Page 1

¹ 40 (773)

8 æîâòíÿ 14 æîâòíÿ 2012ð.

09772009

17842060

20582002

20002008

15432006

05592004


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

20002005

19262001

20182002

05382107

20912001

19312003

04482494

2

21222001

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 40 (773)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

20222015

18912009

19572009

21122001

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 40 (773)

12372034

21272001

21292001

21282001

3


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

20172002

13482011

21082001

04482491

20982001

20152006

07552013

20172003

4

03622046

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 40 (773)


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.9 ñò.16

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 40 (773) 8 æîâòíÿ 2012 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже16роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.16

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.19

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.20

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.21

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.23

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.24

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.24

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.26

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.15

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.27

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.29

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

• • • •

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.37

ñò.22

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.23

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.35

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.23

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.35

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.22

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.34

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.37

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.40

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.44

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.50

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.51

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.51

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.55 ñò.55 ñò.56

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.56

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.60

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖ² ØÓÊÀªÒÅ ÐÎÁÎÒÓ? ÂÈÕ²Ä ª! ÐÅÏÅÐÒÓÀРʲÍÎÒÅÀÒв ÍÀ ÆÎÂÒÅÍÜ

ñòîð. 6-7 ñòîð. 9 ñòîð. 48 ñòîð. 61

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор.

стор.

А

ВЧИТЕЛЬТРУДОВОГО

З

АВТОМАЛЯР ................. 37,38,40

НАВЧАННЯ ............................ 27

ЗАВГОСП ......................... 12,19

.......................... 24,33,35,36,37

АВТОМИЙНИК .... 10,37,38,51,54

Г

ЗАВІДУЮЧИЙ ........................ 24

КУХОННИЙПРАЦІВНИК .... 36,37

АВТОСЛЮСАР .................. 37,38

ГАРДЕРОБНИК ................. 15,51

ЗАМІРНИК ........................ 14,44

Л

АГЕНТЗНЕРУХОМОСТІ .... 11,37

ГУВЕРНАНТКА .............. 15,24,27

ЗАСТУПНИК ................. 14,16,33

ЛАБОРАНТ ....................... 10,22

АГЕНТЗПРОДАЖУ .......... 13,51

ГІПСОКАРТОННИК ............ 16,44

ЗАТОЧУВАЛЬНИК .................. 41

ЛІКАР .................................... 25

АДМІНІСТРАТОР ............ 9,16,20

Д

ЗВАРНИК ......................... 15,40

ЛІКАР-АНЕСТЕЗІОЛОГ ........... 25

ДВІРНИК ...................... 12,52,53

.......................... 41,42,43,44,49

ЛІКАР-БАКТЕРІОЛОГ ............. 24

ДИЗАЙНЕР ....................... 22,50

............................................. 50

ЛІКАРДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ........... 25

.................................... 21,24,35 .................................... 36,56,57 АКУШЕР ................................ 24

КУХАР .............................. 11,16

ДИРЕКТОР ....................... 16,35

ЗДАЄТЬСЯЖИТЛО ................ 60

АНАЛІТИК .............................. 21

ДИСПЕТЧЕР ..................... 14,20

К

ЛІКАР-ДІЄТОЛОГ ................... 25

АРМАТУРНИК ........................ 10

.......................... 21,38,39,40,56

КАСИР .......................... 11,13,15

ЛІКАР-ЕНДОКРИНОЛОГ ......... 25

.................................... 44,49,50

............................................. 58

.......................... 16,21,22,30,31

ЛІКАР-ЕНДОСКОПІСТ ............ 25

АСИСТЕНТКЕРІВНИКА .......... 14

ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ ............ 24,55

.......................... 32,33,34,36,53

ЛІКАР-ЕПІДЕМІОЛОГ ............. 25

........................................ 16,20

ДОДАТКОВИЙДОХІД ............ 11

КАСИРКВИТКОВИЙ ......... 11,21

ЛІКАР-КАРДІОЛОГ ................. 25

АСИСТЕНТПЕРУКАРЯ ........... 24

.................................... 13,20,52

КАСИРТОРГОВЕЛЬНОГО

ЛІКАР-ЛАБОРАНТ .................. 25

АСИСТЕНТСЕКРЕТАРЯ ..... 11,20

ДОЗУВАЛЬНИК ................ 10,40

ЗАЛУ ................................ 30,32

ЛІКАР-ОНКОЛОГ .................... 25

Б

ДОМОГОСПОДАРКА .............. 15

КАСИР-ОПЕРАТОР .............. 9,30

ЛІКАР-ОФТАЛЬМОЛОГ .......... 25

БАРМЕН ........................... 35,37

........................................ 24,52

КАСТЕЛЯНКА ......................... 52

ЛІКАР-ПЕДІАТР ...................... 25

БЕТОНЯР ..................... 44,49,50

ДРУКАР ................................. 23

КЕРІВНИК ......................... 14,21

ЛІКАР-ПСИХІАТР .................... 25

БРИГАДА ................. 10,15,44,49

............................................. 55

КЕРІВНИКВІДДІЛУ ........... 14,16

ЛІКАР-РЕНТГЕНОЛОГ ............ 25

БРОШУРУВАЛЬНИК ............... 23

ДІДЖЕЙ ........................... 16,22

КЕРІВНИКМАГАЗИНУ ....... 16,33

ЛІКАР-СТАТИСТ ..................... 25

БУДІВЕЛЬНИК ......... 10,11,44,50

ДІЛОВОД .............................. 20

КОВАЛЬ ........................... 41,43

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ........ 24,25

БУРИЛЬНИК ..................... 38,44

Е

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ........... 30

ЛІКАР-ТЕРАПЕВТ ................... 25

БУХГАЛТЕР ........ 11,21,22,33,37

ЕКОНОМІСТ ..................... 21,40

................................... 32,42,52

ЛІКАР-ФІЗІОТЕРАПЕВТ .......... 25

БІЛЕТЕР ........................... 51,53

ЕКСКАВАТОРНИК ............. 39,40

КОМІРНИК .................... 12,13,14

БІОЛОГ ................................. 24

ЕКСПЕДИТОР ........................ 40

............................... 30,31,33,34

МАЙСТЕР .............................. 41

В

ЕЛЕКТРИК ........................ 10,15

........................................ 42,52

МАЙСТЕРМАНІКЮРУ ............ 24

ВАНТАЖНИК ..................... 11,12

.................................... 40,41,43

КОНДИТЕР ................... 30,34,35

МАКЕТНИК ....................... 15,23

.......................... 13,15,31,33,34

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК ........ 11

КОНСУЛЬТАНТ ................. 12,16

МАЛЯР ............................. 10,16

............................... 42,51,52,53

........................................ 42,44

.................................... 18,22,52

.................................... 41,43,49

ВИХОВАТЕЛЬ ................... 26,27

ЕЛЕКТРОЕРОЗІОНІСТ ............ 14

КОНТРОЛЕР ............ 10,14,18,53

МАНГАЛЬНИК ................... 36,37

ВОДІЙ .......................... 10,12,13

........................................ 40,43

КОРИДОРНА ......................... 53

МАСАЖИСТКА .................. 13,14

.......................... 24,28,29,34,37

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК ........... 10,15

КОСМЕТОЛОГ ....................... 24

............................... 24,25,26,55

.......................... 38,39,40,42,49

.................................... 39,40,42

КОШТОРИСНИК ............... 18,49

........................................ 57,58

........................................ 44,49

КРАВЕЦЬ ............................... 51

МАШИНІСТ ....................... 38,39

КЛАСІВ .................................. 27

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК ..... 15,44

КРАНІВНИК .................. 10,39,41

ВЧИТЕЛЬРОСІЙСЬКОЇМОВИ

ЕЛЕКТРОМОНТЕР ............. 11,40

КУР’ЄР ............................. 12,13

................................... 41,42,44

.......................... 15,23,33,53,55

ВЧИТЕЛЬПОЧАТКОВИХ

ТАЗАРУБІЖНОЇЛІТЕРАТ ....... 27

ÐÀÁÎÒÀ

М

............................... 40,41,42,49 МАШИНІСТЗПРАННЯ БІЛИЗНИ ............................... 53

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


7

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор.

стор. ТОРГОВИЙ

МАШИНІСТЗПРАННЯТА

ПАРКЕТНИК ...................... 16,49

РОБОТАДЛЯСТУДЕНТІВ ...... 13

РЕМОНТУСПЕЦОДЯГУ .......... 53

ПАРКУВАЛЬНИК ........... 34,52,53

........................................ 15,53

МЕБЛЯР ........................... 16,50

ПЕКАР .......................... 16,30,36

............................................. 56

........................................ 33,34

МЕДСЕСТРА ................. 25,26,27

ПЕРСОНАЛ ............................ 20

РОБОТАЗАКОРДОНОМ ........ 56

ТРАКТОРИСТ ......................... 40

МЕНЕДЖЕР .................. 19,20,50

ПЕРУКАР .......................... 23,24

РОБІТНИК .................... 15,21,36

........................................ 44,49

МЕНЕДЖЕРЗЛОГІСТИКИ ..... 19

ПИЛОРАМНИК .................. 41,42

............................... 42,49,52,54

ТРАНСПОРТУВАЛЬНИК ..... 10,55 ТІСТОМІС ......................... 36,37

ПРЕДСТАВНИК ............. 13,15,29

............................................. 40

ПЛИТОЧНИК ..................... 16,32

............................................. 55

МЕНЕДЖЕРЗПРОДАЖУ ....... 12

............................... 41,42,44,49

РОЗДАВАЛЬНИК ................... 54

У

.................................... 13,14,16

ПОКОЇВКА .......................... 9,24

РОЗДІЛЮВАЛЬНИКРИБИ ...... 11

УЧЕНЬ ..................................... 9

.......................... 19,20,23,30,37

ПОКРІВЕЛЬНИК ....................... 9

............................................. 33

.................................... 10,23,55

МЕНЕДЖЕРЗРЕКЛАМИ .......... 9

.................................... 16,49,50

РОЗТОЧУВАЛЬНИК ........... 41,43

........................................ 19,20

ПОМІЧНИК ....................... 42,53

РІЗАЛЬНИК ................... 16,23,50

МЕНЕДЖЕРЗІЗБУТУ ....... 19,42

ПОМІЧНИКВИХОВАТЕЛЯ ...... 27

РІЗНОРОБ .................... 11,15,34

МЕНЕДЖЕРПОРОБОТІ

ПОМІЧНИКДРУКАРЯ ............. 23

............................... 36,42,43,49

ЗКЛІЄНТАМИ ........................ 16

ПОМІЧНИККЕРІВНИКА .......... 12

............................... 50,52,53,54

.................................... 19,20,22

.................................... 14,21,53

МЕХАНІК .......................... 12,18

ПОМІЧНИККУХАРЯ .......... 36,37

САНІТАРКА ............................ 26

МИЙНИК .......................... 40,54

ПОМІЧНИКМАШИНІСТА ........ 41

СЕКРЕТАР .................... 13,14,21

................................... 42,43,44

МОЛОДШАМЕДСЕСТРА ........ 26

............................................. 43

СЕРВЕР-БІЛЕТЕР .............. 13,54

ФІТНЕС-ІНСТРУКТОР ............. 11

МОНОЛІТНИК ................ 9,49,50

ПОМІЧНИКПРОДАВЦЯ .......... 33

СКЛАДАЛЬНИК ................. 12,14

МОНТАЖНИК ........................ 13

............................................. 53

.................................... 16,42,50

С

Ф ФАСАДНИК ...................... 49,50 ФАСУВАЛЬНИК ................ 15,55 ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ ......... 26 ФОРМУВАЛЬНИК ............. 10,36 ............................... 37,42,43,50 ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК ........... 14,41

.................................... 13,52,55

Х

.................................... 14,41,49

ПОСЛУГИ ......................... 10,60

СЛЮСАР ...................... 11,42,43

МУЗ.ПРАЦІВНИК .................. 27

ПОСУДОМИЙНИЦЯ ............... 35

СЛЮСАРКВПІА ................ 10,42

МУЗИЧНИЙКЕРІВНИК ........... 27

.................................... 36,52,53

МУЛЯР ............................... 9,14

ПРАЛЯ ................................ 9,53

АВТОМОБІЛІВ ....................... 41

............................... 15,44,49,50

ПРАЦІВНИК ...................... 43,53

............................................. 42

Н

ПРИБИРАЛЬНИК .............. 11,53

СЛЮСАР-ГІДРАВЛІК .............. 42

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК ........... 12

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ............ 10,12

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ........... 10

Ш

........................................ 41,42

.................................... 28,31,33

40,42,43

ШВАЧКА ....................... 11,12,51

НАЧАЛЬНИК ..................... 16,40

.......................... 34,35,36,39,41

СЛЮСАР-САНТЕХНІК ... 40,42,49

ШИНОМОНТАЖНИК .............. 40

НАЧАЛЬНИКВІДДІЛУ ............. 16

.......................... 42,52,53,54,55

СЛЮСАР-СКЛАДАЛЬНИК ....... 12

ШЛІФУВАЛЬНИК ..... 14,41,42,43

НЯНЯ .................................... 24

ПРИЙМАЛЬНИК ....... 16,32,34,54

............................................. 42

ШТУКАТУР ....................... 44,50

О

ПРОГРАМІСТ .................... 23,31

СЛЮСАР-

Ю

ПРОДАВЕЦЬ ..................... 10,11

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИК ........ 14,42

ЮРИСКОНСУЛЬТ .............. 11,19

.......................... 14,15,16,30,31

............................................. 43

ЮРИСТ .................................. 19

.......................... 32,33,34,53,54

СОЦ.ПЕДАГОГ ...................... 27

І

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР ......... 31,33

СПЕЦІАЛІСТ ............. 15,16,18,33

ІНЖЕНЕР .......................... 11,12

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ .... 9

СПІВРОБІТНИК ...................... 22

............................... 22,23,40,54

........................................ 13,14

СТАРШАМЕДСЕСТРА ............ 26

ІНЖЕНЕРКВПІА ..................... 22

................. 15,30,31,32,33,34,54

СТАРШИЙПРОДАВЕЦЬ .... 32,33

ПРОМОУТЕР .................... 11,12

СТОЛЯР ........................... 16,42

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М’ЯСА .......................... 11,16,31 ........................................ 33,36 ОБРОБЛЮВАЧ ................. 32,53 ОЗДОБЛЮВАЛЬНИК .............. 44 ........................................ 49,50 ОПЕРАТОР ................... 15,23,35 ................................... 41,42,43

СЛЮСАРЗРЕМОНТУ

ХОСТЕС ................................. 13 .................................... 35,36,37

Ч ЧЕРГОВИЙ ............................ 11 ............................................. 55

............................................. 42 ІНЖЕНЕРЗОХОРОНИ

ОПЕРАТОРПК .............. 14,20,21

.......................... 13,14,33,52,54

.................................... 43,49,50

ПРАЦІ .................................... 23

ОФІС-МЕНЕДЖЕР ............ 14,21

ПСИХОЛОГ ............................ 19

СТОЛЯР-ВЕРСТАТНИК ...... 42,43

ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК ............ 23

ОФІСНАРОБОТА .......... 14,18,20

ПІДСОБНИЙРОБІТНИК ......... 37

СТОРОЖ ...................... 11,27,55

ІНЖЕНЕР-ПРОГРАМІСТ .......... 23

ОФІЦІАНТ .......... 13,35,36,37,53

.................................... 50,53,54

СТРОПАЛЬНИК ............. 10,43,50

ОХОРОНА ......................... 11,27

ПІЧНИК ............................ 16,49

Т

ОХОРОНЕЦЬ ................ 10,11,12

Р

ТАНЦІВНИЦЯ .................... 13,59

............................................. 41

............................... 13,15,27,28

РАДІОМОНТАЖНИК .......... 12,42

ТЕРМІСТ ........................... 14,43

ІНСТРУКТОР ............................ 9

............ 29,30,31,32,33,34,52,53

РЕНТГЕН-ЛАБОРАНТ ............. 26

ТЕСЛЯР ............................ 49,50

............................................. 55

ОХОРОННИК ................ 28,29,32

РОБОТА ......................... 9,10,11

ТЕХНІК ............................. 31,43

ІНСТРУКТОРЗПЛАВАННЯ ..... 27

П

.......................... 12,14,15,21,24

ТЕХНІЧНИЙПРАЦІВНИК ... 15,55

ІНСТРУКТОР

ПАКУВАЛЬНИК ................. 12,13

................. 31,32,51,52,53,54,55

ТОВАРОЗНАВЕЦЬ ............. 31,34

ЗФІЗКУЛЬТУРИ ............... 26,27

............................... 33,36,51,53

РОБОТАДЛЯДІВЧАТ ............ 56

ТОКАР .............................. 14,41

ІНТЕРВ’ЮЄР .......................... 12

............................................. 55

.................................... 57,58,59

........................................ 43,44

............................................. 56

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

............................................. 41 ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ............. 23

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

ÐÀÁÎÒÀ

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


9

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70545101

Прилашаютсянаработ

Ó×ÅÍÈÊÈ ÑÒÎËßÐÀ (ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ) спредоставлением жилья,до30лет

Òåë.(095)310-31-80 70417101

11093103

70507102

70433102

70510102

СРОЧНО!

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÌÅÍÅÄÆÅÐ â îôèñ Умениеработатьволлетиве. Профессиональноеобчение.Быстрый арьерныйрост.З\пвысоая

Òåë.: (098)868-76-86, (095)461-10-83 70477101

Татьяна Ниолаевна 70382101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Деловоепредложение дляставшихисать перспетивнюработ. Требования:возраст от20до55лет Тел.:(093)021-61-98

70533101

70389101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10936102

70435101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 2 УЧЕНИКА íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ, ñåðâèñ è ðåìîíò íîóòáóêîâ. Тел. 233 56 51

704221010101

АВТОМИЙНИКИ 70434102

³ê äî 25 ðîê³â. Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Ç\ï ùîòèæíåâà. Òåë.: (067)406-26-45, ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà"; (067)406-26-39, ñò. ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò"; ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)406 57 93

704251010101

БРИГАДА МОНОЛІТНИКІВ /ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿ì³ñüêáóä-3" / (äëÿ ðîáîòè âàõòîâèì ìåòîäîì). Òåë.: 245-77-50. Тел. 245 75 90

108901020101

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ /Ïðÿìûå ïîñòàâêè ã. Äíåïðîïåòðîâñê / Äåêîðàòèâíîå àíòèâàíäàëüíîå ïîêðûòèå, êðàáîâûé çàìîê, òåïëîèçîëÿöèîííûé è øóìîïîãëîùàþùèé íàïîëíèòåëü. Äîñòàâêà, óñòàíîâêà, ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, êðåäèò. Ñðîê èñïîëíåíèÿ çàêàçà - 2 ÷àñà. Ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé. ã. Êèåâ, óë. Âîëîøñêàÿ. Тел. (067)531 30 77, (044)360 48 80 703581030101

11042101

Аадемия "К.А.Н.Т." ÏÐÈÃËÀØÀÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ È Ó×ÅÁÓ ВРЕМЕННО НЕРАБОТАЮЩИХСТУДЕНТОВИСТАРШЕКЛАССНИКОВ 233-02-91 Тел.: 233-02-91 70422102

ÐÀÁÎÒÀ

70538101

70543101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


11

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11053101

11071104

70437101

В чайн омпанію потрібні

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÈ Від 18-35 роів, з\п: мінімм - 110 +рн, масимм - від продажів за 6 +один роботи. ГР: з 9.00 до 15.00 або з 15.00 до 21.00 Òåë. 574-02-52 (з 10.00 до

12.00 бдні) (067)230-90-48 (з 10.00 до 18.00 бдні) Передзвонюю на дзвіни

70486101

ÀÑÑÈÑÒÅÍÒ ÑÅÊÐÅÒÀÐß-ÐÅÔÅÐÅÍÒÀ Требования: знание ПК на ровне пользователя (Word, Интернет, элетронная почта), ответственность и оммниабельность. Удобный ГР для стдентов. Òåë.

(063)945-26-25

11079101

ÄÎÕÎÄ ÄËß ÆÅÍÙÈÍ Занятость 2-3 часа в день доход1300 +рн в месяц, 7 часов в день - от 2100 +рн.

Òåë. äëÿ çàïèñè: 228-11-64, (067)745-72-94 Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00. 11026101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

70424101

ÐÀÁÎÒÀ Â ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Эслюзивные словия работы, шиарные словия для риэлторов с ОР, обчение для новичов. Желательно знание ПК (пользователь). При необходимости предоставляется жилье.

Òåë.: (099)541-77-97, (097)270-80-17, (093)648-25-82

70350101

ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÏÎËÍÛÕ Возможна полная или частичная занятость. Звонить: пн-пт с 9.00 до 18.00.

Òåë. (096)297-77-43, (093)379-08-98 Наталья Юрьевна

70362101

НАРЫНКЕ10ЛЕТ

ØÂÅß ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÄÅÆÄÛ È ÏÐÈÅÌÓ Â ÕÈÌ×ÈÑÒÊÓ вмастерсюнаПодоле. З\пприсобеседовании.Официальноеоформление.Пятидневас10.00 до18.00(сбботаивосресеньерабочие).Возраст30-50лет.

Òåë.: (098)421-73-97 70457101

70466101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10764102

11015101

11058101

11059101

ГРУЗЧИКИ äëÿ ðàáîòû íà ñêëàäå. ÎÐ îò 1 ãîäà. Îòñóòñòâèå â\ï è õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Ç\ï îò 3000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: 9.00-20.00. Тел. 590 51 29

107991010101

ЖІНКИ /Êë³í³êà ç ë³êóâàííÿ áåçïë³ääÿ / â³êîì â³ä 21 äî 32 ðîê³â, äîïîìîãòè áåçïë³äíèì ïàðàì ï³çíàòè ùàñòÿ ìàòåðèíñòâà òà ïðèéíÿòè ó÷àñü â ïðîãðàì³ äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí. Êîìïåíñàö³ÿ çà ó÷àñòü ó ïðîãðàì³! Ïîâíå ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ àáñîëþòíî áåçêîøòîâíî! Êîíô³äåíö³éí³ñòü ãàðàíòîâàíî! ijçíàòèñÿ á³ëüøå ìîæíà çà Тел. (044)455 88 11

11077103

Доброжелательнойженщинероводителютребются:

ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ â íàëàæåííûé áèçíåñ Предлааю:хорошийзаработо,добный ГР(возможначастичнаязанятость)

109681030101

ЗАВХОЗ ТЕХНИК

Òåë. (050)385-38-73, (067)548-85-72 Людмила Витальевна

Ìóæ. 30-45 ëåò, ÂÎ èëè ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå, ÎÐ íå ìåíåå 3-õ ëåò, íàëè÷èå ïðàâ êàò. "Â", "Ñ". Ç\ï 4000 ãðí. Тел. 228 00 77

70365101

Вмини-ательепоремонт ипошиводеждынаработ ТРЕБУЕТСЯ

109781030101

ИНТЕРЕСНАЯ, НЕСЛОЖНАЯ РАБОТА

ØÂÅß (ÏÎÐÒÍÎÉ)

ñ ïåðñïåêòèâîé íà áóäóùåå äëÿ ïåíñèîíåðîâ è íå òîëüêî. Âîçìîæíî ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Òåë.: (050)822-75-36. Ëàðèñà ßêîâëåâíà, Тел. 228 36 74 210161020000

ÐÀÁÎÒÀ

сопытомработы Òåë.: (095)274-09-55,

(097)522-59-69 11067102

70402101

Молодойженщинер!оводителютребется

ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ) дляразвитиябизнеса. Бесплатноеобчение,добный &рафи!.Высо!ийдоход. Возрастот25лет.

Òåë.: (096)469-55-77 НаталияИ&оревна

70469101

70504101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


13

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70388102

70323102

70321102

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÂÛÑÎÊÈÉ ÄÎÕÎÄ

Àêòèâíî ðàçâèâàþùåéñÿ êðóïíîé êîìïàíèè òðåáóåòñÿ:

Работавофисе. Свободныйрафиработы. Р-нм."Театральная" Тел.:(067)166-26-03,

ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ â îôèñ

(063)961-02-52

Òåë. (050)647-73-25, (093)124-42-03 70370101

70369101

Женсийфитнес-л б прилашаетнаработ

ÔÈÒÍÅÑÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ Желательноженщинаот22 до35лет.ОРнеобязателен. З\пот3000до5000рн.

Òåë.(067)751-96-43 Людмила 11077104

70363101

70403101

"ÑÈÌÊÀ"тасипри лашает сотрдничеств:

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

ñî ñâîèì àâòî â õîðîøåì ñîñòîÿíèè Свободный рафи,большое оличествозаазов,отличные тарифы,работанамобильном телефоне,помощьвлицензировании.

Òåë.(093)430-81-73 70358102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

70331101

70374101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10562102

70393102

10968103

70415101

КВАЛІФІКОВАНИЙ СКЛАДАЛЬНИК МЕБЛІВ /Ìåáëåâå âèðîáíèöòâî / ç ÄÐ. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: 400-91-71. Тел. (067)445 56 05

704501010102

МАССАЖИСТКИ Âîçðàñò îò 18 äî 30 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 21.00. Тел. (093)819 73 00

70426102

704541010101

МАССАЖИСТКИ îò 18 äî 25 ëåò. Îáó÷åíèå, ãèáêèé ãðàôèê. Ç\ï îò 5000 ãðí. Íå èíòèì. Òåë.: (050)905-50-74, (093)071-03-02. Тел. (097)281 95 61

704681010101

ÇÀÌ. ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

ÀÑÑÈÑÒÅÍÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

Навысоооплачиваемюработсрочно, сперспетивойростапоарьерной лестнице.ВозможнобезОР.Работас людьмиидоментами.Обчаюсама.

