Page 1

Sa!

kijkt anders

Woensdag 28 februari 2018

Jaargang 5 Nummer 9

www.sa24.nl

TOCH NOG PAGINA 3

INTEGRITEIT RAADSLEDEN

BEREND DE BOER

CULTURELE HOOFDSTRAAT

VERGROOTGLAS

HELPEN IN KENIA

PROEVERIJ LF2018

Dat bestuurlijke integriteit in Opsterland nog steeds een gevoelig onderwerp is, bleek afgelopen week maar weer. Opnieuw werd ook duidelijk hoe ingewikkeld de materie is. Raadsleden mogen geen voordeel hebben van hun functie, maar hebben wel dezelfde rechten als andere burgers.

Hij is nog geen twee weken terug van zijn honderdste goededoelenreis naar Kenia, maar deze week vertrekt Berend de Boer alweer met een groep naar het land dat zijn hart gestolen heeft. Half maart is hij terug, om dan drie weken later opnieuw te vertrekken. “Ja, it is no wol even drok.”

Komende zondag (4 maart) gaan de Opsterlandse activiteiten in het kader van LF2018 officieel van start. Tegelijk met de opening van de Culturele Hoofdstraat in Beetsterzwaag is er een proeverij met een presentatie van tal van activiteiten die dit jaar plaatsvinden.

PAGINA 9

PAGINA 19

PAGINA 20-21

Woning van de week

ALDE LEANE 2 LUXWOUDE

Vraagprijs € 209.500,-- k.k. www.sierdmoll.nl


Familieberichten overleden Libje op de noaten fan ’e muzyk It ritme fan de timmerman De rider makket lange halen De siler glidet nei de kime De seefûgels swaaie him út

Rustig is ingeslapen mijn zus, schoonzus en tante

Fredich is ynslept myn bysûndere en leave man, ús leave heit, pake en oerpake

Wiebe en Matti kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Anne Westerhuis

Wiepkje van der Meervan der Bij

is overleden.

Harmen Bron Harm

59 jier Alie Bron-Beetstra Grietje en Wilfred Lisanne Jolieke en Adam Lennard en Andrea Amélie Marrick en Tamara

Wiepkje van der Meer De ‘mem’ fan ús Heinekenploech. Wy binne har tankber foar de moaie âlde tiid yn ‘De Groene Weide’. De Heinekenploech Op 21 februari jl. is overleden onze buurtgenote

Skriuwadres: Kleasterkamp 8, 9243 KP Bakkefean (Bakkeveen) Der is tiid ta kondolearjen op tiisdei 6 maart tusken 17.00 en 17.30 oere yn it doarpshûs fan Terwispel, Smidte 24a.

Wiebe en Griet Kees en Griet Taeke en Sara Hendrik

dankbetuiging Wy wolle eltsenien tanksizze foar it meilibjen, yn hokker foarm dan ek, nei it ferstjerren fan ús leave mem, beppe en oerbeppe

Jikke Heida - Dol De oandacht hat ús tige goeddien.

Wiepkje van der Meervan der Bij

Hanneke en Wim

Marten en Lita Harco en Anke Tseard en Anneke Ids en Nady

Woansdei 21 febrewaris is ferstoarn † 24 febrewaris 2018 It Hearrenfean

* 24 maart 1928 Terwispel

Onze buurman

De Gordyk, maart 2018

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Eise en Hiltje Egbert en Attie en beppesizzers

Buurtvereniging Tjongerstreek

De kremaasje sil yn besletten rûnte plakfine. Wy tankje de meiwurkers fan ferpleechhûs Anna Schotanus op It Hearrenfean foar harren leafdefolle soarch.

Nei in tiid fan ôfnimmende sûnens moasten wy no ôfskied nimme fan ús broer, sweager en omke

Harm Bron Troud mei Alie Beetstra. Wy winskje Alie, bern en bernsbern folle sterkte ta. Terwispel: Assen:

Jantsje en Roel Lodewijks Anneke en Berend Welles en omkesizzers

Nei ôfnimmende sûnens is ferstoarn

Harm Bron Wy winksje Alie en famylje in protte sterkte ta. De Wispelboulers Us âldste markante lid fan de buert

Harm Bron is útsyld. Wy winskje Alie, bern en bernsbern in protte sterkte ta mei dit ferlies. Buertferiening Om ‘e Bocht

Uitvaartverzorging de Roos “Omdat het ook anders kan”

Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Arend Waninge (arend@sa24.nl) of 06 - 5247 1013

Voor ieder budget Waar en of u ook verzekerd bent Persoonlijk Betrokken

ww

w.uitvaartderoos.nl 0653865666


Sa!

28 februari 2018

3

www.sa24.nl

Op de valreep toch nog een fikse winter

Schaatsen in de vakantie Hij leek er niet meer te komen. Toch klopt de Siberische beer deze week aan de deur met een paar dagen schaatsplezier als resultaat. En dat ook nog net in de week van de voorjaarsvakantie. Begin deze week kon het al op ondergelopen weiland en vijvers. De ijsbanen moeten wachten tot het tweede deel van de week.

RENSKE WOUDSTRA ✏ GORREDIJK De Ulesprong is

al een aantal dagen in de ban van ijs. Hoe kan het ook anders nadat dorpsgenoot Suzanne Schulting olympisch goud haalde. En dan viel bij een nakend voorjaar ook de winter nog eens is. IJsvereniging Klein Begin schreef zondag vol trots voor dinsdag alvast een hardrijderij voor mannen uit. Te vroeg, bleek maandag. In de zondagnamiddag waaide een groot gat in de ijsbaan vlak bij Tijnje. “De baan lei moandeitemoarn wer ticht. Mar dan hast iis fan ien nacht en dêr kinst net op ride”, stelde voorzitter Harry Roest maandag teleurgesteld vast.

Maandag schommelde de temperatuur rond het nulpunt. “En as de sinne dan weromkomt, dan is dat tinne laachje sa wer fuort.” Het grote wak ligt in de luwte van een boomwal. De ijsclub plaatste maandag bouwhekken met doek rond het stuk en hoopt daarmee de weersinvloeden te beperken. “Mar it is oerdei net kâld genôch. Mei de sinne derby slagget it net.”

Zon en harde wind

Maandag was het overal nog te vroeg voor wedstrijden op natuurijs, weet Roest. “Ek net op de skeelerbaan fan Noordlaren.” Ook daar hetzelfde probleem: je kunt er ’s nachts vele

liters water op brengen, maar bij deze weersomstandigheden met felle zon en harde wind is het gevormde ijs zo weer verdwenen. “Dêr kinst dan oer jammerje, mar ja….”

IJstransplantatie

Er had zich al een handjevol wedstrijdrijders gemeld. Uit ervaring weet Roest dat de meeste rijders met hun aanmelding wachten tot de wedstrijddag zelf. In de loop van de week komt er als het meezit alsnog strengere vorst. Dan gaat de ijsclub misschien nog over tot ijstransplantatie. “Dat ha we in kear earder dien, dat wie doe in sukses.” Maar, waarschuwt Roest, het gat

Haast U HEMRIK

Zaterdag lag de ijsbaan pal aan de Compagnonsvaart nog open, maandag had zich toch een ijslaag gevormd. “We gean derfan út dat we der woansdei op kinne”, zegt Sietze Nijboer van ijsclub Haast U. Er worden geen extra maatregelen getroffen om het ijs sneller aan te laten groeien. “It moat op de gewoane manier kinne”, aldus Nijboer. Vooralsnog hangt er een bordje ‘gesloten’ aan het ijsbaanhokje.

IIsnocht BEETSTERZWAAG

dat nu gedicht moet worden, is groter dan de vorige keer. “En troch de hurde wyn begjint it wetter te golfjen en komt der druk op it iis dat al yn ‘e baan leit.” Mocht de hardrijderij deze week alsnog worden verreden, dan wordt dit gemeld op de site schaatsen.nl. De Nederlandse schaatsbond KNSB verwacht deze week al marathons uit te schrijven op ondergelopen skeelerbanen. Alle ijsverenigingen willen graag de banen zo snel mogelijk openen, maar kampen nog met problemen met de ijsvloer. Woensdag op z’n vroegst, hoorde Sa! tijdens een rondje.

Ze zitten op het vinkentouw, maar het wordt billenknijpen de komende dagen, meldt Tjeerd van Dijk, voorzitter van IIsnocht in Beetsterzwaag. De ijsbaan in het bos aan de Poostweg ligt er slecht bij. “Der sit in grut wynwak yn en op in stik leit snie.” Hoewel de baan beschut ligt, kreeg de harde oostenwind er toch grip op. Daar komt bij dat het in de bossen de afgelopen dagen aangenaam warm was door de zon. “We hoopje dat it fannacht tichtfriest, oars wurdt it kielekiele.” En is ijstransplantatie een optie? “Dêr begjinne we net oan. We ha wol it smoar yn, mar hâlde fertrouwen.” Ze hopen woensdag of donderdag open te gaan.

Vooruit OLDEBERKOOP

Met een goede nachtvorst kan een gedeelte van de ijsbaan in Oldeberkoop open, zegt Berber Booij van ijsclub Vooruit. “We hebben maandag gepeild. Op de goede stukken was het vier centimeter. Dat is een centimeter te weinig, het ijs wordt dan binnen een uur kapot gereden. Dus wachten we nog een nachtje.” Als de weersomstandigheden goed blijven, is de baan in elk geval woensdag open. “We zetten dan de zijkant en achterkant af met lint. Daar is het nog niet dichtgevroren.” Maar omdat de ijsbaan naast de Molenbosch aan de Wolvegaasterweg royaal van afmeting is, is er ondanks die afzettingen voldoende ruimte voor schaatsers.

Ysnocht SIEGERSWOUDE

“As we by it hokje op it iis stappe, dan is it ‘krak’.” De ijsbaan van Ysnocht Siegerswoude is bij lange na nog niet vertrouwd, zegt Sake Tiemersma van het bestuur. “De snie hat snein gjin goed dien en we ha bot lêst fan it gers.” Op zo’n twintig procent van de baan groeit het gras tot boven de waterspiegel. Want het is nauwelijks winter geweest, dan groeit het wel door, legt Tiemersma uit. De ijslaag was maandag naar schatting drie centimeter dik, niet exact te meten omdat ze niet met de boor naar het midden van de baan kunnen. Als het wintertje doorzet, acht Tiemersma de kans aanwezig dat de ijsbaan aan de Klauwertswei woensdag of donderdag open kan.


Waardevolle tips

Basis voor zelfvertrouwen Interessante inkijkjes

Kom geheel vrijblijvend naar de kennismakingsworkshop op: woensdag 7 maart, 19.30 uur Wetterwille 2, Gorredijk (gebouw De Opmaat) Meld je aan via info@samenwerkingscoach.nl. Meer weten? Bel Bianca: 06 – 23 22 23 08

Vra naar d ag uw dea le e voor waardr en!

jaar

Tot 25% korting op OPENSLAANDE GARAGEDEUREN

duurzaam werkt

Inbraakwerend • Onderhoudsvrij • Geïsoleerd • Handig in gebruik!

In één dag volledig gemonteerd!

12-02-18 11:16

Huitema, dé specialist in vloeren en raambekleding

VLOEREN

RAAMBEKLEDING

GORDIJNEN

KASTEN OP MAAT

Stationsweg 76-78 Drachten Telefoon 0512 541 496 www.huitemawoninginrichters.nl

e

10

jaar

p a n e le

*

Showroom (op afspraak): De Werf 12-1, 8401 JE Gorredijk Kantoor: Dille 8, 8401 NA Gorredijk 0513 - 43 52 43, 06 - 52 59 25 14 www.ellema.nl info@ellema.nl

wordt vervolgd

Garant

p a n e le

ie

het b voor d Opsterlan

• Behoud en versterking van voorzieningen in dorpen • Sport, cultuur en ouderenwerk zijn toegankelijk en betaalbaar www. • Eenopsterland.pvda.nl menselijke “mienskip” die oog heeft voor eenzaamheid • Iedereen telt mee en iedereen doet mee

e

op d

Vra naar d ag uw dea le e voor waardr en!

Garant

10

*

ACTIE Tijd voor een nieuwe ACT IE Garagedeur!

ie

ZORG EN WELZIJN

Maak kennis met de werkwijze van gezinscoach Bianca Osinga.

op d

• geen bezuinigingen op zorg en armoedebeleid • meer echte banen en geen onnodig flexwerk voor uw bedrijfswijn • uitkeringsgerechtigden zijn geen tweederangs burgers Ook met eigen logo op het etiket of voor een uniek • kinderen groeien niet op in armoede persoonlijk etiket • vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen en “belonen” bel 06-50120510 • sport en cultuur stimuleren voor jong en oud Smidte 64 8407 ET • behoud van voorzieningen in de dorpen Terwispel Per fllokale es €10,99 bij 5 flessen € 8,99 per fles initiatieven voor duurzaamheid en energiebesparing stimuleren • info@leukewijnen.nl prijzen zijn inclusief btw KvK 69994439 Binnen Opsterland gratis bezorging of afhalen op afspraak met winning van aardgas • stoppen • natuur en milieu met het oog op onze toekomst en een prettig woonklimaat • stoppen met verschraling van ons landschap; geen megastallen • voldoende en betaalbare woningen voor iedere doelgroep • budget voor startersleningen uitbreiden ook in kleine dorpenen armoedebeleid • woningbouwkansen • Geen bezuinigingen op zorgen ambeperking S • Gemeente is toegankelijk voor mensen met een • iedereen telt mee en iedereen doet mee naar Vrijwilligers mantelzorgers worden ondersteund verkiezingenen openbare coalitiebesprekingen • na• de este

WO

n

Ideaal als cadeau en mooi om zelf te hebben

Hoe krijg je het weer gezellig?

TIS GRRAKSHOP

* n

De PvdA staat voor:

Heerlijke wijnen met een etiket van uw eigen dorp

Stress in je gezin?

*

UNIEK IN OPSTERLAND!!!


Sa!

28 februari 2018

5

www.sa24.nl

Timpaan welzijn zoekt geschikte kandidaten

Vrijwilligers helpen mantelzorgers Mantelzorgers hebben het vaak moeilijker dan ze aan de buitenwereld laten zien. Ze vinden het logisch om de zorg te verlenen aan iemand uit hun directe omgeving. In Opsterland zijn vrijwilligers actief om de mantelzorgers op de been te houden. AREND WANINGE GORREDIJK Zorgen

voor je naaste: een kind met een beperking, een chronisch zieke of dementerende partner. Het klinkt zo eenvoudig. Dat doe je gewoon, zo wordt vaak gedacht. Maar hoe langer je mantelzorg geeft, hoe zwaarder het voor de mantelzorger wordt. Dan ligt overbelasting op de loer. In Opsterland zijn vrijwilligers actief die de mantelzorgers een luisterend oor bieden. Of wanneer dat nodig is een adempauze. Zodat ze even hun verhaal kunnen

doen. Of even tijd aan iets anders kunnen besteden, er even tussenuit kunnen. Of de vrijwilliger neemt de mantelzorger een klus uit handen. Zodat de mantelzorger even aandacht en tijd aan zichzelf kan geven en zich kan opladen. Voor veel mantelzorgers is dat de mogelijkheid om zich staande te kunnen houden.

