Hermes 16: Euskeraren egungo erronkak

Page 1

4220&portada final n…16 24/5/05 10:48 Pagina 1

pentsamendu eta historia aldizkaria. revista de pensamiento e historia

CIAN MAGENTA AMARILLO NEGRO

hermes pentsamendu eta historia aldizkaria. revista de pensamiento e historia revista trimestral

maiatza 2005 mayo. nº: 16 zbk

Informe: Elogio del gran público Andoni Ortuzar

Ismael Iglesias

© Fundación Sabino Arana Kultur Elkargoa

Aurkibidea/Índice

Elkarrizketa: Juan Ignacio Pérez “No es concebible una sociedad moderna si la universidad no tiene un desarrollo acorde”

Compuesta

maiatza 2005 mayo. nº: 16 zbk

Lontxo Oihartzabal Rezola Patxi Juaristi Larrinaga Andoni Sagarna Kike Amonariz


editorial

hermes pentsamendu eta historia aldizkaria. revista de pensamiento e historia revista trimestral

maiatza 2005 mayo. nº: 16 zbk

© Fundación Sabino Arana Kultur Elkargoa

Elkarrizketa Juan Ignacio Pérez “No es concebible una sociedad moderna si la universidad no tiene un desarrollo acorde” Informe Elogio del gran público Andoni Ortuzar

Lontxo Oihartzabal Rezola Patxi Juaristi Larrinaga Andoni Sagarna Kike Amonariz

Edita: Fundación Sabino Arana. Directores: T xema Montero, Koldo Mediavilla. Coordinadora de Edición: Olga Sáez Ocáriz. Consejo de Redacción: Irune Zuluaga, Iñaki Aldekoa, Josune Ariztondo, Javier Balza, Iñigo Camino, Filgi Claverie, Garbiñe Egibar, Sebastián García Trujillo, Eli Garmendia, Mª Karmen Garmendia, Iñaki Goikoet xeta, Iñaki Goirizelaia, José Ignacio Lacasta- Zabalza, Manu Legarreta, Emilio Majuelo, José Luis Mendoza, Teresa Martínez de Arano, Iñaki Martínez de Luna, Andoni Ortuzar, José Antonio Rodríguez Ranz y Aitor Bikandi. Colaboran en este número: Lontxo Oihartzabal Rezola, Pat xi Juaristi Larrinaga, Andoni Sagarna, Kike Amonariz, Iñaki Martínez de Luna, Andoni Ortuzar, Ines Pagola Hernández, N. Carolina Pérez R., Jon Kortazar Uriarte, Luís Álvarez Pousa. Diseño y portada: Logoritmo. Obra plástica y contraportada: Ismael Iglesias. Imprime: Flash Impresión. Fundación Sabino Arana. Ibáñez de Bilbao 16. 48001 Bilbao. Tfno. 94 423 05 28. Fax 94 423 42 80. aldizkari@sabinoarana.org. Depósito Legal: BI-986-01 ISBN: 1578-0058

El compromiso como motor del acuerdo lingüístico. La evolución experimentada por el euskera en los últimos 50 años es innegable. Especial mención merece el esfuerzo realizado por los agentes sociales y el apoyo de las instituciones públicas, sistemáticamente sostenido en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, desde la convicción de que sólo una política democrática de acción positiva a favor del euskera es garantía de salvaguarda de los derechos lingüísticos de todas las personas. Los avances logrados han traído consigo nuevas perspectivas, necesidades y retos. El más importante es el que deriva del profundo cambio sociolingüístico experimentado: actualmente, todos los euskaldunes son (al menos) bilingües y mas del 50% de ellos tiene como primera lengua el castellano. El arquetipo tradicional del euskaldun ha evolucionando hacia un nuevo perfil, el de las personas que tienen el euskera como segunda lengua, los euskaldunberris. Tal como se ha reseñado, más de la mitad de los euskaldunes lo son. Además, es constatable que la evolución del euskera en Vasconia muestra 3 fotografías bien diferenciadas: en la Comunidad Autónoma de Euskadi es francamente notable su avance; en la Comunidad Foral de Navarra la situación es de estancamiento y en Iparralde el retroceso es evidente, especialmente en lo que se refiere a la fuente de transmisión natural de toda lengua, la intergeneracional. Esta situación sociolingüística, desconocida hasta ahora en la mayoría de sus manifestaciones, unida al hecho de que la mayoría de euskaldunes vive en contextos en los que el euskera es minoritario, provoca una natural y creciente preocupación sobre dos cuestiones estratégicas para la pervivencia del euskera: a) la extensión de su uso social; b) la propia calidad de la lengua vasca. Ambos retos han de afrontarse de modo conjunto ya que, en materia de normalización lingüística, no existe calidad sin cantidad, es decir, sin una amplia base de vascohablantes. Por lo tanto, la tarea es ardua y requiere del esfuerzo de todos. El euskera es el elemento conformador más importante y el más claro exponente de la identidad nacional vasca. Ello no supone, en absoluto, que el castellano y el francés nos sean extraños o ajenos; máxime cuanto se trata, en ambos casos, de la lengua materna de miles y miles de vascos y vascas. Pero el euskera es la lengua que aporta valor significante a nuestra construcción identitaria. Por todo ello, es nuestra obligación actualizar e intensificar nuestra apuesta por mantener viva y plenamente funcional la lengua nacional que nos pertenece a todas las vascas y a todos los vascos. Es nuestro desafío más importante hacerlo desde el compromiso propio y el acuerdo colectivo. Discrepando, debatiendo y, si es posible, acordando, pero siempre desde el compromiso individual, de la iniciativa social y política y de la acción positiva de todas las instituciones democráticas.

í n d i ce

gure gaiak

Lontxo Oihartzabal Rezola Pat xi Juaristi Larrinaga Andoni Sagarna Ludger Mees Kike Amonariz

2

debate

42

informe

48

elkarrizketa

54

historia

64

munduan

68

kultura

74

liburuak

82

erantzunak

84

gure gauzak

92

apunte director

96

Iñaki Martínez de Luna

Andoni Ortuzar

Juan Ignacio Pérez

Ines Pagola Hernández

N. Carolina Pérez R

Jon Kortazar Uriarte

Luís Álvarez Pousa


Aurkibidea/Ă?ndice

Elebitasunetik eleaniztasunera irakaskuntza sisteman

Egungo egoeratik etorkizunera begira A) Historia laburra 1979-1993 bitartea Sarrera modura: 1979ko egoera soziolinguistikoa Aurreko hamabost / hogei urteetan zehar ikastolen inguruan sortu zen giroak eragin handia izan zuen euskal herritarren artean euskararekiko hart zen zuten jarrerari dagokionez. SIADECOk burutu eta Euskadiko Kut xak 1979an argitaratutako ikerketa batean argi ikus daitekeenez, gut xi gora-bera honelat sukoa zen egoera orduan EAEko hiru lurraldeetan:

LONTXO OIHARTZABAL REZOLA 1990ko martxotik EHUko irakalsea da, 1996tik aurrera bertako irakasle titularra. 1991ean Pedagogiako Doktore Titulua eskuratu zuen EHUko Hezkuntza Zizentzien Fakultatean. 19972001 bitartean Unibertsitate bereko Hezkuntza Zientzien Institutuko zuzendari izan zen. 2001etik aurrera Euskadiko Eskola Kontseiluko lehendakaria da. Artikulu asko argitaratu ditu euskaraz, gaztelaniaz, inglesez eta alemaneraz aldizkari espezializatuetan eta liburu ugaritan zenbait kapitulu bereak dira. Ikastaro eta mintegi ugaritan hartu du parte hezkuntza eta irakaskuntza elebiduna eta balioen hezkuntza bezalako gaien inguruan.

2

Aipatutako ikerlanaren emait zak begiratuz gero, ordea, euskararekiko jarrerak oso bestelako irudia eskaint zen dute. Hona hiruzpalau zert zelada: Euskararik ez zekiten familietako kideek adierazten zuten jarrera: %83k seme-alabek euskara ikastearen alde, %5,4ri berdin zit zaion, %1,7 aurka zegoen, %9,9k ez zuen erant zun nahi izan. %59,1 seme-alabak ikastolara bidalt zearen alde zegoen, %21,5k ez luke hori egingo, %19,4k ez zuen erant zun. Euskal hiztunetako familietako gurasoek adit zera ematen zutenez, %75,4k irakaskunt za nagusiki euskaraz eskat zen zuten se-

Euskal hiztunen kopurua mugat zen joan zen XX. mendeko lehen hamarkadetan. Euskaldunen axolagabekeria alde batetik, Errepublikaren eta Francoren Diktadura aldian euskararen erabilera zigortu izana eta Espainiako beste lurraldeetatik bildutako etorkinen talde handiak bestetik, izan daitezke euskal hiztunen port zentaje hain murrit zak argit zeko orduan baliagarri izan daitezkeen arrazoietako nagusienak.

me-alabent zat. Euskararik ez zekiten gurasoen erdiak, aldiz, euskara irakasgai moduan eskat zen zuten beren seme-alabent zat. Egoera horren berri eskaint zen du, era berean, 1979ko beste gertakari honek ere: Eusko Kont seilu Nagusia moldatu eta hilabete gut xira, euskararen eta euskarazko irakaskunt za eskatuz, sinadura-bilketaren emait zak aurkeztu zituzten euskara aspaldit xo ia galdurik zegoen Bizkaiko Enkarterrietatik: ia 2.000 orrialdeko bilduma zen. Irakaskunt zaren egoeraren berri eskaint zen digute ondorengo beste


hermes nº:2 de 10. Elebitasunetik eleaniztasunera irakaskuntza sisteman. Lontxo Oihartzabal Rezola

Aurkibidea/Índice

zehaztapen hauek; 1979/80 ikasturteari eta orduango Eskolaurrea eta Oinarrizko Hezkunt za Orokorrari dagozkionak dira (3 urteko haurretatik 14 urte bitartekoak):

Ikastoletan ohikoa zen irakaskunt za guztiak edo gehienak euskaraz lant zea eta ikastea. Sare publikoko ikastet xe bat zuetan ere (oso gut xitan oraindik) hasiak ziren ikasgaiak euskaraz lant zen, eta zenbaitetan euskara irakasgai modura erabilt zen, bertan irakasle euskaldunak zeuden heinean, baina legezko inolako babesik gabe: ikastet xeko ikasleen gurasoen eta irakasleen ekimena izan zen hura, eta inolaz ere ez garaiko hezkunt zaarduradunena. Egoera bert sua zen sare pribatuko ikastet xeetan ere: hainbatetan ikasgaiak euskaraz lant zeari ekin bazioten ere, euskarak ikasgai modura izan zuen orduan sarrera ikastet xe horietan.

B. Hezkunt za sistema euskaldunt zeko araudiaren nondik norakoa 1) Autonomia Erkidegoko bi hizkunt zen erabilera araut zen zuen 1979ko errege-dekretua. Egoera horretan, eta Espainiako Konstituzioak bere 3. artikuluko 2. atalean gaztelaniaz gain “Espainiako beste hizkunt zak ere ofizialak izango dira haiei dagozkien Erkidego Autonomoetan berauen Estatutuei dagozkien eran” zioenez, nahiz eta Euskadiko Autonomia Estatutua oraindik onartu gabe egon, Eusko Kont seilu Nagusiko Hezkunt za Kont seilari zen Karlos Santamaria Jaunaren ekimenez eta ahaleginei eskerrak, EAEko hiru lurraldeetako hezkunt za-sisteman euskararen erabilera araut zera zetorren errege-dekretua argitaratu zen Estatuko Aldizkari Ofizialean, 1979ko maiat zaren 25eko alean, (de-

kretua urte bereko apirilaren 20an onartua izan bazen ere), Hezkunt za Ministerioko eta Hezkunt za Kont seilarit zako arduradun nagusien artean adostasunez erabakia. 1979/80 ikasturtea gainean zela eta, dekretuak ahalbidet zen zuena legez gauzat zen hasi ahal izateko, urte bereko abuztuaren 3ko agindua argitaratu zen abuztuaren 22ko Estatuko Aldizkari ofizialaren alean. Gurasoen erant zukizunpean uzten zen beren seme-alabent zat euskarazko ala euskararen irakaskunt za aukerat zea. Era horretan, eta historian lehenengo aldiz, legez onarturik gerat zen zen euskarazko eta euskararen erabilera EAEko hezkunt za sisteman, derrigorrezko hezkunt za-aldian (OHO) eta Eskolaurrean. Ia hogei urte lehenago ikastolek hasitako bideari ikastet xe guztietako ateak zabaldu zit zaizkion bide horretatik. Kontuan izan behar da, garai hartako hezkunt zakont seilaria Donostiako ikastola nagusiena sortu zutenetarikoa zela: Karlos Santamaria jauna izan bait zen Santo Tomas Lizeoaren sorreran buru-belarri ibilitakoa beste bat zuekin batera. Beste gertakari bat ere azpimarratu behar da, euskararen erabilera ikastet xe-mota ezberdinetan hart zen ari zen indarraren berri edo ematen duena. Estatuko Hezkunt za Ministerioaren eskariz Eskolaurrerako proposamen ezberdinak eskaint zen zituen liburua argitaratu zuen Ministerio berak, El Lenguaje en la Educación Preescolar y Ciclo Preparatorio: vasco-castellano izenburuarekin, 1979ko urte berean. Liburu horretan ezagutarazi ziren lehenengo aldiz A, B, C eta D ereduak, gerora C eredua galdu egingo bazen ere. 1980ko hauteskundeen ondoren sortutako Eusko Jaurlarit zako Hezkunt za Sailak liburu hartan egiten ziren proposamenak onartu zituen oinarrit zat garai hartako Eskolaurreko geletan erabilt zeko. Urte hori amait zear zela, “Euskal Herrirako Autonomia Estatutuaren Lege

3


hermes nº:3 de 10. Elebitasunetik eleaniztasunera irakaskuntza sisteman. Lontxo Oihartzabal Rezola

Organikoa” onartu zuen Estatuko Parlamentuak eta abenduaren 18ko dataz izenpetu zuten erregeak eta gobernu-presidenteak. Estatutu horretako 6. artikuluaren 1. atalak zera dio: “Euskarak, Euskal Herriaren berezko hizkunt za denez, hizkunt za ofizialen maila izango du Euskal Herrian gaztelaniarekin batera eta guztiek dute bi hizkunt zok ezagut zeko eta erabilt zeko eskubidea”. Zehazki horrela adierazten ez bada ere, irakaskunt zan euskara erabilt zeko oinarriak sendoturik geratu ziren une horretatik aurrera. 1980 urtea amait zear zegoela, abenduaren 26ko errege-dekretu baten bidez EAEko gobernuari pasat zen zaizkio hezkunt za-arloko eskumenak. Eusko Jaurlarit zaren erant zukizuna izanen da hortik aurrera bertako hezkunt za-sistema erat zea eta antolat zea. Data garrant zit sua euskal hezkunt zaren historian. 1981/82 ikasturtea prestat zen lagunt zeko xedez, zirkular bat bidali zuen ikastet xe guztietara Hezkunt za Sailak 1981eko maiat za aldera. Zirkular horretan adierazten ditu hezkunt za-administrazioak lehenengo aldiz hizkunt za-eredu ezberdinen ezaugarriak: A ereduan irakaskunt za gaztelaniaz emango da, baina Eskolaurretik hasita euskara ikasgai moduan landuko da, astean hiru/lau orduz; B ereduan gai bat zuk gaztelaniaz eta beste bat zuk euskaraz lant zeko aukera eskaint zen da, eta D ereduan irakaskunt za nagusiki euskaraz izango bada ere, gaztelania ikasgai eran jorratu beharko da. 2) Euskararen erabilera araut zeko 1982ko legea eta bere ondorioak Hezkunt za Sisteman Aurrerapauso nabarmena suposatu zuen 1982ko azaroaren 24an Eusko Legebilt zarrak, gehiengo handiz, onartu zuen “Euskararen Erabilera Araut zeko Oinarrizko Legeak”, bere 17. artikuluan argi eta garbi baitio “Jaurlarit zak ikaslegoari ikastaldiak bukat zerakoan bi hizkunt za ofizialak erabilt zeko adina ezagutu ditueneko segurant za emateko xedezko neurriak hartu eta euskara-giroa bermatuko du, barne nahiz kanpo-ekint zapidetan eta

4

Aurkibidea/Índice Arduralarit zako ihardun eta agirietan euskara egiazko adierazpide eginez”. Lege honen arabera, ikasleek euskaraz komunikat zeko gaiturik ut zi behar dute eskola. Eta helburu hori lort zeko beharrezko neurriak hartu eta baliabideak jart zera behart zen du Eusko Jaurlarit za. Lege honek ezarritakoan oinarrituz, orduko Hezkuntza eta Kultura Sailak proposaturiko “Euskal Herriko irakaskuntza ez unibertsitarioan hizkuntza ofizialen erabilera” araut zen zuen “uztailaren 11ko 138/1983 Dekretua onartu zuen Eusko Jaurlarit zako Gobernu Bat zordeak. Hiru hizkuntza-ereduak gehiago zehazturik adierazten dira, eta gaur eguneraino oraindik bete ez den zehaztapen bat egiten zuen bertan A ereduari zegokionez: “OHOko goi mailetan beste irakasgaietako zenbait gai ere euskaraz landu ahal izango dituzte, baldin eta ikasleak beren euskara mailan nahiko trebaturik baleude”. Posibilitate honetaz ez da baliatu ez Eskola Publikoa, ezta eskola pribatua ere, nahiz eta 1993 urtean sinatutako Eskola Itunean berriro onartzen den A ereduko geletan “zenbait jarduera edo gai euskaraz ere landu ahal izango direla”. Hori baino okerragoa da, ordea, irakasleen hizkuntza-eskakizunak (HE2 = euskaraz irakasteko gaitasuna; HE1 = euskaraz komunikatzeko gaitasuna, ez euskaraz irakastekoa) arautzen dituen dekretuak (47/1993ren 9. artikulua bereziki) ez zuela kontuan hartu aukera hori, eta aukera horretaz baliatzeko ia ate guztiak itxi zizkiola Eskola Publikoari, euskara ikasgai moduan irakasteko behar-beharrezko diren HE2ko irakasleak baino ez baititu onartzen A ereduetarako: 14 irakasletatik hiruri eskatzen zaie HE2. Hiru irakasle horiek euskara irakatsi beharko dute talde guztietan, bakoitzak 4 edo 5 talderen ardura hartuz. Irakasleari ez zaio gustagarri gertatzen baldintza horietan lan egitea, eta ahal bezain azkar beste ereduetako ikastetxerako bidea hartzen saiatzen da. 1979ko dekretuak eskaint zen zituen aukerez baliat zen hasi ziren berehalakoan sare publikoko ikastet xeak, eta baita sare pribatukoak, nahiz eta hauetan gauzatu zen prozesua geldoagoa izan. Euskaraz


hermes nº:4 de 10. Elebitasunetik eleaniztasunera irakaskuntza sisteman. Lontxo Oihartzabal Rezola

Aurkibidea/Índice

eta euskara irakasteko eskabidea hain izan zen handia, non irakasle prestatu nahikorik ez zegoenez, unibert sitatean ikasten ari ziren ikasleei aldi berean eskoletan euskara irakasten jarduteko posibilitatea eman zit zaien “euskara-irakasle idoneo” moduan. Irakasle euskaldunak B eta D ereduetako taldeetan jarri ziren lanean, eta “irakasle idoneoak” A ereduko geletan euskara irakasten. Horrelako ehundaka irakasleri esker erant zun ahal izan zit zaion gurasoen aldetik sortu eta indartu zen eskakizunari. Irakasle berrien prestakunt zari dagokionez, bada azpimarratu beharko lit zatekeen gertakari bat, Euskal Herriko Unibert sitateko arduradun nagusien axola kaskarra edo erakusten duena. Euskararen erabilera araut zen duen lehenago aipatutako oinarrizko legeak bere 19. artikuluan ezart zen duenez, “Irakasleen gaikunt zarako unibert sitate-eskolek irakasleak bere berariazkotasunak eskat zen duenaren arabera euskaraz eta gaztelaniaz irakasteko erabat gai izan daitezela lort zeko egokituko dituzte bere ikasketa-egitarauak”. EHUko Irakasleen Unibert sitate Eskoletan ez da bete oraindik 2004an legeak ezarritakoa, eta euskaraz irakasteko gaitu gabe aterat zen dira urtero talde osoak Haur eta Lehen Hezkunt zako titulua eskuan dutela, ikasketak gaztelaniaz burut zeko aukera ere eskaint zen baita urtez urte. Bidean aurkit zen ziren traba guztiak gaindituz, gizarteak bere bidea ezarri dio Euskal Herriko irakaskunt za-sistemari, ondoko laukietan nabarmen ikus daitekeenez. Hizkunt za-eredu ezberdinetan matrikulatutako ikasleen port zentajeak a) Etapa guztiak

b) Haur Hezkunt zako 3 urtekoen maila: port zentajeak

c) Lehen Hezkunt zako (edo OHOko) 1. maila (6 urteko ikasleak): port zentajeak

d). Lehen Hezkunt zako (edo OHOko) 4. maila (10 urteko ikasleak): port zentajeak

e). DBHko 2. (edo OHOko 8.) maila (14 urteko ikasleak)

5


hermes nÂş:5 de 10. Elebitasunetik eleaniztasunera irakaskuntza sisteman. Lontxo Oihartzabal Rezola

Aurkibidea/Ă?ndice

Argi ikus daitekeenez, A ereduak behera egiten du nabarmen, eta D ereduak gora; B ereduak ere gora egiten du, baina neurri apalago batean. Gaur egun ikasleen ia %60k ikasketak B eta D ereduetan egin ondoren uzten dute eskola. Hemendik hamar urtera (gaur egun 6 urte dituztenak) ikasleen %88 izango da eskola bide bera egin ondoren ut ziko duena, hau da, euskaraz komunikat zeko gaiturik aterako dena. Gero eta gut xiago izango dira eskola A eredutik ut ziko dutenak, eta oraingo emait zek adit zera ematen digutenez, euskaraz mint zat zeko gaitu gabe aterako direnak, bitartean neurri bereziak jart zen eta hart zen ez badira, Euskararen erabilera araut zeko oinarrizko legeak ezart zen duena bete ahal izateko. Kontuan hartu behar da, ordea, Ikastolak eta Eskola Publikoa izan direla eta direla nagusiki ikasleak gehienbat euskaldundu dituztenak, eta neurri apalagoan sare pribatuko ikastet xeak, nahiz eta hauetan ere gora egiten ari den euskarazko irakaskunt za. Dena dela, A ereduak ezarpen azpimarragarria du oraindik sare pribatuan. Dena dela, eta A eredua duten ikastet xe publikoetan zerbait gehiago egin daiteke, arestian aipatu dugun 1983ko dekretuak ahalbidet zen duena (zenbait gai ere euskaraz landuz) gauzatuz eta 1993ko Euskal Eskola Publikoaren Legeak bere 23. atalean dioena betez: “Euskararen Erabilera Araut zeko Oinarrizko Legearen 17. atalak ohartemandakoa betet zeko, autonomi administrazioak beharrezko neurriak hartuko ditu euskal eskola publikoko ikastet xeetako jardueretan euskararen ingurune-erabilera segurtat zeko, eskolako eta eskolaz kanpoko ekint zetan eta eskolaren jarduera osoan euskararen erabilpena ahalbidet zeko xedez�. Gogoan hart zekoa da, gainera, lege hau Hezkunt za Sailaren ardura Euskadiko Alderdi Sozialistaren erant zukizunpean zegoenean onartu zuela Legebilt zarrak. Eskolako eta eskolaz kanpoko ekint zak ezin bideratu ahal izango dira euskaraz, ikastet xe horietako irakasleetatik gehienak (zuzendarit zakoak barne) euskaraz mint zat zeko gaitu gabe daudenean. Lege horrek dioena beteko bada, ikastet xe publikoetan lanean dihardu-

6

ten guztiak izan beharko lukete euskaraz mint zat zeko gai. Hori, gaur egun, ez da horrela eta irakasleen sindikatuek badute zer eskaturik eremu horretan Hezkunt za Sailari. 3) Irakasleriaren euskaldunt zea 1979ko apirileko dekretua indarrean jarri zenean, ikastoletako irakasleetatik ia denak zeuden irakaskunt za euskaraz lant zeko gaiturik. Salbuespena ziren euskaraz jarduteko gai ez ziren irakasleak. Eskola Publikoko ikastet xeetan, ordea, egoera oso bestelakoa zen: irakasleetatik %6 baino ez zegoen euskaraz irakasteko gaiturik. Irakasleak euskaldundu beharrean aurkitu zen orduko Hezkunt za Saila, eta 1981ean IRALE sortu zuen eginkizun hori bere gain har zezan. Sare Publikoko irakasleei, irakaste-jardueratik askatuta baina soldata hartuz, euskara ikasteko aukera eskaint zen zit zaien; sei hilabetez hasiera batean, urte batez geroxeago, eta 3 urtetaraino zabal zitekeen epea azkeneko hamabost urteetan. Egitasmo horri esker, eta sarera sart zen ziren irakasle berri gehienei (ez guztiei, hau uler ez badaiteke ere) euskara jakitea aurrebaldint za bezala eskat zen zit zaielako, urteak aurrera joan diren neurrian egoerak beste ikuspegi bat eskaint zen du gaur egun, ondorengo laukietan ikus daitekeenez: 1 taula eta laukia: Ikastet xe publikoetako irakasleria, hizkunt za-eskakizunaren arabera 1994-95 tik 2001-02 ra bitarteko garapena, port zentajetan emana.

2 taula eta laukia. Ikastet xe publikoetako irakasleria, 2HE dutenak, hezkunt za-aldika emanda


hermes nÂş:6 de 10. Elebitasunetik eleaniztasunera irakaskuntza sisteman. Lontxo Oihartzabal Rezola

Aurkibidea/Ă?ndice

1995-96 tik 2001-02 ra bitarteko garapena. 1995-96 tik 2001-02 ra bitarteko garapena.

3 taula eta laukia Irakaskunt za pribatuko irakasleak hizkunt za-soslaiaren arabera banatuta (ikastolak barne). 1994-95 tik 2001-02 era bitarteko garapena.

Inolako hizkunt za-eskakizunik gabe irakaskunt zan ari diren irakasleak askot xo dira oraindik ere, eta, duten adinagatik, ez dago it xaropen handiegirik jart zerik horien euskaldunt ze-gaitasunean. Ikasleei zor zaien begiruneagatik –euskaraz komunikat zeko gaiturik ut zi behar dute eskola–, beste nolabaiteko neurriak jarri beharko dira indarrean, oraingo eta geroagoko ikasleak kalteturik atera ez daitezen. Hogeita hiru ikasturte luzez eskaini diren aukerak eta lagunt zak kontuan izanik, ulergait za gertat zen zaie hezkunt za-sisteman ez dabilt zanei oraindik ere egoera dena izatea.

C) Erronka berriak: elebitasunetik eleaniztasunerako urrat sa Ohar garrant zit su batekin hasi nahi nuke atal hau: Hezkunt za Sistemari

ezin eskatu zaio berak eman dezakeena baino gehiago: Eskolat ze garaian eta eskolat zeko behar den euskara, gaztelania eta inglesa izango dira eskolak landuko dituenak. Eskolat ze ordu arautuetan erabil daitezkeen hizkunt zak (hizkerak) landuko ditu, gainera, eta neke handiz landu ere eskolak. Ordu arautu horietatik at nekez izan dezake eragin handirik eskolak: ikasleek beren arteko harremanetan erabiliko duten hizkunt za, jolas orduetan eta eskolaz kanpoko harremanetan, adibidez, eskolaren eragina baino handiagoak izanen dira familiarena, ingurune sozialarena eta komunikabideena. Eskolak egin dezakeena, ordea, ahalik eta modurik egokienean egin dezala izan beharko luke gure kezka nagusia. Horretara mugatuko dira ondorengo ataletan egingo diren iruzkinak. 1. Eleaniztasunaren definizioa Euskal hezkunt za-sistemak kalitatezko irakaskunt za lort zeko urrat s handiak egin ditu azken urteotan, etorkizuneko gizarteak gure ikasleei heldutasunean planteatuko dizkien beharrei erant zuten saiat zen delarik. Urrat s handienetariko bat, dudarik gabe, hizkunt zen arloan izan da, hizkunt zek lehentasunezko lekua baitute euskal hezkunt za-sisteman. Gure sistema elebidunak aurrera egin behar du helburu argi bat zuk lort zeko, hau da: hizkunt za gut xitua gero eta gehiago eta hobeto erabilia izan dadin bult zat zea, at zerriko hizkunt za batean komunikat zeko gaitasuna hobet zea eta hizkunt za ezberdinak eskola-ingurunean bateraturik eta koherent ziaz lant zea. Sistema elebidun batetik sistema eleanit z batera mugitu nahi bagara, “elehezkunt za-sistema eleanit za� zer den ondo definituta izan beharko genuke nora abiat zen garen argi izateko. Hiru hizkunt zak era formal batean lant zen dituen ikastet xe bati “ikastet xe eleanit za� deitu diezaiokegu, eta baita, migraziomugimenduak direla eta, hizkunt za ezberdinetan arit zen diren ikasleen eskolari ere. Bi kasuetan hizkunt za ezberdinek present zia nabaria dute eskolan, baina hizkunt zekiko helburuei begira, ez dira berdinak.

7


hermes nº:7 de 10. Elebitasunetik eleaniztasunera irakaskuntza sisteman. Lontxo Oihartzabal Rezola

Aurkibidea/Índice

“Eleanitza den hezkuntza-sistema” definitzeko asmoz (“E eredua” izendatuz, legemarko nagusian horrelako eredurik aipat zen ez dela kontutan harturik), Mikel Zalbidek ondoko deskribapena idat zi zuen: Zer da E eredua? Euskara eta gaztelaniaz gainera hirugarren hizkunt za bat ere gut xienez asignatura baten ikasbide duen eskola-antolamendua. Beste hit zetan esanik: euskara, gaztelania eta hirugarren hizkunt za bat eskola-gaiak transmitit zeko (irakasteko eta ikasteko) erabiliko da. Horrezaz gainera euskara (+euskal literatura) eta gaztelania (+erdal literatura) ohiko ikasgai izango dira. Definizio honekin ados bagaude, eskolan bertan hizkunt za bakoit zari eman nahi diogun denbora eta present zia erabakit zerakoan, kontuan hartu beharko dugu elebitasuna abiapuntua izan behar dela beti, hot s, erkidegoko bi hizkunt za ofizialak menderatuz hirugarren hizkunt za bat erabilt zeari ekingo diogu. Ezin da E eredua abiarazi hizkunt za ofizial gut xituaren eta bere normalkunt za-prozesuaren kaltetan burutu. Azken hogeita bost urteetako lanak eta indarrak eredu ezberdinen aldeko eskabideari erant zuten eman dira gehien bat. Eredu horiek egin duten ibilbide ikusirik, derrigorrezko eskolat zea amait zerakoan ikasleek euskaraz mint zat zeko eta idazteko duten gaitasuna neurtu beharra sumat zen da, eredu bakoit zetik eta ingurune soziolinguistiko ezberdinetan kokaturik dauden ikastet xeetako ikasleen euskaramailan suma daitezen eskasiei konponbidea jart zeko xedez. Dena dela, kontuan izan behar da, hezkunt za-alorreko hizkunt za-politikak gero eta gizarte-kohesio handiago ahalbidet zea eta lort zea izan behar duela helburu nagusit zat; honek, lortu beharreko hizkunt za-gaitasunen mailekin batera, lorpen-epeak eta oinarrizko izango diren baliabideak ere erabakit zea eskatuko luke, tokian tokiko baldint zak eta egoerak begibistan izanik. Egia da euskarazko eta euskararen irakaskunt zan eta eskola-erabileran urrat s

8

handiak eman direla azken bi hamarkadetan. Euskararen hedapenean jarritako ahaleginek, agian, gaztelaniaren ezagut za eta erabileraren inguruko kezka murriztu arazi egin du. Aztertu egin beharko lit zateke, tokian tokiko ezaugarriak eta baldint zak kontuan hartuz, gaztelaniaren ezagut za eta erabilera akademikoa ere arreta bereziz landu beharrekoa ez ote lit zatekeen izan behar ondorengo urteetan, euskaraz ez-ezik, gaztelaniaz ere modu egokian baliatuko diren gizartekideak moldatu behar baititu eskolak. Ingelesaren erabilerak ere aurrerapen handia egin du azken ikasturteetan. Ia ikastetxe guztietan hasten dira jada Haur Hezkuntzatik ingelesa lantzen. Hezkuntza Sailak INEBI (Ingelesa Edukien Bidez) eta BHINEBI (Bigarren hezkuntzan Ingelesa Edukien bidez) programak bultzatzen ditu, irakasleriari prestakuntza metodologikoa eta material kurrikularra eskainiz. Bi programa hauetan Ingelesa arloan tratat zen diren edukiak beste arloetako curriculumaren edukiak dira. Asko dira programa honetako unitateetan lant zen diren gaiak: animaliak, giza gorput za, uraren zikloa, ant zinako zibilizazioak, Europako geografia eta historia, e.a. Egoera horrelakoa izanik, gero eta behar handiagoa ikusten da ikastet xe bakoit zak bere hizkunt za erabileren egitasmo propioa egin dezan. Honen guztiaren oinarri Europako elkarteak bult zatutako hizkunt zen irakaskunt zarako marko europar bateratuak eta portafolioak izan beharko lukete, non gure oinarrizko curriculum diseinuan aurreikusten den ikuspegi komunikatiboa, diskurt siboa eta soziolinguistikoa proposat zen den. 2. Hezkunt za Sistemarako ildo eta helburu nagusiak Elebitasunetik ele aniztasunerako bidea hartua du jada, adierazi denez, Euskal Hezkunt za Sistemak. Hiru hizkunt zak ezagut za garatu, bildu eta antolat zeko tresna bezala erabili behar dira irakaskunt zan,


hermes nÂş:8 de 10. Elebitasunetik eleaniztasunera irakaskuntza sisteman. Lontxo Oihartzabal Rezola

Aurkibidea/Ă?ndice

hizkunt za moduan ere aztertuz eta landuz. Ikuspegi komunikatiboa, integrat zailea eta funt zionala izanen da, beraz, hizkunt zadidaktikaren oinarri nagusiena. Egoera komunikatibo eta funt zionaletan hizkera egoki baten erabilera bult zatuko duen hizkunt za-kudeat zaile bilakat zen da horrela irakaslea. Ikastet xeko hizkunt zen erabileraren egitasmoak hizkunt za batean landutako eduki eta estrategiak beste hizkunt zetan ere erabilgarri gerta daitezen moduko didaktika-eredua aurreikusi behar du. Kontuan izan behar da, gainera, irakaslea edozein arlokoa izanik ere, gaiak lant zerakoan erabilt zen den hizkunt za egokiaren kudeat zaile ere izan behar duela lant zen duen gaiaren irakasle izateaz gain. Oinarrizkot zat hart zen den ikuspegi komunikatibo, integrat zaile eta funt zionalaren berezko ondorioa da hori. Hori horrela izanik ere, hizkunt za bakoit zak une eta aldi bakoit zean bere helburu eta estrategia didaktiko berezituak izan behar ditu. Euskararen erabileran orain artean sumatu diren eskasiek eta hut suneek ahozko adierazpenetan zentratuko diren estrategiak indartu behar direla adierazten dute. Adierazpen zuzen eta egokien kudeat zaileeginkizuna hartu behar dute, ondorioz, ikastet xeko irakasle guztiek, beren ardurapeko irakasgaia edozein izanik ere. Ingurune soziolinguistikoan gaztelaniaren erabilerak duen indarra kontuan izanik, euskararen erabilera ez da irakasteikaste eginkizunetara soilik mugatu behar. 1993ko Euskal Eskola Publikoaren Legean ezart zen denaren arabera, ikastet xeetako jardueratan, eskola eta eskolaz kanpoko ekint zetan, eskolaren jarduera osoan euskararen ingurune-erabilera ziurtatuko duten neurriak ere aurreikusi eta landu beharko dira ikastet xe bakoit zak hizkunt zen erabilerari buruz prestatu eta garatu beharko duen egitasmoan. Beste atal batean aipatutako INEBI eta BHINEBI egitasmoen garapenak eta hedapenak ere helburu izaten jarraitu beharko du ondorengo urteetan.

