Issuu on Google+

Sa!

Woensdag 12 november 2014 Jaargang 1 Nummer 32 www.sa24.nl

kijkt anders

SCHOUDERS ERONDER PAGINA 3

DECENTRALISATIE

VOETBAL

NIEUW VERDIENMODEL

ZORG DICHTBIJ

RONDJE UPDATE

LANDGOEDEREN

De zorg is volop in beweging. De grote decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten moet wel misgaan, vrezen criticasters. Andries Hoekstra en Inge Vervoorn, huisartsen in Tijnje, delen die angst niet. De zorg weer dicht bij de mensen brengen past helemaal in hun straatje.

Sa! plaatst geen wekelijkse verslagen van de gespeelde voetbalwedstrijden in haar verspreidingsgebied. Een rondje langs de velden geeft wel een mooi overzicht van hoe het seizoen tot nu toe verloopt. Over onverwachte hoogtepunten én sterk tegenvallende prestaties.

De eigenaren van landgoederen hebben de kosten, anderen plukken de vruchten. Dat is geen basis voor een gezonde toekomst voor de landgoederen rond Beetsterzwaag. Een zoektocht naar een andere landschapseconomie moet de oplossing bieden.

PAGINA 15

PAGINA 18

PAGINA 21

woning van de week

SchoterlandSeweg 217 Jubbega Vraagprijs  212.500,-- K.K. www.sierdmoll.nl


Familieberichten in Sa! Sa! probeert dicht bij haar lezers te staan. Door de keuze van de onderwerpen, maar ook door mensen hun eigen verhaal te laten vertellen. Die persoonlijke aandacht wil Sa! ook graag vertalen naar een stijlvolle pagina familieberichten. Rustig en met eerbied voor de inhoud. Wilt u meer weten? Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden en de aantrekkelijke tarieven. Bel dan met 06-21894828 (Rik Dijkstra) of mail naar advertenties@sa24.nl.

“Ik help u graag bij een goed afscheid.� Mijn naam is Janet de Vries, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Heerenveen e.o. Uit ervaring weet ik dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun en inspireer ik u bij het organiseren van begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op 058-2123990. Yarden Uitvaartzorg Heerenveen e.o. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl Ook voor particulieren en elders verzekerden.


Sa!

12 november 2014

3

www.sa24.nl

Muziekkorps misschien met laatste jaar bezig

Eensgezindheid Hemrik wankelt “Om ons korps te behouden, zijn wij op zoek naar nieuwe blazers en een drummer.” Muziekkorps Eensgezindheid uit Hemrik stopte flyers met deze oproep in de brievenbussen. Het maakte de tongen los in het dorp. Een oplossing is er echter nog niet. September 2014. De korpsleden van Eensgezindheid komen in een bijzondere ledenvergadering bij elkaar. Gaan we door dit seizoen? Voorzitter Siepie Hoekstra: “It tal leden is it lêste jier rap weromrûn. Minsken ferhûzje of stopje om’t se gjin nocht mear ha.” Binnen een jaar tijd daalde het aantal muzikanten van 16 naar 11. Te weinig voor een goede bezetting, een goede korpsklank. Toch besloten de leden door te gaan. Iedere dinsdagavond is er repetitie. “We sette de skouders derûnder. Yn elk gefal oant de útfiering op 11 april takom jier. Dat is ús doel. Dêrnei sjogge we wol wer fierder.”

HEMRIK

De laatste aanwas dateert uit 2011, toen een twaalfjarige zich aanmeldde. Ze vertrok na drie jaar. Niet verwonderlijk, vindt penningmeester Janke Wagenaar. “Want wy bin gjin

jeugdkorps. De gemiddelde leeftyd leit hjir wol op sechtich. En de jeugd fynt in korps net hip of cool.” Een 92-jarige slaat de grote concerttrom, er speelt een 80-jarige mee en van de overige korpsleden is het merendeel de pensioengerechtigde leeftijd al voorbij. Siepie Hoekstra (40) en secretaresse Matty de Roos (49) zijn de jongsten. Matty lachend: “We bin hast in senioarenorkest.” Ze schreven stukjes in de dorpskranten van Hemrik en Lippenhuizen en hingen briefjes op in supermarkten. Voor de basisschool zijn ze geen onbekende; elk jaar zijn ze trouw van de partij bij het sinterklaasfeest en het dorpsfeest. Siepie: “Mar der is net ien op skoalle dy’t in blaasynstrumint spilet. It wurdt ek net troch âlders stimulearre.” Zelf jeugd opleiden is niet aan de

Dirigent Minne Bron heeft nog maar elf muzikanten in Hemrik. FOTO: SIETSE DE BOER

orde. Het duurt minimaal drie jaar voordat ze een paar noten mee kunnen blazen in het korps.

Dunne klank

De kleine bezetting zorgt voor een dunne klank en er vallen gaten in de partituren. Elke speler heeft maar een enkele partij. Matty: “Ast dan sykhellest, dan falt der direkt in gat.” Van oudsher ‘wandelt’ het korps. In de gloriedagen

speelden ze van Bakkeveen tot Frederiksoord en van Drachten tot Oudehorne. Siepie: “No rinne we allinne noch yn it eigen doarp mei Sinteklaas en Kryst. En dan ek noch mei trije man minder om’t dy net mear meirinne kinne.” De paar keer per jaar dat het korps de straat opgaat, krijgt het ondersteuning van Drumband Eensgezindheid, ook uit Hemrik. Ooit waren mu-

ziekkorps en drumband één. De drumband haakte af, verdween en keerde een paar jaar later terug als aparte vereniging met dezelfde naam. “We hâlde wol tegearre ús útfiering.” Siepy denkt dat het moeilijk wordt weer samen te gaan. De muzieksoorten verschillen nogal. “Dan soest beiden in oare wei ynslaan moatte. We ha it wol oer fusearjen hân, mar dan bin ik wis dat der in tal fan ús leden net meigiet.”

Probleem huisvesting vluchtelingen

Prins Sinti Swartebos de eerste gaat voorop in het feest. FOTO: SIETSE DE BOER

Nuchtere Prins Carnaval TIJNJE Officieel wordt een nieuwe Prins Carnaval op de elfde van de elfde bekendgemaakt. Maar in Pipegaelsgea (Tijnje) zijn ze flexibel. Afgelopen vrijdag werd daar de nieuwe Prins al benoemd: Prins Sinti Swartebos de eerste. Een prins met een verhaal. Santi Bosma (26) is geboren in Thailand en kwam als klein jongetje naar Tijnje. Hij voelt zich meer dan thuis in het dorp, spreekt vloeiend Fries en voetbalt al jaren bij de plaatselijke club.

Zijn benoeming tot Prins Carnaval was voor iedereen een verrassing. “Ik ha it goed foar mei it doarp, mar der kaam wol mear achterwei dan ik tocht.” Zo verlaat Prins Carnaval als laatste het feest. En dat is voor Bosma een opgave, ook al blijft hij altijd nuchter. De nieuwe Carnavalsprins drinkt namelijk geen druppel alcohol. “Dat ha ik noait dien. Ik fyn der neat oan.” Een hele avond cola drinken is echter net zo zwaar, weet hij nu uit ervaring.

“De oaren binne siik fan it bier en ik fan de cola.” In de wandelgangen wordt hij al ‘chocoprins’ genoemd. Hij drinkt na het voetballen namelijk nooit bier, maar wel chocolademelk. Prins Sinti Swartebos noemt zijn Raad van Elf geen ministers of hertogen, maar Pieten. “Ik de Sint, sy de Pieten.” De nieuwe Prins, in het dagelijks leven economiedocent in Mijdrecht, kan zich nu opmaken voor het grote carnavalsfeest begin volgend jaar.

BEETSTERZWAAG De gemeente Opsterland heeft steeds meer moeite om vluchtelingen met een status onderdak te bieden. Het Rijk geeft gemeenten twee keer per jaar een taakstelling voor de opvang van vluchtelingen. Voor 2014 ligt dat aantal in Opsterland op 29 personen. Tot op dit moment slaagde Opsterland erin 12 mensen daadwerkelijk onderdak te bieden. Mede dankzij een achterstand uit eerdere jaren, heeft Opsterland een totale huisvestingsachterstand voor 27 personen. En in de eerste helfft van 2015 moet Opsterland opnieuw 25 personen opvangen. Wethouder Wietze Kooistra: “Er zijn veel conflictgebieden op dit moment. Zeker vanuit het Midden-Oosten komen veel

vluchtelingen. Deze mensen krijgen gezien de problemen in eigen land ook snel een status.” Kooistra overlegt met de woningbouwverenigingen hoe Opsterland deze mensen kan huisvesten. Doordat de doorstroming op de huizenmarkt nog steeds slecht is, komen er weinig huurwoningen vrij. Hoeveel woningen er precies nodig zijn, hangt vooral af van de samenstelling van de groep vluchtelingen. Op dit moment komen er veel alleenstaande mannen vanuit bijvoorbeeld Syrië naar Nederland. Wanneer de gezinnen van deze mannen later volgen, kunnen ze op hetzelfde adres terecht. Tot er huisvesting is geregeld verblijven de statushoudende vluchtelingen in asielzoekerscentra.

TIP van On Tour Tweewielers ... Een fiets aanschaffen via het fietsplan kan nog dit jaar! 2

0m 1.40 SEN FIET

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl


Sa!

12 november 2014

5

www.sa24.nl

Het drukke reisschema van Sinterklaas Sint Maarten is weer geweest en dus is de komst van Sinterklaas aanstaande. Komende zaterdag wordt de goedheiligman zowel in Gorredijk als in Terwispel officieel ontvangen. De weken daarna gebeurt dat op meerdere plekken in het Sa!-verspreidingsgebied. Hoe Sinterklaas die ingewikkelde

GORREDIJK

en drukke agenda precies uit gaat voeren, is onderdeel van het grote mysterie dat er rond hem en zijn Pieten hangt. En over die Pieten gesproken, zijn ze zwart? Sinterklaas vroeg Sa! zijn agenda in de krant te zetten. Hij wil overal graag zoveel mogelijk kinderen begroeten.

