{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

OP DE MILSBÈK OP DE MILSBÈK

Dorpsblad Milsbeek | Jaargang 7 | Nummer 5 | juli 2019

DE REDACTIE WENST U EEN HEERLIJKE ZOMER!

IN DEZE UITGAVE:

ALBO TOERNOOI

HUISARTS IN MILSBEEK

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING


OP DE MILSBÈK

2

Mak mar veul schik en ziet mar goed veur mekoar Koen Strijdbaar tot het einde is op 15 juni jl. ons pap en opa overleden

Koen Berns in de leeftijd van 82 jaar.

OVERLEDEN Op 15 juni overleed op 82-jarige leeftijd Koen Berns (Onderkant 11) echtgenoot van Maria van de Mortel †

Grondlegger van Aspergekwekerij Berns te Milsbeek Weduwnaar van

Maria Berns-van de Mortel Koen-Jos en Mariëlle Maartje en Daan Luuk Bertie-Pierre en Linda Quincy Coranna en Iwan Marieke Mariëlle Jack-Mari en Manuela Jeroen Melanie Onderkant 11, 6596 MB Milsbeek De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Het Rabobank Hypotheek Inloopspreekuur Heb je jouw droomhuis gevonden, maar heb je nog woonvragen? Stel deze dan tijdens het Hypotheek Inloopspreekuur. Iedere donderdag in de even weken ben je tussen 17.00 uur en 20.00 uur van harte welkom in het Adviescentrum (Zuster Bloemstraat 20, Beugen).

Meer info op rabobank.nl/lvcm

Op 17 juni overleed op 97–jarige leeftijd Tonia Thijssen-Derksen (Norbertushof Gennep), echtgenote van Gerrit Thijssen †

Uw familieberichten zoals huwelijksaankondiging, jubileum, geboorte of dankbetuiging ook op deze pagina? Mail naar: info@opdemilsbek.nl Meer info: 0485-515667


OP DE MILSBÈK VERSCHIJNINGSDATA 2019 nummer 6 inlevering kopij: do 22 augustus verschijning: begin september nummer 7 inlevering kopij: do 3 oktober verschijning: eind oktober nummer 8 inlevering kopij: do 21 november verschijning: begin december

3

VIER GENERATIES IN MILSBEEK... Frank van Duin en Lidy Groenen uit Milsbeek zijn dit jaar op 24 februari de trotse ouders geworden van dochter Milou. Een klein wonder en tevens een kleine mijlpaal. Want de komst van Milou zorgde voor 4 generaties in de vrouwelijke lijn. Maar daar bleef het niet bij want alle overgroot oma’s (85+) van Milou leven nog. Milou heeft daardoor 6 overgroot oma’s (2 oma’s en 4 overgroot oma’s). “Wij vinden dit zo bijzonder en zeldzaam, dat we dit graag willen delen”, schrijven Frank en Lidy. Bij deze! Foto: Overgroot oma Jana Meussen-Derksen, oma Franca Groenen-Meussen, moeder Lidy Groenen en Milou van Duin.

LUIZENMARKT SPES 2019 In het weekend van 15 en 16 juni organiseerde SPES wederom haar jaarlijkse Luizenmarkt.

COLOFON OPLAGE 1.250 exemplaren BEZORGING COÖRDINATIE Truus Frederix T 513267 REDACTIE Nelly Keukens Willeke de Haas Gerda Linders Chris Janssen Henk Oldenhof Remi van Bergen Marcel Bons ADVERTEREN/REDACTIE RvB Media Kerstenberg 5, 6596 CE Milsbeek T (0485) 51 32 67 M info@opdemilsbek.nl VOLGENDE EDITIE begin september De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen niet of verkort te plaatsen. DRUK DMprintmedia, Malden

Ook dit jaar hadden de inwoners van Milsbeek de zolders, kasten en schuren opgeruimd en konden de vrijwilligers en leden veel spullen ophalen. De belangstelling voor de markt op zondag was weer groot, meer dan 1.000! be-

zoekers en de verkoop verliep goed. De Luizenmarktcommissie kan tevreden terugkijken op een geslaagd weekend. Graag willen zijn dan ook iedereen, die op wat voor manier dan ook ervoor gezorgd heeft dat ook dit jaar de Luizenmarkt een succes geworden is, hartelijk bedanken. En o ja, zet vast in uw agenda, zondag 21 juni 2020 is het wederom Luizenmarkt!!

ALBO TOERNOOI 2019 Op donderdag 22, vrijdag 23 en zondag 25 augustus wordt voor de 26e keer het ALBO voetbaltoernooi voor standaardteams op het sportpark van Milsbeek gehouden. HET PROGRAMMA IS ALS VOLGT: Donderdag 22 augustus aanvang 19.00 uur SES-De Treffers, veld 1 Quick’1888-Vitesse’08, veld 2 Vrijdag 23 augustus aanvang 19.00 uur SV Milsbeek-Rood Wit, veld 1 Achates-Groesbeekse Boys, veld 2 Zondag 25 augustus aanvang 12.00 uur Rood-Wit-Achates, veld 1 Quick’1888-SES, veld 2 Zondag 25 augustus aanvang 14.30 uur! SV Milsbeek-Groesbeekse Boys, veld 1 Vitesse’08-De Treffers, veld 2


4

OP DE MILSBÈK

INTERVIEW MET JACQUELINE EDWARDS

“HET IS OPRECHT LEUK OM ZO HUISARTS IN MILSBEEK TE MOGEN ZIJN!” Voor de uitgave van deze editie van ‘Op de Milsbèk’ heb ik contact opgenomen met een van onze huisartsen, Jacqueline Edwards. Aangenaam verrast dat ze hieraan mee wil werken, heb ik mijn fiets gepakt om haar te ontmoeten in haar praktijk! Met de openheid die Jacqueline heeft, ontstond al snel een sfeer van willen delen en vertrouwdheid. Natuurlijk willen we graag de mens achter de professional kennen Jacqueline werkt sinds 2004 in Milsbeek als huisarts. Zij is (al) 20 jaar getrouwd en haar man werkt als medisch specialist in het Radboud ziekenhuis. Samen hebben zij drie dochters (13, 15, 17 jaar jong). De oudste is net geslaagd voor haar middelbare school. Haar loopbaan is Jacqueline gestart in het westen van ons land, om precies te zijn in de regio Den Haag. Hier is zij werkzaam geweest in een huisartsenpraktijk waar zij de basis van het vak heeft geleerd. De benoeming van haar man in het Radboud ziekenhuis heeft ertoe geleid dat Jacqueline een baan zocht in de omgeving van Nijmegen. In haar oriëntatie zocht zij een praktijk waar de volledige huisartsenzorg geboden kon worden (in tegenstelling tot sommige huisartsenpraktijken waar een vorm van specialisatie is). Bij haar overstap van het westen van Nederland naar ons dorp zeiden collega’s regelmatig tegen Jacqueline dat zij er toch wel rekening mee moest houden dat ze ‘daar’ minder direct zijn en ook moeilijk te verstaan zijn. Al snel merkte Jacqueline dat dit geen enkel

De praktijk aan het Schuttersplein

probleem hoeft te zijn als je maar bereid bent de mens te willen begrijpen en te verstaan. En waarom ben je dan in Milsbeek begonnen? Het is de algemene medische patiëntenzorg die Jacqueline interesseert en inspireert. Dit komt mede voort uit het feit dat zij het vak van huisarts heeft, allesomvattend … Vooral het opbouwen van een goede patiëntrelatie spreekt haar aan. Voor haar is de medicus meer dan een professional die kennis toepast. Werkelijke interesse voor de mens achter de patiënt en de juiste communicatie met hem of haar acht zij van groot belang voor een succesvolle laagdrempelige medische zorg. Uitvoering geven aan deze zorg vereist dan ook het kennen van de mens achter de patiënt! Om deze zorg op peil te houden of op een hoger peil te brengen vindt elke vijf jaar een wettelijke herregistratie plaats. Daarnaast neemt Jacqueline ook deel aan collegiaal overleg in de regio waarbij de ontwikkeling van het vak maar ook de omstandigheden (hoe verleen ik medische zorg?) nadrukkelijk aan bod komen.