Hizkunt zen erabilerako arloan eginkizunak hain garrant zit suak izanik, irakasleen prestakunt zak garrant zi berezia hart zen du. Hizkera egokia erabilt zeaz gain, ikasleek ere une bakoit zean lant zen ari diren gaiak eskat zen duen erako hizkera egokia erabil dezaten egoeren kudeat zaile izaten ikasi eta trebatu beharra dute irakasle guztiek. Hori guztia, birritan aipatu bezala, ikastet xe bakoit zak prestatu eta garatu beharko duen hizkunt zen erabileraren egitasmo propioan aurreikusi beharko da, dagoen egoeratik helburu bezala jarriko duen egoerara iristeko beharrezko izanen diren urrat sak ere zehaztuz. Zenbait ikastet xek bere ibilbidea egina duelarik hizkunt zen erabileraren egitasmoa garat zen, ezinbesteko gertat zen da “eredu egokiak� ezagutaraztea, lagunt za beharrean aurkit zen diren ikastet xeek non ikasia ere izan dezaten. ULIBARRI programan parte hart zen ari direnetakoak izan beharko lukete horretan bide-aurrelari. 3. Hizkunt za trataera bateratua Hezkunt za sistema honetan, edozein ikastet xetan, hiru hizkunt za erabili eta irakasten dira, eta, askotan hiru hizkunt za irakasteko hiru metodologia desberdin erabilt zen dira. Egoera honi aurre egiteko, Hizkunt zen Trataera Bateratua bult zat zen da Hezkunt za Sailetik. Tratamendu honek, Oinarrizko Curriculum Disenua oinarrit zen dena, hizkunt zen didaktikaren aldaketa eskat zen du, eta horretarako hizkunt zek partekat zen dituzten alderdietatik abiat zen da: hizkunt za kont zeptua, hizkunt zen irakaskunt zaren helburuak, hizkunt zei buruzko gogoetarako esparruak etabar. Irakasleriaren oinarrizko prestakunt za eta HTBren eskakizunak ez dira gehienetan berdinak, eta horregatik, HTB aurrera eramateko, Prestakunt za Proiektuak bult zat zen dira. Proiektuak egiten dituzten ikastet xeek hiru ekint za nagusi garat zeko konpromisoa hart zen dute: HTBaren oinarri teorikoei buruzko gogoeta egin, ikastet xeko hizkunt za irakasleen

9


hermes nº:9 de 10. Elebitasunetik eleaniztasunera irakaskuntza sisteman. Lontxo Oihartzabal Rezola

praktika aztert zea, eta hiru hizkunt zetako programazioa aldat zea, hiru hizkunt zen arteko integrazio didaktikoa lort zeko. Ez da bide erraza, ez da laburra ere, baina guztien lagunt zaz, hizkunt zen didaktikaren arloan aldaketa etorriko da. Zailtasun hori kontuan izanik, egokia izan daiteke Hezkunt za Sailetik nolabaiteko iradokizunak eskaint zea ergitalet xeko lantaldeei, hizkunt zen eremeuko testuliburuak eta bestelako baliabideak prestat zerakoan ildo horretatik jo dezaten eskatuz. 4. Ikastet xeko Hizkunt za Proiektua Edozein Hezkunt za Sisteman hizkunt zen present zia eta trataera kudeat zea premiazko gaia da. Gurean, non hiru hizkunt zak irakasteko tresna diren, non ikasle gehienek murgilt ze eredu batean ikasten duten eta non hizkunt zen aniztasuna gehit zen doan, hizkunt zen antolamenduak ikastet xe barruan zein kanpoan, hizkunt za arloetan zein hizkunt zazkoak ez diren arloetan, etapa eta ziklo guztietan premia hori beharrizan bihurt zen du. Horretarako Ikastet xeko Hizkunt za Proiektuak eginkizun berezia hart zen du. Azken urteetan, Hezkunt za Sailak Prestakunt za Proiektuen bidez Ikastet xeko Hizkunt za Proiektuaren garapena bult zatu du. Zent zu zabal batetan, Hizkunt za Proiektuak beste edozein programa edo ekint zetan egindako lan anit zak bilt zen ditu: euskararen present zia eta erabilpena, gaztelaniaren irakaskunt za, ingelesa ikasteko proposamenak, eta hiru hizkunt za era bateratuan irakasteko iradokizun berriak. Hortaz gain, hizkunt zekin lotuta dauden beste gai guztiek ere bere lekua dute Hizkunt za Proiektuetan: etorkinen hizkunt zen erabilera, arloak irakasteko erabilt zen diren hizkunt zen tratamendua, etabar. 5. Irakasleen prestakunt za • Lan handia egin du gure Hezkunt za Sistemak irakasleriaren euskaldunt zeari dagokionez. Goian aipatu dugu jadanik hogei

10

Aurkibidea/Índice urtetan irakasle euskaldunen %6tik %80ra pasatu dela. Alor honetan, Hezkunt za, Unibert sitate eta Ikerketa Sailak ahalegin berezia egin du bere hizkunt za-ziurtagirien (bereziki EGA, HE1 eta HE2) eskakizun-maila finkat zeko eta maila horri eusteko, euskal irakaskunt zaren kalitatea bermat ze aldera. Izan ere, ziurtagiri horiek lort zeko prozeduran eragina izateko saioak egin dira instant zia desberdinetatik. Etorkizunean ere, ongi zaindu beharreko kontua izango da hori: ziurtagiri desberdinen benetako eskakizun-maila eta baliokidet za-erlazioak aztertu behar lirateke. • Irakasleak euskaldunt zeko planak baditu 20 urtetik gora eta orain agort zen ari da. Emait za onak lort zea ere gero eta zailago eta garestiago bihurtu da. Garai berri batean sartuta gaude jadanik: IRALEren eskaint zan irakasleen euskaldunt zea ez da jadanik helburu nagusia. EGA edo HE2 dutenen prestakunt za eta hobekunt za baizik, bai euskararekin lotuta gaietan, eta bai euskal kulturari dagozkion beste alboko gaietan ere. Horretarako, ikastaroen eskaint za birplanteat zen ari da etengabean. Era berean, ikastaroez aparte, euskal irakaskunt za lagunt zeko funt zioak bere gain hartu beharko lituzke IRALEk. • Eleanit za den hezkunt za-sistemara abiatu nahi bada, irakasleriari at zerriko hizkunt za batean prestakunt za eskaint zea ezinbestekoa da. Ingelesa da, hain zuzen, sistema honek hartu duen at zerriko hizkunt za nagusia. Beraz, eta euskararen prestakunt zarako irakasleei eskaint zen zaien antolamendua eredut zat hartuz, Hezkunt za Saiak IRALE programaren ant zeko bat antolat zen hasi beharko lukeela dirudi, alde batetik irakasleen ingeles maila hobet zeko eta, bestetik, gero eta irakasle gehiagok ingeles hizkunt za eskakizuna lor dezan. • Irakasleen gaitasunak hobetu egin dira metodologia arloan lanean aritu direnen kasuan, programen bidez proposatu diren ekimen guztiek irakasleen pres-


hermes nº:10 de 10. Elebitasunetik eleaniztasunera irakaskuntza sisteman. Lontxo Oihartzabal Rezola

Aurkibidea/Índice

takunt za hartu baitute helburut zat. Hala ere, bide luzea gerat zen da oraindik didaktika arloko funt sezko aldaketak erdiet si arte. Bai Normalkunt za Proiektuak eta bai Hizkunt za Proiektuaren lanketak ere diagnostikoaren, sent sibilizazioaren, motibazioaren, erabileren eta adostasunen bila egindako saioak dira neurri handi batean. Ez da, ordea, honekin ziurtat zen hausnarketa hauen ondorioz inolako aldaketa metodologiko eta didaktikorik berez etorriko denik. Adibidez, hizkunt zen inguruko erabaki-markoa osat zeko, ikastet xeak prestakunt za eta aholkularit za behar izaten ditu, hizkunt za trataera bateraturant z abiat zeko. 6. Hizkunt zen metodologia • Lehenik eta behin, Haur eta Lehen Hezkunt zaren eta Derrigorrezko Bigarren Hezkunt zaren amaierarako ikasleek lortu beharko lituzketen euskarazko, gaztelaniazko eta ingelesezko adierazpen gaitasun-mailak zehaztu beharko lirateke. Hori egin ezean, ezinezkoa gertat zen bait zaio ikastet xeko irakasletaldeari lorpenak mailaz maila programat zea. Eta azken hau ezinbestekoa gero eginen diren ebaluazioak bidezkoak izango badira. • Hizkunt za guztiek dituzte hainbat eduki besteak baino nekezago ikasten eta lort zen direnak. Eduki horiek hizkunt za bakoit zean zeint su diren edo ere adierazi beharko lit zateke, arreta bereziz lant zekoak izan beharko bailukete. • Arreta bereziz lant zeko hizkunt zaeduki horiek zein egoera komunikatibotan lan daitezkeen adierazi beharko lit zateke ondoren, eta egoera komunikatibo horiek nola ugaritu daitezkeen, eta egoera horietan funt zionaltasunik galdu gabe eduki horiek nola landu daitezkeen. Azken batean, hizkunt za-irakaslearen zeregina egoera funt zional eta komunikatiboetan hizkunt za egokiaren kudeat zaile izatea baita. • Hizkunt zen trataera didaktiko integratua eskat zen dute aurreko puntuek: hizkunt za ezberdi-

netan landu beharreko eduki hainbat eta hainbat berdinak dira guztietan; errepikapen aspergarriak eta denbora galdu arazleak saihestu beharrekoak dira; hizkunt za batean landutako edukiak berez beste hizkunt zetan nola erabil dit zakeen jakin beharko luke irakasleak. • Egoera komunikatibo eta funt zionaletan erabil daitekeen zein baliabide dagoen eskura ere adierazi beharko lit zateke, eta material bakoit zari zein etekin atera dakiokeen egoki erabiliz gero. • Hizkunt zen erabileran trebat zea irakasle guztien eginkizuna denez, gai ezberdinak lant zerakoan, edozein izanik ere, zein hizkunt za-eredu erabili beharko lit zatekeen ere adieraz daiteke irakasleent zat lagungarri gerta dadin. • Azken batean, unitate didaktiko bat prestat zerakoan, gaia edozein izanik ere, hizkunt zaren aldetik zein eduki landu daitekeen eta landu beharko lit zatekeen jakin beharko luke irakasleak: Matematiketako buruketa ezberdinak direla, Gizarte Zient zietako gaiak direla, ipuin bat edo beste dela, jolas bat edo beste dela... egoera guztiek eskaint zen dute hizkunt za arruntago edo landuago bat erabilt zeko aukera. Aukera horien kont zient zia izan beharko lukete irakasleek. • Hizkunt za bakoit zean, inguruko besteen eraginez edo, zein akat s fosilizatu daitekeen ere jakin beharko luke irakasleak, eta era horretako fosilizaziorik gerta ez dadin zein jokabide didaktiko den egokia, fosilizazio horiei aurrea hartu ahal izateko. • Han eta hemen izandako esperient zia onak ezagutarazi.

11


Aurkibidea/Ă?ndice

Aldaketa demografikoak eta euskara: Erabaki estrategikoen beharra

...euskaldunok, besteetan gehiegi pent satu gabe, geuk eta geurez zer egiteko gauza garen, horren arabera erakarriko ditugu edo uxatuko ditugu etorkinak. Europaz kanpoko etorkinena, izan ere, orain arte ikusi dugun pelikula baten hurrengo kapitulua da-eta. Beraz, eska diezaiogun, eskat zekotan epe baten barruan, beste bat zuei eskat zen dieguna; eta eskain diezaiegun beste bat zuei eskaint zen diegun beste, eta seguraski gehiago ere bai, bat zuek bestela pent sat zen badute ere. Julen Arexolaleiba “Europan eta munduan aniztasuna: etorkizuna=etorkintasuna?!�. Bat Soziolinguistika Aldizkaria, 52. zenbakia, 111. orr.

H

PAT XI JUARISTI LARRINAGA Soziologian Doktorea da (1995). 1993tik Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatean. 2000. urteko Euskaltzaindiaren Mikel Zarate saiakera saria irabazi zuen. Bere liburuak dira: Euskal Alfabetatzearen Historia Zenbait Sortzaileren ahotan 1960-1990 (Labayru, 1997), Euskaldunak eta ondasunak (Pamiela, 2001), Euskal Herria Globalizazioaren aurrean (BBK-Euskaltzaindia, 2001), Gizarte Ikerketarako Teknikak (UPV-EHU, 2003) eta Salgai. Euskal Kontsumo Gizartea Aztertzen (Alberdania, 2005).

12

errien historian garrant zit suak izaten dira aldaketa demografiko sakonak gertat zen diren uneak. Azken finean, gizarteen izaera biztanleen kopuru, dent sitate, banaketa eta mugimenduen arabera aldat zen da. Nire ustez, horrelako une historikoan murgildurik gaude Euskal Herrian; hain justu ere, momentu honetan, aldaketa demografiko sakonak gertat zen ari direlako, eta horrek gure egitura ekonomiko, politiko, sozial eta kulturala errotik astint zen duelako. Areago,

demografiaren arloan transizio egoeran gaudela irudit zen zait; Euskal Herriaren izaera goitik behera aldatuko duen tranzisio demografikoaren erdi-erdian gaude (Juaristi, 2000). 1. Aldaketa demografikoak Euskal Herrian XX. mendean zehar ia-ia hirukoiztu egin da Euskal Herriko biztanleria. Hain justu ere, 1900. urtean 1.090.609 biztanle bizi ziren Euskal Herrian eta 2001ean 2.902.906 biztanle. 100 urtetan %166 handitu da populazioa Euskal Herrian. 1. Taula:

Euskal Herriko biztanleriaren bilakaera XX. Mendean Urtea Biztanleria 1900 1.090.609 1910 1.174.922 1920 1.278.546 1930 1.440.707 1940 1.524.206 1950 1.643.272 1960 1.982.995 1970 2.565.377 1981 2.787.094 1991 2.884.358 2001 2.902.906 Iturria: Euskal Herria Datuen Talaiatik 2002

Dena dela, hazkunde hau guztia ez da geografikoki homogeneoa izan. Izan ere, XX. mendearen hasieran desberdintasun handiak sort zen hasi ziren industria


hermes nº:2 de 9. Aldaketa demografikoak eta euskara: Erabaki estrategikoen beharra. Pat xi Juaristi Larrinaga

Aurkibidea/Índice

eta nekazarit za inguruetako biztanleriaren artean. Batez ere 50 eta 60. hamarkadako industriaren garapenak fabrikak zeuden eremuetara bult zatu zuen populazioa, eta nekazarit za lurralde asko ia hustu egin ziren. Hemendik aurrera etengabekoa izan da hirien hazkundea eta herri t xikien hustuketa. “Duela 100 urteko euskal herritarra herrixka batean bizi zen. Gaur egungoa, berriz, hirian bizi da. Azken mende honetan, izan ere, bilakaera azkarra eta sakona izan du Euskal Herriak. Horrela, duela mende bat ez zegoen 100.000 biztanle edo gehiagoko hirietan bizi zen euskal herritarrik; Bilbo bera ere, egungo euskal hiririk populatuena, oraindik ez zen irit si 100.000 biztanle izatera. Gaur egun, berriz, ia milioi bat herritar bizi dira 100.000 biztanle baino gehiago dituzten hirietan (929.165, guztien herena, %32,2) (Euskal Herria Datuen Talaiatik, 57. orrialdea). 50. eta 60. hamarkadetan Euskal Herriak hazkunde izugarria ezagutu bazuen ere, 70eko hamarkadako krisi ekonomikoa medio, hazkunde azkar hau geldotu egin zen, eta 80ko eta 90eko hamarkadetan Euskal Herriko biztanleria oso gut xi hazi zen. Are gehiago, azken urteotan berezko hazkunde negatiboa izan du Euskal Herriak; alegia, jaiot zen zirenak baino gehiago ziren hilt zen zirenak. “2001. urtean, ez zegoen ia alderik Euskal Herrian jaiotako eta hildako herritarren artean: 26.079 haur jaio ziren eta 25.935 lagun hil. Hala, berezko hazkundea zerotik hurbil zegoen gurean. Gure kalkuluen arabera, izan ere, 144 lagunekoa izan zen urte horretako berezko hazkundea, hut saren hurrena ia 3 milioi biztanle dituen herri batent zat. Esan dezagun, gainera, azken urteak kontuan izanda, jaio direnak baino herritar gehiago hil direla, eta berezko hazkunde negatibo apala izan duela Euskal Herriak. Izan ere, 1991tik aurrera, 2001ekoa izan

zen berezko hazkunde positiboa izan zuen lehenengo urtea, jaiot zen kopuruak heriot zena gainditu duelako. Horrela, 1990-2001 epealdia kontuan hartuta, 13.695 lagun gehiago hil ziren jaio zirenak baino: zehazki, 301.646 lagun hil ziren eta 287.951 jaio. Bestela esanda, eta kanpotik Euskal Herrira bizit zera datorren jandea zenbatu gabe, berezko hazkunde negatiboa, biztanleak galt zea, alegia, izan du azkenaldi honetan Euskal Herriak” (Euskal Herria Datuen Talaiatik, 62. orrialdea). EAE-ren kasuan are eta nabarmenagoa izan da azken urteotako biztanleen galera; izan ere, 80. hamarkadan biztanleriaren goranzko joera gelditu egin zen eta, ostean, hazkunde negatiboa hasi zen; hau da, 80. hamarkadan EAE biztanleak galt zen hasi zen (Arregi eta Larrañaga, 2000). 2. Taula:

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1975 1981 1986 1991 1996 2001

Zuzenbidezko biztanleriaren bilakaera 1900etik 2001era EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa 602.204 98.066 307.607 196.531 672.884 99.399 352.058 221.427 783.125 101.357 421.264 260.504 884.601 105.729 482.603 296.269 948.096 112.503 510.590 325.003 1.039.465 114.139 554.302 371.024 1.358.707 133.742 751.014 473.951 1.867.287 199.777 1.041.461 626.049 2.072.100 237.473 1.154.873 679.754 2.141.809 257.850 1.189.278 694.681 2.136.100 267.728 1.179.150 689.222 2.104.041 272.447 1.155.106 676.488 2.098.055 281.821 1.140.026 676.208 2.082.587 286.387 1.122.637 673.563

Iturria: EUSTAT. Biztanleria-zentsua; Biztanle-errolda eta Biztanleria-estatistika (www.eustat.es)

Biztanleen galera azalt zen duten arrazoien artean, aipagarria da 80. hamarkadan, batik bat EAEn, 50. eta 60. hamarkadan Estatu espainiarretik etorri ziren etorkin asko euren herrietara it zult zen hasi zirela.

13


hermes nº:3 de 9. Aldaketa demografikoak eta euskara: Erabaki estrategikoen beharra. Pat xi Juaristi Larrinaga

Aurkibidea/Índice

Nolanahi ere, Euskal Herriko biztanleriaren hazkundea mant sot zearen eta EAE-ko biztanleriaren berezko hazkunde negatiboaren arrazoi garrant zit suena da azken 20 urteotan jaiot zak izugarri gut xitu direla: “1962-1968 tartean, 22 haur jaiot zen ziren urtero 1.000 biztanle bakoit zeko; 1990-1999 bitartean, 8 besterik ez” (Euskal Herria Datuen Talaiatik, 72. orri.). Akitaniako INSSE-k, Nafarroako Gobernuko Estatistika Zerbit zuak eta EAEko EUSTAT-ek ematen dituzten datuen arabera, Euskal Herriko ugalt ze tasa 1,5ekoa zen 1995 urtean (0,92 EAE-n eta 1,96 Iparraldean eta Nafarroan); hau da, 1,5 ume jaiot zen ziren bikoteko, hogei urte lehenago hiru bat ume jaiot zen zirelarik (Juaristi, 2001). Belaunaldien ordezkat zea arazorik gabe egiteko 2,1eko ugalt ze-tasa behar dela kontuan hart zen badugu, argi ikusten da, Euskal Herrian, bereziki EAEn, belaunaldien ordezkat zea ez dagoela behar bezala ziurtaturik. Apurka-apurka ugalt ze-tasa gora joango dela onartuta ere (2010ean Euskal Herriko ugalt ze-tasa 1,82 izango da: 2,08 Akitanian eta Nafarroan eta 1 Euskal Autonomia Erkidegoan), urte asko beharko dira 2,1eko mailara helt zeko. Zehat zago esateko, gaur eguneko hazkundeak jarrait zen badu, belaunaldien ordezkat zea ziurtat zen duen ugalt ze-tasa 2030 urtean, hot s, 30 urte barru lortuko da (Juaristi, 2001). Gauzak horrela, gero eta Euskal Herri zaharragoa izango dugu. Areago, azpimarrat zekoa da gaur bertan ere munduko biztanleria zaharrenetarikoa dela Euskal Herrikoa (Saizarbitoria, 1993). Izan ere, ume gut xi jaiot zeaz gain, herrialde garatu gehienetakoa baino altuagoa da euskaldunon bizi-it xaropena. Gainera, bizi-it xaropen hau handit zen joango da datozen urteetan. Aipaturiko hiru estatistika erakundeek ematen dituzten datuen arabera (Euroregioa Zifratan, 1997), Euskal Herriko gizonezkoen bizi-it xaropena 2010 urtean 77,3koa izango da (77 Akitanian, 75,1 EAEn eta 78,5 Nafarroan) eta emakumezkoena 85,2 urtekoa (85,2 Iparraldean eta 85,3 EAE-n).

14

3. Taula:

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bizi-itxaropenari buruzko proiekzioa EAE-n Gizonezkoen Emakumezkoen bizi-itxaropena bizi-itxaropena 74,8 83,2 74,9 83,4 75,1 83,6 75,2 83,8 75,4 84,0 75,5 84,2 75,6 84,3 75,8 84,5 75,9 84,7 76,0 84,8 76,2 85,0 76,3 85,1 76,4 85,3 Iturria: EUSTAT. Biztanleri Proiekzioak

Aurrerant zean, eta gut xienez 2030 urteraino, berezko hazkunde oso t xikiak izango ditugu Euskal Herrian. Dena dela, ezin dugu ahant zi urtez urte handit zen doala gurera datozen etorkinen kopurua. 90. hamarkadan zehar eta, bereziki, XXI. mendeko lehen urteetan etorkin asko etorri dira bizit zera Euskal Herrira eta, bereziki, EAE-ra. 4. Taula:

Kanpotik eaera etorritako biztanleria 1991. urtetik 2001era 1991 12.140 1992 9.006 1993 9.554 1994 10.809 1995 11.316 1996 11.299 1997 12.496 1998 14.372 1999 16.103 2000 20.022 2001 25.775

Eta horren arrazoia garrant zit suena da biztanleria potent zialki aktiboa murrizten doala eta, ondorioz, gure bizi-kalitatea gorde eta erretiroak kobrat zen jarrait zeko etorkinen beharra dugula. Beharrizan hau


hermes nº:4 de 9. Aldaketa demografikoak eta euskara: Erabaki estrategikoen beharra. Pat xi Juaristi Larrinaga

Aurkibidea/Índice are eta handiagoa izango da etorkizunean. 2. Aldaketa demografikoen Izan ere, datu guztien arabera, EAEn, 2010 eragina euskara eta euskal urtean 2000 urtean baino 65.000 biztanleri kulturarengan potentzialki aktibo gutxiago egongo da, eta galera hori etorkinekin orekatu beharGaur egungo hizkunt za bizien koko da, herrialde garatua izaten jarraitu eta purua 5.000 eta 6.000 bitartekoa dela gure ongizatea ziurtatu nahi baditugu. uste da, baina horietako asko hil egingo Herrialde t xiroetatik aberat setara dira hurrengo urteetan. Orain arte bilemango diren migrazioek eragin nabardutako datuen arabera, argi ikusten da mena izango dute, bada, Euskal Herrian azken hogeita hamar urteotan hizkunt za (Larrañaga, 1993: 45). kopurua apurka-apurka murrizten joan Momentu honetan, 53.000 etorkin dela (Wurm, 2000), hizkunt za gehienebaino gehiago bizi dira bizikidetza baitako hiztun kopurua gut xit zen ari dela menarekin Hego Euskal Herrian (31167 (Crystal, 2000), eta hedapen prozesuan EAEn eta 22.681 Nafarroan) eta, antza, dauden hizkunt zetako (ingelesa, gazkopuru hau handitzen joango da. Baditelera, swahilia, tagaloa edo pilipinera, rudi ezagutza maila oso handia –elekindonesiera, e.a.) hiztun kopurua, betronika, teknologia edo informatikarekin rriz, goraka doala (Junyent, 1999; Nettle, loturiko lanbideetan, adibidez– edo oso 1999; Moreno Cabrera, 2000). txikia behar den lanbideetan –basoko edo UNESCO-ren babespean egin geitsasoko lanetan, esaterako– langileen benuen Munduko Hizkunt zei Buruzko harra egongo dela. T xostenaren1 arabera, munduan gaur Nahiz eta Europar Batasuneko eta egun hit z egiten diren 5000-6000 hizespainiar estatuko batez bestekoarekin kunt zen %46 arriskuan dago. alderatuz oraindik oso etorkin kopuru txikia dugun (Aramaio, 5. Taula: 2004:25), badirudi hurrengo urHizkuntzen arriskuari buruzko pertzepzioak teetan gure herrien osaketan eragina izango duten inmigrazio Hizkuntza arriskuan dago 243 46.3% uholdeak ezagutuko ditugula. Eta Hizkuntza ez dago arriskuan 226 43.0% honek zera esan nahi du: aniztaEz daki/ez du erantzuten 56 10.7% sun etniko, linguistiko eta kultural Guztira 525 100% handiagoa izango dugula Euskal Iturria: UNESCOren Munduko Hizkuntzei Buruzko Txostena Herrian. Gainera, aniztasun hau toki guztietara hedatzen ari da. Alegia, gaur egunean, beste arraza, kultura eta jatorri batzuetako pertsona gehienak hiri handietan eta auzo jakinetan bizi dira, baina, apurHizkunt zen %46 arriskuan dago, ka-apurka, gero eta etorkin gehiago doaz hain zuzen ere, hizkunt zen heriot za bizitzera herri txikietara. bult zat zen ari diren zazpi eratako araGauzak horrela, etorkinen etorrerak zoak daudelako. Ondoren aurkezten den eta, oro har, gertatzen ari diren aldaketa taulan ikus daitekeen bezala, arazo polidemografikoek sortuko duten egoera betiko eta militarrak, aldaketa soziokulturriari behar bezalako erantzuna ematea, ralak, arrazoi ekonomikoekin zerikusia epe labur eta ertainean Euskal Herriak duten arazoak, arrazoi demografikoek izango duen erronka handienetarikoa sort zen dituztenak, instituzioen babes izango da. Beraz, garrantzitsua da aledo lagunt za falta, hizkunt zekiko jarrerei daketa demografiko hauek guztiek euskal loturiko arazoak eta egoera linguistikoari kultura eta euskararengan izango duten loturiko arazoak dira homogeneotasun eragina aztertzea. kulturala dakarten eragile nagusiak.

15


hermes nº:5 de 9. Aldaketa demografikoak eta euskara: Erabaki estrategikoen beharra. Pat xi Juaristi Larrinaga

Aurkibidea/Índice

6. Taula:

Hizkuntzen heriotza bultzatzen duten arazoak eta bakoitzaren garrantzi erlatiboa munduan zehar Arazo politiko eta militarrak 21 %5,1 Aldaketa soziokulturalei loturiko arazoak 44 %10,9 Arrazoi ekonomikoekin zerikusia duten arazoak 26 %6,3 Arrazoi demografikoek sortutako arazoak 59 %14,3 Instituzioen laguntza falta 88 %21,4 Jarrerei loturiko arazoak 103 %25,1 Egoera linguistikoari loturiko arazoak 69 %16,8 Aztertutako hizkuntzak guztira 525 %100

Aurreko taulan ikus genezakeen bezala, hizkunt zen %14,3 desagert zeko zorian dago arrazoi demografikoek sortutako arazoengatik. Arrazoi demografikoak aipat zen ditudanean, kontuan izan behar da hiztunen kopurua gut xit zea, jaiot zatasen t xikit zea, biztanleriaren zahart zea, ezkont za mistoak eta emigrazioak eta inmigrazioak sort zen dituen arazoei buruz ari naizela. Euskarak gut xitutako beste hizkunt za askok dituzten arazo berdinak dituela kontuan izanik, ez gehiago eta ez gut xiago, galdera bat etort zen zait burura: zer-nolako eragina izango dute Euskal Herrian gertat zen ari diren aldaketa demografikoek euskal kultura eta euskararengan? 1.– Zaharrak ugaldu eta gazteak gut xit zearekin, euskal gizarteak eraginkortasuna eta ekint za gaitasuna galduko du. Gazteak gut xit zen doazen neurrian, kultur arloko ekint zak, euskararen aldeko ekimenak edota edozein motatako kultur elkarteak sortu eta antolat zea zailagoa izango dela pent satu behar da. Ezin da ahant zi, zenbaiten ustez, gure hizkunt za eta kultura gizarte sare aberat sa dugulako gorde direla; beraz, sare honen eraginkortasuna ahult zen doan neurri berean ahulduko dira euskal kultura eta euskara. 2.– Umeak gut xitu eta zaharren kopurua handit zearen ondorio hauek guztiak are eta indart suago igarriko dira udalerri t xikietan. Horrek, epe luzean,

16

herri hauen ahult zea ekarriko du, eta, ondorioz, baita euskararen ahult zea ere. Kontuan izan behar da herri t xikiak direla euskara eta euskal kultura hobekien gorde dituztenak. 3.– Hirietan pilat zeko joerak ere eragin negatiboa izan dezake euskararengan. Izan ere, nahiz eta gaur egun hirietan dauden euskaldun kopururik handienak, euskara galdu egiten da erdararen it sasoan. Horren adibide argia da Bilbon gertat zen dena: euskara ondo hit z egiten dutenen kopurua handit zen badago ere, euskararen erabilerak ez du gora egin azken urteotan (Juaristi, 2002). 4.– Esan bezala, etorkin asko etorri dira bizit zera Euskal Herrira, eta etorkizunean are eta gehiago etorriko dira. Dena dela, argi-ilunak daude etorkinen etorrerak euskara eta euskal kulturarent zat izango dituen ondorioen inguruan. Etorkinen etorrerak euskararent zako izango dituen ondorio buruz ezer esan aurretik, argi ut zi nahi nuke, nire ustez, euskararen benetako arazoa dela bizi duen diglosia egoera, ez etorkinen etorrera. Zent zu honetan, bat egiten dut Julen Arexolaleibaren hit z hauekin: “Uste dut makalenari errua botat zea jarrera xenofoboa dela. Nik irakasleen artean sumat zen dudanean, eta idat ziz ekar dit zaket kasuak, ‘bi etorkin etorri dira gure eskolara eta orain arteko hizkunt za jarrera aldatu egin dute’. Ba oso hizkunt za jarrera egokirik ez zen egongo et xe horretan! Pent sat zen dut nik: izan ere, bi etort zea nahikoa izan bada zegoen guztia hankaz gora jart zeko, askorik ez zegoen seinale. Ala?” (Arexolaleiba, 2004: 105). Makalenari errua bota gabe, datu bat zuen arabera, pent sa daiteke etorkinen etorrerak ahuldu egin dit zakeela euskara eta euskal kultura. Alegia, etorkinen etorrerak arriskuan jar dezake azken 30 urteotan euskarak eta euskal kulturak lortu dutena. Izan ere, badirudi etorkinen seme-alaba gehienak erdarazko ereduetan matrikulat zen direla (EAE-n A


hermes nº:6 de 9. Aldaketa demografikoak eta euskara: Erabaki estrategikoen beharra. Pat xi Juaristi Larrinaga

Aurkibidea/Índice

ereduan eta Nafarroan A eta G ereduetan). Adibide ona da Nafarroan gertat zen dena: 2003-2004ko ikasturtean 6.745 ikasle at zerritar zegoen Nafarroan, eta haietako 20 besterik ez zeuden A eta D ereduetan. Gainerakoek G ereduan eman zuten izena. Hezkunt za sailaren arabera, EAE-n, ikasle etorkinen %54a A ereduan eskolarat zen da (Araban etorkinen seme-alaben %81a, Bizkaian %62a eta Gipuzkoan %22a). Gainera, etorkinekin lan egiten dutenen arabera (Iturriagaet xebarria, 2003), hasierako momentuetan etorkinek ez dute izaten euskararekiko eta euskal kulturarekiko interesik. Ulergarria den bezala, lehenengo bizit zeko behar dutena ziurtatu nahi izaten dute: jatekoa, lana, loa... Behin oinarrizko beharrizanak aset zen dituztenean erakusten dute hemengo ohitura eta hizkunt zari buruzko ardura. Faktore hauen eragin negatiboa ukatu gabe, beste faktore bat zuen arabera, etorkinen etorrerak eragin negatibo gut xi izango du euskal kulturan eta euskararengan. Besteak beste, bost arrazoi ematen dira baieztapen hori oinarrit zeko: 1.– Euskarazko ereduetan matrikulat zeko joera indart su dago, batez ere Hego Euskal Herrian. Jarrera politiko edo modetatik kanpo dago umeak euskarazko hezkunt za ereduetan matrikulat zea. Behar bezalako informazioa ematen bazaie, pent sat zekoa da etorkinen umeak ere eredu horietan matrikulatuko direla eta D eredua nagusi izaten jarraituko duela. 2.– IPESeko kide T xema Uriartek dioen bezala (Iturriagaet xebarria, 2003): etorkinek kultur aniztasunaren kont zeptua beste inork baino hobeto ulert zen dute. Europarrok ez bezala ulert zen dute beste kultura bat zuetako jendearekin bizi

behar direla. Jarrera hori oso positiboa da etorkinak euskal kulturara erakart zeko. 3.– 2005eko ot sailean, Eusko Jaurlarit zako Kultura Sailak eta Unesco Et xeak elkarlanean antolatutako Hizkunt zak eta Immigrazioa jardunaldien barruan, etorkinen mahai inguru egin zen. Mahai inguru honetan, etorkinek argi adierazi zuten euskara ikasteak hemengo gizartean hobeto barnerat zeko aukera eskaint zen duela. Alegia, etorkinak onartu egiten dute euskarak integraziorako ateak zabalt zen dituela. 4.– Faktore positiboak azpimarrat zerakoan ezin da ahant zi Castells-ek dioena. Castells-en ustez (1996-1997) globalizazioak eta bere ondorioek ez dituzte identitate kolektiboak desagertuko. Izan ere, munduan gertat zen ari den geldiezineko prozesu baterat zailearen ondorio garrant zit suena da, noraezeko egoera ekart zen digula gizabanakooi eta, horren aurkako erreakzio bezala, hurbilen ditugun gauzenganako it zulia egiten ari garela. Hau da, bizi garen gizartea gero eta konplexuagoa da, baina hori dena ulert zeko arazoak ditugu. Ondorioz, hurbiltasunerako it zulia egiten ari gara; Castell-ek dioen bezala, ezagut zen ditugun eta neurri batean kontrola dit zakegun eremuetarako it zulia alegia, eta horrek berrindartu egiten du hurbileko taldeen (lagunak, familia, herri nortasuna, erlijioa...) eta tokian tokiko identitateen beharra. Kulturak estandarizat zeko joera orokorrek, globalizazioak eta beste kultura bat zuen eragin negatiboek tribalizazio berriak eta hurbilean dugunarekiko at xikimendu handiagoak ekarriko dituzte (Maffesoli, 1997). Alegia, etorkinak etorriko dira, baina euskaldunok are eta gehiago hurbilduko gara euskarara eta euskal kulturara. 5.– Azkenik, aipat zekoa da euskal

17


hermes nº:7 de 9. Aldaketa demografikoak eta euskara: Erabaki estrategikoen beharra. Pat xi Juaristi Larrinaga

kultura eta euskarak lehen ere bakarrik gazteleraz eta frant sesez hit z egiten zuen jende pila hartu zuela 50. eta 60. hamarkadan, eta, nolabait esateko, aldaketa demografiko bortit zei ohiturik daudela. Euskal kulturak eta euskarak aspaldi hartu zuten etorkinen etorreraren eta aldaketa demografiko bortit zen aurkako t xertoa, eta prest dago etorkin uholde berriei aurre egiteko. Julen Arexolaleibak (2004:111) dioen bezala, “Europaz kanpoko etorkinena, izan ere, orain arte ikusi dugun pelikula baten hurrengo kapitulua da”.

3. Erabaki estrategikoen beharra Euskararen alde azken urteotan mart xan jarri diren egitasmo eta planen balioa ukatu gabe (HABE-ren AISA proiektua, Eusko Jaurlarit zaren Ikasle Etorkinak Artat zeko Programa, Aek-ak etorkinent zako antolatutako ikastaroak...), nire ustez, ezinbestekoa da erabaki estrategikoak hart zea, egitasmo zehat zak mart xan jart zea aldaketa demografiko hauek guztiek euskal kultura eta euskararengan ahal den eragin negatibo gut xien izan dezaten. Hona hemen proposamen bat zuk: 1.– Ugalt ze-tasa t xikien eta zahart ze demografikoaren aurkako estrategiak jarri behar dira mart xan, batik bat arazo demografiko larriak dauden tokietan, hau da, nekazal eremuko herri t xikietan. Etorkinen etorrerak daukagun berezko hazkunde t xikia pixka bat orekatuko badu ere, ondo egindako politika natalistak behar dira Euskal Herriaren etorkizuna ziurtat zeko. Besteak beste, familia bizit za eta lana bateragarri egingo dituzten politikak behar dira. 2.– Herri t xikiak suspert zeko plan orokorrak bult zatu behar dira. Izan ere, ezin da ahaztu udalerri t xikiak direla euskararen gotorlekurik onenetarikoak. Zent zu honetan, euskara babesteko nahitaezkoa

18

Aurkibidea/Índice da herri t xikietara bideratutako lantegi politika eraginkorra garat zea, baita zerbit zuak hobeagot zea ere. Euskara indart zeko ezinbestekoa da herri t xikien bizi maila hobet zea. 3.– Hirietan pilat zeko joera demografikoa kontuan izanik, hiri handietan euskaraz arit zeko edota euskara sustat zeko ekimenak bult zatu behar dira. Are gehiago, etorkin gehienak hiri handietan kokat zen direla kontuan hartuz (Aramaio, 2004:27), nire ikuspuntua da euskaraz arit zeko esparru liberatuak eta euskarazko ekimen erakargarriak sortu behar direla, hirietan euskararen present zia handit zeko, eta etorkinak euskarara eta euskal kulturara erakart zeko. Beste berba bat zuekin esanda, euskarak ez du euskal hirietan aurrera egingo euskaraz hit z egiten ez duen jendea (etorkinak zein bertokoak) erakart zeko gai ez bagara; hau da, euskararen inguruan produktu eta elkargune erakargarriak sort zen ez baditugu. 4.– Ahant zi gabe euskararen arazo nagusiena ez direla etorkinak baizik eta bizi duen diglosia egoera, ezinbestekoa da etorkinak euskara eta euskal kulturara erakart zea. Horretarako, etorkin helduent zako euskara klaseak ugaritu behar dira. 2003. urtean, adibidez, Palanka kultur taldea eta IPES etorkinent zako euskara moduluak eskaint zen hasi ziren Bilboko San Frant zisko auzoan (Bilbon daude Euskal Herrian bizi diren etorkinen %30, eta horietako gehienak, Bilbo Zaharrean eta San Frant ziskon). Ikastaro arrakastat suak izan dira (Aramaio, 2004:32). Horren arrazoia da San Frant ziskoko eta Bilbo Zaharreko errealitatera egokitu dituztela ikastaroak: materiala, eskolak emateko modua, ordutegia... Horrek zera esan nahi du: etorkinak euskara ikastera erakart zeko euren bizi baldint zetara eta bizi diren tokietara moldatu behar direla ikastaroak. 5.– Ezinbestekoa da etorkinei euskal herriko hezkunt za ereduei buruzko informazioa ematea. Eusko Jaurlarit zako Kul-


hermes nº:8 de 9. Aldaketa demografikoak eta euskara: Erabaki estrategikoen beharra. Pat xi Juaristi Larrinaga

Aurkibidea/Índice

tura Sailak eta Unesco Et xeak elkarlanean antolatutako Hizkunt zak eta Immigrazioa jardunaldien barruan, etorkinen mahai inguruan parte hartu zuen etorkin batek zera esan zuen: «Gurasoei berdin zaie A edo D ereduan sart zea beren umeak, eskolara eramatea baino ez dutelako nahi. Gurasoek ulert zeko moduan azaldu behar zaie zenbaterainoko garrant zia duen beren umeek euskara ikastea, eta orduan ziur naiz guzti-guztiek D eredua aukeratuko dutela». Alegia, behar bezalako informazioa ematen bazaie etorkinek hezkunt za eredu euskaldunak aukeratuko dituzte. 6.– Euskara ikasteko arazoak dituzten etorkinen seme-alabent zako aparteko klaseak antolatu behar dira eskola eta herrietan. Esperient ziak erakusten du, gainera, errefort zu klase horiek modu ludikoan izan behar direla; bestela, euskarari amorrua hart zeko arrisku handia dago (Aramaio, 2004:34). 7.– Etorkinak erakart zeko, euskal kulturak eta euskarak etorkinen hizkunt zak eta kulturak onart zen dituztela erakut si behar dute; hau da, etorkinen hizkunt zek ere nolabaiteko onarpena izan behar dute gizartean zein eskolan. 2004. urtean, Sort zen-Ikasbatuaz-ek Etorkinak Eskolan, aniztasunaren trataeran eta kulturarteko hezkunt zan sakont zeko beste arrazoi bat liburua kaleratu zuen. Ikaslearen jatorrizko hizkunt zari dagokionez zera ondorioztat zen da liburu honetan: eskolak kontuan hartu behar du ikasle etorkinen jatorrizko hizkunt zak ezin direla eskolako praktika sistematizatuan sartu, baina hauen present zia ziurtat zea beharrezkoa dela ikasleen garapenerako. Era berean, 2003. urtean Ikasle Etorkinak Artat zeko Programa egin zuen Eusko Jaurlarit zako Hezkunt za, Unibert sitate eta Ikerketa Sailak. Bertan, ama-hizkunt za eta jatorrizko kultura ikasteko lagunt zak ematea planteat zen zen (14 eta 15. orrialdeak). Besteak beste honako ekint za bi planteat zen ziren: curriculumetan biztanle etorkinen jatorrizko hizkunt zak eta kultu-

rak sart zeko ekimenak bult zat zea (IEPko 4.1 ekint za) eta gure gizartean eragin handiena duten at zerriko hizkunt zen (arabiera, t xinera, etab.) ikasketa ikastet xeen hezkunt za eskaint zan sart zeko formulak garat zea (IEPko 1.15 ekint za). Programa honetan adierazten den bezala, “Ikasle etorkinak ikusi behar du baduela bere lekua taldean, estimatua dela, eta bere hizkunt za eta kultura balioesten direla” (6. orr.). Beste era batera esanda, “Bere jatorrizko hizkunt za eta kulturarenganako maitasuna indart zeko gunea izan behar du eskolak, harrera egiten dion gizartearen hizkunt za eta kultura apreziat zeko eta bereganat zeko lehen elkargunea izan behar duen bezalaxe” (Imaz eta Artet xe, 2004: 40). 8.– Azkenik, aipatu ditugun estrategia hauek guztiak ezingo dira aurrera eraman behar bezalako baliabideak jart zen ez badira. 2004. urtean egin zen Hezkunt za Foroak esan zuen bezala, ikasle etorkinak hemengo hezkunt za sisteman barnerat zeko, eta bi hizkunt za ofizialak ikas dit zaten, baliabideak jarri behar dira. Are gehiago, nire ustez, hizkunt zari loturiko plan orokor bat behar da etorkinak euskarara eta euskal kulturara erakart zeko.

4. Aipatutako bibliografia – Aramaio, I. (2004): “Estatuz kanpoko etorkinak eta hizkunt za normalizazioa EAE-n: administrazio publikoaren eta herri mugimenduen ahaleginak”. Bat Soziolinguistika Aldizkaria, 52. zenbakia, Andoain, 25-36 orrialdeak. – Arexolaleiba, J. (2004): “Europan eta munduan aniztasuna: etorkizuna=etor kintasuna?!”. Bat Soziolinguistika Aldizkaria, 52. zenbakia, Andoain, 95-111 orrialdeak. – Arregi, B. eta Larrañaga, I. (2000): “Población”, EUSTAT: Euskal Aeko ikuspegi soziala, Vitoria-Gasteiz.

19


hermes nº:9 de 9. Aldaketa demografikoak eta euskara: Erabaki estrategikoen beharra. Pat xi Juaristi Larrinaga

Aurkibidea/Índice

– Aztiker (2002): Euskal Herria Datuen Talaiatik. Udalbint za, Astigarraga. – Castells, M. (1996-1997): La era de la información, 3 atal. Alianza, Madril. – Crystal, D. (2000): Language Death. Cambrige: Cambrige University Press. – Et xeberria, F. (2004): “Etorkinak eta hizkunt zak eskolan”. Bat Soziolinguistika Aldizkaria, 52. zenbakia, Andoain, 57-65 orrialdeak. – Eusko Jaurlarit za (2003): Ikasle Etorkinak Artat zeko Programa. – EUSTAT (2000): Biztanleri Proiekzioak. EUSTAT – EUSTAT (1997): Euroregioa Zifratan. EUSTAT. – EUSTAT (2005): Biztanleriazent sua; Biztanle-errolda eta Biztanleriaestatistika (www.eustat.es). – Fullaondo, M.J. (2004): Etorkinak Eskolan, aniztasunaren trataeran eta kulturarteko hezkunt zan sakont zeko beste arrazoi bat. Sort zen–Ikasbatuaz. – Imaz, I. Eta Artet xe, M. (2004): “Etorkinen integrazioa ikastoletan”. Bat Soziolinguistika Aldizkaria, 52. zenbakia, Andoain, 39-55 orrialdeak.

