Issuu on Google+

Sa!

kijkt anders

Woensdag 16 december 2015

Jaargang 2 Nummer 50

www.sa24.nl

AFVALSTUDIE PAGINA 16 MOGELIJK NOODOPVANG

VOLLE AGENDA

WINTERSTOP

VLUCHTELINGEN

KERST 2015

RONDJE VOETBAL

Opsterland houdt er rekening mee dat er in 2016 een vraag komt voor noodopvang van 100 tot 150 vluchtelingen. De gemeente heeft hiervoor vier mogelijke locaties op het oog. Het gaat om leegstaande bedrijfspanden. Welke dat zijn wil burgemeester Van Selm nog niet zeggen.

Het weekend voor kerst staat in het Sa!-gebied bol van de activiteiten. Volop kerstmarkten en kerstconcerten. Gezellige evenementen die mensen samenbrengen in het kerstgevoel. In Sa! deze week een overzicht van de activiteiten die bij ons zijn gemeld. Zodat u kunt kiezen. Veel plezier!

Het is winterstop in het amateurvoetbal, op een enkele inhaalwedstrijd komend weekeinde na. Een mooi moment dus om een ronde te maken langs alle clubs in het verspreidingsgebied van Sa!. Over verrassingen, teleurstellingen en verwachtingen voor de tweede seizoenshelft.

PAGINA 3

PAGINA 22

PAGINA 30

woning van de week

Brouwerij 29 Gorredijk Vraagprijs  157.500,– K.K. www.sierdmoll.nl


Familieberichten

overleden

Na een tijd van ziek zijn is overleden onze zuster - schoonzuster en tante  

Immie Annema-Zwart

  Wij wensen Wiebe en kinderen sterkte.   Willem en Jangé Wiekie en Harm Limmy en Jan Anje en Jan Jelke † en Renate

Grut is it gemis, mar moaie herinneringen bliuwe  

Us tante Immie is net mear

    Wietze en Simone de Jong Friso Harm en Michelle Mirthe Sjoukje Nenske Bonnie Limmie de Jong

dankbetuiging De grote belangstelling en het medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van ús mem

Klaasje Mast-Peper heeft ons goed gedaan. Onze oprechte dank daarvoor. Bern en beppesizzers.

Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tothet plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Rik Dijkstra: rik@sa24.nl of 06- 2189 4828.

REINY VAN DER VEGT & SARISSA SCHOPPERT

www.tijuitvaart.nl 0511-474730


Sa!

16 december 2015

3

www.sa24.nl

Opsterland blijft inzetten op kleinschalige opvang

In 2016 extra opvang vluchtelingen Opsterland houdt er rekening mee dat er in 2016 een vraag komt voor noodopvang van 100 tot 150 vluchtelingen. De gemeente heeft hiervoor vier mogelijke locaties op het oog. Het gaat om leegstaande bedrijfspanden. Welke dat zijn wil burgemeester Van Selm niet zeggen. BEETSTERZWAAG De noodopvang is een van de mogelijkheden die Opsterland ziet om bij te dragen aan de opvang van vluchtelingen. “We hebben gezocht naar mogelijkheden die passen bij de aard en schaal van wat we kunnen”, aldus de burgemeester. Onderling hebben de Friese gemeenten afspraken gemaakt over de verdeling van mogelijke noodopvang. Duidelijkheid komt er pas wanneer het COA met een concrete vraag voor noodopvang komt. Vluchtelingen verblijven maximaal enkele maanden in een noodopvang in afwachting van een plek in een AZC. Het verblijf is dus langer dan in de crisisnoodopvang, zoals onlangs in Ureterp, waar vluchtelingen maximaal twee keer 72 uur kunnen verblijven. Opsterland staat ook open voor een klein AZC voor maximaal 300 vluchtelingen, al zijn daarvoor nog geen locaties in beeld. Maar aan dit soort kleinschalige AZC’s heeft het COA op dit moment geen behoefte. Zij investeert nu in AZC’s met minimaal 600 plaatsen. Daarnaast zoekt Opsterland op verzoek van de gemeente Smallingerland en het COA plek voor twee groepen van ieder maxi-

maal twintig alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s), het liefst binnen tien kilometer van Drachten. Hiervoor zijn mogelijk geschikte panden gevonden, maar deze locaties zijn nog niet concreet aangeboden aan het COA. Daarnaast vangt zorggroep Jade vanaf januari een groep van 16 amv’s op in een voormalige zorgboerderij in Oud Beets.

Permanent

Net als iedere Nederlandse gemeente is Opsterland ook verplicht permanente huisvesting te regelen voor een aantal vluchtelingen van wie bekend is dat ze in Nederland mogen blijven. Dat zijn er dit jaar 63; Opsterland verwacht dit te gaan halen. Voor de eerste helft van 2016 moet Opsterland onderdak vinden voor 36 statushouders. Met de huisvesting van 16 amv’s in Oud Beets is daar al de helft van gerealiseerd. Ook heeft Opsterland nog een locatie op het oog waar 24 statushouders tijdelijk kunnen wonen in afwachting van een permanente woning. De gemeenteraad stemde maandagavond unaniem in met het plan. Er was veel lof voor de manier waarop

Sa!-foto

“It bêste symboal fan ferbining en solidariteit.” Met die woorden gaf PvdA-fractievoorzitter Roel Vogelzang maandagavond een cadeau aan burgemeester Van Selm. Het betrof een ingelijste foto van fotograaf Sietse de Boer die twee weken geleden is gebruikt voor de voorpagina van Sa!. De PvdA onderstreepte daarmee de hartverwarmende opvang van vluchtelingen in Ureterp en stelde de burgemeester voor deze foto aan te bieden aan De Wier. het college en in het bijzonder de burgemeester het vluchtelingendossier behandelt. Met voldoende overleg met omwonenden en met de gemeenteraad. “Mar wy binne der noch net, it sil de kommende jierren sykjen bliuwe nei in lykwicht tusken draachflak en it nimmen fan ferantwurdlikheid”, aldus Roel Vogelzang (PvdA). Opsterlands Belang benadrukte dat de gemeente de ogen open moet houden voor mogelijke verdringing op de woning- en arbeidsmarkt. Marcel van Opzeeland: “Ik ben blij te horen dat dit nu nog niet het geval is, maar deze angst is er wel onder een deel van de bevolking. Daar moeten we serieus mee omgaan.”

Nog geen duidelijkheid over situatie Fontein BEETSTERZWAAG Er is volgens de gemeenteraad te veel onduidelijkheid rond de situatie aan de Fontein in Gorredijk om een besluit te kunnen nemen over de omgevingsvergunning voor het plan Mooi Loevestein. En dus besloot de raad om het onderwerp maandagavond niet te behandelen. Bewoners van de Fontein ageren al langer tegen de aansluiting van het plan op hun straat. Margreet Mook hield de raadsleden namens de buurt nogmaals voor dat de geplande zes uitritten van woningen van Mooi Loevestein op Fontein niet stroken met het Beeldkwaliteitsplan (BKP) dat er ligt. “Het BKP is onderdeel van het bestemmingsplan. Op basis daarvan hebben we daar

gebouwd.” Mook sprak ook opnieuw de vrees uit dat de straat straks volop wordt gebruikt voor het halen en brengen van leerlingen voor de nieuwe basisschool. Daar is de straat volgens de buurtbewoners niet op ingericht. Raadsleden bekeken afgelopen zaterdag de situatie ter plekke en werden voorafgaand aan de vergadering bijgesproken door projectontwikkelaar Zwanenburg van Mooi Loevestein. Romke de Jong (D66) constateerde dat de verhalen van beide partijen niet met elkaar overeenkwamen en stelde daarom voor het onderwerp van de agenda te schrappen. Andere fracties stemden daarmee in. Het is onduidelijk wat nu de volgende stap is.

Geen inspraak voor omwonenden Talant BEETSTERZWAAG De Stichting In Arcadië wordt de reddende engel in de discussie tussen de gemeente Opsterland, Talant en de omwonenden van locatie De Wissel in Beetsterzwaag. De partijen discussiëren al maanden met elkaar over de herinrichting van het voorste deel van de Talantlocatie. In Arcadië, ingeschakeld op verzoek van de omwonenden, brengt de cultuurhistorische waarden van de omgeving van de Talantlocatie nu in beeld. Talant houdt daar in het verdere ontwerp rekening mee. Wethouder Piet van Dijk rekent erop dat er daardoor een mooi plan ontstaat. Hij was vol lof over het eerste deel van de herinrichting van de Talantlocatie dat vrijdag werd afgesloten. Volgens de wethouder was de discussie tussen partijen vooral het gevolg van misverstanden over ieders rol in het proces. De gemeenteraad ging maandag akkoord met de nieuwe procedure, waarin via

vervolg van het project. Oppositiepartijen FNP, BAS en OpsterLanders stemden tegen het voorstel omdat ze vinden dat er te weinig met de bezwaren van bewoners wordt gedaan.

Afsluiting eerste fase

Met het ontsteken van de verlichting in een acht meter hoge kerstboom is afgelopen vrijdag de nieuw- en verbouw op het achterste gedeelte van Talantlocatie De Wissel geopend. FOTO: SIETSE DE BOER

een zogenaamde coördinatieregeling de aanpassing van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning gelijk opgaan. Dat bespaart tijd. In een brief naar de raad maakte Van Dijk duidelijk dat de omwonenden

straks twee keer de kans krijgen om zienswijzen kenbaar te maken. Hij benadrukt dat Talant het plan maakt en dat belanghebbenden hierin formeel geen rol spelen. Van Dijk schrijft dat omwonenden hun standpunten in een aantal ge-

sprekken voldoende konden laten horen en dat er daarom geen inspraak komt. De wethouder ziet daarin geen toegevoegde waarde. Raadsleden benadrukten nogmaals het belang van goede communicatie tussen partijen in het

In de afgesloten eerste fase van de vernieuwing van De Wissel, die 2,5 jaar in beslag nam, kregen 176 cliënten een nieuwe woonplek. Ze hebben allen een eigen studio, bestaande uit een ruime zitslaapkamer met douche en toilet. De woonruimtes bestaan uit vijf nieuwe gebouwen met ieder vier groepswoningen. Vier bestaande woningen zijn verbouwd. Kliniek De Swaai is uitgebreid en wegen, paden en tuinen zijn opnieuw aangelegd. Op De Wissel wonen en werken mensen die behoefte hebben aan een beschutte leefomgeving. Talant bereidt nu de herinrichting van het voor- en middenterrein voor.


Sa!

16 december 2015

5

www.sa24.nl

Opsterland wil verrommeling aanpakken

Eigen identiteit begraafplaatsen terug De laatste jaren zijn de vijf gemeentelijke begraafplaatsen steeds meer op elkaar gaan lijken. Opsterland wil de dodenakkers in overleg met de dorpen hun eigen identiteit teruggeven. BEETSTERZWAAG Opsterland telt 19 begraafplaatsen, waarvan er maar zeven in handen van de gemeente zelf zijn. Op twee hiervan (Kerkewal Gorredijk en de Joodse begraafplaats Gorredijk) worden geen mensen meer begraven. Op de overige vijf nog wel. Het gaat om de begraafplaatsen in Beetsterzwaag (Gealeane), Nij Beets, Tijnje en Gorredijk (Kortezwaag en Hegedyk). De andere begraafplaatsen zijn particulier eigendom, meestal van kerken. De vijf gemeentelijke begraafplaatsen hebben vanuit het verleden en vanuit hun ligging ieder een

eigen sfeer en identiteit. Opsterland constateert dat deze kenmerken de laatste jaren zijn ondergesneeuwd; ze zijn steeds meer op elkaar gaan lijken. Maar dat gaat veranderen. Door vooral kleine groenelementen en paden te verwijderen, wil de gemeente meer rust en een meer ingetogen sfeer creëren. Zo wil Opsterland bijvoorbeeld graag het aantal paden terugbrengen. Lang niet alle paden zijn functioneel, maar geven bij achterblijvend onderhoud vaak wel een rommelige indruk. De gemeente Opsterland keek ook naar mogelijk-

heden om een of meerdere gemeentelijke begraafplaatsen te sluiten of af te stoten. Een gemeente is namelijk niet verplicht om een gemeentelijke begraafplaats te hebben en te onderhouden. Opsterland mag haar wettelijke plichten uit de Wet op de lijkbezorging ook aanbieden in een andere gemeente. Maar volgens wethouder Wietze Kooistra is die discussie gesloten. Opsterland houdt haar vijf begraafplaatsen. “Er is niemand die ze overneemt en vaak heeft een dorp een emotionele binding met de begraafplaatsen. Ik wil niet dat er dorpen zijn waar geen mogelijkheden zijn om begraven te worden.” Er zit nog een sociaal aspect aan dit besluit. Medewerkers van Caparis zijn vaak betrokken bij het onderhoud en

Gemeentelijke begraafplaats in Beetsterzwaag. FOTO: SIETSE DE BOER

Kooistra wil deze groep medewerkers aan het werk houden. Opsterland gaat met de dorpen in overleg over de inrichting van de begraafplaatsen. Om te kijken hoe het aanzicht kan verbeteren en tegelijkertijd het onderhoud binnen de

perken kan blijven. “Het is belangrijk dat het dorp het eens is met het beeld van de begraafplaats.” Het onderhoud van de begraafplaatsen kost jaarlijks 45.000 euro, exclusief de arbeidsuren.

Sylvia Loois hervindt haar sport: jongleren met baton Wie denkt dat jongleren met een majorettestok alleen voor jonge meiden is, heeft buiten de 31-jarige Sylvia Loois gerekend. Twee jaar geleden maakte zij haar comeback in de wereld van majorettes, twirlen en batons.

het majoretteleven leek voorbij. “Op mijn dertigste besloot ik eens gek te doen en weer te gaan twirlen.” Ze meldde zich aan voor een wedstrijd. “Ik kreeg complimenten voor mijn show, maar ze zeiden ook: het is niet meer van deze tijd wat je doet.”

NIEUWEHORNE

Champions Trophy

Een rentree met succes, op 19 december doet ze mee aan het NK in Waalwijk, gevolgd door de Champions Trophy in februari, het internationale kampioenschap der lage landen. Met 31 jaar ben je wel echt oud in de twirl- en majorettesport geeft Sylvia eerlijk toe. Ze was vanaf haar zesde majorette en gaf vanaf haar zestiende zelf les. “Toen ben ik gestopt met wedstrijden, omdat ik de focus wilde leggen op mijn leerlingen. Ook veran-

Old Skool

Sylvia Loois in actie.

derde de majorettewereld in die tijd veel, het ging steeds meer lijken op ritmische gymnastiek.” Ze kreeg een baby,

De sport was veranderd. De majorettebaton werd tot zo’n tien jaar geleden voornamelijk gebruikt door de majorettes die voorop liepen bij een drumband of korps. Vandaag de dag is het meer een individuele sport. Dat was even wennen voor Sylvia. “Ik ben nog van de ‘old skool’ en moest zoeken en kijken hoe het tegenwoordig gaat. De sport heet nu twirling en lijkt op een combinatie van ritmi-

sche gymnastiek, turnen en dans.” Sylvia traint in twee onderdelen van deze sport: dansen met baton (dance twirl) en het 2baton twirlen. Dit laatste onderdeel is bijna jongleren met twee batons.