Zo is Jacqueline in 2004 als huisarts in Milsbeek begonnen gedurende drie vaste dagen per week als collega van wijlen dokter Dikschei. In 2006 heeft zij na het overlijden van dokter Dikschei en na de geboorte van haar jongste dochter, zijn huisartspraktijk overgenomen. De overname van de praktijk en het aantal wisselingen van artsen in de beginperiode was voor haar een zware tijd. Met nu al een aantal jaren een goed en constant team kan het gewenste niveau van zorg geboden worden. Daarnaast hecht zij waarde aan een persoonlijke band met de collega’s. De foto bij dit interview is hiervan dan ook getuige.   Als Milsbeek een patiënt is met kwaaltjes, welke zijn dat dan? Benieuwd als ik ben waarvoor Milsbekenaren naar de huisarts gaan, geeft Jacqueline aan (natuurlijk in algemene zin!) dat de vragen van patiënten heel divers zijn. Gevraagd naar veel voorkomende medische vragen, geeft Jacqueline aan dat chronische klachten veel medische aandacht vragen. Maar daarnaast ook zogenaamde ‘grootstedelijke’ vragen zoals drugs- en drankgebruik komen opvallend vaak voor. Een mogelijke verklaring voor deze zogenaamde ‘grootstedelijke’ vragen is wellicht dat in het westen van ons land de mensen vaak buitenshuis hun contacten hebben. Daarentegen heeft de dorpsbewoner zijn vertier en gezelligheid vaak meer in de (huiselijke) beslotenheid van vrienden of familieleden. Mogelijk daardoor worden dit soort thema’s minder makkelijk onderling besproken (lastig om tegen bekenden te zeggen dat je ergens mee zit). Er is sprake van een investering van ettelijke miljoenen om Noord-Limburg de gezondste streek van Nederland te maken. Waar moet dit geld aan besteed worden? Ofschoon er al vele initiatieven op dit gebied lopen, geeft Jacqueline toch een drietal adviezen. Ten eerste noemt zij het verbeteren van de zorg voor ouderen. We verwachten dat mensen langer zelfstandig blijven wonen. Het bieden van zaken die de eenzaamheid en zelfredzaamheid onder hen kunnen beïnvloeden is dan ook van groot belang. Initiatieven zoals de Huiskamer, ouderenbond en


OP DE MILSBÈK

5

de komst van de dorpsondersteuner, worden dan ook door haar positief gevonden. Persoonlijk is zij van mening dat het instituut ‘bejaardenhuis’ op enig moment weer terug zal keren. Jacqueline geeft aan dat mantelzorg en andere pogingen zorg te bieden, niet voor alle ouderen bereikbaar is. Kinderen wonen ver weg, buren verkeren in soortgelijke omstandigheden en de bestaande zorgsystemen zijn te beperkt om de hulp te bieden die echt nodig is. Als tweede punt noemt zij makkelijker toegankelijke systemen voor medische informatie. Hierbij moet het voor mensen makkelijker zijn om na te gaan bij wie zij waarvoor terecht kunnen voor vragen over gezondheid. Voorlichting op sociaal en medisch gebied kan preventief werken. Dit kan voor individuen maar ook voor groepen. Ten slotte geeft zij aan dat extra aandacht aan voorlichting om meer te bewegen en verstandig te eten belangrijk is en blijft. Jacqueline geeft aan dat dit een taai onderwerp is omdat we het allemaal van belang vinden maar het (consequent) doen toch o zo lastig is. Wat zie jij als de kracht van de Milsbeekse gemeenschap? De kracht van onze gemeenschap is toch wel de saamhorigheid. Deze komt vooral tot uiting in het verenigingsleven met al zijn clubjes. Jacqueline acht het dan ook van het grootste belang dat mensen zich aan een of meerdere van deze clubjes verbinden.

Het team van huisartsenpraktijk Milsbeek

Dit kan bijdragen tot een snellere inburgering en een prettige wijze van blijven wonen in ons dorp (en kan dus ook bijdragen aan gezondheid en welzijn!). Een oprechte interesse van en naar elkaar vormt hier de basis voor een gezonde samenleving waarbij men openstaat om elkaar te ontmoeten in woord en daad. Waar zie jij vanuit jouw functie aandachtspunten of verbetermogelijkheden? Een grotere bekendheid van de inwoners met landelijke, regionale en plaatselijke projecten op medisch of sociaal gebied kan leiden tot meer bewustzijn van de eigen mogelijkheden. Hierin de verbindende factor kunnen zijn, spreekt haar aan. Daarnaast optimaal gebruikmaken van alle zorgmogelijkheden die er zijn en ondanks alle ontwikkelingen bij verzekeraars en in

ONTDEK JE PLEKJE! DOET U MEE? Onder de goede inzendingen verloten we een St. Jansberg likeurtje of een lekkernij voor de jeugd! SL!M wil graag dat ook u trots bent op Milsbeek, er is immers veel om trots op te zijn. We maakten een kiekje van een mooi plekje. Weet u waar de foto is gemaakt en waarvan? Dien uw reactie uiterlijk 1 augustus 2019 in via het contactformulier op de website van SL!M: www.milsbeek-slim.nl. Heeft u geen computer? Er is vast wel iemand in uw omgeving die u kan helpen. Vergeet niet uw naam en adresgegevens volledig in te vullen. Geef de plaats van de foto zo nauwkeurig mogelijk aan. Let op! De likeur is niet voor de jeugd.

In de vraag van de mei-editie was de voet te zien van het herdenkingskruis op de oorlogsbegraafplaats achter de kerk. Aan de voet ligt een bloemstuk dat op 4 mei tijdens de jaarlijkse herdenking is gelegd. Elk jaar weer is de herdenking een indrukwekkende gebeurtenis. De begraafplaats is een prachtig monument in Milsbeek. Gaat u er gerust een keer kijken. Op 4 mei 2020 is er weer een gratis wandeling met een wandelgids. die kan u veel achtergrondinformatie geven. U kunt de begraafplaats ook op internet vinden. Helaas geen winnaar van de mei-editie; was het dan toch te moeilijk…? Het reglement van de prijsvraag is in te zien op de website van SL!M.

de landelijke politiek de kansen benutten om de dorpsdokter, dorpsdokter te laten zijn. Hiermee geeft zij aan dat de aard van de medische dienstverlening moet aansluiten op de omgeving waarin dit plaatsvindt. In ons geval dus een huisarts die weet wat er in ons dorp speelt, de mensen kent en verstaat en de medische zorg hierop afstemt! Terugkijkend op haar aanwezigheid als huisarts vanaf 2004, spreekt Jacqueline dan ook spontaan en natuurlijk uit ‘dat zij trots is op haar praktijk!’ Nog steeds aangenaam verrast dat wij zo’n bevlogen mens als Jacqueline als huisarts mogen hebben, fiets ik na afloop door de straten van Milsbeek huiswaarts! Marcel Bons


6

OP DE MILSBÈK

NIJMEEGSE VIERDAAGSE 2019 STAAT OP HET PUNT TE BEGINNEN DE WALK OF THE WORLD WORDT GELOPEN VAN 16 T/M 19 JULI 2019! Ook dit jaar staan de tenten in Milsbeek weer opgesteld op de parkeerplaats van de SV MILSBEEK om de ruim 40.000 lopers te verwelkomen op de laatste rustmogelijkheid, voordat de verschrikkelijke St. Jansberg wordt bestegen. Donderdag 18 juli de dag van de ‘DOORTOCHT’ zal DJ NICK de doortocht muzikaal verzorgen met gezellige en opzwepende muziek! Na het debuutoptreden van vorig jaar zal ook dit jaar Marco als voice-over de microfoon hanteren. Dat hij een ongeleid projectiel kan zijn zal ook dit jaar hoogst waarschijnlijk weer duidelijk worden. Onder het motto van “Liever schik dan un neje boks” zal de boel aan elkaar gepraat

gaan worden. We hopen u allemaal te verwelkomen bij SV Milsbeek om er met z’n allen een leuk feestje van te maken. Met een koel biertje, lekkere broodjes en andere versnaperingen zorgen we dat de ‘kijkers’ op de Zwarteweg het ook aan niets zal ontbreken. Wat we nog wel kunnen gebruiken: VERKOPERS bij de koffie, de broodjes, soep, frisdrank en ijs.