– Juaristi et al. (2003a):“Munduko hikunt zei buruzko t xostenaren inguruko zenbait jakingarri”. Bat Soziolinguistika Aldizkaria, 46. zenbakia, Andoain. – Juaristi et al (2003b): “Munduko hikunt zei buruzko t xostenaren aurkezpena” Euskaralingua, 2, zenbakia, 155-161. orrialdeak. – Junyent, C. (1999): La diversidad lingüística. Didáctica y recorrido de las lenguas del mundo. Bart zelona, Octaedro. – Larrañaga, I. (1993): “Euskal Demografiaren bilakaera”. Jakin 77-78 zenbakiak. – Maffesoli, M. (1990): El tiempo de las tribus. Icaria, Bart zelona. – Moreno Cabrera, J. C. (2000): La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de la discriminación lingüística. Alianza Editorial, Madril. – Saizarbitoria, R. (1993): “Zahart ze demografikoa”. Jakin 77-78 zenbakiak. – Wurm, S. A. (2000): Atlas of the world’s languages in danger of disappearing. Paris-Camberra: UNESCO Publishing/Pacific Linguistics.

– Iturriagaet xebarria, A. (2003-7-19): “Bertakot zeko tresna”. Berria egunkaria. – Juaristi, P. (2000): “Zer gertat zen ari da Euskal Herriko biztanleriarekin?”. Karmel, 231. zenbakia. – Juaristi, P. (2001): Euskal Herria Globalizazioaren Aurrean. BBK-Euskalt zaindia, Bilbo. – Juaristi, P. (2002): “Euskararen kale erabilera Bizkaian”. Bat Soziolinguistika Aldizkaria, 43. zenbakia, Andoain, 85-95 orrialdeak.

20

OHARRA 1 Munduko Hizkuntzei Buruzko T xostena da Eusko Jaurlaritzaren eta Unescoren artean 1997an sinatutako akordioren ondorioz egin den ikerketa. T xostenean sei pertsona aritu gara lanean: Andoni Barreña, Itziar Idiazabal, Carme Junyent, Paul Ortega, Belen Uranga eta ni neu. 1998 urtean hasi zen ikerketa hau 2004. urtean argitaratuko da. Gehiago jakiteko ikusi Juaristi et al (2003b): “Munduko hikuntzei buruzko t xostenaren aurkezpena” Euskaralingua, 2. zenbakia, 155-161. orrialdeak.


ISMAEL IGLESIAS. 1974. Durango (Bizkaia). Vive y trabaja en Bilbao. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en las especialidades de pintura y audiovisuales. (97-98). Talleres: Markus Lüpertz y Jose Ramón Alcalá en la Fundación Bilbao Arte y Juan Uslé en la Fundación Marcelino Botín. Santander. Becas: Diputación Foral de Bizkaia y la Fundación Bilbao Arte. Formó parte del grupo INTER-MEDIO (2000-02). Desde el año 2001 forma parte del grupo de personas que gestionan como socios programadores ESPACIO ABISAL en Bilbao. Ha realizado numerosas exposiciones individuales en Bilbao y Barcelona y participado en ferias de arte como ARCO, DFOTO y la Feria de Frankfurt.


Aurkibidea/Índice

Lan esparrua/profesionalizazioa eta euskara

Aurrekariak Sabino Arana Fundazioak martxoaren 16rako antolatu zuen mintegian parte hartzeko gonbidatutakoak, Euskara laneko esparruan atalean, adituak eta eskarmentu handiko pertsonak ziren. Alegia, mintegian parte hartu zuten lagunek euskara laneko esparruan erabiltzen, irakasten, plangintza kudeatzen, gauzatzen edota corpus-plangintzako lanak egiten zituzten, gehienek jarduera hauetako bi edo gehiagotan parte hartuz. Horregatik, ez nuen egoki ikusi gaiaren azalpena nire kabuz egitea. Horren ordez, beste zerbait otu zitzaidan: alegia, euren jakintzan eta iritzietan oinarritzea, eztabaidagai batzuk prestatzeko. Helburu horrekin, galdekizun bat prestatu nuen, partez galdera itxiz osatua, baina iruzkinak egiteko aukerarekin. Horrela egin zen eta martxoaren 16an eztabaidagai horiek aurkeztu ziren denon artean lantzeko. Ondoko lerroetan duzue, laburbilduta, ANDONI SAGARNA IZAGIRRE galdesorta horrek jaso zituen Industri Ingeniaria, 1971. Leerantzunak. tretan Doktorea, 1988. Arrasateko Eskola Politeknikoan irakasle, 1971-1975 Usurbilgo Ekain (Berriola) kooperatiba industrialaren sortzaile, 1975-1981. UZEIn Terminologia eta Lexikografia lanetan, 1981-1992. EUSENORen euskal entziklopediagintzan, 1992-1999. PLAZAGUNEA eta ZABALT ZEN enpresetan informatika-gaietan, 1999– . ELHUYAR KULTUR ELKARTEAREN sortzaile, 1972. Euskaltzain urgazle Donostiako Tecnun-en Euskara Zientifikoko irakasle (1990).

22

Galdera-erantzunen emaitzak Galdera: Azken urteotan euskara laneko hizkuntza bihurtzeko egin den guztiaren emaitza globala balora ezazu 0tik 10era bitarteko eskalan. Erantzunak: Diferentzia nabarmenak daude pertzepzioan. Batezbesteko balioa 4,7

da, baina erdiek 4tik beherako puntuak eman dituzte, “nahikoa” (5 edo 6) gisa baloratu dute batzuek eta bada balorazio hori 7raino eramaten duenik ere. Bosteko puntuazioa eman duen batek horrela zehaztu du bere iritzia: “Doi-doi eta justu-justu ibili da. Nire ustez nabarmena da plangintza falta edota eginiko plangintzak gizartean izan duen eragin murritza. Ikono batzuk kenduta, deus gutxi nabarmentzen da gizartearen esparruan.” Zehaztapen honek 5eko balorazioari indarra kentzen diola esan liteke. 3ko balorazioa ematen duen batek ñabardura hauek eransten dizkio puntuazio hari: “Metodologiaren ikuspuntutik hobekuntzak egon dira: diagnostikoak, planen erredakzioa, prestakuntza, tresna egokiagoak (hiztegi elektronikoak, zuzentzaileak, agiri biltegiak,...) Sistematizazioaren aldetik ziurtagiria ere oso garrantzitsua izan da (Bai Euskarari Ziurtagiria).” Funtsean aurreko iritzia eta hau bat datozela ematen du: ekintza puntual bat zuk ondo eramaten direla, baina gizartean ez dela eragin handirik nabari esaten dutela dirudi Plangintza arrakastaz burutu duen enpresa bateko kidea da erantzunik baikorrena eman duena. Agian, hurbil duen esperientzia konkretuaren emaitza ona izan du batez ere gogoan, erantzuna eman duenean. Beharbada galdera ez dute denek berdin interpretatu. Horrela birformulatu dugu mintegian eztabaidatzeko:


hermes nº:2 de 4. Lan esparrua/profesionalizazioa eta euskara. Andoni Sagarna

Aurkibidea/Índice

Galdera: Zure ustez, 25-30 urtez euskara laneko hizkuntza bihurtzeko egin diren ahaleginen ondorioz, zein neurritan lortu da Euskal Herriko lantegietan euskara normaltasunez erabiltzea? Erantzunak: Balorazio orokorra sektorez sektore (herri-administrazioan, nekazaritzan eta arrantzan, industrian, merkataritzan eta zerbitzuetan) zehazteko eskatu zaienean, erantzuleek emandako puntuazioen batezbestekoa, kasu gehienetan, balorazio globala baino 1,5 puntu inguru apalagoa da, eta lehengo erantzunean ezkorrak zirenak are ezkorrago agertzen dira erantzunak xehekatzerakoan. Denetan baikorrenak ere Herriadministrazioan eta industrian lortutako emaitzei bakarrik ematen die 5etik gorako puntuak eta hau zehazten du: “Nekazaritza, Arrantza, Merkatarit za eta Zerbitzuen sektoreak ez ditut behar beste ezagutzen. Baina hori da dudan pertzepzioa.” Sektorez sektore erant zunak aztertuz hauxe ikusten da: • Herri-administrazioari buruz oso iritzi desberdinak daude, 2tik 8rainokoak. Halere 5etik gorako puntuazioak dira askogatik nagusi. • Industrian, merkataritzan eta zerbitzuetan lortutako emaitzen balorazioa oso negatiboa da oro har; batezbesteko puntuazioak hurrenez hurren hauek dira: 3,3; 3,2 eta 2,8. Uste izatekoa da zerbitzuetan ez duela inork kontuan izan irakaskuntzaren kasua. Herri-administrazioko emaitzei ezarri zaien batezbesteko puntuazioa 5,3 izan da. Nekazaritzaren eta arrantzaren kasuan batezbesteko puntuazioa 3,5 izan da. Galdera: Herri-administrazioaren barruan zein dira sailik arrakastatsuenak eta eskasenak emaitzen aldetik? Erantzunak: Galderan departamentuak edo arloak zehaztea eskatu nahi zen, baina erantzule guztiek ez dute horrela interpretatu. Galderaren asmoa antzeman dutenek arrakastatsuen artean hauek aipatzen

dituzte: Hezkuntza, Kultura eta EITB. Eskasenen artean, berriz, Osakidetza, Ert zaint za, Justizia, Lana eta Industria. Galdera: Balora itzazu orain, laneko euskarari dagokionez, corpus-plangintzaren emaitza globala alde batetik eta estatus-plangintzarena bestetik. Erantzunak: Iritzi nagusia ona da corpusaren kasuan (batezbesteko puntuazioa 5,8) eta ez da iristen gutxienekoa gainditzera estatusarenean (batezbesteko puntuazioa 4,3). Beren iritzia zehaztu dutenek corpus-plangintzan terminologia dute gogoan eta bereizi egiten dute lanaren kalitatea, ontzat emanez, eta termino-kopurua, asko dagoela egiteko esanez. Galdera: Gaur egun legeriak zer eragin du, euskara laneko esparruan erabiltzeko? Erantzunak: Erantzule gehienek uste dute legeriak bultzatu baino gehiago oztopatu egiten duela euskara laneko esparruan erabiltzea. Batezbesteko puntuazioa: 4,1. Puntuazioen artean ez da sakabanatze handirik ageri. Galdera: Bereiz dezagun legeriaren eragina sektoreka: Erantzunak: Ia erantzule guztiek herri-administrazioan legeriak duen eragina nahikoa positibotzat hartzen du. Batezbesteko puntuazioa: 6,1. Gainerako sektoreei dagokienez, gauza batean daude ados erantzule gehienek, eragina ez dela administrazioan duena bezain positiboa. Gaineratzean ez dago adostasun handirik. Hortik, galdera hau erantsiko genioke: Galdera: Legeriaren eragina ez al da nagusiki aldatzen sektore publikotik sektore pribatura? Erantzunak: Euskararen ofizialtasuna dela eta, hezkuntzan, EITBn eta neurri batean administrazioan euskara normalizatzeko hartu diren erabakiak ezinezkoak gertatzen dira esparru pribatuan. Nola liteke Kanada bezalako herrialde guztiz liberal batean “Loi de Francisation” delakoa posible izatea eta hemen ez?

23


hermes nº:3 de 4. Lan esparrua/profesionalizazioa eta euskara. Andoni Sagarna

Aurkibidea/Índice

Estatus-plangintzari buruzko galdera dela eta, erantzule batek hauxe dio: “Nire ustez, politika giroaren ondorioz, estatus plangintzak ez du behar besteko aurrerapiderik egin.” Izan ere, euskararen egoera benetan normalizatzeko, lege aldetik beharko litzatekeen bultzada ez lukete askok eta askok onartuko. Hortik beste galdera hau sortzen da: Zer egin daiteke euskararen normalizazioa abertzaleena bakarrik den zerbait ez izateko? Galdera: Zenbateraino ezagutzen da gizartean, oro har, laneko esparruan euskara normalizatzeak duen garrantzia? Erantzunak: Galderaren aurrean erantzun gehienak negatiboak dira. Batezbesteko puntuazioa: 4. Beste galdera hau ere egin beharko litzateke: Gaur egun B eta D ereduek Hezkuntzan duten arrakastak ez al du atzera egingo, euskara laneko esparruan normalizatzeak duen garrantziaren kontzientzia gizartean ez bada indartzen? Galdera: Zenbateraino ezagutzen dute gizarteko agenteek laneko esparruan euskara normalizatzeak duen garrantzia? Erantzunak: Erantzun deigarri hauek ageri dira: • Enpresarien eta enpresari-elkarteen ezagutza-maila oso eskasa da. Batez besteko puntuazioa: 2,6. • Langileena ere antzekoa. Batez besteko puntuazioa: 3,3. • Sindikatuena eta elkargo profesionalena zerbait handiagoa: 4 eta 4,1 hurrenez hurren. • Herri-aginteena azaltzen da ondo samar: 6. Galdera: Zenbaterainokoa da, zure ustez, laneko esparruan norberak euskara erabiltzen ikasteko motibazioa gizartean? Erantzunak: Erantzunetan ia ahobateko iritzi negatibo samarra agertzen da. Batezbesteko puntuazioa: 4. Galdera: Zenbaterainokoa da, zure ustez, laneko esparruan norberak euskara erabiltzeko motibazioa gizartean?

24

Erantzunak: Galderak oso antzeko erantzunak eragin ditu. Batezbesteko puntuazioa: 3,8. Galdera: Zenbaterainokoa da, zure ustez, gizartearen presioa, euskara laneko esparruan erabil dadin? Erantzunak: Oso iritzi negatiboa ageri da. Batezbesteko puntuazioa: 3,5. Galdera: Balora ezazu gizarteko agenteek egin duten ahalegina euskara laneko esparruan normalizatzeko: Eratzunak: Batez besteko puntuazio hauek jaso dira: • Herri-aginteek: 4 • Enpresariek: 2,5 • Langileek: 3 • Enpresari-elkarteek: 2,5 • Sindikatuek: 3 • Elkargo profesionalek: 3,1 Galdera: Lantegietan neurrira egiten diren plangintzetan, zenbateraino lortzen da euskara bera laneko komunikazio-tresna izateko prestatzea? Erantzunak: Gehienek aski iritzi positiboa dute, batezbesteko puntuazioa: 6, baina badira hain iritzi positiboa ez dutenak ere. Galdera: Lantegietan neurrira egiten diren plangintzetan, zenbateraino lortzen da langileek euskara laneko komunikaziotresna gisa erabiltzen ikastea? Erantzunak: Aurreko galderari emandako erantzunen pare-parekoak irteten dira. Batezbesteko puntuazioa: 6. Galdera: Lantegietan neurrira egiten diren plangintzetan, zenbateraino lortzen da langileek euskara laneko komunikaziotresna gisa benetan erabiltzea? Erantzunak: Kasu honetan erantzunak zerbait ezkorragoak dira. Batezbesteko puntuazioa: 5,5. Galdera: Aipa itzazu, garrantziaren arabera ordenaturik, datorren hamarkadan lortu beharko liratekeen helburuak, euskarak laneko esparruan duen egoera hobetzeko. Erantzunak: Hona hemen jasotako erantzunak:


hermes nÂş:4 de 4. Lan esparrua/profesionalizazioa eta euskara. Andoni Sagarna

Aurkibidea/Ă?ndice Helburuak 1 Euskararen eskaria handitzea. 2 Lan munduko eragileen agendetan euskararen normalizazioa ere sartzea. 3 Zenbait enpresatan lortutako aurrerapenei eustea. 4 Euskararen erabilera areagotzeko metodologia hobetzea. 5 Alorreko eragile guztien arteko elkarlana eta koordinazioa lortzea (Administrazio Publikoak eraginda eta baliabideak jarrita). 6 Euskara mundu profesionalean sartzea. Oso gutxi aipatzen da puntu hori baina zerbitzuen mundu hori euskaldundu beharra dago. 7 Hitzarmenak egitea Elkargo profesionalekin. Benetakoak, alegia, profesionalei eurei euskaraz bizi ahal izateko bidea emango diotenak. Ez, ordea, enkarguzkoak, aholkulari linguistiko batek galdetegia sortzekoa. 8 Bai Euskarari Ziurtagiria fundazio batek gestionatzea eta bertan beste eragileak parte hartzea: enpresari elkarteak, ganberak, administrazioak, sindikatuak. 9 Bai Euskarari Ziurtagiriak 10.000 erakundera heltzea. 10 Administrazioak Bai Euskarari Ziurtagiria aintzat hartzea bere kontratazioetan eta erosketetan. 11 Euskara Planak 500 enpresa handitara heltzea. 12 Euskara Planak 2.000 enpresa txikitara heltzea. 13 Administrazioak sortzen dituen egitura berri guztiak euskaraz jardutea. 14 Euskalgintzako enpresa eta erakunde guztiek Ziurtagiria ateratzea eta hornit zaileei eskatzea. 15 Euskara planei buruzko informazio orokorra zabaltzea. 16 Euskara planei buruzko xehetasunak zabaldu eta martxan jartzea Araba Bizkaia eta Gipuzkoako enpresa esanguratsuetan. 17 Nafarroan eta Iparraldean ere euskara planei buruzko informazioa zabaltzea. Hegoaldeko enpresekin lotura duten enpresaren batean hasiera ematea. 18 Laguntza-programak sortzea langileen lanpostuko trebakuntza euskaraz eskaint zeko; Egun oso nekeza da ikastaroak euskaraz bilatzea. (Akademiak, Bastida, IMH, Iraunkor...). 19 Industriak erosten dituen makina ezberdinen Softwareak itzultzeko laguntza-programak. 20 Euskal herrian ekoizten eta saltzen diren produktuetan euskarazko soft-a txertatzeko laguntzaprogramak garatzea. (Fagor- Otsein-...ikuzgailuak, sukaldeak...). 21 Lantegira egokitutako gaitasun agiri berriak.

Galdera: Aipa itzazu, garrantziaren arabera ordenaturik, goian aipatu dituzun helburuak lortzeko, eraginik handiena izango luketen faktoreak zein diren. Erantzunak: Hona hemen aipatu diren lehenengo bost faltoreak:

Erantzun horiek gain, honako ideiak ere agertu dira, garrantzi apalagoarekin bada ere:

Faktoreak

Faktoreak

1

Agenda politikoan euskararen normalizazioak benetako pisua hartzea.

Komunikabideen sentsibilizazio lana, enpresa eta euskararen arteko lotura azaltzen.

2

Administrazioaren eta sektoreko eragileen arteko elkarlanean sakontzea.

Planei buruzko informazio orokorra/zehatza zabaltzea.

3

Administrazioa eta Euskalgintzaren arteko elkarlana.

4

Euskara baloratzea esparru guztietan: diru laguntzak ematean, enpresak homologatzean, hornitzaileak bilatzerakoan.

Hizkuntza Politikaren Araua / Euskararen ziurtagiria.

5

Legeak hobetzea: kontsumitzaileen legeak isunak jartzea.

Bertan erosten diren produktuen softwareak euskaratu. Bertan egiten diren produktuen softwareak euskaraz atera.

25


Aurkibidea/Índice

Euskararen egungo erronkak EAEn Hedabideak, Gizarte eta Politika Diskurtsoa eta Euskara

E

uskararen egungo erronkei buruz hit z egiten dugunean, gure artean oso sustraitutako ohitura dugu gure gogoeta eta mint zaldiei oso ukitu ezkorra ematea, gauzak oso ilun ikustea, bazter guztietan sekulako arriskuak identifikat zea, hut suneak eta gabeziak azpimarrat zea eta oraindik egin gabe geldit zen den guztia behin eta berriro gogorat zea. Gainera, euskarari buruzko horrelako diskurt so ia nekrofilikoak kasu gehienetan politikoki zuzenak izaten dira bi arrazoirengatik: berehala adostasun zabalak bereganat zen dituztelako, eta bestetik, horrela hit z egiten duenak euskalt zale tinko eta sut suaren irudia lort zen duelako, eta, hedabideak eta diskurt soak aztergai ditugun mintegi honetan edozeinek badaki gure gizarte honetan sarri askotan irudia dela benetan balio duena, eta ez ordea edukia. Nik, halere, irudi kontuak alde batera ut zi nahiko nituzke nire gogoeta hauek ukitu baikor batez hasiz. Izan ere, une honetan Euskal Herriko Unibert sitateko Euskara Errektoreordeak bezala hit z egiten badizuet, Historiako Katedraduna bezala ere ari nat zaizue eta horrek, besteak beste, esan nahi du nik egiten ditudan analisietan eta hausnarketetan diment sio historikoa kontuan hart zera kondenatuta nagoela. Baina hau, nire lanbidetik datorren LUDGER MEES halabeharrezko “deformazio EHUko Euskara Errektoreordea. profesionala” izateaz gain, gaur-

26

ko egoera modu egoki batez kokat zeko dugun lanabes bakarra ere bada. Eta jakina, etorkizuneko erronkei buruz hit z egin aurretik, egungo egoeraren diagnostikoa egitea ezinbesteko baldint za da. Hit zaldit xo hau prestatu nuenean, Sabino Aranaren gutun bat irit si zit zaidan eskuetara. 1901eko urtean bere alderdikide eta lagun mina zen Engracio Aranzadiri bidalitako –eta jakina, gaztelaniaz idat zitako– gutuna dugu gutun hau eta hortik hartu dut ondorengo zatit xoa: «Cuando me pongo a pensar, así sobre esto como sobre la raza, comprendo claramente que esto se va: se va antes que termine el siglo que acaba de empezar. El único remedio está en el dinero: y éste no se encuentra. El aldeano sabe de sobra que el euzkera de nada sirve al hijo. El remedio está, pues, en fundar industrias, adquirir caseríos, sostener compañías navieras, organizar sociedades de artes y oficios, hermandades benéficas y de mutualidad de pesca, de agricultura, de ganadería, apoderarse o abrir vías de comunicación… nacionalizando todas esas esferas de la vida, de suerte que el euzkera sirva de algo, porque sea obligatorio para tener parte en ellas». Sabino ez zen izan euskararen etorkizuna oso ilun ikusten zuen bakarra. Ant zeko aurreikuspenak aurkit zen ditugu Wilhelm von Humboldten lanetatik hasita Miguel de Unamunoren adierazpenetara irit si bitarteko testigant za desberdinetan.


hermes nÂş:2 de 5. Euskararen egungo erronkak EAEn Hedabideak, Gizarte eta Politika Diskurtsoa eta Euskara. Ludger Mees

Eta gainera, garai horretan ez zegoen inongo arrazoirik euskararen etorkizuna beste kolore argiagoetan margot zeko, euskara benetan hilzorian zegoelako. Halere, historialariok badakigu gizabanakoen eta giza taldeen lanak eta grinak historiaren norabidea alda dezakeela, eta horixe da gertatu dena. Sabinoren hit zei helduz, euskal gizarteak bere gehiengo handi batean horrela nahi izan duelako, euskararent zako dirua lortu egin da, euskalduna izateak euskararen historian zehar lehenengo aldiz lan merkatuan ere gain-balore bat suposat zea lortu da ere bai, eta –horrelaxe gaineratuko nuke nik– euskararen normalizazioaren aldeko politika sustatu, antolatu eta bermat zen duten araudiak eta erakunde politikoak ere osatu dira. Zent zu honetan, egungo koiuntura politikoan sarri askotan gut xiesten den 1979ko Autonomia Estatutuak benetan ikaragarrizko aurrerapausoak ahalbidetu zituen. Gaur egun euskararekin Iparraldeko lurraldeetan gertat zen ari dena ikustea baino ez dugu egin behar sostengu eta berme politikoaren izateak edo ez-izateak hizkunt za t xiki baten kasuan zer nolako garrant zia duen berehala ulert zeko. Beraz, nire lehengo balorazioa hauxe lit zateke: Orain dela mende bat inork imajinat zen ez zuen eta pronostiko guztien aurka sortutako eszenatoki batean gaude: euskara hilzoritik atera egin da, sendotu egin da eta etorkizuna badu. Hori ez da gut xi eta ez genuke ahaztu behar gaur egungo egoera behar bezain zuzen eta zehat z kokatu ahal izateko. Logikoa den bezala, ezagut zen ez ditugun etorkizun egoera guztiek aukerak, arazoak eta arriskuak ekarri ohi dituzte eta hori da hurrengo minutuetan landuko dudan gaia, jardunaldi hauen V. atalak finkat zen duen eremuari helduz. Nire gogoetek hiru alor jorratuko dute: euskarazko hedabideen alorra, Unibert sitatearena eta gizarte eta politika diskurt soarena.

Aurkibidea/Ă?ndice Hedabideak: Inongo zalant zarik ez dago azken urteotan euskararen present ziak euskal komunikabideetan nabarmenki gora egin duela esaten dugunean. Zalant zarik ez dago, behint zat, gorakada hori fenomeno kuantitatiboa bezala ulert zen badugu. Izan ere, azken bolada honetan euskaraz arit zen diren tokian tokiko argitalpen ugari sortu baita, horietako asko gainera egunkari baten formatua hartu dutelarik. Bestetik, babes publikoaren menpe lan egiten duten irratiak eta telebista kateak beraien ent zule eta ikuslegoaren estatistikak sendot zea ere lortu dute.

Bestalde, badaude ere datu kezkagarriak. Eguneroko prent sari dagokionez, esate baterako, gaztelaniaz argitarat zen diren egunkariak dira hemen gehien irakurt zen direnak, baita eskualde euskaldunetan ere. Zergatik da hori? Ohitura falta? Edukia eta it xurari dagokienez, erakargarriagoak direlako? Euskaraz egiten den egunkaria politikoki oso markatua dagoelako? Bestetik, jakin ere ez dakigu oso ondo tokian tokiko hedabide berri horiek zer nolako erant zuna lortu ote duten. Benetan irakurri (ent zun, ikusi) egiten al dira? Zer irakurt zen da eta zer eta zergatik ez? Bertan agert zen diren iragarkiak, han al daude gaztelaniazko publizitate arruntak bezala negozio egiten lagunt zen dutelako edota iragarki horiek ordaint zen dituztenak euskararen militanteak direlako? Ikusten denez, fenomeno berri honek galdera eta zalant za asko sortu du eta, ahal dugun neurrian zalant za horiek argitu nahian Euskal Herriko Unibert sitatean ekimen berri bati ekin diogu, Euskarazko Hedabideen Unibert sitate Institutua sortu nahi dugu eta. Komunikabide publikoen kasuan ere audient ziaren datu baikor horien at zean zalant zak eta kezkak ezin dira ezkutatu. Batez ere ETBren kasuan oso argi eta kritikoa izan nahi dut. Eta adibide

27


hermes nº:3 de 5. Euskararen egungo erronkak EAEn Hedabideak, Gizarte eta Politika Diskurtsoa eta Euskara. Ludger Mees

Aurkibidea/Índice

batekin azaldu nahi dut esan nahi dudana. Orain dela urte bat zuk, nire semeak goizetan autobus geltokira eramaten nituenean ikastolara joan zitezen, goizero beste gurasoekin –edo hobeto esanda: amekin– topo egiten nuen, guztiak euskaldun peto petoak, horietako bat zuk inguruko baserrietakoak. Ni beti oso harrituta geldit zen nint zen ikusten nuenean ama horiek beraien seme-alabak autobusean ut zi bezain laster hizkunt zaz aldat zen zutela beraien arteko elkarrizketak gaztelaniaz jarraituz. Nonbait, pent sat zen nuen nire baitan, euskara umeent zako hizkunt za besterik ez da. Bada, ETB ikusten dudanean, bat zuetan pent sat zen dut euskara kirolzale eta telefilmezaleent zako hizkunt za baino ez da. Badakit segur aski gehiegikeria bat esaten ari naizela, badakit beste programa bat zuk ere badaudela. Halere, joera hori begi bistan geldit zen da kirola eta Goenkale ez diren beste programa bat zuetan ere. Esate baterako: ETB 1 eta ETB 2ko gaueko albistegiak alderat zen baditugu oso nabaria da euskarazkoa gaztelaniazkoa baino dezente pobreagoa geldit zen dela: albisteen aurkezpena bera, fondoko erreportajeak, kanpoko berriemaileak eta abar. Hori guztia zehat z mehat z aztertu gabe ere badago beste datu bat esaten ari naizena baieztat zen duena: Nola uler daiteke, bestela, euskarazko gaueko albistegiak ordu erdiko iraupena izatea, gaztelaniazko gaueko Teleberria 50 minutukoa baldin bada? Zer da, Teleberri-a jende gehiagok ikusten duelako ikus-ent zule horiek ere informazio aberat sagoa eta sakonagoa eskurat zeko eskubidea daukatela? Edo agian euskaldunok ez dugu albistegi sakon baten beharrik, gure unibert so t xikia Goenkalera edo pilota partidura mugat zen delako. Eta non dago gaueko 11etatik aurrera normalean lo egiten duen pert sona normal batek lotan gelditu

28

gabe ikus lezakeen kultura, politika edo zient ziari buruzko programa bat ETB 1ean? Ezin du horren zaila izan. Izan ere, Euskadi Irratiak –nire uste apaletan behint zat– ETB baino askoz ere aurreratuago baitago kontu horietan. Eguneroko Mezularia programa besterik ez dugu aipatu behar frogat zeko zer ederki eta erakargarri aurkez eta azter daitezkeen eguneroko albisteak. Telebistara it zuliz, nik nahiago nuke, eta hori kirolzale batek esaten du, noizean behinka futbol partidu baten emanaldia ETB2ra pasako bagenu eta horren trukez politika edo zient ziari buruzko programa erakargarri bat eskainiko bagenu ordutegi eramangarri batean. Euskararen normalizazio prozesuak eskertuko du eta. Hemen ere segur aski telebista eta Unibert sitatearen arteko elkarlanerako beste aukera interesgarri bat daukagu.

Unibert sitatea: Euskal Herriko Unibert sitateak bere 25 urteko historia labur honetan euskal gizarteari egin dion ekarpen nagusienetarikoa euskararen normalizazioaren alorrean izan da. Eta alor honetan ez du parekorik gainont zeko euskal unibert sitateetan. Halere, hemen ere helmugatik oraindik oso urruti gaude eta gehienez jota tarteko helmuga bat zuetara irit si gara. Euskara Errektoreordet zan egin berri dugun ikerketa batek erakusten digu geroz eta ikasle gehiago ikasi nahi duela eta ikas dezakeela euskaraz gure unibert sitatean –gaur egun %33ak–, ikasketa dezente erabat euskaraz egin daitezkeela eta kontratazio berriei esker irakaslerian ere pixkanaka pixkanaka elebidunen aurkako desoreka ikaragarria gut xit zen joaten dela. Taula 1. Ikasleriaren bilakaera Euskal Herriko Unibert sitatean 1988-2005


hermes nº:4 de 5. Euskararen egungo erronkak EAEn Hedabideak, Gizarte eta Politika Diskurtsoa eta Euskara. Ludger Mees

Aurkibidea/Índice

Bestalde, ordea, kezka eta erronka berriak ere badaude: euskaraz ikasi nahi duten ikasleen eskaria azkarrago handit zen ari da eskari horri aurre egiteko ditugun baliabideak baino; zenbait jakint za arlotan –osasunaren zient ziak eta ikasketa teknikoetan– euskarazko irakats-eskaint za oraindik nahiko at zeratuta dabil, baita ikasmaterialgint za ere; gero eta euskaldun gehiago dago ikasleen artean, baina euskararen erabilpena ez da gehitu neurri berean; eta batez ere, etorkizuneko beste erronka aipatu nahiko nuke: Boloniako Aitorpenak abian jarri zuen Europako Unibert sitate Esparru Komuna dela eta, laster ingelesa sartuko da gure Unibert sitateko hirugarren hizkunt za bezala. Nola antolatuko ote dugu berrikunt za prozesu hori euskararen kalterako izan ez dadin? Nola bermatuko ote dugu ikasle euskaldunen eskubidea euskaraz ikasteko, aldi berean Europako eta nazioarte mailako ateak zabalduz? Galdera ugari eta zenbait ideia besterik ez dugu Unibert sitate mailan inoiz emandako berrikunt za prozesurik sakonenaren hasieran gauden honetan, baina galderak planteatu eta zehaztu gabe ezin da inoiz erant zunik aurkitu.

Gizarte eta Politika Diskurt soa Gizarte eta politika diskurt soari dagokionez, eta arlo zabal hau sakonago lant zeko denborarik ez dugula kontuan hartuz, elkarren artean nolabait loturik dauden bi gai besterik ez nuke planteatu nahiko. Alde batetik, historiak frogatu duen bezala, kultura t xikiek eta hizkunt za t xikiek bizirik jarrait zeko halabeharrez erakundeen babes politikoa behar izaten dute. Eta babes politiko honek iraunkorra eta estrukturala behar du izan, ezin baitu gehiengo politiko aldakorren menpe egon. Zent zu honetan galdetu beharko genuke ia horretarako behar den guztien arteko kont sensu zabala eta sendoa lortu ote dugun. Edo beste modu batera esanda: euskara benetan bihurtu al da euskal hiritar guztien patrimonioa, muga ideologiko guztien gainetik defendatu eta sustatu behar dena? Edo ba ote dago oraindik indarrean historian zehar ezagutu dugun nazionalisten eta euskararen arteko at xikimendua? Indar ez nazionalistek –ohiko hauteskunde diskurt soez gain– zer nolako garrant zia ematen ote diote euskarari? Nik susmoa daukat kont sensu hori gizarte mailan dagoeneko sakonagoa eta zabalagoa dela politika mailan baino. Eta orain ez naiz hasiko aztert zen zergatik den horrela eta nork duen errua. Politikari nazionalistek segur aski esango lukete hori horrela dela ez-nazionalistek euskara inoiz beraiena sentitu ez dutelako, eta ez nazionalistek erant zungo lukete, segur aski, nazionalistek euskara arma politikoa eta partidista bihurtu dutelako eman dela egoera hori. Segur aski biek arrazoiaren parte bat dute, baina, halere, erruaren esleipen horrek ez digu gehiegi lagunt zen.

29


hermes nÂş:5 de 5. Euskararen egungo erronkak EAEn Hedabideak, Gizarte eta Politika Diskurtsoa eta Euskara. Ludger Mees

Aurkibidea/Ă?ndice

Hemen ere momentuz egin dezakeguna arazoa mahai gainean jart zea da, euskararen inguruko kont sensua zabalagoa izan dadin bideak eta aukerak aztertuz. Kataluniako eta katalanaren egoera guztiz desberdina baldin bada ere, ez dut uste adibide hori begi bistatik galdu behar dugunik. Katalunian ia inork zalant zan jart zen ez duen politikaren gaineko hizkunt zaren inguruko kont sensu zabala hemen lort zea ez luke utopia hut sa izan beharko. Horrekin batera bigarren arazoa planteatu nahiko nuke. Egia baldin bada euskararen etorkizunari begira ahalik eta kont sensurik zabalena behar dela eta kont sensu hori erakunde publikoek kudeatu eta gauzatu behar dutela, egia da baita ere militant zia dosi handi samarrik gabe nekez lortuko dela aurrerapausorik euskararen normalizazioaren prozesuan, beti errazagoa, erosoagoa eta merkeagoa izango baita hizkunt za handi batean zerbait egitea hizkunt za t xikian baino. Hemen aurkitu behar dena politika instituzional eta dinamika herrikoiaren arteko dialektika da. Ez dit zagun, ordea, erant zukizun mailak nahas: demokratikoki hautatutako erakundeei dagokie, eta, hizkunt za politika definit zea, baliabideak jart zea eta politika hori gauzat zea. Ekimen herrikoien lanaren eremua, aldiz, batez ere kont zient zia mailan ikusten dut, eta ez arlo sasi-politikoan. Erakundeen hizkunt za politikarekin ados ez bagaude, sistema demokratikoak eskaint zen digun bidea erakunde horien osaketa aldat zearena da, eta ez besterik. Erabakiak parlamentuan hart zen dira, baina erabaki horiek hizkunt zaren arloa bezain sentibera den arlo batean herritarron kont zient zian eta borondatean oinarriturik behar dute izan gizartean benetan eraginkorrak izateko, eta hemen kokat zen dut ekimen

30

herrikoien garrant zia. Gure semealabek, ba al dute kont zient zia eta militant zia dosi hori? Beraiek askatasuna osoa dute erabakit zeko zer egin nahi duten beraien etorkizunarekin eta zer egin nahi duten euskararekin. Niri behint zat gustatuko lit zaidake jakingo eta asumituko balute euskararen normalizazio prozesua Sisiforen harria bezalakoa dela; jakingo balute aldapa gora bult zat zeko esfort zu handia egin behar dela eta mendi puntan iristear gaudenean berriz beheraka eroriko zaigun harria dela. Zein ondorio atera beharko ote lukete gure seme-alabek Sisiforen esperient zia mingarri honetatik? Ondorio egokia, nire ustez, ez luke izan beharko inoiz erort zen ez den harri miresgarri baten bila abiat zea, horrelakorik euskararen munduan ez dago eta. Ondorio zuzena izango lit zateke, ordea, harridurarik ez hart zea harria berriz erori denean eta, hori bai, berriro goraka bult zatu behar denean, aurrekoan baino adiskide gehiagoren lagunt za lort zen saiat zea. Horrela, hurrengo beherakadan agian lor liteke harria beheraino erori baino zert xobait lehenago geldiaraztea.Aurkibidea/Índice

“Euskararen egungo erronkak EAEn” Kultura, aisialdia eta euskara

A

ldaketa garaiak bizi ditugu. Era guztietako faktoreek eragindako aldaketak: sozioekonomikoak, politikoak, kulturalak... Mundu osoa hart zen duten aldaketak dira bat zuk: globalizazioa, garapen teknologikoa eta digitalizazioa, edo neoliberalismoaren hedadura erasokorra, kasu. Europako Konstituzioaren onarpenak eta zonalde pobreagoetatik datozen etorkinen kopuru gero eta handiagoak bestalde, nahi edo nahi ez, testuinguru europarrago batean kokat zen dituzte, hizkunt za normalizazioaren alde eta herri gisa eman beharko ditugun urrat sak.

ENDRIKE AMONARRIZ GORRIA Euskal Filologian lizentziatua. Tolosaldea Birreuskalduntzeko Elkartearen arduraduna izan zen. Tolosako udaleko Euskara Zerbitzuburu eta SIADECO Ikerketa taldeko kide. ETBn hainbat pragramatan aktore, aurkezle edo/ eta zuzendari lanetan aritua: “Hau da Hau”, “Beni ta Marini”, “Balinda”, “Txiskola”, “Sikofonia”, “Bai, zera!” edo “Barre busa”. Umore alorrean 4 txiste kasete eta 5 txiste liburu ditu argitaratuta. Soziolinguistikari buruzko hainbat hitzaldi eta artikulu Euskal Herriko eta atzerriko aldizkari eta argitalpenetan. Egun, ARGIA astekariko Sustapen Arduraduna. Euskararen Aholku Batzordeko kide 2003tik.