Jongleren

Het jongleren met twee majorettebatons is echt haar ding. “Vorig jaar ben ik met dit moeilijke onderdeel begonnen. Ik ben er wat mee gaan prutsen en oefenen.” Twee keer per week oefent ze in de sporthal van Nieuwehorne, thuis heeft ze een eigen danskamer en Sylvia doet vooral veel mee aan specialistische dagen van KNMO, de overkoepelende muziekorganisatie voor blaasmuziek, majorette & twirl, show, mars, percussie en color guard. “En ik volg sportfysio-

therapie en heb sinds kort een sportcoach.” In oktober werd Sylvia regiokampioen op het onderdeel dance twirl tijdens het majorette- en twirlkampioenschap voor Friesland, Groningen en Drenthe. Hiermee plaatste ze zich rechtstreeks voor de Nederlandse Kampioenschappen op 19 december in Waalwijk. “En tot mijn grote verrassing werd ik door de KNMO gevraagd om voor Nederland uit te komen in de Champions Trophy in februari.” In dit toernooi der lage landen treden twirlers uit Vlaams België en Nederland in het strijdperk. Sylvia doet mee met het onderdeel 2baton. “En ik hoop dat ik in Waalwijk zoveel punten haal dat ik ook mijn dance twirl op de Trophy mag laten zien.” majorettersylvia.jimdo.com

Schot in plannen MFA Lippenhuizen LIPPENHUIZEN Er lijkt eindelijk schot te zitten in de bouwplannen voor een nieuwe MFA in Lippenhuizen. Vorige maand nog liep het project de zoveelste vertraging op, inmiddels lijken de neuzen van het dorp en de gemeente dezelfde kant op te staan. Het recente oponthoud werd veroorzaakt door de zorg van wethouder Piet van Dijk over de toekomstige exploitatie. Vaste gebruiker Timpaan is weggevallen en het plan vergt een forse eigen bijdrage van het dorp. Doordat Timpaan de peuteropvang terugtrekt uit de kleine dorpen, en dus ook uit Lippenhuizen, vond Van Dijk dat de nieuwe MFA al vanaf de start te ruim in de vierkante meters zou komen te zitten. Boven-

dien zorgen de prognoses over de leerlingenaantallen van Obs De Flecht voor vraagtekens over de noodzaak van vijf klaslokalen. “Er komt nu geen ruimte meer voor peuteropvang”, zegt Gerrit Jonker. Jammer, meent de voorzitter van de MFA-werkgroep uit het dorp, want de nieuwe aanbieder van peuteropvang, Esther Russchen, heeft wel oren naar een plekje in de MFA. “De wethouder kiest voor zekerheid.” Omdat ook schoolkoepel PRIMO vierkante meters inlevert, valt volgens wethouder Van Dijk de eigen bijdrage van het dorp een ton lager uit. De aanleg van een kunstgrasveld lijkt in kannen en kruiken. De gemeente Opsterland heeft daarover ook contact met de

voetbalverenigingen uit Tijnje en Terwispel. Het is de bedoeling dat zij het kunstgras samen met THOR uit Lippenhuizen gaan gebruiken. De drie voetbalverenigingen werken nu al samen in de jeugdafdeling. De MFA wordt gebouwd volgens het concept Design&Build. Om tijd uit te sparen, aldus Van Dijk. Eerst een architect en later een aannemer in de hand nemen duurt niet alleen langer, maar schuurt ook met de regels voor aanbesteding. Met D&B kan dat nu onderhands gebeuren. “Het dorp behoudt daarbij de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de indeling”, verzekert de wethouder. Werkgroepvoorzitter Jonker schat de oplevering in rond de bouwvak van 2017.

Onze openingstijden tijdens de feestdagen Donderdag 24 december 1e Kerstdag 2e Kerstdag

08.00 - 19.00 uur GESLOTEN 10.00 - 18.00 uur

Donderdag 31 december Nieuwjaarsdag

08.00 - 18.00 uur GESLOTEN

Jumbo Henk Split, Gorredijk, Badweg 34


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 16 december 2015

Mededelingen van de gemeente

Storing openbare verlichting T (088) 945 02 50 Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 - 12.30 uur

Gewijzigde openingstijden rondom de feestdagen In de kerstvakantie bent u van harte welkom en helpen wij u graag. Wij hanteren zoveel mogelijk onze reguliere openingstijden. Wel zijn er een paar momenten waarop wij zijn gesloten: • donderdagavond 17 en 24 december (open tot 17.00 uur) • vrijdag 25 december • donderdagmiddag en -avond 31 december (open tot 12.30 uur) • vrijdag 1 januari • loketten Gebiedsteam in Gorredijk en Ureterp: gesloten tussen kerst en oud en nieuw

Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 13.30 - 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 15.00 - 17.00 uur T (0512) 386 222 - E gebiedsteam@opsterland.nl

Afvalkalender 2016

Meer informatie over onze openingstijden vindt u op www.opsterland.nl.

Wilt u als vrijwilliger aan de slag? Misschien is de Buurtbus dan iets voor u! De Buurtbus zoekt chauffeurs en een bestuurslid. Voor meer informatie kunt u bellen met Janko Brouwer, telefoon 06 37 17 92 85 of e-mail buurtbusopsterland@gmail.com.

Vanaf 2016 verspreidt de gemeente Opsterland geen papieren afvalkalender meer. U kunt de Afval App (voor smartphone of tablet) gebruiken of de afvalkalender bekijken op www.omrin.nl en eventueel zelf printen. Verderop in deze krant en op www.opsterland.nl vindt u meer informatie.

Bekendmakingen Bakkeveen

Gorredijk

Verleende standplaatsvergunning - verkoop oliebollen voor VV Bakkeveen op 29,30 en 31 december 2015, bij Poiesz supermarkt

Verleende evenementenvergunning - kerstfair, zondag 20 december 2015, centrum

Verleende collectevergunning - oliebollenactie VV Bakkeveen, op 29,30 en 31 december 2015

Verleende omgevingsvergunning - kap 11 bomen, verenigingsgrond Slûskes Skar, Engbert Pierswei

Verleende evenementenvergunning rectificatie - nieuwjaarsfeest 1 januari 2016 van 00.30-06.00 uur, Mjûmster Wei nabij nr 37

Beetsterzwaag Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - bouw tuinschuur, Kuiperslaan 2

Hemrik

Langezwaag Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - bouw veranda, Skoalplein 13

Lippenhuizen Verleende collectevergunning - collecte verkoop rookworst op 9 januari 2016, 10.00-16.00 uur

Siegerswoude Verleende omgevingsvergunning - verbouw school tot woning, bêd en brochje en gezondheids- en bewegingsstudio, Foarwurk 23

Overig

Wijnjewoude

- M.E.R.-beoordelingsbesluit, Foarwurk 41

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - legalisatie 2 tijdelijke woonunits, Selmien West 6A

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - nieuwbouw twee 2/1 kap woningen, Gentiaan 21,23,25 en 27 - verbouw bedrijfspand tot woning, Mounleane 4 - aanbrengen zonnepanelen, Merkebuorren 73 - uitbreiding woning, Weinterp 78

Verleende collectevergunning - collecte van 14 tot 16 december 2015 voor de taptoe

Verleende evenementenvergunning - project X-mas op 24 en 26 december 2015 van 21.00-02.00, Klein Groningen 12A

Ureterp

Verleende omgevingsvergunning - kap diverse soorten bomen, Hoofdstraat 3

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

Met de Club van Sa! naar De Skâns

Buurman in de winter Een hartverwarmende voorstelling over hoop en vriendschap. Dans, theater, slapstick, acrobatiek, een ijsbeer en een kettingzaag – en dat allemaal op het podium, zo vlak voor je neus! Andreas Denk, voorheen een van de artistiek leiders van het opgeheven Hans Hof Ensemble en sindsdien actief als zelfstandig theatermaker, heeft met Buurman in de Winter een pareltje afgeleverd. Een pareltje waarmee hij iedereen van 5 jaar en ouder een uur lang weet te boeien. Samen met danser Jordi Casanovas: twee vrienden die zich in een winterse blokhut verschansen en daar een handvol kleine avonturen beleven. Buurman in de Winter is een vervolg op Buurman op Vakantie. Deze sprankelende dansvoorstelling met live muziek laat zien dat problemen helemaal niet vervelend hoeven te zijn. Dat eigenlijk alle oplossingen goed zijn. En dat het juist leuk is om elkaar te helpen, tot welke (wan)orde deze ook zal leiden. Buurman in de winter is te zien in De Skâns op dinsdag 29 december (15.00 uur). Entree: 8,50 euro. www.skans.nl

Korting leden Club van Sa!

Leden van de Club van Sa! krijgen 20% korting op de toegangsprijs voor deze leuke kindervoorstelling. Deze kaarten met korting zijn te bestellen via redactie@sa24.nl

Ja, ik meld me aan voor de Club van Sa! Voornaam + achternaam Straat + huisnummer Postcode + Plaats Geboortedatum Stuur deze bon naar: Sa! Media, Wetterwille 10L ,8401 GB Gorredijk


Muziek streaming dagen op 28, 29 en 30 december! Dynaudio Cambridge Audio Rega Amphion Totem Acoustics Audioquest Bel Canto Indiana Line

Speciale December-actie op Xeo4 en Xeo6 10% korting en een gratis hub t.w.v. â‚Ź 249,-.

Houtdraaier 5 - Heerenveen - T 06 57 74 78 32 - WWW.LDPRO.NL

v.v. De Sweach E 1 kampioen! Daniek Koning, Patrick Meijer, Jelmer Pauwels, Steyn Smit, Riemer Busscher Sven Stegeman, Mark van der Werff, Theo van der Meulen, Martijn Kootstra Leiders/ trainers: Tom van der Meulen, Olaf Stegeman, Martijn Meijer


Sa!

16 december 2015

9

www.sa24.nl

Verrassende tentoonstelling

Het museum keek eens op zolder GORREDIJK Nu eens geen tentoonstelling van kostbaarheden of kunst, maar een gevarieerde uitstalling uit het eigen depot van Museum Opsterlân. Zoals de prachtige Eekhoffatlas uit 1850 of het fragiel geborduurde kleedje uit 1734. “Ik loop zelf altijd te smullen daarboven op zolder. Veel van onze vrijwilligers komen er bijna nooit, dus nu hebben we hen gevraagd om in het zolderdepot op zoek te gaan naar bijzondere zaken”, vertelt museumcoördinator Jacqueline Verhoef. Keus is er genoeg: meters gereedschap uit de turftijd, porselein, glaswerk, laden vol handgereedschap, doosjes kappersspullen, speelgoed en oude poppen. Veel van het materiaal ligt al op zolder sinds de opening van de toenmalige oudheidkamer begin jaren 60. “Het museum heeft ontelbaar veel oude foto’s, ook van glasnegatief. Een deel hiervan laten we ook zien in een diavoorstelling.” Met het materiaal uit het depot kunnen we de beschikbare ruimte vele malen vullen. “We zouden dit vaker moeten doen en dat is ook de bedoeling.”

‘Afgestoft Opgepoetst Tentoongesteld’ is tot 14 februari te zien bij Museum Opsterlân in Gorredijk. www.museumopsterlan.nl

 Rindert van Zinderen Bakker Te mooi om niet te tonen: het stamboek van de familie Bakker, opgetekend van 1905 tot 1922 door Rindert van Zinderen Bakker (1845-1927). De familiestamboom is gelardeerd met foto’s, krantenknipsels en aantekeningen over diverse personen en omstandigheden. Achter in het boekwerkje staan diverse dagboekaantekeningen. Rindert van Zinderen Bakker was een prominent man in Gorredijk en een bevlogen socialist. Hij bracht Domela Nieuwenhuis naar het dorp.

 Blauwe knoop

‘Het pijnlijkst gevolg der drinkgewoonte is het lijden der kinderen.’ Een meterslang blauw spandoek werd lang geleden gebruikt door de Gorredijkster afdeling van De Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, kortweg NV of blauwe knoop. De NV werd in 1842 opgericht. Vermoedelijk ontstond afdeling Gorredijk-Kortezwaag in 1911, getuige een mooi bewaard gebleven vaandel.

 Rely Jorritsma

De kist viel op in het museumdepot op zolder vanwege het mooie houtsnijwerk en beschildering. Het was een onvermoede schat met veel tekeningen en schetsen van Rely Jorritsma (1905-1952). Het is onbekend hoe die in het museum terecht zijn gekomen. Het vermoeden bestaat dat Jorritsma, die de laatste jaren van zijn leven doorbracht in Oranjewoud, in de buurt een cursus heeft gegeven. Tips over het ware verhaal zijn welkom in het museum. In de kist verder onder andere een werkje van ene Sjoukje met

mr. Dorien Koopmans

LEG HET VAST (I): HOE EEN NIEUWE START TOCH ANDERS UITPAKT ...

de aantekening: 1 x gemist. Ze kreeg voor haar drieluikje met vissen en bomen een 7.

 Hoerenhondjes

Twee porseleinen poedels vielen op tussen het aardewerk in een kast op zolder. Het blijken twee hoerenhondjes te zijn, beeldjes uit de 19e eeuw die een schunnig geheim meedragen. Engelse dames van lichte zeden gebruikten ze als seinhondjes. Stonden ze met hun snuit naar het raam, dan was de dame vrij. Stond het beeld andersom dan was er bezoek. Nederlandse vissers brachten ze als souvenir mee naar huis. In de vissersgezinnen stonden de hondenpaartjes vaak op de schoorsteenmantel.

Royale woonkavels op Blughutterrein OLDEBERKOOP Het is een prachtige plek in het centrum van het dorp. Daarom wil de gemeente Ooststellingwerf dat er op het terrein van de voormalige Blughut iets moois wordt gebouwd. “Het is de poort van het dorp en daardoor ook een gevoelige locatie”, vertelt wethouder Sierd de Boer. Diverse projectontwikkelaars hebben al laten weten wel ideeën te hebben over het terrein van ruim 7.500 m2 in de hoek van de Heerenveenseweg, Wolvegasterweg en Willinge Prinsstraat. Die ideeën kunnen ze tot eind februari inleveren op het gemeentehuis in Oosterwolde. Ooststellingwerf stelt wel een groot aantal eisen aan

de invulling van de locatie. Er is een uitgebreid beeldkwaliteitsplan. Sociale woningbouw is daardoor volgens De Boer uitgesloten. Wel kan een te bouwen pand worden opgedeeld in seniorenappartementen. Ooststellingwerf heeft twee scenario’s. Of het terrein wordt als één bouwkavel gebruikt of er komen drie bouwkavels. “Het liefst verkopen we het hele terrein in één keer aan een projectontwikkelaar.” Voor elk van de scenario’s zijn er randvoorwaarden. Welk scenario het wordt, is volgens de wethouder afhankelijk van de ideeën die binnenkomen.

Toch verwacht De Boer dat Ooststellingwerf redelijk selectief kan zijn. “De markt is er, maar ik verwacht niet dat het stormloopt.” De Boer wil de ideeën die binnenkomen bespreken met Plaatselijk Belang. Bij de keuze van het plan speelt ook de snelheid van realisatie een rol. Het terrein ligt er klaar voor. De Blughut, een voormalig sociaal-cultureel centrum, is eerder dit jaar al afgebroken. Ooststellingwerf moet het bestemmingsplan nog wel aanpassen, maar daar zijn de voorbereidingen al voor getroffen. Afgelopen maandagavond was er in Oldeberkoop een inloopavond over het plan.

