Rekstrarkostnaður

% reyting 10-12

þjónustutekjur

Breyting 10-12

Rekstrarkostnaður

2012

þjónustutekjur

2010

Reykjavíkurborg

-1.165.826

8.909.207

-1.378.838

9.134.811

-213.011

225.605

18%

3%

Höfuðborgarsv. án Rvk.

-1.221.963

6.815.347

-1.487.502

7.370.784

-265.538

555.437

22%

8%

Suðurnes

-209.972

1.296.968

-236.595

1.215.411

-26.624

-81.557

13%

-6%

Vesturland

-268.210

1.388.642

-284.261

1.411.111

-16.051

22.468

6%

2%

Vestfirðir

-127.295

567.294

-119.267

565.864

8.027

-1.430

-6%

0%

Norðurland vestra

-127.174

653.326

-133.160

646.247

-5.986

-7.079

5%

-1%

Norðurland eystra

-406.628

2.156.081

-487.653

2.318.579

-81.026

162.497

20%

8%

Austurland

-156.231

996.022

-166.606

1.026.581

-10.375

30.559

7%

3%

Suðurland

-402.512

2.271.798

-422.477

2.310.628

-19.964

38.830

5%

2%

Landið allt

-4.085.812

25.054.686

-4.716.359

26.111.561

-630.548

1.056.875

15%

4%

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Staðvirt á verðlagi ársins 2012. Tölur eru í þús.kr. Hér er eingöngu um beinan kostnað að ræða á leikskóla sveitarfélaga, þ.e. þann kostnað sem bókfærður er beint á leikskólastofnun.

Tafla 30 sýnir beinan rekstrarkostnað sveitarfélaga og þjónustutekjur vegna reksturs leikskóla eftir landshlutum árin 2010 og 2012 ásamt breytingu á tímabilinu. Rekstrarkostnaður jókst um 4% að raunvirði á tímabilinu 2010–2012 eða um einn milljarð króna. Hann hækkar í öllum landshlutum nema á Suðurnesjum þar sem hann lækkar um 6% að raunvirði á tímabilinu. Mest hlutfallsleg hækkun var á höfuðborgarsvæði utan Reykjavíkurborgar og á Norðurlandi eystra hvar hækkunin nam 8%. Þjónustutekjur hækkuðu um 15% á landsvísu eða um 630 milljónir króna. Hlutfallslega hækkuðu þær mest á höfuðborgarsvæði utan Reykjavíkur og þá á Norðurlandi eystra. Á Vestfjörðum lækka tekjur að raunvirði um 6% á tímabilinu. Tafla 31. Rekstrarkostnaður á hverja 1.000 íbúa í 10 stærstu sveitarfélögum árið 2012 Íbúafjöldi 2012

Rekstrarkostnaður

Rekstrarkostnaður á 1.000 íbúa

Reykjanesbær

14.137

777.313

54.984

Garðabær

11.283

664.829

58.923

Akureyrarkaupstaður

17.875

1.312.564

73.430

118.814

9.134.811

76.883

26.486

2.286.800

86.340

Reykjavíkurborg Hafnarfjarðarkaupstaður Akraneskaupstaður

6.592

606.985

92.079

Kópavogsbær

31.205

2.959.400

94.837

Mosfellsbær

8.854

886.847

100.163

Sveitarfélagið Árborg

7.783

811.915

104.319

Fjarðabyggð

4.600

490.315

106.590

247.629

19.931.780

80.490

10 stærstu samtals

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Beinn kostnaður á leikskóla 10 stærstu sveitarfélaga.

Tafla 31 gefur yfirlit yfir rekstrarkostnað á hverja þúsund íbúa meðal tíu stærstu sveitarfélaga landsins. Vegið meðaltal sveitarfélaganna er rúmlega 80 millj.kr. á hverja þúsund íbúa. Mikill munur er á sveitarfélögunum. Þannig er rekstrarkostnaður á 1.000 íbúa í Árborg og í Fjarðabyggð ríflega tvöfalt hærri en í Reykjanesbæ.


Mynd 26. Hlutfallsleg skipting reks trarkostnaðar og tekna 2004 –2012 Rekstrarkostnaður

Þjónustutekjur

100% 90%

29%

27%

71%

73%

2004

2005

21%

18%

16%

16%

17%

17%

18%

79%

82%

84%

84%

83%

83%

82%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Skiptingin er byggð á beinum rekstrarkostnaði leikskóla sveitarfélaga.

Á mynd 26 kemur fram að hlutfall tekna af rekstrarkostnaði hefur minnkað á tímabilinu 2004–2012. Árið 2004 eru þjónustutekjur um 29% af rekstrarkostnaði leikskóla á landsvísu en árið 2012 nema tekjurnar um 18% af rekstrarkostnaði leikskóla. Þannig hefur hlutfall tekna af rekstrarkostnaði lækkað um 11 prósentustig frá árinu 2004. Þó hefur hlutfallið árið 2012 hækkað um 2 prósentustig frá árinu 2008 þegar hlutfall tekna af rekstrarkostnaði var í lágmarki. Í töflunni hér fyrir neðan sjáum við hlutfall tekna af rekstrarkostnaði eftir landssvæðum.

Í fylgiskjali 6 er að finna yfirlit yfir hlutfall þjónustutekna af beinum rekstrarkostnaði leikskóla fyrir hvert sveitarfélag árið 2012. Fylgiskjal 7 gefur yfirlit yfir rekstrarkostnað vegna leikskóla á hverja 1.000 íbúa árið 2012 eftir sveitarfélögum.


Mynd 27. Hlutfall tekna af beinum rekstrarkostnaði leikskóla 2008 –2012 eftir landshlutum Þjónustutekjur 2008

Þjónustutekjur 2010

Þjónustutekjur 2012

10%

16% 17% 18%

19% 18% 18%

16% 16% 16%

20% 20% 21%

22% 20% 21%

23% 21%

20%

17% 17% 18%

13% 13% 15%

15%

17% 18% 20%

20%

20% 20%

23%

25%

5% 0%

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Skiptingin er byggð á beinum rekstrarkostnaði vegna leikskóla sveitarfélaga. Gögnin í myndinni byggja einnig á aukastöfum.

Í mynd 27 kemur fram hlutfall þjónustutekna af rekstrarkostnaði leikskóla skipt upp eftir landshlutum árin 2008–2012. Á landsvísu hafa tekjur hækkað sem hlutfall af kostnaði. Á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkurborgar hafa tekjur hækkað um þrjú prósentustig á tímabilinu, og í Reykjavíkurborg hafa þær hækkað um tvö prósentustig á tímabilinu. Tafla 32. Hlutfall tekna af rekstrarkostnaði hjá 10 stærstu sveitarfélögum árið 2012

Akureyrarkaupstaður Mosfellsbær Garðabær Akraneskaupstaður

Íbúafjöldi 2012

Rekstrarkostnaður

Þjónustutekjur

Hlutfall tekna af rekstrarkostnaði

17.875

1.312.564

309.099

24%

8.854

886.847

206.911

23%

11.283

664.829

154.895

23%

6.592

606.985

127.758

21%

Hafnarfjarðarkaupstaður

26.486

2.286.800

479.721

21%

Reykjanesbær

14.137

777.313

157.250

20%

7.783

811.915

154.406

19%

31.205

2.959.400

540.428

18%

Sveitarfélagið Árborg Kópavogsbær Fjarðabyggð

4.600

490.315

82.964

17%

Reykjavíkurborg

118.814

9.134.811

1.378.838

15%

10 stærstu samtals

247.629

19.931.780

3.592.270

18%

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Beinn kostnaður á leikskóla 10 stærstu sveitarfélaga.

Sé litið til tíu stærstu sveitarfélaga landsins má sjá að vegið meðaltal kennitölunnar hlutfall tekna af rekstrarkostnaði er hið sama og á landsvísu. Þó er verulegur munur milli sveitarfélaga. Hlutfallið er hæst hjá Akureyrarkaupstað eða 24%, en lægst hjá Reykjavíkurborg eða 15%.


Tafla 33. Hlutfall tekna af beinum rekstrarkostnaði leikskóla 2010 -2012 eftir stærð sveitarfélaga 2010

2011

Lægsta gildi

Vegið meðaltal

Hæsta gildi

< 500 íbúar

0%

14%

501-1000

8%

19%

1001-2000

15%

2001-5000

13%

5001 >

16%

Reykjavíkurborg

2012

Lægsta gildi

Vegið meðaltal

Hæsta gildi

21%

3%

17%

31%

12%

19%

19%

23%

15%

19%

25%

14%

19%

23%

17%

13%

Lægsta gildi

Vegið meðaltal

Hæsta gildi

27%

3%

16%

21%

28%

12%

19%

29%

19%

24%

12%

19%

24%

18%

26%

15%

19%

25%

20%

23%

18%

20%

24%

14%

15%

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Skiptingin er byggð á beinum rekstrarkostnaði vegna leikskóla sveitarfélaga.

Tafla 33 sýnir okkur tekjur sveitarfélaga vegna leikskóla sem hlutfall af beinum rekstrarkostnaði eftir stærð þeirra árin 2010, 2011 og 2012. Gefið er upp vegið meðaltal fyrir hvern hóp sveitarfélags ásamt hæsta og lægsta gildi sem gefur vísbendingu um dreifingu innan hvers hóps. Mynd 28. Flokkun á hlutfallslegri skiptingu tekn a af beinum rekstrarkostnaði 2010 –2012 2010

30

2011

2012

28 26

25

23

20

18

17

15

12

16 14

13

10 6

5

4 2

3

2

2

1

0

0 < 10%

10-15%

16-20%

21-25%

26-30%

31% >

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga.

Á mynd 28 kemur fram að í flestum sveitarfélögum, eða í 41, liggur hlutfall tekna af rekstrarkostnaði á bilinu 20–25% árið 2012. Dreifingin er þó nokkur eins og kemur líka fram í töflu 33, þ.e. allt frá 3% og upp í 29%. Rétt er að taka fram að þar sem tekjurnar eru hlutfallslega lægstar getur verið um sérstakar aðstæður að ræða, svo sem fámennir leikskólar, ekki seld hádegishressing í leikskólanum eða aðrar staðbundnar aðstæður sem valda því að hlutfall tekna er svo lágt sem raun ber vitni.

4.2

Eignarsjóður eða innri leiga

Sú meginregla gildir að fasteignir sveitarfélags eru færðar í sjálfstæða rekstrareiningu innan a-hluta sveitarfélagsins og er þessum eignasjóði ætlað að sjá um rekstur, nýbyggingar, kaup eða sölu eigna í umboði sveitarstjórnar. Eignasjóður leigir síðan út fasteignir til rekstrareininga sveitarfélagsins samkvæmt þörfum viðkomandi rekstrareininga og innheimtir svokallaða innri leigu í samræmi við raunverulegan kostnað sem viðkomandi fjárfesting ber með sér. Markmiðið með eignasjóðum er að gera rekstrarkostnað fasteigna sýnilegri og að sérhver rekstrareining beri þann raunkostnað sem henni ber. Frá og með 2011 fást meiri upplýsingar úr ársreikningum sveitarfélaga, en með breytingu á auglýsingu nr. 414/2001 um flokkun og greiningu í bókhaldi og reikningsskilum sveitarfélaga bættist við nýr kafli um tvílyklun og upplýsingaveitu. Því gefst tækifæri til að skoða gjaldahliðina mun ítarlegar en áður hefur þekkst, þ.m.t.


innri leigu. Árið 2012 skila langflest sveitarfélög ársreikningi á þann hátt er auglýsingin með breytingum kveður á um. Hér á eftir er fjallað um þann hluta innri leigunnar sem bókfærður er á stofnanir leikskóla sveitarfélaga. Tafla 34. Innri leiga sem hlutfall af beinum rekstrarkostnaði leikskóla eftir landshlutum árið 2012 Þjónustutekjur

Beinn kostnaður brúttó

Beinn kostnaður nettó

Innri leiga*

Innri leiga sem % af brúttó

Innri leiga sem % af nettó

Reykjavíkurborg

-1.378.838

9.134.811

7.755.974

1.144.362

13%

15%

Höfuðborgarsv. án Rvk.

-1.487.502

7.370.784

5.883.282

736.897

10%

13%

Suðurnes

-236.595

1.215.411

978.816

142.156

12%

15%

Vesturland

-284.261

1.411.111

1.126.850

240.211

17%

21%

Vestfirðir

-119.267

565.864

446.597

38.090

7%

9%

Norðurland vestra

-133.160

646.247

513.087

82.473

13%

16%

Norðurland eystra

-487.653

2.318.579

1.830.925

199.856

9%

11%

Austurland

-166.606

1.026.581

859.975

176.458

17%

21%

Suðurland

-422.477

2.310.628

1.888.152

205.800

9%

11%

Landið allt

-4.716.359

26.000.400

21.283.656

2.966.303

11%

14%

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Beinn rekstrarkostnaður vegna leikskóla sveitarfélaga. *Innri leiga er innifalin í rekstrarkostnaði leikskóla.

Tafla 34 gefur gott yfirlit yfir innri leigu vegna leikskóla sveitarfélaga eftir landshlutum árið 2012. Fram kemur að árið 2012 bókfærðu sveitarfélögin samtals tæpa þrjá milljarða í innri leigu vegna leikskóla. Á landsvísu er innri leiga sem hlutfall af brúttó rekstrarkostnaði leikskóla um 11%, og 14% ef mið er tekið af rekstrarkostnaði þegar tekið hefur verið tillit til tekna. Hæst er hlutfallið á Vesturlandi og Austurlandi, hvort sem tekið er tillit til tekna eður ei. Lægst er það á Vestfjörðum.

Í fylgiskjali 8 er að finna yfirlit yfir hlutfall innri leigu af beinum rekstrarkostnaði leikskóla fyrir hvert sveitarfélag árið 2012.

Tafla 35. Innri leiga sem hlutfall af beinum rekstrarkostnaði leikskóla meðal 10 stærstu sveitarfélaga 2012 Þjónustutekjur

Beinn kostnaður brúttó

Beinn kostnaður nettó

Innri leiga*

Innri leiga sem % af brúttó

Innri leiga sem % af nettó

-1.378.838

9.134.811

7.755.974

1.144.362

13%

15%

Kópavogsbær

-540.428

2.959.400

2.418.972

321.840

11%

13%

Garðabær

-154.895

664.829

509.934

66.801

10%

13%

Hafnarfjarðarkaupstaður

-479.721

2.286.800

1.807.079

159.441

7%

9%

Mosfellsbær

-206.911

886.847

679.936

123.693

14%

18%

Reykjanesbær

-157.250

777.313

620.063

62.385

8%

10%

Akraneskaupstaður

-127.758

606.985

479.228

86.417

14%

18%

Akureyrarkaupstaður

-309.099

1.312.564

1.003.465

109.644

8%

11%

Reykjavíkurborg

Fjarðabyggð Sveitarfélagið Árborg 10 stærstu samtals

-82.964

490.315

407.350

89.291

18%

22%

-154.406

811.915

657.509

76.749

9%

12%

-3.592.270

19.931.780

16.339.510

2.240.623

11%

14%

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Beinn rekstrarkostnaður vegna leikskóla sveitarfélaga. *Innri leiga er innifalin í rekstrarkostnaði leikskóla.


Þá er áhugavert að skoða stöðu mála hjá tíu stærstu sveitarfélögum landsins, en samtals bókfæra þau um 2,2ma.kr. vegna innri leigu leikskóla árið 2012. Það er um 11% af brúttó rekstrarkostnaði leikskóla þeirra, og um 14% sé tekið tillit til tekna. Lægst er innri leigan í Hafnarfjarðarkaupstað en hæst í Fjarðabyggð. Tafla 36. Innri leiga sem hlutfall af beinum rekstrarkostnaði leikskóla eftir stærð sveitarfélaga 2012 Innri leiga sem % af brúttó kostnaði Lægsta gildi

Innri leiga sem % af nettó kostnaði

Vegið meðaltal Hæsta gildi

Lægsta gildi

Vegið meðaltal Hæsta gildi

< 500 íbúar

0%

12%

21%

0%

14%

26%

501-1000

0%

11%

21%

0%

14%

28%

1001-2000

4%

14%

25%

5%

17%

33%

2001-5000

2%

12%

22%

2%

15%

28%

5001 >

7%

10%

14%

9%

12%

18%

Reykjavíkurborg

13%

15%

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Beinn rekstrarkostnaður vegna leikskóla sveitarfélaga. *Innri leiga er innifalin í rekstrarkostnaði leikskóla.

Að lokum er fróðlegt að skoða innri leigu sem hlutfall af rekstrarkostnaði leikskóla eftir íbúafjölda sveitarfélaga. Tafla 36 gefur yfirlit yfir innri leigu sem hlutfall af bæði brúttó kostnaði leikskóla og þegar tekið hefur verið tillit til þjónustutekna.

4.3

Rekstrarútgjöld í hlutfalli af skatttekjum

Hér að framan er greint frá því hve mikið sveitarfélög greiða í rekstrarkostnað vegna leikskóla ásamt þjónustutekjum. Einnig er fróðlegt að skoða rekstrarútgjöld, sem hlutfall af skatttekjum þeirra, þ.e. hversu miklu af heildarskatttekjum sínum sveitarfélög verja í rekstur leikskóla. Í þessum kafla er sjónum beint að heildarrekstrarútgjöldum vegna leikskóla þ.e. þegar búið er að taka tillit til þjónustutekna. Heildarrekstrarútgjöld fela í sér útgjöld vegna sameiginlegra liða leikskóla, leikskólastofnana og framlaga til sjálfstætt starfandi leikskóla. Skatttekjur sveitarfélaga eru útsvar, fasteignaskattur, greiðslur úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga og aðrar tekjur er hafa skattalegt ígildi. Mynd 29. Rekstrarútgjöld vegna leikskóla sem hlutfall af skatttekjum 2012 Reykjavíkurborg

14,5

Höfuðborgarsv. án Rvk.

14,9

Suðurnes

15,1

Vesturland

13,3

Vestfirðir

10,9

Norðurland vestra

12,0

Norðurland eystra

12,3

Austurland

12,9

Suðurland

12,2

Landið allt

14,0 0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Um er að ræða vegið meðaltal á landsvísu og svo landshluta.

14,0

16,0


Á mynd 29 má sjá rekstrarútgjöld vegna leikskóla sem hlutfall af skatttekjum sveitarfélaga eftir landssvæðum árið 2012. Rekstrarútgjöld allra sveitarfélaga vegna leikskóla nema 14% af skatttekjum þeirra. Rekstrarútgjöld sveitarfélaga vegna leikskóla er sá kostnaður sem eftir stendur þegar tillit hefur verið tekið til þjónustugjalda. Sem hlutfall af skatttekjum er kostnaðarbyrðin hæst á Suðurnesjum, eða 15,1%. Lægst er hún á Vestfjörðum eða 10,9%. Rétt er að benda á að kostnaðarbyrði sveitarfélaga innan hvers landssvæðis er afar misjöfn og síst minni en milli landssvæða. Mynd 30. Hlutfall rekstrarútgjalda vegna leikskóla af ska tttekjum sveitarfélaga árið 2012 20% 18% 16% 14%

12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga.

Mynd 30 sýnir dreifingu sveitarfélaga á hve háu hlutfalli þau verja af skatttekjum sínum til rekstrarútgjalda vegna leikskóla. Dreifingin er nokkur, eða allt frá því að sveitarfélög verja 4% af skatttekjum sínum til þessa og upp í 17%. Þau sveitarfélög sem verja innan við 5% af skatttekjum sínum til rekstrarútgjalda vegna leikskóla, eiga það sameiginlegt að reka ekki sjálf leikskóla en greiða ákveðna upphæð með börnum búsettum í sveitarfélaginu sem nýta sér þjónustu leikskóla í öðru sveitarfélagi. Í fylgiskjali 9 er að finna töflu með yfirliti um hlutfall rekstrarútgjalda af skatttekjum á hvert sveitarfélag.


Mynd 31. Flokkun á hlutfalli rekstrarútgjalda af skatttekjum sveitarfélaga árið 2012 35 30

30

Fjöldi sveitarfélaga

25

23

20 15 11

10 5

2

1

0 5% og lægra

6-9%

10-12%

13-16%

17-20%

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga.

Á mynd 31 kemur fram að í 53 sveitarfélögum liggur hlutfall rekstrarútgjalda vegna leikskóla af skatttekjum á bilinu 10–16%. Flest sveitarfélög verja á milli 13 –16% af skatttekjum sínum til leikskóla eða 30 þeirra. Mynd 32. Hlutfall kostnaðar vegna leikskóla af skatttekjum árið 2012 eftir stærð sveitarfélaga Lægsta gildi 18

Vegið meðaltal

Hæsta gildi

17

16

16

15

16

15

15

14

12

13

12

14

12

12

Hlutfall

10

10

10 8 8

7

6 4 4 2 0 < 500 íbúar

501-1000

1001-2000

2001-5000

5001 >

Reykjavíkurborg

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga.

Mynd 32 sýnir hve háu hlutfalli af skatttekjum sínum sveitarfélög verja til rekstrarútgjalda leikskóla eftir stærð þeirra. Gefið er upp vegið meðaltal fyrir hvern hóp sveitarfélags ásamt hæsta og lægsta gildi sem gefur vísbendingu um dreifingu innan hvers hóps. Vegið meðaltal meðal sveitarfélaga með 500 og færri íbúa er 10%. Hæst er hlutfallið 17% og lægst rétt um 4% í þeim stærðarflokki. Hér skal enn áréttað að meðal fámennari sveitarfélaga er nokkuð algengt að þau starfræki ekki sjálf leikskóla en geri samninga við stærri sveitarfélög um þá þjónustu gegn umsömdu rekstrarframlagi. Það skýrir að minnsta kosti að hluta hve lágu hlutfalli af skatttekjum þau verja til leikskóla. Með því að flokka gögnin eftir stærð sveitarfélaga og líta til vegins meðaltals sést að því fámennari sem sveitarfélög eru því lægra hlutfalli verja þau að jafnaði til rekstrarútgjalda vegna leikskóla.


4.4 Kostnaður á hvert heilsdagsígildi barna Að lokum er fróðlegt að skoða rekstrarkostnað vegna leikskóla á hvert heilsdagsígildi leikskólabarna, þ.e. hvað hvert heilsdagsígildi kostar sveitarfélagið. Notast er við heilsdagsígildi í stað fjölda barna í því skyni að gera samanburð milli sveitarfélaga betri. Rétt er að hafa í huga að staðbundnar aðstæður og innri gerð landssvæða geta haft talsverð áhrif á þessa lykiltölu. Þannig getur verið erfitt á fámennum og strjálbýlum svæðum að samnýta mannvirki og þekkingu. Þó eru einnig til dæmi um hið gagnstæða þar sem fámenn sveitarfélög hafa náð árangri í að samnýta bjargir, t.d. þegar um er að ræða samrekstur leikskóla og grunnskóla. Í þessum hluta er eingöngu litið til beins rekstrarkostnaðar, þ.e. hvorki kostnaður vegna sameiginlegra liða né framlög til sjálfstætt starfandi leikskóla er innifalinn. Tafla 37. Beinn rekstrarkostnaður á heilsdagsígildi leikskólabarna í le ikskólum sveitarfélaga 2005 –2012 Beinn rekstrarkostnaður

Beinn rekstrarkostnaður á hvert heilsdagsígildi

Brúttó

Nettó

Fjöldi Heilsdagsígilda

2005

20.455.278

14.685.125

14.810

1.381

2006

22.915.217

17.923.600

15.517

1.477

7%

1.155

16%

2007

23.907.320

19.351.320

15.805

1.513

2%

1.224

6%

2008

25.157.011

20.913.950

16.471

1.527

1%

1.270

4%

2009

25.034.300

20.958.714

16.106

1.554

2%

1.301

2%

2010

25.054.686

20.968.874

15.986

1.567

1%

1.312

1%

2011

25.787.354

21.441.192

16.297

1.582

1%

1.316

0%

2012

26.000.400

21.284.041

16.478

1.578

0%

1.292

-2%

5.545.122

6.598.916

1.668

197

300

27%

45%

11%

14%

30%

Breyting 05 -12 % breyting 05 -12

Brúttó

% breyting frá fyrra ári

Nettó

% breyting frá fyrra ári

992

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Brúttó= Rekstrarkostnaður án þess að tekið sé tillit til tekna. Nettó= Rekstrarútgjöld þegar tillit hefur verið tekið til þjónustutekna. Leikskólar sveitarfélaga.

Í töflu 37 er að finna yfirlit yfir beinan rekstrarkostnað á hvert heilsdagsígildi leikskólabarna á tímabilinu 2005–2012 og að auki hlutfallslega breytingu milli ára. Yfirlitið sýnir rekstrarkostnað á hvert heilsdagsígildi með og án þjónustutekna. Þannig sést að brúttókostnaður á hvert heilsdagsígildi hækkar að raungildi um 14% á tímabilinu öllu, en sé litið til nettóútgjalda þá hafa þau aukist um 30% að raungildi á tímabilinu. Rekstrarkostnaður nettó á hvert heilsdagsígildi árið 2012 lækkar að raungildi um 2% frá fyrra ári. Tafla 38. Beinn Rekstrarkostnaður á hvert heilsdagsígildi leikskólabarna í leikskólum sveitarfélaga árið 2012 eftir landshlutum Fjöldi heilsdagsígilda

Beinn rekstrarkostnaður

Rekstrarkostnaður/heilsdagsígildi

Brúttó

nettó

Brúttó

nettó

Reykjavíkurborg

6.040

9.134.811

7.755.974

1.512

1.284

Höfuðborgarsv. án Rvk.

4.798

7.370.784

5.883.282

1.536

1.226

Suðurnes

787

1.215.411

978.816

1.545

1.244

Vesturland

839

1.411.111

1.126.850

1.681

1.343

Vestfirðir

371

565.864

446.597

1.527

1.205

Norðurland vestra

353

646.247

513.087

1.831

1.454

Norðurland eystra

1.415

2.318.579

1.830.925

1.639

1.294

Austurland

563

1.026.581

859.975

1.823

1.527

Suðurland

1.314

2.310.628

1.888.152

1.758

1.437

Landið allt

16.478

26.000.400

21.283.656

1.578

1.292

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Tölur eru í þús.kr. Um beinan rekstrarkostnað leikskóla sveitarfélaga er að ræða á hvert heilsdagsígildi. Vegið meðaltal


landshluta og á landsvísu. Brúttó= Rekstrarkostnaður án þess að tekið sé tillit til tekna. Nettó= Rekstrarútgjöld þegar tillit hefur verið tekið til þjónustutekna.

Í töflu 38 er yfirlit yfir rekstrarkostnað á heilsdagsígildi eftir landshlutum árið 2012. Yfirlitið sýnir rekstrarkostnað á hvert heilsdagsígildi með og án þjónustutekna. Kennitalan er hæst á Norðurlandi vestra, þegar litið er til brúttó rekstrarkostnaðar á hvert heilsdagsígildi, en sé tekið tillit til þjónustutekna er kennitalan hæst á Austurlandi. Brúttó rekstrarkostnaður á hvert heilsdagsígildi er lægst í Reykjavík eða 1.512 kr., en sé litið til þjónustutekna er kennitalan lægst á Vestfjörðum. Athygli er vakin á því að útreikningur á fjölda heilsdagsígilda tók breytingum í Skólaskýrslu 2010. Í stað þess að reikna 7 tíma vistun og yfir sem eitt heilsdagsígildi, þá er 8 tíma vistun viðmið fyrir eitt heilsdagsígildi, 9 tíma viðvera er reiknuð sem 1,125 heilsdagsígildi og 10 tíma viðvera sem 1,25 heilsdagsígildi.

Í fylgiskjali 10 er að finna yfirlit yfir beinan rekstrarkostnað á hvert heilsdagsígildi á hvert sveitarfélag.

Tafla 39.

Rekstrarkostnaður á hvert heilsdagsígildi leikskólabarna í 10 stærstu sveitarfélögum árið 2012 Rekstrarkostnaður

Rekstrarkostnaður /heilsdagsígildi

Sveitarfélag

Samtals heilsdagsígildi

Brúttó *

Nettó**

Brúttó *

Nettó**

Mosfellsbær

618

886.847

679.936

1.435

1.100

Akraneskaupstaður

417

606.985

479.228

1.456

1.149

1.571

2.286.800

1.807.079

1.456

1.150

868

1.312.564

1.003.465

1.512

1.156

6.040

9.134.811

7.755.974

1.512

1.284

498

777.313

620.063

1.561

1.245

Hafnarfjarðarkaupstaður Akureyrarkaupstaður Reykjavíkurborg Reykjanesbær Sveitarfélagið Árborg

513

811.915

657.509

1.583

1.282

1.842

2.959.400

2.418.972

1.607

1.313

Garðabær

412

664.829

509.934

1.614

1.238

Fjarðabyggð

268

490.315

407.350

1.830

1.520

13.047

19.931.780

16.339.510

1.528

1.252

Kópavogsbær

10 stærstu samtals

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Tölur eru í þús. kr. Um beinan rekstrarkostnað leikskóla sveitarfélaga er að ræða á hvert heilsdagsígildi. Vegið meðaltal landshluta og á landsvísu. Brúttó= Rekstrarkostnaður án þess að tekið sé tillit til tekna. Nettó= Rekstrarútgjöld þegar tillit hefur verið tekið til þjónustutekna.

Í töflu 39 er að finna upplýsingar um kostnað á hvert heilsdagsígildi barna í 10 fjölmennustu sveitarfélögum landsins. Í Mosfellsbæ er kostnaður lægstur hvort sem tekið er tillit til þjónustugjalda eður ei. Að sama skapi er kennitalan hæst í Fjarðabyggð á hvorn veginn sem litið er. Vegið brúttó meðaltal sveitarfélaganna tíu er 1.528 kr. á hvert heilsdagsígildi sem er um 3% lægra en vegið meðaltal á landsvísu.


Mynd 33. Beinn rekstrarkostnaður (nettó) á hvert heilsdagsígildi leikskólabarna í le ikskólum sveitarfélaga árið 2012 eftir landshlutum

923 1.292

2.164 1.090 1.437

1.268 1.527

2.138

3.738

Hæsta gildi

1.151 1.294

1.103 1.454 1.610

923 1.205 1.822

1.148 1.354 1.715

1.121 1.244 1.306

1.101 1.226 1.350

1.284

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

Vegið meðaltal

3.738

Lægsta gildi

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Beinn rekstrarkostnaður nettó á hvert heilsdagsígildi leikskólabarna.

Í mynd 33 má sjá yfirlit yfir nettó rekstrarkostnað á hvert heilsdagsígildi leikskólabarna eftir landshlutum. Gefið er upp vegið meðaltal fyrir hvern landshluta sem og lægsta og hæsta gildi. Myndin sýnir glöggt hve mikil dreifing getur verið innan landshluta, líkt og á Austurlandi. Þar kostaði heilsdagsígildið 1.268 þúsund á árinu 2012 í einu sveitarfélagi en í öðru kostaði það rúmlega 3,7 millj.kr., en þar er um að ræða fámennt sveitarfélag þar sem heilsdagsígildi leikskólabarna árið 2012 eru mjög fá. Mynd 34. Dreifing beins rekstrarkostnaðar (nettó) á hvert heilsdagsígildi leikskólabarna í le ikskólum sveitarfélaga árið 2012

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500

0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga.

Mynd 34 er línurit yfir dreifingu kostnaðar sveitarfélaga reiknað á hvert heilsdagsígildi leikskólabarna árið 2012. Dreifingin er nokkur eða allt frá 923 þús.kr. á hvert heilsdagsígildi til 3,7m.kr. árið 2012.


Mynd 35. Flokkun á rekstrarkostnaði (nettó) á heilsdagsígildi árin 2011 og 2012 2011

2012

30 26

Fjöldi sveitarfélaga

25 20

18

18

15

12

12

10

10

8

5

7 4

3

4 2

0 < 1.100

1.101 - 1.300

1.301-1.500

1.501 -1.700

1.701-1.900

1.901 >

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga.

Á myndinni hér fyrir ofan er rekstrarkostnaður á hvert heilsdagsígildi flokkaður eftir upphæð. Þannig má sjá að hjá þremur sveitarfélögum er rekstrarkostnaður á hvert heilsdagsígildi lægri en 1.100 þús.kr. árið 2012, en voru 10 í þeim flokki árið 2011. Jafnframt er ljóst að flest sveitarfélög verja milli 1.100 þús.kr. til 1.500 þús.kr. á hvert heilsdagsígildi eða 36 talsins. Mynd 36. Rekstrarkostnaður (nettó) á heilsdagsígildi leikskólabarna árið 201 2 eftir stærð sveitarfélaga Lægsta gildi

Vegið meðaltal

Hæsta gildi

4.000 3.738

3.500

3.000

1.281

1.313

1.213

1.101

1.491

1.205

1.563

501-1000

1.341

1.430

< 500 íbúar

923

500

1.214

1.000

1.526

1.500

1.090

2.138

2.000

2.164

2.500

0 1001-2000

2001-5000

5001 >

Reykjavíkurborg

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Tölur eru í þús.kr. Um er að ræða beinan rekstrarkostnað nettó á hvert heilsdagsígildi. Vegið meðaltal hvers stærðarhóps sveitarfélaga.

Að lokum er gagnlegt að skoða rekstrarkostnað á hvert heilsdagsígildi eftir stærð sveitarfélaga. Við sjáum að mesta dreifingin er meðal fámennustu sveitarfélaganna en þar munar 2,5 m.kr. á hvert stöðugildi þar sem kostnaðurinn er hæstur og lægstur. Vegið meðaltal þessarar lykiltölu er hæst meðal fámennustu sveitarfélaganna og lægst hjá sveitarfélögum með 5.000 íbúa eða fleiri og þá Reykjavíkurborg.

Samantekt Árið 2015 nam heildarrekstrarkostnaður sveitarfélaga vegna leikskólarúmlega 29ma.kr. eða því sem nam 1,76% af vergri landsframleiðslu sama ár. Þjónustutekjur námu 4,7ma.kr. Langstærsti kostnaðarliður eru laun og launatengd gjöld en þau nema rétt rúmum þremur fjórðu af heildarkostnaði.


Á árunum 2005–2012 jókst rekstrarkostnaður vegna leikskóla um rúma 7ma.kr. eða 33% og mest á öndverðu tímabilinu eða fram til ársins 2007. Fram til ársins 2008 er þróunin sú að rekstrarkostnaður hækkar ár frá ári. Árið 2009 stendur kostnaður að raungildi í stað miðað við fyrra ár og hefur síðan dregist saman frá fyrra ári eða staðið í stað. Þjónustutekjur drógust hins vegar saman um 18% á tímabilinu eða um rúman milljarð króna. Athygli vekur að árið 2011 snýst þróunin við og þjónustutekjur aukast um 6% miðað við fyrra ár og aukast aftur um 8% árið 2012 miðað við fyrra ár. Þá hefur hlutfall þjónustutekna af rekstrarkostnaði lækkað árið 2012 miðað við árið 2004 eða úr 29% í 18%, en hækkar um eitt prósentustig sé litið til fyrra árs. Fróðlegt er að skoða á hve hátt hlutfall af rekstrarkostnaði við leikskóla er bókfært á innri leigu, en það er æði misjafnt milli sveitarfélaga og stofnana. Sé litið á innri leigu sem hlutfall af brúttó rekstrarkostnaði þá er það allt frá 0% og upp í 25%. Vegið meðaltal fyrir allt landið er um 11%. Sveitarfélög verja mismiklu hlutfalli af skatttekjum sínum til reksturs leikskóla, allt frá 4% og upp í 17% af skatttekjum. Flest sveitarfélög, eða 30 talsins, verja á milli 13-16% af skatttekjum sínum til reksturs leikskóla. Vegið meðaltal allra sveitarfélaga er 14% af skatttekjum og hefur hækkað um tvö prósentustig frá fyrra ári. Rekstrarkostnaður á hvert heilsdagsígildi leikskólabarns árið 2012 nettó nam 1.292 þús.kr. á landsvísu og lækkar að raungildi frá fyrra ári um 2% en er 30% hærra en það var 2005. Brúttó kostnaður á hvert heilsdagsígildi var 1.578 þús.kr. á landsvísu árið 2012 og stóð í stað að raunvirði frá fyrra ári en er 14% hærri en hann var árið 2005.


GRUNNSKÓLI Hér má sjá yfirlit lykiltalna vegna grunnskóla á tímabilinu 2006–2012. Fjöldi starfsfólks vísar til fjölda stöðugilda. Rekstrarkostnaður er staðvirtur á verðlagi ársins 2012. Tafla 40. Helstu lykiltölur vegna grunnskóla sveitarfélaga 2006 –2012 2006

2008

2010

2012

Breyting 06 - 12

% breyting 06 - 12

A

Fjöldi nemenda

43.303

42.845

41.780

41.263

-2.040

-5%

B

Fjöldi nemenda, meðaltal 2 skólaára

42.249

42.167

41.083

40.968

-1.281

-3%

C

Fjöldi grunnskóla

166

165

162

158

-8

-5%

D

Stöðugildi starfsfólks við kennslu alls ¹

4.721

4.901

4.563

4.405

-316

-7%

E

Stöðugildi starfsfólks við önnur störf

2.154

2.290

2.157

1.974

-180

-8%

F

Stöðugildi alls starfsfólks

6.875

7.191

6.720

6.379

-496

-7%

G

Rekstrarkostnaður alls ²

60.091.632

65.317.603

63.693.752

61.066.093

974.462

2%

H

Rekstrarútgjöld % af skatttekjum *

35%

35%

37%

32%

I

Rekstrarkostnaður stofnun ³

55.118.330

58.041.085

56.661.986

54.718.179

-400.151

-1%

J

Rekstrarkostnaður / nemanda

1.305

1.376

1.379

1.336

31

2%

-3 prósentustig

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Rekstrartölur eru í þús. kr. og staðvirtar á verðlagi ársins 2012. A=Nemendur grunnskóla sveitarfélaga. B=Nemendur í sérskólum og einkaskólum ekki meðtaldir. C= grunnskólar sveitarfélaga. D=Stöðugildi starfsfólks við kennslu í grunnskólum sveitarfélaga: Skólastjórar, aðstoðarskólastjórar og sérkennarar eru meðtaldir. Stöðugildi eru námunduð að heilu tölugildi. E= Stöðugildi annars starfsfólks í grunnskólum sveitarfélaga. G=Átt er við allan brúttó rekstrarkostnað vegna deildarinnar grunnskóli (sameiginlegir liðir, grunnskólastofnun, vistun utan skólatíma , framlög til einkaskóla, annar grunnskólakostnaður). H= Rekstrarútgjöld af skatttekjum á verðlagi hvers árs. I=Beinn rekstarkostnaður brúttó á stofnunina grunnskóli. Sérskólar og einkaskólar ekki meðtaldir. Staðvirt á verðlagi 2012. J= Rekstrarkostnaður á nemanda: Beinn rekstrarkostnaður grunnskóla á nemanda. Sérskólar og einkaskólar ekki meðtaldir.


5.

Nemendur

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91 frá 2008 er skólaskylda að jafnaði tíu ár en getur verið skemmri. Þannig er öllum börnum og unglingum að jafnaði á aldrinum 6–16 ára skylt að sækja grunnskóla. Tafla 41. Fjöldi nemenda í grunnskóla 1998 –2012 Allir nemendur í grunnskóla % breyting frá Fjöldi fyrra ári

Nemendur í sérskólum Fjöldi

% breyting frá fyrra ári

Fjöldi

%breyting frá fyrra ári

42.421

1999

43.030

1,4%

169

15,0%

549

4,2%

4.534

1,5%

2000

43.644

1,4%

189

11,8%

565

2,9%

4.435

-2,2%

2001

44.103

1,1%

204

7,9%

529

-6,4%

4.305

-2,9%

2002

44.695

1,3%

192

-5,9%

453

-14,4%

4.341

0,8%

2003

44.809

0,3%

173

-9,9%

452

-0,2%

4.178

-3,8%

2004

44.511

-0,7%

170

-1,7%

430

-4,9%

4.160

-0,4%

2005

44.336

-0,4%

146

-14,1%

472

9,8%

4.123

-0,9%

2006

43.875

-1,0%

160

9,6%

572

21,2%

4.276

3,7%

2007

43.841

-0,1%

146

-8,8%

664

16,1%

4.134

-3,3%

2008

43.511

-0,8%

143

-2,1%

666

0,3%

4.069

-1,6%

2009

42.929

-1,3%

130

-9,1%

702

5,4%

4.182

2,8%

2010

42.539

-0,9%

136

4,6%

759

8,1%

4.283

2,4%

2011

42.365

-0,4%

138

1,5%

923

21,6%

4.267

-0,4%

2012

42.320

-0,1%

143

3,6%

1.057

14,5%

4.372

2,5%

% breyting 98-12

527

Allir nemendur í 1. bekk

1998

Breyting 98–12

147

Nemendur í sjálfstætt starfandi grunnskóla % breyting frá Fjöldi fyrra ári

4.469

-101

-4

530

-97

0%

-3%

101%

-2%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Í töflu 41 er að finna yfirlit yfir fjölda grunnskólanemenda frá árinu 1998 til ársins 2012. Að auki má sjá fjöldaþróun sama tímabils í sérskólum, sjálfstætt starfandi skólum og nemendum í 1. bekk í grunnskóla. Grunnskólanemendum fjölgaði lítillega fram til ársins 2003, en síðan hefur þeim fækkað. Sé litið til tímabilsins í heild hefur fjöldi nemenda í grunnskóla staðið í stað. Í sjálfstætt starfandi grunnskólum hefur þróunin verið með öðru móti og fjöldi nemenda tvöfaldast á tímabilinu. Árið 2012 eru 2,5% grunnskólanemenda í sjálfstætt starfandi grunnskólum. Nemendum í 1. bekk grunnskóla fækkar um 2% á tímabilinu eða um 97 nemendur. Þeim fækkar talsvert árið 2003 miðað við fyrra ár, en fjölgar að sama skapi árið 2006 og aftur varð fjölgun meðal fyrstu bekkinga árin 2009, 2010 og 2012 frá fyrra ári. Nemendur í sérskóla voru 147 talsins árið 1998 en eru 143 árið 2012 og hefur því fækkað lítillega á þessum tíma. En við nánari athugun kemur í ljós að fjöldi þeirra vex umtalsvert fram til ársins 2002 en eftir það fækkar þeim alla jafna milli ára.


Mynd 37. Uppsöfnuð hlutfallsleg þróun nemendafjölda 1998 –2012 Allir nemendur

Nemendur í sérskólum

Nemendur í sjálfstætt starfandi grunnskólum

Allir nemendur í 1.bekk

200

180 160 140 120 100 80 60 40 20

0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga .

Mynd 37 sýnir uppsafnaða hlutfallslega þróun í nemendafjölda í grunnskólum á tímabilinu 1998 – 2012. Hér sést glöggt að nemendum í sjálfstætt starfandi grunnskólum hefur fjölgað umtalsvert á tímabilinu. Heildarfjöldi grunnskólanemenda árið 2012 er nánast sá sami og árið 1998. Þeim fjölgaði þó örlítið á fyrri hluta tímabilsins en frá og með 2004 hefur þeim fækkað aftur. Fjöldi nemenda í fyrsta bekk er sveiflukenndari. Þá sést líka að á fyrri hluta tímabilsins fjölgar nemendur í sérskólum nokkuð en eftir það fækkar þeim verulega. Tafla 42. Fjöldi nemenda í grunnskóla eftir landshlutum 2004 –2012 2004

2006

2008

2010

2012

Breyting 04 - 12

% breyting 04 - 12

Reykjavíkurborg

15.369

14.850

14.292

13.797

13.858

-1.511

-10%

Höfuðbsv. án Rvk.

11.321

11.378

11.761

11.976

12.229

908

8%

Suðurnes

2.830

3.060

3.292

3.113

3.051

221

8%

Vesturland

2.399

2.398

2.366

2.244

2.206

-193

-8%

Vestfirðir

1.246

1.147

1.074

942

893

-353

-28%

Norðurland vestra

1.371

1.294

1.089

1.087

1.044

-327

-24%

Norðurland eystra

4.410

4.220

4.281

4.192

4.082

-328

-7%

Austurland

1.484

1.503

1.433

1.441

1.358

-126

-8%

Suðurland

4.081

4.025

3.923

3.747

3.599

-482

-12%

Landið allt

44.511

43.875

43.511

42.539

42.320

-2.191

-5%

Heimild: Hagstofa Íslands. Skýring: Miðað er við fjölda nemenda í október ár hvert.

Árið 2012 voru 42.320 grunnskólanemendur á Íslandi. Það er 5% fækkun miðað við árið 2004. Í töflu 39 má skoða þróun nemendafjölda í grunnskóla síðustu níu ár eftir landshlutum. Einungis í tveimur landshlutum, Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur hefur nemendum í grunnskóla fjölgað á tímabilinu en þar fjölgaði nemendum um 8%. Nemendum fækkar mest í Reykjavík eða um 1.511 nemendur sem jafngildir 10% fækkun. Fækkun nemenda á tímabilinu er hlutfallslega mest á Vestfjörðum eða um 28%.


Mynd 38. Uppsöfnuð hlutfallsleg þróun nemendafjölda eftir landshlutum 2004 –2012 120 110 100 90 80 70 60 50 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Reykjavíkurborg

Höfuðbsv. án Rvk.

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland vestra

Norðurland eystra

Austurland

Suðurland

2012

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Mynd 38 sýnir hvernig nemendafjöldi í grunnskóla hefur þróast hlutfallslega eftir landshlutum á tímabilinu 2004–2012. Hér sést glöggt hve nemendum hefur fækkað hlutfallslega á Vestfjörðum á tímabilinu öllu. Á Norðurlandi vestra fækkar nemendum talsvert árið 2008 miðað við fyrra ár, en eftir það helst nemendafjöldi nokkuð stöðugur. Nemendum á höfuðborgarsvæði utan Reykjavíkurborgar fjölgar hlutfallslega allt tímabilið og þá sérstaklega frá árinu 2006. Grunnskólanemendum á Suðurnesjum fjölgar hratt framan af og nær hámarki árið 2008, þá fækkar þeim til ársins 2010. Tafla 43. Fjöldi nemenda í 1. bekk í grunns kóla eftir landshlutum 2004 –2012 2004

2006

2008

2010

2012

Breyting 04-12

% breyting 04-12

Reykjavíkurborg

1.478

1.511

1.405

1.434

1.500

22

1%

Höfuðbsv. án Rvk.

1.052

1.127

1.109

1.262

1.256

204

19%

Suðurnes

267

285

318

321

305

38

14%

Vesturland

195

227

187

207

217

22

11%

Vestfirðir

135

99

98

85

88

-47

-35%

Norðurland vestra

123

126

103

103

103

-20

-16%

Norðurland eystra

433

390

380

383

392

-41

-9%

Austurland

128

142

121

160

148

20

16%

Suðurland

341

369

348

330

363

22

6%

Landið allt

4.152

4.276

4.069

4.285

4.372

220

5%

Heimild: Hagstofa Íslands.

Til fróðleiks er vert að skoða fjöldaþróun í 1. bekk grunnskólans en hún segir sitthvað um endurnýjun nemendahópsins. Börnum í sex ára bekk fjölgaði um 5% á landsvísu á tímabilinu og eru 4.372 talsins árið 2012. Sé litið til alls tímabilsins í heild er misjafnt hver þróunin hefur verið eftir landshlutum. Börnum í 1. bekk fækkaði á Vestfjörðum, Norðurlandi vestra, og á Norðurlandi eystra en annars staðar fjölgaði þeim. Hlutfallslega var fækkunin mest á Vestfjörðum en þar fækkaði börnunum um heil 35% eða 47 börn á tímabilinu. Á höfuðborgarsvæði utan Reykjavíkurborgar fjölgaði þeim mest eða um 19% á tímabilinu, og á Austurlandi um 16%.


Mynd 39. Uppsöfnuð hlutfallsleg þróun nemendafjölda í 1. bekk eftir landshlutum 2004 –2012 120 110 100 90 80 70 60 50 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Reykjavíkurborg

Höfuðbsv. án Rvk.

