Page 1

Sa!

Kristal Keukens Wij maken graag uw keukendroom waar!

Gorredijk

20% KORTING

OP ISOLATIEGLAS

in de periode januari en februari

S

SLECHT

Tolbaas 20

www.kristalkeukens.nl

kijkt anders

Woensdag 30 november 2016

* kijk voor de actievoorwaarden op onze website

PAGINA 3

ZONNEVELDEN

DE BAZUIN WIL HET ANDERS

VERHAAL VAN DE MAAND

GROTE PLANNEN

DE BUORREN YN

ZOEK DE BRON

Zonneveld of woningbouw? Oldeberkoop wil ruimte voor beide. Ooststellingwerf houdt het op het zonneveld, nieuwe woningen erbij is niet realistisch in tijden van krimp. Maar dat het zonneveld er moet komen, daar zijn de twee het over eens. Ooststellingwerf heeft meer plannen voor zonnevelden.

Een sliert waxinelichtjes wijst de weg. Naar gewone locaties met bijzondere muziekbeleving. Muziekvereniging De Bazuin uit Tijnje pakte het jaarlijkse concert zaterdagavond anders aan dan gebruikelijk. Ruim honderdvijftig toehoorders gingen mee op Walking Music door het dorp.

Vanuit Gorredijk ontdekte Bert Looper de wereld. Geïnspireerd door meester Sierksma en met de ‘Kleine Schoolatlas der gehele aarde’ in de fietstas ging hij met vriendjes op zoek naar de oorsprong van het Koningsdiep. Het riviertje ontwikkelde zich voor Looper tot een drager van wezenlijke ervaringen.

PAGINA 3

PAGINA 9

PAGINA 20

OP

UREN

WWW.BETHLEHEMSCHILDERS.NL TEL. 0513-462016

Jaargang 3 Nummer 48

MEES FREERK IS HET LEUKST

6%ARBBETIDWS-

www.sa24.nl


Familieberichten

overleden Nea wer tegearre fytse, rinne, op de motor fuort of op fekânsje, it is foarby… Sa ynienen út ús fermidden weirekke myn leave man, ús soarchsamme heit en pake

Onverwacht is overleden de vader van onze werknemer Jeep

Andries Zandstra

Andries Zandstra

Ids Douma

Wij wensen hem en zijn familie veel sterkte met dit plotselinge verlies.

* Hoarnstersweach 07-04-1939 Ljouwert 23-11-2016

20 novimber 52 jier troud Nijhoarne: Dieuwke Zandstra-van der Meer ‘t Hearrenfean: Grietje en Hans Sytske en Joost Hymke De Himrik: Jeep Jan en Gerda Fenna Loltsje Eke Dieuwke Jelte Andrys Allard Hindrik De kremaasje hat yn besletten rûnte plakfûn. De Pontsjer 6 8414 MP Nijhoarne

“It is goed sa…” Fertrietlik mar tankber dat fierder lijen him besparre is, moatte wy ôfskie nimme fan ús leave heit, pake en oerpake

Geheel onverwachts is overleden onze zwager en oom

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van

Andries Zandstra

Ids Douma

getrouwd met onze zuster Doete. Wij wensen de familie veel sterkte toe.   Familie Van der Meer en oomzeggers

Ids was als oud-leerling vele jaren zeer betrokken bij verschillende sportactiviteiten in de school. Wij hebben Ids leren kennen als een enthousiaste, gedreven en betrokken sportbegeleider voor onze leerlingen.

Na een lange vriendschap is overleden

Wij wensen zijn ouders, broers Pieter en Jesse en overige nabestaanden heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Andries Zandstra

Raad van Toezicht, directie, personeel, ouderraad, leerlingen van de Burgemeester Harmsma School

Wij wensen de familie veel sterkte.

M. G. Schreur directeur/bestuurder a.i.

Wietse & Aukje Jan & Diene

Yn de âlderdom fan 84 jier, sûnt 14 febrewaris 1986 weduwnaar fan Aaltje Stoelwinder- v.d. Terp.

Onverwachts moeten we afscheid nemen van onze

Wy sille him misse.

omke Andries

Siepie en Theo Arend en Lieneke Edwin en Finnie Pake- en oerpakesizzers

ten gevolge van een noodlottig ongeval is overleden. Wij wensen Sjoerd, Klaske en zijn broers Pieter en Jesse veel sterkte.   Bestuur IIsclub “Winterwille”

Bouwbedrijf F. de Boer en Zn Hemrik Hjerke en Minke de Boer Hein en Tietie Roskammer Arend en Ingrid Stoker

Hendrik Stoelwinder

Met verslagenheid hebben we kennis genomen dat ons lid, en tevens zoon van ons bestuurslid,

Gorredijk, november 2016

dankbetuiging

Wij wensen tante Doet, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Lâns dizze wei wolle wy elkenien tige tank sizze foar alle bliken fan meilibjen nei it ferstjerren fan myn leave frou, ús mem en beppe  

Jeep en Pietie Appie en Anna Hans en Hillie Gerrit en Hillie Wiekie en Folkert

Tjalling de Boer bern en bernsbern   De Gordyk, 23 novimber 2016

Spesjaal wurd fan tank oan Thússoarch De Friese Wouden en Hûsdokterspraktijk Jobbegea

Aukje de Boer – Brinksma

Jobbegea, 27 novimber 2016 Skriuwadres: Famylje Stoelwinder Schoolweg 38 8411 Xl Jobbegea

Familieberichten in Sa!

Wy nimme ôfskie fan ús heit, pake en oerpake op freed 2 desimber 2016 om 13.15 oere yn it krematoarium “Schoterhof”, Rotsergaastweg 45, 8452 LA Hearrenfean-súd.

Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met

Foarôf is der gelegenheid ta kondolearjen.

Arend Waninge (arend@sa24.nl)

Mochten der minsken wêze dy’t gjin roubrief ûntfongen hawwe mar dochs ôfskie nimme wolle dan kin men dizze advertinsje as útnoeging beskôgje.

REINY VAN DER VEGT & SARISSA SCHOPPERT

www.tijuitvaart.nl 0511-474730

of 06 - 5247 1013

Iepie Lindeboom-Hospes

De Goudberch 5 9222 LL Drachtstercompagnie 06 47 927 967 iepielindeboom@kpnmail.nl www.iepielindeboom-hospes.nl


Sa!

30 november 2016

3

www.sa24.nl

Ooststellingwerf op dorpentour voor zonnevelden

Oldeberkoop zegt ja mits Zonneveld of woningbouw? Oldeberkoop wil ruimte voor beide. Ooststellingwerf houdt het op het zonneveld, nieuwe woningen erbij is niet realistisch in tijden van krimp. Maar dat het zonneveld er moet komen, daar zijn de twee het over eens. WIM BRAS OLDEBERKOOP

Buren Rik van Galen en Sander Mons buigen zich donderdagavond in mfa MeJander over de ‘gefotoshopte’ luchtfoto’s van Het Hooge 2, het beoogde bouwterrein waar het zonneveld volgens de gemeente moet komen. Achtduizend zonnepanelen in rijen gerangschikt, 1,3 hectare zonne-energie. Goed voor jaarlijks ruim 2 megawatt stroom, voldoende voor 610 huishoudens. De achtertuinen van beide mannen grenzen aan het toekomstige zonneveld. “Laat maar komen”, zegt Van Galen pragmatisch. “Liever dit dan een woonwijkje achter huis”, knikt Mons. De locatie aan de oostkant van Oldeberkoop is een van de tien locaties (samen 27 hectare) die Ooststellingwerf op het oog heeft om vol te zetten met zonnepanelen, waaronder ook een locatie in Makkiga. Projectleider Tinka Wuite: “Daarmee kunnen we 2.700 huishoudens van stroom voorzien. Zetten we deze grote stap, dan is Ooststellingwerf voor 2030 energieneutraal.” De Rijkssubsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) helpt bij deze ambitie. Exploitant Groenleven uit Heerenveen huurt vijftien jaar gemeentegrond, bouwt en beheert de zonnevelden en int de opbrengsten. Ooststellingwerf krijgt naast huur een deel van de exploitatiewinst.

“Dat steken we weer in nieuwe duurzaamheidsmaatregelen”, aldus wethouder Sierd de Boer. Groenleven maakte de afgelopen vier jaar naam met zonnevelden in het noorden. “Over hoogtes van stellages en de omliggende beplanting gaan we in overleg met de buurt”, legt Bert Hendriks van Groenleven uit. Rietkragen kunnen bijvoorbeeld het zicht op een zonneveld minimaliseren. In tentdakvormige opstelling met een nokhoogte van 2,50 meter kan Groenleven de meeste panelen kwijt, onder de stellages kan dan gewoon gemaaid worden. Een impressie van hoe het kan worden aan Het Hooge.

‘LIEVER DIT DAN EEN WOONWIJKJE ACHTER HUIS’ Vaart maken

De zaal vraagt waarom niet eerst de beschikbare daken in het dorp te benutten. Men wil ook weten waarom de gemeente kiest voor een commerciële partij in plaats van de lokale energiecoöperatie De Eendracht. Het een sluit het ander niet uit, aldus Wuite. “De gemeente wil vaart maken om de doelstellingen te halen. Wij gaan niet over particuliere daken of percelen, wel over de gemeentegrond.”

Hendriks wijst erop dat lokale initiatieven kunnen aansluiten bij Groenleven. Dat gebeurt elders al.

Locatie

Dorp en gemeente zijn het eens over nut en wenselijkheid van het zonneveld, maar niet over de beoogde locatie. De provincie Fryslân wil geen verrommeling van het buitengebied, de zonnevelden moeten aansluiten op bestaande bebouwing. Die eis leidt in Oldeberkoop naar Het Hooge 2, de enig overgebleven uitbreidingslocatie van het dorp. Ooststellingwerf vindt dat de tijd de in 2003 bedachte woonwijk heeft achterhaald, Plaatselijk Belang denkt daar

anders over. Voorzitter Esther Veenhouwer: “De gemeente schermt met krimp, maar in

het dorp merken we daar niet zoveel van.

Plannen Bakkeveen BAKKEVEEN Kroeze & Partners uit Heerenveen werkt aan een plan voor een zonneveld van netto vijf hectare in Bakkeveen. Onlangs was er een besloten informatieavond voor omwonenden van de beoogde locatie tussen de Alde Drintse Wei, de Tsjerkewâl en de Nije Drintse Wei. Volgens Michael Kroeze is er na deze avond nog een enquête in de buurt verspreid. De uitslag hiervan is nog niet bekend.

Aan de hand van deze uitkomsten bekijkt Kroeze of het plan verder wordt ontwikkeld. Dan volgt er ook verdere informatie richting het dorp. De gemeente Opsterland heeft nog geen vastgesteld beleid rond zonnevelden. Binnenkort komt het college van B en W wel met een voorstel hierover naar de gemeenteraad.

Heldenontvangst Mees Freerk

Freerk Brouwer.

BEETSTERZWAAG Meester Freerk Brouwer van basisschool De Trime in Beetsterzwaag is de leukste meester van het land. Zaterdag won hij de Mees Keesverkiezing. Hij kreeg de prijs tijdens de voorvertoning van de film ‘Mees Kees langs de lijn’. Ouders hadden zaterdag het schoolplein versierd en de rode loper uitgelegd. Om vier uur kwam meester Freerk terug uit Utrecht, waar hij met zijn groep 7/8 de film mocht bekijken en verrassend tot winnaar van de Mees Keesverkiezing werd uitgeroepen. “Ik hie it totaal net ferwachte. We ha sa’n lytse skoalle en dat ik by de lêste trije siet wie al in hiele ferrassing”, zegt de stralende meester.

