Issuu on Google+

Sa!

Woensdag 1 april 2015 Jaargang 2 Nummer 13 www.sa24.nl

kijkt anders

EERSTE STAP PAGINA 21 OWO-GEMEENTEN

URETERP VOL AMBITIES

JACOB C. TAEKEMA

AMBTELIJKE FUSIE

WIELERDORP

REVALIDATIEKUNST

Als het aan de colleges van B en W van Opsterland en de beide Stellingwerven ligt, krijgen de drie gemeenten één gezamenlijk ambtelijk apparaat van circa 600 ambtenaren. De gemeenten blijven wel zelfstandig. Voor de politiek in Opsterland gaat dit allemaal wel snel genoeg.

Drie keer maar liefst is Ureterp dit jaar het bruisende wielerepicentrum van Friesland. Het begint paasmaandag met het eerste wielercriterium van het seizoen. En alle ambities zijn nog niet vervuld. Het NK voor profs moet over een aantal jaren de kers op de taart zijn.

Zijn lijf is een worsteling na een indrukwekkend tako-tsubosyndroom en een herseninfarct. Maar in de mijmering rond het herstel van Jacob Taekema werd kunst geboren. Een serie schilderijen vol dagdromen en afbraak, grijstinten en kleur, verbonden door een kleine rode ballon.

PAGINA 3

PAGINA 17

PAGINA 19

Woning van de week

SkutSje 47 Gorredijk Vraagprijs  375.000,– K.K. www.sierdmoll.nl


It gemis fan it âldershûs sil bliuwe, mar de moaie oantinkens ek. De warme blijken van medeleven, de vele kaarten en bloemen die wij hebben ontvangen na het overlijden van onze lieve zorgzame heit, pake en ouwepake

Age Lageveen hebben ons goed gedaan. Hartelijk dank daarvoor.

It gemis sil bliuwe, mar jimme waarme belangstelling en it meilibjen nei it ferstjerren fan ús leave, soarchsume mem, beppe en oerbeppe

Hiltje Zwart-Brouwer hat ús tige goed dien. Hertlike tank hjirfoar. Bern en bernsbern

Elly en Marcus Roelof en Pietsje Klein- en achterkleinkinderen

De Gordyk, april 2015

Gorredijk, april 2015

Familieberichten in Sa!

Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Rik Dijkstra: rik@sa24.nl of 06- 2189 4828.

PASEN

AANBIEDINGEN week 14

Ook deze week vers Koningsrolletje 100 gram € 1.35 Hollands lamsvlees volop op voorraad. Bij 2X 100 gram vleeswaren gratis doosje eieren


Sa!

1 april 2015

3

www.sa24.nl

OWO-gemeenten intensiveren samenWerking

Ambtelijke fusie drie gemeenten Als het aan de colleges van B en W van Opsterland en de beide Stellingwerven ligt, krijgen de drie gemeenten één gezamenlijk ambtelijk apparaat van circa 600 ambtenaren. De gemeenten blijven wel zelfstandig. BEETSTERZWAAG Opsterland, West- en Ooststellingwerf (OWO) werken al sinds 2011 samen. Ambtenaren van een aantal uitvoerende diensten (belastingen, personeel en vergunningen) zijn al samengevoegd. Ieder gemeentehuis (Beetsterzwaag, Wolvega en Oosterwolde) biedt onderdak aan een van de clusters.

Een extern onderzoeksbureau onderzocht de samenwerking tot nu toe. Dat leverde, ondanks een aantal positieve resultaten, vooral een kritisch

rapport op. In de dagelijkse praktijk missen de ambtenaren vooral een gemeenschappelijke visie. Het onderzoeksrapport ademt een sfeer van een te vrijblijvende samenwerking. Onder andere een gevolg van de wens om de ‘couleur locale’ van de afzonderlijke gemeenten zoveel mogelijk te handhaven. Ambtenaren weten daardoor niet waar ze aan toe zijn, blijven daarom hun eigen gemeentelijke koers volgen en omzeilen soms de stroperige gezamenlijke manier van werken. De eigen cultuur blijft

leidend. “De samenwerking komt goed tot zijn recht in zaken die men ‘niet wil’, in het reageren op bedreigingen van buiten”, aldus het rapport. De ontbrekende visie is niet het enige grote kritiekpunt. De ambtelijke aansturing van de samenwerking is ook ver onder de maat. De regiegroep, met daarin de drie gemeentesecretarissen, denkt te veel vanuit de eigen gemeente en is volgens de onderzoekers vaak onzichtbaar. Tegelijkertijd trekken de onderzoekers ook twee andere belangrijke conclusies: zoals het nu gaat werkt het niet, maar er is ook geen weg terug. De onderzoekers van Code Samen zien de oplossing in een ambtelijke fusie. De ambtenaren gaan op in een gezamenlijke organisatie die ten

dienste staat van drie zelfstandige gemeenten. De afzonderlijke gemeenten blijven dus gewoon zelf verantwoordelijk voor hun beleid; de ambtenaren bereiden voor en voeren uit. Een ambtelijke fusie moet er volgens de drie gemeenten voor zorgen dat de kwaliteit van dienstverlening naar de burgers kwalitatief goed blijft en dat de gemeentelijke organisaties dicht bij de burgers blijven staan. Dat laatste is één van de argumenten waarom er niet wordt gesproken over een gemeentelijke herindeling. Daar is volgens de drie burgemeesters nu ook geen enkel draagvlak voor. De onderzoekers geven de voorkeur aan de big-bangmethode: zo snel mogelijk een ambtelijke fusie. Iedereen moet dan snel kleur bekennen

Aanpak leerlingenvervoer

Herinner de Vrijheid

BEETSTERZWAAG Opsterland wil volgend jaar 50.000 euro op het leerlingenvervoer bezuinigen. Taxivervoer naar het speciaal onderwijs is geen standaard meer. “Wy besjogge per gefal at it ek oars regele wurde kin”, aldus wethouder Wietze Kooistra. Dat betekent vooral maatwerk, een aanspraak op eigen inzet, flexibiliteit, maar ook experimenten rond begeleid zelfstandig reizen. “Dat helpt by de selsstannigens fan de bern. Se leare hoe’t se reiz-

GORREDIJK Op de tentoonstelling ‘Herinner de Vrijheid’ staan verhalen centraal van mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Met het verhaal van het Joodse meisje Esther, over Isac Leefsma, interviews, ingebrachte stukken en voorwerpen uit het eigen depot wordt een levendig beeld geschetst van het leven in oorlogstijd, na de bevrijding en de jaren erna. Om te herinneren en om de herinneringen door te geven aan de huidige

gje moatte. Dêr ha se letter ek wat oan.” Opsterland bouwt in een aantal gevallen ook drempelbedragen in. Wanneer ouders voor hun kind een school verder weg kiezen, bijvoorbeeld vanuit geloofsovertuiging, betalen ze voortaan een inkomensafhankelijke bijdrage. De voorgestelde regelgeving is nu rijp voor inspraak. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk de definitieve regeling. Waarschijnlijk gebeurt dit nog voor de zomer.

en zit op korte termijn op de juiste positie, waardoor de gemeenten direct verlost zijn van veel afstemmingsproblemen. Nadeel is dat in plaats van de inhoud, de vorm leidend is. Vanwege dat nadeel nemen de drie gemeentebesturen het big-bangadvies niet over. Ze willen eerst een gezamenlijke visie en pas daarna een ambtelijke fusie. De drie gemeenteraden zijn nu eerst aan zet. In mei oordelen ze over het rapport en in het najaar hopen de drie burgemeesters dat de raden tot een gezamenlijke OWO-visie komen. Op sa24.nl: - Reactie van burgemeester Van Selm. - Een ambtelijke fusie is voor de Opsterlandse raad wel heel kort door de bocht.

generatie. Pas als jonge mensen beseffen wat democratie, vrijheid en verdraagzaamheid voor hen betekenen, zullen zij deze waarden verdedigen als het erop aankomt. De tentoonstelling loopt van 7 april t/m 5 mei met diverse activiteiten. Er zijn concerten met Joodse muziek en lezingen over bijvoorbeeld de Joden in Gorredijk, de gefusilleerde onderwijzer Jan Eisinga en jeugdervaringen tijdens en na de oorlog. www.museumopsterlan.nl

Herfstweer bij Lentefair

Zoeken naar alternatieven voor AZC

In het dorpshuis van Jonkerslân heerste zondagmiddag een prettige voorjaarssfeer bij de vijfde Lentefair. Buiten leek het eerder herfst. Misschien bleven mogelijke bezoekers daarom liever thuis bij de kachel. Anderzijds smachtten bezoekers misschien juist naar het voorjaar op de eerste dag van de

BEETSTERZWAAG Het AZC met alle bijbehorende voorzieningen in Drachten (460 plekken) vergroot de kans dat Opsterland kleinere opvanglocaties kan aanwijzen voor de opvang van asielzoekers. Dat blijkt uit de voorwaarden van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Een AZC met een capaciteit voor 600 asielzoekers op het terrein van timmerfabriek De Vries in Gorredijk zag de gemeente Opsterland, daarin gesteund door de gemeenteraad, niet zitten. Te veel voor een plaats met de omvang van Gorredijk. Volgende week maandag komt het onderwerp aan de orde in de gemeenteraad. Het COA zoekt nog steeds dringend naar opvangplaatsen en de Opsterlandse raad wil niet voor haar verantwoordelijkheid weglopen. Achter de schermen wordt daarom gewerkt aan een motie die op steun van alle partijen kan rekenen. Hierin wordt het college van B en W opgeroepen om samen met het COA te zoeken naar alternatieve plekken binnen

JONKERSLÂN

zomertijd. Het was in ieder geval gezellig druk met allerlei kramen vol leuke paasstukjes, vogelhuisjes, bijenwasproducten en allerlei andere leuke dingen voor huis en tuin.

