__MAIN_TEXT__

Page 1

Sa!

Kristal Keukens Kristal Wij maken graag uw keukendroom waar!

Gorredijk Tolbaas 20

www.kristalkeukens.nl

kijkt anders

Woensdag 25 september 2019

Jaargang 6 Nummer 39

www.sa24.nl

TOPPERS PAGINA 18-19

OPSTERLAND BEZUINIGT

OPEN DAG DE WIER

REÜNIE COSY CORNER

4,7 MILJOEN

SAMEN VOORUIT

WEROM YN DE TIID

Opsterland moet de komende vier jaar 18 miljoen euro bezuinigen. Het college van B en W wil voorzieningen zoveel mogelijk ontzien. Vooral het sociaal domein en de gemeentelijke organisatie voelen de ingrepen. Ook schuift het college een deel van haar ambities op de lange baan.

De Wier is terug in rustiger vaarwater. Beheerders Henk en Grytsje zijn inmiddels begonnen aan hun derde jaar in het multifunctionele centrum van Ureterp. Beheerder, gebruikers en de stichting weten inmiddels wat ze van elkaar kunnen verwachten. Samen willen ze vooruit, te beginnen met een Open Dag.

"Hoi. Hé hoi! Wat sjochsto der goed út!” Het feestje der herkenning begint al bij de deur. Ken je me nog? Jawis, de stappers van toen zijn immers geen spat veranderd. “Ik bin yn myn holle noch 25.” Het was een feest van herkenning bij de reünie van Cosy Corner in Langezwaag.

PAGINA 3

PAGINA 20-21

PAGINA 23

VIRTUEEL

DONDERDAGAVOND 26 SEPTEMBER

OPEN HUIS

TIJD: 19.30-21.00 UUR LOCATIE: BADWEG 30 VERGEET UW MOBIEL NIET

WWW.SIERDMOLL.NL


Familieberichten overleden

dankbetuiging Wy wolle elkenien betankje foar it meilibjen en de belangstelling, yn hokker foarm dan ek, nei it ferstjerren fan myn leave frou, ús soarchsume mem, skoanmem en beppe

Gean litte Loslitte Loslitte yn ús libben Festhâlde yn ús hert

Janna van der Sluis-Woudstra

Tankber mar fertrietlik nimme wy ôfskied fan myn leave man, ús heit, pake en oerpake

It hat ús tige goed dien en sil ús ta stipe bliuwe. Rienk Bea en Arie Klaske en Peter Renske en René Beppesizzers

Otte Hero Feenstra Jobbegea * 18 febrewaris 1939

55 jier

Jobbegea 24 septimber 2019

Nijhoarne, septimber 2019

Jannie Feenstra-de Boer

Familieberichten in Sa!

Bouke en Anita Laura en René Debby en Hidde

Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten.

Janneke en Freddy Sven en Djura Josca

Neem voor de mogelijkheden contact op met Arend Waninge (arend@sa24.nl) of 06 - 5247 1013

en oerpakesizzers Otte is thús. Ericalaan 16-i 8411 VK Jobbegea

Voor een afscheid met liefde en respect Iepie Lindeboom-Hospes

Der is tiid ta kondolearjen op freed 27 septimber fan 19.00 oant 20.00 oere by ús thús. De kremaasje sil plakfine yn besletten rûnte.

útfeartbegelieder

De Goudberch 5 - 9222 LL Drachtstercompagnie - 06 47 927 967 - info@uitvaartverzorgingfriesland.nl

www.uitvaartverzorgingfriesland.nl

Wij maken een waardig afscheid mogelijk __________________________ Al meer dan 75 jaar de vertrouwde naam in uitvaartzorg. Cissy van Marxveldtlaan 11 8453 WB Oranjewoud Telefoon: (0513) 622339 Internet: www.vdzwaag.nl

FLAEIJELFEEST ACTIE bij Het Aardema Huys Koffie met gebak voor maar € 3,50 Diverse plates voor maar € 12,00 Vieren jullie het Flaeijelfeest met ons mee? Op zaterdag is het Aardema Huys vanaf 8.30 uur open. Het Smulhuske staat vanaf 10 uur voor u klaar! Het Aardema Huys

Schoterlandse weg 104 Nieuwehorne

TEL. 0513 744 090


Sa!

25 september 2019

3

www.sa24.nl

GrootstE inGrEpEn in sociaaL DoMEin En EiGEn orGanisatiE

Opsterland bezuinigt 4,7 miljoen euro De gemeente Opsterland moet de komende vier jaar 18 miljoen euro bezuinigen. Het college van B en W wil voorzieningen zoveel mogelijk ontzien. Vooral het sociaal domein en de gemeentelijke organisatie voelen de ingrepen. Ook schuift het college een deel van haar ambities op de lange baan. AREND WANINGE BEETSTERZWAAG

“In de tijden van de economische crisis moesten we ook al veel bezuinigen, maar nog niet zoveel als de komende jaren”, verzucht Rob Jonkman, wethouder financiën. Opsterland stevent in 2020 af op een tekort van 5,8 miljoen euro. Het college

denkt 4,7 miljoen euro te kunnen bezuinigen, de rest van het tekort moet uit de algemene reserves komen. Naast de al voorspelde tekorten op het sociaal domein, maakt Jonkman zich ook zorgen over uitkering uit het gemeentefonds. “Gemeenten hebben nu structureel tekorten, terwijl

in Den Haag het geld tegen de plinten op klotst. Het geld is er, dan kan het niet zo zijn dat gemeenten het slachtoffer worden.”

Worst case

Via allerlei belangenclubjes proberen collegeleden in Den Haag het tij te keren. De dinsdag gepresenteerde meerjarenbegroting is dan ook een soort ‘worst case scenario’, erger kan het de komende jaren niet worden. Ook in de jaren na 2020 wachten forse bezuinigingen. Maar alle hoop is ook gevestigd op aanvullende maatregelen vanuit Den Haag. Binnen het sociaal domein wil Opsterland 2,2 miljoen euro

Direct winst op nieuw kunstgrasveld

bezuinigen. Deels door in te grijpen in de eigen organisatie, maar ook door de organisatie van de jeugdzorg te verbeteren. Wethouder Libbe de Vries wil de vinger beter aan de pols houden als het over de zwaarte van de behandelingen gaat. “Mar foarop stiet dat iderien de soarch kriget dy’t nedich is.” De bezuinigingen komen daardoor vooral terecht bij de zorgaanbieders die in het verleden redelijk vrij spel hadden in het bepalen van de zwaarte van de behandelingen.

Wmo-hulp

Opsterland grijpt ook in op de huishoudelijke Wmo-hulp, die van gemiddeld 3,1 uur naar 2,1 uur per week gaat. Volgens De Vries hoeft de hulpvrager daarvan niet direct de pijn te voelen. “Wa’t hulp nedich hat, kriget it ek.“ De Vries wil bijvoorbeeld de hulp bij ziekte en vakantie niet vervangen, de directe omgeving moet dan bijspringen. “Boppedat wolle wy minsken ek aktivearje. As de hulp der is, kin minsken bygelyks de wask opteare. Dat skilt alwer.” De te betalen kilometerprijs bij de Wmo-taxi stijgt van 22 naar 30 cent per kilometer. Ook de eigen organisatie op het gemeentehuis merkt de bezuinigingen, er gaan zes fte’s verloren. Veel vacatureruimte wordt niet ingevuld, dat scheelt volgend jaar circa 500.000 euro. Ook aanpassingen in de werkruimtes en de manier van werken worden

eerst geschrapt. Het college stelt verder ingrepen voor in onder andere het maaien van gazons, bermonderhoud, openbare verlichting in het buitengebied en verkeersmaatregelen. Het college wil volgend jaar ruim een miljoen euro uit de algemene reserves halen. Het vrij te besteden deel van de gemeentelijke spaarpot daalt dan naar 1,3 miljoen euro. Maar wethouder Jonkman verwacht dat er over 2019 naar verwachting anderhalf miljoen euro overblijft. Daarnaast is er nog een pot met circa zeven miljoen aan precariobelastingen. Geld dat kabeleigenaren betalen voor het gebruik van Opsterlandse grond. Het geld wordt wel geind, maar mag niet worden ingezet zolang er nog juridische procedures over worden gevoerd. Opsterland denkt ook nog eenmalig 2,45 miljoen euro te kunnen innen uit verkoop van gemeentelijk onroerend goed, zoals vrijkomende scholen. De ambities zoals die in de ontwikkelagenda’s staan blijven zoveel mogelijk overeind. De ontwikkelagenda Inclusieve Samenleving blijft onverkort overeind, met veel inzet op preventie. Binnen de agenda Leefbaarheid en Duurzaamheid worden een aantal zaken wat later opgepakt dan eerst de bedoeling was. Jonkman: “Maar het is bijvoorbeeld nu nog te vroeg om de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn, al te laten vallen.”

Nominaties Gouden Turf gevraagd

Wethouder Anko Postma en de jongste RWF'er bereiden zich voor op de opening. FOTO: SIETSE DE BOER FRIESCHEPALEN Feest zaterdagmiddag op het nieuwe kunstgrasveld van voetbalvereniging RWF. Wethouder Anko Postma was aanwezig bij de officiële ingebruikneming. Daarmee is voor RWF een einde gekomen aan een periode met veel ‘veldellende’. Door

de belabberde toestand van het hoofdveld moesten veel teams de afgelopen jaren uitwijken naar het trainingsveld en dat veld kon de belasting niet aan. Pupillen trainden noodgedwongen al buiten het dorp. Opsterland betaalde 495.000 euro mee aan het

kunstgrasveld. De voetbalclub moest zelf 130.000 euro bijdragen in de vorm van zelfwerkzaamheid en toekomstig onderhoud. RWF kon goed uit de voeten op het nieuwe veld. In de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen werd Opende met 4-0 verslagen.

GORREDIJK In januari 2020 wordt opnieuw de Gouden Turf uitgereikt, de publieksprijs voor de Opsterlandse vrijwilliger of vrijwilligersploeg van het jaar. De mienskip kan niet bestaan zonder het enthousiasme van talloze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Daarom zet GroenLinksOpsterLanders in samenwerking met Sa! vrijwilligerswerk meer in de schijnwerpers door het uitreiken van het beeldje ‘De Turfsteker.’ Vorig jaar ging de prijs naar ‘De Klok moat

Werom!’ Voor de Gouden Turf 2019 zijn inmiddels Loopgroep Sparjebird en Ommetje Lippenhuizen genomineerd, maar GroenLinks-OpsterLanders roept iedereen op om nog meer personen of organisaties te nomineren. Nominaties zijn de komende drie weken welkom op erb611@ hotmail.com of 06-3049 0238.

Uitvaartverzekering nodig?

Toekenningen Van Teyens Fundatie BEETSTERZWAAG Het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie heeft begin september besloten zeven aanvragen voor een financiële bijdrage te honoreren. Stichting PlusBus ontvangt 25.000 euro voor vervanging van de rolstoelbus. Manege Onder

de Linde in Beetsterzwaag krijgt 9.000 euro als bijdrage in de verduurzaming van de manege door het plaatsen van ledverlichting. Voor het verduurzamen van de kleedkamers ontvangt v.v. Bakkeveen 5.000 euro. De Sint Hippolytuskerk Olterterp ontvangt

voor het groot onderhoud van het Reil-orgel een bijdrage van 5.000 euro. Toneelvereniging Kliuwend Omheech uit Nij Beets kan rekenen op 2.500 euro als bijdrage voor de aanschaf van een eigen licht- en geluidsinstallatie. Timpaan Welzijn ontvangt 750 euro

voor het Nationaal Integratiediner Gorredijk. De Quad Fighters, een club van rolstoel-basketballers, ontvangt 500 euro voor de organisatie van een landelijke competitiedag in de sporthal van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag.

De enige echte Friese uitvaartverzekeraar 0512 - 515 827 | dle-drachten.nl


Mede mogelijk gemaakt door:

Literaire avond Planteyn boeken

Z.O. Fryslân

(incl. consumptie)

De Skâns Gorredijk Loaijersstrjitte 2 | 0513 - 468600 | www.skans.nl In gesprek met Jan Siebelink

Brainwash – Mini Theater Friesland

Jan Siebelink groeide op in een orthodox-protestants milieu. Hij werd leraar Nederlands en Frans en studeerde in zijn vrije tijd Franse taal- en letterkunde. Hij schreef romans en verhalen waarin zijn jeugd een belangrijke rol speelt. Zijn eerste verhaal, ‘Witte Chrysanten’, gaat over de wraak op de bloemwinkelier die de vader vernederde. Er volgden dertig boeken, waarvan 'Knielen op een bed violen' de bekendste en meest verkochte is. Jan Siebelink wordt tijdens zijn bezoek aan De Skâns op donderdag 3 oktober (20.00 uur) geïnterviewd door Arend Waninge, hoofdredacteur van Sa!. Een samenwerking van Bibliotheek Z.O. Fryslân , Planteyn boeken Gorredijk en De Skâns Gorredijk. Entree: 15 euro; leden bibliotheek 13 euro (incl. consumptie).

De schatrijke notaris Robbert Hemelrijk heeft een zedenmoord aangegeven. Inspecteur Karin Luke laat hem 's avonds laat opnieuw naar het bureau komen omdat ‘een paar ongerijmdheden’ in Hemelrijks verklaring hem dwars zitten. Al snel wordt duidelijk dat hij en de hoofdagent van het bureau, Hemelrijk zelf als de belangrijkste verdachte zien. In een bloedstollende nacht komen we veel te weten over Hemelrijk, zijn vrouw Claire, en over de drie slachtoffers. Maar zullen we tegen de ochtend ook een helderder oordeel hebben? Een combinatie van een goede ‘noir’-detective met een urgent onderzoek naar moraal, manipulatie en het populisme in het Nederland van nu. Te zien in De Skâns op zaterdag 12 oktober (20.15 uur). Entree 13,25 euro (incl. consumptie).

BLIJF DIGITAAL STERK Op 1 oktober a.s. starten de workshops en cursussen voor computer, tablet of smartphone om u digitaal sterk(er) te maken. Windows 10, foto’s bewerken, opslag in de cloud, WhatsApp mogelijkheden, veilig online, digitaal nalaten: een greep uit het nieuwe aanbod. Vooralsnog vinden de lessen in de lesruimte van de Bibliotheek plaats, Schansbrug 1 in Gorredijk. Wees welkom. SeniorWeb Gorredijk Mail: info@seniorwebgorredijk.nl Tel. 06 14027443 www.seniorwebgorredijk.nl


Sa!

25 september 2019

5

www.sa24.nl

ActiE stuDEntEn voor NationaaL OuDErEnFonDs

Gebak Van Beppe Stel, je bent net begonnen aan een nieuwe opleiding en krijgt meteen de Onmogelijke Opdracht voorgeschoteld. Zo heet het echt. Acht studenten van de Hanzehogeschool Groningen maakten het onmogelijke mogelijk met de actie Gebak Van Beppe. RENSKE WOUDSTRA GORREDIJK “Dit is wel

genoeg, hoor mevrouw.” Giorgio helpt met het vullen van een cupcakevormpje. Op tafel staan zakken zelfrijzend bakmeel en suiker, in de mengkom onder de mixer een restant beslag. Het ruikt ook naar beslag in de hal van Voltawerk in Gorredijk. Deze donderdagmorgen zijn twee studenten hier neergestreken voor lekker bakken met beppe, een idee van Roelof Stoelwinder (21) uit Gorredijk.

Ouderenfonds

Binnen twee weken 2.400 euro bij elkaar sprokkelen voor het Nationaal Ouderenfonds en twintig uur vrijwilligerswerk doen, dat zijn de ingrediënten van de Onmogelijke Opdracht. De hogeschool geeft haar eerstejaarsstudenten Bedrijfskunde elk jaar zo’n opdracht om daarmee de ondernemer in hen aan te spreken. Roelof bakt graag, vaak samen met zijn vriendin Bo. Afgelopen zomer bakten ze samen brownies, veel te veel zo bleek. “Doe ha wy wat nei de beppe fan in freon brocht. Sy fûn it prachtich.” Het zette hem

aan het denken, vooral over hoe eenzaam sommige ouderen zijn. Vanuit die gedachte ontstond het idee om voor de Onmogelijke Opdracht te proberen ouderen een paar leuke uurtjes te bezorgen. “Ik fyn bakken sels leuk om te dwaan. Dan kin je dat sels ferkeapje, mar we tochten dat it leuker wêze soe as we âlderen wer ris mei werom yn de tiid nimme. Sa slaan we twa miggen yn ien klap, we dogge frijwilligerswurk en helje jild op foar âlderen.” De acht studenten bakten afgelopen week samen met ouderen in De Miente, Voltawerk en De Skâns. De cupcakes, cakes en bokkepootcakes verkochten ze in stands bij de supermarkten. Anne Oosterhof zit met haar schort voor aan tafel. Bakte ze vroeger weleens? “Nee, dat die ús mem. Mem makke it altyd prachtich moai.” Met de armen over elkaar bekijkt ze de drukte. Verderop zingt Maaike Pander haar eigen lied, uit de boombox klinkt ‘Het kleine café aan de haven’. Restjes beslag worden teruggeschept in de beslagkom. “Ach skande”, grinnikt Maaike.

Samen cupcakes vullen in Voltawerk. FOTO: SIETSE DE BOER

'Leerzame ervaring'

In de keuken staat de eerste batch cupcakes in de oven. Het wachten duurt lang, vindt Anne. Met welzijnswerker Akkie Heidstra gaat ze even in de keuken kijken. “Ja hoor, daar zijn ze”, klinkt even later. De versgebakken cakejes ruiken heerlijk. Het is een recept van Bo, verklapt Roelof. Bo spuit er roze topping op, Giorgio maakt het af met gekleurd strooisel. Voor Giorgio was het de eerste keer dat hij activiteiten ondernam met mensen met de ziekte dementie. “Ik merkte wel dat de mensen, met wie we in De Skâns en De Miente bakten, wat zelfstan-

Sportdag voor achtstegroepers Comprix BEETSTERZWAAG Vorige week vrijdag kwamen alle achtstegroepers van de 39 basisscholen van Comprix in actie op een gezamenlijke sportdag. Verdeeld over twee locaties deden ruim 540 leerlingen mee aan ‘Comprix in Beweging’, het jaarlijkse sportieve evenement om kinderen met elkaar in contact te brengen en lekker te laten bewegen.

In Gorredijk en Wolvega maakten leerlingen uit Opsterland en de Stellingwerven kennis met sporten die niet wekelijks op het gymrooster van de scholen staan. Zo konden ze bijvoorbeeld boksen, freerunnen, boogschieten en snorkelen. De sportdag past bij landelijke initiatieven om kinderen meer te laten bewegen. Samen met Stichting JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) zet Comprix in op meer bewegen en een gezonde leefstijl, zodat leerlingen lekker in hun vel zitten. Daarnaast zorgt de sportdag voor verbinding. Leerlingen zijn even uit hun vaste omgeving,

diger waren. Dit was voor mij wel een leerzame ervaring.” Roelof: “Ik ha wol in pear kear tocht: it liket my swier foar de minsken dy’t hjir elke dei wurkje.” Bo neemt afscheid van Maaike Pander. “Leuk dat jo der wienen.” Maaike beaamt het en slaat even een arm om Bo heen: “Ja prachtich, je."

Het team studenten sloot de Onmogelijke Opdracht af met een opbrengst van 1.503,47 euro, bijeengegaard met de verkoop van cake en de bijdragen van sponsoren.

Extra aandacht WEN voor huurders WIJNJEWOUDE Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) wil dat ook de huurders in het dorp mee kunnen doen aan het streven naar een energieneutraal dorp in 2025. Henk Deinum is op dit onderdeel de nieuwe vrijwillige projectleider.