Lange dag

Zaterdagmorgen acht uur vertrok de meester met zijn klas naar Utrecht. Ook groep 5/6 mocht mee, omdat de klassen van De Trime maar klein zijn. Rond twaalf uur werd in Beetsterzwaag bekend dat Freerk gewonnen had. “En doe bin we oan de slach gien”, vertelt Jitske Benedictus. Ze gooide het bericht in de groepsapp waar alle moeders en één vader lid van zijn. “We ha slingers ophongen, in spandoek makke en de brânwacht regele. En wat is dit fantastysk, moatst ris sjen hoefolle minsken der binne.”

Brandweer

Dan schalt de sirene door het dorp. De brandweerwagen

verschijnt, gevolgd door de touringcar met meester Freerk en de leerlingen. ‘We are the champions’ schalt over het plein. In een kleurrijke stoet met de trotse meester voorop gaat het over de rode loper. Voordat de champagnekurken knallen houdt meester Freerk een korte speech: “Dit is een mooie dag geweest. Mijn complimenten aan iedereen in Beetsterzwaag die gestemd heeft. Dik applaus voor jezelf.”

Apetrots

Schooldirecteur Ina van der Vlugt is apetrots. “Grutsk op Freerk, mar ek op de bern dy’t it filmke makke ha. En dat sa’n lytse skoalle dit foarelkoar krigen hat. Myn dei kin net mear kapot.” Nick Groen uit groep

8 is niet verbaasd dat zijn meester gewonnen heeft. “Ik hie it wol ferwachte. Want we ha flyers troch it hiele doarp brocht. En we ha ek flyers útdield op middelbere skoallen. En it is in gelok dat der safolle fotografen by ús west ha. We ha wol fjouwer ynterviews hân en ik tink dat dêrtroch in protte minsken op ús stimd ha.” De landelijke Mees Keesverkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door hogescholen om meer mannelijke studenten te interesseren voor het basisonderwijs. Freerk Brouwer uit Wijnjewoude stond in de finale met meester Marcel uit Wateringen en meester Ralf uit Goirle.


Sa!

30 november 2016

5

www.sa24.nl

Buuf & Buuf werken aan superleefomgeving

‘Een betere wereld begint bij jezelf’ Het is vijf graden in de mist. Toch kan de jas bijna uit. Gebukt onder de fietsenrekken schraapt Kiki het onkruid, Nynke gaat er met de bezem achteraan. Buuf & Buuf werken zich in het zweet voor een schone leefomgeving, te beginnen in Gorredijk. RENSKE WOUDSTRA GORREDIJK Nee, in het

echt zijn ze geen buurvrouwen. Kiki de Jong uit Gorredijk en Nynke Landman uit Oudehorne hebben elkaar gevonden dankzij een gezamenlijke passie: de superleefomgeving. Dat was in juni dit jaar. Nynke: “Ik seach Kiki rinnen mei har hûn, se wie ûnderweis rommel oan it opromjen. Doe ha ik har in komplimint jûn en bin we yn gesprek rekke.” Ze ontdekten hun gemeenschappelijke klik: een betere wereld begint bij jezelf en wat je daadwerkelijk doet. Samen riepen ze Buuf & Buuf in het leven, een uniek wereldverbeteraarproject. Laagdrempelig en voor jong en oud. Vooreerst in Gorredijk, maar het kan zomaar de wijde wereld overgaan. Kiki: “Want ook al woon je in de VS dan ben je toch nog een soort buren. We leven samen op één wereld.” Om die wereld een klein beetje mooier en gezel-

liger te maken, startten Kiki en Nynke na de zomer met het project Vegen Rond Negen.

Vegen Rond Negen

Bij Vegen Rond Negen draait het in de eerste plaats om verbinding, gezelligheid, maar ook om een schone leefomgeving. Elke woensdagmorgen om negen uur pakken Nynke en Kiki hun bezems en gaan ze aan de slag in het centrum, liefst met hulp van ondernemers en inwoners. Ze hopen dat hun goede voorbeeld doet volgen. En het werkt. Inmiddels heeft een flink aantal ondernemers het initiatief omarmd. Ze zijn ‘gebuuft’. Hoe het werkt? Ondernemers en buurtbewoners kunnen een BuufBezem adopteren, beschilderd door creatieve dorpsgenoten. Vervolgens is het de bedoeling om elke woensdagmorgen de stoep schoon te vegen, te kletsen met de buren en de dag te beginnen met fysieke inspanning. “Gratis fitness”, lacht Kiki. “Stel je Gorredijk

Buuf Nynke en Buuf Kiki werken aan de leefomgeving in Gorredijk. FOTO: SIETSE DE BOER

voor als een puzzel van boven bekeken. Als iedereen nu een blokje adopteert, schoonmaakt dus, net als in de huiskamer. Een stukje herkenning dat het dorp de woonkamer is voor alle inwoners.” Samen de stoep vegen gebeurde vroeger vaak, weet Nynke. Die nostalgie en gezelligheid hebben Buuf & Buuf in een nieuw jasje gestoken.

‘Moaie nostalgy’

Deze woensdag nemen de dames een stuk Langewal

onder handen. Op Facebook hebben ze de aanliggende bedrijven getagd in de hoop hen te verleiden mee te doen. Machiel van de Bos van Machiels Schoenmakerij heeft geen Facebook. Hij bekijkt de werkzaamheden voor zijn deur welwillend. “Ik wol ek wol meidwaan. Doch my ek mar sa’n biezem. Moaie nostalgy.” Inmiddels zijn al acht bezems geadopteerd door bedrijven die zich in willen zetten voor een schone omgeving. Ook zorgen Buuf & Buuf voor

containerstickers. In containers met zo’n sticker mogen mensen zwerfvuil deponeren. Hiervoor zoeken ze nog sponsoren.

wel extra aarden wallen aanleggen. Een bewoner aan de Compagnonsfeart met schade aan zijn woning als gevolg van de aanleg van een brug krijgt een financiële tegemoetkoming voor noodzakelijke verbouw van de woning. De kosten voor de maatregelen rond de N381 zijn geraamd

op 240.000 euro. Het gaat om maatregelen aan de Bûtewei, Weinterp, Compagnonsfeart en Tjalling Harkeswei in Wijnjewoude en een aantal locaties in Donkerbroek en Appelscha.

Het is het eerste project van Buuf & Buuf. Nynke en Kiki zijn nog meer van plan om gezelligheid en verbinding in het dorp te brengen. Er zijn onder andere plannen voor een zomers dorpsdiner in de Hoofdstraat. Vrijwilligers voor de diverse projecten kunnen zich melden via buufenbuuf.it.

Beperking overlast N381 WIJNJEWOUDE De provincie Fryslân gaat op acht locaties rond de vernieuwde N381 maatregelen nemen om de overlast voor omwonenden aan te pakken. Volgens de provincie is hiervoor wettelijk gezien geen directe noodzaak, maar wil de provincie zich als ‘gast in de leefomge-

ving van mensen’ gedragen. Op een aantal plekken zijn al grondwalletjes met beplanting geplaatst om de weg aan het zicht te onttrekken en geluidsoverlast tegen te gaan. Maar het duurt enige tijd voor beplanting tot ontwikkeling komt. De provincie gaat aanvullende bladhoudende beplan-

ting aanleggen, eventueel in combinatie met een schutting. Bewoners rond de nieuwe brug aan de Tjalling Harkeswei vragen om geluidsschermen. Daar gaat de provincie niet in mee, omdat het niet past in het beeldplan van de weg en de bruggen. De provincie wil

Verbeterpunten winkelgebied Ureterp De winkeliers in Ureterp hebben vertrouwen in de toekomst, blijkt uit een onderzoek dat centrummanager Klaas de Winter liet uitvoeren door CityLab Drachten. Ruim 80 procent van de winkeliers blijft naar verwachting de komende vijf jaar in het dorp gevestigd. Maar de ondervraagde ondernemers kraken in het onderzoek ook kritische noten. Zo vindt 36 procent dat Ureterp geen ruim winkelaanbod heeft en 50 procent dat het centrum niet voor een fijne winkelbeleving zorgt. Daarnaast vindt bijna de helft van de ondervraagden dat Ureterp Onderzoekers Jorn Bosma en Bonita Mollema met centrummanager niet voldoende in de regio Klaas de Winter (rechts) en Catrien Dijk (tweede van links; onderne- wordt gepromoot. Het winkelmersvereniging) FOTO: SIETSE DE BOER aanbod is volgens 78,5 proURETERP

cent van de ondervraagden over vijf jaar slechter dan nu. De winkeliers vrezen dat dit verdere gevolgen heeft voor de winkelbeleving en de toestroom van klanten van buiten het dorp. Alle ondernemers zijn wel tevreden over de bereikbaarheid van het centrum van het dorp. Studenten/onderzoekers Jorn Bosma en Bonita Mollema van leerbedrijf CityLab Drachten slaagden erin om 28 van de 31 ondernemers mee te laten doen aan een persoonlijke enquête. De gemiddelde leeftijd van de winkeliers is 50 jaar. Het gaat in hoofdzaak om zelfstandige ondernemers die ook het pand in eigendom

hebben. De gemiddelde leeftijd van de onderneming is 25 jaar. Centrummanager Klaas de Winter is blij met het onderzoek. “Er was geen helder beeld over hoe de winkeliers in Ureterp de ontwikkelingen de komende vijf jaar zien. Dat beeld is er nu wel. Daar hebben we iets aan. Dan worden we niet door ontwikkelingen overvallen en kunnen we beter op ontwikkelingen inspelen. Ik ben blij te zien dat er ontwikkelingsperspectief is. Een derde voelt iets voor een shop-in-shop om zo het aanbod in het centrum uit te breiden. Bovendien denkt een vijfde van de ondernemers de komende jaren nieuw personeel aan te trekken.”


HET PAKHUIS VAN DE SINT! b

Planteyn boeken

S I T A R

Langewal 19 Gorredijk 0513-461254 info@planteyn.nl www.planteyn.nl

M E D O B ! ! N E Z J PRI

GOED EN GOEDKOOP!

G

T A 99 M P , O 5 O L G O I O G O E R R D E 2 D R N I E O N m L E V 0 G 4 R R E . O a D Z . ON EN BE KLEED v T R E N I O PL AG VL L S P M O 0 0 0.0

a j i b

Tijnjedijk 81 Leeuwarden 058-2896800 Turfschip 7 Heerenveen 0513-785347

WWW.OUTLETCENTERLEEUWARDEN.NL

2

com vanaf

t a a n i m

a l e l l MEER DANN 300 SOORTE

INAAT m LAM pleet

2

2 RAAD VOOR


Sa!

Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 30 november 2016 30 november 2016

7

www.sa24.nl

Mededelingen van de gemeente

Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht Telefonische bereikbaarheid ma. t/m do. 09.00 – 12.30 uur en 13.30 – 16.00 uur vrij. 09.00 – 12.30 uur

Bekendmakingen Bakkeveen Aangevraagde omgevingsvergunning - kap van een slechte eik, Burmanialân 2

Beetsterzwaag Aangevraagde omgevingsvergunning - realiseren gebruik pand als woning, Vlaslaan 3 - kappen van twee bomen, Van Boelenslaan 16 - kappen van diverse bomen, Hoofdstraat Verleende omgevingsvergunning - realisatie van een rolstoelpad, Kerkepad Oost Verleende omgevingsvergunning - kap van Amerikaanse eik, De Lange Jacht 2

Gorredijk Aangevraagde omgevingsvergunning - kap van een eik, Kûperij 2 - oprichten bedrijfspand, Stationsweg 95 - opstarten bedrijfslocatie, de Klok 15 - nieuwbouw zes halfvrijstaande woningen, Jikke Reinbergenstrjitte 14 t/m 24 - kap van een eik, Brouwerswâl 63 Verleende omgevingsvergunning - uitbreiden en upgraden van bedrijfspand, ’t Kiemke 11 Meldingen - activiteitenbesluit, timmerwerkplaats, Wetterwille 2

Hemrik

Tijnje

Verleende collectevergunning - verkoop van oliebollen, 30 december 2016, door muziekvereniging Euphonia

Aangevraagde omgevingsvergunning - veranderen van een woonboerderij, de Warren 19

Meldingen - activiteitenbesluit, plaatsen mestbassin, Binnenwei 69

Verleende omgevingsvergunning - aanleggen van een dam met duiker ter vervanging van de brug Ulesprong, nabij Ulesprong 23

Lippenhuizen Verleende collectevergunning - ophalen van lege flessen, 6 januari 2017, 17.00 - 19.00 uur, door Jeugdwerk

Nij Beets Verleende omgevingsvergunning - bouwen van steiger 1, kadastraal Beetsterzwaag E 349 - bouwen van steiger 2, kadastraal Beetsterzwaag E 349 Verleende collectevergunning - verkoop van oliebollen, 6 t/m 15 december 2016, door zwembad de Blauwe Kamp

Terwispel Aangevraagde omgevingsvergunning - kappen van drie eiken, De Streek 40 Verleende omgevingsvergunning - kappen van twee eiken en een beuk, Smidte 68

Ureterp Aangevraagde omgevingsvergunning - kappen van vier slechte eiken, langs de Golle, Riuwe en Flaaijel - kappen van een eik, Skieding Verleende omgevingsvergunning - bouwen nieuwe bedrijfswoning en bedrijfsberging, Boerestreek 29 Verleende collectevergunning - verkoop van oliebollen, 5 tot 10 december 2016, Showband - verkoop van toiletpapier, 27 februari 2017 tot 4 maart 2017, Showband

Wijnjewoude

Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 - 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 13.30 - 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 15.00 - 17.00 uur T (0512) 386 222 - E gebiedsteam@opsterland.nl Storing openbare verlichting T (088) 945 02 50

Verklein de kans om slachtoffer te worden van oplichters of inbrekers Op dinsdag 6 december organiseert de activiteitencommissie van dorpshuis De Trekkerstinte, gemeente Opsterland en Politie Fryslân een preventiemiddag over woninginbraken, babbeltrucs en internetoplichting. De preventiemiddag vindt plaats om 14.00 uur in dorpshuis de Trekkerstinte aan de Mr. Roordawei 3 in Tijnje.

Project Snippergroen Het project Snippergroen is gestart in 2013. Tot nu toe zijn er al veel aanvragen binnengekomen. Volgend jaar (medio maart 2017) eindigt het project. Wilt u nog meedoen aan het project Snippergroen? Dien dit jaar nog uw aanvraag in en profiteer van de tijdelijk verlaagde prijs van € 60,- per m2. Kijk voor meer informatie op: www.opsterland.nl/Projecten/Snippergroen

Aangevraagde omgevingsvergunning - vergroten van de eerste verdieping, Klein Groningen 14 Verleende collectevergunning - verkoop van oliebollen, 30 december 2016, muziekvereniging Euphonia

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

Aanmelden kerstpakkettenactie

Inzamelen petflesjes

Traditiegetrouw organiseert de kerk van Jubbega ook dit jaar een kerstpakkettenactie. De actie is bedoeld voor mensen in Jubbega en Hoornsterzwaag die het niet zo breed hebben en van een minimum rond moeten komen. Aanmelden voor het pakket kan tot 15 december via kerst-

GORREDIJK Opsterland start een proef met het gescheiden inzamelen van kleine plastic petflesjes, die veel worden gebruikt voor fris- en sportdranken. Maandag gaf wethouder Rob Jonkman het startschot voor deze anderhalf jaar durende proef bij Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag. Ook de Burgemeester Harmsma School gaat waarschijnlijk meedoen met deze landelijke proef. Doel van de

JUBBEGA

pakketjh@gmail.com of 0516-461 953. Mensen die hun complete kerstpakket of losse levensmiddelen willen doneren, kunnen dat doen op maandag 19 december (16.00-18.00 uur) bij de kerk aan de K. Molweg.

Heerenveens Bernelintsje Kinderen (4 t/m 17 jaar) in de gemeente Heerenveen die zich belangeloos inzetten voor andere mensen komen voortaan in aanmerking voor het ‘Bernelintsje.’ Deze onderscheiding is een initiatief van de FNP. De eerste lintjes worden in april 2017 uitgereikt. De onderscheiding is bedoeld voor een kind of een groep kinderen die iets heel bijzonders doen voor anderen. Dat kan een eenmalige gebeurtenis zijn, zoals het helpen

HEERENVEEN

van een persoon die gevallen is of het redden van een dier. Het kan ook gaan om het houden van een speciale actie voor de omgeving, buurt of straat. Een bijzondere prestatie/ daad kan ook langer duren, zoals het langdurig helpen van de oudere buurman of buurvrouw met het uitlaten van de hond of boodschappen doen. Kinderen nomineren voor deze onderscheiding kan via heerenveen.nl.

proef is het voorkomen van zwerfafval, de bewustwording rond zwerfafval te vergroten, meer verpakkingen in te zamelen en de kosten van inzamelen te verminderen. Wethouder Jonkman wil de inzameling belonen, maar het is nog niet duidelijk hoe. Dat is ook afhankelijk van de hoeveelheid ingezamelde flesjes. Opsterland is een van de drie Friese gemeenten die aan het landelijke project deelnemen.

Mondriaan Fonds steunt SYB BEETSTERZWAAG Kunsthuis SYB krijgt voor 2017 en 2018 opnieuw geld van het Mondriaan Fonds. Deze financiële steun is essentieel voor het voortbestaan van SYB. Het Mondriaan Fonds draagt bij aan programma’s van presentatie-instellingen, omdat ze van vitaal belang zijn voor ontwikkeling en zichtbaarheid binnen de beeldende kunstsector. SYB zet zich organisatie-

breed in voor zowel het artistieke en theoretische experiment alsook voor de ontwikkeling van talent in de hedendaagse kunst. Onderzoek, samenwerking en uitwisseling spelen hierbij een belangrijke rol. Het Mondriaan Fonds waardeert hoe SYB het evenwicht tussen lokale en nationale impact in de afgelopen jaren goed heeft uitgebouwd.


Elke dag een mooie dag bij Kinderwoud! • dagopvang • buitenschoolse opvang • peuteropvang • gastouderopvang U vindt ons op verschillende locaties in de gemeenten Heerenveen en Opsterland.

kinderwoud.nl

Kijk voor al onze locaties en meer informatie op kinderwoud.nl. T 0513 – 610 825 M info@kinderwoud.nl


Sa!

30 november 2016

9

www.sa24.nl

Van miniconcert naar miniconcert

De Bazuin trekt door het dorp

SmartFarming bij Bromach GORREDIJK Bromach Gorredijk opent op vrijdag 2 (13.3022.00 uur) en zaterdag 3 december (10.00-17.00 uur) de deuren voor publiek. Centraal staat ‘SmartFarming’. Het gebruik van ICT in de agri-sector neemt snel toe. SmartFarming verandert het boerenbedrijf onomkeerbaar. De helft van

alle boeren werkt met robots en gebruikt data die zijn verkregen met drones of satellieten. Tijdens de open dagen kan kennisgemaakt worden met Siloking NIR-sensor (drogestofmeting), Krone opbrengstmeting en een Bredal F4 kunstmeststrooier met gps en sectiecontrol. bromach.nl

Schaken in Langezwaag In 2003 ging Schaakclub Gorredijk ter ziele. Een aantal schakers heeft de club nu nieuw leven ingeblazen. Elke dinsdagavond (vanaf 19.30 uur) wordt weer in groepsverband geschaakt in het dorpshuis van Langezwaag. Op dit moment zijn er acht leden. De club is op zoek naar nieuwe leden. Er wordt gespeeld in een ruime

LANGEZWAAG

Een sliert waxinelichtjes wijst de weg. Naar gewone locaties met bijzondere muziekbeleving. De Bazuin uit Tijnje pakte het jaarlijkse concert zaterdagavond anders aan dan gebruikelijk. Ruim honderdvijftig toehoorders gingen mee op Walking Music. RENSKE WOUDSTRA TIJNJE Buiten liggen

de blaasinstrumenten op temperatuur te komen. Dat is nodig, want de omgevingstemperatuur heeft invloed op de toonhoogte. Even koud betekent dus gelijk gestemd. Binnen in de grote zaal van Overwijk heet voorzitter Minke Jeeninga de bezoekers welkom. De uitvoering is ‘oars as oars’. “Jim moat jim mar ferrasse litte, it wiist har fansels.” Het programma bestaat uit twee delen, het publiek wordt gesplitst. De eerste groep, met rode toegangskaartjes, gaat naar buiten. Linksaf de Heawei op, een sliert waxinelichtjes wijst de weg. “It docht my tinken oan de lampionoptocht, leuk opset”, oordeelt een bezoeker. De groep stroomt een grote schuur in. “Welkom op de eerste ensemblemeeting.” Dirigent Guus Pieksma staat klaar achter de marimba, naast hem Rianne Kerkstra met altsaxofoon. De

breekbare tonen van Händel klinken als een sprookje in de donkere schuur. Het publiek geniet. Vier nummers lang. “No gean we nei de tromboneblazers”, zegt hoornist en secretaris Jitze de Jong. Aan de overkant van de weg is het volgende concertje vanaf de veranda van een tuinhuisje. Het kwartet bestaat uit Trienke de Vries, dirigente van het B-orkest, haar vader en zus en Marten Jeeninga. “Geen mooiere akoestiek dan het vrije veld”, stelt iemand vast. Langs de rotonde gaat het naar het Opel Museum. “Dêr wurdt it in hiel spektakel”, verzekert Jitze de Jong. Blauwe rook stijgt op, zes aangelichte oliedrums staan klaar. ‘Also Sprach Zarathustra’ van Richard Strauss schalt over het parkeerterrein. Gehuld in witte overall lopen zes mensen naar de oliedrums. “It liket wol CSI”, lacht iemand. Met korte stokken geven de zes een daverend concert dat door de wijde omgeving echoot. En dan

wordt het stil, tijd voor de volgende locatie. Het lichtspoor voert naar een garage aan de Breewei. Tussen de gordijnen staat Fardau Meesters klaar. In oktober van dit jaar werd ze vierde op het Nederlands Kampioenschap Blaasmuziek in Utrecht. Het B-orkest van De Bazuin zorgt voor de afsluiting van de serie miniconcertjes, in de muziekkoepel op het Pipegealsplein. Van de begin dit jaar gestarte blazersklas zijn zeventien muzikanten overgebleven. Vanavond is hun eerste concert. Dirigente Trienke de Vries: “Yn it begjin wie ik bliid as se allegear tagelyk einigen. Jûn bin ik der wis fan dat dat slagget.” Ze heeft gelijk. Ondanks een paar onzekere tonen is het een verbazend goed optreden. “Ik fyn it hartstikke knap dat se dit sa dogge yn sa’n koarte tiid”, vindt toeschouwster Akke Wiebenga. Voor het tweede deel van Walking Music gaat iedereen terug naar Zaal Overwijk. Rond het concert huldigt De Bazuin jubilerende leden: Jacob Groen en Freerk Akkerman 50 jaar, Minke Jeeninga en Fedde de Boer 40 jaar en Hermina Akkerman en Hendrik Groen 25 jaar.

