Reserven nr. 1 / 2009

Page 22

CONDUCT AFTER CAPTURE Af Jens Serup, Hærens Operative Kommando

Forsvarets Conduct After Capture (CAC) uddannelse er for eleverne bogstaveligt talt en uddannelse for livet. For det kan meget vel være uddannelsen som i sidste ende – på linje med førstehjælp – er det som gør forskellen på liv og død. Målet med uddannelserne er at give soldaterne værktøjer, som giver dem mulighed for at handle og agere bevidst, målrettet og hensigtsmæssigt og herved undgå at ende i rollen som viljeløst offer. Uddannelsen øger overlevelseschancerne og mindsker de efterfølgende fysiske og psykiske skader, der er forbundet med at blive udsat for en tilbageholdelse. I Afghanistan alene blev der i 2008 gennemført langt over 100 kidnapninger/gidseltagninger rettet mod udenlandske interesser, civile som militære. Men også i en lang række andre lande, er truslen om kidnapning eller gidseltagning en reel trussel mod især vesterlændinge. I erkendelse af, at denne trussel er konkret og reel, har Forsvaret inspireret af og i samarbejde med sine nærmeste allierede samarbejdspartnere udviklet CAC- konceptet. CAC afløser den gamle POWEX uddannelse (Prisoner of War Exercise) som i hovedsagen simulerede et koldkrigs scenarie, udspillet med en statslig aktør som modstander. Verden har udviklet sig,

og derfor er man nødt til at give soldaterne en uddannelse, som passer til nutiden og til det trusselsbillede, som danske soldater lever med i de missionsområder de udsendes til. CAC konceptet indeholder ud over et antal uddannelser også en række beredskabsmæssige tiltag, som har til formål at styrke Forsvarets samlede evne til at håndtere en tilbage­ holdelses- eller lignende krisesituation i missionsområdet og hjemme. Conduct After Capture Sektionen (CACSEK) er organisatorisk underlagt Hærens Operative Kommando, men sektionen og dens opgaver er værnsfælles. Opgaverne består, ud over at udvikle og gennemføre kurser og uddannelser for Forsvarets enheder, også af omfattende studieog udviklings arbejde, og bidrager herudover med ressourcer til det nationale beredskab i tilfælde af tilbageholdelser. CACSEK organisation blev oprettet i 2006 og er organisatorisk underlagt øvelsesafdelingen i HOK, men er til daglig fysisk placeret i bygning 91 på Svanemøllens Kaserne i København. Den fysiske placering i København skyldes de tætte samarbejdsrelationer til enheder placeret på Forsvarsakademiet, institut for sprog, institut for militærpsykologi samt til en række andre civile institutioner og statslige myndigheder placeret i hovedstaden.

CAC uddannelser og kompetencegivende kurser CAC kurser CAC niveau A CAC niveau B CAC niveau C

Varighed Indhold 6 ½ timer Overlevelse som tilbageholdt 3 dage Overlevelse som tilbageholdt, udvidet teori og workshop inkl. Urban Survival 2–5 døgn Overlevelse som tilbageholdt, praktisk

CAC Kompetenceopbyggende uddannelser CAC instruktørkursus (CACI KUR)

3-4 uger Specialistkursus i overlevelse som tilbageholdt, teori og praksis

CAC Briefingofficerskursus 3 uger Specialistkursus i overlevelse som tilbageholdt, uddannelsen giver (BO KUR) kompetencer som instruktør på CAC NIV A, B og B+ uddannelser. Teori og praksis CAC Militær debriefer kursus 3 uger Specialistkursus i håndteringen og debriefing af tilbageholdt personel, (MD KUR) pårørende og kollegaer mv. Teori og praksis. CAC Crisis management team 3 uger Specialistkursus i håndteringen og løsning af tilbageholdelsessitua(CMT KUR) tioner. Teori og praksis. CACI KUR er det fundamentale og grundlæggende kursus for alle personer, som virker inden for CAC konceptet, både i den faste struktur og i uddannelses- og støttestrukturen. Alle som søger dette kursus skal gennem en udvælgelse som CACELM foretager i samarbejde med Forsvarets psykologer og Forsvaret personeltjeneste. De resterende kurser tildeles personel, som virker indenfor CAC koncepten, alt efter deres evner og ambitioner. Som udgangspunkt er ex. BO kursus efterfulgt af en certificering som BO, forudsætningsgivende for optagelse på MD KUR osv.

22

Reserven 1/2009


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.