Deinum is ex-bestuurder van een woningbouwcorporatie en ex-wethouder van de gemeente Leeuwarden. Hij kent de volkshuisvesting uit eigen ervaring. WEN verwacht met de inzet van Deinum snel belangrijke vervolgstappen te

kunnen zetten voor de huurders in Wijnjewoude. Henk Deinum: “Ik ben onder de indruk van de aanpak in Wijnjewoude. Er is al veel bereikt, maar de echte stappen moeten nog gezet worden. Zowel volkshuisvestelijk als met betrekking tot de energietransitie ligt er een interessante opgave. Vanuit mijn passie om aan een betere wereld bij te dragen, ga ik graag een handje helpen.” De komende weken gaat Deinum met zowel huurders als stakeholders kennismaken.

P10 zoekt parels op het platteland Het waren vooral niet-alledaagse sporten op de sportdag.

ontmoeten andere kinderen en zijn samen aan het sporten. Dat schept een band; wie weet komen ze elkaar op het voortgezet onderwijs weer tegen. De organisatie van de sportdag lag in handen van Frits Schnoor, bewegingsconsulent bij Comprix en Jasper Blankert, buurtsportcoach van

Sport in Opsterland. “Leerlingen zijn dolenthousiast als we samen gaan sporten, zeker met deze nieuwe en uitdagende sportclinics. En dat is waar we het voor doen, kinderen inspireren en met plezier laten bewegen”, aldus Jasper. Frits: “Dit is nu de vierde keer dat we de sportdag organiseren, het is iedere keer weer een feestje.”

BEETSTERZWAAG De P10 daagt ‘parelkwekers’ uit te laten zien hoe levendig en bruisend het platteland is. Het netwerk van grote plattelandsgemeenten geeft met deze wedstrijd een bijzondere invulling aan de jaarlijkse Henk Aalderink-prijs. Onder een parel verstaat de P10: een plek die het bezoeken waard is, een energiek evenement of een bruisend initiatief. De parelkweker die de meest indrukwekkende parel inlevert, wint de prijs en krijgt 2.500 euro. Met de

inzendingen stelt de P10 een route samen door heel Nederland. Inzenden kan tot 11 oktober 2019. P10-voorzitter en burgemeester van Opsterland Ellen van Selm: “Bewoners van het platteland hebben een ongekende kracht om samen de meest prachtige plekken of evenementen te organiseren. Die plekken, maar ook de energie van inwoners willen we met deze prijs onder de aandacht brengen bij een breed publiek.” Bekijk de voorwaarden op p-10.nl/ha-prijs.


Geldig in week 39

zondag 22 t/m zaterdag 28 september 2019

Alle PLUS Klaverland Kaas 48+ stukken Combineren mogelijk 2 stuks** Bijv. PLUS Klaverland Jong belegen 48+ stuk, 2 stukken à 500 gram

13.79

6.89

De actieprijzen variëren van 5.65 – 8.69 per kilo

Alle Princes of Rio Mare MSC gecertificeerde tonijn Combineren mogelijk 2 blikjes** Bijv. Princes MSC tonijnstukken in olijfolie, 2 blikjes à 145 gram

3.98

1.99

De actieprijzen variëren van 1.89 - 4.29

1+1

GRATIS

1+1

GRATIS

50% KORTING

Stoney Creek Alle flessen à 75 cl Per fles

5.99

2.99

PLUS Puur van Smaak Achterham traditioneel, serranoham of spinata romana Pak ca. 100-125 gram, combineren mogelijk 2 pakken** Bijv. PLUS Puur van Smaak Achterham traditioneel, 2 pakken à 125 gram

5.80 2.90 De actieprijzen variëren van 1.16 - 1.59 per 100 gram

0.

6

4 flessen

Per beker

Alle bekers à 500 gram

GRATIS

8.96

1.17 - 1.65

Almhof Yoghurt

1+1

99

Coca-Cola

Alle flessen à 1,5 liter, combineren mogelijk

49 .

GRATIS BEZORGING *

Bij aankoop van diverse producten op plus.nl of met de PLUS app.

NT

MAX. 5 PER KLA

16.79 - 16.99

9.

Per krat

Heineken of Brand

Krat 24 flesjes à 30 cl

69 plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

39/19

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- -20.00 20.00| |do vrij.- vr8.00 | za. Openingstijden: - wo 8.00 8.00- 21.00 - 21.00 | za8.00 8.00- -20.00 20.00| |zo. zo 8.00 10.00- 20.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244XX EA|Beetsterzwaag T: 0512-381232 1 | XXXX Plusstad | T:| 0523 65 63 93 | (Naam) | Plusweg

plus.nl


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland Facebook facebook.nl/opsterland WhatsApp 06 12 64 51 55

Wo. 25 september 2019

Mededelingen van de gemeente

Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht Telefonische bereikbaarheid ma. t/m do. 09.00 – 17.00 uur vrij. 09.00 – 13.30 uur

Nieuw in Opsterland? Van harte welkom! Bent u een nieuwe inwoner van Opsterland? Dan heeft u via de post een uitnodiging gekregen voor onze bijeenkomst voor nieuwe inwoners op zaterdag 5 oktober 2019. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis en duurt van 15.00 tot 17.00 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst kan nog tot 1 oktober 2019. Bent u nieuw in Opsterland komen wonen (u heeft hier niet eerder gewoond), maar heeft u geen uitnodiging gehad? Ga dan naar www.opsterland.nl/nieuweinwoners. We zien u graag.

Bekendmakingen Beetsterzwaag Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - brandveilig gebruik, De Wissel 1 Verleende omgevingsvergunning - brandveilig gebruik, Lyndensteyn, Hoofdstraat 1

Afspraak maken met B&W T (0512) 386 202 of T (0512) 386 208 E bestuurssecretariaat@opsterland.nl Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 – 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 14.30 – 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 14.30 – 16.30 uur T (0512) 386 222 – E gebiedsteam@opsterland.nl

Gorredijk Aangevraagde evenementenvergunning - Paardenmarkt op 26 oktober 2019, Stationsweg

Raadsvergadering op maandag 30 september 2019 De gemeenteraad vergadert op maandag 30 september 2019 vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Tijdens de raadsvergadering debatteert de raad en worden besluiten genomen. U bent van harte welkom de raadsvergadering bij te wonen. Onderwerpen Naast de reguliere agendapunten (o.a. vragenhalfuurtje en lijst ingekomen stukken en mededelingen) komen de volgende onderwerpen aan bod: • Vaststelling bestemmingsplan Siegerswoude Kom • Vaststelling bestemmingsplan Gorredijk – De Tsjerk Hiddes • Vaststelling ontwikkelagenda’s Duurzaam, Leefbaar en Inclusief Opsterland • Herstructurering Sociale Werkvoorziening • Uitvoering klimaatakkoord: Startdocument Regionale Energie Strategie Fryslân • Vergaderrooster gemeenteraad 2020 Voor meer informatie, o.a. over opvragen van de stukken en live uitzending, kijkt u op www.opsterland.nl/gemeenteraad. Of bel de griffie: (0512) 386 299. Enkele dagen na de raadsvergadering vindt u hier de concept-besluitenlijst.

Inloopbijeenkomst Zonneplan Lycklamahûs, Beetsterzwaag | 10 oktober | 17.00 tot 20.00 uur Wij organiseren op 10 oktober een inloopbijeenkomst voor het zonneplan. U krijgt de mogelijkheid vragen te stellen en uw mening te geven. Meer informatie over het zonneplan vindt u op www.opsterland.nl/projecten/energietransitie.

Verleende omgevingsvergunning - brandveilig gebruik, De Miente, De Hoop 4 - brandveilig gebruik, kinderopvang POV/BSO ’t Centrum, H. Ringenoldusstrjitte 49 Melding Activiteitenbesluit - uitbreiding werkplaats, De Werf 1

Langezwaag Aangevraagde omgevingsvergunning - vergroten woonhuis, ’t Hou 5

Nij Beets

Ureterp Verleende omgevingsvergunning - vervangen pluimveestal, Boerestreek 24A

Aangevraagde omgevingsvergunning - bouw schuur met carport, Prikkewei 48 Verleende omgevingsvergunning - bouw steiger, Blauwe Kampwei 12

Tijnje Aangevraagde omgevingsvergunning - wijzigen gevel, Riperwei 17 Verleende omgevingsvergunning - aanleggen grondkering, Ulesprong 24

Melding Activiteitenbesluit - vervangen pluimveestal, Boerestreek 24A Verleende collectevergunning - voor de verkoop van taarten van 14 t/m 26 november 2019, Brassband De Lofklank

Wijnjewoude Aangevraagde omgevingsvergunning - realiseren en exploiteren zonneweide, Tolleane

Hoorzitting bezwarencommissie Plaatselijke verkeershinder in Opsterland De gemeente Opsterland laat de komende weken onderhoud verrichten aan onderstaande wegen in de gemeente: • De Streek Terwispel van 2 september t/m 4 oktober 2019 Werkzaamheden Van Harixmaweg en Boppefjild Olterterp Verbeteren en veiliger maken van fietsoversteken en verbreden van fietspaden • Vernieuwen asfalt Boppefjild en weg inrichten als 60 kilometerweg • Herinrichting Harixmaweg t.h.v. restaurant Het Witte Huis en aanbrengen opstapplaatsen bus • Plaatsen van verkeersdrempels Stremming • Van Harixmaweg en Boppefjild afgesloten van 30 september t/m 25 oktober 2019 Vragen / Nieuws Voor vragen over de uitvoering Harixmaweg en Boppefjild kunt u contact opnemen met de heer W. Sierksma (uitvoerder KWS) (06) 50 22 62 09 of de heer Willemsen (gemeente Opsterland) (0512) 38 65 46. Laatst genoemde tevens voor De Streek Terwispel. Voor meer nieuws en een visuele weergave kijk op www.opsterland.nl.

Kermis en Jaarmarkt te Beetsterzwaag Kermis van donderdag 3 oktober t/m zondag 6 oktober 2019. Op zondag 6 oktober is de jaarlijkse markt. De Vlaslaan is deze dagen deels afgesloten voor het verkeer. U wordt middels bebording omgeleid.

Op woensdag 2 oktober 2019 van 19.15 tot 19.35 uur vindt een hoorzitting plaats voor de bezwarencommissie. Deze hoorzitting is openbaar en vindt plaats in De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Het betreft de volgende zaak: Het bezwaarschrift tegen het besluit van 8 juli 2019 inzake een viertal wob-verzoeken m.b.t. het perceel Weverswal 31b te Bakkeveen. De mogelijkheid bestaat dat de agenda door omstandigheden wordt gewijzigd. Over de actuele agenda kunt u contact opnemen met de secretaris van de Bezwarencommissie, tel (0512) 386 232. De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor belanghebbenden ter inzage op het gemeentehuis. Het is tevens mogelijk afschriften te verkrijgen van de ter inzage liggende stukken.

Vastgesteld wijzigingsplan “De Kromten 4 Waskemeer/Bakkeveen” Burgemeester en wethouders hebben op 16 september 2019 het wijzigingsplan “De Kromten 4 Waskemeer/ Bakkeveen” (plannummer NL.IMRO.0086.01BPWDekromten4-0301) ongewijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘agrarisch’ naar ‘wonen’ waardoor het perceel De Kromten 4 in Waskemeer wordt vergroot. Deze gronden mogen worden gebruikt voor tuin en erf. De oude schuurtjes op deze gronden worden gesloopt en er zal een nieuw bijgebouw worden gerealiseerd. Door dit wijzigingsplan zal een gedeelte van het perceel De Kromten 4 gelegen zijn op gronden van de gemeente Ooststellingwerf en voor een gedeelte op gronden van de gemeente Opsterland. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen, is het opstellen van een wijziging van het bestemmingsplan “Buitengebied” (vastgesteld op 30 juni 2014) noodzakelijk. Ter inzage Met ingang van 26 september 2019 ligt het wijzigingsplan gedurende zes weken ter inzage. Kijk voor het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl of www.opsterland.nl. Daarnaast is het plan in te zien bij de receptie in het gemeentehuis.

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl


Sa!

25 september 2019

9

www.sa24.nl

DriE GEnEratiEs FLaEijELGanGErs ‘hoEpjE’ in DE sMiDsE

Zoeken naar het juiste geluid Het toepasselijke liedje verhaalt van ‘een kar die ratelt op de keien’. Op het Flaeijelfeest gaat dat maal zestig. Want zoveel ‘aanspanningen’ doen dit jaar mee aan de boerenoptocht. “Allegear spul fan sa’n hûndert jier âld. Dan giet der wolris wat stikken.” WIM BRAS OUDEHORNE

“Hearst it?” Met zijn bovenmaatse grijptang geeft Wilco Liest een ferme klap op de hoep, de dikke ijzeren strip om het houten wagenwiel. “In moai dof lûd, izer en hout binne ien. No dizze hjir.” Wilco laat de tang op het wiel ernaast neerkomen. Kléng, galmt het op veel hogere toon. “It klinkt folle izeriger, hearst wol? Dat betsjut dat der noch romte tusken sit. Dizze hoep moat oer.”

Speling

De voorzitter van de optochtcommissie en zijn hoepploeg hebben de paardenbak van de familie Achtien aan de Tweede Sluisweg in Oudehorne deze zaterdagmorgen omgetoverd tot een open smidse. De houten wagen- en karrenwielen die te ruim in hun ijzeren korset zitten, worden onder handen genomen. Een terugkerend ritueel in de aanloop naar de boerenoptocht. “Elts jier restaurearje wy der in stik of tolve. Sa hâlde we de antyke weinen ridend.” Door roestvorming aan de binnenzijde van de ijzeren rondingen ontstaat speling, legt Wilco uit. “De hoep kin dan ûnderweis samar fan it tsjil rinne.”

Op gevoel

“Hoepjen komt krekt”, weet Jan Liest, de heit van Wilco. Na het verwijderen van aangekoekt vuil en roest meten ze de binnenomtrek van de hoep en daarna de buitenomtrek van het kale wagenwiel. “Mei de fleks helje we der in stikje tuskenút. Hoefólle, dat leit oan de grutte fan it tsjil, dat giet op gefoel. Der sil wol in formule foar wêze, mar dy witte wy net.” Vervolgens smijten ze de opnieuw aan elkaar gelaste hoep in de grote vuurbak. De jongeren Corné, Tjerry en Esmee, dochter van Wilco, houden het vuur van de openluchtsmidse laaiende. “Moai net?”, zegt Jan die al in 1978 met het hoepjen van de Flaeijelverzameling begon. “Ik ha it wat leard fan Kuperus, de âlde smid út it doarp. Wilco hat it wer fan my oppikt en no is de tredde generaasje der al mei dwaande.” Jan laat de stress die de klus met zich meebrengt intussen graag over aan zijn zoon. “It hoepjen freget geduld en tiid, mar it moat allegear wol klear foar de optocht.”

Wolk van stoom

“De hoep kin der no wol út”,

Het ware ambachtswerk. FOTO: SIETSE DE BOER

besluit Wilco na een goed uur. Op de plaat met het gat erin, die heit Jan nog met een restant beton van zijn oprit heeft gefabriceerd, legt hij een houten wiel plat neer. Met lange grijptangen vissen Esmee en Corné de hoep uit de vuurbak en plaatsen het gloeiend stuk ijzer op het wagenwiel. Sterke mannen Pyt en Martin slaan vervolgens om beurten met voorhamers tot de ronding het gehele wiel omklemt. De vonken spatten ervanaf en bij het afblussen verdwijnen de mannen voor even in een wolk van stoom. Zou het hoepjen niet een spectaculair onderdeel moeten zijn van de oude ambachten? “Dêr ha wy wol oer nei-

Domela opent Flaeijelfeest Het thema van het 43e Flaeijelfeest is ‘Arbeid’. Daarom opent Domela Nieuwenhuis de boerenoptocht zaterdagmorgen 28 september (10.00 uur). ‘Us Ferlosser’ spreekt de arbeiders toe. Een grote groep protesterende arbeiders, volgelingen van Domela. loopt langs de route van de optocht. De geschiedenis komt tot leven door de boerenwagens, paarden met rijtuigen, koetsen, stoomwalsen en

locomotieven, tientallen tractoren, figuranten, handkarren, (motor)fietsen en werktuigen van vroeger. Op Landgoed De Horne wordt het plattelandsleven van honderd jaar geleden uitgebeeld. Dit jaar is het Boerenboelgoed (14.00 uur) extra groot met 105 items waaronder een deel van de privéverzameling van oprichter Frans Pellikaan. Entree: optocht gratis; Landgoed De Horne 10 euro (vanaf 13 jaar). flaeijel.nl

tocht. Mar dan moatst derby bliuwe. En wy binne ek nedich foar de optocht.” Wilco laat zijn tang weer even op de afge-

koelde hoep neerdalen: een diepe doínk weerklinkt. “Soks wolle we hearre.”

en Heerenveen aan de slag. Na een excursie gaat de helft van de leerlingen op onderzoek uit. Onder begeleiding doen zij leerzame veldopdrachten met dit jaar als thema ‘biodiversiteit’. De andere helft gaat lekker aan het werk met

het beheer. Na een uur wisselen de groepen. De biologiedagen zijn een initiatief van Landschapsbeheer Friesland en NME-centra De Naturij en Mar en Klif.

400 kinderen op biologiedagen BEETSTERZWAAG In september en oktober gaan ruim 400 leerlingen de natuur in om te ondersteunen bij het beheer van natuurgebieden.

Onder begeleiding van Landschapsbeheer Friesland gaan

COLUMN VRIENDEN ZIJN MET JE LIJF

de leerlingen, afhankelijk van de locatie, boompjes trekken op de heide, hooien of de beheerders op een andere manier helpen. Naast de beheerwerkzaamheden voeren zij tijdens de biologiedag ook leerzame veldopdrachten uit.

Leerlingen weten door biologielessen al het nodige van de natuur, maar tijdens een biologiedag gaan ze daadwerkelijk de natuur in. In de komende weken gaan twintig klassen uit gemeenten De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân, Opsterland

E

en cliënt zei laatst: “Door alle stress ga ik zo in m’n hoofd zitten en daar wordt het niet beter van. Ik weet dat ik naar binnen moet gaan, daar wil ik aandacht aan besteden.” Een wijs inzicht en een krachtig voornemen. We zijn een geheel: spirit, body en mind. Uit angst, schaamte of trauma zijn bepaalde delen van ons lijf soms niet meer toegankelijk, het gevoel is eruit. Dan wonen we niet meer echt in ons (hele) huis. Op de lange duur geeft dat een gevoel van onveiligheid. Je lijf is de basis van waaruit je leeft, het huis waarin je woont. Het staat

Energie van Sjamanca je een leven lang ten dienste en groeit en verandert mee. Bewoon je het ook echt of geven je koude voeten of benen aan dat je daar al een tijd niet meer met je aandacht bent? Of zit je hoofd barstensvol? Vanuit ons hoofd kijken we naar ziekte en gebreken en zijn we geneigd te oordelen. Het lijf moet het altijd doen, dat is de norm. Je lijf is echter geen machine, eerder een subtiele raadgever. Hoe zou het zijn de stemmen in je hoofd te laten voor wat ze zijn? Hoe voelt het werkelijk vanbinnen? De herfst en de winter zijn seizoenen om met je aandacht naar binnen te gaan. Een

mooie tijd om weer meer verbinding met jezelf te maken. De natuur en een holistische massage zijn daarbij prachtige hulpbronnen. Luisteren naar wat je lijf je te vertellen heeft, is de moeite waard. Het brengt stabiliteit, tevredenheid en vertrouwen. Ik wens je voor de komende tijd veel plezier in het waarderen van deze trouwe bondgenoot!