Steeds zwaarder

Neem mevrouw De Boer. "In het begin was het nog prima te doen. Mijn man werd wat vergeetachtig, liet bijvoor-

beeld de sleutel in de deur zitten als hij naar biljarten ging. Maar op een gegeven raakte hij de weg kwijt in het dorp en was hij niet meer vertrouwd achter het stuur van de auto. Zijn gedrag veranderde, af en toe ging 'ie vreselijk tegen mij te keer. Hij wil niet naar dagbesteding. Ik durf hem niet meer alleen thuis te laten, soms kan ik niet eens boodschappen doen of even naar een vriendin. Ondertussen word ik zelf ook een dagje ouder, het valt me steeds zwaarder."

Weer vol energie

Of neem familie De Vries. "Onze dochter van tien jaar heeft een verstandelijke beperking. We zorgen met liefde voor haar en de buren springen zo nu en dan bij. Sinds kort komt Anneke, een vrijwilligster regelmatig bij ons thuis.

Dat geeft mij de gelegenheid om even te winkelen of te sporten. Als ik daarna thuiskom, ben ik vol energie en kan ik er weer helemaal voor mijn dochter zijn. Mijn dochter kan het goed vinden met Anneke en ik ook. Heerlijk zo'n luisterend oor."

Beroep doen

De voorbeelden laten zien dat het voor een mantelzorger prettig kan zijn om af en toe een adempauze te hebben en een luisterend oor te krijgen. Maar volgens onderzoek van Partoer weerhouden onbekendheid met mogelijkheden, praktische en psychologische drempels mantelzorgers ervan om een beroep op hulp te doen. Welzijnsorganisatie Timpaan Welzijn zorgt dat mantelzorgers erop kunnen vertrouwen dat hun naaste in goede

handen is. Ze zoeken vrijwilligers die iets willen betekenen voor mantelzorgers en zorgen voor een persoonlijke koppeling tussen mantelzorger en vrijwilliger. Wensen en behoeften worden op elkaar afgestemd. In de training van de vrijwilligers is er aandacht voor zaken als ziektes en beperkingen, verwachtingen en grenzen, omgaan met privacy, normen en waarden.

Contact?

Op zoek naar een vrijwilliger of aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met Tina Kraai van Timpaan Welzijn: 06-5120 3428 of t.kraai@ timpaanwelzijn.nl.

BAS: Opsterland vernielt fietspaden GORREDIJK BAS Opsterland vindt dat de gemeente Opsterland zorgt voor onveilige fietspaden door de paden met groot materieel te strooien en sneeuwvrij te maken. Hierdoor ligt er veel modder op de paden. BAS heeft hierover schrif-

telijke vragen gesteld aan het college. “Ook bij het hekkelen bij een fietspad in Loevestein Gorredijk is een zware rupskraan ingezet. Het middel is op deze manier erger dan de kwaal”, aldus lijsttrekker Klaas de Boer van BAS. Het raads-

lid vraagt het college om een financieel overzicht van bespaarde kosten en wil ook inzicht in de gemaakte en toekomstige kosten van herstel van de kapotgereden fietspaden en bermen.

Nieuwe stoelen Witte Kerk Bezoekers van de talloze culturele evenementen in de Witte Kerk kunnen voortaan zitten op nieuwe stoelen. Volgens voorzitter Jelke van der Velde waren de oude stoelen dringend aan vervanging toe. “Boppedat sieten de los-

HEMRIK

se banken ek net hiel noflik.” De afgelopen tijd is er grondig onderzocht welke stoelen het beste in de kerk passen. Uiteindelijk zijn er stoelen gekocht met een blauwe zitting, een kleur die ook terugkomt in het plafond van de kerk. De

rugleuning is van hout. De eerste reacties van bezoekers zijn al heel positief. De aanschaf van de stoelen was mogelijk dankzij een royale gift van het Coöperatiefonds van de Rabobank.

Tijnje is trots op Suzanne

Sloop Jan Eisengastrjitte begonnen GORREDIJK De sloophamer waart momenteel door de Jan Eisengastrjitte in Gorredijk. De eerste van de 52 woningen liggen inmiddels tegen de vlakte. Er komen 42 gloednieuwe energieneutrale woningen voor terug. In de eerste fase, die dit jaar gepland staat, worden 28 woningen vervangen. De te slopen woningen zijn in

1951 gebouwd en zijn volgens woningcorporatie Elkien te slecht om op te knappen. De bewoners van de eerste fase kunnen rond de zomer terugkeren in de straat. De nieuwe woningen worden gebouwd volgens het Fijn Wonen-principe van bouwbedrijf Van Wijnen uit Gorredijk.

CDA wil aanpak zwerfafval

Groot spandoek bij de ingang van Tijnje. FOTO: SIETSE DE BOER

TIJNJE Ze woont inmiddels in Heerenveen, maar voor de Tynsters is Suzanne Schulting gewoon nog steeds inwoner van het dorp. Ook al wonen haar ouders in De Ulesprong, dat rekenen ze graag bij Tijnje. Zeker nu Suzanne Schulting

vorige week twee olympische medailles haalde bij het shorttrack: goud en brons. De vlaggen gingen uit en een groot spandoek herinnert iedereen die Tijnje passeert sindsdien aan de gouden Suzanne. Ook in De Ulesprong staan de be-

woners stil bij de successen van Suzanne. Woensdagavond (vanavond) volgt in Tijnje een uitgebreide huldiging, want zo doe je dat met een kampioene van dit kaliber.

GORREDIJK Het CDA vindt dat Opsterland meer werk moet maken van de aanpak van zwerfafval. De partij roemt het werk van de aanwezige himmelploegen en het project in Gorredijk van Buuf&Buuf, dat zich inzet voor de leefomgeving in Gorredijk. Albert Heijn Gorredijk speelde hierop in door op eigen kosten een GreenUp-machine te plaatsen, waar tegen een beloning van 5 cent kleine petflesjes en drinkblikjes kunnen worden ingeleverd. De opbrengst tot nu toe is al meer dan 55.000 flesjes en blikjes. Het CDA Op-

sterland wil dit initiatief graag uitbreiden over de gehele gemeente, met behulp van subsidies van het Afvalfonds. Het CDA pleit ook voor een landelijke statiegeldregeling voor kleine petflesjes, drinkblikjes en drinkkartons. “De beste manier daartoe lijkt ons aansluiting te zoeken bij de Statiegeldalliantie”, aldus Rynk van der Woude. “De alliantie roept de regering op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle petflessen blikjes.


Geldig in week 9

(zondag 25 februari t/m zaterdag 3 maart 2018)

Bertolli, Heinz of PLUS Pastasaus Alle varianten à 260-600 gram, combineren mogelijk 2 stuks** Bijv. Bertolli Pastasaus basilicum, 2 potten à 400 gram

4.26 2.13

1+1

GRATIS

De actieprijzen variëren van 1.09 - 2.88

PLUS Broccoli Los Per 500 gram

500 gram 7.99 PLUS Culinaire varkenshaas

Mediterraans of naturel Per 500 gram

Mona Pudding

Alle bekers à 290-500 ml

of vla

Alle pakken à 750 ml, combineren mogelijk 2 stuks

2.82-3.38

4

49 .

2 voor

1

99 .

0

11.98

2 voor Bavaria Pils

Krat 12 flesjes à 30 cl 2 kratten

vriesvers

Wagner Sensazione of Lekker & Anders Pizza Alle varianten à 325-540 gram, combineren mogelijk 2 dozen** Bijv. Wagner Pizza Sensazione speciale, 2 dozen à 360 gram

5.38 2.69

6

99 .

1+1

GRATIS

De actieprijzen variëren van 2.65 - 3.69

vr za

Alléén geldig op 1, 2 en 3 maart

1.-

2.99

1.52 - 1.65

Alle flessen à 1 of 1,25 liter Per fles

65 .

50% KORTING

WEEKENDPAKKER do

Spa Duo of fruit

1.29

500 gram

PLUS Filet Americain naturel Bak 225 gram

1

99 .

09/18

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Openingstijden:ma ma.-do. 8.00- -20.00 20.00| |do vrij.- vr8.00 | za. Openingstijden: - wo 8.00 8.00- 21.00 - 21.00 | za8.00 8.00- -20.00 20.00| |zo. zo 8.00 10.00- 20.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244XX EA|Beetsterzwaag T: 0512-381232 1 | XXXX Plusstad | T:| 0523 65 63 93 | (Naam) | Plusweg

plus.nl


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 28 februari 2018

Mededelingen van de gemeente

Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht Telefonische bereikbaarheid ma. t/m do. 09.00 – 12.30 uur en 13.30 – 16.00 uur vrij. 09.00 – 12.30 uur

Bekendmakingen Bakkeveen

Langezwaag

Wijnjewoude

Aangevraagde omgevingsvergunning - wijziging op omgevingsvergunning verbouw boerderij, Weverswâl 32

Aangevraagde omgevingsvergunning - brandveilig gebruik, Boartlik Begjin, De Klamp 12

Verleende omgevingsvergunning - vergroten woning, Duerswâldmer Wei 14

Verleende omgevingsvergunning - plaatsen overheaddeur in loods, ’t Skeane Ein 8A

Beetsterzwaag Aangevraagde evenementenvergunning - Lauswolt Zomerconcerten, 5 en 8 juli 2018, Van Harinxmaweg 10 - Koningsdag, 27 april 2018, omgeving De Buorskip Verleende evenementenvergunning - diverse fiets- en wandeltochten en een hardloopwedstrijd, 21 april 2018, sporthal Van Lyndenlaan - hardloopwedstrijd 8 van Drachten op 10 juni 2018, De Wissel 1 Verleende omgevingsvergunning - kappen vier eiken, Kuiperslaan

Drachten-Azeven Beoordeling MER-plicht - wijziging inrichting, Dopplerlaan 20

Gorredijk Aangevraagde APV-vergunning - boekenbeurs, 8, 9 en 10 juni 2018, Hellingbaas 1 Aangevraagde evenementenvergunning - kostuumloop, 30 juni 2018, Sporting Events, diverse straten

Verleende omgevingsvergunning - uitbreiding landbouwberging, Loksleane 25

Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 – 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 14.30 – 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 14.30 – 16.30 uur T (0512) 386 222 – E gebiedsteam@opsterland.nl

Openbare raadsvergadering op maandag 5 maart De gemeenteraad vergadert op maandag 5 maart 2018 vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Tijdens de raadsvergadering debatteert de raad en worden besluiten genomen. U bent van harte welkom de raadsvergadering bij te wonen.

Nij Beets Aangevraagde omgevingsvergunning - tijdelijke aanbouw t.b.v. melkrobots, Krûme Swynswei 14A - plaatsen dakkapel, Prikkewei 55 Verleende collectevergunning (rectificatie) - verkoop potgrond, 17 maart 2018, zwembad De Blauwe Kamp

Tijnje Aangevraagde omgevingsvergunning - bouw houten garage, Volharding 15 - gevelwijziging woonboerderij, Ulesprong 21 Verleende collectevergunning - verkoop van potgrond, 7 april 2018, dweilorkest De Boljeiers

Ureterp

Onderwerpen Naast de reguliere agendapunten komen de volgende onderwerpen aan bod: • Ontslag en (her-)benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit • Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Opsterland 2018 Voor meer informatie, o.a. over het opvragen van de stukken en live-uitzending, belt u met de griffie via (0512) 386 299 of kijkt u op www.opsterland.nl/gemeenteraad. Enkele dagen na de raadsvergadering vindt u hier de concept-besluitenlijst.

De gemeentelijke belastingaanslag digitaal ontvangen? Deze week valt de gemeentelijke belastingaanslag bij u op de mat. Wilt u de aanslag voortaan digitaal ontvangen? Dat kan via MijnOverheid. Als u al bent aangemeld bij MijnOverheid, vinkt u de gemeente Opsterland aan als organisatie waarvan u post wilt ontvangen. Vul ook uw e-mailadres in zodat u een e-mail krijgt als er post is. Heeft u nog geen account? Ga dan naar mijn.overheid.nl om u aan te melden. Meer informatie vindt u op www.opsterland.nl.

Aangevraagde omgevingsvergunning - plaatsen nieuwe kozijnen, Bûtewei 24

Verkeersmaatregelen voor de Overtoombrêge in Gorredijk en de Rolbrêge in Tijnje

Verleende omgevingsvergunning - vergroten woning, Lipomwyk 4 Aangevraagde geluidsontheffing - particulier feest, 30 juni 2018, Schansweg 2

Aangevraagde omgevingsvergunning - bouw woning, Voltawerk 49

Maandag 26 februari jl. is Alewijnse, in opdracht van gemeente Opsterland, begonnen met de werkzaamheden aan de Overtoombrêge en de Rolbrêge. Om de veiligheid te borgen wordt in de eerste periode het verkeer afgeremd door een halve rijbaan afzetting in te stellen voor beide bruggen. Tijdens de inbedrijfstelling willen we de route volledig afsluiten voor een periode van vijf werkdagen (van 9.00 tot 16.00 uur). Voor meer informatie, o.a. de planning, kijkt u op www.opsterland.nl/stremmingen.

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

Stuyvesant Sailors

Yentl & de Boer - Magie (try-out)

‘De Stuyvesant Sailors nemen Pieter bij de Poot’. Na succesvolle concertreizen in het verleden naar Polen, Duitsland en Ierland en na hun optreden op het Binnenhof in Den Haag en bij Omrop Fryslân treden de Stuyvesant Sailors op 3 maart (20.15 uur) op in Gorredijk. In een afwisselend programma belichten de Stuyvesant Sailors het leven van een van de beroemdste Stellingwervers, Pieter Stuyvesant, ook wel Pieter Poot genoemd. Een avond vol zeemans- en popliederen, afgewisseld met korte teksten en sketches. Maak mee hoe Pieter carrière maakte bij de West-Indische Compagnie, onderweg tijdens een zeegevecht in de Caraïbische zee zijn been verloor, en uiteindelijk opklom tot gouverneur van Nieuw-Amsterdam, het latere New York. Entree: 12 euro (inclusief consumptie).

WWW.SKANS.NL 0513 - 46 86 00

Wanneer maak je nou echt iets bijzonders mee? Ja, toen je een baby was. Toen hing er zo’n knuffel boven je bed, waar muziek uit kwam als je aan het touwtje trok. Dat was genoeg voor urenlange verwondering. Maar tegenwoordig… je dagen trekken als een monotone massa aan je voorbij. Laatst at iemand een appel met klokhuis en al op. Daar voelde je wel wat bij. Maar dat er echt iets uitzonderlijks gebeurt? Zo’n moment, dat alles samenkomt, de optelsom meer is dan de delen… Je schenkt jezelf nog een glas rode wijn in, morst op het kleed en stoot je elleboog. Je wilt nou eindelijk wel iets meemaken. Iets, dat je even optilt boven het alledaagse. Noem het Magie. De try-out voorstelling van het duo Yentl & de Boer is op vrijdag 9 maart (20.15 uur) te zien in De Skâns. Entree: 19 euro (inclusief consumptie).