WE ZOUDEN HET GEWELDIG VINDEN ALS JULLIE EEN PAAR UURTJES KOMEN HELPEN. HET ZIJN GEZELLIGE UREN, DE WANDELAARS EN DE SV ZIJN ER BLIJ MEE. Wees welkom van 08.00-12.00 uur of van 10.00-14.00 uur. Meld je aan bij Marjo Vissers, Theo Hendriks of Hans Cobussen

COLADISCO GAAT MET VAKANTIE! Het seizoen voor de ColaDisco kinderen uit Milsbeek en Middelaar zit er weer op! Een mooi seizoen waar we veel leuke activiteiten gedaan hebben en veel gedanst. In de herfst een mooie spooktocht gehad, hebben we enkele duizenden oliebollen verkocht, zijn we wezen bowlen en begin mei hebben we de Efteling onveilig gemaakt. Zomaar wat leuke activiteiten die we dit jaar gedaan hebben. Voor de kinderen uit groep 8 zit het erop en de kinderen uit groep 6, vanaf volgend jaar zijn jullie van harte welkom!! Begin van het nieuwe schooljaar krijgen jullie allemaal het aanmeldformulier. Fijne vakantie, De leiding


OP DE MILSBÈK ONZE JEUGD IN THE SPOT! In deze rubriek stellen we een jeugdige dorpsgenoot telkens een aantal vragen. Wij stellen hem/haar kort aan u voor en zijn erg nieuwsgierig hoe de jeugd over Milsbeek denkt. Vorige keer was het Stef Jonkman die erin stond, deze keer is Sven Broekman aan de beurt.

Sven Broekman Wat is je leeftijd? 8 jaar Wie zijn je ouders? Mark Broekman en Luciënne Vennekens Waar en met wie woon je? Pottenbakker 68. Samen met mijn Papa en Mama en tweelingbroer Gijs Waar zit je op school? De Drie Vijvers Wat zijn je hobby’s? Voetballen, met de lego bouwen Wat wil je later worden? Weet ik nog niet Waar ben je actief in Milsbeek? Bij SV Milsbeek Met welke Milsbekenaar zou je op een onbewoond eiland willen zijn? Gijs, Stef en Pepijn Wat vind je bijzonder aan Milsbeek? De mooie omgeving Met welke Milsbekenaar zou je weleens een dag willen ruilen? Niemand Wat vind je het mooiste plekje van Milsbeek? Onze achtertuin Zou jij later, als je op jezelf gaat wonen, in Milsbeek willen wonen? Ja Als je burgemeester van Milsbeek was, wat zou je dan veranderen? Dat er een Gamehall komt Wie zou je graag de volgende keer ‘in the spot’ zien? Gijs Broekman

7


OP DE MILSBÈK

8

LOB VAN GENNEP: MOOIER EN VEILIGER LEVEN MET DE MAAS Mensen beseffen het vaak niet meer. De Lob van Gennep is van oudsher onderdeel van de rivier de Maas. Ook een groot deel van Milsbeek ligt in de Lob van Gennep. Tijdens extreem hoogwater, hoger dan in ‘93 en ‘95, stroomt water het gebied in waar het tijdelijk wordt geparkeerd. Tegelijkertijd bieden dijken bescherming tegen hoogwater. Gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk onderzoeken samen met belanghebbenden oplossingen om de waterveiligheid in het gebied en tot de Biesbosch te verbeteren en de bijzondere gebiedskwaliteiten te versterken. Hierbij blijft de status van het rivierbed behouden als een gebied met een waterbergende

werking. Het is goed wonen, werken en ontspannen in de Lob van Gennep. En iedere kans om dat verder te verbeteren, grijpen we aan. Tijdens de drukbezochte informatieavonden in mei informeerde het projectteam Lob van Gennep de aanwezigen over de opgaven voor waterveiligheid en gebiedskwaliteit en deed een op-

roep om mee te denken over ideeën en kansen. Het projectteam presenteerde mogelijke oplossingsrichtingen. Welke dat zijn, vindt u terug op de website www.lobvangennep.nl onder het tabblad downloads (presentatie informatieavond). Wellicht heeft u ook ideeën om het gebied beter te beschermen tegen hoogwater of de waterbergende functie in het gebied te verbeteren? Of ziet u kansen om de gebiedskwaliteiten in de Lob van Gennep te versterken? Laat het weten via info@lobvangennep.nl of maak een afspraak via 088-90 100; wij komen graag bij u langs.

AGENDA

04 juli KBO, Grote fietstocht met afsluiting BBQ 14 juli MC Bulldog, zondagsrit 06 juli MC Bulldog, BB Looierheide 18 juli Doortocht Vierdaagse 28 juli MC Bulldog, zondagsrit thema 22-25 aug Albo Toernooi 25 aug MC Bulldog, Strammemaxrit 31 aug Schutterij De Milsbeek, Gem.Koningschieten te Milsbeek 31 aug CNC Jeugdtoernooi SPES

05 sept Boels Ladies Tour 08 sept MC Bulldog, Jan Bengorit 09 sept KBO, 5-daagse busreis naar Duitsland 14 sept Schutterij De Milsbeek Koningschieten, start 16:00 uur Kikkerschieten Carnavalsverenigingen 17:00 uur 14-15 sept Open Monumentendag 21-22 sept Keramisto 28 sept Burendag in het jaar van de Ontmoeting 28-30 sept Kermis

De Groote Heeze 4 | Heijen | Tel. (0485) 511 141 | www.hopmans-heijen.nl

Voor o.a. scheiding, alimentatie, omgang en gezag. Daarnaast begeleiden wij mediationtrajecten. U kunt ons altijd bellen voor het maken van een geheel vrijblijvend en gratis informatiegesprek. MR. LINDA ZANDERS ADVOCAAT

MR. STÉPHANIE HOPPERS ADVOCAAT

NANCY HERMANS MFN MEDIATOR

Wij hanteren scherpe tarieven en denken met u mee om de kosten zoveel mogelijk te beperken.

www.familierechthuis.nl • info@familierechthuis.nl • Spoorstraat 155 Gennep • Bemmelstraat 2 Horst • T 077 398 3000


OP DE MILSBÈK

9

STICHTING CULTUURBEHOUD MILSBEEK

NIEUWE BESTUURSLEDEN EN TAKENWISSELING Op 11 maart jl. is Gerard Hendriks toegetreden tot het bestuur. Hij vervult de functie van secretaris. Deze functie neemt hij over van Toos de Gier-Arends die binnen het bestuur andere taken op zich neemt. Gerard is een echte Milsbekenaar (vanaf z’n 7e welteverstaan) en de meesten kennen hem van CV De Diepenkikkers alwaar hij lange tijd de secretarisfunctie op zich nam.

Op 15 mei jl. hebben wij Inge Bouwman als bestuurslid verwelkomd. Zij gaat zich bezighouden met PR, bewerking van foto’s en ondersteuning van de website. Inge woont sinds 15 jaar in Milsbeek en is ook een van de Milsbeekse wandelgidsen. Wij wensen beide bestuursleden heel veel succes in hun functie! Op 10 april jl. heeft Nelly Keukens afscheid genomen als bestuurslid. Hierover hebben wij u reeds bericht in de vorige ‘Op de Milsbèk’.

MILSBEEK VROEGER EN NU HET ROZENBROEK De bovenste foto is rond 1960 gemaakt, de onderste enkele weken geleden. Duidelijk is dat hier bijna alles veranderd is. Slechts één item op de bovenste foto is op de onderste foto nog aanwezig: het boompje midden op de foto. Maar op de onderste foto is het geen boompje meer, maar eerder een woudreus. Deze boom hoorde bij het erf van de boerderij die rechts heeft gestaan en waar Tinus van Well (Jansen) woonde. Na de oorlog heeft diens zoon Leo een nieuwe woning gebouwd, die nu wordt bewoond door Leo’s zoon Martien Jansen.

De weg is zo breed geasfalteerd dat er geen berm meer over is. Verder naar achteren is de aansluiting met het Heiveld, nu ook een vrij brede weg maar op de oude foto nauwelijks zichtbaar omdat het toen slechts een veldweg was. Langs het Rozenbroek zijn hier verscheidene huizen gebouwd. De beplanting daaromheen is zo groot geworden dat er van het open gebied bij De Diepen en van de Sint-Jansberg op de nieuwe foto niets meer te zien is.

EXCURSIE VOOR

VRIENDEN, VRIENDINNEN EN VRIJWILLIGERS

Dit jaar staat de excursie gepland op zaterdag 21 september, aanvang 13.30 uur. We zullen dan een bezoek brengen aan Imkerij Immenhof in Heumen. Vrienden, vriendinnen en vrijwilligers ontvangen begin september de uitnodiging via mail of post. Noteer de datum alvast in uw agenda!

