Page 1

jaaroverzicht

Jaaroverzicht Rutgers WPF

1


Dit is Rutgers WPF Veilige, prettige en gewenste seks voor iedereen, ongeacht geslacht, culturele achtergrond en seksuele voorkeur

Rutgers WPF is een gerenommeerd kenniscentrum op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Wij streven naar een wereld waarin seksuele en reproductieve gezondheid voor iedereen ruim baan krijgt en waarin een ieder zijn of haar seksuele en reproductieve rechten kan laten gelden. Anders gezegd: wij willen veilige, prettige en gewenste seks voor iedereen, ongeacht geslacht, culturele achtergrond en seksuele voorkeur. En we vinden dat mensen vrij moeten zijn om te kiezen of en hoeveel kinderen ze willen. In ons werk gaat speciale aandacht uit naar jongeren, vrouwen en kwetsbare groepen, zoals mensen met een ziekte of beperking. Wij werken meestal niet rechtstreeks met deze groepen: Rutgers WPF ondersteunt professionals in hun werk zodat zij hun deskundigheid op het gebied van seksualiteit kunnen vergroten en kunnen inzetten bij de mensen waarvoor ze werken. Wij werken voornamelijk in Nederland, Afrika en Azië. Rutgers WPF is in 2010 ontstaan uit de Rutgers Nisso Groep en World Population Foundation (WPF). Er zijn langjarige samenwerkingsverbanden met partnerorganisaties in Afrika en Aziatische landen. Wij zijn lid van IPPF, de International Planned Parenthood Federation. Dit biedt Rutgers WPF • Deskundigheidsbevordering aan professionals en partnerorganisaties; • Wetenschappelijk onderzoek; • Folders, websites, lesmappen, trainingen en campagnes; • Studiedagen, congressen en expertmeetings; • Beleidsbeïnvloeding, zowel op Nederlands en Europees niveau als bij de Verenigde Naties; • Leerstraffen voor jeugdige zedendelinquenten.

2

Jaaroverzicht Rutgers WPF


In dit jaaroverzicht 4

25

Welkom bij Rutgers WPF

En in 2011?

6 Wat doen we in Nederland? Rutgers WPF wil ruim baan voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van iedereen in Nederland. Een open en positieve houding ten opzichte van seksualiteit is onze inzet en ons visitekaartje. Hier vindt u een selectie van de activiteiten in 2010.

12 Wat doen we internationaal? Rutgers WPF werkt in Azië, Afrika en Europa aan het verbeteren van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Goede informatie is de sleutel. Wat hebben we in 2010 gedaan?

18 Hoe beïnvloeden we het beleid? Rutgers WPF werkt op allerlei manieren aan beleidsbeïnvloeding:

In 2011 werkt Rutgers WPF actief verder aan het verbeteren van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van ieder mens. Goede informatie is en blijft cruciaal om mensen overal ter wereld te helpen eigen keuzes te maken.

26 Hoe staan we er financieel voor? Ondanks bezuinigingen en economische crisis, gaat Rutgers WPF onverminderd door met haar werkzaamheden. Lees hier de beknopte toelichting op de cijfers en de verkorte jaarrekening.

31 Dank aan onze donoren! Zonder de genereuze bijdragen van donoren zou ons werk niet mogelijk zijn. Wie ondersteunen ons in 2010?

33

via dialoog met politici en overheden, via netwerken en via campagnes.

Bijlage

In dit hoofdstuk ziet u een selectie van activiteiten in Nederland en het

Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2010.

buitenland.

23 Hoe zijn we georganiseerd?

34 Colofon

Stichting Rutgers WPF ontstaat in 2010. Circa 130 medewerkers werken wereldwijd aan betere seksuele gezondheid en rechten. Dit hoofdstuk biedt een blik achter de schermen.

Jaaroverzicht Rutgers WPF

3


Welkom bij Rutgers WPF 2010 is een mooi jaar voor Rutgers WPF. Op 30 december 2010 wordt de fusie tussen Rutgers Nisso Groep en World Population Foundation (WPF) juridisch beklonken. Niet dat die uit de lucht komt vallen. We benutten heel 2010 om inhoudelijk, organisatorisch en praktisch op één lijn te komen. Dat dit lukt, kunt u lezen in dit eerste gezamenlijke jaaroverzicht waarin wij de hoogtepunten van 2010 aan u presenteren. Het betreft activiteiten van Rutgers Nisso Groep en WPF, maar we benoemen ze in dit jaaroverzicht als activiteiten van Rutgers WPF. Inderdaad, 2010 is in Nederland ook het jaar van het

seksuele weerbaarheid van jongeren en voorkomt

nieuwe kabinet. Stevige bezuinigingen staan op de rol,

ongewenste zwangerschap. Rutgers WPF en Soa Aids

zowel bij de publieke gezondheid in Nederland als bij

Nederland ontwikkelen de campagne, met steun van het

ontwikkelingshulp. Dit zal invloed hebben op ons nationale

ministerie van VWS en ZonMw. Alle GGD’en werken mee

en ons internationale werk. Rutgers WPF betreurt het dat

aan een regionale vertaling van de campagne.

ontwikkelingssamenwerking teruggaat van een aparte minister naar een staatssecretaris die tevens Europese

Iets anders om trots op te zijn, is het feit dat Rutgers WPF

zaken in portefeuille heeft. Het goede nieuws is dat sek-

de PSO Innovatieprijs 2010 in de wacht sleept voor het

suele en reproductieve gezondheid en rechten speerpunt

programma Male Counselling. Dit programma is gericht

blijft van het ontwikkelingsbeleid van Nederland. Ook goed

op het begeleiden van de daders van huiselijk geweld.

nieuws, op een ander niveau, is dat de Nationale Postcode

We werken hieraan met organisaties uit Zuid-Afrika en

Loterij haar jaarlijkse bijdrage aan Rutgers WPF verdubbelt.

Indonesië.

Een mooie blijk van waardering voor ons werk! Het jaar 2010 gaat ook de boeken in als het jaar dat Frans Over geld gesproken, ik ben erg blij met de MFS II subsidie

Baneke, voormalig directeur van WPF, wordt onderscheiden

voor de periode 2011-2015. We hebben in 2010 veel

tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Frans is onder

energie gestoken in deze pittige subsidieprocedure van het

andere een van de initiatiefnemers van de Moedernacht,

ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit deden we samen

een campagne waarin wereldwijd aandacht is voor de

met AMREF Flying Docters, Simavi, dance4life international

350.000 vrouwen die jaarlijks sterven aan de complicaties

en CHOICE for youth and sexuality. Rutgers WPF was

van zwangerschap en bevalling.

penvoerder. Helaas krijgen we wel een derde minder subsidie dan aangevraagd waardoor een deel van de

En 2011? Ik kan u nu al vertellen dat ook dit een bijzonder

activiteiten van onze zuidelijke partners zal stoppen.

jaar wordt. Begin 2011 hopen we het ISO-certificaat voor kwaliteitsmanagement te behalen, een mooie onderstreping

In 2010 start in Nederland de succesvolle campagne

van de fusie en een bewijs dat kwaliteit voor Rutgers WPF

Maak seks lekker duidelijk. Deze campagne stimuleert

niet zomaar een banner is die je op je website zet.

4

Jaaroverzicht Rutgers WPF


In dit jaaroverzicht kunt u lezen wat we zoal hebben gedaan in 2010. Ik wens u veel leesplezier! Dianda Veldman Directeur Rutgers WPF Reageren op dit jaaroverzicht? Stuur een e-mail naar d.veldman@rutgerswpf.nl

De Nationale Postcode Loterij heeft haar jaarlijkse bijdrage aan Rutgers WPF verdubbeld

Jaaroverzicht Rutgers WPF

5


Wat doen we in Nederland? Rutgers WPF wil ruim baan voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van iedereen in Nederland. Een open en positieve houding ten opzichte van seksualiteit is onze inzet en ons visitekaartje. Hier vindt u een selectie van de activiteiten in 2010.

Maak seks lekker duidelijk

Wist u dat jongeren de neiging hebben om de

De jongerencampagne Maak seks lekker duidelijk is

verantwoordelijkheid voor anticonceptie af te schuiven?

een regelrecht succes. De campagnesite op Hyves trekt in 2010 in een maand tijd meer dan 165.000 jonge

Week van de Lentekriebels

bezoekers. Via www.sense.info spelen 63.000 jongeren

Wie kent niet de Week van de Lentekriebels? In 2010

de game Canyoufixit, gemiddeld zes minuten. En ook

geven vele honderden basisscholen vijf dagen lang les

www.uwkindenseks.nl krijgt veel waardering van ouders.

over relaties en seksualiteit. De Week van de Lentekriebels

Maak seks lekker duidelijk stimuleert seksuele

is een jaarlijks evenement in de derde week van maart.

weerbaarheid en voorkomt ongewenste zwangerschap.

En niet voor niets! Een effectstudie in de bovenbouw

Rutgers WPF en Soa Aids Nederland ontwikkelen de

van het basisonderwijs toont aan dat een structureel

campagne, met steun van het ministerie van VWS en

les-aanbod over relaties en seksualiteit effectief is.

ZonMw. Alle GGD’en werken in 2010 mee aan een

Kinderen, ouders en leerkrachten zijn positief over de

regionale vertaling van de campagne.

lessen, het bijpassende leskatern blijkt goed bruikbaar en leerzaam voor jonge kinderen. Uiteraard heeft ook

Eerst onderzoek

2011 weer een Week van de Lentekriebels.

