Page 1

WYDADZĄ PONAD 143 MLN ZŁOTYCH

Najchętniej czytana gazeta w powiecie wejherowskim

Fot. Rafał Korbut

Piątek, 20 grudnia 2013 r. Nr 48 (330) NAKŁAD 12 000 EGZ.

Ulica Leśna nie doczeka się modernizacji w przyszłym roku

Po kilkugodzinnej sesji Rady Miasta Wejherowa uchwalono budżet na przyszły rok. Niespodzianki nie było – żadna z propozycji zgłoszonych przez radnych opozycyjnych do obozu prezydenta nie została zaakceptowana, zaś budżet głosami radnych klubu „Wolę Wejherowo” został przyjęty w takim kształcie, jak zaproponował to prezydent miasta. Radni klubu PO chcieli wprowadzić kilka zmian w budżecie, które dotyczyły m.in. budowy dróg. Jedna z propozycji, jakie zgłoszono, to aby w przyszłym roku zostały wyremontowane ulice w Śmiechowie: Leśna, Brzozowa oraz Ofiar Grudnia. Wnioski nie zostały jednak przegłosowane. Więcej str. 3


www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

3

Budżet – trochę lepszy, ale... WEJHEROWO | Za nami ostatnia w tej kadencji sesja budżetowa RM Wejherowa. Obrady potoczyły się prawie tak samo, jak w ostatnich latach. Prawie, gdyż tym razem opozycja znacznie mniej krytykowała projekt uchwały określającej dochody i wydatki miasta w 2014 r., ostatecznie zaś nie zagłosowała przeciw przyjęciu budżetu, ale wstrzymała się od głosu. Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl Wolę Wejherowo: „Winny jest rząd!” Ponad 143,5 mln dochodów i ponad 143,2 mln wydatków – tak wygląda budżet Wejherowa na rok 2014. Dyskusja przed głosowaniem była burzliwa, prezydent bronił swoich pomysłów, radni opozycyjni wskazywali na niewłaściwe – ich zdaniem – priorytety. Tradycyjnie już zarówno prezydent miasta, jego zastępcy, jak i radni klubu „Wolę Wejherowo” wielokrotnie podkreślali, że w budżecie brakuje pieniędzy na wiele inwestycji, ponieważ rząd przekazuje za mało pieniędzy. Chodzi tu głównie o subwencję oświatową. - To będzie jeden z trudniejszych budżetów – od samego początku obrad podkreślał Krzysztof Hildebrandt, prezydent miasta. - Przekazywanie przez rząd zadań bez ich zabezpieczenia i niedoszacowanie subwencji oświatowej powoduje, że kondycja samorządów coraz trudniejsza. 35 proc. przyszłorocznego budżetu to wydatki na oświatę, z własnych pieniędzy będziemy musieli na to wydać aż 19 mln zł. - Od wielu lat na sesjach słyszymy o rzekomej winie rządu – ripostował Jacek Gafka, radny miasta (PO). Tymczasem niezależnie od tego, kto by nie rządził w tym kraju, algorytm według którego subwencja jest obliczana, jest taki sam. Należy więc zastanowić się nad właściwym zarządzaniem oświatą. Warto też spojrzeć na zadłużenie miasta - niemal 39 mln zł to dług, same odsetki to 2,5 mln zł. Nie można wciąż zasłaniać się tym, co robią inni, tylko ustalić priorytety, przygotować plan budowy dróg i racjonalnie zarządzać pieniędzmi, którymi się dysponuje.

konkretnie Komisja Zdrowia, Sportu i Rekreacji – wystawiła prezydentowi złą ocenę za przedstawiony projekt uchwały. - Komisja zdrowia negatywnie zaopiniowała projekt budżetu w dziale ochrona zdrowia oraz w dziale kultura fizyczna – mówił podczas sesji Mirosław Ruciński, radny miasta i przewodniczący tej komisji. Proponujemy, aby zmniejszyć ilość pieniędzy przeznaczony na dział „promocja”, a konkretnie 150 tys. zł zaplanowany na IV etap budowy abecadła kaszubskiego, i przeznaczyć tę kwotę na inne cele. O tym jednak nie chciał słyszeć prezydent miasta. - Wniosek złożony przez komisję zdrowia skierowany jest na przeniesienie całej kwoty, która ma być przeznaczona na abecadło – mówił Krzysztof Hildebrandt. - Uważam, że nie możemy sobie na to pozwolić, bo sprowadza się do tego, że w przyszłym roku ani jedna literka nie powstanie na terenie miasta. I wówczas będziemy robić to w nieskończoność. A powinniśmy jak najszybciej skończyć tę inwestycję.

Będzie więcej inwestycji Nie zabrakło oczywiście dyskusji o jednej z najważniejszych dla mieszkańców spraw Komisja zdrowia – NIE dla – czyli jakie inwestycje będą budżetu realizowane w mieście. Jedna z komisji, które - Zabezpieczyliśmy pieniąpracowały nad budżetem – dze m.in. na prace projektowe

węzła „Zryw”, węzła „Działki”, a także przygotowanie dokumentacji poprzedzającej budowę tunelu w ciągu ul. Kwiatowej – wyliczał Krzysztof Hildebrandt. - Będzie też opracowywany projekt przebudowy ul. Chmielewskiego. Prezydent wymienił też inwestycje będące w trakcie realizacji, drogi które mają być utwardzone w przyszłym roku oraz planowane zmiany studiów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. - Budżet nie jest tragiczny w porównaniu do poprzednich, ale niestety zawiera konsekwencje poprzednich – uważa z kolei Jacek Gafka. - Ocena nie jest niedostateczna, ale potrzebne są zmiany zgodne z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców. Szczególnie chodzi mi tu o drogi. Należałoby przestawić priorytety z promenad i spacerniaków na faktyczne utwardzanie nawierzchni. Przypominam też, że w rozdziale „drogi” istnieją też inne dzielnice, nie tylko śródmieście i okolice filharmonii. Martwi mnie, że na promocję prezydent zaplanował aż 535 tys. zł. To o 120 tys. zł więcej, niż rok wcześniej. Obawiam się, że to dlatego, że za pasem mamy rok wyborczy, a praktyka pokazuje, że promocja często zamienia się w propagandę. Radny Gafka zwrócił tez uwagę na koszty utrzymania filharmonii. – 2,5 mln zł to realnie wię-

cej, niż podawane wcześniej prognozy – zauważył radny. Kultura otrzymuje sporo, a np. sport za mało. Teoretycznie na sport przeznaczono 1,9 mln zł, ale z tego aż 1,6 mln zł idzie na utrzymanie obiektów. A na realne zadania zostaje zaledwie 210 tys. zł. To bardzo mało, niewiele za te pieniądze można zrobić. Wejherowo potrzebuje zmiany całego spojrzenia na sport. To zadanie własne miasta a nic tak dobrze nie organizuje czasu wolnego i nie rozwi-

ja tak, jak sport. Budowa dróg to priorytet? Radni klubu PO złożyli wniosek o to, aby w przyszłorocznym budżecie uwzględnić budowę trzech ulic: Leśnej, Brzozowej i Ofiar Grudnia. - Można jeszcze więcej pieniędzy wydać na kulture i postawić 5 kolejnych rzeźb zamiast wybudować ulicę, ale to przecież absurd – argumentował Maciej Łukowicz, radny miasta. - My chcemy, abyśmy

teraz – jak już jest filharmonia – do budżetu dopisywali inwestycje drogowe. Dla wielu osób jest ważniejsze, aby mogli normalnie funkcjonować. Aby mogli wyjść z domu, nie tonąc w błocie. A nie tak, jak jest zapisane w budżecie - że jest chodnik, ale go zdzieramy i kładziemy nowy, żeby był ładniejszy. Przykładem jest zaplanowana na przyszły rok inwestycja pomiędzy ul. Bukową a ul. Sobieskiego. Wnioskujemy o wykreślenie ciągów pieszych Sobieskiego – Bukowa (za kwotę 550 tys. zł) oraz Parkowa – Mickiewicza – (za kwotę ponad 300 tys. zł). Zamiast tego wyremontujmy Leśną, Brzozową i Ofiar Grudnia. Zamiast łączników i chodników, które – moim zdaniem – nie są aż tak pilne, powinniśmy zrobić właśnie te ulice, które codziennie odwiedza więcej osób, niż filharmonię. Te piaskowe, żenujące ulice to niestety wizytówka Wejherowa. Ta propozycja nie znalazła jednak uznania ani u prezydenta, ani u radnych klubu „Wolę Wejherowo” i została odrzucona. Po kilkugodzinnej, burzliwej dyskusji, większością głosów budżet Wejherowa na 2014 rok został przyjęty.

Oświadczenie klubu PO ws. budżetu na rok 2014: W procedurze tworzenia budżetu Wejherowa na 2014 r. Klub Radnych PO wniósł łącznie kilkanaście propozycji inwestycyjnych. Z tego niewielka część - w infrastrukturze drogowej - ma swoje odzwierciedlenie. Do przedstawionego projektu budżetu po 15.11.2013 r. Radni Klubu składali rzeczowe, merytoryczne i uzasadnione poprawki i korekty. Niestety żadna poprawka nie została zaakceptowana zarówno przez Radnych WW jak i Pana Prezydenta. W Wejherowie jest ciągle ponad 20 km miejskich dróg nieutwardzonych. Z inicjatywy Radnych naszego Klubu na posiedzeniu Komisji Spraw Komunalnych przyjęto wniosek o modernizację kilkunastu ulic. Z tego uznanie w projekcie budżetu znalazły zaledwie trzy zadania. Proponowany budżet zasadniczo pozwala na funkcjonowanie miasta. Nie ma w nim jednak wyraźnie progresywnych elementów, które przyczyniłyby się do zrównoważonego rozwoju całego miasta. Ponownie większość realizowanych zadań komunikacyjnych ma być realizowana w ścisłym centrum miasta. Zbyt dużo pieniędzy w tym budżecie przeznacza się na reprezentacyjne i niezbyt potrzebne promenady w centrum miasta, zamiast na niezwykle potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców ciągi komunikacyjne w pozostałych dzielnicach miasta. Ponownie ogrom środków przeznaczono na działania promocyjne władz miasta i Radnych ‘prezydenckich’. Na wydatki propagandowe w roku wyborczym (a nie prawdziwą promocję) przeznaczone są setki tysięcy złotych w różnych działach i rozdziałach. Rozbudowa SP 9 została po raz kolejny odłożona. Na zadania w zakresie kultury fizycznej prezydent zaplanował zaledwie 210 tys. zł (przy 143 mln wydatków). Ogólnie dofinansowanie dla stowarzyszeń i organizacji jest za małe. Sąsiednie miasta wspierają znacznie bardziej te działania– przy takich samych trudnościach budżetowych. Pozytywnym aspektem tego budżetu jest jedynie przewidywany wzrost środków na utwardzanie dróg gruntowych płytami oraz remonty chodników oraz ulic. Cześć mieszkańców powinna odczuć poprawę w tym zakresie. Budżet miasta musi zostać ostatecznie uchwalony. Priorytety inwestycyjne miasta zostały w końcu, po wielu latach, zbliżone do rzeczywistych potrzeb mieszkańców jednak wciąż znacznie odbiegają od propozycji opozycji. Prezydent nie uwzględnił po komisjach żadnej z uwag opozycji- nawet w minimalnym stopniu- co oznacza, że nie chce żadnej współpracy z opozycją i nie chce wcale szerokiego poparcia całej Rady Miasta dla tego projektu budżetu. A nasze wnioski wypływają również z głosu Mieszkańców. Jeżeli te propozycje zostaną uwzględnione w głosowany poprawek i większość Rady je przyjmie, to będziemy brali wspolodpowiedzialnosc za budżet. W związku z powyższym Klub Radnych Platformy Obywatelskiej uzaleznia swój głos w w sprawie projektu budżetu na rok 2014 r. od wyników głosowania nasz poprawkami. Arkadiusz Szczygieł, Przewodniczący Klubu PO w RM Wejherowa


4

www.gwe24.pl

GMINA WEJHEROWO

Utwardzono kolejne kilometry dróg! W minionym tygodniu dokonano odbioru nakładek asfaltowych na drogach gminy Wejherowo. Wykonano utwardzenia ul. Jeziornej w Gowinie o długości 519 m wraz z wykonaniem rowu odwadniającego wzdłuż ulicy oraz dwoma przepustami. Wartość tego zadania to ok. 320 tys zł. W ramach dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gmina Wejherowo pozyskała na to zadanie 90 tys. zł.

ul. Leona Heyki, Nowy Dwór Wejherowski ul. Bukowa-Leśna w Orlu

Ponadto ukończono budowę następujących ulic: Gniewowo – ul. Wejhera o dł. 244 m Bolszewo – ul. Południowa o dł. 141 m Orle – ul. Bukowa-Leśna o dł. 305 m Góra – ul. Szkolna o dł. 318 m, ul. Wejhera, dł. 129 m Nowy Dwór Wejherowski – ul. ks. Leona Heyke o dł. 330 m Kąpino – droga dojazdowa o długości – 441 m. Łącznie na inwestycje dotyczące wykonania nakładek asfaltowych wydano ok. 2,7 mln zł.

ul. Leona Heyki, Nowy Dwór Wejherowski

ul. Leona Heyki, Nowy Dwór Wejherowski


www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

5

Galeria handlowa w centrum miasta będzie większa? WEJHEROWO | O mającej powstać galerii handlowej niemal w samym centrum Wejherowa pisaliśmy już kilkakrotnie. Teraz okazuje się, że obiekt prawdopodobnie będzie większy, a cały teren będzie gęściej zabudowany, niż to pierwotnie zakładano. Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl

Na terenie tzw. „osiedla Srebrna” powstanie galeria handlowa. Nie wiadomo jednak, jak teren będzie zagospodarowany