Kasteel van Sinterklaas

Sinterklaasvoorstelling

GORREDIJK Van 15 november tot en met 5 december is Museum Opsterlân in Gorredijk omgebouwd tot het Kasteel van Sinterklaas, zijn officiële residentie. Met een keuken waarin een geheimzinnige machine staat, de stalruimte van Amerigo, een grote open haard, een eetkamer met een royaal gedekte kasteeltafel, een ridderzaal en vanzelf-

GORREDIJK Piet Pepito mag voor het eerst mee naar Nederland. Dat is best even wennen als je altijd in Spanje woont. Piet Pepito wil graag de liedjespiet worden en daarom moet hij van Sinterklaas alle sinterklaasliedjes leren zingen. Als Pepito dat goed doet, krijgt hij zijn diploma. Maar ojee, Piet Pepito kan nergens het grote liedjesboek vinden. Gelukkig

sprekend de slaapkamer van de Sint. Er zijn allerlei leuke spelletjes te doen en kinderen kunnen genieten van het verhaal van het prinsesje Pom Ti Dom, een verwend nest. Op zaterdag 29 november komt Sinterklaas zelf naar het museum. Het Kasteel is geopend: dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.

is Annabel naast het Pietenhuis komen wonen. Zij kan Piet Pepito wel helpen. De kinderen kunnen meehelpen op zaterdag 15 november (14.30 uur) in De Skâns. Entree: 5 euro. www.skans.nl

Lapjes vermist GORREDIJK Een probleem in Gorredijk. De jongste kinderen op de basisscholen hebben leuke lapjes gemaakt voor een deken, bestemd voor Sinterklaas. Toen Luisterpiet ze kwam ophalen, waren de lapjes verdwenen. Paniek! Luis-

terpiet heeft een vermoeden dat Slaappiet hem voor was. Op zijn Facebookpagina stond namelijk een boodschap waaruit is af te leiden dat Slaappiet ook al in Nederland is, alvast op zoek naar een goede slaapplaats. Hij roept iedereen

op zijn Facebookpagina in de gaten te houden. Dat wil ook Luisterpiet, want de deken moet terug zijn voordat Sinterklaas zaterdag in Gorredijk aankomt.

Vertraagde start bouw dorpshuis LUXWOUDE Er waren te weinig containers voorhanden, maar anders was vorige week een groot deel van het oude dorpshuis van Luxwoude al afgevoerd. In één dag gingen de noodbarakken, die in de jaren negentig tegen het oudste gedeelte waren aangebouwd, tegen de vlakte. Nu is het wachten op de spanten van de nieuwbouw en dan kan Luxwoude weer beginnen met de opbouw. Eigenlijk had het nieuwe dorpshuis

al klaar moeten zijn, maar de geplande start van de bouw liep dit voorjaar vertraging op. De definitieve toezegging van de financiële bijdrage van de gemeente Opsterland liet wat langer op zich wachten, maar ook de voorbereiding van de nieuwbouw nam meer tijd. De voorschriften bleken ingewikkelder dan gedacht en toen pakten de plannen van de Lúkswâldsters ook nog eens duurder uit dan verwacht. “Doe moast it mes der

yn en binne der nochal wat saken úthelle”, aldus bestuurslid Joop Petter. Door 50.000 euro uit de plannen te halen, blijft er een post van 320.000 euro over. Dat geld is binnen; bijdragen van de gemeenten Opsterland, de provincie Fryslân en diverse fondsen. “Wy hiene noch in reserve van 20.000 euro en de ynset fan frijwilligers is ek noch goed foar 70.000 euro.” De inwoners van Luxwoude kunnen de komende maanden dus volop aan de bak. Petter hoopt dat er door middel van een aantal acties nog genoeg geld binnenkomt om een paar extra wensen toch nog te vervullen. Zo wil het bestuur graag led-verlichting en zonnepanelen toepassen om daarmee straks de energielasten te verlagen. “Dat kin no miskyn noch net, mar ik hoopje letter wol.”

Heil elders

Het gesloopte dorpshuis is klaar voor vertrek. FOTO: SIETSE DE BOER

De bouwcommissie verwacht begin 2015 de bouw af te ronden. De vertraging heeft er wel toe geleid dat een aantal verenigingen hun heil tijdelijk elders moesten zoeken. Zo wijkt de club linedancers uit naar het dorpshuis in Langezwaag en is de biljartclub een paar maanden in ruste.

Goed seizoen vlooienmarkten BAKKEVEEN Het was dit jaar een topseizoen voor de vlooienmarkten in Bakkeveen. Op alle twaalf markten was het dan ook redelijk tot goed marktweer. Gemiddeld kwamen er 450 standhouders af op de markten. Op de topmarkt waren het er meer dan 600. Ook het aantal bezoekers lag twintig procent hoger dan een jaar geleden. Standhouders betalen standgeld en voor het parkeren vraagt de organisatie een euro per auto. De organisatie van de vlooienmarkten is in handen van de sportverenigingen die daarvoor jaarlijks een vaste financiële bijdrage krijgen. Alle resterende netto-inkomsten gaan naar goede doelen in het dorp. Afgelopen zaterdag werd op de Bakkeveenster Avond bekend wie de gelukkigen zijn. Voor elf organisaties was er gezamenlijk ruim 10.000 euro beschikbaar. Er was geld voor onder andere de intocht van Sinterklaas, het planten van bloembollen langs de invalswegen van het dorp en voor de Brassband Opsterland. De toneelvereniging ontving 2.500 euro voor de investering in headsets om zo het geluid tijdens de voorstellingen te verbeteren. De Bakkeveenster Himmelploeg kreeg als dank voor het goede werk een uitje naar een musical. De organisatie van de vlooienmarkt reserveert ook 15.000 euro voor investeringen in het Dúnsânproject, dat onder andere het terrein van de rommelmarkten omvat.

Zaterdag 15 november Gorredijk 13.00 uur Podium Langewal, aansluitend Sinterklaasfeest in De Skâns. Met Muziekvereniging De Vlecke en Drumband Eensgezindheid. Terwispel 14.00 uur Spaltenbrêge en dorpshuis.

Zaterdag 22 november Bakkeveen 10.00 uur Mfc Dúndelle. Met dweilorkest De Boljeiers uit Tijnje. Beetsterzwaag 13.00 uur Hoofdstraat. Met fanfare Euterpe. Boornbergum/Kortehemmen 13.00 uur Dorpshuis ’t Bynt Boornbergum. Hemrik 9.30 uur Verzamelen bij Mfc De Bining, Sint komt om 9.45 uur aan bij Het Swarte Paert. Met muziekvereniging en Drumband Eensgezindheid. Jubbega 15.00 uur Parkeerterrein MFG De Kompenije. Lippenhuizen 10.00 uur Dorpshuis De Mande. Met Pietendrumband De Marko’s. Nij Beets 16.00 uur Kruising bij dorpshuis ‘t Trefpunt. Oldeberkoop 14.00 uur Passantenhaven De Uutwiek. Oude- en Nieuwehorne 13.30 uur Oude parkeerterrein Udiros, rondrit met aansluitend verwelkoming bij dorpshuis De Kiekenhof. Met muziekkkorps De Vrije Fries. Tijnje 13.30 uur Dorp.Met dweilorkest De Boljeiers. Ureterp 13.00 uur Optocht met Showband Oerterp en majorettes. Aankomst Lijteplein om 14.00 uur. Wijnjewoude 9.30 uur Grasveld bij It Waldhus aan de Te Nijenhuiswei, aansluitend Sinterklaasfeest in MFC De Swingel. Met Showband Oerterp.

Woensdagmiddag 26 november Siegerswoude Dorpshuis Uthôf, Sint komt vanuit de lucht.

Zaterdag 29 november Langezwaag 13.00 uur Dorpshuis.


Slagerij de Roos met goud bekroond. Bij vakwedstrijden in Zwolle zijn onze ingezonden producten, met goud bekroond. Eens temeer een reden om door te gaan met het ambachtelijk bereiden van worst en vleeswaren.

AANBIEDINGEN week 46 Met goud bekroond Hausmacher leverworst 250 gram

Met goud bekroond Rikke skinke

€ 2,50

€ 1,49 500 gr Kipfilet + 500 gr gehakt Kom proeven van deze producten Samen voor € 8,98 en overtuig u zelf van de kwaliteit. 100 gram

Schrijver Guus Kuijer komt op woensdag 19 November ( 19.00 uur ) naar de bibliotheek in Gorredijk voor een lezing over de door hem bewerkte Bijbelverhalen. Kuijer ( 1942 ) werd vooral bekend door zijn kinderboeken, waarvoor hij onder andere De Gouden Griffel en de Astrid Lindgrenprijs ontving. De laatste jaren houdt hij zich echter vooral bezig met de verhalen uit de Bijbel. Kuijer publiceerde inmiddels drie delen van de Bijbel voor ongelovigen, waarin hij op een aansprekende manier de Bijbelse verhalen navertelt voor een publiek dat niet met de Bijbel is opgegroeid. De oudtestamentische verhalen Genesis, Exodus, Richteren en de Bijbelfiguren Mozes, Saul en David zijn door Kuijer zo soepel herschreven, dat het lijkt alsof hij het eeuwenoude stof van deze Bijbelboeken en personages blaast. Volgens Kuijer zijn de verhalen te goed om ze ongelezen te laten. Daarom heeft hij zijn schrijftalent benut om er leesbare verhalen van te maken voor iedereen die kennis wil maken met de Bijbel, maar daar tot nu toe voor terugschrok. En uiteraard ook voor mensen die wel vertrouwd zijn met de Bijbel en nieuwsgierig zijn hoe Kuijer ze vertolkt. Leden van de Bibliotheek betalen in het kader van de actie Voordeel met je bieb-pas 2,50 euro toegang. De toegang voor niet –leden is 5 euro. De organisatie van de avond is in handen van de samenwerkende kerken in Zuidoost-Friesland en boekhandel Planteyn.

