Page 1

«º½ÉÊÅÀÂ

ÅÀº½ÈÉÀʽÊÉÂÀÁ

¥¸Çȸ¿¼ÅÀ»ÆÈƼ¸ ÉÇÃÆϽÅÅÆÁÂÆÃÆÅÅÆÁ

WWW.CHESU.RU

‘ 

ÅÁÉÖ¸ÇÓ 

™ÄÅüǼ ·ºÁľÂ ÌоÆǼÇÁ Çɼ¹ÆÁÀ¹ËÇɹ

ñòð.

3

¦¹ÈǺ¾É¾¿Õ¾ £¹ÊÈÁØ

ñòð.

4

£ÈØËÁľËÁ× ù;½ÉÔ¦¹ÄǼÁ ÁƹÄǼÇǺĹ¿¾ÆÁ¾

ñòð.

5

±»¾½ÊÃÁ¾ »È¾Ð¹ËľÆÁØ

ñòð.

6

¬ÊȾÎ ÊË̽¾Æ˹°œ¬

ñòð.

2

ñòð.

8
«º½ÉÊÅÀÂ

ÅÀº½ÈÉÀʽÊÉÂÀÁ

Äåíü ãîðîäà

5

октября в Грозном прошел грандиозный праздник, посвященный Дню города и в честь открытия делового высотного комплекса «Грозный-Сити».

ªË̽¾ÆËÔ ƹÈɹÀ½ÆÁþÊËÇÄÁÏÔ ¯¾ÆËɹÄÕƹØ Ź¼ÁÊËɹÄÕ ¼ÇÉǽ¹ œÉÇÀÆǼÇ ÈÉÇÊȾÃË ÁžÆÁ ™ÎŹ˹†®¹½¿Á £¹† ½ÔÉÇ»¹ÇËÃÉÔËÈÇÊľŹÊц ˹ºÆÇ ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¦¹ ËÇÉ¿¾ÊË»¾ÆÆÌ× ϾɾÅÇÆÁ× œÄ¹»¹ °¾Ð¾ÆÊÃÇ ©¾ÊÈ̺ÄÁ† ÃÁ©¹ÅÀ¹Æ£¹½ÔÉÇ»ÈÉÁºÔÄ » ÊÇÈÉǻǿ½¾ÆÁÁ ÈÇоˆ ÆÔÎ ¼ÇÊ˾†ÈÇÄÆÇÅÇÐÆǼÇ Èɾ½Ê˹»Á˾ÄØ ¨É¾ÀÁ½¾Æ˹ ©ÇÊÊÁÁ»ª£­§™Ä¾Ãʹƽɹ ®ÄÇÈÇÆÁƹ œÄ¹»Ô ¡Æ¼ÌѾ† ËÁÁ ·ÆÌʆš¾Ã¹ ž»ÃÌÉÇ»¹ œÄ¹»Ô ¹¼¾Ê˹ƹ ¥¹¼Çž½† ʹĹŹ ¥¹¼Çž½Ç»¹ ¨É¾† ÀÁ½¾Æ˹ £¹º¹É½ÁÆdžš¹Ä† ùÉÁÁ ™Éʾƹ £¹ÆÇÃÇ»¹ › ÈɹÀ½ÆÁÐÆÇÅ žÉÇÈÉÁ؆

ËÁÁ ˹ÿ¾ ÈÉÁÆØÄ ÌйÊËÁ¾ ½¾ÈÌ˹Ë œÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇ ÌÅÔ ©­ ™½¹Å ¾ÄÁÅι† ÆÇ» ¨É¾½Ê¾½¹Ë¾ÄÕ ¨É¹»Á† ˾ÄÕÊË»¹°©§½¾Êš¹ÂÊÌÄ˹† ÆÇ» ȾɻÔ »ÁϾ†ÈɾÅÕ¾É °© ¥¹¼Çž½ ¹Ì½Ç» Á ½É̆ ¼Á¾ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ÄÁϹ ¬Ð¹ÊËÆÁÃÁ Á ¼ÇÊËÁ Ͼ† ɾÅÇÆÁÁ ÈÉÇÑÄÁÊÕ ÈÇ Ǻ† ÆǻľÆÆÇÅÌ ÈÉÇÊȾÃËÌ ¹ À¹Ë¾Å ƹÈɹ»ÁÄÁÊÕ Ã ÃÇņ ÈľÃÊÌ »ÔÊÇËÆÔÎ À½¹ÆÁ „œÉÇÀÆÔ†ªÁËÁ” ¦¹ ÈÉdž ÊȾÃË »Ô¾Î¹ÄÁ ÊÇËÆÁ »¾† ÄÇÊÁȾ½ÁÊËÇ» «ÔÊØÐÁ ¼Ç† ÉÇ¿¹Æ ÈÉÁ»¾ËÊ˻ǻ¹ÄÁ ÈÉÇÎǽØÒÁ¾ ÃÇÄÇÆÆÔ ¼Çʆ ˾ Á ÌйÊËÆÁÃÇ» ÈɹÀ½ÆÁ†

ù»оÊË՝ÆؼÇÉǽ¹œÉÇÀ† ÆÔ šÇľ¾ ÊË̽¾ÆËÇ» °¾Ð¾ÆÊÃǼÇ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾Æ† ÆǼÇ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ Ê Íņ ¼¹ÅÁ ½ÉÌ¿ÆÇ ÃÇÄÇÆÆÇ ÈÉÁ»¾ËÊ˻ǻ¹ÄÁ ¼ÇÊ˾ «¹Ã¿¾ ÊË̽¾ÆËÇ» °œ¬ Êdž ÈÉǻǿ½¹ÄÇ ÉÌÃǻǽÊË»Ç ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ ½¾Ã¹ÆÔ Á ÈɾÈǽ¹»¹Ë¾ÄÁ ɹÀÄÁÐÆÔÎ ͹ÃÌÄÕ˾ËÇ» ÄػʾμÇÊ˾ÂÈɹÀ½ÆÁù ÈÉÇѾÄÃÇÆϾÉËÊÌйÊËÁ¾Å À»¾À½ ооÆÊÃÇ  ÉÇÊÊÁ† ÊÃÇ Á À¹É̺¾¿ÆÇ ÖÊËɹ† ½Ô ª ÈɹÀ½ÆÁÃÇÅ ¿Á˾ľÂ ¼ÇÉǽ¹ ÈÇÀ½É¹»ÁÄÁ ÁÀ»¾Êˆ ÆÔ¾¹Ã˾ÉÔ˾¹ËɹÁÃÁÆÇ ¨ÇÊľ ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ

Âèçèò

› ÈÉǾÃË ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÅÇÊ˹ ½Çº¹»Ä¾ÆÔ ƹÏÁdž ƹÄÕÆÔ¾ ÅÇËÁ»Ô ¨¹É¹È¾Ë ÌÃɹѾÆËɹ½ÁÏÁÇÆÆÔÅо† оÆÊÃÁÅ ÇÉƹžÆËÇÅ ¹ ƹ »Ó¾À½¾Á»Ô¾À½¾ÌÊ˹Æǻľ† ÆÔ ооÆÊÃÁ¾ ÊËÇÉÇ¿¾»Ô¾ º¹ÑÆÁ www.chesu.ru

Ñâÿçè

«Право здравого смысла» - под таким лозунгом состоялась уже не первая встреча студентов ЧГУ с представителем Московской делегации Международного Комитета Красного Креста, Крюковым Арчилом Шалеровичем.

¡À°œ¬s »ËÌɾÏÃÁ¾»ÌÀÔ

Н

емало студентов Чеченского государственного университета отправилось за последние несколько лет на учебу в престижные зарубежные вузы. В основном, они ехали в институты и университеты Западной Европы.

¨É¹»ÇÀ½É¹»Ç¼ÇÊÅÔÊĹ › ɹÅùÎ »ÊËɾÐÁ ºÔÄ À¹ÈĹÆÁÉÇ»¹Æ ǺɹÀÇ»¹† ˾ÄÕÆÔÂʾÅÁƹÉÈÇÇÀƹ† ÃÇÅľÆÁ× Á ÈÉÁžƾÆÁ× ÆÇÉÅ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ¼Ì† ŹÆÁ˹ÉÆǼÇÈɹ»¹™Ì½Á† ËÇÉÁ¾ÂľÃËÇɹƹÖËÇËɹÀ Ê˹ÄÁ ÊË̽¾ÆËÔ Ê˹ÉÑÁÎ ÃÌÉÊÇ» ×ÉÁ½ÁоÊÃǼÇ ͹† ÃÌÄÕ˾˹ ª¾¼Ç½ÆØ ÀƹÆÁ¾ ǺÒÁÎ ÈÉÁÆÏÁÈÇ» Á ÆÇÉÅ ž¿½ÌƹÉǽÆǼÇ ¼ÌŹ† ÆÁ˹ÉÆǼÇ Èɹ»¹ Ø»Äؾˆ ÊØ »¹¿ÆÔÅ £¹Ã ÁÀ»¾ÊËÆÇ » ÈÇÊľ½ÆÁ¾ ¼Ç½Ô » ÅÁɾ »Ê¾ ºÇÄÕѾ Ê˹ÄÇ ɹÀ¼Ç† ɹËÕÊØ ž¿½ÌƹÉǽÆÔÎ Á »ÆÌËɾÆÆÁÎ »ÇÇÉÌ¿¾ÆÆÔÎ ÃÇÆÍÄÁÃËÇ» ›¹¿ÆÔÅ Ø»ÄؾËÊØ » ÖËÁÎ ÃÇÆÍÄÁÃ˹Î ÊǺÄ×½¹ËÕ Èɹ† »¹ Á ʻǺǽÔ ¼É¹¿½¹ÆÊÃÁÎ ÄÁÏ Á ƾ ËÇÄÕÃÇ ƾ ƹÉ̆

ʻǠǺÄÁà ÈÇžÆØÄÁ ÅÆdž ¼ÇÖ˹¿ÆÔ¾ ½ÇŹ ǺӾÃËÔ ƹ »Ê¾Å ÈÉÇËØ¿¾ÆÁÁ ÈÉdž ÊȾÃ˹ ™ÎŹˆ®¹½¿Á £¹½Ô† ÉÇ»¹ ¦Ç»Ô »Á½ ǺɾÄÁ ͹ʹ½Ô À½¹ÆÁ  » ÈǽӾÀ† ½¹Î ÃÇËÇÉÔÎ ÌÊ˹ÆǻľÆÇ Ê»¾ËǽÁǽÆǾ ÇÊ»¾Ò¾ÆÁ¾ ¨Ç½Ê»¾Ëù ˹ÿ¾ ÌÊ˹ÆÇ»† ľƹ Á ƹ ͹ʹ½¹Î À½¹ÆÁÂ

ѹËÕ Èɹ»ÁĹ »ÇÂÆÔ ÌÊ˹† ÆǻľÆÆÔ¾ ž¿½ÌƹÉǽÆÔÅ ¼ÌŹÆÁ˹ÉÆÔÅ Èɹ»ÇÅ »Ê¾ ÖËÇ ƹÑÄÇ ÇËɹ¿¾ÆÁ¾ » Ÿ¾† ƾ»ÊÃÁÎ £ÇÆ»¾ÆÏÁØÎ Á Ç† ÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎ ¨ÉÇËÇÃÇĹÎ Ã ÆÁÅ ª¾ÅÁƹÉ ÈÉÇѾÄ ÈÉÁ ¹ÃËÁ»ÆÇÅ ÌйÊËÁÁ ÊË̽¾Æ† ËÇ» ÃÇËÇÉÔ¾ Ê ÁÆ˾ɾÊÇÅ ÊÄÌѹÄÁùÃÁÊËÇÉÁ×ɹÀ»Á† ËÁØ ¥œ¨ ˹à Á ÆǻԾ žι† ÆÁÀÅÔ ÁÎ ÈÉÁžƾÆÁØ À¹† ½¹»¹Ø ľÃËÇÉÌ ƾÈÉÇÊËÔ¾ »ÇÈÉÇÊÔ ƹ ÃÇËÇÉÔÎ ËÌË ¿¾ ÈÇÄÌйÄÁ ̽ǻľ˻ÇÉØ×ÒÁ¾ ÁÎÇË»¾ËÔ › À¹ÃÄ×оÆÁ¾ »ÊËɾ† ÐÁ À¹»¾½Ì×ÒÁ ù;½ÉÇ „£ÇÆÊËÁËÌÏÁÇÆÆǼÇ Á ¹½† ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆǼÇ Èɹ»¹” ×ÉÁ½ÁоÊÃǼÇ ͹ÃÌÄÕ˾˹ ¹»Ä¾ËÅÁÉÀ¹¾» ¥™ ÈǺņ ¼Ç½¹ÉÁÄ Ì»¹¿¹¾ÅǼÇ ¼ÇÊËØ

À¹̻ľù˾ÄÕÆÌ׾ÃÏÁ× Á »ÔɹÀÁÄƹ½¾¿½Ì ÐËÇ™ÉÐÁÄ ±¹Ä¾ÉÇ»ÁÐÁ»½¹ÄÕƾÂѾÅ ºÌ½¾Ë ƹÎǽÁËÕ »É¾ÅØ ÈÇ ÈÉÁ¼Ä¹Ñ¾ÆÁ× ù;½ÉÔ Èdž ʾҹËÕÊľÃÏÁØÅÁƹÑÌÆÁ† »¾ÉÊÁ˾Ë ™ÉÐÁı¹Ä¾ÉÇ»ÁлʻÇ× Çоɾ½ÕÈÇ¿¾Ä¹Ä̽¹ÐÁÊË̆ ½¾Æ˹Å » ½¾Ä¾ Ê˹ÆǻľÆÁØ ÁÎ ùà ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔÎ ×ÉÁÊËÇ» Á ÈÉÁÀ»¹Ä ÈÉÁÆØËÕ Á»Êľ½Ì×ҾżǽÌÌйÊËÁ¾ » ÈɾÊËÁ¿ÆÇÅ ž¿½ÌƹÉǽ† ÆÇÅÃÇÆÃÌÉʾ­­¥¹É˾Ɔ ʹ ÈÇ ¥œ¨ » ÃÇËÇÉÇÅ ÊË̆ ½¾ÆËÔ °œ¬ ƾǽÆÇÃɹËÆÇ ÈÉÁÆÁŹÄÁ ÌйÊËÁ¾ Á ½¹¿¾ Ê˹ÆÇ»ÁÄÁÊÕÈǺ¾½Á˾ÄØÅÁ Магомед ЦУМАЛИГОВ, студент юридического факультета ЧГУ

 ÇÃËغÉØ ¼ ÁÀ °¾† оÆÊÃǼÇ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆdž ¼ÇÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ÊÇÊËÇØÄÊØ ÈÇÊľ ÅÆǼÇľËƾ¼Ç Ⱦɾ† ÉÔ»¹ »Ô¾À½ ƹ ÌоºÌ ÊË̆ ½¾ÆËÇ» »ÌÀ¹ ÈÇ ŹÉÑÉ̆ ËÌ œÉÇÀÆÔ† ªË¹ÅºÌÄ ÄØ ÈÉÇ¿Á»¹ÆÁØ » ¼ ¡ÀÅÁÉ Ã žÊËÌ ÈÉÇÎÇ¿½¾ÆÁØ Ǻ̆ оÆÁØ »Ô¾Î¹ÄÁ ÊË̽¾ÆËÔ ÁÀ °© » ÃÇÄÁоÊË»¾ о† ÄÇ»¾Ã ¨ÉǼɹÅŹ ǺÌо† ÆÁØ ооÆÊÃÁÎ ÊË̽¾ÆËÇ» » «ÌÉÏÁÁɾ¹ÄÁÀǻԻ¹¾ËÊØ» ɹÅùÎ ½Ç¼Ç»Çɹ «ÌÉÏÁÁ Á ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ ­¾½¾É¹ÏÁ¾Â » Ê;ɾ »ÔÊѾ¼Ç ÈÉÇ;ÊÊÁ† ÇƹÄÕÆǼÇǺɹÀÇ»¹ÆÁØ ›ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊƹžоƆ ÆÔÅ ¼É¹ÍÁÃÇÅ ǺÌоÆÁ¾ ƹÑÁÎ ÊË̽¾ÆËÇ» ÊÇÊËÇÁË ÁÀ†ÎÖ˹ÈÇ»ØÀÔÃǻǼǽ ÁÀÌоÆÁ¾ËÌɾÏÃǼÇØÀÔù º¹Ã¹Ä¹»ÉÁ¹Ë ¼Ç½¹ Á ÈÇ À¹»¾ÉѾÆÁ× † Ź¼ÁÊËɹË̆ ɹ ¼Ç½ ¸ÀÔÃǻǼǽ»Ê¾ ÊË̽¾ÆËÔÈÉÇÎǽØË»¼ÇÉǽ¾ ¡ÀÅÁÉ » ™ÆùÉÊÃÇÅ ¼ÇÊ̆ ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÅ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˾ š¹Ã¹Ä¹»ÉÁ¹Ë Á Ź¼ÁÊËɹË̆ ɹÈÉÇÎǽØË»½É̼ÁμÇÉdž ½¹Î «ÌÉÏÁÁ » À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁ ÇËÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÊËÁÁƹºÉ¹Æ†

ÆÔκ¹ÄÄÇ»˾Ê˹ÈÇÇÃÇÆй† ÆÁÁ ØÀÔÃǻǼÇ ÃÌÉʹ ªË̆ ½¾ÆËÔ ÈÉÇ¿Á»¹×Ë » Ì×ËÆÔÎ ǺҾ¿ÁËÁØÎ »ÃÇËÇÉÔξÊËÕ »Ê¾ ÌÊÄÇ»ÁØ ½ÄØ ÈÉÇ¿Á»¹† ÆÁØ ÊÇÀ½¹ÆÔÈÄÇÒ¹½ÃÁ½ÄØ ÈÉÇ»¾½¾ÆÁØ ØÀÔÃÇ»ÔÎ Ëɾ† ÆÁƼǻ ʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÔÎ À¹ÆØËÁ  ž¿ÃÌÄÕËÌÉÆÔÎ ÃÇÅÅÌÆÁùÏÁ Á ǺҾÆÁØ ¦¹ ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ ǺҾ¿ÁËÁØ ƹÎǽÁËÊØ ºÇÄÕѹØ ÊË̽¾Æ† оÊùØÊËÇÄÇ»¹Ø«¹Ã¿¾¾ÊËÕ ¡Æ˾ÉƾˆʹÄÇÆ ¼½¾ Ìй† ÒÁ¾ÊØ ÅǼÌË ÁÀÌйËÕ ƾǺ† ÎǽÁÅÌ× ÁÆÍÇÉŹÏÁ× ÈÇ ÌБº¾ ¹ ˹ÿ¾ »ÔÎǽÁËÕ ƹ Ê»ØÀÕоɾÀ»Á½¾ÇÁ˾ľÍdž ÆÁ× Ê ÉǽÆÔÅÁ Á ºÄÁÀÃÁ† ÅÁ ¦¾ÇºÎǽÁÅÇ ÇËžËÁËÕ ÐËÇ ËÌɾÏùØ ÊËÇÉÇƹ ºÔĹ ɹ½¹»ÇÀǺÆǻľÆÁ×ÇËÆdž ѾÆÁÂ Ê ƹѾ ÊËÇÉÇÆÇ » Ê;ɾ ǺɹÀÇ»¹ÆÁØ Á »Ô† ɹÀÁĹ ƹ½¾¿½Ì ƹ ÊÇËÉ̽† ÆÁоÊ˻ǻ½¹ÄÕƾÂѾŦ¹† ÈÇÅÆÁÅ ÐËÇ Ö˹ ÈÉǼɹÅŹ ºÔĹ ÈÉÁÇÊ˹Æǻľƹ °© » ¼ Á »ÇË ÈÇ ÈÉÇѾʈ »ÁÁ Ä¾Ë »ÇÀǺÆǻľƹ §Ê˹¾ËÊØ ÈÇ¿¾Ä¹ËÕ ̽¹ÐÁ Á ÎÇÉÇѾ ÌоºÔ ƹÑÁÅ ÊË̆ ½¾Æ˹ÅƹËÌɾÏÃÇÂÀ¾Åľ
«º½ÉÊÅÀÂ

ÅÀº½ÈÉÀʽÊÉÂÀÁ

Þáèëåé

«¹Ä¹ÆËÄÁ»ÔÂÁÊÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕ ÁÌžÄÔÂÇɼ¹ÆÁÀ¹ËÇÉ (ê 55-ëåòèþ äîêòîðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê, àêàäåìèêà Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè âèíîãðàäà è âèíà, äåêàíà àãðîòåõíîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Áàòóêàåâà Àáäóëìàëèêà Àáäóëõàìèäîâè÷à)

