Page 1

«º½ÉÊÅÀÂ

ÅÀº½ÈÉÀʽÊÉÂÀÁ

¢¸ÄǸÅÀ×n˜¹ÀÊËÈÀ½ÅÊo ÉʸÈÊƺ¸Ã¸ŸÀÉÊÆÈÀϽÉÂÆÄ ̸ÂËÃÔʽʽ

WWW.CHESU.RU

‘ 

˼¹Ç·ÂÓ 

™ÄÅüǼ ·ºÁľÂ ±œ¹ÈÌÉÇ»¹

ñòð.

3

¾ÈÇÉ˹ÏÁØ †Ëɹ¼¾½ÁØ ƹÉǽ¹

ñòð.

5

ªËÁȾƽÁØÁžÆÁ ™†®£¹½ÔÉÇ»¹

ñòð.

6

¬Ð¾ºÆÁà ÈÉÇ;ÊÊÇɹ ™ ¹ÉŹ¾»¹

ñòð.

7

¨ÉǾÃË pž½ÁÆÇ©ÇÊÊÁÁq

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð.

4

ñòð.

8
«º½ÉÊÅÀÂ

ÅÀº½ÈÉÀʽÊÉÂÀÁ

Ïîçäðàâëåíèå Ãëàâû ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè Ð.À. Êàäûðîâà ïî ñëó÷àþ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ðîæäåíèÿ Ïðîðîêà Ìóõàììàäà (äà áëàãîñëîâèò Åãî Àëëàõ è ïðèâåòñòâóåò) «º¸¾¸½ÄÓ½¹È¸ÊÔ×ÀɽÉÊÈÓ ¨ÇÀ½É¹»ÄØ×»¹ÊÊƹÊËÌÈľÆÁ¾ÅÆØÉÇ¿½¾ÆÁبÉÇÉÇù¥ÌιÅŹ½¹ ½¹ºÄ¹¼ÇÊÄÇ»ÁË ž¼Ç™ÄĹÎÁÈÉÁ»¾ËÊË»Ì¾Ë ÄØ°¾Ð¾ÆÊÃÇ©¾ÊÈ̺ÄÁÃÁ ùÃÁ½ÄػʾÎÈÇÊľ½Ç»¹Ë¾Ä¾Â ÁÊĹŹ ÖËÇ˽¾ÆÕØ»ÄؾËÊØ»¾ÄÁÃÁÅÈɹÀ½ÆÁÃÇÅ ªƹйĹžÊØϹ©¹ºÁ†ÌÄՆ™»»¹ÄÕ »ÃÇËÇÉÇŨÉÇÉÇÃ¥ÌιÅŹ½ ¹ÊÊ ÈÇØ»ÁÄÊØƹ Ê»¾Ë ÅÌÊÌÄÕŹƾƹѾÂɾÊÈ̺ÄÁÃÁÐÁ˹×˹ØËÔÁÀª»ØÒ¾ÆÆǼÇ£Çɹƹ »ù¿½ÇÂʾ† ÅÕ¾ÈÉÇÎǽØËɾÄÁ¼ÁÇÀÆÔ¾ǺÉؽÔÅÇ»ÄÁ½ ÊÇ»¾Éѹ×ËÊØ¿¾ÉË»ÇÈÉÁÆÇѾÆÁØ ŸÁÀÆÕ¨ÉÇÉÇù¥ÌιÅŹ½¹ ¹ÊÊ Ø»ÄؾËÊØÈÉÁžÉÇŽÄØÅÌÊÌÄÕŹÆ§ÆÈÉÁÀÔ»¹Ä Ã˾ÉÈÁÅÇÊËÁ ÅÁÉÌ ÐÁÊËÇ˾ ÊǺÄ×½¾ÆÁ×½ÌÎÇ»ÆÔÎϾÆÆÇÊ˾ ÄØƹʾ¼ÇÈÉÁÀÔ»ÔØ»ÄØ×ËÊØÇÊÆǻǿÁÀÆÁªÄ¾½ÌØÈɹ»ÁĹŠÈɾ½ÈÁʹÆÆÔÅƹ† Ѿ»¾ÉÇ ÅÔÊ˹ÆÇ»ÁÅÊؽÌÎÇ»ÆÇ Æɹ»ÊË»¾ÆÆÇÐÁÒ¾ ÅÔǺɾ˹¾ÅÊÁÄÔ½ÄØÌ»¾ÄÁ† оÆÁؽǺɹ»ÖËÇÅÅÁɾ¦¹ÖËÇƹÈɹ»Ä¾Æ¹ÁǼÉÇÅƹØɹºÇ˹ ÈÉǻǽÁŹØ½ÌÎÇ»¾Æʆ Ë»ÇÅ ǺҾÊË»¾ÆÆÇÊËÕ×°¾Ð¾ÆÊÃÇ©¾ÊÈ̺ÄÁÃÁ»˾оÆÁ¾ÈÇÊľ½ÆÁÎľË ¦¹Ñ¾ ǺҾÊË»Ç ÊÅǼÄÇ ÁÊÃÇɾÆÁËÕ ƾ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁ ÅÌÊÌÄÕŹÆÊÃÁÅ ùÆÇƹÅ ǺÔйÂÌÅÔùÆÁØƾ»¾ÊË›¾½¾ËÊØɹºÇ˹ÈÇÈÉÁÅÁɾÆÁ×ÃÉÇ»ÆÁÃÇ»ªƹйĹ½¾Ø˾ÄՆ ÆÇÊËÁÃÇÅÁÊÊÁÁ̽¹ÄÇÊÕÈÇÄÇ¿ÁËÕÃÇƾÏÃÉÇ»ÆÇ»ɹ¿½¾ºÇľ¾ʾžÂ ©¹ºÇ˾ÈǽÌÎÇ»ÆdžÆɹ»ÊË»¾ÆÆÇÅÌ»ÇÊÈÁ˹ÆÁ×ÁɹÀ»ÁËÁ×̽¾ÄؾËÊØ»ƹѾÂɾÊÈ̺† ÄÁþºÇÄÕÑǾÀƹоÆÁ¾§Æ¹Á»Èɾ½ÕÇÊ˹ƾËÊØǽÆÁÅÁÀÈÉÁÇÉÁ˾ËÆÔÎƹÈɹ»Ä¾ÆÁ» ÈÇÄÁËÁþÉÌÃǻǽÊË»¹°¾Ð¾ÆÊÃÇ©¾ÊÈ̺ÄÁÃÁ ¸ ÇË »Ê¾Â ½ÌÑÁ ÈÇÀ½É¹»ÄØ× »Ê¾Î ÅÌÊÌÄÕŹÆ °¾Ð¾ÆÊÃÇ ©¾ÊÈ̺ÄÁÃÁ Á »Ê¾¼Ç ÅÁɹ Ê Æ¾Å ÉÇ¿½¾ÆÁØ ¨ÉÇÉÇù ¥ÌιÅŹ½¹ ½¹ ºÄ¹¼ÇÊÄÇ»ÁË ž¼Ç ™ÄĹÎ Á ÈÉÁ»¾ËÊË»Ì¾Ë ¹ ÈÉÁºÌ½¾ËÊƹÅÁ¥ÁÄÇÊËÕ™ÄĹι»Ç»Ê¾Î½ÇºÉÔν¾Ä¹Î Глава Чеченской Республики Р.А. Кадыров

¬ÆÁ»¾ÉÊÁ˾˽ÇÊËÇÂÆÇÈÉÇ»¾ÄÈɹÀ½ÆÇ»¹ÆÁ¾ ÆØÉÇ¿½¾ÆÁبÉÇÉÇù¥ÌιÅŹ½¹ ʹ»Ê

В

современном мире около полутора миллиарда человек (то есть, каждый пятый житель планеты) являются последователями ислама. И с 14 на 15 февраля мусульмане всего мира празднуют День рождения Пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах и приветствует). День рождения Пророка ( да благословит его Аллах и приветствует ) отмечается 12-го числа третьего месяца Раби-уль-Авваль. › À¹Ä¾ ÊÈÇÉËÁ»ÆǼÇ ÃÇÅÈľÆ ʹ °œ¬ ;»É¹ÄØ ºÔÄ ÈÉÇÐÁ˹Æ Ê»ØÒ¾ÆÆÔ ÅÇ»ÄÁ½ » ÃÇËÇÉÇÅ ÈÉÁÆØÄÁ ÌйÊËÁ¾ ÈɾÈǽ¹»¹Ë¾ÄՆ ÊÃÁ ÊÇÊ˹» Á ÊË̽¾ÆËÔ ÌÆÁ»¾É† ÊÁ˾˹ ªÇËÉ̽ÆÁÃÁ ϾÆËɹ ½Ì† ÎÇ»ÆdžÆɹ»ÊË»¾ÆÆǼÇ»ÇÊÈÁ˹ÆÁØ ÐÁ˹ÄÁÈÉÇÈÇ»¾½Á ɹÊÊùÀÔ»¹ÄÁ Ç¿ÁÀÆÁ¨ÉÇÉÇù¥ÌιÅŹ½¹ ½¹ ºÄ¹¼ÇÊÄÇ»ÁËž¼Ç™ÄĹÎÁÈÉÁ»¾Ëʆ Ë»Ì¾Ë Á»Ôɹ¿¹ÄÁɹ½ÇÊËÕÈÇÈdž »Ç½Ì ÈÉÁÎǽ¹ ÈÇÊľ½Æ¾¼Ç ÈÇʆ ĹÆÆÁùšÇ¼¹ Á»ÇÀÆÇÊÁÄÁÀ¹ÖËÇ ºÄ¹¼Ç½¹ÉÆÇÊË՛ʾ»ÔÑƾÅÌ

«¹Ã¿¾ÈÇÁÆÁÏÁ¹ËÁ»¾ÁÈÉÁÌйʆ ËÁÁ ÉÌÃǻǽÊË»¹ °¾Ð¾ÆÊÃǼÇ ¼Ç† Ê̽¹ÉÊË»¾ÆÆǼÇ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ » ËɾËÕ¾ÅÃÇÉÈÌʾÈÉÇѾÄǺÉؽʹ† ¼*¹½¹ÃÃιÉ ¨ÇÊĹÆÆÁà ™ÄĹι ¥ÌιÅŹ½ ½¹ ºÄ¹¼ÇÊÄÇ»ÁË ž¼Ç ™ÄĹÎ Á ÈÉÁ† »¾ËÊË»Ì¾Ë ºÔÄ ÈÇÊĹÆ ùà „ÅÁ† ÄÇÊËÕ ½ÄØ ÅÁÉÇ»” ÈÇÖËÇÅÌ » ÖËÇË Àƹžƹ˾ÄÕÆÔ ½ÄØ »Ê¾Î ÅÌÊÌÄՆ ŹÆ žÊØÏ ©¹ºÁ†ÌÄՆ™»»¹ÄÕ ÆÌ¿† ÆÇ ÈÉǻǽÁËÕ Ð˾ÆÁ¾ ÅÇ»ÄÁ½¹ Á ÇùÀÔ»¹ËÕ Ź˾ÉÁ¹ÄÕÆÌ× ÈÇÅÇÒÕ ÆÌ¿½¹×ÒÁÅÊØ
«º½ÉÊÅÀÂ

ÅÀº½ÈÉÀʽÊÉÂÀÁ

›ÊËɾйÊÈÇÅÇÒÆÁÃÇÅ œÄ¹»ÔɾÊÈ̺ÄÁÃÁ

В

конце января в третьем корпусе Чеченского государственного университета состоялась встреча активисток вузов республики с помощником Главы Чеченской Республики по молодежной политике Хадижат Дулаевой. На встречу собрались студентки, ранее изъявившие желание создать клуб девушек в хиджабе.

ªË̽¾ÆËÃÁÈɾ½Ä¹¼¹ÄÁÉؽÊ»ÇÁÎ˾ľÈÉdž ¾ÃËÇ» ÃÇËÇÉÔ¾ ½ÇÄ¿ÆÔ ÈÇÅÇÐÕ ÅÇÄǽ¾¿Á ÌÀƹËÕÇÉÇÄÁ¿¾ÆÒÁÆÔ»ÁÊĹž Ǿ¾Èdž »¾½¾ÆÁÁ Á ÊËÁľ ǽ¾¿½Ô » ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ Ê ÅÌÊÌÄÕŹÆÊÃÇ Ëɹ½ÁÏÁ¾Â «¹Ã¿¾ ½¾»Ìц ÃÁÁÀÓØ»ÁÄÁ¿¾Ä¹ÆÁ¾ɾ¼ÌÄØÉÆÇÈÉǻǽÁËÕ »ÊËɾÐÁ ÊÇ Ê»¾ÉÊËÆÁϹÅÁ ÃÇËÇÉÔ¾ ÎÇ˾ÄÁ ºÔǽ¾ËÕÎÁ½¿¹ºÁÌÀƹËÕºÇÄÕѾÇϾÆÆÇʆ ËÁ »Æ¾Ñƾ¼Ç »Á½¹ ÅÌÊÌÄÕŹÆÃÁ ›ÔÊÄÌѹ» »Ê¾ÈÇ¿¾Ä¹ÆÁØ ®¹½Á¿¹ËÌĹ¾»¹ǽǺÉÁĹ ÁÆÁÏÁ¹ËÁ»ÌÊË̽¾ÆËÇÃÁǺ¾Ò¹Ä¹ÈÇÅÇÐÕ» Ä׺ÔÎƹÐÁƹÆÁØÎ

Þáèëåé

·ºÁľÂÆǾËÇÉ¿¾ÊË»ÇÈɾÀÁ½¾Æ˹™¦°©±™œ¹ÈÌÉÇ»¹

И

сторик Чечни, Ученый с большой буквы - так Шахрудина Айдиевича Гапурова, президента Академии наук ЧР, доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой новой и новейшей истории Чеченского государственного университета, заслуженного деятеля науки именовали многие выступавшие на его юбилейном вечере 9 февраля в Чеченском государственном драматическом театре имени Х. Нурадилова. ¦¹ ÊϾÆÌ ǽÁÆ À¹ ½É̼ÁÅ ÈǽÆÁŹÄÁÊÕ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÈÇÀ† ½É¹»ÁËÕ±œ¹ÈÌÉÇ»¹Ê†Ä¾† ËÁ¾Å ›Ê¾ ÇÆÁ ¼Ç»ÇÉÁÄÁ ¾ÅÌ ˾ÈÄÔ¾ ÊÄÇ»¹ ¿¾Ä¹ÄÁ ÆÇ»ÔÎ ÌÊȾÎÇ» ƹ ÆÁ»¾ ƹÌÃÁ À½Ç† ÉÇ»ÕØÁºÄ¹¼ÇÈÇÄÌÐÁØ ¨ÇÅÁÅÇ ÃÇÄľ¼ ÌоÆÔÎ ºÄÁÀÃÁνÉÌÀ¾Â ǽÆÇÃĹÊÊÆÁ† ÃÇ» ǽÆÇÃÌÉÊÆÁÃÇ» ÊË̽¾Æ† ËÇ» Èɾ½Ê˹»Á˾ľÂÉÌÃǻǽ† ÊË»¹ɾÊÈ̺ÄÁÃÁ ȹÉĹžÆ˹ ǺҾÊË»¾ÆÆÔÎ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ÈÇÀ½É¹»ÁËÕ ׺ÁÄØɹ ÈÉÁºÔ† ÄÁ ½¾Ä¾¼¹ÏÁÁ ÁÀ ©¾ÊÈ̺ÄÁ† ÃÁ¹¼¾ÊË¹Æ »ÔÊÑÁÎÌоºÆÔÎ À¹»¾½¾ÆÁ ƹѾ ɾÊÈ̺ÄÁ† ÃÁ ¦Ç¿¹Â†·ÉËÇ»ÊÃǼÇɹÂdž ƹ s ŹÄÇ ÉǽÁÆÔ ÌоÆÇ¼Ç ÁÅÆǼÁ¾†ÅÆǼÁ¾Ì»¹¿¹×ÒÁ¾ Á Ä׺ØÒÁ¾ ±¹ÎÉ̽Áƹ ùà ºÇÄÕÑǼÇ ÌоÆǼÇ Á ½ÇºÉdž ÈÇÉؽÇÐÆǼÇоÄÇ»¾Ã¹ §ÊǺÌ× ËÇÉ¿¾ÊË»¾ÆÆÇÊËÕ ÈɹÀ½ÆÁÐÆÇÅÌ žÉÇÈÉÁØËÁ× ÈÉÁ½¹ÄÇ ÈÉÁÊÌËÊË»Á¾ » À¹Ä¾ ÈÇоËÆǼÇ Á »Ê¾ÅÁ ¼Ä̺ÇÃÇ̆ »¹¿¹¾ÅǼÇ ¼ÇÊËØ ÁÀ»¾ÊËÆǼÇ ƾËÇÄÕÃÇ»ɾÊÈ̺ÄÁþ ÆÇÁ ½¹Ä¾ÃÇ À¹ ¾‘ Èɾ½¾Ä¹ÅÁ ºÇ† ¼ÇÊÄÇ»¹ ½ÌÎÇ»ÆǼÇƹÊ˹»ÆÁ† ù Èɾ½Ê¾½¹Ë¾Äتǻ¾Ë¹Ìľ† ÅÇ» °© ®Ç¿†™Îž½¹†Î¹½¿Á £¹½ÔÉÇ»¹ ÃÇËÇÉÇÅÌ Á ºÔÄÇ Èɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÇ Èɹ»Ç ÇËÃÉԆ ËÁØ»¾Ð¾É¹

„¸ ÊÐÁ˹× ʾºØ ÊйÊËÄÁ† »ÔÅ оÄÇ»¾ÃÇÅ s ÈǽоÉÆ ÆÌÄ ÇÆ s ¶ËÇ ÊйÊËÕ¾ À¹ÃÄ׆ й¾ËÊØ»ËÇÅ ÐËÇ»ʻǺǽÆÇ ɾÊÈ̺ÄÁþ Êɾ½Á ÅÆǼdž ÐÁÊľÆÆÔÎ ÁÆ˾ÄľÃË̹ÄՆ ÆÔÎ Èɾ½Ê˹»Á˾ľÂ ооƆ ÊÃÇ ƹÏÁÁ ÅǼÌ ÇËžËÁËÕ ׺ÁľÂÆÌ×½¹ËÌÌоÆÇ¼Ç ǽ† ÆǼÇÁÀ½ÇÊËÇÂÆÔÎÊÔÆÇ»ƹ† Ѿ¼Ç ƹÉǽ¹ ¥Ô ƾ ÅǼÄÁ ºÔ ¼Ç»ÇÉÁËÕ ʾ¼Ç½ÆØ Ǻ ÖËÁÎ ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁØÎ » ¿ÁÀÆÁ Á ƹ† Ìþ ¾ÊÄÁƾÁÀºÉ¹ÄÁºÔÈɹ† »ÁÄÕÆÔ ÈÌËÕ §Ë ¿Á»ÇËÆdž ¼Ç оÄÇ»¾Ã¹ ÇËÄÁй¾Ë ɹÀÌÅ ¹ ɹÀÌÅ s ÖËÇ ƹÌù ¨¾É»Ô ¨É¾ÀÁ½¾ÆË °¾Ð¾ÆÊÃÇ ©¾Ê† È̺ÄÁÃÁ ™†® £¹½ÔÉÇ» » ʹ† ÅǾ ËÉ̽ÆǾ Á ÊÄÇ¿ÆǾ »É¾† ÅØ ÀÆ¹Ø ÐËÇ ƹÉǽ ƾ ºÌ½¾Ë ÈÇÄÆÇϾÆÆÔÅ ¾ÊÄÁ ƾ ºÌ½¾Ë ɹÀ»Á»¹ËÕÊØƹÌù ÊÌžÄÊdž ÎɹÆÁËÕ ™Ã¹½¾ÅÁ× ƹÌà ª¾† ¼Ç½ÆØÇƹɹÊÈÇĹ¼¹¾ËÊØ»ʹ† ÅÇÅ ϾÆËɾ ÊËÇÄÁÏÔ ÉؽÇÅ Ê ¼Ä¹»ÆÇ žоËÕ× ¶ËÇ ËÇ¿¾ ÇоÆÕ ÊÁÅ»ÇÄÁÐÆÇ Ÿ¾Ä¹× ÐËǺÔ Á » ½¹ÄÕƾÂѾÅ ƹÑ ƹÉǽѾÄÈÇÈÌËÁÈÉÇÏ»¾Ë¹† ÆÁØÁÊÇÀÁ½¹ÆÁØ ¹±¹ÎÉ̽Á† ÆÌÌÊȾÎÇ» ÆÇ»ÔλÔÊÇËÁÆdž »ÔνÇÊËÁ¿¾ÆÁ” šÄÁ¿¹ÂÑÁ ½É̼ Á ÃÇÄľ† ¼¹ ׺ÁÄØɹ »ÁϾ†ÈɾÀÁ½¾ÆË ™Ã¹½¾ÅÁÁ ƹÌà °© À¹»¾½Ì†