Datum: Woensdag 19 november 2014 Plaats: Bibliotheek Gorredijk, Schansburg 1 Tijd: 19.00 uur Bijdrage: 5,- entree en 1,50 voor koffie Contactpersonen: Dhr. K. Stolwijk en Mw. T. Nijzing Opgave: cn.stolwijk@gmail.com / tinynijzing@hotmail.com Of via het aanmeldingsformulier bij uw plaatselijke contactpersoon.


Sa!

12 november 2014

7

www.sa24.nl

Commerciële club smeert motor Het onderhouden van contacten is een belangrijke voorwaarde voor succesvol zakendoen. Netwerken heet dat. Zoals de Commerciële Club Gorredijk dat doet. Jelle Brandt Corstius was maandag bij de ondernemers te gast.

GORREDIJK Een journalist die veel in Rusland komt en een club ondernemers uit Gorredijk. Een verrassende combinatie. Met verrassende parallellen. De Commerciële Club Gorredijk (CCG) nodigt vaker een spreker uit. Dat waren regelmatig bekende sporters. “Maar dat ging vaak over tegenslagen en zaken die ze in het verleden fout deden”, vertelt bestuurslid Jan Evert Bruinsma. “Wij wilden nu wat anders.” Journalist Brandt Corstius schetste de ondernemers een soms onthutsend beeld over Rusland. Over corruptie, over drank, over onvoorspelbaarheid. “Bij het begin van de dag weet je nooit hoe die gaat verlopen.” Maar hij vertelde ook over de diepe vriendschappen die hij bij de sociale Russen opbouwde. “Je kunt altijd bij ze terecht. Die Russen

drinken dan wel veel, maar ze drinken altijd samen. Ook al is het met wildvreemden.” En daar zit een parallel met de ondernemersnetwerken, al is de drank hier minder belangrijk. Bruinsma: “Met ondernemers voer je andere gesprekken dan met je vrienden en de antwoorden zijn ook anders.” Gesprekken voeren, elkaar leren kennen, van elkaar weten wat je doet. “We zijn elkaars ambassadeur. Je laat elkaars naam vallen bij klanten als het zo uitkomt. Zo steun je elkaar. Die saamhorigheid is belangrijk.” Door met elkaar te praten smeren de ondernemers de economische motor. Dat dit ook anders kan, illustreerde Jelle Brandt Corstius met smakelijke, maar ook stuitende voorbeelden over omkoping. “De Russische politie is in prin-

Jelle Brandt Corstius vertelt de ondernemers over zijn Russische ervaringen. FOTO: SIETSE DE BOER

cipe je vijand. Zonder het op Russische wijze smeren van je motor kom je niet ver. Voor ambtenaren geldt hetzelfde. Niemand kijkt ervan op. Het is aan de orde van de dag.” De CCG startte in 2006. Vooral omdat een aantal jongere en kleinere ondernemers wat anders zochten dan de al bestaande ondernemersclubs.

Leden hebben maximaal tien personeelsleden. Bruinsma hoopt dat de club volgend jaar uitgroeit van 35 naar 50 leden. De CCG-ondernemers zijn niet alleen op zichzelf gericht. Jaarlijks hebben ze in september een actie voor een goed doel. Zo was er al eens een Duckrace en dit jaar schonk de CCG een grote hoeveelheid melk aan de Voedselbank.

Voor de lezing van Brandt Corstius waren ook de leden van de andere vier ondernemersclubs uit Gorredijk uitgenodigd. Bruinsma: “Het zou voor de ondernemers goed zijn wanneer er een overkoepelend bestuur boven al die clubs komt te staan. Dan heb je een centraal aanspreekpunt en kun je de taken ook over meer ondernemers verdelen.”

Slager De Roos in de prijzen Mentaal sterker dankzij ECO-coaching GORREDIJK De Hausmacher leverworst van slager Fokke de Roos is vorige week tijdens de Noordelijke Slagers Manifestatie in Zwolle beoordeeld met het predicaat Goud met ster. Dat betekent dat de jury er niets op aan te merken had. “Daar ben ik blij mee, ook al had ik met deze worst al eens eerder prijzen gewonnen. Het is iedere keer een zoektocht naar het juiste evenwicht tus-

sen consistentie en smaak. Een leverworst mag niet te hard en niet te zacht zijn. En dat is dus weer gelukt.” De gerookte rauwe ham van De Roos kreeg het predicaat Goud, maar dan zonder ster. De Noordelijke Slagers Manifestatie wordt iedere drie jaar georganiseerd. Slagers kunnen dan alle producten inzenden die ze willen laten keuren.

SIEGERSWOUDE Je kunt sporters leren technisch heel vaardig te zijn, maar er is meer. Dat ziet Fred Klooster uit Siegerswoude bij zijn voetballende zoontje Chris. “Als ze met hun ploeg eens een toernooi in het westen van het land spelen, zie je dat ze toch te bescheiden zijn. Ze missen de westerse bravoure.” Het heeft volgens Klooster met bescheidenheid te maken, maar zeker ook met mentale weerbaarheid. Hij ziet ook een oplossing voor dit probleem: ECO-coaching. Een alternatieve trainingsvorm die sporters mentaal sterker maakt. Bij SC Heerenveen hebben ze er al goede ervaringen mee opgedaan. Klooster zag hoe zijn zoon mentaal enorm groeide na een ECO-training

van Tjalling en Berber van den Berg, de grondleggers van deze trainingen. “Ik vind dat meer jonge sporters daarvan moeten kunnen profiteren.” En dus startte Klooster samen met Jos van Leeuwen uit Leek onlangs www.ecosporting.nl. Deze site wil vraag en aanbod van ECO-trainingen bij elkaar brengen. “Wij hebben locaties en een bestand van ECO-trainers. Mensen die interesse hebben kunnen zich melden en dan proberen we cursussen te regelen. Dat kan individueel, maar ook met een team. Het is heel mooi wanneer straks sporters uit verschillende disciplines op deze manier met elkaar trainen.” Jonge sporters trainen nu buiten hun eigen club ook

De Slag in bruidssferen De tweede editie van het Trouw Event bij Juwelier De Slag trok zondag circa 250 bezoekers naar Olterterp. “Een mooi aantal”, vindt Hilde Ferbeek van De Slag. “Het is een thema-event, dus dan krijg je een gericht publiek.” De bezoekers konden zich breed oriënteren op alles wat met het trouwen heeft te maken. “Wij hebben hier de ruimte om het royaal op te zetten.“ Buiten stonden fraaie trouwauto’s. In het galeriegedeelte toonden gastexposanten hun creaties met bruidsboeketten,

OLTERTERP

Mooie jurken, strakke pakken, mooie auto’s. FOTO: SIETSE DE BOER

taarten en bruidsfotografie. Een doorlopende bruidsshow gaf de bezoekers een goed beeld van de laatste trouwmode. “En dat allemaal zoveel mogelijk verzorgd door lokale ondernemers. Het kleinschalige lokale heeft de toekomst. Zo kunnen ondernemers uit de regio elkaar mooi helpen. Ik wil graag dat de bezoekers hier een paar leuke en gezellige uurtjes kunnen doorbrengen. En dat ze met een goed gevoel weer naar huis gaan. Dat is volgens mij ook deze keer weer goed gelukt.”

al bij particuliere voetbal- of korfbalscholen. Daarop kan de ECO-training een mooie aanvulling zijn, vindt Klooster. “Trainingen zijn vaak vrij traditioneel gericht op techniek, tactiek of conditie. Dat kan op deze manier veranderen. Wij willen de trainers via masterclasses ook met dit fenomeen in aanraking brengen.” De ECO-trainingen zijn niet alleen voor sporters. Klooster is ervan overtuigd dat ook schoolklassen en het bedrijfsleven er baat bij kunnen hebben. Het initiatief van Klooster en Van Leeuwen is geboren uit een vorm van idealisme en vooral uit enthousiasme. “De ECO-coaches zelf dragen dat naar ons idee te weinig uit. Daar gaan wij ze bij helpen.”

Whisky proeven GORREDIJK Slijter André Spijkstra van Gall & Gall is een whiskyliefhebber. Hij organiseert jaarlijks een whisky nosing and tasting. “Het is ooit begonnen als alternatief voor de whiskyfestivals in het zuiden van het land.” Op donderdag 20 november is de volgende proeverij bij Café Neys. Gast is Sietse Offringa, zoon van Hans Offringa, dé whisky-auteur van Nederland. Offringa neemt bijzondere Schotse whisky’s mee en vertelt de bijbehorende verhalen.


Sa!

12 november 2014

9

www.sa24.nl

Beeldhouwen bindt vriendinnen Neem drie vriendinnen en een gemeenschappelijke liefde voor beeldhouwen. Breng dit vervolgens samen in een tentoonstellingsruimte. Het resultaat: de ‘Vriendinnen Expositie’ met diepe lading. WIJNJEWOUDE Liesbeth Kradolfer, Toos Schellart-Drost en Truus Kühlkamp zijn al vele jaren vriendinnen én totaal verslingerd aan beeldhouwen. Liesbeth: “Het is net een olievlek met beeldhouwen als de bindende factor.” De drie kunstenaressen komen vaak samen in het atelier van Toos in Siegerswoude. Liesbeth runt Atelier Wynja in Wijnjewoude en is medeoprichter van Kunst in Opsterland. Truus woont en werkt in Deventer, is kunstzinnig therapeut en geeft diverse workshops.