STEUN HET WERK VAN

STICHTING CULTUURBEHOUD MILSBEEK (SCM) EN WORD VRIEND/VRIENDIN tegen betaling van minimaal € 10,00 per jaar; meer mag ook! - gratis toegang tot de door SCM georganiseerde bijeenkomsten, lezingen, excursies (met kleine eigen bijdrage) - toezending van nieuwsbrieven/activiteitenverslagen - inzage in de door SCM beheerd archiefmateriaal - up to date-informatie via de website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl VRIEND/VRIENDIN worden kan via aanmelding bij de penningmeester: Willeke de Haas-Theunissen Heiveld 51, 6596 BW Milsbeek tel. 0485-516004 (na 18.30 uur) e-mail: penningmeester@cultuurbehoudmilsbeek.nl bankrekeningnummer: NL58 RABO 0108 69 80 84


10

OP DE MILSBÈK

DE ZONNEBLOEM VIERT FEEST Zoals we vorige keer al vermelden, bestaat De Zonnebloem in Milsbeek dit jaar 50 jaar en landelijk al 70 jaar. Om gasten en vrijwilligers dit jaar in het zonnetje te zetten gaf de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso op zondag 31 maart een concert. Dit vond plaats in Pica Mare en gasten en vrijwilligers mochten hier gratis naar toe. Voor overige belangstellenden waren er kaartjes te koop. De organisatie was in handen van Stichting Summmertime, die zich hiervoor belangeloos inzette. En het concert was prachtig! Hele mooie muziek streelde een ieders oor en het was een feestelijk begin van ons jubileumjaar. Op zaterdag 18 mei hadden de gasten en vrijwilligers een hele mooie feestmiddag met aansluitend een diner. De vrijwilligers hoefden deze keer niet te zorgen dat de gasten iets tekort kwamen, want leden van CV Gries en nie Wies regelden de bediening en zorgden voor ons natje en ons droogje. Dat

deden ze geheel vrijwillig en ze namen hun taak serieus! Alle aanwezigen hadden hier veel waardering voor en onze dank was groot. Na de opening werden we vermaakt door zanggroep de Traonentrekkers uit St. Anthonis met liedjes uit de oude doos of bekende meezingers. En bij een enkeling gingen zelfs de voetjes van de vloer. Hierna was het tijd voor onze vele jubilaressen; in totaal 9 personen. Uit Milsbeek Nelly Nass, en Angeline Claasen, resp. 50 en 10 jaar vrijwilligster bij De Zonnebloem. Uit Ottersum D. Petra, D. Stoffels, N. Ras, W. ten Haaf, H. Veenstra, A. Groenen en E. Ebbers. De drie laatstgenoemde jubilaressen konden helaas niet aanwezig zijn.

Heel bijzonder was natuurlijk het jubileum van Nelly Nass. Zij is dit jaar 50 jaar vrijwilligster van De Zonnebloem Milsbeek. En wel zo bijzonder dat Nelly hiervoor en voor haar vrijwilligerswerk bij Dichterbij een koninklijke onderscheiding kreeg uitgereikt door burgemeester De Koning. In aanwezigheid van haar hele gezin en cliënten en begeleiders van Dichterbij werd Nelly door verschillende sprekers met vele complimenten toegesproken en fanfare Crescendo bracht haar en de andere jubilaressen een serenade. De feeststemming zat er goed in. Voór het afsluitende diner verraste Gerrie de Ruyter alle aanwezigen met een schitterende buut, waarin hij nog een klein Milsbèks jongetje was en waarmee hij natuurlijk, als vanouds, de lachers op zijn hand kreeg. Na een heerlijk, goed verzorgd diner gingen we moe maar heel voldaan huiswaarts. Met heel veel dank aan onze sponsors en alle mensen die zich belangeloos hebben ingezet om dit jubileum tot een geweldig feest te maken. De Zonnebloem Milsbeek Hanny Kersten

Als familiebedrijf zijn wij, de Emons Group, onderscheidend binnen onze nichemarkten. We bieden onze klanten innovatieve en duurzame logistieke oplossingen die leiden tot lagere kosten en milieuvoordelen.

INNOVATIEF DUURZAAM MILIEUVRIENDELIJK

VOLG ONS OP

WWW.EMONS.EU


OP DE MILSBĂˆK

11

JUKS Het is fantastisch lekker weer op het moment van dit schrijven! We zitten midden in een hittegolf en temperaturen van 35 graden lijken voor ons landje de normaalste zaak van de wereld geworden. Code Geel, Code Oranje, Code Rood, Code Paars volgen elkaar vliegensvlug op en we kunnen niet meer bijhouden met welke code we rekening moeten houden. De kleuren van de codes veranderen sneller dan een gemiddeld stoplicht. Hoeveel waarde we dus aan deze meldingen moeten hechten is mij volstrekt onduidelijk. De lange broeken en warme truien zijn naar de zolder verbannen en iedereen lijkt klaar voor een geweldig mooie zomer. Of in ieder geval zou er klaar voor moeten zijn?! Maar wat is er loos..?? Wat een geklaag! Je kunt nergens komen of het klinkt uit verschillende monden: Goh wa is ut toch wĂŠrrum wa! Pffffffff ik zie haost kapot!

BAKKERIJ

CAFETARIA

LUNCHROOM

Pfffffffff wa is ut tog dreug wah?? Wat is de grond tog schraol. Ik wol det ut is nie zu wĂŠrrum was pffffffffffffffffff Ik zol bleij zien as ut ging reigenu‌. Nou is het een keer lekker zomer en prachtig weer en nou zeurt iedereen nog! Als het regent is het niet goed, als het te koud is, is het niet goed, als het te warm is, is het niet goed! Wat willen we eigenlijk..?? En dan om het ‘drama’ nog maar eens helemaal compleet te maken, de welbekende druppel die de emmer doet overlopen, de gifbeker die leeggedronken moet worden, is daar: dĂŠn ontiegelikke JUKS (voor degenen die Milsbeeks dialect niet kennen dit betekent ‘ontzettende jeuk’). Juks die veroorzaakt wordt door de eikenprocessierups of althans door de haartjes van deze prachtige beestjes die door de wind op je huid terechtkomen en een verschrikkelijke juks veroorzaken. Afgelopen week stond ik bij de Spar in de rij en als je dan om je heen kijkt, lijkt het net of de hele Milsbeek onder de luizen zit. Waar je kijkt zie je mensen ongegeneerd krabben en dat er dan soms op plaatsen gekrabd wordt waar normaalgesproken alleen achter gesloten deuren wordt gekrabd, lijkt geen man te boeien, maar dat geeft in sommige gevallen wel een mooi tafereel. God wa het iedereen tog unne juks zeg‌.Het is werkelijk waar niet te doenđ&#x;˜Š. Juks aan de kont, juks aan de kop, juks aan voeten, juks aan knieĂŤn, juks ien de boks. Overal Juks.

• Woensdag Schoteldag: onze complete schotels voor een speciale prijs! • Zondags om 9.30 uur vers gebakken broodjes! Brood van de warme bakker!

Zoals Cruyff gezegd zou hebben: ieder nadeel heeft zijn voordeel. Want met een beetje juks blijft u wel lekker in beweging. Ik zou zeggen: geniet allemaal van het fantastische weer en van een fijne zomervakantie. Tot ziens! Tot Juks! Marco Derks

Kerkstraat 10 6596 AL Milsbeek T. (0485) 21 53 05 info@eetwinkeldeaanloop.nl www.eetwinkeldeaanloop.nl

Openingstijden: 1 mei - 30 september di. - za. 08.30 - 21.00 uur zo. 09.30 - 21.00 uur 1 oktober - 30 april di. - za. 08.30 - 20.00 uur zo. 09.30 - 20.00 uur 29


