Page 1

Beta 1,3 glukani Najsnaænije prirodno jaËanje imuniteta

Solgar Beta 1,3 glukani preporuËuju se za jaËanje imuniteta kod infektivnih bolesti uzrokovanih virusima, bakterijama, gljivicama i parazitima, kroniËnih upala te hematoloπkih i autoimunih bolesti

Solgar - prednost je u kvaliteti


SOLGAR

Beta 1,3 glukani Beta 1,3 glukan je polisaharid iz staniËne stijenke kvasca koji aktivira makrofage - koji su prva linija imunoloπke obrane organizma u borbi protiv virusa, bakterija, gljivica i parazita. Makrofagi imaju sposobnost prepoznavanja i eliminacije stranih, ili tijelu nepotrebnih stanica, a beta 1,3 glukan aktivacijom makrofaga, doprinosi boljem i bræem imunoloπkom odgovoru. Beta 1,3 glukan poveÊava uËinkovitost imunoloπkog sustava: ZA©TO JE SOLGAR TAKO POSEBAN? JamËi kvalitetu bez kompromisa • proizvodni procesi odvijaju se po najviπim farmaceutskim standardima • koristi samo najkvalitetnije sirovine • koristi samo biljke iz organskih usjeva • stroga kontrola kvalitete na svakom stupnju proizvodnje • ne koriste se genetski modificirani sastojci (GMO), ni umjetni konzervansi, arome ni boje • koriste se tamne, staklene, 100% reciklirajuÊe boËice koje Ëuvaju kvalitetu proizvoda • proizvode razvijaju vrhunski struËnjaci temeljem najnovijih znanstvenih istraæivanja i uz pomoÊ najnaprednijih tehnoloπkih dostignuÊa

• utjeËe na poveÊanje broja obrambenih stanica • potiËe stvaranje koπtane sræi • pokazuje snaæna antioksidativna svojstva, djeluje kao hvataË slobodnih radikala • ima snaæno antifungicidno djelovanje • ima sinergistiËki uËinak s antibioticima i lijekovima za sniæavanje kolesterola • znanstvena istraæivanja pokazala su uËinkovitost visokih doza kao dodatne prirodne pomoÊi u prevenciji i lijeËenju malignih oboljenja • koristan je tijekom postoperativnog oporavka, za bræe zacijeljivanje rana i kod izloæenosti razliËitim vrstama zraËenja

Salvus d.o.o | Besplatni info telefon: 0800 1947 | www.solgar.hr

1276552254.88Beta1,3glukani  

Najsnaænije prirodno jaËanje imuniteta Solgar - prednost je u kvaliteti Solgar Beta 1,3 glukani preporuËuju se za jaËanje imuniteta kod infe...

1276552254.88Beta1,3glukani  

Najsnaænije prirodno jaËanje imuniteta Solgar - prednost je u kvaliteti Solgar Beta 1,3 glukani preporuËuju se za jaËanje imuniteta kod infe...

Advertisement