SCHOTERLANDSEWEG 53, JUBBEGA � WWW.SJAMANCAMASSAGETHERAPIE.NL �INFO@SJAMANCAMASSAGETHERAPIE.NL � 06 12 10 89 58


3 T/M 5 OKTOBER 2019

BEDRIJFSWAGEN HYLKEMA

INTERNATIONAL VAN OF THE YEAR

NIEUWE PEUGEOT

PEUGEOT

PEUGEOT

PARTNER

EXPERT

BOXER

Van € 14.360 voor

Van € 18.860 voor

Van € 23.140 voor

Financial Lease vanaf

Financial Lease vanaf

Financial Lease vanaf

Pro Puretech 110pk

226C Profit+ 1.5 HDI 100pk

€ 10.975

328 L1H1 Profit+ HID 120pk

€ 14.360

€ 169/mnd

€ 17.950

€ 185/mnd

OOK VERKRIJGBAAR ALS AUTOMAAT

€ 199/mnd

OOK VERKRIJGBAAR ALS AUTOMAAT

5 JAAR 0% RENTE

4 HALEN 3 BETALEN TOT 25% KORTING

OP FINANCIAL LEASE

SHOWVOORDEEL VAN € 5.100

EXTRA HOGE INRUILPRIJS

VOOR UW HUIDIGE BEDRIJFSWAGEN(S)

SHOWLOCATIE:

HYLKEMA PEUGEOT HEERENVEEN BEURTSCHIP 35, HEERENVEEN, TEL. (0513) 62 27 44

www.hylkema.nl

DEZE AANBIEDINGEN ZIJN UITERAARD OOK GELDIG BIJ: HYLKEMA DRACHTEN

HYLKEMA EMMELOORD

HYLKEMA SNEEK

MULDER BALK

De Bolder 83

Traktieweg 20

Kolenbranderstraat 9

Tjalke de Boerstraat 22

T. (0512) 54 56 00

T. (0527) 61 36 35

T. (0515) 54 81 11

T. (0514) 60 27 90

Aanbiedingen geldig tijdens de showdagen en niet i.c.m. andere acties. Prijzen zijn exclusief btw, afleverkosten en leges. Financial Lease via Peugeot Lease van PSA Finance op basis van 60 maanden 0% rente (Peugeot Expert en Boxer) of 60 maanden 3,9% rente (nieuwe Peugeot Partner). © 09-19 Aanbiedingen geldig tijdens de showdagen en niet i.c.m. andere acties. Prijzen zijn exclusief btw, afleverkosten en leges. Financial Lease via Peugeot Lease van PSA Finance op basis van 60 maanden 0% rente (Peugeot Expert en Boxer) of 60 maanden 3,9% rente (nieuwe Peugeot Partner). © 09-19

Donderdag 3 oktober 09.00 - 21.00 uur

Vrijdag 4 oktober 09.00 - 18.00 uur

Zaterdag 5 oktober 09.00 - 17.00 uur

NIET OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BEDRIJFSWAGEN?

GRATIS SEIZOENSCHECK

WINTERBANDEN 4 HALEN / 3 BETALEN


Sa!

25 september 2019

11

www.sa24.nl

AutoBEDrijF Ivo VEEnstra EEn jaar in GorrEDijK

Altijd hard aan het werk

Autobedrijf Ivo Veenstra is sinds een jaar gevestigd aan De Klok 14b in Gorredijk. “Ik ha in jier yn De Tynje sitten, mar dêr waard it te lyts.” En je moet een gok nemen in het leven, vindt Veenstra, vooral ook omdat hij een echte autoliefhebber is. RENSKE WOUDSTRA GORREDIJK Ivo Veensta

(23) begon ooit met één auto, verkocht deze met winst en groeide gestaag door. Bij zijn garage staan nu continu zo’n 35 occasions voor de verkoop. Hij is opgeleid als automonteur maar startte zijn carrière als autopoetser. Dat heeft een groot voordeel: “As ik in auto keapje, kin ik maklik troch smoargens hinne sjen.” Verkopers krijgen bij hem een eerlijke prijs. Zijn stock bestaat voornamelijk uit occasions in het goedkoper segment, tussen de 1.000 en 3.000 euro. Zeer geschikt voor jongeren die net hun rijbewijs hebben maar ook: “In gemiddelde arbeider hat earder 1.000 as 8.000 euro te besteden.”

'Delkomme'

Ivo Veenstra betrekt de occasions van bedrijven, internet en particulier. “As minsken harren auto ferkeapje wolle, dan kin se mar it beste even hjir delkomme.” Na aankoop zorgt de garagehouder ervoor dat de auto gepoetst en tech-

nisch nagekeken weer de weg op kan. “En as der wat is, de minsken kin my altyd belje.” Die service gaat ver. Bijna dag en nacht, zeven dagen per week, staat Ivo klaar om zijn klanten te helpen. Zo kwam het al eens voor dat hij in de nachtelijke uren een gestrande klant weer de weg op hielp.

duur en zorgt ervoor dat de auto veilig de weg op kan. Ga dan ook op tijd naar de garage voor periodiek onderhoud, tipt hij. “Ryd net te lang troch mei bygelyks in read lampke foar de oalje.” Deliana: “Read is stopje, oranje is: ryd nei de garaazje.” Voor reparaties probeert Ivo zo goedkoop mogelijk te werken. “Mar ik reparearje allinne mei eigen ma-

teriaal, net mei spul dat minsken goedkeaper op it ynternet fûn ha. Witst ommers net wat dêr de kwaliteit fan is.” Ivo en Deliana komen beiden uit Tijnje en wonen nu in Lippenhuizen. In zijn jonge jaren liet Ivo al zijn oog vallen op een loods in zijn geboortedorp. “Ik ha altyd sein: as dy frij komt dan begjin ik dêr wat

yn.” Toen de loods inderdaad vrijkwam, begon hij daar tweeeneenhalf jaar geleden zijn eerste garage. “We wurkje alletwa hartstikke folle. We bin no noch jong, dus moat we it derfan nimme”, zegt Deliana. Want naast zijn werk in het autobedrijf, is Ivo ook vrachtwagenchauffeur in de bietencampagne. autobedrijfivoveenstra.nl

In de garage kunnen klanten terecht voor grote en kleine onderhoudsbeurten, APK, reparaties, bandenservice, airco-reparatie en -navullen en diagnose. Hiertoe beschikt Veenstra, samen met werknemer Jort de Vries, over alle moderne apparatuur en gereedschappen. Achter de schermen werkt ook zijn vriendin Deliana Hakze mee in het bedrijf. Naast haar baan als verpleegkundige en hbo-studie, verzorgt ze voor het autobedrijf de boekhouding en schoonmaak.

Onderhoud

Onderhoud van een auto is noodzakelijk, stelt Ivo Veenstra. Het verlengt de levens-

Ivo Veenstra, Deliana Hakze en Jort de Vries. FOTO: SIETSE DE BOER

Historicus Ron BLoM ontWart KLuWEn van roDE BEWEGinG in FriEsLanD

Domela’s erfenis

De honderdste sterfdag van Domela Nieuwenhuis dit jaar maakte aanvankelijk weinig geestdrift los. Hoort het gedachtegoed van ‘Us Ferlosser’ zo langzamerhand bij de folklore? Historicus Ron Blom ziet in de ontstaansgeschiedenis van de linkse beweging in Friesland, met Domela als aartsvader, echter wel degelijk overeenkomsten met nu. WIM BRAS GORREDIJK

Vandaag de dag lopen allerlei lagen uit de samenleving te hoop tegen de gebrekkige staat van het onderwijs en de sociale voorzieningen. Groeperingen van allerlei slag maken zich zorgen over de toenemende inkomensongelijkheid. Schoolkinderen protesteren tegen het uitblijven van klimaatmaatregelen. Traditioneel rechts betwijfelt de onaantastbare positie van multinationals. ‘Andersglobalisten’ eisen wereldwijd hervormingen. Dertig jaar na de ‘Val van de Muur’ staat de wereld weer op de

kop, constateert sociaalhistoricus Ron Blom. “De val in 1989 maakte korte metten met het heilsgeloof van het reëel bestaande socialisme en communisme. Voortaan zou een milde vorm van kapitalisme regeren. Maar inmiddels vindt vrijwel iedereen dat het neoliberalisme niet heeft opgeleverd wat het beloofde.”

Kluwen

In de breed gedeelde ontevredenheid ziet Blom de kiemvorming van een nieuwe sociale beweging. Hoe die alternatieve orde eruit komt te zien, valt nu nog niet te voor-

spellen. Net zomin als in het begin van de vorige eeuw viel te voorspellen hoe de prille linkse beweging, eveneens voortgekomen uit diep onbehagen onder allerlei lagen van de bevolking, zich zou ontwikkelen. In zijn pas verschenen boek ‘In het spoor van Domela Nieuwenhuis, vroeg communisme en radicaal socialisme in Friesland 1907-1935’ beschrijft Blom hoe uit de kluwen stromingen en afsplitsingen socialisme en communisme in de provincie gestalte kregen. De gedetailleerde studie heet niet voor niks ‘In het spoor’. “Domela legde het fundament in Friesland. Maar zijn persoonlijke ontwikkeling van sociaal bewogen dominee tot uiteindelijk radicaal anarchist is ook exemplarisch voor de denkrichtingen van destijds. Hij belichaamde zowel het intellectualistische debat, waar de Friezen niet zoveel mee op hadden, als de activistische strijd voor een beter leven.”

Kantelpunt

Domela zette de toon, maar het kantelpunt voor het ‘rode bewustzijn’ in Friesland ligt bij de Eerste Wereldoorlog. De oorlog zelf speelde zich ver weg af, maar de gevolgen van de langdurige mobilisatie raakten elke inwoner van de provincie. Een onderbelichte kant in de geschiedschrijving, volgens Blom. “Friesland was toen een agrarische samenleving, in de aard behoudend. Maar kostwinners en werkkrachten werden voor lange tijd weggeroepen, daardoor konden de oogsten en het hooi niet worden binnengehaald. Achterblijvers kregen te maken met gebrek en honger. De mobilisatie voedde de revolutionaire gedachtevorming.” Het toch al sterk levend antimilitarisme in Friesland zette zich om in linkse politieke keuzes. Niet alleen bij landarbeiders, ook onder winkeliers, dominees en onderwijzers. En onder vrouwen.

Blom besteedt in zijn boek uitgebreid aandacht aan vrouwelijke voorvechters van het linkse ideaal als Jo van der Wiel, Baukje Oosterling en Janneke Raadsma.

Familie

Van scherpslijperij bleken de meeste Friezen uiteindelijk niet gediend. Uit het kielzog van de onderlinge strijd tussen de vrije socialisten en de communisten kwam de SDAP, aanvankelijk een splinter, bovendrijven als dominante partij. Ook Fries eigen vindt Blom de verspreiding van het linkse gedachtegoed. “Dat verliep toch vaak via familieverbanden en werd van de ene generatie op de andere doorgegeven.”

Ron Blom - 'In het spoor van Domela Nieuwenhuis' telt 264 pagina’s en kost 19,90 euro.


Sa!

25 september 2019

THEMA

13

www.sa24.nl

MODE & BEAUTY De herfst is het seizoen met mooie warme kleuren. In de natuur, maar zeker ook in de mode. Laat je inspireren op zes pagina's mode en beauty.

Sa! Marjan Schutrups van Mooi &zo

Schoonheid is beleven Regelmatig komen dames bij haar langs voor een schoonheidsbehandeling, waxen of voor een update van hun make-up. Want ook make-up is modegevoelig, weet Marjan Schutrups van schoonheidssalon Mooi &zo. Zo zijn de kleuren van dit jaar veelal donkergroen en poederroze.

RENSKE WOUDSTRA URETERP Dikker

aangezette wenkbrauwen zijn nu een trend. Waren nog niet zo lang geleden de dun geëpileerde boogjes boven het oog in de mode, tegenwoordig mag het wat meer zijn. Om volume in de wenkbrauw te krijgen, kunnen kleurloze haartjes bijgeverfd worden. “Soms, als je ouder wordt, raak je pigment kwijt in de wenkbrauwen. Die haartjes pakken dan geen verf meer, dan kun je overgaan op bijtekenen met potlood of penseel”, vertelt Marjan.

Gelijk op met mode

Make-upmode gaat gelijk op met de mode in kleding. “Ik werk al jaren samen met damesmodezaak Fits Fashion. Tijdens hun shows laat ik dan de trends in make-up zien.” Voor make-up gebruikt ze het merk Arabesque, voor schoonheidsbehandelingen de producten van Dr. Grandel en Phyris. “Regelmatig komt de leverancier langs om me bij te praten over ontwikkelingen en trends. En ik bezoek twee

keer per jaar de vakbeurs.” De producten bij Mooi &zo zijn op natuurlijke basis. “Iedereen heeft het tegenwoordig ineens over parabenen. Die zitten hier ook in, maar het zijn gewoon dezelfde stofjes als in tomaten en komkommer.” Met de winterperiode in aantocht gaat Marjan over op iets vollere crèmes. “Je pakt je lijf lekker in een warme jas, maar je gezicht krijgt de volle laag. Met crème brei je daar als het ware een muts voor.” Ook een fruitzuurkuurtje is voor de winter lekker. “Dat fruitzuur is gewoon het zuur dat ook in een appeltje zit. Het verlaagt de pH-waarde van je huid, de huid schrikt en gaat versneld vernieuwen. Zo haal je onder andere de diepte uit de rimpels, maar het werkt ook anti-bacterieel. Goed voor een onzuivere huid." Een mensenhuid is een prachtig orgaan, zegt Marjan. “De huid kan zichzelf heel mooi herstellen en raakt nooit op. Veel salons maken gebruik van allerlei apparatuur. Dat

Marjan Schutrups: "De huid is een prachtig orgaan." FOTO: SIETSE DE BOER

doe ik bewust niet, ik ben meer van het versterken van de eigen schoonheid. Daarom werk ik met prachtige natuurproducten en mijn handen. De enige gereedschappen zijn een pincet en de warmhoudpotten voor wax.”

Thuis aan de slag

Naast behandelingen in de salon moeten mensen ook thuis aan de slag, benadrukt de schoonheidsspecialiste.

“Je kunt niet volstaan met twee keer per jaar wat op je huid smeren. Dat is hetzelfde als vandaag tien liter water drinken: morgen heb je weer dorst.” Gebaseerd op huidtype en leefomstandigheden krijgt de klant dan ook advies en producten mee voor thuis. Schoonheid beleven is luxe, daar mag je best van genieten, vindt Marjan. “Ik neem de tijd voor alle behandelingen, plan ze ruim in. En na afloop

Mooi &zo schoonheidssalon - Boerestreek 10 - 9247 CC Ureterp

krijgen klanten altijd iets lekkers, een yoghurtje of zo. Dat voelt dan als een mini-vakantie.” Sinds ze in 2011 haar salon aan huis opende, is de drukte toegenomen. Begin volgend jaar verhuist ze de salon naar de Bouekers 13 in Ureterp. “De salon is dan vaker open en wordt twee keer zo groot met een extra stoel. Dat is fijn voor duo-behandelingen met vriendinnen of moeder en dochter.” mooienzo-ureterp.nl


Zo is er maar één Zo Zo isis erer maar maar één één

RINSMA MODEPLEIN RRI N DDEEPPLLEEIIN I NSSMMAA M MO O N volore velessim harciis itatume natatio nsequiam lab ipidus, conseque

verior consequistia sin consedicto veliam, odit int reicia cupta volore am, velessim harciis itatume natatio nsequiam lab ipidus, conseque volore velessim harciis itatume natatio nsequiam lab ipidus, conseque Zo vind je het nergens anders in het noorden. Een bezoek aan quametur am, ut qui dolupissim etur simil id et audae prorporesed voloream, velessim harciis itatume natatio nsequiam lab ipidus, conseque verior consequistia sin consedicto veliam, odit int reicia cupta verior am, consequistia sin consedicto veliam, odit int reicia cupta Rinsma Modeplein betekent kiezen uit 250 vooraanstaande merken. moluptaque nus, verior am, consequistia sin consedicto veliam, odit int reicia cupta quametur am, ut qui dolupissim etur simil id et audae prorporesed quametur am, ut qui dolupissim etur simil id et audae prorporesed Een feestje,am, zeker metdolupissim de deskundige van onze fashiondolor ndaepro quametur ut qui etur adviezen simil nemposa id et audae prorporesed moluptaque nus, moluptaque nus, professionals met een deskundig advies. Ofre kies een Personal doluptatust labo. moluptaque nus, nemposa ndaepro dolor nemposa ndaepro dolor shopper Otam etarrangement. inctur reiciet, nemposa ndaepro dolor re doluptatust labo. re doluptatust labo. quaernam quiae pro re doluptatust labo. Otam et inctur reiciet, Otam et inctur reiciet, Service en gastvrijheid imporibusto que parit Otam et inctur reiciet, quaernam quiae pro quaernam quiae pro vanzelfsprekend asperis is aut omnm harum voluptibus accatezijn etur si in nectatent que quaernam quiae pro imporibusto que parit imporibusto que bij Rinsma imporibusto que parit parit ius re inctiatur maionharum nonsendi comnisaccate est fugitatem niModeplein. cuptatus, nis asperis is isaut omnm voluptibus etur si in nectatent que asperis aut omnm harum voluptibus accate etur si in nectatent que Voor een brede doelgroep is shoppen in Gorredijk een verrassende asperis is aut omnm harum voluptibus accate etur si in nectatent que dolorro eum dolupta explibust alignis reptur? iusiusrereinctiatur maion nonsendi comnis est fugitatem ni cuptatus, nis nis maion comnis est ni ius re inctiatur inctiatur maion nonsendi nonsendi comnis est fugitatem fugitatem ni cuptatus, cuptatus, beleving. Met tussendoor tijdalignis om te reptur? genieten in de koffie-, juice- ofnis dolorro eum dolupta explibust dolorro explibust alignis reptur? dolorro eum eum dolupta dolupta explibust alignis proseccobar. Of geniet van een hapjereptur? uit onze eigen keuken.

‘Hier een quote over ‘Hier een quote over ‘Hier een quote over bijv grote collectie’ ‘Hier een quote over ‘Zo vind je het nergens bijv collectie’ bijv grote bijvgrote grote collectie’ anders in hetcollectie’ noorden’

KO P OV E R BI JV. DE TREN DS VAN H ET N A JAAR / WI N T ER KO PP OV ER DS / WI N T ER KO OVE R IJ D TR D VA N ET JA NTER ARR/WI NAJAAR/WINTER: TERUG WEGGEWEEST KO P OVE RBIB BJV. IJ V. V.DE DE ETREN TR EN EN DS SVAN VAVAN NHH HET ETNN NAA AJAA JA AR/WI AR/WI NTER velessim harciis itatume natatio nsequiam lab ipidus,

volore conseque verior am, consequistia sin consedicto veliam, oditipidus, int volore velessim harciis itatume natatio nsequiam volore velessim harciis itatume natatio nsequiam lablab volore velessim harciis itatume natatio nsequiam labipidus, ipidus, reicia cupta quametur am, ut qui dolupissim eture doluptatust labo. conseque verior consequistia consedicto veliam, odit Daar zijn ze weer! conseque verior am, am, consequistia sin sin consedicto veliam, conseque verior am, consequistia sin consedicto veliam,odit oditintint int reicia quametur am, ut qui dolupissim eture doluptatust labo. Het iscupta ditquametur najaar en am, winter een feest van herkenning. Daar zijnlabo. ze reicia cupta ut qui dolupissim eture doluptatust reicia cupta quametur am, ut qui dolupissim eture doluptatust labo. Otamweer. et inctur reiciet, quaernam quiae‘60, pro‘70, imitatem ni cuptatus, Veel items die je zag in de jaren ‘80 en ‘90, keren dit estem quati di officte nis aut perorecest, teturem et occum qui nihitis Otam et inctur reiciet, quaernam quiae pro imitatem ni najaar terug van te zijn weggeweest. Maar natuurlijk wel een Otam et inctur reiciet, quaernam quiae pro imitatem ni cuptatus, Otam et inctur reiciet, quaernam quiae pro imitatem niincuptatus, cuptatus, ciuntItae essequasim cuptatur sintios essimus prae nobit mo et. estem quati di officte nis aut perorecest, teturem et occum qui nihitis modern jasje. aan teturem de teturem broeket met wijde pijp, estem quatiquati di officte nisbijvoorbeeld aut perorecest, occum quiqui nihitis estem di Denk officte nis aut perorecest, et de occum nihitis Omnistia dis alis molorum alique dolorio remquatem eos exernat ciuntItae essequasim cuptatur sintios essimus prae nobit mo de corduroystof, klassieke ruit ensintios retro sportwear. ciuntItae essequasim cuptatur sintios essimus prae nobit ciuntItae essequasim cuptatur essimus prae nobitmomoet.et. et. Omnistia molorum alique dolorio remquatem exernat Omnistia dis dis alis alis molorum alique dolorio remquatem eoseos exernat Omnistia dis alis molorum alique dolorio remquatem eos exernat Winterwit Lichte kleuren zijn zeker niet alleen exclusief voor de zomer. Kies ook in de winter voor ton sur ton of een wit accent. Het effect zal je verrassen. Het is buiten al donker genoeg.