×ÒÁ ù;½ÉÇ °œ¬ ©¹ÂÃÇÅ ¹½¹Ñ¾» ÃÇÉÇËÃÇ ÇÊ˹ÆÇ»ÁĆ ÊØ ƹ ƾÃÇËÇÉÔÎ ÅÇžÆ˹Î ºÁǼɹÍÁÁÌоÆǼÇ °É¾À»ÔйÂÆÇ ÑÁÉÇà ÃÉ̼ ƹÌÐÆÔÎÁÆ˾ɾÊÇ»±¹ÎÉ̽Á† ƹsÇËÁÊËÇÉÁÁ¡Æ½ÁÁ ÁÊËdž ÉÁÁÁÊĹŹ½ÇÁÊËÇÉÁÁƹÉdž ½Ç»ª¾»¾ÉÆǼÇ£¹»Ã¹À¹ ±¹ÎÉ̽ÁÆ œ¹ÈÌÉÇ» Ø»Äؾˆ ÊØÀ¹ÊÄÌ¿¾ÆÆÔŽ¾Ø˾ľÅƹ† ÌÃÁ °¾Ð¾ÆÊÃÇ ©¾ÊÈ̺ÄÁÃÁ ƹ¼É¹¿½¾Æ ž½¹ÄÕ× „ ¹ À¹† ÊÄ̼Á Ⱦɾ½ °¾Ð¾ÆÊÃÇ ©¾Ê† È̺ÄÁÃÇ” Çɽ¾ÆÇÅ„ ¹ɹÀ† »ÁËÁ¾ ȹÉĹžÆ˹ÉÁÀŹ » °©” ÈÇоËÆÔÅÁ ¼É¹ÅÇ˹ÅÁ

¨É¾ÀÁ½¾Æ˹ °¾Ð¾ÆÊÃÇ ©¾Ê† È̺ÄÁÃÁ ¨É¹»Á˾ÄÕÊË»¹ °© ¨¹ÉĹžÆ˹ °© À¹ À¹ÊÄ̼Á » ɹÀɹºÇËþ ÈÉÁÇÉÁ˾ËÆÔÎ ƹÈɹ»Ä¾ÆÁ ƹÌÃÁ Á ˾ÎÆÁ† ÃÁ ÊÇÀ½¹ÆÁÁ ƹÌÐÆÔÎ ÑÃÇÄ ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÔ »ÃĹ½ » ½¾ÄÇ Èǽ¼ÇËÇ»ÃÁ »ÔÊÇÃÇû¹ÄÁÍÁ† ÏÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» Á ƹÌÐÆdžȾ½¹¼Ç¼ÁоÊÃÁÎ ù½† ÉÇ» §Æ À¹ºÇËÄÁ»Ô ÉÌÃǻdž ½Á˾ÄÕ ÇËÀÔ»ÐÁ»Ô ÃÇÄľ¼¹ ÈÇ ɹºÇ˾ »¾ÉÆÔ ËÇ»¹ÉÁÒ ÈɾÃɹÊÆÔÂʾÅÕØÆÁÆ ¥ÆǼÇ ˾ÈÄÔÎ ÊÄÇ» Á ½Çº† ÉÔÎÈÇ¿¾Ä¹ÆÁÂÈÉÁ»ÉÌоÆÁÁ ƹ¼É¹½ÁÈǽ¹ÉÃÇ»ÈÉÇÀ»Ìй†

ÄÇ»¹½É¾Ê׺ÁÄØɹ ™½Ä¹Æ¦¹¼¹¾» À¹Å¾ÊËÁ˾ÄÕ ÉÌÃǻǽÁ˾ÄØ ¹½ÅÁÆÁÊËɹ† ÏÁÁ œÄ¹»Ô Á ¨É¹»Á˾ÄÕÊË»¹ °© »ÉÌÐÁÄ ¨ÉÁ»¾ËÊË»¾ÆÆÔ ¹½É¾Ê ÇË ÁžÆÁ Á À¹ ÈǽÈÁ† ÊÕ× ÉÌÃǻǽÁ˾ÄØ ¹½ÅÁÆÁʆ ËɹÏÁÁ œÄ¹»Ô Á ¨É¹»Á˾ÄՆ ÊË»¹ °© ¥ª ª¾ÄÁÅιÆÇ»¹ ¥Ìʹ ®¹ÅÀ¹ËÇ» À¹Å¾ÊËÁ† ˾ÄÕÊÈÁþɹ¨¹ÉĹžÆ˹°© À¹ ÈǽÈÁÊÕ× Èɾ½Ê¾½¹Ë¾† ÄØ ¨¹ÉĹžÆ˹ °© ÌÃÌ»¹ÎÁ ™º½ÌɹÎŹÆÇ»¹ † ¨ÇоËÆÌ× ¼É¹ÅÇËÌ «¹Ã¿¾ ºÔÄÁ »ÉÌо† ÆÔ ÈÉÁ»¾ËÊË»¾ÆÆÔ¾ ¹½É¾Ê¹ ÇË ÁžÆÁ ™ÆÀÇɹ ¥ÌÀ¹¾»¹ ÅÁÆÁÊËɹǺɹÀÇ»¹ÆÁØÁƹ† ÌÃÁ °© ¡ÊŹÁĹ š¹ÂιÆÇ»¹ Èɾ½Ê¾½¹Ë¾ÄØ¡ÀºÁÉÃÇŹ°© ¾È¹É˹žÆ˹ ǺɹÀÇ»¹ÆÁØ ɾÃËÇÉÇ» »ÔÊÑÁÎ ÌоºÆÔÎ À¹»¾½¾ÆÁ ɾÊÈ̺ÄÁÃÁ ¬Ð¾† ÆÇÅÌ ˹ÿ¾ »ÉÌÐÁÄÁ ž½¹ÄÕ „ ¹ À¹ÒÁËÌ Èɹ» оÄÇ»¾Ã¹” Çɽ¾Æ ­Çƽ¹ ÁžÆÁ ¥ ¥¹† Źù¾»¹„ ÇÄÇËÇÂÇɾĔ ž† ½¹ÄÕ „œÉÁºÇ¾½Ç»¹” ž½¹ÄÕ „©ÔϹÉÕÈɹ»¹ÁÊÈɹ»¾½ÄÁ† »ÇÊËÁ” ¹ Èɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ Åֆ ÉÁÁ œÉÇÀÆǼÇ ǺÓØ»ÁÄ ÐËÇ ±¹ÎÉ̽ÁÆÌ œ¹ÈÌÉÇ»Ì ÈÉÁ† ʻǾÆÇ À»¹ÆÁ¾ „¨ÇоËÆÔ ¼É¹¿½¹ÆÁÆ ¼ÇÉǽ¹ œÉÇÀÆdž ¼Ç” ÐËǺÔÄÇ»ÊËɾоÆÇÈÉÁ† ÊÌËÊË»Ì×ÒÁÅÁ » À¹Ä¾ Ê ÇÊdž ºÇÂɹ½ÇÊËÕ׫¹Ã¿¾»¹½É¾Ê ÌоÆǼÇ ÈÇÊËÌÈÁÄÁ ÈÇÀ½É¹† »Á˾ÄÕÆÔ¾ ˾ľ¼É¹ÅÅÔ ÁÀ ɹÀÆÔÎ̼ÇÄÃÇ»©ÇÊÊÁÁÁÁÀ† À¹É̺¾¿¹ «¹Ã ËÇÉ¿¾ÊË»¾ÆÆÇ Á ÈɹÀ† ½ÆÁÐÆÇ ÈÉÇÑÄÇ оÊ˻ǻ¹ÆÁ¾ ǽÆǼÇ ÁÀ ÄÌÐÑÁÎ ÊÔÆÇ» о† оÆÊÃǼÇ ƹÉǽ¹ ÌоÆǼÇ Ê ÅÁÉÇ»ÔÅ ÁžƾŠ ÁÊËÇÉÁù °¾ÐÆÁŸ¾Ä¹¾ÅÁÅÔ¾ÅÌÆdž »ÔÎË»ÇÉоÊÃÁÎÌÊȾÎÇ» À½Ç† ÉÇ»ÕØ ÊйÊËÕØ
«º½ÉÊÅÀÂ