Suðurnes

Vesturland

Vestfirðir

Norðurland vestra

Norðurland eystra

Austurland

Suðurland

2012

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Mynd 39 sýnir hvernig nemendafjöldi í 1. bekk í grunnskóla hefur þróast hlutfallslega eftir landshlutum á tímabilinu 2004–2012. Myndin sýnir mun meiri sveiflur í þróun en mynd 30. Á Vestfjörðum fækkaði grunnskólanemendum hlutfallslega allt tímabilið en mynd 31 sýnir að fjöldi barna í 1. bekk er mjög breytilegur eftir árum. Þá eru talsverðar sveiflur í fjölda barna í 1. bekk á Austurlandi á seinni hluta tímabilsins. Tafla 44. Fjöldi nemenda í grunnskólum eftir rekstrarformi og landshlutum 2008–2012

Grunnskólar sveitarfélaga

Sjálfstætt starfandi

Grunnskólar sveitarfélaga

Sjálfstætt starfandi

Grunnskólar sveitarfélaga

Sjálfstætt starfandi

% breyting 2008– 2012

Sjálfstætt starfandi

Breyting 2008–2012

Grunnskólar sveitarfélaga

2012

Sjálfstætt starfandi

2010

Grunnskólar sveitarfélaga

2008

Reykjavíkurborg

13.875

417

13.397

400

13.292

566

-583

149

-4%

36%

Höfuðbsv. án Rvk.

11.512

249

11.617

359

11.738

491

226

242

2%

67%

3.292

0

3.113

0

3.051

-241

-7%

0

2.244

0

2.206

-160

-7%

Suðurnes Vesturland Vestfirðir

2.366 1.074

0

942

0

893

-181

-17%

Norðurland vestra

1.089

0

1.087

0

1.044

-45

-4%

Norðurland eystra

4.281

0

4.192

0

4.082

-199

-5%

Austurland

1.767

0

1441

0

1.358

-409

-23%

Suðurland

3.589

0

3.747

0

3.599

10

0%

Landið allt

42.845

666

41.78

759

41.263

1057

-1.582

391

-4%

59%

Heimild: Hagstofa Íslands.

Fróðlegt er að skoða fjölda nemenda í grunnskólum eftir rekstrarformi og landshlutum. Tafla 44 sýnir að nemendur í sjálfstætt starfandi skólum er eingöngu að finna í Reykjavík eða nágrannasveitarfélögum. Hér kemur einnig fram að hlutfallsleg fjölgun nemenda er talsvert meiri í sjálfstætt starfandi grunnskólum en þeim sem sveitarfélögin reka. Nemendum í sjálfstætt starfandi grunnskólum fjölgaði um tæplega 60% á tímabilinu 2008–2012 eða um tæpa 400 nemendur, en grunnskólanemendum í grunnskólum sveitarfélaga fækkaði á sama tíma um 4% eða um tæplega 1.600 nemendur.


Tafla 45. Fjöldi nemenda sem nutu sérkennslu eða stuðnings skólaárin 2008/2009, 2010/2011 og 2011/2012

Alls - hlutfall af árgangi

Alls

Drengir

Stúlkur

Alls - hlutfall af árgangi

Alls

Drengir

Stúlkur

Alls - hlutfall af árgangi

Alls

Drengir

Stúlkur

Alls - hlutfall af árgangi

% breyting 08/09 - 11/12

Stúlkur

2011 - 2012

Drengir

2010 - 2011

Alls

2008 - 2009

1. bekk

784

497

287

19,3

917

594

323

21,4

1.007

634

373

23,6

28%

28%

30%

22%

2. bekk

1.071

694

377

25,7

1.074

655

419

25,8

1.131

702

429

26,4

6%

1%

14%

3%

3. bekk

1.132

702

430

25,9

1.048

653

395

26

1.134

697

437

27,2

0%

-1%

2%

5%

4. bekk

1.175

723

452

28,1

1.072

659

413

25,9

1.225

755

470

30,4

4%

4%

4%

8%

5. bekk

1.138

702

436

26,5

1.228

749

479

28,1

1.130

723

407

27,5

-1%

3%

-7%

4%

6. bekk

1.162

715

447

27

1.023

625

398

24,6

1.275

773

502

29,2

10%

8%

12%

8%

7. bekk

1.040

663

377

23,3

1.057

656

401

24,7

1.166

705

461

28

12%

6%

22%

20%

8. bekk

937

602

335

21,2

1.037

622

415

24,1

1.060

661

399

24,8

13%

10%

19%

17%

9. bekk

950

607

343

20,9

995

590

405

22,3

1.055

654

401

24,6

11%

8%

17%

18%

10. bekk

913

527

386

19,4

956

550

406

22

1.043

622

421

23,6

14%

18%

9%

22%

Sérdeild

348

225

123

.

476

331

145

.

430

325

105

.

24%

44%

-15%

25,6 11.656 7.251 4.405

27,5

9%

9%

10%

Alls

10.650 6.657 3.993

24,5 10.883 6.684 4.199

12%

Heimild: Hagstofa Íslands.

Í töflu 45 er að finna yfirlit yfir fjölda nemenda eftir bekkjum sem njóta sérkennslu eða stuðnings skólaárin 2008-2009, 2010-2011 og 2011/2012. Nemendum í sérdeildum hefur fjölgað um 24% á tímabilinu eða um 82 nemendur. Hlutfall nemenda af árgangi sem njóta sérkennslu eða stuðnings hefur heldur hækkað, var 24,5% skólaárið 2008-2009 en er 27,5% skólaárið 2011-2012. Þróun eftir bekkjum er sú að nemendum er nutu sérkennslu eða stuðnings fjölgar á tímabilinu í öllum bekkjum en mest í 1. bekk og í 10. bekk eða um 22%. Mynd 40. Hlutfall nemenda sem njóta sérkennslu eða stuðnings skólaárin 2004/2005 – 2011/2012 Alls

Drengir

Stúlkur

40

21,2

27,5

30,8 20,1

18,7

19,6

24,8

25,6

29,8

30 18,7

19,3

24,3

24,5

29,6

29,7 24,6

22,5 17,7

15

18,5

20

23,7

Hlutfall

25

27

28,7

30

33,6

35

10 5 0

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Heimild: Hagstofa Íslands.

Á mynd 40 gefur að líta yfirlit yfir hlutfall grunnskólanemenda sem nutu sérkennslu eða stuðnings á skólaárunum 2004/2005–2011/2012 eftir kyni. Skólaárið 2004/2005 fá 23,7% grunnskólanemenda sérkennslu eða stuðning, en skólaárið 2011/2012 er hlutfallið komið upp í 27,5%. Vert er að taka það


fram að tölurnar sýna einungis hlutfall nemenda sem notið hafa sérkennslu eða stuðnings, en þær segja ekkert til um hve mikla sérkennslu eða stuðning nemendur fengu. Myndin sýnir einnig að það er hærra hlutfall stráka sem nýtur sérkennslu eða stuðnings en stúlkna. Mynd 41. Hlutfallsleg skipting nemenda er nutu sérkennslu eða stuðnings skólaárin 2004/2005 – 2011/2012

48%

2011/2012

18% 34%

42%

2009/2010

15% 44%

Stuðningur í bæði veri og bekk

Stuðningur í bekk 44%

2007/2008

Stuðningur í veri

14% 42%

46%

2005/2006

16% 38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Heimild: Hagstofa Íslands

Við nánari athugun kemur í ljós að um helmingur nemenda sem nýtur sérkennslu eða stuðnings fær hana bæði í sérstöku námsveri og inn í bekk, eða 48% skólaárið 2011/2012. Á tímabilinu fækkar nemendum hlutfallslega er eingöngu fá slíka þjónustu í námsveri. Tafla 46. Hlutfallsleg skipting nemenda er njóta sérkennslu eða stuðnings eftir kyni Stuðningur í veri

Stuðningur í bæði veri og bekk

stuðningur í bekk

Drengir

Stúlkur

Drengir

Stúlkur

Drengir

Stúlkur

2005 - 2006

61%

39%

61%

39%

63%

37%

2007 - 2008

61%

39%

64%

36%

63%

37%

2009 - 2010

60%

40%

61%

39%

62%

38%

2011 - 2012

61%

39%

62%

38%

63%

37%

Heimild: Hagstofa Íslands

Að lokum er fróðlegt að skoða nemendur er njóta sérkennslu eða stuðnings út frá kyni þeirra. Hvort sem stuðningur eða sérkennsla fer fram í sérstöku námsveri eða bekk, eða bæði, þá er hlutfall drengja alltaf talsvert hærra en stúlkna.


Tafla 47. Hlutfall grunnskól anemenda af íbúafjölda 2004 –2012 eftir landshlutum 2004

2006

2008

2010

2012

Breyting 04-12 % breyting 04-12

Reykjavík

13,5%

12,8%

11,9%

11,7%

11,6%

-1,9%

-14%

Höfuðbsv. án Rvk.

16,1%

15,1%

14,4%

14,5%

14,5%

-1,6%

-10%

Suðurnes

16,6%

16,2%

15,3%

14,6%

14,4%

-2,2%

-13%

Vesturland

16,6%

16,0%

15,1%

14,6%

14,4%

-2,2%

-13%

Vestfirðir

16,2%

15,4%

14,6%

12,8%

12,8%

-3,4%

-21%

Norðurland vestra

15,3%

17,4%

14,7%

14,7%

14,3%

-1,0%

-6%

Norðurland eystra

16,4%

14,8%

14,7%

14,5%

14,1%

-2,3%

-14%

Austurland

15,3%

12,3%

13,7%

14,0%

13,5%

-1,8%

-12%

Suðurland

16,9%

15,9%

14,8%

14,4%

13,8%

-3,1%

-18%

Landið allt

15,2%

14,3%

13,6%

13,4%

13,2%

-2,0%

-13%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Ljóst er að samband er á milli fjölda íbúa á hverjum stað og fjölda grunnskólanemenda. Þannig má ætla að því fleiri íbúar á tilteknu svæði því fleiri nemendur á grunnskólaaldri. Því er fróðlegt að skoða hvað grunnskólanemendur eru stór hluti af íbúafjölda. Í töflu 47 eru þær upplýsingar að finna eftir landshlutum frá 2004–2012. Þetta hlutfall hefur lækkað alls staðar á tímabilinu. Árið 2012 er lægsta hlutfall grunnskólanemenda af heildaríbúafjölda í Reykjavík og þá Vestfjörðum. Hæst er það á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur. Á Vestfjörðum hefur grunnskólanemendum sem hlutfalli af fjölda íbúa fækkað um 3,4 prósentustig sem jafngildir 21% lækkun. Mynd 42. Hlutfall grunnskól anemenda af íbúafjölda árið 2012 eftir stærð sveitarfélaga Lægsta gildi

Vegið meðaltal

Hæsta gildi

25,0%

11,6%

16,5%

14,6%

14,0%

18,4% 13,7%

10,9%

17,7% 13,9%

1001 - 2000 (11 svf)

11,9%

501 - 1000 (17 svf)

4,9%

5,0%

13,0%

10,0%

9,1%

12,1%

15,0%

18,2%

19,2%

20,0%

0,0% < 500 íbúar (17 svf )

2001 - 5000 (13 svf)

> 5001 (8 svf)

Reykjavík (1 svf)

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga og Hagstofa Íslands.

Mynd 31 sýnir hlutfall grunnskólanemenda árið 2012 af íbúafjölda eftir stærð sveitarfélaga. Reiknað er út vegið meðaltal í hverjum stærðarflokki ásamt hæsta og lægsta gildi. Fram kemur hve ólík sveitarfélögin eru út frá lýðfræðilegu sjónarhorni þó þau séu flokkuð eftir stærð. Í þeim flokki sveitarfélaga sem hafa allt að 500 íbúa árið 2012 er að finna sveitarfélag þar sem grunnskólabörn telja aðeins 5% af heildarfjölda íbúa og annað þar sem sama hlutfall er 19%.


Mynd 43. Hlutfallsleg skipting grunnskólanemenda eftir landshlutum 2012

8% Reykjavík

4%

Höfuðbsv. án Rvk.

33%

10%

Suðurnes Vesturland

2% 2%

Vestfirðir Norðurland vestra

5%

Norðurland eystra 7%

Austurland Suðurland 29%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Í töflu 44 kom fram að í Reykjavíkurborg er einna lægst hlutfall nemenda miðað við íbúafjölda miðað við aðra landshluta. Það breytir því þó ekki að í borginni býr þriðjungur grunnskólanemenda eins og mynd 32 glöggt sýnir. Á höfuðborgarsvæðinu öllu búa 62% grunnskólanemenda landsins. Mynd 44. Fjöldi nemenda eftir stærð skóla 2006 –2012

2006

2008

2010

2012

18.000

16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000

2.000 0 0- 50 nemendur

51-100

101-150

151-250

251-450

451 -600

601 og fleiri

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Mynd 33 gerir grein fyrir fjölda nemenda í skólum flokkað eftir stærð skóla árin 2006–2012. Langflestir grunnskólanemendur landsins eru í skóla með 251–450 nemendum. Árið 2012 sækja um 930 nemendur skóla þar sem nemendur eru 50 eða færri.


Tafla 48. Fjöldi bekkjardeilda ásamt fjölda neme nda að meðaltali eftir bekk 2007 –2012

Fjöldi bekkjardeilda

17,0

251

16,2

248

17,3

263

2. bekkur

236

17,2

239

17,1

235

17,7

235

3. bekkur

235

17,9

246

18,1

219

18,4

221

4. bekkur

230

18,3

232

17,8

227

18,2

5. bekkur

236

18,8

229

18,8

237

18,4

6. bekkur

231

18,7

232

18,3

220

7. bekkur

231

19,3

239

18,6

224

8. bekkur

235

19,8

225

19,4

9. bekkur

226

20,5

229

19,5

10. bekkur

227

19,2

237

2.363

18,6

2.359

ALLS

Fj. nemenda í bekkjardeild að meðaltali

Fj. nemenda í bekkjardeild að meðaltali

253

Fjöldi bekkjardeilda

Fjöldi bekkjardeilda

1. bekkur

% breyting 06-12 Fj. nemenda í bekkjardeild að meðaltali

Fj. nemenda í bekkjardeild að meðaltali

2012

Fjöldi bekkjardeilda

2010

Fj. nemenda í bekkjardeild að meðaltali

2008

Fjöldi bekkjardeilda

2006

16,6

4%

-2%

18,2

0%

6%

18,8

-6%

5%

217

18,6

-6%

2%

219

18,8

-7%

0%

18,9

229

18,9

-1%

1%

19,1

208

20

-10%

4%

216

19,7

216

19,5

-8%

-1%

218

20,4

214

19,9

-5%

-3%

19,7

215

19,7

210

20,1

-7%

5%

18,3

2.259

18,8

2.232

18,9

-6%

2%

Heimild: Hagstofa Íslands. Skýring: Nemendur í sérskólum og sérdeildum ekki taldir með. Nemendur í samkennslubekkjum taldir með.

Í töflu 48 er yfirlit um fjölda bekkjardeilda í hverjum bekk á landinu ásamt fjölda nemenda í bekk að meðaltali árin 2006 –2012. Sé litið til fjölda bekkjardeilda má sjá að þeim fækkar meðal allra bekkja á tímabilinu, nema í 1. bekk. Þegar litið er til fjölda nemenda í bekk að jafnaði eru engar skýrar línur. Þannig stendur fjöldi nemenda að jafnaði í stað í 5. bekk og fækkar í 1., 8. og 9. bekk.

Samantekt Árið 2012 eru 42.320 nemendur í grunnskólum landsins og hafði þeim þá fækkað um 45 frá fyrra ári. Árið 2012 eru 2,5% grunnskólanemenda í sjálfstætt starfandi grunnskólum. Frá árinu 2004 hefur grunnskólanemendum fækkað á öllum landssvæðum nema á Suðurnesjum og á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur. Hlutfall nemenda af árgangi sem nutu sérkennslu eða stuðnings hækkaði nokkuð skólaárið 2011/2012 miðað við skólaárið 2008/2009 eða úr 24,5% og í 27,5%. Vert er að taka það fram að það hlutfall gefur eingöngu til kynna það hlutfall nemenda sem notið hefur sérkennslu eða stuðnings en segir ekki til um hve mikla sérkennslu eða stuðning þau fengu. Árið 2012 er hlutfall grunnskólanemenda af íbúafjölda lægst í Reykjavík af öllum landshlutum eða 11,6%. Hæst er það á höfuðborgarsvæði utan Reykjavíkur eða 14,5%.


6.

Grunnskólar

Samkvæmt lögum er sveitarfélögum skylt að halda skóla fyrir öll börn og unglinga á aldrinum 6–16 ára. Skólaárið 2012/2013 voru starfræktir 167 grunnskólar á landinu öllu. Tafla 49. Fjöldi grunnskóla eftir landshlutum 1998 –2012 1998

2000

2002

2004

2006

2008

2009

2010

2012

Breyting 98 - 12

Reykjavíkurborg

40

42

45

43

43

45

45

46

42

2

Höfuðbsv. án Rvk.

24

24

25

26

28

29

31

29

29

5

7

8

8

8

9

9

9

9

9

2

Vesturland

15

15

15

15

12

12

11

10

10

-5

Vestfirðir

16

13

14

14

13

13

13

13

12

-4

Norðurland vestra

15

12

12

10

9

7

7

7

7

-8

Norðurland eystra

29

28

28

27

24

27

27

26

26

-3

Austurland

18

16

16

16

16

14

14

16

14

-4

Suðurnes

Suðurland

32

32

29

28

19

18

18

16

18

-14

Landið allt

196

190

192

187

173

174

175

172

167

-27

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Frá árinu 1998 hefur grunnskólum fækkað um 27 og er fjöldi þeirra 167 árið 2012. Mest hefur þeim fækkað á Suðurlandi eða um 14 skóla og þá fækkaði þeim um átta á Norðurlandi vestra og um fimm á Vesturlandi. Á sama tímabili fjölgaði grunnskólum um sjö á höfuðborgarsvæðinu öllu og um þrjá á Suðurnesjum. Hér er þó vert að hafa í huga að í allnokkrum tilfella þegar um sameiningar grunnskóla er að ræða, þá er yfirstjórnin sameinuð, en starfsemi þá haldið áfram í viðkomandi útibúum frá móðurskóla. Í Reykjavíkurborg fækkaði grunnskólum um fjóra miðað við árið 2010.


Tafla 50. Fjöldi skóla og nemenda eftir rekstrarformi skóla 1998 –2012

Nemendur alls

Fjöldi skóla

%

Fjöldi nemenda

%

Fjöldi skóla

%

Fjöldi nemenda

%

Sjálfstætt starfandi grunnskólar

Skólar alls

Grunnskólar reknir af sveitarfélögum *

1998

196

42.421

191

97%

41.894

99%

5

3%

527

1%

1999

192

43.030

186

97%

42.481

99%

6

3%

549

1%

2000

190

43.644

184

97%

43.079

99%

6

3%

565

1%

2001

193

44.103

187

97%

43.574

99%

6

3%

529

1%

2002

192

44.695

186

97%

44.242

99%

6

3%

453

1%

2003

187

44.809

179

96%

44.357

99%

8

4%

452

1%

2004

178

44.511

171

96%

44.081

99%

7

4%

430

1%

2005

177

44.336

170

96%

43.864

99%

7

4%

472

1%

2006

173

43.875

166

96%

43.303

99%

7

4%

572

1%

2007

174

43.841

165

95%

43.031

98%

9

5%

664

2%

2008

174

43.511

165

95%

43.031

98%

9

5%

666

2%

2009

175

42.929

165

94%

42.227

98%

10

6%

702

2%

2010

172

42.539

162

94%

41.780

98%

10

6%

759

2%

2011

171

42.365

161

94%

41.442

98%

10

6%

923

2%

2012

167

42.320

157

94%

41.263

98%

10

6%

1.057

15%

Breyting 98 -12

-28

-101

-33

-631

5

530

% breyting 98 12

-14,3%

-0,2%

-17,3%

-1,5%

100,0%

100,6%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: *: Sérskólar hér meðtaldir.

Í töflu 50 má sjá fjölda skóla eftir rekstrarformi árin 1998 – 2012. Sjálfstætt starfandi grunnskólum fjölgaði um fimm á tímabilinu. Árið 2012 eru 157 grunnskólar á Íslandi reknir af sveitarfélögum eða 94% þeirra. Yfirgnæfandi meirihluti grunnskólanemenda á Íslandi eru í skólum sem reknir eru af sveitarfélögum eða 98%. Fjöldi nemenda í sjálfstætt starfandi grunnskólum hefur þó tvöfaldast á tímabilinu eða fjölgað um 530 nemendur og eru 1.057 árið 2012. Þá hefur fjöldi sjálfstætt starfandi grunnskóla tvöfaldast á tímabilinu.


Mynd 45. Uppsöfnuð hlutfallsleg þróun fjölda grunnskóla eftir rekstrarformi 1998 –2012 Grunnskólar sveitarfélaga

Sjálfstætt starfandi grunnskólar

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Á mynd 45 má sjá þá hlutfallslegu þróun sem hefur orðið í fjölda grunnskóla landsins eftir rekstrarformi. Grunnskólum sveitarfélaga fækkar nokkuð í byrjun aldarinnar en á sama tíma eykst fjöldi sjálfstæðra skóla nokkuð. Rétt er að hafa í huga að tiltölulega fáir skólar eru sjálfstætt starfandi. Þeim fjölgaði um tvo árið 2003 sem gera 33% fjölgun. Mynd 46. Fjöldi grunnskóla eftir nemendafjölda 2006 –2012 2006

2008

2010

2012

44

45 40 33

34 33

30

38

35

47 46 44

50

26 25 26 22 18

10

10 8 7 7

14 12 15

15

22 23 24

20

19

22 23 20 25

25

5 0 0- 50 nemendur

51-100

101-150

151-250

251-450

451 -600

601 og fleiri

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Nemendafjöldi er fenginn frá skólum 15. október ár hvert.

Á mynd 46 er gerð grein fyrir dreifingu grunnskóla á Íslandi eftir stærð, eða nemendafjölda þeirra árin 2006–2012. Frá árinu 2006 hefur skólum með yfir 600 nemendur fækkað um tvo, og skólum með 151– 250 nemendum fækkað um fjóra. Árið 2012 eru 37% skóla með nemendafjölda frá 151 og upp í 450 eða í allt 62 skólar. Um þriðjungur skóla hefur 100 nemendur eða færri.

Samantekt Árið 2012 voru 167 grunnskólar starfræktir á landinu, þar af 157 á vegum sveitarfélaga. Frá árinu 1998 hefur skólum fækkað um 28. Um 37% skóla eru með frá 151–450 nemendur árið 2012. 34% grunnskóla hafa 100 nemendur eða færri.


7.

Starfsfólk í grunnskóla

Kafli þessi er þrískiptur. Í upphafi kaflans er fjallað um kennara í grunnskóla, bæði þá er hafa tilskilda menntun og þá kennara sem ekki hafa kennsluréttindi. Farið er í gegnum nokkrar lykiltölur, m.a. niðurröðun eftir starfssviðum, réttindum, kyni og að lokum aldursdreifing kennara. Annar undirkafli snýr að öðru starfsfólki í grunnskóla sem er breiður hópur er kemur að ýmis konar þjónustu innan grunnskólans. Að lokum er fjallað um starfsfólk í grunnskóla í heild sinni. Í nær öllum tilvikum er fjallað um stöðugildi starfsfólks en ekki fjölda starfsmanna.

7.1. Kennarar Það er yfirlýst stefna stjórnvalda að þeir einir sem hlotið hafa menntun grunnskólakennara starfi við kennslu í grunnskólum. Stefna þessi birtist í lögum um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008. Víða eru þó þær aðstæður að ekki er hægt að manna allar stöður með grunnskólakennurum sem lokið hafa réttindanámi og sækja þarf um undanþágur fyrir kennara sem ekki hafa tilskilda menntun. Hér á eftir verður fjallað um starfsfólk við kennslu og kennara jöfnum höndum en þá er átt við skólastjóra, aðstoðarskólastjóra, grunnskólakennara, kennara án kennsluréttinda og sérkennara, nema annað sé sérstaklega tekið fram. Tafla 51. Fjöldi stöðugilda kennara eftir réttindum 1998 –2012 Grunnskólakennarar 1998

2.988

1999

3.176

2000 2001

% breyting Kennarar án frá fyrra ári kennsluréttinda

% breyting frá fyrra ári

530

Kennarar alls

% breyting frá fyrra ári

3.518

6%

527

-1%

3.703

3.145

-1%

639

21%

3.784

2%

3.517

12%

756

18%

4.273

13%

2002

3.671

4%

766

1%

4.437

4%

2003

3.725

1%

715

-7%

4.440

0%

2004

3.918

5%

542

-24%

4.460

0%

2005

4.184

7%

512

-6%

4.697

5%

2006

4.233

1%

566

10%

4.798

2%

2007

4.318

2%

667

18%

4.985

4%

2008

4.341

1%

675

1%

5.016

1%

2009

4.418

2%

373

-45%

4.791

-4%

2010

4.358

-1%

313

-16%

4.671

-3%

2011

4.395

1%

165

-47%

4.560

-2%

2012

4.385

0%

149

-10%

4.534

-1%

Breyting 98-12

1.397

-381

1.016

47%

-72%

29%

% breyting 98-12

5%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Skólastjórar, aðstoðarskólastjórar og sérkennarar eru meðtaldir. Stöðugildi eru námunduð að heilu tölugildi. Starfsfólk í sjálfstætt starfandi skólum meðtalið.

Árið 2012 eru stöðugildi allra kennara 4.534 og hefur þeim fækkað um 1% frá fyrra ári sem jafngildir 26 stöðugildum. Taflan sýnir þróunina í kennarahópnum eftir réttindum frá 1998–2012. Á því tímabili hefur stöðugildum allra kennara fjölgað um 1.016 eða 29%. Frá árinu 1998–2008 fjölgar stöðugildum kennara nær stöðugt á landsvísu en þá snýst þróunin við. Á tímabilinu 2008-2012 hefur stöðugildum kennara fækkað alls um tæp 10% eða 482 stöðugildi. Sé betur að gáð má sjá talsverða hreyfingu innan kennarahópsins. Þannig hefur grunnskólakennurum fjölgað um 47% á tímabilinu eða um tæp 1.400 stöðugildi, en kennurum án kennsluréttinda fækkar verulega eða um 72% eða um 381 stöðugildi á tímabilinu. Sú þróun hefst í kjölfar hinnar djúpu efnahagslægðar sem hefst síðla árs 2008.


Í fylgiskjali 11 er yfirlit yfir fjölda stöðugilda starfsfólks í grunnskóla í hverju sveitarfélagi fyrir sig.

Mynd 47. Uppsöfnuð hlutfallsleg þróun fjölda kennara 1998 –2012 Grunnskólakennarar

Kennarar án kennsluréttinda

Kennarar alls

160 140 120 100

80 60 40 20 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Skólastjórar, aðstoðarskólastjórar og sérkennarar eru meðtaldir. Stöðugildi eru námunduð að heilu tölugildi. Starfsfólk í sjálfstætt starfandi skólum meðtalið.

Mynd 47 sýnir vel þróun fjölda kennara á árunum 1998–2012. Hér sést glöggt hve mikið kennurum án kennsluréttinda hefur fækkað frá árinu 2008. Ljóst er að hér gætir áhrifa efnahagsástandsins; grunnskólakennarar sem störfuðu á öðrum vettvangi leituðu í auknum mæli inn í skólana á kostnað kennara án kennsluréttinda. Þannig fækkar stöðugildum kennara alls um 225 stöðugildi árið 2009 miðað við fyrra ár. Grunnskólakennurum fjölgar allt tímabilið, með einni undantekningu en árið 2010 fækkaði þeim um 1% frá fyrra ári. Tafla 52. Fjöldi stöðugilda kennara eftir rekstrarformi grunnskóla 2003 –2012 Grunnskólar sveitarfélaga Grunnskólakennarar Fjöldi %

Kennarar án kennsluréttinda Fjöldi %

Sjálfstætt starfandi grunnskólar Kennarar alls

Grunnskólakennarar Fjöldi

%

Kennarar án kennsluréttinda Fjöldi %

Kennarar alls

2003

3.704

84%

704

16%

4.408

46

81%

11

19%

57

2004

3.872

88%

531

12%

4.403

46

81%

11

19%

57

2005

4.133

89%

496

11%

4.629

52

75%

17

25%

69

2006

4.201

89%

520

11%

4.721

66

85%

12

15%

78

2007

4.243

87%

647

13%

4.890

75

78%

21

22%

96

2008

4.248

87%

653

13%

4.901

79

81%

19

19%

98

2009

4.339

92%

355

8%

4.694

79

81%

18

19%

97

2010

4.269

94%

294

6%

4.563

90

83%

19

17%

109

2011

4.395

96%

165

4%

4.560

100

82%

22

18%

122

2012

4.274

97%

131

3%

4.405

111

86%

18

14%

129

Breyting 03 -12

570

-573

-3

65

7

72

% breyting 03 -12

15%

-81%

0%

141%

64%

126%

Heimild: Hagstofa Íslands.


Í töflu 52 má sjá skiptingu stöðugilda kennara eftir rekstrarformi grunnskóla á tímabilinu 2003–2012. Á tímabilinu hefur kennurum fækkað um þrjú stöðugildi í grunnskólum sveitarfélaga. Meðal sjálfstætt starfandi grunnskóla fjölgaði þeim um 72 sem er ríflega tvöföldun stöðugilda á tímabilinu. Hér verður að hafa í huga að skólum sem reknir eru af sveitarfélögum fækkaði um 20 á sama tíma en sjálfstætt starfandi grunnskólum fjölgaði um tvo. Hlutfall grunnskólakennara er mun hærra meðal skóla reknum af sveitarfélögum en í sjálfstætt starfandi grunnskólum. Árið 2012 eru 97% þeirra er sinna kennslu í skólum sveitarfélaga með grunnskólakennararéttindi, en það hlutfall er 86% í sjálfstætt starfandi grunnskólum. Tafla 53. Fjöldi stöðugilda kennara eftir réttindum og landshlutum 2008 og 2012

Kennarar án kennsluréttinda

1.416

11

1.426

-79

-101

-181

-5%

-90%

-11%

1.250

1.159

19

1.178

28

-101

-72

2%

-84%

-6%

Suðurnes

264

86

350

308

18

326

44

-68

-24

17%

-79%

-7%

Vesturland

223

56

278

247

12

259

24

-44

-19

11%

-78%

-7%

Vestfirðir

110

47

157

105

14

119

-5

-33

-38

-5%

-69%

-24%

Norðurland vestra

111

29

140

126

12

138

15

-17

-2

14%

-59%

-1%

Norðurland eystra

450

74

523

437

26

463

-13

-48

-60

-3%

-65%

-12%

Austurland

154

59

259

177

17

194

23

-42

-65

15%

-72%

-25%

Suðurland

403

93

451

411

20

431

7

-73

-20

2%

-78%

-5%

Landið allt

4.341

675

5.016

4.385

149

4.534

44

-526

-482

1%

-78%

-10%

Alls

Grunnskólakennarar

1.607

120

Alls

112

1.131

Alls

1.495

Grunnskólakennarar

Kennarar án kennsluréttinda

% breyting 2008-2012

Grunnskólakennarar

Breyting 2008-2012

Höfuðbsv. án Rvk.

Alls

Kennarar án kennsluréttinda

2012

Reykjavíkurborg

Grunnskólakennarar

Kennarar án kennsluréttinda

2008

Heimild: Hagstofa Íslands. Skýring: Skólastjórar, aðstoðarskólastjórar og sérkennarar eru meðtaldir. Stöðugildi eru námunduð að heilu tölugildi. Grunnskólakennarar eru þeir kennarar sem lokið hafa kennsluréttindanámi.

Í töflu 53 sjáum við fjölda stöðugilda grunnskólakennara og kennara án kennsluréttinda eftir landshlutum árin 2008 og 2012. Kennurum án kennsluréttinda fækkar á landsvísu um 526 stöðugildi á tímabilinu og þeim fækkar í öllum landshlutum. Stöðugildum grunnskólakennara fjölgar í flestum landshlutum þó misjafnlega mikið. Stöðugildum þeirra fjölgar mest Suðurnesjum eða alls um 44 stöðugildi. Þar er hlutfallslega fjölgunin einnig mest. Grunnskólakennurum fækkar talsvert í Reykjavíkurborg, eða um 79 stöðugildi eða um 5% árið 2012 miðað við árið 2008. Þá fækkar grunnskólakennurum á Norðurlandi eystra um 13 stöðugildi eða 3%. Sé horft til breytinga á kennurum alls má sjá að þeim fækkar í öllum landshlutum. Starfsfólki við kennslu í heild fækkaði hlutfallslega mest á Austurlandi eða um 25% og þá á Vestfjörðum um 24%.


Tafla 54. Fjöldi stöðugilda og hlutfallsleg skipting þeirra eftir réttindum í 10 stærstu sveitarfélögum 2012 Fjöldi stöðugilda Grunnskólakennarar Akraneskaupstaður

Kennarar án kennsluréttinda

Hlutfallsleg skipting Kennarar alls

Grunnskólakennarar

Kennarar án kennsluréttinda

95,2

100%

0%

95,2

Sveitarfélagið Árborg Reykjavíkurborg

124,4

0,2

124,6

100%

0%

1415,5

10,8

1426,4

99%

1%

Hafnarfjarðarkaupstaður

345,9

2,9

348,8

99%

1%

Kópavogsbær

429,4

7,7

437,1

98%

2%

Mosfellsbær

131,4

2,8

134,2

98%

2%

Akureyrarkaupstaður

246,1

6,4

252,5

97%

3%

Garðabær

155,1

5,9

161,1

96%

4%

Reykjanesbær

196,1

13,7

209,8

93%

7%

77,4

8,1

85,5

90%

10%

3216,5

58,6

3275,1

98%

2%

Fjarðabyggð 10 stærstu samtals

Heimild: Hagstofa Íslands.

Tafla 54 sýnir fjölda stöðugilda kennara eftir réttindum og að auki hver hlutfallsleg skipting er milli grunnskólakennara og kennara án kennsluréttinda. Á Akranesi og í Sveitarfélaginu Árborg eru allir kennarar með grunnskólakennararéttindi, í Reykjavíkurborg og Hafnarfjarðarkaupstað er hlutfall grunnskólakennara 99% árið 2012. Lægst er hlutfall grunnskólakennara í Fjarðabyggð af þessum 10 sveitarfélögum en þar er hlutfall þeirra 90%. Tafla 55. Stöðugildi kennara og hlutfallsleg skipting þeirra eft ir réttindum og stærð sveitarfélaga 2012 Stærð

Grunnskólakennarar

Fj. svf

Kennarar án kennsluréttinda

Kennarar alls

Fjöldi

Hlutfall

Fjöldi

Hlutfall

Fjöldi

Hlutfall

< 500 íbúar

17

85

85%

15

15%

100

2%

501-1000

17

213

87%

33

13%

245

5%

1001-2000

11

286

95%

16

5%

302

7%

2001-5000

13

662

95%

35

5%

697

15%

> 5001

8

1.724

98%

40

2%

1.763

39%

Reykjavíkurborg

1

1.416

99%

11

1%

1.426

31%

67

4384,6

97%

149

3%

4.534

100%

Landið allt

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Stöðugildi eru námunduð að heilu tölugildi. Grunnskólakennarar eru þeir kennarar sem lokið hafa kennsluréttindanámi.

Í töflu 55 kemur fram fjöldi stöðugilda starfsfólks við kennslu ásamt hlutfallslegri skiptingu þeirra eftir stærð sveitarfélaga árið 2012. Í Reykjavíkurborg er hlutfall grunnskólakennara 99% og hefur hækkað um heil sex prósentustig frá 2008. Eftir því sem sveitarfélög eru fámennari, því lægra verður hlutfall grunnskólakennara. Það skal þó áréttað að dreifing innan hópa getur verið allnokkur. Tæplega þriðjungur alls starfsfólks sem sinnir kennslu í grunnskóla starfar í Reykjavíkurborg.


Mynd 48. Hlutfall grunnskólakennara í sveitarfélögum 2008 –2012 2008

2009

2010

2011

2012

120% 100%

80% 60% 40% 20% 0% 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Á mynd 48 kemur fram dreifing sveitarfélaga á því hve hátt hlutfall kennarahóps eru grunnskólakennarar árin 2008–2012. Dreifingin er mikil þrátt fyrir að hafa minnkað hin síðari ár. Hlutfallið er lægst 47% árið 2012. Þeim sveitarfélögum hefur fjölgað hvar markmiðum grunnskólalaga um menntun kennara við grunnskóla er náð og allir kennarar við grunnskóla eru með grunnskólakennaramenntun á tímabilinu. Árið 2008 uppfyllti ekkert sveitarfélag þetta markmið, árið 2010 er tala þeirra orðin 11 og 16 árið 2012. Mynd 49. Hlutfallsleg skipting kennara eftir réttindum 1998 –2012 Grunnskólakennarar

Kennarar án kennsluréttinda

100% 90%

15%

14%

17%

85%

86%

83%

18%

17%

16%

12%

11%

12%

13%

13%

82%

83%

84%

88%

89%

88%

87%

87%

8%

7%

4%

3%

92%

93%

96%

97%

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Heimild: Hagstofa Íslands.

Mynd 49 sýnir hlutfallslega skiptingu starfsfólks við kennslu eftir réttindum á landsvísu á tímabilinu 1998–2012. Hlutfall grunnskólakennara er 85% árið 1998 en árið 2012 er það komið í 97% og hefur aldrei verið hærra. Hlutfall grunnskólakennara eykst um fimm prósentustig milli áranna 2008 og 2009 og má leiða líkum að því að efnahagsástandið sé stór skýringarþáttur. Grunnskólakennarar sem störfuðu á öðrum vettvangi leituðu í auknum mæli inn í skólana á kostnað kennara sem ekki höfðu kennsluréttindi.


Í fylgiskjali 11 er yfirlit yfir hlutfallslega skiptingu stöðugilda starfsfólks við kennslu eftir réttindum í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Tafla 56. Hlutfall grunnskólakennara og kennara án kennsluréttinda í grunnskólum 200 8, 2010 og 2012 eftir landshlutum 2008 Grunnskólakennarar

2010

2012

Kennarar án kennsluréttinda

Grunnskólakennarar

Kennarar án kennsluréttinda

Grunnskólakennarar

Kennarar án kennsluréttinda

Reykjavíkurborg

93%

7%

98%

2%

99%

1%

Höfuðbsv. án Rvk.

90%

10%

95%

5%

98%

2%

Suðurnes

75%

25%

90%

10%

94%

6%

Vesturland

80%

20%

93%

7%

95%

5%

Vestfirðir

70%

30%

83%

13%

88%

12%

Norðurland vestra

79%

21%

89%

11%

91%

9%

Norðurland eystra

86%

14%

92%

8%

94%

6%

Austurland

60%

23%

81%

19%

91%

9%

Suðurland

89%

21%

91%

9%

95%

5%

Landið allt

87%

13%

93%

7%

97%

3%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Skólastjórar, aðstoðarskólastjórar og sérkennarar eru meðtaldir. Um stöðugildi er að ræða. Grunnskólakennarar eru þeir kennarar sem lokið hafa kennsluréttindanámi. Grunnskólar sveitarfélaga og sjálfstætt starfandi grunnskólar.

Tafla 56 sýnir skiptingu kennara eftir réttindum eftir landshlutum árin 2008, 2010 og 2012. Á landsvísu hefur grunnskólakennurum fjölgað um 10 prósentustig – úr 87% árið 2008 í 97% árið 2012. Árið 2012 er hlutfall grunnskólakennara hæst í Reykjavík eða 99% og þá annars staðar á höfuðborgarsvæðinu eða 98%. Lægst er það á Vestfjörðum eða 88% árið 2012. Athygli er vakin á því að munur innan landshluta er ekki síst minni en milli landshluta. Þannig er t.d. hlutfall grunnskólakennara 100% í 14 sveitarfélögum úti á landi og þar af í einu sveitarfélagi á Vestfjörðum.


1998

192

1999

189

-2%

140

2000

189

0%

149

2001

202

7%

141

2002

190

-6%

2003

191

1%

2004

183

2005 2006 2007 2008

351

Breyting frá fyrra ári

Alls

Breyting frá fyrra ári

3.015

11%

0

3.137

4%

237

28%

446

27%

3.703

5%

6%

0

3.225

3%

221

-7%

471

6%

3.784

2%

-5%

45

3.651

13%

234

6%

532

13%

4.273

13%

143

1%

140

211%

3.719

2%

245

5%

627

18%

4.437

4%

141

-1%

175

25%

3.705

0%

228

-7%

660

5%

4.440

0%

-4%

139

-1%

191

9%

3.712

0%

233

2%

640

-3%

4.458

0%

186

2%

139

0%

190

-1%

3.912

5%

269

15%

681

6%

4.696

5%

178

-4%

147

6%

236

24%

3.778

-3%

455

69%

923

36%

4.794

2%

190

7%

142

-3%

246

4%

3.896

3%

512

13%

984

7%

4.986

4%

180

-5%

138

-3%

271

10%

4.012

3%

415

-19%

927

-6%

5.016

1%

2009

178

-1%

148

7%

279

3%

3.709

-8%

478

15%

995

7%

4.792

-4%

2010

175

-2%

126

-15%

252

-10%

3.630

-2%

488

2%

967

-3%

4.671

-3%

2011

169

-3%

126

-2%

218

-13%

3.560

-2%

489

0%

1011

5%

4.560

-2%

2012

165

-2%

123

-2%

199

-9%

3.682

3%

366

-25%

885

-12%

4.535

-1%

% breyting 98-12

185

Sérkennarar og stuðningsfulltr.

Breyting frá fyrra ári

Sérkennarar

Breyting frá fyrra ári

Kennarar

Breyting frá fyrra ári

0

Breyting 98-12

126

Deildarstjórar

Breyting frá fyrra ári

Aðstoðarskólastjórar

Breyting frá fyrra ári

Skólastjórar

Tafla 57. Fjöldi stöðugilda starfsfólks við kennslu eftir starfssviðum 1998 –2012

3.518

-27

-3

199

667

181

534

1.017

-14%

-2%

0%

22%

98%

152%

29%

Heimild: Hagstofa Íslands. Skýringar: Sinni starfsmaður störfum sem falla á fleiri en eitt starfssvið, vísar starfssvið til aðalstarfs. Með kennurum er bæði átt við grunnskólakennara og kennara án kennsluréttinda. Stöðugildi eru námunduð að heilu tölugildi. Deildarstjórar eru flokkaðir með kennurum árin 1998–2000.

Í töflu 57 má sjá hvernig starfsfólk við kennslu skiptist á starfssvið frá árinu 1998 til ársins 2012. Skólastjórum hefur fækkað um 27 eða 14% frá árinu 1998. Athyglisverð þróun á sér stað meðal aðstoðarskólastjóra, fram til ársins 2009 fjölgaði þeim um 22 eða 17%. Árið 2010 fækkar þeim um 22 frá fyrra ári eða 15% og eru jafnmargir og þeir voru við upphaf tímabilsins. Sé litið til tímabilsins í heild þá hefur þeim einungis fækkað um þrjá. Stöðugildi deildarstjóra eru 140 árið 2002 en 199 talsins árið 2012. Þeim hefur þó fækkað umtalsvert á síðastliðnum árum eða um 21% frá árinu 2010. Kennurum hefur fjölgað um 667 stöðugildi eða 22% á tímabilinu, þ.e. grunnskólakennurum og kennurum án kennsluréttinda til samans. Fjöldi sérkennara hefur tvöfaldast á tímabilinu og fjölgaði um 181 stöðugildi á tímabilinu og eru 366 árið 2012. Hér sést að sérkennurum fjölgar hratt frá árinu 2005 og fram til ársins 2007. Hins vegar fækkar þeim talsvert árið 2008 miðað við fyrra ár eða um 19% og aftur um heil 25% árið 2012 miðað við fyrra ár. Stuðningsfulltrúar í grunnskólum eru hluti af stuðningskerfi skólans. Sérstaklega er þar átt við stuðning við nemendur með sérþarfir vegna námsvanda, líkamlegrar fötlunar og atferlisvanda. Stuðningsfulltrúar eru til aðstoðar í bekkjarstofum og annars staðar í skólanum auk þess sem þeir fylgja nemendum um skólann eftir þörfum. Því má leiða getum að því að störf stuðningsfulltrúa styðji við sérkennslu í skólum. Af þeim sökum er í töflunni einnig upplýsingar um samanlagðan fjölda sérkennara og stuðningsfulltrúa á tímabilinu 1998-2012. Samanlagður stöðugildafjöldi þessara tveggja starfsmannahópa hefur aukist um rúm 150% eða um 534 stöðugildi.


Mynd 50. Uppsöfnuð hlutfallsleg þróun fjölda stöðugilda sérkennara og stuðningsfulltrúa 1998 –2012 Sérkennarar

Stuðningsfulltrúar

Sérkennarar og stuðningsfulltrúar

250

200

150

100

50

0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Eins og áður segir er hlutverk stuðningsfulltrúa þess eðlis að það styður vel við sérkennslu í grunnskólum og eru stuðningsfulltrúar hluti af stuðningskerfi hvers skóla. Því er fróðlegt að skoða þróun í fjölda stöðugilda þessara tveggja hópa, hér er þróunin skoðuð í hvorum hópi fyrir sig sem og saman. Á fyrri hluta tímabilsins fjölgar stöðugildum stuðningsfulltrúa hlutfallslega mjög mikið, á meðan þróunin meðal sérkennara er sú að fjöldinn helst nokkuð stöðugur framan af en svo verður mikil fjölgun á árunum 2006– 2007. Mynd 51. Uppsöfnuð hlutfallsleg fjöldaþróun starfsfólks við kennslu eftir starfssviðum 1998 –2012 Skólastjórar

Aðstoðarskólastjórar

Deildarstjórar

Kennarar

Sérkennarar

450 400 350 300 250

200 150 100 50

0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýringar: Sinni starfsmaður störfum sem falla á fleiri en eitt starfssvið, vísar starfssvið til aðalstarfs. Með kennurum er bæði átt við grunnskólakennara og kennara án kennsluréttinda. Stöðugildi eru námunduð að heilu tölugildi. Deildarstjórar eru flokkaðir með kennurum árin 1998–2000.

Mynd 51 sýnir hlutfallslega þróun í fjölda starfsfólks við kennslu eftir starfssviðum á tímabilinu 1998– 2012. Deildarstjórar skera sig mjög úr, en skýring á því er sú að deildarstjórar voru ekki skilgreindir sérstaklega í gagnaöflun fyrr en frá og með árinu 2001. Í kjölfar kjarasamninga fjölgaði þeim verulega en tala þeirra ríflega þrefaldaðist milli áranna 2001 og 2002. Þá vekur athygli hvað sérkennurum hefur fjölgað, þeim fjölgar verulega árin 2006 og 2007, fækkar aðeins árið 2008 og aftur árið 2012.


Tafla 58. Starfsfólk við kennslu eftir starfssviðum og landshlutum 2012 Skólastjórar

Aðstoðarskólastjórar

Deildarstjórar

Kennarar

Sérkennarar

Reykjavíkurborg

42

40

56

1.130

159

Höfuðborgarsv. án Rvk.

29

25

54

965

104

Suðurnes

10

12

16

282

7

9

5

14

214

17

Vesturland Vestfirðir

11

3

4

96

5

Norðurland vestra

7

6

5

114

6

Norðurland eystra

24

12

18

378

31

Austurland

13

8

9

157

6

Suðurland

18

11

24

346

31

Landið allt

165

123

199

3.682

366

Heimild: Hagstofa Íslands. Skýring: Stöðugildi eru námunduð að heilu tölugildi.