Taxi Koopmans dankt bevolking Piet Koopmans van Taxi Koopmans overhandigde vorige week tijdens de ledenvergadering van Plaatselijk Belang een cheque van 500 euro. Hiermee bedankt het bedrijf Jubbega en Hoornsterzwaag voor de steun die het de afgelopen twee jaar van de bevolking kreeg. Taxi Koopmans kreeg het moeilijk nadat het in 2015 het Wmo-vervoer kwijtraakte aan Witteveen uit

JUBBEGA

Lemmer. Het bedrijf van de familie Koopmans moest daarop personeel ontslaan en vreesde voor het voortbestaan. Nu, bijna twee jaar later, is bijna alle personeel weer terug en worden er zelfs nieuwe mensen aangenomen. Volgens Arie Koopmans, een van de drie broers Koopmans, was de steun vanuit de bevolking in de regio belangrijk

voor het bedrijf. “Wy binne der grutsk op dat soks kin yn ús doarp. Dit is de krêft fan it doarp.” Maar Koopmans geeft ook een compliment aan de gemeente Heerenveen. “Se ha harke nei de winsk fan de befolking mei as resultaat dat we allegear bliid binne. De ynwenners fan dizze regio meie no sels bepale watfoar taxibedriuw se ynskeakelje wolle.”

zaal waar plaats is voor zeker twintig schaakliefhebbers. Meedoen kost niets en is vrijblijvend. Borden, stukken en klokken zijn aanwezig. Als na verloop van tijd de animo groot blijkt, wordt misschien besloten een officiële schaakvereniging op te richten. Aanmelden kan bij Hans Hoekstra: hj.hoekstra@kpnmail.nl of 06-3195 0729.

Uitbreiding aanbod Kapsalon Unique

BEETSTERZWAAG Kapsalon Unique vierde zaterdag met een gezellige borrel de opening van de uitbreiding met een schoonheidssalon achter de al 21 jaar bestaande kapperszaak aan de Hoofdstraat. In de salon gaat Laura aan de slag met Cenzaa, natuurlijke huidverzorging met traditionele therapeutische stoffen. Er is ook ruimte voor nagelstyliste Anita. Met de uitbreiding met

de schoonheidssalon komt eigenaresse Gepke Krikke tegemoet aan de toenemende vraag naar een totaalaanbod op het gebied van schoonheidsverzorging. “De minsken wolle alles graach ûnder ien dak. Dat kin no by ús.” Gepke heeft ook al 15 jaar een eigen kapperszaak in haar woonplaats Akkrum. Ook daar wordt een schoonheidssalon geopend.

Nieuwe samenwerking Van Campen & Dijkstra GORREDIJK De Friesland Zorgverzekeraar brengt haar werkgeversverzekeringen onder bij Van Campen & Dijkstra Verzekeringsadviseurs. De samenwerking moet de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers verbeteren. Om haar klanten optimaal te adviseren bij verzuim- en re-integratiebeleid heeft De Friesland de arbogerelateerde dienstverlening overgedragen aan ArboAnders. De drie organisaties samen bieden werkgevers een complete dienstverlening. Van preventie tot re-integratie en van de juiste verzekering tot een integrale aanpak bij verzuim.

Met deze samenwerking spelen de organisaties in op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Het verschuiven van de AOW-leeftijd leidt tot langer doorwerken en de komst van nieuwe technologieën leidt tot stress. Burn-out en fysieke overbelasting zijn de meest voorkomende werkgerelateerde klachten en veroorzaken uitval en productieverlies. Het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers is noodzakelijk om bestaansrecht te houden als bedrijf. De komende drie jaar ontwikkelen de organisaties gezamenlijk nieuwe diensten en producten.


STEL ZELF EEN

Heerlijke gourmet SAMEN.

Gourmet vlees, kip & vega specials Alle soorten Per bakje

NIE UW

00

2

Snel klaar en maar 1, 2 of 3

euro.

Gourmet groenten specials Gourmet vis specials

Alle soorten Per verpakkingen

Alle soorten Per bakje

00

3

00

1

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

30 november 2016

11

www.sa24.nl

Ingezonden

Open brief Geacht college, leden van de raad, Graag vragen wij uw aandacht voor onze gevoelens en ervaringen met betrekking tot het verloop van het besluitvormingsproces rond het dossier De Skâns Gorredijk. Niet horen maar luisteren leidt uiteindelijk tot resultaten waarbij alle betrokkenen zich ‘gehoord’ zullen voelen!  Hoe anders is dit verlopen rond de kwestie De Skâns. De rol van het college en de leden van de raad In dit dossier dendert het college voort. Gedreven door idealen bleek keer op keer dat zij haar  standpunten en zienswijzen op geen enkele manier aan oprecht betrokken tegenstanders op  begrijpelijk wijze heeft kunnen (of willen?) uitleggen. Uiteraard treft hier niet alleen het college  blaam, uiteindelijk hebben onze (vermeende) vertegenwoordigers in de raad ingestemd met de voorstellen van het college.  Het is het college kwalijk te nemen dat zij het voorstel in stemming bracht in een periode  waarin binnen de verschillende raadsfracties en de gemeenteraad zelf zeer  gevoelige kwesties aan de orde waren, zoals de integriteitskwesties en de ernstig  verstoorde verhoudingen binnen de fractie van Opsterlands Belang. Aannemelijk is dat deze kwesties de besluitvormingsprocessen aanzienlijk hebben verstoord.  Mede daardoor is

de aandacht voor de welgemeende bezwaren van de inwoners van Gorredijk tegen de sloop van De Skâns van zowel de zijde van het college als van de zijde van de raad veel onrecht aangedaan. Circa 2000 inwoners van Gorredijk (zij hadden de moed deze stap te zetten) en ook andere sympathisanten ondertekenden een petitie voor het behoud van ons culturele centrum  De Skâns. Hiermee spraken zij zich onmiskenbaar uit voor het behoud van De Skâns.  Het is het gemeentebestuur kwalijk te nemen dat deze bezwaren volstrekt zijn genegeerd.  Weliswaar organiseerde het college een voorlichtingsavond en mochten voor- en  tegenstanders inspreken tijdens de raadsvergadering. Uiteraard  hoorden het college en de raadsleden de bezwaren aan, maar er is niet oprecht  geluisterd naar de steekhoudende argumenten van de bezwaarmakers. Met name tijdens de voorlichtingsavond in De Skâns schitterde het college door in zeer technische  en volstrekt raadselachtige bewoordingen de bezwaren van tafel te vegen. Het verweer was voor  vele aanwezigen en betrokkenen volstrekt onbegrijpelijk en onnavolgbaar. Leden van het college, kunt u zich voorstellen dat u met houding en manier van werken hoge  drempels opwerpt voor menig burger? Het vervolg is bekend. De

raad nam uiteindelijk het besluit. Wij vinden het buitengewoon jammer dat het gemeentebestuur klaarblijkelijk niet de moed had om het besluit persoonlijk nader uit te leggen en toe te lichten op een publieke avond in De Skâns.

‘PROFICIAT GEMEENTEBESTUUR!’ Stap actiecomité Na de besluitvorming door het gemeentebestuur heeft het actiecomité ‘Dizze Skâns moat bliuwe’  inwoners van Gorredijk opgeroepen om hun bezwaren schriftelijk kenbaar te maken aan het  gemeentebestuur.  Circa 30 inwoners gaven hier gehoor aan. Vervolgens zijn de briefschrijvers uitgenodigd voor een persoonlijk  gesprek met een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur. Uit betrouwbare bron is vernomen dat één briefschrijver gebruik heeft gemaakt van deze gelegenheid.  Enkelen hebben mondeling gereageerd op deze uitnodiging en uiting gegeven aan hun ongenoegen  over het verloop van het proces en aangegeven dat zij niet verder mee willen denken in deze  kwestie. Proficiat gemeentebestuur!  De conclusie moet zijn dat deze wijze van werken geen schoonheidsprijs verdient!

Het democratisch proces in dit dossier is op meerdere wijzen en meerdere keren ernstig geweld aangedaan! Hoe verder? Gemeenteraad, u heeft (weliswaar in een andere samenstelling) eerder voor een dilemma van  formaat gestaan:  In 1974 gingen er in Gorredijk stemmen op om de Opsterlandse Compagnonsvaart te dempen en het  hart van Gorredijk om te toveren in een parkeerterrein. Gelukkig is dat door het initiatief (protest) van de zeer alerte pater Van Ulden voorkomen.  De vooruitziende blik van Van Ulden bleek een zegen voor het centrum van  Gorredijk. Gorredijk hield een grote  aantrekkingskracht voor bezoekers en toeristen. Anno 2016 dient zich weer een ingrijpende gebeurtenis aan voor Gorredijk: het slopen van ons culturele centrum ‘De Skâns’ en de verplaatsing van haar culturele activiteiten naar de  Burgemeester Harmsmaschool.  Een ingreep die het hart en de aantrekkelijkheid van het historische karakter van Gorredijk ingrijpend en onomkeerbaar  zal veranderen. Het appel aan de leden van de gemeenteraad, is kort: ‘Dizze Skâns moat bliuwe’. Luister naar en respecteer de ultieme wens van de overgrote meerderheid van de inwoners van  Gorredijk! Herzie uw besluit en keer terug op uw schreden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald...

We leven in een tijd waarin mondiaal en landelijk veel discussie wordt gevoerd over de afstand tussen politiek en burgers, tussen elite en de gewone man. Er is verwondering over hoe mensen met elkaar omgaan. Verbazing over elkaar niet kunnen of willen begrijpen. Discussies waarin feiten en argumenten nog weleens het onderspit delven tegenover emoties. Sa! speelt in haar eigen gebied graag een rol in actuele discussies. Wij willen een discussieplatform bieden in de regio waar we verschijnen. Ingezonden brieven zijn dan ook welkom. Laat u horen! Een van de actuele dossiers met een kloof tussen burgers en politiek is de discussie rond De Skâns. Het actiecomité ‘Dizze Skâns moat bliuwe’ stuurde een open brief naar de raad. Hoewel deze brief langer is dan de maximale lengte die we normaal hanteren voor een ingezonden brief (375 woorden) plaatsen we in het kader van bovenstaande deze brief toch integraal. Arend Waninge Hoofredacteur Sa! Vervolgstap actiecomité Het actiecomité is nog niet uitgesproken en verzoekt het gemeentebestuur hierbij in ieder geval met alle briefschrijvers en de leden van het actiecomité in gesprek te gaan en hen uit te nodigen  voor een gemeenschappelijk overleg om met elkaar van gedachten te wisselen over het  onverkwikkelijke verloop van deze kwestie en de uiteindelijke uitkomst van het raadsvoorstel. Uw uitnodiging zien wij met belangstelling tegemoet! Het actiecomité ‘Dizze Skâns moat bliuwe’ Luit Beenen en Henk Hoen Gorredijk

INGEZONDEN

INGEZONDEN

Verminkingen bomen

Er is de laatste dagen nogal wat onrust ontstaan over het plan om aan de rand van Bakkeveen een groot zonnepark te vestigen. Officieel weet niemand iets, maar het zou gaan om een opstelling van ruim 14.000 zonnepanelen. Twee weken geleden was er een besloten informatiebijeenkomst, alleen bedoeld voor omwonenden en direct belanghebbenden. Intussen is er kennelijk ook overleg geweest met Plaatselijk Belang, de gemeente Opsterland en

Met verbazing heb ik indertijd gekeken naar het inkerven van volwassen beuken aan diverse paden in het bos achter het Witte Huis in Olterterp. Kunstenaars met kettingzagen maakten beeltenissen die van grote Friesche historische gebeurtenissen verhalen. Een aantal malen trof ik wandelaars aan bij zo’n statie in een boomstam. Prachtig toch en hoe knap gemaakt!  Mijnheer, zei ik dan, geef me een mes en ik kerf een mooi beeld rondom Uw navel. Geen enkel protest heb ik vernomen tegen deze stompzinnige inkervingen. Bo-

