{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

OP DE MILSBÈK OP DE MILSBÈK

Dorpsblad Milsbeek | Jaargang 7 | Nummer 8 | November 2019

INTERVIEW MET PETER DE KONING

De redactie w enst u fijne ! 0 2 0 2 d zon e g n ee en en g a td es fe Foto: Theo Peeters Fotografie

IN DEZE UITGAVE:

GEBOREN

ST. AGNES

DE STADSTUIN VAN LAURA


OP DE MILSBÈK

2

OVERLEDEN 19 oktober Tiny van Kempen, 90 jaar partner van Mia van Doremalen † Rijksweg 8A

Uw familieberichten zoals huwelijksaankondiging, jubileum, geboorte of dankbetuiging ook op deze pagina? Mail naar: info@opdemilsbek.nl Meer info: 0485-515667

Scoren met Rabo ClubSupport Dit jaar hebben we maar liefst 368.000 euro mogen uitreiken in het kader van Rabo ClubSupport! Iedereen gefeliciteerd met het opgehaalde bedrag en succes met het realiseren van de doelen. Benieuwd wat jouw favoriete club of vereniging heeft gekregen?

Kijk op rabobank.nl/lvcm

Mels 7 november 2019 Zoon van Sanne en Rick Thijssen broertje van Dinh Kamilleweg 12

GEBOREN

Chloé

15 November 2019 dochter van Myrte Habets en Dennis de Haan Langstraat 20


OP DE MILSBÈK VERSCHIJNINGSDATA 2020 nummer 1 inlevering kopij: do 9 januari verschijning: eind januari nummer 2 inlevering kopij: do 13 februari verschijning: begin maart nummer 3 inlevering kopij: do 19 maart verschijning: begin april nummer 4 inlevering kopij: do 7 mei verschijning: eind mei nummer 5 inlevering kopij: do 18 juni verschijning: begin juli nummer 6 inlevering kopij: do 20 augustus verschijning: begin september

HERINRICHTING SCHUTTERSPLEIN Beste dorpsgenoten, Naar aanleiding van de laatste informatieavond inzake de herinrichting van ons Schuttersplein heeft een ingenieursbureau de eerste plannen uitgewerkt naar een bestektekening. De bedoeling was om dit najaar een laatste bijeenkomst te organiseren voor dorpsbewoners en aanwonenden, om daarna de plannen definitief te maken. Inmiddels heeft de gemeente besloten om de riolering in de Schoolstraat vervroegd aan te pakken, in 2020. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, en om de mogelijke overlast te beperken rondom de school, is er gekozen voor een integrale aanpak van Schoolstraat en Schuttersplein. Bij de renovatie van de riolering wordt ook de verkeerssituatie en parkeergelegenheid rondom de school herzien en mogelijk opnieuw ingericht.

nummer 7 inlevering kopij: do 8 oktober verschijning: eind oktober nummer 8 inlevering kopij: do 26 november verschijning: medio december

COLOFON OPLAGE 1.250 exemplaren BEZORGING COÖRDINATIE Truus Frederix T 513267 REDACTIE Nelly Keukens Willeke de Haas Gerda Franken Chris Janssen Henk Oldenhof Remi van Bergen Marcel Bons ADVERTEREN/REDACTIE RvB Media Kerstenberg 5, 6596 CE Milsbeek T (0485) 515667 M info@opdemilsbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen niet of verkort te plaatsen. DRUK DMprintmedia, Malden

3

COLLECTE S2T In de week van maandag 16 tot en met zaterdag 21 december komen de vrijwilligers van S2T bij u langs om een bijdrage te vragen voor een project in Sri Lanka. Dit jaar gaat het om het realiseren van schoon water in vissersdorpjes in de omgeving van Polonnaruwa. Het grondwater is daar sterk vervuild door het gebruik van Roundup. Daardoor ontstaan er grote problemen met de nieren, tot en met nierkanker aan toe. Een waterfilter in zo’n dorpje geeft de dorpsbewoners de gelegenheid schoon water te halen en hun gezondheid en die van hun kinderen veilig te stellen. Een filter kost ca. € 550,-. Help ons dit project te realiseren!

DE GESPREKKEN MET DE SCHOOL ZIJN INMIDDELS GESTART. Medio maart/april 2020 vindt er dan een laatste bijeenkomst plaats, waarbij dorpsgenoten worden geïnformeerd over de voortgang en planning. Dit is dan tevens gelegenheid tot inspraak. Wanneer het beoogde tijdspad wordt gevolgd, gaat in de zomer van 2020 de eerste schop de grond in. De werkgroep heeft de gemeente gevraagd om de technische tekening om te zetten naar een projectie, om een duidelijk beeld te krijgen van het vernieuwde plein. Wanneer deze beschikbaar komt zullen we deze zo snel mogelijk met u delen. Mocht u nog ideeën of tips hebben, neem horen wij het graag. Namens de Werkgroep Schuttersplein, Mart van Boekel, Tom Cobussen, Toon Peters, Ronnie Rutten.


4

OP DE MILSBÈK

VERZEKEREN IN ONZEKERE TIJDEN Terwijl Peter de Koning (1953) nog op zoek is naar evenwicht, rust en richting in deze voor hem en zijn vrouw turbulente tijden heb ik hem bereid gevonden om voor ‘Op de Milsbèk’ een interview te geven over zijn leven en wonen in onze gemeenschap.

hij iets kan toevoegen meer aandacht te besteden aan de Milsbeekse gemeenschap. (Dus verenigingen: als jullie nog een goede vrijwilliger zoeken…..? MB)

Op een regenachtige donderdagmiddag eind september tref ik Peter en zijn vrouw Edith bij De Diepen. De Diepen is weliswaar gesloten vandaag, maar Theo maakt (vanzelfsprekend) een uitzondering voor deze bijzondere gast en uw reizende reporter! Gastvrijheid langs het Pieterpad is immers de basis voor deze uitspanning.

Wat maakt Milsbeek en de Milsbekenaren zo bijzonder? “Milsbeek heeft de kracht om zichzelf te ontwikkelen. We zien dat in het actieve verenigingsleven en de vele initiatieven die genomen worden. De jaarlijkse activiteitenkalender is goed gevuld. Van belang acht ik het dat we activiteiten doen waar we allen wat aan hebben om Milsbeek een prettige WOONplaats te houden!

Welke verwachtingen hadden jullie toen jullie in Milsbeek kwamen wonen? Peter is zijn loopbaan begonnen in de assurantiewereld. Mensen vertrouwen geven dat in onzekere tijden een (financiële) basis geboden kan worden, past wel bij hem en is kenmerkend voor zijn optreden. Als lid van de VVD trad hij toe tot de gemeenteraad van Ridderkerk in 1990, later ook wethouder; om na zijn functie van wethouder in de gemeente Steenbergen in de zomer van 2010 benoemd te worden tot burgemeester van onze gemeente, met herbenoeming in 2017. “Voordat we naar Gennep kwamen woonden we dus in Steenbergen, West-Brabant. Voorwaarde van het ambt van burgemeester is het hebben van een woning in de gemeente Gennep. Dat betekende voor ons een verhuizing. Tijdens een van onze zoektochten werden wij geattendeerd op ons huidige woonhuis in Potkuilen. Het was liefde op het eerste gezicht! Mooi, rustig gelegen met faciliteiten die ons in staat stellen om ook op latere leeftijd hier te kunnen blijven

wonen en voldoende privacy.” (Een burgemeester heeft daar toch ook behoefte aan, nietwaar? MB) “Als dit alles dan ook goed voelt; is een besluit snel genomen. Terugkijkend op de 7 jaren, hebben we dan ook maar een enkel moment gehad dat we het koud in Milsbeek hadden. Toen onze inboedel namelijk vanuit Steenbergen overkwam naar Potkuilen vroor het behoorlijk en viel er een laag sneeuw. Het uitruimen van de verhuiswagen vereiste dan ook warme kleding en voldoende beweging!! Nadien hebben wij ons altijd warm en vertrouwd gevoeld! Voor Peter is samen-leven: bereid zijn om te geven en zich open te stellen voor de ander (en erop mogen vertrouwen dat de ander zich openstelt voor jou). De basis voor het wonen en leven in Milsbeek is voor Peter en Edith dan ook wederzijds respect. Is er gelegenheid om onderdeel te zijn van de Milsbeekse gemeenschap? Peter vertelt dat het ambt van burgemeester zowel overdag als ’s avonds veel tijd kost. Een intensieve betrokkenheid met specifiek de Milsbeekse gemeenschap is dan ook niet altijd eenvoudig gebleken. Peter vertelt het als lastig te ervaren om als burgemeester aan te geven waar je dan voor kiest. (“Als ik dit doe, moet ik het dan daar ook doen?”) Daar waar mogelijk heeft hij hieraan toch invulling gegeven. Zo is hij beschermheer van het Gilde. Naar de toekomst toe is het zijn voornemen om daar waar

De mensen in onze gemeenschap staan open voor veranderingen en zijn gemakkelijk in het aangaan van nieuwe contacten. In het begin wat afwachtend, zullen ze na meer bekend te zijn, de ander opnemen en vertrouwen! Dit dient dan wel wederzijds te zijn. Als de ander achterblijft, blijft hij ook echt alleen achter!” Welke aandachtspunten ziet u voor onze gemeenschap? “Milsbeek is een plek waar het goed wonen is en waar mensen bereid zijn naar toe te reizen vanuit het werk. Industriële groei ligt dan ook niet voor de hand. Met de ontwikkeling van plan ‘De Diepen’ kan een stimulans gegeven worden om meer toeristen te ontvangen. Toeristen die met onze inwoners genieten van onze natuur, de rust en voorzieningen. Vooral de zorg voor onze natuur dient hoog in het vaandel te staan. Aparte aandacht behoeft de zorgvuldige omgang met de aanwezige middenstanders. Zij hebben een belangrijke functie in het behouden van de leef-


OP DE MILSBÈK

5

baarheid van onze gemeenschap. Als inwoners van Milsbeek hebben we dan ook een verantwoordelijkheid om bij onze bestedingen aan hen te denken! Een punt van zorg van Peter is het intensieve verkeer door onze gemeente. De drukte op de Rijksweg, het zware verkeer op de Zwarteweg en de Ringbaan leiden tot een druk op onze gemeenschap. Plannen om met name de verkeersdrukte op de Zwarteweg en Ringbaan te verlichten, verdienen dan ook alle aandacht. Als we een wandeling door Milsbeek maken; wat zijn dan voor u markante punten en waarom? Vooropgesteld dat onze kern talrijke mooie punten kent is het moeilijk kiezen voor Peter. Voor hem is de begraafplaats voor oorlogsslachtoffers een markante plek. “Niet alleen is de verzorging tiptop maar te weten dat dit allemaal door vrijwilligers gebeurt, maakt het extra bijzonder. Het besef dat we dit jaar niet alleen 75 jaar afwezigheid van oorlog vieren maar ook elke dag van onze vrijheid kunnen genieten komt tot uiting op deze begraafplaats!” Ook het natuurgebied op de St. Jansberg (De 3 Vijvers) en het veengebied zijn voor Peter markante plaatsen. Vergeten we ook het Pottenbakkersmuseum niet! Immers het pottenbakken is cultuurgoed in onze gemeente. Vele straten zijn ernaar genoemd. (Wat te denken van Potkuilen!) Als we verder over markante punten in onze kern spreken, wordt ‘De Huiskamer’ door Peter uitdrukkelijk genoemd. “Een punt van samenkomst van en voor mensen uit onze gemeenschap en gerund door mensen uit onze gemeenschap. Dat is wat ik bedoel met initiatieven die ons allen aangaan en daarom van wezenlijk belang zijn voor

de kwaliteit van leven in onze gemeenschap!” aldus Peter. De inrichting van het Schuttersplein is nog wel een uitdaging voor de Milsbeekse gemeenschap. Het is van belang om met elkaar ons plein vorm te geven dat dit aanspreekt en uitnodigt elkaar te ontmoeten Aan het einde van de prettige ontmoeting met het echtpaar De Koning heb ik het gevoel dat zij het besef hebben dat ‘de polis van het leven’ in tegenstelling tot de verzekeringspolis, vele open einden kent. Wanneer de balans uit evenwicht is, komt het aan op steun van el-

kaar. Als mij na dit gesprek iets duidelijk is geworden dan is het dat bij tweespalt ‘respect’ uitkomst kan bieden. Als ‘de spelers’ dit niet erkennen, kijkt het publiek verbaasd en verdwaasd toe! Na een warme handdruk nemen we afscheid en heb ik er het volste vertrouwen in dat het Peter en Edith zal lukken om gelouterd uit deze fase te komen. En dan weer in staat zijn hun leven zinvol en energiek verder vorm te geven. Hiermee wensen wij Peter en Edith alle succes! Marcel Bons


6

OP DE MILSBÈK

ER IS GENOEG TE DOEN IN DE HUISKAMER;

VOOR IEDER WAT WILS! EVALUATIE OPEN DAG De Open Dag ter ere van het 1-jarig bestaan werd druk bezocht, ongeveer 130 bezoekers kwamen gezellig een kopje koffie drinken met natuurlijk een lekker gebakje erbij. Er was een kort woord van welkom door de secretaris, met daarin een terugblik op het eerste jaar. Maar er werd ook vooral vooruit gekeken naar het komende jaar, waarvoor er al weer volop plannen zijn.