De campagne is ontwikkeld na drieledig onderzoek in 2010. De theoretische onderbouwing van de campagne

Seksuele opvoeding? Gewoon doen!

is gebaseerd op literatuuronderzoek naar ongewenste

Seksuele opvoeding van jonge kinderen? Gewoon doen!

zwangerschappen en grensoverschrijdend seksueel

Dat is de insteek en ook de titel van een succesvol

gedrag. Dit onderzoek levert niet alleen een theoretisch

congres op 23 april 2010. Ruim 170 professionals uit

model op, maar ook een lijst met ‘veranderbare’

de jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang,

aangrijpingspunten voor de campagne. Vervolgens is

basisonderwijs en Centra voor Jeugd & Gezin wonen

kwalitatief onderzoek gedaan onder jongeren over hun

de conferentie bij. Iedere professional moet op de hoogte

wensen en grenzen. Waar ervaren ze grenzen en hoe

zijn van de seksuele ontwikkeling van jonge kinderen,

gaan ze daarmee om? Er zijn tien profielen opgesteld

aldus één van de conclusies. Tijdens het congres wordt

voor meiden en voor jongens. Tot slot is in 2010

een update gepresenteerd van Seks in de groei, een

onderzoek uitgevoerd naar de achtergronden van

wetenschappelijke literatuurstudie over de seksuele

inadequaat anticonceptiegebruik van jongeren.

ontwikkeling van kinderen. Bij het congres hoort een

6

Jaaroverzicht Rutgers WPF


informatief magazine en een brochure voor ouders

Wedstrijd ‘You are totally sexy’

en professionals. Het congres is een coproductie van

De ideeënwedstrijd You are totally sexy levert in 2010 veel

Rutgers WPF en het Fonds Wetenschappelijk

leuke projectvoorstellen op van jongeren over seks met

Onderzoek Seksualiteit.

een ziekte of beperking. Vijf winnaars krijgen groen licht om hun voorstel uit te werken. Zo is nu een filmpje in

Seks op SchoolTV

de maak met tips en trucs over daten en komt er een

In 2010 ontwikkelt Teleac samen met Rutgers WPF

workshop rolstoel pimpen. Kijk voor alle ideeën en de

een vierdelige dramaserie over relaties en seksualiteit:

winnaars op www.youaretotallysexy.nl. Rutgers WPF

Liefdesplein. Liefdesplein, opvolger van Het Liefdespaleis,

ontwerpt de wedstrijd, met steun uit het Innovatiefonds

is gemaakt voor lessen relationele en seksuele vorming

van de International Planned Parenthood Federation.

in groep 7 en 8 van de basisschool. Op een speelse en toegankelijke manier komen items aan bod als puberteit,

Seksueel gezonde gemeenten

homoseksualiteit, verkering, grensoverschrijdend gedrag

In 2010 ontwikkelen we een handreiking voor gemeenten

en veilige seks. Bij het lesmateriaal zit een handleiding

over seksuele gezondheid. De handreiking biedt informatie,

voor docenten. Liefdesplein is te zien op Teleac SchoolTV.

cijfers, voorbeelden en argumenten voor gemeenten die actief beleid willen voeren op het terrein van seksuele

Test: Wat kies ik?

gezondheid. De handreiking bevat verder tips voor de

‘Seks’ blijkt een te confronterende zoekterm op internet voor

ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van lokaal beleid.

allochtone meisjes. Daarom heet de nieuwe test op internet:

Desgewenst kunnen gemeenten advies krijgen over de

Wat kies ik? De test is voor meiden en jonge vrouwen die op

toepassing ervan. De handreiking is een product van

zoek zijn naar een geschikt anticonceptiemiddel. Bij de test

Rutgers WPF, Soa Aids Nederland en het Centrum Gezond

hoort ook een brochure: Wel seks, niet zwanger.

Leven. In 2011 wordt de handreiking verder uitgebreid.

Jaaroverzicht Rutgers WPF

7


Magische grens

bieden. Begin 2011 brengt Rutgers WPF ook een serie

De jongerenwebsite www.sense.info passeert in 2010 de

folders uit over seksueel functioneren, samen met het

magische grens van een miljoen bezoekers. Een site om

LOPS (landelijk overleg van poliklinieken seksuologie) en

trots op te zijn en alle reden om dit kanaal komende jaren

met steun van de NVVS (Nederlandse Vereniging voor

verder uit te bouwen. Sense.info is een product van

Seksuologie).

verschillende organisaties: Soa Aids Nederland, Rutgers WPF, Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, het

Leerstraffen Rutgers WPF kent in Nederland een lange traditie

www.sense.info trekt in 2010 meer dan een miljoen bezoekers

in het uitvoeren van leerstraffen voor jeugdige zeden-delinquenten. Met deze leerstraffen willen we jongeren competenties bieden op het gebied van seksuele interactie om grensoverschrijdend gedrag in de toekomst te voorkomen. In 2010 werken we aan de formele erkenning van deze leerstraffen onder de titel Con-tact. De voorlopige erkenning is inmiddels binnen.

Jeugdinrichtingen & seks ministerie van VWS en GGD’en. En we hebben meer

JustitiĂŤle jeugdinrichtingen pakken het onderwerp

goede informatieproducten! Seksualiteit.nl komt in mei

seksualiteit in 2010 serieus aan. Na de ontwikkeling

2011 in geheel nieuwe vorm naar buiten. Gesteund door

van een visiedocument over seksualiteit en een landelijke

het Innovatiefonds Zorgverzekeraars zal de nieuwe site

studiedag staan alle neuzen dezelfde kant op. Niet alleen

zowel voor algemeen publiek als voor mensen met een

de problematische kant, maar ook de gezonde seksuele

ziekte of beperking informatie en zelfhulpmogelijkheden

ontwikkeling van jongeren (lees jongens) krijgt meer

8

Jaaroverzicht Rutgers WPF


aandacht. Bijna alle inrichtingen in Nederland volgen

thuis. Ook blijkt dat vrijwel alle jongeren zich slecht

het adviestraject, de basistrainingen en de train de

voelen over de ruilseks. Rutgers WPF raadt professionals

trainerstrajecten. Een verdiepende training en

aan om hierover te praten met jongeren tijdens de

intervisietrajecten staan op de rol.

seksuele voorlichting. Maar let wel, ruilseks is een moeilijk bespreekbaar onderwerp voor de jongeren die eraan doen.

Wat vind je zelf van ruilseks? Rutgers WPF interviewt samen met de GGD Amsterdam

Seksueel gezond Nederland

dertig jongeren over seks tegen beloning. Wat voor ruilseks

Hoe staat het met de seksuele gezondheid en

hebben ze en waarom? Er blijken vier soorten ruilseks,

gezondheidszorg in Nederland? Regelmatig brengt

gebaseerd op vier motieven:

Rutgers WPF hier een rapportage over uit, in opdracht

1. Instrumentele seks, seks primair vanwege een

van het ministerie van VWS. In 2010 treffen we ook

materiële beloning; 2. Thrillseeking, seks vooral vanwege de spanning en opwinding, de materiële beloning is nevendoel; 3. Misbruik/dwang: seks tegen de zin, maar met beloning als rechtvaardiging voor de dader; 4. Prostitutie: seks in ruil voor geld.

alle voorbereidingen voor het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek Seksuele gezondheid in Nederland dat in 2011 weer aan de beurt is. Verder maken we in 2010 diverse rapporten op basis van registraties in de gezondheidszorg en hulpverlening over seksuele gezondheid. Hiervoor werken we nauw samen met het NIVEL (het Nederlands instituut voor onderzoek

De deelnemende jongeren - divers qua geslacht, seksuele

van de gezondheidszorg), het LOPS (landelijk overleg

voorkeur, opleidingsniveau en geboorteland - hebben één

van poliklinieken seksuologie), de abortusklinieken en

ding gemeen: ze hebben problemen met zichzelf of met

de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Jaaroverzicht Rutgers WPF

9


het informatiecentrum van Rutgers WPF beantwoordt In 2010 bijna negenhonderd vragen over seksualiteit

Onderzoek naar slachtoffers met beperking

Cultureel Planbureau (SCP) dat onderzoeken. In 2010

Er is in Nederland weinig bekend over seksueel misbruik

doet Rutgers WPF vooronderzoek onder transgenders

van mensen met een verstandelijke, lichamelijke of

om de exacte richting van het SCP-onderzoek te

zintuiglijke beperking. En als er al onderzoek naar wordt

bepalen. We doen dit vooronderzoek samen met het

gedaan, dan gebeurt dat bij beroepskrachten. Rutgers

Transgender Netwerk Nederland en het SCP.

WPF en MOVISIE starten in 2010 met het bevragen van mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking

Vervolg Seks onder je 25e

zelf naar hun ervaringen met seksueel misbruik.

In 2010 starten alle voorbereidingen voor het

De methodiek wordt per groep aangepast. Zo krijgen

vervolgonderzoek Seks onder je 25e naar de

blinde mensen de vragen voorgelezen via internet en

seksuele gezondheid van jongeren. Er zullen 10.000

krijgen doven een vragenlijst in gebarentaal voorgelegd.

jongeren tussen de 12 en 25 jaar worden gevraagd

Mensen met een verstandelijke beperking worden

om via internet een vragenlijst in te vullen. De werving

persoonlijk ge誰nterviewd. Ook familieleden en begeleiders

is opgezet en de vragenlijst ontwikkeld. Het netwerk

van mensen met een verstandelijke beperking worden

van stakeholders is hierbij intensief betrokken.

bevraagd. De uitkomsten zijn in 2011 beschikbaar.