Meneer Vriezema heeft een huis aan de Coudelaan en trouwt met mevrouw Winter. Ze wonen nu samen aan de Coudelaan. Het huwelijksgeluk duurt niet lang. Na een jaar gaan ze uit elkaar. Meneer Vriezema blijft alleen achter op de Coudelaan. Drie jaar later ontmoet hij mevrouw Zomers. Ze trouwen, krijgen twee kinderen en een hond. Terwijl mevrouw Zomers zwanger is van hun derde kindje, besluiten ze te gaan verhuizen. Hun huis aan de Coudelaan is te klein. Gelukkig is er snel een koper. Ze gaan naar de notaris voor de akte van levering. Meneer Vriezema is in zijn nopjes. Maar tot zijn verbazing moet mevrouw Winter, met wie hij al negen jaar geen contact meer heeft, gebeld worden. Voor de overdracht van de woning zijn de handtekeningen nodig van meneer Vriezema, zijn huidige echtgenote èn zijn ex-echtgenote. Vriezema had het huis al op zijn naam staan toen hij (in gemeenschap van goederen) trouwde met mevrouw Winter. Hij dacht daarom dat hij bij de echtscheiding niets hoefde te regelen. Het huis bleef immers op zijn naam? Dit is helaas een veelvoorkomende misvatting. Er was een akte van verdeling nodig bij de echtscheiding, omdat het huis in de gemeenschap van goederen was gevallen. Het kan zelfs nog schrijnender worden als mevrouw Winter niet wil meewerken, als ze is geëmigreerd of als ze is overleden (met achterlating van een nieuwe partner en/of kinderen). Daarom altijd het advies: leg het vast (bij scheiding)! mr. Dorien Koopmans facebook.com/rispensnotarissen


Meest

Meest VERANTWOORDE VERANTWOORDE

BRON: GfK CONSUMENTENONDERZOEK BRON: GfK CONSUMENTENONDERZOEK

Deze feestdag gaan we lekkeen gourmetten! r

Geldig in week 51 (zondag 13 t/m zaterdag 19 december 2015)

Calvé Sauzen

Alle flesjes of potten à 250-650 ml, combineren mogelijk 2 stuks** Bijv. Calvé Mayonaise, 2 potten à 650 ml 3.38

1.69

1GRATIS +1

BAKJE

2.

Bonne Maman Jam

Caffè Vergnano Koffie capsules

Alle potten à 370 gram, combineren mogelijk 2 potten** Bijv. Bonne Maman Extra jam aardbei, 2 potten à 370 gram 3.86

Alle varianten, combineren mogelijk 2 dozen** Bijv. Caffè Vergnano Koffie capsules Arabica, 2 dozen à 10 stuks 6.78

1.93

Bak 500 gram

BAK 500 GRAM 2.99

1.

89

Bush Creek of Montalto

Montalto Grecanico, Grillo Sauvignon Blanc, Nero d'Avola, Pinot Grigio, Rosé of Syrah of Bush Creek Chardonnay, Dry Red Shiraz, Dry White Verdelho, Petite Sirah, Pinot Grigio, Rosé of Shiraz Cabernet, fles 75 cl, combineren mogelijk 3 flessen** Bijv. Montalto Grecanico, 3 flessen à 75 cl

BESTE

2015

WIJN SUPER

MARKT

BRON: NIELSEN CONSUMENTENONDERZOEK

17.97

3.39

1GRATIS +1

1GRATIS +1 PLUS Pitloze witte druiven

00

PLUS Klaverland Kaas 48+

Jong, jong belegen of belegen stuk ca. 500 gram, combineren mogelijk 2 stukken** Bijv. PLUS Klaverland Kaas jong belegen, 2 stukken à 500 gram 11.25

5.62

Weekendpakker Alléén geldig op 17, 18 en 19 december

1GRATIS +1 do vr za

PLUS Beter Leven Culinaire filetrollade Naturel of cranberry Per kilo

11.98

2+1

KILO

13.99

6.

99

50% KORTING

51/15 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeldt, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **De prijs kan per product verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden: ma - di 8.00 - 20.00 | wo 8.00 - 21.00 | do 8.00 - 18.00 | vr - za gesloten | zo 12.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244EA Beetsterzwaag | T: 0512-381232

www.plus.nl


Sa!

16 december 2015

11

www.sa24.nl

Invoering reclamebelasting in Gorredijk

Groen licht ondernemersfonds Gorredijk krijgt een ondernemersfonds. De Opsterlandse gemeenteraad stemde maandag in met het invoeren van een reclamebelasting om het fonds te vullen. Jaarlijks komt er naar verwachting 120.000 euro binnen.

Whi als OKO en een onafhankelijke voorzitter. Via de Whi en de OKO kunnen plannen worden ingediend voor financiering. Jaarlijks wordt 12.000 gereserveerd voor algemene promotie van Gorredijk.

GORREDIJK Het ondernemersfonds moet een einde maken aan de praktijk dat slechts een beperkt aantal leden bijdraagt aan investeringen om de economische positie van Gorredijk te verbeteren. Net als in andere dorpen en steden zien ook de ondernemersverenigingen in Gorredijk het aantal leden dalen en de verantwoordelijkheden toenemen. Er is daardoor continu te weinig geld in kas en de verenigingen kampen met freeriders; ondernemers die wel meeprofiteren maar niet meebetalen. De bij-

Draagvlak

drage van ondernemers is afhankelijk van de WOZ-waarde van hun bedrijfspand en varieert van 150 tot 750 euro per jaar. Het lidmaatschap van de algemene ondernemersverenigingen Whi en OKO gaat daarna terug naar 25 euro per jaar. Het fonds moet jaarlijks 120.000 euro opleveren. De gemeente rekent 5.000 euro voor de inning van het geld en er zijn 2.000 euro organisatiekosten. De rest van het geld vloeit terug naar Gorredijk. Er komt een stichting bestaande uit een bestuurslid van zowel

De gemeenteraad was maandag vol lof voor het ondernemersinitiatief, al waren er wel vragen over het draagvlak. Van de 55% van de ondernemers die zich uitsprak over het fonds, was 80% voor. Oebele van der Veen (CU) vroeg zich bijvoorbeeld af of dit niet betekende dat het straks bezwaarschriften gaat regenen. Wethouder Van Dijk gaf toe dat er bezwaarmogelijkheden zijn. “In andere plaatsen met een vergelijkbaar fonds blijkt echter dat het met de bezwa-

ren meevalt, zeker wanneer er een degelijke verordening is.” OpsterLanders en PvdA stelden vragen over de bemoeienis van de gemeente. Het streven was toch om tot minder regels te komen? Volgens Van Dijk is de overheid echter de enige partij die de noodzakelijke belasting kan heffen. “Wij faciliteren alleen een voorstel dat vanuit de ondernemers zelf komt. Dat is precies wat we graag willen. Wij gaan ons daarom ook niet bemoeien met de bestemming van het geld en de staffeling in de tarieven. Dat laten we bij de ondernemers.”

Volop plannen

Uit het businessplan blijkt dat er voor de eerste twee jaar vooral plannen zijn voor bijvoorbeeld het versterken van

bestaande evenementen, een versterking van de routing door het dorp, het opstellen van een marketingstrategie, het organiseren van netwerkbijeenkomsten, het in stand houden van het Keurmerk Veilig Ondernemen, collectieve inkoop, het gezamenlijk behartigen van ondernemersbelangen en het vormgeven van een nieuwe organisatiestructuur van alle vier actieve ondernemersorganisaties. Er zijn nu vier verenigingen actief: OKO (Ondernemerskring Opsterland), Whi (Winkeliersvereniging), CCG (Commerciële Club Gorredijk) en Stibego (Stichting Bedrijventerreinen Gorredijk).

Het is weer tijd voor de kerstboom BEETSTERZWAAG / GORREDIJK

Wordt het dit jaar een traditionele fijnspar of toch maar een Nordmann? Met kluit of afgezaagde stam? En vooral: hoe duur is zo’n kerstboom en welk formaat past in de kamer? Het kiezen van een dennenboom is niet meer zo gemakkelijk als vroeger. Dat merkt ook kerstboomverkoper Willem Brink uit Beetsterzwaag volop. “Earder kochtst gewoan in dennebeam, tsjintwurdich is der folle mear keus. En de smaak fan de minsken feroaret.” Sinds een aantal jaren is de populaire Nordmann op de markt. Deze boom wordt steeds meer gekozen vanwege de mooi verdeelde en stevige takkenlagen waardoor de versiering goed tot zijn recht komt. “De Nordmann is wol wat djoerder as de gewoane fijnspar of blauspar. Mar hy lit minder gau de nuddels falle.” Voordeel is ook dat de klant niet na hoeft te denken over de vraag: met of zonder kluit. “Dizze beam hat in penwoartel. De modder falt der drekt ôf ast dy út de grûn hellest, dus wurdt de beam ôfseage.” Dit jaar staan bij Brink aan de Kuiperslaan zo’n driehonderd kerstbomen klaar voor de verkoop. “We helje alle beammen

al fan 1998 ôf út De Himrik. Dêr wurde se begjin desimber út de grûn helle of ôfseage.” Hartstikke vers dus. Die versheid is onder andere te herkennen aan het mooi heldere groen en de glans. “Moatst der ek om tinke dat der noch gjin nuddels ôffalle.” En makkelijk: “By minsken dy’t yn of flak by De Sweach wenje besoargje we de beammen oan hûs.”

Kluit

Kerstbomen met kluit zijn vaak populair, omdat ze minder snel naalden zouden verliezen. Volgens Brink niet helemaal waar. Elke kerstboom, met of zonder kluit, heeft dagelijks voldoende water nodig. “By in normaal formaat kinst deis wol in liter wetter jaan. Dan hâldst him hiel lang goed.” Voordeel van een exemplaar met kluit is wel dat deze met een beetje geluk in de tuin overleeft. Wel rustig afbouwen van warme huiskamer via schuur naar de tuin en pas planten als de vorst uit de grond is. En: “Hoe lytser de beam, hoe mear kâns dat it slagget.”

Fraseri

Kerstbomenverkoper Gerrit Zijlstra aan de Stationsweg in Gorredijk merkt ook veranderingen in de kerstbomenhandel. Dit jaar verkoopt hij

Willem Brink en schoonvader Henk Hoekstra die elke middag de verkoop voor zijn rekening neemt.

al voor de zeventiende keer de kerstbomen vanaf het erf van zijn ouders. “In het begin kwamen de mensen veel later hun boom kopen. Nu wordt het steeds eerder, de eerste bomen verkocht ik al voor Sinterklaas.” Ook in Gorredijk is de Nordmann toenemend populair. “Maar ik heb ook hele speciale bomen. Zoals deze Fraseri, die is anti-allergisch.” Waar je op moet letten bij aanschaf: “Dat de boom mooi vol

‘ALS JE AF EN TOE WAT WATER LANGS DE STAM GIET, BLIJFT DE BOOM MOOI’

is en niet te snel de naalden verliest. En als je af en toe wat water langs de stam giet, blijft de boom mooi.” Per jaar verkoopt Gerrit zo’n honderdvijftig kerstbomen, afkomstig uit het Belgisch grensgebied. Sommige vaste klanten weten het al: dit is het laatste jaar dat ze bij Gerrit terecht kunnen. “Ik word vader en wil straks wat meer tijd hebben voor mijn vriendin en de kleine.”

Mogelijk grondvervuiling op terrein school Frieschepalen BEETSTERZWAAG Er bestaat onduidelijkheid over mogelijke grondvervuiling op de locatie van voormalige basisschool De Skâns in Frieschepalen. Er is een verhoogde concentratie nikkel aangetroffen, maar deskundigen zijn het niet met elkaar eens over de conse-

quenties hiervan. Wanneer er een zware bodemsanering nodig is, staat de bouw van woningen op deze locatie op losse schroeven, bleek maandag in de gemeenteraad. Fracties toonden zich op meer punten kritisch over de afspraken die er rond het

plan zijn gemaakt. Zo is tegen de gewoonte in niet de projectontwikkelaar, maar de gemeente verantwoordelijk voor eventuele planschade. Ook al acht het gemeentebestuur de kans klein dat er daadwerkelijk planschade zal zijn. Het CDA stelde vraagtekens bij

de lage grondprijs die is gerekend. “Die ligt op minder dan de helft van bijvoorbeeld bouwterreinen in Ureterp”, aldus Alies van der Wal. Volgens wethouder Piet van Dijk was dit het maximale onderhandelingsresultaat. “Het bleek niet eenvoudig om voor Friesche-

palen een dergelijk project van de grond te krijgen. We zijn blij dat het met bouwbedrijf Van den Broek gelukt is.” De raad ging uiteindelijk toch akkoord met het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plan.


Winteropruiming! N-idee.nl

Start 15 december 2015

2e Kerstdag open van 11.00 - 17.00 uur Swynswei 2D 9245 HE Nij Beets Kvk nr. 01043058

Gratis bezorging aan huis en indien nodig montage!

Tel.: 0512 - 46 14 48 Fax: 0512 - 46 12 48

Drachten

Nij Beets Akkrum

www.wooncentrumsvdberg.nl info@wooncentrumsvdberg.nl

Gorredijk

Heerenveen

Openingstijden: Maandag gesloten. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 18.00 uur. Zaterdag 09.00 tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 17.00 uur. Vrijdag koopavond.

Ook voor: Boeken Tijdschriften Kantoorartikelen Papierwaren Wenskaarten Houten speelgoed Postzegels Bankzaken Kentekenregistraties Splitpennen Boekenbonnen Visaktes Kopiëren CD’s en Vinyl LP’S Schrijfwaren DVD’s Pakketjes verzenden

b

Planteyn boeken

Langewal 19 Gorredijk 0513-461254 info@planteyn.nl www.planteyn.nl

ical

tmus

ers ilie k

fam

Blomfish EBO Nezer - a christmas carol zaterdag 19 december Aanvang 19.30 uur | € 10,-

liedjesprogramma

ankie / Nanne / Tseard “pieter poot in de nieuwe wereld” zondag 20 december Aanvang 15.00 uur | € 12,-

i.s.m. ‘t Nut Gorredijk

De Skâns Gorredijk

Loaijersstrjitte 2 | 0513 - 468600 | www.skans.nl


Sa!

16 december 2015

13

www.sa24.nl

Knooppuntennetwerk Stellingwerven voltooid

Fijnmazig stelsel wandelpaden De Stellingwerven waren de laatste witte vlekken in het provinciale netwerk van wandelknooppunten. Maar niet voor lang meer. Binnenkort gaan de knooppuntbordjes de grond in. Daarbij hebben de Stellingwerven de primeur van de eerste wandelregio in Friesland met een verhalenroute. OLDEBERKOOP In de gemeenten Opsterland en Heerenveen staat het netwerk aan wandelpaden al langer op papier en worden momenteel de knooppuntborden geplaatst. Oost- en Weststellingwerf linken daar nu bij aan.

Net als eerder bij de andere gemeenten heeft recreatieschap De Marrekrite alle plaatselijke ommetjes verzameld, aan elkaar verbonden en vervolgens in kaart gebracht. Heel Zuidoost-Friesland kent nu, net als de rest van de provincie, een fijnmazig stelsel van aaneengesloten wandelpaden. Liefhebbers hoeven niet langer zelf te grasduinen om een tocht uit te zetten, de knooppunten wijzen straks de weg. “De wandelaar kan nog steeds zijn eigen route bepalen, de markeringen vormen daarbij een hulpmiddel”, zegt coördinator landrecreatie Corrie de Groot. Landrecreatie van De Marrekrite heeft sinds

2012 het netwerk aan fiets- en wandelpaden onder de hoede, vertelt De Groot. “Daarvoor hebben we een database opgezet van alle bestaande lokale routes. Wij zorgen voor de knooppunten en het onderhoud van de bewegwijzering. Daarnaast werken we aan een digitale kaart waarmee wandelaars en fietsers in de nabije toekomst zelf de kilometers van hun routekeuze kunnen berekenen op de website van Merk Fryslân. Met het knooppuntennetwerk in Oost- en Weststellingwerf is de dekking in de provincie compleet.”

Lokale kennis

Voor de totstandkoming gingen uitvoerders Grontmij en Folkersma Verkeerstechniek uit Marum, landelijk specialist in het uitdokteren van wandelnetwerken, de Stellingwerfse dorpen langs om de lokale kennis op te tekenen. De Groot: “In principe kunnen wandelaars hun route bij elk

Wandelaars hebben keuze genoeg uit verschillende paden. FOTO: SIETSE DE BOER

willekeurig bordje beginnen. In de grotere plaatsen, waaronder Oldeberkoop, zetten we infopanelen neer met een overzicht van het hele netwerk.”

