Page 1

Sa!

NOG

2

DAGEN 23-24 oktober

kijkt anders

Woensdag 21 oktober 2015

Jaargang 2 Nummer 42

www.sa24.nl

DUTCH MONET PAGINA 19

GOEDE LOCATIE ONTBREEKT

JAN ENGELS

VOLLEYBAL

GEEN AZC

TIEN JAAR DROOG

STROEVE START

Er komt voorlopig geen asielzoekerscentrum met 600 of meer plaatsen in de gemeente Opsterland. Wel gaat Opsterland op zoek naar locaties voor de opvang van groepen van twintig alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s). Het gaat dan om bestaande gebouwen.

Jan Engels (75) uit Oldeberkoop was veertig jaar verslaafd aan alcohol. Tien jaar geleden besloot hij te stoppen met drinken. Sindsdien heeft hij geen glas meer aangeraakt. Toch beseft hij als geen ander dat alcoholisme niet te genezen is. “Ik ga als alcoholist de kist in.”

De competities van de volleyballers zijn al weer een paar rondes onderweg. Een start met hindernissen, voor zowel de dames van Reva (Gorredijk) als de heren van ODS (Nij Beets/Beetsterzwaag). Beide teams vertrouwen er echter op dat het startproblemen zijn en dat het goed komt.

PAGINA 3

PAGINA 24

PAGINA 27

Woning van de week

Delling 21 gorreDijk Vraagprijs  237.500,– K.K. www.sierdmoll.nl


Familieberichten overleden

felicitaties

Bedroefd, maar met veel goede herinneringen hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder en oma

Betje Stoker-Bron I Jubbega, 16 november 1925

†Jubbega, 10 oktober 2015

Sinds 9 juli 1976 weduwe van Bareld Stoker Abele en Tini Johan en Sibylla Anna-Elise Martin Evert en Meintje Anita en Ronny Bareld en Anouk Onze dank gaat uit naar het personeel van de WenWearde voor hun liefdevolle verzorging. Herenweg 32 8536 TN Oosterzee De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden. Ja, it is echt wier. Hja wol it net witte, mar dizze pedikuere wurdt hjoed 50 jier !

Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tothet plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Rik Dijkstra: rik@sa24.nl of 06- 2189 4828.


Sa!

21 oktober 2015

3

www.sa24.nl

Geen groot azc in Opsterland Er komt voorlopig geen asielzoekerscentrum met 600 of meer plaatsen in de gemeente Opsterland. Wel gaat Opsterland op zoek naar locaties voor de opvang van groepen van twintig alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s). BEETSTERZWAAG Opsterland praat al geruime tijd met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over geschikte opvang voor asielzoekers binnen de gemeente. Een plan voor een centrum met 600 plaatsen op het terrein van de voormalige timmerfabriek van De Vries in Gorredijk werd dit voorjaar door het gemeentebestuur en -raad afgewezen.

Die omvang vond men niet passen bij de omvang van het dorp. De gemeenteraad nam vervolgens een motie aan waarin het college van B en W wordt verzocht in overleg met het COA andere kleinschalige opties uit te werken. Door de toenemende vraag wil het COA echter alleen praten over locaties voor minimaal 600 asielzoekers. Uiteindelijk vond

Opsterland daar één geschikte locatie voor, in de buurt van industrieterrein Azeven en de N381. Burgemeester Van Selm wil de exacte locatie niet prijsgeven. De gemeente Smallingerland zag deze locatie echter niet zitten. Het lag te dicht bij het bestaande Drachtster azc. Van Selm: “Smallingerland verwacht dat dan het beeld van één groot azc zou ontstaan en dat er extra druk zou komen op de voorzieningen in Drachten.” Een grootschalig azc is nu dus voorlopig buiten zicht, al komt Opsterland weer in beeld wanneer het COA over kleinschaligere opvang wil spreken.

Wel is Opsterland op zoek naar opvanglocaties voor amv’s. Het COA wil deze alleenstaande minderjarige vluchtelingen het liefst in groepen van twintig opvangen op locaties buiten een azc. Burgemeester Van Selm heeft hiervoor nog geen concrete locaties op het oog, ze wacht op de eisen die het COA aan dit soort locaties stelt. Wel is duidelijk dat het om bestaande gebouwen gaat, bijvoorbeeld groepsaccommodaties.

Noodopvang

Opsterland is blij dat de voorlopige noodopvang voor vluchtelingen in Friesland nu

geconcentreerd is in Leeuwarden. Alle Friese gemeenten betalen hieraan mee. “Dan kunnen we stoppen met het gesleep met mensen van sporthal naar sporthal.” Opsterland onderzoekt ook nog mogelijkheden om extra vluchtelingen met een status op te vangen. Deze mensen komen in aanmerking voor een huurwoning. Volgens wethouder Wietze Kooistra ligt Opsterland op schema met het aantal plaatsen dat de gemeente dit jaar moet leveren. Een taskforce is echter op zoek naar extra plekken om zo de doorstroming in de azc’s te bevorderen.

Robots rijden door De Wjukslach Je LEGO-robot inparkeren onder een krukje of in slalom tussen verfflessen doorsturen, het is echt nog niet zo gemakkelijk. Zeker niet als je zelf eerst op je iPad de te volgen route in moet voeren. Groep 8 van obs De Wjukslach bouwde zeven robots en leerde deze te programmeren. Burgemeester Ellen van Selm kwam vrijdagmiddag kijken bij de afsluiting van het project.

LANGEZWAAG

“Kijk, dit is het eerste bochtje.” Jochum Haaijer wijst een blokje aan op zijn iPad. In de rij van zes blokjes voert hij cijfers in, graden. Voor elke beweging van de robot wordt zo’n blokje gemaakt. “Hier kunt u mee besturen: links, rechts.” De burgemeester mag het laatste bochtje proberen. Na even oefenen stuurt ze de robot keurig in het afgeplakte vakje. Zeven proefopstellingen zijn er. In tweetallen oefent groep 8 hier het programmeren, onder leiding van studenten onderwijsassistent van Friese

Poort Drachten. Wieger Otten en Max Glazema sturen hun robot om een ‘muurtje’. “O, ik geloof dat dat niet goed ging.” De jongens lachen als de burgemeester het muurtje omverrijdt. De tweede poging gaat beter. Een high five voor de burgemeester. Meike Hijlkema en Silke Pastoor rijden hun LEGO-wagentje vlekkeloos rond de opgestelde verfflessen. “Knap hoor!”, vindt de burgemeester. Voor leerlingen van De Wjukslach staat sinds dit schooljaar programmeren op het lesrooster. De groepen 2 tot en met 8 begonnen in september, in januari start ook groep 1. Technieklessen zijn altijd al prominent aanwezig op de school. Directeur Jan Nijboer vindt het belangrijk dat de kinderen in aanraking komen met alle vormen van techniek. “We ha minsken nedich dy’t mei de hannen wat meitsje kinne, mar ek minsken dy’t programmearje kinne.”

Burgemeester Ellen van Selm helpt mee met de besturing van de robot. FOTO: SIETSE DE BOER

Opsterland verhoogt de OZB zonder lasten te verzwaren BEETSTERZWAAG Voor het eerst in jaren stijgt de onroerendezaakbelasting (OZB) in Opsterland meer dan het inflatiepercentage. Het college van B en W kiest in de begroting van 2016 voor een extra stijging van 4,1%. Aan de andere kant daalt het rioolrecht met 8% zodat de meeste Opsterlanders niets extra’s kwijt zijn.

Meevallers

Opsterland moet volgend jaar een tekort wegwerken van 450.000 euro. Dat bedrag ligt veel lager dan de verwachte bezuinigingen van 800.000 euro waar lang over gesproken werd. Recente meevallers en een rekenfoutje op het gemeentehuis verklaren het verschil. Er komen volgend jaar geen grote bezuinigingen. Dat heeft alles te maken met de

al langlopende juridische procedure over de precariorechten. Kabeleigenaren moeten deze belasting betalen voor het gebruik van Opsterlandse grond. Het gaat om een jaarlijkse inkomstenbron van 1,7 miljoen euro. Dat geld komt al sinds 2012 binnen, maar zolang de juridische procedures lopen kan Opsterland het niet gebruiken. Rob Jonkman, wethouder Financiën: “Onze jurist geeft ons goede kans dat wij gelijk krijgen. We willen daarom niet het risico lopen dat we nu grote bezuinigingen doorvoeren die straks niet nodig blijken te zijn.” Eind 2016 zit er 6,9 miljoen euro in de precariopot.

Oplopend tekort

Voor 2017 en daarna heeft Opsterland nog geen sluitende

begroting. Het nu voorspelde tekort loopt op tot 1,5 miljoen euro in 2019. Op aandringen van de gemeenteraad kijkt het gemeentebestuur het komend jaar heel grondig naar alle gemeentelijke taken met bijbehorende kosten. Ook worden de reserves en voorzieningen die er voor verschillende doelen zijn, nog eens goed tegen het licht gehouden. Sinds 2010 heeft Opsterland structureel al 8,5 miljoen euro bezuinigd. De voorgestelde bezuinigingen voor volgend jaar (285.000 euro) worden onder andere bijeengebracht door een korting van 1% op alle budgetten, in 2015 werden alle budgetten al bijna 3% gekort. De verhoging van de OZB met 4,1% (exclusief 0,8% inflatiecorrectie) levert volgend jaar 171.000 euro op.

Coalitieakkoord

Een verhoging van de lasten ligt politiek gevoelig, zeker bij Opsterlands Belang. In het coalitieakkoord tussen Opsterlands Belang, CDA, CU en D66 is afgesproken dat de lasten van de burgers niet mogen stijgen. Volgens Jonkman is de OZB-verhoging dan ook alleen maar mogelijk omdat de rioollasten dalen. Technische

ontwikkelingen maken het mogelijk om de levensduur van het riool te verlengen. “Als er daardoor geld overblijft in de rioolpot moeten we dat teruggeven aan de burger”, aldus Jonkman. Het resultaat van beide maatregelen is voor de meeste inwoners nihil. Alleen eigenaren van woningen met een WOZ-waarde vanaf 340.000 gaan meer betalen.


Smulslof

Verrassend veel lekkers voor elke maaltijd

4e gratis

Sucadelappen 500 gr â‚Ź 6,98

Runderbraadworst 4e gratis

Volgende week volop vers Liphuster lamsvlees


Sa!

21 oktober 2015

5

www.sa24.nl

Werkgroep De Wier klaagt over stroperigheid

Nog steeds onduidelijkheid over cijfers Anderhalf jaar na het faillissement van De Wier is er nog steeds geen toekomstbestendige oplossing voor het multifunctioneel centrum. De werkgroep uit het dorp die het nieuwe beheer voorbereidt, raakte vanwege de stroperige gang van zaken al twee leden kwijt. De Wier draait in de huidige overgangsfase goed. Dat bevestigen zowel de gemeente Opsterland als de werkgroep. Interim beheerder Atty Ekema: “We hebben afgelopen jaar zwarte cijfers behaald.” Ook het toekomstig beheersmodel voor het MFC lijkt zich af te tekenen: een stichtingsbestuur van vrijwilligers op afstand en een professionele exploitant die het dagelijkse reilen en zeilen voor zijn rekening neemt. Maar vooralsnog blijft het doorhakken van knopen uit. De werkgroep wacht met het maken van definitieve plannen totdat de gemeente Opsterland duidelijkheid geeft over de onderliggende cijfers. Voor voormalig directeur van It Fryske Gea Ultsje Hosper, werkgroeplid van het eerste uur, was de maat twee weken

URETERP

geleden vol. “Ik hie myn nocht fan it útstel.” Om dezelfde reden vertrok in zijn kielzog ook oud-raadslid Sjoerd Krikke. De gemeente levert niet, luidt het verwijt van de ervaren bestuurders. “De wethâlder moat dúdlikheid jaan oer de betingsten, bygelyks oer de hier.” Zomer vorig jaar vroeg toenmalig beheerder Hoekstra het faillissement aan. Geluk bij een ongeluk vond het echec in de stille zomerperiode plaats. De gemeente reageerde snel; voor 30.000 euro kocht het de inboedel van de curator en wendde daarmee sluiting voor langere tijd af. In Atty Ekema vond Opsterland bovendien een ervaren beheerder die De Wier open kon houden tot een voor dorp en gemeente bevredigende doorstartovereenkomst op tafel zou liggen. Hooguit een maand of drie,

verwachtte het gemeentebestuur. “Dat was een te optimistische inschatting”, zegt wethouder Piet van Dijk nu. Dat er niet al op korte termijn klare wijn kon worden geschonken, wijt hij aan de onvoorziene complexiteit van de financiën. “Laat ik het zo zeggen: het gebrek aan duidelijkheid zit in de cijfers zelf.” Dat Opsterland zelf het wantrouwen in het dorp nog eens voedde door tussentijds te spreken over een mogelijke bezuiniging van 45.000 euro op De Wier, noemt de wethouder ongelukkig. “Dat heeft onnodig schrik teweeg gebracht.” Om het beeld voor iedereen helder te krijgen, wilde Van Dijk de resultaten van een volledig boekjaar afwachten, van september tot september. “Die hebben we nu en de vooruitzichten zien er goed uit.” Afgezien van de hulpsom van dertigduizend euro heeft De Wier Opsterland verder geen geld gekost. Onder leiding van Atty Ekema heeft De Wier zich prima kunnen bedruipen. Afgelopen week zijn de cijfers, inclusief een toekomstige huurprijs, aan de werkgroep

Extra aandacht voor leesvaardigheid NIJ BEETS Lezen krijgt een boost op kbs De Arke. De school ondertekende vrijdag een contract met Bibliotheek Zuidoost Fryslân (Bzof) om drie jaar lang extra aandacht te besteden aan leesvaardigheid. “Troch de moderne media lêze de bern hieltyd minder. It freget in soad ynspanning fan learkrêften om de bern op nivo te hâlden”, legt directeur Willem Jongsma uit. Bij hun entree op de basisschool hebben veel leerlingen een taalachterstand van tweeduizend woorden.