12

OP DE MILSBÈK

DE HUISKAMER; WAT WAS ER TE DOEN DE AFGELOPEN TIJD? Ook de afgelopen weken waren er weer extra activiteiten in de Huiskamer, voor zowel de vrijwilligers als voor de bezoekers; het handwerken op maandag ochtend, de handmassages door Marjan van Beuningen en de maandelijkse praatgroep, maar er was nog meer te doen… Vrijwilligersavond met als thema ‘preventie en veiligheid’. Op 21 mei werd er weer een periodieke vrijwilligersavond georganiseerd. Naast de gebruikelijke mededelingen, praktische zaken en de evaluatie van lopende en nieuwe activiteiten, werd er op deze avond uitgebreid ingegaan op veiligheid en hulpverlening. Zoals wat te doen als er iemand onwel wordt, hoe om te gaan met een AED en wat te doen bij brand en blussen. Een leerzame avond met een informatieve demonstratie van een vrijwilliger van de brandweer, waarvoor onze dank. High tea Op vrijdag 7 juni was er voorafgaand aan het Pinksterweekend een gezellige high tea in de Huiskamer. Op donderdag werd er al gestart met de voorbereidingen. Een aantal van onze vrijwilligers heeft ervoor gezorgd dat er een keur aan heerlijke hartige en zoete hapjes was, alles van sandwiches, wraps en bladerdeeghapjes tot cakejes, worteltaart en chocolade. Er werd vooraf getoast met een glaasje bubbels en daarna genoten de gasten van al het lekkers. Barbecue De eerste Huiskamer barbecue stond gepland op 14 juni, ook hiervoor waren er weer veel aanmeldingen. De weersvoorspellingen leken gunstig, maar de middag begon bewolkt en fris. Toch ging de barbecue gewoon door; er werd buiten gebakken en binnen gegeten. De sfeer was er niet minder om. De

heeft een opleiding hierin gevolgd. Zij maakt uiteenlopend werk. Ze heeft veel handen geschilderd, maar nu ook bijzondere portretten en landschappen. Zij werkt ook in opdracht. Het werk, dat beide kunstenaars laten zien is zeer de moeite waard van een bezoek aan de huiskamer.

speklapjes, sateetjes, hamburgers en salades vlogen er doorheen. Uiteindelijk brak de zon ook nog door en kon er na het toetje toch afgesloten worden met een drankje in de tuin. Voor herhaling vatbaar! De Zonnebloem in de Huiskamer In juni zijn er twee inloopochtenden geweest. Open voor alle inwoners, maar er is een speciale uitnodiging gegaan naar de Zonnebloem om met vrijwilligers en gasten ook eens naar de Huiskamer te komen. Zoals elke open inloop was er natuurlijk koffie en thee met wat lekkers erbij. Er werd, voor degene die nog niet eerder geweest waren, ook informatie gegeven over de Huiskamer en wat er te doen is. Daarna werd er gezellig nagepraat en kwamen er nog spellen op tafel. Hopelijk was dit een mooie eerste of hernieuwde kennismaking met de Huiskamer, die leidt tot meer bezoekjes. Doorlopende Expositie Tot 27 juli is er een expositie te bewonderen in de huiskamer van Tineke de Kruif en Annemie Smit. Tineke de Kruif (Milsbeek) is beeldhouwster. Zij maakt abstract werk en exposeert daarmee regelmatig (recent op de kunstroute in Holthees en Smakt). Doordat zij verschillende steensoorten gebruikt zoals bijvoorbeeld albast en serpentijn krijgen haar beelden door vorm en materiaal ieder een eigen uitstraling. Annemie Smit (Gennep) is al jong begonnen met tekenen en schilderen en

Herhaalde oproep vrijwilligers We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers; als gastheer/gastvrouw en voor de werkgroep bewegen om o.a. fiets- en wandeltochtjes te begeleiden. Je kunt zelf aangeven wanneer en hoe vaak je beschikbaar bent. Meld je aan via info@huiskamermilsbeek.com of bel Hans Cobussen 06-55804507. Voorlopige agenda juli en augustus Gezamenlijk eten: vrijdag 12 & 26 juli om 12.30 uur Gezamenlijk eten: vrijdag 9 & 23 augustus om 12.30 uur Handwerken: iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur Kijk voor een actueel overzicht van activiteiten in juli en augustus op onze website www.huiskamermilsbeek.com of op het mededelingenbord bij de Huiskamer. Voor meer informatie en het afspreken voor de haal- en brengservice kunt u tijdens de open inloopuren (maandag t/m vrijdag tussen 13.30 en 17.00 uur) bellen naar de Huiskamer (0485) 218303.


OP DE MILSBÈK

13

VERITABLE POPPY PROJECT In 2020 vieren we 75 jaar vrijheid. Op 8 februari startte Operation Veritable, waarbij ook de gemeente Gennep bevrijd is. Op de militaire begraafplaatsen in Milsbeek, Ottersum en Gennep liggen 220 gesneuvelde soldaten begraven. Om hen op bijzonder wijze te herdenken is het Veritable Poppy Project geïnitieerd. Begin november 2019, worden er 220 keramische poppies gemaakt. De poppies worden gemaakt door Daantje Kip en Bianca van Dreumel en inwoners van Gemeente Gennep die graag een poppy willen maken en schenken. Op 14 februari 2020 worden de poppies geplant op alle militaire graven in Milsbeek, Ottersum en Gennep. Voor elke soldaat een poppy met zijn eigen naam. De poppies blijven staan tot 5 mei 2020 en zullen daarna als kunstwerk bij elkaar gezet worden op een openbare plek in Gemeente Gennep. Voor de nabestaanden, die tijdens het herdenkingsweekend aanwezig zijn, worden ook poppies gemaakt. Deze worden tijdens de oecumenisch dienst op 15 februari 2020 op een centrale plek te samen gebracht en wanneer zij dat willen, mogen ze later met hen mee naar huis. Dit als blijvende

verbinding tussen hen, hun overleden familieleden en gemeente Gennep. Het idee… Geïnspireerd door de Lievelingentuin, een kunstproject bij Orientalis van Daantje Kip, kwam ik op het idee om voor de 75 jarige herdenking persoonlijke poppies te maken voor elk soldaat in onze gemeente. Lievelingen zijn keramische bloemen die je zelf kunt maken en weggeeft. Om iemand te bedanken, te gedenken, als blijk van liefde, of om iemand een hart onder de riem te steken. Samen met Daantje Kip, de bedenker van www.maakeenlieveling.nl gaan we dit project opstarten in november 2019. Poppies maken en doneren. Een poppy doneren kost € 3.- Je kunt een poppy op naam doneren, of zelf maken en doneren.

Hoe gaan we het doen? Op zaterdag 2 november 2019 zijn wij te vinden bij ‘tHuijs aan de Niers. Als je jouw gedoneerde poppy zelf wil maken dan meld je dat bij je donatie op het inschrijfformulier. Je ontvangt op tijd een uitnodigingsmail en dan zien wij elkaar op 2 november bij ‘tHuijs aan de Niers, Looiseweg 1 te Ottersum. Wanneer de poppies uitgehard zijn worden ze gebakken en rood geglazuurd. Ze worden persoonlijk gemaakt door de poppies te voorzien van een pin en naamlabel. Wil je het Veritable Poppy Project ondersteunen door een poppy te donderen en/of maken? Ga dan naar www.veritablepoppyproject.nl

WELKOM - DE KERK IS OPEN! Een rustmoment in de drukte van vier dagen wandelen, samen onderweg in de parochiekerk Milsbeek Je ziet ze nog lopen als laatste training voor de 103e Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen in Nijmegen, dinsdag 16 t/m vrijdag 19 juli a.s. Op donderdag 18 juli zal het wandellegioen Milsbeek aandoen. Tijdens de doorkomst van de 50 km via de Kerkstraat richting Gennep, zal de parochiekerk geopend zijn. Een activiteit die ook elders plaatsvindt aan de routes. Wandelaars krijgen de gelegenheid om zich even terug te trekken en rust te nemen voor hun persoonlijke gedachten en intenties, om een kaarsje aan te steken en een praatje te maken.

4-Daagse kerkdienst Voorafgaand aan de 4-Daagse wordt op zondag 14 juli traditiegetrouw een 4-Daagse kerkdienst gehouden in de Grote- of St. Stevenskerk in Nijmegen. Het is een traditie die ontstaan is in de jaren zestig van de vorige eeuw. Zwitserse militairen en burgerdeelnemers wilden graag hun zondagsplicht vervullen, iets wat in die tijd nog vanzelfsprekend was. Het is een Oecumenische viering waarin een priester en een dominee voorgaan, die wel enige verbintenis moeten hebben met de 4-Daagse. Zangkoren uit Nijmegen en omgeving luisteren deze kerkdienst op. De jaarlijkse belangstelling is zo groot dat om veiligheidsredenen niet meer dan 1.000 kerkgangers, met het 4-Daagsekruis op hun borst, toegelaten worden.