Fot. Rafał Korbut

Sprawa dotyczy terenu pomiędzy ulicami Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północną, Wałową, Sobieskiego – czyli tzw. „osiedle Srebrna”. Inwestor, który kupił cały ten teren od miasta, złożył wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co umożliwiłoby zagęszczenie zabudowy. Dlatego podczas wtorkowej sesji przedstawiono projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. - Wystąpiła potrzeba powiększenie obiektu, co wynika z prac architektonicznych – wyjaśniał Piotr Bochiński, wiceprezydent Wejherowa. - W planie jest bardzo ścisła kontrola konserwatora zabytków, który zastrzegł wiele parametrów, jakie taki obiekt ma spełniać. Aby taka zmiana nastąpiła, najpierw konserwator musi

je zaakceptować. My ze swojej strony chcemy otworzyć możliwość takiej zmiany, stąd ten projekt uchwały. Część radnych miało jednak wątpliwości, czy taką zmianę

należy wprowadzić. - W trakcie posiedzenia komisji była dyskusja na ten temat, jako klub (PO – przyp. red.) już dawno staliśmy na stanowisku, że budowa galerii w tym miej-

scu nie jest tam najlepszym rozwiązaniem. Osobiście jestem zwolennikiem funkcji usługowo-mieszkaniowej, a nie tylko usługowej czy handlowej. Ale podjęto decyzję o sprzedaży,

znalazł się inwestor, który kupił tę nieruchomość i na to już nic nie poradzimy. Co do zmiany planu - od strony zachodniej jest większe zagęszczenie i w stronę wschodnią się rozrzedza. To oczywiste, że inwestor chce z tyerenu jak najwięcej wycisnąć. Ale myślę, że w samym centrum miasta i tak będziemy mieć bardzo intensywną zabudowę i bryłę galerii handlowej. Obawiam się, że po zmianach doczekamy się jeszcze bardziej zagęszczonej zabudowy, co nie będzie korzystne dla tego terenu. Do tego dochodzą obawy o sprawy związane z komunikacją. A skoro inwestor od początku wiedział, co czyni i jakie ma możliwości inwestycyjne w tym miejscu, to czemu teraz mamy to zmieniać? Uważam, że taka zmiana jest niekorzystna dla mieszkańców i miasta. - O umożliwienie zmian prosił nas inwestor i to on będzie przeprowadzał przygotowanie do tego planu – odpowiedział Piotr Bochiński. - Dziś nie umiem powiedzieć, jaki pomysł przyniesie nam zespół architektów. Myślę, że bardziej chodzi o wykorzystanie tego terenu pod względem układu, miejsc parkingowych, itp. - Możemy zwiększyć powierzchnię handlową z 20 tys. metrów kw. nawet do 40 tys.

metrów kw. - nie zgadzał się z takim podejściem Jacek Gafka, radny miasta (PO). - Ale ze względów komunikacyjnych w centrum miasta tak nie powinno być, bo zwyczajnie nie będzie dało się tam dojechać. Radny Wojciech Kozłowski wyraził natomiast zdanie, że uchwałę należy przyjąć, aby umożliwić inwestorowi przedstawienie konkretnego projektu. - Z góry zakładamy, że będzie źle – a na jakiej podstawie? pytał Kozłowski. - To nie jest zmiana planu, tylko uchwała o przystąpieniu zmiany planu. Nie wiemy, co się jeszcze zdarzy. Jestem pewny, że jeśli konserwator się tym zajmie, to nie pozwoli na coś, co będzie niekorzystne. Zaczekajmy, zobaczmy, co z tego wyjdzie. - Zgadzam się, że tu jest duża rola konserwatora zabytków – stwierdził Zbigniew Chuchała. - Liczę na to, że konserwator nie zezwoli na coś, co będzie niekorzystne dla miasta. - Na chwilę obecną mam duże obawy, że ta zmiana może nie służyć komunikacji w tej części miasta – dodał radny Jacek Gafka. - Jest to przystąpienie do sporządzenia zmiany, będę się przyglądał i zobaczymy, co będzie, gdy będziemy głosować już nad samymi zmianami.


INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO W WEJHEROWIE www.powiat.wejherowo.pl Starostwo Powiatowe w Wejherowie ul. 3 Maja 4 84-200 Wejherowo WYDZIAŁY I KONTAKT:

Biuro Obsługi Interesantów: tel. 58 572-95-50 Sekretariat: tel. 58 572-94-00 fax. 58 572-94-02

Ruszył nabór do projektu „45 plus równi w biznesie 2” Starostwo Powiatowe w Wejherowie informuje, że dnia 12 grudnia 2013 r. (czwartek) został ogłoszony nabór do projektu „45 plus równi w biznesie 2”. Projekt polega na udzieleniu kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz wsparcia finansowego do 49 000 zł dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wejherowskiego, którzy chcą założyć własną działalności gospodarczą. Projekt „45 plus równi w biznesie 2” realizowany jest w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Działanie to ma na celu promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany będzie w kolejno następujących po sobie etapach:

Biuro Rady Powiatu: tel. 58 572-94-23 Wydział Organizacyjny: tel. 58 572-94-16 Wydział Zarządzania Kryzysowego: tel. 58 572-94-43 fax. 58 572-94-41 Wydział Finansowy: tel. 58 572-94-30 Wydział Rozwoju i Programów Europejskich: tel. 58 572-94-51

a) I etap – Rekrutacja uczestników projektu – 24 osoby (od 17 stycznia 2014 r. do 7 marca 2014 r. ), b) II etap – Obowiązkowe szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”, dodatkowe szkolenia wynikające z Indywidualnego Planu Działania, indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu razem 74 h – 24 osób (10 marzec – 4 kwiecień 2014 r.), c) III etap – Ocena opracowanych przez uczestników projektów biznes planów przedsięwzięcia (do 18 kwietnia 2014 r.), d) IV etap – Przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – 20 osoby (do 30 kwietnia 2013 r.), e) V etap – Udzielenie wsparcia pomostowego – 20 osoby (specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe wsparcie pomostowe – do maja do listopada 2014 r. ), f) VI etap – Rozliczenie przyznanej dotacji jednorazowej i wsparcia pomostowego, g) VII etap – Monitoring 12 – miesięcznego okresu obowiązkowego prowadzenia działalności gospodarczej.

„Piękna Wieś 2013” Dnia 11 grudnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu „Piękna Wieś 2013”. Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach opublikowane są na stronie internetowej powiatu. Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji dziękujemy za współpracę i gratulujemy nagrodzonym oraz wyróżnionym. Jacek Gafka

Zapraszamy do muzeum Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej zaprasza Państwa także do zwiedzania wszystkich swoich wystaw stałych i czasowych. Zwiedzanie wystaw oraz samego Muzeum możliwe jest w ciągu tygodnia roboczego w godzinach od 09:00 do 15:00, zaś w weekendy od 11:00 do 17:00.

XXXVIII koncert z cyklu Spotkania z muzyką Kaszub pt. „Gwiôzdka z Lãbòrga jidze” Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie serdecznie zaprasza na XXXVIII koncert z cyklu Spotkania z muzyką Kaszub pt. "Gwiôzdka z Lãbòrga jidze". Koncert odbędzie się w sobotę 21 grudnia o godz. 18.00 w siedzibie Muzeum, przy ul. Zamkowej 2a. W programie wieczoru: wizyta kolędników oraz kolędy kaszubskie w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Lęborska". Koncert zrealizowano ze środków przyznanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: a) zamieszkują na terenie powiatu wejherowskiego, zgodnie z definicją przetoczoną w Kodeksie Cywilnym, w dniu ogłoszenia rekrutacji, b)zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w powiecie wejherowskim, c) są w wieku 45-63 lat, d) są osobami nieaktywnymi zawodowo lub bezrobotnymi, e) nie były współ- lub właścicielami przedsiębiorstwa i nie prowadziły działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy (przed datą złożenia formularza rekrutacyjnego oraz podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie), f) nie podlegają wyłączeniu ze wsparcia na podst. obowiązujących przepisów krajowych i unijnych. W projekcie przewidziano preferencje dla osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku powyżej 50 roku życia.

Wydział Kultury i Spraw Społecznych: tel. 58 572-94-85 Wydział Edukacji: tel. 58 572-94-29 Wydział Komunikacji Rejestracja pojazdów: tel. 58 572-95-30 (do 36) Prawa jazdy: tel. 58 572-95-24,25,28 Wydział Architektury i Budownictwa: tel. 0-58 572-94-47 fax. 0-58 572-95-02 Wydział Geodezji: tel. 58 572-94-61 fax. 58 572-94-62 Wydział Gospodarki Nieruchomościami: tel. 58 572-94-75 Wydział Środowiska: tel. 58 572-95-43

W ramach projektu przewidziane zostały następujące typy wsparcia: - jednorazowa dotacja inwestycyjna – czyli bezzwrotne wsparcie kapitałowe na sfinansowanie kluczowych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa w maksymalnej wysokości do 40 000 zł; - podstawowe wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do 1 500 zł oraz specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze; Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w Punkcie Rekrutacji od 17 stycznia 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00. Termin przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych upływa 23 stycznia 2014 r. (czwartek) o godz. 14.00. (decyduje data wpływu do Punktu Rekrutacji). Formularz zgłoszeniowy i regulaminy dostępne są stronie internetowej projektu www.45wbiznesie2.pl oraz w Biurze Projektu.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, które zostaną przeprowadzone w styczniu 2014 r. KONTAKT z Punktem Rekrutacji:

Biuro Projektu Wydział Rozwoju i Programów Europejskich Starostwo Powiatowe w Wejherowie ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo pok. 116 (I piętro) biuro czynne: od pon. do pt. w godz. 8.00 -15.00 tel./fax. 58 572 94 54 e-mail: fundusze@powiat.wejherowo.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.45wbiznesie2.pl

www.powiat.wejherowo.pl


www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Ciemno, jak w... tunelu Komunikacja drogowa pomiędzy dwiema częściami Wejherowa, leżącymi po dwóch stronach drogi krajowej nr 6, od lat spędza sen z powiek władzom miasta i mieszkańcom. Jedyny tunel pod tą trasą i pod torami budzi wiele zastrzeżeń kierowców. Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl Tunel pod torowiskiem i drogą krajową nr 6 w Wejherowie jest bardzo słabo oświetlony

Fot. Rafał Korbut

Jakie są główne zastrzeżenia? Przede wszystkim brak odpowiedniego oświetlenia. W tunelu są zainstalowane co prawda lampy, ale działają tylko z jednej strony, nie wszystkie i nie zapewniają odpowiedniego natężenia światła. Przez to w tunelu po prostu jest zupełnie ciemno. Niedawno jeden z mieszkańców złożył do Leszka Glazy, przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa, skargę na bezczynność Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Wejherowie. - Zwracam się z prośbą o pomoc w załatwieniu przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w okresie jesienno-zimowym zwiększenia mocy aktualnego oświetlenia tunelu pod drogą krajową nr 6 – napisał w skardze Edward Formela, mieszkaniec Wejherowa. - Odpowiedź pana Stanisława Brzozowskiego, kierownika wydziału, nie zadowala mnie i mieszkańców osiedla Chopina, którzy

podpisali się pod pierwszym moim pismem adresowanym do Urzędu Miasta (pan Edward już wcześniej składał pisma z prośbą o zajęcie się z tym problemem – przyp. red.). Nie mogę przyjąć do wiadomości faktu braku określenia dokładnie terminu załatwienia sprawy. Nie wnosiłem faktu przeprowadzenia remontu dachu tego tunelu, toteż nie mogę czekać z innymi mieszkańcami miasta w nieskończoność na niewiadomy okres realizacji

wymiany oświetlenia. Malowanie sufitu i ścian zimą nas nie interesuje, a do wiosny 2014 r. nie chcemy czekać, bo wtedy niebawem będzie czas wyborów samorządowych! Sprawa została poruszona także podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Wejherowa. Okazuje się, że władze miasta znają ten problem. Padała też deklaracja, że prezydent podejmie działania w kierunku poprawienia oświetlenia w tunelu. - Było kilka spostrzeżeń zło-

żonych przez mieszkańców, że jest tam za słabe oświetlenie – przyznał Krzysztof Hildebrandt. - Co prawda są tam lampy i świecą się, ale za słabo. Główny problem to to, iż właściciele poszczególnych części tunelu nie są zainteresowani jego odnowieniem. Podejmę działania, aby tę sytuacje poprawić.

7

Źle odśnieżone? Zadzwoń! WEJHEROWO | Na razie zima nas oszczędza, ale w każdej chwili może spaść śnieg, który pogorszy sytuację na drogach. Przedstawiciele wejherowskiego magistratu zapewniają, że miejskie służby są przygotowane do akcji zima. Co jednak zrobić, jeżeli się zdarzy, że któraś ulica czy chodnik będzie nieodśnieżony? Do kogo zwrócić się z interwencją? Podczas posiedzenia jednej z miejskich komisji radny Jacek Gafka (PO) zawnioskował więc o udostępnienie mieszkańcom numerów telefonów, pod które można zadzwonić i zgłosić problem związany z odśnieżaniem. Sprawa została poruszona także na sesji RM Wejherowa, gdy Jacek Gafka ponownie zawnioskował o podanie

do wiadomości publicznej tych numerów. - Te numery są udostępnione na stronie internetowej www.wejherowo.pl, gdyby radny Gafka czasem tam zaglądał, wiedziałby o tym – udzielił „reprymendy” Bogdan Tokłowicz, wiceprezydent miasta. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że numery tel. zostały opublikowane na stronie urzędu tego samego dnia, którego odbywała się sesja! Trudno więc wymagać od radnych, którzy od rana uczestniczyli w obradach w sali wejherowskiego ratusza, aby w tym czasie wyciągali przenośne urządzenia, by na bieżąco śledzić, co dzieje się na stronie internetowej urzędu. (raf)

Numery telefonów: W sezonie 2013/2014 zimowe utrzymanie przejezdności ulic na terenie Wejherowa koordynować będą: Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, tel. alarmowy - 668 127 245 Dyspozytornia Akcji Zimowej ZUK, tel. 58 676 95 40, tel. kom. 696 035 517 Straż Miejska w Wejherowie, tel. 58 677 70 40 (całą dobę), tel. kom. 881 911 409


8

www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Reda stawia na inwestycje drogowe i budowlane

Fot. Daria Dunajska

FINANSE | Jeszcze przed świętami radni z Redy uchwalili budżet na rok 2014. Dochody wyniosą ponad 64 mln złotych a wydatki prawie 65,5 mln złotych.