De resultaten uit het onderzoek zullen in 2011 tijdens een werkconferentie verspreid worden onder

Voelen transgenders zich veilig?

alle betrokken partijen. Ook komt er volgend jaar een

Transgenders zijn travestieten, transseksuelen en mensen

actieplan ter verbetering van de seksuele gezondheid

die zich deels man, deels vrouw voelen. Zij hebben vaak

van jongeren. Soa Aids Nederland en Rutgers WPF

te maken met discriminatie en geweld. Maar hoe vaak en

voeren het onderzoek uit, in nauwe samenwerking

hoe onveilig voelen zij zich? In 2011 gaat het Sociaal en

met vele partijen in het veld.

10

Jaaroverzicht Rutgers WPF


Rutgers WPF werkt in Nederland vanuit vijf programma’s Seksuele Opvoeding & Ontwikkeling Vanuit dit programma ondersteunen we kinderen en jongeren bij een veilige en gezonde seksuele ontwikkeling zodat ze verantwoorde keuzen kunnen maken op het terrein van relaties en seksualiteit. Ook ondersteunen we ouders bij de seksuele opvoeding. Anticonceptie & Abortus We bieden vrouwen en hun partners kennis en vaardigheden zodat zij een ongewenste zwangerschap kunnen voorkomen.

Vragen aan het informatiecentrum

Seksueel Geweld & Intimidatie Met dit programma willen we bijdragen aan het verminderen van de omvang van seksueel geweld en het beperken van de schade die seksueel geweld kan veroorzaken. Onderdeel van dit programma: leerstraffen voor jeugdige zedendelinquenten, in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming.

In 2010 beantwoordt het informatiecentrum van Rutgers WPF bijna negenhonderd vragen van het externe publiek over seksualiteit. Het centrum, gevestigd in ons kantoor in Utrecht, is ook op afspraak te bezoeken. Het ondersteunt zowel medewerkers van Rutgers WPF als externe professionals met

Seksueel Functioneren & Ziekte of Beperking Vanuit dit programma verbeteren we het seksueel functioneren, in het bijzonder van mensen met een ziekte of beperking.

(wetenschappelijke) tijdschriften en vakbladen en een grote collectie boeken en brochures op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. De collectie wordt continu geactualiseerd.

Nieuw: interventiegebonden onderzoek Rutgers WPF doet regelmatig onderzoek op het brede terrein van de seksuele gezondheid. Nieuw in 2010 is het zogenaamde interventiegebonden onderzoek: studies uitvoeren naar het effect van bestaande

Onderzoekslijn Monitoring & Registratie Met dit programma genereren we actuele en betrouwbare cijfers voor professionals en beleidsmakers. Dit doen we op basis van periodiek epidemiologisch onderzoek naar de seksuele en reproductieve gezondheid van groepen Nederlanders en de registraties in de seksuologische gezondheidszorg.

interventies. Maar ook het ondersteunen van het ontwikkelen van interventies met onderzoek, krijgen in 2010 veel aandacht.

Jaaroverzicht Rutgers WPF

11


Wat doen we internationaal? Rutgers WPF werkt in Azië, Afrika en Europa aan het verbeteren van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Goede informatie is de sleutel. Wat hebben we in 2010 zoal gedaan?

SAFE II

Indonesië. De trainings- en hulpverleningshandboeken zijn

In 2010 start SAFE II, een groot internationaal project dat

klaar, de counsellors zijn getraind en de proeven met de

erop gericht is om de seksuele gezondheid van jongeren

counselling van mannelijke cliënten zijn onlangs afgerond.

in Europa inzichtelijk te maken. SAFE II staat voor Sexual

De ervaringen uit Indonesië en Zuid-Afrika worden nu

Awareness For Europe. Het project bestaat uit acht

toegepast in Vietnam en Pakistan en in 2011 zal de

componenten waarvan Rutgers WPF er één uitvoert:

‘toolkit’ ook daar beschikbaar zijn. Kijk voor een film over

het doen van kwalitatief onderzoek in vijf Europese landen

dit project op www.mybody.nl. PSO is een vereniging die

naar de seksuele gezondheid van jongeren. Concreet gaat

zich richt op capaciteitsopbouw van maatschappelijke

het om Oostenrijk, België, Tsjechië, Spanje en Duitsland.

organisaties in ontwikkelingslanden via haar leden.

Rutgers WPF begeleidt de vijf onderzoeksteams en neemt de eindrapportage voor haar rekening.

Geweld tegen vrouwen Al bijna tien jaar werkt Rutgers WPF in Zuid-Afrika en

Standaardset met indicatoren

Indonesië aan projecten om seksueel geweld tegen vrouwen

In 2010 is de aftrap van het driejarige Europese project

te verminderen en slachtoffers te steunen. In 2010 zijn

Youth Sexual Aggression and Victimization onder leiding

deze ervaringen toegepast in Pakistan en Vietnam.

van Rutgers WPF. In dit project wordt gewerkt aan een

Door middel van deskundigheidsbevordering van zestig

standaardset indicatoren voor het in kaart brengen van

partnerorganisaties is in Pakistan de basis gelegd voor

seksuele agressie onder Europese jongeren. Tien landen

de uitvoering van een breder programma. Insteek: de

doen mee. In 2010 is het bestaande onderzoek systematisch

opzet van ‘safe districts’.

geïnventariseerd, voor 2011 staat de pretest van de standaardset van indicatoren op de agenda. Het Health

Seksuele voorlichting op scholen

Programme van de Europese Commissie betaalt mee aan

In 2010 hebben we diverse voorlichtingsprojecten uitgevoerd

dit project.

en/of overgedragen aan lokale partnerorganisaties of overheidsinstanties. Een greep uit de projecten:

Winnaar PSO Innovatieprijs In 2010 sleept Rutgers WPF de PSO Innovatieprijs in de

Oeganda

wacht voor het programma Male Counselling, gericht op

In West-Oeganda is een lesprogramma ontwikkeld

het begeleiden van de daders van huiselijk geweld.

voor basisscholen, gebaseerd op het programma

We werken hieraan met organisaties uit Zuid-Afrika en

voor middelbare scholen: The World Starts With Me.

12

Jaaroverzicht Rutgers WPF


Hiervoor hebben leerkrachten, ouders en leerlingen

voor alle deelnemende scholen. Het lespakket wordt

samengewerkt met de Kyambuogo University. Het

inmiddels gebruikt door 240 leraren van alle ruim honderd

lesprogramma bestaat uit twaalf lessen en is een initiatief

middelbare scholen van de Bangkok Metropolitan Authority

van Rutgers WPF en Save the Children Uganda. Er is

die het programma ook in de toekomst zal voortzetten.

verder een speciale versie gemaakt voor Oegandese jongeren die met hiv zijn geboren. Dit leidt tot het besef

Indonesië

bij hulpverleners dat ook deze jongeren recht hebben

In september 2010 lanceert de Indonesische minister

op een goede seksuele en reproductieve gezondheid.

voor National Education twee voorlichtingsprogramma’s:

De verspreiding van het lesmateriaal en de training van

MAJU en LANGKAH PASTIKU. De programma’s zijn voor

nieuwe leerkrachten zal worden overgedragen aan de

respectievelijk visueel gehandicapte jongeren en voor

Straight Talk Foundation uit Oeganda. Daarnaast is

jongeren met een gehoorstoornis. De lespakketten worden

het lespakket The World Starts With Me eind 2010

nu al op 72 scholen voor blinde en dove jongeren gebruikt,

geëvalueerd. In 2011 zullen de effecten bekend zijn.

maar de minister heeft een landelijke uitrol in gedachten.

Thailand

Papoea

In Thailand sluit het succesvolle voorlichtingsprogramma

Hiv komt, afgezien van Afrika, het meest voor in Papoea.

The World Turns By My Hands af met een bijeenkomst

Daarom is het DAKU! voorlichtingsprogramma voor

Jaaroverzicht Rutgers WPF

13


In 2010 werken we in Mali, Malawi, Rwanda, Bangladesh, Rusland en China middelbare scholen in Indonesië aangepast voor gebruik

Via een satellietverbinding is contact gemaakt met alle

in Papoea. Het programma is gericht op de preventie van

andere landen waar tegelijkertijd manifestaties zijn gehouden.

hiv onder jongeren. Het plan is dat in drie jaar tijd zestien middelbare scholen in Papoea meedoen aan het project.

Jongeren als katalysator

Dit wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de Europese

2010 is het laatste jaar van Youth Incentives, ons

Commissie.

internationale jongerenprogramma. In 2010 werken we in Mali, Malawi, Rwanda, Bangladesh, Rusland en China.

dance4life

In dit programma staat de RAP-regel centraal: Rechten,

dance4life is een internationale organisatie die zich samen

Acceptatie en Participatie. We ondersteunen jongeren

met jongeren inzet om de verspreiding van hiv en aids

zodat zij hun rechten kennen en goed geïnformeerd

terug te dringen. In Vietnam en Indonesië voert Rutgers

keuzes kunnen maken over hun eigen seksuele leven.