Тел.:(096)748-13-39,

Òåë. (067)502-49-39,

(093)594-20-67

МЕНЕДЖЕР ПО ОПТОВОЙ ПРОДАЖЕ

70431101

Äîëãîñðî÷íî ñ îáó÷åíèåì. ã. Êèåâ, óë. Áåðåæàíñêàÿ, 4-Æ. www.prom.com.ua Ñåðãåé Ãåííàäèåâè÷, Тел. (044)332 37 83

107621010101

МУЛЯРИ /ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿ì³ñüêáóä-3" / ("êàìåíùèêè"). Òåë.: 245-77-50. Тел. 245 75 90 108901020102

(063)699-83-39 ЮлияВиторовна

70376101

70381101

Всвязисрасширениемсрочно вофистребется:

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÎÒÄÅËÀ Достойный доход

Тел.:(095)545-82-08 70375101

ÐÀÁÎÒÀ

ВОФИС

Срочнотребется омпаниинапостояннюработ:

70419102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


15

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10890102

70456101

70496101

РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ªâðîïðèáèðàííÿ ê³íîòåàòð³â òà ô³òíåñ-êëóá³â. Çðó÷íèé ÃÐ. Îïëàòà ùîòèæíÿ. Ç\ï âèñîêà. Òåë.: 502-39-69, (063)233-78-33. Тел. (067)656 61 86

109391010101

СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ /Àãåíòñòâî "Íèêà" / Ç\ï 300-1000 ó.å. Ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Óë. Ãîëîñååâñêàÿ, 7, ê. 1, ýò. 7, îô. 7, ì. "Äåìååâñêàÿ". Òåë.: (063)620-07-74. Тел. (066)388 27 86 703561010106

10991101

СПЕЦІАЛІСТ З ПОРІВНЯННЯ ЦІН

70423101

ОБУЧЕНИЕ ДОМРАБОТНИЦ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)592 80 18

109611010106

ПРОДАВЦЫ 10965101

/Â òîðãîâûé öåíòð / Ðàáîòà ñ êîñìåòèêîé. Тел. (098)157 01 51, (067)224 45 85

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï 2500 ãðí. Òåë. (050)443-82-10, âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà; (050)446-50-60, âóë. Ìàëèøêà. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596, Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³â. ïë., 8-Á, (050)387-7867. jobs@billa.ua Тел. 496 17 45

109641020109

ШКОЛА НЯНЬ ГУВЕРНАНТОК /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)592 80 18 109611010105

703951010101

ПРОДАВЦЫ

КОНСУЛЬТАНТЫ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ "ÁÅÐÊÀÍÀ ÁÜÞÒÈ" / äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêè. Äëÿ ðàáîòû â òîðãîâûõ ñåòÿõ "WATSONS", "ÊÎÑÌÎ", "BROCARD". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: % îò ïðîäàæè (ìèíèìóì 3000 ãðí + áîíóñû). Çâîíèòü: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)200-54-04, (050)382-38-48, (050)448-99-04. Тел. (050)440 56 31

109801010102

РАЗНОРАБОЧИЕ /Â îðãàíèçàöèþ / (äëÿ ðàñêîïêè òðàíøåé ïîä êàáåëü). Ç\ï îò 3000 ãðí. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Çâîíèòü äî 18.00. Òåë.: 422-29-85. Тел. (095)284 88 64

107941010101

11050101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

10975101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ / îôèñ / Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó ñðî÷íî, ñ ïåðñïåêòèâîé ðîñòà ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Ðàáîòà ñ ëþäüìè è äîêóìåíòàìè. Îáó÷àþ ñàìà. Òåë.: (067)502-49-39. Þëèÿ Âèêòîðîâíà, Тел. (063)699 83 39

703811010101

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Çâåðàòèñÿ äî ìàãàçèí³â ó Êèºâ³ çà òåë.: (050)443-82-10, âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà; (050)446-50-60, âóë. Ìàëèøêà. Òåë.: 498-8603. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 496 17 45

109641020101

КЕРІВНИК МАГАЗИНУ /Íàéá³ëüøà íàö. òîðãîâåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)340 14 67

110921010101

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Çâåðàòèñÿ äî ìàãàçèí³â ó Êèºâ³ çà òåë.: (050)443-82-10, âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà; (050)446-50-60, âóë. Ìàëèøêà. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 496 17 45, 498 86 03

11043102

109641020102

НАЧАЛЬНИК КОТЕЛЬНІ /ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" (á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8) / Òåë.: 408-85-22, 408-27-91. Тел. 408 18 77

110121010105

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 10964102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Èíîñòðàííàÿ êîìïàíèÿ íà ðûíêå ïèòàíèÿ / - îò 6000 ãðí. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (093)573-82-12 (äëÿ ìåíåäæåðà); (äëÿ ðåãèîíàëüíîãî äèðåêòîðà), Тел. (067)243 72 63

705341010102

АДМІНІСТРАТОР

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА

/ÁÎÓ˲ÍÃ-ÊËÓÁ / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 200 15 33

/Òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 1000 ãðí â íåäåëþ. Òåë.: (067)798-99-69, Тел. 464 97 49, (067)236 19 26

705101020102

704151010103

АДМІНІСТРАТОРИ /Ìåðåæà ñàëîí³â "ËÎÍDÀ" / (ÂÎ). Ïåðåìîæö³ êóáêó ñâ³òó. Òåë.: 417-42-20. www.salonda.com.ua Тел. 417 27 81

704041020105

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ Ç\ï - âûñîêàÿ. Òåë.: (096)564-59-17, 542-05-94, (063)108-60-90. Тел. (099)542 30 76

70398102

703271030000

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА /Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)362 85 35 703981020101

ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА /Íàéá³ëüøà íàö. òîðãîâåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)340 14 67 110921010102

ÐÀÁÎÒÀ

70534101

70502101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

17

11075101

11084101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АНАЛИТИК / ôèíàíñîâóþ êîìïàíèþ / Îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåì. Òðåáîâàíèÿ: ÏÊ, ÂÎ. Ç\ï 500 ó.å. + áîíóñû. Òåë.: 288-07-21. Тел. (067)506 30 66 704701030000

КОНСУЛЬТАНТ

АНАЛИТИК / êðóïíóþ ôèíàíñîâóþ êîìïàíèþ / Êîðïîðàòèâíîå îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðåçþìå: kiev@masterbrok.com.ua Тел. 383 12 33 704701060000

КОНТРОЛЕРИ ВТК /ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

109361020107

КОШТОРИСНИК /Áóä³âåëüíå ϳä-âî / Íàäàºìî æèòëî. Тел. 573 36 18

109731010101

МЕХАНІК /"ÍÀØÀ ÐßÁÀ" / ̳ñöåðîçòàøóâàííÿ ô³ðìè - ϳâäåííà Áîðùàã³âêà. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ òà ñîöïàêåò. Òåë.: 537-41-44, Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà (â³ää³ë êàäð³â). E-mail: m.kushnirenko@mhp.com.ua Тел. (095)270 28 47 107641020102

11064101

11094101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


19

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ МЕНЕДЖЕР АКТИВНЫХ ПРОДАЖ /Èíîñòðàííàÿ êîìïàíèÿ íà ðûíêå ïèòàíèÿ / - 4500 ãðí Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (093)573-82-12 (äëÿ ìåíåäæåðà); (äëÿ ðåãèîíàëüíîãî äèðåêòîðà), Тел. (067)243 72 63

705341010101

МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ /Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 545 76 19

108351010109

МЕНЕДЖЕР КОНФЕРЕНЦ СЕРВИСА ОТЕЛЯ

11066102

ÇÀÂÕÎÇ-ÒÅÕÍÈÊ Мж.30-45лет,ВО илисреднееспециальное,ОРнеменее3-х лет,наличиеправат. "В","С".З\п4000рн. Òåë.

70526107

705071030000

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ / ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ôàêñ\ Тел. (044)467 77 88

110581010105

228-00-77 10978103

ПРОВІДНИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ /ÄÏ "ÊȯÂÏÀÑÑÅвÑ"/ Тел. 417 35 29

/Îòåëü "Êîñìîïîëèò" / ÎÐ îò 1 ãîäà, âîçðàñò äî 35 ëåò, ÂÎ, àíãëèéñêèé ÿçûê - ðàçãîâîðíûé è ãðàìîòíûé ïèñüìåííûé, ÏÊ (îáÿçàòåëüíî ñî çíàíèåì äîêóìåíòîâåäåíèÿ). Óë. Â. Ãåòüìàíà, 6-À. Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, Тел. (067)547 73 47

110531010101

ПСИХОЛОГ /ÑØ N 174 (âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 43)/ Тел. 497 41 88

000000030139

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ

70439102

/ òèïîãðàôèþ / ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè (àôèøè, ïëàêàòû, êàëåíäàðè, ðåêëàìûíå ñòåíäû). Ç\ï îò 1500 äî 5000 ãðí + 7% îò ïðîäàæ. E-mail: as2612@ukr.net Ïðîèçâîäñòâî íàõîäèòñÿ â 10 ìèíóòàõ îò ì. "Àêàäåìãîðîäîê", ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: 422-89-03. Тел. (067)406 81 02 110851010101

Киевсой ТПП нжны

ÐÅÊËÀÌÍÛÅ ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÏÎ ÏÅÐÅÂÎÇÊÀÌ

для работы в офисе по свободном рафи. Допсается частичная работа надом. З\п от выработи.

ОРжелателен,возможнообчение. СвободноевладениеПК,ВО. Высо ийровеньсамостоятельности иответственности.

Òåë.: 482-39-62

Тел.(099)404-14-31 10990101

ЮРИСТ

Втранспортно-э спедиционню

омпаниютребются

70506101

/Îõðàííàÿ ôèðìà / ÎÐ îò 5 ëåò. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 501-61-13, 529-18-43. Тел. 572 90 38

110661020101

ЮРИСТ /Ñâÿòîøèíñüêèé äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 450 92 57

000000030197

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ PR МЕНЕДЖЕР /ÁÎÓ˲ÍÃ-ÊËÓÁ / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 200 15 33

705101020101

PR МЕНЕДЖЕР В ОТЕЛЬ /Îòåëü "Êîñìîïîëèò" / ÎÐ îò 1 ãîäà, àíãëèéñêèé ÿçûê - ðàçãîâîðíûé è ãðàìîòíûé ïèñüìåííûé, ïðîäâèíóòûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ (ðàáîòà â Èíòåðíåòå, ñ ñàéòàìè), ÂÎ (ïðåäïî÷òèòåëüíî ôèëîëîãè÷åñêîå èëè æóðíàëèñòèêà), ïðåçåíòàáåëüíàÿ âíåøíîñòü. Óë. Â. Ãåòüìíà, 6-À. Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, Тел. (067)547 73 47 705071040000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

11093102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10762101

70473101

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ Æåí. â âîçðàñòå îò 18 äî 35 ëåò ïðèãëàøàþòñÿ íà ðàáîòó â ã. Êèåâ. Ëó÷øèå óñëîâèÿ â ãîðîäå, êàðüåðíûé ðîñò, ïîñòîÿííî ðàñòóùèé äîõîä, ðàáîòà ñ VIP-êëèåíòàìè. Âñòðå÷àåì, ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ!!! Тел. (067)464 25 64

705261070101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)362 85 35

703981020103

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ Òðåáóåòñÿ. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Îôèñíàÿ ðàáîòà. Ñòàâêà + áîíóñû. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 288-07-21. Тел. (067)506 30 66 704701070000

МЕНЕДЖЕРЫ /Ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà / ñ ÎÐ. Тел. (067)772 10 44

АДМИНИСТРАТОР Êðóïíîé êîìïàíèè íà äîëæíîñòü àäìèíèñòðàòîðà òðåáóåòñÿ äåâóøêà, æåíùèíà â âîçðàñòå îò 25 äî 45 ëåò. Òðåáîâàíèÿ: îòâåòñòâåííîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, íàëè÷èå ÎÐ â êàäðîâîì àãåíòñòâå îò 1 ãîäà. Ïðåäëàãàåì: âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà, ïîñòîÿííî ðàñòóùèé äîõîä, îôèñ â öåíòðå Êèåâà. Òåë.: (098)065-35-05. 705261080101

АДМИНИСТРАТОР, СЕКРЕТАРЬ В ОФИС

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ /Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, (098)674-61-01. Тел. (093)745 55 68

703581020110

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ Ç\ï 4000 ãðí + %. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07 705311110000

РЕКЛАМНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ /Êèåâñêàÿ ÒÏÏ / äëÿ ðàáîòû â îôèñå ïî ñâîáîäíîìó ãðàôèêó. Äîïóñêàåòñÿ ÷àñòè÷íàÿ ðàáîòà íàäîìó. Ç\ï îò âûðàáîòêè. Тел. 482 39 62

109901010101

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

704261020102

Ç\ï îò 3500 ãðí. Òåë.: (099)542-30-76, (063)108-60-90. Тел. (099)542 30 76 703271050000

705351010103

11093101

ДИСПЕТЧЕР КОНСУЛЬТАНТ

АДМИНИСТРАТОР МЕНЕДЖЕР â îôèñ. Óìåíèå ðàáîòàòü â êîëëåêòèâå. Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå. Áûñòðûé êàðüåðíûé ðîñò. Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (098)868-76-86. Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Тел. (095)461 10 83

703821010101

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ

ДИСПЕТЧЕРА äëÿ ðàáîòû â òàêñè 309. Âûñîêàÿ ç\ï. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáðàùàòüñÿ ïî Тел. (093)762 94 15 703291010101

703761010101

АССИСТЕНТ СЕКРЕТАРЯ РЕФЕРЕНТА Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå ÏÊ íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ (Word, Èíòåðíåò, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà), îòâåòñòâåííîñòü è êîììóíèêàáåëüíîñòü. Óäîáíûé ÃÐ äëÿ ñòóäåíòîâ. Тел. (063)945 26 25 703501010101

ДИСПЕТЧЕР

Çàíÿòîñòü 2-3 ÷àñà â äåíü - äîõîä 1300 ãðí â ìåñÿö, 7 ÷àñîâ â äåíü - îò 2100 ãðí. Òåë. äëÿ çàïèñè: (067)745-72-94. Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00. Тел. 228 11 64

704241010101

ДІЛОВОД /ÄÍÇ N 599/ Тел. 452 01 91

ДІЛОВОД

/"Ïàí-Òàêñ³" / Äî 45 ðîê³â, ô³êñîâàíèé ÃÐ, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ç\ï â³ä 2100 ãðí. ÄÐ òà âîëîä³ííÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ º äîäàòêîâîþ ïåðåâàãîþ. Тел. (093)776 27 50

/ÄÑ N 753 (âóë. Çàêðåâñüêîãî, 37-à, Äåñíÿí. ð-íó)/ Тел. 515 30 93

ДИСПЕТЧЕРИ НА ТЕЛЕФОН, В СЛУЖБУ ТАКСІ, В ОФІСИ Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Ñòàâêà + %. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68. Тел. 362 43 61 704531100000

ДИСПЕТЧЕРЫ Îòëè÷íûå óñëîâèÿ (093)356-00-00. Тел. 535 77 08

ðàáîòû.

Òåë.:

000000050255

КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ, / îôèñ! / âåäåíèå ïåðåãîâîðîâ. Îáó÷åíèå. 5-äíåâêà. Ãèáêèé ãðàôèê. Îïëàòà âûøå ñðåäíåé. Ð-í ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Òåë.: (067)357-48-62. Âëàäèìèð Áîãäàíîâè÷, Тел. (063)456 23 91 704311010101

ОПЕРАТОР 1С /Ëîãèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / ÎÐ. Ç\ï îò 2800 ãðí. ÃÐ: ïîñìåííî. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ã. Áðîâàðû (ð-ò Òîðãìàøà, åñòü ðàçâîçêà). Ðóñëàí, Тел. (067)223 84 10 110631010102

109771010102

/ äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùóþñÿ êîìïàíèþ / Æåíùèíà îò 25 äî 45 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ, îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ç\ï îò 6000 ãðí + ïðåìèè. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (099)336-05-17. Тел. (067)439 30 98 705261090101

000000050116

ДИСПЕТЧЕРИ

303971010000

/Â êîìïàíèþ / Òåë.: (096)748-13-39. Тел. (093)594 20 67

ДОХОД ДЛЯ ЖЕНЩИН

ДИСПЕТЧЕРЫ В ТАКСИ

ОПЕРАТОР ПК

Ç\ï 300-400 ãðí â ñóòêè. Âîçìîæåí 12-÷àñîâîé ãðàôèê ðàáîòû. Òåë.: (044)599-49-49, (044)599-40-50, (067)444-67-49. Тел. (067)440 92 76

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

110561010101

704261020105

99990514

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


21

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КАСИР

/"ÔÎÊÑÒÐÎÒ" / Âèìîãè: óâàæí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. ×åêàºìî çà àäðåñîþ: âóë. Äîðîãîæèöüêà, 1, ïîâ. 9, êàá. 29 (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", òð. N16 àáî N19, çóï. "Ìîòîçàâîä"). Ñï³âáåñ³äè ïðîõîäÿòü ó áóäí³ îá 11.00; 14.00; 16.00. Íàì ïîòð³áåí ñàìå òè, à íå òâ³é äîñâ³ä. Äëÿ äîâ³äîê: Тел. (044)247 67 09

110471020102

КАСИР

70526108

11063101

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Òåë. (050)443-82-10, âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà; (050)446-50-60, âóë. Ìàëèøêà. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596, Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³â. ïë., 8-Á, (050)387-7867. jobs@billa.ua Тел. 496 17 45

109641020105

КАСИР /Ïðàöþé ç êðàùèìè! / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ïîðó÷ ç äîìîì. Ñï³âáåñ³äè ïðîâîäÿòüñÿ: ïí-ïò 10.00, 12.00, 15.00. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. ϳìîíåíêà, 13; ÁÖ "Ôîðóì", êîðï. 6Å, 4 ïîâåðõ ÌÒ². E-mail: hr_doo@mti.ua Çâåðòàòèñü çà Тел. 590 30 91

108571020102

КАСИР КВИТКОВИЙ /ÄÏ "ÊȯÂÏÀÑÑÅвÑ"/ Тел. 417 35 29

110531010106

КАССИР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)220 31 94

70526109

ОПЕРАТОРЫ ПК Ç\ï - âûñîêàÿ. Òåë.: 542-05-94, (063)108-60-90, (099)542-30-76. Тел. (096)564 59 17 703271060000

ОФИС МЕНЕДЖЕР /Òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 1000 ãðí â íåäåëþ. Òåë.: (067)798-99-69, (067)236-19-26. Тел. 464 97 49

704151010106

ПЕРСОНАЛ

704701050000

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ /Òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 1000 ãðí â íåäåëþ. Òåë.: (067)798-99-69, (067)236-19-26. Тел. 464 97 49

704151010105

ПОМОЩНИК(ЦА) /Ìîëîäîé æåíùèíå-ðóêîâîäèòåëþ / äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, óäîáíûé ãðàôèê. Âûñîêèé äîõîä. Âîçðàñò îò 25 ëåò. Íàòàëèÿ Èãîðåâíà, Тел. (096)469 55 77

705041010101

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ìóæ.\æåí. äî 45 ëåò. Âîçìîæíî ñ îáó÷åíèåì. ÃÐ: 7\7. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + ïðåìèÿ + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

703751010101

СЕКРЕТАРЬ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

СЕКРЕТАРЬ /Àêòèâíî ðàçâèâàþùàÿñÿ êðóïíàÿ êîìïàíèÿ / â îôèñ. Òåë.: (050)647-73-25. Тел. (093)124 42 03

703701010101

СПОКОЙНАЯ, СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В ОФИСЕ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Возможен 12-часовой рафи работы

Òåë.: (044)599-49-49,

(044)599-40-50, (067)444-67-49, (067)440-92-76 11056101

/Â îòäåëåíèå áàíêà / ÎÐ îò 3-õ ëåò êàññèðîì îáÿçàòåëüíî. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï 2200 ãðí. Тел. 486 21 99 110571020000

/Íàéá³ëüøà íàö. òîðãîâåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)340 14 67

703861010102

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÛ Â ÒÀÊÑÈ

КАССИР БУХГАЛТЕР

БУХГАЛТЕР

/Ñåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / Èðèíà (10.00-19.00), Тел. (050)356 00 05

Требются на постоянню работ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

11045104

БУХГАЛТЕР УЧЕТЧИК

704701010000

705381010101

704551020104

110921010103

Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Ïÿòèäíåâêà. Ñòàâêà + áîíóñû. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)506 30 66

З\п 300-400 рн в сти.

РАБОТА

303961010128

КАССИР

/Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì â îôèñ / Äîñòîéíûé äîõîä. Тел. (095)545 82 08

704261020106

/ ôèíàíñîâóþ êîìïàíèþ / Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ! Îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)506 30 66

Íå äëÿ âñåõ. 8000 ãðí. Ïîëíàÿ è ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Òåë.: (050)507-35-04. Тел. (063)801 33 60

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА

ЕКОНОМІСТ /ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" (á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8) / Òåë.: 408-85-22, 408-27-91. Тел. 408 18 77

КАССИР КОНТРОЛЕР /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ìóæ.\æåí. äî 45 ëåò. Âîçìîæíî ñ îáó÷åíèåì. ÃÐ: 7\7. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + ïðåìèÿ + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

704551020102

КАССИРЫ /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)232 55 41

704561010109

КАССИРЫ /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà / (â ð-íå Òðîåùèíû). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)679 04 15

110121010106

704671010109

КАСИР

КАССИРЫ КИНОТЕАТРА

/̳æíàðîäíà êîìïàí³ÿ "Ìàðàòåêñ" / Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Íîðìîâàíèé ðîáî÷èé ÷àñ. Òåë.: 495-10-85. Тел. 371 18 13

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Óëüòðàìàðèí" / Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Óðèöêîãî, 1-à. Òåë. (063)232-55-42. Тел. 232 55 42

110441020103

704031010103

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

КАССИРЫ ОЦЕНЩИКИ

ФИНАНСИСТ

þâåëèðíûõ èçäåëèé èëè áûòîâîé òåõíèêè. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. ÃÐ: 4\2. Îáó÷åíèå. Тел. 490 31 31

/ ìåæäóíàðîäíóþ êîìïàíèþ / Îôèñíàÿ ðàáîòà. Îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíî. 600 ó.å. + áîíóñû. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 288-07-21. Тел. (067)506 30 66

109911010102

ПРОВІДНИЙ БУХГАЛТЕР /ÄÏ "ÊȯÂÏÀÑÑÅвÑ" / ç ÄÐ, âèùà îñâ³òà. Тел. 417 35 29

110531010103

ПРОВІДНИЙ БУХГАЛТЕР РЕВІЗОР /ÄÏ "ÊȯÂÏÀÑÑÅвÑ" / ç ÄÐ (âèùà îñâ³òà åêîíîì³÷íà òà þðèäè÷íà â òðàíñïîðòí³é ãàëóç³). Тел. 417 35 29

110531010102

СТ. КАСИР /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

704701080000

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ /Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)362 85 35

703981020102

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ / ìåæäóíàðîäíóþ êîìïàíèþ / Ðàáîòà îôèñíàÿ. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 288-07-21. Тел. (067)506 30 66 704701040000

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ДИДЖЕЙ + МС /Äèñêî-êàðàîêå-êëóá "Splash" / Ðåæèì ðàáîòû: ÷ò, ïò, ñá ñ 22.00 äî 4.00 óòðà. Тел. 423 34 92

10924102

705021010101

110721020112

/Â ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / (ïðîåêòèðîâàíèå, ðåìîíò èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ). Ôàêñ\ Тел. (044)467 77 88

ДИЗАЙНЕРЫ

СТАРШИЙ КАСИР

/Ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà / ñ ÎÐ. Тел. (067)772 10 44

/̳æíàðîäíà êîìïàí³ÿ "Ìàðàòåêñ" / Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Íîðìîâàíèé ðîáî÷èé ÷àñ. Òåë.: 495-10-85. Тел. 371 18 13 110441020104

110581010101

705351010102

99990508

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ИНЖЕНЕР КВПИА /Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 545 76 19 108351010127

ИНЖЕНЕР

ЭЛЕКТРОНИК

ИНЖЕНЕР

ЭЛЕКТРОНЩИК /ÌÍÏÔ "Ãàììà" (Ñâÿòîøèíñêèé ð-í) / (íàñòðîéùèê ðàäèîàïïàðàòóðû). Ìóæ÷èíà äî 40 ëåò. Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå ñõåìà-òåõíèêà, ïðîãðàììèðîâàíèå è ò.ä. Îêëàä îò 4000 ãðí\ìåñ. Òåë.: (044)423-53-94(95). Тел. 423 53 96 109241020101

ЛАБОРАНТИ ФІЗИКО МЕХАНІЧНИХ ДОСЛІД

ЖЕНЬ З\Б ВИРОБІВ /ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66 109361020109

70540101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


23

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ПРОВІДНИЙ ІНЖЕНЕР /ÄÏ "ÊȯÂÏÀÑÑÅвÑ" / â³ää³ëó ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ÀÑÓ. Âèùà îñâ³òà. Тел. 417 35 29

110531010107

ІНЖЕНЕР /̳ñüêà òóáåðê. ë³êàðíÿ N1/ Тел. 560 89 69

000000080059

ІНЖЕНЕР З ОБЛАДНАННЯ /Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 431 92 71

2 ó÷åíèêà 000000080076

ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ /Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 434 46 82

íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ, ñåðâèñ è ðåìîíò íîóòáóêîâ. Òåë.