W planach inwestycyjnych zatwierdzono przebudowę mostu na kanale Łyskim na ul. Kazimierskiej z dojazdem do mostu na rzece Redzie

Daria Dunajska d.dunajska@expressy.pl Ostatnia, 41 sesja rady miejskiej w Redzie była najważniejszą sesją w tym roku. Skupiono się na 12 uchwałach, a szczególnie na przyszłorocznym budżecie. Na wstępie radni przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową miasta do 2021 roku. Dochody majątkowe w 2014 roku obejmą dotacje inwestycyjne,

w tym pozyskane z powiatu wejherowskiego na przebudowę mostu na kanale Łyskim na ul. Kazimierskiej i z dojazdem do mostu na rzece Redzie, na przebudowę skrzyżowania ul. Obwodowej z ul. Łąkową z sygnalizacją świetlną, a także dotację na budowę Miejskiego Domu Kultury oraz środki finansowe z innych źródeł na budowę drogi z infrastrukturą połączenia ul. Kosynierów w

Rumi z ul. Obwodową w Redzie oraz ulicy Olimpijskiej z ulicą Obwodową. Natomiast plan wydatków w 2014 roku m.in. nie przewiduje rewaloryzacji wynagrodzeń pracowników samorządowej strefy budżetowej z wyłączeniem pracowników obsługi, którym zamierza się podwyższyć płace do kryterium najniższego wynagrodzenia. Dodatkowe wydatki na przedsięwzięcia w

2014 roku i latach następnych obejmą realizację projektu „Rozwój cyfrowy gminy...” i zakończenie projektu „Przystanek Reda” z udziałem środków unijnych oraz kontynuację programu zdrowotnego „Szczepienia przeciw wirusowi HPV”. Po takiej prognozie radni ustalili budżet miasta na 2014 rok, w którym dochody wyniosą ponad 64 mln 880 tys. zł, a wydatki ponad 65 mln 238

tys. zł. Miasto pozyska dochody m.in. z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 400 tys. zł. -W przyszłym roku przeznaczymy na inwestycje 13,5 mln zł w tym na drogi 7,5 mln zł – wyjaśnia burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński. - Połączymy ul. Obwodową z ul. Kosynierów (3,5 mln zł) oraz ul. Obwodową z ul. Kazimierską, przebudujemy skrzyżowanie ul. Obwodowej z ul. Łąkową oraz utwardzimy drogi gruntowe (500 tys. zł). Wykonamy projekty dla ul. Wiśniowej i Podleśnej oraz dla połączenia ul. 12 Marca z ul. Fenikowskiego w Wejherowie. Z dofinansowania na przebudowę budynku skorzysta MDK. Zakończy się modernizacja nowego obiektu Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej, a rozbudowana zostanie sieć kanalizacyjna. Miasto wzbogaci się o 2 nowe kamery do monitorowania. Wydatki na transport i łączność w tym drogi, wyniosą ponad 12 mln zł, na gospodarkę mieszkaniową – 2 mln 456 tys. zł, oświatę i wychowanie – 21 mln 901 tys. zł, ochronę zdrowia – 458.356 zł, pomoc społeczną – 8 mln 118 tys. zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 5 mln 822 tys. zł, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1

mln 889 tys. zł a na kulturę fizyczną – 1 mln 260 tys. zł. Po jednogłośnym zatwierdzeniu budżetu radni przyjęli do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 oraz Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 , gdzie przewidziano kwotę 368 tys. zł. Natomiast w związku z rozszerzeniem zadań ustawowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał nowy statut. Dodatkowo radni ustalili tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunki jego funkcjonowania w oparciu o wnioski z 2-letniej działalności. -Udzielimy Gminie Wejherowo pomocy finansowej do kwoty 40 tys. zł na polepszenie komunikacji na odcinku RedaZbychowo, służącej mieszkańcom gminy i Redy, tzn. na koszty dzierżawy drogi, remonty i odszkodowania za poniesione szkody – dodaje burmistrz Krzysztof Krzemiński. Za zgodą radnych pomoc finansową w 2014 roku otrzyma również powiat wejherowski na drogi powiatowe w mieście do wysokości 302.804 zł (wypłata odszkodowań za ul. Leśną-Cegielnianą) oraz pomoc rzeczową na drogi powiatowe do wysokości 1 mln 438 tys. zł.


Dla zdrowia, przyjemności i samopoczucia Daria Dunajska d.dunajska@expressy.pl RELAKS | Dwie trzecie Polaków deklaruje, że uprawiało sport bądź ćwiczyło w ciągu ostatniego roku, a 40% spośród nich robiło to regularnie. Pomimo, że wynik nie jest jeszcze rewelacyjny, cieszy zarówno wzrost zainteresowania aktywnością fizyczną, jak i motywy, które nami kierują – ćwiczymy dla zdrowia, przyjemności i lepszego samopoczucia. Pozytywna zmiana postrzegania aktywności fizycznej obserwowana jest od lat 90. Każdego roku przybywa osób, które deklarują przynajmniej okazjonalne uprawianie sportu. Powstają nowe siłownie, kluby fitness oraz kompleksy sportowe, gdzie w jednym miejscu można zarówno pobiegać na bieżni, wziąć udział w grupowych zajęciach aerobowych, jak i popływać w basenie. Uprawianie sportu jest modne, podobnie jak zgrabne, wysportowane ciało. Praktycznie można śmiało stwierdzić, że coraz więcej osób stara się uprawiać sport.

Badanie pokazało, że 66% Polaków uprawia sport. Jednak co z tymi, którzy nie ruszają się prawie wcale? Grupa osób, które sporadycznie uprawiają sport jest w dalszym ciągu bardzo duża – w tym roku to aż 26% Polaków. Specjaliści alarmują, że problemy dotykają również najmłodszych - rośnie liczba otyłych dzieci i nastolatków, a głównymi przyczynami są nieprawidłowe odżywianie, brak ruchu i stres. Uprawianie sportu deklaruje jedna trzecia ludności Unii Europejskiej, dlatego otyłość staje się jednym z priorytetów. -Lekarze specjaliści i entuzjaści sportu na każdym kroku przypominają, że regularna aktywność fizyczna nie tylko pomaga poprawić stan zdrowia i własnej satysfakcji, ale także przyczynia się do rozwoju relacji społecznych i obniża poziom stresu – mówi Krzysztof Bieniak z firmy Midland. Aby zachować zdrowie nie wystarczy się dobrze odżywiać. O tym, że aktywność fizyczna jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu przekonują nas

zarówno w specjalistycznych opracowaniach, jak i wszelkich kolorowych publikacjach. Sportowcy i działacze promują ruch, chętnie biorą udział w kampaniach zachęcających do prowadzenia zdrowego trybu

życia. Umiarkowana aktywność fizyczna jest wręcz zbawienna dla ludzkiego organizmu. Niweluje zmęczenie, bóle pleców, choroby stawów, obniża ryzyko zachorowania oraz dolegliwości związane z astmą, cukrzycą

Słodkie święta bez wyrzeczeń ZDROWIE | Święta Bożego Narodzenia to wyzwanie dla niejednego konesera słodkich przysmaków. Osoby chore na cukrzycę, a także mające problem z wagą powinny pamiętać o przestrzeganiu najważniejszych zaleceń dietetycznych, także w tym czasie oraz nie zapominać o aktywności fizycznej. Co zrobić, by wykorzystać rodzinną atmosferę i uniknąć słodkich wyrzeczeń? Planując świąteczne menu, warto zastanowić się nad takim sposobem przygo-

towania tradycyjnych wigilijnych potraw, aby zachowały swój niepowtarzalny smak, ale były zarazem dostosowane do diety diabetyków. Jak? Przygotowując na wigilijną kolację zupę grzybową, możemy zabielić ją jogurtem naturalnym, zamiast śmietaną. Aromat i smak grzybów zostaną zachowane, a rezygnacja ze śmietany sprawi, że zupa nie będzie tak ciężkostrawna jak tradycyjna. Spróbujmy również nie polewać wigilijnych pierogów tłuszczem ze skwar-

kami i cieszmy się ich smakiem bez zbędnych dodatków. Dzięki temu zaoszczędzimy aż 100 kcal. Nawet tak drobne modyfikacje świątecznego menu pomogą nam uchronić się przed gwałtownym wzrostem poziom cukru we krwi i zbędnymi kilogramami. Cukrzyca nie musi oznaczać konieczności rezygnacji z ulubionych potraw, na które czekamy cały rok. Zasiadając do wigilijnej kolacji, lepiej cieszyć się rodzinną, pełną zadumy atmosferą, zamiast zastana-

wiać się, czego, ze względu na cukrzycę czy problemy z wagą, nie wolno nam zjeść. Takie myślenie sprawi, że nasz apetyt będzie większy niż w sytuacji, gdy nie postrzegamy pewnych pokarmów w kategorii zakazanych. Wszystko jest kwestią umiaru i zachowania racjonalnych proporcji spożywanych podczas Świąt pokarmów. Grzechem byłoby nie spróbować każdej spośród dwunastu potraw, które tradycyjnie pojawiają się na wigilijnym stołach w naszych do-

oraz chorobami przewlekłymi wszystkich grup wiekowych. U mężczyzn obniża ryzyko występowania problemów z erekcją. Aktywność fizyczna ma także zbawienny wpływ na wygląd. Pozwala zachować

urodę i utrzymać zgrabną sylwetkę z pięknie wyrzeźbionymi mięśniami, bez grama zbędnego tłuszczu. W środowisku naukowym często podaje się jeszcze jeden argument – sport wpływa na wiek biologiczny organizmu. -Sport to jedna z najtańszych i najbardziej skutecznych metod walki ze stresem. Pozwala oderwać się od codziennych problemów, zredukować napięcie fizyczne i psychiczne – dodaje Bieniak. - Wykonywanie określonych ruchów ma olbrzymi wpływ na poprawę kondycji psychicznej, a odpowiednie sterowanie oddechem daje możliwość wyciszenia i odprężenia. Oprócz regularnych spacerów i pływania, takie efekty dają bardzo popularne w Polsce metody zaczerpnięte z Dalekiego Wschodu – joga i pilates. -Oprócz dyscyplin pozwalających na wyciszenie i relaks, wiele osób decyduje się na sporty walki oraz sporty ekstremalne. Tego typu aktywność pozwala na wyładowanie negatywnych emocji, uczy umiejętności samokontroli oraz daje możliwość poznania własnego ciała mówi Bieniak. Nie można zapominać o tym, że sport to także dobra zabawa. Wiedzą o tym Polacy, którzy coraz częściej decydują się na aktywność ruchową. Co trzecia osoba deklaruje, że sport jest dla niej przyjemnością i sposobem na spędzanie wolnego czasu ze znajomymi, przyjaciółmi, rodziną. To także okazja, aby oderwać się od szarej rzeczywistości i przeżyć razem niesamowite emocje.

mach. Pamiętajmy tylko, aby wybierać niewielkie porcje. Czy świąteczne desery należy traktować jako zakazane? Nie, o ile zostały przygotowane według receptury bezpiecznej dla osób chorych na cukrzycę. Taka receptura powinna uwzględniać zamienniki cukru – niskokaloryczne substancje słodzące, jak najmniejszą ilość mąki oraz zdrowe tłuszcze (na przykład olej rzepakowy). Najistotniejsze jednak, z punktu widzenia kontroli glikemii, jest zastąpienie cukru wybranym słodzikiem. Dzięki temu zjedzenie kawałka ciasta nie spowoduje gwałtownego wzrostu poziomu glukozy we krwi. Bezpieczeństwo stosowania niskokalorycznych

substancji słodzących, potocznie nazywanych słodzikami, zostało potwierdzone przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością i Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Słodziki mogą również przyczynić się do zmniejszenia dobowego poboru energii. Dodatkowo, eksperci Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w ciągu ostatniego tygodnia potwierdzili, że aspartam – jeden z najczęściej wykorzystywanych w napojach i żywności słodzik – jest bezpieczny w stosowaniu przez ludzi. Nie bójmy się więc zastępowania cukru niskokalorycznymi substancjami, nie tylko w świątecznych wypiekach. (DD)


10

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

ZATRUDNIENIE | W jaki sposób młodzi ludzie mogą zaistnieć na rynku pracy, zwłaszcza teraz, w dobie kryzysu i silnej konkurencji? Obecnie problemem staje się zdobycie jakiegokolwiek zatrudnienia – cóż dopiero mówić o tym zgodnym z wykształceniem i zainteresowaniami poszukującego. Dlatego świeżo upieczeni absolwenci szkół i uczelni nie mogą zapomnieć o możliwościach, jakie otwiera przed nimi europejski rynek pracy. Technikum nr 2 w Wejherowie niewątpliwie te możliwości miało na uwadze, przystępując do programu Leonardo da Vinci zrealizowanego dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej (program „Uczenie się przez całe życie”). W ramach tego programu szkoła realizowała projekt „Branża hotelarska w UE w przyjaźni ze środowiskiem”. Umożliwił on uczniom kształcącym się w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji usług ga-

www.gwe24.pl

Leonardo daje pracę

stronomicznych odbycie praktyk zagranicznych w Turyngii. W rezultacie młodzi adepci hotelarstwa i przyszli restauratorzy nabyli kompetencje zawodowe i językowe, poznali kulturę innego kraju, docenili wartość elastyczności i mobilności zawodowej, a także uświadomili sobie wartość dalszego kształcenia i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Na te korzyści płynące z praktyk w Turyngii zwracali uwagę uczniowie podczas podsumowania projektu, które miało miejsce 6 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie. Podczas tej uroczystości Pan Jan Domański wicestarosta wejherowski i Pani Ewa Nikel dyrektor ZSP nr 3 wręczyli uczestnikom stażu certyfikaty niemieckiej organizacji Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH oraz Europassy Mobility. Zaproszeni goście mieli również okazję posmakowania potraw kuchni z regionu Turyngii przygotowanych oczywiście przez uczniów szkoły. (raf)