WPF de wereldwijde dance4life formule uit. Het programma

We willen dat de omgeving accepteert dat ook jongeren

in Vietnam loopt al een aantal jaren met veel succes. Aan

seksuele gevoelens hebben. En we laten jongeren actief

de slotmanifestatie op 27 november 2010 nemen ruim

participeren in alle fasen. Zo doen door Rutgers WPF

duizend jongeren deel. Het event wordt zelfs live door de

getrainde jongeren zelf onderzoek naar de jeugd-

Vietnamese televisie uitgezonden. De slotbijeenkomst in

vriendelijkheid van de reproductieve gezondheidszorg

Indonesië wordt bezocht door tweeduizend jongeren.

in Malawi en Bangladesh. In Kenia, Bangladesh en Mali

14

Jaaroverzicht Rutgers WPF


trainen we tijdens regionale bijeenkomsten jongeren

Youth Incentives sluit af

uit verschillende landen in het bespreekbaar maken

Youth Incentives is een goed uitgebalanceerd en

van gevoelige thema’s zoals seksueel geweld, abortus

innovatief programma met goede nadruk op de

en seksuele diversiteit. Uit de evaluatie van het

acceptatie van jongeren als seksuele wezens en op jongerenparticipatie. Dat blijkt uit een evaluatie van het zesjarige programma. Twee externe consultants

Rutgers WPF maakt gevoelige thema’s bespreekbaar

voeren de evaluatie uit, in alle landen geholpen door een jonge onderzoeker uit het land zelf. Het vele werk gericht op de directe omgeving van de jongeren – ouders, leraren, gemeenschapsleiders – wordt geprezen. Verbeterpunten: er is meer bijscholing nodig, zeker van peer educators. Ook is

programma Youth Incentives blijkt dat jongeren succesvol

meer aandacht nodig voor de rol van religie, gender

als katalysator kunnen fungeren in het verbeteren van

en opvattingen over mannelijkheid. In het rapport

de kennis en houding van leeftijdgenoten, maar ook van

wordt aanbevolen om andere ontwikkelingsorganisaties

werknemers van de partnerorganisaties.

meer te verleiden om dit programma te gebruiken.

Jaaroverzicht Rutgers WPF

15


De opbrengsten van het programma zijn vastgelegd op

ministerie van Buitenlandse Zaken namens vijf

een dvd met zes korte filmpjes waarin jongeren laten zien

organisaties. Het gaat om een subsidieaanvraag voor

hoe zij praten over seksuele thema’s. Alle onderwerpen van

een vijfjarig programma op het gebied van seksuele en

Youth Incentives komen voorbij: abortus, plezier in seks,

reproductieve gezondheid en rechten in tien landen.

onderhandelen over condoomgebruik, praten over relaties

De organisaties, samenwerkend onder de naam SRHR

en seksualiteit, respect voor je vriend of vriendin, seksueel

Alliantie, zijn Rutgers WPF, AMREF Flying Docters,

geweld, diversiteit. De filmpjes staan ook op YouTube.

Simavi, dance4life international en CHOICE for youth and sexuality. De Alliantie krijgt de beschikking over een

Brochures en toolkit

budget van 44 miljoen voor vijf jaar, door verminderde

Jezelf kunnen zijn is in veel landen van Azië en Afrika

budgetten een derde minder dan aangevraagd.

niet vanzelfsprekend. Organisaties die werken tegen discriminatie van homoseksuelen richten zich vaak alleen

Met pijn in het hart besluiten we om de geplande

op mannen. Youth Incentives heeft voor meiden die

activiteiten in Ghana te schrappen en door te gaan in

worstelen met hun seksuele identiteit een brochure

de negen overige landen: Ethiopië, Kenia, Tanzania,

uitgebracht: A Different Way. Eenvoudig en duidelijk,

Oeganda, Malawi, Bangladesh, India, Indonesië en

zonder moralisme of oordeel. Daarnaast verschijnen in

Pakistan. In de laatste maanden van 2010 zijn

2010 diverse andere brochures, zoals Say NO to Sexual

bijeenkomsten in de landen georganiseerd om de

Violence, Abortion and Young People en The Grey Areas

programma’s per land uit te werken, zodat in 2011

of Sexual Violence. Ook is een toolkit uitgebracht over

zo snel mogelijk kan worden gestart.

communicatie met jongeren over seksuele gezondheid. Al deze uitgaven zijn beschikbaar in Engels en Frans.

Subsidie in 2011-2015 In 2010 wordt veel tijd gestoken in de aanvraag van MFS II subsidie voor de periode 2011-2015. En met succes: eind november wordt onze aanvraag gehonoreerd. Deze subsidie is cruciaal om ons werk in ontwikkelingslanden na 2010 te kunnen voortzetten. Rutgers WPF heeft de aanvraag ingediend bij het

Rutgers WPF internationaal Rutgers WPF werkt internationaal aan het verbeteren van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van ieder mens, ongeacht geslacht, culturele achtergrond of seksuele voorkeur. Het geven van heldere en betrouwbare informatie is cruciaal om mensen te helpen bij het maken van weloverwogen keuzes. De internationale werkzaamheden van Rutgers WPF vinden met name plaats in Azië en Afrika, maar ook binnen Europa zijn er diverse projecten. De belangrijkste aandachtsgebieden in het internationale werk zijn: • Seksuele en relationele vorming. • Seksueel geweld. • Toegang tot anticonceptie, veilige abortus en goede zorg rondom zwangerschap en bevalling. • Bespreekbaar maken van gevoelige thema’s: homoseksualiteit, abortus en seksueel geweld. • Capaciteitsversterking van partnerorganisaties in ontwikkelingslanden.

16

Jaaroverzicht Rutgers WPF


Jaaroverzicht Rutgers WPF

17


Hoe beïnvloeden we het beleid? Rutgers WPF werkt op allerlei manieren aan beleidsbeïnvloeding: via dialoog met politici en overheden, via netwerken en via campagnes. In dit hoofdstuk treft u een selectie aan van activiteiten in en buiten Nederland.

Beïnvloeding in Nederland

Quickscan en expertmeeting Rutgers WPF voert een onderzoek uit naar het aanbod

Pil in pakket

van interventies op het gebied van seksuele gezondheid

“Houd de pil in Nederland in het basispakket van de

en mensen met een chronische ziekte of beperking.

ziektekostenverzekering”. Die boodschap geeft Rutgers

Deze quickscan brengt de sociale kaart van het veld in

WPF, samen met tien partnerorganisaties, door aan

beeld, geeft een overzicht van beschikbare materialen

Tweede Kamerleden, het College van Zorgverzekeraars

en methodieken en brengt de behoeften aan informatie

en de media. Uiteindelijk wordt de pil wel uit het

en hulp van het veld in kaart. De quickscan resulteert

basispakket gehaald, maar alleen voor vrouwen boven

in een advies aan het ministerie van VWS en een

de 21 jaar.

expertmeeting. In deze expertmeeting wordt met een groot aantal deskundigen gesproken over de resultaten

Aanpassing kerndoelen

van het onderzoek en over de vertaling daarvan in een

Rutgers WPF levert in 2010 concrete voorstellen aan

goed seksualiteitsbeleid voor mensen met een chronische

voor de aanpassing van de kerndoelen voor het basis en

ziekte of beperking.

voortgezet onderwijs. Het voorstel betreft het aanpassen van de aspecten seksuele weerbaarheid en seksuele

Moedernacht

diversiteit. Aanleiding vormt onderzoek waaruit blijkt

Met de Moedernacht vraagt Rutgers WPF jaarlijks

dat veel jongeren te maken hebben met seksuele dwang

aandacht voor moedersterfte. De Moedernacht campagne

en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast blijkt

start op 8 april 2010, een maand voor Moederdag.

dat veel jongeren met een homoseksuele voorkeur op

Op vele radiostations klinken campagnespotjes en het

school worden uitgesloten en niet begrepen. Met het

speciale Moedernachtlied May all the Children. Groot

aanpassen van de kerndoelen worden alle basis- en

succes is het ‘ontbijt op bed’ op het plein voor de Tweede

middelbare scholen verplicht onderwijs te verzorgen

Kamer waar maar liefst zestien vrouwelijke leden van de

over seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit.

Tweede Kamer aan deelnemen. De Kamerleden zijn het

Het voorstel is voorgelegd aan de minister van

snel eens dat er meer aandacht en geld moet komen om

Onderwijs maar nog niet in de Tweede Kamer

moedersterfte wereldwijd tegen te gaan. De kamerbrede

behandeld, ondanks aandringen van verschillende

commissie voor hiv/aids voegt prompt ‘en seksuele en

politieke partijen.

reproductieve gezondheid en rechten’ toe aan haar naam.

18

Jaaroverzicht Rutgers WPF


Later in het jaar sluit Rutgers WPF zich aan bij de

speerpunten is. Rutgers WPF is blij met deze keuze,

Campagne voor Millenniumdoel 5 van Simavi. Zo krijgt

alhoewel nog onduidelijk is hoe dit speerpunt verder

vertrekkend premier Balkenende vlak voor de

uitgewerkt zal worden.

VN-bijeenkomst over de millenniumdoelen de boodschap mee om aandacht en geld voor moedersterfte en seksuele

Seksualiteit onder de 18

en reproductieve gezondheid en rechten veilig te stellen.

Op 11 en 12 oktober 2010 organiseert Rutgers WPF voor de vierde keer een tweejaarlijks internationaal

Genoeg is genoeg

congres. Thema dit jaar: seksualiteit onder de 18 jaar.

In 2010 krijgt Nederland een nieuw kabinet en wordt

Ongeveer driehonderd mensen uit Afrika, Azië,

het budget voor ontwikkelingssamenwerking verlaagd.

Latijns-Amerika, Noord-Amerika en Europa nemen

Rutgers WPF blijft wijzen op het belang van seksuele en

deel aan het congres. Bij de organisatie zijn jongeren

reproductieve gezondheid en rechten als apart punt.

actief betrokken. Twee jongeren houden een toespraak

Om die reden sluiten we ons ook aan bij de campagne

en diverse jongeren begeleiden workshops. De jongste

‘Genoeg is Genoeg’. Eind november blijkt uit een

deelnemer aan het congres (17 jaar) overhandigt een

beleidsdocument van de staatssecretaris voor Europese

boekje met persoonlijke verhalen van jongeren aan

Zaken en ontwikkelingssamenwerking dat seksuele en

Marijke Wijnroks, aids-ambassadeur bij het ministerie

reproductieve gezondheid en rechten een van de vier

van Buitenlandse Zaken.