Het is een viering die velen uit binnen- en buitenland aanspreekt, van welke overtuiging ook, en afgesloten wordt met het zingen van het 4-Daagselied. Geloven en wandelen gaat heel goed samen! Het Vierdaagselied (J.P.J.H. Clinge Doorenbos/ H.A. van Mechelen) Natuur gaf ons een motor mee Van ’t allerbeste merk. Gaf ons een hart, een longenpaar, gezond, gaaf, goed en sterk. En een paar flinke benen, een groot geluk op aard. Wie dit niet leert gebruiken | is niet zo’n motor waard. | 2x Wij lopen de Vierdaagse mee vol levenslust en moed. Als goede lopers blijven wij altijd op goede voet. Want wij zijn één voor allen en allen zijn wij één. Zo willen wij door Neêrland | en door het leven heen. | 2x Begin elke dag met het zingen van het 4-Daagselied, om zo vrijdag 19 juli over de Via Gladiola de finish te halen voor het welverdiende 4-Daagsekruis/-cijfer. Willen is kunnen! Chris Janssen


OP DE MILSBÈK

14

WOORD VAN DE PASTOOR ”IK ZAL U RUST EN VERLICHTING SCHENKEN…” Langzaam loopt het schooljaar ten einde, proefwerken, examens voor de jeugd, een nieuwe school. De zomer worstelt nog om door te breken… er hangen nog wolken voor, en op de achtergrond horen we het gedonder. We kijken al een beetje uit naar de vakantie. Het verlangen naar rust, even uit de dagelijkse sleur ontsnappen, genieten van de mooie natuur… tijd hebben om erbij stil te staan. Het lijkt net alsof het leven wat langzamer gaat, wat meer lucht, wat meer licht, net als de natuur komen we tot leven. In werkelijkheid gaan de wereld en de tijd niet langzamer of wordt de omgeving niet mooier. Nee, wij gaan wat langzamer, wij gunnen onszelf wat rust, het mag nu even. Even niks moeten, toe maar… je hebt het verdiend. Lekker op de fiets, de warmte van de zon op je lichaam, de koele wind door je haar… wat is de wereld mooi. Ik hoef nergens heen, het is genoeg er te zijn, de bomen en de bloemen lachen me toe en de vogels fluiten de melodietjes die ik graag hoor. Het lichaam ontspant, de gedachten komen tot rust… af en toe nog een flitsje van het werk... een verdrietig moment, een zucht, een traan. Het blijft langer licht… er lijkt geen eind aan te komen... de temperatuur blijft aangenaam… zelfs de nacht is helder… de krekels zingen. Langzaam kom ik tot rust… Deze hele beweging die ons innerlijk maakt is een mooie vergelijking met wat God met onze ziel doet wanneer we bij

Hem komen uitrusten. Zo zei Jezus ook tot zijn leerlingen: ”Komt allen tot Mij, die belast en beladen zijt en Ik zal u rust en vrede schenken…” en op een andere plaats: ”Kom nu eens mee naar een eenzame plaats en rust wat uit.” Ja, uitrusten bij Jezus. Even in een gemakkelijke stoel gaan zitten en de ogen sluiten. Voel de zachte leuning achter je of het kussen in je zijde, alsof het Jezus is tegen wie je leunt. Stel je voor dat je even tegen Jezus aan mag leunen… even je hoofd op zijn schouder mag leggen. Hij spreekt je toe: “Rust maar even uit, Ik weet hoe moe je bent.. Ik zie het verdriet dat nog in je hart vastzit… rust maar even uit. Leun maar even tegen Mij aan, laat je maar even vallen… Ik ben bij je.” Een paar tranen spoelen het verdriet en de laatste spanningen weg, de hartslag wordt rustig en de ademhaling regelmatig… je dommelt even in… oeps dat was fijn, mijn hart is vol van vrede. ”Dank U Heer, dat ik even bij u mocht uitrusten. Het is net een kleine ”thuisvakantie”... je hoeft er niet ver voor weg te gaan... een rustig plekje waar niemand

je stoort is genoeg. En je kunt het meerdere keren per dag doen. En hoe meer je het doet, hoe sterker en duurzamer de rust in je is. Het is de heilige Geest die rust geeft aan onze ziel, wanneer we rusten bij de Heer! ”Heilige Geest, begeleid alle mensen elke dag opnieuw naar plekken waar ze rust vinden voor hun ziel en kracht en genezing ontvangen voor hun vermoeide lichaam en ziel.” Ik wens u allen een gezegende vakantietijd toe, Pastoor Martinus

VAKANTIEROOSTER 27 JULI – 1 SEPTEMBER Voor een aantal weken in de zomervakantie, wanneer pastoor of kapelaan afwezig zijn, is een rooster opgesteld waarbij alle vieringen door één priester verzorgd kunnen worden. De Missen zijn dan zo verdeeld dat er in VOM én in MMM een viering is op zaterdag én op zondag. VenZelderheide

Ottersum

Milsbeek

Middelaar

Mook

Molenhoek

6/7 juli

------

zo. 9.30

------

za. 19.00

------

zo. 11.00

13/14 juli

za. 19.00

------

zo. 11.00

------

zo. 9.30

------

20/21 juli

------

zo. 9.30

------

za. 19.00

------

zo. 11.00

27/28 juli

za. 19.00

------

zo. 11.00

------

zo. 9.30

------

3/4 aug

------

zo. 9.30

------

za. 19.00

------

zo. 11.00

10/11 aug

za. 19.00

------

zo. 11.00

------

zo. 9.30

------

17/18 aug

------

zo. 9.30

------

za. 19.00

------

zo. 11.00

24/25 aug

zo. 9.30

------

za. 19.00

------

zo. 11.00

------

za. 31 aug.

------

za. 19.00

-------

------

za. 17.30

1 sept.

9.30 in Kranenbrug


OP DE MILSBÈK

15

DAGBEDEVAART NAAR DE HEILIGE APOLLINARIS IN REMAGEN (D) HARTELIJK WELKOM IN REMAGEN OP DE HOLLAND-DAG! Op maandag 29 juli is weer de mogelijkheid om deel te nemen aan de dagbedevaart naar de Apollinariskerk in Remagen, om Gods zegen op voorspraak van de H. Apollinaris te ontvangen. In deze kerk, ongeveer 20 km ten zuiden van Bonn, op een heuvel 50 meter boven de Rijn, wordt sinds 1164 de Heilige Apollinaris vereerd. Apollinaris was in de 2e eeuw bisschop van Ravenna en is daar als martelaar gestorven. De verering van de heilige Apollinaris vindt vooral plaats tijdens de jaarlijkse grote “Apollinariswallfahrt”, dit jaar van 20 juli tot en met 4 augustus. Gedurende deze twee weken komen zo’n 11.000 pelgrims naar de vieringen. Na elke Eucharistieviering of elk lof is er voor ieder de gelegenheid om persoonlijk de zegen op voorspraak van de heilige Apollinaris te ontvangen. De relikwie (een gedeelte van het hoofd van de heilige Apollinaris) is geplaatst in een zilveren borstbeeld. Dit borstbeeld wordt door de priester (of diaken) boven het hoofd van de pelgrim gehouden geplaatst, waarbij een zegengebed wordt uitgesproken. Men kan de zegen voor zichzelf ontvangen of plaatsvervangend voor een ander die er zelf niet bij kan zijn. (meer info via www.apollinariskirche.de) WAARVOOR WORDT DE HEILIGE APOLLINARIS AANGEROEPEN? Vroeger werd de heilige Apollinaris vooral aangeroepen om genezing te verkrijgen bij epilepsie. In de laatste jaren roepen wij hem vooral aan met betrekking tot ziekten in het hoofd: lichamelijke en geestelijke ziekten, ook zorgen die ‘in ons hoofd’ zitten. Volgens het jaarthema ‘Mij geschiede naar Uw Woord!’ roepen wij hem in dit jaar ook daarvoor aan, dat we - zoals Maria, de moeder van de Heer en van de Kerk - kunnen en willen zeggen: ‘Mij geschiede naar Uw Woord!’ Maandag 29 juli: een dag voor de Nederlanders Op deze ‘Holland-Dag’ zijn alle vieringen in het Nederlands. Programma: 7.15 uur Vertrek vanaf kerkplein Mook 7.30 uur Vertrek vanaf kerkplein Ottersum 9.30 uur Aankomst te Remagen 9.45 uur Rozenkrans 10.30 uur Mooi opgeluisterde Eucharistieviering met aansluitend persoonlijke zegen. Daarna worden alle pelgrims in klooster en tuin gastvrij ontvangen met soep en brood of koffie met gebak. 15.00 uur Pelgrimslof met voordracht en aansluitend persoonlijke zegen. Daarna ‘Kaffee & Kuchen’ 17.30 uur Vertrek uit Remagen 20.00 uur Aankomst in Ottersum / Mook Deelname - Aanmelding: via de parochietelefoon 06-23766873 (Vera Dijkman). - Vervoer: dit regelen we met eigen auto’s. Bij aanmelding daarom graag aangeven of u kunt rijden en hoeveel personen er daarnaast nog mee kunnen als passagier. De chauffeur krijgt de benzinekosten vergoed. - Kosten: € 20,- p.p., contant te voldoen op de dag zelf. - Eten en drinken worden door het klooster aangeboden tegen een vrijwillige bijdrage. U hoeft dus zelf niets mee te nemen, tenzij u een dieet heeft. Met vriendelijke groet en Gods zegen, Pastoor Martinus