Zonnepark Bakkeveen de provincie. Verder is het rondom het plan opmerkelijk stil. Er is geen perspresentatie geweest, ook op de website van Bakkeveen is niets te vinden. Ik ben benieuwd of dorpskrant De Slûswachter deze week iets heeft. Ik reken er niet op. Ons lokale raadslid Sieswerda weet ook nog van niets. Vanwaar toch die stilte? De projectontwikkelaars hebben er tijdens hun verkenningen nadrukkelijk om verzocht. Dat begrijp ik wel: dat heeft natuurlijk met tactiek te

maken. Maar waarom horen we dan niets van ons andere lokale raadslid en Plaatselijk Belang? Zo’n ingrijpend plan over de toekomst van Bakkeveen vraagt om maximale transparantie, om de betrokkenheid van alle inwoners. We zijn hier toch niet van de achterkamertjes? Mogen we dan eindelijk van de hoed en de rand weten? Jan Slofstra Bakkeveen

men zijn levende wezens, ook als ze ziek zijn. Een bos is een groep levende wezens die het met elkaar moeten vinden en ze zijn totaal afhankelijk van de plek en de groep waarin ze staan. Nu is er ook nog een boekwerk uitgegeven met foto’s van deze bomen en hun verminkingen. Het is beschamend dat we het verminken van deze levende have als kunstwerk uitdragen. Trots laten we het aan de kinderen zien. Guus Schuivens Olterterp 


AUDYSJES IEPENLOFTSPUL OPSTERLÂN 2017

Ek yn 2017 bin we wer yn Sparjeburd mei fansels in nije, hearlike muzikale foarstelling foar jong en âld. Spilesto fan’t jier mei? Kom dan op ‘e audysje!

cabaret

vrouw Holland

Wannear? Saterdei 17 desimber • Fan 9:30 - 10:30 oere foar jeugd o/m 18 jier

20 jaar mannenhumor...

(wy sykje in frysktalich jonkje fan in jier as 10-13, famkes bin fansels ek wolkom)

zaterdag 10 december 2016 Aanvang 20.30 uur | € 15,-

• Fan 11:00 - 12:15 oere foar folwoeksenen

(wy sykje in protte mannen, mar froulju bin ek wolkom)

De Skâns Gorredijk

• Fan 12:30 - 14:00 oere foar muzikanten en sjongers/sjongsters (wy sette yn op in grutte gelegenheidsband: moaie, bekende nûmers yn De Lytse Prins!)

Loaijersstrjitte 2 | 0513 - 468600 | www.skans.nl

“Zonder hulp zat ik nu kreupel thuis” “Ik ben Juliette en op mijn tiende

THE WORLD kon ik een naaiatelier

wilde eenDie vakkans leren, maar ik werd “Ik ben en op mijnDankzij tiende kreeg ik Juliette een infectieziekte. beginnen. gun ik andere geweigerd. hielpook!” LIGHT kreeg ik een en infectieziekte. een operatie hulp van LIGHT FOR jongeren metGelukkig een handicap Jarenlang kon ik niet lopen. Dankzij FOR THE WORLD met het starten een operatie en revalidatie leerde ik van een eigen naaiatelier. Ik krijg “Geef jongeren met een handicap een eerlijke kans!” lopen met krukken. Mijn problemen nu waardering en dat gun ik andere Reinier van den Berg, ambassadeur jongeren met een handicap ook!” waren daarmee niet opgelost. Ik

W e r ke n

DIRECT DONEREN

ikkanwerken.nu GIRO 131 • IBAN: NL10 INGB 0000 0001 31

LFW-Ik_Kan_Adv_265x100_V2_1.indd 1

21-11-14 16:06

Wêr? De Skâns - Loaijersstrjitte 2 - 8401 DV De Gordyk It ferhaal In piloat, ferdwaald yn it bosk fan Sparjeburd en fêstrûn yn it libben (want, o dy gelearde grutte minsken...) moetet de lytse prins. De wize en betoverjende ferhalen dy’t de prins fertelt en dy’t de piloat en it publyk meinimt op in reis troch de stjerren meitsje ‘De Lytse Prins’ ta in hearlike foarstelling foar jong en âld.

De repetysjes begjinne yn jannewaris 2017 Sjoch foar mear ynformaasje op www.iepenloft-opsterlan.nl Kinst net komme, mar wolst wol graach meidwaan, nim dan kontakt op mei regisseur Elske Klooster (til. 0512-303524 / 06-21931131)


Sa!

30 november 2016

Kerstfair

In de Hoofdstraat wordt op woensdag 7 december (14.00-21.00 uur) een grote kerstfair gehouden met bijna honderd deelnemers. Alle ingrediënten voor kerstinspiratie zijn aanwezig. Van culinaire verrassingen, handgemaakte en zelf ontworpen fashion tot eigentijdse huis- en tuinaccessoires. In Dickenssfeer kunnen bezoekers op zoek naar de leukste cadeaus, decoraties en accessoires. Op verschillende plekken zijn versnaperingen en lekkernijen. Alles omlijst met sfeervolle muziek. BEETSTERZWAAG

Schrijfmarathon Amnesty

BEETSTERZWAAG Tijdens de kerstmarkt van Beetsterzwaag op woensdag 7 december organiseert de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. een schrijfmarathon in het gemeentehuis. Om 14.00 uur schrijft burgemeester Ellen van Selm de eerste brief. De brieven worden geschreven aan mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die worden gediscrimineerd om wie ze zijn of werden vastgezet omdat ze voor hun mening uitkwamen. Wereldwijd schrijven honderdduizenden mensen deze brieven rond 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens. schrijfmarathon.nl

Joen ’16 of de Tuin der Lusten

Van 3 tot en met 11 december zijn in Kunstlokaal №8 twaalf abstracte interpretaties uit de serie Joen ’16 van Marcel Prins te zien. De twaalf komen nog eenmaal samen om het Jeroen Boschjaar uit te luiden. Bij een herschikking van zijn werken in het atelier ontstond een beeldengroep die Marcel Prins deed denken aan de ‘Tuin der Lusten’. Het bracht hem ertoe rond dat ‘Bossche’ thema een serie beelden van formaat te maken die als een lange stoet de bergen in moest trekken. Prins gebruikt uiteenlopende materialen en vaak natuurlijke en industriële voorwerpen. Te zien op zaterdag en zondag (12.00-18.00 uur) en op afspraak. kunstlokaalno8.nl

JUBBEGA

Speelman en Speelman

GORREDIJK De behoefte is groot: ze houden niets meer in en kroppen niets meer op. Er is niets meer wat ze tegenhoudt. Het moet er gewoon allemaal uit! Na tien jaar in het theater blikken Daan en Joost Speelman op zaterdag 3 december (20.30 uur) in De Skâns terug op hun carrière op de planken. En zoals de Speelmannen gewend zijn, is dit een muzikale en bijzonder humoristische trip down memory lane. Een jubileumvoorstelling waarin niets onbesproken blijft. Want als het bij de Speelmannen eruit moet … dan komt de hele wereld eruit! Entree: 16 euro. skans.nl

Kerstsingel Adri de Boer

LIPPENHUIZEN Al weer vijftien jaar geleden bracht de Liphúster troubadour Adri de Boer het kerst/winter-album ‘De waarmte fan desimber‘ uit. Tijd voor een volgende uitdaging, vond Adri; het bracht hem op het idee de wereldhit ‘Merry Christmas’ van de Engelse band Slade te vertalen naar het Fries. De titel werd ‘It is krystfeest’. De muziek is in een compleet nieuw jasje gestoken. De single wordt op vrijdag 2 december gepresenteerd in het radioprogramma Noardewyn Live. Bestellen kan via adrideboer.frl.

Het Kennis Boek

Op zaterdag 3 december (14.00 uur) geeft Nel Bijlmer aan de Bisschoplaan 12 een lezing over Het Kennis Boek. Het doel van het boek is de gehele mensheid te verenigen in universeel bewustzijn. Entree: gratis. Opgeven bij Wiekje Ykema: 06-2038 5101.

KATLIJK

Standhouders gezocht

In dorpshuis It Paradyske wordt zondag 11 december (13.00-16.30 uur) voor de vierde keer een hobby-kerstbeurs gehouden. Standhouders uit de wijde regio laten hun werk zien en demonstreren hun hobby. Het aanbod varieert van culinaire producten tot gehaakte knuffels en van kerstsierwerk tot oude schildertechnieken en houten tuinartikelen. Standhouders kunnen zich opgeven via tonievanes@hetnet.nl of 06-3859 0994.

LANGEZWAAG

Jesse Terry in Le Brocope

OLDEBERKOOOP De Amerikaanse zanger Jesse Terry komt zaterdag 3 december (20.15 uur) naar Le Brocope. Hij kan het publiek met liedjes en performance volledig inpakken door hen uit te nodigen in zijn unieke en persoonlijke leven. Zijn memorabele liedjes brengt hij soms grappig, soms schokkend en altijd enorm muzikaal, eerlijk en op authentieke manier. Zeer geschikt voor liefhebbers van bijzondere en unieke Americana. Entree: 7,50 euro; reserveren via info@lebrocope.nl.

Geeske Bangma aan het werk

Tijdens ART Super, de kunstverkooptentoonstelling in de Witte Kerk is kunstenaar Geeske Bangma op zaterdag 3 december live aan het werk. Geeske maakt borduurwerk en gebruikt onder andere lapjes textiel om haar werk mee op te bouwen. ART Super is nog tot en met 12 december iedere vrijdag, zaterdag en zondag open (13.00-17.00 uur). Entree: gratis.

HEMRIK

Aanmelden voor WAMPEX

Voor de 24e keer organiseert een groep van negen vrijwilligers uit Hemrik en directe omgeving aan het eind van het jaar een WAMPEX, dit jaar op woensdag 28 december. Al sinds september zijn vrijwilligers iedere zondagochtend per fiets op verkenning op zoek naar een mooie, originele route. De route is inmiddels uitgestippeld en getest. Dit jaar zullen er veel wateroversteken zijn. Groepen kunnen zich tot 10 december nog inschrijven via info@wampexhemrik.nl. De inschrijving stopt bij 35 ploegen.

HEMRIK

IMV in Opsterland

LANGEZWAAG Op diverse scholen verzorgden leerlingen uit groep

COLOFON REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra advertenties@sa24.nl Ate Eijer 06 – 52 24 98 55 ate@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK

Evert Wilstra Kreaasje

13

www.sa24.nl

5 en 6 de afgelopen weken optredens ter afsluiting van de eerste periode IMV-lessen. De kinderen van basisschool De Wjukslach in Langezwaag hadden zelfs eigen bandnamen verzonnen: de Amigo’s op gitaar en slagwerkgroep de Stinkende Emmers. IMV (instrumentale muzikale vorming) wordt tijdens schooluren op alle Opsterlandse basisscholen door diverse professionals uit de muziekwereld gegeven. Alle kinderen van groep 5 en 6 krijgen les op een toets-, snaar-, blaas- of slaginstrument. Sommige kinderen worden blijer van het spelen op een instrument, anderen zelfverzekerder. Ook voor docenten is het een welkome aanvulling; de docenten van cbs De Opdracht speelden dan ook enthousiast mee tijdens het optreden.