‘Hier een quote ‘Hier een quote ‘Hier een ‘Hier eenquote quote over trends? over trends? over trends? over trends?

iiscienis aliqui verchilique aciet et amendae illo. Optatemped que iiscienis aliqui verchilique aciet et amendae illo. Optatemped que aut lam faccum nus, omniaaciet sectur repro illo. istotas volest fugitio. iiscienis aliqui verchilique aciet et amendae illo. Optatemped que iiscienis aliqui verchilique et min amendae Optatemped que aut lam faccum nus, omnia sectur min repro istotas volest fugitio. aut lam faccum nus, omnia sectur min repro istotas volest fugitio. aut lam faccum nus, omnia sectur min repro istotas volest fugitio. Corduroy H IER EEN KO P ? ! Wie kent ze niet van vroeger: de stevige corduroy werkbroeken voor II ER KOP?! GALAEN GELEGENHEIDSKLEDING HIER ER EEEN EEN KOP?! HH EN KO P?! mannen. Het ribfluweel keert deze winter terug. Met naast broeken ook veel blouses en blazers. Voor zowel mannen als vrouwen. Volore velessim harciis itatume natatio nsequiam lab ipidus, Met één velessim van de grootste collecties gelegenheidskleding van Volore harciis itatume natatio nsequiam lab ipidus, conseque verior am, consequistia consedicto veliam, int Volore velessim velessim harciis itatume sin natatio nsequiam lab odit ipidus, Volore harciis itatume natatio nsequiam lab ipidus, Nederland hebben wij alles in huis om jouw onvergetelijke dag conseque verior am, consequistia sin consedicto veliam, odit int De rok is onmisbaar reicia cupta quametur am, ut qui dolupissim eture doluptatust labo. conseque verior verior am, am, consequistia consequistia sin sin consedicto consedicto veliam, veliam, odit int conseque oditlabo. int compleet te maken. Of am, het nu gaat om eenpro bruiloft, gala of diplomareicia cupta quametur ut qui dolupissim eture doluptatust Feminine plissé, de klassieke kokerrok of on trend geribd en geprint. Otam reicia cupta quametur am, ut qui dolupissim eture doluptatust labo. et inctur reiciet, quaernam quiae imitatem ni cuptatus, reicia cupta quametur am, ut qui dolupissim eture doluptatust labo. Otam inctur reiciet, quiae pro imitatem ni uitreiking. Met keuze uit quaernam verschillende stijlen tal van topmerken. De rok is weer helemaal terug. Een brede tailleriem maakt het af. Otam et inctur reiciet, quaernam quiae pro en imitatem ni cuptatus, cuptatus, Otam etetinctur reiciet, quaernam quiae pro imitatem ni cuptatus, Je shopt jouw outfit makkelijk online óf in onze winkel, waar nis dolorro eum dolupta explibust alignis reptur? Qui reium ons dignate nis dolorro eum dolupta explibust alignis reptur? Qui reium dignate deskundige team voor jou klaarstaat! Kleuren nis dolorro eum dolupta explibust alignis reptur? Qui reium estem quati di officte nis aut perorecest, teturem etQui occum quidignate nihitis nis dolorro eum dolupta explibust alignis reptur? reium dignate estem quati di officte nis aut perorecest, teturem et occum qui nihitis De kleuren voor het najaar en de winter: veel bruintinten en estem quati di officte nis autsintios perorecest, teturem et occum qui nihitis ciuntItae essequasim cuptatur essimus prae nobit mo et. Omnistia estem quatiessequasim di offictegaat nis aut teturem et occum qui nihitis ciuntItae cuptatur sintios essimus prae nobit mo et. Omnistia Gelegenheidskleding vanperorecest, lange, chique avondjurken tot neutrale kleuren. In veel collecties komen neonaccenten terug ciuntItae essequasim cuptatur sintios essimus prae nobit mokorte et. Eprerspe Omnistia dis alis molorum alique dolorio remquatem eos exernat. ciuntItae essequasim cuptatur sintios essimus prae nobit mo et. Omnistia dis molorum alique dolorio remquatem eos exernat. Eprerspe feestelijke cocktailjurkjes, aangevuld metsitaquam oneindige mogelijkheden en vooral dierenprints, bloemen en geometrische prints zijn het dis alis alis molorum alique dolorio remquatem eos exernat. Eprerspe rrorios moluptiosam, ipsum facipic tiist, ut haritatis doluptas dis alis molorum alique dolorio remquatem eos exernat. rrorios moluptiosam, ipsum facipic tiist, sitaquam ut haritatis doluptas qua accessoires. helemaal. rrorios moluptiosam, ipsum facipic tiist, sitaquam ut haritatis Eprerspe doluptas rrorios moluptiosam, ipsum facipic tiist, sitaquam ut haritatis doluptas

‘De rok is weer helemaal terug’

In veel collecties komen Hier iets over comfort, Hier iets over comfort, Hier iets over comfort, Hier iets overterug comfort, neonaccenten en vooral winterwit, fluffy? winterwit, fluffy? winterwit, fluffy? winterwit, fluffy? dierenprints, bloemen At quiatem At quiatem quuntet At quiatemquuntet quuntet en At quiatem quuntet geometrische prints zijn het quae mos quae mos incitat. quae mosincitat. incitat. quae mos incitat. helemaal. IIN M M P LLEE|IIN b a aann&771& 0 | G r r e dkiij|jkkr |i|nrrsiin m d e p l eeii. nn..lnnll RM NAS MA A MEO OPD DLE P N &0 1 G nsssam mma mdo R I N SR OD IN L i j|||nLLLbiiijjajn r ro m R IN SSM A M O D EEEP LEIN nnabbnaa7 an 7 & 11| 00G||oG ooerrdrrieejdd ijk | rin m aaom ooeddpeel peplilen in.nl

RINSMA MODEPLEIN | Lijnbaan 7 & 10 | Gorredijk | rinsmamodeplein.nl


Sa!

25 september 2019

THEMA MODE & BEAUTY

www.sa24.nl

15

StYListEs van KapsaLon AvEnuE KijKEn vErDEr

Maak haarmode persoonlijk Een kapper knipt haar. Een haarstylist kijkt veel verder en geeft op basis van persoonlijkheid en lifestyle een persoonlijk advies voor een kapsel. “Een kapsel dat bij je past, geeft uitstraling en zelfvertrouwen”, aldus Clara van der Meer van kapsalon Avenue in Gorredijk. TEKST: AREND WANINGE

GORREDIJK Op de leestafel in de salon van Avenue aan de H. Ringenoldusstrjitte is de Sa! prominent aanwezig, maar modellenboeken ontbreken. “Dat is verleden tijd”, licht eigenaresse Clara van der Meer-van der Schaaf toe. “Die boeken gingen vaak twee jaar mee, tegenwoordig verandert alles veel sneller. Iedere maand zijn er nieuwe modellen en alles is op Instagram te vinden.”

In de salon werken zes haarstylistes. Clara noemt ze bewust geen kapsters. “Dat dekt de lading niet meer. Haarstylisten doen zoveel meer dan knippen. Ze geven cliënten persoonlijk advies op basis van gesprekken, waarin ook de lifestyle en de persoonlijkheid van iemand worden meegenomen.” Daarbij is iemands werkkring van belang, maar ook hoe iemand vrije tijd beleeft. “Stel je bent in je vrije tijd heel uitbundig, maar moet voor je werk in maatpak lopen. Dan

moeten we dat zien te combineren. Ons advies moet bij de persoonlijkheid passen, dat zijn hele leuke uitdagingen.” De haarstylistes hebben hun eigen ideeën, maar de cliënten weten vaak zelf ook heel goed wat ze willen. Clara: “Influencers hebben tegenwoordig daadwerkelijk invloed. Op de telefoon laten cliënten vaak zien waar ze zelf aan zitten te denken.” Daar zit nog wel een extra uitdaging in, merkt Clara dagelijks in de praktijk. “Op Instagram is alles gefilterd, maar dat filter zit niet in de verf. Het beeld van Instagram waarmaken is een uitdaging.”

Flexibele kapsels

De combinatie van privé en zakelijk vraagt om flexibele kapsels. Clara legt aan de hand van een voorbeeld uit hoe dat kan werken. “Een techniek die we gebruiken is peek-aboo. Daarmee brengen we in een zijscheiding kleurtjes aan,

SamenLoop voor Hoop Kapsalon Avenue was afgelopen weekend nadrukkelijk betrokken bij de SamenLoop voor Hoop in Gorredijk. De wandelaars liepen bij hen voor de deur langs. Zaterdagmiddag waren acht dames die te maken hebben gehad met kanker, te gast bij Avenue. Voor een paar uurtjes verwen-

nerij. Clara: “Het was heerlijk ontspannend. Met een massage met heerlijke aromatische oliën. Daarnaast kregen ze make-up advies, al onze haarstylistes zijn ook visagistes. We zijn bewust niet met haarverlies bezig geweest, tenzij men echt ons advies vroeg.”

Flamboyage

Zachte highlights, waardoor gekleurd haar er heel natuurlijk uitziet.

TRENDS

Peek-A-Boo

Clara van der Meer. FOTO: SIETSE DE BOER

dunne highlights. Dan heb je een mooi trendy kapsel. Wanneer je dan bijvoorbeeld voor je werk een wat zakelijker kapsel wilt, verplaats je de scheiding en zie je van de kleurtjes niets terug. Dan is een kapsel veelzijdig.” De haarmode verandert snel, dus is het zaak die ontwikkelingen goed te blijven volgen. De medewerkers van Avenue doen dat onder andere tijdens opleidingen en trainingen van Keune, een merk haarverzorgingsproducten waarvan Avenue ambassadeur is. “Ook volg ik modeshows en kijk ik goed naar trends in kleding, sieraden, make-up en meubels. De modekleuren kom je eigenlijk in al die branches tegen. Het is dus een kwestie van goed feeling houden met de markt.”

Kleurtjes in dunne highlights die iets verstopt zijn onder je eigen haarkleur.

Bronde

Naturel

Actuele modekleuren in de haarmode zijn onder andere roestbruin en koper. “We zijn helemaal terug bij naturel, geen schreeuwerige kleuren. En het gaat vaak om kleuraccenten, daar kun je veel mee bereiken. Je kunt mensen met zilverkleurig haar, ik zeg nooit grijs, laten stralen door accenten aan te brengen. Dat is wat anders dan grijs helemaal wegverven, wat in het verleden veel gebeurde.” De nadruk op naturel wil niet zeggen dat felle kleuren helemaal uit beeld zijn, zeker afgelopen zomer niet. Toen heerste onder andere felgeel in het modebeeld. “Dat kan tegenwoordig ook in het haar. Een van onze stylistes heeft nu flamingoroze haar. Je ziet het in de hele maatschappij, onder andere met de LBHT-discussie. Iedereen mag zichzelf zijn."

Een nieuwe haartrend: een combinatie van blond en bruin. Een heel toegankelijke kleur voor zowel mensen die van nature blond of bruin haar hebben.

Shadowroots

Beleving

Dit jaar koos Clara bij de verbouwing van de salon voor veel rust. “Even wat minder prikkels, dat is waar cliënten behoefte aan hebben. Rust, aandacht en beleving. Dat willen we geven. We zoeken de verbinding. We hebben ook een paar ‘stilte-stoelen’, waar wij ook niet veel praten. Daar kan de cliënt even echt tot rust komen.” Bij Avenue gaat het wassen van haar daarom ook altijd gepaard met een hoofdhuidmassage. “We zetten de stoel dan in een relax-massagestand.“ Tijd is een belangrijk aandachtspunt bij Avenue. “Voor wie het wil kunnen wij snel, maar liever nemen we de tijd voor persoonlijke aandacht. Zodat we mensen kunnen laten stralen.” kapsalonavenue.nl

Een techniek waarbij de aanzet van het haar een andere kleur krijgt dan het haar dat er een stuk onder ligt. Zodat het oogt alsof je een soort schaduw in je haar hebt.

Kapsalon Avenue - H. Ringenoldusstraat 45 - 8401 PW Gorredijk


Het verschil tussen ‘bijna goed’ en ‘perfect’ Lingerie shoppen is een plezier. Zeker met hulp van een professionele styliste die elke passessie begint met het nemen van de maat. Want als het om comfort gaat, is er een wereld van verschil tussen ‘bijna goed’ en ‘perfect’. Waar je ook bent en wat je ook doet, het dragen van de perfecte bh haalt het beste in je naar boven. Er ontstaat iets magisch na het passen van de juiste maat. En die magie kan iedereen uitstralen! Wat is er fijner dan ‘s avonds een strakke spijkerbroek verwisselen voor een comfortabele pyjama? Een warme deken erbij en neerploffen op de bank. Of trek je liever een badjas aan en volg je een beauty routine voordat je in bed stapt? Wat je ook doet, stijlvolle nachtmode mag daarbij niet ontbreken. Satijn Satijn is een hele vrouwelijke en elegante stof, heel geschikt voor nachtmode. Het valt soepel, dus comfortabel, om het lichaam. Voor de winter: een pyjama met een lange broek. Kant Kant is niet weg te denken uit de lingeriewereld en de nachtmode. Of het nou gaat om een subtiel kanten randje of een hele body van kant. Het is altijd een goede keuze! Ga voor roze voor een romantische look. Of voor spannend en uitdagend met de combinatie rood en zwart. Oversized overhemd Probeer voor een nonchalante look eens een oversized overhemd. Een extra grote maat die je als nachthemd/jurk kunt dragen. ‘Steel’ stiekem een groot overhemd van je vriend of vriendin en draag deze als pyjama. Met een kanten lingeriesetje… Fluwelen pyjama De aaibare stof velvet is ontzettend populair, niet alleen in nachtmode, maar ook in gewone kleding en accessoires. Het oogt luxe en chic, is mooi te combineren met kant, maar ook leuk zonder tierelantijntjes. Wat dacht je van zo’n compleet huispak van fluweel?

Mey Night2Day De moderne casual stijl met een verzorgde look nodigt uit tot relaxen en geeft het gevoel dat u op een gezellige zondagochtend netjes gekleed bent. De nieuwe collectie is echter ook geschikt voor buiten het eigen huis. Ook als casual street-style maken de verschillende artikelen van de nieuwe serie bij Mey indruk.

Hoofdstraat 65, 8401 BX Gorredijk Tel. 0513 466275

De eerst stap naar loopcomfort Unreal

Toen en nu gaan naadloos in elkaar over. Pixels, data, lichttekeningen, het zijn allemaal inspiratiebronnen voor het thema ‘Unreal’. De vaak ton sur ton outfits worden interessant door de mix van materialen. Met lekker veel contrasten: combinaties van lakleder met breisels, breisels met satijn of de toevoeging van folies. Ook worden veel outfits gecombineerd met prints. De kleuren zijn hard en neon maakt zijn rentree in de fashion. Spitse leesten, sneakers, korte en middelhoge laarzen, je kunt ze naar hartenlust combineren met de outfits uit dit vrolijke tikje glamorous thema.

Unreal: voor wie met de tijd meegaat en van kleurrijk houdt. Outdoor Happiness

In het dagelijks leven hebben we constant data om ons heen, het houdt nooit op. Door al die drukte verlangen we naar een plek waar dit niet is: de natuur. Wandelen is populairder dan ooit… en biedt een grote inspiratie voor schoenen. Grove, stevige onderwerken en sluitingen afkomstig uit de wandelsport. Maar het thema biedt meer. Het wordt beïnvloed door folklore en western. Met veel laagjes, zachte breisels en wijde vormen. Beschermend en zo comfortabel mogelijk.

Ga naar buiten, zo�g voo� voldoende laagjes, de juiste schoenen en geniet van Outdoo� Happine�.

Trends Comfortabel Sportief Pasvorm. Stoer

Kleuren Zwart Warme bruintinten

Langewal 48, Gorredijk www.woudaschoenen.nl


Nieuw bij Modehuis Blaauw

ROBERTO SARTO c o l l e c t i o n

De nieuwe collectie van Roberto Sarto Roberto Sarto is een echt Nederlands damesmodemerk, dat behalve in Nederland ook wordt verkocht in Duitsland en België. Het merk is onderdeel van Sarto Fashion, een bedrijf dat sinds 1947 bestaat en zich altijd gespecialiseerd heeft in de betere damesbonneterie. Tegenwoordig bestaan de collecties uit een breder aanbod in jersey- en knitted tops, aangevuld met woven items. Modellen van Roberto Sarto werden oorspronkelijk uitsluitend geproduceerd in Italië, maar sinds jaren ook in diverse landen daarbuiten. Een juiste mix van kwaliteit, prijs, pasvorm en actualiteit vormt bij Roberto Sarto altijd het uitgangspunt. Onze RSSports & Roberto Sarto Collection bestaat uit comfortabele, stijlvolle damesmode, met zowel een vrouwelijke als sportieve styling. Altijd gemaakt van hoogwaardige materialen, met de grootste zorg gekozen. Combineerbaarheid staat bij ons hoog in het vaandel! Vanaf nu verkrijgbaar bij Modehuis Blaauw.

Roberto Sarto prints en kleurthema’s

Roberto Sarto, voor de vrouw die goed verzorgd én eigentijds gekleed wil gaan. Zoals ieder seizoen zijn onze collecties opgebouwd in kleurthema´s. Binnen deze thema´s vind je alles wat actueel is op modegebied, passend vertaald, terug in de collecties. Kleur is een herkenbare factor binnen Robert Sarto Collection.

Kwaliteiten

Voor T-shirts werken wij met hoogwaardige katoen en viscose met een klein percentage elasthan. Dat zorgt ervoor dat het artikel mooi in model blijft en goed zit. Daarnaast zijn er shirts in structuurkwaliteiten, zoals fijne rib in gekamde katoen, en jacquard jersey´s. Voor gebreide items gebruiken we garens in een juiste mix van natuurlijke en synthetische vezels. Soms ook voorzien van elasthan voor nog meer draagcomfort. Zachte viscose/polyamide voor uni´s en prints, bouclé´s, chenille, cotton/acrylic voor uni´s en jacquards, en niet te vergeten de mohairblends.

J. van Damweg 9 - JUBBEGA telefoon 0516 - 461330

www.modehuisblaauw.nl


Bedankt

De SamenLoop voor Hoop in Gorredijk werd een succes dankzij de inzet van velen. Natuurlijk waren daar de wandelaars. Maar daarnaast werkten op de voor- en achtergrond tientallen vrijwilligers belangeloos mee. Ook het bedrijfsleven liet van zich horen. Tientallen bedrijven uit Gorredijk en omstreken verbonden zich als sponsor aan dit bijzondere evenement. Zij verdienen het zeker om ook hier even in het zonnetje gezet te worden. PLATINA SPONSOR

GOUD SPONSOR


Sa!

25 september 2019

www.sa24.nl

19

EErstE SaMEnLoop voor Hoop scoort EnorM

Opbrengst: 142.188 euro De eerste SamenLoop voor Hoop in Gorredijk is een enorm succes geworden. Bijna 1.200 deelnemers liepen in teamverband de 24-uurswandelestafette. Samen brachten ze ruim 142.000 euro bijeen voor het KWF (kankeronderzoek). AREND WANINGE GORREDIJK Het weer

was geweldig, de sfeer was geweldig, de saamhorigheid was geweldig en de opbrengst was geweldig. De organisatie van de SamenLoop voor Hoop was overdonderd door het succes van het evenement. Zondagmiddag net na 14.00 uur werd de opbrengst bekendgemaakt: ruim 142.000 euro. Een vertegenwoordiger van het KWF nam de cheque dankbaar in ontvangst. "Dank Gorredijk. Een gemiddelde SamenLoop brengt 100.000 euro op, dan weten jullie wel hoe goed jullie het hebben gedaan.” Ruim 24 uur eerder gingen de 48 teams van start, na het startschot van burgemeester Ellen van Selm. De wandelaars liepen rondjes door de Groene Long. Niet te lang, zodat ze al vrij snel weer terugkeerden bij het hoofdpodium waar een groot deel van de 24 uur livemuziek was.