Д

октор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Международной академии винограда и вина, заслуженный деятель науки ЧР, декан агротехнологического факультета Батукаев Абдулмалик Абдулхамидович известен как крупный ученый и педагог, внесший большой вклад в науку и практику в области виноградарства, а также в подготовке высококвалифицированных кадров. š¹ËÌù¾» ™º½ÌÄŹÄÁà Édž ½ÁÄÊØ»¼ƹÊ˹ÆÏÁÁ°Ì °ÌÂÊÃǼÇ ɹÂÇƹ ¿¹ÅºÌÄʆ ÃÇ ǺĹÊËÁ £¹À¹ÎÊÃÇ ªª© › ¼ »Å¾Ê˾ ÊÇ ʻǾ ʾ† Åվ Ⱦɾ¾Î¹Ä » ʾÄÇ ªË¹É¹Ø ªÌÆ¿¹ œÉÇÀƾÆÊÃǼÇ ɹÂÇƹ °¾Ð¾Ædž¡Æ¼ÌÑÊÃÇ™ªª© › ¼Ç½Ì ™º½ÌÄŹÄÁà ™º½ÌÄιÅÁ½Ç»ÁÐ À¹ÃÇÆÐÁÄ ªË¹ÉÇÊÌÆ¿¾ÆÊÃÌ× Êɾ½Æ×× ÑÃÇÄÌ † ¼¼ ÊÄÌ¿ÁÄ » Éؽ¹ÎªÇ»¾ËÊÃǹÉÅÁÁ¨Çʆ ľ ÇÃÇÆйÆÁØ ÊÄÌ¿ºÔ » ¼Ç½Ì š¹ËÌù¾»Ì ™º½ÌÄŹÄÁ† ÃÌ ƾ ÊÇÊ˹»ÁÄÇ ËÉ̽¹ ÈÇʆ ËÌÈÁËÕ » ¥ÇÊÃÇ»ÊÃÌ× ʾÄՆ ÊÃÇÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÌ× ¹Ã¹½¾ÅÁ× ÁžÆÁ £™ «ÁÅØÉÀ¹¾»¹ §Æ Ê ¼ÇÄǻǠÇÃÌÆÌÄÊØ » ÌоºÌ Á ºÄ¾ÊËØÒ¾ÇÃÇÆÐÁÄ»ÌÀ› ¼Ç½Ì š¹ËÌù¾» ™º½ÌÄŹÄÁà ºÔÄ ƹÈɹ»Ä¾Æ » ¹ÊÈÁɹÆË̆ ÉÌ ƹ ù;½ÉÌ »ÁÆǼɹ½¹Éʆ Ë»¹ Á »ÁÆǽ¾ÄÁØ ¥ÇÊÃÇ»ÊÃÇ ʾÄÕÊÃÇÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÇ ¹Ã¹½¾† ÅÁÁ ÁžÆÁ £™ «ÁÅØÉÀ¹¾»¹ ™º½ÌÄŹÄÁÃÌ ÇоÆÕ ÈÇ»¾ÀÄÇ ¾¼Ç ƹÌÐÆÔÅ ÉÌÃǻǽÁ˾ľÅ Ê˹ÆÇ»ÁËÊØÀ¹Å¾Ð¹Ë¾ÄÕÆÔÂо† ÄÇ»¾Ã ÈɾÃɹÊÆÔ Çɼ¹ÆÁ† À¹ËÇÉƹÌÃÁ Ⱦ½¹¼Ç¼Ê„šÇÄՆ ÑǺÌûԔ ÌоÆÔ ÃÇËÇÉÔ ǺӾ½ÁÆØÄ »ÇÃÉ̼ ʾºØ »¾ÊÕ ÌоÆÔ Á ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ ÅÁÉ ǺĹÊËÁ »ÁÆǼɹ½¹ÉÊË»¹ Á »ÁÆǽ¾ÄÁØ ªÇ»¾ËÊÃǼÇ ªÇ† ×À¹ ½ÇÃËÇÉ ʾÄÕÊÃÇÎÇÀØÂʆ Ë»¾ÆÆÔÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ¹† ÊÄÌ¿¾ÆÆÔ½¾Ø˾ÄÕƹÌÃÁ©­ ªÅÁÉÆÇ»£ÁÉÁÄěĹ½ÁÅÁÉdž »ÁÐ £ÁÉÁÄÄ ›Ä¹½ÁÅÁÉÇ»ÁÐ ÇùÀÔ»¹Ä ºÇÄÕÑÌ× ÈÇÅÇÒÕ ™º½ÌÄŹÄÁÃÌ »Ê¾ ËÇ »É¾ÅØ ÃÇËÇÉǾ ÇÆ ɹºÇ˹Ä ƹ½ ùƆ ½Á½¹ËÊÃÇ Á ½ÇÃËÇÉÊÃÇ ½Áʆ ʾÉ˹ÏÁØÅÁ ›ÈÇÊľ½ÊË»ÁÁ ºÄ¹¼Ç½¹ÉØ ÖËÇÅÌ ÈɾÃɹÊÆdž ÅÌ оÄÇ»¾ÃÌ ™º½ÌÄŹÄÁà Èdž ¾Î¹Ä ÌÐÁËÕÊØ »Ç ­É¹ÆÏÁ× ¶ËǺÔÄÁÈÄǽÇË»ÇÉÆÔ¾¼Ç½Ô ¹ÃËÁ»ÆÔÎ ƹÌÐÆÔÎ ÈÇÁÊÃÇ» ¨¾É»Ô¾¿¾ѹ¼Á»ÁÊÊľ½Ç»¹† ˾ÄÕÊÃÇÂɹºÇ˾̺¾½ÁÄÁ™º† ½ÌÄŹÄÁùš¹ËÌù¾»¹ ÐËǽÄØ ËǼÇÐËǺÔÊ˹ËÕÌоÆÔÅ ŹÄÇ ÁžËÕÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾¾Ǻɹ† ÀÇ»¹ÆÁ¾ ÆÌ¿ÆÇ ǺĹ½¹ËÕ ÇȆ ɾ½¾Ä¾ÆÆÔÅÁùоÊË»¹ÅÁ¶ËÇ ƾ ËÇÄÕÃÇ ÈÉÁÉǽÆÔ ÌÅ ÆÇ Á ÈÔËÄÁ»ÇÊËÕ ËÉ̽ÇÄ׺Á¾ ½ÇºÉÇÊÇ»¾ÊËÆÇÊËÕ Á ÊËɾÅľ† ÆÁ¾ÃÀƹÆÁØÅ ¥ÇÄǽÇ  ˹ĹÆËÄÁ»Ô ÌоÆÔ ¹ÃËÁ»ÆÇ ÈÉǽÇÄ¿¹¾Ë ƹÌÐÆÔ¾ ÁÀÔÊùÆÁØ ɹºÇ˹Ø Ê˹ÉÑÁÅ ƹÌÐÆÔÅ ÊÇËÉ̽ÆÁ†

ÃÇÅ ¹ À¹Ë¾Å Á À¹»¾½Ì×ÒÁÅ Ç˽¾Ä¹ »ÁÆǼɹ½¹ÉÊË»¹ °¾† оÆÊÃǼÇ ƹÌÐÆdžÁÊÊľ½Ç»¹† ˾ÄÕÊÃǼÇ ÁÆÊËÁËÌ˹ ʾÄÕÊÃdž ¼ÇÎÇÀØÂÊË»¹ š¹ËÌù¾» ™º½ÌÄŹÄÁà »È¾É† »Ô¾ » ©ÇÊÊÁÁ ɹÀɹº¹ËÔ»¹¾Ë ˾ÎÆÇÄǼÁ× ÌÊÃÇɾÆÆǼÇ ɹÀ† ÅÆÇ¿¾ÆÁØ »ÁÆǼɹ½¹ ºÁdž ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃÁÅ žËǽÇÅ JO WJUSP ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁÅ ÊÇÃɹ† ËÁËÕ »Æ¾½É¾ÆÁ¾ ÆÇ»ÔÎ ÊÇÉËÇ» Á ÃÄÇÆÇ» »ÁÆǼɹ½¹ ÇË † ľË ǺÔÐÆÔÅžËǽÇÅ ½Ç† ľË ¨É¹ÃËÁоÊùØ ÀƹÐÁÅÇÊËÕ ÖËÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ»ËÇÅ ÐËÇÇƹ ÈÇÀ»ÇÄؾË ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕ ÇÀ½Ç† ÉǻľÆÆÔ ÇË »ÁÉÌÊÇ» Á ȹ† ËǼ¾ÆÆÔÎ ÅÁÃÉÇÇɼ¹ÆÁÀÅÇ» ÈÇʹ½ÇÐÆÔ Ź˾ÉÁ¹Ä »ÁÆǼ† ɹ½¹ÃÉ̼ÄǼǽÁÐÆÇÁƹÈÇËdž þ ÁžØÈÉÁÖËÇÅ»ÔÊÇÃÁÂÃdž ÖÍÍÁÏÁ¾ÆËɹÀÅÆÇ¿¾ÆÁØ ¨ÉÁÀƹÆÁ¾Å ƾ ËÇÄÕÃÇ ƹ† ÌÐÆÇ  ÆÇ Á ƹÌÐÆdžÇɼ¹† ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÇ ɹºÇËÔ Ê˹ÄÇ ƹÀƹоÆÁ¾»¼Ç½Ìš¹Ë̆ ù¾»¹ ™º½ÌÄŹÄÁù ȾɻÔÅ À¹Å¾ÊËÁ˾ľÅ ½ÁɾÃËÇɹ ½¾† ȹÉ˹žÆ˹ »ÁÆǼɹ½¹ÉÊË»¹ Á »ÁÆǽ¾ÄÁØ °¾Ð¾ÆÊÃÇ ©¾Ê† È̺ÄÁÃÁªËÇÁÄÇÄÁÇÊ˹»¹ËՆ ÊØ ƹ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ » ÖËÁÎ ÐɾÀ»ÔйÂÆÇ ƾÈÉÇÊËÔÎ Ìʆ ÄÇ»ÁØÎÁÄÁÈÉǽÇÄ¿ÁËÕÊ»ÇÁ ƹйËÔ¾ ÁÆ˾ɾÊÆÔ¾ ƹÌÐÆÔ¾ ÈÇÁÊÃÁ ¶ËÁ »ÇÈÉÇÊÔ йʆ ËÇ À¹½¹»¹Ä ʾº¾ ™º½ÌÄŹÄÁà š¹ËÌù¾» ¦¹ÌÐÆÔ¾ ÁÆ˾ɾ† ÊÔ ÁÊÊľ½Ç»¹Ë¾ÄØ š¹ËÌù¾»¹ »ÀØÄÁ »»¾ÉÎ › ¼Ç½Ì ÇÆ ÈÇÊËÌȹ¾Ë » ¹ÊÈÁɹÆËÌÉÌ ¨¹† ÉÁ¿ÊÃǼÇÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹1BSJT† 9 /BOUFSSF §½ÆǻɾžÆÆÇ ÈÇ ÄÁÆÁÁ ¥¾¿½ÌƹÉǽÆÇ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ »ÁÆǼɹ½¹ Á »Áƹ ÇÆ ÈÉÇÎǽÁË Ê˹¿ÁÉÇ»† ÃÌ » ÊËɹƹÎ ÅÁɹ ­É¹Æ† ÏÁØ ¡ÊȹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ œ¾É† ŹÆÁØ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ œÉ¾ÏÁØ ª±™ ™Æ¼ÄÁØ ™É¼¾ÆËÁƹ ™»ÊËɹÄÁØ Á ˽ ¬Ð¹Ê˻̾Ë » ÅÆǼÇÐÁÊľÆÆÔÎ ž¿½Ìƹ† ÉǽÆÔÎ ÃÇƼɾÊʹΠ ÊÁÅÈdž ÀÁÌŹÎ Á ÃÇÆ;ɾÆÏÁØÎ ¨Ç À¹»¾ÉѾÆÁ× ȾɻǼÇ Ö˹ȹ ǺÌоÆÁØ ºÔĹ Èǽ¼ÇËǻľ† ƹÁÀ¹ÒÁҾƹƹÊȾÏÊÇ»¾Ë¾ û¹ÄÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆƹØ ɹºÇ˹ ƹ ÌÉǻƾ ùƽÁ½¹Ë¹ ÖÃÇÆdž ÅÁоÊÃÁÎ ƹÌà ½ÁÈÄÇÅ Ëɾ† ËÕ¾¼ÇÏÁÃĹÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ÈÇ ÍɹÆÏÌÀÊÃÇ û¹ÄÁÍÁùÏÁÁ s ÈÇ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ÌÈɹ»Ä¾† ÆÁ× Á ŹÉþËÁƼÌ » ÇËɹÊÄÁ »ÁÆǼɹ½¹ÉÊË»¹Á»ÁÆǽ¾ÄÁØ ¨Ç ɾÀÌÄÕ˹˹Å ÖËÁÎ ÁÊÊľ†

½Ç»¹ÆÁ»¼Ç½Ì»ÔÎǽÁË ÅÇÆǼɹÍÁØ š¹ËÌù¾»¹ ™º† ½ÌÄŹÄÁù ƹ ÍɹÆÏÌÀÊÃÇÅ ØÀÔþ „ªÉ¹»ÆÁ˾ÄÕÆÔ ¹Æ¹† ÄÁÀÊÁÊ˾Å»ÁÆǼɹ½¹ÉÊË»¹Á »ÁÆǽ¾ÄÁØ ­É¹ÆÏÁÁ Á ©Çʆ ÊÁÁ”›ÅÇÆǼɹÍÁÁÁÀÄÇ¿¾† ÆÔɾÀÌÄÕ˹ËÔÊɹ»ÆÁ˾ÄÕÆdž ¼Ç¹Æ¹ÄÁÀ¹ÊÁÊ˾ÅÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ Á Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ »ÁÆǼɹ½¹Éʆ Ë»¹ Á »ÁÆǽ¾ÄÁØ ­É¹ÆÏÁÁ Á ©ÇÊÊÁÁ ¡ÊÎǽÆÔÅ Ź˾ÉÁ† ¹ÄÇÅ ½ÄØ ƹÈÁʹÆÁØ ÅÇÆdž ¼É¹ÍÁÁ ÈÇÊÄÌ¿ÁÄÇ ÁÀÌоÆÁ¾ ÇÈÔ˹­É¹ÆÏÁÁ ©ÇÊÊÁÁÁ À¹É̺¾¿ÆÔÎÊËɹÆÊɹÀ»ÁËÔÅ »ÁÆǼɹ½¹ÉÊË»ÇÅ Á »ÁÆǽ¾† ÄÁ¾Å ÈÉÇ»¾½¾ÆÆǾ ¹»ËÇÉÇÅ » ˾оÆÁ¾ ½»ÌÎ ľË ªÇºÉ¹Æ† ÆÔ Ź˾ÉÁ¹Ä ÈÇÊÄÌ¿ÁÄ Çʆ ÆǻǠ½ÄØ ƹÈÁʹÆÁÁ ÅÇÆdž ¼É¹ÍÁÁ › ËÇÅ ¿¾ ¼Ç½Ì » ÁÀ½¹† ˾ÄÕÊË»¾¥ª®™¥ÇÊû¹»ÔÎdž ½ÁË Êľ½Ì×Ò¹Ø ÅÇÆǼɹÍÁØ ™º½ÌÄŹÄÁùš¹ËÌù¾»¹ › ¼Ç½Ì ™º½ÌÄŹÄÁà ™º½ÌÄιÅÁ½Ç»ÁÐ ÈÇ ɾÃdž žƽ¹ÏÁÁ ÊȾÏÊÇ»¾Ë¹ Á Îdž ½¹Ë¹ÂÊË»Ì ¥¾¿½ÌƹÉǽÆÇ ¥¾¿Èɹ»Á˾ÄÕÊË»¾ÆÆÇ  Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ »ÁÆǼɹ½¹ Á »ÁƹºÔÄƹÈɹ»Ä¾Æ»½ÇÃËdž ɹÆËÌÉÌ ¨¹ÉÁ¿ÊÃǼÇ ÌÆÁ»¾É† ÊÁ˾˹1BSJT†9/BOUFSSF ªÈǼ¼™š¹ËÌù† ¾» ǽÆǻɾžÆÆÇ ÈÉÇÎǽÁË ½ÇÃËÇɹÆËÌÉÌƹù;½É¾»Á† ÆǼɹ½¹ÉÊË»¹ Á »ÁÆǽ¾ÄÁØ » ÉǽÆÇÂ¥ÇÊÃÇ»ÊÃÇÂʾÄÕÊÃdž ÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆǹù½¾ÅÁÁ ¨Ç ɾÀÌÄÕ˹˹Å ÁÊÊľ½Ç»¹† ÆÁ»Á×ƾ¼Ç½¹ÁÅÀ¹ÒÁ† Ҿƹ½ÇÃËÇÉÊùؽÁÊʾÉ˹ÏÁØ »Ç›Ê¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÇÅƹÌÐÆdžÁʆ Êľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÊÃÇÅ ÁÆÊËÁËÌ˾ »ÁÆǼɹ½¹ÉÊË»¹ Á »ÁÆǽ¾ÄÁØ ÁžÆÁ¸¡¨Ç˹ȾÆÃÇ ¨Ç Ź˾ÉÁ¹Ä¹Å ½ÁÊʾÉ˹† ÏÁÁ ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÇ ɹºÇË » ËÇÅ ÐÁÊľ ÅÇÆǼɹÍÁÁ Á ÇÍÇÉÅľÆÇ ǽÆÇ ÁÀǺɾ˾† ÆÁ¾ §ÊÆÇ»ÆÔ¾ ƹÌÐÆÔ¾ ɹÀ† ɹºÇËÃÁ Á ÁÎ ÌÊÇ»¾ÉѾÆʆ ˻ǻ¹ÆÁØ»ÇÑÄÁ»ÈÉǼɹÅÅÌ ˾ÇɾËÁоÊÃÁÎÃÌÉÊÇ»ÁĹºÇ† ɹËÇÉÆdžÈɹÃËÁоÊÃÁÎ À¹Æ؆ ËÁ ½ÁÊÏÁÈÄÁÆ „ª¾ÄÕÊÃÇÎdž ÀØÂÊË»¾ÆƹØ ºÁÇ˾ÎÆÇÄǼÁؔ Á „›ÁÆǼɹ½¹ÉÊ˻ǔ ½ÄØ ÊË̆ ½¾ÆËÇ» ¹¼É¹ÉÆǼÇ ͹ÃÌÄÕ˾† ˹°œ¬ «¹Ä¹ÆË ÁÊÊľ½Ç»¹Ë¾ÄØ Ͼ† ľÌÊËɾÅľÆÆÇÊËÕÁËÉ̽ÇÄ׆ ºÁ¾ÈÇÀ»ÇÄÁÄÁš¹ËÌù¾»Ì™™ À¹ ¼Ç½¹ ƹÌÐÆdžÁÊÊľ½Ç† »¹Ë¾ÄÕÊÃÇ ɹºÇËÔ ÇÈ̺ÄÁ†

ÃÇ»¹ËÕ Ê»ÔѾ ƹÌÐÆÔÎ Á ÌоºÆdžžËǽÁоÊÃÁÎ ɹÀɹ† ºÇËÇà Êɾ½ÁÃÇËÇÉÔÎËÉÁÅdž ÆǼɹÍÁÁ ǽƹ ƹ ÍɹÆÏÌÀ† ÊÃÇÅ ØÀÔþ Ê ¹ÆÆÇ˹ÏÁ¾Â ƹ ÉÌÊÊÃÇÅØÀÔþ ›¼À¹ºÇÄÕÑÁ¾ÌÊȾÎÁ » ƹÌÐÆdžÁÊÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÊÃÇ ÁÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÇÂɹºÇ˾ÇÆ ÁÀºÁɹ¾ËÊØ ½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÔÅ ÐľÆÇÅ ¹Ã¹½¾ÅÁÃÇÅ ¥¾¿† ½ÌƹÉǽÆǹù½¾ÅÁÁ»ÁÆǼ† ɹ½¹ÉÊË»¹Á»ÁÆǽ¾ÄÁØ ª¼ÈǼÀ¹»¾½Ç† »¹Ä ù;½ÉÇ ÈÄǽÇÇ»ÇÒ¾† »Ç½ÊË»¹Á»ÁÆǼɹ½¹ÉÊË»¹ › ¼ À¹ À¹ÊÄ̼Á » ɹÀ† ɹºÇËþ ÈÉÁÇÉÁ˾ËÆÔÎ ƹ† Èɹ»Ä¾ÆÁ ƹÌÃÁ Á ˾ÎÆÁ† ÃÁ »ÇÊÈÁ˹ÆÁÁ Á Èǽ¼ÇËǻþ ƹÌÐÆÔÎ ù½ÉÇ» À¹ »ÔÊÇÃÁ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÁÀÅ ÅÆǼÇľˆ ÆÁ Á ½ÇºÉÇÊÇ»¾ÊËÆÔ ËÉ̽ ƹ ºÄ¹¼Ç °¾Ð¾ÆÊÃÇ ©¾ÊÈ̺† ÄÁÃÁ š¹ËÌù¾»Ì ™º½ÌÄŹÄÁ† ÃÌÈÉÁÊ»¹Á»¹¾ËÊØÀ»¹ÆÁ¾„ ¹† ÊÄÌ¿¾ÆÆÔ ½¾Ø˾ÄÕ ƹÌÃÁ °¾Ð¾ÆÊÃÇ©¾ÊÈ̺ÄÁÃÁ” §Æ Ø»ÄؾËÊØ ÐľÆÇÅ ÖÃʆ ȾÉËÆǼÇ ªÇ»¾Ë¹ ÇË ©ÇÊÊÁÁ » ¥¾¿½ÌƹÉǽÆÇ Çɼ¹ÆÁÀ¹† ÏÁÁ»ÁÆǼɹ½¹Á»Áƹ 0*7 ¼ ¨¹ÉÁ¿ ¹˹ÿ¾ÐľÆÇÅÈɾ† ÀÁ½ÁÌŹ ¥¾¿½ÌƹÉǽÆÇ ¹ÊÊÇÏÁ¹ÏÁÁ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾ËÇ» »ÁÆǼɹ½¹ Á »Áƹ "6*7 ¼ ¨¹ÉÁ¿ ž¿¾¼Ç½ÆÇ ÌйÊ˻̾Ë »À¹Ê¾½¹ÆÁÁÖÃÊȾÉËÆÔμÉÌÈÈ Á»¥¾¿½ÌƹÉǽÆÔÎÃÇƼɾʆ ʹÎÈÉǻǽÁÅÔÎ¥§›› š¹ËÌù¾»™™ÌÊȾÑÆÇÊÇо† ˹¾ËƹÌÐÆÌ×ÁÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇƆ ÆÌ× ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ Ê Èǽ¼ÇËÇ»† ÃÇ ƹÌÐÆÔÎ ù½ÉÇ» ¨Ç½ ¾¼Ç ÉÌÃǻǽÊË»ÇÅ À¹ÒÁÒ¾ÆÔ ½»¾ ùƽÁ½¹ËÊÃÁ¾ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁÁ › ƹÊËÇØÒ¾¾ »É¾ÅØ ÇÆ Ø»ÄؾËÊØ ÉÌÃǻǽÁ˾ľÅ ËɾÎ ¹ÊÈÁɹƆ ËÇ»ÁǽÆǼÇÊÇÁÊù˾ÄØ š¹ËÌù¾» s ÊÁÄÕÆÔ  Ì»¾† ɾÆÆÔ»ʾº¾оÄÇ»¾Ã ¼ÇËdž »Ô ɾѹËÕ ʹÅÔ¾ ÊÄÇ¿ÆÔ¾ À¹½¹ÐÁ Á ƾ ºÇØÒÁÂÊØ ºÉ¹ËÕ ƹʾºØÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕ › ¼Ç½Ì ™º½ÌÄŹÄÁà ™º½ÌÄιÅÁ½Ç»ÁÐ Ê˹ÆÇ»Áˆ ÊØ ½¾Ã¹ÆÇÅ ¹¼ÉÇ˾ÎÆÇÄǼÁ† оÊÃǼÇ ͹ÃÌÄÕ˾˹ ¬ÊȾÎ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇ ½¾Ø˾ÄՆ ÆÇÊËÁ »Ç ÅÆǼÇÅ À¹»ÁÊÁË ÇË ËÇ¼Ç ƹÊÃÇÄÕÃÇÌžÄÇÁ¼É¹† ÅÇËÆÇÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØÌÈɹ»† ľÆÁ¾ £ ƹйÄÌ Ê˹ÆǻľÆÁØ š¹ËÌù¾»¹½¾Ã¹ÆÇÅ͹ÃÌÄÕ˾Ë ÊÇÊËÇØÄ ÁÀ ù;½É Á ÊȾ† ÏÁ¹ÄÕÆÇÊ˾ Á ƾºÇÄÕÑǼÇ ÃÇÄÁоÊË»¹ÊË̽¾ÆËÇ»