233-56-51 70422101

000000080192

ІНЖЕНЕР ЕЛЕКТРИК /ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" (á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8) / Òåë.: 408-85-22, 408-27-91. Тел. 408 18 77

110121010101

ІНЖЕНЕР

ЕНЕРГЕТИК /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 235 43 24

000000080242

ІНЖЕНЕР

ЕНЕРГЕТИК /Äèòÿ÷à ³íôåêö³éíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ / (íà 0,5 ñòàâêè). Ìîæëèâî çà ñóì³ñíèöòâîì. Тел. 483 38 41

000000080025

ІНЖЕНЕР

ПРОГРАМІСТ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ПРОГРАММИСТ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Íîâîîáóõîâñêîé / ñ ÎÐ. ÃÐ: 7\7. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46. Тел. (044)200 42 61

11085101

ОПЕРАТОР ЛАКИРОВАЛЬНОЙ ЛИНИИ

РЕЗЧИК

/Â òèïîãðàôèþ / ÎÐ îò 1 ãîäà. Ç\ï îò 2000 äî 3500 ãðí. Ðàáîòà: ïí-ïò ñ 8.00 äî 16.30. Ïðîèçâîäñòâî íàõîäèòñÿ â 10 ìèíóòàõ îò ì. "Àêàäåìãîðîäîê", ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: 422-89-03. Тел. (067)406 81 02

110851010106

/Â òèïîãðàôèþ / (SEYPA 132), ÎÐ îò 1 ãîäà. Ç\ï îò 3000 äî 5000 ãðí. Ðàáîòà: ïí-ïò ñ 8.00 äî 16.30. Ïðîèçâîäñòâî íàõîäèòñÿ â 10 ìèíóòàõ îò ì. "Àêàäåìãîðîäîê", ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: 422-89-03. Тел. (067)406 81 02

110851010102

ОПЕРАТОР ПОЗОЛОТНОГО ПРЕССА /Â òèïîãðàôèþ / ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï îò 1800 äî 3500 ãðí. Ðàáîòà: ïí-ïò ñ 8.00 äî 16.30. Ïðîèçâîäñòâî íàõîäèòñÿ â 10 ìèíóòàõ îò ì. "Àêàäåìãîðîäîê", ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: 422-89-03. Тел. (067)406 81 02

110851010105

109761020109

ФАЛЬЦОВЩИЦА, ПЕРЕПЛЕТЧИЦА /Â òèïîãðàôèþ / ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï îò 1500 äî 3000 ãðí. Ðàáîòà: ïí-ïò ñ 8.00 äî 16.30. Ïðîèçâîäñòâî íàõîäèòñÿ â 10 ìèíóòàõ îò ì. "Àêàäåìãîðîäîê", ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: 422-89-03. Тел. (067)406 81 02

110851010104

ПЕЧАТНИК ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ

/ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / (âåðñòàò³â ç ÏÊ). Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45

/Â òèïîãðàôèþ / (PLANETA P-26), ÎÐ îò 3-õ ëåò. Ç\ï îò 2000 äî 5000 ãðí. Ðàáîòà: ïí-ïò ñ 8.00 äî 16.30. Ïðîèçâîäñòâî íàõîäèòñÿ â 10 ìèíóòàõ îò ì. "Àêàäåìãîðîäîê", ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: 422-89-03. Тел. (067)406 81 02

110881010101

ІНЖЕНЕР

ТЕХНОЛОГ

110851010103

/ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / ç ìåõàí³÷íî¿ îáðîáêè. Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45

110881010102

ІНЖЕНЕР

ТЕХНОЛОГ

ПЕЧАТНИК ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

110801090000

МАКЕТЧИК

/ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / ç çáèðàííÿ ìåõàí³÷íèõ âèðîá³â. Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45

110881010103

/ÎÎÎ "ÑÈÒÈ ÑÒÀÉË" / (íàðóæíàÿ ðåêëàìà). Òåë.: 469-02-67. Тел. 469 51 86

109651010102

МАШИНИСТ ВШРА /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÎÐ â ïîëèãðàôèè. ÃÐ: ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 3000-5000 ãðí. Тел. 593 04 72 110801110000

МАШИНИСТ ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫХ МАШИН /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÎÐ â ïîëèãðàôèè. ÃÐ: ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 3000-4000 ãðí. Тел. 593 04 72 110801100000

ОПЕРАТОР КОПИРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ /Â òèïîãðàôèþ / (æåíùèíà). Ç\ï îò 1500 äî 3000 ãðí. Ðàáîòà: ïí-ïò ñ 8.00 äî 16.30. Ïðîèçâîäñòâî íàõîäèòñÿ â 10 ìèíóòàõ îò ì. "Àêàäåìãîðîäîê", ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: 422-89-03. Тел. (067)406 81 02 110851010107

99991252

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÎÐ îò 2-õ ëåò. ÃÐ: ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï îò 5000 ãðí. Тел. 593 04 72

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå. ÃÐ: ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 2700-3000 ãðí. Тел. 593 04 72 110801040000

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА / òèïîãðàôèþ / îôñåòíîé ïå÷àòè (PLANETA P-26), ÎÐ îò 3-õ ëåò. Ç\ï îò 1500 äî 3000 ãðí. Ðàáîòà: ïí-ïò ñ 8.00 äî 16.30. Ïðîèçâîäñòâî íàõîäèòñÿ â 10 ìèíóòàõ îò ì. "Àêàäåìãîðîäîê", ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: 422-89-03. Тел. (067)406 81 02

110851010108

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÎÐ îò 1 ãîäà èëè ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå. ÃÐ: ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï îò 3000 ãðí. Тел. 593 04 72 110801080000

70393101

Всалон расоты требется:

ÌÀÑÒÅÐÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ З\пдооворная Òåë.:

(044)562-61-70 70440101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10961101

НЯНИ /Ôèðìà "Ìàòèîëà" / â ýëèòíûå ñåìüè, ñ ÎÐ. Áåç ÎÐ - îáó÷àåì íà êóðñàõ. Ñîáåñåäîâàíèå, ïðèåì äîêóìåíòîâ áåñïëàòíî. Ç\ï îò 30 ãðí\÷àñ. Óë. Çîîëîãè÷åñêàÿ, 6 (îòäåëüíûé âõîä). Тел. 451 79 01 704361020102

70404102

70356101

70436102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ГОРНИЧНАЯ /Îòåëü "Êîñìîïîëèò" / Æåí. äî 45 ëåò, æåëàòåëüíî ñ îïûòîì. Ç\ï ñòàáèëüíàÿ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Óë. Â. Ãåòüìàíà, 6-À. Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, Тел. (067)547 73 47

705071020101

70471101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АСИСТЕНТИ ПЕРУКАРІВ

МАСТЕР МАНИКЮРА /Ñàëîí êðàñîòû â öåíòðå / Òåë.: (063)715-52-83, 272-11-50. Тел. 272 37 67

704711010101

/Ìåðåæà ñàëîí³â "ËÎÍDÀ" / Ïåðåìîæö³ êóáêó ñâ³òó. Òåë.: 417-42-20. www.salonda.com.ua Тел. 417 27 81

МАСТЕР ПАРИКМАХЕР /Â ñàëîí êðàñîòû / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (044)562 61 70

704401010101

704041020107

МАСТЕРА ПАРИКМАХЕРЫ

КОСМЕТОЛОГИ /Ìåðåæà ñàëîí³â "ËÎÍDÀ" / Ïåðåìîæö³ êóáêó ñâ³òó. Òåë.: 417-42-20. www.salonda.com.ua Тел. 417 27 81 704041020103

МАЙСТРИ МАНІКЮРУ /Ìåðåæà ñàëîí³â "ËÎÍDÀ" / Ïåðåìîæö³ êóáêó ñâ³òó. Òåë.: 417-42-20. www.salonda.com.ua Тел. 417 27 81

/Â ïàðèêìàõåðñêóþ / Ìåñòî ðàáîòû: ïðîñï. Í. Áàæàíà, 7-À, ì. "Âûðëèöà", Õàðüêîâñêèé ð-í. Çîÿ Àíàòîëüåâíà, Тел. (066)713 34 19

703931010101

ГУВЕРНАНТКИ /Ôèðìà "Ìàòèîëà" / â ýëèòíûå ñåìüè, ñ ÎÐ. Áåç ÎÐ - îáó÷àåì íà êóðñàõ. Ñîáåñåäîâàíèå, ïðèåì äîêóìåíòîâ - áåñïëàòíî. Ç\ï îò 30 ãðí\÷àñ. Óë. Çîîëîãè÷åñêàÿ, 6 (îòäåëüíûé âõîä). Тел. 451 79 01

704361020101

/Ñàëîí êðàñîòû â öåíòðå / Òåë.: (063)715-52-83, 272-11-50. Тел. 272 37 67

704711010102

704041020106

БАКТЕРІОЛОГ

НЯНИ

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 413 58 46

/Àãåíòñòâî "Íèêà" / Ç\ï 300-1000 ó.å. Ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Óë. Ãîëîñååâñêàÿ, 7, ê. 1, ýò. 7, îô. 7, ì. "Äåìååâñêàÿ". Òåë.: (063)620-07-74. Тел. (066)388 27 86

НЯНИ

/Ìåðåæà ñàëîí³â "ËÎÍDÀ" / ñòèëü äèðåêòîð³â, òîï ìàéñòð³â, ãðàíä, VIP, ñòèëü àâòîð³â, ìàéñòð³â ðîêó, ìàéñòð³â âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿. Ïåðåìîæö³ êóáêó ñâ³òó. Òåë.: 417-42-20. www.salonda.com.ua Тел. 417 27 81

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 434 46 82 000000130190

БІОЛОГ КДЛ 000000130004

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ / ÷àñòíóþ êëèíèêó / Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)231 87 91 704211010101

/ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)592 80 18

109611010102

704041020102

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 451 28 76

/ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)592 80 18

703561010101

МАЙСТРИ ПЕРУКАРІ:

АКУШЕРКИ

000000130082

ДОМРАБОТНИЦЫ

109611010101

ПАРИКМАХЕР

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ЗАВІДУВАЧ КАБІНЕТУ СТАТИСТИКИ

ЛІКАР СТАТИСТИК /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 235 43 24 000000130245

99990503

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


25

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ² ÔÀÐÌÀÖ²ß

МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРУ ПОТРІБЕН:

˲ÊÀÐ

çàãàëüíî¿ ïðàêòèêèñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ЗнанняПК.м."Доро ожичі", вл.М.Берлінсьо о,23\8

Òåë.: 440-97-44, 440-73-91 70522101

ЛІКАР СТАТИСТ

/Ïîë³êë³í³êà N 1 / Òåë.: 529-89-44, 529-89-85. Тел. 529 23 57

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 413 58 46

/ÄÑ N35/ Тел. 272 41 01

ЛІКАР ТЕРАПЕВТ

МЕДСЕСТРА

000000130031

ЛІКАР ЕНДОСКОПІСТ /̳ñüêà òóáåðê. ë³êàðíÿ N1/ Тел. 560 89 69 70421101

ЗУБНИЙ ТЕХНІК /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-49-32. Тел. 529 41 42

000000130149

ЛІКАР /Ìåäè÷íèé öåíòð / çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè-ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè. Çíàííÿ ÏÊ. ì. "Äîðîãîæè÷³", âóë. Ì. Áåðë³íñüêîãî, 23\8. Òåë.: 440-97-44. Тел. 440 73 91

110811010101

ЛІКАР ДШБ /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-49-32. Тел. 529 41 42

000000130145

ЛІКАР ДІЛЬНИЧНИЙ /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-49-32. Тел. 529 41 42

000000130146

ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ (СІМЕЙНИЙ ЛІКАР) /Ïîë³êë³í³êà N 1 / Òåë.: 529-89-44, 529-89-85. Тел. 529 23 57

000000130030

ЛІКАР ПІДЛІТКОВОГО КАБІНЕТУ /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-49-32. Тел. 529 41 42

000000130144

ЛІКАР ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ /Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 431 95 56

000000130046

000000130058

ЛІКАР ЕПІДЕМІОЛОГ

ЛІКАР ЕПІДЕМІОЛОГ

ЛІКАР ФІЗІОТЕРАПЕВТ

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 451 28 76

000000130079

ЛІКАР КАРДІОЛОГ /Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 431 92 71

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 413 58 46

000000130003

ЛІКАР

ЕНДОКРИНОЛОГ /Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 431 95 56

000000130045

/Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 431 92 71

000000130073

ЛІКАР ФІЗІОТЕРАПЕВТ ДИТЯЧИЙ

000000130236

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 431 95 56

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 434 46 82

ЛІКАР ОНКОЛОГ

ЛІКАРІ ЛАБОРАНТИ

000000130032

000000130024

ЛІКАР ОФТАЛЬМОЛОГ

МЕДСЕСТРА

704711010103

000000130234

000000130071

ЛІКАР ОФТАЛЬМОЛОГ /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / (0,5 ñòàâêè). Òåë.: 529-49-32. Тел. 529 41 42

000000130142

ЛІКАР ПЕДІАТР

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 408 71 57

000000130233

ЛІКАР ПСИХІАТР /Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 431 95 56

000000130038

ЛІКАР РЕНТГЕНОЛОГ /̳ñüêà òóáåðê. ë³êàðíÿ N1/ Тел. 560 89 69

000000130057

/×àñòíàÿ êëèíèêà / Îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 3-5 ëåò, íàëè÷èå êàòåãîðèè, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü. Тел. 499 70 07

705221010102

МЕДСЕСТРА /Ìåäè÷íèé öåíòð / ÄÐ çà ôàõîì íå ìåíøå 3-õ ðîê³â, êàòåãîð³ÿ, çíàííÿ ÏÊ. ì. "Äîðîãîæè÷³", âóë. Ì. Áåðë³íñüêîãî, 23\8. Òåë.: 440-97-44. Тел. 440 73 91

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 434 46 82

МЕДСЕСТРА /ÄÍÇ N430/ Тел. 456 53 22

000000130123

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N544 / (âì³ííÿ ñêëàäàòè ìåíþ). Тел. 483 80 05

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N159 (ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà")/ Тел. 484 18 14

000000130173

МЕДСЕСТРА /Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 486 97 59

000000130012

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 753 (âóë. Çàêðåâñüêîãî, 37-à, Äåñíÿí. ð-íó)/ Тел. 515 30 93

000000130256

МЕДСЕСТРА /ÄÍÇ N182/ Тел. 522 39 55

000000130119

МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРА /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 235 43 24

000000130239

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 375/ Тел. 243 46 36

/ÄÑ N450/ Тел. 529 22 46

000000130085

МЕДСЕСТРА /Øêîëà-ñàä "Ñâ³òîçîð" / Òåë.: 562-05-19. Тел. 564 68 48

000000130160

000000130185

МЕДСЕСТРА /ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 250 05 80

000000130229

МЕДСЕСТРА

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 408 71 57

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 250 84 49

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

000000130062

МЕДСЕСТРА

110811020101

ЛІКАР РЕНТГЕНОЛОГ ДИТЯЧИЙ

000000130235

/ÄÑ N 49/ Тел. 418 62 03

000000130177

МАССАЖИСТ /Ñàëîí êðàñîòû â öåíòðå / ñî ñâîåé áàçîé êëèåíòîâ íà âûñîêèé ïðîöåíò. Òåë.: (063)715-52-83, 272-11-50. Тел. 272 37 67

/Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 431 92 71

000000130029

МЕДСЕСТРА

/Äèòÿ÷à ³íôåêö³éíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 483 38 41

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 408 71 57

ЛІКАР ОФТАЛЬМОЛОГ

/óìíàç³ÿ "Ïð³îð³òåò" / Òåë.: 501-03-57. Тел. 413 74 67

000000130187

000000130039

/Ïîë³êë³í³êà N 1 / Òåë.: 529-89-44, 529-89-85. Тел. 529 23 57

МЕДСЕСТРА

000000130189

ЛІКАРІ ЛАБОРАНТИ

ЛІКАР ОНКОЛОГ

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 408 71 57

МЕДСЕСТРА

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 408 71 57

ЛІКАР ПЕДІАТР ДИТЯЧИЙ

ЛІКАР ДІЄТОЛОГ

000000130196

000000130074

000000130179

000000130237

ЛІКАР ТЕРАПЕВТ

000000130002

/Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 486 97 59

000000130008

000000130072

/Ñâÿòîøèíñüêèé äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò / (0,5 ñòàâêè). Тел. 450 92 57

000000130007

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 413 58 46

000000130006

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 413 58 46

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 413 58 46

ЛІКАР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ДИТЯЧИЙ

МЕДСЕСТРА

/Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 431 92 71

ЛІКАР

АНАСТЕЗІОЛОГ

000000130010

11081101

ЛІКАР ЕНДОКРИНОЛОГ

000000130210

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîãðàäñüêà, 7) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 566 35 44

000000130249

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 804 Îáîëîíñüêîãî ð-íó, âóë. Áåðåæàíñüêà, 14-À / Òåë.: 462-30-94. Тел. (050)143 39 87

000000130223

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

МЕДИЧНОМУ ЦЕНТРУ ПОТРІБНА:

ВИХОВАТЕЛЬ ТРЕБУЮТСЯ:

ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ

ÌÀÑÑÀÆÈÑÒÊÈ

ДРзафахомнеменше3-х роів,атеорія,знанняПК. м."Дороожичі", вл.М.Берлінсьоо,23\8

Возрастот18до30лет. МожнобезОР.Обчение. Строобезинтима.Звонить с11.00до21.00.

Òåë.: 440-97-44, 440-73-91

Òåë. (093)819-73-00 МЕДСЕСТРЫ

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-49-32. Тел. 529 41 42

/ ÷àñòíóþ êëèíèêó / Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)231 87 91

МЕДСЕСТРА З ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ /ÄÑ N 640 / Òåë.: 250-60-89. Тел. 250 34 19

МОЛОДША МЕДСЕСТРА /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 235 43 24

000000130243

000000130020

МОЛОДША МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРА З ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîãðàäñüêà, 7) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 566 35 44

000000130250

МЕДСЕСТРА З ФІЗІОТЕРАПІЇ /ÄÑ N 640 / Òåë.: 250-60-89. Тел. 250 34 19

704211010102

000000130021

МЕДСЕСТРА НЕВРОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-49-32. Тел. 529 41 42

000000130148

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 408 71 57

000000130238

ОПЕРАЦИОННАЯ МЕДСЕСТРА /×àñòíàÿ êëèíèêà / Îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 3-5 ëåò, íàëè÷èå êàòåãîðèè, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü. Тел. 499 70 07

705221010101

РЕНТГЕН ЛАБОРАНТ /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 451 28 76

000000130083

МЕДСЕСТРА ПАЛАТНА /Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 431 92 71

000000130075

МЕДСЕСТРА СТАЦІОНАРУ 000000130005

МЕДСЕСТРА СТОМАТОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-49-32. Тел. 529 41 42

000000130143

МЕДСЕСТРИ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N2/ Тел. 292 41 74

000000130056

МЕДСЕСТРИ

000000130040

МЕДСЕСТРИ /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 451 28 76

000000130080

МЕДСЕСТРИ БАСЕЙНУ 000000130034

МЕДСЕСТРИ ДІЛЬНИЧНІ /Ïîë³êë³í³êà N 1 / Òåë.: 529-89-44, 529-89-85. Тел. 529 23 57

000000130033

МЕДСЕСТРИ АНАСТЕЗІСТКИ /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 451 28 76

000000130081

ÐÀÁÎÒÀ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N543 (ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà") / ç ïåäàãîã³÷íîþ îñâ³òîþ. Тел. 484 64 97

000000140001

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

/ØÄÑ "Øêîëÿðèê" / Òåë.: 236-69-63. Тел. 236 22 92

/ØÄÑ "Ïëåÿäà" (Äåñíÿíñüêèé ð-í, ˳ñîâèé ìàñèâ) / ç äîøê³ëüíîþ îñâ³òîþ. Тел. 518 97 70

000000140130

000000140154

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 250 84 49

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140206

/ÄÑ N 165/ Тел. 520 48 32

/ÄÍÇ N 157 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 257 61 37

/ÄÍÇ N182/ Тел. 522 39 55

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140168

/ÄÑ N 439/ Тел. 257 87 04

000000140137

/ÄÑ N 141 (âóë. Áàñåéíà, 15-À)/ Тел. 287 68 97

000000140047

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 780/ Тел. 530 12 45

СТАРША МЕДСЕСТРА

/ÄÑ N 647 (âóë. Áàáóøê³íà, 25-À)/ Тел. 400 73 48

/ÄÑ N 138 / Òåë.: 560-33-21. Тел. 560 46 73

/ÄÍÇ N 599/ Тел. 452 01 91

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

/Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 431 92 71

/ÄÑ N 669/ Тел. 403 02 53

000000140110

ВИХОВАТЕЛЬ 000000130070

ФЕЛЬДШЕР ЛАБОРАНТ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 235 43 24

ФЕЛЬДШЕР ЛАБОРАНТ /Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 431 92 71

000000140194

000000140129

СТАРША МЕДСЕСТРА АВТОКЛАВНОЇ

/ÄÑ N 589/ Тел. 418 20 35

000000140091

ФЕЛЬДШЕР

ЛАБОРАНТ

/ÄÑ N 214/ Тел. 424 13 53

000000140061

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 434 46 82

ФЕЛЬДШЕР

ЛАБОРАНТ /Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 486 97 59

000000130011

000000140103

000000140158

/ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 565 60 08

/ØÄÑ "Çîä³àê" / Òåë.: 573-15-67. Тел. 572 98 34

000000140107

000000140124

/ÄÑ N 804 Îáîëîíñüêîãî ð-íó, âóë. Áåðåæàíñüêà, 14-À / Òåë.: 462-30-94. Тел. (050)143 39 87

000000140224

000000140165

ВИХОВАТЕЛЬ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ /ØÄÑ "ªâðîëåíä" / (5 êëàñ). Тел. 274 54 25

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 599/ Тел. 452 01 91

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5/ Тел. 450 36 60

/ÄÍÇ N430/ Тел. 456 53 22

000000140112

000000130009

/Øêîëà-ñàä "Ñâ³òîçîð" / Òåë.: 562-05-19. Тел. 564 68 48

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N 60 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó / ç îñâ³òîþ. Тел. 450 93 39

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140065

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

ФЕЛЬДШЕР ЛАБОРАНТ ДИТЯЧОГО СТАЦІОНАРУ

000000140099

000000140132

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 674 / Òåë.: 450-39-60. Тел. 450 39 61

/ÄÑ N 800 / Òåë.: 563-01-46. Тел. 563 01 45

000000140205

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ 000000130069

/ØÄÑ "Äèâîñâ³ò"/ Тел. 540 83 26

000000140162

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 49/ Тел. 418 62 03

000000140117

000000140213

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

000000130114

000000140055

/ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-31-02. Тел. 526 13 02

ВИХОВАТЕЛЬ

000000130188

/Øêîëà N 134 (Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç)/ Тел. 280 71 11

ВИХОВАТЕЛЬ

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 235 43 24

000000130240

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 431 95 56

000000140171

ВИХОВАТЕЛЬ

000000130244

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 413 58 46

/ÄÑ N159 (ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà")/ Тел. 484 18 14

/ØÄÑ "ßã³äêà" (Íèâêè, Ñâÿòîøèí, Àêàäåìì³ñòå÷êî) / Òåë.: 400-84-17. Тел. 400 70 55

САНІТАРКА

000000140175

ВИХОВАТЕЛЬ

70454101

11081102

МЕДСЕСТРА ДІЛЬНИЧНА

000000130147

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N544/ Тел. 483 80 05

000000140202

ВИХОВАТЕЛЬ ФІЗКУЛЬТУРИ /ÄÑ N 753 (âóë. Çàêðåâñüêîãî, 37-à, Äåñíÿí. ð-íó)/ Тел. 515 30 93

000000140121

000000140254

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


27

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ВИХОВАТЕЛІ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 61 / Òåë.: 287-33-92. Тел. 287 77 41

/ÄÑ N 589/ Тел. 418 20 35

/ÄÑ N 606 (ïð-ò Îáîëîíñüêèé, 39-â)/ Тел. 412 30 41

/ÄÑ N 138 / Òåë.: 560-33-21. Тел. 560 46 73

ФІЗ. ВИХОВАТЕЛЬ

000000140016

000000140089

000000140096

ВИХОВАТЕЛІ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 402 64 57

/ÄÍÇ N430 / (0,75 ñòàâêè). Тел. 456 53 22

/ÄÑ N 609/ Тел. 418 70 16

000000140097

000000140122

СОЦ. ПЕДАГОГ

/ÄÑ N450/ Тел. 529 22 46

ФІЗ. ІНСТРУКТОР

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 606 (ïð-ò Îáîëîíñüêèé, 39-â)/ Тел. 412 30 41

/ÄÑ N159 (ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà")/ Тел. 484 18 14

/ÄÑ N16 Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó/ Тел. 425 04 65

ВИХОВАТЕЛІ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 436/ Тел. 430 21 66

/ÄÑ N 165/ Тел. 520 48 32

/ÄÑ N 60 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 450 93 39

000000140053

000000140174

000000140054

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 96/ Тел. 434 55 39

/ÄÍÇ N 506/ Тел. 525 31 55

/ÄÍÇ N 599/ Тел. 452 01 91

ВИХОВАТЕЛІ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

/ÄÑ N 74/ Тел. 443 70 17

/ÄÑ N 780/ Тел. 530 12 45

000000140222

000000140087

/ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Тел. 526 13 02, 526 31 02 000000140216 000000140068

000000140164

ВИХОВАТЕЛІ 000000140226

000000140163

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N544/ Тел. 483 80 05

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîãðàäñüêà, 7) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 566 35 44

/ÄÑ N159 (ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà")/ Тел. 484 18 14

000000140248

000000140172

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ВЧИТЕЛЬ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ØÄÑ "ªâðîëåíä"/ Тел. 274 54 25

/ØÄÑ "Øêîëÿðèê" / Òåë.: 236-69-63. Тел. 236 22 92

/ÄÑ N 94 ñàíàòîðíîãî òèïó (âóë. Äðàéçåðà, 30á)/ Тел. 515 05 63

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 375/ Тел. 243 46 36

/ÄÑ N 691/ Тел. 517 28 55

000000140028

ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ /Øêîëà N28 (âóë. Æèäêîâà, 7á) / Òåë.: 440-52-11. Тел. 440 51 55

000000140128

ВЧИТЕЛЬ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ /ØÄÑ "ªâðîëåíä"/ Тел. 274 54 25

000000140200

ГУВЕРНАНТКИ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)592 80 18

109611010104

МЕДСЕСТРА /ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-31-02. Тел. 526 13 02

000000140131

/ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 402 64 57

/ÄÑ N 5-489 (Ñåâàñòîïîëüñüêà ïëîùà)/ Тел. 248 21 75

/ÄÍÇ N182/ Тел. 522 39 55

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140218

000000140022

000000140199

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140209

/ÄÑ N 439/ Тел. 257 87 04

000000140138

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140048

70542101 000000140204

/ÄÑ N 138 / Òåë.: 560-33-21. Тел. 560 46 73

Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ:

ÎÕÎÐÎÍÖ² 000000140101

/ÄÑ N 800 / Òåë.: 563-01-46. Тел. 563 01 45

Òåë.(050)336-29-63

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 61 / Òåë.: 287-33-92. Тел. 287 77 41

/ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 565 60 08

000000140017

000000140133

/ÄÑ N184 (âóë. Ïîïóäðåíêà, 24)/ Тел. 292 21 65

000000140141

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140228

/ÄÑ N 669/ Тел. 403 02 53

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîãðàäñüêà, 7) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 566 35 44

000000140247

000000140195

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ØÄÑ "Çîä³àê" / Òåë.: 573-15-67. Тел. 572 98 34 000000140109

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 804 Îáîëîíñüêîãî ð-íó, âóë. Áåðåæàíñüêà, 14-À / Òåë.: 462-30-94. Тел. (050)143 39 87 000000140111

³ä 25 ðîê³â, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 220 ãðí çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

000000140064

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ØÄÑ "ßã³äêà" (Íèâêè, Ñâÿòîøèí, Àêàäåìì³ñòå÷êî) / Òåë.: 400-84-17. Тел. 400 70 55

000000140207

/ØÄÑ "Äèâîñâ³ò"/ Тел. 540 83 26

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 141 (âóë. Áàñåéíà, 15-À)/ Тел. 287 68 97

/ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 250 05 80

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 250 84 49

/ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-31-02. Тел. 526 13 02

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 250 84 49

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/Ñâÿòîøèíñüêèé äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 450 92 57

000000140118

000000140214

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140098

МУЗ. ПРАЦІВНИК

000000140077

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140215

МУЗ. ПРАЦІВНИК

000000140184

000000140156

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 640 / Òåë.: 250-60-89. Тел. 250 34 19

000000140100

000000140176

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîãðàäñüêà, 7) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 566 35 44

/óìíàç³ÿ "Ïð³îð³òåò" / Òåë.: 501-03-57. Тел. 413 74 67

ІНСТРУКТОР З ФІЗ. ВИХОВАННЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

/ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Тел. 526 13 02, 526 31 02 000000140217

000000140113

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

000000140201

ІНСТРУКТОР З ПЛАВАННЯ

/ÄÑ N 138 / Òåë.: 560-33-21. Тел. 560 46 73

ВИХОВАТЕЛІ

000000140246

000000140084

000000140153

ВИХОВАТЕЛІ 000000140095

000000140102

000000140225

11049101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВАРТІВНИК /ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 250 05 80

000000160232

ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (îõðàíà). Ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", ò. (093)030-93-94; ð-í Òðîåùèíà, ò. 515-77-07; ð-í Äíåïðîâñêèé, ò. 536-93-79; ð-í Ñâÿòîøèí, ò. (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, ò. 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, ò. 418-60-43; ð-í ÂÄÍÕ, ò. (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, ò. 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, ò. (067)223-81-80; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)223 86 97