De Arke krijgt ondersteuning van dBos (de Bibliotheek Op School). “Vijftien minuten vrij lezen per dag betekent dat een kind er duizend woorden per jaar bij leert.” Roelov Kuipers van Bzof legt uit dat kinderen door meer te lezen een hogere score halen op de Cito-toets. “Er gaat tegenwoordig veel tijd zitten in leesbevordering en dat drukt de kwaliteit van het onderwijs.” Een school kan het niet alleen. Het vraagt een nauwe samenwerking tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en bibliotheek. Leesconsulent Hilda Moen stelt voor De Arke een lees- en mediaplan op. Het leesgedrag van de leerlingen wordt gevolgd, ze krijgen spannende en informatieve lessen met lezen en boeken

voorgelegd. De wethouder verwacht volgende week met de overgebleven leden spijkers met koppen te kunnen slaan over de beheersconstructie. Arent Berga, lid van de werkgroep, betwijfelt dat. De gepresenteerde cijfers van vorige week beslaan

slechts een half boekjaar en dat vindt Berga opnieuw te mager om te beoordelen of er voor De Wier een gezonde exploitatie mogelijk is. “We kunnen er niet veel mee. Ook voor de accountant in ons midden ontbreekt het zicht op een sluitende exploitatie.”

Symposium economische ontwikkelingen WOLVEGA Gaat economische ontwikkeling samen met natuur en leefbaarheid? Daarover gaat het op 29 oktober (19.30 uur) op het symposium Economische ontwikkelingen in Zuidoost-Friesland met als gastspreker onder andere Eerste Kamerlid prof. dr. Alexander Rinnooy Kan. Het symposium wordt georganiseerd door de D66-afdelingen Zuid-

oost-Friesland, Smallingerland en Heerenveen. Centraal onderwerp: de verbinding tussen economie, natuur, leefbaarheid en duurzaamheid. Verdere inleiders: Anne Jan Zwart, directeur van Ecostyle en Gerard Kremer, voorzitter van MKB Nederland Noord. Locatie: het Victoriapark in Wolvega. Entree: gratis. Opgave: zuidoostfriesland.d66.nl.

Hulp bij Natuurwerkdag BEETSTERZWAAG Tijdens de landelijke Natuurwerkdag op 7 november staan De 7 bossen van Beetsterzwaag volop in de spotlight. Op deze jaarlijks terugkerende dag steken vrijwilligers hun handen uit de mouwen in de natuur. Het provinciale startschot en de ontvangst van de vrijwilligers van deze actie is bij Bilderberg Landgoed Lauswolt. Hier is ook gedeputeerde Johannes Kramer bij aanwezig. De vrijwilligers gaan aan het werk op

de voormalige parkeerplaats aan de Poostweg. Daar wordt een mooi stukje heidenatuur hersteld. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van boomopslag. Ook voor kinderen zijn er leuke klusjes. Er is plek voor 70 personen. De dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur, eerder vertrekken is mogelijk. De organisatie is nog op zoek naar deelnemers. Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich aanmelden via www.natuurwerkdag.nl.

Jeugdschaken BEETSTERZWAAG De schaakvereniging in Beetsterzwaag organiseert ook dit seizoen haar jaarlijkse Centrale Competitie, bedoeld voor jeugdschakers uit Opsterland en omliggende gemeenten. De wedstrijden zijn eens per maand, te begin-

Controle bij het onderteken van het contract. FOTO: SIETSE DE BOER

als onderwerp, de schoolbibliotheek is van verse voorraad voorzien en leerkrachten en ouders krijgen advies over alles wat met boeken en lezen te maken heeft. Landelijk doet een derde van de basisscholen al mee aan het bibliotheekproject. In Opsterland gaat het om De Opdracht (Ureterp), Betrouwen (Bakkeveen), De Jasker en De Arke (beiden Nij Beets).

Nieuw logo

“We zijn de afgelopen weken veel bezig geweest met boeken. Maar nu eerst even wat anders.” Directeur Willem Jongsma pakt een vierkant bord met een gekleurde blokkencirkel. “Op school doe je

wel eens iets samen. Dat doen we met de acht christelijke basisscholen van Opsterland ook. Daarom zie je op dit bord acht gekleurde blokjes met onze naam in het midden. Dat noem je een logo.” De VCSO is gehuisvest in De Arke, logisch dus om hier het vernieuwde logo te presenteren. Reden voor het nieuwe logo is de nieuwe organisatiestructuur. Het bestuur wordt nu gevormd door deskundigen op verschillende terreinen. Directeur Willem Jongsma zorgt voor de aansturing. Samen met twee leerlingen hees bestuursvoorzitter Jaap Vlasblom de vlag met het nieuwe logo hoog in top van de mast op het schoolplein.

nen op woensdag 4 november (vanaf 18.45 uur). Per avond worden twee partijen gespeeld. De competitie is ingedeeld in twee niveaus. Deelname: 5 euro. Info en aanmelden via 0512 - 383 213.


Meest

VERANTWOORDE

BRON: GfK CONSUMENTENONDERZOEK

Geldig in week 43 (zondag 18 t/m zaterdag 24 oktober 2015)

PLUS Appels Elstar Los, per kilo Handperen Conference Los, per kilo

Aardbeien Bak 400 gram Galia meloen Per stuk Mandarijnen Net 1 kilo

Bijv. PLUS Appels Elstar, per kilo** 1.99

50% KORTING

2 VOOR

7.

0.99

99

Douwe Egberts Aroma rood Alle pakken à 500 gram, combineren mogelijk 2 pakken 10.58-11.98

KILO PLUS Beter Leven Culinaire filetrollade Per kilo

13.99

14.19

6.

99

8.

99

50% KORTING

Jupiler Pilsener

Krat 24 flesjes à 25 cl

Alle bekers à 500 gram Per beker

PLUS Raster- of kruimelvlaai

5.59

1.17-1.35

1.

00

Dagvers T

2.79

Weekendpakker Alléén geldig op 22, 23 en 24 oktober

ED LK A

UI

Alle varianten, geschikt voor 10 personen Hele vlaai Bijv. Appel-kruimelvlaai, per stuk

G

Almhof Yoghurt

+ 1 ZAKJE PLUSBRiCKS

50% KORTING G

1.

00

E

1.25-1.49

LI M B UR

do vr za

PLUS Huiswijn

Rood, rood halfzoet, rosé droog, rosé halfzoet, wit droog, wit halfzoet of wit zoet Fles 1 liter

BESTE

2015

WIJN SUPER

MARKT

BRON: NIELSEN CONSUMENTENONDERZOEK

Houdbare Chocomel, Fristi of Optimel Lang Lekker Alle pakken à 1 liter Per pak

3.69

2.

49

43/15 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeldt, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. **De prijs kan per product verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden: ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 13.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244EA Beetsterzwaag | T: 0512-381232

www.plus.nl


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 21 oktober 2015

Mededelingen van de gemeente

Storing openbare verlichting T (088) 945 02 50 Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht

Les Zwaar Verkeer voor kinderen

Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 - 12.30 uur

Op 29 en 30 oktober aanstaande geeft Veilig Verkeer Nederland in samenzijn met de gemeente Opsterland de les ‘Zwaar verkeer’ aan de leerlingen van 17 Basisscholen in Opsterland. Deze educatie ‘Zwaar verkeer’ maakt de dode hoek zichtbaar! De kinderen krijgen een half uur les in en bij de vrachtauto. Voor meer informatie en de locaties verwijzen wij u naar www.opsterland.nl

Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 13.30 - 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 15.00 - 17.00 uur

Bekendmakingen Bakkeveen Verleende omgevingsvergunning - bouw garage/berging, Nijefeansterwei 3

Beetsterzwaag Ingediende aanvragen omgevingsvergunning - kap eik, Beetsterweg 2 E - kap eik en Amerikaanse eik, Jokwei 7 Verleende omgevingsvergunning - aanbrengen isolatie en nieuwe pannen op bestaande daken, Van Boelenslaan 5, 7, 9 en 11 Verleende omgevingsvergunning - kap 4 eiken, Commissieweg - kap 1 eik, naast de Walle 7 Ingediende aanvraag APV vergunning - open dag voor kinderen en jongeren met een beperking, 7 november 2015 van 10.00-17.00 uur, Helomareed 4

T (0512) 386 222 - E gebiedsteam@opsterland.nl

Verleende APV vergunning - tijdelijke gebruiksvergunning feesttent, 7 november 2015, Beetsterweg 4 B Meldingen - activiteitenbesluit, plaatsen mestcontainer, de Wissel 1

Gorredijk Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen dakkapel, Weverij 45 Verleende omgevingsvergunning - wijzigen kozijn in voorgevel, De Bakkert 6 Verleende omgevingsvergunning - spoedkap eik, de Wetterwille Verleende evenementenvergunning - oliebollenloop, 31 december 2015 van 10.30-16.30 uur, Kortezwaag en omgeving

Lippenhuizen Verleende omgevingsvergunning - verbouw schuur, De Buorren 9

Nij Beets Verleende collectevergunning - collecte met lijst van 16 t/m 21 november 2015 voor toestel in speeltuin

Tijnje Ingediende aanvraag evenementenvergunning - midwinterspektakel, 18 december 2015 van 18.00-22.00 uur, Pipegaelsplein

Wijnjewoude Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - kap beuk, Compagnonsfeart 80

Verleende omgevingsvergunning Uitvoeren van diverse werkzaamheden, Nije Heawei

Overige Verleende collectevergunning - verkoop van koeken en suikerbroden, van 26 t/m 31 oktober 2015, Gorredijk, Terwispel en Luxwoude Verleende evenementenvergunning - Opsterlandse Wampex op 30 en 31 oktober, 20 en 21 november en 11 en 12 december 2015, gemeente Opsterland

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

De Club van Sa! Sa! kijkt anders Vooral breder en dieper. Interessant nieuws uit uw eigen regio in berichten, reportages, interviews, video’s. Met een wekelijkse krant en altijd online. Vaak verrassend, soms onthullend, maar altijd onderscheidend.

Cuvi

Sieraden & accessoires

Steun deze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Uw bijdrage helpt ons om Sa! verder uit te bouwen. Als tegenprestatie organiseren wij voor Clubleden:

· Excursies, lezingen, bijeenkomsten en evenementen · Speciale kortingsaanbiedingen · Een heerlijk gevoel van betrokkenheid

Ja, ik meld me aan voor de Club van Sa! Voornaam + achternaam

Pig & Hen

Straat + huisnummer Postcode + Plaats Geboortedatum

Handgemaakte armbanden voor echte mannen!

Voor de leden van de club van SA! 25% korting op een Pig & Hen armband.

Stuur deze bon naar: Sa! Media. Wetterwille 10L 8401 GB Gorredijk

Actie geldig t/m 31 december 2015.