› ɾÀÌÄÕ˹˾ ËÁ˹ÆÁоÊÃÇ ɹºÇËÔ ½¾Ã¹Æ¹ Á ÃÇÄľÃËÁ† »¹ ͹ÃÌÄÕ˾Ë ÊÇÊËÇØÄÊØ »Ê¾ ÊËɹ˾¼ÁоÊÃÁ¾ À¹½¹ÐÁ »Ô† ÈÇÄƾÆÔ Á ÈÇ ÁËǼ¹Å ¼Ç½¹ ÅÇÄǽÇ »ÆÇ»Õ Ǻɹ† ÀÇ»¹»ÑÁÂÊØ ͹ÃÌÄÕ˾Ë À¹† ÆØĆǾžÊËÇÊɾ½Á͹† ÃÌÄÕ˾ËÇ»ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹žÊÄÁ » Êɾ½Æ¾Å ÈÇ °œ¬ ùƽÁ½¹† ËÔÁ½ÇÃËÇɹƹÌÃÊÇÊ˹»ÄؾË † ÇÊ˾ȾƾÆÆÇÊËÁ ËÇ ƹ ¹¼ÉÇ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃÇÅ ͹† ÃÌÄÕ˾˾ ÖËÇË ÈÉÇϾÆË ƹÎdž ½ÁËÊØ»Èɾ½¾Ä¹Î ÃǼ½¹ÈÇ ËɾºÇ»¹ÆÁØÅ ›ÔÊѾ ÑÃÇÄÔ ùƽÁ½¹ËÇ» Á ½ÇÃËÇÉÇ» ƹÌà ½ÇÄ¿ÆÇ ºÔËÕ ƾ žƾ¾ ªÃÇÉÇ Èɾ½ÊËÇÁË À¹ÒÁ˹ ¾Ò¾ ùƽÁ½¹ËÊÃÁÎÁ†Î½ÇÃËÇɆ ÊÃÁÎ ½ÁÊʾÉ˹ÏÁ ¶ËÁ Ê̆ ÎÁ¾ ÏÁÍÉÔ Ê»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»Ì×Ë Ç Ê˾ȾÆÁ Èǽ¼ÇËǻľÆÆÇÊËÁ ͹ÃÌÄÕ˾˹ » ƹÌÐÆÇÅ Á Ⱦ† ½¹¼Ç¼ÁоÊÃÇÅ ÈĹƾ ›Ê¾ ÖËÁ ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁØ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØÄÁÊÕ ÈÉÁ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÇÅ Á ƹ† ÌÐÆÇÅ ÊÇÈÉǻǿ½¾ÆÁÁ ½¾Ã¹† ƹ ͹ÃÌÄÕ˾˹ ™º½ÌÄŹÄÁù ™º½ÌÄιÅÁ½Ç»Áй ªË̽¾ÆËÔ ¹¼ÉÇ˾ÎÆÇÄǼÁ† оÊÃǼÇ ͹ÃÌÄÕ˾˹ Ê˹ÄÁ оÅÈÁÇƹÅÁ ƹ ÊȹÉ˹ÃÁ¹½¾ °œ¬†¼ À¹»Ç¾»¹»ÀÇÄÇËÔ¾ ž½¹ÄÁ ÈÇ »ÇÄÕÆÇ ºÇÉÕº¾ ѹÎŹ˹Å Á ѹÑùŠ ʾɾº† ÉØÆÔ¾ ž½¹ÄÁ ÈÇ ÍÌ˺ÇÄÌ º¹Êþ˺ÇÄÌÁ˾ÆÆÁÊÌ ™ ˹ÿ¾ ÊË̽¾ÆËÔ »ÔÁ¼É¹† ÄÁ ºÇÄÕÑÇ Ã̺Çà ÈǺ¾½Á» » ÍÁƹľ ¬ÆÁ»¾ÉÄÁ¼Á £›¦ † œ½¾ºÔƾɹºÇ˹Ä™º½ÌÄŹ† ÄÁà ™º½ÌÄιÅÁ½Ç»ÁÐ »Ê×½Ì ÇÆ ÈÇùÀ¹Ä ʾºØ ¼É¹ÅÇËÆÔÅ Á ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÔÅ ÉÌÃǻǽÁ† ˾ľŠ »ÔÊÇÃÇû¹ÄÁÍÁÏÁ† ÉÇ»¹ÆÆÔÅ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇÅ Á ÌžÄÔÅ Çɼ¹ÆÁÀ¹ËÇÉÇÅ ž¼Ç ÇËÄÁй×Ë»ÔÊÇйÂѹØËɾºÇ† »¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÕ Ã ʾº¾ ½ÁÊÏÁȆ ÄÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÇÊËÕ Á ʹÅÇÃÉÁ† ËÁÐÆÇÊËÕ ¦¾ÊÅÇËÉØ ƹ Ê»Ç× ½ÇÄ¿ÆÇÊËÕ ÇÆÈÉÇÊËÁ½ÇÊË̆ ȾÆ » ǺҾÆÁÁ §Æ ÇÃÉÌ¿ÁÄ ʾºØÊÈÇÊǺÆÔÅÁÁ˹ĹÆËÄÁ† »ÔÅÁ Ä×½ÕÅÁ Á ÊÌžÄ ÊÈÄdž ËÁËÕ ÁÀ ÆÁÎ ÊÁÄÕÆÔ ÃÇÄľÆ ËÁ»¶ËÇùоÊË»Çǽ¹É¾ÆÆÇ¼Ç ÊÁÄÕÆǼÇÉÌÃǻǽÁ˾ÄØ Халимат ТАЛХИГОВА, ст. преподаватель кафедры теоретической физики физического факультета ЧГУ
«º½ÉÊÅÀÂ

ÅÀº½ÈÉÀʽÊÉÂÀÁ

Êàíèêóëû

¤¾ËÇ ÅÇɾ „¥¹Æ¹Ê”

Л

ето в нынешнем году выдалось жаркое и засушливое. Естественно, в подобных условиях человек, прежде всего, вспоминает морские пляжи и освежающие волны. Однако не все находят возможность побывать на песчаном побережье и окунуться в теплую соленую волну. Студенты ЧГУ подобную возможность имеют. Немалое их количество в дни летних каникул отдохнуло на берегу Каспийского моря на спортивно-оздоровительной базе ЧГУ «Манас». Á×ÄØ »¾É¾ÆÁϹ ¹»ËǺÌÊÇ» ÊÇ ÊË̽¾Æ˹ÅÁ °œ¬ ƹÈɹ»Á† ĹÊÕÇ˼Ĺ»ÆǼÇÃÇÉÈÌʹÌÆÁ† »¾ÉÊÁ˾˹ à º¾É¾¼Ì £¹ÊÈÁÂʆ ÃǼÇ ÅÇÉØ Á оɾÀ ƾÊÃÇÄÕÃÇ йÊÇ» ÁÎ ɹ½ÌÑÆÇ ÈÉÁÆØĹ ÊÈÇÉËÁ»ÆdžÇÀ½ÇÉÇ»Á˾ÄÕƹØ º¹À¹„¥¹Æ¹Ê”«¹ÃÁλԾÀ½Ç» ÁÀ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ à £¹ÊÈÁ× À¹ ľËÇ ºÔÄÇ »ÇʾÅÕ › ù¿† ½ÇÂÊžƾsÈÇоÄÇ»¾Ã¹ ¦¹½Ç ÇËžËÁËÕ » ÖËÇÅ ¼Ç½Ì ÊË̽¾ÆËÇ» »ÊËɾËÁĹ ÀƹÐÁ† ˾ÄÕÆÇǺÆǻľÆƹغ¹À¹ s £ÇÉÈÌʹ ùÈÁ˹ÄÕÆÇ Lj ɾÅÇÆËÁÉÇ»¹ÄÁ ÈÇÊËÉÇÁÄÁ ÆǻԠž½ÁÏÁÆÊÃÁ ÈÌÆÃË ĹŹÀ¹ÆÐÇÕ Ë¾ÉÉÁËÇÉÁ×Àƹ† ÐÁ˾ÄÕÆÇ ºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÁÄÁ Á ǺĹ¼ÇÉǽÁÄÁ »Ç »Ê¾Î Èdž žҾÆÁØÎ ÌÊ˹ÆÇ»ÁÄÁ ÆÇ»Ì× žº¾ÄÕ † ɹÊÊùÀÔ»¹¾Ë ½Á† ɾÃËÇÉ º¹ÀÔ ¸ÎÕØ £ÌÏÌÉ̾» s ¨ÇÄÆÇÊËÕ× À¹Å¾ÆÁÄÁ ÊËdž ÄÔ ÊËÌÄÕØ » ÊËÇÄǻǠ À¹† »¾ÀÄÁ ÆǻԾ ÈÇÊ˾ÄÕÆÔ¾

ÈÉÁƹ½Ä¾¿ÆÇÊËÁ Á ˽ ¨Ç½† ¼ÇËÇ»ÁÄÁÊÕ Ã ľËƾÅÌ ʾÀÇÆÌ ùà ƹ½Ç £ ÊùÀ¹ÆÆÇÅÌ ÊËdž ÁË ½Çº¹»ÁËÕ ƾÊÃÇÄÕÃÇ ÊÄÇ» Ç ÈÁ˹ÆÁÁ §ÆÇ ÈÇ ÇËÀÔ»¹Å ÊË̽¾ÆËÇ» » „¥¹Æ¹Ê¾” ºÔÄÇ ƹ »ÔÊѾÅ ÌÉǻƾ ¦¹½Ç Lj žËÁËÕ »È¾É»Ô¾ » p¥¹Æ¹Ê¾q ÊË̽¾ÆËÔºÔÄÁÀ¹ÊËɹÎÇ»¹ÆÔ £ÉÇžËÇ¼Ç ƹº¹À¾ɹºÇ˹ÄÁ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾ Êȹʹ˾† ÄÁ » ɹÊÈÇÉØ¿¾ÆÁÁ ÃÇËÇÉÔÎ ºÔÄ À¹ÃÌÈľÆÆÔ °œ¬ ù˾É ªË̽¾ÆËÔ Á ÈɾÈǽ¹»¹Ë¾ÄÁ Ê ºÄ¹¼Ç½¹ÉÆÇÊËÕ× ¼Ç»ÇÉÁÄÁ Ç ºÇÄÕÑÇÅ»ÃĹ½¾ɾÃËÇɹ°œ¬ ¹Ìɺ¾Ã¹ ™ÊĹƺ¾ÃÇ»Áй ª¹† Á½Ç»¹»ÊËÇÄÕоËÃÌ×Çɼ¹ÆÁ† À¹ÏÁ× Ç˽Ôι ƹ ÈǺ¾É¾¿Õ¾ £¹ÊÈÁØ ªȾɻÔνƾ„¥¹Æ¹Ê”ɹ† ºÇ˹Ä Ê ÈÇÄÆÇ „ƹ¼ÉÌÀÃÇ” ¾¼Ç ǺÁ˹˾ÄÁ ƾ ËÇÄÕÃÇ Ã̆ ȹÄÁÊÕ À¹¼ÇɹÄÁ ÆÇÁ¹ÃËÁ»† ÆÇ ÌйÊ˻ǻ¹ÄÁ » ɹÀÄÁÐÆÔÎ ÊÈÇÉËÁ»ÆÔÎ Á ɹÀ»Ä¾Ã¹Ë¾ÄՆ

ÆÔÎ žÉÇÈÉÁØËÁØÎ šÇÄÕÑÇ ÁÆ˾ɾÊ̻ʾλÔÀ»¹ÄÁÊÇÊË؆ À¹ÆÁØ ÈÇ »ÇľºÇÄÌ ÍÌ˺dž ÄÌ ¼Áɾ»ÇÅÌ ÊÈÇÉËÌ ѹÎŹ† ˹ÅÁ˽ £ÇƾÐÆÇ ÊË̽¾ÆоÊùØÅdž Äǽ¾¿Õ ƾ ºÔĹ Èɾ½Ê˹»† ľƹ ʹŹ ʾº¾ ½¾ÊÕ ƹ ½ÇÄ¿ÆÇÅ ÌÉǻƾ ɹºÇ˹ÄÁ ÉÌÃǻǽÁ˾ÄÁ ¼ÉÌÈÈ s Èɾ½† Ê˹»Á˾ÄÁ »Ê¾Î ͹ÃÌÄÕ˾† ËÇ» °œ¬ ¨ÉÁ ÁÎ ƾÈÇÊɾ½Ê† Ë»¾ÆÆÇ Çɼ¹ÆÁÀ¹ËÇÉÊÃÇ ɹºÇ˾ ½¹¿¾ »¾Ð¾ÉÇÅ ¿ÁÀÆÕ » Ĺ¼¾É¾ ÈÉǽÇÄ¿¹Ä¹ ºÁËÕ ÃÄ×ÐÇŽÇʹÅǼÇÇ˺ÇØ›¾† ʾÄÔ¾ ÊÁÆÃӾɹÅ » ½Ìξ о† оÆÊÃÁÎ ƹÏÁÇƹÄÕÆÔÎ Ëɹ† ½ÁÏÁ Ê˹ÄÁ » „¥¹Æ¹Ê¾” ǺÔÐÆÔÅ ÆÇ ÇоÆÕ ÈÉÁ»Ä¾† ù˾ÄÕÆÔÅ Á ÈÇÌÐÁ˾ÄÕÆÔÅ ½¾ÄÇÅ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌƾÊÄÁÊÊdž

ºÇ »ÇÊÈÁ˹˾ÄÕÆÔ À¹Éؽ ·ÆÇÑÁ Á ½¾»ÌÑÃÁ ÈÇùÀԆ »¹ÄÁʻǾÌžÆÁ¾»ÁÊÈÇÄƾ† ÆÁÁ ˹ÆϾ» Á » ËÇ ¿¾ »É¾ÅØ ÌÐÁÄÁÊÕÖËÁþËÌ »ÔɹºÇ˹Ɔ ÆÇÅÌƹÉǽÇŽÄØÈǽǺÆÔÎ žÉÇÈÉÁØËÁ ›ǽÆÌÁÀÊžÆƹº¹ÀÌÈÉÁ† ¾Î¹Ä¹ÆʹźÄÕȾÊÆÁÁ˹ÆϹ °œ¬ „¦ÁÂʹÉÎǔ ªË̽¾Æоʆ ÃÁÂË»ÇÉоÊÃÁÂÃÇÄľÃËÁ»ƾ ËÇÄÕÃÇ Ç˽ÔÎ¹Ä ÆÇ Á ÃÇ »Ê¾† ǺҾ ɹ½ÇÊËÁ ǺÁ˹˾ľÂ „¥¹Æ¹Ê¹”½¹ÄÃÇÆϾÉË„¦Á† ʹÉÎǔ ÈÉǻǽÁÄ ɾȾËÁÏÁÁ » ÃÇËÇÉÔÎ ÅǼ ÈÉÁÆØËÕ Ìйʆ ËÁ¾Ä׺ÇÂÊË̽¾ÆË °¹ÊËÕ× ¿ÁÀÆÁ º¹ÀÔ Ê˹† ÄÁ Ê̺ºÇËÆÁÃÁ ÈÇ ÇÐÁÊËþ Á ºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ì ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ „¥¹Æ¹Ê¹” › „¥¹Æ¹Ê¾” ϹÉÁĹ ÇÊǺ¹Ø

¹ËÅÇÊ;ɹ ÃÇËÇɹØÁÊÃÄ×й† Ĺ»ÊØÃǼÇÉǽ¹°¨ ÆÇ ¼Ä¹»† ÆǾ »Ê¾ ÐÌ»Ê˻ǻ¹ÄÁ ʾºØ ÐľƹÅÁ ǽÆÇ ʾÅÕÁ Ǻӆ ¾½ÁƾÆÆÇ„¥¹Æ¹ÊÇŔÁ Ãdž ƾÐÆÇ¿¾ †ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾ËÇÅ † ¸ ȾɻÔ ɹÀ » „¥¹Æ¹† ʾ” †¼Ç»ÇÉÁËÊË̽¾ÆË»ËÇÉdž ¼ÇÃÌÉʹ¡°Á§­™½¹Å¥¾¿Á† ¾»s¨ÉÁÀƹËÕÊØ ¾Î¹ÄË̽¹Ê ƾÃÇËÇÉÇ ÇȹÊÃÇ s ½ÌÅ¹Ä ÐËÇÃÉÇžÃÌȹÆÁØ»ÅÇɾÆÁ† о¼Ç ÁÆ˾ɾÊÆǼÇ ˹Å ƾ ºÌ† ½¾Ë§Ã¹À¹ÄÇÊÕ ÐËÇƹÈɹÊÆÇ Ⱦɾ¿Á»¹Ä ŸÁÀÆÕ » Ĺ¼¾É¾ ºÔĹ ÇоÆÕ ƹÊÔÒ¾ÆÆÇ ¡ Ø ÃÇƾÐÆÇ ƾ ¿¹Ä¾× Ç ÈÉdž »¾½¾ÆÆÔÎ À½¾ÊÕ ½ÆØÎ šÇľ¾ ËÇ¼Ç ¾ÊÄÁ Èɾ½Ê˹»ÁËÊØ »ÇÀ† ÅÇ¿ÆÇÊËÕ »Êľ½Ì×Ò¾Å¼Ç½Ì »ÆÇ»ÕÈǾ½ÌË̽¹ ¨É¹»ÇÈÉÇ»¾ÊËÁƾ½¾Ä×ƹ º¹À¾ „¥¹Æ¹Ê” ÃÊ˹ËÁ ƹ½Ç ¾Ò¾ Á À¹ÊÄÌ¿ÁËÕ s ÎÇÉdž Ѿ ÌÊȾ»¹¾ÅÇÊËÕ× ¹ÃËÁ»† ÆÔÅ ÌйÊËÁ¾Å » ǺҾÊË»¾Æ† ÆÇ ¿ÁÀÆÁ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ › ǺҾŠ ù¿½Ç¾ ľËÇ »ÇÉdž ˹ „¥¹Æ¹Ê¹” ɹÊȹÎÁ»¹×ˆ ÊؽÄØ˾ΠÃËÇ»ÈÇÄÆÇžɾ »ÔÈÇÄÆؾË Ê»Ç ÊË̽¾Æоʆ ÃÁ ½Çļ Á Ø»ÄؾËÊØ ƹÊËÇ؆ ÒÁÅ ȹËÉÁÇËÇÅ ʻǾ¼Ç »ÌÀ¹ ÁʻǾÂɾÊÈ̺ÄÁÃÁ

Êëóá âåñåëûõ è íàõîä÷èâûõ

В

£ÇŹƽ¹£›¦°œ¬»ÍÁƹľ £¹»Ã¹ÀÊÃÇÂ¥¾¿É¾¼ÁÇƹÄÕÆÇÂÄÁ¼Á

се большую популярность набирают команды КВН. В России и ближнем зарубежье эта веселая игра стала чуть ли не народной. Не стоит в стороне от этой тенденции и Чеченский государственный университет. Более того, КВНщики пользуются в ЧГУ большой популярностью, многие студенты стремятся попасть в факультетскую команду, а если повезет, то и в университетскую. Особенно ощутимых результатов наши КВНщики добились в последнее время, выдвинувшись в число лучших команд Северного Кавказа. £Ç¼½¹ »Ç ›Ä¹½Áù»Ã¹À¾ » ɹÅùÎ ž¿É¾¼ÁÇƹÄÕÆÇ ÄÁ¼Á „£›¦†£¹»Ã¹À” ƹйÄÁÊÕ о˻¾ÉËÕÍÁƹÄÕÆÔ¾ Á¼ÉÔ Ê ÌйÊËÁ¾Å ÃÇŹƽ ª£­§ оÊËÆǼǻÇÉØ À¹ƹÑÁÎɾºØË ºÔÄÇ Ëɾ»Ç¿ÆÇ s Ì¿ ÇоÆÕ ÊÁÄÕÆÔÅÁ ùÀ¹ÄÁÊÕ ÇÈÔËÆÔ¾

ÃÇŹƽԆÊÇȾÉÆÁÃÁ¦ÇÁËdž ¼Á Á¼ÉÔ ÇùÀ¹ÄÁÊÕ Á ƾǿÁ† ½¹ÆÆÔÅÁ ÁÇËËǼǾҾºÇľ¾ ɹ½ÇÊËÆÔÅÁ ÃÇŹƽ¹ £›¦ °œ¬ À¹ÆØĹ †¾ žÊËÇ Á ÊÇLj »¾ËÊË»¾ÆÆÇÌ»¾É¾ÆÆÇ»ÔÑĹ» ÈÇÄÌÍÁƹÄ ¡¼É¹ ÊÇÊËÇØĹ ÁÀ ½»ÌÎ ÃÇƆ

ÃÌÉÊÇ» ÈÉÁ»¾ËÊË»Á¾ ª«¶¥ ÊË̽¾ÆоÊÃÁ ˾¹ËÉ ÖÊËɹ½† ÆÔÎ ÅÁÆÁ¹Ë×É ¹ Ǻ¹ ÃÇƆ ÃÌÉʹƹÑÁÈÇÄÌÐÁÄÁ»ÔÊÑÁ¾ º¹ÄÄÔ ¶ËÇ ºÔÄ ȾɻÔ »Ô† Îǽ ÃÇŹƽÔ ƹ ÊËÇÄÕ ºÇÄՆ ÑÌ× £›¦Ç»ÊÃÌ× ¹É¾ÆÌ ¦Ç »Ê¾ÐľÆÔÃÇŹƽÔ½ÇÊËÇÂÆÇ