Konkurs zorganizowany przez Salonik Prasowy rozstrzygnięty Znamy już nazwiska osób, które zwyciężyły w konkursie mikołajkowym. Paczki mikołajkowe, ufundowane przez organizatory, wygrały: Renata Browarczyk, Jadwiga Rothman, Mirosława Miszewska, Aleksandra Lisus oraz Ewa Chruścik i Pani Gabriela. Zwycięzcom serdecznie gratuluje Salonik Prasowy z Wejherowa, ul.Sobieskiego243 (targowisko). (r)


www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

15

Dzieci, Mikołaj i sztuka Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl W Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Uśmiech Dziecka” przy ulicy Chopina 15 miało miejsce nietypowa uroczystość. Pracownicy i podopieczni wspólnie przygotowali wydarzenie „Dzieci, Mikołaj i Sztuka”, na które zaproszenie zostali przedstawiciele władz i zaproszeni goście m.in. ze Starostwa Powiatowego i Miejskiego Zespołu Placówek Oświatowych. Dzieci zaprezentowały zaproszonym gościom występ, podczas którego razem z terapeutami bawiły się i śpiewały w akompaniamencie muzyki klasycznej i świątecznej. Na korytarzach Przedszkola, oprócz dekoracji przedstawiane były prace plastyczne. Odwiedzający zapoznali się ze specyfiką pracy i osiągnięciami zarówno podopiecznych, jak i pracowników. Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Uśmiech Dziecka” to obok NZOZ Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Dzieci i Młodzieży, jedna z instytucji Fundacji „Uśmiech Dziecka”. Istniejąca od 12 lat organizacja zapewnia rozwój, opiekę i rehabilitację dzieci z orzeczoną niepełnospraw-

nością. Dziś, zaczynająca od wsparcia dla 30 dzieci i organizacji festynów Fundacja, pomaga już ponad 770 podopiecznym. W programie realizowanym przez Niepu-

bliczne Przedszkole Specjalne, obok pracy indywidualnej i grupowej prowadzone są również zajęcia z hipoterapii, dogoterapii i hydroterapii. W tejże placówce po nie-

spełna 2 latach funkcjonowania uruchomiono też zajęcia stymulacji pracy mózgu EEGBioffeedback. Nowością, bezpośrednio związaną z uroczystością w Przedszkolu,

wane formy artystyczne: plastyka, muzyka, taniec oraz zabawa. Sztuka stanowi przestrzeń w której jest źródłem ogólnego rozwoju (sensorycznego, poznawczego, komunikacyjnego). Rozwija również wyobraźnię, uczy współdziałania w grupie stanowiąc źródło komunikacji i może stanowić element diagnostyczny podczas terapii. Od początku roku 2013 Fundacja „Uśmiech Dziecka” rozpoczęła kolejny ambitny projekt - budowę Dziennego Centrum Rehabilitacji dla młodzieży i dorosłych z obszaru powiatu wejherowskiego. Celem rozszerzenia zakresu działalności jest objęcie opieką niepełnosprawnych dzieci w wieku szkolnym oraz wieloprofilowa rehabilitacja osób z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego. Dzienne Centrum Rehabilitacji powstanie w pomieszczeniach stanowiących garaże po byłym pogotowiu, przy ulicy Chopina 15. Termin realizacji remontu i otwarcia obiektu jest jednak zależny od wsparcia mieszkańców i lokalnego biznesu. Na obecnym etapie realizacji gotowe są plany architektoniczne nosą zajęcia z Arteterapii. Jest wego obiektu. to jedna z form usprawniania osób niepełnosprawnych, terapia przez sztukę. W ramach Arteterapii wykorzystywane są zróżnico-


16

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

www.gwe24.pl

Młodzież „Celuje w pasję” Daria Dunajska

nia wręczył burmistrz miasta Krzysztof Krzemiński wspólnie z wice burmistrzem Teresą Kanią i organizatorem konkursu Wandą Chomacką. Pierwsze miejsce zdobyła Paulina Groen z Gimnazjum nr 1 w Redzie, drugie miejsce otrzymali Adriana Dopke i Michał Ławicki z Szkoły Prywatnej w Redzie oraz Krzysztof Jerzy Szkurłatowski z Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Wejherowie a trzecie miejsce zdobyli Adrian Pienczke z Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Wejherowie, Nadia Główczewska z SP nr 3 w Redzie i Antoni Stanek z Szkoły Prywatnej w Redzie. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia. Dodatkowo wszystkie osoby zostały uhonorowane dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Dla publiczności przygotowano przedstawienie w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 1.

d.dunajska@expressy.pl KONKURS | W auli Zespołu Szkół nr 1 w Redzie odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień w ramach konkursu „Celuj w pasję”, zorganizowanego na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, wspólnie z Nadmorską Grupą Fotograficzną. Celem konkursu była popularyzacja fotografii wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Na konkurs wpłynęły prace od ponad 20 uczestników reprezentujących Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Redzie, Szkołę Podstawową nr 3 i nr 5 w Redzie, Szkołę Prywatną im. Toniego Halika w Redzie, Społeczną Szkołę Podstawową i Gimnazjum nr 1 w Wejherowie, Zespół Szkół Hotelarsko –Gastronomicznych w Gdyni. Najwięcej prac wpłynęło od uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Redzie czyli dziewięć. Nagrody i wyróżnie-

WEJEHROWO | Dzieci uczestniczące w mikołajkowych projekcjach filmu „Kraina Lodu” w Wejherowskim Centrum Kultury zostały zaproszone przez uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie do wspólnej zabawy tanecznej. Na początek dziewczęta zaprezentowały krótki pokaz, a następnie nauczyły dzieci kilku kroków tanecznych. Na koniec wspólnie z uczestnikami zabawy zatańczyły „Taniec dla Mikołaja”. (r)

Fot. ZSP nr3

Dziewczęta zatańczyły dla Mikołaja

Gniewińskie gimnazjum w finale projektu EDUKACJA | Uczniowie klasy III A Samorządowego Gimnazjum w Gniewinie znaleźli się w finale projektu edukacyjnego „Kontro/Wersje”, organizowanego przez Gdański Teatr Szekspirowski. W sali koncertowej Portu Gdynia zaprezentowani performance w reżyserii Wioletty Majer– Szreder podczas finałowego projektu, na którym przedstawiono filmy i spektakle teatralne w wykonaniu uczniów z 13 gimnazjów i liceów województwa pomorskiego, którzy od czerwca do listopada brali udział w cyklu szkoleń prowadzonych przez zróżnicowane grono ekspertów z Polski i zagranicy. Finał projektu miał charakter przeglądu. Sztuka młodzieży z Gniewina spotkała się z wysoką oceną i przychylnymi recenzjami. Spektakle komentowało profesjonalne jury w składzie: aktorka Urszula Kowalska, reżyserka Marzena Wojciechowska-Orszulak i filmoznawca Paweł Biliński. - Przegląd finałowy projektu „Kontro/Wersje” reprezentował wysoki poziom a sami jurorzy

byli momentami zaskoczeni, jak dojrzale pod względem artystycznym i merytorycznym podeszli do tematu młodzi ludzie – podkreślają organizatorzy. - Bez wątpienia była to ogromna zasługa nauczycieli, którzy czuwali nad pracą swoich podopiecznych. Najciekawsza była różnorodność. Projekt osiągnął swój najważniejszy cel czyli zapoznał uczniów z różnymi formami sztuki nowoczesnej, zachęcił do eksperymentu, otworzył na rozwiązania rzadko stosowane w teatrach szkolnych. Głównym celem projektu „Kontro/ Wersje” była próba przybliżenia osobom młodym tematyki i technik realizacji współczesnych sztuk teatralnych oraz z teatrem powiązanych. Projekt miał zainspirować młodych ludzi do samodzielnej pracy twórczej, wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Dlatego każda grupa szkolna w trakcie prowadzonych działań miała okazję przygotować własny projekt artystyczny m.in. spektakl/etiudę tematyczną, prezentację multimedialną, film. (DD)


www.gwe24.pl

BEZPIECZEŃSTWO | Zbliża się okres świąteczny, a wraz z jego nadejściem wiele rodzin zaplanuje zapewne jednodniowy lub dłuższy wypad na narty lub snowboard. Jak właściwie przygotować się na taki wyjazd? Poza sprawdzeniem sprzętu, poprawieniem kondycji fizycznej i właściwym zorganizowaniem podróży, warto zastanowić się na wykupieniem ubezpieczenia zapewniającego wypłatę świadczeń w przypadku, gdy podczas zimowych wojaży na stoku dojdzie do wypadku. Ofert przygotowanych dla miłośników sportów zimowych jest pod dostatkiem, warto jednak pamiętać, że wybór ubezpieczyciela powinien być uwarunkowany nie tylko wysokością składki, ale przede wszystkim treścią ogólnych warunków ubezpieczenia, w których zakład ubezpieczeń dokładnie określa zakres ochrony, rodzaj świadczeń, wyłączenia i inne elementy warunkujące uzyskanie odszkodowania w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Wypadek na stoku to z jednej strony szkoda własna w postaci obrażeń ciała czy zniszczonego sprzętu, ale także możliwość jej wyrządzenia osobom trzecim. W tym ostatnim przypadku, jeśli zdarzenie zostanie spowodowane naszym zawinionym zachowaniem, będziemy zobligowani do

pokrycia wszystkich strat jakie wyrządziliśmy, co czasami może powodować spore obciążenie domowego budżetu. Wybór właściwego ubezpieczenia zależy od wielu indywidualnych czynników: jeśli na narty wyjeżdżamy głównie poza granice kraju, należy sprawdzić, czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dane państwo. Kolejne istotne kwestie, na które należy zwrócić uwagę, to: czy ubezpieczyciel zapewnia wyłącznie pokrycie szkód rzeczowych, czy również kosztów leczenia; jak wygląda możliwość ewentualnego zabezpieczenia osób najbliższych w przypadku, gdy z powodu wypadku nie mogą samodzielnie wrócić do kraju (koszty zakwaterowania); czy ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność ubezpieczyciela, gdy wyrządzimy komuś szkodę. W razie wystąpienia wypadku na stoku trzeba pamiętać o zabezpieczeniu miejsca, w którym znajduje się poszkodowany. Warto zadbać o zebranie danych świadków. Gdy do wypadku doszło na skutek złego stanu nawierzchni lub braku właściwego oświetlenia, odpowiedzialność za zdarzenie poniesienie zarządca stoku. W takiej sytuacji warto pamiętać o wykonaniu, choćby telefonem komórkowym, zdjęć potwierdzających złe przygotowanie stoku. (raf)

Nie tylko listownie, ale także e-mailem można będzie zgłosić wniosek o bonifikatę za energię elektryczną czas przerwy w dostawach podczas ostatniego huraganu. Gotowe formularze można pobrać ze strony spółki ENERGA-Operator i przesłać drogą elektroniczną. Grzegorz Bryszewski g.bryszewski@expressy.pl - Oczekiwanie na przywrócenie zasilania po kilkadziesiąt godzin było bardzo uciążliwe dla naszych klientów – mówi Maciej Gajewski, dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych w ENERGA-Operator. – Dlatego chcielibyśmy ułatwić i skrócić naszym klientom drogę po należne im z mocy prawa bonifikaty w opłatach za energię elektryczną. Zmiana na razie nie jest rewolucyjna, ale jest oczekiwana przez coraz większą liczbę odbiorców. Przyszły rok poświęcimy dalszemu uodparnianiu sieci na warunki atmosferyczne oraz pracy nad upraszczaniem procedur obsługowych. Zgodnie z Prawem Energetycznym za przerwy w dostawach energii przysługuje bonifikata, ujęta w kolejnym rachunku, o ile klient o nią wystąpi do zakładu energetycznego. Upust przysługuje za nieplanowaną przerwę w dostawie energii elektrycznej, wówczas, gdy jednorazowo wynosiła ona powyżej 24 godzin lub awarie trwały powyżej 48 godzin łącznie w ciągu roku. Dla gospodarstw domowych

Świeć się z Energą w Wejherowie KONKURS | Gdynia, Sopot, Gdańsk a może jednak Wejherowo? Jak co roku Grupa Energa zaprasza ponad 130 miast do akcji „Świeć się z ENERGĄ”. W dwuetapowym plebiscycie, na podstawie przesłanych przez urzędy miast zdjęć przystrojonych choinek, ulic, rynków czy placów, internauci wybiorą najpiękniej oświetlone miasto 2013 roku. Zwycięży miejscowość, która zdobędzie najwięcej głosów na profilu akcji Facebook. Liderów z poszczególnych województw głosujący wybiorą w etapie wojewódzkim, który potrwa do 2 stycznia 2014 roku. Następnie spośród 16 laureatów do 12 stycznia 2014 roku internauci wyłonią ogólnopolskiego zwycięzcę. Na zwycięskie miasto piątej edycji plebiscytu obok wyjątkowego wyróżnienia, czeka nagroda w postaci energooszczędnego sprzętu AGD, z przeznaczeniem na wybrany cel charytatywny. Dodatkowo, po raz pierwszy w plebiscycie miast, każdy zwycięzca etapu wojewódzkiego może liczyć na nagrodę w postaci małego AGD, którą Urząd Miasta przeznaczy również na wybrany cel społeczny. Głosuj na swoje miasto - tytuł najpiękniej świątecznie oświetlonego miasta w Polsce 2013 roku czeka. - Plebiscyt miast to doskonały sposób na promocję swojej miejscowości. Akcja pobudza lokalny patriotyzm, przyciąga tysiące uczestników, ale również angażuje miasto w pomoc potrzebującym - mówi Jarosław Kozłowski, koordynator projektu. - Z każdym rokiem widzimy coraz większą aktywność,

nie tylko urzędów miast, ale również mieszkańców, którzy wykorzystują potencjał portali społecznościowych i serwisów online do motywowania znajomych do głosowania na swoich kandydatów. Do tej pory w świątecznej zabawie Grupy Energa na Facebooku włączyło się już ponad 100 tysięcy fanów. - dodaje. Na autorów najlepszych fotografii czeka mnóstwo atrak-

17

Łatwiejsze bonifikaty za brak prądu

Fot. Energa

Wypadek na stoku – i co dalej?

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

cyjnych nagród; warsztaty fotograficzne, wysokiej jakość sprzęt elektroniczny oraz fotograficzny. Dodatkowo nagrodzone zostaną zdjęcia, które zdobędą najwięcej głosów internautów. W tym roku nie zapomniano również o galeriach handlowych. W plebiscycie „Świeć się Galerio” będzie można wybrać najlepiej udekorowane świątecznie galerie handlowe. (DD)

bonifikata obliczana jest jako dziesięciokrotność wartości niezużytej energii elektrycznej za każdą godzinę po dobie bez zasilania. Średnio gospodarstwo domowe (czyli klienci taryfy G) zużywa 0,4 kW w ciągu godziny, co oznacza, że upust za brak zasilania powyżej doby wynosi około 0,70 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Przykładowo, za dwie doby (48 godzin) bez zasilania, klient otrzyma około 17 zł bonifikaty. Spółka zaproponowała ułatwienia w ubieganiu się o upust. W miejsce przesyłanych pocztą podań o bonifikatę, wnioski można składać także elektronicznie. Gotowe formularze można pobrać ze strony internetowej spółki (Reklamacja z tytułu przerw w dostawie energii powyżej 24 godzin). W przypadku korespondencji elektronicznej wystarczy wpisać informacje niezbędne do ustalenia wysokości bonifikaty (dane adresowe, numer punktu poboru energii widniejący na fakturach i umowie, a także szacunkową datę i godzinę początku i końca przerwy w dostawie energii). Spółka uruchomiła także dedykowaną infolinię, dostępną pod numerem 801 404 404, której pracownicy wyjaśniają kwestie związane z naliczaniem bonifikat.