VIDEO SA24.NL

de gemeente. Volgens Jan Willem Anholts, woordvoerder van het COA, is dit één van de manieren om locaties te vinden. “Daar zijn we altijd blij mee.” Het COA hanteert wel een aantal uitgangspunten. Wanneer op een nieuwe locatie een opvangcentrum gebouwd moet worden, doen ze dat het liefst voor 500 tot 600 opvangplekken. “We werken met publiek geld en daar moet je verantwoord mee omgaan. Dan speelt de schaal in verhouding tot de investeringen wel een rol.” Kleinere locaties zijn volgens Anholts wel mogelijk, maar dan moeten zaken als onderwijs en gezondheids-

zorg gewaarborgd zijn. “We vangen op sommige locaties 150 tot 200 personen op, maar dat kan alleen wanneer er een groter AZC in de buurt is.” Het COA werkt altijd aan draagvlak in de dorpen rond een opvanglocatie, maar ze hanteert geen vaste verhouding tussen het aantal opvangplekken en de bevolkingsomvang in de buurt. Volgens Anholts blijkt in de praktijk dat ook relatief veel opvangplekken bij kleinere dorpen geen problemen opleveren. Als voorbeeld noemt hij Luttelgeest met 1.400 opvangplekken op 2.200 inwoners of Overloon met 800 opvangplekken bij 3.626 inwoners.

TIP van On Tour Tweewielers ... Winderig 2e Paasdag! Hét ideale weer om een e-bike te testen. Komt u ook? We maken er een gezellige dag van! 2

0m 1.40 SEN FIET

2

m 400 /ATB E RAC

De Kromten 12 Gorredijk Tel. 0513 46 05 36 www.ontourtweewielers.nl


Bezoek onze showtuin, ook op zaterdag en paasmaandag geopend! * keramische tegels * exclusieve betontegels * (gebakken) bestrating * natuursteen * grind en split * opsluitbanden etc. Bij partij Gratis bezorgd. Betonmortel en schuimbeton voor isolatievloeren leveren wij vanuit onze eigen betoncentrale! Levering in Friesland en omstreken, eventueel ook op zaterdag


Sa!

1 april 2015

5

www.sa24.nl

De grammofoon doet het weer Elke maand brengen tientallen mensen van alles mee naar het Repair Café van Beetsterzwaag. Zo bogen de deskundigen zich zaterdag over een stofzuiger, waterkoker, strijkijzer, bandrecorder, grastrimmer, koffiezetter en de kapotte broekzak van een spijkerbroek. BEETSTERZWAAG Zijn kleine Philips koffergrammofoon uit de jaren zeventig vertoont kuren. “Hij slaat na een paar minuten af.” Gert Jan raadpleegt deskundige Isaak Bottema van Repair Café Beetsterzwaag. “Het verschijnsel is duidelijk, maar het kan van alles zijn.” Coördinatrice Anke Vogelzang legt uit dat er iedere maand een thema is. “Deze maand is het tuingereedschap. Ze hebben net mijn grastrimmer uit elkaar gehaald. Er is een riempje kapot. Ik ga een nieuw riempje bestellen en dan zetten ze dat er volgende maand in.”

Naaimachine

Het reparatiecafé is van alle markten thuis. Achter de naaimachine heeft Leen Willems een broek onder handen. Er

zit een fors gat in de broekzak. Naaien is zijn hobby. “Thuis ben ik bezig een tent te maken. Ik hou van dat ruigere naaiwerk en meestal schuif ik het fijnere werk door. Maar de binnenkant van een broekzak, dat durf ik wel aan.”

Bandrecorder

Een bandrecorder van dik veertig jaar oud staat bij Jan Hallers op tafel. Samen met eigenaar Kamstra probeert hij de bovenkant te lichten. Dat valt nog niet mee. “Kijk, hier zit wel een schroefje, maar het ringetje is weg.” De bandrecorder heeft al dertig jaar stilgestaan. Kamstra: “Ik ha noch allegear âlde opnames fan de bern en sa. It soe moai wêze as se der hjir wer wat beweging yn krije kinne.”

Isaak Bottema (rechts) bestudeert samen met eigenaar Gert Jan de grammofoon. FOTO: SIETSE DE BOER

Strijkijzer

Aan de koffietafel wacht mevrouw Ensing op haar beurt. Het snoer van haar strijkijzer is kapot. “Ik wit net in reparaasjewinkel op ‘e Sweach te finen, tink net dat se hjir binne.” Haar ingevulde formulier ligt te wachten in het

Roelie en Willem grepen herkansing

bakje ‘elektrische apparaten’ naast de bakjes voor ‘textiel’ en ‘overig’. Een rood bakje is bestemd voor de zaken die zijn afgehandeld. Een kleine greep: een stofzuiger die echt niet meer gerepareerd kan worden, het mes van een maaimachine geslepen, schoffel geslepen, koffiezetter-schakelaar overbrugd en een gerepareerde pop.

Haarscheurtje

Gert Jan glundert. Zijn koffergrammofoon doet het weer. “Laten we even kijken of alles werkt”, vraagt hij voor de ze-

kerheid aan Isaak Bottema. En ja hoor, klassieke klanken klinken zoals dat hoort uit de Philips 504. “Het was een haarscheurtje op de printplaat”, vertelt Bottema. “Dat kun je met het blote oog eigenlijk niet zien. Ik heb het met de soldeerbout gelijmd.” Het klusje duurde bijna twee uur. Het repaircafé in Beetsterzwaag is iedere laatste zaterdag van de maand geopend van 9.30 tot 12.00 uur. De eerstvolgende opening is op 25 april. Het maandthema wordt later bekend gemaakt. repaircafebeetsterzwaag.nl

Korting op bouwkavels plan Loevestein

Wethouder Rob Jonkman op bezoek bij het jubilerende echtpaar Varwijk. FOTO: SIETSE DE BOER

GORREDIJK De gemeente Opsterland stelt de ambities in het uitbreidingsplan Loevestein in Gorredijk fors bij. Van de eerder geplande 165 woningen blijven er 60 over. Korting op kavelprijzen tot 20% moet belangstellenden over de streep trekken.

Roelie Jongstra was 17 toen ze tijdens een dansavond bij Hotel van der Meer in Bakkeveen verliefd werd op Willem Varwijk uit Siegerswoude. De liefde werd in de kiem gesmoord, haar ouders gaven geen toestemming voor verkering. Gelukkig trof ze Willem twee jaar later opnieuw, tijdens een dansfeest in Drachten. Zondag vierden Willem Varwijk (86) en Roelie Jongstra (84) hun 60-jarig huwelijk. Willem Varwijk was pas 21 toen hij afstudeerde aan de kweekschool. Een post als vervangend directeur in Wijnjewoude ging aan zijn neus voorbij omdat hij werd opgeroepen voor de dienstplicht. Roelie Varwijk: “De oarloch yn Indië wie krekt foarby en foar de soldaten yn Nederlân wiene der gjin wapens.” En dus

De ooit gedachte grootschalige ontwikkeling van Loevestein is verleden tijd. De bevolking van Gorredijk groeit minder dan verwacht en Opsterland spreekt zelfs over mogelijke krimp. Daarom vindt Opsterland het nu tijd om in te grijpen. Tot 2027 concentreert de gemeente zich vooral op de ontwikkeling van fase 4-West. Een terrein van 4,3 hectare met plek voor zestig woningen en een brede school in de hoek grenzend aan de straten Sinneblom en Fontein. De waarde van de grond in de fases 4-Oost en 5 (samen 22,6 hectare) wordt fors afgeboekt. Dit levert Opsterland boekhoudkundig een verlies op van 1,3 miljoen euro. Wethouder Piet van Dijk spreekt liever over investerin-

URETERP

keerde Willem na een half jaar terug naar het burgerleven. Hij stond ruim vier jaar aan een school in De Westereen. Rond die tijd wilden Willem en Roelie ook graag trouwen. “Willem sollisitearre doe as skoalhaad, want dan krigen je der direkt in hûs by.” In Almelo was het raak, Willem werd op z’n 26e schoolhoofd. Hij wilde graag verder leren voor leraar Engels en dus besloot het echtpaar terug te keren naar het Noorden. “Yn Marum koe hy learaar wurde. Omdat se dêr gjin learaar Dútsk hienen, is hy doe oan de stúdzje gien foar de LO-akte Dútsk.” Twee jaar later werd Willem boventallig en vond hij een nieuwe baan aan de openbare school voor voortgezet onderwijs in Burgum. “Dêr hat er doe syn LO-akte Ingelsk helle. Hy wie

earst learaar, letter adjunkt-direkteur en de lêste tolve jier direkteur.” Op 58-jarige leeftijd volgde vroegpensioen. Een paar jaar later verhuisde het echtpaar naar Ureterp. Roelie Varwijk werkte tot aan haar trouwen in een manufacturenwinkel. “Doe’t de famkes letter nei Drachten op skoalle gienen, ha ik noch fiif jier yn in juwelierswinkel yn Burgum wurke.” Naast haar taken als vrouw van de schooldirecteur, zat ze onder andere in het bestuur van de Plattelandsvrouwen. Roelie is nog altijd druk met volksdansen, gymnastiek, klaverjassen en fietsen. Willem gaat vier dagen per week naar de dagopvang vanwege gezondheidsproblemen. Het echtpaar heeft twee dochters, vijf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

gen in de toekomst. Door de afwaardering dalen de kosten van de terreinen en is er ruimte voor goedkopere kavels. “De grond krijgt nu een reële waarde. Dan krijgen ontwikkelingen weer meer kans en daardoor neemt de kans op opbrengsten toe.” Uiteindelijk valt de financiële schade dan mee, verwacht Van Dijk. Opsterland biedt in fase 4-West de kavels een jaar lang met korting aan. Voor vrije kavels is dat 20%, voor twee-onder-een-kappers 15% en voor rijtjeswoningen 10%. De exacte grondprijs is afhankelijk van de kavelgrootte. “We gaan dit een jaar proberen en kijken dan wat de effecten zijn.” Volgens de wethouder hebben zich al partijen gemeld die interesse hebben in meerdere kavels. Ook het kleiner maken van het ontwikkelgebied vergroot volgens Van Dijk de kans op kavelverkoop. Mensen kopen minder snel een kavel wanneer het onzeker is hoe lang het nog duurt voordat de infrastructuur wordt aangelegd.