Opsterlands Belang Opsterlands Belang Opsterlands Opsterlands Belang Belang FeliciteertBelang Opsterlands Feliciteert Feliciteert Feliciteert Feliciteert Feliciteert

Suzanne Schulting Suzanne Schulting Suzanne Schulting Suzanne Schulting Suzanne Suzanne Schulting Schulting Met haar gewonnen Olympische medailles Olympische Winterspelen 2018

Met haar gewonnen Olympische medailles Met haar gewonnen Olympische medailles Met haar gewonnen Olympische medailles Olympische Winterspelen 2018 Met haar Met gewonnen haar gewonnen Olympische Olympische medailles medailles Olympische Winterspelen 2018 Olympische Winterspelen Olympische Olympische Winterspelen Winterspelen 2018 2018 2018


Sa!

28 februari 2018

9

www.sa24.nl

Opnieuw discussie over bestuurlijke integriteit Opsterland

Raadsleden en het vergrootglas Dat bestuurlijke integriteit in Opsterland nog steeds een gevoelig onderwerp is, bleek afgelopen week maar weer. Opnieuw werd ook duidelijk hoe ingewikkeld de materie is. Raadsleden mogen geen voordeel hebben van hun functie, maar hebben wel dezelfde rechten als andere burgers.

AREND WANINGE BEETSTERZWAAG

Opsterland stond in het voorjaar van 2016 volop in de schijnwerpers. Een extern onderzoek wees uit dat een voormalig raadslid van Opsterlands Belang zijn eigen zakelijke belangen iets te goed had behartigd. Iedereen beloofde beterschap. Er zijn protocollen opgesteld en raadsleden volgen trainingen waarin praktijksituaties aan bod komen waarbij integriteit een rol kan spelen. Desondanks blijft het een gevoelig onderwerp, zo bleek na publicaties in de Leeuwarder Courant over een situatie uit 2015 die tot vandaag doorloopt.

Welstand

Centraal staat een door raadslid Hans de Jong, ook Opsterlands Belang, gebouwde woning in Wijnjewoude. Ondanks een negatief advies van welstandscommissie hûs en hiem verleende het college van B en W een vergunning voor een ontwerp met plat dak. Wel gold er een voorwaarde: het dak moest worden voorzien van zonnepanelen. Nu die panelen er nog steeds niet

De situatie aan de Loksleane in Wijnjewoude. FOTO: SIETSE DE BOER

liggen, ontstond de indruk dat het raadslid de hand boven het hoofd is gehouden. Uit antwoorden op vragen van de raadsfracties van BAS, PvdA en OpsterLanders blijkt dat de zonnepanelen er binnen een paar weken wel liggen. Ondanks dat de nieuwe eigenaren er al wel wonen, is de woning nog niet helemaal afgebouwd. Daarom is er ook nog geen eindcontrole geweest op het naleven van de vergunning. Conclusie van het college: De Jong heeft geen voordeel van zijn raadslidmaatschap gehad. Niet bij de handhaving op de vergunning en niet bij de verlening van de vergunning. Dat laatste bleek al in 2016 toen de kwestie door een anonieme melder bij burgemeester Ellen van Selm op het bureau kwam te liggen. Op verzoek van de melder volgde de burgemeester hierbij het ontwerp van het ‘Gentle Agreement integriteit - Protocol handelswijze bij vermoeden van integriteitsschending’.

Uit vooronderzoek bleek dat er niets aan de hand was: zaak gesloten. Het protocol schrijft voor dat er dan verder niet over wordt gecommuniceerd, ook niet naar de gemeenteraad. En zo geschiedde.

Extra alert

Al met al weinig aan de hand dus, zo lijkt het. En toch is dat niet helemaal het geval. De commotie toont eens te meer de gevoeligheid van het onderwerp bestuurlijk integriteit aan. Niet alleen in Opsterland, de afgelopen maanden waren er landelijk tal van affaires. De aandacht is terecht, niets zo schadelijk voor openbaar bestuur als ‘gesjoemel’. En dus moeten bestuurders altijd extra alert zijn. Raadsleden mogen voor zichzelf of hun zakelijke belangen geen voordeel halen uit hun raadslidmaatschap. Maar het zijn ook gewoon burgers, dus hebben ze gelijke rechten en hoeven ze ook geen nadeel te ondervinden van hun werk. Die scheidslijn blijkt in de prak-

tijk heel dun. In het geval De Jong is een welstandsadvies genegeerd. Dat mag, het is een advies. Maar het is wel uitzonderlijk, sinds 2014 is het in Opsterland slechts vijf keer gebeurd. Daarom is het extra belangrijk dat de argumenten voor de uitzondering helder zijn. Dat geldt helemaal wanneer er een raadslid bij betrokken is. Bovendien is het zaak de voorwaarden goed na te leven, al is het maar om ‘praatjes te voorkomen’. De functie van

raadslid brengt nu eenmaal met zich mee dat er af en toe een vergrootglas wordt gebruikt. Maar dan is het tegenover een raadslid wel zo fair dat de handhaving bij andere projecten ook in orde is. En daar wringt de schoen. Iedereen kent wel gevallen waarin een vergunning is verleend onder bepaalde voorwaarden, waarna er vanaf het gemeentehuis nooit meer een haan naar heeft gekraaid.

PvdA-spot is hot GORREDIJK De PvdA Opsterland heeft met een zelfgemaakte verkiezingsspot landelijke aandacht gekregen. In het filmpje zingen de kandidaten een lied op de melodie van ‘Hallo allemaal’ uit de successerie De Luizenmoeder. De spot drong door tot SBS6, maar kreeg afgelopen weekend ook aandacht op de site van de De Telegraaf. Veel reacties waren er op de

vermelding van de spot op de, onder de jeugd populaire, site dumpert.nl. De reacties waren niet allemaal even positief en bevatten soms grove alternatieve teksten voor het lied. Het spotje was begin deze week op YouTube door meer dan 6.000 mensen bekeken, maar het is de vraag hoeveel potentiële Opsterlandse stemmers daarbij zijn.

Onvrede over politiek debat Ureterp

Volop politieke debatten

BAS Opsterland voelt zich als kleine partij buitengesloten bij het grote verkiezingsdebat dat op initiatief van de ChristenUnie Opsterland op zaterdag 17 maart in Ureterp wordt georganiseerd. Alleen PvdA, Opsterlands Belang, VVD en CDA zijn hiervoor uitgenodigd. De kleine partijen FNP, GroenLinks-OpsterLanders, D66 en BAS zijn niet van de partij. Klaas de Boer van BAS: “De ChristenUnie heeft ook maar twee zetels en slechts 11 procent van de stemmen. Dat is ook geen grote partij.” BAS omschrijft

GORREDIJK In aanloop naar de verkiezingen zijn er de komende week meerdere politieke debatten. Op maandag 5 maart gaan de politieke partijen van de gemeente Heerenveen met elkaar in debat in mfg De Kompenije in Jubbega (19.30 uur). De onderwerpen die aan bod komen zijn door het publiek en Plaatselijk Belangen ingebracht. Debatleider is Eelke Lok.

URETERP

de gang van zaken als een slechte truc en als onfatsoenlijk. Volgens De Boer hebben alle partijen de gedragscode ondertekend waarin ook de omgang, houding en normen van raadsleden onderling aan de orde komen. “De ChristenUnie was de partij van normen en waarden, helaas geldt dat niet meer. Dit doet de politiek en de onderlinge verhoudingen in de raad van Opsterland geen goed. Het is een slecht signaal aan de kiezer.” Volgens Gerrit Weening, lijsttrekker van de ChristenUnie, zijn er vooral praktische redenen

om het aantal deelnemende partijen te beperken. “We hebben gekeken naar de grootste fracties, omdat we denken dat het debat dan beter tot zijn recht komt. De vijf grootste fracties hebben ook het grootste draagvlak.” Weening stelt dat het debat ook meerdere keren in het presidium is gemeld toen de raadsgriffier vroeg naar wat iedere partij ging organiseren. “Maar De Boer verschijnt nooit in een presidiumvergadering en dan mis je dus weleens de boot.” De Boer bestrijdt de lezing van Weening.

Op dinsdag 6 maart (20.30 uur) zijn vertegenwoordigers van de Opsterlandse politieke partijen in Dúndelle Bak-

keveen, waarbij onder leiding van Anne-Wil Lucas (oud-lid van de Tweede Kamer) ontwikkelingen in Bakkeveen aan de orde komen. Op woensdag 7 maart (20.00 uur) staat woningbouw in de kleine dorpen op de agenda tijdens een debat in het dorpshuis van Terwispel. Een lokale denktank heeft eerder een discussieavond over het thema georganiseerd en wil nu weten wat de politiek ervan vindt. Discussieleider tijdens deze avond is Arend Waninge (hoofdredacteur van Sa!).


Buurtbemiddeling Opsterland zoekt vrijwilligers!

voor

veilig

opsterland

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Buurtbemiddeling.

Schoterlandseweg 123 8412 SP Hoornsterzwaag T 0516 463516

t 0516 - 56 72 20 / 06 - 54 35 08 55

Benieuwd naar onze projecten?

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Berber de Boer, coördinator

e buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl i

www.scala-welzijn.nl (zie nieuws)

prdejong.nl

Vakmanschap met passie

VOETKLACHTEN Eelt of likdoorn?

Steunzolen kunnen dit verhelpen POORTH ORTHOPEDIE Hoofdstraat 3, 8401 BT Gorredijk

Elke dag een mooie dag bij Kinderwoud! • dagopvang • buitenschoolse opvang • peuteropvang • gastouderopvang T 0513 - 610 825 M info@kinderwoud.nl

Afspraak maken: 0513 - 85 33 02 www.poorth-orthopedie.nl info@poorth-orthopedie.nl

kinderwoud.nl

Goud en brons voor Suzanne!

Wat heeft Suzanne ons vorige week toch een heerlijke vrolijke dag bezorgd met haar superprestatie in de Olympische shorttrackhal. Vanzelfsprekend was haar trotse moeder Hannie ook in Korea, om haar dochter bij te staan op deze glorieuze triomftocht. Dat wij Hannie daarvoor een paar weken op onze praktijk moesten missen, hadden we er graag voor over.

Een geweldige gebeurtenis voor de familie Schulting, vanuit Fysio Gorredijk hebben we intens meegeleefd.

Stationsweg 24 A 8401 DP Gorredijk


Sa!

28 februari 2018

11

www.sa24.nl

Samenwerkingscoach Bianca Osinga richt zich ook op gezinnen

Gesprek weer op gang brengen Samenwerken doe je niet alleen op je werk of bij een vereniging. Ook samenleven in een gezin vraagt om samenwerking tussen mensen. Maar soms schuurt dat en levert die samenwerking toch stress op. Ondanks de beste bedoelingen. Een samenwerkingscoach kan dan hulp bieden. RENSKE WOUDSTRA GORREDIJK Opvoeden

van kinderen doet iedereen uit liefde en met de beste bedoelingen, stelt samenwerkingscoach Bianca Osinga. “Er is geen goed of fout. Maar toch kan het lastig zijn zodanig samen te werken dat iedereen in het gezin een eigen plek heeft. Want hoe maak je bijvoorbeeld kenbaar wat je zelf voelt en hoe je je voelt?”

Trots

In deze situaties neemt vaak een van de ouders contact op met de coach. Zoals de moeder die voelde dat haar dochter niet lekker in haar vel zat. “Dan vraag ik eerst wat zij graag voor haar dochter wil. Daar kwam uit dat ze graag wilde dat haar dochter trots op zichzelf zou zijn.” Een kind neemt vaak het gedrag van de ouder over, zegt Osinga. “Dus vroeg ik de moeder: hoe kan je dochter aan jou zien dat je ergens trots op bent? De moeder heeft toen eerst zelf geleerd trots op zichzelf te zijn. Vervolgens is de dochter een paar keer geweest. Heel mooi om te zien hoe zij vervolgens haar belangrijkste waarden voor het leven leerde herken-

nen en toepassen.” Kinderen of een partner willen niet altijd mee naar een coach. Osinga vindt dat prima. “En een kind hier door de deur schuiven met de opdracht om hem of haar beter te maken, daar geloof ik niet in.” Verbeter de wereld en begin bij jezelf, vindt de coach. “Hoe we ons voelen laten we vaak afhangen van wat andere mensen vinden. Vervolgens ga jij proberen om te voldoen aan de verwachtingen van anderen, zonder dat je daar zelf achter staat. Dan gaat het bij jezelf schuren. Dan raak je gefrustreerd, verdrietig of je voelt je slachtoffer. De kunst is om te ervaren wat voor jou belangrijk is en om daar vervolgens naar te leven. Daar hoort ook bij dat je weet wat voor jou moeilijk is. We hebben allemaal minder mooie kanten. Leer die te accepteren. Dan sta je zelf weer aan het roer en bepalen anderen niet meer hoe jij je voelt.” Gedrag gaat volgens Osinga vaak over van ouders op kinderen, soms generaties lang. “Dat kun je doorbreken. Het helpt al als je erover praat met een onafhankelijke derde.” Met een luisterend oor brengt

Bianca Osinga. FOTO: VIJN FOTOGRAFIE

de coach het gesprek weer op gang, zodat gezinsleden elkaar weer gaan begrijpen en vervolgens samen kunnen werken aan een oplossing. “Ouders willen vaak alles opvangen, ze zijn beschermend en liefdevol. Maar daardoor kun je juist je kind belemmeren in zijn of haar ontplooiing.”

Gratis workshop

Hoe krijg je het weer gezellig als er stress is in het gezin? Die vraag staat centraal in een gratis workshop die Bianca Osinga op woensdag 7 maart (19.30 uur) geeft in gebouw De Opmaat (Wetterwille 2) in Gorredijk. Deelnemers krijgen tips, een basis voor zelfvertrouwen en interessante inkijkjes. De workshop is

bedoeld voor gezinnen, maar ook volwassenen die hobbels tegenkomen in familierelaties

zijn welkom. Aanmelden kan via samenwerkingscoach.nl.

Skraal presenteert 'Rubber, Reek & Fjoer' TERWISPEL Skraal presenteert op zaterdag 3 maart (21.00 uur) haar tweede studioalbum ‘Rubber, Reek & Fjoer’ in café Spaltenbrêge. Het is een album vol zelfgeschreven Fryske nummers over het plattelands- en bandleven. De heren hebben net hun derde single Tiiink uitgebracht die op Facebook al meer dan 20.000 keer is bekeken. Skraal maakt al meer dan acht jaar stampende bluesrock. Naast Skraal

treedt de driekoppige Friestalige boerenrockband Trijexnix uit Oudega op. De mannen spelen uptempo boerenrock met een knipoog. Ook de charmante vijf dames van Las Bandidas zijn van de partij met een ietwat rebels repertoire, uiteenlopend van stevige rock tot country en blues. Entree: 5 euro; inclusief cd 10 euro.