Maar er was meer te doen op 27 oktober. De Fancy Fair verzorgd door de dames van de handwerkgroep was een succes. Er werden veel handgemaakte knuffels, sjaals en ook al kerstdecoratie verkocht. De opbrengst hiervan gaat naar Stichting Kinderwerk Milsbeek. De cheque wordt tijdens de kerstmarkt op 20 december overhandigd. Meer hierover in de volgende uitgave van ‘Op de Milsbèk’. Ook werd de jeu de boulesbaan officieel geopend met een demonstratiewedstrijd. De buurt en Stichting Kinderwerk Milsbeek werden hiervoor speciaal uitgenodigd. Met veel enthousiasme werden op deze middag door jong en oud wedstrijdjes gespeeld. De jeu-de-boulesbaan is er zeker niet alleen voor de Huiskamer. Iedereen mag er gebruik van maken. Heb je zelf geen jeu-de-boulesballen dan kun je deze tijdens de Open Inloop lenen in de Huiskamer. Een jaar na de opening namen we afscheid van Sarine van der Klis als voorzitter. Sarine heeft zich de afgelopen vier jaar met veel enthousiasme ingezet om een Huiskamer in Milsbeek te realiseren. Een lange periode van voorbereiding en ook de nodige vertragingen gingen eraan vooraf, maar inmiddels is de Huiskamer alweer een jaar open. Sarine werd met een boeket bloemen en een attentie bedankt voor alle tijd, energie en werk die zij in dit mooi

project heeft gestoken. We gaan haar vast en zeker nog geregeld terugzien in de Huiskamer, als vrijwilliger of bezoeker.Graag bedanken wij alle vrijwilligers, die geholpen hebben om van deze dag een succes te maken. DE KWIS Op woensdagavond 11 december om 19.30 uur begint in De Huiskamer de strijd om de Milsbeekse Ruiluil: Wie mag zich voorlopig Milsbeeks slimste noemen? Wie kent Milsbeek het best? Wie weet het meeste van ons vorstenhuis? Wie is het best thuis in natuur en techniek? Vier rondes met meerkeuzevragen moeten daarop antwoord geven. De winnaar mag tot de volgende kwis De Uil in huis hebben.Duo’s, trio’s, maar ook ‘losse’ aspiranten worden uitgedaagd om zich t/m uiterlijk 8 december (vol=vol) aan te melden op demilsbeeksekwis@ gmail.com, met de eigen of een verzonnen naam. Natuurlijk zijn er op deze gezellige avond ook drankjes en hapjes.

INTRODUCTIE BEWEGEN Op vrijdag 13 december komt Isabel Bömers om 14.30 uur naar de Huiskamer voor een korte introductie over de Japanse Taiso. Isabel heeft zich aangesloten bij de werkgroep bewegen. Taiso is een soort gymnastiek met als doel het behoud van de gezondheid van de gewrichten. Het is een van de Japanse disciplines die zeer goed voor je gezondheid is. Het omvat het doen van oefeningen, die erop gericht zijn om voldoende bewegingsvrijheid te creëren om de flexibiliteit van de gewrichten

te bevorderen. De oefeningen kunnen zowel zittend als staand uitgevoerd worden. Het is een zeer ontspannende en therapeutisch type oefening, die nu in veel westerse landen wordt beoefend. Het is de bedoeling om, bij voldoende belangstelling, vanaf januari iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur Taiso Gym onder begeleiding aan te bieden in de Huiskamer. Aanmelden is niet nodig, het is een open inloop. Blijf in beweging en doe mee! KERSTMARKT Nu de feestdagen weer voor de deur staan organiseren we een kerstmarkt in de Huiskamer, geheel in winterse sfeer met warme Chocomel, glühwein en diverse kerstlekkernijen. U bent van harte welkom op vrijdag 20 december van 11.00 tot 16.00 uur. Op de kerstmarkt verkopen we unieke kerstdecoratie en andere cadeautjes handgemaakt in de Huiskamer. Maar ook kerststukjes, die zijn gemaakt tijdens het bloemschikken in de Huiskamer.

Tijdens de kerstmarkt is er ook een gezellige ‘kerst bingo’ waar leuke prijzen te winnen zijn. Aanmelden hiervoor is niet nodig, iedereen kan mee spelen. KERSTDINER Na het succes van vorig jaar is er ook dit jaar weer een kerstdiner in de Huiskamer. U bent hiervoor welkom op maandag 23 december om 15.00 uur. Inschrijven kan vanaf maandag 9 december. Er is plaats voor 30 personen. Vol=Vol, wees er dus snel bij! Kosten zijn € 12,50 per persoon incl. 2 drankjes.


OP DE MILSBÈK

7

AGENDA

Iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur – Handwerken TAPAS MIDDAG Op vrijdag 31 januari is er in het kader van het thema ‘samen aan tafel’ een middag met tapas. Van 16.00 tot 18.00 uur serveren we in buffetvorm allemaal lekker hapjes, variërend van een soepje en spiesjes tot kaashapjes, olijven en brood met dips. Inschrijven kan vanaf 15 januari. Kosten zijn nog niet bekend. Kijk hiervoor op onze website www. huiskamermilsbeek.com of t.z.t op de inschrijflijst in de Huiskamer.

Woensdag 4 december vanaf 19.00 uur – Crea-avond met diverse technieken

DOORLOPENDE EXPOSITIES IN DE HUISKAMER Tot en met januari zijn de schilderijen en keramiek van Wilma Bertrams te zien in de Huiskamer. Wilma is in het dorp vooral bekend van de vele vogeltjes van keramiek die haar tuinhek sieren. Maar Wilma’s werk is heel divers, subtiel en ook kleurrijk. Loop gerust eens binnen tijdens de open inloop. Kijk voor meer informatie en meer van haar werk op haar Facebook pagina wilmabertramsatelier

Maandag 23 december – Kerstdiner (inschrijven)

HAAL- EN BRENGSERVICE Graag wijzen we u nogmaals op onze haal- en brengservice. Als u niet zelf naar de Huiskamer kunt komen omdat de afstand te ver is, het slecht weer is

Dinsdag 10 december van 14.00 tot 17.00 uur – Kerstkaarten maken Woensdag 11 december om 19.30 uur – de Kwis (inschrijven) Vrijdag 13 december om 12.30 uur – Gezamenlijk eten (inschrijven) Vrijdag 13 december om 14.30 uur – Introductie bewegen; Taiso Zondag 15 december van 11.00 tot 13.00 uur – Ontmoeten op zondag; in gesprek met elkaar Woensdag 18 december – Bloemschikken voor de Kerstmarkt (inschrijven) Woensdag 18 december vanaf 19.00 uur – Crea-avond met diverse technieken Vrijdag 20 december van 11.00 tot 16.00 uur – Kerstmarkt Vrijdag 20 december ’s middags – Bingo Vrijdag 31 januari van 16.00 tot 18.00 uur – Tapas middag (inschrijven) Vanaf januari iedere dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur – Taiso gymnastiek Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.huiskamermilsbeek.com en op Facebook

of omdat u geen vervoer heeft dan kunt u tijdens de Open Inloop (maandag van 10.00-12.00 uur & van 14.00 tot 17.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur) bellen naar de Huiskamer, tel: 0485-218303. U wordt dan opgehaald en weer thuis gebracht. Huiskamer Milsbeek Plateel 28, 6596 GK Milsbeek Telefoon 0485-218303 (tijdens de Open Inloop).


8

OP DE MILSBÈK

LOB VAN GENNEP

‘GELIJKE MOGELIJKHEDEN SCHADEVERGOEDING NA OVERSTROMING’ Het project Lob van Gennep werkt aan een betere hoogwaterveiligheid voor het gebied tussen Mook en Gennep door de huidige dijken hoger en sterker te maken. Als in extreme situaties het water in de Maas hoger wordt dan de dijken kunnen keren, overstroomt het gebied. Naar aanleiding van vragen uit het gebied heeft de stuurgroep Lob van Gennep uitgezocht hoe de schadevergoeding nu en dan is geregeld. Uit dit onderzoek blijkt dat gedupeerden een beroep kunnen doen op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen, als er een overstroming optreedt en er is sprake van een ramp. Gebouwen en wijzigingen aan gebouwen van na 19 april 1996 blijken echter uitgesloten te zijn van deze wet. Wethouders Peperzak (Gennep) en Wienhoven (Mook en Middelaar) pleiten voor gelijke mogelijk-

heden voor schadevergoeding na overstroming, voor iedereen. Wethouder Peperzak: “Als wethouder vind ik deze ongelijke behandeling onbegrijpelijk en onrechtvaardig voor onze inwoners. Ik heb daarom samen met wethouder Wienhoven in de Stuurgroep Lob van Gennep gepleit voor een nader onderzoek naar het wegnemen van deze ongelijkheid. Alle inwoners dienen gelijke mogelijkheden te hebben voor schadevergoeding na een overstroming op grond van de Wet tegemoetkoming

schade bij rampen. Ook als je na april 1996 gebouwd of verbouwd hebt.” De Stuurgroep heeft besloten dit nader onderzoek te doen. Dit moet leiden tot inzicht of en op welke wijze mensen die na april 1996 hebben gebouwd of verbouwd dezelfde mogelijkheden kunnen krijgen voor schadevergoeding als gevolg van een overstroming. Wethouder Wienhoven: “Als wethouders begrijpen we dat hiermee nog niet gezegd is dat de uitsluiting van nieuwbouw en verbouw van gebouwen van na 19 april 1996 van tafel is. Het uiteindelijke besluit hierover zal door het Rijk genomen moeten worden.” Voor meer informatie, kijk op www.lobvangennep.nl

LOB ACTUEEL:

VIJFDELIGE REEKS MET ANTWOORDEN OP VRAGEN BIJ LOB VAN GENNEP De afgelopen periode werd duidelijk dat het project Lob van Gennep heel wat vragen oproept bij de inwoners van het gebied. Daarom trok Lob Reporter Fabienne Nijsten, op verzoek van het projectteam, het gebied in op zoek naar antwoorden op die vragen. Ze ging in gesprek met experts over uiteenlopende thema’s zoals de aanleiding van het project, de veiligheid en de oplossingsrichtingen. Dat leverde vijf afleveringen op die te bekijken zijn via www.lobvangennep.nl/lob-actueel. De eerste aflevering gaat over de aanleiding van het project. In de tweede staat de interactie met de omgeving en de rol van de stuurgroep centraal. In de derde aflevering gaat Fabienne in gesprek over hoogwaterveiligheid en in de vierde wordt de verder planning en het proces besproken. De vijfde en laatste aflevering staat in het teken van de oplossingsrichtingen die op tafel liggen.

BLIJF OP DE HOOGTE

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief via www.lobvangennep.nl of volg ons via Facebook en Twitter: @LobVanGennep. Je kunt ook langskomen tijdens een van de inloopspreekuren. Daar kun je informatie ophalen, vragen stellen of ideeën inbrengen. Via https://www.lobvangennep.nl/agenda kun je achterhalen waar en wanneer de eerstvolgende inloopspreekuren doorgaan.