Èɾ½Ê˹»ÁÄÁ°œ¬ÁÀ¹Ø»ÁÄÁÇ ʾº¾ùÃÇʾÉÕ¾ÀÆÇÂÊÁľƹ »¾Ê¾ÄÇÅÈÇÈÉÁÒ¾ ¦¹ ½ÆØÎ »Ç ›Ä¹½Áù»Ã¹À¾ ÊÇÊËÇØĹÊÕ ÈÇÄÌÍÁƹÄÕƹØ Á¼É¹ »ÃÇËÇÉÇÂÈÉÁÆØÄÁÌйʆ ËÁ¾ ÃÇŹƽ £›¦ÒÁùÅ ÁÀ °œ¬Èɾ½ÊËÇØÄǽÇùÀ¹ËÕ ÐËÇ

ÁÎÈɾ½Ô½ÌÒÁÂÌÊȾÎƾºÔÄ ÊÄÌйÂÆÇÊËÕ× ¡ ɾºØ˹ ÈÇʆ ˹ɹÄÁÊÕƾ̽¹ÉÁËÕÄÁÏÇÅ» ¼ÉØÀÕ ¡Î ÑÌËÃÁ ºÔÄÁ ÈÇÄÆÔ ÇÊËÉÇÌÅÁØ ¹ ÊϾÆÃÁ ºÄÁÊ˹† ÄÁƹÊËÇØÒÁÅ×ÅÇÉÇÅ ÐËÇÁ ÇËɹÀÁÄÁÐľÆÔ¿×ÉÁ»Ê»ÇÁÎ ÇϾÆùΣÇƾÐÆÇ ÊÇȾÉÆÁÃÁ ËÇ¿¾ ÎÇÉÇÑÇ Èǽ¼ÇËÇ»ÁÄÁÊÕ Á ǺÇÂËÁ ÁÎ ºÔÄÇ ƾľ¼ÃÇ ¾ÊÄÁÌоÊËÕ ÐËÇ»ÍÁƹÄÅǼ† ÄÁÈÉÇÂËÁ»Ê¾¼ÇËÉÁÃÇŹƽÔ ¡ƹÑÁÊÈɹ»ÁÄÁÊÕÊËÉ̽ÆÇ À¹½¹Ð¾ÂÃÇŹƽ¹£›¦°œ¬À¹† ÆØĹ»ËÇÉǾžÊËÇÁ˾ȾÉÕ¾¾ ¿½¾ËÍÁƹÄÕƹØÁ¼É¹ §ËžËÁÅ ÐËÇ ƾŹÄÔ »ÃĹ½ » ÌÊȾÎ ÃÇŹƽÔ »Æ¾† ÊĹ Èǽ½¾É¿Ã¹ ÊÇ ÊËÇÉÇÆÔ ɾÃËÇɹ˹ оËùØ Çɼ¹ÆÁÀ¹† ÏÁÇÆƹØ ɹºÇ˹ ¬Èɹ»Ä¾ÆÁØ ÈÇ »ÇÊÈÁ˹˾ÄÕÆÇ Á ÊÇÏÁ† ¹ÄÕÆÇ ɹºÇ˾ °œ¬ ›È¾É¾½Á ÍÁÆ¹Ä ÁÆǻԾÈǺ¾½Ô
«º½ÉÊÅÀÂ

ÅÀº½ÈÉÀʽÊÉÂÀÁ

Êàôåäðà

£§š©™ §›™¦¡· ©™ ¬¥¦´¥¡±™œ™¥¡c Кафедра «Налоги и налогообложение» - одна из ведущих, хотя и относительно молодых кафедр Чеченского государственного университета. Кафедра была открыта на основании решения Ученого Совета ЧГУ от 26.05.2006 г. и стала одной из первых самостоятельных выпускающих кафедр по специальности «Налоги и налогообложение» в Чеченской Республике. Возглавил кафедру «Налоги и налогообложение» кандидат экономических наук, доцент Баснукаев Муса Шамсудинович. Вместе с ним на кафедре с момента ее образования работает ст.преподаватель Назирова Я.И. В 2011 году кафедра «Налоги и налогообложение» отмечает свое пятилетие, свой первый юбилей. Мы попросили заведующего кафедрой «Налоги и налогообложение», профессора Баснукаева М.Ш. ответить на некоторые вопросы и поделиться своими впечатлениями о современном состоянии высшего образования. †¨¸Éɸ¾Àʽ ¤Ëɸ°¸ÄɈ ¼ÀÅƺÀÏ Æ ÉʸÅƺýÅÀÀ ¸† ̽¼ÈÓ † ªË¹ÆǻľÆÁ¾ ù;½ÉÔ ÈÉdž ÎǽÁÄÇ » ÊÄÇ¿ÆÔÎ ÌÊÄÇ»ÁØÎ ÈÇÊľ»Ç¾ÆÆÔÎ ÊǺÔËÁ £ ÈÇ؆ »Á»ÑÁÅÊØ»ÖËÇƾľ¼ÃǾ»É¾ÅØ Á½¾ØÅ»Ê;ɾ»ÔÊѾ¼ÇǺɹÀdž »¹ÆÁØǺҾÊË»ÇÁÊÈÔËÔ»¹ÄÇÇȆ ɾ½¾Ä¾ÆÆǾ ƾ½Ç»¾ÉÁ¾ §½Æ¹† ÃÇ ùà ºÔ ȾÉÁǽ Ê˹ÆǻľÆÁØ ù;½ÉÔ ƾ Ø»ÄØÄÊØ ÊÄÇ¿ÆÔÅ »ËÇ¿¾»É¾ÅØÖËǽ¹ÄÇ»ÇÀÅÇ¿† ÆÇÊËÕ ºÇľ¾ ÖÍ;ÃËÁ»ÆÇ ɾ¹† ÄÁÀÇ»¹ËÕ ÈɾÈǽ¹»¹Ë¾ÄØŠʻǠƹÌÐÆÔ Á ÈɾÈǽ¹»¹Ë¾ÄÕÊÃÁ ÈÇ˾ÆÏÁ¹Ä › ɾÀÌÄÕ˹˾ ÊĹ¿¾ÆÆÇ ɹ† ºÇËÔ ɾÃËÇɹ˹ Á ÈÉÇ;ÊÊÇɆ ÊÃdžÈɾÈǽ¹»¹Ë¾ÄÕÊÃǼÇ ÃÇĆ ľÃËÁ»¹ ù;½ÉÔ Á ͹ÃÌÄÕ˾˹ ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÊËÕ „¦¹ÄǼÁ Á ƹ† ÄǼÇǺÄÇ¿¾ÆÁ¾” ÌÊȾÑÆÇ ÈÉdž ÑĹ œÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÌ× ¹ÃÃɾ½Á† ˹ÏÁ× ¨ÉÇ;ÊÊÇÉÊÃdžÈɾÈǽ¹»¹† ˾ÄÕÊÃÁ ÊÇÊ˹» ù;½ÉÔ „¦¹† ÄǼÁÁƹÄǼÇǺÄÇ¿¾ÆÁ¾”»ƹ† ÊËÇØÒ¾¾ »É¾ÅØ Èɾ½Ê˹»Ä¾Æ »ÔÊÇÃÇû¹ÄÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÔÅÁ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊ˹ÅÁ ±Ë¹ËÆÔÅÁ ɹ† ºÇËÆÁùÅÁØ»ÄØ×ËÊØÃÖƪ¹Â† ½ÌĹ¾»  ÃÖÆ šÁʹ¾» ¡¬ ÃÖÆ §ÃÌÆй¾» ±  ¦¹ÀÁÉdž »¹ ¸¡ › ùоÊË»¾ ÈɾÈǽ¹»¹† ˾ľ†ÊǻžÊËÁ˾ľÂ ɹºÇ˹† ×Ë ÃÖÆ ™º½ÌÄù½ÔÉÇ»¹ ¥™ ÃÖÆ ·Ñ¹¾»¹ ©ª ÃÖÆ ·Ê̆ ÈÇ» ™£ š¹Å¹Ë¹ÄÁ¾» ™†›š ™Ã¹¾»¡¬ ¥ÌÊ˹ȹ¾»©® ®¹½† ¿Á¾»«™ £¹Í¾½É¹ Ø»ÄؾËÊØ »ÔÈÌÊù† ×Ҿ Á »¾½¾Ë Èǽ¼ÇËÇ»ÃÌ ù½† ÉÇ» ùÃÈÇÇÐÆÇÂ˹ÃÁÀ¹ÇÐÆÇ ÍÇÉŹÅǺÌоÆÁØ ÁǺ¾ÊȾÐÁ† »¹¾Ë ÈɾÈǽ¹»¹ÆÁ¾ ˹ÃÁÎ ½Áʆ ÏÁÈÄÁÆ ùÄ«¾ÇÉÁØÁÁÊËÇÉÁØ ƹÄǼÇǺÄÇ¿¾ÆÁؔ „­¾½¾† ɹÄÕÆÔ¾ƹÄǼÁÁʺÇÉÔÊÇɼ¹† ÆÁÀ¹ÏÁ” „¦¹ÄǼÇǺÄÇ¿¾ÆÁ¾ ÍÁÀÁоÊÃÁÎ ÄÁϔ „¦¹ÄǼǻԾ ɹÊÊľ½Ç»¹ÆÁؔ „¦¹ÄǼǻ¹Ø ÈÇÄÁËÁù ©­” „­ÁƹÆÊǻԠžƾ½¿Å¾Æ˔ „¦¹ÄǼÁ Á ƹ† ÄǼÇǺÄÇ¿¾ÆÁ¾” „š×½¿¾ËƹØ ÊÁÊ˾Ź ©­”  „©¾¼ÁÇƹÄÕÆÔ¾ ƹÄǼÁ Á ʺÇÉԔ „¦¹ÄǼǻǾ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊ˻ǔ „¦¹ÄǼǻǾ ÈĹÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÈÉǼÆÇÀÁÉÇ»¹† ÆÁ¾”Á½É̼Á¾ ›ÔÈÌÊÃÆÁÃÁ ù;½ÉÔ Áž×Ë »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ɹºÇ˹ËÕ » ƹÄdž ¼Ç»ÔÎÇɼ¹Æ¹Î ÍÁƹÆÊǻdžÃɾ† ½ÁËÆÔÎÌÐɾ¿½¾ÆÁØÎ ÊËɹÎÇ»ÔÎ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØÎ º¹ÆùΠÁÆ»¾ÊËÁ†

ÏÁÇÆÆÔÎ ÃÇÅȹÆÁØÎ ƹ Èɾ½† ÈÉÁØËÁØλɹÀÄÁÐÆÔÎÇËɹÊÄØÎ ÖÃÇÆÇÅÁÃÁ °¾Ð¾ÆÊÃÇ ©¾ÊÈ̺† ÄÁÃÁ † š ϽÄ ÆÉƹ½ÅÅÆÉÊÔ ÌÆȆ ÄÀÈƺ¸ÅÀ× ÄÓÐýÅÀ× Éǽ† ÎÀ¸ÃÀÉÊƺÇÆŸÃÆ»ÆƹÃƾ½† ÅÀÖŸš¸Ð½Ä̸ÂËÃÔʽʽ  † £ÇÄľÃËÁ» ù;½ÉÔ ÊÍÇɆ ÅÌÄÁÉÇ»¹Ä Á ɾ¹ÄÁÀ̾Ë ˹ÃÇ ÈǽÎǽÃÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ×ÅÔц ľÆÁØ Ê»ÇÁÎ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» Ãdž ËÇÉÔ  ÈÇÀ»ÇÄؾË Ê ǽÆÇ ÊËÇÉÇÆÔÊÇÎɹÆÁËÕÈɾ¾ÅÊË»¾Æ† ÆÇÊËÕÄÌÐÑÁÎËɹ½ÁÏÁÂÇ˾оʈ »¾ÆÆÇ»ÔÊѾÂÑÃÇÄÔ Ê½É̼Ç †ƹȾɾ½ÆÁÂÈĹƻԽ»Á¼¹¾Ë† ÊØ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ʹÅÇÇÈɾ½¾† ľÆÁØ ʾºØ » ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÇ Á ÍÁƹÆÊǻǠÊ;ɹΠ » ÃÇËÇÉÇ ÃÄ×о»Ç¾ »ÆÁŹÆÁ¾ ̽¾Äؾˆ ÊØ ɹÊÑÁɾÆÁ× »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊ˾ ʹÅÇɹÀ»ÁËÁØ Á ÃÇÅȾ˾ÆËÆǼÇ »ÔºÇɹʹÅÇÂÄÁÐÆÇÊËÕ×ʻǾ† ¼Ç ¿ÁÀƾÆÆǼÇ ÈÌËÁ ¨ÉÁ ÖËÇÅ ÈÉÁ ÈɾÈǽ¹»¹ÆÁÁ ½ÁÊÏÁÈÄÁÆ ÇÊǺÌ× ÉÇÄÕ ÈÉÁǺɾ˹¾Ë ÁƆ ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÔ ÈǽÎǽ » Ǻɹ† ÀÇ»¹ÆÁÁÁ»ÇÊÈÁ˹ÆÁÁ »ÇÊÆÇ»¾ ÃÇËÇÉǼÇ s ƹÌÐÁËÕ ʹÅÇÊËÇ؆ ˾ÄÕÆÇÅÔÊÄÁËÕ †šϽÄÕÊÆŸÍƼÀÊÆÊȸ† ¾½ÅÀ½ †¶ËÇƹÎǽÁËÇËɹ¿¾ÆÁ¾ Èɾ† ¿½¾»Ê¾¼Ç »ÌоºÆdžžËǽÁоʆ ÃÁÎ ÃÇÅÈľÃʹΠ ÌоºÆÔÎ Èdž ÊǺÁØÎ Á ÌоºÆÁùΠ ƹ ÇÊÆÇ»¾ ÃÇËÇÉÔλ¾½¾ËÊØÈɾÈǽ¹»¹ÆÁ¾ §½ÆǻɾžÆÆÇ ƹÑÁ ÊË̽¾ÆËÔ ¹ÃËÁ»ÆÇ ÈÉÇØ»ÄØ×Ë ¿ÁÀƾÆÆÌ× ÈÇÀÁÏÁ× »ÎǽØË » ÊÇÊ˹» ÊË̆ ½¾ÆоÊÃǼÇ ƹÌÐÆǼÇ ǺҾÊË»¹ Ø»ÄØ×ËÊØÌйÊËÆÁùÅÁ;ÊËÁ»¹† ÄØ „ªË̽¾ÆоÊùØ »¾Êƹ” £›¦ ÈÉÁÆÁŹ×Ë ÌйÊËÁ¾ » ÊÈÇÉËÁ»† ÆÔÎ ÊÇɾ»ÆÇ»¹ÆÁØÎ ɹÀÄÁÐÆÔÎ ÁÆ˾ÄľÃË̹ÄÕÆÔÎÁ¼É¹Î † ¨¸Éɸ¾Àʽ ÇƼÈƹŽ½ ƹ ÆÉÅƺÅÆÄ ŸÇȸºÃ½ÅÀÀ º ËϽ¹ÅÆÄ ÇÈÆνÉɽ ¸̽¼ÈÓ º ¸ÂÀÍ ȸĸÍ ƹȸ¿Æº¸† ʽÃÔÅÆ»Æ Éʸż¸Èʸ ÆÅ ÇÈƆ ÍƼÀÊ † §ºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕƹØ ÈÉǼɹņ ŹÈǽ¼ÇËÇ»ÃÁÊȾÏÁ¹ÄÁÊ˹ɹÀ† ɹºÇ˹ƹ ƹ ÇÊÆÇ»¹ÆÁÁ œÇÊ̆ ½¹ÉÊË»¾ÆÆǼÇǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆǼÇ Ê˹ƽ¹É˹¬Ð¾ºÆÔÂÈÉÇϾÊÊÊdž ÊËÇÁËÁÀÏÁÃÄÇ»ľÃÏÁÂÁÈɹÆ ËÁоÊÃÁÎ À¹ÆØËÁ ʾÅÁƹÉÇ» »ÔÈÇÄƾÆÁØÃÌÉÊÇ»ÔÎɹºÇËÈÇ Ç˽¾ÄÕÆÔÅ ½ÁÊÏÁÈÄÁƹŠ ÈÉdž ÎÇ¿½¾ÆÁØ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÇ ÈɹÃËÁÃÁ ƹ Á ÃÌÉʾ ¹ ˹Æ ¿¾ Èɾ½½ÁÈÄÇÅÆÇ ÈɹÃËÁÃÁ s

ƹ ÃÌÉʾ › ˾оÆÁ¾ ÌоºÆǼÇ ÈÉÇϾÊʹ ÊË̽¾ÆË ǺØÀ¹Æ ÈÉdž ËÁ ÈÉÇž¿ÌËÇÐÆÔ¾ ¹Ë˾Ê˹ÏÁØ »ÔÈÇÄƾÆÁØ ÃÇÆËÉÇÄÕÆÔÎ À¹† ½¹ÆÁÂÁÃÌÉÊÇ»ÔÎɹºÇË ÁÁËdž ¼Ç»Ô¾ À¹Ð¾Ë ÖÃÀ¹Å¾Æ ÍÇÉÅÔ ÃÇÆËÉÇÄØ §ºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕƹØ ÈÉǼɹÅŹ Èǽ¼ÇËÇ»ÃÁÊȾÏÁ¹ÄÁÊ˹ÈÇÊȾ† ÏÁ¹ÄÕÆÇÊËÁ „¦¹ÄǼÁ Á ƹÄǼdž ǺÄÇ¿¾ÆÁ¾”ÊÇÊËÇÁËÁÀ½ÁÊÏÁȆ ÄÁÆ;½¾É¹ÄÕÆǼÇÃÇÅÈÇƾÆ˹ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇ »ÌÀÇ»ÊÃÇ¼Ç ÃÇÅÈÇƾÆ˹ ½ÁÊÏÁÈÄÁÆÔ ÈÇ »ÔºÇÉÌ ÊË̽¾Æ˹ ¹ ˹ÿ¾ ͹† ÃÌÄÕ˹ËÁ»ÆÔνÁÊÏÁÈÄÁÆ £¹Í¾½É¹ǺÊÄÌ¿Á»¹¾ËÊË̽¾Æ† ËÇ»ËɾÎ͹ÃÌÄÕ˾ËÇ»ÖÃÇÆÇÅÁ† оÊÃÁ  ÍÁƹÆÊǻdžÖÃÇÆÇÅÁ† оÊÃÁÂÁŹ˾ŹËÁоÊÃÁ £¹Í¾½É¹ »ÔÈÇÄÆؾË ºÇÄՆ ÑÇ ǺӾÅ ÌоºÆÇ ƹ¼ÉÌÀÃÁ ÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ ÃÇÄÁоÊË»Ç Ê˹† »Çà ù¿½Ô ¼Ç½ Ì»¾ÄÁÐÁ»¹¾ËÊØ ÁÀ†À¹ÉÇÊ˹ǺӾŹƹºÇɹÊË̆ ½¾ÆËÇ»ÈÇÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÊËÁÁ»»¾† ½¾ÆÁØ ½ÁÊÏÁÈÄÁÆ ÈÇ ƹÄǼÇǺ† ÄÇ¿¾ÆÁ×»ÌоºÆÔ¾ÈÉǼɹÅÅÔ ½É̼ÁÎÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÊ˾ ªÈ¾ÏÁÍÁù ÈɾÈǽ¹»¹ÆÁØ ½ÁÊÏÁÈÄÁÆ ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÊËÁ ƹ† ÄǼÁÁƹÄǼÇǺÄÇ¿¾ÆÁ¾ËɾºÌ† ¾Ë ÈÇÊËÇØÆÆǼÇ ÊÇ»¾ÉѾÆÊ˻dž »¹ÆÁØ ÊËÉÌÃËÌÉÔ Á Êǽ¾É¿¹ÆÁØ ɹºÇÐÁÎ ÈĹÆÇ» » Ê»ØÀÁ Ê ÁÀ† žƾÆÁ¾Å ùà ƹÄǼǻǼÇ À¹† ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ˹ÃÁÊž¿ÆÔÎ Ê;É ÀƹÆÁ ¬ÐÁËÔ»¹Ø ËɾºÇ† »¹ÆÁØ »É¾Å¾ÆÁ ÈɾÈǽ¹»¹Ë¾ÄÁ ù;½ÉÔ ÊÁÊ˾ŹËÁоÊÃÁ ɹÀ† ɹº¹ËÔ»¹×Ë Á »Æ¾½ÉØ×Ë ÆǻԾ ÃÌÉÊÔ ½ÁÊÏÁÈÄÁÆ ÊÈÇÊǺÊ˻̆ ×ÒÁ¾ ʺÄÁ¿¾ÆÁ× ǺɹÀÇ»¹ÆÁØ ÊÈɹÃËÁÃÇÂÁÇʻǾÆÁ×ÆÇ»¾Â† Ѿ¼ÇÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆǼÇÇÈÔ˹ »ǺĹÊËÁƹÄǼÇǺÄÇ¿¾ÆÁØ ¨É¾Èǽ¹»¹Ë¾ÄÁù;½ÉÔÇÊ̆ Ò¾ÊË»ÄØ×Ë ÊÁÊ˾ŹËÁоÊÃÌ× žËǽÁоÊÃÌ× ɹºÇËÌ ÈÇ Ǻ¾Ê† ȾоÆÁ× ÊǻɾžÆÆÔÎ ËɾºÇ† »¹ÆÁ à ÌоºÆÇÅÌ ÈÉÇϾÊÊÌ ž¿¾¼Ç½ÆÇ ȾɾÊŹËÉÁ»¹×ËÊØ Á ǺÆÇ»ÄØ×ËÊØ ÈĹÆÔ ʾÅÁƹÉʆ ÃÁÎÀ¹ÆØËÁÂÁľÃÏÁÇÆÆÔ¾ÃÌɆ ÊÔ ÌÊÇ»¾ÉѾÆÊË»Ì×ËÊØ Ìоº† ÆdžžËǽÁоÊÃÁ¾ÃÇÅÈľÃÊÔÈÇ ½ÁÊÏÁÈÄÁƹÅ ù;½ÉÔ §Ë½¾† ÄÕÆÔÅ ƹÈɹ»Ä¾ÆÁ¾Å ÌоºÆdž žËǽÁоÊÃÇ ɹºÇËÔ Ø»ÄؾËÊØ ÁÀ½¹ÆÁ¾ ÌоºÆdžžËǽÁоÊÃÁÎ ÈÇÊǺÁÂ Ê ϾÄÕ× Ǻ¾ÊȾоÆÁØ ÊË̽¾ÆËÇ»ƾǺÎǽÁÅÇžËǽÁ† оÊÃÇ ÈÇÅÇÒÕ× ÈÉÁ ÁÀÌоÆÁÁ ÌоºÆÔÎ ÃÌÉÊÇ» ÁÄÁ Ç˽¾ÄÕÆÔÎ ˾Å ¨É¾Èǽ¹»¹Ë¾ÄÁ ù;½ÉÔ