6

Epaper:(www.visserplant.nl)

Ruimte huren in de bieb? Vanaf 30 euro

Vergaderruimte, cursusruimte, werkplekken... Bel 0513-461548 of mail naar w.zwanenburg@bzof.nl Meer info: www.bzof.nl

Zuidoost Frysl창n

W W W.WOO N CENTRUMSVD BERG.N L

S N JO BI

van 11.00 tot 17.00 uur Kom bij ons het voorjaar ruiken, voelen en beleven!

Gratis bezorging aan huis en indien nodig montage! Openingstijden: Maandag gesloten. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 18.00 uur. Zaterdag 09.00 tot 12.30 uur, en van 13.30 tot 17.00 uur. Vrijdag koopavond.

N-idee.nl

UW IE N

PAASMAANDAG 6 APRIL GEOPEND


Sa!

1 april 2015

7

www.sa24.nl

Toch geen Grand Café Een leuk gezellig Grand Café met een ongedwongen sfeer. Die plannen had Sybren de Vries uit Boornbergum met het nieuwe horecabedrijf De Twee Heren in het pand van lifestylewinkel Kiezzel in Beetsterzwaag. BEETSTERZWAAG Aanvankelijk werkte de gemeente Opsterland mee aan deze plannen, hoewel horeca op deze plek in de Hoofdstraat wel in strijd is met het huidige bestemmingsplan. Gelet op de bedrijvigheid in de Hoofdstraat vond Opsterland echter dat een extra horecagelegenheid niet zou leiden tot nadelige gevolgen voor de woonomgeving. Daar denken buurtbewoners anders over. Zij verwachten niet alleen extra parkeerproblemen, maar vrezen ook overlast door gestalde fietsen, geluid, vandalisme en wildplassen. Opsterland neemt deze bezwaren ter

harte en oordeelt nu dat een omgevingsvergunning voor het Grand Café toch in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Daarmee komt de gemeente terug op de eerder toegezegde medewerking om het bestemmingsplan te wijzigen. Voor Sybren de Vries is het besluit een hard gelag. Een nieuwe keuken is al geïnstalleerd en de nieuwe bar arriveert deze week. Hij ging ervan uit dat alles in kannen en kruiken was en voelt zich overdonderd door de gang van zaken. “Wij willen een laagdrempelig Grand Café. De buurt heeft

zich niet goed in ons plan verdiept.” De Vries verbaast zich over de gebruikte argumenten. “De parkeerplaats naast het pand is doordeweeks heel vaak niet bezet, dus ik zie het parkeerprobleem niet. Overlast van fietsen kan er niet zijn, want wij hebben een fietsenstalling op eigen terrein. Ook luide muziek is niet aan de orde.” De Vries vindt dat er naar argumenten is gezocht en is verbouwereerd dat de gemeente daar ook nog in meegaat. ”Er is ons eerder verteld dat Opsterland alle medewerking wilde verlenen en dat bezwaren slechts formaliteiten waren. En nu dit. Ongelofelijk.” Volgens wethouder Piet van Dijk is Opsterland altijd duidelijk geweest over het voorlopige karakter van de medewerking aan de plannen. De Vries kan in bezwaar gaan, maar doet dat niet. Hij heeft de eigenaar van het pand laten weten van de plannen af te zien.

1.500 viooltjes in centrum De deskundigen die twee weken geleden hun mening gaven over het winkelcentrum van Ureterp waren duidelijk in hun oordeel: het kan allemaal wel wat vrolijker. Ondernemersvereniging OVU laat er geen gras over groeien en kwam direct in actie. Vrijdagmiddag plantten vrijwilligers, onder andere van de Van den Bent stichting, 1.500 violen in het centrum. “It is in direkte reaksje op de skou”, vertelt voorzitter Date Boekema. “It is in lytse muoite en it liket fuortdaliks hiel oars.” Het oordeel van de experts heeft de ondernemers in Ureterp wel wakker geschud, merkt

URETERP

Boekema. “Eins wisten wy it foar it grutste part ek wol, mar it is goed dat se ús der wer op wize.” De ondernemersvereniging heeft volop plannen om ook iets te doen aan de vele lege winkelpanden in het dorp. In navolging van Gorredijk bekijken ze het ‘Win je winkel’– concept, waarbij ondernemers met een goed idee tijdelijk goedkoop een pand kunnen huren. Ook is er contact met middelbare scholen met een detailhandelsopleiding. Boekema: “Sy kinne etalaazjes fan lege winkels ynrjochtsje. Dan gebeurt der wat, de leerlingen leare derfan en Oerterper winkels kinne harren sjen litte.”

Frisian Cheer Stars naar EK

Djurre Heida met het eerste kievitsei bij de dorpsburgemeester van Lippenhuizen. FOTO: SIETSE DE BOER

Burgemeester negeert raapverbod LIPPENHUIZEN Burgemeester Gerrit Prikken van Lippenhuizen heeft vrijdag het eerste kievitsei van zijn dorp in ontvangst genomen. Het ei was diezelfde ochtend gevonden door Djurre Heida (7). Het lotteren, onderdompelen in water, wees uit dat het om een vers ei ging. “We moatte fansels al wis wêze dat it net om in útblaasd aai fan foarich jier giet”, verduidelijkt Prikken. Ondanks het door de Raad van State opgelegde raapverbod van dit jaar, houdt men in Lippenhuizen de Fryske traditie in stand. “Ik fyn dat ik best wol it earste aai fan it doarp oannimme mei. Ik socht se sels eartiids ek. Jammer dat de tradysje ferdwynt.” Bang voor een boete of negatieve reacties is de eerste burger

van het dorp niet. “Dat sil wol wat tafalle. En we hoege ús net altyd oan de Haagse regels te hâlden. Dy earste legsels geane mei it jarjen dochs kapot.” Sinds begin dit jaar heeft Lippenhuizen een eigen dorpsburgemeester. Een nieuw fenomeen dat jaarlijks door een vooraanstaande dorpsgenoot wordt ingevuld. Dit bracht Johan Cnossen op een idee. “Ik seach al langer in jonkje hjir yn it lân omskarreljen. Dêr hie ik wol aardichheid oan want je sjogge it net safolle mear dat de bern oandacht hawwe foar de natuer. Dizze jonkjes binne de natoerminsken fan de takomst.” Hij aarzelde dan ook niet toen Djurre Heida hem vol trots het kievitseitje liet zien. “Ik ha fuortendaliks mei De Sweach belle. Want it begrut-

te my om dat jonkje. Soe der net in mooglikheid wêze om in útsûndering te meitsjen op de regels?” Hij kreeg nul op het rekest en besloot toen de eigen dorpsburgemeester te polsen. Die bleek wel bereid het eerste kievitsei van zijn dorp in ontvangst te nemen. Djurre Heida vond het eerste ei van Lippenhuizen op het weiland van boer Robert Calis. “Ik seach dat der in roek nei ûnderen dûkte. Doe tocht ik: dêr kin wolris in nêst wêze.” Zijn vermoeden bleek juist. In een klein kuiltje vond hij een ‘twaake’. “Ik ha mar ien aai meinaam, it oare ha ik lizze litten.” Uit handen van de dorpsburgemeester kreeg Djurre een heuse oorkonde en zijn naam krijgt een plekje op de eregalerij in het dorpshuis.

WIJNJEWOUDE De seniorengroep van de Frisian Cheer Stars hebben zich geplaatst voor de Europese kampioenschappen in Slovenië op 27 juni. Tijdens de tweede voorronde voor het NK Cheerleading, afgelopen zondag in Almere, haalden ze met hun twee routines een tweede en een eerste plaats. Resultaten die genoeg waren om naar

het EK te gaan. Naast de seniorengroep vielen ook de andere teams in de prijzen. De Mini Stars lieten een beheerste routine zien, met veel samenwerking en teamspirit. De Peewee Stars  lieten met hun prachtige, foutloze routine de concurrentie ver achter zich. Met een overweldigende score verdienden ze in Almere de eerste prijs.

Onze openingstijden rond Pasen Vrijdag 3 april Zaterdag 4 april 1e Paasdag 2e Paasdag

08.00 - 19.00 uur 08.00 - 21.00 uur GESLOTEN 12.00 - 18.00 uur

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Holle chocolade paaseieren

Paasbroodjes

2

Om thuis af te bakken Pak 8 stuks

Zak 400 gram

1

00

50

Malse kiprollade Schaal 600 gram

Vers sinaasappelsap Voordeelverpakking Fles 1500 ml

2

99

5

95 Paashaas kaasplakken

1

Pak 150 gram

00

Gratis parkeren! Jumbo Henk Split, Gorredijk, Badweg 34


Sa!