Toos en Liesbeth kennen elkaar al veertig jaar. “Onze vriendschap begon in Rotterdam waar we ooit samen op beeldhouwles zaten.” Het duurde echter tot 1995 voordat ze samen gingen beeldhouwen. “Toos had een vakantiehuisje in Friesland waar we vaak samen werkten.” En toen haar vriendin besloot om na pensionering naar Sie-

gerswoude te verhuizen, ging Liesbeth haar achterna. “Mijn man en ik kochten een huis in Wijnjewoude. Sinds drie jaar wonen we hier definitief, in Atelier Wynja.” Liesbeth en Toos raakten later op een bijzondere manier bevriend met Truus Kühlkamp. Toos: “Truus kende ik van verjaarspartijen. Ze was bevriend met mijn beste vriendin, die later mijn schoonzus werd. Toen mijn schoonzus overleed, bleef ik in contact met Truus. En toen bleek dat zij ook gek op beeldhouwen was.” Truus sloot zich aan bij de jaarlijkse beeldhouwweekenden in huize Schellart te Siegerswoude. “Toos wilde altijd al eens bij mij exposeren en toen dacht ik ook meteen aan Truus.” Liesbeth Kradolfer laat nu in de ‘Vriendinnen Expositie’ hun werk zien. Van Toos zijn er bijvoorbeeld kleurrijke ‘tronies’ van keramiek. “Fantasiekop-

Iris en Adri ontroeren

Adri de Boer en Iris Kroes. FOTO’S: SIETSE DE BOER LIPPENHUIZEN Het was zo’n zeldzaam kippenvelmoment, net na twaalven middernacht. Iris Kroes en Adri de Boer zetten samen, met prachtig harmoniërende stemmen, het overbekende, maar mooie ‘In nije dei’ van De Kast in. Het publiek in de uitverkochte zaal van het dorpshuis zong het refrein uit volle borst mee. Het was het slotstuk van een geslaagde avond met een ijzersterke ‘line-up’ aan regionale en lokale artiesten. De benefietavond beleefde haar ze-

vende editie. Ook dit jaar was er een in Lippenhuizen gewortelde Mistery Guest: actrice Mirjam Stolwijk. Mirjam was in 2007 winnaar van de Guido de Moorprijs en acteerde in tal van dramaseries op tv, waaronder Flikken Maastricht. Verder traden op Basement, GeDoBr, het Klein Koor on Tour, Grytz & Grize en het Orkest der zieken en zeevarenden. De opbrengst van de benefietavond voor het dorpshuis was 750 euro en de nieuw te bouwen mfa kreeg 1.500 euro.

Liesbeth Kradolfer en Toos Schellart. FOTO: SIETSE DE BOER

pen, geïnspireerd door de geschilderde fantasieportretten uit de zeventiende eeuw. Ik wil hiermee de politieke achterkamertjes verbeelden.” Haar beelden van steen zijn geïnspireerd door de natuur, vaak vogels. Toos doceerde handvaardigheid en volgde keramieklessen in Gouda. Bij Frans Kokshoorn, beeldhouwer in Voorburg, leerde ze de techniek van het werken met

steen. Truus Kühlkamp werkt met allerlei materialen en technieken. Tekeningen van haar kleinkinderen werden onder haar handen eigenzinnige etsen. De laatste jaren concentreert Truus zich op werken met steen, keramiek en etsen. Ook zij laat zich in haar werk inspireren door de natuur. “Kunst brengt me bij mezelf, bij wat me bewust en onbewust bezighoudt. Het schept

Vriendinnen Expositie

De vriendinnen exposeren hun werk in Atelier Wynja (Weinterp 50, Wijnjewoude) in drie weekenden: 15 en 16, 22 en 23 en 29 en 30 november van 13.00 tot 17.00 uur. rust en harmonie. Het is balanceren op de lijn van kwetsbaarheid en levenskracht.”

Hype linedance is in Wijnjewoude voorbij WIJNJEWOUDE Een aantal jaren geleden was het een regelrechte hype in Nederland. Cowboyhoeden op, laarzen aan en de handen achter de riem. Linedance veroverde in ras tempo de podia in stad en dorp. Die hype is over, voorgoed lijkt het. Toch bestaan zo hier en daar nog kleine groepjes liefhebbers. “Doen jullie mee, dames? Rock, stap over, kruisstap sluit. Zij sluit bij….” Klats klinken de hakken op de dansvloer in dorpshuis De Swingel. Magda Landman doet het voor, Dirkje de Vries en Margreet de Vries volgen. “Het is eigenlijk een clubje van niks. Elf jaar geleden begonnen we met vijfentwintig, nu zijn er nog maar vier over.” Magda hoopt dat er nog een keer een boost komt. Ze doet er van alles aan om nieuwe leden te werven: flyeren, stukjes in de kranten, oproepjes. Het helpt niet.

te beneden weer huren.” De cursusruimte heeft wel een voordeeltje: de gladde vloer.

Gjin partner

“We gean troch oant we mei syn allen achter de rollator rinne.” Margreet de Vries vindt het gewoon een leuke hobby. “Dy muzyk kinst thús by de kofje ek opsette mar dat is lang sa leuk net.” Dirkje de Vries wijst op nog een groot voordeel: “Do kinst hjir allinne hinne gean, hast gjin partner nedich.” Iedereen kan ‘s woensdags aansluiten op de dansavonden. “De danspassen zijn voor iedereen te leren en heb je ergens last van, dan houden we daar rekening mee.” Het is volgens de dames een misvatting

dat je alleen kunt linedancen op countrymuziek. Ze dansen ook op een wals, tango, rumba, chachacha en nummers van Michael Jackson. De choreografieën haalt Magda van internet. Het kleine clubje leert zo’n 14 nieuwe dansen per jaar. Frank en Nancy Sinatra schallen door de ruimte: “And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.” In lijn zwieren de dansers door de ruimte. Hier en daar een misstapje. “Eventjes oefenen, hoe gaat ‘ie ook maar weer.” Ze hebben snel de gang te pakken. Dirkje: “Dizze dûns wie fierstente muoilik om op dat snelle nûmer te learen, dat dan sykje wy der earst in oar muzykje by.”

Kop ervoor

De linedancegroep van Wijnjewoude is inmiddels zo klein dat ze de zaalhuur in De Swingel niet meer kunnen betalen. Sinds september dansen ze een etage hoger in de ruimte van WAW/Buurtacademie. De vier dames zijn niet van plan hun hobby op te geven. “Al komen er maar drie mensen bij, dan kunnen we de ruim-

De line is niet zo lang meer in Wijnjewoude. FOTO: SIETSE DE BOER


T

trouwbeurs bruidsmode fotografie muziek sieraden make-up kaarten bloemen vervoer en meer...

Zondag 30 november 2014 13.00 - 17.00 uur Gratis entree

OLDEBERKOOP

Hotel Restaurant Lunia

De eerste 25 bruidsparen krijgen een overnachting cadeau!

Š www.klarekijk.nl


Sa!

12 november 2014

Manna 

Het Mannenensemble Manna treedt vrijdag 14 november (19.45 uur) op in de kerk van Terwispel. Het ensemble met zang van Hilma Smits, Wiesje van der Meulen en  met koorleden uit Tijnje, Terwispel, Boornbergum, Oude- en Nieuwehorne staat onder leiding van Anton van der Meulen. Ze zingen zowel geestelijke als algemene liederen. Een afwisselend programma met koorzang, solozang, muzikaal intermezzo en samenzang. Entree: gratis, er is wel een collecte.

Baggelbaksjongers

TERWISPEL

Mantelzorgcafé

GORREDIJK De huidige regelingen AWBZ en Wmo veranderen per 2015. Van mensen die ondersteuning en zorg nodig hebben, wordt gevraagd om meer zelf te doen of hun omgeving in te schakelen. Extra taken dus voor de mantelzorgers. Over deze veranderingen in de zorg gaat het in het Mantelzorgcafé op woensdag 19 november (14.00 uur) in De Skâns (ruimte De Opstap). Het Steunpunt Mantelzorg heeft beleidsmedewerker Pieter Engelsma van de gemeente Opsterland gevraagd om uitleg te geven over deze ontwikkelingen. Opgeven voor dit café voor 17 november bij Tina Kraai (06-5120 3428 of t.kraai@timpaanwelzijn.nl.) Toegang is gratis.

Leine & Susan Jane

OLDEBERKOOP Singer-songwriter Leine is een laatbloeier. Jarenlang schrijft en sleutelt ze aan de keukentafel aan haar muziek, zonder ermee naar buiten te treden. Op haar dertigste durft Leine eindelijk alleen het podium op, met onvoorzien groot succes. Susan Jane volgt ook haar hart, want het hart zegt zoveel meer dan alles om haar heen. De zelfgeschreven nummers op haar debuutalbum ‘Clarity Of Mind’ gaan met name over hoe be-

langrijk het is om vanuit je hart te leven. Dat blijkt een dagelijkse oefening, want heel vaak komt het verstand er ongewenst tussen. “Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk mensen vanuit hun hart gaan leven en dus zichzelf gaan zijn. Dan krijgen we eerlijke, authentieke en creatieve oplossingen. Zaterdag 15 november (20.15 uur) treden beide zangeressen op in Le Brocope. Entree: 10 euro, t/m 18 jaar gratis. www.lebrocope.nl

Johan Veenstra  Duo-concert

HOORNSTERZWAAG De bekende Stellingwarver schrijver Johan Veenstra verzorgt vrijdag 14 november (20.00 uur) een avondvullend programma in het Kerkje 1621 in Hoornsterzwaag (Schoterlandseweg 95). Hij beschrijft met grote fantasie het leven, met een lach en een traan. Toegang: gratis.

GORREDIJK Muziekvereniging De Vlecke uit Gorredijk, onder leiding van Dineke Griek, en muziekvereniging Oranje uit Roden, onder leiding van Wilbert Zwier, geven samen een concert op zaterdag 15 november (20.00 uur) in de Ontmoetingskerk in Gorredijk. Toegang: gratis.

De Federatie van Zangverenigingen in Heerenveen organiseert op 15 november (10.00-13.00 uur) haar jaarlijkse Feanster Koarenfestival in De Rinkelbom aan de Zwanedrift in Heerenveen. Maar liefst 225 koorzangers schetsen een beeld van het gevarieerde koorleven. Met medewerking van ‘Wy dogge ús bêst’ (Heerenveen), ‘De Woudklank’ (Oranjewoud), ‘Sjongnocht’ (Oude- en Nieuwehorne) en zangeres Egbertien van Langeveldt. Ook treedt het projectkoor 2014, met leden uit diverse koren, op. Toegang: gratis.