ɹÀɹº¹ËÔ»¹×Ë ÌоºÆdžžËdž ½ÁоÊÃÁ¾ÃÇÅÈľÃÊÔ ÁÊÈÇÄÕÀ̆ ×ÒÁ¾ÊØ ÈÉÁ ǺÌоÆÁÁ ÊË̽¾Æ† ËÇ»À¹ÇÐÆÇÂÍÇÉÅÔǺÌоÆÁØÊ ÈÉÁžƾÆÁ¾Å ½ÁÊ˹ÆÏÁÇÆÆÔÎ ˾ÎÆÇÄǼÁ šÇÄÕÑǾ »ÆÁŹÆÁ¾ ̽¾Äؾˆ ÊØ ùоÊË»Ì ǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆǼÇ ÈÉÇϾÊʹ §ÊÆÇ»ÆÔÅ ƹÌÐÆÔÅ ƹÈɹ»† ľÆÁ¾Å ù;½ÉÔ Ø»ÄؾËÊØ Áʆ Êľ½Ç»¹ÆÁ¾ » ǺĹÊËÁ ɾ¼Ádž ƹÄÕÆÇ ÍÁƹÆÊǻdžÃɾ½ÁËÆÇ ÈÇÄÁËÁÃÁ ©ÇÊÊÁÁ Á °¾Ð¾ÆÊÃÇ ©¾ÊÈ̺ÄÁÃÁ ¦¹ÌÐƹØɹºÇ˹ÊË̽¾ÆËÇ»ÇɆ ¼¹ÆÁÀÇ»¹Æ¹ ÈÇ ÄÁÆÁÁ ƹÌÐÆÔÎ ÃÉÌ¿ÃÇ» ž¿¾¼Ç½ÆÇ ÈÉǻǽ؈ ÊØƹÌÐÆdžÈɹÃËÁоÊÃÁ¾ÃÇÆ;† ɾÆÏÁÁÊË̽¾ÆËÇ»ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇʆ ËÁ„¦¹ÄǼÁÁƹÄǼÇǺÄÇ¿¾ÆÁ¾” ÊǻžÊËÆÇʽÉ̼ÁÅÁÊȾÏÁ¹ÄՆ ÆÇÊËØÅÁ ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃǼÇ ͹† ÃÌÄÕ˾˹ ¨Ç Ź˾ÉÁ¹Ä¹Å ÃÇƆ ;ɾÆÏÁ Èǽ¼ÇËǻľÆÔ ½ÄØ ÁÀ½¹ÆÁØʺÇÉÆÁÃÁ˾ÀÁÊÇ»„¥Ç† ÄǽԾ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔ Ç ÈÉǺľ† ŹÎ ÍÁƹÆÊǻdžÖÃÇÆÇÅÁоÊÃdž ¼ÇɹÀ»ÁËÁؔ †˜¸ÂšÓÆÊÅÆÉÀʽÉÔÂÅƆ ºÆÄ˽ºÈÆǽÁÉÂÆÄËÉʸż¸È† ÊË ºº½¼½ÅÅÆÄ˺ȸĸ͙Ɔ ÃÆÅÉÂÆÁ ¼½ÂøȸÎÀÀ š ϽÄ ÇȽÀÄËѽÉʺ¸ÀÉÄÓÉÃÆÈ»¸† ÅÀ¿¸ÎÀÀ¹¸Â¸Ã¸ºÈÀ¸Ê¸ † šÇÄÇÆÊùØ ÊÁÊ˾Ź Èɾ½Ìʆ ŹËÉÁ»¹¾Ë »»¾½¾ÆÁ¾ ÅÆǼdž ÌÉǻƾ»Ç¼Ç ǺɹÀÇ»¹ÆÁØ §ÆÇ ÈÇÀ»ÇÄؾË ÊË̽¾ÆËÌ ÌÐÁËÕÊØ Èdž Ö˹ÈÆÇ » ˾оÆÁ¾ »Ê¾Â ¿ÁÀÆÁ ÈÇ»ÔѹØ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÌ× û¹ÄÁÍÁùÏÁ× » ËÇÅ ÐÁÊľ Á À¹É̺¾¿ÇŶËÇÊËÇÄÕйÊËÇǺ† ÊÌ¿½¹¾Å¹Ø ʾÂйÊ ÃÇÆϾÈÏÁØ ǺÌоÆÁØ»˾оÆÁ¾»Ê¾Â¿ÁÀÆÁ † ¥½ ÇÈÀº½¼½Ê ÃÀ ǽȽÍƼ Ÿ ¼ºËÍËÈƺŽºËÖ ÉÀÉʽÄË Â ÉÅÀ¾½ÅÀÖ ¸ϽÉʺ¸ ºÓÉн»Æ ƹȸ¿Æº¸ÅÀ× †¸̺¾¿½¾Æ ÐËÇùоÊË»ÇǺ† ɹÀÇ»¹ÆÁØ s ƾ ¹ºÊËɹÃËÆǾ Ê»ÇÂÊË»Ç ¶ËÇ ŹÃÊÁŹÄÕÆǾ ÊÇÇË»¾ËÊË»Á¾ ËÇ À¹½¹Ð¾ ÃÇËdž ɹؽÇĿƹºÔËÕɾѾƹ»Îǽ¾ Èǽ¼ÇËÇ»ÃÁ ÊǻɾžÆÆǼÇ ÊȾ† ÏÁ¹ÄÁÊ˹ ¨ÇÖËÇÅÌ ȾɾÎǽ ƹ ¾»ÉÇȾÂÊÃÌ× ÊÁÊ˾ÅÌ ǺɹÀdž »¹ÆÁØ ÅÔ ƹÐÁƹÄÁ ÁžÆÆÇ Ê »ÔØÊƾÆÁØ ˾Î ÀƹÆÁ  Ìž† ÆÁ  ƹ»ÔÃÇ» ÃÇËÇÉÔÅÁ ½ÇĆ ¿¾Æ ǺĹ½¹ËÕ »ÔÈÌÊÃÆÁà ÐËdž ºÔ Ì»¾É¾ÆÆÇ ÐÌ»Ê˻ǻ¹ËÕ ʾºØ ƹÉÔÆþËÉ̽¹¥ÔÇÈɹÑÁ»¹† ÄÁ ÖÃÊȾÉËÇ» ÈÇ˾ÆÏÁ¹ÄÕÆÔÎ

ɹºÇËǽ¹Ë¾Ä¾Â Á ½É À¹ÁÆ˾ɾ† ÊÇ»¹ÆÆÔÎ ÄÁÏ ¬Ê˹ƹ»ÄÁ»¹† ÄÁ ùÃǼÇ Éǽ¹ À¹ÆØËÁØ ľÆ ÏÁÁ ʾÅÁƹÉÔ ÈɹÃËÁÃÁÁ˽ » ƹÁºÇÄÕѾ Ê˾ȾÆÁ Ǻ¾ÊȾ† ÐÁ»¹×Ë ÈÇÄÌоÆÁ¾ ÆÌ¿ÆǼÇ ƹ† ºÇɹ ÃÇÅȾ˾ÆÏÁ  ÈĹÆÁÉÇ»¹† ÄÁ ɹÀÌÅÆÌ× ƹ¼ÉÌÀù ÊË̽¾Æ˹ » ƾ½¾Ä× ¶Ë¹ ºÇÄÕѹØ ɹºÇ˹ „ÃÇÆÊËÉÌÁÉÇ»¹ÆÁؔ ÆÇ»ÔÎ ÈÉdž ¼É¹ÅÅ ºÔĹ ÈÉÇ»¾½¾Æ¹ Ì ƹÊ » ÈÉÇÑÄÇÅ ¼Ç½Ì ¹ ʾÂйÊ ÅÔ ƹ »Ê¾Î ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÊËØÎ ͹ÃÌÄÕ˾† ˹ ÈÇÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ ¾¾ »Æ¾½É؆ ¾Å †§Æš¸Ð½ÄËÄŽÅÀÖ ¸ÂÀ† ÄÀ ¼ÆþÅÓ ¹ÓÊÔ š¸ÐÀ ¸¹À† ÊËÈÀ½ÅÊÓ †¥ÔÇÊǺ¾ÆÆÇ¿½¾Å˾ΠÃÇÅÌ Æɹ»ÁËÊØÁÊùËÕÁƹÎǽÁËÕLj »¾ËÔ ɹÀºÁɹËÕÊØÊ»ÇÈÉÇʹÅÁ ÁÈÉǺľŹÅÁ ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ËÕÁ ÇËÊ˹Á»¹ËÕ Ê»Ç× ÈÇÀÁÏÁ× ª¹† ÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÔÎ ƹÆÁØÅÁÌž† ÆÁØÅ ºÌ½¾Å ÌÐÁËÕ ¹ ʹÅÇÊËÇ؆ ˾ÄÕÆÇÊËÕsÖËÇÊǺÊË»¾ÆÆǾ¦Ç Á˾ ÌÃǼÇÈÇù»Ê¾ÖËÇ ÅÇ¿¾Ë ºÔËÕ ƾÇоÆÕÈÇÄÌй¾ËÊØ ËÇ¿¾ ÈÌÊËÕ ƾ È̼¹×ËÊØ ª¹ÅÇÊËÇ؆ ˾ÄÕÆÇÊËÕ Çƹ »¾½Õ ƾ ÇË ÉÇ¿† ½¾ÆÁØ Çƹ ÍÇÉÅÁÉ̾ËÊØ s Èdž ÅÇ¿¾Å ¦Ì¿Æ¹ ƹÊËÉǾÆÆÇÊËÕ ¤×½Á ÊÃÄÇÆÆÔ¾ ÇËľ¿Á»¹ËՆ ÊØ ½Ç¿Á½¹ØÊÕ ÃǼ½¹ÈÉÁ½¾ËÁÎ »É¾ÅØ Èɾ»É¹ËØËÊØ » ƾ½ÇÉÇʆ ľ  ÃÇËÇÉÔÅ » ƹѾ ÈÉǼɾʆ ÊÁ»ÆǾ»É¾Åػ˾ʹËÕÊØ»ËÉ̽dž »Ô¾ºÌ½ÆÁÇоÆÕËØ¿¾ÄÇ †¢¸ÂËֻøºÅËÖ¿¸¼¸ÏËšÓ ¸Â ¿¸º½¼ËÖÑÀÁ ¸̽¼ÈÆÁ ÉʸºÀʽǽȽ¼ɺÆÀÄÂÆÃý† ÊÀºÆÄ † œÄ¹»Æ¹Ø À¹½¹Ð¹ ù;½ÉÔ s Èǽ¼ÇËǻù »ÔÊÇû¹ÄÁÍÁÏÁ† ÉÇ»¹ÆÆÔÎ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» »Çʆ ËɾºÇ»¹ÆÆÔÎ » ÊǻɾžÆÆÇÅ ǺҾÊË»¾ †¯ÊƹӚÓÇƾ½Ã¸ÃÀɺƆ ÀÄ ÂÆÃý»¸Ä Ÿ¸ÅËŽ Ö¹À† Ã½× † ¥Æ¾ ÈÉÁØËÆÇ ɹºÇ˹ËÕ » ÃÇÄľÃËÁ»¾ ÃÇËÇÉÔÂÖËÁľË Ø»ÄؾËÊØ ÈɹÃËÁоÊÃÁ ÅÇÁÅ ½ÇÅÇÅœÇÉ¿ÌÊÕ ÐËÇÉؽÇÅÊÇ ÅÆÇ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇ Èǽ† ¼ÇËǻľÆÆÔ¾ ȾÉÊȾÃËÁ»ÆÔ¾Á ½ÇºÉÇÊÇ»¾ÊËÆÔ¾ ÃÇÄľ¼Á £Ç† ƾÐÆÇ Ø¿¾Ä¹×ÁÅË»ÇÉоÊÃÁÎ ÌÊȾÎÇ» Á ƹ½¾×ÊÕ ÐËÇ ƹÑÁ ÊǻžÊËÆÔ¾ÈĹÆÔƹºÄÁ¿¹Â† ÑÁ¾ ¼Ç½Ô ºÌ½ÌË ÈÉÁ½¹»¹ËÕ ÁÅ ÊÁÄ Á Ì»¾É¾ÆÆÇÊËÁ » ÊǻžÊˆ ÆÇÂɹºÇ˾
«º½ÉÊÅÀÂ

ÅÀº½ÈÉÀʽÊÉÂÀÁ

Çà ðóáåæîì

±»¾½ÊÃÁÂÈÉǾÃË

В

октябре этого года студентам 3-го курса отделения журналистики посчастливилось побывать за границей и, в прямом смысле этого слова, «изучить изнанку» шведских СМИ, познакомиться с зарубежной образовательной системой ну и, конечно, со «шведскими чеченцами».

¨ÉÁØËƹØ ÆÇ»ÇÊËÕ Ç ÈǾÀ† ½Ã¾ ˹à ¿¾ ÈÉÁØËÆÇ ̽Á»ÁĹ ÊË̽¾ÆËÇ» »ÇѾ½ÑÁÎ » ÊÈÁ† ÊÇà »ÁÀÁ˾ÉÇ» ®ÇËØ ÊȾÏÁ† ¹ÄÕÆÔÂÇ˺ÇÉÆÁÃËÇÁƾÈÉdž »Ç½ÁÄ ÆÇ »Ê¾†Ë¹ÃÁ » ÊÈÁÊÇà »ÇÑÄÁºÇľ¾ÌÊȾ»¹×ÒÁ¾Lj »¾ËÊË»¾ÆÆÔ¾ ÊË̽¾ÆËÔ ¥¾ÊË ºÔÄÇ ƾ ÅÆǼÇ s »ÇʾÅÕ о† ÄÇ»¾Ã »Å¾Ê˾ Ê ÉÌÃǻǽÁ˾† ľÅ ©ÌÃǻǽÊË»Ç ½¾Ä¾¼¹ÏÁÁ ºÔÄÇÇ˽¹ÆÇ»ÔÈÌÊÃÆÁϾƹ† Ѿ¼Ç ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ ¹ ÆÔƾ »¾½ÌҾ ÌËɾÆƾ¼Ç ÖÍÁɹ ƹ ɹ½ÁÇ ¥¹É˾ ª¹ÁËǻǠ› ÊÈÁÊþÊË̽¾ÆËÇ»ÐÁÊÄÁÄÇÊÕ ½¾»ÌѾÃÁǽÁÆ×ÆÇѹ §ÀƹÃÇÅÁ˾ÄÕÆÔ »ÁÀÁË ºÔÄ Çɼ¹ÆÁÀÇ»¹Æ ÁÆÊËÁËÌËÇÅ 'PKP ƹÎǽØÒÁÅÊØ » Ñ»¾½Ê† ÃÇżÇÉǽ¾£¹ÄÅ¹É »ÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»¾ÊªÇ×ÀÇÅ¿ÌÉƹÄÁʆ ËÇ»©ÇÊÊÁÁÁÈÉÁÍÁƹÆÊǻǠÈǽ½¾É¿Ã¾4JEB¶ËÇÌ¿¾»Ëdž ÉÇ»ÁÀÁËƹÑÁÎÊË̽¾ÆËÇ»» ±»¾ÏÁ× ¨ÉǼɹÅŹ ÈɾºÔ† »¹ÆÁØ À¹ É̺¾¿ÇÅ ºÔĹ ɹʆ ÈÁʹƹÈÇÅÁÆÌ˹ŠÁÇËÈɾ† ½Ô½ÌÒ¾¼Ç ÇËÄÁйĹÊÕ ÄÁÑÕ ƾºÇÄÕÑÁÅÁ ÁÀžƾÆÁØÅÁ ¡ ÈÇÖËÇÅÌ »ÇÈÉÇÊ ÃÇËÇÉÔ Åƾ À¹½¹»¹ÄÁ ÈÇ »ÇÀ»É¹Ò¾† ÆÁ×½ÇÅÇ ØÊÐÁ˹ÄƾÇоÆÕ ËÇÁÈɹ»ÁÄÕÆÔÅÁÄÁ ÈÉÇÒ¾ ¼Ç»ÇÉØ ƾ ËÇÅÌ ¹½É¾ÊÇ»¹Æ† ÆÔÅ›¾½Õ»Ê¾ÎÁÆ˾ɾÊÇ»¹ÄÇ ǽÆÇ „¦Ì ÐËÇ ¥¹¼Çž½ Lj ½ÇÎÆÌÄÁ ”›É¾Å¾ÆÁƹÇ˽ÔÎ ºÔÄÇ ŹÄÇ ÈÇËÇÅÌ ÐËÇ ÈÉdž ¼É¹ÅŹ ƹÐÁƹĹÊÕ » ½¾»ØËÕ йÊÇ» ¹ ½Ç ÖËǼÇ »É¾Å¾ÆÁ ƹ½Ç ºÔÄÇ ÌÊȾËÕ ÈÇÀ¹»Ëɹ† ùËÕ Á ÊǺɹËÕÊØ Á ½ÄÁĹÊÕ ½Ç»¾Ð¾É¹ ›ËÇÉǼÇ ÇÃËغÉØ ÅÔ »Å¾Ê† ˾ʽ¾Ä¾¼¹ÏÁ¾ÂÁÀ¹¼¾Ê˹ƹ ÈÉÁºÔÄÁ » ÊËÇÄÁÏÌ ±»¾ÏÁÁ s ¼ÇÉǽ ªËÇüÇÄÕÅ ¼½¾ » ¹Ö† ÉÇÈÇÉËÌƹÊ»ÊËɾËÁÄÉÌÃǻdž ½Á˾ÄÕËɾÆÁƼ¹¨¾É¶Æ¾É×½ ÃÇËÇÉÔ  ÎÇËÕ Á Ê ¹ÃϾÆËÇÅ ÆÇƹ̽Á»Ä¾ÆÁ¾ÇËÄÁÐÆǼdž

»ÇÉÁÄ ƹ ÉÌÊÊÃÇÅ ØÀÔþ Á ºÇľ¾ ËÇ¼Ç ÑÌËÁÄ ƹ ÐÌ¿ÇÅ ¾ÅÌ ØÀÔþ«¹ÃÐËÇƹÂËÁǺ† ÒÁ ØÀÔÃ Ê ÆÁÅ ƾ ÊÇÊ˹»Á† ÄÇËÉ̽¹¯¾ÄÕƹѾ¼Ç»ÁÀÁ˹ ½ÄØ ƹÊ ÇÊ˹»¹Ä¹ÊÕ ¾Ò¾ À¹† ¼¹½ÃÇ ÈÇËÇÅÌÐËÇÈÉÁ¼ÇËÇ»† ľÆÁ¾ÃÇËÓ¾À½ÌÑÄÇÌÊÃÇɾƆ ÆÔÅ˾ÅÈÇÅÁÖËÇ»ÇÄÆÇ»¹ÄÇ » ÈÇÊľ½Æ×× Çоɾ½Õ ¥Ô ÀƹÄÁÄÁÑÕ½»¹ÊÄÇ»¹ÈǻԆ ѾÆÁ¾ û¹ÄÁÍÁùÏÁÁ ¦Ç ƹ ½¾Ä¾ »Ê¾ ÇùÀ¹ÄÇÊÕ ÈÉÇÒ¾ ÈÉǾÃË ºÔÄ ÊÇÀ½¹Æ ½ÄØ ÇÀƹ† ÃÇÅľÆÁØ ÁÆÇÊËɹÆÆÔÎ ÊË̆ ½¾ÆËÇ» ÊÇ Ñ»¾½ÊÃÇ ¿ÌÉƹ† ÄÁÊËÁÃÇ ©¹À¼Ç»ÇÉÁ»ÑÁÊÕ Ê ¨¾ÉÇÅ Êɾ½Á ŹÊÊÔ ½É̼ÁÎ »ÇÈÉÇÊÇ» ÈÉÇÀ»ÌйÄ ƹÁºÇ† ľ¾ ÁÆ˾ɾÊÌ×ÒÁ ÊË̽¾Æ† ËÇ» „¨ÇоÅÌ ÁžÆÆÇ °¾Ð¾Æ† ÊùØ©¾ÊÈ̺ÄÁùÁ¹¼¾ÊË¹Æ ” ¦¹ÖËÇ ùûÔØÊÆÁÄÇÊÕ ÈÇ»† ÄÁØÄÇÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»ÇƹÑÁÎ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾ËÇ» °œ¬ ¡ œ¬ Ê ÁÆÇÊËɹÆÆÔÅÁ Á ùà Èdž ½¾ÄÁÄÊØ ¨¾É ÇÆÁ ÈĹÆÁÉ̆ ×Ë»ºÌ½ÌҾŽ¾Ä¹ËÕ»Ô¾À½Ô » ƹÑÁ ɾÊÈ̺ÄÁÃÁ Á ÈÉǻdž ½ÁËÕŹÊ˾ɆÃĹÊÊÔ ¦¹Ê ɹÀžÊËÁÄÁ » Ç˾ľ $SZTUBM 1MB[B ƹÎǽØÒ¾ÅÊØ » ϾÆËɾ ¼ÇÉǽ¹ »Ô½¹ÄÁ ˹† ÄÇÆÔƹÀ¹»Ëɹà º¾ÊÈĹËÆÔ¾ ÈÉǾÀ½ÆÔ¾ ½ÄØ ǺҾÊË»¾Æ† ÆǼÇËɹÆÊÈÇÉ˹ÁƾÃÇËÇÉÌ× ÊÌÅÅÌ ½¾Æ¾¼ ƹ ùÉŹÆÆÔ¾ ɹÊÎǽÔ «¹Ã ÐËÇ ƾÊÅÇËÉØ ƹ ƹÑÌ ÌÊ˹ÄÇÊËÕ ƹÊËÉǾ† ÆÁ¾ Ì »Ê¾Î ÈǽÆØÄÇÊÕ ºÔʈ ÉǦÇÇÀƹÃÇÅÁ»ÑÁÊÕÊÈÉdž ¼É¹ÅÅÇÂÁÈÇÆØ» ÐËÇƾ½¾ÄØ Èɾ½ÊËÇÁË ƹÊÔÒ¾ÆÆ¹Ø ÅÔ ɾÑÁÄÁ Ç˽ÇÎÆÌËÕ ÇË ½ÇÉdž ¼Á Á ÈÇ¿¾É˻ǻ¹ÄÁ »¾Ð¾Éƾ ÈÉǼÌÄÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¡Æ˾ɾÊÆÇ ÐËÇ »È¾É»Ô¾ ÈÉÁ¾Î¹» » ÐÌ¿Ì× ÊËɹÆÌ Á ÈÇÀƹÃÇÅÁ»ÑÁÊÕÊÁÆÇÊËɹƆ ÆÔÅ¿ÌÉƹÄÁÊËÇÅ ÅÔÌÀƹÄÁ ǺÖËÇÂÊËɹƾ¼ÇɹÀ½ÇºÇÄՆ Ѿ ƾ¿¾ÄÁËÌÉÁÊËÔ ÃÇËÇÉÔ¾