INFORMATIEMARKTEN OP 9 EN 10 DECEMBER Begin september besloot het projectteam meer tijd te nemen om in gesprek te blijven met de omgeving, onder meer over nieuwe oplossingsrichtingen die zijn ingediend. We praten je graag bij tijdens twee informatiemarkten in december: 1. Maandag 9 december van 16.00 tot 21.00 uur bij het Trefpunt te Milsbeek. 2. Dinsdag 10 december van 16.00 tot 21.00 uur bij Pica Mare te Gennep. Tijdens deze informatiemarkten kun je informatie ophalen en vragen stellen aan het projectteam. We praten je graag bij over de stand van zaken en het verdere proces. Daarnaast kun je een toelichting bijwonen over de wer-

king van de Maas. Met info over het ontstaan van het Maasdal, de eigenschappen van het landschap en de geschiedenis van hoogwaterbescherming in de Lob van Gennep en andere delen van het Maasdal. De informatiemarkten zijn doorlopend te bezoeken. Je kunt dus binnenlopen op de tijd die jou het beste uitkomt. Zodra het volledige programma bekend is, verschijnt dit op www.lobvangennep.nl. Graag tot 9 of 10 december!


OP DE MILSBĂˆK NIEUWE PRINS GRIES EN NIE WIES Op het zeer goed bezette en oergezellige prinsenbal werd Henk Vervoort onthuld als de 9e prins van Gries en nie Wies. Na de diverse optredens en al veel polonaises werd eerst afscheid genomen van Prins Gerry en prinses Helma. Rond de klok van 11 over negen kwam de nieuwe Prins tevoorschijn. Na het voorstellen van de beide Wiezen Ex-prinsen Gerry en Elie en het voorlezen van de proclamatie waren Henk en zijn prinses Ellie niet meer van de vloer te krijgen. Samen met de vele aanwezigen beleefden zij en alle aanwezigen een geweldig en prachtig prinsenbal met bijzonder geslaagde optredens. De receptie van Prins Henk en prinses Ellie is op zaterdagavond 4 januari 2020 vanaf 18.30 met aansluitend de Griese Ruuveavond. Foto: Henk Vervoort

VROUWENVERENIGING ST.AGNES MILSBEEK Het jaar loopt alweer bijna ten einde en we hebben na de vakantie alweer drie activiteiten gehad. Het begon 10 september met Team Toegang, het eerste aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning, werk en inkomen, opvoeden en opgroeien voor inwoners van de gemeente Gennep. Twee dames, werkzaam bij Team Toegang in onze gemeente zorgden dat wij meer te weten kwamen over de werkwijze. De vele vragen die er waren, werden beantwoord. Het was een hele zinvolle en interessante avond. De volgende informatieve avond was op 8 oktober en ging over de Voedselbank en alle dames hadden een lang houdbaar product meegebracht. We hebben er allemaal al vaak over gehoord, maar niemand weet hoe alles precies in zijn werk gaat. Er kwamen twee vrijwilligers van de Voedselbank om alles haarfijn uit te leggen. De Voedselbank in Venray is in 2005 ontstaan uit particulier initiatief, met als doel de groeiende armoede te bestrijden door wekelijks voedselpakketten uit te delen aan mensen uit de regio. Alles wordt gedaan door vrijwilligers en we stonden er versteld van wat er wel niet allemaal bij komt kijken. De producten die verzameld worden, waar en wanneer kunnen ze opgehaald worden, wie hebben er recht op een voedselpakket en zo waren er nog heel veel andere zaken die belangrijk zijn. Er zijn inmiddels ook al meerdere verdeelpunten bijgekomen, waaronder Bergen en Gennep met Venray als hoofd-

vestiging en het heet voortaan Stichting Voedselbank Limburg-Noord. Toen we naar huis gingen waren we blij dat we wisten dat onze meegebrachte producten goed terecht zouden komen en hadden we nog meer ontzag voor al die vrijwilligers. Na deze informatieve avonden was het 19 november tijd voor het avondje van Sinterklaas. Iedereen kwam met een ingepakt cadeau van â‚Ź 3,50 naar het Trefpunt. Na een kopje koffie/thee met gevulde speculaas en nadat iedereen een cadeau van iemand anders voor zich had staan, kon met dobbelen worden begonnen.Hoe meer cadeautjes er uitgepakt waren, hoe fanatieker men werd want men wilde toch graag met dat ene pakje naar huis.Toen Marleen het stopteken gaf, mocht je het cadeau houden dat op dat moment voor je lag. Nadat alle versjes voorgelezen waren en er nog even gezellig was nagekletst, ging iedereen met een voldaan gevoel naar huis. Het was een gezellige avond! De volgende activiteit is op 10 december, we gaan al een beetje in kerstsfeer heerlijk gourmetten. We wensen iedereen hele fijne feestdagen en de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!

9


Kapsalon voor: Dames, heren,- en kinderen

Kanonskamp 6 | Milsbeek | Tel: 06-19366856 hair and beauty by linda

Voor o.a. scheiding, alimentatie, omgang en gezag. Daarnaast begeleiden wij mediationtrajecten. U kunt ons altijd bellen voor het maken van een geheel vrijblijvend en gratis informatiegesprek. MR. LINDA ZANDERS ADVOCAAT

MR. STÉPHANIE HOPPERS ADVOCAAT

NANCY HERMANS MFN MEDIATOR

Wij hanteren scherpe tarieven en denken met u mee om de kosten zoveel mogelijk te beperken.

www.familierechthuis.nl • info@familierechthuis.nl • Spoorstraat 155 Gennep • Bemmelstraat 2 Horst • T 077 398 3000

Als familiebedrijf zijn wij, de Emons Group, onderscheidend binnen onze nichemarkten. We bieden onze klanten innovatieve en duurzame logistieke oplossingen die leiden tot lagere kosten en milieuvoordelen.

INNOVATIEF DUURZAAM MILIEUVRIENDELIJK

VOLG ONS OP

WWW.EMONS.EU


OP DE MILSBÈK

11

JE KOMT UIT MILSBEEK ALS JE… Bovenstaande stelling c.q. vraag werd een tijdje geleden op facebook gepost door Juul Beer. Binnen een tijdsbestek van een aantal uren ontplofte het internet: wat een reacties en wat een hoop herkenbare oude herinneringen kwamen voorbij. Het is nagenoeg niet te doen om hier een enigszins te volgen verhaal over te schrijven binnen het aantal maximale aantal woorden dat ik ter beschikking heb. Dus dit keer een willekeurige opsomming van de dingen die voorbijkwamen: dit is dan gelijk stof voor u als lezer om tijdens de aankomende feestdagen nog eens aan terug te denken: Wie weet het nog: • Verkering zuuken en kriegen bej Grada de Mulder ien de tent? • 16 speciaalzaken onder 1 dak (Willie vd Loo) • Musical ‘im Weisse Rosll’ op het kermisplein • Ut Meidjeskoor van vrouw Leijendeckers • Optredens van diverse artiesten tijdens de kermis: Henk Wijngaard, Corrie Konings, Nico Haak, Marco Borsato, Anita Meijer, Boomtown Rats, George Baker en vele andere • Het Aapje in de keuken bej de Slager • Willie Hoesen die tandenknarsend tegen je zei: “Hej Cowboy gej mot Milsbéks praotu!” • Juffrouw Murkens (bedankt en wel tot ziens ons Juf) • De Beverly Hillbillies met de optocht van de carnaval • Vrijdagavond Bieb in het gemeenschapshuis, ‘hangjongeren op de trap’ die gezellig zaten te kletsen • Met het spaarboekje naar het postkantoor van ons Pap en Mam (Gerrit en Nolleke) om 1 keer per maand de rente bij te laten schrijven • Friet halen achterom bij café De Zwarteweg • Bertus Kosman ‘mit de knollegaor’ in de botswagens en bij de schiettent waar de kogels alle kanten op vlogen behalve naar de goeie • Dansen bij Bilderbeek • Met de carnaval ‘Nassibal’ waarbij de hele familie Beer zorgde voor een heerlijk buffet • Op een zondagmorgen had het een keer zo hard gevroren dat we konden schaatsen door de Kerkstraat. • Pinkstervoetbaltoernooi bij Loet in de wei: georganiseerd door Pastoor Van de Loo • Friet en Frikandel speciaal ‘bej den Blauwe’ waarbij de Gouda’s Glorie mayonaise er met een slagroomspuit overheen werd gespoten…. mmmmm • Barend Barendse die tijdens een optreden met de skelterrace op het plein iets te diep in zijn glaasje had gekeken en over de banden heen viel en met zijn gezicht op het asfalt terechtkwam… • Huub Frederix die een speler van de tegenpartij tijdens een wedstrijd van het 1ste met een paraplu op zijn hersens sloeg • De jeugd van de Kanonskamp ‘ruzie’ speelden tegen de jeugd van de Schoolstraat met katapulten en stenen. • Dauwtrappen op Hemelvaartsdag • Eieren halen bij Berta op de Langstraat

• Peter Linders rijksvliegenvanger en rondfietsen met zijn doodskist op de fiets • Snillie in café D’n Dorpel. • De halve Milsbeek bij familie Beer ging kijken als Pappa Beer vuurwerk af ging steken met oud op nieuw • Kapper Ties Hubers • Een snoepje uit de pot bij Corrie de Meeuws • Pastoor Van Dijck… met de legendarische woorden “alvast bedankt” • Wortelen ‘jatten’ op het land van Toon Fut • Als ‘klien menneke’ met Willie Noy de melkboer een stukje meerijden om dan in de volgende straat met de bel mogen klingelen • Met buurtvereniging Helpt Elkander naar speeltuin in Wanroij • Fancy Fair in patronaat en gemeenschapshuis • Giesje achter zien drumstel • De eigengemaakte Lihanboutjes bej Wim Cobussen • De jongens van Koks die bij de Achterbroek een pak stroi in de afwatering gooide waardoor het water bleef staan en er geschaatst kon worden • De Bergse Laote op de Holleweg • Tandarts Hendriks met de legendarische woorden tegen jou als klein menneke “mak de moel mar los☹” • Jeugdtreffen op zaterdagmorgen in de kelder van het gemeenschapshuis • Met meester Friebel naar de Plasmolen om Romeinse villa te zoeken U ziet een lijst van zomaar voor de voet weggeplukte herinneringen/gebeurtenissen waarvan blijkt dat heel veel échte Milsbekenaren dit zich nog zo voor de geest kunnen halen. Ik ben mezelf ervan bewust dat dit slechts een greep is uit nog veel meer leuke momenten en herinneringen. Het mooie aan alle reacties die voorbijkwamen op facebook was het feit dat er ook veel mensen reageerden die al tientallen jaren niet meer woonachtig zijn in ons mooie Milsbeek maar die zoals blijkt toch ook nog steeds al die mooie dingen in hun hart dragen. Ik wens eenieder fantastische feestdagen toe te midden van degenen die u lief zijn! Voor 2020 heel veel geluk en gezondheid gewenst en wie weet tot volgend jaar! “Ut is moi um op de Milsbèk te wonen en te leivu” Haldo wa Marco Derks


12

OP DE MILSBÈK

INTERVIEW MET LAURA NOIJ

DOOR DE STADSTUIN BEN IK WEER HELEMAAL OPGEBLOEID Laura Noij (22 jaar) werkt sinds april 2018 als vrijwilliger bij de biologische stadstuin ‘Down to Earth’ in Ottersum. Daarnaast volgt ze de opleiding tot rijinstructrice. Na een moeilijke periode is ze door het werken in de stadstuin weer helemaal opgebloeid. Ik praat met Laura over de stadstuin, haar hobby’s, dromen en toekomst. Laura woont met haar ouders (Paola en Jaap) en haar zus Susan (23 jaar) aan de Langstraat in Milsbeek. Een aantal jaren geleden woonde oma ook bij hun in huis, maar oma is vanwege haar gezondheid inmiddels naar Norbertushof in Gennep verhuisd. Laura heeft eerst in Gennep gewoond en daar tot groep 4 op de lagere school gezeten. Nadat de bouw van het huis klaar was, is ze naar Milsbeek verhuisd. Op school miste ze haar vriendinnetjes uit Gennep en daarom is ze in groep 8 terug naar de basisschool in Gennep gegaan. Voor de middelbare opleiding fietste Laura elke dag naar het Elzendaalcollege in Gennep. Daar heeft ze haar diploma behaald en vervolgens heeft ze de koksopleiding gedaan bij het ROC in Cuijk. “Dit was een tweejarige opleiding. Het tweede jaar liep ik stage, maar het omgaan met de tijdsdruk in de keuken vond ik erg lastig en toen ben ik gestopt met mijn opleiding”, zegt Laura. “Ik heb daarna een hele moeilijke periode gehad en heb toen professionele begeleiding gehad. Na 1,5 jaar ging het iets beter met me en heb ik naar geschikt werk gezocht.” Laura werd aangenomen bij de INTOS en na een intake gesprek heeft ze eerst twee cursussen gevolgd: jobhunting en sollicitatietraining. Vervolgens heeft ze bij de INTOS in de productie gewerkt (spuiten inpakken). Dit was niet het werk wat ze graag wilde doen en via haar consulent bij de INTOS kwam ze in contact met Fake Mulder van de stadstuin. “Ik ben in april 2018 gaan kijken en het leek me wel wat. Het was net gestart en ik kon