Veel deelnemers waren onder de indruk van de kaarsenceremonie op zaterdagavond. Langs het parcours stonden circa 5.000 kaarsenzakken. Vaak met een persoonlijke boodschap voor een dierbare die strijdt of streed tegen kanker. Op de late avond en in de nachtelijke uren was het rustig in de Groene Long. Maar de wandelaars wandelden door. Want als je met kanker te maken krijgt, is dat ook 24 uur per dag, zo is de gedachte. Zondag tussen de middag nam de drukte weer toe. De veiling trok publiek en veel teams hadden onderling afgesproken om samen de laatste ronden te lopen. De organisatie deelde gladiolen uit. De sfeer was uniek. “It is sa moai dat dit allegearre kin op De Gordyk”, aldus speaker Gerben Bouma.

TEAM ANJA

‘It docht wat mei je’

“It docht wat mei je, dat jout allegear neat.” Jan Wouda en zijn familie en vrienden lopen de SamenLoop voor Hoop in Team Anja, zijn echtgenote die kanker overleefde. “It is hartstikke moai. Foaral de iepening wie yndrukwekkend en emosjoneel.” Maar dat was ook te verwachten, stelt hij nuchter vast. Tuinstoelen in een kring op het grote grasveld, dat is de uitvalsbasis van Team Anja. Waar vele andere teams voor de zekerheid partytenten hebben opgezet, vertrouwt dit team op het stralende najaarsweer. Zou dat niet koud worden vannacht? Anja, die net stralend aan komt lopen: “We gean net yn in tinte, ik kom hjir net om te sliepen. Ik ha in winterjas en boots mei.” Ze geniet, veel bekenden komen langs om haar een hart onder de riem te steken. “Ik ha dêrtroch wol in protte triennen litten.” Het hoort er allemaal bij, vindt ze.

TEAM AFKE

'Samen zijn we sterk'

"Zullen we met de SamenLoop meedoen", vroeg Afke aan buurvrouw Tina. "Tuurlijk", antwoordde Tina. Samen bouwden ze een team van 14 buurtbewoners van De Vlecke en Schansburg in Gorredijk. Tina: “Ik heb zelf kanker gehad, ben met de laatste tien procent van de behandeling bezig.” Het eerste rondje was het moeilijkst, zegt ze. “Heel erg confronterend.” Vooral als dan al die mensen langs de kant staan te klappen, vult Joyce aan. Tina: “Je weet waar je voor loopt en daar komt bij dat het prachtig is hoe al die mensen verbroederen.” De teamleden die niet hoeven te lopen, zitten heerlijk in het zonnetje onder een partytent. Een koelkastje erbij, drinken paraat en een versnapering op tafel. “Ik denk dat het vanavond best emotioneel wordt”, verwacht Tina. In 2015 kreeg ze borstkanker. “Dat was alsof je in een slechte film zit. Ik heb nu nog veel restverschijnselen waar ik voor word behandeld.”

TEAM MEIELKOAR STERK

‘Ik loop voor kinderen met kanker’

Zes zussen en een hele sliert familieleden vormen Team Meielkoar sterk, totaal zo’n dertig lopers. Meedoen met de SamenLoop was het idee van Sjoerdje de Jong uit Jubbega. De reden: in hun familie zijn er al velen weggevallen door kanker. Lotte (7) komt net terug van de KinderLoop. “Ik loop voor kinderen met kanker.” Waar ze dan aan denkt tijdens de loop? “Dan denk ik dat het voor een goed doel is.” Moeder Marjan, een nichtje van Sjoerdje: “Ik seach online dat der in KinderLoop wie. Doe ha ik myn bern frege of se meidwaan woenen. Us soan Tijmen rint moarn.” Ook Janny loopt mee, ze is een van de zes zussen. “Ik heb ook borstkanker gehad. Daar loop ik voor.” “Ik tink dat heit en mem hiel trots op ús binne”, zegt Sjoerdje. De zussen verloren beide ouders aan kanker. “Dan sjochst ek hoe belangryk sa’n evenemint is.” Burgemeester Ellen van Selm hielp bij de opening. FOTO: SIETSE DE BOER

ZILVER SPONSOR

BRONS SPONSOR


Sa!

25 september 2019

www.sa24.nl

20

De deelnemers aan de Open Dag stellen zich voor Badmintonvereniging Oerterp

Badmintonvereniging Oerterp biedt op dinsdagavond badminton voor de jeugd en senioren, waaronder ook competitiespelers. Donderdagochtend is voor de senioren en vrije inloop voor iedereen die tijd heeft. De jeugdgroep (vanaf 10 jaar) ontwikkelt een eigen koers, begeleid door twee oudere jeugdleden. Het spelend leren naar meer techniek en inhoud leidt tot een hechte groep waar vriendjes en vriendinnetjes vanuit het dorp en omstreken graag aan meedoen. De senioren op dinsdagavond, waarvan enkelen in de Friese competitie spelen, beslaan een brede leeftijdsgroep. Op de donderdagochtend is er actief badmintonspel met een gezellige groep, waarbij soms het tempo iets lager ligt, maar met ontspanning wordt gespeeld. Er is een uitwisselingsprogramma met naburige badmintonverenigingen. bvoerterp.nl

Fysiotherapie Ureterp

Fysiotherapie Ureterp is met kennis en expertise rondom sport en bewegen op de Open Dag aanwezig om sportverenigingen te ondersteunen. Bezoekers kunnen er terecht met vragen over sport en bewegen. Wil jij weten hoe fit je bent of ben je nieuwsgierig hoe gezond je leefstijl is? Een fitheidstest bij fysiotherapie Ureterp levert een persoonlijk sport- en beweegadvies op. fysiotherapieureterp.nl

Bridgeclub Ureterp

De bijna 25-jarige bridgeclub speelt eens in de veertien dagen op maandagavond (september tot half april) een onderlinge competitie. Goed voor het trainen van de hersencellen, maar het is ook een sociaal gebeuren waarbij vriendschappen ontstaan. Veel spelers bridgen ook in huiskamerverband. De leden komen uit negen verschillende dorpen, verhoudingsgewijs maar weinig uit Ureterp. Bij voldoende belangstelling wordt er een bridgecursus georganiseerd. Meer informatie: Antje van der Heide (0512- 354 607) of rtvdheide@planet.nl. ureterpbridge.nl

Damclub Oerterp-Drachten

Damclub Oerterp bestaat ruim 70 jaar en is eerder dit jaar gefuseerd met damclub Ons Genoegen Drachten tot Damclub Oerterp-Drachten. Hierdoor is het ledental gegroeid naar dertig dammers. Vier teams spelen in provinciale en landelijke competities. Aan de onderlinge competitie op woensdagavond in De Wier doen 18 leden mee. Sinds 2018 is er voor jongeren de Damschool Oerterp, met afgelopen winterseizoen 16 jeugdspelers. Op woensdag 13 november start het tweede seizoen. De jeugd speelt op woensdag van 18.30 tot 19.30 uur, de seniorencompetitie duurt van 20.00 uur tot circa 23.30 uur. Tijdens de open dag spelen twee gerenommeerde dammers, Jan Hoogterp en Gerben de Wit, een doorgaande simultaan tegen belangstellenden. Meer informatie: Ultsje Hosper (06-2138 8660) of ultsjehosper@hotmail.com.

Biljartclub Ynrin

Een biljartclub met 60 leden voor ouderen uit Ureterp en omliggende dorpen, spelend op maandag, woensdag, donderdag en vrijdagmiddag. Op maandagmiddag is er een damesgroep, die nog wel wat leden kan gebruiken. De heren zijn verspreid over drie groepen en spelen hun wedstrijden in De Ynrin. Tijdens de Open Dag is het mogelijk zelf even te spelen. Verdere informatie: R. van Kammen (06-3463 0099) of rvankammen@ziggo.nl.

Linedancegroep Oerterper Chicks

De linedancegroep is ruim tien jaar geleden begonnen als bewegingsactiviteit binnen het ouderenwerk van De Ynrin. Voor het eerste optreden tijdens de Park Proms in 2010 is de naam Oerterper Chicks bedacht. Sindsdien trad de groep meerdere malen op tijdens dorpsfeesten en in zorgcentra. Instructrice Trientje de Boer begeleidt op maandagavond nu 14 dansers, nieuwe leden zijn altijd welkom. De eerste proefles is gratis. meikhoe@yahoo.com of 0512-300 735.

Dorpssteunpunt Ureterp

In Ureterp zijn veel mensen die graag een ander helpen. Het dorpssteunpunt helpt bij het organiseren van deze hulp, zodat inwoners die zelf hun vrienden of buren niet durven of kunnen vragen dat via het dorpssteunpunt kunnen doen. Het gaat om een tijdelijke helpende hand. Het dorpssteunpunt is in 2019 opgestart. In Ureterp lossen mensen vaak zelf veel op, daardoor lukt het tot op heden ook voor alle hulpvragen een passende oplossing te vinden.

O.G.F. Contra

Peuter- en kleutergymnastiek bij O.G.F. Contra. Iedere dinsdagmiddag gymmen de jongste kinderen: klimmen, klauteren, zwaaien, zwieren, balvaardigheid en balanceren. Een goede basis voor heel veel sporten. Recreatieturnen is voor iedereen (vanaf 6 jaar) die voor zichzelf een leuke sportieve uitdaging in kracht en lenigheid zoekt. Op de Open Dag is het ook mogelijk kennis te maken met aerobic: lekker bewegen op muziek. Voor iedereen die overdag een uurtje vrij kan maken. Twee gratis proeflessen: op woensdag (9.00 tot 10.00 uur) en vrijdag (10.30 tot 11.30 uur). ogfcontra.nl

Saxofoonles 't Oerterper Manljuskoar

In de ruim twintig jaar van zijn bestaan bracht 't Oerterper Manljuskoar drie cd’s uit. Het koor treedt regelmatig op tijdens festivals en (dorps)feesten, bij jubilea, zorginstellingen en tuincentra (vooral met kerst). Het gevarieerde repertoire bestaat o.a. uit bekende Nederlandstalige en Friese liederen, Ierse en Amerikaanse volksmuziek en Duitse schlagers. En bovendien liederen van de bekende Ureterper liedjesschrijvers en componisten Harm de Wilde en Klaas Tulp. Het koor met ruim 20 leden staat onder leiding van Marjan Holtrop. Dick Annema begeleidt op accordeon. Versterking is altijd welkom, een geschoolde stem in geen vereiste. Repetities op de woensdagavond in de even weken. Aanmelden kan bij Otto Hamming (06-2954 4270) of bestuur@manljuskoar.nl. manjluskoar.nl

Taalcursussen Engels

Vanaf eind september worden er in De Wier op vrijdagmiddag wekelijks taalcursussen Engels voor beginners en gevorderden (ERK A1-B2) gegeven. De nadruk ligt op het spreken van de taal. Het is mogelijk vrijblijvend een les bij te wonen. Op de Open Dag ligt er lesmateriaal en kunnen bezoekers hun niveau van het Engels toetsen. Meer informatie: docente Marjan Nijboer, Nijboer training (06-1112 7724).

Sinds 1984 geeft Jelle Visser saxofoonles. “Nog altijd met veel plezier. De saxofoon is een veelzijdig instrument dat zich goed leent voor zowel klassieke als ‘lichte'muziek. Je hoeft je niet te beperken tot één genre of stijl. Samenspelen in een orkest of band is natuurlijk helemaal top. Saxofoon leren bespelen kan al vanaf zeven jaar. Ik werk met verschillende lesmaterialen in uiteenlopende stijlen. Informeer op de Open Dag naar een proefles.” De saxofoonschool van JelleVisser Muziek biedt lessen in Drachten, Beetsterzwaag, Ureterp, Heerenveen en Doezum/Grootegast. jellevisser.com

Stichting Present Zuidoost-Friesland

Present zet zich in voor mensen met geen of weinig sociaal netwerk, weinig financiële mogelijkheden en problemen met gezondheid (fysiek en/of psychisch). Daarvoor werft Present groepjes mensen die een ander helpen met het op orde krijgen van de leefomgeving. Dit door te helpen met bijvoorbeeld opruimen, schoonmaken, schilderen, behangen, laminaat leggen, verhuizen of een verwilderde tuin opknappen. Voor niet-klussers zijn er activiteiten voor ouderen of mensen met een beperking die in een woonvorm of tehuis wonen. Denk aan wandelen, spelletjes doen of pannenkoeken bakken. Aanmelden van een hulpvraag gaat via een hulpverlener van een maatschappelijke organisatie. presentzuidoostfriesland.nl


Sa!

25 september 2019

21

www.sa24.nl

OpEn DaG Laat BrEED paLEt activitEitEn ziEn

De Wier wil groeien De Wier is teruggekeerd in rustiger vaarwater. Beheerders Henk en Grytsje zijn inmiddels begonnen aan hun derde jaar in het multifunctionele centrum van Ureterp. De beheerders, Stichting MFC De Wier en de gebruikers weten inmiddels wat ze van elkaar kunnen verwachten. Samen willen ze vooruit en De Wier nog meer laten bloeien. TEKST: AREND WANINGE

Mei Hwa Khoe, Grytsje van der Veer en Henk de Jong in De Wier. FOTO'S: SIETSE DE BOER

De Wier is volgens Mei Hwa Khoe, voorzitter van Stichting MFC De Wier, weer een plek waar inwoners van Ureterp graag komen. “En dat heeft zeker ook met Henk en Grytsje te maken.” De voorzitter is enthousiast over de ontwikkelingen. “Het gaat boven verwachting. We zijn blij dat we destijds hebben doorgezet. Henk en Grytsje zijn er wanneer ze er moeten zijn. Dat ziet ook iedereen.”

rijk: Henk en Grytsje gingen in gesprek met de huurders. Wat verwachtten zij? Het antwoord was ook duidelijk: gezelligheid en aanwezigheid. Henk: “Wy bin ûndernimmers, dus is it foar ús hiel logysk dat je der wêze moatte as der wat te dwaan is.” En met die gezelligheid zit het inmiddels ook wel goed. De nieuwe beheerders gingen direct met de verfkwast in de weer. De kantine en de toneelzaal ogen open en gezellig. “Alles is lekker opfrist.”

URETERP

Sentimenten

Twee jaar geleden namen Henk de Jong en Grytsje van der Veer, na jaren van onrust, het beheer van De Wier over. Het was volgens Henk geen gemakkelijke start. En dat alles had te maken met veel ruis en verhalen rondom hun komst. De Wier kreeg een commerciële beheerder, een constructie die velen vreesden. “Der wiene in soad sentimenten. Men tocht dat it allegearre folle djoerder wurde soe.” Henk en Grytsje lieten hun goede wil zien door direct bekend te maken dat er de eerste twee jaar geen huurverhogingen zouden komen. “Boppedat ha wy de hoarekaprizen ferlege en it assortiment grutter makke.” En net zo belang-

Ontmoetingsplek

Dat de nieuwe aanpak werkt, zien de beheerders ook aan de uitbreiding van het aantal activiteiten. Daarbij speelt de keuken een grote rol. De buffetten van Henk en Grytsje zijn inmiddels ontdekt door tal van verenigingen. “Wy wolle dat minsken hjir goed ite kinne.” De Wier ontwikkelt nu plannen om eens per maand op vrijdag een tientjesbuffet te organiseren. “Goed ite foar in goede priis. Dat minsken elkoar moetsje kinne, is ek in belangryk ûnderdiel van De Wier. Dêr is dit gebou foar.” Henk en Grytsje zijn samen met de stichting continu op zoek naar nieuwe

Stichting Activiteitencentrum De Ynrin

De Ynrin ontwikkelt, ondersteunt, faciliteert en/of voert activiteiten uit in De Wier. Deelname is zo laagdrempelig mogelijk. Deelnemers betalen een klein bedrag per seizoen voor de ruimte en de kosten van een eventuele docent. De Ynrin is een zelfstandige vrijwilligersorganisatie die sinds 2018 geen onderdeel meer is van Stichting Timpaan Welzijn. Terugkijkend naar het afgelopen jaar, lopen de zaken naar behoren. Voor alleenstaanden wordt periodiek een broodmaaltijd georganiseerd. Veel van de activiteiten staan elders op deze pagina's.

Turn Academie Noord

Tijdens de Open Dag presenteert Turn Academie Noord (TAN) turnsters in de leeftijdscategorie van 5 tot en met 18 jaar. De meisjes bereiden zich voor op een nieuw wedstrijdseizoen. Bij TAN wordt er op veel verschillende niveaus getraind. Zo zijn de instapmeisjes nog druk bezig met het aanleren van de basis van het turnen. De grotere meiden laten onder andere hun vloeroefening op muziek zien. Aan het begin van de training is er een gezamenlijke warming-up en tumbling-springen. Daarna gaan groepjes hun eigen oefening uitvoeren op de toestellen. Meer informatie op Instagram en Facebook.

Vrouwen van Nu

De afdeling Ureterp telt 51 leden. Vrouwen van Nu is een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij. Er zijn acht bijeenkomsten per seizoen (september tot en met april). Vrouwen van Nu delen verschillende hobby’s met elkaar in zogenaamde interessegroepen: fietsgroep, literaire groep, knutselgroep, kunstgroep, tuingroep en excursies. vrouwenvannu.nl

activiteiten en nieuwe huurders. Dat is ook nodig om de exploitatie overeind te houden. Ze merken dat het verenigingsleven onder druk staat. Grytsje: “Dat betsjut dat bygelyks sportferienigingen minder oeren yn De Wier binne. Oan de oare kant nimt de diversiteit fan de aktiviteiten allinnich mar ta.” Dat is ook een ontwikkeling die Mei Hwa Khoe ziet. “We moeten ook rich-

ting toekomst denken, daar horen nieuwe activiteiten bij. Ouderen laten bewegen is bijvoorbeeld een trend waar wij best nog op in kunnen spelen.” Ook is er een goed contact met de activiteitencommissie van de inmiddels zelfstandige Ynrin, voor sociaal cultureel werk. “Zij zoeken ook continu naar een goede invulling van hun activiteiten.” mfcdewier.nl

Watertappunt leidt tot Open Dag

De Open Dag is een initiatief van de werkgroep ‘sport en gezondheid’ van het project Leefbaar Ureterp, een samenwerkingsverband van Stichting MFC De Wier en Plaatselijk Belang Ureterp. Doel van het project is om te komen tot meer onderlinge contacten en samenwerkingen tussen verschillende groeperingen en mogelijkheden voor nieuwe activiteiten te beproeven. Binnen de werkgroep waren jeugdleden van de badmintonvereniging zeer actief met de verbinding tussen sport en gezondheid, gekoppeld aan het gemeentelijke project Sûn Opsterlân. Doel was om jeugdleden te stimuleren meer water te drinken door bidons beschikbaar te stellen. Van daaruit ontstond het idee voor een watertappunt in De Wier waarvoor veel verenigingen, organisaties en inwoners van Ureterp e.o. bij elkaar gebracht zijn. Alle gebruikers van De Wier zijn uitgenodigd om zich tijdens de Open Dag te presenteren. Maar ook andere organisaties die reageerden op de uitnodiging krijgen een plaats. Op de Open Dag is De Wier in alle opzichten voor iedereen open.