18

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

www.gwe24.pl

Dzień Seniora w Gniewowie Daria Dunajska bożeństwa i kameralnego przyd.dunajska@expressy.pl jęcia seniorom towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta REKREACJA | Już po raz z gminy Wejherowo. Życzenia mieszkańcom kolejny w Gniewowie odbył świętującym się uroczysty Dzień Seniora. osobiście złożył wójt Gminy Spotkanie zainaugurowała Wejherowo Henryk Skwarło, a msza święta, odprawiona przez o. Tarsycjusza z Klasztoru Ojców Franciszkanów w Wejherowie. Podczas na-

najstarszym gościom wręczył bukiety kwiatów. W tym roku trafiły one do Marii Starosty i Romana Dopke. Natomiast Stowarzyszenie Przyjaciół Gniewowa oraz Rada Sołecka ufundowało piękne upominki.

Ukraina na rozdrożu Jerzy Budnik Poseł na Sejm RP

Piszę z rozmysłem „na rozdrożu”, bo nic na Ukrainie nie jest jeszcze przesądzone. Oczywiście chciałbym, by Ukraina wybrała opcję proeuropejską, ale nie jest powiedziane, że nie zwycięży tam opcja prorosyjska. Skąd się biorą te dylematy Ukraińców? Wydawało się przecież, że Ukraina wolno, bo wolno, ale zmierza w kierunku Europy. Nawet uważany za prorosyjskiego prezydent Wiktor Janukowycz, opowiadał się za rozwijaniem dobrych relacji z Europą, widząc w tym szansę na szybszy rozwój swojego kraju. To dlaczego nie podpisał 20 listopada w Wilnie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, która otwiera drogę do formalnego rozpoczęcia procesu integracji? Wyjaśnił to szczerze premier rządu ukraińskiego Mykoła Azarow przyznając, że to wynik „złego stanu gospodarki i dramatycznych nacisków ze strony Rosji, które nasiliły się w ciągu ostatnich tygodni”. Należy to czytać tak – sytuacja gospodarcza Ukrainy ostatnio dramatycznie się pogorszyła, co skrzętnie wykorzystała Rosja, od kooperacji z którą, w tym od dostaw jej ropy i gazu Ukraina jest wciąż silnie uzależniona. Nastawieni proeuropejsko Ukraińcy już nazajutrz wyszli na Majdan, by wyrazić swój sprzeciw wobec kunktatorstwa Janukowycza. Dla nich perspektywa zacieśniania więzów gospodarczych z Rosją i to na jej warunkach, to powrót do niechlubnej, dobrze tam jeszcze pamiętanej przeszłości. W tym proteście zjednoczyły się prawie wszystkie największe partie opozycyjne, co rodzi po polskiej

stronie pewien dyskomfort, bo wśród tych partii jest także skrajnie nacjonalistyczna partia Svoboda, która czci pamięć „bojowników” UPA i OUN oraz żołnierzy dywizji SS „Hałyczyzna” („Galizien”), a w swoim programie ma postulat rewizji zachodniej granicy Ukrainy. To właśnie działacz tej partii, rzucił w prezydenta Komorowskiego jajkiem podczas jego wizyty w Łucku 14 lipca br. protestując w ten sposób przeciw „antyukraińskiej, pseudohistorycznej i szowinistycznej” uchwale polskiego Senatu w 70 rocznicę zbrodni wołyńskiej. Dobrze, że póki co, ton proeuropejskim demonstracjom na Majdanie nadaje Witalij Kliczko, sławny bokser, lider innego opozycyjnego ugrupowania UDAR, nie mającego antypolskich fobii. Jak powinna zachować się Polska wobec wydarzeń na Ukrainie? Uważam, że tak jak dotychczas, czyli wspierać gdzie tylko się da i w każdy możliwy sposób europejskie aspiracje Ukraińców. W ostatnich dniach byli tam ważni politycy polscy, unijni, amerykańscy, każdy z podobnym przesłaniem. Ich misja jest nie do przecenienia, ale o tym, kiedy i na jakich warunkach Ukraina wejdzie do UE, muszą zdecydować sami Ukraińcy. Polska jest oczywiście zainteresowana, by nastąpiło to jak najszybciej. Od dawna o to zabiegamy. Przypomnę, że to z naszej i Szwecji inicjatywy, od 2009 roku realizowany jest ze środków unijnych program tzw. Partnerstwa Wschodniego, którego celem jest m.in. zacieśnienie współpracy Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii z UE. Gdyby nie ten program, droga Ukrainy do integracji z UE byłaby o wiele dłuższa. Archiwalne felietony posła można przeczytać na stronie www.budnik.pl


www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

19

Poszukiwania złóż gazowych Daria Dunajska d.dunajska@expressy.pl

Fot. Daria Dunajska

ENERGETYKA | Spółka San Leon Energy wraz z należącymi do niej spółkami operacyjnymi postanowiła podjąć aktywne działania w celu polepszenia komunikacji z lokalną społecznością. W myśl projektu ,,Zapytaj Inwestora”, firma ustawi urny we wszystkich urzędach na terenie których, prowadzone są prace i które wyraziły chęć uczestnictwa. Mieszkańcy będą mogli umieszczać tam pytania, związane procesem poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów płynnych i gazowych. Podczas odbywających się na początku października w Trójmieście wykładach publicznych dotyczących gazu łupkowego, pojawiło się wiele pytań związanych z brakiem lokalnego źródła informacji - osoby, która mogłaby na bieżąco udzielać odpowiedzi na nurtujące lokalnych mieszkańców pytania i wątpliwości. Biorąc pod uwagę skalę prac poszukiwawczych prowadzonych przez San Leon Energy,

trudno byłoby wyznaczyć odpowiednio wykwalifikowaną osobę dla każdej z gmin. San Leon chce wyjść na przeciw oczekiwaniom mieszkańców i wypełnić powstałą lukę informacyjną. Głównym celem projektu jest dostarczenie wiarygodnych informacji oraz ograniczenie obaw mieszkańców

wynikających zazwyczaj z nierzetelnych publikacji i materiałów propagandowych. Dzięki proponowanej formie komunikacji każdy zainteresowany będzie w mógł w szybki i łatwy sposób uzyskać szczegółową informację na temat planowanych prac poszukiwawczych na terenie danej gminy.

-Na każdym etapie działań jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju pytania ze strony mieszkańców. Zależy nam, aby posiadali oni jak najbardziej rzetelną wiedzę. Niestety często pojawia się pewna bariera przed wykonaniem telefonu i zapytaniem inwestora. Dlatego też stworzenie tego typu platformy pozwo-

POMOC | Zimą warto dokarmiać ptaki szczególnie przy zbiornikach wodnych, przy których zaobserwuje się siedliska kaczek. Ptaki dziko żyjące, szczególnie kaczki i łabędzie, można dokarmiać jedynie w wyjątkowych sytuacjach - w czasie ostrej zimy, kiedy zbiorniki wodne są zamarznięte, a dostęp do pokarmu utrudniony. Takie sytuacje w naszym klimacie zdarzają się na szczę-

ście nieczęsto, dlatego nie należy się niepokoić o kondycję kaczek czy łabędzi podczas przymrozków, wichur, opadów deszczu czy śniegu - takie warunki po prostu panują podczas zimy. Troskę o ptaki dziko żyjące powinniśmy przejawiać w momencie, kiedy temperatury znacznie spadną poniżej zera, a zbiorniki wodne pozamarzają. Nie należy podawać ptactwu mokrego i starego chleba oraz resztek

www.helpingyouharmonise.com

Dokarmiajmy zimą ptaki

li na swobodny przekaz i wspomoże kontakt z lokalną społecznością - tłumaczy Tomasz Rutkowski, specjalista ds. Relacji Społecznych w San Leon Energy. Każdy zainteresowany będzie mógł w godzinach pracy urzędu umieścić w przygotowanej urnie swoje pytanie do inwestora. Raz w miesiącu

urna będzie opróżniana, zaś po przeanalizowaniu pytań odpowiedzi będą umieszczane w specjalnej zakładce na stronie internetowej urzędu. Kampania obejmuje gminy na terenie całej Polski, w tym gminę Linia, w powiecie wejherowskim. Akcja rusza w pierwszym kwartale 2014 roku.

z domowego stołu, ponieważ prowadzą do chorób układu pokarmowego. Kaczki i łabędzie preferują ziarna zbóż oraz drobno pokrojone świeże warzywa surowe lub ugotowane - bez przyprawiania solą! Chleb jest szkodliwy także dla innych gatunków ptaków - nie należy go podawać wróblom, mazurkom, sikorom, kosom, kwiczołom, dzwońcom, trznadlom oraz ziębom - wyjątkiem są jedynie gołębie miejskie, sierpówki, kawki lub gawrony, które tolerują białe pieczywo pokrojone w drobną kostkę. Choć zima bywa długa, ptaków nie należy dokarmiać

na zapas. Przejedzenie to też przyczyna chorób układu trawiennego skrzydlatych przyjaciół. Karmę dla ptaków należy wykładać w takiej ilości, jaką są one w stanie zjeść natychmiast, aby się nie popsuła i nie przymarzła. Jeśli napotkamy podczas mrozów osłabione bądź ranne kaczki, łabędzie lub inne dzikie ptaki, zgłośmy to Miejskiemu Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod numerem telefonu 986. (DD)

Wspólnie przeciw przeciążonym TIR-om AKCJA | Terminale kontenerowe, stowarzyszenia przewoźników oraz Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku podejmują działania mające zapobiegać przeładowaniu pojazdów ciężarowych. Jeżeli pracownik terminala stwierdzi przekroczenie dopuszczalnej masy lub niewłaściwe rozłożenie kontenera odmówi wydania ładunku. Kierowca w takim przypadku zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia zleceniodawcy przeładunku o zaistniałym fakcie. W środę wojewoda pomorski Ryszard Stachurski wziął udział w uroczystości podpisania „Rekomendowanej procedury weryfikowania dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdów wjeżdżającego

na terminal portowy w celu podjęcia kontenera”. W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku podpis pod dokumentem złożyli przedstawiciele: Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni, Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych w Gdyni, DCT Gdańsk; GTK Gdańsk, BCT Gdynia, GCT Gdynia, BTDG Gdynia oraz DB Port Szczecin. Inicjatywa ma przeciwdziałać niszczeniu infrastruktury drogowej przez przeciążone pojazdy, służyć poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przeciwdziałać zjawisku nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami drogowymi. (DD)


20

www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Stół świątecznie nakryty TRADYCJA | Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, który najchętniej spędzamy w gronie najbliższych. Kluczową rolę w tych dniach odgrywa świąteczny stół, który dzięki pomysłowej dekoracji buduje nastrój, współtworzy wyjątkową atmosferę, integruje rodzinę i przyjaciół. To przy nim składamy sobie życzenia i spędzamy większość świątecznego czasu. Święta coraz bliżej, dlatego już dziś warto pomyśleć o aranżacji stołu. - Oprócz praktycznego zastosowania, będą przepiękną i charakterną ozdobą. Bogactwo dostępnych wzorów, kształtów i rozmiarów pozwoli każdemu dobrać nakrycie, które najlepiej wpisze się w stylistykę wnętrza i co najważniejsze pozwoli na stworzenie prawdziwie świątecznej atmosfery. Przygotowując dekorację bożonarodzeniowego stołu możemy postawić na klasyczną biel i tradycyjne wzory obrusów, albo dobrać do nich dodatki, które przełamią minimalistyczny styl i wprowadzą nieco ożywienia. Modne dodatki w kolorze złota i czerwieni urozmaicą subtelne nakrycie stołu dodając mu niebanalnego tonu. Odcienie złota i czerwieni nieodłącznie kojarzą się ze świąteczną, ciepłą atmosferą, dzięki czemu podkreślają przytulny klimat, ale zestawiając je odpowiednio z klasycznym, białym obrusem możemy stworzyć również nowoczesną aranżację stołu. Idealną kompozycją dla osób ceniących sobie tradycyjne rozwiązania będzie zatem prostokątny, śnieżnobiały obrus ze złotą nakładką. Uniwersalna biel materiału i bogactwo rozmiarów stwarzają szerokie możliwości aranżacyjne. W zależności od dobranych dekoracji, zastawy i świątecznych ozdób możemy wykorzystać biały obrus i nakładkę w kolorze złota

Daria Dunajska d.dunajska@expressy.pl Organizacja Świąt Bożego Narodzenia niesie ze sobą sporo wyzwań. Dla wielu rodzin to szczególna i długo wyczekiwana okazja do wspólnego spotkania. Każdy chciałby, aby chwile spędzone w świątecznej atmosferze były wyjątkowe i na długo pozostały w pamięci najbliższych. Szczególnie istotnym miejscem w tym czasie jest świąteczny stół, przy którym spędzamy znaczną część wigilijnego wieczoru, rozmawiając i śpiewając kolędy. Jak stworzyć niebanalną aranżację, by podkreślić urok i charakter stołu podczas rodzinnych spotkań? -Choć trendy w aranżacjach świątecznych zmieniają się z sezonu na sezon, tradycyjna dekoracja stołu nigdy nie wychodzi z mody. Nic tak nie podkreśla uroczystego charakteru spotkania jak piękny, śnieżnobiały obrus, który odpowiednio dobrany stanowi doskonałe tło dla podawanych potraw i zastawy. Wybierając urokliwe i stylowe nakrycie stołu warto zwrócić szczególną uwagę na kolekcję świątecznych,plamoodpornych obrusów - radzi Magdalena Tomaszewska z firmy HAFT S.A., produkującej firany i obrusy.