1 april 2015

9

www.sa24.nl

Bibliotheken herontdekken zichzelf De tijd dat mensen alleen naar een bibliotheek kwamen om boeken te lenen is al lang voorbij. Informatie die je vroeger in de bieb zocht, vind je nu op internet. “Bibliotheken zijn nu druk bezig zich te herontdekken”, stelt Roelov Kuipers. GORREDIJK “We proberen zoveel mogelijk te kijken naar wat mensen van ons verwachten.” Het toegankelijk maken van gedrukte informatie is niet meer voldoende. “We gaan van collectie naar connectie. De bibliotheek krijgt meer een verblijfsfunctie, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten maar waar je ook makkelijk even kunt gaan zitten om te werken.” Voor de bibliotheek als werkplek komt steeds meer belangstelling, merkt Kuipers, bibliotheekmanager van Opsterland en Weststellingwerf. “De samenleving verandert: vaste banen verdwijnen, er komen steeds meer zzp’ers voor terug. Voor hen, maar ook voor scholieren, is het heerlijk dat er een plek is waar ze even rustig kunnen werken, zoals in het bibliotheekcafé van Gorredijk. Alles wat je nodig hebt, is er. Gratis wifi, stopcontacten en natuurlijk koffie.” Reuring op een plek

waar altijd stilte heerste. Dat kan, vindt Kuipers. “Het mag best wel wat levendig zijn. We zoeken wel een middenweg. Ooit experimenteerden we met spelletjes voor de jeugd. Dat was te luid, dan jaag je mensen weg. We kiezen nu voor een dorpspleinfunctie.” De bibliotheek als verbindende factor. Er wordt intensief samengewerkt met partners als Centrum Jeugd en Gezin, Timpaan Welzijn, Ateliers Majeur en Eijer Producties. “De bibliotheek is een ruimte die iedereen kent. Het is dan ook logisch om hier activiteiten te organiseren zoals het maandelijkse mammacafé, culturele activiteiten en sinds kort het juridisch spreekuur. Het kan best zijn dat je niks met boeken hebt, maar wel een juridische vraag wilt stellen; dat kan dus ook bij ons.” De bibliotheek zoekt met name kleinschalige activiteiten op het

vlak van kennisvergaring. “En we gaan steeds meer richting het sociale domein. In Wolvega hebben we bijvoorbeeld een steunpunt voor vrijwilligers. Als dat een succes blijkt, gaan we dat ook in de andere vestigingen doen.” Bibliotheek Zuidoost Fryslân onderzoekt ook de mogelijkheden voor een eigen FabLab, de digitale fabricage van producten. De veranderende rol van bibliotheken blijft niet zonder gevolgen voor de bibliotheekmedewerkers. Achter een balie boeken in ontvangst nemen is al lang verleden tijd. “Het zijn tegenwoordig informatiespecialisten die kunnen verbinden, kunnen presenteren en soepel contact kunnen leggen en houden met andere partijen.” Vragen over de fysieke vindplaats van een boek zijn veranderd in vragen over websitegebruik, tablets en apps. En waar bezoekers vroeger naar de bibliotheek gingen, zoekt de bibliotheek nu haar doelgroepen op. “We zijn veel op scholen te vinden. Daar is onze collectie en daar doen we veel aan kennisoverdracht.” Zo ging Bibliotheek Zuidoost Fryslân als een van

Bibliotheekmanager Roelov Kuipers. FOTO: SIETSE DE BOER

de eersten aan de slag met mediawijsheid voor kinderen. “Dat is eigenlijk best uniek. We hebben maar liefst acht mediacoaches en dat is veel als je

bedenkt dat ze er in grotere bibliotheekorganisaties vaak niet meer dan twee hebben.” www.bzof.nl

Dorpskookboek geeft verrassend inkijkje in eetgewoonten WILP Ook benieuwd naar wat er bij de buren op tafel staat? In Siegerswoude en De Wilp is dat geen geheim meer. Daar eten inwoners regelmatig het favoriete gerecht van hun dorpsgenoten. Het kookboekje ‘De Kookpotten van De Wilp en

SIEGERSWOUDE/DE

Siegerswoude’ is een schot in de roos. Eind november rolde het van de persen; inmiddels zijn alle vijfhonderd exemplaren uitverkocht. “We drukken nu vijftig exemplaren bij, omdat de vraag blijft”, vertelt Ans Wolthuis. Het fraai uitgevoerde boekje maakte de

culinaire tongen goed los in de tweelingdorpen. Groninger student Matthijs schrijft in een reactie: “Jullie idee om een eigen kookboek te maken is origineel en goed uitgevoerd. Ik zal het boek hopelijk gebruiken voor culinaire hoogstandjes!” Met die culinaire hoogstandjes valt het volgens Wolthuis best mee. “We vroegen de mensen het recept van hun lievelingsgerecht in te sturen. Het zijn vaak eenvoudig te bereiden eenpansgerechten, ovenschotels en hartige taarten.” Maar het boekje beschrijft ook een paar ingewikkelde taarten en een recept van roggeprip, de Groningse variant van het Friese potstro. Ook maakte iemand een compleet recept voor een high tea.” Het leverde al met al een prachtig inzicht op van

wat mensen zoal eten. Naast de lekkere recepten geeft het boek een beeld van de eigentijdse eetgewoonten, maar ook van wat men ooit lekker vond. “Zo’n mooi boekje voor de prijs van een bos bloemen. Ik geef mijn zussen en schoonzussen allemaal dit boekje voor hun verjaardag”, reageert Alie op de site van Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude. Er komen alleen maar positieve reacties binnen. Wolthuis: “Je hoort mensen er ook over praten. Vertellen ze dat ze jouw schotel gegeten hebben. En ik weet van een gezin dat één keer per week standaard een recept uit het boekje op tafel zet. We eten dus regelmatig elkaars eten.” De recepten zijn opgedeeld in negen rubrieken. Naast recepten staan er ook verhalen in

het boekje. “Bijvoorbeeld over wat er in de keuken door de jaren heen is veranderd. Ook vertelt iemand over het zelf suikerstroop maken van suikerbieten.” Het idee voor een dorpskookboek ontstond vorig jaar na de herinrichting van de Oosterkerk in De Wilp. “We wilden graag vier nieuwe kleden voor de kansel, maar schrokken van de prijs. Toen besloten we een actie te houden. Dit idee sprak iedereen aan.” Ruim 70 inwoners stuurden samen 130 recepten in. “Dat mensen massaal meededen, is natuurlijk de basis voor het succes. We konden van de opbrengst de kanselkleden betalen.” Het boekje is binnenkort weer verkrijgbaar bij het Wilpster Warenhuis.

Speeddates over leefbaarheid Iedereen met ideeën om de leefbaarheid in wijk, dorp of regio te verbeteren, krijgt op 17 april de kans plannen te presenteren tijdens een speeddatesessie in Jubbega. Het Platform Zuidoost-Fryslân denkt tijdens de speeddate met de initiatiefnemers mee over hoe ze hun project sterker kunnen maken of dichter bij uitvoering kunnen brengen. De speeddate geldt voor ideeën binnen de gemeenten

JUBBEGA

Het dorpskookboek is al toe aan een tweede druk.

Smallingerland, Heerenveen, Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf. Aanmelden voor de speeddate kan tot 10 april op www.fryslan.frl/ inwonersbijeenkomst. Het Platform Zuidoost-Fryslân bestaat uit mensen die wonen of werken in het gebied en die weten wat er speelt. Zij adviseren Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân over ingediende subsidieaanvra-

gen voor het Iepenmienskipsfûns. Dit fonds is bedoeld om de leefbaarheid van Fryslân in dorpen en wijken te vergroten en projecten financieel te ondersteunen. Belangrijke voorwaarde is dat inwoners gezamenlijk een idee met draagvlak indienen en uitvoeren. Vanuit het Iepenmienskipsfûns is voor heel Fryslân een provinciale subsidie beschikbaar van 2,5 miljoen euro in 2015.


Sa!

1 april 2015

11

www.sa24.nl

Radiomarathon voor Voedselbank Radio Maximaal FM is zeven dagen per week, klokrond, in de lucht. Dankzij radioliefhebbers Jan Groen, Edwin Bosma, Jelmer Douma en Johan Bosma. Ze zenden uit via internet; voor radiomaken op de FM-band is een zendmachtiging nodig. Tenzij je in actie komt voor een goed doel, dan is een tijdelijke zendmachtiging als evenementenzender mogelijk. TERWISPEL Dat is precies wat de mannen van Maximaal FM gaan doen. Vanuit Café Spaltenbrêge zenden ze van donderdag 2 april 18.00 uur tot maandag 6 april 18.00 uur nonstop uit om voedsel, non-food en geld in te zamelen voor de Voedselbank Opsterland. Jan Groen: “We ha froeger ek wol op FM útstjoerd, mar dat wie illegaal. Dat kin boetes opsmite dy’t net te beteljen binne. Boppedat moatte je der dan hieltyd om tinke dat je net snapt wurde.”

Jan is zelf vrijwilliger bij de Voedselbank, dus lag het goede doel voor de hand. “Sjochst dat der yn de pakketten eins allinne mar iten sit, net folle non-food, lykas wc-papier.” Hij hoopt dat veel mensen in het Terwispeler café langskomen om te brengen wat ze maar kunnen missen. “De Voedselbank mei eins gjin jild oannimme. Mar at minsken jild bringe, dan keapje wy der sels guod foar.” Hij hoopt ook geld te verdienen met de verkoop van gehaktballen en broodjes

hamburger. “Dat is hast allegear sponsere troch in supermerk op ‘e Sweach. We bin ek sponsere troch oaren dy’t bygelyks de apparatuer goedkeaper ferhiere.” Gedurende de marathonuitzending is iedereen welkom in het café. “Minsken kin in kaartsje lizze en Jolke hat wol wat dartbuorden.” Op zaterdagavond zorgt de Drachtster zanger Jan Doddema voor livevermaak. “Mar oaren dy’t sjonge of spylje wolle, bin fansels ek wolkom. We ha in soad eigen apparatuer, dus dat kin altyd.” Ze kozen voor het sfeervolle café van kroegbaas Jolke Nijenhuis, omdat er binnen voldoende ruimte is voor alle apparatuur en buiten voor de grote antenne. “We soenen earst útstjoere fanút Jobbegea foar de Voedselbanken fan It Hearrenfean en Opsterlân. Mar fan It Hearrenfean ha we gjin reaksje hân, dat doe ha we besletten om hjirhinne te gean.” Het is ook mooi

dicht bij huis. Jan Groen en de broers Edwin en Johan Bosma wonen in Gorredijk, Jelmer Douma komt uit Jubbega. Vorig jaar gingen de vrienden voor het eerst online, toen nog

onder de naam Kristal van het Noorden. Recent wijzigden ze de naam in Radio Maximaal FM. De zender draait veel Nederlandstalige muziek en evergreens. De marathonuit-

zending kost de mannen duizend euro, maar het is hun hobby. “En dat mei best wol wat kostje.” De marathonuitzending is te volgen op 105.90 FM en op maximaalfm.com.

Gouddelver Norbruis verrast iedereen

kinderen een uitdagende en afwisselende sport, vinden ze bij Lauswolt. De kinderen leerden verschillende golfslagen: hoog en ver, maar ook rustig en nauwkeurig. Doordat goede spelers minder slagen krijgen, kan iedereen met elkaar spelen. Golf is bij uitstek geschikt als familiesport. Op zondag 12 april is er een open dag (10.00-16.00 uur).