MARIA TEN HEMELOPNEMING 2019 Op 15 augustus vieren we Maria ten Hemelopneming met een H. Mis om 19.00 uur bij de Mariakapel aan de Eindweg in Middelaar. Dan vieren we dat wij een Moeder in de hemel hebben. Net als kinderen naar hun moeder gaan met hun vreugde, pijn, verdriet en verhalen over wat ze hebben meegemaakt, zo mogen wij ons hart uitstorten bij Maria. Dan vinden we innerlijke rust, want zij neemt alles mee naar Jezus, die ons kan genezen en troosten.


16

OP DE MILSBĂˆK

GELOOFSAVONDEN ROND DE BRON De geloofsavonden op de volgende dinsdagen: Data: 30 juli, 24 september, 29 oktober, 26 november, 17 december Tijd: 20.00-21.45 uur; vanaf 19.45 ontvangst met koffie of thee Plaats: pastorie, de Hove 1 in Mook Geloofsverdieping met bijbel en gebed voor ons dagelijks leven. Er zijn geen kosten aan verbonden. Meer informatie of aanmelding: Pastoor Martinus Rijs: 06 13 47 67 98 – mpmrijs@gmail.com VIERDAAGSE IN MOOK EN MILSBEEK Tijdens de doortocht van de Vierdaagse op donderdag 18 juli en vrijdag 19 juli zullen de kerken in Milsbeek en Mook open zijn. Wandelaars krijgen de gelegenheid om zich even terug te trekken en rust te nemen, voor hun persoonlijke gedachten en intenties, om een kaarsje aan te steken, een praatje te maken, de zegen te ontvangen. Natuurlijk zijn ook niet-wandelaars van harte welkom! Openingstijden op beide dagen: - Milsbeek: donderdag 18 juli van 6.30-11.00 uur (doortocht 50 km). - Mook: donderdag 18 juli van 7.00-12.00 uur; vrijdag 19 juli van 11.00-14.30 uur.

DAGBEDEVAART NAAR KRANENBURG Op de eerste zondag van september (1 september) is er weer de mogelijkheid om op bedevaart te gaan naar Kranenburg. 6.30 uur Vertrek wandelaars vanaf de Martinuskerk in Gennep, onder begeleiding van pastoor Guido Kessels. 8.00 uur Vertrek fietsers vanaf Martinuskerk in Gennep. 9.30 uur H. Mis in Kranenburg, met preek in het Nederlands. Na de Mis is er nog een samenzijn met Kaffee und Kuchen, aangeboden door de parochie Kranenburg. Iedereen is van harte welkom! In het VOMMMM zijn er dit weekend daarom alleen op zaterdagavond H. Missen: om 17.30 uur in Middelaar en om 19.00 uur in Ottersum.

EERSTE COMMUNIE 2020 Op maandag 23 september om 20.00 uur is er in de sacristie in Molenhoek een informatieavond voor ouders die overwegen hun kind de Eerste Communie te laten doen. Nadere informatie hierover volgt in september, in de parochiebladen en in een brief aan de ouders van de kinderen van groep 4.

VORMSEL 2020 Op maandag 30 september om 20.00 uur is er in de sacristie in Molenhoek een ouderavond over de betekenis van het Vormsel en de praktische organisatie van de voorbereiding. Nadere informatie over de aanmelding volgt in september, in de parochiebladen en middels een brief die de leerlingen van groep 8 via school ontvangen.


OP DE MILSBÈK

17

KERKDIENSTEN EN MISINTENTIES za 6 jul zo 7 jul wo 10 jul do 11 jul

19.00u 09.30u 09.00u 09.00u

kerk Milsbeek kerk Ottersum sacristie Milsbeek kapel Ottersum

za 31 aug zo 1 sep wo 4 sep do 5 sep

19.00u 09.30u 09.00u 09.00u

kerk Ottersum Mis in Kranenburg kerk Milsbeek kapel Ottersum

za 13 jul zo 14 jul zo 14 jul wo 17 jul do 18 jul

19.00u 09.30u

kerk Ven-Zelderheide kerk Ottersum

za 7 sep zo 8 sep zo 8 sep wo 11 sep do 12 sep

19.00u 09.30u 11.00u 09.00u 09.00u

kerk Milsbeek kerk Ven-Zelderheide kerk Ottersum kerk Milsbeek kapel Ottersum

za 14 sep zo 15 sep wo 18 sep do 19 sep

19.00u 09.30u 09.00u 09.00u

kerk Milsbeek kerk Ottersum kerk Milsbeek kapel Ottersum

za 20 jul zo 21 jul wo 23 jul do 24 jul

19.00u kerk Milsbeek Peter en Petronella Derks-Rutten (ST); 09.30u kerk Ottersum 09.00u kerk Milsbeek 09.00u kapel Ottersum

za 21 sep zo 22 sep zo 22 sep wo 25 sep do 26 sep

19.00u kerk Ven-Zelderheide 09.30u kerk Ottersum 11.00u kerk Milsbeek 50 jaar parochieel dameskoor 09.00u kerk Milsbeek 09.00u kapel Ottersum

11.00u kerk Milsbeek m.m.v. parochieel dameskoor Lei en Truus Bindels-Arts (ST); Leo en Frans Bindels (ST); 09.00u kerk Milsbeek 09.00u kapel Ottersum

za 27 jul 19.00u kerk Milsbeek Tonia Thijssen-Derksen (6 wekendienst); zo 28 jul 09.30u kerk Ottersum wo 31 jul 09.00u kerk Milsbeek do 1 aug 09.00u kapel Ottersum za 3 aug 17.30u kerk Ven-Zelderheide zo 4 aug 09.30u kerk Ottersum In Milsbeek geen viering in dit weekend wo 7 aug 09.00u kerk Milsbeek do 8 aug 09.00u kapel Ottersum za 10 aug zo 11 aug wo 14 aug do 15 aug

19.00u 11.00u 09.00u 09.00u

kerk Ottersum kerk Milsbeek kerk Milsbeek kapel Ottersum

za 17 aug za 17 aug zo 18 aug wo 21 aug do 22 aug

17.30u kerk Ven-Zelderheide 19.00u kerk Milsbeek m.m.v. kerkelijk herenkoor Jacob en Joke Peters-Aangenent; 09.30u kerk Ottersum 09.00u kerk Milsbeek 09.00u kapel Ottersum

za 24 aug zo 25 aug wo 28 aug do 29 aug

19.00u kerk Milsbeek Marinus ten Haaf (ST); Caat van Duin-Lamers; Frans van Duin; 09.30u kerk Ottersum 09.00u kerk Milsbeek 09.00u kapel Ottersum

Op 15 juni overleed op 82-jarige leeftijd Koen Berns (Onderkant 11) echtgenoot van Maria van de Mortel † Op 17 juni overleed op 97–jarige leeftijd Tonia Thijssen-Derksen (Norbertushof Gennep), echtgenote van Gerrit Thijssen † Wij wensen de nabestaanden sterkte en kracht toe met het verwerken van dit verlies.

Actie Kerkbalans 2019. Geef voor je kerk

Een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten.Waar je een luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen.Een plek om te vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en klaarstaan met praktische steun, of je nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen. Dankzij uw bijdrage kan onze kerk voortbestaan. Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer:

NL46 RABO 0140 6014 06 NL24 INGB 0001 0329 29 t.n.v. RK Kerkbestuur Milsbeek AFTREK 100% BIJ PERIODIEKE GIFT ZONDER NOTARIS Met ingang van 1 januari 2014 kunt u zonder tussenkomst van een notaris ‘periodiek schenken’ aan een goed doel. Zo’n periodieke gift is fiscaal aantrekkelijk, omdat deze volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Voor ‘gewone’ giften geldt een drempel op basis van uw inkomen. De Belastingdienst stelt wel eisen aan een periodieke gift. Zo moet de schenking minimaal vijf jaar jaarlijks een vaste gift bedragen en er tussen u en het goede doel (bijv. de parochie) een duidelijke afspraak op papier worden gezet. De parochie kan een formulier aan u verstrekken. Voor nadere informatie bel: 0485-516323.