Jumbo in Gorredijk is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur

P

Gratis parkeren! facebook.com/jumbosupermarkten

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

21 oktober 2015

www.sa24.nl

Van Boelenslaan 15, Beetsterzwaag

‘Straatje uit, hoekje om, het bos in’

Hjerst

15

9

Zoveel mensen, zoveel verhalen. Een verslaggever van Sa! belt in een willekeurig gekozen dorp in een willekeurige straat aan op nummer 15.

Met de hand aan de dikke wang komt Els van Loon naar de deur. Een interview? Neuh, liever niet. Ze heeft net een kies laten trekken en kan nauwelijks praten met die proppen gaas in haar mond. Bovendien vergaat ze van de pijn. “Kun je morgen niet terugkomen?” BEETSTERZWAAG Als Els opnieuw opendoet valt van een zwelling niets meer te bespeuren, maar ze heeft wel een ‘raar nachtje’ achter de rug. “Bloed, misselijkheid; een beetje vies verhaal. Laten we het over wat anders hebben. Heb je mijn machtige beuk aan de voorkant gezien?” Haar woning staat op de plek tot waar ooit de adelstuin strekte van het Eysingahuis aan de Hoofdstraat, net zoals het park achter het gemeentehuis. “Dat is het mooie van Beetsterzwaag”, vindt Els, “De landschapshistorie lees je af aan de dorpsstructuur.”

Terug naar het zand

Met landschap, waar ook, voelt ze zich sterk verbonden. Niet zo vreemd, ze werkte tenslotte dertig jaar bij Landschapsbeheer Friesland, hier om de hoek. Destijds wilde ze niet in Beetsterzwaag wonen; te benauwd, zo dicht op haar werk. Ze woonde op de klei,

op een terp bij Ee te midden van de weidsheid van Noordoost-Friesland. Heel anders prachtig. Na haar scheiding, de kinderen waren het huis uit, besloot de van oorsprong Brabantse terug te keren naar het zand. Toen een collega haar op dit huis attendeerde, was ze ogenblikkelijk verkocht: “Straatje uit, hoekje om, en je loopt zo het bos in.” Zo werd het toch Beetsterzwaag.

Haarlems klokkenspel

Toch trekt Els als het even kan eropuit. Niet om te wandelen, maar om te lopen. “Lopen is intenser.” Door bos en beekdal, in Drenthe, langs de waddenkust, of in het voorjaar naar de staten en stinzen. “Dan moet ik het Haarlems klokkenspel zien, het mooiste plantje van de wereld. De tuin van Martenastate bij Koarnjum kleurt dan verblindend wit. Je ziet de plantjes ook op de terp van Hegebeintum.” Van gebaande paden trekt ze zich niet zoveel

Els van Loon. FOTO’S: SIETSE DE BOER

aan. Hoort eigenlijk niet, maar het liefst struint ze dwars door bosopstanden, over akkers en door velden. “Zo kun je het landschap het beste lezen.” Lopen zit er momenteel echter niet in. Ze herstelt van een rugfractuur, van de zomer opgelopen tijdens een zeiltocht langs de Spaanse zuidkust met vriend Gerrit. “We liepen op weg naar een klein haventje in de buurt van Malaga vast in een heftige branding. In het reddingsbootje van de Spaanse kustwacht klapte ik totaal verkeerd op mijn rug.” Sinds haar ontslag uit Nij Smellinghe scharrelt ze al revaliderend tussen boekenkast en computer.

Zichtlijnen

“Toch lijkt het wel of ik het nog nooit zo druk heb gehad.”

Spijkerpakkenband met Franse gasten GORREDIJK De twee internationale brassbandsolisten Anthony Galinier (althoorn) en Bastien Baumet (euphonium) traden zaterdagavond op met de Spijkerpakkenband. De Franse solisten waren te gast in repetitieruimte ‘It Spikerplak’. De avond was georganiseerd om de fans van de

Spijkerpakkenband en liefhebbers van brassbandmuziek een kijkje te geven in de repetitieruimte. Daarnaast was het voor het orkest een mooie gelegenheid om voor het eerst de testpiece voor de Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK) uit te voeren voor publiek. De Spikers ver-

dedigen op 14 november met het muziekwerk ‘Sounds’ van John Golland de Nederlandse titel in de eerste divisie. In de voorbereiding op de NBK is de Spijkerpakkenband op 30 oktober opnieuw te horen tijdens een try-outconcert in De Skâns met nog acht andere brassbands.

Sponsoractie zwemschool Aquarius BEETSTERZWAAG Aquarius Zwemopleidingen geeft tien jaar les in het zwembad van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag. Dat jubileum was aanleiding voor een leuke sponsoractie. Alle (les)zwemmers lieten zich sponsoren om oefeningen te laten zien tijdens speciale kijklessen. De opbrengst van de actie is bestemd voor de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag. Afgelopen vrijdag kon eigenaresse Gonnie de Wit namens Aquarius een cheque van 2.125 euro overhandigen aan Nelly Brouwer van de Ronald McDonald Hoeve. “Ik wilde graag een goed doel steunen. Aquarius Zwemopleidingen heeft onder andere

Vanwege haar vakkennis en ervaring met subsidieaanvragen zit ze in het bestuur van Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten, de koepel van de vele vrijwilligersgroepen in het dorp. Daarnaast is ze actief in de werkgroep De 7 Bossen die zich bekommert om de cultuurhistorie in en rond

het dorp. Zoals bij de recente ontwikkelingen op het Talantterrein waarbij historische zichtlijnen verloren dreigen te gaan. “Onbegrijpelijk, de zichtlijnen vormen juist het speerpunt van de omgevingsvisie. Op zulke missers kan ik nog steeds fel reageren.”

mr. Robin Rispens notaris

GEHEIMHOUDEN TESTAMENT

Mevrouw De Jong wil binnenkort een testament op laten stellen, omdat ze wil voorkomen dat haar broers van haar erven. Ze is niet getrouwd en heeft geen kinderen. Mevrouw De Jong vraagt zich af of haar broers haar testament kunnen inzien. Ze vindt namelijk dat dit hen niets aangaat. Niet tijdens haar leven, maar ook niet na haar overlijden. Tijdens haar leven hoeft niemand te weten dat er een testament is opgemaakt. Alleen de notaris en zijzelf hebben er weet van. Na haar overlijden kan iemand het Centraal Testamentenregister raadplegen om te onderzoeken of er een testament is opgemaakt. Dit moet schriftelijk gebeuren en een kopie van de overlijdensakte moet worden meegestuurd. Na het overlijden van mevrouw De Jong kunnen haar broers dus wel informeren of hun zuster een testament heeft laten opmaken. Over de inhoud van het testament komen zij daarbij echter niets te weten. Hiervoor zouden ze zich moeten wenden tot de betreffende notaris die het testament bewaart. De notaris verstrekt echter slechts informatie over de inhoud van het testament aan de direct-belanghebbenden, zoals de erfgenamen. Aangezien de broers geen erfgenaam zijn, komen zij ook bij de notaris dus niets meer te weten. Wilt u zelf informatie over (levens-)testamenten, dan bent u van harte welkom bij de lezing op 3 november in MFG De Kompenije in Jubbega of op onze inloopavond op 12 november (zie Facebook.com/rispensnotarissen).

Nelly Brouwer, Gonnie de Wit en Jarno Jagt. FOTO: SIETSE DE BOER

dezelfde doelgroep als de Ronald McDonald Hoeve en dus was de keuze snel gemaakt”, aldus De Wit. Zwemmer Jarno Jagt was bij de overhandiging

van de cheque aanwezig. Hij kreeg een extra presentje omdat hij de zwemmer was met de hoogste individuele opbrengst.


GRATIS UW TUIN WINTERKLAAR? Als de hoveniers van Herman de Vries uw tuin winterklaar maken is dat misschien wel gratis! Het enige wat u hiervoor hoeft te doen! Tip uw buren, vrienden en collega’s Voor elke nieuwe klant die u aanbrengt bij Herman de Vries Hoveniers krijgt u maar liefst ₏ 50,00 korting op uw eigen tuinwerkzaamheden. Voor elke 3e nieuwe klant doen wij uw tuinonderhoud zelfs gratis*.

Volg ons op Facebook en ontdek welke mogelijkheden er meer zijn om uw tuin gratis winterklaar te laten maken.

Bel nu voor een afspraak 06-51706400 *Actie houdt in: 2 hoveniers een halve dag gratis


Sa!

21 oktober 2015

11

www.sa24.nl

Acht koersbalverenigingen verzamelen zich in Langezwaag

Vechten tegen imago ouderensport Drie groene matten van 8 bij 12 meter in sporthal It Paradyske. Daar moest het vorige week woensdag gebeuren, tijdens het jaarlijkse koersbaltoernooi voor 55-plussers uit Opsterland. Al voor de negentiende keer op rij georganiseerd door Koersbalvereniging Langezwaag. LANGEZWAAG Dit jaar zijn er wat

minder deelnemers dan gebruikelijk. Volgens organisator Martin Blom komt dit vooral doordat de grootste koersbalvereniging van Opsterland, uit Gorredijk, met tien teams minder is gekomen. “Dat scheelt twintig man. Normaal doen er tachtig tot honderd mensen mee.” De clubs die van de partij zijn komen verder uit Frieschepalen, Siegerswoude, Ureterp, Beetsterzwaag, Wijnjewoude, Tijnje en Langezwaag.

Afname aantal leden

Twintig jaar geleden werd de koersbalverening van Langezwaag opgericht. Bij de start waren er 23 leden, tegenwoordig zijn het er nog 11. “Op twee na allemaal boven de 80.” Samen met zijn vrouw Gerda organiseerde Martin Blom al negentien keer het gemeentelijk toernooi. Dit jaar doet het echtpaar het wat kalmer aan. “Het is toch veel

werk voor twee mensen. We krijgen nu hulp bij de organisatie, onder andere van twintig vrijwilligers.” Koersbal heeft het imago van een ouderensport. Blom vindt dat jammer. “Je kunt het inderdaad tot op hoge leeftijd spelen. Dat is een voordeel en tegelijk ook een nadeel. Want omdat het zoveel ouderen zijn, komen er bijna geen jongeren bij.” Hij probeert het regelmatig. Hangt flyers op in de sporthal, schrijft stukjes voor dorpskranten. “Het lukt soms. Nieuwe leden melden zich bijvoorbeeld omdat hun partner is overleden. Dan voelen ze zich eenzaam.” Want koersbal is ook een sociaal gebeuren. “We drinken een kopje koffie, praten wat. En je blijft in beweging, omdat je veel op moet staan van je stoel.”De oudste deelnemer aan het toernooi is de 97-jarige Andries de Haan uit Tijnje. Een sportman in hart en nieren. “Twa jier ferlyn tenniste ik noch en ik ha altyd fuotballe.”

Bedreven rolt hij zijn eerste bal over de mat. Met een wijde boog rolt de bal naar de jack, het doelballetje. Een zachte tik, raak! “Dy earste bal wie moai, no? De twadde wie net sa as it heart.” Hij verloor door alle belangstelling de concentratie. En concentratie is nodig omdat een koersbal niet rond is. Aan de afgeplatte zijkant zit een gewicht waardoor de bal tijdens de worp effect krijgt. “Ik fyn it moai wurk. Fanmoarn ha ik in pear paracetamollen naam om meidwaan te kinnen. Myn knibbel is fersliten, in smotspot sei de dokter.” Ondertussen ligt hoofdscheids-

‘DY EARSTE BAL WIE MOAI, NO?’ rechter Martin Blom op zijn knieën tussen de koersballen. Met een rolmaatje meet hij welke bal het dichtst bij de witte jack ligt. Iedereen kent de spelregels en vaak komen de deelnemers aan het toernooi er zelf wel uit. Maar meten is weten. “Jo moatte de mjitlatte wol persys op ’t midden fan it wite baltsje sette, hear.” Die paar millimeters kunnen net het verschil maken, denkt een van de koersballers.

Ook koersbal vraagt concentratie. FOTO: SIETSE DE BOER.

Drie generaties Een bijzonder koffieconcert afgelopen zondagmiddag in zorgcentrum De Lijte. Doordat Jorian Reidinga op het slagwerk mocht spelen, waren drie generaties van de muzikale familie Reidinga in

URETERP

actie bij de Fanfare Oerterp. Pake Atze, zijn drie zonen en nu dus kleinzoon speelden mee. Pake en pakesizzer spelen slagwerk en heit Auke speelt trombone. Het is de tweede driegeneratiefamilie

bij de fanfare. Al heel lang spelen pake Germ van der Brug, dochter Griet van der Brug en kleindochter Annet Snoeck mee in het korps. Pake Germ is zelfs het oudste korpslid.