»Á½ØË ÄÁÑÕ ǺÄÇ¿† ÃÌ ÖËÇ ̽Á»Á˾ÄÕÆÇ ÊËɹÆÔ ¨¾É¾½ ÇËÓ¾À† ½ÇÅ ÅÔ ÁÀÌÐÁÄÁ ÁƆ ÍÇÉŹÏÁ×DZ»¾ÏÁÁ ¼½¾ » ȾɻÌ× Çоɾ½Õ ¼Ç»ÇÉÁÄÇÊÕ Ç ½ÇºÉdž ¿¾Ä¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ Ñ»¾½† ÊÃǼÇƹÉǽ¹¦ÇÄÌÐѾǽÁÆ ɹÀÖËÇÌ»Á½¾ËÕÁ ºÇľ¾ËÇ¼Ç ÈÇÐÌ»Ê˻ǻ¹ËÕϹÉÁ»ÑÌ×˹Å ¹ËÅÇÊ;ÉÌ ™ ËÇ ÐËÇ ªËÇÆ ¼ÇÄÕÅ ÊĹ»ÁËÊØ Ê»ÇÁÅÁ Å̆ À¾ØÅÁ ÃÇÁÎ » ¼ÇÉǽ¾ ÇÃÇÄÇ »ÇÊÕÅÁ½¾ÊØËÁ ÅÔ ËÇ¿¾ ÌÀ† ƹÄÁ ƹ žÊ˾ ¦¹Å ÈÇÊйʈ ÄÁ»ÁÄÇÊÕ ÈǺԻ¹ËÕ » ʹÅÇÅ ̽Á»Á˾ÄÕÆÇÅ ÅÌÀ¾¾ ¼ÇÉǽ¹ s ÅÌÀ¾Â ùÈÁ˹ƹ ›¹Ê¹ ¼½¾ ÖÃÊÈÇÆÁÉÇ»¹ÄÊØ ÃÇɹºÄÕ À¹† ËÇÆÌ»ÑÁÂ Ì º¾É¾¼Ç» ±»¾† ÏÁÁ ºÇľ¾ ѾÊËÁÊÇË ľË ƹ† À¹½ ¦Ì ¹ ͹ÃË ÐËÇ Ñ»¾½ÊùØ ¹ÉÅÁØ ÊÇÊËÇÁË ÁÀ ½»ÌÎ ËÔÊØÐ оÄÇ»¾Ã »ÇǺҾ ÑÇÃÁÉÇ»¹† Ĺ™ÃÇÉÇÄÕÖËÇÂÁÆ˾ɾÊÆÇ ÊËɹÆÔ ƾ ÈÉÁÆÁŹ¾Ë ÆÁù† ÃǼÇ ÌйÊËÁØ » ÈÇÄÁËÁоÊÃÁÎ ½¾Ä¹Î † ÖËÁÅ À¹ÆÁŹ×ËÊØ ȹÉĹžÆË Á ÈɾÅվɆÅÁ† ÆÁÊËÉ § »ÔÊÇÃÇ À¹ÆØËÆÇʆ ËÁ žÊËÆÔÎ ¿Á˾ľÂ ¼Ç»ÇÉÁ† ÄÇÊȾÑÆǾ½»Á¿¾ÆÁ¾Ä×½¾Â ÈÇÌËɹÅƹ»¾ÄdžÁ¹»ËÇËɹƆ ÊÈÇÉ˾ ˹à ¿¾ Á ȾÑÃÇÅ › ¼ÇÉǽ¾ ϹÉÁË Ç¿Á»Ä¾ÆÁ¾ ½Ç ¼Ä̺ÇÃÇÂÆÇÐÁ ¦Ì ¹ ƹÅ ƹ½Ç ºÔÄÇ ½»Á† ¼¹ËÕÊØ ÈÇ ¼É¹ÍÁÃÌ »Ç »É¾ÅØ »ÁÀÁ˹ » ÑÃÇÄÌ ¿ÌÉƹÄÁÊËÇ» 1PQQJVT ÅÔ ÈÇÀƹÃÇÅÁÄÁÊÕ Ê ÉÌÃǻǽÁ˾ľÅ ÈÉǾÃ˹ ›¾† ÉÇÆÁÃÇ ¥¾Æ¿ÌÆ 1PQQJVT s йÊËƹØ ÑÃÇĹ ½ÄØ ¿ÌɆ ƹÄÁÊËÇ» ¼½¾¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ƾ† À¹»ÁÊÁÅÇ ÇË »ÇÀɹÊ˹ Á Ǻ† ɹÀÇ»¹ÆÁØ ÅǼÌË ÁÀÌÐÁËÕ ¹ÀÔ ¿ÌÉƹÄÁÊËÁÃÁ ›¾ÉÇÆÁù ǺÓØÊÆÁĹ ÐËÇ ½¹ÆÆÔ ÈÉdž ¾ÃËÇÆÁɾÑÁÄÁÇɼ¹ÆÁÀÇ»¹ËÕ À¹ ÊоË Êɾ½ÊË» ÇÊ˹»ÑÁÎÊØ ÈÇÊľ ȾɻǼÇ »ÁÀÁ˹ ½¾ÊÕ

ÅÔ ÈÇÄÌÐÁÄÁ »»Ç½ÆÌ× ÁƆ ÍÇÉŹÏÁ×Ǫ¥¡±»¾ÏÁÁÁ ŹÊ˾ɆÃĹÊÊÈÇÇÊÆÇ»¹ÅÁƆ ˾ɻÕ×Ç˨¾É¹¶Æ¾É×½¹ °¾Å ½¹ÄÕѾ ˾Å ÁÆ˾ɾʆ ƾ ÖËÇ »ÁÀÁËÔ » ɾ½¹ÃÏÁÁ ÈÇÈÌÄØÉÆÔμ¹À¾Ë¼ÇÉǽ¹ Èdž ʾҾÆÁ¾ ǺҾƹÏÁÇƹÄÕÆdž ¼Ç ˾ľ»Á½¾ÆÁØ 475 Á ǺҾ† ÊË»¾ÆÆǼÇ ɹ½ÁÇ 43 ¬½¹ÄÇÊÕ ÈǺԻ¹ËÕƹ͹ÃÌÄÕ˾˾¿ÌɆ ƹÄÁÊËÁÃÁ ªËÇüÇÄÕÅÊÃǼÇ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ s Á »¾À½¾ ÑÄÇ ½¾Ë¹ÄÕÆǾ ÇÀƹÃÇÅľÆÁ¾ ›ÆÁŹÆÁ¾ÊË̽¾Æ˹ŠƾÊÅLj ÉØƹÀ¹ÆØËÆÇÊËÕ ̽¾ÄÁÄʹÅ ½¾Ã¹Æ ¼Ä¹»ÆÔ¾ ɾ½¹ÃËÇÉÔ Á ƾÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆÇ ¿ÌÉƹÄÁʆ ËÔ £ ÊйÊËÕ× ÈɹÃËÁоÊÃÁ »Ç »Ê¾Î ɾ½¹ÃÏÁØÎ »ÊËɾй† ÄÁÊÕ ÉÌÊÊÃǼǻÇÉØÒÁ¾ ɹ† ºÇËÆÁÃÁ ®ÇËØ Ê ƹÅÁ ºÔÄ Á Ⱦɾ»Ç½ÐÁà »Ê¾ ɹ»ÆÇ ºÔÄÇ ÁÆ˾ɾÊÆÇ ÊÄÌѹËÕ Ñ»¾½Ç» ƹºÄÁÀÃÇÅƹÅØÀÔþ¦¹Ñ¾ Ä׺ÇÈÔËÊË»Ç ƾ»ÇÀÅÇ¿ÆÇ ºÔÄÇ ÌÊÅÁÉÁËÕ ѾÊËƹ½Ï¹ËÕ оÄÇ»¾Ã ƹ ÈÉÇËØ¿¾ÆÁÁ йʹ À¹ÊÔȹÄÁ ÎÇÀؾ» »ÇÈÉÇʹÅÁ ƹÃÇËÇÉÔ¾˾Ê̽ǻÇÄÕÊË»Á† ¾ÅÇË»¾Ð¹ÄÁ «ÇÄÕÃÇƾÊÈɹÑÁ»¹Â˾ ùà ÖËÇÅÔʹÅÁ º¾ÀÊÇÈÉǻǿ½¾† ÆÁØ ƹÑÄÁ ʹÅÌ× ºÇÄÕÑÌ× žоËÕ » ±»¾ÏÁÁ › ªËÇÆ ¼ÇÄÕž ƹÎǽÁËÊØ ŹÊʹ ɹÀ† ÆÔÎ ƹÉǽǻ Á ¾Ê˾ÊË»¾ÆÆÇ ÈÉÁÊÌËÊË»Ì×Ë Á Èɾ½Ê˹»Á˾† ÄÁ ÅÌÊÌÄÕŹÆÊÃÁÎ ÊËɹÆ ¦Ì ¹º¾ÀооÆϾ»ËÇ¿¾ƾǺÇц ÄÇÊÕšÔÄÇÇоÆÕÈÉÁØËÆÇ»Á† ½¾ËÕооÆÊÃÁÎɾºØËƹÐÌ¿† ºÁƾ  ÌÀƹ» Ç ƹѾÅ »ÁÀÁ˾ ÇÆÁÈÉÁ¾Î¹ÄÁÃƹÅ §ÊǺ¾ÆÆÇÀ¹ÈÇÅÆÁÄÊؽ¾ÆÕ 

ÃǼ½¹ ÅÔ ÈǾιÄÁ » ŹľÆՆ ÃÁÂÊË̽¾ÆоÊÃÁ¼ÇÉǽ¬Èʹ† Ĺ ¨ÇÊľ ÈÇʾҾÆÁØ ɾ½¹Ã† ÏÁÁ¼¹À¾ËÔ6/5 ƹÊÈÇ»¾ÀÄÁ ƹ »ÊËɾÐÌ » ϾÆËÉ ÁÊÊľ½Ç† »¹ÆÁØ ©ÇÊÊÁÁ ÈÉÁ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ† ˾˾ ¬ÈʹÄÔ ½¾ÊÕ »ÔØÊÆÁ† ÄÇÊÕ ÐËÇ ǽƹ ÁÀ ÊÇËÉ̽ÆÁÏ Ø»ÄØĹÊÕ ооÆÃÇ  оÅÌ ƾ ÊÃÉÔ»¹Ø ÖÅÇÏÁ  Ǻɹ½Ç»¹† ÄÁÊÕ ½¾»Ð¹Ë¹ £ÇƾÐÆÇ ÅÔ ƾ ÊÅǼÄÁ ÇËùÀ¹ËÕÊØ ÇË ¾¾ ÈÉÁ¼Ä¹Ñ¾ÆÁØ ÈÉÁÂËÁ » ¼Çʆ ËÁ »¾½ÕƹźÔÄÇÁÆ˾ɾÊÆÇ ùà ¿Á»¾Ë » ±»¾ÏÁÁ ооÆʆ ùØʾÅÕØ › ϾÄÇÅ ÇË ÈǾÀ½ÃÁ Çʆ ˹ÄÁÊÕ ÈÉÁØËÆÔ¾ »ÇÊÈÇÅÁ† ƹÆÁØ † ƾÈÉÁØËÆÔÎ ËÇ Á ƾ ºÔÄÇ ¶ËÇ ʾ¼Ç½ÆØ ÅÔ ÊÇ ÊžÎÇÅ »ÊÈÇÅÁƹ¾Å ùà ÅÔ ÐÌËÕ ƾ ÇÈÇÀ½¹ÄÁ ƹ ʹÅdž ľËÁùÄľ˾ÄÁ”½¾»ÐÇÆÃÁ ÈÇ ¹ÖÉÇÈÇÉËÌ ºÇØÊÕ ƾ Ìʆ ȾËÕƹʹÅÇľË¦Ì¹ùÃÅÔ » ÈÇÊľ½ÆÁ ½¾ÆÕ ÈɾºÔ»¹† ÆÁØ » ªËÇüÇÄÕž ÈÇ˾ÉØÄÁ ǽÆÇÃÌÉÊÆÁÏ̻ǻɾÅØÑdž ÈÁƼ¹ s ÖËÇ »ÇǺҾ ϾĹØ ÁÊËÇÉÁØc ¨ÉÁØËÆÔ¾ »ÇÊÈÇÅÁƹÆÁØ ÉÌÃǻǽÁ˾ÄÕ Á ¿ÌÉƹÄÁÊËÔ Ê ÃÇËÇÉÔÅÁ ÅÔ ÌÊȾÄÁ Èǽ† ÉÌ¿ÁËÕÊØ ½ÉÌÀÕ؆ÊË̽¾ÆËÔc „ÄØ žÆØ ºÔÄÇ ÇоÆÕ ÈÉÁ† ØËÆÇ ɹºÇ˹ËÕ Ê ¼ÉÌÈÈÇ Ådž ÄǽÔÎ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ» ùà »Ô ¥Ç¾ ¼Ä̺ÇÃǾ Ì»¹¿¾ÆÁ¾ à ˾º¾ Á Ë»ÇÁÅ ÃÇÄľ¼¹Å” † ÈÁʹÄ » ʻǾÅ ÈÁÊÕž ¨¾É ¶Æ¾É×½«¹ÃǾ¡Æ˾ÉƾˆÈÇʆ ĹÆÁ¾ Ø ÈÇÄÌÐÁÄ ƹ ½ÆØÎ ÇË Ñ»¾½ÊÃǼÇÃÇÄľ¼Á Магомед ЛОРСАНОВ

Àêöèÿ

В

рамках антинаркотической акции «Призывник» в Чеченском государственном университете прошел семинар, организованный УФСКН РФ по ЧР, республиканским военным комиссариатом и Комитетом Правительства ЧР по делам молодежи. › Îǽ¾ ʾÅÁƹɹ ÊË̽¾ÆËÔ ÁžÄÁ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÇÀƹÃdž ÅÁËÕÊØÊÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ÅÇÈÉÁ† ÀÔ»¾ » ÉؽÔ ›ÇÇÉÌ¿¾ÆÆÔÎ ªÁÄ ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ ­¾½¾É¹ÏÁÁ ¹˹ÿ¾ÈÉÁÆØËÕÌйÊËÁ¾»º¾† ʾ½¾ÊÇÊȾÏÁ¹ÄÁÊ˹ÅÁ»Ǻ† ĹÊËÁ ÈÉÇÍÁĹÃËÁÃÁ ƹÉÃdž ŹÆÁÁÁƹÉÃÇÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ › ʻǾ º¾Ê¾½¾ ƹйÄՆ

ÆÁà œ¥›¨ ¬­ª£¦ ©­ ÈÇ °© ŹÂÇÉ ÈÇÄÁÏÁÁ ¥Ç»Ä¹ œ¹Â† ɹιÆÇ»ɹÊÊùÀ¹Ä ÐËÇÈɾ½† Ê˹»Á˾ÄØÅÁ ооÆÊÃǼÇ ƹ† Éǽ¹»Æ¾Ê¾Æ¹ÊĹ»Æ¹ØľÈ˹» ºÇ¾»Ì× ľËÇÈÁÊÕ ›ÇÇÉÌ¿¾Æ† ÆÔΪÁÄÊËɹÆÔ †›ʻǾ»É¾ÅØƹÑÁÈɾ½† ÃÁ»ÎǽÁÄÁ»ÊÇÊ˹»ϹÉÊÃǼÇ ÃÇÆ»ÇØ ùà ʹÅÔ¾ ÄÌÐÑÁ¾ Á

§»ÇÁÆÊÃÇŽÇļ¾ ƹ½¾¿ÆÔ¾ »ÇÁÆÔ ÈÇùÀÔ»¹† ÄÁÐ̽¾Ê¹ÅÌ¿¾ÊË»¹»ÊÇÊ˹»¾ ÁÃÇ ½Á»ÁÀÁÁ »É¾Å¾Æ ¨¾É† »ÇÂÅÁÉǻǻÇÂÆÔ ½ÇÊËdž ÆÇ Êɹ¿¹ÄÁÊÕ À¹ ©Ç½ÁÆÌ ƹ ÈÇÄØÎ ºÁË» ›¾ÄÁÃÇ §Ë¾Ð¾Êˆ »¾ÆÆÇ »ÇÂÆÔ ªÄÌ¿º¹ » ¹É† ÅÁÁ s ÖËÇ ƾ ÉÇŹÆËÁù ÖËÇ ËØ¿ÃÁ ËÉ̽ ÌžÆÁ¾ Ê˹Ædž »ÁËÕÊØйÊËÕ×ǼÉÇÅÆǼÇž† ιÆÁÀŹ ɾѹ×Ò¾¼Ç¾½ÁÆÔ¾ À¹½¹ÐÁ ªÇ»É¾Å¾ÆƹØ ¹ÉÅÁØ ÇÊƹҾƹ ÆÇ»¾ÂѾ ˾ÎÆÁ† ÃÇ ÌÈɹ»ÄØËÕÃÇËÇÉÇÂÅǼÌË ËÇÄÕÃÇ ÎÇÉÇÑÇ Èǽ¼ÇËǻľƆ

ÆÔ¾ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔ£ÊÄÌ¿º¾» ¹ÉÅÁÁƾǺÎǽÁÅǼÇËÇ»ÁËՆ ÊØÀ¹É¹Æ¾¾ À¹Ã¹ÄØËÕʻǾ˾ÄÇ Á ιɹÃË¾É ÈÇ»ÔѹËÕ ÌÉdž »¾ÆÕÀƹÆÁ ÐËǺÔÈÇÄÌÐÁËÕ »Ç¾ÆÆÌ×ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÊËÕ £ÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ× »ÅÇÄǽ¾¿† ÆÇ Êɾ½¾ ÃÌÄÕËÁ»ÁÉ̾ËÊØ ÈÇËɾºÁ˾ÄÕÊÃǾ ÇËÆÇѾ† ÆÁ¾ à ¿ÁÀÆÁ £ÉÇž Èɹ» Ì ù¿½Ç¼Ç ¾ÊËÕ ǺØÀ¹ÆÆÇʆ ËÁȾɾ½ÉǽÁ˾ÄØÅÁ ʾÅՆ ¾Â ǺҾÊË»ÇÅ Á ÊËɹÆÇ  » ÃÇËÇÉÇÂËÔ¿Á»¾ÑÕªÄÌ¿º¹ » ¹ÉÅÁÁ ÈÇÅǼ¹¾Ë ÈÉÁºÄÁ†

ÀÁËÕ ʹÅÇÇϾÆÃÌ оÄÇ»¾Ã¹ à ¾¾ ɾ¹ÄÕÆÇ Ñùľ £¹¿† ½Ô ÁÀ Æ¹Ê ÊËÇÄÃÆÌ»ÑÁÊÕ Ê ËÉ̽ÆÇÊËØÅÁ Á ÇȹÊÆÇÊËÕ× ƹÐÁƹ¾Ë ÈÇÀƹ»¹ËÕ ʾºØ Ê»Ç×»ÆÌËɾÆÆ××ÊÌÒÆÇÊËÕ ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ ÈɾǽÇľ»¹ËÕ ËؼÇËÔÁÄÁʼÁº¹ËÕÊØÈǽÁÎ ƹËÁÊÃÇřɞÂÊùØÑÃÇĹ ¿ÁÀÆÁ s ÖËÇ ÎÇÉÇÑÁ ÌÉÇà ½ÄØÅÇÄǽÔÎÄ×½¾Â ÁÆÌ¿† ÆÇ À¹É¹Æ¾¾ ºÔËÕ ¼ÇËÇ»ÔÅ Ã ƾÅÌ ÐËǺÔ ½ÇÊËÇÂÆÇ »Ô† ½¾É¿¹ËÕ ¾¼Ç † ÈǽоÉÃÆÌÄ ¥Ç»Ä¹œ¹ÂɹιÆÇ»
«º½ÉÊÅÀÂ