32

Gurean eragin zuzena duten gertaera zabalago horiez gain ordea, Euskal Herria bera ere aldaketa momentu batean dago: zant zu guztien arabera, fase politiko berri baten atarian gaude, frankismoa ezagutu ez zuen lehen belaunaldia jada gizarteratu da, aldaketa sozioekonomiko sakonak bizi ditugu... Etorkizunaren norabidea aldaraz dezaketen baldint za berriak ari dira sort zen beraz, sakoneko aldaketak bizi dituen gure herri honetan. Interesgarria iruditu zait, beraz, Sabino Arana Fundazioak mahai gainean jarri duen hausnarketarako aukera honi erant zutea. “Golde aro”t zat

hartu zituen garai hauek Jon Sarasuak, eta ez zuen arrazoirik falta. Bada zertaz hausnartua. Izenburuari dagokionez ordea, ohar bat. Euskal Herriaren banaketa administratiboak, diagnosi eta estrategia desberdinduak lant zera eta diseinat zera behart zen bagaitu ere, ezinbestekoa zaigu, hausnarketa eta diagnosi “part zial” horiek ikuspegi orokor batean t xertat zea eta elkarrekiko eragint za aukerak aztert zea. Iparraldeko edo Nafarroako euskararen egoera, bada arabar, bizkaitar eta gipuzkoarron erant zukizuna ere, euskaldun gehienak bertan bizi eta babes eta lagunt za ahalmen handiena bertan dugun neurrian. Bestalde, mundu gero eta globalizatuago honetan, oinarrizko arazo eta erronka nagusienak, gero eta komunagoak izango zaizkigu denoi, jarraitu beharreko bideak eta erabili beharreko tresnak desberdinak izango badira ere. Aurkeztuko ditugun lan-ildo eta estrategiak, batez ere, EAEra begira markatuko ditugun arren, ez dugu ahaztuko beraz, Erkidegoak, Euskal Herri osoko hizkunt za normalizazio prozesuan jokatu behar dute motore papera. Izan ere, ez baita ulert zekoa, hizkunt za beraren hiztunek ez izatea hizkunt za eskubide berberak, hizkunt za hori erabilt zen den lurralde osoan. T xostena lant zean, antolat zaileek bidalitako aztergai zerrenda zabala, atal homogeneotan bilt zen ahalegindu naiz, eztabaida errazte aldera, kasuren batean atal batetik besterako jauzia handi samarra izan arren.


hermes nº 2 de 9.“Euskararen egungo erronkak EAEn”. Kultura, aisialdia eta euskara. Kike Amonarriz

Aurkibidea/Índice

1.– Balant ze eta jauzi berrietarako garaia: EAEn indarrean dagoen hizkunt za politikaren marko juridikoa eta hizkunt zaren inguruko ideologia eta praktika sozial desberdinen paradigma (hala, eskuartean ditugun tresna juridiko-politikoak ont zat jot zen dituztenena, nola aurka agert zen direnena) duela 25 bat urte eraiki zen, garai hartako errealitate sozio-politikoaren baldint zetan. Egungo marko juridiko-politikoa orduant xe mamitu zen eta orduan eraikitako estrategien ondorio da gaur egun bizi (eta aztertu nahi) dugun errealitatea, bai hizkunt za politika ofizialari dagokionez, bai herri-mugimendu edo gizarte eragileen hizkunt zaren aldeko estrategia eta lan-ildoei dagokienez. Konstituzioaren Erreformaz edo Estatutuaren ondorengo faseaz horrenbeste hit z egin den garai honetan aldiz, oso gut xi eztabaidatu da hizkunt za politikaren etorkizuneko norabideaz edo beronetan eman beharko liratekeen egokit zapen edo aldaketez. Bit xia baino, kezkagarria. Euskal kulturaren esparruan azken bolada honetan plazaratu diren eztabaida sektorial bat zuk aldiz, hizkunt za normalizazio prozesuan agert zen ari diren hut sune eta gabezien izebergaren punta erakut si digute: Administrazioa euskaldunt zeko II. Plangint zaldiaren porrota, esparru sozio-ekonomikoan, justizian edo beste hainbat esparrutan euskararen erabilerak izan duen hobekunt za erabat testimoniala, ETB1en audient zia krisia, haur eta gazteen arteko erabileran aurrerapausoak emateko zailtasunak, euskararen aldeko presio sozialaren ahuldadea, ekimen instituzionalaren eta dinamika sozialaren arteko urruntasuna... Euskara Biziberrit zeko Plan Nagusia bera duela 7 urte onartu zen, 10 urteko

iraungipen datarekin. Bertan aipat zen diren helburuak eta lan-ildoak irakurrita, atera daitekeen lehen ondorioa da, urte hauetakoa baino erritmo biziagoa aplikatu beharko dela, lort zear eta lant zear ditugunak ikusita... Hiru urte besterik ez dira gerat zen azterketarako. Gaindit zeko moduan irit siko al gara? Duela 25 urtetik hona ordea, belaunaldi berri bat gizarteratu da. Hizkunt za normalizazio prozesuak asko aurreratu du aspektu askotan EAEn (ezagupen mailan, erabilera eta present zia sozialean, belaunaldien arteko transmisioan, hezkunt zan, hedabideetan...), baina oraindik ere, sumat zen ditugun hut suneak eta gabeziak nabarmenak dira, nabarmenegiak. Aurreratu duguna hor dago, zalant zarik gabe, baina jardunaldi honek erronkak dituenez aztergai, hut sune, gabezia eta beharretan jarriko dugu begirada. Garrant zit suenetako bat zuk aipat zearren: • Irakaskunt za arautua amaitu ondoren, gazte guztiek ez dakite euskaraz ongi hit z egiten. • Euskaraz dakitenetatik, euskaraz egiten dutenetara dagoen aldea handia da. Handiegia, esplikazio sinpleen bidez azaldu ahal izateko. • Biztanleria erdaldunaren mult zo handi bat (baita gazteen artean ere) euskararekiko indiferente bizi da; edo are okerrago, aurkako jarreran. • Haur eta gazteek darabilten euskararen adierazkortasun mailan gabeziak eta erdarekiko mendekotasunak nabarmenak dira. • Zerbit zuak eta produktuak euskaraz eskurat zeko edo euskara zerbit zu eta lan hizkunt za bezala erabilt zeko, edozein euskaldunek egunero aurkit zen dituen zailtasunak eta ezintasunak handiak dira: zerbit zuetan, kont sumo produktuetan,

33


hermes nº 3 de 9.“Euskararen egungo erronkak EAEn”. Kultura, aisialdia eta euskara. Kike Amonarriz

Aurkibidea/Índice

administrazioan... Gizarte bizit zaren alor eta sektore bat zuetan (publikoak nahiz pribatuak) euskarak duen present zia ia anekdotikoa da. • Esparru sozio-ekonomikoan euskarak duen sarbidea minimoa da: Lanbide Hezkunt zan bertan, lan-harremanetan, etiketajean... • Euskararen erabilera sustat zeko, estatuak ezarritako lege aldetiko mugak eta eragozpenak (udalerri euskaldunen kasua, esate baterako). • Bertako kultura erreferent zien galera eta kanpokoen barnerat ze etengabea. • Euskarazko kultur eskaint za murrit za (esparru eta adin bat zuetan ia erabatekoa) eta produkzio, banaketa, sustapen nahiz kont sumoari dagozkion gabeziak. Gabezia horien jatorria arakat zea garrant zit sua bezain korapilot sua izan daiteke. Nolanahi ere, aurrera egitekotan garrant zit sua da, aspektu bat zuetan aurreikuspenak edo helburuak zergatik ez diren lortu aztert zea eta erabakit zea, akat sak ez errepikat zeko eta hobekunt zak egin ahal izateko: • Euskarak jasan duen minorizazio prozesuak eragin dituen jokabide sozialen indarra (askotan “ohitura”ren kont zeptupean estalt zen direnak). • Ingurat zen gaituzten hizkunt zen indar mediatiko-ekonomiko izugarria. • EAEn indarrean dagoen euskararen araubidea bere potent zialtasun osoan ez aplikatu izana edo/eta araubide honen mugak. • Administrazioaren, alderdi politikoen eta eragile sozialen inplikazio eskasa edo erabateko ut zikeria. Ideia orokor hau ordea, ezin da generalizatu. Erant zukizunak eta (des)inplikazio mailak oso desberdinak baitira, bat zuetatik besteetara. • Gizartearen epelkeria. Oro har, ezagupena segurtat zetik edo maila sinbolikoko at xikimendutik haratagoko inplikazio eta eskakizun sozialaren falta nabarmenak dira.

34

• Gizarte sektore bat zuk euskararengandik urrunt zea eragin duten hizkunt zaren patrimonializazio eta taldekeria jarrerak. Politikan gertat zen denaren ant zera, jorratu diren bideen inguruko oso balorazio desberdinak egin daitezke, baina hizkunt za normalizazioaren aldeko jarreran gaudenon artean, uste dut gero eta nabariagoa eta orokorragoa dela hizkunt za normalizazio prozesuan urrat s berriak eman beharraren kont zient zia. Euskal Herrian, hizkunt za normalizazio prozesua ongi finkatu dadin eta hizkunt za bizikidet za posible izan dadin, badira ezinbesteko oinarri lorgarri bat zuk, EAEtik bertatik ere sustatu behar direnak politikoki eta sozialki: • Euskararen lege-babesa eta ofizialtasuna, euskararen eremu osoan. • Euskararen ezagupena sozialki orokort zea. Alegia, eskolat zen diren haur guztien euskaldunt zea bermat zea. Eta hau esanda, ñabardura garrant zit su bat erant si behar dugu: irakaskunt zaren helburu nagusia, ezin daiteke izan hizkunt zaren ikasketa hut sa, baizik eta haur eta gazteen komunikazio ahalmena bermat zea eta hizkunt zarekiko at xikimendua segurtat zea. • Euskararen aldeko jarrera zibikopolitikoa. EAEn berriz, urrat s kualitatiboak, batez ere, erabileran aurreikusten ditugu: hala erabilera aktiboetan, nola pasiboetan. Baldint za horiek lortuz gero, Hizkunt za Normalizazio Prozesua oinarri sendotan eraikiko da. Inert ziak astindu beharra baitago. Gaur egungo bideekin jarrait zeak eta praktikan, duela 30 bat urte zabaldutako paradigma sozio-politiko berberekin jarrait zeak, “inpasse” batean mantent zera kondenatuko bailuke euskararen erabileraren bilakaera. Egoera berriari planteamendu, bitarteko eta oinarri berrituekin ekiteko tenorea heldu da: araubidetik, inplikazio politiko-sozialaren aldetik eta diskurt so aldetik.


hermes nº 4 de 9.“Euskararen egungo erronkak EAEn”. Kultura, aisialdia eta euskara. Kike Amonarriz

Eta azken aspektu honek hurrengo atalarekin zerikusi zuzena duten galdera gordinak jart zen dizkigu mahai gainean: posible ote da euskararen erabileran aurrerapausoak ematea, euskal komunitatearekiko partaidet za sentimendua garatu gabe? Zergatik edo zertarako hit z egin euskaraz, hizkunt zaren erabilerarako “beharkizun soziala” ia hut saren hurrengoa den egoera honetan? Ezin dugu ahaztu gure hizkunt za komunitatean jada ez dagoela euskal elebakarrik eta hemendik aurrera, baldint za sozio-politiko, kultural edo ekonomikoen arabera, erabakiko duela belaunaldi bakoit zak (berak hala nahita edo behartuta) hizkunt za bat ala beste erabilt zea, transmitit zea, lant zea... Zer dela eta egingo dute hurrengo belaunaldiek ahalegin hori? Zergatik mereziko du? 2.– Kultura eta hizkunt za identitatea Hizkunt zaren eta identitatearen arteko harremanek hausnarketarako bide zabala eskaint zen dute. Pert sona eta giza-taldeen sozializazio prozesuetan, eta kultur eta nazio identitateen osaketan zer nolako funt zioak betet zen dituzten eztabaidagai aspaldikoak dira. Euskal Herrian bertan, (baita euskarari funt zio garrant zit sua aitort zen dioten euskalt zale edo abert zaletasunaren teorikoen artean ere), era askotako jarrerak eta ikuspegiak aurki genit zake. Egokia iruditu zait beraz, oinarrizko ideia bat zuk aurkeztea eztabaidarako: • Euskara izan da eta da euskal kultur identitatearen oinarrizko elementua (bakarra ez izan arren). Fishmanek zioen bezala “hizkunt zak (...) identitate etnikoaren eraikunt zan eragiten du, baina identitate etnikoak ere baldint zat zen ditu jarrerak eta hizkunt za erabilpenak”. • Euskal hizkunt z komunitatea, esparru komunikatibo bat da, euskaraz egiten duten pert sona, talde eta erakundeez osatua, eta euskara da komunitate hori, esparru hori eraikit zeko eta osat zeko tresna nagusia.

Aurkibidea/Índice • Mendetan zehar, harreman sare eta egitura sozial horrek eut si dio euskarari. Era berean, euskara izan da egitura eta sare hori josi dituena; ondorioz, euskara prestigiozko eta beharrezko hizkunt za zen komunitate horretan Xabier Erizek “Nafarroako Euskararen Historia Soziolinguistikoa” liburuan azaldu digunez. Hizkunt zak egiturat zen eta ardazten du Euskal Herria. • Euskararen galera, batez ere, euskal komunitatearen barne egitura haustetik etorri da. Euskararen kontrako neurrien helburua hain zuzen ere hori izan da, euskarak bete behar zituen funt zioak, beste hizkunt za batez ordezkat zea, komunitatearen barne egitura eta harreman sareak ahulduz, transmisioa eteteraino.

Munduaren bilakaerak aldiz, erronka berriak planteat zen dizkigu: • Elebakartasuna iragana da. Gure belaunaldia elebiduna da eta hurrengo belaunaldia eleanit za izango da (premia eta behar sozioekonomiko berriek eraginda). • Gaur egun indarrean ditugun eredu sozialak aldat zen ari dira. • Pert sona eta herrien arteko komunikazioa, harremanak eta mugimenduak biderkatu egingo dira, teknologia berriei eta mugimendu migrat zaileei esker. • Hizkunt zen eta hizkunt za komunitateen bilakaera ezin daiteke etorkizunean ainguraturiko ikuspegi esent zialista-mugigait z batetik begiratu. • Jon Sarasuak eskaini digun kont zeptu bat erabiliz esango dut; gure erronka nagusia hizkunt za komunitate beregain bat eraikit zea izango da; munduari irekia, dinamikoa, autozentratua eta autoarautua; burujabea, hit z batean esanda. Egoera honetan, ezinbestekoa izango zaigu, euskal nortasuna indart zea, alegia, euskararekiko at xikimendua, gogoa edo motibazioa sendot zea, hizkunt zaren ikuspegi integrat zaile batetik. Biztanleriaren adostasun zabala ez duten hizkunt za

35


hermes nº 5 de 9.“Euskararen egungo erronkak EAEn”. Kultura, aisialdia eta euskara. Kike Amonarriz

Aurkibidea/Índice

politikek nekez lortuko baitute arrakasta, hizkunt za normalizazio prozesua, gizarte integraziorako prozesu demokratiko gisa ulert zen dugun neurrian behint zat. Euskara, gizarte kohesiorako eta ez banaketarako elementu izan dadin ordea, euskal komunitatearen aniztasuna eta erakargarritasuna landu behar ditugu, erdaldun (eta gazte euskaldun) askoren artean sortu diren errefusat ze jarreren at zean dauden zergatiak aztertuz eta berauek gaindit zeko estrategia berriak landuz. Euskararen aldeko diskurt soa hedatu beharra dago eta erdaldunengana irit si. Kulturaren Euskal Planaren ardat z nagusietakoa esate baterako, euskal gizartearen integrazio sozio-kulturala eta nortasun kolektiboa eraiki eta sendot zea da. Ados. Baina, “euskal kultura irekia, mestizajea, malgutasuna, edo kultur harremanbideak” bezalako kont zeptuak erabilt zen direnean, finkatu beharra dago hori guztia lort zeko ezinbestekoa den abiapuntua: datozen belaunaldi berriek bi hizkunt za ofizialen ezagupen osoa izatea eta euskaraz bizit zeko aukerak izatea; berdintasunezko abiapuntu batetik abiat zeko, elkarren ezagut za eta elkarrekiko errespetua bermat zeko eta integrazio sozialerako oinarriak finkat zeko. Besteak beste, herritarren borondatea eta izan nahia izango baitira euskararen biziraupenaren gilt za. Abiapuntu hori bermat zen dugun neurrian, kultur glotofagiarako arriskua ekidingo dugu eta historikoki erdal eta euskal hizkunt z komunitateen artean izan diren egiturazko harreman desorekatuak orekat zen hasteko bideak zabalduko ditugu.

3.– “Euskal Kultur Imajinario” berri bat eraiki beharra oraingo inguruneari erant zuteko Euskararen Aholku Bat zordearen eskariz, Joxerra Garzia eta Andoni Egañarekin batera landutako “Hizkunt zaren kalitatea”ri buruzko t xostenean defenda-

36

tu duguna guztiz aplikagarria zaio “identitate” kont zeptuari. Egin beharreko egokitzapenak egin ondoren, honelako zerbait esango nuke: “Euskal identitatea, iraganak eskaintzen digun ondareaz baliatuz, etorkizunari begira eraiki daiteke bakarrik. Beti ere, eragin-hizkuntzen eta aldaeren aniztasuna bermatuz, eta hizkuntza bakarraren menpekotasuna saihestuz. Horregatik ez da arazoa erreferentziak erdal kulturetatik hartzea; arazoa hegoaldean beti eta sistematikoki gaztelaniatik eta iparraldean beti eta sistematikoki frantsesetik hartzea da, gure ondarea, sormen-ahalmena edo beste iturri batzuk baztertuz. Azken batean, euskal identitateaz hitz egitea, hizkuntza komunitate osoa hartuko duen burujabetza linguistiko-imajinarioaz hitz egitea da”. Kultur imajinario berri eta berezko bat sort zeko ordea, ezinbestekoa da, gure hizkunt za komunitatea, ikuspegi beregain batetik abiaraztea. Ikuspegi autozentratua, mendetan zehar ondutako ondareaz bezala, gaur egungo et xeko eta kanpoko erreferent ziez elikatuko dena, baina bere garaian Aracilek definitu zigun “tartekat ze”rik gabe, alegia, kanpoko erreferent zietara iristeko beti erdararen bitartekarit zarik erabili behar izan gabe. Anjel Lert xundik oso modu argigarrian landu du auzi hau bere azken gogoetetan. Biziraupenerako ezinbestekoa zaigun baldint za hau zein baldint za soziopolitikotan berma daitekeen zehaztea ez da erraza, ordea. Izan ere, garapen teknologikoak, digitalizazioak eta Sareak, muga geografikoak gainditu dituzte, erreferent zia eta kultur imaginario tradizionalak nozit zen zuen gainbehera erabat areagotuz. Iraganak, tokian tokiko tradizioek eta kultur jarraipenak, gizartearen trinkot zean duela hamarkada gut xi zuten pisua erabat murriztu da, Toni Mollàk dioen bezala. Hizkunt za bera da ordea, mint zo den lurralde osoan sort zen dituen ha-


hermes nº 6 de 9.“Euskararen egungo erronkak EAEn”. Kultura, aisialdia eta euskara. Kike Amonarriz

Aurkibidea/Índice

rreman sozialen bidez eta erreferenteen bidez, imajinario berri eta beregain hori eraikit zea bermat zen duen bitarteko nagusia. Baina hori guztia lortu ahal izateko, gure harreman sistema, gure mundu kont zeptuala eta gure diskurt soak doitu, aberastu, berritu, findu eta elikatu egin behar ditugu. Arrisku nagusia, euskara, bigarren mailako hizkunt za dekoratiboa eta sinbolikoa bihurt zea baita, gaelikoari Irlandan gertatu zaion bezala.

4.– Fenomeno berrien garrant zia Gero eta mundu konplexuago eta aldakorrago batean bizi gara. Herrien arteko harreman bideak gero eta estuagoak dira eta “herrixka globala”ren irudia gero eta familiarragoa zaigu. • Globalizazioaren eraginez ingelesa ere, gero eta geureagoa da. Hemendik oso urte gut xitara gure haur eta gazte gehienek ingelesaren oinarrizko ezagupena izango dute eta goi-mailako jarduera profesionaletan jardun nahiko duen edonork ezinbestekoa izango du ingelesaren ezagupena. Nolabait esateko, ingelesa ez diren hizkunt za guztiak, “minorizazio prozesu” batean ari dira sart zen. Eta honek guztiak, eragin zuzena du euskararekiko jarrera eta balorazioetan, erabilera esparruetan eta kultur merkatuan. Gaur egun, ingelesa, alemaniera, gaztelania, japoniera, t xinera eta errusiera bezalako hizkunt zak alde batera ut zita, denak gara hizkunt za t xikiak (elebakarren port zentajeak, ofizialtasun mailak eta hizkunt za komunitatearen bizi-indarrak markat zen dute diferent zia). Hizkunt zen arteko harremanen eta hizkunt zen arteko botere borroken esparrua guztiz zabaldu da eta gaur egun jaiot zen ari den belaunaldiak beste erlazio sistema bat du aurrean: mundua et xean du eta eraikit zen ari garen hizkunt za komunitatea eta herria gero eta mundukoagoak dira.

• Abiadura teknologikoak, globalizazioak eta digitalizazioak munduarekiko harreman moduak aldat zen ari dira. Lurraldetasuna, kuoten sistema edo ofizialtasuna, nekez aplikatu daitezke orain arte ulertu diegun kont zepzioan; Internet bezalako fenomenoetan, esate baterako. • Garapen teknologikoak sort zen dituen albo eraginetako bat zuk (pirateria, kasu) are nabarmenagoak dira ekoizpentamaina t xikiko produktuetan, enpresen bideragarritasuna zalant zan jart zeraino. • Deslokazioak, eragin zuzena izango du kultur industrien produkzio eta banaketa sistemetan. Komunikazio talde handien kont zentrazioak eta komunikabide publikoen “nortasun” krisiak, eragin zuzena izan dezake audient zien eta emait zen gerraren barruan. Euskaraz egindako produktuen konpetibitate eskasa areagotu egingo da, seguruenik. • Maila politikoko aldaketak: Konstituzio europarraren onarpenak berak eragin zuzena izango du hizkunt za minorizatuen garapenean, eta balorazio orokorrak alde batera ut zita, garbi dago, gaur egun duen erredakzioak ez dituela bermat zen, hizkunt za normalizazio prozesu batek eskatuko lituzkeen minimoak. • Emigrazioa, hurrengo urteetako aztergai nagusietako bat izango da. Oso egoera ahulean dagoen gurea bezalako hizkunt za komunitate batek, integrazio politika sendoak jarri behar ditu mart xan, emigrazioa, erdaldunt ze faktore aktiboa bihur ez dadin. Iragan eta jatorri desberdinetakoak garenok, etorkizuneko proiektu komun beraren partaide bihurtu behar dugu, euskararen bidez. Ait zitik, euskararen ikasketaren bidez, gizartean sor daitezkeen marjinalitate egoerak saihestu ahal izango ditugu. Nazioarteko testuinguru berri honek, euskarak duen posizio ahula, are gehiago ahulduko du, politika zehat zak eta eraginkorrak aplikat zen ez badira. Bestelako desberdintasun sozialekin gertat zen den bezala, lege babesak, interbent zio politikoak eta

37


hermes nº 7 de 9.“Euskararen egungo erronkak EAEn”. Kultura, aisialdia eta euskara. Kike Amonarriz

Aurkibidea/Índice

gizartearen aldeko jarrera aktiboak bermatuko dute, euskarak posizio indart suagoa izatea hizkunt zen nazioarteko panoraman. Ekolinguismoaren ideiari jarraiki, politikak bakarrik orekatu ahal izango ditu, “diskriminazio positiboaren” bidez, gizartean dauden desberdintasun egoerak, beti ere gizartearen dinamismoarekin eta bult zadarekin batera.

5.– Euskarazko sorkunt za eta adierazpen artistikoa Kulturgint zara eta komunikabideetara etorriz bi ardat z jorratu beharko liratekeela uste dut: sorkunt za eta produkzioak sendotu batetik, eta banaketa eta produkzio horren sustapena indartu bestetik. Euskara eskuragarri(ago) jarri behar da eta erakargarri(ago) bihurtu Interneten, zinemetan, komunikabideetan, musikan, aisialdian,... Gure etorkizuna neurri handi batean, gure bizitasun demografiko, sozial, ekonomiko eta kulturalean jokat zen dugu. Euskaraz izango dugun eskaint zaren kalitatean, berezitasunean eta eskuragarritasunean. Alor desberdinetako eskaint zan dauden hut sune estrategikoak detektatu behar ditugu (prent san, irratian, telebistan, zineman, liburugint zan eta kulturgint zan oro har) eta hut sune horietan sorkunt za mekanismoak abiarazteko aukerak eta bideak finkatu, diru-lagunt zetarako irizpideak eta kasu bat zuetan, finant ziaziorako iturri bideak aldatuz. Plangint zak, normalizazio proiektuak, araudiak... hezurdura dira, eta bizi eta gara daitezen, bihot za, giharra, beroa emango dieten zerbit zu, eskaint za eta produktuak behar ditugu. Gizartearen behar eta nahi berrietara egokituko diren produktuak eta zerbit zuak eskaini behar dira, baina horretarako gauden egoeratik jauzi kualitatiboa eman beharko dugu hurrengo urteetan: merka-

38

tuaren azterketa sakonak, ekoizpen gune sendo eta indart suak, diru-lagunt za eta finant ziazio moduak egokitu eta merkatu berriak sortuko dituzten proiektu berriak... Ekoiztea ordea ez da nahikoa. Orain arteko politikak produkzioa bult zat zera zuzendu dira, batez ere, eta une honetan euskarazko kultur produkzioaren sustapenaren premia gorria nabari da. Dugun eskaint za, ezagutarazi, sustatu eta eskueran jarri behar dugu, era horretan, hart zaile mult zo berrietara eta orain arte irit si ez garen sektoreetara heldu ahal izateko. Norabide horretan, kultur eragileen apustu ausartagoak eta administrazioaren babes zabalagoa ezinbestekoak izango dira. Euskarazko kultur produktuen sorkunt zarako azpiegitura sarea, ahalbide ekonomikoak, merkatua, banaketa sareak eta Euskal Herrian sorturiko erdal produktuena ordea, desberdinak dira, bistan denez. Kultura alorreko planifikazio eta politiketan beraz, ezinbestekoa da, hizkunt zaren aldagaiaren araberako planteamendu eta estrategia bereziak lant zea. Euskarazko kultur produktuei dagokionez, aspektu hauek nabarmenduko genituzke: a) Euskarazko sorkunt za, produkzioa eta difusioa sustatu eta indartu, erabileran ere aurrera egin dezagun. • Erreferent zia sozialak sortu behar ditugu euskaraz, eta asko, euskara hut sez gainera. • Kultur produkzio zabala, at segina eta erakargarria eskaini behar dugu eta berau ezagutarazi. Alegia, euskarazko kalitatezko zerbit zu eta produktuak eskaini eta gizarterat zeko mekanismoak bideratu behar ditugu, euskarri eta maila guztietan. • Euskal kultur industria indart zea eta euskarazko kultur merkatua zabalt zea ahalbidetuko duten politika publikoak indart zea. • Euskarazko produkzioa lehenet si eta


hermes nº 8 de 9.“Euskararen egungo erronkak EAEn”. Kultura, aisialdia eta euskara. Kike Amonarriz

Aurkibidea/Índice

euskararen eredu erreferent zialak landu komunikabide publikoetan. • Gaur egungo merkatuaren mugak zabalt zera joko duten proiektu estrategikoak landu. b) Euskarazko kultur produktuen it zulpen eta nazioarteko sustapen politika indartu. Nazioartean eta beste hizkunt zetara zabalt zeko produktuak behar ditugu. Ahaztu gabe noski, euskal komunitateari erant zungo dioten eta gure imajinario propioa garatuko duten produktuak ere behar ditugula: ezin da dena it zuli (euskarazko ant zerkigint zaren adibidea dugu eskura). c) Euskarazko kultur produkzioaren berezkotasun eta berezitasunak birpent satu eta Euskal Herrian sort zen den erdarazko kultur produkzioarekiko eta herritar erdaldunekiko harremanbideak birpent satu.

6.– Euskarazko zerbit zuak eta aisia Gero eta haur eta gazte euskaldun gehiago dago. Haur eta gazte euskaldun horien artean gero eta gehiago dira jatorriz erdaldunak. Haur eta gazte euskaldunen artean, asko dira ingurune erdaldunetan bizi direnak: familia erdaldunak, euskararen erabilera eskaseko udalerriak... Azken urte hauetan guztietan, zonalderik euskaldunenetan aurrerapauso it zelak eman dira haur eta gazteen inguruko zerbit zu eskaint za euskaldunt ze aldera. Euskarazko kultur produktuak ezagutarazteko eta berauek ent zun edo irakurtarazteko egitasmo ugari jarri da mart xan. Testuinguru ia erabat erdaldunean bizi diren haur eta gazte horiek ordea, eskolatik aparte ia ez dute inolako harremanik euskararekin; eskolorduz kanpo jasot zen dituzten zerbit zu gehienak –kirola, katekesia, musika...– erdaraz

jasot zen dituzte eta hedabide nagusietatik kanpo (ETB1, Euskadi Gaztea...) ia ez dute euskarazko kultur produkturik kont sumit zen. Hizkunt za transmisioa eta erreprodukzio soziala ziurtatuko duten mekanismoak eta programak garat zea eta euskarazko zerbit zuen ugalketa beraz, lehentasun osoko lan-ildoak dira, haur eta gazteek, irakaskunt zaren bidez jaso duten euskararen ezagupenean at zera egin ez dezaten eta euskara ez dezaten eskolako hizkunt za gisa ikusi. Egoera hori bizi duten hainbat sektoretan euskararen aurkako sentimenduak agert zen hasiak baitira jada. Et xeko hizkunt za prestigiat zetik eta erabilera bermat zetik hasita, haurraren ingurua euskaldunt zera irit si behar dugu: irakaskunt za, eskolorduz kanpoko zerbit zuak, kultur alorreko eskaint zak eta aisialdiko zerbit zuak eta kont sumoak. Honek guztiak, gaur egungoa baino hizkuntza politika eraginkorragoa, koordinatuagoa eta zabalagoa eskatzen du, Euskararen Aholku Batzordearen eskariz, Iñaki Arrutik eta Erramun Osak landuriko “ Ikastetxeetan euskararen erabilera indartzeko planak EBPN udal-ereduekin uztartzea” liburuxkan azaltzen duten legez.

7.– Ondorioak eta eztabaidarako proposamenak Hausnarketa honen ondorio nagusia hauxe lit zateke: duela 25 bat urte sortu genituen tresnak, egiturak, legeak eta estrategiak errebisat zeko garaia heldu da. Hizkunt za Politikaren eta euskalgint zaren oinarri diren funt sezko ideiak eta parametroak egoera sozio-politiko-linguistiko-ekonomiko berrira egokitu beharra dauzkagu. Aztergai ugari dugu aspektu honi dagokionez. Hausnarketa, kritika eta autokritika eskat zen duten aspektuak dira. Eztabaidarako bat zuk proposatuko ditut:

39


hermes nº 9 de 9.“Euskararen egungo erronkak EAEn”. Kultura, aisialdia eta euskara. Kike Amonarriz

Aurkibidea/Índice

• Hizkunt za politika gidat zen duten sailen kokapena, erakundeetan. Kudeaketa, kokapen periferikoetatik, kokapen zentralagoetara eraman beharra. Lehendakari, Ahaldun nagusi, alkate edo zuzendarien ardura eremuetatik ahalik eta gertuen egon behar du hizkunt za politikak. • Hizkunt za normalizazio prozesuarekiko edo prozesu batekiko inplikazioa handitu beharra administrazioaren atal askotan, alderdi politiko, sindikatu nahiz gizarte eragile nagusienetan. • Euskararen lehentasunezko erabilera sustatu beharra dago, aukera dagoen esparru sozial guztietan eta euskara hut sezko erabilera esparruak sortu. Eta horretarako, euskarak pairat zen duen lege desoreka gaindit zeko mekanismoak abian jarri. • Hezkunt za Sisteman euskara irakasteko eta gizarterat zeko darabilt zagun eskemak egokitu beharra nabarmena da. • Hiztun eta erabilt zaile bezala, euskaraz bizit zeko hautua egin duenari, administrazioak eskaini behar dion segurtasun linguistikoa bermat zeko urrat sak eman beharra (Kataluniako eredua hor dugu). • EITB eta gure eskaint za komunikatibo publikoa araut zen duten lege-oinarriak duela 20-25 urteko egoera soziolinguistikoaren zimenduetan eraiki ziren. Euskarazko medioen funt zio eta helburuen inguruko hausnarketa sakona egin beharra dago. • Euskararen aldeko gizarte ekimenaren ahuldadearen at zean dauden arrazoi sozio-politikoak aztertu eta norabide berriak hartu beharra. • Euskalgint zaren diru-lagunt zekiko mendekotasunak eragin dituen dinamika ez konpetitiboak gainditu eta euskararent zat merkatu berriak lort zeko estrategia berriak diseinat zea.

40

• Globalizazioak, digitalizazioak, inmigrazio berriek... sortu duten egoera sozio-politiko berrira nola egokitu, hizkunt za normalizazio prozesuan at zerakadarik jasan gabe. Hizkunt zak aurrera egingo badu, ezinbestekoa izango dugu adostasun berri batera helt zea. Baina irudit zen zait, bide horretan, posizioetan denok mugitu beharko badugu ere, mugimendu gehiago egin beharko dituztela orain arte euskararen errealitatera hurbildu ez diren sektore sozio-politikoek.Aurkibidea/Índice

‘Euskararen egungo erronkak EAEn’ mintegiaren izaera eta emaitza nagusiak

Mintegiaren helburuak Sabino Arana Kultur Elkargoak XXI. mendean bizi ditugun errealitate berriez eta etorkizunerako lan-ildoez gogoeta eta debatea egiteko duen mint zatokiaren baitan, Euskararen egungo erronkak EAEn gaia jorratu zuen pasa den mart xoaren 16an. Helburu nagusia, euskarazko hi zkunt za gaitasunaren eta gizarte-erabileraren artean dauden dibergent ziak aztert zea izan zen. Xede zehat zago zen, auzi horren “puntu ahulak” detektat zea eta egoera horiek gainditu eta aurrera egiteko ildo bat zuk proposat zea. Asmoa, alegia, ohiko eta ezagunak zaizkigun diagnosietatik haratago joatea zen. Gogoeta eta eztabaidaren emait zak jendaurrean eskaint zea aurreikusten zen, bai Hermes aldizkariaren bitartez, baita alderdi politiko guztiei eta euskararen eragile nagusiei helaraziz ere.

IÑAKI MARTÍNEZ DE LUNA, Mintegiaren koordinatzailea Saioaren prestatze lanetan batzorde bat aritu zen, horren kideak ondokook izanik: Maitane Etxeberria, Mari Karmen Garmendia, Sebas Garcia Trujillo, Irune Zuloaga, Txema Montero eta Iñaki Martínez de Luna.

42

Halere, euskararen egoera soziolinguistikoaz hit z egitea hain zabala eta mugagabea izan daitekeenez, gaiaren nondik norakoak aurretik zentrat zea beharrezkot zat jo zen; mugat ze horri bi ikuspuntuotatik ekin zit zaion: a) Euskal Herrian oso errealitate ezberdinak daudenez, jorratu beharreko esparrua murrizteko premia ikusi

zen analisia findu ahal izateko; hori da, hain zuzen ere, aztergaia EAEko egoerara mugat zearen arrazoia. b) Aztergai hartuko ziren euskararen erabilera eremuak bereiztea eta sailkat zea, horiek zeint zuk izan behar ziren aurretik finkatuz.

Mintegiaren osaketa Bigarren erabaki horren ondorioz, osatu ziren taldeak lau ataletan antolatu ziren. Lantalde horien jarduna it xia izan zen; hau da, horietan parte hartu zuten berrogei lagunak espresuki konbidatuak izan ziren, gaiaren inguruan adituak ziren aldetik haien ekarpena euskararen etorkizunarent zat oso baliagarri gerta zitekeelakoan. Hona hemen, lantalde horien langaia eta ponenteak: I. Atala: HEZKUNT ZA/ESKOLA ETA EUSKARA, Lont xo Oiarzabal, Euskadiko eskola kont seiluko Lehendakaria, ponente zuelarik. II. Atala: DEMOGRAFIA/INMIGRAZIOA ETA EUSKARA, Pat xi Juaristi, EHUko Politika eta Administrazio Zient zien saileko irakaslea, ponente izanik. III. Atala : LAN ESPARRUA/PROFESIONALIZAZIOA ETA EUSKARA, Andoni Sagarna, Euskalgint za Elkarlanean Fundazioaren enpresa-taldean informatikarekin lotutako lanetan diharduena ponente lanetan arituz.


hermes nº:2 de 5. ‘Euskararen egungo erronkak EAEn’, mintegiaren izaera eta emaitza nagusiak. Iñaki Martínez de Luna

Aurkibidea/Índice

IV. atala : KULTURA, AISIALDIA, HEDABIDEAK, GIZARTE ETA DISKURT SO POLITIKOA ETA EUSKARA, Ludger Mees, EHU-ko Historia Garaikide irakaslea, eta Kike Amonarriz, Filologo eta soziolinguista, biak ponente zirelarik.

Mintegiaren jarduna Egun bateko saioa bi zati nagusitan banatu zen. Goizez, taldeka: ponentearen edo ponenteen proposamena aditu ondoren, taldekako lanari ekin zit zaion, non ponent zian azaldutako proposamenen inguruan eztabaidatuko zen, eguerdira bitartean. Saio horren asmoa hauxe zen: atal bakoit zaren inguruan proposamen zehat z bat zuk aterat zea. Arrat saldez, talde bakarrean jardun zen, partaide guztiak talde batean bilduz. Bertan, talde bakoit zaren goizeko ondorioak azaldu eta eztabaidatu ondoren, EAEn bereziki landu beharreko puntuak zerrendatu ziren, lehentasun soziolinguistikoaren eta interbent zio premiaren araberako hurrenkeran.

Mintegiaren proposamen nagusiak Hona hemen, eremuz eremu, mintegiaren bukaeran azpimarratu ziren lehentasunak eta gomendioak, talde bakoit zeko ponentearen ezinbesteko lagunt zarekin jasota eta landuta.

I. Atala: HEZKUNT ZA/ESKOLA ETA EUSKARA: 1. Une honetan, A ereduak ikasleak marjinaziora bidera dit zake: batetik sare publikoko A eredura soziokulturalki familia kaltetuenetako ikasleak bilt zen direlako, eta ikasketak amaitutakoan lan munduan t xertat zeko eragozpen handiagoak izanen dituztelako hizkunt zak direla

eta. Bestetik, sare pribatuko A eredura ideologikoki euskaratik urrutien dauden familietako seme-alabak bilt zen direlako: talde ideologi honetako ikasleak gerora ere euskarengandik urruti sentituko dira, gurasoek egin duten hautuagatik. 2. LOGSE legeak ekarri zuen ikuspegi psiko-didaktikoaren eraginez, hezkunt za-etapa bakoit zean euskararen eremuan lortu beharreko trebetasun–, gaitasun-mailak zehazki zehaztu gabe geratu ziren. Ikastet xeek ez dakite hezkunt za-aldi bakoit zean zein euskara-mailarekin atera beharko luketen ikasleek. Presa handia du, ondorioz, etapa eta aldi bakoit zaren amaierarako ikasleek euskaraz mint zat zeko eta idazteko beharko lituzketen gaitasun– eta trebetasun-mailak zehazteak. 3.

Elebitasunetik eleaniztasunerako urrat sa ematen ari da Euskal Hezkunt za Sistema. Hizkunt za Ereduak gainditu beharra dakar horrek berekin. Administrazio Orokorraren eginkizuna izango da lortu beharreko hizkunt zatrebetasun eta gaitasun gut xienekoak erabakit zea eta betearaztea. Horren baitan, ezinbestekoa ikusten da ikastet xe bakoit zak duen Hezkunt za Egitasmo propioaren barnean HIZKUNT ZA EGITASMO propio bat ere t xertat zea. Hori egin ahal izateko ikastet xe bakoit zak autonomia zabalagoa behar luke eremu guztietan: pert sonalaren eremuan eta baliabide materialenean, kudeaketa berariazkoa gauzatu ahal izateko. Egitasmo horiek izan beharko dute ikastet xeari egingo zaizkion ebaluaketa ezberdinen abiapuntu eta oinarri; eta ebaluaketa-emait zek ikastet xearent zat era guztietako ondorioak izan beharko lituzkete. 4. Bestalde, eta kontuan izanik datozen 10/12 urteetan oraingo irakasleen ia %45 jubilatuko dela, garrant zi handia du eskoletara sartuko diren irakasle berrien soslaia argi edukit zeak: euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez mint zat zeko gai

43


hermes nº:3 de 5. ‘Euskararen egungo erronkak EAEn’, mintegiaren izaera eta emaitza nagusiak. Iñaki Martínez de Luna

Aurkibidea/Índice

direnek lehentasuna beharko lukete izan ezagut za-eremu guztietan. 5. Ikastet xearen eremuak euskararen erabilera zabalagora ireki beharra sumat zen da. Euskararen erabilera-antolaketak hiru maila ezberdin lituzke: gela barrukoa, gelaz kanpo ikastet xean bertan eskola ordutegiaren barruan egin beharko lit zatekeena, eta eskola orduaz at egin daitekeena eta egitea mereziko lukeena. Azken maila honetan ekint za ugari egiten da gure ikastet xeetan, baina euskarari ez zaio behar besteko garrant zirik eskaini orain artean. Esparru hau ere, beste herriadministrazioekin eta herri-ekimenekin koordinatuz, euskararent zat irabazi behar dela derit zogu. 6. Eskolat zearen azken urteetan ikasleak EGA azterketarako prestat zen

batez bestekoarekin alderatuz oraindik etorkin kopuru t xikia dugun, badirudi hurrengo urteetan gure herrien osaketan eragina izango duten inmigrazio uholdeak ezagutuko ditugula. Eta honek zera esan nahi du: aniztasun etniko, linguistiko eta kultural handiagoa izango dugula Euskal Herrian. Gainera, aniztasun hau toki guztietara hedat zen ari da. Alegia, gaur egun, beste kultura eta jatorri bat zuetako pert sona gehienak hiri handietan eta auzo jakinetan bizi dira, baina, apurka-apurka, gero eta etorkin gehiago doaz bizit zera herri t xikietara. 2. Etorkinen etorrerak euskarak lehendik dituen arazoak azalerat zen ditu. Zent zu honetan, gure ustez, euskararen benetako arazoa da bizi duen diglosia egoera, ez etorkinen etorrera.

ordu eta ahalegin asko eskaint zen dituzte irakasleek. Zama honetatik askatu beharra dago ikastet xeak, euskararen ezagut zaren eta erabileraren eremuan beren egitasmoaren arabera jokatu ahal izan dezaten.