Musical Kinderboekenweek

Vintage, winnaar van de wildcard. FOTO: SIETSE DE BOER

Oerrock Play-Offs gestart De band Sweet Vendetta is de eerste band die zich heeft geplaatst voor de finale van de Oerrock Play-offs. Afgelopen zaterdag traden drie bands op tijdens de eerste ronde in café It Alde Sté. Er volgen in december en januari nog twee voorrondes. De winnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de finale. Tijdens de drie voorronden worden ook drie wildcards uitgereikt, afgelopen vrijdag gaf de jury de wildcard aan Vintage. Een

URETERP

van de drie wildcardwinnaars neemt deel aan de finale. De nummers één en twee van de finale treden uiteindelijk op tijdens Oerrock. Ieder jaar melden zich meer bands aan bij Oerrock om deel te nemen aan de Play-offs. Ze komen vanuit het hele land. Sweet Vendetta komt bijvoorbeeld uit het Brabantse Waalwijk. Een speciale commissie selecteert de negen deelnemers voor de Play-offs.

LUXWOUDE Het splinternieuwe dorpshuis van Luxwoude is afgelopen donderdag officieel ingewijd met een prachtige musical, opgevoerd door de kinderen van het dorp. Ruim honderdvijftig dorpsbewoners kwamen kijken. De musical, een toneelbewerking van ‘De Trouwe Dienaar’ van Max Velthuijs, was de feestelijke afsluiting van de Kinder-

boekenweek op basisschool De Hoekstien. Het was een vrije bewerking, want naast de karakters uit dit leuke kinderboek doken ook postbode Siemen en de meiden van Zaai in de musical op. Alle 52 kinderen van De Hoekstien speelden en zongen mee. Voor ieder kind was er een plaats om te schitteren op het podium. Ook het schoolteam

deed een duit in het zakje. Zij openden de avond met een lied. Onder leiding van de dit schooljaar nieuw aangestelde directeur Felix van Ginkel zet een hernieuwd schoolteam een stevige nieuwe koers voor school neer. De Hoekstien bloeit en beseft dat je in gezamenlijkheid tot grote hoogten kan stijgen.

Speciale aanbiedingen koopzondag GORREDIJK Komend weekend is het gezellig in het centrum van Gorredijk. Met het hele weekend kermis, op maandag de Gordykster Merk en op zondag een speciale koopzondag, waarop tientallen winkels hun deuren openen. Een koopzondag in Gorredijk is niet alleen gezellig. Het is ook nog eens voordelig, dankzij

speciale aanbiedingen die alleen geldig zijn op deze koopzondag. Om die aanbiedingen onder de aandacht te brengen lanceert Sa! Media deze week een speciale website: www.koopzondagdeals.nl. Een week lang staan de aanbiedingen op deze site online. Na het weekend staat de site weer op ‘zwart’ met alleen de

vermelding van de datum van de volgende koopzondag. Dit jaar is er nog één gezamenlijke koopzondag in Gorredijk, op 20 december. Dan wordt de koopzondag gecombineerd met een winterfair. Komende zondag is er voor de jeugd tot twaalf jaar een leuke speurtocht door het centrum van Gorredijk.


SHOTNIGHT MET DJ BUFF!!! Alle shotjes deze avond â‚Ź1,SONNEMA PARTY MET DJ RONALD!!! Bij bestelling van 2 Sonnema in de mix een gratis Sonnema bontmuts!!! OP = OP

LIVE MUZIEK MET SIPKE DE BOER!!! Aanvang 19:00 uur en gratis toegang

GORREDIJKSTER MARKT!!! Dit jaar mogen we 2 uur langer feest maken!!!

Deur open van 12:00 uur tot 20:00 uur


Sa!

21 oktober 2015

13

www.sa24.nl

Onduidelijke voorwaarden maken het lastig

Glasvezel is kwestie van lange adem Glasvezel aanleggen in het buitengebied vergt een lange adem. Dat ervaren verschillende initiatieven die zich hard maken voor de aanleg van supersnel internet in hun directe omgeving. Ze klagen over onduidelijke en veranderende voorwaarden. Sinds januari dit jaar probeert een zevenkoppige werkgroep de buren in het gebied Singel - Gorredijksterweg - Schoterlandseweg - P.W. Janssenweg bij Jubbega enthousiast te maken voor glasvezel. Het belang ervan is de groep helder: in de toekomst gaat internet een steeds grotere rol spelen in zorg, onderwijs en het bedrijfsleven. Zoals bij alle glasvezelinitiatieven in het buitengebied gaat glasvezelcoöperatie Fryslân Ring pas aan het rekenen wanneer minimaal 70 procent van de bewoners in het gebied positief staat tegenover een aansluiting. Maar er is onduidelijkheid over welke adressen je mee

JUBBEGA

mag tellen. Er zijn zogenaamde witte gebieden, waar alleen een telefoonkabel ligt en grijze gebieden waar een netwerkkabel ligt. Greet Musch van Glasvezel Jubbega-West: “Volgens Fryslân Ring mochten we zowel grijze als witte gebieden meenemen in de berekening, maar alleen grijze gebieden meetellen voor subsidies en een lening. Op die basis zijn we gaan lobbyen.”

Gescheiden

In augustus bleek dat zo’n 48 procent van de witte adressen en bijna 70 procent van de grijze adressen in het gebied interesse hebben. Maar dan meldt Fryslân Ring plotseling

dat grijs en wit twee gescheiden projecten moeten zijn. Wel kunnen ze eventueel parallel worden uitgevoerd. Tijdens een recent overleg van de werkgroep met Johan Hielkema van Fryslân Ring blijkt dat het weer anders ligt. Pas als de witte adressen in het gebied geheel zijn aangesloten en dat project financieel is afgesloten, kan er worden gekeken naar aanleg van glasvezel voor de grijze adressen. Hielkema schuift het misverstand op een heel vervelende miscommunicatie. “Voor zover ik weet is het altijd zo geweest dat grijs niet meedoet. Punt. De overheid geeft subsidies en leningen en mag grijs niet met wit vermengen.” De werkgroep is op z’n zachtst gezegd ‘not amused’. Musch: “De spelregels staan nergens duidelijk vermeld en veranderen bovendien voortdurend. Dat is verwarrend. Ons gebied is door Fryslân Ring inmid-

dels anders afgebakend. We zitten nog steeds op 48 procent belangstellenden, maar hebben nu minder huizen in het gebied. Jammer voor de tijd en de energie. Het voelt alsof we helemaal opnieuw moeten beginnen. Bovendien moeten we de geïnteresseerde grijze adressen nu in de wacht zetten. Maar we gaan door. Investeren in glasvezel is investeren in een levensbehoefte. Wij roepen iedereen in ons gebied op om zich aan te melden op www.Friesland.OpGlas.nl!”

Olterterp en Oosthoek

Ook de werkgroep Olterterp (Olterterp, Selmien West, ’t Súd) klaagt over onduidelijke voorwaarden. De werkgroep ligt stil, aldus initiatiefnemer Marcel Kuin. “Vorig jaar was bijna de helft van de mensen enthousiast, maar dat was niet genoeg. Het is vreemd dat in gebieden met een groter oppervlak en minder wonin-

gen wél glasvezel aangelegd wordt, terwijl het bij ons - in een klein gebied met relatief veel aansluitingen - niet van de grond komt. We krijgen geen helder beeld van de regels en voorwaarden en dat gaat ten koste van de animo onder de bewoners. We volgen wel wat er bij andere werkgroepen gebeurt.” Arjen Glas van de werkgroep Glasvezel in de Oosthoek (Hoornsterzwaag en omgeving): “74 procent van de huishoudens/bedrijven in ons gebied heeft aangegeven interesse te hebben voor glasvezel. We zitten nu in fase 2, waarin geïnteresseerden een handtekening onder een intentieverklaring moeten zetten. We hebben nu zo’n 165 verklaringen binnen, 36 procent van het totaal aantal percelen. We proberen de komende weken zo dicht mogelijk bij de 70 procent uit te komen.

Unieke najaarskermis GORREDIJK Van vrijdag 23 tot en met maandag 26 oktober is het Marktplein in Gorredijk het decor van de traditionele najaarskermis. De organisatie is erin geslaagd om de loopingattractie Experience, waarvan er maar één door Nederland reist, naar Gorredijk te halen. De Experience met drie grote armen brengt de passagiers op hoogte en laat hen vervolgens over de kop roteren. Naast deze spectaculaire nieuwkomer voor durfals

zijn onder andere aanwezig: de American Wipp, de schitterende Le Grand Carrousel uit 1890 (met werkend orgel), de Bungee Trampoline en gloednieuwe botsauto’s in white metallic-uitvoering. Uiteraard ontbreken ook de grijpkranen, touwtje-trek , fotoschietsalon en kramen voor de inwendige mens niet. Op zondag 25 oktober is het koopzondag in Gorredijk en maandag 26 oktober staat in het teken van de Gordykster Merk.

een afslag van twaalf bij vijf centimeter. In zijn werkplaats polijstte hij het stuk steen om de samenstelling vast te stellen: hammergraniet, type Alminding.

van Gorredijk. Winkeliersvereniging WHI en Beenen mogen adviseren waar. Er wordt nog nagedacht over een opschrift met informatie over de steen. Klaas Drint: “Se kin it bêst in stikje fan de stien polyste litte. Dan sjochst moai hoe’t de stien der fan binnen útsjocht. Want de stien sels is net sa bysûnder om te sjen.”

Zwerfkei met bijzondere Deense herkomst GORREDIJK Ooit maakte de 3.500 kilo zware zwerfkei een reis van 783 kilometer naar Gorredijk. Eeuwenlang had de kei een rustig plekje onder de Lijnbaan. Totdat Jochum Sibma van aannemer Schoterland in juni van dit jaar de reus boven de grond takelde. De kei is niet meer moeders mooiste. Maar wat wil je op een leeftijd van 140.000 jaar.

Graniet van het Deense eiland Bornholm, constateerde zwerfsteendeskundige Klaas Drint uit Drachten. Hammergraniet om specifieker te zijn, met als hoofdbestanddelen de mineralen veldspaten, kwartsen en glimmers. Afgeleverd door het landijs tijdens de laatste ijstijd. Drint werd ingeschakeld door Gordykster Luit Beenen. “Doe’t ik hearde dat se in dikke stien boppe de grûn helle hienen, bin ik der drekt hinne gien om te sjen.” De kei was inmiddels in een

hoekje van het bouwterrein geparkeerd. “Se soenen him wer ûnder de grûn skowe mar dat fûn ik sûnde.”