Friese Waterlinie

Bij de officiële ingebruikname van de wandelknooppunten in de Stellingwerven presenteerde wandelgidsschrijver Fokko Bosker uit Lippenhuizen zijn boek ‘Tussen Landweer

Nepalees naaiatelier is toe aan uitbreiding

Vorig jaar november startte in Nepal een bijzonder werkgelegenheidsproject voor kansarme vrouwen. Met hulp van Rinsma Nepal Foundation (RNF) bouwden de Nepalezen in het dorp Charpane een naaiatelier. Inmiddels zijn hier 48 vrouwen opgeleid; tijd voor uitbreiding, GORREDIJK

vindt Dick Beumer, secretaris/ penningmeester van RNF. Een jaar na de opening reisde hij wederom naar Charpane om te kijken hoe de vorderingen van het project zijn. “Het gaat goed. De eerste groep vrouwen heeft de opleiding afgerond en het atelier haalde al leuke opdrachten binnen. Nu

staan er negentig vrouwen op de wachtlijst.” Inmiddels is een nieuwe groep van twaalf vrouwen begonnen aan de opleiding tot naaister. Ze krijgen les van de vrouwen die er al werken. “Ze krijgen hun diploma zodra ze een kledingstuk kunnen uittekenen, knippen en in elkaar naaien.” De vrouwen betalen vervolgens hun opleiding terug door drie maanden gratis te werken in het naaiatelier. Het huidige naaiatelier heeft onvoldoende ruimte om een nieuwe groep naaisters onderdak te bieden. “We moeten er een verdieping op bouwen. Dat kan ook, daar is bij de bouw rekening mee gehouden. We willen straks werkgelegenheid bieden aan zo’n negentig vrouwen.”

Knoopsgaten

Activiteit in het naaiatelier. FOTO: DICK BEUMER

De vrouwen werken nu aan een order van 960 schooluniformen voor twee scholen. “Dat zijn mooie opdrachten. En als dit goed gaat, dan komen er straks veel meer.” Maar met deze grote opdracht lopen de naaisters ook tegen een ander probleem aan: knoopsgaten. “Ze sparen nu voor een knoopsgatmachine.” Tijdens zijn recente bezoek merkte Dick Beumer nog een ander probleem. “Nu de vrou-

& Friese Waterlinie’. Aan de hand van de nieuwe knooppunten heeft Bosker een themaroute uitgezet in dertien wandeletappes, met verhalen over het landschap en de historie van het grensgebied. Door de vroegere perifere ligging kennen de Stellingwerven een aparte geschiedenis ten opzichte van de rest van Friesland. Al naar gelang het uitkwam, hoorde de streek er wel en niet bij, waardoor het

wen geld verdienen, kunnen ze hun kinderen naar school laten gaan. Ze zijn dagelijks bijna vier uur kwijt met brengen en halen. Dus willen we bij het naaiatelier ook graag een schooltje voor zeventig tot tachtig kinderen realiseren.” Een lapje grond voor de bouw is al toegezegd door de Nepalese Stichting Khadgamaya Sangroula Memorial Foundation (KSMF), die eerder de grond schonk voor het naaiatelier. “Ook willen we graag een healthpost bij het atelier. Twee weken terug bezochten drie tandartsen Nepal, zij constateerden dat de gebitten redelijk goed zijn maar dat veel Nepalezen als gevolg van vitaminegebrek tandvleesproblemen hebben. Dus is er voorlichting nodig.”

Nieuwe acties

De kleding uit het atelier is nadrukkelijk bestemd voor de lokale markt. Werkgelegenheid en zelfredzaamheid is belangrijk voor de vrouwen in het arme gebied rond Charpane, op driehonderd kilometer afstand en zestien uur rijden van Kathmandu. De Rinsma Nepal Foundation bracht met giften en acties 20.000 euro bijeen voor de bouw van het atelier, Wilde Ganzen verhoogde dit

zijn eigen cultuur en taal ontwikkelde. Bosker besteedt in zijn boek onder meer aandacht aan het strategisch belang van het gebied bij de verdediging tegen agressors van buiten. Zo moest de Friese Waterlinie, een vernuftig stelsel van dammen en dijken in de moerassen tussen Tjonger en Linde, ervoor zorgen dat het water vijandige troepen buiten de deur hield.

Kunst in Opsterland

Jacqueline Verhoef en Alie Popkema hebben afscheid genomen van de organisatie Kunst in Opsterland. Beide kunstenaars vonden het tijd om het stokje over te dragen aan andere kunstenaars uit Opsterland. De organisatie van de jaarlijkse Open Atelierroute en de Kunstmarkt bestaat nu uit de kunstenaars Leo Maarleveld (Ureterp), Nynke Venema (Ulesprong), Corina Blom (Gorredijk) en Klaas Klazema (Gorredijk). De volgende Open Atelierroute vindt plaats in de weekenden 21 en 22 en 28 en 29 mei 2016. Kunstenaars kunnen zich hiervoor nu al aanmelden. Dat geldt ook voor de Kunstmarkt op 18 september volgend jaar. www.kunstinopsterland.nl URETERP

bedrag met 10.000 euro. Dit geld is verstrekt als renteloos microkrediet met een jaarlijkse aflossing. “De komende tijd starten we nieuwe wervingsacties. Naar schatting is er 40.000 euro nodig. Ik hoop dat wij volgend jaar november zelf de eerste steen voor de nieuwe verdieping kunnen leggen.”


Voor de mooiste wens voor het nieuwe jaar staat een Jumbo kerstpakket klaar Wie wenst u een speciaal kerstboodschappenpakket toe? Doe mee met onze wensboomactie. En wie weet verwent u iemand met een speciaal kerstboodschappenpakket! Haal de papieren kerstbal bij de servicebalie of vraag in de winkel naar meer informatie.

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Jumbo gerookte zalm

2

Jumbo Hollandse garnalen

6

49

98

per 180 g

Jumbo varkenshaas culinair

4

Jumbo varkensrollade

4

per 300 g

49

98 per kilo

Bij Jumbo hebben we alles voor een heerlijke kerst. Voor al deze producten hebben we diverse recepten om je te helpen iets lekkers op tafel te zetten. Kijk in ons magazine Hallo Jumbo of op Jumbo.com/kerst voor recepten, kookvideo’s en nog veel meer heerlijke gerechten. Het wordt hoe dan ook een kerst om hallo tegen te zeggen.

per 500 g

Henk Split Gorredijk, Badweg 34

Jumbo vanilleroomijs

0

99

Bij Jumbo hebben we alles voor een heerlijke kerst. Neem onze vanilleroomijs. Of je nu kiest voor een klassiek recept, een modern recept of het recept van chef-kok Martin Kruithof. Het wordt hoe dan ook een kerst om hallo tegen te zeggen. Kijk in ons magazine Hallo Jumbo of op Jumbo.com/kerst voor deze recepten, kookvideo’s en nog veel meer heerlijke gerechten.

per liter

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

16 december 2015

Scheiden en bewerken in Heerenveen

Inhoud grijze container ontleed

Afval is geen troep. Een groot deel van wat wij met z’n allen weggooien, kan worden hergebruikt. Niet voor niets hanteert Omrin de leus ‘Samen halen we alles eruit’. Leden van de Club van Sa! bekeken vorige week de praktijk van de afvalscheiding. Een indrukwekkende middag. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER

Het is een komen en gaan van vrachtwagens bij de SBI (Scheidings- en bewerkingsinstallatie) van Omrin op Ecopark De Wierde. Ze brengen dat wat 375.000 huishoudens uit Noord-Nederland dagelijks in de grijze container gooien. Afval, veel afval. Aan de buitenkant ziet de SBI eruit als een gewoon fabriekspand. Alleen de vuilcontainers en de talrijke rondcirkelende meeuwen verraden dat er hier afval in de buurt is. Binnen ruikt het naar afval, maar echt stinken doet het niet.

HEERENVEEN

Ruimte benutten

En dat valt mee, vinden de meeste van de leden van de Club van Sa! die meegingen op afvalexcursie. Uit veiligheidsoverwegingen heeft iedereen wel een mondkapje voor, dat scheelt. Het is verplicht, net als de helm en het veiligheidshesje. Ondanks het mondkapje vallen monden open, wanneer de Clubleden de grote hal betreden. Omrin zou met glans slagen voor het Fries kampioenschap ruimte benutten. Links, rechts en overal loopt een wirwar aan transportbanden waarop het afval door de scheidingscentrale reist. Vanaf een plateau hoog in de hal is het een hele speurtocht om de weg van het afval precies te volgen. Indrukwekkend.

Geautomatiseerd

Achter een glazen wand is een immense stortbunker zichtbaar, waar de lossende vrachtwagens hun vuil uitbraken. Hier lijkt voor weken voorraad te liggen, maar de centrale draait 24 uur per dag en 7 dagen per week door. Het proces is nagenoeg helemaal geautomatiseerd. In de hal zijn amper medewerkers te zien. Een operator bedient vanuit de grote glazen ruimte de kraan

die het afval vanuit de bunker de scheiding instuurt.

Te veel papier en textiel

De hele en vooral kapotte vuilniszakken gaan eerst omhoog richting een grote trommelzeef. Scherpe punten op de binnenwand zorgen ervoor dat het ronddraaiende afval uit elkaar wordt gehaald en in kleinere stukken wordt getrokken. Dat is nodig voor een goede scheiding. Achter de eerste trommelzeef openbaart zich de inhoud van de grijze containers pas goed. De grote hoeveelheid papier en textiel valt direct op. Het lijkt wel alsof er in iedere zak wel iets zit. Voor het in afval geïnteresseerde Clublid is het de normaalste zaak van de wereld om deze materialen aan de bron te scheiden. Maar dat blijkt lang niet voor iedereen te gelden.

De wind van onderen

Verderop in de centrale raken de transportbanden leger en breder. Op basis van gewicht en materiaalsoort worden metaal, plastic, organisch materiaal en drinkkartons gescheiden. Metaal scheiden is niet zo lastig, dat kan gewoon met een sterke magneet. Door het materiaal te schudden vallen de zwaardere delen eruit. Nog mooier is te zien hoe plastic met gerichte luchtstromen haar eigen weg zoekt. Infraroodcellen herkennen in razend tempo het materiaal op de band. Verpakkingsplastic en plastic zakken krijgen dan ineens de wind van onderen en waaien zo richting een ander kanaal. Het systeem werkt supersnel. In no time is het afval door de scheidingcentrale. Aan het einde van de lopende band rollen pakken plastic van de baan, zoals vroeger het hooi uit de pakjespers kwam. Handzaam verpakt voor verdere verwerking.

3 misverstanden Alleen onbeschadigd textiel is geschikt voor de textielcontainers

Alle soorten textiel, tassen, schoenen en knuffels zijn geschikt voor de textielcontainer. Zolang het maar droog is en niet vervuild is met bijvoorbeeld verf of olievlekken. Omrin en het Leger des Heils/Reshare verwerken samen het binnengekomen textiel. De bruikbare kleding gaat naar de kringloopwinkels van beide organisaties. Al het overige textiel wordt versneden tot herbruikbare textielvezels.

Flessen en potjes moeten schoon en zonder doppen in de glascontainer

Dat is niet nodig. Omspoelen hoeft niet meer en de dop mag erop. Dat maakt voor de verdere verwerking niet uit. Wel is het voor de verdere verwerking belangrijk dat glas op kleur gesorteerd de glascontainer ingaat. Bruin glas wordt bijvoorbeeld nooit weer wit.

Het maakt niet uit hoe de containers aan de weg staan

De vrachtauto’s van Omrin hebben vanuit de cabine bestuurbare zijladers. Containers moeten met de voorkant (waar de kraag zit) naar de weg staan (handvaten naar achteren) en het liefst met z’n tweeën naast elkaar. Dan werkt de afvalinzameling het snelst.

www.sa24.nl

16


Sa!

16 december 2015

5 vragen 5 antwoorden

Hoe doet Opsterland het?

Wanneer bronscheiding, wanneer nascheiding?

Omrin hanteert het motto: bronscheiding als het moet en nascheiding als het kan. Nascheiden wordt toegepast wanneer het goedkoper en effectiever is dan bronscheiding. De bij Omrin aangesloten Friese gemeenten passen bronscheiding toe voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT), papier, glas, grof groenafval, grof huishoudelijk afval, textiel, klein chemisch afval en elektrische apparaten. De afvalstromen worden ingezameld in containers bij huis (groen, grijs, papier), in centraal in dorpen opgestelde containers (glas, textiel) en bij de Milieustraat. De SBI in Heerenveen haalt via nascheiding de volgende producten uit de afvalstroom: kunststoffen, drankenkartons, metaal en organisch materiaal.

Waarom zamelt Opsterland plastic niet gescheiden in?

Het inzamelen van aan de bron gescheiden plastic is duur en vooral minder effectief. Uit cijfers van Omrin blijkt dat gemeenten die via nascheiding plastic (inclusief de drinkkartons) inzamelen meer dan twee keer zoveel plastic uit het afval winnen dan gemeenten die plastic aan de bron inzamelen: 48,8 kilo per huishouden tegenover 20,5 kilo per huishouden. Voordeel van bronscheiding is wel de bewustwording van de hoeveelheid plastic in het afval. Omrin heeft regelmatig campagnes om de bewustwording te verbeteren.

Bronscheiding

Nascheiding

48,8

50

40,3 40

30

Landelijk is de doelstelling om in 2020 terug te gaan naar 100 kg restafval per inwoner per jaar. De inwoners van de gemeente Opsterland produceerden in 2014 per persoon 121 kilo restafval. De totale hoeveelheid afval per inwoner bedraagt jaarlijks 340 kg. Hiervan wordt 177 kg aan de bron gescheiden en 42 kilo door nascheiding. Uit een recente proef in Nij Beets bleek dat het met extra inzet mogelijk is om 37% meer grondstoffen uit het restafval te Jaaroverzicht bron- en nascheiding (2014; in kg per inwoner) GFT

19,6

19,7

Papier/karton

68

64

Glas

21

19

Kringloopspullen

7

7

Textiel

5

4

Bruin/witgoed

6

5

177

222

6

7

16

20

7

9

Mineralen

12

15

Totaal nascheiding

42

51

Overig brandbaar

121

148

Totaal

340

421

% recycling

64%

65%

Kunststoffen Biogas

10

0 2011

2012

2013

2014

Wat zit er in de grijze container wat er niet in moet zitten?

In de praktijk bestaat nog bijna de helft van de inhoud van de grijze container uit materiaal dat aan de bron gescheiden hoort te worden. De grijze container bevat nog te veel GFT-afval (37,7%), papier (7,5 %) en textiel (4,6%). Doordat het vervuild is, kan deze grote hoeveelheid organisch afval alleen worden gecomposteerd, terwijl de inhoud van de groene GFT-container richting biogascentrales gaat. Omrin produceert jaarlijks 10 miljoen m3 biogas uit afval. Belangrijk onderdeel van het GFT-afval in de grijze container zijn de dagelijkse etensresten.

Wat merkt de bewoner van het succes van afvalscheiding?

Hoe beter de afvalstromen gescheiden zijn, hoe beter de afvalverwerker de afvalstromen te gelde kan maken. En dat resulteert in lagere verwerkingskosten. De verwerkingskosten van het afval daalden tussen 2007 en 2015 van 140 naar 80 euro per ton. De Friese gemeenten hebben gemiddeld ten opzichte van de andere provincies de één na laagste afvalstoffenheffing.

Wat gebeurt er met het restafval?