110711040111

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

70447101

ОХОРОНЕЦЬ

ОХОРОНЦІ

/"ѲËÜÏÎ" / Øóëÿâêà, ò. (067)405-53-10; Ïå÷åðñüê, ò. 521-95-15; ð-í Îáîëîíü, ò. 464-96-81; ð-í ²íäóñòð³àëüíîãî ìîñòó, ò. (067)223-81-89; Äí³ïðîâñüêèé ð-í, ò. (093)030-99-11; Àêàäåìì³ñòå÷êî, Ñâÿòîøèíî, ò. 423-66-15; Áîðùàã³âêà, ò. (067)507-48-74; ð-í Õàðê³âñüêèé, ò. (067)223-77-36; ð-í Òðîºùèíà, ò. 515-77-07; ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", ò. 206-53-24; ì. "Ëèá³äñüêà", Тел. 521 95 15

/Íàéá³ëüøà íàö. òîðãîâåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)340 14 67

110711030106

ОХОРОННИК /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ³ä 20 äî 40 ðîê³â, ÄÐ îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 461 82 55

109861020103

ОХОРОННИК /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ãðàô³ê ðîáîòè: ð³çíèé (â ò.÷. âàõòà). Ç\ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Òåë.: (067)296-21-62, (044)481-00-18. Тел. (095)271 63 01

110091020101

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííå àãåíñòâî / Ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè â³êîì â³ä 18 äî 45 ðîê³â. Òåë.: (067)447-04-68. Тел. 206 02 08

108881010101

ОХОРОННИКИ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 35 ðîê³â, ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 3\3 äí³. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)141 26 53

110171020108

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "ÙÈÒ 2005" / (÷îëîâ³êè òà æ³íêè). Ãðàô³ê ðîáîòè: âàõòà, 15\15. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (093)820-47-00, (067)609-89-39. Тел. 332 14 01

704471010101

ОХОРОННИКИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56 110721020107

ОХОРОННИКИ /Õîëäèíã îõîðîííèõ ï³äïðèºìñòâ "ØÅÐÈÔ" / ÃÐ: äîáà\äâ³, äîáà\òðè, âàõòà, äåíü, í³÷. Ìè ïðîïîíóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, çàâæäè â÷àñíî âèïëà÷åíó ç\ï, áåçêîøòîâíå òðåíóâàííÿ â ñïîðòèâíîìó öåíòð³, ìîæëèâ³ñòü ï³äâèùåííÿ ç\ï. Тел. (044)531 93 63 110651020101

10931102

110921010104

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííå ϳä-âî / Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 22 äî 45 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (096)526-85-65 (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí-ïò). Òåë.: 229-26-67. Тел. (063)371 62 46

110181010101

ОХОРОНЦІ ³ä 25 ðîê³â, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 220 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Тел. (050)336 29 63

110491010101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / ×îë. â³ä 20 äî 55 ð. Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 531 95 41

11095101

110671020101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / ×îë. â³ä 20 äî 55 ð. Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 531 95 41

110671030101

ОХРАННИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)220 31 94

303961010127

ОХРАННИК Êèåâñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ. ÃÐ: 4\2. Æåëàòåëüíî ñ îïûòîì ðàáîòû. Ç\ï 100 ãðí çà ñìåíó. Тел. 490 31 31

109911010101

10851102

ОХРАННИК /ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî / Ìóæ. äî 40 ëåò. Ðîñò 180 ñì. ÃÐ: 3\3. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + ïðåìèÿ + ôîðìà + îáåäû. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

704551030101

ОХРАННИКИ /Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ íîìåð îäèí â ìèðå G4S / ã. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáëàñòü âàõòåííûé ìåòîä ðàáîòû "ÀÐÑÅËÎÐÌÈÒÒÀË", ã. Êðèâîé Ðîã. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî (îòïóñê, áîëüíè÷íûå, ïóòåâêè). Áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå. Êàðüåðíûé ðîñò è ïîâûøåíèå â ç\ï. Îáðàùàéòåñü - ýòî Âàø çâåçäíûé øàíñ! Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (095)271-38-10, (050)356-69-67, (050)356-04-98, (067)404-71-16. www.g4s.com.ua Тел. (093)714 01 97

108511020101

11065102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


29

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11009102

Требются

ОХРАННИКИ (возраст 20-50 лет). Режим работы: сти\двое. З\п от 1500 рн.

Òåë.: 403-00-94, (067)259-84-14

11051102

ОХРАННИКИ

ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Âîçðàñò äî 40 ëåò. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 574 99 32

Âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 362 43 61

ОХРАННИКИ

РАБОТНИК СЛУЖБЫ ОХРАНЫ

Ðåæèìû ðàáîòû: ñóòêè\äâîå, íî÷íûå, äíåâíûå, âàõòû. Ç\ï îò 100 äî 300 ãðí çà ñìåíó. Àäðåñ: ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ì. Ðàñêîâîé, 19, îô. 1104. Òåë.: 233-81-04. Тел. 517 42 54

110161010101

ОХРАННИКИ Ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", ò. (093)030-93-94; ð-í Òðîåùèíà, ò. 515-77-07; ð-í Äíåïðîâñêèé, ò. 536-93-79; ð-í Ñâÿòîøèí, ò. (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, ò. 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, ò. 418-60-43; ð-í ÂÄÍÕ, ò. (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, ò. 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, ò. (067)223-81-80; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)223 86 97

10888101

110711040109

11067103

ОХРАННИКИ / îõðàííóþ êîìïàíèþ / áåç ñóäèìîñòåé, ñïîðòèâíîãî òåëîñëîæåíèÿ, âîçðàñòîì äî 40 ëåò. Ðåæèì ðàáîòû è ç\ï: â ÒÖ è îôèñíûõ öåíòðàõ ñóòêè\äâîå - îò240 äî 300 ãðí; äâîå\÷åòâåðî - îò 220 ãðí; äíåâíîé - îò 160 ãðí\ñìåíà + ïðåìèÿ. Ïåðñïåêòèâà ðîñòà, ñòàáèëüíàÿ è ñâîåâðåìåííÿ îïëàòà. Òåë.: (044)246-45-59. Тел. (050)469 04 07

110511020101

10928101

ОХРАННИКИ / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)781 16 49

108911020101

ОХРАННИКИ /Íà Ïð-òèå / ñ ÎÐ. 20-40 ëåò, ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï îò 3000 ãðí. Òåë.: 259-00-19. Тел. 524 22 78

109281010101

ОХРАННИКИ

109311020101

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Íîâîîáóõîâñêîé / (ÃÐ: 7\7). Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46. Тел. (044)200 42 61

109761020107

СТАРШЫЙ СМЕНЫ ОХРАНЫ /Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)958 18 32 110951010101

ОХРАННИКИ (âîçðàñò 20-50 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\äâîå. Ç\ï îò 1500 ãðí. Òåë.: 403-00-94. Тел. (067)259 84 14

703241010101

ОХРАННИКИ /Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, (098)674-61-01. Тел. (093)745 55 68

703581020111

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå / â âîçðàñòå îò 30 äî 45 ëåò. Òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â ã. Êèåâå è ðåãèîíàõ. Ðåæèì ðàáîòû: âàõòà è ñóòî÷íûå. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: (044)411-39-27, (067)500-22-66, Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷. Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, Тел. (097)226 45 82

705421010101

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Âîçðàñò äî 35 ëåò. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 574 99 32

704531110000

109311020102

70324101

ОХРАННИКИ Ç\ï 3000-5700 ãðí. Âàõòà, 1\2, 1\3, 2\4, äíåâíûå ñìåíû. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 253 23 54

705431010101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ /Íà ϳä-âî / ³ä 270 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ, ÄÐ íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

705241020101

11018101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ Режимыработы:сти\двое, ночные,дневные,вахты. З\пот100до300рнзасмен. Адрес:м."Левобережная", л.М.Расовой,19,оф.1104

Òåë.:

233-81-04, 517-42-54 11016101

КАСИР /"ѲËÜÏÎ" / Øóëÿâêà, ò. (067)405-53-10; Ïå÷åðñüê, ò. 521-95-15; ð-í Îáîëîíü, ò. 464-96-81; ð-í ²íäóñòð³àëüíîãî ìîñòó, ò. (067)223-81-89; Äí³ïðîâñüêèé ð-í, ò. (093)030-99-11; Àêàäåìì³ñòå÷êî, Ñâÿòîøèíî, ò. 423-66-15; Áîðùàã³âêà, ò. (067)507-48-74; ð-í Õàðê³âñüêèé, ò. (067)223-77-36; ð-í Òðîºùèíà, ò. 515-77-07; ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", ò. 206-53-24; ì. "Ëèá³äñüêà", Тел. 521 95 15

11045102

110711030103

КАСИР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / 18-45 ðîê³â, ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 461 82 55

109861020101

КАСИР КОНТРОЛЕР /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 35 ð., áàæàíî ÄÐ êàñèðîì, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5\5 äí³â. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïë. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)141 26 53

110171020113

10980101

70394102

КАССИРЫ / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)781 16 49

108911020103

КАСИР ОПЕРАТОР /ÁÎÓ˲ÍÃ-ÊËÓÁ / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 200 15 33

705101020103

КАСИРИ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 35 ðîê³â, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)141 26 53

110171020117

КАСИРИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / Ìîæëèâî ðîáîòà íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56 110721020102

КАССИР ПРОДАВЕЦ â òîðãîâóþ ñåòü. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå. Àëåêñàíäð, Тел. (097)886 67 62 705301020101

КАССИРЫ Ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", ò. (093)030-93-94; ð-í Òðîåùèíà, ò. 515-77-07; ð-í Äíåïðîâñêèé, ò. 536-93-79; ð-í Ñâÿòîøèí, ò. (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, ò. 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, ò. 418-60-43; ð-í ÂÄÍÕ, ò. (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, ò. 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, ò. (067)223-81-80; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)223 86 97

110711040107

КАССИРЫ Ãèáêèé ãðàôèê (âûáîð ðàáî÷èõ äíåé). Ç\ï îò 3300 ãðí\ìåñ., âûïëàòà åæåíåäåëüíî. Òåë.: (093)963-66-55, (097)908-32-22. Тел. 485 22 48

70480101

110451040101

КОМПЛЕКТОВЩИК /ÏÀÎ "Âèìì-Áèëëü-Äàíí Óêðàèíà" / íà àêöèè. (ÏåïñèÊî Óêðàèíà, ã. Âèøíåâîå). Ðàçâîçêà îò ì. "Íèâêè", îáåäû, îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Èðèíà, Тел. (044)490 52 76

110051020102

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ /Èíòåðíåò-ìàãàçèí / ôîòî- è âèäåîòåõíèêè. Ç\ï + êîìèññèÿ îò ïðîäàæ. Òðåáîâàíèÿ: óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ è Èíòåðíåò, ìóæ. 22-32 ãîäà, çíàíèå ôîòîè âèäåîòåõíèêè, ÂÎ. ÃÐ: ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü, ÈÑ, ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà â îôèñå, ïåðñîíàëüíîå ðàáî÷åå ìåñòî. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 19.00. Ñòàíèñëàâ, Åâãåíèé, Тел. (096)990 70 09 704391020101

70455102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


31

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

11047102

70530102

Впрод товыймаазин срочнотребется

ÏÐÎÄÀÂÅÖ Достойнаяисвоевременная з\п.Р-нОтрадный Тел.:(044)408-11-88, (097)244-01-10, Валерий Иванович 10976102

70544101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ УСЛУГ Îôèñíàÿ ðàáîòà, îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. 400 ó.å. + áîíóñû. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)506 30 66 704701020000

ОБВАЛЬЩИКИ 10891102

ТРЕБУЕТСЯ

СРОЧНО!

ÏÐÎÄÀÂÅÖ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ ÂÛÏÅ×ÊÈ íà ïåðåäâèæíóþ òåëåæêó

на нижный рыно "Петров а" Детс ая литератра. Желательно женщина от 17 до 35 лет. ОР необязательно

Òåë.: (099)038-05-60, (067)443-13-70

Хорошие словияработыиоплата. ГР:с9.00до17.00.Условия работыприсобеседовании.

Тел.:(063)216-49-22

70444101

70462101

Ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", ò. (093)030-93-94; ð-í Òðîåùèíà, ò. 515-77-07; ð-í Äíåïðîâñêèé, ò. 536-93-79; ð-í Ñâÿòîøèí, ò. (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, ò. 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, ò. 418-60-43; ð-í ÂÄÍÕ, ò. (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, ò. 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, ò. (067)223-81-80; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)223 86 97

110711040104

ПРАЦІВНИКИ ТОРГІВЛІ (ПРОДАВЦІ, ПРОДАВЦІ КОНСУЛЬТ.)

ПРОДАВЕЦ /Òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 1000 ãðí â íåäåëþ. Òåë.: (067)798-99-69, (067)236-19-26. Тел. 464 97 49

704151010102

ПРОДАВЕЦ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ìóæ.\æåí. äî 40 ëåò. ÃÐ: 7\7. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

704551020101

ПРОДАВЕЦ /Â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí / Äîñòîéíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ ç\ï. Ð-í Îòðàäíûé. Òåë.: (044)408-11-88. Âàëåðèé Èâàíîâè÷, Тел. (097)244 01 10

705441010101

ПРОДАВЕЦ /Íà ôèðìó / â ÷àéíûé îòäåë. Æåí. îò 20 äî 50 ëåò. Ðàáîòà íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï çà 15 ðàá. äíåé îò 1700 ãðí. ÒÖ "Ìàðìåëàä", ð-í Èíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà; ÒÖ "NOVUS" íà Îêðóæíîé (óë. Òðóáëàèíè); "Ôóðøåò", óë. Ãåðîåâ Êîñìîñà (Áîðùàãîâêà); "Ôóðøåò", ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ"; ÒÖ "NOVUS", ì. "Îñîêîðêè". Тел. 593 96 72

704371010101

Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 362-43-61. Тел. (068)364 61 68

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

704261020101

704531050000

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ

ПРОДАВЕЦ æåíñêîé îäåæäû è îáóâè. Òðåáîâàíèÿ: ïðèÿòíîé âíåøíîñòè, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ÎÐ. Тел. (099)501 88 07

705411010101

704771010101

ПРОДАВЕЦ íà êíèæíûé ðûíîê "Ïåòðîâêà". Äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà. Æåëàòåëüíî æåíùèíà îò 17 äî 35 ëåò. ÎÐ íåîáÿçàòåëüíî. Òåë.: (099)038-05-60. Тел. (067)443 13 70

704441010101

10978102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Äàíòåëü" / (òîâàðû äëÿ ðóêîäåëèÿ). Ïàâèëüîí â ì. "Õàðüêîâñêàÿ" (ïîäçåìíûé ïåðåõîä); ìàãàçèí ì. "Îáîëîíü"; ã. Êèåâ, á-ð Ò. Øåâ÷åíêî, 46. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Тел. (050)469 94 64

ПРОДАВЕЦ

КОНСУЛЬТАНТ Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Ç\ï 3000 ãðí + %. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07 705311040000

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10986102

11071103

ПРОДАВЕЦЬ

ПРОДАВЕЦЬ КОНСУЛЬТАНТ

/"ѲËÜÏÎ" / Øóëÿâêà, ò. (067)405-53-10; Ïå÷åðñüê, ò. 521-95-15; ð-í Îáîëîíü, ò. 464-96-81; ð-í ²íäóñòð³àëüíîãî ìîñòó, ò. (067)223-81-89; Äí³ïðîâñüêèé ð-í, ò. (093)030-99-11; Àêàäåìì³ñòå÷êî, Ñâÿòîøèíî, ò. 423-66-15; Áîðùàã³âêà, ò. (067)507-48-74; ð-í Õàðê³âñüêèé, ò. (067)223-77-36; ð-í Òðîºùèíà, ò. 515-77-07; ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", ò. 206-53-24; ì. "Ëèá³äñüêà", Тел. 521 95 15

/Ìåðåæà "ÊÎÑÌÎ" / (æ³í., 19-35 ðîê³â). Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Тел. (067)239 81 52

110711030101

ПРОДАВЕЦЬ /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Òåë. (050)443-82-10, âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà; (050)446-50-60, âóë. Ìàëèøêà. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596, Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³â. ïë., 8-Á, (050)387-7867. jobs@billa.ua Тел. 496 17 45

109641020104

ПРОДАВЕЦЬ /̳æíàðîäíà êîìïàí³ÿ "Ìàðàòåêñ" / Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Íîðìîâàíèé ðîáî÷èé ÷àñ. Òåë.: 495-10-85. Тел. 371 18 13

110441020101

ПРОДАВЕЦЬ КОНСУЛЬТАНТ /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ³ä 18 äî 30 ðîê³â, ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 461 82 55

109861020102

110551020101

ПРОДАВЕЦЬ КОНСУЛЬТАНТ /"ÔÎÊÑÒÐÎÒ" / Âèìîãè: êîìóí³êàáåëüí³ñòü, àêòèâí³ñòü. ×åêàºìî çà àäðåñîþ: âóë. Äîðîãîæèöüêà, 1, ïîâ. 9, êàá. 29 (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", òð. N16 àáî N19, çóï. "Ìîòîçàâîä"). Ñï³âáåñ³äè ïðîõîäÿòü ó áóäí³ îá 11.00; 14.00; 16.00. Íàì ïîòð³áåí ñàìå òè, à íå òâ³é äîñâ³ä. Äëÿ äîâ³äîê: Тел. (044)247 67 09

110471020101

ПРОДАВЕЦЬ КОНСУЛЬТАНТ /Ïðàöþé ç êðàùèìè! / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ïîðó÷ ç äîìîì. Ñï³âáåñ³äè ïðîâîäÿòüñÿ: ïí-ïò 10.00, 12.00, 15.00. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. ϳìîíåíêà, 13; ÁÖ "Ôîðóì", êîðï. 6Å, 4 ïîâåðõ ÌÒ². E-mail: hr_doo@mti.ua Çâåðòàòèñü çà Тел. 590 30 91

108571020101

ПРОДАВЦЫ / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)781 16 49

108911020102

ПРОДАВЦЫ Ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", ò. (093)030-93-94; ð-í Òðîåùèíà, ò. 515-77-07; ð-í Äíåïðîâñêèé, ò. 536-93-79; ð-í Ñâÿòîøèí, ò. (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, ò. 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, ò. 418-60-43; ð-í ÂÄÍÕ, ò. (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, ò. 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, ò. (067)223-81-80; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)223 86 97 110711040108

11055102

ПРОДАВЦЫ /"Ìîá³ëüí³ ô³øêè" / Ìîæíî áåç ÎÐ, 20-27 ëåò. Îáó÷åíèå, êàðüåðíûé ðîñò, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï 3500 (ñòàâêà + ïðîöåíòû). Òåë.: (044)459-11-11, (096)333-33-33. Тел. (095)333 33 33

704341020101

ПРОДАВЦЫ Âûêëàäêà òîâàðà - ãàñòðîíîìèÿ, îâîùíîé, ðûáíûé, ìÿñíîé îòäåëû. Ãèáêèé ãðàôèê (âûáîð ðàáî÷èõ äíåé). Ç\ï åæåíåäåëüíî. Òåë.: (093)963-66-55, (097)908-32-22. Тел. 485 22 48

110451020101

ПРОДАВЦЫ â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí, ïðîäóêòîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè. Ðàáîòà ïîíåäåëüíî. Äíåâíàÿ ñ 8.00 äî 20.00 èëè íî÷íàÿ ñ 20.00 äî 8.00 íà óñìîòðåíèå. Ç\ï îò 800-1200 è âûøå â íåäåëþ. Íà âðåìÿ ðàáîòû èíîãîðîäíèõ îáåñïå÷èâàåì ïðîæèâàíèåì. Âîçìîæíû âàðèàíòû áåç îïûòà ðàáîòû. Ñò. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü", óë. Êîíñòàíòèíîâñêàÿ, 17, êàôå "Âåðíèñàæ íà Ïîäîëå". Тел. 417 02 38 704801010101

70541101

ТМ"БЛИНОК" прилашаетнаработ

ÄÅÂÓØÅÊ до27летдлявыпеания иреализацииблиновсначинами. ОРнеобязателен.Обчение арантирем.З\псдельная. Левыйбере.

Òåë.: 564-41-12, (050)353-64-80 70314101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


33

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

11092101

СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ второвыйцентр

ÏÐÎÄÀÂÖÛ Работасосметиой

ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀÂÅÖ ГР:20.00-8.00.З\п100рнза ночь.Безв\п.Участиевперечетах

Òåë.: (067)224-45-85, (098)157-01-51 11044102

Вмаазин "Прод#тыпитания" треб#ется:

Òåë.: (067)243-03-53 70396101

70395101

ПРОДАВЦЫ ТОРГОВОГО ЗАЛА

ПРОДАВЦІ ПРОД. ТОВАРІВ

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Íîâîîáóõîâñêîé / (ÃÐ: 7\7). Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46. Тел. (044)200 42 61

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 35 ðîê³â, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)141 26 53

109761020110

ПРОДАВЦЫ КАССИРЫ / ñåòü çàêóñî÷íûõ / Ìóæ.\æåí. îò 20 äî 50 ëåò, îïûò ðàáîòû æåëàòåëåí, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, îáó÷åíèå, ïèòàíèå. Ç\ï îò 3000 ãðí. Òåë.: (044)228-00-77. www.stardogs.com.ua Тел. (067)443 40 80

109781020101

110171020101

ПРОМОУТЕР /Òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 1000 ãðí â íåäåëþ. Òåë.: (067)798-99-69, (067)236-19-26. Тел. 464 97 49 704151010101

11072102

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ "ÁÅÐÊÀÍÀ ÁÜÞÒÈ" / êîñìåòèêè ïî óõîäó çà ëèöîì, òåëîì è âîëîñàìè. Äëÿ ðàáîòû â òîðãîâûõ ñåòÿõ "WATSONS", "ÊÎÑÌÎ", "BROCARD". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: % îò ïðîäàæè (ìèíèìóì 3000 ãðí + áîíóñû). Çâîíèòü: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)200-54-04, (050)382-38-48, (050)448-99-04. Тел. (050)440 56 31

109801010101

ПРОДАВЦІ /Íàéá³ëüøà íàö. òîðãîâåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)340 14 67

110921010105

ПРОДАВЦІ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / Ìîæëèâî ðîáîòà íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56 110721020105

РАЗДЕЛЬЩИКИ Ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", ò. (093)030-93-94; ð-í Òðîåùèíà, ò. 515-77-07; ð-í Äíåïðîâñêèé, ò. 536-93-79; ð-í Ñâÿòîøèí, ò. (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, ò. 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, ò. 418-60-43; ð-í ÂÄÍÕ, ò. (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, ò. 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, ò. (067)223-81-80; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)223 86 97 110711040106

СПЕЦИАЛИСТ / ñòàáèëüíóþ èçäàòåëüñêóþ ôèðìó / â îòäåë ðåàëèçàöèè è ïðîäâèæåíèÿ ãàçåòíî-æóðíàëüíîé ïðîäóêöèè. Òðåáîâàíèÿ: îò 25 ëåò, ìóæ÷èíà, ÂÎ (ýêîíîìèêà, ìàðêåòèíã, òîðãîâëÿ), îïûòíûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, ÎÐ â ñôåðå ïðîäàæ (ðûíîê ÑÌÈ) ïðèâåòñòâóåòñÿ. Ç\ï 2500 ãðí (îêëàä + % îò äîõîäà). E-mail: riu_vvk@ukr.net (â òåìå óêàçàòü äëÿ Ãàëèíû Âàñèëüåâíû). Òåë.\ôàêñ: 453-35-11. Тел. 453 35 12 110641010101

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ /Ìåðåæà "ÊÎÑÌÎ" / (æ³í., 19-35 ðîê³â). Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Тел. (067)239 81 52 110551020103

70524102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КЛАДОВЩИК

КОМІРНИК

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Íîâîîáóõîâñêîé / (ÃÐ: 7\7). Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46. Тел. (044)200 42 61

/ÄÑ N 800 / Òåë.: 563-01-46. Тел. 563 01 45

109761020102

КЛАДОВЩИК Ç\ï 3000 ãðí + ïðåìèÿ. (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07

Òåë.:

705311060000

КЛАДОВЩИК 10857102

/ÏÀÎ "Âèìì-Áèëëü-Äàíí Óêðàèíà" / (ÏåïñèÊî Óêðàèíà, ã. Âèøíåâîå). Ðàçâîçêà îò ì. "Íèâêè", îáåäû, îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Èðèíà, Тел. (044)490 52 76

110051020104

КЛАДОВЩИКИ /Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)958 18 32

110951020101

КОМІРНИК

11017102

ТОВАРОВЕД / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)781 16 49

108911020105

ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / Ç\ï â³ä 240 ãðí\äåíü + ïðåì³àëüí³. Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Íå àãåíòñòâî. Âèïëàòà ùîäåííî. ÄÐ íåîáîâ'ÿçêîâî. Çà íåîáõ³äí³ñòþ ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Àäðåñà: ñò. ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Áîãäàí³âñüêà, 2 (5 õâ. ï³øêè â³ä ϳâäåííîãî âîêçàëó, îêðåìèé âõ³ä ç äâîðó, "³ää³ë äîñòàâêè"). Òåë.: 248-10-07, (093)522-84-41, (066)969-66-79. Тел. 248 40 30

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Ç\ï 4300 ãðí + %. Âîçðàñò 18-40 ëåò, ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 383-12-13, 383-13-10, (098)815-40-02 (Ðàáîòîäàòåëü). Тел. (093)776 00 28

704231010101

705311100000

Ç\ï - âûñîêàÿ. Òåë.: (063)108-60-90, (099)542-30-76. Тел. (094)926 09 61 703271070000

ÐÀÁÎÒÀ

/Ìåðåæà "ÊÎÑÌÎ" / (÷îë., 20-35 ðîê³â). Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Тел. (067)239 81 52

110551020104

РАБОТНИКИ НА СКЛАД /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

704261020107

РАБОТНИКИ СКЛАДА /Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, (098)674-61-01. Тел. (093)745 55 68

703581020105

110171020114

КОМІРНИК /Ïðàöþé ç êðàùèìè! / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ïîðó÷ ç äîìîì. Ñï³âáåñ³äè ïðîâîäÿòüñÿ: ïí-ïò 10.00, 12.00, 15.00. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. ϳìîíåíêà, 13; ÁÖ "Ôîðóì", êîðï. 6Å, 4 ïîâåðõ ÌÒ². E-mail: hr_doo@mti.ua Çâåðòàòèñü çà Тел. 590 30 91

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ГРУЗЧИКИ КОМПЛЕКТОВЩИКИ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

110721020110

ПРИЙМАЛЬНИК

99991011

/Ðàáîòà â Êèåâå! / (îò 1200 ãðí\íåäåëÿ). Òðåáîâàíèÿ: ìóæ÷èíà\æåíùèíà îò 18 äî 55 ëåò. Êîíòàêòíûå òåë.: 502-51-77. Тел. 592 76 25