REDACTIE Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur.

Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

FRIESCHEPALEN Kleindierenvereniging Sport Veredelt Ureterp e.o. bestaat 70 jaar. Dat wordt gevierd met een clubshow op vrijdag 14 (vanaf 19.00 uur) en zaterdag 15 november (10.00 tot 16.00 uur) op het adres Kromhoek 34 in Frieschepalen. Op de show zijn circa 250 dieren aanwezig. De vereniging werd opgericht in de oorlog. Het fokken van konijnen betekende in de crisisjaren een goedkoop stukje vlees, maar het showen van dieren was ook een manier om elkaar te ontmoeten. De meeste inzendingen zij nu geen konijnen, maar (dwerg)hoenders. Daarnaast zijn er watervogels, sierduiven, cavia´s en zo nu en dan ook siervogels. De nadruk van het fokken ligt nu op de schoonheid van de dieren. Toegang: Gratis.

HEERENVEEN

COLOFON

Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl

Kleindieren

Koorzang

Zondag 16 november (14.30 uur) verzorgt het ensemble Op Streek een optreden in het Kerkje Schurega. Het zeskoppige orkest speelt volksmuziek uit onder andere De Balkan, Oost-Europa, Israël, Ierland en Amerika. Entree: 6 euro.

SCHUREGA

ADVERTENTIEVERKOOP

De Baggelbaksjongers staan nu bijna een jaar onder leiding van de nieuwe dirigent Jacob Sijtsema. Hij drukt zijn eigen stempel op het repertoire. Dat betekent niet alleen nieuwe liedjes, maar ook bekende liedjes voorzien van een nieuwe jas. De Baggelbaksjongers laten het resultaat horen op 14 november (20.00 uur) in dorpshuis ‘t Trefpunt. Toegang: gratis.

NIJ BEETS

Op Streek

Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

11

www.sa24.nl

AGENDA WO 12 NOV 19:30 U | HOORNSTERZWAAG Infoavond glasvezel It Pipegaeltsje 19:45 UUR | JUBBEGA Ontwikkelingen in de zorg De Beage 20:00 UUR | SIEGERSWOUDE Marnix Lamers Theeschenkerij Bellefleur

VRIJ 14 NOV 19:00 UUR | FRIESCHEPALEN Kleindierenshow Kromhoek 34 19:45 UUR |TERWISPEL Manna Kerk Terwispel 20:00 UUR | NIJ BEETS Baggelbaksjongers Dorpshuis ‘t Trefpunt 20:00 U | HOORNSTERZWAAG Johan Veenstra Kerkje 1621 20:00 UUR | BEETSTERZWAAG Tryater - “In Leafde” De Buorskip

ZA 15 NOV 10:00 UUR | FRIESCHEPALEN Kleindierenshow Kromhoek 34 10:00 UUR | GORREDIJK Informatiemorgen Seniorweb De Miente 14.30 UUR | GORREDIJK Sinterklaasvoorstelling De Skâns Gorredijk 20:00 UUR | GORREDIJK Duo-concert De Vlecke/Oranje Ontmoetingskerk 20:15 UUR | OLDEBERKOOP Leine & Susan Jane Le Brocope

ZO 16 NOV 14:30 UUR | JUBBEGA Op Streek Kerkje Schurega

WO 19 NOV

In Leafde

BEETSTERZWAAG Tryater speelt 14 november (20.00 uur) in De Buorskip de toneelversie van R.J. Wallers roman The Bridges of Madison County. Een universeel liefdesverhaal, gespeeld door Nynke Heeg, Eelco Venema en Joke Tjalsma. Terug in het huis van hun jeugd op het platteland, ontdekken broer en zus een ongewoon liefdesverhaal van hun moeder. Haar grote geheim, een romantische liefdesrelatie in haar huwelijk, komt aan het licht. Een confrontatie met de vraag of wij de mensen

die het dichtst bij ons staan, eigenlijk wel echt kennen. Beide kinderen ontrafelen een alles overstijgende liefde en geven deze grote liefde een plek in de huidige rationele wereld, waarin mensen niet zo makkelijk meer geloven in magie. Een verhaal over verlangen, dromen en romantiek. En over realiteit en opoffering.  Entree: 14 euro. www.cultbee.nl

Seniorweb

GORREDIJK Seniorweb Gorredijk houdt op zaterdag 15 november (10.00-12.00 uur) een informatiemorgen over het nieuwe computercursus- en workshopprogramma in De Miente in Gorredijk. Een minicursus van 4 lessen vertelt zowel beginners als gevorderden veel over de mogelijkheden van tablets. Ook zijn er cursussen over het gebruik van Windows 8.1, virusscanners en fotobewerken. De volgende cursusronde start op 25 november 2014. www.seniorwebgorredijk.nl

14:00 UUR | GORREDIJK Mantelzorgcafé De Skâns

U kunt uw evenement aanmelden voor deze agenda via onze site www.sa24.nl


Jumbo in Gorredijk is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur

P

Gratis parkeren! facebook.com/jumbosupermarkten

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

12 november 2014

15

www.sa24.nl

Huisartsen Andries Hoekstra en Inge Vervoorn

Eindelijk de zorg weer dichterbij De zorg is volop in beweging. De grote decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten moet wel misgaan, vrezen criticasters. Andries Hoekstra en Inge Vervoorn, huisartsen in Tijnje, delen die angst niet. De zorg weer dicht bij de mensen brengen past helemaal in hun straatje. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER

TIJNJE De opvolging in een plattelandshuisartsenpraktijk is lang niet altijd eenvoudig. Jonge generaties huisartsen zien kleinere eenmanspraktijken met bijbehorende werkdruk steeds minder zitten. Maar het is huisarts Andries Hoekstra (60) uit Tijnje gelukt. Met ingang van het nieuwe jaar vormt hij met Inge Vervoorn (33) een maatschap. Vervoorn, afkomstig uit het Brabantse Boxtel, kiest bewust voor een plattelandspraktijk. “Daar kan ik werken op de manier die ik wil, dicht bij de mensen. Op het platteland is er veel minder verloop van patiënten en bovendien zitten er onder de patiënten vaak hele families met meerdere generaties. Dat geeft een extra dimensie.” Vervoorn

genomen administratieve druk zorgt er volgens Hoekstra voor dat een huisarts een praktijk eigenlijk niet alleen meer kan voeren. “Dan komme je te min oan de minsken ta.” Door de praktijk nu te delen, kunnen beide huisartsen meer tijd vrij maken voor de extra individuele aandacht die ze aan hun patiënten willen geven. “Bijvoorbeeld optimale terminale zorg, dat is voor ons heel belangrijk. In de laatste levensfase zijn we zelf dag en nacht beschikbaar. Die patiënten dragen we niet over aan de onbekende dokterswacht.”

better en earder trochjûn wurde, kinne wy ús wurk better dwaan en wurdt de pasjint better holpen. Ik bin yn it ferline wol by sitewaasjes west dêr’t 14 man om tafel sieten. De ien wist fan de oare net wat dy die. Dan moatte jo net raar opsjen at sinjalen net altyd goed oerkomme.” De nieuwe zorgstructuur dwingt hulpverleners volgens Hoekstra creatief op zoek te gaan naar oplossingen. Een gemeentelijke casemanager houdt toezicht. “Dêr kin it allinnich mar better fan wurde.”

De zorg is volop in beweging. Er staat een decentralisatie van zorgtaken voor de deur. De verantwoordelijkheden

Het nieuwe zorgstelsel gaat er ook van uit dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en zich met hun omgeving langer zelf kunnen redden. Een ontwikkeling die al langer gaande is en waarbij mantelzorgers en vrijwilligers een steeds belangrijkere rol spelen. Inge: “Soms verbaas ik mij er al over hoe goed dat hier lukt. Mantelzorg is op het platteland vaak toch eenvoudiger te realiseren, de familie zit meestal dichterbij.” Voor Andries Hoekstra is het logisch en onvermijdelijk dat we in Nederland de zorg anders gaan organiseren. Het oude systeem is onbetaalbaar. “Der wurdt mear in berop dien op minsken sels, se moatte aktiever wurde. It freget ek in omslach yn tinken en dat giet net fan hjoed op moarn. En fansels ropt it earst wjerstân op.”

studeerde vorig jaar af, maar was de laatste periode van haar studie al actief in de huisartsenpraktijk in Tijnje. “De klik tusken ús beide wie der, dat doe ha ik ein ferline jier oppere om meielkoar fierder te gean”, aldus Hoekstra.

Regeldruk

Hoekstra, vorige week dertig jaar huisarts in Tijnje, zag zijn vak sterk veranderen. De toegenomen regeldruk is hem een gruwel. Zeker de laatste jaren ging het snel. Hij schat in dat hij op een doorsnee dag met veertig patiënten, nu zo’n anderhalf uur extra aan administratie kwijt is. “It slacht troch, it is faak net te begripen en ek net út te lizzen. It is de waan fan de dei. Der hoecht mar krekt wat te barren of der komme nije rigels. De polityk reagearret op ynsidenten en dan wurdt der achter in buro wer wat úttocht.” Hoekstra durft zelfs de stelling wel aan dat al die extra regels de kans op fouten eerder vergroten dan verkleinen. Hij moet zoveel bijhouden dat de kans dat het ergens misgaat, groeit. De toe-

Ouderen

Dat de zorgveranderingen tot veel extra aanloop in de praktijk leiden, verwacht Hoekstra niet. Dat heeft ook te maken met de manier waarop de huis-

Andries Hoekstra.

van gemeenten nemen toe. Criticasters zien het als een donkere wolk die boven ons land hangt. Hoekstra en Vervoorn delen die zorgen niet. Inge: “De zorg komt nu weer meer terug naar de directe omgeving van mensen. Dat sluit heel goed aan bij onze laagdrempelige manier van werken. Het biedt veel extra kansen.” De beide huisartsen zien de voordelen vooral in de kortere lokale lijnen die er ontstaan. De huisartsen houden hun belangrijke rol in de signalering van problemen. Een rol die past, vindt Inge. “Binnen de zorg kent niemand een patiënt zo goed als de eigen huisarts. Die heeft het beste overzicht van wat iemand nodig heeft en wat niet. Wij denken graag mee over oplossingen. Dat is ook ons vak.”

