Page 1

Hyaluronic Acid 120 mg Za zaπtitu zglobova

Pospjeπuje hidrataciju koæe i vezivnih tkiva πto je preduvjet za oËuvanje fizioloπke strukture hrskavice, ali i glatke i mladolike koæe

Solgar - prednost je u kvaliteti


SOLGAR

Hyaluronic Acid 120 mg Hijaluronska kiselina je glikozaminoglikan (GAG), vrlo dugaËko vlakance na koje se veæu polipeptidne okosnice tzv. sræni proteini, te tako Ëine osnovu tkiva hrskavice. Od ostalih glikozaminoglikana razlikuje se po tome πto ne sadræi sulfatnu skupinu. Hijaluronska kiselina ima sposobnost vezanja vode i kationa, Ëime pospjeπuje hidrataciju koæe i vezivnog tkiva, te pomaæe u mijeni tvari u stanicama slabije prokrvljenih tkiva, kao npr. hrskaviËnom tkivu. Dobra hidratacija preduvjet je oËuvanju fizioloπke strukture hrskavice, πto ZA©TO JE SOLGAR TAKO uz stimulaciju stvaranja sinovijalne POSEBAN? tekuÊine, znaËajno doprinosi JamËi kvalitetu bez kompromisa pravilnoj funkciji zglobova, • proizvodni procesi odvijaju se po posebno u sluËajevima osteonajviπim farmaceutskim standardima artritisa, kroniËnog degenerativnog • koristi samo najkvalitetnije sirovine poremeÊaja. Osim u zglobovima, • koristi samo biljke iz organskih usjeva hijaluronska kiselina obilato se • stroga kontrola kvalitete na svakom nalazi u izvanstaniËnoj tekuÊini stupnju proizvodnje ostalih tkiva, poglavito u koæi gdje • ne koriste se genetski modificirani povoljno utjeËe na stvaranje glatke sastojci (GMO), ni umjetni konzervansi, arome ni boje i mladolike koæe. • koriste se tamne, staklene, 100% reZbog procesa razgradnje hijaluciklirajuÊe boËice koje Ëuvaju kvalitetu ronsku kiselinu potrebno je periproizvoda odiËki obnavljati putem dodataka • proizvode razvijaju vrhunski struËnjaci prehrani, u preporuËenim intertemeljem najnovijih znanstvenih valima izmeu πest i devet mjeseci. istraæivanja i uz pomoÊ najnaprednijih tehnoloπkih dostignuÊa

Salvus d.o.o | Besplatni info telefon: 0800 1947 | www.solgar.hr

Hyaluronic Acid120 mg  

Pospješuje hidrataciju kože i vezivnih tkiva što je preduvjet za očuvanje fiziološke strukture hrskavice, ali i glatke i mladolike kože

Advertisement