Alle restafval dat overblijft aan het einde van de afvalscheiding, gaat voor verbranding naar de Reststoffen Energie Centrale in Harlingen. Omrin levert de hierbij vrijgekomen stoom aan de naastgelegen zoutfabriek van Frisia. De overige warmte wordt omgezet in groene stroom. De as die na de verbranding van het afval overblijft, gaat eerst naar Zeeland voor het verwijderen van de laatste metalen. De overgebleven slakken worden in de wegenbouw gebruikt als onderbedding van het asfalt.

Omrin ‘Passie voor kringloop’ luidt het credo van Omrin. De afvalinzamelaar- en verwerker maakt van afval weer grondstoffen. Alle Friese gemeenten zijn aandeelhouder van Omrin, met uitzondering van Smallingerland. Ook enkele Groningse en Noord-Veluwse gemeenten zijn aandeelhouder. Omrin heeft een kerstboom aan activiteiten. Ze haalt afval op bij particulieren en bedrijven, organiseert de milieustraten, doet aan afvalscheiding in Heerenveen, verbrandt alle restafval in de REC in Harlingen en exploiteert een aantal kringloopwinkels. Daarnaast is Omrin actief in onkruidbestrijding, gladheidsbestrijding en het vegen van straten. De organisatie heeft een omzet van 110 miljoen euro, ruim 400 medewerkers (en 250 vrijwilligers). www.omrin.nl

Sa!

Kampioen textiel

Fryslân

20,5

16,3

16

Opsterland

124

Totaal bronscheiding

26,8

halen, welke niet door nascheiding zijn te verwijderen. Van het Opsterlandse afval wordt 64% procent gerecycled. De landelijke doelstelling ligt op 75% hergebruik in 2020. Opsterland produceert ten opzichte van het Friese gemiddelde relatief weinig afval (340 tegenover 421 kg). Dit verschil heeft voor een deel te maken met het Diftarsysteem waarbij per lediging van de container wordt betaald.

71

Metalen 20

17

www.sa24.nl

Opsterland is de Friese gemeente waarin het hoogste aantal kilo’s textiel wordt ingezameld: jaarlijks

5,1 kilo per inwoner

kijkt anders

Afvalpagina’s De vier pagina’s rond het thema afval zijn een samenwerking tussen de gemeente Opsterland en Sa! Media.


Sa!

16 december 2015

18

www.sa24.nl

Afvalkalender alleen nog digitaal De gemeente Opsterland stopt vanaf 2016 met het verspreiden van de papieren afvalkalender. De afvalkalender is te raadplegen via de gratis te downloaden Afvalapp. Ook is de afvalkalender digitaal te bekijken en eventueel

te printen. Bijvoorbeeld op de website van Omrin (www.omrin.nl). Door een postcode en huisnummer in te voeren krijgt u alle ophaaldata voor 2016. Bent u zelf niet wegwijs op het internet? Er is vast een familielid of buurman/-vrouw

Afvalapp op smartphone en tablet Sinds een jaar maakt de gemeente Opsterland gebruik van de Omrin Afvalapp. Dit is een superhandige app voor op de smartphone en tablet. Het is de afvalkalender en informatiepunt ineen.

die u graag wil helpen. Lukt het niet om de afvalkalender via de Afvalapp of de website van Omrin te raadplegen? Bel dan met het Publiekscentrum van de gemeente. Daar helpen ze u graag verder.

 www.omrin.nl

Afvalapp downloaden

U kunt de Omrin Afvalapp gratis downloaden op uw smartphone of tablet via de Apple Appstore, Google Playstore of de Windows Phone Store.

Melding wanneer uw container langs de weg moet

De Afvalapp geeft actief een melding wanneer uw container langs de weg moet. U kunt zelf aangeven hoever van tevoren u een pushmelding wilt ontvangen. Zo vergeet u nooit meer uw container aan te bieden.

Afval laten ophalen

Wilt u grofvuil, takken, klein chemisch afval of wit- en bruingoed laten ophalen? Via de Afvalapp kunt u dit snel en eenvoudig doorgeven. U bepaalt zelf op welke dag Omrin bij u langskomt.

Scheidingswijzer

In de scheidingswijzer vindt u informatie over alle typen afval. Hoe u dit afval kunt afdanken, wat ermee gebeurt en welke regels er gelden.

Overzicht openbare containers

Op de handige kaart ziet u in één oogopslag welke openbare containers bij u in de buurt zijn. Bijvoorbeeld voor textiel, glas of restafval.

Wethouder Rob Jonkman

‘Alles begint met bewustwording’ BEETSTERZWAAG Wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland heeft de cijfers paraat. Het is de bedoeling dat we in 2020 landelijk niet meer dan 100 kilo huishoudelijk restafval per persoon per jaar overhouden. “Dat is een haalbare doelstelling. Zeker in Opsterland. We zitten nu op ongeveer 121 kilo restafval per persoon per jaar. En we weten waar we nog winst kunnen pakken.” Belangrijkste troefkaart hierbij is bewustwording. Ondanks dat papier, GFT en glas apart worden ingezameld, verdwijnt er in de praktijk toch nog te veel van deze afvalproducten

in de grijze container. Datzelfde geldt voor kleine elektrische apparaten. “Vaak gebeurt het onbewust, zonder

Kerstboominzameling 2016 Net als afgelopen jaren heeft elk dorp in Opsterland een inzamelplek waar u na de feestdagen uw kerstboom kunt inleveren. Dat kan tot en met maandag 4 januari 2016. De gemeente haalt de kerstbomen dan op. Na deze datum worden de kerstbomen niet meer opgehaald. De kerstboom is ook gratis in te leveren bij de milieustraat in Gorredijk (Wetterwille 3) of brengpunt groenafval in Ureterp (Mounleane 12). De kerstboom mag ook (in stukken) in de GFT-container.

Inzamelplekken kerstbomen

Bakkeveen parkeerplaats sportterrein Mjûmster Wei. Beetsterzwaag/Olterterp parkeerplaats dorpshuis De Buorskip, Vlaslaan. Frieschepalen grasveld aan De Rusken. Gorredijk park aan de Schansburg (park De Wiken). Hemrik parkeerterrein bij dorpshuis De Bining. Jonkerslân parkeerterrein aan de Feanborch. Langezwaag parkeerplaats sportterrein ‘t Hou. Lippenhuizen parkeerplaats sportveld. Luxwoude parkeerplaats sportterrein Hegedyk. Nij Beets grasveld bij Van der Brugghenstrjitte 30/32. Terwispel parkeerplaats sportterrein De Smidte. Tijnje parkeerplaats sportterrein Breewei. Siegerswoude parkeerplaats bij school aan de Uthof. Ureterp parkeerplaats De Skeauwen (MFA De Wier). Wijnjewoude parkeerplaats sportterrein Te Nijenhuiswei.

dat mensen erbij stilstaan. Maar ongemerkt gaat het toch om behoorlijke hoeveelheden. Daar kunnen we winst halen.” Via diverse grotere campagnes wordt er volgend jaar vanuit afvalinzamelaar en –verwerker Omrin gewerkt aan de verdere bewustwording van burgers. “Het vraagt vaak geen grote inspanningen van burgers, maar de resultaten verbeteren sterk. En daar plukken we allemaal de vruchten van.” Jonkman weet dat steeds meer mensen bewust met afval bezig zijn. Veel waardering heeft hij bijvoorbeeld voor de vrijwilligers die regelmatig de straat

opgaan om zwerfafval op te ruimen. “Opsterland telt circa tachtig vrijwilligers die via himmelploegen hun dorp schoon houden of via Milieudefensie actief zijn. We weten dat zwerfafval voor veel burgers een grote ergernis is. Het zijn medeburgers die het afval veroorzaken. Het is mooi dat vanuit de samenleving dit probleem wordt aangepakt. Wanneer mensen zien dat de omgeving schoon blijft, gooien ze ook minder op straat. Ook dat hoort bij bewustwording. Daarom is het zo belangrijk om hier op scholen al volop aandacht aan te besteden.”

Nieuwe taken voor de papierinzamelaars

Textiel, petflessen en blikjes Door een gewijzigde inzameling van oud papier raakten de vrijwilligers die hierbij betrokken waren ‘werkloos’. Dit jaar is er gekeken naar een alternatieve inzet van de vrijwilligers, zodat ze de bijbehorende vergoedingen voor hun vereniging of organisatie kunnen behouden. De vrijwilligers worden voortaan onder andere ingezet bij de huis-aan-huisinzameling van textiel. Vanaf 1 januari 2016 gaan vrijwilligers vier keer per jaar labels dateren en in het dorp uitdelen. Vervolgens helpen ze ook vier keer per jaar met het inzamelen van de gevulde textielzakken. Omdat de gevraagde inzet kleiner is dan voorheen bij het inzamelen van papier, kijkt Opsterland naar aanvullende activiteiten. Zo doet Opsterland vanaf 2016 mee aan een landelijke pilot voor de inzameling van kleine petflesjes en blikjes. Verenigingen en organisaties krijgen

dan de beschikking over speciale containers die ze kunnen gebruiken voor het inzamelen van blikjes en petflesjes. Ze kunnen de volle zakken aanleveren bij de milieustraat in Gorredijk. De regie van deze pilot ligt bij de gemeente Opsterland. Alle bij de inzameling van oud papier betrokken organisaties zijn op de hoogte gebracht van deze wijzigingen. Het blijkt dat in verschillende dorpen ook andere organisaties graag mee willen doen aan deze activiteiten met bijbehorende vergoeding. Opsterland inventariseert in 2016 om welke organisaties het gaat en bekijkt dan hoe dit in te passen is. Belangstellende organisaties kunnen zich hiervoor melden bij Marieke Tiekink (marieke.tiekink@ opsterland.nl).


Sa!

16 december 2015

19

www.sa24.nl

Vrijwillige vuilnismannen

Ten strijde tegen zwerfafval Vanuit alle windstreken komen ze aanfietsen. De oranje hesjes zijn van verre te zien. Het is maandagochtend, de himmelploech van Siegerswoude maakt zich op voor een rondje buitengebied, naar schatting een traject van 26 kilometer. SIEGERSWOUDE Wieger de Bos arriveert als eerste bij het verzamelpunt aan het Foarwurk, het Shared Space-plein. “Moatst sjen, achthûndert meter fytst en de rommel dy’tst dan al hast.” De blauwe vuilniszak met ring is al goed gevuld met flesjes, wikkels, pakjes en ander zwerfafval. Wieger stapt af en duikt de walkant in. “Dizze nim ik mei, da’s in moaie.” Hij vist een rode berenburgkruik op en draait de dop eraf. “O, dy wie noch net leech.”

Eens per maand gaat de himmelploech op pad om zwerfvuil op te ruimen in het grote buitengebied van Siegerswoude. Vandaag zijn ze met z’n zevenen: Wieger de Bos, Tsjitse Bouma, Henk Wiering, Sietze Visser, Philip Sinnema, Hillie Wiering en Jogchum Koning. De ploeg is sinds drie jaar actief. “Om de saak in bytsje skjin te hâlden, want it is bytiden in rotsoai. En wy ha der nocht oan”, vertelt coördinator Sietze Visser. Het werk van de himmelploech wordt er niet makkelijker op, vindt Tsjitse Bouma. “It is skandalich dat se de barms net faker meane. Yn it lange gers kinne we de rommel mar min fine. En yn de hjerst lizze der bulten hekkelrommel, in grutte ergernis.”

‘DO HAST DE HAADPRIIS’ In groepjes van twee of drie trekt de ploeg eropuit. Op de fiets, want het grote gebied is niet lopend te behappen. We gaan mee met Sietze, Philip en Wieger; over de Boskwei richting Beakendyk. In het weiland ligt een grote glimmende Spiderman. Wieger stapt van de fiets en haalt de ballon op. “Do hast de haadpriis”, grappen zijn maten. In de bocht van het weggetje ligt een parkeerplaats verscholen in het groen.

Sietze: “Dêr leit wolris in flechje drugsrommel. Rotzakken, sizze we dan. We romje it op mar as der te folle leit, belje we de gemeente.” “Sjoch, hjir hinget er al.” Sietze vist een condoom uit de struiken. Vlak erachter ligt een hoopje asbeststukken. “Dat belje ik aanst troch nei de gemeente.” Aan de overkant van het parkeerplaatsje zeult Philip een lange buis uit de braamstruiken. Een gebogen stuk komt erachteraan. “Hjir hat in wc oan sitten.” Nu bosschages en bomen hun blad hebben verloren, ontdekken de vuilruimers zaken die ’s zomers vanwege het lange gras verborgen bleven. De grote blauwe vuilniszakken worden gestaag gevuld. Het valt vandaag mee. Op zomerdagen ligt er meer. Philip wijst: “Foaral dêr by dy picknicktafel. Dat is in gefaarlik plakje. Dan stoke se in fikkie en sitte der lekker romantysk by.” De opbrengst is zes grote zakken vuilnis. Ze gaan mee naar Sietze thuis. “Moarn komt de gemeente it guod opheljen.” De ploeg vond verder een autoband, een trekkerband en een kastje. “Dat ha we trochjûn oan de gemeente dy’t it guod letter ophellet.” Als dank voor het opruimen van zwerfvuil krijgt de himmelploech van de gemeente een vergoeding voor bijvoorbeeld een etentje of het onderhoud van de fietsen. De himmelploech uit Siegerswoude. FOTO’S: SIETSE DE BOER

Himmelploegen Vijf Opsterlandse dorpen kennen een eigen georganiseerde himmelploech: Wijnjewoude, Bakkeveen, Siegerswoude, Frieschepalen en Ureterp. Daarnaast zijn er op een aantal plekken kleinere groepen vrijwilligers actief in het schoonhouden van hun directe leefomgeving. Ook is Milieudefensie

actief met het probleem van zwerfafval. De gemeente Opsterland juicht al deze initiatieven toe en faciliteert de vrijwilligers. Om hun werk te kunnen doen, krijgen ze grijpers, vuilniszakken met ringen en veiligheidshesjes. De gemeente zorgt er daarnaast ook voor dat het verzamelde afval wordt

opgehaald vanaf een centraal punt. Hierover worden met iedere ploeg vrijwilligers afspraken gemaakt. Burgers die zich ook in willen zetten voor het vrijwillig inzamelen van zwerfafval kunnen zich melden bij Marieke Tiekink van de gemeente Opsterland (marieke. tiekink@opsterland.nl).

een blikje extra niet uitmaakt.” Volgens Milieudefensie zijn scholieren voor een groot deel verantwoordelijk voor het zwerfafval. Ook recreanten, automobilisten, fastfoodgebruikers en rokers zijn grote veroorzakers. Sinds vorig jaar geeft Milieudefensie daarom eens per jaar uitgebreide voorlichting over zwerfafval op de Burgemeester Harmsma School in Gorredijk. “Via een selfiewedstrijd proberen we jongeren er bijvoorbeeld voor uit te laten komen dat ze zelf geen zwerfafval veroorzaken en dat dit ook stoer gedrag is.” De voorlichting helpt, zo bleek vorig jaar.

Zeker in de eerste weken na de voorlichting lag er rond school en tussen school en het centrum van Gorredijk veel minder zwerfafval. Langenbach vindt dat de gemeente Opsterland nog meer kan doen aan het zwerfafval. “Wij zijn al langer voorstander van een afvalbakkenplan en de aanwezigheid van handhavers op plekken met veel zwerfafval kan ook helpen. Dat er een pakkans is, helpt met het tegengaan van zwerfafval.” Milieudefensie Opsterland zoekt nog extra vrijwilligers op het opruimen van zwerfafval. Aanmelden kan via opsterland@milieudefensie.nl.