Ç\ï 3000 ãðí. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

000000180211

5 СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЙ НА СКЛАД

703881020103

КОМІРНИКИ

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 250 84 49

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

107641020107

108571020103

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

703581020102

/"ÍÀØÀ ÐßÁÀ" / ̳ñöåðîçòàøóâàííÿ ô³ðìè - ϳâäåííà Áîðùàã³âêà. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ òà ñîöïàêåò. Òåë.: 537-41-44, Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà (â³ää³ë êàäð³â). E-mail: m.kushnirenko@mhp.com.ua Тел. (095)270 28 47

КОМІРНИК

703231020101

/Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, (098)674-61-01. Тел. (093)745 55 68

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 45 ðîê³â, ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)141 26 53

000000180067

КОМІРНИКИ

Ç\ï 4000 ãðí\ìåñ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07 705311030000

/Äëÿ ðàáîòû íà ñêëàäå / Òðåá.: ÎÐ íà ñêëàäàõ. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòàâêà äî ìåñòà ðàáîòû îò ñò. ì. "Íèâêè". Êîìïàíèÿ "Ëîãèñòèê-Ïëþñ", ïãò Ñòîÿíêà, 21-é êì Æèòîìèðñêîé òðàññû, ñêëàäñêîé êîìïëåêñ West Gate Logistic, áëîê 2D (15 ìèí. îò ñò. ì. "Íèâêè"). Êîíòàêòíûå ëèöà - Ñåðãåé, òåë.: (050)960-51-18. Âëàäèìèð, Тел. (097)998 96 63 110771040101

11095102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


35

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНИ /Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 545 76 19 108351010128

70420101

КУХАР /ÄÑ N 452 (âóë. Åíòóç³àñò³â, 41\2)/ Тел. 295 06 59

000000200015

КУХАР /ÄÑ N 589/ Тел. 418 20 35

000000200090

КУХАР 10967102

КУХАР

/Ñåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / ñ ÎÐ. Èðèíà (10.00-19.00), Тел. (050)356 00 05

/Íà ϳä-âî / äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 412 08 97

КУХАР

КУХАР

КУХАР

703861010103

БАРМЕН ОФИЦИАНТКА

109671020308

/ êàôå íà ×îêîëîâêå / ñ ÎÐ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (068)198 06 03 705361010000

БАРМЕНЫ /Êàôå "Íüþ-Éîðê" / ñ ÎÐ. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ð-í Ìîñêîâñêîé ïëîùàäè. Тел. (097)777 62 62

704201010101

БАРМЕНЫ /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 454 27 87

704981010108

ДИРЕКТОР КАФЕ

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Òåë. (050)443-82-10, âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà; (050)446-50-60, âóë. Ìàëèøêà. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596, Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³â. ïë., 8-Á, (050)387-7867. jobs@billa.ua Тел. 496 17 45

109641020106

КУХАР /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 235 43 24

/Íà ϳä-âî / ç ÄÐ. äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 412 08 97

КУХАР

КОНДИТЕР

КУХАР

000000200241

/ÄÑ N 375/ Тел. 243 46 36

109671020304

11038101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОРЫ /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà / ñ ÎÐ. (â ð-íå Òðîåùèíû). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)679 04 15 704671010101

БАРМЕН /Íà ϳä-âî / äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 412 08 97 109671020302

/ÄÑ N 609 / (íà ïåð³îä ë³êàðíÿíîãî îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà). Тел. 418 70 16

БАРМЕН

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 45 ðîê³â, ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)141 26 53

110171020118

КОНДИТЕР, ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

704551020105

/ÄÑ N 436/ Тел. 430 21 66

000000200186

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 431 95 56

000000200043

КУХАР /ÄÑ N323 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó / (ì. "Äîðîãîæè÷³", ì. "Ñèðåöü"). Тел. 440 54 11

000000200253

КУХАР /ÄÑ N 60 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 450 93 39

000000200166

КУХАР /ÄÍÇ N 599/ Тел. 452 01 91

000000200115

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 (âóë. Ôðóíçå, 107)/ Тел. 468 12 40

000000200219

/ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 250 05 80

000000200230

КУХАР /Äèòÿ÷à ³íôåêö³éíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 483 38 41

000000200023

КУХАР /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 250 84 49

КУХАР

КУХАР

КУХАР

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N544/ Тел. 483 80 05

000000200208

/ÄÑ N35/ Тел. 272 41 01

000000200051

КУХАР

000000200181

000000200178

/ÄÑ N 312 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåðì³íîâî!!! Тел. 525 41 80

000000200182

КУХАР

КУХАР

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ìóæ.\æåí. äî 45 ëåò, ÎÐ. ÃÐ: 4\4. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + ïðåìèÿ + ôîðìà. Ñàíêíèæêà îáÿçàòåëüíî. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

000000200150

/ÄÑ N 141 (âóë. Áàñåéíà, 15-À)/ Тел. 287 68 97

/ÄÑ N450/ Тел. 529 22 46

КУХАР

КУХАР

000000200049

/ÄÑ N184 (âóë. Ïîïóäðåíêà, 24)/ Тел. 292 21 65

000000200140

/ÄÑ N 800 / Òåë.: 563-01-46. Тел. 563 01 45

000000200086

000000200066

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


36

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

11064102

КУХАР /ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 565 60 08

000000200135

КУХАР /ØÄÑ "Çîä³àê" / Òåë.: 573-15-67. Тел. 572 98 34

000000200108

КУХАРІ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

110721020101

КУХАРІ /ÄÑ N 74/ Тел. 443 70 17

ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ М'ЯСА /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

110721020109

704531010000

704201010104

ОФИЦИАНТКИ /Àðò-êëóá â öåíòðå ãîðîäà / Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (067)209-37-90. Тел. (098)316 88 93

303961010129

/ ðåñòîðàí íà Ïå÷åðñêå / áåç ÎÐ. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Тел. 288 58 55

/Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / ÎÐ îò 5 ëåò. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 454 27 87

704981010103

МАНГАЛЬЩИКИ /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà / (â ð-íå Òðîåùèíû). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)679 04 15 704671010107

ÐÀÁÎÒÀ

ОФІЦІАНТ /Íà ϳä-âî / äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 412 08 97

109671020303

/Ó "Ëüâ³âñüêó ìàéñòåðíþ øîêîëàäó" / Âèìîãè: â³ëüíå âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ïî÷óòòÿ ãóìîðó, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü. Тел. (050)468 41 91 704841010101

ПЕКАР

/Ñåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / (íå ñòóäåíòû ñòàöèîíàðà) ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Èðèíà (10.00-19.00), Тел. (050)356 00 05

ОФИЦИАНТЫ

ПЕКАРЬ

/Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Îò 20 ëåò, ñ îïûòîì ðàáîòû. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 454 27 87

/Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï 3600 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53

ОФИЦИАНТЫ

МАНГАЛЬЩИКИ

/Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà / (â ð-íå Òðîåùèíû). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)679 04 15

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2700 ãðí. Òåë. (050)443-82-10, âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà; (050)446-50-60, âóë. Ìàëèøêà. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596, Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³â. ïë., 8-Á, (050)387-7867. jobs@billa.ua Тел. 496 17 45

705321030101

000000200220

110381010103

ОФИЦИАНТЫ

ОФІЦІАНТИ

ОФИЦИАНТЫ

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

/Â Èðëàíäñêèé ÏÀÁ / Ñò. ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ð. Îêèïíîé, 4. Òåë.: (095)272-11-17. E-mail: ok@to-dublin.com.ua Тел. 569 57 41

703211020102

ОФИЦИАНТЫ /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)220 31 94

000000200041

70484101

ОФИЦИАНТЫ

704671010102

/Êàôå "Íüþ-Éîðê" / ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ð-í Ìîñêîâñêîé ïëîùàäè. Тел. (097)777 62 62

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 (âóë. Ôðóíçå, 107)/ Тел. 468 12 40

109641020103

ОФИЦИАНТ

Îïëàòà ïîãîäèííà. Ç\ï ùîòèæíåâî. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, (093)210-82-56. Тел. 362 43 61

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 431 95 56

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2700 ãðí. Òåë. (050)443-82-10, âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà; (050)446-50-60, âóë. Ìàëèøêà. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596, Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³â. ïë., 8-Á, (050)387-7867. jobs@billa.ua Тел. 496 17 45

000000200221

КУХАРІ, ПОМІЧНИКИ КУХАРІВ, КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ

70467101

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА

/Â êàôå / Ãðàôèê ðàáîòû: 5\2, 9.00-16.00. Òåë.: (063)365-14-78. Ðóêîâîäèòåëü êàôå, Тел. (097)962 55 48

109341010101

ОФИЦИАНТЫ

109641020107

703861010101

704981010102

11020101

ПЕКАРЬ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ìóæ.\æåí. äî 45 ëåò, ÎÐ. ÃÐ: 4\4. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + ïðåìèÿ + ôîðìà. Ñàíêíèæêà îáÿçàòåëüíî. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

704551020106

ПОВАР Ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", ò. (093)030-93-94; ð-í Òðîåùèíà, ò. 515-77-07; ð-í Äíåïðîâñêèé, ò. 536-93-79; ð-í Ñâÿòîøèí, ò. (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, ò. 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, ò. 418-60-43; ð-í ÂÄÍÕ, ò. (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, ò. 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, ò. (067)223-81-80; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)223 86 97

110711040102

ПОВАР /Ñåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / ñ ÎÐ è áåç. Èðèíà (10.00-19.00), Тел. (050)356 00 05

703861010105

110201010101

ПОВАР /Êàôå "Íüþ-Éîðê" / (æåëàòåëüíî ìóæ÷èíà, ñ ÎÐ). ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ð-í Ìîñêîâñêîé ïëîùàäè. Тел. (097)777 62 62 704201010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


37

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÎÄÈÒÅËÈ сосвоимавтовта си Ребята,помоитевыполнить за азыдиспетчерс ой. Работабезобязалово . Большое оличествоза азов!

Òåë.: 568-05-60, (063)568-05-60 10934101

Срочнотреб ются Вресторан наПечерс е безОР ГР:неделя/неделю Тел.:288-58-55

/Àãåíòñòâî "Íèêà" / Ç\ï 300-1000 ó.å. Ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Óë. Ãîëîñååâñêàÿ, 7, ê. 1, ýò. 7, îô. 7, ì. "Äåìååâñêàÿ". Òåë.: (063)620-07-74. Тел. (066)388 27 86

/Ñåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / ñ ÎÐ è áåç. Èðèíà (10.00-19.00), Тел. (050)356 00 05

/Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 454 27 87

704981010104

ПОВАРА /Â Èðëàíäñêèé ÏÀÁ / Ñò. ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ð. Îêèïíîé, 4. Òåë.: (095)272-11-17. E-mail: ok@to-dublin.com.ua Тел. 569 57 41

110381010102

ПОВАРА /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà / (â ð-íå Òðîåùèíû). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)679 04 15

704671010103

ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ /Íà ïðîèçâîäñòâî / Ç\ï 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53

110201010107

ПРАЦІВНИК КУХНІ /ÄÑ N 49/ Тел. 418 62 03

СУШИСТЫ

110291010102

/Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà / (â ð-íå Òðîåùèíû). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)679 04 15

704671010106

ТЕСТОМЕС /Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 3900 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53

110201010102

ФОРМОВЩИК /Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. æåí.). Ç\ï 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53

110201010104

ХОСТЕС /Àðò-êëóá â öåíòðå ãîðîäà / Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (067)209-37-90. Тел. (098)316 88 93

АВТОМИЙНИКИ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МЕНЕДЖЕРИ З АКТИВНОГО ПРОДАЖУ

АВТОСЛЕСАРЬ

РАБОТА В НЕДВИЖИМОСТИ

АВТОСЛЕСАРЬ

Ýêñêëþçèâíûå óñëîâèÿ ðàáîòû, øèêàðíûå óñëîâèÿ äëÿ ðèýëòîðîâ ñ ÎÐ, îáó÷åíèå äëÿ íîâè÷êîâ. Æåëàòåëüíî çíàíèå ÏÊ (ïîëüçîâàòåëü). Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (099)541-77-97, (097)270-80-17. Тел. (093)648 25 82

Ìàêñèì, Тел. (067)704 54 52

704531030000

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Ìàêñèì, Тел. (067)704 54 52

110031020401

704731010101

703621010101

703211020101

ХОСТЕС

110681020201

АВТОСЛЕСАРЬ /Êèåâ. ôèëèàë Ãëîáèíñêîãî ìÿñîêîìáèíàòà / ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëÿ "Ãàçåëü". Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (066)443-17-78. Тел. (097)263 87 74

110291010101

/Â Èðëàíäñêèé ÏÀÁ / Ñò. ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ð. Îêèïíîé, 4. Òåë.: (095)272-11-17. E-mail: ok@to-dublin.com.ua Тел. 569 57 41

ВОДИТЕЛИ ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè íà ïîâûøåííûå òàðèôû â òàêñè. Áåç "îáÿçàëîâîê". Îáó÷åíèå, åñòü ñîâìåñòèòåëüñòâî, âñå äîêóìåíòû. Òåë.: 233-10-81. Тел. (093)329 00 81

ХОСТЕСС

705231020101

ВОДИТЕЛИ /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ôèðìû). Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)494 37 73

110031020101

ШЕФ ПОВАР

ВОДИТЕЛИ

/Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà / (â ð-íå Òðîåùèíû). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)679 04 15 000000200152

ijâ÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ - âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (093)210 82 56

/Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ / Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ìîæëèâ³ñòü ðîáîòè äëÿ ñòóäåíò³â. Òåë.: (067)445-77-41. Тел. 507 21 34

704671010104 000000200052

ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК ХАРЧОБЛОКУ /ÄÑ N 609/ Тел. 418 70 16

/Êèåâ. ôèëèàë Ãëîáèíñêîãî ìÿñîêîìáèíàòà / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (066)443-17-78. Тел. (097)263 87 74

703861010106

/Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà / (â ð-íå Òðîåùèíû). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)679 04 15

ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК НА КУХНЮ /ÄÑ N 436/ Тел. 430 21 66

АВТОМАЛЯР

110381010101

000000200063

/"Paintmaster" / ñ ÎÐ (êðàñêè, ëàêè, ãðóíòû PPG). Îòñóòñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ñîáëþäåíèå âíóòð. ðåæèìà. Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. ÃÐ: 9.00-18.00. Ïð-ò Íàóêè. Ç\ï $1000. www.paintmaster.org Òåë.: (095)055-45-35, Àëåêñåé Ïàâëîâè÷. 704721010101

СУШИСТ

ПОВАРА

70532103

70498101

ПОВАРА

703561010105

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АВТОМАЛЯР

ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ 70386101

70354101

ýâàêóàòîðà, ìèêðîàâòîáóñà. Àëåêñàíäð Îëåãîâè÷, Тел. (067)504 31 62

704671010108

110681020101

99991013

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


38

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

11003102

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ôèðìû). Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)494 37 73

/"ÑÈÌÊÀ" òàêñè / ñî ñâîèì àâòî â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ñâîáîäíûé ãðàôèê, áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ, îòëè÷íûå òàðèôû, ðàáîòà íà ìîáèëüíîì òåëåôîíå, ïîìîùü â ëèöåíçèðîâàíèè. Тел. (093)430 81 73

110691020101

ВОДИТЕЛИ Ðåáÿòà, ïîìîãèòå âûïîëíèòü çàêàçû äèñïåò÷åðñêîé. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ! Ðàáîòà áåç îáÿçàëîâîê. Òåë.: 568-05-60. Тел. (063)568 05 60

703541010101

ВОДИТЕЛИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Âîçðàñò äî 45 ëåò. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 574 99 32

109311020103

ВОДИТЕЛИ äëÿ ðàáîòû â òàêñè "Íàçàðè", ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì, à òàêæå íà íàøè àâòîìîáèëè. Áåðåì àâòîìîáèëè â àðåíäó. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (093)356-00-00. Тел. 535 77 08

109771010101

ВОДИТЕЛИ /Àãåíòñòâî "Íèêà" / Ç\ï 300-1000 ó.å. Ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Óë. Ãîëîñååâñêàÿ, 7, ê. 1, ýò. 7, îô. 7, ì. "Äåìååâñêàÿ". Òåë.: (063)620-07-74. Тел. (066)388 27 86

703561010104

ВОДИТЕЛИ /Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, (098)674-61-01. Тел. (093)745 55 68

703581020108

ВОДИТЕЛИ /Êîðîíà-Òàêñè / ñî ñâîèìè àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)479 00 00

703741010101

ВОДИТЕЛИ /Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè / (íà ñàìîñâàëû ÊÀÌÀÇ, FAW, SHAANXI). ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-73-76. Тел. 574 58 36

110371010101

ВОДИТЕЛИ С АВТОМОБИЛЕМ /"Àâàíãàðä Òàêñè" / Òàðèôû ïîâûñèëè. Íå óñïåâàåì âûâîçèòü çàêàçû! Ñàìûå äåìîêðàòè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Áåç îáÿçàëîâîê. Âîçìîæíî ñîâìåñòèòåëüñòâî. Ïðîïëàòà ÷åðåç òåðìèíàëû. Äîõîä îò 6000 ãðí. Òåë.: (063)206-72-07. Тел. (067)209 59 89

704291040101

Срочно требется: В слжб таси "Ма нс"

ÂÎÄÈÒÅËÜ ñî ñâîèì àâòî

704271010101

Информация по тел.:

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Àëåêñàíäð Îëåãîâè÷, Тел. (067)504 31 62

Òåë.: (095)827-03-47, (044)360-47-77

110031020301

/Â ñëóæáó òàêñè "Ìàãíóñ" / ñî ñâîèì àâòî. Èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (095)827-03-47. Тел. (044)360 47 77

705291010101

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ФРОНТОВОГО /Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 545 76 19

108351010116

ВОДИТЕЛЬ КАТ. "Е" íà íàø àâòîìîáèëü. Ç\ï 5000-7000 ãðí. Тел. (063)479 00 00

704291050101

ВОДИТЕЛЬ КАТ. "С" /Â êîìïàíèþ / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (067)240-90-47. Тел. 463 98 51

70523102

110601010104

/ êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / (íàëè÷èå ëè÷íîãî àâòî "Ïèêàï"). Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Åêàòåðèíà, Тел. (095)733 81 24 110781010101

ТРЕБУЕТСЯ

Автомойе треб ются

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. "Â"

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ

íà íàø àâòîìîáèëü

Ответственность, порядочность. З\п 30%. Р-н ст. м. "Черни овсая".

с ОР.

З\п 5000-7000 рн. Тел. (063)479-00-00 70429105

ÐÀÁÎÒÀ

70529101

11083101

ВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО АВТО

/"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ - 6-10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)471 00 00

11029101

ВОДИТЕЛИ ЭВАКУАТОРА, МИКРОАВТОБУСА

704291030101

ВОДИТЕЛИ

11068102

Òåë.(095)242-62-80, Андрей 70441101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


39

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

11069102

11078101

10977101

70429103

11060101

70427101

ВОДИТЕЛЬ НА АВТО ФИРМЫ

ВОДИТЕЛЬ ИНКАССАТОР

ВОДІЇ КАТ. "С"

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

Âîçðàñò îò 28 ëåò. Ïðîïèñêà: Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Óäîáíûé ÃÐ. Ç\ï îò 5200 ãðí. Òåë.: 599-49-49, 599-40-50, (067)444-67-49. Тел. (096)773 48 23

òðåáóåòñÿ â áàíê. Îïûò ðàáîòû âîäèòåëåì îò 5 ëåò, æåëàòåëüíî â áàíêå. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà îáÿçàòåëüíî. Ç\ï 2300 ãðí. Тел. 486 21 99

/"ÍÀØÀ ÐßÁÀ" / äëÿ äîñòàâêè ïðîäóêö³¿ ïî ì. Êèºâó òà îáëàñò³. Àâòîìîá³ë³ ìàðêè "Ìåðñåäåñ". Ç\ï â³ä 3000 ãðí ³ âèùå. ̳ñöåðîçòàøóâàííÿ ô³ðìè - ϳâäåííà Áîðùàã³âêà. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ òà ñîöïàêåò. Òåë.: 537-41-44, Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà (â³ää³ë êàäð³â). E-mail: m.kushnirenko@mhp.com.ua Тел. (095)270 28 47

/Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè / CAT D5G. ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-73-76. Тел. 574 58 36

109581010101

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА /Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)958 18 32

110951020103

ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА

110571010000

ВОДІЙ САМОСКИДУ "МАЗ" /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 3500-4000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

110831010103

ВОДІЇ НАВАНТАЖУВАЧА

ВОДІЙ ОХОРОННИК /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ãðàô³ê ðîáîòè: ð³çíèé (â ò.÷. âàõòà). Ç\ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Òåë.: (067)296-21-62, (044)481-00-18. Тел. (095)271 63 01

110091020102

/Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)958 18 32

110951020102

ВОДИТЕЛЬ СО СВОИМ АВТОМОБИЛЕМ

703581020112

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÎÐ íà ýëåêòðîïîãðóç÷èêå. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 3800 ãðí. Тел. 593 04 72

/"ÍÀØÀ ÐßÁÀ" / ̳ñöåðîçòàøóâàííÿ ô³ðìè - ϳâäåííà Áîðùàã³âêà. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ òà ñîöïàêåò. Òåë.: 537-41-44, Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà (â³ää³ë êàäð³â). E-mail: m.kushnirenko@mhp.com.ua Тел. (095)270 28 47

107641020106

ВОДІЇ /Ïàí-Òàõ³ / ç âëàñíèì àâòî, áåç çàñòàâè òà âñòóïíèõ âíåñê³â, êîì³ñ³ÿ 5%, îðåíäà àâòîìîá³ëÿ ñêëàäຠâ³ä 90 ãðí\äîáà, 1 äåíü â òèæäåíü áåçêîøòîâíî, äîïîìîãà ó ëåãàë³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ â òàêñ³. Òåë.: (067)407-35-55. Тел. (093)776 27 50

ДИСПЕТЧЕР /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè ñ ÎÐ. Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà, Тел. (066)720 80 00

110031020201

ДИСПЕТЧЕР

ВОДІЇ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ /Áóä³âåëüíå ϳä-âî / (1-2 êë.). Íàäàºìî æèòëî. Тел. 573 36 18

КРАНОВЩИК

ВОДІЇ КАТ. "Е"

/Â êîìïàíèþ / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (067)240-90-47. Тел. 463 98 51

109731010103

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 5000 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

110801030000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

109361020110

/Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè / DOOSAN SSL-450. ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-73-76. Тел. 574 58 36

110371010102

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА /Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè / (JCB 3CX, CAT428E). ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-73-76. Тел. 574 58 36

110371010103

МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСУ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000-4500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

110831010104

äëÿ ðàáîòû â òàêñè ñ ÎÐ. Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà, Тел. (066)720 80 00

303971020000

/Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / (íà ãàçå). Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, (098)674-61-01. Тел. (093)745 55 68

107641020101

110371010104

МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА

110691020201

МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА /Áóä³âåëüíå ϳä-âî / (5-6 ð.). Íàäàºìî æèòëî. Тел. 573 36 18

109731010102

110601010105

МАШИНІСТИ БУЛЬДОЗЕРА, АВТОТРЕЙДЕРА /Áóä³âåëüíå ϳä-âî / Íàäàºìî æèòëî. Тел. 573 36 18

109731010104

МАШИНИСТ /Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / ìîñòîâîãî è êîçëîâîãî êðàíà. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 545 76 19 108351010126

МАШИНІСТИ БУРОВИХ УСТАНОВОК /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000-6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

110831010102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


40

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70429104

11012101

70329101

Требется

ÂÎÄÈÒÅËÜ íà àâòî ôèðìû Возрастот28лет.Прописа: КиевиКиевсаяобл.УдобныйГР. З\пот5200рн.