ÅÀº½ÈÉÀʽÊÉÂÀÁ

Àáèòóðèåíò - 2011

¡ÊËÇÉÁоÊÃÁÂ͹ÃÌÄÕ˾ËÖ˹ÈÔºÇÄÕÑǼÇÈÌËÁ

И

сторический факультет как самостоятельное подразделение ЧИГПИ (ныне ЧГУ) функционирует с 1969 года. Нужно отметить, что история факультета уходит в далекие 30-е годы XX столетия. С момента основания его деканом на протяжении 30 лет являлся доктор исторических наук, профессор Хасбулатов Асламбек Имранович. У истоков создания факультета также стояли профессора Гакаев Х.А., Багаев М.Х., Гапуров Ш.А, Бугаев А.М., Тепсуев С.Р., Магамадов С.С. Ахмадов Ш.Б. Хизриев Х.А. и другие, воспитавшие целые поколения студентов и привившие им любовь к науке. ˹ÅÁ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÇ ÁÊËÇÉÁоÊÃÇ ÖÈdž ÎÁ½É¾»Æ¾Ã¹Å¾ÆÆÔ »¾Ã ÖÈÇι ºÉÇÆÀÔ ¿¾Ä¾À¹ ¨É¾Èǽ¹»¹† ˾ÄÁ ÁÊËÇÉÁоÊÃǼÇ ͹ÃÌÄÕ˾˹ ¹ÃËÁ»ÆÇ ÌйÊË»Ì×Ë » žÉÇȆ ÉÁØËÁØÎ ÈÉǻǽÁ† ÅÔÎ » ÅÌÀ¾¾ »Ç»Ä¾† œ½Â¸ÅÀÉÊÆÈÀϽÉÂÆ»Æ ùØ » ÆÁÎ ÊË̽¾ÆËÇ» ̸ÂËÃÔʽʸ˜ÈɸÃÀ½º°¤†­ ½¾ÊÕ ÈÉǻǽØËÊØ žÉÇÈÉÁØËÁØ ÈÇ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÔÅ ÉÇ» ¹Ã¹½¾ÅÁоÊÃÁÎ ¼ÉÌÈÈ ƹņ ÁÊËÇÉÁоÊÃÁÅ ½¹Ë¹Å ¼½¾ ÊË̆ ½ÁĹÊջƾ¹Ì½ÁËÇÉƹØɹºÇ˹ÊÇ ½¾ÆËԆÅÌÀ¾¾»¾½Ô ʹÅÁ Á¼É¹×Ë ÊË̽¾Æ˹ÅÁ £ÌɹËÇɹÅÁ ÈÉǻdž ËÌ ÁÄÁ ÁÆÌ× ÉÇÄÕ ÁÊËÇÉÁоÊÃÇ ½ØËÊØ ÃÌɹËÇÉÊÃÁ¾ йÊÔ Èǽ ÁÎ ÄÁÐÆÇÊËÁ ªÇ¼Ä¹ÊÆÇ ˾ÇÉÁÁ ¢ ÉÌÃǻǽÊË»ÇÅ ÊË̽¾ÆËÔ ÇÍÇɆ ®¾ÂÀÁƼ¹ »Á¼ÉÇ»ÇÂÍÇÉžÊË̆ ÅÄØ×Ë À¹ÃɾÈľÆÆÔ¾ À¹ ¼ÉÌÈȹ† ½¾ÆËÔÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇÄÌÐѾÌÊ»¹Á† ÅÁ ¹Ì½ÁËÇÉÁÁ ¨ÉÁ ͹ÃÌÄÕ˾† »¹×Ë ÀƹÆÁØ ¥ÌÀ¾Â ɹÊÈÇĹ¼¹† ˾ ÍÌÆÃÏÁÇÆÁÉ̾Ë ÃÇŹƽ¹ £›¦ ¾Ë Èɾ½Å¾Ë¹ÅÁ ºÔ˹ ооÆϾ» ùÈÁ˹Æ «¾ÉºÌĹËÇ» ™ÄÁ ÊË̆ ¹ÉξÇÄǼÁоÊÃÁÅÁ Èɾ½Å¾Ë¹† ½¾ÆËÃÌÉʹ £¼Ç½Ç»ÒÁƾ¨Çº¾½Ô ŹØ ÅÁ ÆÌÅÁÀŹËÁоÊÃÇÂÃÇÄľÃÏÁ† ¾Â ¿Á»ÇÈÁÊÕ× ¹˹ÿ¾»ÅÌÀ¾¾ ¼ ºÔĹ ÈÉÁÌÉÇоƹ ÊË̆ Áž¾ËÊØ ºÇ¼¹Ë¹Ø ÊȾÏÁ¹ÄÁÀÁÉdž ½¾ÆоÊùØ ÃÇÆ;ɾÆÏÁØ „°¾Ð† ÆØ » ¼Ç½Ô ›¾ÄÁÃÇ §Ë¾Ð¾ÊË»¾Æ† »¹ÆƹØÄÁ˾ɹËÌɹ ¦¹ ÁÊËÇÉÁоÊÃÇÅ ͹ÃÌÄÕ˾˾ ÆÇ »ÇÂÆԔ ªË̽¾ÆËÔ ʾÉÕ¾ÀÆÇ ;»É¹ÄؼºÔĹÇɼ¹ÆÁ† ÇËƾÊÄÁÊÕ Ã Èǽ¼ÇËǻþ ½¹ÆÆÇ ÃÇÆ;ɾÆÏÁÁ Èǽ ÉÌÃǻǽʆ Ë»ÇÅ ÈÉÇ;ÊÊÇÉÊÃdžÈɾÈǽ¹»¹† ˾ÄÕÊÃǼÇ ÊÇÊ˹»¹ ÁÊËÇÉÁоÊÃdž иенты – 2011! ур ¼Ç ͹ÃÌÄÕ˾˹ ÇÆÁ »ÔÊËÌÈÁÄÁ Ê ит аб е мы ае аж в Ув дете сдавать бу вы е ½ÇÃĹ½¹ÅÁ›Ê¾ºÔÄÁÇËžоÆÔ ры то ко в, то едме литься с перечнем пр едпочтение истори¼É¹ÅÇ˹ÅÁÁϾÆÆÔÅÁÈÉÁÀ¹ÅÁ пр ть да от ли ши ре Вам предстоит опреде ию. вузы. Если вы ац в рм ия фо ен ин › ž¿»ÌÀÇ»ÊÃÇ ÊË̽¾ÆоÊÃÇ пл ю сту щу по ую я ед дл нать сл форме ЕГЭ тория вам полезно будет уз ис то ÃÇÆ;ɾÆÏÁÁ „©ÇÊÊÁØ Á °¾Ð† м: У, стя ЧГ но ту ль те иа ль ец ку сп фа ческому стов по 4-м ÆØ ÁÊËÇÃÁ ¾½ÁÆÊË»¹” ÈÉÁÆØÄÁ тет готовит специали ствознание); Исторический факуль язык, история, обще ий сск ру ÌйÊËÁ¾ Á »ÔÊËÌÈÁÄÁ Ê ½ÇÃĹ½¹† – я, Э ри (ЕГ то к» ис , ри ык сто яз «и ий (ЕГЭ – русск » – квалификация ед ов он ÅÁ ÊË̽¾ÆËÇ» ÁÊËÇÉÁоÊÃdž еги «р д» ия ве ац «музее алифик регионоведение – кв иков – квалификация тн ¼Ç ͹ÃÌÄÕ˾˹ ÁÀ ÆÁÎ ÊË̽¾Æ† мя па на ра ох ии иф ло ал де турология – кв ль ку е); ËÇ» ºÔÄÁ ÇËžоÆÔ ¨ÇоËÆÔÅÁ география); музейное ни на оз ств история, обще обществознание). , ¼É¹ÅÇ˹ÅÁ °œ¬ ªÌÄÌÅÇ»¹ ¥ ык яз (ЕГЭ – русский язык, ий сск ру я, ри (ЕГЭ – исто едметы. пр е щи ую © ¦¹ÏÌÉÇ»¹ ¶ ¥  ¹ÃÉÁ¾»¹ ™ ир ил оф кация «культуролог» пр шрифтом выделены ¥ ¡ÉÁÊιÆÇ»¹ ¨ ¤ šÁÄÕº¹¾† Примечание: жирным »¹®› £Ì½ÌÀÇ»¥™ ¥¹¼ÇŹ† ÀÇ»¹Æ¹ÁÈÉÇ»¾½¾Æ¹ÊË̽¾Æ† ½Ç»©®›ÃÇÆϾÆÇغÉؼ оËÆÔÅÁ¼É¹ÅÇ˹ÅÁ оÊùØ ƹÌÐƹØ ÃÇÆ;ɾÆÏÁØ ÊË̽¾ÆËÔ §ÉʹιÆÇ» ™ © ·Æ̆ ¦¹ ͹ÃÌÄÕ˾˾ Ê ¼Ç½¹ ÈÇÊ»ØÒ¾ÆƹØ ˾ž „¾ÈÇÉ˹ÏÁØ ÊÇ»  ¡ œ¾Ä¹¼¹¾» ®® ¥¹Î¹† ¼¾Ê˹ƹ»½É¾»ÆÇÊËÁÁÊɾ½Æ¾»¾† Ãǻվ” œ¹ÈÌÉÇ»±™„¹¼¾Ê˹Æ ÍÌÆÃÏÁÇÆÁÉ̾Ë ¡ÊËÇÉÁÃdžÃɹ† ооÆÊÃǼÇ ƹÉǽ¹ Á ¾¼Ç ÈÇʆ ¾»§§ » £¹»Ã¹ÀÊÃÇ ÈÇÄÁËÁþ ©ÇÊÊÁÁ ¾»¾½Ð¾ÊÃÁ ÅÌÀ¾Â °œ¬ ­ÇƽÔ ľ½ÊË»Áؔ » ÃÇËÇÉÇ ÈÉÁÆØÄÁ ÆÇغÉؼǽ¹ÈÇÁÆÁ† »ȾɻÇÂо˻¾ÉËÁ9*9»” œ¹É† ÅÌÀ¾Ø ÊÇÊ˹»ÄØ×Ë ¾½ÁÆÁÏ ÌйÊËÁ¾ ™œ¾Ä¹¾»¹ ®™®ÁÀ† ÏÁ¹ËÁ»¾ËǼ½¹Ñƾ¼Ç½¾Ã¹Æ¹͹† ʹ¾»¤¥„¥Ì¿ÊùØǽ¾¿½¹о† ÎɹƾÆÁØÇÊÆÇ»ÆǼÇÍÇƽ¹Á ÉÁ¾» ª ª ¥¹¼¹Å¹½Ç» ®™ œ¹† ÃÌÄÕ˾˹ œ¾Ä¹¾»Ç   ™ Á ÈÉÁ оÆϾ»ÁÁƼÌѾÂ9*9sƹЮ® ¾½ÁÆÁÏ ƹÌÐÆdž»ÊÈÇÅǼ¹Ë¾ÄՆ ù¾»›ƾÂÈÉÁÆØÄÁÌйÊËÁ¾Á ¹ÃËÁ»ÆÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ À¹Å¾Ê† »»”Á„§½¾¿½¹ ооÆϾ» Á ÁƆ ÆǼÇ ÍÇƽ¹ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ ÁÊËdž ÊË̽¾ÆËÇ» ÃÇËÇÉÔ¾ ºÔÄÁ ÈÇÇ҆ ËÁ˾ÄØ ÈÇ ƹÌþ ®ÁÀÉÁ¾»¹ ® ¼ÌѾÂ9*9sƹЮ®»»” ±¹»† ÉÁÃdžÃɹ¾»¾½Ð¾ÊÃǼÇ ÅÌÀ¾Ø °œ¬ ɾÆԼɹÅÇ˹ÅÁÁÃÆÁ¼¹ÅÁ ™ ÈÉÇÑĹ ÊË̽¾ÆоÊùØ ž¿† Ĺ¾»¹«¥„¡ÀÁÊËÇÉÁÁɹÀ»ÁËÁØ ÑÁÉÇÃÇÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØƹÈɹÃËÁ† ›ŹÉ˾†¹Èɾľ¼Ç½¹Èɾ† »ÌÀÇ»ÊùØ ÃÇÆ;ɾÆÏÁØ „°¾Ð† ѾÉÊËØÆǼÇ ÈÉÇÅÔÊĹ ооƆ оÊÃÁÎÁʾÅÁƹÉÊÃÁÎÀ¹ÆØËÁØÎ Èǽ¹»¹Ë¾ÄÁ͹ÃÌÄÕ˾˹Èɾ½Ê˹† ÆØÁÊËÇÉÁØÁÊǻɾžÆÆÇÊËՔ Ͼ» » 9*9 s ƹÐ ®® »»” ™ÎŹ† ªË̽¾ÆËÔ ƾÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆÇ Àƹ† »ÁÄÁ ½ÄØ È̺ÄÁùÏÁÁ Ê˹ËÕÁ » ÈÇÊ»ØÒ¾ÆƹØ †Ä¾ËÁ× ÁÊËdž ½Ç»±š„¡Å¹Å¥¹ÆÊÌɔ§È̺† ÃÇÅØËÊØ Ê ÅÌÀ¾ÂÆÔÅÁ ÖÃÊÈÇƹ† „›¾ÊËÆÁ𜬔 „›¾ÊËÆÁÙ¦°©” ÉÁоÊÃǼÇ͹ÃÌÄÕ˾˹ªË̽¾Æ† ʺÇÉÆÁà Ê˹˾ £¦¡¡ Á ½É̼Á¾ ËÔ ͹ÃÌÄÕ˾˹ ÈÉÁÆØÄÁ ¹ÃËÁ»† ÁÀ½¹ÆÁØ ¹ ˹ÿ¾ » ɾϾÆÀÁÉ̆ ÆǾ ÌйÊËÁ¾ ÈÉÁ Èǽ¼ÇËǻþ ¾ÅÔ ¿ÌÉƹÄ „¡À»¾ÊËÁØ ª£¦¯ ÃÇÆ;ɾÆÏÁÁ ¡À Èɾ½Ê˹»† ›±” ªÉ¾½Á ÆÁÎ ± ™ œ¹ÈÌÉÇ» ľÆÆÔκÔÄÁ»Ô½¾Ä¾ÆÔ½ÇÃņ ¥¸Â¸ÅËŽº†ÄÂÆÈÇËɽ¯›«ÀÉÊÆÈÀϽÉÂÀÁ ªª¥¹¼¹Å¹½Ç» šš™º½ÌÄ»¹† ½Ô ¦¹ÏÌÉǻǠ¶ÄÕÀÔ ÃÌÉÊ ̸ÂËÃÔʽÊÇÈƺ½Ãœ½ÅÔÆÊÂÈÓÊÓͼº½È½Áš ιºÇ»¹   ™ œ¾Ä¹¾»¹ ª ¦¹Ë¹† ¯ÁÆÏÁ¾»Ç ™ÅÁÆÔ ÃÌÉÊ ÍƼ½ÕÊÆ»ÆĽÈÆÇÈÀ×ÊÀ×ÄÅÆ»ÆÏÀÉýÅÅÓ½»ÆÉÊÀ ¾» ›œ¹Éʹ¾» ¥¨™ÎŹ½Ç»¹ šÁÄÕº¹¾»Ç ®¾½Ô ÃÌÉÊ ÀÉÊ̸¸ÇÆÃËÏÀÃÀºÆ¿ÄƾÅÆÉÊÔÇƿŸÂÆÄÀÊԆ ¡ ¥ ¡ÊÈÁ¾» ¤ ™½ÅÁÊÁ¾»¹ ª ·ÊÌÈι½¿Á¾»Ç®¹»Ô ÃÌÉÊ É×ÉÀÉÊÆÈÀ½ÁÀɽ»Æ¼Å×ÐÅÀļŽÄ̸ÂËÃԆ ¥¾Å¾ÄιÆÇ» ª®¸Æ½¹ÉÇ»¹  ¹ÃÉÁ¾»Çª¹ÏÁËÔ ÃÌÉÊ ʽʸšÉÊȽϸÇȽÇƼ¸º¸Ê½ÃÔÉÂÆ»ÆÀÉÊ˼½Å† ¨ÉÇ;ÊÊÇÉÊÃdžÈɾÈǽ¹»¹†  ™™º½ÌĹ¾»¹ ·ÊÌÈÇ»¹®¥ ϽÉÂÆ»ÆÂÆÃýÂÊÀºÆºƼÅÆ»ÆÀ¿ÉʸȽÁÐÀÍ ¥™¥¹Æ¹¾» ª™š¾¼Ì¾» ¤™ ˾ÄÕÊÃÁ ÊÇÊ˹» ÁÊËÇÉÁоÊÃǼÇ ÇƼȸ¿¼½Ã½ÅÀÁËÅÀº½ÈÉÀʽʸɺÓÇËÉÂÅÀ¸† ͹ÃÌÄÕ˾˹ÌйÊ˻̾˻ǻʾΞ† š¹½¹¾»¹ ™§ÊŹ¾»Á½É ÄÀÀÈËÂƺƼÀʽÃ×ÄÀƹȸ¿Æº¸Ê½ÃÔÅÓÍËÏȽ¾† ˺ý¸ʽÃÔÅÆÁÕÂÉÂËÈÉÀ½ÁÇÆ ÉÊÆÈÀÂƆÂȸ† ¦¹ ͹ÃÌÄÕ˾˾ ¹ÃËÁ»ÆÇ ɹºÇ† ÉÇÈÉÁØËÁØÎ ÈÉǻǽÁÅÔλɾʆ ¼½ÅÀÁȽÉÇ˹ÃÀÂÀÅÆÉÀø͸ȸÂʽÈÇÆ¿ÀÊÀºÅƆ ½º½¼Ï½ÉÂÆÄËÄË¿½Ö¯›« ÌËÅÂÎÀÆÅÀÈËֆ ˹¾ËÊË̽¾ÆоÊÃÁÂÈÉÇÍÃÇÅ ½¾† È̺ÄÁþ »Æ¼À¸ÃÆ»¸ÀÇÈÆÐøº¼È˾½ÉÂÆÁ¸ÊÄÆÉ̽Ƚ ѽÄËŸ¹¸¿½ÀÉÊÆÈÀϽÉÂÆ»Æ̸ÂËÃÔʽʸ ­¹ÃÌÄÕ˾Ë ¿Á»¾Ë ÈÇÄÆÇϾƆ Ø˾ÄÕÆÇÊËÕÃÇËÇÉǼÇƹÈɹ»Ä¾Æ¹ œÃ×»ÆÉʽÁÀÉÊ̸¸¹ÓøÆÈ»¸ÅÀ¿Æº¸Å¸ƹ† šÓÇËÉÂÅÀÂÀÐÂÆÃÀʽ ÂÊÆÀÍ»ÆÊƺÀÊ ÀĽ† ÆÇ ¿ÁÀÆÕ× Á ɹÀ»Á»¹¾ËÊØ Ì»¾† ƹ »Ôɹ¿¾ÆÁ¾ ÁÆ˾ɾÊÇ» ÊË̆ ¿ÆÈŸ×ýÂÎÀ×ÇÆÀÉÊÆÈÀÀ¯½ÏÅÀ ÂÆÊÆÈËÖÇÈƆ ÃÀºÆ¿ÄƾÅÆÉÊÔÇÆÃËÏÀÊÔºÉÖÀÅʽȽɈ ½¾ÆоÊË»¹ šÄ¹¼Ç½¹ÉØ ÊĹ¿¾Æ† ÄÁÐÁ»¹Ø ʻǠȾ½Ç¼Ç¼ÁоÊÃÁ Á Ͻü½Â¸Å ÇÈÆ̽ÉÉÆÈ°¸º¸¼À˜ÈɸÃÀ½ºŸ¸Ê½Ä ÖÑËÖÀÍÀÅÌÆÈĸÎÀÖÀ¿ǽȺÓÍÈË ¿¸ ÆÇ ɹºÇ˾ À¹Å¾ÊËÁ˾ÄØ ½¾Ã¹Æ¹ ƹÌÐÆÔÂÈÇ˾ÆÏÁ¹Ä ÉÆÉÊÆ×øÉÔÉÊ˼½ÅϽɸןËÏÅƆÇȸÂÊÀϽɆ ÏÊÆÆÅÀºÓȸ¿ÀÃÀ¹Ã¸»Æ¼¸ÈÅÆÉÊÔÈËÂƆ œÆ¹ÈÆÇƾ¸Ãƺ¸ÊÔŸ ÈÇ ÌоºÆdž»ÇÊÈÁ˹˾ÄÕÆÇ ɹ† ¸×ÂÆÅ̽ȽÅÎÀן¸º½ÈÐÀÃÆÉÔĽÈÆÇÈÀ×ÊÀ½ ºÆ¼ÉʺËÀºÉ½ÄËÂÆÃýÂÊÀºËÀÉÊ̸¸ ÀÉÊÆÈÀϽÉÂÀÁ̸ÂËÃÔʽÊ ºÇ˾ª¹Ä¹ÅºÁ¾»Ç™›ÁÃÌɹËdž

› ɹÀÆÔ¾ ¼Ç½Ô ½¾Ã¹Æ¹ÅÁ ͹† ÃÌÄÕ˾˹ ºÔÄÁ ½ÇÃËÇÉ ÁÊËÇÉÁ† оÊÃÁÎ ƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ š¹¼¹¾» ¥Ìʹ ®¹ÉÇÆÇ»ÁÐ †¼¼ †¼¼ ùƽÁ½¹Ë ÁÊËdž ÉÁоÊÃÁÎ ƹÌà ½ÇϾÆË ¶ÄÕºÌÀ† ½Ìù¾»¹«¹Å¹É¹¬Å¹Éǻƹ † ¼¼ ùƽÁ½¹ËÁÊËÇÉÁоÊÃÁÎ ƹÌà ½ÇϾÆËœ¾Ä¹¾»¹ ¹É¹™Ä¹Ì† ½ÁÆǻƹ ÊʾÆËغÉؼÈÇ ŹÉ˹ ¼ ª ŹÉ˹ ¼Ç½¹ ½¾Ã¹ÆÇÅÁÊËÇÉÁоÊÃǼÇ͹ÃÌÄՆ ˾˹ Ø»ÄؾËÊØ ½ÇÃËÇÉ Ⱦ½¹¼Ç¼Á† оÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ™ÉʹÄÁ† ¾»±¹»¹½Á¥¹½Ç»†®¹¿Á¾»ÁÐ  ¹Å¾ÊËÁ˾ÄÁ ½¾Ã¹Æ¹ ÈÇ ƹ† ÌÐÆÇ ɹºÇ˾ s ®ÁÀÉÁ¾» ®¹½† ¿Á ™Îž½Ç»ÁÐ ùƽÁ½¹Ë ÁÊËdž ÉÁоÊÃÁÎ ƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ÈÇ ÌоºÆdžžËǽÁоÊÃÇ ɹºÇ˾ s ¡ÊÈÁ¾» ¡Ê¹ ¥Ìʹ¾»ÁÐ ÈÇ Ìоº† Ædž»ÇÊÈÁ˹˾ÄÕÆÇÂɹºÇ˾sª¹† ĹźÁ¾»¹™ÅÁƹ›¹Î¹¾»Æ¹ ­¹ÃÌÄÕ˾Ë ¼ÇËÇ»ÁÄ ÊȾÏÁ¹† ÄÁÊËÇ» ÈÇ ËɾÅ ƹÈɹ»Ä¾ÆÁØÅ „¡ÊËÇÉÁؔ „©¾¼ÁÇÆÇ»¾½¾ÆÁ¾” „¥ÌÀ¾ÂÆǾ ½¾ÄÇ Á ÇÎɹƹ ȹ† ÅØËÆÁÃÇ»” › ¼Ç½Ì ÇËÃÉÔ˹ ¾Ò¾ǽƹÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÊËÕ„£ÌÄՆ ËÌÉÇÄǼÁؔ ÃÇËÇɹØ Ê ¼Ç½¹ ƹÐÁƹ¾Ë ȾɻÔ ƹºÇÉ ÊË̽¾Æ† ËÇ» ¡Å¾¾ËÊØ ˹ÿ¾  ¹ÊÈÁɹƆ ËÌɹÈÇÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÊËØÅ„¡Ê† ËÇÉÁÁ©ÇÊÊÁÁ” „™ÉξÇÄǼÁؔ „›Ê¾ÇºÒ¹Ø ÁÊËÇÉÁؔ „¡ÊËÇÉÁ† ǼɹÍÁØ Á ÁÊËÇÐÆÁÃÇ»¾½¾ÆÁ¾” ¼½¾ ¼ÇËÇ»ØËÊØ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔ »Ô† ÊѾ û¹ÄÁÍÁùÏÁÁ ¦¹ ͹† ÃÌÄÕ˾˾ɹºÇ˹×˽ÇÃËÇÉÇ» ƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉÇ»›ƹÊËÇ؆ Ò¾¾»É¾ÅØƹÁÊË͹þÍÌÆÃÏÁdž ÆÁÉÌ×Ëù;½É †¡ÊËÇÉÁÁƹÉǽǻ°¾ÐÆÁ†À¹† »¾½Ì×ÒÁ ù;½ÉÇ  ½ÇÃËÇÉ ÁÊËÇÉÁоÊÃÁÎ ƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ®¹ÊºÌĹËÇ» ™ÊĹƺ¾Ã ¡ÅɹÆdž »ÁÐ  † ¡ÊËÇÉÁÁ  É¾»Æ¾¼Ç ÅÁɹ Á Êɾ½ÆÁÎ »¾ÃÇ» † À¹»¾½Ì׆ ÒÁ  ù;½ÉÇ   ½ÇÃËÇÉ ÁÊËdž ÉÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉš¹¼¹† ¾»¥Ìʹ®¹ÉÇÆÇ»ÁÐ †¡ÊËÇÉÁÁ©ÇÊÊÁÁ†À¹»¾½Ì׆ ÒÁ ù;½ÉÇ  ùƽÁ½¹Ë ÁÊËdž ÉÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉœ¹Ã¹† ¾»®¹ÅÀ¹Ë™½¹ÅÇ»ÁÐ † ¦Ç»Ç Á ÆÇ»¾ÂѾ  ÁÊËÇÉÁÁ †À¹»¾½Ì×ÒÁÂù;½ÉÇ ½ÇÃËÇÉ ÁÊËÇÉÁоÊÃÁÎ ƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ

œ¹ÈÌÉÇ»±¹ÎÉ̽Áƙ½Á¾»ÁÐ †¡ÊËÇÉÁÁÅÁÉÇ»ÇÂÃÌÄÕËÌÉÔ ÁÅÌÀ¾¾»¾½¾ÆÁ؆À¹»¾½Ì×ÒÁ ù;½ÉÇ   ùƽÁ½¹Ë ÁÊËÇÉÁ† оÊÃÁÎ ƹÌà  ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ¥¹¼¹† Ź½Ç»ªÌÈÕØƪÌÄ˹ÆÇ»ÁÐ † ¡ÊËÇÉÁÁ ¼¾ÇÈÇÄÁËÁÃÁ Á Èdž ÄÁËÇÄǼÁÁ †  À¹»¾½Ì×ÒÁ ù† ;½ÉÇ  ùƽÁ½¹Ë ÊÇÏÁÇÄdž ¼ÁоÊÃÁÎ ƹÌà ½ÇϾÆË ™Î˹¾» ™º½ÌĹ¥Ç»Ä½Á¾»ÁÐ † £ÌÄÕËÌÉÇÄǼÁÁ † À¹»¾½Ì׆ ÒÁ  ù;½ÉÇ   ½ÇÃËÇÉ ÍÁÄdž ÄǼÁоÊÃÁÎƹÌà ÈÉÇ;ÊÊÇÉ¥¹† À¹¾»¹«¹Å¹É¹™½¹Åǻƹ ¨ÉÇ;ÊÊÇÉÊÃdžÈɾÈǽ¹»¹† ˾ÄÕÊÃÁ ÊÇÊ˹» ÁÊËÇÉÁоʆ ÃǼÇ ͹ÃÌÄÕ˾˹ » ÈÇÊľ½ÆÁ¾ ¼Ç½Ô ½ÇÊËÁ¼ ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÔÎ Ìʆ ȾÎÇ» » ƹÌÐÆdžÁÊÊľ½Ç»¹Ë¾ÄՆ ÊÃÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ªÇÊËÇØĹÊÕ À¹ÒÁ˹ ùƽÁ½¹ËÊÃÁÎ ½ÁÊʾɆ ˹ÏÁ œ¾Ä¹¼¹¾»Ç ™ ¥ ¦¹† ˹¾»¹ ª™ Áù¾»¹ ›© ¥¹Ë¹† ¼Ç»Ç ®™ Á š¹½¹¾»Ç ¤™ Á ½ÇÃËÇÉÊÃÁνÁÊʾÉ˹ÏÁ œ¹Éʹ† ¾»¤¥ ¥¹¼ÇŹ¾»›® §ÊŹ¾» ™ ®¹ÊºÌĹËÇ» ™¡ ¡À½¹† ÆÇÅÇÆǼɹÍÁÂsš¹¼¹¾»¥® „£ÌÄÕËÌɹ ¼ÇÉÆÇ °¾ÐÆÁ Á ¹†