Blokzijl. Niet alleen kan hij de fietsen van klanten niet meer kwijt, ook wil hij graag de voorraad onderdelen uitbreiden. “Dat is ek yn it foardiel fan de klant. Hoe grutter ik ynkeapje, hoe leger de prizen.” Zijn klanten komen niet alleen uit Gorredijk, ook vanuit omringende dorpen, tot zelfs aan Leeuwarden toe, weten fietseigenaren de reparateur te vinden. Dankzij de compacte bedrijfsvoering blijven de kosten voor reparatie laag. Daarnaast neemt Blokzijl de tijd voor zijn klanten. “Ek as de klant bygelyks allinnich mar in lyts boutsje nedich hat.” Hij merkt dat mensen vaker hun fiets laten opknappen en minder snel een nieuwe kopen. “Tegearre mei de klant besjoch ik oft de fyts it wol wurdich is. Dêr krije se dan in earlik advys oer.”

bandenspanning, kettingspanning en werking van de remmen. Lang stilstaan betekent roestvorming, met name op ketting en spaken. “En as ik dy rustige speaken dan opspan, kin se knappe en dan bist djoerder út.” Een fiets die regelmatig wordt gebruikt, kan het beste twee keer per jaar voor een onderhoudsbeurt gebracht worden, adviseert de fietsenmaker. De fietsketting slijt bijvoorbeeld snel en door uitrekken kan de ketting los op de tandwielen komen te liggen. “En dêr bin dy beurtsjes sa belangryk foar.” Bij een onderhoudsbeurt krijgt ook de lak een beschermlaag tegen strooizout- en uv-inwerking en worden de spaken gesprayd met zuurvrije vaseline. Sierd Blokzijl onderhoudt en repareert alle types fietsen. “Ik ha ek aksjes, mar dy duorje in jier lang. Ik ha no in aksje foar twa anti-lekbannen mei binnenbannen en montaazje.” fietsservicegorredijk.nl

skraal.frl

Fietsservice Gorredijk zoekt grotere ruimte GORREDIJK Fietsservice Gorredijk groeit uit zijn jasje. Ruim vijf jaar repareert Sierd Blokzijl zijn fietsen vanuit de garage achter zijn huurwoning aan de Ringenoldusstrjitte. “It giet sa goed dat ik no op syk bin nei in gruttere romte.” Sommige grotere fietsketens hebben het best lastig, maar de eenmanszaak van Blokzijl groeit

tegen de stroom in. “Ik tink dat we dy kant ek opgean yn Nederlân. Sjochst steeds mear lytse bedriuwkes. In moai grut pân is prachtich, mar kostet hannen fol jild.” Blokzijl en zijn partner Geartsje zijn nu op zoek naar een eigen woning met bedrijfsruimte. Ze blijven in Gorredijk, verzekert de fietsenmaker. Voor klanten die nu

Sierd Blokzijl bij zijn werkplaats aan huis. FOTO: SIETSE DE BOER

in de buurt van de reparatiewerkplaats wonen is het hooguit een klein stukje verder fietsen. “Mar wy helje en bringe de fytsen fergees.” Op de huidige plek kan Blokzijl zijn fietsreparatiebedrijf niet uitbreiden. De werkplaats van ongeveer achttien vierkante meter is nu echt te klein, merkt

Voor wie de fiets al uit de winterstalling wil halen heeft Blokzijl een aantal tips. Zaken die je zelf kunt controleren zijn de


●X●ODA●

“Itititivatiti titi titi tititititi

● ●●●●● 2●●● ●●●●● ● ●●●●● uu● ● ti●ti ●ti ● ti ● ● ● ● ● ● ●● ●● ●● ●ti ●●●●●ti ●ti ●●●● ● ti ● ● u B●ti●● ●●● ●● ● ti●ti● ti ti ● ● ● ● ti●●ti? K● ti ●●●● ●● ●titi●ti ●● ●● ti●●●●● ti ●ti ●● ti●●titi ti● ●●●●●●●ti

O● ●● Bu●ti●● ●●●● H●●●●● ●● ● Sc●●●●

●●●● ● ●●●●●● ● ●●●●● ●● ● ●●●●●●● ●●● ●● ● ● ●●●●● ●●●● ●●●●●● ●●●●●●●● ●● ● ● ●● ●●●●●● ● ● ●●●●● ● ● ● ● ●● ● ti ●●●●● ● ●●●titi ti● ●●●●●●●● ●●●●●●● ●ti ti●ti●●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ●● ● ti ●●● ●●ti●●●● ●●●●●●● ●● ●●●●●●● ●● ●●●●●● ●●●●●● ●●●●●● ti●●●● ● ● ●● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●●● ●●●●● ● ●●●●●● ● ● ● ●● ● ● ti ● ● ● ti ●●●● ● ti●●●●● ti●●● ti ●●●●● ti● ● ti ● ● ●● ti● ●● ●●●●●ti ●● ●●●●● ●●●●●● ti●●●●● ●●● ●●●● ● ● ● ● ●, ●● ●●●● titi ●ti ●u ●● , ti ●●●●●●●)ti ● ● ● ● (●●●●● ● ● ●●●● ti●●● ●●● ● ●●●●●ti ●● ● ● ● ●●●● ● ● ●●● ●●titi ●ti ●●● ● ●●ti●●●● ●●●● ● ●● ●●●● ti●ti●●● ● ti ● ● ●●● ●●●● ●u● ● ●●●● ●● K●●● ●●● ●● ●●● ●●●●●●

H●ti●●●● R●titi●ti●●●u●●●●●●● ● ● ●●●● ●● ●●●●●●●●● ● ● ●●●●●●●●●●● ● ● ●●●●●●●●●●●●

ELSKE BEINTEMA LIJSTTREKKER (BEETSTERZWAAG)

DE MAATSCHAPPIJ GAAT OM MENSEN EN NIET OM CIJFERS. Ik wil dat iedereen kan en mag meedoen in onze samenleving. Een leefomgeving waar solidariteit, eerlijk delen maar ook zorg voor ons milieu kernwaarden zijn.

JOS VAN DER VELDT NUMMER 5 (GORREDIJK)

VOLDOENDE WOONRUIMTE EN VOORZIENINGEN IN DE DORPEN, VOOR IEDEREEN. Een gemeenschap (dorp of wijk) heeft recht op voldoende woonruimte opdat het aantal bewoners voldoende is om voorzieningen zoals school, dorpshuis, sportverenigingen ouderenzorg etc. in stand te houden en jongeren de gelegenheid geven om in eigen leefomgeving te blijven. Indien die ruimte er niet is moet er bijgebouwd worden.

opsterland.groenlinks.nl

List 9

Als u al een instrument bespeelt ( bugel, trompet, bariton, waldhoorn, alt, trombone, bas, eufonium, saxofoon of slagwerk) kunt u lid worden bij onze vereniging!

Baas op eigen hiem!

Mensen die nog nooit een instrument hebben bespeeld bieden wij het volgende aan:

Kandidaat 4

10 gratis lessen inclusief gebruik instrument

Oerterp

Muziek is voor iedereen, ook voor u! Opgeven kan via ons mailadres: excelsiorjubbega@gmail.com Of via: 

Sietse Luchtenveld 06 - 53761327

Joke Cremer 06 - 29210751

Sjoerdtsje Veenstra-Paulusma

Wij repeteren elke maandag avond van 19.30 - 21.30 uur in de Kompenije. U bent natuurlijk ook daar van harte welkom om een kijkje te nemen!

Tijetalig ûnderwiis op alle basisskoallen Drietalig onderwijs op alle basisscholen Yn in sosjale, libbene mienskip telt elkenien mei In een sociale, levendige gemeenschap telt iedereen mee

Kandidaat 5

Jacob de Vries Bakkefean

De exacte data van de lessen volgen nog. Wij kijken uit naar uw aanmelding!

Kultuer ferbynt de doarpen Cultuur verbindt de dorpen Mear romte jaan oan streekprodukten Het ontwikkelen van streekproducten bevorderen

www.opsterland.fnp.nl


Sa!

28 februari 2018

13

www.sa24.nl

VVD: Wonen in Bakkeveen BAKKEVEEN De VVD Opsterland maakt zich zorgen over woningbouw in Bakkeveen. Bakkeveen is door Opsterland van woondorp naar centrumdorp opgewaardeerd en volgens raadslid Rinse Haisma, ook Bakkeveen, betekent dit dat er ook ontwikkelingsmogelijkheden voor woningbouw moeten zijn. “Daarvoor is op een aantal plekken een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Wij vinden dat Op-

sterland hiervan gebruik moet maken om nieuwe woningen voor gezinnen met modale inkomens mogelijk te maken.” Volgens Haisma is het kopen van een bouwkavel en het zelf ontwikkelen van een woning sinds 2002 niet meer mogelijk in Bakkeveen. “Er staan in het dorp nog maar zes woningen te koop. Het is logisch dat de prijs stijgt. Er is feitelijk geen aanbod voor starters en doorstromers.”

Accordeon- en trekharmonicafestival Dertig jaar Manege onder Linde BEETSTERZWAAG Manege Onder de Linde bestaat op 3 maart dertig jaar. Dit wordt van maandag 5 tot en met zaterdag 10 maart op bescheiden wijze gevierd door ruiters, vrijwilligers en vaste bezoekers. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 september volgt nog een groot jubileumfeest.

Manege Onder de Linde is al dertig jaar een voor Friesland unieke manege. In eerste aanleg is het opgezet als kleine buitenmanege voor kinderen van het toenmalige Kinderrevalidatiecentrum Lyndensteyn. Vanwege financiële

redenen dreigde eind jaren tachtig sluiting. Om het paardrijden voor mindervalide kinderen voor Beetsterzwaag te behouden is vervolgens op 3 maart 1988 een stichting opgericht. De Stichting Manege Onder de Linde exploiteert een geheel zelfstandig manegebedrijf dat voor een belangrijk deel op vrijwilligers draait. Ruiters met een beperking kunnen hier therapeutisch of recreatief paardrijden, maar ook valide kinderen uit de regio zijn welkom. De integratie tussen invalide en valide kinderen bevorderen is nog

steeds een missie van de manege. In dertig jaar tijd is de manege enorm gegroeid. De nieuwbouw in 2010 was daarbij heel belangrijk. De kleine buitenmanege werd toen een goedgeoutilleerde manege voor 250 ruiters.

Groot feest

In september staat er een groot feest op het programma, waarbij de manege het hele dorp wil betrekken. Op vrijdag is er feest voor genodigden met onder andere demonstraties. Op zaterdag volgt een Open Dag met opnieuw demonstraties. COLUMN

DAAN’S GEZONDE GEDACHTEN

‘Ik wil een crème die niet plakt’ De schaatsen kunnen uit het vet. Maar met de voorspelde lage temperaturen is het goed de huid juist in te vetten. Regelmatig horen we van klanten dat ze voor hun huid hetzelfde vet gebruiken dat ze op hun schaatsen smeren. Omdat het geen parfum bevat en zogenaamd neutraal is. Maar dat klopt niet. Het vet voor de schaatsen bevat bijvoorbeeld stoffen die onder petroleum/aardolie vallen. Deze werken verstikkend en geven de huid een doffe uitstraling. Bovendien verstoren ze juist de vochtbalans in je huid zodat je blijft smeren. En de huid kan de afvalstoffen moeilijk kwijt, waardoor huidproblemen juist kunnen verergeren. Datzelfde geldt overigens ook voor lipbalsem en handcrèmes. Hoe vaak hoor je niet dat men blijft smeren omdat de huid uiteindelijk steeds droger wordt. Een veelgemaakte opmerking is: ‘Ik wil een crème die niet plakt.’ De crèmes die plakken bevatten namelijk meestal deze goedkope ‘slechte’ ingrediënten. Consumenten

hebben dan al van alles geprobeerd, zonder te kijken naar wat er in het product zit. Een vet (plantaardige olie) dat bij de huid past plakt niet, maar wordt juist goed opgenomen. En ondersteunt zo de functie van de huid in plaats van deze te verstoren. Dit geldt ook voor je binnenkant. We zijn best wel bang gepraat voor vet, de huidige schijf van vijf doet dat nog steeds. Afwisselend eten, eens! Maar halfvol en mager is allang weer achterhaald. Puur is het oude ‘nieuwe’ vet. Zoals visvetten, roomboter, volle melk en cocosvet. We kunnen niet zonder vet, we hebben deze brandstof nodig voor allerlei processen in het lichaam. Het smeert je lijf van binnenuit!

BAKKEVEEN Op zaterdag 3 maart (10.00-17.00 uur) wordt in mfc Dúndelle voor de 22e keer het jaarlijkse accordeonen trekharmonicafestival gehouden. Organisator vanaf het eerste uur, Riemer Veldkamp, is er opnieuw in geslaagd

een aantal bijzondere muzikale gasten uit het hele land naar Bakkeveen te halen. Er is een open podium voor iedere speler. Voor deelname: 0516541 788 of 06-5057 8923. Entree: gratis.

Opbrengst Dorcas-project Vrijwilligers van Dorcas collecteerden van 12 tot en met 17 februari in Drachten, Boornbergum, Opeinde, Oudega, Rottevalle, Drachtstercompagnie, Ureterp en Frieschepalen. De collecte heeft ruim zevenduizend euro op-

URETERP

gebracht. Het geld gaat naar een gezondheidsproject in Mozambique. In Macorococho wordt training gegeven aan ouders en leiders op gebied van vrouwenrechten, gezondheidszorg en kinderbescherming.

Handigheid Windows 10 GORREDIJK SeniorWeb organiseert een cursus van vier lessen om Windows 10 te verkennen en verdiepen. Het startscherm met alle opties, apps, e-mail en websites komen aan bod. Ook de belangrijkste instellingen voor beveiliging en delen van bestanden worden behandeld. Daarnaast

is er een vervolgcursus Windows 10 met tips en trucs. De Windows basiscursus (13.3015.00 uur) en gevorderdencursus (15.15-16.45 uur) worden gehouden op de woensdagen 7, 14, 21 en 28 maart in De Opstap/De Skâns. Opgave via info@seniorwebgorredijk.nl.

Lezing Tommy Wieringa Schrijver Tommy Wieringa komt in het kader van de Boekenweek naar de Witte Kerk Hemrik. Op donderdag 8 maart (20.00 uur) leest hij voor en vertelt over zijn werk. Zijn laatste boek ‘De heilige Rita’ gaat over Paul Krüzen die zijn leven lang met zijn vader in een Saksische spookboerderij aan de Duitse grens woont.