Herkomst

Beenen kreeg van de gemeente groen licht om de samenstelling en herkomst van de zwerfkei uit te zoeken. Hij belde met Drint. Inmiddels was de kei verhuisd naar de gemeentelijke opslagplaats bij de A7. Met loep, hamers en beitels ging Drint op expeditie. Niet een echt bijzonder exemplaar, concludeerde hij. “Mar it is wol bysûnder dat de stien út Denemarken komt. De measte keien dy’t wy hjir fine, komme út it midden fan Sweden.” Bijzonder ook dat er zulke grote rotsstukken losschoten van het Deense eiland Bornholm. “Foar fierder ûndersyk makkest de stien earst wiet. Dan sjochst de kleuren en de mineralen better.” Vervolgens ging Drint het grote brok graniet te

lijf met hamer en beitel. “Ik ha besocht in farske breuk yn’e stien te finen, dêr kinst dan de beitel yn sette. Dat slagge net, de beitels fleagen troch de lucht. De stien is hiel bot ferware en rûnslipe troch de reis, krijst der hast gjin grip op.” Een kleine beschadiging, ontstaan tijdens de opgraving, bood uitkomst. Drint bemachtigde

Centrum Gorredijk

Komend voorjaar krijgt de oude steen waarschijnlijk een plekje ergens in het centrum

De oude zwerfkei wacht op een nieuwe bestemming. FOTO: SIETSE DE BOER


en dat vieren we m Nu

Nu

316,-

Nu

395,-

595,-

Nu

98,Beta Easy Doppenset 903EA/C93 Beta Gereedschapwagen C27S

Beta Gereedschapwagen C24SA-XL/7

Beta Gereedschapwagen C24S/7

Nu

249,-

Nu

199,-

Nu

139,-

Nu

149,-

Hitachi Accu multitool CV14DBL-EX

Hitachi Accuboormachine DS14DJL met lamp in koffer

Fein Multimaster FMM350Q Systainer edition

Nu

115,-

Nu

55,-

Hitachi SDS+ Klopboormachine DH26PB

Hitachi Haakse slijper G13SR4 Hitachi Decoupeerzaag CJ90VST

Nu

38,95

Nu

9,95

TAB LED Zaklamp 24112 220Lm 100 meter

Nu

Nu

TAB LED Hoofdlamp 4127

319,-

74,95 TAB LED Auto buislamp met uitschuifbaar klemmechanisme voor motorkap

Nu

Nu

19,95 Contimac Kolomboormachine CH16N Alle genoemde prijzen zijn excl. 21%BTW

TAB LED Zaklamp 2483 100Lm 50 meter

39,Werkbroek PKA image cordura zwart mt 44-56


23 en 24 oktober open dagen vrijdag 23 okt. 14.00-22.00

zaterdag 24 okt. 10.00-15.00

bestaat 40 jaar!

met mooie acties! Nu

39,95

Nu

4st

15, 95

Aspen 2tact can 5ltr

Firelux Petroleum 20ltr can

14, 9ps5t

Agialube Chainsaw Pro kettingzaagolie 5ltr

Nu

14,95

Aspen Fillpartner: zonder morsen benzine tanken

Nu

Nu

95,-

290,Nu

39,95

Nu

109,Nu

Eurom Propaankachel HK15

Nu v.a.

0,99

H.J.PO P O O

AN

Motip Remmenreiniger spuitbus 500ml

B.V.

Werkhandschoen gevoerd MAXX-Grab Winterfoam 47-280 9-10-11

R

TM

SH

Contimac Compressor CM235/8/24WOL

FA R

4, 95

Eurom Heteluchtkanon KFA70T

M

Eurom Keramische kachel Safe-T-Heater 2000W

Nu

jaar

75,Nu

HKS Sirius-OP S3 instapper 39-48

139,-

An

no 1 975

Badweg 40 • Gorredijk • T: 0513 - 466 003 • www.poortmantechniek.nl

Buckler S5 Rigger werklaars 40-46


EP:Van EP: Van der Molen

ElectronicPartner

Outlet

verkoop

MET SPECTACULAIRE KORTINGEN TOT WEL

r aten • friteu ses • va atwasse rs • koelk asten

VR

tofzuigers s • ’s V T • s wasm achine

23 oktober

50% za

24 oktober

ma

a ag ko opzond

zo

25 oktober

26 oktober

telefoons • strijkijzers • audio • laptops

koffiezetters • ovens • scheer appar ate

EP: die doet het

n

Hoofdstraat 63 - Gorredijk Tel.: (0513) 46 20 65 (Tussen Karin’s brood & broodjes en Primamoda)


44

VOORRAADSHOW:

Dat betekent nu heel weinig toebetalen! Wij starten donderdag 15 oktober en

OP = OP!

VOORRAAD AUTO’S

MOETEN WEG!

De nieuwste modellen Snel rijden Extra hoge inruil Voorkom BPM verhoging 2016! Nu gegarandeerd de hoogste inruil voor uw eigen auto! Nu al weten wat uw auto waard is?

Kijk op www.abdnissan.nl

4x 11x 18x 5x 6x NISSAN

PULSAR

NISSAN

NISSAN

QASHQAI

NOTE

NISSAN

NISSAN

JUKE

MICRA

AB D DE DRIE ZEKERHEDEN VAN ONDERHOUD BIJ ABD NISSAN: W

JAAR elk

o m bij AB

De informatie in deze advertentie is met veel zorgvuldigheid samengesteld echter niet gegarandeert dat de informatie volledig en juist is.

D

DRACHTEN HEERENVEEN

DE HEMMEN 1 SKRYNMAKKER 26

Tel: 0512 - 571 671 Tel: 0513 - 633 775

#1

Wij garanderen de laagste kosten per kilometer.

#2

Wij repareren niets zonder uw toestemming.

#3

Gegarandeerd de beste service.


Sa!

21 oktober 2015

19

www.sa24.nl

Uitverkoop vanwege aanstaande verhuizing

Ton ter Linden moet werk loslaten Ze kwamen in 2008 met drie verhuiswagens vol inboedel en kunst. Nu staat er opnieuw een verhuizing voor de deur. “En eigenlijk willen we weg met één verhuiswagen.” Dus houdt Atelier Ton ter Linden komend weekend uitverkoop. DE VEENHOOP “Het is goed geweest. Ik heb alles gedaan. Dit is mijn hoogtepunt en nu moet ik loslaten.” Het is tijd voor een nieuwe levensfase, vindt de tachtigjarige Ton ter Linden. Twee grote passies kleuren zijn leven: beeldende kunst en de onlosmakelijk daaraan verbonden siertuin van 3.200 vierkante meter. “De tuin valt me zwaar. Ik doe alles met de hand, zodat je niet kunt zien dat er iemand in bezig is geweest.” Duizenden bezoekers trok het paradijsje aan de stille Krúswei op de grens met Nij Beets. Ter Linden werd wereldberoemd met zijn tuinen in het Drentse Ruinen (19702000). Veel tuinliefhebbers wisten hem later in Friesland ook goed te vinden.

Kruisbestuiving

Vaak wordt gedacht dat de schilderkunst van Ter Linden is ontstaan vanuit zijn passie voor kleurrijke borders en perken. “Maar het tekenen en schilderen was er eerder. Toen ik heel vroeger in Artis werkte, begon ik de dieren te tekenen. Later nam ik plantenstekjes mee naar huis, zo is dat be-

gonnen.” Tuinieren en schilderen werd een kruisbestuiving, maar veroorzaakte tegelijkertijd frictie. “De tuin houdt me te veel vast. Het laatste jaar heb ik geen tijd gehad voor schilderen. Ik hoop dat ik daar straks een zee aan tijd voor overhoud.”

Opruiming

Kunstenaars tonen het liefst hun meest recente werk. Samen met de op handen zijnde verhuizing is dit de reden voor een grote opruiming. Zo’n 25 oudere werken van Ter Linden gaan voor een fractie van de oorspronkelijke prijs van de hand. Een Limburgs heuvellandschap, de heksensabbat, een winterlandschap geïnspireerd op werk van de Franse impressionist Sisley, herfstkrokussen. Liefhebbers kunnen voor 150 tot 200 euro te kust en te keur. “Het gaat ons aan het hart. Alleen al de lijst is duurder.” Ton ter Linden wordt wel de Dutch Monet genoemd. Zijn werk is realistisch met een vleugje impressionisme. “Kijk die bietjes, zo mooi die kleuren.” Zijn laatste werk in pastelkrijt staat nog

Ton ter Linden (links) en zijn partner Gert Tabak. FOTO: SIETSE DE BOER

op de schildersezel: suikerbieten en uien. Van veraf realistischer dan een foto, van dichtbij bijzonder getroffen in vele kleurschakeringen. Tussen de twintig recente werken hangen vier indrukwekkende detailfoto’s van zijn partner Gert Tabak (58), viltkunst van Ineke Carolus en sieraden van Lammy Cremer. Ook voor de verkoop.

Bestemming onbekend

Gert Tabak: “Doodzonde dat we hier weg moeten, we had-

Tweeling Braam zoekt breder publiek Aansprekende muziek, breed toegankelijk en met een verhaal. Kort samengevat is dat de essentie van het theaterprogramma ‘Toen en Verder’, waarmee Peter en Engbert Braam dit seizoen langs diverse theaters reizen. Ze staan bekend als de Friese Simon & Garfunkel en werkten jarenlang mee aan kerkdiensten. “We willen nu graag een breder publiek bereiken met onze muziek.” Een theaterconcert is een langgekoesterde wens van de 45-jarige eeneiige tweeling uit Balk en Ureterp. In twee uur nemen de broers het publiek mee langs eigengemaakte liedjes, covers van Simon & Garfunkel en een tweetal sketches. Engbert: “Onze liedjes gaan over dingen die ons bezighouden. Niet religieus getint, maar over het alledaagse leven. Bijvoorbeeld over de druk van social media en hoe alleen je je daarin kunt voelen, maar ook over dans, verlangen, talent. Het zijn teksten die aanzetten tot nadenken.” Het theaterconcert blikt vooruit, maar kijkt ook terug. Bijvoorbeeld naar hun jongere jaren waarin de tweeling sket-

URETERP

ches speelde van Piebe en Piebe of Robert Paul. “Robert Paul deed onder andere imitaties van de Fabeltjeskrant. Die deden wij na, met z’n tweeën precies tegelijk. Dat halen we met flashbacks terug. ” Ze kijken terug op het begin van hun muzikale samenwerking, maar ook een open en indringende kijk op de wereld en de actualiteit van nu komen aan de orde. ‘Toen en Verder’ is geen cabareteske voorstelling, muziek is de hoofdmoot. Met Friese vertalingen van evergreens als ‘Sounds of Silence’ en ‘De Bokser’, maar ook het prachtige ‘Alles Kwijt’, over de gewelddadige kracht van de natuur. “De tekst schreef Peter na de tsunami van 2004 in Azië. Na de grote aardbeving in Nepal hebben we het lied uitgebracht.” Tijdens de première van ‘Toen en Verder’ op 3 oktober in Joure presenteerden Peter en Engbert hun derde cd. “Onze eerste cd bestond voornamelijk uit covers, op de tweede stond al meer eigen werk en werd het gitaarspel aangevuld met wat percussie, een beetje drums en een contrabas. Van

de elf nummers op de derde cd, ‘Grenzeloos’, zijn er zeven voor of door ons geschreven. Twee teksten zijn van Coy Wierda, Sido Wagenaar en Willem Binnema hielpen met de muzikale composities.” Op het theaterpodium krijgen de broers ondersteuning van een band bestaande uit Sido Wagenaar (drums, percussie, zang), Gerrit Steen (bas, contrabas, zang) en Gert-Jan Jaarsma (toetsen). “Dat brengt een mooie breedte in de muziek.” Het programma wordt aangevuld met aansprekend beeldmateriaal. Van plankenkoorts hebben de broers geen last. “We zijn allebei op een podium onbevangen. Peter speelde jarenlang in revues en ik in gospelmusicals.” Muziek en theater kregen Peter en Engbert van jongs af aan mee. Ze zongen in kinderkoren en diverse gospelgroepen en -bands. Sinds 2003 leggen ze zich toe op het maken van eigen repertoire; Peter als tekstschrijver en Engbert als componist. ‘Toen en Verder’ is op zaterdag 24 oktober (20.00 uur) te zien in MFC De Wier. www.peterenengbert.nl.

den graag willen blijven.” Waar ze naartoe gaan? “Het liefst Maastricht”, zegt Ter Linden. “Of Leeuwarden, dat is ook hartstikke mooi”, vindt Tabak. Het maakt hun eigenlijk niet uit. Die beslissing kan nog even wachten. Eerst moeten ze een koper vinden voor het huis. En de prachtige tuin? Ter

Linden: “Ach, wat mij betreft zetten ze er schapen op. Je moet het loslaten.” Galerie Ton ter Linden is voor de laatste maal geopend op zaterdag 24 en zondag 25 oktober (13.00 tot 17.00 uur). www.tonterlinden.com www.gerttabak.com

Activiteiten Skâns GORREDIJK Het management van De Skâns merkt dat er bij gebruikers veel onduidelijkheid is over de activiteiten in De Skâns. De afgelopen tijd is er veel media-aandacht en discussie over de toekomst van De Skâns. Het gemeentebestuur stelt voor De Skâns te verhuizen naar een nieu-

Peter en Engbert Braam.

we MFA bij de Burgemeester Harmsma School. De gemeenteraad neemt hierover in november een besluit. Wat het besluit in deze raadsvergadering ook is: de activiteiten in De Skâns, de verhuur van ruimtes, theatervoorstellingen en de horeca gaan allemaal gewoon door.


Nederlandstalig Toneel

Mini theater friesland: “Jij bent Elektra” zaterdag 24 oktober Aanvang 20.30 uur | € 10,De Skâns Gorredijk

Loaijersstrjitte 2 | 0513 - 468600 | www.skans.nl


Sa!