ÄÁÃÇ»¹ÆÇ ÊÇËÆÁ ƹÌÐÆÔÎ Ê˹˾ ÁÈÉÁÆØËÇÌйÊËÁ¾»Éؽ¾ž¿½Ì† ƹÉǽÆÔÎ »Ê¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎÁɾʆ È̺ÄÁùÆÊÃÁÎÃÇÆ;ɾÆÏÁ › ÃÇÆϾ ½¾Ã¹ºÉØ ¼ ÈÇ ÁÆÁÏÁ¹ËÁ»¾ ™¦ °© ÈÉÇÑĹ ›Ê¾† ÉÇÊÊÁÂÊùØ ƹÌÐÆdžÈɹÃËÁоʆ ùØ ÃÇÆ;ɾÆÏÁØ „°¾Ð¾ÆÏÔ » ÊÇǺҾÊË»¾ ƹÉǽǻ ©ÇÊÊÁÁ” ÈÇÊ»ØÒ¾ÆƹØ †Ä¾ËÁ× ÌÊ˹† ÆǻľÆÁØ ½ÇºÉÇÊÇʾ½ÊÃÁÎ Lj ÆÇѾÆÁ ž¿½Ì ƹÉǽ¹ÅÁ ©Çʆ ÊÁÁ Á °¾ÐÆÁ » ÃÇËÇÉÇ ʹÅǾ ½¾Ø˾ÄÕÆǾÌйÊËÁ¾ÈÉÁÆØÄÁÊdž ËÉ̽ÆÁÃÁ ÁÊËÇÉÁоÊÃǼÇ ͹† ÃÌÄÕ˾˹ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ ÁÀ½¹ÆÔ » ½»ÌÎ ËÇŹΠ ¼½¾ Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÔ ÇÃÇÄÇÊ˹˾ÂÈɾÈǽ¹»¹Ë¾Ä¾Â ÁÊËÇÉÁоÊÃǼÇ͹ÃÌÄÕ˾˹ ¨Ç½ ÉÌÃǻǽÊË»ÇÅ ®ÁÀÉÁ¾† »¹®™sÀ¹Å¾ÊËÁ˾Äؽ¾Ã¹Æ¹ÈÇ ƹÌÐÆÇ ɹºÇ˾ ºÔĹ ÈÉÇ»¾½¾† ƹ ¥¾¿»ÌÀÇ»ÊùØ ÊË̽¾ÆоÊùØ ÃÇÆ;ɾÆÏÁØ „©ÇÊÊÁØ Á °¾ÐÆØ ÁÊËÇÃÁ ¾½ÁÆÊË»¹” ƹ º¹À¾ Áʆ ËÇÉÁоÊÃǼÇ ͹ÃÌÄÕ˾˹ ¼½¾ ÇË ͹ÃÌÄÕ˾˹»ÔÊËÌÈÁÄÁÊË̽¾Æ† ËÇ» ÁÀÆÁÎÈɾÅÁÉÇ»¹ÆÔɾÆ ËÇɹËÇÅ °œ¬ Á ƹ¼É¹¿½¾ÆÔ Èdž

¾ÆÕÇËÃÉÔËÔν»¾É¾ÂƹÁÊËÇÉÁоÊÃÇÅ͹ÃÌÄÕ˾˾
«º½ÉÊÅÀÂ

ÅÀº½ÈÉÀʽÊÉÂÀÁ

Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè

œÇ½ÔƹÐÌ¿ºÁƾ

В

сильные метели и снежные бураны, в сорокоградусный мороз попали чеченцы в бескрайние степи. «Спецпереселенцы» были определены в особый режим поселения. В первые же месяцы выселения от голода, холода и болезней погибли 70 тысяч человек. ¦¹ ÊȾÏȾɾʾľÆϾ» ˹ÿ¾ ɹʆ ÈÉÇÊËɹÆØĹÊÕ ùÃÁÈǻʾÂÊËɹƾ ̼ÇÄǻƹØ ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕ À¹ ÇÈÇÀ† ½¹ÆÁ¾ÁƾػÃÌƹɹºÇËÌ šÇÄÕÑÁÆÊË»Ç Ä×½¾Â ÈǼÁº¹ÄÁ ÇË ¼ÇÄǽ¹ Èɾ½ÈÇÐÁ˹Ø ÊžÉËÕ ÌÆÁ† ¿¾ÆÁØÅ «ÔÊØÐÁ ¿¾ÆÒÁÆ Á ½¾»ÌѾà ÈǼÁºÄÁ ¾Ò¾ » ÈÌËÁ ƾ ÈɾÊËÌÈÁ» ÊÃÉÇÅÆÇÊËÁ Á ¼ÇÉÊÃǼÇ ÖËÁþ˹ ›Ô† ÅÁɹÄÁ ϾÄÔ¾ ʾÅÕÁ ƾ ÌÆÁÀÁ»ÑÁ¾ ʾºØ ÈÇÈÉÇѹÂÆÁоÊË»ÇÅ «ÔÊØÐÁ Ä×½¾Â »ÃÄ×йØÊ˹ÉÁÃÇ»Á½¾Ë¾Â À¹ ÃÇÄÇÊÃÁ ÈǽǺɹÆÆÔ¾ ƹ ̺ɹÆÆÇÅ ÈÇľ ¹É¾ÊËǻԻ¹ÄÁÊ՝¾ÊØËÃÁËÔÊØÐ ½¾Ë¾ÂÈÇȹÄÁ»½¾ËÊÃÁ¾½ÇŹ ž¿¾Å¾ÊØÐÆÇ ÊȾÏÈ¾É¾Ê¾Ä¾Æ¾Ï ƹ† ÐÁƹØ Ê †Ä¾Ëƾ¼Ç »ÇÀɹÊ˹ ½ÇÄ¿¾Æ ºÔÄ Ø»ÄØËÕÊØ » ÃÇžƽ¹ËÌÉÌ Á Èǽ† Ë»¾É¿½¹ËÕ ʻǾ ÈǽÈÁÊÕ× ÐËÇ ÇÆ ¿Á»ÁÆÁÃ̽¹ƾʺ¾¿¹ÄªÈ¾ÏÃÇžƆ ½¹ËÌÉÔ¦£›ǺĹ½¹ÄÁƾǼɹÆÁоƆ ÆÇ »Ä¹ÊËÕ× ƹ½ ÊȾÏȾɾʾľÆϹ† ÅÁ¨ÉÇÁÀ»ÇÄ ƹÊÁÄÁ¾ ʹÅǽÌÉÊË»Ç Áʹ½ÁÀÅÁÎɹºÇËÆÁÃÇ»»Ô½¹»¹ÄÁÊÕ À¹ǺɹÀ¾ÏÊÄÌ¿¾ºÆǼÇÉ»¾ÆÁ؝¹¿¾ ̺ÁÂÊË»ÇÊȾÏȾɾʾľÆϹ͹ÃËÁоʆ ÃÁ ƾ ƹùÀÔ»¹ÄÇÊÕ ›Ä¹ÊËÁ ½¾Ä¹ÄÁ »Ê¾½ÄØËÇ¼Ç ÐËǺÔÈǽ»¾ÊËÁƹÉǽà ÈÇÊľ½Æ¾Â оÉ˾ ªÇÈÉÇËÁ»ÄØ»ÑÁÎÊØ ÖËÇÅÌ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ× Èǽ»¾É¼¹ÄÁ ¿¾Ê† ËÇйÂÑÁÅ ɾÈɾÊÊÁØÅ «¹Ã À¹ ǽÆÇ ËÇÄÕÃÇ ÈÁÊÕÅÇ Ã ªË¹ÄÁÆÌ Ê ¿¹ÄǺÇ ƹ ÈÉÇÁÀ»ÇÄ ÊȾÏÃÇžƽ¹ËÌÉ Ìйʆ ËÆÁà §Ë¾Ð¾ÊË»¾ÆÆÇ »ÇÂÆÔ ºÇ¾»Ç ÇÍÁϾÉ ™ ª¹Ë˹¾» ºÔÄ ÇÊÌ¿½¾Æ ƹ ½»¹½Ï¹ËÕÈØËÕľËùËÇÉ¿ÆÔÎɹºÇË ¤ÁѾÆÆÔ¾ »Ê¾Î Èɹ» ǺɾоÆÆÔ¾

ƹ »ÔÅÁɹÆÁ¾ Á ¹ÊÊÁÅÁÄØÏÁ× о† оÆÏÔ Á ½É̼Á¾ „ƹùÀ¹ÆÆÔ¾ ƹÉdž ½Ô”ÈÉǽÇÄ¿¹ÄÁÈǽ»¾É¼¹ËÕÊØÁ½¾Ç† ÄǼÁоÊÃÇ Ê˹ÄÁÆÊÃÇ ǺɹºÇËþ ž½ÁÆÊË»¾ÆÆǾ Èɹ»Ç ÇÊ˹»Ä¾ÆÆǾ ÊȾÏȾɾʾľÆϹŠ ºÔÄÇ Èɹ»Ç »Çʆ λ¹ÄØËÕÅ̽ÉÇÊËÕ ½ÇºÉÇËÌÁ»¾ÄÁÐÁ¾ „»Ç¿½Ø»Ê¾Î»É¾Å¾ÆÁƹÉǽǻ”ªË¹† ÄÁƹÁ¾¼ÇÈÉÁÊȾÑÆÁÃÇ» §ËÇÉ»¹ËÕ Ä×½¾Â ÇË ©Ç½ÁÆÔ ÇË ÁÎ ÃÇÉƾ  ÄÁÑÁËÕ ÃÌÄÕËÌÉÔ ÁÊËÇÉÁÁ ØÀÔù Èǽ»¾É¼ÆÌËÕ ¹ÊÊÁÅÁÄØÏÁÁ ʽ¾Ä¹ËÕÁÀÆÁÎÈÇÊÄÌÑÆÔÎÁº¾À½Ìņ ÆÔÎ ɹºÇ» ½¾Ñ¾»Ì× ɹºÇÐÌ× ÊÁÄÌ ºÉÇÊÁËÕ ÁÎ » ÈÌÊËÔƾ ¼ÇÄǽÆÔÎ º¾À ÃÉÇ»¹ ÆÇ Ê ÐÌ»ÊË»ÇÅ ¼Ä̺ÇÃÇ ÈÉÁ† Àƹ˾ÄÕÆÇÊËÁËÇ»¹ÉÁÒ̪˹ÄÁÆ̆»ÇË ϾÄÕÖËÁÎȾɾʾľÆÁ ÈɾÊľ½Ç»¹»† ѹØÊت˹ÄÁÆÔÅ «É̽ÆÇ ÈǽÊÐÁ˹ËÕ Ä×½ÊÃÁ¾ Ź˾† ÉÁ¹ÄÕÆÔ¾ ÃÌÄÕËÌÉÆÔ¾ Á Æɹ»ÊË»¾Æ† ÆdžÅÇɹÄÕÆÔ¾ ÈÇ˾ÉÁ ооÆϾ» »Ç »É¾ÅØ ½¾ÈÇÉ˹ÏÁÁ °¾Ð¾ÆÊÃǾ ƹʾ† ľÆÁ¾ÈÇ˾ÉØÄÇÅÆǼǾÁº¾À»ÇÀ»É¹Ë† ÆÇ »ËÇÅÐÁÊľÊ»ÇÁÎÄÌÐÑÁÎÄ×½¾Â ¨Ç˾ÉØÆÔ ºÔÄÁ ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÁ¾ Ź† ˾ÉÁ¹ÄÕÆÔ¾ ÁÊËÇÉÁÃdžÃÌÄÕËÌÉÆÔ¾ ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ Á Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ϾƆ ÆÇÊËÁ ÍÇÉÅÁÉÇ»¹»ÑÁ¾ÊØооÆϹÅÁ ƹʻǾÂÁÊËÇÉÁоÊÃÇÂÀ¾Åľ ™ Ê˹ÄÁÆÊÃdžº¾ÉÁ¾»ÊÃÁ ÃÇƆ »¾Â¾É ÈÉǽÇÄ¿¹Ä Ê»Ç× º¾ÊоÄÇ»¾Ð† ÆÌ× ÁÀÌ»¾ÉÊÃÌ×ɹºÇËÌ›¼Çɹΰ¾Ð† ÆÁ »ÇÂÊù ¦£› Á ɹºÇËÆÁÃÁ ¦£œš ÈÉǽÇÄ¿¹ÄÁ ÍÁÀÁоÊÃǾ ÌÆÁÐËÇ¿¾† ÆÁ¾Ä×½¾Â »ËÇÅÐÁÊľ¿¾ÆÒÁÆÁ½¾† ˾  ÊÌž»ÑÁÎ ÁÀº¾¿¹ËÕ »ÔʾľÆÁØ

Ç¼Ç½¹ÈÉǽÇÄ¿¹ÄÁÇËÈɹ»ÄØËÕ »£¹À¹ÎÊ˹ÆÁ£ÁɼÁÀÁ×À¹Î»¹Ð¾ÆÆÔÎ º¾¼Ä¾ÏÇ» ÁÀÅÇ¿½¾ÆÆÔÎ ºÇÄÕÆÔÎ ÊÃÉÔ»¹»ÑÁÎÊØ»¼ÇɹÎ ›¾ÄÁùØ §Ë¾Ð¾ÊË»¾ÆƹØ »ÇÂƹ Èdž ÅǼĹ ªË¹ÄÁÆÌ » ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ À¹½Ì† ŹÆÆǼÇ  ÌÊËÉÇÂÊË»¹  ÊÇ»¾ËÊÃÇ ƹÏÁÁ§Æ¹Èɾ½ÇÊ˹»ÁĹ¾ÅÌƹ† ÊËÇÂÐÁ»ÔÅÁ ÈÉÇÊÕº¹ÅÁ Á ËɾºÇ»¹† ÆÁØÅÁ »ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁØ ¹»ËÇÆÇÅÁÁ °¡™ªª©ƹÉǽÁƾ ÆÇغÉØ ¼Ç½¹ ÈÇÊľ Éؽ¹ ½¾Ä¾¼¹ÏÁ Á ŹÊÊÇ»ÔÎ ǺɹҾÆÁ » ¯£ £¨ªª Èɾ½Ê˹»Á˾ľÂ ɾÈɾÊÊÁ† ÉÇ»¹ÆÆÔÎƹÉǽǻ ÁÆ˾ÄÄÁ¼¾ÆÏÁÁÁ ÃÇÅÅÌÆÁÊËÇ»¥ÇÊÃ»Ô ¤¾ÆÁƼɹ½¹Á ½É̼ÁÎɹÂÇÆÇ»ÊËɹÆÔ ÈÉǼɾÊÊÁ»† ÆÇÂǺҾÊË»¾ÆÆÇÊËÁ»Ê¾¼ÇÅÁɹ ù»† ùÀϾ» ÈÉÇ¿Á»¹×ÒÁÎ À¹ É̺¾¿ÇÅ ºÔÄÇ ÈÉÁÆØËÇ ¨ÇÊ˹ÆǻľÆÁ¾ ¯£ £¨ªª Ç »ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁÁ ƹÏÁÇƹÄՆ Æǹ»ËÇÆÇÅÁÁùÄÅÔÏÃÇ¼Ç ùɹй†

¾»ÊÃÇ¼Ç º¹ÄùÉÊÃÇ¼Ç ооÆÊÃǼÇ Á ÁƼÌÑÊÃǼÇƹÉǽǻšÔÄÁÇËžƾÆÔ ùà ƾǺÇÊÆÇ»¹ÆÆÔ¾ ǼÌÄÕÆÔ¾ Ǻ† »ÁƾÆÁØÊÇ»¾ËÊÃÁμɹ¿½¹ÆÁÀÐÁÊĹ ооÆÊÃÇ  ÁƼÌÑÊÃÇ  º¹ÄùÉÊÃÇ  ùɹй¾»ÊÃÇ Á ùÄÅÔÏÃÇ ƹÏÁdž ƹÄÕÆÇÊ˾»¹ÃËÁ»ÆÇÂÈÇÅÇÒÁÁÈdž ÊǺÆÁоÊË»¾ ƾžÏÃdž͹ÑÁÊËÊÃÁÅ À¹Î»¹ËÐÁùÅ ¶ËÁ ƹÉǽÔ ºÔÄÁ ɾ¹† ºÁÄÁËÁÉÇ»¹ÆÔ ÄØ ˾Π ÃËÇ » ¼ ºÔÄ ÊÇÊĹÆ » £¹À¹ÎÊË¹Æ Ö˹ À¾ÅÄØ Ê˹Ĺ ÈÉÁ† ×ËÇÅ ¹ ½ÄØ ˾Π ÃËÇ ÉǽÁÄÊØ Ê ÈÇ ¼ † ©Ç½ÁÆÇ ¡ ƾ̽Á»Á† ˾ÄÕÆÇ ÐËÇ ʾ¼Ç½ÆØ ½¾ÊØËÃÁ ËÔÊØÐ ооÆϾ» Ø»ÄØ×ËÊØ ɹ»ÆÇÈɹ»ÆÔÅÁ ¼É¹¿½¹Æ¹ÅÁƹÁºÇľ¾ÌÊȾÑÆÇɹÀ† »Á»¹×Ò¾ÂÊØ ƹ ÈÇÊËÊÇ»¾ËÊÃÇÅ ÈÉdž ÊËɹÆÊË»¾ ©¾ÊÈ̺ÄÁÃÁ £¹À¹ÎÊË¹Æ ÁÆ˾¼ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÅÁ » ¾‘ ÈÇÄÁËÁÃÌ ÖÃÇÆÇÅÁÃÌÁÃÌÄÕËÌÉÌ Айсет ШИДАЕВА