Zwembad Gorredijk gaat 2 mei open

De kinderen leerden verschillende slagen.

URETERP

GORREDIJK Dagelijks melden zich nog vrijwilligers bij het zwembad in Gorredijk. En die kunnen ze ook goed gebruiken. Op 2 mei gaat het nieuwe seizoen van start. En dat is nog hard genoeg werken voor het bestuur. “We halen het, maar het vraagt veel”, vertelt Janet Huisman. Het afgelopen jaar heeft het bestuur alle zeilen moeten bijzetten om het zwembad te transformeren tot een vrijwilligersbad; een voorwaarde om het zwembad open te houden. Huisman ziet volop mogelijkheden om met de vrijwilligers de exploitatie rond te krijgen. “Wij hoeven geen huur te betalen en ook het onderhoud is nog voor

ter was ze ongenaakbaar. Wat heet: Norbruis verbeterde het wereldrecord zelfs met vijf seconden. “Kennelijk kan ik op het moment van een wedstrijd heel goed zijn, zonder dat ik dat gevoel vooraf zelf heb.” Die lijn trok ze door op de 3 kilometer, waar ze de Chinese favoriete Sini Zeng klopte. “Na goud op de 500 meter was de druk eraf. Ik kon heel relaxed rijden.” Al voelde ze wel wat spanning. “Het is wel een WK in eigen land en ik was titelverdedigster.” Nooit eerder ging Norbruis zo snel, nooit eerder reed ze zo’n vlak schema. Het was goed voor een tweede gouden medaille. Met dat eremetaal op zak waagde

Norbruis zich zondag aan de scratch. Met een klein peloton de baan op en veertig ronden volle bak. “Ik had het nog nooit gedaan”, lacht Norbruis, die desondanks vooraf al gevreesd werd door de internationale concurrentie. “Het was een kwestie van in het wiel blijven en de laatste anderhalve ronde volle bak rijden.” Die tactiek werkte perfect. “Ik heb echt heel goed gekoerst.” De resultaten geven haar een fantastisch gevoel met het oog op de Paralympische Spelen van 2016. “Ik ben er nog niet, maar ik zit wel in een zetel. En elk van deze titels is me even dierbaar, omdat ze allemaal een eigen verhaal hebben.”

Met drie gouden medailles overtrof Alyda Norbruis tijdens het WK aangepast baanwielrennen in Apeldoorn zelfs haar eigen stoutste verwachtingen. “Eigenlijk is dit niet normaal.” In de aanloop naar het WK was Norbruis al blij met een finaleplaats op de 500 meter. Ze voelde zich goed, maar topfit was de Ureterpse zeker niet. Dat kon ook haast niet, na de operatie aan haar liesslagader in september vorig jaar. De 26-jarige Norbruis was wel weer op de goede weg, maar qua niveau nog lang niet daar waar ze wilde zijn. Toch verraste ze in Apeldoorn vriend, vijand en vooral zichzelf. Op de 500 me-

Basisscholen maken kennis met golf

BEETSTERZWAAG Leerlingen uit de bovenbouw van de basisscholen de Paedwizer en De Trime uit Beetsterzwaag maakten afgelopen week bij Golf & Countryclub Lauswolt kennis met de golfsport. Binnen een mum van tijd lag het oefenveld vol witte golfballetjes. En voordat iedereen er erg in had, was het lesuur afgelopen. Golf wordt meestal geassocieerd met ouderen, maar is ook voor

Jan Groen bij Jolke in Café Spaltenbrêge, de basis voor de marathonuitzending. FOTO: SIETSE DE BOER

rekening van de gemeente Opsterland.” Wel ligt er op het gemeentehuis nog een vraag om geld beschikbaar te stellen voor een betaalde kracht, die de vrijwilligersorganisatie het eerste jaar verder op poten kan zetten en kan coördineren. Een afvaardiging van de gemeenteraad werd afgelopen zaterdag bijgesproken over de ontwikkelingen. Belangstelling en plannen zijn er volop. Er melden zich volgens Huisman al groepen die het zwembad willen huren, een poloclub toont belangstelling en de commissie treft voorbereidingen om ook weer zwemlessen te kunnen geven. “Wij willen ook graag het school-

zwemmen opnieuw introduceren en zijn hierover in overleg met de buurtsportcoaches. Wanneer we een zweminstructeur kunnen regelen, kunnen de scholen goedkoop gebruik maken van het bad.”

Voorverkoop

In april start de voorverkoop van abonnementen voor het nieuwe zwemseizoen. De bibliotheek heeft hiervoor gratis een ruimte beschikbaar gesteld. Op 15, 17 en 18 april kunnen daar abonnementen worden gekocht of afgehaald. Bestellen van abonnementen is ook mogelijk via www.dedelte.nl


2

STUKS

2.29

1.25

14.39

9.99

AH Verse sappen 500 ml Alle varianten. Per fles.

Hertog Jan of Jupiler krat

9.98

6.99 Diverse varianten, combineren mogelijk

5.99

24 flesjes a 0,3 of 0,25 liter. Max. 6 kratten per klant.

Lindeman’s South Africa

AH Varkensfiletrollade

Met kruidenstick. Per 900 gram.

25% VOORDEEL

2.99

AH Scharreleieren

Met stickervellen. Doos 20 stuks.

3.99

AH Paasvlecht

Van de bakkerij. Pak 400 gram.

2e

HALVE PRIJS

1.49

AH Paashaaspannenkoeken Pak 6 stuks.

3.98

2.98

Bonne Maman jam

Alle varianten. Combineren mogelijk. 2 potten a 370 gram.

5.70

ALLE AH Zaanlander

Bijv. jong belegen 48+ 4.28 Vanstuk.dePerversafdeling. 500 gram.

2e

â‚Ź1

HALVE PRIJS

6.00

4.50

9.99 AHPer kiloVakenshaas in wijnsaus

VOORDEEL

AH Gerookte zalmfilet 2 pakken a 100 gram.

2.99

1.99

AH Tulpen

Diverse kleuren Bos 10 stelen.


2+1 GRATIS

6.97

4.58

ALLE AH Gourmetmini’s Combineren mogelijk.

10.00

AH Luxe gourmetschotel Schaal 950 gram.

10.68 Coca-Cola 6 packs 1.5 liter

7.89 Alle varianten. Set 6 flessen

7.95

AH Kaasplankje Per set

25%

2e

VOORDEEL

3.35

2.51

ALLE Hertog ijs

Bijv. aardbeien-meringue. Bak 900 ml

9.50

AH Vis-gourmetschotel Per 500 gram.

6.73

ALLE AH Perla

Combineren mogelijk. Bijv. aroma snelfiltermaling. 2 pakken a 500 gram.

AH Excellent biefstuk

Schaal 1 of 2 stuks. Per 250 gram.

1.99

AH Paasei bolletjes

Om af te bakken. Pak 320 gram.

3.80

2.85

2.58

Lay’s chips 225 gram

1.99 Alle varianten, combineren mogelijk. 2 zakken.

25% VOORDEEL

HALVE PRIJS

VOORDEEL

5.06

8.98

STUKS

2e

25% 6.75

2

Halve prijs

Unox soep in zak en pak

Alle varianten, combineren mogelijk. Bijv. soep in zak Hollandse asperge

1.14

0.85

Spa 1 en 1.5 literflessen Alle varianten. Bijv. lemon cactus. Fles 1,5 liter.


“ENORM BLIJ EN EEN OPSTEKER VOOR ONS HELE TEAM”

Friese ABD verkozen tot Renault Dealer of the Year 2014

Ik mag blijven

SCHIPHOL-RIJK – ABD in Friesland heeft de titel ‘Renault Dealer of the Year’ in de wacht gesleept. Daarmee is het de beste Renault-dealer van Nederland. De kwaliteit in dienstverlening is bovengemiddeld hoog en dat leidt tot veel tevreden reacties van klanten. Een factor die van grote betekenis is voor het winnen van de titel.

“We zijn enorm blij met deze onderscheiding”, aldus Wybe Kooistra, directeur van ABD. “Alle inspanning om de kwaliteit in onze organisatie zo hoog mogelijk te krijgen, zien we beloond. Dit is een opsteker voor ons hele team. Wat zeggen klanten over onze service? Dat is altijd onze leidraad. Een hoge score voor klanttevredenheid is immers de basis voor goede verkoopresultaten.” Inmiddels telt het bedrijf vijf vestigingen. ABD vertegenwoordigt Renault in Drachten, Leeuwarden, Heerenveen, Dokkum en Sneek. Met circa 130 medewerkers is ABD een van de grotere dealerorganisaties in het noorden van Nederland.

Continu verbeteren

Service staat hoog in het vaandel. ABD doet er alles aan om dat waar te maken. Niet alleen door klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn bij aankoop en onderhoud van de auto, maar ook door te werken met eerlijke prijzen. Op de

(v.l.n.r.) De heren Jean-Paul Renaux en Wybe Kooistra bij de uitreiking van de Renault Dealer of the Year Award 2014.

eigen website is te zien hoe dat wordt gewaardeerd. Daar prijkt een gemiddeld klantwaarderingscijfer van 9,6. Ook dat is een duidelijke indicatie dat de titel ‘Renault Dealer of the Year’ bij deze Friese dealer op zijn plek is. “Natuurlijk willen we op de eerste plek blijven”, stelt Kooistra. “Daar gaan we alles aan doen. Dat is best een opgave. Maar onze missie verandert niet: het bereiken van maximaal tevreden klanten. We vragen om reacties en luisteren naar wensen om ons continu te verbeteren. Zo doen we dat al jaren.Ik denk dat het succes van ons bedrijf ook deels te danken is aan een bijzondere karaktertrek, namelijk dat het familiegevoel en persoonlijke aandacht is gebleven, ondanks de uitbreiding van het aantal vestigingen.”