Nowi członkowie kuchni Pomorza

Fot. Daria Dunajska

ŻYWNOŚĆ | Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego powiększyła się o kolejnych członków z Pomorza. Do sieci należy obecnie kilkadziesiąt gospodarstw i lokali gastronomicznych, a także producenci żywności z naszego regionu. Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego jest odpowiedzią na globalizację i „makdonaldyzację” światowego rynku żywności. W czasach, gdy identyczne wyroby można kupić w każdym sklepie na każdym kontynencie, wartości nabiera to, co niepowtarzalne i nie dające się produkować masowo. Podstawowa zasada, którą kierują się Szwedzi, twórcy sieci, to ścisły związek wyrobu z regionem. Potrawa musi się opierać na surowcach uzyskanych lokalnie. Członkostwo w sieci obliguje także do najwyższej dbałości o jakość serwowanych potraw lub gotowych wyrobów i daje prawo do posługiwania się charakterystycznym logo z czapką kucharską na błękitnym tle. Znak Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie potwierdza, że żywność nim oznaczona została przygotowana z surowców pozyskanych na Pomorzu, na podstawie tradycyjnych regionalnych receptur i metod. Do sieci dołączyło ośmiu nowych producentów, restauratorów i handlowców: Gospodarstwo Rolne Małgorzaty i Janusza Staniaków z Lędowa. Producenci specjalizują się w wytwarzaniu kiszonej kapusty i ogórków – bez konserwantów i ulepszaczy, metodą tradycyjną. Gospodarstwo Agroturystyczne Winnica „Pod Orzechem” Henryki i Marka Wysockich z Miradowa.

Od 2010 r. w winnicy wytwarzane są wina gronowe wytrawne: czerwone i białe. Ogrodnictwo „Lawenda” Zofii Zienkiewicz z Gdańska-Oruni. Właścicielka prowadzi działalność od 1998 roku. Produkuje zioła, kwiaty jadalne i dekoracje ziołowe dla gastronomii. Restauracja „Kuchnia Rosyjska” z Gdańska. W menu znajdują się dania z pomorskiej gęsi owsianej: gęś pieczona z ziemniakami i modrą kapustą na ciepło, pierogi z gęsiny, stek z gęsiej piersi z ziemniakami pieczonymi i surówką. „BARka FLISAK Restauracja na wodzie”. Łódź jest zacumowana w Malborku na Nogacie naprzeciwko Muzeum Zamkowego. Restauracja działa od 2007 roku, kuchnia bazuje na surowcach pochodzących bezpośrednio z okolicznych gospodarstw. Restauracja „Moja Weranda” w Gołębiewie Średnim. Kuchnia „Mojej Werandy” jest tworzona zgodnie z duchem dawnych receptur. Pomorski Bro-

war Tradycyjny Stanisław Wawszczak, Sebastian Wawszczak w Gdyni. Browar oferuje piwo pomorskie tradycyjne pod różnymi markami handlowymi, w tym pod marką „Piwo Starogdańskie”. Piwo pomorskie jest warzone zgodnie z recepturami stosowanymi w browarach pomorskich przed 50 i 30 latami pod czujnym okiem Lucjana Iwanowicza, byłego głównego piwowara dawnego browaru w Gdańsku-Wrzeszczu. Piwo pomorskie jest wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. Sklep „Naturalnie Regionalne” Karoliny Kryszewskiej-Wójcik w Gdyni. W sklepie można kupić produkty wytwarzane przez członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie oraz wyroby z listy produktów tradycyjnych. Pomorska sieć dziedzictwa kulinarnego obejmuje już 55 podmiotów, firmy z branży spożywczej, gospodarstwa agroturystyczne, obiekty gastronomiczne i sklepy. (DD)

tworząc nowoczesną, niebanalną stylizację stołu. Co istotne, zarówno obrus jak i nakładka dostępne są w tych samym deseniach, co pozwala zachować ich spójny charakter, a dzięki bogatej kolorystyce możemy dowolnie je dopasowywać, wybierając spośród odcieni: bieli, kremowego, złota, ciemnozłotego, czerwieni, pomarańczowego oraz ciemno brązowego. Ich połączenie ograniczone jest wyłącznie wyobraźnią osoby przygotowującej dekorację świątecznego stołu. Pięknie na świątecznym stole prezentować się będą także obrusy zdobione delikatnymi wzorami, które nadadzą kompozycji wyrafinowanej elegancji podkreślającej odświętny charakter przyjęcia, a przy tym wprowadzą do aranżacji dozę nowoczesności. Szczególną uwagę zwraca plamoodporny obrus, dostępny w kolorze białym i kremowym, w różnych wariantach kształtów (prostokąt, owal, koło, kwadrat) i rozmiarów (130x180, 140x200, 160x250 cm). Materiał zdobi subtelny wzór z połyskującej przędzy, który dzięki zastosowaniu odmiennej faktury odbija się na tle tkaniny obrusu. Tak finezyjne zdobienia podkreślają nowoczesny charakter i efektownie komponują się ze świątecznymi dodatkami. Dla miłośników bardziej wyrazistych wzorów idealną

Akademia dla dzieci KUCHNIA | Zajęcia w ramach Dziecięcej Akademii Kulinarnej dla dzieci w wieku 6-12 lat odbędą się w sobotę 21 grudnia o godz. 12:30 w Restauracji Coco w Centrum Gemini, ul. Waszyngtona 21 i poświęcone będą kuchni azjatyckiej. Rozpoczną się

zabawą w rozpoznawanie egzotycznych i aromatycznych przypraw, z których słynie Azja, a następnie dzieci wraz z szefem kuchni przygotowywać będą pyszne orientalne potrawy oraz deser. Na najmłodszych czeka super zabawa we wspólne goto-

propozycją będzie biały obrus z wyhaftowanym motywem świątecznych gałązek utrzymanych w odcieniach szarości. Aby efekt dekoracyjny pozostał długotrwały warto sięgnąć po nietuzinkowe rozwiązania aranżacyjne. Obrusy świąteczne przykuwają uwagę nie tylko estetyką, wzornictwem i szerokim wachlarzem kolorów czy rozmiarów. Odporna na plamy tkanina, z której są wykonane pozwala odkryć praktyczną stronę elegancji i uniknąć uciążliwych do usunięcia zabrudzeń, o które szczególnie łatwo przy suto zastawionym wigilijnym stole. Rozlany barszcz czy czerwone wino zamiast wnikać w głąb tkaniny zbierają się na jej powierzchni w postaci kropelek, które wystarczy zebrać suchą szmatką. Bogactwo wzorów i ozdobnych kreacji plamoodpornych obrusów z kolekcji świątecznej pozwoli każdemu wybrać model spełniający jego estetyczne wymagania, a w efekcie udekorować świąteczny stół w taki sposób, by biesiadnicy czuli się przy nim przyjemnie. Pamiętajmy jednak, że wystrój i dekoracje to jedynie dodatki i choć zabrzmi to banalnie, najważniejsza jest atmosfera tworzona przez domowników. Nawet skromna dekoracja może po latach przywoływać najpiękniejsze wspomnienia.

wanie. Dziecięca Akademia Kulinarna to cykl bezpłatnych spotkań poświęconych tematom kulinarnym skierowanych specjalnie do dzieci. Raz w miesiącu w różnych restauracjach na Szlaku Kulinarnym odbywają się zajęcia w formie zabaw kulinarnych, podczas których najmłodsi poznają nowe smaki i kuchnie z różnych stron świata. (DD)


pani pracującej, Bolszewo, tel. 781 426 010

SPRZEDAM

TELEFONY POSZUKUJĘ

SOMONINO, dom, zab. gosp. do remontu + działka budowl. -rol. 2500 m2, woda, prąd, kanaliza, 155 tys. zł, tel. 781 227 212

INNE

SPRZEDAM SPRZEDAM ziemie 25000 m2, w miejscowości Lówcz Górny, cena do negocjacji, kontakt 607 773 292 MIESZKANIE 55 mkw, 1p, 3 pokoje, r. bud. 2011, wysoki standard wykończenia w jasnych kolorach, os. Sucharskiego, 2 własne miejsca parkingowe, tel. 509 524 714 SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898 SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 434 m2, nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, z prawem budowy, media przy drodze, tel. 661 882 483

SPRZEDAM Fiata Uno 1.0 LPG + 4 koła zimowe, stan bardzo dobry, 2001 r., tel. 513 151 005

KUPIĘ ABSOLUTNIE każde auto kupię! Może być uszkodzone lub bez opłat, gotówka i umowa od ręki, odbiór, laweta, tel. 668 193 771

DZIAŁKĘ położoną w dolinie Słupi z dostępem do rzeki, 7 km do Ustki, 4700 m2, 180 zł/m2, tel. 502 686 196

KUPIĘ

REDAKCJA ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22 REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DYREKTOR HANDLOWY: Rafał Laskowski DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Daria

ENERGICZNA, odpowiedzialna emerytka, bez nałogów, zaopiekuje się dzieckiem lub starsza osobą na terenie Wejherowa, tel. 502 351 988

INNE

DO WYNAJĘCIA

ODNAJMĘ od zaraz pokój

SZUKAM PRACY

FOTOGRAF – śluby, wolne terminy maj, czerwiec, wrzesień, tel. 660 310 311

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ garaż i miejsca parkingowe, Wejherowo Spacerowa 12, tel. 501 084 005

DAM PRACĘ

POŻYCZKI pod zastaw mieszkań, domów, ziemi, tel. 516 509 691

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

KOMPUTERY SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pi-

Dunajska, Łukasz Krzemiński, SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke redakcja@expresspowiatu.pl www.gwe24.pl Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie

Dodaj swoją firmę do informatora medycznego

SPRZEDAM koncentrator tlenu, tel. 602 465 683

REMONTY mieszkań, instalacji elektrycznych i hydraulicznych, tel. 506 31 50 20

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898

brązowa sunia, towarzyska, ułożona, komplet szczepień, akcesoria, pilnie z powodu wyjazdu, starszej osobie lub do domu z dziećmi, tel. 501 766 448, Gdynia

TELEWIZOR NEC, 32 cale, kolorowy, 2 głośniki, pilot, 100zł, Wejherowo, 505-5670-34

SKUP aut złomowanie, wyrejestrowane, do wyrejestrowania, każda marka, dojazd do klienta, Wejherowo, Gdańsk, POŻYCZKI prywatne pod zaokolice, tel. 789 345 593 staw nieruchomości, tel. 510 908 900 www.podzastaw.com

SPRZEDAM działkę budowlaną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 513-005-898

DZIAŁKA z domem, Gdynia Witomino, 512 m2, 900 tys. zł, tel. 502 686 196

lotem, 1000 zł, 505-56-70-34

GORĄCA blondi pozna sponsorów zapraszam do siebie odwiedź mnie, a zabiorę cie w siódme niebo, dzwoń 514 670 725 Sopot, woj. pomorskie. JA 31 L., wysoki student, umilę czas w sposób dowolny 1 samotnej pani do 50 l., miłej, zadbanej, tylko sponsorki – Trójmiasto, oferty, propozycje 728 185 466, dyskrecja

ODDAM pieska, nieduża

prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. ISSN 1897-7405 WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, NIP 588-131-07-65

SPRZEDAM piecyk gazowy Junkers /kpl/-butla 11 kg, waz, reduktor, cena 900 zł, tel. 607 301 942 SPRZEDAM stół /120/40/88 + 2 krzesła ARTUR /30/78, cena 120 zł, tel. 607 301 942 SPRZEDAM drewno do kominków i Co cięte i rąbane, także gałęzie, każdy rodzaj, niedrogo, transport w cenie, tel. 515 664 266.

tel. 660 731 138

SPRZEDAM łuparkę do drzewa świdrową, silnik 3 kw, bardzo praktyczna, średnica klocka i sęki nie mają żadnego znaczenia, tel. 601 638 877 SPRZEDAM nowe buty Ecco, czarne, wizytowe rozm. 44, cena 280 zł, tel. 509 524 714 SPRZEDAM NOWY wózek inwalidzki elektryczny „Meyra”, z prostownikiem doładowania, cena 5 tys. zł, tel. 533 514 295 SPRZEDAM drzwi 80, zewnętrzne - prawe, NOWE, zbrojone, z wizjerem i kompletem kluczy, wraz z futryną, cena 650 zł, tel. 600 702 048 ODDAM kanapę beżową pow. spania 196cmx115cm z skrzynią na pościel za 50 zł, Wejherowo, 505-56-70-34 MATA dla dziecka do leżenia i przewijania, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034 OKNO drewniane, kolor sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzydłowe, otwie-

rane, u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 SPRZEDAM lampa sufitowa, 3 punktowa, klosze, nowa, 50 zł, 505-56-70-34 SPRZEDAM żyrandol listwa, 4 i 2 punktowe, szare, nowe, 50 zł, 505-567-034 SPRZEDAM wózek inwalidzki z Anglii, bardzo dobry stan techniczny, akumulatory, w komplecie ładowarka, tel. 601 667 100 SPRZEDAM drzwi, 80, zewnętrzne, prawe, z futryną,

BIURO OGŁOSZEŃ ogłoszenia@expressy.pl Wejherowo 84-200, ul. Gniewowska 7 tel.fax 58 736 16 92

tel. 660 731 138 reklama@expressy.pl

BIURO REKLAM Danuta Bieszke, d.bieszke@expressy.pl,

Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.