ÅÀº½ÈÉÀʽÊÉÂÀÁ

Ïðàêòèêà

¨ÇÀ½É¹»ÄؾÅ

¬ÉÇÃÁ ÃÇËÇÉÔ¾ƾÀ¹ºÌ½ÌËÊØ

П

рактика является важной составной частью для студентов, осваивающих свою будущую специальность в стенах вузов. Она дает столь необходимый начальный опыт и практические навыки, призванные помочь выпускникам быстро адаптироваться и в профессии, и в коллективе того или иного учреждения, в котором им предстоит работать. §ÊǺ¾ÆÆÇ »¹¿Æ¹ ÈɹÃËÁù ½Äغ̽ÌÒÁÎȾ½¹¼Ç¼Ç»«É̽dž »¹Ø ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ » ǺɹÀÇ»¹† ˾ÄÕÆÇÅ ÌÐɾ¿½¾ÆÁÁ ÊÇÈÉØ¿¾† ƹÊÅÆÇ¿¾ÊË»ÇÅǺÊËÇØ˾ÄÕÊË» ËɾºÌ×ÒÁÎ ƾ ËÇÄÕÃÇ ÀƹÆÁØ ʻǾ¼ÇÈɾ½Å¾Ë¹ ÆÇÁÈÊÁÎÇÄdž ¼ÁоÊÃÇÂÌÊËÇÂÐÁ»ÇÊËÁ ÌžÆÁØ ºÔÊËÉÇ ɾ¹¼ÁÉÇ»¹ËÕ ÈÇÉÇ ƹ »Æ¾Ñ˹ËÆÌ× ÊÁË̹ÏÁ× ¨Ç½Çº† ÆÔ¾ÅÇžÆËÔƾɹÀ»ÇÀÆÁùÄÁ Á»Îǽ¾ÅǾÂÈɹÃËÁÃÁ › ƹйľ ʾÆËغÉØ ÊǼĹʆ ÆǻԽ¹ÆÆÇÅÌÅƾ»¡ÆÊËÁËÌ˾ ооÆÊÃÇÂÁǺҾÂÍÁÄÇÄǼÁÁ °œ¬ ƹÈɹ»Ä¾ÆÁ× Ø ÈÉÁÊËÌÈÁ† Ĺ Ã ÈɹÃËÁþ » ¨ÉÁ¼ÇÉǽƾƆ ÊÃÇ Êɾ½Æ¾Â ÑÃÇľ œÉÇÀƾƆ ÊÃǼÇ ʾÄÕÊÃǼÇ ɹÂÇƹ ¦¹½Ç ÇËžËÁËÕ »ÊËɾËÁÄ žÆØ Ⱦ½¹† ¼Ç¼ÁоÊÃÁ ÃÇÄľÃËÁ» ½ÇºÉdž ¿¾Ä¹Ë¾ÄÕÆÇ›ȾɻÔ¿¾½¾ÆÕ ½ÁɾÃËÇÉ ª§± ®¹À¹Æ °Á˹Å̆ ÉÇ»¹ ÈÇÀƹÃÇÅÁĹ žÆØ Ê Èɾ† Èǽ¹»¹Ë¾ÄØÅÁÁ»½¹ÄÕƾÂѾÅ »˾оÆÁ¾ÈÇÐËÁÈÇÄÌËÇɹžÊ؆ Ͼ» ÅǾ ǺҾÆÁ¾ Ê ÌÐÁ˾ÄØÅÁ ÆÇÊÁÄÇ ½ÉÌ¿¾ÊÃÁ ιɹÃË¾É ºÇľ¾ ËǼÇ ÃÇ Åƾ ÇËÆÇÊÁÄÁÊÕ ùà à ÃÇÄľ¼¾ Á ºÌ½ÌÒ¾ÅÌ Ðľ† ÆÌÃÇÄľÃËÁ»¹›ËÇ¿¾»É¾ÅØØ ÅǼĹ»Ä׺Ǿ»É¾ÅØÈÇÄÌÐÁËÕ »¹¿ÆÔ½ÄØžÆØÊÇ»¾ËÇËÇÈÔˆ ÆÔÎ Ⱦ½¹¼Ç¼Ç» Á ½¾Ä¹ÄÇÊÕ ÖËÇ ÇоÆÕ ˹ÃËÁÐÆÇ Á ƾƹ»ØÀÐÁ† »Ç › ǺҾŠ žÊËÆÔ Ⱦ½ÃÇĆ ľÃËÁ» Åƾ ÊɹÀÌ ÈÉÁѾÄÊØ ÈÇ ½ÌѾÁØÇоÆÕɹ½¹ ÐËÇȾɻǾ

»È¾Ð¹ËľÆÁ¾ ƾ ÇùÀ¹ÄÇÊÕ Ǻ† ŹÆÐÁ»ÔÅ ¹ ÅÆÇ ÊɹÀÌ À¹ÃɾÈÁÄÁ † †Ô ÃĹÊÊÔ ¦Ì ¹ ÅÇÁÅ ƹ† Ê˹»ÆÁÃÇÅ Ê˹Ĺ ©ÇÀ¹ ¿Ì† ÆÁ½Ç»Æ¹ £¹½ÁŹ¼ÇŹ¾»¹ s ÇÈÔËÆÔ Ⱦ½¹¼Ç¼ »ÔÈÌÊÆ ÆÁà ƹѾ¼Ç ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ §Ë ƾ¾ Ø ÌÀƹĹ »Ê× ƾǺÎǽÁ† ÅÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ×ÇÃĹÊʹΠ» ÃÇËÇÉÔÎ Åƾ Èɾ½ÊËÇØÄÇ ÈÉdž »Ç½ÁËÕÌÉÇÃÁ£ÉÇžËÇ¼Ç ƾ† ÊÃÇÄÕÃÇȾɻÔνƾÂØƹºÄ׆ ½¹Ä¹ ùà ÊËÉÇÁË Ê»ÇÁ À¹ÆØËÁØ ©ÇÀ¹ ¿ÌÆÁ½Ç»Æ¹ ùà »¾½ÌË ʾºØÑÃÇÄÕÆÁÃÁ«¹ÃÐËÇÃȾɆ »ÇÅÌʻǾÅÌÌÉÇÃÌØÈǽÇÑĹ ùà ¼Ç»ÇÉÁËÊØ »Ç »Ê¾ÇÉÌ¿ÁÁ ›Å¾Ê˾ Ê ƹÊ˹»ÆÁÃÇÅ Èǽ¼Ç† ËÇ»ÁĹÈĹÆÀ¹ÆØËÁ ÊÌоËÇÅ ÇÊǺ¾ÆÆÇÊ˾ ÃĹÊʹ ƹžËÁ† Ĺƹоź̽̽¾Ä¹ËÕ¹ÃϾÆË ¨ÉÁÀƹ×ÊÕ Ø ÇоÆÕ »ÇÄÆdž »¹Ä¹ÊÕ Ⱦɾ½ Ê»ÇÁÅ ȾɻÔÅ ÌÉÇÃÇÅ ÎÇËØ ÃÇÄľ¼Á†ÌÐÁ˾† ÄØ Á Ê˹ɹÄÁÊÕ ÈÉÁǺǽÉÁËÕ žÆØ ½¹»¹ÄÁ½¾ÄÕÆÔ¾ÊÇ»¾ËÔ ¦¹ÃÇÆ¾Ï ƹ о˻¾ÉËÔ ½¾ÆÕ ÈɹÃËÁÃÁØȾɾÊËÌÈÁĹÈÇÉǼ †¼Ç ÃĹÊʹ » ùоÊË»¾ ÈÇÄÆdž ϾÆÆǼÇÈɾÈǽ¹»¹Ë¾Ä؝¾»Ø† ËÁÃĹÊÊÆÁÃÁÇËÆÇÊØËÊØÃÐÁÊÄÌ Ê˹ÉѾÃĹÊÊÆÁÃÇ» ¶ËÇ Èǽ† ÉÇÊËÃÁ ÃÇËÇÉÔ¾ Ⱦɾ¿Á»¹×Ë ȾÉÁǽ ʹÅÇÌË»¾É¿½¾ÆÁØ Á ÌÐÁ˾ÄØžÆØÈɾ½ÌÈɾ¿½¹ÄÁ ÐËÇÊÆÁÅÁƹ½Ç„ÌÎǽ¾É¿¹ËÕ »ÇÊËÉǔ ›ÈÉÇоŠ Ø ÁÀ ʻǾ†

¼ÇÑÃÇÄÕÆǼÇÈÉÇÑÄǼÇÀƹĹ ÐËÇÖËǽ¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇ˹à £Ä¹ÊÊ žÆØ »ÊËɾËÁÄ ƹÊËdž ÉÇ¿¾ÆÆÇ Á ½¹¿¾ Ê ƾÃÇËÇÉÇ ÁÉÇÆÁ¾Â ©¾ÈÄÁÃÁ Ê žÊË Ê»Á† ½¾Ë¾ÄÕÊ˻ǻ¹ÄÁ Ç ËÇÅ ÐËÇ ÇÆÁ »Á½ØË»ÇÅƾÐÌËÕÄÁƾÉÇ»¾Ê† ÆÁÏÌ¥ÇØÊȾÏÁ¹ÄÁÀ¹ÏÁØsо† оÆÊÃÁ ØÀÔà Á ÄÁ˾ɹËÌɹ Á Ø ɾÑÁĹ » ÈÇÄÆÇ žɾ »Çʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊØ Ê»ÇÁÅÁ ÀƹÆÁ† ØÅÁ ØÀÔù ƹÑÁÎ ǺÔй¾» Á Ëɹ½ÁÏÁ ɹÊÊùÀ¹Ä¹ ½¾ËØÅ Ç ÃɹÊÇ˾ ÉǽÆǼÇ ØÀÔù Ç ƹ† ÑÁÎÈɾÃɹÊÆÔÎǺÔйØÎ »Ãdž ËÇÉÔÎ Ãɹ¾Ì¼ÇÄÕÆÔÅ ùÅƾÅ Ø»ÄØ×ËÊØ Ì»¹¿¾ÆÁ¾ à Ê˹ÉѾ† ÅÌ à ÌÐÁ˾Ä× ƾÊÌÒ¾ÅÌ ʻdž ÁÅÌоÆÁùÅƾËÇÄÕÃÇÀƹÆÁØ ÆÇÁ»ÔÊÇÃÁ¾½ÌÎÇ»ÆÔ¾ Æɹ»Ê† Ë»¾ÆÆÔ¾ ϾÆÆÇÊËÁ ¸ À¹Å¾ËÁĹ ÐËÇÃĹÊÊÊÄÌѹ¾ËÊÁÆ˾ɾÊÇÅ žÆÕѾ Ê˹ÄÇ ÑÌŹ Á ɹ»Ædž ½ÌÑÆÔÎÄÁÏ £ÇƾÐÆÇ ˹ÃÇ Ⱦ½¹¼Ç¼Áоʆ ÃÁÂÈÉÁ¾Åƾ½¹ÄÊɹÀÌÊËÇÈÉdž ϾÆËÆǼÇ ɾÀÌÄÕ˹˹ ǽƹÃÇ » ¾¼ÇÖÍ;ÃËÁ»ÆÇÊËÁØ̺¾½ÁĹÊÕ Á ɾÑÁĹ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ ¾¼Ç » Îǽ¾½¹ÄÕƾÂѾÂɹºÇËÔ «Ç¼½¹ ÁÀ Ä׺Ç ˹ÃÇ ÊÁË̹† ÏÁÁÅÇ¿ÆǺ̽¾Ë»ÔÂËÁ ÊÇÎɹ† ÆÁ» Á ÈÉÁÌÅÆÇ¿Á» ʻǠ¹»Ëdž ÉÁ˾Ë Марьям БЕССИРОВА, студентка 5-го курса ИЧиОФ ЧГУ

ªË̽¾ÆËÔ»¥ÁÉÇ»ÇÅÊ̽¾

П

роизводственная практика для студентов – нелегкая и ответственная пора, в ходе которой не только приобретается опыт работы по избранной специальности, но и необходимо демонстрировать полученные в стенах вуза знания. ¨ÇÖËÇÅÌ »ÔÎǽØ ƹ ÈɹÃËÁ† ÃÌ žÆØ Èɾ¿½¾»Ê¾¼Ç »ÇÄÆdž »¹Ä»ÇÈÉÇÊƹÊÃÇÄÕÃÇÌÊȾÑÆÇ ÊÈɹ»Ä×ÊÕ Ê À¹½¹Ð¹ÅÁ ÃÇËdž ÉÔ¾ºÌ½ÌËȾɾ½ÇÅÆÇÂÊ˹»ÁËÕ ÉÌÃǻǽÁ˾ÄÁ ÌÐɾ¿½¾ÆÁØ Ã̽¹ žÆØ ƹÈɹ»ÁÄÁ «¾È¾ÉÕ Ø ÅǼÌ ÊùÀ¹ËÕ ÐËÇ Ⱦɾ¿Á»¹† ÆÁØ ÇùÀ¹ÄÁÊÕ ƹÈɹÊÆÔÅÁ Ê̽ÕØ ¥ÁÉǻǼÇ Ê̽¹ ¹»Ç½Ê† ÃǼÇɹÂÇƹ¥¹Éι®¹ÅÁ½Ç»Æ¹ ªÌÉÎǾ»¹»ÊËɾËÁĹžÆØÁ¾Ò¾ ËɾÎÊË̽¾ÆËÇ»×É͹ù½ÇºÉdž ¿¾Ä¹Ë¾ÄÕÆÇ §Æ¹ ɹÊÊùÀ¹Ä¹ Ç ÊȾÏÁÍÁþ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ¥Á† ÉÇ»ÔÎ Ê̽ǻ ƹÀƹÐÁĹ ƹÅ ÉÌÃǻǽÁ˾ÄØ ɾÑÁĹ ½É̆ ¼Á¾ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ »ÇÈÉdž

ÊÔ¥ÔºÌû¹ÄÕÆÇÊžÊ˹»ù† ÉÕ¾ÉÈÉÁÊËÌÈÁÄÁÃɹºÇ˾¬¿¾ оɾÀƾÊÃÇÄÕÃǽƾÂÅÔºÔÄÁ Ê»ÇÁÅÁ»ÃÇÄľÃËÁ»¾Ê̽¾ºÆdž ¼ÇÌÐɾ¿½¾ÆÁØ ª¹ÅÇ ÁÆ˾ɾÊÆÇ йÊËÕ× ÈɹÃËÁÃÁ Ê˹ÄÇ ÌйÊËÁ¾ » ɹÀ† ºÁɹ˾ÄÕÊË»¾ Ê̽¾ºÆÔÎ ½¾Ä §ÆÁÈÉÇÎǽÁÄÁ¿Á»ÇÁÈÇÌÐÁ† ˾ÄÕÆÇ ½ÄØ ÊË̽¾ÆËÇ» £ÉÇž ËÇ¼Ç ÅÔ ÊÇÊ˹»ÄØÄÁ ɹÀÄÁІ ÆÔ¾ ×ÉÁ½ÁоÊÃÁ¾ ½ÇÃÌžÆËÔ ¼ÇËÇ»ÁÄÁ¹ÉÎÁ»ÆÔ¾½¾Ä¹Á˽ ¨É¹ÃËÁù ºÔĹ ÇоÆÕ ÁÆ˾† ɾÊÆÇ žÊØÏÈÉÇľ˾ĺÔʈ ÉǪù¿Ì ÐËÇÄÁÐÆǽÄØʾºØ Ø ʽ¾Ä¹Ä ÇоÆÕ »¹¿ÆÔ¾ »Ô»Ç† ½Ô ª¹ÅǾ ¼Ä¹»ÆǾ Ø ÈÇÆØÄ 

ÐËÇ ɹºÇ˹ ÈÇ ÁÀºÉ¹ÆÆÇ ÊȾ† ÏÁ¹ÄÕÆÇÊËÁÅƾÆɹ»ÁËÊØ Êľ† ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇ Ê »ÔºÇÉÇÅ ÈÉdž ;ÊÊÁÁƾÇÑÁºÊØ ›À¹»¾ÉѾÆÁ¾ÈɹÃËÁÃÁÌƹÊ ÊÇÊËÇØĹÊÕº¾Ê¾½¹Ê¥¹ÉÎÇ®¹† ÅÁ½Ç»ÆÇ §Æ¹ ½¹Ä¹ »ÔÊÇÃÌ× ÇϾÆÃÌ ƹѾ ɹºÇ˾ » Ê˾ƹÎ ¥ÁÉǻǼÇÊ̽¹ÁÈǽоÉÃÆÌĹ ÐËǾÊÄÁ»ÌÐɾ¿½¾ÆÁÁÈÇػ؈ ÊØ»¹Ã¹ÆÊÁÁ ËÇÇƹƾÈɾžƆ ÆÇʻؿ¾ËÊØÊƹÅÁÁÈÉÁ¼Ä¹ÊÁË ƹÈÇÊËÇØÆÆÌ×ɹºÇËÌ Магомед БОГАТЫРЕВ, студент 5-го курса юридического факультета

Ðåêòîðàò ×ÃÓ îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò ñîòðóäíèêîâ óíèâåðñèòåòà, îòìå÷àþùèõ äåíü ðîæäåíèÿ â îêòÿáðå:

Òóìñîåâà Àëüáåðòà Áåêõàíîâè÷à, ïðîðåêòîðà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñîâûì âîïðîñàì Òàâáóëàòîâó Çóëàé Êàðèåâíó, äåêàíà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ãàéðàáåêîâà Ðóñëàíà Õàñàíîâè÷à, äåêàíà áèîëîãî-õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìàíêèåâà Âàäóäà Âàõèäîâè÷à, íà÷àëüíèêà îòäåëà êàäðîâ Ãàöàåâó Òóìèøó Èñðàèëîâíó, çàì.íà÷àëüíèêà îòäåëà ìåæäóíàðîäíîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Íàâóðáèåâà Àëèêà Âèñèðñîëòàíîâè÷à, äèðåêòîðà ñòóäåí÷åñêîãî ñïîðòèâíîãî êëóáà Ñàéäóëàåâà Äåíè Äîêêàåâè÷à, äîöåíòà êàôåäðû «Íàëîãè è íàëîãîîáëîæåíèå» Óñïàåâó Ìèëàíó Ãóìêèåâíó, çàâ.êàôåäðû «Îöåíêà ñîáñòâåííîñòè» Ìåæèäîâó Ïåòèìàò Ñóëòàíîâíó, äîöåíòà êàôåäðû «Òåõíîëîãèÿ ñîöèàëüíîé ðàáîòû» Íèíöèåâó Òàìèëó Ìàãîìåäîâíó, çàâ.êàôåäðîé «Ãðàæäàíñêîå ïðàâî è ïðîöåññ» Ìóðòàçàëèåâà Âàõó Þñóïîâè÷à, ê.þ.í, äîöåíòà êàôåäðû «Êîíñòèòóöèîííîå è àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâî» Äàäàåâà Õàìçàòà Ìàìóòîâè÷à, ê.þ.í., äîöåíòà êàôåäðû «Óãîëîâíîå ïðàâî è ïðîöåññ» Ãàéðàáåêîâó Ðàèñó Õàñàíîâíó, äîöåíòà êàôåäðû «Êëåòî÷íàÿ áèîëîãèÿ, ìîðôîëîãèÿ è ìèêðîáèîëîãèÿ» Ìåæèäîâà Ñóëòàíáåêà Õóìàèäîâè÷à, ä.á.í., äîöåíòà êàôåäðû «Êëåòî÷íàÿ áèîëîãèÿ, ìîðôîëîãèÿ è ìèêðîáèîëîãèÿ» Óìàåâó Àéøàò Ìîâëäèåâíó, ê.á.í., äîöåíòà êàôåäðû «Áîòàíèêà» Óìàëàòîâà Ñàâóäà Äàâóäîâè÷à, äîöåíòà êàôåäðû «Àëãåáðà è ãåîìåòðèÿ» Ìóçàåâà Àíçîðà Àõìåäîâè÷à, ê.ò.í, äîöåíòà êàôåäðû «Òåîðåòè÷åñêàÿ ôèçèêà» Àëèåâó Ëóèçó Áàãàóäèíîâíó, çàâ.êàôåäðîé ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà Ìåæèäîâà Çàóðà Ñóëòàíîâè÷à, äîöåíòà êàôåäðû ôàêóëüòåòñêîé õèðóðãèè Ñàáàíîâó Ëþäìèëó Ñóëòàíîâíó, äîöåíòà êàôåäðû íåîòëîæ. ñîñò. Íóíàåâó Ýëèíó Ñóëòàíîâíó, äîöåíòà êàôåäðû àêóøåðñòâà è ãèíåêîëîãèè Àõìàäîâà Òàõóçà Çàéíäèåâè÷à, çàâ.êàôåäðîé, ïðîôåññîðà êàôåäðû íåâðîëîãèè è íåâðîõèðóðãèè Óñìàíîâà Àíäè Õàìçàòîâè÷à, çàì.äåêàíà ôàêóëüòåòà ãåîãðàôèè è ãåîýêîëîãèè Áàéðàêîâà Èäðèñà Àáäóðàøèäîâè÷à, äîöåíòà êàôåäðû «Ôèçè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ» Áåòåëüãåðèåâà Õóñåéíà Èäðèñîâè÷à, äîöåíòà êàôåäðû ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà Õàñáóëàòîâó Çóëàé Èìðàíîâíó, ïðîôåññîðà êàôåäðû «Èñòîðèÿ ìèðîâîé êóëüòóðû è ìóçååâåäåíèå» Áåðñàíóêàåâó Õåäè Óâàéñîâíó, äîöåíòà êàôåäðû «Àêòåðñêîå ìàñòåðñòâî» Çóáàéðàåâó Ìàðèíó Óâàéñîâíó, äîöåíòà êàôåäðû «Îáùåå ÿçûêîçíàíèå» Õàäæèåâà Ìóðàòà Âàõàåâè÷à, íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îòäåëà Ìàõà÷èåâó Ñåäó Øàèòîâíó, âåäóùåãî áóõãàëòåðà Èáðàãèìîâó Ðóìèñó Óâàéñîâíó, âåäóùåãî áóõãàëòåðà

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!
«º½ÉÊÅÀÂ

ÅÀº½ÈÉÀʽÊÉÂÀÁ

ÑÏÎÐÒ

Ïðèøåë, óâèäåë, ïîáåäèë Необходимы годы упорных тренировок, чтобы добиться высоких результатов в спорте. В свои 20 лет Мухтар Хизиров, студент второго курса факультета государственного управления ЧГУ, уже имеет за плечами победу на чемпионате мира по гиревому спорту. На соревнованиях, которые в начале апреля проходили в г. Витебске Республики Беларусь, он заслуженно получил титул чемпиона мира по гиревому спорту в своей весовой категории 67 кг, показав результат – 72 очка за две минуты. † ¤ËÍÊ¸È ȸÉɸ¾À ¸Â ºÉ½ŸϸÃÆÉÔ ªºÆÀǽȺӽ и»ÀºÄÀÈÉÇÆÈʸ †ªÈÇÉËÇÅØÀ¹ÆÁŹ×Êսdž Ê˹ËÇÐÆǽ¹»ÆÇ ºÌ½ÌÐÁ¾Ò¾» ÑÃÇľÁ¼É¹Ä»ÍÌ˺ÇÄ»ɹÀ† ÆÔÎÃÇŹƽ¹ÎÀ¹Ê»ÇÂɹÂÇÆ ¨ÉǺǻ¹ÄʾºØ»Ç»Ê¾Î»Á½¹Î ÊÈÇÉ˹ ½¹¿¾̻ľùÄÊØѹц ùÅÁ›¼»ÔÁ¼É¹ÄËÌɆ ÆÁÉ À¹ÆØÄ»ËÇÉǾžÊËÇ»žÊ† ʾÆËÌùÎ £Ç¼½¹ ÈÇÊËÌÈÁÄ » °œ¬ ÊɹÀÌ »ÇѾÄ » ÌÆÁ»¾É† ÊÁ˾ËÊÃÌ× ʺÇÉÆÌ× ÈÇ »Ç† ľºÇÄÌ ¨ÇËÇÅ Ì¿¾ ÇÊÆÇ»† ÆǾʻǾ»É¾ÅØÁ»ÆÁŹÆÁ¾Ø Ê˹Ä ̽¾ÄØËÕ ¼Áɾ»ÇÅÌ ÊÈÇɆ Ë̛ɾžÆÁƾλ¹Ë¹¾Ë»¾À½¾ ÌÊȾËÕ ¹˹ÃÅÇ¿ÆǺÔÄÇºÔ ɾ¹ÄÁÀÇ»¹ËÕ ʾºØ » ɹÀÄÁІ ÆÔλÁ½¹ÎÊÈÇÉ˹ † §ÆϽÄË ÀĽÅÅÆ »ÀȽ† ºÆÁÉÇÆÈÊ † £¹Ã†ËÇ »Ç »É¾ÅØ ËɾÆÁ† ÉÇ»ÃÁ ɹ½Á ÁÆ˾ɾʹ Ê˹Ä ÈǽÆÁŹËÕ ¼ÁÉÁ Ø ÈǽÌÅ¹Ä ÐËÇ Ì žÆØ ƾÈÄÇÎÇ ÈÇÄÌй† ¾ËÊØ ¨ÇÊ˾ȾÆÆÇ ƹйÄ Èdž ùÀÔ»¹ËÕ ɾÀÌÄÕ˹ËÔ ¥ÇÁÅ ËɾƾÉÇÅ ËǼ½¹ »ÔÊËÌÈÁÄ Á