Tafla 58 sýnir skiptingu starfsfólks við kennslu á starfssvið eftir landshlutum árið 2012. Stöðugildi stjórnenda eru 486 talsins eða 11% stöðugilda starfsfólks við kennslu árið 2012. Stöðugildi sérkennara eru 366 eða sem nemur 8% þeirra er starfa við kennslu. Tafla 59. Starfsfólk við kennslu eftir starfssviðum og rekstrarf ormi í 10 stærstu sveitarfélögum 2012

Aðstoðarskólastjórar

Deildarstjórar

Kennarar

Sérkennarar

Skólastjórar

Aðstoðarskólastjórar

Deildarstjórar

Kennarar

Sérkennarar

Sjálfstætt starfandi grunnskólar

Skólastjórar

Grunnskólar sveitarfélaga

37

40

53

1.073

154

6

0

3

57

4

Kópavogsbær

9

9

15

353

43

1

0

0

7

0

Hafnarfjarðarkaupstaður

7

7

19

270

34

1

0

0

11

0

Akureyrarkaupstaður

9

3

9

211

20

Reykjanesbær

5

6

9

185

4

Garðabær

4

4

8

98

8

3

1

0

34

2

Mosfellsbær

2

1

9

111

11

Sveitarfélagið Árborg

3

3

8

99

12

Akraneskaupstaður

2

1

4

79

9

11

1

3

108

6

Reykjavíkurborg

Fjarðabyggð 10 stærstu samtals

5

4

5

70

1

83

79

138

2.549

297

Heimild: Hagstofa Íslands. Skýring: Stöðugildi eru námunduð að heilu tölugildi.

Í töflu 59 er að finna yfirlit yfir skiptingu starfsfólks við kennslu eftir starfssviðum og rekstrarformi skóla í tíu stærstu sveitarfélögum landsins árið 2012.


Mynd 52. Hlutfallsleg skipting stöðugilda starfsfólks við kennslu eftir starfssviðum 1998 –2012 Skólastjórar

Aðstoðarskólastjórar

Deildarstjórar

Kennarar

Sérkennarar

100% 90% 80%

70% 60%

50% 40% 30% 20% 10% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýringar: Sinni starfsmaður störfum sem falla á fleiri en eitt starfssvið, vísar starfssvið til aðalstarfs. Með kennurum er bæði átt við grunnskólakennara og kennara án kennsluréttinda. Stöðugildi eru námunduð að heilu tölugildi. Deildarstjórar eru flokkaðir með kennurum árin 1998–2000.

Mynd 52 sýnir að hlutfallsleg skipting þeirra er starfa við kennslu í grunnskólum eftir starfssviðum breytist nokkuð á tímabilinu. Hlutfall deildarstjóra sem áður voru flokkaðir með kennurum í gögnum hagstofunnar hækkaði um þrjú prósentustig fram til ársins 2009 miðað við árið 2002. Þá hefur hlutfall sérkennara af starfsfólki við kennslu hækkað um sex prósentustig á tímabilinu fram til 2012 þegar hlutfall þeirra lækkar aftur. Tafla 60. Starfsfólk við kennslu í grunnskólum árið 2011 eftir starfssviðum og kyni Karlar

Konur

Alls

Fjöldi

Hlutfall

Fjöldi

Hlutfall

Skólastjórar

165

70

42%

95

58%

Aðstoðarskólastjórar

123

38

31%

85

69%

Deildarstjórar

199

28

14%

171

86%

3.682

727

20%

2.955

80%

366

30

8%

376

92%

4.535

893

20%

3.682

80%

Kennarar Sérkennarar Alls

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Stöðugildi eru námunduð að heilu tölugildi.

Tafla 60 sýnir kynjahlutfall starfsfólks við kennslu haustið 2012 eftir starfssviðum. Nokkuð hærra hlutfall kvenna gegnir stöðu skólastjóra en karla, en á öðrum starfssviðum er hlutfall kvenna mun hærra. Hæst er hlutfall kvenna meðal sérkennara eða 92%. Hlutfall karla er hæst meðal skólastjóra, 42% og aðstoðarskólastjóra 31%.


Mynd 53. Starfsfólk við kennslu eftir kyni 2003 –2012

Karlar

Konur

100% 90% 80% 70% 60%

76

77

78

78

78

78

79

79

80

80

24

23

22

22

22

22

21

21

20

20

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

50% 40% 30% 20% 10% 0% Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Skólastjórar, aðstoðarskólastjórar og sérkennarar eru meðtaldir.

Á mynd 53 má sjá kynjahlutföll hjá öllu starfsfólki við kennslu. Myndin sýnir hvernig hlutfall karla við kennslu í grunnskólum hefur lækkað um fjögur prósentustig á tímabilinu. Árið 2003 er hlutfall karla við kennslu um 24%, en árið 2012 er hlutfall þeirra 20%. Tafla 61. Starfsfólk við kennslu í grunnskólum eftir aldri árin 2006, 2008, 2010 og 2012 2006

2008

2010

2012

Breyting 2006-2012

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

Fjöldi

%

551

11%

555

11%

353

7%

290

6%

-261

-47%

30-39 ára

1.371

28%

1.394

27%

1.342

27%

1252

26%

-119

-9%

40-49 ára

1.487

30%

1.452

28%

1.433

29%

1447

30%

-40

-3%

50-59 ára

1.216

24%

1.286

25%

1.265

26%

1205

25%

-11

-1%

344

7%

414

8%

493

10%

590

12%

246

72%

4.969

100%

5.101

100%

4.886

100%

4.784

100%

-185

-4%

29 ára og yngri

60 ára og eldri Samtals

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Skólastjórar, aðstoðarskólastjórar og sérkennarar eru meðtaldir. Hér er vísað í fjölda starfsfólks en ekki stöðugildi.

Í töflu 61 er farið yfir aldurssamsetningu kennara og þróun hennar árin 2006, 2008, 2010 og 2012. Á árinu 2012 er fjölmennasti hópur kennara á aldrinum 40–49. Kennurum fækkar í öllum aldurshópum á tímabilinu að undanskildum kennurum 60 ára og eldri. Kennurum yfir sextugu fjölgar verulega á tímabilinu eða um tæp 72% frá árinu 2005. Að sama skapi fækkar kennurum 29 ára og yngri um 47% á sama tíma. Þróun sl. ára bendir til þess að kennarastéttin sé að eldast, sem er nokkuð umhugsunarefni.


Mynd 54. Hlutfallsleg aldursdreifing starfsfólks við kennslu í grunnskólum 2006, 2008, 2010 og 2012

2006

2008

2010

2012

35 30 30

28

27 27

28

29

30

26 24

25

25

26

25

20 15

12

11 11 10

10 7

7

6

8

5 0 29 ára og yngri

30-39 ára

40-49 ára

50-59 ára

60 ára og eldri

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Skólastjórar, aðstoðarskólastjórar og sérkennarar eru meðtaldir.

Mynd 54 sýnir hlutfallslega aldursdreifingu starfsfólks við kennslu eftir aldri. Mesta breytingin á tímabilinu verður í yngsta og elsta aldurshópnum á þann veg að yngri kennurum fækkar og eldri kennurum fjölgar. Mynd 55. Meðalaldu r starfsfólks við kennslu eftir réttindum 1998 –2012

Meðalaldur alls

Meðalaldur með kennsluréttindi

Meðalaldur án kennsluréttinda 60 55 50 45 40 35 30 25 20

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Heimild: Hagstofa Íslands.

Á mynd 55 má sjá þróun í meðalaldri starfsfólks við kennslu á tímabilinu 1998–2012. Hér sést að meðalaldur þeirra sem ekki hafa kennsluréttindi er nokkuð lægri en þeirra sem hafa réttindi til að kenna í grunnskóla.


Tafla 62. Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi starfsfólks við kennslu 2004 –2012 eftir landshlutum 2004-2012

2008-2012

2004

2006

2008

2010

2012

Breyting

% breyting

Breyting

% breyting

Reykjavíkurborg

10,3

9,4

8,9

9,5

9,7

-0,6

-6%

0,8

9%

Höfuðbsv. án Rvk.

11,3

9,9

9,4

10,1

10,4

-0,9

-8%

1,0

10%

Suðurnes

10,5

10,5

9,4

9,3

9,4

-1,1

-11%

0,0

0%

Vesturland

9,1

8,6

8,5

9,1

8,5

-0,6

-7%

0,0

0%

Vestfirðir

8,1

7,6

6,9

6,5

7,5

-0,6

-8%

0,6

9%

Norðurland vestra

8,3

9,1

7,8

7,6

7,6

-0,7

-8%

-0,2

-3%

Norðurland eystra

9,3

8,3

8,2

8,8

8,8

-0,5

-5%

0,6

8%

Austurland

7,1

6,8

6,7

7,1

7,0

-0,1

-1%

0,3

4%

Suðurland

9,4

8,5

7,9

7,8

8,4

-1,0

-11%

0,5

6%

Landið allt

10,0

9,1

8,7

9,1

9,3

-0,6

-6%

0,7

8%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Skólastjórar, aðstoðarskólastjórar og sérkennarar eru meðtaldir. Grunnskólar sveitarfélaga og sjálfstætt starfandi grunnskólar.

Árið 2012 eru 9,3 nemendur á hvert stöðugildi starfsfólks við kennslu á landsvísu og hefur þeim fækkað hlutfallslega um 6% miðað við árið 2004. En sé litið til ársins 2008 þá hefur nemendum fjölgað um 8% á hvert stöðugildi. Ef tafla 60 er skoðuð eftir landshlutum má sjá að nemendum á stöðugildi starfsfólks við kennslu fækkar alls staðar á tímabilinu 2004–2012, þó fækkunin sé mismikil. Nemendum á hvert stöðugildi þessa hóps hefur fækkað hlutfallslega mest á Suðurnesjum og á Suðurlandi eða um 11% á tímabilinu 2004–2012. Þessi þróun snýst þó við á milli áranna 2008 og 2012 í flestum landshlutum. Austurland sker sig úr að því leyti að þar eru fæstir nemendur á hvert stöðugildi öll árin sem hér um ræðir nema árið 2010. Þá eru Vestfirðir með fæsta nemendur á hvert stöðugildi kennara. Mynd 56. Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi starfsfólks við kennslu 2003 –2012 fjöldi nemenda á stöðugildi starfsfólks við kennslu 10,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5

5 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Skólastjórar, aðstoðarskólastjórar og sérkennarar eru meðtaldir. Grunnskólar sveitarfélaga og sjálfstætt starfandi grunnskólar.

Mynd 56 sýnir glöggt hvernig fjöldi nemenda á hvert stöðugildi starfsfólks við kennslu hefur þróast á tímabilinu 2003–2012. Á fyrri hluta tímabilsins fækkar nemendum á hvert stöðugildi talsvert en árið 2009 verður viðsnúningur og þá fer nemendum fjölgandi á hvert stöðugildi.


Tafla 63. Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi kennara 2007 –2012 eftir landshlutum % breyting 2006-2012

Kennarar ¹

Kennarar²

Kennarar ¹

Kennarar²

Kennarar ¹

Kennarar²

Kennarar ¹

Kennarar²

% breyting 2010-2012

Kennarar²

2012

Kennarar ¹

2010

Kennarar²

2008

Kennarar ¹

2006

Reykjavíkurborg

12,8

11,9

11,7

10,9

12,8

12,0

12,3

11,7

-4%

-2%

-4%

-3%

Höfuðbsv. án Rvk.

12,1

11,2

12,0

11,0

12,7

11,7

12,7

12,0

5%

7%

0%

3%

Suðurnes

13,2

12,3

11,2

10,6

12,6

11,8

10,8

10,3

-18%

-17%

-14%

-13%

Vesturland

10,5

10,0

9,9

9,4

11,6

10,9

10,3

9,7

-2%

-3%

-11%

-11%

9,3

9,1

8,4

8,0

8,2

8,0

9,3

8,9

0%

-2%

13%

11%

Norðurland vestra

10,7

10,1

9,3

8,5

8,9

8,2

9,1

8,8

-15%

-13%

3%

7%

Norðurland eystra

10,6

10,0

10,0

9,5

11,1

10,4

10,8

10,3

2%

3%

-3%

-1%

Austurland

8,7

8,4

8,0

7,7

8,4

8,0

8,6

8,2

-1%

-3%

3%

2%

Suðurland

10,1

9,8

9,5

8,9

10,0

9,3

10,4

9,7

3%

-1%

4%

5%

Landið allt

11,6

10,9

10,8

10,2

11,7

11,0

11,5

10,9

-1%

0%

-2%

-1%

Vestfirðir

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Kennarar¹ = Grunnskólakennarar og kennarar án kennsluréttinda. Skólastjórnendur, deildarstjórar og sérkennarar eru ekki meðtaldir. Kennarar² = Grunnskólakennarar og kennarar án kennsluréttinda ásamt deildarstjórum. Skólastjórnendur og sérkennarar eru ekki meðtaldir. Grunnskólar sveitarfélaga og sjálfstætt starfandi grunnskólar.

Að lokum er áhugavert að rýna ögn betur í þessa lykiltölu og skoða fjölda nemenda á hvert stöðugilda kennara sem ekki sinnir stjórnun eða sérkennslu. Í töflunni hér að ofan er annars vegar að finna fjölda nemenda á hvert stöðugildi kennara (kennarar¹) og hins vegar fjölda nemenda á hvert stöðugildi kennara og deildarstjóra (kennarar²). Hér eru skólastjórnendur og sérkennarar ekki meðtaldir. Sé litið til fyrri lykiltölunnar allt tímabilið má sjá að misjafnt er milli landshluta hvort nemendum hefur fækkað á hvert stöðugildi eður ei. Þeim fækkar hlutfallslega mest á Suðurnesjum eða um 18%, en mesta aukningin varð á höfuðborgarsvæði utan Reykjavíkurborgar eða 5%. Sé horft á seinni kennitöluna yfir allt tímabilið, þ.e. fjölda nemenda á hvert stöðugildi kennara og deildarstjóra kemur í ljós svipuð þróun. Sé hins vegar þróunin skoðuð milli áranna 2010 og 2012 þá sjáum við að nemendum fjölgar nokkuð á hvert stöðugildi í flestum landshlutum.


Tafla 64. Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi kennara 2012 í 10 stærstu sveitarfélögum eftir rekstrarformi Grunnskólar sveitarfélaga

Sjálfstætt starfandi grunnskólar

Kennarar¹

Kennarar²

Kennarar¹

Kennarar²

Hafnarfjarðarkaupstaður

13,7

12,8

8,9

8,9

Garðabær

13,5

12,4

9,8

9,8

Mosfellsbær

13,2

12,2

Akraneskaupstaður

12,8

12,2

Akureyrarkaupstaður

12,4

11,9

Reykjavíkurborg

12,4

11,8

9,9

9,4

Kópavogsbær

12,2

11,7

9,9

9,9

Sveitarfélagið Árborg

12,0

11,1

Reykjanesbær

10,9

10,4

8,8

8,2

12,4

11,7

9,8

9,5

Fjarðabyggð 10 stærstu samtals

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Kennarar¹ = Grunnskólakennarar og kennarar án kennsluréttinda. Skólastjórnendur, deildarstjórar og sérkennarar eru ekki meðtaldir. Kennarar² = Grunnskólakennarar og kennarar án kennsluréttinda ásamt deildarstjórum. Skólastjórnendur og sérkennarar eru ekki meðtaldir.

Tafla 64 gefur yfirlit yfir fjölda nemenda á hvert stöðugildi kennara í tíu fjölmennustu sveitarfélögunum árið 2012 eftir rekstrarformi. Annars vegar er um að ræða fjölda nemenda á hvert stöðugildi kennara (kennarar¹) og hins vegar fjölda nemenda á hvert stöðugildi kennara og deildarstjóra (kennarar²). Aðrir stjórnendur og sérkennarar eru ekki meðtaldir. Í Hafnarfjarðarkaupstað eru flestir nemendur á hvert stöðugildi kennara í grunnskólum sveitarfélagins, hvort sem litið er til hópsins kennarar¹ hvar 13,7 nemendur eru á hvert stöðugildi eða kennarar² hvar fjöldi nemenda er 12,8 á hvert stöðugildi. Vegið meðaltal þessara sveitarfélaga er 12,4 nemendur á kennarar¹ og 11,7 á kennarar². Ef litið er til sjálfstætt starfandi grunnskóla eru flestir nemendur á hvert stöðugildi kennara í Reykjavíkurborg og Kópavogsbæ ef litið er til hópsins kennarar¹ eða 9,9 nemendur á hvert stöðugildi. Vegið meðaltal meðal sjálfstætt starfandi grunnskóla er 9,8 á kennarar¹ og 9,5 á kennarar².

Í fylgiskjali 12 er yfirlit yfir fjölda nemenda á hvert stöðugildi starfsfólks við kennslu í hverju sveitarfélagi fyrir sig árið 2012.


Tafla 65. Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi starfsfólks við kennslu árið 2012 eftir stærð sveitarfélaga Fj. svf

Lægsta gildi

Vegið meðaltal

Hæsta gildi

< 500 íbúar

17

2,2

5,7

9,1

501-1000

17

4,1

6,5

8,4

1001-2000

11

6,8

7,7

8,7

2001-5000

13

7,2

8,4

10,4

> 5001

8

9,5

10,3

10,9

Reykjavíkurborg

1

9,7

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Grunnskólar sveitarfélaga og sjálfstætt starfandi grunnskólar. Skólastjórar, aðstoðarskólastjórar og sérkennarar eru meðtaldir.

Að lokum sýnir tafla 65 fjölda grunnskólanemenda á hvert stöðugildi starfsfólks við kennslu eftir stærð sveitarfélaga. Taflan sýnir vegið meðaltal hvers hóps fyrir sig ásamt hæsta og lægsta gildi sem gefur til kynna dreifingu innan hvers hóps fyrir sig. Í sveitarfélögum með yfir 5000 íbúa er vegið meðaltal fjölda nemenda á hvert stöðugildi starfsfólks við kennslu hæst árið 2012. Sé horft til hæsta og lægsta gildis kemur í ljós hve ólík niðurstaða getur verið milli sveitarfélaga innan hvers stærðarflokks. Þó gefur taflan einnig vísbendingar um hagkvæmni stærðar hjá stærri sveitarfélögum. Tafla 66. Fjöldi stöðugilda starfsfólks við kennslu á 1000 íbúa eftir landshlutum árið 2012 Íbúafjöldi 2012

Fjöldi starfsfólks við kennslu *

Fjöldi stöðugilda á hverja 1000 íbúa

119.034

1.426

12,0

Höfuðborgarsv.án Rvk.

84.560

1.178

13,9

Suðurnes

21.242

326

15,3

Vesturland

Reykjavíkurborg

15.368

259

16,9

Vestfirðir

6.955

119

17,2

Norðurland vestra

7.299

138

18,9

Norðurland eystra

29.018

463

15,9

Austurland

10.213

194

19,0

Suðurland

25.886

431

16,6

Landið allt

319.575

4.534

14,2

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Grunnskólar sveitarfélaga. Íbúafjöldi skólahverfa meðtalinn. Þ.e íbúar Kjósarhrepps taldir með íbúum Reykjavíkurborgar og svo framvegis.

Að lokum er áhugavert að skoða fjölda stöðugilda alls starfsfólks við kennslu á hverja 1.000 íbúa eftir landshlutum í grunnskólum sveitarfélaga. Tafla 66 sýnir að á hverja 1.000 íbúa landsins eru 14,2 stöðugildi starfsfólks við kennslu. Talan er lægst hjá Reykjavíkurborg þar sem 12 stöðugildi eru á hverja 1.000 íbúa. Hæst er talan á Austurlandi þar sem 19 stöðugildi eru á hverja 1.000 íbúa.


Tafla 67. Fjöldi stöðugilda starfsfólks við kennslu á 1.000 íbúa í 10 stærstu sveitarfélögum 2012

Reykjavíkurborg

Íbúafjöldi 2012

Fjöldi starfsfólks við kennslu *

Fjöldi stöðugilda á hverja 1000 íbúa

119.034

1.426,4

12,0

Hafnarfjarðarkaupstaður

4.313

52,0

12,1

Kópavogsbær

4.313

52,0

12,1

871

16,5

18,9

2.419

45,1

18,6

Akureyrarkaupstaður Garðabær Akraneskaupstaður

21.242

325,7

15,3

Reykjanesbær

2.830

43,8

15,5

Mosfellsbær

2.830

43,8

15,5

Sveitarfélagið Árborg

4.194

54,9

13,1

670

12,5

18,7

162.716

2.073

12,7

Fjarðabyggð 10 stærstu samtals

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Grunnskólar sveitarfélaga. Íbúafjöldi skólahverfa meðtalinn. Þ.e íbúar Kjósarhrepps taldir með íbúum Reykjavíkurborgar og svo framvegis.

Ekki er síður áhugavert að skoða lykiltöluna fjölda stöðugilda starfsfólks við kennslu í tíu fjölmennustu sveitarfélögum landsins. Fæst stöðugildi á hverja 1.000 íbúa eru í Reykjavíkurborg eða 12 og flest eru þau í Fjarðabyggð eða 18,7. Vert er að hafa í huga í þessu samhengi að Fjarðabyggð samanstendur af fimm byggðakjörnum með grunnskóla starfandi í hverjum þeirra. Vegið meðaltal tíu stærstu sveitarfélaga er 12,7 stöðugildi á hverja þúsund íbúa sem er 10% lægra en meðaltal alls landsins.

Í fylgiskjali 13 er yfirlit yfir fjölda stöðugilda starfsfólks við kennslu á hverja 1.000 íbúa í hverju sveitarfélagi fyrir sig árið 2012.

Samantekt Árið 2012 eru stöðugildi alls starfsfólks við kennslu 4.534 talsins og hefur þeim fækkað um 25 frá fyrra ári eða sem nemur 1%. Fjöldi stöðugilda grunnskólakennara stendur í stað miðað við 2011. Kennurum án kennsluréttinda fækkar árið 2012 um 10% frá fyrra ári eða um 16 stöðugildi. Mikið hefur fækkað í þessum starfsmannahópi frá árinu 2008, eða um 526 stöðugildi eða 78% fækkun. Ljóst er að hér gætir áhrifa efnahagsástandsins. Grunnskólakennarar sem störfuðu á öðrum vettvangi leituðu í auknum mæli inn í skólana á kostnað kennara án kennsluréttinda. Árið 2012 er hlutfall grunnskólakennara í grunnskólum landsins 97%. Sé litið til landshluta er hlutfall grunnskólakennara hæst í Reykjavík eða 99% og lægst á Vestfjörðum eða 88%. Sé horft til tíu fjölmennustu sveitarfélaganna þá er hlutfallið hæst hjá Akraneskaupstað og Sveitarfélaginu Árborg eða 100%. Samkvæmt grunnskólalögum skulu allir þeir er starfa við kennslu hafa grunnskólakennaramenntun. Því markmiði hefur verið náð í 16 sveitarfélögum árið 2011. Þegar starfsfólk við kennslu er skoðað eftir starfssviðum kemur í ljós að stöðugildi sérkennara hafa ríflega tvöfaldast árið 2012 miðað við árið 1998. Árið 2012 eru konur 80% starfsfólks við kennslu í grunnskóla. Kennurum fækkar í öllum aldursflokkum á tímabilinu 2006–2012 nema í elsta aldurshópnum, þ.e 60 ára og eldri. Þeim fækkar um 9% meðal 30–39 ára og heil 47% meðal 29 ára kennara og yngri. Þeim fjölgar hins vegar um 79% í aldurshópnum 60 ára og eldri. Gögnin sýna að kennarastéttin er að eldast mikið sem er verulegt áhyggjuefni fyrir grunnskólann á Íslandi.


Árið 2012 er 9,3 nemendur á hvert stöðugildi alls starfsfólks við kennslu á landsvísu. Frá árinu 2004 til ársins 2012 hefur fjöldi nemenda á hvert stöðugildi starfsfólks við kennslu minnkað um 6%. Þessi þróun snýst við í langflestum landshlutum árin 2008–2012 og þá fjölgar nemendum á hvert stöðugildi um 8%. Nánar var rýnt í lykiltöluna fjöldi nemenda á hvert stöðugildi kennara og sérkennarar og stjórnendur ekki meðtaldir. Annars vegar var litið til fjölda nemenda á stöðugildi kennarar¹ (grunnskólakennarar og kennara án kennsluréttinda) og hins vegar fjöldi nemenda á stöðugildi kennarar² (grunnskólakennarar, kennarar án kennsluréttinda og deildarstjórar). Á tímabilinu 2006–2012 er mjög misjafnt eftir landshlutum hvort nemendum fjölgi eða fækki á hvert stöðugildi kennarar¹ og kennarar ². Þeim fjölgar hlutfallslega mest á höfuðborgarsvæði utan Reykjavíkur eða um 5% en fækkar hlutfallslega mest á Suðurnesjum eða um 18%. Ef horft er til tíu stærstu eða fjölmennustu sveitarfélaganna kemur í ljós að í Hafnarfjarðarkaupstað eru flestir nemendur á hvert stöðugildi kennara í grunnskólum sveitarfélagins, hvort sem litið er til hópsins kennarar¹ hvar 13,7 nemendur eru á hvert stöðugildi eða kennarar² hvar fjöldi nemenda er 12,8 á hvert stöðugildi. Vegið meðaltal þessara sveitarfélaga er 12,4 nemendur á kennarar¹ og 11,7 á kennarar². Á hverja 1.000 íbúa landsins eru 14,2 stöðugildi starfsfólks við kennslu. Talan er lægst hjá Reykjavíkurborg þar sem 12 stöðugildi eru á hverja 1.000 íbúa. Hæst er talan hjá Austurlandi þar sem 19 stöðugildi eru á hverja 1.000 íbúa.

7.2

Annað starfsfólk

Þegar fjallað er um starfsfólk í grunnskólum er víst að starfsfólk við kennslu er þar í forgrunni. Reyndin er þó að fjölmargt annað starfsfólk starfar í grunnskólum við ýmis störf og hefur fjölgað verulega frá því að sveitarfélögin tóku við rekstri grunnskólans samstíga því að þjónusta í skólum landsins hefur aukist. Í kaflanum verður þessi starfsmannahópur einnig nefndur „annað starfsfólk“. Fjöldi stöðugilda starfsfólks í grunnskóla árið 2011 sem sinna öðru en kennslu voru 2.121 talsins og fækkar um 3% frá fyrra ári. Mynd 58. Fjöldi stöðugilda annars starfsfólks 1998 –2012 Annað starfsfólk 2.500

0,2

2.121

2.187

2.324

2.316

2.179

0,15 0,1

10% 6% 4%

0,05

4%

0%

500

2.179

2.104

2.116

2.093

1.846

1.680

1.683

1.419

1.500

13%

2.174

19%

2.000

1.000

% breyting frá fyrra ári

-1%

0%

0%

0

-3%

-3% -6%

0

-0,05 -0,1

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Mynd 58 sýnir þróun á heildarfjölda þess starfsfólks í grunnskóla er sinnir öðrum störfum en kennslustörfum og breytingu frá fyrra ári. Á tímabilinu 1998–2012 fjölgaði stöðugildum annars starfsfólks um tæp 600 eða rúm 42%. Hlutfallsleg breyting er mest árið 1999 miðað við fyrra ár eða 19% aukning og þá árið 2002 um 13% frá fyrra ári. Nokkur fækkun er í þessum starfsmannahóp árið 2004 en þá fækkar stöðugildum um 58 eða 3% frá fyrra ári. Frá og með árinu 2009 fer stöðugildum annars starfsfólks í grunnskólum fækkandi ár frá ári.


Tafla 68. Annað starfsfólk í grunnskólum eftir starfssviði 2006 –2012 2006

2008

2010

2012

Breyting 06 - 12

% breyting 06 - 12

51

45

56

51

0

0%

3

4

4

3

0

0%

Bókasafnsfræðingar og fl. Félagsráðgjafar Sálfræðingar

8

12

10

10

2

19%

Námsráðgjafar

71

70

78

70

-1

-1%

Skólahjúkrunarfræðingar

21

23

20

19

-2

-9%

Þroskaþjálfar

86

117

118

132

47

54%

Stuðningsfulltrúar

468

513

479

519

51

11%

Ritarar, tölvuumsjón

160

155

152

141

-19

-12%

4

7

5

4

-1

-13%

Tómstundafulltrúar Starfsfólk í mötuneytum

225

234

238

185

-40

-18%

Skólaliðar, gangaverðir og fl.

943

1003

905

776

-166

-18%

Húsverðir

131

134

122

107

-24

-18%

8

0

0

0

-8

-100%

2.179

2.316

2.187

2.016

-163

-7%

Annað Samtals

Heimild: Hagstofa Íslands. Skýring: Stöðugildi eru námunduð að heilu stöðugildi. Skólabílstjórar og aðrir verktakar eru ekki inni í þessum tölum. Sinni starfsmaður störfum sem falla á fleiri en eitt starfssvið vísar starfssvið til aðalstarfs.

Ef við skoðum töflu 68 hér að ofan kemur í ljós að stöðugildum þeirra sem ekki sinna kennslu í grunnskólum landsins hefur fækkað um 163 stöðugildi árið 2012 miðað við árið 2006 og eru 2.016 talsins. Það fækkar um 5% í þessum starfsmannahópi árið 2012 miðað við fyrra ár. Fjöldi stöðugilda þessa starfshóps stendur í stað milli áranna 2006 og 2007. Þróunin á tímabilinu er talsvert misjöfn eftir starfssviðum. Þannig fjölgaði stuðningsfulltrúum um 51 stöðugildi eða 11% og þroskaþjálfum fjölgaði um 44 stöðugildi eða 54%. Ef við skoðum sérstaklega breytingar sem verða milli áranna 2008 og 2009 þá sést að námsráðgjöfum fjölgar um 13 stöðugildi. Í því samhengi er vert að minnast þess að í 13. gr. nýrra laga um grunnskóla nr. 91/2008 er kveðið á um að nemendur eigi rétt á námsráðgjöf í skólanum af til þess bærum sérfræðingum. Þeim fækkar svo aftur lítillega árið 2010. Skólahjúkrunarfræðingum fækkar verulega milli áranna 2008 og 2009, en fjölgar svo aftur talsvert árið 2010 frá fyrra ári. Skólaliðum fækkar um 166 stöðugildi á tímabilinu en sú þróun á sér að mestu stað milli áranna 2008 og 2012. Mynd 59. Hlutfallsleg skipting stöðugilda annars starfsfólks eftir starfssviðum 2012 2,0%

0,0%

0,4%

3,7%

Bókasafnsfræðingar og fl.

0,3%

Félagsráðgjafar

6,0%

Sálfræðingar Námsráðgjafar Skólahjúkrunarfræðingar

39,5% 24,6%

Þroskaþjálfar

Stuðningsfulltrúar Ritarar, tölvuumsjón Tómstundafulltrúar

7,0%

5,7%

Starfsfólk í mötuneytum Húsverðir

10,7% 0,1%

Heimild: Hagstofa Íslands.

Skólaliðar, gangaverðir og fl.


Mynd 59 sýnir hvernig stöðugildi annars starfsfólks í grunnskóla raðast eftir hlutfallslegri skiptingu á ólík starfssvið á landsvísu árið 2012. Fjölmennasti hópurinn eru skólaliðar sem eru tæp 39% þeirra er sinna öðru en kennslu í grunnskóla. Næstfjölmennasti hópurinn eru stuðningsfulltrúar sem eru rétt tæp 26%. Tafla 69. Annað starfsfólk í grunnskólum 2006 –2012 eftir landshlutum

Reykjavíkurborg

2006

2008

2010

2012

Breyting 06- 12

% breyting 06 - 12

724

729

692

655

-69

-10%

1%

-5%

-5% -68

-12%

-16

-11%

32

28%

-17

-32%

-27

-32%

4

2%

0

0%

-1

-1%

-98

-5%

% breyting frá fyrra ári Höfuðborgarsv. án Rvk.

558

% breyting frá fyrra ári Suðurnes

143

% breyting frá fyrra ári Vesturland

117

% breyting frá fyrra ári Vestfirðir

53

% breyting frá fyrra ári Norðurland vestra

85

% breyting frá fyrra ári

150

136

127

5%

-9%

-7%

137

132

149

17%

-4%

13%

51

50

36

-3%

-2%

-28%

86

58 -33%

212

231

226

216

9%

-2%

-4%

83

100

82

83

20%

-18%

1%

244

227

202

20%

-7%

-11%

2.316

2.187

2.016

10%

-6%

-8%

203

% breyting frá fyrra ári Samtals

-12%

-11%

% breyting frá fyrra ári Suðurland

490

-4%

97

% breyting frá fyrra ári Austurland

557

3%

14%

% breyting frá fyrra ári Norðurland eystra

578

2.114

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Stöðugildi eru námunduð að heilu stöðugildi. Skólabílstjórar og aðrir verktakar eru ekki inni í þessum tölum. Sinni starfsmaður störfum sem falla á fleiri en eitt starfssvið vísar starfssvið til aðalstarfs.

Hér að ofan eru tölur yfir annað starfsfólk í grunnskólum eftir landshlutum 2006–2012. Árið 2012 eru 2.016 stöðugildi er sinna öðru en kennslu í grunnskóla. Árið 1998 voru stöðugildi annars starfsfólks 1.419 talsins og hefur þeim því fjölgað um 597 stöðugildi síðan eða 42%. Á tímabilinu 2006–2012 fækkar þeim um tæp 100 stöðugildi eða 5%. Stöðugildum annars starfsfólks fjölgar nokkuð árið 2008, en það sem eftir lifir tímabils fer stöðugildum þess fækkandi. Sé litið til einstakra landshluta má segja að stöðugildum starfsfólks er sinnir öðru en kennslu fækkar í flestum landshlutum á tímabilinu. Hlutfallslega fækkar þeim mest á Vestfjörðum og á Norðurlandi vestra. Á Vesturlandi fjölgar þeim um heil 28% á tímabilinu.


Mynd 60. Annað starfsfólk í grunnskóla eftir stærð sveitarfélaga 2007 –2012 2007

2008

2009

2010

2011

2012

1000

775 814 859 811 764 773

800 700 600

754 797 741 692 673 655

900

500

304

300

92 97 108 113 112 93

135 153 153 158 167 147

100

60 55 61 46 51 44

200

< 500 íbúar

501 - 1000

1001-2000

406 402 367 354 304

400

0 2001-5000

5000 >

Reykjavík

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga og Hagstofa Íslands.

Á mynd 60 má sjá fjölda starfsfólks í grunnskóla sem sinnir öðru en kennslu eftir stærð sveitarfélaga. Tafla 70. Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi annars starfsfólks i grunnskóla 2006 –2012 eftir landshlutum 2006

2008

2010

2012

Breyting 06-12

% breyting 06-12

Reykjavíkurborg

20,50

19,60

19,94

21,15

0,65

3%

Höfuðborgarsv. án Rvk.

20,37

20,36

21,50

24,96

4,58

23%

Suðurnes

21,41

21,99

22,89

24,04

2,64

12%

Vesturland

20,55

17,28

17,00

14,81

-5,74

-28%

Vestfirðir

21,80

20,94

18,84

24,87

3,07

14%

Norðurland vestra

15,28

11,28

12,64

18,16

2,87

19%

Norðurland eystra

19,88

18,53

18,55

18,89

-0,99

-5%

Austurland

18,11

14,35

17,57

16,42

-1,69

-9%

Suðurland

19,79

16,05

16,51

17,80

-1,99

-10%

Landið allt

20,75

18,79

19,45

21,00

0,24

1%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Tafla 70 sýnir okkur fjölda nemenda á hvert stöðugildi annars starfsfólks í grunnskóla eftir landshlutum. Árið 2012 er 21 nemandi á hvert stöðugildi annars starfsfólks og hefur fjölgað um 0,25 frá árinu 2005 eða um 1%. Nemendum á hvert stöðugildi fjölgar á höfuðborgarsvæði utan Reykjavíkurborgar um 4,5 nemanda eða 23%. Þeim fækkar hins vegar um tæpa 6 nemendur á hvert stöðugildi á Vesturlandi á tímabilinu. Árið 2012 eru fæstir nemendur á hvert stöðugildi annars starfsfólks á Vesturlandi eða 14,8. Þeir eru flestir á hvert stöðugildi á höfuðborgarsvæðinu eða 24,9.


Tafla 71. Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi annars starfsfólks 2012 eftir stærð sveitarfélaga Fj. svf

Lægsta gildi

Vegið meðaltal

Hæsta gildi

< 500 íbúar

17

7,7

13,1

55,0

501-1000

17

8,5

17,1

34,4

1001-2000

11

11,2

15,8

40,1

2001-5000

13

14,1

19,2

53,3

> 5001

8

18,5

23,5

29,0

Reykjavíkurborg

1

21,2

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Þá má sjá fjölda nemenda á hvert stöðugildi eftir stærð sveitarfélaga. Vart kemur á óvart að fæstir nemendur eru á stöðugildi annars starfsfólks í minnstu sveitarfélögunum en svo eykst fjöldi þeirra eftir að sveitarfélögin verða fjölmennari. Eins má sjá að dreifing er talsverð innan hvers stærðarhóps. Tafla 72. Fjöldi stöðugilda annars starfsfólks á hverja 1.000 íbúa eftir landshlutum á rið 2012 Íbúafjöldi 2012 Fjöldi stöðugilda annars starfsfólks Reykjavíkurborg

Fjöldi stöðugilda á 1.000 íbúa

119.034

655,2

5,3

Höfuðborgarsv. án Rvk.

84.560

490,0

5,6

Suðurnes

21.242

126,9

6,0

Vesturland

15.368

149,0

9,7

Vestfirðir

6.955

35,9

5,2

Norðurland vestra

7.299

57,5

7,9

Norðurland eystra

29.018

216,6

7,5

Austurland

10.213

82,7

8,1

Suðurland

25.886

202,2

7,8

Landið allt

319.575

2015,9

6,2

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Grunnskólar sveitarfélaga. Íbúafjöldi skólahverfa meðtalinn. Þ.e. íbúar Kjósarhrepps taldir með íbúum Reykjavíkurborgar og svo framvegis.

Þá er fróðlegt að skoða fjölda stöðugilda á hverja þúsund íbúa. Tafla 72 gefur yfirlit yfir þá lykiltölu eftir landshlutum árið 2012 í grunnskólum reknum af sveitarfélögum. Vegið meðaltal allra sveitarfélaga er 6,2 stöðugildi á hverja þúsund íbúa. Lægst er lykiltalan í Reykjavík eða 5,3 en hæst á Vesturlandi eða 9,7 stöðugildi á hverja 1.000 íbúa.


Tafla 73. Fjöldi stöðugilda annars starfsfólks á hverja 1.000 íbúa í 10 stærstu sveitarfélögum 2012 Íbúafjöldi 2012

Fjöldi stöðugilda annars starfsfólks

Fjöldi stöðugilda á 1.000 íbúa

Garðabær

11.283

44,7

4,0

Hafnarfjarðarkaupstaður

26.486

128,6

4,9

119.034

630,7

5,3

Reykjanesbær

14.137

83,7

5,9

Kópavogsbær

31.205

195,5

6,3

Mosfellsbær

8.854

57,1

6,4

17.875

131,1

7,3

Sveitarfélagið Árborg

7.783

59,8

7,7

Akraneskaupstaður

6.592

54,9

8,3

Fjarðabyggð

4.600

41,9

9,1

247.849

1427,9

5,8

Reykjavíkurborg

Akureyrarbær

10 stærstu samtals

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Grunnskólar sveitarfélaga. Íbúafjöldi skólahverfa meðtalinn. Þ.e. íbúar Kjósarhrepps taldir með íbúum Reykjavíkurborgar og svo framvegis.

Að lokum er ekki úr vegi að skoða fjölda stöðugilda annars starfsfólks á hverja þúsund íbúa hjá tíu fjölmennustu sveitarfélögum landsins. Vegið meðaltal þeirra er 5,8 stöðugildi á hverja þúsund, sem er 0,4 stöðugildi lægra en hjá öllu landinu í heild eða 7% lægra. Garðabær er með fæst stöðugildi á hverja 1.000 íbúa með 4,0, en í Fjarðabyggð er fjöldinn mestur eða 9,1. Vert er að hafa í huga í þessu samhengi að Fjarðabyggð samanstendur af fimm byggðakjörnum með grunnskóla starfandi í hverjum þeirra.

Samantekt Hér að framan er rakin þróun í starfsmannahaldi starfsfólks við grunnskólann sem ekki sinna kennslu árin 2006–2012 á landsvísu. Skólaliðum fækkar á tímabilinu um 166 stöðugildi eða 18% en eru áfram langfjölmennasti starfshópurinn meðal annars starfsfólks árið 2012 eða tæp 39% þeirra. Stuðningsfulltrúum fjölgar hins vegar um 51 stöðugildi og eru annar stærsti starfsmannahópurinn árið 2012 eða 26% af þeim er sinna öðru en kennslu og stjórnun. Á tímabilinu 2006–2012 hefur nemendum á hvert stöðugildi annars starfsfólks fækkað um 0,24 nemanda og eru 21 á hvert stöðugildi árið 2012. Fæstir nemendur eru á hvert stöðugildi á Norðurlandi vestra eða 14,8 en flestir á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkurborgar eða 24,9. Einnig var horft til fjölda stöðugilda á hverja 1.000 íbúa. Vegið meðaltal alls landsins var 6,2 stöðugildi á hverja þúsund íbúa árið 2012. Sé horft til landshluta voru stöðugildin flest á hverja þúsund á Vesturlandi eða 9,7 en fæst í Reykjavíkurborg eða 5,3. Ef litið er eingöngu til tíu fjölmennustu sveitarfélaganna er vegið meðaltal 5,8, og flest stöðugildi á hverja 1.000 íbúa eru í Fjarðabyggð en fæst í Garðabæ.


7.3.

Allt starfsfólk í grunnskóla

Í þessum kafla er fjallað um allt starfsfólk í grunnskóla þ.e. starfsfólk við kennslu og annað starfsfólk. Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir þessum tveimur starfsmannahópum sitt í hvoru lagi. Árið 2012 eru stöðugildi alls starfsfólks í grunnskóla 6.551 talsins og hefur fækkað um 564 stöðugildi frá 2009 en það nemur 8% fækkun. Tafla 74. Fjöldi stöðugilda starfsfólks í grunnskóla 1998 –2012 Starfsfólk við kennslu

% breyting frá fyrra ári

Annað starfsfólk

% breyting frá fyrra ári

% breyting frá fyrra ári

1998

3.518

1999

3.703

5%

1.683

19%

5.386

9%

2000

3.784

2%

1.679

0%

5.463

1%

2001

4.273

13%

1.846

10%

6.119

12%

2002

4.437

4%

2.093

13%

6.530

7%

2003

4.440

0%

2.174

4%

6.614

1%

2004

4.460

0%

2.116

-3%

6.576

-1%

2005

4.697

5%

2.104

-1%

6.801

3%

2006

4.798

2%

2.179

4%

6.977

3%

2007

4.985

2%

2.179

0%

7.164

3%

2008

5.016

1%

2.316

6%

7.332

2%

2009

4.791

-4%

2.324

0%

7.115

-3%

2010

4.671

-3%

2.187

-6%

6.858

-4%

2011

4.560

-2%

2.121

-9%

6.681

-3%

2012

4.535

-1%

2.016

-8%

6.551

-2%

Breyting 98 - 12

1.017

597

1.614

29%

42%

33%

% breyting 98 - 12

1.419

Starfsfólk alls 4.937

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Stjórnendur, s.s. skólastjórar, aðstoðarskólastjórar og deildarstjórar ásamt sérkennurum eru flokkaðir með starfsfólki við kennslu. Stöðugildi eru námunduð að heilu tölugildi. Starfsfólk í sjálfstætt starfandi skólum meðtalið.

Tafla 74 sýnir þróunina meðal starfsmanna grunnskólans þar sem þeir eru flokkaðir saman er sinna kennslustörfum og svo þeir er sinna öðrum störfum, frá 1998–2012. Á tímabilinu hefur stöðugildum alls starfsfólks fjölgað um 1.614 eða 33%. Hlutfallsleg breyting milli ára er mest árið 2001, en þá fjölgar stöðugildum alls í grunnskóla um 12% miðað við fyrra ár. Þróunin frá árinu 2009 hefur verið sú að stöðugildum starfsfólks í heildina fækkar.


Mynd 61. Uppsöfnuð hlutfallsleg þróun fjölda starfsfólks í grunnskóla 1998 –2012 Starfsfólk við kennslu

Annað starfsfólk

Starfsfólk alls

160

140 120

100 80

60 40

20 0 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Mynd 61 sýnir uppsafnaða hlutfallslega þróun stöðugilda í grunnskóla. Sammerkt er með hópunum að fram til ársins 2009 fjölgar stöðugildum, en eftir það fer þeim fækkandi. Mynd 62. Hlutfallsleg skipting stöðugilda starfsfólks í grunnskóla 2012

2% 3% 13%

Skólastjórar Aðstoðarskólastjórar

3%

2%

Deildarstjórar Grunnskólakennarar og leiðbeinendur

0%

3%

Sérkennarar

2%

Bókasafnsfr. og bókaverðir Skólasálfr., náms- og starfsráðgjafar 8%

Skólahjúkrunarfræðingar Þroskaþjálfar

0%

2%

Stuðningfulltrúar og uppeldisfulltrúar

1% 1%

7%

53%

Skólaritarar og tölvuumsjón

Tómstundafulltrúar og íþróttafulltrúar Starfsfólk í mötuneytum Húsverðir Starfslið við ganga- og baðvörslu, þrif

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Mynd 62 gefur yfirlit yfir hlutfallslega skiptingu stöðugilda starfsfólks í grunnskóla eftir starfssviðum árið 2012. Skólastjórar nema 3% af heildarstöðugildafjölda sem og deildarstjórar og langfjölmennasti hópurinn eru grunnskólakennarar og leiðbeinendur eða 56%. Sérkennarar eru 6% af starfsliði grunnskóla og stuðningsfulltrúar 8% árið 2012.


Mynd 63. Hlutfallsleg skipting kennara og annars starfsfólks 1998 –2012 Starfsfólk við kennslu

Annað starfsfólk

100% 90%

29

31

31

30

32

33

32

31

31

30

33

33

32

32

71

69

69

70

68

67

68

69

69

70

67

67

68

68

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

80% 70% 60% 50% 40%

30% 20%

10% 0% Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Á mynd 63 kemur fram hlutfallsleg skipting milli starfsfólks við kennslu annars vegar og annars starfsfólks í grunnskóla hins vegar á tímabilinu 1998–2012. Árið 1998 eru stöðugildi kennara 71% af heildarstöðugildafjölda í grunnskóla. Árið 2012 er það hlutfall 69%. Tafla 75. Allt starfsfólk í grunnskóla 2008 og 2012 eftir landshlutum

Starfsfólk við kennslu

Annað starfsfólk

Starfsfólk alls

Starfsfólk við kennslu

Annað starfsfólk

Starfsfólk alls

Starfsfólk við kennslu

Annað starfsfólk

Starfsfólk alls

% breyting 2008 - 2012

Starfsfólk alls

Breyting 2008 - 2012

Annað starfsfólk

2012

Starfsfólk við kennslu

2008

Reykjavíkurborg

1.607

729

2.336

1.426

655

2.082

-181

-74

-254

-11%

-10%

-11%

Höfuðbsv. án Rvk.

1.250

578

1.828

1.178

490

1.668

-72

-88

-160

-6%

-15%

-9%

Suðurnes

350

150

500

326

127

453

-24

-23

-47

-7%

-15%

-9%

Vesturland

278

137

415

259

149

408

-19

12

-7

-7%

9%

-2%

Vestfirðir

157

51

208

119

36

155

-38

-15

-53

-24%

-30%

-25%

Norðurland vestra

140

97

236

138

58

195

-2

-40

-41

-1%

-41%

-17%

Norðurland eystra

523

231

754

463

216

679

-60

-15

-75

-12%

-6%

-10%

Austurland

259

123

382

194

83

276

-65

-40

-106

-25%

-33%

-28%

Suðurland

451

221

672

431

202

633

-20

-19

-39

-5%

-9%

-6%

Landið allt

5.016

2.316

7.332

4.534

2.016

6.551

-482

-300

-781

-10%

-13%

-11%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Stöðugildi eru námunduð að heilu stöðugildi.

Hér að ofan hefur þróunin verið rakin á landsvísu. Tafla 75 sýnir þróunina eftir landshlutum árin 2008 og 2012. Starfsfólki við kennslu fækkar um 10% á landsvísu frá árinu 2008 eða um 482 stöðugildi. Því fækkar í öllum landshlutum. Á sama tíma fækkar stöðugildum annars starfsfólks um 300 eða 13%. Því fækkar alls staðar nema á Vesturlandi þar sem því fjölgar um 9% á tímabilinu. Alls fækkar starfsfólki í grunnskóla um 11% árið 2012 miðað við árið 2008 og því fækkar í öllum landshlutum.