Creativiteit

Hoekstra verwacht vooral veel van de aanpak van de stroperigheid waar hij nu wel eens tegenaan loopt. “Troch de lokale oanpak leare wy oare helpferlieners better kennen. Dan kinne sinjalen

artsen in Tijnje hun praktijk voeren. “At minsken hjir mei de dokter prate wolle, dan kin dat. Us assistinten freegje oan de tillefoan earst net wat der oan de hân is. Wa’t ferlet fan de dokter hat, kin komme. En at se al faker komme wolle dan is dat gjin probleem. Dêr binne wy húsarts foar. It is en bliuwt in geweldich fak.”

Inge Vervoorn.

“BINNEN DE ZORG KENT NIEMAND EEN PATIËNT ZO GOED ALS DE EIGEN HUISARTS.”


Zelfstandig wonen met zorg binnen handbereik, is dat mogelijk? Jazeker! Tijdens onze open dag op 11 oktober jl. was er bijzonder veel belangstelling. Vele geïnteresseerden bezochten, vaak in gezelschap van hun kinderen, onze serviceappartementen. Ouderen die op zoek zijn naar een comfortabel appartement met volop privacy. Maar wat als de gezondheid afneemt? Is het dan mogelijk om in je eigen appartement de zorg te krijgen waar behoefte aan is? Een veelgestelde vraag die wij graag beantwoorden.

Zelf de regie houden U bent nu nog vitaal maar beseft dat de gezondheid van u en/of uw partner in de toekomst af zal nemen. Volgens de overheid moet u straks steeds meer zelf uw zorg organiseren. Als u kiest voor het wonen in een appartement in Serviceflat Oranjewoud dan kunt u beschikken over zorg op maat, die geleverd wordt in samenwerking met diverse thuiszorgorganisaties. Zorg én service De fysiotherapeut bezoeken of bloedprikken? Alles is bij ons onder één dak te vinden. Tevens kunt u gebruik maken van een warme maaltijdservice, een wasserette en er is een kapsalon, schoonheidsspecialiste, pedicure, bibliotheek en een servicewinkel in het gebouw. Voor uw veiligheid zijn al onze appartementen,voor de eerste hulp, voorzien van een 24/7 alarmeringssysteem. Wel zo’n veilig gevoel!

Nacht in Heerenveen biedt daarin vele van mogelijkheden. Kies ook op tijd uw

De regie houden over je eigen leven, wonen in een comfortabele omgeving, met zorg, veiligheid en service binnen handbereik. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar Serviceflat Oranjewoud

comfortabele woonomgeving, niet omdat het moet maar omdat u dat zelf wilt.

De vraag ‘ben ik er al aan toe om te kiezen voor een serviceflat?’ gaat u straks beantwoorden met: ‘dit had ik veel eerder moeten doen!’

Open dag

Open dag vrijdag 21 november van 14.00 - 16.00 uur. U bent ook op overige werkdagen van harte welkom. Belt u dan van tevoren voor een afspraak?

Serviceflat Oranjewoud Heerenveen www.serviceflat-oranjewoud.nl Flat Oranjewoud 1, Heerenveen Telefoon 0513-63 62 85 info@serviceflat-oranjewoud.nl

LIVE

ZATERDAG 22 NOVEMBER 2014 WTC EXPO LEEUWARDEN

DE GROOTSTE PARTY VAN FRIESLAND! 3 ZALEN FEEST!

Nacht van LIVE

DRÉ & ROXANNE HAZES HET GOEDE DOEL

VANGRAIL

WOLTER

KROES

JOHANNES RYPMA

PARTY

BOULEVARD TIM DOUWSMA

DIE TWA

JANNES

KEVIN & ANDRÉ EVA

ANIMALS

Vogels beschermen doe je samen Neem deze grutto, die het net als veel andere weidevogels moeilijk heeft. Grutto’s broeden in bloemrijke weilanden waar de jonkies veilig zijn en eten vinden. Vogelbescherming en boeren zetten zich samen in om deze weilanden te behouden.

Al vanaf € 5,- steunt u ons niet voor niks.

Na de broedtijd gaan de grutto’s naar natte natuurgebieden om aan te sterken voor de grote reis naar Afrika. Om ook deze gebieden te beschermen werken we samen met vrijwilligers en natuurbeheerders. Van Nederland tot in Afrika. Deze gezamenlijke aanpak heeft succes! U kunt ook zelf veel doen voor vogels. Zorg bijvoorbeeld voor een

Voorverkoop €15 Kassa vóór 20u €20 Kassa na 20u €25 (prijzen excl. servicekosten)

Dus kom op tijd! Aanvang: 19u

vogelvriendelijke tuin waarmee u het leefgebied van vogels helpt uitbreiden. Kijk voor meer tips op onze website.

INFO & TICKETS:

WTCEXPO.NL

Een groot aantal Nederlandse artiesten treedt op tijdens de 2e editie van De Nacht van Friesland. Vorig jaar was de 1e editie met 4500 man compleet uitverkocht. De Nacht van Friesland heeft 3 podia met verschillende stijlen: feest, Nederlandstalig én een 80’s 90’s en 00’s podium.

Word lid van Vogelbescherming vogelbescherming.nl/actie


Ruimte huren in de bieb? Vanaf 30 euro

Vergaderruimte, cursusruimte, werkplekken... Bel 0513-461548 of mail naar w.zwanenburg@bzof.nl Meer info: www.bzof.nl

Zuidoost Fryslân

JubileumTour

EaglEs • FlEEtwood Mac BEach Boys • dooBiE BrothErs chicago • JaMEs taylor ccr • crowdEd housE John FarnhaM HigH

Five oF

good vibrations

Méér dan 100.000 bezoekers

Shows in de regio:

Met o.a.

08 januari

Emmeloord

Theater T’ Voorhuys

16 januari

Drachten

De Lawei

[voorpremière]

17 januari

Drachten

De Lawei

[première]

23 januari

Sneek

Theater Sneek

[tryout]

07 februari Kampen

Stadsgehoorzaal

03 april

Franeker

De Koornbeurs

09 april

Steenwijk

Rabo Theater De Meenthe

25 april

Leeuwarden

De Harmonie

Syb van der Ploeg edward reekerS Julian ThomaS brenda van aarSen

Alle info op

Muziekblad OOr schreef: “zelden hebben vier steMMen zO perfect bij elkaar gepast”

www.moTelweSTcoaST.nl MBNMBN PRODUCTIES & SYB VAN PLOEG PRODUCTIES • WWW.MBNPRODUCTIES.NL Producent: PRODUCTIES BV •DER WWW.MBNPRODUCTIES.NL • 058 294 1678 • 058-2576040

7 dagen per week bereikbaar: ma t/m vr: 9 tot 21 uur, za en zo: 10 tot 20 uur


Sa!

12 november 2014

Rondje update langs de

ZATERDAG 3e klasse B

“We zijn echt veel verder dan vorig seizoen om deze tijd.” RWF-trainer Klaas Zandberg is zeer tevreden over de derde plek in 3B. De ploeg uit Frieschepalen heeft flink wat punten meer dan een jaar eerder en bovendien voetbalt de ploeg makkelijker. “Ik train wekelijks met 23 man en dat brengt het algehele niveau omhoog, ook dat van het tweede team.” Met de van De Sweach overgekomen Wietze Boonstra won RWF bovendien aan scorend vermogen. “Natuurlijk ben je als trainer nooit helemaal tevreden. Je ziet altijd verbeterpunten. Maar zoals het nu gaat mag je als dorpsvereniging zeggen dat je het geweldig doet. Tweede klasse? Waarom niet. We zouden zeker geen modderfiguur slaan.”

ZATERDAG 5e klasse

ODV uit Wijnjewoude is koploper in de zaterdagse klasse 5C. Na acht zeges op rij volgde zaterdag pas de eerste seizoensnederlaag, tegen het achtervolgende Blue Boys. Een teleurstelling, want door het verlies moet ODV het feestje van een periodetitel (voorlopig) uitstellen. “Twee punten uit de komende twee wedstrijden is genoeg”, weet voorzitter Eize Linstra. “Daar heb ik alle vertrouwen in. We leggen de lat niet hoog voor het team, een echte doelstelling is er niet. Maar nu we er zo

goed voor staan, moet je toch wel voor de vierde klasse gaan.” De Sweach degradeerde vorig seizoen volgens trainer Gerard Blaakmeer wat sneu naar de 5e klasse. “In de winterstop stonden we tweede, maar uiteindelijk waren 33 punten niet genoeg. We willen zo snel mogelijk weer omhoog.” De Sweach heeft echter een flink verjongd elftal. “En dat gaat met vallen en opstaan. We staan nu zevende, absolute middenmoot. De vijfde klasse is directer, met vaak lange ballen. Wij willen soms iets te graag voetballen en worden dan afgeslacht in de omschakeling. Het gat met ODV is inmiddels groot. Die zullen niet veel laten liggen. Maar wie weet kunnen we de nacompetitie nog bereiken.” Ook Boornbergum had volgens trainer Edwin Boonstra op meer gerekend dan de huidige elfde en voorlaatste plaats. “Wij kunnen niet tevreden zijn. Het valt gewoon tegen. De wisselvalligheid is met veel jonge voetballers een groot probleem.” Volgens de trainer zijn er wekelijks voldoende kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. “Maar we hebben enorm veel moeite ze te benutten. Krijgen we dan een treffer tegen, dan gaan de kopjes hangen.” Op termijn zit er echter zeker muziek in. “Een paar talentvolle A-junioren zijn vervroegd overgegaan om alvast te wennen. Want we willen de stap naar de vierde klasse graag maken.” Blue Boys-trainer John Blaauw is wel tevreden over de eerste weken van

18

www.sa24.nl

velden

het seizoen. Zijn team staat keurig derde. De trainer denkt wel dat de club er goed aan zou doen in de toekomst de zaterdag- en zondagafdeling samen te voegen. “De beste spelers zijn nu verdeeld over twee elftallen. Dat maakt het lastiger om op een hoger niveau te komen, terwijl Nij Beets zeker de potentie heeft. Blue Boys is een prachtige, typische dorpsclub, waar iedereen zijn stinkende best doet om de vereniging draaiende te houden. Dat vind ik prachtig.”