G R U PA M E D I A L N A

DRUK Agora SA NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

zbrojone z wizjerem, komplet kluczy, cena: 500 zł, tel. 501 539 159 SPRZEDAM łyżwy figurowe, białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejherowo, tel. 505-567-034 SPRZEDAM ubranka dla dziewczynki, rozm.98-122 i buty, stan idealny, Wejherowo, 505-567-034 SPRZEDAM kurtkę narciarską, damską, rozm. L, kolor biały, czarne wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 731 138

REDAKCJA GDAŃSK: Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, tel. fax. 58 55 333 40, tel. 58 736 33 22 REDAKCJA LĘBORK: Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 84-300 Lębork, tel. fax. 59 843 42 71


www.gwe24.pl

K S 22 WWYDARZENIA | KULTURA | SPORT

WKS GRYF ORLEX WEJHEROWO

W

EJ

O

GRYF

HER

OW

www.gryfwejherowo.com.pl

Mocna młodzież Gryfa PODSUMOWANIE | To było bardzo udane pół roku dla wejherowskiej młodzieży. Widać, że praca trenerów nie idzie na marne. Młodzi zawodnicy robią systematyczne i zauważalne postępy. l.krzeminski@expressy.pl - Chłopaki chcą trenować. Widać, że gra w piłkę sprawia im przyjemność – mówi trener Wojciech Bork, koordynator grup młodzieżowych w Gryfie Wejherowo. – Wielu trenuje już o kilku lat i widać u nich zauważalne postępy. Czekamy, aż dorosną i będą mogli zasilić pierwszą drużynę Gryfa Orlex. Wychowanków seniorskiej drużynie Gryfa Orlex nigdy nie brakowało. Wystarczy zaznaczyć, że aktualnie w kadrze znajdują się chociażby Maciej Szymański, Sebastian Kowalski, Patryk Szlas czy Michał Więcek. To zawodnicy, którzy z Gryfem są od najmłodszych lat, a teraz stawiani są za wzór młodym kandydatom na piłkarzy. Runda jesienna dla grup młodzieżowych Gryfa Orlex była bardzo udana. Mecze z udziałem żółto-czarnych wzbudzały duże zainteresowanie, nie brakowało w nich emocji, ale przede wszystkim sportowej czystej rywalizacji. Podsumowanie wypada zacząć od wyróżnienia dla podopiecznych trenera Wojciecha Borka z rocznika 2001. Zespół występujący w lidze wojewódzkiej na jesieni spisywał się bardzo dobrze. Miejsca w

ligowej tabeli ustępuje tylko takim drużynom jak Arka Gdynia czy Lechia Gdańsk. - Z Lechią mogliśmy zagrać zupełnie inaczej. Stanąć z tyłu i się bronić, ale nie o to chodzi. Podjęliśmy rękawice i postanowiliśmy na futbol ofensywny – mówił po meczu w Gdańsku trener Wojciech Bork. – Długo toczyliśmy wyrównany bój i chociaż przegraliśmy, to jednak nawet obserwatorzy z drużyny rywala chwalili moich podopiecznych za bardo dobra postawę. Podobnie było w meczu z Arką Gdynia, gdzie nawet objęliśmy prowadzenie. Ostatecznie Gryf 2001 uplasował się na miejscu piątym, ale strata punktowa do trzeciej w tabeli Gedanii Gdańsk jest minimalna. Jak przekonuje trener Bork na wyróżnienie zasługuje cały zespół, który tworzy monolit także poza boiskiem. Trener Wojciech Bork odpowiedzialny jest w Gryfie Orlex także za rocznik 2002. - Choć teraz zajmujemy w ligowej tabeli czwarte miejsce , to jestem pewien, że na wiosnę zaatakujemy pierwszą pozycję – mówi trener Bork. – Tracimy tylko cztery punkty, a gramy bardzo ciekawy futbol i wierzę, że już w rundzie rewanżowej będą efekty. Na wyróżnienie w tym rocznik zasługuje Szymon

Kalendarze Gryfa na 2014 rok AKCJA | Oficjalny kalendarz Gryfa Wejherowo na 2014 rok w sprzedaży. Świetnym projektem zajęła się firma MANA z Wejherowa, natomiast druk wykona dla nas Drukarnia Ewa Druk z Wejherowa. – Kalendarz może być świetnym pomysłem na świąteczny prezent, a na pewno każdy sympatyk żółto – czarnych chciałby mieć taki w domu – mówi Łukasz Nowaczyk, rzecznik prasowy Klubu. Kalendarz będzie gotowy na Mikołajki, ale już teraz prowadzone są zapisy. To bardzo proste. Wystarczy wysłać na adres: rzecznik_gryfwejherowo@wp.pl wiadomość o ilości zamawianych kalendarzy oraz numer telefonu. W trakcie zapisów kalendarz jest w promocyjnej cenie 19,90 zł. Po 5 grudnia kalendarze będzie można nabyć w cenie 25 zł.

NABÓR

Gryf Wejherowo ogłasza nabór do sekcji piłki nożnej chłopców z roczników 2005 i 2006. Wszystkich niezbędnych informacji udziela oraz zapisy prowadzi trener Erwin Herasimczyk – kontakt: tel. 508903440.

Rocznik 1997/1998 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13

Gryf Wejherowo Orkan Rumia MKS Arka Gdynia SI Bałtyk Gdynia Start Mrzezino Stolem Gniewino GOSRIT LUZINO CHOCZEWO AP DĄBROWA MKS Władysławowo Kaszubia Starzyno Iskra Gdynia Kaszuby Połchowo

M

pkt

bram

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

33 31 28 26 21 17 16 14 13 7 7 7 4

78:10 53:9 45:17 42:16 25:17 38:40 42:31 37:29 23:49 13:42 15:65 9:33 9:71

Rocznik 1999 Fot.Materiały Prasowe

Łukasz Krzemiński

TABELE PO RUNDZIE JESIENNEJ:

Potrykus. - To bardzo zdolny zawodnik, który trenuje z nami dopiero od nie dawna – mówi Wojciech Bork. – Jeśli będzie systematycznie pracował ma spore szanse, aby stać się dobrym zawodnikiem. Bardzo dobry wynik osiągnęli jesienią zawodnicy z rocznika 2000. Wejherowianie uplasowali się na drugiej pozycji w ligowej tabeli. Podopieczni trenerów Erwina Hierasimczyka i Tomka Albeckiego pierwszą rundę zakończyli z bilansem 9 zwycięstw i 2 porażek. Młodzi zawodnicy ustępują jedynie drużynie Sztormu Gdańsk. Właśnie z tym zespołem wejherowianie przegrali jedno z dwóch spotkań jesienią. Na wiosnę żółto-czarni na pewno będą się chcieli zrewanżować głównie ekipie Klifu Chłapowo, z którą zanotowali niesp o dziewaną wpadkę. Skoro jednak druga pozycja rocznika 2000 jest dużym sukcesem, to co powiedzieć o podopiecznych trenera Damiana Marmułowskiego, którzy na półmetku rywalizacji są na czele ligowej tabeli. - Runda była bardzo udana ,z małą wpadką ,przegranym meczem z Orkanem Rumia. Spowodowało to, iż runda rewanżowa będzie bardzo ciekawa – mówi trener Marmułowski. - Mam nadzie-

M 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Pkt 22 22 22 21 20 19 19 17 12 7 7 0

Bram 38-13 20-11 34-20 25-20 35-15 25-15 29-29 37-28 16-30 8-24 16-42 14-50

M. Drużyna

M

Pkt

Bram

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12

11 11 10 10 11 11 11 10 11 11 10 11

31 27 24 23 19 16 14 12 10 6 4 0

62:15 61:24 67:15 33:8 39:24 37:38 29:28 32:37 13:39 18:59 13:61 11:67

M. Drużyna

M

Pkt

Bramki

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

36 34 28 26 24 22 22 17 15 13 13 11 2 1

67:8 93:13 41:18 37:22 37:32 33:38 32:19 16:21 20:23 27:35 17:43 19:32 10:73 9:81

M. Drużyna

M

Pkt

Bramki

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

8 8 8 8 8 8 8 8 8

19 18 17 15 12 10 10 1 1

22:12 39:21 27:8 35:26 28:12 29:27 19:18 3:41 6:43

1 2 3 4 5 6 7 8 je że zmotywuje to chłopaków 9 do ciężkiej pracy na treningach 10 11 w okresie przygotowawczym. Trener uważa, że na pochwa- 12

ły zasługuje cała kadra. - Wypada za rundę jesienną pochwalić całą drużynę, bo to zespół zapracował na strzelenie 78 bramek i stratę tylko 10 w 12 meczach ligowych – nie kryje radości Marmułowski. - Moim zdanie kilku chłopaków z drużyny ma dużą szanse na grę w piłkę na poziomie seniorskim, ale z przyczyn oczywistych nie wypada jeszcze podawać ich nazwisk. Zdecydowanie lepiej, niż pokazuje to ligowa tabela prezentowali się jesienią podopieczni trenera Wojciech Waśka. Zawodnicy z rocznika 1999 przezimują na 8 miejscu, ale jak zaznacza szkoleniowiec strata punktowa do czołówki jest minimalna. - Trzeba zwrócić uwagę, że z 11 spotkań aż 8 zagraliśmy na wyjazdach – mówi trener Wasiek. – Na pewno na wiosnę nasz wynik może być jeszcze lepszy. Obecnie kadra zespołu liczy 15 chłopców w tym dwóch bramkarzy. W lipcu do zespołu dołączyło dwóch zawodników z rocznika 2000 Michał Ustrowski i Oliwier Ciereszko którzy pełnią ważne role w zespole. Wszystko więc wskazuje na to, że wiosna w wykonaniu wszystkich młodzieżowych drużyn Gryfa Wejherowo zapowiada się bardzo interesująco. Wypada cieszyć się z sukcesów młodych zawodników i liczyć, że już nie długo zastąpią swoich starszych kolegów w drużynie seniorów.

Nazwa drużyny Sztorm Mosty UKS Cisowa Gdynia Lew Lębork GOSRiT Luzino AP Santos Orkan Rumia Bałtyk II Gdynia Gryf Wejherowo Zatoka Puck Orlęta Reda Polonia Gdańsk Portowiec Gdańsk

Rocznik 2000 Sztorm Gdańsk Gryf Wejherowo Klif Chłapowo Orkan Rumia MKS CHOCZEWO Start Mrzezino Bałtyk Gdynia Korona Żelistrzewo Kaszubia Starzyno KS Chwaszczyno AP DĄBROWA Cisowa Gdynia

Rocznik 2001 LECHIA GDAŃSK Arka Gdynia SI Gedania Gdańsk Starogard Gdański Gryf Wejherowo Chojniczanka Czarni Pruszcz GOSRIT LUZINO Pogoń Lębork FC Gowidlino Osiczanka Osice KORNER KORNE Lider Miastko GKS ŻUKOWO

Rocznik 2002 CHOCZEWO Pogoń Lębork MKS Władysławowo Gryf Wejherowo Korona Żelistrzewo Stolem Gniewino Wierzchucino BOJANO LZS SŁAWOSZYNO

SPONSOR TYTULARNY

WP USŁUGI

BUDOWLANE

Elma VIVA

achilles Sylwester Maszota

K.D.NORTHPOL TYSAND DRUKARNIA

Przetwórstwo Mięsa

Arka Bud

ROTOR

WWW.303.PL


www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

23

PODSUMOWANIE 2013 ROKU STYCZEŃ Nowy rok nie zaczął się dobrze, szczególnie w Wejherowie. II-ligowi piłkarze Gryfa Orlex nie byli pewni, czy wznowią rozgrywki, ale ostatecznie, także dzięki kibicom, znalazły się pieniądze i żółto-czarni mogli spokojnie przygotowywać się do rundy rewanżowej. O problemach wejherowskiego klubu szeroko rozpisywała się prasa w całej Polsce. Przygotowania do rundy wiosennej wznowiły inne zespoły piłkarskie w regionie, a w między czasie piłkarki ręczne Vistal Łączpol Gdynia awansowały do turnieju finałowego Pucharu Polski. To był udany miesiąc dla szczypiornistek, które otrzymały nagrodę dla najlepszej drużyny roku. Joanna Mitrosz została natomiast najlepszym sportowcem Gdyni. Z Ligą Mistrzyń pożegnały się siatkarki ATOM Trefla Sopot. - Zabrakło nam kontaktu w końcówkach, szczególnie w pierwszym i trzecim secie. Przeciwnik nam odbiegał i nie potrafiliśmy nawiązać walki. Zabrakło nam trochę argumentów na bloku i niestety były takie piłki, które powinniśmy zagrać dużo dokładniej, a my tego nie wykorzystaliśmy - podsumował Grabowski. LUTY Zwyciężczynią dziewiątej edycji turnieju Dwór Artusa Grand Prix Puchar Świata we florecie kobiet została Włoszka Arianna Errigo. Dwie Polki sklasyfikowane w czołowej ósemce. Puchar Polski obronili koszykarze Trefla Sopot. - Od początku naszej przygody z Pucharem Polski było widać, że drużyna jest zmobilizowana, aby powtórzyć zeszłoroczny sukces. Jestem bardzo zadowolony z rezultatów, które osiągnęliśmy. Traktuję te trzy mecze jako dobry prognostyk przed decydującymi spotkaniami w rundzie zasadniczej - powiedział trener Mariusz Niedbalski. Tymczasem w Gdyni niespodziewanie Arkę postanowił opuścić kolejny młody zdolny zawodnik Dariusz Formella. Piłkarz wybrał Lecha Poznań. - Dla mnie była to trudna decyzja - mówił jeszcze w środę Dariusz Formella. – Wiele Arce zawdzięczam, to tu ukształtowałem się piłkarsko. Propozycja z Lecha Poznań była jednak tą z kategorii „nie do odrzucenia”. W Wejherowie na razie cieszą się, że mogą spokojnie trenować. W kadrze IIligowca pojawiają się m.in. Jakub Kaszuba i Mateusz Łłuczak, a więc zawodnicy z ekstraklasową przeszłością. Na wysokie odznaczenia zasłużyli wejherowscy sportowcy niepełnosprawni. Ordery wręczał Prezydent Bronisław Komorowski. - Dziękuję za wspaniałe widowisko, za wspaniałą lekcję postaw ludzkich i obywatelskich, za to, że mogliśmy przeżywać Państwa sukcesy, porażki, ale też zmaganie się z życiem. To ważna lekcja

karskie boiska, a tymczasem Cheerleaders Gdynia podpisały umowę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, na mocy której zespołowi nadano tytuł „Cheerleaders Piłkarskiej Reprezentacji Polski”. Zanim jeszcze piłkarska wiosna rozkręciła się na dobre sezon zakończyły już koszykarki Centrum Wzgórze Gdynia. - Dziękuję moim zawodniczkom za walkę w tym meczu oraz w całym sezonie. Pomimo wielu przeciwnością, zawsze dawały z siebie wszystko. Przykro mi, że sezon już się dla nas kończy, gdyż chcielibyśmy grać dalej. Niestety, Artego okazało się dla nas za silne i musimy pogodzić się z obecną sytuacją - powiedział na konferencji prasowej Vadim Czeczuro. Dobiegł końca kolejny sezon Kartuskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej. Ogółem w zawodach wzięło udział ponad 320 zawodników. W zasadniczej części rozgrywek trwających od 2 grudnia odbyły się 163 spotkania, w których strzelono 1021 goli. Rozgrywki wygrał Mściwoj.

dla nas wszystkich – powiedział odbyła ogólnopolska gala mina spotkaniu Bronisław Komo- strzów sportu niesłyszących z rowski. 2012 roku. W Rumi odbył się trzynasty zimowy fabularyzoMARZEC wany rajd nocny pod hasłem Nadal w wielu miejscach Po- „Alaska - 1867”, zorganizowany morza podsumowywany jest przez Stowarzyszenie Turystyrok 2012. W Ośrodku Szkol- ki Miłośników „Włóczykij” w no-Wychowawczym nr 2 dla Rumi. niesłyszących w Wejherowie Powoli wraca wiosna na pił-