3. Ikerketak egin behar dira etorkinen etorrerak izango dituen ondorioak behar bezala ezagut zeko eta erabakiak hart zeko. Besteak beste honakoak: • Etorkinak izan dituzten herrien esperient zia historikoak aztertu behar dira. • Etorkinak ezagut zen dituzten hizkunt zak eta euren jatorria aztertu behar da. 4. Inmigrazioari buruzko Plan Orokor bat badago, baina plan sektorialak ere behar dira. Alegia, hizkunt zari lotu-

II. Atala: DEMOGRAFIA/ INMIGRAZIOA ETA EUSKARA: 1. Euskaldunt ze prozesuan etorkinen etorrera erronka bat da. Nahiz eta Europar Batasuneko eta Espainiar Estatuko

44


hermes nº:4 de 5. ‘Euskararen egungo erronkak EAEn’, mintegiaren izaera eta emaitza nagusiak. Iñaki Martínez de Luna

takoak eta etorkinak euskarara erakart zeko planak. 5. Erakundeen arteko koordinazioa hobetu behar da, bailara mailan batez ere edo maila hori abiapuntut zat hartuta, bederen. 6. Ezinbestekoa da etorkinak euskara eta euskal kulturara erakart zea. Horretarako: • Herrietan eta hirietan etorkinei ematen zaien informazioa hobetu behar da, betiere heldu berria denaren premiei egokituta: hizkunt zaren onurak integrazioari begira. • Euskal kulturak eta euskarak etorkinen hizkunt zak eta kulturak onart zen dituztela erakut si behar dute; hau da, etorkinen hizkunt zek ere nolabaiteko onarpena izan behar dute gizartean zein eskolan. • Etorkin helduent zako euskara klaseak ugaritu behar dira. 7. Hezkunt za sistemari dagokionez: • Ezinbestekoa da etorkinei Euskal Herriko hezkunt za sistemaren hizkunt za ereduei buruzko informazioa ematea. • Gaur egungo ereduen sistema berrikusi behar da. Gainera, eskoletako curriculuma eta ebaluat zeko modua birplanteatu behar dira. • Euskara ikasteko arazoak dituzten etorkinen seme-alabent zako aparteko klaseak antolatu behar dira eskola eta herrietan. Esperient ziak erakusten du, gainera, errefort zu klase horiek modu ludikoan izan behar direla; bestela, euskarari amorrua hart zeko arrisku handia dago.

III. Atala: LAN ESPARRUA/ PROFESIONALIZAZIOA ETA EUSKARA: 1. Laneko esparruan azken 30 urteotan ahalegin arrakastat su gut xi bat zuk egin dira, baina, gizarte osoari begira, normalizazioak ez du indarrik hartu esparru horretan.

Aurkibidea/Índice 2. Sektore publikoan emait zak badaude, hezkunt zan eta EITBn batez ere; ez hainbeste jendaurrekoak ez diren lanetan. Sektore pribatuan gauzak askoz okerrago daude. Osakidet za, Ert zaint za, Justizia, Lana eta Industria dira, Herri-Administrazioaren barruan eskasenak. 3. Corpus-plangint zaren ikuspegitik, terminologia-lana badago eginda, baina askoz gehiago da falta dena. Estandarizazio-erakunde baten falta nabari da. 4. Laneko esparruan euskara normalizat zeak duen garrant zia ez da ezagut zen gizartean. Ez dago motibaziorik laneko euskara ikasteko eta erabilt zeko. Enpresari, sindikatu, enpresari-elkarte eta elkargo-profesionalen mailan ere gauza bera gertat zen da. 5. Euskarak duen gizarte irudiak (sektore politiko baten kontut zat hart zen da) ez du lagunt zen. Legea horren isla da. Legeak normalizazioa gehiago oztopat zen du lagundu baino. 6. Orain arte zenbait lantegitan lortu dena iraunkorra den ikusteko dago. Garrant zi handia du lorpen horiek bermat zeak. 7. Beharrezkoa ikusten da gizarteko eragile garrant zit suak kont zient ziat zeko eta konbent zit zeko lana egingo duen plataforma bat bult zat zea. 8. Lanbide-heziketa euskaldundu beharra dago. Oso arriskut sua da gaur egun dagoen etena irakaskunt zaren eta lan-munduaren artean. 9. Enpresetan euskara normalizat zeko planak sistematizat zeko ahalegin bat behar da. Gaur egun dagoen “Bai euskarari” ziurtagiritik abiatuz, erakunde gehiagoren babesa izango lukeen ziurtagiri bat behar lit zateke, auditoria bidez lortu eta mantenduko lit zatekeena.

45


hermes nº:5 de 5. ‘Euskararen egungo erronkak EAEn’, mintegiaren izaera eta emaitza nagusiak. Iñaki Martínez de Luna

Aurkibidea/Índice

IV. atala: KULTURA, AISIALDIA, HEDABIDEAK, GIZARTE ETA DISKURT SO POLITIKOA ETA EUSKARA: 1. Gaur egun indarrean dagoen hizkunt za politikaren eredua duela 25 bat urte jarri zen indarrean, lehentasun gisa ezagupen mailaren hobekunt za zuelarik. Denbora honetan, hizkunt za politikan eragin nabarmena duten faktore berriak sortu dira eta hizkunt zaren inguruko kont sensurako baldint zak ere berrikusi eta aldatu behar dira. 2. Ezagupenaren hobekunt za prozesua indart zeaz gain, hurrengo urteetarako erronka nagusia erabilera eremuak irabaztea da, Euskara Biziberrit zeko Plan Nagusiak berak adierazten duen bezala. 3. Gaur egun indarrean dagoen hizkunt za politika ebaluatu eta berrikusi beharra nabarmendu da, subjektu bezala hizkunt za komunitate osoa hartuz. 4. Euskararen inguruko kont sensu politikoa eta zibila indartu eta zabalt zea, eta politika instituzionala eta dinamika soziala norabide berean jart zea. 5. Hizkunt za transmisioari garrant zi berezia eman behar zaio. Batez ere, bikote mistoen edo lehen hizkunt zaz LH2 (erdaldunak) direnen kasuetan. Lan iraunkorra egin beharra dago kasu horietan, et xean euskara transmititu dezaten. 6. Komunikabideetan (publikoetan indar berezia eginez) euskarari balio erant sia eman behar zaio. EITBren kasuan, darabilen hizkunt zarekiko eredu edo planteamendua, gaur egungo egoera soziolinguistikoaren arabera egokit zearen beharra nabarmendu da. 7. Irakaskunt zatik kanpoko euskarazko zerbit zu eta produktuen eskaint za segurtat zea.

46

8. Euskarazko kultur eduki erakargarrien ekoizpena eta sustapena ugalt zea, merkatu azterketak erabiliz eta kont sumit zailearen ikuspegia t xertatuz. 9. Euskararen aldeko diskurt soa elikatu beharra aldeko jarrera hori erabilera bihurt ze aldera eta erdaldunekiko komunikazioa hobetu. 10. Hizkunt za politikaren zentralitatean irabaztea, sektore guztietan benetako zehar-lerro bihurtuz. 11. Politika publikoen eta herri ekimenen jardunak norabide berean jarri eta bien arteko elkarlana areagotu.

Mintegiaren bestelako ekarpenak Mintegiaren saioetan adituek egin zituzten ekarpenak eta gogoetak aurreko lerroetan laburbildu ditugun gomendioak eta proposamenak baino askoz aberat sagoak izan zirela, ez dago dudarik. Aberastasun hori osorik jasot zea ezinezkoa den arren, hurrengo orrietan eskaint zen diren ponenteen idazlanetan arloz arloko balorazioan eta gogoetan murgilt zeko aukera ematen dute. Ponent zia horietatik kanpo gelditu dira, alabaina, mintegiaren beste ekarpen harrapaezin bat zuk, hala nola sent sibilitate ezberdineko adituent zat egun bateko bilgune izatea. Izan ere, euskarak aurrera egingo badu ezinbestekoa zaigu hizkunt za hori guztiona izatea, norabide horretan elkar ezagut za eta ideia ezberdinak parez pare jart zea premia nabariak izanik.Aurkibidea/Índice

Elogio del gran público

E

l director de la revista francesa Hermès, Dominique Wolton, publicó en 1990 el libro “Elogio del gran público”, un “homenaje a la televisión, un instrumento desprestigiado durante medio siglo, pero a su vez una formidable ventana al mundo, y el principal instrumento de información y de diversión para la mayor parte de la población”. El autor pone por tanto el contrapunto académico a una realidad muy actual: la televisión es la actividad de ocio a la que más tiempo dedicamos los ciudadanos, más de tres horas por persona y día en todos los países occidentales, pero sin embargo este medio no ha conseguido una legitimación social acorde con esta realidad. Wolton desarrolla una seductora teoría: “no es posible aceptar el conformismo crítico que nos propone la televisión, pero tampoco podemos prescindir de ella”. Este artículo, elogio del “Elogio del gran público” tiene por objeto, por tanto, mostrar el envés de la “popular” teoría crítica de la televisión, de esa que en ocasiones alcanzan proporciones de “causa general” contra el medio. Quizás conocerla por dentro, conocer su lógica, nos permita comprenderla, porque lo que es evidente es que “no ANDONI ORTUZAR podemos prescindir de ella”. Director General de EiTB

48

¿Por qué tiene éxito la televisión? Dominique Wolton lo tiene claro. La televisión tiene éxito porque logra “asociar dos dimensiones: la imagen y el vínculo social”. La primera remite al entretenimiento y el espectáculo, y se basa en la dimensión técnica. La segunda remite a la comunicación. La televisión ha asumido este papel, profesional y social, como medio de comunicación destinado a todos los públicos, en palabras del autor: “asume su papel fundamental de vínculo social en una sociedad de soledades organizadas”. La televisión, en suma, logra convertir una actividad de carácter individual y privado en una herramienta de relación social, y en esta “cuadratura del círculo”, o “circulación de la pantalla cuadrada” podríamos decir, radica su éxito. Por otra parte, la televisión es en realidad el “reino de la demanda”, y el gran público es el que marca su pauta. Wolton desvela una profunda contradicción social: “es difícil proclamar la confianza en el pueblo soberano, actor de la historia y de la democracia, y decir al mismo tiempo que ese pueblo está alienado y se muestra pasivo cuando se transforma en una masa de público que mira la televisión. Si se atribuye al ciudadano capacidad crítica y una autonomía en la esfera de la política, precisamente cuando ejerce esa condición de ciudadano, también deberemos admitirlo en su condición de espectador”.


hermes nº:2 de 5. Elogio del gran público. Andoni Ortuzar

Aurkibidea/Índice

Nuevamente en palabras de Wolton: “¿Por qué habría de considerarse al ciudadano libre, crítico y soberano cuando vota, pasivo, alienado y conformista cuando mira la televisión?” La respuesta se encuentra en el propio éxito de la televisión, un “instrumento de libertad al que cada uno llega como desea, sin tener que rendir cuentas a nadie”. Y sobre esta libertad, como decimos, el medio ha sabido construir una “fusión técnica y social”, ha logrado que a través de las imágenes, de su ritmo, de su diversidad, de su atractivo, de su fascinación en suma, se genere un auténtico vínculo social, una relación directa entre personas diversas que comparten, contrastan y debaten un mismo interés.

de comenzar por el principio y justificar esta afirmación, este éxito del medio, y creo que el mismo se evidencia cuando analizamos la evolución del consumo de televisión durante estos últimos años.

Evolución del consumo 1990-2004 minutos/día por persona 230 220 210

211

1994

1995

218

214 209

210

1997

1998

213

210

208

2000

2001

204

200 190

210

211

213

2002

2003

194 184

187

180 170 160 1990

1991

1992

1993

1996

1999

2004

A día de hoy en el Estado cada ciudadano dedica tres horas y media de su tiempo a mirar la televisión. Una cifra que no es homogénea desde luego para todos los targets, esto es, grupos de edad, sexo, grupos sociales, etc., pero que pone de manifiesto el poder del medio.

Para la televisión “permanecer en el orden de la mayoría” y ofrecer una oferta de carácter generalista es, sin ningún género de duda, una debilidad, pero es indudable que en ello radica también su fuerza, porque la convierte en el gran medio de comunicación de masas y en el “gran vinculador social”. El autor defendía esta teoría en el ya remoto año 1990, una teoría que se refuerza con el análisis de la realidad de 2005 y que nos permite incluso pensar que pueda mantenerse en el nuevo escenario de la televisión digital. Un escenario que supone un paso más en la “amenaza” de una sociedad individualista, pero en la que probablemente la televisión volverá a poner en valor su capacidad “integradora”, como principal actividad “transversal” entre los ciudadanos.

Este es, como decimos, el “orden mayoritario” del medio, pero no es desde luego total. Así, su influencia es inferior entre los más jóvenes, entre las personas con estudios, en los núcleos urbanos... y persiste también un grupo “refractario al medio”, los M.N.S. (Media Non Consumers) que podemos cifrar en un 10 % de la población que cada día permanece al margen de la televisión. En cualquier caso, el consumo medio general es elevado, es creciente y es equiparable en todas las sociedades occidentales.

Éste es, por tanto, el marco de este artículo, este “elogio del gran público” que elige la televisión en libertad y que encuentra en la misma un servidor de información y entretenimiento, y ante todo, un vínculo social. Ahora bien, debemos

Hemos destacado también las situaciones extremas, los “consumos extremos” que se alcanzan en determinados países, y también el consumo relativo en Euskadi. No son síntomas de nada, más que de la relevancia social del medio en todo el

49


hermes nº:3 de 5. Elogio del gran público. Andoni Ortuzar

Aurkibidea/Índice

mundo. Son una muestra clara de que día a día y todos los días la televisión ejerce esa función de vínculo social. Consumo por países Japón USA 233

Grecia

230

Italia

223

R.Unido España

218 214

Euskadi

207

Portugal Alemania

203

Francia

202 187

Holanda 0

50

100

150

200

El nivel absoluto de consumo de televisión nos permite entender esta idea, y a ello contribuye también poner de manifiesto la siguiente paradoja. La televisión es el “reino de la diversidad”, tenemos a nuestra disposición multitud de cadenas, de programaciones y de espacios. Es indudable que hoy tenemos “al alcance de nuestro mando” una diversidad de programas que nunca hemos conocido y podemos afirmar también que existe siempre una respuesta en televisión para cualquier necesidad o demanda, individual y colectiva, que se plantee al medio. Esta realidad se hace más patente si pensamos que hace solamente 25 años, en 1980, todos nosotros teníamos acceso sólo y exclusivamente a dos cadenas de televisión, la alternativa era la primera o la segunda de Televisión Española (TVE). Y conviene recordar también que entonces existía la “carta de ajuste”, o en otras palabras, no había programación de mañana, ni de tarde, ni por supuesto conocíamos el hoy tan famoso “late night”. El panorama hoy ha cambiado radicalmente, y vivimos un frenesí de la oferta. Para comenzar ha desaparecido la “carta de ajuste”, esto es, la televisión ha ocupado y colonizado todos los espacios, y hoy todas las cadenas emiten ininterrumpidamente las 24 horas del día. Tenemos una televisión propia como ETB, y

50

250

las respectivas Televisiones Autonómicas, presentes ya en 10 Comunidades, y con más de 15 cadenas este mismo año. Accedemos además a tres televisiones privadas, a la televisión de pago, una plataforma que 264 puede responder con sus 100 261 cadenas a cualquier necesidad imaginada. Las televisiones locales, más de 1.200 en el Minutos Estado según el último censo del Estudio General de Medios (EGM). La televisión por cable, con la plataforma Euskaltel en Euskadi. La televisión 300 vía satélite. Y hoy ya, también, la televisión en Internet o el último ingenio de Imagenio, una nueva plataforma para la difusión de contenidos. La oferta es por tanto más que diversa, podríamos decir que inmensa, y sin embargo la distribución de su demanda, esto es, la elección del “gran público” es la siguiente: Reparto del consumo de televisión en Euskadi 2005 RESTO 9,3% ANT3 17,7%

TVE 21,3%

TEL5 26,9%

ETB 24,8%

Esta es la representación gráfica de la televisión como vínculo social. Tenemos a nuestra disposición cientos de contenidos y opciones, pero sin embargo más de un 90% de nuestro tiempo lo dedicamos a seguir sólo cuatro cadenas de televisión. Mantenemos el consumo


hermes nº:4 de 5. Elogio del gran público. Andoni Ortuzar

Aurkibidea/Índice

de nuestros informativos, de los grandes acontecimientos deportivos, de los programas de entretenimiento de moda, de los estrenos cinematográficos, y lo hacemos porque este consumo nos ofrece a continuación el valor añadido del vínculo social que nos proporciona. Hace tan solo cinco años se estimaba que todas las nuevas formas de televisión representarían hoy más de una cuarta parte del consumo del medio, la predicción se ha quedado en la mitad, y, muy probablemente, la tendencia de los próximos años se mantenga en esta línea. Esto es, volveremos a asistir predicciones y prospecciones que sitúen a los nuevos medios, canales y programas en un estadio de consumo muy superior al que luego sean capaces de lograr en la práctica. Defendemos la tesis de que también en el escenario digital, en el paroxismo del individualismo de la “televisión a la carta y bajo demanda”, este medio seguirá cumpliendo el papel de vínculo social y que en su consumo seguirá primando la dimensión social y comunicativa del medio, esto es, el “gran público”. ¿Qué ocurre hoy con la televisión en Euskadi? Con sus propias peculiaridades, o “hechos diferenciales”, la realidad televisiva en Euskadi comparte esta tendencia general. Hemos comprobado ya que el nivel de consumo general es algo inferior a la media, pero presenta también una tendencia al alza. Y por otro lado, los niveles de “concentración de la demanda” se encuentran también algo por encima de la media, en parte debido a la influencia derivada del mayor nivel de penetración de ETB. Euskadi no es ajena desde luego a ese “conformismo aceptado” del que nos habla Wolton. Conocemos aquí también el arrastre del “efecto rodillo” al que muy especialmente las cadenas privadas someten a los televidentes, enlazando a lo

largo de los días y semanas contenidos banales que por su reiteración consiguen convertir también en “vínculo social” lo que en realidad son vínculos efímeros y prescindibles, pero que con la reiteración y el lujo con que se exponen, logran la adhesión cotidiana de buena parte del “gran público”. Pero junto a ello, lo que es indudable es que en Euskadi durante este último periodo se han producido también determinados ejemplos paradigmáticos de “vínculo social”. Son tres ejemplos “inconformistas” y diferenciados de la tendencia general, que animan a trabajar y explorar nuevas vías y tendencias que contribuyan a construir nuevos vínculos sociales derivados del medio televisivo. El primero ha sido la “comunidad Betizu”. En un momento en el que la programación televisiva dirigida a los niños perdía peso y presencia en televisión, ETB decidió realizar una apuesta estratégica por este público, una apuesta denominada “Betizu Kluba”, que fundamentada sobre un programa televisivo y su respectivo club, desarrollara una serie de actividades e iniciativas que trascendieran la relación emisor-receptor. El resultado ha sido la creación de una “comunidad Betizu” que cuenta con más de 60.000 socios, y de forma paralela este hecho ha situado a ETB-1 como la primera referencia televisiva en Euskadi para los niños entre 4 y 12 años. Hoy el resto de cadenas vuelven a programar de cara a los niños, pero digamos que Betizu cuenta con la ventaja comparativa del “vínculo social” ya conseguido. Evolución socios “Betizu Kluba” 70.000

Nº socios

60.000

60.455 48.500

50.000 40.000 30.000

24.000

20.000 10.000 0 2002

2003

2004

51


hermes nº: 5 de 5. Elogio del gran público. Andoni Ortuzar

Aurkibidea/Índice

Otro ejemplo singular en Euskadi está vinculado al consumo y la programación de carácter informativo. Desde el punto de vista del consumo, Euskadi encabeza los rankings de todos los medios en el Estado, tanto en prensa como en radio, televisión e Internet. Digamos que durante todos estos últimos años se mantiene esta constante, de una mayor atención e interés por la programación informativa. Y precisamente en este campo de máxima competencia, y partiendo de una disposición de medios técnico/económicos radicalmente inferiores en relación a las grandes cadenas como TVE, Tele 5 y Antena 3, en una proporción de 1 a 10, es donde ETB ha logrado una posición de liderazgo para sus programas informativos diarios Gaur Egun y Teleberri.

Ranking de programas informativos en Euskadi 30 25

4,7

20 15 10

22,5

22,1

20,7

16,2

5 0

Gaur Egun/Teleberri

52

Informativos T5

Telediario

Ant3 Noticias

Rescatamos por tanto la idea de la primacía del vínculo social sobre la disposición de medios de carácter técnico/económico, para explicar esta singularidad que se produce en Euskadi. Y no podemos concluir sin subrayar la estrella actual de la “televisión como vínculo social” en Euskadi, el programa “Vaya Semanita!”. Un espacio modesto que ha conseguido calar entre la población vasca y que ha motivado un auténtico “efecto imitación” como nunca se había conocido con anterioridad. Un programa además incisivo, provocador, atrevido, irónico, que ha sido recibido y celebrado en Euskadi con un carácter de auténtico “fenómeno social”. Finalizando con Wolton y su idea de que la televisión es la “representación de la realidad social”, podríamos decir que la televisión en Euskadi “representa” hoy una apuesta de futuro por el euskera, un sólido interés por la actualidad informativa y un deseo optimista de poder compartir la transgresión con humor. Think positive!Aurkibidea/Índice

Juan Ignacio Pérez

Rector de la Universidad del País Vasco

"No es concebible una sociedad moderna si la universidad no tiene un desarrollo acorde" Entrevista: Blás Bermúdez. Fotografía: Ángel Ruiz de Azua

J

uan Ignacio Pérez, primer rector de la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea formado, licenciado y doctorado en sus aulas. Este salmantino de 45 años, doctor en Biología y euskaldunberri practicante, ha transitado desde la base hasta la cúspide a lo largo de los 25 años que acaba de cumplir la universidad vasca. Su resumen de estos años es tan simple como complejo en su historia. “Hemos pasado de un país que prácticamente no tenía Universidad pública a un país que tiene la que

puede ser la tercera o cuarta Universidad pública del Estado por su tamaño, que enseña en dos lenguas oficiales, que está incorporando o va a empezar a incorporar ahora el inglés como lengua vehicular en la enseñanza y que está en la antesala de un proceso de incorporación a un espacio europeo de Educación Superior”. Moderado en sus expresiones y firme en sus compromisos quiere sentar las bases de una universidad moderna, adaptada a la demanda social y a la vez comprometida con las líneas de futuro que marcan

Usted ha vivido los veinticinco años de historia de la Universidad del País Vasco desde su etapa de estudiante hasta llegar a rector. Veinticinco años de cambios contínuos. Yo llegué en 1970, hice prácticamente todo el Bachillerato en Portugalete, y al acabar, en 1976, empecé la carrera de Biología. Como estudiante uno no se entera muy bien de lo que pasa; simplemente rellenas un formulario de matrícula con un nombre u otro. Lo que sí recuerdo es que fue una

54

las políticas europeas. Para ello ofrece un “pacto social”: pide recursos y ofrece, en consecuencia, calidad universitaria, porque “no es concebible una sociedad moderna, competitiva desde un punto de vista económico y con un suficiente grado de bienestar ciudadano si la Universidad no está bien dotada y no tiene un desarrollo acorde. Si aquí formamos mal, si aquí no investigamos en condiciones, lo va a pagar todo el país. Y eso quiere decir que hace falta que se nos apoye y luego nos tienen que pedir resultados”.

época de mucha penuria. Yo no di una práctica en la carrera, o di poquísimas. Había falta de medios y de profesorado. Había muchas dificultades también para hacer la tesis. Pero justo en aquel momento es cuando se aprueba el Estatuto de Autonomía y hay elecciones, hay Parlamento Vasco, Gobierno Vasco, y se inicia una etapa que supone un cambio radical con respecto a la anterior. En el año 1980, mediante una Orden de 25 de febrero, se crea la Universidad del


hermes nº:2 de 9. Juan Ignacio Pérez. Blás Bermúdez

Aurkibidea/Índice

País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea. Una vía, que se abre entonces es la del apoyo a la realización de tesis, a proyectos de investigación, etc. que va dando lugar a que la Universidad se normalice desde un punto de vista académico. En el año 1991, ¡fíjate, 10 años después de aquello!, todavía estaba esta Universidad con un veintitantos por ciento de doctores nada más. En este momento ya estamos en un sesenta y tantos o setenta por ciento de doctores. Y eso en gran medida se debe a la transferencia de la Universidad, al inicio de una política científica por parte del Gobierno Vasco, aunque carecía de la competencia (no se ha transferido ni siquiera todavía hoy); y también yo creo que fue importante la Ley de la Ciencia y los Planes Nacionales de Ciencia y Tecnología que realizó el PSOE en el Gobierno. Supusieron una importante inyección de recursos. La década de los 80, aunque socialmente fue una época muy dura, desde el punto de vista de lo que era la Universidad fue una época de crecimiento, sobre todo en el número de alumnos fue espectacular. De hecho, siguió aumentando hasta mediados de los 90, aunque a otro ritmo distinto. En fin, hemos pasado de un país que prácticamente no tenía Universidad pública a un país que tiene la que

puede ser la tercera o cuarta Universidad pública del Estado por su tamaño, que enseña en dos lenguas oficiales, que está incorporando o va a empezar a incorporar ahora el inglés como lengua vehicular en la enseñanza y que está en la antesala de un proceso de incorporación a un espacio europeo de Educación Superior. Esto es lo que hay. Han sido años interesantes, con muchas dificultades. Creo que arrastramos algunos déficits de financiación que nos pueden condicionar el futuro. Espero que no, pero ésa es la verdad. En definitiva, la trayectoria ha sido de crecimiento y consolidación desde el punto de vista académico, oferta de estudios y de investigación. ¿Y por qué se presenta al puesto de rector? ¿Por qué cambia la investigación por la gestión? Es un pequeño gusano que se nos mete en un momento dado y nos parasita. Yo tenía una buena carrera de investigador –está mal que lo diga yo, pero así lo creo–, con estancias en el extranjero, dirección de proyectos de investigación, de tesis, artículos en revistas internacionales, etc. Me llama Manolo Tello y me propone entrar en su equipo decanal. Se me ofrece la oportu-

55


hermes nº:3 de 9. Juan Ignacio Pérez. Blás Bermúdez

Aurkibidea/Índice

vido como una consecuencia natural de una trayectoria. Eso me ha ido llevando a abandonar la investigación. Pero, bueno, uno tiene que pensar de qué forma es más útil a su país. Y esto lo creo a pies juntillas. Uno puede estar haciendo un buen servicio a su país siendo un investigador de primera línea, o intentándolo; pero hay otras formas, y para mí probablemente ha ido cambiando esa manera de ver cómo trabajo mejor para el país. El idealismo es bueno, ¿no? Yo estoy convencido. Otra cosa es que a lo mejor me engaño a mí mismo, no digo que no. nidad de poner en práctica mis ideas y no digo que no. La experiencia en el Decanato me supuso el tener un conocimiento de la Universidad mucho más matizado de lo que lo tenía. Luego me llama Pello Salaburu para el Vicerrectorado de Euskera, por la misma razón digo que sí otra vez. Pienso ¡Hombre! he estado criticando a los que mandaban, pues voy a ver qué podemos aportar. Y la verdad es que fue una experiencia muy interesante. Comprobamos que efectivamente había margen para hacer ciertas cosas. Diseñé y propuse la aprobación de un ambicioso Plan de Euskera que se ha venido cumpliendo con bastante rigor. Eso me permitió aplicar mis ideas en algo concreto y muy importante. Luego coordiné las tareas de realización del Plan Universitario. Eso me dio acceso a toda la Universidad, a todo tipo de situaciones. Estoy hablando de hace cinco años. Después de toda aquella experiencia, Pello Salaburu decidió no presentarse y hubo un grupo de vicerrectores dentro del equipo que me animaron y me convencieron para presentarme. Perdimos por dos votos, 146144, y nos quedamos con la sensación de que por muy poco podíamos haber estado gobernando la Universidad y pensando que el proyecto que había ganado no era el que nosotros veíamos necesario. A lo largo de estos años he mantenido esa tensión por dirigir la Universidad y tratar, de esa forma, de poner en práctica unas ideas. Me he presentado esta vez, hace un año, y hemos ganado. Lo he vi-

56

Ha dicho antes que era la tercera Universidad en tamaño en el Estado. Tercera o cuarta en tamaño, sí. ¿Y es posible dejar una impronta en algo tan grande? ¿Qué diferencias puede haber en que gobierne uno, sea uno rector o sea otro?, porque esto es una maquinaria tremenda. Yo creo que sí puede haberlas. Lo que ocurre es que a lo mejor la impronta no se nota en estos cuatro años. Es perfectamente posible que el resultado de nuestro trabajo se note dentro de ocho años o de siete años. La Universidad trabaja con conocimiento y el conocimiento rinde siempre a muy largo plazo. Si estamos, por ejemplo, al calor del proceso de Bolonia, de la formación del espacio europeo, si se aceptan una serie de criterios a la hora de hacer la distribución de las carreras en unos campos o en otros campos, el resultado de esto serán unos alumnos que dentro de ocho o diez años empiezan a salir a la calle. Pero se notará, ¡ojo!, se notará. Y esto tiene una cierta componente ingrata en el sentido de que uno difícilmente ve el resultado de su trabajo Hay una crítica que curiosamente la hace la gente que ha pasado por la Universidad, y es que la Universidad no prepara para la vida laboral ¿Qué hay de todo esto? Hay una parte que es verdad y otra parte que no lo es. Vivimos en un mundo en el que todo cambia a una velocidad tre-


hermes nº:4 de 9. Juan Ignacio Pérez. Blás Bermúdez

Aurkibidea/Índice

Lo de la caña y el pescador. Efectivamente. Pero también digo que no nos tenemos que limitar a eso. El paso al Espacio Europeo de Formación Superior nos va a facilitar una barbaridad un esquema de estudios mucho más satisfactorio desde ese punto de vista. Vamos a tener que combinar ese modelo de estudios de Grado, que son estudios relativamente cortos, de tres o cuatro años, que tienen que incidir en lo básico y que van a dar una competencia profesional, con una oferta de estudios de Postgrado que van a ser de mayor especialización, con un carácter más transversal y una mayor facilidad para renovar la oferta. Esto quiere decir que yo puedo estar atendiendo a las necesidades que percibo hoy, o que percibo de aquí a los próximos años, y dentro de cinco años sustituirlos por otros porque veo que aquello ha quedado obsoleto.

z

Pére

cio

O sea, la percepción de las nuevas generaciones variará con respecto a su paso por la Universidad. Yo creo que sí. Las nuevas generaciones tendrán un paso por la Universidad más parecido, por ejemplo, a como funciona en el mundo anglosajón. Un modelo más próximo a la Universidad británica, que tiene esa doble estructura de grado y máster con mucha más diversidad. No se trata de pretender que todas las Universidades lo den todo porque eso es una locura que te conduce necesariamente a ser mediocre en casi todo. Va a haber un cambio muy, muy, muy importante, si respondemos adecuadamente.

Igna

Pero… la Universidad se supone que debe ser una avanzadilla de lo que viene... La avanzadilla sí, pero, ¡ojo!, lo que vamos a aplicar mañana en una empresa de aquí a lo mejor se está desarrollándose en una Universidad de Corea. Y a lo mejor, algo que se está desarrollando aquí se acabará aplicando en Corea. Es decir, es la avanzadilla por definición, pero no podemos llegar a todos los campos de actividad. Aquí procuramos ofrecer una formación sólida en una cosa que es tan sencilla de formular y tan difícil de aplicar como “enseñar a la gente a resolver problemas”; la gente se tiene que entrenar en manejar las herramientas básicas de una profesión. Estamos hablando de herramientas de conocimiento, por lo tanto de acudir a la fuente de conocimiento adecuada, a contactar con el entorno adecuado, a desarrollar unos hábitos de trabajo adecuados.

Digamos, pues, que probablemente no hemos sabido responder a esa doble necesidad de la formación sólida, por una parte, y a la necesidad de adaptarnos a una coyuntura cambiante, por la otra. Yo creo que con la nueva estructura de estudios eso será más fácil.

Juan

menda. Yo suelo decir que ningún proceso productivo de hoy, de ningún estilo, estará vigente dentro de cinco años. A veces se dice: “es que ese ingeniero o ese economista que sale no tiene los conocimientos concretos de cómo se hacen hoy las cosas”. Claro que no, porque cuando se diseñó su plan de estudios se hacían de otra manera.

¿Y qué pasa con el aspecto humanístico? ¿No se está abandonando en beneficio de una formación más técnica? En la fase de grado vamos a introducir muy difícilmente la distinción entre lo que es más instrumental y más fundamental, porque es básica. Pero en la fase de Postgrado pretendemos combinar en un mismo programa, o en un paquete de programas, cursos o Masters de orientación profesional y Masters de orientación académica, porque en una cierta proporción van a compartir contenidos. Otra cosa es que al de orientación académica le vamos a formar en lo que es procedimientos de investigación y de creación de conocimiento; y al profesional le voy a tratar de formar en lo que es incorporación a un mercado laboral concreto, pero van a tener un núcleo común. En todo caso, insisto, habrá estudiantes que opten por una vía y habrá estudiantes que opten por la otra. La Universidad no puede abandonar la vida aca-

57


hermes nº:5 de 9. Juan Ignacio Pérez. Blás Bermúdez

Aurkibidea/Índice

démica nunca jamás porque se negaría a sí misma. Eso no es un problema. Yo más bien creo que el problema puede estar en que hay una cierta noción de que lo humanístico, lo que yo prefiero llamar las letras, como hace Pedro Etxenike, son algo de lo que todos debemos tener un cierto conocimiento, y sin embargo, de las ciencias... pues no. Eso es un error con consecuencias muy graves. Una verdadera formación humanística debiera contemplar una formación en letras y una formación en ciencias. El problema es que en la sociedad hay un déficit impresionante en la formación en ciencias; también en letras, pero por comparación más en ciencias. Volviendo un poco al escenario que planteaba en la pregunta anterior, el de parecernos más a la Universidad británica, ¿para cuándo? Previsiblemente en el año 2010 esté implantado; a pleno rendimiento un poquito más tarde. Estamos hablando de plazos cortos. Ése es el horizonte que se ha establecido. Volviendo a la realidad y no a los planes de futuro, ¿qué diagnóstico hace cuando llega al puesto de rector? Ya había estado aquí como vicerrector de Euskera con Pello Salaburu y por tanto ya conocía la casa y sus déficits . Eso no ha variado. ¿Y cuáles son? Esta es la Universidad del Estado con menor personal de apoyo a la docencia

58

y a la investigación, y menor personal de administración. Eso quiere decir que los recursos de profesorado los tenemos que dedicar a otras cosas. Tenemos graves problemas de infraestructuras, de infraestructuras inmobiliarias; este Campus tiene serios problemas. Están ahí. Tenemos que afrontarlos y resolverlos. Si no, yo creo que las consecuencias van a ser tan graves que no van a ser asumibles socialmente. Y luego tenemos un problema de falta de generalización de la cultura investigadora en la comunidad universitaria. Investigamos pocos. ¿Y esos déficits de los que habla son corregibles en un plazo razonable? A medio medio plazo sí son corregibles. Las infraestructuras requieren un tratamiento de inversiones de acuerdo con el modelo de desarrollo universitario que queremos. El Campus constituye un elemento fundamental en el desarrollo urbano tanto en Vitoria como en San Sebastián, y eso para mí es un motivo de satisfacción como universitario y como rector. En Bizkaia tenemos un problema de definición del modelo de desarrollo universitario porque nos encontramos con dos realidades muy dispares. Un Campus de Leioa, infradotado, con problemas de comunicaciones y con déficits de infraestructuras, que de hecho es la mitad de lo que se planificó en su día en inversiones y en servicios. Y luego, tenemos un conjunto de centros dispersos por Bilbao que no configuran


hermes nº:6 de 9. Juan Ignacio Pérez. Blás Bermúdez

Aurkibidea/Índice

un verdadero Campus. En lo que a infraestructuras se refiere sería muy importante una implicación de las instituciones territoriales a la hora de definir un modelo. Es algo que me propongo abordar desde una reflexión conjunta; luego, ya veremos adónde llegamos. En cuanto a los déficits de personal necesitamos que el Gobierno Vasco, nuestro principal financiador, haga un diagnóstico compartido con nosotros y lleguemos a algún tipo de acuerdo. No digo que el diagnóstico tenga que ser compartido al 100% por el Gobierno. En absoluto. Y la parte de la cultura investigadora depende más de nosotros mismos como organización y de lo capaces que seamos de incentivarla. Aquí ha habido que hacer frente a unos números de alumnos crecientes y abrumadores; de hecho es la Comunidad Autónoma con mayor nivel de escolarización universitaria en el Estado. En 20 años hemos duplicado la presencia universitaria sobre la población activa. Eso ha tenido unos costes: la docencia no ha dejado lugar en recursos a la investigación. Bueno, pues a eso hay que darle la vuelta. Pero esa parte nos corresponde a nosotros. Están a la gresca permanente con el Gobierno Vasco en los temas financieros. No, ahora no estamos a la gresca. Yo no creo que ésta sea una mala época en lo que a relaciones se refiere. Tuvimos una especie de con-

traste público de pareceres el otoño pasado cuando yo comparecí en el Parlamento a petición de un grupo e hice una exposición de cómo veía yo la casa. Esta comparecencia tuvo un reflejo un poco ruidoso en los medios de comunicación. Pero mi voluntad, desde el día en que me incorporé aquí, ha sido la de tener las mejores relaciones del mundo con el Departamento de Educación y con el conjunto del Gobierno. Hoy, el tipo de relaciones que mantenemos es magnífico. Otra cosa es que no tenemos por qué estar de acuerdo en todo. Eso es normal, no somos el mismo ente, pero las relaciones yo creo que son muy buenas en este momento. En el tema de infraestructuras me gustaría que profundizara. Ha hablado de centros dispersos. ¿Le quita eso personalidad a la Universidad? No hay ninguna ventaja en que estén dispersos, ninguna. Le da menos visibilidad. En Vitoria todo el mundo sabe dónde está la Universidad. En Bilbao, si preguntamos, en el mejor de los casos dirán que en el monte en Leioa. Pero pocos se darán cuenta por ejemplo de que la Escuela de Ingeniería que hay al lado de San Mamés, en Briñas, es la Universidad del País Vasco; que la Escuela de Estudios Empresariales que hay en Elkano, es la Universidad del País Vasco; que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sarriko, es la Universidad del País Vasco; la gente dice “voy

59


hermes nº:7 de 9. Juan Ignacio Pérez. Blás Bermúdez

Aurkibidea/Índice

1.000 alumnos, otro con 2.000 y otro con 3.000 y todos dispersos por Bilbao. Bilbao es el Campus más importante de la Universidad del País Vasco ¡quién lo diría! es donde más estudiantes hay.

a Sarriko”, o “voy a Ingenieros”, o “voy a Elkano”. ¿Preferiría el modelo tradicional? Sin ningún género de dudas. En primer lugar, contribuye a definir un espacio urbano (Salamanca, Santiago de Compostela) donde la Universidad es perfectamente identificable. En segundo lugar, por razones de economía de escala, nos ahorraría una cantidad de costes impresionantes; los servicios de mantenimiento de informática, asistencia técnica en general, serían mucho más baratos. Además, las interacciones entre profesorado, las relaciones, serían más intensas. En la Universidad eso es fundamental. Yo prefiero que los economistas esten cerca de los ingenieros. Por último, permitiría la interacción no ya entre universitarios sino también con agentes sociales interesados en relacionarse con la Universidad de una forma más múltiple. No hay ninguna duda de que el modelo de los centros dispersos a nosotros nos está dando muy malos resultados. Otra cosa es que no me planteo que en un plazo de tiempo corto seamos capaces de tener un Campus en Bilbao. Pero a medio plazo y como horizonte debería haber un Campus en el que unos y otros centros deberían confluir. Debería reflexionarse y planificarse con esa idea. Administrativamente este país está compuesto por un Parlamento, tres Juntas Generales… No hay ninguna contradicción. Tendría Campus, territorios universitarios. Lo que no tendría son centros dispersos. A mí lo que me preocupa es tener un centro con

60

Yo hubiera pensado que era Leioa. Pues no. Hay más en Bilbao. Si sumamos Magisterio, Económicas y Empresariales, Ingenieros Técnicos en La Casilla e Ingenieros Superiores, son cinco grandes centros. Si no le hago así la lista no es consciente y, sin embargo, los conoce todos. A mí eso me parece muy pernicioso pero, bueno... es lo que hemos heredado. ¿Cómo se convive con la Universidad privada? ¿Hay competencia en cuanto al prestigio de los estudios? No tengo ningún problema con la Universidad privada ya sea la de Deusto o la de Mondragón. Hay cierta percepción social de que unas son mejores que otras. Eso es un error. Cada una tiene un perfil diferente. Quizá no estoy en las mejores condiciones del mundo para decir en qué se diferencia el perfil de lo que damos nosotros de lo que dan otros, ni tampoco es mi tarea, pero no acepto de ninguna manera que se me diga que otras son mejores. Podría poner ejemplos de indicadores que dicen que no es así. Pero tampoco creo que deba entrar en esa dinámica porque es estéril, no tiene sentido. El perfil del profesorado, por ejemplo, por poner una carrera que podamos compartir, de Económicas en la Facultad de Sarriko, o el perfil del profesorado de Económicas en Deusto, no es el mismo y eso tiene unas consecuencias también en la formación que se imparte. Lo mismo si hablamos de Derecho. Hay un perfil diferente y unos valores diferentes en ese profesorado. Y si hablamos de Mondragón, por ejemplo, diría lo mismo. Desde ese punto de vista son tres ofertas universitarias diferenciadas y complementarias. No nos hacemos tanta competencia entre nosotros. Más que de competencia hablaba casi de percepción social. Sí, es posible. Pero… el otro día estuve aquí en el despacho con uno de los


hermes nº:8 de 9. Juan Ignacio Pérez. Blás Bermúdez

Aurkibidea/Índice

cinco únicos catedráticos procedentes del estado español en universidades de prestigio estadounidenses. Es titulado nuestro. Ahora mismo es profesor visitante aquí y a mí me gustaría ficharlo. Y añado más. El lehendakari, nuestro lehendakari, es titulado de la Universidad del País Vasco; el Diputado General de Bizkaia es titulado de la Universidad del País Vasco; la ministra de Educación es titulada de la Universidad del País Vasco. Y no es casualidad. Estamos asistiendo al acceso de una generación, de la primera generación de las que han salido de la Universidad del País Vasco, a puestos de responsabilidad. Estamos asistiendo a ese fenómeno. A las pruebas me remito: yo soy el primer rector de esta Universidad titulado en esta Universidad. No creo que todo esto sea una casualidad. Pueden decir lo que quieran de otras universidades pero no les tengo envidia. O sea, cada uno tiene su perfil, tiene su segmento y tiene su historia. Hemos hablado a retazos de lo que sería para usted la Universidad ideal. Hágame una fotografía. ¿A qué Universidad aspira? Pues se lo voy a decir, sí. Tenemos que dar cabida a todas las personas que están en condiciones de acceder a la Universidad. No podemos ser selectivos en eso. Es un compromiso social. Ahora bien, dicho esto, también creo que debemos ser selectivos y rigurosos a la hora de ofrecer otro tipo de servicios de formación que van más allá de lo que es básico. Por eso, si atendemos a ese modelo europeo yo diría que nuestra Universidad debe ofrecer estudios de Grado para todo el mundo, pero tratar de tener a los mejores, ofrecer a los mejores en Posgrado y especialización, por varias razones que ahora no voy a entrar en ellas.

digno, no digo un nivel medio magnífico porque eso es imposible en una Universidad grande y generalista como esta, pero con unas cuantas líneas de investigación punteras en el mundo. Y ¡ojo! Tenemos que tener siempre muy claro que nuestro papel es contribuir al desarrollo de la sociedad vasca; tenemos que ser un agente de desarrollo fundamental, y de que lo hagamos bien dependerá que la sociedad vasca vaya mejor. Parece que el mundo universitario está saliendo de sus aulas para tener más protagonismo y participación social. En todos los debates y tertulias de los medios de comunicación hay catedráticos, doctores, profesores, especialistas… Sí, es verdad, eso se está produciendo y creo que es muy bueno para nosotros y para la sociedad. La ciudadanía tiene que tomar decisiones directa o indirectamente para las que dispone de muy poca información. Por ejemplo, sobre productos transgénicos, células madre, cuestiones de tipo político-social, en fin... Ante esa demanda de información cualificada, los medios de comunicación al final acaban acudiendo a nosotros. Se ha hecho de una forma muy desestructurada y muy espontánea. Yo una de las cosas que me propongo hacer es que esa colaboración con los medios de comunicación se realice dentro de un marco y una estructura que le de fluidez y mayor presencia incluso. Yo estoy encantado con ese fenómeno.