ZONDAG 3e klasse

Wedstrijden van Oerterp (3A) staan garant voor spektakel: 5-5, 3-5, 5-2 en nog een paar van dergelijke uitslagen. “Het lijken wel korfbaluitslagen”, beseft Oerterp-aanvoerder Kees-Jan Dijk. “We moeten er al vijf of zes maken om überhaupt kans te hebben op de overwinning. Oerterp denkt te aanvallend. Dat is al jaren zo. We spelen altijd op de aanval, maar bij balbezit van de tegenstander staan we dan vaak niet goed.” Trainer Johan van Slooten probeert inmiddels wat verdedigende zekerheden in te bouwen. Dijk: “Ik hoop dat we de aard van het beestje kunnen veranderen. Want ik zou graag eens met 1-0 winnen.” UDIROS is als promovendus volgens trainer Willem Schokker een keurige middenmoter in 3B. “Het begin was even wennen, maar inmiddels hebben we het met een paar zeges en gelij-

ke spelen goed opgepakt. Het gaat de goede kant op, zeker als je beseft dat we het eigenlijk met alleen maar jongens uit het eigen dorp doen.” Na twee promoties op rij beseft Schokker dat een nieuw feestje er niet in zit voor de ploeg uit Nieuwehorne. “Handhaven maar, en dan zien we wel weer. Het verschil met de bovenste drie, vier clubs is groot.” In dezelfde klasse zit Jubbega in de gevarenzone. Trainer Sido Postma is echter nog vol goede moed. “De resultaten moeten natuurlijk beter, maar we worden niet weggespeeld. We moeten alleen in de slotfase doortastender zijn en maken te veel kleine foutjes. Een zege zou goed zijn voor de ploeg.” Jubbega heeft de pech van een zware poule. Tegen hekkensluiter De Blesse hoopte Jubbega afgelopen weekend de weg omhoog in te slaan. Maar weer was er verlies, waardoor Jubbega laatste staat en ook nog een aftrek heeft vanwege een voortijdig gestaakt duel.

ZONDAG 4e klasse

Gorredijk is onder de nieuwe trainer Jacob Russchen bezig aan een wisselvallig seizoen. “We maken te veel persoonlijke fouten”, beseft aanvoerder Frits Borduin. “En dat kost ons te vaak punten. De selectie heeft veel potentie, dus we zijn niet tevreden met de huidige zesde plaats.” Borduin geniet wel van het huidige Gorredijk. “Het elftal is een mooie mix van veel jonge


Sa!

12 november 2014

19

www.sa24.nl

In het verspreidingsgebied van Sa! wordt veel gevoetbald. Iedere club heeft haar eigen sportieve ambities en zorgen. Sa! plaatst geen wekelijkse verslagen van de gespeelde wedstrijden. Maar een rondje langs de velden geeft wel

een mooi overzicht van hoe het seizoen tot nu toe verloopt. Met onverwachte hoogtepunten voor de één en sterk tegenvallende prestaties voor de ander.

spelers en een aantal ouderen. Bovendien allemaal spelers uit eigen gelederen, iedereen heeft een echte band met de club. Dat zie je ook terug in het aantal toeschouwers. Bij uitwedstrijden hebben we vaak meer supporters dan de tegenstander.”

in wedstrijden soms nog hele diepe dalen en ook gewoon pech.” Maar Langezwaag doet er alles aan om stappen omhoog te maken, ziet Wittermans. “We zijn ook echt met de beleving van de spelers bezig. Niet te lang stappen en een paar pilsjes minder op zaterdag. Ook dat gaat steeds beter.”

THOR kampt dit jaar met flink wat blessures bij vooral de ervaren spelers en dat heeft de ploeg in de eerste speelronden punten gekost, aldus trainer Jan Boonstra. “We hebben een zeer jong team. Er is dus veel werk aan de winkel om deze enthousiaste groep te ontwikkelen. Lijfsbehoud staat bovenaan ons lijstje met doelstellingen.” Boonstra miste het begin van het seizoen wegens gezondheidsproblemen, maar is inmiddels weer vol aan de slag. “Alles wordt hier in een goede sfeer, vaak door de spelersgroep zelf, geregeld.” Overigens staat Ernst Pieter Bantema sinds dit seizoen weer onder de lat, nadat hij de afgelopen twee seizoenen als veldspeler actief was. Tijnje greep vorig seizoen na een lang gevecht net naast de titel, maar klom via de nacompetitie alsnog omhoog. Maar in de vierde klasse heeft de nieuwkomer het ontzettend lastig. Slechts één overwinning behaalde de ploeg in de eerste negen duels, met een laatste plek op de ranglijst als resultaat. Bakkeveen kent een lastige start in 4B. Trainer Henk Boeree: “Onze voorbereiding was geweldig, maar we zitten nu met de resultaten in zwaar weer.” Groot

probleem was het wegvallen van spits Norvienny Wyatt, overgekomen van Heerenveen. De nieuweling kreeg na een rode kaart acht duels schorsing. Boeree: “Weg was ons scorend vermogen en snelheid voorin. En ik heb hem daarna helaas ook helemaal niet meer gezien.” Tel daar de doorstroom vanuit het tweede elftal bij op en de plek als bijna-hekkensluiter is verklaard. “Die verjonging was nodig, maar spelers moeten wennen aan het niveau. Dat levert tikjes op.” Dan doet Sportclub Makkinga van trainer Marcel van Dijk het beter: twaalf punten en plek 7. “We hadden ingezet op twaalf punten bij de winterstop, maar daar zijn we dus al. We gaan nu natuurlijk niet achterover leunen.” Defensief staat het er prima voor in Makkinga, al werd van Gomos en LEO dik verloren. “In de overige wedstrijden kregen we amper een goal tegen. Niet slecht voor een promovendus. En dan missen we door studie ook nog een aantal jongens. Wij kunnen echt de middenmoot halen en zijn dan heel tevreden.”

ZONDAG 5e klasse

Langezwaag wil de komende jaren weg uit de kelder van het amateurvoetbal. “Want daar ben je als je onderaan staat in de vijfde klasse A”, aldus een realistische trainer Klaas Wittermans. “Ik zie wel dat het voetbal beter wordt, een lijn die overigens onder mijn voorganger al is ingezet. Alleen hebben we

TEKST: NIELS VAN MARLE

FOTO: SIETSE DE BOER

Sport Vereent staat vierde in 5B, maar had best nog wat hoger kunnen staan, vindt aanvoerder Niels Nieuwland. “De nederlagen tegen Giethoorn en Oosterstreek waren echt onnodig. Tegen Giethoorn misten we een hele serie kansen en tegen Oosterstreek speelden we ook prima, maar slaagden er telkens niet in op voorsprong te komen.” Het had zomaar anders kunnen lopen als de ploeg uit Oldeberkoop het niveau uit de bekerwedstrijden had gehaald. “Toen voetbalden we beter. Dat hebben we in de competitie nog niet gehaald.”

ZONDAG 5e klasse C

Na de degradatie startte ODV stroef in de vijfde klasse C, met twee gelijke spelen. Inmiddels staat de club uit Wijnjewoude na een aantal ruime zeges op een virtuele tweede plaats. Enig smetje was de nederlaag tegen koploper Surhuisterveen, dat inmiddels zeven punten voorsprong heeft. “De groep heeft één opdracht en dat is zo snel mogelijk terugkeren naar de vierde klasse, ook al is dat via de nacompetitie”, aldus voorzitter Eize Linstra. “Daar horen wij

thuis. Surhuisterveen zal ook nog wel eens wat laten liggen. Misschien dat onze jongens dan kunnen profiteren.” Wispolia staat niet veel hoger dan het afgelopen seizoen, maar Maarten de Jong is ervan overtuigd dat de Terwispelers nog wel gaan stijgen op de ranglijst. “We hebben een compleet nieuwe selectie. Gedreven jongens, met zeker voetbalkwaliteiten. Ons grote probleem is dat we een mix hebben van jongens die de tweede of derde klasse gewend zijn en spelers op het niveau van de vierde, vijfde klasse. Het is lastig om ze allemaal op één lijn te krijgen. Maar wel een mooie uitdaging voor een trainer. De groep heeft zich uitgesproken voor de top 5 en daar gaan we nog altijd voor.” Boornbergum draait mee in de middenmoot, maar was zondag wel de sterkste in de derby tegen Blue Boys. “Al telde winnen van De Sweach nog iets zwaarder”, vertelt aanvoerder Jan Adema. “Wij zijn niet super begonnen aan het seizoen. We misten wat spelers en met een nieuwe trainer veranderen er toch ook dingen.” Maar inmiddels is de selectie bijna compleet en dat komt de prestaties ten goede. “Tot de winterstop hopen we nog tien punten te pakken.” Blue Boys uit Nij Beets won pas één keer, op speeldag twee, en slaagt er zo voorlopig nog niet in de wens van het middenmoterschap te verwezenlijken. De ploeg kreeg in 9 duels al 38 doelpunten om de oren.


Sa!