HEMRIK

Eens zorgde zijn vader voor hem, nu zorgt hij voor zijn vader. Wieringa's boeiende werk, gecombineerd met zijn voordrachttalent en prachtige stem, staan borg voor een mooie avond. De avond stond eerder voor 1 maart gepland, maar is verplaatst. Entree: 12,50 euro. Reserveren is noodzakelijk. wittekerk.nl


Klussenbedrijf

G.Haakma

voor bijna al uw klussen in en rondom huis Heerenacker 83 8401VE Gorredijk tel/fax 0513 46 40 10 mobiel 06 23 63 23 92

Ticht by de minsken Ate Eijer

Laat horen wat Laat horenvindt wat jij belangrijk

DEBATAVOND DEBATAVOND JUBBEGA JUBBEGA DEBATAVOND

DATUM: MAANDAG jij belangrijk vindt DATUM:5 MAART MAANDAG 5 MAART Laat horen wat JUBBEGA Kom naar de debatavond over TIJD: 19.30 - 21.30 UUR 5 MAART TIJD: 21.30 UUR DATUM: MAANDAG19.30 LOCATIE: MFG(CENTRALE KOMPENIJE LOCATIE: MFG KOMPENIJE HAL) dejij gemeenteraadsverkiezingen belangrijk Kom naar de debatavondvindt over TIJD: 19.30 - 21.30(CENTRALE UUR HAL)

de gemeenteraadsverkiezingen

TOEGANG IS GRATIS! over Kom naar de debatavond TOEGANG IS GRATIS! de gemeenteraadsverkiezingen

TOEGANG IS GRATIS!

LOCATIE: MFG KOMPENIJE (CENTRALE HAL) HET DEBAT STAAT ONDER LEIDING HETHET DEBAT DEBATSTAAT STAAT VANONDER EELKE LOK LEIDING ONDER LEIDING VAN EELKE LOK

VAN EELKE LOK


Sa!

28 februari 2018

AGENDA

Lezing IJslands kokende aarde

Beeldend kunstenaar Lidwina Charpentier uit Den Dungen verzorgt op woensdag 7 maart (20.00 uur) de lezing ‘Kokende aarde’ in de Dorpskerk. Voor de kunstenaar is vilten een belangrijk onderdeel van haar leven, voor een van haar projecten reisde ze tweemaal naar IJsland. Het land is voor haar een inspiratiebron vanwege de extremen: hitte, kou, de kokende aarde, de modderpotten, die ene geiser en de vulkanen. Ze vertelt over haar ervaringen en observaties: een ontmoeting tussen kunst en extreme natuur. Entree: 5 euro. Aanvullend is op donderdag 8 maart een workshop ‘Hot pots’ vilt en kunst in De Buorskip. Met door Lidwina meegenomen paardenhaar en schapenwol kan een sjaal, windlicht of schilderij gemaakt worden met de vilttechniek. Opgeven via lidwina.charpentier@gmail.com of 06-4072 9711. BEETSTERZWAAG

Eijer Producties verkoopt kleding

In de dansstudio aan Wetterwille 10P houdt Eijer Producties op vrijdag 2 maart (13.00-19.30 uur) een kledingmarkt. De kleding voor kinderen en volwassenen is gebruikt voor wedstrijden en voorstellingen. De prijskaartjes bevatten scherpe, aantrekkelijke prijzen. Pinnen is niet mogelijk. GORREDIJK

De Blost fan Bûtenpost

Toanielferiening Nij Libben spilet freed 2 en saterdei 3 maart (20.00 oere) yn 't Byntwurk it kluchtich blijspul De Blost fan Bûtenpost. It ferhaal giet oer in blost fan in fint, dy’t mient dat hy alles is en noch nea in slach ferlern hat. Ruurd Koopmans seit dat hy kampioen yn boksen is, mar foar it kampioenskip ligen en bedrigen komt hy earder yn oanmerking.

FRYSKE PEALLEN

Talantdienst

GORREDIJK In de Ontmoetingskerk wordt op zondag 4 maart (9.30

uur) een Talantdienst gehouden. Het thema van de dienst is ‘De fiets en het geloof’, voorganger is Koos Dijkshoorn uit Nij Beets. Met muzikale medewerking van Willem Zijlstra.

DO 1 MRT

19:30 UUR | NIJ BEETS Lezing dr. H Elshof It Damshûs

VR 2 MRT

19:00 UUR | BOORNBERGUM Concert drie kinderkoren vGKN-kerk

Concert drie kinderkoren

BOORNBERGUM Christelijk kinderkoor The Young Source uit Boornbergum geeft op vrijdag 2 maart (19.00 uur) samen met de Blide Sjongers uit Dokkum en Amazing Kids een concert in de vGKN-kerk van Boornbergum. De drie koren brengen een speciaal programma waarbij vooral de songs van Amazing Kids worden gezongen, maar ook eigen nummers van de andere twee koren ten gehore worden gebracht. De organisatie is in handen van Heleen van der Meulen die al vele jaren The Young Source onder haar muzikale vleugels heeft. Het koor bestaat bijna 25 jaar en bestaat uit 25 jonge zangers in de basisschoolleeftijd.

Meezingconcert Huub Oosterhuis

OLDEBERKOOP Het Opsterlands Vocaal Ensemble geeft op zondag 4 maart (16.00 uur) een meezingconcert van liederen van Huub Oosterhuis. Het concert wordt gehouden in de Bonifatiuskerk. Voor meezingers is er om 15.00 uur gelegenheid te oefenen onder begeleiding van dirigent Jan Dijkstra. Aanmelden kan via jansenjan@planet.nl. Entree: 5 euro.

Montis, Goudsmit & Directie

Schaakclub Bakkeveen speelt op zaterdag 3 maart (13.30 uur)in De Swingel een simultaanwedstrijd tegen Ben van den Bergh uit Zaandam. Bezoekers zijn welkom. WIJNJEWOUDE

Rod Picott op Muziekpodium

BAKKEVEEN De Amerikaanse singer-songwriter Rod Picott verzorgt op vrijdag 2 maart (20.30 uur) een optreden op het Muziekpodium in De Slotplaats. In het voorprogramma staan Lucas en Madeleine Roger. De in Nashville woonachtige Picott schreef met zijn boezemvriend Slaid Cleaves het liedje 'Brokedown' waarmee ze de Song Of The Year Award wonnen bij de Austin Music Awards. Picott heeft een wat rauwe en grillige stijl met invloeden van zowel Bruce Springsteen als Tom Waits. De tweeling Madeleine en Lucas Roger komt uit Winnipeg, Canada. Hun stemmen zijn ervoor geboren om te harmoniëren. Hun folkpopsongs klinken fris en de melodieën zijn aanstekelijk. Het duo begeleidt na hun eigen optreden Rod Picott op diverse snaarinstrumenten en met vocale harmonieën. Entree: 20 euro. Reserveren via muziekpodiumbakkeveen.nl.

Donateursconcert Brocante

OLDEBERKOOP Harmonievereniging Brocante geeft op zondag 4 maart (15.30 uur) een concert voor donateurs en andere belangstellenden in mfa MeJander. Het concert wordt verzorgd in samenwerking met Muziekvereniging Oosterwolde. Het is een gevarieerd programma met nummers als Always look on the bright site of life, Dublin dances, The Muppet Show en Little Green Bag.

COLOFON REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Ate Eijer 06 – 52 24 98 55 ate@sa24.nl advertenties@sa24.nl

Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK

Evert Wilstra Kreaasje

19:30 UUR | GORREDIJK Wereldgebedsdag Ontmoetingskerk 20:00 UUR | FRIESCHEPALEN Blost fan Bûtenpost - 't Byntwurk 20:30 UUR | BAKKEVEEN Rod Picott - Muziekpodium De Slotplaats

ZA 3 MRT

10:00 UUR | BAKKEVEEN Accordeon- en trekharmonicafestival Dúndelle 13:30 UUR | WIJNJEWOUDE Simultaan schaken mfc De Swingel 20:00 UUR | FRIESCHEPALEN De Blost fan Bûtenpost 't Byntwurk

Theater Le Brocope opent op zaterdag 3 maart (20.15 uur) het nieuwe seizoen met een spetterende show van trio Montis, Goudsmit & Directie. Swingende en dansbare soul/ jazz is een voorliefde die de optredende heren delen. Hammondbeest Frank Montis begrijpt deze muziek als geen ander en komt op sessies regelmatig de heren Goudsmit & Directie tegen. Een absolute killer-combi zo bleek, dus tijd om vaker gezamenlijk het podium te bestijgen. Entree: 13,50 euro. Voor aanvang van het concert is er mogelijkheid deel te nemen aan de table d'hotes. Reserveren via info@lebrocope.nl.

20:15 UUR | GORREDIJK Stuyvesant Sailors - De Skâns

Wandeling Delleboersterheide

ZO 4 MRT

OLDEBERKOOP

Simultaan schaken

15

www.sa24.nl

It Fryske Gea organiseert op zondag 4 maart (10.00-12.00 uur) een voorjaarswandeling door natuurgebied de Delleboersterheide. Natuurgids Susan Tapper gaat mee op ontdekkingstocht in de ontwakende natuur. Aanmelden kan tot een dag tevoren (15.00 uur) via itfryskegea.nl/eropuit of 0512-381 448. Deelname: leden gratis; niet-leden 4 euro; t/m 12 jaar 2 euro. OLDEBERKOOP

Spicks & Specks

Duo Spicks & Specks verzorgt op zondag 4 maart (15.00 uur) een optreden in de Witte Kerk. Ze brengen het repertoire van de Bee Gees op geheel eigen wijze. Daarnaast staan hits uit de jaren zestig, zeventig en tachtig op het programma, evenals eigen werk. Entree: 10 euro (incl. consumptie); t/m 12 jaar 2 euro. wittekerkhemrik.nl

HEMRIK

Wereldgebedsdag

GORREDIJK In de Ontmoetingskerk wordt vrijdag 2 maart (19.30 uur) een viering gehouden in het kader van Wereldgebedsdag. Het thema is ‘En God zag dat het goed was’. De viering is dit jaar voorbereid door vrouwen uit Suriname.

Reva-viooltjes

Volleybalvereniging Reva gaat zaterdag 3 maart in Gorredijk en Jonkerlân van huis tot huis met de verkoop van viooltjes. Ondanks de kou van deze week een aankondiging van het voorjaar. De opbrengst van de actie is bestemd voor de volleybaljeugd. Een week later komen de korfballers van LDODK van deur tot deur met de voor de aanplant benodigde potgrond. GORREDIJK

20:15 UUR | OLDEBERKOOP Montis, Goudsmit & Directie Le Brocope 21:00 UUR | TERWISPEL Rubber, Reek & Fjoer - Skraal Café Spaltenbrêge

09:30 UUR | GORREDIJK Talantdienst Ontmoetingskerk 10:00 UUR | OLDEBERKOOP Voorjaarswandeling Delleboersterheide 15:00 UUR | BEETSTERZWAAG Opening Culturele Hoofdstraat 15:00 UUR | HEMRIK Spicks & Specks Witte Kerk 15:30 UUR | OLDEBERKOOP Donateursconcert Brocante mfa MeJander 16:00 UUR | OLDEBERKOOP Opsterlands Vocaal Ensemble Bonifatiuskerk

WO 7 MRT

20:00 UUR | BEETSTERZWAAG Lezing IJslands kokende aarde Dorpskerk


Gelukkig een partij die ondernemers wel serieus neemt

Al meer dan vijf jaar zijn de ondernemers in Gorredijk bezig om weer tweerichtingsverkeer in de Hoofstraat mogelijk te maken. Dat is nodig. Het huidige centrum van Gorredijk is een doolhof voor bezoekers, zeker voor diegenen die er voor het eerst komen. Al meer dan vijf jaar krijgen de ondernemers nul op het rekest van de gemeente Opsterland. Waar andere gemeenten hun winkeliers helpen de toenemende concurrentie van webshops het hoofd te bieden, doet Opsterland niks voor haar ondernemers. De gevolgen zijn inmiddels zichtbaar. Er is grote leegstand van winkels in het centrum van Gorredijk, met name in het zuidelijke deel van de Hoofdstraat. Het is wel duidelijk waarom Opsterland niet meewerkt: er is te weinig ondernemersgeest. Zowel in het college als in de gemeenteraad. Opsterland wordt geleid door partijen die ondernemers niet serieus nemen of die ondernemers niet begrijpen. En dat is jammer, want ondernemers zijn belangrijk: Ondernemers zorgen voor banen en creĂŤren werkgelegenheid, ondernemers zorgen voor innovatieve ideeĂŤn en ondernemers sponsoren sportclubs en verenigingen waardoor die kunnen blijven bestaan. Daarom een oproep aan iedereen:

Stem op een partij die meedenkt in het belang van ondernemers Stem op een partij die ondernemers begrijpt en stimuleert

Stem VVD

Opsterland


Sa!

28 februari 2018

17

www.sa24.nl

Doe mee & WIN Een praktische prijs deze week. Geen cultuur of een avondje uit eten, maar gewoon een boodschappenpakket met voor iedereen iets wils. U kunt de oplossing mailen naar redactie@sa24.nl of opsturen naar Sa! Media, Wetterwille 2, 8401 GB Gorredijk. Uiterlijk 7 maart. Vermeld ook W9, uw adres en telefoonnummer (voor het bellen van prijswinnaar).