Explíquemelas. Bueno, pues hay razones de rentabilidad social, hay razones de prestigio, hay razones de resultado..., porque al final, si se masifican completamente unos estudios de Postgrado tampoco van a tener el nivel que deben. Debemos desarrollar una actividad investigadora que permita un nivel medio

61


“Hay todavía muchas personas que hoy pueden vivir sin conocer el euskera. Dentro de 20 años no” Aurkibidea/Índice Voy a hacer un pequeño recorrido por los puntos más importantes del programa que presentó hace un año en su candidatura a rector. Sé que ha transcurrido poco tiempo pero veamos el grado de cumplimiento. “Redefinición de la oferta de títulos”. Después de un año, ¿cómo están? Estamos esperando a que de una vez por todas el gobierno español apruebe la nueva lista de títulos de Grado. Ya hemos empezado a trabajar en la definición de los criterios. Además hay una convocatoria ahora de ayudas del Ministerio, a la que nos vamos a acoger para hacerlo en las debidas condiciones. Eso está en marcha. “Apoyo estable a los grupos de investigación y facilidades a la movilidad de los investigadores hacia centros tecnológicos y universidades....”. Eso requiere que el gobierno vasco apruebe el Plan Universitario, porque son el tipo de actuaciones características para ser incorporadas en el Plan Universitario. El apoyo estable a los grupos sí se está haciendo. En lo que no hemos entrado es en la movilidad hacia centros tecnológicos y empresas, y eso es muy importante. “Promoción del uso del euskera”. ¿Hay alguna teoría que sostiene que los estudiantes hablan euskera sólo desde el punto de vista técnico y no desde el punto de vista social? Yo creo que no. El euskera se utiliza, sobre todo por parte de las generaciones de escolares, menos de lo que cabría esperar a partir del nivel de conocimiento que hay. Pero esto es un problema de crecimiento. Antes o después se va a ir poco a poco dándole la vuelta. Yo hago una reflexión en el sentido de que no somos capaces de calibrar lo que va a suponer para la sociedad vasca dentro de 15 o 20 años que las élites del país sean euskaldunes. Porque hoy sólo lo son parcialmente. Ahora, por ejemplo, la presencia de euskaldunes en la Universidad es muy superior a lo que correspondería por nivel demográfico. Esto quiere decir que significativamente acceden a la Universidad más vascohablantes que no vascohablantes. La consecuencia es 62

que dentro de unos años, en lo que son las elites, porque la gente que sale de la Universidad es de donde sale las elites hoy, va a haber una sobrerrepresentación de euskaldunes con relación al resto de la sociedad. Esto va a tener unos efectos para mí indudables; no sé cuáles, pero muy importantes, y le va a dar la vuelta a la consideración social del euskera, definitivamente. Es decir, yo estoy convencido de que hay todavía muchas personas que pueden vivir sin conocer el euskera. Pero dentro de 20 años no. Va a ser difícil porque, entre otras cosas, yo no creo que se vaya a poder mantener la práctica de la traducción sistemática de todo y en toda situación. Yo ahí anticipo un fenómeno que no conocemos, que es radicalmente nuevo en el país, y sobre el que va a merecer la pena reflexionar y desde luego analizarlo desde el punto de vista sociolingüístico también. ”Relaciones internacionales: movilidad y solidaridad”. ¿Qué se ha hecho en ese campo? Tenemos una presencia importante y creciente en Universidades latinoamericanas para formar doctores, en una actividad que a mí me parece fundamental desde un punto de vista no sólo de Universidad sino de país. Hay áreas, por ejemplo, Historia Contemporánea, Sociología, Economía, Derecho, en las que estamos formando doctores a un ritmo muy considerable (en República Dominicana, en Méjico, en Puerto Rico, en Bolivia), y estamos de esta forma estableciendo unas relaciones académicas que antes o después tendrán otro carácter muy importante con estos países. Para que nos hagamos una idea, el actual presidente de República Dominicana ha sido alumno de Doctorado nuestro. Un vicerrector de la Universidad de Santo Domingo, que es la más grande y la única pública de allí, ha sido alumno de Doctorado nuestro cuando era decano de Derecho. En fin, en Santo Domingo estamos dando un programa de Doctorado en Economía por el que están pasando secretarios de Estado, que es el equivalente a ministros. Es decir, estamos estableciendo unas relaciones que,

bien gestionadas, pueden incluso abrir otro tipo de relación que no sea el meramente académico. Y eso es solidaridad. Al margen de estas colaboraciones, tenemos diseñado un Plan de Plurilingüismo e identificado un conjunto de profesores que van a impartir docencia en inglés. Ya hemos hecho el análisis de cuáles son los que están dispuestos y, de todos éstos, cuáles cumplen los requisitos. Tenemos un boceto de cuál va a ser nuestra oferta experimental, piloto, en inglés. Lo más importante es que alumnos que luego irán a otras universidades habiendo pasado previamente por esa experiencia sabrán que son capaces de atender clases en otro idioma, en particular en inglés. Eso está en marcha. “Comunidad universitaria: Respuestas a demandas, potenciación de igualdad de la mujer”. ¿Qué se ha hecho en ese campo? Además en la comunidad universitaria es mayor el número de mujeres que el de los hombres En estudiantes sí. En profesorado no. Estamos analizando la posibilidad de crear un puesto específico, una Dirección de Igualdad, al hilo de la aprobación de la Ley de Igualdad en el Parlamento Vasco. Una última reflexión sobre Universidad y sociedad. Hoy no es concebible una sociedad moderna, competitiva desde un punto de vista económico y con un suficiente grado de bienestar ciudadano, tanto material como cultural, si su Universidad no está bien dotada y no tiene un desarrollo acorde con el grado de desarrollo que deseamos para unestro país. Si aquí formamos mal, si aquí no investigamos en condiciones, más temprano que tarde lo va a pagar todo el país. Y eso quiere decir que hace falta que se nos apoye, pero también quiere decir que a cambio se nos debe exigir resultados, eso está claro. Yo, el día de la inauguración del curso, ofrecía una especie de contrato social y decía: requerimos más recursos, evidentemente, pero yo entiendo que la sociedad requiera más de la Universidad. Acordemos eso en términos contractuales. Y eso es lo que hay.Aurkibidea/Índice

Arana Goiriren hizberrigint zaz*

X

IX. mendearen bukaera aldera, Bilbo, abert zaletasunaren jaioterria, euskal letren kokagune bilakat zen da, bertan sort zen baita Pizkundea izeneko mugimendu edo eskola garbizalea, euskara eta euskal literatura irauliko dituena.Tradizioak et sait zat izan dituen gizon biren ideien fruitu da mugimendu hau, hot s, Arana Goiri (=AG) eta Azkueren euskarari buruzko ideien emait za. Haien eskutik purismoa, ideia politikoak bezala, erradikalizat zen da, eta hiztegi eremutik gaindi, morfologiaren eta are joskeraren eremuetara zabalt zen. Honela, euskara berri bat sort zen da, garaiko idazle gehienek –onenak eta ezagunenak barne– hautat zen dutena. Hasiera batean, euskara berri hau Bizkaiko gertakaria da, baina aurki hedat zen da, ideia politikoekin batera, beste eskualdeetara, bereziki, Gipuzkoara. INES PAGOLA HERNANDEZ Ipar Euskal Herrian, ez zuen, E.H.U.ko Euskal Filologia Saileko irakaslea da 1980tik. Dokhala ere, eragin handirik izan: torego Tesia Sabino Arana Lhande, Jean Et xepare salbueGoiriren neologismoei buruz egin zuen, eta geroztik eusspen dira. kararen historiaren eremua Morfologi berrit zea izan du aztergai, bereziki XIX. mendearen amaiera eta XX. Azkuek egin zuen; AGk, hiztemendearen lehen hamarkagi berrit zea. Erdaratiko hit zak detan sotzen den garbizaletasuna. Lan horren erakusgarri baztert zea da berrit ze hodira, besteak beste, ASJUn nen ezaugarririk nabarmeneargitaratu dituen zenbait artikulu (“Neologismos en los na. Euskal jatorririk ez duten Juegos Florales” (1984), “Piahit zak baztertuak dira besterik rres Adame: testua eta argitalpenak” (1985), “R.MTM gabe, aspaldidanik euskaran de Azkueren Dotrina argita1 ragabea” (1987)) eta, halaber, errotuak badira ere ; honela, zenbait edizio kritiko (R.MTM eleiza ordezkat zeko t xadon de Azkue, Bein da betiko. (et xe+deun) sort zen du; kanBat xi Guzur (1986); R.MTM de Azkue, Ardi galdua (1989); ta, kantatu,... ordezkat zeko, XIX. mende akabuko kontakiabesti (abo+eres+ -ti), abeszunak (1994)) eta argitaratze bidean dituen Antonio Arzak tu,...; apaiz, abaderen lekua eta Neologismos en la Obra betezeko, jaupari (jaupa de Arana Goiri liburuak.

64

(jaun+opa) ‘meza’+ -ari)2; erregeren ordez, bakaldun (bat+al+ -dun); zeru ordezkat zeko, donoki (deun+toki), ort ze; errosarioren lekuan, agurt za; kateren ordez, estunt za (ereztun, eraztunen –eri ‘hat z, behat z’ + estun ‘aro, eraztuna’– aurkitu uste duen estun+ -t za), eta abar. Muturreko jokabide honek ez du euskararen historian aurrekaririk, abert zaletasun sortu berriaren ondorio da, bere erakusgarri bat. Nazionalismoak aberrikulturaren ezaugarri bereizleak indart zen ditu eta baterat zaileak gut xiesten; aberrihizkunt za, aberri-kulturaren nortasun agiria den neurrian, beste hizkunt zatatik, bereziki, zapalt zaileetatik, berezi beharra dago –hala egin zuen Alemania naziak yiddishetiko maileguak baztertuz, hala jokatu zuten juduek ere alemaneratik hartutako maileguekin– : Sé que al amar al euskera, le amas de suerte que suspiras por verle libre de los vicios que, ya por indolencia o por extrangerismo de nuestros poderes nacionales, ya por influencia directa del idioma español, consentida, no sólo después, sino también antes de la invasión, le oprimen atrofian su organismo y dificultan su vida, amenazando con llegar a formar parte de su naturaleza, que desde ese momento dejaría de ser suya, como Euzkadi no sería Euzkadi, en el punto y hora en que se constituyese con raza que no fuera Euzko (Arana Goiri 1899, 1713). La escuela renacentista no puede desprenderse de un influjo ideológico consiguiente a su concepción nacionalista. Nación significa raza propia, distinta, separada: por lo mismo, euskera, idioma nacional, significa idioma propio, distinto, separado; y cuanto más separado más nacional (Arriandiaga 1935, 26). Garbi dago, ordea, alor honek ez duela agort zen AGren berrit ze-lana. Euskara idat ziaren erabilera askotariko eremueta-


hermes nº:2 de 4. Arana Goiriren hizberrigint zaz. Ines Pagola Hernández

Aurkibidea/Índice

ra zabalt zen da –Azkuek bere Gramatika (1891) euskaraz idazten du, osorik euskaraz idat zitako aldizkariak sort zen dira, Bizkaian bakarrik, esaterako, Bizkaitarra (1893-95), Baserritarra (1897), Euskalzale (1897-99), Ibaizabal (1902-03)–, eta, ondorioz, behar berriak sort zen. Premia berriei aurre egiteko dauden bi bideetatik, mailegat zea eta sort zea, bigarrena hautatu zuen, noski, AGk. Asko dira, ezin bestela izan, politikaren eremuan sortu zituen neologismoak: laterri (lagi+erri) ‘estatua’, laterrbat z (laterri+bat z) ‘inperioa’, Euzkadi (euzko+ -di), espet xe (et si+ -pe+et xe), alderdi, auteskunde, bakal (bat+al) ‘monarkia’, bakalderri (bakal+erri) ‘erreinua’, bakalt zale ‘monarkikoa’, burestun (buru+estun) ‘koroea’, burukide, forukalte, aberrt zale, eta abar luzea. Beste talde zabala osat zen dute hizkunt za, literatura eta kultura alorreko hit z berriek: it xorrkun (hit z+sorkun ‘jatorria’) ‘etimologia’, izkelgi (izkera+ -ki) ‘dialektoa’, izki (it z+ -ki) ‘letra’, izkin (it z+ -gin) ‘silaba’, izkinbatun ‘silaba bakarrekoa’, izkimidun, irizkinddun, larizkinddun, izkinddegi ‘silabarioa’, ikurrpen (irakurrin aurkitu uste duen ikurri ‘signifikatu’ + -pen) ‘esanahia’, dot xera, ibirkera, eskotera, españera, pant zera, latera, ipuzkera, ingalera, italera3, euzkelgi, izkelbijau (izkera+ bijau) ‘it zuli’, ingi (eun ‘oihal’+ -gi) ‘papera’, ingurri (ingi+orri) ‘paperezko orria, orri inprimatua’, ingurrti (ingurri+ -di) ‘folletoa’, ingurrazti (ingurrat z (ingurri+at z) ‘plegua’+ -di) ‘kuadernoa’, epeko (epe+ -ko) ‘aldizkaria’, ant zigurr (ant z+ ingurri) ‘edergarria, lamina’, argittaldu (argi+ -aldu) ‘argitaratu’, argittalben, argittaldari, argittalaldi, arrpide (arrtu+bide) ‘arpidet za’, arrpidedun, arrpidaldu, idat zi4, idazki ‘karta, gutuna’, idazti, irarri (er- +artu) ‘inprimatu’, irarrbide ‘inprenta’, irarrkola (irarri+ola) ‘inprimategi’, edesti ‘historia’5, edestilari, errti (ederr+ -di) ‘arte ederrak’, ereserrti (eres ‘musika’+errti) ‘musika artea’ ant zoki (ant z+toki), saneurri, zenbaki,... Hauez gain, esan gabe doa, idazgaiak hala eskaturik, bestelako hit z berri mordoa eratu zuen, hala nola: Zodiakoko ikurrak: Akerraga, Azkondunaga, Lunaga, Lupuaga, Zezenaga, Arrañaga, Aztaga, Neskaga, Bikieta eta Ugeta6 eta jaiot zetik ber-

tatik izugarrizko arrakasta izan zuen Euskal Izendegia, besterik ez aipat zearren. Hitz berri askoren iturri ez izanagatik ere, bada hirugarren alor bat, ezin aipatu gabe utz daitekeena. AGrentzat euskara, beste hizkuntzak ez bezala, perfektua da, hobeezina, akatsik gabea, esan nahi baita, logikoa, eta orbanen bat badu, korrupzioa, kanpo eragina da errudun. Hala bada, euskara erdaratiko hitzez garbitzen duen bezala, logikaren izenean, euskarazko zenbait forma oker zuzentzen, garbitzen ditu, historiaz kanpoko garai batean, ustez, ziren bezala ematen; diren formen aurrean, behar luketenak: begiraturen lekuan nahiago du begiztu7; bi(g)urturen lekuan, birgurrtu, bir- delako aurrizkia; joskera okerra duelako, Jaungoiko baztertu eta Goiko jaun erabiltzen du; alderen kaltetan aldez erabiltzen du, alderi ezaugarri modala falta zaiolako, hemendik, aldeztu ‘defendatu’, eta analogiaz, kaltez ‘kontra’ eta kalteztu ‘eraso’; eta abar. Logikak erabileraren aurrean duen lehentasunaren beste erakusgarri bat da ortografia etimologikoa: euzk- (<eguzki), a(d)izkide8, egu(b)azten (bigarren osagaia, azten, azkenen aldaera delako), azkatu (atz ‘behatz’+ -ga+ -tu), zustrai (<zura), zorgin (<zori), erastun, erestun (eri ‘hatz, behatz’+ estun ‘aroa’, azken finean, estutik datorrelako),... Zertarako egin zituen neologismoak ikusi ondoren, nola egin zituen azalt zen saiatuko naiz. Dudarik alerik gabe, egiteko modu berezia du, bere garaikideen artean parekorik ez duena. Arana Goirirenak dira t xauno (t xadon (et xe+deun) ‘eleiza’+ -no) ‘kapera’, lobel (lau+ -bere) ‘likidoa’, bar (berar, bedar, belaren, barat zan aurkitu uste duen lehen-erroa) ‘landarea’, zendin (izen+ -di) ‘adjektiboa’, Auti (autun aurkitu uste duen au lehen-erroa+ -di) ‘Jaungoiko Semea’; neologismoak eskat zen ziren Lore Jokoetako Sail batean sarituak, ondokoak: ait-zati, bere-puska ‘ondarea’ (1892), alki-bizkar (1892); argi illun ‘linterna’ (1892), argi oin ‘farola’ (1883), gelat xo ‘palkoa’ (1879), ibill-leku ‘klaustroa’ (1892), it xasaundi ‘ozeanoa’ (1903), oituerak estitu ‘zibilizatu’ (1879)... Aldea nabarmena da, begien bistakoa. AGrenak, besteak ez bezala, ilunak dira, laburrak, aztergait zak. Zergatik?

65


hermes nº:3 de 4. Arana Goiriren hizberrigint zaz. Ines Pagola Hernández

Aurkibidea/Índice

Antes de formar voces nuevas, conviene disponer de un caudal bastante rico de radicales y afijos, y esto sólo se obtiene en el análisis de las voces en uso. Una voz derivada de un radical resultará menos inteligible que la que se componga de términos usuales; pero será más breve, de más fácil pronunciación, se ajustará mejor al genio de la lengua y constituirá para la misma un verdadero elmento de riqueza. Compuesta, en cambio, con voces usuales, se prestará muy difilmente a las transformaciones gramaticales (verbal, adverbial, adjetival, etc.) que todas exigen (Arana Goiri OC2, 2396-55). Ahaleginean, euskalkiezgaindiko osagaiez baliat zen da, esan nahi baita, bere espekulazio etimologikoen emait za diren lehen-erroez, berak “radicales” deit zen dituenez: orrkarte ‘pausua’ (orr ‘oina’, orthut sik, ortosiken legokeen lenengo osagaia, eta arte), gaudi ‘unibert soa’ (gau, gauzan legokeen lehen osagaia, eta –di, AGk hainbestetan darabilen toponimiako at zizkia), ali ‘elikadura’ (ari lehen-erroaren aldaerak lirateke elikaturen lehen osagaia eta apari (apa ‘at sedena’+ari), gosari (goiz+ari), bazkari (beaz+ari)-ren bigarrena), ot zari ‘freskagarria’ (oztu+ari), ekarr ‘sinplea, bakuna’ (eka ‘bat’, amaika, amekaren iturri lit zatekeen amaekaren lehen osagaia, eta -arr), kulat z ‘puntua’ (toponimian aurkitu uste duen kul ‘eztena’ lehen-erroa eta at z ‘seinalea’)... Erroak ez ezik hizkiak ere izan daitezke espekulazio etimologikoaren emait za, honela, adibidez: bere (-bel) ‘joera’ (<ugabere, ozpera, ozpere), eta hemendik, lobel ‘likidoa’, lit. lau geldit zeko joera duena; ispel ‘ostra’, lit. isteko joera duena; -din ‘ant zekotasuna’, berdin, urdin, gordinen legokeen at zizkia, eta hemendik, notin ‘pert sona’ (nor+ din), oztin ‘urdin’ (ozti ‘zerua’+ -din), igidin ‘kont sonantea’ (igitu+ din), gedin ‘bokala’ (geldi+ -din), zendin ‘adjektiboa’ (izen+ -din); -legi ‘ant zekotasuna’ (beilegin aurkitu uste duen at zizkia), eta hemendik, orrlegi ‘berdea’ (orri+ -legi). Maiz askotan, hizkunt zak galdu dituen formak toponimian –eta antroponimian– aurkit zen ditu: ondi ‘aldarea’ (oin ‘muinoa, egia’ eta -di, osagai biak, toponimiakoak), aint za ‘gloria’ (ain ‘gora’, toponimian aurkitu uste duen lehe-erroa, eta -t za), Zodiako ikurren izenak erat zerakoan darabilt zan -aga (Lupuaga, Lunaga, Neskaga,...), -eta (Arrañeta, Bikieta, Ugeta), eta abar. Honelako osagaiak

66

erabilt zeak berez dakarren ulergaiztasuna areagot zen da “euskararen lege fonetikoak” askatasun haundiz erabiliz, hit zak laburt zeko ageri duen joera nabarmenarekin: belastun ‘belarritakoa’ (belarri+estun), jaupa ‘meza’ (jaun+opa), abetaldu ‘abegia emon’ (abegi+ -aldu), gongot zon ‘arkanjelua’ (gon ‘goren’, toponimian aurkitu uste duen lehen-erroa, eta got zon ‘aingeru ona’ (gotut z ‘aingerua’ (gogo+ut s)+ on), got zaizto ‘deabrua’ (gotut z+gaizto), besteak beste. Hizkunt zaren beraren hit zak sort zeko mekanismoa (Astarloak ulert zen duen moduan) irudikatu nahi luke AGk neologismoak erat zerakoan. Etimologiaz baliaturik, erroak eta hizkiak eskurat zen ditu, eta hauek konbinatuz –dela elkarketaz dela eratorpenez– neologismoak erat zen dituenean, sorreratik bertatik aplikat zen dizkie, denboraren poderioz, hit zek berez jasaten dituzten aldaketa fonetiko eta ikoldurak. Honela bada, AGren neologismoak ilunak dira oso, aztergait zak, eliptikoak; ikasi egin behar dira, maileguak ikasten diren bezala9, baina horregatik, hain zuzen ere, dira zehat zak: behin izkin silaba dela ikasi dugula, ez dago nahasbiderik (Cf. esanahi bereko ele-zati, Orixek Agustin Gurenaren Aitorkizunak liburuan darabilena; gardena da, ulerterraza, gardenegia, agian, zehat za izateko) edota, besteak beste, sendi ‘familia’ (sein ‘haur’+ -di) –Cf.: “Arana Goirik berak “familia” adierazteko sendi eta Mogelek et xadi et zituen argitaratuko, Gipuzkoaaldean azkazi (Lamina-artean eta, aidegoa eztelarik, erdi ilik bazen ere) bizi zela jakin balute”; aipuari ondoko oharra jarrait zen zaio: “Badira familia-ri dagozkion beste bi ele ere: supizgu Erronkarin (erderazko hogar egokiago adierazten du) ta mot zaile eta ijituartean erroialdi” (Azkue 1928c, 192)–, ikurrin (irakurrin aurkitu uste duen ikurri ‘significatu’+ eun ‘oihala’) –Cf. esanahi bereko gidoin (1897), guda-zapi (1897), oial (Azkue 1888), erri-oial (Azkue 1896), zapi (Azkue 1898), gudoyal (Azkue 1916)–, bult zi (bult z (egin)+ -i) –Cf. esanahi bereko kot xerrenka (1879), su-burdi (1897), su-gurdi (Azkue 1898), orgadi (Azkue 1918)–. Laburrak dira oso, hot s, ekonomikoak eta “eufonikoak”, gozoak euskal belarrient zat; ondo egokit zen zaizkio hizkunt zaren forma kanonikoari, ez dituzte elkarketa eta eratorpenerako besteek dituzten arazoak. Azkuerekin konforme egon gaitezke gaizki eratuak daudela dioenean,


hermes nº:4 de 4. Arana Goiriren hizberrigint zaz. Ines Pagola Hernández

Aurkibidea/Índice

baina zuzentasun gramatikalak zer ikusi gut xi du hit z baten erabilerarekin: Azkueren bazterreko forma eta ait zakiarik gabeko neologismoak bidean gelditu ziren bitartean, AGrenek eta, bereziki, bere jarrait zaileek haren estilora, haren egiteko modu berezian egindakoek aurrera egin zuten. BIBLIOGRAFIA: Inprentan dagoen egilearen Neologismos en la Obra de Arana Goiri liburutik hartua dago idazki honetan dagoen informazio guztia; bertan aurki dezake irakurleak Arana Goiriren eta Arana Goiriri buruzko bibliografia zabala, hona soilik bildu ditugu idazkian zehar aipat zen ditugunak. Arana Goiri, Sabino1: Obras Completas de AranaGoiri’ttarr Sabin, Buenos Aires, 1965. ------------------ OC2: Obras Completas de AranaGoiri’ttarr Sabin. San Sebastián, 1980 (editado bajo la dirección de Martín Ugalde). ----------------1935a: “Páginas del Maestro. Temas euzkeralógicos”, Euzkerea, 525-527 (Sukarrietatik, 1900eko ekainaren 2an, Azkueri bidalitako gutuna). Arriandiaga, Manuel de (C.M.F.) -----------------1935: “Etimología de t xat xarramendi”, Euzkerea, 744-748. Ormaet xea, Nikolas 1953: “Cultismos, pedantería, barbarie”, Gernika, (Urt-Mart x) 22. zbk., 14-16. Ormet xe, P.A.: Agakia euskeraz irakurrten ikastekoa Bizkaiko elexgixon batek irat zija zerrbait geittuta bigarrenes arrgittaratuten da. Bilbo, 1897. (Lehen argitalpena Bilbo, 1896). ------------ 1895b: “Irat si”, Bizkaitarra, 19. zbk. Pagola, Inés: Neologismos en la Obra de Arana Goiri (Argitarat zeko bidean). 1 Testuan zehar Arana Goiriren erreferent ziak ematen direnean, besterik adierazten ez bada, lehenik, urtea, eta ondoren, Obras Completaseko orrialdeak ematen dira.

OHARRAK: *Bilboko Euskalt zaindiaren emandako hit zaldia.

egoit zan,

XXXX

1 La integridad de un Diccionario comprende: a) exclusión absoluta de los vocablos alienígenas [...], porque el Diccionario del Euzkera ha de serlo de sus voces, y no son suyas las alienígenas; y porque el Euzkera no necesita aceptar vocablos exóticos, como otras lenguas, pues tiene suficiente riqueza en la composición y suficientes y bellas notas derivativas para expresar los más complicados como los más simples conceptos de la mente (Arana Goiri 1905, 2304). 2 El uso no ha de ser cualquiera para ser respetable, sino legítimo: así, hace muchos siglos se dice abade, pero este erderismo nadie lo tendrá por admisible (Arana Gori 1935a, 527 –1900ean Azkueri bidalitako gutuna–). 3 AG ez zen izan hizkunt za ezberdinei izenak emateko –eraz baliatu zen lehena: Duvoisinek juduara dakar, baina berari zor zaio sistema honek izan duen arrakasta. 4 Oker ez banago, J.A. Mogel izan zen tradiziozko esk(i)ribatu, izkribatu ordezkat zen saiatu zen lehena: Peru Abarcan erat si eta iraat si darabilt za. P.A. Ormet xe, Mogeli jarraiki, irat siz baliat zen da bere Agakia (1896) liburuan, baina, seguruenik, saiakera honek ez zukeen inongo eraginik

euskal literaturan baldin AGk bere egin izan ez balu. Ormet xeren idazki batean (1895) aurkit zen du AGk Irat si eta gustoko du, baina: “Gettuko dot bakarrik irat si hau irat si biarr dala, neure eret xian, obato t z’ gaz, t s’gaz baño; bere jatorrija, at si, at z’etik datorrelako” (Arana Goiri 1895, 443). Aurrerant zean irat zi darabil AGk 1902an, irat zi ‘izkribatu’/ irat zi ‘it sat si’ (-t z- etimologiarekin) polisemia hausteko, idat zi hobesten duen arte. 5 Eresi (AGren arabera, eri ‘gaixotasun bat duena’+esi ‘kanta, musika’) erabili zuen musikaren eremuko neologismo zerrenda luzea erat zeko (eresegille ‘musikagilea’, ereserrki ‘himnoa’, ereserrti ‘musika artea’) eta, zerbait aldatuz, deskripzioaren (elesti ‘deskribapena’, elestu ‘deskribatu’) eta historiaren (edestu ‘kontatu’, edeslari ‘kontat zailea’, edesakari ‘historiagilea’) eremukoak: “De eres¡ derivamos todos los vocablos referentes a la música. Pero eres¡ nos puede servir también para otras dos significaciones que no tienen voces en el euskera: éstas son describir y narrar. Eres¡, en efecto, ha llegado a nosotros con esta triple significación: canto, descripción de las cualidades del difunto y narración de los hechos de su vida. Mas para cada una de estas significaciones debemos dar distinta forma a la voz eres¡ si es apta para ello. Lo es, en efecto: la r se permuta con suma frecuencia en l y en d. Juzgo, pues, que para describir nos debemos servir de la forma elesi y para narrar, de la edesi” (Arana Goiri 1896, 976). 6 Hit z berri talde hau bi arrazoiengatik da aipagarria; batetik, toponimiako bi at zizki darabilt zalako, eta, bestetik, guztiak ulerterrazak direlako; hain dira gardenak, Orixerent zat neologismoak, ez, baina hit z berriak baitira: “Hay términos cultos pedantes que se pudieran haber expresado bien en la propia lengua vulgar, y los ha inventado y los mantiene el afán de hacerse el sabido. [...] en Astronomía, por ejemplo, ¿qué necesidad hay de llamar Aries a la constelación del Carnero, Taurus a la del Toro, Géminis a los Gemelos, Cáncer al Cangrejo, Leo al León, Virgo a la Soltera, Libra a la Balanza, Scorpio al Escorpión, Arcitenens o Sagittarius al Arquero o Saetero, Caper o Capricornius a Cabricuerno, Amphora o Aquarium al Aguadero y Pisces (no Piscis) a la de los Peces? ¿No son muchos más populares los nombres que les puso en su Almanaque el purista número uno, Sabino Arana? [...] Hay necesidad sí, de formar una palabra, pero como dentro del idioma hay raíces, no resulta neologismo [...]. Palabras nuevas que no son neologismos hemos usado a docenas y centenas estos cincuenta años. ¡Qué culpa tenemos de que otros hayan usado neologismos duros!” (N. Ormaet xea 1953, 14-15). 7 “Begiratu revela un origen muy reciente, y por añadidura está mal derivado, porque mirar es ‘dirigir la vista (los ojos, en sentido figurado) a los objetos’ y no ‘los objetos venirse a los ojos’, como expresa begiratu” (Arana Goiri 1912, 2330). 8 “Adizkide (amigo), de adi (inteligencia), z modal, k fonética e ¡de (semejante): co-pensante” (Arana Goiri 1892, 94). 9 “Amigo Aingeru: Ahí va la composición musical de Eguzkit za con letra mía. Ya sé que a ésta le pondrás algunos peros. Por ejemplo: que no entenderán deun, ni abes-egin, ni abestu, ni ederrkun, ni orrlei, ni Ludi, ni loraztu, ni siquiera Orrilla y gogo [...]. // Pues bien: te advierto que yo no lo corrijo. Quita y pon tú lo que te parezca. Creo, sin embargo, que no hay por qué corregir lo que no entiendan; ya lo llegarán a entender tarde o temprano. Es seguro que entenderán menos, cuando cantan en español, éstas y semejantes palabras: vergel, a porfía, fragancia, empireo, etc. etc. // Ni aún los españoles las entienden cuando jóvenes [...]. Y, no ya de joven; ¿tú crees que, entre los mil españoles adultos que oigan un sermón castellano, habrá muchos que sepan lo que es, por ejemplo, aureola?” (Arana Goiri 1897/04/28ko gutuna).

67


Aurkibidea/Índice

Venezuela – Euskadi: Una relación histórica que debe potenciarse políticamente

... “ La política y, sobre todo, la economía son magnitudes que ya no se circunscriben a los límites de una Comunidad Autónoma, ni siquiera a las fronteras de un Estado. Las áreas de interés económico compartido se entrecruzan, y se crean espacios transfronterizos con prioridades comunes y a veces no coinciden con las de los respectivos Estados”... José Antonio Ardanza

L

as relaciones internacionales han experimentado un cambio sustancial en los últimos años. El entramado internacional se ha transformado debido a múltiples factores vinculados al juego de poder entre los actores. Los actores internacionales han sufrido este cambio, lo que ha hecho que su protagonismo no esté concentrado exclusivamente en los Estados u organizaciones multinacionales. Esta afirmación no significa que los Estados hayan quedado desplazados, pero sí que se ha abierto un abanico de posibilidades mucho más amplio, que refleja perfectamente la permeabilidad del nuevo sistema internacional.

NIEVES CAROLINA PÉREZ R. Licenciada en Ciencias Políticas. Doctoranda en Relaciones Internacionales.

68

La globalización, por su parte, es un fenómeno que, a pesar de su antigüedad, no ha mermado. Por el contrario, con el paso del tiempo, las innovaciones tecnológicas y la creciente necesidad de relacio-

narse, han impulsado drásticamente su avance en las últimas décadas. Con este avance se ha acelerado el proceso de diversificación de las relaciones internacionales, adquiriendo mas protagonismo la necesidad de establecer relaciones, que el status del actor con quien se entablen. Por lo que no es desproporcionado afirmar el hecho de que puedan establecerse relaciones amplias entre un Estado y una entidad subestatal; tal y como es el caso que nos ocupa, Venezuela, un Actor Central, un Estado, reconocido internacionalmente como tal, por una parte. Y Euskadi, como Actor Gubernamental No Central, reconocido como una Comunidad Autónoma del Estado español, con un nivel muy elevado de autonomía del Estado central. A toda esta evolución la teoría ha tenido que dar respuesta. Los expertos han aceptado éste cambio y se han visto en la necesidad de sustentarlos, realizando una adaptación de la teoría que estaba, hasta hace poco, tutelado este campo. El nuevo panorama internacional se decanta por la desaparición de las fronteras, por la reorganización de la sociedad internacional, obviando la exclusividad interestatal, en fin por la globalización del espacio y la integración regional, que destaca el papel de los organismos intergubernamentales. Y lo que a su vez, propicia la apertura de nuevos acuerdos, en donde es tan fundamental la salida en escena de los entes subestatales, como la de los estados y los organismos multinacionales en legítima


hermes nº:2 de 5. Venezuela – Euskadi: Una relación histórica que debe potenciarse políticamente. N. Carolina Pérez R.

Aurkibidea/Índice

defensa de sus derechos e intereses. Todo esto, pone de manifiesto que las políticas exteriores de los Estados prevén intercambios a escalas menores, que puedan resultar favorables a sus intereses, y que además se adecuen al ineludible proceso de globalización en el que estamos inmersos. De igual forma, las entidades subestatales, conociendo los provechosos beneficiosos que pueden obtener de relacionarse con Estados, hacen uso de esta herramienta cada vez mas frecuentemente. De esta realidad no escapa el País Vasco, que recurre también a ella para asegurarse un espacio en el complejo entramado internacional y llevar su acción exterior a diversos Estados, entre los que se encuentra Venezuela. A pesar de que es relativamente novedosa la aceptación formal de estos modelos de interacción, en el caso de las relaciones vasco venezolanas no son una realidad reciente. Pues al rememorar en los orígenes de las mismas, se hace preciso viajar por el tiempo hasta la época de la conquista y colonización de los territorios americanos, en las incipientes exploraciones al continente, durante las primeras décadas del siglo XVI, en que Lópe de Agirre llega a la isla de Margarita. A partir de ese momento, comienzan movimientos dispersos de vascos a Venezuela, que tenían su razón de ser, en la búsqueda de riquezas, exploraciones de nuevas materias primas, así como, las apetencias de dominación de la región. Muestra de esto fue la Compañía Guipuzcoana y el enorme poder que acumuló, a través del monopolio comercial que en torno a ella generó. El asentamiento de la “Real Compañía Guipuzcoana de Caracas” se produjo en 1728, lo que impulsó velozmente las relaciones entre Venezuela y Euskadi, aun cuando su establecimiento fue convulso, pues generó fuerte rechazo entre los na-

tivos quienes se negaron en un primer momento a aceptar las condiciones de la Guipuzcoana. A pesar de ello, se estableció y logró controlar un gran monopolio comercial que se vio menguado por diversos problemas en el tráfico marítimo y las sublevaciones de venezolanos que acabaron con la compañía en 1785. Estas sublevaciones de venezolanos en la última etapa contra la Compañía Guipuzcoana fueron indirectamente las que produjeron el comienzo de los movimientos de emancipación de Venezuela del yugo español, así como la influencia de la independencia de los Estados Unidos y las ideas de la Revolución francesa, que comenzaban a propagarse por el mundo. Finalmente la independencia fue proclamada en 1811 y su figura emblemática fue Simón Bolívar, cuyos orígenes no se ponen en duda, procedente indiscutiblemente de Vizcaya, en concreto del pueblo de Bolívar, lo que es un claro ejemplo del elemento vasco en la historia de Venezuela. Asimismo, se tiene constancia que en el siglo XIX llegaron a puerto caraqueño mas de sesenta vascos1, quienes poco a poco fueron dejando testimonio de su presencia con la extensión de sus apellidos en territorio venezolano al pasar de los años. El siglo XX fue decisivo para el fortalecimiento de éstas relaciones. En 1937 Gernika sufría la agresión del ejército nazi, los bombardeos en la cuna del pueblo vasco destruyeron todo a su paso. La consiguiente derrota de la República, obligó al Gobierno Vasco, junto con todas las fuerzas políticas democráticas, a iniciar un exilio de cuarenta años, encabezado por José Antonio Agirre, quien se convirtió en un líder carismático, no sólo del Partido Nacionalista Vasco, sino de todos los exiliados vascos. El gobierno en el exilio se estableció en París y se marcó como

69


hermes nº:3 de 5. Venezuela – Euskadi: Una relación histórica que debe potenciarse políticamente. N. Carolina Pérez R.