AGENDA ZA 3 DEC

14:00 UUR | KATLIJK Lezing Het Kennis Boek Bisschoplaan 12 20:15 UUR | OLDEBERKOOP Jesse Terry Le Brocope 20:30 UUR | GORREDIJK Speelman en Speelman De Skâns

WO 7 DEC

10:00 UUR | HOORNSTERZWAAG Cursus Get Organized It Oersicht, Bij de Leijwei 163 14:00 UUR | BEETSTERZWAAG Kerstfair Hoofdstraat


Geldig in week 48

(zondag 27 november t/m zaterdag 3 december 2016)

weekendpakkers do EL

Alléén geldig op 1, 2 en 3 december DA KE G

ers

U

IT

Indisch of piri piri Per 500 gram

49

1.99

PLUS Mango ready to eat Per stuk

1.

Net 1,5 kilo

U

5.69

29

3.

99

PLUS Halve luxe vlaai

Sint, aardbeienbavaroise of appel citroen, geschikt voor 5 personen Per stuk

KILO

1.49

0.

89

PLUS Handperen Conference Los Per kilo

NET 1,5 KILO

PLUS Mandarijnen

LI M B

5.99

3.

PLUS Spareribs

RG

Dagv

500 GRAM

vr za

Alle varianten, combineren mogelijk 3 stuks** Bijv. PLUS Ambachtelijke roombrie 60+, 3 stukjes à 185 gram 8.04

5.36

1.35

2.69

1.

00

MEER DAN 60% KORTING

2GRATIS +1

Buitenlandse Kaasjes

Chocomel

Lang houdbaar, alle pakken à 1 liter Per pak

1.

00

Meer dan 100 aanbiedingen voor maar 1 Eurootje

100 GRAM

PLUS Varkenshaas lang Per 100 gram

1.45

1.

00

2 VOOR Heineken Pils Blikje 33 cl 2 blikjes

1.84

1.

00

48/16

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. **Per product kan de prijs verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- -20.00 20.00| |do vrij. Openingstijden: - wo 8.00 - vr8.00 8.00- 21.00 - 21.00| za. | za8.00 8.00- -20.00 20.00| |zo. zo 8.00 13.00- 20.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244EA 0512-381232 1 | XXXX XX Beetsterzwaag | Plusstad | T:| T:0523 65 63 93 | (Naam) | Plusweg

plus.nl


30 november 2016

15

www.sa24.nl

PUZZEL

Sa!

2 tickets voor

LDODK DOS’46

Doe mee & WIN Onder de goede inzenders van het Zweeds raadsel van deze week worden twee kaarten met toegang tot de Business Club verloot voor de korfbalwedstrijd LDODK/Rinsma Fashion - DOS’46 op zaterdag 10 december (20.00 uur) in Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag. U kunt de oplossing mailen naar redactie@sa24.nl of opsturen naar Sa! Media, Wetterwille 10L, 8401 GB Gorredijk. Uiterlijk 7 december. Vermeld ook W48, uw adres en telefoonnummer (voor het bellen van prijswinnaar).

schakelbord

rustperiode

vrucht

weegtoestel

kerker

10

dokter

malloot

hees

Kortezwaag 10 december 20.00 uur

pl. in Gelderland

keukengerei

pooldier

6

duizend kilo

prik v.e. insect

teugje heden

filmdecor

tegenstand

delfstof

12

vetpuistje

land in Afrika

niet in werking

ondiepte in zee

lof bewijzen

wier

sukkel

recht van koop

langer maken

8

landbouwvoertuig

2 betalen

vrouw. beroep duizend gram

grote steen

tot afscheid Japans gerecht

deftig feest

14

zure appel

uit naam van

grote bijl

berggeel kastelein

droombeeld

pluspunt

13

Sa!

gezond en sterk graag gelijkluidend

ingeschakeld

muzieknoot

bladgroente

soort hond computerfreak

sukkel

bedrijfsleider

niet tegen Spaanse uitroep

kreet

inlichtingen

4 kraan

roofvogel

1

aldoor

rijstrook

open vlakte

toegangsweg

reflex

tijdperk

pl. in Duitsland

slot

tenminste

dichterbij claim

domina

hoge berg

naar beneden

partij in rechtszaak

later

en andere

11

na die tijd

wandversiering

wortel ontkenning

staat in Amerika

deel v.e. mast

rangtelwoord

een beetje

vuurverschijnsel dun papier

familielid

Engels telwoord

9

bemoedigend

hemels wezen

pips

loopvogel

volk

mascotte

5

provinciehoofdstad

vleesgerecht

3

snack

vogel

riv. in Frankrijk

onbep. vnw.

ter inzage

buidelbeer

dakbedekking

alarmtoestel

ver (in samenst.)

eerste kwartier

pers. vnw.

tovenaar

broer van Abel

kwajongen

gestrand schip

Italiaans gerecht

tocht

uit elkaar

world wide web

pausennaam

grote plaats

voeg

paradijs

7

soort hond

© www.puzzelpro.nl 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


Sa!

30 november 2016

17

www.sa24.nl

Ter herinnering aan weggevoerde Joodse inwoners

Stolpersteine in Gorredijk (2) De Duitse kunstenaar Gunter Demnig is op 7 december in Gorredijk om een aantal van de in totaal veertien Stolpersteine (Stroffelstiennen) te plaatsen. De steentjes in de stoep of het trottoir bij vijf woningen herinneren aan de veertien Joodse inwoners van Gorredijk die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd naar concentratiekampen en daarvan niet terugkeerden. Ieke de Vries van het Historisch Informatiepunt (HIP) zette de geschiedenis van de families en panden op een rij. Het tweede deel van dit stukje Gordykster geschiedenis. KERKEWAL 56

De familie Van der Kaars Eliazar (Ely) van der Kaars, in 1876 geboren in Gorredijk, handelde in huiden, honing en was. Zijn vrouw Johanna Goldsmith, geboren in 1870, was afkomstig uit het Groninger Winsum. Ze woonden aan de Kerkewal 56. Op hetzelfde adres woonde ook Emanuël, de tien jaar jongere broer van Ely. Hij stond in Gorredijk bekend als Menny en was een echt karakteristiek dorpstype, zoals iedere dorp markante inwoners kende.

Ely van der Kaars kreeg waarschuwingen en advies om onder te duiken. Hij reageerde met de woorden: “Ze pakken ons niet meer, wij zijn al zo oud.” Maar Menny moet het hebben zien aankomen. Hij voorspelde: “Ze halen ons ook op.” Op 12 november 1942 was het inderdaad zo ver. Ze werden alle drie

De familie Van der Kaars woonde in het pand links. Inzet: Menny van der Kaars.

gedeporteerd naar Westerbork. Vier dagen later werden ze al op de trein gezet naar Auschwitz. Op 19 november eindigde daar hun leven, in de gaskamers. Aan hun woning aan de Kerkewal is in al die jaren aan de buitenzijde niet veel veranderd.

‘ZE PAKKEN ONS NIET MEER, WIJ ZIJN AL ZO OUD’

LANGEWAL 49

De familie Leefsma De oorlog was al begonnen toen Abraham Benedictus Leefsma in juni 1940 van Heerenveen naar Gorredijk verhuisde. Samen met zijn vrouw Matje Wolf en hun in april van dat jaar geboren zoontje Isac Gerrit Heiman. Ze gingen wonen in een huis dicht bij de synagoge. Het pand is inmiddels bij de schoenhandel van Wouda getrokken.

Het middelste pand aan de Langewal werd bewoond door het gezin van Bram en Matje Leefsma (foto rechts).

‘U BENT MEVROUW LEEFSMA UIT GORREDIJK’

De beschreven geschiedenis is grotendeels ontleend aan ´It Lot fan de Lêsten´ dat Ernst Huisman in 1968 publiceerde in maandblad De Strikel.

Abraham (Bram) ging met manufacturen op stap. Hij betrok zijn handelswaar bij zijn oom Jozef Leefsma, die meer richting centrum aan de Langewal woonde en daar een manufacturenzaak had. Bram moest zich op 20 augustus 1942 melden in Westerbork. Samen met slager Marcus Colthof en zijn neven Izak en Herman Leefsma vertrok hij die ochtend vroeg met de eerste tram uit Gorredijk. Twee maanden later, op 23 oktober, werd Bram op de trein naar het oosten gezet. Hij kwam terecht in Niederkirch. Hier zag hij zijn neef Herman terug, die met een ander transport was vertrokken. Samen

waren ze korte tijd in Sakrau (Zachrau) om eind december terecht te komen in Ottmuth, waar ze Jozef Leefsma aantroffen. Volgens informatie van het Rode Kruis werd Bram in Gross-Rosen vermoord op 2 februari 1945, kort voor de bevrijding. Hij was op dat moment bijna 36 jaar oud. Moeder Matje en de kleine Isac bleven aanvankelijk in Gorredijk achter. De heer Wiersma, eigenaar van een wasserij ontfermde zich over de twee. Isac werd ondergebracht bij een familie in IJlst, waar hij ook na de bevrijding is gebleven. Matje Wolf werd onder een valse naam huishoudster in Scharnegoutum. Dat ging lang goed. Tot op een avond een paar SD-ers zich aan de deur meldden met de woorden: “U bent mevrouw Leefsma uit Gorredijk.” Haar valse persoonsbewijs kon haar niet redden. Via Sneek en Leeuwarden, waar ze ook nog martelingen door SD-er Grundmann moest ondergaan, kwam ze in Westerbork terecht. Men heeft nooit kunnen achterhalen wie haar heeft verraden. Ze was de laatste Joodse inwoner van Gorredijk die op transport ging. Ze vond op 31 augustus 1944 de dood in Auschwitz, 32 jaar oud.

Het plaatsen van de Stolpersteine op 7 december De Stolpersteine in Gorredijk worden op woensdag 7 december geplaatst. In een messingplaat op de steentjes worden naam, geboortedatum, deportatiedatum en datum van overlijden gestanst. De Duitse kunstenaar Gunter

Demnig neemt de plaatsing van tien van de veertien steentjes voor zijn rekening, op drie plaatsen aan de Langewal. Demnig startte in 1994 met dit project. Sindsdien zijn meer dan 56.000 van deze steentjes geplaatst in 1.600

steden en dorpen in achttien landen. De kunstenaar noemt ze Stolpersteine: “omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen.” Om 15.00 uur houdt burgemeester Ellen van Selm,

voorafgaande aan de plaatsing van de stenen, een toespraak bij Langewal 28. Enkele nabestaanden, waaronder de zoon en kleindochter van Bram en Matje Leefsma, wonen de plechtigheid bij.


n e z j i r P af €5,van

OUTLET SALE tot

75%

DO 1 DEC

korting

Restanten wintermode en schoenen van vorig jaar voor dames én heren!

LOCATIE ONZE OUTLET BEVINDT ZICH IN ONS LOGISTIEKE CENTRUM AAN ‘T KIEMKE 12, 8401 JC GORREDIJK W W W. R I N S M A FA S H I O N . N L

9.30 - 21.00 uur

VR 2 DEC

9.30 - 21.00 uur

ZA 3 DEC

9.30 - 17.00 uur


Sa!

30 november 2016

19

www.sa24.nl

De vrijwilligersorganisatie van het jaar

Nominaties Gouden Turf 2016 Vrijwilligers zijn belangrijk voor de samenleving. Daarom organiseert OpsterLanders al een aantal jaren de verkiezing van de Gouden Turf, de publieksprijs voor de Opsterlandse vrijwilligersorganisatie van het jaar. Stemmen kan vanaf december. In deze derde aflevering portretteert Sa! de laatste drie van de negen genomineerde organisaties. ART SUPER HEMRIK

Betaalbare kunst IEPENLOFTSPUL OPSTERLÂN HEMRIK

ART Super is een jaarlijkse kunstexpositie en kunstmarkt in de Witte Kerk: een kunstsupermarkt waar men tegen een betaalbare prijs kunst van maar liefst zestig verschillende kunstenaars kan kopen. Wie iets koopt, mag het direct meenemen. De lege plek wordt meteen weer opgevuld met nieuwe kunst. Medio januari begint de planning. Op 1 maart sluit de inschrijving voor kunstenaars. Medio maart begint de werkgroep met de selectie, doel is een breed en leuk palet kunst. Vervolgens neemt de organisatie contact op met de geselecteerde kunstenaars. De brochure wordt gemaakt en vlak voor de aftrap - medio oktober - is het druk werken aan de opbouw en inrichting van de kerk tot expostieruimte en het inroosteren van de 35 vrijwilligers. Gauke Boonstra, Elly Spek, Andrea Deinum, Jelke van der Velde en Jan Quarré vormen samen de organiserende werkgroep.

