Page 1

SAMAR ATTI A

I nt er i orDesi gner

Vi l l a220,Wes tgol fc ompound,5t hs et t l ement , Cai r o,Egy pt Vi aRugger oBonghi Mi l an,I t al y 002-01001798278 00393337941224

s amar s al ah@auc egy pt . edu Por t i f ol i o:www. / i s s uu. c om/ s amar s al ah

Per sonali nf or mat i on

Mynamei ssamar,Iwasbor n i ncai r o,egyptont he23r dof sept emberi nt heyear1990. Af t ergr aduat i ngf r om ar chi t ect ur alengi neer i ng. Imovedt o i t al yi n2015t oper suemypassi onwhi chi sar tanddesi gn.

Pr of essi onalski l l s

Mot hert oungl angauge: Ar abi c Ot herl anguages: Engl i sh Under st andi ng Pr of i ci entat: Li st eni ng,Readi ng,Speaki ng Spokeni nt er act i on,Spoken pr oduct i on ,andWr i t i ng Soci alski l l dat es Wor ki ngwi t hi nat eam i sa gr eatwayt ol ear nandi mpr oveski l l s.Team wor k t eachesaper sont owor ki n har monyandt or espectt eam mat esopi ni onsf ort hebenef i t oft hepr oj ect .I tr esul t si nt oa wel ldevel opedsophi st i cat ed pr oj ectwi t hat t ent i ont odet ai l s Or gani zat i onski l l s Thr oughoutt heyear sof st udyi ng,deadl i neshave al waysbeenoneoft hemost i mpor t antt hi ngst hathast o ber espect ed. Asar esul t,or gani zi ngmyt i met opr oducea wel ldevel opedpr oj ecton t i mei samust.Al ongt he year st hi sski l lhasgot t en bet t erandwi l lkeepi mpr ovi ng. Techi ni calski l l s Advanced:Aut ocad,Revi t , Rhi nocer osandvr ay ,Phot oshop Pr i mar y: 3dmax,i ndesi gn, adobepr emi er e Ar t i st i cski l l s Excel l entski l li ncr eat i ng handmadephysi calmodel s AndCr eat i ngst opmot i on cl aychar act er sandobj ect s.

Educat i on Dat es:06/ 2007-06/ 2013 Nameandt ypeofor gani sat i onpr ovi di ngeducat i onandt r ai ni ng:TheAmer i can Uni ver si t yi nCai r o Maj orofst udy:Ar chi t ect ur alengi neer i ng Ti t l eofqual i f i cat i onawar ded:Bachel ordegr eei nar chi t ect ur alengi neer i ng GPA:3. 2 Dat es:06/ 2007-06/ 2013 Nameandt ypeofor gani sat i onpr ovi di ngeducat i onandt r ai ni ng:TheAmer i can Uni ver si t yi nCai r o Mi norofst udy:Di gi t alar t sanddesi gn GPA:3. 7 Dat es:01/ 2015ongoi ng/expect edgr aduat i ondat e02/ 2017 Nameandt ypeofor gani sat i onpr ovi di ngeducat i onandt r ai ni ng:NuovaAccademi adiBel l eAr t i ,Mi l an Pr i nci palsubj ect s/ occupat i onalski l l scover ed:I nt er i orDesi gn Ti t l eofqual i f i cat i onawar ded:MAi nI nt er i orDesi gn

I ndependantSt udi es Cour seName:I nt r oduct i ont obi ogr omt r yener gysyst ems Cour seName:I nt r oduct i ont o2dani mat i on

Wor kExper i ence Dat es:09/ 2013-03/ 2014 Empl oyername:AlHegazSt yl ef orwoodeni ndust r i esanddecor Wor kpl ace:Cai r o Typeofbusi nessorsect or :Fur ni t ur eFact or y Occupat i onorposi t i onhel d:Juni orI nt er i ordesi gner Mai nact i vi t i esandr esponsi bi l i t i es:Aut ocaddr awi ngsoft hespaceand3D model i ngoft hedesi gnst hatar egoi ngt obeexecut ed. Dat es:10/ 2013–02/ 2015 Empl oyername:Cocol l age Wor kpl ace:Cai r o,Egypt Typeofbusi nessorsect or :St ar t upbusi ness Occupat i onorposi t i onhel d:Cof ounderanddesi gner Mai nact i vi t i esandr esponsi bi l i t i es:Thecompanypr ovi desanewwayf or peopl et okeepamemor yf r om t heevent st hathappensi nt hei rl i ves.Theai m wast ocr eat eanewandf r eshi deaofgr eet i ngcar ds.West ar t edbycr eat i ng cust omi zed3dbi r t hdaycar dsi ncl ay( pl ast aci ne)andmovedt o3dgr eet i ng car dsf oral levent saswel lasweddi ngguestbooks. Dat es:01/ 08/ 2016-29/ 10/ 2016 Empl oyername:MonaHussei ndesi gnhouse Wor kpl ace:Cai r o, Egypt Typeofbusi nessorsect or :Reput abl ei nt er i ordesi gnof f i ce Occupat i onorposi t i onhel d:Juni orI nt er i ordesi gner Mai nact i vi t i esandr esponsi bi l i t i es:Wor ki ngwi t ht heseni orcr eat i vei nt er i or desi gnt eam ont heschemat i cdesi gnoft hepr oj ectaf t ermeet i ngwi t ht he cl i ent .Desi gni ngusi ngAut oCADandPhot oshopt hespacet opr esenti tt ot he cl i entwi t hi naspeci f i cbudgetandt i me.Sel ect i ngf i ni shesandmat er i al soft he spacet obepr ovi dedf r om suppl i er s.Hel pedi nPr oduci ngwor ki ngdr awi ng packages undert heseni ordesi gndevel opmentt eam t obeconduct edi nr eal l i f e

Samar attia cv  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you