Aurkibidea/Índice

objetivo prioritario ubicar a los refugiados vascos que tuvieron que huir de las tropas franquistas. Mientras tanto, en Venezuela, se desplegaba una fuerte campaña periodística con el propósito de concienciar a la élite política de la necesidad de abrir las puertas a la inmigración, pero sobre todo a una inmigración vasca que esperaba impaciente en el sur de Francia su partida hacia destinos más prósperos. El presidente venezolano Eleazar López Contreras autorizó tales movimientos migratorios permitiendo la entrada al país a un contingente vasco rigurosamente seleccionado bajo unos criterios previamente definidos. Venezuela iba a convertirse en el país elegido por el Gobierno Vasco para enviar a los exiliados más afines a las ideas nacionalistas. José Antonio Agirre hablaba incluso de “colonizar económicamente el país y obtener los rendimientos necesarios para mantener la maquinaria del Gobierno en el exilio”2. Se enviaba una emigración rigurosamente escogida, pero a cambio también se les pedía un esfuerzo mayor que al resto de las delegaciones, puesto que cargaban con la responsabilidad añadida de mantener la estructura del Gobierno en el exilio. Entre 1939 y 1945 llegan a Venezuela mil quinientos vascos3. El carácter selectivo que tuvo la inmigración vasca a Venezuela produjo consecuencias positivas tanto para el Estado venezolano como para los exiliados. El compromiso del Estado consistió en sufragar, durante el primer año de estancia en Venezuela, un salario que les permitiera ubicarse sin mayores inconvenientes y dificultades de tipo económicas. A cambio Venezuela recibía un grupo de personas capacitadas para trabajar en áreas que se

70

encontraban desprovistas de personal y que requerían su activación, pues eran tiempos muy prósperos para la economía venezolana como consecuencia del boom petrolero. Estos movimientos migratorios, que en un principio fueron exclusivamente desde Euskadi hacia Venezuela, con el paso de las décadas sufren un cambio de rumbo. A partir de los años noventa comienza una migración intermitente de venezolanos a Euskadi, determinados en un porcentaje significativo por los retornados o hijos de exiliados, además de venezolanos que se han visto afectados por la crisis política - económica que padece Venezuela. Comienza entonces un período nuevo en la historia conjunta de ambos países. Un período que amplía las relaciones, permitiendo un acercamiento bilateral a todos los niveles, entre los que se encuentra el político – institucional, que se ha mantenido más o menos constante en el tiempo. Aunque en los últimos años ha disminuido considerablemente dicho acercamiento, debido quizás, a las repetidas advertencias remitidas desde el gobierno español, en muchos casos a través de la Embajada de Caracas, a las instituciones venezolanas. Aunque también podría adjudicarse a una razón mucho mas causal y de peso, que puede estar determinada por la fuerte crisis política que se desencadenó en Venezuela a mediados de los años ochenta, y que a su vez ha arrastrado una dura crisis económica que ha alejado a la inversión extranjera del país, paralizado su crecimiento económico, disparando la inflación y disminuyendo su producto interno bruto. A pesar de ésta disminución de relaciones, el Gobierno Vasco anunció la creación de la Delegación en Caracas en


hermes nº:4 de 5. Venezuela – Euskadi: Una relación histórica que debe potenciarse políticamente. N. Carolina Pérez R.

Aurkibidea/Índice

el año 2003, hecho que deja claramente expreso los intereses estratégicos de Euskadi en la región. Debe apuntarse que Venezuela acoge el segundo colectivo más grande de vascos fuera de Euskadi, lo que evidentemente sería una razón de peso. Además, cabe mencionar que, a pesar de la crisis que atraviesa Venezuela actualmente, no deja de ser un país con gran cantidad de recursos naturales, una densidad poblacional muy joven, y una puerta de entrada a América del Sur, razones de peso suficiente para que el Gobierno Vasco no menosprecie esta posibilidad. Del mismo modo es interesante puntualizar, que el Gobierno Vasco, a través de su Delegación, podría propiciar un acercamiento con sus conciudadanos, servirles de apoyo ante posibles dificultades y generar una proximidad que valdría para propiciar un compromiso que a futuro le serviría como legitimador en el extranjero de la adquisición un “nuevo status internacional”. En el caso contrario, se encuentra el Consulado de Venezuela en Bilbao, pues con el paso del tiempo ha visto mermado su protagonismo. Obviamente hay que tomar en consideración indicadores político – económicos de Venezuela, que han sido determinantes en esto, pero eso no reduce su importancia, y la visible y desafortunada disminución de atractivo que ha tenido Venezuela para los inversionistas vascos y viceversa, en la última época. En cuanto a la actividad económica que mantiene vinculados a Venezuela y Euskadi, este último exporta productos elaborados e importa de Venezuela, fundamentalmente, materias primas. En euros, Venezuela supone el 0,8 por ciento del total y ocupa el puesto 25 en el ranking de relación con Euskadi. Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que la factura de Venezuela con Euskadi depende fundamentalmente del petróleo ya que por sí solo representa el 50 por ciento del total.

En cuanto a la exportaciones de Venezuela a Euskadi, éstas representan el 0,40 por ciento del total. De este modo, el País Vasco ha ocupado el lugar 30 en el ranking de las exportaciones venezolanas, mientras que las importaciones de Venezuela provenientes del País Vasco ocupan el lugar número 20 del ranking de importaciones totales4. Los intercambios comerciales entre Venezuela y Euskadi están sustentados en el sector petrolífero. Mientras las ventas de petróleo a Euskadi suponen el 50 por ciento de sus exportaciones, las tuberías para perforación de plataformas petroleras son el producto que Euskadi mas vende en Venezuela. La crisis de la industria petrolera de Venezuela, producto de una huelga, con connotaciones políticas, de tres meses que prácticamente paralizó el país y el sector petrolero, (fuente principal de ingresos del Estado venezolano), unido a la inestabilidad política ha hecho que en 2003 los intercambios comerciales se hayan reducido drásticamente pasando de 102 millones de euros en el 2002 a tan solo 33 en el 2003. Y es que frente a los 73 millones de euros que Venezuela vendió en petróleo a Euskadi en el 2002, Venezuela no exportó ni un solo barril de crudo en el 2003. El País Vasco y Venezuela se encuentran en el momento más bajo de sus relaciones económicas. Con unas relaciones comerciales prácticamente insignificantes y con una paralización de las inversiones privadas.

Elaborado por Autora, 2004.

71


hermes nº:5 de 5. Venezuela – Euskadi: Una relación histórica que debe potenciarse políticamente. N. Carolina Pérez R.

Aurkibidea/Índice

Por otro lado, se encuentran las ayudas a la cooperación al desarrollo que de parte de las administraciones vascas se destinan a Venezuela. Estas ayudas comienzan en 1990 y se han mantenido con el paso de los años hasta la actualidad. A partir de 1993, el Instituto vasco venezolano de cooperación “Eguski”, ha sido el encargado de gestionar estas ayudas. Del total de la cooperación al desarrollo que otorga el Gobierno vasco, porcentualmente hablando, Venezuela ha ocupado el 4,85 por cierto de los importes desde 1990. Aunque ha llegado a ocupar en el año 1993 el 18,32 por ciento de las ayudas. Sin embargo, esto ha cambiado, y en los últimos tres años se ha observado una reducción de las ayudas, en relación con el total de la cooperación que aporta el País Vasco, cerrando el año pasado (el 2003) con la ayuda más baja desde su comienzo, con un 1,58 por cierto del total. Un cambio de tendencia que coincide con el relevo del partido que ostentaba hasta 2001 la responsabilidad de “Cooperación al Desarrollo” en el Gobierno vasco. A partir de esa fecha es Izquierda Unida - Ezker Batua el responsable de esta área, tras haber sido el PNV. Partido este último con una fuerte vinculación histórica, como ha quedado demostrado, con Venezuela.

dencia coyuntural o es una decisión estructural solo el tiempo lo podrá decir. Finalmente y haciendo una visión en retrospectiva se puede apreciar que las relaciones entre Venezuela y Euskadi se han mantenido a través de los años, aunque en la última fase se observa una disminución de ellas en todos los ámbitos. No obstante, Venezuela reconoce al País Vasco como un verdadero Actor Gubernamental, aunque sea No Central; lo que perfila que a futuro puedan incrementarse notablemente las relaciones bilaterales entre ambos, siempre y cuando haya una apuesta desde Euskadi para ello. La futura Delegación en Caracas podría servir de enlace eficaz entre las dos administraciones pudiendo potenciar al máximo estas relaciones con el objetivo de obtener resultado finales bastante más ambiciosos que los anhelados a priori. Aunque ello dependerá de factores políticos claves, del partido político que se encuentre al frente del Gobierno Vasco, pues la proyección internacional manifiesta en la historia de Euskadi de las últimas dos décadas, responde claramente a la ideología nacionalista y su inherente deseo de reconocimiento mas allá de sus fronteras...

NOTAS 1 El Liberal, periódico carqueño de la época, Junio, 1842. 2 Carta de José Antonio Aguirre a Belausteguigotia. París, 1939. (AHNV). 3 DUPLÁ, A., Presencia vasca en América 1942

72

Elaborado por Autora, 2004.

– 19992. Una mirada crítica, Hirrugarran Prentsa, Donosti – San Sebastián, 1992, pag. 130.

Desde las elecciones autonómicas del año 2001 hay un significativo aumento de programas de ayudas a otros países entre los que figura Cuba. Si es una ten-

4 Los datos aportados fueron extraídos de dos fuentes. Por una parte el Gobierno vasco, a través del Departamento de Industria y Comercio y por otra, el Gobierno venezolano, a través de la Oficina Comercial de Venezuela en España. Estos datos abarcan el período comprendido entre 1993 y 2003.Aurkibidea/Índice

La biblioteca de Esteban Urkiaga, Lauaxeta

C

uando en abril de 1937 Esteban Urkiaga, Lauaxeta (19051937), el poeta de la modernidad en lengua vasca, es capturado en Gernika, su biblioteca queda en su piso de la calle Henao 40 de Bilbao. No recuerdo en este momento si fue Ander Aranbalza o José Luis Irisarri, sus amigos, quien me comentó, cuando les entrevisté a mediados de los años 80 del siglo pasado, que los libros de Urkiaga, y sus papeles, entre ellos un poema inédito, quedaron recogidos en un baúl, en el que también se guardó una pistola de cachas de nácar. En aquellos momentos pensé que ese baúl iba a alimentar mi imaginación de escritor perdido junto a otros baúles míticos también desaparecidos, como el de Walter Benjamin, al que tanto admiro. Pero, el destino resulta ser cruel por definición, pero en alguna ocasión se muestra misericordioso con nosotros. Y ahora que preparamos los actos en recuerdo del centenario del nacimiento de Esteban Urkiaga, Lauaxeta, los responsables del Archivo del nacionalismo de la Fundación Sabino Arana me han dado a conocer una lista en la que se recoge una relación de los JON KORTAZAR URIARTE Catedrático de literatura libros que poseía el poeta. vasca en la Universidad del Según se desprende de País Vasco. Estudió la obra de Esteban Urkiaga, Lauaxeta, estos folios, la biblioteca de que fue objeto de su tesis Luaxeta, o parte de ella, fue doctoral (1985). Representa uno de los trabajos más guardada en cajas y trasladada consolidados en los estudios sobre literatura vasca cona Santander antes de la entratemporánea, y ha enseñado da de las tropas franquistas en en distintas universidades europeas y americanas. Bilbao. Luis Arregi del Euskadi

74

Buru Batzar, organizó el traslado de los libros en el buque Thorpebay con destino a Bayona y a nombre de José de Mitxelena. En Santander entre el 7 y 16 de agosto probablemente un secretario, o quizás el mismo Arregi, levantó un inventario del contenido de las cajas, de manera que nos legó una lista de los volúmenes que formaron parte de la biblioteca de Lauaxeta, ofreciéndonos una información de vital importancia para conocer los gustos lectores y las inclinaciones personales y las influencias literarias en la obra del poeta. Nos legó una lista de los volúmenes que formaron parte de la biblioteca de Lauaxeta, ofreciéndonos una información de vital importancia para conocer los gustos lectores La relación, ese inventario realizado con tanta paciencia, en épocas nada favorables se organiza de acuerdo al contenido de las cajas, de manera que el desorden en la relación es evidente, notándose una mayor presencia de textos políticos y de lengua vasca en las cajas numeradas del 1 al 3 y más libros de la distinta literatura en las últimas. Esas cajas, que sumaban el número total de 12 en el envío, recogen la biblioteca de Lauaxeta en las cajas, 1, 2, 3, y 5, mientras que en las cajas 4 y 6, los libros de Lauaxeta acompañan a enseres personales, ropa de Jesús Solaun, Ignacio Unceta, y Antonio Gamarra. El mismo Luis Arregui incluye en las cajas diversos objetos personales, para que fueran entregados a su esposa, Gloria, en Bayona.


hermes nº:2 de 8. La biblioteca de Esteban Urkiaga, Lauaxeta. Jon Kortazar Uriarte

Aurkibidea/Índice

Mirada general sobre la Gasset, tan presente en la intelectualidad relación de libros en el primer tercio del siglo XX. Quizás convenga subrayar la imAntes de presentar el contenido de portancia que este documento representa la biblioteca vale la pena tener en cuenta desde diversos puntos de vista. En primer algunas observaciones previas para conlugar da noticia cierta –aunque volvemos textualizar el contenido de la relación. a repetir que posiblemente, no compleEn primer lugar, conviene que se ta– de las lecturas de uno de los poetas argumente la sospecha de que no nos enmás importantes de nuestro modernismo literario, de nuestro simbolismo. No poseemos referencias tan completas ni sobre la Conviene que se argumente la sospecha de que no biblioteca de José María Agirre, nos encontramos ante la relación de la biblioteca Xabier de Lizardi, aunque en completa de Esteban Urkiaga, Lauaxeta este caso se conservan unos 30 libros que formaron parte de su biblioteca, ni sobre Nicolás Ormaetxea, Orixe, de las que quedan contramos ante la relación de la biblioteca retazos de información. Por otro lado, completa de Esteban Urkiaga, Lauaxeta. este inventario permite acercarse a la La sospecha nace, como es natural, de historia de la lectura en un las ausencias que se puemomento, 1930-1936, de la den observar en ese invenpequeña burguesía bilbaína. tario. Falta por ejemplo un Su importancia no se reserva ejemplar del primer libro de al conocimiento que podapoemas de Esteban Urkiamos tener de las lecturas de ga, Lauaxeta, Bide barrijak Lauaxeta, lecturas que fue(1931), mientras se anotan ron reconstruidas por quien 5 ejemplares de su segundo esto escribe en un doble arlibro Arrats Beran (1935). tículo publicado en la revista No se encuentra ninguna Oihenart de Eusko Ikaskunreferencia al libro de José tza, sino por la información María Agirre, Lizardi, cuando que ofrece sobre la biblioteca, bien que se podía esperar que estuviera, dada la especial, sobre la lectura de la pequeña relación amistosa y literaria que unía a los burguesía urbana en Bilbao. Es decir, la dos poetas. En ese mismo sentido no hay historia de la lectura podría tener aquí un libros de José Aristimuño, Aitzol, y sólo campo de investigación importante. se consigna la propiedad de uno de los Esta relación de libros, que se ejemplares que recopilaban los poemas realizó con mucha meticulosidad (son premiados en las fiestas de la poesía orescasísimos los errores de transcripción, ganizados por éste. Ausencias menos proexceptuando que se prescinde el acento bables, pero igual de llamativas suceden en la escritura de los títulos) recoge el con las obras de Miguel Unamuno, con el Autor del libro y el Título. Es evidente que que Esteban Urkiaga, Lauaxeta, mantenía esta información puede ser completada una relación ambigua: alguna entrevista por la editorial y el año de edición sin deficticia publicada en el diario Euzkadi en masiada dificultad. Sólo en muy contadas 1932 muestra las objeciones que Lauaxeta ocasiones el relator del documento realimantiene con el escritor bilbaíno, mienza una forma de resumen al ofrecer sólo tras que en su poesía pueden rastrearse números de revistas o números de los influencias de Unamuno. Tampoco se volúmenes de la tan conocida Colección relaciona nada de Rubén Darío, aunque la Universal de Calpe, fundada por Ortega y presencia de libros modernistas, Villaes-

75


hermes nº:3 de 8. La biblioteca de Esteban Urkiaga, Lauaxeta. Jon Kortazar Uriarte

Aurkibidea/Índice

pesa, Marquina, Antonio Machado y otros los años 1930-1937, y parece recoger muy modernistas, resulta, como era de esperar poco de su estancia escolar entre los jepor otro lado, abrumadora. suitas, aunque no es descartable que alguEn segundo lugar, nos encontramos nos libros pudieran haber sido comprados ante una biblioteca algo reducida. La lisantes de esa fecha. Pero da la impresión ta toma nota de aproximadamente 650 de que es una colección adquirida en Bilejemplares. ¿Son muchos? ¿Son pocos? No bao en los últimos años de su vida. es una biblioteca excesivamente extensa, En quinto lugar, tenemos la imagen y además debemos tener en cuenta que de una biblioteca moderna, con pocos muchos de los títulos se refieren a folletos libros antiguos. Me explicaré: Esteban y a libros de muy pequeña extensión. Urkiaga, Lauaxeta parece adquirir libros En tercer lugar, cabría mencionar la que se ponen a la venta en las fechas correspondencia o concordancia con otras en las que los compra, o de pocos años bibliotecas de su entorno. Una investigaanteriores, tanto en lo que se refiere a la ción llevada a cabo en el Museo del naciobiblioteca en lengua vasca, como en la adnalismo dio lugar a la conclusión de que quisición de libros literarios en castellano. de los 650 ejemplares citados se encontraPero además el poeta muestra un interés ban en la Institución, fruto de las diversas en recopilar publicaciones vascas del siglo donaciones realizadas, aproximadamente XIX (la Revista Euskal-Erria, el Cancionero 150 concordancias, es decir títulos que se de Manterola, algunas obras de la familia encontraban en otra biblioteca de su enMoguel, algún Cardaveraz), y los libros de torno ideológico, económico o social, con principios del siglo XIX o del XVIII, muy lo que la conclusión es evidente: estamos escasos por otra parte lo que mostraría ante una colección que se muestra singuun interés relativo por los libros antiguos lar en sus gustos y adquisiciones frente a en castellano, resultan salvo error, libros su entorno. Las concordancias –ejempladel tipo: “Relación de las Rs Exequias por res que se encuentran en la biblioteca de D. Luis 1 Rey de España. 1725” o “Estado Lauaxeta y en la del Archivo del Nacionamilitar de España. 1820”. lismo– se referían sobre todo a los libros sobre diversos aspectos del nacionalismo Lenguas y temas (obras de Sabino Arana), gramáticas y dicEste es el panorama general con el cionarios de lengua vasca, algunas obras que nos encontraremos. Por ello merece de consumo literario común (las obras la pena entrar ya en la descripción somera de Marañón, por ejemplo, o las de Orde los libros que se presentan en el inventega), y literatura vasca del primer tercio tario y ver su utilidad. Esta relación, antes de siglo, y algunas obras de literatura en que nada, ofrece noticia de las lenguas castellano, publicadas por autores vascos. en que leía Esteban Urkiaga, Lauaxeta. Se Desde luego, la singularidad se mostraba anotan libros en francés (poesía simbofundamentalmente en el aspecto literario lista francesa, Verlaine en especial, pero y también en el tema económico y en también la novela André Gide), en inglés otras preocupaciones del poeta que luego (tanto en libros económicos como literaanalizaremos. La biblioteca recoge libros rios), en italiano (la poesía de Leopardi en extendidos en el ambiente cultural de su lugar destacado), y en alemán (libros inmedio, pero muestra a las fantiles, quizás utilizados claras sus preocupaciones para estudiar la lengua), estéticas y sociales. y además, por supuesto, Esta relación, antes que naEn cuarto lugar, la en catalán (Carner) y en da, ofrece noticia de las biblioteca parece corresgallego (Rosalía). lenguas en que leía Esteban ponder a sus intereses de Los temas en los Urkiaga, Lauaxeta. sus últimos años, es decir, que podemos dividir los parece compuesta entre tomos de la biblioteca pa-

76


hermes nº:4 de 8. La biblioteca de Esteban Urkiaga, Lauaxeta. Jon Kortazar Uriarte

Aurkibidea/Índice

ra conseguir una radiografía de los intereses generales del poeta son los siguientes: Arte, Biografía, Derecho, Etnografía, Euskara, Género (Feminismo y femineidad), Libros en otros idiomas, Literatura, Pensamiento (Filosofía, Sociología, Sociología de la cultura), Religión, Sociedad y economía. Aunque los temas así nominados sólo ofrecen un pálido reflejo de lo que pudieron ser los intereses de Esteban Urkiaga, Lauaxeta, está claro que se nos ofrece la imagen de un hombre interesado en diversos aspectos culturales, políticos y sociales. Lo que nunca conoceremos, si no en su forma más superficial, serán las razones concretas que le llevaron a guardar tal o cual libro, excepto en lo que se refiere a sus dos motivaciones principales: el interés por la literatura y su cultivo, y el interés por la acción política y el nacionalismo. La literatura La relación de las obras literarias es la que para este comentarista ofrece mayor interés y cercanía. Pero al haberse investigado ya la procedencia de ciertos tópicos y versos en la obra de Lauaxeta, no se encuentren sorpresas importantes en este aspecto. Claro que no debe dejarse de lado la importancia que posee el hecho de que el inventario certifica lo que el poeta leía. Puede dividirse la biblioteca literaria entre los autores no vascos y aquellos que se expresan en euskara. Como decíamos antes, la lectura de los poemas de Lauaxeta, más la lectura de sus artículos literarios tal como lo hicimos para la redacción de la Tesis Doctoral, ofrece un panorama en la que se conserva el gusto por los poetas clásicos, principalmente latinos: Virgilio (con obra en una edición inglesa), Horacio, Ovidio, Quintiliano... Un interés especial por la literatura española del siglo de oro, pero más atento a la colección de poesía (Cervantes, Lope y Quevedo) que a la compra de novelas (falta el Quijote, por ejemplo, aunque se anota el Guzmán de Alfarache). Quizás cabe apuntar un dato que

no conocíamos: la presencia de Tasso y de Camoens. Sí existe noticia de escritores neoclásicos como Chénir, y, sobre todo, Goethe, datos que ya se conocían, porque Esteban Urkiaga, Lauaxeta, realizó una traducción de Goethe al euskara, aunque quizás sorprende la presencia de la obra Clavijo. También es importante la presencia del romanticismo francés, normalmente leído en esa lengua: Víctor Hugo, Musset, Lamartine, Laforgue y también, ¿cómo no?, del italiano, con la referencia a la obra de Leopardi, y una presencia importante del romanticismo alemán: Heine (de quien se tradujeron sus poemas al euskara), Schiller Lessing, y también del inglés: Tennyson, Wordswoth, Shelley, Young o Lord Bayron. Lo novedad reside en la presencia, no detectada hasta ahora de poetas portuguesas, como Antero de Quental, y Pascoes. El poeta accedía a muchas de estas obras poéticas a través de antologías del tipo: “Las mejores poesías”. No quiero aquí mermar la importancia que el jesuita Padre Estefanía tuvo en la formación personal, poética y literaria de Esteban Urkiaga, Lauaxeta, pero ése es un aspecto tangencial en la constitución de su biblioteca, aunque es probable que los autores que le recomendó en el convento de Loiola siguieron siendo una referencia importante en la constitución personal y literaria del autor. La gran circunferencia de creación en el caso de Esteban Urkiaga, Lauaxeta, reside en su devoción por el simbolismo francés y por su vertiente española: El Modernismo, bien es cierto que con un alto grado de parnasianismo, movimientos poéticos que configuran una gran parte de la creación literaria del comienzo del siglo XX en España. Aquí sí se observa, en cambio, una derivación especial. La lista contiene muy pocos libros narrativos (Dostoyeski y Varela, como excepciones, además de Gide), característica aplicable a lo que queda de lo que conocemos de la biblioteca de Esteban Urkiaga, Lauaxeta, a través del inventario que comentamos. Curiosamente Esteban Urkiaga, Lauaxeta,

77


hermes nº:5 de 8. La biblioteca de Esteban Urkiaga, Lauaxeta. Jon Kortazar Uriarte

Aurkibidea/Índice

que en sus artírio. La presencia culos del diario de obras como La gran circunferencia de creación en el caso Euzkadi comenla de Maragall de Esteban Urkiaga, Lauaxeta reside en su taba los premios no debe extradevoción por el simbolismo francés y por su Nobel y a menuñar, puesto se vertiente española: El Modernismo do lo hacía sobre había documenobras narrativas, tado con anteno las guardaba rioridad. Sí que –por lo que sabemos– en su biblioteca. resulta nueva la presencia de Tagore y Puede que escribiera de y por referencias de un autor de nombre Krisnamurti que y no por la lectura directa. muestra una tendencia de exotismo orienDesde luego en el inventario se talista, que desconocíamos, en Esteban encuentra Baudelaire (Las flores el mal, Urkiaga, Lauaxeta. Pemán, Marquina o la como era esperable), una nutrida bibliopresencia, nada extraña, de Claudel muesgrafía de Verlaine (desde quien, al paretran algunas de las lecturas preferidas de cer llegó al conocimiento de Rimbaud), nuestro autor. Claudel, Mistral y –era esperable– Valéry. Los autores andaluces del 27 dejaEste lector de bibliotecas esperaba la ron una huella profunda en la creación obra poética de Maeterlinck. En su lugar literaria de Lauaxeta. En la relación (¿hay se encuentra El tesoro de los humildes, alguien que lo hubiera dudado?) están un esclarecedor ensayo sobre la poética presentes Lorca (Romancero Gitano y simbolista e idealista. La novedad estriba Canciones), Alberti (pero no su Marinero en la presencia tan clara de Oscar Wilde, en tierra), Salinas y Guillén (ésta sí es quien también fue traducido a la lengua una novedad, al menos para mí), junto vasca en la época de Lauaxeta y cuya a Gerardo Diego, a quien Lauaxeta trató influencia en Lizardi, por la pereza de la personalmente. nueva crítica vasca está aún por dilucidar. Los escritores en castellano coetáEl decadentismo de Wilde era una de las neos a Esteban Urkiaga, Lauaxeta, poseen características de la imagen de Lauaxeta, también su parte en la configuración de esde su carácter iconográfico. ta biblioteca. Campión está presente, claro Los autores modernistas españoles que sí. Pero Basterra se lleva la palma en están representados de manera amplia la colección de libros de nuestro autor, en la biblioteca y en su inventario. Puede de quien, prácticamente poseía la obra nombrarse en primer lugar a Manuel Mapoética completa. Hay poca presencia de chado, porque es evidente su señal en la los libros del resto de los escritores de la construcción de poemas en Arrats Beran. Escuela Romana del Pirineo, exceptuando Lo que yo ignoraba era la importancia de a Basterra, claro está, con una pequeña Villaespesa en la formación poética de presencia de Mourlane Michelena (quien Esteban Urkiaga, Lauaxeta. Ahora, tras escribiera la reseña de Arrats Beran en El tener noticia de su lectura, compruebo Sol de Madrid) y de Sánchez Mazas. No que algunos poemas de Bide barrijak existen referencias a sus compañeros de (“Ezkontza goixa” resultan versiones de ALEA. Si bien Esteban Urkiaga, Lauaxeta, poemas de Villaespesa (“La mañana de se interesó vivamente por la literatura en la boda”), de quien la relación de libros castellano que se publicaba en su entorno, enumera cuatro libros. Sí extraña que sólo y existen claras pruebas de ello, la prese halle Segunda antolojía poética de Juan sencia de los escritores legendistas es más Ramón Jiménez, bien reducida, quien dejó en aunque presenLauaxeta patente en Iturralde, tes muestras de Arriga y Vicente influencia literade Arana.

78


hermes nº:6 de 8. La biblioteca de Esteban Urkiaga, Lauaxeta. Jon Kortazar Uriarte

Aurkibidea/Índice

Literatura en euskara Con respecto a la literatura en lengua vasca, Esteban Urkiaga, Lauaxeta, reúne libros de su tiempo, casi todo lo que se publica. En este género no cambian sus costumbres. La relación de libros contemporáneos es grande y mucho menor la evaluación de libros antiguos. Hay poca literatura clásica vasca (entendida la que va desde el siglo XVI al XIX) en el inventario de la biblioteca. Sí que existen ediciones de la Revista Internacional de Estudios Vascos, la edición de Detxepare, los comentarios de Julio de Urquijo al libro clásico y a los refranes de Garibay, una referencia a Leizarraga. Pero ausencia de Oihenart, por ejemplo, autor que se ha propuesto como un modelo en la lengua de Lizardi. Esteban Urkiaga, Lauaxeta, muestra un marcado interés por coleccionar autores vizcaínos del siglo XIX: Moguel, Uriarte, Azcue, Cardaveraz. Junto a ellos, la poesía de Arrese Beitia y la obra recopilatoria de Manterola en el Cancionero Vasco representan otros puntos de lectura de Esteban Urkiaga, Lauaxeta. Sin duda alguna, Resurreción María de Azkue, tanto por su obra gramatical y recolectora de literatura tradicional, como por su obra de creación, representa uno de los modelos de escritura del autor que estudiamos. Pero Azkue no representa su única referencia literaria. Autores de principios de siglo como Etxeita o Arana se encuentran presentes en la biblioteca, mientras falta la prosa de Domingo Agirre. El grueso de los autores vascos corresponde al tranco correspondiente al primer tercio del siglo: Zamarripa, Kirikiño, Etxabe o Izurrategi componen el grupo de autores que lee Esteban Urkiaga, Lauaxeta. Desde luego para el estudio de la intertextualidad interna de nuestro autor resulta interesante saber que Jautarkol –a quien había elogiado varias veces en sus artículos– aparece mencionado en el inventario, así como las obras de Zamarripa, Arrese o Muniatiegi, a quien prologó su libro de poemas Goiz aize.

Un grupo importante de obras se agrupa en torno a lo que podíamos denominar traducciones literarias al euskara. Así, Larrakoetxea, Otxolua, Altuna, Orixe, Manterola, Arregi o Altuna habían enseñado a Esteban Urkiaga, Lauaxeta, el camino hacia la expresión de Heine o Wilde en lengua vasUn grupo imporca. Todas estas tante de obras se traducciones agrupa en torno a significan otro lo que podíamos hito en el posidenominar traducble estudio de ciones literarias al la intertextualieuskara dad de nuestro autor, puesto que su lengua literaria debe mucho –no sólo a Jautarkol y Lizardi–, sino también a la representación lingüística de Arregi y Altuna cuando traducen a Heine o a Wilde en un euskara muy representativo y especial, por aranista y ultrapurista, muy del gusto de la norma que proponía Euzkeltzale Bazkuna. La sección de pensamiento Si avanzamos en la sección de literatura y nos adentramos en la sección general las novedades se hacen más palpables. En literatura la biblioteca de Esteban Urkiaga, Lauaxeta mostraba unos rasgos que conocíamos en términos generales y su concreción resulta provechosa para enriquecer matices en la lectura del modernismo o en la constatación del decadentismo de Wilde, en la presencia desconocida de la literatura portuguesa, o en la importancia que para nuestro autor tuvieron los poetas libertadores de Cuba, Martí, o Filipinas, Rizal, con una expresión del orientalismo que no conocíamos. Pero en el resto de temas que contiene la relación de esta biblioteca nos encontramos ante una polaridad: por un lado los libros que se reúnen en torno al nacionalismo eran los esperables en un nacionalista vasco de preguerra, y a la vez, las sorpresas se acumulan al examinar otros ámbitos de interés de Esteban Urkiaga, Lauaxeta.

79


hermes nº: 7 de 8. La biblioteca de Esteban Urkiaga, Lauaxeta. Jon Kortazar Uriarte

Aurkibidea/Índice

La “doctrina nacionaniños le llevó a conservar allista” del escritor se realiza a gunos métodos de enseñanza través de las obras de Sabide la época y libros de nueva no Arana, de la iconografía factura pedagógica para las nacionalista del momento, de las obras, escuelas, lo que se corresponde con su de nacionalismo más radical, de Gudari preocupación por escribir algunas fábulas y de Luis Arana Goiri. Y de libros de J. para niños que se incorporarían a Arrats de Sarría. Y de temas que se encuentran Beran. en el entorno del nacionalismo: historia vasca, etnografía, derecho, temas que Filosofía, Sociología, Economía, buscan reforzar la idea de particularidad Género de la nación vasca. En cualquier caso hay Tras la relación de los elementos muy poca bibliografía en esta biblioteca que forman la biblioteca de un buen vassobre nacionalismo estudiado desde fura co de su tiempo debe reunir, la curiosidad del País Vasco, solamente un par de obras de Esteban Urkiaga, Lauaxeta resulta noescritas por catalanes (Cambó y Rovira i vedosa, moderna en otro tipo de campos Virgili). de estudio. Los títulos que componen la Este es el campo que se muestra sección que estudiamos (Filosofía, Sociomás acorde con bibliotecas parecidas a la logía, Economía, Género) corresponden a suya que se realizaron en el mismo tiemprácticas de lectura de las que apenas copo. La concordancia con la nocíamos nada en la creación biblioteca del Archivo del naintelectual de nuestro autor, cionalismo se muestra abunpor lo que el redactor del La curiosidad de dante en este punto. inventario nos hizo un gran Esteban Urkiaga, La etnografía merece favor al permitirnos conocer Lauaxeta resulta un estudio más tranquilo, intereses de Lauaxeta que hunovedosa, moderporque su interés resulta dobieran pasado desapercibidos na en otro tipo de ble. Por un lado, como dato o nunca hubiéramos sospecampos de estudio de particularidad nacionalista, chado de no haber tenido aparece en las colecciones de acceso a este inventario. Eusko Ikaskuntza o en los En Ensayo literario, Eslibros del padre Barandiarán. teban Urkiaga, Lauaxeta, reComo fuente de creación de su poesía sulta ser un lector que va con su tiempo, neopopularista, los libros de Manuel de es decir sigue las corrientes de pensaLecuona y sobre todo de Resurrección miento generales de su ambiente: como María de Azcue, en particular el primer se esperaba, la biblioteca muestra un tomo (el único que pudo conocer) de claro interés por la filosofía de Ortega, el Euskalerriaren Yakintza, resultan fundaensayo de Marañón, y alguna referencia a mentales para analizar las prácticas creaEugenio D’Ors, o Maeztu. También, como doras de nuestro autor. sucedía con los best sellers del tiempo lee En la constelación de este interés al conde Keyserling y a Estefan Zweig, sose muestran los libros de historia vasca o bre todo en aquellos aspectos, que pronto en torno a la filología vasca, con especial referiremos sobre el análisis del alma femención a las gramáticas y diccionarios menina. Este era un tema que estaba prevascos reunidos. sente desde los trabajos de Simmel, que Otro campo en el que Esteban Urtambién se encuentra en la relación de likiaga, Lauaxeta, se muestra interesado es bros de Esteban Urkiaga, Lauaxeta. Como en el de la pedagogía en lengua vasca se sabe, Simmel tuvo una gran influencia para los niños de las ikastoen Ortega y en su conceplas. Su preocupación por la ción de la mujer como ser educación “nacional” de los débil frente al carácter fuerte

80


hermes nº:8 de 8. La biblioteca de Esteban Urkiaga, Lauaxeta. Jon Kortazar Uriarte

Aurkibidea/Índice

del “vir”. Así Esteban Urkiasociedad. Esteban Urkiaga, ga, Lauaxeta, quizás influido Lauaxeta, se muestra atento a por sus trabajos en Emakume los cambios sociales y así en Abertzale Batza sigue el tema su obra pueden encontrarse con atención. El tratamiento de la psicolecturas económicas de Carlyle y Adam logía que Marañón aplicaba en sus obras Smith, pero no están ausentes –y esto sí debió interesarle por el análisis de la psique constituye una sorpresa– lecturas de cología humana. En el tema sobre la muCarlos Marx (Crítica de la economía políjer se encuentran volúmenes de Zweig, tica), ni historias sobre la historia del soGide (L’êcole des femmes), González cialismo. Pero también la encíclica Rerum Blanco (El feminismo). Lo que constituye Novarum, de manera que la doctrina souna sorpresa es ver que ese interés por la cial de la Iglesia se mostraba también en psicología se amplía hasta el psicoanálisis su horizonte de pensamiento. y comprobar la presencia de dos libros de Curiosamente la sección de libros Jung entre los libros de Esteban Urkiaga, religiosos muestra una clara debilidad en Lauaxeta, referidos al inconsciente. Puesu composición. No existen libros de teode ser que el autor los utilizara para una logía, sí una clara relación con los jesuitas mayor presencia del mundo simbólico y una preeminencia de los libros de enen sus obras, pero ello no impide ver la señanza religiosa, sobre todo en euskara, conclusión primera sobre la modernidad lo que mostraría la importancia concedida de los planteamientos de por nuestro autor a la enLauaxeta. señanza. Los libros de filosoPor último las bioLo que constituye una fía inciden sobre la congrafías y los libros de Arte sorpresa es ver que ese cepción poética del ideal constituyen un campo de interés por la psicología (presente en el ensayo de disfrute personal, al que, se amplía hasta el psiMaeterlinck ya comentacon pocas excepciones coanálisis y comprobar la do), que es visible en los (un monográfico sobre presencia de dos libros libros que podemos citar: Schubert y un ensayo sode Jung Un trabajo sobre Bergson, bre la porcelana) encuenun libro de Schopenhauer tro conexión con su obra (Metafísica de lo bello) y literaria. otro de Kant sobre Lo bello y lo sublime. Ahora sólo cabe esperar que se Es probable que en ellos pueda enconencuentren los libros mismos, de manera trarse la base en la que el autor sustentó que si estuvieran anotados obtendríamos su teoría poética. Desde luego, se echa en otra fuente de información para seguir falta la presencia de Nietzsche, tan leído investigando en la obra literaria y en el por otros poetas de la época. También pensamiento de Lauaxeta. podemos notar la ausencia de los idealistas alemanes con cuyas citas trufaba sus artículos periodísticos. Otro tema de interés de Esteban Urkiaga, Lauaxeta, se encuentra en torno a la sociología de la cultura y en este campo pueden citarse las obras de Scheler y Dempot. Desde luego su actividad social y Este trabajo forma parte del propolítica le llevó a interesarse yecto de investigación 9 UPV por los movimientos políti00113130-15332/2003, que recos y por alguna idea sobre cibe financiación del Fundala economía presente en su ción BBK.