Òåë.: 599-49-49, 599-40-50, (067)444-67-49, (096)773-48-23

11037101

Компанії ТОВ "Піт-СТОП Сервіс" потрібні на робот

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â ДР, без шідливих звичо Тел.: (050)355-38-40,

(098)211-34-48

10958101

10971101

70482101

ТРАКТОРИСТ

ЕЛЕКТРОЕРОЗІОНІСТ

/Êîììóíàëüíîå Ïð-òèå / òðåáóåòñÿ íà ðàáîòó. Âîçìîæåí âàðèàíò ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëüÿ. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: 495-31-93. Тел. 253 56 05

/ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" ³ì. Ñ.Ï. Êîðîëüîâà / (ïðîøèâêà, âèð³çêà). Äëÿ ðîáîòè íà ³íñòðóìåíòàëüíîìó âèðîáíèöòâ³. Ç\ï âèñîêà. Àäðåñà: á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8. Тел. 404 65 05

105621020106

110311010000

70472101

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПЕРЕВОЗКАМ / òðàíñïîðòíî-ýêñïåäèöèîííóþ êîìïàíèþ / ÎÐ æåëàòåëåí, âîçìîæíî îáó÷åíèå. Ñâîáîäíîå âëàäåíèå ÏÊ, ÂÎ. Âûñîêèé óðîâåíü ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè. Тел. (099)404 14 31

705061010101

МИЙНИКИ АВТО /Íà àâòîìèéêó / ³ê â³ä 18 äî 30 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 3000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Тел. 592 80 20 209921010101

ПРАЦІВНИКИ АВТОЗАПРАВОК ÃÐ ð³çí³. Îïëàòà + ÷àéîâ³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (093)210 82 56

ШИНОМОНТАЖНИК

ЕЛЕКТРОЕРОЗІОНІСТИ

/Íà ÑÒÎ / ÎÐ îò 1 ãîäà. Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (093)554-24-97, (093)756-94-44. Тел. (095)276 54 56

/Ç-ä "̲ÊÐÎÍÈ" / Ç\ï + ñîöïàêåò + ñïåöîäÿã. Ð-í ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ïð-ò Ìîñêîâñüêèé, 6. Òåë.: 464-48-94. E-mail: mail@microny.com.ua Тел. (050)448 30 30

704381010000

СЛЮСАРІ З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

ДОЗУВАЛЬНИКИ

ШИНОМОНТАЖНИКИ /Êîìïàí³ÿ ÒΠ"ϳò-ÑÒÎÏ Ñåðâ³ñ" / âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â. ÄÐ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë.: (050)355-38-40. Тел. (098)211 34 48 109711010101

ЭКСКАВАТОРЩИК /Â êîìïàíèþ / íà òðàêòîð "Áîðåêñ". Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (067)240-90-47. Тел. 463 98 51 110601010102

Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (063)108-60-90, (096)564-59-17. Тел. (099)542 30 76 703271040000

ÐÀÁÎÒÀ

109361020101

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 430 21 79

110241010101

ЕЛЕКТРОМОНТЕР /ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" (á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8) / çâ'ÿçêó òà îõîðîííî¿ ñèãíàë³çàö³¿. Òåë.: 408-85-22, 408-27-91. Тел. 408 18 77

110121010107

109361020111

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

ЕЛЕКТРИК МЕХАНІК

Ç\ï 3000 ãðí + %. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07 000000220183

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ

ЕЛЕКТРИК

ЭКСПЕДИТОРЫ

/Àâòîáóñíèé ïàðê/ Тел. 408 71 47

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / â áåòîííîçì³øóâàëüíèé öåõ. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

110911010106

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ

109361020103

ЭКСПЕДИТОРЫ

704531040000

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèí³â. Тел. (095)424 41 58 705311090000

704821010101

/ÄÏ "ÊȯÂÏÀÑÑÅвÑ" / ç ðåìîíòó òà ìîíòàæó êàáåëüíèõ ë³í³é V ðîçðÿäó. Òåë.: 417-35-29. Тел. 425 98 80

110531010201

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


41

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

70501101

МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ ПОГРУЗЧИКОВ

ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå, ÎÐ. ÃÐ: 9.00-18.00. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 4000 ãðí. Тел. 593 04 72 110801070000

МЕХАНИК НАЛАДЧИК 11088101

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

КРАНІВНИКИ МОСТОВИХ КРАНІВ

/Ñâÿòîøèíñüêèé äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 450 92 57

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 3700 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

000000230198

ЕЛЕКТРОМОНТЕР /Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 486 97 59

000000230013

109361020104

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ /Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 434 46 82

ñ ÎÐ â õóäîæåñòâåííîé êîâêå. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)878 54 26

108921010103

МАЙСТЕР МЕХАНІЧНОЇ ДІЛЬНИЦІ /ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / Ç\ï 2500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45

110881010117

110881010113

МАЙСТЕР

ЕЛЕКТРИК

/Òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / ÎÐ. Ç\ï îò 1000 ãðí â íåäåëþ. Òåë.: (067)798-99-69, (067)236-19-26. Тел. 464 97 49

МОНТАЖНИКИ М\П КОНСТРУКЦИЙ

110121010102

110121010103

МАЛЯР МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)878 54 26

108921010102

МАШИНІСТ КРАНА

110911010104

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 430 21 79

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

110241010105

110881010116

ОПЕРАТОР ГРАНУЛЯТОРА /Ïðîèçâîäñòâåííî-òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 500 ó.å. Тел. (050)382 17 73

109751010102

ОПЕРАТОРИ /ÏÀÒ "ÀÂÅÐÑ" / àâòîìàòè÷íî¿ òà íàï³âàâòîìàòè÷íî¿ ë³í³¿. Тел. 230 69 71

110301010101

ОПЕРАТОРИ ВЕРСТАТІВ З ЧПУ /Ç-ä "̲ÊÐÎÍÈ" / Ç\ï + ñîöïàêåò + ñïåöîäÿã. Ð-í ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ïð-ò Ìîñêîâñüêèé, 6. Òåë.: 464-48-94. E-mail: mail@microny.com.ua Тел. (050)448 30 30

110911010102

ПИЛОРАМЩИК

ñ ÎÐ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07 705311010000

НАЛАДЧИК /Â ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû è ïðèáîðîâ (ñáîðêà, ðåìîíò, íàëàäêà èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Ôàêñ\ Тел. (044)467 77 88

110581010102

/ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" (á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8) / Òåë.: 408-85-22, 408-27-91. Тел. 408 18 77

КООРДИНАТНО

РОЗТОЧУВАЛЬНИКИ /Ç-ä "̲ÊÐÎÍÈ" / Ç\ï + ñîöïàêåò + ñïåöîäÿã. Ð-í ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ïð-ò Ìîñêîâñüêèé, 6. Òåë.: 464-48-94. E-mail: mail@microny.com.ua Тел. (050)448 30 30

МОНТАЖНИК МЕТАЛЛОПЛАСТИ

КОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

000000230191

ЗВАРНИК САНТЕХНІК /ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" (á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8) / Òåë.: 408-85-22, 408-27-91. Тел. 408 18 77

110801060000

704151010104

КУЗНЕЦ

ЗАТОЧУВАЛЬНИК /ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå, ÎÐ íà ïðîèçâîäñòâå, æåëàòåëüíî â ïîëèãðàôèè. ÃÐ: ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 4000 ãðí. Тел. 593 04 72

/ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / ç ÏÊ. Ç\ï 4000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ

/Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (èçãîòîâëåíèå áåñåäîê, òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è ò.ä.). Òåë.: (098)918-72-51. Тел. (063)610 89 05

703611010102

ПЛИТОЧНИК /ÏÀÎ "Âèìì-Áèëëü-Äàíí Óêðàèíà" / (ÏåïñèÊî Óêðàèíà, ã. Âèøíåâîå). Ðàçâîçêà îò ì. "Íèâêè", îáåäû, îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Èðèíà, Тел. (044)490 52 76

110051020109

/ÏÀÎ "Âèìì-Áèëëü-Äàíí Óêðàèíà" / íà ïðîèçâîäñòâî ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè. (ÏåïñèÊî Óêðàèíà, ã. Âèøíåâîå). Ðàçâîçêà îò ì. "Íèâêè", îáåäû, îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Èðèíà, Тел. (044)490 52 76

ПОМІЧНИК МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА

ОПЕРАТОР ТПА И ЭВА

ПРОФІЛЬНИЙ ШЛІФУВАЛЬНИК

/ÎÎÎ "ÒÀÐÀ-ÏÀÊ" / Æåëàòåëüíî æåíùèíà, ìîæíî áåç ÎÐ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 430-30-69. Тел. 430 20 81

/ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" ³ì. Ñ.Ï. Êîðîëüîâà / Äëÿ ðîáîòè íà ³íñòðóìåíòàëüíîìó âèðîáíèöòâ³. Ç\ï âèñîêà. Àäðåñà: á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8. Тел. 404 65 05

/ÒΠ"ÓͲ-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (050)543-94-16. Тел. (098)479 04 20

110461020102

110051020110

109811010101

105621020105

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


42

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

11005102

70361101

РАБОЧИЕ ПО ОБШИВКЕ, СВАРКЕ БАЛКОНОВ Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07 705311020000

РАБОЧИЙ /Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53

110201010103

РАДИОМОНТАЖНИК НАЛАДЧИК /Â ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / (ñáîðêà, ðåìîíò, íàëàäêà èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Ôàêñ\ Тел. (044)467 77 88

110581010103

СБОРЩИК ЗАКАЗОВ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "ÌÅÄÒÅÕÍÈÊÀ" / Åñëè Âû óìååòå è ëþáèòå ðàáîòàòü ñ ëþäüìè ïðèãëàøàåì Âàñ â îôèñ íà ñîáåñåäîâàíèå. Òðåáîâàíèÿ: ìóæ÷èíà 20-40 ëåò, ïðåçåíòàáåëüíàÿ âíåøíîñòü, ïðàâèëüíî ïîñòàâëåííàÿ ðå÷ü. Ëè÷íûå êà÷åñòâà: êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå áûñòðî âõîäèòü â êîíòàêò ñ ëþäüìè, ñòðåìëåíèå ê îáó÷åíèþ, èíèöèàòèâíîñòü, òåðïèìîñòü. Ç\ï 3000-3500 ãðí. Çàïèñü ïî òåë.: 235-02-13. Тел. (063)342 78 58

110151010102

СВАРЩИК ñ ÎÐ. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)878 54 26

108921010101

/Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98

704961010105

СВАРЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà (050)546-50-58. Тел. (098)352 46 83

СЛЮСАР КВПІА

/Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 545 76 19

/ÏÀÒ "ÀÂÅÐÑ"/ Тел. 230 69 71

108351010120

СЛЕСАРЬ ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЙКЕ Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)878 54 26

108921010104

СЛЕСАРЬ ГИДРАВЛИК

/

Òåë.: 702301020104

СВАРЩИКИ СБОРЩИКИ ñ ÎÐ, ýë.-äóãîâàÿ, ï\àâòîìàò. Ïðîèçâîäñòâî áûòîâîê, êèîñêîâ, îòêàòíûõ ãàðàæíûõ âîðîò, ëåñòíèö. Òðåçâîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 5000 ãðí. Âîçìîæíî æèëüå. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Áîðèñïîëüñêàÿ, 7, òåððèòîðèÿ ç-äà "Áóäìàø". Тел. (096)597 19 57

704281010101

СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК

/Ñàíòåõíè÷åñêàÿ ôèðìà â ã. Êèåâå / 3-4 ðàçðÿä. Ç\ï 3000-4000 ãðí. Òåë.: (067)320-44-18. Тел. (067)328 54 54

109741010101

СЛЮСАР З РЕМОНТУ КВПТАА /ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТО

МОБІЛІВ /ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45

/Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 545 76 19

СЛЮСАР НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК

СЛЕСАРЬ САНТЕХНИК

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Тел. 430 21 79, 430 60 86

108351010121

/Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 545 76 19

108351010118

110881010115

10835101

110241010102

СЛЮСАР РЕМОНТНИК /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 430 21 79

110241010103

СЛЕСАРЬ СБОРЩИК /Â ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû è ïðèáîðîâ (ñáîðêà, ðåìîíò èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Ôàêñ\ Тел. (044)467 77 88

110581010104

СЛЕСАРИ САНТЕХНИКИ

110301010102

109361020108

/ÎÎÎ "ÒÀÐÀ-ÏÀÊ" / Òåë.: 430-30-69. Тел. 430 20 81

109811010202

СВАРЩИК

11024101

11030101

СЛЕСАРЬ КВПИА

СЛЮСАР /ÄÏ "ÊȯÂÏÀÑÑÅвÑ" / àâàð³éíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò V ðîçðÿäó. Тел. 425 98 80, 417 35 29

110531010202

СЛЮСАР САНТЕХНІК /ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" (á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8) / Òåë.: 408-85-22, 408-27-91. Тел. 408 18 77

110121010104

СЛЮСАР ІНСТРУМЕНТАЛЬНИК /ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" ³ì. Ñ.Ï. Êîðîëüîâà / Äëÿ ðîáîòè íà ³íñòðóìåíòàëüíîìó âèðîáíèöòâ³. Ç\ï âèñîêà. Àäðåñà: á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8. Тел. 404 65 05

105621020101

10981101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


43

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

11046102

10892101

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК

/ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" ³ì. Ñ.Ï. Êîðîëüîâà / Äëÿ ðîáîòè íà ³íñòðóìåíòàëüíîìó âèðîáíèöòâ³. Ç\ï âèñîêà. Àäðåñà: á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8. Тел. 404 65 05

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 430 21 79

105621020102

ТОКАР РОЗТОЧУВАЛЬНИК 11032101

СЛЮСАРІ

РЕМОНТНИКИ /ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

109361020106

СЛЮСАРІ

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИКИ /Ç-ä "̲ÊÐÎÍÈ" / Ç\ï + ñîöïàêåò + ñïåöîäÿã. Ð-í ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ïð-ò Ìîñêîâñüêèé, 6. Òåë.: 464-48-94. E-mail: mail@microny.com.ua Тел. (050)448 30 30

110911010101

СТОЛЯР /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 430 21 79

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

109361020112

СТРОПАЛЬЩИКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Äîñòàâêà íà îáúåêòû. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 537 69 93

110111010107

ТЕРМІСТ /ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" ³ì. Ñ.Ï. Êîðîëüîâà / Äëÿ ðîáîòè íà ³íñòðóìåíòàëüíîìó âèðîáíèöòâ³. Ç\ï âèñîêà. Àäðåñà: á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8. Тел. 404 65 05

ТЕХНІК 110241010106

/Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (èçãîòîâëåíèå áåñåäîê, òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è ò.ä.). Òåë.: (098)918-72-51. Тел. (063)610 89 05

703611010101

СТОЛЯРИ

/"ÔÎÊÑÒÐÎÒ" / Âèìîãè: â³äñóòí³ñòü ïðîòèïîêàçàíü çà ñòàíîì çäîðîâ'ÿ. ×åêàºìî çà àäðåñîþ: âóë. Äîðîãîæèöüêà, 1, ïîâ. 9, êàá. 29 (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", òð. N16 àáî N19, çóï. "Ìîòîçàâîä"). Ñï³âáåñ³äè ïðîõîäÿòü ó áóäí³ îá 11.00; 14.00; 16.00. Íàì ïîòð³áåí ñàìå òè, à íå òâ³é äîñâ³ä. Äëÿ äîâ³äîê: Тел. (044)247 67 09 110471020103

ТОКАРЬ АВТОМАТЧИК

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКИ

×ÏÓ ÍÖ-31. Íà Ïð-òèå ïî èçãîòîâëåíèþ è óñòàíîâêå ðåøåòîê, îãðàæäåíèé, âîðîò. Òåë.: (050)469-49-85. Тел. 524 74 73

109691010101

ТОКАРЬ РАСТОЧНИК

110321010102

ФОРМОВЩИК ЖБИ

/Ç-ä "̲ÊÐÎÍÈ" / Ç\ï + ñîöïàêåò + ñïåöîäÿã. Ð-í ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ïð-ò Ìîñêîâñüêèé, 6. Òåë.: 464-48-94. E-mail: mail@microny.com.ua Тел. (050)448 30 30

ШЛИФОВЩИК /ÎÎÎ "Óëüòðàêîí-Ñåðâèñ" / 4-6 ðàçðÿäà. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 3000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ñïåöîäåæäà, îïëà÷èâàåìûé îòïóñê è áîëüíè÷íûé. Ð-í ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Áîðèñ Äìèòðèåâè÷, Тел. 531 37 27

110321010103

/Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 545 76 19

108351010105

ШЛИФОВЩИК /ÎÎÎ "ÒÀÐÀ-ÏÀÊ" / (êðóãëàÿ, âíóòðåííÿÿ, ïëîñêàÿ øëèôîâêà) ñ ÎÐ. Òåë.: 430-30-69. Тел. 430 20 81

109811010203

ФРЕЗЕРОВЩИК Íà Ïð-òèå ïî èçãîòîâëåíèþ è óñòàíîâêå ðåøåòîê, îãðàæäåíèé, âîðîò. Òåë.: (050)469-49-85. Тел. 524 74 73

109691010102

ФРЕЗЕРОВЩИКИ /ÎÎÎ "Óëüòðàêîí-Ñåðâèñ" / 4-6 ðàçðÿäà. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 3000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ñïåöîäåæäà, îïëà÷èâàåìûé îòïóñê è áîëüíè÷íûé. Ð-í ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Áîðèñ Äìèòðèåâè÷, Тел. 531 37 27

110321010101

ШЛІФУВАЛЬНИКИ /ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45 110881010114

ШЛІФУВАЛЬНИКИ ПО МЕТАЛУ /Ç-ä "̲ÊÐÎÍÈ" / Ç\ï + ñîöïàêåò + ñïåöîäÿã. Ð-í ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ïð-ò Ìîñêîâñüêèé, 6. Òåë.: 464-48-94. E-mail: mail@microny.com.ua Тел. (050)448 30 30 110911010103

/ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / Ç\ï 3500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45

/ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" ³ì. Ñ.Ï. Êîðîëüîâà / Äëÿ ðîáîòè íà ³íñòðóìåíòàëüíîìó âèðîáíèöòâ³. Ç\ï âèñîêà. Àäðåñà: á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8. Тел. 404 65 05

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

110881010111

110911010105

/ÎÎÎ "Óëüòðàêîí-Ñåðâèñ" / 4-6 ðàçðÿäà. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 3000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ñïåöîäåæäà, îïëà÷èâàåìûé îòïóñê è áîëüíè÷íûé. Ð-í ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Áîðèñ Äìèòðèåâè÷, Тел. 531 37 27

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК

110881010112

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКИ /ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / Ç\ï 3500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45

ТОКАР

109731010110

110241010104

/ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / Ç\ï 3500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45

110881010118

105621020103

СТОЛЯР

СТАНОЧНИК

/Áóä³âåëüíå ϳä-âî / Íàäàºìî æèòëî. Тел. 573 36 18

11074101

СТРОПАЛЬНИК

11091101

ТОКАР РОЗТОЧУВАЛЬНИК

105621020104

ЭЛЕКТРИК КИПИА /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98 704961010106

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


44

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ЭЛЕКТРО

СВАРЩИКИ /Ñàíòåõíè÷åñêàÿ ôèðìà â ã. Êèåâå / 4-5 ðàçðÿä, ñ ÎÐ íà ñòðîéêå íå ìåíåå 3-õ ëåò. Ç\ï 4000-5000 ãðí. Òåë.: (067)320-44-18. Тел. (067)328 54 54

109741010102

10969101

10890103

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АРМАТУРНИК /ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 4900 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

109361020113

АРМАТУРЩИКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Äîñòàâêà íà îáúåêòû. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 537 69 93

110111010103

70428101

ЭЛЕКТРО

ГАЗОСВАРЩИК

АРМАТУРЩИКИ

/Â îðãàíèçàöèþ / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)466 71 58

110261010103

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК /Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 545 76 19

108351010106

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК /ÎÎÎ "ÑÈÒÈ ÑÒÀÉË" / Òåë.: 469-02-67. Тел. 469 51 86

109651010104

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà (050)546-50-58. Тел. (098)352 46 83

/

Òåë.: 702301020101

/Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / 5-6 ð. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 545 76 19

108351010107

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК /Êîììóíàëüíîå Ïð-òèå / òðåáóåòñÿ íà ðàáîòó. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: 495-31-93. Тел. 253 56 05 110761010000

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК /ÎÎÎ "ÑÈÒÈ ÑÒÀÉË" / Òåë.: 469-02-67. Тел. 469 51 86 109651010101

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК /Â êîìïàíèþ / (àðãîííàÿ ñâàðêà). Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (067)240-90-47. Тел. 463 98 51 110601010103

ÐÀÁÎÒÀ

КАМЕНЩИКИ

/ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿ì³ñüêáóä-3" / (äëÿ ðîáîòè âàõòîâèì ìåòîäîì). Òåë.: 245-77-50. Тел. 245 75 90

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ ÒΠ"ÄÈÏÐβÍÁÓÄ" / Ç\ï îò âûðàáîòêè. Òåë.: (050)330-40-25, (050)917-35-32. Тел. (066)504 96 37

108901030101

АРМАТУРЩИКИ /ÎÎÎ "ÌÀÃ ÁÓÄ" / Äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Òåë.: (044)599-32-30. Тел. (067)506 09 73

108981030104

БЕТОНЩИКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Äîñòàâêà íà îáúåêòû. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 537 69 93

110111010106

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

70406101

БРИГАДА МОНОЛІТНИКІВ

БЕТОНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà (050)546-50-58. Тел. (098)352 46 83

/

Òåë.:

109351010101

БУДІВЕЛЬНИКИ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

КАМЕНЩИКИ

Тел. 362 43 61 704531020000

БУРИЛЬНИКИ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

110831010101

ГИПСОКАРТОНЩИКИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

110431020211

702301020102

БЕТОНЩИКИ /ÎÎÎ "ÌÀÃ ÁÓÄ" / Äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Òåë.: (044)599-32-30. Тел. (067)506 09 73

108981030105

БЕТОНЯРІ

ЗАМЕРЩИК М\П

110221020101

КАМЕНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà (050)546-50-58. Тел. (098)352 46 83

ЗАМЕРЩИК М\П ОКОН

КАМЕНЩИКИ

Ç\ï îò 1200 ãðí â íåäåëþ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07

БРИГАДА ДОРОЖНІХ РОБІТНИКІВ

КАМЕНЩИК

/Áóä³âåëüíå ϳä-âî / äëÿ óêëàäàííÿ àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðèòòÿ äîð³ã, òðîòóàð³â òà ïðî¿çä³â, óêëàäàííÿ áîðò³â òà ïîðåáðèê³â. Íàäàºìî æèòëî. Тел. 573 36 18

/ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Äîñòàâêà íà îáúåêòû. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 537 69 93

109731010106

/Ñòðîèò. êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÓÊÎÈÍÂÅÑÒÑÐÎÉ è Ê" / (áðèãàäû). Ç\ï îò 3000 ãðí. Íà ïåðèîä ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå æèëüå. Òåë.: (095)271-45-51. Тел. (093)993 51 09

КАМЕНЩИКИ

704261020104

705311050000

110211010103

КАМЕНЩИКИ

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

/Áóä³âåëüíå ϳä-âî / Íàäàºìî æèòëî. Тел. 573 36 18

109731010109

ÎÐ îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (097)484-88-68. Тел. (067)508 57 08

Тел. (067)939 54 21

/

Òåë.: 702301020103

705391010102

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 5000 ãðí. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (050)332-87-00. Тел. (099)212 70 73 704061010101

110111010109

КАМЕНЩИКИ /Â ñòðîèòåëüíóþ ôèðìó / Îïëàòà ñòàáèëüíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Îëåã, Тел. (063)161 75 75 705451010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

06372030

17842061

15432007

21252001

21262001

20052003

20702001

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 40 (773)

14892005

45


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

04312012

46

19442001

17832010

20112001

19122018

21092002

20712001

19132002

21072001

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 40 (773)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

20912003

14902043

20762003

21132001

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 40 (773)

17302006

19932003

16202004

21242001

47


ÐÀÁÎÒÀ

48

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 40 (773)


49

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

10898103

10973101

10935101

ОТДЕЛОЧНИКИ /Ñòðîèò. êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÓÊÎÈÍÂÅÑÒÑÐÎÉ è Ê" / (áðèãàäû). Ç\ï îò 3000 ãðí. Íà ïåðèîä ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå æèëüå. Òåë.: (095)271-45-51. Тел. (093)993 51 09

110221020102

ОТДЕЛОЧНИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 5000 ãðí. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (050)332-87-00. Тел. (099)212 70 73

704061010103

ПАРКЕТЧИКИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

110431020213

10974101

70539101

КАМЕНЩИКИ

МАЛЯРЫ

/ÎÎÎ "ÌÀÃ ÁÓÄ" / Äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Òåë.: (044)599-32-30. Тел. (067)506 09 73

Ç\ï âûñîêàÿ, åæåíåäåëüíî. Æèëüå - áåñïëàòíî. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 253 23 54

108981030101

КРОВЕЛЬЩИК /Êîììóíàëüíîå Ïð-òèå / òðåáóåòñÿ íà ðàáîòó. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: 495-31-93. Тел. 253 56 05 110761020000

КРОВЕЛЬЩИКИ /Â ñòðîèòåëüíóþ ôèðìó / Îïëàòà ñòàáèëüíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Îëåã, Тел. (063)161 75 75

705451010103

КРОВЕЛЬЩИКИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

110431020215

МАЛЯРЫ Тел. (067)939 54 21

705391010101

МАЛЯРЫ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

110431020208

70230102

МОНТАЖНИКИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОПАЛУБКИ

705431010103

МОНОЛИТЧИКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Äîñòàâêà íà îáúåêòû. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 537 69 93

/ÎÎÎ "ÌÀÃ ÁÓÄ" / Äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Òåë.: (044)599-32-30. Тел. (067)506 09 73

108981030106

МОНТАЖНИКИ ЗОВНІШНІХ ТРУБОПРОВОДІВ /Áóä³âåëüíå ϳä-âî / (4-5 ð.). Íàäàºìî æèòëî. Тел. 573 36 18

109731010105

110111010104

МОНТАЖНИКИ УСТАНОВЩИКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

МОНОЛИТЧИКИ Тел. (067)939 54 21

705391010104

МОНОЛИТЧИКИ /Â ñòðîèòåëüíóþ ôèðìó / Îïëàòà ñòàáèëüíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Îëåã, Тел. (063)161 75 75

703581020201

МУЛЯРИ 705451010102

МОНТАЖНИКИ

/ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿ì³ñüêáóä-3" / ("êàìåíùèêè"). Òåë.: 245-77-50. Тел. 245 75 90

108901030102

ñ íàëè÷èåì àâòîìîáèëÿ. Ç\ï îò 10000 ãðí. Òåë.: 542-05-94, (063)108-60-90. Тел. (096)564 59 17

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

/Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 8000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006. Тел. (063)461 58 80

703271010000

МУЛЯРИ /Áóä³âåëüíå ϳä-âî / Íàäàºìî æèòëî. Тел. 573 36 18 109731010108

ПЕЧНИК /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / (êàìèíû, áàðáåêþ). Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

110431020214

ПЛИТОЧНИК /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / Äî 50 ðîê³â, ÄÐ îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 461 82 55 109861020108

ПЛИТОЧНИКИ Тел. (067)939 54 21 705391010103

ПЛИТОЧНИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 5000 ãðí. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (050)332-87-00. Тел. (099)212 70 73 704061010104

ПЛИТОЧНИКИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78 110431020209

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


50

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ РАБОЧИЙ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / íà ïðèñàäî÷íîì ñòàíêå. Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

110431020205

СБОРЩИКИ /Ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà / ñ ÎÐ. Тел. (067)772 10 44

705351010101

11022102

70492101

11011101

ПЛОТНИК /ÎÎÎ "ÌÀÃ ÁÓÄ" / Äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Òåë.: (044)599-32-30. Тел. (067)506 09 73

Ç\ï 7000-10000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 253 23 54

705431010102

108981030107

ПОКРІВЕЛЬНИК /Óïðàâë³ííÿ ÊÏ ÎÆÃ/ Тел. 563 95 38

ТЕСЛЯРІ 109731010111

000000240027

/Â îðãàíèçàöèþ / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)466 71 58

110261010102

СВАРЩИКИ

ФАСАДЧИКИ (ïåíîïëàñò). Ðàáîòà íà ëþëüêàõ è ëåñàõ. ÎÐ îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (097)484-88-68. Тел. (067)508 57 08

110211010101

/ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Äîñòàâêà íà îáúåêòû. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 537 69 93

110111010101

СТОЛЯР БУДІВЕЛЬНИЙ 000000240060

СТОЛЯРЫ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КОНСТРУКТОР МЕБЕЛИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

110431020212

МАСТЕР ПО ПЕРЕТЯЖКЕ МЕБЕЛИ Ç\ï îò 3500 ãðí. Âëàäèìèð, Тел. 221 95 07

ФАСАДЧИКИ Тел. (067)939 54 21

70450101

110431020203

/Áóä³âåëüíå ϳä-âî / Íàäàºìî æèòëî. Тел. 573 36 18

РАЗНОРАБОЧИЕ

/̳ñüêà òóáåðê. ë³êàðíÿ N1/ Тел. 560 89 69

11021101

СТРОИТЕЛИ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

704921010101

705391010105

ФОРМУВАЛЬНИКИ БЕТОНЯРІ

ОЦЕНЩИК РАБОТ

70535101

ïî ðåìîíòó è ïåðåòÿæêå ìåáåëè. Ç\ï îò 3500 ãðí. Âëàäèìèð, Тел. 221 95 07

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 4500 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

ПОКЛЕЙЩИК КРОМКИ ПВХ

ШТУКАТУРЫ

ПОРЕЗЧИК ДСП

704921010102

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78 110431020206

109361020114

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

110431020210

СТРОИТЕЛИ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ÎÐ îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (097)484-88-68. Тел. (067)508 57 08

110211010102

110431020204

ШТУКАТУРЫ

/Â îðãàíèçàöèþ / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)466 71 58

110261010101

ÐÀÁÎÒÀ

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 5000 ãðí. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (050)332-87-00. Тел. (099)212 70 73