HEMRIK

Gauke en Jelke waren collega’s. Jelke vindt het normaal dat je als bewoner iets terugdoet voor het dorp. “Het succes van ART Super is de eer van samen hard werken. Na afloop wordt voldaan teruggekeken.” Gauke is beeldend kunstenaar. “Voor mij is iedere keer de grootste uitdaging ART Super leuker en beter te maken.” Andrea vindt motivatie in de contacten met de vrijwilligers en de reacties van het publiek. “Zo gaf een kind ooit haar moeder de opdracht een schilderij te kopen. Zij kwamen later terug en het schilderij werd gekocht.” Elly heeft ook interesse voor de kunst. Voor haar is het iedere

Meer dan theater HEMRIK

Met tussenpozen kent Opsterland al sinds de jaren vijftig de traditie van een iepenloftspul. Bestuursleden en artistiekelingen Jan Smit, Sietse de Boer en Anko Postma steken niet onder stoelen of banken hoe trots ze zijn op wat er ieder jaar weer met zoveel mensen wordt neergezet. “Wanneer het publiek bij ons op de tribune zit, is het idee voor een volgende voorstelling al geboren”, vertelt Smit. In september beginnen de vergaderingen alweer voor de productie van het vol-

gende jaar. Rond kerst zijn er audities en in januari beginnen de repetities. “Het is zo mooi om te zien hoe vanuit het niets zoiets moois wordt neergezet”, zegt Sietse de Boer, fotograaf en decorman. De mannen vinden het creëren van zo’n theaterspektakel een schitterend proces waarbij veel mensen letterlijk en figuurlijk in beweging komen. Voorzitter Anko Postma: “Iedereen ervaart het als een warm bad.” Jaarlijks zijn er 80 tot 100 vrijwilligers belangeloos bij de productie betrokken, waaronder bouwers, spelers, grimeurs, naaisters. “Theater verbindt”, vindt Jan. De saamhorigheid is groot. Ook de jeugd is betrokken. “We willen nog meer samenwerken met scholen. Cultuur is op een goede manier zo vormend voor de jeugd”, aldus Anko. Ouders vertellen regelmatig over de positieve invloed die theater op hun kroost heeft. Het bestuur heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Dit jaar wonnen het Iepenloftspul nog een Gouden Gurbe. “We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van alles: het decor, de techniek, het spel en de muziek. Kan niet bestaat niet. Dus worden er bijvoorbeeld met zo’n 35 mensen loodzware pompeblêden naar een vijver gebracht. “Vanaf de audities tot de allerlaatste voorstelling blijft het bestuur zichtbaar, maar wij zijn secundair. Zonder alle andere vrijwilligers is een iepenloftspul niet mogelijk.”

ning vanaf de wal, klein onderhoud en zeilklaar maken voor de wedstrijden, het grotere onderhoud in de wintermaanden, het organisatorische geheel en de PR-werkzaamheden. Circa 25 Tynsters voeren de taken uit. Naast alle werkzaamheden wordt er getraind,

materiaal uitgeprobeerd en worden er ook in het voor- en naseizoen in verschillende klassementen wedstrijden gezeild. Skûtsjesilen is een activiteit voor het hele jaar.

keer weer de verrassing: wat leveren de kunstenaars aan, wat gaat ART Super dit keer worden? Hoe kunnen we een mooie verkooptentoonstelling inrichten? In tien jaar tijd zijn er 2.300 kunstwerken verkocht. Een percentage van de opbrengst van de kunstverkoop komt ten goede van de Witte Kerk. Kunstenaars en het publiek zijn zeer tevreden. Twee bijdragen in het gastenboek zijn hiervan het bewijs: “Tige de muoite wurdich” en “Een jaarlijks uitje. Mooi!”

‘T SWARTE WIEF TIJNJE

Steun van het hele dorp TIJNJE Dit seizoen slaagde ‘t Swarte Wief, het skûtsje uit Tijnje, er net niet in om het kampioenschap te verwerven in de grote A-klasse van de IFKS. Het idee van een Tynster skûtsje ontstond in 2007 tijdens het Veenhoopfestival. Een groep enthousiastelingen zag dat het skûtsjesilen een echte teamsport was; ze namen het idee mee naar Tijnje. Binnen acht weken was een stichting opgericht. Omdat Jaap Hofstee in de groep de enige met zeilervaring was, werd hij gebombardeerd tot schipper. ‘t Swarte Wief is in 1909 in Wergea gebouwd en neemt vanaf 2008 deel aan het IFKS-kampioenschap. De voor het skûtsje opgerichte ‘Stichting Beheer Tynster Skûtsje’ bestaat uit een actieve en gedreven ploeg. Doel is het in de vaart houden van en in wedstrijdverband zeilen met het skûtsje. Met daarin een brede verbondenheid voor Tijnje

en omstreken, zodat deze historie bewaard blijft en overgedragen kan worden aan de nieuwe generaties. Alles rond de stichting en ’t Swarte Wief staat en valt met de inzet van vrijwilligers: de bemanning, de ondersteu-

Tijnje is trots op ‘t Swarte Wief. Een groot aantal inwoners uit Tijnje en omstreken is dan ook als sponsor of donateur verbonden aan de stichting. Zij ontvangen jaarlijks ‘t Swarte Wief Magazine en kunnen inschepen op het volgschip gedurende de IFKS-wedstrijden. Ook voor de schooljeugd wordt regelmatig iets georganiseerd zoals een kleurwedstrijd of het befaamde Klompkesilen tijdens de jaarlijkse Iepen Dei. Wat ooit begon als een enthousiast idee van een vriendengroep zonder noemenswaardige zeilervaring is dankzij de inzet van velen een sportief succes.


Sa!

30 november 2016

20

www.sa24.nl

Verhaal van de maand

Naar de bronnen van het Koningsdiep

Vanuit Gorredijk, waar hij opgroeide, ontdekte Bert Looper de wereld. Geïnspireerd door meester Sierksma en met de ‘Kleine Schoolatlas der gehele aarde’ in de fietstas ging hij met zijn vriendjes op zoek naar de oorsprong van het Koningsdiep. Het riviertje ontwikkelde zich voor Looper tot een drager van wezenlijke ervaringen. “Het Koningsdiep staat in mij geschreven.” TEKST: BERT LOOPER FOTO’S: SIETSE DE BOER

Alweer vele jaren geleden werd ik geraakt door een regel in het allereerste gedicht van Ida Gerhardt, in haar allereerste bundel ‘Kosmos’ uit 1940. Het gedicht beschrijft een lange wandeling door het Vlaamse land: licht over de voorjaarslanden, peppels langs smalle dijken en de zon die de verweerde hoeven kleurt. En dan… opeens die prachtige regel: ‘Het landschap staat in mij geschreven (…)’. Een schitterende zin die heel direct laat zien hoezeer wij landschappen in ons dragen. Land wordt pas landschap als we er een ziel en een betekenis aan toekennen. Land wordt een landschap als we onze verbeelding laten spreken en als we belevenissen, herinneringen en denkbeelden aan onze omgeving koppelen. Het is geen wonder dat juist het landschap van onze jeugd ‘in ons geschreven staat’. Aan de vroegste plekken van onze jeugd kleven intense herinneringen. GORREDIJK

Herinnering

In Gorredijk, waar ik opgroeide, roept elke hoek van elke straat een herinnering op. De plek brengt niet alleen gebeurtenissen naar boven, maar vooral geur, sfeer, geluid, licht. De landschap-

pen die in mij geschreven staan, zijn direct oproepbaar en de herinnering brengt alle zintuigelijke ervaringen van toen weer tot leven. Er wordt wel gezegd dat geuren de belangrijkste ‘triggers to memory’ zijn, maar ik zou aan het landschap een net zo sterke evocatieve kracht willen toekennen. De relatie tussen een mens en ‘zijn’ landschappen is een van de diepste en meest existentiële verbindingen die we in ons leven aangaan. Het landschap van Gorredijk en omstreken staat in mij geschreven. Op de achterkant van de ‘Kleine Schoolatlas der gehele aarde’, vijfenveertigste druk 1956, tekende ik mijn land: ons huis in het centrum en daaromheen het ‘gebied nieuwbouw’, het ‘gebied de Miente’ (de naam van het bejaardenhuis van mijn beppe), het ‘gebied kromten’ (de weilanden naar het westen) en het ‘gebied Van Dam’ (de naam van de boer aan de overzijde van de weg). Dit land was met een dikke ballpointlijn omgrensd en daarbuiten was er niets. De ballpointlijn markeerde het eigen territorium toen ik negen jaar oud was. Het overschrijden van deze grens en het ontdekken van nieuwe gebieden

en nieuwe landschappen was voor mij een intensieve ervaring.

Nieuw territorium

Ik kan me nog precies die dagen herinneren waarop landschap, geur en kleur veranderden omdat we een nieuw territorium betraden: de heide van Lippenhuizen, de bossen van Beetsterzwaag, de duinen van Bakkeveen. Natuurlijk was ik daar weleens eerder geweest, maar toen ik tien jaar was, kwam ik in de vijfde klas bij de veelgeroemde meester Sierksma, die ons op woensdagmiddagen meenam op fietstochten door de natuur en naar ateliers van kunstenaars in de omgeving. Vele jaargangen Gorredijkster leerlingen hebben de enorm vormende werking van deze didactische aanpak van meester Sierksma mogen ondergaan en zijn hem daar hun hele leven lang dankbaar voor gebleven. De fietstochten gingen naar fysieke plekken rond Gorredijk, maar ze brachten ons in de eerste plaats naar het rijk van de verbeelding. De kunstenaars vertelden over hun inspiratie en hun werk en meester Sierksma vertelde verhalen over het landschap en de geschiedenis. Het verhaal over het middeleeuwse Friesland en de rivier de Boarn/ Boorne, uitmondend in de Middelzee, sprak zo tot mijn verbeelding dat ik op een woensdagmiddag, geïnspireerd door meester Sierksma, met een paar vriendjes op de fiets stapte met maar één doel: het vinden van de bronnen van de Boorne, of, zoals wij de stroom noemden, het Alddjip. Ik meende de route te weten omdat in de atlas een blauw streepje ergens voorbij Bakkeveen begon. Opgewekt fietsten we via

Lippenhuizen en Hemrik in de richting van de bron van die geheimzinnige rivier. Maar ergens voorbij Wijnjeterp raakten wij het spoor bijster en laat op de middag arriveerden we in Siegerswoude. Vragen naar de bron leverde niets op. Aan het begin van de avond wist ik het huis van een oom in Bakkeveen te vinden en hij belde naar Gorredijk om te melden dat ‘de jongens eraan kwamen’. In de schemering waren we terug in Gorredijk. Van bezorgde ouders en Amber Alerts was in die tijd nog geen sprake. Ik kan me niet herinneren dat ik me moest verantwoorden of dat er gevraagd werd naar het hoe en waarom van onze omzwerving. Maar sinds die tijd, vanaf mijn tiende jaar, is het Alddjip, het Koningsdiep, een rivier gebleven waaraan intense herinneringen kleven. Later, in mijn middelbareschooltijd, staken wij de rivier tweemaal daags over, op weg van huis naar school in Drachten en vice versa. Op mooie dagen namen we de route over de Liphúster heide en hingen we rond bij het bruggetje over de rivier. Op de route langs de grote weg van Lippenhuizen naar Beetsterzwaag markeerde de rivier een ‘afzakpunt’, een plek waar de voorste twee fietsers van de groep zich lieten afzakken en anderen de kop overnamen.