Jaaroverzicht Rutgers WPF

19


Undo the Taboo

Bevolkingsvraagstuk

Vlak voor het congres over seksualiteit onder de 18

Naar aanleiding van de lezingenserie The Population

organiseren we het evenement ‘Undo the Taboo’. 35

Question and Development brengt Rutgers WPF een

jongeren uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Nederland

boekje uit. Verder voert een stagiaire van de

doen mee en stimuleren Nederlandse beleidsmakers om

Rijksuniversiteit Groningen een literatuur inventarisatie

seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van

uit onder de titel: Does it take two to tango? Sex and

jongeren hoog op de internationale agenda te houden.

population. Voor de 22e keer lanceren wij in Nederland het Wereld Bevolkingsrapport, met in 2010 als thema

Campagne MYBODY

Van conflict en crisis naar vernieuwing: generaties van

Met de MYBODY campagne vraagt Rutgers WPF

verandering. Binnen de activiteiten van de afdeling

politieke steun voor seksuele en reproductieve

Beleidsbeïnvloeding wordt de bevolkingsinvalshoek

gezondheidszorg en rechten wereldwijd. In 2010

steeds belangrijker.

worden we hierbij weer geholpen door onze ambassadeurs Dieuwertje Blok, Nada van Nie en

Beïnvloeding internationaal

ex-Europarlementariër Kathalijne Buitenweg. Op cruciale politieke momenten en tijdens belangrijke

10 jaar Millennium Ontwikkelingsdoelen

congressen vragen we aandacht voor MYBODY, zoals

In 2010 bestaan de Millennium Ontwikkelingsdoelen van

tijdens het Nationaal Congres Soa*hiv*Seks in Amsterdam.

de Verenigde Naties tien jaar. Millenniumdoel 5 over

Overigens is 2010 het laatste jaar dat we de merknaam

moedersterfte en toegang tot reproductieve gezondheid

MYBODY gebruiken. Vanaf 2011 dragen we al onze

loopt erg achter. Daarom is Rutgers WPF actief betrokken

activiteiten uit onder de naam Rutgers WPF.

bij de onderhandelingen voorafgaand aan de VN-bijeenkomst over de Millennium Ontwikkelingsdoelen

Transgenders aan het werk

en Ban-ki-Moon’s Wereldwijde Strategie met betrekking

Transgenders worden bij sollicitaties vaak afgewezen

tot de gezondheid van vrouwen en kinderen.

vanwege hun transgender zijn. Bovendien is het moeilijk om werk te vinden waarin ze echt geaccepteerd worden,

Promotie van vrouwencondoom

wat vaak psychologische problemen veroorzaakt. Dat blijkt

Het vrouwencondoom is het enige middel waarmee

uit een onderzoeksrapport van Rutgers WPF. In 2010

vrouwen zichzelf kunnen beschermen tegen ongewenste

organiseert Rutgers WPF hierover een expertmeeting en

zwangerschap, soa en hiv en waarover ze zelf de regie

overlegt met het ministerie van Onderwijs. Er worden

hebben. De acceptatie van het vrouwencondoom door

een website opgezet en richtlijnen ontwikkeld voor

internationale beleidsmakers laat nog veel te wensen

professionals in hun omgang met transgenders.

over. Daarom draagt Rutgers WPF actief het belang uit

20

Jaaroverzicht Rutgers WPF


van wereldwijde toegang tot het vrouwencondoom.

organisaties in Afrika en Azië. De veldkantoren

We demonstreren tijdens het internationale Aidscongres

worden betrokken bij de lobby rond het ‘review’ proces

in Wenen het vrouwencondoom aan duizenden

van de Millenniumdoelen in hun eigen land, en bij de

belangstellenden en trekken de aandacht van de

ontwikkeling van nationaal beleid op seksuele en

internationale pers. We organiseren een Linking &

reproductieve gezondheid en rechten.

Learning bijeenkomst in Nigeria waar organisaties uit Nigeria, Kameroen, Zimbabwe en Mozambique

Indonesië

ervaringen uitwisselen. Tot slot nemen we deel aan

In Indonesië roepen we parlementariërs in de

een bijeenkomst van UNAIDS over de strategie van

districten Jakarta en Bali op steun te geven aan

hiv/aids bestrijding. Een succesje: het

het voorstel van de regering om DAKU! het seksuele voorlichtingsprogramma in Indonesië te financieren.

Internationale beleidsmakers zien

Pakistan

meer en meer de voordelen van

meteen in actie na de desastreuze overstromingen die

het vrouwencondoom.

In Pakistan komen het veldkantoor en partnerorganisaties grote gedeelten van het land treffen. Er wordt humanitaire hulp aan de slachtoffers op poten gezet, waarbij het belangrijk is dat seksuele en reproductieve gezondheidszorg wordt meegenomen in het hulpaanbod. Een groep jongeren uit de getroffen gebieden wordt

Wereldbevolkingsfonds van de Verenigde Naties

getraind om hiervoor te pleiten bij de overheid en de

draagt nu de boodschap uit dat er meer variaties van

grote hulporganisaties.

het vrouwencondoom zijn en is bezig om hiervoor goedkeuring van de Wereldgezondheidsorganisatie

Vietnam

te krijgen. De tendens is dat internationale

In Vietnam ontwikkelt het veldkantoor twee documentaires:

beleidsmakers de voordelen van het vrouwencondoom

over de seksuele vorming voor doven en over jongeren

steeds meer accepteren.

in tuchtscholen. De documentaires zijn bedoeld als lobbymateriaal.

Advocacy vanuit veldkantoren en partnerorganisaties Rutgers WPF zet naast het internationale lobbywerk

Kenia

in 2010 ook sterk in op het vergroten van de

In Kenia start begin 2010 een innovatief project met

advocacycapaciteit van veldkantoren en partner-

leerlingen die aan ons voorlichtingsprogramma hebben

Jaaroverzicht Rutgers WPF

21


deelgenomen. Doel is hen te betrekken bij pleitbezorging

CHOICE pakt door

voor betere seksuele en reproductieve gezondheid en

In 2010 geeft Rutgers WPF organisatorische en financiële

rechten van jongeren in Kenia. Twintig jongeren vormen

steun aan de jongerenorganisatie CHOICE. Deze organisatie

het advocacy netwerk WAYAN. Onze Keniaanse

zet zich in voor de seksuele en reproductieve gezondheid

partnerorganisatie CSA ondersteunt en huisvest WAYAN.

en rechten van jongeren en de participatie van jongeren

De Nederlandse jongerenorganisatie CHOICE for youth

op dit gebied. CHOICE werkt samen met jongeren over

and sexuality traint en ondersteunt deze Keniaanse

de hele wereld. Er worden trainingen gegeven en diverse

jongeren. In november organiseert WAYAN een geslaagde

evenementen ondersteund op het gebied van lokale

bijeenkomst voor ministeries, overheidsorganisaties,

beleidsbeïnvloeding. Dit gebeurt in nauwe samenwerking

media, donoren en civil society waarbij ze pleiten voor

met partnerorganisaties in Pakistan, Vietnam, Malawi en

jeugdvriendelijke seksuele en reproductieve gezondheids-

Kenia. CHOICE neemt deel aan internationale conferenties

zorg en seksuele voorlichting voor alle jongeren in Kenia.

om de stem van jongeren op internationaal niveau te laten horen.

Rwanda en Bangladesh De partners in Rwanda en Bangladesh plukken in 2010

In Nederland organiseert CHOICE een nationaal jongeren-

de eerste vruchten van eerdere advocacy-trainingen.

debat over homoseksualiteit, in samenwerking met stichting

In Rwanda lobbyt onze partner succesvol voor de

PANN. Verder steunt CHOICE in Nederland jongeren op

integratie van seksuele en reproductieve gezondheid en

middelbare scholieren bij het organiseren van bewust-

rechten in alle activiteiten van de National Youth Coalition.

wordingscampagnes over hiv/aids op hun scholen.

Hierdoor neemt zowel de duurzaamheid als het bereik van

Dit laatste in samenwerking met de World AIDS

hun activiteiten enorm toe. Verder worden stappen gezet

Campaign en Positieve Gastsprekers.

om het taboe rond abortus te doorbreken. Jongeren gelieerd aan onze partnerorganisatie interviewen

YouAct

jonge meisjes die in de gevangenis zitten vanwege een

YouAct is een Europees jongerennetwerk actief

abortus. Hun verhalen vormen de basis van een

op het terrein van seksuele en reproductieve gezondheid

bewustwordingscampagne en leiden tot gesprekken met

en rechten. In 2010 sluit YouAct het project Youth

Rwandese parlementariërs. In Bangladesh wordt een

Advocates in action met veel succes af. Dit project vindt

nationaal netwerk opgericht van organisaties die ijveren

plaats onder verantwoording van Rutgers WPF en maakt

voor een officieel ‘comprehenshive sexuality education’

van YouAct een professionele en zelfstandige organisatie.

curriculum op de scholen van Bangladesh, om zo de druk

YouAct gaat komende jaren zelfstandig verder met

op de regering op te voeren.

bewustmaking en mobilisering van jongeren van hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Mali en Malawi In 2010 volgen de partners in Mali en Malawi een advocacytraining. In Malawi leidt dit tot een nieuwe lokale verordening die gedwongen kindhuwelijken aanpakt.