12 november 2014

21

www.sa24.nl

Pilotproject Landgoederen BeetsterzWaag als landelijk voorbeeld

Dorp Dorp meer meer betrekken betrekken bij bij landgoederen landgoederen

De eigenaren van de landgoederen hebben de kosten, anderen plukken de vruchten. Dat is geen basis voor een gezonde toekomst voor de landgoederen rond Beetsterzwaag. Een zoektocht naar een andere landschapseconomie moet de oplossing bieden. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER

Het unieke landgoederenlandschap en de bossen rond Beetsterzwaag zijn populair bij wandelaars, fietsers, ruiters en hardlopers. Die bezoekers realiseren zich meestal niet dat bijna al dat natuurschoon particulier eigendom is. Voor de toekomst van de landgoederen zit daar de kneep. De grootgrondbezitters hebben forse onderhoudskosten, die met het ouder worden van het landgoed alleen maar stijgen. Om onveilige situaties voor recreanten te voorkomen is extra toezicht en onderhoud nodig. Subsidies zijn volgens de eigenaren niet voldoende om die kosten te dekken. Bovendien plukken de eigenaren niet de economische vruchten van al die bezoekers. Daar spinnen vooral de horeca, de lokale middenstand en de gemeente garen bij. BEETSTERZWAAG

Dat moet de komende jaren veranderen met het project ‘Landgoedmodel Beetsterzwaag’, een zoektocht van twee jaar naar een nieuw verdienmodel. Landgoedeigenaren, bewoners, ondernemers en overheden kijken samen hoe ze landgoederen belangrijk kunnen maken in de lokale economie. “Daar liggen veel kansen,” stelt Rino Jans van de Bosgroep, uitvoerder van het project. “De oplossingen voor problemen waar landgoederen mee kampen, liggen bovendien vaak buiten het landgoed zelf.”

Niet zonder elkaar

Wethouder Piet van Dijk van de gemeente Opsterland is enthousiast over

de gedachte achter het project. “Beetsterzwaag kan niet zonder de landgoederen, maar de landgoederen ook steeds minder zonder Beetsterzwaag. Nieuwe initiatieven moeten leiden tot extra economische activiteiten in het gebied. Een deel van de opbrengsten daarvan kun je dan weer investeren in de landgoederen.” Beetsterzwaag speelt volgens de wethouder daarmee in op een landelijke ontwikkeling. Er komen steeds meer ouderen die vooral graag in de eigen omgeving willen recreëren. “Het is aan organisaties om die verbinding tot stand te brengen. De geschiedenis van Opsterland kent veel gezichten. Het verschil van vroeger is de kracht van nu. Daar moet je mensen van overtuigen.” Landgoederen zijn veel meer dan mooie natuur, stellen de initiatiefnemers. De cultuurhistorische waarden maken het gebied rond Beetsterzwaag uniek voor Fryslân, alleen wordt dat nog onvoldoende uitgedragen. Het is op een landgoed vooral zoeken naar een goede balans tussen landschap, cultuur, ecologie en economie.

Voorbeeld Gelderland

Een partnerschap tussen landgoedeigenaren en omgeving is niet nieuw. In de provincie Gelderland hebben ze daar al volop ervaring mee. Aanleiding voor de bij de Sweachster plannen betrokken partijen om afgelopen vrijdag op inspiratiereis naar Gelderland te gaan. Gedeputeerde Annemieke Traag hield de Friese delegatie voor dat land-

goederen sterk medebepalend zijn voor de identiteit van de regio. “Bovendien toont onderzoek hier aan dat het loont om de landgoederen in stand te houden.” Mooi voorbeeld is het bekende Landgoed Middachten in De Steeg. Dit 800 jaar oude landgoed, altijd in de familie vererfd, is volop in bedrijf. “Een beheer als een museum is de dood in de pot”, vindt rentmeester Age Fennema. Duurzame instandhouding van een landgoed vraagt volgens de rentmeester meer dan alleen restaureren, maar vooral ook dat je kennis overdraagt, transparant bent en contact zoekt met de omgeving. Middachten heeft een tuin van zes hectare, aangevuld met een park van twintig hectare. Beide vragen veel onderhoud. Twee vaste tuinmannen krijgen daarbij ondersteuning van mensen uit de sociale werkvoorziening. Zij verrichten veel klussen die anders blijven liggen vanwege te hoge kosten of te weinig tijd. Ook studenten van groenopleidingen uit de buurt zijn volop betrokken bij het onderhoud van tuin en park. Middachten trekt met evenementen jaarlijks circa 25.000 betalende bezoekers. Voor de evenementen zijn circa 110 vrijwilligers beschikbaar. Fennema: “Een open dag over faunabeheer trok bijvoorbeeld 1.200 bezoekers. Zij kregen uitleg over nut en noodzaak van jagen. Datzelfde doen we met uitleg over bosbouw. Deze transparantie draagt bij aan draagvlak voor wat je doet.” Erfgoedzorg moet er op deze manier toe leiden dat landgoederen ook emotioneel eigendom van de omgeving zijn.

Landelijke pilot Het project goedmodel sterzwaag is dienst voor

LandBeetdoor de Rijkshet Cultureel

Erfgoed aangewezen als landelijke pilot. Het proces moet als voorbeeld dienen voor andere regio’s in het land. De kosten van het project, circa 300.000 euro, worden betaald door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provinsje Fryslân, de Stichting Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten en de vereniging van landgoedeigenaren.

Groene Parels

De meeste grootgrondbezitters rond Beetsterzwaag hebben zich verenigd in De Opsterlandse Groene Parels. Leden zijn: Verzekeraar ASR, Golf & Countryclub Lauswolt, de familie Van Harinxma, de Cornelia-Stichting, de Van Teyens Fundatie en It Fryske Gea. Sinds zij in 2008 een visie over het gebied publiceerden, zijn er onder andere al lanen en parkstructuren hersteld.

Natuurlijk Genieten

De Stichting Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten bestaat uit ongeveer honderd vrijwilligers. Zij organiseren evenementen op en rondom de landgoederen vanuit de gedachte dat de groene en cultuurhistorische omgeving bepalend is voor de aantrekkingskracht van het dorp. Bestuurslid Frank van den Haak: “Wij werken aan draagvlak en overleggen met de de verschillende landgoedeigenaren over evenementen. Een wandelroutenetwerk ligt klaar voor uitvoering, maar wacht op realisatie van parkeerterreinen. Onder de ondernemers van Beetsterzwaag is voldoende missiewerk te verrichten om hen in te laten zien dat zij van deze ontwikkelingen kunnen profiteren. Maar dat geldt ook voor de gemeente Opsterland. ”


25%

3

KORTING

1.02

0.76

13.69

9.49

Grolsch krat

Krat 24 flesjes. Max 6 kratten per klant

2e

GRATIS

2.58

1.29

VOOR

Crystal Clear 1.5 liter en Sourcy Vitamin water 500ml

Alle varianten. Bijv. Crystal Clear sparkling lemon. Per fles.

40%

2.98

Sun vaatwastabletten

Alle varianten. Bijv. classic. Doos 36 stuks.

2e

Alle varianten, combineren mogelijk. Bijv. kilo’tje iets kruimig. 2 zakken a 1 kilo. Actieprijs per kilo 0.65

2.69

1.99

AH Perssinaasappelen

Netjes 2 kilo. Actieprijs per kilo 1.00

1.58

0.79

Alle varianten, combineren mogelijk. 3 pakken.

KORTING

4.99

3.74

Chateau Tapie

Biologisch, Coteaux du Langedoc, Frankrijk.

25%

GRATIS

AH Iets kruimige aardappelen

2.00

Dubbelfrisss en Taksi

25%

KORTING

4.96

3.75

KORTING

AH Spruiten

2 zakken a 500 gram.

3.75

2.81

AH Varkenshaas

Per 250 gram. Actieprijs per kilo 11.24

Gratis extra kristalzegel bij deze aanbieding!

40%

25%

KORTING

1.09

0.65

2

KORTING

AH Goudse kaas in plakken en stukken. Alle varianten. Bijv. jong 48+ in plakken. M.u.v. grootverpakkingen.

1.94

2.59

VOOR

ALLE AH Liefde & Passiebroden. Vers uit onze oven. Bijv. Spelt. Per heel brood. M.u.v. petit beurre en petit cereale.

2.36

1.50

Danone Danio

Alle varianten, combineren mogelijk. 2 bekers.

1.45

1.00

Optimel drink en puur literpakken en 3-packs lang lekker Alle varianten, per pak of set.


Westra-Interieur

Maatwerkweken

Tot € 250,- korting*

Figaro Kasten op maat Tafels op maat

Waarom Westra? 

• Eigen fabrikaat • Al 10 jaar de specialist voor meubels op maat • Eigen meubelmerk Artisew • Maatwerk

Het ontwerp voor de Figaro tafel is voortgekomen uit de Le Havre tafel. De Figaro biedt de mogelijkheid voor zowel een rond als een vierkant tafelblad en heeft een onderstel met volop beenruimte. Het uitgekiende model is hiermee multifunctioneel inzetbaar.

Flexion

Uw voordeel: 

• Gratis bezorging • Gratis montage aan huis • Gecertificeerd vakmanschap • Snelle levertijd • Praktisch design! • Gratis onderhoudsset

Met elegant gebogen poten is de Flexion tafel uniek in zijn soort. Voor dit model werd FeicoJr. geïnspireerd door de traditionele trappen die hij in zijn jongere jaren maakte. De liefde voor hout en het ambacht om hout te buigen in de gewenste vorm liggen aan de basis van dit ontwerp.

Le Havre

Bezoek onze showroom!

• Meerdere modellen • Rondleiding door de meubelfabriek • Gratis parkeren • Koffie staat klaar

Openingstijden:

Een klassieker! De Le Havre tafel, één van de eerste ontwerpen van FeicoJr., zag in januari 2005 het levenslicht. Met de kenmerkende constructie en ambachtelijke afwerking blijft dit model een blikvanger in het interieur.

Le Quatre

De Le Quatre tafel is een tafel met open karakter, met mooi gevormde gebogen poten die vloeiend onder het blad doorlopen. Dankzij de slimme constructie onder het blad biedt deze tafel enorm veel beenruimte.

di. t/m vr. 10.00 - 17.30 u. za. 10.00 - 16.00 u. (‘s avonds op afspraak)

www.westra-interieur.nl Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 22d2 Burgum | Tel. 0511-402559

Bovenstaande tafels zijn verkrijgbaar in de houtsoorten: Eiken

Walnoten

* Geldig tot en met 15 november 2014.

Beuken

Esdoorn

Mahonie

uw kleur?


Sa! week 46