Sa! Cartoon JUBBEGA BOODSCHAPPENPAKKET T.W.V. 40 EURO BIJ COOP SUPERMARKT IN JUBBEGA

E J T R A A H C S B E R W G N I E W

D W E U A F G I E T E N E S T O R E

O N D E R H U U R E S S I V M L A Z

N I A T U T X T D R C O T V P E A T

© www.puzzelpro.nl

A R K O R A E S V H I U O E I N B S

S L A B G A L S I U H T D R N D O E

T B M A K R E K L N R E E B M D S W

R O N S M U T V E F L B K R L I I E

O X D O F C E G I E I A A E E T L G

L E V E G C G E N O E S T D L N C K

O N T B H A L T E R M E N E T N I A

O E A T L N W J I T Z P P N N H R A

G C N P L I N K E R H A N D O I C K

W S G R A V E L O K K A T M L E U V

A L A A T R O P L N K I M N K U S I

N E R U E Z T V B E D E F L U L I S

K E D L G A A R P W L N R L E J V G

E O H E O O M B O U W D A E V K T E

L E I S O R E C H O P U T R E P A N

P L U T O R I G A M I S S E B W K T

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. AFGIETEN ANODE APERT ASTROLOOG BESTENDIG BLIEP BOXEN BRAND CIRCUS DELEN ECHOPUT EROSIE FRATS GESCHIKT GEVEL GEWEST GRAVEL HALTER HEKEL HOMMEL IBERIE INACCURAAT INLATEN IRRITEREN ISOBAAR JEKKER JUNTA KAAKVIS KADET KAPEL KATVIS KEREL KERKAMBT KLIMROOS KLONT LINKERHAND MAARN MOUWEN NESTOR NOEST

OEHOE OMBOUW ONDERHUUR OPBLOEIEN ORIGAMI PAAIEN PEDEL PLAGGENHUT PLUTO PORTAAL PRAAG REEDS ROEDE SABOTEUR SCENE SCHAARTJE SLAGBAL STEELS TAKEL TANGA TELEX TERMEN THUIS TROEF VECHT VERBREDEN VILEIN WAGON WANKEL ZALMVISSER ZETEL ZEUREN


1/8

Lytse Wyngaerden 25 Lytse Wyngaerden Lytse Wyngaerden 2525 8404 BM Langezwaag 8404 BM Langezwaag 8404 BM Langezwaag T 0513 688 765 T 0513 688 T765 0513 688 765 F 0513 688 480 F 0513 688 F480 0513 688 480 info@vanderwerfonline.nl info@vanderwerfonline.nl info@vanderwerfonline.nl www.vanderwerfonline.nl www.vanderwerfonline.nl www.vanderwerfonline.nl

vdWerf-Adv92x135.indd

Lytse Wyngaerden 25 8404 BM Langezwaag T 0513 688 765 F 0513 688 480 info@vanderwerfonline.nl www.vanderwerfonline.nl

1

vdWerf-Adv92x135.indd 26-01-2010 1

08:50:31

26-01-2010 08:50:31 26-01-20

vdWerf-Adv92x135.indd 1

26-01-2010 08:50:31

Uw Administratie Onze Zorg. & Administratie- en advieskantoor Scan en herkensoftware; bespaar tijd en geld Uw administratie altijd up-to-date Slimmer en sneller samenwerken Van particulier tot B.V. Administratie-Salarisverwerking-Advies Korte lijnen – gunstige tarieven Buorren59a 59aLippenhuizen Lippenhuizen - info@westra-hoekema.nl De De Buorren - info@westra-hoekema.nl Telefoon 0513-436749 www.westra-hoekema.nl Telefoon 0513-436749 - www.westra-hoekema.nl

1/8

www.heida-accountancy.nl

Accountants en Adviseurs

Nieuwehorne

De Siferjuffer

Particulieren:

aangiftes Inkomstenbelasting

ZZP’ers:

aangiftes Inkomstenbelasting en BTW opstellen jaarrekeningen

Prettig kleinschalig met een persoonlijke klik De Siferjuffer

Doety Waninge Spaltenbrêge 12 - 8407 EP Terwispel - 06 - 25 17 87 64


Sa!

28 februari 2018

19

www.sa24.nl

Berend de Boer is al 28 jaar actief voor kansarme jongeren in Kenia

Iedereen kan wel iemand helpen Hij is nog geen twee weken terug van zijn honderdste goededoelenreis naar Kenia, maar deze week vertrekt Berend de Boer alweer met een groep naar het land dat zijn hart gestolen heeft. Half maart is hij terug, om dan drie weken later opnieuw te vertrekken. “Ja, it is no wol even drok.” KEIMPE VLIETSTRA BOORNBERGUM De

eerste reis naar Kenia was in 1990. Berend, destijds eigenaar van 010 08:50:31 Technische Groothandel Klunder, maakte met een groep collega’s een reis door het land. In Nairobi zagen ze tijdens een wandeling een man in een witte jas naast een soort tuinhuisje staan. “It wie in dokter dy’t ûntslach nommen hie út it sikehûs. Hy woe yn syn selsboude túnhúske aidspasjinten mei pynstillers helpe om weardich te stjerren.” Hij had echter voortdurend gebrek aan medicijnen. Berend en zijn collega, wijlen Jan Gort uit Lemmer, waren het direct eens: “Wy moatte wat dwaan.” De door hen opgerichte Stichting Nairobi Hospice Holland zorgde voor een constante aanvoer van pijnstillers. Medicijnen die in Nederland waren afgekeurd vanwege een verkeerde kleur of verpakking. De dokter was er blij mee. Twee jaar later zorgde de stichting voor de bouw van een nieuwe hospice, waar uitbehandelde aidspatiënten terechtkonden. Nadat een overijverige ambtenaar een stokje stak voor de invoer van medicatie, verlegde de stichting haar activiteiten naar hulpprogramma’s voor de jeugd.

Broeder John

Tijdens een van de reizen kreeg Berend hartklachten en werd in het ziekenhuis van Ruai opgevangen door Broeder John Kennedy Oronjo. Op last van de dokter moest Berend liggend naar huis worden vervoerd. “Broeder John hat my doe geweldich holpen; wy ha ôfpraat dat hy my daalk

freegje moast as hy sels help nedich hie.” Die vraag kwam nadat Broeder John een programma had opgezet voor straatbendes van Nairobi. Hij bood onderwijs en onderdak aan getraumatiseerde en lijmsnuivende jongeren. “Mar it waard him te machtich, hy kaam der hast yn om. Doe ha wy yn Canada foar him in spesjale training regele foar it omgean mei dizze doelgroep.” Nu biedt Broeder John onderdak en onderwijs aan 280 jongeren aan de St. Charles Lwanga Children School in Ruai Nairobi. Een van zijn eerste cliënten is er nu leraar, een rolmodel voor de opgevangen jongeren. In 2014 haalde Boornbergum voor Kenia, met als drijvende krachten Gerda de Boer en Simon de Boer (‘gjin famylje’), ruim 35.000 euro bij elkaar voor een slaapgelegenheid bij de school.

'IT MES SNIJT OAN TWA KANTEN' Tijdens een van de bezoeken zag Berend de Boer een vrouw met een lichamelijke beperking voor een eenvoudige hut bezig met gehandicapte kinderen. Berend raakte met haar in gesprek: ”Dat wie Ann Njeri, sy holp sa’n 15 bern mei in handicap út de krottewiken fan de stêd.” Met hulp uit Nederland vangt ze nu 65 kinderen op met onderdak, onderwijs en medische zorg. Bovendien krijgt Ann Njeri hulp van een groep vrijwilligers. “Sy

De Polytechnic School in Mago.

helpe har en krije dêr ek te iten, it mes snijt oan twa kanten.” De regering zorgt voor een dokter en een fysiotherapeut. “It wurk fan minsken as Ann, dat rekket my. Ik ha in kear mei har nei in krottewyk fan Nairobi west om in berntsje op te heljen. Dan stiet dêr in jonge mem fan in jier as fjirtjin mei in handicapt berntsje op de earm dat sy ôfstean moat. Pas as har útlein is dat de ‘mzungu’ (blanke) har bern helpe wol, jout sy de lytse oer. Mar skrieme, ferskriklik. De hiele buert stie der fansels omhinne. Doe kaam der noch in mem oan mei in jonkje op de earm, Urbanus. Oft wy him ek meinimme koene? Hy hie de fuotsjes ferkeardom oan de skonken sitten, koe net rinne. Mem sleepte him moarns út har hutsje nei bûten, dêr lei hy de hiele dei wat yn de modder oan it iepen rioel en jûns sleepte sy him wer de hut yn.” Als De Boer nu aankomt op het centrum van Ann, loopt Urbanus hem tegemoet. Na een stevige onderhandeling met het ziekenhuis is hij voor nog geen 200 euro aan beide voe-

ten geopereerd. Een vast onderdeel van de reizen is een bezoek aan Mago. Daar bouwde de stichting met hulp van collega’s uit de Technische Groothandels de Mago Polytechnic School, waar jongeren een vak leren. Per jaar levert de school zo’n 200 leerlingen af, waarvan 98 procent direct een baan heeft. Naast de school staat het Guesthouse, waar iedere groep uit Nederland een aantal dagen verblijft wanneer zij bezig zijn met een project voor de jongeren. Het Guesthouse staat garant voor een comfortabel verblijf en dient ook als trainingscentrum voor de studenten Catering & Hospitality. Al deze activiteiten hebben ertoe geleid dat het dorp voorzieningen kreeg, zoals enkele supermarkten, naaiateliers, een postkantoor en diverse werkplaatsen.

Individuele steun

Naast de omvangrijke projecten geeft ook de individuele ondersteuning van een enkeling Berend de Boer veel voldoening. Zoals de vrouw, die na een aanrijding een open

Een warm welkom door de studenten van de school van Broeder John (links) en leerlingen van de gehandicaptenschool van Ann Njeri (rechts).

beenbreuk opliep, terwijl de dader doorreed. Daardoor was zij niet verzekerd en liep ze twee jaar met die verwonding rond. Ze kon alleen zo nu en dan het verschonen van het verband betalen. Ze had wel de zorg voor vier kinderen, terwijl ze haar broodwinning - verkoper op de markt kwijt was. Berend maakte drie operaties mogelijk, nu kan zij weer functioneren. “Wy ha al hiel wat berikt, mar wy binne noch lang net klear. It is sa’t kollega Jan Gort doetiids sei: Berend, wy geane hjir net wer wei. Wy binne wiis mei elke groep, fan 7 of 8 persoanen, dy’t mei ús in (ANBI) goededoelereis meitsje wol.” Behalve het werken aan een project is er ook gelegenheid voor ontspanning: een safari door de Masai Mara of een culturele tour door Nairobi. “Fan sa’n groepsreis bliuwt goed 2000 oer, elke euro wurdt brûkt foar de projekten. Us motto: Wij kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan wel iemand helpen.” Boornbergumvoorkenia.nl


Sa!

28 februari 2018

20

www.sa24.nl

Voorproefje LF2018-projecten

Opening Culturele Hoofdstraat Honderden vrijwilligers in heel Opsterland bereiden zich al maanden voor op tal van culturele projecten die dit jaar in het kader van LF2018 worden georganiseerd. Komende zondag (4 maart) presenteert een deel van de organisaties zich aan het publiek tijdens de officiële opening van Culturele Hoofdstraat Beetsterzwaag. Verspreid over de Hoofdstraat, in tal van historische gebouwen en winkels, vertellen bevlogen Opsterlanders hun inspirerende verhalen over wat er dit jaar allemaal voor moois te zien en te beleven is. Een cultureel voorproefje in vele smaken.

Kunstweekend Beetsterzwaag

Het jaarlijkse Kunstweekend in Beetsterzwaag (14 en 15 juli) heeft dit jaar ‘De Reiziger’ als thema. Tientallen binnen- en buitenlandse kunstenaars presenteren hun werk, omlijst met onder andere muziek, dans en theater. Tien van de uitverkoren kunstenaars geven zondag een voorproefje. Dansschool Dansida geeft een tapdance-demonstratie en het trio Piet Zwerver, Jan Frederiks en Henk Bloemsma verzorgt muzikale intermezzo’s. Vooruitlopend op een lezing en workshop over IJsland geeft Stal Frá Thrastar een demonstratie met IJslandse paarden. LOCATIES: Hoofdstraat 42 Expositie 10 kunstenaars Klaversreed Demonstratie IJslandse paarden ’t Snackbearske Muzikale intermezzo’s Diverse locaties Tapdance-demonstratie

De Griene Weach Bakkeveen

In de dorpsvaart van Bakkeveen verrijst binnenkort een installatie van afval, die gedurende het seizoen alsmaar groener wordt. Overgroeid met bonen, komkommers, pompoenen en andere groenten transformeert het object van afval in een moestuin. In de oogstmaand wordt de groente geplukt en verwerkt tot een maaltijd voor het dorp. De groei wordt vastgelegd middels timelaps-fotografie. Op 4 maart zijn de installatie op schaal en artist-impressions te zien. LOCATIE:

Peter Leon Wijn en Spijs

Expositie Tinco Lycklama à Nijeholt

Van 8 juni tot en met 9 september huisvest Beetsterzwaag een tentoonstelling over jonkheer Tinco Lycklama à Nijeholt (1837-1900). Hij werd in Beetsterzwaag geboren en was in het Zuid-Franse Cannes grondlegger van het Musée de la Castre. Een deel van de collectie van dit museum komt deze zomer terug naar Beetsterzwaag. De expositie gaat gepaard met een lezingenprogramma, wekelijks op donderdagavond in het Lycklamahûs, het geboortehuis van Tinco. Op 4 maart zijn een aantal panelen over de reizen van Tinco te zien, aangevuld met filmbeelden en een korte lezing door George Homs, inwoner van Cannes en oprichter van de Tinco Lycklama Foundation. LOCATIE: Lycklamahûs

Beetsterzwaag presenteert zich in 2018 als Culturele Hoofdstraat van Europa met een programma vol culturele evenementen van de A7 tot en met Olterterp. Culturele organisaties en ondernemers slaan de handen ineen om gezamenlijk het culturele profiel van Beetsterzwaag te versterken en het dorp een toeristische en economische impuls te geven. Onderdeel van het project is het gebruiken van lege winkelpanden voor een (tijdelijke) nieuwe bestemming.

Haren in de Wind Langezwaag

In Langezwaag wordt een bijzondere installatie gebouwd in een replica van de dorpskerk. Vanaf 13 april worden er verhalen verteld over de veerkracht van het leven. Met paardenhaar, muziek en een brullend orgel. Je ruikt en hoort het paard en ervaart een oerkracht. Portretten van dorpsbewoners nemen bezoekers mee in de intimiteit van het alledaagse haren kammen. Deze combinatie van rauwheid en schoonheid spreekt de zintuigen op een onverwachte manier aan. Zondagmiddag zijn de maquette van de installatie en bijzondere objecten van paardenhaar te zien. LOCATIE:

de Carolinahoeve Fashion & Home

Projectruimte Hoofdstraat 17

De multifunctionele galerieruimte in het voormalige gemeentehuis vormt dit jaar het decor van een aantal bijzondere exposities. Naast de expositie over Tinco Lycklama à Nijeholt, is de projectruimte dit najaar gastheer van een LF2018-project van Tresoar met als motto: Sssstt..! Hier fluistert de tijd. Op zondag 4 maart start de expositie Gates of the (Ant)arctic. Een verhaal in beklijvende beelden van verscheidene reizen die fotograaf Christian Clauwers ondernam naar de uiterste onherbergzame polen van onze planeet. LOCATIE:

Hoofdstraat 17

De Tocht

Het project De Tocht organiseert vier bustochten (9, 10 en 16, 17 juni) die de passagiers door het beekdal van het Koningsdiep/De Boarn voeren. Tijdens de reis worden verhalen verteld over het beekdal en in tenminste zes dorpen verbeelden plaatselijke muziek- en theaterverenigingen en verhalenvertellers een verhaal dat karakteristiek is voor het betreffende dorp. De route gaat van Allardsoog, Bakkeveen, Beetsterzwaag, Nij Beets, Aldeboarn en Akkrum naar Jirnsum en in tegengestelde richting. Tijdens de culturele proeverij worden verhalen verteld. LOCATIE:

Restaurant Lyf’s

ANGELINAXRIJKS

Een project van Studio Angelina uit Beetsterzwaag, waarbij schilderijen van ‘oude meesters’ uit het Rijksmuseum digitaal worden bewerkt en vervolgens geprint op grote doeken. Het frisse kleurgebruik laat de schilderijen op een nieuwe manier leven. De expositie vindt plaats in het (nog) niet in gebruik zijnde winkelpand aan de Hoofdstraat 25. Een mooi voorbeeld van het tijdelijk herbestemmen van een pand om zo de aantrekkelijkheid van de Culturele Hoofdstraat te vergroten. Op 4 maart is de huidige collectie te zien. LOCATIE:

Hoofdstraat 25

Koningsdag Beetsterzwaag

Koningsdag in Beetsterzwaag is een begrip in de wijde regio en behoort sinds mensenheugenis tot het culturele erfgoed van het dorp. Bewoners en verenigingen laten jaarlijks hun creativiteit de vrije loop en ontwerpen en bouwen de mooiste wagens voor de traditionele optocht. Om creativiteit bij kinderen te stimuleren, wordt tijdens de viering op 27 april een ‘klieder kledder klats’-wand opgesteld waar jonge bezoekers heerlijk kunnen schilderen. En op 4 maart kan dat ook! LOCATIE:

tegenover ingang Lycklamapark


Sa!