Îíè ýòî ïåðåæèëè... ªÈ¾ÏȾɾʾľÆÏÔºÔÄÁ»ÇÊÆÇ»ÆÇÅɹÊʾ† ľÆÔ » ʾĹÎ ›Ê¾ ËÉ̽ÇÊÈÇÊǺÆÔ¾ ооÆÏÔ ɹºÇ˹ÄÁ»ÃÇÄÎÇÀ¹ÎÁÊÇ»ÎÇÀ¹Î ƹÈÉÇÅÔц ľÆÆÔÎÈɾ½ÈÉÁØËÁØÎ ÊËÉÇÂùÎ ªØÆ»¹Éؼǽ¹»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÈÇÊ˹ÆÇ»† ľÆÁ¾Å ªÇ»¾ËÊÃǼÇ Èɹ»Á˾ÄÕÊË»¹ ºÔÄÁ Ǽɹ† ÆÁоÆÔÈɹ»¹»Ê¾Î½¾ÈÇÉËÁÉÇ»¹ÆÆÔÎƹÉǽǻ ›Ê¾ ËÉ̽ÇÊÈÇÊǺÆÔ¾ ÊȾÏȾɾʾľÆÏÔ ǺØÀ¹† ÆÔ ºÔÄÁ À¹ÆÁŹËÕÊØ ËÉ̽ÇÅ º¾À ɹÀɾѾÆÁØ ÃÇžƽ¹Æ˹ƾÁžÄÁÈɹ»¹ÇËÄÌйËÕÊØÀ¹Èɾ† ½¾ÄÔžÊ˹ÈÉÇ¿Á»¹ÆÁØ ÆÇغÉØ ¼Ç½¹ ¬Ã¹ÀÇÅ ¨É¾ÀÁ½ÁÌŹ ›¾ÉÎÇ»ÆǼÇ ªÇ»¾Ë¹ ªªª© ½¾ÈÇÉ˹ÏÁ× ƹÉǽǻ ǺÓØ»ÁÄÁ „»¾ÐÆÇ” šÔÄÌÊ˹ÆǻľÆ¿¾ÊËÃÁÂɾ¿ÁÅÈÉÇ¿Á»¹ÆÁت¹ÅÇ»ÇÄÕÆÔ»ԾÀ½ÁÀ žÊËÈÇʾľÆÁØùɹÄÊØÇËÈɹ»ÃÇÂ»Ĺ¼¾ÉØÊËÉǼǼÇɾ¿ÁŹÊÉÇÃÇÅ ½ÇľË ªÈ¾ÏȾɾʾľÆϹÅÀ¹ÈɾҹÄÇÊÕÌÐÁËÕÊØ»»ÔÊÑÁÎÁÊɾ½ÆÁÎÊȾÏÁ† ¹ÄÕÆÔÎÌоºÆÔÎÀ¹»¾½¾ÆÁØΡÎƾÈÉÁÀÔ»¹ÄÁƹÊÄÌ¿ºÌ»ªÇ»¾ËÊÃÌ× ™ÉÅÁ× ªÌ½Õº¹ÇÈɾ½¾ÄÁĹ»ÀÉÇÊÄÔÅÁ½¾ËØÅ¿ÁËÕ»ºÌÉÆÔ Ëɹ¼ÁоÊÃÁ ȾÉÁǽ »ÌÊÄÇ»ÁØκ¾ÀƹùÀ¹ÆÆÇË»ÇÉÁ»Ñ¾¼ÇÊØƹ½ÆÁÅÁº¾ÀÀ¹ÃÇÆÁØ »ÇÈÁ×Ò¾¼ÇƹÉÌѾÆÁØоÄÇ»¾Ð¾ÊÃÁÎÁƹÏÁÇƹÄÕÆÔÎÈɹ» §½Æ¹ÃÇÅÌÐÁ˾ÄÕÆǾÊÇÀƹÆÁ¾ʻǾº¾ÀÀ¹ÒÁËÆÇÊËÁ ǺɾоÆÆÇÊËÁ ƾÊÄÇÅÁÄǽÌÎооÆÊÃǼÇƹÉǽ¹ ƾÈÇÃÇľº¹ÄǾ¼ÇɾÑÁÅÇÊËÁºÇ† ÉÇËÕÊØÀ¹¿ÁÀÆÕ›ÖËÇÂËØ¿¾Ä¾ÂѾÂÊÁË̹ÏÁÁÇÆƹѾÄ»ʾº¾ÊÁÄÔ ÈÉÇËÁ»ÇÊËÇØËÕ¿¾ÊËÇÃÁÅ̽¹É¹ÅÊ˹ÄÁÆÊÃǼÇɾ¿ÁŹ ÊÌžÄÊÇÎɹÆÁËÕ ¿ÁÀƾÊËÇÂÃÇÊËÕ ËÉ̽ÇÄ׺Á¾ Ä׺ǻÕÃÉǽÆÇÅÌÃɹ× Х. ГАКАЕВ, профессор, заведующий кафедрой истории России

¤ÁѾÆÁØ Á ƾ»À¼Ç½Ô Ⱦɾ¿Á»¹¾ÅÔ¾ ÌÆÁ¿¾ÆÁØ º¾Ê† Èɹ»ÆǾ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ ½¾ÈÇÉËÁÉÇ»¹ÆÆǼÇ ƹÉǽ¹ ̺¾¿½¹† ÄÇ Æ¹Ê ÅÇÄǽ¾¿Õ » ËÇÅ ÐËÇ ¾½ÁÆÊË»¾ÆÆǾ ÐËÇ ÅÔ Ådž ¿¾ÅÈÉÇËÁ»ÇÈÇÊ˹»ÁËÕÖËÇÅÌÀÄÌ ÖËÇÂƾÊÈɹ»¾½ÄÁ»ÇÊËÁ sÌÐÁËÕÊØ »ÇÇÉÌ¿¹ËÕÊØÀƹÆÁØÅÁ Èǻʾ½Æ¾»ÆÇÁÈǻʾ† žÊËÆÇ ½ÇùÀÔ»¹ËÕ ÐËÇ ÅÔ ÅÇ¿¾Å Á ½ÇÄ¿ÆÔ ÌÐÁËÕÊØ ¡ ÅÔÌÐÁÄÁÊÕ ÌÐÁÄÁÊÕÌÈÇÉÆÇÁƹÊËÇÂÐÁ»Ç ùúÔËÉ̽ÆÇ ÆÁºÔÄÇ ùúԼÇÄǽÆÇÁÎÇÄǽÆÇÆÁºÔÄǨɾÈØËÊË»Á ƹƹѾÅÈÌËÁÃÀƹÆÁØźÔÄÇƾŹÄÇÁÈÇÉÇÂʹÅÔÎƾ† »¾ÉÇØËÆÔÎ ¤ÁºÇ ËÔ ƾ ÅǼ ÈÇÄÌÐÁ» ¹Ë˾Ê˹Ë ÀɾÄÇÊËÁ »Ô¾Î¹ËÕ½ÄØÈÇÊËÌÈľÆÁØ»»ÌÀÀ¹Èɾ½¾ÄÔžÊ˹ÈÉÇ¿Á† »¹ÆÁØ ÄÁºÇƾÅǼÈÉÇÂËÁÈÇÃÇÆÃÌÉÊÌÊÇËÄÁÐÆÔÅÁÁÎdž ÉÇÑÁÅÁ ÇϾÆùÅÁ ƹ »ÊËÌÈÁ˾ÄÕÆÔÎ ÖÃÀ¹Å¾Æ¹Î ÃǼ½¹ Èɾ½Ê˹»Á˾ÄÁ ËÁËÌÄÕÆÔÎ ƹÏÁÂÈÇËÇùÅÁÀ¹ÐÁÊÄØÄÁÊÕÊÇÊÈÄÇÑÆÔÅÁËÉÇÂùÅÁ £Ç¼½¹ØÈÇƹÊËÇØÆÁ×ÅÇÁÎËÇ»¹ÉÁÒ¾ÂÈǼÉÌÈȾ »ÔɹÀÁ»ÑÁÎÈÇÄÆǾƾ½ÇÌž† ÆÁ¾˹ÃÁÅÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾Å ÈÇѾÄý¾Ã¹ÆÌ͹ÃÌÄÕ˾˹À¹˾ŠÐËǺÔÊÈÉÇÊÁËÕ ÈÇо† ÅÌ Ê ˹ÃÁÅÁ »ÔÊÇÃÁÅÁ º¹ÄĹÅÁ ÅǾ ͹ÅÁÄÁÁ ƾ ÇùÀ¹ÄÇÊÕ » ÈÉÁùÀ¾ Ç À¹ÐÁʆ ľÆÁÁ ÅƾÃÇÉÇËÃÇÁÇоÆÕ½ÇÎǽÐÁ»ÇǺÓØÊÆÁÄÁ„£Ç¼½¹ËԺ̽¾ÑÕÈÇÊËÌȹËÕ» »ÌÀÔƹ£¹»Ã¹À¾ ËԺ̽¾ÑÕÀ¹ÐÁÊÄ¾Æ ¹À½¾ÊÕÅÔ»ȾɻÌ×Çоɾ½ÕÀ¹ÐÁÊÄؾŻԆ ÎǽϾ» ÁÀ Êɾ½Æ¾¹ÀÁ¹ËÊÃÁÎ ɾÊÈ̺ÄÁà Á £¹À¹ÎÊ˹ƹ” › ËÇ »É¾ÅØ Ç »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ ÃǼ½¹†ÆÁºÌ½ÕÈÇÊËÌÈÁËÕ»»ÌÀƹ£¹»Ã¹À¾ÁžÐ˹ËÕƾÈÉÁÎǽÁÄÇÊզǛʾ»Ôц ÆÁÂɹÊÈÇÉؽÁÄÊØÁƹо›¼Ç½ÌƹѹʾÅÕػžÊ˾ÊËÔÊØйÅÁÊÇÈľžÆÆÁ† ÃÇ» ÁÀ¼Æ¹ÆÆÔÎÁÀÉǽÆÔΞÊË »¾ÉÆÌĹÊÕƹÉǽÁÆÌ£¹ÃǾÖËǺÔÄÇÊйÊËÕ¾¦Ô† ƾÑÆÁÅÅÇÄǽÔÅÄ×½ØÅƾ»¾½ÇÅÇÇÒÌÒ¾ÆÁ¾ÖËǼÇÊйÊËÕØ ÖËǺ¾ÊÈɾ½¾ÄÕÆÇ ɹ½ÇÊËÁ»½ÇÎÆÌËÕÈÕØÆØÒÁ»ÇÀ½ÌÎÉǽÆÔÎɾà ÉǽÆÔμÇɨÌÊËÕÁÅÆÁÃǼ½¹ƾ »¾½ÇÅǺ̽¾ËÁËÇ ÐËÇȾɾ¿ÁÄÁÅÔ»ÁÀ¼Æ¹ÆÁÁ »½¹ÄÁÇ˩ǽÁÆÔ В. ТИМАЕВ, доктор филологических наук, профессор, академик АН ЧР, зав. кафедрой чеченского языка


 ªËÁȾƽÁØÁÅ ™†®£¹½ÔÉÇ»¹ †ÊË̽¾Æ˹ņ ¿ÌÉƹÄÁÊ˹Å

П

ятеро студентов отделения журналистики Института чеченской и общей филологии Чеченского государственного университета стали обладателями стипендий имении Ахмата-Хаджи Кадырова. Именными стипендиями награждаются студенты-журналисты, добившиеся отличных успехов в учебе. £ÇÅžÆËÁÉÌØ ½¹ÆÆǾ ÊǺÔËÁ¾»¥ÁÆÁÊ˾ÉÊË»¾ ÈÇ »Æ¾ÑÆÁÅ Ê»ØÀØÅ ƹ† ÏÁÇƹÄÕÆÇ ÈÇÄÁËÁþ ȾйËÁ Á ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ÇËžËÁÄÁ ÐËǻԽ¾Ä¾ÆÁ¾ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÊËÁȾƆ ½ÁÁºÌ½ÌÒÁÅ¿ÌÉƹÄÁʆ ˹Å ÊÈÇÊǺÊ˻̾Ë ÉÇÊËÌ ÈɾÊËÁ¿¹ÈÉÇ;ÊÊÁÁ › ÖËÇÅ ¼Ç½Ì ǺĹ½¹Ë¾† ÄØÅÁ ÊËÁȾƽÁÁ ÁžÆÁ ™£¹½ÔÉÇ»¹Ê˹ÄÁ¤×½† ÅÁĹ ™ÎŹ½Ç»¹ ¥¹½Á† ƹ™Â½¹¾»¹ ̺¹ÂÉš¹Â† ɹÃÇ» ¥¹½Áƹ™ÄÁ¾»¹Á ©ÌÊĹÆ«¾Ê¹¾» ªÉ¾½ÊË»¹ ƹ »ÔÈņ ËÔ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎÊËÁ† ȾƽÁ »Ô½¾ÄØ×ËÊØ ÁÀ ©¾À¾É»ÆǼÇÍÇƽ¹œÄ¹»Ô °¾Ð¾ÆÊÃÇ©¾ÊÈ̺ÄÁÃÁ ¡Å¾ÆƹØ ÊËÁȾƽÁØ ™ £¹½ÔÉÇ»¹ ºÔĹ ÌÐɾ¿† ½¾Æ¹»¼Ç½Ì¡»É̆ й¾ËÊØ ÊË̽¾Æ˹Å ËɾËՆ ¾¼Ç о˻¾ÉËǼÇ Á ÈØËÔÎ ÃÌÉÊÇ»

«º½ÉÊÅÀÂ

ÅÀº½ÈÉÀʽÊÉÂÀÁ

Èç äàëüíèõ ñòðàíñòâèé âîçâðàòÿñü

В

›ÊËɹƾ¹ÄÕËÉÌÁÊËÇ»

осемь студентов отделения журналистики Иститута чеченской и общей филологии ЧГУ отправились в столицу Швеции Стокгольм, чтобы ознакомиться с системой подготовки журналистов и организацией СМИ в этой скандинавской стране. £Ç¼½¹†ËÇ ƹ ˾Π ÃËÇ ɹÊÊù† ÀÔ»¹ÄÇËÇÅ ÐËǺÔÄ»ž»ÉÇȾ Ø »ÀÁɹĹ Ê ƾÊÃÉÔ»¹¾ÅÇ À¹† »ÁÊËÕ× ÆÇ˾ȾÉÕ̺¾½ÁĹÊÕ» ËÇÅ ÐËÇ Çƹ ºÔĹ ÇÈɹ»½¹Æ¹ ¥Ô Ê ɾºØ˹ÅÁ ÈÉÇ»¾ÄÁ ˹Å »Ê¾¼Çƾ½¾Ä× ÆÇÀ¹ÖËǻɾÅØ ÌÊȾÄÁ ÈÇǺҹËÕÊØ Ê ÄÌÐÑÁ† ÅÁÑ»¾½ÊÃÁÅÁ¿ÌÉƹÄÁÊ˹ÅÁ ÈǺԻ¹ËÕ » ɾ½¹ÃÏÁØÎ ª¥¡ ÃÇɾÆÆÔÅ ǺɹÀÇÅ ÇËÄÁй׆ ÒÁÎÊØÇËÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎ Á ƹÃdž Æ¾Ï ÈǺÄÁ¿¾ ÈÇÀƹÃÇÅÁËÕÊØ ÊÇÊËɹÆÇ ÇÃÇËÇÉÇÂɹÆÕѾ ÀƹÄÁÆÁÐËÇ¿ÆÇŹÄÇ›±»¾† ÏÁÁ ºÔÄÇ ÇоÆÕ ÎÇÄǽÆÇ Ⱦ† ÉÁǽÁоÊÃÁ žѹÄ ØÀÔÃǻǠº¹ÉÕ¾É ÈÉÁÎǽÁÄÇÊÕË̼ǻ¹ËÇ ÊÇ Ê»ØÀÕ× Á ƾ ºÔÄÇ ÉÌÊÊÃÇ ÃĹ»Á¹ËÌÉÔ ÆÇcØÊǼĹÊÁĹÊÕ ºÔÊ˾ÉȾËÕÖËÇ ÄÁÑÕºÔ¾Ò¾ ɹÀÇËÈɹ»ÁËÕÊØË̽¹ ¨ÇÊľ ˹ÅÇ¿¾ÆÆǼÇ ÃÇÆËÉdž ÄØÅÔÇËÈɹ»ÁÄÁÊÕ»À¹ÄÇ¿Á† ½¹ÆÁØ ›ÇÄÇй À¹ ÊǺÇÂ о† Åǽ¹Æ ƹ ÃÇľÊÁùΠ Ø »Ê¾ ¿¾ ÌÊȾ»¹Ä¹ǼÄؽԻ¹ËÕÊØÈÇÊËdž ÉÇƹÅ ›¾ÊÕ ȾɾÎǽ ÁÀ ÀÇÆÔ ÈÉÁľ˹»À¹ÄÇ¿Á½¹ÆÁغÔÄ» ǼÉÇÅÆÔÎ º¹ÆƾɹÎ £¹¿½Ô ÁÀÆÁÎƹÐÁƹÄÊØÊÇÊÄÇ»„›Ô ÈÉÁºÔÄÁ»±»¾ÏÁהÁ½¹ÄÕѾ ɹÊÈÇĹ¼¹ÄÁÊÕ ÈÇÉËɾËÔ »Ô† ½¹×ÒÁÎÊØ Ñ»¾½Ç» s ™ÄÕÍɾ† ½¹ ¦Çº¾ÄØ ™ÊËÉÁ½ ¤Áƽ¼É¾Æ ¼ÉÌÈÈÔ„™ºº¹” ¡Æ¼Å¹É¹š¾É¼† ŹƹÁÅÆǼÁνÉ̼ÁÎ «¹ÃÐËÇȾɻǾ»È¾Ð¹ËľÆÁ¾ ÇË ±»¾ÏÁÁ s ÖËÇ ɾÃĹÅƹØ ÈÉǽÌÃÏÁبÇËÇÅƹÊÈÇʹ½Á† ÄÁ»˹ÃÊÁ›Ê×½ÇÉǼÌÅÔ¿¹½† ÆÇ»¼ÄؽԻ¹ÄÁÊÕ»ȾÂÀ¹¿ÁÀ¹ ÇÃÆÇÅ ÁÊÈÔËÔ»¹Ø ÊËɹÆÆǾ ÇÒÌÒ¾ÆÁ¾ ÐËÇÈÇȹÄÁ»ÁÆÇȆ ĹƾËÆÔ ÅÁÉ ¦Ç ËÌË ÈÇ ɹ† ½ÁÇÀ¹À»ÌйÄÁÀƹÃÇÅÔ¾žÄdž ½ÁÁ ¹ ÈÉÁ ÈǽӾÀ½¾ à ¼ÇÉǽÌ ƹйÄÁ ÈÇØ»ÄØËÕÊØ ǼÉÇÅÆÔ¾ ƾÇÆǻԾ ÒÁËÔ Ê ƹÀ»¹ÆÁ؆ ÅÁÁÀ»¾ÊËÆÔÎÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ ŹÑÁÆ ˾ÎÆÁÃÁ ǽ¾¿½Ô s Á ÅÔ ƾÅÆÇ¿ÃÇ ÌÊÈÇÃÇÁÄÁÊÕ s ÎÇËÕÐËdžËÇÀƹÃÇÅǾ ›˾оÆÁ¾»Ê¾Âƾ½¾ÄÁ»ÇȆ ÉÇÊÔ Ê»ØÀ¹ÆÆÔ¾ÊƹÑÁÅɹÀ† žҾÆÁ¾Å ÈɾºÔ»¹ÆÁ¾Å » Ç˾ľ ÈÉǼɹÅÅÇ  ʾÅÁƹ† ɹÅÁ Á ÖÃÊÃÌÉÊÁØÅÁ ɾѹÄ ¨¾É¶Æ¾É̽¶ËÇËоÄÇ»¾Ã ÁÀ† »¾ÊËÆÔ ¿ÌÉƹÄÁÊË Èɾ½† Ê˹»ÄØ×ÒÁ ѻ¾½ÊÃÁ ÁÆÊËÁ† ËÌË ÈÇ»ÔѾÆÁØ û¹ÄÁÍÁùÏÁÁ ¿ÌÉƹÄÁÊËÇ»'0+0 żÆÇ»¾ÆÆÇ À¹»Ç¾»¹Ä ɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ »Ê¾Î ɾºØ˛džȾɻÔÎ ÇƺÔÄÖËÁ† оÆ ƹÊËÇÄÕÃÇ ƹÊÃÇÄÕÃÇ ÖËÇ »ÇǺҾ »ÇÀÅÇ¿ÆÇ £Ç¼½¹ » ȾɻÔ¿¾½¾ÆÕÅÔÇÈÇÀ½¹ÄÁ ƹÈÇÄйʹ ƾÊǻʾÅÈÇÆØÄÁ ƹùÃǾ»É¾ÅØÃÇÆÃɾËÆǺÔÄ ƹÀƹоÆ ƹÑ ÈÇÎǽ » ¿ÌÉƹ† ÄÁÊËÊÃÌ×ÑÃÇÄÌ1PQQJVT ¨¾ÉÖËÁÅ͹ÃËÇźÔÄ̽Á»† Ä¾Æ Á ɹÀÌž¾ËÊØ ƾÈÉÁØËÆÇ ÆÇÊ»ÇÁÅÔÊÄÁÈÇÖËÇÅÌÈǻdž