Mynd 64. Hlutfall kennara og annars starfsfólks eftir landshlutum 2012 Starfsfólk við kennslu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

32

30

31

36

30

68

70

69

64

70

Annað starfsfólk

39

61

32

30

32

32

68

70

68

68

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Í mynd 64 hefur stöðugildum starfsfólks við kennslu annars vegar og annars starfsfólks hins vegar verið stillt upp sem hlutfalli af heildar starfsmannafjölda í grunnskóla eftir landshlutum árið 2012. Á landsvísu og í Reykjavíkurborg skiptast þau þannig að starfsfólk við kennslu er um 69% af heildarstöðugildafjölda og annað starfsfólk um 31%. Hæst er hlutfall starfsfólks við kennslu á Vestfjörðum eða 77%. Lægst er það á Vesturlandi eða 63%. Tafla 76. Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi alls star fsfólks í grunnskóla 2006–2012 eftir landshlutum 2006

2008

2010

2012

Breyting06 - 12

% breyting 06 - 12

Reykjavíkurborg

6,4

6,1

6,5

6,7

0,2

3%

Höfuðborgarsv. án Rvk.

6,7

6,4

6,8

7,3

0,7

10%

Suðurnes

7,0

6,6

6,6

6,7

-0,3

-4%

Vesturland

6,1

5,7

5,9

5,4

-0,7

-11%

Vestfirðir

5,6

5,2

4,8

5,7

0,1

2%

Norðurland vestra

5,7

4,6

4,7

5,3

-0,4

-6%

Norðurland eystra

5,9

5,7

5,9

6,0

0,1

2%

Austurland

5,1

4,6

4,9

4,9

-0,2

-4%

Suðurland

5,9

5,3

5,4

5,7

-0,2

-4%

Landið allt

6,3

5,9

6,2

6,5

0,2

3%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Tafla 76 sýnir fjölda nemenda á hvert stöðugildi starfsmanns í grunnskóla eftir landshlutum árin 2006– 2012. Í heildina hefur nemendum fjölgað um 3% á hvert stöðugildi starfsmanns í grunnskóla og árið 2012 eru 6,5 nemendur á hvert stöðugildi starfsmanns í grunnskóla. Þróunin milli landshluta er misjöfn, en nemendum fjölgar hlutfallslega mest á höfuðborgarsvæði utan Reykjavíkurborgar eða um 10% á tímabilinu. Nemendum fækkar hlutfallslega mest á hvert stöðugildi á Vesturlandi eða um 11%. Nemendur á hvert stöðugildi starfsmanns í grunnskóla er lægst á tímabilinu árið 2008 eða 5,9 nemendur á hvert stöðugildi. Frá þeim tíma fer nemendum fjölgandi á hvert stöðugildi.


Tafla 77. Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi alls starfsfólks í grunnskóla í 10 st ærstu sveitarfélögum 2012 Grunnskólar sveitarfélaga

Sjálfstætt starfandi grunnskólar

2012

2011

2012

2011

Hafnarfjarðarkaupstaður

7,9

7,8

6,7

7,1

Garðabær

7,9

7,4

6,4

6,6

Mosfellsbær

7,7

7,6

Kópavogsbær

6,9

6,8

6,7

5,7

Reykjanesbær

6,9

6,9

Akureyrarbær

6,9

6,7

Akraneskaupstaður

6,8

6,8

Reykjavíkurborg

6,7

6,7

6,0

4,9

Sveitarfélagið Árborg

6,4

6,2

Fjarðabyggð

4,8

5,0

10 stærstu samtals

6,9

6,8

6,2

5,5

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Í töflu 77 má sjá fjölda nemenda á hvert stöðugildi í grunnskóla í 10 fjölmennustu sveitarfélögum landsins eftir rekstrarformi skóla. Í grunnskólum sveitarfélaga er vegið meðaltal tíu sveitarfélaga 6,9 nemendur á hvert stöðugildi starfsfólks og var 6,8 árið 2011. Flestir eru nemendur á hvert stöðugildi í Hafnarfirði eða 7,9. Fæstir eru þeir í Fjarðabyggð eða 4,8 á hvert stöðugildi. Vert er að hafa í huga í þessu samhengi að Fjarðabyggð samanstendur af fimm byggðakjörnum með grunnskóla starfandi í hverjum þeirra. Sé horft til sjálfstætt starfandi grunnskóla sést að fjöldi nemenda á hvert stöðugildi er nokkuð lægri en meðal grunnskóla sveitarfélaga. Tafla 78. Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi alls starfsfólks 2012 eftir stærð sveitarfélaga Fj. svf

Lægsta gildi

Vegið meðaltal

Hæsta gildi

< 500 íbúar

17

2,2

4,0

5,0

501-1000

17

3,1

4,7

6,2

1001-2000

11

4,3

5,2

7,0

2001-5000

13

4,8

5,8

7,5

> 5001

8

6,4

7,1

7,9

Reykjavíkurborg

1

6,7

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Í töflu 78 má sjá fjölda nemenda á hvert stöðugildi í grunnskóla eftir stærð sveitarfélaga árið 2012. Nemendur eru fæstir á hvert stöðugildi í minnstu sveitarfélögunum sé litið til vegins meðaltals, en flestir í sveitarfélögum er hafa 5.000 íbúa eða fleiri. Sé litið til hæsta og lægsta gildis í hverjum stærðarflokki, kemur í ljós hvað dreifingin er mikil innan hvers stærðarflokks.


Breyting frá fyrra ári Starfsfólk við kennslu

4.440

Breyting frá fyrra ári Annað starfsfólk

2.174

Breyting frá fyrra ári Allt starfsfólk

6.614

Breyting frá fyrra ári

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

-6%

2005

% breyting 03 - 12

Nemendur

2004

44.809 44.511 44.336 43.875 43.841 43.511 42.929 42.539 42.365 42.320 -2.489

2003

breyting 03 - 12

Tafla 79. Fjöldi nemenda og starfsfólks í grunnskóla 2003 –2012

-0,7%

-0,4%

-1,0%

-0,1%

-0,8%

-1,3%

-0,9%

-0,4%

-0,1%

4.460

4.697

4.798

4.985

5.016

4.791

4.671

4.560

4.535

0,5%

5,3%

2,2%

3,9%

0,6%

-4,5%

-2,5%

-2,4%

-0,5%

2.116

2.104

2.179

2.179

2.316

2.324

2.187

2.121

2.016

-2,7%

-0,6%

3,6%

0,0%

6,3%

0,3%

-5,9%

-3,0%

-5,0%

6.576

6.801

6.977

7.164

7.332

7.115

6.858

6.681

6.551

-0,6%

3,4%

2,6%

2,7%

2,3%

-3,0%

-3,6%

-2,6%

-1,9%

95

2%

-158

-7%

-63

-1%

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Starfsfólk við kennslu; átt er við grunnskólakennara og kennara án kennsluréttinda. Skólastjórar, aðstoðarskólastjórar, deildarstjórar og sérkennarar taldir með. Grunnskólar sveitarfélaga og sjálfstætt starfandi grunnskólar.

Árið 2012 eru grunnskólanemendur 42.320 talsins og hefur fækkað um 2.489 eða 6% miðað við árið 2003. Á sama tíma fjölgar starfsfólki við kennslu um 95 stöðugildi eða 2% og eru 4.535 talsins árið 2012. Öðru starfsfólki fækkar um 158 stöðugildi. Í heildina fækkar stöðugildum starfsfólks í grunnskóla um 1% á tímabilinu eða um 63 stöðugildi. Vert er að benda á að fjöldaþróun meðal starfsfólks við kennslu snýst við árið 2009.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

breyting 03 - 12

% breyting 03 - 12

Tafla 80. Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi starfsfólks í grunnskóla 2003 –2012

Starfsfólk við kennslu

10,1

10,0

9,4

9,1

8,8

8,7

9,0

9,1

9,3

9,3

-0,8

-8%

Annað starfsfólk

20,6

21,0

21,1

20,1

20,1

18,8

18,5

19,5

19,9

21,0

0,4

2%

6,8

6,8

6,5

6,3

6,1

5,9

6,0

6,2

6,3

6,5

-0,3

-4%

Allt starfsfólk

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Árið 2012 er 9,3 nemendur á hvert stöðugildi kennara á landsvísu og hefur þeim fækkað hlutfallslega um 8% miðað við árið 2003. Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi starfsfólks er sinnir öðru en kennslu fjölgar um 2% miðað við árið 2003. Í heildina hefur nemendum fækkað um 4% á hvert stöðugildi starfsfólks í grunnskóla á tímabilinu 2003–2012.


Mynd 65. Uppsöfnuð hlutfallsleg þróun fjölda nemenda, starfsfólks við kennslu og annars starfsfólks í grunnskóla 2003 –2012 Nemendur

Starfsfólk við kennslu

Annað starfsfólk

120 100 80 60

40 20 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Heimild: Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Mynd 65 sýnir hvernig nemendum fækkar lítillega á tímabilinu eða um rúm 5%. Starfsfólki við kennslu fjölgar framan af á tímabilinu en árið 2009 fækkar því frá fyrra ári og sú þróun heldur áfram út tímabilið. Sama þróun hefst ári seinna meðal annars starfsfólks

Samantekt Í heildina eru stöðugildi starfsfólks í grunnskóla 6.551 talsins árið 2012 og hefur fækkað um 130 stöðugildi frá fyrra ári en það nemur 2% fækkun milli ára. Á landsvísu er hlutfall starfsfólks við kennslu 69% af öllu starfsfólki grunnskóla árið 2012. Nemendum á hvert stöðugildi alls starfsfólks í grunnskóla fækkaði um 4% á tímabilinu 2003–2012. Athygli vekur að sú þróun snýst við árið 2009 en þá fjölgar nemendum lítillega á hvert stöðugildi. Sú þróun helst út tímabilið.


8.

Kostnaður vegna grunnskóla

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er rekstur almennra grunnskóla á ábyrgð og kostnað sveitarfélaga. Sjálfstætt starfandi grunnskólar sem fengið hafa samþykki sveitarstjórnar um stofnun hans og viðurkenningu frá ráðherra eiga rétt á framlagi úr sveitarsjóði til starfsemi sinnar vegna nemenda sem hafa lögheimili í því sveitarfélagi sem skólinn starfar í. Ríkið ber þó enn kostnað af tilteknum þáttum er lúta að grunnskóla, s.s. samræmdum prófum, kennaramenntun og námsgögnum. Í þessum kafla verður farið yfir kostnað sveitarfélaga vegna grunnskóla eftir landshlutum, þ.e. það sem grunnskólinn kostar sveitarfélögin, kostnað vegna grunnskóla sem hlutfall af skatttekjum sveitarfélaga og kostnað á hvern nemanda. Einnig verður gerð grein fyrir sundurliðun rekstrar eins og hægt er.

8.1.

Kostnaður sveitarfélaga vegna reksturs grunnskóla

Árið 2012 nam kostnaður sveitarfélaga alls vegna reksturs grunnskóla 61ma.kr. eða því sem nemur um 3,6 % af vergri landsframleiðslu sama ár. Allar kostnaðartölur eru í þús.kr. Tafla 81. Rekstrarkostnaður grunnskóla sem hlutfall af v ergri landsframleiðslu 2007 –2012 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Heildarrekstrarkostnaður (brúttó) grunnskóla sem % af VLF

3,4%

3,5%

3,7%

3,7%

3,6%

3,6%

Beinn rekstrarkostnaður (brúttó) grunnskóla sem % af VLF

3,2%

3,2%

3,5%

3,4%

3,3%

3,3%

Beinn rekstrarkostnaður (nettó) grunnskóla sem % af VLF

3,0%

3,0%

3,3%

3,2%

3,1%

3,1%

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga og Hagstofa Íslands. Skýring: Heildarrekstrarkostnaður= allur rekstrarkostnaður brúttó af öllum grunnskólum ásamt sameiginlegum liðum, vistunar utan skólatíma, framlögum til einkarekinna grunnskóla og annan rekstrarkostnað. Á sameiginlega liði grunnskóla er kostnaður bókfærður vegna skólanefnda og annarra sameiginlegra liða sem ekki verða flokkaðir með hverjum skóla fyrir sig. Beinn rekstrarkostnaður= Allur brúttó rekstrarkostnaður færður á hverja grunnskólastofnun. Á verðlagi hvers árs fyrir sig.

Í töflu 81 eru helstu lykiltölur vegna reksturs grunnskóla settar í samhengi við eina helstu lykiltölu þjóðhagsreikninga eða verga landsframleiðslu. Hér sést að hlutfall heildarrekstrarkostnaðar grunnskóla af VLF er 3,4% árið 2007 og fer upp í 3,7% árið 2009 og svo 3,6% árin 2011 og 2012. Tafla 82. Rekstrarreikningur sveitarfélaga árið 201 2 vegna grunnskóla Sameiginlegir Vistun utan liðir skólatíma

Annar grunnskóla kostnaður

Grunnskólar sveitarfélaga

framlög til sjálfstætt st. grunnskóla

Grunnskólar alls

Þjónustutekjur og aðrar tekjur

77.328

685.509

590.116

3.054.568

0

4.407.521

Tekjur alls

77.328

685.509

590.116

3.054.568

0

4.407.521

Laun og launatengd gjöld

38.273

1.491.116

221.767

35.393.143

3.013

37.147.311

Annar rekstrarkostnaður

100.521

478.795

1.576.700

20.361.377

1.401.390

23.918.782

Kostnaður alls (brúttó)

138.793

1.969.911

1.798.466

55.754.520

1.404.403

61.066.094

Rekstrarútgjöld (nettó)

61.465

1.284.402

1.208.350

52.669.952

1.404.403

56.658.573

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Á sameiginlega liði er kostnaður bókfærður vegna skólanefnda og annarra sameiginlegra liða sem ekki verða flokkaðir með hverjum skóla fyrir sig. Allar tölur eru í þús.kr.

Kostnaður sveitarfélaga alls vegna reksturs grunnskóla voru 61ma.kr. árið 2012. Þjónustutekjur og aðrar tekjur vegna málaflokksins eru 4,4ma.kr. og eru rekstrarútgjöldin nettó því 56,6ma.kr. á árinu 2012. Í þessum kafla verður fjallað um brúttó kostnað vegna reksturs grunnskóla og þjónustutekjur því ekki dregnar frá. Sé eingöngu litið til þess rekstrarkostnaðar sem er færður beint á grunnskóla sveitarfélaga þá nemur hann tæpum 56ma.kr. árið 2012, þjónustutekjur eru 3ma.kr. og nettó rekstrarútgjöld því 52,6ma.kr. Rekstrarkostnaður sveitarfélaga vegna grunnskóla sveitarfélaga ásamt framlagi til sjálfstætt starfandi grunnskóla var rúmir 57ma.kr. árið 2012.


Mynd 66. Hlutfall rekstrarkostnaðar sveitarfélaga vegna grunnskóla sveitarfélaga árið 2012 Laun og launatengd gjöld

Annar rekstrarkostnaður - innri leiga

Annar rekstrarkostnaður - annað

13%

22%

65%

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Beinn rekstrarkostnaður vegna grunnskóla sveitarfélaga.

Langstærsti kostnaðarliður vegna reksturs grunnskóla eru laun og launatengd gjöld en þau nema um tveimur þriðju af heildarkostnaði. Undir flokkinn annan rekstrarkostnað falla m.a. útgjaldaliðir eins og innri leiga, vöru- og þjónustukaup, akstur, styrkir og framlög. Samtals nemur kostnaður vegna annars rekstrarkostnaðar um 35%. Mynd 66 sýnir að kostnaður vegna innri leigu nemur 22% af rekstrarkostnaði grunnskóla sveitarfélaga. Tafla 83. Skipting rekstrarkostnaðar (brúttó) vegna grun nskóla árið 2012 samkvæmt ársreikn ingi Brúttó rekstrarkostnaður

% af kostnaði

138.793

0,2%

55.754.520

91,3%

Vistun utan skólatíma

1.969.911

3,2%

Annar grunnskólakostnaður og framlög til einkarekinna grunnskóla

3.202.869

5,2%

Rekstrarkostnaður alls vegna grunnskóla

61.066.094

100,0%

Sameiginlegir liðir vegna grunnskóla Grunnskólar sveitarfélaga

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Allar tölur eru í þús.kr. Brúttó.

Í töflu 83 má sjá hvernig rekstrarkostnaður sveitarfélaga vegna grunnskóla skiptist á undirliði samkvæmt ársreikningum sveitarfélaga árið 2012. Tæplega 56ma.kr. er bókfærður beint á grunnskóla sveitarfélaga, eða 91,3% af heildarkostnaði. Á sameiginlega liði er 0,2% af heildar rekstrarkostnaði gjaldfærður. Rétt er að geta þess að mjög fá sveitarfélög bókfæra kostnað vegna sameiginlegra liða grunnskóla. Að hluta til vegna þess að sveitarfélög bókfæra meira beint á stofnanir, og eins bókfæra sum kostnað vegna sameiginlegra liða eingöngu á þann lið sem er sameiginlegur öllum málaflokknum og er ekki tekinn með hér. Athygli vekur að einungis tæpir 2ma.kr. eru bókfærðir á liðinn „vistun utan skólatíma“ eða sem nemur 3,2% af heildarkostnaði. Ein stærsta skýringin er sú að nokkur sveitarfélög, þar á meðal nokkur stór, hafa fram til þessa bókfært kostnað vegna lengdrar viðveru eða vistunar utan skólatíma beint á stofnun eða undir aðra bókhaldsliði, jafnvel undir æskulýðsmál. Slíkt leiðir af sér að kostnaðartölur vegna grunnskóla eru ekki fyllilega samanburðarhæfar. Með vísun í auglýsingu reikningsskilanefndar og félagsmálaráðuneytis nr. 414/2001 vill hag- og upplýsingasvið árétta að kostnað vegna vistunar utan skólatíma/lengdrar viðveru skal bókfæra undir málaflokkinn fræðslumál 04, á lykilinn 04-28.


% af heild

Grunnskólar sveitarfélaga

Vistun utan skólatíma

% af heild

Annar kostnaður og framlög til einkarekinna

% af heild

Rekstrarkostnaður grunnskóla alls

11.741

2%

18.212.964

89% 1.556.459

7%

1.442.107

2%

21.223.271

Höfuðborgarsv. án Rvk.

0

3%

13.949.172

88%

124.819

1%

1.337.991

8%

15.411.982

Suðurnes

0

4%

3.964.860

93%

26.535

1%

62.484

2%

4.053.880

Vesturland

0

3%

3.003.608

94%

17.693

1%

133.378

3%

3.154.678

Reykjavíkurborg

Vestfirðir

% af heild

Sameiginlegir liðir

Tafla 84. Skipting brúttó rekstrarkostnaðar eftir landshlutum samkvæmt ársreikningum árið 2012

4.255

3%

1.393.095

95%

15.340

1%

15.120

1%

1.427.809

Norðurland vestra

0

2%

1.789.774

95%

43.103

2%

10.777

1%

1.843.654

Norðurland eystra

80.626

2%

5.726.004

95%

28.622

0%

9.797

2%

5.845.050

0

3%

2.386.941

92%

35.845

1%

108.102

4%

2.497.148

Suðurland

42.172

3%

5.328.101

94%

121.496

2%

83.112

1%

5.574.881

Landið allt

138.793

3%

55.754.520

91% 1.969.911

3%

3.202.869

4%

61.066.093

Austurland

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga.

Í töflu 84 sést hvernig rekstrarkostnaður vegna grunnskóla skiptist á undirliði eftir landshlutum. Hér verður enn ljósara að víða er pottur brotinn þegar kemur að bókfærðum kostnaði vegna vistunar utan skólatíma. Í Reykjavíkurborg nemur sá kostnaður 7% af heildarrekstrarkostnaði, í öðrum landshlutum 02%. Mynd 67. Kostnaður sveitarfélaga veg na reksturs grunnskóla 2005 –2012 Rekstrarkostnaður alls

% breyting frá fyrra ári

70.000.000

8%

50.000.000

63.137.708

63.693.752

65.317.603 3%

4%

61.066.093

2%

6%

6%

64.324.826

58.965.460

55.000.000

60.091.632

60.000.000

61.710.066

65.000.000

2% 0%

0% -1%

-2%

45.000.000

-1%

-2% -3%

40.000.000

-4% 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Allar tölur í þús.kr. Rekstrarkostnaður staðvirtur á verðlagi ársins 2012. Um brúttó heildar rekstrarkostnað er að ræða, þ.e. kostnaður vegna sameiginlegra liða, grunnskólastofnana,vistunar utan skólatíma, annars rekstrarkostnaðar ásamt framlaga til sjálfstætt starfandi grunnskóla eru meðtalin.

Á tímabilinu 2005–2012 jókst rekstrarkostnaður vegna grunnskóla um 2ma.kr. eða 4% að raunvirði. Hlutfallsleg breyting er mest milli áranna 2007 og 2008 en þá jókst rekstrarkostnaður vegna grunnskóla um 6% eða rúma 3,5ma.kr. Árið 2012 stóð rekstrarkostnaður í 61ma.kr. og lækkaði um 2ma.kr. frá fyrra ári að raunvirði.


Í fylgiskjölum 14 og 15 er að finna annars vegar yfirlit yfir heildarrekstrarkostnað vegna grunnskóla og hins vegar yfirlit yfir beinan rekstrarkostnað vegna grunnskóla fyrir hvert sveitarfélag árið 2012. Að auki sýna fylgiskjölin hlutfall útgjalda af skatttekjum hvers sveitarfélags.

Tafla 85. Brúttó heildarrekstrarkostnaður sveitarfélaga vegna grun nskóla 2010–2012 eftir landshlutum Breyting 2010-2012

% breyting 2010-2012

2010

2012

Reykjavíkurborg

21.232.906

21.223.271

-9.634

0%

Höfuðborgarsv. án Rvk.

16.493.693

15.411.982

-1.081.711

-7%

Suðurnes

4.253.286

4.053.880

-199.407

-5%

Vesturland

3.417.593

3.154.678

-262.914

-8%

Vestfirðir

1.605.974

1.427.809

-178.165

-11%

Norðurland vestra

1.940.244

1.843.654

-96.590

-5%

Norðurland eystra

6.152.081

5.845.050

-307.031

-5%

Austurland

2.618.546

2.530.889

-87.657

-3%

Suðurland

5.979.430

5.574.881

-404.549

-7%

Landið allt

63.693.752

61.066.093

-2.627.658

-4%

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Rekstrarkostnaður er staðvirtur á verðlagi ársins 2012. Fjárhæðir í þús.kr. Um brúttó heildar rekstrarkostnað er að ræða, þ.e. kostnaður vegna sameiginlegra liða, grunnskólastofnana, vistunar utan skólatíma og annars rekstrarkostnaðar er meðtalinn.

Í töflu 85 má sjá brúttó kostnað sveitarfélaga vegna reksturs grunnskóla eftir landshlutum 2010–2012 og breytingu á tímabilinu. Á landsvísu hefur kostnaður dregist saman um 4% eða um ríflega 2,5 milljarða króna árið 2012 miðað við árið 2010. Rekstrarkostnaður dregst saman að raunvirði í öllum landshlutum. Rekstrarkostnaður dregst hlutfallslega mest saman á Vestfjörðum eða um 11% á tímabilinu eða um tæpar 200m.kr. Kostnaður í Reykjavíkurborg dregst lítillega saman að raunvirði miðað við árið 2010. Mynd 68. Kostnaður sveitarfélaga vegna reksturs grunnskóla 2005 –2012

Heildarrekstrarkostnaður

Beinn rekstrarkostnaður

Ma.kr.

61,0

55,7

57,2

63,1

63,7

57,8

64,6

59,8

65,6 59,1

56,4

60,3

56,2

59,2

50,0

54,8

60,0

61,9

70,0

40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Rekstrarkostnaður er staðvirtur á verðlagi ársins 2012. Fjárhæðir í þús.kr. Rekstrarkostnaður alls: Allur rekstrarkostnaður af öllum grunnskólum ásamt sameiginlegum liðum, vistunar utan skólatíma, framlaga til einkaskóla og annan rekstrarkostnað. Á sameiginlega liði er kostnaður bókfærður vegna skólanefnda og annarra sameiginlegra liða sem ekki verða flokkaðir með hverjum skóla fyrir sig. Beinn rekstrarkostnaður: Allur rekstrarkostnaður færður á hverja grunnskólastofnun, þ.e. grunnskóla sveitarfélaga.


Á mynd 68 eru upplýsingar um heildarkostnað sveitarfélaga vegna reksturs grunnskóla árin 2005–2012 úr töflu 86 settar fram á myndrænan hátt og að auki sjáum við þróunina í beinum rekstrarkostnaði. Frá árinu 2009 dregur úr rekstrarkostnaði vegna grunnskóla að raungildi miðað við fyrra ár. Tafla 86. Rekstrarkostnaður vegna grunnskóla 2012 eftir stærð sveitarfélaga Fj.svf

Brúttó kostnaður

Nettó útgjöld

< 500 íbúar

16

1.322.259

1.249.362

501-1000

17

3.128.214

2.888.916

1001-2000

11

4.017.854

3.773.317

2001-5000

13

9.051.848

8.292.423

5001 >

8

22.299.562

20.986.158

Reykjavíkurborg

1

21.223.271

19.462.730

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Fjárhæðir eru í þús.kr. Annars vegar er um brúttó heildar rekstrarkostnað er að ræða, þ.e. kostnaður vegna sameiginlegra liða, grunnskólastofnana, vistunar utan skólatíma og annars rekstrarkostnaðar er meðtalinn. Og hins vegar nettó útgjöld þegar tillit hefur verið tekið til þjónustutekna.

Tafla 86 sýnir rekstrarkostnað eftir stærð sveitarfélaga þar sem sveitarfélög eru flokkuð í stærðarflokka. Tafla 87. Rekstrarkostnaður brúttó á hverja 1.000 íbúa eftir landshlutum árið 2012 HeildarrekstrarBeinn kostnaður á rekstrarkostnaður á 1.000 íbúa 1.000 íbúa

Íbúafjöldi*

Heildarkostnaður grunnskóla

Beinn rekstrarkostnaður

119.034

21.223.271

18.212.964

178.296

153.006

Höfuðborgarsv. án Rvk.

84.560

15.411.982

13.949.172

182.261

164.962

Suðurnes

21.242

4.053.880

3.964.860

190.843

186.652

Vesturland

15.236

3.154.678

3.003.608

207.054

197.139

Vestfirðir

6.955

1.427.809

1.393.095

205.292

200.301

Norðurland vestra

7.299

1.843.654

1.789.774

252.590

245.208

Norðurland eystra

29.018

5.845.050

5.726.004

201.428

197.326

Austurland

10.213

2.530.889

2.386.941

247.811

233.716

Suðurland

25.886

5.574.881

5.328.101

215.363

205.829

Landið allt

319.521

61.066.093

55.754.520

190.986

174.374

Reykjavíkurborg

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring:*Íbúafjöldi skólasvæða, þannig er íbúafjöldi Kjósarhrepps lagður saman við íbúafjölda Reykjavíkurborgar. Brúttó rekstrarkostnaður, þ.e. ekki hefur verið tekið tillit til þjónustutekna. Tölur í þús.kr. Almennir skólar og sérskólar.

Í töflu 87 er yfirlit yfir rekstrarkostnað á hverja 1.000 íbúa eftir landshlutum árið 2012. Sé horft til rekstrarkostnaðar í heild er kostnaður á hverja þúsund íbúa á landsvísu um 191 m.kr. Sé eingöngu horft til þess kostnaðar sem fært er beint á grunnskóla sveitarfélaga er kostnaðurinn um 174 m.kr. á hverja þúsund íbúa. Mikill munur er eftir landshlutum hver rekstrarkostnaður er á hverja þúsund íbúa. Beinn rekstrarkostnaður á hverja þúsund íbúa er lægstur í Reykjavíkurborg eða um 153m.kr. en hæstur á Norðurlandi vestra eða 245 m.kr. á hverja þúsund íbúa sem er 60% hærra en í Reykjavíkurborg.

Í fylgiskjali 16 er að finna yfirlit yfir rekstrarkostnað vegna grunnskóla á hverja 1.000 íbúa fyrir hvert sveitarfélag árið 2012.


Tafla 88. Rekstrarkostnaður brúttó á hverja 1.000 íbúa árið 2012 eftir stærð sveitarfélaga

< 500 íbúar

Íbúafjöldi*

Heildarkostnaður v grunnskóla

Beinn rekstrarkostnaður

Heildarrekstrarkostnaður á 1.000 íbúa

Beinn rekstrarkostnaður á 1.000 íbúa

4.570

1.322.259

1.314.367

289.335

287.608

501-1000

12.205

3.128.214

2.976.602

256.306

243.884

1001-2000

16.674

4.017.854

3.883.155

240.965

232.887

2001-5000

42.693

9.051.848

8.489.217

212.022

198.843

5001 >

124.215

22.299.562

20.855.128

179.524

167.895

Reykjavíkurborg

119.034

21.223.271

18.212.964

178.296

153.006

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring:*Íbúafjöldi skólasvæða, þannig er íbúafjöldi Kjósarhrepps lagður saman við íbúafjölda Reykjavíkurborgar. Brúttó rekstrarkostnaður, þ.e. ekki hefur verið tekið tillit til þjónustutekna. Tölur í þús.kr.

Tafla 88 sýnir hver rekstrarkostnaður brúttó er á hverja þúsund íbúa flokkað eftir íbúafjölda sveitarfélaga. Upplýsingar í töflunni ríma vel við kenningar um hagkvæmni stærðar, en taflan sýnir að því fjölmennari sveitarfélög því lægri er rekstrarkostnaður vegna grunnskóla á hverja þúsund íbúa. Tafla 89. Rekstrarkostnaður brúttó á hverja 1.000 íbúa meðal 10 stærstu sveitarfélaga árið 2012

Reykjavíkurborg

Íbúafjöldi*

Heildarkostnaður v grunnskóla

Beinn rekstrarkostnaður

Beinn Heildarrekstrarrekstrarkostnaður á kostnaður á 1.000 íbúa 1.000 íbúa

119.034

21.223.271

18.212.964

178.296

153.006

Garðabær

11.283

2.106.151

1.750.060

186.666

155.106

Reykjanesbær

14.137

2.285.527

2.267.527

161.670

160.397

Kópavogsbær

31.205

5.764.753

5.057.959

184.738

162.088

Akraneskaupstaður

6.592

1.076.446

1.076.446

163.296

163.296

Hafnarfjarðarkaupstaður

26.486

4.591.029

4.435.935

173.338

167.482

Akureyrarkaupstaður

17.875

3.244.151

3.163.525

181.491

176.980

Mosfellsbær

8.854

1.633.864

1.576.186

184.534

178.020

Sveitarfélagið Árborg

7.783

1.597.641

1.527.489

205.273

196.260

Fjarðabyggð

4.600

1.146.390

1.105.571

249.215

240.341

229.974

41.425.072

37.010.137

180.129

160.932

Tíu stærstu samtals

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring:*Íbúafjöldi skólasvæða, þannig er íbúafjöldi Kjósarhrepps lagður saman við íbúafjölda Reykjavíkurborgar. Brúttó rekstrarkostnaður, þ.e. ekki hefur verið tekið tillit til þjónustutekna. Tölur í þús.kr.

Í töflu 89 er yfirlit yfir rekstrarkostnað á hverja 1.000 íbúa meðal tíu fjölmennustu sveitarfélaga landsins. Sveitarfélögunum er raðað eftir því hve hár beinn rekstrarkostnaður er á hverja 1.000 íbúa. Vegið meðaltal þeirra allra er 160m.kr. á hverja 1.000 íbúa sem er 8% lægra en vegið meðaltal allra sveitarfélaga landsins. Nokkur munur er á kennitölunni meðal þessara tíu stærstu sveitarfélaga, enda talsverður stærðarmunur á þeim. Reykjavíkurborg hefur hagfelldustu útkomuna og ver um 153m.kr. á hverja 1.000 íbúa. Fjarðabyggð sem er fámennasta sveitarfélagið í þessum hóp ver 240m.kr. á hverja 1.000 íbúa eða 57% hærri upphæð en Reykjavíkurborg.


8.2

Eignarsjóður eða innri leiga

Sú meginregla gildir að fasteignir sveitarfélags eru færðar í sjálfstæða rekstrareiningu innan a-hluta sveitarfélagsins og er þessum eignasjóði ætlað að sjá um rekstur, nýbyggingar, kaup eða sölu eigna í umboði sveitarstjórnar. Eignasjóður leigir síðan út fasteignir til rekstrareininga sveitarfélagsins samkvæmt þörfum viðkomandi rekstrareininga og innheimtir svokallaða innri leigu í samræmi við raunverulegan kostnað sem viðkomandi fjárfesting ber með sér. Markmiðið með eignasjóðum er að gera rekstrarkostnað fasteigna sýnilegri og að sérhver rekstrareining beri þann raunkostnað sem henni ber. Frá og með 2011 fást meiri upplýsingar úr ársreikningum sveitarfélaga, en með breytingu á auglýsingu nr. 414/2001 um flokkun og greiningu í bókhaldi og reikningsskilum sveitarfélaga bættist við nýr kafli um tvílyklun og upplýsingaveitu. Því gefst tækifæri til að skoða gjaldahliðina mun ítarlegar en áður hefur þekkst, þ.m.t. innri leigu. Árið 2012 skila langflest sveitarfélög ársreikningi á þann hátt er auglýsingin með breytingum kveður á um. Hér á eftir er fjallað um þann hluta innri leigunnar sem bókfærður er á stofnanir grunnskóla sveitarfélaga.

Tafla 90. Innri leiga sem hlutfall af beinum rekstrarkostnaði grunnskóla eftir landshlutum árið 2012 Beinn kostnaður brúttó

Innri leiga*

Innri leiga sem % af brúttó

Reykjavíkurborg

18.212.964

5.239.989

29%

Höfuðborgarsv. án Rvk.

13.949.172

3.014.815

22%

Suðurnes

3.964.860

891.871

22%

Vesturland

3.003.608

407.452

14%

Vestfirðir

1.393.095

225.143

16%

Norðurland vestra

1.789.774

244.536

14%

Norðurland eystra

5.726.004

1.053.924

18%

Austurland

2.386.941

647.322

27%

Suðurland

5.328.101

567.960

11%

Landið allt

55.720.780

12.293.011

22%

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Beinn rekstrarkostnaður vegna grunnsveitarfélaga. *Innri leiga er innifalin í rekstrarkostnaði grunnskóla.

Tafla 90 gefur gott yfirlit yfir innri leigu vegna grunnskóla sveitarfélaga eftir landshlutum árið 2012. Fram kemur að árið 2012 bókfærðu sveitarfélögin samtals rúma 12 milljarða í innri leigu vegna grunnskóla. Á landsvísu er innri leiga sem hlutfall af brúttó rekstrarkostnaði leikskóla um 22%. Hæst er hlutfallið í Reykjavíkurborg eða 29% og þá á Austurlandi eða 27%. Lægst er það á Suðurlandi eða 11%.

Í fylgiskjali 17 er að finna yfirlit yfir hlutfall innri leigu af beinum rekstrarkostnaði grunnskóla fyrir hvert sveitarfélag árið 2012.


Tafla 91. Innri leiga sem hlutfall af beinum rekstrarkostnaði grunnskóla meðal 10 stærstu sveitarfélaga 2012 Beinn kostnaður brúttó

Innri leiga*

Innri leiga sem % af brúttó

18.212.964

5.239.989

29%

Kópavogsbær

5.057.959

1.145.012

23%

Garðabær

1.750.060

438.583

25%

Hafnarfjarðarkaupstaður

4.435.935

981.709

22%

Mosfellsbær

1.576.186

280.884

18%

Reykjanesbær

2.267.527

298.107

13%

Akraneskaupstaður

1.076.446

125.920

12%

Akureyrarkaupstaður

3.163.525

734.938

23%

Fjarðabyggð

1.105.571

294.526

27%

Sveitarfélagið Árborg

1.527.489

137.610

9%

40.173.663

9.677.279

24%

Reykjavíkurborg

Tíu stærstu samtals

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Beinn rekstrarkostnaður vegna grunnskóla sveitarfélaga. *Innri leiga er innifalin í rekstrarkostnaði grunnskóla.

Þá er áhugavert að skoða stöðu mála hjá tíu stærstu sveitarfélögum landsins, en samtals bókfæra þau um 9,6ma.kr. vegna innri leigu grunnskóla árið 2012. Það er um 24% af brúttó rekstrarkostnaði grunnskóla þeirra. Lægst er innri leigan í Sveitarfélaginu Árborg en hæst í Reykjavíkurborg. Tafla 92. Innri leiga sem hlutfall af beinum rekstrarkostnaði grunnskóla eftir stærð sveitarfélaga 2012 Fjöldi sveitarfélaga

Lægsta gildi

Vegið meðaltal

Hæsta gildi

< 500 íbúar

16

0%

14%

30%

501-1000

17

0%

14%

33%

1001-2000

11

8%

19%

44%

2001-5000

13

3%

18%

36%

5001 >

8

9%

20%

25%

Reykjavíkurborg

1

29%

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Beinn rekstrarkostnaður vegna grunnskóla sveitarfélaga. *Innri leiga er innifalin í rekstrarkostnaði grunnskóla.

Að lokum er fróðlegt að skoða innri leigu sem hlutfall af rekstrarkostnaði grunnskóla eftir íbúafjölda sveitarfélaga. Gefið er upp vegið meðaltal fyrir hvern hóp sveitarfélags ásamt hæsta og lægsta gildi sem gefur vísbendingu um dreifingu innan hvers hóps. Eins og sjá má er dreifingin mikil innan stærðarhópa.

8.3.

Rekstrarútgjöld í hlutfalli af skatttekjum

Hér að framan er greint frá því hve mikið sveitarfélög greiða í rekstrarkostnað vegna grunnskóla. Það er ekki síður fróðlegt að skoða hlutfall rekstrarútgjalda af skatttekjum þeirra, þ.e. hversu miklu af heildarskatttekjum sínum sveitarfélög verja í útgjöld vegna reksturs grunnskóla. Um nettó heildar útgjöld er að ræða, þ.e. kostnaður vegna sameiginlegra liða, grunnskólastofnana, vistunar utan skólatíma og annars rekstrarkostnaðar er meðtalinn. Skatttekjur sveitarfélaga eru útsvar, fasteignaskattur, greiðslur úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga og aðrar tekjur er hafa skattalegt ígildi.


Mynd 69. Hlutfall rekstrarútgjalda af skatttekjum sveitarfélaga 2012

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

0% 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Reiknað er hlutfall rekstrarútgjalda, þ.e. sá kostnaður sem stendur eftir þegar þjónustutekjur hafa verið dregnar af skatttekjum.

Á mynd 69 kemur fram dreifing sveitarfélaga á því hve háu hlutfalli þau verja af skatttekjum sínum til rekstrarútgjalda vegna grunnskóla. Myndin sýnir að dreifingin er mikil, allt frá því að sveitarfélög verja 25% af skatttekjum sínum til málaflokksins og upp í 66% árið 2012 Mynd 70. Flokkun á hlutfalli rekstrarútgjalda af skatttekjum sveitarfélaga 2010-2012

2010

2011

2012

30 24

25

20

20

18

18 15

14

15

12

14 12

10

9

10 7 5

6 4

5 2

2

1 1

2 0

3 1

1

0 < 30%

31-35%

36-40%

41-45%

46-50%

51-55%

55-60%

61% >

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Reiknað er hlutfall rekstrarútgjalda af skatttekjum, þ.e. sá kostnaður sem stendur eftir þegar þjónustutekjur hafa verið dregnar frá. Miðað er við upptökuhverfi skóla þar sem samstarf er milli sveitarfélaga um rekstur skóla.

Mynd 70 sýnir flokkun á hlutfalli rekstrarútgjalda af skatttekjum sveitarfélaga á tímabilinu 2010–2012. Ekki er tekið tillit til þeirra sveitarfélaga sem ekki reka eigin grunnskóla og gera þjónustusamning við nærliggjandi sveitarfélag eða reka grunnskóla í félagi við önnur sveitarfélög.


Í flestum sveitarfélögum er hlutfallið sem þau verja til reksturs grunnskóla á bilinu 30–50% eða í 51 sveitarfélagi. Það sveitarfélag sem ver lægstu hlutfalli af skatttekjum sínum til grunnskóla varði 25% af skatttekjum til grunnskóla árið 2012.

Í fylgiskjali 14 og 15 er að finna yfirlit yfir rekstrarútgjöld vegna grunnskóla í hlutfalli af skatttekjum fyrir hvert sveitarfélag árið 2012.

Mynd 71. Rekstrarútgjöld vegna grunnskóla sem hlutfall af skatttekjum 2011 og 2012

2011 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

2012 42

31 31

34

37 32

35

34

36 32

32

39

37 33

32

35

36

33

33

32

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Um er að ræða vegið meðaltal landshluta og svo á landsvísu. Reiknað er hlutfall rekstrarútgjalda af skatttekjum, þ.e. sá kostnaður sem stendur eftir þegar þjónustutekjur hafa verið dregnar frá.

Á mynd 71 má sjá rekstrarútgjöld sem hlutfall af skatttekjum sveitarfélaga eftir landshlutum árin 2011 og 2012. Hafa skal í huga að kostnaðarbyrði sveitarfélaga innan landshluta er afar misjöfn. Munur á kostnaðarbyrði sveitarfélaga innan landshluta er síst minni en munur þeirra milli landshluta. Rekstrarútgjöld allra sveitarfélaga vegna grunnskóla nemur ríflega 32% af skatttekjum þeirra árið 2012 sem er einu prósentustigi lægra en árið áður. Í flestum landshlutum er hlutfallið lægra árið 2012 miðað við fyrra ár, mestur er munurinn á Vestfjörðum en þar lækkar hlutfallið um fjögur prósentustig milli ára. Eins og fram kemur framar í kaflanum lækkar rekstrarkostnaður vegna grunnskóla að raungildi um 3% árið 2012 miðað við fyrra ár. Þá hækka skatttekjur að raungildi um ríflega 1% milli ára. Árið 2012 er kostnaðarbyrðin, sem hlutfall af skatttekjum, hæst á Norðurlandi vestra eða 39%. Lægst er hún í Reykjavík eða um 31%, og þar stendur hlutfallið í stað á milli ára.


Tafla 93. Rekstrarútgjöld í hlutfalli af skatttekjum hjá 10 stærstu sveitarfélögum árið 2012 Skatttekjur

Rekstrarkostnaður brúttó

Þjónustutekjur

Rekstrarútgjöld nettó

% af skatttekjum

62.732.165

21.223.271

1.760.541

19.462.730

31%

16.183.853

5.764.753

347.032

5.417.721

31%

6.230.504

2.106.151

89.875

2.016.276

31%

13.676.390

4.591.029

261.148

4.329.881

31%

Mosfellsbær

4.960.587

1.633.864

158.291

1.475.573

32%

Reykjanesbær

7.053.979

2.285.527

42.996

2.242.531

34%

Akraneskaupstaður

3.540.025

1.076.446

71.748

1.004.698

34%

10.002.197

3.244.151

244.588

2.999.563

35%

Fjarðabyggð

3.060.803

1.146.390

89.790

1.056.600

36%

Sveitarfélagið Árborg

4.176.312

1.597.641

97.726

1.499.915

37%

131.616.817

44.669.223

3.163.736

41.505.488

32%

Reykjavíkurborg Kópavogsbær Garðabær Hafnarfjarðarkaupstaður

Akureyrarkaupstaður

Tíu stærstu samtals

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga.

Í töflu 93 er yfirlit yfir hversu háu hlutfalli af skatttekjum tíu fjölmennustu sveitarfélög landsins vörðu til grunnskólans árið 2012. Vegið meðaltal þeirra er 32% af skatttekjum sem er hið sama og á landsvísu. Dreifing þeirra er talsvert minni en á landsvísu, en fjögur þeirra vörðu 31% af skatttekjum sínum til grunnskóla en Sveitarfélagið Árborg 37%. Mynd 72. Hlutfall rekstrarútgjalda af skatttekjum sveitarfélaga árið 20 12 eftir stærð þeirra Lægsta gildi 70

Vegið meðaltal

Hæsta gildi

66

60 51

48

50 38

40 30

27

25

40

37

36

32 28

26

32

36

28

31

20 10

0 < 500 íbúar

501-1000

1001-2000

2001-5000

5001 >

Reykjavíkurborg

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Reiknað er hlutfall rekstrarútgjalda af skatttekjum, þ.e. sá kostnaður sem stendur eftir þegar þjónustutekjur hafa verið dregnar frá.

Á mynd 72 má sjá hve háu hlutfalli af skatttekjum sínum sveitarfélög verja til reksturs grunnskóla eftir stærð þeirra. Gefið er upp vegið meðaltal fyrir hvern hóp sveitarfélags ásamt hæsta og lægsta gildi sem gefur vísbendingu um dreifingu innan hvers hóps. Vegið meðaltal hjá sveitarfélögum með 500 eða færri íbúa er 38%. Hæst er hlutfallið 66% og lægst 27% í þeim stærðarhópi. Dreifingin innan hvers hóps minnkar eftir því sem sveitarfélögin eru stærri, ásamt því að það hlutfall af skatttekjum, sem þau verja til reksturs grunnskóla, lækkar.


8.4.

Rekstrarkostnaður á hvern nemanda

Rekstrarkostnaður vegna grunnskóla á hvern nemanda er kennitala sem gjarnan er litið til, þ.e. hvað hver nemandi kostar sveitarfélagið. Hafa verður í huga að staðbundnar aðstæður og innri gerð landssvæða getur haft mikil áhrif á rekstrarkostnað vegna lögbundinnar þjónustu. Þannig er erfitt á fámennum og strjálbýlum svæðum að samnýta mannvirki og þekkingu og þar eru minni og óhagkvæmari rekstrareiningar en í fjölmennari sveitarfélögum. Í þessum kafla er fjallað um þann rekstrarkostnað sem er bókfærður beint á grunnskóla. Ekki er tekinn með kostnaður vegna sameiginlegra liða né er tillit tekið til þjónustutekna. Þá er ekki tekinn með kostnaður vegna vistunar utan skólatíma eða annar rekstrarkostnaður. Þá eru sérskólar sem og sjálfstætt starfandi grunnskólar undanskildir í rekstrarkostnaði á hvern nemanda. Áréttað skal að ósamræmi meðal sveitarfélaga í bókhaldi eins og greint er frá í kafla 8.1 leiðir af sér ónákvæmni í samanburði milli sveitarfélaga og getur jafnvel skekkt slíkan samanburð. Mynd 73. Rekstrarkostnaður á hvern nemanda 2006 –2012 Rekstrarkostnaður á hvern nemenda

% breyting frá fyrra ári

1.400

6%

1.380

1.363

0,7%

2% 0,6%

1.314

1.305

0

3%

1.333

1.320

1.355

1.358

1.340

1.280

4%

1.376

1.360

1.300

5%

4,7%

1% 0%

-0,2%

-1%

-1,4%

-2,1% -2%

1.260

-3% 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Fjárhæðir í þús.kr. og staðvirt á verðlagi ársins 2012. Vegið meðaltal landshluta og á landsvísu. Nemendafjöldi fyrir hvert ár er reiknaður út frá tveimur skólaárum og reiknað meðaltal þeirra. Beinn rekstrarkostnaður vísar í þann brúttó kostnað sem er bókfærður á hvern skóla. Nemendur í einkaskólum og sérskólum ekki meðtaldir.

Mynd 73 sýnir yfirlit yfir beinan rekstrarkostnað á hvern nemanda á tímabilinu 2006–2012 og að auki hlutfallslega breytingu milli ára. Þannig sést að kostnaður á hvern nemanda hækkar að raungildi um tæp 5% árið 2008 miðað við fyrra ár. Árið 2012 er rekstrarkostnaður á hvern nemanda 1.333 þús.kr. og hefur hækkað um 29 þús.kr. að raungildi á hvern nemanda á tímabilinu 2006–2012 eða um 2%. Rekstrarkostnaður á hvern nemanda lækkar að raungildi um 2% árið 2012 miðað við fyrra ár.