28 februari 2018

21

www.sa24.nl

proeverij van projecten

Officiële opening

Op zondag 4 maart om 15.00 uur opent burgemeester Ellen van Selm de Culturele Hoofdstraat van Europa officieel op het plein voor het gemeentehuis. Aansluitend start de culturele proeverij die tot 19.00 uur duurt. Op zondagmiddag zijn ook alle horecagelegenheden en de meeste winkels in Beetsterzwaag open.

Haren in de wind [Carolinahoeve]

Tinco Lycklama en Cultbee [Lycklamahûs]

Gates of (Ant)arctic [Projectruimte 17]

Klieder Kledder Klats [t.o. Lycklamapark]

Museum Opsterland [Prins Heerlijck]

Bourgondisch B’zwaag [De Posthoorn]

Angelina X Rijks [Hoofdstraat 25]

De Tocht [Restaurant LYF’s]

Expositie 10 kunstenaars [Hoofdstraat 42]

Ijslandse paarden [Klaversreed]

Muzikale intermezzo’s [’t Snackbearske]

Spelenderwijs Orkest [Ons Huis]

Literair Snacken [De Jong’s Cafetaria]

Filmhuis Beetsterzwaag [Ons Huis]

Triënnale Beetsterzwaag [Kunsthuis Syb]

1616De Griene Weach [Peter Leon Wijn & Spijs] Parkeren Buorskip

Muziekfestival Nij Beets

Bourgondisch Beetsterzwaag

LOCATIE:

LOCATIE:

Op 23 juni organiseren It Damshûs en de Federatie van Opsterlandse Muziekverenigingen een bijzonder festival in Nij Beets. De jaarlijkse boeken- en kunstmarkt wordt muzikaal omlijst door het Spelenderwijs Orkest met jeugdige muzikanten uit Opsterlandse dorpen. ’s Avonds is er het Simmermuzykfestival, een muzikaal spektakel met verschillende muziekverenigingen, voorafgegaan door een ‘streetparade.’ Het Spelenderwijs Orkest verzorgt op 4 maart alvast een muzikaal voorproefje. Ons Huis

Tweede Triënnale van Beetsterzwaag

Na een succesvolle eerste editie in 2015 vindt in 2018 de Tweede Triënnale van Beetsterzwaag plaats. In september is het dorp en omgeving vier dagen lang het decor voor uiteenlopende tentoonstellingen en evenementen. Voor weiden, bossen en wateren die van niemand waren, werd in de middeleeuwen het begrip Almende gebruikt. Met Almende werd ieders gemeenschappelijk aandeel in die gebieden aangeduid. Kunsthuis SYB brengt het begrip terug naar Beetsterzwaag. De Triënnale is een van de projecten uit het Hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018. Op 4 maart biedt SYB, naast informatie over de Triënnale, een presentatie van de 24-uurs residencies van (pas afgestudeerde) studenten van Academie Minerva. LOCATIE:

Kunsthuis SYB

Culinair en cultureel festival Bourgondisch Beetsterzwaag beleeft in 2018 haar vierde editie. Op 8 en 9 september worden alle zintuigen geprikkeld in het prachtige Lycklamapark, direct aan de Culturele Hoofdstraat. Met een culinaire line-up van foodtrucks en lokale smaakmakers en een verrassend muziek- en theaterprogramma. Als voorloper programmeert de festivalleiding zondagmiddag de band Frilly Fish. De bandleden, afkomstig uit Beetsterzwaag en Drachten, spelen een aanstekelijke mix van Engels- en Nederlandstalige hits uit de jaren 60 en 70.

Museum Opsterlân

Het museum in Gorredijk brengt in dit bijzondere jaar een aantal bijzondere exposities en projecten. Vanaf 11 maart loopt het project Kinderen van de Jister, waarin kunstenaar Marc de Jong uit Langezwaag de kinderen uit zijn straat portretteert. Op 8 april start de expositie Down to Earth, met objecten en meubels van turf door Dioni ten Busschen. En tenslotte staat vanaf 11 augustus de kunstexpositie Het Friese Paard centraal, door vijftien landelijk bekende kunstenaars verbeeld in verschillende disciplines: schilderkunst, beeldhouwkunst en fotografie. LOCATIE:

In het najaar is De Jong's Cafetaria de enige huiskamersnackbar van Fryslân, het decor van literaire talkshows. Terwijl de kroketten en frikandellen zich wentelen in een jasje van hete olie dragen auteurs voor uit eigen werk en vertellen ze over hun drijfveren en thema’s. Op 4 maart verzorgt Douwe Kootstra een voorproefje in de huiskamer van Sjoerd en Anneke. Deze schrijver en columnist van onder andere Omrop Fryslân en It Fryske Gea vertelt verhalen waar je warm van wordt. LOCATIE:

De Jong's Cafetaria

Restaurant Prins Heerlijck

Filmhuis Beetsterzwaag

Beetsterzwaag heeft in 2018 een heus eigen filmhuis. Op vijf woensdagen in het voor- en najaar worden steeds drie films vertoond; ’s ochtends gericht op senioren, ’s middags voor de jeugd en ’s avonds voor liefhebbers van kwaliteitsfilms. Het programma wordt samengesteld met inspiratie van de artistieke leiding van het Noordelijk Film Festival en Filmhuis Slieker (Leeuwarden). Zondagmiddag 4 maart kan het publiek genieten van korte films die de afgelopen jaren zijn ingezonden voor de New Generation-competitie van het Noordelijk Film Festival: Tussentijd, Drie mensen vinden een auto en Skógafoss. LOCATIE:

Literair Snacken

Café De Posthoorn

Ons Huis

Winkelen op zondagmiddag

In het kader van de opening van de Culturele Hoofdstraat zijn naast de genoemde locaties met projecten de volgende winkels en horecagelegenheden in Beetsterzwaag en Olterterp op zondagmiddag 4 maart open: HotelRestaurant Het Witte Huis, Bilderberg Landgoed Lauswolt, Tsiis, YellowHouse, 14 in Dozijn, Goudsmidse Van der Velde, Cycle Centro, Kruidvat, Cel 48, DIO Ans, PLUS Supermarkt, Heidi’s Clothes en restaurant Baboeshka.


dubbele leeftijds

KORTING Zorgvergoeding? wij declareren rechtstreeks! U bent altijd welkom bij de multifocaal specialist

2x uw leeftijd in euro’s als korting bij aankoop van een multifocale bril Pearle Opticiens Gorredijk

Grote reĂźnie Korfbalvereniging WWMD 14 april 2018 Ontvangst: 14.00 uur Opening: 14.30 uur Korfbalshow van jeugdteams Vanaf 18.00 uur lopend buffet Aanmelden kan via www.wwmd.nl

Hoofdstraat 21, Tel. (0513) 726 132 Vraag naar de voorwaarden.

Cabaret & Debat van harte welkom donderdag 8 maart ChristenUnie Opsterland presenteert:

t a a l n e i c i olit p e l a k o l et m . t t a d b n e i d v n k i j i Ga ngr a l e b e j t weten wa een avond vol avontuur met medewerking van:

Wanneer: Hoe laat: Waar: Kosten:

donderdag 8 maart 20.00 - 22.00 uur Loods Autobedrijf Willem Baron De Gilden 1 te Ureterp niets, helemaal gratis!

meer info:

k e i t i l o P e d n i f o o l e G


“Alle kalkoanslach ferdwynt!” “Dat is in hiel moaie útfining,” antwurdet Pier Hoekstra (70) op de fraach wat er fan de Aquacell fynt. Hy en syn frou Geertje (67) ha it apparaat no goed in jier. “Alle kalkoanslach ferdwynt út de masines. En as ik út de dûs kom, fielt it krekt as is myn hûd balseme. Neat as lof.”

Lês fierder op

Pier en Geertje Hoekstra fan ‘e Lemmer

“It wetter yn ’e Lemmer is frij hurd.”

Dûsje is no gewéldich

mear om it gefoel fan sêft wetter: dûsje

Doe’t syn frou yn petear mei in kennis

Sjippe en skjinmakmiddels wurkje folle

is gewéldich.” Dêr hie ik de ynvestearring

fernaam fan de Aquacell, rekke it

better yn sêft wetter. Dat sjochtst al

fan goed 2000 euro graach foar oer.”

baltsje oan it roljen. Se begûnen deroer

oan de test mei hurd en sêft wetter en

te lêzen en waarden sa entûsjast dat

in dripke ôfwaskmiddel. Nei it skodzjen

Minsken wurde entûsjast

se net iens mear nei oare apparaten

slacht it skom op it hurde wetter dea en

Yn syn frije tiid helpt Pier yn it âldereinhûs

omsjoen ha.

op it sêfte wetter net. Mear waskmiddel

mei it ompartsjen fan mielen, en ek op

by it hurde wetter dwaan makket it sels

de fuotbalklup is er aktyf. En ien dei

troebel, wylst sêft wetter helder bliuwt.

de wike passe se op de bern fan syn

“Wy brûke yn de ôfwaskmasine gjin

jongste soan. “As ik minsken fertel oer

sâlt mear en gjin glânsmiddel, en kinst

de Aquacell, wurde se entûsjast. Ik

ûnderfinings lêze jo op

ek minder skjinmakmiddel brûke. Op

kin ek wier neat negatyfs betinke. Twa

aquacell.nl/ervaringen

jierbasis skeelt soks, hoewol’t it wat

famyljeleden en in âld-kollega dêr’t ik mei

lestich út te rekkenjen is. Mar my giet it

biljert, ha der no ek ien.”

It ferhaal fan Pier en Geertje Hoekstra én oare

Foardiel #8

De dûs bliuwt kalkfrij Besjoch alle foardielen op

Gjin kalkoanslach mear en héárlik foar de hûd

088 98 99 100


Sa!

28 februari 2018

24

www.sa24.nl

Lijsttrekkersdebat

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart strijden in Opsterland negen partijen mee om de gunst van de kiezer. In aanloop naar de verkiezingen organiseert Sa! drie lijsttrekkersdebatten. Met iedere week een collegepartij en twee oppositiepartijen. De spelregels zijn helder: iedere partij levert van tevoren een thema aan bij de redactie. De andere partijen kennen dit onderwerp vooraf niet. De redactie van Sa! voegt een vierde thema toe. In de tweede aflevering: huidig collegepartij CDA en de oppositiepartijen VVD en BAS Opsterland.

Thema VVD: Landbouw

‘Tijd voor de boer-burgerverbinder’ “Boeren binne wichtich foar ús allegear. Sy soargje foar ús iten en de oanklaaing fan it lânskip.” Net als branchebehartiger LTO waarschuwt Hielke de Vries (VVD) voor al te eigenzinnige regelgeving van de gemeente. “Lânboubelied komt meast fanút Brussel of Den Haag.” Opsterland zou er goed aan doen zich te concentreren op praktische zaken zoals bermbeheer en een veilige bereikbaarheid van de boerderijen. De VVD zet daarbij in op de aanleg van graskeistroken ter verbreding van de plattelandswegen. Een dure operatie gezien het aantal kilometers, geeft de VVD-voorman direct toe. Maar noodzakelijk vanwege de huidige erbarmelijke staat en de eisen van het moderne landbouwverkeer. “Wy ha ús

bermen te lang fertutearze.” Wietze Kooistra (CDA) ontkent het niet: “Yn tiden fan besúnigingen binne de bermen it earst oan de beurt en dan krigest efterstallich ûnderhâld. Dat wisten we en dêr ha wy alle trije hjir dan ek skuld oan.” De CDA-er plaatst vraagtekens bij het realiteitsgehalte van het strokenplan van de VVD, maar De Vries tilt niet te zwaar aan de financiële consequenties. Volgens hem zijn de aanlegkosten te drukken door werk met werk te combineren wanneer de glasvezelkabels in het buitengebied worden aangelegd. De VVD-er heeft nog een opmerkelijk voorstel in petto: de ‘boer-burgerverbinder’. Sinds de ruilverkaveling zijn

boeren en burgers uit elkaar gegroeid, aldus de liberaal. De boerderijen zijn verplaatst vanuit de dorpen naar het buitengebied. “Wy ha ferlet fan immen dy't de ôfstân tusken boer en omwenjenden oerbrugge kin, dy’t sjen litte kin hoe't je it dogge en wêrom. In ferbiner krekt as de centrummanager yn de winkeldoarpen.” De Vries krijgt er de handen niet voor op elkaar bij de andere twee lijsttrekkers. Overdreven, vindt Klaas de Boer. De weerstand richt zich volgens hem ook niet zozeer tegen de boer uit de buurt, maar veel meer tegen de voedingsindustrie in het algemeen. Volgens Kooistra zijn boeren en burgers meer geholpen met de duurzaamheidsslag die nog op de boerenerven te maken valt. Zonnepa-

nelen op de staldaken, warmtewinning uit melk en de plaatsing van kleine windmolens. Die combinatie biedt een ‘gouden kans’, denkt de CDA-lijsttrekker. “Net allinnich foar de boer, kinst ek tinke oan in koöperaasje yn doarpsferbân. Sa bringst duorsumens, ekonomy en minsken by elkoar.” Voor de erfgebonden windmolens is dan wel een ashoogte van maximaal vijftien meter nodig om boven de bebouwing uit te kunnen komen. “Yn Grins binne se al safier, hjir yn Fryslân noch net.” Een gemeenschappelijke visie met de gelijkgezinde Stellingwerven zou een effectieve lobby op gang kunnen brengen, aldus Kooistra.


Sa!