½Ì »ÔɹÀÁÄ ƹÊËÇÄÕÃÇ ½¾ÄÁ† ùËÆÇ Á » ˹ÃÇ ÍÇÉž ºÌ½† ËÇÐÌ»Ê˻ǻ¹ÄʾºØ»ÁÆÇ»¹ËÔÅ „¨ÇÂÅÁ˾ Ñ»¾½Ô ÇÆÁ ÇоÆÕ ÈÌÆÃË̹ÄÕÆÔ Á¾ÊÄÁ»ÔºÌ½¾Ë¾ ˹à ÇȹÀ½Ô»¹ËÕ ÅÆǼÁ¾ ƹÑÁ ÈǾÀ½ÃÁ ÊÇÉ»ÌËÊؔ † ǺÓØʆ ÆØÄÇÆ ÁÅÔÈÇÊľÖËǼÇÊ˹ɹ† ÄÁÊÕÈÉÁÎǽÁËջǻɾÅØ®ÇËØ »ÈÇÊľ½ÆÁ½¾ÆÕ»ÁÀÁ˹ÇÈÇÀ† ½¹ÄÁÊÆÇ»¹ ÆÇÈÉÁÐÁÆÇÂËÇÅÌ ºÔÄÇÌ¿¾ƹѾƾÌžÆÁ¾ÇÉÁ† ¾ÆËÁÉÇ»¹ËÕÊػѻ¾½ÊÃÇÅžˆ ÉÇ ¨¾É ̻ľоÆÆÇ ɹÊÊùÀԆ »¹Ä ƹÅ Ç Ñ»¾½ÊÃÇ ÃÌÄÕË̆ ɾ s ÇË ƾ¼Ç ÅÔ ÌÀƹÄÁ ÐËÇ » ÖËÇ ÊËɹƾ ŹÉ˹ ÈɹÀ½Æ̆ ×ËÄÁÑÕ;ÅÁÆÁÊËÃÁ ɾº¾Æù ÅǼÌË À¹ºÉ¹ËÕ ÁÀ ʾÅÕÁ ¾ÊÄÁ ÌÀƹ×Ë ÐËÇÉǽÁ˾ÄÁ½¹ÄÁ¾ÅÌ ÈǽÀ¹ËÔÄÕÆÁà ÐËÇ Ñ»¾½ÊÃÁ¾ ¿ÌÉƹÄÁÊËÔ ƾ ÈÁÑÌË Ç ʹÅdž ̺ÁÂÊË»¹Î ˹ÃùÃÊÐÁ˹×ËÖËÇ ƾÖËÁÐÆÔÅ ÐËÇǽÆÇÂÁÀ¼Ä¹»† ÆÔÎоÉËÖËǼÇƹÉǽ¹Ø»ÄؾËÊØ ¹ÄÕËÉÌÁÀÅ s ùÃ Ì ƹÊ ¼ÇÊ˾Ȇ ÉÁÁÅÊË»Ç  › ÖËÇÅ ÅÔ Á ʹÅÁ ÊÅǼÄÁ̺¾½ÁËÕÊ؆¨¾Éƾǽ† ÆÇÃɹËÆÇ ̼ÇÒ¹Ä ƹÊ Ǻ¾½ÇÅ ÎÇËØ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØ »Ô½¾ÄÁĹ ƹÅ »Ê¾Å ½Ç»ÇÄÕÆÇ Ò¾½ÉÔ¾ ÊÌËÇÐÆÔ¾ žÒ¾ ÃǼ½¹ ÅÔ ÈԆ ˹ÄÁÊÕ ÌÀƹËÕ ƹÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ ÐËǺÔÅÇÄÁËÕÊØ ¨¾ÉƾÈÇľ† ÆÁÄÊØ ½ÇÊ˹ËÕ ùÉËÌ ¼ÇÉǽ¹ ƹÂËÁƹƾÂÇ˾ÄÕ ÈÇËÇÅÈdž ÉÔËÕÊØ»ʻǾŹÂȹ½¾Á»ÔØʆ ÆÁËÕ ƹÃÇÆ¾Ï » ùÃÇ ÊËÇÉdž ƾƹÎǽÁËÊØ£¹¹º¹™ÃǼ½¹Ø ÈÇÈÉÇÊÁĹ ¨¾É¹ ÊÍÇËǼɹÍÁ† ÉÇ»¹ËÕÊØ ÖËÇËоÄÇ»¾Ã ÉÇÊËÃdž ËÇÉǼǺÔÄÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆǺÇÄՆ Ѿ ÊÅ ÐÌËÕ ÄÁ ƾ ÈÉÁÊ¾Ä ½ÄØËÇ¼Ç ÐËǺÔºÔËÕƹǽÆÇÅ ÌÉǻƾÊÇÅÆÇ£Ǽ½¹ØÊÈÉdž ÊÁĹ¾¼Ç À¹Ð¾ÅÇÆÖËǽ¾Ä¹¾Ë ¨¾ÉÇË»¾ËÁÄ„™ËÇƾÊÈɹ»¾½† ÄÁ»Ç¿¾ÈÇÄÌй¾ËÊؔ ›ËÇÉÇ ½¾ÆÕ » ±»¾ÏÁÁ ƹ† йÄÊØ Ê ÖÃÊÃÌÉÊÁÁ ÈÇ ªËÇÆ ¼ÇÄÕÅÌ¥ÔÈǺԻ¹ÄÁ»ÃÇÉdž ľ»ÊÃÇ ɹËÌѾ ÈÇžҾÆÁØ ÃÇËÇÉÇÂØ»ÄØ×ËÊØžÊËÇÅÈÉdž »¾½¾ÆÁØÆǺ¾Ä¾»ÊÃǼǺ¹Æþ˹ ªÉ¹ÀÌÈÇÊľÖËǼÇƹÈɹ»ÁÄÁÊÕ »ɾ½¹ÃÏÁ×ÃÉÌÈƾÂѾÂÑ»¾½† ÊÃǼ¹À¾ËÔ„%BHFOT/ZIFUFS” £ ÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ× ÈǼǻÇÉÁËÕ ÊÇÊȾÏÃÇÉÇÅ»©ÇÊÊÁÁƹÅƾ ̽¹ÄÇÊÕ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ ùà ɹÀ » ËÇË ȾÉÁǽ ÇÆ »Ô¾Î¹Ä » ¥Çʆ Ã»Ì ÐËǺÔ ½¾Ä¹ËÕ Ź˾ÉÁ¹Ä Ç ˾ɹÃ˾ » ÇÅǽ¾½Ç»Ç ¨Ç† ǺҹÄÁÊÕÅÔÁÊÇÊË̽¾Æ˹ÅÁ ªËÇüÇÄÕÅÊÃǼÇ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾† ˹ª¾ÅÁÆ¹É ÈÉÇ»¾½¾ÆÆÔ½ÄØ ƹÊ ÊÇËÉ̽ÆÁÃÇÅ ɹ½ÁÇĹºÇ† ɹËÇÉÁÁ ºÔÄǽÆÁÅÁÀʹÅÔÎ ÁÆ˾ɾÊÆÔÎ Á ¿Á»ÔÎ ¨É¾Èdž ½¹»¹Ë¾ÄÕ ˹à ǿÁ»Ä¾ÆÆÇ ¿¾Ê† ËÁÃÌÄÁÉÇ»¹Ä ÐËÇÅÆǼÁ¾ËÌË¿¾ ½ÇÊ˹ÄÁ ùžÉÔ ¹ÈÁʹÆÆǾ »Á½¾Ç ½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇ ÈÇÄÌÐÁ† ÄÇÊÕÁÆ˾ɾÊÆÔŦǺÇÄÕѾ

ƹÊ ÈÇËÉØÊÄÁ À¹ÈÁÊÁ ÃÇËÇÉÔ¾ ƹÅÈÇùÀ¹ÄÁƹÑ»¾½ÊÃÇÅ«› ŸÌÉƹÄÁÊËù ɹºÇ˹»Ñ¹Ø » œÉÇÀÆÇÅ»¼ ÈÉǽ¾ÅÇÆʆ ËÉÁÉÇ»¹Ä¹ Ê»ÇÁ Ê׿¾ËÔ ÊÆ؆ ËÔ¾ » ÖËÇ »É¾ÅØ ›Á½ ɹÀÉ̆ ѾÆÆǼǽÇÇÊÆÇ»¹ÆÁؼÇÉǽ¹ ÁɾÈÇÉ˹¿ÈÉÇŹÄÕÐÁù Ãdž ËÇÉÔ ÈǽÇÉ»¹ÄÊØ ƹ ÅÁƾ Á ÇÊ˹ÄÊØ º¾À ÆǼ »È¾Ð¹ËÄÁÄÁ ƹÊËÇÄÕÃÇ ÐËÇ »Ê¾ ½¾»ÐÇÆÃÁ ƹйÄÁÈĹùËÕ¶»¹ ˹ÃÀ»¹ÄÁ ÃÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆËÃÌ ºÔĹÇоÆÕ ɹÊ˾ÉØƹ ÁÀ»ÁÆØĹÊÕ ÎÇ˾† Ĺ»ÔÃÄ×ÐÁËÕ ÆÇÅÔÈÇÈÉÇÊÁ† ÄÁÇÊ˹»ÁËÕ„¬·ÊÌȹ ˹ÃÀ»¹† ÄÁ¼¾ÉÇؾ¾Ê׿¾Ë¹ ʾÂйʻʾ ÎÇÉÇÑǔ † ÌÊÈÇùÁ»¹Ä¹ ƹÊ ¿ÌÉƹÄÁÊËù ÆÇÅԆËÇÈĹù† ÄÁ ƾ ËÇÄÕÃÇ ÁÀ†À¹ ¿¹ÄÇÊËÁ à ŹÄÕÐÁÃÌ ù¿½ÇÅÌÊ׿¾Ëƹ† »¾ØÄÊ»ÇÁ»ÇÊÈÇÅÁƹÆÁØc ª¹ÅǾ ƾÀ¹ºÔ»¹¾ÅǾ »È¾† йËľÆÁ¾ƹƹÊÈÉÇÁÀ»¾Ä¹Èdž ¾À½Ã¹ » ¬ÈʹÄÌ s ÖËÇ ǽÁÆ ÁÀ Ê˹ɾÂÑÁÎ ¼ÇÉǽǻ ±»¾ÏÁÁ ¨ÇÊľ ƾ½ÇļǼÇ ÈɾºÔ»¹† ÆÁØ»ɾ½¹ÃÏÁÁ¼ÇÉǽÊÃǼ¹† À¾ËÔ ÅÔ ƹÈɹ»ÁÄÁÊÕ » ϾÆËÉ ÁÀÌоÆÁØ ©ÇÊÊÁÁ ÈÉÁ ¬ÈʹÄʆ ÃÇÅ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˾ ¨ÇǺҹ»† ÑÁÊÕʼÉÌÈÈÇÂɾºØË ØƹÈɹ† »ÁĹÊÕ ºÔÄÇ À¹ йÑÃÇ ÃÇ; Á ËÌË ¤¾Å¹ «ÌÉȹÄÇ» À¹»¾½Ì† ×ÒÁ ù;½ÉÇ ¿ÌÉƹÄÁÊËÁ† ÃÁ ÉÌÃǻǽÁ˾ÄÕ¼ÉÌÈÈÔ À¹† Ø»ÄؾË „›ÇË ÈÇÀƹÃÇÅÕ˾ÊÕ §Æ¹ÁÀÌй¾ËооÆÊÃÁÂØÀÔÔÁ Èɾ½Ê˹»ÄؾËÅƾÊ»¾ËÄÇ»ÇÄdž ÊÌ×¼ÇÄĹƽÃÌÈÇÁžÆÁ¡Æ¼¹ §Æ¹ ÈÄÇÎÇ ¼Ç»ÇÉÁĹ ÈdžÉÌʆ ÊÃÁ ÆÇƹÀ»¹Ä¹ƾÊÃÇÄÕÃÇƹ† ÑÁÎ ÊÄÇ» » ËÇÅ ÐÁÊľ „½¹” „»¹Ñ¹” „º¾É”  ¨É¾¿½¾ оÅ »¾ÉÆÌËÕÊØ » ¼ÇÊËÁÆÁÏÌ ¨¾É Èɾ½ÄÇ¿ÁÄÈÉǼÌÄØËÕÊØÈǼdž ÉǽÌšÔÄÇÇоÆÕÎÇÄǽÆÇ ÆÇ À¹ËÇ ÅÔ ÇÀƹÃÇÅÁÄÁÊÕ Ê Èdž ɹÀÁ˾ÄÕÆÇ ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÇ Á ÈǺԻ¹ÄÁ » À½¹ÆÁØÎ ÇËÆdž ÊØÒÁÎÊØ Ã »¾ÃÌ  §½ÆÁÅ ÁÀ ÈÇÊľ½ÆÁÎ ÈÌÆÃËÇ» ÈÉǼɹņ ÅÔ ºÔÄÇ Ñ»¾½ÊÃǾ ɹ½ÁÇ ¨ÇÊľÖÃÊÃÌÉÊÁÁ»½¾ÊØËÁÖ˹¿† ÆÇÅÀ½¹ÆÁÁ ÅÔ ½Ç»ÇÄÕÆÇÌʆ ˹»ÑÁ¾ ÈÉÁÆØÄÁ˾Åƾžƾ¾ ¹ÃËÁ»ÆǾ ÌйÊËÁ¾ » ʾÅÁƹɾ ÈÇÊ»ØÒ¾ÆÆÇÅ ¼Ä¹»ÆÔÅ Ǻɹ† ÀÇÅÊÇÏÁ¹ÄÕÆÔÅʾËØÅÁËÇÅÌ ùÃÁÅ ǺɹÀÇÅ ÇÆÁ ÅǼÌË Êdž Ê˹»ÁËÕ ÃÇÆÃÌɾÆÏÁ× Êǻɾ† žÆÆÔŪ¥¡ ¦¹ Êľ½Ì×ÒÁ ½¾ÆÕ ƹÅ »Ê¾Å »ÉÌÐÁÄÁ ʾÉËÁÍÁùËÔ Ç ËÇÅ ÐËÇ ÅÔ ÈÉÇÑÄÁ ÈÉÇ;ʆ ÊÁÇƹÄÕÆÔÂËɾÆÁƼ ÁƹÖËÇÅ ÈÉǼɹÅŹ À¹ÃÇÆÐÁĹÊÕ › ˾†

оÆÁ¾ »Ê¾Â Ê̺ºÇËÔ ÅÔ ºÔÄÁ Èɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÔ ʹÅÁÅ ʾº¾ Á ɾÑÁÄÁÈÇËɹËÁËÕÖËǻɾÅØƹ ÑÇÈÈÁƼ ÈÇÃÌÈÃÁÊÌ»¾ÆÁÉÇ» ¨ÇÎǽÈÇÑ»¾½ÊÃÁÅŹ¼¹ÀÁ† ƹÅ  † À¹ÆØËÁ¾ ½Ç»ÇÄÕÆÇ Ì»† ľù˾ÄÕÆǾ ÆÇ ËɾºÌ×Ò¾¾ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÔÎ ÌÅÊË»¾ÆÆÔÎ ÌÊÁÄÁ ÄØ ËÇ¼Ç ÐËǺÔ »Ô† ØÊÆÁËÕ ÅÇ¿¾Å ÄÁ ÅÔ ÃÌÈÁËÕ ËÌÁÄÁÁÆÌ×»¾ÒÕ ƹÅÈÉÁÎdž ½ÁÄÇÊÕ ɾѹËÕ Ź˾ŹËÁоʆ ÃÁ ÈÉÁžÉ s Ⱦɾ»¾ÊËÁ ÊËdž ÁÅÇÊËÕ » ÃÉÇƹÎ ƹ É̺ÄÁ «Ç ¾ÊËÕÌÅÆÇ¿¹ËÕÏÁÍÉÌÊϾÆÆÁ† ùƹÈØËÕsÁžÆÆÇ˹ÃÇÂÃÌÉÊ ºÔÄÑ»¾½ÊÃÇ»¹Ä×ËÔ¶ËÇ Ãdž ƾÐÆÇ ƾÊÄÇ¿ÆǾ»ÔÐÁÊľÆÁ¾ ÆÇÃǼ½¹ÈǽǺÆǼÇÉǽ¹ÈÉdž Ͼ½ÌÉÌ ÈÉÁÎǽÁËÊØ ÈÉǻǽÁËÕ »ǼÉÇÅÆÔÎËÇɼǻÔÎϾÆËɹΠ ¼ÇÄÇ»¹ƹÐÁƹĹÌÊ˹»¹ËÕ „¦¾º¾ÉÁ˾˹ÃÅÆǼÇ»¾Ò¾Â † ÊÇ»¾ËÇ»¹Ä ¾Ò¾ Ⱦɾ½ ÈǾÀ½† ÃǤ¾Å¹«ÌÉȹÄÇ» †Ñ»¾½Ôƾ ˹ÃÁ¾ ùÃÅÔ ÁÁŻʾɹ»ÆÇ žÆؾ˾ÄÁ»Ôǽ¾¿½Ìù¿½Ô ½¾ÆÕÁÄÁƾ˔›Èɹ»Ç˾À¹»¾† ½Ì×Ò¾¼Çù;½ÉÇÂÅÔ̺¾½Á† ÄÁÊÕÊɹÀÌ¿¾«Ç ùÃǽ¾»¹×ˆ ÊØÑ»¾½Ô ÅƾƾÈÇÆɹ»ÁÄÇÊÕ s ÇÆÁ Ç˽¹×Ë Èɾ½ÈÇÐ˾ÆÁ¾ ̽ǺÊË»Ì ¹ƾÃɹÊÇ˾®ÇËØÅÔ ƹËÃÆÌÄÁÊÕƹȾÉÁǽ¼É¹Æ½Á† ÇÀÆÔÎ ɹÊÈÉǽ¹¿ Á ÁžÄÁ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ À¹ ¼ÉÇÑÁ ÃÌÈÁËÕ »¾ÊÕŹ ½ÇºÉÇËÆÌ× »¾ÒÕ °ËÇ ÅÆǼÁ¾ÁÀƹÊÁʽ¾Ä¹ÄÁ›ÁËdž ¼¾ÁÀ†À¹˹ÃǼÇǺÁÄÁØÈÇÃÌÈÇà ƹÑ º¹¼¹¿ Ì»¾ÄÁÐÁÄÊØ »½»Ç¾ sÁÀœÉÇÀÆǼÇÅÆǼÁ¾»Ô¾À¿¹† ÄÁÊǽÆÁÅоÅǽ¹ÆÇÅ ¹»¾É† ÆÌÄÁÊÕ ÈÉÁº¹»Á» à ƾÅÌ ƾ† ÊÃÇÄÕÃÇǼÉÇÅÆÔÎȹþËÇ» ¥Ô ʽ¾Ä¹ÄÁ ƹ»¾ÉÆǾ ½¾† ÊØËÃÁ ÍÇËǼɹÍÁ » ȾɾÌÄþ .PQËFÆB 5QPËÏÁ¼B ¶ËÇ ʹŹØ ÌÀùØ ÌÄÁϹ ªËÇüÇÄÕŹ ¾¾ ÑÁÉÁƹ ƾ Èɾ»Ôѹ¾Ë ÊÅ §Æ¹ƹÎǽÁĹÊÕ»ɹÂÇƾªË¹† ÉǼǼÇÉǽ¹sÖËÇÊɾ½Æ¾»¾Ãdž »¹Ø йÊËÕ Ñ»¾½ÊÃÇ ÊËÇÄÁÏÔ ÃÇËÇɹØØ»ÄؾËÊؾ¾½ÇÊËÇÈÉÁ† žй˾ÄÕÆÇÊËÕ× §Ë ÈǾÀ½ÃÁ ÇÊ˹ÄÁÊÕ ÊÇËÆÁ ÍÇËǼɹÍÁ  ÈÉÁ»¾À¾ÆÆÔ¾ ÁÀ ªËÇüÇÄÕŹ ÊÌ»¾ÆÁÉÔ Ñ»¾½† ÊÃǾ ÈÉÁ»¾ËÊË»Á¾ „ξ” ¾¼Ç ˾ȾÉÕ ÌÈÇËɾºÄؾÅ Á ÅÔ Ê ɾºØ˹ÅÁ Áº¾ÊϾÆÆÔ¾»ÇÊÈdž ÅÁƹÆÁØ ÃÇËÇÉÔÎÀ¹ÖËÌƾ½¾† Ä×ƹÃÇÈÁÄÇÊÕƹ»Ê׿ÁÀÆÕ Аза ИСАЕВА, студентка 5-го курса отделения журналистики ЧГУ
«º½ÉÊÅÀÂ