I N E E N A A N G E PA ST H U I S B L I J F J E W O N E N ! Soms moet het leven in uw eigen huis aangenamer gemaakt worden. Een aangepaste trap of een slaapkamer beneden met een inloopdouche. Of een betere klimaatcontrôle en wat meer veiligheid rondom het huis. Het Bouwteam Levensloop zorgt voor een plan op maat. VERGUNNINGEN & SUBSIDIES • (VER)BOUW • COMFORT & VEILIGHEID

TELEFOON 0512 776899 POSTBUS 247 9200 AE DRACHTEN INFO@BOUWTEAMLEVENSLOOP.NL


Sa!

1 april 2015

Paaswandelen

Remon de Jong

It Damshûs organiseert op 4 en 6 april de jaarlijkse Damshûs-wandeltochten. In de langere routes is het nieuwe wandelpad ‘Rûntsje Ald Djip’ opgenomen. Verder zijn er verrassende rustplaatsen. De wandelaars kunnen na hun tocht gratis het museum bezoeken. Starttijden: 35 km (8.30-10.00 uur), 25 km (8.3011.00 uur), 12 km (10.00 - 14.00 uur) en 6 km (10.00-14.00 uur). Deelname: 3,50 euro; tot 12 jaar 2 euro. www.damshus.nl. NIJ BEETS

Ytsje Minnema

Ytsje Minnema komt op 8 april (9.30 uur) spreken op een vrouwenmeeting bij Plaza Herberg. Thema: bidden onder leiding van de Heilige Geest. Minnema is actief in de Bethelkerk in Drachten. De vrouwenmeetings zijn gezellige, maar vooral bemoedigende ochtenden (iedere tweede woensdag van de maand). Mail voor Informatie naar vrouwenmeeting@hotmail.com. BAKKEVEEN

COLOFON REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

Kunstenaar Remon de Jong (geboren in Heerenveen) heeft zijn roots in het landschap rond natuurgebied De Deelen. Hij is veelzijdig creatief met 20 jaar ervaring, professioneel beeldend kunstenaar met een achtergrond in graffiti en de hiphop-cultuur. Naast schilderijen maakt hij ook sculpturen in de openbare ruimte, videokunst en geeft hij performances en workshops. Over de in Kunsthuis LOOF geëxposeerde schilderijen zegt hij zelf: “De recente verhuizing, de stad, het platteland, de natuur, het water, de roots en de periode waarin het werk gemaakt is. Een rond verhaal en dicht bij mezelf.” Van 3 t/m 19 april. Tijdens Pasen geopend. www.kunsthuisloof.nl

JUBBEGA

Kunstzinnige cadeaus

JONKERSLÂN Sabeare opent zaterdag 4 april haar deuren voor een nieuw seizoen. Met veel kunstzinnige cadeaus gemaakt door 26 verschillende kunstenaars, variërend van sieraden tot schilderijen, van

keramiek tot vilt, van shawls tot wenskaarten. Er is koffie, zelfgemaakte ‘Krûmmeltaart’ en een lunch met verse soep en ‘Pyt’s Bôle’. Iedere zaterdag geopend (10.00-17.00 uur). www.sabeare.nl

50+ kleding

BEETSTERZWAAG De kledingverkoop voor 50-plussers op 26 maart is in verband met ziekte niet doorgegaan. Het Ouderenwerk van Timpaan Welzijn maakt zo spoedig mogelijk een nieuwe datum bekend.

Rob Agerbeek Trio in Brocope

OLDEBERKOOP De befaamde hardbop-pianist Rob Agerbeek treedt op 4 april (20.30 uur) op in Le Brocope. Zijn uitgesproken ritmische en bluesy manier van spelen is kenmerkend voor de sound van zijn trio. Hij speelde met bekenden als Ben Webster, Dexter Gordon en The Jazz Messengers van Art Blakey. Ook was hij de pianist van de Dutch Swing College Band. Agerbeek (1937) beheerst diverse jazzgenres zoals boogie-woogie, hardbop en oude stijl jazz. Behalve pianist is hij ook arrangeur, bandleider, didacticus en componist. Entree: 12,50 euro; tot 18 jaar gratis. www.lebrocope.nl

15

www.sa24.nl

Stiltewandeling

De Stichting Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten begint in het paasweekend met een nieuw reeks wandelingen. Op 6 april (14.00 uur) is er een stiltewandeling in de omgeving van het Skeanpaed. Start bij restaurant Baboeshka aan de Beetsterweg. Deelname: 5 euro. Aanmelden via 06 – 45 96 92 02. beetsterzwaagnatuurlijk.nl BEETSTERZWAAG

Beekdal Koningsdiep ontdekken

BEETSTERZWAAG Zaterdag 4 april gaat de Vereniging voor Veldbiologie KNNV Friesland onder begeleiding van Jan Slofstra op ontdekkingstocht in het beekdal van het Koningsdiep. Vertrek (10.00 uur) met eigen fiets bij de (voormalige) hertenkamp. Slofstra is archeoloog en historicus en kent het beekdal als geen ander. Tijdens de fietstocht

leest hij met de deelnemers het landschap. Dat betekent dat het verleden van het landschap tot leven komt aan de hand van zaken die je nu nog kunt zien. Deelname: 3 euro voor niet-KNNV-leden. De deelname is beperkt, aanmelden kan via haaksehoek27@ hotmail.com. www.knnv.nl/drachten

Brocante in paassfeer

Brocantemeuk opent de paasdeuren op 4 april (13.00-17.00 uur) en 6 april (11.00 – 17.00 uur) met een grote verzameling brocante. Kasten gevuld met serviesgoed en glaswerk, aangevuld met oude chocolademallen. De

HEMRIK

industriële lockers zijn gevuld met Maastrichts aardewerk en zinken keukengerei, stapels linnengoed in boerenbonte ruiten, strepen en bloemen. Stoer en sober, industrieel met een vleugje shabby chic. www.brocantemeuk.nl

Boerenpaaswandeling

OLDEBERKOOP Voor de tiende keer organiseert Actief Oldeberkoop tijdens de paasdagen een boerenpaaswandeling. Deelnemers verzamelen zich op maandag 6 april tussen 7.00 en 7.30 uur ’s ochtends in het centrum van Oldeberkoop. Bussen brengen hen naar een geheim gehouden plek waar gidsen hen opwachten voor een boeiende wandeling van

LETS-café

GORREDIJK De ruilkring LETS Gorredijk organiseert op 2 april (19.30 – 21.00 uur) weer een LETS-café in De Opstap, Loaijerstraat 2 te Gorredijk.

ongeveer 5 kilometer, ook geschikt voor gezinnen. Na de wandeling wacht in een omgetoverde boerenschuur in Oldeberkoop een heerlijk koud/warm paasbuffet. Opgave vooraf is nodig via 0516 – 45 18 54 (na 18.00 uur). De wandeling gaat bij alle weersomstandigheden door. Deelname: 6 euro, tot 12 jaar 3 euro. Met een mogelijkheid spullen te ruilen en een LETS-deelnemer vertelt over het schoonmaken met speciale schoonmaakproducten. Entree: gratis.

Kinderpaaswake

BEETSTERZWAAG Pasen is het belangrijkste christelijke feest, maar voor kinderen vooral een ingewikkeld feest, dat veel lastiger is te begrijpen dan Kerst. Het verhaal van Jezus’ dood en opstanding wordt op een laagdrempelige manier uitgelegd tijdens een kinderpaaswake (4 april, 19.30 uur) in de dorpskerk. Ook ouders en grootouders zijn van harte welkom.

Paaseieren

Op zaterdag 4 april (11.00 – 15.00 uur) organiseert winkeliersvereniging WHI paasactiviteiten in het centrum van Gorredijk. Kinderen tot 12 jaar kunnen paaseieren zoeken.Ook is het mogelijk lammetjes te aaien en zijn er paashazen aanwezig met voor iedereen een kleine paastraktatie. Alle peuterspeelzalen en basisscholen van Gorredijk hebben voor de kinderen een kleurplaat ontvangen. Deze zijn bij de paashaas in te leveren. Prijswinnaars van de mooiste kleurplaten worden bekend gemaakt op 11 april in Museum Opsterlân. grootgelijknaargorredijk.nl GORREDIJK

AGENDA WO 1 APR 09:30 UUR | JUBBEGA Niek van der Oord De Kompenije 14:00 UUR | WIJNJEWOUDE Rommelmarkt Wijnjewoude Evenemententerrein 20:00 UUR | HEMRIK Duurzaam Wetsus Witte Kerk

DO 2 APR 19:30 UUR | GORREDIJK LETS Ruilkring De Opstap

ZA 4 APR 07:00 UUR | BAKKEVEEN Vlooienmarkt Bakkeveen Terreinen Mjumsterwei 08:30 UUR | NIJ BEETS Wandelen met Pasen It Damshûs 10:00 UUR | BEETSTERZWAAG Beekdal Koningsdiep Voormalig hertenkamp 11:00 UUR | GORREDIJK Paaseieren zoeken Promenade 19:30 UUR | BEETSTERZWAAG Kinderpaaswake Dorpskerk 20:30 UUR | OLDEBERKOOP Rob Agerbeek Trio Le Brocope

ZO 5 APR 14:30 UUR | JUBBEGA Bingo MFG De Kompenije 20:00 UUR | JUBBEGA Paasvuur Jubbega-Schurega Oude Groningerweg

MA 6 APR 07:00 UUR | OLDEBERKOOP Boerenpaaswandeling Centrum Oldeberkoop 08:30 UUR | NIJ BEETS Wandelen met Pasen It Damshûs 10:30 UUR | JUBBEGA Kompenijster Kuiertocht MFG De Kompenije 14:00 UUR | BEETSTERZWAAG Stiltewandeling Restaurant Baboeshka

WO 8 APR 09:30 UUR | BAKKEVEEN Ytsje Minnema Plaza Herberg

U KUNT UW EVENEMENT AANMELDEN VOOR DEZE AGENDA VIA ONZE SITE WWW.SA24.NL


€ 15.650 OPEL INSIGNIA 1.8

2011

€ 12.650 OPEL CORSA 1.6 T 150 PK WIT

2011

€ 17.950 OPEL ASTRA 1.4 T EDITION

2013

€ 15.950 OPEL MERIVA 1.4 ZWART EDITION

2012

€ 15.950 OPEL INSIGNIA 1.6 T

2010

€ 19.950 OPEL CORSA 1.0 T COSMO 5D

€ 13.650 OPEL CORSA 1.2 AUTOMAAT

2013

€ 13.950 OPEL ASTRA COSMO 1.7CDTI

€ 20.950 OPEL ZAFIRA 2.0 CDH ZWART COSMO

2012

2009

2011

€ 14.450 OPEL ZAFIRA 1.7 CDH D-GRIJS EDITION 2011

€ 9950 OPEL MERIVA 1.6 ZWART TEMPTATION

2015

€ 17.950 OPEL ADAM GLAM 1.2

2015


Sa!