21 oktober 2015

Try-out concert brassbands

Jan Bles jr.

De brassbands De Bazuin uit Ureterp en Soli Deo Gloria uit De Tike verzorgen op 24 oktober (19.30 uur) een tryout concert in de Sint Piterkerk in Ureterp. Beide orkesten bereiden zich voor op het bondsconcours in november. De fans kunnen tijdens het concert een indruk krijgen waar de orkesten mee bezig zijn en voor de bands is het weer een stukje podiumervaring voor publiek. De vernieuwde Sint Piterkerk onderging een ingrijpende restauratie, onder andere met het doel om de kerk beter geschikt te maken voor concerten.

URETERP

Open gespreksavond

Dinsdag 27 oktober (19.45 uur) geeft dominee Piet Hulshof een inleiding op een open gespreksavond rond het thema: geloven op dinsdag. Daarna is er gelegenheid om er verder over door te praten. Locatie: De Beage, het gebouw naast de kerk (K. Molweg 19).

JUBBEGA

Repair Café

BEETSTERZWAAG Zaterdag 31 oktober (9.30-12.00 uur) staat het Repair Café Beetsterzwaag in het teken van kapotte verlichting en andere elektrische reparaties. Ook kunnen mankementen aan speelgoed, fietsen, meubels en kleding worden verholpen en botte messen, scharen en schoffels worden geslepen.

repaircafebeetsterzwaag.nl

COLOFON REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

21

www.sa24.nl

ART Super

De negende editie van de ART Super wordt zaterdag 24 oktober (15.00 uur) geopend door dominee Hans Jonker van de hervormde gemeente Hemrik, Lippenhuizen en Langezwaag. De Witte Kerk hangt tot en met zondag 13 december vol betaalbare kunst. Na aankoop zijn de werken direct mee te nemen. Lege plekken worden opgevuld met nieuw werk. ART Super wordt georganiseerd door de Stichting Cultuur in de Witte Kerk met als doel geld bijeen te brengen voor het onderhoud en de exploitatie van de kerk. Dit jaar hebben 56 kunstenaars werk ingeleverd.

HEMRIK

Het moest recent en klein zijn en voor een bescheiden prijs (10 tot 350 euro). Deelnemers uit de regio zijn Gauke Boonstra (Gorredijk), Hanneke Pereboom (Oudehorne), Geery Staal (Jubbega) en Bé Ketelaar (Terwispel). Wanneer er dit jaar voor minimaal 23.000 euro wordt verkocht passeert de organisatie de omzetgrens van 200.000 euro, opgebouwd in de afgelopen negen jaar. Jaarlijks zijn er voor de ART Super ongeveer 2.000 bezoekers. De expositie is iedere vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Entree: gratis. www.wittekerkhemrik.nl

Expositie NTM BEETSTERZWAAG Van 19 oktober tot en met 5 november is er in de hal van het gemeentehuis een historische tentoonstelling te zien rond de opkomst en ondergang van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij (NTM). Tussen 1880 en 1949 stoomde de tram van de NTM door het Friese landschap. In Lippenhuizen (de Trijehoek) was er een splitsing. Het ene deel ging via Ooststellingwerf naar Drenthe en via Weststellingwerf naar Steenwijk, het andere deel liep via Drachten naar Groningen. De tentoonstelling bevat interessante

archiefstukken, voorwerpen, foto’s, krantenartikelen en video’s. Daarnaast zijn er diverse objecten van het Nationaal Openbaar Vervoer Museum in Ouwsterhaule te bekijken. De tentoonstelling vindt plaats in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Op 30 oktober (14.00 uur) verzorgt Frank Hemkes in het gemeentehuis een lezing over de Nederlandsche Tramweg Maatschappij in Opsterland en Ooststellingwerf. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.opsterland.nl.

Mini Theater Friesland

GORREDIJK Zaterdag 24 oktober (20.30 uur)  speelt Mini Theater Friesland de toneelvoorstelling ‘Jij bent Elektra’ in De Skâns. Het stuk is geschreven door Koos Terpstra, de regie is van Coco de Haas. Het Mini Theater Friesland, een stichting voor amateurtoneel uit Heerenveen, speelt Nederlandstalig toneel uit het wereldrepertoire. Met wisselende regisseurs en acteurs. Dit seizoen heeft Coco de Haas zich aan het Mini Theater verbonden. Zij regisseerde eerder jongerentheaterprojecten bij Eijer Producties uit Jubbega. Ook met ‘Jij bent Elek-

tra’ brengt Coco de Haas jong theatertalent op de planken. De productie is gebaseerd op de klassieke Griekse tragedies rond Elektra en speelt na de Oorlog om Troje. Er wordt gespeeld door Miriam Voortman, Ciska Rinzema, Frank Limburg, Robbert Gerdingh, Lysbeth Benedictus en Cecilia Haverkamp. “De jonge cast hield met overtuigend spel ruim een uur lang de aandacht vast” schreef de Heerenveense Courant over de voorstelling. www.skans.nl.

GORREDIJK Jan Bles jr. verzorgt op 25 oktober (16.00 uur) de opening van het tweede seizoen Preek van de Leek in het kerkje van Kortezwaag. Bles werkt als director business development voor Friesland Campina. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het opzetten van nieuwe bedrijven in het buitenland. Hij werkte meer dan 15 jaar in zogenaamde ‘emerging markets’, zoals Indonesië, Nigeria en Vietnam. Door zijn jarenlange verblijf in het buitenland heeft hij veel ervaring in het samenwerken met mensen van verschillende rassen, geloven en culturen. Zijn preek gaat over oprechte nieuwsgierigheid naar de mens en andere culturen en het vermogen je te kunnen verplaatsen in een ander om zo tot een succesvolle samenwerking te komen. Het thema: Ubuntu en respect voor de medemens. Entree: gratis.

Wiltsje fan Peazens Op 25 oktober (14.30 oere) spilet Wiltsje fan Peazens yn it tsjerkje fan Skuorregea. Dizze trije folksmuzikanten spylje en prate wat. Se besteane al sa lang, dat se net mear witte hoe lang it ferlyn is dat se foar de earste kear meielkoar spilen; it wie yn elts gefal yn de Jorwerter notaristún by it iepenloftspul. De groep bringt meast eigen lieten, skreaun troch de sjonger-fioelist Hielke Tromp. Jan Willem Bleijswijk spilet op de gitaar en sjongt ek. De tredde is Jan de Jong mei syn akkordeon. “We brûke gjin mikrofoan”, seit Hielke, dus it is net te lûd. By Wiltsje fan Peazens is it wat oars as oars. Meast komme de minsken foar de muzyk, mar Wiltsje komt foar de minsken. Yntree: 10 euro. Reservearje: p.jong37@chello.nl of 06-8114 6929.

JUBBEGA

Livemuziek in Café Neys

GORREDIJK Tijdens het Gorredijkster Marktweekend treedt op zondag 25 oktober (19.00 uur) Sipke de Boer op in Café Neys. Sipke speelt op zijn gitaar bekende Nederlands - en Engelstalige meezingers en weet de mensen overal mee te krijgen. Waar hij ook optreedt, Sipke zet de tent op zijn kop. Entree: gratis.

AGENDA DO 22 OKT 10:30 UUR | WIJNJEWOUDE Kindertheater Gniffel De Swingel

VR 23 OKT 14:00 UUR | GORREDIJK Najaarskermis Marktplein

ZA 24 OKT 13:00 UUR | GORREDIJK Najaarskermis Marktplein 15:00 UUR | HEMRIK Opening ART Super Witte Kerk 19:00 UUR | BAKKEVEEN Nachtexcursie kinderen Mandefjild 19:30 UUR | URETERP Try-outconcert brassbands Sint Piterkerk 20:00 UUR | URETERP Toen en Verder MFC De Wier 20:30 UUR | HEMRIK Hemrivent De Dijk Tribute De Bining 20:30 UUR | JONKERSLÂN Minitheater Friesland De Skâns

ZO 25 OKT 12:00 UUR | GORREDIJK Koopzondag 13:00 UUR | HEMRIK ART Super Witte Kerk 13:00 UUR | GORREDIJK Najaarskermis Marktplein 13:00 UUR | LANGEZWAAG Open Atelier Hanneke Vleugel ‘t Hou 4 14:30 UUR | JUBBEGA Wiltsje fan Peazens Kerkje Schurega 15:00 UUR | OLTERTERP Harpconcert St. Hippolytus kerk 16:00 UUR | GORREDIJK Preek van de Leek Kerkje Kortezwaag

MA 26 OKT 10:00 UUR | GORREDIJK Gerdykster Merk

DI 27 OKT 14:00 UUR | BEETSTERZWAAG Veilig Verkeer Nederland It Klaverblêd 19:45 UUR | JUBBEGA Gespreksavond De Beage

SA24.NL


AMBASIEKANA MALI zaterdag

7 novembe r

********************************************************************************************************

Dra diarra

INFORMATIEAVOND n: ge rlin voor lee

voor ouders/verzorgers van groep 8 leerlingen: di 3, do 12 en wo 18 november op en d

VEELZIJDIG MUSICUS UIT MALI

Djembé groep Kûngalo PERCUSSIE OP DE DJEMBÉ

Full Sound POPKOOR GORREDIJK

Eijerproducties AFRIKAANSE DANS

********************************************************************************************************

ag wo 20 januari

ng aanva r u u 0 20:0 nS de Ska jk di gorre

Dit benefietconcert is georganiseerd door Ria Blaak & Tina vd Velde in samenwerking met de Skâns.

Informatie programma en Ambasiekana

H. Ringenoldusstraat 3 8401 PV Gorredijk T: 0513 - 463455 E: administratie@burgharmsmaschool.nl I: www.burgharmsmaschool.nl

www.facebook.com/ opvangprojectAmbasiekanaMali Kaartverkoop via www.skans.nl of bellen met 0513 - 468 600. Kaartjes in voorverkoop € 10, aan de kassa € 12,50.

grafisch & illustratief ontwerp www.hellavangrinsven.nl


Sa!

21 oktober 2015

23

www.sa24.nl

Drie generaties Van Dijk betrokken bij landgoedbeheer

Trouw aan Cornelia-Stichting

Het beheer van het voormalige landgoed van de Van Lynden’s herbergt voor opzichter Tjeerd van Dijk weinig geheimen. Hij kent elke boom in de bossen en elke zode in de graslanden die deel uitmaken van het bezit van de Cornelia-Stichting. Al drie generaties lang wordt de kennis en kunde van vader op zoon doorgegeven. TEKST: FOKKO BOSKER FOTO: JON DIJKSTRA

BEETSTERZWAAG Op de beheerderwoning kon het naambordje T. van Dijk blijven hangen, vertelt Tjeerd. Zijn opa had dezelfde voornaam en voor vader Thomas was het ook geen beletsel. Tjeerds zoon Thomas heeft er volgens zijn vader wel oren naar om het werk eventueel over te nemen.

Over traditie gesproken. De Friese tak van de familie Van Lynden kent als stamvader Reinhard baron van Lynden, die in het huwelijk trad met de Sweachster adel Ypkjen Hillegonda van Boelens. Door zijn huwelijk kwam de baron in 1778 in het bezit van vele landerijen, behuizingen en boerderijen. Zoon Frans Godaert liet in 1821 huis Lyndenstein bouwen. Diens zoon Reinhard trouwde in 1859 met Maria Catharina baronesse van Pallandt. Uit dit huwelijk werd freule Cornelia geboren. Het geluk duurde maar kort. De freule overleed op twintigjarige leeftijd als gevolg van een tbc-besmetting. Cornelia trok zich in haar korte leven het lot van de zieken aan en richtte haar liefdadigheid vooral op kinderen. Ter nagedachtenis aan hun jonggestorven dochter, regelden de baron en baronesse in hun testament dat de goede werken van freule Cornelia konden worden voortgezet. Dat leidde in 1915 tot de oprichting van de Cornelia-Stichting. Aanvankelijk bestemd voor de exploitatie van een tbc-kliniek voor kinderen en vanaf 1958 voor kinderrevalidatie in het algemeen.

