Sa! week 7 - 2017

Page 20

BESPAREN OP ENERGIE & TOCH MEER COMFORT? Vakkundig geplaatst isolatieglas maakt het mogelijk!

JANUARI EN FEBRUARI

20% KORTING OP ISOLATIEGLAS

BETER VOOR HET MILIEU

S

SLECHT

6%ARBBTEIW DSOP

INBRAAKWERENDER DAN ENKEL GLAS

UREN

HOUDT HET GELUID BETER TEGEN HOUDT CONDENSVORMING BETER TEGEN ISOLEERT TOT MAX. 500% BETER DAN ENKEL GLAS

De Klok 18 8401 CM Gorredijk T 0513 - 46 20 16 F 0513 - 46 12 48

WWW.BETHLEHEMSCHILDERS.NL

Uw (nieuwe) woning ook energiezuinig maken?

Bespreek dan uw mogelijkheden met Hypotheek House Gorredijk

Meer dan hypotheken alleen!

Check GRATIS uw mogelijkheden!

www.hypotheekhouse.nl

Hoofdstraat 6, Gorredijk | T (0513) 769 067 | gorredijk@hypotheekhouse.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.