18

OP DE MILSBÈK

WIE – WAT – WAAR Kerkdiensten Milsbeek Eucharistie: iedere woensdag om 09.00 uur. Weekendvieringen: op zondagen om 11.00 uur. op zaterdagen om 19.00 uur (uitzonderingen daargelaten) Doop: aanmeldingen en voorbereidingen Wanneer u uw kind wilt laten dopen kunt u het hiervoor aanmelden via het aanmeldingsformulier. Dit kunt u downloaden via de website van de parochies: www.vommmm.nl/parochie-nodig/sacramenten/doop of aanvragen via administratie@vommmm.nl. Mail het formulier naar administratie@vommmm.nl en naar mpmrijs@gmail.com Voor elke parochie zijn er zondagen vastgesteld waaruit u kunt kiezen voor het doopsel van uw kind: • 2e zondag van de maand: Middelaar en Ven-Zelderheide • 3e zondag van de maand: Mook en Ottersum • 4e zondag van de maand: Milsbeek en Molenhoek Het tijdstip wordt vastgelegd in overleg met pastoor Martinus Rijs 06 13 47 67 98. Voor ouders die hun kind willen laten dopen is er voorafgaand aan de doop een gezamenlijke doopvoorbereiding op een maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in pastorie Mook, De Hove 1. Adressen en telefoonnummers parochie: Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand pastorie: Kerkstraat 25, 6596 AK Milsbeek telefoon: 0485-516323 e-mail: parochiemilsbeek@planet.nl Openingstijden pastorie: woensdag-donderdag 10.00-12.00 uur Kapelaan Marc Kessels bereikbaar via 06-55416709 of via de pastorie in Ottersum (0485-511426) Het opgeven van een misintentie (€ 15,00) via de pastorie. Kerkbijdrage Parochie Milsbeek: NL46 RABO 0140 6014 06 / NL24 INGB 0001 0329 29 Luiden bij overlijden Wanneer de familie het wenselijk vindt om bij een overlijden de kerkklokken te laten luiden, kan men dit doorgeven bij de pastorie of via koster op nr. 513908. Men zal dan bij de eerst mogelijke gelegenheid om 11.00 uur de klokken luiden. (uitgezonderd op zondag). Ophaalschema Oud papier 2019 Op de volgende zaterdagen wordt het oud papier opgehaald: 27 juli, 28 september en 30 november. Graag het aanbieden van uw oud papier tijdig op zaterdagochtend doen. Zorg dat het papier gebundeld wordt aangeboden zodat het makkelijk is om op te halen. Op het parkeerterrein van onze accommodatie staan 2 tot 3 grote containers waar men ook terecht kan met oud papier.

ALGEMEEN ALARMNUMMER GEEN SPOED, WEL POLITIE

112 0900-8844

AED LOCATIES IN MILSBEEK Sprokkelveld 42, Heiveld 60, Heiveld 70, Schuttersplein 1 AVOND- EN WEEKENDDIENSTEN (huisartsenpost Boxmeer): 0900-8880 APOTHEEK GENNEP 0485-54 55 00 BUURTZORG MILSBEEK 06-13 28 23 83 CANISIUSZIEKENHUIS NIJMEGEN 024-365 76 57 DIERENAMBULANCE NIJMEGEN E.O. 024-355 02 22 GEMEENTE GENNEP 0485-49 41 41 HUISARTSENPRAKTIJK MILSBEEK 0485-51 70 00 HUISARTSENPRAKTIJK GENNEP 0485-51 23 17 HUISARTSENPRAKTIJK OTTERSUM 0485-51 27 17 KINDERTELEFOON 0800-0432 MAASZIEKENHUIS PANTEIN 0485-84 50 00 MILIEUKLACHTEN TELEFOON 043-361 70 70 RADBOUDZIEKENHUIS NIJMEGEN 024-361 11 11 STORINGEN GAS EN ELEKTRICITEIT 0800-9009 THUISZORG PANTEIN 0900-8803 THUISZORG PROTEION 088-8500000 WATER (WML) 0800-023 30 40 WENSBUS 06-14 70 64 05 WONINGSTICHTING DESTION 088-199 00 00 ZONNEBLOEM AFD. MILSBEEK/OTTERSUM/VEN-ZELDERHEIDE 0485-34 22 21


Nieuw

ook OCE opgravingen

G. JANSSEN GRONDVERZET Milsbeek V or het uitgraven van bouwputten, inritten, sloten, tuinen, Vo het rooien van struiken, wortels en slopen van gebouwen. Ook voor vulzand, straatzand, teelaarde, menggranulaat, enz.

Meer info: T Tel. 06-5342 9944

*BBC vlees

op! m e h n e h tc e tr s e W

bijv. voor 4 personen: 4 saté, 4 hamburgers, 2 varkensfilet, 2 kipfilet, 2 worstjes en 2 speklapjes

Omdat je er met een goed gevoel op terug wilt kijken

± € 5.- p.p.

*kant en klaar, dus alleen nog warm maken! Regelmatig hebben wij: gehaktballen, boerengehaktschijven, saté in saus, babi pangang, Bourgondische hammetjes, spareribs

stretchtenten WWW.SLAGERIJGIESBERTS.NL

www.kuijpersstrechtenten.nl | Tel. 06-54200800

Kerkstraat 8.Milsbeek, telefonisch bestellen 0485-516278 Open Di,Wo,Do,Vr ,Za* van 8.30 -12.30/13.30-18.00 uur *Zaterdags’s tot 16 uur. U kunt bij ons pinnen.

Kloosterstraat 73, Groesbeek T: 024 - 397 67 00 I:begrafenisondernemingjacobs.nl

meubilair - chalets tapbuffetten - koelingen

PME Cast Iron Hilfiger Denim Dstrezzed Blue Industry Ovenberg 2 - Milsbeek 0485-516797 www.dehaasverhuur.nl

• Specialist in het vervaardigen van uitneembare gebitsprotheses Steendalerstraat 67 6591 EC Gennep Tel/Fax: (0485) 383852 / 330839 Mobiel 06-48576493 E-mail info@jdriessen-tandtechniek.nl

0485-514675

• Reparatie van gebitsprotheses

• Nieuwe gebitsprotheses • Advies • Bemiddeling vergoeding zorgverzekering • Klikgebit

Ovenberg 2828 OVENBERG

Reparatie alle automerken, gratis leenauto

Reparatie alle automerken, gratis leenauto

Tel: 0485-513027 * Mobiel: 06-25064707 www.moorenmilsbeek.nl

M


Wij serveren al een 3 gangen menu voor € 17,50 pp Rijksweg 28 Milsbeek www.topke.nl Tel: (0485) 516390

...t hu is in gro en !

• Specialist in het vervaardigen van uitneembare gebitsprotheses • Reparatie van gebitsprotheses

Zwarteweg 51A 6596 AE Milsbeek

• Aanleg & onderhoud • Groenvoorziening • Boomverzorging

• Nieuwe gebitsprotheses

Tel.: (0485) 383852 Mobiel 06-48576493 E-mail info@jdriessen-tandtechniek.nl

• Sierbestrating • Tuinberegening • Verkoop tuinplanten

• Advies • Bemiddeling vergoeding zorgverzekering • Klikgebit

RIJKSWEG 35B 6596 AA MILSBEEK TEL: (0485) 530 400 MOBIEL: 06 - 51 28 25 73

Didi Janssen-Driessen Schoolstraat 7 6596 AN Milsbeek 06-51447581 www.didistrimsalon.nl

Langstraat 5 Milsbeek T 0485 – 541979 www.jbgroenprojecten.nl

Elke zaterdag van 9.00 tot 13.00 verkoop van tuinplanten. Kwekerijadres: Potkuilen - Milsbeek

Profile for RvB Media

Dorpsblad 'Op de Milsbèk' nr.5-2019  

Dorpsblad 'Op de Milsbèk' nr.5-2019

Dorpsblad 'Op de Milsbèk' nr.5-2019  

Dorpsblad 'Op de Milsbèk' nr.5-2019

Profile for rvbmedia
Advertisement