Tafla 94 . Beinn rekstrarkostnaður á hvern nemanda 2007 –2011 eftir landshlutum 2008

2010

2012

Reykjavíkurborg

1.353

1.265

Höfuðborgarsv. án Rvk.

1.328

Suðurnes

1.257

Vesturland Vestfirðir

2008 - 2012 Breyting

% breyting

1.334

-18

-1%

1.313

1.193

-136

-10%

1.230

1.284

27

2%

1.418

1.422

1.370

-47

-3%

1.470

1.579

1.550

80

5%

Norðurland vestra

1.680

1.700

1.710

31

2%

Norðurland eystra

1.373

1.389

1.374

1

0%

Austurland

1.662

1.770

1.743

81

5%

Suðurland

1.458

1.498

1.477

19

1%

Landið allt

1.376

1.355

1.333

-43

-3%

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Fjárhæðir í þús.kr. og staðvirt á verðlagi ársins 2012. Vegið meðaltal landshluta og á landsvísu. Nemendafjöldi fyrir hvert ár, er reiknaður út frá tveimur skólaárum og reiknað meðaltal þeirra. Nemendur í sérskólum og einkaskólum eru ekki meðtaldir. Beinn rekstrarkostnaður vísar í þann brúttó kostnað sem er bókfærður á hvern skóla.

Rekstrarkostnaður á hvern nemanda árið 2012 á landsvísu er 1.333 þús.kr. Búið er að leiðrétta fyrir verðlagsbreytingum á tímabilinu og raunlækkun á tímabilinu eru 43 þús.kr. á hvern nemanda eða sem nemur 3% lækkun. Misjafnt er eftir landshlutum hver kostnaðarþróunin hefur verið á tímabilinu. Rekstrarkostnaður á hvern nemanda lækkar að raungildi á höfuðborgarsvæðinu öllu sem og á Vesturlandi. Mest er raunlækkunin á höfuðborgarsvæði utan Reykjavíkurborgar er þar lækkar hann um 10% á tímabilinu. Rekstrarkostnaður á nemanda hækkar mest að raungildi á Vestfjörðum og á Austurlandi eða um 5% á tímabilinu 2008–2012. Mynd 74. Rekstrarkostnaður á hvern nemanda 2008, 2010 og 2012 eftir landshlutum

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga.

Í mynd 74 er hluti gagna úr töflu 92 sett fram á myndrænan hátt.

1.376 1.355 1.333

1.458 1.498 1.477

1.662 1.770 1.743

1.373 1.389 1.374

2012

1.680 1.700 1.710

2010

1.470 1.579 1.550

1.418 1.422 1.370

1.257 1.230 1.284

1.328 1.313 1.193

2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

1.353 1.265 1.334

2008


Tafla 95. Beinn rekstrarkostnaður á hvern nemanda í tíu stærstu sveitarfélögum árið 2012 Beinn rekstrarkostnaður brúttó

Fjöldi nemenda

Kostnaður/nemanda

Akraneskaupstaður

1.076.446

1.005

1.072

Mosfellsbær

1.576.186

1.455

1.083

Reykjanesbær

2.267.527

2.017

1.124

Kópavogsbær

5.057.959

4.280

1.182

Akureyrarkaupstaður

3.076.754

2.599

1.184

Hafnarfjarðarkaupstaður

4.435.935

3.679

1.206

Sveitarfélagið Árborg

1.527.489

1.171

1.305

Garðabær

1.750.060

1.325

1.321

17.297.134

12.965

1.334

1.105.571

621

1.780

39.171.062

31.114

1.259

Reykjavíkurborg Fjarðabyggð Tíu stærstu samtals

Heimild:Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Fjöldi nemenda er meðaltal áranna 2010 og 2011. Nemendur í sérskólum og sjálfstætt starfandi skólum ekki meðtaldir.

Tafla 95 sýnir hver beinn rekstrarkostnaður á hvern nemanda er í tíu fjölmennustu sveitarfélögum landsins. Sveitarfélögunum er raðað eftir rekstrarkostnaði á nemanda. Vegið meðaltal þeirra er 1.259 þúsund á nemanda sem er 74 þús.kr. lægra en vegið meðaltal á landsvísu. Í Akraneskaupstað er rekstrarkostnaður á hvern nemanda lægstur eða rétt rúm milljón á hvern nemanda, en hæstur í Fjarðabyggð eða 1.780 þús.kr.

Í fylgiskjali 18 er að finna yfirlit yfir beinan rekstrarkostnað á hvern nemanda árið 2012 eftir sveitarfélögum.

Tafla 96. Rekstrarkostnaður á hvern nemanda árið 2012 eftir stærð sveitarfélaga Fjöldi svf.

Lægsta gildi

Vegið meðaltal

Hæsta gildi

Munur á hæsta og lægsta gildi

< 500 íbúar

16

1.543

2.432

4.262

2.719

501-1000

17

1.298

1.826

3.229

1.931

1001-2000

11

1.413

1.637

2.015

602

2001-5000

13

988

1.432

1.780

792

5001 >

8

1.072

1.185

1.321

249

Reykjavíkurborg

1

1.334

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Fjárhæðir í þús.kr. Vegið meðaltal hvers hóps ásamt hæsta og lægsta gildi. Nemendafjöldi er reiknaður út frá tveimur skólaárum og reiknað meðaltal þeirra.

Í töflu 96 er búið að flokka rekstrarkostnað á hvern nemanda eftir stærð sveitarfélaga. Reiknað er vegið meðaltal fyrir hvern stærðarhóp. Að auki er uppgefið lægsta og hæsta gildi innan hvers hóps sem er vísbending um mun innan hópa. Vegið meðaltal rekstrarkostnaðar á hvern nemanda er hæst í fámennustu sveitarfélögunum eða tæp 2,5m.kr. á hvern nemanda, og lækkar eftir því sem sveitarfélögin eru fjölmennari. Munurinn er þó ekki síst minni innan hvers hóps og milli hópa. Þannig munar 2,7 m.kr. á hvern nemanda á lægsta og hæsta gildi meðal sveitarfélaga með 500 íbúa eða færri. Skýring á þessum mikla mun á rætur að rekja til sveitarfélags með mjög fámennan skóla hvar staðbundnar aðstæður stýra kostnaðarþætti að miklu leyti. Munur innan hóps, eða dreifingin, minnkar eftir því sem sveitarfélögin eru fjölmennari.


Mynd 75. Rekstrarkostnaður á hvern nemanda árið 2012 eftir stærð sveitarfélaga Lægsta gildi

Vegið meðaltal

Hæsta gildi

4.500 4.262

4.000 3.500

1.334

1.321

1.185

1.072

1.780

1001-2000

1.432

1.637

501-1000

988

500

1.413

1.000

1.298

1.500

1.543

2.000

1.826

2.432

2.500

2.015

3.229

3.000

0 < 500 íbúar

2001-5000

5001 >

Reykjavíkurborg

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. Skýring: Tölur í þús.kr. Vegið meðaltal hvers hóps ásamt hæsta og lægsta gildi. Nemendafjöldi fyrir hvert ár er reiknaður út frá tveimur skólaárum og reiknað meðaltal þeirra.

Á mynd 75 eru upplýsingar úr töflu 94 settar fram á myndrænan hátt. Það sveitarfélag sem býr við hæstan rekstrarkostnað á hvern nemanda ver rúmum fjórum m.kr. á hvern nemanda. Um er að ræða afar fámennt sveitarfélag með afar fáa nemendur. Mest er dreifing meðal fámennari sveitarfélaga, og minnkar eftir því sem sveitarfélögin verða stærri.

Samantekt Árið 2012 nam heildarkostnaður sveitarfélaga vegna reksturs grunnskóla 61ma.kr. eða um 3,6% af vergri landsframleiðslu sama ár. Stærsti kostnaðarliður eru laun og launatengd gjöld en þau nema um 2/3 af heildarkostnaði. Á tímabilinu 2005–2012 jókst kostnaður að raungildi um 2ma.kr. sem samsvarar 4% aukningu. Rekstrarkostnaður vegna grunnskóla lækkaði að raungildi um 3% árið 2012 miðað við fyrra ár.

Fróðlegt er að skoða hve hátt hlutfall af rekstrarkostnaði við grunnskóla er bókfært á innri leigu, en það er æði misjafnt milli sveitarfélaga og stofnana. Sé litið á innri leigu sem hlutfall af brúttó rekstrarkostnaði þá er það allt frá 0% og upp í 44%. Vegið meðaltal fyrir allt landið er um 22%.

Sveitarfélög verja mismiklu hlutfalli af skatttekjum sínum vegna rekstrarútgjalda grunnskólans, allt frá 25% til 66%. Vegið meðaltal allra sveitarfélaga er 32% og lækkar um eitt prósentustig frá fyrra ári. Eins og segir hér að ofan þá lækkar rekstrarkostnaður grunnskóla milli ára og að auki þá aukast skatttekjur um ríflega 1% milli ára. Flest sveitarfélög verja 30–50% af skatttekjum sínum til grunnskóla eða 51 þeirra. Fámennari sveitarfélög verja hærra hlutfalli af skatttekjum til málaflokksins en hin fjölmennari.

Kostnaður á hvern nemanda árið 2012 nam 1.333 þús.kr. og hefur hækkað um 2% að raungildi frá árinu 2006. Á sama tíma fækkaði nemendum um 3%. Árið 2012 er kostnaður á hvern nemanda hæstur á Austurlandi og lægstur á hvern nemanda á höfuðborgarsvæði utan Reykjavíkurborgar.


HELSTU ÞÆTTIR Í SKÓLAMÁLASTARFI SAMBANDSINS 2012-2013 Skólamálanefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga Hlutverk skólamálanefndar samkvæmt erindisbréfi er að vera ráðgefandi fyrir stjórn og starfsemi sambandsins í skóla- og fræðslumálum sem snerta sveitarfélög. Í skólamálanefnd eiga sæti: Gunnar Einarsson, bæjarstjóri Garðabæjar, Helga Guðmundsdóttir, fræðslufulltrúi á Fljótsdalshéraði, Kristín Hreinsdóttir, framkvæmdastjóri Skólaskrifstofu Suðurlands, Ragnar Þorsteinsson, fræðslustjóri Reykjavíkurborgar og Gunnar Gíslasonar fræðslustjóri Akureyrarkaupstaðar. Karl Frímannsson tók sæti Gunnars Gíslasonar veturinn 2012-2013 í námsleyfi Gunnars. Skólamálanefnd fundar eftir þörfum um málefni er varða skóla- og menntamál sveitarfélaga og samskipti ríkis og sveitarfélaga á þeim vettvangi. Allar fundargerðir skólamálanefndar eru birtar á upplýsingavef sambandsins, undir tenglinum „Skólamál“. Slóðin er: http://www.samband.is/verkefnin/skolamal/skolamalanefnd/. Starfsmaður skólamálanefndar og tengiliður sambandsins við skólaskrifstofur landsins er Svandís Ingimundardóttir, skólamálafulltrúi.

Samstarf við Skólastjórafélag Íslands Sambandið hefur lagt á það áherslu að efla samráð og samstarf við Skólastjórafélag Íslands. Í því samhengi voru haldin 8 námskeið víða um land fyrir skólastjórnendur grunnskóla til þess að efla þá og styrkja í starfi sem faglega, rekstrarlega og stjórnsýslulega forsvarsmenn skólastofnana sinna. Mennta- og menningarmálaráðuneytið tók þátt í þessu samstarfsverkefni, ásamt Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar, og komu leiðbeinendur frá báðum þessum aðilum. Fyrsta námskeið fór fram í Reykjanesbæ 19. nóvember 2012 og það síðasta 10. maí 2013 í Reykjavík. Það námskeið var tekið upp og er það aðgengilegt á upplýsingavef sambandsins: http://www.samband.is/um-okkur/adofinni/2013/03/11/eventnr/455. Alls sóttu vel á fjórða hundrað manns námskeiðin: skólastjórnendur, starfsmenn skólaskrifstofa, fræðslustjórar og skólanefndar- og sveitarstjórnarfólk og sóttu sér fróðleik um inntak stjórnsýslureglna, hvernig þeim verði beitt af öryggi og almennt um góða stjórnsýsluhætti í daglegum störfum. Stefnt er að frekara samstarfi um námskeiðahald og næst mun áhersla verða lögð á starfsmannamál, réttindi og skyldur, hæfisreglur o.fl. er lýtur að mannauðsmálum og öruggri starfsmannastjórnun. Hugsanlegt er að stjórnendum leikskóla og tónlistarskóla verði boðin þátttaka jafnframt.

Greining á menntastefnu Félag grunnskólakennara og samninganefnd sambandsins gerðu með sér samkomulag um endurnýjaða viðræðuáætlun 15. febrúar 2013. Þriðja grein þess samkomulags felur m.a. í sér að samningsaðilar, auk Skólastjórafélags Íslands og mennta- og menningarmálaráðuneytisins, standi sameiginlega að greiningu á framkvæmd stefnunnar „skóli án aðgreiningar“ og hvaða áhrif hún hefur haft á skólastarf. Til stendur að vinna þessi taki yfir tímabilið frá yfirfærslu grunnskóla frá ríki til sveitarfélaga árið 1996 til dagsins í dag. Afrakstur hennar á að geta svarað því hvernig skólastarf hefur þróast frá yfirfærslu, faglega jafnt sem rekstrarlega og varpað ljósi á það hvort væntingar til yfirfærslunnar hafa gengið eftir. Löngu er orðið tímabært að gera úttekt sem þessa á íslenska grunnskólanum og fagnar sambandið ákvörðun mennta- og menningarmálráðuneytisins um aðkomu að verkinu. Vinna við greiningu á menntastefnunni hófst sumarið 2013 og ráðinn var sérstakur verkefnisstjóri, Hrönn Pétursdóttir, sem sett hefur niður verkáætlun og stýrir vinnunni.

Vorþing Grunns Dagana 22.-24. maí hélt Grunnur, félag starfsmanna og stjórnenda á skólaskrifstofum, vorþing sitt á Smyrlabjörgum í Suðursveit. Sérfræðingar sambandsins, þau Bjarni Ómar Haraldsson, Klara E. Finnbogadóttir og Svandís Ingimundardóttir auk Guðjóns Bragasonar sviðsstjóra lögfræði- og velferðarsviðs sóttu þingið. Sambandsfólk fór yfir stöðu og framgang mála sem rakin voru á haustþingi og greindu frá því sem í deiglunni er. Rætt var um málefni leikskólans, stöðu kjarasamningaviðræðna við FG og fyrrgreint samkomulag auk þess sem greint var frá því að sambandið hefði kynnt helstu áherslur sínar í


menntamálum fyrir nýrri ríkisstjórn. Gagnlegar umræður spunnust í kjölfarið og ljóst er að hér er mikilvægur samráðsvettvangur sem ástæða er til að efla enn frekar. Grunnur tilnefndi fulltrúa í tvo bakhópa sem eru hugsaðir til ráðgjafar fyrir sérfræðinga sambandsins, annars vegar í kjaramálum og hins vegar í málefnum talþjálfunar grunnskólabarna.

Málefni talþjálfunar grunnskólabarna Allt frá yfirfærslu grunnskólans til sveitarfélaga hefur sambandið reynt að koma málefnum talþjálfunar skólabarna á réttan kjöl í kerfinu en ekki ennþá haft erindi sem erfiði. Sambandið hefur haft frumkvæði að fundum með mennta- og menningarmálaráðuneyti (mmrn.), velferðarráðuneyti (VEL) og Sjúkratryggingum Íslands (SÍ). Síðasti fundur fór fram um miðjan desember 2012 með fulltrúum VEL og SÍ og lágu þá fyrir nánast fullbúin drög að samkomulagi sem VEL ætlaði að ganga frá. Engar fréttir hafa borist úr ráðuneytinu síðan um stöðu málsins. Hafin er vinna á grundvelli tillagna skýrslu mennta- og menningarmálaráðherra til Alþingis um stöðu barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskun. Í þeim starfshópi eiga sæti fulltrúar VEL, mmrn. og sambandsins. Sú skýrsla varpar ljósi á ófremdarástand þessara mála. Viðurkenna bæði ráðuneytin ábyrgð sína á því að leiða þetta mál til lykta ásamt sambandinu. Viðfangsefnið er að leysa úr ágreiningi um kostnaðar- og ábyrgðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga á talþjálfun grunnskólabarna en skilningur sambandsins og mmrn. er sá að greining og ráðgjöf séu á hendi sérfræðiþjónustu sveitarfélaga en meðferðarhlutinn sé verkefni heilbrigðisþjónustunnar.

Viðmiðunarreglur sambandsins um nemendur sem stunda nám í leik- og grunnskólum utan lögheimilissveitarfélags Sveitarfélög hafa unnið samkvæmt nýjum viðmiðunarreglum og gjaldskrá vegna barna sem dvelja á leikskólum frá því haustið 2012 og frá sl. áramótum vegna barna sem stunda nám í grunnskólum utan lögheimilissveitarfélags. Meginbreytingin felst í að gjaldskrár hafa verið uppfærðar með tilliti til raunkostnaðar við rekstur leik- og grunnskóla og hafa þær því hækkað talsvert. Gjaldskrár eru uppfærðar árlega 15. september.

Leiðbeinandi álit vegna tvöfaldrar leikskólavistar Í lok maí gaf Samband íslenskra sveitarfélaga út leiðbeinandi álit sem gagnast getur sveitarfélögum við afgreiðslu beiðna foreldra um leikskólavist í tveimur sveitarfélögum samtímis. Við undirbúning málsins var leitað upplýsinga um viðhorf löggjafans til tvöfaldrar búsetu á hinum Norðurlöndunum. Einnig funduðu fulltrúar sambandsins með sérfræðingum í málefnum barna við Háskóla Íslands. Vert er að hafa í huga að ákvarðanir um afgreiðslu erinda af þessum toga geta verið fordæmisgefandi og er því mikilvægt að sveitarfélög móti sér stefnu um afgreiðslu slíkra beiðna. Rétt er að miða við að hagsmunir barnsins liggi ávallt til grundvallar ákvörðunum og ætlast á til þess að foreldrar lagi sig að aðstæðum barnsins frekar en að barnið aðlagi sig að aðstæðum foreldranna. Mikilvægt er þó að hafa í huga að aldur barns getur haft áhrif á ákvörðun og einnig er eðlilegt að líta til þess hvort aðstæður í hverju máli fyrir sig gefi til kynna að hagsmunum barns sé best borgið með því að fallast á ósk um tvöfalda leikskólavist. Möguleikar sveitarfélaga til að fallast á beiðnir um tvöfalda leikskólavist eru eðlilega misjafnar. Helst kemur til álita að fallast á slíkar beiðnir þegar næg leikskólarými eru til staðar og mönnun leikskóla er með þeim hætti að ekki hljótist af verulegur viðbótarkostnaður. Í viðmiðunarreglum sambandsins um leikskólavist utan lögheimilissveitarfélags er ekki gert ráð fyrir að greitt sé sérstaklega fyrir leikskólavist vegna tvöfaldrar búsetu barns en sveitarfélög geta þó samið sín á milli um greiðslur fyrir hvert tilvik fyrir sig. Frekari upplýsingar er að finna á upplýsingavef sambandsins: http://www.samband.is/media/leikskoli/Tvofoldleikskolavist.pdf

Mat á kostnaðaráhrifum laga um leik- og grunnskóla Í mars 2009 var skipaður starfshópur til að meta kostnaðaráhrif nýrra laga um leik- og grunnskóla frá 2008 og reglugerða sem settar yrðu á grundvelli þeirra. Allar reglugerðirnar fengu umfjöllun í starfshópnum og var það mat hans að kostnaðaráhrif flestra þeirra væru ekki stórvægileg eða greinanleg miðað við fyrirliggjandi upplýsingar. Í nokkrum tilvikum væri hins vegar um verulegan kostnaðarauka að ræða fyrir sveitarfélögin og að vakta þyrfti þær reglugerðir. Var sérstaklega bent á að reglugerðir um


sérfræðiþjónustu og um nemendur með sérþarfir, fælu í sér veruleg kostnaðaráhrif, mögulega allt að 220 m.kr. á ári. Þá benti starfshópurinn á að verulegur kostnaður gæti fylgt innleiðingu á nýjum lögum um náms- og starfsráðgjafa, sem sett voru 2009. Heildarendurskoðun á aðalnámskrám leik- og grunnskóla fór fram í kjölfar setningar laganna 2008. Telur starfshópurinn að innleiðing greinanámskráa muni í flestum tilvikum rúmast innan þess ramma sem grunnskólarnir búa við. Hins vegar sé ljóst að áform um hraða innleiðingu á námskrám grunnskóla muni kalla á útgjaldaauka hjá sveitarfélögum. Sú forsenda að ný aðalnámskrá verði að fullu komin til framkvæmda vorið 2015, þýðir að skólarnir þurfa að leggja meiri vinnu en ella væri í útgáfu og endurskoðun skólanámskráa, sérstaklega með tilliti til útfærslu á grunnþáttum, hæfniviðmiðum og námsmats. Að mati starfshópsins hefur innleiðing aðalnámskrár leikskóla ekki í för með sér áþreifanleg kostnaðaráhrif fyrir sveitarfélögin nema hvað varðar endurskoðun skólanámskráa sem útheimtir tíma og vinnu starfsfólks. Mun starfshópurinn starfa áfram til ársloka 2015 eða þar til gert er ráð fyrir að innleiðing aðalnámskrár leik- og grunnskóla verði komin til framkvæmda. Á starfshópurinn að leggja áherslu á samspil faglegra og fjárhagslegra þátta við þróun skólastarfs.

GERT – Grunnmenntun efld í raunvísindum og tækni Íslenskt atvinnulíf hefur á undanförnum árum lagt ríka áherslu á styrkari starfsmenntun og að komið verði til móts við þörf vinnumarkaðarins fyrir menntað starfsfólk og á sviði verk-, raun- og tæknimenntunar. Hafa fræðsluyfirvöld og sveitarfélög tekið undir þetta ákall atvinnulífsins. GERT er samstarfsverkefni Sambands íslenskra sveitarfélaga, Samtaka iðnaðarins (SI) og mennta- og menningarmálaráðuneytis (mmrn.) um eflingu áhuga grunnskólanemenda á aldrinum 10-15 ára á raunvísindum og tækni. Verkefnisstjórn skilaði af sér aðgerðaáætlun með tilgreindum verkefnum en auk þess tillögu að ráðningu sérstaks verkefnisstjóra til að fylgja henni eftir. Brynja Dís Björnsdóttir var ráðin til verksins í hálft stöðugildi vorið 2013. Verkefni hennar hefur verið, í samstarfi við 16 grunnskóla, að koma á virkum tengslum milli fyrirtækja í heimabyggð og skóla og aðstoða við að innleiða verkefni sem leitt geta til þess að áhugi ungmenna eflist á viðfangsefnum og starfsvettvangi á svið raunvísinda, tækni og verklegrar menntunar almennt. Stýrihópur GERT er skipaður Karli Björnssyni, framkvæmdastjóra sambandsins, Orra Haukssyni framkvæmdastjóra Samtaka iðnaðarins og Ástu Magnúsdóttur, ráðuneytisstjóra í mmrn.

Endurskoðun samninga jöfnunarsjóðs Í kjölfar heildarendurskoðunar á lögum og reglugerðum um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga skipaði innanríkisráðherra í ársbyrjun 2011 starfshóp til þess að endurskoða þrjá samninga sem gerðir voru á milli Reykjavíkurborgar, sambandsins og jöfnunarsjóðs við yfirfærslu grunnskólans til sveitarfélaga árið 1996. Samningarnir eru:   

samningur um kennslu langveikra barna á grunnskólaaldri sem lögheimili eiga utan Reykjavíkur en dvelja á sjúkrahúsum í borginni samningur um kennsluráðgjöf vegna nýbúa á grunnskólaaldri í sveitarfélögum öðrum en Reykjavíkurborg samningur um yfirtöku Reykjavíkurborgar á rekstri þeirra sérskóla og sérdeilda sem staðsett eru í Reykjavík og starfa á grunnskólastigi.

Starfshópurinn hélt 15 fundi og lauk störfum í ágúst 2012. Í ítarlegu skilabréfi hópsins er framgangur vinnu við endurskoðun hvers samnings rakin og niðurstöður. Skilabréfið er aðgengilegt á upplýsingavef sambandsins á slóðinni: http://www.samband.is/verkefnin/fjarmal-sveitarfelaga/tekjustofnarsveitarfelaga/jofnunarsjodur-sveitarfelaga/

Málþing um hæfnimiðað námsmat Þann 30. ágúst 2013 hélt mennta- og menningarmálaráðuneytið málþing um hæfnimiðað námsmat í nýjum námskrám á öllum skólastigum í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga og Kennarasamband Íslands. Málþingið fór fram í Flensborgarskólanum í Hafnarfirði og í Háskólanum á Akureyri. Inngangsfyrirlestrum var varpað á netið samtímis og fylgdist fjöldi manns með útsendingunni víða um land og kom saman í málstofum í kjölfarið. Talið er að ríflega 500 manns hafi með einum eða öðrum hætti verið þátttakendur á málþinginu. Alls fóru 15 málstofur fram í Flensborgarskólanum.


Vinna við bókanir í kjarasamningi Samninganefndar sveitarfélaga vegna Félags leikskólakennara annars vegar og Félags stjórnenda leikskóla hins vegar Á grundvelli bókana með kjarasamningi Félags leikskólakennara frá 2011 hófst vinna með bókun 5 sem fjallar um starfsaðstæður. Samhljóða bókun var einnig í kjarasamningi sömu aðila frá árinu 2006 en ekki varð af sameiginlegri vinnu. Að þessu sinni er vilji af hálfu beggja aðila til að taka upp samvinnu um aðgerðir og hefur sambandið átt tvo fundi með KÍ um hávaða og hljóðvist í skólum. Fyrri fundinn sat Valdís Jónsdóttir, talmeinafræðingur, en hún hefur um nokkurt skeið átt samstarf við KÍ um að efna til faglegrar umræðu og aðgerða til að draga úr hávaða í starfsumhverfi leikskóla og stuðla að raddvernd leikskólakennara. Fulltrúar frá Vinnueftirlitinu sátu seinni fundinn. Góð hljóðvist ætti að vera hagsmunamál allra er koma að skólastarfi og er vilji til samstarfs og samvinnu til að draga úr hávaða og bæta hljóðvist og gera vinnustaðinn þannig að betri íverustað, bæði fyrir börn og starfsmenn. Boðað verður til fundar þar sem mismunandi fagsvið ræða þetta þverfaglega vandamál og verða næstu skref ákveðin í framhaldi af því. Á grundvelli bókana með kjarasamningi Félags leikskólakennara annars vegar og Félags stjórnenda leikskóla hins vegar frá 2011 hófst vinna vorið 2013 með bókun 1, sem fjallar um sameiginlega framtíðarsýn. Skipaður hefur verið undirbúningshópur með aðilum allra aðila og var mennta- og menningarmálráðuneytinu og Heimili og skóla boðið að eiga fulltrúa í hópnum. Hópnum er ætlað að finna leiðir um það hvernig best verði staðið að því að móta sameiginlega framtíðarsýn sveitarstjórnarmanna, stjórnenda leikskóla og leikskólakennara um það hvernig leikskólastarfi verði best hagað með hagsmuni leikskólabarna að leiðarljósi. Áætlað er að verkefnið komi til framkvæmda 2014.

Efling leikskólastigsins Í byrjun árs 2012 skipaði mennta- og menningarmálaráðherra starfshóp til að setja fram aðgerðaáætlun til að fjölga þeim einstaklingum sem sækja um leikskólakennaranám og stuðla þannig að nauðsynlegri nýliðun meðal leikskólakennara. Starfshópnum var einnig falið að setja fram aðgerðir til að jafna kynjahlutfall starfsfólk leikskóla. Starfshópurinn skilaði af sér skýrslu um aðgerðir til eflingar leiksólastigsins og er hún aðgengileg á upplýsingavef sambandsins: http://www.samband.is/media/leikskoli/Skyrsla-Adgerdir-til-eflingar-leikskolastigsins.pdf. Ekki náðist samkomulag í starfshópnum um allar þær leiðir sem lagðar voru til í þessu skyni og skilaði fulltrúi sambandsins séráliti. Ráðherra óskaði eftir faglegri og fjárhagslegri þátttöku sambandsins í átaki til þess að kynna leikskólakennaranám og –starf. Á grundvelli sérálits sambandsins og umfjöllunar skólamálanefndar var ekki mælt með þátttöku sambandsins í átaki til þess að fjölga nemendum í meistaranámi til leikskólakennararéttinda. Til þess þurfi að skilgreina mun betur markmið átaksins og áætlaðan árangur. Stjórn sambandsins taldi engu að síður afar mikilvægt að efla leikskólastigið og lýsti sambandið reiðubúið til þess að vinna með ráðuneytinu að því að finna leiðir til að tryggja að þeir einstaklingar sem ljúki tilteknu námi, sem geti orðið áfangi að meistararéttindum í leikskólafræðum, hljóti réttindi skv. lögum til þess að starfa í leikskólum. Á fundi stjórnar sambandsins 19. apríl sl. var aðkoma sambandsins að verkefninu samþykkt en stjórnin telur ekki tímabært að taka afstöðu til hugsanlegrar fjárhagslegrar þátttöku fyrr en nánari upplýsingar um kynningarátakið og útfærsla frekari námsleiða en 5 ára M.Ed nám liggja fyrir. Stefnt er að auglýsingaherferð vorið 2014 þar sem starfið í leikskólum og námið sem þarf til að geta unnið þar er kynnt. Sambandið telur mikilvægt að kynntar séu aðrar leiðir en fimm ára leikskólakennaranám til að afla sér réttinda til að starfa á leikskólum og hefur mennta- og menningarmálaráðuneytið samið við Borgarholtsskóla um að undirbúa leikskólaliðanám á þriðja þrepi framhaldsskóla, en nám á þriðja þrepi eru talin jafngild sveinsprófum og stúdentsprófum og ætti að veita jafnan rétt til aðgengis í háskóla. Til að auðvelda ákvörðunartöku við fjárfestingar í auglýsingabirtingum hefur starfshópurinn samið við Birtingahús, ráðgjafafyrirtæki á sviði auglýsinga- og birtingamála.

Málefni tónlistarskóla Þann 13. maí 2011 var undirritað samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga um eflingu tónlistarnáms og jöfnun á aðstöðumun nemenda til tónlistarnáms. Þetta samkomulag var síðan útfært frekar í samkomulagi


sömu aðila frá 5. október um tímabundnar breytingar á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Bæði samkomulögin giltu frá 1. júlí 2011 til 31. ágúst 2013 en skýrt var kveðið á í þeim að viðræður um endurskoðun þeirra hæfust fyrir 1. júní 2012. Á gildistíma samkomulagsins frá 13. maí 2011 veitti ríkissjóður framlag að fjárhæð 480 m.kr. á ársgrunni vegna kennslukostnaðar í tónlistarskólum. Á móti skuldbundu sveitarfélög sig til að taka tímabundið yfir ný verkefni frá ríki sem nemur 230 m.kr. á ársgrundvelli, samanber samkomulag frá 5. október 2011. Þessi verkefni eru fjármögnuð á þann hátt að framlög sveitarfélaga hafa verið innheimt af úthlutun framlaga jöfnunarsjóðs til sveitarfélaga í hlutfalli við íbúafjölda. Fljótlega kom í ljós að forsendur samkomulagsins um fjölda nemenda voru ekki nógu traustar og stefndu nokkrir af stærstu tónlistarskólum landsins í greiðsluþrot vegna þess að framlög samkvæmt samkomulaginu voru töluvert langt frá því að standa undir kennslukostnaði í þeim skólum. Eftir viðræður um málið við fulltrúa þriggja ráðuneyta ákvað ríkisstjórnin að hækka greiðslu ríkisins um 40 m.kr. á ári, sem komu að nokkru til móts við rekstrarvanda þessara tónlistarskóla. Jafnframt hefur verið unnið að því að endurskoða reglur jöfnunarsjóðs þannig að framlög til sveitarfélaga taki mið af veittu kennslumagni sem nemendur fá í stað þess að vera föst viðmiðunarfjárhæð fyrir hvern nemanda. Fyrir liggur skýr afstaða stjórnar og skólamálanefndar sambandsins um að hið eina rétta í stöðunni sé að framlengja samkomulagið um eitt ár. Þrátt fyrir ítrekaðar áskoranir af hálfu sambandsins tókst ekki að hefja viðræður um framlengingu samkomulagsins fyrr en í maí 2013. Drög að viðauka við samkomulagið frá 2011 um eflingu tónlistarnáms lágu fyrir í byrjun júlí en tafir hafa hins vegar orðið á því að ganga endanlega frá málinu við menntamálaráðuneytið og fjármálaráðuneytið og rann samkomulagið því út 31. ágúst sl. án þess að fyrir lægi ákvörðun um kostnaðarskiptingu á yfirstandandi skólaári. Á síðasta skólaári varð enn frekari fjölgun nemenda sem féllu undir samkomulagið. Í viðræðum við fulltrúa ráðuneyta hefur sambandið lagt á það áherslu að framlagið verði að hækka á yfirstandandi skólaári. Fulltrúar sambandsins hafa jafnframt komið því á framfæri við fulltrúa ráðuneyta að víða sé megn óánægja með samkomulagið meðal sveitarstjórnarmanna og að huga þurfi frekar að útfærslu kostnaðarskiptingar áður en það fyrirkomulag sem samkomulagið byggir á verði mögulega lögfest. Einnig sé mikilvægt að huga að því hvernig spornað verði við frekari fjölgun nemenda í tónlistarnámi sem samkomulagið nær til, svo fjárhagsrammi samkomulagsins fái staðist.

Skólavogin í samstarfi við Skólapúlsinn ehf Samband íslenskra sveitarfélaga og Skólapúlsinn ehf. undirrituðu samstarfssamning um framkvæmd Skólavogar í desember 2011. Skólapúlsinn er vefkerfi sem veitir skólastjórnendum stöðugan aðgang að nýjum upplýsingum sem aflað er mánaðarlega um þætti sem tengjast virkni nemenda og líðan þeirra í skólanum og um skóla- og bekkjaranda. Á s.l. árum hefur könnunum til foreldra og starfsfólks skóla verið bætt við. Skólavogin safnar upplýsingum um niðurstöður og framfarastuðul vegna samræmdra prófa, fjarvistir nemenda, menntun starfsfólks við kennslu og ýmsar rekstrarupplýsingar um skóla. Rekstrarupplýsingar skulu vera eins samanburðarhæfar og hægt er. Í því skyni er kostnaður vegna innri leigu eða eignasjóðs og kostnaður vegna skólaaksturs aðgreindur frá öðrum rekstrarkostnaði skólans. Samkvæmt samningnum sér Skólapúlsinn ehf. um framkvæmd og úrvinnslu Skólavogarinnar. Vefkerfi Skólapúlsins hýsir bæði verkefni Skólapúlsins og Skólavogarinnar. Þátttaka í Skólavog felur ekki í sér sjálfstæðar viðhorfakannanir þar sem niðurstöður úr Skólapúlsinum nýtast inn í Skólavogina. Samningsaðilar telja samnýtingu niðurstaðna mikinn kost þar sem hún kemur í veg fyrir tvíverknað og aukið álag á skólastarf. Þátttaka í Skólapúlsinum er ekki forsenda þess að taka þátt í Skólavoginni. Skólar geta einnig valið að taka þátt í einni, tveimur eða öllum þremur könnunum Skólapúlsins. Fyrir skóla sveitarfélagsins sem taka þátt í könnunum Skólapúlsins eru niðurstöður um stöðu nemenda og viðhorf foreldra og kennara birtar í Skólavoginni í samhengi við námsárangur samkvæmt samræmdum prófum og lykiltölur um rekstur skólanna. Þátttaka í Skólavoginni og Skólapúlsinum veitir stjórnendum sveitarfélaga meiri yfirsýn yfir skólamál sveitarfélagsins og upplýsingar um viðhorf foreldra og kennara, viðhorf og líðan nemenda ásamt


upplýsingum um rekstrarlega þætti skólastarfsins og námsárangur samkvæmt samræmdum prófum. Þá verður þeim fært að bera saman lykiltölur um skólahald milli skóla innan sveitarfélagsins sem og við skóla í öðrum sveitarfélögum undir nafnleynd. Samanburðurinn er þó ekki eingöngu milli skóla, heldur einnig yfir tíma. Þannig má sjá þróun mála í grunnskólum yfir ákveðið tímabil. Niðurstöður úr Skólavoginni gefa ekki eingöngu góða yfirsýn yfir rekstur og nýtingu fjármagns, heldur gefa þær einnig aukna innsýn í skólabraginn. Niðurstöðurnar geta að auki þjónað mikilvægu hlutverki við úthlutun fjármagns til skóla og mat á nýtingu úthlutaðs fjármagns með markvissum samanburði við aðra skóla og/eða önnur sveitarfélög. Þá nýtist Skólavogin við að koma til móts við lögbundnar kröfur um mat og eftirlit með skólum. Það er stefna Skólapúlsins og Sambands íslenskra sveitarfélaga að hliðstæð kortlagning verði hönnuð fyrir leikskóla. Fagleg stýring Skólavogarinnar er á hendi verkefnisstjórnar er myndar vettvang fyrir samráð og þróunarstarf.Í verkefnisstjórn sitja Almar M. Halldórsson frá Skólapúlsinum ehf, Hildur Björk Svavarsdóttir frá Reykjavíkurborg, Helga Guðmundsdóttir fræðslufulltrúi á Fljótsdalshéraði og Valgerður Ágústsdóttir sérfræðingur á hag og upplýsingasviði sambandsins sem einnig er starfsmaður verkefnisstjórnar. Frekari upplýsingar um verkefnið og gjaldskrá þess má finna í samstarfssamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Skólapúlsins ehf http://www.samband.is/media/mat-og-rannsoknir-askolastarfi/Samningur-vid-Skolapulsinn-ehf..pdf. Sótt er um aðild að Skólavoginni á heimasíðu kerfisins, www.skolavogin.is. Frekari upplýsingar um kerfin veitir Kristján Ketill Stefánsson á kristjan@skolapulsinn.is eða í síma 499-0690. Upplýsingar veitir einnig Valgerður Ágústsdóttir sérfræðingur á hag- og upplýsingasviði sambandsins valgerdur@samband.is.

Þróunarverkefni um ytra mat á grunnskólastarfi. Árið 2010 hófst samstarf sveitarfélaga og ráðuneytis um þróun á reglubundu ytra mati á grunnskólum. Ytra mat er samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 bæði á ábyrgð sveitarfélaga og ríkis. Faghópur á vegum þessara aðila lagði til að unnið væri að sameiginlegu mati með þar til gerðu matstæki með viðmiðum um gæði skólastarfs og ferli við framkvæmd ytra mats. Matstækið var fullbúið 2011 og í kjölfar þess hófst tilraunaverkefni þar sem notkun þess var reynd við mat á sex grunnskólum og matið kostnaðargreint og endurskoðað í ljósi reynslunnar. Í framhaldi af góðri reynslu af því að nota matstækið var gerður samstarfssamningur Sambands íslenskra sveitarfélaga, mennta- og menningarmálaráðuneytis, Námsmatsstofnunar og innanríkisráðuneytis vegna Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um þróunarverkefni um ytra mat á skólastarfi sem fólst í ytra mati á 18 grunnskólum árin 2013 og 2014. Matsdeild Námsmatsstofnunar var falið að hafa umsjón með matinu í samvinnu við viðkomandi sveitarfélög. Verkefnisstjórn sem er sérfræðingum til ráðgjafar er skipuð fulltrúum frá mennta- og menningarmálaráðuneyti, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, fulltrúum Námsmatsstofnunar auk þess eru áheyrnarfulltrúar frá Skólastjórafélagi Íslands og Reykjavíkurborg. Verkefnisstjórn heldur utan um þróunarverkefnið og velur þá grunnskóla sem metnir verða árin 2013 og 2014. Á vorönn 2013 voru þrír grunnskólar metnir og á haustönn 2013 eru fimm skólar metnir. Áherslur ytra matsins beinast að kjarnastarfsemi skóla, þ.m.t. stjórnun og kennslu. Þungamiðja matsins eru þrír þættir sem hafa hvað mest áhrif á gæði skólastarfs með megináherslu á nám og árangur nemenda; kennsla og nám, stjórnun skóla og innra mat. Sveitarfélag og skóli geta óskað eftir að metinn sé einn viðbótarþáttur að þeirra vali. Mennta- og menningarmálaráðuneyti greiðir að lágmarki 60% kostnaðar við framkvæmd verkefnisins og Jöfnunarsjóður sveitarfélaga að hámarki 40%. Kostnaður vegna miðlægs matsaðila og utanumhald verkefnis greiðist af ríki. Kostnaður vegna héraðsmatsaðila greiðist af jöfnunarsjóði en á sl. ári nam sú upphæð að meðaltali 500.000 krónum á hvern skóla. Þróunarverkefnið nær einungis til tveggja ára og því er nauðsynlegt að huga að framtíðarfyrirkomulagi ytra matsins ásamt varanlegri fjármögnun þess og kostnaðarskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga.


Með því að smella á slóðina hér fyrir neðan má fá nánari upplýsingar um verkefnið. http://www.namsmat.is/vefur/ytra_mat_skola/grunnskoli.html

Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara Sumarið 2012 var sett á laggirnar samstarfsnefnd um símenntun og starfsþróun kennara sem var samstarfsverkefni mennta- og menningarmálaráðuneytis, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Kennarasambands Íslands, Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, Háskólans á Akureyri og Listaháskóla Íslands. Hlutverk og meginmarkmið nefndarinnar var að vinna að sameiginlegri stefnumótun um símenntun/starfsþróun kennara. Verkefnið byggði að verulegu leyti á tillögum nefndar sem starfaði á vegum mennta- og menningarmálaráðherra, skipuð fulltrúum sömu aðila, um endurskipulagningu endurmenntunar kennara. Sú nefnd skilaði af sér skýrslu 2010. Þegar starfi samstarfsnefndarinnar lauk í október 2012 lagði hún til að stofnað yrði fagráð til að koma samstarfinu í formlegan farveg. Í desember 2012 ákvað mennta- og menningarmálaráðherra að skipa fagráð um símenntun og starfsþróun kennara. Hlutverk fagráðsins er að stuðla að markvissri faglegri starfsþróun og starfstengdri símenntun fyrir kennara á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi. Er átt við allt nám sem kennt er samkvæmt aðalnámskrá á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi, þ.e. einnig nám í tónlistarskólum og annað listnám sem kennt er samkvæmt aðalnámskrá. Skipað var í fagráðið í lok febrúar 2013. Er það skipað 20 fulltrúum, þremur frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu, fjórum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, fimm frá skólastjórnendum, fjórum frá kennurum og þremur frá háskólunum sem standa að kennaramenntun. Á vegum fagráðsins starfar fimm manna stýrihópur og er Gunnar Gíslason fulltrúi sambandsins í honum. Einnig munu vinnuhópar starfa að ákveðnum málefnum.

Úthlutanir úr Námsleyfasjóði og Endurmenntunarsjóði grunnskóla vegna skólaársins 2013-2014 Samband íslenskra sveitarfélaga hefur umsjón með tveimur sjóðum sem styðja sérstaklega við sí- og endurmenntun kennara, ráðgjafa og stjórnenda í grunnskólum. Þeir eru Námsleyfasjóður og Endurmenntunarsjóður grunnskóla. Umsýslukostnaður greiðist af ráðstöfunarfé sjóðanna. Námsleyfasjóður starfar á grundvelli bráðabirgðaákvæðis II við lög um grunnskóla nr. 91/2008. Samband íslenskra sveitarfélaga annast rekstur Námsleyfasjóðs og varðveitir. Markmið Námsleyfasjóðs er að tryggja fjárhagslega afkomu kennara, námsráðgjafa og stjórnenda grunnskóla í námsleyfi. Í hann renna 1,3% af dagvinnulaunum kennara og stjórnenda í grunnskólum. Stjórn Námsleyfasjóðs er skipuð tveimur aðilum frá Kennarasambandi Íslands og þremur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Úthlutun námsleyfa vegna skólaársins 2013-2014 lauk í nóvember 2012. Fjármagn til úthlutunar leyfði að veitt væru samtals 35 námsleyfi, þar af tvö til sex mánaða. Alls bárust Námsleyfasjóði 185 fullgildar umsóknir. Aðeins var hægt að verða við 19% þeirra beiðna sem fyrir lágu. Eins og fram kom í auglýsingu var ákveðið að allt að 1/3 leyfa yrði úthlutað sérstaklega vegna náms sem tengist tækni og raungreinum annars vegar og samspili náttúruvísinda og listgreina með nýsköpun og skapandi hugsun að leiðarljósi hins vegar og var 13 leyfum úthlutað til slíkra verkefna. Þeim 22 námsleyfum, sem eftir voru, var skipt á milli landshluta með hliðsjón af fjölda starfandi kennara og stjórnenda eftir landshlutum. Stjórn Námsleyfasjóðs fer með málefni Endurmenntunarsjóðs grunnskóla. Hlutverk Endurmenntunarsjóðs grunnskóla er að veita fé til endurmenntunar kennara, námsráðgjafa og stjórnenda grunnskóla. Þeir sem hyggjast standa fyrir slíkri endurmenntun geta sótt um framlög úr sjóðnum, þar á meðal grunnskólar, skólaskrifstofur, sveitarfélög, símenntunarstofnanir, félög og fyrirtæki. Fjármögnun sjóðsins fluttist til sveitarfélaga um áramótin 2011/2012 og var Jöfnunarsjóði sveitarfélaga falið að innheimta hlutdeild hvers sveitarfélags. Áður höfðu framlög í sjóðinn verið ákveðin á fjárlögum. Breytingin var liður í samkomulagi um tímabundnar breytingar á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga sem undirritað var 5. október 201. Framlag sveitarfélaga í Endurmenntunarsjóð grunnskóla nam 29,9 m.kr. árið 2013 fyrir skólaárið 2013-2014. Því til viðbótar komu ónýttir styrkir frá árinu 2011. Úthlutun úr sjóðnum lauk um miðjan mars 2013. Alls bárust umsóknir um styrki til 172 verkefna frá 77 aðilum upp á rúmar 83 m.kr. Ákveðið var að veita styrki til 167 verkefna og nam heildarupphæð styrkloforða 35.701.000,-kr. Áherslusvið Endurmenntunarsjóðs grunnskóla að þessu sinni voru skólanámskrá í ljósi nýrrar aðalnámskrár og námsmat og árangursrík kennsla á unglingastigi.


Sjá nánar um sjóðina á http://www.samband.is/verkefnin/skolamal/simenntun-kennara-og-stjornenda/ þar eru einnig upplýsingar um fleiri sjóði sem veita styrki til símenntunar kennara og stjórnenda leik-, grunnog tónlistarskóla. Starfsmenn Námsleyfasjóðs eru Klara E. Finnbogadóttir og Ragnheiður Snorradóttir.