Laura (links) met haar collega en vriendin Maaike Rekers (rechts) tussen de varkens

het samen met mijn collega’s opbouwen. Dit heeft me echt heel erg geholpen om me weer gelukkig en lekker in mijn vel te voelen”, aldus een tevreden Laura. “Ik werk op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. De andere dagen ben ik bezig met mijn interne opleiding tot rijinstructrice bij rijschool Ingrid van Perlo in Nijmegen.” Bij de stadstuin is een groentetuin en er zijn varkens en kippen die verzorgd worden. Ook staat er een kas waar in de winter gewerkt wordt. De groenten zijn te koop. Als de stadstuin open is staat er een bord buiten. “Het idee achter de stadstuin is dat mensen zien waar de groenten vandaan komen en ze mogen ook hun eigen groenten uit de grond halen als ze dat willen”, vertelt Laura enthousiast. Laura vindt het leuk om met de mensen te praten en klanten te helpen. “Het vervelendste karweitje vind ik het onkruid wieden, daar vind ik echt niks aan. De varkens zijn erg slim en ze weten precies wanneer het brood (en soms ook taart) van de bakker wordt gebracht”, lacht Laura. “Het allerleukste vind ik om te zaaien om daarna te zien wat er uit de grond komt.” Samen met Laura kom ik tot de conclusie dat dit proces eigenlijk precies past bij haar eerdere passie, het koken: zien waar je eten vandaan komt en er daarna thuis een heerlijk gerecht van maken! Laura vindt koken nog steeds leuk. Ook wil ze graag weer gaan sporten (voetballen), maar ze heeft het daar nu te druk voor. “Daarnaast vind ik nog

Laura bij de varkens in de stadstuin

heel veel andere dingen leuk, zoals met vriendinnen afspreken om wat te gaan drinken en winkelen”, vertelt Laura blij. “Carnaval vieren is ook helemaal geweldig. Laatst ben ik naar D’n Aftrap in Gennep geweest op 11 november. Dat was net zo gezellig als met de Mértzitting.” Haar uiteindelijke doel is om de opleiding tot rijinstructrice af te ronden en aan het werk te gaan. Tot die tijd kan ze bij de stadstuin blijven werken. Over een half jaar verwacht Laura met de opleiding klaar te zijn. Laura heeft al vier jaar een relatie met haar vriendin Senna die ze heeft leren kennen op de koksopleiding. Haar droom is een eigen huis met Senna, een hondje en dat ze haar eigen geld kan verdienen met het liefst haar eigen rijschool. Laura is heel blij dat ze de kans heeft gekregen om bij de stadstuin te werken. Ze haalt veel voldoening uit haar werk. “Hier werken heeft me echt geholpen om weer


OP DE MILSBÈK

13

ONZE JEUGD IN THE SPOT! In deze rubriek stellen we een jeugdige dorpsgenoot telkens een aantal vragen. Wij stellen hem/haar kort aan u voor en zijn erg nieuwsgierig hoe de jeugd over Milsbeek denkt. Vorige keer was het Pepijn Timmermans die erin stond, deze keer is Lotte van Beuningen aan de beurt. positief naar het leven te kijken en om mijn uiteindelijke doel, een baan bij de autorijschool, te bereiken”, vertelt Laura trots. Als afsluiting van ons interview wil Laura graag nog iets kwijt over Fake: “Fake voelt zich heel erg betrokken bij zijn medewerkers en is een top werkgever. Ik heb heel veel aan hem gehad, vooral in de tijd dat het wat minder goed met me ging.” Het was een bijzonder en fijn gesprek met Laura. Ik wens Laura veel geluk en plezier met haar werk bij de stadstuin, haar opleiding en in haar hele verdere leven. Mocht je interesse hebben om ook in de stadstuin te helpen, dan kun je contact opnemen met Fake Mulder (tel. 06-22265808). Fake heeft de stadstuin opgericht, zodat zijn zoon Sjoerd die het syndroom van Down heeft, na zijn opleiding in de tuin kan komen werken. Iedereen is welkom om te helpen. Gerda Franken

Lotte van Beuningen Wat is je leeftijd? 8 jaar Wie zijn je ouders? Luuk en Bianca van Beuningen Waar en met wie woon je? Ringeloor 9 met mijn ouders en mijn zusje Anouk Waar zit je op school? Basisschool De Drie Vijvers Wat zijn je hobby’s? Korfballen, survivalrun, dansen en voetballen Wat wil je later worden? Politie

Laura (links) en Maaike (rechts) hebben samen veel plezier in de kas bij het planten van de zaadjes

AGENDA DORPSBLAD

9 dec Lob van Gennep, Informatiemarkt, Trefpunt 16.00-21.00u 10 dec Vrouwenvereniging St Agnes, gourmetten 11 dec Huiskamer, De Kwis, 19.30u 13 dec Huiskamer, introductie Taiso (Japanse gymnastiek), 14.30u 14 dec Crescendo, Winterconcert, Trefpunt 19:30u 19 dec KBO, Kerstviering met diner, Trefpunt 20 dec Huiskamer, Kerstmarkt, 11.00-16.00u 21 dec La Quatri, Faklaf e.a., Kerstconcert, Kerk 20.00u 23 dec Huiskamer, Kerstdiner, 15.00u 24 dec Werkgroep Jeugd4ingen, Kerstspel, Kerk 18.00u 24 dec Light of peace, Militair ereveld achter de kerk 18:45u 24 dec VOMMMM, Kerstavondviering, kerk 20.00u 25 dec VOMMMM, Kerstviering met fanfare en tamboerskorps Crescendo, kerk 11.00u 25 dec Langs de Kribbe, kerk 14.00-17.00u 26 dec Langs de Kribbe, kerk 14.00-17.00u 31 dec St Kinderwerk/ColaDisco Oliebollenverkoop 3 jan CV Diepenkikkers, buutkampioenschappen, Trefpunt 18.30u  4 jan CV Gries en Nie Wies, Receptie, Trefpunt 18.30u 11 jan MC Bulldog Nieuwjaarsreceptie 16 jan SL!M, Nieuwjaarsmaaltijd, Trefpunt, 11.45u 19 jan Schutterij De Milsbeek, Klosschieten, 13.00u 25 jan CV Diepenkikkers, Prinsenbal, Trefpunt 20.30u 27 jan Schutterij De Milsbeek, Jaarvergadering 20.00u 31 jan Huiskamer, Tapasmiddag 16.00-18.00u

Waar ben je actief in Milsbeek? Bij SPES Met welke Milsbekenaar zou je op een onbewoond eiland willen zijn? Sofie Janssen Wat vind je bijzonder aan Milsbeek? Dat er veel activiteiten voor de jeugd worden georganiseerd Met welke Milsbekenaar zou je weleens een dag willen ruilen? Met onze buurman Sjoerd Janssen Wat vind je het mooiste plekje van Milsbeek? De speeltuin in de nieuwbouw Zou jij later, als je op jezelf gaat wonen, in Milsbeek willen wonen? Ja Als je burgemeester van Milsbeek was, wat zou je dan veranderen? Dat er een grote sporthal komt en een groot zwembad Wie zou je graag de volgende keer ‘in the spot’ zien? Sofie Janssen


14

OP DE MILSBÈK

GRENSKANT BUUTKAMPIOENSCHAPPEN Op vrijdag 3 januari 2020 organiseert CV De Diepenkikkers wederom het Grenskant Buutkampioenschappen in zaal het Trefpunt. Een avond die in de wijde omtrek geroemd is om zijn hoog niveau buutreedners en een avond die ieder jaar weer vele bezoekers uit de regio trekt! De voorverkoop voor deze avond is inmiddels in volle gang en gezegd kan worden: ‘wees er snel bij, het begint al aardig vol te geraken.’ De organisatie heeft beslag weten te leggen op de volgende buutkanonnen: Ad van Zitteren, Arian Compen, Helga Cornelissen, Ton Brekelmans, Twan van Oers, Koop Drost, Wichard de Benis, Dirk Kouwenberg en Rien van Genugten.

Verder zal deze avond opgeluisterd worden door De Suukerruuve, dansgroep NeXt Generation en de Diepenkikkerdansgarde en muzikale slotact. Kortom een avond vol entertainment, humor zang en dans! De avond begint om 19.11 uur; de zaal is open om 18.00 uur. Kaarten à € 15,- zijn te bestellen via www.diepenkikkers.nl of telefonisch te reserveren bij Wilko Mans, 06-24963454.

PROEFLOKAAL BIJ

KEUKENATELIER BRANDS Na het succes van vorig jaar organiseren wij dit jaar wederom een Proeflokaal. In iedere keuken staat een andere lokale ondernemer met hapjes. Tevens is Andy McDonald, een kok van NeffCheff, live aan het koken. Wijngaard de Plack & Betsy’s Kip, VIS-ionair, Het Weckparadijs, Heleno Kruiden en Imkerij Welbers staan met lekkere hapjes voor jullie klaar. Toegang is gratis en iedereen krijgt een goodie bag mee naar huis. Komt u ook een kijkje nemen? En bewonder tevens onze vernieuwde showroom! Zaterdag 14 december 2019 van 11.00 uur tot 16.00 uur. Tot ziens, Ruud Brands

TAMBOERKORPS CRESCENDO MILSBEEK

CHAMPIGNONACTIE CRESCENDO KERST 2019 Ook dit jaar zorgt Tamboerkorps Crescendo voor verse champignons, direct van de kweker. Vers geplukt bij u thuis bezorgd, vlak voor de kerstdagen! De champignons kosten € 5,00 per kilo, halve kilo’s zijn ook mogelijk. Wij komen bij u aan de deur om onderstaande bestellijst bij u op te halen. U kunt uw bestelstrook ook t/m 22 december inleveren op de volgende adressen: Henk Vervoort - Heiveld 30 of Jos Eeren - Koenselberg 39. U kunt ook telefonisch bestellen (bellen of Whatsapp) op 0627435574 of per mail: tamboerkorps_crescendo@hotmail.com o.v.v. uw naam, adres, telefoonnummer en aantal kilo’s. Wij willen u vriendelijk verzoeken, indien mogelijk, bij de bestelling meteen te betalen, zodat wij bij bezorging weinig tijd kwijt zijn. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de champignons. De champignons worden op dinsdag 24 december, tussen 9 en 11 uur bij u bezorgd. Ook gaan de champignons dit jaar weer in de vrije verkoop. Als u niet besteld heeft kunt u op 24 december tussen 9 en 11 uur terecht bij het Patronaat. Maar let op: OP=OP. Ons advies: geef uw bestelling door. Alvast hartelijk dank voor uw steun!!! Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en muzikaal 2019.

BESTELSTROOK Naam: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Adres: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... bestelt bij Tamboerkorps Crescendo Milsbeek: ...................................................................................................................................................................... kg champignons. Eventuele opmerkingen voor bezorging: .......................................................................................................................................................................................


OP DE MILSBÈK

15

ONTDEK JE PLEKJE! DOET U MEE? Onder de goede inzendingen verloten we een St. Jansberg likeurtje of een attentie voor de jeugd! SL!M wil graag dat ook u trots bent op Milsbeek, er is immers veel om trots op te zijn. We maakten een kiekje van een mooi plekje. Weet u waar de foto is gemaakt en waarvan? Dien uw reactie uiterlijk 10 januari 2020 in via het contactformulier op de website van SL!M: www.milsbeek-slim.nl. Heeft u geen computer? Er is vast wel iemand in uw omgeving die u kan helpen. Vergeet niet uw naam en adresgegevens volledig in te vullen. Geef de plaats van de foto zo nauwkeurig mogelijk aan. Let op! De likeur is niet voor de jeugd. In de vraag van de oktober-editie was een fragment te zien van de voorgevel van de kerk. De gemetselde bogen en het gemeentelijk monumentenplaatje zijn onmiskenbaar. Wist u dat deze mooie kerk gebouwd is in 1931 en dat er in de oorlog aanzienlijke schade is ontstaan. Wilt u meer weten over de kerk? Bij de wandelgidsen Milsbeek kunt u een wandeling boeken. De wandelgids kan u heel veel over de kerk, het interieur en de directe omgeving vertellen. De winnaar van de oktober-editie is Ineke Wagelmans. Van harte gefeliciteerd. Er wordt contact opgenomen. Het reglement van de prijsvraag is in te zien op de website van SL!M.