81


Aurkibidea/Índice

PNV-ETA: Historia de una relación imposible

E

l 14 de marzo se presentó en Bilbao el libro “PNV-ETA: HISTORIA DE UNA RELACIÓN IMPOSIBLE, publicado por la editorial Tecnos. Su autora, Sagrario Morán, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, analiza las relaciones entre el Partido Nacionalista Vasco y ETA a lo largo de la historia para detenerse en el inédito periodo que se abrió en la política vasca y española tras la firma del acuerdo de Lizarra y la tregua decretada por ETA en septiembre de 1998. En el primer capitulo del libro explica brevemente el nacimiento del PNV, en 1895, y de ETA, 64 años después. Esta introducción le sirve para abordar en los siguientes capítulos las complejas relaciones que los dos actores de la política vasca mantuvieron durante los años del franquismo, la transición, hasta principios de los años 90. Se detiene en explicar algunas de las propuestas que ETA lanzó al PNV durante estos años, como las realizadas

82

en las conversaciones que mantuvieron en 1977 en el hotel Txiberta. No sería la única propuesta. Sin embargo, en cada uno de estos encuentros, las posturas resultaron irreconciliables y el PNV rechazó el esquema de construcción nacional que ETA le quería imponer. La aprobación del Estatuto de Autonomía, punto de inflexión en las relaciones de ambos, es otro aspecto que aborda el libro. Esta situación marcada por innumerables encuentros y desencuentros se prolongó hasta 1998. ¿Qué es lo que ocurre ese año? La autora se detiene en esta pregunta para explicar el largo y tortuoso camino recorrido por los dirigentes del nacionalismo democrático vasco y de la izquierda abertzale hasta llegar a la meta de Lizarra. Los cuatro últimos capítulos se centran en la gestión del acuerdo de Lizarra, los instrumentos creados por sus firmantes al calor de la tregua así como en los innumerables problemas que fueron surgiendo y que impidieron que el proceso de paz dibujado por los diferentes partidos nacionalistas prosperase. En definitiva, en esta obra la autora nos explica, a través de las entrevistas y conversaciones personales que ha mantenido con algunos de los principales protagonistas, el por qué de estas complejas relaciones para detenerse en el día a día de lo que se vivió, dentro de la política interna vasca y española, en los meses previos a la tregua de 1998, durante y postregua. Como señala Morán, la “historia no se repite, la solución no está en el pasado, pero la reconstrucción de ésta ayuda a la mejor comprensión del presente. Y el Nuevo Proyecto de Estatuto Político para la Comunidad Autónoma Vasca es la fórmula que elige el lehendakari Ibarretxe para modificar la actual relación jurídico-política con el Estado español una vez que la apuesta con la izquierda abertzale se frustra por el regreso de ETA a la violencia”.Aurkibidea/Índice

Galicia, siglo XXI: retos y desafíos 1. En el finisterre de Europa: los tiempos históricos Ser una tierra de término, un finisterre, marcó de manera decisiva la personalidad de Galicia. Esa posición geográfica, entre el occidente de la Romania y el sur de la Celtia, tal y como la ubicó Vicente Risco al entenderla integrando las diversas naciones celtas de la Europa atlántica, influyó en su recorrido histórico para bien y para mal. Porque si bien es cierto que esa excentricidad la mantuvo a salvo de las grandes convulsiones europeas, construyendo sin especiales sobresaltos su identidad colectiva, también lo es que no se benefició de los procesos por los que diversas naciones-cultura acabaron convirtiéndose en estados nacionales. Con la excisión de la Gallaecia romana y la formación del reino de Portugal a partir del condado bracarense se habían diluído ya mucho antes esas aspiraciones. Desde los primeros años del siglo XII y hasta la revolución liberal de principios del XIX, la nobleza eclesiástica mantuvo su hegemonía sobre vidas y haciendas, impidiendo la aparición de una nobleza laica que crease y diese consistencia a las instituciones de gobierno. Los brotes de resistencia a esa hegemonía pronto habrían de sufrir otro varapalo definitivo a partir del siglo XIV, cuando a consecuencia de la guerra civil por el trono de Castilla, es precisamente la nobleza castellana la que se instala en Galicia, viéndose obligados al exilio los LUÍS ÁLVAREZ POUSA ya de por sí escasos activos de Periodista y Profesor de Pela nobleza laica gallega. Pese riodismo en la Universidad de Santiago. a que representan uno de los

84

capítulos más sorprendentes de la historia de Galicia, porque tienen su base en un movimiento de resistencia en el que convergen los restos de la nobleza, clérigos y campesinos, las guerras irmandiñas no consiguieron frenar esa escalada de poder foráneo. Y de nuevo, el castigo: los Reyes Católicos eliminan todo vestigio de rebelión interna y aprovechan para unificar en poder el reino de Castilla. El Estado Moderno actuará entonces implacablemente sobre la población gallega, succionando a sus mejores hombres para la Corte, destruyendo las instituciones que había creado la tradición jurídica, impidiendo que los puertos gallegos se beneficiasen del comercio con Amberes y con América, poniendo freno al uso de la lengua. El poder central dominó todas las estructuras organizativas, que a partir de 1833 y por obra de los Borbones se provincianizan y se municipalizan siguiendo el modelo francés. Pierde importancia oficial la parroquia, heredera de los viejos castros celtas, de las villas romanas y de la feligresía cristiana, aunque pervivirá como núcleo vital de convivencia popular. Dificilmente podía emerger en esas circunstancias históricas una sólida burguesía gallega, con capacidad de iniciativa para liderar un proceso a todas luces necesario de reapropiación. Como muy bien describió y analizó Xosé Manuel Beiras en su O atraso económico (1973), el armazón social urbano y burgués que integraron los indianos de orígen americano, los industriales conserveros, los nuevos banqueros, fundadores de pequeños grupos dirigentes en las ciudades portuarias y en las cabeceras “no pudo superar esa situación de burguesía raquítica”, residual.


hermes nº: 2 de 7. Galicia, siglo XXI: retos y desafíos. Luís Álvarez Pousa

Aurkibidea/Índice

Galicia quedará así al margen de la revolución industrial que se genera y desarrolla en Europa. Serán los nobles foráneos –catalanes, vascos, castellanos, maragatos– quienes aprovechen ese vacío que la fidalguía autóctona –la capa más baja de esa nobleza residual– fue incapaz de llenar, para entrar a finales del siglo XIX y principios del XX en dos sectores económicos básicos: el de la pesca de altura y el de la construcción naval. No podrá en consecuencia aprovechar este tiempo nuevo para reequilibrar su estructura económica, cuyo factor constitutivo vino siendo durante siglos un sistema agrario de base tradicional, que seguirá condicionando la evolución social y cultural del país hasta nuestros días. El atraso hunde sus raíces en la historia, más allá de cuanto significó y simbolizó el factor de la excentricidad geográfica –el ser tierra de término, finisterre–, tan decisivo también. Los hechos y circunstancias que lo motivan y que lo visualizan a través de muchas y complejas relaciones de dependencia, son múltiples aunque convergentes: el raquitismo burgués, la insolidaridad institucional, una frustración social prematura, el éxodo plurisecular, la colonización financiera..., todo y mucho más en un marco de desequilibrios centro-periferia, y de desajuste en relación con las políticas impuestas desde fuera por el aparato del Estado. Existió, sin embargo, la excepción cultural como factor de compensación por los efectos desestructuradores a los que Galicia no fue capaz de reponerse desde su condición periférica. Como resaltan los estudiosos de este tipo de fenómenos contradictorios, el aislamiento geográfico favoreció en compensación otros factores decisivos para la configuración de un espacio territorial y culturalmente muy definidos, con asentamientos humanos muy estables, pese a todo tipo de sangrías y medidas desarticuladoras del hábitat convivencial, y con una lengua que el pueblo –y la intelligentsia que rompe aguas contra

el atraso y el desprecio hacia lo que constituye un claro factor diferencial– mantuvo a salvo de todo tipo de asaltos y tropelías. Hay, además, otro fenómeno que, como sucede en los tiempos actuales a partir del potencial tecnológico que provoca simultáneamente procesos de desterritorialización y reterritorialización en sociedades con altos índices de dependencia estructural, hará posible que un país desubicado se convierta en puerta de entrada y de salida a cuanto culturalmente está haciendo de Europa un faro de luz en el proceloso mar de culturas y civilizaciones encontradas. Con la invención de Santiago, Galicia se abre a ideas, personas y mercancías, que aprovecha para remarcar su naturaleza identitaria y para establecer durante siglos relaciones de privilegio entre su cultura y la cultura europea. Porque no sólo fue un fenómeno receptivo o de llegada de todo lo que la Europa carolingia podía proyectar culturalmente a través de la Vía Láctea, o de lo que a partir del siglo XI procedía desde los más diversos puntos de Europa utilizando una excepcional vía de comunicación, el Camino de Santiago que conduce hasta la tumba del Apóstol. Como subraya el historiador Ramón Villares, la ciudad de Compostela no sólo se convirtió en “un lugar de término en el que recalaba, en un proceso concéntrico, la onda de la cultura cristiana europea, sino también en un laboratorio en el que esa cultura era decantada y transformada”. Y es por ello que, pese a ser un reino y un país con minusvalía política, es capaz de forjar una alta cultura, expresada en el arte románico y en la literatura de los cancioneiros. En esa dimensión cultural se van fraguando los sucesivos y graduales movimientos reivindicativos de la nacióncultura, o cultura nacional, que adquieren valor y significación abiertamente política a partir principalmente del primer tercio del siglo XX. Así, las primeras reflexiones metódicas sobre los problemas de Galicia

85


hermes nº: 3 de 7. Galicia, siglo XXI: retos y desafíos. Luís Álvarez Pousa

Aurkibidea/Índice

se deben a los intelectuales que protagonizaron el tiempo de la Ilustración: los benedictinos Feijóo y Sarmiento que detectan los rasgos culturales por los que se singulariza Galicia; los Cornide, Pereira y Lucas Labrada, que denuncian las lacras de la emigración, el atraso agrario, las debilidades de la industria textil y los fallos de la comercialización. Los intelectuales y poetas del Rexurdimento decimonónico procederán a laicizar los procesos de aculturación, y se vuelcan en construír una idea de Galicia superadora de lo puramente étnico. En realidad, aprovecharon la fortaleza de los elementos étnicos y culturales –lengua, territorio, historia, costumbres...– para darles sentido político e institucional. Son los impulsores de las Irmandades da Fala (desde 1916) y los integrantes de la Xeración Nós (Vicente Risco, Otero Pedrayo, Peña Novo, Villar

Ponte, Castelao, entre otros) los que definen finalmente a Galicia como sujeto político nacional. Serán quienes, dando un paso verdaderamente histórico, constituyen en tiempos de la II República un partido nacionalista, el Partido Galeguista, que contribuyó decisivamente a que se superasen las tres fases que la Constitución republicana ordenaba para elaborar un texto de Estatuto (1931), aprobarlo en asamblea de alcaldes (1932) y plebiscitarlo por el electorado (1936). Autonomía, democracia y republicanismo, esas eran sus señas de identidad. 2. A la puerta del siglo XXI: retos y desafíos La Galicia contemporánea que conocemos hubo de sobreponerse a su debilidad política, fruto en buena medida de haber sido siempre tierra de término, y consiguientemente de estar alejada de

86

los centros de poder y de los grandes movimientos que en Europa provocaron transformaciones de naturaleza política, económica y social. Si el elemento de definición identitaria más conclusivo es, como se vino poniendo de manifiesto en los procesos históricos que le dieron consistencia, el factor territorial, lo que en realidad va a condicionar el momento en el que se encuentra actualmente Galicia será en buena medida el tipo de relación que se establezca con él. Descubrimos así el mantenimiento de una comunidad de base campesina-rural que, además de explicar lo que el país vino ofreciendo como diferencial en el ámbito de la producción simbólico-cultural, tanto por abundancia como por defecto, se ve obligada a afrontar por una doble vía la realidad cambiante que le viene impuesta. A través, en primer lugar, de lo que en el último tercio del siglo pasado supuso la confluencia de la revolución tecnológica y la crisis del capitalismo, que busca alternativas para superar el estado crítico al que había llegado con el agotamiento del modelo de producción industrial; y en segundo lugar a través de la acción que las instituciones del Estado español desarrolla con afán defensivo, habida cuenta de la crisis en que también da el modelo de Estado-nación, que se ve forzado a perder y a ceder soberanía –que no a desaparecer–. Para una sociedad como la gallega, que afronta esos cambios y transformaciones inducidas sin antes tener la oportunidad de diseñar y controlar, social e institucionalmente, la transición entre un modelo de organización social y de producción/distribución de la riqueza que se ha quedado obsoleto y un modelo de sociedad adaptado a esa realidad cambiante, esa doble crisis representa actualmente su más importante y trascendetal reto. Porque, pese a que las tecnologías van por delante de las estrategias políticas y todo induce a no mantener inamovibles los límites espaciales –físicos o simbólicos– que daban consistencia hasta ahora a cuanto configuraba en términos de po-


hermes nº: 4 de 7. Galicia, siglo XXI: retos y desafíos. Luís Álvarez Pousa

Aurkibidea/Índice

der lo que se entiende por centralidad y lo que se entiende por periferia, son los núcleos de poder económico que lideran la globalización neoliberal e imponen su tendencia homogeneizadora, por una parte, y los Estados-nación que actúan a la defensiva frente a realidades nacionales que coexisten en su interior estableciendo cortocircuitos simbólico/culturales e ideológico/políticos, por otra, quienes sometan a cuarentena los procedimientos y aspiraciones normativas que facilitan y dan sentido a esa transición. Por eso, lejos de aprovechar las ventajas que Toffler predijo que tendrían en el tiempo tecnológico de la tercera ola las sociedades de economías básicamente primarias o rurales, lo que está teniendo confirmación en un país de dimensiones y características semejantes como Irlanda, Galicia está sumida en el desasosiego. Y es que, tras la desagrarización de que fue objeto durante las tres últimas décadas del pasado siglo, se puede decir que rompió con las ligaduras que más definitivamente la venían atando a un modelo de producción agraria. Ya no es una sociedad agraria: representa menos del 15 por ciento de la población ocupada y menos de un 10 por ciento del VAB (valor acrecentado bruto). Tampoco es una sociedad anclada en el industrialismo: nunca superó como tal el 17 por ciento de la población ocupada y el 25 por ciento del VAB en los mejores tiempos. Y si bien es cierto que creció como sociedad de servicios, pasando de los 300.000 ocupados en 1975 a los más de 500.000 en este arranque de siglo –porcentualmente, el salto significó pasar de un 27 a un 53 por ciento en los mismos años–, se trata en su mayor parte de empleos en el sector público, debido principalmente a la caída en picado de los secores primario y secundario, y siempre muy por debajo de los niveles de otras sociedades desarrolladas –por encima del 70 por ciento–. Galicia ya no es una sociedad primaria, tampoco es un país industrial y no se puede decir que sea una economía terciaria más que por defecto. Esos son los hechos, esa es su realidad estructural. Hubo muchos avances

en los últimos treinta años, y por eso ya no se puede decir abiertamente que la economía de Galicia responda a lo que tradicionalmente se entendió por una economía atrasada. El esfuerzo y la capacidad creativa dieron al traste, aún teniendo que pasar en los últimos treinta años por situaciones adversas, con los tópicos del sometimiento amable y de cuanto forjó la imagen de un pueblo primitivo que huye de la modernidad como del demonio. Pero su economía no dejó de ser una economía extrovertida, subordinada y no autocentrada, que es en lo que los teóricos explican que el país se mantenga en estado de mutación permanente, a descompás con otros países próximos que poseen características semejantes, pese a que algunos de ellos tienen un potencial de recursos naturales y culturales muy inferior. La clave explicativa reside en lo que el catedrático de estructura económica Xavier Vence subraya al analizar ese desfase: las principales empresas industriales, comerciales, de transporte, de comunicación, financieras, de seguros... son hoy en día de capital foráneo, por lo que “sufrimos una sistemática detracción de nuestro excedente económico a través de los mecanismos de acumulación privada –expulsión de recursos financieros, repatriación de beneficios por parte de empresas de capital ajeno, impuestos recaudados en el lugar en donde están situadas las sedes sociales de las compañías y no donde está la producción...–”. Las empresas que son excepción entre las grandes –Zara, Zeltia, Pescanova, Jealsa, Finsa, Televés, Calvo, Tojeiro…–, aún tendrán que demostrar que son lo suficientemente fuertes como para sentar las bases de una acumulación autónoma. Por ahora, resisten y se extienden. Mientras no sea así, Galicia se ve incapacitada para convertirse en un polo autosostenido de acumulación de capital, lo que seguiría haciendo inviable al mismo tiempo la creación y consolidación de una burguesía propia. Se estaría dando lo que en la terminología lafontiana se denomina bloqueo de las dinámicas endógenas de transformación, fenómeno que explica la contínua minorización del excedente eco-

87


hermes nº: 5 de 7. Galicia, siglo XXI: retos y desafíos. Luís Álvarez Pousa

Aurkibidea/Índice

nómico y de la capacidad de acumulación de capital, provocando entre otras consecuencias que las cifras de creación de empleo neto sean muy bajas. En definitiva, la destrucción de algunos de los factores de cohesión de la sociedad tradicional, que el modelo de globalización y de acumulación neoliberal viene impulsando desde 1980, con la anuencia desregularizadora de las instituciones que tanto por arriba del Estado –UE– como por abajo –acción de gobierno autonómico– están teniendo mucho que ver en ello, no tuvo para Galicia las compensaciones que por justicia le corresponderían. La adhesión a la UE, que Galicia acogió con la convicción europeísta que caracterizó su tiempo histórico y el proceso de singularización cultural protagonizado por sus más activos representantes intelectuales y políticos ligados al galleguismo solidario y al nacionalismo cívico, actuó a veces como una madrastra al más viejo estilo. Y sin alternativas que le permitiesen acometer un proceso de reapropiación de lo propio en función de cuanto le viene impuesto y ha de asumir criticamente. El golpe a lo que fue su estructura productiva más fundamental –la de la agricultura y la del mar– mediante sucesivas limitaciones y exigencias a la producción agraria y ganadera, o mediante las reconversiones del sector naval que ahora zarandean de nuevo lo que queda en los astilleros de Ferrol y Fene, hizo que se resintiesen los cimientos. Lo que ha recibido a cambio en fondos de cohesión y fondos estructurales, si bien hizo posible que se le diese un buen corte de mangas a la tradicional incomunicación del país con la meseta, no tuvo todo el efecto transformador que se necesitaba, en este caso por la irresponsable acción institucional y política de los gobiernos español y gallego, que los utilizaron en función de intereses partidarios y no en función de lo que estratégica y geopolíticamente debería haber supuesto un ajuste de cuentas justo y legal. O mejor: el pago de una deuda histórica, contraída con el pueblo gallego y con sus gentes, muchas de las cuales sufrieron en sus carnes los

88

traumas del éxodo, el americano primero y el europeo después. Que las actividades precapitalistas mantengan su peso económico pese a que desde hace dos décadas están a la baja; que esa dependencia del capital foráneo coarte la capacidad del tejido industrial para redimensionar equilibradamente el modelo de producción y consiguientemente de organización y disfrute del bienestar social, y que las instituciones que el proceso de reorganización del Estado tras la transición política dio a Galicia carezcan del nivel de soberanía que precisarían para regular la vida económica y diseñar políticas adaptadas a las necesidades de desarrollo interno, son los principales impedimentos que tiene Galicia a la hora de afrontar los desafíos y retos a las puertas de un siglo cuyos principales paradigmas responden a fenómenos que tienen en la información y en la gestión del conocimiento su principal razón de ser. No obstante, esa misma realidad se beneficia de lo que se puede definir por las verdades contradictorias que son producto de la convergencia entre el tiempo global –la globalización neoliberal, el mercado global para un consumidor también global, la homogeneización en base a la defensa de los valores de cambio– y el tiempo de la información –el de las tecnologías que descentralizan permitiendo procesos de apropiación local, el de la diversidad cultural e identitaria que tiene como base la defensa de los valores normativos–. Todo eso hay que interpretarlo como una nueva oportunidad. Que precisa también de la acción institucional, y del reforzamiento del nivel de soberanía que haga real el autogobierno. En el ámbito de lo simbólico-cultural, que estará ligado a reubicar las relaciones con el territorio, adaptándolas a las exigencias de la Galicia urbana –que avanza, situándose actualmente en un porcentaje próximo al 65 por ciento–, y desafiando con políticas activas uno de los problemas más graves con los que se encuentra el país a la hora de modernizar/tecnologizar estructuras organizativas y productivas, el del imparable descenso


hermes nº: 6 de 7. Galicia, siglo XXI: retos y desafíos. Luís Álvarez Pousa

Aurkibidea/Índice

de la población, buscando a la vez nuevas formas de socialización que, sin perder el espíritu comunitario y solidario de las que estuvieron tradicionalmente en vigor, se sirvan de los instrumentos tecnológicos y comunicacionales más operativos para actuar con eficacia en esa dirección. Y también en el ámbito de lo ideológico-político, contribuyendo a consolidar la configuración social resultante. La apertura de fronteras forma parte, en ese sentido, de esas verdades contradictorias que Galicia puede y debe aprovechar. Es lo que hace que algunos repitan desde los años de la adhesión a la CE aquello de que “en la meseta están los problemas, en el Atlántico las soluciones”. El Estado central vigila cualquier movimiento extraterritorial, tanto en el ámbito de lo simbólico-cultural como en el del ámbito ideológico-político, que puedan suponer máis cesión de soberanía, más diversidad y

más pluralidad nacional, cultural y lingüística. Y sin embargo, tanto por el efecto tecnológico como por la necesidad que tiene el capitalismo global de hacer localmente operativas sus operaciones comerciales, Galicia puede actuar de manera subversiva, esto es, mediante procesos de refundación actualizada de cuanto le dio en el pasado histórico carta de singularidad. Empezando por Portugal, país con el que le unen lazos no sólo culturales y lingüísticos, sino también económicos, comerciales y políticos, sin que ello suponga violentar las soberanías estatales, de las que tan vigilantes están los gobiernos de Madrid y Lisboa. La realidad va, sin embargo, por encima de esos miedos: es posible formalizar una gran euroregión de unos 12 millones de personas, recuperando para ello el territorio natural que diera consistencia hace siglos a la Gallaecia bracaren-

se. Sobre esa base, es prioritario establecer una comunicación más profunda que se sustantive en un modelo de relación estable y operativo, deshaciendo en la práctica la frontera que los estados español y luso levantaron en su día y que la dinámica europeizadora empieza a echar por tierra. Es lo que ya se hace visible en el campo económico –Portugal ocupa el segundo lugar como orígen y destino del comercio exterior gallego–, aunque sea fruto exclusivamente de la espontaneidad más o menos novedosa del mercado, reduciendo así su potencial de desarrollo. A lo que es necesario aspirar es a que se institucionalice y desarrolle en el ámbito de la euroregión el espacio económico gallego-portugués, y que acabe siendo una referencia singular dentro del espacio global europeo. Que algunas de las empresas de mayor embergadura como Pescanova, Coren y las del conglomerado del automóbil, sean las que encabezan esa relación comercial, es todo un síntoma. Sobre todo, porque a través de esos flujos comerciales se constata la complementariedad de ambas economías. Estos datos refrendan, además, que Galicia es hoy una economía abierta al exterior, ocupando en el 2003 el 7,2 por ciento de las exportaciones españolas, haciendo que su volumen comercial represente el 50 por ciento de su PIB, gracias en buena medida a los sectores del automóbil y de la confección textil. No cabe tampoco entender la cuestión cultural, y la de la lengua en particular, como algo ajeno a esa misma dimensión estratégica. Ha de estar ligada, en primer lugar, al hábitat urbano, que precisa reequilibrar su crecimiento sin claudicar ante los chantajes de una modernidad mal entendida, y a sus modos de vida, que ganan terreno y se socializan al ritmo en que también lo hacen los índices de informatización y mediatización tecnológica. Negarse a verlo así, para no tener que reconocer una profunda crisis en el corazón de la arquitectura identitaria, sería suicida. Se entrecruzan los caminos como se entrecruzan las culturas, que se

89


hermes nº: 7 de 7. Galicia, siglo XXI: retos y desafíos. Luís Álvarez Pousa

Aurkibidea/Índice

industrializan, y al hacerlo producen valor económico. Ya no es posible la existencia de una cultura popular al margen de lo masivo y de su capacidad para crear valor de cambio, que las políticas de comunicación y cultura integran ahora con total normalidad, aunque la experiencia gallega no lo haya demostrado hasta ahora. Como también sería suicida abogar por el extremo contrario. Puesto que los medios se convirtieron en uno de los más eficaces agentes de socialización, ya no cabe avanzar en los procesos de construcción identitaria a sus espaldas. Ellos contribuyen de manera decisiva, necesaria e imprescindible a la conversión de las identidades colectivas étnicas en identidades colectivas nacionales. Más aún: en el arranque del tercer milenio, la construcción de la nación, la de su identidad, exige un marco político específico, un territorio institucional que en la sociedad contemporánea es sobre todo un espacio de comunicación. La coexistencia de los macromedios y de los micromedios, por obra y gracia de las tecnologías, hace posible que un país como Galicia, con apenas una veintena de años en régimen de autogobierno vigilado, pueda beneficiarse de ellos para construir y legitimar desde la diversidad cultural y desde la diferencia institucional el caudal identitario que la singulariza. También ha de estar ligada en segundo lugar esa condición estratégica a la lengua, que adquiere mayor justificación en la medida en que se refuerce su adscrición natural a la troncalidad de la que participan el gallego, el portugués y el brasileiro. No se trataría sólo de que el gallego cubra la función simbólica que ya ocupa. Ha de alcanzar asímismo un estatus social en todos y cada uno de los ámbitos en los que se establecen relaciones de poder –administraciones y servicios públicos, sistema educativo, comercio, relaciones laborales, medios de comunicación de masas, etc.–, de los que actualmente se mantiene tan alejado. Esa conquista en el interior, que por ahora no tiene visos de realidad, y el formar

90

parte de la cadena de valor simbólico y social que los países románicos –Francia, España, Italia, Portugal y en el futuro la Romanía– se verán obligados a reivindicar y producir para contrarrestar la influencia de los dos gigantes germánicos (el inglés y el alemán), por lo que respecta a su proyección exterior, constituyen desafíos inmediatos. Antes tendría que institucionalizarse un espacio de comunicación propio, abierto y dinámico, que se tendrá que valer de un sistema de medios plural y autónomo, justo el modelo contrario al que el fraguismo político vino alimentando, traicionando el mandato estatutario. Porque sin un espacio de comunicación, y sin un sistema de medios públicos y privados rejidos por criterios de servicio a la comunidad, no es posible dinamizar ámbitos de creatividad y recepción del hecho cultural y, consiguientemente, no será posible la supervivencia de la cultura de Galicia en el proceloso mar de la globalización y de su voracidad consumista y reductora. Un espacio de comunicación y cultura, en definitiva, que asuma el reto tecnológico y el de investigación y desarrollo (I+D), tan deficitarios todavía –los libros blancos de Telecomunicacións en Galicia (1994) y de la Sociedade da Información en Galicia (2001) así lo demuestran–, como instrumentos capaces de revalorizar el potencial subversivo que, aunque lentamente, cobra fuerza y vitalidad en sectores cada vez más concienciados y capacitados. Respaldada por los nuevos movimientos sociales –Nunca Máis los simbolizó y representó a todos en lo que fue una explosiva y racional respuesta contra los causantes de la catástrofe ecológica, medioambiental, social, económica y política en que dio el accidente y posterior hundimiento del Prestige frente a las costas de Galicia–, la centralidad de la dimensión identitaria así constituída refrendará un modelo en el que una identidad colectiva nacional como la gallega asuma la componente estratégica de la acción política. Ese es, básicamente, el territorio a explorar.Aurkibidea/Índice

Entrega de los Premios Sabino Arana 2004

E

l lehendakari Carlos Garaikoetxea; los cocineros vascos Arzak, Subijana, Argiñano, Arbelaitz y Berasategi, en nombre de todo el colectivo; el alcalde de Boise de origen vasco, Dave Bieter; la etnógrafa Karmele Goñi; y la “Fábrica de Dibujos” Kukuxumusu fueron los protagonistas de los Premios Sabino Arana 2004 que se entregaron el pasado 30 de enero en el Teatro Arriaga de Bilbao, en un acto presidido por el lehendakari Juan José Ibarretxe. Garaikoetxea fue distinguido con el galardón de la categoría “Especial” “por su labor al frente del Gobierno vasco, tras décadas

92

de dictadura, liderando a un equipo que inició el camino del autogobierno y puso en marcha las instituciones y los servicios creados a su amparo”. Los cocineros Hilario Arbelaitz, Juan Mari Arzak, Carlos Argiñano, Pedro Subijana y Martín Berasategi recogieron, por su parte, el premio “Sociedad” otorgado este año al colectivo de cocineros vascos en reconocimiento a la labor de los restauradores como “embajadores de Euskadi en el mundo”. La etnógrafa Karmele Goñi recibió el premio en la categoría “Trayectoria de

toda una vida” por su trabajo en favor de la cultura y la lengua vasca y, más concretamente, por su aportación al conocimiento de la etnografía”. La discípula y estrecha colaboradora de José Miguel de Barandiaran, recordó tanto sus investigaciones y su labor para el Atlas Etnográfico de Vasconia como su colaboración con distintas organizaciones para defender el euskera en diferentes ámbitos. En la modalidad “Vasco en el Mundo” recogió el galardón el primer euskaldun en lograr una alcaldía en una capital de Estado de los EE.UU, Dave Bieter. Bieter, primer edil de Boise (Idaho) fue uno de los máximos valedores de la llamada Declaración de Idaho, que abogaba por el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo vasco. Y la empresa navarra “Kukuxumusu”, creada en 1989 para vender camisetas en los Sanfermines fue galardonada en la modalidad “Economía” por considerarse “un ejemplo de empresa vasca emprendedora e innovadora”. El acto presentado por Xabier Lapitz y Ana Urrutia contó con la actuación de la compañía de danza vasca Aukeran.


Lauaxetaren liburutegiari buruzko dokumentu argitaragabe bat aurkeztu da

S

abino Arana Kultur Elkargoa Esteban Urkiaga “Lauaxeta” (1905-1937) euskal idazle eta olerkariaren jaiotzaren mendeurrena ospatzeko aurten antolatzen ari den jarduera-sailaren barruan, Euskal Abertzaletasunaren Agiritegi Historikoak olerkariarekin zerikusi handia duen dokumentu argitaragabe bat aurkeztu zuen martxoaren 1ean; bertan haren liburutegia osatzen zuten liburuen zerrenda bat jasotzen da. Dokumentua garrantzizkoa da, batez ere, Lauaxetaren irakur menduak eta joerak eta izan zituen eraginak jakitea ahalbidetzen digulako; baina, gainera, 1930 eta 1937 urteen artean Bilboko burgesia txikiak irakurri ohi zuenari buruzko informazioa ere ematen du, sasoi hartakoak baitira liburukirik gehienak. Inbentarioa 1937ko abuztuaren 7a eta 16a bitartean egin zen. Esteban Urkiaga “Lauaxeta” ejertzito frankistak fusilatu eta hilabete bira. Dokumentua egin zuena Luis Arregi izan zen, Euzkadi Buru Batzarreko Idazkaria eta behin eusko gudarostearentzat gerra amaituta, Kantabrian biltzen ziren ehunka errefuxiatuen ebakuazioa antolatzearen ardura zuen pertsona. EBBko burukideek “Lauaxeta”ren liburutegia Baionara bidaltzea erabaki zuten, haiek lapurtu edo suntsitu ez zezaten, eta horretarako bitartekoa Thorpebay itsasontzia izan zen.

Jon Kortazar EHUko Euskal Literaturako katedradunaren ustez, “badirudi, hemen duguna ez dela Esteban Urkiaga “Lauaxeta”ren liburutegi osoaren zerrenda, ez baitago hark eduki behar zituzkeen zenbait obraren aipamenik, hala nola, Lauaxetaren beraren lehenengo olerki-liburua (Bide barrijak), ez harremanen bat izan zuen bere garaikide zenbaitenik, hala nola Lizardi, Aitzol edo Unamuno”. Beste alde batetik, zerrendan agertzen diren 650 izenburuetatik gehienak nahiko modernoak dira, 1930 eta 1937 bitartekoak, nahiz eta XIX. mendeko euskal argitalpenak eta gaztelaniazko liburu zaharrak ere badauden. Zerrendak, bestalde, Lauaxetak irakurtzen zituen beste hizkuntza bat zuei buruzko informazioa ere ematen du. Liburuak daude: frantsesez (frantziar poesia sinbolista, Verlaine, batez ere, baina baita eleberria ere, André Gide); ingelesez (hala ekonomiako liburuak nola literaturakoak); italieraz (Leopardiren poesia, nabarmenki)), eta alemanez (haur-liburuak, beharbada hizkuntza ikasteko erabiliak), eta gainera, nola ez, katalanez (Carner) eta galizieraz (Rosalia de Castro). Liburutegi honetako liburu eta argitalpenen gaiak dira: Literatura (poeta klasiko latinoak, Urrezko Aroko espainiar literatura, frantziar Erromantizismoa, Modernis-

Aurkibidea/Índice

moa, euskal literatura eta XX. mendearen lehenengo herenekoa, etab. Pentsamendua (euskal abertzaletasuna), etnografia, pedagogia, etab.); Artea, Biografia, Zuzenbidea, Euskara, Generoa (feminismoa eta emakumetasuna), beste hizkuntzetako liburuak, Filosofia, Soziologia, Kulturaren Soziologia, Erlijioa, Gizartea eta Ekonomia. Horrela aipatuta, gaiek Esteban Urkiaga “Lauaxeta”ri interesatzen zitzaizkionak izen zitekeenaren isla murritz bat baino eskaini ez arren, Kortazarren arabera “argi dago eskaintzen digun irudia, kultur, politika eta gizarte alderdi zenbaitez interesaturiko gizon batena dela. Inoiz jakingo ez ditugunak, azalazaletik ez bada, halako edo bestelako liburua gordetzera eraman zuten arrazoi zehatzak dira; baina bai, ordea, hartarako izan zituen motibazio nagusi biak; literaturarekiko interesa eta ekintza politikoarekiko eta abertzaletasunarekiko jorana”. Lauaxetarenak izan ziren liburuen zerrenda hau Jesus Solaunek, 1935etik BBBko eta EBBko burukidea eta 1977tik hil arte, handik urte bira, EAJren Auzitegi Nazionaleko lehendakaria izandakoak, hamarkadatan gordetako dokumentazioaren artean zegoen. Urte batzuk igarota, haren alargunak, Karmele Goñik, Sabino Arana Kultur Elkargoari eman zion etxean bilduta zeukan dokumentazio hura guztia.

93


Historia tailerrak Euskal Abertzaletasunaren Museoan

S

abino Arana Kultur Elkargoaren Euskal Abertzaletasunaren Museoak Artea Arratian dituen instalazioak bisitatzen duten ikastetxeentzat abian ipini duen jarduera-multzoaren barruan, joan den otsailaren 11n eta 24an historia-tailer bi egin ziren, hurrenez hurren. Hartara, Durangoko Fray Juan de Zumárraga institutuko ikasleak Jose Maria Otxoa de Txintxetru “Kirikiño” batailoiko gudari eta gaur egun Euzko Gudarosteko buruarekin eta Esteban Urienekin, Belgikara erbesteratutako gerrako umearekin, egon ziren.

Tailer hauekin lortu nahi den helburua da 12 eta 18 urte bitarteko gazteei aukera ematea, Euskadiren historiako zenbait gertaeratan aktore nabarmen gisa eta behatzaile kualifikatu gisa, euren bizipenak azaldu eta bizi eta jasan zutenaren gaineko iritziak emango dituzten zenbait pertsonaren lekukotasunak entzuteko. Orobat, Gerra Zibila bizi izan zuten zuzeneko protagonistekin; halaber, ekimen hau dago pentsatuta, ahaztu ez ditzagun herriek zenbat sufritzen duten gerrekin eta bizirik geratzen direnek bizi duten hondamena. Azalpe-

Aurkibidea/Índice

nen osagarri gisa, bideoak emango dira eta, gainera, aukera egongo da gazteek protagonistei galderak egiteko adierazitako garaiaz eta bertan bete zuten eginkizunaz. Euskal Abertzaletasunaren Museotik igaroko diren gonbidatuek zenbait gairi ekingo diete: Gerra Zibila, espetxeko bizipenak, trantsizioa, euskal kultur ekoizpena, gudari-batailoien eginkizuna, Ikurrinaren legeztapena, diaspora, etab.

Donan dos históricas ikurriñas al Museo del Nacionalismo Vasco

L

a Junta de la Organización Municipal de EAJ-PNV de Antzuola (Gipuzkoa) ha donado al Museo del Nacionalismo Vasco de la Fundación Sabino Arana dos ikurriñas históricas procedentes de 1932. Concretamente, se trata de la ikurriña que se confeccionó con motivo de la constitución del partido jeltzale en el municipio guipuzcoano y otra perteneciente a la agrupación nacionalista de mujeres Emakume Abertzale Batza, que fue bendecida el 23 de octubre de 1932 en la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, en lugar de en la parroquia del pueblo, por la negativa del párroco a hacerlo.

94

Una vez iniciada la Guerra del 36, las dos ikurriñas fueron sacadas del pueblo, y tras superar muchas vicisitudes por Bermeo, Bilbao, Santander, etc. llegaron a Villa Izarra (Baiona), sede del EBB en el exilio, donde fueron conservadas por Ander Barrutia, quien al comienzo de la democracia las devolvió a Antzuola. Como muestra de agradecimiento por esta donación, la Fundación Sabino Arana ha hecho entrega al PNV de Antzuola sendas reproducciones de las dos ikurriñas. En este mismo acto, la formación jeltzale también

ha donado a la Fundación el telón del salón de actos del batzoki, pintado por el artista bergarés Simón de Arrieta, y que fue utilizado para la apertura y cierre de las representaciones que tenían lugar en la sede nacionalista antes de la guerra. La particularidad de este telón reside en que, en su origen, estaba decorado con una pareja de dantzaris que portaban una ikurriña, imagen que fue retocada por los carlistas de Antzuola durante la guerra sobreimpresionando la bandera española en la ikurriña y cambiando el color negro de la txapela del dantzari por el rojo.


Seminario: los actuales desafíos del euskara en la CAPV

E

l pasado 16 de marzo, la Fundación Sabino Arana organizó en el Hotel Villa de Bilbao el seminario “Euskeraren egungo erronkak EAE-n”, con el objetivo analizar las actuales divergencias existentes entre la capacidad lingüística y la utilización social del euskera. Durante toda la jornada, una treintena de representantes de diferentes ámbitos de la sociedad vasca debatieron y detectaron los actuales puntos “calientes” de la cuestión y propusieron algunas líneas de superación o avance.

de cara a futuro en diferentes ámbitos como: el actual sistema educativo; en el campo de la demografía-Inmigración (estabilización de los autóctonos y la progresión de los inmigrados); el ámbito laboral; los medios de comunicación, la cultura y el ocio; y el discurso social y político (necesidad de articular nuevas propuestas eficaces consensuadas, actuaciones para mejorar las actitudes lingüísticas positivas hacia el euskera, diversidad cultural y lingüística, etc.).

Aurkibidea/Índice

Los ponentes fueron: Lontxo Oiarzabal (presidente del Consejo Escolar de Euskadi), Patxi Juaristi (profesor del Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración de la UPV; Andoni Sagarna (informático del grupo de empresas de la Fundación Euskalgintza Elkarlanean), Kike Amonarriz (filólogo y sociolingüista) y Ludger Mess (vicerrector de la UPV).

El seminario estuvo estructurado en cuatro mesas de trabajo en las que los diferentes expertos en cada una de las áreas abordaron la situación del euskera al día de hoy y su proyección

Maider López, única artista vasca en la Bienal de Venecia

L

a donostiarra Maider López, que colaboró con sus creaciones en los números 3 y 8 de Hermes, ha sido la única artista vasca seleccionada para participar en la 51ª edición de la Bienal de Arte de Venecia, que se celebrará entre el 12 de junio y el 6 de noviembre.

El trabajo de la creadora vasca ha sido elegido junto a los de otros 90 artistas individuales de todo el mundo. Maider López nació en Donostia-San Sebastián en 1975 y completó su formación artística en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco y en el

Chelsea College of Art and Design de Londrés. Ha expuesto sus obras en la capital donostiarra, Roma, Londrés, etc. y está presente en las colecciones de Artium, entre otras muchas. La artista vasca será una de las más jóvenes que acudan este año a la Bienal de Venecia.

95


Aurkibidea/Índice

Aguas mil

1

7 de Abril, 10 de la noche, ¿pero qué está pasando? nos preguntamos casi todos mientras comprobamos que el PSE-EE sube, principalmente, a costa del PP; PNV-EA bajan en favor de EHAK y Aralar; EB-IU se mantiene. Se trata de un flash, falto de detalle, pero la transferencia de escaños así sucedida nos ofrece la instantánea del nuevo Parlamento: una foto más fiel del electorado que aquella del 2001, movida, traqueteada, por el efecto del ”que vienen, que vienen”. En tal ocasión los votantes no alineados con las posiciones extremas de alternancia al nacionalismo a toda costa, optaron por acogerse en el puerto de abrigo representado por el lehendakari Ibarretxe. En ésta, y mientras se insistía en la metáfora de las dos orillas y el cauce central, los ciudadanos no alineados (esa masa decisoria), luego del cambio en el Gobierno de España, aquietados por la extendida percepción: “Plan Ibarretxe imposible, Patxi lehendakari tampoco, María San Gil ni soñar”, se quedaron en casa y dejaron a las formaciones políticas delimitadas en sus propios contornos. En otras palabras: la Euskadi siempreigual, y la imagen de las orillas transfigurada en la de un archipiélago del que emergen los partidos-islotes; destacados durante el repunte de marea los más prominentes, visibles todos cuando el reflujo, la mayor abstención, sitúa la masa de agua en bajamar. La Isla de los Misterios, por breve espacio, lo fue EHAK, de la cual, dicho sea en términos de la marina mercante se decía ignorar peso, contenido y número de bultos. La irrupción de un espectral Partido Comunista de las Tierras Vascas era la última oportunidad de presencia institucional para la izquierda abertzale de referencia ETA, consciente de su incierto futuro en caso de definitiva proscripción legal. Cómo llegaron legales hasta el recuento es asunto de menor interés porque, cual si fuese un baile de máscaras, todos miramos hacia otro lado en una acti-

96

tud entreverada de invocaciones a principios democráticos y deseos de que los resultados que obtuviesen no fuesen determinantes. Lo han sido, y al éxito de Batasuna que ha recogido la solidaridad, incluso de no convencidos de su causa, ante el atropello legal del que habían sido objeto, se une el también exitoso desarrollo de quienes disponen de EHAK como minoría de bloqueo contra el llamado Plan Ibarretxe. La colusión entre Otegi y Zapatero es tan obvia que solo resta desearles que alcancen un acuerdo de fondo en lo que respecta a la desmilitarización de ETA; de otro modo, tales maniobras orquestales en la oscuridad concluirán en el fracaso más absoluto y los socialistas comprobarán en propia piel no ya el asesinato, que tristemente conocen, sino la acusación de complicidad con el terror tal y como el propio nacionalismo tuvo ocasión de sufrir tras el fracaso de Lizarra. Más no adelantemos acontecimientos ni turbulencias. El PP no reproduce por el momento su acreditado registro, el de un Savonarola tronitonante dispuesto a levantar su dedo acusador contra quien “dé oxigeno” a los terroristas. El mayor ejercicio de desvergüenza política ha corrido a cargo de María San Gil quien el lunes postelectoral y en sendas frases encadenadas clamaba contra Zapatero por haber posibilitado ”la presencia de ETA en el Parlamento vasco”..., mientras ofrecía a Patxi Lopez “su apoyo para llevar a Ibarretxe a la oposición”. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha debe ser la mejor enseñanza bíblica aprendida por la especialista en lenguas muertas. Tras el turno de preguntas en el Congreso queda la impresión de un Rajoy retórico y adjetivo que sin embargo no anuncia una actuación de su grupo parlamentario para intentar la ilegalización de EHAK. Mientras todo el mundo da por amortizado el Pacto (antiterrorista) por las Libertades, el baile de máscaras continúa, al igual que la lluvia de este abril, aguas mil. T xema Montero

Koldo Mediavilla


4220&portada final n…16 24/5/05 10:48 Pagina 1

pentsamendu eta historia aldizkaria. revista de pensamiento e historia

CIAN MAGENTA AMARILLO NEGRO

hermes pentsamendu eta historia aldizkaria. revista de pensamiento e historia revista trimestral

Elkarrizketa: Juan Ignacio Pérez “No es concebible una sociedad moderna si la universidad no tiene un desarrollo acorde”

Aurkibidea/Índice

Compuesta

maiatza 2005 mayo. nº: 16 zbk

Ismael Iglesias

Informe: Elogio del gran público Andoni Ortuzar

Lontxo Oihartzabal Rezola Patxi Juaristi Larrinaga Andoni Sagarna Kike Amonariz

maiatza 2005 mayo. nº: 16 zbk

© Fundación Sabino Arana Kultur Elkargoa