Námsgagnasjóður Lög um námsgögn voru samþykkt á Alþingi 28. mars 2007. Markmið laganna er að tryggja framboð og fjölbreytileika námsgagna í samræmi við þarfir nemenda og skóla. Í lögunum er kveðið á um stofnun Námsgagnasjóðs og Þróunarsjóðs námsgagna, auk þess sem fjallað er um Námsgagnastofnun. Námsgagnasjóður hefur það hlutverk að leggja grunnskólum til viðbótarfé til námsgagnakaupa í því augnamiði að tryggja val þeirra um námsgögn. Með tilkomu sjóðsins hafa grunnskólar aukið svigrúm til námsgagnakaupa til viðbótar við úrval Námsgagnastofnunar. Sjóðurinn starfar skv. reglugerð um sjóðinn nr. 1111/2007, þar sem kveðið er á um að greiðsla fyrir hvern grunnskóla sé innt af hendi til rekstraraðila þeirra ár hvert og tekur greiðsla fyrir hvern skóla mið af fjölda skráðra nemenda í hverjum grunnskóla skólaárið á undan, skv. upplýsingum frá Hagstofu Íslands, en heimilt er að ívilna fámennum skólum. Auk þess segir í reglugerð að grunnskólar skuli láta sjóðsstjórn í té skilagrein á rafrænu formi um ráðstöfun úthlutunar eigi síðar en 30. apríl ár hvert. Heimild er til þess í reglugerð að fella niður úthlutun til þeirra skóla sem ekki skila inn skilagrein. Skilagreinin er fyrst og fremst til að gera stjórn sjóðsins grein fyrir því hvað keypt er fyrir fjármuni sjóðsins, en er ekki bókhaldsgagn. Samkomulag um tímabundna breytingu á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga var undirritað 5. október 2011. Eitt af þeim verkefnum sem samkvæmt samkomulaginu færðust frá ríki til sveitarfélaga var rekstur Námsgagnasjóðs. Umsýsla sjóðsins, sem frá stofnun sjóðsins hafði verið hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu, færðist við undirritun samkomulagsins til Sambands íslenskra sveitarfélaga og sér Jöfnunarsjóður sveitarfélaga um að innheimta hlutdeild hvers sveitarfélags. Umsýslukostnaður greiðist af ráðstöfunarfé sjóðsins. Framlag til Námsgagnasjóðs árið 2013 nam 40 m.kr. Mennta- og menningarmálaráðherra skipar stjórn sjóðsins til fjögurra ára í senn. Einn stjórnarmaður er tilnefndur af Kennarasambandi Íslands og einn af Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Einn stjórnarmaður er skipaður án tilnefningar og skal hann vera formaður. Starfsmenn sjóðsins eru Klara E. Finnbogadóttir og Valur Rafn Halldórsson.

Skólaþing sveitarfélaga 2013 Skólaþing sveitarfélaga fer fram annað hvert ár og verður haldið 4. nóvember á Hótel Hilton Reykjavík Nordica. Sérstakur gestur þingsins verður Anders Balle, formaður danska skólastjórafélagsins og mun hann ræða um þær grundvallarbreytingar sem fyrirhugaðar eru á dönsku grunnskólakerfi að loknum árangurslausum samningaviðræðum við kennara sem að lokum leiddu til verkbanns og lagasetningar í kjölfarið. Skólaþingið er ætlað sveitarstjórnarmönnum, starfsfólki og stjórnendum skólaskrifstofa, stjórnendum leik-, grunn- og tónlistarskóla, skólanefndum og fulltrúum foreldra, kennarasambandsins og ráðuneytis mennta- og menningarmála.


FYLGISKJÖL


Fylgiskjal 1 . Fjöldi barna í leikskóla árið 2012 eftir lengd dvalar og sveitarfélagi ásamt fjölda heilsdagsígilda Leikskólar reknir af sveitarfélögum Viðvera leikskólabarna í klukkustundum Sveitarfélag 0000 - Reykjavíkurborg

4 tímar

5 tímar

6 tímar

7 tímar

8 tímar

9 tímar

10 tímar

Fjöldi barna alls

Samtals heilsdagsígildi

16

14

125

314

3561

1851

9

5890

6.040

3

1830

1.842

1000 - Kópavogsbær

5

1100 - Seltjarnarneskaupstaður

67

132

1178

427

3

6

11

90

69

179

183

1300 - Garðabær

4

16

46

152

183

403

412

1400 - Hafnarfjarðarkaupstaður

8

11

49

127

652

662

1521

1.571

6

5

23

83

55

172

173

11

23

48

245

272

600

618 498

1603 - Sveitarfélag Álftanes 1604 - Mosfellsbær 2000 - Reykjanesbær

1

18

12

13

9

57

67

165

195

506

2300 - Grindavíkurbær

3

6

17

19

36

16

97

89

2503 - Sandgerðisbær

3

15

10

19

47

31

125

117

2506 - Sveitarfélagið Vogar

3

5

6

16

45

9

4

88

83

3000 - Akraneskaupstaður

4

5

30

41

191

127

16

414

417

2

5

21

7

1

3511 - Hvalfjarðarsveit 3609 - Borgarbyggð

1

3709 - Grundarfjarðarbær

3

3711 - Stykkishólmsbær

4

6

22 12

2

9

3713 - Eyja- og Miklaholtshreppur 3

3811 - Dalabyggð 4100 - Bolungarvíkurkaupstaður

34 5

34

14

49

45

68

64

8

7

42

27

8

101

90

2

1

13

11

5

32

30

2

6

12

18

19

57

55

44

202

192

8

12 8

4604 - Tálknafjarðarhreppur

1 5

8

8

5

4803 - Súðavíkurhreppur 4911 - Strandabyggð

21

36 151

17

4

4502 - Reykhólahreppur

4607 - Vesturbyggð

83

8

3714 - Snæfellsbær

4200 - Ísafjarðarbær

27

36 160

7

40

90

3

8

19

16

8

5

22

19

1

21

57

56

6

6

6

22

29

27

25


Leikskólar reknir af sveitarfélögum Viðvera leikskólabarna í klukkustundum Sveitarfélag

Fjöldi barna alls

Samtals heilsdagsígildi

139

219

198

1

38

51

46

3

19

65

67

23

36

31

3

7

2

12

12

874

868

4 tímar

5 tímar

6 tímar

7 tímar

8 tímar

13

12

28

27

5508 - Húnaþing vestra

5

6

1

5604 - Blönduósbær

1

1

5

5609 - Sveitarfélagið Skagaströnd

9

5200 - Sveitarfélagið Skagafjörður

4

5612 - Húnavatnshreppur

9 tímar

10 tímar

36

6000 - Akureyrarkaupstaður

6

23

78

116

334

317

6100 - Norðurþing

2

1

16

8

108

13

148

143

6250 - Fjallabyggð

2

5

12

12

33

33

97

94

6400 - Dalvíkurbyggð

10

7

25

24

31

26

123

109

6513 - Eyjafjarðarsveit

1

1

7

7

12

22

50

49 20

6514 - Hörgárbyggð

0

5

4

1

3

8

23

6601 - Svalbarðsstrandarhr.

1

1

2

4

20

28

30

6602 - Grýtubakkahreppur

1

5

8

10

24

21

12

16

15

42

39

1

28

27 34

2

6607 - Skútustaðahreppur

2

6612 - Þingeyjarsveit

1

6709 - Langanesbyggð

2

2 2

1

12

26

1

3

21

7000 - Seyðisfjarðarkaupstaður 7300 - Fjarðabyggð

8

9

16

33

13

30

44

140

44

290

268

7502 - Vopnafjarðarhreppur

1

6

11

7

7

32

30

7509 - Borgarfjarðarhreppur

1

3

4

3

5

3

33

27

11

225

199

102

93

19

7613 - Breiðdalshreppur

2

1

2

7617 - Djúpavogshreppur

4

2

11

8

8

7620 - Fljótsdalshérað

2

22

48

51

91

7708 - Sveitarfélagið Hornafjörður

3

8

13

27

36

15

8000 - Vestmannaeyjabær

4

3

10

18

55

36

4

130

128

10

16

51

65

290

98

2

532

513

1

19

21

20

1

8

14

12

8200 - Sveitarfélagið Árborg 8508 - Mýrdalshreppur

1

8509 - Skaftárhreppur

1

3

1


Leikskólar reknir af sveitarfélögum Viðvera leikskólabarna í klukkustundum Sveitarfélag

4 tímar

5 tímar

6 tímar

7 tímar

8 tímar

9 tímar

10 tímar

Fjöldi barna alls

Samtals heilsdagsígildi

10

11

50

14

2

89

86

21

93

90

35

29

38

132

132

37

79

85

19

18

8613 - Rangárþing eystra

2

8614 - Rangárþing ytra

2

4

7

14

45

8710 - Hrunamannahreppur

4

3

2

16

10

8716 - Hveragerðisbær

3

4

2

14

71

8717 - Sveitarfélagið Ölfus

5

2

6

11

2

4

13

2

8

1

18

1

30

27

1

8

10

22

4

46

42

1

2

4

28

5

40

39

16.491

16.479

Fjöldi barna alls

Samtals heilsdagsígildi

8719 - Grímsnes- og Grafningshr. 8720 - Skeiða- og Gnúpverjahreppur 8721 - Bláskógabyggð

1

8722 - Flóahreppur Leikskólar sveitarfélaga alls

205

293

911

1.568

8.576

4.865

18

71

Sjálfstætt starfandi leikskólar Viðvera leikskólabarna í klukkustundum Sveitarfélag

4 tímar

5 tímar

6 tímar

7 tímar

8 tímar

9 tímar

10 tímar

0000 - Reykjavíkurborg

8

25

65

889

233

1.220

1.231

1000 - Kópavogsbær

3

3

34

151

103

294

300

1300 - Garðabær

4

3

11

31

195

86

1

331

332

5

16

31

167

107

4

330

335

5

33

43

213

121

5

423

422

8

23

17

35

21

104

96

2

12

11

31

23

86

82

1

42

5

48

49

32

99

55

199

198

1400 - Hafnarfjarðarkaupstaður 2000 - Reykjanesbær

3

2300 - Grindavíkurbær 2504 - Sveitarfélagið Garður

5

3609 - Borgarbyggð 6000 - Akureyrarkaupstaður

2

4 1

4

10

21

51

4

91

96

25

28

134

275

1.843

805

16

3.126

3.140

8000 - Vestmannaeyjabær Sjálfstætt starfandi alls

7

2

Skýring: Heilsdagsígildi eru reiknuð þannig að dvalartími í 4 klst. jafngildir hálfu heilsdagsígildi, dvalartími í 5 klst. = 0,625 og 6 klst. = 0,75, 7 klst. = 0,875, 8 klst. viðvera reiknast sem 1 heilsdagsígildi, 9 klst. viðvera reiknast sem 1,125 heilsdagsígildi og 10 klst viðvera sem 1,25


Fylgiskjal 2. Hlutfallsleg skipting leikskólabarna eftir dvalartíma og sveitarfélagi árið 2012

Leikskólar reknir af sveitarfélögum Sveitarfélag

4 tímar

5 tímar

6 tímar

7 tímar

8 tímar

9 tímar

10 tímar

0000 - Reykjavíkurborg

0%

0%

2%

5%

60%

31%

0%

1000 - Kópavogsbær

0%

1%

4%

7%

64%

23%

0%

1100 - Seltjarnarneskaupstaður

2%

0%

3%

6%

50%

39%

0%

1300 - Garðabær

1%

0%

4%

11%

38%

45%

0%

1400 - Hafnarfjarðarkaupstaður

1%

1%

3%

8%

43%

44%

1%

1603 - Sveitarfélag Álftanes

0%

3%

3%

13%

48%

32%

0%

1604 - Mosfellsbær

0%

2%

4%

8%

41%

45%

0%

2000 - Reykjanesbær

3%

2%

11%

13%

33%

39%

0%

2300 - Grindavíkurbær

3%

6%

18%

20%

37%

16%

0%

2503 - Sandgerðisbær

2%

12%

8%

15%

38%

25%

0%

2506 - Sveitarfélagið Vogar

3%

6%

7%

18%

51%

10%

5%

3000 - Akraneskaupstaður

1%

1%

7%

10%

46%

31%

4%

3511 - Hvalfjarðarsveit

0%

0%

6%

14%

58%

19%

3%

3609 - Borgarbyggð

1%

4%

14%

17%

52%

13%

0%

3709 - Grundarfjarðarbær

6%

0%

24%

0%

69%

0%

0%

3711 - Stykkishólmsbær

6%

3%

13%

7%

50%

21%

0%

3713 - Eyja- og Miklaholtshreppur

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

3714 - Snæfellsbær

3%

4%

17%

42%

27%

8%

0%

3811 - Dalabyggð

6%

0%

3%

41%

34%

16%

0%

4100 - Bolungarvíkurkaupstaður

4%

0%

11%

21%

32%

33%

0%

4200 - Ísafjarðarbær

4%

6%

4%

20%

45%

22%

0%

4502 - Reykhólahreppur

0%

42%

0%

16%

42%

0%

0%

4604 - Tálknafjarðarhreppur

0%

5%

36%

36%

23%

0%

0%

4607 - Vesturbyggð

9%

9%

0%

2%

37%

44%

0%

4803 - Súðavíkurhreppur

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

4911 - Strandabyggð

0%

0%

24%

0%

76%

0%

0%


Leikskólar reknir af sveitarfélögum Sveitarfélag

4 tímar

5 tímar

6 tímar

7 tímar

8 tímar

9 tímar

10 tímar

6%

5%

13%

12%

63%

0%

0%

10%

12%

2%

2%

75%

0%

0%

2%

2%

8%

5%

29%

55%

0%

25%

0%

11%

0%

64%

0%

0%

5612 - Húnavatnshreppur

0%

0%

0%

25%

58%

17%

0%

6000 - Akureyrarkaupstaður

1%

3%

9%

13%

38%

36%

0%

6100 - Norðurþing

1%

1%

11%

5%

73%

9%

0%

6250 - Fjallabyggð

2%

5%

12%

12%

34%

34%

0%

6400 - Dalvíkurbyggð

8%

6%

20%

20%

25%

21%

0%

6513 - Eyjafjarðarsveit

2%

2%

14%

14%

24%

44%

0%

6514 - Hörgárbyggð

9%

22%

17%

4%

13%

35%

0%

6601 - Svalbarðsstrandarhr.

0%

4%

4%

7%

14%

71%

0%

6602 - Grýtubakkahreppur

0%

4%

21%

33%

42%

0%

0%

6607 - Skútustaðahreppur

13%

0%

13%

0%

75%

0%

0%

6612 - Þingeyjarsveit

2%

5%

2%

29%

62%

0%

0%

6709 - Langanesbyggð

7%

0%

4%

11%

75%

4%

0%

7000 - Seyðisfjarðarkaupstaður

0%

0%

0%

24%

27%

48%

0%

7300 - Fjarðabyggð

7%

4%

10%

15%

48%

15%

0%

7502 - Vopnafjarðarhreppur

0%

3%

19%

34%

22%

22%

0%

7509 - Borgarfjarðarhreppur

0%

25%

75%

0%

0%

0%

0%

7613 - Breiðdalshreppur

40%

20%

40%

0%

0%

0%

0%

7617 - Djúpavogshreppur

12%

6%

33%

24%

24%

0%

0%

7620 - Fljótsdalshérað

1%

10%

21%

23%

40%

5%

0%

7708 - Sveitarfélagið Hornafjörður

3%

8%

13%

26%

35%

15%

0%

8000 - Vestmannaeyjabær

3%

2%

8%

14%

42%

28%

3%

8200 - Sveitarfélagið Árborg

2%

3%

10%

12%

55%

18%

0%

8508 - Mýrdalshreppur

5%

0%

0%

5%

90%

0%

0%

8509 - Skaftárhreppur

7%

21%

7%

7%

57%

0%

0%

8613 - Rangárþing eystra

2%

0%

11%

12%

56%

16%

2%

5200 - Sveitarfélagið Skagafjörður 5508 - Húnaþing vestra 5604 - Blönduósbær 5609 - Sveitarfélagið Skagaströnd


Leikskólar reknir af sveitarfélögum Sveitarfélag

4 tímar

5 tímar

6 tímar

7 tímar

8 tímar

9 tímar

10 tímar

2%

4%

8%

15%

48%

23%

0%

11%

9%

6%

46%

29%

0%

0%

8716 - Hveragerðisbær

2%

3%

2%

11%

54%

29%

0%

8717 - Sveitarfélagið Ölfus

0%

6%

3%

8%

14%

47%

23%

8719 - Grímsnes- og Grafningshr.

0%

0%

11%

21%

68%

0%

0%

8720 - Skeiða- og Gnúpverjahreppur

0%

7%

27%

3%

60%

3%

0%

8721 - Bláskógabyggð

2%

2%

17%

22%

48%

9%

0%

8722 - Flóahreppur

0%

3%

5%

10%

70%

13%

0%

Leikskólar sveitarfélaga alls

1%

2%

6%

10%

52%

30%

0%

7 tímar

8 tímar

9 tímar

10 tímar

8614 - Rangárþing ytra 8710 - Hrunamannahreppur

Sjálfstætt starfandi leikskólar Sveitarfélag

4 tímar

5 tímar

6 tímar

0000 - Reykjavíkurborg

1%

0%

2%

5%

73%

19%

0%

1000 - Kópavogsbær

1%

0%

1%

12%

51%

35%

0%

1300 - Garðabær

1%

1%

3%

9%

59%

26%

0%

1400 - Hafnarfjarðarkaupstaður

0%

2%

5%

9%

51%

32%

1%

2000 - Reykjanesbær

1%

1%

8%

10%

50%

29%

1%

2300 - Grindavíkurbær

0%

8%

22%

16%

34%

20%

0%

2504 - Sveitarfélagið Garður

6%

2%

14%

13%

36%

27%

2%

3609 - Borgarbyggð

0%

0%

0%

2%

88%

10%

0%

6000 - Akureyrarkaupstaður

1%

2%

4%

16%

50%

28%

0%

8000 - Vestmannaeyjabær

0%

1%

4%

11%

23%

56%

4%

Sjálfstætt starfandi alls

1%

1%

4%

9%

59%

26%

1%


Fylgiskjal 3. Stöðugildi starfsfólks í leikskólum sveitarfélaga árið 2012 og hlutfallsleg skipting þeirra. Raðað eftir hlutfalli leikskólakennara Leikskólar sveitarfélaga % skipting stg starfsfólks við uppeldis- og menntunarstörf Sveitarfélag

Röðun

Aðrir með Ófaglærðir við Leikskólakennar uppeldismennt uppeldi og ar un menntun

Fjöldi stöðugilda starfsfólks í leikskóla Allir við Önnur og Starfsmenn uppeldis- og ótilgreind störf leikskóla alls menntunarstörf

Aðrir með Ófaglærðir við Leikskólakennar uppeldismennt uppeldi og ar un menntun

1

6514 - Hörgárbyggð

70%

0%

30%

4

0

2

6

2

7

2

8722 - Flóahreppur

68%

0%

32%

7

0

3

11

1

12

3

8509 - Skaftárhreppur

67%

0%

33%

2

0

1

3

4

6000 - Akureyrarkaupstaður

66%

10%

24%

117

17

43

176

14

190

5

3000 - Akraneskaupstaður

61%

12%

27%

53

10

23

86

5

91

6

5200 - Sveitarfél. Skagafjörður

59%

8%

33%

33

5

19

56

5

61

7-8

7617 - Djúpavogshreppur

55%

31%

13%

3

2

1

6

1

7

7-8

8720 - Skeiða- og Gnúpverjahr.

55%

0%

45%

3

0

3

6

1

7

9

6601 - Svalbarðsstrandarhr.

54%

0%

46%

4

0

3

7

1

8

10 - 11

2000 - Reykjanesbær

53%

10%

37%

64

12

44

120

9

128

10 - 11

7502 - Vopnafjarðarhreppur

53%

11%

37%

5

1

4

10

1

10

12 - 13

8719 - Grímsnes- og Grafningshr.

52%

0%

48%

2

0

2

4

1

5

12 - 13

8721 - Bláskógabyggð

52%

10%

38%

6

1

4

11

1

11

14

6400 - Dalvíkurbyggð

51%

18%

31%

14

5

8

27

15 - 17

8717 - Sveitarfélagið Ölfus

50%

16%

34%

10

3

6

19

15 - 17

7000 - Seyðisfjarðarkaupstaður

50%

0%

50%

5

0

5

10

10

15 - 17

1100 - Seltjarnarneskaupstaður

50%

6%

44%

23

3

20

46

46

18

2300 - Grindavíkurbær

49%

0%

51%

10

0

10

20

2

22

19

4200 - Ísafjarðarbær

46%

11%

43%

24

6

23

53

8

60

20

3609 - Borgarbyggð

45%

5%

49%

19

2

21

42

6

48

21

1300 - Garðabær

44%

20%

36%

43

20

35

97

9

106

22 - 23

5604 - Blönduósbær

43%

3%

53%

7

1

8

15

1

17

22 - 23

1400 - Hafnarfjarðarkaupstaður

43%

13%

43%

171

53

171

395

24

419

3

27 1

21


% skipting stg starfsfólks við uppeldis- og menntunarstörf Röðun

Sveitarfélag

Aðrir með Ófaglærðir við Leikskólakennar uppeldismennt uppeldi og ar un menntun

Fjöldi stöðugilda starfsfólks í leikskóla Allir við Önnur og Starfsmenn uppeldis- og ótilgreind störf leikskóla alls menntunarstörf

Aðrir með Ófaglærðir við Leikskólakennar uppeldismennt uppeldi og ar un menntun

24 - 25

8200 - Sveitarfélagið Árborg

41%

12%

47%

50

15

58

123

14

137

24 - 25

5609 - Sveitarfél. Skagaströnd

41%

0%

59%

3

0

4

7

1

8

26

3709 - Grundarfjarðarbær

39%

0%

61%

5

0

7

12

2

14

27

7620 - Fljótsdalshérað

38%

15%

47%

23

9

28

59

3

62

28 - 30

6602 - Grýtubakkahreppur

37%

10%

52%

2

1

3

5

1

6

28 - 30

6513 - Eyjafjarðarsveit

37%

46%

17%

5

6

2

13

2

15

28 - 30

6100 - Norðurþing

37%

21%

42%

15

9

18

42

5

46

31

1000 - Kópavogsbær

36%

16%

48%

159

72

217

447

38

486

32

1603 - Sveitarfélag Álftanes

35%

40%

25%

15

17

11

43

5

48

33 - 34

6607 - Skútustaðahreppur

34%

0%

66%

2

0

3

5

33 - 34

7300 - Fjarðabyggð

34%

8%

59%

22

5

38

65

35 - 37

5612 - Húnavatnshreppur

33%

18%

48%

1

1

2

3

35 - 37

8710 - Hrunamannahreppur

33%

8%

59%

3

1

5

9

35 - 37

4604 - Tálknafjarðarhreppur

33%

0%

67%

1

0

2

3

38 - 40

1604 - Mosfellsbær

32%

21%

46%

47

31

68

38 - 40

0000 - Reykjavíkurborg

32%

24%

44%

428

323

38 - 40

6250 - Fjallabyggð

32%

13%

56%

7

41 - 43

2506 - Sveitarfélagið Vogar

31%

5%

64%

41 - 43

8000 - Vestmannaeyjabær

31%

23%

47%

41 - 43

8613 - Rangárþing eystra

31%

17%

44

8716 - Hveragerðisbær

28%

23%

45

3711 - Stykkishólmsbær

27%

46

4100 - Bolungarvíkurkaupstaður

47 - 48

5 8

73 3

1

10

145

13

158

599

1.349

111

1.460

3

13

23

2

26

6

1

12

19

1

20

9

6

13

28

1

29

52%

7

4

12

22

2

24

49%

10

8

17

35

3

38

21%

52%

4

3

8

16

2

18

26%

8%

66%

3

1

8

13

1

14

3511 - Hvalfjarðarsveit

24%

30%

46%

2

3

5

10

1

11

47 - 48

6709 - Langanesbyggð

24%

0%

76%

2

0

6

7

1

8

49 - 52

6612 - Þingeyjarsveit

22%

34%

44%

2

3

4

9

1

10

3


% skipting stg starfsfólks við uppeldis- og menntunarstörf Röðun

Sveitarfélag

Aðrir með Ófaglærðir við Leikskólakennar uppeldismennt uppeldi og ar un menntun

Fjöldi stöðugilda starfsfólks í leikskóla Allir við Önnur og Starfsmenn uppeldis- og ótilgreind störf leikskóla alls menntunarstörf

Aðrir með Ófaglærðir við Leikskólakennar uppeldismennt uppeldi og ar un menntun

49 - 52

7708 - Sveitarfél. Hornafjörður

22%

8%

70%

6

2

17

25

49 - 52

4911 - Strandabyggð

22%

11%

67%

2

1

6

9

49 - 52

3714 - Snæfellsbær

22%

21%

57%

5

5

14

24

3

28

53

2503 - Sandgerðisbær

20%

6%

73%

5

2

18

24

1

26

54 - 55

8614 - Rangárþing ytra

19%

16%

65%

5

4

16

25

1

26

54 - 55

4607 - Vesturbyggð

19%

0%

81%

2

0

9

11

1

12

56

5508 - Húnaþing vestra

14%

20%

66%

2

3

10

15

3

17

57

8508 - Mýrdalshreppur

9%

53%

38%

1

3

2

5

58

3713 - Eyja- og Miklaholtshreppur

5%

95%

0%

0

5

59 - 63

3811 - Dalabyggð

0%

30%

70%

0

2

59 - 63

4502 - Reykhólahreppur

0%

12%

88%

0

59 - 63

4803 - Súðavíkurhreppur

0%

73%

27%

59 - 63

7509 - Borgarfjarðarhreppur

0%

100%

59 - 63

7613 - Breiðdalshreppur

0%

100%

38%

18%

Leikskólar sveitarfélaga alls

2

27 9

5

5

0

6

4

6

1

7

1

5

6

0

6

0

2

1

3

3

0%

0

1

1

1

0%

0

1

1

44%

1.486

690

1.722

3.898

1 323

4.220

Sjálfstætt starfandi leikskólar

Röðun

Sveitarfélag

% skipting stg starfsfólks við uppeldis- og menntunarstörf Aðrir með Ófaglærðir við Leikskólakennar uppeldismennt uppeldi og ar un menntun

Fjöldi stöðugilda starfsfólks í leikskóla Aðrir með Ófaglærðir við Leikskólakennar uppeldismennt uppeldi og ar un menntun

1

6000 - Akureyrarkaupstaður

57%

9%

34%

24

4

2

8000 - Vestmannaeyjabær

49%

5%

46%

10

1

3

2300 - Grindavíkurbær

40%

15%

45%

7

4

1000 - Kópavogsbær

38%

12%

50%

24

5

1400 - Hafnarfjarðarkaupstaður

35%

17%

48%

24

Allir við Önnur og Starfsmenn uppeldis- og ótilgreind störf leikskóla alls menntunarstörf 14 43 6 49 9

20

3

23

3

8

18

2

21

8

32

64

4

68

11

33

68

6

74


% skipting stg starfsfólks við uppeldis- og menntunarstörf Sveitarfélag

Röðun

Aðrir með Ófaglærðir við Leikskólakennar uppeldismennt uppeldi og ar un menntun

Fjöldi stöðugilda starfsfólks í leikskóla Allir við Önnur og Starfsmenn uppeldis- og ótilgreind störf leikskóla alls menntunarstörf

Aðrir með Ófaglærðir við Leikskólakennar uppeldismennt uppeldi og ar un menntun

6-7

2504 - Sveitarfélagið Garður

33%

4%

62%

6

1

11

17

2

19

6-7

1300 - Garðabær

33%

19%

48%

21

12

30

63

5

68

8

2000 - Reykjanesbær

27%

13%

61%

25

12

56

92

7

99

9

0000 - Reykjavíkurborg

24%

21%

55%

65

58

149

272

20

292

10

3609 - Borgarbyggð

18%

18%

64%

2

2

7

11

1

12

Sjálfstætt starfandi alls

31%

17%

52%

189

104

322

615

57

672


Fylgiskjal 4. Fjöldi heilsdagsígilda leikskólabarna á hvert stöðugildi starfsfólks við uppeldis- og menntunarstörf í leikskólum 2012. Leikskólar sveitarfélaga Röðun

Sveitarfélag

Fjöldi stöðugilda við uppeldis- og menntunarstörf

Fjöldi heilsdagsígilda leikskólabarna

Fjöldi heilsdagsígilda á hvert stöðugildi við uppeldis- og menntunarstörf

1

4604 - Tálknafjarðarhreppur

19

3

5,35

2-3

6000 - Akureyrarkaupstaður

868

176

4,92

2-3

4607 - Vesturbyggð

56

11

4,92

4

3000 - Akraneskaupstaður

417

86

4,85

5

2503 - Sandgerðisbær

117

24

4,78

6

7617 - Djúpavogshreppur

27

6

4,73

7

3811 - Dalabyggð

30

6

4,63

8

8719 - Grímsnes- og Grafningshr.

9

8000 - Vestmannaeyjabær

10 11 - 12

18

4

4,56

128

28

4,55

6601 - Svalbarðsstrandarhr.

30

7

4,53

6602 - Grýtubakkahreppur

21

5

4,48

11 - 12

0000 - Reykjavíkurborg

6.040

1.349

4,48

13

8717 - Sveitarfélagið Ölfus

85

19

4,46

14

2300 - Grindavíkurbær

89

20

4,44

15 - 16

5609 - Sveitarfél. Skagaströnd

31

7

4,42

15 - 16

2506 - Sveitarfélagið Vogar

83

19

4,42

17

4100 - Bolungarvíkurkaupstaður

55

13

4,39

18 - 19

5604 - Blönduósbær

67

15

4,37

18 - 19

8720 - Skeiða- og Gnúpverjahr.

27

6

4,37

20

6612 - Þingeyjarsveit

39

9

4,26

21

1604 - Mosfellsbær

618

145

4,25

22

1300 - Garðabær

412

97

4,23

23 - 24

8200 - Sveitarfélagið Árborg

513

123

4,17

23 - 24

7613 - Breiðdalshreppur

3

1

4,17

25

2000 - Reykjanesbær

498

120

4,16

26

7300 - Fjarðabyggð

268

65

4,12


Leikskólar sveitarfélaga Röðun

Sveitarfélag

27

1000 - Kópavogsbær

28

3711 - Stykkishólmsbær

29

6400 - Dalvíkurbyggð

30

1603 - Sveitarfélag Álftanes

31

Fjöldi stöðugilda við uppeldis- og menntunarstörf

Fjöldi heilsdagsígilda leikskólabarna

Fjöldi heilsdagsígilda á hvert stöðugildi við uppeldis- og menntunarstörf

1.842

447

4,12

64

16

4,06

109

27

4,05

173

43

4,02

6250 - Fjallabyggð

94

23

4,01

32 - 33

8509 - Skaftárhreppur

12

3

4,00

32 - 33

1100 - Seltjarnarneskaupstaður

183

46

4,00

34

1400 - Hafnarfjarðarkaupstaður

1.571

395

3,97

35 - 36

6513 - Eyjafjarðarsveit

49

13

3,88

35 - 36

8721 - Bláskógabyggð

42

11

3,88

37 - 38

8613 - Rangárþing eystra

86

22

3,85

37 - 38

8508 - Mýrdalshreppur

20

5

3,85

39

3709 - Grundarfjarðarbær

45

12

3,77

40

8716 - Hveragerðisbær

132

35

3,76

41

7708 - Sveitarfél. Hornafjörður

93

25

3,75

42

8722 - Flóahreppur

39

11

3,72

43 - 44

3714 - Snæfellsbær

90

24

3,69

43 - 44

6709 - Langanesbyggð

27

7

3,69

45 - 46

3511 - Hvalfjarðarsveit

36

10

3,64

45 - 46

4200 - Ísafjarðarbær

192

53

3,64

47

3609 - Borgarbyggð

151

42

3,62

48

5612 - Húnavatnshreppur

12

3

3,60

49 - 50

7509 - Borgarfjarðarhreppur

3

1

3,59

49 - 50

8614 - Rangárþing ytra

90

25

3,59

51

6514 - Hörgárbyggð

20

6

3,58

52

5200 - Sveitarfél. Skagafjörður

198

56

3,53

53

7000 - Seyðisfjarðarkaupstaður

34

10

3,44

54

6100 - Norðurþing

143

42

3,42


Leikskólar sveitarfélaga Röðun

Sveitarfélag

55

7620 - Fljótsdalshérað

56 57

Fjöldi stöðugilda við uppeldis- og menntunarstörf

Fjöldi heilsdagsígilda leikskólabarna

Fjöldi heilsdagsígilda á hvert stöðugildi við uppeldis- og menntunarstörf

199

59

3,38

8710 - Hrunamannahreppur

29

9

3,33

7502 - Vopnafjarðarhreppur

30

10

3,12

58

5508 - Húnaþing vestra

46

15

3,11

59

4911 - Strandabyggð

27

9

3,00

60

6607 - Skútustaðahreppur

15

5

2,92

61

4502 - Reykhólahreppur

16

6

2,57

62

4803 - Súðavíkurhreppur

6

3

2,18

63

3713 - Eyja- og Miklaholtshreppur

7

5

1,35

16.479

3.898

4,23

Leikskólar sveitarfélaga alls

Sjálfstætt starfandi leikskólar

Röðun

Sveitarfélag

1

1300 - Garðabær

2

2300 - Grindavíkurbær

3

1400 - Hafnarfjarðarkaupstaður

4

Fjöldi stöðugilda við uppeldis- og menntunarstörf

Fjöldi heilsdagsígilda leikskólabarna

Fjöldi heilsdagsígilda á hvert stöðugildi við uppeldis- og menntunarstörf

332

63

5,28

96

18

5,22

335

68

4,95

2504 - Sveitarfélagið Garður

82

17

4,76

5

8000 - Vestmannaeyjabær

96

20

4,74

6

1000 - Kópavogsbær

300

64

4,70

7

6000 - Akureyrarkaupstaður

198

43

4,62

8

2000 - Reykjanesbær

9

0000 - Reykjavíkurborg

10

3609 - Borgarbyggð Sjálfstætt starfandi leikskólar alls

422

92

4,58

1.231

272

4,52

49

11

4,41

3.140

669

4,69


Fylgiskjal 5. Fjöldi stöðugilda starfsfólks við uppeldis- og menntunarstörf í leikskólum á hverja 1.000 íbúa eftir sveitarfélögum 2012. Raðað eftir kennitölunni fyrir alla leikskóla.

Röðun

Sveitarfélag

Íbúafjöldi

Allir leikskólar Fjöldi stöðugilda við Fjöldi stöðugilda á uppeldis- og hverja 1.000 íbúa menntunarstörf

Leikskólar sveitarfélaga Fjöldi stöðugilda við uppeldis- og menntunarstörf

Fjöldi stöðugilda á hverja 1.000 íbúa

1

7613-Breiðdalshreppur

190

1

3,9

1

3,9

2

7509-Borgarfjarðarhreppur

129

1

6,2

1

6,2

3

8509-Skaftárhreppur

443

3

6,8

3

6,8

4

5612-Húnavatnshreppur

412

3

8,0

3

8,0

5-6

3811-Dalabyggð

686

6

9,4

6

9,4

5-6

6612-Þingeyjarsveit

970

9

9,4

9

9,4

7

8719-Grímsnes-ogGrafningshr.

416

4

9,5

4

9,5

8

6514-Hörgárbyggð

584

6

9,6

6

9,6

9

8717-Sveitarfélagið Ölfus

1.930

19

9,9

19

9,9

10

1100-Seltjarnarneskaupstaður

4.313

46

10,6

46

10,6

11

5609-Sveitarfél.Skagaströnd

608

7

11,3

7

11,3

12 - 13

8710-Hrunamannahreppur

774

9

11,4

9

11,4

12 - 13

8000-Vestmannaeyjabær

4.194

48

11,4

28

6,7

14 - 17

6250-Fjallabyggð

2.035

23

11,5

23

11,5

14 - 17

2504-Sveitarfélagið Garður

1.477

17

11,5

14 - 17

8508-Mýrdalshreppur

459

5

11,5

5

11,5

14 - 17

7708-Sveitarfél.Hornafjörður

2.143

25

11,5

25

11,5

18 - 19

8721-Bláskógabyggð

906

11

12,1

11

12,1

18 - 19

7617-Djúpavogshreppur

461

6

12,1

6

12,1

20 - 21

6000-Akureyrarkaupstaður

17.875

219

12,3

176

9,9

20 - 21

6513-Eyjafjarðarsveit

1.031

13

12,3

13

12,3

22 - 24

8720-Skeiða-og Gnúpverjahr.

504

6

12,4

6

12,4

22 - 24

5508-Húnaþing vestra

1.187

15

12,4

15

12,4

22 - 24

4607-Vesturbyggð

910

11

12,4

11

12,4

25

4604-Tálknafjarðarhreppur

276

3

12,6

3

12,6

26 - 27

8613-Rangárþing eystra

1.741

22

12,9

22

12,9


Röðun

Sveitarfélag

Íbúafjöldi

Allir leikskólar Fjöldi stöðugilda við Fjöldi stöðugilda á uppeldis- og hverja 1.000 íbúa menntunarstörf

Leikskólar sveitarfélaga Fjöldi stöðugilda við uppeldis- og menntunarstörf

Fjöldi stöðugilda á hverja 1.000 íbúa

26 - 27

6607-Skútustaðahreppur

385

5

12,9

5

12,9

28 - 29

3000-Akraneskaupstaður

6.592

86

13,1

86

13,1

28 - 29

3709-Grundarfjarðarbær

899

12

13,1

12

13,1

30

5200-Sveitarfél.Skagafjörður

4.221

56

13,3

56

13,3

31

2300-Grindavíkurbær

2.830

38

13,4

20

7,0

32

3711-Stykkishólmsbær

1.165

16

13,5

16

13,5

33 - 34

0000-Reykjavíkurborg

119.034

1.621

13,6

1.349

11,3

33 - 34

6602-Grýtubakkahreppur

350

5

13,6

5

13,6

35 - 37

3714-Snæfellsbær

1.737

24

14,0

24

14,0

35 - 37

6709-Langanesbyggð

512

7

14,0

7

14,0

35 - 37

4200-Ísafjarðarbær

3.755

53

14,0

53

14,0

38

7300-Fjarðabyggð

39 - 42

1300-Garðabær

39 - 42

4.600

65

14,1

65

14,1

11.283

160

14,2

97

8,6

7502-Vopnafjarðarhreppur

670

10

14,2

10

14,2

39 - 42

4100-Bolungarvíkurkaupstaður

889

13

14,2

13

14,2

39 - 42

6400-Dalvíkurbyggð

1.900

27

14,2

27

14,2

43

6100-Norðurþing

2.884

42

14,5

42

14,5

44 - 46

7000-Seyðisfjarðarkaupstaður

677

10

14,6

10

14,6

44 - 46

2503-Sandgerðisbær

1.672

24

14,6

24

14,6

44 - 46

8614-Rangárþing ytra

1.708

25

14,6

25

14,6

47 - 48

2000-Reykjanesbær

14.137

212

15,0

120

8,5

47 - 48

3609-Borgarbyggð

3.530

53

15,0

42

11,8

48

4803-Súðavíkurhreppur

182

3

15,1

3

15,1

49

8716-Hveragerðisbær

2.283

35

15,3

35

15,3

50 - 51

3511-Hvalfjarðarsveit

627

10

15,8

10

15,8

50 - 51

8200-Sveitarfélagið Árborg

7.783

123

15,8

123

15,8

52 - 53

1000-Kópavogsbær

31.205

511

16,4

447

14,3

52 - 53

1604-Mosfellsbær

8.854

145

16,4

145

16,4


Allir leikskólar Fjöldi stöðugilda við Fjöldi stöðugilda á uppeldis- og hverja 1.000 íbúa menntunarstörf

Leikskólar sveitarfélaga Fjöldi stöðugilda við uppeldis- og menntunarstörf

Fjöldi stöðugilda á hverja 1.000 íbúa

16,7

19

16,7

7

16,8

7

16,8

3.486

59

16,9

59

16,9

26.486

463

17,5

395

14,9

8722-Flóahreppur

602

11

17,5

11

17,5

4911-Strandabyggð

516

9

17,6

9

17,6

59 - 60

5604-Blönduósbær

871

15

17,6

15

17,6

61

1603-Sveitarfélag Álftanes

2.419

43

17,7

43

17,7

62

4502-Reykhólahreppur

271

6

22,4

6

22,4

63

3713-Eyja- og Miklaholtshreppur

132

5

39,4

5

39,4

319.317

4.565

14,3

3.898

12,2

Sveitarfélag

Íbúafjöldi

54

2506-Sveitarfélagið Vogar

1.126

19

55

6601-Svalbarðsstrandarhr.

390

56

7620-Fljótsdalshérað

57 - 58

1400-Hafnarfjarðarkaupstaður

57 - 58 59 - 60

Röðun

Landið allt Íbúafjöldi þjónustusvæða.


Fylgiskjal 6. Hlutfall þjónustutekna af rekstrarkostnaði leikskóla sveitarfélaga árið 2012 eftir sveitarfélögum.

Röðun

Sveitarfélag

Þjónustutekjur

Rekstrarkostnaður vegna leikskóla

% tekna af heildarrekstrarkostnaði

47.594

29%

1

5609 Sveitarfélagið Skagaströnd

13.945

2

6709 Langanesbyggð

11.341

41.835

27%

3

8716 Hveragerðisbær

57.474

225.542

25%

4-6

4200 Ísafjarðarbær

73.071

304.386

24%

4-6

3711 Stykkishólmsbær

28.131

118.696

24%

4-6

6000 Akureyrarkaupstaður

309.099

1.312.564

24%

7 - 13

5508 Húnaþing vestra

7 - 13

1604 Mosfellsbær

7 - 13

2506 Sveitarfélagið Vogar

7 - 13

1300 Garðabær

7 - 13

3709 Grundarfjarðarbær

7 - 13

19.898

84.940

23%

206.911

886.847

23%

28.374

121.725

23%

154.895

664.829

23%

19.278

83.998

23%

5604 Blönduósbær

23.259

101.943

23%

7 - 13

4607 Vesturbyggð

14.957

66.309

23%

14 - 21

2300 Grindavíkurbær

30.097

142.858

21%

14 - 21

4100 Bolungarvíkurkaupstaður

14.790

69.765

21%

14 - 21

8509 Skaftárhreppur

4.988

23.589

21%

14 - 21

3000 Akraneskaupstaður

127.758

606.985

21%

14 - 21

8717 Sveitarfélagið Ölfus

14 - 21

1400 Hafnarfjarðarkaupstaður

14 - 21

1603 Sveitarfélagið Álftanes

14 - 21

6602 Grýtubakkahreppur

22 - 24

24.641

117.308

21%

479.721

2.286.800

21%

58.095

278.067

21%

8.085

39.161

21%

2000 Reykjanesbær

157.250

777.313

20%

22 - 24

6400 Dalvíkurbyggð

37.897

190.075

20%

22 - 24

6607 Skútustaðahreppur

5.214

26.584

20%

25 - 28

8200 Sveitarfélagið Árborg

154.406

811.915

19%

25 - 28

8613 Rangárþing eystra

26.607

139.961

19%

25 - 28

5200 Sveitarfélagið Skagafjörður

74.309

392.575

19%

25 - 28

7617 Djúpavogshreppur

10.295

54.567

19%

29 - 36

3609 Borgarbyggð

58.069

316.994

18%

29 - 36

1000 Kópavogsbær

540.428

2.959.400

18%

29 - 36

3511 Hvalfjarðarsveit

12.243

67.106

18%

29 - 36

8722 Flóahreppur

13.045

72.491

18%

29 - 36

3714 Snæfellsbær

29.981

167.335

18%

29 - 36

8508 Mýrdalshreppur

6.860

38.841

18%

29 - 36

3811 Dalabyggð

8.801

49.997

18%

29 - 36

8000 Vestmannaeyjabær

58.811

334.940

18%

37 - 40

6100 Norðurþing

47.735

275.557

17%

37 - 40

6250 Fjallabyggð

27.868

162.392

17%

37 - 40

7300 Fjarðabyggð

82.964

490.315

17%

37 - 40

7502 Vopnafjarðarhreppur

8.839

53.297

17%

41 - 44

1100 - Seltjarnarneskaupstaður

47.452

294.841

16%

41 - 44

8710 Hrunamannahreppur

10.279

65.113

16%

41 - 44

6515 Hörgársveit

7.994

50.756

16%

41 - 44

7000 Seyðisfjarðarkaupstaður

8.571

54.724

16%

45 - 50

6513 Eyjafjarðarsveit

14.051

91.017

15%


Röðun

Sveitarfélag

45 - 50

6612 Þingeyjarsveit

45 - 50

7620 Fljótsdalshérað

45 - 50

0000-Reykjavíkurborg

45 - 50

4911 Strandabyggð

45 - 50

7708 Sveitarfélagið Hornafjörður

51 - 53

8719 Grímsnes- og Grafningshreppur

51 - 53

4604 Tálknafjarðarhreppur

51 - 53

8614 Rangárþing ytra

54 - 57

7509 Borgarfjarðarhreppur

54 - 57

4502 Reykhólahreppur

54 - 57

8721 Bláskógabyggð

54 - 57

6601 Svalbarðsstrandarhreppur

58 - 59

2503 Sandgerðisbær

58 - 59

8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur

60

Þjónustutekjur

Rekstrarkostnaður vegna leikskóla

% tekna af heildarrekstrarkostnaði

12.546

82.481

15%

53.977

356.392

15%

1.378.838

9.134.811

15%

8.266

56.419

15%

23.385

160.715

15%

3.968

27.925

14%

3.684

26.290

14%

19.431

143.589

14%

568

4.213

13%

4.168

31.435

13%

11.382

87.800

13%

5.823

46.156

13%

20.874

173.515

12%

7.200

60.902

12%

7613 Breiðdalshreppur

1.392

13.074

11%

61

5612 Húnavatnshreppur

1.750

19.195

9%

62

4803 Súðavíkurhreppur

331

11.261

3%

4.716.359

26.111.561

18%

Landið allt

Skýring: Tölur í þús.kr. Eingöngu um beinan rekstrarkostnað að ræða vegna leikskóla sem sveitarfélögin reka.


Fylgiskjal 7. Rekstrarkostnaður vegna leikskóla sveitarfélaga á hverja 1.000 íbúa árið 2012 eftir sveitarfélögum Röðun

Sveitarfélag

Íbúafjöldi 2012

Rekstrarkostnaður Rekstrarkostnaður á hverja vegna leikskóla 1.000 íbúa

1

7509 Borgarfjarðarhreppur

129

4.213

32.659

2

5612 Húnavatnshreppur

412

19.195

46.591

3

2300 Grindavíkurbær

2.830

142.858

50.480

4

8509 Skaftárhreppur

443

23.589

53.248

5

2000 Reykjanesbær

14.137

777.313

54.984

6

1300 Garðabær

11.283

664.829

58.923

7

8717 Sveitarfélagið Ölfus

1.930

117.308

60.781

8

4803 Súðavíkurhreppur

182

11.261

61.873

9

8719 Grímsnes- og Grafningshreppur

416

27.925

67.127

10

6709 Langanesbyggð

614

41.835

68.136

11

1100 - Seltjarnarneskaupstaður

4.313

294.841

68.361

12

7613 Breiðdalshreppur

190

13.074

68.808

13

6607 Skútustaðahreppur

385

26.584

69.050

14

5508 Húnaþing vestra

1.187

84.940

71.558

15

4607 Vesturbyggð

910

66.309

72.867

16

3811 Dalabyggð

686

49.997

72.882

17

6000 Akureyrarkaupstaður

17.875

1.312.564

73.430

18

7708 Sveitarfélagið Hornafjörður

2.143

160.715

74.995

19

0000-Reykjavíkurborg

119.034

9.134.811

76.741

20

5609 Sveitarfélagið Skagaströnd

608

47.594

78.280

21

4100 Bolungarvíkurkaupstaður

889

69.765

78.475

22

7502 Vopnafjarðarhreppur

670

53.297

79.548

23

6250 Fjallabyggð

2.035

162.392

79.800

24

8000 Vestmannaeyjabær

4.194

334.940

79.862

25

8613 Rangárþing eystra

1.741

139.961

80.391

26

7000 Seyðisfjarðarkaupstaður

677

54.724

80.834

27

4200 Ísafjarðarbær

3.755

304.386

81.061

28

8614 Rangárþing ytra

1.708

143.589

84.068

29

8710 Hrunamannahreppur

774

65.113

84.125

30

8508 Mýrdalshreppur

459

38.841

84.620

31

1400 Hafnarfjarðarkaupstaður

26.486

2.286.800

86.340

32

6515 Hörgársveit

584

50.756

86.911

33

6513 Eyjafjarðarsveit

1.031

91.017

88.280

34

3609 Borgarbyggð

3.530

316.994

89.800

35

6612 Þingeyjarsveit

915

82.481

90.143

36

4911 Strandabyggð

620

56.419

90.998

37

3000 Akraneskaupstaður

6.592

606.985

92.079

38

5200 Sveitarfélagið Skagafjörður

4.221

392.575

93.005


Röðun

Sveitarfélag

39

3709 Grundarfjarðarbær

40

1000 Kópavogsbær

41

4604 Tálknafjarðarhreppur

42 43 44

8721 Bláskógabyggð

45

Íbúafjöldi 2012

Rekstrarkostnaður Rekstrarkostnaður á hverja vegna leikskóla 1.000 íbúa

899

83.998

93.435

31.205

2.959.400

94.837

276

26.290

95.252

6100 Norðurþing

2.884

275.557

95.547

3714 Snæfellsbær

1.737

167.335

96.336

906

87.800

96.909

8716 Hveragerðisbær

2.283

225.542

98.792

46

6400 Dalvíkurbyggð

1.900

190.075

100.039

47

1604 Mosfellsbær

8.854

886.847

100.163

48

3711 Stykkishólmsbær

1.165

118.696

101.885

49

7620 Fljótsdalshérað

3.486

356.392

102.235

50

2503 Sandgerðisbær

1.672

173.515

103.777

51

8200 Sveitarfélagið Árborg

7.783

811.915

104.319

52

7300 Fjarðabyggð

4.600

490.315

106.590

53

3511 Hvalfjarðarsveit

627

67.106

107.027

54

2506 Sveitarfélagið Vogar

1.126

121.725

108.104

55

6602 Grýtubakkahreppur

56

1603 Sveitarfélagið Álftanes

57

350

39.161

111.888

2.419

278.067

114.951

4502 Reykhólahreppur

271

31.435

115.996

58

5604 Blönduósbær

871

101.943

117.041

59

6601 Svalbarðsstrandarhreppur

390

46.156

118.349

60

7617 Djúpavogshreppur

461

54.567

118.366

61

8722 Flóahreppur

602

72.491

120.416

62

8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur

504

60.902

120.836

319.575

26.111.561

81.707

Landið allt

Skýring: Tölur í þús.kr. Eingöngu um beinan rekstrarkostnað að ræða vegna leikskóla sem sveitarfélögin reka. Íbúafjöldi þjónustusvæða. Þannig er íbúafjöldi í Skagabyggð lagður saman við íbúafjölda í Sveitarfélaginu Skagaströnd.