Hatha yoga

Je wilt iets gaan doen, meer bewegen, dat zeker. Iets met ontspanning, of zo? Bewustwording, tja, maar wat? Weleens aan yoga gedacht? Yoga is afkomstig uit India en is ongeveer drieduizend jaar oud. Hatha yoga brengt lichaam en geest op een natuurlijke manier in evenwicht met als doel een optimale gezondheid. Hatha yoga is voor jong en oud. De houdingen worden liggend, zittend en staand uitgevoerd waarbij beheersing van lichaam en adem centraal staan. Je leert je grenzen te zoeken, te accepteren en te respecteren. Yoga kan ervoor zorgen dat je soepeler wordt, je spieren sterker worden en je evenwichtiger in het leven komt te staan. Informatie: Carla Hongerkamp (06-4097 3129). carlayoga.nl

Code Hans

Code Hans is een nieuw bedrijf dat in Opsterland het jongerenwerk en de vrijwilligersbemiddeling uitvoert. Code Hans bedenkt niet zelf ‘wat goed is voor mensen’ maar vraagt inwoners wat zij belangrijk vinden en welke ideeën ze hebben. Van daaruit organiseert het bedrijf activiteiten en projecten met inwoners. Tijdens de open dag laat Code Hans zien hoe dat werkt en vertellen medewerkers waar de bijzondere naam van het bedrijf vandaan komt.


Sport verbindt

Samen met onze 39 openbare basisscholen in Opsterland en Oost- en Weststellingwerf hebben wij een sportieve aftrap gegeven in dit nieuwe schooljaar! Sport en bewegen neemt een belangrijke plaats in binnen het onderwijs van Comprix en dat hebben wij laten zien tijdens onze sportdag ‘Comprix in Beweging’. Ruim 540 kinderen uit groep acht van onze basisscholen maakten kennis met niet alledaagse sporten zoals speedminton, freerunnen, boksen en wall ball.

De kinderen hebben zichtbaar genoten en zich van hun sportiefste kant laten zien. Daarmee is het doel van deze sportdag bereikt, kinderen met elkaar verbinden en met plezier laten bewegen.

s n e e t s u r e g Kom aken op een van kennizsembasisscholen! on

www.comprix.nl


Sa!

25 september 2019

23

www.sa24.nl

SERIE HIER IS HET FEESTJE

De redactie van Sa! is op zoek naar feestjes. In de rubriek ‘Hier is het feestje’ doen we verslag van feestelijke momenten. Dat kan van alles zijn. Een bijzondere verjaardag, een jubileum, een buurtfeest, een pensionering, een bijzonder diploma, een uitverkiezing, een dorpsfeest, een record, een reünie. Kortom: heeft u iets te vieren? Wij zijn graag van de partij. Nodig ons uit via redactie@sa24.nl. Wie weet, zijn wij erbij.

Sa! REÜniE CosY CornEr

Werom yn de tiid

"Hoi. Hé hoi! Wat sjochsto der goed út!” Het feestje der herkenning begint al bij de deur. Ken je me nog? Jawis, de stappers van toen zijn immers geen spat veranderd. “Ik bin yn myn holle noch 25.” RENSKE WOUDSTRA LANGEZWAAG Het is

dik dertig jaar geleden dat bar-discotheek Cosy Corner in Langezwaag de deuren sloot. Hoog tijd voor een reünie van oud-stappers, vond uitbater van toen Gerrie Krist. “Guon minsken ha ik hast sechtich jier net sjoen.” Dat zijn de maten van toen Gerrie in 1967 samen met Frouko Krist een bar opende in een oude stal; eerst aan de Ponnereed, een jaar later aan de Lúkster Heawei. “Dat wie it bargehokje”, herinnert Fimmie Postma-Kort zich. “Doe’t ik sechtjin wie, gie ik elke sneintemiddei steefêst nei ús bargehokje, it moaiste geboutsje fan hiel Opsterlân.” Stapper van het eerste uur Appie Jansma is er ook in de gezellige zaal van het dorpshuis. “Ik wie der fan it begjin ôf by. We hienen sinas, kola en knakwoarsten.” Hij heeft al een aantal van zijn maten van toen herkend. “De measten ha ik nei harren trouwen nea wer sjoen.” Graag had hij ook wat meer meisjes van toen willen tegenkomen. Weemoedig: “Ik ha der ferskeidene efter op de motor hân, it wie altyd wol flikfloaien.”

Bijpraten

Geprojecteerde oude foto’s boven het podium roepen herinneringen op, het geluidsniveau is precies goed voor heerlijk bijpraten. Rond tien uur speelt de heropgerichte band Green Apple. Dat ging bijna niet door, sterker, bijna ging de hele reünie niet door. Gerrie: “Ferline wike krige leadsjonger en gitarist Bert in hertoanfal.” Bert is nu weer thuis, maar zaterdagavond nog niet op het podium. De vier overgebleven bandleden vangen zijn partijen op. In de zaal geniet Jules Dresia, hij is zijn oude band nog niet vergeten. Van 1969 tot 1973 was hij de bassist. Met haar 31 jaar haalt Monique Kölliker de gemiddelde leeftijd van de stappers flink naar beneden. Speciaal voor de reünie kwam ze over uit Zwitserland. “Gerrie is myn omke. Ik ha Cosy Corner sels net meimakke, te jong. Mar ik ken in soad minsken, omdat se by omke oer de flier kamen. En in soad herkenne my ek. En ast ien kear yn Langsweagen wenne hast bliuwt dy ferbining altyd.” Er zijn ook gasten overgekomen uit Duitsland en het voormalig Oost-Duitsland. Ook bij Hennie Hoekstra zit het stap-

G-korfballers in Oerterp

Zaterdag 14 september was KV Oerterp gastheer voor alle G-korfbalteams uit Noord-Nederland. Zo'n 65 korfballers, spelend in elf teams, waren van de partij. Clubs uit Assen, Groningen, Emmeloord, maar ook van dichterbij uit Gorredijk, Buitenpost, Wolvega en Leeuwarden, streden op de Ureterper grasmat.

URETERP

KV Oerterp heeft achttien spelers en nam deel met drie teams. Wethouder sportzaken Libbe de Vries kwam als verrassing langs. Hij bleek zeer geïnteresseerd en had duidelijk affiniteit met de doelgroep. Voor de spelers kwam de verrassing aan het eind van het toernooi: een professionele teamfoto

voor elke speler door Goffe van Dijk van Fotorette Ureterp en zijn team. Elke maand vindt in twee poules een toernooi plaats, waarbij de clubs afwisselend gasten ontvangen. Het seizoen loopt tot en met mei. In juni vindt dan altijd een regionaal of nationaal Special Olympics-spektakel plaats. Volgend jaar hopen de Ureterpers in Den Haag van de partij te zijn. Interesse in G-korfbal? In de Nationale Sportweek is er een training op donderdag 26 september (19.00 tot 20.00 uur). Zowel spelers als trainers/begeleiders zijn welkom om een kijkje te nemen. Locatie: korfbalveld op complex De Griene Greide in Ureterp.

Green Apple luisterde de reünie op. FOTO: SIETSE DE BOER

persbloed nog dichtbij. “Wy bin troud yn café ’t Hou”, zoals ze het voormalige Café Krist noemt, waarachter in 1974 bar-dancing Cosy Corner werd gevestigd. “Wy gienen altyd op sneontejûn nei it kafee, de mânlju wienen dêr sneins nei it fuotbal.” Ze moet er nu nog even inkomen, lastig om iedereen na zoveel tijd te herkennen. “Miskien wienen nammebuordsjes wol handich west."

Green Apple

“Juh, bisto it? Hoe is 't?” “Sjoch, ik sei it al, dat is….” “Hé, do hjir ek?” Bijpraten, blij oplichtende gezichten bij herkenning, warme herinneringen. Het is er allemaal. De lichten dimmen, tijd voor Green Apple. Terug in de tijd gaat het met ‘Needles and pins’ van The Searchers.

Autosupermarkt Qarnet DRACHTEN Qarnet, de eerste autosupermarkt van Nederland, heeft een nieuwe vestiging geopend aan De Hemmen 1. Het nieuwe concept richt zich voornamelijk op de verkoop én private lease van zeer jonge en zelfs nieuwe auto’s met BOVAG- of fabrieksgarantie. Qarnet laat de auto op internet uitzoeken, waarna deze in heel Nederland thuis kan worden afgeleverd. Langskomen om een proefrit te maken kan ook nog steeds. Het aanbod wisselt dagelijks, gemiddeld staan er zo’n honderd auto’s op voorraad. Ook nieuw is

de werkplaats van Qarnet, voor onderhoud, APK, banden en reparaties. Alle auto’s krijgen standaard een gratis kwaliteitscontrole zodat eventuele fabrieksgarantie behouden blijft. Qarnet is aangesloten bij de BOVAG en biedt professioneel onderhoud zoals voorgeschreven door de fabrikant voor een eerlijke prijs. Door prijsopgave vooraf, een transparante werkwijze en met de zekerheid van BOVAG komt de klant nooit voor onaangename verassingen te staan. qarnet.nl

LDODK'ers zwaaien af bij Oranje GORREDIJK Nadat een week eerder Erwin Zwart bekendmaakte te stoppen als international, heeft ook Marjolijn Kroon vorige week aangekondigd te stoppen bij het Nederlands team. Beide korfballers van LDODK/Rinsma Modeplein zeggen toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Marjolijn: "Ik ben 28, maar sta maatschappelijk nog onder aan de ladder, heb nog niet veel werkervaring. Dus is het tijd daar nu stappen te zetten." Marjolijn werd met TeamNL drie keer wereldkampioen, drie keer Europees kampioen en ze

won twee keer de World Games. Na even de blik buiten het korfbal te hebben gehad, sluit Marjolijn op 1 oktober weer aan bij de selectie van LDODK. "Ik heb weer zin om te gaan vlammen." Na het afscheid van Erwin en Marjolijn heeft LDODK nog één speelster in TeamNL: Marloes Frieswijk. LDODK-spelers Julian Frieswijk en Eline Haan zijn geselecteerd voor de Oranje-selectie die 15 tot en met 19 oktober in het Tsjechische Prostějov uitkomt op het EK onder 21.


Tobacco EUR 159

producten die begeerlijker zijn met dank aan hun duurzaamheid.

NIEUW BIJ JUWELIER WIEBE WOUDSTRA !!! New o at S

Slim modern Walnut EUR 199

De KERBHOLZ tijdlijn

OPEL KARL ROCKS ONLINE EDITION 1.0 75PK Soort:

Hatchback (5deurs)

Kleur:

ROOD

Brandstof:

Benzine

2011

Transmissie: Automaat

• • • • • •

6 Airbags ABS Airconditioning Automaat Carkit bluetooth Centrale vergrendeling op

afstand • Elektrische ramen voor • Getint glas • Hoogteverstelling stoel • Lichtmetalen velgen

Bouwjaar:

2018

KM-stand:

7892

Prijs:

€ 14950,-

Garantie:

12 maanden

• Mistlampen voor • Parkeersensoren achter • Spiegels elektrisch verstelbaar • Stuur in hoogte verstelbaar

• • • • •

2011

Stuurbekrachtiging USB aansluiting Dakrails 4G wifi onstar Radio

Studievrienden en oprichters Moritz en Matthias besluiten hun backpack te pakken en naar Mexico te So Presents | KERBHOLZ vetrekken. Ze waren op slag verliefd op de cultuur van het land, maar "Designed to sustain" ook op hen gebruik van hout. Het natuurlijke materiaal had z’n piek in Geheel in lijn met het motto van het merk: “Designed to sustain” de mode nog niet behaald volgens ontwerpt KERBHOLZ om te behouden. Dat wil zeggen, het merk gaat op het duo en ging, terug in Duitsland, een zo duurzaam mogelijke manier om met de planeet én met elkaar. aan de slag met een plan van aanpak. Twee vrienden voegen zich Het, in 2012 in Keulen opgerichte, merk produceert horloges gemaakt toe en samen ontstaan de eerste van natuurlijke, duurzame en vernieuwende materialen zoals acetaat, KERBHOLZ producten. hout en marmer. Het minimalistische design geeft alledaagse items een Clara Gold Walnut buitengewoon gevoel. “Hedonistic Sustainability” noemt KERBHOLZ het; Tobacco producten die begeerlijker zijn met dank aan hun duurzaamheid. EUR 159 Een hoop avonturen én kilometers (het viertal verkocht de eerste KERBHOLZ horloges vanuit een oude Volkswagen busje) verder is KERBHOLZ “the name to know” op het gebied van innovatieve en duurzame horloges. Sinds 2017 heeft het merk ook de stichting “Design to Sustain” opgericht, waar 10% van de winst naar toe gaat.

Clara Gold Walnut Tobacco GIFTBOX EUR 169

Caspar & Clara

Op Baselworld, de grootste horlogebeurs ter wereld werden drie nieuwe versies van Caspar en Clara gelanceerd in twee nieuwe stijlen. Deze modellen, behorende tot The Elements collectie, zijn stuk voor stuk vervaardigd uit de natuurlijke materialen waar KERBHOLZ bekend Slim modern om staat. Walnut EUR 199

Vernieuwend, jong, avontuurlijk én duurzaam. Meet Moritz, tijdlijn Matthias, Adrian en Niels alias KERBHOLZ. De KERBHOLZ

1984- 2019

MORE IMAGES

KLIK HIER IN DE PDF VOOR DE So BEELDBANK

Stationsweg 85 Gorredijk - Friesland - Tel: (0513) 46 21 03 - Mob: 06 - 124 322 34

Jubileum OPEN DAG

KLIK HIER IN DE PDF VOOR DE So WETRANSFER

2011

35 jaar Wiebe Woudstra Actie voor de maand apr

Studievrienden en oprichters Moritz en Matthias besluiten hun backpack te pakken en naar Mexico te vetrekken. Ze waren op slag verliefd op de cultuur van het land, maar ook op hen gebruik van hout. Het natuurlijke materiaal had z’n piek in de mode nog niet behaald volgens het duo en ging, terug in Duitsland, aan de slag met een plan van aanpak. Twee vrienden voegen zich toe en samen ontstaan de eerste KERBHOLZ producten.

Hinze White Walnut Gold Wood EUR 149

2011

5 oktober

OPEN DAG

ACTIE

Een hoop avonturen én kilometers (het viertal verkocht de eerste KERBHOLZ horloges vanuit een oude Volkswagen busje) verder is KERBHOLZ “the name to know” op het gebied van innovatieve en duurzame horloges. Sinds 2017 heeft het merk ook de stichting “Design to Sustain” opgericht, waar 10% van de winst naar toe gaat.

Prisma Dameshorloge € 119,-  

Prisma Herenhor

€ 35,- jubileum Opkorting € 84,Baselworld, de grootste

Frida Black Marble Rosegold Midnight Leather EUR 149

Hilde Black Sandalwood Midnight Black EUR 159

Gitta Zebra No Wood EUR 139

Emil & Caspar Golden Slate

Hilde White Walnut Slate Blue EUR 159

Clara € 35,- jubileu Midnight Black EUR 159

horlogebeurs ter wereld werden drie www.kerbholz.com nieuwe versies van Caspar en Clara Niet ter publicatie. Voor aanvullende vragen, beeldmateriaal en/of persuitleen: So PR – Chelsey Geraerts – Chelsey@so-pr.nl - 020 408 18 68 - www.so-pr.nl gelanceerd in twee nieuwe stijlen. Deze modellen, behorende tot The Elements collectie, zijn stuk voor Clara stuk vervaardigd uit de natuurlijke Gold Walnut Tobacco materialen waar KERBHOLZ bekend GIFTBOX EUR 169 om staat.

Eerste 50 aanmeldingen 14 dagen sporten + sporttas t.w.v. € 29,95 cadeau!

Let op 13 apri in samenwerking

1 JAAR

HOOFDSTRAAT 45 GORREDIJK • 0513 - 461626 * EIGEN REPARATIE AFDELING WWW.JUWELIERWIEBEWOUDSTRA.NL

Vernieuwend, jong, avontuurlijk én duurzaam. Meet Moritz, Matthias, Adrian en Niels alias KERBHOLZ.

MORE IMAGES

KLIK HIER IN DE PDF VOOR DE So BEELDBANK KLIK HIER IN DE PDF VOOR DE So WETRANSFER

HappyFit35 bestaat alweer 1 jaar! Reden voor een feestje en dus is iedereen welkom om op 5 oktober een kijkje te komen nemen. HappyFit35 is het alternatief voor de traditionele sportschool. De training op de Milon Cirkel duurt slechts 35 min. In die korte tijd is het hele lichaam toch intensief getraind waarbij zowel spierkracht als conditie aan bod komen.

Actie Op onze open dag op 5 oktober van 09:00 – 17:00 uur geeft HappyFit35 50 sporttassen weg. Iedereen die lid wordt op die dag ontvangt naast 14 dagen Gratis Sporten ook een te gekke retro sporttas cadeau! Op 5 oktober kan iedereen die interesse heeft vrijblijvend kennismaken met HappyFit35. Laat je ‘Milonizen’ en train op de volautomatische toestellen. Stap op de Tanita lichaamsanalyse en bepaal je vetpercentage, spiermassa, stofwisseling en nog veel meer. Of kom gewoon een kopje koffie drinken en kijk rustig rond.

Elke dag een mooie dag bij Kinderwoud!

Hinze White Walnut Gold Wood EUR 149

• dagopvang • buitenschoolse opvang • peuteropvang • gastouderopvang T 0513 - 610 825 M info@kinderwoud.nl Frida Black Marble Rosegold Midnight Leather EUR 149

Hilde Black Sandalwood Midnight Black EUR 159

Gitta Zebra No Wood EUR 139

Hilde White Walnut Slate Blue EUR 159

Emil Golden Slate Midnight Black EUR 159

www.kerbholz.com Niet ter publicatie. Voor aanvullende vragen, beeldmateriaal en/of persuitleen: So PR – Chelsey Geraerts – Chelsey@so-pr.nl - 020 408 18 68 - www.so-pr.nl

Lijteplein 8, 9247 EN Ureterp | T. 0512-745072 | E. info@happyfit35.nl

www.happyfit35.nl

kinderwoud.nl


Sa!

25 september 2019

www.sa24.nl

25

InspiratiE opDoEn Bij BurGErinitiatiEvEn in DE GEMEEntE DaLsEn

Sallandse daadkracht

De gemeente Dalfsen en duurzaamheid is al jarenlang een voortvarende combinatie. Vertegenwoordigers van de gemeente Opsterland lieten zich vrijdag in Nieuwleusen, Dalfsen en Hoonhorst inspireren door de burgerinitiatieven in deze dorpen. TEKST: AREND WANINGE

Je kunt heel veel plannen maken rond duurzaamheid, maar ook gewoon beginnen. In de gemeente Dalfsen houden ze van die laatste insteek. Al doende leer je en al doende slaag je er ook in om zelf geld te genereren. Zo heeft de dorpscoöperatie Nieuwleusen Synergie een eigen kringloopwinkel waar dorpsgenoten spullen inbrengen. Na aftrek van de kosten blijft er jaarlijks circa 20.000 euro over, voldoende om de coöperatie in de benen te houden en kleine intiatieven financieel te ondersteunen. De initiatieven in de gemeente Dalfsen gaan verder dan alleen de transitie naar duurzame energie. Duurzaam heeft er ook een belangrijke sociale component. Met de eigen inkomsten worden ook tal van projecten uitgevoerd die gericht zijn op elkaar ontmoeten en het binden van alle lagen van de bevolking. Veel initiatieven worden uitgevoerd door dorpscoöperaties. De gemeente houdt

DALFSEN

zich op afstand. Wethouder André Schuurman (Gemeentebelangen): “Wij zagen de coöperaties ontstaan en hebben hen toen ieder drie jaar lang 20.000 euro per jaar toegezegd, vrij te besteden. Verder helpen we procedureel waar we kunnen.” Sinds 2010 is er in de dorpen al veel gerealiseerd. Het viel de deelnemers op dat alle projecten staan en vallen met gedreven vrijwilligers die er veel tijd en energie in steken. Het mobiliseren van aanwezige kennis in het dorp zie je in alle cooperaties terug. De krêft fan de mienskip, maar dan op z’n Sallands. Deelnemers aan de excursie waren vertegenwoordigers van Opsterlandse dorpen, raadsleden, wethouders en leden van het Opsterlande energietransitieteam. Zij werden geïnspireerd door de daadkracht en de inventiviteit van de vrijwilligers in de drie dorpen.

De grote houtopslag in Dalfsen ligt vol zonnepanelen.