Vrijwilligers Milieudefensie en zwerfafval

Iedere week op pad In de dorpen en het buitengebied waar geen himmelploegen zijn, pakken vrijwilligers van Milieudefensie Opsterland het zwerfafvalprobleem aan. Een groep van dertien vrijwilligers is actief in het gebied tussen de N381 en de A7. Ammy Langenbach coördineert deze activiteiten. “Wij concentreren ons nu vooral op invalswegen. Op mijn milieuscooter inventariseer ik de plekken waar het meeste zwerfafval ligt en dan plan ik het opruimen in. We gaan iedere week op pad.” Plaatsen met een hardnekkig zwerfafvalprobleem zijn volgens Langenbach fietspaden en

carpoolplaatsen. “Op de carpoolplek bij Terwispel hebben we soms aan vier uur met tien man nog niet genoeg om alles op te ruimen.” Milieudefensie Opsterland is ook actief op het water. Veel zwerfafval waait namelijk in sloten en kanalen. De organisatie beschikt over een eigen elektrische boot om dit afval op te kunnen ruimen. Ondanks dat het aantal vrijwilligers veel te klein is voor het gebied, is Langenbach ervan overtuigd dat het opruimen zin heeft. Een schone plek vormt toch een drempel om iets weg te gooien. “Er hoeft maar één blikje te liggen en men denkt dat


2

2

STUKS

STUKS

9.98 Lindeman’s South Africa

Alle varianten, combineren mogelijk 2 flessen a 0.75 liter

6.99

6.00 AH Rundergehakt 500 gram. 2 schalen.

€2

1+1

VOORDEEL

Penfolds Rawson’s Retreat

Australie. Cabarnet Sauvignon, Chardonnay of Merlot. Fles 0,75 liter.

7.99

5.99

4.00 GRATIS

AH Mandarijnen 2 netjes a 1 kilo Actieprijs per kilo 1.15

4.58

2.29

13.79

Amstel pils

9.99

Krat 24 flesjes a 0,3 liter Max 6 kratten per klant.

25% VOORDEEL

AH Les Pains broden

Alle varianten, vers uit onze oven. Per heel brood.

2.09

1.79

Chocomel literpakken of Campina echte slagroom Alle varianten. Per pak of bus.

1.66

1.00

Optimel drinkyoghurt Alle varianten. Per pak.

2

Alle varianten, combineren mogelijk. 2 stuks

5.98

4.00

1.00

AH Filet American

Van de versafdeling. Alle varianten. Bijv. naturel. Schaaltje 150 gram.

2

STUKS

Dr. Oetker Casa di Mama en Tradizionale

1.45

Alle varianten, per pak of fles

1.23

0.99

Spa Fruit flessen

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. lemon-cactus. 2 flessen a 1.5 liter

2.68

2.01

1.69 25%

STUKS

Crystal Clear 1.5 liter

2.25

VOORDEEL

AH Roomkaas en zuivelspread Alle varianten. Bijv. verse roomkaas kruiden. Kuipje 125 gram.

1.39

1.04

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 20 DECEMBER 2015


AH Canapes

Gerookte forel, Hollandse garnalen of gerookte zalm

5.00

AH Mini hamburgers

1.89

2.29

AH Filodeeg gevuld met kruidenroomkaas

3.49

Schaaltje 150 gram.

4.29 AH Feeststol

1.99

Met 100% amandelspijs, krenten, rozijnen en noten. Doos 750 gram

AH Mini quiches

Geitenkaas met halfgedroogde vijgen of kalkoen en brie Pak 125 gram.

Schaal 6 stuks

2+1 GRATIS

AH Blini’s

Pak 135 gram

1.99

AH Charcuterieschotel Spaans of Italiaans Bijv. Spaans. Schaal 200 gram.

25%

Bijv. AH Roombrie 60+. Per 100 gram. Actieprijs per kilo 9.00

1.20

0.90

Met cranberrydressing en pijnboompitten

€2

VOORDEEL

Buitenlandse kaasjes van de versafdeling

7.95

AH Carpaccio van gerookte hertenfilet

Frankrijk. Fris en Fruitig. Fles 0.75 liter

9.99

7.99

Pak 11 stuks

2+1

VOORDEEL

Jean Dumont Pouilly-Fume

3.49

AH Kerstsoesjes

2+1

GRATIS

AH kasteeltjes Pak 6 stuks

3.99

3.49 GRATIS

AH Mini tompoucen Pak 8 stuks

3.99


Sa!

16 december 2015

22

www.sa24.nl

Koren tuigen ‘Weihnachtsbaum’ op Met een onbekend werk van Franz Liszt, twee koren uit de buurt, en een sfeervol aangeklede Bonifatiuskerk luidde Oldeberkoop afgelopen vrijdag de kerstperiode in. Anders dan anders, dat moet gezegd, al ontbraken de traditionele Christmas carols niet. OLDEBERKOOP Zuidoost-Friesland telt meer fraaie kerkjes, maar zoals de middeleeuwse Bonifatiuskerk er uitgelicht bij staat in het pikkedonker van de vrijdagavond is betoverend. Bij de toegangspoort van het ommuurde kerkhof delen vrijwilligers van de koren Dievertimento uit Diever en Nijkoor uit Nijeholtpade warme chocolademelk en glühwein uit aan hun publiek.

Hartversterkertjes voor wat komen gaat, want het kerstprogramma liegt er niet om en vraagt ook van de toehoorders de nodige concentratie, zo zal in de loop van de avond blijken. Kaarsen verlichten de kerk, ondersteund door de rode gloed van de warmtebranders aan de balken. Alle banken zijn 

*

*

*

*

bezet. Monique Suring, dirigente van beide koren, en pianiste Jeanine Santing hebben hun nek uitgestoken met hun keuze voor de Weihnachtsbaum van de negentiende-eeuwse componist en pianovirtuoos Franz Liszt. Liszt componeerde de cyclus van twaalf pianostukken aan het eind van zijn leven toen hij al alom bewonderd werd en niets meer te bewijzen had. Misschien klinkt de Weihnachtsbaum daarom wel verrassend modern, zoals al direct bij het eerste pianostuk blijkt. Het is even wennen voor de toehoorder die een traditioneel kerstconcert verwacht. Wellicht was een inleiding op zijn plaats geweest, maar Suring en Santing kiezen ervoor om de muziek te laten spreken. Na het openingsstuk is *

*

het de beurt aan Dievertimento uit Diever. De eerste inzet klinkt wat schuchter, maar allengs wint het koor aan vertrouwen. Dirigente Suring laat elk stuk van Liszt volgen door een passend gezang van meer of minder bekende liederen. Na de tweede pianopassage is het Nijkoor uit Nijeholtpade aan de beurt; de vrouwenstemmen gaan er direct voor, de mannen klinken nog wat onzeker. De strakke afwisseling tussen piano en koor doet in het begin wat plechtstatig aan, maar dat gevoel verdwijnt al gauw naarmate het concert vordert. De combinatie van de warmbloedige koorzang met de soms vervreemde klanken van Liszt werkt. Santing speelt de moeilijke partijen schijnbaar moeiteloos; het is alleen jammer dat de pianiste het hele concert achter haar instrument verscholen gaat. De koren zijn aan elkaar gewaagd, beide zingen hun repertoire vierstemmig a capella. Bij Dievertimento vallen de fraaie mannenpartijen op. Uit het Nijkoor vertolkt

KE RSTACT IVIT E IT E N

*

*

een sextet van sopranen fraai Der Weihnachtsbaum van Edward Grieg, de dames krijgen na afloop instemmende knikjes van hun medekoorleden. De piano-intermezzo’s van Liszt blijven ondertussen verrassen. Exuberante uitbarstingen van klanken worden opgevolgd door haast minimalistische passages, soms tot slechts een enkele noot teruggebracht alsof de componist in gepeins lijkt verzonken. De muziek sluit wonderwel aan bij de kerststemming in deze onzekere dagen. Het concert sluit af met een welluidend ‘Christus ist geboren’, volmondig gezongen door de twee koren. De bijval van het publiek is na afloop groot. Bij het verlaten van de kerk merkt een van de toehoorders op: “Eigenlijk had het nu moeten sneeuwen.” Wim Bras

*

*

*

*

Donderdag 17 december

Kerstwandeling

De ouderraad van obs De Bôge organiseert op donderdag 17 december (18.00 uur) een sfeervolle en gezellige kerstwandeling voor jong en oud. Tijdens de mooie, korte wandelroute in en om het dorp lopen de deelnemers langs allerlei activiteiten. Er is muziek, een levende kerststal, een kerstvertelling en het is mogelijk om met de kerstman op de foto te gaan. Ook zijn er volop versnaperingen. Bewoners aan de route zijn opgeroepen de straat te versieren en te verlichten.

HEMRIK

Festival of Nine Lessons and Carols

Het projectkoor Lessons and Carols, onder auspiciën van de christelijke zangvereniging De Lofstem uit Oosterwolde treedt op 17 december (20.00 uur) in De Regenboog op met het ‘Festival of Nine Lessons and Carols’. Dit festival is een Engelse traditie en trekt daar volle kerken. De carols zijn bekende kerstliederen en de uitvoering vindt plaats tussen advent en Kerstmis. Tijdens deze sfeervolle diensten wisselen koorzang, lezingen en gemeentezang elkaar af. Het projectkoor bestaat uit 75 enthousiaste zangers en zangeressen uit de wijde omgeving en staat onder leiding van Johan Rodenhuis. Het orgel wordt bespeeld door Janny Oostingh, de piano door Ruth Pos en Maria Faber bespeelt de dwarsfluit. Entree: gratis.

OUDEHORNE

Vrijdag 18 december

Our Choice

Het zangkoor Our Choice uit Wolvega geeft op vrijdag 18 december (20.00 uur) een winteravondconcert in het Kerkje Schurega. Het koor staat bekend om de Engelse sound in haar hymnen en Christmas Carols. In de pauzes tussen de liederen worden gedichten voorgelezen en een kerstverhaal verteld. Entree: 6 euro.

JUBBEGA

Midwinterspektakel

Uniek gezamenlijk kerstconcert

Drie korpsen en twee koren uit Ureterp werken op zaterdag 19 december (20.00 uur) mee aan een uniek kerstconcert in mfc De Wier. Ook De Oerband treedt op, het pas opgerichte gezamenlijke jeugdorkest met jeugdleden van de drie korpsen. De avond staat volledig in het teken van de kerst. Ieder koor en korps neemt een gedeelte van het concert voor zijn rekening. Het is voor het eerst dat alle verenigingen op één avond optreden, de organisatie hoopt dat het een traditie wordt. Deelnemers: De Lofklank o.l.v. Gerk Huisma, De Bazuin o.l.v. Hendrik de Boer, Fanfare Oerterp o.l.v. Koop Schokker, De Oerband o.l.v. Trienke de Vries, ‘t Oerterper Manljuskoar o.l.v. Marjan Holtrop en Frouljuskoar Hjerres o.l.v. Margo Konings. Entree: gratis. URETERP

Euterpe en Sjongerij

BEETSTERZWAAG Met een afwisselend programma geven muziekvereniging Euterpe en het koor Sjongerij op zaterdag 19 december (20.00 uur) een kerstconcert in de Ontmoetingskerk aan de Vlaslaan. Beide verenigingen brengen hun eigen nummers en treden ook samen op. Een aantal nummers nodigt uit tot samenzang. Entree: gratis.

Stichting Cavia

BAKKEVEEN Op zaterdag 19 december (10.00-16.00 uur) is er bij Stichting Cavia aan de Kreilen 4 een kerstmarkt en open dag. Met verschillende kraampjes met kerstspullen, versnaperingen en leuke cadeauartikelen. Het caviadorp is omgedoopt tot kerstdorp: er zijn kinderactiviteiten en gezellige kerstmuziek. Een deel van de opbrengst van de dag is bestemd voor de reparatie van het lekke dak van de opvangruimte van de cavia’s. De kerstmarkt is ook het startsein voor een kledinginzamelingsactie die het hele jaar duurt. De Stichting Cavia vangt gemiddeld jaarlijks 3.000 cavia’s op die zijn afgestaan of gedumpt. Op dit moment zitten ongeveer 350 cavia’s in de opvang, in afwachting van een nieuw baasje. www.stichtingcavia.nl

TIJNJE Het Pipegaelsgeaplein vormt vrijdag 18 december (18.00-21.00 uur) het decor van een midwinterspektakel. Een gezellige en sfeervolle kerstmarkt met een grote verscheidenheid aan standhouders en diverse muzikale optredens.

Zaterdag 19 december

Ebo Nezer – A Christmas Carol

GORREDIJK Ebo Nezer is zakenman in hart en nieren, volgens eigen zeggen ‘geboren voor het grote geld’. Zijn omgeving ziet in hem echter de vrek en de misantroop. Tijdens kerstavond hoopt Ebo een geweldige deal af te sluiten. Dat hiervoor de huizen van honderden gezinnen nog voor de kerst ontruimd dienen te worden is voor hem slechts bijzaak. Die nacht wordt Ebo bezocht door de drie geesten van Kerstmis… Maar of die hem tot inkeer weten te brengen? De voorstelling Ebo Nezer is een good-old-fashioned-christmasshow voor het hele gezin. Het vertelt op eigen wijze de beroemde ‘Christmas Carol’ van Charles Dickens. De regie van deze voorstelling is in handen van Marius Del Grosso. De hoofdrol wordt vervuld door Folkert Wesseling, de rest van de cast bestaat uit spelers die actief zijn bij diverse iepenloftspullen. De voorstelling Ebo Nezer is op zaterdag 19 december (19.30 uur) te zien in De Skâns. Entree: 10 euro. www.skans.nl

Ebo Nezer - A Christmas Carol


Sa!

16 december 2015

23

www.sa24.nl

Kerst voor alle leeftijden

Kerstmarkt Beetsterzwaag

BAKKEVEEN Afgelopen zaterdag deden jong en oud mee aan de kerstfair en de Sing-Inn in De Mande in Bakkeveen. Diverse zanggroepen werkten mee, waaronder het Groot Schoolkoor van de basisscholen in het dorp.

BEETSTERZWAAG De hele Hoofdstraat van Beetsterzwaag was vorige week omgebouwd tot een sfeervolle kerstmarkt in Dickenssfeer. Het was heel gezellig. Sa! TV was erbij. Kijk op www.sa24.nl voor het verslag.

VIDEO SA24.NL 

*

*

*

*

*

*

KE RSTACT IVIT E IT E N

*

*

*

*

*

*

Zondag 20 december

Frysk Sjongkoar

GORREDIJK Net als in voorgaande jaren geeft ook het Frysk Sjongkoar een kerstconcert. Onder leiding van de nieuwe dirigent Wouter de Vries zingt het koor op zondag 20 december (15.00 uur) bekende en minder bekende kerstliederen. Om naar te luisteren en deels om volop mee te zingen. Enkele solisten werken aan het concert mee. Locatie: doopsgezinde kerk. Entree: gratis.

Kerst in Kortezwaag

GORREDIJK Op 21 december staat de zon op het verste punt van de aarde. Drie korte dagen en lange nachten van stilstand en bezinning, zowel in de natuur als in alles om ons heen. Een moment dat ieder op zijn eigen manier viert. Om stil te staan bij dit moment, is er op zondagmiddag 20 december (16.00 uur) in de Mariakerk van Kortezwaag een gezellige kleinschalige kerstviering, waarbij onder begeleiding van pianist Hans Blaauw samen bekende kerstliedjes worden gezongen. Femke en Tine lezen een verhaal en Jan vertelt over kerstmis. Daarna is er glühwein en chocolademelk.

Hapsnurkers

TIJNJE De Healers begonnen er jaren geleden al mee, een kerstconcert. Een deel van de bezetting van de opgeheven bluesband zet het door, maar dan onder de naam Hapsnurkers. Op zondag 20 december (16.00 uur) treden Jehannes, Bauke, Hein en Piet voor het eerst in deze samenstelling op in Café De Rolbrêge tussen Tijnje en Nij Beets. ‘Love me like a song’ en ‘Somewhere between’ zijn bekende songs, maar ook nummers van The Byrds en Ferre Grignard alsmede een instrumentaaltje van The Shadows staan op het repertoire. Speciale gasten deze middag zijn Klaske en Klaas, het Duo Timeless.