€ 500,- VOOR EEN IDEE OM MILSBEEK MOOIER OF BETER TE MAKEN!

SL!M beloont een mooi idee met een bijdrage in de kosten van maximaal € 500,-! Dien uw idee bij ons in en maak kans op deze leuke bijdrage. Er zijn wel een paar spelregels. Op de website van SL!M (www.milsbeek-slim.nl) staat het volledige reglement, in het kort als volgt: • u bent inwoner van Milsbeek; • uw idee dient het belang van (inwoners van) Milsbeek; • u bent bereid het idee zelf (eventueel met anderen) uit te voeren; • uw idee heeft geen commercieel doel; • u heeft nog geen financiering voor uw idee; • uw idee is in 2020 uitvoerbaar; • u bent bereid het idee mondeling toe te lichten; • u stemt ermee in dat we uw idee en naam publiceren. Voorbeelden zouden uw creativiteit kunnen beperken, maar we noemen er toch een paar. Denk aan een speel- of sport-

voorziening in de openbare ruimte. Ook een leuk evenement zou in aanmerking kunnen komen, bijvoorbeeld om dorpsgenoten beter met elkaar in contact brengen. Heeft u grote ideeën die niet passen bij maximaal € 500,-? Laat het niet verloren gaan. Wij kunnen u ook helpen bij het werven van meer gelden. Doe mee! Omschrijft het idee op maximaal 1 A4-tje. Maak daarbij duidelijk wat het doel is, hoe en wanneer u het wilt realiseren en wat ongeveer de kosten zijn. Niet onbelangrijk: vermeld duidelijk uw naam of namen en uw adres en bereikbaarheidsgegevens. Mail het A4-tje uiterlijk 31-01-2020 naar secretariaat@milsbeek-slim.nl. Het bestuur van SL!M beoordeelt de inzendingen en bepaalt wie in aanmerking komt voor de bijdrage. Uiterlijk in februari krijgt u daarover bericht.

UITNODIGING VOOR DE NIEUWJAARSMAALTIJD 2020 Het is inmiddels een echte traditie! Ook in 2020 organiseren we weer de jaarlijkse Nieuwjaarsmaaltijd. Het is een prima manier om nieuwe mensen te ontmoeten en het jaar gezellig Milsbeeks te beginnen! De maaltijd is bedoeld voor alle inwoners van Milsbeek die het leuk vinden om andere mensen te ontmoeten. Misschien ken je iedereen al maar het kan ook zijn dat je nog niet zo veel mensen hebt ontmoet en je daarom graag wilt komen. Dus noteer alvast in de agenda: NIEUWJAARSMAALTIJD IN ‘T TREFPUNT DONDERDAG 16 JANUARI 2019 Aanvang: 11.45 uur; welkom vanaf 11.30 uur. Vanaf 13.15 uur zullen de kinderen van groep 8 van basis-

school De Drie Vijvers aanwezig zijn met een optreden en ze zullen daarna even aanschuiven bij de eters. Kosten: € 8,50 per persoon voor een 3-gangenmenu. Opgeven kan door: - in een envelop contant € 8,50 te doen. - buiten op de envelop naam, telefoonnummer en datum van inschrijving te schrijven. - Daarna de envelop in de brievenbus van ’t Trefpunt te doen. Opgeven vóór 11 januari. Let op: door een bijdrage van SL!M is het mogelijk om deze prijs zo laag te houden. SL!M heeft budget voor ongeveer 50 deelnemers. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Dus wees er snel bij ! GRAAG TOT ZIENS OP 16 JANUARi!


16

OP DE MILSBÈK

ONTHULLING VUURVOGEL IN MILSBEEK Vrijdagmiddag 1 november werd in Milsbeek de Vuurvogel onthuld. De Vuurvogel, gemaakt door Jan Koenen, was vroeger de handwijzer naar pottenbakkerij De Vuurvogel aan de toenmalige Molenweg bij de Oude Molen. Later werd de Vuurvogel langs de Rijksweg geplaatst om vandaar aan te geven waar de pottenbakkerij was. Langzaam raakte de Vuurvogel overwoekerd en vergeten, tot een attente dorpsgenoot hem onder de aandacht bracht van St. Cultuurbehoud Milsbeek. Er werd een plan opgesteld om de Vuurvogel in oude glorie te herstellen. Dat bleek niet meer te kunnen, want hij was onherstelbaar beschadigd. Uiteindelijk is er besloten een replica te maken. Dit was mogelijk door de financiële hulp van de gemeente Gennep en de medewerking van alle betrokkenen.

alle betrokkenen, waaronder wethouder Rob Peperzak en Mart Jansen, die de onthulling verrichtten.

Eindelijk landde de Vuurvogel op zijn nieuwe bestemming op de hoek van de Ovenberg en het Achterbroek. Daar wachtte hem een welkomstcomité van

Ton Frenken, voorzitter van St. Cultuurbehoud Milsbeek, bracht een toost op hem uit. Een bord naast de Vuurvogel verhaalt voor alle geïnteresseerden zijn geschiedenis.

HAIR & BEAUTY BY LINDA IS VERHUISD Hair & Beauty by Linda, van kapster Linda Claessens is verhuisd. Linda opende onlangs haar gloednieuwe kapsalon aan de Onderkant 11 in Milsbeek. De kapsalon is gevestigd in de voormalige verkoopruimte van Koen Berns asperges. Na een geslaagde metamorfose is er een schitterende kapsalon gecreëerd met landelijk uitzicht en ruime parkeergelegenheid.Dames, heren en kinderen zijn van harte welkom bij Linda. “Ik sta graag voor iedereen klaar en leg ook graag iedereen in de watten. U kunt er terecht voor knippen, stylen, kleuren, omvorming in lang haar, keratinebehandeling , hennabrows en lashlifting. “Als hairstylist ben je nooit uitgeleerd en wil je op de hoogte blijven van de laatste trends en technieken. Daarom volg ik regelmatig trainingen en cursussen.” In de salon verkoopt Linda ook speciale shampoos, maskers en stylingsproducten. “In alle producten zitten natuurlij-

ke, voedende bestanddelen, ik vind het belangrijk om mensen mooi, gezond en glanzend haar te bieden. Het merk waarmee ik werk bevat Colloïdaal goud in de kleuringen dat zorgt voor een enorme glans en haarverjonging.” Linda heeft voor elke klant in december een leuk presentje klaar liggen. Hair & Beauty by Linda, Onderkant 11 Milsbeek, alleen op afspraak: 06-19366856. Via Facebook en Instagram blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

GOED NIEUWS

DAGBOEK HUUB FRANKEN Het Dagboek van Huub Franken was snel uitverkocht, maar is nu weer na te bestellen. Stuur een mailtje naar Gerard Hendriks: secretaris@cultuurbehoudmilsbeek.nl. Zodra het boek er is, wordt u op de hoogte gesteld. De prijs is € 8,00. Begin april 2020 komt ook deel 2 van ‘De minse op de Milsbèk’ uit. Daarover te zijner tijd meer.

KUNT U HELPEN BIJ EEN ZOEKTOCHT? Onlangs kreeg St. Cultuurbehoud Milsbeek van de vrienden van het Nederlands Tegelmuseum, de vraag of wij weten of er in Milsbeek behalve bij de Drie Kronen meer wederopbouwboerderijen zijn met een zogenaamde BWB-tegel (zie afbeelding ). Wederopbouwboerderijen zijn met overheidssteun na de Tweede Wereldoorlog gebouwd en in de gevel is een tegel geplaatst. Mogelijk zijn er 16 van deze boerderijen in Milsbeek. Wij willen de Vrienden van het Tegelmuseum graag helpen, maar kennen op dit moment nog maar één andere boerderij met tegel (aan de Bloemenstraat 17). Mocht u weten waar meer van deze tegels zijn schrijf dan svp een mailtje met het adres aan secretaris@cultuurbehoudmilsbeek.nl . Bij voorbaat onze dank!

KINDERPOSTZEGELS; WEER PRIJS, JOEPIE! De leerlingen uit groep 8 hebben zich dit jaar tijdens de Kinderpostzegelactie 2019 ingezet voor kinderen in de daklozen- en vrouwenopvang.

De gemiddelde verkoopopbrengst van de Kinderpostzegels van groep 8 valt dit jaar weer binnen één van de dertig groepen met de hoogste opbrengst! Groep 8 heeft daarom een schoolreis naar Duinrell gewonnen. Dit is de TIENDE keer (achter elkaar) dat groep 8 van Basisschool De Drie Vijvers prijs heeft; wat een topprestatie! Super gedaan, we zijn trots op ze!

Muziekliefhebber en platenverzamelaar neemt graag uw LP’s en singles over. Ook oude bakelieten platen zijn welkom. Bel 06-50939696


OP DE MILSBÈK

17

‘THE GIFT OF CHRISTMAS’ Kerst, kerst, kerst. Dat is dennengeur en fonkelende lichtjes. Genieten van en met elkaar van het licht dat komen gaat. Wegdromen bij bekende en mindere bekende ‘Christmas Carols’ en spirituals, genieten van kerstklanken en vrede op aarde. Zang om blij van te worden, warme klanken van houtblazers en stralend kopergeschal. Op zaterdag 21 december om 20.00 uur vindt in de Milsbeekse kerk de 24e editie van het kerstconcert plaats; de toegang is vrij. Dit jaar heeft het kerstconcert het thema ‘The Gift of Christmas’ meegekregen. De initiatiefnemer van dit kerstconcert, zanggroep La Quatri bestaat dit jaar 25 jaar en wat is er mooier om met ‘The Gift of Christmas’ het zilveren jubileum in te luiden in een periode waarin we ook vieren dat we 75 jaar in vrijheid leven? Samen met het licht van kerst en

het kerstkind in de kribbe dat vrede op aarde brengt, voldoende redenen om een feestelijk en afwisselend programma samen te stellen. Na het bijzondere afscheid met ‘sparkling lights’ in 2018 van dirigent Theo Bindels, zijn we verheugd dat we in Jeroen Geurts een nieuw muzikaal leider hebben gevonden. Jeroen is gepassioneerd trombonist afgestudeerd aan het Maastrichts Conservatorium en veelgevraagd

gastmuzikant in orkesten en ensembles van klassiek tot lichte muziek; (volgend jaar als trombonist onder andere te bewonderen bij de show Wit Licht van Marco Borsato), Daarnaast heeft Jeroen HaFa- en orkestdirectie gestudeerd aan het Tilburgs conservatorium en dit in 2014 glansrijk afgerond. Onder leiding van Jeroen Geurts brengen zanggroep La Quatri, het semiprofessionele houtensemble Faklaf, het koperkwartet Four X One, percussionist Jérôme van Groenendael en pianiste Ineke van der Lee een programma als muzikale opmaat naar het kerstfeest en 75 jaar bevrijding in Gennep. Van stralend kopergeschal in Hallelujah door Four X One tot warme klanken van de houtblazers in Hobbit Hymne. La Quatri zingt Pavane for a Silent Night van Ravel en zingt en swingt daarna in Baba Yetu, het Onze Vader in het Swahili. Met het gezamenlijk uitgevoerde Christmas Pipes zal dit kerstconcert worden afgesloten. De zangers en muzikanten maken er onder leiding van Jeroen Geurts weer een onvergetelijke ervaring van. We hopen u 21 december om 20.00 uur te begroeten in de kerk van Milsbeek.

KAARSJES OP DE OORLOGSGRAVEN Ook dit jaar plaatsen wij op 24 december 18.45 uur weer kaarsjes op de oorlogsgraven. Ook dit jaar kunnen wij dat niet zonder jullie ondersteuning. Wanneer je €1,- doneert, zorg jij ervoor dat er een graf een kaarsje krijgt. Doe mee en zorg ervoor dat wij op alle 220 oorlogsgraven in de gemeente Gennep een kaarsje kunnen plaatsen. Met dank aan de steun van velen: Jeugd4ingen; St Lambertusgilde, Fanfare Crescendo, de organisatie van de Lichtjesavond Groesbeek, en vele anderen. Aanmelden is niet nodig, voel je welkom. Paul ten Broeke paul@paultenbroeke.nl


OP DE MILSBÈK

18

OLIEBOLLENACTIE MILSBEEK

Nog enkele weken en de oliebollen kunnen weer in het vet, lekkere oliebollen Dit betekent dat de kinderen van de Coladisco weer bij u aan de deur zullen komen, voor de verkoop van de oliebollen. Dit jaar zullen de kinderen in de week van zaterdag 14 tot vrijdag 20 december rondgaan om de bestelling bij u op te nemen. Op 31 december zullen vanaf 11.00 uur de oliebollen bij u bezorgd worden. Coladisco Milsbeek-Middelaar. Nu alvast bestellen kan ook:

LET OP: GEEN LOSSE VERKOOP DIT JAAR!!