ÅÀº½ÈÉÀʽÊÉÂÀÁ

Íà êíèæíóþ ïîëêó

¯¾ÆÆǾÁÀ½¹ÆÁ¾½ÄØ ¹¼ÉÇ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃǼÇ͹ÃÌÄÕ˾˹

Э

того издания ждали давно - студенты, преподаватели, молодые ученые. Речь идет об учебнике для вузов России «Виноградарство с основами технологии первичной переработки винограда», изданном в Москве в начале 2011 года в самом авторитетном издательстве по выпуску аграрной литературы РФ «КолосС», под авторством заведующего кафедрой «Агрономия» ЧГУ, доктора с.-х. наук, профессора Али Алхазуровича Зармаева. ¬Ð¾ºÆÁà ÌÆÁùľÆ ÈÇ ÅÆǼÁÅ ÈÇÀÁÏÁØśdžȾɻÔÎ ÇÆÈÉÇѾÄ ¿¾ÊËÃÌ× ÖÃÊȾÉËÁÀÌ ÇÊ˹ËÇÐÆÇ ÊùÀ¹ËÕ ÐËÇɾϾÆÀÁÉÇ»¹ÄÁ½¹Æ† ÆÌ× ɹºÇËÌ оËÔɾ ½ÇÃËÇɹ ʆΠƹÌà »ÌÀÇ» ÊËɹÆÔ ›Ê¾ÉÇÊÊÁ† ÊÃǼÇ ʾľÃÏÁÇÆÆdž˾ÎÆÇÄǼÁ† оÊÃǼÇÁÆÊËÁËÌ˹ʹ½Ç»Ç½ÊË»¹Á ÈÁËÇÅÆÁÃǻǽÊË»¹ ©ÇÊʾÄÕÎÇÀ¹† ù½¾ÅÁÁ ¼¥ÇÊû¹ ¥ÇÊÃÇ»ÊÃdž ¼Ç¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǼÇÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾† ˹ȾйËÁ ¹˹ÿ¾¥ÁÆÁÊ˾ÉÊË»Ç ʾÄÕÊÃǼÇ ÎÇÀØÂÊË»¹ ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ ­¾½¾É¹ÏÁÁ ÃÇËÇÉǾ ½ÇÈÌÊËÁÄÇ ÁÀ½¹ÆÁ¾»ùоÊË»¾ÌоºÆÁù½ÄØ ÊË̽¾ÆËÇ»»ÔÊÑÁÎÌоºÆÔÎÀ¹»¾† ½¾ÆÁ  ǺÌй×ÒÁÎÊØ ÈÇ ¹¼ÉÇÆdž ÅÁоÊÃÁÅÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÊËØÅ ›Ç†»ËÇÉÔÎ ½ÄØ˹ÃǼÇÉǽ¹ÄÁ† ˾ɹËÌÉÔÖËÇÇоÆÕǺӾÅƹØɹ† ºÇ˹ ÌÊÄÈÄ £¹ÃÈÉÁÀƹ† ¾ËÊØʹŹ»ËÇÉ ºÇľ¾¼Ç½¹ºÔÄÇ ÈÇËɹоÆÇ ƹ Ⱦɾ¼Ç»ÇÉÔ Ê ÁÀ† ½¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÅ ÃÇËÇÉǾ ËɾºÇ»¹† ÄÇÊÇÃɹËÁËÕ˾ÃÊËÐÌËÕÄÁƾƹ† ÈÇÄÇ»ÁÆÌ™»ËÇÉƹÊËÇØÄƹËÇÅ ÐËÇ ÌоºÆÁà ½ÇÄ¿¾Æ Êǽ¾É¿¹ËÕ ÁÊоÉÈÔ»¹×ÒÁ Ź˾ÉÁ¹Ä ÈÇ ½ÁÊÏÁÈÄÁƾ ÃÇËÇÉÔ  ÊÇÇË»¾Ëʆ Ë»ÌØ ÌоºÆÇ ÈÉǼɹÅž ½¹»¹Ä ºÔÇË»¾ËÔƹÈÇÊ˹»Ä¾ÆÆÔ¾»ÇȆ ÉÇÊÔº¾ÀÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁؽÇÈÇÄÆÁ† ˾ÄÕÆÔÎÁÊËÇÐÆÁÃÇ»ÄÁ˾ɹËÌÉÔ ¹ÆÆÔ ÌоºÆÁà ÊÇÇË»¾ËÊ˻̆ ¾ËÖËÇÅÌÁÈɾ½Æ¹ÀƹоƽÄØÈdž ÄÌоÆÁØ ÊË̽¾Æ˹ÅÁ º¹ÀÇ»ÔÎ ÀƹÆÁ  Áž×ÒÁÎ ùà ˾ÇɾËÁ† оÊÃǾ ˹ÃÁÈɹÃËÁоÊÃǾ ÈÉÁ† ÃĹ½ÆǾ ÀƹоÆÁ¾ ›ËɾËÕÁÎ »ÇËÄÁÐÁ¾Ç˽É̼ÁÎ

ÌоºÆÁÃÇ» À½¾ÊÕ ǺӾ½ÁƾÆÔ »Å¾Ê˾ »ÇÈÉÇÊÔ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ »ÁÆǼɹ½¹ Á ¾¼Ç ȾɾɹºÇËÃÁ £ÉÇž ËÇ¼Ç Ç˽¾ÄÕÆÔÅÁ ȹɹ¼† ɹ͹ÅÁ »È¾É»Ô¾ ɹÊÊŹËÉÁ»¹† ×ËÊØ »ÇÈÉÇÊÔ ƾ ËÇÄÕÃÇ ÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»¹ÊËÇÄǻǼÇ»ÁÆǼɹ½¹ ÆÇ ÁÈÇùÀ¹ÆÔÃÇÆÃɾËÆÔ¾ÈÌËÁÈÉdž ½Ä¾ÆÁØ ÊÉÇù ¾¼Ç ÈÇËɾºÄ¾ÆÁØ » Ê»¾¿¾Å »Á½¾ ƹÐÁƹØ Ê ÃÇƆ ϹÁ×ÄØÁ½ÇÃÇÆϹÇÃËغÉØ º¾À ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ½ÇÉǼÇÊËÇØÒÁÎ »ÁÆǼɹ½ÇÎɹÆÁÄÁÒ ɹÊÃÉÔ»¹† ×ËÊØ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÊÌѾÆÇ ÈÉǽÌÃÏÁÁ † ÃÁÑÅÁѹ ÁÁÀ׏ ÈÇÄÌоÆÁØƹËÌɹÄÕÆÔÎ »ÁÆǼɹ½ÆÔÎ ÊÇÃÇ» ɹÀÄÁÐÆÔÎ ù˾¼ÇÉÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁØÃÇÆʾɆ »ÁÉÇ»¹ÆÆÇÂÈÉǽÌÃÏÁÁ §ÊǺ¾ÆÆÇÊËÕ× ÌоºÆÁù Ø»Ä؆ ¾ËÊØÁËÇ ÐËÇÈÇÊľù¿½ÇÂ˾ÅÔ ÈÉÁ»Ç½ØËÊØ ÃÇÆËÉÇÄÕÆÔ¾ »ÇȆ ÉÇÊÔ Á ½¹×ËÊØ À¹½¹ÆÁØ ½ÄØ ʹ† ÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÇ ɹºÇËÔ «¹ÃÇ ÈǽÎǽ ÇÈɹ»½¹Æ »Ç »Ê¾Î ÇËÆdž ѾÆÁØÎ ¦¾Å¹ÄÇ»¹¿ÆǾÀƹоÆÁ¾Áž† ¾Ë Á ½ÁÀ¹ÂÆ ÌоºÆÁù »ÔÈÇĆ ƾÆÆÔ » ÃĹÊÊÁоÊÃÇÅ ÊËÁľ ªÇÄÁ½ÆÇÊËÕ ÌоºÆÁÃÌ ÈÉÁ½¹† ¾Ë Ë»¾É½Ô ȾɾÈÄ¾Ë оËÃÁ ÑÉÁÍËƹº¾ÄÇÂºÌŹ¼¾ ÁÄÄ×ʆ ËɹÏÁÁ ÇÃÇÄÇ  ÃÇËÇÉÔÅÁ ÊÇÈÉǻǿ½¹¾ËÊØ˾ÃÊË ÁÈÉÁÄdž ¿¾ÆÁØ Ê Ï»¾ËÆÔÅÁ »ÃĹ½Ôѹ† ÅÁ›ÈÉÁÄÇ¿¾ÆÁÁƹ¼ÄØÆϾ»Ç ºÌŹ¼¾ ÈÉÁ»Ç½ÁËÊØ ιɹÃ˾ÉÁʆ ËÁù ÄÌÐÑÁÎ ɹÂÇÆÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ ÊÇÉËÇ» »ÁÆǼɹ½¹ Ê ÁÎ Ï»¾ËÆԆ ÅÁÍÇËǼɹÍÁØÅÁ ¹˹ÿ¾ÊÁņ

ÈËÇÅÔ Èǻɾ¿½¾ÆÁ Çɼ¹ÆÇ» »ÁÆǼɹ½¹ ºÇľÀÆØÅÁ Á »É¾½Á† ˾ÄØÅÁ ÐËÇ ƾ»ÇÀÅÇ¿ÆÇ »ÊËɾ† ËÁËÕ»½É̼ÁÎÌоºÆÁùΣÊ˹ËÁ ÈÇÊľ½ÆÁÂÌоºÆÁÃÈÇ»ÁÆǼɹ† ½¹ÉÊË»Ì »ÔѾÄ ľË ƹÀ¹½ Á ºÔÄƹÈÁʹÆоËÔÉÕÅؽÇÃËÇɹ† ÅÁ ƹÌà ½»ÌÎ ù;½É »ÁÆǼɹ† ½¹ÉÊË»¹ ¥ÇÊÃÇ»ÊÃÇ ʾÄÕÊÃdž ÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆǹù½¾ÅÁÁÁžÆÁ £™«ÁÅÁÉØÀ¾»¹ Á £Ìº¹ÆÊÃdž ¼Ç ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǼÇ ¹¼É¹ÉÆǼÇ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ šÄ¹¼Ç½¹ÉØ ¹ÃËÁ»ÆÇÅÌ Êǽ¾Âʆ Ë»Á×ɾÃËÇɹ°œ¬ ¹Ìɺ¾Ã¹ª¹Á† ½Ç»¹ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾ËÀ¹ÃÌÈÁĽÇÊ˹† ËÇÐÆǾ ÃÇÄÁоÊË»Ç ÖÃÀ¾ÅÈÄØÉÇ» ÌоºÆÁùÁȾɾ½¹ÄÁλºÁºÄÁdž ˾ÃÌ£¹¿½ÔÂÊË̽¾ÆË Áž×ÒÁ ÇËÆÇѾÆÁ¾ à ÖËÇ ½ÁÊÏÁÈÄÁƾ ˾ȾÉÕÁž¾Ë»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÈÇÄՆ ÀÇ»¹ËÕÊؽ¹ÆÆÔÅÌоºÆÁÃÇÅ ª¹Å ͹ÃË ÐËÇ ƹÑ ÊÇÇ˾оʈ »¾ÆÆÁà ÊÇÀ½¹Ä ˹ÃÇ ÌÆÁùÄՆ ÆÔ ËÉ̽ ½ÄØ ÊË̽¾ÆËÇ» »ÌÀÇ» ©ÇÊÊÁÁ »ÔÀÔ»¹¾Ë ¼ÇɽÇÊËÕ À¹ ƹÑ ÈÉÇ;ÊÊÇÉÊÃdžÈɾÈǽ¹»¹† ˾ÄÕÊÃÁ ÊÇÊ˹» ÈÇ˾ÆÏÁ¹Ä Ãdž ËÇÉǼÇ ÅÔ ¾Ò¾ ƾ ɾ¹ÄÁÀÇ»¹ÄÁ ½ÇÃÇÆϹ¨ÇÀ½É¹»ÄؾÅÃÇÄľÆ ËÁ» ¹¼ÉÇ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃǼÇ ͹† ÃÌÄÕ˾˹ Ê »ÔÎǽÇÅ ÖËǼÇ ÌÆÁ† ùÄÕÆǼÇÌоºÆÁù Фатима ДЖАБРАИЛОВА

Ôîðóì

¨ÉǾÃËÈǽ½¾É¿¹Ä®ÄÇÈÇÆÁÆ

С

туденты и преподаватели ЧГУ в последнее время принимают активное участие в различных межвузовских региональных и всероссийских научных мероприятиях. ¨ÉÁØËÆÇÇËžËÁËÕ ÐËÇƹÑÁÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÁɾ¼Ì† ÄØÉÆÇ Ê˹ÆÇ»ØËÊØ ÈǺ¾½Á˾ÄØÅÁ Á ÈÉÁÀ¾É¹ÅÁ Èdž ½ÇºÆÔÎ žÉÇÈÉÁØËÁ  ÁÎ ɹºÇËÔ ƾɾ½ÃÇ ÇùÀԆ »¹×ËÊØ»ϾÆËɾ»ÆÁŹÆÁØÈɾÊËÁ¿ÆÔÎÍÇÉÌÅÇ» ;»É¹ÄØ » ¦¹ÄÕÐÁþ ÊÇÊËÇØĹÊÕ †Ø »ÔÊ˹»† ù†ÃÇÆÃÌÉÊ ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÔÎ ÈÉǾÃËÇ» ÅÇÄǽÔÎ ÌоÆÔÎ ª¾»¾ÉÆǼÇ £¹»Ã¹À¹ » ÃÇËÇÉÇ ÈÉÁÆØÄ ÌйÊËÁ¾ ½ÇϾÆË ù;½ÉÔ Çɼ¹ÆÁоÊÃÇ Á ºÁÇÇɆ ¼¹ÆÁоÊÃÇ ÎÁÅÁÁ °œ¬ ùƽÁ½¹Ë ºÁÇÄǼÁоÊÃÁÎ ƹÌà ª¹È¹¾» ®ÌʾÂÆ ®¹ÅÀ¹ËÇ»ÁÐ §Æ Èɾ½Ê˹»ÁÄ ƹÃÇÆÃÌÉÊÈÉǾÃËÈǽƹÀ»¹ÆÁ¾Å„¦§›´ž¨§¤¡† ™£©¡¤™¥¡¦´ž ©ž™œž¦«´ £§¥¨¤ž£ª¦§œ§ ž¢ª«›¡¸ ¡ ¡¦¦§›™¯¡§¦¦´ž «ž®¦§¤§œ¡¡

¡¦«ž¦ª¡­¡£™¯¡¡ §š´°¡ ¦ž­«¡ › £™©š§† ¦™«¦´®£§¤¤ž£«§©™®”›ÔÊ˹»ÃÌÈÇʾËÁÄÈÇĆ ÆÇÅÇÐÆÔ Èɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ ÈɾÀÁ½¾Æ˹ ©ÇÊÊÁÁ » ª£­§ ™Ä¾ÃʹƽÉ ®ÄÇÈÇÆÁÆ §Æ À¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹Ä† ÊØ ÈÉǾÃËÇÅ ®ª¹È¹¾»¹ Èɾ½ÄÇ¿ÁÄ Èɾ½Ê˹»ÁËÕ ¾¼ÇÖÃÊȾÉ˹Å„©ÇÊƾÍËÁ”ÁǺ¾Ò¹ÄÈǽ½¾É¿ÃÌ» ÈÉǽ»Á¿¾ÆÁÁªËÇÁËÇËžËÁËÕ ÐËÇÌÊȾÎÁÊË̽¾Æ† ËÇ»ÁÈÉÇ;ÊÊÇÉÊÃdžÈɾÈǽ¹»¹Ë¾ÄÕÊÃǼÇÊÇÊ˹»¹ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˹ »Ç ÅÆǼÇÅ ÇÈɾ½¾ÄØ×ËÊØ ˾Š ÐËÇ ɾÃËÇɹËÁÄÁÐÆÇɾÃËÇÉ°œ¬ ¹Ìɺ¾Ã™ÊĹƺ¾Ãdž »ÁЪ¹Á½Ç»̽¾ÄØ×ËǼÉÇÅÆǾ»ÆÁŹÆÁ¾»ÇÊÊ˹† ÆǻľÆÁ× Á ɹÀ»ÁËÁ× ƹÌÐÆǼÇ ÈÇ˾ÆÏÁ¹Ä¹ »ÌÀ¹ ɾÊÈ̺ÄÁÃÁ