Femmes Vocales

Op zondag 20 december (15.00 uur) brengt vrouwenkoor Femmes Vocales uit Gorredijk, onder leiding van Claartje van Dokkum, een veelzijdig concert in de Witte Kerk. Op het programma staan prachtige werken uit verschillende landen en tijdperken. Van Felix Mendelssohn zingt het koor ‘Veni Domine’ en ‘Laudate Pueri’, werken die qua inhoud en sfeer helemaal passen bij kerst. Ook ontbreekt publieksfavoriet John Rutter niet. De afsluiting bestaat uit een zeer verrassende versie van ‘We wish you a merry Christmas’. Het koor krijgt pianobegeleiding van Rudi Kaldenberg, die ook een intermezzo verzorgt. Entree: 10 euro; tot 18 jaar 5 euro. www.arsmusica.nu

HEMRIK

Zang en Vriendschap

In het prachtige kerkje van Jubbega-Schurega zingt het gemengd koor Zang en Vriendschap tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 20 december (11.00 uur) Duitse en Engelse (kerst)liederen. Ook laten De Kansjongers (de mannen uit het koor) van zich horen. Dirigente Ingrid Beerda speelt een aantal door haarzelf gecomponeerde nummers op de harp. Entree: 5 euro; donateurs gratis.

JUBBEGA

Winterfair

LIPPENHUIZEN Op zondag 20 december (11.30 tot 16.00 uur) organiseert Samen Eten Lippenhuizen een winterfair in het Grand Café Samen Eten aan de Buorren 46. De winterfair bestaat uit een leuke kerstmarkt, een kerststal met ezel, livemuziek, zelfgemaakte snert, kipsaté en braadworst, glühwijn en warme chocolademelk. Vanaf 16.00 uur is er een stamppottenbuffet met runderstoofpotje. 

Kerstfair en koopzondag

GORREDIJK Zondag 20 december (12.00-17.00 uur) is er in het centrum een gezellige kerstfair. Naast veertig verschillende kraampjes met kerstartikelen, brocanterie en mode is er live-entertainment in de Hoofdstraat en op de promenade. Veel winkels zijn ook open op deze speciale koopzondag.

Kerstsamenzang

De oecumenische werkgroep van de Raad van Kerken in Gorredijk organiseert op zondag 20 december (19.30 uur) in de Ontmoetingskerk de jaarlijkse kerstsamenzang voor het dorp. Grytsje Kingma zingt prachtige kerstliederen, begeleid door Berend Busstra. Er is ook veel ruimte voor samenzang met bekende kerstliederen. GORREDIJK

Iris Kroes

Maandag 21 december

Iris Kroes

HEMRIK Een wens ging in vervulling. Iris Kroes presenteerde onlangs een kerst-cd.

Ze is gek op de decembermaand en sinds ze een klein meisje is, zingt ze ieder kerstliedje van voor naar achter mee. Van het sfeervolle ‘Silent Night’ tot Slade’s hardrock ‘Merry X-mas everybody’; Iris laat ze op haar cd allemaal klinken als een ‘Irisliedje’. De harpiste, eerder winnaar van ‘The Voice of Holland’, geeft ter promotie van de cd een aantal ‘Warm Winter Feelings’-concerten. Onder andere op maandag 21 december (20.00 uur) in de Witte Kerk in Hemrik. Entree: 17,50 euro. www.iriskroes.com

Dinsdag 22 december

Kerstmiddag voor senioren

SIEGERSWOUDE De Vrouwen van Nu afdeling Appelscha verzorgen op dinsdagmiddag 22 december (14.30 uur) in dorpshuis Uthôf een gezellige middag voor senioren. Het programma bestaat uit kerstliederen, streektaal, zingen en sketches tussendoor. Entree: 7,50 euro, inclusief twee consumpties. Aanmelden via reserveren@dorpshuissiegerswoude.nl of 0516-541 129.

Woensdag 23 december

Muziekkoepel

WIJNJEWOUDE Gemengd koor Looft den Heer wil op woensdag 23 december (19.30 uur) de gloednieuwe muziekkoepel in het dorp ’uitproberen’ met een kerstconcertje in informele sfeer. De koepel is helemaal in kerstsfeer gebracht. Het concert duurt circa 45 minuten. Na afloop is er gelegenheid voor een opwarmertje in het Trefpunt aan de overkant van de weg.


Sa!

16 december 2015

Postduiven

Postduivenvereniging Gevleugelde Vrienden houdt op zaterdag 19 december (vanaf 19.00 uur) en zondag 20 december (vanaf 13.00 uur) haar jaarlijkse duivententoonstelling in het clubgebouw aan de Leidijk 16B. Entree: gratis.

JUBBEGA

Glamourbingo

JONKERSLÂN Om zoveel mogelijk geld bij elkaar te brengen voor het nieuwe dorpshuis, ontstaan in Jonkerslân tal van creatieve ideeën. Zo organiseren Geeske Hibma, Gretha Dijkstra en Baukje van der Vlugt op zaterdag 19 december (20.00 uur) een Glitter&Glamourbingo, alleen voor dames. Er zijn fraaie prijzen te winnen op dit unieke evenement. Vol gezelligheid, blingbling, hapjes en drankjes. Deelname: 17,50 euro.

Stilte-meditatiedag

Een stilte-meditatiedag op zondag 20 december (10.00-17.00 uur) in centrum Kirtan. In de drukke decembermaand een dag om stil te zijn en met je aandacht naar binnen te gaan. Het programma bestaat uit verschillende ondersteunende meditatietechnieken. Ervaring met meditatie is niet nodig. Opgave via info@kirtan.nl. WIJNJEWOUDE

Nathan Bell

BAKKEVEEN Zaterdag 19 december (20.30 uur) organiseert Muziekpodium Bakkeveen in samenwerking met De Slotplaats een concert van de Amerikaanse singer-songwriter Nathan Bell. De prille vijftiger Bell uit Nashville is al bijna zijn hele leven met muziek bezig. In 2007 bracht hij nieuw leven in zijn muzikale carrière door nieuwe liedjes te maken. Resultaat was onder andere het op gedichten gebaseerde album ‘Black Crow Blue’. Nathan Bell is een typische verhalenverteller die aan een gitaar genoeg heeft om het verhaal in een liedje te kunnen vertellen. In zijn nummers beschrijft hij het dagelijkse leven en de daarin voorkomende gebeurtenissen van de doorsnee Amerikaanse families. De karakters die hij in zijn liedjes beschrijft horen bij soldaten, cowboys, indianen, godsdienstfanaten of gewone mannen en vrouwen die door een wat moeilijkere periode in hun leven proberen te komen. Vaak typeert de eenzaamheid hun bestaan. Het emotionele aspect in de songteksten geeft de liedjes een diepere betekenis. Nathan Bell: americana tot op het bot. Entree: 15 euro. www.muziekpodiumbakkeveen.nl

Kerstzaalvoetbaltoernooi

De 27e editie van het COOP-zaalvoetbaltoernooi, dat elk jaar rond de kerstdagen in MFG De Kompenije wordt gehouden, kent weer een sterk deelnemersveld. De ploegen, die normaal uitkomen in de KNVB-veldvoetbalcompetitie van Topklasse t/m 4e klasse, spelen al dan niet met versterking om 2.500 euro prijzengeld. De voorrondes zijn op 19, 21 en 22 december, iedere avond vanaf 19.00 uur. Er zijn prijzen voor de poulewinnaars, de toernooi-topscorer, de beste keeper en beste speler. Voor alle teams die de finaleavond op 24 december bereiken, ligt er een geldbedrag klaar. Alle wedstrijden worden geleid door KNVBscheidsrechters uit de hoogste regionen van het futsal. Zoals altijd is er op de finaleavond een onderlinge wedstrijd tussen de pupillen van de organiserende v.v. Jubbega. Entree: 4 euro per avond, 10 euro voor alle avonden.

Blokfluitkwartet BRISK

GORREDIJK ‘Pieter Poot’ in de Nieuwe Wereld, zo heet het nieuwe programma van Ankie van der Meer, Nanne Kalma en Tseard Nauta. Het ‘aangeklede’ liedjesprogramma gaat over de ‘aankoop’ van Manhattan, over het ontstaan van de kolonie Nieuw-Nederland met haar hoofdstad Nieuw-Amsterdam tot aan het moment dat – de in Peperga geboren – Pieter Stuyvesant in 1664 de kolonie moet overdragen aan de Engelsen, die de naam daarna veranderen in New York. Het verhaal wordt met humor en een kwinkslag, maar ook met grote betrokkenheid, bezongen en verteld door Ankie, Nanne & Tseard. Ze begeleiden hun eigen zang op diverse instrumenten. Tseard Nauta, is een multi-instrumentalist, een veelgevraagd muzikant en oorspronkelijk lid van ‘Di Gojim’. ‘Pieter Poot’ is te zien in De Skâns op zondag 20 december (15.00 uur) Entree: 12 euro. www.skans.nl

AGENDA ALLE KERSTACTIVITEITEN STAAN VERMELD IN HET OVERZICHT OP DE PAGINA’S 22 EN 23.

WO 16 DEC 17:00 UUR | JUBBEGA Kerstmarkt JB Kanschool

DO 17 DEC 19:00 UUR | TIJNJE Kerstworkshop De groene aarde

ZA 19 DEC 08:30 UUR | HEMRIK Oliebollenwedstrijd Swarte Paert 16:00 UUR | BEETSTERZWAAG Blokfluitkwartet BRISK Dorpskerk 19:00 UUR | JUBBEGA Duivententoonstelling Clubgebouw Leidijk 16 B

JUBBEGA

Deelnemende verenigingen: Jubbega, Rigtersbleek, Frisia, Oerterp, Read Swart, Oeverzwaluwen, V.V.I., Joure, THOR, Heereveen, UDIROS, Oranje Nassau, Trinitas, Drachtster Boys, Gorredijk, Waterpoort Boys, Sport Vereent, Harkemase Boys, Zeerobben, Flevo Boys en Emmeloord.

Pieter Poot

25

www.sa24.nl

BEETSTERZWAAG Een winterconcert van blokfluitkwartet BRISK op zaterdag 19 december (16.00 uur) in de dorpskerk. Op het programma staan werken van Bach met korte intermezzo’s van hedendaagse componisten Guus Janssen en Toek Numan. Het programma kreeg mooie Franse kritieken. “Er waait een verbazingwekkende bries vanuit Nederland, vol kleuren, raffinement en energie; schitterende transcripties en prachtige nieuwe stukken.” De Engelse term Brisk staat voor levendig, wakker en snel. Voor dit muziekensemble staat het voor energiek, inventief en vernieuwend. Dat is ook precies waar Bach bekend om staat. Al meer dan vijfentwintig jaar is dit blokfluitkwartet een graag geziene gast op belangrijke Nederlandse podia. Entree: 9 euro; t/m 18 jaar gratis) www.cultbee.nl www.brisk.nl

19:00 UUR | JUBBEGA Zaalvoetbaltoernooi MFG De Kompenije 19:30 UUR | GORREDIJK Ebo Nezer - A Christmas Carol De Skâns 20:00 UUR | BEETSTERZWAAG Euterpe en Sjongerij Ontmoetingskerk 20:00 UUR | JONKERSLÂN Glamourbingo Dorpshuis 20:30 UUR | BAKKEVEEN Nathan Bell De Slotplaats

ZO 20 DEC 10:00 UUR | WIJNJEWOUDE Stilte-meditatiedag Centrum Kirtan 11:30 UUR | LIPPENHUIZEN Winterfair Samen Eten 12:00 UUR | GORREDIJK Kerstfair en koopzondag 13:00 UUR | JUBBEGA Duivententoonstelling Clubgebouw Leidijk 16 B 15:00 UUR | GORREDIJK Pieter Poot De Skâns 15:00 UUR | HEMRIK Concert Femmes Vocales Witte Kerk

MA 21 DEC COLOFON REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

19:00 UUR | JUBBEGA Zaalvoetbaltoernooi MFG De Kompenije 20:00 UUR | HEMRIK Warm Winter Feelings Witte Kerk

DI 22 DEC 19:00 UUR | JUBBEGA Zaalvoetbaltoernooi MFG De Kompenije


Sa!

16 december 2015

27

www.sa24.nl

Jaap de Vries: moderne autohandelaar

Groeien met dank aan het internet

Een echte handelaar die de kansen grijpt waar ze zich voordoen. Geen dealer zijn, maar wel heel veel Opels verkopen, ook nieuwe. Dat is autobedrijf Jaap de Vries. Nu exact 50 jaar actief vanuit Gorredijk. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER GORREDIJK De rol van internet in de handel. Voor sommige ondernemers is het een last. Anderen profiteren er volop van, zoals autohandelaar Jaap de Vries. “We verkopen meer auto’s buiten de provincie Friesland dan daarbinnen. En daarbij speelt internet een belangrijke rol.” Jaap de Vries adverteert op autosites, zoals autotrack.nl, autotrader.nl en autoscout.nl. Stuk voor stuk websites waar veel potentiële kopers zich oriënteren.

Jonggebruikt

Daar komt bij dat De Vries een sterke positie heeft in de jonggebruikte auto’s, tot een leeftijd van 4 à 5 jaar oud. “Dat zijn auto’s die officiële dealers liever niet in de showroom hebben staan. Zij moeten vooral zoveel mogelijk nieuwe auto’s verkopen. En dan heb je niets aan jonge occasions. Dan valt het grote prijsverschil met nieuwe auto’s te veel op en verkopen minder nieuwe auto’s.” Als voorbeeld wijst Jaap op een Opel Insignia even verderop in de showroom. Een auto van maart dit jaar. “De nieuwprijs ligt op 63.000 euro. Hier staat de auto voor nog geen 42.000 euro. Dat is geen uitzondering, je ziet wel hoe groot de afschrijving in de eerste maanden en jaren is.” Het is een marktsegment dat volgens De Vries de afgelopen jaren met circa 35% groeide. De autohandelaar uit Gorredijk profiteerde mee. Auto’s aanbieden via internet betekent wel dat je scherp moet zijn. De prijs in combinatie met het aantal gereden kilometers is erg belangrijk. “Het is heel transparante handel. Als je daar scherp in aanbiedt, komen klanten vanuit het hele land naar Gorredijk.” Zo meldde zich afgelopen week een autorijschoolhouder uit Gelderland, op zoek naar een andere auto. Op basis van zijn wensen vond hij op de autosites zes beschikbare auto’s. “Daarvan stonden er drie bij mij. Ik heb hem er één van verkocht.” Hoe hij aan al die mooie jonge occasions komt, vertelt Jaap niet. Hij heeft zijn kanalen. Hij is bekend in de autowereld, en krijgt dus ook veel aangeboden. “We kunnen niet alleen toe met het aanbod in Nederland. Een deel van de auto’s komt uit het buitenland, maar de onderhoudshistorie van alle auto’s is bekend.”

Toonbaar

Twee jaar geleden bouwde Jaap de Vries langs de Overtoom een nieuwe showroom. In een tijd dat veel autobedrijven het zwaar hadden. Een opmerkelijke stap. “Maar het scheelt ook heel veel werk. Jonge occasions moeten er wel toonbaar uitzien. Dat betekent veel auto’s poetsen. Nu hebben we 120 auto’s onder dak staan en nog een kleine dertig auto’s buiten.” De oudere, goedkopere auto’s tot 5.000 euro staan in de ‘oude showroom’ langs de Stationsweg. De Vries is geen Opeldealer. “Bewust niet. Dan ben je geen eigen baas meer. Maar ik verkoop van alle beschikbare modellen ook nieuwe Opels. Dat is geen probleem.” Dat hij geen officiële Opeldealer is, heeft volgens De Vries juist volop voordelen. Hij hoeft niet te voldoen aan tal van regeltjes. “Dat scheelt bijvoorbeeld enorm in de uurprijs in de garage. Die is nu iets meer dan de helft van wat het zou zijn als ik dealer ben. Zo ben ik veel concurrerender.”