Rutgers WPF Advocacy Via beleidsbeïnvloeding (advocacy) levert Rutgers WPF op vier niveaus ondersteuning aan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten: in Nederland, Europa, op internationaal niveau en in een aantal partnerlanden. De aanpak varieert van rechtstreekse dialoog met politici en de overheid tot beïnvloeding via netwerken en platforms en met campagnes. Daarnaast helpen we onze partnerorganisaties in Afrika en Azië bij beleidsbeïnvloeding. Ook maken we beleidsmakers, politici en het algemene publiek bewust van de relatie tussen seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, bevolkingsgroei en armoede.

22

Jaaroverzicht Rutgers WPF


Hoe zijn we georganiseerd? Stichting Rutgers WPF ontstaat in 2010. Circa 130 medewerkers werken wereldwijd aan betere seksuele gezondheid en rechten. Dit hoofdstuk biedt een blik achter de schermen. Fusie

beleidsterreinen omtrent Human Resources.

30 december 2010 is een belangrijke dag: de juridische

Zie organogram Rutgers WPF op pagina 24.

fusie is een feit. Stichting Rutgers WPF komt voort uit een fusie tussen de Rutgers Nisso Groep en World Population

Personeelsplaatje

Foundation. Tijdens het fusiefeest een week later wordt

Rutgers WPF werkt met 85 medewerkers vanuit

de nieuwe organisatie feestelijk ingeluid. Meer dan 150

Nederland van wie tachtig procent vrouw is.

relaties heffen het glas op Rutgers WPF.

De gemiddelde leeftijd is 43 jaar. In 2010 zijn 45 vrijwilligers betrokken bij Rutgers WPF in Nederland.

Wat eraan vooraf gaat

Daarnaast werken circa 45 medewerkers op veldkantoren

Eind februari worden de 85 medewerkers in Nederland

in Indonesië, Vietnam en Pakistan. Dianda Veldman is

van de Rutgers Nisso Groep en World Population

directeur / bestuurder van Rutgers WPF.

Foundation in één hoofdkantoor gevestigd, aan de Oudenoord 176 in Utrecht. Het is even wennen en

Raad van Toezicht: van 2 naar 1 Met de fusie in het vooruitzicht vergaderen de twee Raden

Medewerkers van Rutgers WPF in Nederland, geven hun werkgever het rapportcijfer 7,2

van Toezicht in 2010 zoveel mogelijk gezamenlijk. In de loop van 2010 wordt alvast een nieuwe Raad van Toezicht vastgesteld, bestaande uit twaalf toezichthouders van beide organisaties. De Raad van Toezicht streeft naar meer diversiteit, zowel ten aanzien van land van herkomst als culturele achtergrond, leeftijd en sekse. Er wordt daarom een rooster van aftreden gemaakt en er worden contacten gelegd met mogelijke nieuwe leden. Kijk in de bijlage op pagina 33 voor de samenstelling van de Raad van Toezicht

inschikken, maar al snel vindt iedereen weer zijn draai.

in 2010.

Een nieuwe organisatiestructuur en bijbehorende overlegstructuur worden ingevoerd. De managers van

Medewerkers zijn tevreden

de nieuwe afdelingen worden benoemd en medewerkers

Het is prettig werken bij Rutgers WPF. Dat blijkt uit

vinden een plaats in deze tijdelijke organisatiestructuur.

het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat eind

In overleg met de vakbond worden afspraken gemaakt

2010 plaatsvindt op het kantoor in Nederland.

over de inpassing van de voormalig WPF-medewerkers in

Gemiddeld geven medewerkers van Rutgers WPF een 7,2.

de arbeidsvoorwaarden van de CAO-GGZ. In 2010 wordt

Op het wensenlijstje: betere ontwikkelingsmogelijkheden.

ook gestart met het harmoniseren van de verschillende

In 2010 wordt trouwens veel aandacht besteed aan de

Jaaroverzicht Rutgers WPF

23


Rutgers WPF 2010

raad van toezicht

directeur

algemene zaken

directiesecretariaat

communicatie & fondsenwerving

P&O

financiën & control

onderzoek nationaal

coördinatie SRHR alliantie

nationale programma’s

advocacy

onderzoek internationaal

internationale programma’s

interventies

landen coördinatie

informatiecentrum

interventies

programma coördinatie

ontwikkeling van medewerkers. Er starten twee

gehouden en er wordt geïnvesteerd in de kennis en

intervisiegroepen. Verder krijgen diverse medewerkers

vaardigheden van kenniswerkers om projecten adequaat

training in de kneepjes van het ‘kort en aansprekend

te leiden en uit te voeren. In 2011 hopen we het

schrijven’ en in ‘Engels spreken en schrijven’. In 2010

ISO-certificaat voor het managementsysteem in de

scherpen alle managers hun managementvaardigheden

wacht te slepen.

veldkantoren

aan in een ontwikkeltraject. Het nieuwe managementteam gaat de hei op voor teambuilding.

Omgaan met werkdruk Het ziekteverzuim stijgt in de loop van 2010 fors. De oorzaken zijn divers en niet altijd werk gerelateerd. Is dat wel het geval, dan blijkt werkdruk vaak de

IN HET KORT

aanleiding. De werkdruk is mede toe te schrijven aan extra werkzaamheden die samenhangen met het fusietraject, de MFS II subsidieaanvraag en de voorbereidingen op de ISO-certificering. In 2010 organiseert de arbodienst enkele workshops voor medewerkers over hoe om te gaan met werkdruk.

Rutgers WPF ontstaat in 2010 uit een bundeling van krachten van de Rutgers Nisso Groep en World Population Foundation. De organisatie werkt met circa 85 medewerkers vanuit Nederland en met circa 45 medewerkers op veldkantoren in Indonesië, Vietnam en Pakistan.

Het thema werkdruk zal ook in 2011 nadrukkelijk op de agenda blijven.

Op naar het ISO-certificaat In 2010 werken de beide fusiepartners schouder aan schouder aan de voorbereidingen op ISO-certificering. Extra aandacht gaat uit naar de wijze waarop projectmatig wordt gewerkt. Alle procedures worden tegen het licht

24

Jaaroverzicht Rutgers WPF

Zij allen werken dagelijks hard aan het realiseren van de organisatiedoelstelling: het verbeteren van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van ieder mens, ongeacht geslacht, culturele achtergrond of seksuele voorkeur. Toezichthouder van Rutgers WPF is de twaalfkoppige Raad van Toezicht.


En in 2011? In 2011 werkt Rutgers WPF actief verder aan het verbeteren van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van ieder mens. Goede informatie is en blijft cruciaal om mensen overal ter wereld te helpen om eigen keuzes te maken.

Ook in 2011 zal Rutgers WPF speciale aandacht hebben

dat onze onderzoekskennis behoorlijk uniek is in Europa

voor jongeren, vrouwen en kwetsbare groepen, zoals

en hopen die meer en meer te kunnen inzetten.

mensen met een ziekte of beperking. Wij werken niet rechtstreeks voor deze groepen mensen, maar ondersteunen

Meer samen

professionals in hun werk en bij het vergroten van hun

Afgelopen jaren heeft Rutgers WPF uitstekende ervaringen

deskundigheid op het gebied van seksualiteit.

opgedaan in de samenwerking met organisaties als Soa Aids Nederland, de leden van de SRHR Alliantie en met

In Nederland

grote ontwikkelingsorganisaties als Hivos en ICCO.

We zijn en blijven actief in Nederland, want ook daar moet

We leren van elkaar, vullen elkaar aan, voorkomen

nog veel gebeuren. Uitdagingen zijn om de seksuele

dubbel werk en de doelgroep profiteert ervan.

gezondheid op peil te houden, om seksueel

Komende jaren gaan we hier graag mee verder.

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en om de weerbaarheid van jongeren te vergroten. Groepen waar

Geld

we extra veel aandacht voor hebben zijn jongeren tussen

Een absolute uitdaging voor de komende jaren is het

twee culturen en mensen met een beperking.

verkrijgen van voldoende financiering. In 2010 zijn we al geconfronteerd met bezuinigingen op ontwikkelingshulp,

Door samenwerking met collega organisaties bereiken we meer

hoewel we erg blij zijn met het feit dat het nieuwe kabinet seksuele en reproductieve gezondheid tot een van haar prioriteiten heeft benoemd. We hopen dat dit gepaard gaat met extra financiĂŤle impulsen. Dat is hard nodig gezien het feit dat wereldwijd de funding voor bijvoorbeeld seksuele vorming alleen maar terugloopt. Verder zal in 2011 duidelijk worden waar en hoe het Nederlandse

Over de grens

kabinet gaat bezuinigen op de publieke gezondheidszorg,

Buiten Nederland zetten we in 2011 ons werk voort in

een sector waaruit Rutgers WPF een belangrijk deel van

ontwikkelingslanden in Afrika en AziĂŤ. Ons beleid is dat we

haar nationale werk financiert. We hopen niet alleen dat

langdurig partnerorganisaties willen ondersteunen, niet

de sector ontzien zal worden, maar dat er ook ruimte is

zomaar alleen een project doen. Ook in Europa willen we

voor innovatie, meer aandacht voor implementatie en voor

ons verder ontwikkelen, vooral in samenwerking met

groepen waar het echt om moet gaan. Rutgers WPF is

organisaties die in andere landen actief zijn. We merken

graag bereid daaraan actief bij te dragen.

Jaaroverzicht Rutgers WPF

25


Hoe staan we er financieel voor? Ondanks bezuinigingen en economische crisis gaat Rutgers WPF onverminderd door met haar werkzaamheden. Lees hier de beknopte toelichting op de cijfers en de verkorte jaarrekening.

Over 2010 worden voor het eerst de

veldkantoren voor lokale fondsenwerving.

houden. Het vormen van een dergelijke

financiële cijfers van Rutgers WPF getoond.