½Ç ÊÁÎ ÈÇÉ Ø»ÄؾËÊØ ¥Ç»† ʹÉ ™½Ì¾» оËÔɾÎÃɹËÆÔ оÅÈÁÇÆ ÅÁɹ ÈÇ ¼Áɾ»ÇÅÌ ÊÈÇÉËÌ ›Æ¹Ð¹Ä¾ ƾǺÎǽÁŹ Èǽ½¾É¿Ã¹ Ëɾƾɹ ÇÊ»ÇÁËÕ ˾ÎÆÁÃ̼Áɾ»Ç¼ÇÊÈÇÉ˹ »Ô† ɹºÇ˹ËÕ»ÔÆÇÊÄÁ»ÇÊËÕ Êľ† ½ÁËÕ À¹ Èɹ»ÁÄÕÆÇÊËÕ× »Ô† ÈÇÄƾÆÁØ ÌÈɹ¿Æ¾ÆÁ ¶ËÇ ʾÂйÊ Ø ÅǼÌ ʹÅ ËɾÆÁÉdž »¹ËÕÊØ Êľ½ÁËÕ À¹ ÊǺÇ  ¹ ËǼ½¹ º¾À ÈÇÅÇÒÁ Ëɾƾɹ ºÔÄÇÆÁÃ̽¹ †ŸÅ¸Ö ÏÊÆÊÓŽÊÆÃÔÂÆ º ÉÇÆÈʽ ÅÆ À º ËϽ¹½ ÇƆ ¸¿Óº¸½ÐÔ ÍÆÈÆÐÀ½ Ƚ† ¿ËÃÔʸÊÓ ¢¸Â ÉƺĽѸ† ½ÐÔËϽ¹ËÀÊȽÅÀÈƺÂÀ †œÁɾ»ÇÂÊÈÇÉËsÖËÇ»¾ÊՆ Ź ľ¼ÃÁ »Á½ ÊÈÇÉ˹ ÇÊdž ºÇ ÅÆǼÇ »É¾Å¾ÆÁ ƾ ÇËÆÁ† Ź¾Ë «É¾ÆÁÉÌ×ÊÕ † ɹÀ¹ » ƾ½¾Ä× ¼Ä¹»ÆǾ † »ÔÈÇĆ ÆÁËÕ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÌ× »ÔÆÇʆ ÄÁ»ÇÊËÕ ʽ¾Ä¹ËÕ ÆÌ¿ÆǾ Ãdž ÄÁоÊË»Ç ÌÈɹ¿Æ¾ÆÁ Á »Ê¾ «É̽ƾ¾ºÔ»¹¾Ë ÃǼ½¹¼ÇËÇ»† Ä×ÊÕ Ã ùÃÇÅ̆ËÇ оÅÈÁÇƹ† ËÌ ÈÉÁÎǽÁËÊØ ÈɹÃËÁоÊÃÁ ù¿½Ô½¾ÆÕÌÊÁľÆÆÇÀ¹ÆÁ†

ŹËÕÊØ ¦Ç Ê˹ɹ×ÊÕ ÐËǺÔ ÅÇÁËɾÆÁÉÇ»ÃÁÌоº¾ƾž† ѹÄÁ£Ç¼½¹ÈÇÊËÌÈ¹Ä ØÀÆ¹Ä ÐËÇÇÊÁÄ× ÁƹоºÔƾÊ˹Ä »ÔºÁɹËÕ˹ÃÇ»¹¿ÆÔÂÁLj »¾ËÊË»¾ÆÆÔÂ͹ÃÌÄÕ˾Ë †˜ϽÄÊÓÇÆÄÀÄÆÉÇÆȆ ʸ¿¸ÅÀĸ½ÐÔÉ× † ¸»ÄØ×ÊÕ ½¾ÈÌ˹ËÇÅ ¥Ç† Äǽ¾¿ÆǼÇ ȹÉĹžÆ˹ Èɾ½Ê¾½¹Ë¾Ä¾Å ªÌÆ¿¾ÆÊÃdž ¼Ç ɹÂÇƹ «¹Ã¿¾ À¹Å¾ÊËÁ˾† ľÅ Èɾ½Ê¾½¹Ë¾ÄØ Çɼ¹ÆÁÀ¹† ÏÁÁ„¥ÇÄǽ¾¿Õ°¾ÐÆÁ”žÒ¾ ÌйÊË»Ì× » ɹÀÆÔÎ ǺҾ† ÊË»¾ÆÆÔÎ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØÎ «¹Ã ÊùÀ¹ËÕ»¾½Ì¹ÃËÁ»ÆÔÂǺɹÀ ¿ÁÀÆÁ †¯ÊÆÊÓÄƾ½ÐÔÇÆÉƺ½† Êƺ¸ÊÔÊ½Ä ÂÊƾ½Ã¸½Ê¿¸† ÅÀĸÊÔÉ×ÉÇÆÈÊÆÄ † ›¹¿ÆÇ À¹ÆÁŹËÕÊØ Ê ½Ì† ÑÇ ÈÇÆÁŹËÕËÇ À¹ÐËǺ¾† ɾÑÕÊØ›Ä׺ÇÅ»Á½¾ÊÈÇÉ˹ ºÔ»¹×Ë ËÉ̽ÆÇÊËÁ ƾÊÅLj ÉØ ÆÁ ƹ ÐËÇ ƹ½Ç ÌÊÁľÆÆÇ ËɾÆÁÉÇ»¹ËÕÊØ ºÔËÕÌ»¾É¾Æ† ÆÔÅ»ʾº¾®Ç˾ÄÇÊÕºÔÈdž ¿¾Ä¹ËÕ »Ê¾Å ƹÐÁƹ×ÒÁÅ ÊÈÇÉËÊžƹÅ ̽¹ÐÁ ÈǺ¾½

Á ˾ÉȾÆÁØ ©¾ÀÌÄÕ˹ËÇ» ½Ç† ºÁ»¹×ËÊØ ƾ ÊɹÀÌ ÖËÇ À¹»Á† ÊÁË ÇË ÌÊËɾÅľÆÆÇÊËÁ Á ¿¾† ĹÆÁØоÄÇ»¾Ã¹¦¾ÇºÎǽÁÅÇ »ÔɹºÇ˹ËÕ ÊÈÇÉËÁ»ÆÔ ½ÌÎ ›Ç ÅÆǼÇÅ ÌÊȾÎ ÅÇ¿¾Ë À¹† »ÁʾËÕ ÇË ÈÉÇÊËÔÎ Á Çо»Á½† ÆÔλ¾Ò¾Â ƹÈÉÁÅ¾É ÇËÃ̆ ɾÆÁØ °ËǺÔ »ÔÃÌÉÁËÕ ǽÆÌ ÊÁ¼¹É¾ËÌ оÄÇ»¾Ã ËɹËÁË † ÅÁÆÌËÔ À¹ÖËǻɾÅØÅÇ¿† ÆÇʽ¾Ä¹ËÕƾÊÃÇÄÕÃÇÌÈɹ¿† ƾÆÁ£Ǽ½¹оÄÇ»¾ÃоņËÇ À¹ÆØË ÇÆ ƾ ½ÌŹ¾Ë Ç ÃÌɾ† ÆÁÁ ƹ½Ç ÈÉÇÊËÇ Ä×½¾Â À¹† ÆÁŹËÕùÃÁņËǽ¾ÄÇÅ † ¢¸ÂÀ½ Ë ʽ¹× ÇøÅÓ Ÿ ¹Ë¼Ëѽ½ †ª¾ÂйÊؼÇËÇ»Ä×ÊÕÃȾɆ »Ç ›Ê¾ÅÁÉÆÇ ÇÄÁÅÈÁ¹† ½¾ ÃÇËÇɹØ ºÌ½¾Ë ÈÉÇÎǽÁËÕ » ¹»¼ÌÊ˾ » ¼ ™ÉιƼ¾ÄÕÊà «¹ÃÇ ÇÄÁÅÈÁ¹½Ô ÁžÆÆÇ

ÈÇ ¼Áɾ»ÇÅÌ ÊÈÇÉËÌ ¾Ò¾ ƾ ºÔÄÇ Øƹ½¾×ÊÕ ÐËÇÅÔÈdž ù¿¾Å ÎÇÉÇÑÁ¾ ɾÀÌÄÕ˹ËÔ §ÊÆÇ»ÆǾÅǾ»ÆÁŹÆÁ¾ʾ† йÊƹÈɹ»Ä¾ÆÇƹÈɾ½ÊËÇ؆ ÒÁÂËÌÉÆÁÉ 14 š ÂÆÅν ¸º»ËÉʸ À¿ ˜È͸Ż½ÃÔɸÇÈÀÐÃÆȸ† ¼ÆÉÊÅƽ¼Ã׺ɽÍÇÆÂÃÆņ ÅÀÂƺ »ÀȽºÆ»Æ ÉÇÆÈʸ ¯½ÏÅÀ À¿º½ÉÊÀ½ º ËÇÆȆ ÅÆÁ ¹ÆÈÔ¹½ É ¼ÆÉÊÆÁÅӆ ÄÀ ÉÆǽÈÅÀ¸ÄÀ ¤ËÍʸÈ ­À¿ÀÈƺƼ½È¾¸ÃÇƹ½¼Ë ÀÉʸÃϽÄÇÀÆÅÆĦÃÀĆ ÇÀ¸¼Ó © ϽÄ ÄÓ ½»Æ À ÇÆ¿¼È¸ºÃ×½Ä ¥Ë ¸ ºÇ½È½¼À ËϽ¹¸ À ÅƺӽÇƹ½¼Óc Хава АЛИЕВА, студентка отделения журналистики ЧГУ

ÂÓÇÎÂÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Ìèíîáðàçîâàíèÿ ïîðó÷èëî âóçàì øêîëüíèêîâ-âóíäåðêèíäîâ Îäàðåííûì äåòÿì ðàçðåøèëè îäíîâðåìåííî ó÷èòüñÿ â øêîëå, ãîòîâèòüñÿ ê ÅÃÝ è ñäàâàòü ïðåäìåòû âóçîâñêèì ïåäàãîãàì Министерство образования и науки подготовило регламент, который позволит одаренным школьникам с 9-го класса учиться по специальной программе, разработанной для них вузами. ¨Çù » ÈÉǾÃ˾ Ìйʆ Ë»Ì×Ë ѾÊËÕ ;½¾É¹ÄՆ ÆÔÎ Á ƹÌÐÆdžÁÊÊľ† ½Ç»¹Ë¾ÄÕÊÃÁλÌÀÇ» ¹Å¾ÊËÁ˾ÄÕ ½ÁɾÆ ËÇɹ ½¾È¹É˹žÆ˹ ;† ½¾É¹ÄÕÆÔÎ Ͼľ»ÔÎ ÈÉǼɹÅÅ Á ÈÉǾÃËÇ» ¥ÁÆǺÉƹÌÃÁ ÅÁËÉÁ œÌ¿¾ÄØ ɹÊÊùÀ¹Ä ÐËÇ ÑÃÇÄÕÆÁýÇÄ¿¾ÆºÌ½¾Ë ÈÉÇÂËÁ ˾ÊË »ÌÀ¹ ÈÇÊľ о¼Ç½ÄØƾ¼ÇºÌ½¾ËɹÀ† ɹºÇ˹Æ ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄՆ ÆÔÂÌоºÆÔÂÈÄ¹Æ Èɾ† ½ÌÊŹËÉÁ»¹×ÒÁ »ËÇÅ ÐÁÊľ ʽ¹ÐÌ ÖÃÀ¹Å¾ÆÇ» »ÌÀÇ»ÊÃÁÅ Ⱦ½¹¼Ç¼¹Å ªÇº¾Ê¾½ÆÁÃÁÀ½¹ÆÁØÀ¹† »¾ÉÁÄ ÐËÇ ÑÃÇÄÕÆÁÃÁ ƾºÌ½ÌËÁžËÕÈÉǺľÅ ÊÇ ʽ¹Ð¾Â žœ¶ ˹à ùà ÈÉǼɹÅŹ „ºÌ½¾Ë ½¹† »¹ËÕÊØ̼Ä̺ľÆÆ¹Ø ƹ†

Èɹ»Ä¾ÆÆ¹Ø » ËÇÅ ÐÁʆ ľ Á ƹ ÁÀÌоÆÁ¾ ˾Î Èɾ½Å¾ËÇ» ÃÇËÇÉÔ¾ ÑÃÇÄÕÆÁûԺÁɹ¾Ë½ÄØ ʽ¹ÐÁ”ƹžœ¶ ©ÌÃǻǽÊ˻ǻÌÀÇ»Lj ƾÊÄÇÊÕ Ã Á½¾¾ ÊþȆ ËÁоÊÃÁ ƹÈÇÅÆÁ» ÐËÇ ½¾ËØÅ ºÌ½¾Ë ËÉ̽† ÆÇ ÊǻžҹËÕ ÑÃÇÄÌ Á »ÌÀÇ»ÊÃÌ× ÈÉǼɹÅÅÌ „¦Ì¿ÆÇ ÈÇÆÁŹËÕ ÐËÇ ÑÃÇÄÕÆÁÃÌ ƾǺÎǽÁÅ Ç˽ÔΔ t ÈǽоÉÃÁ»¹† ¾Ë ɾÃËÇÉ ¥­«¡ ¦ÁÃdž Ĺ£̽ÉػϾ» ›ʾÆËغɾ¥ÁÆǺÉƹ† ÌÃÁ ÁÀžÆÁÄÇ Èɹ»ÁĹ ÈÉÁ¾Å¹ » »ÌÀÔ ƹ ¼Ç½ ÊǼĹÊÆÇ ÃÇËÇÉÔÅ ÈǺ¾½Á˾ÄÁ ÇÄÁÅÈÁ† ¹½ ÊÅǼÌË ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ Ê»Ç×ÄÕ¼ÇËÌƹÈÇÊËÌÈľ† ÆÁ¾ » »ÌÀÔ ËÇÄÕÃÇ ǽÁÆ

ɹÀ ›ÌÀÔ ˹ÿ¾ ºÌ½ÌË ǺØÀ¹ÆÔ½»¹¿½ÔÈÉÇ»¾† ÉØËÕ Ê»ÇÁÎ ¹ºÁËÌÉÁ¾Æ† ËÇ» ÈÇ º¹À¾ žœ¶ ¨ÉÁ¾Å ƹ º×½¿¾ËÆÔ¾ žÊ˹ ÈÇ ÈÉǼɹÅŹÅº¹Ã¹Ä¹»ÉÁ† ¹Ë¹ Á Ź¼ÁÊËɹËÌÉÔ ºÌ† ½¾Ë»¾ÊËÁÊÕÇ˽¾ÄÕÆÇ ›¾½ÇÅÊË»Ç˹ÿ¾Èņ ÆÁÉ̾Ë À¹ÈɾËÁËÕ »ÌÀ¹Å ÈÉÁÆÁŹËÕ ÊË̽¾ÆËÇ» ÃÇËÇÉÔ¾ ʽ¹ÄÁ žœ¶ ƹ ÇϾÆÃÁÆÁ¿¾ËÉÇÂÃÁ ¨Ç ÇϾÆùÅ ÖÃÊȾɆ ËÇ» ÃÇÉÉÌÈÏÁØ » ÑÃdž ĹÎ Ê »»¾½¾ÆÁ¾Å žœ¶ » ¼Ç½Ì»ÔÉÇÊĹ»† ɹÀ йÊËÁÐÆÇÊÆÁÀÁ» ÃÇÄÁоÊË»Ç »ÀØËÇà ƹ »ÊËÌÈÁ˾ÄÕÆÔÎ ÖÃÀ¹Å¾† ƹÎ » »ÌÀÔ ¨ÇùÀ¹Ë¾ÄÕ ǺӾŹ »ÀØËÇà » ÈÉdž ÑÄÇÅ ¼Ç½Ì t ÅÄɽ É̺ľÂ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð - Ëóêìàí Äîêàåâ Ó÷ðåäèòåëü - ×å÷åíñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé Óíèâåðñèòåò ã. Ãðîçíûé, óë.Êèåâñêàÿ, 33 Òåë.: +7 (8712) 22 23 04

Ëüãîòíèêàì ðàçðåøèëè ïîñòóïàòü òîëüêî â îäèí âóç «Российская газета» 21 ноября опубликовала федеральный закон о поправках, касающихся правил приема в вузы. ªÇ¼Ä¹ÊÆÇ ÖËÁÅ ÈÇÈɹ»Ã¹Å Èdž º¾½Á˾ÄÁ ÇÄÁÅÈÁ¹½ Á ½É̼Á¾ ÄÕ¼ÇËÆÁÃÁ Áž×ÒÁ¾Èɹ»ÇƹÀ¹† ÐÁÊľÆÁ¾»»ÌÀ»Æ¾ÃÇÆÃÌÉʹ ÊÅdž ¼ÌË »ÇÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊØ ÁÅ ÈÉÁ Èdž ½¹Ð¾ ½ÇÃÌžÆËÇ» ËÇÄÕÃÇ » ǽÆÇ ÌоºÆǾ À¹»¾½¾ÆÁ¾ Á ËÇÄÕÃÇ ƹ ǽÆÌÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÊËÕ ©¹Æ¾¾ »Ê¾ ¹ºÁËÌÉÁ¾ÆËÔ »Æ¾ À¹»Á† ÊÁÅÇÊËÁ ÇË ËÇ¼Ç ÁžÄÁ ÇÆÁ ÄÕ¼ÇËÔ ÁÄÁÆ¾Ë ÁžÄÁÈɹ»ÇÈǽ¹»¹Ëսdž ÃÌžÆËÔ » ÈØËÕ »ÌÀÇ» ÈÉÁ ÖËÇÅ » ù¿½ÇÅ ÁÀ ÆÁÎ t ƹ ËÉÁ ÊȾÏÁ¹ÄՆ ÆÇÊËÁ ªÇ¼Ä¹ÊÆÇ »Æ¾Ê¾ÆÆÔÅ ÈÇÈɹ»Ã¹Å ÄÕ¼ÇËÆÁÃÁ ùà Á ÇÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¹ºÁË̆ ÉÁ¾ÆËÔ ÊÅǼÌËÈǽ¹ËÕ½ÇÃÌžÆËÔ» ÈØËÕ»ÌÀÇ» ÆÇ»оËÔɾÎÁÀÆÁÎÇÆÁ ºÌ½ÌË ÈÉÇÎǽÁËÕ ÃÇÆÃÌÉÊ ƹ ǺÒÁÎ ÇÊÆÇ»¹ÆÁØÎ £¹Ã ÇËžй¾ËÊØ » ÃÇÅžÆ˹ÉÁÁ à À¹ÃÇÆÌ ÖËÁ ǼɹÆÁоÆÁØ ¹ÃËÁ»† ÆÇ Èǽ½¾É¿Á»¹×Ë ɾÃËÇÉÔ ©¹ÆÕѾ ¹ºÁËÌÉÁ¾ÆËÔ ǺĹ½¹×ÒÁ¾ Èɹ»ÇÅ ƹ À¹ÐÁÊľÆÁ¾ »Æ¾ ÃÇÆÃÌÉʹ À¹ÆÁ†

ŹÄÁ »¾ÉÎÆÁ¾ ÊËÉÇÐÃÁ » ɾÂËÁƼ¹Î ÈɾÊËÁ¿ÆÔÎ »ÌÀÇ» ÆÇ ƾ ÈÉÁÆÇÊÁ† ÄÁ ½ÇÃÌžÆËÔ ¡À†À¹ ÖËǼÇ ½É̼Á¾ ÊÁÄÕÆÔ¾¹ºÁËÌÉÁ¾ÆËÔºÔÄÁ»ÔÆÌ¿† ½¾ÆÔ ÈÇÊËÌȹËÕ » ½É̼Á¾ ÌоºÆÔ¾ À¹»¾½¾ÆÁØ £ÉÇž ËÇ¼Ç À¹ÃÇÆ Èɾ½ÌÊŹËÉÁ† »¹¾Ë ÈÇػľÆÁ¾ º×½¿¾ËÆÔÎ žÊË » ƾ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔλÌÀ¹Î¨ÇÈɹ»ÃÁ ˹ÿ¾ ùʹ×ËÊØ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇ À¹ÒÁ† ËÔ ½¾Ë¾Â†ÊÁÉÇË »¾Ë¾É¹ÆÇ» ºÇ¾»ÔÎ ½¾ÂÊË»ÁÂÁÁÆ»¹ÄÁ½Ç»ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ ǺØÀ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ Ⱦɾ½ ÆÁÅÁ ½ÇÄ¿ÆÔ ÁÊÈÇÄÆØËÕÊØ ƾ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÅÁ ÌоºÆÔÅÁ À¹»¾½¾ÆÁØÅÁ ˹à ¿¾ ùà Á¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÅÁ ¹ÃÇÆ »ÊËÌÈÁË » ÊÁÄÌ ;»É¹ÄØ ¼Ç½¹

Äèçàéí è âåðñòêà - Ìàãîìåä Äàóäîâ Òèðàæ - 999 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü - 23. 11 . 2011 ã. Çàêàç ¹ Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÎÎ “Äàãïðåññ Ìåäèà”. Òåë.: 8 (8722) 68-15-05

Университетский вестник  

№5(30), октябрь 2011