Zonnedak Dalfsen stroomt

Groen Gebogen is het burgerinitiatief in het dorp Dalfsen dat onder andere via de postcoderoosregeling een zonnedak heeft gerealiseerd met 2.030 zonnepanelen, geplaatst door 144 deelnemers. De panelen van Dalfsen Stroomt liggen op de bedrijfspanden van Foreco, een groot houtverwerkend bedrijf op het landgoed Rechteren. Zij stellen het dak gratis beschikbaar. Binnen een paar maanden was de inschrijving honderd procent. Deelnemers betaalden 37,50 euro per paneel (280 kWh). Door dit lage investeringsbedrag konden ook inwoners met een smalle beurs deelnemen. Het project is voor 80 procent gefinancierd door de Triodos Bank. De eerste zes jaar worden de opbrengsten van de stroomverkoop en de korting op de energiebelasting, die deelnemers ontvangen, gebruikt om de lening zo snel mogelijk af te lossen. Deelnemers krijgen jaarlijks circa 10 procent van hun investering uitbetaald. Na aflossing van de lening neemt het voordeel voor de leden toe. Een tweede project met 1.000 panelen gaat binnenkort van start.

Dorpsverwarming Hoonhorst

Hoonhorst (700 inwoners) werd in 2010 uitgeroepen tot het duurzaamste dorp van Overijssel, een titel die gepaard ging met anderhalf miljoen euro. De stichting Duurzaam Hoonhorst zette er tal van projecten mee op, waaronder een dorpsverwarmingsnet. In de kelder van de Potstal, de sportaccommodatie van het dorp, staat een houtsnipperkachel. De warmte gaat niet alleen naar het sportpark, maar via een warmtenet ook naar de 500 meter verderop gelegen basisschool. Uitbreiding naar andere gemeenschapsruimtes in het dorp staat op het programma. De houtsnippers komen van een lokaal groen recyclingbedrijf, waar inwoners acht dagen per jaar gratis snoeiafval kunnen inleveren. Dat levert jaarlijks 150 tot 200 ton groen op, dat wordt gesnipperd en deels gedroogd. De dorpskachel verbruikt op dit moment circa 70 ton snippers per jaar.

De houtkachel in Hoonhorst.

Achter de tekentafel

Niet alles wat Duurzaam Hoonhorst bedenkt is direct een succes; de dorpsdeelauto is daar een voorbeeld van. Timo Veen: “Veel gezinnen hebben twee auto’s. We dachten dat een elektrische dorpsauto een aantal van deze tweede auto’s kon vervangen. Dat heeft niet op die manier gewerkt. De auto wordt nu ingezet om met vrijwillige chauffeurs cliënten naar twee zorgboerderijen te brengen.” Een ander voorbeeld. De vrijwilligers bedachten waar ouderen in hun ogen behoefte aan hebben. Het idee was een pinautomaat in het dorp en de mogelijkheid om in het dorp boodschappen te doen. “Tot we daadwerkelijk naar de ouderen gingen luisteren. We namen vijftig ouderen een dagje mee uit en gingen gedurende die dag met hen in gesprek. Toen bleek dat zij vooral behoefte hadden aan een plek om elkaar te ontmoeten. En dan niet in een café, maar een eigen plek. Daar is de dorpshuiskamer uit voortgekomen.”

Veurdewind Nieuwleusen

Nieuwleusen Synergie is een dorpscoöperatie die Nieuwleusen voor de lange termijn leefbaar en betaalbaar wil houden. Ze ontplooien veel activiteiten op sociaal terrein, zoals een sociale moestuin, de kringloopwinkel Deuroe Veuroe en de vervoersdienst Haaloe Brengoe. Ze realiseerden glasvezel in het buitengebied en werken aan een natuureducatiecentrum op Natuurboerderij BalkInn. Meest ambitieuze project op dit moment is het realiseren van twee dorpswindmolens van ieder 4,2 MW; met een ashoogte van 134 meter. De coöperatie werkt in dit project samen met een commerciële partij die de grondpositie heeft om windmolens te kunnen plaatsen, de aansluiting op het net regelt en de voorbereidingen voorfinanciert. Inwoners kunnen in het project participeren met een verwacht rendement van 4,5 procent. De financiële opbrengsten van de molens gaan in de gezamenlijke pot om nieuwe projecten mee te financieren. Rieks Voslamber: “Met direct omwonenden zijn afspraken gemaakt over een vergoeding. Ze zijn niet altijd blij met het project, maar voelen zich wel gehoord en gecompenseerd. Daardoor zijn er amper bezwaren.”


Sa!

AGENDA DO 26 SEPT

13:00 UUR | GERSLOOT Open Tripgemaal 19:00 UUR | URETERP Training G-korfbal De Griene Greide

VR 27 SEPT

13:00 UUR | GERSLOOT Open Tripgemaal

25 september 2019

Muzikale Burendag

De Spijkerpakkenband laat op Burendag, zaterdag 28 september, de buren kennismaken met hun nieuwe onderkomen. Op 6 september kreeg de brassband de sleutel van het oude dorpshuis De Mande; daarmee heeft de buurt aan De Buorren er dertig nieuwe buurtbewoners bij. Vanaf 10.00 uur staat voor iedereen de koffie klaar, gevolgd door een Burendagconcert. Daarna (14.00 uur) is er open huis. LIPPENHUIZEN

Open Tripgemaal

GERSLOOT Tijdens de vier dagen van Art Noord in Museum Belvédère (26 t/m 29 september; 13.00-18.00 uur) is het Tripgemaal (Hooivaartsweg 14) open. Er is een verkoopexpositie Ed Dukkers en andere werken uit de collectie Thom Mercuur.

19:00 UUR | NIJ BEETS Skimerjûn It Damshûs

ZA 28 SEPT

09:00 UUR | DE VEENHOOP Veentoertocht De Kan Hoeve

10:00 UUR | OUDEHORNE Boerenoptocht Flaeijelfeest

10:00 UUR | LIPPENHUIZEN Burendag met Spijkerpakkenband Oude dorpshuis De Buorren 11:00 UUR | DRACHTEN Open dag in het asiel Grasland 114 13:00 UUR | BOORNBERGUM Open Beeldentuin Els van der Glas Krite 61

Open Beeldentuin

BOORNBERGUM Beeldentuin Els van der Glas is open op zaterdag 28 en zondag 29 september (13.00-17.00 uur). De tuin is ingericht voor exposeren en biedt een keur aan dierbeelden in brons. Van der Glas werkt in de traditie van de ‘Animaliers’, kunstenaars die het eigene, het wezen van een dier in klei, steen of boetseerwas willen vangen. Dit weekend worden een aantal oudere werken tegen aantrekkelijke kortingen verkocht. In de galerie een bijdrage van gast-exposante Ineke Carolus met praktisch en kunstzinnige vormgeving van vilt met de natuur als voornaamste inspiratiebron. elsvanderglas.nl

Expositie schildersclub

EEN-WEST Tot eind december exposeert schilderclub Haulerwijk in Nivon Natuurvriendenhuis Allardsoog (Jarig van der Wielenwei 42). Het werk is gevarieerd, niet alleen door het aantal schilders, maar ook door het verschil in gebruikt materiaal en onderwerp. Ook de variatie in onderwerpen is leuk om te zien: landschap, dier, stilleven en portret. De expositie is dagelijks (9.00-18.00 uur) geopend.

Open dag Aepos

09:30 UUR | BEETSTERZWAAG Poppendokter bij Repair Café Talant De Wissel 1

10:00 UUR | BAKKEVEEN Wandelen rond de schaapskooi It Mandefjild

26

www.sa24.nl

‘Verkenningen’ in galerie Ampola

Van zaterdag 28 september tot en met zondag 24 november is de expositie ‘Verkenningen’ te bekijken bij galerie Ampola (Hoptunen 13). Met schilderijen van Klaas Alkema en sieraden van Eugenie Kalverla. Klaas zoekt naar de mogelijkheden van materialen en expressie. Het valt hem op dat de wereld van de beeldende kunsten nogal verschilt van die van de improviserende muziek. Hij wil zijn werk daarom graag zelf laten spreken. Eugenie zoekt voor haar sieraden naar bijzondere en onverwachte materialen zoals koffiecups. De galerie is open op zaterdag en zondag (13.00-17.00 uur).

DE WILGEN

Geweldig communiceren

Sonja Zwart start op zaterdag 12 oktober met een nieuwe cursus Geweldig Communiceren. In zes bijeenkomsten leren deelnemers hun gevoelens en behoeften kennen en uiten. De cursus is geschikt voor iedereen die meer verbinding wil ervaren met zichzelf en anderen. sonjazwart.nl

NIJ BEETS Met een open dag op zaterdag 28 september (13.00 uur) wil Pand Aepos graag laten zien welke bedrijven er zitten in het pand aan de Doarpsstrjitte 10. Wat doen zij? Welke dienstverlening kan je bij hen halen? En kan er ook vergaderd worden? Of kun je er terecht voor een leuke workshop of een interessante lezing? Er is een hapje en drankje en er zijn workshops. Ook een aantal lokale ondernemers presenteren zich. De open dag is ook om alvast in de sfeer te komen van de reeks ‘Energie met Aepos’, het programma met lezingen, workshops, en andere interessante activiteiten van het seizoen 2019-2020. aepos.nl

Langste tafel

GORREDIJK Op donderdag 3 oktober (17.00 uur) organiseert Sûnenz voor de zevende keer op rij De Langste Tafel. Tijdens het evenement schuiven bezoekers, oud en jong, aan bij lange eettafels in De Miente. De Langste Tafel wordt georganiseerd in het kader van de Week tegen de Eenzaamheid. Samen eten creëert verbondenheid. De gerechten met een Fries tintje worden bereid door de voedingsdienst van ZuidOostZorg en Restaurant Bysûnder. Er zijn verschillende stamppotten en een stoofpotje, bereid met verse streekproducten. Aanmelden kan tot en met vrijdag 27 september via sunenz.nl of 0512-30 53 24. Deelname: 5 euro (excl. drankjes).

LIPPENHUIZEN 13:00 UUR | GERSLOOT Open Tripgemaal 13:00 UUR | WIJNJEWOUDE Expositie ‘Eigen-zinnige momenten’ Galerie Efterom 13:00 UUR | TIJNJE Kledingbeurs De Utkomst 13:00 UUR | NIJ BEETS Open dag Aepos Doarpsstrjitte 10 13:30 UUR | NIJ BEETS Opening expositie 'Kwetsbaarheid' Galerie Aepos

‘Eigen-zinnige momenten’

WIJNJEWOUDE Galerie Efterom opent op zaterdag 28 september de nieuwe expositie ‘Eigen-zinnige momenten’. Met keramiek van Henneke Chevalier, keramiek/mixed media van Eva Ouden Ampsen en schilderijen van Anneke Leutscher. Het werk van Chevalier valt op door abstracte, gestileerde vormen gedecoreerd met geometrische patronen en vormen geïnspireerd op architectuur en landschap. Ouden Ampsen beschildert objecten van keramiek gedetailleerd en vindt haar inspiratie in natuur en Japanse houtsnedes. Leutscher vertelt met haar schilderijen herkenbare verhalen van landschappen, tafels en stoelen. De expositie loopt tot en met 15 december. Geopend op zaterdag en zondag (13.00-17.00 uur) en op afspraak. galerie-efterom.nl

Wandelen rond de schaapskooi

BAKKEVEEN It Fryske Gea organiseert op zaterdag 28 september (10.00 uur) een wandeling rond de schaapskooi. De excursieleider neemt wandelaars mee op een stevige wandeling in natuurgebied It Mandefjild. Onderweg vertelt hij over de schaapskudde en de eeuwenoude holle weg. Aanmelden kan tot een dag tevoren (15.00 uur) via itfryskegea.nl of 0511-539618. Deelname: leden gratis; niet-leden 4 euro; t/m 12 jaar 2 euro.

Cohda Kwartet in Witte Kerk

Ars Musica organiseert op zondag 29 september (15.00 uur) een concert van het Cohda Kwartet in de Witte Kerk. Vier professionele blokfluitisten spelen op bijna 44 verschillende blokfluiten zeer afwisselende vierstemmige muziek van onder meer Vivaldi, Hirose, Schubert, Preatorius en Telemann. Tussendoor is er uitleg over de muziek en de instrumenten. Entree (incl. consumptie): 10 euro; t/m 12 jaar 2 euro. wittekerkhemrik.nl

HEMRIK

Avond over kleine windmolens

BAKKEVEEN In het recent opgestelde bestuursakkoord van de provincie wordt de weg vrijgemaakt voor kleine windmolens met een ashoogte van 15 meter. CDA Opsterland organiseert op woensdag 2 oktober (19.30 uur) op camping Ikeleane een informatieve avond waarbij een gebruiker van een kleine windmolen, de producent en vertegenwoordigers van gemeente en provincie het gesprek aangaan. Er wordt duidelijk wat de mogelijkheden van kleine windmolens zijn en of het al mogelijk is om ze op een erf te plaatsen. Aanmelden kan via de website van CDA Opsterland.

Open dag in het asiel

DRACHTEN Dierenasiel De Swinge en Dierenambulance De Wouden organiseren op zaterdag 28 september (11.00-16.00 uur) een speciale Kids Open Dag aan het Grasland 114. Jonge dierenvrienden, maar ook andere geïnteresseerden, zijn van harte welkom om van alles te ontdekken en te leren over het reilen en zeilen van een dierenasiel en een dierenambulance. Hoe ziet een dierenartskamer eruit? Welke attributen gebruiken de vrijwilligers op de Dierenambulance? Hoe maak je een konijn happy? Het antwoord op al deze vragen krijg je tijdens een bezoek aan onze open dag.

Bijzondere Veentoertocht

DE VEENHOOP Voor recreatieve fietsers en steppers is er op zaterdag 28 september de eerste editie van De Veentoertocht in de omgeving van Nij Beets en De Veenhoop. Halte Leppedijk, De Kan Hoeve en Pier’s Hiem hebben de route uitgezet en organiseren deze recreatieve tocht om de mooie omgeving op de kaart te zetten. De start is bij De Kan Hoeve (Drachtster Heawei 38), onderweg zijn er rustpunten bij Halte Leppedijk en Pier’s Hiem. Afstanden: 25, 40 of 60 km. De tocht meandert door indrukwekkende turfwingebieden. Start: 9.00 tot 13.00, de finish sluit om 17.00 uur. Deelname: 5 euro; t/m 12 jaar 2,50 euro.


Sa! Blijf digitaal sterk!

Vanaf maandag 30 september starten de nieuwe workshops en cursussen van SeniorWeb Gorredijk om meer mensen digitaal sterk(er) te maken. Niet alleen Windows 10, foto’s bewerken en fotoalbums maken, WhatsApp, opschonen van de computer, tablet of telefoon komen aan bod, maar ook veiligheid online, digitale overheid, digitaal nalaten of opslaan in de cloud staat op het programma. In een Les op Maat krijgen deelnemers een-op-een antwoord op digitale vragen. De lessen worden gegeven in de lesruimte van de bibliotheek. De eerste workshop (foto’s bewerken met Windows 10) start op dinsdagmiddag 1 oktober, de volgende (foto’s en video’s versturen van telefoon/tablet naar uw computer) op donderdagmiddag 3 oktober. Op maandag (14.00-16.00 uur) is er inloopmiddag waar mensen met hun vragen bij de vrijwilligers terechtkunnen. Het complete programma staat op seniorwebgorredijk.nl. GORREDIJK

Rondleiding Tropische Kas

Op zondag 29 september (13.00-14.30 uur) is de laatste rondleiding van dit seizoen in de Tropische Kas. Half oktober sluit het complex voor bezoekers en wordt met behulp van vele vrijwilligers het complex klaargemaakt voor de winter. In de Tropische Kas bloeit en groeit alles gewoon door, ook in de winter. Tijdens deze rondleiding wordt verteld over de geschiedenis van de kas en haar planten. Deelname: 5 euro (incl. consumptie). tropischekas.nl BEETSTERZWAAG

Opening expositie ‘Kwetsbaarheid’

Zaterdag 28 september (13.30 uur) opent in Galerie Aepos de expositie ‘Kwetsbaarheid’ van Lida Cohen-Cordes. Patriz de Bruijn van Atelier Bruelle in Ee verzorgt de inleiding. Linda Cohen-Cordes (Leeuwarden, 1979) stelt zich in deze expositie van haar meest kwetsbare kant op. Haar schilderijen zijn portretten van het leven: soms heel sober en subtiel. Op andere momenten weer heel duidelijk en sterk. Maar altijd met een kwetsbaarheid van het leven zelf. aepos.nl

NIJ BEETS

25 september 2019

Keltische muziek met een verhaal

Het winterseizoen van de Kloosterkerk start op zondag 29 september (14.00 uur) met een optreden van Hynstewaed and Friends. Ze spelen Keltische liederen met een verhaal. De Kloosterkerk biedt artiesten en kunstenaars een financieel laagdrempelig podium. kloosterkerkkortehemmen.nl KORTEHEMMEN

Open avond Odd Fellows

Odd Fellows van de Compagnonsloge houden donderdag 3 oktober (19.30 uur) een open avond. Als vereniging streven zij naar zingeving, diepgang en gezelligheid. Tijdens de informatieve-avond wordt ingegaan op de bedoeling van de Orde en hoe de leden de organisatie beleven. Vooraf aanmelden via 89compagnons@oddfellows.nl. Entree: gratis. DRACHTEN

Lezing Manon Buwalda

Manon Buwalda, auteur van het boek 'Zielsrelaties, de stroomversnelling richting onvoorwaardelijke liefde', geeft op zondag 29 september (13.30 uur) een lezing in de Zijn-Plek (Bisschoplaan 12). In een interactieve lezing onderzoekt zij hoe wij als mensen in vrijheid onvoorwaardelijk kunnen liefhebben. zijn-plek.nl

KATLIJK

Skimerjûn

NIJ BEETS Vrijdag 27 september (19.00 uur) is het Skimerjûn op het

terrein van It Damshûs. Een avond vol intieme poëzie, blues en akoestische muziek. Op het programma staan onder andere singer-songwriter Jasper Schalks, blues-rockformatie Elektric Hollers, de Rolbrêge Bruzband met Friestalige blues en The Innocent Beard uit Nij Beets. Kaarten via damshus.nl. Entree: 15 euro.

Kledingbeurs

TIJNJE In gebouw De Utkomst (Rolbrêgedyk 4) wordt op zaterdag 28 september (13.00-16.30 uur) een kledingbeurs gehouden. De opbrengst is voor hospice Smelnehaven in Drachten.

Poppendokterbij Repair Café

BEETSTERZWAAG Op zaterdag 28 september (9.30-12.00 uur) houdt het Repair Café spreekuur voor poppen met klachten. Poppen van hout, porselein of plastic, popjes van stof, de hele poppenkast is welkom. Specialist poppendokter Jan Kalsbeek buigt zich over poppen met kapotte koppen, verdwenen ogen, losse armen en benen. De naaiploeg herstelt gaten in poppenjurkjes en -broeken. Natuurlijk zijn ook de andere reparateurs aanwezig voor klussen zonder poppen. Locatie: dagbestedingsruimte van Talant (De Wissel 1).

Drie films in Filmhuis

BEETSTERZWAAG Woensdag 25 september draaien er drie kwaliteitsfilms in Filmhuis Beetsterzwaag, locatie Ons Huis (Hoofdstraat 79). De ochtendfilm (10.00 uur) is The Wife over een vrouw die veertig jaar haar dromen en ambities opofferde voor haar man. Jeugdfilm Corgi (14.00 uur) volgt de avonturen van Rex, de meest geliefde hond van de Britse vorstin. Voor de Filmhuisliefhebber draait ’s avonds (20.00 uur) Green Book, over een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter die chauffeur wordt van een getalenteerde pianist.

Foto-expositie Tjassing & Tjassing

OLDEBERKOOP Hotel Lunia toont van 1 oktober tot en met 15 december foto’s van Marco en Renée Tjassing. Marco keerde terug in het Stellingwerfse en terug naar de fotografie waar hij als veertienjarige mee begon: de natuurfotografie. Wel heeft hij hier een abstraherende draai aan gegeven. Dochter Renée zette haar sterk observerende blik op in een serie stadse landschappen, die opvallen door een fraai combinatiespel van lijnen, kleuren en contrasten.