Dat sluit goed aan bij het feit dat steeds

reserve is in overeenstemming met de

De vergelijkende cijfers voor 2009 zijn

meer internationale donoren via

Richtlijn Reserves Goede Doelen van

dienovereenkomstig opgezet door de

vertegenwoordigingen in ontwikkelings-

het VFI en het reglement CBF-Keur.

resultaten van de Rutgers Nisso Groep

landen werken. Tot slot heeft Rutgers WPF

In 2010 heeft Rutgers WPF haar reserve

en WPF te combineren.

een aantal samenwerkingsovereenkomsten

kunnen versterken. Deze ligt qua hoogte

afgesloten met ontwikkelingsorganisaties,

op schema.

Inkomstenbeleid

steeds op verzoek en ter wille van hun

Rutgers WPF streeft naar diversificatie van

partnerorganisaties in ontwikkelingslanden.

Resultaten 2010

inkomstenbronnen om het risico van te grote afhankelijkheid van enkele subsidie-

Beleid kasgelden

Baten

verstrekkers te verkleinen. Voor haar

Surplus liquiditeiten belegt Rutgers WPF op

De baten zijn met 4,7% gestegen ten

nationale werk ontvangt Rutgers WPF een

zodanige wijze dat de hoofdsom intact blijft

opzichte van 2009 (€ 12,7 miljoen versus

instellingssubsidie van het ministerie van

en rente wordt gemaximaliseerd.

€ 12,1 miljoen) en vielen 11,2% hoger

VWS. Verder zijn ZonMw, ministeries en

Valutarisico’s worden geminimaliseerd door

uit dan begroot (€ 12,7 miljoen versus

particuliere vermogensfondsen belangrijke

regelmatige cashflow prognoses in de

€ 11,4 miljoen). De stijging ten opzichte

bronnen van inkomsten. Voor het internationale

diverse valuta – merendeels euro’s en dollars.

van 2009 komt vooral door hogere baten

werk was de MFS I subsidie van het ministerie

uit eigen institutionele fondsenwerving

van Buitenlandse Zaken een belangrijke

Beleid reserves en fondsen

(€ 555.000). De hogere baten uit de acties

subsidiebron. Vanaf 2009 hanteert dit

Rutgers WPF hanteert het beleid om

van derden komen vooral voort uit nieuwe

ministerie als voorwaarde dat de inkomsten

verworven middelen zo snel en efficiënt

samenwerkingsprojecten met anderen.

van de organisatie voor minimaal 25% uit

mogelijk te besteden, met inachtneming

De hogere subsidies van overheden komt

andere bronnen afkomstig moet zijn. In

van de vorming van een continuïteits-

onder andere door een opdracht via het

2010 slaagde Rutgers WPF er in om 65%

reserve. Deze reserve is bedoeld om

ministerie van Justitie en twee nieuwe

- hetzelfde percentage als in 2009 - aan

de continuïteit van de organisatie te

projectsubsidies van semi-overheden.

andere fondsen te werven. Naast de

waarborgen en risico’s op te vangen.

De inkomsten uit particuliere donaties en

Nationale Postcode Loterij waarvan Rutgers

Rutgers WPF streeft op de langere termijn

giften zijn 25% gegroeid vergeleken met 2009.

WPF € 900.000 per jaar ontvangt, zijn de

naar een vrij besteedbaar vermogen van

voornaamste soorten donoren voor het

acht maanden vaste kosten, inclusief de

Direct besteed aan de doelstellingen

internationale werk: Amerikaanse

vaste kosten van de veldkantoren in Azië,

Van de totale bestedingen van € 12,5 miljoen

particuliere foundations en multilaterale

om zo bij een substantiële inkomstendaling

is € 11,3 miljoen (89% van de totale baten)

organisaties (Wereldbank, UNFPA, Europese

de organisatie in een afgeslankte vorm

direct besteed aan de drie doelstellingen van

Commissie). Daarnaast zorgen de

voor twaalf maanden draaiende te kunnen

Rutgers WPF (in 2009: 87%).

26

Jaaroverzicht Rutgers WPF


Nationaal

administratiekosten bedraagt 8% (in 2009:

Liquiditeitspositie

Het grootste gedeelte van de nationale

9%) van de totale lasten. De tijdsbesteding is

De liquiditeit was eind 2010 € 3.855.172;

activiteiten wordt door eigen medewerkers

gelijk aan 5,8 FTE. Hieronder vallen

ruim voldoende om aan de verplichtingen

uitgevoerd. Over de activiteiten die worden

werkzaamheden van directie & bestuur (80%)

te voldoen.

uitgevoerd met de instellingssubsidie wordt

en Financiën en Control (79%). Alle

aan het ministerie van VWS uitgebreid verslag

werkzaamheden op het gebied van

Vooruitblik/ begroting 2011

gedaan. De bestedingen in 2010 zijn € 3,3

interventies, onderzoek, advocacy,

De SRHR Alliantie, bestaande uit Rutgers

miljoen, dit is 26,0% van de totale baten.

communicatie en fondsenwerving, en 21%

WPF (penvoerder), AMREF Flying Doctors,

Het percentage is iets gedaald ten opzichte

van de financiële werkzaamheden zijn direct

CHOICE, dance4life en Simavi, is erin

van 2009 (28%).

toe te rekenen aan de doelstellingen van

geslaagd subsidie onder MFS II te verwerven

Rutgers WPF. Het percentage beheer- en

voor de periode 2011-2015. Hierdoor zijn

Internationaal

administratiekosten is lager dan begroot,

de inkomsten uit deze subsidie van het

Het grootste deel van de activiteiten wordt

doordat Rutgers WPF een inkomstengroei

ministerie van Buitenlandse Zaken naar

uitgevoerd door lokale partners. Daarnaast

heeft gerealiseerd zonder uitbreiding van

verwachting ook de komende jaren een

zijn in de projectuitgaven kosten opgenomen

de beheerscapaciteit. De norm die Rutgers

belangrijke inkomstenbron. Vanuit het

die door Rutgers WPF zelf worden uitgevoerd:

WPF hanteert voor de beheer- en

ministerie van VWS is echter een bezuiniging

begeleiding, technische assistentie en

administratiekosten bedraagt 9%. Deze norm

op de instellingsubsidie aangekondigd.

monitoring & evaluatie. De kosten van de

is bepaald op basis van de verschillende

Rutgers WPF zal de norm voor de

drie veldkantoren in Azië maken deel uit van

factoren die de organisatie van Rutgers WPF

bestedingspercentages voor 2010 ook

de respectievelijke landenportefeuilles. Deze

beïnvloeden: projecten-portefeuille, diversiteit

in 2011 handhaven. In 2011 wordt een

landenportefeuilles zijn gefinancierd deels

van donoren, de schaal waarop activiteiten

Meerjarenplan 2012-2015 ontwikkeld.

door Rutgers WPF Nederland en deels door

verricht worden, enzovoort. Het vastgestelde

lokaal geworven inkomsten. De bestedingen

percentage is onder andere getoetst aan het

zijn in 2010 € 6,9 miljoen en dit is 55% van

gemiddeld gehanteerde percentage binnen de

de baten; een sterke stijging ten opzichte van

benchmark (middelgroot 9,6% gepubliceerd in

de 47% uit 2009.

Transparant Prijs 2009).

Beïnvloeding Beleid en Publiek opinie

Het resultaat

Het grootste gedeelte van de activiteiten wordt

Door de combinatie van hogere netto-

door eigen medewerkers uitgevoerd. Er is

inkomsten en lagere uitgaven dan begroot

veel samenwerking met zusterorganisaties

ontstond een mooi positief resultaat van

in Europa. Een aantal samenwerkingsprojecten

€ 200.348 over 2010. Dit bedrag wordt

is erop gericht (Oost-Europese) partners te

voor € 205.406 ten gunste van de

versterken met het uiteindelijke doel binnen

continuïteitsreserve gebracht. Het verschil

Europa het draagvlak voor ontwikkelingshulp

van € 5.058 gaat naar het risicofonds VWS.

te vergroten. De bestedingen zijn in 2010 € 1,1

In het resultaat zijn in het kader van fusie en

miljoen, 9% van de baten. Het percentage is

bezuinigingen eenmalige reorganisatiekosten

hoger dan 2009 (8%).

opgenomen en een voorziening om enkele Zuidelijke partners tegemoet te komen in

Bestedingen eigen fondsenwerving

de afbouw van hun MFS I subsidie. Het

In 2010 zijn de kosten voor eigen

resultaat 2010 was begroot op € 11.000

fondsenwerving 2,8% op de baten en zijn

en het resultaat in 2009 was € 575.120.

lager dan de begroting (4,1%) en 2009

In 2009 was het resultaat zo hoog door

(5,9%). Dit komt vooral door meer baten

de extra bijdrage van de Nationale Postcode

zoals hierboven is uitgelegd.

Loterij van € 500.000 die pas in februari 2010 bekend gemaakt werd. Dit bedrag zal

Beheer- en administratiekosten

de komende jaren uitgegeven worden aan

Het percentage beheer- en

extra projecten.