Werkzaamheden gelijk

Op 16 januari 1934 kwam grootvader Tjeerd van Dijk in dienst bij de Cornelia-Stichting. Kleinzoon Tjeerd heeft het contract nog liggen. ‘De contractant verbindt zich om voor de Cornelia-Stichting al die werkzaamheden van landbouw en boschcultuur te verrichten of daarop toezicht uit te oefenen, als hem door of namens het bestuur van gemelde stichting zal worden opgedragen’, zo heet het plechtstatig. De

tijden zijn veranderd, maar de werkzaamheden zijn in grote lijnen nog altijd dezelfde, verzekert Tjeerd. Opa Tjeerd kwam uit Gaasterland en werkte als opzichter voor de gemeente; eerst in de bossen, later met name als voorman in de wegenbouw. Er ontstond gedoe over zijn salaris en Van Dijk senior bedankte voor de eer. Hij verhuisde maar al te graag naar de beheerderwoning die de stichting in het dorp ter beschikking stelde. Voor hem

Beetsterzwaag voert hij het beheer over 250 hectare. Daarnaast is er nog 100 hectare bos in eigendom. Hoewel de taken dezelfde zijn, is de inhoud van het werk wel ingrijpend veranderd, verzekert Tjeerd. Voor de graslanden is beheer verschoven van agrarisch naar natuurbeheer gericht op verschraling.

mest was en boeren zagen hoe hun opbrengst verminderde door lastige ‘onkruiden’. Tjeerd voert zo zijn eigen strijd. Het waterkruiskruid gedijt op het natuurland, terwijl het dodelijk is voor paarden. “Handmatig plukken we het kruis weg, voordat we hooien.”

Het natuurland ligt hoofdzakelijk ten noorden van het Koningsdiep en bestrijkt onder andere de Van Oordt’s Mersken. “Wij noemen het gebied

Wel ziet Van Dijk dat door de verschraling allerlei gewenste soorten vogels tevoorschijn komen. Dat is mooi. Met de weidevogels gaat het daarentegen een stuk minder. Tjeerd weet wat de oorzaak is: predatie. Bejaging van vogels door vossen, dassen, roofvogels. Ze ruimen alles op. Ook ooievaars dragen daaraan bij. Van Dijk zag ooit zo’n zestig ooievaars in de zomerpolder. Een enkele keer duikt de buitengewoon zeldzame koningskwartel op. Dat zijn geluksdagen. “Die broeden pas in augustus, dus als de vogelwachten deze vogels waarnemen, laten wij stukken gras staan.” Tjeerd vindt het een groot gemis, de jaarlijkse lentedans van kieviet, leeuwerik of wulp. “Want man, wat is dat mooi om te zien.”

Landschapsbiografie

Dit interview met Tjeerd van Dijk is een voorpublicatie van het boek ‘Statig Beetsterzwaag, Landschapsbiografie van landgoederen rond een Fries dorp’, dat in november verschijnt. Auteurs Ronald van Immerseel en Peter Verhoeff van Stichting In Arcadië tonen in dit boek hoe de ontwikkeling van de buitenplaatsen al in de middeleeuwen haar beslag krijgt. Het boek belicht de bijzondere historie, de geschiedenis van het landschap, de monumentale status van de buitenplaatsen en de verbondenheid van inwoners en betrokkenen bij de instandhouding van dit cultuurhistorisch erfgoed. en later voor zoon Thomas was het nog een volledige dienstbetrekking, Tjeerd junior heeft nu een contract voor dertig uur per week. Daarnaast runt hij nog een loonbedrijf voor kraanwerken en grondverzet. De baan bevalt hem uitstekend. “Ik ben echt een buitenmens. Als ik een paar dagen achter een computer moet zitten, word ik hartstikke ziek.” Het is de afwisseling en de variatie in werkzaamheden die zijn dagen opfleuren. “Voordat ik in dienst van de Cornelia-Stichting kwam, stond ik een maand als productiemedewerker achter een slijpmachine in een fabriek. Daardoor weet ik nu precies wat ik niet wil.”

Van agrarisch naar natuur

Zijn vader werkte nog met 35 man in de landerijen, Tjeerd doet het werk tegenwoordig met drie mensen, waarvan twee in een volledige aanstelling. Van de honderden hectaren grasland die de stichting bezit in de omgeving van

Rome, zoals het vroeger ook heette”, zegt Tjeerd. “In vaders tijd liepen er nog 150 pinken, werd er kunstmest uitgereden en ging het gras naar de grasdrogerij.” Onder het natuurregime is het kruidige grasland in trek als paardenhooi. “Je kunt niet langer zeggen ‘zo hebben we het altijd gedaan’; de knop moet wel om. Dat moest in het begin wel even wennen.” Een keer reed hij toch varkensmest uit in de zomerpolder. De eerste snee was eraf, maar het gras groeide zo hard en het land was zo drassig dat het niet meer lukte om een tweede snee te maaien. “Het volgende jaar stond het rietgras manshoog. Het leek wel maïsland. Het was een hele klus om het eraf te krijgen.” Iedereen maakt weleens een fout maar dat dus nooit weer, heeft Tjeerd zich voorgenomen. Door de verschraling staan er wel meer russen op het land. “Mijn vader had daar van oudsher een hartgrondige hekel aan.” Maar dat was in een tijd dat er geen kunst-

Zorg over weidevogels

Door uitruil van gronden van pachtboeren nam het natuurbezit van de Cornelia-Stichting alleen maar toe. Daar heeft de stichting ook belang bij, want er rust een behoorlijke subsidie op agrarisch natuurbeheer. Tjeerd is blij met de maatregelen die de Bosgroep NoordOost Nederland neemt om de Groene Parels op te poetsen. “Het was een zootje geworden. Dat was voor mij een grote frustratie.” In het Lyndenbos zijn inmiddels oude lanen hersteld. “Als je zo’n laan opnieuw aanlegt, moet je ook ruimte maken. Pas na twintig jaar zie je het resultaat.” Een beuk wordt nu eenmaal op de wat nattere gronden rond Beetsterzwaag niet ouder dan 150 jaar, weet hij. “Soms is een rigoureuze aanpak nodig voor de instandhouding van het bezit.”


Sa!

21 oktober 2015

24

www.sa24.nl

Jan was jarenlang alcoholverslaafd

‘Voor mij is één glas

Jan Engels (75) was veertig jaar verslaafd aan alcohol. Tien jaar geleden besloot hij te stoppen met drinken. Sindsdien heeft hij geen glas meer aangeraakt. Toch beseft hij als geen ander dat alcoholisme niet te genezen is. “Ik ga als alcoholist de kist in.” TEKST: BELINDA FALLAUX FOTO’S: SIETSE DE BOER OLDEBERKOOP “Ik herinner me dat we op vakantie gingen, tien jaar terug. Met de caravan, naar Zeeland. Ik heb daar niet eens de moeite genomen om de voortent op te zetten. Ik ben in de caravan gaan liggen en heb het drie dagen lang op een zuipen gezet. Zonder dat ik wist waarom. In arren moede zijn mijn vrouw en ik na die drie dagen naar huis gegaan. Ik kwam meer dood dan levend uit de auto, was fysiek helemaal op. Kort daarna was mijn vrouw jarig. Op het feest ben ik met m’n dronken kop over alle tafeltjes heen gedonderd. Voor de ogen van de visite. Dat was het moment waarop ik dacht: dit kan zo niet meer. Ik ben naar een kliniek gegaan en heb daar eerst een nacht lopen ijsberen. Wat moest ik? Doorgaan en me dooddrinken, of afscheid nemen van mijn beste vriend? Ik liet m’n leven aan me voorbij gaan en heb zitten janken om wat ik zag. Het besluit om te stoppen met alcohol kwam uit m’n tenen, ging door m’n hart en kwam in m’n hoofd terecht. Daarna viel alles van me af. Ik hoefde niet meer te vechten, hoefde niet meer te ontkennen dat ik een probleem had.”

Dubbelleven

“Jarenlang heb ik kunnen verbloemen dat ik alcoholverslaafd was. In wezen leidde ik een dubbelleven. Mijn werk leed er niet onder. Drinkers zijn slim; ik kwam nooit dronken op m’n werk en dronk bewust niet als ik moest werken. Ik deed m’n werk goed, was collegiaal. Zelfs mijn zes broers en zussen hadden niks door. Op mijn achttiende dronk ik m’n eerste biertje. Daarna ging ik varen en in die periode dronk ik niet. Ik sportte veel en ben dat altijd blijven doen. Pas toen ik trouwde, naar een klein dorp verhuisde en een zoon kreeg, sloop de drinkgewoonte erin. Heel langzaam. Ik zocht aansluiting bij m’n dorpsgenoten en ging dagelijks de kroeg in. Mijn alcoholgebruik nam toe naarmate de druk op mijn werk – ik werkte in een TBS-kliniek – steeg. Ik wilde koste wat het kost voorkomen dat mensen me dronken over straat zagen lopen, dus ik ging thuis drinken. Ik dronk totdat ik in slaap viel en had daar steeds meer alcohol voor nodig. Tien halve liters bier op een dag waren niets. Mijn gezin leed onder mijn

drinkgedrag. In huis was ik geen makkelijke jongen, een hond van een vent zelfs. Verbaal was ik erg agressief. In mijn jeugd, als kleine jongen, had ik die agressie al in me. Ik had me leren handhaven door van me af te slaan en nu deed ik precies hetzelfde, met woorden. Mijn vrouw accepteerde mijn drinkgedrag niet, maar als ze er iets van zei schold ik haar verrot. Ik voelde me aangesproken en betrapt en kon daar niet mee omgaan. Dat ik een probleem had, besefte ik wel. Maar erkennen dat ik er iets mee moest doen, was wat anders. Bij de vrienden van mijn zoon hing ik de popiejopie uit. Als hij een popconcert bezocht, ging ik mee. Onder invloed van drank stelde ik me daar dan op een verschrikkelijke manier aan. Z’n vrienden lachten zich dood om mijn grappen en grollen, maar als ze weg waren, was ik weer een rotkerel. Terugkijkend schaam ik me kapot, maar op dat moment drong het allemaal niet door. M’n oordelingsvermogen was totaal verdwenen. Emotioneel vlakte ik af, alles gleed langs me heen. Wat ik nog had aan emoties zoop ik weg.”

Gênant

“Wat mij in die jaren op de been hield, waren de ankers in mijn leven. M’n werk, m’n sport. Ze gaven me nog enige sturing. Ik heb een hbo-opleiding gedaan, richting Gezins- en Relatietherapie en Groepstherapie. Ook tijdens mijn studie zoop ik als een ketter. Ik liep stage in een psychiatrisch ziekenhuis – had daar een kamer – en vond mezelf op een morgen waarop ik dienst had terug in een washok. Ik wist niet waar ik was en hoe ik er gekomen was. Achteraf gezien een heel gênante situatie, maar op dat moment deed het me niet veel. Ik rondde de opleiding met goed gevolg af en kreeg een baan op het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs in Zwolle. 25 jaar lang was ik gezinsen relatietherapeut binnen de verslavingszorg. Zelfs daar, waar ik dagelijks in contact kwam met alcoholisten, bleef ik mijn eigen probleem bagatelliseren. Ik zag mensen met Korsakov en dacht: oh, dan ben ík toch geen alcoholist? Natuurlijk, ik wist dat ik wel wat dronk. Maar zo veel als zij? Ik vond van niet.”


Sa!

21 oktober 2015

25

www.sa24.nl

fataal’ ‘NATUURLIJK, IK WIST DAT IK WEL WAT DRONK. MAAR ZO VEEL ALS ZIJ? IK VOND VAN NIET.’ Meer regie

“Door m’n alcoholgebruik raakte ik veel kwijt. Na 21 jaar liep mijn huwelijk op de klippen. Dat mijn alcoholprobleem me mijn huwelijk heeft gekost, vind ik een ramp. Ook mijn zoon heeft vanwege mijn alcoholgebruik afscheid van me genomen. Ik heb hem voor het laatst gezien toen hij 21 jaar was. Nu is hij 51, is getrouwd en heeft kinderen. Ik heb zijn vrouw en mijn kleinkinderen nooit leren kennen. Daar ben ik kapot van, ik neem het mezelf heel erg kwalijk. Verdriet slijt met de tijd, maar toch… als ik met onze hondjes door het bos loop, denk ik: ik had hier met mijn zoon kunnen wandelen.” “Ik heb 40 jaar lang geknokt om zelf de regie te houden in m’n leven. Om mezelf te handhaven. Maar uiteindelijk had ik het niet meer in de hand. Op dat moment heb ik het overgegeven en klinische hulp gezocht. Ik nam het besluit om met mijn alcoholgebruik te stoppen en kickte af. Ik was toen 4 jaar getrouwd met Trientsje, met wie ik nu nog samen ben.”