Het onvervulde

Kortom, het Koningsdiep is in mijn leven een ‘lieu de mémoire’, een plaats van herinnering geworden. Maar misschien nog belangrijker is het feit dat het Alddjip altijd een symbool is gebleven voor het avontuur en het onvervulde. Elke keer als ik de rivier passeer, denk ik terug aan de ambitieuze, niet


Sa! geslaagde missie die wij als tienjarigen hadden om de bron van de rivier te bereiken. Als jongens verlieten wij op die woensdagmiddag ons vertrouwde territorium en begonnen aan een expeditie die ten doel had de oorsprong te ontdekken. Maar in werkelijkheid waren we natuurlijk bezig onszelf te ontdekken door ons te onttrekken aan het ouderlijk en schoolmeesterlijk gezag, door een nieuw en onbekend land te betreden. Ik heb het me nog vaak voorgenomen, een zoektocht om de bron te vinden, maar uiteindelijk heb ik er altijd van afgezien. Het Alddjip is een element in het Friese landschap, maar voor mij persoonlijk is het vooral een drager van wezenlijke ervaringen. Het Koningsdiep staat in mij geschreven. Is de rivier ook de drager van collectieve ervaringen geworden? Is het Alddjip verankerd in het Friese collectieve geheugen? Als ik zo om me heen vraag, is het opmerkelijk hoe weinig mensen weten van deze rivier. ‘De Boarn is een rivier met een zeer rijke en oude geschiedenis’, schrijft Karel Gildemacher in zijn standaardwerk ‘Het Friese water’ (2015). Een snel en goed inzicht in de geschiedenis en het stroomgebied van de rivier is ook te verkrijgen via de recentelijk verschenen ‘Nieuwe encyclopedie van Fryslân’ (2016). Intrigerend zijn door de tijden heen de namen voor de verschillende ‘panden’, trajecten, van de rivier die we in zijn geheel aanduiden als Boarn: Swarte Ryth, Olde Ryth, Koningsdiep, Herendiep, Ouddiep (Alddjip), Kromme Knilles (Akkrum - Oude Schouw),

30 november 2016 Mûzel. Tot het stroomgebied behoren ook de in de rivier uitmondende zijriviertjes als Wispel, Lits en Dracht. Om het belang van de rivier goed te kunnen begrijpen, moeten we ons verplaatsen in de geografische gesteldheid van onze provincie in de middeleeuwen. De Friese landen, van Vlie tot Wezer, bestonden als het ware uit een groot aantal eilanden, van elkaar gescheiden door rivieren en zeearmen zoals Westergo, Oostergo, Hunsingo, Fivelgo en Eemsgo. De Boarn vormde de natuurlijke scheiding tussen de ‘eilanden’ Westergo en Oostergo en was daardoor een van de meest bepalende geografische factoren in de regio. Men zou verwachten dat een dergelijke, belangrijke rivier zich vaster en uitgesprokener in het collectieve geheugen van Fryslân zou hebben genesteld, maar daar is geen sprake van. Het is opvallend dat rivieren nauwelijks een rol spelen in de ‘Friesheid’ van het landschap. Lauwers, Linde (Lende), Boarn of Tjonger (Kuunder) behoren niet tot onze landschappelijke canon. De Tjonger spreekt wellicht nog het meest tot de verbeelding als grensrivier tussen het Fries en het Stellingwerfs.

Onzichtbaar

Ook in de ‘vermarkting’ van Fryslân zijn onze rivieren nagenoeg onzichtbaar. De Friese canon bestaat uit de elf steden, uit de dorpen, uit de weilanden en het Wad. Ook als we kijken naar de wijze waarop Fryslân wordt verbeeld in het kader van Culturele Hoofdstad 2018, dan is de nadruk op deze landschappelijke elementen opvallend.

21

www.sa24.nl

De brug over het Koningsdiep in de Ald Hearrewei.

Natuurlijk hebben PR en marketing oneliners en stereotypen nodig, maar er is ontegenzeggelijk sprake van een verarming van de Friese landschappelijke identiteit als we de Friese Wouden in het algemeen en de fascinerende rol van de Friese rivieren veronachtzamen. Het ontbreken van de rivieren in de Friese landschapscanon is natuurlijk niet alleen het gevolg van een eenzijdige toeristische PR en marketing. Wanneer we de Friese literatuur nader bestuderen, dan valt op dat de rivier er nagenoeg geen rol in speelt. Men zou toch enige ‘rivierpoëzie’ mogen verwachten, maar dat is niet het geval. De Friese dichters bezingen de weidsheid van het land, de stilte en geheimzinnig-

Heeft u ook een verhaal?

‘Het verhaal van de maand’ is een project van de Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn. De stichting wil de reputatie en identiteit van het beekdal, van Jirnsum tot Bakkeveen, versterken. Onderdeel van het project is het vergaren van verhalen over de geschiedenis en het landschap van het beekdal. Verhalen zoals alleen bewoners die kunnen vertellen, omdat ze het beekdal op hun duimpje kennen, uit eigen ervaring of uit de verhalen van heit en mem, pake en beppe. De verhalen verschijnen op de website van de stichting en deels ook in Sa! Heeft u ook een interessant verhaal? Stuur het dan in via beekdalkoningsdiep.nl.

heid van de meren en de oneindigheid van het Wad. Er zijn ook dichters die de intimiteit van de Wouden beschrijven, maar - nogmaals - de rivier is een ontbrekend element in onze literatuur. Zou daar een diepere oorzaak voor te vinden zijn dan alleen de constatering dat de Friese rivieren niet traag door oneindig laagland stromen en zich evenmin klaterend van steile heuvels naar beneden storten? Zouden we durven stellen dat de rivier in Fryslân überhaupt niet tot de verbeelding spreekt?

Vergankelijkheid

Al in Ovidius’ ‘Metamorphosen’ is de rivier het zinnebeeld van de ‘fluxus temporis’, het stromen van de tijd. De rivier is een metaforisch systeem voor vergankelijkheid en verandering. ‘Een mens kan niet tweemaal in dezelfde rivier staan’ is een bekend gezegde. Maar blijkbaar spreekt dit thema in Fryslân niet sterk tot de verbeelding en heeft de cultus van het landschap zich ontwikkeld rond elementen als weidsheid en horizon en, als het om water gaat, de stilte van de meren. Talloos zijn de volksverhalen en legenden rond geheimzinnige meren, poelen en plassen. De Friese landschapscultus gaat over stille wateren en diepe gronden, over dingen die er altijd zijn, ook al is het in het verborgene. De rivier, als metafoor van stroom, circulatie, dynamiek, verandering en verdwijnen sluit niet bij dit systeem aan. Achter de Friese rivieren is nooit een cultureel patroon ontstaan. Alle reden om het Friese landschap en de Friese identiteit alsnog te verrijken, letterlijk en figuurlijk, met de rivier. Wanneer we zoeken naar de bronnen van onze rivieren, zoeken we ook naar onszelf, zoals die tienjarige jongetjes uit Gorredijk dat een halve eeuw geleden deden.


Beetsterzwaag 19 november t/m 26 december 2016

Lever uw kassabon in en win een van de vele prijzen In de dure laatste weken van het jaar maken de ondernemers van Beetsterzwaag het extra aantrekkelijk voor u om uw inkopen in Beetsterzwaag te doen. Uw kassabon is uw kansbon!

De prijzen worden aangeboden door: Goudsmidse van der Velde - Rabobank Zuid-Oost Friesland - Plus supermarkt Berkenbosch Style@home - Shell tankstation Autobedr. Tolman Installatiebedrijf G.van Linde - Bloemisterij Koolhaas - Kapsalon Figaro - Bakkerij Verloop Dieuwke’s hobby & kadoshop - Peter Leon Wijnen - Bloembinderij Pruisscher - Dio DrogisterijSchoonheidsinstituut Ans - Restaurant Lyfs Restaurette ‘t Snackbearske - Best 2 wielers Bloemisterij Koolhaas - 14 in dozijn - Restaurant Prins Heerlijck - Cafetaria de Jong - Hotel restaurant Het Witte Huis - Heidi’s clothes - De Carolinahoeve Wonen en Mode - Yellow House - Tsiis.nl - Kapsalon Unique - Restaurant Baboeshka - Brink Groenvoorziening - Si-taly - Makelaar Koopmans - IKCT Koen Blank - Sandra Gielesen Fotografie - Cycle Centro In de laatste week van het jaar worden uit alle - Kota Radja/Mei Mei - Snoepgoedenzo ingeleverde kassabonnen winnaars getrokken.


1+1

1+1

GRATIS

AH Mandarijnen net 2 netten à 1 kilo 1 + 1 GRATIS

3,98

1.99

25%

GRATIS

AH Boerenkool gesneden 2 zakken à 300 gram 1 + 1 GRATIS

2,38

1.19

KORTING

Alle AH Les Pains Vers uit onze oven Per heel brood

2,09

1,69

Alle Campina*

25 % korting. Bijv. vanillevla Pak 1 liter * M.u.v. Optimel en voordeelverpakkingen

2e

STUKS

AH Borrelhapjes van de versafdeling CoolBest literpakken Alle varianten Per pak

1,00

Calvé pindakaas 350 gram Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. naturel 2 potten. 2e halve prijs

2+1

Combineren mogelijk. Bijv. sintletters kip 3 schaaltjes à 165 gram. 2 + 1 gratis * De groente-gourmetmini’s zijn in de winkel verkrijgbaar vanaf donderdag 1 december

7,47

4,98

2.98

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. olijven met knoflook 3 kuipjes à 165 gram 2+1 gratis + extra AH Pannenzegel* * Per bestelling max. 1 extra AH Pannenzegel per aanbieding

2e

GRATIS

Alle AH Gourmetmini’s*

3,98

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. classic 2 zakken à 36 pads

7,98

5.98

Chocomel literpakken* en Campina Echte slagroom Combineren mogelijk 2 stuks * M.u.v. Chocomel vers

1+1

Amstel Pils

Krat 24 flesjes à 0,3 liter

8,99

Dreft vaatwastabletten

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. all-in-1 original 2 zakken à 22 tabs

15,98

7,99

4,00

Combineren mogelijk. Bijv. AH Excellent fuet. 2 stuks. 2e halve prijs De kaasjes die meelopen in deze actie zijn in de winkel te herkennen aan de speciale 2e halve prijs-sticker

5,18

3,88

STUKS

2,42-2,70

2.00

14,99 Heineken pils

Krat 24 flesjes à 0,3 liter

Alle Berberana

Combineren mogelijk Bijv. Red Dragon Tempranillo 2 flessen à 0.75 liter

11,58

5.79

9.69 1+1

2=1

GRATIS

13,49

6,00

AH Buitenlandse kaasjes en alle AH en AH Excellent droge worst van de versafdeling

2

HALVE PRIJS

Senseo 20 of 36 koffiepads

0.91 2

HALVE PRIJS

1,68-2,15

1,21

GRATIS

Alle AH Verse pasta en pastasauzen*

Combineren mogelijk Bijv. tagliatelle all’uovo 2 pakken à 250 gram 1 +1 gratis * M.u.v. grootverpakkingen en groentepasta’s

3,98

1,99

Sa! week 48 - 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you