Jaaroverzicht Rutgers WPF

27


Rutgers WPF Balans per 31 december 2010 (bedragen in euro’s) 31 december 2010

31 december 2009

ACTIVA Immateriële vaste activa Materiële vaste activa

93.525

127.139

319.015

260.456 412.540

Voorraden

387.596

110.784

120.237

Vorderingen en overlopende activa

2.298.567

3.082.009

Liquide middelen

3.855.172

2.820.316

Totaal

6.264.523

6.022.562

6.677.063

6.410.158

PASSIVA Reserves en fondsen Reserves • continuïteitsreserve •b  estemmingsreserve Nationale Postcode Loterij, besteding aan de doelstelling • Risicofonds VWS

1.402.959

1.197.553

500.000

500.000

82.773

87.831 1.985.732

1.785.384

225.000

140.000

47.365

0

Kortlopende schulden

4.418.966

4.484.774

Totaal

6.677.063

6.410.158

Voorzieningen Voorziening reorganisatie Voorziening jubilea personeel

28

Jaaroverzicht Rutgers WPF


Staat van baten en lasten over 2010 (bedragen in euro’s) Werkelijk 2010

Begroot 2010

Werkelijk 2009

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit gezamenlijke acties

1.949.041

1.212.279

1.394.236

212.477

292.600

208.126

Baten uit acties van derden

1.626.178

1.323.031

1.749.215

Subsidies van overheden

8.877.994

8.588.890

8.721.838

32.236

-

53.962

Baten uit beleggingen Som der baten

12.697.926

11.416.800

12.127.377

LASTEN Direct besteed aan doelstellingen Nationaal

3.259.073

2.762.801

3.495.044

Internationaal Beïnvloeding beleid/publieke

6.927.861

6.314.526

6.086.580

1.119.341

1.039.753

903.667

opinie

11.306.275

10.485.291

10.117.080

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving

54.548

49.655

82.749

Kosten acties derden

11.022

19.675

-

Kosten subsidies

116.726

138.542

-

182.296

207.872

82.749

1.009.007

1.080.519

984.217

12.497.578

11.405.471

11.552.257

200.348

11.329

575.120

205.406

11.329

83.777

-

-

500.000

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat Resultaatbestemming 2010 • continuïteitsreserve •b  estemmingsreserve Nationale Postcode Loterij, besteding aan doelstelling • risicofonds VWS Resultaat 2010

-5.058 200.348

-8.657 11.329

575.120

Jaaroverzicht Rutgers WPF

29


Kasstroomoverzicht 2010 (bedragen in euro’s)

2010

2009

200.348

575.120

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Afschrijvingen

177.092

308.263

Mutatie voorzieningen

132.365

140.000

Mutatie werkkapitaal (exclusief liquide middelen)

727.087

-2.029.375

1.236.892

-1.005.992

Kasstroom uit investeringsactiviteiten De cijfers in dit jaaroverzicht zijn gebaseerd op de volledige jaarrekening van 2010, waarvoor goedkeuring is verkregen van Investeringen in: Dubois & Co Registeraccountants. volledige jaarrekening en de Immateriële vasteDeactiva accountantsverklaring zijn op verzoek beschikbaar. Materiële vaste activa

-12.730

-16.554

-195.431

-20.511

-208.161

-37.065

Desinvesteringen in: Immateriële vaste activa

3.076

-

Materiële vaste activa

3.049

21.224

Mutatie liquide middelen

6.125

21.224

1.034.856

-1.021.833

Liquide middelen einde boekjaar

3.855.172

2.820.316

Liquide middelen begin boekjaar

2.820.316

3.842.149

Mutatie liquide middelen

De cijfers in dit jaaroverzicht zijn gebaseerd op de volledige jaarrekening van 2010, waarvoor goedkeuring is verkregen van Dubois & Co Registeraccountants. De volledige jaarrekening en de accountantsverklaring zijn op verzoek beschikbaar.

30

Jaaroverzicht Rutgers WPF

1.034.856

-1.021.833


Dank aan onze donoren! Speciale dank gaat uit naar al onze donoren. Zonder hun genereuze bijdragen zou ons werk niet mogelijk zijn. •

Ministerie van Volksgezondheid,

Aids Fonds

Bernard van Leer Foundation

Cordaid

PSO

De Nationale Postcode Loterij

Stichting BenVeh

Edukans

Stichting Damiano

Europese Commissie

Stichting Liberty

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

Stichting de Westberg

Seksualiteit

Stichting DoCare

Impact/UPK

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Innovatiefonds zorgverzekeraars

Stop Aids Now!

International Planned Parenthood Federation

The David & Lucille Packard Foundation

Ministerie van Buitenlandse Zaken

The Ford Foundation

Ministerie van Economische Zaken

The William and Flora Hewlett Foundation

(Agentschap NL EVD Internationaal)

The World Bank

Ministerie van Justitie

United Nations Population Fund (UNFPA)

Ministerie van Onderwijs,

ZonMW

Welzijn en Sport

Cultuur en Wetenschap

En veel dank aan alle donateurs van MYBODY en alle andere donateurs die hier niet expliciet zijn genoemd.

Jaaroverzicht Rutgers WPF

31


Nationale Postcode Loterij: iedere dag meer dan een miljoen Met de flinke bezuinigingen waar het Nederlandse kabinet Rutte op inzet neemt het belang van particuliere fondsenwervers zoals de Nationale Postcode Loterij toe. De goededoelenloterij is een bewezen en succesvol middel tot fondsenwerving. Inmiddels wordt er jaarlijks door de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij) 375 miljoen euro geworven voor het goede doel, dat is meer dan een miljoen euro per dag. Bovendien is de steun meerjarig en zijn de bijdragen vrij te besteden. De drie loterijen hebben als missie het steunen van goede doelen die werken aan: • een rechtvaardige en groene wereld: Nationale Postcode Loterij • cultuur en behoud cultureel erfgoed: BankGiro Loterij • verbetering van welzijn en gezondheid in Nederland: VriendenLoterij Maandelijks spelen miljoenen huishoudens in Nederland met deze loterijen mee, en met de helft van hun lot dragen ze bij aan een betere wereld. De kansspelwetgeving staat ook in het kabinet Rutte op de agenda; er wordt gekeken naar de inrichting van de loterijmarkt, de manier waarop vergunningen worden verleend, en de instelling van een kansspelautoriteit. Wij hopen dat de eventuele wijzigingen in de kansspelmarkt de Nationale Postcode Loterij voldoende ruimte laten om de succesvolle fondsenwerving op dit niveau voort te zetten. Zonder hen zouden wij vele van onze initiatieven immers niet (goed) kunnen realiseren!

32

Jaaroverzicht Rutgers WPF

(advertorial)


Bijlage Samenstelling Raad van Toezicht in 2010 De Raad van Toezicht bestond in 2010 uit de volgende personen:

Vanuit Rutgers Nisso Groep:

Vanuit WPF:

Ankie Verlaan, voorzitter

Melanie Schultz van Haegen, voorzitter

Zelfstandig consultant met ruime ervaring in

Directielid Achmea. De voorzitter trad af toen zij in oktober 2010

onderwijs en samenlevingsopbouw.

minister werd in het kabinet Rutte-Verhagen.

Mohamed Baba, vicevoorzitter

Cees J.A. van Lede

Ondernemer met een eigen bureau in culturele diversiteit.

Voormalig voorzitter Raad van Bestuur Akzo Nobel, voormalig voorzitter Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO), lid

Koos van der Velden

Raad van Commissarissen van een aantal internationale bedrijven.

Hoogleraar en hoofd van de afdeling Publieke Gezondheid van

Ervaren bestuurder en toezichthouder die betrokken is bij het

de Radboud Universiteit. Hij heeft zowel betrokkenheid en kennis

onderwerp.

van ontwikkelingslanden als de publieke gezondheid in Nederland en houdt zich o.a. bezig met moedersterfte.

Inge Hutter Hoogleraar demografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. De relatie

Walter Everaerd

tussen bevolkingsgroei en reproductieve gezondheid heeft haar grote

Emeritus hoogleraar klinische psychologie en nog steeds actief in

belangstelling.

seksuologisch onderzoek. Erik-Thijs Wedershoven Peter Alers

Student en in 2005 jongerenvertegenwoordiger Nederland bij de

Voormalig bedrijfsjurist en sinds kort rechter.

Verenigde Naties. Als jongere is hij representant van een belangrijke

Â

doelgroep in ons werk. Wouter A. Meijer Voormalig directeur van WPF, voormalig medewerker van de Wereldbank. Ook na zijn pensionering is hij actief bij de thematiek betrokken gebleven. Roy W. Brown Oprichter van WPF, voormalig voorzitter van International Humanist and Ethical Union. Actief betrokken bij de strijd voor mensenrechten. Sybren Kalkman Voormalig partner van KPMG Accountants die zijn financiĂŤle kennis met passie inzet voor goede doelen.

Jaaroverzicht Rutgers WPF

33


Colofon Š Rutgers WPF, juni 2011 Rutgers WPF

Fotografie Robbert Bodegraven, Nancy Durrell McKenna,

Postbus 9022

Floor Godefroy, Joost Grol, Fleur Koning, Leonie van de Mortel,

3506 GA Utrecht

Johannes OdĂŠ, Claudia Otten, Peter de Ruiter, Robbert Schouten Vormgeving Ontwerp aan de Winkel

Bezoekadres: Oudenoord 176-178

Rutgers WPF is eind 2010 ontstaan uit een fusie tussen Rutgers

3513 EV Utrecht.

Nisso Groep en World Population Foundation (WPF).

T (030) 231 34 31 F (030) 231 93 87

U leest nu de publieksversie van het jaaroverzicht 2010 van

office@rutgerswpf.nl

Rutgers WPF. Wilt u het volledige en formele jaarverslag lezen?

www.rutgerswpf.nl

Stuur dan een e-mail naar office@rutgerswpf.nl

34

Jaaroverzicht Rutgers WPF


Jaaroverzicht Rutgers WPF

35


www.rutgerswpf.nl

36

Jaaroverzicht Rutgers WPF

Jaaroverzicht Rutgers WPF 2010  

2010 is een mooi jaar voor Rutgers WPF. Op 30 december 2010 wordt de fusie tussen Rutgers Nisso Groep en World Population Foundation (WPF) j...

Advertisement