KWIECIEŃ W Cieplewie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Województwa Pomorskiego podsumowało działalność sportową w roku 2012. W działalności LZS Województwa Pomorskiego bardzo dobrze został sklasyfikowany klub GKS Cartusia Kartuzy, który na tej uroczystości reprezentowany był przez: Marcina Dobkę, Piotra Mazura i Andrzeja Pryczkowskiego. W Gniewinie tymczasem rywalizowali młodzi kandydaci na piłkarzy. Tylko Arka Gdynia obroniła honor polskich drużyn w turnieju Hotel Mistral Cup dla rocznika 2001. W Gniewinie europejskie zespoły pokazały jaka jest różnica między futbolem w Polsce a na zachodzie. - Niestety jedyną drużyną, która w Gniewinie pokazała się

zon w II lidze szczypiorniści wejherowskich Tytanów. W meczu 26 kolejki Tytani Wejherowo pokonali na wyjeździe Alfę 99 Strzelno 27:32 (14-14), a sezon zakończyli na 7 miejscu. Jeszcze lepiej radzą sobie piłkarze Gryfa Orlex. Wejherowianie grają z meczu na meczu co raz lepiej i są bardzo blisko utrzymania w II lidze zachodniej. – Poprawiliśmy grę na wyjazdach, a to bardzo ważne. Na Wzgórzu Wolności jesteśmy groźni dla wszystkich – mówił trener Dariusz Mierzejewski. Meczem, który przypieczętował utrzymanie żółto-czarnych było zwycięstwo nad Górnikiem Wałbrzych. Tak wiele powodów do zadowolenia nie mają w Gdyni. Arka nie awansuje do Ekstraklasy. – Chcąc liczyć się w wyścigu do Ekstraklasy nie można tak często przegrywać na własnym stadionie – komentował trener Paweł Sikora. W Wejherowie jest sporo zdolnej młodzieży. Zuzanna Kalbarczyk, najbardziej utytułowana zawodniczka sportów walki w regionie, niespełna 11 letnia kickboxerka, wywalczyła dwa Puchary Świata w kickboxingu. Zuzia, podopieczna trenera Rafała Karcza, wygrała zarówno w pointfighting oraz light contact, tocząc boje z Rumunką, Białorusinkami, Czeszką i Węgierką. W Gdyni natomiast na stanowisku pozostaje trener Vadim Czeczuro. - Jestem bardzo zadowolony z tego, że zostaję w Gdyni. Cieszę się, że będziemy mogli dalej współpracować, bo Gdynia to nie tylko fajne miasto, ale również bardzo dobre warunki do treningów i rozwoju pracy trenerskiej. W ubiegłym sezonie dołączyłem do drużyny w trakcie jego trwania, dlatego cieszę się, że teraz możemy rozpocząć współpracę dużo wcześniej i od początku wszystko sobie poukładać – mówi Vadim Czeczuro.

z naprawdę dobrej strony była Arka Gdynia. Pozostałe zespoły odstawały od zagranicznych rywali – mówił Włodzimierz Majdowski, dyrektor turnieju. Pod tym względem jestem rozczarowany postawą polskich drużyn. Na pewno nie napawa to optymizmem na przyszłość. Dobiegły końca rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki w Lęborku. Była to 6 edycja. Wystąpiło w niej 11 zespołów. Najlepszym zespołem okazał się I Lęborski Batalion Zmechanizowany. Problemy mają szczypiornistki Vistal Łączpol Gdynia. Nie udał im się turniej finałowy Pucharu Polski, a i zdobycie mistrzostwa Polski będzie bar- CZERWIEC Połowa roku to tradycyjnie dzo trudnym zadaniem. czas piłkarskich podsumowań. Na poziom wojewódzki wraca MAJ Zwycięstwem zakończyli se- Pogoń Lębork. - Zaczynając


24

www.gwe24.pl

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

pracę w Pogoni cel nakreślony był jasno. Musieliśmy zbudować zespół od nowa. Wielu zawodników po spadku zmieniło przynależność klubową, nie biorąc odpowiedzialności za wynik z poprzedniego sezonu. Zespół, który udało nam się stworzyć to mieszanka młodości z doświadczeniem – podsumował trener Sobiesław Przybylski. Finał regionalnego Pucharu Polski wygrała Cartusia Kartuzy. W II lidze zostaje Gryf Orlex Wejherowo, a w III lidze nadal będą grały zespoły Polonii Gdańsk, Cartusii, Lechii II Gdańsk i Arki II Gdynia. Dołączy do nich Kaszubia Kościerzyna i Pomorze Potęgowo. Na innych arenach sportowych rywalizowali sportowcy niepełnosprawni. Ponad 130 biegaczy oraz 107 młodych sportowców uczestniczyło w V Kaszubskiej Paraolimpiadzie, która odbyła się w niedzielę 16 czerwca na Hali Widowiskowo – Sportowej GOSRiT im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie. Wspaniałe derbowe widowisko urządzili swoim kibicom rugbyści Arki Gdynia i Lechii Gdańsk. Ostatecznie w najlepsi w kraju okazali się biało-zieloni. LIPIEC Wielkie perturbacje z wizytą FC Barcelony w Gdańsku. Ostatecznie Leo Mesii zagrał na PGE Arenie, ale to piłkarze Lechii Gdańsk ten towarzyski mecz będą wspominali latami. Zaprezentowali się z najlepszej strony i zebrali po meczu burzę oklasków. Tymczasem w Gdyni na boiskach Checzy odbył się Nadmorski Puchar Lata – pierwszy Pomorski turniej piłkarskich amatorskich drużyn sześcioosobowych. W starciu z drużynami ze Szczecina czy Słupska najlepsza okazała się ekipa z Wejherowa – Stare Szopena. Po piłkarskich emocjach kibice mogli ostudzić się nad brzegiem Zatoki Gdańskiej obserwując zmagania w regatach Volvo Sailing Days. 3 lipca w Cieplewie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla działaczy sportowych z Województwa Pomorskiego. Wśród odznaczonych był również Piotr Klecha dyrektor GOSRiT Luzino, który z rąk Ryszarda Stachurskiego - Wojewody Pomorskiego otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz propagowania i rozwoju sportu. Wracając jeszcze na piłkarskie boiska wrócił wejherowski sen o Pucharze Polski. Żółto-czarni pokonali Bytovię Bytów i Dolcan Ząbki. Kolejnym rywalem będzie GKS Tychy. SIERPIEŃ Wielki sukces w Warszawie odniósł zawodnik GKS CARTUSIA Kartuzy Edward Barsegjan. W renomowanym Turnieju Memoriałowym Władysława Pytlasińskiego zawodnik z Kartuz został jedynym zwycięzcą z ekipy polskiej. Sukces Nowakowskiej w Mistrzostwach Świata! Z orłem na piersi pobiegła Dominika Nowakowska reprezentująca LKB im. Braci Petk z Lęborka. Zrobiła więcej niż od niej wymagano. Awansowała do finału. Ostatecznie wróci do kraju jako 14 zawodniczka na świecie w tej konkurencji. - Nie miałam na tych zawodach nic do stracenia - mówiła po biegu. - To był mój pierwszy start na tak wielkiej imprezie. Troszeczkę zaryzykowałam. Chciałam zobaczyć, jak długo wytrzymam na prowadzeniu. Czułam się mocna, wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana, ale ostatnie dwa kilometry z powodu niedyspozycji

opadłam z sił. Myślałam, że chociaż powalczę z Europejkami. Nie udało się, ale jestem zadowolona. Nie najlepiej zainaugurowali nowy sezon piłkarze w regionie. Arka, Bałtyk a w szczególności Gryf Orlex grały poniżej możliwości. Sytuacja miała odwrócić się w kolejnych miesiącach. WRZESIEŃ Do rozgrywek przygotowują się wszystkie drużyny halowe z Pomorza, jednocześnie wzmacniając swoje kadry. Za nim jednak na dobre rozpoczęły się zmagania upamiętniono Małgorzatę Dydek. Zebrani podczas meczu głównego kibice obejrzeli film podsumowujący występy Małgorzaty Dy-

dek na gdyńskich parkietach oraz uczcili pamięć o „Ptysiu” gorącymi brawami. W ramach Memoriału rozegrano dwa mecze. W pierwszym, Reprezentacja Polski w koszykówce na wózkach zmierzyła się z Reprezentacją Litwy. W meczu głównym Memoriału, Riviera Gdynia podjęła drużynę Tsmoków Mińsk. Druga ekipa ligi białoruskiej z poprzedniego sezonu przyjechała do Gdyni tuż po turnieju w Kownie. Podopieczne Sergeia Svetnika zagrały we wtorek bardzo dobre spotkanie, jednak po 40 minutach to gdyńska ekipa schodziła z boiska zwycięska. Huczne pożegnanie zgotowano dla Adama Korola i Mateusza Kusznierewicza. Dwaj mistrzowie olimpijscy, wio-

ślarz Adam Korol i żeglarz Mateusz Kusznierewicz oficjalnie zakończyli kariery olimpijskie podczas Energa Gdańskiego Weekendu Mistrzów, który w niedzielę (15 września) odbył się w okolicach gdańskiego Targu Rybnego. - Dla nas wszystkich była to znakomita okazja, aby ponownie poczuć smak rywalizacji. Poza tym mogliśmy oficjalnie podziękować trójmiejskiej publiczności za wiele lat wsparcia podczas olimpijskich startów. Cieszę się, że dopisała zarówno pogoda, jak i licznie zgromadzeni kibice. PAŹDZIERNIK Na dobre rozkręcają się już piłkarskie rozgrywki. Warto zwrócić uwagę na IV-ligowy

zespół Wikędu Luzino, który po raz pierwszy gra na takim szczeblu rozgrywek i co więcej radzi sobie nieźle. - Celujemy minimum w szóste miejsce, chociaż zdaję sobie sprawę, że różnie może być. Chodzę po ziemi, chcemy się tylko utrzymać – mówił po meczu z Pogonią Lębork trener Wikędu Piotr Munch. Po niezłym początku sezonu kryzys dopadł Arkę Gdynia. – Mamy za krótką ławkę rezerwowych – powtarzał na konferencjach prasowych trener Paweł Sikora. W trochę lepszych nastrojach są wejherowianie. Piłkarze Gryfa Orlex powoli wydostają się nad strefę spadkową. Szczególnie zwycięstwo w derbowym meczu nad Bytovią Bytów godne jest odnotowania. Problemy ma zespół Riviery Gdynia. Koszykarki wygrały tylko jedno spotkanie. – Cały czas zyskujemy doświadczenie, a wierzę , że zwycięstwa w końcu przyjdą – mówił Vadim Czeczuro. Warto zaznaczyć, że świetnie radzą sobie piłkarki nożne Checzy Gdynia. W I lidze są postrachem faworytów, a dobre wiadomości dla podopiecznych Karola Złotkiewicza dopiero nadejdą. Tymczasem w Ostródzie odbyło się I Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów w tenisie stołowym. Najlepszy okazał się Bartosz Such z Lęborka. Na starcie zobaczyliśmy 168 zawodniczek i zawodników z całej Polski. Wyłonieni zostali z eliminacji wojewódzkich i rankingu krajowego (16). Wśród nich było trzech reprezentantów klubu Poltarex Pogoń Lębork; Bartosz Such, Jakub Perek i Adam Dosz . LISTOPAD Być może wcześniej niż się spodziewano będzie Ekstraklasa piłkarska w Gdyni. Mają na nią szanse piłkarki nożne Checzy Gdynia. Klubowi zaproponowano fuzję z zespołem z Rybnika. Więcej szczegółów jednak dopiero wkrótce. Tymczasem udanie sezon zakończyła Arka Gdynia. Żółto-niebiescy będą na wiosnę bić się o Ekstraklasę. O pozostanie w II lidze walczyć będzie Gryf Orlex Wejherowo, ale jeśli zachowa kadrę z jesieni ma na to spore szanse. Na zakończenie roku wejherowianie tradycyjnie już zremisowali z KS Polkowice. Na ligowych parkietach trwa

słaba seria Riviery Gdynia. Lepiej radzą sobie szczypiornistki Vistal Gdynia, ale te z kolei nie poradziły sobie na europejskich boiskach. Niespodziewanie przegrały już na początku swojej przygody z Challenge Cup. W Kartuzach dorasta być może kolejny wielki talent pływacki. Jakub Skierka, bo o nim mowa, został zwycięzcą Grand Prix Polski w kategorii juniorów 15- letnich z dwoma nowymi rekordami okręgu pomorskiego w stylu grzbietowym. Tymczasem Gdynia przeżyła prawdziwe oblężenie podczas Biegu Niepodległości. Pierwszy na mecie pojawił się Tomasz Grycko, który odległość 10km pokonał w 30 minut. Pozostali zawodnicy z czołówki mieścili się w 35 minutach. Tuż po nich stopniowo kończyli bieg amatorzy, którzy z linii mety udawali się w kierunku Mola Południowego, gdzie umiejscowione zostały punkty z medalami oraz poczęstunkiem. - W gdyńskim Grand Prix biegam regularnie, z każdym kolejnym wydarzeniem widzę coraz większy postęp organizacyjny. Cieszy, że tak wielu mieszkańców Gdyni decyduje się wziąć udział - mówi pan Antoni, jeden z uczestników imprezy. GRUDZIEŃ Trzecim zwycięstwem z rzędu, udaną akcją mikołajkową i wspaniałą atmosferą na trybunach rok pożegnali szczypiorniści Tytanów Wejherowo. To był bardzo udany rok i widać, że ta dyscyplina sportu jest co raz bardziej popularna w mieście Wejhera. Na północy Polski dobrze rozwija się także sport osób niepełnosprawnych. 198 zawodniczek i zawodników uczestniczyło w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych, które odbyły się w Bielsko-Bialej. Brązowy medal wywalczyła Gabriela Andrzejewska. W grudni do stanów udała się na turnee Arka Gdynia. Żółto-niebiescy udali się za ocena na zaproszenie polskiej Polonii i rozegrali trzy mecze kontrolne. Wyjazd trwał ponad tydzień i oby 2014 rok dla wszystkich sportowców z naszego regionu był jak przysłowiowy „Amerykański sen”. Tego życzy redakcja sportowa Expressów.

Express Powiatu Wejherowskiego 330  
Express Powiatu Wejherowskiego 330  
Advertisement