704061010102

ПОРТНАЯ ñ ÎÐ ïî ïîøèâó ìÿãêîé ìåáåëè. Ç\ï îò 3500 ãðí. Âëàäèìèð, Тел. 221 95 07 704921010104

СБОРЩИКИ УСТАНОВЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78 110431020202

СПЕЦИАЛИСТ ïî ðåñòàâðàöèè è ðåìîíòó ìåáåëè. Ç\ï îò 3500 ãðí. Âëàäèìèð, Тел. 221 95 07 704921010103

СПЕЦИАЛИСТ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / ïî ïðîèçâîäñòâó ÌÄÔ-ôàñàäîâ. Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78 110431020207

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


51

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ШВЕЯ äëÿ ðàáîòû â ñòóäèè èçâåñòíîãî óêðàèíñêîãî äèçàéíåðà. Íåîáõîäèìî óìåíèå ðàáîòàòü ñî âñåìè âèäàìè òêàíè, ðàñêðîé ìóæñêîé è æåíñêîé îäåæäû, ÎÐ îò 3-õ ëåò. Õîðîøàÿ ç\ï, îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû, ïîëíûé\íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Ïðîæèâàíèå â Êèåâå. Åêàòåðèíà, Тел. (067)408 49 97

705271010104

ШВЕЯ /Â ìèíè-àòåëüå ïî ðåìîíòó è ïîøèâó îäåæäû / (ïîðòíîé) ñ îïûòîì ðàáîòû. Òåë.: (095)274-09-55. Тел. (097)522 59 69

704691010101

ШВЕЯ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

10968102

/Íà ðûíêå 10 ëåò! / è ïðèåìó â õèì÷èñòêó â ìàñòåðñêóþ íà Ïîäîëå. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ïÿòèäíåâêà ñ 10.00 äî 18.00 (ñóááîòà è âîñêðåñåíüå - ðàáî÷èå). Âîçðàñò 30-50 ëåò. Тел. (098)421 73 97

БИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)220 31 94

ВНИМАНИЕ! 303961010121

703891010101

ВАНТАЖНИК /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 430 21 79

110241010107

704661010101

/Íàéá³ëüøà íàö. òîðãîâåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)340 14 67

110921010106

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ВАНТАЖНИКІВ

КОНСТРУКТОР ОДЕЖДЫ äëÿ ðàáîòû â ñòóäèè èçâåñòíîãî óêðàèíñêîãî äèçàéíåðà. Íåîáõîäèìî óìåíèå ðàáîòàòü ñî âñåìè âèäàìè òêàíè, ðàñêðîé ìóæñêîé è æåíñêîé îäåæäû, ÎÐ îò 3-õ ëåò. Õîðîøàÿ ç\ï, îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû, ïîëíûé\íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Ïðîæèâàíèå â Êèåâå. Åêàòåðèíà, Тел. (067)408 49 97

705271010101

МАСТЕР ПО ПОШИВУ ОДЕЖДЫ äëÿ ðàáîòû â ñòóäèè èçâåñòíîãî óêðàèíñêîãî äèçàéíåðà. Íåîáõîäèìî óìåíèå ðàáîòàòü ñî âñåìè âèäàìè òêàíè, ðàñêðîé ìóæñêîé è æåíñêîé îäåæäû, ÎÐ îò 3-õ ëåò. Õîðîøàÿ ç\ï, îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû, ïîëíûé\íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Ïðîæèâàíèå â Êèåâå. Åêàòåðèíà, Тел. (067)408 49 97

705271010102

ПОРТНОЙ äëÿ ðàáîòû â ñòóäèè èçâåñòíîãî óêðàèíñêîãî äèçàéíåðà. Íåîáõîäèìî óìåíèå ðàáîòàòü ñî âñåìè âèäàìè òêàíè, ðàñêðîé ìóæñêîé è æåíñêîé îäåæäû, ÎÐ îò 3-õ ëåò. Õîðîøàÿ ç\ï, îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû, ïîëíûé\íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Ïðîæèâàíèå â Êèåâå. Åêàòåðèíà, Тел. (067)408 49 97

/Íà ϳä-âî / ³ä 135 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

705241020103

11 ПАКУВАЛЬНИКІВ /Íà ϳä-âî / 100 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

705241020104

АВТОМОЙЩИКИ /Íà àâòîìîéêó / ñ ÎÐ. Îòâåòñòâåííîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü. Ç\ï 30%. Ð-í ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ". Àíäðåé, Тел. (095)242 62 80

704411010101

АГЕНТ З ПРОДАЖУ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / Ç\ï 220 ãðí\äåíü. Íå àãåíòñòâî. Âèïëàòà ùîäåííî. ÄÐ íåîáîâ'ÿçêîâî. Ìîæëèâî - ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. Çà íåîáõ³äí³ñòþ ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Àäðåñà: ñò. ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Áîãäàí³âñüêà, 2 (5 õâ. ï³øêè â³ä ϳâäåííîãî âîêçàëó, îêðåìèé âõ³ä ç äâîðó, "³ää³ë äîñòàâêè"). Òåë.: 248-10-07, (093)522-84-41, (066)969-66-79. Тел. 248 40 30

705271010103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

703231020106

ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЮЩИХ, /Àêàäåìèÿ "Ê.À.Í.Ò." / ñòóäåíòîâ è ñòàðøåêëàññíèêîâ. Ïðèãëàøàþòñÿ íà ðàáîòó è ó÷åáó. Тел. 233 02 91

704221020101

ВАНТАЖНИКИ

70527101

Äåëîâîå ïðåäëîæåíèå äëÿ óñòàâøèõ èñêàòü ïåðñïåêòèâíóþ ðàáîòó. Òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò îò 20 äî 55 ëåò. Òåë.: (093)021-61-98.

ВАНТАЖНИКИ

ГАРДЕРОБЩИЦА /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)232 55 41

704561010105

ГРУЗЧИК /Ïðîèçâîäñòâåííî-òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / (îò 25 äî 40 ëåò, ÎÐ, íàâûê ðàáîòû íà àâòîïîãðóç÷èêå). Ð-í Êîð÷åâàòîå. Ç\ï 3500 ãðí. Тел. (050)382 17 73

109751010101

/"ÍÀØÀ ÐßÁÀ" / ̳ñöåðîçòàøóâàííÿ ô³ðìè - ϳâäåííà Áîðùàã³âêà. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ òà ñîöïàêåò. Òåë.: 537-41-44, Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà (â³ää³ë êàäð³â). E-mail: m.kushnirenko@mhp.com.ua Тел. (095)270 28 47

ГРУЗЧИК /ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî / Ìóæ. äî 45 ëåò. ÃÐ: 7\7. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Тел. 206 13 40, 206 13 30

704551030103

107641020104

ГРУЗЧИК

ВАНТАЖНИКИ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 45 ðîê³â, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5\2 äí³. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)141 26 53

110171020112

ВАНТАЖНИКИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / Ç\ï â³ä 150 ãðí\äåíü. Íå àãåíòñòâî. Âèïëàòà ùîäåííî. ÄÐ íåîáîâ'ÿçêîâî. Ìîæëèâî - ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. Çà íåîáõ³äí³ñòþ ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Àäðåñà: ñò. ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Áîãäàí³âñüêà, 2 (5 õâ. ï³øêè â³ä ϳâäåííîãî âîêçàëó, îêðåìèé âõ³ä ç äâîðó, "³ää³ë äîñòàâêè"). Òåë.: 248-10-07, (093)522-84-41, (066)969-66-79. Тел. 248 40 30

703231020104

ВАНТАЖНИКИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56 110721020111

/ÏÀÎ "Âèìì-Áèëëü-Äàíí Óêðàèíà" / (ÏåïñèÊî Óêðàèíà, ã. Âèøíåâîå). Ðàçâîçêà îò ì. "Íèâêè", îáåäû, îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Èðèíà, Тел. (044)490 52 76

110051020107

ГРУЗЧИКИ / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)781 16 49

108911020104

ГРУЗЧИКИ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Íîâîîáóõîâñêîé / Ãðàôèê ðàáîòû: 5\2, íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46. Тел. (044)200 42 61

109761020111

ГРУЗЧИКИ Ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", ò. (093)030-93-94; ð-í Òðîåùèíà, ò. 515-77-07; ð-í Äíåïðîâñêèé, ò. 536-93-79; ð-í Ñâÿòîøèí, ò. (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, ò. 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, ò. 418-60-43; ð-í ÂÄÍÕ, ò. (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, ò. 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, ò. (067)223-81-80; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)223 86 97

110711040110

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


52

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

70455103

ГРУЗЧИКИ

ДВІРНИК

/Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, Тел. (093)745 55 68, (098)674 61 01

/Øêîëà N 134 (Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç)/ Тел. 280 71 11

ДВІРНИК

ГРУЗЧИКИ

/ÄÑ N 141 (âóë. Áàñåéíà, 15-À)/ Тел. 287 68 97

703581020106

Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï 800-1200 ãðí â íåäåëþ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07 705311080000

ГРУЗЧИКИ

000000270036

ДВІРНИК

/Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98

ДВІРНИК

ГРУЗЧИКИ, УПАКОВЩИКИ(ЦЫ), КОНТРОЛЕРЫ АПК

ДВІРНИК

704961010103

Ç\ï - âûñîêàÿ. Òåë.: (099)542-30-76, Тел. 542 05 94, (094)926 09 61 703271020000

ДВОРНИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)220 31 94

/ÄÑ N 214/ Тел. 424 13 53

ДВОРНИК

107641020109

000000270042

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-ñàä "Çîëîòèé êëþ÷èê"/ Тел. 246 19 57

/Øêîëà N28 (âóë. Æèäêîâà, 7á) / Òåë.: 440-52-11. Тел. 440 51 55

ДВІРНИК /ÄÑ N 94 ñàíàòîðíîãî òèïó (âóë. Äðàéçåðà, 30á)/ Тел. 515 05 63

000000270231

ДВІРНИК /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 250 84 49

/ÄÑ N 691/ Тел. 517 28 55

000000270078

ДВІРНИК /ØÄÑ "Ïëåÿäà" (Äåñíÿíñüêèé ð-í, ˳ñîâèé ìàñèâ)/ Тел. 518 97 70

ДВІРНИК /ÄÍÇ N182/ Тел. 522 39 55

/Øêîëà N 122 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 525-60-15. Тел. 525 17 76

000000270120

Ðàáîòà â îôèñå. Ñâîáîäíûé ãðàôèê ðàáîòû. Ð-í ì. "Òåàòðàëüíàÿ". Òåë.: (067)166-26-03. Тел. (063)961 02 52

000000270088

ДВІРНИК

/ÄÍÇ N 157 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 257 61 37

/Óïðàâë³ííÿ ÊÏ ÎÆÃ/ Тел. 563 95 38

ùî áàæàþòü ñòàòè ñóðîãàòíèìè ìàìàìè. Âèìîãè: æ³íêè â³êîì â³ä 20 äî 28 ðîê³â, ÿê³ ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³ òà ìàþòü õî÷à á îäíó çäîðîâó äèòèíó. Òåòÿíà. Áóäü ëàñêà, óòî÷íþéòå äåòàë³ çà Тел. (044)362 53 63

703931020101

ЗАСОЛЬЩИКИ /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98

704961010102

ИНСТРУКТОР

703691010101

/Èíñòèòóò ãåíåòèêè ðåïðîäóêöèè / äî 30 ëåò îêàçàòü ïîìîùü â ëå÷åíèè áåñïëîäíûì ïàðàì è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììå äîíàöèè ÿéöåêëåòîê. Êîìïåíñàöèÿ 10000 ãðí. Ëèö. N 539130 ñåðèÿ À îò 08.04.2010 ã. Òåë.: 483-33-56, 483-23-86, 223-28-88, Тел. 223 48 88

110591010101

ЖЕНЩИНЫ

РАЗНОРАБОЧИЕ

â FitCurves! FitCurves - ýòî êðóïíàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ êîðïîðàöèÿ â ñôåðå ôèòíåñ-èíäóñòðèè. Òðåáîâàíèÿ: àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ, æåëàíèå ïîìîãàòü æåíùèíàì ïðîäëåâàòü æèçíü. Ïðåäïî÷òèòåëüíî äåâóøêè äî 30 ëåò, ïðîæèâàþùèå íåäàëåêî îò ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Îïûò ðàáîòû íåîáÿçàòåëåí. E-mail: contingency@mail.ru Äàðüÿ, Тел. (067)321 34 33

704861010101

КАСТЕЛЯН /ÄÑ N 609 / Óì³ííÿ øèòè. Тел. 418 70 16

000000270151

КЛАДОВЩИК ПРИЕМЩИК

Äî 40 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Äëÿ ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå. Ç\ï ñòàáèëüíàÿ, îò 3000 ãðí, áåç çàäåðæåê. Тел. 430 01 87

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ìóæ. äî 45 ëåò. ÃÐ: 7\7. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + ïðåìèÿ + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40 704551020103

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК

ЖІНКИ 000000270193

/ÄÍÇ N 506/ Тел. 525 31 55

ДВІРНИК

ÐÀÁÎÒÀ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫСОКИЙ ДОХОД

704351010101

ЖІНКИ,

110501010101

ДВІРНИК

000000270212

000000270169

/Àãåíòñòâî "Íèêà" / Ç\ï 300-1000 ó.å. Ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Óë. Ãîëîñååâñêàÿ, 7, ê. 1, ýò. 7, îô. 7, ì. "Äåìååâñêàÿ". Òåë.: (063)620-07-74. Тел. (066)388 27 86

ЖЕНЩИНЫ

ДВІРНИК

/ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 250 05 80

/ÒÌ "ÁËÈÍÎÊ" / äëÿ âûïåêàíèÿ è ðåàëèçàöèè áëèíîâ ñ íà÷èíêàìè. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Îáó÷åíèå ãàðàíòèðóåì. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Ëåâûé áåðåã. Òåë.: 564-41-12. Тел. (050)353 64 80

000000270157

000000270019

ДВІРНИК

000000270203

703561010102

000000270155

ДВІРНИК

/ÄÍÇ N620 Äàðíèöüêîãî ð-íó/ Тел. 566 83 84

ДОМРАБОТНИЦЫ

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 431 95 56

ДВІРНИК

/"ÍÀØÀ ÐßÁÀ" / ̳ñöåðîçòàøóâàííÿ ô³ðìè - ϳâäåííà Áîðùàã³âêà. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ òà ñîöïàêåò. Òåë.: 537-41-44, Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà (â³ää³ë êàäð³â). E-mail: m.kushnirenko@mhp.com.ua Тел. (095)270 28 47

ДВІРНИК

000000270105

704551030104

ДВІРНИК

/Ïðîãðàìà "Ïðàâî íà æèòòÿ" / 20-32 ð., ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü â ïðîãðàì³ äîïîìîãè áåçä³òíèì ïàðàì â ðîë³: ñóðîãàòíèõ ìàòåð³â, äîíîð³â ÿéöåêë³òèí. Ãàðàíòîâàíå âèñîêå âèíàãîðîäæåííÿ çà ó÷àñòü â ïðîãðàì³. Äî 150000 ãðí. Âèìîãè: ìàòè âëàñíó äèòèíó, ô³ç. ³ ïñèõ. çäîðîâ'ÿ. Ìåäîáñòåæåííÿ, òðàíñïîðòí³ âèòðàòè ³ æèòëî - çà íàø ðàõóíîê! Òåë.: (050)185-06-62. www.surrogacy-ukraine.com Тел. (044)229 46 26

703141010101

000000270126

/ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî / Ìóæ. äî 50 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. ÃÐ: 4\4. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

/ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 565 60 08

ДЕВУШКИ ДО 27 ЛЕТ 000000270092

ДВІРНИК 303961010126

ЖІНКИ

000000270134

000000270050

/ÄÑ N 589/ Тел. 418 20 35

70526110

ДВІРНИК

000000270026

/Êë³í³êà ç ë³êóâàííÿ áåçïë³ääÿ / â³êîì â³ä 21 äî 32 ðîê³â, äîïîìîãòè áåçïë³äíèì ïàðàì ï³çíàòè ùàñòÿ ìàòåðèíñòâà òà ïðèéíÿòè ó÷àñü â ïðîãðàì³ äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí. Êîìïåíñàö³ÿ çà ó÷àñòü ó ïðîãðàì³! Ïîâíå ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ àáñîëþòíî áåçêîøòîâíî! Êîíô³äåíö³éí³ñòü ãàðàíòîâàíî! ijçíàòèñÿ á³ëüøå ìîæíà çà Тел. (044)455 88 11

109681020101

/Ìåðåæà "ÊÎÑÌÎ" / (÷îë., 20-35 ðîê³â). Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Тел. (067)239 81 52 110551020102

КОНСУЛЬТАНТИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08 704021010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


53

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂÑ²Õ Требются

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ äëÿ ðàáîòû íà ñêëàäå ОР от 1 ода. Отстствие в\п и хроничесих заболеваний. З\п от 3000 рн. Официальное трдостройство. ГР: 9.00-20.00.

Òåë.: 590-51-29 10799101

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦЯ

10794101

ПАКУВАЛЬНИКИ

/ÄÑ N 214/ Тел. 424 13 53

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / Ç\ï â³ä 150 ãðí\äåíü. Íå àãåíòñòâî. Âèïëàòà ùîäåííî. ÄÐ íåîáîâ'ÿçêîâî. Ìîæëèâî - ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. Çà íåîáõ³äí³ñòþ ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Àäðåñà: ñò. ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Áîãäàí³âñüêà, 2 (5 õâ. ï³øêè â³ä ϳâäåííîãî âîêçàëó, îêðåìèé âõ³ä ç äâîðó, "³ää³ë äîñòàâêè"). Òåë.: 248-10-07, (093)522-84-41, (066)969-66-79. Тел. 248 40 30

000000270104

МАШИНІСТ З ПРАННЯ БІЛИЗНИ /ÄÑ N 674 / (ïðàëÿ). Òåë.: 450-39-60. Тел. 450 39 61

000000270125

30396101

КОНТРОЛЕР ТОРГОВ. ТОЧЕК /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

704261020103

КОРИДОРНА /ÄÑ N 96/ Тел. 434 55 39

000000270227

МАШИНІСТ З ПРАННЯ ТА РЕМОНТУ СПЕЦОДЯГУ /Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ / Òåðì³íîâî ïîòð³áåí! Тел. 486 97 59

000000270014

МОЙЩИЦЫ /Â Èðëàíäñêèé ÏÀÁ / Ñò. ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ð. Îêèïíîé, 4. Òåë.: (095)272-11-17. E-mail: ok@to-dublin.com.ua Тел. 569 57 41

110381010105

КОРИДОРНА

МОЛОДЫЕ, АКТИВНЫЕ ЛЮДИ

/Øêîëà-ñàä "Ñâ³òîçîð" / Òåë.: 562-05-19. Тел. 564 68 48

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / íà ëèñòîâêè. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

000000270159

КУР'ЄРИ КОНСУЛЬТАНТИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / Ç\ï â³ä 150 ãðí\äåíü. Íå àãåíòñòâî. Âèïëàòà ùîäåííî. ÄÐ íåîáîâ'ÿçêîâî. Ìîæëèâî - ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. Çà íåîáõ³äí³ñòþ ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Àäðåñà: ñò. ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Áîãäàí³âñüêà, 2 (5 õâ. ï³øêè â³ä ϳâäåííîãî âîêçàëó, îêðåìèé âõ³ä ç äâîðó, "³ää³ë äîñòàâêè"). Òåë.: 248-10-07, (093)522-84-41, (066)969-66-79. Тел. 248 40 30

703231020102

КУРЬЕР /Ñåòü ìàãàçèíîâ "ÌÅÄÒÅÕÍÈÊÀ" / Åñëè Âû óìååòå è ëþáèòå ðàáîòàòü ñ ëþäüìè ïðèãëàøàåì Âàñ â îôèñ íà ñîáåñåäîâàíèå. Òðåáîâàíèÿ: ìóæ÷èíà 20-40 ëåò, ïðåçåíòàáåëüíàÿ âíåøíîñòü, ïðàâèëüíî ïîñòàâëåííàÿ ðå÷ü. Ëè÷íûå êà÷åñòâà: êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå áûñòðî âõîäèòü â êîíòàêò ñ ëþäüìè, ñòðåìëåíèå ê îáó÷åíèþ, èíèöèàòèâíîñòü, òåðïèìîñòü. Ç\ï 3000-3500 ãðí. Çàïèñü ïî òåë.: 235-02-13. Тел. (063)342 78 58

110151010101

КУРЬЕР /Ïðåäñòàâèòåëüñòâî íåìåöêîé êîìïàíèè / Ìóæ÷èíà îò 20 äî 30 ëåò. Ðàáî÷èé ãðàôèê: 10.00-18.00 è 14.00-18.00. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà. Ç\ï îò 2000 ãðí (ñòàâêà + %). Тел. 524 10 43

10939101

МАШИНІСТ З ПРАННЯ БІЛИЗНИ

704261020108

МОЛОДЫЕ, ЭНЕРГИЧНЫЕ ПАРНИ И ДЕВУШКИ äî 26 ëåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (097)017-93-24. Тел. (093)792 68 43 704331020101

110921010107

703231020105

ПАРКОВЩИК ТЕЛЕЖЕК

/ ìàãàçèí "Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ" / ÃÐ: 20.00-8.00. Ç\ï 100 ãðí çà íî÷ü. Áåç â\ï. Ó÷àñòèå â ïåðåó÷åòàõ. Тел. (067)243 03 53 703961010101

ОБРОБЛЮВАЧ РИБИ

110711030105

ОФИЦИАНТЫ РАЗДАТЧИКИ /Â êàôå / Ãðàôèê ðàáîòû: 5\2, 9.00-16.00. Òåë.: (063)365-14-78. Ðóêîâîäèòåëü êàôå, Тел. (097)962 55 48

704321010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

109341010102

/Êàôå "Íüþ-Éîðê" / ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ð-í Ìîñêîâñêîé ïëîùàäè. Тел. (097)777 62 62

704201010103

ПОСУДОМОЙЩИЦА /ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî / Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

704551030106

ПОСУДОМОЙЩИЦА /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà / (â ð-íå Òðîåùèíû). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)679 04 15

ПАРКУВАЛЬНИК ВІЗКІВ

ПРАЦІВНИКИ

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 45 ðîê³â, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)141 26 53

/ êîìïàí³þ / íà â³êîííå âèðîáíèöòâî. Ç\ï âèñîêà. Тел. (044)228 81 10

704551030102

110171020119

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

704671010105

110741010101

ПРАЧКА /Îòåëü "Êîñìîïîëèò" / (îïåðàòîð ïðà÷å÷íûõ ìàøèí). Æåí. äî 50 ëåò, îáó÷åíèå áåñïëàòíî, ãîòîâíîñòü ê ôèçè÷åñêèì íàãðóçêàì. Ç\ï ñòàáèëüíàÿ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Óë. Â. Ãåòüìàíà, 6-À. Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, Тел. (067)547 73 47

705071020102

/ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Äîñòàâêà íà îáúåêòû. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 537 69 93

ПОМОЩНИК ПИЛОРАМЩИКА

ПРИБИРАЛЬНИК /Øêîëà N28 (âóë. Æèäêîâà, 7á) / Òåë.: 440-52-11. Тел. 440 51 55

000000270127

ПРИБИРАЛЬНИК БАСЕЙНУ

/Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (èçãîòîâëåíèå áåñåäîê, òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è ò.ä.). Òåë.: (098)918-72-51. Тел. (063)610 89 05

703611010103

/"ѲËÜÏÎ" / Øóëÿâêà, ò. (067)405-53-10; Ïå÷åðñüê, ò. 521-95-15; ð-í Îáîëîíü, ò. 464-96-81; ð-í ²íäóñòð³àëüíîãî ìîñòó, ò. (067)223-81-89; Äí³ïðîâñüêèé ð-í, ò. (093)030-99-11; Àêàäåìì³ñòå÷êî, Ñâÿòîøèíî, ò. 423-66-15; Áîðùàã³âêà, ò. (067)507-48-74; ð-í Õàðê³âñüêèé, ò. (067)223-77-36; ð-í Òðîºùèíà, ò. 515-77-07; ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", ò. 206-53-24; ì. "Ëèá³äñüêà", Тел. 521 95 15

ПОСУДОМОЙЩИЦА

/ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî / Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

110111010108

НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ

/Íàéá³ëüøà íàö. òîðãîâåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / (ïðèáèðàëüíèö³). Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)340 14 67

ПОМОЩНИКИ /Äîáðîæåëàòåëüíîé æåíùèíå-ðóêîâîäèòåëþ / â íàëàæåííûé áèçíåñ. Ïðåäëàãàþ: õîðîøèé çàðàáîòîê, óäîáíûé ÃÐ (âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü). Òåë.: (050)385-38-73. Ëþäìèëà Âèòàëüåâíà, Тел. (067)548 85 72

703651010101

ПОМОЩНИКИ

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîãðàäñüêà, 7) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 566 35 44

000000270251

ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ, /ÄÏ "ÊȯÂÏÀÑÑÅвÑ" / çàéíÿòèõ ïðèáèðàííÿì âîêçàëüíèõ ïðèì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ. Тел. 417 35 29

110531010104

ПРИБИРАЛЬНИК СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ /Øêîëà N 134 (Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç)/ Тел. 280 71 11

000000270037

/ íàëàæåííûé áèçíåñ / Òðåáóþòñÿ æåíùèíå-ðóêîâîäèòåëþ. Ïðåäëàãàþ: õîðîøèé çàðàáîòîê, óäîáíûé ÃÐ (âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü). Òåë.: (050)385-38-73, Ëþäìèëà Âèòàëüåâíà. Тел. (067)548 85 72 703651020000

ПРИБИРАЛЬНИК СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîãðàäñüêà, 7) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 566 35 44

000000270252

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


54

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂÑ²Õ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ÀÂÒÎÌÈÉÍÈÊÈ Відо25роів.Забезпечєможитлом.З\пщотижнева

ÓÁÎÐÙÈÖÀÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÖÀ

Тел.: (067)406-26-45, ст.м."Черні івсьа"; (067)406-26-39, ст.м."Політехнічнийінститт"; (067)406-57-93, ст.м."ГероївДніпра"

Тел.:237-90-89,

20992101

ПРОДАВЦЫ ВЫПЕЧКИ

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК

/"ÍÀØÀ ÐßÁÀ" / ̳ñöåðîçòàøóâàííÿ ô³ðìè - ϳâäåííà Áîðùàã³âêà. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ òà ñîöïàêåò. Òåë.: 537-41-44, Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà (â³ää³ë êàäð³â). E-mail: m.kushnirenko@mhp.com.ua Тел. (095)270 28 47

íà ïåðåäâèæíóþ òåëåæêó. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû è îïëàòà. ÃÐ: ñ 9.00 äî 17.00. Óñëîâèÿ ðàáîòû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Тел. (063)216 49 22

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 431 95 56

107641020108

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /"ÔÎÊÑÒÐÎÒ" / Âèìîãè: îõàéí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. ×åêàºìî çà àäðåñîþ: âóë. Äîðîãîæèöüêà, 1, ïîâ. 9, êàá. 29 (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", òð. N16 àáî N19, çóï. "Ìîòîçàâîä"). Ñï³âáåñ³äè ïðîõîäÿòü ó áóäí³ îá 11.00; 14.00; 16.00. Íàì ïîòð³áåí ñàìå òè, à íå òâ³é äîñâ³ä. Äëÿ äîâ³äîê: Тел. (044)247 67 09

110471020104

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Øêîëà-ñàä "Ñâ³òîçîð" / Òåë.: 562-05-19. Тел. 564 68 48

000000270161

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ /Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, (098)674-61-01. Тел. (093)745 55 68

703581020103

ПРОДАВЦЫ

КОНСУЛЬТАНТЫ

109801010103

/ÄÍÇ N 157 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 257 61 37

000000270170

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 45 ðîê³â, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)141 26 53 110171020116

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56 110721020108

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРУ /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Òåë. (050)443-82-10, âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà; (050)446-50-60, âóë. Ìàëèøêà. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596, Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³â. ïë., 8-Á, (050)387-7867. jobs@billa.ua Тел. 496 17 45 109641020108

ПРОМОУТЕР îò 18 äî 35 ëåò. Ãèáêèé ãðàôèê, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó. Ç\ï îò 150 ãðí â äåíü+ áîíóñû. Èíîãîðîäíèì ïîìîãàåì ñ æèëüåì. Тел. (096)405 82 14

705261100101

ПРОМОУТЕРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

704021010101

/ ÷àéíó êîìïàí³þ / â³ä 18-35 ðîê³â, ç\ï: ì³í³ìóì - 110 ãðí, ìàêñèìóì - â³ä ïðîäàæ³â çà 6 ãîäèí ðîáîòè. ÃÐ: ç 9.00 äî 15.00 àáî ç 15.00 äî 21.00. Òåë.: 574-02-52 (ç 10.00 äî 12.00 áóäí³). Ïåðåäçâîíþþ íà äçâ³íêè. (ç 10.00 äî 18.00 áóäí³), Тел. (067)230 90 48

110791010101

ПРОМОУТЕРЫ /Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, (098)674-61-01. Тел. (093)745 55 68

703581020104

ПРОМОУТЕРЫ НА ТОЧКИ

/Â êðóïíûå òîðãîâûå öåíòðû / (æåíùèíû îò 21 äî 45 ëåò). Ç\ï 2500-3500 ãðí. Òåë.: (097)436-74-94. Тел. (063)351 22 44 703941020101

/Ðàáîòà â Êèåâå! / (îò 1000 ãðí\íåäåëÿ). Òðåáîâàíèÿ: ìóæ÷èíà\æåíùèíà îò 18 äî 55 ëåò. Êîíòàêòíûå òåë.: 502-51-77. Тел. 592 76 25

703881020102

ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК /ÄÑ N35 / íà êóõíþ (íàð³çàííÿ òà ÷èùåííÿ îâî÷³â). Тел. 272 41 01

ÐÀÁÎÒÀ

ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК /ÄÑ N 214/ Тел. 424 13 53

/ÄÑ N 60 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 450 93 39

РАЗНОРАБОЧИЙ ХОЗОТДЕЛА 000000270167

РАБОТА /Êîìïàíèÿ "Ãðàíè-Ëþêñ" / Ïîäðàáîòêà íà äîìó. Ñâîáîäíûé ãðàôèê. Ç\ï 3000 ãðí. Ñîáåñåäîâàíèå ïî àäðåñó: óë. Ðåâóöêîãî, 13Á (ñ 10.00 äî 17.00 ïí-ïò).