OLIEBOLLEN BESTELLIJST: naam:

...................................................................................................................................................

adres:

...................................................................................................................................................

telefoon: ...................................................................................................................................................     

8 oliebollen voor € 7,- 8 oliebollen met krenten en appel € 7,50 5 olie + 5 krentenbollen: € 8,50 appelbeignets: per stuk € 1,95 aantal: ……. appelbeignets: 4 stuks € 7,50 appelbeignets: 6 stuks € 11,00

 10 oliebollen voor € 8, 10 oliebollen met krenten en appel € 9, appelbeignets: 8 stuks € 14,50  appelbeignets: 10 stuks € 18,-

Bezorgdatum: 31 december Uw bestelstrook graag vòòr 21 december 2019 inleveren bij Kerstenberg 5 of Draaischijf 31.

WORSTENBROODJES VAN ST. LAMBERTUSGILDE Beste inwoners van Milsbeek, Heerlijke worstenbroodjes als tussendoortje tijdens de gezellige feestdagen in december? Dat kan, want het St. Lambertus Gilde organiseert in deze laatste maand van het jaar wederom een actie in samenwerking met Eetwinkel De Aanloop. Door te bestellen levert u een bijdrage aan ons Gilde en geniet u zelf van heerlijke ambachtelijk gemaakte worstenbroodjes. Ze zijn verpakt in zakjes van 5 stuks en kosten € 4,75 per zakje.

Worstenbroodjes kunnen zowel digitaal als ook schriftelijk besteld worden: Vul het digitale bestelformulier in via de link op www.sintlambertusgilde. nl of Facebook. Daarnaast is het mogelijk onderstaand formulier ingevuld te deponeren in de daarvoor bestemde bus bij Eetwinkel De Aanloop. Voor eventuele zakelijke bestellingen, zoals kantines, relaties of kantoren is het natuurlijk mogelijk om een btw-factuur bij te voegen.

LET OP: de laatste inleverdatum is zondag 15 december 2019. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u in de dagen voor kerst uw worstenbroodjes ontvangt. Bestelling van: naam: ................................................................................... adres: ................................................................................... woonplaats: ............................................................. e-mail: ................................................................................... tel: aantal zakjes: .........................................................................

.............................................................

totaal bestelling: € ....................................................

Wij danken u hartelijk voor uw bestelling. Namens alle leden van het St. Lambertus Gilde wensen wij u alvast prettige kerstdagen en een gezond 2020.


OP DE MILSBÈK

19

ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019

LAMPIONNENOPTOCHT MET SINT MAARTEN

ALLE VRIJWILLIGERS: BEDANKT JEUGD4INGENWERKGROEPT

• Specialist in het vervaardigen van uitneembare gebitsprotheses Zwarteweg 51A 6596 AE Milsbeek Tel.: (0485) 383852 Mobiel 06-48576493 E-mail info@jdriessen-tandtechniek.nl

• Reparatie van gebitsprotheses • Nieuwe gebitsprotheses • Advies • Bemiddeling vergoeding zorgverzekering • Klikgebit


20

OP DE MILSBÈK

WK SOCCA… EEN FANTASTISCHE ERVARING Ruim een maand na het WK Socca kan ik het nog steeds amper uitleggen. De hele beleving, de unieke ervaring, het is bijkans niet te beschrijven. Ik ga het toch proberen. In oktober reisde ik als scheidsrechter af naar Kreta voor het WK Socca, het wereldkampioenschap mini-voetbal. Gespeeld op een klein veld met 7 spelers per team. De snelst groeiende sport ter wereld, binnen twee jaar zijn er reeds 200.000 teams in meer dan 50 landen aangesloten. Vooral in Engeland en het Gemenebest is het minivoetbal enorm populair. De Engelse organisator Leisure Leagues investeert miljoenen in de sport en in het WK. Dat was te merken. Samen met vriend en collega-scheidsrechter Jorg Oppers was ik uitgenodigd als Nederlandse afvaardiging. De ontvangst in Rethymnon was al direct overweldigend. Vriendelijke Grieken die je verwelkomen, en vooral de sfeer rond het WK Socca die als een warme deken over de stad hing. Alles stond in het teken van het toernooi. Grote banners, overal schermen in restaurants en op straat. Met als grote blikvanger het stadion dat speciaal voor het toernooi op het strand was gebouwd. Compleet uitgerust met een prima kunstgrasveld, omzoomd door grote tribunes die plaats boden aan 4.000 toeschouwers.

En zo begon het toernooi. Allereerst met een briefing voor de scheidsrechters met richtlijnen, daarna uitreiking van alle kleding en materialen. En daar stond ik plots naast de grootheid Mark Clattenburg, die een EK finale en een Champions League finale floot; Bobby Madley, die 7 jaar lang scheids was in de Premier League; scheidsrechters uit de hoogste klassen in Rusland, Griekenland, Tunesië. Het begin van een roes, die 10 dagen duurde. Het toernooi werd geopend met een spectaculaire show vol muziek en lasers. Daarna trapte het gastland af in een bomvol stadion, met nog duizenden fans die buiten de poorten naar een grootbeeldscherm keken op straat. De live tv-uitzending werd door miljoenen bekeken. Het eerste kippenvelmoment, om daar als official bij te zijn. Mijn eigen openingswedstrijd was Rusland–India. Het geeft een enorme kick om het veld op te lopen in dat prachtige stadion, met meerdere camera’s op je gericht. Vooral de avondwedstrijden waren enorm intens, wanneer de warmte werd verdreven en het stadion elke

avond volledig gevuld was. Mijn hoogtepunten waren de wedstrijden Engeland–Cyprus en Duitsland–Brazilië, die ik mocht fluiten voor 4.000 toeschouwers. Beide wedstrijden werden live uitgezonden op Engelse en Duitse sportzenders. Het eigen thuisfront keek live mee via internet. Wat een onvergetelijke momenten wanneer de volksliederen uit de speakers knalden. Van gepassioneerde Chilenen die emotioneel meezongen, tot bombastische klanken van Kazachstan. Kippenvel, steeds weer. Dagelijks floot ik doorgaans 2 wedstrijden, met nog een wedstrijdje als 3e official. Tussendoor was er genoeg tijd voor afleiding, om even afkoeling te zoeken in de zee of in het prachtige oude kuststadje. Even de zinnen verzetten, want het vrat energie. Niet zozeer de fysieke belasting, al was het in de brandende zon soms een uitputtingsslag om 2 keer 20 minuten intensief te fluiten. Maar vooral de volledige focus en de beleving waren erg intens. Van gezonde wedstrijdspanning vooraf, tot zinderende emotie wanneer volle tribunes zich achter je roeren. Nog steeds zoek ik naar de juiste woorden om het geheel te beschrijven. Onvergetelijk. Ronnie Rutten


OP DE MILSBÈK

21

VIJFTIENDE EDITIE ‘LANGS DE KRIBBE, EEN 110 JARIGE KERSTGROEP IN MILSBEEK In de komende kersttijd zijn veel kerken en musea geopend voor het bezichtigen van kerstgroepen- en stallen, afkomstig uit de hele wereld. De groepen zijn zeer divers: ontworpen en gemaakt door hobbyisten en kunstenaars, uit verschillende materialen, van klein tot groot. In de R.K. Parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Milsbeek, staat elk jaar een prachtige oude Franse kerstgroep uit 1909, gemaakt in Parijs. Dit jaar beeldt deze unieke kerstgroep dus al 110 jaar het kerstverhaal uit. Deze beeldengroep is gemaakt door de Gebroeders Delin, die in Parijs een gipsenbeeldenatelier hadden. Ze maakten Katholieke Volkskunst die sterk aansprak, niet alleen in Frankrijk, maar ook daarbuiten. Bij de ingebruikname van de parochiekerk 1932, is deze beeldengroep met Kerstmis geschonken aan Bouwpastoor Ludovicus Hoefnagels (1894-1972) en zijn parochianen. Het is het enige religieuze object in deze kerk dat nog herinnert aan deze periode. DE KERSTGROEP IN DE PERIODE 1944/1945 In september 1944 barstte het oorlogsgeweld ook in Milsbeek los. Dit bete-

kende dat de inwoners van Milsbeek in oktober moesten evacueren, met alle gevolgen van dien. Het kerkbestuur maakte zich grote zorgen om wat er met de kerk en alles wat er in stond zou gebeuren. Besloten werd toen de kerstgroep, gezien het aantal losse beelden, een veilige plaats te geven. Ingepakt met dakpannen en planken kreeg de groep een plaats in de stookkelder onder de parochiekerk. De bevrijding van Milsbeek werd op 8 februari 1945 met de Slag om Reichswald ingezet. Toen de inwoners vanaf mei 1945 terugkeerden naar hun dorp, troffen ze een enorme ravage aan, ook in en rond de parochiekerk. De kerstgroep bleek wonder boven wonder gespaard. De dakpannen en planken zijn

later nog gebruikt voor noodreparaties aan de kerk. Met deze historie als leidraad wordt een bezoek aan ‘Langs de kribbe’nog indrukwekkender. ‘Langs de Kribbe’ is 25 en 26 december te bezoeken in de parochiekerk, Kerkstraat 27 in Milsbeek. Beide dagen van 14.00 tot 17.00 uur. Bron: parochiearchief| Tekst: Chris Janssen

NIEUWE UITBATERS CAFÉ HET CENTRUM Desiree den Ouden en Hans van Dijck zijn de nieuwe uitbaters van Café Het Centrum. Zij nemen het stokje over van Margaux en Toby, die er 12 jaar uitbaters waren. Desiree en Hans blijven naast het uitbaten van Het Centrum, ook nog werken bij hun huidige werkgevers. Na een lange periode van voorbereiden, het stel voerde de eerste gesprekken al in de zomer, gaan ze zaterdag 7 december beginnen. “We hebben er erg veel zin”, zegt Desiree. “Nu is het nog veel voorbereiden en zorgen dat we het café inrichten naar onze eigen stijl. Maar dat komt in de loop van de tijd vanzelf. We hebben ook een aantal ideeën, zo willen we eens per maand een activiteit organiseren, zoals bijvoorbeeld een pubquiz, een Gooische vrouwenbingo, een dartavond en ga zo maar door.” “Laten we eerst maar eens starten, dan komt het vanzelf wel goed”, vult Hans aan. “Er verandert in eerste instantie weinig, het biljarten, het samenkomen van voetbalteams, het darten, dat blijft gewoon doorgaan. Ook blijven we het adres voor feestjes, partijen, vergaderingen en recepties. Wat we wel gaan veranderen is het serveren van meer hapjes, zoals kleine borrelplanken of borrelhapjes. Het blijft een oud bruin café, maar dan in een moderne stijl!”

DECEMBER FEESTMAAND Tweede Kerstdag staat vanaf 20.00 uur: ‘Verdraaid mooie Kerst’ op het programma. Een gezellige avond waar

men, als men wil, aan het rad van fortuin bepaalt welke drankjes er worden gedronken. Oud&Nieuw is ‘Het Centrum’ ook vanaf 20.00 uur geopend. Dan is het samen het oude jaar afsluiten en het nieuwe jaar inluiden!! Nieuwjaarsdag zijn ze geopend vanaf 16.00 uur. Café Het Centrum, borrelen en feesten!