Fylgiskjal 8. Innri leiga sem hlutfall af beinum rekstrarkostnaði leikskóla (brúttó) árið 2012 eftir sveitarfélögum

Röðun

Sveitarfélag 6612 Þingeyjarsveit

Þjónustutekjur

Rekstrarkostnaður vegna leikskóla

Innri leiga sem % af rekstrarkostnaði

Innri leiga*

-12.546

82.481

¹

-568

4.213

¹

8719 Grímsnes- og Grafningshreppur

-3.968

27.925

¹

1-2

4502 Reykhólahreppur

-4.168

31.435

0

0%

1-2

8000 Vestmannaeyjabær

-58.811

334.940

0

0%

3-4

6100 Norðurþing

-47.735

275.557

4.408

2%

3-4

4911 Strandabyggð

-8.266

56.419

935

2%

5-6

8717 Sveitarfélagið Ölfus

-24.641

117.308

4.925

4%

5-6

6709 Langanesbyggð

-11.341

41.835

1.776

4%

7

1100 - Seltjarnarneskaupstaður

-47.452

294.841

15.321

5%

8 - 11

7502 Vopnafjarðarhreppur

-8.839

53.297

3.082

6%

8 - 11

7708 Sveitarfélagið Hornafjörður

-23.385

160.715

10.100

6%

8 - 11

8722 Flóahreppur

-13.045

72.491

4.640

6%

8 - 11

4100 Bolungarvíkurkaupstaður

-14.790

69.765

4.477

6%

12 - 14

4200 Ísafjarðarbær

-73.071

304.386

20.504

7%

12 - 14

1400 Hafnarfjarðarkaupstaður

-479.721

2.286.800

159.441

7%

12 - 14

5609 Sveitarfélagið Skagaströnd

-13.945

47.594

3.392

7%

15 - 17

6607 Skútustaðahreppur

-5.214

26.584

2.046

8%

15 - 17

2000 Reykjanesbær

-157.250

777.313

62.385

8%

15 - 17

6000 Akureyrarkaupstaður

-309.099

1.312.564

109.644

8%

18 - 20

4604 Tálknafjarðarhreppur

-3.684

26.290

2.298

9%

18 - 20

8721 Bláskógabyggð

-11.382

87.800

8.206

9%

18 - 20

8200 Sveitarfélagið Árborg

-154.406

811.915

76.749

9%

21 - 24

6602 Grýtubakkahreppur

21 - 24

1300 Garðabær

21 - 24

5508 Húnaþing vestra

21 - 24

7000 Seyðisfjarðarkaupstaður

25

1000 Kópavogsbær

26 - 28

7509 Borgarfjarðarhreppur

-8.085

39.161

3.902

10%

-154.895

664.829

66.801

10%

-19.898

84.940

8.652

10%

-8.571

54.724

5.689

10%

-540.428

2.959.400

321.840

11%

8613 Rangárþing eystra

-26.607

139.961

17.033

12%

26 - 28

3714 Snæfellsbær

-29.981

167.335

20.658

12%

26 - 28

4607 Vesturbyggð

-14.957

66.309

8.279

12%

29 - 33

6513 Eyjafjarðarsveit

-14.051

91.017

11.388

13%

29 - 33

0000-Reykjavíkurborg

-1.378.838

9.134.811

1.144.362

13%

29 - 33

7613 Breiðdalshreppur

-1.392

13.074

1.680

13%

29 - 33

5200 Sveitarfélagið Skagafjörður

-74.309

392.575

51.015

13%

29 - 33

2506 Sveitarfélagið Vogar

-28.374

121.725

16.156

13%

34 - 41

8614 Rangárþing ytra

-19.431

143.589

19.634

14%


Röðun

Sveitarfélag

Þjónustutekjur

Rekstrarkostnaður vegna leikskóla

Innri leiga*

Innri leiga sem % af rekstrarkostnaði

34 - 41

8509 Skaftárhreppur

-4.988

23.589

3.258

14%

34 - 41

6400 Dalvíkurbyggð

-37.897

190.075

26.444

14%

34 - 41

1604 Mosfellsbær

-206.911

886.847

123.693

14%

34 - 41

8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur

34 - 41

8716 Hveragerðisbær

34 - 41

4803 Súðavíkurhreppur

34 - 41

3000 Akraneskaupstaður

42 - 43

-7.200

60.902

8.500

14%

-57.474

225.542

31.613

14%

-331

11.261

1.598

14%

-127.758

606.985

86.417

14%

6250 Fjallabyggð

-27.868

162.392

23.922

15%

42 - 43

3811 Dalabyggð

-8.801

49.997

7.705

15%

44 - 47

7617 Djúpavogshreppur

-10.295

54.567

8.490

16%

44 - 47

5604 Blönduósbær

-23.259

101.943

16.014

16%

44 - 47

3511 Hvalfjarðarsveit

-12.243

67.106

10.638

16%

44 - 47

6515 Hörgársveit

-7.994

50.756

8.371

16%

48

6601 Svalbarðsstrandarhreppur

-5.823

46.156

7.956

17%

49 - 51

5612 Húnavatnshreppur

-1.750

19.195

3.400

18%

49 - 51

1603 Sveitarfélagið Álftanes

-58.095

278.067

49.800

18%

49 - 51

7300 Fjarðabyggð

-82.964

490.315

89.291

18%

52 - 53

2503 Sandgerðisbær

-20.874

173.515

32.399

19%

52 - 53

7620 Fljótsdalshérað

-53.977

356.392

68.226

19%

54

8710 Hrunamannahreppur

-10.279

65.113

12.906

20%

55 - 57

3609 Borgarbyggð

-58.069

316.994

66.678

21%

55 - 57

8508 Mýrdalshreppur

-6.860

38.841

8.237

21%

55 - 57

3709 Grundarfjarðarbær

-19.278

83.998

17.951

21%

58

2300 Grindavíkurbær

-30.097

142.858

31.216

22%

59

3711 Stykkishólmsbær

-28.131

118.696

30.164

25%

-4.716.359

26.111.561

2.984.307

11%

Landið allt

Skýring: Tölur í þús.kr. Eingöngu um beinan rekstrarkostnað að ræða vegna leikskóla sem sveitarfélögin reka. Brúttó rekstrarkostnaður.*Innri leiga er innifalin í rekstrarkostnaði leikskóla. ¹Gögn ekki tiltæk


Fylgiskjal 9. Hlutfall heildarrekstrarútgjalda vegna leikskóla af skatttekjum árið 2012 eftir sveitarfélögum Röðun

Sveitarfélag

Skatttekjur

Nettó útgjöld v leikskóla

% útgjalda af skatttekjum

1

7509 - Borgarfjarðarhreppur

85.443

3.645

4%

2

8719 - Grímsnes- og Grafningshr.

451.431

23.957

5%

3-5

5612 - Húnavatnshreppur

275.350

17.446

6%

3-5

6706 - Svalbarðshreppur*

59.731

3.819

6%

3-5

8509 - Skaftárhreppur

290.160

18.601

6%

6-7

4803 - Súðavíkurhreppur

153.008

10.930

7%

6-7

8717 - Sveitarfélagið Ölfus

1.240.568

92.667

7%

8 - 10

5706 - Akrahreppur*

127.104

10.002

8%

8 - 10

6607 - Skútustaðahreppur

259.052

21.370

8%

8 - 10

6709 - Langanesbyggð

368.853

30.495

8%

11 - 13

4607 - Vesturbyggð

597.018

51.352

9%

11 - 13

5508 - Húnaþing vestra

750.020

65.042

9%

11 - 13

3811 - Dalabyggð

446.059

41.196

9%

14 - 18

7708 - Sveitarfélagið Hornafjörður

1.429.623

137.330

10%

14 - 18

3511 - Hvalfjarðarsveit

566.447

54.863

10%

14 - 18

7613 - Breiðdalshreppur

119.993

11.682

10%

14 - 18

4100 - Bolungarvíkurkaupstaður

541.974

54.975

10%

14 - 18

5609 - Sveitarfélagið Skagaströnd

327.810

33.649

10%

19 - 27

4902 - Kaldrananeshreppur*

70.035

7.407

11%

19 - 27

7502 - Vopnafjarðarhreppur

415.979

44.458

11%

19 - 27

6250 - Fjallabyggð

1.254.133

134.524

11%

19 - 27

8000 - Vestmannaeyjabær

2.572.603

276.129

11%

19 - 27

8508 - Mýrdalshreppur

294.552

31.980

11%

19 - 27

1100 - Seltjarnarneskaupstaður

2.248.816

247.388

11%

19 - 27

4200 - Ísafjarðarbær

2.194.908

241.609

11%

19 - 27

7000 - Seyðisfjarðarkaupstaður

415.333

46.153

11%

19 - 27

8610 - Ásahreppur*

146.836

16.637

11%

28 - 36

3714 Snæfellsbær

1.193.018

137.354

12%

28 - 36

8710 - Hrunamannahreppur

471.724

54.834

12%

28 - 36

8613 - Rangárþing eystra

973.201

113.354

12%

28 - 36

3709 - Grundarfjarðarbær

553.199

64.719

12%

28 - 36

6612 - Þingeyjarsveit

588.957

69.935

12%

28 - 36

6514 - Hörgárbyggð

359.395

42.762

12%

28 - 36

4604 - Tálknafjarðarhreppur

183.014

22.605

12%

28 - 36

6513 - Eyjafjarðarsveit

621.241

76.966

12%

28 - 36

6000 - Akureyrarkaupstaður

10.002.197

1.240.282

12%

37 - 46

8721 - Bláskógabyggð

604.689

76.417

13%

37 - 46

2504 - Sveitarfélagið Garður

822.528

105.206

13%

37 - 46

3711 - Stykkishólmsbær

704.730

90.565

13%

37 - 46

6602 - Grýtubakkahreppur

240.932

31.076

13%

37 - 46

2503 - Sandgerðisbær

1.179.116

152.641

13%

37 - 46

6100 - Norðurþing

1.755.450

227.822

13%

37 - 46

8716 - Hveragerðisbær

1.284.538

168.068

13%

37 - 46

7620 - Fljótsdalshérað

2.287.759

302.415

13%

37 - 46

7300 - Fjarðabyggð

3.060.803

407.350

13%

37 - 46

5200 - Sveitarfélagið Skagafjörður

2.358.105

318.266

13%


Röðun

Sveitarfélag

Skatttekjur

Nettó útgjöld v leikskóla

% útgjalda af skatttekjum

3.540.025

479.228

14%

47 - 53

3000 - Akraneskaupstaður

47 - 53

4911 - Strandabyggð

352.742

48.153

14%

47 - 53

2300 - Grindavíkurbær

1.640.675

224.305

14%

47 - 53

1604 - Mosfellsbær

4.960.587

679.936

14%

47 - 53

8614 - Rangárþing ytra

894.618

124.157

14%

47 - 53

6400 - Dalvíkurbyggð

1.100.597

158.691

14%

47 - 53

0000 - Reykjavíkurborg

62.732.165

54 - 61

2506 - Sveitarfélagið Vogar

54 - 61

1000 - Kópavogsbær

54 - 61 54 - 61

9.088.910

14%

634.556

93.351

15%

16.183.853

2.401.411

15%

8720 - Skeiða- og Gnúpverjahreppur

359.650

53.702

15%

4502 - Reykhólahreppur

182.570

27.267

15%

54 - 61

5604 - Blönduósbær

517.606

78.684

15%

54 - 61

1300 - Garðabær

6.230.504

950.349

15%

54 - 61

7617 - Djúpavogshreppur

288.179

44.272

15%

54 - 61

8722 - Flóahreppur

385.790

62 - 66

8200 - Sveitarfélagið Árborg

62 - 66

1400 - Hafnarfjarðarkaupstaður

62 - 66 62 - 66 62 - 66 67

59.446

15%

4.176.312

657.509

16%

13.676.390

2.162.162

16%

2000 - Reykjanesbær

7.053.979

1.133.765

16%

3609 - Borgarbyggð

2.099.549

342.690

16%

1603 - Sveitarfélag Álftanes

1.344.316

219.972

16%

6601 - Svalbarðsstrandarhr. Sveitarfélög

233.597

40.333

17%

175.535.696

24.500.236

14%

Skýring: Allar tölur í þús. Kr. Um heildarrekstrarkostnað að ræða, þ.e sameiginlega liði, beinan kostnað á leikskóla sveitarfélaga og framlög til einkarekinna leikskóla. *Sveitarfélagið rekur ekki eigin leikskóla. Leikskólinn Laugalandi er rekinn í samstarfi Ásahrepps og Rangárþings ytra


Fylgiskjal 10. Beinn rekstrarkostnaður leikskóla sveitarfélaga á hvert heilsdagsígildi árið 2012 eftir sveitarfélögum. Raðað eftir brúttókostnaði

Röðun

Sveitarfélag

Samtals heilsdagsígildi

Rekstrarkostnaður / heilsdagsígildi

Rekstrarkostnaður Brúttó *

Nettó**

Brúttó *

Nettó**

1

4607 Vesturbyggð

56

66.309

51.352

1.192

923

2

4100 Bolungarvíkurkaupstaður

55

69.765

54.975

1.260

993

3

8717 Sveitarfélagið Ölfus

85

117.308

92.667

1.380

1.090

4

4604 Tálknafjarðarhreppur

19

26.290

22.605

1.412

1.214

5

1604 Mosfellsbær

618

886.847

679.936

1.436

1.101

6

3000 Akraneskaupstaður

417

606.985

479.228

1.454

1.148

7

1400 Hafnarfjarðarkaupstaður

1.571

2.286.800

1.807.079

1.456

1.151

8

2506 Sveitarfélagið Vogar

83

121.725

93.351

1.462

1.121

9

7509 Borgarfjarðarhreppur

3

4.213

3.645

1.465

1.268

10

2503 Sandgerðisbær

117

173.515

152.641

1.485

1.306

11 - 12

6000 Akureyrarkaupstaður

11 - 12

0000-Reykjavíkurborg

13

868

1.312.564

1.003.465

1.512

1.156

6.040

9.134.811

7.755.974

1.512

1.284

5604 Blönduósbær

67

101.943

78.684

1.522

1.174

14

8719 Grímsnes- og Grafningshreppur

18

27.925

23.957

1.551

1.331

15

6601 Svalbarðsstrandarhreppur

30

46.156

40.333

1.558

1.361

16

5609 Sveitarfélagið Skagaströnd

31

47.594

33.649

1.560

1.103

17

2000 Reykjanesbær

498

777.313

620.063

1.561

1.245

18

6709 Langanesbyggð

27

41.835

30.495

1.579

1.151

19

8200 Sveitarfélagið Árborg

513

811.915

657.509

1.583

1.282

20

4200 Ísafjarðarbær

192

304.386

231.314

1.585

1.205

21

8614 Rangárþing ytra

90

143.589

124.157

1.602

1.385

22

1000 Kópavogsbær

1.842

2.959.400

2.418.972

1.607

1.313

23

1100 - Seltjarnarneskaupstaður

183

294.841

247.388

1.609

1.350

24

7000 Seyðisfjarðarkaupstaður

34

54.724

46.153

1.610

1.357

25 - 26

2300 Grindavíkurbær

89

142.858

112.760

1.612

1.272

25 - 26

1603 Sveitarfélagið Álftanes

173

278.067

219.972

1.612

1.275

27

1300 Garðabær

412

664.829

509.934

1.613

1.237

28

5612 Húnavatnshreppur

12

19.195

17.446

1.616

1.469


Röðun

Sveitarfélag

Samtals heilsdagsígildi

Rekstrarkostnaður / heilsdagsígildi

Rekstrarkostnaður Brúttó *

Nettó**

Brúttó *

Nettó**

86

139.961

113.354

1.620

1.312

30

49.997

41.196

1.681

1.385

132

225.542

168.068

1.715

1.278

94

162.392

134.524

1.732

1.435

93

160.715

137.330

1.733

1.481

6400 Dalvíkurbyggð

109

190.075

152.178

1.738

1.391

7620 Fljótsdalshérað

199

356.392

302.415

1.793

1.522

30

53.297

44.458

1.799

1.501

268

490.315

407.350

1.829

1.519

21

39.161

31.076

1.832

1.454

6607 Skútustaðahreppur

15

26.584

21.370

1.833

1.474

8722 Flóahreppur

39

72.491

59.446

1.847

1.515

41

6513 Eyjafjarðarsveit

49

91.017

76.966

1.848

1.563

42

3711 Stykkishólmsbær

64

118.696

90.565

1.851

1.412

43

5508 Húnaþing vestra

46

84.940

65.042

1.852

1.418

44

3511 Hvalfjarðarsveit

36

67.106

54.863

1.864

1.524

45

3714 Snæfellsbær

90

167.335

137.354

1.870

1.535

46

4803 Súðavíkurhreppur

6

11.261

10.930

1.877

1.822

47

3709 Grundarfjarðarbær

45

83.998

64.719

1.888

1.454

48

8508 Mýrdalshreppur

20

38.841

31.980

1.906

1.570

49

6100 Norðurþing

143

275.557

227.822

1.924

1.590

50

8509 Skaftárhreppur

51

5200 Sveitarfélagið Skagafjörður

52

29

8613 Rangárþing eystra

30

3811 Dalabyggð

31

8716 Hveragerðisbær

32

6250 Fjallabyggð

33

7708 Sveitarfélagið Hornafjörður

34 35 36

7502 Vopnafjarðarhreppur

37

7300 Fjarðabyggð

38

6602 Grýtubakkahreppur

39 40

12

23.589

18.601

1.966

1.550

198

392.575

318.266

1.986

1.610

4502 Reykhólahreppur

16

31.435

27.267

2.012

1.745

53

7617 Djúpavogshreppur

27

54.567

44.272

2.059

1.671

54

4911 Strandabyggð

27

56.419

48.153

2.070

1.767

55

8721 Bláskógabyggð

42

87.800

76.417

2.072

1.803

56

3609 Borgarbyggð

151

316.994

258.925

2.099

1.715

57

6612 Þingeyjarsveit

39

82.481

69.935

2.115

1.793

58

8710 Hrunamannahreppur

29

65.113

54.834

2.217

1.867


Röðun

Sveitarfélag

59

8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur

60

6515 Hörgársveit

61

8000 Vestmannaeyjabær

62

7613 Breiðdalshreppur Landið allt

Samtals heilsdagsígildi

Rekstrarkostnaður / heilsdagsígildi

Rekstrarkostnaður Brúttó *

Nettó**

Brúttó *

Nettó**

27

60.902

53.702

2.235

1.971

20

50.756

42.762

2.538

2.138

128

334.940

276.129

2.624

2.164

3

13.074

11.682

4.184

3.738

16.478

26.000.016

21.283.656

1.578

1.292

Skýring: * Um beinan rekstrarkostnað á leikskóla sveitarfélaga er að ræða. **Beinn rekstrarkostnaður að frádregnum þjónustutekjum. Allar tölur í þús. Kr.


Fylgiskjal 11. Stöðugildi starfsfólks við kennslu í grunnskóla árið 2012 eftir menntun og sveitarfélögum Grunnskólar reknir af sveitarfélögum % skipting stöðugilda

Fjöldi stöðugilda

Fj. Skóla

Grunnskólakennarar

Kennarar án kennsluréttinda

Grunnskólakennarar

Kennarar án kennsluréttinda

Aðrir starfsmenn *

Samtals stöðugildi

36

100%

0%

1.352

4

631

1.987

1

100%

0%

52

0

31

83

39,4%

1

100%

0%

45

0

16

61

2300 - Grindavíkurbær

40,2%

1

100%

0%

44

0

17

61

1 - 18

2504 - Sveitarfélagið Garður

40,7%

1

100%

0%

23

0

5

28

1 - 18

3000 - Akraneskaupstaður

42,8%

2

100%

0%

95

0

55

150

1 - 18

4100 - Bolungarvíkurkaupstaður

43,0%

1

100%

0%

13

0

8

22

1 - 18

4902 - Kaldrananeshreppur

43,1%

1

100%

0%

2

0

0

2

1 - 18

5508 - Húnaþing vestra

43,4%

1

100%

0%

19

0

14

33

1 - 18

5612 - Húnavatnshreppur

43,6%

1

100%

0%

9

0

6

15

1 - 18

6601 - Svalbarðsstrandarhreppur

43,7%

1

100%

0%

6

0

5

11

1 - 18

6612 - Þingeyjarsveit

44,0%

2

100%

0%

23

0

8

31

1 - 18

7000 - Seyðisfjarðarkaupstaður

44,2%

1

100%

0%

12

0

3

15

1 - 18

8613 - Rangárþing eystra

44,8%

1

100%

0%

28

0

18

46

1 - 18

8719 - Grímsnes og Grafningshreppur

44,9%

1

100%

0%

6

0

4

10

1 - 18

8720 - Skeiða- og Gnúpverjahreppur

45,0%

1

100%

0%

6

0

2

9

1 - 18

1300 - Garðabær

48,6%

4

100%

0%

122

0

45

167

1 - 18

8200 - Sveitarfélagið Árborg

51,0%

3

100%

0%

124

0

60

184

19 - 23 1400 - Hafnarfjörður

59,3%

7

99%

1%

335

2

129

466

19 - 23 1000 - Kópavogsbær

69,1%

9

99%

1%

426

3

195

625

19 - 23 7620 - Fljótsdalshérað

70,2%

4

99%

1%

64

1

28

92

19 - 23 6607 - Skútustaðahreppur

70,3%

1

99%

1%

5

0

3

8

19 - 23 8000 -Vestmannaeyjabær

71,6%

1

99%

1%

54

1

24

79

24 - 26 4200 - Ísafjarðarbær

72,8%

4

98%

2%

53

1

9

63

24 - 26 3713 - Eyja- og Miklaholtshreppur

72,8%

1

98%

2%

5

0

3

8

Uppsafnað % af íbúafjölda landsins

Röðun

Sveitarfélag

1 - 18

0 - Reykjavíkurborg

37,2%

1 - 18

1100 - Seltjarnarneskaupstaður

38,6%

1 - 18

1603 - Sveitarfélagið Álftanes

1 - 18


Grunnskólar reknir af sveitarfélögum % skipting stöðugilda Kennarar án kennsluréttinda

Grunnskólakennarar

Kennarar án kennsluréttinda

Aðrir starfsmenn *

Samtals stöðugildi

Fj. Skóla

Grunnskólakennarar

24 - 26 1604 - Mosfellsbær

75,6%

3

98%

2%

131

3

57

191

27 - 31 6000 - Akureyrarbær

81,2%

10

97%

3%

246

6

131

384

27 - 31 3711 - Stykkishólmsbær

81,5%

1

97%

3%

18

1

12

30

27 - 31 8716 - Hveragerðisbær

82,2%

1

97%

3%

38

1

19

57

27 - 31 6250 -Fjallabyggð

82,9%

1

97%

3%

27

1

14

42

27 - 31 6400 - Dalvíkurbyggð

83,5%

2

97%

3%

34

1

13

48

32 - 33 4901 - Árneshreppur

83,5%

1

95%

5%

2

0

1

3

32 - 33 8721 - Bláskógabyggð

83,8%

1

95%

5%

19

1

4

23

34 - 36 8710 - Hrunamannahreppur

84,0%

1

94%

6%

16

1

10

27

34 - 36 5604 - Blönduósbær

84,3%

1

94%

6%

15

1

4

21

34 - 36 6513 - Eyjafjarðarsveit

84,6%

1

94%

6%

25

2

7

34

37 - 40 2000 - Reykjanesbær

89,0%

5

93%

7%

196

14

84

293

37 - 40 2506 - Sveitarfélagið Vogar

89,4%

1

93%

7%

21

2

6

29

37 - 40 8508 - Mýrdalshreppur

89,5%

1

93%

7%

9

1

3

13

37 - 40 3714 - Snæfellsbær

90,1%

1

93%

7%

35

3

24

61

41 - 44 3609 - Borgarbyggð

91,2%

2

92%

8%

60

5

36

101

41 - 44 3709 - Grundarfjarðarbær

91,5%

1

92%

8%

12

1

5

18

41 - 44 6100 - Norðurþing

92,4%

3

92%

8%

44

4

22

69

41 - 44 8717 - Sveitarfélagið Ölfus

93,0%

1

92%

8%

29

2

20

51

93,2%

1

91%

9%

12

1

10

22

46 - 48 7300 - Fjarðabyggð

94,6%

5

90%

10%

77

8

42

127

46 - 48 5609 - Sveitarfélagið Skagaströnd

94,8%

1

90%

10%

13

1

4

18

46 - 48 2503 - Sandgerðisbær

95,3%

1

90%

10%

23

3

15

40

49 - 50 4502 - Reykhólahreppur

95,4%

1

89%

11%

5

1

4

9

49 - 50 8614 - Rangárþing ytra

95,9%

1

89%

11%

30

4

14

47

51 - 52 7708 - Sveitarfélagið Hornafjörður

96,6%

2

88%

12%

34

5

17

56

51 - 52 5200 - Sveitarfélagið Skagafjörður

97,9%

3

88%

12%

69

10

30

108

Röðun

45

Sveitarfélag

3511 - Hvalfjarðarsveit

Uppsafnað % af íbúafjölda landsins

Fjöldi stöðugilda


Grunnskólar reknir af sveitarfélögum % skipting stöðugilda Kennarar án kennsluréttinda

Grunnskólakennarar

Kennarar án kennsluréttinda

Aðrir starfsmenn *

Samtals stöðugildi

Fj. Skóla

Grunnskólakennarar

98,1%

1

87%

13%

12

2

4

18

54 - 55 6602 - Grýtubakkahreppur

98,2%

1

86%

14%

9

1

2

12

54 - 55 3811 - Dalabyggð

98,4%

1

86%

14%

11

2

6

18

56 - 57 7613 -Breiðdalshreppur

98,5%

1

85%

15%

5

1

56 - 57 6515 -Hörgársveit

98,7%

1

85%

15%

9

2

5

16

Röðun

Sveitarfélag

53

8722 - Flóahreppur

Uppsafnað % af íbúafjölda landsins

Fjöldi stöðugilda

5

58

7502 - Vopnafjarðarhreppur

98,9%

1

84%

16%

11

2

6

19

59

4604 - Tálknafjarðarhreppur

99,0%

1

83%

17%

5

1

5

11

60

4911 - Strandabyggð

99,1%

1

71%

29%

8

3

3

15

61 - 62 7617 - Djúpavogshreppur

99,3%

1

69%

31%

7

3

3

13

61 - 62 6706 - Svalbarðshreppur

99,3%

1

69%

31%

1

1

1

2

99,6%

1

67%

33%

13

7

4

24

64 - 65 8509 - Skaftárhreppur

99,7%

1

65%

35%

5

3

3

11

64 - 65 4803 - Súðavíkurhreppur

99,8%

1

65%

35%

3

2

1

6

63

4607 - Vesturbyggð

66

6709 - Langanesbyggð

100,0%

2

48%

52%

8

9

5

22

67

7509 - Borgarfjarðarhreppur

100,0%

1

47%

53%

2

2

1

5

157

97%

3%

4.274

131

1.974

6.379

Grunnskólar sveitarfélaga alls

Sjálfstætt starfandi grunnskólar Fjöldi stöðugilda

% skipting stg starfsfólks við kennslu Uppsafnað % af íbúafjölda landsins

Röðun

Sveitarfélag

1

1400 - Hafnarfjörður

0,5%

2

0 - Reykjavíkurborg

37,7%

3

1300 - Garðabær

38,6%

4

1000 - Kópavogsbær

39,9%

Sjálfstætt starfandi alls

Grunnskólakennarar

Kennarar án kennsluréttinda

Grunnskólakennarar

Kennarar án kennsluréttinda

Aðrir starfsmenn

Samtals stöðugildi

1

95%

5%

11

1

2

14

6

90%

10%

63

7

24

95

2

85%

15%

33

6

13

52

1

41%

59%

3

5

2

10

10

86%

14%

111

18

42

170

Fj. Skóla


Fylgiskjal 12. Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi starfsfólks við kennslu árið 2012 eftir sveitarfélögum. Samanburður við fyrra ár. Grunnskólar reknir af sveitarfélögum Fjöldi starfsfólks við kennslu *

Fjöldi nemenda

1400 - Hafnarfjörður

337,3

3.702

11,0

10,9

1604 - Mosfellsbær

134,2

1.464

10,9

10,8

3

1300 - Garðabær

121,8

1.315

10,8

10,7

4

3000 - Akraneskaupstaður

5-6

6000 - Akureyrarbær

5-6 7 8

1000 - Kópavogsbær

9

1603 - Sveitarfélagið Álftanes

Röðun

Sveitarfélag

1 2

10

Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi Fj. Nemenda á hvert stöðugildi starfsfólks við kennslu starfsfólks við kennslu 2011

95,2

1.015

10,7

10,6

252,5

2.630

10,4

10,3

8000 -Vestmannaeyjabær

54,9

570

10,4

10,6

2300 - Grindavíkurbær

43,8

442

10,1

10,3

429,3

4.308

10,0

9,8

0 - Reykjavíkurborg

45,1

446

9,9

10,6

1.356,2

13.292

9,8

9,8

52,0

503

9,7

9,5

11

1100 - Seltjarnarneskaupstaður

12

2000 - Reykjanesbær

209,8

2.016

9,6

9,8

13

8200 - Sveitarfélagið Árborg

124,6

1.187

9,5

9,0

14

4604 - Tálknafjarðarhreppur

5,8

53

9,1

9,8

15 -16

4200 - Ísafjarðarbær

54,4

475

8,7

8,2

15 - 16

5508 - Húnaþing vestra

19,4

169

8,7

7,8

17

2503 - Sandgerðisbær

25,8

218

8,5

8,7

18 - 20

2504 - Sveitarfélagið Garður

23,3

196

8,4

10,7

18 - 20

8716 - Hveragerðisbær

38,6

324

8,4

8,2

18 - 20

4100 - Bolungarvíkurkaupstaður

13,1

110

8,4

8,0

21 - 24

6250 -Fjallabyggð

27,4

222

8,1

8,1

21 - 24

6400 - Dalvíkurbyggð

34,9

282

8,1

8,0

21 - 24

8613 - Rangárþing eystra

28,2

228

8,1

8,4

21 - 24

7708 - Sveitarfélagið Hornafjörður

39,1

315

8,1

7,6

25 - 31

8710 - Hrunamannahreppur

16,9

132

7,8

7,9

25 - 31

7620 - Fljótsdalshérað

64,8

505

7,8

7,8

25 - 31

3709 - Grundarfjarðarbær

12,6

98

7,8

8,0

25 - 31

2506 - Sveitarfélagið Vogar

23,0

179

7,8

8,2


Grunnskólar reknir af sveitarfélögum Fjöldi starfsfólks við kennslu *

Fjöldi nemenda

5604 - Blönduósbær

16,5

128

7,8

7,5

6515 -Hörgársveit

10,3

80

7,8

6,9

25 - 31

3711 - Stykkishólmsbær

18,7

145

7,8

7,5

32 - 33

6601 - Svalbarðsstrandarhreppur

32 - 33

3609 - Borgarbyggð

34 - 35

6607 - Skútustaðahreppur

34 - 35

5200 - Sveitarfélagið Skagafjörður

36 - 37

7502 - Vopnafjarðarhreppur

36 - 37

8720 - Skeiða- og Gnúpverjahreppur

38 - 39

8717 - Sveitarfélagið Ölfus

38 - 39

6100 - Norðurþing

40 41

Röðun

Sveitarfélag

25 - 31 25 - 31

Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi Fj. Nemenda á hvert stöðugildi starfsfólks við kennslu starfsfólks við kennslu 2011

6,2

48

7,7

7,4

65,3

503

7,7

7,9

5,4

41

7,5

6,4

78,7

589

7,5

7,2

12,5

93

7,4

7,1

6,2

46

7,4

7,3

31,6

230

7,3

7,8

47,2

343

7,3

7,6

7300 - Fjarðabyggð

85,5

612

7,2

7,3

3714 - Snæfellsbær

37,5

264

7,0

6,6

42

5609 - Sveitarfélagið Skagaströnd

14,3

98

6,9

7,3

43 - 44

8614 - Rangárþing ytra

33,1

226

6,8

7,2

43 - 44

6513 - Eyjafjarðarsveit

26,9

183

6,8

7,6

45 - 47

4911 - Strandabyggð

11,8

78

6,6

7,6

45 - 47

5612 - Húnavatnshreppur

9,1

60

6,6

7,3

45 - 47

4502 - Reykhólahreppur

5,3

35

6,6

5,8

48

8722 - Flóahreppur

14,2

91

6,4

6,5

49 - 51

8721 - Bláskógabyggð

19,6

124

6,3

6,3

49 - 51

3511 - Hvalfjarðarsveit

12,8

81

6,3

5,8

49 - 51

3811 - Dalabyggð

12,3

77

6,3

7,4

52

8509 - Skaftárhreppur

7,7

45

5,8

5,6

53 - 54

6602 - Grýtubakkahreppur

10,3

59

5,7

5,9

53 - 54

7617 - Djúpavogshreppur

9,9

56

5,7

5,6

55 - 56

6709 - Langanesbyggð

16,8

93

5,5

5,8

55 - 56

4902 - Kaldrananeshreppur

2,0

11

5,5

4,0

57 - 58

8719 - Grímsnes og Grafningshreppur

6,0

32

5,3

4,9

57 - 58

7000 - Seyðisfjarðarkaupstaður

11,8

62

5,3

5,8


Grunnskólar reknir af sveitarfélögum Fjöldi starfsfólks við kennslu *

Fjöldi nemenda

20,0

104

5,2

5,0

9,8

49

5,0

5,4

3713 - Eyja- og Miklaholtshreppur

4,7

23

4,9

4,6

62

7509 - Borgarfjarðarhreppur

3,8

18

4,7

4,3

63

4803 - Súðavíkurhreppur

4,9

21

4,3

4,5

64

6612 - Þingeyjarsveit

23,2

96

4,1

4,9

65

6706 - Svalbarðshreppur

1,6

5

3,1

7,3

66

4901 - Árneshreppur

2,1

6

2,9

1,9

67

7613 -Breiðdalshreppur

5,4

12

2,2

3,0

4.405,3

41.263,0

9,4

9,3

Röðun

Sveitarfélag

59

4607 - Vesturbyggð

60

8508 - Mýrdalshreppur

61

grunnskólar sveitarfélaga alls

Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi Fj. Nemenda á hvert stöðugildi starfsfólks við kennslu starfsfólks við kennslu 2011

Sjálfstætt starfandi grunnskólar Röðun

Sveitarfélag

1

1000 - Kópavogsbær

2

1300 - Garðabær

3-4

1400 - Hafnarfjörður

3-4

0 - Reykjavíkurborg Sjálfstætt starfandi alls

Skýring: * Skólastjórnendur og sérkennarar meðtaldir

Fjöldi starfsfólks við kennslu *

Fjöldi nemenda

Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi Fj. Nemenda á hvert stöðugildi starfsfólks við kennslu starfsfólks við kennslu 2010

7,8

67

8,6

7,0

39,2

330

8,4

8,8

11,6

94

8,1

9,3

70,2

566

8,1

6,0

128,7

1.057

8,2

7,0


Fylgiskjal 13. Fjöldi stöðugilda starfsfólks við kennslu í grunnskólum á hverja 1.000 íbúa eftir sveitarfélögum 2012. Raðað eftir kennitölunni fyrir alla grunnskóla. Grunnskólar sveitarfélaga

Allir grunnskólar Röðun

Sveitarfélag

1

0 - Reykjavíkurborg

2

1100 - Seltjarnarneskaupstaður

3

8720 - Skeiða- og Gnúpverjahreppur

4

8000 -Vestmannaeyjabær

5

1400 - Hafnarfjörður

6

6250 -Fjallabyggð

7-8

1000 - Kópavogsbær

7-8

Íbúafjöldi

Fjöldi stöðugilda Fjöldi stöðugilda á við kennslu hverja 1.000 íbúa

Fjöldi stöðugilda Fjöldi stöðugilda á við kennslu hverja 1.000 íbúa

119.034

1.426

12,0

1.356

11,4

4.313

52

12,1

52

12,1

504

6

12,4

6

12,4

4.194

55

13,1

55

13,1

26.486

349

13,2

337

12,7

2.035

27

13,5

27

13,5

31.205

437

14,0

429

13,8

3709 - Grundarfjarðarbær

899

13

14,0

13

14,0

9 - 10

6607 - Skútustaðahreppur

385

5

14,1

5

14,1

9 - 10

6000 - Akureyrarbær

17.875

252

14,1

252

14,1

11

1300 - Garðabær

11.283

161

14,3

122

10,8

12

3000 - Akraneskaupstaður

6.592

95

14,4

95

14,4

13 - 14

8719 - Grímsnes- og Grafningshreppur

416

6

14,5

6

14,5

13 - 14

4200 - Ísafjarðarbær

3.755

54

14,5

54

14,5

15 - 16

4100 - Bolungarvíkurkaupstaður

889

13

14,8

13

14,8

15 - 16

2000 - Reykjanesbær

14.137

210

14,8

210

14,8

17

1604 - Mosfellsbær

8.854

134

15,2

134

15,2

18

2503 - Sandgerðisbær

1.672

26

15,4

26

15,4

19

2300 - Grindavíkurbær

2.830

44

15,5

44

15,5

20

2504 - Sveitarfélagið Garður

1.477

23

15,7

23

15,7

21

6706 - Svalbarðshreppur

102

2

15,9

2

15,9

22 - 24

6601 - Svalbarðsstrandarhreppur

390

6

16,0

6

16,0

22 - 24

8200 - Sveitarfélagið Árborg

7.783

125

16,0

125

16,0

22 - 24

3711 - Stykkishólmsbær

1.165

19

16,0

19

16,0


Grunnskólar sveitarfélaga

Allir grunnskólar Röðun

Sveitarfélag

Íbúafjöldi

Fjöldi stöðugilda Fjöldi stöðugilda á við kennslu hverja 1.000 íbúa

Fjöldi stöðugilda Fjöldi stöðugilda á við kennslu hverja 1.000 íbúa

25

8613 - Rangárþing eystra

1.741

28

16,2

28

16,2

26

5508 - Húnaþing vestra

1.187

19

16,3

19

16,3

27 - 28

6100 - Norðurþing

2.884

47

16,4

47

16,4

27 - 28

8717 - Sveitarfélagið Ölfus

1.930

32

16,4

32

16,4

29

8716 - Hveragerðisbær

2.283

39

16,9

39

16,9

30 - 31

7000 - Seyðisfjarðarkaupstaður

677

12

17,4

12

17,4

30 - 31

8509 - Skaftárhreppur

443

8

17,4

8

17,4

32

6515 -Hörgársveit

584

10

17,7

10

17,7

33

3811 - Dalabyggð

686

12

17,9

12

17,9

34

7708 - Sveitarfélagið Hornafjörður

2.143

39

18,2

39

18,2

35

6400 - Dalvíkurbyggð

1.900

35

18,4

35

18,4

36

3609 - Borgarbyggð

3.530

65

18,5

65

18,5

37 - 39

7300 - Fjarðabyggð

4.600

85

18,6

85

18,6

37 - 39

7620 - Fljótsdalshérað

3.486

65

18,6

65

18,6

37 - 39

1603 - Sveitarfélagið Álftanes

2.419

45

18,6

45

18,6

40 - 41

5200 - Sveitarfélagið Skagafjörður

4.221

79

18,7

79

18,7

40 - 41

7502 - Vopnafjarðarhreppur

670

13

18,7

13

18,7

42

5604 - Blönduósbær

871

16

18,9

16

18,9

43

4902 - Kaldrananeshreppur

104

2

19,2

2

19,2

44

8614 - Rangárþing ytra

1.708

33

19,4

33

19,4

45

4502 - Reykhólahreppur

271

5

19,7

5

19,7

46

2506 - Sveitarfélagið Vogar

1.126

23

20,4

23

20,4

47

3511 - Hvalfjarðarsveit

627

13

20,5

13

20,5

48

4604 - Tálknafjarðarhreppur

276

6

21,0

6

21,0

49

8508 - Mýrdalshreppur

459

10

21,3

10

21,3

50

7617 - Djúpavogshreppur

461

10

21,4

10

21,4


Grunnskólar sveitarfélaga

Allir grunnskólar Röðun

Sveitarfélag

51

3714 - Snæfellsbær

52

Íbúafjöldi

Fjöldi stöðugilda Fjöldi stöðugilda á við kennslu hverja 1.000 íbúa

Fjöldi stöðugilda Fjöldi stöðugilda á við kennslu hverja 1.000 íbúa

1.737

37

21,6

37

21,6

8721 - Bláskógabyggð

906

20

21,7

20

21,7

53 - 54

8710 - Hrunamannahreppur

774

17

21,9

17

21,9

53 - 54

4607 - Vesturbyggð

910

20

21,9

20

21,9

55

5612 - Húnavatnshreppur

412

9

22,1

9

22,1

56

4911 - Strandabyggð

516

12

22,8

12

22,8

57

5609 - Sveitarfélagið Skagaströnd

608

14

23,5

14

23,5

58

8722 - Flóahreppur

602

14

23,6

14

23,6

59

6612 - Þingeyjarsveit

970

23

24,0

23

24,0

60

6513 - Eyjafjarðarsveit

1.031

27

26,1

27

26,1

61

4803 - Súðavíkurhreppur

182

5

26,9

5

26,9

62

7613 -Breiðdalshreppur

190

5

28,6

5

28,6

63

6602 - Grýtubakkahreppur

350

10

29,4

10

29,4

64

7509 - Borgarfjarðarhreppur

129

4

29,5

4

29,5

65

6709 - Langanesbyggð

512

17

32,8

17

32,8

66

3713 - Eyja- og Miklaholtshreppur

132

5

35,5

5

35,5

67

4901 - Árneshreppur

52

2

40,4

2

40,4

319.575

4.534

14,2

4.405

13,8

Landið allt


Fylgiskjal 14. Rekstrarútgjöld vegna grunnskóla sem hlutfall af skatttekjum sveitarfélaga árið 2012. Raðað eftir hlutfalli af skatttekjum.