¨ÇÀ½É¹»ÄؾÅ Ðåêòîðàò ×ÃÓ îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò ñîòðóäíèêîâ óíèâåðñèòåòà, îòìå÷àþùèõ ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ â ôåâðàëå: Àêàåâà Âàõèòà Õóìèäîâè÷à, çàâåäóþùåãî êàôåäðîé «Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ñîöèàëüíîé ðàáîòû», ïðîôåññîðà, äîêòîðà ôèëîñîôñêèõ íàóê Èíàëîâó Ðîçó Ìàóëîâíó, äîöåíòà êàôåäðû «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ», êàíäèäàòà ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê Òàïàåâà Àëèìõàíà Àáäóëìàëåêîâè÷à, äîöåíòà êàôåäðû «Òåîðèÿ è èñòîðèÿ ñîöèàëüíîé ðàáîòû», êàíäèäàòà ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê Äæàìàëäèíîâà Ñóëòàíà Àéíäèåâè÷à, äîöåíòà êàôåäðû «Êîíñòèòóöèîííîå è àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâî», êàíäèäàòà þðèäè÷åñêèõ íàóê Àëàõâåðäèåâà Ôàçèëÿ Äæàëàëîâè÷à, ïðîôåññîðà êàôåäðû «Ðàöèîíàëüíîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå è ãåîýêîëîãèÿ» Èáðàãèìîâà Ìîâñóðà Ìóñëèåâè÷à, ïðîôåññîðà êàôåäðû «Èñòîðèÿ Ðîññèè» Ýëüæóðêàåâà Ìåõäèí Áàé-Àëèåâè÷à, äîöåíòà êàôåäðû «Èñòîðèÿ, ãåîïîëèòèêà è ïîëèòîëîãèÿ» Äîêàåâà Ñóëòàíà Àáóåâè÷à, ïðîôåññîðà, äîöåíòà êàôåäðû «Àêòåðñêîå ìàñòåðñòâî» Àõìàäîâà Àâóõàíà Õèçàðîâè÷à, è.î. çàâåäóþùåãî êàôåäðîé «Àãðîíîìèÿ», äîöåíòà, êàíäèäàòà ñ/õ íàóê Êàðàåâà Ìàðàòà Êàðàåâè÷à, ïðîôåññîðà êàôåäðû «Àãðîíîìèÿ», äîêòîðà ñ/õ íàóê Áåðñàíîâó Õåäè Èìðàíîâíó, äîöåíòà êàôåäðû «Âåòåðèíàðèÿ», êàíäèäàòà âåòåðèíàðíûõ íàóê Áàéòàåâà Ìàéðáåêà Îëüæàåâè÷à, äîöåíòà êàôåäðû «Çîîòåõíèÿ», êàíäèäàòà ñ/õ íàóê Ìîðÿêèíó Ñâåòëàíó Âàñèëüåâíó, äîöåíòà êàôåäðû «Ôèçèîëîãèÿ è àíàòîìèÿ æèâîòíûõ», êàíäèäàòà áèîëîãè÷åñêèõ íàóê Õàñàíîâó Ðàçèòó Èñõàêîâíó, è.î. çàâåäóþùåé êàôåäðîé «Êëåòî÷íàÿ áèîëîãèÿ, ìîðôîëîãèÿ è ìèêðîáèîëîãèÿ», êàíäèäàòà áèîëîãè÷åñêèõ íàóê Ëå÷èåâó Ìàëèêó Èñðàïèëîâíó, äîöåíòà êàôåäðû «Çîîëîãèÿ» Äàâóäîâà Äàóäà Ìóðòóçàëèåâè÷à, ïðîôåññîðà êàôåäðû «Çîîëîãèÿ», äîêòîðà áèîëîãè÷åñêèõ íàóê Øàìñóòäèíîâó Ìåäèíó Õóìàèäîâíó, çàâåäóþùóþ êàôåäðîé «Îáùàÿ õèìèÿ», ïðîôåññîðà Íàãàåâà Èñëàìà Õàðîíîâè÷à, äîöåíòà êàôåäðû «Ôèçè÷åñêàÿ õèìèÿ» Øàõãèðèåâó Çëàòó Èäðèñîâíó, äîöåíòà êàôåäðû «Áîòàíèêà», êàíäèäàòà áèîëîãè÷åñêèõ íàóê Óìàðõàäæèåâà Ñàëàóäèíà Ìóñàåâè÷à, çàâåäóþùåãî êàôåäðîé èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ïðîôåññîðà Áóð÷àåâà Õàéäàðà Õàñàíîâè÷à, äîöåíòà êàôåäðû «Àëãåáðà è ãåîìåòðèÿ» Àë÷àãèðîâà Áîðèñà Áàòîêîâè÷à, ïðîôåññîðà êàôåäðû «Òåîðåòè÷åñêàÿ ôèçèêà», äîêòîðà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê Ãàöàåâó Ëèïó Áàé-Àëèåâíó, äîöåíòà êàôåäðû «Ïåäèàòðèÿ» Àáäóðàõìàíîâó Çîþ Õàìèäîâíó, íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî îçåëåíåíèþ Èáðàãèìîâó Áàðèÿò Íèêîëàåâíó, çàì. íà÷àëüíèêà îáùåãî îòäåëà

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!
«º½ÉÊÅÀÂ

ÅÀº½ÈÉÀʽÊÉÂÀÁ

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

ÈÍÍÎÂÀÖÈß

Ïðîåêò “Åäèíîé Ðîññèè”

Ìîáèëüíàÿ âèäåîñâÿçü ñòàíîâèòñÿ ðåàëüíîé

В 2011 году на базе Чеченского государственного университета “Единая Россия” построит бассейн. Это будет уникальное сооружение, которое позволит студентам ЧГУ заниматься водными видами спорта °¾ÐÆØØ»ÄؾËÊØǽÆÁÅÁÀ ɾ¼ÁÇÆÇ» ¼½¾ ɾ¹ÄÁÀ̾ˆ ÊØȹÉËÁÂÆÔÂÈÉǾÃËp º¹ÊʾÂÆÇ»q ϾÄÕ ÃÇËÇÉdž ¼Ç†ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹Êʾ† ÆÇ»»»ÔÊÑÁÎÌоºÆÔÎÀ¹†

»¾½¾ÆÁØΩÇÊÊÁÁ ¨Ç ÊÄÇ»¹Å À¹ÅÉÌÃǻdž ½Á˾ÄØ ÈÇ ¹¼Á˹ÏÁÇÆÆdž ÈÉÇȹ¼¹Æ½ÁÊËÊÃÇ ɹºÇ† ˾©¡£°©§›¨¨pž½ÁƹØ ©ÇÊÊÁØq¡Åɹƹš¹¿¹¾»¹ 

ǺҹØ ÊËÇÁÅÇÊËÕ ÈÉdž ¼É¹ÅÅÔ ÊÇÊ˹»ÄؾË ÅÄÆ É̺ľÂ ­ÁƹÆÊÁ† ÉÇ»¹ËÕ ÈÉǾÃË ºÌ½ÌË ÁÀ ;½¾É¹ÄÕÆǼÇ º×½¿¾Ë¹ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇ º×½¿¾† ˹ ÈÉÁ»Ä¾ÃÌË˹ÿ¾»Æ¾† º×½¿¾ËÆÔ¾Êɾ½ÊË»¹ ©ÌÃǻǽÊË»Ç °œ¬ Ì¿¾ »¾½¾Ë ¹ÃËÁ»ÆÌ× Èǽ¼Ç† ËÇ»ÃÌ ½ÄØ ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÖËǼÇÈÉǾÃ˹

ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÊÀ

Âîññòàíàâëèâàåòñÿ ñòóäåí÷åñêàÿ ñòîëîâàÿ

Кавказский филиал ОАО «МегаФон» в рамках проекта «Роад-шоу 3G-Интернет» организовал тестирование действующей сети третьего поколения для блогеров и журналистов ведущих СМИ, среди которых были представители СМИ Чеченской Республики, в том числе и корреспондент «УВ». ¬Ð¹ÊËÆÁÃÁ ÈÉǾÃ˹ ÌÊËÉÇÁÄÁ ʾÉÕ¾ÀÆÔ ÖÃÀ¹Å¾Æ ÌÊÄ̼¹Å ¥¾† ¼¹­Çƹ Èɾ½ÇÊ˹»Ä؆ ¾ÅÔÅ ƹ º¹À¾ ˾ÎÆdž ÄǼÁÁ ( »Á¼¹ØÊÕ ÈÇ ŹÉÑÉÌËÌ ŹÊÑ˹ºÆdž ¼Ç ˾ʈ½É¹Â»¹ оɾÀ ªË¹»ÉÇÈÇÄÕÊÃÁ Ãɹ Á ɾÊÈ̺ÄÁÃÁ ª¾»¾É† ÆǼÇ £¹»Ã¹À¹ ¿ÌÉƹ† ÄÁÊËÔ Á ºÄǼ¾ÉÔ ÈÉdž ˾ÊËÁÉÇ»¹ÄÁ ÌÊÄ̼Á »Á½¾ÇÊ»ØÀÁ ÊÃÇÉdž ÊËÁȹþËÆÇÂȾɾ½¹ÐÁ ½¹ÆÆÔÎ ùоÊË»ÇÊ»ØÀÁ Á ÈÇÃÉÔËÁØ ʾËÁ ( ÇË ¥¾¼¹­Çƹ » ÃÉÌÈƾ† ÑÁÎ ¼ÇÉǽ¹Î ª¾»¾Édž £¹»Ã¹ÀÊÃǼÇ ɾ¼ÁÇƹ ªË¹»ÉÇÈÇÄÕ ¦¾»ÁÆÆdž ÅÔÊÊà ¨ØËÁ¼ÇÉÊà £Áʆ ÄǻǽÊà ›Ä¹½Áù»Ã¹À ¦¹ÄÕÐÁÃÁ½É̼ÁÎƹʾ†

ľÆÆÔÎÈÌÆÃËÇ» ľ¿¹† ÒÁÎ ƹ ÈÌËÁ ÌйÊËÆÁ† ÃÇ» Éǹ½†ÑÇÌ › Îǽ¾ ˾ʈ½É¹Â»¹ ÁÊÈÇÄÕÀdž »¹ÄÁÊÕ ÊǻɾžÆÆÔ¾ ÅǺÁÄÕÆÔ¾ ˾ľÍÇÆÔ Ê Èǽ½¾É¿ÃÇ ˾ÎÆdž ÄǼÁÁ ( ÍÁÉžÆÆÔ¾ 64#†Åǽ¾ÅÔ ÇË ¥¾¼¹† ­Çƹ ¹˹ÿ¾ƾ˺ÌÃÁ ÊÇ»ÊËÉǾÆÆÔÅ (†Ådž ½¾ÅÇÅ £ÇƾÐÆÇ ËÇÐÃÇ Éǹ½†ÑÇÌÊ˹ÄÈÇʾÄÇà Çź¹Â » £¹É¹Ð¹¾»Ç† °¾ÉþÊÁÁ†ǽÁÆÁÀʹ† ÅÔÎ ÈÇÈÌÄØÉÆÔÎ ¼ÇɆ ÆÇÄÔ¿ÆÔÎ ÃÌÉÇÉËÇ» ª¾»¾ÉÆǼÇ£¹»Ã¹À¹  ½¾ÊÕ ƹ »ÔÊdž ˾ Å ƹ½ ÌÉÇ»† ƾÅ ÅÇÉØ ÊÇÊËÇØÄÊØ ÈɾÊʆºÉÁÍÁƼ Ê Ìйʆ ËÁ¾Å½ÁɾÃËÇɹɾ¼Ádž ƹÄÕÆǼÇÇ˽¾Ä¾ÆÁØÈÇ ªË¹»ÉÇÈÇÄÕÊÃÇÅÌÃɹ× Á ɾÊÈ̺ÄÁùÅ ª¾»¾É† ÆǼÇ £¹»Ã¹À¹ £¹»Ã¹À† ÊÃǼÇ ÍÁÄÁ¹Ä¹ §™§

„¥¾¼¹­ÇƔ ›ÁÃËÇɹ «¹ÅºÇ»Ï¾»¹ ÉÌÃǻdž ½Á˾ÄØ ÊÄÌ¿ºÔ ŹɆ þËÁƼ¹ £¹»Ã¹ÀÊÃǼÇ ÍÁÄÁ¹Ä¹ §™§ „¥¾¼¹† ­ÇƔ ª¾É¼¾Ø ±ÁÈÌÄÁ† ƹ ƹйÄÕÆÁù Ç˽¾Ä¹ ÈÇÊ»ØÀØÅÊǺҾÊË»¾Æ† ÆÇÊËÕ× £¹»Ã¹ÀÊÃǼÇ ÍÁÄÁ¹Ä¹ §™§ „¥¾¼¹† ­ÇƔ §ÄÕ¼Á ¡¼ÇÑÃÁ† ÆÇ  ¼½¾ ºÔÄÁ Èǽ»¾† ½¾ÆÔÁËǼÁÈÉǾÃ˹ ŸÌÉƹÄÁÊ˹Å Èɾ† ½ÇÊ˹»ÁÄÁ »ÇÀÅÇ¿† ÆÇÊËÕ À¹½¹ËÕ ÁÆ˾ɾ† ÊÌ×ÒÁ¾ ÁÎ »ÇÈÉÇÊÔ £ÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆË „¬›” ÈÇÈÉÇÊÁÄ ɹÊÊùÀ¹ËÕ ƹžɾÆ ÄÁ ¥¾¼¹­ÇÆ Èɾ½ÇÊ˹»ÁËÕ ÊË̽¾Æ† ˹Å ʾ»¾ÉÇù»Ã¹ÀÊÃÁÎ »ÌÀÇ» ÄÕ¼ÇËÔ ƹ ÈÇÄՆ ÀÇ»¹ÆÁ¾ (†Ê»ØÀÕ× £¹Ã ÊÇǺÒÁÄ ›ÁÃËÇÉ «¹ÅºÇ»Ï¾» ˹ùØ »ÇÀ† ÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÉÌÃǻǽʆ Ë»ÇÅ ¥¾¼¹­Çƹ ºÌ½¾Ë ɹÊÊÅÇËɾƹ

ÑÏÎÐÒ

Áîëüøîé áàñêåòáîë íà÷èíàåòñÿ ñ ×ÃÓ

В Чеченском государственном университете заканчивается восстановление трехэтажной студенческой столовой. Она будет оснащена по последнему слову техники. ¦¹ ȾɻÇÅ Ö˹¿¾ ºÌ† ½¾Ë ɹÊÈÇĹ¼¹ËÕÊØ Ǻ¾† ½¾ÆÆÔ À¹Ä »Å¾ÊËÁ† ÅÇÊËÕ× оÄÇ»¾Ã ƹ»ËÇÉÇÅsº¹ÆþËÆÔ À¹Ä ÊÇ ÊϾÆÇ Á ùºÁ† ƾË »É¹Ð¹†½Á¾ËÇÄǼ¹ › À½¹ÆÁÁ ˹ÿ¾ ÈĹÆÁÉ̆ ¾ËÊØ ÇËÃÉÔËÁ¾ Ͼι ÈÇ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ× ÅÇÉÇ¿¾†

ÆǼÇ Á ÃÇƽÁ˾ÉÊÃǼÇ Ͼι ªË̽¾ÆоÊùØ ÈÇɹ ÇоÆÕ ƹÊÔҾƹ Á ɹÀ† ÆÇǺɹÀƹ ÈÇÖËÇÅÌ ÇËÄÁй¾ËÊØ ºÇÄÕÑÁÅ ȾɾƹÈÉØ¿¾ÆÁ¾Å ÇÊdž º¾ÆÆÇ »Ç »É¾ÅØ ʾÊÊÁÁ ™ ǽÆÇ ÁÀ »¹¿Æ¾ÂÑÁÎ ÊÇÊ˹»ÄØ×ÒÁÎ À½ÇÉdž

»Ç¼Ç ǺɹÀ¹ ¿ÁÀÆÁ Ø»† ÄؾËÊØ ɹÏÁÇƹÄÕÆǾ ÈÁ˹ÆÁ¾ ¨ÉǺľŹÅ À½ÇÉǻǼÇ ÈÁ˹ÆÁØ Á ùоÊË»¹ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁØ » °¾Ð¾ÆÊÃÇÅ ¼ÇÊ̽¹Éʆ Ë»¾ÆÆÇÅ ÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾† ˾ ̽¾ÄؾËÊØ ºÇÄÕÑǾ »ÆÁŹÆÁ¾ › ù¿½ÇÅ ÃÇÉÈÌʾ ÌоºÆǼÇ À¹† »¾½¾ÆÁØ ¾ÊËÕ ÊËÇÄÇ»¹Ø ¦¹ »ÔºÇÉ ÊË̽¾ÆËÇ» Èɾ½Ê˹»Ä¾Æ ºÇÄÕÑÇ ¹ÊÊÇÉËÁžÆË ȾɻÔÎ Á »ËÇÉÔÎ ºÄ×½ ¼ÇÉØйØ »ÔȾÐù Á ÅÆÇ¿¾ÊË»Ç ƹËÌɹÄÕÆÔÎƹÈÁËÃÇ»

Ãëàâíûé ðåäàêòîð - Ëóêìàí Äîêàåâ Ó÷ðåäèòåëü - ×å÷åíñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé Óíèâåðñèòåò ã. Ãðîçíûé, óë.Êèåâñêàÿ, 33 Òåë.: +7 (8712) 22 23 04

В конце января в Чеченском государственном университете прошел первый республиканский турнир по баскетболу, посвященный памяти мастера спорта СССР, члена сборной СССР по баскетболу Увайса Ахтаева. Турнир приурочен к 80-летию знаменитого баскетболиста 50-х годов прошлого века. ªÇɾ»ÆÇ»¹ÆÁØ ÈÉÇÑÄÁ » ½»¹ Ö˹† ȹ›ÍÁƹÄ»ÔÑÄÁÃÇŹƽ Êɾ½Á ÃÇËÇÉÔÎ »ÌÀÔ Á ÊÊÌÀÔ ɾÊÈ̺ÄÁÃÁ ¼ÇÉǽÊÃÁ¾ÁʾÄÕÊÃÁ¾ÃÇŹƽÔª¾É† ÆǻǽÊù ™É¼Ìƹ ª¾É¿¾ÆՆ·É˹ Á¬ÉÌʆ¥¹É˹ƹ«É¾ËÕ¾žÊËÇÀ¹»Ç† ¾»¹Ä¹ ÃÇŹƽ¹ ÁÀ ª¾É¿¾ÆՆ·É˹ »ËÇÉǾžÊËdžÃÇŹƽ¹¬ÉÌʆ¥¹É† ˹ÆÇ»ÊÃǼÇɹÂÇƹ ¹ȾɻǾžÊËÇ À¹ÆØÄÁ ÎÇÀؾ»¹ ËÌÉÆÁɹ † ÃÇŹƽ¹ °¾Ð¾ÆÊÃǼÇ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǼÇ ÌÆÁ† »¾ÉÊÁ˾˹ ¦¹ ËÌÉÆÁɾ ˹ÿ¾ ÈÉÁÊÌËÊ˻ǻ¹Ä ÈÇÄÆÇÅÇÐÆÔ Èɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ Èɾ†

ÀÁ½¾Æ˹ ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ ­¾½¾É¹ÏÁÁ º¹Êþ˺ÇĹ»·¿ÆÇÅ;½¾É¹ÄÕÆÇÅ ÇÃÉ̼¾ ›Ä¹½ÁÅÁÉ §ºÌÎÇ»ÊÃÁ  Ãdž ËÇÉÔÂƹùÆÌƾÊÇɾ»ÆÇ»¹ÆÁÂÈÉdž »¾Ä »ÊËɾÐÌ Ê º¹Êþ˺ÇÄÁÊ˹ÅÁ ƹ† Ѿ ɾÊÈ̺ÄÁÃÁ › ÇÊÆÇ»ÆÇÅ ɾÐÕ ÑĹ Ç »ÇÀÉÇ¿½¾ÆÁÁ ÊÈÇÉËÁ»Ædž ¼Ç º¹Êþ˺ÇĹ Á ɹÀ»ÁËÁÁ ½¾ËÊÃǼÇ º¹Êþ˺ÇĹ ƹ ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ °¾Ð¾Æ† ÊÃÇ ©¾ÊÈ̺ÄÁÃÁ «¹Ã¿¾ ›Ä¹½ÁÅÁÉ §ºÌÎÇ»ÊÃÁ ÇËžËÁÄ ÐËÇ ¾¼Ç »ÁÀÁË ƾʾËÇÀƹÃÇÅÁ˾ÄÕÆÔÂιɹÃË¾É Á ̺¹Êþ˺ÇĹ»°¾Ð¾ÆÊÃÇ©¾ÊÈ̺ÄÁ† þºÇÄÕÑǾºÌ½ÌÒ¾¾

Äèçàéí è âåðñòêà - Ìàãîìåä Äàóäîâ Òèðàæ - 999 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü - 23. 02 . 2011 ã. Çàêàç ¹ Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÎÎ “Äàãïðåññ Ìåäèà”. Òåë.: 8 (8722) 68-15-05

Университетский вестник  

№1(26), февраль 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you