50 jaar Jaap de Vries Vader Jappie de Vries startte in 1965 aan de Kerkewal een traditioneel garagebedrijf met handel en onderhoud van auto’s. Na tien jaar werd het pand te klein en streek het bedrijf enkele honderden meters verderop neer aan de Stationsweg, in de voormalige marechausseekazerne. Later is daar een showroom bijgebouwd (nu Veenstra Zonwering). Ook deze locatie werd later te klein. In 2005 volgde de verhuizing naar de huidige locatie, waar tot 2004 een Mercedesdealer was gevestigd. Toen de geruchten gingen dat de garage te koop zou komen, meldde De Vries zich snel. Weer een verhuizing over enkele honderden meters. Zoon Jaap draait sinds 1988 mee. Als 17-jarige jongen rolde hij vanaf school direct de garage in. In 2013 opende autobedrijf Jaap de Vries een volledig nieuwe showroom langs de Overtoom. Vader Jappie (73) en moeder Metsje (68) zijn nog dagelijks in het bedrijf te vinden. Ze verrichten nog tal van hand- en spandiensten.

App De ontwikkelingen gaan door. De laatste digitale verkooptool is de speciale app die De Vries onlangs lanceerde. Door het invoeren van het kenteken van de auto volgen er via de app automatisch meldingen over het onderhoud van de auto. Ook is het eenvoudig afspraken met de garage in te plannen en het actuele occasionaanbod rolt automatisch binnen. Voor De Vries een logische volgende stap. “Ik spring graag in op dit soort nieuwe ontwikkelingen. Zeker als ze online zijn.”

Feestweek Autobedrijf Jaap de Vries bestaat dit jaar 50 jaar. De viering van dit jubileum is pas van 11 tot en met 16 januari volgend jaar. www.opelaanbod.nl


Al klaar voor de nieuwe wetgeving meldplicht datalekken?

0512 820 330

marmac.nl

Weer een mooi én fris toilet?

Heeft uw wc ook gebruik sporen en krijgt u die niet meer schoon? Wij kunnen bijna alle wc’s weer als nieuw krijgen. Vraag nu om een offerte. Ook verzorgen wij uw wissel en tussentijdse schoonmaak van uw (vakantie)woning. De Fisker 13 - 9001 NW Grou - Tel. 0566-624965 info@schoonmaakbedrijfblomke.nl - www.schoonmaakbedrijfblomke.nl


Sa!

16 december 2015

30

www.sa24.nl

Winterstop in het amateurvoetbal

Een rondje langs de velden Het is winterstop in het amateurvoetbal, op een enkele inhaalwedstrijd komend weekeinde na. Een mooi moment dus om een ronde te maken langs alle clubs in het verspreidingsgebied van Sa!. Over verrassingen, teleurstellingen en verwachtingen voor de tweede seizoenshelft. TEKST: NIELS VAN MARLE

Zaterdag 3B

Voor RWF namen de zorgen de laatste weken behoorlijk toe. De club uit Frieschepalen was de laatste seizoenen een meer dan stabiele middenmoter, maar zit nu in de gevarenzone. “Dit is een positie die we niet gewend zijn en waar we liever niet staan”, beseft ook trainer Klaas Zandberg heel goed. RWF leverde in de zomer wat ervaring in en daardoor is het zoeken naar nieuw evenwicht in het elftal. “Het kost tijd om het weer op de rit te zetten.” Opvallend is dat RWF op de top-5 na de minste doelpunten tegen krijgt. Het probleem voor de ploeg zit hem dan ook vooral voorin. “Doelpunten maken is lastig momenteel. Zaterdag zag je dat ook tegen LEO. We winnen met 3-2, maar als we er nog vijf maken heeft LEO niks te klagen. Hoe dan ook zijn we aan de betere hand, dus het gaat goedkomen met ons.”

Zaterdag 4D

ODV doet het in het eerste seizoen in de vierde klasse meer dan behoorlijk, al ziet trainer Theo Los nog wel een paar verbeterpunten voor zijn elftal, dat zaterdag koploper Waskemeer nog op 0-0 hield. “De zesde plek is mooi, maar we zijn nog wel wisselvallig. Tegen de hoger geklasseerde ploegen gaat het goed, tegen de teams die onder ons staan hebben we vaak nog moeite.” Maar met 19 punten op zak hoeft de ploeg uit Wijnjewoude zich voorlopig nergens zorgen over te maken. “We moeten na de winterstop naar boven kijken.”

Zaterdag 5C

De Sweach wil dit seizoen meedoen om het kampioenschap en daar slaagt het elftal van Gerard Blaakmeer voorlopig meer dan uitstekend in. Al was er zaterdag een teleurstellend doelpuntloos gelijkspel tegen OKVC, waardoor Eastermar er met de periodetitel vandoor ging. “De laatste weken gaat het wat moeizamer. We speelden in vier wedstrijden drie keer 0-0. In het begin van het seizoen kwamen we er altijd wel een keer door bij de tegenstander, nu lukt dat even niet. Dus even bijtanken in de winterstop is goed voor ons. Maar al met al zijn we heel tevreden.” Naast Eastermar zijn ook Kootstertille en Haulerwijk serieuze concurrenten voor de club uit Beetsterzwaag. Boornbergum is duidelijk de vijfde ploeg in de poule. De club leed vier nederlagen en uitgerekend allemaal tegen de teams op de eerste vier plaatsen. Verder werd er zes keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld. Daarmee staat Boornbergum keurig vijfde.

Zondag 3A

UDIROS pakte de eerste periodetitel door in een rechtstreeks gevecht Sint Annaparochie te kloppen. Na dat succes werd de doelstelling in Nieuwehorne bijgesteld: promoveren naar de tweede klasse, voor het eerst in de geschiedenis. Die missie kende de laatste weken wel wat hobbels, want de doelpuntenproductie viel stil en er werd van laagvliegers FFS en Nicator verloren. Daardoor heeft Sint Annaparochie op de ranglijst inmiddels een gat geslagen. “Voor ons komt de win-

terstop gelegen, al was de laatste wedstrijd tegen Zwaagwesteinde wel weer beter”, aldus coach Willem Schokker. “Ik heb wel vertrouwen dat het straks nog kan.” Oerterp kende een dramatische start van het seizoen. Na vier weken was de ploeg puntloos. Grote probleem: de flinke hoeveelheid makkelijk geïncasseerde tegentreffers. “Daarna hebben we de boel omgezet en achterin rust gecreëerd. Winnen begint bij de nul houden”, vertelt captain Kees-Jan Dijk. Het leverde resultaat op, want sindsdien verloor Oerterp niet meer en werd er alleen nog twee keer gelijkgespeeld. “Misschien pakken we het later in het seizoen weer anders aan, maar voor nu is het zo prima.” Inmiddels staat Oerterp keurig vierde.

Zondag 4B

Het belangrijkste verbeterpunt voor Gorredijk na de winterstop? “Beter voor de dag komen in de derby’s”, aldus aanvoerder Frits Borduin. Gorredijk verloor van zowel THOR als Jubbega en dat is vervelend. Voor de rest is Borduin best wel tevreden. “Je laat altijd wel eens iets onnodig liggen, maar het is hoe dan ook beter dan vorig seizoen. We zijn stabieler, spelen vaker in dezelfde opstelling; dat helpt.” Kampioen worden, daar wil Borduin niks van weten. “Dat hoeft helemaal niet en dat gaan we zeker niet roepen. Laat anderen dat maar doen.” Bij Jubbega hebben ze die ambitie wel, al wil trainer Johnny Wassenaar er ook niet te veel druk op leggen. “Mijn

team legt zichzelf namelijk al genoeg druk op, al vanaf het begin van het seizoen. Ik ben gewoon erg tevreden over de eerste seizoenshelft.” Al waren er een paar kleine teleurstellingen. Zo ging Jubbega plots met 5-0 onderuit bij laagvlieger Hoogersmilde en werd de beslissingswedstrijd om de eerste periode verloren van Mildam. Desondanks heeft Jubbega qua verliespunten de eerste plaats in handen. “Er valt nog een hoop te leren, dat is duidelijk, maar we zijn echt op de goede weg.” Voor THOR had er in de eerste seizoenshelft wel wat meer in gezeten, denkt trainer Edwin Boonstra. “Al zijn er ook wedstrijden geweest waarin we iets te veel hebben gekregen. Dit is een competitie waarin geen echte uitschieters zitten. Bijna alle ploegen kunnen wel van elkaar winnen.” De Liphústers zijn middenmoter. “Maar er is in het tweede deel van de competitie nog veel mogelijk. Ik hoop dat we aan de bal nog wat dominanter worden en iets minder makkelijk de treffers incasseren. De sfeer is hoe dan ook goed en de trainingsopkomst prima.” ODV heeft, na binnen een jaar te zijn teruggekeerd in de vierde klasse, een heel simpele doelstelling volgens aanvoerder Freerk Brouwer. “Handhaven.” Met een tiende plek is de club uit Wijnjewoude aardig op weg. “Voetballend gezien doen we goed mee, maar het scoren gaat moeilijker dan een niveautje lager. Toen schoten onze spitsen, zoals Auke Linstra, wel vaak raak. Op het moment dat hij het weer op de welbekende heupen krijgt, denk ik dat we


Sa!

meer wedstrijden eerder in ons voordeel kunnen beslissen.” Brouwer is vol vertrouwen dat ODV het gaat redden via de tweede seizoenshelft. “Dan gaan we de punten die we nu tekort komen alsnog verdienen.” Sportclub Makkinga beleeft een moeizaam seizoen tot nu toe, al gaat het de laatste weken wel beter met de jonge ploeg. Het seizoen werd geopend met een 6-0 nederlaag tegen Nieuweschoot en daarna volgden nog een paar stevige verliespartijen: 5-0, 8-0, 9-1. De laatste weken zijn de Makkingasters aan de beterende hand: in vijf duels werden elf punten veroverd en daardoor is de middenmoot weer in zicht voor Sportclub Makkinga.

Zondag 5A

Tijnje mikte na de degradatie van vorig seizoen niet direct op een terugkeer naar de vierde klasse, maar hoopte wel mee te doen om de bovenste plaatsen. Dat wil voorlopig nog niet echt lukken voor de ploeg van Gerard Hiemstra. “We laten te vaak punten liggen tegen de op papier minder voetballende teams. Daar hebben we moeite mee.” Na een mindere fase hoopte Tijnje vlak voor de winterstop nog de aansluiting te vinden bij de topteams, Dronrijp en Aengwirden, maar die missie slaagde niet. Wispolia boekte pas onlangs de eerste zege van het seizoen en staat daardoor in de kelder van de vijfde klasse. Toch is trainer Maarten de Jong tevreden. “De jongens willen heel graag. Het zat alleen een aantal keer tegen

16 december 2015

waardoor je dat positieve resultaat net niet pakt. Hopelijk kunnen we de zaak door die overwinning kantelen.” De Jong heeft een leuke selectie en hoopt ook volgend seizoen met de groep aan de slag te kunnen. “Ik heb het naar mijn zin en naar wat ik hoor is de club ook tevreden. Ik denk dat we daar wel uit gaan komen.” Het puntloze Langezwaag is hekkensluiter in de competitie en staat inmiddels te boek als de slechtst presterende ploeg van het Friese voetbal. Toch ervaart coach Klaas Wittermans dat zelf anders. “We hebben minder punten dan vorig seizoen, maar ons voetbal is beter geworden. Dat horen we van elke tegenstander die we de laatste seizoenen ook al troffen.” Groot probleem voor Langezwaag is echter het tekort aan scorend vermogen. “We krijgen minder goals tegen, maar als je er zelf in totaal geen tien scoort, win je nog niet. Daar moeten we hard aan blijven werken.”

Zondag 5B

Sport Vereent had na vier wedstrijden keurig vier punten op de teller staan, maar nadat op 11 oktober Blankenham werd verslagen, verloor de ploeg uit Oldeberkoop alleen nog maar. Het team is een aantal belangrijke krachten kwijtgeraakt in de zomer en dat blijkt lastig op te vangen.

Zondag 5C

Gerard van der Ploeg gaat met een grote glimlach de winterstop in. Zijn elftal, Bakkeveen, versloeg zondag in de topper Blue Boys met 6-1. “Dat geeft

31

www.sa24.nl

een uitstekend gevoel. Na de degradatie van vorig seizoen heeft deze ploeg maar één doel: promoveren.” Van der Ploeg trof na de teleurstelling van de gedwongen afdaling een gretige selectie in de zomer. “Het enthousiasme is enorm, met wat nieuwe, jonge spelers erbij. Als staf proberen we ze structuur bij te brengen en dat gaat heel aardig.” De strijd in 5C ligt overigens volledig open, want ook Blue Boys, Donkerbroek, Haulerwijk en Terschelling loeren op promotie. Voor Blue Boys is dat bijzonder, want dat overkwam de club uit Nij Beets niet vaak. Een gevolg van de keuze om het prestatiegerichte zaterdagvoetbal te laten varen en puur in te zetten op het zondagteam. “Het seizoen begon echt heel goed, daarna werd het wisselvalliger”, weet captain Bart Jonckers. “Voetbaltechnisch zie ik echter nog altijd een stijgende lijn. Zo combineren we echt veel makkelijker. Wij gaan echt met een heel positief gevoel de winterstop in en hebben zin in de tweede seizoenshelft.” Aanvoerder Jan Adema wil de eerste seizoenshelft van Boornbergum het liefst zo snel mogelijk achter zich laten. “Die is voor ons gewoon slecht verlopen. Het begin was nog goed, met zeven punten uit drie wedstrijden, maar daarna ging het echt bergafwaarts. We voetbalden echt dramatisch tegen TLC, Fochteloo, Terschelling en GVB. Het grootste probleem is dat we een echte afmaker in de ploeg missen. Dat zie je ook aan onze doelcijfers.” Met slechts 16 treffers in 11 duels doet alleen hek-

kensluiter GVB het slechter. “Het is allemaal veel minder dan verwacht. Hopelijk kunnen we net als vorig seizoen een goede tweede seizoenshelft neerzetten.” De Sweach was in het begin van het seizoen de gedoodverfde hekkensluiter, maar na een aantal weken kreeg trainer Wilco Wiersma de boel aardig op de rit. Inmiddels heeft De Sweach, dat in de zomer een flinke leegloop te verduren kreeg, al drie overwinningen op zak. “En ook al staan we onderin, het team is en blijft fanatiek. Ik kom nooit voor niks naar de training en ik zie dat we echt stappen maken. Als je dan ook af en toe een resultaat boekt, blijft de sfeer prima.”

Wedstrijd van de Week Sa! besteedt sinds dit seizoen op de website (www.sa24.nl) iedere maandag aandacht aan het amateurvoetbal in de regio via de Wedstrijd van de Week. Daarin blikken we, met trainers en spelers van betrokken teams, kort terug op een interessant duel van de afgelopen speelronde (zaterdag of zondag). Daarnaast is er op de site ook ruimte voor de verslagen die clubs zelf aanleveren. In de papieren krant krijgen clubs aandacht via interviews en achtergrondreportages. Tips zijn altijd welkom via redactie@sa24.nl.


Jumbo in Gorredijk is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur

P

Gratis parkeren! facebook.com/jumbosupermarkten

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa! week 51 - 2015