1 april 2015

17

www.sa24.nl

Ureterp ontWikkelt zich meer en meer tot Wielerdorp

Doorzetten en kansen pakken

Programma Ureterp 2015 6 april Wielerronde 12.00 uur: Dames, Elite Dames; 13.30 uur: Amateurs, Junioren, Sportklasse; 15.30 uur: Elite/Beloften. 12 mei Olympia’s 3M Tour Finish tweede etappe Assen-Ureterp over 150 kilometer, waarvan de laatste 45 kilometer in drie ronden door en rondom Ureterp. ’s Ochtends is er in en rond Assen al een ploegentijdrit.

Drie keer maar liefst is Ureterp dit jaar het bruisende wielerepicentrum van Friesland. Wielrennen past bij Ureterp en andersom. En alle ambities zijn nog niet vervuld. TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER

Met drie nieuwe wereldtitels van aangepast wielrenster Alyda Norbruis stond Ureterp de afgelopen dagen weer volop in de media. Het is tekenend voor wielerdorp Ureterp. De Wielerstichting Ureterp timmert ook volop aan de weg. Het plaatselijke wielercriterium is er al sinds 1958, maar zo’n succes als de sport de laatste jaren heeft in het dorp is zeldzaam. Een kwestie van doorzetten, kansen pakken en ook wat geluk.

URETERP

“Oorspronkelijk werd het criterium altijd in juni verreden”, weet Roelof Bosma nog. “De laatste keren stonden er maar een man of dertig, veertig aan de start.” Daarmee verloor de wedstrijd haar uitstraling en aantrekkingskracht. Toen er een paar jaar geleden op tweede paasdag een gaatje in de koersagenda kwam, was de Wielerstichting scherp. “Deze dag past perfect bij ons. Het publiek is gretig voor de eerste koers na de winter, en ook de wielrenners staan te springen voor het eerste criterium van het seizoen.” Meer dan tachtig amateurs schreven zich al in voor de 60 kilometer, met de finish op de Weibuorren. “Het gaat snel. De elite-renners zijn vaak wat later, maar dat komt ook wel goed.”

Vrijwilligers geen probleem

Bosma en zijn negen collega’s van het stichtingsbestuur - Bosma is vice-voorzitter achter Fries wielerfenomeen Henk Hoekstra - genieten met volle teugen van het succes. “Het is prachtig om te zien hoe het leeft. Ureterp kent inmiddels ook heel wat fietsgroepen die er elk weekend op uit trekken.” Vrijwilligers regelen? Het kost de organisatie ogenschijnlijk geen moeite. “Bin-

nen twee of drie dagen na een oproep hebben we het benodigde aantal mensen al binnen. Fantastisch. Iedereen wil het meemaken. Je moet natuurlijk wel goed voor je vrijwilligers zorgen en laten merken dat je de hulp en inzet waardeert. Ik denk dat we dat goed doen.” In 2014 haalde Ureterp voor het eerst een NK naar Friesland. Twee dagen lang was het een groot succes. De organisatie verliep vlekkeloos en er was veel publiek. Dat viel op in wielerland en dus kwam de organisatie van Olympia’s 3M Tour al snel met het verzoek of het dorp er iets voor voelde in 2015 etappeplaats te zijn. “Een hele eer en prachtig dat we de liefhebbers in de regio opnieuw wielrennen van niveau kunnen bieden.” De organisatie van een etappe van een koers van het formaat van Olympia’s Tour, een meerdaags evenement door Nederland en België, heeft wel iets meer om het lijf dan het eigen, vertrouwde rondje om de kerk. “Maar het is ook weer geen NK. Toen hadden we honderd vrijwilligers nodig en waren de wegen voor het parcours echt afgesloten. Nu kunnen we het met zestig vrijwilligers af, ook omdat het Korps Landelijke Politiediensten bij alles betrokken is. En de wegen zijn maar voor een korte tijd afgesloten.”

Honger

De wielerhonger in Ureterp is groot, dus kijken Bosma en co. ook al verder. Ze hopen binnen een aantal jaar een gooi te doen naar de organisatie van het grote Nederlands kampioenschap op de weg voor profwiel-

renners. “Dat zou fantastisch zijn. Dat kan nu nog niet, ook omdat we geen financiële risico’s willen nemen. Zo’n NK mag je niet in de problemen brengen. Maar we dromen er wel van. Het kan hier ook prima. Dit jaar is het NK in Emmen. Dat is natuurlijk ook geen bijzonder spannend parcours, net zo vlak als hier in de regio.” Voorlopig houdt de Wielerstichting de focus echter op het eigen criterium, de etappe van Olympia’s Tour en de Henk Hoekstra Classic. “Er valt nog genoeg te regelen. Ik heb enorm veel zin in 6 april, net als iedereen binnen de organisatie en het dorp. Het is fijn als het weer echt gaat beginnen.” En als op paasmaandag om 12.00 uur het eerste startschot klinkt, kan Bosma ook echt genieten. “Dan loopt het en kan ook ik gewoon lekker kijken naar een prachtige koers.”

20 juni Henk Hoekstra Classic De tweede editie van de Henk Hoekstra Classic, een toertocht over 20, 40, 60 of 100 kilometer. www.wielrennenureterp.nl

Voetbalster als rondemiss

De winnaars in Ureterp krijgen dit jaar hun drie zoenen en de bloemen van Bernou Hylkema, voetbalster van SC Heerenveen. “De wielerronde is een prachtig evenement. Daar wordt iedere sportliefhebber blij van, ook een voetbalster als ikzelf. Ik vind het altijd heel leuk om naar te kijken en het is extra leuk dat ik dit jaar zelf een rol mag vervullen in het evenement.” Zelf zat Hylkema nog nooit op een racefiets. Lachend: ,,Maar toevallig ben ik het wel van plan, komende zomer. Dus als iemand ergens nog een mooie fiets heeft staan, hou ik me aanbevolen.”


Sa!

1 april 2015

19

www.sa24.nl

Jacob C. Taekema schilderde in revalidatieperiode

Schilderijen uit de witte wolk Zijn lijf is een worsteling na een indrukwekkend tako-tsubosyndroom en een herseninfarct. Maar in de mijmering rond het herstel van Jacob C. Taekema werd kunst geboren. Een serie schilderijen vol dagdromen en afbraak, grijstinten en kleur, verbonden door een kleine rode ballon. Ze zijn te zien bij Galerie Aepos in Nij Beets. TEKST: HESTER DIJKSTRA FOTO’S: SIETSE DE BOER

Een manshoge bloedroodbloeiende camelia trekt bij Jacob Taekema en zijn partner Fred de blik naar de voortuin van hun Leeuwarder appartement. Pure lente die zich binnen voortzet in een volgende hartstocht van Jacob: tientallen bloeiende orchideeën en andere planten, gekweekt in de kassen op de bovenverdieping. NIJ BEETS

“Wat wol ik graach myn blommen wer rûke kinne”, dacht Jacob toen hij in het ziekenhuis lag. Geveld door een gebroken hart, zoals het tako-tsubosyndroom ook wel wordt genoemd. “Do giest dea”, legt Jacob uit, “of do wurdst wer better, mar medisinen binne der net”. Met de rug tegen de muur knokte hij zich terug. Voor wetenschap en cardiologen was Jacob een bijzondere patiënt. Tako-tsubo treft vooral vrouwen, zelden mannen. Maar dat interesseerde Jacob nauwelijks. Net thuis uit het ziekenhuis werd hij ook nog eens getroffen door een herseninfarct. En dat allemaal kort voor zijn zestigste verjaardag, vorig jaar. “Soms tocht ik, as ADHD-er ha’k myn libben al twa kear libbe: 120 jier is ek wol genôch.” Maar acht maanden pijnlijk en intensief ‘bealichjen’ bij Revalidatie Friesland in

Was zijn eigen schilderproject ook een manier om zijn vijand in het gezicht te kijken? ‘Miskien wol, mar myn eigen remeedzje wurke net altyd. Jezus koe himsels ommers ek net fan it krús ôfhelje….’ Wandelingen in het geliefde bergachtige landschap van Zuidoost-Zwitserland werkten ontspannend en een warm bad wilde ook wel eens helpen.

IJsbaanhokje Beetsterzwaag hield hem bij de levenden en bracht Jacob weer op de been. “Ik hie in folslein fersteurde ferhâlding mei myn eigen liif; neat wie mear fertroud, ik fielde my opsluten yn pine en hie wolken yn’e holle.”

Dagdromen

Het ‘schildersbeest’ Taekema werd geboren bij de voormalige vlasfabriek in Mûnein. Hij woonde geruime tijd in de Noordoostpolder en studeerde in 1977 af aan de Vredeman de Vries Academie. Jacob is hoofd van de activiteitenbegeleiding in het Medisch Centrum Leeuwarden en creatief therapeut tekenen en schilderen. Hij werkt met kankerpatiënten en patiënten die kampen met de gevolgen van een herseninfarct. Niemand weet beter wat het betekent om in vijf luttele minuten van mens in patiënt te veranderen dan Taekema. “Alles wat gewoan is, is dan foarby.” Hij heeft bovendien ervaren hoezeer je een ziekte kunt ontkennen of er door in een depressie kunt raken. Daarom raadt hij z’n patiënten aan om vooral te dagdromen en de vijand zichtbaar te maken in tekeningen of schilderwerk. Dat geeft ruimte. “Jo kinne it efkes neist jo dellizze.”

simmers wurdt der tsjinoan pisse. Sa’n hokje stiet symboal foar jo liif: earst feilich en aktyf, mar nei de sykte lit it jo yn’e steek. En dochs libje jo troch mei de dea deistich oanwêzich. Yn in soarte fan grinsgebiet wêr’t alles oars is. Yn in wite wolk.” Jacob is bescheiden trots op dit eerste project, maar zijn humor doet het af met: “It hâldt jo fan’e strjitte en fan’e drank ôf.”