28 februari 2018

25

www.sa24.nl

Thema BAS Opsterland: dorpenbeleid

Doe-het-zelf-gemeente De crisis heeft de dorpen op achterstand gezet, stelt Klaas de Boer. En nu het weer beter gaat, leunt de huidige coalitie nog te veel op het zuinige dorpenbeleid van de afgelopen jaren. “Om ús hinne wurdt alwer folop boud, mar hjir stean de ûntwikkelingen stil.” Volgens de voorman van BAS is het hoog tijd dat de gemeente voor een deel de regie weer naar zich toetrekt en niet langer van alles doorschuift naar ‘de krêft fan de mienskip’. Met het verregaande beroep op de zelfredzaamheid heeft Opsterland de dorpen volgens BAS overvraagd. “De balâns is fersteurd, tefolle taken binne nei frijwilligers trochskood. Wy binne sa stadichoan in doe-het-zelf-gemeente.” Wietze Kooistra (CDA) vindt dat De Boer de zaken te eenzijdig voorstelt. “De doar-

pen ha de gemeente net nedich om te fertellen wat se dwaan moatte. Der sit potinsjeel genôch om sels saken op te pakken. De gemeente helpt troch te fasiliteren.” En wat verstaat Kooistra dan wel onder faciliteren, wil De Boer weten. Dorpshuizen hebben in zijn ogen de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en die zorg neem je niet weg met een paar zonnepaneeltjes extra. Kooistra maakt duidelijk dat elk dorp zo zijn ideeën koestert en dat de gemeente voor de deskundigheid zorgt om de ambities op haalbaarheid te toetsen. “Dat is fasiliteare.” Maar daarin zit ook meteen de beperking, merkt Hielke de Vries (VVD) op. Niet elk dorp heeft de mensen in huis om de gemeente inhoudelijk partij te bieden. “De gemeente soe de doarpen

helpe moatte mei harren selsstannigens.” De VVD-er noemt bijvoorbeeld voorlichting over het anders organiseren van verenigingen en de inzet van sociale media om vergaderuren in te perken. “Mar de gemeente kin der ek foar soargje dat doarpen fan elkoar leare." De drie zijn het erover eens dat er nog het nodige aan de faciliterende overheid te verbeteren valt. Zeker nu de vergrijzing zichtbaar wordt in Opsterland. Onder druk komen veranderingen tot stand, weet Kooistra. “Wy wolle it noch net ûnder eagen sjen, mar wy fergriizje yn rap tempo. As rie moatte wy eins oer de kommende fjouwer jier hinne sjen en no de maatregels nimme dy't op lange termyn nedich binne.”

HIELKE DE VRIES (66) WOONPLAATS

Langezwaag PARTIJ

VVD (nu 2 zetels) Raadslid sinds 2008 BEROEP

gepensioneerd

Thema CDA: zorg en werk

Instroom op peil houden Iedereen heeft een automonteur nodig, maar niemand die tegenwoordig zijn kind aanspoort om de opleiding te volgen, kaart Wietze Kooistra (CDA) een actueel probleem aan. Het voortgezet beroepsonderwijs verwacht de komende jaren een daling van de instroom met vijftien procent. Ondernemers zeggen nauwelijks geschikt personeel te kunnen vinden. “Dêr skrik ik fan. Wy ha ferlet fan minsken mei in goeie beropsoplieding.” In navolging van ZuidOostZorg en onderwijsinstelling Comprix, die al zijn begonnen met het opleiden van eigen mensen, wil Kooistra dat de politiek bedrijven, instellingen en onderwijs bij elkaar brengt om de instroom op peil te houden. Zo niet, dan voorziet hij dat werkgelegenheid wegsijpelt en het voorzieningenniveau

van bijvoorbeeld de zorg op den duur afbrokkelt. Volgens Kooistra zet de gemeente al bescheiden stappen door statushouders en mensen die al langer zijn aangewezen op een uitkering niet meer middels dure integratiebureaus aan het werk te helpen, maar direct bij bedrijven onder te brengen. Over dit punt bestaat geen verschil van mening. “Wy moatte yn de regio opliede foar de regio”, sluit De Boer aan. De BAS-lijsttrekker wil dat gemeente en BHS nu eindelijk eens doorpakken met de inrichting van het Duurzaam Technisch Centrum dat ook volwasseneneducatie biedt. Scholen en omscholen alleen in de zorgsector is niet voldoende, waarschuwt Kooistra. De vergrijzing vraagt ook om een systeemveran-

dering. “Wy ha bettere soarch nedich om minsken yn de doarpen wenjen bliuwe te litten. En dat giet fierder dan de doarpssteunpunten.” De gemeente moet de noodzakelijke veranderingen echter niet van bovenaf willen opleggen, maar juist lokale initiatieven omarmen en ondersteunen, aldus de CDA-er. “Dat smyt ek wurkgelegenheid op.” De Vries knikt, Wijnjewoude en Tijnje nemen daar al het voortouw in. Maar ook eigen dorp Langezwaag zet bemoedigende stappen. Zo heeft het kerkbestuur een pand beschikbaar gesteld waardoor de huisartsenpraktijk voor het dorp behouden bleef. “Langsweagen siket nei nije ferbannen en dat dogge se goed.”

KLAAS DE BOER (63) WOONPLAATS

Gorredijk PARTIJ

BAS Opsterland (nu 1 zetel) Wethouder namens Opsterlands Belang (2002-2012). Raadslid BAS sinds 2014. BEROEP

consultant

Thema Sa!: bestuurlijke integriteit

Er mag wel een tandje bij De bestuurlijke integriteit in Opsterland leidde de afgelopen raadsperiode tot ophef. Met de kwestie Sikke Marinus (Opsterlands Belang) die als raadslid zijn boekje te buiten ging door iets te veel op te komen voor het bedrijf van zijn vrouw. Mede onder invloed van de vasthoudendheid van BAS Opsterland kwam er een extern onderzoek dat uitmondde in een gedragscode die alle partijen hebben ondertekend. Daarmee leek de kous af. Anderhalve week geleden bracht de Leeuwarder Courant de bestuurlijke integriteit van Opsterland opnieuw ter sprake, nu met een kwestie rond raadslid Hans de Jong (Opsterlands Belang). Volgens Klaas de Boer (BAS) is de nieuwe kwestie meer dan een rimpeling in

de vijver. “Dizze rimpeling komt hieltyd werom.” Voor VVD-er De Vries lijkt er niet al te veel aan de hand, al sluit hij niet uit dat er wat aan de handhaving heeft gemankeerd. “Sokke saken hingje wat oan Opsterlâns Belang, mar dizze kwestje liket my wat fier socht. In riedslid moat wol dingen dwaan kinne dy’t foar oaren ek gewoan binne.” CDA-er Kooistra wil niet inhoudelijk op de kwestie ingaan. “Ik wachtsje earst de antwurden fan de boargemaster ôf.” De Boer is het meest uitgesproken. “Opsterlân stiet der wer kleurd op en dêr sitte we net op te wachtsjen.” De losse omgang tussen sommige raadsleden en ambtenaren stoort hem. “It hat mei in bepaalde kultuer te krijen, as rie ha wy te min selsreinigjend fermo-

gen.” Kooistra wijst erop dat de zaak drie jaar geleden speelde, ver voor het integriteitsdebat. Een oplettend raadslid had destijds ook aan de bel kunnen trekken toen de verklaring van geen bedenkingen voor de door De Jong aangevraagde vergunning op de agenda stond. Kooistra wil wel in het algemeen iets over de politieke mores kwijt. Raadsleden moeten elkaar in de gemeenteraad meer de maat durven te nemen, er mag gerust een tandje bij. “Sis elkoar de wierheid, lit it net hingje. De kollegialiteit yn de rie is noch nea sa grut west en dat wurket goed. Mar it kin ek in valkuil wêze.”

WIETZE KOOISTRA (63) WOONPLAATS:

Gorredijk PARTIJ

CDA (nu 3 zetels) Raadslid van 1992 tot 2006 BEROEP

wethouder (sinds 2006)


Nationale pannenkoekdag 16 maart

Senioren in en rondom Jubbega- Hoornsterzwaag zijn weer welkom om te genieten van een pannenkoek geserveerd door basisschool kinderen.

Wietze Kooistra: trots op onze lijst met betrokken mensen en blik naar buiten.

Deelname

Vanaf 11.00 is de zaal open. is gratis 11.30 start programma Graag reserveren om teleurstelling te voorkomen. Voor inlichtingen:

Schoterlandseweg 20, 8411 ZD Jubbega, Tel 0516 - 462 322, Fax 0516 - 461 965 info@dekoppenjan.nl www.dekoppenjan.nl

De CDAkandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart a.s. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wietze Kooistra Sjors Veenstra Rynk van der Woude Irene Spoelstra Bareld van der Meer Atty Ekema Bert van den Brink Margriet Tolsma Symen Sybrandy

Gorredijk Ureterp Gorredijk Siegerswoude Langezwaag Siegerswoude Ureterp Wijnjewoude Beetsterzwaag

10 Annemarie Bongers 11 Jan Quarré 12 Nardus Huiskes 13 Rene Nies 14 Homme Lageveen 15 Tjitze Bouma 16 Henk Ginneken 17 Wiebe Pool 18 Tineke Jagersma 19 Sjoerd Krikke

Website: www.cdaopsterland twitter: twitter.com/cdaopsterland facebook: facebook.com/cdaopsterland.com

R A A B R E V E

Bakkeveen Hemrik Beetsterzwaag Lippenhuizen Tijnje Siegerswoude Terwispel Wijnjewoude Bakkeveen Ureterp

2

M D O A A R R O O O 0 V

L T C E DIR

0 . 0 2

OP C V P K LAAGSTE I L K 98 9 PRIJS VAN 2 M T A A N I 98 NEDERLAND LAM 98 16 8M 9

. 4. M2

VAN

VAN

VOOR

2

. 13.

M2 VOOR

2

GRATIS PLINTEN EN ONDERVLOER

Tijnjedijk 81 - Leeuwarden (T) 058-2896800

Turfschip 7 - Heerenveen (T) 0513-785347

WWW.LAMINAATOUTLETFRIESLAND.NL

ADVIES - SERVICE - GARANTIE - LEGSERVICE & BEZORGEN IN HEEL NEDERLAND MOGELIJK


Bij ABD zit u er deze dagen warm bij:

Een nieuwe Twingo rijklaar van €12.000 nu voor €10.290

*

Deze actie is geldig t/m zaterdag 17 maart en alleen bij ABD Renault

Inclusief:

Of kies voor een Pack Essential Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening Met airconditioning, R&Go en multimediasysteem Led dagrijverlichting Boordcomputer Kleinste draaicirkel! 5 deurs En een heel fijn verwarmingssysteem

+ €995

SNEEK DOKKUM DRACHTEN HEERENVEEN LEEUWARDEN

KOLENBRANDERSTRAAT 7 DE BRÊGE 6 JADE 1 SKRYNMAKKER 26 HORTENSIASTRAAT 11

Of kies voor Ik lease Privé bij ABD vanaf

€195

per maand

Tel: 0515 - 413 291 Tel: 0519 - 820 020 Tel: 0512 - 515 615 Tel: 0513 - 650 222 Tel: 058 - 266 3555

*De genoemde vanafprijs is een consumentenadviesprijs en is inclusief €1.710 Easy Life voordeel, onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. De rijklaarprijs is gebasseerd op een basisuitvoering Twingo Life. In advertentie gebruikte foto kan afwijken en leverbaar zijn met meerprijs. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. ** ikleaseprivebijabd.nl wordt onder het Keurmerk Private Lease aangeboden van Friesland Lease. Private Lease bedrag is gebasseerd op: 60 maanden tot 10.000 km p/jr en 6 of meer schadevrije jaren.


Alle AH Shoarma*

AH Mandarijnen

Alle AH Les Pains

1+1 gratis Combineren mogelijk Bijv. varkensshoarma 2 schalen à 500 gram van 5.98 voor * M.u.v. Biologisch

2.

2 netten

99

De actieprijzen variëren van 1.90-5.99

Campina Langlekker literpakken

3.

50

2 netten à 1 kilo van 4.98 voor

Coca-Cola flessen 1.5 literflessen

1.

De actieprijzen variëren van 1.06 -1.35

Unox rookworsten en vleesconserven

+ 1 extra gratis

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. Knaks 2 blikken à 400 gram van 3.76 voor

2e HALVE PRIJS

+ 1 extra gratis

17 Alle varianten, 4 losse flessen of per 4-pack van 7.45 – 8.32 voor

6.

19

Heineken pils

2.

62

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. stevige tomatensoep 2 blikken à 800 ml van 3.50 voor De actieprijzen variëren van 1.32 – 2.98 Alle varianten, combineren mogelijk

Ariel, Dreft of Lenor grootverpakkingen

2e HALVE PRIJS

2.

3.

50

Vers uit onze oven Combineren mogelijk 2 hele broden van 4.18 voor van 2.18 - 3.38

Unox soep in blik

1+1 gratis Alle varianten*, combineren mogelijk Bijv. halfvolle melk 2 pakken van 2.34 voor * M.u.v. voordeelpakken

2 stuks

50% KORTING

82

De actieprijzen variëren van 1.54 -8.02

Krat 24 flesjes à 0.3 liter Van 16.29 voor

10.

99

5.

99

Alle varianten Bijv. Ariel 3-in-1 pods colour & style doos 28 wasbeurten van 11.99 voor

gratis De actieprijzen variëren van 2.49 -10.99 bezorgd

ACTIE via gall.nl

Deze folder is 2 weken geldig!

thuis of in de winkel

maandag 26 februari t/m zondag 11 maart 2018 Acties geldig van 19 februari t/m 4 maart 2018

Volg ons ook online

1141 whisky’s met korting

1+1 GRATIS

Bestel direct op gall.nl

Jim Murray

IWSC Zilveren Medaille

95

Witte Rum, 1 liter

TERRA ANDINA Carmenère of Sauvignon Blanc Chili, Central Valley De Grote Hamersma 7.5

6.99

3.99

IWSC Zilveren Medaille

ACTIE

Jim Murray

punten

BACARDI CARTA BLANCA

95.5 punten

BOK Jonge 1 liter

ARROGANT FROG

MIXEN MAG

Cabernet Sauvignon-Merlot of Chardonnay-Viognier 23.99 Frankrijk, IGP Pays d’Oc

17.99

Mundus Vini Zilveren Medaille

BACARDI CARTA BLANCA

Alle bad en douche van de merken: Dove, Axe, Neutral, Andrélon, Treacle Moon, Fa, Kneipp, Weleda en Dermolin combineren mogelijk.

Mundus Vini Gouden Medaille

BAILEYS

Op werkdagen voor 22.00 uur besteld, de volgende dag in hu

Creamlikeur, 70 cl

Witte Rum, 1 liter

7.49

4.99

15.99

10

Bijvoorbeeld Neutral douchegel 250 ml

4. 2 stuks

spaar voor

gratis! producten

1+1 GRATIS MIXEN MAG

WYB WÓD

9.

98

99

Wodka

PALO ALTO

GRANT’S

Merlot-Shiraz-TempranilloViogner of Chardonnay Chili, Maule Valley

Medium & granig Blend, 1 liter

Descorchados 86 punten

20.99 70 cl

1 liter

70 cl

34.99

29.99

30.99

23.99

19.99

20.99

15.99

De Grote Hamersma 8

10.

99

5. 17.99 23.99

49 Op werkdagen voor 22.00 uur besteld, de volgende dag in huis

2017 - 2018

9.99 Altijd gratis afhalen in een van onze winkels (uitgezonderd Gall & Gall Gemak)

De beste supermarkt van Fryslân Albert Heijn

19.99

17.99

13

Gratis bezor thuis of in de

Ontdek ‘t gemak van

Sa! week 09 - 2018  
Sa! week 09 - 2018  
Advertisement