22

OP DE MILSBÈK

HET LICHT TEGEMOET Ieder mens is uniek en tegelijkertijd op dezelfde wijze gewoon mens als ieder mens. In een dorpsgemeenschap is iedere inwoner verschillend van de ander, terwijl men als gemeenschap toch een geheel vormt. Het is als het ware een eenheid in verscheidenheid. Zo zijn we ook als Kerk een gemeenschap van mensen die hetzelfde geloof belijden, ieder met zijn of haar eigen achtergrond, talenten en levensinvulling. Dat maakt zo’n gemeenschap juist zo boeiend, kleurrijk en complementair. Als gemeenschap zijn we dankbaar voor al die mensen die dagelijks tijd en energie vrijmaken om klaar te staan voor de ander. Talloze vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in om de zieke medemensen te bezoeken; om de armen bij te staan; om een bijdrage te leveren in de liturgie; om de parochies financieel te ondersteunen; om de parochies te besturen; om te getuigen van hun geloof; om te bidden voor de mensen in nood; om tieners en jongeren te begeleiden, etc. Zo blijven we als Kerk op weg gaan, het Licht tegemoet. Diezelfde kerkgemeenschap komt echter zo nu en dan onder druk te staan. Dat was zo in de eerste eeuwen van de Kerk en dat is altijd zo gebleven. Ook tegenwoordig hebben we als Christenen te maken met diverse vormen van tegenslagen, verdrukking of zelfs vervolging van Christenen. De Kerk, ook hier in Nederland, heeft te kampen met beproevingen van allerlei soort. Bovendien voelen steeds meer gelovige Christenen zich in ons eigen land een minderheid worden die onder druk komt te staan. Mijns inziens is het een goede zaak dat diverse organisaties en verenigingen dit alles aan het licht brengen.

De vrijheid van godsdienst wordt niet overal in de wereld gerespecteerd. Hoewel we hier in Nederland blij mogen zijn dat we überhaupt ons geloof beleven mogen, zouden we er wellicht ook meer gebruik van moeten maken. Er liggen iedere dag weer kansen om onze Christelijke identiteit te waarborgen en door te geven aan de toekomstige generaties. We hoeven ons niet in een hoekje te laten drukken. Integendeel! We hebben als Christenen een prachtige, vreugdevolle boodschap die we willen beleven en waarvan we willen getuigen. De uitdaging ligt bij ieder van ons persoonlijk om hier handen en voeten aan te geven. We vieren over een tijdje weer Kerstmis; de geboorte van onze Heer Jezus Christus: het Licht van de wereld. Het zou goed zijn om onszelf in deze voorbereidingstijd de vraag te stellen op welke manier wij dat Licht willen en kunnen uitdragen, midden in een maatschappij die meer dan ooit behoefte heeft aan diepgang en bezinning. Dat we stap voor stap de deur van de herberg van ons eigen leven wijder openzetten voor de komst van Christus. Samen het Licht tegemoet! Van harte wens ik u – mede namens Pastoor Martinus Rijs – een gezegende Advent toe. Hartelijke groeten, Kapelaan Marc Kessels

ZIEKTEVERLOF PASTOOR MARTINUS RIJS Pastoor Martinus Rijs heeft ruim viereneenhalve maand geleden de stap moeten zetten om rust te nemen en zodoende het pastoraat in de VOMMMM-parochies tijdelijk achter zich te laten. In de afgelopen maanden heeft hij voornamelijk zijn toevlucht kunnen nemen in een klooster om de nodige innerlijke en uiterlijke rust te vinden en te herstellen. Hij heeft tevens professionele psychische begeleiding, waar hij zeer tevreden mee is en waardoor hij al enige vooruitgang heeft geboekt. Dit proces verloopt stapsgewijs en vereist veel geduld, zowel voor hem als voor de parochies. Op dit moment kan nog niets gezegd worden over hoe lang zijn herstel en ziekteverlof nog zal duren. Laten we hem deze tijd gunnen en voor hem blijven bidden! Als consequentie van zijn afwezigheid, is onze kapelaan Marc Kessels – naast zijn werkzaamheden op Rolduc – al meer dan vier maanden de enige (aangestelde) priester in de VOMMMM-parochies. Hoewel we dankbaar zijn dat hij ondersteuning krijgt van zijn broer en meerdere (emeriti) priesters, mag het duidelijk zijn dat het een zeer lastige situatie is waarvoor niet eenvoudig een oplossing bedacht kan worden. Gezien het feit dat we als VOMMMM-parochies te maken hebben met de afwezigheid van de pastoor en de slechts beperkte beschikbaarheid van de kapelaan, zullen we wat betreft de vieringen en al het andere pastoraat ermee rekening moeten

houden dat niet alles door kan gaan zoals het wellicht eerder gepland was. Dat geldt zowel voor de doordeweekse vieringen, alsook voor de zondagse vieringen en de hoogfeesten zoals Kerstmis. Hoewel we allemaal ons uiterste best doen om de pastorale activiteiten in de parochies zoveel mogelijk te laten doorgaan, laat de huidige situatie ons geen andere keus dan hier en daar de vieringen te beperken tot het realistisch haalbare. We hebben te maken met zes dorpen en zes parochies, met vele groeperingen, koren, verenigingen, en vooral vele parochianen, maar ook met slechts één gedeeltelijk beschikbare priester. Natuurlijk is het enorm te waarderen dat ieder dorp en iedere parochie wil opkomen voor bepaalde parochiële belangen. Aangezien we ons echter tijdelijk in een moeilijke situatie bevinden, zullen we rekening moeten houden met de beperkte mogelijkheden die we hebben op dit moment. We vragen u vriendelijk om daar begrip voor te hebben en hiermee rekening te houden. Als we geduldig en verdraagzaam, dienstbaar en liefdevol omgaan met deze uitdagingen, dan zullen we hier als gemeenschap ook sterker uitkomen.


OP DE MILSBÈK

23

BIECHTGELEGENHEID ADVENT Het is een bijzonder mooi gebruik om in de Adventstijd het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Hoewel er uiteraard altijd gelegenheid is voor een biechtgesprek of voor welk gesprek dan ook, wordt er op dinsdagavond 17 december in Molenhoek van 18.30 tot 19.00 biechtgelegenheid aangeboden, voorafgaande aan de H. Mis.

TER INFORMATIE EN VERDUIDELIJKING OMTRENT MISINTENTIES Er blijkt nog onduidelijkheid te bestaan over de tarieven voor Misintenties en de gang van zaken rond Misintenties na uitvaarten. Daarom het volgende ter informatie: Sinds eind vorig jaar zijn vanuit het kerkbestuur de tarieven voor de Misintenties gelijk geschakeld voor alle zes parochies. In alle parochies wordt nu één tarief gehanteerd, zowel voor Missen in het weekend als door de week: € 15,- per intentie. Na een uitvaart wordt het aantal Misintenties niet meer gebaseerd op het bedrag van de collecte tijdens de uitvaartmis. Elke overledene wordt gedurende zes weken herdacht in elke parochie waar dat weekend een Mis is. In deze periode zijn er in heel VOMMMM drie Missen per weekend. Dat betekent dat elke overledene in 6 x 3 = 18 Missen herdacht wordt. Wie wil weten waar en wanneer er Missen zijn, kan bellen met de parochietelefoon (06 23 76 68 73) of onze website raadplegen (www.vommmm.nl/Agenda).

MISSEN DOOR DE WEEK IN VOMMMM De afgelopen maanden waren er door de week alleen Missen op dinsdag in Molenhoek en op woensdag in Milsbeek. Sinds kort zijn de Missen op donderdag in Ottersum en op vrijdag in Mook weer hervat. We danken pastoor Guido Kessels uit Gennep voor zijn bereidheid in deze Missen voor te gaan. Overzicht van alle door-de-weekse Missen dinsdag

18.30 uur Rozenkransgebed 19.00 uur heilige Mis

kerk Molenhoek (sacristie)

woensdag

9.00 uur heilige Mis

kerk Milsbeek (sacristie)

donderdag

9.00 uur heilige Mis 9.30 uur Aanbidding (tot 10.00 uur)

kerk Ottersum (dagkapel)

vrijdag

9.00 uur heilige Mis Aansluitend Barmhartigheidsrozenkrans

kerk Mook

ADVENTSACTIE 2019: GEEF ETEN AAN EEN KIND Evenals vorig jaar vragen we in het kader van de Adventsactie weer uw aandacht voor de allerarmste kinderen. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers van de organisatie Mary’s Meals krijgen zij elke schooldag één voedzame maaltijd. Slechts € 15,60 volstaat om een kind een heel schooljaar te voeden. Mogen deze kinderen weer op u rekenen? U kunt uw gift tijdens de weken van de Advent deponeren in een van de collectepunten in de kerk of storten op de gezamenlijke rekening van de VOMMMM-parochies NL 34 RABO 0308 1047 14 o.v.v. ‘Adventsactie 2019’. (ANBI Status). Voor meer informatie zie www.marysmeals.nl.


24

OP DE MILSBÈK

EERSTE COMMUNIE 2020 Inmiddels zijn alle aanmeldingen voor de Eerste Communie binnen. Het aantal communicanten en de geografische spreiding is zodanig dat er één communieviering zal zijn, voor alle communicanten van VOMMMM gezamenlijk: in Ottersum op zondag 24 mei om 11.00 uur. Van de in totaal 12 communicanten komen er vier uit Ven-Zelderheide, zes uit Ottersum, één uit Milsbeek en één uit Mook. Inmiddels zijn de kinderen enthousiast begonnen met de voorbereidingslessen. Deze worden gegeven op dinsdagmiddag in Ottersum. In elke les wordt aandacht besteed aan de betekenis van de Communie, er wordt een Bijbelverhaal verteld, gezongen, gebeden, in het Communieproject gewerkt en geknutseld, kortom een rijk en gevarieerd programma. Op zondag 2 februari is er in Molenhoek om 11.00 uur een gezinsviering met zegening van de gezinnen, waarvoor speciaal de communicanten uitgenodigd zijn. Hierover volgt meer informatie in het volgende parochieblad.

ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD IN MILSBEEK KERSTSPEL 24 december 2019 18.00 uur Kerstspel voor en door kinderen en volwassenen. We spelen het spel rondom een echt kindje Jezus. Het traditionele Kerstverhaal in een eigentijds jasje. M.m.v. Jeugdorkest, vrijwilligers en wg. jeugd4ingen ONTSTEKEN LICHTJES 24 december 2019 18.45 uur Een landelijk initiatief is ook in Milsbeek omarmd: het ontsteken van lichtjes op het militair ereveld op Kerstavond. Op die manier brengen we warmte en licht bij de mensen die voor onze vrijheid hebben gevochten en staan we erbij stil dat wij tot vandaag de dag in vrijheid mogen leven. Vrijwilligers verzamelen om 18.45 uur bij de kerk. Komt u ook? M.m.v. Paul ten Broeke, gilde en werkgroep jeugd4ingen

Actie Kerkbalans 2019. Geef voor je kerk Een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten.Waar je een luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen.Een plek om te vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en klaarstaan met praktische steun, of je nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen. Dankzij uw bijdrage kan onze kerk voortbestaan. Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer:

NL46 RABO 0140 6014 06 NL24 INGB 0001 0329 29 t.n.v. RK Kerkbestuur Milsbeek AFTREK 100% BIJ PERIODIEKE GIFT ZONDER NOTARIS Met ingang van 1 januari 2014 kunt u zonder tussenkomst van een notaris ‘periodiek schenken’ aan een goed doel. Zo’n periodieke gift is fiscaal aantrekkelijk, omdat deze volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Voor ‘gewone’ giften geldt een drempel op basis van uw inkomen. De Belastingdienst stelt wel eisen aan een periodieke gift. Zo moet de schenking minimaal vijf jaar jaarlijks een vaste gift bedragen en er tussen u en het goede doel (bijv. de parochie) een duidelijke afspraak op papier worden gezet. De parochie kan een formulier aan u verstrekken. Voor nadere informatie bel: 0485-516323.