Bij zijn afstuderen was Jacobs stijl symbolistisch en zijn techniek ingewikkeld met verschillende lagen, met wegschrapen en weer structuur aanbrengen. Ook toen al lag zijn schildershart bij landschappen en leegte, zonder aandachtvragende mensen. Hij verbeeldt zijn abstracte landschappen zo, dat veel mensen iets herkennen en hun eigen droom kunnen maken. “Dêr hiene pake en beppe wenje kinnen” of “dat marke ha wy yn’e fekânsje sjoen.” Als de Leeuwarder kunstenaar in zijn achterkamer de doeken voor Nij Beets bij elkaar zoekt, wordt met elk werk de dagdromende worsteling van het voorbije jaar duidelijker. Wat dunner geschilderd en wat abstracter, maar vooral indrukwekkende leegte en afbraak in een landschappelijke omgeving.

‘Superkado’ De schilder telt zijn zegeningen. “Mei wat trochsetten liket der neat oan’e hân”, zegt hij. “Ik kin noch goed redenearje en ik skilderje noch.” Lukte dat eerst alleen met de rechterhand, op een gelukkige ochtend strekte zijn linkerhand zich plotseling uit om de blauwe verf te pakken. “Dan sit der wer geheugen yn it liif! Dat wie in superkadootsje!” In zijn atelier gaat het er wat rustiger aan toe dan voorheen. Geen daverende opera’s meer, want “dêr is myn liif te âld en myn tiid te oars foar wurden.” Bovendien weet hij nu: “As it moat ha ik genôch talinten om myn libben oars yn te rjochtsjen.”

De drie vazen waar Japanse vissers hun inktvissen mee vangen, vormen het begin van de expositie. Ze staan symbool voor tako-tsubo, het syndroom dat Jacob zo plotseling overviel. Vervolgens heeft hij z’n eigen vijand in de ogen gekeken met grijsgetinte en soms weer kleurige landschappen, waar een autowrak in opduikt of een gebouwtje. “Sjoch, dat is in sútrich iisbaanhokje. Winters yn’e fleur, mar

De schilderijen van Jacob C. Taekema zijn tot 7 juni te zien in de expositie The Big White Cloud in Galerie Aepos aan de Dorpsstraat 10 in Nij Beets. Op werkdagen geopend van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur. Graag voor bezoek een telefoontje (0512 – 46 22 05).

The Big White Cloud

www.jacobctaekema.com www.galerieaepos.nl


Sa!

1 april 2015

www.sa24.nl

21

Hobby van het hele gezin Visser

Hemriker broedservice Bij de familie Visser kruipen elk jaar duizenden kuikens uit het ei. Zowel topfokkers als hobbyisten brengen hun eieren naar deze bijzondere broedservice. TEKST: CINDY SCHWERING FOTO’S: SIETSE DE BOER

Twee broedmachines met elk een capaciteit van drieduizend eieren. De familie Visser hoeft bijna nooit nee te verkopen en reserveren hoeft ook niet. “Van januari tot en met begin juni kunnen mensen iedere donderdag eieren brengen. Op vrijdag gaan ze de machine in en drie weken later kunnen de mensen hun kuikens komen ophalen”, legt Sjoerd Visser (18) de gang van zaken uit.

“Daarom brengen ook zoveel mensen hun eieren bij ons. Wij hebben veel ervaring en weten precies waar we op moeten letten.”

HEMRIK

“Het uitbroeden van eieren is een hobby van ons allemaal”, vertelt de jongste zoon van het gezin dat een winkel in klompen, visgerei en diervoerders runt. “Dat moet ook wel, want er komt nog heel wat bij kijken. Uiteraard moet je goed bijhouden wie welke eieren inbrengt. Iedereen moet wel de juiste kuikens meekrijgen. Mijn moeder doet de hele administratie. Op de achttiende dag schouwen mijn vader, mijn broer Binne-Jan en ik de eieren. We bekijken dan welke eieren wel en niet bevrucht zijn. ‘s Avonds bellen de eigenaren voor de resultaten. Vier dagen later kunnen ze hun kuikens ophalen. Voordat de volgende lading eieren in de machine kan, moeten we de machine dan eerst helemaal ontsmetten en schoonmaken.”

Geen eitje

Het uitbroeden is minder eenvoudig dan het op het eerste oog lijkt. Sjoerd: “Mensen denken soms dat het een kwestie is van de eieren erin leggen en drie weken later de kuikens eruit halen. Maar zo werkt het niet. De temperatuur moet constant 37,5 graden zijn. De luchtvochtigheid is ook belangrijk. De eerste tweeëneenhalve week hanteren wij een luchtvochtigheid van vijftig procent, maar zodra de eerste kuikens kunnen uitkomen, brengen wij de luchtvochtigheid omhoog. De schalen worden dan iets brozer, waardoor de kuikens makkelijker uit het ei kunnen kruipen. Bovendien moet je regelmatig controleren op infecties. Een verrot ei kan ervoor zorgen dat de hele lading mislukt.” Het afgelopen jaar gingen circa vijfduizend eieren de broedmachine in, het aantal geboren kuikens ligt lager. “Niet alle eieren zijn daadwerkelijk bevrucht. De kwaliteit van de eieren hebben wij niet in de hand. Voor ons is het daarom vooral interessant om te weten hoeveel procent van de bevruchte eieren daadwerkelijk uitkomt. Dat was het afgelopen jaar ruim negentig procent”, vertelt Sjoerd met gepaste trots.

Binne-Jan en Sjoerd Visser. Zelf houden ze kippen van zes verschilende rassen.

De familie is de ‘broedbranche’ ingerold. “Mijn broer en ik hadden allebei een kleine broedmachine. Was de ruimte te krap, dan brachten wij onze broedeieren naar een man in Drachtster Opeinde die twee grote broedmachines had. Toen hij vijf jaar geleden wilde stoppen, vroeg hij ons zijn broedmachines over te nemen. Omdat wij het jammer zouden vinden als zijn dienstverlening zou verdwijnen en wij het bovendien een prachtige hobby vinden, hebben wij direct ingestemd. Een groot deel van zijn klanten komt nu bij ons.” Hoewel ook hobbyisten welkom zijn, bestaat het grootste deel van de klanten uit serieuze fokkers. “Soms brengen ze wel tweehonderd eieren in één keer. Wij weten dat er vervolgens een strenge selectie op de kuikens plaatsvindt. Vooral mijn moeder heeft daar moeite mee. Maar dat is nu eenmaal hoe de echte topfokkers te werk gaan”, vindt Sjoerd, die zijn moeder de dag dat de kuikens hun ei uitkruipen sowieso het liefst uit de schuur houdt. “Niet alle kuikens zijn kerngezond. Af en toe heeft een kuiken een scheve snavel, rare pootjes of zijn ze om een andere reden niet gezond genoeg om te overleven. Mijn moeder wil zo’n zielig kuikentje koste wat kost redden. Dat loopt altijd op een teleurstelling uit. Kuikentjes met een slechte start redden het vrijwel nooit. Je kunt dan maar beter meteen de natuur haar gang laten gaan.” De broedmachines draaien ieder jaar tot halverwege juni. “Kuikens van na juni zijn niet voldoende uitgegroeid en op kleur om aan de tentoonstellingen in het najaar mee te doen. Vandaar dat voor fokkers het broedseizoen na half juni stopt. Dan is het niet meer rendabel om de grote broedmachine te laten draaien.” Echt rendabel is het sowieso niet, aldus Sjoerd. “We vragen vijfendertig cent voor elk ei dat wordt ingebracht en vervolgens vijfendertig cent voor ieder kuiken dat uitkomt. Voor een kuikentje betalen mensen op die manier dus in totaal zeventig cent. Zet je dat af tegen de onkosten en de tijd die wij erin steken, dan is het niet echt een winstgevende business. Maar daar is het ons ook nooit om begonnen. Wij vinden het gewoon prachtig om te doen, elk seizoen weer.”


Z E O N K T R O E V T DE SI

PAASMAANDAG 6 A P

RIL

EN DAT VIEREN WE OOK BIJ ABD NISSAN!

A

BD

ALLEEN T/M

S N A S S I N E W U E I ALLE N

NAU L T DEALER VAN

VERKOOPPRIJS MICRA:

€11.690,-

R LA

BE

STE RE

ND

! S J I R P P O VOOR INKO E D NE

ALL

VO

VERKOOPPRIJS NOTE:

€13.990,- NU VOOR: S! IJ R PP O KO IN NOG NOOIT EERDER ZO GOEDKOOP!!

NU VOOR:

S! IJ R PP O KO IN NOG NOOIT EERDER ZO GOEDKOOP!!

VERKOOPPRIJS JUKE:

€17.990,17.990,-

VERKOOPPRIJS PULSAR:

€19.650,19.650,-

NU VOOR:

NU VOOR:

VERKOOPPRIJS QASHQAI:

S! IJ PR OP KO IN NOG NOOIT EERDER ZO GOEDKOOP!!

S! IJ PR OP KO IN NOG NOOIT EERDER ZO GOEDKOOP!!

€23.750,23.750,-

NU VOOR:

S! IJ PR OP KO IN NOG NOOIT EERDER ZO GOEDKOOP!!

DE DRIE ZEKERHEDEN VAN ONDERHOUD BIJ ABD NISSAN:

#1

Wij garanderen de laagste kosten per kilometer.

#2

Wij repareren niets zonder uw toestemming.

#3

Gegarandeerd de beste service.

DRACHTEN HEERENVEEN

DE HEMMEN 1

Tel: 0512 - 571 671

SKRYNMAKKER 26

Tel: 0513 - 633 775

PAASMAANDAG GEOPEND VAN 10.00 T/M 17.00 UUR


Sa! week 14