Niets te verbergen

“Het gekke is dat het me daarna geen enkele moeite meer heeft gekost om de alcohol te laten staan. Het geeft een enorme rust. Ik kan nu gewoon ’s middags een afspraak bij de huisarts maken, terwijl dat vroeger niet kon omdat ik wist dat ik dan al te veel gedronken zou hebben. Ik hoef voor niemand meer iets te verbergen. Als mensen me vragen hoe het gaat, kan ik ze recht aankijken en dat is bevrijdend. Twee van mijn zussen zeiden onafhankelijk van elkaar tegen me: wat ben je een aimabel mens geworden. Dat vond ik geweldig.Thuis is het weer gezellig. Mijn vrouw hoorde vroeger alleen maar de deur van de koelkast open en dicht gaan, nu eten we weer samen en drinken we koffie met elkaar. Ik heb vaak gedacht dat het een zwaktebod zou zijn als ik m’n dubbelleven niet meer zou kunnen ‘handelen’. Maar ik ben erachter gekomen dat ik juist sterk ben. Ik heb nu veel meer regie over mijn leven. Ik ben 75 jaar en doe van alles. Ik help iemand met autisme die bij de GGZ in therapie is, in een vorm van co-therapeutische begeleiding. Op dorpsniveau ben ik actief in het gemeentelijke ouderenbeleid. En sinds een aantal maanden ben ik lid van de Raad van Toezicht van een Verslavingskliniek in de provincie Groningen. Ik leef. En dat gun ik andere mensen ook.”

“De werkgroep van de Anonieme Alcoholisten (AA) in Heerenveen speelt een belangrijke rol in mijn leven. Na die zeven weken in de kliniek ben ik daar direct heen gegaan en er nooit meer weggegaan. Ik ben drie jaar voorzitter geweest van AA-Regio Noord, begeleid nu vaak nieuwe groepsleden en beman de telefonische hulpdienst. In onze groep gebruiken we de term ‘alcoholist’ niet. Het is een beladen woord dat mensen wegjaagt. Liever spreken we van mensen met een alcoholprobleem. En of dat nu om één glas per dag gaat of 30, dat doet er niet

toe. Mensen die erkennen dat ze een probleem hebben, kunnen bij de AA terecht. De groep helpt hen om een leven als slaaf vaarwel te zeggen en een zelfstandig leven te beginnen.” “Voor mij was de AA niet levensreddend, ik had de keuze om nooit meer te drinken al in de kliniek gemaakt. Toch houdt de AA me bij de les; het is het levensinfuus waar ik aan lig. ‘Nooit’ is namelijk heel lang. En ik ben ook maar een mens. Ik ken iemand bij de AA die twintig jaar droog stond, weer begon te drinken en zich binnen drie

maanden dood dronk. Ik acht de kans dat ik weer ga drinken nihil, maar diep van binnen zit er toch de angst dat mij dat ook overkomt. Ik kan drank om me heen prima verdragen, zelfs mijn vrouw drinkt gewoon een wijntje waar ik bij ben. Maar alcohol ligt altijd op de loer. Wij alcoholisten hebben het grote smoezenboek uitgevonden, vol excuses om weer te kunnen gaan drinken of ons drankgebruik in stand te houden. Alcoholisme is een ziekte en voor mij is één glas fataal. In die zin heb ik levenslang. Maar liever op deze manier dan mét alcohol.”

Wat is de AA? AA staat voor Anonieme Alcoholisten. Dit is een gemeenschap van mannen en vrouwen die problemen ervaren door hun drankgebruik en die willen stoppen met drinken. De AA organiseert wereldwijd groepsbijeenkomsten, ook in Nederland. Op deze bijeenkomsten wisselen de leden ervaringen uit en proberen ze elkaar te steunen in het oplossen van hun gemeenschappelijke probleem. De AA werkt met een Twaalf Stappen Plan, dat mensen helpt om een andere levensstijl aan te nemen en te stoppen met het alcoholgebruik. In Friesland

zijn er twee werkgroepen: in Leeuwarden en in Heerenveen. Contactgegevens: AA-werkgroep Leeuwarden, Oostergoweg 8, bijeenkomst donderdag 19.00 uur, telefoonnummer 058-2673265 AA-werkgroep Heerenveen, Herenwal 2, bijeenkomst woensdag 20.00 uur, telefoonnummer 06-27245996 (bij voorkeur eerst bellen) Telefoonnummer AA-hulplijn (24 uur per dag) 085-1045390 www.aa-nederland.nl


Grote friet met klein prijsje.

Hallo Allerslimste Koop Jumbo Henk Split, Gorredijk, Badweg 34


Sa!

21 oktober 2015

www.sa24.nl

27

Zoeken naar het juiste evenwicht

Stroeve start volleyballers

De competities van de volleyballers zijn al weer een paar rondes onderweg. Een start met hindernissen, voor zowel de dames van Reva (Gorredijk) als de heren van ODS (Nij Beets/Beetsterzwaag). Beide teams vertrouwen erop dat het goed komt. TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER

REVA

Een flinke puzzel Het volleybalteam van de vrouwen van Reva onderging afgelopen zomer een kleine metamorfose. Mede daardoor haperde de motor van de ploeg uit Gorredijk in de beginweken van de competitie nog wat. Inmiddels lijkt de juiste afstelling gevonden te zijn en dus denkt aanvoerster Nicole Jaspers dat het allemaal dit seizoen wel goed komt in de derde divisie. Fenna de Jong is vanwege zwangerschap voorlopig gestopt, Rozemarijn Wiering verliet de club omdat ze verhuisde en Sandra Bos vond het na jaren in het eerste team wel tijd voor genieten op een iets lager niveau. Jaspers: “Allemaal factoren waar je verder weinig aan kunt doen, maar alles bij elkaar zorgde het er wel voor dat we flink moesten puzzelen. We waren van plan dit seizoen met zes damesteams te spelen, eindelijk eentje extra, maar uiteindelijk hebben we toch een ploeg moeten terugtrekken. Nu spelen we weer gewoon met vijf teams in competitie.” De vereniging slaagde er uiteindelijk in om Bos te verleiden om toch weer in het eerste te gaan spelen. Dat is volgens Jaspers belangrijk voor het team. “Het is ook een steun voor Inge Zomervrucht. Zij is ook spelverdeelster, maar nog jong en moet echt wennen aan het niveau en de snelheid van het spel. Bovendien kan Inge ook uitstekend aan de buitenkant spelen. Op den duur worden we hier alleen maar sterker van.” Een andere impuls komt van Melle Smit, de nieuwe trainer/coach van het

Nicole Jaspers.

team. “We waren naarstig op zoek naar een goede trainer, maar die bleek nog niet zo makkelijk te vinden.” Totdat iemand de technische leiding van Reva tipte over de uit Groningen afkomstige Smit. “Hij heeft hoog gespeeld, heeft er verstand van en we zijn ervan overtuigd dat hij ons technisch op een hoger plan kan brengen. Bovendien is hij ook enthousiast over de jeugd en de doorstroming van jonge talenten.” Duidelijk is dat Reva niet van plan is om in het degradatiegewoel terecht te komen. “Vorig seizoen eindigden we uiteindelijk als vijfde. Of we dat nu weer kunnen halen, is lastig te zeggen. Het zit dicht bij elkaar en het kan heel raar lopen. Het is voor mij wel duidelijk dat we de eerste wedstrijden hebben gespeeld tegen teams die dit seizoen bovenin mee gaan draaien. Als je zelf dan nog niet op elkaar bent ingespeeld, ben je tegen dit soort teams kansloos.” De vereniging maakte vorig seizoen gebruik van de diensten van oud-international Arno van Solkema. Als adviseur verbeterde hij de structuur van de vereniging. Via het opleiden van trainers gingen ook de trainingen naar een hoger niveau. Van Solkema is alweer vertrokken, hij is nu hoofdtrainer van het vrouwenteam van de Groninger eredivisieclub Donitas. Dat vinden ze uiteraard jammer bij Reva, maar Jaspers (ook lid van de technische commissie van de club) had alle begrip voor zijn keuze. “Het was top om Arno binnen de club te hebben. Hij heeft onze trainers beter gemaakt en ook zeker bijgedragen aan ons beleid voor de toekomst. Het is nu aan ons om dat verder op te pakken en uit te bouwen.”

ODS

Goed genoeg voor promotieklasse BEETSTERZWAAG De heren van ODS volleyballen ook dit seizoen weer in de promotieklasse. De start is nog wat moeizaam, maar aanvoerder Falko Weckend is vol goede moed dat het toch allemaal gewoon goed komt bij de fusieclub uit Beetsterzwaag en Nij Beets. “Het is nog even zoeken.”

In de eerste drie duels won ODS maar één keer en daardoor staat de ploeg voorlopig op de ranglijst in de onderste regionen. Weckend is echter niet bang voor het degradatiespook. “Dit niveau bevalt, en past ook bij ons. Wel zijn we allemaal weer een jaartje ouder geworden, een aantal van ons loopt tegen de 50 jaar, terwijl de teams om ons heen jong blijven. Maar daar zijn we niet bang voor.” Vorig seizoen debuteerde ODS in de promotieklasse en eindigde het team op de tiende plaats, in een poule van twaalf clubs. “Maar het verschil met plek 8 en 9 was uiteindelijk maar één puntje. We zijn echt goed genoeg. Een niveau lager, in de eerste klasse, dat zouden we echt niet meer willen. Dan speel je maar een paar duels met echte tegenstand, hebben we wel gemerkt. Nu is dat wekelijks. Dan verlies je eens wat vaker, maar je speelt leuke, spannende wedstrijden. Daar doe je

Falko Weckend.

het voor.” Weckend zou, ook in zijn functie als voorzitter van de club, wel graag zien dat ODS kan gaan werken aan verjonging. “Jonge spelers vinden of halen, dat blijft heel lastig. Volleybal is wat dat betreft toch meer een vrouwensport, lijkt het wel. Bij de vrouwenafdeling is dat probleem in ieder geval minder groot, er zijn veel enthousiaste meiden. Het is overigens een probleem wat je van meer clubs hoort.” Verder lopen de zaken uitstekend bij ODS. Weckend is trots op de prestaties van de sponsorcommissie, die pas vorig jaar aan de slag ging. Ze zijn erin geslaagd om alle teams van de club, vanaf de jongste jeugd, in gesponsorde wedstrijdkleding te steken. “Die commissie loopt echt als de brandweer, geweldig. Mede daardoor hoeft de contributie niet omhoog en blijven we als sport toegankelijk.” Om wat meer zichtbaar te worden in de dorpen zijn er plannen om het stratenvolleybal nieuw leven in te blazen. “We moeten het volleybal weer laten zien aan de mensen en niet alleen maar in de sporthal staan.” In mei, als het indoorseizoen ten einde is, hoopt Falko Weckend de ideeën te hebben uitgewerkt.


2 STUKS

Mona 450 en 500 ml Alle varianten. Per beker

AH Ambachtelijke pannenkoeken naturel 8 stuks of poffertjes 24 stuks.

AH Pizza broodjes

DIEPVRIES Bolognese of salami. Doos 2 stuks.

1.49

0.99

2.00

0.99

1.65

0.99

AH Komkommer Los. 2 stuks

Knorr Chicken Tonight Alle varianten. Per pot.

Lay’s Superchips en Smiths 125 gram. Alle varianten. Per zak

25% KORTING

Lindeman’s Bin

Australie. Alle varianten.

6.69

4.99

1.50

0.99

1.45

0.99

1.24

0.99

AH Hamburgers 2 stuks

Lipton Ice Tea

Alle varianten. Per fles of pak

Dreft clean & fresh

Handafwas. Appelboomgaard of citrustuin. Fles 383 ml.

1.75

0.99

2.39

0.99

1.69

0.99

1.82

Old Amsterdam 48+

Per 100 gram. Actieprijs per kilo 9,90

Appelsientje literpakken Alle varianten. Per pak.

AH Keuken papier wit Pak 3 rollen.

0.99

1.45

0.99

1.99

0.99

2 KRATTEN

Grolsch krat pils

2 kratten van 24 flesjes.

29.38

19.38

Pepsi, Sisi en 7UP 1.5 literflessen Per fles.

1.59

0.99

AH Kip burgers 2 stuks Per schaal

1.50

0.99

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 25 OKTOBER 2015

Sa! week 43  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you