OP DE MILSBÈK KERKDIENSTEN EN MISINTENTIES 19.00u kapel Ven-Zelderheide 11.00u kerk Milsbeek m.m.v. parochieel dameskoor Harrie Janssen; Fam. Manders-Bindels; Johan Manders; Catharina Manders-Bindels; Dora van Schaijk; Herman Thissen; Diena Thissen-Emons; Cor Thissen; Piet Hesen; Willie Jansen; overleden fam. Piet Mans; Hendrika Mans-Smit en zonen Pierre, Marinus en Frans Mans; Piet en Hans Jansen; overleden fam. Jansen-Sorée; 09.00u sacristie kerk Milsbeek

wo 25 dec do 26 dec do 26 dec

14.00 – 17.00u kerk Milsbeek ‘Langs de Kribbe’ 09.30u kerk Ottersum 14.00 – 17.00u kerk Milsbeek ‘Langs de Kribbe’

za 28 dec zo 29 dec wo 1 jan

19.00u 09.30u 09.30u

za 4 jan zo 5 jan wo 8 jan do 9 jan

19.00u kapel Ven-Zelderheide 11.00u kerk Milsbeek Jacob en Joke Peters-Aangenent; Sjef Aangenent; 09.00u sacristie kerk Milsbeek 09.00u kapel Ottersum

zo 15 dec 09.30u kerk Ottersum wo 18 dec 09.00u sacristie kerk Milsbeek do 19 dec 13.30u kerk Milsbeek Advent/Kerstviering KBO Milsbeek m.m.v. parochieel dames- en herenkoor.

zo 12 jan wo 15 jan do 16 jan

09.30u 09.00u 09.00u

kerk Ottersum sacristie kerk Milsbeek kapel Ottersum

za 18 jan zo 19 jan wo 22 jan do 23 jan

10.00u 11.00u 09.00u 09.00u

kapel Ven-Zelderheide kerk Milsbeek sacristie kerk Milsbeek kapel Ottersum

za 25 jan zo 26 jan wo 29 jan do 30 jan

19.00u 11.00u 09.00u 09.00u

kerk Ottersum kerk Milsbeek sacristie kerk Milsbeek kapel Ottersum

zo 2 feb wo 5 feb do 6 feb

09.30u 09.00u 09.00u

kerk Ottersum sacristie kerk Milsbeek kapel Ottersum

za 7 dec zo 8 dec wo 11 dec

za 21 dec 20.00u kerk Milsbeek Kerstconcert La Quatri za 21 dec 19.00u kapel Ven-Zelderheide zo 22 dec 11.00u kerk Milsbeek m.m.v. kerkelijk herenkoor Koen Berns; Tiny van Kempen (vw. KBO Milsbeek); di 24 dec 19.00u kerk Ven-Zelderheide di 24 dec 18.00u kerk Milsbeek kinderkerstspel: ‘Het mooiste geschenk’ m.m.v. Jeugdorkest di 24 dec 20.00u kerk Milsbeek Kerstavondviering m.m.v. parochieel gemengd koor Frans en An van Schaijk-Derks; Martien van der Spek; Loet ten Haaf (vw. KBO Milsbeek); Jacob en Joke Peters-Aangenent; Sjef Aangenent; Jan van Dijck; Jan en Nel van Dijck-v.d. Hoogen; di 24 dec 21.00u kerk Ottersum wo 25 dec 11.00u kerk Milsbeek 1e kerstdag m.m.v. fanfare Crescendo en Tamboercorps Piet en Martha Peters-van Dijck; Jan Peters; Gerrit Vervoort; Fam. Vervoort-Thoonen; Riekie ten Haaf; Wim Meeuwssen; Truus Meeuwssen-Kôsters; Gerrit Derks; Nolda Derks-Broeks;

kapel Ven-Zelderheide kerk Milsbeek kerk Ottersum

za 8 feb 19.00u kapel Ven-Zelderheide zo 9 feb 09.30u kerk Milsbeek Carnavalsmis wo 12 feb 13.15u kerk Milsbeek Gebedsdienst 75 jaar Bevrijding do 13 feb 09.00u kapel Ottersum za 15 feb za 15 feb zo 16 feb wo 19 feb do 20 feb

10.00u kerk Milsbeek 75 jr. Bevrijding Gennep 17.30u kerk Ottersum 09.30u kerk Ven-Zelderheide 09.00u sacristie kerk Milsbeek 09.00u kapel Ottersum

25


26

OP DE MILSBÈK

WIE – WAT – WAAR Kerkdiensten Milsbeek Eucharistie: iedere woensdag om 09.00 uur. Weekendvieringen: op zondagen om 11.00 uur. op zaterdagen om 19.00 uur (uitzonderingen daargelaten)

ALGEMEEN ALARMNUMMER GEEN SPOED, WEL POLITIE

112 0900-8844

AED LOCATIES IN MILSBEEK Sprokkelveld 42, Heiveld 60, Heiveld 70, Schuttersplein 1 AVOND- EN WEEKENDDIENSTEN (huisartsenpost Boxmeer): 0900-8880

Doop: aanmeldingen en voorbereidingen Wanneer u uw kind wilt laten dopen kunt u het hiervoor aanmelden via het aanmeldingsformulier. Dit kunt u downloaden via de website van de parochies: www.vommmm.nl/parochie-nodig/sacramenten/doop of aanvragen via administratie@vommmm.nl. Mail het formulier naar administratie@vommmm.nl en naar mpmrijs@gmail.com

APOTHEEK GENNEP 0485-54 55 00

Voor elke parochie zijn er zondagen vastgesteld waaruit u kunt kiezen voor het doopsel van uw kind: • 2e zondag van de maand: Middelaar en Ven-Zelderheide • 3e zondag van de maand: Mook en Ottersum • 4e zondag van de maand: Milsbeek en Molenhoek

DIERENAMBULANCE NIJMEGEN E.O. 024-355 02 22

Het tijdstip wordt vastgelegd in overleg met pastoor Martinus Rijs.

HUISARTSENPRAKTIJK MILSBEEK 0485-51 70 00

Voor ouders die hun kind willen laten dopen is er voorafgaand aan de doop een gezamenlijke doopvoorbereiding op een maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in pastorie Mook, De Hove 1. Dringend een priester nodig? Tel. 0485- 51 1426 / 06-5541 6709 (kapelaan Marc Kessels) Bij geen gehoor: tel. 06-2376 6873 (parochietelefoon, Vera Dijkman) Adressen en telefoonnummers parochie: Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand pastorie: Kerkstraat 25, 6596 AK Milsbeek telefoon: 0485-516323 e-mail: parochiemilsbeek@planet.nl Openingstijden pastorie: woensdag-donderdag 10.00-12.00 uur Kapelaan Marc Kessels bereikbaar via 06-55416709 of via de pastorie in Ottersum (0485-511426) Het opgeven van een misintentie (€ 15,00) via de pastorie. Kerkbijdrage Parochie Milsbeek: NL46 RABO 0140 6014 06 / NL24 INGB 0001 0329 29 Luiden bij overlijden Wanneer de familie het wenselijk vindt om bij een overlijden de kerkklokken te laten luiden, kan men dit doorgeven bij de pastorie of via koster op nr. 513908. Men zal dan bij de eerst mogelijke gelegenheid om 11.00 uur de klokken luiden. (uitgezonderd op zondag). Ophaalschema oud papier 2020 Op de volgende zaterdagen in wordt het oud papier opgehaald: 25 januari, 28 maart, 30 mei, 25 juli, 26 september, 28 november Graag het aanbieden van uw oud papier tijdig op zaterdagochtend doen. Zorg dat het papier gebundeld wordt aangeboden zodat het makkelijk is om op te halen. Op het parkeerterrein van SV Milsbeek staan 2 tot 3 grote containers waar men ook terecht kan met oud papier.

BUURTZORG MILSBEEK 06-13 28 23 83 CANISIUSZIEKENHUIS NIJMEGEN 024-365 76 57

GEMEENTE GENNEP 0485-49 41 41

HUISARTSENPRAKTIJK GENNEP 0485-51 23 17 HUISARTSENPRAKTIJK OTTERSUM 0485-51 27 17 KINDERTELEFOON 0800-0432 MAASZIEKENHUIS PANTEIN 0485-84 50 00 MILIEUKLACHTEN TELEFOON 043-361 70 70 RADBOUDZIEKENHUIS NIJMEGEN 024-361 11 11 STORINGEN GAS EN ELEKTRICITEIT 0800-9009 THUISZORG PANTEIN 0900-8803 THUISZORG PROTEION 088-8500000 WATER (WML) 0800-023 30 40 WENSBUS 06-14 70 64 05 WONINGSTICHTING DESTION 088-199 00 00 ZONNEBLOEM AFD. MILSBEEK/OTTERSUM/VEN-ZELDERHEIDE 0485-34 22 21


Wij serveren al een 3 gangen menu voor € 17,50 pp

Stichting Cultuurbehoud Milsbeek zoekt een assistent(e) webmaster

De werkzaamheden bestaan uit het actualiseren van en onderhoudswerkzaamheden aan de website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl De assistent(e) werkt zelfstandig onder de directe verantwoordelijkheid van de webmaster(s). De tijdbesteding bedraagt volgens verwachting gemiddeld 2-3 uren per week. Hij/zij is bekend met de opmaaktaal HTML, beheerst de scripttaal PHP, back-end CMS Joomla! en heeft kennis van fotobewerkingsprogramma’s. Kennis van Linux is een pre. Affiniteit met computers en websitebeheer is een vereiste. Meer informatie bij John van de Ven - webmaster@cultuurbehoudmilsbeek.nl

Rijksweg 28 Milsbeek www.topke.nl Tel: (0485) 516390

Nieuw

ook OCE opgravingen

Muizen/Ratten?

Omdat je er met een goed gevoel op terug wilt kijken

G. JANSSEN GRONDVERZET Milsbeek V or het uitgraven van bouwputten, inritten, sloten, tuinen, Vo het rooien van struiken, wortels en slopen van gebouwen. Ook voor vulzand, straatzand, teelaarde, menggranulaat, enz.

Kloosterstraat 73, Groesbeek T: 024 - 397 67 00 I:begrafenisondernemingjacobs.nl

Meer info: Te T l. 06-5342 9944 meubilair - chalets tapbuffetten - koelingen

PME Cast Iron Hilfiger Denim Dstrezzed Blue Industry

...t hu is in gro en! • Aanleg & onderhoud • Groenvoorziening • Boomverzorging

• Sierbestrating • Tuinberegening • Verkoop tuinplanten

Ovenberg 2 - Milsbeek 0485-516797 www.dehaasverhuur.nl

Didi Janssen-Driessen Schoolstraat 7 6596 AN Milsbeek 06-51447581 www.didistrimsalon.nl

Langstraat 5 Milsbeek T 0485 – 541979 www.jbgroenprojecten.nl

Elke zaterdag van 9.00 tot 13.00 verkoop van tuinplanten. Kwekerijadres: Potkuilen - Milsbeek

OOK VOOR KERST HEBBEN WIJ O.A.

• Specialist in het vervaardigen van uitneembare gebitsprotheses Steendalerstraat 67 6591 EC Gennep Tel/Fax: (0485) 383852 / 330839 Mobiel 06-48576493 E-mail info@jdriessen-tandtechniek.nl

0485-514675

• Reparatie van gebitsprotheses

• Nieuwe gebitsprotheses • Advies • Bemiddeling vergoeding zorgverzekering • Klikgebit

Ovenberg 2828 OVENBERG

Reparatie alle automerken, gratis

Reparatie alle automerken, gratis leenauto

ROLLADES: gemarineerd of gekruid KIP: filet,bouten,braadkip. KALKOEN: schnitzel, fricandeau leenauto of rollade GOURMET: Kan ook compleet. Een bestellijst krijgt u in de winkel. Uiterste inleverdatum: woensdag 18 december

WWW.SLAGERIJGIESBERTS.NL Kerkstraat 8.Milsbeek, telefonisch bestellen 0485-516278 Kerkstraat 8.Milsbeek. Kijk onze gewijzigde openingstijden. U kunt bij ons pinnen. vrijdag 27 december zijn wij gesloten.


Winter Special

Met medewerking van Zanggroep La Quatri | Houtensemble Faklaf | Koperkwartet Four X One Percussie Jérôme van Groenendael | Piano Ineke van der Lee

Crescendo’s Winterconcert Zaterdag 14 december

Onder leiding van dirigent Jeroen Geurts

Kerstconcert 21 december Entree € 7,50 | Aanvang 19.30 uur | Zaal open 19.00 uur Zaal het Trefpunt | Kerkstraat 31, Milsbeek Kaartverkoop: Spar, Kerstraat 1a Milsbeek

The Gift of Christmas RK Kerk in Milsbeek | zaterdag 21 december 20.00uur toegang vrij - vrijwillige bijdrage na afloop

Wees er snel bij. Dit mag je niet missen!

- Woningbouw - Verbouw & Renovatie - Utiliteitsbouw

Tel: 0485-513027 * Mobiel: 06-25064707 www.moorenmilsbeek.nl

- Projectmatige bouw - Dakkapel

Hulsbroek 15 | Groesbeek | Tel: (024) 397 5700 www.aannemersbedrijfkaal.nl

De Groote Heeze 4 | Heijen | Tel. (0485) 511 141 | www.hopmans-heijen.nl

Profile for RvB Media

Dorpsblad 'Op de Milsbèk' nr. 8-2019  

Dorpsblad 'Op de Milsbèk' nr. 8-2019

Dorpsblad 'Op de Milsbèk' nr. 8-2019  

Dorpsblad 'Op de Milsbèk' nr. 8-2019

Profile for rvbmedia
Advertisement