РАБОТА ДЛЯ ПОЛНЫХ Âîçìîæíà ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Çâîíèòü: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Íàòàëüÿ Þðüåâíà. Òåë.: (096)297-77-43. Тел. (093)379 08 98

704571010101

РАБОТА! Ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Ïåðñïåêòèâà. Êàðüåðà. Äîñòîéíûé äîõîä. Òåë.: (050)332-22-90, Ëþäìèëà. Íàòàëüÿ, Тел. (095)828 47 50

705331010101

РАЗДАТЧИКИ ЛИСТОВОК Ç\ï - âûñîêàÿ. Òåë.: (096)564-59-17, (063)108-60-90, (099)542-30-76. Тел. 542 05 94 703271080000

РАЗНОРАБОЧИЕ /Íà ïðîèçâîäñòâî / òðåáóþòñÿ. Âîçðàñò äî 45 ëåò. Òåë.: (096)200-84-11. Тел. (067)724 49 90

РАЗНОРАБОЧИЕ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà (050)546-50-58. Тел. (098)352 46 83

000000270106

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÃÐ: 8.00-17.00. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 2500 ãðí. Тел. 593 04 72 110801010000

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК НА КУХНЮ

/

Òåë.:

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÃÐ: 9.00-16.30. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 2000 ãðí. Тел. 593 04 72 110801020000

РЕЗЧИК КАРТОНА /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÎÐ â ïîëèãðàôèè. ÃÐ: 9.00-18.00. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 3000 ãðí. Тел. 593 04 72 110801050000

РОБІТНИК З ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ /Øêîëà N 134 (Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç) / ×îëîâ³êè. Тел. 280 71 11

000000270035

РОБІТНИЦЯ З ДОГЛЯДУ ЗА КРОЛЯМИ Â³êîì 30-50 ðîê³â. Æèòëî º á³ëÿ ì. Êèºâà. Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (067)235-31-74. Тел. 275 40 68

000000270094

РІЗНОРОБ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 45 ðîê³â, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5\2 äí³. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)141 26 53

110171020120

702301020105

РІЗНОРОБИ

РАЗНОРАБОЧИЕ /Íà ç-ä / Ç\ï 250 ãðí â äåíü. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07

/ÒΠ"ÓͲ-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (050)543-94-16. Тел. (098)479 04 20

110461020101

705311070000

РІЗНОРОБИ

РАЗНОРАБОЧИЕ /Êîìáèíàò "Ñòðîéèíäóñòðèè" / Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Àäðåñ: óë. Áóäèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 545 76 19

108351010129

000000270180

ПРОДАВЦЫ ВЫПЕЧКИ

000000270044

110481010000

ПРОМОУТЕРИ

70464101

РАЗНОРАБОЧИЙ

705371010101

/Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ "ÁÅÐÊÀÍÀ ÁÜÞÒÈ" / ïàðôþìåðèè èçâåñòíûõ ìàðîê. Äëÿ ðàáîòû â òîðãîâûõ ñåòÿõ "WATSONS", "ÊÎÑÌÎ", "BROCARD". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: % îò ïðîäàæè (ìèíèìóì 3000 ãðí + áîíóñû). Çâîíèòü: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)200-54-04, (050)382-38-48, (050)448-99-04. Тел. (050)440 56 31

(063)237-90-89

70425101

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

704621010101

Срочно!Требется

РАЗНОРАБОЧИЙ /Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53

110201010106

/ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 565 60 08

000000270136

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ Ç\ï ïîòèæíåâî, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (099)546 68 93 704531070000

РАЗНОРАБОЧИЙ

СЕРВЕРЫ

/Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (èçãîòîâëåíèå áåñåäîê, òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è ò.ä.). Òåë.: (098)918-72-51. Тел. (063)610 89 05

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Óëüòðàìàðèí" / âîçðàñò äî 30 ëåò (íå ñòóäåíòû). Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Óðèöêîãî, 1-à. Òåë. (063)232-55-42. Тел. 232 55 42

703611010104

704031010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


55

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ Прилашаются на работ:

ÌÀÑÑÀÆÈÑÒÊÈ от18до25лет. Об чение,ибийрафи. З\пот5000рн. Неинтим.

Òåë.: (050)905-50-74, (093)071-03-02, (097)281-95-61

ÐÀÁÎÒÀ. ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÀ ÍÀ ÄÎÌÓ Свободный рафи. З\п 3000 рн. Собеседование по адрес: л. Ревцо о, 13Б (с 10.00 до 17.00 пн-пт). Компания "Грани-Люс"

70468101

70537101

СИДЕЛКИ

УБОРЩИЦА

/Àãåíòñòâî "Íèêà" / Ç\ï 300-1000 ó.å. Ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Óë. Ãîëîñååâñêàÿ, 7, ê. 1, ýò. 7, îô. 7, ì. "Äåìååâñêàÿ". Тел. (066)388 27 86, (063)620 07 74

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)220 31 94

703561010103

СИДЕЛКИ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)592 80 18

109611010103

СОРТИРОВЩИК ПРЕССЫ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ãðàôèê ðàáîòû: 3 íî÷íûå ñìåíû, 1 äíåâíàÿ ñìåíà â íåäåëþ. Ç\ï 2100 ãðí. Òåë.: 205-51-71, 205-51-25. Тел. 205 51 14 110801140000

СОТРИРОВЩИК ПРЕССЫ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ãðàôèê ðàáîòû: 3 íî÷íûå ñìåíû â íåäåëþ (19.30-8.30). Ç\ï 1600 ãðí. Òåë.: 205-51-71, 205-51-25. Тел. 205 51 14

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-ñàä "Çîëîòèé êëþ÷èê"/ Тел. 246 19 57

000000270018

СТОРОЖ /ÄÑ N 589/ Тел. 418 20 35

КУР'ЄРИ

КУРЬЕР ПО ДОСТАВКЕ ПРЕССЫ

УБОРЩИЦА

ШЛЯХОВІ РОБІТНИКИ

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ìóæ.\æåí. äî 50 ëåò. ÃÐ: 7.00-16.00. Âûäàåòñÿ ïðîåçäíîé. Ç\ï 1200-1500 ãðí. Òåë.: 205-51-71, 205-51-25. Тел. 205 51 14

/Áóä³âåëüíå ϳä-âî / Íàäàºìî æèòëî. Тел. 573 36 18

КУРЬЕРЫ

704551030105

УБОРЩИЦА

704531080000

ФИТНЕС ИНСТРУКТОР

703631010101

/ÄÏ "ÊȯÂÏÀÑÑÅвÑ"/ Тел. 417 35 29

110531010105

110951010102

/ÏÀÎ "Âèìì-Áèëëü-Äàíí Óêðàèíà" / (ÏåïñèÊî Óêðàèíà, ã. Âèøíåâîå). Ðàçâîçêà îò ì. "Íèâêè", îáåäû, îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Èðèíà, Тел. (044)490 52 76

110051020105

/Â ðåñòîðàí / Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ". Òåë.: (093)633-75-76. Тел. (097)911 92 18

СТОРОЖ

70532102

Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (093)210 82 56

ЧЕРГОВИЙ З ВИДАННЯ ДОВІДОК

/ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî / Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

/Ëîãèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 2500 äî 3000 ãðí. ÃÐ: ïîñìåííî. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ã. Áðîâàðû (ð-ò Òîðãìàøà, åñòü ðàçâîçêà). Ðóñëàí, Тел. (067)223 84 10

110531010203

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ОВОЧІВ, ПОСУДУ

ÊÓÐÜÅÐÛ

ГР: неделя\неделю òåë. 288-58-55

/Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)958 18 32

УБОРЩИЦА

УБОРЩИЦА

/ÄÏ "ÊȯÂÏÀÑÑÅвÑ" / Òåë.: 417-35-29. Тел. 425 98 80

704961010101

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ В РЕСТОРАН НА ПЕЧЕРСКЕ

/Æåíñêèé ôèòíåñ-êëóá / Æåëàòåëüíî æåíùèíà îò 22 äî 35 ëåò. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï îò 3000 äî 5000 ãðí. Ëþäìèëà, Тел. (067)751 96 43

303961010123

СТИКЕРОВЩИКИ

СТОРОЖ

/Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / (æåí.). Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / Ç\ï â³ä 180 ãíð\äåíü. Íå àãåíòñòâî. Âèïëàòà ùîäåííî. ÄÐ íåîáîâ'ÿçêîâî. Ìîæëèâî - ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. Çà íåîáõ³äí³ñòþ ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Àäðåñà: ñò. ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Áîãäàí³âñüêà, 2 (5 õâ. ï³øêè â³ä ϳâäåííîãî âîêçàëó, îêðåìèé âõ³ä ç äâîðó, "³ää³ë äîñòàâêè"). Òåë.: 248-10-07, (093)522-84-41, (066)969-66-79. Тел. 248 40 30

110801130000

110631010101

ФАСОВЩИЦЫ

РАЗДЕЛЬЩИЦЫ РЫБЫ

109731010107

ІНСТРУКТОР /ÁÎÓ˲ÍÃ-ÊËÓÁ / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 200 15 33

705101020104

110641020102

УБОРЩИЦА ПОСУДОМОЙЩИЦА Òåë.: 237-90-89. Тел. (063)237 90 89

703231020103

110801120000

/ ðåñòîðàí íà Ïå÷åðñêå / ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Тел. 288 58 55

705321020101

КУРЬЕРЫ /Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, (098)674-61-01. Тел. (093)745 55 68

703581020107

КУРЬЕРЫ

704641010101

/Ðàáîòà â Êèåâå! / (îò 900 ãðí\íåäåëÿ). Òðåáîâàíèÿ: ìóæ÷èíà\æåíùèíà îò 18 äî 55 ëåò. Êîíòàêòíûå òåë.: 502-51-77. Тел. 592 76 25

УБОРЩИЦЫ /Â Èðëàíäñêèé ÏÀÁ / Ñò. ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ð. Îêèïíîé, 4. Òåë.: (095)272-11-17. E-mail: ok@to-dublin.com.ua Тел. 569 57 41

703881020101

110381010104

УБОРЩИЦЫ(КИ) 000000270093

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ Ïðàö³âíèêè êóõí³ òà òåïëèöü. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 362-43-61. Тел. (068)364 61 68 704531060000

ТЕХРАБОТНИК УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)232 55 41 704561010108

ТРАНСПОРТУВАЛЬНИКИ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ /ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Äîñâ³ä ðîáîòè íå ïîòð³áåí. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

Ìû ïðåäëàãàåì: îïëàòó îò 2500 ãðí, æèëüå ñ ïåðâîãî äíÿ ðàáîòû, ãðàôèê: äíåâíûå è íî÷íûå ñìåíû, ïîñòîÿííàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Òåë.: (050)464-55-98. Тел. (044)599 13 63

110421010101

УПАКОВЩИКИ НАБОРОВ

70432101

Îïëàòà ñäåëüíàÿ. ñ. Ñòîÿíêà. Êîìïàíèÿ "Ëîãèñòèê-Ïëþñ", êîìïëåêñ "West Gate Logistic", áëîê 2D. Êîíòàêòíîå ëèöî: Íàòàëüÿ, òåë.: (067)793-69-67. Èãîðü, Тел. (050)414 39 57

110771030101

УПАКОВЩИЦА /Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. æåí.). Ç\ï 3400 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53 110201010105

УЧЕНИКИ СТОЛЯРА (ðàçíîðàáî÷èå) ñ ïðåäîñòàâëåíèåì æèëüÿ, äî 30 ëåò. Тел. (095)310 31 80

109361020105

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

704171010101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 КУР'ЄРІВ /Íà ϳä-âî / ³ä 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

705241020102

КУРЬЕР Ç\ï 4300 ãðí + %. Âîçðàñò 18-40 ëåò, ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 383-12-13, 383-13-10, (098)815-40-02 (Ðàáîòîäàòåëü). Тел. (093)776 00 28 704231010102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ДЕВУШКИ ДО 27 ЛЕТ /ÒÌ "ÁËÈÍÎÊ" / äëÿ âûïåêàíèÿ è ðåàëèçàöèè áëèíîâ ñ íà÷èíêàìè. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Îáó÷åíèå ãàðàíòèðóåì. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Ëåâûé áåðåã. Òåë.: 564-41-12. Тел. (050)353 64 80

703141010101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


56

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ /Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, (098)674-61-01. Тел. (093)745 55 68

703581020109

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ІНТЕРВ'ЮЄРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

АДМІНІСТРАТОРИ

704021010103

/ ìàñàæíèé ñàëîí VIP-ð³âíÿ / Ìîæëèâî áåç ÄÐ, â³ê 18-35 ðîê³â. Ìîæëèâî êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áîíóñè. Ç\ï â³ä 100 ó.î. ùîäåííî. Íàäàºìî áåçêîøòîâíå æèòëî ³ íàâ÷àííÿ. Áåç øòðàô³â ³ çàñòàâ. Ñóâîðî áåç ³íòèìó. Òåë.: (063)721-79-70. Тел. (095)344 80 78

703571020101

ДЕВУШКИ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ

НЕ ВИГАДКА, à æîðñòîêà ðåàëüí³ñòü. Òîâàðîì ìîæåòå ñòàòè Âè àáî áëèçüê³ Âàì ëþäè. Ïåðåä ïî¿çäêîþ çà êîðäîí çâåðí³òüñÿ äî Öåíòðó " Ëà Ñòðàäà - Óêðà¿íà". Âñ³ äçâ³íêè â ìåæàõ Óêðà¿íè áåçêîøòîâí³. Òåë.: 0-800-500-225, 205-36-94, 205-37-36 (äëÿ Êèºâà) ïí-ïò ç 9.00 äî 20.00, ñá ç 10.00 äî 18.00, íä ç 10.00 äî 15.00. Åëåêòðîíí³ êîíñóëüòàö³¿: info@la-strada.org.ua 106591010101

îò 18 ëåò ïðèãëàøàþòñÿ íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ìû ðàññìàòðèâàåì ëþáûå òèïàæè è êàíäèäàòóðû.  íàøåì áèçíåñå íåò êàêèõ-ëèáî ñòàíäàðòîâ è ýòàëîíîâ. Ç\ï îò 40000 ãðí. Тел. (096)405 01 04

705261040101

ДЕВУШКИ ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòè îò 18 ëåò íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Âûïëàòà åæåäíåâíî. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ñâîáîäíûé ÃÐ. Áåç ïåðâè÷íîãî âçíîñà. Íàèëó÷øèå óñëîâèÿ â Êèåâå. Áåçîïàñíîñòü è êîíôèäåíöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (099)317 17 99

70495102

704951020101

ДЕВУШКИ îò 18 ëåò íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï åæåäíåâíî. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (067)306 59 42

704051020101

70325101

10659101

ÐÀÁÎÒÀ

70487104

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


57

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

70526101

70526102

70357102

70390102

70489101

70525102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


58

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

70526103

70526104

70405102

ДЕВУШКИ /"Êëåîïàòðà" / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé è ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê 3000 ó.å. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè, êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Åæåäíåâíàÿ âûïëàòà çàðàáîòàííûõ âàøèõ ñðåäñòâ è íèêàêèõ âû÷åòîâ. Òåë.: (098)441-26-07. Тел. (098)309 69 15

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ îò 18 äî 35 ëåò. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 5000 ó.å. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (096)228 22 29 703901020101

ДИСПЕТЧЕР Òåë.: (050)850-20-75, (096)837-81-05. Тел. (063)767 73 38 703251010201

705251020101

ДІВЧАТА МОДЕЛЬНОЇ ЗОВНІШНОСТІ

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ /Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó / Ãèáêèé ãðàôèê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (098)293 33 39

704791010101

ÐÀÁÎÒÀ

â³êîì 18-30 ðîê³â. Ñôåðà îáñëóãîâóâàííÿ, â ì. Êèºâ³. Áåçïåêó ãàðàíòóºìî. Ç\ï â³ä 5000 ó.î. Çðó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Æèòëî íàäàºìî. Òåë.: (063)055-16-83. Тел. (067)722 20 29 704301010101

70430101

МАСАЖИСТКИ

МАССАЖИСТКИ

/ ìàñàæíèé ñàëîí VIP-ð³âíÿ / Ìîæëèâî áåç ÄÐ, â³ê 18-35 ðîê³â. Ìîæëèâî êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áîíóñè. Ç\ï â³ä 100 ó.î. ùîäåííî. Íàäàºìî áåçêîøòîâíå æèòëî ³ íàâ÷àííÿ. Áåç øòðàô³â ³ çàñòàâ. Ñóâîðî áåç ³íòèìó. Тел. (095)344 80 78, (063)721 79 70

/ ìàññàæíûé ñàëîí / Äåâóøêè îò 18 äî 27 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òåë.: (063)283-43-28. Тел. (093)267 37 14

МАССАЖИСТКИ

НУЖНЫ ДЕНЬГИ

703571020102

/"Ìàãèÿ Ãðàöèè" / îò 22 äî 30 ë., ñ ÎÐ è áåç. Îáó÷åíèå íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ðàáîòà ïîñìåííî. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Ïðèâëåêàòåëüíàÿ âíåøíîñòü, îáàÿòåëüíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, äèñöèïëèíèðîâàííîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå çàðàáàòûâàòü. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Òåë.: (067)758-00-71, Âèêòîðèÿ; (097)101-25-63, Þëèÿ. www.magicmassage.com.ua Тел. (044)362 95 42 703311010101

704191020101

Ìû èùåì äåâóøåê â âîçðàñòå îò 18 ëåò, êîòîðûå õîòÿò ìíîãî çàðàáàòûâàòü, áûòü íåçàâèñèìûìè è ðåàëèçîâàòü ñâîè àìáèöèè. Ñðåäíèé çàðàáîòîê îò 200 åâðî â äåíü. Ïðîæèâàíèå â êîìôîðòàáåëüíîé êâàðòèðå, ïðèÿòíûé êîëëåêòèâ, âûñîêèé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè, ïîëíàÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Тел. (067)656 74 02

705261060101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


59

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

70526105

70526106

70479101

70487103

ПРИВАБЛИВІ ЖІНКИ

РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК

СОТРУДНИЦЫ

СОТРУДНИЦЫ

³êîì 20-45 ðîê³â íà âèñîêîîïëà÷óâàíó ðîáîòó. Ìè íàäàºìî æèòëî, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä, ãíó÷êèé ãðàô³ê. гâåíü äîõîäó çàëåæèòü â³ä âàñ. Тел. (068)125 40 68

Âû êðàñèâàÿ, ìîëîäàÿ äåâóøêà, íî, ê ñîæàëåíèþ, íå íàñòîëüêî áîãàòû, êàê õîòåëîñü áû? Âàì ïðèõîäèòñÿ ñàìîé ïëàòèòü çà îáó÷åíèå è æèëüå? Ó Âàñ íå ïîëó÷àåòñÿ íàéòè õîðîøóþ ðàáîòó, êîòîðàÿ Âàñ óñòðàèâàëà áû â ôèíàíñîâîì ïëàíå? Òîãäà íàøå ïðåäëîæåíèå äëÿ Âàñ! Ðàáîòà ó íàñ äàåò Âàì âîçìîæíîñòü ïîçâîëèòü ñåáå âñå, â ÷åì ðàíüøå ïðèõîäèëîñü îòêàçûâàòü. Тел. (067)403 40 69

îò 18 ëåò. Ãèáêèé ãðàôèê, èíîãîðîäíèõ âñòðå÷àåì, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì, ç\ï êàæäûé äåíü. Ç\ï îò 5000$. Тел. (067)445 13 11

/Äëÿ ðàáîòû â Êèåâå / ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòè îò 18 ëåò, ñ îïûòîì è áåç ÎÐ. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì. Ç\ï îò 5000 ó.å. Тел. (093)762 44 60

704891010101

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ ïðèãëàøàþòñÿ íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Îò 18 äî 45 ëåò. Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Ç\ï îò 5000 ó.å. Òåë.: (050)850-20-75, (096)837-81-05. Тел. (063)767 73 38

705261020101

СОТРУДНИЦЫ îò 18 ëåò. Ìû îáåñïå÷èì Âàñ ðàáîòîé, îáåñïå÷èì Âàñ æèëüåì, ïîìîæåì îáðåñòè Âàì óâåðåííîñòü â íîâîé ïðîôåññèè. Ìû îòêðûâàåì äâåðü â Âàøó ñâåòëóþ ìå÷òó. Ç\ï åæåäíåâíî!!! Òåë.: (067)508-68-65. Тел. (099)642 31 01

703251010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

705261030101

704871040101

705261050101

СОТРУДНИЦЫ /Âûñîêîîïëà÷èâàåìàÿ ðàáîòà / Õî÷åøü çàðàáàòûâàòü 5000 ó.å. â ìåñÿö? Íàäîåëî ïîñòîÿííîå îòñóòñòâèå äåíåã? Åñëè òû êðàñèâà è ãîòîâà äåëèòüñÿ ñâîåé êðàñîòîé, òû ìîæåøü âñå èçìåíèòü! Ìû ïðèíèìàåì íà ðàáîòó ñîòðóäíèö, èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Óêðàèíû, ñ ÎÐ è áåç. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì. Âñå ÷òî òåáå íóæíî ñäåëàòü, ïîçâîíèòü ïî òåë.: (063)780-15-88. Тел. (099)117 88 76 704871030101

ТАНЦОВЩИЦЫ /Àðò-êëóá â öåíòðå ãîðîäà / â øîó-ïðîãðàììó. Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (067)209-37-90. Тел. (098)316 88 93

703211020103

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ, ÿðêèå äåâóøêè è æåíùèíû îò 18 ëåò, êîòîðûå ïîíèìàþò, ÷òî õîòÿò äîñòè÷ü óñïåõà è ìîãóò çàðàáîòàòü ðåàëüíûå äåíüãè áëàãîäàðÿ ñâîåé âíåøíîñòè è îáàÿíèþ. Íàøå àãåíòñòâî ñóùåñòâóåò áîëåå 10 ëåò è âëàäååò áàçîé ïîñòîÿííûõ ñîñòîÿòåëüíûõ êëèåíòîâ. Тел. (067)464 25 64 705261010101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


60

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 500-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)688 37 05

703991010101

ЖИЛЬЕ ДЛЯ РАБОЧИХ

ÆÈËÜÅ ÄËß ÐÀÁÎ×ÈÕ 550рн\месяц (р-нБорщаова). Можнопонедельно. Всесловия.Неаентство. Тел.: (066)329-30-11, (097)776-83-44, (044)383-82-55 70399102

550 ãðí\ìåñÿö (ð-í Áîðùàãîâêà). Ìîæíî ïîíåäåëüíî. Âñå óñëîâèÿ. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (066)329-30-11, (097)776-83-44. Тел. (044)383 82 55

703991020101

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКО МІСЦЕ ВІД 400 ГРН

70358103

70392101

99991034

70399101

ʳìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 362 43 61 704531090000

ПОМОГУ: ðåøèòü ñåìåéíûå ïðîáëåìû, èçáåæàòü íåóäà÷ â áèçíåñå, èçáàâëþ îò áîëåçíè (ðîæà è äð.), ñòðàõà, äåïðåñèè, èçáàâëþ îò îäèíî÷åñòâà, íåâåçåíèÿ. Òåë.: (050)441-52-66, (096)578-75-99 (çíàõàðü Ãðèãîðèé Àíäðååâè÷), Тел. (044)560 13 85

703921010101

11082101

70521101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

61

11073101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹40 • 8 æîâòíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №40 (2012г.)  
"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №40 (2012г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев

Advertisement