Nieuw seizoen Witte Kerk

Op zondag 29 september gaat het culturele seizoen in de Witte Kerk in Hemrik van start. Er staat dit seizoen van alles op het programma. Optredens van het Cohda Kwartet, Inez Timmer, The Frisian Harmonizers, er zijn kerstconcerten (Femmes Vocales en de Kerststerren). Daarnaast staan er een paar lezingen op de rol: een lezing over de zachte kant van harde feiten en een kunstlezing over vrouwelijke kunstenaars in de kunstgeschiedenis. Tenslotte is de kerk vanaf 26 oktober weer zeven weken in gebruik als kunstexpositieruimte, de 13e editie van ART Super. Er is dit jaar werk van 58 kunstenaars te zien en te koop. wittekerkhemrik.nl

27

www.sa24.nl

HEMRIK

Clinic Ranomi Kromowidjojo

DRACHTEN Topzwemster Ranomi Kromowidjojo verzorgt op zondag 29 september (15.30-17.00 uur) een clinic voor de miniorengroep van DZ&PC. De minioren wonnen de clinic met het inzamelen van geld voor Unicef. Kromowidjojo is naast zwemster ambassadeur van Unicef. Toeschouwers zijn welkom bij de clinic, zij kunnen zich melden (15.15 uur) bij het clubhuis van DZ&PC.

AGENDA ZO 29 SEPT

13:00 UUR | BOORNBERGUM Open Beeldentuin Els van der Glas Krite 61 13:00 UUR | GERSLOOT Open Tripgemaal 13:00 UUR | BEETSTERZWAAG Rondleiding Tropische Kas 13:30 UUR | KATLIJK Lezing Manon Buwalda Zijn-Plek (Bisschoplaan 12) 14:00 UUR | KORTEHEMMEN Hynstewaed and Friends Kloosterkerk 14:00 UUR | NIJ BEETS Met de turfbok naar Pier's Hiem Sudergemaal 15:00 UUR | HEMRIK Cohda Kwartet Witte Kerk 15:30 UUR | DRACHTEN Clinic Kromowidjojo Clubhuis DZ&PC 15:30 UUR | BEETSTERZWAAG Start Olterterperkring De Buorskip

MA 30 SEPT

14:00 UUR | GORREDIJK SeniorWeb start nieuw seizoen Bibliotheek

DI 1 OKT

19:00 UUR | JUBBEGA Proeflessen Paulus Jakje Mfg De Kompenije

WO 2 OKT

14:00 UUR | WIJNJEWOUDE Rommelmarkt Terrein bij ODV-kantine 19:30 UUR | BAKKEVEEN Avond over kleine windmolens Camping Ikeleane


DEZE WEEK

Een tas vol lekkers 500 gram schouderkarbonade 500 gram filetlapjes 5 slavinken 500 gram gepaneerde snitsels 5 hamburgers 500 gram gehakt een stel droge worst

20,Samen

Makelaarskantoor J. Koopmans

Slagerij Bigmans Schoolstraat 3-G, 8401 CS Gorredijk Telefoon 0513 466 377www.bigmansgorredijk.nl

THE WETNECKS QUEEN FOREVER WINNAAR BATTLE

LAS BANDIDAS

MIKE MARTIN AND THE BLUESBOYS

TWO BELOW ZERO

SUBTUNE DISCOSHOW


Thuisbezorgd of Thuisbezorgd of ophalen in de winkel ophalen in de winkel

ber

or d voor od

Thuisbezorgd of ophalen in de winkel

OCEAN VIEW CABERNET OCEAN VIEW CABERNET OCEAN VIEW CABERNET SAUVIGNON OF CHARDONNAY SAUVIGNON OF CHARDONNAY SAUVIGNON OF CHARDONNAY Australië

Australië

Australië

maak

Bestel direct op

Bestel direct op

5.

69

5.

5.

69

69

3. 3. tijd voor 98

Acties geldig van 23 september t/m 6 oktober 2019

Mundus Vini

Hamersma Zilveren MedailleActies geldig van 23 september

7.5 t/m 6 oktober 2019

2018

Thuisbezorgd of ophalen in de winkel

98

Thuisbezorgd of ophalen in de winkel

OCEAN VIEW CABERNET SAUVIGNON OF CHARDONNAY Australië

2017

rood

tijd voor rood

OVEJA NEGRA CABERNET OVEJA NEGRA CABERNET ARROGANT FROG SAUVIGNON-SYRAH SAUVIGNON-SYRAH OF OF CABERNET SAUVIGNONMERLOT, CHARDONNAY-VIOGNIER CHARDONNAY-VIOGNIER MALBECSYRAH Chili Chili Rood is de smaak OF SAUVIGNON van de herfst BLANC

OVEJA NEGRA CABERNET SAUVIGNON-SYRAH OF CHARDONNAY-VIOGNIER

OCEAN VIEW CABERNET SAUVIGNON OF CHARDONNAY Australië

Chili

Frankrijk, IGP Pays d’Oc

5.69

Mundus Vini

N-

gall.nl

3.

98

De Grote

gall.nl

Zilveren DescorMedaille

De Grote Hamersma

2018

7.5

chados

89

De Grote Hamersma

7.5 De Grote

89

Hamersma

punten 2018

2017

Descorchados

2017

7.5

punten 2018

2017

3.98

De Grote Hamersma

7.5

OVEJA NEGRA CABERNET 2017 SAUVIGNON-SYRAH OF CHARDONNAY-VIOGNIER

Descorchados

89

punten 2018

Chili

Rood is de smaak van de herfst

ARROGANT FROG CABERNET SAUVIGNONMERLOT, MALBECSYRAH OF SAUVIGNON BLANC

De Grote Hamersma

7.5 2017

Descorchados

89

punten 2018

Frankrijk, IGP Pays d’Oc

7. 7.99 49

7.49

4.5. 4. 4949

49

7.49

Mundus Vini

Zilveren Medaille 2018

4.

49 49 4.7.5 7.49De Grote

Hamersma 2017

Gall & Gall Gorredijk

is vernieuwd

5.69

3.

98

CODE ROOD

OVEJA NEGRA CABERNET SAUVIGNON-SYRAH OF CHARDONNAY-VIOGNIER Chili

ARROGANT FROG DescorDe Grote chados CABERNET SAUVIGNONHamersma MALBEC89 punten 7.5 Het MERLOT, was nog een heerlijk weekend met hoge temperaturen. Maar het is ook duidelijk: SYRAH OF SAUVIGNON 2017 2018 BLANC hangt in de lucht. Ook dat is een mooi jaargetijde. Rood is de smaak van de herfst. de herfst Frankrijk, IGP Pays d’Oc

En dat treft. 99 Gall & Gall Gorredijk heeft het wijnaanbod opgeschud en de wijnhoek van de winkel opnieuw ingedeeld. Overzichtelijker en met meer informatie 7.49 per wijn. Slijter André Spijkstra heeft in de vernieuwde winkel nu een buitengewoon mooi assortiment rode wijnen. Hij vertelt er graag meer over.

7.

5.

49

Laat u verrassen!

4.

49

GORREDIJK Hofland 1, tel: 0513 - 462 380


EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT Normaal zo rustige september. Volgens ons heeft iedereen dit jaar weinig vakantiegeld uitgegeven. Wat een drukke maand. We begonnen de maand met een golf naar Middenmeer prachtig plaatsje daar zijn we zelf een paar jaar terug met de boot geweest. Daarna was het een Volvo festijn. Deze maand passeerden 4 Volvo v 40’s de Revue. Maandag avond 2 september was het even schrikken. Na een aflevering en een verkoop tijdens de tweede proefrit van die avond, zakte ik bij binnenkomst van ons gebouw even flink door de hoeven van de pijn. Met spoed heeft Ida mij naar de dokterswacht in Heerenveen gebracht. Onze jongste zoon heeft samen met de tweede klant (Hans Van Der Krieke) het pand afgesloten en heeft onze zoon thuisgebracht. Nogmaals bedankt hiervoor en veel plezier met je nieuwe Audi. Het bleek een grote niersteen te zijn. De volgende dag is er een dubbel j katheter geplaats tussen de nier en de blaas nu nog even de steen vergruizen en dan is het weer voor elkaar. Iedereen nog bedankt voor de hulp en leuke berichten. Ida verkocht in de week dat ik in het ziekenhuis lag gewoon ook nog even 6 auto’s, wat een topvrouw heb ik. De rest van de maand was ook wat verkopen betreft top wekelijks 5-6 auto’s helemaal geweldig aangezien we een voorraad van 15 tot 20 auto’s hebben. Fam.de boer uit Hommerts kochten gewoon 2 auto’s in 1x ze kwamen voor de fiat 500 en gingen met de fiat en een mooie Volvo weer naar huis. Dit was even weer een greep uit onze gebeurtenissen. Alle klanten weer fijne en veilige kilometers toegewenst. Leuk dat u weer interesse toont in ons bedrijf. Tot volgende maand. Met vriendelijk groet: Martijn, Ida en onze topper Douwe

Volkswagen Golf 1.4 TSI GTE Navigatie,parkeer sensoren,schakel flippers 109.000 dkm Bouwjaar 2015 Hybride/Benzine

€14.949,- excl btw.

Mazda CX-5 2.0 TS+ Lease Pack 2WD Navigatie,Xenon. parkeer sensoren Bouwjaar 2012 Benzine

€ 13.333,-

Peugeot 308 1.6 HDi Allure Panoramadak.led,camera,privacy glas, 115000 km Bouwjaar 2015 Diesel

€ 10.499,-

Auto Gorredijk De Werf 30, 8401 JE Gorredijk info@autogorredijk.nl 06-53154528

WWW.AUTOGORREDIJK.NL

Audi Q5 2.0 TFSI 224 pk automaat quattro Pro Line Plus 76000 km Bouwjaar 2014 Benzine

€ 28.999,-

Peugeot 308 1.6 BlueHDi Blue Lease Navigatie,airco137000 km Bouwjaar 2015 Diesel

€ 8.888,-

Renault Clio 1.5 dCi ECO Dynamique Navigatie,lmv 95000 km Bouwjaar 2016 Diesel

€ 9.555,-

Hyundai i10 1.0i i-Motion Comfort Automaat, Airco Bouwjaar 2014 Benzine

€ 8.999,-

Peugeot 308 1.2 PureTech Executive Navigatie,cruise,dab.120.000km Bouwjaar 2015 Benzine € 11.888,-

Skoda Rapid 1.2 TSI Greentech Elegance Businessline navigatie,clima 117000 km Bj. 2014 Benzine € 8.888,-

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 Zaterdag 10.00-17.00

500 M2 SHOP In onze ruim opgezette shop kunt u terecht voor alles wat u verder nog nodig heeft voor uw bouwproject!

BENT U OP ZOEK NAAR BAKSTENEN OF DAKPANNEN?

BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND*

*UITGEZONDERD EILANDEN

ALLES VOOR DAK EN GEVEL

WIJ BESCHIKKEN OVER EEN RUIM OPGEZETTE SHOWROOM. AFSPRAAK NIET NODIG.

OPENINGSTIJDEN: SPECIALIST IN HOUT EN PLAATMATERIAAL

MAANDAG

07.30 - 17.30 uur

DINSDAG

07.30 - 17.30 uur

WOENSDAG 07.30 - 17.30 uur DONDERDAG 07.30 - 17.30 uur VRIJDAG

07.30 - 17.30 uur

ZATERDAG

08.30 - 16.00 uur

SWIJNSWEI 2A | NIJ BEETS | WWW.BPGVANDERMEULEN.NL | T (0512) 460 022

RUIM AANBOD GRIND EN SIERBESTRATING


Sa!

! Sa Doe mee & WIN

25 september 2019

puzzel

31

www.sa24.nl

Sa! Cartoon

kijkt anders

Tweemaal twee kaartjes voor de Allegorische Optocht in De Knipe op 12 oktober om 19.30 uur.

En de prijswinnaar is…. Door de juiste oplossing in te sturen (591 771 985) is Margreet Berga uit Terwispel de winnaar van de puzzelprijs van de sudoku uit week 37. Ze wint hiermee twee kaarten voor de Skimerjûn in Nij Beets, komende vrijdag.

advocaat

anders gezegd

pers. vnw.

vernis

7-armige kandelaar

handigheid

2

niet meegaand

rangtelwoord

Chinees gerecht

10

kerkgebruik

gebouw in A'dam

heden

koorhemd

spel met stokjes

steekvlieg

grootvader

wandversiering

Grieks eiland

Indiaas gewaad

licht bier

regenvlaag

dekverf

naamspeldje

aanwijzend vnw.

nikkel

verbouw

12

vreemde munt

binnenkomst

binnenkant

metaal nietvakman

adellijk persoon

nulpunt 24 uur

limonade

5

buitenlijn een zekere hooivork

halsjuk

woonboot

netwerk v. lijnen provinciehoofdstad

Bijbelse priester

voorjaar

11

open plek

Eerwaarde Heer

ingeschakeld

sportploeg

eigenaardig

gesteente

licht bruinrood drugshandelaar

1

gevouwen boekje

guit

7

oplichten

pl. in Overijssel

grondgebied

grafvaas

hoofdzaak

planeet

voortdurend

optater

onvoltooid

pl. in België staat in Amerika

vordering

bevel

politieke partij mankement

ten laatste

loofboom

13

chocolaatje

wreed heerser

lofzang

heldendicht

springend insect

wennen

doctorandus

doelman

glorie overal

dans

dun

voegwoord

ankertouw

14

handelsvoorwerp

schaakstuk

pl. in Israël

kunststukje

streling

brandgang

priem

brandschoon

haars inziens

flauw

ontkenning

roofvogel

3

inheems zoogdier

noordoost

kippenproduct

rangtelwoord

snijwond

impressie

kerkstraf

heimelijk kijken indien

wiel

mooiprater

soort schep

sommeren

8

veronderstelling

6

begindeel

ouderwets vrouw v. Abraham

schamel salaris

deel v.e. dier

Utrechts bouwwerk

broedplaats

toespraak

9

© www.puzzelpro.nl 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Met de juiste oplossing van het Zweeds raadsel zijn tweemaal twee toegangskaarten te winnen voor de Allegorische Optocht in De Knipe op 12 oktober. Inzenden van de oplossing kan per mail naar puzzel@sa24.nl of met de post naar Sa! Media, Wetterwille 2, 8401 GB Gorredijk. Uiterlijk 2 oktober. Vermeld ook W39, uw adres en telefoonnummer (voor het bellen van prijswinnaar).

4


Bestel online!

OLS VODKA

Keuze uit Pick Up of laten bezorgen

COEBERGH BESSEN

odka, 70 cl

JUST RED kijk op: GARNACHA ahgorredijk.nl Spanje,

Vruchtenjenever, 1 liter AH Verse zalmfilet

13.

9.

99

1.

99

Alle varianten*, per 100 gram van 2.56-2.59 voor *M.u.v. Biologisch

COINTREAU

Fruitlikeur, 70 cl Vers uit onze oven Combineren mogelijk Bijv. rogge 2 hele broden van 4.38 voor *M.u.v. petit en thuisafbakbroodjes

eux, 1 liter

2e halve prijs JÄGERMEISTER

3.

De actieprijzen variëren van 2.46-4.60

5.

11.

9.

49

19.

99

19.

99 13. STBOK MET GLAS Alle Oral-B mondverzorging Alle Oral-B en elektrisch mondverzorging poetsen

Korting

13.

4.

RUTTE

14.

Wodka, 1 liter

alle varianten, Vitality elektrische

combineren mogelijk tandenborstel prijsvoorbeeld

Tandvlees & Glazuur prijsvoorbeeld prijsvoorbeeld Original tandpasta 75 ml Head&Shoulders Tandvlees & Glazuur 98 Classic tandpasta 75 ml 2 Original stuksanti-roos shampoo 280 98 ml

Vieux, 1 liter

Oude Jenever, Alle varianten, combineren mogelijk 1 liter Per stuk van 2.69-3.84 2 stuks 4.00 4 stuks

15.99

5 5

GROLSCH HERFSTBOK MET GLAS HERTOG JAN KRAT BOKMA

Jonge Jenever, 1 liter

Seizoensbier, 6 x 30 cl

99 99 55

ESBJAERG VODKA

22.

12 12 98 22 stuks stuks25 2598

6 flessen:

5.

6 flessen:

94

Zilveren Medaille

3.98

15. 1+1 1+1 99

70 cl Pilsener, 24 x 30 clBlend, Mild & zacht

Witte Rum, 1 liter

Jim Murray

94 5. 99 99

herfstbok seizoen

bij aankoop van twee van deze actieproducten

3.

98

En ook bij aankoop van één product van:

+

A LLE EN BOKBIER

61+1=4 IX PICK & M gratis gratis

1+1

+ + gratis

haarhanddoek + gratis*

95.5 punten

17.

69

gratis + gratis RUMAG. bidon gratis Exclusief statiegeld.

face wash face wash150 150ml ml

BACARDI CARTA BLANCA

Blend, 1 liter Medium & granig

OP=OP24 x 30 cl +Pilsener,

99

combineren mogelijk combineren mogelijk m.u.v. zonbescherming

m.u.v. zonbescherming

WALKER HERTOG JANJOHNNIE KRAT BLACK LABEL

GRANT’S

Wodka, 1 liter

IWSC

Alle Biodermal Alle Biodermal prijsvoorbeeld prijsvoorbeeld

00

19.99

11

2 stuks 11 2 stuks 1110

6.99

2. 49 11.99 49 49 11. 14. actieknallers 1+1 1+1 1+1 gratis 18

BLAUW

De actieprijzen variëren van 2.98-43.98

gratis STOLICHNAYA

Herbal Essences, opzetborstels en combineren mogelijk Head&Shoulders m.u.v.elektrische 2 stuks Vitality en Aussie opzetborstels tandenborstel en

Omfiets wijn

9.99

gratis

en elektrisch combineren mogelijk m.u.v. 2 stuks poetsen

50

49Wereldgerechten Knorr

2+1 gratis DUJARDIN

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. Dreft handafwas original 3 flessen à 480 ml van 6.27 voor

15.49

99

2.

Vruchtenjenever, Alle varianten, combineren mogelijk 1 liter Per stuk van 1.54-1.99 1 stuk voor 1.50 2 stuks voor

9.99

17.99 49

35% 15.

23.

99

COEBERGH BESSEN

99 Dreft handafwas, Ariel, Lenor, Swiffer

Grolsch en Warsteiner pils kratten 49

Combineren mogelijk Krat 16 flesjes à 0.45 liter of krat 24 flesjes à 0.3 liter Per krat van 15.79-16.89 1 stuk 10.49 per krat 2 stuks 9.99 per krat 3 stuks 9.49 per krat

Rivella, Royal Club en Crystal Clear 1-1.5 liter

BOLS VODKA

Oude Jenever, 1 liter

1.

69

De actieprijzen variëren van 1.69-3.74

2 Wodka, stuks 70 cl

Combineren mogelijk Per stuk van 0.49-5.85 1 stuk 25% korting *M.u.v. ijs

Korting

2015 Alle varianten* Bijv. shoarma 250 gram per schaal van 2.25 voor *M.u.v. 850 gram

Alle Lipton*

RUTTE

Bitter, 70 cl

28

2. 99

99

9.

Schaal 500 gram 2 schalen voor

Alle AH Liefde & Passiebroden*

UJARDIN LAUW

2 stuks

49

25%

Omfiets wijn

Exclusief statiegeld.

5.

100 gram

99

Wine of Spain

AH Varkensshoarma of -gyros

AH Pitloze rode druiven

exclusief statiegeld

150 cl

75 cl

10.

99

16.49

17.99

22.49

23.49

30.99

10.99

12.99

15.99

17.99

19.99

bestel gemakkelijk en snel op gall.nl Ook op:

150 cl

75 cl

2015

Profile for Sa! Media

39 - 2019  

39 - 2019  

Profile for sa24media
Advertisement