Heildarrekstrarkostnaður vegna grunnskóla Röðun

Sveitarfélag

Skatttekjur

Heildarkostnaður v. grunnskóla

Þjónustutekjur v. grunnskóla

Nettó útgjöld vegna grunnskóla

% útgjalda v. grunnskóla af skatttekjum

415.333

106.543

1.426

105.117

25%

706.737

37.076

669.660

26%

1

7000 Seyðisfjarðarkaupstaður

2

8000 Vestmannaeyjabær

2.572.603

3-4

7617 Djúpavogshreppur

288.179

82.164

3.972

78.192

27%

3-4

6100 Norðurþing

1.755.450

505.160

24.693

480.466

27%

5 - 11

8717 Sveitarfélagið Ölfus

1.240.568

364.296

17.424

346.872

28%

5 - 11

4200 Ísafjarðarbær

2.194.908

632.477

18.645

613.832

28%

5 - 11

8719 Grímsnes- og Grafningshreppur

451.431

151.298

24.119

127.179

28%

5 - 11

6250 Fjallabyggð

1.254.133

368.562

15.223

353.339

28%

5 - 11

7708 Sveitarfélagið Hornafjörður

1.429.623

422.987

19.462

403.526

28%

5 - 11

3000 Akraneskaupstaður

3.540.025

1.076.446

71.748

1.004.698

28%

5 - 11

3709 Grundarfjarðarbær

553.199

165.617

8.492

157.124

28%

12

4100 Bolungarvíkurkaupstaður

541.974

171.221

13.386

157.834

29%

13 - 17

1604 Mosfellsbær

4.960.587

1.633.864

158.291

1.475.573

30%

13 - 17

3711 Stykkishólmsbær

704.730

224.526

13.194

211.332

30%

13 - 17

6000 Akureyrarkaupstaður

10.002.197

3.244.151

244.588

2.999.563

30%

13 - 17

1100-Seltjarnarnes

2.248.816

837.901

162.204

675.697

30%

13 - 17

8716 Hveragerðisbær

1.284.538

454.256

63.328

390.928

30%

18 - 21

3811 Dalabyggð

446.059

147.120

10.975

136.146

31%

18 - 21

4607 Vesturbyggð

597.018

185.361

501

184.860

31%

18 - 21

0000-Reykjavíkurborg

62.732.165

21.223.271

1.760.541

19.462.730

31%

18 - 21

5604 Blönduósbær

517.606

177.733

15.380

162.354

31%

22 - 25

1400-Hafnarfjörður

13.676.390

4.591.029

261.148

4.329.881

32%

22 - 25

2000 Reykjanesbær

7.053.979

2.285.527

42.996

2.242.531

32%

22 - 25

1300-Garðabær

6.230.504

2.106.151

89.875

2.016.276

32%

22 - 25

7502 Vopnafjarðarhreppur

415.979

142.100

7.448

134.652

32%

26 - 28

5609 Sveitarfélagið Skagaströnd

327.810

137.962

29.738

108.223

33%

26 - 28

6400 Dalvíkurbyggð

1.100.597

414.170

46.228

367.941

33%


Sveitarfélag

Röðun

Skatttekjur

Heildarkostnaður v. grunnskóla

Þjónustutekjur v. grunnskóla

Nettó útgjöld vegna grunnskóla

% útgjalda v. grunnskóla af skatttekjum

16.183.853

5.764.753

347.032

5.417.721

33%

26 - 28

1000-Kópavogsbær

29

1603-Álftanes

1.344.316

478.285

18.587

459.697

34%

30 - 31

7300 Fjarðabyggð

3.060.803

1.146.390

89.790

1.056.600

35%

30 - 31

3714 Snæfellsbær

1.193.018

438.791

19.609

419.182

35%

32 - 34

8614 Rangárþing ytra

894.618

356.746

36.405

320.341

36%

32 - 34

8200 Sveitarfélagið Árborg

4.176.312

1.597.641

97.726

1.499.915

36%

32 - 34

6706 Svalbarðshreppur

59.731

21.757

8

21.749

36%

35 - 38

3609 Borgarbyggð

2.099.549

849.656

78.255

771.401

37%

35 - 38

4911 Strandabyggð

352.742

138.800

8.510

130.289

37%

35 - 38

6607 Skútustaðahreppur

259.052

101.664

5.694

95.971

37%

35 - 38

7620 Fljótsdalshérað

2.287.759

966.505

117.907

848.598

37%

39 - 42

2300 Grindavíkurbær

1.640.675

625.999

7.898

618.101

38%

39 - 42

4803 Súðavíkurhreppur

153.008

60.504

2.749

57.755

38%

39 - 42

2503 Sandgerðisbær

1.179.116

449.454

3.466

445.988

38%

39 - 42

7509 Borgarfjarðarhreppur

85.443

33.774

1.365

32.409

38%

43 - 47

4902 Kaldrananeshreppur

70.035

27.870

59

27.811

40%

43 - 47

6709 Langanesbyggð

368.853

158.721

11.586

147.135

40%

43 - 47

5200 Sveitarfélagið Skagafjörður

2.358.105

1.056.935

106.356

950.578

40%

43 - 47

8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur

359.650

151.842

6.662

145.180

40%

43 - 47

8509 Skaftárhreppur

290.160

127.896

10.638

117.258

40%

48 - 51

8613 Rangárþing eystra

973.201

425.741

29.799

395.942

41%

48 - 51

8710 Hrunamannahreppur

471.724

224.858

32.525

192.333

41%

48 - 51

4604 Tálknafjarðarhreppur

183.014

76.957

1.874

75.084

41%

48 - 51

6602 Grýtubakkahreppur

240.932

105.447

6.118

99.329

41%

52 - 55

6515 Hörgársveit

359.395

166.853

16.936

149.916

42%

52 - 55

8508 Mýrdalshreppur

294.552

125.414

2.509

122.905

42%

52 - 55

2506 Sveitarfélagið Vogar

634.556

293.867

28.251

265.616

42%

52 - 55

5508 Húnaþing vestra

750.020

344.501

27.183

317.319

42%

56 - 58

8721 Bláskógabyggð

604.689

270.587

13.450

257.137

43%

56 - 58

3511 Hvalfjarðarsveit

566.447

252.522

9.976

242.545

43%


Sveitarfélag

Röðun

Skatttekjur

Heildarkostnaður v. grunnskóla

Þjónustutekjur v. grunnskóla

Nettó útgjöld vegna grunnskóla

% útgjalda v. grunnskóla af skatttekjum

56 - 58

7613 Breiðdalshreppur

119.993

53.412

1.754

51.658

43%

59

5612 Húnavatnshreppur

275.350

126.523

1.975

124.548

45%

60 - 61

6513 Eyjafjarðarsveit

621.241

306.727

16.441

290.286

47%

60 - 61

8722 Flóahreppur

385.790

194.582

14.037

180.545

47%

62 - 63

2504 Sveitarfélagið Garður

822.528

399.033

6.536

392.497

48%

62 - 63

6601 Svalbarðsstrandarhreppur

233.597

116.045

4.097

111.948

48%

64

6612 Þingeyjarsveit

588.957

335.792

38.269

297.523

51%

65

4502 Reykhólahreppur

182.570

111.534

5.967

105.567

58%

66

4901 Árneshreppur Landið allt

34.380

23.086

255

22.831

66%

175.296.137

61.066.093

4.390.356

56.675.737

32%

Skýring: Átt er við allan rekstrarkostnað vegna grunnskóla. Þ.e. alla deildina (sameiginlegir liðir grunnskóla, stofnun/skóli, vistun utan skólatíma og annan rekstrarkostnað)


Fylgiskjal 15. Rekstrarútgjöld vegna grunnskóla sveitarfélaga sem hlutfall af skatttekjum sveitarfélaga árið 2012. Raðað eftir hlutfalli af skatttekjum

Beinn rekstrarkostnaður vegna grunnskóla sveitarfélaga Sveitarfélag

Röðun

Skatttekjur

rekstrarkostnaður v. grunnskóla brúttó

þjónustutekjur v. grunnskóla

Nettó útgjöld vegna grunnskóla

% útgjalda v. grunnskóla af skatttekjum

415.333

106.543

1.426

105.117

25%

2.572.603

683.630

31.753

651.877

25%

62.732.165

17.297.134

973.370

16.323.764

26%

1.755.450

496.279

23.631

472.648

27%

288.179

81.768

3.972

77.795

27%

1-2

7000 Seyðisfjarðarkaupstaður

1-2

8000 Vestmannaeyjabær

3

0000-Reykjavíkurborg

4-8

6100 Norðurþing

4-8

7617 Djúpavogshreppur

4-8

7708 Sveitarfélagið Hornafjörður

1.429.623

392.539

4.694

387.845

27%

4-8

8717 Sveitarfélagið Ölfus

1.240.568

352.212

15.343

336.869

27%

4-8

1300-Garðabær

6.230.504

1.750.060

48.370

1.701.690

27%

9 - 15

4200 Ísafjarðarbær

2.194.908

617.088

9.469

607.619

28%

9 - 15

6250 Fjallabyggð

1.254.133

364.140

11.497

352.642

28%

9 - 15

8719 Grímsnes- og Grafningshreppur

451.431

151.298

24.119

127.179

28%

9 - 15

3709 Grundarfjarðarbær

553.199

162.463

6.415

156.047

28%

9 - 15

8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur

359.650

107.144

5.119

102.025

28%

9 - 15

3000 Akraneskaupstaður

3.540.025

1.076.446

71.748

1.004.698

28%

9 - 15

6000 Akureyrarkaupstaður

10.002.197

3.076.754

229.707

2.847.047

28%

16 - 20

4100 Bolungarvíkurkaupstaður

541.974

166.669

12.036

154.633

29%

16 - 20

1100-Seltjarnarnes

2.248.816

688.682

44.389

644.293

29%

16 - 20

3811 Dalabyggð

446.059

132.033

1.716

130.317

29%

16 - 20

1604 Mosfellsbær

4.960.587

1.576.186

122.155

1.454.032

29%

16 - 20

1000-Kópavogsbær

16.183.853

5.057.959

291.161

4.766.798

29%

21 - 22

8716 Hveragerðisbær

1.284.538

436.826

56.742

380.084

30%

21 - 22

3711 Stykkishólmsbær

704.730

215.508

4.501

211.007

30%

23 - 25

1400-Hafnarfjörður

13.676.390

4.435.935

261.148

4.174.788

31%

23 - 25

5604 Blönduósbær

517.606

170.239

10.340

159.899

31%

23 - 25

4607 Vesturbyggð

597.018

185.307

24

185.283

31%

26 - 29

2000 Reykjanesbær

7.053.979

2.267.527

42.996

2.224.531

32%

26 - 29

5609 Sveitarfélagið Skagaströnd

327.810

129.108

25.140

103.968

32%

26 - 29

1603-Álftanes

1.344.316

440.349

6.601

433.748

32%


Sveitarfélag

Skatttekjur

rekstrarkostnaður v. grunnskóla brúttó

þjónustutekjur v. grunnskóla

Nettó útgjöld vegna grunnskóla

% útgjalda v. grunnskóla af skatttekjum

26 - 29

7502 Vopnafjarðarhreppur

415.979

142.100

7.448

134.652

32%

30 - 31

6400 Dalvíkurbyggð

1.100.597

408.420

45.202

363.218

33%

30 - 31

4911 Strandabyggð

352.742

124.434

7.991

116.443

33%

32 - 34

7300 Fjarðabyggð

3.060.803

1.105.571

66.527

1.039.043

34%

32 - 34

8614 Rangárþing ytra

894.618

320.071

15.574

304.497

34%

32 - 34

7620 Fljótsdalshérað

2.287.759

865.878

83.409

782.469

34%

35 - 37

8200 Sveitarfélagið Árborg

4.176.312

1.527.489

75.356

1.452.133

35%

35 - 37

3714 Snæfellsbær

1.193.018

438.791

19.609

419.182

35%

35 - 37

3609 Borgarbyggð

2.099.549

758.877

15.912

742.966

35%

38 - 39

6706 Svalbarðshreppur

59.731

21.757

8

21.749

36%

38 - 39

6607 Skútustaðahreppur

259.052

100.031

5.694

94.337

36%

40 - 42

2503 Sandgerðisbær

1.179.116

434.560

2.089

432.471

37%

40 - 42

6709 Langanesbyggð

368.853

144.390

6.677

137.713

37%

40 - 42

2300 Grindavíkurbær

1.640.675

617.995

3.364

614.631

37%

43 - 45

4803 Súðavíkurhreppur

153.008

60.149

2.425

57.725

38%

43 - 45

3511 Hvalfjarðarsveit

566.447

219.490

4.701

214.788

38%

43 - 45

7509 Borgarfjarðarhreppur

85.443

33.774

1.365

32.409

38%

46

5200 Sveitarfélagið Skagafjörður

2.358.105

1.021.364

94.599

926.765

39%

47 - 51

4902 Kaldrananeshreppur

70.035

27.870

59

27.811

40%

47 - 51

2506 Sveitarfélagið Vogar

634.556

257.148

2.173

254.975

40%

47 - 51

8613 Rangárþing eystra

973.201

419.546

26.607

392.939

40%

47 - 51

8509 Skaftárhreppur

290.160

127.896

10.638

117.258

40%

47 - 51

8710 Hrunamannahreppur

471.724

222.489

31.460

191.029

40%

52 - 53

6602 Grýtubakkahreppur

240.932

104.608

6.118

98.490

41%

52 - 53

4604 Tálknafjarðarhreppur

183.014

76.957

1.874

75.084

41%

54 - 58

6515 Hörgársveit

359.395

166.853

16.936

149.916

42%

54 - 58

8508 Mýrdalshreppur

294.552

125.414

2.509

122.905

42%

54 - 58

7613 Breiðdalshreppur

119.993

51.307

1.087

50.221

42%

54 - 58

5508 Húnaþing vestra

750.020

342.541

25.999

316.542

42%

54 - 58

8721 Bláskógabyggð

604.689

269.413

13.450

255.963

42%

59

5612 Húnavatnshreppur

275.350

126.523

1.975

124.548

45%

Röðun


Sveitarfélag

Röðun

Skatttekjur

rekstrarkostnaður v. grunnskóla brúttó

þjónustutekjur v. grunnskóla

Nettó útgjöld vegna grunnskóla

% útgjalda v. grunnskóla af skatttekjum

60

8722 Flóahreppur

385.790

192.135

13.765

178.370

46%

61 - 63

6513 Eyjafjarðarsveit

621.241

306.727

16.441

290.286

47%

61 - 63

2504 Sveitarfélagið Garður

822.528

387.631

1.698

385.933

47%

61 - 63

6601 Svalbarðsstrandarhreppur

233.597

113.482

3.054

110.428

47%

64

6612 Þingeyjarsveit

588.957

335.792

38.269

297.523

51%

65

4502 Reykhólahreppur

182.570

111.534

5.967

105.567

58%

66

4901 Árneshreppur Landið allt

34.380

23.086

255

22.831

66%

175.296.137

54.751.919

3.017.868

51.734.052

30%

Skýring: Átt er við beinan rekstrarkostnað vegna grunnskóla sveitarfélaga, þ.e þann kostnað sem bókfærður er á hverja grunnskólastofnun. Sérskólar ekki meðtaldir


Fylgiskjal 16. Rekstrarkostnaður vegna grunnskóla á hverja 1.000 íbúa árið 2012 eftir sveitarfélögum. Raðað eftir beinum rekstrarkostnaði á hverja 1.000 íbúa.

Röðun

Sveitarfélag

1

0000-Reykjavíkurborg

2

1300-Garðabær

3

7000 Seyðisfjarðarkaupstaður

4

Íbúafjöldi*

Heildarkostnaður v Heildarrekstrar- Beinn rekstrarkostnaður Beinn rekstrarkostnaður grunnskóla kostnaður á 1.000 íbúa á 1.000 íbúa

119.034

21.223.271

18.212.964

178.296

153.006

11.283

2.106.151

1.750.060

186.666

155.106

677

106.543

106.543

157.376

157.376

1100-Seltjarnarnes

4.313

837.901

688.682

194.273

159.676

5

2000 Reykjanesbær

14.137

2.285.527

2.267.527

161.670

160.397

6

1000-Kópavogsbær

31.205

5.764.753

5.057.959

184.738

162.088

7

8000 Vestmannaeyjabær

4.194

706.737

683.630

168.511

163.002

8

3000 Akraneskaupstaður

6.592

1.076.446

1.076.446

163.296

163.296

9

4200 Ísafjarðarbær

3.755

632.477

617.088

168.436

164.338

10

1400-Hafnarfjörður

26.486

4.591.029

4.435.935

173.338

167.482

11

6100 Norðurþing

2.884

505.160

496.279

175.159

172.080

12

6000 Akureyrarkaupstaður

17.875

3.244.151

3.163.525

181.491

176.980

13

7617 Djúpavogshreppur

461

82.164

81.768

178.231

177.370

14

1604 Mosfellsbær

8.854

1.633.864

1.576.186

184.534

178.020

15

6250 Fjallabyggð

2.035

368.562

364.140

181.112

178.938

16

3709 Grundarfjarðarbær

899

165.617

162.463

184.223

180.715

17

1603-Álftanes

2.419

478.285

440.349

197.720

182.038

18

8717 Sveitarfélagið Ölfus

1.930

364.296

352.212

188.754

182.493

19

7708 Sveitarfélagið Hornafjörður

2.143

422.987

392.539

197.381

183.173

20

3711 Stykkishólmsbær

1.165

224.526

215.508

192.726

184.985

21

8614 Rangárþing ytra

1.708

356.746

320.071

208.868

187.395

22

4100 Bolungarvíkurkaupstaður

889

171.221

166.669

192.599

187.480


Röðun

Sveitarfélag

23

8716 Hveragerðisbær

24

Íbúafjöldi*

Heildarkostnaður v Heildarrekstrar- Beinn rekstrarkostnaður Beinn rekstrarkostnaður grunnskóla kostnaður á 1.000 íbúa á 1.000 íbúa

2.283

454.256

436.826

198.973

191.339

3811 Dalabyggð

686

147.120

132.033

214.461

192.468

25

5604 Blönduósbær

871

177.733

170.239

204.057

195.452

26

8200 Sveitarfélagið Árborg

7.783

1.597.641

1.527.489

205.273

196.260

27

4607 Vesturbyggð

910

185.361

185.307

203.693

203.634

28

7502 Vopnafjarðarhreppur

670

142.100

142.100

212.090

212.090

29

5609 Sveitarfélagið Skagaströnd

608

137.962

129.108

226.911

212.348

30

8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur

504

151.842

107.144

301.275

212.587

31

6706 Svalbarðshreppur

102

21.757

21.757

213.304

213.304

32

6400 Dalvíkurbyggð

1.900

414.170

408.420

217.984

214.958

33

3609 Borgarbyggð

3.530

849.656

758.877

240.696

214.979

34

2300 Grindavíkurbær

2.830

625.999

617.995

221.201

218.373

35

2506 Sveitarfélagið Vogar

1.126

293.867

257.148

260.983

228.373

36

7300 Fjarðabyggð

4.600

1.146.390

1.105.571

249.215

240.341

37

8613 Rangárþing eystra

1.741

425.741

419.546

244.538

240.980

38

4911 Strandabyggð

516

138.800

124.434

268.991

241.151

39

5200 Sveitarfélagið Skagafjörður

4.221

1.056.935

1.021.364

250.399

241.972

40

7620 Fljótsdalshérað

3.486

966.505

865.878

277.253

248.387

41

3714 Snæfellsbær

1.737

438.791

438.791

252.614

252.614

42

6607 Skútustaðahreppur

385

101.664

100.031

264.064

259.820

43

2503 Sandgerðisbær

1.672

449.454

434.560

268.812

259.904

44

7509 Borgarfjarðarhreppur

129

33.774

33.774

261.814

261.814

45

2504 Sveitarfélagið Garður

1.477

399.033

387.631

270.164

262.445

46

4902 Kaldrananeshreppur

104

27.870

27.870

267.981

267.981

47

7613 Breiðdalshreppur

190

53.412

51.307

281.116

270.039


Sveitarfélag

48

8508 Mýrdalshreppur

459

125.414

125.414

273.232

273.232

49

4604 Tálknafjarðarhreppur

276

76.957

76.957

278.832

278.832

50

6709 Langanesbyggð

512

158.721

144.390

310.002

282.012

51

6515 Hörgársveit

584

166.853

166.853

285.707

285.707

52

8710 Hrunamannahreppur

774

224.858

222.489

290.514

287.453

53

5508 Húnaþing vestra

1.187

344.501

342.541

290.229

288.577

54

8509 Skaftárhreppur

443

127.896

127.896

288.704

288.704

55

6601 Svalbarðsstrandarhreppur

390

116.045

113.482

297.551

290.980

56

8721 Bláskógabyggð

906

270.587

269.413

298.662

297.366

57

6513 Eyjafjarðarsveit

1.031

306.727

306.727

297.505

297.505

58

6602 Grýtubakkahreppur

350

105.447

104.608

301.277

298.880

59

5612 Húnavatnshreppur

412

126.523

126.523

307.094

307.094

60

8722 Flóahreppur

602

194.582

192.135

323.227

319.162

61

4803 Súðavíkurhreppur

182

60.504

60.149

332.438

330.491

62

6612 Þingeyjarsveit

970

335.792

335.792

346.177

346.177

63

3511 Hvalfjarðarsveit

627

252.522

219.490

402.746

350.063

64

8719 Grímsnes- og Grafningshreppur

416

151.298

151.298

363.697

363.697

65

4502 Reykhólahreppur

271

111.534

111.534

411.564

411.564

66

4901 Árneshreppur

52

23.086

23.086

443.962

443.962

319.443

61.066.093

55.754.520

191.164

174.537

Landið allt

Íbúafjöldi*

Heildarkostnaður v Heildarrekstrar- Beinn rekstrarkostnaður Beinn rekstrarkostnaður grunnskóla kostnaður á 1.000 íbúa á 1.000 íbúa

Röðun

*Íbúafjöldi skólasvæða, þannig er íbúafjöldi Skagabyggðar lagður saman við íbúafjölda í Sveitarfélaginu Skagaströnd og svo framvegis. Brúttó rekstrarkostnaður, þ.e. ekki hefur verið tekið tillit til þjónustutekna. Sérskólar meðtaldir +i beinum rekstrarkostnaði.


Fylgiskjal 17. Innri leiga sem hlutfall af beinum rekstrarkostnaði grunnskóla (brúttó) árið 2012 eftir sveitarfélögum Röðun

Sveitarfélag

Beinn rekstrarkostnaður vegna grunnskóla

Innri leiga*

Innri leiga sem % af rekstrarkostnaði

20.942

3%

1

8000 Vestmannaeyjabær

683.630

2

5612 Húnavatnshreppur

126.523

7.800

6%

3

7708 Sveitarfélagið Hornafjörður

392.539

25.570

7%

4-9

4911 Strandabyggð

124.434

9.340

8%

4-9

7617 Djúpavogshreppur

81.768

6.200

8%

4-9

4803 Súðavíkurhreppur

60.149

4.804

8%

4-9

7502 Vopnafjarðarhreppur

142.100

11.404

8%

4-9

3714 Snæfellsbær

438.791

36.081

8%

4-9

8710 Hrunamannahreppur

222.489

18.817

8%

10 - 11

3711 Stykkishólmsbær

10 - 11

8200 Sveitarfélagið Árborg

12 - 13

215.508

18.478

9%

1.527.489

137.610

9%

5609 Sveitarfélagið Skagaströnd

129.108

12.271

10%

12 - 13

6513 Eyjafjarðarsveit

306.727

29.724

10%

14

6100 Norðurþing

496.279

54.203

11%

15 - 17

3000 Akraneskaupstaður

1.076.446

125.920

12%

15 - 17

3811 Dalabyggð

132.033

15.871

12%

15 - 17

6709 Langanesbyggð

144.390

17.820

12%

18 - 24

2506 Sveitarfélagið Vogar

257.148

32.144

13%

18 - 24

4100 Bolungarvíkurkaupstaður

166.669

21.126

13%

18 - 24

7000 Seyðisfjarðarkaupstaður

106.543

13.586

13%

18 - 24

2000 Reykjanesbær

2.267.527

298.107

13%

18 - 24

8721 Bláskógabyggð

269.413

35.575

13%

18 - 24

8716 Hveragerðisbær

436.826

58.474

13%

18 - 24

7613 Breiðdalshreppur

51.307

6.910

13%

25 - 29

3609 Borgarbyggð

758.877

102.965

14%

25 - 29

1100-Seltjarnarnes

688.682

94.527

14%

25 - 29

5200 Sveitarfélagið Skagafjörður

1.021.364

144.009

14%

25 - 29

8508 Mýrdalshreppur

125.414

17.868

14%

25 - 29

6400 Dalvíkurbyggð

408.420

58.229

14%

30 - 33

5508 Húnaþing vestra

342.541

49.740

15%

30 - 33

8613 Rangárþing eystra

419.546

61.350

15%

30 - 33

8722 Flóahreppur

192.135

28.794

15%

30 - 33

8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur

107.144

16.274

15%

34 - 36

6515 Hörgársveit

166.853

26.109

16%

34 - 36

6602 Grýtubakkahreppur

104.608

16.686

16%

34 - 36

4200 Ísafjarðarbær

617.088

101.620

16%

37 - 38

1603-Álftanes

440.349

74.099

17%

37 - 38

8614 Rangárþing ytra

320.071

55.006

17%

39 - 42

1604 Mosfellsbær

1.576.186

280.884

18%

39 - 42

8717 Sveitarfélagið Ölfus

352.212

63.235

18%


Röðun

Sveitarfélag

Beinn rekstrarkostnaður vegna grunnskóla

Innri leiga*

Innri leiga sem % af rekstrarkostnaði

39 - 42

6250 Fjallabyggð

364.140

65.566

18%

39 - 42

5604 Blönduósbær

170.239

30.715

18%

43

6607 Skútustaðahreppur

100.031

18.763

19%

44 - 45

4607 Vesturbyggð

185.307

38.933

21%

44 - 45

4604 Tálknafjarðarhreppur

76.957

16.243

21%

46 - 48

3709 Grundarfjarðarbær

162.463

35.637

22%

46 - 48

1400-Hafnarfjörður

4.435.935

981.709

22%

46 - 48

8509 Skaftárhreppur

127.896

28.445

22%

49 - 50

1000-Kópavogsbær

5.057.959

1.145.012

23%

49 - 50

6000 Akureyrarkaupstaður

3.163.525

734.938

23%

51

1300-Garðabær

1.750.060

438.583

25%

52

7300 Fjarðabyggð

1.105.571

294.526

27%

53

6601 Svalbarðsstrandarhreppur

54

0000-Reykjavíkurborg

55 56

113.482

31.885

28%

18.212.964

5.239.989

29%

4502 Reykhólahreppur

111.534

33.077

30%

3511 Hvalfjarðarsveit

219.490

72.499

33%

57

2300 Grindavíkurbær

617.995

213.047

34%

58

7620 Fljótsdalshérað

865.878

314.696

36%

59

2504 Sveitarfélagið Garður

387.631

156.754

40%

60

2503 Sandgerðisbær

434.560

191.819

44%

4901 Árneshreppur

23.086

¹

4902 Kaldrananeshreppur

27.870

¹

6612 Þingeyjarsveit

335.792

¹

6706 Svalbarðshreppur

21.757

¹

7509 Borgarfjarðarhreppur

33.774

¹

151.298

¹

54.751.919

12.156.865

8719 Grímsnes- og Grafningshreppur Landið allt

Skýring: Tölur í þús.kr. Eingöngu um beinan rekstrarkostnað að ræða vegna grunnskóla sem sveitarfélögin reka. Brúttó rekstrarkostnaður.*Innri leiga er innifalin í rekstrarkostnaði grunnskóla. ¹Gögn ekki tiltæk Sérskólar meðtaldir.

22%


Fylgiskjal 18. Beinn rekstrarkostnaður (brúttó) grunnskóla sveitarfélaga á hvern nemanda 2012. Raðað eftir beinum kostnaði á hvern nemanda. Röðun

Sveitarfélag

Beinn rekstrarkostnaður

Fjöldi nemenda 2012*

Beinn kostn /nem

440.349

446

988

1

1603-Álftanes

2

3000 Akraneskaupstaður

1.076.446

1.005

1.072

3

1604 Mosfellsbær

1.576.186

1.455

1.083

4

2000 Reykjanesbær

2.267.527

2.017

1.124

5

1000-Kópavogsbær

5.057.959

4.280

1.182

6-7

8000 Vestmannaeyjabær

683.630

578

1.184

6-7

6000 Akureyrarkaupstaður

3.076.754

2.599

1.184

8

1400-Hafnarfjörður

4.435.935

3.679

1.206

9

4200 Ísafjarðarbær

617.088

486

1.271

10 - 11

5609 Sveitarfélagið Skagaströnd

129.108

100

1.298

10 - 11

7708 Sveitarfélagið Hornafjörður

392.539

303

1.298

12

8200 Sveitarfélagið Árborg

1.527.489

1.171

1.305

13

1300-Garðabær

1.750.060

1.325

1.321

14

8716 Hveragerðisbær

436.826

329

1.330

15

0000-Reykjavíkurborg

17.297.134

12.965

1.334

16

1100-Seltjarnarnes

688.682

514

1.340

17

2300 Grindavíkurbær

617.995

451

1.372

18

5604 Blönduósbær

170.239

123

1.384

19

6100 Norðurþing

496.279

353

1.406

20

2506 Sveitarfélagið Vogar

257.148

182

1.413

21

6400 Dalvíkurbyggð

408.420

289

1.416

22

8614 Rangárþing ytra

320.071

225

1.423

23

3711 Stykkishólmsbær

215.508

150

1.437

24

3609 Borgarbyggð

758.877

507

1.498

25

6250 Fjallabyggð

364.140

241

1.514

26

4100 Bolungarvíkurkaupstaður

166.669

110

1.515

27

8717 Sveitarfélagið Ölfus

352.212

231

1.528

28

3811 Dalabyggð

132.033

86

1.535

29

7617 Djúpavogshreppur

81.768

53

1.543


Röðun

Sveitarfélag

Beinn rekstrarkostnaður

Fjöldi nemenda 2012*

Beinn kostn /nem

142.100

92

1.545

30

7502 Vopnafjarðarhreppur

31

4604 Tálknafjarðarhreppur

76.957

50

1.555

32

4911 Strandabyggð

124.434

80

1.565

33

8710 Hrunamannahreppur

222.489

142

1.567

34

6513 Eyjafjarðarsveit

306.727

193

1.589

35

6709 Langanesbyggð

144.390

91

1.595

36

3709 Grundarfjarðarbær

162.463

102

1.601

37

7000 Seyðisfjarðarkaupstaður

106.543

66

1.614

38

3714 Snæfellsbær

438.791

261

1.681

39

7620 Fljótsdalshérað

40

5200 Sveitarfélagið Skagafjörður

41

6602 Grýtubakkahreppur

42

865.878

508

1.704

1.021.364

594

1.719

104.608

60

1.743

7300 Fjarðabyggð

1.105.571

621

1.780

43

4607 Vesturbyggð

185.307

104

1.790

44

8613 Rangárþing eystra

419.546

234

1.793

45

2504 Sveitarfélagið Garður

387.631

209

1.859

46

2503 Sandgerðisbær

434.560

230

1.889

47

5508 Húnaþing vestra

342.541

170

2.015

48

6515 Hörgársveit

166.853

83

2.022

49

7509 Borgarfjarðarhreppur

33.774

17

2.047

50

8721 Bláskógabyggð

269.413

130

2.072

51

8722 Flóahreppur

192.135

92

2.100

52

5612 Húnavatnshreppur

126.523

60

2.109

53

8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur

107.144

46

2.329

54

6607 Skútustaðahreppur

100.031

42

2.410

55

4902 Kaldrananeshreppur

27.870

12

2.423

56

8508 Mýrdalshreppur

125.414

50

2.508

57

6601 Svalbarðsstrandarhreppur

113.482

45

2.522

58

3511 Hvalfjarðarsveit

219.490

83

2.660

59

4803 Súðavíkurhreppur

60.149

23

2.673

60

8509 Skaftárhreppur

127.896

44

2.907

61

6612 Þingeyjarsveit

335.792

104

3.229


Röðun

Sveitarfélag

Beinn rekstrarkostnaður

Fjöldi nemenda 2012*

Beinn kostn /nem

62

6706 Svalbarðshreppur

21.757

7

3.347

63

4502 Reykhólahreppur

111.534

32

3.485

64

7613 Breiðdalshreppur

51.307

13

3.947

65

8719 Grímsnes- og Grafningshreppur

151.298

36

4.262

66

4901 Árneshreppur

23.086

5

4.617

54.751.919

40.968

1.333

Landið allt

* Nemendafjöldi er meðaltal nemenda skólaárin 2011/2012 og 2012/2013. Sérskólar og einkaskólar ekki meðtaldir


Fylgiskjal 19. Heildarútgjöld vegna leikskóla og grunnskóla sem hlutfall af skatttekjum árið 2012.Raðað eftir hlutfalli af skatttekjum.

Sveitarfélag

Röðun

Nettó útgjöld v Samtals útgjöld v leikskóla leikskóla og grunnskóla

% útgjalda v leik- og grunnskóla af skatttekjum

Skatttekjur

Nettó útgjöld v grunnskóla

451.431

127.179

23.957

151.136

33%

1.240.568

346.872

92.667

439.539

35%

1

8719 Grímsnes- og Grafningshreppur

2

8717 Sveitarfélagið Ölfus

3

7000 Seyðisfjarðarkaupstaður

415.333

105.117

46.153

151.271

36%

4

8000 Vestmannaeyjabær

2.572.603

669.660

276.129

945.790

37%

5

7708 Sveitarfélagið Hornafjörður

1.429.623

403.526

137.330

540.855

38%

6-8

6250 Fjallabyggð

1.254.133

353.339

134.524

487.863

39%

6-8

4200 Ísafjarðarbær

2.194.908

613.832

241.609

855.441

39%

6-8

4100 Bolungarvíkurkaupstaður

541.974

157.834

54.975

212.809

39%

9 - 12

4607 Vesturbyggð

597.018

184.860

51.352

236.212

40%

9 - 12

3811 Dalabyggð

446.059

136.146

41.196

177.341

40%

9 - 12

3709 Grundarfjarðarbær

553.199

157.124

64.719

221.844

40%

9 - 12

6100 Norðurþing

1.755.450

480.466

227.822

708.288

40%

13

1100-Seltjarnarnes

2.248.816

675.697

247.388

923.085

41%

14 - 17

3000 Akraneskaupstaður

3.540.025

1.004.698

479.228

1.483.925

42%

14 - 17

7509 Borgarfjarðarhreppur

85.443

32.409

3.645

36.054

42%

14 - 17

6000 Akureyrarkaupstaður

10.002.197

2.999.563

1.240.282

4.239.845

42%

14 - 17

7617 Djúpavogshreppur

288.179

78.192

44.272

122.464

42%

18 - 22

6706 Svalbarðshreppur

59.731

21.749

3.819

25.568

43%

18 - 22

3711 Stykkishólmsbær

704.730

211.332

90.565

301.897

43%

18 - 22

7502 Vopnafjarðarhreppur

415.979

134.652

44.458

179.109

43%

18 - 22

5609 Sveitarfélagið Skagaströnd

327.810

108.223

33.649

141.873

43%

18 - 22

1604 Mosfellsbær

4.960.587

1.475.573

679.936

2.155.509

43%

23

8716 Hveragerðisbær

1.284.538

390.928

168.068

558.996

44%

24 - 25

4803 Súðavíkurhreppur

153.008

57.755

10.930

68.685

45%

24 - 25

6607 Skútustaðahreppur

26

0000-Reykjavíkurborg

27 - 30

5604 Blönduósbær

27 - 30

3714 Snæfellsbær

27 - 30

8509 Skaftárhreppur

259.052

95.971

21.370

117.341

45%

62.732.165

19.462.730

9.088.910

28.551.641

46%

517.606

162.354

78.684

241.037

47%

1.193.018

419.182

137.354

556.536

47%

290.160

117.258

18.601

135.859

47%


Sveitarfélag

Röðun

Nettó útgjöld v Samtals útgjöld v leikskóla leikskóla og grunnskóla

% útgjalda v leik- og grunnskóla af skatttekjum

Skatttekjur

Nettó útgjöld v grunnskóla

13.676.390

4.329.881

2.162.162

6.492.044

47%

27 - 30

1400-Hafnarfjörður

31 - 36

1300-Garðabær

6.230.504

2.016.276

950.349

2.966.624

48%

31 - 36

7300 Fjarðabyggð

3.060.803

1.056.600

407.350

1.463.950

48%

31 - 36

6400 Dalvíkurbyggð

1.100.597

367.941

158.691

526.632

48%

31 - 36

2000 Reykjanesbær

7.053.979

2.242.531

1.133.765

3.376.296

48%

31 - 36

6709 Langanesbyggð

368.853

147.135

30.495

177.630

48%

31 - 36

1000-Kópavogsbær

16.183.853

5.417.721

2.401.411

7.819.131

48%

37 - 39

8614 Rangárþing ytra

894.618

320.341

124.157

444.499

50%

37 - 39

4902 Kaldrananeshreppur

70.035

27.811

7.407

35.218

50%

37 - 39

7620 Fljótsdalshérað

2.287.759

848.598

302.415

1.151.013

50%

40 - 44

1603-Álftanes

1.344.316

459.697

219.972

679.670

51%

40 - 44

4911 Strandabyggð

352.742

130.289

48.153

178.442

51%

40 - 44

2503 Sandgerðisbær

1.179.116

445.988

152.641

598.629

51%

40 - 44

5508 Húnaþing vestra

750.020

317.319

65.042

382.361

51%

40 - 44

2300 Grindavíkurbær

1.640.675

618.101

224.305

842.406

51%

45 - 48

5612 Húnavatnshreppur

45 - 48

8200 Sveitarfélagið Árborg

45 - 48

275.350

124.548

17.446

141.993

52%

4.176.312

1.499.915

657.509

2.157.423

52%

8613 Rangárþing eystra

973.201

395.942

113.354

509.296

52%

45 - 48

8710 Hrunamannahreppur

471.724

192.333

54.834

247.166

52%

49 - 53

3511 Hvalfjarðarsveit

566.447

242.545

54.863

297.408

53%

49 - 53

8508 Mýrdalshreppur

294.552

122.905

31.980

154.885

53%

49 - 53

7613 Breiðdalshreppur

119.993

51.658

11.682

63.340

53%

49 - 53

3609 Borgarbyggð

2.099.549

771.401

342.690

1.114.091

53%

49 - 53

4604 Tálknafjarðarhreppur

183.014

75.084

22.605

97.689

53%

54 - 56

6515 Hörgársveit

359.395

149.916

42.762

192.678

54%

54 - 56

5200 Sveitarfélagið Skagafjörður

2.358.105

950.578

318.266

1.268.845

54%

54 - 56

6602 Grýtubakkahreppur

240.932

99.329

31.076

130.405

54%

57 - 58

8721 Bláskógabyggð

604.689

257.137

76.417

333.554

55%

57 - 58

8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur

359.650

145.180

53.702

198.882

55%

59

2506 Sveitarfélagið Vogar

634.556

265.616

93.351

358.967

57%

60

6513 Eyjafjarðarsveit

621.241

290.286

76.966

367.252

59%


Sveitarfélag

Röðun

Skatttekjur

Nettó útgjöld v grunnskóla

Nettó útgjöld v Samtals útgjöld v leikskóla leikskóla og grunnskóla

% útgjalda v leik- og grunnskóla af skatttekjum

61

2504 Sveitarfélagið Garður

822.528

392.497

105.206

497.703

61%

62 - 63

8722 Flóahreppur

385.790

180.545

59.446

239.991

62%

62 - 63

6612 Þingeyjarsveit

588.957

297.523

69.935

367.458

62%

64

6601 Svalbarðsstrandarhreppur

233.597

111.948

40.333

152.281

65%

65

4901 Árneshreppur

66

4502 Reykhólahreppur Landið allt

34.380

22.831

0

22.831

66%

182.570

105.567

27.267

132.834

73%

175.296.137

56.675.737

24.473.597

81.149.334

46%


Fylgiskjal 20. Skólaskrifstofur sveitarfélaga og skólar utan þeirra. Heiti skrifstofu

Heimilisfang

Póststöð

Sími/ Bréfsími

Netfang

Veffang

Sveitarfélag

Skóla og frístundasvið Reykjavíkurborgar

Borgartún 12 14

105 Reykjavík

411 1169

ragnar.thorsteinsson@reykjavik.is

www.reykjavik.is

Reykjavíkurborg

595 9100/ 9101 570 1600/ 1601

595

baldur@seltjarnarnes.is

www.seltjarnarnes.is

Seltjarnarneskaupstaður

570

annabs@kopavogur.is

www.kopavogur.is

Kópavogsbær

210 Garðabæ

525 8500/ 2332

565

margretsv@gardabaer.is oddnye@gardabaer.is

www.gardabaer.is

Garðabær

220 Hafnarfirði

585 5800/ 5809

585

ingibje@hafnarfjordur.is

www.hafnarfjordur.is

Hafnarfjarðarkaupstaður og Sveitarfélagið Vogar

525 6700/ 6729

525

www.mos.is

Mosfellsbær

Höfuðborgarsvæðið utan Reykjavíkur Fræðslusvið Seltjarnarness

Austurströnd 2

170 Seltjarnarnes

Menntasvið Kópavogs

Fannborg 2

200 Kópavogi

Fræðslu og menningarsvið Garðabæjar

Garðatorgi 7

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar Linnetstíg 3

Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar

Þverholti 2

270 Mosfellsbæ

hanness@kopavogur.is

magnusb@hafnarfjordur.is bth@mos.is magnea@mos.is rj@mos.is

Suðurnes Fræðsluskrifstofa Reykjanesbæjar

Tjarnargötu 12

230 Reykjanesbæ

421 6700/ 4667

421

gylfi.j.gylfason@reykjanesbaer.is

www.reykjanesbaer.is

Reykjanesbær, Sveitarfélagið Garður og Sandgerðisbær

Skólaskrifstofa Grindavíkur

Víkurbraut 62

240 Grindavík

420 1100/ 1119

420

nmj@grindavik.is

www.grindavik.is

Grindavíkurbær

Fjölskyldusvið Akranesskaupstaðar

Stillholti 1618

300 Akranesi

433 1000/ 433 1001

helga.gunnarsdottir@akranes.is

www.akranes.is

Akraneskaupstaður

Fjölskyldusvið Borgarbyggðar Félags og skólaþjónusta Snæfellinga

Borgarbraut 14

310 Borgarnesi

433

asthildur@borgarbyggd.is

www.borgarbyggd.is

Borgarbyggð

Klettsbúð 4

360 Hellissandi

433 7100/ 7101 430 7800/ 7801

430

sveinn@fssf.is

www.fssf.is

Stykkishólmbær, Grundarfjarðarbær, Helgafellssveit, Snæfellsbær, Lýsuhólsskóli

Hafnarstræti 1

400 Ísafirði

450 8000/ 3508

456

margreth@isafjordur.is

www.isafjordur.is

Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur og Bolungarvíkurkaupstaður

Vesturland

Vestfirðir Skóla og tómstundasvið Ísafjarðarbæjar

grunnskolafulltrui@isafjordur.is Grunnskóli Vesturbyggðar

Aðalstræti 53

450 Patreksfirði

450 2320

nanna@vesturbyggd.is

www.grunnskolivesturbyggda Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur r.is

Félags og skólaþjónusta AHún

Flúðabakka 2

540 Blönduós

455 4174 5796

gol@mi.is

www.felahun.is

Blönduósbær, Sveitarfélagið Skagaströnd, Húnavatnshreppur og Skagabyggð (börn í Skagab. fara í skóla á Skagaströnd)

Fjölskyldusvið Sveitarfélagsins Skagafjarðar

Ráðhúsinu, Skagfirðingabr. 21

550 Sauðárkróki

455 6000/ 455/6001 has@skagafjordur.is

www.skagafjordur.is

Sveitarfélagið Skagafjörður og Akrahreppur

Fjölskyldudeild Fjallabyggðar Skóladeild Akureyrarbæjar

Gránugötu 24 Glerárgötu 26

580 Siglufirði

464 9100

hjortur@fjallabyggd.is

www.fjallabyggd.is

Fjallabyggð

600 Akureyri

460 1455/ 1460 460 1401/ 1440

460

gunnarg@akureyri.is

www.akureyri.is

Akureyri og Hlíðarskóli

Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar

Glerárgötu 26

600 Akureyri

460

gudruns@akureyri.is

www.akureyri.is

640 Húsavík

464 6100/ 6101

464

erla@nordurthing.is sigurdura@nordurthing.is

www.nordurthing.is

Annast einstaklþj. við grunnskóla Akureyrar ásamt Þelamerkurskóla, Hrafnagilsskóla, Valsárskóla og Grenivíkurskóla Norðurþing + Þingeyjarsveit, Skútustaðahr., Svalbarðshr., Tjörneshr. og Langanesbyggð

Fræðslu og menningarsvið Ketilsbraut 79 Norðurlands Undir Félagsþjónustu Norðurþings

Fræðslu og menningarsvið Dalvíkurbyggðar

Ráðhúsinu

620 Dalvík

460 4900/ 4901

460

hildur@dalvik.is, helgabjort@dalvik.is

www.dalvik.is

Dalvíkurbyggð

Skólaskrifstofa Austurlands

Búðareyri 4

730 Reyðarfirði

474 1211/ 1311

474

sigurbjorn@skolaust.is

www.skolaust.is

Vopnafjarðarhreppur, Seyðisfjarðarkaupstaður, Fjarðabyggð, Fljótsdalshreppur, Fljótsdalshérað, Borgarfjarðarhreppur, Breiðdalshreppur, Djúpavogshreppur

Fræðslu og menningarsvið Fljótsdalshéraðs

Lyngási 12

700 Egilsstöðum

470 0700/ 0701

470

helga@egilsstadir.is

www.egilsstadir.is

Fljótsdalshérað

Fjölskyldusvið Fjarðabyggðar

Hafnargötu 2

730 Reyðarfirði

470 9027/ 9001

470

thoroddur.helgason@fjardabyggd.is

www.fjardabyggd.is

Fjarðabyggð

Norðurland vestra 895

Norðurland eystra

Austurland


Heiti skrifstofu

Heimilisfang

Póststöð

Sími/ Bréfsími

Netfang

Veffang

Sveitarfélag

Fræðslusvið Hornafjarðar

Hafnarbraut 27

780 Höfn

470

ragnhildur@hornafjordur.is

www.hornafjordur.is

Sveitarfélagið Hornafjörður

Skólaskrifstofa Suðurlands

Austurvegi 56

800 Selfossi

470 8002/ 8001 480 8240/ 8201

480

khreins@skolasud.is

www.skolasud.is

Sveitarfélagið Árborg, Mýrdalshreppur, Skaftárhreppur, Ásahreppur, Rangárþing eystra, Rangárþing ytra, Hrunamannahreppur, Hveragerðisbær, Grímsnes og Grafningshreppur, Skeiða og Gnúpverjahreppur, Bláskólabyggð og Flóahreppur

Fjölskyldu og fræðslusvið Vestmannaeyjabæjar

Ráðhúsinu

900 Vestmannaeyjum

488 2000/ 2001

488

erna@vestmannaeyjar.is jonp@vestmannaeyjar.is

www.vestmannaeyjar.is

Vestmannaeyjabær

Fræðslusvið Árborgar

Ráðhúsinu Austurvegi 2 800 Selfossi

480 1900/ 1901

480

thorsteinnhj@arborg.is

www.arborg.is

Sveitarfélagið Árborg

Suðurland

Skólar utan skólaskrifstofu Landakotsskóli

Túngötu 15

101 Reykjavík

510 8200/ 8209

510

solvo.sveinsson@landakotsskoli.is

www.landakotsskoli.is

Reykjavíkurborg

Tjarnarskóli

Lækjargötu 14b

101 Reykjavík

552

tjarnarskoli@tjarnarskoli.is

www.tjarnarskoli.is

Reykjavíkurborg

Ísaksskóli

Bólstaðarhlíð 20

105 Reykjavík

553

siganna@isaksskoli.is

www.isaksskoli.is

Reykjavíkurborg

Suðurhlíðarskóli

Suðurhlíð 36

105 Reykjavík

551 6820/ 6074 553 2590/ 4600 568 7870/ 7807

568

sudurhlidarskoli@simnet.is

www.sudurhlidarskoli.is

Reykjavíkurborg

Waldorfskólinn Sólstafir

Sóltúni 6

105 Reykjavík

699

solstafir@waldorf.is

www.waldorf.is

Reykjavíkurborg

567

waldorf@simnet.is

www.waldorf.is

Reykjavíkurborg

barnaskolinngbr@hjalli.is

www.hjalli.is

Garðabær

Waldorfskólinn í Pósthólf 10011 Lækjarbotnum Barnaskóli Hjallastefnunnar Vífilsstaðavegi 123

130 Reykjavík 210 Garðabæ

577 1110/ 8804 587 4499/ 1747 555 7710

Barnaskóli Hjallastefnunnar Hjallabraut 55

220 Hafnarfirði

555 7610

barnaskolinnhfj@hjalli.is

www.hjalli.is

Hafnarfjörður

Barnaskóli Hjallastefnunnar Nauthólsvegi 87

101 Reykjavík

555 7910 5558525

barnaskolinnrvk@hjalli.is

www.hjalli.is

Reykjavíkurorg

Heiðarskóli

301 Akranesi

433 8920/ 8911 435 6600/ 6603

433

heidarskoli@heidarskola.is

www.heidarskola.is

Hvalfjarðarsveit

435

laugarg@ismennt.is

www.laugarg@ismennt.is

Borgarbyggð

434

audarskoli@dalir.is

www.audarskoli.is

Dalabyggð

434

reyksk@ismennt.is

www.reykholar.is

Reykhólahreppi

Hvalfjarðarsveit

Laugargerðisskóli Auðarskóli/Grunnskólinn í Búðardal Reykhólaskóli

Grunnskóli Bolungarvíkur

311 Borgarnesi Miðbraut 10

370 Búðardal

Skólabraut 1

380 Reykhólahreppi

434 1133/ 1406 434 7731/ 7806

415 Bolungarvík

456 7029

Höfðastíg 35

Súðavíkurskóli Grunnskólinn á Hólmavík

bolungur@bolungarvik.is

www.bolungarvik.is

Bolungarvíkurkaupstaður

456 4924/ 5909 510 Hólmavík 451 3129/ 3429 520 Drangsnesi 451 3436/ 3379 524 Árneshreppi 451 4032/ 4031 530 Hvammstanga 455 2900/ 2908

456

annalind@sudavik.is

www.sudavik.is

Súðavíkurhreppur

451

grunnskolinn@holmavík.is

www.strandabyggd.is

Strandabyggð

451

skoli@drangsnes.is

www.drangsnes.is

Kaldrananeshreppi

451

finnbs@ismennt.is

455

grhv@ismennt.is siggi@hunathing.is

www.hunathing.is

Húnaþing vestra

460

thelamork@thelamork.is

www.thelamork.is

Hörgárbyggð

464

hrafnagilsskoli@krummi.is

www.krummi.is

Eyjafjarðarsveit

oliarn@storutjarnaskoli.is

www.storutjarnarskoli.is

Þingeyjarsveit

valsar@valsar.is

www.valsarskoli.is

Svalbarðsstrandarhreppi

grenivikurskoli@grenivikurskoli.is

www.grenivikurskoli.is

Grýtubakkahreppi

www.skolinn.olfus.is

Sveitarfélagið Ölfus

420 Súðavík Skólabraut 20 22

Grunnskóli Drangsnes

skolastjori@reykholar.is

Finnbogastaðaskóli

Finnbogastöðum

Grunnskóli Húnaþings vestra

Pósthólf 90

Þelamerkurskóli

Laugalandi

601 Akureyri

Hrafnagilsskóli

Eyjafjarðarsveit

601 Akureyri

StóruTjarnarskóli

Ljósavatnsskarði

601 Akureyri

464 3220/ 4643224

Valsárskóli

Svalbarðsströnd

460 1772/ 1771 464 8100/ 8101

Árneshreppi

hrund@krummi.is

601 Akureyri

462 3104

Grenivíkurskóli

610 Grenivík

463 3118/ 3181

Grunnskólinn í Þorlákshöfn Egilsbraut 35

815 Þorlákshöfn

480 3850 480 3334 skolinn@olfus.is

463

Skólaskýrsla 2013  
Skólaskýrsla 2013  
Advertisement